You are on page 1of 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM


1. Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng vào thời gian nào?
a. 1/6/1911 c. 4/6/1911
b. 3/6/1911 d. 5/6/1911
2. Hồ Chí Minh vào Đảng Xã hội Pháp năm nào?
a. 1917 b. 1918 c. 1919 d. 1920

3. Hồ Chí Minh lấy tên là Nguyễn ái Quốc vào thời gian nào?
a. Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911
b. Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng
12/1920
c. Khi ký tên vào bản yêu sách tám điểm gửi đến Hội nghị Hoà Bình Vécxay
(Pháp) ngày 18/6/1919
d. Khi Hồ Chí Minh sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế
cộng sản tháng 6/1923.
4. Hồ Chí Minh đến Liên Xô lần đầu năm nào?
a. 1921 b. 1923 c. 1922 d. 1924

5. Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã từ Liên Xô về Trung
Quốc năm nào?
a. 1923 b. 1924 c. 1925 d. 1927

6. Hồ Chí Minh đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của V. I. Lênin : "không có lý luận cách
mệnh thì không có cách mệnh vận động ... chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng
cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong", câu nói được ghi ở trang đầu
tiên của cuốn sách nào?
a. Bản án chế độ thực dân Pháp c. Đường kách mệnh
b. Nhật ký trong tù d. V. I. Lênin và các dân tộc thuộc địa

7. "Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì
liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi." Câu nói đó được Hồ Chí Minh
viết trong tác phẩm nào?
a. Đường kách mệnh c. Đây công lý của thực dân Pháp ở Đông
b. Sửa đổi lối làm Dương
việc d. V. I. Lênin và Phương Đông

8. Câu: "...Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã
hội cộng sản" được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Đường Kách mệnh c. Sách lược vắn tắt của Đảng
b. Chánh cương vắn tắt của Đảng d. Chương trình tóm tắt của Đảng

9. Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ ngày, tháng, năm nào?
a. 15-1-1941 c. 28-1-1941
b. 20-2-1940 d. 8-2-1841
10.
"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam".
Câu trên được Hồ Chí Minh viết mở đầu trong tác phẩm nào?
a. Đường kách mệnh c. Bài ca du kích
b. Lịch sử nước ta d. éụng duong
11. Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào?
a. 19-5-1941 c. 25-10-1941
b. 20-5-1941 d. 17-10-1942

12. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi
theo con đường nào?
a. Cách mạng tư sản. c. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
b. Cách mạng vô sản. d. Cỏch m?ng dõn ch? tu s?n

13. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ bản chất chủ nghĩa tư bản?
a. Con bạch tuộc. b. Con chim đại bàng.
c. Con đỉa hai vòi. d. Con rắn độc

14. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?
a. Khoa học - kỹ thuật phát triển. c. Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất.
b. Cơ cấu công - nông nghiệp hợp lý. d. Gi?i phúng con ngu?i

15. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
a. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu c. Phân phối bình quân cho tất cả mọi người.
cầu. d. Kết hợp tất cả các hình thức phân phối trên
b. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động.
16. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây dựng CNXH trước hết cần có ?
a. Khoa học - kỹ thuật tiên tiến. c. Con người xã hội chủ nghĩa.
b. Kinh tế phát triển d. Cụng nghi?p n?ng

17. Sức mạnh dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?
a. Chủ nghĩa yêu nước. c. Ý thức tự lực, tự cường.
b. Tinh thần đoàn kết. d. Cả 3 phương án trên

18. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ tồn tại mấy thành phần kinh tế?
a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
19. Theo Hồ Chí Minh, biện pháp nào quan trọng nhất trong xây dựng chủ nghĩa xã hội?
a. Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, viện trợ quốc tế. c. Kết hợp cải tạo xã hội cũ với xây dựng xã hội mới.
b. Huy động các nguồn lực sẵn có trong d. Cả 3 phương án trên
dân.
20. Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh về một trong những nguyên
nhân sâu xa dẫn đến sự thất bại của các phong trào yêu nước của Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu
thế kỷ XX?
a. Cả dân tộc đã không đoàn kết được thành một khối thống nhất
b. Lãnh đạo cuộc đấu tranh cứu nước là các sĩ phu phong kiến
c. Con đường đấu tranh cứu nước theo ý thức hệ tư tưởng phong kiến hoặc tư sản
d. Cả 3 phương án trên
21. Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
a. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sách lược
b. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược đảm bảo thành công của cách
mạng.
c. Đại đoàn kết dân tộc là phương pháp chính trị
d. Cả 3 phương án trên
22. Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ chí Minh: Để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước
xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố:
a. Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính
b. Có đường lối độc lập tự chủ đúng đắn
c. Dựa vào nguồn lực ngoại sinh là chính
d. Cả 3 phương án trên
23. Luận điểm: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải
hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có
trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam" được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Tuyên ngôn độc lập c. Điều lệ vắn tắt của Đảng
b. Đường kách mệnh d. Thường thức chính trị
24. Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
a. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân
b. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao động
c. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao
động và của dân tộc Việt Nam
d. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng của toàn
dân
25. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh một trong những nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản Việt
Nam là:
a. Tập trung dân chủ b. Xây đi đôi với chống
c. Nói đi đôi với làm d. Tu dưỡng suốt đời
26. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam phải thường xuyên tự đổi mới, tự
chỉnh đốn về ?
a. Chính trị c. Tổ chức
b. Tư tưởng d. Cả 3 phương án trên
27. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Bản chất giai cấp của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là:
a. Mang bản chất giai cấp công nhân.
b. Có tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc.
c. Có sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính dân tộc.
d. Mang tính dân tộc.
28. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu... trong câu sau: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Chúng ta
đã hy sinh làm cách mệnh, thì làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền
trao cho ..., chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân
chúng mới được hạnh phúc”
a. Giai cấp công nhân. c. Dân chúng số nhiều.
b. Giai cấp nông dân. d. Giai cấp tư sản dân tộc.

29. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng của Đảng là:
a. Chủ nghĩa Mác - Lênin c.Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
b. Chủ nghĩa Mác d. Cả 3 phương án trên
30. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tổ chức của Đảng là:
a. Tập trung dân chủ c. Tự phê bình và phê bình
b. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách d. Kỷ luật nghiệm minh và tự giác

Phần 2: Sắp xếp các nội dung sau thành một nội dung hoàn chỉnh.

Câu1: Sắp xếp các sự kiện của thời đại sau cho đúng với nội dung:

1. 1917 a. Chiến tranh thê giới lần thứ Nhất


2. 1914 -1918 b. Cách mạng Tháng mười Nga thành công.
3. 7/ 1920 c. Quốc tế III được thành lập
4. 3/1919 d. Hồ Chí Minh gửi bản yêu sách của nhân dân An
Nam đến Hội nghị hòa bình tại Véc -xây.
5. 6/ 1919 e. Hồ Chí Minh tiếp xúc Sơ thảo lần thứ nhất luận
cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc
địa.

Phần 3: Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp:
1. Đối tượng nghiên cứu của môn tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm lý luận
của Hồ Chí Minh về …(1)… trong dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng ……(2)……;
nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa ….(3)…của hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những ..
(1).., từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN; là kết quả sự vận dụng …
(2)…chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa …
(3)…nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
3. Vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất là vấn đề đấu tranh giải phóng ….(1)…nhằm thủ tiêu sự
thống trị của nước ngoài, giành …(2)…, xoá bỏ ách áp bức, bóc lột thực dân, thực hiện quyền …(3)…,
thành lập nhà nước dân tộc độc lập.
4. Vấn đề dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở 3 nội dung: Độc lập tự do là …
(1)…của các dân tộc; Chủ nghĩa …(2).. là động lực lớn của đất nước; Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề ..
(3)… độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế.
5. Có thể khái quát bản chất đặc trưng của CNXH theo tư tưởng HCM: Chế độ do nhân
dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và …(1)…; một
xã hội phát triển cao về …(2)…; một xã hội công bằng, hợp lý; là công trình tập thể …( 3)…xây
dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng; có quan hệ hữu nghị, bình đẳng, hòa bình, hợp tác với nhân
dân lao động tiến bộ trên toàn thế giới.
6. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là …( 1).. của ta.Từ xưa đến nay, mỗi
khi Tổ quốc bị xâm lăng thì …(2)…, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt
qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó ..(3)…và lũ cướp nước…”.
7. “ Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước. Chính nó đã gây lên cuộc nổi dậy ..
(1).., nó dạy cho những người Cu li biết cách phản đối … cũng chính chủ nghĩa dân tộc đã luôn
luôn thúc đẩy các ..(2)..cạnh tranh với người Pháp và người Trung Quốc; nó thúc dục thanh niên
bãi khóa, làm cho ..(3)…Nhật Bản và làm cho vua Duy Tân mưu tính khởi nghĩa 1917”.
Phần 4: Câu học thuộc
1. Nêu các điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ?
2. Nêu những nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ?
3. Trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc?
4. Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng
dân tộc?
5. Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
6. Trình bày những luận điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam?
7. Nêu những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới theo tư t ưởng Hồ Chí Minh?
8. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về những nội dung xây dựng nhà nước kiểu mới
9. Nêu các phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư
tưởng Hồ Chí Minh?
10. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới?
11. Nêu các nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh?
12. Nêu các chức năng của nền văn hóa mới theo tư tưởng Hồ chí Minh?
13. Nêu các tính chất của nền văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

Phần 5: Câu tự luận


1. Nêu các điều kiện lịch sử - xã hội, ảnh hưởng đến việc hình thành tư tưởng Hồ
Chí Minh? Phân tích bối cảnh lịch sử - xã hội Việt nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.?
2. Nêu các nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Phân tích nguồn gốc giá trị
truyền thống của dân tộc Việt Nam đã hình thành tư t ưởng Hồ Chí Minh?
3. Nêu những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Phân
tích luận điểm: “Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả
năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc”?
4. Trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh về bước đi và các biện pháp xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở nước ta.
5. Nêu các luận điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Phân tích luận điểm: đại
đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân?
6. Nêu các nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích
nguyên tắc: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình?
7. Nêu các luận điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới. Phân tích tư
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ?
8. Nêu những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới
theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích phẩm chất đạo đức: cần, kiệm, liêm, chính, chí công
vô tư.