You are on page 1of 2

นักเรียนมีความเห็นอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองปั จจุบันและให้

ยกตัวอย่างแนวทางการแก้ไขปั ญหา

Wasit Suppanitch

กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองของไทย จากข่าวสารเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นตลอดมาในช่วงสองสามปี จะเห็นได้ว่า มีความร้อนระอุ
ตึงเครียด และก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา
สถานการณ์การเมืองไทยในปั จจุบันมีความน่ ากังวล(เป็ น)
อย่างมาก สับสน (และ)เป็ นปั ญหา(ที่)เรื้อรังที่ (โดย)ไม่ร้ว่า(เหตุกา
รณ์ตึงเครียดต่างๆ )จะจบลงเช่นไร เริ่มจากนักการเมืองที่คิดใช้ช่อง
ว่างของกฎหมาย และอำานาจที่มีอย่้ในกำามือมาหาผลประโยชน์ส่วน
ตัว ใช้อำานาจเงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นตำารวจ หรือคะแนน
เสียงในการเลือกตั้งก็ดี จนปั จจุบันได้เกิดระบอบการชักจ้ง
ประชาชนเพื่อประท้วงเรียกร้อง แม้จะเป็ นเรื่องที่ไม่ถ้กต้อง ยก
ตัวอย่างเช่น การรวมตัวเพื่อขับไล่รัฐบาลทั้งที่รัฐบาลปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ เป็ นเรื่องปกติท่ีเมื่อมีคนรัก ย่อมมีคนเกลียด แต่ในเรื่อง
ของประเทศชาติน้ันไม่สามารถยึดถือหลักดังกล่าวได้ เพราะ
ประเทศชาติมิได้ขึ้นอย่้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง แต่ขึ้นอย่้กับ
ประชาชนในประเทศนั้นเป็ นอย่างไร (เรียบเรียงไม่ค่อยดีครับ อ่าน
แล้วสะดุด ใช้คำาเชื่อมที่ไม่ค่อยจะเข้ากับบริบท เช่น คำาว่า แม้ว่า จะ
ใช้ประโยคเช่น แม้ว่าฝนตก แต่ฉน ั จะออกจากบ้าน ดังนั้น น้องลอง
เขียน Mind Map เพื่อที่จะทำาให้การถ่ายทอดความคิดออกมาอย่าง
เป็ นระบบ) ประชาชนคือกำาลังหลักของชาติ เราต้องรักชาติ
มากกว่าตัวบุคคลที่เราเรียกว่านักการเมือง ซึ่งประชาชนหลายๆ
กลุ่ม(ส่วนใหญ่)ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้
ปั ญหาดังกล่าวข้างต้นจำาเป็ นต้องใช้เวลาในการแก้ไข ต้อง
ดำาเนิ นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป หาก(ใช้วิธีท่)ี รุนแรงมากเกินไปจะยิ่ง
ทำาให้แตกแยก หนทางหนึ่ งที่จะช่วยแก้ไขได้คือ ควรให้มีการ
โฆษณา รณรงค์ ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความเป็ นนัก
ประชาธิปไตยที่แท้จริง กล่าวคือ คนทุกคน(ในสังคม)สามารถมี
ความคิดที่แตกต่างกันได้ แต่แตกแยกกันไม่ได้ ความสามัคคีของ
คนในชาติ คือปั จจัยสำาคัญทีจ ่ ะทำาให้ประเทศชาติพัฒนาต่อ
ไปได้ (เขียนดีครับ) รักชาติด่ังที่ทุกๆคนรักพ่อแม่ของตน ในเรื่อง
ความคิดที่แตกแยกของประชาชนในด้านการเมือง ต้องค่อยพ้ดค่อย
จากัน เราทุกคนไม่ใช่ศัตร้กน ั ไม่ใช่ค่้แค้น แต่เป็ นพี่นอ
้ งกันทั้งหมด
มาจากเชื้อสายเดียวกันทั้งสิ้น รัฐบาลต้องมีนโยบายในเรื่องการ
ปล้กฝั งค่านิ ยมความรักชาติ ทำาให้ประชาชนภ้มิใจ เคารพในชาติ
ของตน เราสามารถด้ตัวอย่างได้จากประเทศจีน จากข่าวสารที่ผ่าน
มาในช่วง 10 ปี จะเห็นได้ว่า จีน พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด จน
กลายเป็ นหนึ่ งในประเทศมหาอำานาจของโลกแล้ว เพราะประชาชน
ของจีนนิ ยมในชาติของพวกเขา ถ้าหากคนไทยทำาได้เช่นเดียวกับ
คนจีนได้เมื่อใด ประเทศไทยก็จะพัฒนาก้าวกระโดดเฉกเช่นจีนเมื่อ
นั้น (ในส่วนหลังเขียนได้ดีครับ แนวความคิดที่เสนอแนะ สามารถ
นำาไปปรับใช้ได้ดี และยกตัวอย่างพอเข้าใจได้ดีครับ)
การแก้ไขปั ญหาสถานการณ์บ้านเมืองไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่าง
ใด แต่ท่ีชาติของเรายังเป็ น(คงมี)ปั ญหา(ความขัดแย้งของคนใน
ชาติ)อย่้ (ก็เป็ น)เพราะคนในชาติ ไม่เหลียวแลชาติ ไม่รักในชาติ
ตนเอง หากเพียงแต่ทุกคนหันกลับมามอง (มองอะไร?) โดยยึด
หลักของนักประชาธิปไตยที่ถ้กต้องได้แล้ว ปั ญหาสถานการณ์บ้าน
เมืองต้องหมดไปอย่างแน่ แท้
โดยภาพรวมพีใ
่ ห้คะแนน ๑๖ เต็ม ๒๐ คะแนนครับ