You are on page 1of 17

တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

တစးသဵု့ခုနစးရြစး
နီကိုရဲ

လကးေတျ႔ခနး့ကို ၾကီ့ၾကပးရတဲံ ဆရာမက ေက္ာကးသငးပုနး့အစိမး့မြာ ေရ့ထာ့တဲံ ခဵုနဵပါတးေတျကို


ၾကညးံ်ပီ့ Table ဆရာမကို တို့တို့ေမ့ေနကတညး့က ဒီေန႔လကးေတျ႕ခနး့ထဲက ေနာကးဆဵု့
ထျကးရမယးံ ေက္ာငး့သာ့ဟာ ကျၽနးေတား်ဖစး်ပီဆိုတာကို ကျၽနးေတား ေသေသ ခ္ာခ္ာၾကီ့ကို
သိသျာ့တယး၈

ဒါေပမယးံ မသိခ္ငးေယာငးေဆာငး်ပီ့ ေက္ာကးသငးပုနး့ေပၚမြာ ဆျဲထာ့တဲံ ရႈပးေထျ့ေနတဲံ


ပနး့ပျငးံတစးပျငးံရဲ႕ အလ္ာ့လိုကး်ဖတးပဵုကို ဆျဲေနလိုကးတယး၈ မလျယးဘူ့ဗ္ာ.. ရုကၡေဗဒ
ဘာသာရပးကို ယူလိုကးမိတာဟာ ကျၽနးေတားံကိုယးကျၽနးေတား ေလ့ႏြစးတိတိ ဒုကၡေပ့လိုကးတာပဲ
ဆိုတာကို အစက မသိခဲံဘူ့၈ ကျၽနးေတား ဆယးတနး့ကို ှ၆၅၁-၅၂ ခုႏြစးမြာ ေအာငးတာ၈
ကျၽနးေတားံရမြတးက သဵု့ရာရြစးဆယးံေလ့မြတး၈ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့ ဘာသာတစးခုခုကို
မွငးေပမယးံ အဆို့ၾကီ့ေတာံ မဟုတးပါဘူ့၈ ေလြ္ာကးမယးဆို ဘူမိေဗဒတို႔ဘာတို႔ေလာကးေတာံ
ွငးႏိုငးမယးထငးတာပဲ၈ ဒါေပမယးံ ကျၽနးေတားဆိုတဲံေကာငးကလညး့ ခပးရူ့ရူ့မဟုတးလာ့၈
ွငးချငးံေလြ္ာကးလႊာကို ေလြ္ာကးဖတးၾကညံးေတာံ ကျၽနးေတားံအမြတး ပတးွနး့က္ငးမြာ ဘာသာႏြစးခု
သျာ့ေတျ႕တယး၈ ရုကၡေဗဒနဲ႔ သတၱေဗဒပါ၈ က္နးတဲံ Maths နဲ႔ Physices ဘာသာရပးေတျက ှွ
တနး့မြာ သငးခဲံ်ပီ့်ပီ၈သူတို႔ရဲ႕ သေဘာတရာကို ကျၽနးေတား အၾကမး့ဖ္ငး့ နာ့လညး်ပီ၈
တကၠသိုလးမြာ ကျၽနးေတားသငးခ္ငးတာက ကျၽနးေတားလဵု့ ွမသိရေသ့တဲံ ဘာသာရပးမ္ိဳ့ကို
သငးခ္ငးတာ၈ သူငယးခ္ငး့တစးေယာကးကေတာံ ဘူမိေဗဒေလြ္ာကးဖို႔ အၾကဵေပ့တယး၈
ကျၽနးေတားမသိေသ့တဲံ ဘာသာရပးေပမယးံ ေက္ာကးတဵု့ေတျ၇ ေက္ာကးေတာငးေတျ၇
ေ်မၾကီ့ေတျအေၾကာငး့ ဆိုတာနဲ႔ ကျၽနးေတား စိတးမွငးစာ့ခဲံဘူ့၈ ပ္ငး့တယးဗ္ာ၈

ဘယးံႏြယး ေ်မၾကီ့အေၾကာငး့ သငးရမြာဆိုေတာံ ကိုယးံလူပဲ ေတျ့ၾကညးံေတာံ၈ သတၱေဗဒကလညး့


သတၱဝါေတျအေၾကာငး့ဆိုေတာံ ကျၽနးေတားစိတးမ ွငးစာ့်ပနးဘူ့၈ ွကးတို႔၇ ပုစျနးတို႔၇ ဖာ့တို႔၇
ငါ့တို႔ဆိုတာ စာ့ဖို႔ပဲေကာငး့တာ၈ သငးဖို႔၇ က္ကးဖို႔ မေကာငး့ဘူ့လို႔ ကျၽနးေတားထငးတယး၈
ရုကၡေဗဒကေတာံ သစးပငးေတျအေၾကာငး့တဲံ၈ ကျၽနးေတား သစးပငးေတျ၇ ပနး့ပျငးံေတျ၇
အသီ့အႏြဵေတျကို ခ္စးတယးဗ္ာ၈ သူတို႔အေၾကာငး့ သိရၾကာ့ရမြာ ဘယးေလာကး
ေပ္ားစရာေကာငး့မလဲ၈ ဘယးေလာကး စိတးခ္မး့သာစရာေကာငး့မလဲ၈ ကမာၻ ၾကီ့စိမး့လနး့ဖို႔
လိုတယးမဟုတးလာ့၈ ဒါနဲ႔ ကျၽနးေတားရုကၡေဗဒကို ေလြ္ာကးလိုကးတာ၈ ကျၽနးေတားံေမဂ္ာကို
ကျၽနးေတား ခ္စးပဵုက တစးမ္ိဳ့ဗ္၈ နညး့နညး့ေတာံ ေၾကာငးတာေပါံ၈

ပထမႏြစးမြာကတညး့က ကျၽနးေတားမြာ့်ပီဆိုတာ သိလိုကးရတာ၈ သစးပငးေတျဟာ ေတားေတား


ရႈပးတာပဲဗ္ာ၈ မ္ိဳ့စိတးေတျ မ္ိဳ့ေပါငး့ေတျလညး့ မ္ာ့ပါံ၈ သစးပငးဆိုရငး အတူတူပဲထငးခဲံတာ၈
သျာ့တာပဲ၈ က္ကးရမြတးရခကးတဲံ နာမညးေတျ၇ မ္ိဳ့စိတးေတျ၇ အသဵထျကးေတျ၇ ဆျဲရရႈပးေထျ့တဲံ

1|P ag e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

အပငးရဲ႕ သစးရညးေၾကာေတျ၇ ရျကးေၾကာေတျ၈ ပနး့ပျငးံနဲ႔ အသီ့ေတျကလညး့ ်ပႆနာ တစးမ္ိဳ့ဗ္၈


ေတားေတားကို ရႈပးေထျ့တယး၈ တစးသကးလဵု့ မၾကညးံဘဲ ကိုကးစာ့လာတဲံ သချာ့သီ့ကအစ
ကျၽနးေတားံအတျကး ်ပႆနာ ်ဖစးေနတယး၈ ခ္ဥးေပါငးရျကးနဲ႔ မနးက္ညး့ရျကးကလညး့ ဒုကၡေပ့တယး၈
တရုတးစဵကာ့ပျငးံ၇ ချာညိဳ၇ ခေရ၇ ႏြငး့ဆီပနး့ေတျက ကျၽနးေတားံကို အိပးမကးဆို့ေတျ
မကးေစေတာံတာပဲ၈

ထမငး့စာ့တိုငး့မြာ သချာ့သီ့ကိုကိုငး်ပီ့ ငိုငးေနတဲံ ကျၽနးေတားံကို အေမကေမ့တယး၈


ဟဲံ..ရဲွငး့ နငးဘာ်ဖစးေ နတာလဲ..တဲံ၈
ကျၽနးေတားဘာမြ ်ပနးမေ်ဖဘဲ လကးထဲက သချာ့သီ့ကို မုနး့မုနး့နဲ႔ တအာ့ွါ့စာ့ပစးလိုကးတယး၈
အေမက နာ့မလညးပါဘူ့၈ သချာ့သီ့ဟာ အသီ့ေတျထဲမြာ ေရဓာတး ၄၅.၂% ပါတယးဆိုတာေရာ၇
သူ႔အေစံတညးပဵုက ခ္ကးတိုငးပတးလညးနညး့ ဆိုတာေရာ၇ သချာ့သီ့ဟာ သူ႔ဆီမြာ ရြိေနတဲံ
ေရဓာတးေတျကို ဘယးလိုထိနး့သိမး့တယး ဆိုတာေရာ အေမမသိပါဘူ့၈ သချာ့သီ့ဆိုတာ
ငယးငယးကတညး့က တစးလဵု့ငါ့်ပာ့နဲ႔ ေစ့္ထဲက ွယးလို႔ရတဲံ တို႔စရာဆိုတာပဲ အေမသိတာပါ၈

ကျၽနးေတားံအေဖနဲ႔ အေမက ှွ တနး့မေအာငးၾကပါဘူ့၈ ဒီေတာံ ကျၽနးေတားံကို နညး့နညး့


အထငးၾကီ့ၾကတယးေပါံဗ္ာ၈ ဒါေၾကာငးံ တက၇းမြာ သချာ့သီ့အေၾကာငး့ သငးရတာတို႔၇ ခ္ဥးေပါငးရျကး၇
မုနးညငး့၇ မနးက္ညး့ရျကးေတျအေၾကာငး့ သငးရတာတို႔ ကျၽနးေတား ဘယးေတာံမြ မေ်ပာဘူ့၈
အေမသိသျာ့ရငး လနး႔်ပီ့ ေအားခ္ငးေအားမယး၈ ချကးထို့ချကးလနး ရယးခ္ငးလညး့ ရယးမြာပဲ၈
ကုနးကုနးေ်ပာမယးဗ္ာ...၈ ရုကၡေဗဒေၾကာငးံ ကျၽနးေတားံမြာ ရငးခုနးတဲံ သာယာမႈေလ့ေတာငး
တစးခါတစးခါပ္ကးတယး၈

ေကာငးမေလ့ေတျ ပနး့ေတျဘာေတျ ပနးလာတာတို႔၇ ရငးဘတးမြာ ထို့လာတာတို႔ ေတျ႕ရငး


ကျၽနးေတား မၾကညးႏူ့ႏိုငးဘဲ ခ္ကးခ္ငး့ စိတးရႈပးသျာ့ေတာံတာပဲ၈ အဲဒီပနး့ပျငးံဟာ ပျငးံခ္ပး
ဘယးႏြစးခ္ပးလဲ၇ ရျကးစျယးဘယးႏြစးခုလဲ၇ ပျငးံဖတးေတျ တညးပဵုက စကးွိုငး့ပဵုလာ့၇ တစးခု်ခာ့လာ့၇
အနာ့ညီလာ့၇ အနာ့မညီလာ့... စသညး်ဖငးံ သျာ့သျာ့ေတျ့ေနမိတာကို့ ...၈

မိနး့ကေလ့ေတျ ဆိုတာကလညး့ ပနး့တစးမ္ိဳ့မဟုတး တစးမ္ိဳ့ေတာံ ၾကိဳကးတတးၾကတာပဲ၈


ဘယးပနး့ကိုမြာ မၾကိဳကးဘူ့ဆိုရငး သူတို႔ကိုယးသူတို႔ ႏူ့ညဵံတဲံ၇ ဂုဏးရြိတဲံ မိနး့ကေလ့
မဟုတးေတာံဘူ့လို႔မ္ာ့ ထငးေနၾကသလာ့ မသိဘူ့၈ ကျၽနးေတားံသူငယးခ္ငး့တစးေယာကးကေတာံ
မိနး့ကေလ့ေတျ ပနး့ၾကိဳကးတယးဆိုတာ စိတၳေဗဒနဲ႔ ဆိုငးတယးတဲံ၈ သူတို႔ၾကိဳကးတဲံ ပနး့ကို
ၾကညးံ်ပီ့ သူတို႔စိတးအေ်ခအေနကို ခနး႔မြနး့လို႔ ရသတဲံ၈

ဥပမာ... ခေရပနး့ကိုၾကိဳကးရငး အစျဲအလနး့ၾကီ့တယး၈ အာ့ငယးတတးတယး၇ ခဵစာ့ခ္ကး လြ္ိဳ႕ွြကး


တတးတယးေပါံဗ္ာ၈ ႏြငး့ဆီပနး့ကိုဆိုရငး ်ပတးသာ့တယး၇ ရဲရငးံတယး၇ ထကး်မကးတယးေပါံ၈
ကိုယးစိတးွငးစာ့တဲံ မိနး့ကေလ့ႏြစးသကးတဲံ ပနး့ကိုၾကညးံ်ပီ့ ဘယးလိုွငးရမယးဆိုတာ

2|P ag e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

ေတျ့လို႔ရတယးေပါံ၈ အလာကာ့ပါဗ္ာ... ကျၽနးေတားကေတာံ မိနး့ကေလ့ေတျဟာ သူတို႔က


ႏူ့ညဵံတဲံသေဘာထာ့ရြိတာကို ်ပခ္ငးလို႔ သူတို႔စိတးကူ့ ယဥးတတးတာကို သိသာေအာငးလို႔
ပနး့တစးမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကို မ်ဖစးမေန ၾကိဳကးထာ့တာလို႔ပဲ ထငးတယး၈ ကျၽနးေတားကေတာံ ရညး့စာ့
ထာ့ရမယးဆိုရငး ဘယးပနး့မြ မၾကိဳကးတဲံ မိနး့ကေလ့ကိုပဲ ထာ့ခ္ငးတယး၈ ခေရပနး့ၾကိဳကးတဲံ
မိနး့ကေလ့နဲ႔ ရညး့စာ့်ဖစးရငး ခေရပနး့ဟာ ေ်ခာကးေသျ႕သျာ့တဲံအထိ ေမႊ့တာ သစၥာရြိလို႔
မဟုတးဘူ့၈ သူ႔မြာရြိတဲံ အနဵ႔ဆီေၾကာငးံ ဘာညာ သျာ့ရြငး့်ပေနရငး ်ပႆနာ တကးမြာပဲ၈
ၾကညးလညး့ ၾကညးႏူ့ရမြာ မဟုတးဘူ့ေလ...၈

အခုေတာံ အဲဒီ်ပႆနာ ေမဂ္ာ၇ ဒုကၡေဗဒေမဂ္ာက ်ပီ့ေတာံမြာပါဗ္ာ၈ ကျၽနးေတားက


ေနာကးဆဵု့ႏြစးကိုေတာငး ေရာကးေန်ပီ၈ ေနာကးဆဵု့ႏြစးေ ရာကးေတာံ ဆျဲရတဲံပဵုေတျ ပိုခကး၇
ထျကးရတဲံအသဵထျကးေတျ ပိုခကး ပိုရႈပးလာတာပဲ ထူ့်ခာ့တာပါ၈ ဒါေပမယးံ ဒါေတျဟာ
ေနာကးဆဵု့လို႔ သိထာ့ရေတာံ စိတးသကးသာစရာေတာံ ရတာေပါံ၈

“ခဵုနဵပါတး တစးသဵု့ခုနစးရြစးဆိုတာ ဘယးသူလဲ”

ကျၽနးေတား ရျကးေၾကာမႊာတစးခုကို ်ပီ့ေအာငးဆကးဆျဲရငး့ ခဲတဵကို ပစးခ္်ပီ့ စိတးပ္ကးလကးပ္ကး


လကးည၇ိဳ့ေထာငးရတယး၈ ဒီခဵုနဵပါတးကိစ ၥ တစးခါ ်ပနးရြငး့ရဦ့မယး၈ စိတးပ္ကးတယးဗ္ာ၈
လကးေတျ႕လုပးတိုငး့ ဒီ်ပႆနာကို ကျၽနးေတား အ်မဲရငးဆိုငးရ၇ ရြငး့်ပရေတာံ ေတားေတား
်ငီ့ေငျ႕ေန်ပီ၈ ဒီကိစၥခုတညး့ကို မၾကာခဏ ်ပနးေ်ပာရတယးဆိုတာ ကိုယးနဲ႔ အဆကး်ဖစးမလို
ေကာငးမေလ့ရဲ႕ ဇာတးလမး့ကို အၾကိမးၾကိမး်ပနးေ်ပာရသလို ဘယးမြာ အရသာရြိႏိုငးမြာလဲ၈

“ကဲ.. လကးညြိဳ့ေထာငးမေနနဲ႔ ကိုယးေတား.. ေက္ာငး့သာ့ကတးယူ်ပီ့ .. ဒီကိုလာ.. ဘာ်ဖစးလို႔ ..


.မငး့ခဵုနဵပါတးက အဲဒါ်ဖစးေနရတာလဲ ”

ကျၽနးေတားလညး့ အနာ့ေတျဖျာ်ပီ့ ေပ္ာံစိေနတဲံ ေက္ာငး့သာ့ကတးကို ယူ်ပီ့ Incharge


ဆရာမခဵုကို သျာ့ရတယး၈ Table တစးခုထဲက ေက္ာငး့သူေတျကေတာံ ်ပဵဳ့်ပီ့ က္နးရစးခဲံေလရဲ႕၈
ကျၽနးေတား ဒါကို ရြငး့ရလျနး့ေတာံ သူတို႔က သိေနၾက်ပီေလ၈ ဆရာမက မပီမသ်ဖစးေနတဲံ
ေက္ာငး့သာ့ကတးက ဓာတးပဵုနဲ႔ ကျၽနးေတားံမ္ကးႏြာကို ေသေသခ္ာခ္ာ တိုကးၾကညးံတယး၈
ဓာတးပဵုက မပီသေတာံေပမယးံ ကျၽနးေတားံမ္ကးႏြာကိုေတာံ ေဖားေပ့မြာပါ၈ ဆရာမက ကျၽနးေတားံကို
လကးေတျ႕လူစာ့ထို့ လုပးတဲံလူ မဟုတးဘူ့ဆိုတာ ေသခ္ာသျာ့ေတာံ ေမ့်ပနးတယး၈

“ကဲ.. ဘာ်ဖစးလို႔..”

ကျၽနးေတား ခႏၵာကိုယး အေနအထာ့ကို ေလြ္ာံခ္်ပီ့ သကးသကးသာသာ ထိုငးရတယး၈


ဟုတးတယးေလ ဆရာမ နာ့လညးေအာငး ေ်ပာရမယးဆိုရငး ၾကာမြာဆိုေတာံ ခႏၵာကိုယးကို

3|P ag e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

ရိုေသသမႈနဲ႔ တငး့ထိုငးထာ့ရငး ေ်ခေထာကးေတျဘာေတျ က္ဥးမယးဆိုတာ ကျၽနးေတား


အေတျ႕အၾကဵဳရြိ်ပီ့သာ့...၈

“ဟုတးပါတယး အဲဒီ တစးသဵု့ခုနစးရြစး ခုနးနဵပါတးနဲ႔ ဒီအခနး့ထဲကို ေရာကးလာတာက...”


+++

စိတးွငးစာ့စရာ သိပးမေကာငး့လြေပမယးံ ဆရာမကို ေ်ပာသလိုမဟုတးဘဲ အစကေန်ပီ့ေတာံပဲ


ခငးဗ္ာ့တို႕ကို ေ်ပာ်ပမယးဗ္ာ...၈ ဒါမြ အဲဒီခဵုနဵပါတးနဲ႔ ကျၽနးေတား ဆကးဒုက၇ေရာကးရပဵုကို
ကိုယးခ္ငး့စာ်ပီ့ နာ့လညး့ႏိုငးမြာ၈ ကိုယးခ္ငး့စာ နာ့လညးတယးဆိုလို႔ ၾကိ့ၾကီ့က္ယးက္ယးေတာံ
မဟုတးလြပါဘူ့၈ ေက္ာငး့သာ့ေတျ ၾကဵဳသလို မၾကဵဳရဘဲ အခကးအခဲ ်ဖစးခဲံရပဵုကေလ့
တစးခုတညး့ပါ၈

ေနာကးဆဵုႏြစးေက္ာငး့ေတျ ်ပနးဖျငးံၾကေတာံ ကျၽနးေတားကေတာံ ေတားေတား ေပ္ားေနတာပါပဲ၈


ေက္ာငး့ကို မနကးမို့လငး့တာနဲ႔ ေရာကး်ပီ့ ညေနမို့ခ္ဳပးစက္မြ အိမးကို ်ပနးတာပါ၈
ကျၽနးေတားံအတနး့ခ္ိနးက ှဿ့ှ၂မြ စတာပါ၈ ဒါေပမယးံ ကျၽနးေတားကေတာံ မနကး
မို့လငး့ကတညး့က လာတာပဲ၈ မနကးခငး့ေမဂ္ာမြာလညး့ ကျၽနးေတားံမိတးေဆျ သူငယးခ္ငး့ေတျ
ရြိေနတာကို့၈ တတိယႏြစးကတညး့က ကျၽနးေတားက ဒီလိုပဲ လာေနက္ေလ၈ မနကးခငး့
အိမးမြာေနရရငး တစးမ္ိဳ့ပဲဗ္ာ.. မေနတတးဘူ့၈ ပ္ငး့ေနတတးတယး၈ လကးဖကးရညးဆိုငး
ထိုငးတာေတာငး ေက္ာငး့ထဲက ဆိုငးမြာ ထုိငးရမြ အရသာေတျ႕သလုိပဲ၈

ဒါ.. ဘာေၾကာငးံလဲဆိုေတာံ ေက္ာငး့မြာက ်ပငးဆငး်ဖီ့လိမး့ထာ့်ပီ့ လျတးလပးေပ္ားရႊငးေနတဲံ


ေက္ာငး့သူေတျ ရြိေနလို႔လို႔ ထငးရတာပဲ၈ ဒီထကးေကာငး့တဲံ ေကာကးခ္ကးမရြိေတာံလို႔သာ
ဒါကိုေ်ပာရတာပါ၈ ကျၽနးေတားံအတျကးေတာံ သူတို႔ရြိေနလညး့ သိပးမထူ့ပါဘူ့၈ ရပးကျကးထဲက
အေၾကာငး့သိေနတဲံ ေကာငးမေလ့ေတျကို ၾကညးံရတာထကးစာရငးေတာံ ရနးကုနးတကၠသိုလးထဲက
ေကာငးမေလ့ေတျကို ၾကညးံရတာ ပိုေကာငး့ပါတယး၈ ကျၽနးေတားဆိုလိုတာက ေက္ာငး့ကို ဒီလို
အေစာၾကီ့ကတညး့က လာ်ပီ့ ေနာကးက္မြ်ပနးတာဟာ ေနာကးဆဵု့ႏြစးေရာကးေနတဲံ
ကျၽနးေတားံသူငယးခ္ငး့ေတျ လုပးသလို လိုကးလုပးတာမဟုတးဘူ့လို႔ ဆိုလိုခ္ငးတာပါ၈

ေအ့ကိုကို၇ ေအ့ေက္ား၇ မို့်မငးံေအာငး၇ ေကာငး့ႏိုငး၇ ထျနး့ေဖ၇ ခငးခငးေသားနဲ႔ လဲံလဲံတို႕ကေတာံ


ေနာကးဆဵု့ႏြစးမို႔ ေက္ာငး့ၾကီ့နဲ႔ ချဲရခါနီ့မို႔ ေက္ာငး့ကို ရသမြ္လာၾကတာတဲံ၈ ကျၽနးေတားတို႔ထဲက
အသကးအၾကီ့ဆဵု့ ေက္ာငး့သာ့ ေအ့ကိုကိုဆိုရငး အဓိပတိလမး့ေဘ့မြာ ငုတးတုတးထိုငး ..
ဘျဲ႕ႏြငး့သဘငးခနး့မၾကီ့ကို ေဆ့ေပါံလိမးဖျာေင့ရငး့ မၾကာခဏ လျမး့လျမး့ေဆျ့ေဆျ့
ညညး့တတးတယး၈

4|P ag e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

“ေနာကးႏြစး ဒီအခ္ိနးဆိုရငး ငါတို႔အာ့လဵု့ အဓိပတိလမး့၇ ဂ္ပးဆငးနဲ႔ ဘျဲ႕ႏြငး့သဘငးကို


ချဲရေတာံမြာပါလာ့”

သူ႔စကာ့ဆဵု့ေတာံ သူငယးခ္ငး့ေတျအာ့လဵု့ ်ငိမးသျာ့ၾကတယးဗ္၈ အလကာ့ပါဗ္ာ၈


သူမ္ာ့ေတျလျမး့လို႔ တာွနးအရ လိုကးလျမး့ေနရတာ သဘာွမက္ပါဘူ့၈ နယးကေန
အဆာငးလာတကးတဲံ ေက္ာငး့သာ့ေတျ ဒီလိုေ်ပာရငးေတာံ ကျၽနးေတား အ်ပစးမေ်ပာပါဘူ့၈ ဒါ
နညး့နညး့ လကးခဵလို႔ရေသ့တယး၈ ကျၽနးေတားလညး့ စိတးေပါကးေပါကးရြိတာနဲ႔ စိတးထဲရြိတဲံအတိုငး့
ေ်ပာလိုကးတယး၈

“အလကာ့ဗ္ာ.. ခငးဗ္ာ့ေနတဲံ သကၤနး့ကျၽနး့နဲ႔ ရနးကုနးတကၠသိုလးက အလျနးဆဵု့ၾကာရငး


ေလ့ဆယးံငါ့မိနစးေပါံ၈ လာလို႔ရေနတာပဲ ဘာချဲရမြာလဲ ”

သူ႔စကာ့မြာ နစးေမ္ာမြငးတကးသျာ့တဲဵ သူငယးခ္ငး့ေတျက ကျၽနးေတားံကို မေက္မနပးနဲ႔


ကနး႔ကျကးၾကတယး၈ ခဵစာ့မႈမရြိတဲံလူတဲံ၈ ေက္ာငး့သာ့မပီသတဲံလူ ..တဲံ၈ ကျၽနးေတားတို႔အာ့လဵု့
ရနးကုနး်မိဳ႕ ဧရိယာထဲမြာ ေနၾကတဲံလူေတျပဲဆိုေတာံ အာ့လဵု့ ေဒါကနးၾကတာေပါံ၈

“်ပနးလာရငးေတာံ ရတာေပါံဟဲံ .. ဒါေပမယးံ ခဵစာ့မႈက ဘယးတူမလဲ၈ အခုဟာက..ငါတို႔ေက္ာငး့၇


ငါတို႔ဂ္ပးဆငး၇ ေနာကးက္ရငး ငါတို႔ေက္ာငး့ ဘယးဟုတးေတာံမလဲ”

တစးေယာကးတစးေပါကး ွိုငး့ရနးေတျ႕တာနဲ ႔ ကျၽနးေတားလညး့ ဆကးမေ်ပာေတာံပါဘူ့၈ အလကာ့..


တကၠသိုလးဘုနး့ႏိုငး၇ ေမာငးစိနးွငး့တို႔ ွတၱဳေတျရယး၇ ကိုငးဇာနဲ႔ ထူ့အိမးသငး သီခ္ငး့ေတျရယးနဲ႔
ေရာေထျ့်ပီ့ ခဵစာ့မႈအတုကို အစစးလုပး လျမး့ရတာ ရယးစရာၾကီ့၈ ဒါေပမယးံ ၾကီ့ၾကီ့က္ယးက္ယး
မဆနး႔က္ငးခ္ငးတာနဲ႔ သူတို႔ေ်ပာသလို အမြတးတရဓာတးပဵုေတျ ဘာေတျ ဂ္ပးဆငးနဲ႔
ဘျဲ႕ႏြငး့သဘငးေရြ႕မြာ ရိုကးလိုကးပါတယး၈ ေက္ာကးသာ့ထိုငးခဵုနဲ႔ အခနး့ေရြ႔တိုငးမြာ white pen
ေတျနဲ႔ စာေရ့်ပီ့ လကးမြတးေတျ ဘာေတျ ထို့လိုကးပါတယး၈

ကျၽနးေတားကသာ ရယးခ္ငးေနတာ ေက္ာကးသာ့ထိုငးခဵုမြာ လကးမြတးထို့ေတာံ ေနရာလျတး


မရြိသေလာကးပါပဲ၈ တကယးံကို တစးေက္ာငး့လဵု့ အမြတးတရ ်ဖစးေနၾကသလာ့ေတာငးမသိဘူ့၈
ဒါနဲ႔ လဲံလဲံက ဓာ့ထုတး်ပီ့ ကျၽနးေတားတို႔ေရြ႕ ေရ့သျာ့ၾကတဲံ လူေတျရဲ႕ စာေတျကို ်ခစးပစးတယး၈

ကျၽနးေတား ဘာမြ မေ်ပာေတာံပါဘူ့၈ လူဆိုတာ ဒီလိုပဲ မဟုတးလာ့၈ အဲဒီ ခဵစာ့ခ္ကးဆိက ရခဲံတဲံ


ေက္နပးစရာေကာငး့တဲံ အခ္ကးကေလ့ကေတာံ ကျၽနးေတားေတားတို႔ တစးဖျဲ႕လဵု့ တစးေယာကးနဲ႔
တစးေယာကး အရငးႏြစးေတျကထကး ပိုခ္စးလာ၇ ပိုသဵေယာဇဥးရြိလာ၇ သညး့ခဵလာၾကတာပဲ၈
သေဘာထာ့ကျဲလျဲတဲံအခါေတျ ဆိုရငးလညး့ “ေနာကးဆဵု့ႏြစးပဲကျာ ” ဆို်ပီ့အေလြ္ာံေပ့ၾက၇
လိုကးေလ္ာၾကတယး၈ သူ႔ဟာသူေတာံ ဘယးဆို့လို႔တုနး့၈

5|P ag e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

ကျၽနးေတားကေတာံ လျမး့မယးဆိုရငး ဂ္ပးဆငးနဲ႔ ဘျဲ႕ႏြငး့သဘငးထကး ်မကျၽနး့သာကဖီ့က


အနးတီေအ့ကိုပဲ ပိုလျမး့ခ္ငးတယး၈ အနးတီေအ့က ကျၽနးေတားံကို ခငးတယး၈ ပိုကးဆဵမပါလညး့
လကးဖကးရညးေတျဘာေတျ အေၾကျ့ေသာကးလို႔ရတယးေလ၈ ်ပီ့ေတာံ ေက္ာငး့သာ့ေတျအေပၚ
အ်မဲ်ပဵဳ့်ပီ့ ချငးံလႊတးတတးတဲံ သူ႔မ္ကးႏြာကို ကျၽနးေတားသေဘာက္တယးဗ္ာ၈

ထာ့ပါေတာံ...၈ ကျၽနးေတားံ ခဵုနဵပါတးကိစ ၥ ေရာကးႏိုငးဘူ့ ်ဖစးေနတယး၈ ေနာကးဆဵု့ႏြစးမြာ


ကျၽနးေတားတို႔ ရုကၡေဗဒေမဂ္ာက မိုငးနာ paper တစးခုချဲပါတယး၈ သတၱေဗဒနဲ႔ ဓာတုေဗဒပါ၈
သတၱေဗဒ ယူရငး ဓာတုေဗဒ ယူစရာမလိုဘူ့၈ အမြနးေတာံ မိုငးနာ ဘာပဲယူယူ B.Sc (Botany)
ပါပဲ၈ Final မြာ က္ကးရမယးံ စာေရျ့ရတဲံ သေဘာပဲ ရြိတာပါ၈ ေက္ာငး့သာ့ ေတားေတား မ္ာ့မ္ာ့က
Chemistry ပဲ မိုငးနာယူၾကတယး၈ Zoo က က္ကးရတာ ပိုရႈပးေထျ့တာကို့၈ ဒါေပမယးံ ခကးတာက
Chemistry မိုငးနာ ေက္ာငး့သာ့ကို ဌာနက အေယကး ှ၂ွ ပဲ ွငးချငးံ်ပဳတယး၈ တတိယႏြစးက
Chemistry ရမြတးရယး ... ကျၽနးေတားတို႔တငးတဲံ ေလြ္ာကးလႊာရယးကို ၾကညးံ်ပီ့ချဲတာ၈ ဒီကိစၥေတာံ
ကျၽနးေတားနဲ႔ သူငယးခ္ငး့ေတျ သေဘာထာ့ တူၾကပါတယး၈ အာ့လဵု့ Chemistry ပဲ
ေလြ္ာကးၾကတယး၈ အာ့လဵု့လညး့ ရၾကပါတယး၈

ဒါေပမယးံ ခကးတာက ကျၽနးေတားက ေက္ာငး့မအပးရေသ့ဘူ့၈ ဘာံေၾကာငးံ


မအပး်ဖစးတာလဲဆိုတာက ကျၽနးေတားက ေနာကးဆဵု့ႏြစးမြာ အလုပးွငးေန်ပီ၈ တတိယႏြစး
ေ်ဖ်ပီ့်ပီ့ခ္ငး့ ွငးတာပါ၈ သရုပးမြနး ွတၱဳေတျထဲကလို ဇာတးလမး့ ဆငးရငးေတာံ
အကျကးေကာငး့ေပါံ၈ ရရစာ့စာ့မိသာ့စုထဲက ေနာကးဆဵု့ႏြစးတကးမယးံ တကၠသိုလး
ေက္ာငး့သာ့ေလ့ တစးေယာကး၇ ေ်ခာကးရာေက္ားေငျကို မတတးႏိုငး မလြညးံပတးႏိုငးလို႔
တကၠသိုလးက ယာယီအထုတးခဵရ၇ ဘွကိုနာၾကညး့၇ ခပးလြလြ ေကာငးမေလ့တစးေယာကး
ေမျ့ေန႔ကို ေမျ့ေန႔လကးေဆာငး ေထာငးေက္ားတနးေတျ အလုအယကးေပ့ေနတဲံ
ေက္ာငး့သာ့ေတျကို ေဒါသ၇ မျနး့က္ပးမႈ၇ မာနေတျနဲ႔ ေင့ရငး့ အာ့ငယးလာ၇ သူ႔စိတးထဲက
မရို့မသာ့်ဖစးေနတဲံ ခ္မး့သာ်ပညးံစဵုတဲံ ေကာငးမေလ့ကို ရြကးရြကးနဲ႔ အကူအညီေတာငး့၇
အဲဒီေကာငးမေလ့က စိတးမွငးစာ့ေၾကာငး့ အ်ပတးေ်ပာလႊတး၇ ွမး့နညး့ရြကးရျဵ႕
နာၾကညး့ေနခ္ိနးမြာ သူ႔ကို တစးဖကးသတး စိတးွငးစာ့ေနတဲံ သူလိုဘွတူေကာငးမေလ့က
ဆငးရုပးစုဘူ့ကေလ့ချဲ်ပီ့ ေက္ာငး့အပးေပ့၇ အဲ...ဒီလိုေပါံေလ...၈

ေပါငးမုနး႔ငတးတဲံလူကို ေပါငးမုနး႔ငတးတဲံလူကပဲ ကိုယးခ္ငး့စာႏိုငးတယး ဘာညာနဲ႔


ဇာတးသိမး့လိုကးရငး အဲဒီေခတးတုနး့က အယးဒီတာေတျ အၾကိဳကးေပါံ၈ အမြတးတရ
ွတၱဳတို်ပိဳငးပျဲေတျ ဘာေတျမြာေတာငး ်ပိဳငးရငး ဆုေတျဘာေတျ ရဦ့မြာ၈ ဒါေပမယးံ
တကယးၾကဵဳလာတဲံ တကယးံလကးေတျ႕မြာ ကျၽနးေတား အဲဒီလို မလုပး်ဖစးပါဘူ့၈ အေတျ့ေတာငး
မွငးဘူ့၈ အာ့ငယးရမြ နး့လညး့ မသိဘူ့၈ ကျၽနးေတားံဓာတးခဵအတိုငး့ ဇာတးလမး့ ဆငးရငးေတာံ
ဟာသွတၱဳပဲရမြာ၈

6|P ag e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

ကျၽနးေတားေရ့ရငး ပထမေ်ပာတဲံအခ္ကးေတျ အတိုငး့ေရ့မြာ၈ အဲ... ေနာကးဆဵု့က္မြ သူ႔ကို


တစးဖကးသတး စိတးွငးစာ့ေနတဲံ ေကာငးမေလ့က စိတးလႈပးရြာ့ ရြကးေန၇ ကိုယးကလညး့
ပိုကးဆဵေခ့္ရမြာကို အာ့နာ်ပီ့ ေ်ပာမထျကး၈ သူ ပိုရငးခုနးလာ၇ မေ်ပာေတာံဘူ့ဆိုတဲံ စကာ့ကို
ေရလာေ်မာငး့ေပ့လုပး၇ ၇ေ်ႏၵ၇ေတျဘာေတျကို စျနး႔စာ့... ေနာကးဆဵု့က္မြ သူေမြ္ားလငးံထာ့သလို
မဟုတးဘဲ ပိုကးဆဵေခ့္တာ်ဖစးေနေတာံ ေဒါကနး်ပီ့ သူ႔ဆငးရုပးစုဘူ့ မေပ့ဘဲ
ဆငးတစးေကာငးအာ့နဲ႔ ကျၽနးေတားံကို ပါ့ရိုကးသျာ့ေပါံေလ၈

အဲဒီဇာတးႏြစးဇာတးလဵု့ မေရ့်ဖစးပါဘူ့၈ အဲဒီအခ္ိနးတုနး့က စာေရ့ေန်ပီဆိုေပမယးံ ကျၽနးေတား


ခပးလျယးလျယးရတဲံ ဇာတးလမး့မ္ိဳ့ကို မေရ့ခ္ငးဘူ့၈ Gone with the wind ေရ့တဲံ Margaret
Mitchel တို႔လို တစးပုဒးတညး့ေရ့်ပီ့ ကမာၻ ေက္ားခ္ငးတာ၈ ဒါနဲ႔ပဲ ကျၽနးေတားံ မူလဗီဇအတိုငး့
ခပးရႊငးရႊငးပဲ သူငယးခ္ငး့ေတျကို Notice စာအုပး ထုတး်ပလိုကးေတာံ သူငယးခ္ငး့ေတျက
ဆဲသညးသာ ရြိေတာံတာေပါံဗ္ာ၈ ကျၽနးေတားံကို ွိုငး့ဆူၾကတာ ်ပႆနာ ရြိပါဘူ့၈ ဒါေပမယးံ
သူတို႔က သရုပးမြနးသမာ့ေတျဗ္၈ ဆဲ်ပီ့ေတာံ သူတို႔က အာ့ငယးလို႔ ထုတးမေ်ပာတာလာ့
ဘာလာ့ဆို်ပီ့ ေတားေတားေလ့ စိတးမေကာငး့်ဖစးၾကတာ၈

ခငးခငးေသားနဲ႔ လဲံလဲံဆို ကရုဏာေဒါေသာနဲ႔ေပါံဗ္ာ၈ ကျၽနးေတားံအတျကး တိုငးပငးၾက ေဆျ့ေႏျ့ၾကနဲ႔


ေနာကးဆဵု့ေတာံ သူတို႔ပဲ စိုကးထုတးေပ့ၾကတာပါ၈ ေငျရေတာံ ေက္ာငး့အပးရလို႔
ေက့္ဇူ့တငးေပမယးံ အဲဒီေန႔ကစ်ပီ့ ကျၽနးေတားံကို သူတို႔က ေငျေရ့ေၾက့ေရ့နဲ႔ ပတးသကးရငး
ေနာကးမြာ ခ္နးထာ့်ပီ့ အထူ့အချငးံအေရ့ ေပ့ၾကတာေတာံ တစးမ္ိဳ့ပဲ၈

လကးဖကးရညးေသာကးတာတို႔၇ ထမငး့မြာစာ့တာတို႕က္ရငး ကျၽနးေတားံထညးံေငျကို မယူၾကဘူ့၈


ကျၽနးေတားရြငး့တာကိုလညး့ လကးမခဵဘူ့၈ ကျၽနးေတားံဆီက ပိုကးဆဵယူရငး သူတို႔ဟာ
သူငယးခ္ငး့ေကာငး့ မပီသေတာံဘူ့လို႔ သူတို႔ကိုယး သူတို႔ ခဵယူထာ့ၾကပဵုေပၚတယး၈ ဒီကိစၥက
ခ္စးစရာေကာငး့တယးလို႔ ေ်ပာရမြာထကး ကျၽနးေတားံကို ေငျေၾက့ကိ စၥ နဲ႕ ပတးသကး်ပီ့ သူတို႔
စီရငးခ္ကးအတိုငး့ တစးခါတညး့ သတးမြတးလိုကးတယးလို႔ ကျၽနးေတားခဵစာ့ရတယး၈

ကျၽနးေတား ပိုကးဆဵထုတးရြငး့တာနဲ႔ သူတို႔ပဵုစဵေတျက ်ပဴ့်ပဴ့ပ္ာပ္ာနဲ႔ ကျၽနးေတားံကို အတငး့


ဆူၾကေတာံတာပဲ၈ ဘယးလိုမြ ေ်ပာလို႔မရဘူ့၈ ရနး်ဖစးတဲံအခါ ်ဖစးေပါံေလ၈ ဒါေပမယးံ ပိုကးဆဵေတာံ
ဘယးေတာံမြ အေပ့မခဵၾကဘူ့၈ ကျၽနးေတားံပိုကးဆဵ ေ်ခာကးရာ (၄)ရကးေလာကး မရြိလိုကးတာ
သူတို႔အ်မငးမြာ တစးသကးလဵု့ ဆငး့ရဲသာ့်ဖစးသျာ့ေတာံတာပဲ၈ ကျၽနးေတားံကို ကူညီတာထကး
သူတို႔က ကျၽနးေတားံသူငယးခ္ငး့ေကာငး့ ်ဖစးပါတယးဆိုတာကို ေငျေ်ခာကးရာနဲ႔ အွယး
ခဵလိုကးရသလိုပဲ ကျၽနးေတားခဵစာ့ရတယး၈ ေ်ပာရငးေတာံ ရိုငး့တာေပါံေလ၈ ကျၽနးေတား
ခဵစာ့ရတာေတာံ အမြနးပဲ၈

7|P ag e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

ေငျသျငး့ေတာံလညး့ ကိစၥရႈပးသာ့၈ ကျၽနးေတားတို႔ ေမဂ္ာက ကထိကဆီသျာ့၇ အသနာ့ခဵစာ


်ပနးတငး၇ ဌာနက ေထာကးခဵခ္ကးယူ၇ ေက္ာငး့သာ့ေရ့ရာကို ေ်ပ့၇ ေငျသျငး့ဖို႔ ေငျသျငး့ဌာနက
ေထာကးခဵစာယူ၇ လူကိုဖတးဖတးေမာေရာပဲ၈ ေက္ာငး့မအပးလို႔ ဆယးခ္ကးရိုကးခဵရတာထကးကို
ပငးပနး့ပါတယး၈ တကၠသိုလရ
း ဲ႕ အရသာေပါံေလ၈

အဲဒီလိုေငျေတျ အာ့လဵု့သျငး့်ပီ့ ှွ ရကးေလာကးၾကာေတာံမြပဲ Transfer ေက္ာငး့သာ့ေတျ


နဲ႔အတူ ကျၽနးေတားံခဵုနဵပါတးက ထျကးလာတယး၈ ေစာေစာစီ့စီ့ ပဵုမြနးေငျသျငး့ရကးမြာ သျငး့ရငး
ထဵု့စဵအတိုငး့ ်ပနးစီမယးံ ခဵုနဵပတးမြာ ရမြာ်ဖစးေပမယးံ ကျၽနးေတားက ေနာကးက္ေတာံ ခဵုနဵပါတးက
ေနာကးဆဵု့ ှ၀၄၅ ်ဖစးသျာ့တယး၈ ဒီေတာံ ကျၽနးေတားက Zoo မိုငးနာေတျ တကးရတဲံ အခနး့မြာ
ခဵုနဵပါတးက ေရာကးေနတာေပါံ၈

အဲဒီမြာတငး ကျၽနးေတားက သူငယးခ္ငး့ေတျနဲ႔ မိုငးနာ Chemistry ေလြ္ာကးထာ့ေတာံ ခကးကုနးတာ၈


ခဵုနဵပါတးအတိုငး့ဆိုရငးေတာံ ကျၽနးေတားက ကျၽနးေတားံအခနး့ AE-15 မြာ အတနး့သျာ့တကး၇
Chemistry အခ္ိနးက္မြ Chemistry သငးတဲံအခနး့မြာ လာတကးေပါံေလ၈ ဒါေပမယးံ
တကၠသိုလးဆိုတာက လျတးလပးပါတယး ၈ သငးရို့ကလညး့ အာ့လဵု့ ဒါကိုပဲ ညြိသငးတာဆိုေတာံ
သူငယးခ္ငး့ေတျနဲ႔အတူ S-238 မြာပဲ ကျၽနးေတား အတနး့တကးတယး၈ လကးေတျ႕က္မြသာ
Chemistry လာလုပးရတာဆိုေတာံ (ှ အသ ှ၁၆) ေက္ာငး့သာ့ေတျထဲမြာ ကျၽနးေတားံခဵုနဵပါတး
ှ၀၄၅ ၾကီ့က ရႈပးေနေတာံတာေပါံ၈ Botany ေမဂ္ာက Chemistry မိုငးနာယူရငး ခဵုနဵပါတး ှ၂ွ က
မေက္ားဘူ့ေလ၈ ကျၽနးေတားကေတာံ ှ၀၄၅ ပဲ၈

ကျၽနးေတားရြငး့်ပတာေတျက ခပးရႈပးရႈပးေပမယးံ Incharge ဆရာမကေတာံ ကျၽနးေတားတို႔


ေမဂ္ာသေဘာနဲ႔ ေက္ာငး့ထဵု့စဵေတျကို သိေနေလေတာံ နာ့လညးပါတယး၈ ဒါေပမယးံ
အ်ခာ့ဆရာမေတျကို ရြငး့်ပတုနး့ကလိုပဲ အခုဆရာမရဲ႕ မ္ကးႏြာမြာလညး့ စိတးရႈပးတဲံ အမူအရာကို
ေတျ႕ေနရပါတယး၈

“ေအ့.. နငးက တ်ခာ့ေက္ာငး့သာ့ေတျထကး ရႈပးရမြ ေက္နပးတာေပါံ ဟုတးလာ့”

“ကျၽနးေတားမရညးရျယးပါဘူ့ ဆရာမ၈ သူ႔ဟာသူ ်ဖစးတာပါ”

ဟုတးတယးေလ၈ ကျၽနးေတားဆိုတဲံေကာငးက ဒီလိုလျဲတာေတျ၇ မြာ့တာေတျ ်ဖစးေနက မဟုတးလာ့၈


ဆရာမကေတာံ နာ့မလညးပါဘူ့၈ ဒီလိုမ္ိဳ့ တစးခါမြ မေတျ႕ဖူ့ေၾကာငး့၇ စိတးရႈပးေၾကာငး့
ညညး့ညညး့ ညဴညဴလုပးေနတယး၈ ဆရာဆိုတာက အစီအစဥးတက္ ်ဖစးတာကိုပဲ ၾကိဳကးတယး
ဆိုတာ ကျၽနးေတားနာ့လညးပါတယး၈ မူလအစီအစဥးကေန လျဲသျာ့တာနဲ႔ မေက္မနပး
်ဖစးတတးတာပဲ၈ မိနး့ကေလ့ဆရာမဆိုေတာံ ပိုဆို့တာေပါံ၈ အဲဒီေန႔က ကျၽနးေတား
ထငးတဲံအတိုငး့ပါပဲ၈ ညေန ေလ့နာရီေက္ားမြ ကျၽနးေတားတစးေယာကးတညး့ လကးေတျ႕ခနး့ထဲက

8|P ag e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

ထျကးရတယး၈ ကျၽနးေတားတစးေယာကးတညး့ကို ေစာငးံေနရတဲံ table ဆရာမနဲ႔ ခုနကေမ့တဲံ


Incharge ဆရာမ ႏြစးေယာကးကေတာံ မေက္မနပးမ္ကးနြာေတျနဲ႔ အမြတး်မနး်မနး်ခစးေပ့်ပီ့
ကိုယးေတား ၾကျၾကျလို႔ ေ်ပာတယး၈ ကျၽနးေတားလညး့ ်ပနးရြငး့မေနေတာံပါဘူ့၈ သူတို႔ေမ့တာကို
ေသေသခ္ာခ္ာေ်ဖေနရလို႔သာ ၾကာတာပါ၈ တကယးဆိုရငး ကျၽနးေတားံ table မြာ ကျၽနးေတား
ပဵုဆျဲတာ အ်မနးဆဵု့ပဲ၈

ေက္ာငး့ပိတးဖို႔လိုတဲံ တစးလကိုေတာံ ေပ္ားေပ္ားရႊငးရႊငး ်ဖတးသနး့ရပါတယး၈ အဲ..


ကျၽနးေတားံသူငယးခ္ငး့ေတျ အလိုအရေတာံ လျမး့ေဆျ့ဆျတးပ္႔ဵစျာေပါံဗ္ာ၈ ကျၽနးေတားကေတာံ
အဲဒီလို လျမး့ေနရတာကို ေပ္ားတယးေခၚမလာ့ပဲ၈ တကၠသိုလးက မနကးခငး့ဆို ေတားေတားေပ္ားဖို႔
ေကာငး့ပါတယး၈ ေကာငးမေလ့ေတျကလညး့ အွတးအစာ့အသစး၇ သနပးခါ့မိတးကပး အသစး၇
ႏႈတးခမး့နီအသစးေတျနဲ႔ ရယးလို႔၇ ေအားလို႔၇ ပီေကကို အုပးစုလိုကး တေဖာကးေဖာကး ေဖာကးရငး့
အလကာ့ရယးေနၾကတာပဲ၈ သေကာငးံသာ့ေတျကလညး့ အဲဒါကို ေအားၾက၇ ၾကညးံၾက၇ လြမး့စၾကနဲ႔
မနကးဘကးအတနး့ေတျ ဆငး့ခါနီ့နဲ႔ ညေနဘကးအတနး့ေတျ တကးခါနီ့ဆို ပိုလူမ္ာ့်ပီ့ ေပ္ားဖို႔
အေကာငး့ဆဵု့ပဲ၈ လိုငးဗရီေရြ႕၇ ကံဵေကားေတာ၇ အဓိပတိလမး့၇ ေငျသျငး့ဌာနေရြ႔၇ ဂ္ပးဆငးေဘ့
အဲဒီေနရာမြာ အုပးစုလိုကး ေက္ာငး့သာ့ေတျခ္ညး့ပဲ၈ ကငးတငး့ဆိုလညး့ ်ပညးံလို႔ ထုိငးစရာေတာငး
မရတတးဘူ့၈

ညေန ၀ နာရီေလာကးဆို ေက္ာငး့က ်ငိမး်ပီ့ တိတးသျာ့တတးတယး၈ မနကးခငး့ ေက္ာငး့သာ့ေတျ


မရြိေတာံဘူ့ကို့၈ ေကာငးမေလ့ေတျကလညး့ မသစးေတာံသလိုပဲ၈ တစးမနကးစာ
ေဟာငး့သျာ့တာကို့၈ အဆို့ဆဵု့က လူသဵ၇ ေအားသဵ၇ ရယးသဵေတျ တိတးသျာ့တဲံ
ေက္ာငး့ပရိ ွုဏးထဲက သစးပငးၾကီ့ေတျေပၚက ဥၾသသဵပဲဗ္၈ ်ငိမးသကးေနတဲံ
ေက္ာငး့ွနး့အက္ယးၾကီ့ထဲမြာ အဲဒီ ဥၾသသဵနဲ႔ တစးခါတစးခါ ထေအားတဲံ ပုစဥး့ရငးကျဲသဵေတျ
ၾကာ့ရတာ လျမး့စရာၾကီ့ပဲ၈ ကငးတငး့မြာဆိုလညး့ ေက္ာငး့သာ့ သိပးမရြိေတာံဘူ့ေပါံဗ္ာ၈
ဖီေလားေဆားဖီဌာနက ထျကးလိုကးရငး ်မငးရတဲံ ေရစငးၾကီ့ကလညး့ တိတးတဆိတး
ေရေတျလြ္ဵက္လို႔၇ အခနး့လျတးေတျထဲမြာလညး့ အတျဲေတျက ်ငိမးသကးလို႔ေပါံ၈

အဲဒီလိုဆိုရငးေတာံ ကျၽနးေတားံေဘားဒါေတျ ေ်ပာသလို ေက္ာငး့က လျမး့စရာေကာငး့လာတယး၈


ခငးခငးေသားက “ခ္ယးရီပငးေအာကး ေနာကးတစးေခါကး ” ဆိုတဲံ စိုငး့ထီ့ဆိုငးသီခ္ငး့ကို
တို့တို့ညညး့တယး၈ ေအ့ကိုကိုကလညး့ ်ငိမးလို႔၇ ထျနး့ေဖက လကးဖကးရညးကို
အက္ရညးထပးထညးံလို႔၇ ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး လျမး့မယးဆိုရငးေတာံ အဲဒီလိုေန႔ေတျကို
်ပနးလျမး့လို႔ရပါတယး၈

အဲဒီလိုလျမး့ရငးနဲ႔ပဲ စာေမ့ပျဲေ်ဖရတယး၈ စာေမ့ပျဲက္ေတာံ ခဵုနဵပါတးနဲ႔ပဲ လူစီတာဆိုေတာံး


ကျၽနးေတားံ တစးသဵု့ခုနစးရြစးက ကျၽနးေတားံကို ေခ္ာကးခ္ေတာံတာပဲ၈ ကျၽနးေတားက
သူငယးခ္ငး့ေတျနဲ႔ကျဲ်ပီ့ R.C ထဲမြာ ေ်ဖရတယး၈ တစးႏြစးလဵု့ ကျၽနးေတားံအတနး့ AE-15 မြာ

9|P ag e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

မတကးဘဲ သူငယးခ္ငး့ေတျနဲ႔ သျာ့တကးေနတာဆိုေတာံ နဵေဘ့နာ့က လူေတျက ကျၽနးေတားနဲ႔


သိပးမသိဘူ့၈ လူစိမး့ေတျခ္ညး့ပဲ၈

R.C ထဲမြာ ေက္ာငး့သာ့ ၆ွွ ေက္ား ေ်ဖရပါတယး၈ ကျၽနးေတားံအတျကးေတာံ အာ့လဵု့


သူစိမး့ေတျခ္ညး့ပဲ ်ဖစးေနတယး၈ သူတို႔အာ့လဵု့က Zoo မိုငးနာေတျေလ၈ ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး
စာေမ့ပျဲဆိုတာက ပဵုလြမး့်ပတာတို႔၇ table တစးခုႏြစးခု ေထာငး်ပတာတို႔၇ ပနး့ပျငးံနာမညး
ေမ့တာတို႔ေတာံ ဆရာမ လစးရငး ေက္ာငး့သာ့တိုငး့ လုပးၾကတာပဲ၈

တစးႏြစးလဵု့ အတူတကးလာတဲံသူတို႔ခ္ငး့ အဆငးေ်ပၾကေပမယးံ ကျၽနးေတားက ဘယးသူ႔ဆီက


ေမ့ရမြနး့မသိဘူ့၈ ကျၽနးေတားက သငး့ကျဲ်ပီ့ တစးေယာကးတညး့ သူစိမး့ေတျအလယး
ေရာကးသျာ့တာကို့၈ ေတားေတားံကို ဒုကၡေရာကးပါတယး၈ အဲဒီအထဲဗ္ာ... ကျၽနးေတားနဲ႔
ေဘ့ခ္ငး့ယြဥးက္တဲံ ေကာငးမေလ့ စာေမ့ပျဲေ်ဖတာက ေတားေတားစိတးပ္ကးဖို႔ ေကာငး့တယးဗ္ာ၈

ေက္ာငး့သာ့သကးတမး့ တစးေလြ္ာကးလဵု့ အဲဒီလိုမိနး့ကေလ့မ္ိဳ့ တစးခါမြ မၾကဵဳဖူ့ဘူ့၈ သူက


သူက္ကးလာတဲံ စာေတျကို ်ပနးရျတး ်ပနးေ်ပာၾကညးံ်ပီ့ ေ်ဖေနတာကို့၈

“ကဲ .. ွတးမႈနးေတျအေၾကာငး့ပဲ ေ်ဖေတာံမယး ... ွတးမႈနး.. ဘာလဲ...၇ အငး့.. ွတးမႈနးသညး


ပနး့ပျငးံတစးပျငးံ၏ အဖိုမ္ိဳ့ပျာ့အဂၤါပိုငး့်ဖစးသညး၈ ်ပီ့ေတာံ ဘာလဲ၇ အငး့.. ၁ငး့တို႔.. ၁ငး့တို႔သညး
ွတးမႈနးအိမး .. ွတးမႈနးအိမးက ဟို..သိ်ပီ anther sac .. .ဟုတးတယး၇ anther sac ထဲတျငး
ရြိၾကသညး၈ ေနာကး်ပီ့ေတာံ .. ေမံေန်ပနး်ပီ ၈ အငး့.. ဟိုဟာေလ... ၾကညးံ.. ေသေသခ္ာခ္ာ
က္ကးထာ့ရကးသာ့နဲ႔ ေၾသား..သိ်ပီ angiosperms ဟုတးတယး၇ ပနး့ပျငးံေသာ အပငးမ္ာ့
angiospers တျငး ွတးမႈနးကဲံသို႔ေသာ”

သူ႔အသဵကလညး့ တို့တို့မဟုတး၇ တစးကိုယးေရ ၾကာ့ရဵုထကး နညး့နညး့က္ယးေနေတာံ


ကိုယးံလူေရ.. သူ႔နဵေဘ့မြာ ေ်ဖရတာ ရူ့ခ္ငးခ္ငး်ဖစးလာတယး၈ စာေမ့ပျဲဆိုတာက
ကိုယးံစိတးကူ့ေလ့နဲ႔ ကိုယး ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ေ်ဖရတာမ္ိဳ့မဟုတးလာ့၈ လူသဵလို
စကာ့ေ်ပာလိုကး စာသဵနဲ႔ ရျတးလိုကးနဲ႔ ်ဖစးေနတဲံ သူ႔အသဵနဵေဘ့မြာ ကျၽနးေတား ဘယးလိုမြ
စာေမ့ပျဲေ်ဖလို႔ မရေတာံတာနဲ႔ ဆရာမ ်ဖတးလာတာေတျ႕ေတာံ ရပး်ပီ့ အက္ိဳ့အေၾကာငး့ေ်ပာ
တိုငးရတယး၈

“ဟုတးတယး ဆရာမလညး့ ၾကာ့တယး၈ တိတးတိတးေ်ဖမြေပါံ၇ ရျတးခ္ငးရငး စိတးထဲကပဲ


ရျတးေ်ဖေလ”

“သမီ့က အဲဒီလိုပဲ ေ်ဖတတးတယး ဆရာမ၇ မဟုတးရငး မေ်ဖတတးဘူ့၈ သမီ့အသဵက


တို့တို့ေလ့ပါ”

10 | P a g e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

ေကာငးမေလ့က ဘာမြမဟုတးတာကုိ ်ပႆနာရြာတဲံလူဆိုတဲံ သေဘာနဲ႔ ကျၽနးေတားံကို


မုနး့မုနး့တီ့တီ့ စိုကးၾကညးံရငး့ေ်ပာတယး၈ သူ႔အေလံအက္ငးံဆိုေတာံ ကျၽနးေတား
အာ့နာသျာ့တာေတာံ အမြနးပဲ၈ ဒါေပမယးံ မတတးႏိုငးေတာံဘူ့၈ တိုငးလညး့်ပီ့ေန်ပီ၈
ဆရာမကေတာံ မ္ကးႏြာခပးတငး့တငး့နဲ႔ အသဵထျကးမေ်ဖရဘူ့လို႔ တာ့်မစး်ပီ့ ထျကးသျာ့တယး၈

“အလကာ့ ဇီဇာေၾကာငး်ပီ့ မိနး့မဆနးတဲံေကာငး၇ ကိုယးံဘာသာ ေ်ဖတာကို၇ သကးသကး


လူမ္ာ့စာ့ရတာကို မနာလိုတာ ရုပးကိုက”

ေကာငးမေလ့က စာဆကးမေ်ဖဘဲ ကျၽနးေတားံကို မေက္မနပးနဲ႔ ေ်ပာေနတယး၈ ကျၽနးေတားံဘာသာ


စာမရတာတို႔၇ သူ႔ဆီက ေမ့ခ္ငးတာကို ေမ့မရလို႔ ယုတးမာတာတို႔၇ မဆိုငးတာေတျလညး့
ေ်ပာတဲံထဲမြာ ပါလာတယး၈ စာေမ့ပျဲခနး့ဆိုေတာံ ရနး်ဖစးၾကဖို႔၇ ရြငး့်ပဖို႔ကလညး့ မလျယးဆိုေတာံ
ကျၽနးေတားံမြာ အာ့နာတာေရာ၇ ရြကးတာေရာနဲ႔ ်ငိမးေနရတာေပါံ၈ သူေ်ပာသလို ကျၽနးေတားကလညး့
စာသိပးမရတာေတာံ အမြနးပဲ၈ ေအာငးမြတးရေအာငး မနညး့ရြာေ်ဖရတယး၈ သူ႔အသဵက ခဏပဲ
တိတးတာပါ၈ ်ပီ့တာနဲ႔ spore တို႔၇ gymnosperms တို႔၇ bryophytes တို႔ ်ပနး်ဖစးတာပဲ ၈

ကျၽနးေတားလညး့ သူ႔ကို အာ့နာ်ပီ့ ထပးမေ်ပာေတာံပါဘူ့၈ ၾကိတးမိြတးေ်ဖရတယး၈ ေနာကးတစးေန႔


စာေမ့ပျဲခနး့ထဲကို ွငးခါနီ့ေတာံ အဲဒီေကာငးမေလ့က ကျၽနးေတားံကို ေမ့ေငါံ်ပီ့
သူ႔သူငယးခ္ငး့ေတျကို ်ပတယး၈ ကျၽနးေတားလညး့ အာ့နာ်ပီ့ မသိခ္ငးေယာငးေဆာငးေနပါတယး၈
သူ႔သူငယးခ္ငး့ေတျက ်ပဵဳ့ၾကတယး၈ ကဲ.. ဘယးလိုလဲ၈ နငးဒုကၡေရာကးေန်ပီမဟုတးလာ့..ဆိုတဲံ
အဓိပၸာယးဆိုတာ က္ိနး့ေသပဲ၈

ကျၽနးေတား အဲဒီလို စိတးဆငး့ရဲၾကီ့စျာနဲ႔ပဲ english ရယး ေမဂ္ာ paper ်ဖစးတဲံ 411, 412, 413,
414 ေတျကို ေ်ဖရတယး၈ ေနာကးဆဵု့မိုငးနာ တစးဘာသာပဲ က္နးေတာံတယး၈ ကျၽနးေတားံကို
ဒုက၇ေပ့ခဲံ တဲံ Chemistry မိုငးနာေလ၈ သူငယးခ္ငး့ေတျနဲ႔ လကးဖကးရညးဆိုငးထိုငးရငး့ ရတဲံ spot
ေတျ အနီ့ကပးၾကညးံရငး့ ငိုကးစိုကးငိုကးစိုကးနဲ႔ R.C Hall ထဲကို ေရာကးေတာံ ကျၽနးေတား
အဵံအာ့သငးံသျာ့တယး၈

R.C Hall ၾကီ့က တိတးလို႔၈ ေက္ာငး့သာ့ တစးေယာကးမြ မရြိၾကဘူ့၈ ဘာမ္ာ့မြာ့ယျငး့ပါလိမးံ ဆို်ပီ့


စကၠနး႕ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ ကျၽနးေတားေၾကာငး်ပီ့ အသိလျတးသျာ့တယး၈ အဲဒီအခ္ိနးမြာ
ကျၽနးေတားံကို လြမး့ေမ့လိုကးတဲံ အသဵေၾကာငးံ ကျၽနးေတား အသိွငးလာတာ၈ ခဵုနဵပါတး
တစးသဵု့ခုနစးရြစးက မငး့လာ့..တဲံ၈

ကျၽနးေတားံကို လြမး့ေမ့တဲံ ဆရာမရဲ႕ မ္ကးႏြာဟာ နာ့မလညး်ခငး့၇ ရႈပးေထျ့်ခငး့၇ ေဒါသထျကး်ခငး့၇


စိတးပ္ကး်ခငး့ေတျနဲ႔ အ်ပညးံပဲ၈ ကျၽနးေတား ကမနး့ကတနး့ ဟုတးတယးလို႔ ေ်ဖ်ပီ့ ၾကညးံလိုကးေတာံ
အဲဒီဆရာမ ေနာကးခဵုေတျမြာ ထိုငးေနတဲံ ဆရာမေတျကို ေတျ႕ရတယး၈ အာ့လဵု့

11 | P a g e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

ေ်ခာကးဆယးံေလ့ေယာကးတိတိ၈ ဒီေတာံမြ ကျၽနးေတား ခ္ကးခ္ငး့ သေဘာေပါကး်ပီ့


နာ့လညးတယး၈

ႀသအေညပ ေမဂ္ာတူေပမယးံ Botany ထဲမြာ ကျၽနးေတားနဲ႔အတူ ေ်ဖတဲံ


ေက္ာငး့သာ့ေတျအာ့လဵု့က Zoo မိုငးနာေတျေလ၈ Chemistry မိုငးနာကို ေ်ဖတဲံလူက
ကျၽနးေတားတစးေယာကးပဲ ရြိတာ မဟုတးလာ့၈ Chemistry မိုငးနာက အရငးေ်ဖၾကတာဆိုေတာံ Zoo
မိုငးနာသမာ့ေတျ တစးေယာကးမြ ဒီေန႔မလာၾကဘူ့၈ အိမးမြာ စာက္ကးေနၾကမြာေပါံ၈

ဆရာမ ေ်ခာကးဆယးံေလ့ေယာကးက တစးေယာကးတစးေပါကး ကျၽနးေတားံကို


ွိုငး့်ပီ့ေ်ပာၾကတယး၈ ကျၽနးေတားလညး့ ဘာမြ မေ်ပာေတာံပါဘူ့၈ အူငူ်ပီ့ နီ့စပးရာခဵုမြာ
ထိုငးခ္လိုကးမိတယး၈

“မငး့ Chemistry မိုငးနာဆိုရငး ဘာ်ဖစးလို႔ ခဵုနဵပါတးက တစးသဵု့ခုနစးရြစး ်ဖစးေနရတာလဲ ”

ဒီတစးခါေတာံ ကျၽနးေတားအတိုခ္ဵဳ့ေ်ဖရတယး၈ ဆရာမကိုသာ အစအဆဵု့ ရြငး့်ပေနရငး ကျၽနးေတား


စာေမ့ပျဲေတာငး ေ်ဖခ္ိနးရမြာမဟုတးဘူ့၈

“ကျၽနးေတား Chemistry မိုငးနာ ေလြ္ာကးထာ့်ပီ့ ေက္ာငး့အပးတာ ေနာကးက္လို႔ပါ”

“ေအ့.. ေကာငး့တယး ၾကဵဳပဲမၾကဵဳဖူ့ေပါငးေတား၈ တို႔လညး့ ေက္ာငး့သာ့လုပး၇ ဆရာမလုပးလာတာ


ဒါမ္ိဳ့ ရြိကိုမရြိဘူ့၈ ေတားေတားဒုကၡေပ့ သိလာ့”

“ဆရာမတို႔က ဘာ်ဖစးလို႔ ဒီေလာကးအမ္ာ့ၾကီ့ ”

“ဟဲံ... ဒီအခနး့မြာ ေ်ဖမယးံ ေက္ာငး့သာ့ရြိေနတာ တို႔ဂ္ဴတီက ဘယး်ဖဳတးမလဲဟဲ၈ နငးံေၾကာငးံ


သိလာ့၈ နာ့မြ မနာ့ရတာ၈ သူကပဲ ေ်ပာရတယးရြိေသ့”

လကးေထာကးကထိက ဆရာမၾကီ့က ကျၽနးေတားံကို ၾကိမး့ပါတယး၈ အဲဒီအခ္ိနးမြာပဲ Bell သဵ


စၾကာ့တယး၈ အမြနးဆိုရငးေတာံ Bell သဵၾကာ့ရငး မတးတပးရပး၇ ဆရာမေတျက
ေမ့ချနး့စာရျကးေတျလိုကးေ ွ၇ ရ်ပီ့တဲံ ေက္ာငး့သာ့က ထိုငး်ပီ့ ကမနး့ကတနး့ စာရျကးကိုဖတး၇
က္ကးထာ့တာေတျ spot ေတျ ပါရဲ႕လာ့ အထိတးတလနး႔ၾကညးံ အဲဒီလို်ဖစးရမ္ာ၈ ဒါဟာ
စာေမ့ပျဲခနး့ရဲ႕ ရနဵ႔နဲ႔ စာေမ့ပျဲခနး့ရဲ႕ ရငးခုနးသဵေပါံဗ္ာ၈

12 | P a g e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

ကျၽနးေတားံအ်ဖစးကေတာံ အဲဒီလို်ဖစးမလာပါဘူ့၈ ကျၽနးေတား မတးတပးလညး့ မရပးဘူ့၈


ဘာလုပးရမြနး့လညး့ မသိဘူ့၈ ကျၽနးေတားံကို မ္ကးလဵု့်ပဴ့ေၾကာငးေၾကာငး ်ပဵဳ့စိစိ စိတးွငးတစာ့နဲ႔
ွိုငး့ၾကညးံေနၾကတဲံ ဆရာမ ငယးငယးကေလ့ေတျၾ ကာ့မြာ ဒုကၡေရာကးေနတာပဲ သိတယး၈

ဆရာမတစးေယာကးက ခ္ိတးပိတးထာ့တဲံ စာအိတးအညိဳကိုဖျငးံ်ပီ့ ေမ့ချနး့စာရျကးတစးရျကးကို


ထုတး်ပီ့ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ပဲ လြမး့ေပ့တယး၈ ေနာကး ဆရာမတစးေယာကးက
အေ်ဖစာရျကးလာေပ့တယး၈ ကျၽနးေတားံလျယးအိတးက ကျၽနးေတားံနဵေဘ့က ခဵုေပၚမြာပါ၈ ဒါေပမယးံ
ဆရာမေတျက ဘာမြ မေ်ပာပါဘူ့၈ ဟုတးတယးေလ၇ မ္ကးလဵု တစးရာႏြစးဆယးံရြစးလဵု့ေအာကးမြာ
ကျၽနးေတားံလျယးအိတးကို လျယးေ်ဖလညး့ ဘာလုပးလို႔ ရမြာမို႔လညး့၈

ကျၽနးေတား ေမ့ချနး့ကိုေတာငး မဖတးႏိုငးဘဲ ေငါငး်ပီ့ ထိုငးေနမိတယး၈ ခဵုအလျတးေတျရယး R.C Hall


ရဲ႕ တိတးဆိတးမႈရယးကို ေလြ္ာကးေင့ေနမိတယး၈ ဆရာမေတျက ဟိုနာ့တစးဖျဲ႔၇ ဒီနာ့တစးဖျဲ႕ ထိုငး်ပီ့
ကျၽနးေတားံလႈပးရြာ့မႈကို ၾကညးံေနၾကတယး၈ မဵုေရျ့စာအုပးတုိကးက ထုတးတဲံ
စာအုပးတစးအုပးနာမညးကို ခ္ကးခ္ငး့သတိရပါတယး၈ ေဒါကးတာ သနး့ထျနး့ေရ့တဲံ “မငး့ဒုကၡနဲ႔မငး့ ”
တဲံ၈

ဆရာမတစးေယာကးက ေ်ဖေလ ဘာလုပးေနတာလဲ ဆိုေတာံမြ ကျၽနးေတား စာရျကးကို


ေကာကးၾကညးံ်ပီ့ ရတဲံအပုဒးေတျကို ၾကိဳ့စာ့်ပီ့ ေ်ဖရတယး၈ ၾကိဳ့စာ့ရတယးဆိုတာ စာကို
မဟုတးပါဘူ့၈ စာေမ့ပျဲေ်ဖဖို႔ကိုပါ၈ ကျၽနးေတားံစိတးထဲမြာ စာေမ့ပျဲေ်ဖရတယးလို႔ကို မထငးဘူ့ဗ္ာ၈
စာေမ့ပျဲေ်ဖရတဲံ mood နဲ႔ အရသာ ဘာမြကို မရြိဘူ့ ်ဖစးေနတာ၈

စာေရ့ရငး့ ေမာံၾကညးံလိုကးရငး ခဵုအလျတးေတျမြာ အုပးစုဖျဲ႕ထိုငးရငး့ စကာ့ေ်ပာေနၾကတဲံ


ဆရာမေတျ ေလ့ငါ့ေယာကးတစးဖျဲ႕ကို ေတျ႕ေနရတယး၈ အဵမယး ကိုယးံလူေရ..
ဆရာမတစးေယာကးကဆို ႏႈတးခမး့နီေတျ ဘာေတျေတာငးမြ ဆို့ေနေသ့သဗ္၈
ကျၽနးေတားေင့တာကို ေတျ႕သျာ့ေတာံ အဲဒီ တီခ္ာ ရြကးသျာ့ပဵုေပၚတယး၈ မ္ကးႏြာၾကီ့နီ်ပီ့
“ဘာၾကညးံတာလဲ၇ ကိုယးံဘာသာ ေ်ဖေလ” လို႔ လြမး့ေဟာကးတယး၈

နာရီွကးေလာကး ေရာကးသျာ့တဲံအထိ ကျၽနးေတားံမြာတစးပုဒးမ်ပီ့ေသ့ဘူ့ ်ဖစးေနတယး၈


အဲဒီအခ္ိနးမြာ ကျၽနးေတားတို႔ ရုကၡေဗဒ ပါေမာကၡ ေဒါကးတာတငး်မငးံနဲ႔ ဆရာေတျအဖျဲ႕ R.C Hall
အ်ပငးလမး့ကို ွငးလာၾကတယး၈ ပါေမာကၡပဵုစဵက ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ သကးေတာငးံသကးသာ
ေခါငး့ငဵုေလြ္ာကးလာတာပါ၈

တ်ခာ့အခနး့ေတျကို စစးေဆ့်ပီ့ R.C Hall ကို ်ဖတး်ပီ့ ဟိုဘကးအခနး့ေတျကို သျာ့စစးမလို႔ R.C


Hall ထဲ ွငးလာတဲံ ပဵုမ္ိဳ့ပါ၈ ဘာေၾကာငးံ ကျၽနးေတား က္ိနး့ေသေ်ပာႏိုငးတာလဲ ဆိုေတာံ R.C ထဲမြာ

13 | P a g e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

ဆရာမေတျ အမ္ာ့ၾကီ့ကုိ ေတျ႕လိုကးရေတာံ အဵံၾသ်ပီ့ မ္ကးလဵု့်ပဴ့သျာ့တာ ကျၽနးေတား


ေသေသခ္ာခ္ာကို ်မငးလိုကးရလို႔ပါပဲ၈

ပါေမာကၡက နာ့မလညးဟနးနဲ႔ မ္ကးေမြာငးၾကဳတး်ပီ့ အခနး့ထဲကို ွငးလာပါတယး၈


ဆရာမေတျလညး့ မတးတပးရပးၾကေပါံေလ၈ အခနး့ Incharge လကးေထာကးကထိက ဆရာမက
ပါေမာကၡနာ့ကို သျာ့်ပီ့ တို့တို့ ရြငး့်ပဟနးတူပါတယး၈ ကျၽနးေတားံကို အာ့လဵု့
ွိုငး့ၾကညးံေနၾကပဵုက ေတားေတားံကို ဒုကၡေရာကးတယးဗ္ာ၈ ပါေမာကၡက နာ့လညးသျာ့ဟနးနဲ႔
ကျၽနးေတားံဆီကို ်ပဵဳ့်ပီ့ ေခါငး့ယမး့ရငး့ ေရာကးလာတယး၈

“ေ်ဖႏိုငးရဲ႕လာ့ တပညးံ၇ အငး့...မငး့အ်ဖစးကလညး့ကျာ့ ဟာ့..ဟာ့...ဟာ့”

ကျၽနးေတားံအေ်ဖလႊာကို ငဵု႔ၾကညးံရငး့ေ်ပာေတာံ ကျၽနးေတားလညး့ မတးတပးရပးရပါတယး၈ ဒါေပမယးံ


ဘာမြ ်ပနးမေ်ပာ်ဖစးဘူ့၈ ပါေမာကၡက ကျၽနးေတားံပခဵု့ကို ပုတးရငး့ သကး်ပငး့ခ္ရငး့
ခဏရပးေနေသ့တယး၈ ်ပီ့ေတာံမြ “ေ်ဖေ်ဖ တပညးံ၇ ေအာငးမြာပါကျာ ” လို႔ အာ့ေပ့်ပီ့
ထျကးသျာ့တယး၈

ပါေမာကၡကိုယးတိုငးက အာ့ေပ့သျာ့တာဆိုေတာံ ဂုဏးယူစရာၾကီ့ေပါံ၈ ဒါေပမယးံ


အဲဒီအခ္ိနးမြာေတာံ မႊနးထူ်ပီ့ ဘာကိုမြ သတိမရႏိုငးပါဘူ့ဗ္ာ၈ ပါေမာကၡလညး့ ထျကးသျာ့်ပီ့လို႔
သိပးမၾကာဘူ့ ဆရာမေတျလညး့ ငါ့ေယာကးတစးတဲျ ေ်ခာကးေယာကးတစးဖျဲ႕နဲ႔
ထျကးသျာ့လိုကးတာ အခနး့ထဲမြာ ရြစးေယာကး၇ ကို့ေယာကးေလာကးပဲ က္နးေတာံတယး၈
အမြနးေတာံ ဒါေတာငး မ္ာ့ေနေသ့တာပါ၈

တစးေယာကးရြိေနရငး ကျၽနးေတားံအတျကး လဵုေလာကးပါတယး၈ ဆရာမေတျ


ေတားေတားနညး့သျာ့လို႔ ကျၽနးေတားလညး့ စာနညး့နညး့ေ်ဖလို႔ ရလာတယး၈ စာေမ့ပျဲအခ္ိနး
တစးနာရီချဲေလာကးအၾကာမြာ ်မကျၽနး့သာကဖီ့က စာ့ပျဲထို့ကေလ့ လငးပနး့ကေလ့ကိုငး
ေရာကးလာ်ပီ့ လကးဖကးရညးေကားဖီနဲ႔ ေပါငးမုနး႔ေထာပတးသုတးေတျ လာခ္တယး၈ ကျၽနးေတားံကို
ေစာငးံေနၾကတဲံ ဆရာမေတျက ကျၽနးေတားံအေရြ႕ ဘယးဘကးသဵု့ခဵုေက္ားမြာ ေ်ခာကးေယာကး ..
အေနာကး ညာဘကးမြာ ႏြစးေယာကးနဲ႔ ကျၽနးေတားံ ခပးယျနး့ယျနး့ ညာဘကးက ခဵုမြာ တစးေယာကးပါ၈

အဲဒီဆရာမက မြတးမြတးရရ ဆရာခ္စးဦ့ညိဳရဲ႕ ပနး့မႈနးေ ွ ွတၱဳစာအုပးကို ဖတးေနတယး၈


အခနး့ထဲကို ေရာကးလာတဲံ လကးဖကးရညးရနဵ႔က ေမႊ့ေနတာပဲ၈ ကျၽနးေတားံစိတးထဲမြာ ဘယးလိုမြ
မထိနး့ႏိုငးဘဲ လကးဖကးရညးေသာကးခ္ငးလာတယး၈ ကျၽနးေတားမ္ိဳသိပးပါေသ့တယး၈ ဒါေပမယးံ
မရဘူ့ဗ္ာ၈ သာမနးစာေမ့ပျဲခနး့ရဲ႕ ေၾကာကးလနး႔မႈနဲ႔ လကးဖကးရညးရနဵ႕ကို
ကျၽနးေတားစိတးွငးစာ့မိမြာ မဟုတးဘူ့၈ ဒါေပမယးံ အခုေတာံ မရဘူ့ဗ္ာ၈ တစးသကးမြာ
ဒီတစးခါေလာကး လကးဖကးရညးေသာကးခ္ငးစိတး ်ပငး့ထနးတာ တစးခါမြ မၾကဵဳဖူ့ဘူ့၈

14 | P a g e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

ကျၽနးေတားနဲ႔ သိေနတဲံ စာ့ပျဲထို့ကေလ့က ဆရာမေတျ အမ္ာ့ၾကီ့နဲ႔ R.C ထဲမြာ စာေမ့ပျဲေ်ဖေနတဲံ


ကျၽနးေတားံကို တအံဵတၾသ ေင့ေနတယး၈ သူလညး့ ေက္ာငး့ထဲက စာ့ပျဲထို့ဆိုေတာံ
စာေမ့ပျဲဆို တာ ဒီပဵုစဵမဟုတးဘူ့ဆိုတာ သိပဵုရပါတယး၈ ကျၽနးေတား စိတးမထိနး့ႏိုငးေတာံတာနဲ႔
ဆရာမကို ေတာငး့ဆိုရတယး၈

“ဆရာမ ကျၽနးေတား လကးဖကးရညးေသာကးခ္ငးတယး ”

လကးဖကးရညးချကးေတျ လြမး့ေပ့ေနတဲံ incharge ဆရာမၾကီ့က ကျၽနးေတားံကို ငဲံၾကညးံတယး၈


်ပီ့ေတာံ စဥး့စာ့တယး၈ က္နးတဲံ ဆရာမေတျကလညး့ ်ပဵဳ့ၾကတယး၈

“ေအ့..မငး့မလညး့ ဒုကၡပဲ၈ ေအ့ေလ၇ ငါတို႔လညး့ လကးဖကးရညးၾကိဳကးတတးေတာံ အနဵ႔ရရငး


ဒီလိုေနမြာပဲ၈ ကဲ..ေသာကးပါေစ၇ ေသာကးပါေစ၇ ေအ့ေအ့လျငး၇ ဆရာမ မေသာကးရငး
အဲဒီတစးချကးေပ့လိုကး ”

ဆရာမေလ့က မဲံ်ပဵဳ့်ပဵဳ့ရငး့ လကးဖကးရညးတစးချကး လာခ္ေပ့တယး၈ သူမဲံ်ပဵဳ့က


ေတားေတားဟုတးေနတယးေပါံေလ..ဆိုတဲံ မဲံ်ပဵဳ့မ္ိဳ့၈ ကျၽနးေတားံေရြ႕ကို လကးဖကးရညးချကး
ေရာကးလာေတာံ ကျၽနးေတား ေတားေတားေပ္ားသျာ့တယး၈ ရငးထဲမြာလညး့ ေက္နပးသျာ့တယး၈
ကိုယးံလူစဥး့စာ့ၾကညးံေလ၈ တကၠသလ
ို းမြာ စာေမ့ပျဲေ်ဖရငး့ လကးဖကးရညးေသာကးရတယးဆိုတဲံ
အ်ဖစးမ္ိဳ့က ကျၽနးေတားတစးေယာကးပဲ ရတာမဟုတးလာ့၈ လကးဖကးရညးေလ့ငဵုလိုကး၇ ်မဵဳလိုကး..
စာကို စဥး့စာ့်ပီ့ေရ့လိုကးနဲ႔ အဟာ့... ေတားေတား ရခဲတဲံ အရသာပါပဲ၈

ဆရာမေတျကလညး့ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ပါ၈ နယးကို transfer တငးတဲံအေၾကာငး့ေတျ၇


ဘယးဆရာမနဲ႔ ဘယးဆရာ ၾကိဳကးေနတယးဆိုတာေတျ၇ စစးဗိုလးတစးေယာကးနဲ႔ ယူ်ပီ့ ထျကးသျာ့တဲံ
ဆရာမတစးေယာကး အေၾကာငး့ေတျကို ေ်ပာေနၾကတယး၈ လကးဖကးရညး ကုနးေတာံ
စာေမ့ပျဲေ်ဖခ္ိနး ႏြစးနာရီနီ့ပါ့ရြိေန်ပီ၈ ကျၽနးေတားလညး့ ၅ မြတးတနး ဿ ပုဒးနဲ႔ ှ၃ မြတးတနး တစးပုဒး
ေ်ဖ်ပီ့ေန်ပီ၈ ကျၽနးေတားက Chemistry လကးေတျ႕ ရကးမြနးခဲံေလေတာံ ေနာကးထပး ှ၃ မြတးတနး
တစးပုဒးေလာကး ေ်ဖ်ပီ့ရငး ေအာငးမြတးက ေသခ္ာေနပါ်ပီ၈

ဒါေပမယးံ ခကးတာက ကျၽနးေတား ခဵတျငး့ခ္ဥးေနတာပဲ၈ လကးဖကးရညးေသာကး်ပီ့ေတာံ


ေဆ့ေပါံလိပးကေလ့ ဖျာခ္ငးလာတာေပါံ၈ ကျၽနးေတား ထပးေတာငး့ဆိုေတာံ ဆရာမၾကီ့က ဒါေတာံ
်ငငး့တယး၈

“ဒီမယး ကိုယးေတား အချငးံအေရ့လညး့ သိပးမယူနဲ႔ဦ့၈ စာေမ့ပျဲေ်ဖရငး ေဆ့လိပးေသာကးတာေတာံ


မရဘူ့၈ ေသာကးခ္ငးရငး အ်ပငးထျကးေသာကး ”

15 | P a g e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

ဆရာမၾကီ့ေ်ပာတဲံ အ်ပငးထျကးေသာကးဆိုတာက ေရြ႕ဘကးခဵုကို ေ်ပာငး့်ပီ့ ေသာကးရတာကို


ေ်ပာတာပါ၈ ကျၽနးေတား ေဆ့ေပါံလိပးကို အာ့ရပါ့ရဖျာေတာံ ေနာကးက
ဆရာမကေလ့ႏြစးေယာကးက ်ပဵဳ့ၾကညးံရငး့ ကျၽနးေတားံ answer paper ကို လြမး့ယူၾကညးံရငး့
ေ်ဖႏိုငးလာ့လို႔ ေမ့ၾကတယး၈

ႏြစးနာရီနီ့ပါ့ အတူေနလိုကးရေတာံ ရငး့ႏြီ့သျာ့ပဵုပါပဲ၈ ကျၽနးေတားလညး့ မဆို့ပါဘူ့ေပါံေလ၈


ႏြစးနာရီချဲၾကာရငး ထျကးလို႔ရတယးမဟုတးလာ့.. လို႔ ေမ့ေတာံ သူတို႔က
ကျၽနးေတားေ်ဖထာ့တာေတျကို ေလြ္ာကးၾကညးံရငး့ အပုဒးေသ့ႏြစးပုဒးနဲ႔ အပုဒးၾကီ့တစးပုဒးပဲ
ရြိေသ့တာ ေ်ဖဦ့တဲံ၈ ်ပီ့မြ သိရတာက အဲဒီ ဆရာမႏြစးေယာကးက Chemistry Major ကပါ၈
တစးခုခု မရြငး့တာရြိရငး ေမ့လို႔ရေအာငး အခနး့တိုငး့မြာ ထာ့ရ တာွနးက္ရတဲံ သေဘာပါပဲ၈

တကၠသိုလမ
း ြာက ကိုယးံေမဂ္ာမဟုတးရငး အေသ့စိတး မသိၾကဘူ့ကို့၈ ်ပီ့ေတာံ အဲဒီတုနး့က
တကၠသိုလးေမ့ချနး့ေတျက ပါေမာကၡလကးေရ့နဲ႔ ထုတးတာ၇ အခုလို Computer ေတျ ဘာေတျနဲ႔
မဟုတးဘူ့မဟုတးလာ့၈

ဒီလိုနဲ႔ ႏြစးနာရီချဲေလာကး ေ်ဖ်ပီ့ေတာံ ကျၽနးေတားံေအာငးမြတးကို Chemistry က ဆရာမေတျလညး့


ေက္နပးသျာ့ၾကတယး၈ ကျၽနးေတားလညး့ ဒီ R.C Hall ၾကီ့ထဲက ထျကးေ်ပ့ခ္ငးေန်ပီမို႔ answer
paper အပး၇ ဆရာမေတျကို ေက့္ဇူ့တငးေၾကာငး့ေ်ပာ်ပီ့ ထျကးရတယး၈ သူတို႔ကလညး့
ေက့္ဇူ့တငးပါတယးတဲံ၈ အခနး့်ပငးထျကးလာေပမယးံ စာေမ့ပျဲေ်ဖတဲံ အရသာကို မရပါဘူ့၈
ကိုယးတစးေယာကးတညး့မို႔ ပ္ငး့ေ်ခာကးေ်ခာကးၾကီ့၈

အဲဒီ တစးသဵု့ခုနစးရြစးရဲ႕ ဒုကၡက အဲဒီမြာတငး ်ပီ့သလာ့ဆိုေတာံ မဟုတးဘူ့၈


စာေမ့ပျဲေအာငးစာရငး့ ထျကးတဲံအထိ ပါတယး၈ အဲဒီံႏြစးမြာ ကျၽနးေတားေအာငးပါတယး၈
အဲဒီစာေမ့ပျဲဟာ ကျၽနးေတားံေက္ာငး့သာ့ဘွရဲ႕ ေနာကးဆဵု့ႏြစးရဲ႕ ေနာကးဆဵု့ဘာသာ စာေမ့ပျဲ၈
ကျၽနးေတားံသူငယးခ္ငး့ ေအ့ကိုကိုတို႔၇ ခငးခငးေသာတို႔၇ ထျနး့ေဖတို႔လို လျမး့မယးဆို လျမး့စရာ
အထူ့အဆနး့ေပါံ၈

အဲဒီစာေမ့ပျဲ ်ပီ့သျာ့တဲံေနာကး ကျၽနးေတားဟာ ေက္ာငး့စာေမ့ပျဲဆို တစးခုမြ မေ်ဖရေတာံပါဘူ့၈


အမြတးတရေပါံေလ၈ စာေမ့ပျဲေအာငးစာရငး့ထျကးလို႔ သျာ့ၾကညးံေတာံ ကပးထာ့တဲံ စာရျကးထဲမြာ
ကျၽနးေတားံနာမညးေတျ႕လို႔ ေပ္ားမယးၾကဵတုနး့

“ဟယး.. နငးေအာငးတယး၇ ဒါ နငးံခဵုနဵပါတးမဟုတးလာ့၇ နငးေအာငးတယးမဟုတးလာ့”

16 | P a g e
တစးသဵု့ခုႏြစးရြစး နီကိုရဲ CCG

လို႔ ကျၽနးေတားံကို အဵံၾသတၾကီ့ ေအားၾကီ့ဟစးက္ယး ေမ့တဲံ ေက္ာငး့သူနဲ႔ ေတျ႕ပါတယး၈ စာကို


ေအားေ်ပာ်ပီ့ေတာံ ေ်ဖတဲံ ေက္ာငး့သူေလဗ္ာ၈ ကျၽနးေတားလညး့ လူၾကာ့ထဲမြာ
အေအားခဵလိုကးရေတာံ ေၾကာငး်ပီ့ ဘာေ်ပာရမြနး့ မသိေတာံဘူ့၈

“နငး.. ေအာငးတယး ဟုတးလာ့”

“ဟုတးတယးေလ၇ ခငးဗ္ာ့လညး့ ေအာငးတာပဲ ဘာ်ဖစးလို႔လဲ ”

“နငး ဘယးလိုလုပးေအာငးတာလဲ ”

သူ႔ တအံဵတၾသ အေမ့ေၾကာငးံ ကျၽနးေတား သေဘာေပါကးလိုကးပါတယး၈ သူနဲ႔ ကျၽနးေတားက


ခဵုနဵပါတးကပးလ္ကးဆိုေတာံ သူ ကျၽနးေတားံကို Zoo မိုငးနာပဲ ထငးမြာပါ၈ Zoo ေ်ဖတဲံေန႔မြာ
ကျၽနးေတားမလာတာကိုလညး့ (သူနဲ႔ ်ပႆနာတကးထာ့ေတာံ) သူ သတိထာ့မိလိမးံမယး၈
ကျၽနးေတားေတာံ က္်ပီလို႔ သူတထစးခ္ တျကးထာ့မြာပဲ၈ ကျၽနးေတားလညး့ သူအဵံအာ့သငးံပဵုကို
ခ္ဥးသျာ့တာနဲ႔ “ေအာငးတယးဆိုတာ မက္လို႔ေပါံ” လို႔ ေ်ဖလိုကးတယး၈

ကျၽနးေတားံစကာ့က ခပးတဵု့တဵု့စကာ့ပါ၈ ဒါေပမယးံ သူ႔အတျကးေတာံ ဆနး့ေနမြာ အမြနးပဲ၈


“မဟုတးဘူ့ေလ၇ ေနာကးဆဵု့ေန႔က နငးလာမေ်ဖဘူ့ေလ၇ ဟဲံ.. ဟုတးတယးေနားေကသီ၇ ငါေတာငးမြ
နငးံကို်ပေသ့တယး ”

“ေအ့ေလ”
”စာေမ့ပျဲဆိုတာ လာမေ်ဖတိုငး့ က္တာမြ မဟုတးတာ၈ အခု ငါ ေအာငးတယး ေတျ႕လာ့”

ကျၽနးေတားေ်ပာ်ပီ့ လြညးံထျကးခဲံတယး၈ သူတို႔ ကျၽနးေတားံေနာကးေက္ာေသ့ေသ့ကေလ့ကို


အဵံၾသစိတး၇ နာ့မလညးစိတးနဲ႔ ေင့ၾကညံးေနၾကမြာ အမြနးပဲ၈ ကျၽနးေတား သူတို႔ကို ေခါငး့စာ့ခဲံတာ
မဟုတးပါဘူ့၈ ထပးမေ်ပာ်ပ မရြငး့်ပခ္ငးေတာံဘူ့ဗ္ာ၈ ဒီ တစးသဵု့ခုနစးရြစးအေၾကာငး့ကို
ပေဟဠိတစးခုအေနနဲ႔ ထာ့ခဲံခ္ငးတာ အခုမြပဲ ေအာငး်မငးေတာံတယး၈ ဒါၾကီ့ကို
ထပးေ်ပာေ်ပာ်ပေနရတာ ်ငီ့ေငျ႕လျနး့လို႔ေလ၈ ၈

(ှ၆၆၀ကျၽနးေတား တကၠသိုလးစာေမ့ပျဲ အမြတးတရ)


နီကိုရဲ
်မာ့နတးေမာငးမဂၢဇငး့
စကးတငးဘာလ၇ ဿွွွ ်ပညးံႏြစး၈

17 | P a g e