You are on page 1of 2

วิชาชีพทางกฎหมายทีใ

่ ฝ่ฝั น
The king of darkness
“ฝั น” คำำๆนี้ ไม่ได้เพียงมีควำมหมำยว่ำ ภำพเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่
เรำเห็นตอนหลับ คำำว่ำ “ฝั น” นั้นยังมีควำมหมำยอีกควำมหมำย
หนึ่ ง ซึ่งก็ คือ สิ่งที่เรำได้คำดหวังที่จะเป็ นให้ได้อย่ำงที่ใจตัวเองนึ กไว้
ผมเชื่อว่ำทุกๆคนต่ำงก็มีควำมฝั นเป็ นของตัวเอง และผมก็มีควำม “ใ
ฝ่ ฝั น” ที่จะต้องทำำให้สำำเร็จให้ได้อย่่ (เช่นเดียวกัน)
ตอนเด็กๆทุกคนคงจะมีควำม “ใฝ่ ฝั น” กันทุกคน ผมยังจำำได้ดี
เลยว่ำในตอนช่วงอนุบำล คุณคร่จะถำมเด็กๆเรียงคนว่ำ “โตขึ้นหน่
อยำกจะเป็ นอะไรจ๊ะ” ซึ่งในตอนนั้นเด็กๆในวัยอนุบำลอย่ำงผมใน
ครั้งวันวำนก็คงตอบไปตำมประสำของเด็กๆ เด็กผ้่หญิงส่วนใหญ่ก็
บอกว่ำอยำกเป็ นคร่ ส่วนฝั่ งเด็กผ้่ชำยวิชำชีพยอดฮิตเลยก็คงไม่พ้น
ทหำรกับตำำรวจ ในตอนนั้น 2(สอง)อำชีพนี้ เป็ นอำชีพที่ด่ดี(มีควำม
น่ ำสนใจ)มำกสำำหรับเด็กผ้่ชำยเนื่ องด้วยได้แต่งเครื่องแบบโก้ๆ ตำม
จับผ้่ร้ำยด่เป็ นอำชีพที่ด่ดีมำกในสำยตำของเด็กๆ (เยิ่นเย้อเกินครับ)
แต่ในตอนช่วงมัธยมปลำยหลำยๆคนคงจะมีควำมคิดเปลี่ยนไป
เพรำะได้เห็นอะไรมำกขึ้นแม้หลำยๆคนในช่วงนี้ ยังไม่ร้่ว่ำตัวเอง
อยำกจะเข้ำคณะอะไร ขอแค่เรียนให้จบๆไป แต่สำำหรับผมแล้วควำม
“ใฝ่ ฝั น” ของผมคือกำรได้เป็ น “ทนำย” ถ้ำจะถำมว่ำ “ทำำไมถึง
อยำกจะเป็ นล่ะ” ผมคงตอบได้แค่ว่ำ “อำชีพ(วิชำชีพ)ทนำยนั้นเป็ น
สิ่งเดียวที่ผมมุ่งหวังจะเป็ น” นำนๆทีคนที่ไม่เอำถ่ำนอย่ำงผมจะมี
ควำมมุ่งมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง
อิทธิพล(แรงจ่งใจ)สำำคัญที่ทำำให้ผมอยำกที่จะเป็ นทนำยควำม
นั่นก็คือ “ทนำย สมชำย นี ละไพจิตร” ท่ำนเป็ นคนที่ผมนับถือมำกๆ
คนหนึ่ ง ในตอนแรกผมแค่ได้ยินชื่อท่ำนจำกในข่ำว แต่มีครั้งหนึ่ ง
ที่ทำงโรงเรียนของผมได้ส่ังให้ทำำรำยงำนของบุคคลที่ตกเป็ นข่ำวใน
ตอนนั้นหัวข้อที่ผมได้คือ “ทนำยสมชำย” ในช่วงที่ผมทำำรำยงำน
เรื่องนี้ อย่่น้ัน ผมได้อ่ำนประวัติของท่ำนมำมำกพอสมควรท่ำนเป็ น
คนที่แสดงให้เห็นถึงจรรยำบรรณในวิชำชีพของตนเอง ท่ำนมักจะทำำ
คดีในด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ทนำยคนอื่นๆไม่ยอมรับทำำ ทั้งนี้ ท่ำนยังมี
ส่วนร่วมในกำรช่วยแก้ไขปั ญหำชำยแดนภำคใต้อีกด้วย และในเวลำ
เดียวกันก็เรียกร้องขอควำมเป็ นธรรม ให้กับผ้่ต้องหำ ที่ถ่กกล่ำวหำ
ว่ำเป็ นผ้ก่ ่อกำรร้ำย ด้วยกำรเปิ ดโปงเบื้องหลังกำรสอบสวนจะทำำให้
เกิดสั่นคลอนให้กับกระบวนกำรสอบสวนเป็ นอย่ำงมำก แต่เพรำะ
เหตุใดคนดีๆเช่นนี้ ได้กลำยเป็ นบุคคลสำบส่ญอย่ำงไรร่องรอย ช่ำง
เป็ นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมสำำหรับประเทศไทย ที่เสียคนดีๆมีควำม
สำมำรถไป และจำกกำรส่ญเสียครั้งนี้ เป็ นสิ่งที่ทำำให้ผมได้ตัดสินใจ
ว่ำ ผมจะต้องเป็ นอย่ำงท่ำนให้ได้ ผมอยำกจะทำำประโยชน์เพื่อสังคม
เช่นท่ำน ผมอยำกจะให้เกิดควำมยุติธรรมที่ถ่กต้องที่สุดในประเทศ
ของเรำ (ในขณะที่อ่ำน เรียงควำมในส่วนนี้ พี่ร้่สึกภ่มิใจในตัวน้อง
มำกที่เขียนบรรยำยควำมร้่สึกที่มีจุดยืนอย่ำงชัดเจน และตั้งใจจะทำำ
ประโยชน์แก่ประเทศชำติเช่นเดียวกับท่ำนทนำยสมชำย)
ถึงแม้ในตอนนี้ กำรที่จะได้เข้ำมำทำำงำนในอำชีพ(วิชำชีพ)
“ทนำย” นั้นจะเป็ นได้เพียงแค่ควำม “ใฝ่ ฝั นอย่” ่ แต่อย่ำงไรก็ดี ผม
จะไม่ทำำให้มันจบเป็ นเพียงแค่ “ฝั นกลำงวัน” ผมจะไม่รอให้ “ควำม
ฝั น” มำถึงผมเอง ผมจะพยำยำมด้วย 2 (สอง)มือของผม ด้วยควำม
มุ่งมั่นของผม เพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมำยที่ต้องกำรให้ได้ และท้ำยที่สุด
นี้ ผมอยำกให้พวกเรำเยำวชนของชำติทุกคนมีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็ น
ในสิ่งที่ตนเองอยำกจะเป็ น แล้วใช้ควำมสำมำรถของตนที่มีมำร่วม
สร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศของเรำ
การเขียนเรียงความเรื่องนี้ ทำาให้พีร ่ ้ว่าในอนาคตจะมีนัก
กฎหมายทีด ่ ีเพิม่ ขึ้นอีกคนหนึ่ง พีข่ ออวยพรให้เราประสบ
ความสำาเร็จตามทีม ่ ่งหวังไว้ และเมื่อได้เป็นนักกฎหมายแล้ว
ก็ขอให้ยึดมัน ่ ในอ่ดมการณ์ ทำาประโยชน์ให้กับสังคม

ส่วนเรียงความนี้ พีใ
่ ห้คะแนน ๑๙ เต็ม ๒๐ ครับ