1

ERICH VON DÄNIKEN BIZONYÍTÉKOK

2

ERICH VON DÄNIKEN

BIZONYÍTÉKOK

LAP-ICS KÖNYVKIADÓ

3

A MŰ EREDETI CÍME : BEWEISE COPRIGHT © 1974 BY ECON VERLAG GMBH, DÜSSELDORF UND WIEN ALL RIGHTS RESERVED ! A FORDÍTÁS A WILHELM HEYNE VERLAG 1991. ÉVI KIADÁSA ALAPJÁN KÉSZÜLT . HUNGARIAN TRANSLATION AND EDITION © 1993 BY LAP-ICS FORDÍTOTTA : TRETHON JUDIT

BORÍTÓ FOTÓ : BUENOS DIAS

KIADJA: LAP-ICS KÖNYVKIADÓ

ISBN: 963 7767 65 7

NYOMTA ÉS KÖTÖTTE AZ ALFÖLDI NYOMDA A NYOMDAI MEGRENDELÉS TÖRZSSZÁMA : 8795.66-14-2 FELELŐS VEZETŐ : GYÖRGY GÉZA TERJEDELEM: 21,5 ÍV KÉSZÜLT DEBRECENBEN AZ 1993. ÉVBEN

4

1. Göröngyös úton a csillagokig

A hetvenes évek elején Missouri állam egy kisvárosában olyan esemény történt, amely megérdemelte volna, hogy a lapok címoldalára kerüljön. Egy tízéves kisfiú izgatottan rohant be az iskolába és lélekszakadva kezdte mesélni, hogy a lába mellett egy kétfarkú macskát látott elszaladni. Osztálytársai hangosan kinevették és nem hittek neki. A kisfiú azonban ragaszkodott az igazához, de a gyerekek kicsúfolták, az volt a véleményük róla, hogy megkergült. Az osztály még javában zsibongott, amikor a tanító belépett a terembe és megérdeklődte, mi folyik itt. A gyerekek elmesélték, mire a tanító kihívta a kisfiút a katedrára, és rá akarta venni, vallja be az osztály előtt, hogy hazudott. A gyerek tiltakozott és állhatatosan ismételgette: „Igenis, láttam a kétfarkú macskát!” A gyerekek újra kinevették, a tanító pedig letérdeltette és pálcával a fenekére csapott. Ettől kezdve a kisfiút bolondnak nézték, állandóan heccelték, sőt a végén ki is közösítették az osztályból. A gyerek tanulmányi eredményei nemsokára leromlottak, nem figyelt az órákon és a házi feladatokat sem csinálta meg. Kereste az „ő” macskáját, élő bizonyítékát annak, hogy nem hazudott: a kétfarkú macska létezik. Eltelt néhány hét, s gyerek egy este nem ment haza. A szülők, akik önfejűsége miatt már nemegyszer megszidták csemetéjüket, fellármázták a szomszédokat és a seriffet is. Mindenki a gyerek keresésére indult. Végül már csak holtan találtak rá, ott függött egy fűzfa ágán.

5

Temetésén sokan megjelentek. Ott voltak osztálytársai is, akik meglehetős önváddal küszködtek. Ezt csak fokozta, hogy a szertartás közben — mindenki szeme láttára — egy kétfarkú macska ugrott fel a sírhalom mellett.

Macskát a farkánál
Gondolom, nehéz dolog lenne BIZONYÍTÉKOT találni akkor, ha a macskát ismerjük ugyan, de nem tudjuk elkapni a farkát. A természettudósok ott ülnek a bizonyítási eljárás kezdeténél, vagyis még nem fogták meg a macska farkát. Mindeddig csak bizonyítatlan alapon álló hipotéziseik vannak, s addig kísérletezgetnek, amíg a kísérletsorozatokból ki nem jönnek azok az eredmények, amelyek vagy megismétlik az addig elérteket, vagy akkora eltérést mutatnak a feltételezett eredményekhez képest, hogy magát a hipotézist kell félretenni. A jogi bizonyíték — amire egyébként mindenki gondol, ha a bizonyíték szót hallja — már más káposzta. A jogi bizonyíték (ellentétben a természettudományossal) a hagyományokból alakult ki s országonként különböző a megítélése. Az viszont általános, hogy mindkét félnek bizonyítania kell a tényt, amelyből a jog levezeti állításait. A magas bíróság előtt az egyik fél nyilatkozatot tesz, amellyel szemben a másik fél kifogással élhet. Megvan hozzá a „joga”. A felperesnek tényekkel kell alátámasztania a nyilatkozatát, az alperesnek ugyancsak bizonyítékokkal kell megalapoznia ellenvetéseit. De, mint látni fogjuk, a tények nem mindig ugyanazokat a „tényeket” jelentik. Átnéztem a jogszabályok nemzetközi szakirodalmát, s ebből a következőket tartom fontosnak. A közvetett bizonyítékokat az okozatiság bizonyításához lehet felhasználni. Emellett ezek segítségével nemcsak egy bekövetkezett eredményre lehet következtetni, hanem
6

fordítva is igaz a dolog: egy eredményből mint okozatra egy bizonyos eseményre lehet bukkanni. A jogszabály kimondja, hogy a bizonyítás tárgyai, az okiratok a szakértők a tények segítőiként veendők figyelembe, e feltételezés az ártatlanság vélelmén, a valódiságon, az okiratok tartalmán, valamint a szakértők szaktudásán alapul. És mivel megkérdeztem az igazság bekötött szemű, kétes szimbólumát, azaz Justitia úrhölgyet is, most már azt is tudom, hogy szerinte a közvetett bizonyítékok nem számítanak. Az indiciumok viszont bizonyított tények, amelyekből le lehet vonni a végkövetkeztetést más, közvetlenül nem bizonyított tényekre is. Mindenesetre az indiciált tényállás igazságának meggyőzőnek kell lennie, mert ez fogja a bizonyíték alapját képezni.

Justitia nem lát a jövőbe
Bizonyítékaim tárgyának jogi vonatkozásában szabadjon nagyra becsült kritikusaim emlékkönyvébe bejegyeznem, hogy nem engedhető meg a felek közötti olyan megegyezés, amely elő akarja írni, hogyan kell értékelni egy meghatározott bizonyítási eljárást, s nem engedhető meg a szabad bizonyítási eljárás akadályozása sem. Tárgyi bizonyítékokon és okmányokon kívül természetesen szakértőket is felsorakoztatok bizonyítékaim igazolására, akik saját kutatásaik eredményeit és szakvéleményüket csatolják a bizonyítékokhoz. Sajnos elég gyakran kiderül, hogy-a szakértők sem csalhatatlanok, ám ők is emberek és tévedni emberi dolog. Az ítételetet egy „ténytörvényszéknek” kellene meghoznia — ha egyáltalán létezne ilyen! De kié az abszolút igazság? Kritikusaim — jogi kifejezéssel élve: a felperesek — úgy tesznek, mintha ők lennének a megfellebbezhetetlen igazság Grál-lovagjai.
7

Pedig sok esetben csak átveszik az állítólagos „tények” stafétabotját elődeiktől és továbbviszik azt. Az igazságok, ismeretek, a tudás és a tények nem függetlenek az időtől: az évek túlhaladhatják őket, sőt később az is kiderülhet, hogy az állítások tévesek voltak. A tegnapi tudást az idő elkésett ötlettel tudományos tévedésekké változtatja. A haladás napról napra kikényszeríti, hogy búcsút vegyünk a tegnapi „megdönthetetlen tényektől”, az elavult bölcsességektől. Az én teóriám bizonyító erejű kérdéseiben ítélkező ténybíróságnak esze és szíve kellene hogy legyen ahhoz, hogy ma döntsön igazság vagy tévedés kérdésében. De ehhez birtokában kell lennie a jövő tudásának és ismereteinek. Még a jelenben sem lehet bekötött szemmel ítélkezni a jövőről!

Akik bizonyítottan tévedtek a tudományban
Ha csupán egyetlen bölcs birtokában lenne az abszolút igazság (lehetne!), akkor elsőként állnék elébe a vélemények és a „tények” perében. Ám a tudomány vezérszónokai újra és újra tévedtek, s nemegyszer vakon mentek el fontos dolgok mellett. Ezért is hiányolom olyan mértékű ítélőképességüket, amelynek alapján kimondhatnák a végső, döntő ítéletet. A tévedés nem szégyen, ha levonjuk belőle a hasznos tanulságot. S figyelem, az ítélettel és a megítéléssel csínján kell bánni! Ráadásul hiányolom a szerénységet. Tudok olyan grandiózus tévedésekről, amelyek a múltban történtek, s még a legutóbbi időkig is ismétlődhetnek. Ezek tények. Könnyedén sorolhatnám a példákat a tudomány pápáinak vakságáról akár a végtelenségig, de inkább válogatok belőlük, hogy a felsorolás ne legyen unalmasan hosszú. Az összes tévedésből az Ótestamentum terjedelmét meghaladó enciklopédiát lehetne összeállítani. Óvakodom attól, hogy
8

. hogy a bolygók olyan ellipszispályán keringenek. aki tagadta. . nem közösítik ki azokat. Amikor a „felperes” kijelenti. aki az akkor elfogadott világképpel szemben azt állította. bár a kutatások már régen feltárták. . hogy a kortárs tudósok nagy többsége is dühödten utasította el az alapvetően új eszméket. Nos. nem lobognak a máglyák. ezért a világmindenség középpontja a Nap közelében van. de azért rá szeretnék mutatni a korszakos gondolkodás néhány érdekes fordulatára akkor: Amikor Nikolaus Kopernikuszt (1473-1543) választom. . rendben van. . . aki be is bizonyította. hogy a Föld a világmindenség központja. Amikor Johannes Keplerről (1571-1630)beszélek. hogy több világ is létezik odakint. A tudomány. Így is fel lehet fogni. Amikor Galileo Galileit (1564-1642) idézem. hogy minden körmozgás a Nap körül történik. az egyház egykori bástyája.kotorásszak a tudományos fejlődés ládájában. . . hittételeinek Kopernikusz Kepler 9 Bruno Galilei . Az inkvizíció már régen megszűnt. Amikor Giordano Brunót (1548-1600) említem. akik merészen szállnak síkra az új eszmékért. aki volt olyan pimasz kijelenteni. hogy ezeket a kiváló férfiúkat „csupán” vallási meggyőződésük miatt üldözték az akkor fennálló rendszerek. amelynek egyik fókuszában a Nap található.

kitárhatná az ajtót az új teóriák és hipotézisek előtt. akik új elméleteiket ténybeli bizonyítékokkal is képesek alátámasztani. Mai tudósaink közül néhány mélyen tisztelt. hanem másokra. amelyet számunkra irracionális módon „szentnek” tartanak. a lobogó máglyák korában. Tudósaink ezzel csapják agyon a számukra terhes és kellemetlen új tudományokat. Meg is érteném mindezt. amikor az okoskodó gyors és kellemetlen végzete visszaadhatta a megzavart vezető rétegek lelki nyugalmát. akik évről évre feltalálják az örökmozgót. most félelmeitől megszabadulva kaput nyithat a legtöbb új tudomány előtt.védelmezője. ha ez a rejtett hivalkodás nem lenne annyira haladásellenes. s ezt célszerű eszköznek tartják. magukra szedik a vélt ismeretek löttyedt zsírrétegét. Az urak néha egymással sem értenek egyet. Ám ha valami új dolog meg akarná rengetni a tudomány előre gyártott elemekből álló „várát”. okos úriember odatapad az alma mater kimeríthetetlen keblére. Az új teória ma is legalább akkora dühödt vált ki. a szeniorok kozmetikázott önteltségével együtt. Módszereiket igen ellenszenvesen adagolják a körmönfontságtól az agresszivitásig. Ha fel kell adniuk szorgos tanulmányaik építőköveiből emelt erődítményüket. a tudósok máris keresztezik az útját. Az amerikaiak nyersen. csak úgy árasztják a dühös kinyilatkoztatásokat. de — „egységben az erő!” — csak azért is falat emelnek skanzenjük köré. azaz gyilkos frázisoknak nevezik ezt a módszert. mint egy páncélt. nem azokra. de találóan „killer phrases” -nek. mint régen. vagyis megtörhetné a forradalmi eszmék előtt tornyosuló blokádot. s jóltápláltan gurulnak szembe a kényelmetlen újdonságokkal. akár a legyet. Most persze nem a fantasztákra gondolok. 10 .

Ez a teória túlságosan radikális. . Már régen bebizonyították az ellenkezőjét! — Lehetséges.Killer phrases! Gyilkos frázisok! Tömegével akadnak olyan felszínes érvek. és egy mesés. Például: Ez a teória nincs klasszikus érvekkel alátámasztva! — Imponáló frázis és gyakran kétségtelenül hatásos. Nem működött együtt az egyetemekkel! — A maga egyszerűségében megragadó. Semmi értelmét nem látjuk ennek! — Hatásos. az a frázisgyártó titka marad. a PR-től elbódulnak. automatikusan működő Public Relationship-et. alapjaiban ingatja meg a tudományos ismereteket! — Eme gyilkos frázisnak hasonlíthatatlanul elrettentő hatása van. Ez őrültség! Különben már mások is megpróbálták! — Hogy a próbálkozás eredményes volt-e. így a valódi haladással szemben vakok és süketek lesznek. De térjünk vissza a tudományos tévedők perújrafelvételéhez! 11 . 300 évvel az alexandriai Eukleidész. amelyek mindenképpen megtéveszthetik a gyanútlanokat. akik a politika terén állandóan résen vannak. mert túljátssza a szakmai vakság fölényét. A tudomány Grál-lovagjai generációról generációra öröklődő respektust követelnek maguknak. Azok a szemfüles újságírók. de „élő” érvelés. A PR effajta hatásmechanizmusának megvalósítása az elefántcsonttorony lakóinak legnagyobb és legcsodálatosabb eredménye. vagy valamilyen okból eredménytelen. Ez még nem nyert bizonyítást! — Quod erat demonstrandum = ezt kell bizonyítani! — jelentette ki már Kr. de nem valamilyen elavult módszerrel történt a bizonyítás? A teória elfogadását a vallás tiltja! — Nem megfogható. hatásában elképesztő érv. e. .

a félgömbök rögtön szétváltak. Hamburgban városi tanácsnok. aki államférfi és fizikus. aki kételkedett. Mindenki elfogadta ezt. Így járt Otto Guericke (1602-1686) is. barkácsolt és feltalálta a légszivattyút. Kísérletezett. mert Isten akaratának megfelelően a természet kitölti azt. hogy vákuum nem létezik. de akadt valaki. hogy légüres térben nem hallatszik a megcsendített harang hangja és elalszik a gyertya lángja. A kifejezés jelentése: irtózás az űrtől. vagyis a vákuumot. Aztán a polgármester mintegy magától értetődően egy ventilátor segítségével szétnyitotta a két félgömböt: a levegő sziszegve áramlott a vákuumba. hogy bizony létezik a légüres tér és hatalmas nyomása van a levegőnek. mindig visszatérő mesével magyarázták: a véletlennel. Persze a dolgot ősrégi. négy méter átmérőjű rézgömbből légszivattyú segítségével kiszívatta a levegőt. századig uralkodott a „horror vacui”-ról szóló tudományos elképzelés. Guerickét nem rettentette el a vallás figyelmeztetése a horror vacui-tól. s ekkor Guericke polgármester úr mindenki szeme láttára bemutatta. majd később Magdeburg polgármestere volt. Tehát miről van szó? A világ minden tudósa azt tanította. hogy a természet nem tűr el légüres teret. amivel előállította a légüres teret. szülővárosában. néhány tudós azt 12 . Megpróbálták kisebbíteni a feltaláló érdemeit. 1654-ben a birodalmi gyűlésen mutatta be. Már szinte hallom a szemrehányást: megint egy fantasztáról van szó. s nyolc befogott ló ereje sem volt képes szétválasztani ezeket egymástól. Ez azt jelentette.Megdönthetetlen Egészen a 17. s az nem is létezik. Híressé váltak a „magdeburgi félgömbök” is: Két pontosan összeilleszthető.

a rendszer lehetőségei tagadhatatlanok voltak. De különösebben senki sem érdeklődött iránta. Bár az összefüggő mondatok továbbításában akadtak még hiányosságok. A bemutatót 1864-ben Geissenben egy természettudományi konferencián megismételte. csak éppen Otto von Guericke copyrightja ment feledésbe. és rámutatott arra is. Guericke nem hagyta. nem? Reis rezonancia nélkül telefonált 1861. majd később magántanító az első távbeszélőt a Frankfurti Fizikai Egyesület ülésén. hogy a bemutató sikere csak a véletlennek köszönhető. hogy a vákuum elnyeli a hangot. amikor többé már nem lehetett tagadni felfedezésének valóban fejbevágó tényeit. Otto von Guericke Johann Philipp Reis 13 . Szép kis eljárás. hogy légüres térben nem terjed a fény. Önbizalommal teli ellenfelei csak akkor tolakodtak előtérbe. Az „újonnan jöttek” fennen dicsekedtek a felfedezés érdemeivel. hogy bolondot csináljanak belőle.terjesztette. Reis találmánya nem keltett visszhangot a tudósok körében. Az „ő” vákuumával megcáfolta azt a tudományos tényt is. október 26-án mutatta be Johann Philipp Reis (1834-1894) eredetileg kereskedő. az egyetemen is bölcs előadások hangzottak el róla.

Hogy jön ez az outsider ahhoz. így a vér színe világospiros lesz. dr. a hő pedig a 14 . a tudósok feje fölött felállítson egy örök érvényű alaptörvényt. kérdezte tovább Mayer. s szinte őrületbe kergette a tudományos világot. Reis azonban két évvel később. minden idők egyik leggazdagabb emberét tisztelhetnénk benne. az alacsony égés kevesebb széndioxidot használ fel. mint az otthoni szélességi körökön. amikor sem megfelelő képzettsége. A kis doktor Mayer arcátlansága Az energia-megmaradás törvényét 1845-ben vitathatatlanul egy hajóorvos. A találmányról már olyan tökéletesen megfeledkeztek. hogy a vénás vér (ami otthon sötétebb) és az artériás vér (otthon világosabb) közti színkülönbség a trópusokra érkező európaiaknál kisebb. hogy meg sem említették volna többet. hogy éppen Batáviában. sem az általa „telefon”nak nevezett készülékről.Amikor Karl Kramarach 1872-ben Münchenben kiadta a „Geschichte der Technologie”-t (A technika története). Azt kérdezte magától: vajon miért van ez így? És felismerte a nagy meleg és a munka közötti összefüggést: a trópusokon a test kevesebb saját hát termel. sem egyetemi tanszéke sincs? Mayer doktor a beteg matrózokat az akkoriban szokásos érvágással kezelte. ha a munka növeli a hőt? Ha ezt tudja tenni. egy szót sem ejtett benne sem Reisről. teljesen elszegényedve meghalt. ha történetesen Alexander Graham Bell (18471922) nem lép színre az általa továbbfejlesztett Reis-féle készülékkel. Ekkor hirtelen sokaknak eszébe jutott a hesseni falu autodidakta feltalálója. A puszta megfigyelés nem elégítette ki Mayer doktort. Robert Mayer (1814-1878) bizonyította be. akkor a munka a hővel. Találmánya neki nem hozott hasznot. És mi van akkor. Pedig ha csak minden telefonkészülék eladása után néhány pfennig részesedést kapott volna. Feltűnt neki.

alighanem az állandó intrikák miatt idegrohamok gyötörték és az elmegyógyintézet állandó lakója lett. Heilbronnban. A doktor agyhártyagyulladást kapott. A tudomány más Robert Mayer Gregor Johann Mendel 15 . majd később. sőt. A tudósok — egészen Justus von Liebig-ig. A német tudomány e „sikere” után majd tíz évig agyonhallgatták a felfedezést. hogy Mayer energiamegmaradós törvénye csupán egy őrült fantáziájának terméke. Ha törvényes eljárás zajlott le. hogy dr. az atyai patika hátsó traktusában hosszas kísérletezésbe kezdett. már fel sem merülhetett a neve az alaptörvény felfedezésével kapcsolatban. Gondoljunk csak bele! Nem szeretném itt ecsetelni a hajóorvos kálváriáját. Ellenfelei elérték céljukat: bebizonyosodott. miután Mayer meghalt az elmegyógyintézetben. akkor jogosan feltételezhetjük. Mayer energiatörvénye a leglelkesebb fogadtatásra talált. aki Mayer egy cikkét megjelentette Annalen der Chemie című kiadványában — állandóan támadták Mayert és gúnyolódtak elméletén. majd megszületett az évezred természettudományos felfedezése.munkával helyettesíthető. Ám John Tyndall angol fizikus (1820-1893) a Royal Society egy 1852-ben tartott ülésén a tudós közönség előtt elismerte Mayer elsőbbségi jogát az energiamegmaradós törvényének megalkotásával kapcsolatban. csupán a száraz tényekre szorítkozom.

Darwin elméletét azonban szőröstül-bőröstül bevette. Hát nem a kutya ugatja a holdat? Miután Mendelt apáttá választották. köztük Karl Wilhelm Nägeli professzornak (1817-1891) is. A brünni Ágoston-rendi apátság kis botanikus kertjében borsókat és babokat keresztezett. már alig maradt ideje a kísérletezésre. majd egyszer csak nyilvánosságra hozta eredményeit. Az akadémikusok kihasználták a szabad teret és lecsaptak elméletére. amelyeket hosszú időn át végzett. Mendel törvényei csupán 1900-ban lettek elismerve. hogy megértse az 6 kísérletsorozatát. s meg a heilbronni magánpraxisát is megpróbálták tönkretenni: ki kezeltetné magát egy örült orvossal? A rebellis Ágoston-rendi barát Néha még a „tettes” kezében lévő „halált okozó fegyver” sem látszik elég bizonyítéknak a bíróság előtt! Ez mondható el az Ágoston-rendi Gregor Johann Mendel (1822-1884) kísérleteiről. elküldte az ismert tudósoknak. Nägeli úr is kigúnyolta az Ágostonrendi barátot.tiszteletreméltó kép-viselői. A szakmabeli kutatók. Az Akadémiától idegen növényekkel feltűnés nélkül éveken át kísérletezett. Darwin evolúciós elmélete. Rudolf Clausius (1822-1888) és egyéb korifeusok vitatták Mayer elsőbbségét. Mendel úgy gondolta. az öröklődést kutatta. s közzétette az újabb eredményeket. mint például Hermann von Helmholtz (1821-1894). hogy a fajták állandóságát demonstrálja? Mendel folytatta leleményes kísérleteit. Ekkorra már a törvények megedződtek a kritika 16 . hogy jön ahhoz valaki. jót szórakoztak a vidéki papon. Reményeiben azonban csalatkozott. Nägelinek mindent tudnia kell ahhoz. a folyamatos kiválasztódás elve megdönthetetlen volt. gondolkodását elködösítette a darwini törvény.

megszabadultak a gúnyolódástól. különben nem tudta volna olyan nyugodt magabiztossággal kijelenteni. Du Mourcelnek: „Maga csaló! Tényleg azt hiszi. Edison 1878. hiszen elképzelhetetlen. Amikor az emberi beszéd első hangjai hallhatóvá váltak. Edison és a hasbeszélő Még egy olyan sikeres és elismert feltalálónak is. megvolt hitének alapja.tisztítótüzében. Az Ágostonrendi barát legalább a túlvilágon részesülhetett a kései dicsőségből. hogy itt a hasbeszélésnek egy rendkívül rafinált formájáról van szó. szeptember 30-án is kijelentette. hogy félrevezethet minket egy hasbeszélővel?” A szerkezetet alaposan megvizsgálták. Edisonnak 2500 szabadalma volt. mint Thomas Alva Edison (1847-1931) akadt egy anekdotaszerű élménye a tudósok társadalmával. az elsőrangú akadémia tagja. de lám. . Bouilland felemelkedett és odaszólt kollégájának. hogy egyszer eljön majd az ő ideje is. de az akadémikus még 1878. s végérvényesen helyesnek ismerték el őket. hogy egy vacak fém vissza tudja adni az emberi hang nemes csengését. március 11-én mutatta be Du Mourcel fizikus segítségével a Francia Tudományos Akadémia nagyjainak sztaniolhengerrel működő első fonográfját. Megjegyzem. Thomas Alva Edison Antoine Laurent Lavoisier 17 . .

hogy a víz is összetett anyag. s azt merészelte kijelenteni. aki így nyilatkozott: „A testek elemeit. . az aerométer feltalálóját. 18 . hogy senki sem menekülhet meg a „tudományos” megítéléstől. hogy a levegő és a víz is elem. Még egy klasszikus példa arra. a tudomány egyik nagy forradalmára. Megengedhetetlen. hogy a 2000 éve ismert elemeket ma az összetett anyagok kategóriájába sorolják. A tudomány véleménye az volt. s egyben a modern kémia megalapítója. hogy Edison fonográfja az USA-ban már 1878. pedig erre mi. amely szerint az. az a hit. A Lavoisier által bedobott feltételezés szólásra késztette az Akadémia szóvivőjét. aki életét a guillotine alatt fejezte be. Alkotórészeire bontotta fel a levegőt. amit tanultunk és ami feketén-fehéren áll a könyvekben. hogy az elit egyesületek tagjai is hajlamosak a tévedésekre. a tárgyi bizonyítékoktól függetlenül. Lavoisier a Tudományos Akadémia pénzügyeinek intézője volt. Sajnos minden tudományuk ellenére sincsenek az abszolút igazság birtokában. egyszerű állampolgárok is nagyon kíváncsiak lennénk.Igen gyakran nagyon is későn Monsieur Bouilland nem tudta. Ezért a „hit” hibáztatható. . örök időkig érvényben marad. bankigazgató. Ez az igazi hasbeszélés! Világszerte nyilvánvaló. a Nemzetgyűlés tagja. Laurent Lavoisier-ről (1743-1794) van szó. Néha éppen a legokosabb emberek nem fogadják el a tudomány új eredményeit. alapösszetevőit a nemzetek fizikusai már évszázadok óta felismerték és megállapították. Antoine Baumét. mert az elemek a további felfedezések és elméletek alapjául szolgálnak. február 19-én szabadalmat kapott.

a vizet. mint a kívülállókat. hogy ha tévedtek.”Ha ez a kijelentés szavahihető lenne. Előtte persze Stephensonnak is végig kellett hallgatnia az ellenérveket. a sínek melletti George Stevenson Hermann Oberth 19 . kényelmetlenné vált embereiket éppoly vehemensen támadják. amelyekben felhívták figyelmét a dolog káros voltára. A tudósok tudatában vannak annak. akkor többé nem lehetne elemnek tartani a tüzet. A parlamentben nagy vitát kavart a vasútvonal építési engedélyének vitája. és a szikrák lángba borítják a házakat. nincs pardon számukra. amelyek már régen mosolygásra késztették: a menetszél kifújja a tüzet a kazán alól. hogy a találmányban rejlő lehetőségeket felfogják. . Stephensont kinevették és a parlament végül elvetette a vasútépítési törvényjavaslatot. Ezért saját. a levegőt és a földet. a vasút lármája őrületbe kergeti az embereket. Még a politikusoknak is hét évre volt szükségük ahhoz. Bár a killingworthi bányában a szerkezet eredményesen üzemelt. az „outsider”-eket. a mérnök egyre-másra kapta a figyelmeztetéseket az Akadémiától. . Vasút — késedelemmel George Stephenson angol mérnök(1781-1848) konstruálta az első gőzmozdonyt.

a Hannoveri Politechnikai Főiskola igazgatójára.és hídépítés európai szakértőjére. Megnyugtató lenne. A tudós férfiú ugyanis felszólította a tervezőket. amit a tudósok legtöbbször nem cselekszenek: korrigálták tévedésüket.telkek értéküket vesztik és így tovább. amely 10 tonna terheléssel emelkedett volna a magasba. a Nature 1924-ben Oberth professzor első könyvét azzal kommentálta. akik felismerték a vasút jelentőségét. s még hitelrontást is el kellett viselnie. aki keserű harcokat vívott a dogmák ellen. hogy az Akadémia szakmai vaksága már a múlté. 5 m átmérőjű rakétát tervezett. A kritikusok szétkürtölték: ez a szerkezet soha nem fog repülni! Oberth 1923-ban jelentette meg a Die Rakete zu den Planetenraumen (Rakétával a bolygóközi térbe) című könyvét. hogy sürgősen hagyják abba a kilátástalan kísérletezéseket. ha azt mondhatnánk. még ma is köztünk él: ő Hermann Oberth (1894-1989) aki tagadhatatlan érdemeket szerzett az űrhajózásban. akkor talán még ma sem kocsikázhatnánk kedvünkre. A világszerte ismert tudományos folyóirat. E mű bővített és lényegesen átdolgozott kiadása Wege zur Raumschiffart (Az űrhajózás útjai) címen 1929-ben látott napvilágot. Stephenson nem nyugodott bele. hogy megvétózták a tervét. Wilhelm Launhardtra (1832-1918) tartozott volna. A művek kritikusaik szerint semmi érdemleges dolgot nem tartalmaztak. Ejtsünk szót még egy közlekedési eszközről: Ha az autógyártás az út. hajtóanyaga alkohol és oxigén keveréke volt. 1821-ben 36 szavazattal 35 (!) ellen a parlament illetékes bizottsága jóváhagyta a Liverpool—Manchester közötti vasúti összeköttetés kivitelezését. De az egyik olyan tudós. újabb támogatókat keresett. . hogy az űrutazás eszköze feltételezhetően csak röviddel az emberiség kihalása előtt fog megvalósulni. 20 . . Oberth 1917-ben egy 25 m hosszú. s megtették azt.

hogy meg sem említik Thor Heyerdahl Kon-Tiki expedícióját? Még a sajtó is közölte. július 20-án az Apolló leszállt a Holdon.” (!) Még Sir Harold Spencer Jones (18901960). Nemzetközi Amerikanisztikai Kongresszus tudós résztvevői. különben milyen alapon döntöttek volna úgy a 29. tévedők nonstop felsorolásában (amivel egyébként egy vastag könyvet is meg lehetne tölteni) helyes dolog az akadémikusok „tartózkodása”. A rakéta számunkra már hétköznapi dolog. s az emberiségnek esze ágában sincs kihalni. A „tartózkodás” és az abból következő „bocsánatos” tévedések nemritkán átcsúsznak a kézzelfogható rágalmazások területére. hogy a befolyásos Raphael Carsten professzor a Kon-Tiki hajóutat egyszerűen „csalás”-nak minősítette. amely 21 . hogy a tudományos. Hiába próbálták úgynevezett kollégái szakmai vonalon nevetségessé tenni a tervet. a greenwichi csillagvizsgáló igazgatója is ezt nyilatkozta 1957-ben: „Az ember soha nem fogja letenni a lábát a Holdra vagy a Marsra!” 12 évvel később 1969. Milyen jó. Csalárd pingpong Senki se akarja bemesélni nekem. . Oberth professzor végül megkapta az elismerést. ezen a címen íratják gyenge újságcikkeiket. . elzárkózása a bizonyítható újdonságokkal szemben. de úgy döntött: terveit minden tudományos kételkedés ellenére is meg fogja valósítani.Oberthet nem befolyásolta a lesújtó vélemény. Saját archívumomban kereken 35 000 olyan cikk található. Ez biztosan így van. Ez van. hogy Hermann Oberth még megérhette merész elképzeléseinek megvalósulását! Egyébként ezt a dolgot egy német tudós 1953-ban még így ítélte meg: „Az asztronautika egy lépcsőfokon áll az asztrológiával. Az akkoriban olyan csipás nyelvű kritikusokat ma már senki sem említi.

Hamarosan kipörgetnek egy komplett csapatot. Mivel az anyagok kéznyújtásnyira ott vannak házi archívumomban a megfelelő címszónál. Valahol valaki részleteket közöl elméleteimről. aki már többször megégette magát. de gyakran űzik. A szabályosan hamis játék harmadik típusa alapjában véve már megérett a feljelentésre is: magnóra veszik az interjút. és kérdező playboyok nem csak New Yorkban akadnak. csonkítva nyomtatják ki. Egy riporter kikéri a véleményemet ehhez. Még mindig bízom a fair játékban. Világos kérdésekre egyértelmű válaszokat adok. Minden fáradság nélkül kikövetkeztethető a szisztéma: ha eldobják a „csalás” feliratú labdát. ez igazán nem rendes dolog. amely aztán — mert a kommunikációnak már nincs akadálya — szélvész gyorsasággal. nem kevésbé unfair játékszabályra is. Néha olyan kérdésekre válaszolok. állításaim cáfolhatatlan bizonyítékát rögtön le tudom tenni az asztalra. amit fel sem tettek nekem — így válaszaim összefüggéstelenek és értelmetlenek. legnagyobb egyetértésben a másik csapattal nemzetközi porondra lép. De: a bemutatott dokumentumok ellenére állításaimat átfésülve. mégis újra megpróbál a kályhához nyúlni. Akkor már ketten vannak a csalárd pingponghoz. Nem akarok hinni a szememnek! Megpróbálom megjegyezni: egyedül a hangszalag nem védhet meg a tények tudatos elferdítésétől. Hetekkel később viszontlátom nyomtatásban az interjút. 22 . valaki biztosan elkapja. Nem. mint a gyerek is. Bűvésztrükkök Minden nehézség nélkül rá lehet bukkanni egy másik. ha a „folytonégő” Dänikenről újra valamilyen vastag betűs címmel kell írniuk.világszerte velem és elméleteimmel foglalkozik.

hogy azt fogják mondani. Plautus (Kr. Ismerek néhány száz múzeumot is. s csak akkor láttam a lapot. Ez elképzelhető. féligazságok. ferdítések. hogy a részletek belekapaszkodjanak az elméleteimbe. hogy mit. hogy írjanak rólam! — csak a filmsztárok és bokszbajnokok számara kedvező. Így az „olvasói levél ” kényszerűen egy kisebb cikké növekedne. A dolog helytálló. Ez pedig — mint mondják — megengedhetetlen. megvédhettem volna magam. vagyis terjedelmes anyagokból úgy válogatok. mindegyikben válogatott anyagot állítottak ki. És ez az és dzsiudzsicum. de hogy is lehetne másként? A tudomány talán nem szelektál? A könyvtáramban lévő összes tudományos könyv egy-egy válogatás eredménye. e. Már semmi kedvem ahhoz. hogy közölje egy több hónapos előzmény helyreigazítását. De én az év 300 napján úton vagyok. A helyreigazítás dolgában van még egy bökkend: az olvasó érdekében röviden össze kellene foglalnom. Az amerikai vélemény — mindegy. És ha már a nagytakarításnál tartok. a lényeg az. a hír régen elterjedt. lefogadom. szelektálok. 250 körül) is tapasztalta: Duo cum faciunt idem. ha a cikket rögtön olvastam volna. az önvédelem csendes művészete. Már a római vígjátékszerző. Az aktualitás el lett passzolva: egyetlen újságtól sem várhatom. amiket összehordtak rólam. különben a viszontválasz nem lenne érthető. lekicsinylések levegőjét. ezért felállítottam az interjúra vonatkozó saját játékszabályomat: előre látni akarom a rólam megjelenítendő cikket. hogy egy szuszra belélegezzem a hazugságok.Az én dzsiudzsicum Jóakaróim úgy vélik. és a szerkesztőség szerint az már nem férne bele a neki szánt rubrikába. amikor hazaértem. saepe non est idem — ha ketten teszik 23 . Számomra ez egészen mást jelent. A reagáláshoz már túl késő volt.

A gázok az új bolygó. mert állandó támadások céltáblájává vált. az mégsem ugyanaz. A földkéreg megrepedt. 15. Az ősidőkben a Föld több ízben is megrengett más égitestekkel való majdnemösszeütközéstől. Immanuel Velikovsky 1950-ben jelentette meg Worlds in Collision (Világok összeütközése) című könyvét. egy hatalmas Jupiterkitörésből jött létre. 24 . amelyek csak úgy surrannak ellenfeleim szeme előtt. A Kr. A kívülálló. mint bárki másnak. A Vénusz bolygó fiatalabb a többinél. Az anyag válogatásánál nekem sincs egyéb módszerem. ahogy helyesnek látom. e. Mégis — Zeusz szóljon belőlem — sok nyilat tudok még kihúzni tegezemből. Egy orvos világmindenséget diagnosztizálja a A világűr nem vákuum: mágneses mezőkre oszlik és elektromosan töltött részecskék tombolnak benne.ugyanazt. a Vénusz „uszályában” összekapcsolódtak a Föld légkörének oxigénjével és részben elégtek. hogy úgy dolgozzak. Annyi szabadságot engedek magamnak. Ma már neves személyiség. A maradék nyersolajhoz hasonló ragacsos masszaként hullott alá a Föld felszínére. A levegőben lebegő vörös portól a földek és vizek vörösre színeződtek. Ezt katasztrófák sorozata követte. amelyekről elődeink mítoszokban és legendákban emlékeztek meg. Akkoriban a szerző még csak egy kevéssé ismert amerikai orvos és pszichoanalitikus volt. mint a következő válogatás is igazolja. „Az égbolt vörösen izzott”. században a Föld Nap körüli pályáján belépett a protoplanéta porral és gázzal teli külső zónájába. a következő kijelentést tette. aki belekontárkodott az istenek munkájába.

Sagan sem volt eredeti. leutánozta Winston Churchill híres szavait. . hogy e játszmák legnehezebbjében Velikovsky a győztesek közé kerülhetne. ott a legnagyobb valószínűség szerint nincs igaza. 25 . hogy ha kiadják a Worlds in Collision-t. a Harvard College obszervatóriumának akkori igazgatója. A Föld tengelye kibillent.” (Megjegyzem. Nem vitatkoztak vele. amelyek az alsóházban hangzottak el: „A tiszteletreméltó lord beszéde jó és új volt. ahol pedig igaza van. nem volt jó. Szigetek süllyedtek el. . ott az ötlet másoktól származik. csak támadták. s 1950-t61 kezdve az elmélet mellett szóló érvek ellenére Velikovsky a leggorombább támadásoknak volt kitéve. nem tudom elhinni. minden kapcsolatot megszakít velük. ott nem volt új. neves csillagász így nyilatkozott a kézirat lektorálása után: „Ha ennek a doktor Velikovskynak igaza van. hogy: „Ahol Velikovsky eredeti. mi mindnyájan idióták vagyunk!” Aztán megfenyegette a New York-i McMillan céget. Milyen hivatalos visszhangot keltett ez az elmélet? Hát persze hogy badarságnak minősítették. Harlow Shapley professzor. De ahol jó volt.hatalmas rengések rázták meg planétánkat.”) Nem is olyan régen Stephen Jay Gould geológus azt írja a Natural History-ban. s ahol új volt. A földlakók nagy része elpusztult — teljes volt a káosz. Sajnos. hogy továbbra is begorombul a nem szakemberek eredeti ötleteitől. az óceánok átcsaptak a kontinenseken. 1974-ben a neves csillagász. Carl Sagan azzal a megjegyzéssel jelentetett meg egy gúnyiratot. amely megjelentet egy Velikovskyt! McMillanék mégis kiadták a könyvet. Kollegái nyomban lelkesen felsorakoztak mögötte: ők sem akarják publikációikat egy olyan kiadónál látni.

a New York Times egy részletet idézett Velikovsky művéből: „Véleményem szerint kevesebb. meg sok szerencsét kívánjon neki. Ehhez már némi sportszerűség szükségeltetne. Még arra sem számíthat. hogy a Vénusznak sűrű atmoszférája van. mint 3000 évvel ezelőtt a holdfelszín ismét folyékonnyá vált és felragyogott. Velikovsky kijelentette. De hogy állunk ma Velikovsky 1950-és feltételezéseivel? Velikovsky kijelentette. amikor az első ember a Holdra lépett. . Amerikai és szovjet űrszondák azt is megerősítették: a Vénusz légkörének sűrűsége 95-szöröse a földinek. hogy egyes 26 . 1969-ben. hogy a világűrből rádiótávcsövekkel különböző hullámhosszú jeleket fognak fel. hogy bárki is a keblére ölelje és összecsókolja. . ha a kövek összetevői között bitument. Arról is meg vagyok győződve. hogy ha egy szemernyi igazság szól is mellette. legalább komolyan felülvizsgálják és megvitassák az elméletét. nem igényli azt. karbidot vagy karbonátokat találnának. — Ma már mindenki tudja.Ami máig megvalósult az 1950-és állításokból Ha valaki felállít egy új teóriát. hogy a világűrben elektromágneses hullámok terjednek és az űr semmiképpen sem vákuum. (Kráterek! . Ez olyan hétköznapi dolog lett.EvD) A Hold sziklái és kőzetei erős mágnességet mutatnak. Velikovsky kijelentette: a forró Vénusz relatív földközelségben való elhaladása nyomokat kellett hogy hagyjon a Holdon. Nem lennék meglepve. Velikovsky kijelentette. és ma is nagyon magas a hőmérséklete. hogy a Vénusz fehér izzással vált ki a Jupiterből. A legújabb szovjet űrszondák a Vénusz felszínén kereken 400 °C-ot mértek. hogy az úrból felfogott ismeretlen jelekről csak itt-ott jelenik meg a sajtóban egyegy néhány soros tudósítás.

ami elég ritka tulajdonság. tehát a tévedés ki van zárva. legalább annyit. Nyilvánvalóan kell hozzá egyfajta bátorság. Tulajdonképpen mi ebben az őrület? Honnan veszik a bátorságot? Az új elméletek vizsgáztatása egészen egyszerű. akik esküsznek rá. hogyan fog egy olyan tudós. de ezért eszembe sem jutna hazugnak minősíteni azt a sok embert. A holdkőzeteket 145 tudós team 500 tagja minden idők legnagyobb közös kutatásával vizsgálta meg. mint ami kitapintható vagy amit a röntgengép mutat. hogy már megfigyeltek ilyen objektumokat. olyan doktor módjára. hogy mindent lehetségesnek tart!” Én csak azt kérdezem. mert 27 . hogy igen gyakoriak a holdrengések. aki néha többet tud annál. hogy mint Carl Sagan professzor tette. ha valóban felfedeznek egy ufót. én még nem láttam repülő csészealjat. vagy akár az le is száll? Tehetetlen lesz. Én mindig Thomas Mann bölcs mondásához tartom magam: „A szkeptikusban az a pozitív.” Velikovsky majdnem mindegyik feltételezése bejött.helyeken igen magas a radioaktivitás. Abban is biztos vagyok. Sajnos. Velikovsky egy jó orvos megérzésével állította fel a diagnózist. kijelentsem: Ufók nem léteznek. Nem kellene a professzoroknak egy kicsit mérsékelni magukat? (* A könyv megjelenése óta Sagan véleménye némileg módosult — a ford.) Csak egy leheletnyi toleranciát tanúsíthatnának. amit maguknak természetszerűen megkívánnak. Nekem például nem lenne bátorságom hozzá. mint például Sagan egy szép napon — minden előfordulhat! — kilépni a koturnusából.

asztronómia. „abszurdnak” és „áltudománynak” minősíti. BIZONYÍTÉKOKAT fogok bemutatni azon nyomok sokaságából. valamilyen más tevékenységi területet kellene találnia. s szabadjon itt saját dolgaimról is szólnom.sziklaszilárdan kizárt egy lehetőséget. mely szerint az ókorban az univerzum más régióiból látogatók érkeztek volna a Földre. legalábbis ami abból az ember intelligenssé válását illeti. mert ez szöges ellentétben áll a tudományos metodológia alapelveivel. Már csak a fiatal tudós nemzedékre várok. A „jó” tudós A „jó” tudós elméleteit mindig bizonyítékokkal támasztja alá. aki ezt a teóriát „gyerekesnek”. Ez saját elveik oly mértékű tagadása lenne. vagyis fényes elszigeteltségükből. a New York-i Institute of Technology professzora. a céhükön kívül állókra. A bizonyítékok csoportjából lehet. biofizika és archeológia területének szakemberei. Ez az én megfigyelésem. amelyeket az idegenek hátrahagytak. akik még nem kapcsolódtak be a láncolatba. A fizika. stagnáló mentalitásukat és a tudományos módszertan el nem ismerését kamatoztathatnák.” A ködös előidőkben világűrbéli látogatóink voltak — ez szerintem abszolút jelentős hipotézis. aki ezt írta: „Meggyőződésem. amely elvárásai ellenére mégis megvalósult. Luis Navia. Magam is ezt próbálom tenni. Ellentmondok a darwini evolúciós elméletnek. hogy megint darázsfészekbe fogok nyúlni. asztrofizika. „mérgezőnek”. 28 . radikális ellenfeleim csökönyösen vonakodnak attól. ahol hiányzó alkotóerejüket. biológia. Mindenkinek. hogy nem érthetünk egyet azzal a feltevéssel. amit elvárni igazán esztelenség. mint például dr. Tudom. hogy kilépjenek a maguk splendid isolation-jéből. de egyáltalán nem muszáj következtetéseket levonni. Ők talán nem jönnek elő azzal.

hogy a Frankfurter Allgemeinen Zeitung 1971. Ha felvállalnám a tudományellenesség vádját. újra és újra a tudomány megértését és segítségét kérem. nyitottnak a tények által alátámasztott új ötletekre. december 29-i számában Gunter S. A tudomány története azonban azt mutatja. hogy a felfedezés elhamarkodott”. mert amikor rámutatok múltunk megoldatlan rejtélyeire. ha kihatása összeegyeztethetetlen az érvényes. mint az. Majdnem minden alapvető ismeret visszautasításba ütközik. kanonikus. A természettudományos fejlődésnek egészen a legutóbbi időkig útját állta az arisztotelészi és az egyházi dogma.Örülök. s az annak elismerésében való részvételre. Az „elhamarkodott” felfedezések elismerésének elmaradása csak a tudósok intellektuális elégedetlensége számlájára írható. De ez nem érint engem. Ezért számítok jól megalapozott bizonyítékaim előterjesztésekor néhány „jó” tudósra. Stent amerikai mikrobiológus egy tanulmányában a permanensen hibás tudományos értékelések rezüméjét adja: „A tudomány haladása nagyrészt tantételek leküzdéséből áll. A „jó” tudóst előítéletektől mentes embernek tartom. ma pedig az érvényes »biztos tudás«. kortársi felfogással. A felfedezés elfogadásának döntő akadálya az a szabály. akik a népszerű elképzelésekben léteznek: 29 . rögtön ellentétbe kerülnék önmagammal. hogy a tudósok nyilvánvalóan és többnyire nem e nézet szerint cselekszenek. egészen addig. Ezek valóban kemény megállapítások. Van-e más kritériuma egy felfedezés elhamarkodottságának. hogy eredménytelen marad? Igen. mielőtt — gyakran évtizedek után — általánosan elfogadott lesz. amíg képesek nem lesznek egy jól alátámasztott új elképzelés elfogadására. van ilyen kritérium: egy felfedezés elhamarkodott.

hogy befogadják az új ötleteket. Olvasóimnak pedig érdekes. nyitott értelemmel készek arra.akik előítélet nélkül. szürke hétköznapjait élénkítő. izgalmas vitákkal tarkított órákat kívánok. Per aspera ad astra! Göröngyös úton a csillagokig! 30 .

Dr. akadnak olyan földönkívüli civilizációk is. Ha így van. hogy a szakemberek a legokosabb és legrafináltabb beruházások egyikén dolgoznak. az Arecibói Ionoszféra-megfigyelő Állomás igazgatója. Üdítő gondolat. amelyek billió évekkel idősebbek lehetnek a Földnél. amelyek még a kőkorszaki ember szintjén vannak”.2. Miért van szüksége erre az amerikai kormányzatnak? Talán okoskodó tudósok bolhát tettek a fülükbe. hogy vannak olyan bolygók. . hogy a következő 15 évben hogyan lehetne kapcsolatba lépni a földönkívüliekkel. Dr. Kozmikus dimenziók „A valósággal határos valószínűséggel ebben a percben is idegen civilizációk rádiójelzései irányulnak a Föld felé. akinek tudnia kell róla: Frank Drake professzor. 31 . . a NASA washingtoni világűrkutató részlegének vezető kutatója. de biztos vagyok benne. A Puerto Rico északi partjánál lévő intézet valószínűleg a legnagyobb a világon. Ichtiaque Rasool. amellyel a kedvező pillanatban vér helyett pénzt szívhatnának ki belőlük? Pénzt egy eléggé „világidegen” vállalkozáshoz? Meg vagyok győződve arról. „Hivatalos állami kutatás keretében mi végeztük azokat a kísérleteket elsőként. derítsék ki. AZ USA kormánya 12 neves tudósból álló bizottságot hozott létre azzal a feladattal.” Ezt olyan valaki jelentette ki 1976 februárjában. John Billingham. az USA Atomenergiai Bizottsága Ames Kutatóintézete biotechnikai részlegének vezetője megállapította: „Hisszük. civilizációjuk is billió évekkel előttünk járhat.

Minek köszönhető ez a nézetváltozás? Keringő — balra körbe! 1. vagyis az élet 17 építőkövét. Murchinson-meteoritokban 17 aminosavat talált. De hogy lehet bizonyítani. alig két évtized alatt rettentő nagy véleményváltozás következett be. a jövőre nyitottak nem zárták ki annak idején a világűrbeli intelligens élet statisztikai és filozófiai lehetőségét — de ha pontosítjuk a dolgot. hogy a kozmosz általunk elérhető részében intelligens élet alakult volna ki. hogy megmagyaráznám a dolgot. hogy az első kapcsolat 15 éven belül létrejön valamely földönkívüli civilizációval. hogy egy krimiszerző feszültségteremtő trükkjeivel operáljak. A meteoritok laboratóriumi vizsgálata bebizonyította. Kutatásaikról 1977-ben kell jelentést tenniük az elnöknek. Ezért előbb elmondom azt. Tehát a földi 32 . Csak kevesek. . De most mégis fel kell hívnom a figyelmet egy jelentős eseményre. Cyril Ponnaperuma amerikai biokémikus a NASA Ames Kutatóközpontjában az ún. ami nálunk az élet felépítésének előfeltétele. Ugyanis alig 20 évvel ezelőtt a legjelentősebb tudósok lehetetlennek tartották. ami már régen motoszkál az agyamban. balra forgató. ennek felderítésében ők is kételkedtek. tőlem nem azt várják. . amely a Földön az élet felépítésének része. Érdekes. A szakemberek eddigi ismereteinkből és technikai lehetőségeinkből arra a következtetésre jutottak. De a Murchinson-meteoritok 17 aminosavából csak öt mutatja ezt a tulajdonságot.amelyek segítségével megtalálhatjuk a földönkívüli életet” — jelentette ki büszkén. hogy más égitesteken is fellelhetők az élet építőkövei. A kutatócsoport költségvetése valamivel több mint 1 millió márka. hogy ezek valóban a világűrből származnak? Tudom. anélkül. Minden aminosav.

az alanin. és a prolin. A korábbi statisztikák nem tudnak pontos adatot szolgáltatni arról. a glutamin. hogy a „csak” hat fényév távolságban lévő Barnard-csillag körül legalább két bolygó kering. sőt bonyolult szerves anyagok létét is kimutatták a rádiócsillagászat segítségével. amelyek jobbra forgatók. 1944 óta észlelik a neutrális (természetes) hidrogén 21. mihelyt olyan Tesz a muzsika. a valin. 3. az aminosavak megtalálhatók a világűrben is. hogy életet hordozzon. amely laboratóriumi kísérletekkel kétségtelenül megállapítható. Ma már a tudomány is elismeri. amely alkalmas arra. Ez a „beismerés” lényegesen hozzájárult a véleményváltoztatáshoz.fehérjékben csak 5 kimutatott aminosav fordul elő: a glicin. Az élet kifejlődésének előfeltétele egy olyan bolygó. Minden molekulának meghatározott sugárértéke van. A tánc lehet ilyen. vajon más napok körül is keringenek-e bolygók a mi galaxisunkban. hogy az élet építőkövei. csakis kozmikus eredetű. 33 . Ma már biztosan tudjuk.105 centiméteres csillagközi sugárzását. Fogjuk még együtt táncolni az „eredet-keringőt”! Maris. A mérések alapján következtetni lehet a frekvenciatartományokra is. A „tetthely” lelepleződött: a meteorit nem lehet földi. Csak egy kis türelmet kérek! 2. mert nálunk nem létezik jobbra forgató aminosav! Kering — balra. nem találhatók meg a földi fehérjékben. A laboratóriumi kísérletek alapján megállapított hullámhosszak segítségével a világűrben lévő molekulák vagy szerves anyagok összetétele is megállapítható. Ez a felfedezés a Pennsylvania állambeli Swaerhmore városban lévő Sproull-obszervatórium munkatársainak köszönhető. De jobbra forgató földi aminosavak nem léteznek. keringő — jobbra. A többi aminosav viszont.

kedves kollégák az idegen bolygón. ha semmilyen kapcsolatot nem tudunk létrehozni a tömegével előforduló. 34 . Emellett kozmikus szomszédaink milliárdjai csak szegényes halmocskák a kavargó univerzumban. s lehet. hogy rövidesen félre kell tenni az eddigi statisztikákat. Frank Drake és Carl Sagan professzorokra hivatkozom. hanem a tervezőasztalon már megalkották a jövő csillaghajóit. A legújabb kutatási eredmények már 10 billió (1013) galaxist tételeznek fel a világmindenségben. ami a csillagközi űrhajó üzemeltetéséhez szükséges? Mindenesetre az űrhajózási szakértők nem álmodoznak erről. ennyi csillagszomszéd? Nos. Technikai lehetőségeink révén ismereteink tovább bővülhetnek. Három lehetőséget tudok feltételezni: 1. Ma már egyedül a mi Tejutunkon legalább 200 milliárd állócsillaggal számolnak. magasan fejlett civilizációkkal? A kapcsolatfelvétel nagyon fontos. Elméletem megalapozásában főként két vezető amerikai csillagászra. jó napot kívánunk! Kapcsolat a földönkívüliekkel Mi hasznunk van a legszebb kertbál. s még a legújabb adatokat is ki kell majd radírozni. Csillagközi űrhajózás révén felvett közvetlen kapcsolat Technikánk mai állása szerint ez a lehetőség csupán a jövő zenéje. A csillagászati statisztikák még nem régen is 100 milliárd állócsillag létezését tételezték fel galaxisunkban. Honnan vehetnénk annyi energiát. akik csak a mi Tejutunkon egymillió magasan fejlett civilizáció létezését tételezik fel.4. Te jó ég. ha mások sétálnak benne? Mi a jelentősége a legkiválóbb csillagászati számításoknak.

hogy kozmikus magányunkat ily módon sikerül majd feloldani. vajon a 35 .2. „Elárulnánk magunkat” — mondták. hogy az embert egzotikus csemegeként tüntetnék fel! Mintavétel a tízbilliós kollekcióból: hat galaxis az étlapjukon. s akár millió évekig haladhat a csillagközi térben. . Csillagközi rádiókapcsolat Az 1-10 ezer MHz tartományba eső frekvenciákon megteremthető a csillagközi rádiókapcsolat. vajon a földönkívüliek jóindulatot tanúsítanának-e irántunk. A magam részéről az ilyen kapcsolatfelvételt igen kétségesnek tartom. közléseket. Ember nélküli szonda kiküldése a csillagközi térbe 1972 márciusában már felbocsátották a Pioneer-F szondát. Így a jelek továbbításának semmi technikai akadálya nincs. Lehet. esetleg ketrecbe zárnák. 3. Azt egyelőre nem tudhatjuk. De milyen jeleket küldjünk? Miféle rajzokat. (Egyébként még az sem tisztázódott. és hazai állatkertjeikben mutogatnák. amelyeket a Tejút minden pontján felfoghatnának. Jeles napjainkban már sok haszontalan befektetésről olvastam. békésen közelednének-e felénk vagy esetleg támadó szándékaik lennének. hogy földi rádióteleszkópokkal jelzéseket küldjünk a világűrbe. Nem valószínű. A Kaukázusban épülő rádióteleszkóp hasonló teljesítményre lesz képes. amely azóta úton van. vajon találkozik-e valaha földönkívüli intelligenciával. Az arecibói (Puerto Rico) óriási parabolaantenna minden további nélkül képes lenne olyan jeleket küldeni a világűrbe. mint egzotikus csemegék? A félénk természetű emberek már évekkel ezelőtt hevesen tiltakoztak az ellen. és nem lehet tudni. . mint egy különleges faj elfuserált képviselőjét. üzeneteket bocsássunk ki a világűrbe? Emberek.

hiszen előállításunkhoz csupán néhány emberi sejtet kellene a hűtőszekrényben tartaniuk. dobozolnának és szállítanának haza. hiszen mi a csudát vehetnének el tőlünk? Teljesen logikus. hanem a tenyészmedencéból. hiszen a fejlett technikájú civilizációk képesek érzékelni mindennapi rádió-és tv-adásainkat is. Mosolyogjanak nyugodtan! Ezek a balga meggondolások már a múlt szemétkosarába kerültek.majmok nem bennünket látnak-e bezárva! A dolog csak azon múlik. hogy akik abban a helyzetben vannak. ugyancsak értelmetlen. akkor minket nem itt. hogy az idegenek „letámadnak” minket. s az energiát sehol sem termelik hiába. A homárt sem a messzi tengerekből fogjuk ki. De a földönkívüliek ezek nélkül is már régen megismerhették volna a Föld pozícióját. Az a fantazmagória. Ha a földönkívülieknek éppen ránk támadna gusztusuk. hanem inkább otthon tenyésztenék a finom csemegét. a Földön konzerválnának. hogy egy űrhajó armadával a Földre látogathatnak. mert — vessük fel büszkén a fejünket — túl drágák vagyunk nekik! Egy másik naprendszerbe való szállítás túl sok energiát venne igénybe. hogy a földönkívüliek étlapjára kerülünk. hogy a rács melyik oldaláról szemléljük a világot. De megnyugodhatunk: a magasabb rendű intelligenciák egészen biztosan nem kannibálok. azok mindenesetre technikailag magasan 36 . Az sokkal olcsóbb és egyszerűbb lenne.) Egyesek éppen ilyen esze-ment „megoldások” alapján ellenezték a Földről küldendő rádiójeleket. Glóbuszunk több pontjáról hosszabb idő óta célzott rádiójeleket továbbítanak a világűrbe. Most még át akarok nyújtani olvasóimnak egy hosszú időn át ható nyugtatót is: azért nem áll fenn a veszély.

Mintavétel a tízbilliós kollekcióból: hat galaxis 37 .

Ha van rádióteleszkópjuk. s most talán az úr legyőzéséről álmodoznak. hogy tíz ujjunk volt az első természet adta 38 . hiszen galaxisunkban lakatlan bolygók tömege található. Kozmikus nyelv Ma már senki sem tagadja. magasan fejlett földönkívüli civilizáció létezik. nem vonható párhuzamba a földönkívüliek expedícióival. Ezt is ki lehet sugározni rádióimpulzusok segítségével. hogy a megcélzott civilizáció kellőképpen járatos legyen minden technikában. És van még egy indok. Helyes az a feltételezés. akkor képesek rádiókapcsolatot létesíteni./ fölényüknek tudatában egészen biztos. az utrechti egyetem (Hollandia) matematikusa 1960-ban bemutatott egy részletesen kidolgozott matematikai nyelvet./ összehasonlíthatatlanul több energiával rendelkeznek és c. Freudenthal kiindulópontja egészen egyszerű: az idegenek fejlett intelligenciával rendelkeznek. tudnak bánni az elektronikával. Az. De hogyan és mit fognak „ők” küldeni? A kölcsönös megértés érdekében egy közös. hogy Földünk népei egykor rablóhadjáratokat folytattak és gyarmatosítottak. viszont az addig kigondolt modellekkel szemben szükséges hozzá az is. Egyáltalán elképzelhető lenne ez? Hans Freudenthal. hogy feltételezhetően nagy számú. Mi a tízes számrendszert használjuk. ami a matematika szabályai és formuláinak ismerete nélkül nem lehetséges. Küldjünk nekik rádiójeleket: az általunk használt impulzusokkal akár rajzokat is közölhetünk velük. ha csillagközi kapcsolatokat akarnak felvenni (mint mi). bolygóközi nyelven kellene „levelezni”. hogy semmilyen zsákmányt nem akarnak magukkal vinni kék bolygónk szegényes választékából. b. Tehát a kozmikus nyelv egyszeregye a matematika.fölöttünk állnak.

Tévedhetetlen. 100. mert csak két állapota létezik: 1 39 . Vegyük alapul a kettes számot. 1000. és ennek ellenére magas intelligenciával rendelkeznek? Legalább két ujja minden élőlénynek van. stb. De nem lehetünk olyan beképzeltek. u. 10. hogy a másfajta „teremtés koronáinak” tizenegy. számokat használták. Ennek az az előnye. . vagy bináris számrendszer a komputerek algebrája. tizenkettő vagy nyolc ujjuk van-e. ott a Brahmi-számírásból keletkezett.számológép. hogy feltételezzük: a kozmoszban mindenütt tízujjú lényeknek kell élniük. Az egyiptomi hieroglif írásban is mindig az 1. hogy mindegyik szám egyedül a 0 és 1 számokból következően írható le: 1 egy helyett 10 kettő helyett 11 három helyett 100 négy helyett 101 öt helyett 110 hat helyett 111 hét helyett 1000 nyolc helyett 1001 kilenc helyett 1010 íz helyett 1011 tizenegy helyett 1100 tizenkettő helyett 1101 tizenhárom helyett 1110 tizennégy helyett 1111 tizenöt helyett 10000 tizenhat helyett 10001 tizenhét helyett és így tovább. ezért a legpraktikusabb a kettes számrendszer. 600 körül importáltuk Indiából. A tízes számrendszert Kr. A kettes. Ki tudhatja. .

Kivettem egy lapot Cornelia lányom számtanfüzetéből. aki vitatná. Ezt magam is tudom bizonyítani a saját írógépem segítségével. hogy ezzel a rendszerrel MINDENT közölni lehet. kockasor: egy egy egy egy egy nulla egy nulla egy egy egy egy egy. kockasor: egy egy egy egy egy egy nulla egy egy egy egy egy egy 2. hogy a kettes számrendszerrel könnyebb számolni. Így „rádióztam” tovább. Egy ujjal gépelve elkezdtem binárisan „üzenni”: 1. helyes vagy nem helyes.vagy 0. jó vagy nem jó. mint a tízessel. Ezzel az egyszerű számrendszerrel Freudenthal professzor egész üzeneteket. Nincs a Földön olyan matematikus. amíg csak jól felismerhetően ki nem tűnt egy emberi alak: 40 . sőt filozófiai fejtegetéseket is képes volt megformálni a földönkívüliek számára. fent és oldalt beszámoztam a kockákat. Rámutatott. igen vagy nem. sőt képek formálása és továbbítása is lehetséges.

hogy megint fel kellett hagyniuk egy kísérlettel. hanem minimális időközökkel egymás után rádióimpulzusok útján jutnak el a felfogóállomásra. . vajon a földönkívüliek milyen frekvenciákat használnak adásaikhoz. A szitkok visszhangja formálisan leragadt a nagy obszervatóriumok kupoláján. . hátha fogni tudjuk egy idegen intelligencia jelzéseit. De halvány sejtelmünk sincs arról. . Az én emberkém is e szerint a minta szerint keletkezett. a Marsról vagy máshonnan. a kettes számrendszerben gyerekjáték kialakítani bármilyen közlésfajtát. Technikai értelemben tulajdonképpen aligha képzelhető el más. az interkozmikus nyelv alapja. Meg lehet érteni.Amint látható. a bináris kódot. olyan rosszul. 41 . Hiábavaló a remény. De hogyan érnek el bennünket az űrből? Hallhatóan vagy jelek és szimbólumok formájában kifejezett közlésekkel? Feltehetően az idegenek is a legegyszerűbb közlési módot választják majd. amelyeken szondáink jelzéseket küldenek a Holdról. A dolog mégsem pofonegyszerű. A tévékamera pontokra bontja a képet. Az egész világon körös-körül több éve rádiótávcsövek ezrei irányulnak meghatározott csillagokra. Minden új kísérlet új reményt jelent. Egy hullámhosszra kell jutnunk Olyan messzire. olyan jól. például akkor. ha egy Mars-szonda UTÓPIA vidékéről akar képeket küldeni a Földre. A csillagászok halkan káromkodtak. Ezek a pontok nem egyidejűleg. és megformálják a megdöbbentően éles képeket. Mi ismerjük a hullámhosszokat. ha „kifelé” akarjuk észrevétetni magunkat. A matematika lehet a csillagközi. Ez járható út. . Ott a pontok derekasan felsorakoznak az előkészített raszteren. Nem ismerjük a frekvenciájukat.

A nyugat-virginiai Green Bank obszervatórium vezető tudósaiból álló team látott munkához. ez a természetes hidrogén hullámhossza. az Arecibói Rádiócsillagászati Intézet professzora megállapította: „Az általunk kiválasztott hullámhosszoknál két biztató tényező szerepel. feltételezték. így a dolog még bosszantóbban reménytelenné vált. hogy más. a vételt a kozmikus sugárzás is akadályozta. így viszonylag olcsó teleszkóppal is 42 . Nem jött létre semmilyen kapcsolat.1960-ban optimista módon beindították az OZMAtervet. Először: a frekvenciák át tudnak hatolni a földi atmoszférán. Időközben rájöttek. Azóta főleg a 3-8 cm-és hullámhosszon kísérleteznek. A vevőkészülékeket beállították a 21 cm-és hullámhosszra. földönkívüli intelligenciák is ezen a nemzetközinek mondható hullámhosszon sugározhatnak. Mivel a hidrogén az egész univerzumban megtalálható. hogy a 21 cm-és hullámhosszon sok a zavarás. Frank Drake.

megnyomják a kívánt állomás gombját. Az adók hullámhosszait beprogramozzák a skálára. Másodszor — és ez a lényegesebb — ha csak azokat a rádiótávcsöveket vesszük. megkérdeztem. miért nem az autórádiókéhoz hasonló technikával próbálkoznak. mint a pénz Minden fáradozás és szenvedélyes kutatókedv ellenére eddig nem sikerült idegen intelligenciák rádióüzeneteit fogni.követhetők a Földről. megállapítható. Rossz nyomon járunk! Amikor amerikai csillagászokkal vitatkoztunk erről a problémáról.” Az idő drágább. de az Rádión továbbított képtávirat a Marsról 43 . hogy a feltételezett intelligens jelzések ezekkel 1000 fényévnyi távolságból is felfoghatók. válaszolták. Elvben megoldható lenne technikailag. s az adó máris a legtisztább hangon jelentkezik. amelyek máris munkálkodnak ezeken a hullámhosszokon.

bár éppen az időigényesség miatt ez szerintem kilátástalan fáradozás. A kozmikus zajokat. mondják. Egyedül a mi Tejutunkon ezt az eljárást 200 milliárd csillag esetében kellene lefolytatni. míg észlelhetővé válik egy parányi zörej.ilyen állandó. mert nem ismerjük azokat a frekvenciákat. és akkor is hónapok telnének el. hogy valamilyen „intelligens” jelzésről lehet-e szó. s a legkisebb támpontunk sincs ahhoz. kopogásokat ki kell szűrni ahhoz. Többek között azért. zörejeket. vagy csupán kozmikus zavarforrásokról. olyan pontosan. amelyeken át az idegenek talán megpróbálnak bennünket elérni. hogy hozzá lehessen jutni egy valóban intelligens jelzés lehetséges „magjához”. hol kereshetnénk az okot! Konstruktív javaslatok kommunikációra a csillagközi Miért vezetjük le tulajdonképpen a csillagközi intelligenciák hullámhosszainak megtalálási lehetőségét kizárólag a kémia területéről? A hidrogén mindenütt megtalálható. Az óriásteleszkópokat egy csillagra kellene irányítani. amíg ennek az egy égi objektumnak minden elképzelhető frekvenciáját le tudnák tapogatni. csipogásokat. ahogy csak lehetséges. Gyakran naphosszat oda kell tapadni egy hullámhosszra. akkor tehát caplassunk végig a hidrogén 21 cm-és hullámhosszán — mint a számtalan lehetőségek egyikén. ha a lehetséges frekvenciák minden tartományát csak percekig csapolják meg: egy impulzus regisztrálása esetén szondázni kell. De miért csak kémiai úton keresgélünk a világűrben? 44 . automatikus kereséshez az adóállomásnak egyszerűen nincs elég ideje. Az sem elegendő.

4 6. amely kettős spirál alakban helyezkedik 45 .2 18. cm 18. Képlet OH NH H2O H2CO HCOOH H3C—CHO Molekula hidroxid ammónia víz formaldehid hangyasav acetaldehid Hullámhossz.11000 atomig terjedhet. ha egy csillag fénye vagy a „napszél” eltalálja őket. ami a földön élőlény. Az így vagy más módon keletkezett molekuláknak megvan a speciális hullámhosszuk. nem egy sejt. akár egy 30 000 fényévnyi távolságban lévő bolygóról van szó. Előtolakszanak a kérdések: A molekulaláncok melyik fajtája azonos mindegyik élőlénynél? E közös dolog csillagközi hullámhosszon való kutatása nem lehetne egyúttal egy kommunikációs kapcsolatot lehetővé tévő életbázis felfedezése is? Minden.A csillagközi tér egy köbcentiméterének sűrűsége 0. Akár rólunk. A molekulák kialakulásával magasabb energiaszint keletkezik. legyen az ember. növény vagy állat. Néhány példa molekulákról és hullámhosszukról. amely magasan fejlett rádióteleszkópjainkkal bemérhető és megcélozható. élőlényeik mindenképpen bonyolult molekulaláncolatokból állnak. hanem milliónyi atomból álló molekulaláncolat. s ez egy pontosan meghatározott hullámhosszon sugároz. Maga a DNS nem „él”.0 Az egyértelmű cél az élet keresése a világűrben. Ezt is teszik. A molekula összetételét színképelemzéssel állapítják meg.3 1.0 1. szervezete DNS-makromolekulákat tartalmaz. A DNS hordozza az élet tervrajzát.0 28. A molekulák képződéséhez atomoknak kell összekapcsolódniuk.

Csak a helyes hullámhosszt kell használnunk. de mostanáig eredmény nélkül.Y. hogy az intelligens élet a közös bázisból adódó hullámhosszon kommunikáljon? Már évmilliók óta üzemelhetnek élőlények közvetítésével csillagközi adóállomások. . Gondolom én. az adeninnek ismerik a frekvenciáját. akkoriban az Ithacai (N. Nem lenne-e logikus. hogy megtaláljuk velük a kapcsolatot. Nem lenne logikus. Mint minden molekulának vagy molekulaláncolatnak. . Ezen a hullámhosszon már történtek keresések a rádiótartományban. annak hullámhosszát kellene meghatározni és felhasználni. Keressük az életet! Ha a DNS minden élő szervezetben megtalálható. ” 1976. a molekula komplex struktúrája miatt. Tisztelő híve Frank Drake” 46 . s közben néhány kutatóintézetnek és tudósnak a következő levelet küldtem el: „Tisztelt professzor úr! Minden életforma közös nevezője a DNS. szeptember 28-án Frank Drake professzor. a DNS-nek is van egy specifikus sugárzása.el. ha rádióteleszkópjainkat a DNS hullámhosszára állítanánk. Erre az elméletre egyfajta szabadalmi oltalmat biztosítottam magamnak. a szénmonoxidot vagy a hangyasavat keressük. Mindenesetre a DNS egyik legfontosabb alkotórészének. A közös nevező pedig a DNS. hogy végre rátaláljanak az univerzumban egy életformára? Ne a hidrogént.) Nemzeti Csillagászati és Ionoszféra Központ igazgatója a következőket válaszolta: „Kedves Erich! A DNS rádiófrekvenciáját mindmáig nem lehetett laboratóriumi mérésekkel megállapítani.

Oliver fizikus vezetésével tanulmányt készítettek a földönkívüli civilizációkkal való rádiókapcsolat-felvétel új útjáról. A Cyclops-terv tehát arra is alkalmas lenne. Mielőtt még este lesz. az észleléseket betáplálnák egy komplex számítógép-rendszerbe. így minden idők leghatalmasabb „füle” képes lenne a világűrből jövő legkisebb jelzést is felfogni. talán felfedezünk egy olyan módszert. Mit kellene tenni tehát ahhoz. A tanulmány kiindulópontja az a felismerés volt. ha ezek nem célzottan a Földre irányulnak. 47 . amellyel meg tudjuk határozni a DNS hullámhosszát. 16 km átmérőjű antennarendszert javasolt. A kivitelezésben részt vevő tudósok szerint a Cyclops-terv révén még ebben az évszázadban kapcsolatba lehet lépni földönkívüli civilizációval. hogy jelenlegi rádióteleszkópjainak képesek jelzéseket küldeni a galaxison át.A csillagközi tér életformái keresésének még csak a hajnalán vagyunk. hogy minden elképzelhető. 7-20 km2 gyűjtőfelületű. Összesen 1500 ilyen óriási antennát állítanának fel körformában. hogy különböző hullámhosszú jelzéseket felfogjanak odakintről. . mit suttognak űrszomszédaink az ágyukban. Ez az antennaerdő „percenként és millió négyzetméterenként még egy árva fotont is képes regisztrálni” Felfoghatná az akár 50 vagy 100 fényév távolságból érkező „halk” üzeneteket is. de közben nem képesek arra. akárhonnan előzümmögő rádiójelzéseket is felfoghassanak? A Cyclops-terv 100 méteres rádiócsövek hálózatából álló. hogy kifigyeljük. A Cyclops-terv A NASA Ames Kutatóközpontjának megbízásából amerikai kutatók Bernard M. .

az elektromágneses hullámok kikerülhetetlenül kötődnek a fénysebességhez. s azon nyomban 48 . talán még azt is meghallanák a másik világban. itt sorakozik az antennaerdő — egységei egyre közelebbről láthatók. Ha abban az órában.Egy óriási parkolóhelyre telepített 1500 antennával fel lehet fogni az 1000 fényévre lévő naprendszerek rádiósugárzását is. akár fogadunk. ha egy földi bolha köhög! Információk egyenirányúsítása? Minden technikai erőfeszítés ellenére a rettentő kozmikus távolságokon át való kommunikáció mindig újabb fáradságos újrakezdést igényel. És természetesen az óriási antennaerdővel mi is küldhetnénk jelzéseket. amikor e sorokat olvassák. Akár jelzéseket küldünk. üzenetet kapnánk egy 100 fényévnyire lévő naprendszerből.

49 .

Valami hasonló. s mi csupán fel tudnánk fogni a jeleket. hogy biztosan nem mi vagyunk az egyetlenek. a múltból jövet került hozzánk. görögöktől. Nem az lenne igazán fontos. hogy minden történelmi ismeret egyirányú pályán. sőt technikai ismeretek is. Ha kérdést intéznénk a hozzánk legközelebb eső. ha csupán egyirányú rádiókapcsolatról lenne szó. s párbeszédre nem is lenne túl nagy szükség. Ilyen postai viszonyok mellett senki sem gondolhat valamiféle párbeszédre. Az magától értetődő. hogy újabb molekulaláncokra vadásszanak a világűrben? Nem lenne 50 . A tudósok azt mondják.6 év múlva érkezne meg. Ennek ellenére profitáltunk az egyirányú információtranszportból. 4. adekvát technológia mellett az adásokat le tudja hallgatni. a válasz csak 8. A rádiócsillagászati szakpublikációkban az az állandó megállapítás zavar engem. Ha két partner egy hullámhosszra kerül. Ha ez így van. kicserélhetik egymás pozíciójára vonatkozó tudósításaikat. kérdéseket sem tehetünk fel. inkáktól és majáktól ömlöttek hozzánk értékes információk — még jogi. Odafigyelni! — ez lenne a jelszó. Érdektelen? Nem bizony! Egyszer már ideje tisztázni. A múltnak nem tudunk válaszolni. Sokkal inkább feltételezhető. filozófiai. feleletünket a feladó csak 200 év múlva kapná meg. hogy a földönkívüli rádióüzenetek utáni kutatás csak egy kis részét képezi a rádiótávcsövek „munkájának”.válaszolnánk is rá. rómaiaktól. fontosabb tennivalóik is vannak.3 fényév távolságra lévő Alfa Centauri környékén lakókhoz. hogy egy magasan fejlett intelligencia a naprendszeréből megszakítás nélkül sugározza saját civilizációjáról szóló üzenetét a világűrbe. Számomra az sem tűnne érdektelennek. Egyiptomiaktól. akik csillagközi kapcsolatot szeretnének találni. az űrből jövő „égi ajándék” lenne a kintről érkező információ. így találkozhatnánk a jövő tudásával.

amely a csillagokhoz vezet. Ha megvan a kapcsolat. Ez örök érvényű fizikai törvény. De engem sokkol a legfontosabb feladat háttérbe szorítása. De — becsületszavamra! — a következőket nem én találtam ki! Ha a csillagközi űrjárművek extrém sebességet érnek el. amelyet időeltolódásnak vagy idődilatációnak neveznek. a nagyobb tudású „űrszomszédot” en bloc ki lehet kérdezni mindarról. hogy vannak szörnyen fontos asztrofizikai ismeretek. amit mi oly nagy fáradsággal. Mindemellett ezt a kutatást idő és pénz tekintetében is rentábilis ráfordításnak tartom. a földönkívüli civilizációkkal való kapcsolatkeresés elhanyagolása. legtávolabbi galaxisokat? Biztos. fellép egy olyan jelenség. Minden földlakó mai helyzetét tekintve. el tudok képzelni egy népfelkelést a következő követeléssel: KERESSETEK KAPCSOLATOT FÖLDÖNKÍVÜLI CIVILIZÁCIÓKKAL! TUDNI AKARUNK RÓLUK! Az időeltolódás legális dolog! Az imádott menyasszonnyal való telefonálás hosszabb időn át nem elégít ki egyetlen vőlegényt sem. Minden új részlet kitölti az univerzum keletkezéséről alkotott elméletek eddigi hiányosságait.fontos betájolni és felmérni a miénket nem határoló. amelyeket a rádiócsillagászat eszközeivel lehet megállapítani. Teóriám ellenfelei szerint csupán egy fogalom nem elegendő a tudomásulvételhez. néha véletlenül vagy csak hiányosan tudunk beledobálni ismereteink takarékperselyébe. Ez a mi századunkban vadonatúj ismeret vörös fonálként húzódik végig az ősi mitológiákon 51 . mert karjában akarja tartani a szeretett nőt! Ezzel a metaforával szeretnék rátérni arra a keskeny útra.

amelyek az évet és a naptári napokat is mutatják. mert nagyon messzire kellene mennem. Hogyan? Ezt nem lehet felfogni! Beszélgetés Edgar Lüscher professzorral 52 . ha az idődefiníciójának meghatározásába bocsátkoznék. hogy bevezetőként idéznem kell egy kitűnő szakembert. Mondok erre egy példát: Képzeljünk el egy ikerpárt. Az űrhajó indulása előtt egyeztetik óráikat. hogy mindenki tisztában van az idő fogalmával.és vallásokon át. A mérési tartomány ugyanis mindig a rendszer mozgásától függ. Most részlet következik abból az interjúból. meg lehet értetni egy átlagemberrel a csillagközi repüléskor fellépő időeltolódás fogalmát? Először is fel kell tételeznem. hanem bizonyítékaim láncolatának annyira fontos része. Amennyiben az ikertestvérek újra találkoznak. mint az az óra. mint egy relatíve nyugalmi helyzetben lévőnél. Egyikük elrepül az űrbe. Edgar Lüscher professzor Professzor úr. Előre meghatározott időben az űrhajó visszatér a Földre. amit Edgar Lüscher úrral. órájukat összehasonlítva megállapíthatják. a Müncheni Műszaki Egyetem fizikaprofesszorával készítettem. amelyik itt maradt a Földön. Az egyik hosszú távú úrutazásra indul. A fizikában különösen lényeges. az űrhajó feltehetően nagy sebességgel száguld. hogyan és hol mérik az időt. hogy az űrhajós órája sokkal lassabban járt. a másik itt marad a Földön. Az idődilatáció nem egy nehezen befogadható új tény. Egy mozgásban lévő rendszerben történő időmérés eredménye más.

Az időmérésben fellépő változást a gyorsulás okozta. illetve 273±7 nanosecundum volt az eltérés. 59. Miért hat az időeltolódás annál vehemensebben. majd ellenkező irányban röpülté körül a Földet. Ez az egymáshoz képest egyenletes sebességgel mozgó koordináta-rendszerekben mért tér.Dehogynem. Mondana egy példát? Biztosan ön is tudja. hogy ez az időeltolódási teória nem stimmelhet. mint a földön maradt. A fizikában nem léteznek feltételezések. A fizikusok elfogadják ezt. (A nanosecundum a perc milliárdrésze). Egyértelmű. A repülőgép egyszer az óramutató járásával egyező. testvéréé pedig itt a Földön. 53 . amely szerint a sebesség relatív. Einstein relativitáselméletét. nevezetesen a Lorenz-transzformációval. És ez az időkülönbség csupán egy kereken 900 km/órás sebességgnél adódott. de más szakemberek újra meg újra kijelentik. hogy ma már különösen pontos időméréseket végezhetünk. a legfőbb bíró mindig a kísérlet eredménye.és időkoordináták közti összefüggés. A leszállás időpontjában nem mutatkozott tényleges eltérés. 1971-ben a washingtoni egyetem és az US Naval Observatory fizikusai egy precíziós időmérő „társaságában” utaztak egy Boeing-707-és fedélzetén. s hogy e ponton Einstein is tévedett. mert minden fizikai folyamat különböző gyorsasággal zajlik le a különböző rendszerekben. minél nagyobb a gyorsulás? Ez a mögötte rejlő törvénnyel függ össze. Még a bolygópályák egyenetlenségei is megmérhetők. A precíziós óra viszont minimálisan kevesebb időt mutatott. de nem találtak benne tévedést. már számtalanszor felülvizsgálták. hogy Einstein nem tévedett. egy aránylag rövid távolság megtételekor. figyeljen csak! Az űrhajón lévő iker órája egy mozgó — méghozzá igen nagy sebességgel mozgó — rendszerben járt.

Hogy össze tudjuk hasonlítani a két szisztémát. Ha a golyót gyengéden meglökve odébb 54 . ezt a szédületes gondolatmenetet nemigen lehet felfogni matematikai-fizikai előképzettség nélkül. hogy itt áll előttünk egy kis kocsi.4 parszek 42 parszek 140 parszek 480 parszek 1600 parszek 5400 parszek 18 000 parszek 64 000 parszek Úgy vélem.075 parszek 0. mennyi idő telik el a Földön és ezzel párhuzamosan az űrben. A Lorenz-transzformáció úgyszólván hidat ver az egyik rendszertől a másikig.52 parszek 3. szükség van egyfajta „áttételre”. ha egy koordinátarendszerről egy hozzá képest mozgó koordináta-rendszerre térünk át.018 parszek 0.5 év 24 év 80 év 270 év 910 év 3100 év 10 600 év 36 000 év 121 000 év 420 000 év A visszafordulási pont távolsága távolsága 0. a tetején egy golyócskával. Körvonalazná egy laikus számára is? Tegyük fel. Erről leolvashatja. Mi adódik ebből az egyenletből? Mutatok egy időeltolódási táblázatot.0 parszek 11. Az oda-és visszautazás időtartama az űrhajósok számára 1 év 2 év 5 év 10 év 15 év 20 év 25 év 30 év 35 év 40 év 45 év 50 év A teljes repülési időtartam a Földön maradtak számára 1 év 1 év 6.A Lorenz-transzformáció szerint a relativitáselmélet mozgásegyenletei nem változnak meg.

hogy az idődilatáció csak egy irányban érvényesül. hogy normálisan öregszenek! Természetesen. életkora eltér a Földön maradt testvéréétől? Az asztronauta-ikernek időről időre össze kell hasonlítania órájának állását a földiével. A biológiai folyamat és szubjektív érzékelés tehát azonos az űrhajóban lévő iker és Földön maradt testvére számára. Amíg megvan a rádió-összeköttetés az űrhajóval. minden kiegyenlítődik. A viták során újra és újra elhangzik. s ebből következik. A rakéta gyorsulásakor is ilyen folyamat játszódik le. amely a nem gyorsuló rendszerre vonatkozik. s ez befolyásolja a sebességét. Aki ezt állítja. hogy ezt megérthessük.gurítanám. Mindkettőjüknek az a benyomása. hogy órájuk teljesen normálisan jár és úgy érzik. Da ha magát a kis kocsit tolom meg. Csak amikor az űrutazó visszatér és összehasonlítják óráikat. Ez fizikai folyamat. hogy az ember biológiai korát is a fizika törvényei uralják. Mihelyt az űrhajó visszatér. Milyen lehetősége van az űrhajóban lévő ikernek arra. A kémiai folyamatokra is hatnak a fizika törvényei. amelyek konstans sebességgel mozognak egymással szemben. Így tehát igazodnak a rendszer mozgásához. kissé tovább kell mennünk a kémia bonyolult területére. hogy a különböző rendszerekben lezajló fizikai változások miképpen hatnak az ebben részt vevő élőlények — emberek — biológiai életkorára? Ahhoz. ez lehetséges is. nem fogja fel a relativitáselméletet! Az ilyen érvek a speciális relativitáselméletre utalnak. Azt nem értjük még. s a biológiai folyamatok tulajdonképpen bonyolult kémiai folyamatok is egyben. hogy megállapítsa. Az 55 . azzal befolyásolom a tetején lévő golyó helyzetét is. az a kocsi felületén mozdulna el. A speciális relativitáselmélet csak olyan rendszereket tárgyal. akkor veszik észre. hogy azok más időt mutatnak.

. hogy mi is az az időeltolódás? Nem. ha egy szép napon valamilyen furcsa odakinti fickó éppen az ajtónk előtt kászálódna ki fura járművéből. Professzor úr. hogy egy neves médiumnak sikerült számomra kapcsolatba lépnie az 1905-ben elhunyt Verne Gyulával. mint Lüscher professzor. hogy ha már egy olyan kompetens személyiségtől hallhatták az idődilatáció magyarázatát. A molekuláris biológia fizikai ismeretek nélkül meg sem érthető. . mikor és hány űrhajó indulhatott el felfedezőútra az univerzumból? Engem mindenesetre nem lepne meg. 56 . mert a valóban intelligens biológusok már régen megértették ezt a folyamatot. el kellett már magyaráznia egy intelligens biológusnak. Megfogadom Verne Gyula tanácsát Alig egy órája. Az a felfogás. írás közben elragad a fantáziám. Szívesen kértem tanácsot az idős úrtól.időeltolódási effektusnál ellenben a speciális relativitáselméletből kiindulva a két rendszer már nem egyenértékű. itt Däniken beszél. Ha például idegen bolygóról származó barátaink 40 évet töltenek egy űrhajóban. azalatt a Földön 36 000 év telik el! Ki tudhatná. Telepatikus beszélgetésünk szó szerint így zajlott le: Tisztelt Mester. ellenfeleim talán megengedik. mert attól féltem. a technikai-utópisztikus regényírás atyjával. Ezek után abban reménykedem. hogy ezt is csatoljam az elméleteim mellett szóló bizonyítékokhoz. . . Egy mai biológusnak értenie kell a fizikához is. hogy visszaérkezéskor az öregedési folyamat megfordul. Éppen most értem haza Amerikából. egyszerűen hamis.

Csak pénzkérdés a dolog. amely mezőgazdasági területet ábrázol.Az első. ezer fő befogadóképességű űrváros modellje.. A NASA és a Stanford University közös terve még ebben az évszázadban megvalósulhat.. 57 . Az első űrváros egy része.

újra megkérdeztem. Amikor csönd lett.Üdvözlöm. dolgozik. . Mint mindig. 09. 1975. hogy hangosan nevettem. hogy megírhatom? Bocsásson meg. Gondolja. Däniken úr. Latana. hogy 2000-ben már valóság lehet egy űrbéli város. 1976. A sci-fi irodalom atyjának tanácsát követve megmaradok a technikai lehetőségek talaján. s nézze el ezt néhány érdekeltnek is. május Űrkolónia 2000-ben? A Der Spiegel írja: 58 . Csak valami furcsa zörej hallatszott. . szám BILD DER WISSENSCHAFT Stuttgart. Akkoriban mindenesetre megelőzte a korát! De nem emiatt szeretnék beszélni önnel. november DIE WELTWOCHE Zürich. kutat. csak egyet tanácsolhatok: szakadjon el a realista elképzelésektől! Éppen e téren szeretném kikérni a véleményét. kedves barátom. 1976. 36. Däniken úr. 01. Ha jövőprognózisokat gyárt. amelynek 10 000 lakosa a világűrben él. NATIONAL ENQUIRER USA. gyereket nevel. Nagyon szívesen élnék az ön idejében. január 28. hogy megírja! Egyetlen szavát sem fogják elhinni. 4. Arra gondoltam. akik körülöttem lebegnek. . Öt és fél óra alatt ért haza. Az én egykori elképzelésem egy nyolcvan nap alatt tett föld körüli utazásról már régen szakállas viccé vált. amelyek a tervezet technikai megvalósításának lehetőségéről tudósítanak: DER SPIEGEL 1975. maradjon meg csak a technikai lehetőségek talaján! Hát jó. termelőmunkát folytat. sőt onnan gondoskodnak a földiek energiaellátásáról. ha jól tudom. új könyvemben le fogom írni. szám. Egy 10 000 ember lakta űrállomás? Nem. Milyennek tartja ezt az ötletet? Semmi válasz. . Négy újság fekszik előttem. Hogy jutott eszébe ilyen abszurd ötlet? Óvnom kell attól.

A kész „űrváros” percenként egyszer fordulna meg tengelye körül a mesterséges gravitáció létrehozása érdekében. ott legyártanák az elemeket. A lakóhenger hossza 32 km. tudósokból és műszaki szakemberekből álló csoport foglalkozik a dologgal.A tervek szerint az első világűr kolónia lakói megépítik a második. Az űrállomás. A Földről csupán szenet. A Stanford University és a NASA megbízásából egy 28 fős. amely egyenlő távolságban (384 000 km) lenne a Holdtól és a Földtől. Ennek befogadóképessége 200 000 -300 00015 között lesz. hidrogént és nitrogént kellene a helyszínre szállítani. sokkal nagyobb űrállomást. Innen nyernék a nyersanyagokat. majd „összeraknák” az űrállomást. mintegy 10 milliárd dollárba kerülne és e század végéig megvalósulhatna. Két lépcsőben építenék: először Föld körüli pályára kellene állítani egy 2000 személyes űrállomást. amelyeket az űrbe szállítanának. „Egy 10 000 lakosú űrállomás már mostani technikai lehetőségeink körén belül van. majd kisebb kolóniát kellene a Holdra telepíteni. átmérője 6 400 m. A űrváros minden szükséges dologgal 59 .

így létrehozza a mesterséges gravitációt.A henger belsejében ugyanolyan mezőgazdaság virágzik. A henger 114 perc alatt fordul meg saját tengelye körül. nem (ennee jobb kihagyni a „Die Kugel . az ivóvizet mindig regenerálnák és a levegő tisztább lenne.Idealform für kozmische Fahrzeuge” (A gömb — a kozmikus járművek ideális formája) című fejezetet. hamarosan visszakérdeztek.” Mielőtt részletesebben taglalnám ezt a rövid hírt. engedjenek meg egy személyes megjegyzést. mint „ otthon” .) című könyvem kéziratát. mint a földi városokban. mert a műszaki szerkesztő szerint 60 . Amikor 1968ban elküldtem a kiadómnak a Zurück zu den Sternen (Vissza a csillagokhoz — magyarul nem jelent meg — a ford. amely megfelel a földi nehézségi erőnek. rendelkezne: a lakótömbtől 800 méter távolságban szántóföldek és mezők húzódnának majd.

az az ötletem. ez a rész megtalálható a könyv 113147. oldalán. amikkel ma rendelkezünk. így gyakorlatilag holtpontról van szó. A Boeing-cég már a nyolcvanas években elkészülhet a modulok űrbe szállításának kidolgozásával.feltételezésem egy sci-fi szerző elképzelhetetlen és kivihetetlen spekulációja. Amellett tudom (természetesen bizalmasan értesültem róla!). . Tehát: először egy 2000 bányamérnökből és más szakemberekből álló társaságot kell az L-5 pontra szállítani. hogy mindig van bátorsága legkockázatosabb és legvitathatóbb szövegeimet is változtatás nélkül kinyomtatni. mintha a Földről fuvaroznák oda. Kiadóm dicséretére ki kell jelentenem. . A többi tétel hihetősége érdekében le kellene mondanom erről a fejezetről. hogy egy csillag-közi úreszközben rotáció segítségével mesterséges gravitáció állítható elő alig több egy fantáziadús hipotézisnél. a Hold és a Nap gravitációja kiegyenlíti egymást. librációs pontok egyikébe (L-5) kell telepíteni. A Hold gravitációja 1/20-a a földiének. A csoport előre gyártott elemekből álló lakásokban fog élni. akik aggódtak amiatt. hogy az Econ Verlag-nak — akár a New York-i McMillan kiadónak Velikovsky miatt — komoly összetűzései voltak néhány szerzővel. Itt a Föld. és ugyanilyen üzemekben dolgozik majd. hogy egy ilyen „fantaszta” könyveinek ugyanannál a kiadónál való megjelenése hátrányosan érintheti jó hírüket. különben is. így a Holdról az űrvárosba történő nyersanyagszállításhoz csupán 1/20 annyi energiát kell felhasználni. Nem mondtam le. 61 . A kozmikus város Az úrvárost az ún. Az űrváros tervezésénél a tudósok és műszaki szakemberek kizárólag azokból a technikai feltételekből indultak ki.

a tervezőcsoport egyik vezetője kifejtette. hogy az első űrkolónia építésénél szerzett tapasztalatok révén rövidesen 62 . kellemes napsütésben ingujjban dolgozhatnak majd. Ablakukból zöldellő parkokra és viruló termőföldekre lehet kilátni. fák és állatok fejlődéséhez biztosítják az életteret. A lakótelepeken a nehézségi erő azonos lesz a Földével. amelynek teljes felszerelését 15 000-50 000 tonnára becsülik. mesterséges megtermékenyítéssel gondoskodnak a szaporulatról. a munkához minden mennyiségben rendelkezésre áll a napenergia! A fentiekkel párhuzamosan a Holdon is létesítenek egy állomást. Ezek vizsgálatából kiderült. hanem a lakosok kényelmére is. titán és magnézium található. A mezők. s az állandó. mint a Földön. az „újoncok” között 2000 nő is lesz. Thomas Heppenheim. A húsellátásról állatfarmok gondoskodnak. bauxit.Az Apolló űrhajók egy csomó holdkőzetet hoztak a Földre. Az űrváros tervezői nemcsak a technikára gondoltak. hogy a Holdon vas. Bakokra nincs szükség. Az első tízezer ember teraszos apartmanokban fog lakni. a tejet kecskék adják. a Kaliforniában lévő Technological Institute űrhajózási mérnöke így nyilatkozott az Enquirer-nek: „A tervezett űrvárosban az élet nemcsak kellemesebb lesz. Megterveztek egy „elektrodinamikus anyagröptetőt” is. . Semmi nem megy veszendőbe. hanem a lakosság minden igényét is kielégítheti.” Gerard O' Neill. . A második csoport megérkezésével a település lakossága 10 000 főre egészül majd ki. a Princeton Egyetem fizikusa. Dr. Az ércek és nyersanyagok feldolgozását az úrállomáson fogják végezni. virágok. amellyel a nyersanyagot a Holdról az űrvárosba továbbíthatják. amelyek teljesen összkomfortosak lesznek.

O' Neill professzor nem kételkedik abban. köszönhetően az az űrváros már teljesen független lesz a Földtől. látszik a közelgő éjszaka. hiszen napjainkban is rendelkezünk a megfelelő technológiával. Saját energiatermelésének és élelmiszer-ellátásának Ha kipillantunk a henger végéből. Két táblázat a technikailag kivitelezhető elképzelésekről: 63 .meg fog épülni a második. Az első űrváros már a 20. A világűr betelepítése már nem science fiction. szabályozzák az évszakokat és ügyelnek a nappalok és éjszakák váltakozására. derékszögű tükrök a henger belsejébe sugározzák a napfényt. amelynek hossza 30 kilométer lesz és 200 000 lakos befogadására alkalmas. hogy száz éven belül a földlakók 90 százaléka ilyen űrkolóniákban élhet. — Az oldalakra szerelt hosszú. O' Neill professzor rendelkezésemre bocsátotta a kutatócsoport tervezeteit. A henger belsejében földi atmoszféra uralkodik. század vége előtt megvalósulhat. mozgatható.

számú modell: 10 000 150 000 1 000 000 10 000 000 1988 1996 2002 2008 A Holdról szállított anyag. az csupán a pénz!” A kedves. tonnában Alumínium Üveg Generátorállomás Előre gyártott építőelemek Speciális szerszámok Gépek Talaj. drága pénz! A technikailag már a közeljövőben kivitelezhető űrváros megépítése 100 milliárd 64 . tonnában A Földről szállított anyag.A model száma Rotáció Hossza Sugara másodkm-ben méterben percben Betelepülők Elkészülés éve 1 2 3 4 1 3. a NASA földönkívüli életét kutató csoportjának vezetője szerint: „Technikailag minden kivitelezhető! Amire még szükségünk lenne. Richard Johnson.2 10 32 100 320 1000 3200 21 36 63 114 Az 1. kőzetek Folyékony hidrogén 2000 fő (építőmunkások) Szárított élelmiszer Összesen kb. 20 000 10 000 420 000 500 000 1000 1000 1000 800 5400 200 600 10 000 Dr.

A költség nagyságát minden álmélkodás nélkül tudomásul lehet venni. A kép felső részén a mozgatható tükrök láthatók. a másik részén még süt a nap. dollárt emésztene föl. már csupán 4 milliárd dollárt igényelne — az évi védelmi költségek huszonötöd részét! Ráadásul a 65 . amelyet 2000-re terveznek.Hogy el tudjuk képzelni az űrváros nagyságát. és volt olyan szíves rendelkezésemre bocsátani a képeket. Utópisztikus összeg? Egyáltalán nem.15 km hosszú Golden Gate hidat a San Franciscói öböl elképzelt területére. amelyek továbbítják a napfényt. Az űrkolónia egy részére már éjszakai sötétség borul. hiszen például a Pentagon 1977-ben 104 milliárd dollárt kapott védelmi célokra! Ha a szakértők „csak” 100 milliárd dollárra becsülik az egyes számú űrváros konstrukciós költségeit. akkor a hármas. összehasonlításképpen jelöljük be a 2. A NASA és a Stanford University tervei alapján Don Davis festette meg az űrvárost.

A Földön korlátozott mennyiségben előforduló urán minden bizonnyal megtalálható más planétákon is. milyen meghajtással gyorsítanak fel egy ekkora űrhajót. hiszen itt állandóan rendelkezésre áll az ingyenes energiaforrás. elmesélem majd neki. A „gyorsreaktorok” a gyors neutronokkal működő reaktorok segítségével atomenergiával helyettesíthető a napenergia. elégedetten vettem tudomásul a kozmikus város építésének tervezetét. hogy a földönkívüliek stratégiai pontokon már felállították az úrkolóniákat. Nem szeretnék most azon tűnődni. aminek megvalósítására a mi technológiánk már ma képes lenne? Ki tudja. Az L-5 pontra „lehorgonyzott” űrváros napenergiával működik.pénzt olyan létesítménybe invesztálnák. Ha legközelebb ismét elcseveghetek Verne Gyulával. olyan helyeken. Remélem. Azt is fel tudom tételezni. Nagy sebességre tulajdonképpen nincs 66 . s megvannak a technikai feltételek is. amelyen fúziós atomreaktorok biztosítják az energiát a Naptól függetlenül. hogy az űrvárosról való elképzelésem már terítékre került. ahonnan áttekinthetik az univerzumot és manipulálhatják a valahol mutatkozó életet. Hátravan meg egy makacsul visszatérő kérdésem: vajon a régebbi és bennünket minden tekintetben meghaladó intelligenciák miért nem iktatták be — a maga értelmében célirányos — űrvállalkozásaikba azt. hol tart ma a kutatás? Mivel meg vagyok győződve arról. . hogy létezhet akár városnyi méretű űrhajó is. amelynek működése során az összeg kamatostól megtérülne. akkor nem fog kinevetni. .

is szükség. hogy kutatóink milyen nagy kaliberű hétmérföldes csizmát vesznek fel. hogy a jövőt megváltoztató program sikeresen befejeződött. ha még a mese birodalmában is óvatosan bánik egy-egy „lehetetlen” ötlettel. Miért is ne? A csillagközi utazás sikerrel járt! Hogy planétánk kutató-laboratóriumaiban ebben a percben miket fedeznek fel. jó. hogy átlépjék a „tegnap” még elképzelhetetlen terveket. A boldog megérkezést talán meg is ünnepli mondjuk az ötvenedik űrhajósgeneráció. hogy a szemünk előtt lejátszódó fejlődés az abban részt vevő kutatók számára már lejárt lemez. őket már az új. hogy csak kevés dolgot tartsak technikailag LEHETETLENNEK. többségük azonban szigorú titoktartásra van kötelezve. az űrváros kényelmes tempóban haladhat. honnan veszem a bátorságot. Ha a szülő nem akarja lejáratni magát gyermeke előtt. azt felelném: saját archívumom megtanított arra. Magunk is átéljük. Valamikor. Utána mély hallgatás következik. valahol készül egy jelentés arról. Nekünk. Ha megkérdezne valaki. ha éppen az volt a célja. fejlesztenek tovább vagy kísérleteznek ki. Meg kell értenünk. átlagpolgároknak sok mindenről halvány sejtelmünk sincs. az ötlet és a megvalósítás közötti távolság egyre rövidül. A fantázia és a valóság. hogy MINDEN lehetséges! Ugorjunk csak bele az élet kellős közepébe! 67 . azt csak a munkában résztvevők tudhatják. bár a tervezet technikai megvalósíthatóságán konokul dolgoznak tovább. „elképzelhetetlen” szándékok vezérlik. s néhány ezer év múlva odabumlizik az Alfa Centauri csillagrendszerhez.

meleg-e a víz Carter elnök úszómedencéjében. hogy az arizonai sivatagban lévő 18 interkontinentális rakétasiló közül melyikbe lépett be egy látogató. Az orosz kémholdak azt is képesek kifürkészni. Az amerikai égi spionok képesek lefényképezni akár egy ujjlenyomatot is Brezsnyev dácsájában. A védelmi minisztérium szóvivője így nyilatkozott: 68 . Át tud hatolni embereken. nemrég nyilvánosságra került. a nagy teljesítményű lézersugár már képes vastag fémlemezeket is átlyukasztani. A páncélos jármű irányítótornyából halálos lézersugarakat tud kilövellni. A science fictionban már „megvalósult” sugarak ezúttal a realitás talajára kerültek. repülőgép-bontáson. kimenő energiája több száz kilowatt erősségű. ANGLIA TITKOS FEGYVERE — A HALÁLSUGÁR A brit kormányzat legtitkosabb terve. „Lövedéke”. vagy megállapíthatják.KÉMFELVÉTELEK A VILÁGŰRBŐL A felderítő műholdak technikai lehetőségei szinte korlátlanok. amelybe már egymillió fontot invesztáltak. repülőgépeket és rakétákat lehet megsemmisíteni. sőt vékony acéllemezen is. PÁNCÉLOSOK HALÁLSUGARAKKAL A huntsville-i Redstone Arsenal-ban konstruálták az első amerikai lézer-páncélost. „egy tank és egy tengeralattjáró utópisztikusnak tűnő keresztezését”. a lézerimpulzus azonnal. „Ez ma már minden nehézség nélkül megvalósítható” — kommentálta a kísérleteket az amerikai hadsereg jövőbeli fegyverzetének egyik szakértője. Az úgynevezett halálsugár kifejlesztéséről van szó. a lövés pillanatában igen pontosan ér célba. amellyel tankokat.

hogy a világon bárki észrevenné. Ez elektromágneses sugárzással öl. amely annyira megnöveli a vérnyomást. zivatar és hóvihar mint a jövő háborújának fegyverei? Nem egy utópisztikus regény témájáról.és infravörös sugárvető. TOVÁBBI BORZALMAS FEGYVEREK Akad olyan. hogy az azonnali halálhoz vezet.„Megerősítem. így a fegyver segítségével nagy tömegeket is vérfürdő nélkül lehet hatásosan szétoszlatni.hullámokkal megzavarja az emberi agyat. a haditengerészet és a légierő rendelkezésére fognak állni. ráadásul anélkül. Egy szuper sugárbomba nagy intenzitású röntgensugarakat és gamma-sugarakat szabadít fel. radioaktív sugárzás nem keletkezik. hogy háború folyik. hogy szétszaladnak. nem okoz vérzést és csupán pánikot kelt. A mesterségesen keltett pusztító időjárási jelenségeket nem lehet megkülönböztetni a természetből eredőktől. hogy ez igazán humánus fegyver: könnyen mozgatható. hogy a harcászati feladatokat ellátó lézerfegyverek rövidesen a hadsereg. A biológiai fegyverek bevetése után.” SUGARAKKAL AZ AGYBA Arról van szó — mondja újításáról a londoni Charles Bovill főmérnök —. amely meghatározott alfa. hanem a londoni Stratégiai Tanulmányok Intézetének elképzeléséről van szó. a katonai környezetpusztítás most az „időcsinálók”-kal fenyeget. amelyek megsemmisítik a termést és kiirtják az őserdőket. s így egy egész országot térdre 69 . Az emberek olyan pánikba esnek. A fegyver ultrahang. AZ IDŐJÁRÁS MINT FEGYVER A jégeső.

„riportjaik” anyagát egy megbízható kortársi forrásból kellett meríteniük: megfigyelésekből és helyszíni tapasztalatokból. akkor azok már nem a legújabbak. egyre világosabbá válik számomra. Hogy a címnél maradjunk: lejárt lemezek. Új pusztító eszközeink technikája nem haladja meg elődeinkét! A mitológiák realisztikus tudósításokat közölnek a régi „istenek” rettenetes fegyvereiről. Ezért utalok a jelen és jövő fegyvertechnikájának olyan elképzeléseire.lehet kényszeríteni anélkül. Valójában nem új fegyverekről van szó. Miközben mazsolázgatok a modern technika eredményeiről szóló hírek közül. és keserűen elmosolyodom: a ránk váró jövő borzalmai már régen a múlt találmányai. Mivel a szent iratok továbbítóinak. Megemelem a kalapom a kutatók buzgósága előtt. hogy már a legnagyobb újdonságok is túlhaladottak. hogy egy olvasóm ott áll az íróasztalom mögött és a fülembe súgja: „Mi a csuda közük van ezeknek az apokaliptikus fegyvereknek az ön elméletéhez?” Nagyon is sok közük van. Új technika? Lejárt lemez! Elképzelem. amelyek pusztító erejét egyszer már kipróbálták. hogy 70 . különben nem tudósítanának róluk. Ha a vívmányokat közhírré teszik. hogy egyáltalán hadat üzentek volna neki. A régi szent iratok és mitológiák olvasásakor „természetemnél fogva” eltölt az az „üdítő” gondolat. a mítoszok elbeszélőinek halvány fogalmuk sem lehetett jelenlegi és jövőbeli fegyverkezéseinkről. amelyek nem születhettek volna meg primitív őseink agyában. olyan arzenálokról.

geostacionárius pályán keringő műholdat képzeltek el. kongresszusát. A műholdon 4 km széles. Ha 8000 megawatt energia gyűlik össze a nepelemcellákban. A tanácskozáson felmerült egy műhold-naperőmű építésének ötlete. ahol rögzített lapantennák fognák fel az energiát. 12 km hosszú sávon napelemcellák helyezkednének el. a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség Lisszabonban tartotta 26. amiket ma kigondolunk és holnapra megvalósítunk. 1 km átmérőjű mikrohullámú átviteli berendezés gondoskodna a napenergia Földre való sugárzásáról. E tervnek már nincs technikai akadálya: képesek vagyunk a műholdat pályára állítani és a napenergiát lesugároztatni a Földre. mint amennyi fosszilis energiát ma a világon elhasználunk. az átviteli veszteség után 5000 megawatt áll majd rendelkezésre felhasználás céljából. Sajnos akadnak olyan 71 . Jelenlegi és jövőbeli technikai lehetőségünk az a varázsvessző. földönkívüli látogatóink már teljes mértékben uralták és uralkodtak általuk. amellyel ők a múltban is jól boldogultak. A szakemberek a Földtől 36 000 km távolságban lévő. hogy a csillagközi űrutazás lehetetlen dolog. Az emberiség boldogulását és jövőjét ezek szerint el kell temetnünk a szénbe és a kőolajba? Energiaműhold 1975 szeptemberében az International Astronautical Federation.mindazon tömegpusztító eszközöket. Lehetetlenné teszi az energiafaktor az űrutazást? Az energiatényezőből kiindulva mindig megállapítjuk. Egy interstelláris űrhajó 200 000 tonnás indulótömegének pályára állításához több energiára lenne szükség.

már nem fog kielégítő mennyiségű urán rendelkezésre állni (a Földön). Valóság volt régen. eltűnnek a Földről — s hátrahagyják az 72 .„energiamániákusok” is. földgáz. hogy az eljövendő években. az uránból nyert energiának — az optimisztikus feltételezések ellenére — megvannak a maga határai. hogy az energiatermelés korlátolt volta miatt vége a haladásnak. Mindent. amelyről a mítoszok beszélnek. Hidrogénháztartás Azok. egész városok válhatnának hamuvá. és ezt a mennyiséget is költséges eljárással kell kinyerni az uránban szegény ércből. Az atomerőművek. az uránra épülnek. mindig az energiaproblémára hivatkoznak. látnak el energiával. akik fegyverként használnák. ennek következtében özönvíz öntené el a kontinenseket. egyáltalán nem utópia. amit kerekek mozgatnak — talán az elektromágneses vasút kivételével — limitáltan előforduló fosszilis tüzelőanyagok: szén. amelyeket „mentőövként” szórtak szét minden országban. s abban a tévhitben leli örömét. mindent. és az lehet ma is. ami kerekeken gurul. ásványolaj. megolvadhatna a jég a pólusokon. A világűrből érkező sugárnyalábokkal ki lehetne égetni a termést. amikor minden atomerőmű termelésre készen áll. Az égből jövő „isteni villám”. A földkéreg tonnánként átlagosan 2 g uránt tartalmaz. A Római Klub jelentése és a nyersolajtermelő országokban zajló forradalmak miatt a világ közvéleménye szinte kéjeleg a pesszimizmusban. De a radioaktív elemből. A nagyon okos és előrelátó szkeptikusok úgy vélik. A fosszilis energiahordozókat nem lehet regenerálni. Ha egyszer elégnek. akik elhamarkodottan be akarják rekeszteni a csillagközi utazás lehetőségeiről való vitát.

az élet egyik alapeleme.és olajlelőhelyek kiszipolyozásának. Könnyen szállítható. A hidrogén egyaránt tárolható gáz. illetve „hamuja”. csővezetéken keresztül is továbbítható. mint a General Electric vagy a Pratt and Whitney már évek óta sikeres kísérletek folynak az LH2. Olyan cégeknél. folyékony és szilárd alakban. 73 . szénmonoxid és kéndioxid keletkezik. mint tiszta és ártalmatlan víz. mert energia nélkül működésképtelenné.energiájukkal előállított termékeket egy magasan fejlett technika számára. Mégsem tudok osztozni az energia-pesszimizmusban. a víz nem mérgező. s ez döntően új technológiák bevezetésével valósítható meg. A fogyóban lévő energiaforrásokat újakkal kell pótolni! Már most gátat kell szabni az értékes szén. azaz a folyékony hidrogén energiaforrásként való felhasználására. Ahhoz. A fosszilis tüzelőanyagok. hogy a közlekedésben is üzemanyagként alkalmazhassák a folyékony hidrogént. A NEUE ZÜRCHER ZEITUNG így foglalja össze a jövőbeli hidrogénháztartás előnyeit: A hidrogén mindenütt létezik és gyakorlatilag soha el nem fogy. a „természet ellenségei” elégetésekor széndioxid. Példának okáért a motorok minden fajtáját folyékony hidrogénnel kellene üzemeltetni. A hidrogén. meg kell oldani egy technikai problémát: az LH2-vel üzemelő motorok sokkal nagyobb tartályt igényelnek. és a „salak” nem más. De ezek a dolgok a jólét szemétdombjára fognak kerülni. nem is beszélve a veszedelmesen szennyező koromrészecskékről. amely elégetésekor egyesül a levegő oxigénjével. használhatatlanná válnak. A hidrogén a legtisztább tüzelőanyag. így a bioszférából — a víz természetes körforgása révén — reciklálható.

e. a szatelliták „istenszeme” mindenütt ott van.és tévéadásokat. a telefonbeszélgetéseket és az oktatóprogramokat. . Navigációs segítséget nyújtanak a hajóknak és repülőknek. és már ma fontos alkotórésze a magas technikájú kémiai eljárásoknak. a csillagközi űrutazást az energiaprobléma már nem hiúsíthatja meg. 74 . október 1-én 8529 objektum keringett a Föld körül a világűrben. Csak búcsút kell vennünk a hagyományos energiaforrásoktól! A modern „istenek” mindenütt ott vannak 1976. autó vagy Coca-Cola nélkül? Csak néhány olyan találmányt említettem. s aktív résztvevői a Kelet—Nyugat közötti kémjátszmának. asztrofizikai adatokat továbbítanak a Földre. . Nem. hűtőszekrény. 600 körül találtak fel. ha nem találták volna fel a televíziót? Elképzelhetőek lennének-e mindennapjaink telefon. A maradék? A világűrben keringő hulladék és például Edward H.A hidrogén univerzálisan felhasználható. amelyet egy űrséta során vesztett el. White űrhajós egyik kesztyűje. A műholdakat nem látjuk. A mesterséges holdak továbbítják a rádió. amelyet Kr. de nélkülük már nem tudnánk megszokott életritmusunkat folytatni. köztük 794 műhold és 54 szonda. amelyeket mi éppoly természetességgel használunk. mint Mezopotámiában a kilincset. Mi lenne az emberekkel cipzár nélkül? Hová merednénk esténként.

A műholdak felderítik a sáskajárás irányát. A műhold 30 perces időközökben továbbítja a földfelszínről és a felhőzetről készült felvételeket a Földre. figyelmeztetnek a tűzvészekre. A műholdak többre képesek. még feltáratlan nyersanyag-előfordulásokat. amelyek 8215 napelemet tartalmaznak.A RELAY mesterséges hold külső része nyolc. pusztító forgószelekre és ellenséges inváziós előkészületekre. mint a rövid távú időjárás-előrejelzés. valamint a földrészek közti telefonbeszélgetések lebonyolítása. A műhold „szeme” infravörös 75 . méhsejtszerű alumíniumrétegből áll. 36 200 km-és magasságban keringő geostacionárius meteorológiai mesterséges holdat. október 15-én állította a NASA Föld körüli pályára az első. feltérképezik a föld alatti. Időjárás-előrejelzés 10 évre 1975.és rádióadások továbbítása. A műhold fő feladata tévé. Megállapítják a tenger mélységét.

amelyek 1985-ben fognak realizálódni. hogy 2000-ig mindkét félteke régiói számára egy 1 évre és egy 10 évre szóló időjárás-előrejelzést érjenek el. hogy figyeljenek és jelentéseket küldjenek. A modern „istenek” mindenütt jelen vannak. de mégis kevésnek tűnik azokhoz a tervekhez képest. Az a cél. amelyeket egy újabb mesterséges hold fog koordinálni és kiértékelni. Akkor ugyanis 4-6.Ez a műhold a légkört kutatja. amikor be is tudnak avatkozni a földi történésekbe: 76 . De nincs messze az az X óra. Hórusz szeme őrködik. Pályáját a Földről meg lehet változtatni a fedélzeten elhelyezett vezérlőrendszer segítségével. tartományban is „lát” így sötét éjszaka is teljesíteni tudja a feladatát. geocentrikus napszinkron pályán keringő nagy műhold továbbítja az adatokat. Elég szép eredmény. Méri a földi atmoszféra ultraibolya sugárzását és az ionszférában végbemenő kémia i folyamatokat. A mesterséges holdak feladata most még az.

Ez dajkamese. azaz mesterséges intelligenciának. vagy önállóan. Bár nem szívesen hallják. komputerizálás ezt is lehetővé teszi. de a végcél mégis az intelligens robot. ARTIFICIAL INTELLIGENCE-nek. Az AI-kutatás 77 . ha mások kimondják. Hiába bizonygatják újra és újra. s egyúttal nyugtató tabletta mindazoknak. illetve AI-kutatócsoportnak nevezik. a robotok Tudomásunk szerint legalább 500 tudós dolgozik az intelligens komputer megvalósításán. amely intelligens robotok előállításával foglalkozik. A komputertechnika ama szakterületét. hogy az intelligencia az ember privilégiuma.Ezt a csillagászati műholdat a világűrben lévő gamma -sugárzás mérésére konstruálták. A mini- Kollégáink.. Éppen itt van az ideje. földi rádióutasításokra. akik tartanak a jövő technikai fejlődésétől. és egy komputer — értsd: robot — soha nem lenne képes önálló gondolkodásra.

gyógyszerszedés. célszerűnek látom a robotot — tulajdonképpen mesterséges embert — is bemutatni. emlékezőtehetsége hasonlíthatatlanul megbízhatóbb. . műtétek. mint az ember. összehasonlítja és értékeli a tárolt adatokat. A komputer derekasan és lelkiismeretesen regisztrálja mindezt. a szem. mint egy levéltárosé. . minden tevékenységét egy szempillantás alatt felülvizsgálja. magasság. A robot még nem London belvárosának egyik előkelő iskolájában tanul. Hol van a határ az emberrel sakkozó komputer és a robot között? A komputer olyan adottságokkal bíró „lény”. Ha már a jövő komputeréről esett szó. Mi mást tesz a komputer? Ugyanúgy kombinál. mint a számítógépnek. ami kissé 78 . elraktározása. önállóan vonja le a következtetéseket. mint alkotója. az érzékszervek. nyelv és bőrfelület benyomásai. ugyanúgy képes tanulni és kombinálni. hol és miért szorít a cipó. nem úgy. az ember. bonyolult technológiai folyamatokat hibátlanabbul irányít. testsúly. pillanatnyi panaszok és azok tünetei. Viszont az emberi agyban lévő tudás sem más. az ember. Ugyanúgy. orr. mint az értesülések adaptációja. fül. és a pillanat törtrésze alatt „kiköpi” a diagnózist. A nagyobb klinikákon ma már komputerekkel veszik föl az adatokat: életkor. A befogadott értesülések összegségéből vonja le a következtetéseket. szavak és képek stb. amely a legnehezebb matematikai feladatokat is gyorsabban oldja meg. A robot agyát komputerprogrammal töltik fel. mint alkotója. mint beprogramozója. az emberi agynak is bináris programja van. Úgy mondják — és ez igaz is — hogy ez nem „valódi tudás”. A páciens rögtön megtudhatja. a tudás.központjai a Massachussets Institute of Technology és a kaliforniai Stanford University. miközben előhívja. A komputer és a robot egy tőről fakad. stb. a neveltetés. eddigi betegségek. Saját tudásával felfegyverkezve.

s ha mégis valami baja esik. hiszen adatai magasan felülmúlnák a világ összes könyvtárának milliós könyvállományból kikereshető adatait. Az űrhajók tervezői már szépen kezet fogtak robotkollégáikkal! Tudják. vagy az egyes alkatrészek sajtolása. hogy 16 szuperkomputerrel 79 . de egyre több robotot alkalmaztak. de eljöhet az ideje annak. hogy a fedélzeten a mini-modul technika lehet a „legfontosabb ember”: súlya sokkal kisebb az űrhajósokénál. A teremtés koronáival ellentétben ez a megbízható kísérő soha nem betegszik meg. mint a súlyos acéllemezek ívhegesztése. amin az asztronauták még csak a fejüket törik. — 1975 tavaszán azt olvastam. egy pillanat alatt helyrepofozza önmagát. s ez lényegesen gyorsítja a karosszéria összeszerelését. Nem eszik és nem ürít. A japán autók előállítási költségei kedvezőbbek. A NISSAN cég a belső alkatrészek összehegesztésére állít be egy robotot. 199. amelyet össze lehetne kapcsolni más komputerekkel is.különös lenne./ állandóan naprakész eredményekkel rendelkezne. náluk is ésszerűsítették a termelést. Mona Lisa sem igazán „gyönyörű”. hogy az NSZK-ban 1978-ig összesen 440 millió márkát irányoztak elő arra.) javasoltam egy olyan szuperkomputer megépítését. ráadásul a robot a perc törtrésze alatt megoldja és kiértékeli mindazt. o. ily módon a. amikor a külső megjelenés már nem lesz meghatározó jel-legű. E robot exportálását már tervbe vették./ programozott tanulási lehetőséget adna. viszont egyértelműen különleges jelenség./ a világ minden összes tudományát egy helyen lehetne fölhalmozni. b. Melyik élőlény tudna ilyen előnyökkel indulni az űrhajózásban? Tíz évvel ezelőtt (Erinnerungen an die Zukunft A jövő emlékei. mint a világ bármely autógyártó cégéé. c. Mint mindenütt. A robotok átveszik az olyan nehéz munkákat.

összegyűjtsék a világon eddig nyilvánosságra hozott összes tudományos eredményt. mikor és miért közeledik az „ő” űrhajójához az ellenséges műhold. Nemsokára ő maga fogja kinyitni azt. A robotkutatás a tudomány fejlődésének csak egyik olyan vágánya. amely emberi közreműködés nélkül irányítja úrszerkezetét a kozmoszban. Olyan jövőt látok. Az intelligens robot már a kapu előtt áll. Az eleven agy minden komputerrel szemben egy előnnyel rendelkezik: immunis az elektronikus zavarásokra. hogy az USA-ban és a Szovjetunióban egyaránt dolgoznak azon. A NEUE ZÜRCHER ZEITUNG újra: „Meg kell állapítanunk. hogy „Bébiszittert keresünk. mesél neki és felügyel rá. „Tudni” fogja. amelyben személyzet helyett robotemberek lesznek a háztartások „gondolkodó”. teljes értékű segítői. A robotkutatás gyorsabb ütemben fejlődik. magas órabérrel. Nem csoda.” Ott lesz a robot. talán a nem is olyan távoli jövőben megszületik az az űrhajós robot. hogy az állatok kormányozta 'irányítható lövedékek nagyon olcsók és eredményesek 80 . hogy az irányítható fegyverekbe eleven agyat (brrr!) ültessenek. Többé nem fognak feladni olyan hirdetéseket. Bár ma még a futurológia témakörébe tartozik. az majd játszik a gyerekkel. Agyvezérlésű fegyverek Elméletem megalapozásában a technikai részletek is fontos szerepet játszanak. Sürgős! jeligére. mint a komputeré. a komputer egyik alkatrészeként. mint sejtenénk vagy tudhatnánk. és meg fogja semmisíteni azt. Az emberi agy befogadóképessége viszont milliárdnyi sejtje következtében összehasonlíthatatlanul nagyobb. Felfogja ismerni a halált hozó rakétákat és felrobbantja őket. amelynek végén az ember egyre inkább trónja vesztett lesz.

E kísérletek távoli célja tehát az. hogy a célterület képe által keltett inger produkálja a kívánt reakciót. McCord. hogy az állati agyat. teljesen immunisak az elektronikus zavarásokkal szemben. „A világűrbeli bányászat lehetséges”— nyilatkozta Thomas B. Még az űrhajózás megrögzött ellenzőinek is be kell látniuk. sőt. vagyis az igen kompakt és vezetőképes biológiai adatfeldolgozó berendezést alkalmassá tegyük arra. a Massachussetts Institute of 81 . .A többször felhasználható amerikai űrjármű. a Space Shuttle lehetnek.” Űrbeli bányászat A kozmikus dimenziókat nem csupán a csillagközi utazások kedvéért kell legyőznünk. . hogy a planétákon fogyóban lévő nyersanyagkészlet pótlására mindent meg kell tennünk.

nikkelt és más érceket kinyerhetünk az aszteroidákon és leszállíthatjuk a Földre.Technology asztrofizikusa. nikkellel pedig 1250 évre el lennénk Tátva. Ezen a területen nem adódik semmilyen megoldhatatlan probléma. Manapság ritka a túltermelés az iparban. hogy a Mars és a Jupiter közötti kisbolygóövezet aszteroidái túlnyomórészt vasból és fémekből állnak. részben fejlesztés alatt áll. amelyek megvalósítása részben folyamatban van. Csillagközi tervek Bolygóközi tervekről beszéltünk. . az űrsiklót ENTERPRISE-nak fogják nevezni. már Gerald Ford elnök eldöntötte. Optikai és színképelemző vizsgálatokkal megállapították. Rövidesen szkafanderszériák készülnek majd. hogy az amerikaiak többször felhasználható úrjárművét. . 82 . hogy az aszteroidákról évente 140 milliárd dollár értékű fémet lehetne kinyerni. hogy a pionír űrhajósokat szakszerűen felöltöztethessék.” A MIT szakértői kiszámították. A Star Trek sorozat fantasztikus űrhajója. kotrógépek ásnák ki az érceket. ezeket megőrölnék és mágnessel osztályoznák. A saját méretre készült ruhák ideje Mr. Fantáziadús utazás Utópia országába? Nem hiszem. Egyetlen köbkilométer aszteroida anyag 15 évi földi vasszükséglet kielégítésére elegendő. „Vasat. . az ENTERPRISE sem sci-fi többé. X űrhajós számára tovatűnik. egész halom. A kisbolygókon felszíni fejtés folyna. s újra a konfekció következik. . napenergiával olvasztanák meg és tartályokba öntve szállítanák a Földre.

február végén a chicagói Office of Naval Research kutatója.és egérfajták téli álomba merülnek. amelyek az emberi élet meghosszabbítását célozzák.De hogy áll a csillagközi űrhajózás? Az alapkutatás műhelyeiből különféle. Akkor az űrhajósok akár 200 év elteltével is frissen és vidáman érkeznének célba! A szérum nemcsak a mókusoknál fejti ki hatását. Az állatka szervezetének funkciói éppen úgy működtek. vagy azt. a szervezetükben végbemenő kémiai reakciók lelassulnak. Dave injekciójával egy sünt is el tudott altatni a nyár kellős közepén. 1974. Dave közölte. amelyek az élet meghosszabbítását tűzik ki célul. Életfolyamataik lecsökkennek. sünök. medve. amely nyilvánvalóan a hosszú. Ha a Daveszérumot sikerülne embereknél is alkalmazni. hogy sikerült a téli álmot alvó mókusok véréből olyan szérumot kinyernie. hogy mesterséges téli álmot tudjanak előidézni az embereknél is. a csillagközi úrutazás hosszú ideje jól áthidalhatóvá válna az emberi szervezet számára. Ezekhez tartoznak azok az orvosbiológiai kutatások is. az emberi élethez mérten lassúbb űrhajózás lehetőségének megteremtésével. mintha valódi téli álomba merült volna. Albert R. dr. néha science fiction ízű tervek kerülnek ki. Ezek az orvosbiológiai kutatások. hogy a mókusok. energiatakarékos téli álom előidézője. mert dr. jelentékenyen elősegíthetik — nem technikai vonatkozásban — a csillagközi úrutazást. a vérkeringés is csak takaréklángon üzemel. De vajon megcélozzák.e a kutatások a gyorsabb űrhajók megkonstruálását is? 83 . Jól tudjuk.

Mit is jelent a gravitációs hullám? Az általános relativitáselmélet téregyenleteinek közelítő megoldása értelmében a gyorsuló tömegek feltehetően változó és a térben továbbhaladó gravitációs teret hoznak létre.Ezüst csík a horizonton A gravitációs hullámok legjobb szakértője. amelynek segítségével veszi azokat a gravitációs hullámokat. Ha hatalmas fényességnövekedést észlelünk. Joseph Weber professzor a marylandi egyetemen dolgozik. Ezen a területen a tudomány még csak az alapkutatásnál tart. Új antennája segítségével Weber professzor betájolta és megmérte ezeket a gravitációs hullámokat. Tejútrendszerünkben nap mint nap rengeteg csillag változtatja a fényét. ezek a gravitációs hullámok. hogy a gravitációs hullám a csillagközi űrhajók meghajtásában nagy szerepet játszhat. de megéri a ráfordított összeget. s képes semlegesíteni a gravitációs hullámokat. csaknem 4 méter magas és 65 cm vastag. Weber professzor több mint tíz éve építtette meg azt az antennát. Mégis felcsillan az a lehetőség. akkor a változó csillagok e típusát nóváknak. s néhány óra vagy nap alatt gigantikus méretű sugárzás lövell ki belőlük. A csillagok belsejében elképzelhetetlenül nagy nyomás uralkodik. A kutatás költsége igen magas. amelyeket Albert Einstein már feltételezett elmélete megalkotásakor. A legnagyobb antenna súlya mintegy 3. Ezek a gravitációs hullámok. új csillagoknak nevezzük. A nóvák fellobbanásakor fényük százezerszeresére is növekedhet. így kiküszöbölhetők a világűrből érkező zavaró sugárzások.6 tonna. A 84 . A masszív alumíniumhenger egy vákuumkamrában függ. amely antigravitációs erővel működik. A londoni Eric Laithwaite professzor már megkonstruált egy olyan készüléket.

Laithwaite professzor nem akárki.5 kilogrammot nyomott. a szupernóva-kitörésnél felszabaduló gravitációs hullámok plusz energiaként szolgálhatnak. ahogy a nap felkel. egyszer eljutunk a vélemények kicseréléséhez. 85 . Ő találta fel a lineáris motort. Ha — már csak hiúságból is — szabad szerény értéket tulajdonítanom munkásságomnak. Én nem vagyok tudós. Alapjában véve megértem a kételkedéseket. a relatíve közel lévő Vénusz és Jupiter tudjuk elérni. Az elektromos meghajtású kerekek nagy sebességgel. a nehézségi erő csökkent. csak egy minden iránt nagyon érdeklődő „szenvedélyes laikus”. Ezeket az űreszközöket Földkörüli pályán kellene felgyorsítani. Ha a motort magenergia hajtja. Utazásaimról egy forgatócsoport filmet készített. a Mars. s gyakran keveredem ismétlődő vitákba is. Däniken úr. remélem.professzor újságírók jelenlétében mutatta be a kísérletet. majd innen indulhatnának a csillagközi térbe. Igen találónak érzem ezt a címet. s ekkor a láda csak 7. minden szép és jó. ellentétes irányban pörögtek. hogy a tudományok közötti határsávon egy kicsit fellazítom és átjárhatóvá teszem a frontokat. amelynek ezt a címet adták: TRAMP BETWEEN THE SCIENCES — Csavargás a tudományok között. és bár különféle fakultások gyakran indítanak koncentrált támadást ellenem. akkor azt emelném ki. A ládában jól láthatóan forgott két lendkerék. Laithwaite véleménye szerint egyszer majd űrhajókat lehet felszerelni az antigravitációs motorokkal. de hogyan lehet legyőzni a rettenetesen nagy csillagközi távolságokat? Napjaink űrtechnikája segítségével csak az olyan közeli égitesteket. Egy tíz kilogrammos ládát mérlegre helyezett. mint a Hold. amit leír. Olyan szabályosan kapom az olvasói leveleket.

A tudomány fekete kenyere Visszatérve egyes számú témámra. Az ilyenfajta érdeklődéseknek csak az a bökkenője. 86 . A jövő űrhajózását tervező iroda vezetőjeként tíz évig dolgozott a NASA-nál. A fekete kenyér héja kemény. csak az egészséges emberi értelem kombinációs képességét használom fel. Ruppe nemcsak nemzetközi tekintélynek örvendő tudós. Harry O. Ruppe professzortól érdeklődtem a csillagközi űrutazás jövőbeli lehetőségei iránt. Ha viszont szakértőt vonok be bizonyítékaim alátámasztásához. vagyis arra. kiszívom az általam annyira csodált tudományos rejtélyek mézét. hogy lesz-e valaha is esélyünk a csillagközi távolságok legyőzésére. aki a Müncheni Műszaki Egyetem űrhajózástechnikai tanszékét vezeti. és ha valaki nem elég óvatosan harapja. s ezt semmilyen vizsgák letétele után sem lehet megszeretni. elindultam az „oroszlánbarlangba”. Éppen ezért szolidáris vagyok minden kortársam egészséges kíváncsiságával.De: a hozzám közel álló tudományos területeken nem szereztem semmiféle egyetemi fokozatot. dr. ezekért el kell mennem a téma vezető szakértőihez. A tévériporterekkel ellentétben elsősorban beszélgetőpartneremet hagytam szóhoz jutni. hanem gyakorlati szakember is. hogy minden esetben a kovácsmesterhez és nem az inasához fordulok. Nagyító alatt vizsgálható tudományos ismeretekkel nem tudok szolgálni. Ruppe professzorhoz. beletörhet a foga. hogy a tiszta tudomány ritkán közérthető. s ezzel újabb gyakorlati haladást érhetek el. mindenki biztos lehet abban. fő kutatási területe a rakétameghajtás technikája.

hogy az eddig elért eredmények alapján feltételezik. hogy a maradék is elég lesz a STRESSZ-elmélet megértéséhez. aki már hallott a relativitáselméletről. s biztos volt benne. hogy az űrhajózás elképesztő fejlődésnek indult. Mindenki. hogy tudta volna. Mivel én nem kívánok stresszt okozni olvasóimnak. megismerkedett a STRESSZ fogalmával is — anélkül. Átolvasta a szöveget. javaslom. A kezdet szerény volt: névtelen mesterséges holdakat állítottak Föld körüli pályára. Selye. egy könyvben akarta a stresszről informálni kollégáit és az olvasókat egyaránt. nemsokára a kozmosz legtávolibb részeire is 87 . Írás közben észrevette.Beszélgetés Harry O. Lehet ezt a tempót még tovább fokozni? Nem csoda. Ruppe professzorral Az a hír járja. akit felfedezéséért az „orvostudomány Einsteinjének” neveznek. hogy olyan sok orvosi szakkifejezést kell használnia. hogy Albert Einsteinnek csak két beszélgetőpartnere volt. de ezt a két embert soha sem találták meg. ez a fogalom Selye János professzor alkalmazkodásról szóló tanaiból származik. Egyszerűbben sajnos nem tudom megoldani! Alig két évtizede annak. hogy a következő interjúbál is csak a könnyen érthető dolgokat „fogadják be”. amelyeket a laikusok már nem képesek követni. nemsokára azonban már a Holdra léptünk és űrszondákkal elértük a legtöbb bolygót is. akik képesek voltak megérteni őt. Egészen hozzászoktunk a szédületes fejlődéshez. kihúzta a publikum számára érthetetlen dolgokat.

88 . Generációs űrhajók: Egész családok utaznak az űrbe. — ez repüléstechnikailag már lehetséges. hogy 40 000 évet össze tudjunk hasonlítani az emberi életkor hosszával vagy egy tipikus földi civilizáció élettartamával. De a dolog nem egészen így van. a legközelebbi objektumokig 4x104 (4 fényév). ennek legalább másfélszeresére. a közösség zárt és önellátó. a közeli objektumok akkor is nagyon távol vannak ahhoz.eljuthatunk. Ennek igazolására hadd említsek meg néhány adatot. Az utazás ideje a Holdig egy nap. látja egyáltalán a csillagközi űrhajózás lehetőségét? Hát persze! Vegyük csak szemügyre a következő elképzeléseket: Legénység nélküli repülés: robotok vezetik az expedíciót és az észleléseket rádión továbbítják a Földre. Életlassítás: Az asztronauták életműködését annyira lelassítják (hibernáció). de ebben az energiaminimumos átmeneti pálya. A Hold és a bolygók megközelítéséhez nagyobb sebességre van szükségünk. 10 km/sec sebességgel percek alatt elérhetünk egy Föld körüli pályán keringő műholdhoz. Egy olyan szakember. tehát néhány 10 km/sec-ről. a Pioneer-10 űrszonda is így halad az űrben — akkor a legközelebbi égitestig 104 a repülési idő. hogy a hosszú repülőút alatt alig öregszenek. ha ezt fényévekre bontjuk. a Naprendszerben néhány év. Ha most csak a csillagközi sebességről beszélünk. Az űrhajó saját energiaforrással — mininap — rendelkezik. A célba érő csapat nem feltétlenül azonos az elindult űrhajósokkal. mint ön. vagyis a Föld Nap körüli pályájának megfelelő szakasza is segíthet. a legtávolabbakig 1014 (1010 fényév) távolságot kell megtennünk. Ha az univerzum korát „csak” 1010 évnek vesszük.

Az 89 .) Nem késztetik arra ezek az elgondolások.Az élet konzerválása: Az űrhajó legénységének életét úgy hosszabbítják meg. Az ionrakéta akár 100 km/sec sebességet is elérhet. (ZURÜCK ZU DEN-STERNEN — Vissza a csillagokhoz./ üzemanyag indulótömeg Mo égésvégi tömeg M tömegarány r = 1 9 90 100 10 = 10 Hogy világosan lássák. A technika iránt érdeklődő olvasóknak átadom egy tipikus rakéta vázlatát: Jellemző adatok (Egység) a. 24. hogy a hajtóenergia./ kiegészítő berendezések c. hogy életfunkcióik a normálisnak csak töredékét teljesítik. o. ez egy olyan szerkezet./ hasznos teher b. amelyek vagy akik ember és gép kombinációi. Ebben a hipotézisben nagy szerepet játszanak a kiborgok. de a csillagközi repülésben sajnos még használhatatlan. amelynek hajtóművében elektromosan töltött — pozitív töltésű — részecskéket erős elektrosztatikus térben több száz km/sec sebességre gyorsítanak fel. amelynek impulzusvivője teljes egészében a fedélzeten van. az üzemanyag kérdésének mai értelmünket meghaladó lehetőségeit is felülvizsgálja? Vagy ez már nem is olyan nehéz dolog? A ma ismeretes rakéta hajtóművek közül az ionrakéta a legeredményesebb.

amely a. s ez nem igazán laikusoknak való olvasmány. Alan Bond. A Daidalosz.energiaforrást még nem határozták meg.terv Ezt a tervet. Ulam javasolta. Bizonyára azok. amelyek a szakembereknek különleges csemegét jelentenek. amit be akartam mutatni. . De kedves professzor úr. s olvasóim is csupán a téma iránt érdeklődő laikusok. én ebből nem értek egyetlen szór sem! Nem? Pedig ezek egyszerű képletek. kedves barátom. már az ötvenes években. mint képletekben. s még hővédő pajzsot is alkalmaznak. . ne vegyük bele ebbe az interjúba azokat a laikusok számára érthetetlen képleteket. Itt a rakéta-hajtóműben fúziós reakció játszódik le. de gyakran ugyanaz az impulzus — és az energiahordozó. . Beszéljünk még egy kicsit a legnagyobb teljesítőképességű és nem túl spekulatív rendszerről! Az m hajtóanyag alfa-részecskéit energiára változtatom a fúziónál — optimista számítás szerint a = 3x10-3. amely lehetővé tenné a csillagközi utazást. A termonukleáris hajtómű alkalmazását először az amerikai S. Itt persze megint speciális képletekre lenne szükség a folyamat megvilágításához. de én nem értek hozzá. m (1 ) tömeggel. Ez az energia újra megtalálható a kilövellő gáz mozgási energiája. Távolról sem vagyok rakétaszakértő. az „Interplanetary Society” munkatársa dolgozta ki. . . 90 . Beszélgetésünk folyamán ilyen akadályokkal még gyakran fog találkozni. . a rendkívül forró hajtóanyagot mágneses tér segítségével szigetelik el a környezetétől. Szent ég! Kérem. Biztosan nem fogják megérteni az ön tudományos nyelvezetét! Az a rendszer. alig fejezhető ki másként.

mutatok egy vázlatot a Daidaloszról (és a feltételezett repülés lefolyásáról. az uránban következtek be. Valószínű. Oké. a fúziós rakéta-hajtóművek segítségével beutazhatjuk az egész Naprendszert.) A feladat: a mi Naprendszerünkből induló. hogy már ebben az évtizedben kisebb termonukleáris.Szóval. 2. de el tudná mondani egy kicsit közérthetőbben is? Rendben. hanem megatonnákkal — egymillió tonna! — amelyek a hasadóanyagban. személyzet nélküli űreszközöknek el kell érnie az 5. Itt persze nem néhány tonna TNT-hez hasonló robbanással kell számolni. Mégis szükség van a csillagközi üzemmód további tökéletesítésére. A repülési idő lerövidítése érdekében már a Naprendszerben felgyorsítják 91 .91 fényév távolságban lévő Barnard-csillagot. fokozat hasznos üzemanyag: 46 000 t (A számok a leválás sorrendjét jelzik. úgynevezett hasadási robbanásokat használnak fel rakétameghajtásra. fokozat 4000 t tömeg tonnában Hűtőberendezés 100 Hasznos teher 450 Hajóenergia 120 Üzemanyagtartályok 4280 (4 db) tartályonként Hajtómű 500 Üzemanyagtartályok 46900 (6 db) tartályonként 7817 Hajtómű 600 Összesen 52950 1.

deutérium) lézer-vagy elektronsugárral.2 fényév A Naptól való távolság Sebesség min 0. A repülés folyamata valahogy így nézne ki: A parkolópályáról való kirepülés során leválik az első fokozat. ekkor érkezik meg a Barnard-csillaghoz.Daidalosz a repülési tömeg és idő.76 év múlva ez is felhasználja minden üzemanyagát. A sebesség 107 m/sec. a sebesség függvényében az űreszközt.3 m/sec2.5 év időre van szüksége. Kis termomolekuláris robbanásokat idéznek elő (hélium 3. Az űrszerkezetnek még 48. 2. Ennek leválása után a második fokozat lép működésbe.1. 92 . így érik el gyorsítást. 1.05 év múlva az első fokozat kimerül. Ha egy üzemanyagtartály kiürül. 1. az mindig leszakad az űrszerkezetről. max.81 év 0. Számokban kifejezve: Idő az indulástól számított 3.0 —átlagosan 0.

Tételezzük fel. hogy 73 helyett 100 évvel számoljak. Az az érzésem.Természetesen az űrhajó kapcsolatban marad a Földdel. Ezzel már kimerültek a lehetőségek? Vagy léteznek hathatósabb energiaforrások is? Hathatósabb energiaforrások A válasz egyértelmű igen. Kicsiben az ilyen folyamatok már általánosan ismertek. szabadjon mellékesen megjegyeznem. hogy ezzel ki is merítettük ennek a technikának a lehetőségeit. amelyek alkalmazásával a tervezet még inkább megvalósítható. Például egy pozitron és egy elektron egyesülésekor energia szabadul fel. akkor a cél 5. „személyes” tapasztalatok alapján. ha a teljes tömeg energiává alakul? Így megvan az elméleti lehetősége a fénysebesség elérésének. De mi történik akkor.3%-a változik energiává. vizsgáljuk meg egy kicsit tüzetesebben! A nukleáris üzemmód láthatóan csak korlátozott csillagközi utazást tesz lehetővé. csak össze kell hoznunk az anyagot és az antianyagot.8 fényévnyi távolságban van. hogy a Daidaloszterv kidolgozása alatt eltelt időben is születtek olyan elgondolások. ahonnan kisebb iránykorrekciókat lehet végrehajtani. talán már túl is léptünk rajta.9 fényév helyett már 8. És most beszéljünk a hathatósabb energiafonásokról! A magfúzió során csak a tömeg 0. Ez esetben az első eredményeket 73 év múlva kaphatjuk meg. Engedjék meg. Mivel ez az űrszerkezet relatíve egyszerűnek tűnik. máris hatalmas 93 . Az 52 év repülési időhöz még hozzáadódik hat év: ennyi idő alatt jutnak el az eredmények a Földre. Mielőtt részletezném. Általánosságban mondva. tehát az indulástól számított 58 év múlva tudhatunk meg néhány dolgot a Barnard-csillagról. hogy az első űrszerkezet megépítésétől annak elindulásáig 15 év telik el.

Ebből néhányan arra következtetnek. nehéz visszafogni a lendületet. de tudja. Az üzemanyagok kérdéséről és az ezzel kapcsolatos időről esett szó. Kérem. Ezeket tisztázni kellene. a csillagok. ám mégis feltételezhető.energiamennyiséghez juthatunk. hogy ez a folyamat nem lehetséges. Míg a kozmoszban a magfúzió „normális” energiaforrásnak tűnik. . hogy a természetben minden modellezhető folyamat előfordul. hanem a túlhevülés. a közönséges anyag. s ez totális anyag-megsemmisülést jelent. de ezek a szakmai kérdések szétfeszítenék e könyv kereteit. érdekes kilátásairól! Énem. de egy hosszú repülés esetén mégis figyelembe kell venni. Becsléssel megállapítható.antianyag találkozásakor azonban a teljes nyugalmi tömeghez tartozó energia felszabadulhat. Fénysebességhez közeli utazásnál az asztronavigáció során oda kell figyelni a környezetre is. a kimaródás és a részecskék ütközésekor keletkező sugárzás kiküszöbölésének problémáját is. hogy bár az ellenállás a relatív sebességnél kicsi. de nagyon is fényűző „kemencék”. Ez azonban inkább még csak hit. a csillagrendszerekről. De nemcsak a közegellenállás legyőzését kell megoldani. A hosszú csillagközi utalás komoly követelményeket támaszt a technikai berendezések 94 . mire akar kilyukadni. rendelkezésre állnak a szükséges. pedig a vákuum előfeltétele a valóban nagy sebesség elérésének. az életlehetőségekről. . mielőtt egyéb problémák felé fordulunk. ha egy professzor belejön a szakterületének taglalásába. Tehát: ha valaki a csillagközi repülés kérdéseivel akar foglalkozni. A csillagközi tér csak majdnem üres. különben a gázok ellenállása túl magas lenne. beszéljen inkább a jövő űrhajótechnikájának mindenki által felfogható. mint tudományos tézis. akkor legalább minimális ismeretekkel kell rendelkeznie a bolygókról.

csodálatra méltók. Ez egyaránt érvényes a legénység nélküli. ma már közismert hogy az űreszközök egy égitest mellett történő elrepülésük során korrigálják 95 . hogy egy távoli jövő számára most bocsássák rendelkezésre az anyagi eszközöket. s csak több évtizeddel a beruházás költségráfordításai után realizálódnak. heves viták kereszttüzében áll. Vajon ha ez a terv megvalósul. . Gondolatébresztőnek. Mindeddig alig gondoltuk át azokat a szociológiai problémákat. de ha ez meg is oldódik. Tehát bátorság kell ahhoz. és persze problémákat okozhatnak a Földön maradottaknak is. akik részesei a nagy tervnek. hogy az emberiség űrutazással kapcsolatos nézeteinek is jelentősen meg kell változnia. Az eddigi felfedezések. Az űrutazás eredményei ugyanis csak merész elképzelések szerint láthatók előre. amelyek máris megváltoztatták világunkat. valószínűleg „csak” tudományos adatokból állnak. Kétségtelen. amelyek részben tudományos-fantasztikus regényekből származnak.megbízhatóságával szemben is. Gondolatébresztőként most csak néhány „fantazmagóriát” említek. A csillagközi repülés ma még elképzelhetetlen. amelyek a legénység „jövőbe utazása” közben adódhatnak. . az elemi részecskék jelenlegi modelljeire. és a fejlettebb. racionális jóslatok e területet szóba sem jöhetnek. Ma még az üzemanyag kérdése áll a feladat megoldásának középpontjában. emberes űreszközökre. Úgy vélem. hogy abban csak neutronok vannak — vagy a fekete lyukakra. az már a kutatás befejezését jelenti? Minden valószínűség szerint nem! Gondoljunk csak a neutroncsillag felfedezésére — a neutroncsillag magja a gravitációs kollapszus következtében annyira sűrűvé nyomódott össze. még nagyon sok kérdés vár megválaszolásra.

hogy a gravitációs hullámokat űrhajók meghajtására használjuk. és csak az áramlás befolyásolja őket. Többen megállapították. mégis kiderül. sőt az egész univerzum „alkalmazásával” lehetne meghajtani. akkor természetesen más energia alkalmazása is szükséges. Ha alaposan áttanulmányozzuk a relativitáselméletet. s előfordulhat benne bármely. az elektromos vagy mágneses mezőkről. . hogy nem korlátozza a dolgokat. A sebességváltozás igen nagy is lehet. Ilyen manővernél a gyorsuló: majdnem tetszés szerinti sebességű lehet. Mint már említettem. amelyek befolyásolhatják az űreszköz pályáját. Az elméletből ugyanis az következik. mert a fő erők minden egyes atomra egyformán hatnak. számunkra még ismeretlen jelenség is. Meghatározó jellegű lenne még egy felfedezés: az antigravitációs hajtómű. amelynek alkalmazásával az űrjárművet az égitestek. amikor a Pioneer-10 és 11 űrszonda elhaladt a Jupiter mellett. Nem szabad megfeledkeznünk a sugárnyomásról. hogy a 96 . akár egy fekete lyukra. a világűr nem teljesen üres. amelynek keringési sebessége nagy. Abban az esetben. . és magi is gyorsan mozog egy csillag körül. A rakéta impulzushordozójának problémája megoldódna! Talán egy napon valamikor a Nap és vele együtt az egész Naprendszer — vagy csak a Föld egy mesterséges nappal — elindul a kozmoszba. Gondolhatunk itt akár neutroncsillagra. különben a Föld gravitációs terében egy perpetuum mobile űrhajó repked majd a végtelenségig. ha a gravitációs erők kutatása lehetővé teszi. . . hogy Einstein relativitáselmélete kizárja a fénysebességen túli sebesség létezését. ha olyan égitest mellet halad el az űreszköz. Így történt akkor is.sebességüket és pályairányukat.

egy átjárót a fénysebességen túli sebesség szent tartományába. Ha léteznek mini fekete lyukak és ezeket stabilizálni lehet. amikor a Star Trek tévésorozat Enterprise űrhajója belép a hipertérbe. létezésük még csak spekulatív. számomra valószínűtlennek tűnik. csak a „lehetetlenség” redukálódna valamennyire. De most már elég a spekulációkból! Talán sikerült demonstrálnom. A fizika mai állása szerint a 2001 Űrodisszeia című film „csillagkapuja” számomra elképzelhetetlennek tűnik: távolságot és időt nem lehet misztikus módon közömbösíteni. De: Sir Isaac Newton. A fénysebesség fölötti részecskéket tachyonnak nevezték el. ha csillaghajónk útközben megfelelő üzemanyagot „tankolhatna” — A korábban említett problémák így is fennállnának ugyan.fénysebesség alatti anyagi részecskék legfeljebb majdnemfénysebességet érhetnek el. elképzelhető lenne. Az is nagy segítség lehetne. a neves angol fizikus és matematikus XVII. hogy a mai majdnem lehetetlen csillagközi úrutazás kérdésében azért parázslik a remény egy kicsiny 97 . századi ismereteivel nem minősítette volna lehetetlennek a mai televíziótechnikát? Ha az úgynevezett okkult jelenségek valamilyen módon léteznének. Hogy valaha jelentőségük lehet a csillagközi utazásban. Ha egy fekete lyukba anyag kerül. mintegy 10 százaléka energiává alakul. Talán egészen új gondolkodásmód alakulna ki ebből. De hát — ki tudhatja? Talán a kifinomult relativitáselmélet meghatározott körülmények között megenged egy „kiskaput”. és a fénysebesség fölöttiek csak majdnem „fénylassúságban” lehetnek. akkor végül is beilleszthetők lennének a racionális világképbe. hogy innen nyerjük a hajtóenergiát. Hasonlóan meseszeri.

aki megkapta az 1905. Az indigófestéket addig csak növényi festékekből tudták előállítani. bonyolult és költséges eljárással. Ha ez a majdnem-lehetetlenség relatív is. évi kémiai Nobel-díjat. a zseniális kémikus. amelyek szerint a ma még előre nem látható. Laboratóriumában mindenféle mixtúra gőzölgött a Bunsen-égők fölött lévő lombikokban. é molto ben trovato! Ha nem is igaz. hogy Adolf von Baeyer (1835-1917). hogy beleharapjunk a . Már 1897-ben előállították a természetessel versenyképes mesterséges indigót. de a zseniális Baeyer megálljt parancsolt: „Először analizálni kell mindent. Amikor Baeyer visszatért. Akkor 1880-at írtak. ami az asztalra folyt!” Végül az egyik folyadéktócsában megtalálta az értékes színezéket. már mindegyik lombik szétpattant. A segéd és az asszisztensek buzgón nekiláttak a takarításnak.szikrája. a laborsegédnek el kellett volna oltania a gázlángokat. különös ismeretek a feje tetejére állíthatnak minden racionális tervet. hogyan fedezte fel az indigófestéket. Hogy is mondta Giordano Bruno? Se non é vero. nagyon jól ki van találva! 98 .adomány fekete kenyerébe” Figyelembe kell vennünk azokat a megjegyzéseit is. de helye van jelenlegi földi ismereteinkben! „Parázslik a remény egy kicsiny szikrája!” Ruppe professzor nyilatkozatának záró megállapítása már megéri azt. de megfeledkezett róla. Természetesen a tudományos kutatások rendületlenül folynak — a tudósok horoszkópjában a szerencse és a véletlen egyaránt szerepel. Délben a professzor és munkatársai ebédelni mentek. Nemrégen hallottam azt a mesés történetet. a szintézis véletlenül történt. s tartalmuk a szivárvány minden színében tündökölve ott folydogált a munkaasztalon.

amelyeket jól szervezett kutatómunkával és/vagy szerencse. Most az a véleményem. hogy valamikor már jártak kék bolygónkon. lehet. Csupán annyit jelentek ki: Azért. s az állatkák alakjában hirtelen fölfedezte a VW ideális alakját. Elméletemből kiindulva viszont szeretném leszögezni. hogy revideálnom kellett korábbi álláspontomat a LEHETETLEN-re vonatkozóan. és/vagy véletlen és/vagy spontán zseniális ötletek segítségével sikerült legyőzniük. Magam is meglepődtem azon.Ferdinand Porsche professzor (1875-1951) mesélte el egy interjú során. előttük még legyőzhetetlennek látszó akadályok előtt álltak. hogy tíz fényévnyi 99 . de egyik sem tetszett neki. napokon át figyelt egy bogárkolóniát. hogy az emberi vágyak hamarosan teljesülő csodáiról beszéltem volna. hogy egyiket sem lehet előre kiszámítani. hogy egykor talán a földönkívüliek — évezredekkel régebbi civilizációval és kultúrával — maguk is hasonló. mert mi még nem uraljuk a csillagközi utazás technikáját. augusztusi számát. Senki sem tehet szemrehányást. amelynek befejező sorait idézem: „Interjút adtam Erich von Dänikennek. hogy rajztábláján már számos vázlat sorakozott a Volkswagen karosszériájáról. A tudományban egyaránt szükség van a szerencsére és a véletlenre! Lefogadom. Ruppe professzor egyik cikkével. Néhány héttel Ruppe professzor úrral való beszélgetésem után megkaptam a Chicagóban megjelenő ANCIENT SKIES című folyóirat 1976. az új könyve számára. hogy a földönkívüliek már régen megtanultak játszani ezen a zongorán! Igen nyomós érvek szólnak amellett. Amikor szabadságon volt.

” között — A dogonok tánca a Szigui-ünnepen Maliban.távolságig — persze bizonyos korlátok megvalósítható a csillagközi utazás. Sangha mellett 100 .

mert barátja május 16-án estétől 17-én reggelig nem hagyta el az ő lakását. Sanson (1740-1795) hóhér volt. Egy szavát sem hitték el Párizs hóhérjának. május 16-án Henri Guellemin meglátogatta Faubourg Saint Germainban Lakó barátját. Elmondta. Charles Sansont. Lajost és Marie Antoinette-t a túlvilágra küldje. ha kínvallatás eredményeként is. máris letartóztatták. a röpirat bal felső sarkán egy vörös szegfű rajza díszelgett. hogy a Guellemin elleni vád tévedésen alapul. idézte a pamflet utolsó sorait. Mítoszok. megjelent a forradalmi törvényszék előtt. Együtt vacsoráztak. alig tett meg néhány lépést. Több kollégájával együtt a Guillotin doktor által feltalált masina segítségével — amit Robespierre engedélyezett — egyedül a fővárosban 15 000 embert szabadítottak meg „fájdalom nélkül” a fejétől. hogy a közelharcban két nő is részt vett. Amikor a tiszteletre méltó és nélkülözhetetlen Charles Sanson órákkal később értesült barátja letartóztatásáról. hogy valóban részt vett abban az éjszakai csetepatéban. mint tudósítások 1792. Amikor május 17-én a kora reggeli órákban Guellemin távozott Sanson lakásáról. és jegyzőkönyvbe mondta. majd Guellemin ott is éjszakázott. hogy az elmúlt éjszaka az Ile de la Citén uszító röplapokat osztogatott és dulakodás közben leszúrt egy jakobinust. de vallomást tett. mert közben Guellemin. arra is emlékezett. egy 101 . hogy XVI. mert Robespierre ismét elrendelte egész Párizsban az este kilenc óra utáni kijárási tilalmat.3. Azzal vádolták. Sansonnak jutott az a kitüntető feladat is.

gravitációját és pályáját. akik ismereteik miatt szerencsére már nem végzik a guillotine alatt. És kicsoda Mr. amivel a dogonok rendelkeznek. de mivel veszélyes tudás volt. amelyben számos kérdést tettem fel. a fejével fizetett érte. Nem kevésbé kísérteties az a tudás sem. Kicsoda Robert Temple. Temple? Írtam néhány levelet angliai „ötödik hadoszlopomnak”. sőt láthatatlan kísérőjét. s amelyeket az ősök saját tudásuk szintjén nemigen szerezhettek meg. amely igazolja elméletemet. hogy Robert Temple angol csillagász olyan könyvet írt. Sanson nem tudta felfogni. Soha nem derült ki. Ez a hír teljesen felvillanyozott! Kik ezek a dogonok? Soha nem hallottam róluk. a nyaktilót barátja zuhintotta le. honnan vette Guellemin ezeket az ismereteket. s ami tulajdonképpen semmivel sem magyarázható. s felidézte azt is. A dogonok Mali területén. Bandiagara fennsíkján és a Hombori hegyekben élnek. Temple — állította a cikk — bebizonyította. hogy a dogonok már az ősidők óta ismerték a Szíriusz pozícióját. A népesség létszáma mintegy kétszázhuszonötezer. a Szíriusz B-t is.jakobinus fejéről letépték a csuklyáját. miket jelentetett meg a dogonokról meg titokzatos tudásukról? Közben magam is beszereztem egy halom 102 . olyan ismeretek. Most a dogonok titokzatos tudásáról fogok beszélni. amelyek nemzedékeken át öröklődtek. 1975 végén egy újsághírben olvastam. hogy a dogonnégerek ősi mitológiájában pontos ismeretek szerepelnek a Szíriuszról. hogy a gyilkos tőr pengéje damaszkuszi. honnan veszi barátja mindezeket. Temple ugyanis bebizonyította. A férfit vallomása alapján végül halálra ítélték. Május 29-én Henri Guellemint a Greve-térre vezették. Nincsenek ugyanis tényeken alapuló bizonyítékok a dologra.

G. korrekt ember. a törzs „szigorúan őrzött tudáskincsét”. amelyben a jövendőt a múlt szabta meg. de zavarba is ejtette. Ez adta a lökést ahhoz. Kiderült. megtaláltam Robert K. aki még nem is sejti. Az első nyom rögzítése Dr. amelyet csupán 50 évenként ünnepeltek. s ez máig is így van. hogy Temple-t. nem javasolták tudományos fokozatra. A könyv elbűvölő. hogy belemerüljek a dogonokról szóló irodalomba. A dogonok különös és felfoghatatlan Szíriuszismereteiről való információimat elsősorban a Robert Temple-lel folytatott beszélgetéseimnek köszönhetem. ha könyve sikeres lesz — és biztosan az lesz. amely valamilyen módon kapcsolatban volt a csillagokkal. amely lenyűgözte. Marcel Griaule francia antropológus 1931-ben látogatott e1 a dogonokhoz. Az már tény.irodalmat a dogonokról. 1945-ben született. írtam is a szerzőnek és gratuláltam a felfedezéséhez. csendes. Tanulmányozta a mitológiájukat. s a dogonok évszázadok óta megőriztek egyfajta „faluarchívumot”. A törzsek szertartásai között rábukkant olyanra. mennyi kellemetlenség és rosszindulat toporog majd a küszöbén. hogy Temple — az újsághírrel ellentétben — nem angol csillagász. bar a Royal Astronomical Society tagja. hanem amerikai kutató nyelvész. Temple írását is „A Szíriusz-rejtély” címmel. A szertartáshoz minden generáció új maszkokat készített. erről meg vagyok győződve. A meglehetősen komplikált mitológiából kiszűrt néhány olyan dolgot. Néhány hónap múlva személyesen is találkoztunk Londonban. 103 .

A két kutató négy évet töltött a dogonok között. amely csak 25 évvel később — nyugodtan fogalmazhatok így — „robbant”! 104 . Germaine Dieterlen etnológus társaságában. Vizsgálataik eredményét 1951-ben tették közzé „Egy szudáni Szíriusz-rendszer” címmel. Ám a kis néger törzs mítoszairól szóló etnológiai beszámolóra csupán szűk szakmai körök figyeltek fel. A tudósításban mégis ketyegett egy kis időzített bomba. ezúttal Dr.1946-ban Griaule ismét elutazott a dogonokhoz. aki akkor a párizsi Musée de l' Home-ben működő Societé des Africanistes főtitkára volt.

minden ötvenedik évben a dogonok maszkokat készítenek. amelyeket pontosan a régi minta alapján állítanak össze. Az ünnepi öltözékek egy meghatározatlan régmúltba vezetnek vissza. Segu körzetében a bambaráknál és a bozoknál.A Szigui-ünnepen. valamint a miniankéknál Kutiala vidékén. Tanúk: a négy törzs Griaule és Dieterlen négy szudáni népcsoportnál végezték vizsgálataikat: a bandiagarai dogonoknál. 105 .

vagy eredetkutatásához. Már régen tudjuk.” A dogonok minden 50 évben rendezik meg a Sziguiünnepséget. az eléggé szabályos időközökben fellépő forró időszakokban. Csupán az érzékelhető. a Szíriusz B-ről való ismereteik? A csillagászatban a Szíriuszt Kutya-csillagnak hívták. amelynek lényege a világ megújhodása. bár ez az elnevezés már kissé túlhaladott. hogy a négy törzstői vett megállapításokat egy formába lehet illeszteni. amely befolyásolja a Szíriusz keringését. fel sem merült az a kérdés. A név még abból az időből származik. miközben megkerüli azt. vagyis július vége és augusztus vége között. hogy a Föld forgástengelyének mozgása 26 000 éves periódusú. Honnan erednek tehát a Szíriuszról és kísérőjéről. azaz a Szíriusz kísérője. a tavaszpont és az ászpont is. A po egy gabonaként ismert nyugat-afrikai fűfajta. hogy az összegyűjtött anyag nem ad alapot semmilyen hipotézis felállításához. A Digitaria tehát a dogon mitológia szerint minden 50 évben megkerüli a fényesen ragyogó Szíriuszt. hogy a Digitaria a legnehezebb csillag. Az elmozdulás hátráló. amikor a Szíriusz a „kutya napjaiban” kelt fel. s a kicsike po Digitaria néven került be a szakirodalomba. de ez a kísérő nem látható. hogy a csillagászati eszközökkel nem rendelkező emberek hogyan ismerhetik szemmel aligha látható égitestek mozgását és tulajdonságát. Az időpontot a Szigui. A tengely kúpos mozgása miatt folyton elvándorol az égi egyenlítő és ekliptika két mozgáspontja. Leírás a Szíriuszról és kísérőjéről A dogon mítoszok meghatározhatatlanul korai időkre nyúlnak vissza. amelyet a botanikusok Digitaria exilis-nek neveznek.A bevezetőben a szerzők megállapítják. így az innen látható csillagképek is megváltoznak. mi több. Azt is mesélik a dogonok. azaz az 106 . a po tolo határozza meg. „Mindeddig tisztázatlan.

A múlt század első harmadában még az akkor használatos legkitűnőbb távcsővel sem lehetett észlelni ezt az égitestet. A Szíriusz kísérője. Asszisztensével 10 éven át mérte szabályos időközökben a Szíriusz pályáját. A Földtő) való távolsága 8. Míg a Szíriusz „normális csillag” a Szíriusz B a fehér törpék családjába tartozik. Amikor a láthatatlan láthatóvá válik Bessel 1834-ben figyelt fel arra. hogy a Szíriusz körül egy láthatatlan kísérő kering. hogy nem fénylő csillagról van szó. végül arra a következtetésre jutott. a híres teleszkópkészítő 47 cm átmérőjű távcső-objektívje segítségével a Bessel által meghatározott helyen megtalálta a mindaddig láthatatlan Szíriusz B-t! A ragyogó fényű Szíriuszhoz viszonylag közel lévő kísérőről megállapították.5 billió kilométer). Feltételezték. mint a Nap anyagáé. Feltételezték. így egy csillag megfigyelésekor ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. . Pedig 1862-ben az amerikai Clarke. az égbolton látható egyik legfényesebb csillag. hogy a Szíriusz mozgásában apró ingadozások láthatók.5 fényév (1 fényév = 9. amelynek mozgása megzavarja a Szíriusz pályáját.1930 107 . Ez a leírás áll mindegyik jó kézikönyvben. amelynek anyagsűrűsége 90 000-szer nagyobb. a Szíriusz B.állatövi csillagképeken fordított sorrendben halad végig. . A láthatatlan valamit Szíriusz B-nek nevezték el. A Szíriusz B-t Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846) königsbergi csillagász 1844-ben fedezte fel. és Alvan Clarke amerikai optikus és műszerkészítő (1804-1887) látta először 1862-ben. hogy nagy testvérének túlságos fényessége miatt volt „láthatatlan”. A Szíriusz a Nagy Kutya csillagkép főcsillaga.

de fényerejük csak kb. Clark 1862ben Washingtonban észlelte távcsövével a már korábban megjósolt kísérőt. mert a főcsillag fénye elhomályosítja. de csak nehezen látható.2 A naphoz viszonyítva tömeg 2. Bessel 1834-ben fedezte fel. hogy a Szíriusz mozgása nem szabályos és ebből egy kisebb kísérő csillag jelenlétére következtetett.8 0. anyagsűrűsége többszöröse a Napének.96 sugár 1. Táblázatban kifejezve ez a következő: Abszolút fényesség Szíriusz A 1.42 : 27 000! E hihetetlen sűrűség miatt a Szíriusz B képes befolyásolni a fényes Szíriusz A csillag pályáját. A kísérő fényrendje 8.F. (A két égitest fényviszonya: 10 000: 1 Közben megállapították.42 27 000 108 .6. Ezek igen nagy sűrűségű égi objektumok. A fönti rajz a Szíriusz A és B relatív pályáját mutatja 1850-1950 között.W. hogy a Szíriusz B „fehér törpe”.3 Szíriusz B 11.034 sűrűség 0.0003 százalék.4 0. A Szíriusz A sűrűsége a Szíriusz Bhez viszonyítva 0. Az alsó rajz az 1930-as pozíciót ábrázolja. ami egy 47 000 km átmérőjű fehér törpe. 0.

04 ± 0. ez megfelel 7x7 évnek. saját pályáján kering nagy a sűrűsége. A dogonok tudása A Szíriusz nem a rendszer központja.Mai tudásunk A Szíriusz A mozgását befolyásoló Szíriusz B-t csak a múlt század közepén fedezték fel. A Szíriusz B keringési ideje A Digitaria keringési ideje 50. „fehér törpe”. Robert Temple amerikai nyelvész a dogon mítoszok és a modern csillagászati kutatások alapján lerajzolta a Szíriusz B keringési pályáját. ezt a csillagot a dogonok soha nem látták. Pályájának meghatározásához a legerősebb távcsövekkel végzett intenzív kutatások vezettek.09 év. A Szíriusz B fehér törpe. amelynek létezéséről tudtak. egy apró csillag pályájának. A feláldozott törzsfőnökök anyagi és szellemi alkotórészei a Digitariára vándoroltak. A Digitaria végtelenül kicsi. s befolyásolja annak keringését. a Szíriusz körül. minden élet csírája. a Digitariának középpontjában van. mintegy 50 év. A Szíriusz B apró csillag. A Digitaria a legnehezebb amelynek fantasztikusan csillag. amelyet így kommentált: 109 . de számukra láthatatlan maradt. azaz 7 törzsfőnök uralkodási idejének. Keringési pályája a világ közepe. A Szíriusz B láthatatlan volt. illetve akkor észlelték.

ugyanolyan irányban és ugyanannyi idő alatt kerüli meg a Szíriuszt. amelyről a mítoszok még említést tesznek. Mindenesetre az a felismerés. amely nagyobb. mint a Digitaria. jóllehet nem tudni. A dogon mítoszok tudósítanak az Emme Ya csillagról is. Eszerint ugyanis az Emme Ya csillagot egy bolygó kíséri. Szintén 50 évenként.A hasonlóság olyan elképesztő. amit a dogonok már régen — milyen régen? — tudnak. hogy még a gyakorlatlan szem is rögtön észreveszi. Tudnak még a Szíriusz egy harmadik kísérőjéről is. A tények magukért beszélnek: a dogon törzs hihetetlen és egyetemes tudással rendelkezik a Szíriusz A-ról és a körülötte keringő Szíriusz B-ről. Mégis már maga a tény elképesztő. amelyet az „asszonyok csillagának” neveznek. hogy Földünk forog a saját tengelye körül. Nem szükséges elővenni a milliméterpapírt. A dogonok Szíriusz-rendszerének remélhető bebizonyulása után csillagászainknak komolyan kell venniük azt a szorgalmi feladatot is. hogy egy primitív néger törzs egyáltalán felismeri egy égitest saját rotációját. 110 . amelyet Varga-csillagnak neveznek. vajon földi vagy Digitaria-évről van-e szó. nem is olyan régi. Valószínűleg csillagászaink egy napon azt is felfedezik. A dogonok viszont már ősidők óta tudták. de négyszer könnyebb annál. hogy a Szíriusz B egyáltalán nem az egyetlen kísérője a ragyogó Szíriusznak. hogy a galaxisok spirál alakban forognak. A két ábrázolás közötti azonosság a legkisebb részletekig garantált. de pályája hosszabb. nevezetesen azt. hogy a világ alapvető mozgása a körforgás! Ma már mindenki tudja. távolabb van a Szíriusz minden más bolygójánál és velük ellentétes irányban kering. Meglepő átfedés tapasztalható tehát a modem tudomány és az ősi mítosz között! A dogon hagyományok szerint a Digitaria egy év alatt megfordul maga körül. vagyis jóval távolabb van tőle. mint a Digitaria.

amelyen át a dogon-sztorit — hipp-hopp! — eltüntethetik. Okosabb lenne. ha megkérdezné valaki. valaki. hogy a Szíriuszról való ismereteket véletlenül nem egy Afrikautazó vitte magával a barátságtalanul forró országba. Így még nem rendelkezünk azokkal az ismeretekkel. Így fantáziám termékei nem befolyásolhatták őket. ugyanúgy. hogy a dogonok mítoszainak valóságalapja van. s az én könyveim is mintegy húsz évvel ezután jelentek meg.Az Emme Ya és a Varga-csillag adatait még nem tudták felülvizsgálni a csillagászok. mint én. Miért kellett volna — minden dogonok istenére — két elismert tudósnak ilyenfajta sztorit kitalálnia? Nos. ők tényanyagot hoztak magukkal az afrikai bozótból. aki egy szempillantás alatt képes vagyok tiltakozni a „hit” megfogalmazás ellen. amelyek alátámaszthatnák azt. Lehetséges egyáltalán — hallom őket — „elhinni” a francia kutatók állításait? Nocsak. hogy kritikusaim milyen kétségbeesetten keresgélik azt a kiskaput. század felfedezéseiről? Ennek az utazónak nagy tudású csillagásznak kellett lennie — és minden bizonnyal részleges elmebajban kellett szenvednie. Még nem áll rendelkezésre az a berendezés.5 fényévnyi távolságban lévő égi objektum minden kísérőjét tanulmányozni lehetne. nocsak! Hogyan kerülhetne itt szóba a „hit”? Griaule és Dieterlen komolyan vették a feladatukat. Különben hogy jutott volna eszébe az az abszurd dolog. a holdraszállás még utópiának tűnt. amellyel egy 8. Kiskapu kerestetik! Szinte látom. aki már előre tudott a XIX. hogy éppen primitív néger törzseknek adjon először felvilágosítást a Szíriusz láthatatlan kísérőjéről? 111 . Amikor a két francia tudós 1951-ben előterjesztette beszámolóját.

Keserű csalódást kell okoznom minden szkeptikusnak. A maszkok mellett a tartóedények hagyományát is a XII. Minden család kapott belőle egy kis adagot. akik az utolsó szalmaszálba kapaszkodva valahol egy nagy ismeretlent keresnek. akiknek emlékei alapján következtetni lehet a régi Szigui-szertartásokra. Hosszú idők óta minden hogon (a falu elöljárója) kötelességei közé tartozott. a dogonok hazájában arról. hogy ükapja már nyolc generáció edényeit birtokolta. 112 . amelynek kezdeteit az etnográfusok a XV. hogy „tartót” fonjon a majomkenyérfa rostjaiból. ebben erjesztették az első rituális sört. Ongnoulou Dolo. megtartásuk a Szíriusz B ismerete nélkül aligha volt lehetséges. X-nek viszont már évszázadokkal ezelőtt csillagászati ismeretterjesztő tanfolyamot kellett tartania Maliban. Ennek a Mr. amiről a kor csillagászainak még fogalma sem volt. századra teszik. Az ünnep után az italtartókat felfüggesztették a hogon házának mestergerendájára. de bármikor is kezdték e szertartásokat. A Szigui-ünnep alatt a családi „söröshordót” hozzáérintették a hogon „bödönéhez”. aki informálta a dogonokat. A tartály vízálló volt. a törzs egyik legöregebb pátriárkája elmondta. Az etnológusok viszont egyáltalán nem biztosak abban. s ezt hozzákeverték saját erjesztett italaikhoz. hogy az első Szigui-ünnep időpontja erre a korai dátumra tehető. nevezetesen a Szíriusz B-ről! A Sziguimaszkok egy olyan gyűjtemény részei. azt meghívom egy Maliba történő utazásra! A vörös fonal mentén kell folytatni a varrást! A dogonok törzsében még élnek azok az öregek. Aki bebizonyítja azt. mert másként — ezt becsülettel be kell vallani — azok tudása egyszerűen megmagyarázhatatlan. századig vezetik vissza a dogonok. hogy az elismert nyugati tudomány ebben az időben már ismeretekkel rendelkezett a Szíriusz B-ről.

de ezt én soha nem is állítottam. A ma rendelkezésre álló távcsövekkel más naprendszerek bolygóit nem tudjuk megfigyelni. persze bizonyítékok nélkül. ez nem változtat a tényeken: a dogonok már az idők hajnalán ismerték a Szíriusz B-t. Ha más már nem segít. amely az űrben forgott. Adatok a „honnan”-ra Madame Geniéve Calame-Griaule 1970-ben kiadta akkor már elhunyt édesapja könyvét. Akár vannak bolygói a Szíriusz-rendszernek. s ilyesmi nem szerepel a dogon mítoszokban sem. A bolygók ugyanis — a két nap között feltételezett bonyolult gravitációs viszonyok miatt — „lehetetlen pályán kell hogy keringjenek” a két központi égitest körül. Amma teremtette a csillagokat a földcsomóból. Ebben megtalálható. akár nincsenek. hogy a dogonok HONNAN szerezték tudásukat. a „Fekete genezis”-t. akkor ma az akupunktúrát vagy a parapszichológiát veszik elő. „Hiszen ez egészen egyszerű! Valaki valahol valahogyan egy dogon agyát különleges képességekkel ruházta fel. máris hallom a szuper okosok ellenvetéseit. Amma volt az egyetlen ősisten. tehát onnan nem jöhettek földönkívüli lények. s ha mégis kialakult. s az utóbbival próbálják az irracionális dolgokat magyarázni. hogy a Szíriusz B nem bolygó. A szelleme kikötött a Szíriusz B-n és onnan szerzett minden tudást!” — Látják kérem. Sokan vitatkoznak azon. Ezek a mai vélemények. S nem is volt távcsövük.Ha én — kell-e nyomatékosan hangsúlyoznom — ragaszkodom ahhoz. hogy a dogonoknak földönkívüliektől kellett kapniuk a tudásukat. Igaz. 113 . hordozhate életet. ilyen egyszerű a magyarázat. hogy egy kettőscsillag körül létezhet-e bolygórendszer. Ott ugyanis szatellitákról esik szó.

Az szinte természetes. a dogon főpap így mesélte: A Föld életereje a víz. hogy Nommo földi munkája végeztével visszatért az „égbe”. hogy „víz van a kőben” viszont új és elképesztő. hiszen minden földrész mitológiájában — ha csak egy kicsit is ismerjük őket — előfordul ez az elem. . Maga a kő adja ezt az erőt. ami körülbelül ötmilliárd évvel ezelőtt szétrobbant és milliárdnyi részre hasadt szét.Ez a hagyomány kísértetiesen emlékeztet engem arra az elméletre. A Föld. hogy a Szaharában és a szavannás területeken a kövek többnyire csak bosszúságot okoznak. Amikor a Holdra telepített űrkolóniák túlélési lehetőségeit vizsgálták. Hogy a kőben víz van. ez vadonatúj ismeret. . Az ősrobbanás e teóriája a vidáman hangzó Big Bang (nagy robbanás) néven vonult be a szakirodalomba. Hosszú idő alatt az így létrejött tömegelemek végtelen számú galaxissá rendeződtek. hogy valaha a világmindenség összes anyaga egy úgynevezett őstojásban volt összesűrítve. Az az állítás. mert a nedvesség mindenben benne van. Előfordult vajon Amma isten neve a Big Banggal kapcsolatban? Kőből való víz Ogotemmeli. Merész ötlet a mítosz mesélőjétől ez az állítás. hogy a holdkőzetből hidrogén és 114 . . felmerült az az ötlet is. . . amellyel a tudomány az univerzum keletkezését magyarázta. akiktől később nyolc ős származott. . Nommo leszállt a Földre és olyan növények palántáit hozta. . Georges Lemaitre belga fizikus és matematikus (1894-1966) arra a gondolatra jutott. Ezek az ősök végtelenül hosszú ideig éltek. ha belegondolunk. . a növények és az állatok teremtése után Nommo megalkotta az első emberpárt. amelyek még az égi mezőkön is teremtek.

lejöttek a Földre. nem a mi planétánkon nőtt fel. Ogotemmelinek köszönhető az a gondolat. Hogy tovább élhessenek. földművelésre vonatkozó „előjegyzési naptáruk”. Számos információval rendelkeztek a Naprendszerről. Ebből kitűnik. Rögtön a karantén jutott az eszembe! Tételezzük fel. hogy a dogonok csillagászati ismeretei messze túlhaladták a már ismertetett adatokat. nem is voltak földi elődei. és tilos volt őt vagy kísérőit meglátogatni. bár minden teremtményhez hasonló volt. Ezért Nommónak és társainak nem volt szabad érintkezniük saját teremtményeikkel. de megjelentek az életet veszélyeztető földi baktériumok is. és volt egy speciális.oxigén kivonásával. A sápadt róka Első könyvük után tizennégy évvel a Griaule — Dieterlen szerzőpáros újabb könyvet jelentetett meg a dogonok ismereteiről „A sápadt róka” címmel. Ogotemmeli: Amikor emiatt tisztátalanná vált. hanem ismertek egy Nap-naptárt is. amely csak első pillantásra tűnt rejtélyesnek. A legelső ember-ősök megkísérelték — áll a feljegyzésekben — felkeresni az égben alkotójukat. majd elegyítésével „vizet lehet fakasztani”. hogy Nommo. egy asszony miatt mégis megszegte a tilalmat. a Jupiterről és a Vénuszról is. A dogonok nemcsak a Szíriusz-naptárt használták. Egyikük. Nommo. mégis külön élt az emberektől. el kellett őt a többi égiektől választani. mert itt megtisztultak. Az űrben otthonos Nommo tehát megalkotta „földi képmásait”. hiszen saját életüket is kockáztatták volna. 115 . a földönkívüli. Ez az élet aztán a Föld bolygó körülményei között fejlődött és alakította ki környezetét. Nommót. akiből az első földi kovács lett. ha valamilyen fertőzést kapnak tőlük.

hogy a saját fordításában minden mítosz tartalmazza a görög „szó”. a NATURE foglalkozott a Szíriusz-rejtéllyel. Na és? Változtat ez valamit a tényeken? Vagy a dogonok voltak az elsők. „közlés”. században a mozlimoknak Timbuktuban (Mali) virágzó egyetemük volt. s ezt 116 . A vancouveri egyetem csillagászprofesszora. Viszont csupán a dogonok hagyományaiban szerepel egzakt módon a Szíriusz B! Hajlandó vagyok elfogadni Ovenden professzor ama feltételezését is. Az ismert tudományos folyóirat. Évszázadokon át a néger törzseknek nem volt semmiféle csillagmegfigyelésre alkalmas optikai eszközük. A történelem emlékezete — a mítoszok A dogon mítosz kitűnő példa arra. „elbeszélés” fogalmakat. . nem ismerték az algebrát. hogy a XVI. hogy bemutassam a dogonok tudásáról szóló feljegyzések kiegészítéseit is. A mítoszok időtlen hagyományaikból valóságigényt merítenek. Michael Ovenden azzal magyarázta a dolgot. görög és egyiptomi ismereteket is. egyiptomiak és a görögök is. ennek ellenére olyan tudással rendelkeztek. s itt tanították a sumer. Tulajdonképpen — ez vitathatatlan — nem lehetnének e tudás birtokában. . ha jobban belemélyednénk a dogon ismeretekbe. vagy ez a tudás már régebbi. és birtokában voltak a sumerok. akik pontosan ismerték a Szíriusz B-t. amelynek mi csak éppen száz éve jutottunk birtokába. hogy ez a tudás egy még régebbi múltból ered. A fentieket csak azért jegyeztem meg.Túl messzire vezetne.

A mítoszok keletkezésük idején valós.Kőbe vésett mitológia. Az első 117 . Szárnyas istenség a mexikói Colimamúzeumból. megélt eseményekről szóló beszámolók voltak. tudomásul is veszik.

ha meghallod. amin néhány nagyokos tovább botorkál. annyira pontosan — de fakultások szerint mégis annyira különbözően — interpretálják az ősi mítoszokat. számára a mítoszok értelmezésre szoruló jeleket és titkosírásokat tartalmaztak. Az a benyomásom. 118 . s ha rálelünk a mitológia velejére. Adj egy etimológus. hogy az urak valamikor együtt kergették a labdát az elődökkel. Valahol a világban egy ásatás során egy többméteres homok-vagy kőréteg alól előkerül egy cserépdarab. ma már nemritkán csak romhalmaz. hogy a különböző területek szakemberei mi mindenre gondoltak a szöveg olvasásakor. hogy Karl Jaspers filozófus (1883-1969) nemigen hitt a „tudományos babonákban”. mások meg gyorsan a szőnyeg alá söprik. hogy ami tegnap még bombabiztosnak számított. A történelmi tudat kezdetei a mítoszok keletkezésének korába nyúlnak vissza. amiről meséltek. majd egy régész fantasztikus történetet kanyarít köré: elmeséli. Megtalálni a lényeget! Véleményem szerint a mítoszokat nem szükséges szóról szóra. Csodálattal fogod hallani. A mítoszkutatás maga bizonyítja. valláskutató vagy filozófus kezébe egy ismeretlen mítoszt. mikor és miért laktak itt. mit hittek és milyen fantasztikusan ködös kifejezéseket használtak. kinyílik a korai történelmünkhöz vezető kapu is. mondatról mondatra elemezni. Nem érdemes az ingatag alapokkal foglalkozni.mítosz-elbeszélők nem igényeltek sokértelmű kommentárt: nem is igen értették. Érthető. hogy kik. hanem meg kell találni a közös nevezőt.

hogy a történetek esszenciáját maguk a mesélők sem értik. Az én kíváncsiságom roppant zabolátlan. miért 119 . Szeretném tudni. Milyen volt a „személyiségük”. milyen anyagból voltak gyúrva.Megszőtt mitológia. Ha valamelyikük csupán szellemalak volt. hogyan láthatták és miként beszélhettek vele? Egyáltalán miért látszottak „isteneknek”. e. Sokkal hasznosabb lenne a lényeget keresni. mi a helyzet a mitológiai istenekkel — milyen körülmények között jelentek meg. A mondatokból időzített bombaként bukkan elő egy-egy szó. amit generációk cipeltek. azt kellene kibogarászni. A dologban az a groteszk elem. 200 körül készült perui köpenyen. Nagy technikai tudással ábrázolt szimbolikus alak egy Kr. mit cselekedtek és mi volt ennek az értelme. amely a ködös kifejezésekből és a nehezen érthető képek rejtekéből hámozható ki. s ledobni végre azt a ballasztot.

fölényüket? Miért nem maradtak itt? Miért mentek vissza állandóan égi bázisukra. hogy a mítoszokat a mai idők rendszeréből szemléljem. és hol volt ez a bázis? Miért ígérték meg mindig. Gyümölcsöző rendrakási kísérlet! 120 . izgalmas foglalatosság. s élvezettel látjuk. hogy visszatérnek? Vajon ezek az istenek minden földrészen valóságos lények voltak. mindenféle fáradságos filozófiai szófacsarások nélkül. a biológusok szeniorja Adolf Portmann professzor (1897—) jellemzése szerint a tudomány csupán „az emberi szellem rendben tartásának kísérlete”-ként fogja fel a mítoszokat.munkálkodtak és szórakoztak éppen a mi Földünkön? Mire volt jó. Honfitársam. RENDET. csak a többi tátongott kietlen ürességgel. növénytermesztés és állattenyésztés kialakulása is. hogyan telnek meg a sorok egymás után az odaillő bélyegsorokkal. tudásukat. hanem fel kell őket ismerni. RENDET szeretnék tenni a mai tudomány zavaros dolgai között. hogy az afrikai hagyományokat is megvizsgáljam. Ez az a szempont. Rendet tenni valamiben egy olyan bélyeggyűjtőnek. A dogon mítosz arra késztetett. Az ősi teremtésmondákban szereplő „híreket” alapvetőnek tartom. Az én mítoszokból álló gyűjteményemben a görögök üres mezői már majdnem teljesen beteltek. a világ keletkezéséről szóló tárgyilagos közlés. Üres mezőkkel kezdődik. mint amilyen én is vagyok. de ide tartozik az első értelmes lény „születése” és az emberi kultúra kezdetei: a földművelés. hogy demonstrálják hatalmukat. ezekben nem hinni kell. amely bátorított arra. vagy csupán az elszabadult képzelet termékei? A közlések lényege számomra az istenek jövetelének és viselkedésének egzakt ábrázolása.

sz. Nem lehet biztosan tudni. Olmék szobor a mexikói San Lorenzóból. ami nyilvánvalóan az ősi időkre utal. olyan megfigyelő állásban. üres mező: az ég Milyen jellegzetességei vannak az égnek az afrikai mítoszokban? A mitológiai kifejezések elemzésével foglalkozó Kőbe vésett mitológia. embert vagy majmot ábrázol-e. Mindenesetre ez a 20 tonnás monolitból mintázott lény egyenesen az égiekre tekint.Rendrakási kísérlet AFRIKA 1. 121 .

föntről jövő meglepetés ellen. Bár a népek bőrszíne. akik az égre vonatkozó minden korszerű tudással együtt egy elképzelt álomvilágba viszik az embert. JALUOK: Apodho ősatya feleségével és minden kultúrkincsével együtt leszállt az égből. vallások és rítusok vonzásában élhettek. másfajta kultúrák.szakirodalomból tudom. A lakott ég Hadd említsek néhány példát a lakott égről. Sajnos ilyenformán a mítoszok továbbra is egy ellenőrizhetetlen irracionalitásban „lebeghetnek”. testmagassága. Ezért nem tehetek szemrehányást a régebbi idők mítoszkutatóinak. Nagyapáink idejében ez akceptálható óvintézkedés volt minden. amelyek egy nagy ablakon keresztül bepillanthattak volna a „semmibe”. társadalmi és politikai struktúrájuk eltérhetett egymástól. ahonnan mindenható követek érkeztek a Földre: MASZAJOK: Az égben isteni párok örök életű gyermekeket nemzettek. nem voltak óriásteleszkópok. hogy az ég lakott hely. Hiszen akkor még nem volt űrhajózás. mégis mindegyik nép úgy képzelte. hogy az ég tulajdonképpen reális világ. szellemi fejlettsége különböző lehetett. tulajdonképpen „semmi”-ként szerepelt. . . amelyben egyedül a mi Tejutunkon 20 milliárdra becsülik a csillagok számát. hogy elődeink képzeletében az ég nem létező valamiként. 122 . és hogy a testet öltött istenek onnan jöttek le hozzájuk. akik közül néhányat leküldtek a Földre. Mindazonáltal az afrikai népek — törzsek — számára az ég mindig is egyértelműen lakott világ volt. Akkoriban még nem tudták.

Mitológia technikai ábrázolása. amire a „ primitívek” képesek voltak — különösen érdekes a „ toló fúvóka” . Az észak-amerikai navajo indiánok mintha rajztáblán örökítették volna meg az általuk megfigyelt „ isteneket” . amelyet az istenség lábai közé applikáltak. 123 . Figyelemre méltó az a szimmetria.

szellemlények társaságában. növényeket termesztett a Földön. amely Északkelet-Afrikában él. akiket isten teremtett. hogy az űrben jár.MADI-MORUK: Az első emberek még az égben laktak. akinek nem áldoznak és nem folyamodnak hozzá. s az állítólagosan primitív emberek hittek ebben! A maszájok nagy törzse. majd lehozta az égből az állatokat. A maszájok hite szerint az istenek kimondottan daliák voltak. azt a másik felépítette. Ősistenük Rugaba. egy hosszú láncon leereszkedett a Földre. Miután itt utódokat nemzettek. fehér és fekete ősistenekről mesél mítoszaiban. NYIRÓK: Isten küldte le az égből az első emberpárt. Az istenek — mint kiderült — megosztották földi feladataikat egymás között. mert amit az egyik tönkretett. a fújtatót ás sok minden mást. Ezek a felhők országából ereszkedtek alá. a gereblyét. KIVU-PIGMEUSOK: A törzs ősatyja az égből szállt le. tőlük származott az emberiség ősatyja. Éppilyen cselekménydús a zibánok mítosza is. (Ma már persze minden gyerek tudja. Az égben állatok is voltak. akikkel hosszú időt töltött a sötétségben. Amikor a kék madár összeragasztotta az égi létrát. élénk forgalom kezdődött az ég és a föld között. mert tudják. magukkal hozták a gabonát. Amikor vége lett a sötétségnek. GANDAK: A két ősasszony az égből szállt le. Szép kis forgalom lehetett a lakatlan semmiben. a Holdat és a csillagokat. BENA-LULUÁK: Az isten négy fiát küldte le a Földre. Két lányuk és két fiuk született. visszatértek égi otthonukba. a kaméleon és a Hold. KULUVÉK: Az első emberpár az égből jött. Rugaba megalkotta az első embert. akiknek még farkuk volt. legalábbis a holdraszállás 124 . miután már gondoskodott a számukra megfelelő környezetről. ASANTIK: Hét ember. aztán a fehér isten megteremtette a Napot. kék. a fejszét.

és előjön belőle minden létező dolog. Megjelenik előtte az ősanya. Apropó: a földönkívüliek itt nem halhatatlanok! Az isteni alkotó 2. A felső része gomba formában az ég felé emelkedik. s odakint végtelennek látszó sötétség honol. Mondáik szerint az égben lakik. Legfőbb égi urukat Tororutnak hívják. és közeli rokonaik a szukok. A nandi törzsnek van egy nyelvtörő nevű istene is: Chepkeliensokol. csak szárnyai vannak. Ma már azt is értjük.tévéközvetítése óta. hogy az úr egyenlő az éggel. a valódi világhoz hasonlóan. Természetesen nagyon csábít. A tojás szétpattan. s csak azért nem teszem. mert úgy járt. hasonlít az emberhez. miért akkor alkotta meg Rugaba az első embert. üres mező: technikus istenek Kenyában. a tűz. A Kilimandzsáró környékén élő dzsaggák úgy tudják. sz. mert 125 .) A már százszor is lefestett ég a tudományos kutatók szerint a primitív népek számára a határtalan boldogságot és az örök életet jelenti. az alsó lent marad. a régi afrikai elbeszélők mítosz-ege semmiképpen sem nirvána. amikor vége lett a sötétségnek. A név lefordítva azt jelenti: a dolog a kilenc sugárlábbal. Nem. amikor megérkezett a mi bolygónkra. mint a feledékeny asszony. hogy valakit visszaküldtek az égbe. aki elmulasztotta magával hozni az ajándékokat. vagyis akkor. a Maszáj-sztyeppe és a Rudolf-tó között élnek a nandik. amelyeknek csapkodása villámlást kelt és dörgést okoz. hanem olyan hely. hogy kommentáljam eme ősi szemtanú jelentését. ahol élet és halál közel jár egymáshoz. Nem különös? A bantu törzshöz tartozó pangvák a következő figyelemre méltó mítoszt őrzik: A villám egy különleges tojásba van bezárva.

visszatért égi otthonába. Mavesének elege lett az egyedüllétből. hogy hasonlósága az általunk előállított modern technikai eszközhöz azonnal kiderül. sz. majd olyan tudatlan embereket teremtett. mederbe terelte a folyókat. de mestere volt a köles. aki egy napon gyomorgörcsöt kapott és hányni kezdett. Mavese igazán mindenre gondolt. üres mező: a Föld ősállapota A bemba egy zambiai néger törzs. pedig szünet nélkül esett az eső. minden csillagaival. Amikor elállt.annyira egyértelmű a jelentése. Kabezya isten lejött — na vajon honnan? — és rendet csinált. Egy alkalommal két ember is lejött vele a Földre. Mavese főisten elrendezte a vizeket. A napmelegtől 126 . még az undorító kígyók is az ő teremtményei voltak. Mavese alkotta meg az univerzumot is. ezért magához vette Muvadilát és erőteljesen nekilátott a nemzésnek. Magával vitt néhány embert. először növényeket teremtett. Amikor végre sikerült a Földet kielégítően benépesítenie. Mítoszuk szerint a Föld kezdetben sivár és iszapos volt. akiket később a tűzzel visszaküldött a Földre. A busongók törzsének mítosza tökéletes kronologikus leírást ad a teremtésről: Kezdetben a vízzel borított Földön sötétség volt. és mihaszna utódaikkal benépesítették azt. majd állatokat hozott le az égből. Aztán jött Bumba. akiknek csak törzsük volt. hogy minden népek atyja lehessen. Mindenütt a sötétség uralkodott. A Kongó déli részén elő pende törzs azt meséli. A Földön nem voltak folyók. A nagy esőzés és ami utána történt 3. a Napot és a Holdat. Először kihányta magából a csillagokat. sőt. hogy kezdetben nem volt idő. Szabályozta a vizek folyását. a kukorica és a pálma termesztésének is. a világos bőrű óriás.

De vajon mikor és kitől szereztek tudomást a mítoszok elbeszélői erről az elementáris körforgásról? A mítoszok ugyanis pontos sorrendben adják meg az események folyamatát: semmi — üresség — iszap — eső — napmeleg — szárazföld — növények — állatok — emberek — ételek — gyógyszerek — eszközök —tűz. hogy az „őslevesben” kezdődhetett az élet kialakulása. A mi ismereteink csak 1953-ból valók! Akkoriban végezte ugyanis dr. és a Föld meleg kisugárzása miatt gőzgomolyként felszállt. Bumba egyik fia kihányt egy növényt. kéksav és ecetsav molekuláit állította elő. Akkor folytatta a többi állat teremtését. ammónia és víz keverékét különféle elektromos kisülések hatásának tette ki. és bevezette az étkezési tilalmakat. Azután az isten fölemelkedett a levegőbe és eltűnt az égben. s ezzel szerves vegyületek. és megjelentek a homokpadok. cukrok és hangyasav. A nagy magasságokban lehűlt. hogy az őslevesből kialakult az első primitív életforma. Bumba eljött az emberek kunyhóiba. Végül kihányta a földi lényeket. Bebizonyosodott tehát. ő lett Bumba isteni földi helytartója. A szerves élet tehát kezdetben egy vizes masszában dinsztelődött. A tudósok feltételezése szerint 1. és sűrű eső formájában zuhogott vissza a talajra. meg a meteorkövet és a borotvakést.2 milliárd éve történt. Gyógyszereket is kihányt. ahogy Bumba létrehozta a földi dolgokat. azután az embert. 127 . Eltekintve attól a kellemetlen módtól. Miután a sokoldalú hányás útján megteremtődött a Föld. Egy embert megtett első királynak. főképpen aminosavak. amelyből minden többi növény keletkezett. Egy pár év ide vagy oda nem számít. Metán. Stanley Miller híressé vált kísérletét.kiszáradtak a vizek. a Föld keletkezéséről szóló ismeretek elképesztőek. először a fontosabb állatokat.

A luba (baluba) törzs a bantu népcsoport egyik ága. aki az égben lakik. Az afrikai mítoszok isten-szellemeivel viszont keményen kezet is lehetett rázni. s ő eljött. akiket csak egymás közti létben lehet elképzelni. amely magától szállt le. Ott sem lustálkodott. a Kongó felső folyásánál lévő Luabala és a Tanganyika-tó közti területen él. Mukulu először megteremtette a csillagokat. rögtön összes vizeivel együtt. 128 . aki teremtette. a vágyak végállomása csak képzeletben létezett. Istenük. Kongó déli részén. Bár Rurema églakó volt. és Rurema volt. sz. Kézfogás szellemekkel? A pigmeusok kis növésük miatt a görögöktől a „törpe” vagy „hüvelyk” nevet kapták. ismerte a földi világ minden dolgát. majd a Napot és a Holdat. Több nyelvjárásban is elmesélték. hogy az istennel együtt megteremtse a Földet. hogy legfőbb istenük Mukulu.Figyelemre méltó kvalitású genezis! Teremtőkedv 4. és teste is volt (!). . Utána létrehozta a világosságot. megalkotta a Földet. . üres mező: a „teremtő” Ha a mítoszok ege. trópusi erdőkben élt. vagyis szellemek. mert megteremtette az embert. A fönti kovácsműhelyben dolgoztak a kovácsok (!). és betelepítette az állatokat. A Föld egy erdőség volt. aztán elvetette a növények magvait. akik sosem jöttek le erre a Földre. akkor ott fönt — ha logikusan átgondoljuk — csak testetlen „alakok” lebeghettek. Imana fel tudott emelkedni az égbe. Az ő lakhelyük mindig az égben volt. Így szól a monda: Isten megteremtette Ruremát. A törzs a Kivu-tó melletti nedves.

Ősi. 129 . Tlapacoyában találtak rá. mexikói eredetű „istenalak.Mitológia — űrhajós alakban. az overall — félreérthetetlenek. Az űrhajósöltözék tartozékai — az arcvédő. a széles öv a ráerősített lámpával.

egy későbbi fejlődési fok vizsgálata számára különösen fontos tények az ókor fogalmai. hogy szántsák fel a földet ott. Unumbotte magokat és növényeket hozott a földi embereknek. mert az első névadás történelmi tény. Sőt. hogy az ég valamikor nagy vetőmag-kereskedés volt. Apodho növényekkel és állatokkal együtt szállt le a Földre — ez szinkronban van a bassarik mítoszával. azt az átadott intelligencia igazolja. és figyelmeztette őket. Maga is velük jött. Az isten hasznos tanácsot adott.és fogalomképzés. hogyan használják majd azokat. A Viktória-tó mellett élő jaluo törzs szerint ősatyjuk. Kyomba leküldött a Földre egy férfit két asszony társaságában. amely szerint az ég istene. hogy a valódi etimológia történelmi tényeket ad a kezünkbe. amiket még nem ismertek. hogy kezdetben az ég meghasadt és minden mag leszóródott a Földre. ahol még nincs feltörve. amivel tüzet lehetett csiholni. Világos. 130 .Ez után az atyai gondoskodás után egy kevésbé fő isten. és megtanította őket arra. Hogy ez a kezdet az égi látogatók megjelenése lehetett.történelmi tények A történelmi tudat ébredésekor történt a név. s egyúttal dúsan termő melegház. Ez a nagy tudású lény megmondta a bamba népnek azoknak a dolgoknak a nevét is. hiszen akkor még nem tömték tele a talajt kemikáliákkal. Mitológiák . Az afrikai mítoszokból arra következtethetünk. s a hajába rejtve értékes növénymagvakat hozott. A ruandai tussi törzs (Burundi) úgy tudja. Már 1870-ben elmondta Max Müller etimológus professzor a londoni Royal Institutionban tartott előadásán: Kijelentem. és egy olyan dolgot.

Ott valamilyen afrikai Noé lett belőle. A sokoldalú Maitumbe földi partner nélkül hét embert nemzett: saját magából.A dzsaggák ősatyja. és többé nem látták. De mivel a tyúk kosarát fönt felejtette. fákat. . Megpróbálom kiszedegetni az alaposan körülírt közlésekből a lényeget. Mugulu égi fejedelem banánt. a kukorica. s elhalálozott. s mellesleg feltűnik a banán. . . Minden élőnek van családfája. mert egyszerre volt férfi is meg nő is. . mert ott érte el minden halandó sorsa és elhunyt. . a rizs. A növényeket. hogy szépen egymás után fejlődtünk ki. mert a maszájok őt tartják ősatyjuknak. burgonyát. A maszájok rátermett fehér istene az első embert az égben teremtette. s Matiumbének nevezte el. . sürgősen visszament érte az égi melegházba. Ki tudta ezt az előidőkben? Kik voltak annak idején a tenyésztők. kukoricát és egy tyúkot hozott le magával. Manapság állandóan új termények kerülnek a piacra. Ebben figyelemre méltó dolog rejtőzik! 131 . Mugulu ege tehát nem volt a halhatatlan boldogság paradicsoma! Egyébként ugyanígy járt az égi asszony. vissza kellett mennie érte az égbe. Mindnyájunkban megvan az az antropológiai kényszerképzet. Miután a fehér isten gondoskodott a megfelelő életkörülményekről. leszállította Maitumbét a Földre. ha rendezzük a válaszokat. vagy az importőrök? Vigasztalan emlékezés: nemzés partner nélkül A maszáj mítoszok elgondolkodtatóak. Unyoro is: a magok közül kifelejtette az eleusinét (egyfajta fűféleség). talán feleletet kapunk a nyitott kérdésekre is. állatokat bonyolult eljárásokkal keresztezik. Mivel a teremtők nyilván hozzáértő szakemberek voltak. babot. Szóval az első földi lény egyszerre férfinak és nőnek is teremtetett.

Ha elődeink primitívek is voltak — volt szemük és nem voltak ostobák. de vajon honnan tudták a négerek. nagyon is testi valójukban. mert az ég végtelen és elérhetetlen. De létezhettek olyan lények. örökösöket létrehozó műveletet. akik egyszerre nők és férfiak is? Hogy is volt ez az érthetetlen. ráadásul okos és hasznos tanácsokat adtak. hogy még később is szívesen elbíbelődök vele. hogy a Hold képén „sebek” (kráterek) vannak? Nyitott kérdések Lábjegyzetek helyett csak néhány kérdés: Az etimológia tudománya szerint elődeinknek el kellett képzelniük az égben lakó „isteneket”. Ez csak egy apró sztori. méghozzá egy nagyon is eleven égben. Ha körülnéztek. Természetes tehát. A Nap dühös lett: Vétkeztél! — rivallt rá a Holdra és sebeket égetett az arcára. s ragyogó csillagaival egyszerűen a boldogságot jelentette számukra. s hozták a legszükségesebb dolgokat tartalmazó csomagjaikat is. láthatták. 132 . s majdnem mindenki buzgón gyakorolta ezt a gyönyört keltő. azaz Napsugár asszonyról és Hold férfiről. A nbonga-ambo törzs rejtélyes történetet mesélt „Missis Sunshine and Mister Moon”-ról. Azóta láthatók foltok a Holdon. hogy az elődök „istenei” az „égben” laktak. A Nap és a Hold együtt készítették ételüket. ahogy a magukfajták párosodtak. ám egy ízben a Hold odaégette a májat. De hát hol kereshették volna máshol az isteneket? Hiszen valamennyien föntről ereszkedtek le. mesterséges teremtési vagy nemesítési aktus? Ez annyira figyelemreméltó dolog.

amikkel generációkon keresztül foglalkoznak. Az Alpok fölött ragyogó hajnalfény egy hegylakónak távolról sem olyan különleges élmény. Ha mindig így lett volna. Ezek a hétköznapok részei. de mindez kezdetben érdekes esemény volt. Szenzációkról szóló tudósítások Minden bizonnyal vannak olyan szenzációs események. hogy a magot el kell vetni. és amiket az egyik nemzedék mindig a következőre hagyományoz. az állatokat tenyészteni kell. akkor én is csupán elgondolkodtató költői képzeletnek vélném a dolgot. egyetlen szót sem vesztegetnék rá. mert olyan iszonyatosan hihetetlen kísérőjelenségek vették körül. A holdraszállások ismétlődtek. Ez mind csak véletlen lenne? Az emberek feltételezhetően minden időkben a szokások rabjai voltak. mint az ablakon kitekintő nyaralónak. a hírekben már csak pár mondatot szentelnek a témának. Ez volt aztán az újdonság! Ezt feltétlenül 133 . Ez olyan élmény volt. A mindennapi élet számos folyamatát egyszerűen átvettük elődeinktől. Az érdeklődés is csökkent. A derült égbál bonyolult nevű istenek szálltak alá különleges közlekedési eszközeikkel. és meg kell nevezni a környezet dolgait. az addig elképzelhetetlen álom rutinfeladattá vált. és már nem is igen beszélnek róla. Amikor az első űrrepülés után az asztronauták egyenesen a Csendes-óceánra szálltak le. Ami gyakran ismétlődik. ami talán a négyévenkénti olimpiai győzelmekhez hasonlítható. hétköznapivá válik. Azelőtt is és ma is a régi kerékvágásban élnek. az embereknek elállt a lélegzetük.Ha csak egyszer-kétszer fordult volna elő az ég meghatározása. Magától értetődő. és az isteni cselekedetek ábrázolása a teljesen egyező hagyományokban. De a témák „a cappella” teljesen megegyeznek.

annak egyik csillagán van az otthonom. majd egyre bátrabban közeledtek. hogy nagy zajjal egyenesen az égből szállt le közéjük. Úgy érzem. Ha a mítoszokat modern szemüvegen át nézzük. hogy az egészben nincs semmi különös? Az ügy rögtön tisztázódhatott volna. Azt tapasztalták. A primitív őslakosok rémülten húzódtak vissza barlangjukba. Hogyan keletkezhet egy mítosz? Megpróbálok kitalálni egy példát. amit érkezésemkor láttatok és úgy megrémültetek tőle! Csak fényszórók voltak. Ne féljetek a fénysugártól. azok meg vele! Az idő rövidsége miatt a lényeges dolgok magyarázatára — például arra. Csak még nem teremtődött meg a műértők világa. . . és kezdtek hozzászokni az idegen látványhoz. minden értékével együtt. ha a vademberek megértik. Aztán. hogy az idegen nem akar semmi rosszat tenni velük. mert látták és hallották. Fogjátok már fel! Ott fönt látjátok az eget. . mint ti. Hogyan tudta volna az űrhajós érthetően elmagyarázni. hogy asztronautánk nem isten — nem kerülhetett sor. 15 000 évvel ezelőtt Ausztrália kellős közepén leszállt egy űrhajó. előbb félve. a magam részéről betöltöttem az afrikai mitológia albumának jó néhány üres mezejét. amelyből talán mítosz keletkezhetett. ezért a vademberek istennek tartották. Ebben a gyűjteményben a dogon mítosz a „kék Mauritius”. meg kellett világítanom a földet. 134 . amíg az űrhajós egy kicsit meg tudta értetni magát a bennszülöttekkel — ő velük. Eltelt egy kis idő. amit az „isten” a saját nyelvén elmondott nekik: „Gyerekek.tovább kellett mesélni a gyerekeknek és azok gyermekeinek. világosan látjuk bennük a szenzációs eseményeket. értsétek már meg! Én éppen olyan húsvér ember vagyok.

. vagy hasonlóan „sűrítve” mesélhették tovább a szenzációs eseményt. az égben. amely ragyogóbb és forróbb volt a Napnál. amik idevezetik az áramot a generátorból. ami hasonlított az ezüstösen csillogó szőrméhez. körül kell írni valahogy a lezajlott szörnyű dolgokat úgy. Így. Azt sem fogadták volna el. Mindenki látta. . amely fényesebb és forróbb volt a Napnál. fényt. az istennek olyan ruhája volt. mint egy óriási madár. hiszen saját szemükkel látták az égből leszállni. kerek jármú. Erre pedig csak az istenek képesek. Úgy mesélik tehát. hogy a madár repül. . aki csak ott volt. hova szállok le. hogy a többiek is megértsék. . ha beszélik az idegen nyelvét. hogy jött VALAMI.” Az őslakosok még akkor sem értettek volna az egészből egy szót sem. Hogy meséljem el hát a gyermekeimnek? Ők csak azt tudják. Ez a VALAMI tojás alakú.hogy lássam. és leszállt a földre. mi is történt 135 . itt vannak a kábelek. és éppolyan kerek. A szókincs még kevés szóból áll. hogy nem isten. meleget ad. A Napot már ismerik: világosságot. aki kijött a tojásból. úgy repült. ha az ötödik generáció egy napon már nem tudja igazán elképzelni. Igen. . talán így: Jött az égből egy fénybe burkolózott. mint az ég dörgése. Ez a VALAMI iszonyú nagy zajjal érkezett. Nézzétek csak. Nem csoda. Igen. csodálatos ruhába volt öltözve. ez pedig repült. Az. Mi maradhatott meg minderről az agyukban akkor. olyan volt. . amikor az idegen űrhajós már régen az övéi között volt? Otthon. Az isten megjelent egy égi szekéren. tehát valamilyen járműnek kellett lennie. és kerek formájú. ami fénylő csóvát húzott maga mögött. A VALAMI a felhők közül jött és mozgott a levegőben. és veszélyesebb a kígyónál is. De hát a járművek a földön haladnak. Hogy mondjam el gyermekeimnek? Az agy „dolgozik”.

hogy képzeletbeli fáról van szó. ahogy akarja és tudja. Vajon a hozzáértő szakemberek. és úgy vélik. így ugyanolyan befolyások érték őket. De mit tudok tenni ellene? Miért kell egy adott történetet mesének álcázni? A kutatások eredményeit összevetve a következő eredményt kapjuk: A nép ugyanolyan történetet mesél. s honnan veszik a bátorságot. mire gondoltak az ősök. hogy a fa minden nap délig egyre nő. vagyis miben hittek! Hogy hangzik egy híres etimológus nyilatkozata a mitológiai folyamatok jelentőségéről? Az égig érő fa A különböző mitológiákban gyakran előfordul egy tölgy. hogy a törzsek közös ősöktől származtak. Zűrzavaros játszma Zűrzavaros játék van folyamatban. Kinek a kezében van az adu? Tapasztalatom szerint a mítoszok tartalmát meseként kezelik.tulajdonképpen. akik nem rendelkeznek isteni adottságokkal. Nem értek egyet ezzel. hogy a legkorábbi időkben elődeinknek mit kellett gondolniuk („minden kétséget kizárva”).vagy almafa. Ebből azt a következtetést vonják le. Mindenképpen csoda lehetett. este pedig lesüllyed vagy kivágják. A Napot egyébként aranyalmának is nevezik. mely agytekervényükből varázsolják elő azt. mert a filológusok 15 000 évvel később pontosan tudni vélik. hogy kijelentsék: pontosan tudják. hogy mit hittek valamikor. mint B nép. Értse mindenki úgy. hasonló külsejű istenségekről beszélnek. szerintem ez tévedés. De: az összehasonlító 136 . de semmi kétségem sincs afelől. hasonló eredetű szavakat használnak. amely a Napot tartja.

Ennek a rendszernek az az előnye. hogy gyorsabb és világosabb eredményre vezet. Az igazság keresése nem tiszavirág-életű dolog. és emiatt különféleképpen interpretálható. Mégis úgy látszik. Évszázadok óta mindenképpen vallási szempontból állították be a történéseket. szokásokról. Nehezen tudnám eltitkolni. magatartásformákról. Némely közlések pedig nincsenek összhangban a régi időkről és népekről rendelkezésünkre álló biztosnak mondott tudással. Ezek lényege számunkra nem mindig érthető. Hosszú ideig tartott. szinte rám van írva. vajon mit is jelentenek a mítoszokban említett ősrégi események. Természetesen mindegyik mítoszban rejlenek képzelgések és allegóriák is. ami távol áll a tudománytól. a tisztán tudományos magyarázatok még váratnak magukra.mitológiakutatás semmilyen felvilágosítással nem szolgál arról. hogy a mítoszokban rejlő adatok felvilágosítást adhatnak népekről. nyelvtudományi és néprajzi vonatkozásban a mítoszok jelentésével kapcsolatban. És éppen ma! A modern technika ismeretében ki lehetne hámozni az ősi hagyományok kemény magját a rátapadt szimbólumok közül. hogy a poétikus népköltészet tartalmát valóságos történelmi hagyományok szempontjából is megvizsgálják. míg végre megteremtődött az a lehetőség. hogy abban hiszek. mert a technika rögtön szállítja a mi időnkben funkcionáló tényeket is. Állandóan új kérdések merültek fel vallási. 137 . településekről. s ehhez a mítoszok nagyon is sok segítséget adhatnak. Aránylag időben felismerték. Érthetőség helyett ellentmondások Már a régi időktől kezdve nagy kedvvel tanulmányozták a mítoszokat.

mint a képek. amire még nem voltak szavaik. Család. s öt ujját mutatja. Néma beszéd Ami a mitológiát illeti. dörgés. és hogy beszéd nélkül nem lehetne gondolkodni. fogalmaik kizárólag az egyszerű mindennapi életre és a mindig visszatérő természeti jelenségekre korlátozódtak. állatok. halál fogalmakkal kapcsolatos dolgokat. A korai tudósítók szókincse nagyon szegényes volt. Az akadémiai gondolatfabrikálók sokat tanulhatnának a gyakran szidott technikától: Minden problémát vissza kell vezetni a legegyszerűbb változathoz. Tévedés azt feltételezni. Közben egyetlen szó sem hangzik el. víz és szél. rokonság. napfelkelte és naplemente. hogy egy lehetséges igazsággal eljusson a következőhöz. villám. akkor a kikiáltási ár máris 100 000 dollárra emelkedik. A technika nem szenvédheti a szükségtelen kerülő. vagyis azt. Az is matematika (annak egy gondolatmenete).Mérnöki körökben ezt „racionális munkának” nevezik. körül kellett hogy írják azt. A jelbeszéd éppoly közlést jelenthet. hogy a beszéd és a gondolkodás egymással összefüggő funkciók lennének.és tévutakat. betegség. ami még holnap is érvényes. az első munkaeszközök és primitív fegyverek — ezeket tudták kifejezni nyelvükön. Ahhoz kell keresni a megoldást. és maga a költészet is. amikor egy Sotheby-árverésen az utolsó sorban egy névtelen vevő fölteszi a kezét. nappal és éjszaka. Ezenkívül a tűz. hogy maga a nyelv tehetetlen. mert a tegnapi kiindulóbázis tévesnek bizonyult. Aztán ha egy gazdagabb vásárló kétszer öt ujját mutatja fel. a problémák változatai közül a legegyszerűbbet részesíti előnyben. növények. De ha olyasvalami történt. a Nap. dalok vagy a zene. ami 50 000 dollárt jelent. A 138 . Ebből keletkeztek az allegórikus képek. születés. Kezdetben ugyanis egyértelmű volt. mégis intenzív gondolkodás folyik.

A sumerok Kr. templomi adományok elismerésére vagy az adók befizetésének nyugtázására. 3000.Mitológia — pecséthengereken. számlák igazolására. 139 . körül kezdték használni a pecséthengereket okmányok hitelesítésére. e. A pecséthengerek hossza egytől hat centiméterig terjedt.

Nem utolsósorban azért. Senki sem tudja. Ez az anyag a túlértékelt „csomagolás” ellenére is felismerhető marad. Állandóan az eseményekhez kapcsolódik. A nyelv azonban nem állandó. mint amire a szó képes lenne. Nevetés. megszenvedett. Az első leírt beszédben szereplő keltezés is csak merész feltételezésekre adhat okot. hirtelen gesztikulálni kezdett. És én megértettem. aki még ma is kísért. s azóta a szavak értelme szemantikailag jócskán megváltozott. a fogalmak tartalma állandó változásban van. . és az „elbeszélést”! Emlékszem. aki a mítoszokkal foglalkozik. 140 . vagy nem látta elég kifejezőnek. A szóbeli hagyományok kézmozdulatokkal való kiegészítésének lehetőségét a kutatók teljesen figyelmen kívül hagyják. . Amikor nem találta meg a megfelelő szót. s ha valami új dolog merül fel. Különben is mindenki. mert a különböző korokban különböző kiindulópontok alapján vitatják a szavak jelentését. egyszer a Bemina-hegységben találkoztam egy havasi pásztorral. Egy hegyi manóról mesélt.jelek gyakran még többet is kifejeznek. hiteles tudósítást tartalmaz. megváltozhatatlan dolog. Fontosnak tartják a költői körülírásokat és akarva-akaratlan nem veszik figyelembe mindegyik közlés közös lényegét. sírás. milyen jelbeszéd kísérte a mítosz elmondását. valamikor az alig ismert régmúltban. artikulátlan felkiáltások töltik ki teljesen a szituációt. amely úgymond érintetlenül állta ki az idők múlását. más és más jelentést tulajdonít az egyes szavaknak. Szavak nélkül is. A mítoszok a mi nulla évünknél jóval korábban keletkeztek. A szó a tudós gondolkodók legkedvesebb mostohagyermeke. csak a fogalmat kell megtalálni hozzá. mert megélt.

amikor a sas így szólt Etanához: „Nézz le. hogy adjon neki egy csodatevő füvet. Keresztény ünnep egy bibliai legenda alapján. Égi utazás.” 141 . 669-629) ninivei könyvtárának feltárásakor került elé az eposzt tartalmazó agyagtábla. barátom! Milyen lett a Föld? És tekints a tengerre!” Etana lepillantott. e. Samas elküldte őt a sashoz. amelyben bolygónk nagy magasságból látható. aztán így válaszolt: „A Föld. Helyszíni tudósítás. mert az agyagtáblán megtalálható egy 5000 évvel ezelőtti hengerpecsét lenyomata is. A következő rész az Etana-eposz második és harmadik fejezetéből való: A legrégibb tudósítás a világűrből Etana buzgón könyörgött Samas istenhez. Ma a londoni British Museum-ban található. e. mit kíván Etana. Az megkérdezte. Asszurbanipál asszír király (Kr. Egyes részletei sokkal régebbiek. Akkor elviszlek egy csillagra — mondta a sas és elindultak. mint az akkád nyelvű Gilgames-eposz. Csodatévő füvet — válaszolta a király. itt őrzik az asszír-babilóniai irodalom legjelentősebb emlékeit. amely termékennyé tenné feleségét. El lehet olvasni a babilóniai Etana-eposzban. mikor keletkezett az eposz. hegyhez hasonlít. Nem tudjuk. amely Kr. A tenger meg távoli vízeséshez. Kétszer két óra hosszat röpültek már. barátom. Az Etana-eposz visszanyúlik egészen az emberi történelem kezdetéig. 2000 körül keletkezett.KÖZEL-KELET Mennybemenetel.

Ez a riport. hogy mit lát. Eagle has landed.” Egyre magasabbra emelkedett a sas az ember fiával és mindig szólt útitársának. állj meg. Úgy szólt akkor a sas Etanához: „Nézz le. Nem látta már a Földet. a tenger meg „kerek víztartó dézsa”. A tenger meg kenyérkosárhoz hasonlít. „A Sas leszállt!” Ugyanilyen tárgyilagosnak és megfontoltnak tűnik nekem az Etana űrutazásáról szóló jelentés. barátom. most egy kerek kalács. barátom! Milyen lett a Föld?” Etana válaszolt: „A Föld. sem a tengert. hadd térhessek vissza a Földre!” „Eagle has landed” — hangzott az asztronauták jelentése a houstoni űrközpontban. amikor az Apolló-11 holdkompja leszállt a szomszédos égitestre.” Újabb kétszer két óra röpülés után a sas ismét megkérdezte: „Nézz le barátom! Milyen most a Föld? És tekints a tengerre is!„ Etana lepillantott és rémület szorította össze a szívét. erdőhöz hasonlít. te barna sas! Én nem akarok az égre szállni. Végül a Föld csak akkora. 142 . Rákiáltott a sasra: „Állj meg. ezzel az elbűvölő szakasszal fejeződik be: Eagle has landed! (A Sas leszállt) „Nézz le. barátom! Milyen len a Föld?” „A Föld barátom. mint „egy kicsi kunyhó”. hogy nézzen lefelé és mondja el. mint a „világ legrégibb repülős meséjét”. amelyet Richard Hennig professzor már 1928-ban úgy ismertetett a Német Mérnökök Egyesületének évkönyvében.Kétszer két óra hosszat röpültek újra. A sas leszállt.

súlytalanul lebegő alakok az űrbégi és technikailag különösnek látszó eszközök a pecséthengerek félreérthetetlen motívumai 143 .Bolygórendszerek.

egyetlen nádkunyhó sem volt sehol. . jóval korábbra kellene datálnunk. hogy ez a nagyon korai teremtésmítosz tartalmazza mai tudásunk elemeit is (ősleves!) : Volt idő. sem a földnek nem volt neve. folyók.” 144 . e. mindkét oldalán teleirt agyagtáblán. akkor az ősatya és az ősanya — akik vizeiket összekeverve egy lestet alkottak. Már szinte alig képedtem el attól. a Teremtés könyve 31 verset tartalmaz. s idővel ketten születtek: Latemu és La-hamu. Összegyűjtetett minden fajtájú értékes írást. több mint ezer sorban meséli el a teremtés történetét. a világ teremtésének leírása. amelyeket I. amikor az óceán. s persze mind régebbiek voltak. az ősistenek még nem teremtettek semmit. nem voltak dolgok és a dolgoknak nevük. mint a bibliai történetek. Szargon összegyűjtött. amikor sem az égnek. Azokat az írásokat. . A Bibliában a Genezis. Fred Talmini amerikai asszirológus már több mint negyven éve dolgozik az agyagtáblák fordításán.A ninivei agyagtábla-könyvtárban megtalálhatók egy. a sokkal korábbi asszír szöveg hét. Lángok fölött a csúcson I. és a sorsok sem voltak meghatározva. a harmadik asszír világbirodalom alapítója haladó szellemű uralkodó volt. s azokból gigantikus könyvtárat hozott létre. Itt megtalálhatók voltak az özönvízről szóló tudósítások. a nemző és a tenger robaja mind megszületett nem voltak mocsarak. az őskezdet. Idézek Talmini hozzám írt leveléből: Az ősi asszír « isten » szó pontosan azt jelenti: lángok fölött a csúcson. 2334-2278). Szargon (Kr. házasságra léptek. a világ kezdetéről szóló mítosz részletei is.

145 .A pecséthengereken lévő domborma ábrázolások hatásos bizonyítékai az űrbeli látogatókra való emlékezésnek.

Mint a milyen a szivárvány mely a felhőben szokott lenni esős időben.) Utána pedig Dávid király basszbaritonja zengi: „Az Úr szava tűzlángokat szór. 18. Mózes is: „Az egész Sinai hegy pedig füstölög vala. mint egy sötét basszus.” Mózes II. a lángoló tüzet szolgáivá.” (Zsoltárok könyve 29.” (Ezékiel könyve 1. 19. könyve.) Megszólal a zsoltáríró szenvedélyes baritonja is: „A ki vizeken építi fel az ő palotáját. És látám izzó érczként ragyogni. 3-4. hogy egy férfikvartettről szól a híradás.” (Zsoltárok könyve 104. olyan vala a fényesség köröskörül. És fényesség vala körülötte. és a királyi széknek formáján látszék mint egy ember formája azon felöl.Talmini véleménye alátámasztja a földönkívüli látogatókkal kapcsolatos elméletemet. Az Úr szava megrengeti a pusztát. 26-27. akik a „lángok fölött. így kétségtelen. mint Ezékielnél! „És a mennyezeten felül. jár a szeleknek szárnyain. ami a Bibliában áll. mintha tűz lett volna. a csúcson” voltak. megszólal Jehova vallásának alapítója. A ki a szeleket teszi követeivé. a mely fejök felett vala. mivelhogy leszállott arra az Úr tűzben és felmegy vala annak füstje. látszék mint valami zafírkő. megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. — Károli Gáspár fordítása) Mivel a nyugati kereszténység mindent autentikusnak tart. Ilyen vala az Úr dicsőségének formája és látám és orczámra esem és hallám egy szólónak szavát. a felhőket rendeli az ő szekerévé. Lángok fölött a csúcson? Éppúgy. és az egész hegy nagyon reng vala.) És végül Mikeás próféta harsogó tenorja: 146 . királyi széknek formája. 8-9. a melyet mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva és lefelé látám. Aztán.

az akkori alkalmat és 147 . hogy az asszír pecséthengereken legalább nyolc különféle foglalatosságokkal bíbelődő alakot lehet felismerni. a völgyek pedig szétszakadoznak. A nyelvtudósok kétségtelenül fontos feladata. Hírneves etimológusok úgy vélik.„Mert imé kijő az Úr az ő helyéről és leszáll és lépdel a földnek magaslatain. mint a viasz a tűz előtt. És szétmállanak alatta a hegyek.) (Károli Gáspár fordításai) Fred Talmini úgy véli. hol vannak az gyökerek. s ezek nevének is figyelemre méltó értelme van. 34. . ha egyszer e régi fogalmakat lefordítanák modern nyelvre? Mondd. De szerintem van egy akadály. amelyen a leggondosabban kidolgozott kutatási eredmények is elbuknak: soha nem lehet megállapítani ugyanis a szavak és fogalmak keletkezési idejéből vett példát. mint a meredekről leszakadó vizek. a „Földhözkötözött” ARAYI a „Földi ember” RAYI az „Ellenőr” vagy a Megfigyelő” Mi mindent közölnének velünk ezek az asszír hagyományok.” (Mikeás próféta könyve 1. hogy a szavak értelmét a szótőre visszavezetve világítsák meg. hogy az egész mitológiát meg lehetne magyarázni a szótövek segítségével. Ezek a következők: RAMANI a „Fenséges” SAMANI az „Égi” (Samayi) KHALABI a „Révkalauz” SAPAQI az „Űrutazó” GABARI az „Óriás”. .

Mitológia — kőbe vésve. az akkori alkalmat és 148 . A kőkorszaki istenség súlytalanul repül a japán Fogape barlang falán lévő véseten. keletkezési idejéből vett példát.

a Nihongi harminc kötetben foglalja össze Toneri herceg történetét. akár ezeregy indiciummal. Nincs ebben semmi trükk. ez egyfajta hivatalos birodalom-história. mert gyökerei ismeretlenek. ha szükséges. amelynek legfőbb személyisége a Tenno volt. a Kijuki pedig az ősidők eseményeit tárgyalja. Pedig csak akarni kell. aki egy személyben császár. Éppen eme áttörés felismerését akarom segíteni. amelyeket szájhagyományok útján örökítettek meg írásban. Ám ha a fordításnál a modern technika adekvát kifejezéseit is felhasználják. Mire gondolhattak eredetileg? Ha erre nincs megbízható válasz. előjön a lényeg. A sintoizmus hagyományait három könyvben foglalták össze. Tenno — isten és császár JAPÁN Egészen 1945. A szövetségesek meg akarták törni a szorosan Japánhoz kötődő hagyományokat. Bár ezek a művek a Krisztus utáni időkből valók. amelynek következtében létrejöttek. s amelyeket ma nem lehet igazán megérteni. a sintoizmust —. 149 . mert attól tartottak — jogosan — hogy egy istenként tisztelt államfő kivonhatja magát a szerződések alól. akkor a szótő sem határozható meg. december 15-ig a szövetséges hatalmak betiltották a japán államvallást. isten és annak földi helytartója.eseményt. a Kojiki 712-ben íródott és a korai események történetét tartalmazza. keletkezését 720-ra teszik. ezért a császárt detronizálták. amiket valaha készítettek. csak előkerülnek azok a riportok. kétségtelenül a korábban keletkezett eredeti szövegek másolatai. azoké.

Ezért lett meg először az ég és csak utána a Föld. aki a Doppler-effektust az ősrobbanás megvalósulható ötletként ismertette. zavaros anyagból keletkezett a Föld. abból lett az ég. amikor azok egy égitest gravitációs terébe kerültek. csak káosz volt. . amikor az ég és a föld még nem váltak szét egymástól. ” Az univerzumban a nagy Big Bang még mindig „virulens”: a vöröseltolódással bizonyítható. A folyamat a szabadon áramló gázokkal kezdődött. ” Ma azt mondják a csillagászok.Ismét a Big Bang! Szabadjon emlékeztetnem olvasóimat a már vázolt Big Bang elméletre. . a súlyos. vizek. zavaros anyag csak nehezen tudott összeállni. a visszamaradt nehéz. kijelentette: az univerzum összes anyaga súlyos massza formájában egyesült egy ősatomban. finom dolgok egyesülése könnyű volt. Nihongi: „A tiszta. vagyis arra. képződtek. . és egy alakban volt a férfi és nő (!). finom dolgok egyesülése könnyi volt. . és csak utána alakult ki a Földnek egy bizonyos formája. a súlyos. ércek. hogy egy évmilliókkal ezelőtti folyamatban lehűlt a Föld. hogy az asztrofizikusok szerint a világmindenség keletkezése az ősatom robbanása következtében történt. zagyvalékos masszában rejlett egy csíra. és a zagyvalékos masszában rejlett egy csíra. . ásványok. A Nihongi szerint: „. Ezért lett meg először az ég. . zavaros anyag csak nehezen tudott összeállni. stb. Nézzük most a Nihongi bevezetését! A mai teóriával való fantasztikus hasonlóság ismerhető fel benne: „Az idők kezdetén. A tiszta. Ami tisztaság és világosság jött elő belőle. hogy a 150 .” Lemaitre professzor.

a sík területeknél 30-40 km-re a fennsíkok és a magashegységek esetén pedig 50-70 kilométerre. Dél-Amerika és Afrika tektonikai vonalainak folyamatos átmenetével támasztotta alá. továbbá az is. amely viszont az óceánok alól hiányzik. . mint azelőtt — különféle gázmolekulák lebegnek. A földkéreg legalsó határa a tengerfelszín alatt 8-15 km mélységben van. hogy kezdetben a földrészek egyetlen óriási kontinenst alkottak. zavaros anyagból keletkezett a Föld. Az elméletet Wegener a ma két távoli kontinens. Valójában a földkéreg egy gránitszerű rétegen nyugszik. mint almához a héja. Még nem telt el sok idő. gázzal telített folyadék a Föld legmélyén. amely úgy viszonyul planétánk egész térfogatához. s egyes darabjai eltávolodtak egymástól. Az asztrofizika szinte naponta fűzhet új strófákat az 6si dalokhoz. amely később. amelyet a tengerkutatás eredményei azóta megerősítettek. .” Földek. 2900 km mélységig tart a földköpeny. De ezt csak hasonlatképpen szokták említeni. Nihongi: „Ami tisztaság és világosság jött elő. . hogy a Föld külső burkolata a földkéreg. mint forró. hogy a csillagközi térben. amelyet magmának hívnak és tulajdonképpen nem más. a földtörténeti középkorban széttöredezett.galaxisok egyre távolodnak egymástól. Alfred Wegener geofizikus (1880-1930) 1912-ben hozta nyilvánosságra kontinensvándorlási elméletét. . de 151 . Wegener úgy vélte. és 5100 km mélységben kezdődik a belső földmag. a Nap. mint halak a vízben Jöjjön egy kis mai geológia! Minden gyerek megtanulja az iskolában. a bolygók és a Tejút között — ugyanúgy. abból lett az ég: a visszamaradt nehéz.

miért nevezik „csak” mítoszoknak? Csak? Melyik fáról kellett lemásznunk. tájékoztatták a mítosz szerzőit? Az etimológusok szerint „ezeket az istenalakokat csak szimbolikus értelemben lehet felfogni. A lexikon így magyarázza a fogalmat: „A szimbólum jelkép. amelyek történetei helytállóak. A valóságban egyáltalán nem léteztek. magától adódik a kérdés: minek alapján keletkeztek ezek a jelképek? A szimbólum szó a görög symballein-ből származik és az jelenti: összedobni. egyéni jelentésátvitellel érzékelteti a bonyolult lelki folyamatot. akik az égben jöttek létre.” Kérem. én csupán pontos ismereteket szeretnék.” Megszimatolni a mítoszokban az egykori realitást — nyilvánvalóan rettenetes gondolat! És ráadásul a hagyományokat. fogadják el a kioktatást.Wegener teóriáját a tudományos világ vitathatatlan tényként vette tudomásul. 152 . és akik megteremtették az abszolút tökéletes férfiakat. Maga a kísérlet semmi haszonnal nem jár. Mivel lehetne cáfolni. Sokkal pontosabbakat. ha őstörténetünk mitológiája csupán szimbólumok gyűjteménye? És ha mégis csak szimbólumról van szó.” Különös? Nagyon is az. mely szerint a mítoszok csupán szimbolikusan foghatók fel. De mit mond erről a Nihongi? „Létrejöttek közöttük az isteni lények. Én viszont szeretném pontosan megtapasztalni a „bonyolult lelki folyamatot” és mindent meg akarok tudni az „egyéni jelentésátvitel”-ről. Abból adódik. mint játékos halak a vízben. A Nihongi kitűnő információkkal rendelkezett. hogy a világ teremtésének kezdetén a földrészek úgy úszkáltak ide-oda. hogy az istenek.

. ami úszó olajhoz hasonlított. . Hogyan meséljem el mindezt a gyermekeimnek? A nádrügy áramvonalas csúcsából ember keletkezik. mint halak a vízben. közöttük az Egyesült Államok Jimmy Cartere is.Egy írásban az áll: A Nihongi ama része. és ebből lehet valami. Abban az időben a Föld belsejében keletkezett valami. így hát repülő csészealjról mesélt. hiszen a nád nyersanyag. amikor még minden terület és maga a Föld is fiatal volt. . században. században sem jutottunk tovább egy lépéssel sem. hogy megfigyeltek egy ilyen repülő csészealjat. e téren a rettenetesen bölcs XX. EGY ÍRÁSBAN EZ ÁLL: Az ősidőkben. s belőle jöttek létre az istenek. hogy a 4000-ik év etimológusai hogyan töprengnek egy XX. hogy is nézett ki? —. no de hogy élőlény? Ez egészen más képzeteket kelt a gyerekekben. . . a földek úgy úszkáltak ide-oda. vagy 153 . Már előre nagyon élvezem. Később az űrben keletkezett valami alak. mint a nád rügye. . s istenné alakult át. nem talált rá jobb kifejezést. Abból. Ami még soha nem látott dolgok leírását illeti. EGY ÍRÁSBAN EZ ÁLL: Amikor az ég és a föld először szétváltak egymástól. Majd átalakult. Aki először látott ilyet. nehezen leírható alak lebegett. ami olyan volt. így kezdődik: EGY ÍRÁSBAN EZ ÁLL. mintha repülő csészealj lett volna. az űrben valamilyen. Azóta már ezrek jelentették. amely a világmindenség keletkezésével foglalkozik. Repülő csészealjak — kitalálták a XX. felfedezték 4000-ben Mintegy harminc evvel ezelőtt egy ember valamilyen „objektumot” látott az égen — igen. magától egy istenség keletkezett. századi szó.

kiváltképpen azért. aki egy csészealjhoz hasonló dolgot tartott a kezében. a hegyek és a dombok hangosan nyögtek. a Nihongi szerint is nyolcan szálltak alá az égből. ami a mítosz szerint repül a levegőben. Mindig és mindenütt beleütköznek az ominózus repülő csészealj kifejezésbe. hogy a repülő csészealj valószínűleg egy közkedvelt sporteszköz volt. és más különös dolgokra is képes volt? A 4000. amely egy férfit ábrázolt. és visszamutat a legkorábbi időkbe. és szemmel láthatólag az ég felé akarta röpíteni azt. Csak egy macskaugrás. mert egy aréna betonmaradványaiból kiástak egy bronzszobrot. év etimológusai meg fognak egyezni abban. és máris Indiában s a bibliai térségeken vagyunk! Az indiai mítoszokat összefoglaló Ivás. És mi a helyzet azzal a dologgal. meg a könyvtárakban. egy pas de trois. Idézek belőle: 154 . meglepő kanyarokat mutatott be. 4000-ben is sikerült tudományosan megmagyarázni a mítoszt! Csak semmiféle polgári engedetlenség! Ugyanúgy. az egész tenger úgy morajlott. változtatta a színét. amint az afrikai dogon mítoszokban. A régész kollegák összeszedik majd a cserepeket és bebizonyítják. a Mahábhárata 200 000 verssorból áll.és felszálláskor hatalmas lármát okoztak: Amikor Susa no Wo no Mikoto az ég felé szállt.huszadik századi mítosz jelentéstartalmán. Kutatnak majd a kiásott archívumok anyagában. s mindez az isteni erő hatására történt. hogy az emberek annak idején egy ivóedényt csészének neveztek. mintha dörgött volna. Nagy füst vette körül őket. és a le.

a birodalmi kincseket. hogy Amaterasu napkirálynő leküldte unokáját. Amikor a bibliai Úr leszállt a szent hegyre. Ninigi Kyushu sziget nyugati részén szállt le egy hegyre. hogy hol és mit terveznek. Amikor az első űrhajó elindult Cape Canaveralből. hogy a naikui templomban megláthassák a templom „belső ereklyéjét”. hogy ott uralkodjon. mint a zivatar dörgésének. és arról. amelynek fénye vetekedett a Napéval. Három rekvizitumot hozott magával: egy titokzatos fémtükröt. Ezékiel is „az Úr dicsőségének formájáról' beszél. Annak idején minden előzetes figyelmeztetés nélkül jött „felülről' a sokféle ijesztő dolog. hogy a zajt. remegéssel. a gyöngyfüzért pedig a tokiói császári palotában őrzik. „sok vizeknek zúgásához. amit a jövetele okoz. Florida partjai szó szerint szinte megremegtek. A lenyűgöző élményre a tudósítók alig találtak szavakat. Ninigit a Földre. s a világot is megrengette a hír. Ma már védekezhet a civil lakosság az ilyesfajta megpróbáltatások ellen. Találhatunk egyébként hasonlóságot a régi krónikások írásai és a mai riporterek tudósításai között is. De térjünk vissza Japánba! Az égi birodalom kincsei A korai történések könyvében. és olyan hangja volt. A kardot a Nagoya melletti Atsuta templomban. a Kojikiban az áll. Ezek a császári „felségjelek” még ma is megvannak. egy kardot és egy gyöngyfüzért. Ise városába.” vagy „valami tábornak zajához” lehet hasonlítani. Időben megtudhatják. és leróhassák kegyeletüket. 155 . Minden évben japánok milliói zarándokolnak Honshu szigetére. az egész környék megtelt zúgással.Bhima a vimánájával elrepült egy olyan rettentő sugáron. Japán vidékére. . . tűzzel és fényességgel.

156 .Régi japán császársír Az eredeti szent tükör a naikui templom belsejében található.) Mindegyik új császár. Minden japán császárnak ez a címe: azt jelenti. amelyet nem nyitottak ki soha. Ha a burkolat egy rétegét megrágja az idő vasfoga. hogy Ise templomában bejelentse az isteneknek. hogy „hivatalba” lépett. (Ilyen hierarchikus dinasztiák szerte a világon megtalálhatók. Japán első igazi uralkodója. sok rétegbe belegöngyölve. a buzgó papok rögtön gondoskodnak a pótlásról. például minden egyiptomi fáraó is az istenek leszármazottjának tekintette magát. hogy a császár nem zárt ökrös szekéren. A régi időkhöz képest a ceremónia csupán annyit változott. hanem vasúti szalonkocsiban utazik oda. égi uralkodó. illetve Tenno a trón elfoglalása után elindul. Az égi Ninigi unokája volt Jimmu Tenno. A mitikus dinasztiát egészen Amaterasu istennőig vezetik vissza. Hogy a csodacsomagon belül mi is van. azt egyetlen élő ember sem tudja. és nem is fognak kinyitni.

A figurák űrhajósöltözéket és óriás asztronauta-szemüveget viselnek.Kőbe vésett mitológia. e. 157 . Dogufigurák a Kr. 600 körüli időkből. Suntory Japán művészeti múzeumának gyűjteményéből.

egy tévéstábbal forgattunk. Remélem. amellyel köröztünk néhányat a híres síremlék fölött. a holdév első hónapjának első napján foglalta el. Többet egyáltalán nem tudtam kikémlelni. a síremlék valahol egy fákkal beültetett domb alatt volt. mint egy várat. Ez van. sikerül. ahol a mitikus Jimmu Tennónak is nyugodnia kell síremléke alatt. kevésbé tetszetős falakkal körülvéve. és meglátod. A császári ház manapság már van olyan modern. Az időeltolódás lényegét már érintettem Lüscher professzorral folytatott beszélgetésem során. hogy szokatlan ügyekben sikert érjek el. Már sok erőfeszítést tettem azért. Egy japán ismerősöm azt tanácsolta. hogy szeretnék belépni a kegyhelyre. . Wait and see. A mauzóleumot vizesárok vette körül. e.Oda. Lehetetlenség — hallottam mindenfelől: a császári ház tagjain kívül egyetlen emberfia sem léphet be oda. Csak az a kevés vigaszom maradt. hogy a japán tévések kerítettek egy helikoptert. 158 . Amikor legutóbb 1976 tavaszán Japánban jártam. Megpróbáltam engedélyt kérni. . hogy esetleg teljesíti ezt a szokatlan kérést. hogy meglátogathassam a Jimmu mauzóleumot. írjam le a könyvemben azt az óhajomat. amelyeket először Albert Einstein relativitáselmélete tett érthetővé. Így most ezt a néhány sort kísérletnek szánom. s beenged egy külföldi írót Jimmu Tenno síremlékéhez. és a belső szentélybe kizárólag a Tennónak van joga betenni a lábát. Lássunk most egy kőkorszaki példát erre! A Tango-Fudoki hagyomány egy szigetgyermekről beszél. Tulajdonképpen semmit sem láttam. 660-ban. Várj. A sziget gyermeke és az idődilatáció A mitológiában nyüzsögnek az olyan grandiózus események. A hagyomány szerint a trónt Kr.

Ez a férfi párját ritkítóan szép volt. Kérlek. mint az ég és a föld. végül elaludt. s elindult halászni a tengerre. kis patak folyt. SZIGETGYERMEK feleségül vette az ég leányát. amelyben éppen Asakura kormányozta a birodalmat. Mivel semmit sem fogott. (A Bika csillagkép fejét ábrázoló csillagok — EvD) SZIGETGYERMEK megismerkedett a szép leány anyjával és apjával. A császár palotája alatt. akik felvilágosították őt az emberek világa és az égi világ közötti különbségekről. akiknek neve Hyadok volt.Yosa körzetében volt egy Heki nevű vidék. 159 . Egy csillogó palotából előjött hét fiú. hogy veled éljek örökké. és örömük tízszer nagyobb volt. A SZIGETGYERMEK beült egy csónakba. Örökké.” A SZIGETGYERMEK újra kérdezte: „Hogyan tudtál a levegőn át idejönni?” A lány azt felelte: „Én az égből jöttem. amely gyöngyökkel volt behintve. és a tenger hullámain egy ember sincs. A SZIGETGYERMEK megkérdezte a leányt: „Ki vagy Te és hogy tudtál ilyen váratlanul itt teremni? Az emberek házai messze vannak innen. Arra vágyom. amely a tengerhez vezetett. és ezen a vidéken egy falu. Ha követni akarsz engem. mint a földi embereké. egy darabig ne nyisd ki a szemed!” Nemsokára mindketten egy különös szigetre érkeztek. akiket Pleiádoknak neveztek (hét csillag az égen). aztán jött nyolc fiú. Akkor hirtelen egy hasonlíthatatlan szépségű leányalak jelent meg mellette. Csucsukaha nevezetű. Ennek lakosai között élt egy férfi. A SZIGETGYERMEK akkora ragyogást még soha nem látott. ne kételkedj ebben és szeress engem. akit SZIGETGYERMEK-nek neveztek.” A lány mosolyogva válaszolt: „Én a levegőn át jöttem.

hogy más vagy mint régebben. Sóvárgott a szülei után is.” Elbúcsúztak egymástól. Ide jöttem messze. de most is be kellett csuknia a szemét. mit kívánsz!” SZIGETGYERMEK így válaszolt: „Elhagytam a hazámat. Megkérdezett a SZIGETGYERMEK egy ottani lakost: „Hol lakik a SZIGETGYERMEK családja?” A kérdezett azt felelte:. Bánata kiült az arcára is. SZIGETGYERMEK hirtelen honvágyat érzett. de földi otthonába 160 . Miért érdeklődsz most hirtelen utána?” Akkor SZIGETGYERMEK nagyot sóhajtva megfordult. akit SZIGETGYERMEK-nek neveztek. Ő úgy gondolta. még a lakói is. Egyszerre megérkezett a hazájába. mondd el. hogy láthassam a szüleimet.Honnan jössz te. szeretnék egy kis időre hazamenni. a férfi hajóra szállt. Ha lehetne. az istenek országába. Állandóan erőt vesz rajtam a honvágy. Kérlek. és sohasem tért vissza. Csucsukaha körzetébe.. ahol a házuknak kellett volna állnia.Amikor már három év eltelt. Azóta már háromszáz év telt el. A SZIGETGYERMEK valószínűsíthetően nagy sebességű űrhajó fedélzetén került az „istenek világába”. csupán három év telt el. Körülpillantott a helységben: minden megváltozott benne. hogy ilyen régen élt emberek után kérdezősködsz? Dédapáim meséiből tudom. az övéimet meg a barátaimat. Semmit sem talált azon a helyen. Most ráharaptunk egy mítosz kemény magjára. hogy valamikor a régi időkben élt itt egy férfi. ami különösen ízlik nekem: egy mesésen hangzó love story-ba csomagolva valós tényeket kapunk (Einstein) az időről. Egyedül ment ki a csónakjával a nyílt tengerre. Akkor megkérdezte a lány: „Már egy idő óta látom rajtad.

aki tűzokádó sárkányon utazott az égen és 18 000 földi évet ért meg. bájos történet. . . hogy a név szó szerinti jelentése: istenség. óriási fényvédő ellenzőt viselnek. A kínai mitológia úgy tudja. Az égi istenek pontosan ebben az időben adták át az első japán császárnak. A régi mítoszokban az isten Omohi-kane no kami néven jelenik meg. amely tényeket szállít.) Amióta Japántól elbúcsúztam. két gondolat motoszkált a fejemben. mint az az utalás. Ez az istenség nyilvánvalóan egy komputerfajta volt.visszatérve azt tapasztalta. Az ilyenfajta Dogu-figurák (vannak másmilyenek is) először a Kr. e. hogy a mitikus kínai császár „égi uralkodó” volt. e. hogy Visnu indiai istennek egy emberélet „csak egy pillanat”.. mint a tegnapi nap. az első uralkodó 2 229 000 földi éven át utazgatott a kozmoszban. Ezek kőből vagy hasonló anyagból készültek. amely elmúlt és mint egy őrjárási idő éjjel. . Egy ártatlan. hogy Istennél . Lefordíttattam és legnagyobb meglepetésemre azt hallottam. és légvonalban 20 000 kilométerrel távolabb.. szorgalommal és szerencsével megtalált értékes példa mutatja. amely több isten gondolatai erejét egyesíti magában. Teringettét! Ki vonhatná kétségbe ezeket a tényeket? Tour d' horizon Nem csupán ez az egyetlen. Jimmu Tennónak a birodalmat. A régészet jól ismeri a japán Dogufigurákat. 592-ben írta 161 . Különös. hogy P'an Ku.” (Zsoltárok könyve 90. . .4. Sőt. ezer esztendő annyi. Kr. fejük az űrhajósokéra emlékeztet.. Egy felületes tour d'horizon is elárulja. . hogy ott már elmúlt 300 esztendő. hogy a régi mítoszokban rábukkanhatunk az idődilatációra. 600 körüli években bukkantak fel. Éppoly különös. amelyet japán régészektől kaptam. a mi jól ismert Ótestamentumunk is feljegyezte.

amikor átszelték a levegőt. hólapátjaik maguktól mozogtak. 162 . Ha az akkori emberek másfajta eledelt kívántak meg. Mágikus házaikkal repülni tudtak. inka) és a déli szigetek lakóinak mítoszait nem veszem bele az égi történetek világot átfogó. És mert a panasztevő szavak olyan erősek voltak. LATIN-AMERIKA Mindenképpen kísérteties hagyomány. egyszerűen beültek repülő házaikba és egy másik helyre szálltak. Ennek egyetlen oka van: korábbi könyveimben már foglalkoztam mítoszaikkal. . Tetszik nekem ez a szó! Nézzük a földgömb túloldalát. Abban az időben viszont a hó úgy tudott égni. és gyakran tűz hullott alá az égből is. és egyedül takarították el a havat. az eszkimók mitológiáját: Az első emberek sokkal nagyobbak voltak a maiaknál. nagy körtáncába. Illő szerénységgel azonban — hogy ne maradjanak itt ismeretlenek — szabadjon a „másik fél” emlékezetébe idéznem ezeket. De egy napon mindenki panaszkodni kezdett a repülő házak által okozott iszonyú lárma miatt. A koincidencia a legtalálóbb szó ezen események időbeli egyezésére.és Dél-Amerika népeinek (maja. Akkoriban még nem is volt jég. amely az „istenek” megjelenésére és tevékenységére vonatkozóan egy tisztességes mítosztól elvárható. mint a tűz. a házak elvesztették repülési képességüket. s ha csak lehet. szeretném elkerülni az ismétlődést. . Ez a mítosz szinte mindannak esszenciáját tartalmazza. mert azok nagy zajt csaptak. s azóta az emberek házai a földhöz vannak kötve. de a legpompásabb emlékek közé tartozik és méltón képviseli Latin-Amerika térségét. még egyetlen tudományos-mitológikus műben sem szerepel. Közép.le Ezékiel próféta találkozását az űrhajóval.

vagy megtörtént eseményekről szóló tudósítást. Foglalkozásánál fogva szkeptikus volt. csupán a magnószalagok cseréjének idejére megszakított monológot”. 10 481-ben kezdődött és a jelenben (1972!) fejeződött be. e. ahol a Rio Solimoes a Rio Negróba ömlik. Tatunca Nara története a kiválasztott törzs nulla événél kezdődik és 12 453-ban fejeződik be. Összesen tizenkét magnószalag telt meg. Brugger emellett az indián ügyek specialistája. Ez a mongulala törzs története a „15 000 évvel ezelőtt az istenek által kiválasztott nép” históriája. vajon egy fantasztikus „mesét” hallott. ahol a Rio Amazonas kezdődik.Akakor krónikája Karl Brugger (1942—) tudós történész és szociológus évek óta újságíróként 61 Dél-Amerikában. Ez a történet — mondta a törzsfőnök — minden eseményével együtt „Akakor krónikájá”-ban van leírva. amely — ahogy mondta — a legkülönösebb. Tatunca Narával. 1974 óta a Deutsche Rudfunk Rio de Janeiro-i tudósítója. ami valaha is a fülébe jutott. „mintha kívülről 163 . Brugger nem volt biztos benne. a dakka és a haisa indiánok törzsfőnöke. Ez azt jelenti. Brugger a hotelszobájában vett fel egy „végtelenül hosszú. Ekkor olyan történetet hallott az indiántól. így fáradságos kutatómunkával utánajárt az elhangzottaknak. Brugger megismerkedett egy indiánnal. Amikor aztán Tatunca Nara egy későbbi találkozásuk során ismét ugyanolyan részletességgel mondta el a történetet. 1962-ben Manausban. hogy a krónika a mi időszámításunk szerint Kr. tehát ott. sőt dokumentációs kutatást is végzett. ott. Brugger sok fáradsággal és emberismerettel legyőzte a mesztic bizalmatlanságát. Mesztic létére Tatunca Nara volt az ugha mongulala.

Ismeretlen istenfigura Kolumbiából. Becsült kora kereken 3000 év. Itt is egyértelmű az űrhajósöltözék.Mitológia — kőplasztikában. 164 .

amelyet az istenek végeztek a Földön. oktalanul. egészen a második világkatasztrófa kezdetéig. Ugha Mongulala első fejedelme mindent leíratott. Így keletkezett Akakor krónikája. nem értettek a föld megműveléséhez. Az emberek úgy éltek. hogy foglalkozzon vele. mert nagyon szoros kapcsolatban vannak az én témámmal. úgy. a világ legősibb népének története. és hosszasan elbeszélgettünk. hogy meztelenségüket befedjék. nem volt ruházatuk sem.megtanulta volna”. És tudósít az idők kezdetéről. A „Sas könyve” az indián időszámítás szerinti 6 000 és 11 000 között történt eseményeket foglalja össze. megszerkesztette és megjelentette 1975 májusában. . ami megtörtént. . Kezdetben volt a káosz. Brugger megvizsgálta az információk igazságtartalmát. Tatunca Nara meséli: „Akakor krónikája. aki félre tudná vezetni őt! A „Jaguár könyve” egy telepítésről tudósít. Brugger „hinni” kezdett benne. A természet titkai idegenek 165 . amikor az istenek elhagytak bennünket. nem voltak törvényeik. A kiadó engedélyével idézek a két könyvből. amikor az én népem még egyedül volt az egész földrészen. Szó szerint ismétlek részleteket Tatunca Nara elbeszéléséből. akkor. minden tudás nélkül. értelmes nyelven és jól olvasható írással. a nulladik órában. leírta a magnószalagokon lévő szöveget és nyilvánosságra hozta. Akkor Ina. Én is megismerkedtem Bruggerrel. mint az állatok. Nincs egyetlen olyan ember sem. ahogy Karl Brugger lefordította. . a nulla órával kezdődik. amikor elhagytak bennünket régebbi uraink. amely az én népem megírt története. Kezdetben. s a történet iszonyú volta szinte megkövetelte. .

sok planétából áll. az ugha mongulala nép írott története csak korábbi uraik eltávozásával. az ő régebbi uraik és a Föld urai minden hatezer évben találkoznak. hogy tudásukat átadják más világoknak is. mikor mit tesznek? Ők valóban hatalmasok. Ismerik a csillagok pályáját és a természet törvényeit. Valóban. . értelmes nyelven és jól olvashatóan. Hatalmas tűzcsóvák világították meg a síkságot. és a korábbi uraikat megillető tisztelettel. Sok bolygó birodalma Az idegenek Svertának hívták messzi otthonukat. . olyan sokból. a világűr mélyében volt. Papjaik úgy mondták. így tetteik felfoghatatlanok a halandó ember számára. Azért jöttek. akik azért jöttek. Akkor egyszerre aranyos ragyogású hajók tűntek fel az égen. hogy mindkét világ. amely valahol távol. . A föld rengett és dörgés hallatszott a dombok fölött.voltak számukra. hogy birtokukba vegyék a Földet. Akakor krónikája. Ott éltek őseik. . a nulladik évben kezdődik. . Régi fejedelmeink uralkodását sűrű fátyol borítja. Az emberek tisztelettel meghajoltak a hatalmas idegenek előtt. Akkor jönnek vissza az istenek. 166 . . a világ legfőbb törvényei ismerték előttünk. Ki tudja felfogni az istenek cselekedeteit? Ki értheti meg. mint a porszemek az úton. . Az ősatyák százharminc családja jött le a Földre. Akkor parancsolta meg Ina. A hagyományok szerint az ősök nulladik órája a fehér barbárok időszámítása előtt 13 000 évvel volt. És elmondták azt is. hogy az idegenek birodalma hatalmas. Ugha Mongulala első fejedelme minden történés leírását. mert a papoknak nem volt szabad elárulniuk semmit.

. A piramisok nemcsak az istenek lakhelyei voltak. Akakort. A 167 . az Ugha Mongulala birodalom fővárosát 14 000 évvel ezelőtt alapították. amely erődítményt jelent. az élet és a semmi között. A korábbi uralkodók azt tanították. Ismeretlen korú indián kőkarcolat — az arizonai Buckeye közelében fedezték fel. A kor jelentése: kettes szám.Mitológia — kőben. hanem élet és halál jelképei is. . . a korábbi uralkodók irányításával. Az építkezés felfoghatatlanul magas tudásról tanúskodik. a fény szimbólumai. azonkívül a Nap. Akakor tehát a kettes erődítmény. az élet. . Az ősök templomvárosa az én népemnek is rejtély maradt. Számukra a piramisok összeköttetést jelentettek egy másik élethez. Tőlük származik az Aka név is. hogy van egy hely az élet és halál. amelyben más idő uralkodik.

Ismeretlen korú indián kőkarcolat — az arizonai Buckeye közelében fedezték fel. 168 .Mitológia — kőben.

. azok megvédenek minden katasztrófától!«.világ négy sarkát és négy oldalát teremtették meg a kozmosz urai. Itt befejeztük a dolgunkat. . akár éjszaka. Hajóik gyorsabban röpültek a madaraknál is. Csak Ina látta az elmenetelt. Minden tükröződött benne. De ha valami veszélyeztet benneteket. Vágyódó tekintettel pillantottak fel az égre. És leteltek napjaink is. Most visszamegyünk a mieinkhez. folyókat. tengereket. amelyeken át a távolba is elláttak. ugyanattól az apától. tűz és dörgés közepette. Elláttunk benneteket jó tanácsokkal. . . . . És az istenek választott szolgáikra hagyományozták végrendeleteiket. mint a hullócsillag az égen. visszajövünk hozzátok. akár nappal volt. a fehér barbárok számítása szerint Kr. És Ina látta. . 10 481-ben hagyták el az istenek a Földet. Ezzel megadták a jelet népem történetének újabb fejezetéhez. . A nap. . amelyek vitorlák és evezők nélkül is elérték céljukat. amikor az istenek elhagyták a Földet. . De a legcsodálatosabbak föld alatti lakóhelyeik voltak. e. akik az ég és a föld teremtményei voltak. Látták a városokat. . De az 169 . mivel korábbi uraik úgy eltűntek. amint hajóikkal az ég felé indultak. Mágikus köveik is voltak. . Olyan hajók voltak. amikor az istenek elhagyták a Földet Az istenek Akakorból uralkodtak a Föld és az emberek felett. odahívták Inát. Azon a napon. Csak az istenek képe maradt meg a kiválasztott szolgák szívében. . mi most visszatérésre készülünk. A nulladik órában. hegyeket. ami a Földön vagy az égen volt. »Ina. Félelmetes idők vártak rájuk. Most viszont vezesd ide a kiválasztott törzset! Vidd le őket a föld alatti lakóhelyekre. Mert a régebbi urak egy vérből valók voltak. Akakor hegyei fölött végleg eltűntek. .

Így van leírva és ezt mondják a papok. . . Igyekeztek elbújni a barlangokba. hiszen korábbi uraik 170 . Leírja az istenek választott népének felemelkedését és hanyatlását egészen a világ végéig. és jeges szél járta be a Földet.aranyozott hajók nem tértek vissza. Mi történt a Földdel? Mitől rendült meg? Mitől táncoltak a csillagok? Mitől özönlöttek a vizek a hegyek fölé?. de az ágak messzire repítették éket. kétségbeesve rohantak mindenfelé. 10 468-ban egy elképzelhetetlenül hatalmas vízözön támadt. . Ami alul volt. e. Amikor azok. .” Tatunca Nara aztán beszámolt az előző két katasztrófáról. Akakor krónikája a kiválasztott nép titkait tartalmazza. És csendes. Felkapaszkodtak a fákra. Aztán olyan szörnyű forróság támadt. . amelyet extrém klímaváltozás kísért: Ez a hír az emberiség pusztulásáról. föntre került. . teljesen megváltozott Földet láttak. akik túlélték mindezeket a szörnyűségeket. Az állatok és az emberek páni félelemben menekültek. Üres maradt az ég. . És végre visszatértek az égből a rég várt istenek is: Még félhomály derengett a Földön. addig. miután egy harmadik hatalmas katasztrófa kipusztítja az emberiséget. Így jegyezték fel értelmes nyelven és jól olvasható írással. Kr. Akkor jelentek meg a hajók az égen. előkúsztak rejtekeikből. . . hogy lélegzetvételkor égett az emberek torka. a Nap és a Hold is homályba burkolózott. de azok is rájuk omlottak. amely majdnem az egész emberiséget kipusztította. És üres is maradt. . Rettenetes hideg lett. A kiválasztott szolgák maradéka között nagy volt az öröm. hatalmasan és aranyosan csillogva. Ugha Mongulala egy része teljesen átvészelte mindkét katasztrófát. ami fent volt. lesüllyedt a mélységbe. amikor az istenek újra visszatérnek.

. Tudós barátaim lefordították: Tatuna Nara hív.tértek vissza. . tömjént és gyümölcsöket. Az emberek közül is csak kevesen érték meg. de sok már nem maradt. amijük volt. . hogy régi uraik lába elé borulhassanak. hogy látogassam meg. . Papjaink Akakor föld alatti templomjaiban őrizték őket. amely a hegyeken és a vizeken át is képes Én sem tudtam. . . mi állhat ezen a cédulán. A kiválasztott nép lábaik elé rakta ajándékait: nagy erdei madarak tollait. . meg az a különös jármű. . Mindenüket odahozták. és a teleírt tekercsek meg a zöld kövek. Ez történt az én népemmel. csak az emlékek maradtak meg. . ahol Lhasa repülő korongja található. . . mézet. Azok fénylő arccal léptek ki a földre. 171 .

A végükön akkora kerekek vannak. mint egy tavirózsa. megtanították őket az érthető beszédre és az írásra. évben lépett Akakor a rég várt fejlődés útjára. akiket itt találtak. . évében az istenek uralkodása utáni 12 416. . egymáson álló emberé és ugyanolyan széles. akiket isteneknek neveztek” — mondja Brugger — a Földre jöttek és átformálták „az ő tudásuk szerint” azokat. Nincs se vitorlája. Olyan. De aki el tud szabadulni az idők szellemétől. magassága akkora. Hasonlóan titokzatos a különös jármű is. mint két. négy hátul található. Ugha Mongulala utolsó törvényes uralkodója. A „korábbi urak. 13 000-ik évtől kezdve. amelyek részben még ma is érvényesek. és olyan könnyen mozgott a felhők között. A leírtak egy latinamerikai néptörzs hagyományai. ezért belerakjuk a HIHETETLEN feliratú fiókba. mint egy agyaghenger. A korongban két ember fér el. Ami az ő származását illeti: „A fehér barbárok 1937. ” Ezek szerepelnek a magnófelvételeken. . e. hogy Lhasa ezzel gyorsabban tudott repülni a leggyorsabb sasnál is. mint egy falevél a szelek szárnyán. Tatunca Nara jogosan mondhatta magnóra ezt a „tudósítást”. Neveket adtak nekik. ” Tiszta materializmussal telített jelenükben Tatunca Nara tudósítása hihetetlennek hangzik. mert ennyi fantasztikum nem fér bele kicentizett „világképünkbe”. Sinkaiát. a Kr. Tatunca Nara. . Sinkaia elsőszülött fia vagyok én. és oltalmat nyújtottak nekik a föld alatti lakóhelyeken. A meghajlított bambuszrudakhoz hasonlítanak és mozgathatók. A repülő korong aranyosan ragyog. A lábak közül három elöl.közlekedni. Hét hosszú lábon áll egy ezüstös csészeforma. amelyeket Karl Brugger lefordított és sajtó alá rendezett. és csak egy kicsit is eltávolodik a 172 . átadták mezőgazdasági ismereteiket és törvényeket alkottak. se evezője. De papjaink elmesélték. és ismeretlen fémből készült. Reinha szült egy fiút.

négy rekesz állt. vagy 1000 : 1? Űrhajósok voltak az istenek? címmel vitaestet rendeztek. átlátszó kőből. és egy ormányszerű maradvány található rajta. csak hat ujjuk volt a kezükön és a lábukon is.” Alvó istenek. mintha csak egy példáról lenne szó.matériától. 173 . Joachim Illies professzor úgy vélte: Ha ezer példát vizsgálunk. mert van ugyan gerincoszlopa. Tehát a valószínűtlenségen a nagyszámú példa sem változtat. vállöve és karrésze. Amikor. Az összejövetelen tizenhat tudós vett részt. félelemmel telve. amely szerint a csontváz nem lehet a Földön eddig ismeretes élőlény. október 18-án az AFP tudósítója Mexico Cityből jelentette. annak számára ez a történet tele van realitásokkal. Ezeket azonban az ésszerű gondolkodás. nincs szemgödör a koponyában. közeledtem az egyikhez. hogy földönkívüliről van szó. valamint a matematika törvényei alapján nem lehet megvitatni. négy különös embert láttam. — Ellenfeleim vajon mit hoznak fel e tényekkel szemben? 1976. viszont a feje kutyáéhoz hasonló. s lehetséges. Valamilyen folyadékban lebegtek. Talán a mexikói föld mélyéről is egy alvó „istent”szabadítottak ki? 1:1000. az esély ugyanannyi. hogy megvitassák elméletemet. amely a mellükig ért. az igazság valószínűsége 1 : 1000. melynek falaiból titokzatos fény sugárzott. Négy élő-halottat. hogy „ismeretlen lény csontvázára bukkantak. Ez roppant emlékeztet engem Tutunca Nara tudósításának egyik részére: „A térség közepén. Négy alvó embert. Általában emberhez hasonlítottak. három férfit és egy nőt.” E feltételezés alapjául az Antropológiai Múzeum igazgatójának kijelentése szolgált.

ajánlom figyelmébe a dogonok Szíriusz-mítoszát. 2 x 2 = 4. büdös. Már a bölcsőben fekvő csecsemőhöz eljuttatják a receptorok az információkat: ez forró. az átlagos állampolgár számára tíz. Példaként Darwin evolúciós elméletét szokták említeni. Mégis: ha Illies professzor egyetlen esetet egyedül többre becsül. fehér. Az információk tárolásra és feldolgozásra kerülnek. ki akarná ezt vitatni? A matematika nem használ semmilyen indiciumot. amely szerint az ős-világűrben a hidrogén a „semmiből” alakult ki. ugyanazt állító indiciumnak nagyobb a bizonyító ereje. száraz. ezért irigylésre méltó tudomány. Tálcán kínálom neki. Minden ember egyfajta komputerrel. speciális közlései: ezt 174 . fekete. A szürkeállomány 14 milliárd sejtjébe molekuláris gondolati egységek és idegi-elektromos kapcsolóelemek vannak beépítve.Valóban nem. Az ész gondolkodási törvényei nem tartalmazzák ezt az abszolút világosságot. Sajnos. Az ész kellemetlen tévedése? Számtalan „ésszerű” tudományos teória születik több indicium alapján. Ésszel lehet gyilkosokat a villamosszékbe ültetni vagy felakasztani. illatos. nedves. színes. példa rá Fred Hoyle professzor elmélete. Abban koncentrálódik már az első naptól kezdve minden érzékelés és kívánság. papok célzott. mint egynek. tisztelt professzor úr? Érvelésének végeredményével egyáltalán nem tudok egyetérteni. tanítók. bár néha később derül ki az elítélt ártatlansága. A legtöbb asztronómiai és asztrofizikai teória több indicium alapján születik. Számomra. világos szabályok szerint dolgozik. hideg. mire szolgálhat ez a speciális igazság. Kényelmetlen érzések Természetesen sokat tépelődöm azon. Később jönnek hozzá a szülők. Néhány marxista szociológus jövőmodellje is közel áll a régészeti feltételezésekhez. az aggyal jön világra.

kedvezőtlen anyagi helyzet vagy szellemi téren való megtámadás a kedvetlenség érzetét kelti. J. Úgy bizony. az hamis. hogy az agy mindenkor és minden esetben az „örömérzet” elérésére törekszik. az természetes. bizonytalanság. mi a gyűlölet és a szerelem. sőt emberileg meg is érti. a londoni egyetem pszichológus professzora. csak arra utalok. szerinte arra van beprogramozva. A foglalkozásbeli siker. jókedv és bosszúság. a nyilvános elismerés és akár valamilyen ügy sikeres elintézése is örömet szerezhet. Ha valaki tudja. milyen kedvetlenségi érzetet okozhat egy szaktudósnak. kérdezem magamtól. És ugyanakkor a mérgelődés. Ezzel a megjegyzéssel természetesen nem akarom megsérteni egyetlen tudós integritását sem. ha megkaparják hosszú kísérleti folyamatát — akkor különös örömérzetet kelthet benne az. Miért nem tesszük lehetővé. Campbell.szabad tenni. az összegyűjtött tudás alapján. Campbell azonban nem csupán a szexuális örömérzetre gondol. ha iskolázott hangon a katedráról teszi közzé tudományos ismereteit nap mint nap. sőt a vallási iratok — időadatait. És egy napon az ember már egyedül kombinál és cselekszik. legendák. H. igen. barátság és fájdalom. hogy a hagyományokban fennmaradt „isteni” évszámokat a maihoz viszonyítsák. azt nem — ez igaz. vagy kiszámítsák a korai űrjárművek 175 . Például. miért nem táplálják be a nagyokos számítógépbe a korai hagyományok — mítoszok. a németországi Max Planck Intézet és a párizsi College de France vendégprofesszora megállapította. Hogy aztán a feltörő kedvetlenségtől egy tudós is szenvedhet. hogy az emberi — túlzottan emberi dolgok mindenkire egyformán érvényesek. KÍNA Néha elgondolkodom azon. Tudja.

hiszen 108 fóliánsból és 1083 kötetből áll. amelyeket be lehet táplálni a komputerbe. csupán a századrészük van lefordítva. 176 . Bármilyen tekintélyesek is az istenek. A szövegek titkos írások.és Tandzsurkönyvek francia átiratában. hova helyezhető. Tulajdonképpen túlzás a Kandzsurt egy könyvnek nevezni. A Kandzsur-könyvek egyikét „A hat hang gyűjteménye” címmel fordították le. A területek és uralkodóik részletes ismertetése után az emberi évszámokra vonatkoztatva minden egyes régiókban más istenéveket adnak meg. a következő idézet az „Isteni hangok” című fejezetből származik: Különböző egek léteznek. A három törvény szakaszokra oszlik. Keletkezésük idejét nem sikerült kideríteni. a vágyak területe ebből hat. Komputerprogramok a Kandzsurból és a Tandzsurból Mindig igyekszem. a terület és az űr területét. A Tandzsur a maga 225 kötetével kommentár a fentihez. Ezúttal sikerült lelnem valamit. a titokzatos Kandzsur. illetve mekkora távolságra van tőlünk az „istenek világa”. ezeknek megfelelően 28 lakótér létezik. hogy találjak néhány számadatot. a lámaizmus minden szent írásának gyűjteményét tartalmazza. ők sem léphetik át a három alaptörvényt: a vágyak. és ezek nem állnak nyitva minden istenség számára.sebességét. aminek segítségével megtudhatnánk.

A négy király ideje Az égben a négy nagy király egy napja és egy éjszakája 50 évnek felel meg. . . kilencmillió év. 800 földi év felel meg ezeknél az isteneknél egy napnak és egy éjszakának. Az istenek át tudnak alakulni. mint a Föld. vagyis 36 millió év. . A tusita istenek világa után. . Az ötödik ég után emelkedik a hatodik lakóhely. Emberi számítás szerint 144 millió év. ami emberi számítás szerint 2 billió és 304 millió évnek felel meg. . kastélyok és paloták. ahol 400 földi év felel meg egy napnak meg egy éjszakának. Ha földi években számolunk. . . Az ő élettartamuk 4000 év. és birtokolják az öt elemet. és gyönyörködtetésükre mindenük van. . amely akkora. . Az embereknél addig már 576 millió év telik el. . . Élethosszuk 10 000 év. . Az ő élethosszuk már 2000 év. Minden isten képes az átváltozásra. köztük kertek. ez már 3600 x 10 000. vagyis a Földön 9 billió 216 millió év. Ez a csúcsa a vágyak régiójának. Itt egy nap és éjszaka az emberek számítása szerint már 100 év. Élethosszuk 500 év. . Ott 200 földi év tesz ki egy napot és egy éjszakát az istenek számára. . . . élethosszuk pedig 16 000 év. Itt található hét kincstár. amit csak megkívánnak. . . . vagy ha földi években számolunk. 16 000 emberi év felel meg ezeknél az isteneknél egy napnak és egy éjszakának. . az ötödik lakóhely. amely sok felhőhöz hasonlít. Most következik a tusiták lakhelye. erdők. az élethossz pedig 1000. Az „égiek” időtörvényének táblázata 177 . A négy király ege fölött sikerül eljutni az ég második lakhelyéhez. Ez után az ég után van egy másik hely.

égben A III. égben A IV. égben Az V. égben A vágyak csúcsán 50 100 200 400 800 1600 Az istenek éve 1 nap. hogy a tettes esetleg repülővel 178 . Ha a négy nagy király égi birodalmában 50 földi év tesz ki egy napot és egy éjszakát. ha gyalog menekült. amelyen belül meg kell találni a tettest. Most egy bőségtálat kínálok a mohó számítógépnek. amelyben Sherlock Holmesként kell eljárnunk. 1 éj 1 nap. hányszor vált fehérneműt egy közép-európai. hogy Smith úr az egyesült államokbeli Millwaukee-ből találkozik a marseille-i Dupont úrral. milyen sebességgel kell egy űrhajónak haladnia. számításokat sok ismert adattal. vagy azt. égben A II. mekkora a valószínűsége. 1 éj 1 nap. hogy az idődilatáció törvényének figyelembevételével 50 földi év viszonylatában 24 óra teljen el az isteneknél? Ez az első eset. 1 éj 1 nap. 1 éj 1 nap.Földi év Az I. Aztán körzővel kört rajzolt a tetthely köré. 1 éj Isteni évek 500 1000 2000 4000 10000 16000 Emberi évek 9000000 36000000 144000000 576000000 2304000000 9216000000 Komputerrel már azt is ki lehet számítani. hogy élete folyamán milyen gyakran lesz náthás egy eszkimó. A legnagyobb sugarú kört annak feltételezésével rajzolta be. Ha azonban autóba ült — vélte a nagy detektív — akkor annak sebességét figyelembe véve húzott egy másik kört. 1 éj 1 nap. Conan Doyle éles eszű detektívje egy tettes utáni nyomozás során így járt el: A rendelkezésre álló adatokból kiderítette a tetthelyet.

ami az űrhajó szimbólumát testesítette meg. Az egyikben ez áll: Az alaktalan lényből fehér fény támadt és ebből egy tökéletes tojás formálódott: ragyogó volt kívülről és tökéletes. az aranytojás legyőzte a sötétséget. amit javasolok.inalt el a helyszínről. Nem volt se keze. és a fehérjéből sok minden keletkezett. a Citralakshana tanulmányozásakor. A Föld ősatyja is az aranytojásból jött elő. persze legyünk tekintettel az utolsó 10 000 év folyamán bekövetkezett pályamódosulására is. amelyek már másnap az iratmegsemmisítő prédái lettek. a Naprendszerünket. amelyeknek fontos tételei a múltból a jövőbe vezethetnek? Igazán nem rossz program az. Most megint találkoztam a húsvét nélkülözhetetlen kellékével a Kandzsur második fejezete. az algebrai alapanyag rendelkezésre áll az időeltolódás törvényében és a Föld/istenek relációjában. így kiszámítható. Amikor feltörték a világtojás héját. Az ismeretlen egy negyedfokú egyenletben található. A tibeti legendákban is újra és újra felmerül a kozmikus tojás motívuma. de mégis volt erő benne 179 . hogy X időn belül Y körzetben még megtalálható a fickó. Miért nem táplálnak be hát egyszer olyan adatokat a komputerbe. Mitikus tojások a világűrből Utazásaim és irodalmi nyomkereséseim során újra és újra belebotlottam a tojásba. Sherlock Holmes célratörő fantáziájának egy sugallata elvezetheti az egzobiológusokat ahhoz az eredményhez. Javaslat a számítógépes szakácskönyv szerint: Vegyünk egy középpontot. amellyel a tudósok az elszökni vágyó űrhajós-tettesek elfogásában mintegy segítséget nyújthatnának. se lába. Sok mindent számítottak már ki a tudományos és politikai papírkosarak számára.

Csak az őseredet lehelete. Az óceán is beleveszett az éjszakába. . Sem az űr. Világtojás. mégis hangot adott ki. Ki foghatná fel. melyek A határtalan tereken és időkön átvonulnak. évmilliók óta Én vagyok a trón ura és mestere. se szeme. Öt hónap elteltével széttört a csodálatos tojás és egy ember jött ki belőle. „sárga zsákok”. se szája. . A világtojás a mitológia központi témája. A „Dal a dolgok eredetéről”-ben ez áll: Akkoriban nem volt lét és nemlét. sem az ég fölöttünk. Alakjukról ezt mondja a legenda: Hat lábuk volt és négy szárnyuk. egy héjba rejtve valami. Ami egy erős fény parazsából született. 180 . . hallgass meg engem! Én Hórusz vagyok. Az első emberek „vörösarany tojásként” jöttek a Földre. . mint nagy. Nem volt se feje. de nem volt se arcuk. A kínai Liao-kultúra hagyományai szerint egész világunk egy tojásból keletkezett. . Azon kívül semmi sem létezett. Az egyiptomi Halottak Könyve egyik legrégibb szövegében így fohászkodik a mesélő: Ó.a mozgáshoz. Nem voltak szárnyai és mégis tudott repülni. Éji sötétség takart be mindent. se szemük. És akkor. és olyanok voltak. honnan ered a teremtés? Az istenek saját maguktól származnak. Szabadíts meg bajaimtól. . A Rigvéda indiai himnuszgyűjteményben is — az ebben lévő himnuszokkal idézték meg az isteneket az áldozati szertartáshoz — világosan felismerhető a tojásmotívum. Mindenen keresztül húzott egy mérőszalagot. Hogy mi legyen lent és mi odafent.

Az indián mesélő kézenfekvőnek tartja. mert az élet láthatóan mindig a tojásból kúszik. hogy az égből jött valamit „Nagy Ház”-hoz hasonlítsa. 181 . . . A tojás egy ismeretlen repülő tárgy körülírása lehet. A fény valamilyen „Nagy Ház”-ban először kialudt. és belőle jött ki a fény. Az esetek többségében a mítoszok lényege átláthatatlan. Speciális tojástermelés? A tojás. kezdetben inkább csak törékeny héjról van szó.Ki mondhatja meg eredetüket? A héjba rejtett valami. lép vagy jön elő. egyáltalán nem törékeny tojásból jött elő (Tandzsur) — egy különös tojásban villám rejlett és „látható dolgok” potyogtak ki belőle (Pangwe) — a „trón mesterével” a fedélzeten a világtojás átvonul a határtalan időkön és tereken (Halottak Könyve) — ragyogó sugárral megjelenik a fény és istenek származnak belőle (Rigvéda). A kelet-kolumbiai Kordillerák fennsíkján élő csibcsa indiánok elbeszéléseiből Pedro Simon spanyol krónikás a következőket jegyezte fel a világ teremtéséről: Éjszaka volt. A tojások esetében a mítoszok nem beszélnek speciális „gyártásról”. ott kezdtek kialakulni a dolgok. az életkezdet szimbólumának fogható fel. Ahol ez a fény ragyogott. robbanásszerűen. Viszont: az ősatya egy aranyosan csillogó. s legtöbbször hirtelen. . Ez a Nagy Ház rejtette magában a fényt. . de egy dologban megegyeznek: elképzelhetővé akarnak tenni valami soha nem látott „valamit”. ami egy erős fény parazsából született akkor. A világból meg alig volt meg valami. amikor még nem volt fölöttünk az ég és nem létezett az űr — mi a csoda lehetett? Megfejtendő képes beszéd. amelyekről a mítoszokban szó esik. aztán újra világított.

A méret ismeretében jónak tarthatjuk a leírást. a rabbi félbeszakította: „Ide hallgass! Ha már magyarázkodnod kell. Atom a tetűtojásokból Az embert szinte leveszi a lábáról az az ötletgazdagság. ám akkor is zseniálisnak tartom. a legkorábbi időkről. akkor nem tiszta az ügy!” Ez érvényes a lábjegyzetek gyártóira is. úgy beszélnek róla. az atomot. Nem kell szimbólumokba menekülni. 182 . mit is „gondoltak” akkoriban. Természetesen nyolc atom mérete nem egyezik egy hajszál legvégével. Amikor viszont a hívő magyarázkodni kezdett. „Beszélj!” — mondta a rabbi és meghallgatta a tényállást. A nyolc tojásból kikel nyolc tetű. hogy az elbeszélő körülírja hallgatóinak minden dolgok legkisebbikét. abszolút érthető. kommentárokkal magyarázni. amivel az elképzelhetetlent ábrázolják! A Tandzsurban megcsodálhatjuk. s ezek nagysága már megfelel egy árpaszemének. amikor még nem volt lét és nemlét. A realitás. hogy egy hajszál legvégét nyolc atom képezi. Úgy tanítják.Amikor a mítoszokban sötétségről van szó. A mítoszok pontosan definiálják a sötétséget. hogy egy hajszál hegyét nyolc petéhez (a tetű „tojása”) hasonlítják. És még ráadásul nyolc tetti felel meg egy árpaszem nagyságának. Az atom a maga „apróságában” elképzelhetővé vált. vagyis a létezés nulladik órája előtti korszakról. Arra a rabbira kell gondolnom. aki tanácsot adott egy hívének. mintha anyaméhként venné körül a tojást. hogyan is képzelik el az elem legkisebb részét. a kemény mag. amelyben a világtojás mozog: évmilliók sötétségéről van szó.

hogy egyetlen főistent kell tisztelni. akik földi ténykedésük befejeztével ismét eltűntek oda. Padmaszambhava (vagy U-Ryan Pad-Ma). ahogy ezt a nevezetes esemény megérdemli: Akkor az égen megjelent egy felhő és egy szivárvány. A tibeti buddhizmus mítoszaiban elevenen él a nagy tanító. ahonnan jöttek. 183 . Tibetben a buddhizmus a tantarizmus formájában van jelen. annyira pontosan. . Aranyparipán vissza a világűrbe Hogyan írja le a kedvenc tanítvány a „nagy tanító” búcsúját? Úgy látom. a tibeti uralkodók genealógiájában eredetileg 27 legendás királyról beszélnek. Az egész világ láthatta. aranyból és ezüstből való. hogy eltávozása után lefordítsa az idegen nyelvű írást. . Őket fényisteneknek mondják. A „nagy tanító” barlangokba rejtette ezeket addig az ideig. A Gyelrapban. aki az égből jött és ismeretlen nyelvű írásokat hozott magával. Bár a tantra tanításai befolyásolják a hitet. a többi szektával együtt egyetértenek abban. De még ma is akadnak a tibeti nyelvemlékek között olyan irományok.Írás. Amikor a 16 már csak egyrőfnyire volt az égtől. amelyeket mind ez ideig senki sem tudott lefordítani. A „nagy tanító” egyik földi tartózkodása alkalmával választotta ki kedvenc tanítványául Pagur Vairkanát és megengedte neki. amíg majd meg fogják érteni. Kár. abból jöttek elő az istenek. mert eme hátrahagyott írások értelmezése realitást adhatna a régi mítoszoknak. a legrégebbi buddhista írások szerint egy ládikó hullott le az égből. A felhő közepén állt egy paripa. Közülük hét égi király égi létrán ereszkedett le. Ezeket senki nem tudta megérteni. amelyet senki sem tud elolvasni Tibetben szinte nyüzsögnek a mítoszok. ahogy ők (az istenek) átszelik a levegőt. Sőt.

. hogy a „nagy tanító” miképp tűnik el az űrben. mint egy holló. amikor újra fölnéztek. „Engem már hiába fogtok keresni” — mondta és elrepült. de ha ezek a tudósítások ugyanazokat az indiciumokat tartalmazzák. 2. egészen addig. Ott ugyan nincs ilyen részletesen leírva.Padmaszambhava visszafordult. hiszen ott állt a Bibliában. ha ellent is mond minden ésszerű érvének. A „tanító” így beszélget kedvenc tanítványával. A király és környezete úgy maradtak ott. könyve. . akkora volt. már semmit sem láttak. Elizeus pedig ezt látván. aztán már csak akkora.) Több millióan készpénznek vették Illés próféta égi utazását. és visszatért és megállott a Jordán partján. Amikor fölpillantottak. És vevé a maga ruháit és két részre szakasztá azokat. mint egy légy. És felmené Illés a szélvészben az égbe. A leírás elképesztően hasonlít Etana űrrepüléstudósításához! Ott az űrrepülő szemszögéből látszott. Amikor újra fölnéztek. a mikor menének és menvén beszélgetnének. a mely róla leesett. mint egy rigó. ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. Pardon. aki az égből jött és többet tud minden embernél. az már nem tekinthető véletlennek! Még a Bibliában is megtalálható a lovas égi utazás egy változata. Utána elhomályosodott és olyan picinek látszott. arany-ezüst lován. hogy minden kisebb lesz idelent. Illies professzor úr. (Királyok II. mint egy tetűtojás. Károli Gáspár fordítása. amíg a Föld el nem tűnik Etana szeme elől — itt a Földről feltekintve ábrázolják. édes atyám! Izráel szekerei és lovagjai! És nem látá őt többé. 11-13. Miért nem tekintik akkor ugyanolyan realitásnak a tibeti mitológiát? Hiszen 184 . mint a partra vetett halak. akkorának látták Padmaszambhavát. kiált vala: Édes atyám. És felemelé az Illés palástját. Illéssel: És lőn. de Illés próféta szintén „tanító”-nak aposztrofálja azt a valakit.

nagy elbeszélő teljesítmény. aztán csak akkora. aki köztük élt. beszéltek is vele. mert a Villámok Ura vendégszeretően várakozik rá. Kiadós téma lenne egy disszertációhoz! INDIA Ellentétben a Kandzsur és Tandzsur mítoszokkal. a végtelen térségben robogtak. Fújtató mének repülve ragadták elő a mennyei kocsit. . És egy napon eltűnt a szemük elől és visszatért az égbe. Mátali. hogy szálljon az istenkirály harci szekerébe. mint egy légy. hogy volt egy olyan nyelve is. az Ég Királya meghívta őt mennyei csarnokába. a boltozatot a mennyei Gangálj (Tejút) ragyogó hullámai szelték át. . de ő olyan bölcs volt. majd rigó nagyságú. A 180 000 verssort magában foglaló 18. . hogy Indra. mint a saját hazájáról. amelyekből csak részletek maradtak meg fordításban. nőttön-nőtt a felhő. mint egy tetűtojás. hasznos dolgokra tanította őket. Ragyogó riportázs! Csak a rend kedvéért említem meg. amit senki sem értett. s a kerekek mennydörgő dübörgéssel gördültek a légben. hanem húsból és vérből való valaki. hogy mindegyik kontinens kultúrtörténetében megtalálhatók a teljesen hasonló égi utakról szóló hagyományok. Indra kocsihajtója felszólította Ardzsunát. míg végül a távolság ködpárájából csillogó harci szekér bontakozott ki. az indiai Mahábhárata eposz vitathatatlanul egy nép történetének verses elbeszélése. Ardzsuna a messzeségben kicsiny felhőt látott. . szakaszból idézek: A Világőrök közölték Ardzsunával. Ardzsuna bámulva nézte az Ég csodáit. mint egy holló. A Föld alant maradt. végül pedig annyira aprócska. Közeledett. s 185 . majd egyáltalán nem lehetett látni. . Nem testetlen lény volt. . amelyről mindig úgy beszélt. amit a diákoknak nyújthatnának vele: A tibetiek ismerték a „nagy tanítót”. Aztán repülés közben akkora lett.

. hogy felfogja. magától sugárzott a fény. a tűz sem égett. Ezen az indiai miniatűrön Garuda. . mit is 186 . Nem hasonlít ez a leírás minden elfogulatlan olvasó számára egy fényszóróhoz? Senkinek sem kell osztoznia az én mániákus fantáziámban ahhoz. . a mitikus napsas két embert visz föl az égbe. . Ott nem sütött a Nap. közelről viszont óriási test volt.Mitológia — miniatűrben. nem világított a Hold. ami lentről csillagnak látszott. ezernyi csillag mellett suhantak el.

szemrontó képet varázsol elénk. művészi ábrázolások is fennmaradtak. amelyekből világosan lehet látni a történteket. amiről a mítoszok szólnak. amíg az elért a világűr távolába. amit a Földről senki sem láthatott. akkor természetesen egyáltalán nem ad hitelt ennek a hagyománynak.látott Andzsura: a szekér csillogva bontakozik ki a távolság ködpárájából. Minden benne van. ha a szájhagyományok csupán a korai írásokban jelennének meg. a megfigyelő tekintete addig követte a kocsit. Ám sok mindenről. Érthető. De a krónikás nemcsak egy absztrakt. hogy a jövendő generációk megértsék. Teljes realitással jegyzi fel a kísérőjelenségeket is: a kerekek mennydörgő dübörgéssel gördültek a légben. s fénylően tűnik fel a férfi ámuló tekintete előtt. Összegyűjtöttem néhány ilyen korai bizonyítékot. A tisztelt bíróság előtt 187 . mert ezek hitele a filológusoknál állandóan egy hajszálon lóg. Lentről csillagoknak látszanak. Ezért szólítom tanúként Világom Képekben (Meine Welt in Bildern) című könyvemet ebben a perben. mi történt. Mégis egészen csodálatosan tudják így vagy úgy interpretálni. Ám a krónikás azt akarta. nincs szükség lábjegyzetekre a megértéshez. Optikai mítoszábrázolások Fonák dolog lenne. amit közölni akartak. közelről óriási testek! E közlés fölött semmilyen köd sem lebeg. Az utas elhagyta Naprendszerünket. sem a Hold nem világít. Azért ábrázolta optikusan és akusztikusan is azokat a részleteket. ahol sem a Nap nem süt. bár nagy távolságból lámpához hasonlítanak. Ha valaki csak a mítoszok ködös szavai közt keresgél. sőt Andzsura égi utazását is kétértelműnek láthatja. és nem szükséges hozzá semmiféle magyarázat. A csillagok ugyanis „nagy testek”.

szemmel látható tárgyakról van szó. A brazil kayapo indiánok ősi hagyományok szerint készítik el szalmaöltözeteiket: az alakok a kozmoszból érkezett látogatókat szimbolizálják.Mitológia — szalmából. nyomatékosan rámutatok arra. Ezt az öltözéket rituális szertartások alkalmával viselik. hogy kétségtelenül 188 . A kép az Istenek üzenete című filmemből való.

Sziklafestmények a Szaharában. amelyekről már szó esett a szövegben. amelyek a „ magas szellemi lényeket” testesítik meg. Peruban. akik valamikor itt voltak látogatóban. amely évszázadok óta hagyományos. Az arizoniai hopi indiánok generációk ismeretlen sora óta készítik a mítoszuk szerinti ábrázolatban ezeket a bábukat. hogy visszatérnek. Nemzedékek során át ábrázolták ezeket a világűr jelképeit hordozó „magas szellemi lényeket”. Kisplasztika a sumeroknál. asszíroknál és az óegyiptomi pecséthengereken. akik valamikor meglátogatták a hopikat és megígérték nekik. Mitológia — mint jelmezes felvonulás. A brazíliai kayapo indiánok szalmából készült ünnepi viselete. Brazíliában. 189 . Dogu-figurák Japánban.Olyan leleteket nyújtok át a jegyzőkönyv számára. A kacsina-bábuk. ugyanúgy. mint az észak-amerikai és a kanadai indiánoknál. amelyeket az Arizonában élő hopi indiánok még ma is készítenek. Először filmezték le őket az Istenek üzenetében. és a régi idők kozmoszbeli látogatóinak külsejét szimbolizálja.

Értem én: a felhalmozott bizonyítékok látványa valóban szörnyű vízió. . hogy ki kellene várni. .” 190 . de mégis helytálló. akinek a Mindenható semmilyen hivatalt sem adott. . amelyben a vesztes még időben leteszi a fegyvereit. Számosan fáradhatatlan szorgalommal építették fel erős várukat az akadémiai tájakon. s esetleg felmerülhet az is. . hogy az ellenfelek kihalnak. hogy hitelesnek kell elismerni valamit. hogy egy pillantást (meg még egyet) vethessen a veteményeskertbe. . . E küzdelem lovagi tornához hasonlít. és a felnövekvő új generáció már eleve az igazsággal ismerkedik meg.Erős várunk. hanem inkább úgy. azaz érveléssel és a tudományos ellenfelek meggyőzésével érvényesül. és meg is találhatók. Vagy még sincs? Bizonyítható dolgokról van szó vagy sem? Én igazán nem mosolyognék ezen! Önmagában véve ellentmondás. s ráadásul nem szabad a várfalról a mélybe lökni valakit. Ebben a harcban a bemutatható és vadonatúj indiciumok nem örvendenek túl nagy közkedveltségnek a falakon belül. Fair szabály! Borzongató gondolat. aki szemtelenül felmászik a tatarozásra szoruló falakon. mielőtt még gyógyíthatatlan sebet ütne a győztesen. hogy a tudomány valódi ellenségei a tudósok soraiban kereshetők. Biztos. amíg a sebesült meghal. A Nobel-díjas Max Planck (1858-1947) a modern tudományok egyik kiválósága valóban számításba vette a tudományos ellenfelek kihalását: „Egy új tudományos igazság gyakran nem a szokott módon. hogy ennek az egésznek van valamilyen jelentősége. Az ostromzárnak is ellenálló várak toronymagasan emelkednek minden vétkes fölé.

191 . a választól függetlenül. Úgy érezzük. aminek pozitív hatást kellene keltenie. amelyben a „kollektív tudattalan” megtalálja a jó és a rossz. hogy a kutatási eredmények alig adnak számunkra frissen nyert biztonságérzetet. És ők meg is adják. máris felhangzik a kérdés: nem fog ez hátrányos hatást gyakorolni az emberiségre? Már maga a kérdés is nyugtalanító. Ezek az igazi „jó tudósok”. élet és halál ábrázolásának kifejezését. még ha egy tudós úgy is véli. mint ezer érvé. az öröm és a büntetés. nyitott beszélgetőpartner is a tudósok között. néhányukat egyenesen barátaimként tisztelhetem. kikérem a tanácsukat. . Gyakran beszélgetünk. Még az is Hiób-hírként hat. . a fenyegetések hálója körülfon bennünket. . . akikről Gunter S. várom bírálatukat és kérem a segítségüket. Ezek a munkatársak megfontolt ellenvetéseket tesznek. Stent beszélt. még a várható veszteségeket sem tekintetbe véve. hogy tovább folytassam elméletem ismertetését „a tudományos metodológia legszigorúbb elvei szerint” (Luis Navia professzor). levelezünk. A fentiek alapul szolgálnak arra. amikor előítélet-mentes kollegákat kívánt maga mellé. és az igazságos bíróra. Továbbra is számítok az értelem nyitottságára. Ha egy találmány csak éppen elhagyja a próbapadot.Az a szerencse ért. hogy akadémikus ellenfeleim masszív egységfrontja mellett akad jó néhány toleráns. s ez felfedezésről felfedezésre csak szorosabb lesz. hogy egy érv bizonyító ereje nem kevesebb. Összefoglaló Karl Gustav Jung (1875-1961) az ősi népek mítoszait „az őstípusok tudati fejlődése”-ként értékeli. s — az általam csodált nagyvonalúsággal — a helytálló érvelést irigykedés nélkül elismerik. Az igaz.

Egy halom olyan igazság van. hogy a kérdésekre összefüggéseikben kapjon választ. tisztában lehetünk vele. Ma már nem olyan sokan találnak valódi megnyugvást az imában. (Csak a későbbi istengenerációk jönnek barlangokból. a szerkezet fénylik. amelyből ki tudja következtetni. mint a nem hívok. megvilágítja a sötét éjszakát. óriás madarak vagy paripák gyorsaságával vetekszik a sebessége. s így megvilágíthatják múltunkat. amely megrengeti vagy megégeti a földet. a föld mélyéből vagy a vízből. sőt — ahogy a tanításokból levonható — a jövőbe is mutathatnak. ők is keresik a valódi válaszokat. fém borítja őket. hogy vannak olyan igazságok. mindig az űrbál jön és állandóan oda tér vissza. ha elindul vagy leszáll. MI VÉGRE és MIÉRT létezik? E kérdésekre a vallások a hit liturgiájával adnak feleletet. belemerül a végtelen sötétségbe. mint egy óriási madár vagy óriáskígyó. A jegyzőkönyv számára a következőket mondom: A világon minden nép teremtésmítosza ugyanolyan. Napjaink embere viszont TUDÁST szeretne HIT helyett. tűzcsóva lövell ki belőle. Meg vagyok győződve arról. házfélének is mondják. mint a Nap. MI OKBÓL. Ha tudjuk.) Az istenősök repülő szerkezetekkel rendelkeznek. dörgő hangot ad. nagy zajt csap. amely reggeltől estig vagy estétől reggelig kérdésessé válik. leírhatatlan valami. ablakaikból ragyogó fény csillog. amelyek unisono tojásalakot formáznak. amelyeket csak a korábbi idők hagyományaiból hüvelyezhetünk ki úgy. A legrégebbi teremtő istenek állandóan a világűrből érkeznek és oda is térnek vissza munkájuk elvégzése után.Minden emberben él az az ősrégi vágy. ha szabaddá tesszük magjukat. akkorák. A 192 . mi történt a múltban. mire számíthatunk a jövőben. Ugyanúgy. realitásnak fogadjuk el a bennük foglaltakat.

Goethénél találtam egyet: „Ma már semmi kétség nem merül fel aziránt. de megígérték. fáraók). mert egy mai. megalkották számukra az együttélés első törvényeit. gondoskodtak az infrastruktúráról. Ezúttal Weimar szülötténél. Az ősistenek tanították meg az első intelligens embereket az eszközök használatára. hogy a világtörténelmet időről időre újra kell írni. A Bibliában is mindig akad egy megfelelő idézet.” Íródott 1829-ben. haladó korból nézve a kiindulópontot ahhoz vezet. mert újra átgondolják a történéseket.és állatvilág kialakulásának előfeltételeit. Az ősistenek nemzették az intelligens embereket. az univerzumba. őskirályok. Ez a szükségszerűség nem azért lép fel. hogy a múltat az újabb tudás szempontjából tekintsük át és ítéljük meg.kék bolygót a teremtő istenek tették lakhatóvá. a Szerencse Évében. ha tudná. Ők teremtették meg a növény. Az istenek földi helyettesükként itt hagyták utódaikat (őscsászárok. hogy valóban igaz megállapítását még 150 év múltán sem ismerik fel a gyakorlatban. Az ősistenek feladatuk végeztével visszatértek otthonukba. a növénytermesztésre és az állattenyésztésre. Mennyire elszomorítaná a költőt. hanem mert új nézetek alakulnak ki. 193 . hogy újra megjelennek.

Lassan kihozott a sodromból. Megkértem a hotelportást. Srinagarban találkoztam egy indiai barátommal. Ezékiel könyvéből. Annak idején két fejezet lebegett a szemem előtt. A világ leghíresebb könyvét itt nem árusítják. Csak hazámtól távol tudatosodott bennem. de az illető néhány óra múlva —bár végigjárt minden könyvkereskedést — üres kézzel tért vissza. a 194 . Már mindet összecsomagoltam. de itt is hiába. nem kölcsönöznének-e egyet. érdeklődje meg néhány keresztény ismerősétől. meséik és legendáik gyűjteménye. hogy a különbségtétel értelmetlen. A megtestesült „istenek” Amikor 1975-ben átutaztam Indián. Akad vajon valaki a keresztény nyugaton. Megkértem. Megkértem a szálloda igazgatóját. Az eredménytelen bibliakeresés után. fordítson le egy részt a Bibliából. de Biblia nem volt nálam. máshol nem is tartják számon a szent írások között. hogy hiába keresem itt a Szentírást.4. aki szent könyvnek tartja az indiai Rigvédát. A körtelefon eredménytelen maradt. az összegyűjtött forrásanyag előtt ülve világossá vált számomra. Ami az egyiknek szent. Elküldött valakit. hogy vásároljon egyet. ami nálunk a könyvek könyve. a bőröndök ott pihentek a Land Roveremben. Ezzel a tapasztalattal gazdagodva felvillant bennem: mit is kezdenének az indiaiak a mi Bibliánkkal? Számukra ott van saját mítoszaik. ami egy expedícióhoz szükséges. amikről írni akartam: Mitológia. Néhány nappal később Bombayben próbálkoztam. a másiknak csupán semmitmondó meseféle. hogy a Bibliát. illetve szent könyvek címmel. szerezzen nekem egy Bibliát.

tartalmas forrásművekbe. hogy az istenek nem „szellemek” voltak. szent — vagy nem szent — írásokat hagytak hátra. Arra gondoltam. hogy kijelentés erejű indiciumokkal a manipulálatlan.Teremtés Könyvét? Ki számítaná a szent könyvek közé az egyiptomi Halottak Könyvét. Akkor határoztam el. és alapszöveget vagy alapoktatást jelent. Beleásom magam a gazdag. továbbá elkövettek olyan hibákat is. akik a régmúltban a helyszínen szemlélték az eseményeket. eredeti ősi forrásokból világosan levezethető. hogy az istenek nem olyanok voltak. Az Aveszta Maga a szó közép-iráni eredetű. Röviden és velősen: be fogom bizonyítani. hogy az e fejezetekről készült vázlataimat egy Bombay kikötőjében tett esti sétámon a tengerbe hajítottam. Részben a magától Zarathustrától származó szent szövegek későbbi lejegyzéseiből és 195 . ennek eldöntését azokra bízom. Földünkön az isteni látogatók szorgalmasan nemzették a fiúkat és a lányokat. akit a Halottak Könyve rítusai szerint adnak át a túlvilágnak? Melyik délamerikai törzs venné fel szent iratai közé az Avesztát. mintha tegnap történt volna. mint amilyenné a vallások agyonstilizálták őket. amikor a fáraók ideje már 2000 éve homályba veszett. s ez a létezés messze nem csak látványos „jelenség” volt. és alig akad ma már valaki. hanem testileg is léteztek. majd mielőtt visszatértek égi hazájukba. amelyek abszolút nem méltók az istenekhez. hogy öt kontinens régi könyveinek szövegéből bebizonyítom: az istenek aktívan léptek föl a Földön — keménykötésű fickók lehettek — és hogy valamely írás szent vagy sem. A bizonyíték témája nem változott. a perzsák szent írását? Melyik arab fogadná el Isten szavaiként a formózai hegyi törzsek hagyományait? Úgy emlékszem rá.

de istentiszteleteiken megtartották az Aveszta templomi nyelvét. Tartalmazza a párszik. amely — sajátos ábécéjével együtt — az idők folyamán majdnem teljesen érthetetlenné vált. s ezek későbbi kiegészítéseit.). Jast himnuszait a 21 istenséghez.kivonataiból áll. ezeket Nagy Dareiosz (Kr. a démonok távol tartására szolgáló előírások gyűjteményét. Szerencsére — teszem hozzá — mert az idegen nevek sajátos helyesírásukkal csak zavart keltenek. Jól vagy 196 . e. 519-465 körül) és unokája Artaxerxész (Kr. . fia Xerxész (Kr. Habakuk vagy Malakiás. században Indiába vándoroltak. Zarathustra mai hívőinek összes vallási szövegeit is. más vallás részéről érkező térítési kísérletet. és — ez különösen rokonszenvessé teszi őket — elutasítanak minden. 550-486. Ma körülbelül százezren élnek. ezért a X. Az Aveszta eredeti szövegeinek ma már csak mintegy negyedrésze áll rendelkezésre. hogy ezt a mesebeli magatartást világszerte elterjeszthessék. bar a hittanórákon ezek a nevek éppoly idegenül hangzottak. Az óperzsa vallás egyes részei agyagtáblákon maradtak fenn. A többi istent csak röviden említik meg. ő volt az ég és föld teremtője. e. hogy az iszlám vallást kövessék. . gujarati nyelven beszélnek. mint Józsué. számunkra nem olyan ismertek. hogy kis létszámuk miatt nincs lehetőségük rá. Végül kihalásra ítéltettek: késón házasodtak és csak egymás között. és végül a Vidévát. A legfőbb istent Ahura-Mazdának hívták. mégis meg kellett tanulnunk őket. A párszik vonakodtak attól. ezért a születési arány igen alacsony volt. e. óiráni mítoszok gyűjteményét. A párszik híresek jótéteményeikről és erkölcsösségükről. Ez tartalmazza Jasna áldozati felhívását. Kár. Visprat kérelmeit a magányosabb lényekhez. Nehémiás. 424 körül) készíttették.

Azok a higiéniai előírások. Odament a fához. A szöveg éppoly félreérthetetlen. hogy „egyharmadán” jószágok. szétdarabolta. 39-41) Ma már tudjuk. apróra hasogatta. Kivágta a fát. Aztán újra fölrepült a madár. Egy holttest. .rosszul. Fargard. 1-12. (5. hogy némely betegséget bakteriális fertőzés okoz. hogy három harmaddal nagyobb lett. amelyből kutyák. megdöbbentő egyértelműséggel írják le. A teremtés mítosza így hangzik: Erre Jima a Földet szétosztotta. leszállt egy fára és kiöklendezte a húst. (2. és 29. evett a halott testéből. tisztátlanná teszi az embereket. farkasok vagy legyek táplálkoznak. Fargard. könyvében. minthogy minden az ő akarata volt.2 százalékát teszik ki a szárazföldek. De a régi perzsák ősei még nem térképezték fel a Földet. Az Avesztában ez így hangzik: Egy ember meghalt a völgy torkolatában. Odaszállt egy ragadozó madár a magas hegyről és evett belőle. de ezeknek az uraságoknak emésztenünk a neveit.8 százaléka víz. tehát éppen az egyharmadát. 630-588 körül). Egy férfi jött a völgytorkolatból a magas hegyre. amelyeket Ahura-Mazda „isten” adott át Zarathustra prófétának (Kr. Kívánsága és akarata szerint. mint Mózes III. az igavonók és az ember alkotásához.) 197 . madarak. igavonók és emberek éldegélnek? A szellem vagy szellemek közlései nem ilyen precízek. Ki mondhatta nekik. amin a madarak ültek. hogy a Föld felszínének 70. e. Jó étvágyat hozzá! is meg kell Modern higiénia Az Aveszta több alfejezete is modern ismeretekkel szolgál. mint korábban volt. Egyharmadán hozzákezdett a jószágok. .

. hogy végigkövessék az érintkezéssel történő fertőzés útját. Hasonló leírások találhatók a különböző ókori írásokban is. Ha szó szerint vesszük a régi hagyományokat. keze és lába. tisztátalan lesz. tisztátalan lesz. vagy páciens — betegágy — nyereg — edény. Honnan tudták? Egy szellemisten nem ereszkedik le még oly fontos csekélységekhez sem. a melyre ráül. . a melyen fekszik a magfolyós. tanult valakinek. Kellett lennie egy köztes. ahol a hagyományok időbelisége fölötti harc folyik. . és állandóan felbukkan egy isten. . Nem akarok bemenni abba az arénába. . aki segített a felvilágosításban. 4-12. . . hogy megállapítsák. . Károli Gáspár fordítása) Ezek az ismeretek akkoriban nem az általános tapasztalatok eredményei voltak. törettessék el. A cserépedény pedig. Az is. könyve 15. és tisztátalan legyen estvéig. mossa meg ruháit és mosódjék meg vízben. akkor a népek összes praktikus tudásukat első kézből az istenektől szerezték.Mózes a következőképpen ír egy hasonló esetről: Minden ágy. Lehetséges. Nekem csak az a fontos. aki a holmira ül. és halvány fogalmuk sem volt a betegségeket okozó mikroorganizmusokról. . . hogy őseinknek nem volt elég idejük ahhoz. Természetesen lehet úgy érvelni. (Mózes III. Melyik a régebbi. és az illetőnek volt feje. így testben jelenhetett meg az oktatásra szorulók között. hanem — nemcsak Zarathustrával és Mózessel — az istenek közölték ezeket. ki és miből húzott hasznot — ez már borzasztóan unalmas vita. tisztátalan és minden holmi is. aki az egészségügyi felvilágításokat tartotta. . melyik szent könyv vette a tudományát régebbi forrásból. a melyet a magfolyós illet. amit a hagyományok láncreakciója a betegségekről tudott: holttest — madár — fa — ember. minden faedény pedig öblíttessék ki vízzel. De akkor hogyan lehet általános tapasztalatuk 198 . . És minden nyereg is a melyre. ráült.

. . fejezetében. a ragyogót dicsérjük. például így: . Mindenesetre figyelemre méltó. Mindazt a csillagot. hogy csupán a Föld egyharmada lakható? Egy „szellem” nem osztja fel a Föld felszínét. hosszú korszakok uralkodónőjét dicsérjük. . dicsérünk. a harcos küzdőt. . hangsúlyozottan dicsérik negyven alkalommal. amelyeket egy hadvezér újra és újra elrendez. Azt a csillagot dicsérjük. szóbeli kinyilatkoztatásairól? Meglepő megállapításról lehetett szó. dicsérjük. amelyet Haptoiringának hívnak. . mely az ő törvényeit követi. Speciális adottságú csillagok A párszik írásaiból kiderült. dicsérjük. hogy a csillagokat különösen áldásos tulajdonságaikért dicsérik — körülbelül így: . ha közzétételéről az istenek extra módon gondoskodtak. ” — írja Tistar-Jast a Khorda-Aveszta 8. A „szellemnek” nincs szeme. . amely a vizeket igazgatja... . az erőset dicsérjük. amelyek a fák magját hordozzák. A Tistrja csillagot.. Feltevésem szerint az isteneknek testük volt. és kifejezetten utalnak a megvívott csatákra is. amelyek a Föld magját hordozzák. A Catavaeca csillagot dicsérjük. Minden csillagot. . Minden csillagot. a fenségest dicsérjük. a ragyogót. dicsérjük..az istenek állandó. A csillagok legfőbb urának Tistrját tartják. .” „Az Időt. . A végtelen időt dicsérjük. amelyek a vizek magját hordozzák. hogy a csillagok egy csoportot képeznek és ez különféle csapatokra oszlik. Egyébként pedig: honnan tudták elődeink. a felségest. A Tistrja csillagot. a szentséghozót. . . Az eget. ” 199 . . A különféle csillagrendszerekről mint harcosokról beszélnek.

Mohamed Fani sejk a Dabistan-ban írja. Valóban? Feltételezésem szerint konkrét dolgok rejlenek a virágos kifejezések mögött. s a hívek úgy csináltak. és bebizonyította a kopernikuszi rendszer helytálló voltát. mint egy tiszti kaszinóban. 13. ezzel szemben a Nap templomában aranyos brokátba öltöztek és úgy viselkedtek. amelyeket a párszik az istenek kívánságára. Ez tűnik ki a párszi időszámításból: 200 . Figyelem! Galileo Galilei csak Kr. Csillagászati idők A párszik legrégibb hagyományaiban újra találkoztam azzal a csillagászati elképzeléssel. Vénusz templomában — hogyan is lehetett volna másképp? — nevetgéltek és tréfálkoztak. a Merkúrhoz tartozóban úgy beszéltek. hogy a párszik szerint a bolygók egyszerűen gömb formájú alakzatok. mint Irán királyai. Mars szentélyében a párszik a Mars színe szerinti vörös ruhákat viseltek és olyan „büszke hangon” beszéltek. u. 1610-ben okozott tudományos forradalmat Nuncius Sidereus (Csillagászati híradó) című művével. A Hold templomában a párszi pap gyermekes dolgokat mesélt. Galilei szembehelyezkedett a hivatalos asztronómiai tantételekkel.(Afrigan Rapithwin. vers) Fantáziadús arabeszkekkel felcicomázott dicséretek — olvasom a tudományos véleményt a tiszteletreméltó istenekhez szóló szavakról. Jupiter templomában látni lehetett a bírák és tudósok öltözékeit. Az írás tudományával megáldott sejk könyvében leírja a különböző templomokat is. azé. Jelentős különlegesség: mindegyik templomban megtalálható egy bolygó gömb alakú modellje. mint a birkózók. amelyhez a templom tartozott. az uralkodó planéták tiszteletére emeltek. mint a szónokok és filozófusok. amely engem ismételten az időeltolódási effektusra emlékeztet.

” 201 . ezekből az időszakokból prognosztizáljuk rendszerint a jövő perspektíváit. egymillió vert neve pedig mert. . ez az időszámítás a párszik gondolataiban kizárólag a csillagászattal és az időeltolódással lehetett összefüggésben. kétezer vad elnevezése zad. Hogy is van ez? Felteszem a szerény kérdést: miért és mi célból kellett a pársziknak ilyen időszakokat kiszámolniuk? Mindennapjaikban ezzel a „naptárral” nem tudtak mit kezdeni. háromezer jad pedig kitesz egy vad-ot. Egymillió mert elnevezése jad. Egymillió párszi-évet ferd-nek neveznek. Nos.A Szaturnusz Nap körüli keringése megfelel egy napnak. nem is használhatták. amely az égből kormányzott. Mi az ezredfordulókat ünnepeljük úgy. „A végtelen Időt dicsérjük. A mai csillagászati számítások szerint ez 29. . 30 ilyen nap tesz ki egy hónapot — földi időben éppen 885 évet. . hosszú korszakok uralkodónőjét dicsérjük. Az első monarchia. Egymillió ferd tesz ki egy vert-et. . 12 ilyen hónap megfelel egy évnek.5 év. Az Időt. mint a nagy történelmi fordulókat. 100 zad-ot meghaladó ideig uralkodott. A mi számításunk szerint ez egy 25 helyértékű számot jelent. és ez az időszak 10 620 földi év. A párszi időszámításban egy földi évezred éppen egy jó hónapot jelentett.

202 . amely összefoglalta a Védákat. Az idő az Univerzum magja. a Mahábháratában a 80 000 kettős verssorok egyikében. jóval Krisztus előtt. A Véda (óind nyelven=tudás) magában foglalja az árja indiaiak legrégebbi vallásos irodalmát. A szövegek így évszázadokon át változatlan formában maradtak fenn. mágikus formulákat. Dileep Kumar Kanjilal professzorral. amelyek tudása az indoárják hite szerint feltétele volt a sikeres földi életnek és a halál utáni jó állapotnak. Az Avesztához hasonlóan a Védák is négy fejezetre oszlanak: A Rigvéda 1028 himnusza egy istenhez A szerző interjút készít Kalkuttában. Az óindiai irodalom jelentősebb a később kialakult szanszkrit literatúránál.A Védák Az indiai nemzeti eposzban. dr. A Védák lényegében varázsmondásokat tartalmaznak. az idő mérhetetlenségéről filozofál a szerző: Isten magában foglalja a Teret és az Időt.

Miután ma már tudjuk. hogy a repülő A régi szövegeket technikailag kell értelmezni 203 . ha ragaszkodunk a régi felfogáshoz. eredetileg a főpapok családjainak himnuszgyűjteménye volt. Ezek vajon csak mitológiai fantáziatermékek? India kultúrája nagyon ősi. és úgynevezett „régi szemmel” tekintettek rájuk. E nélkül az értékes hagyomány nélkül a több mint 500 milliós indiai nép valószínűleg meg gyorsabban és brutálisabban esne áldozatul a szétbomlásnak. . Az indiai hagyományok egyik legalaposabb ismerője dr. Biztosra veszem. hogy léteznek repülő masinák. a kalkuttai Szanszkrit Egyetem professzora. A különböző szanszkrit írások fordításában találkoztam repülő kocsik leírásával. Dileep Kumar Kanjilal. A ma rendelkezésre álló sok interpretáció között nem szabad elfelejtkeznünk arról. . s a szanszkrit hagyományok különösen gazdagok. Itt már nem segít az. 1975. Minden. időhöz kötött felismerés átesik egy változási processzuson. Beszélgetésünket magnóra vettem. a Jadsurvédában áldozati szertartásokhoz való szövegeket gyűjtöttek össze. hogy ezek az ábrázolások 2000 évesek. augusztus 12-én látogattam meg a rokonszenves tudóst a munkahelyén. milyen idősek a legrégibb védikus szövegek? A legrégebbiek Krisztus előtt mintegy 5000 évvel keletkezhettek. a Szamavéda dallamokat is tartalmaz. újra át kell gondolni az egész problematikát. amelyek a lényeges Rigvéda-szövegeket dalokba öntötték. Ezek valamiféle repülő szerkezetek. amelyeket vimánáknak neveznek. most egy részletet közlök belőle: Professzor úr. Véleményem szerint gyakran esik szó repülő kocsikról.szól. s a legértékesebb kultúrkincsnek számít. A négy Véda több iskolában még mindig tananyag. az Atharvédában pedig a fekete és fehér mágikus formuláit.

Az írások szerint náluk is előfordultak a normális öregkori jelenségek. A Rámájanában — ez a Mahábhárata mellett a második nagy indiai eposz — elmondják. az egyáltalán nem a teljes szöveg. hogy kihámozzuk a tudományos igazságot a mitológiai máz mögül. .kocsik leírása mögött valamilyen tény rejlik. Az óindiai istenek halhatatlanok voltak? Általában nem. hogy az ősi tudósítások szerzői pontosan tudták. Más repülő kocsik még a földön álltak. de mi azon fáradozunk. Ezek a világos megfigyelések a repülő és repülésre képtelen szerkezetekről azt bizonyítják. Ilyen fegyverekről szó esik a Mahábháratában is. hogyan keletkeztek a sivatagok: az istenek félelmetes fegyvereinek pusztítása következtében. nem gondolt ezzel a leírással kapcsolatban valamiféle űrhajóra? Amit Ardzsuna égi utazásáról olvasott. A szanszkrit szövegek szerint „természetesen” az istenek között is előfordultak házasságtörések. gyermekeket nemzettek saját asszonyaiknak. Olyan tény. a szanszkrit szövegek alapos ismerője. s életük harmadik szakasza végén meghaltak. de a földieknek is. 204 . Talán ilyen fordítást olvasott. Abban feltűnt egy mennyei kocsi varázsképe. ismét mások már felrepültek a levegőbe. Az ezekből a kapcsolatokból származó istenfiak rendelkeztek atyáik tudásával és fegyvereivel. mert alkalmatlanok voltak a repülésre. Az eredetiben az áll. mint amit eddig tulajdonítottak neki. mint például a feledékenység. és a repülés különböző magassági szakaszait is élethűen ábrázolták. s így feltételezhetően rátalálunk a technikai hagyományokra is. amelynek leírása más értelmet takar. Ön. miről beszélnek. A Mahábháratából megismertem Ardzsuna Indrához tett utazását. hogy Ardzsuna látott néhány repülő kocsit. Természetesen sok a mitológiai elem. . amely „mennydörgő dübörgéssel” utazott a felhők között. amelyek lezuhantak.

A villám leereszkedett és finom porrá változott. a 8. könyvben találtam meg. Soha nem lehet elfelejteni ezt a pusztítást! George de Santayana amerikai filozófus (1863-1952) így vélekedett: Mindenkit. A Nap körben forgott. és hiányos volt a bőrfelülete. A fegyver tüzétől felperzselődött világ tántorgott a 205 . 260 000 ember esett áldozatul. Három nappal később Nagaszakit semmisítették meg az atombombával. amit a Mahábhárata ábrázolt. aki nem emlékezik a múltra. Rövid időn belül az élelem mérgezővé vált. Aki megmenekült. Az edények ok nélkül összetörtek. annak kihullott a haja és leváltak a körmei. a sebesültek száma légiónyi volt. Az erről látott képek elvitték az álmunkat. akiknek kihullott a haja. ott 150 000 volt a halálos áldozatok száma. arra kellene ítélni. Az elégett testek felismerhetetlenek voltak. A fák és a mezők hamuvá váltak. Az. augusztus 6-án hullott Hirosimára az első atombomba. 1945. A borzasztó hőség kisgyerekformára zsugorította össze az embereket. hogy megismétlődjék vele. a halál pusztító követe egy ragyogó villanás. Tudósítás Hirosimából vagy Nagaszakiból? Soha nem tudjuk azokat a képeket elfelejteni. amely Vrisni és Andaka összes rokonságát hamuvá változtatta. A Musala Parvában. Atombomba évezredekkel ezelőtt Az ismeretlen fegyver. a madarak fehérré változtak. A hirtelen felállított kórházak megteltek olyan betegekkel. ismeretlen ezredéveket hordoz magában: Mintha az elemek elszabadultak volna. amire utalt. .A tudós professzorral folytatott beszélgetés után visszatértem a szállodába és kikerestem a Mahábháratából azt a részt. .

aztán leszállt a csönd. . a fák sorban ledőltek. Lovak és szekerek égtek el. . és soha ilyenről meg csak nem is hallottunk. úgy. mint egy nagy tűzvész után. megsemmisült rénszarvas csordák. Soha azelőtt nem volt ilyen borzalmas fegyver. Amire lecsapott a villanás. . a fenti sorok a sumer Gilgames-eposzból valók. fény villant fel. Emiatt többen jóindulatúan csak bogarasnak minősítettek. . A régi iratokban található hasonló leírások nagy száma a feltételezéstől a bizonyosságig arra enged következtetni. . A halottak összezsugorodtak a rettentő forráságban. Hirosima? Nagaszaki? India? Nem. . az mind hamuvá változott. hogy ezeket a hagyományokat csupán kitalált mítosznak minősítsük és félretegyük. Kocsik ezrei semmisültek meg. a föld bömbölve válaszolt. Rémületes látvány volt. hogy a halak elpusztultak benne. A tűz az erdőkben is tombolt. Hirosima? Nagaszaki? Vagy évezredekkel ezelőtt egy távoli kontinensen történt valami? Kiáltott az ég.forróságtól. hogy már nem is látszottak embereknek. hogy vajon ott nem kifejezett jelek — elszenesedett emberek. . . . hogy az „istenek” még ismeretlen repülő objektumairól bevetették az atom.vagy hidrogénbomát. 206 . Nem lehetünk olyan mamlaszok. Már több mint kilenc évvel ezelőtt összefüggésbe hoztam az 1908. szénné égett fák — utalnak-e az atomrobbanásra. aratott a halál. s csak díjazzuk a szerző(k) fantáziáját. beleolvadt a tűzbe. Emlékek a jövőből. . . óriás tűz kapott lángra. A víz úgy felforrt. Eltűnt a világosság. Elefántok égtek meg a tűzben és vadul rohangáltak ide-oda. olyannak látszott minden. június 30-án történt kiderítetlen robbanást — a szibériai tajga területén „földet ért” tunguz meteorról van szó — azzal a kérdéssel.

a harmadik Nagaszakira. illetve elkészítésén. a Tudományos Akadémia tagja bátran közölte: „Űrhajó volt. hogy Szolotov szavait megörökíthettem ebben a könyvben! A maghasadás felfedezése után az amerikaiak 1943-tól 1945-ig dolgoztak az atombomba tökéletesítésén. és ezt be is fogom bizonyítani!” Örülök. mint az indiai hagyományok összefoglalója.Az eseményről egyébként nyolcvan különböző feltételezés létezik. és Lanka szigetére 207 . Az isteneknek viszont volt testük. Az utóbbi években csatlakozott hozzá több szakterület tudósa is. vagy III. amikről a régi krónikások tudósítottak. jegyezte meg Valmiki költő. A pusztítás látható jelei. századra tehető. akinek feleségét. az egy átélt. a Los Alamos melletti kísérleti területen. Dr. Szítát elrabolta Rávana. hogy kiderítse a tunguz meteor rejtélyét. Nos. Az elsőt 1945. IV. 1976. a démoni óriás. Az eposz hőse Ráma királyfi. A második Hirosimára hullott. október 15-én Szolotov Moszkvában nyilvánosságra hozta kutatásaik eredményét: 1908 júniusában a tajgában kétségtelenül egy atommeghajtású űrhajó robbant fel. Többen feltették a kérdést: „Nem lehetett esetleg mégis meteorit. vagy nagyobb földrengés?” Szolotov doktor. Alekszej Szolotov. július 16-án robbantották fel ÚjMexikóban. Ramajana A Rámájana. tisztelt tudósok. nem egy halálfélelemtől áthatott fantáziálás volt csupán. a ma is mérhető radioaktív sugárzás kizár minden eddig feltételezett elméletet. nemzetközileg elismert szovjet geológus 17 évet szentelt az életéből arra. mint már említettem. végre színt kell vallaniuk! Az. Szellemlényeknek nincsen fegyverük. A Rámájana keletkezése a Kr. e. borzalmas valóság volt. nagy indiai eposz. Amit leírtak. A Mahábháratával ellentétben. ez „művészi munka”.

Rámát egyébként az indiaiak Visnu isten megtestesítőjeként tisztelik. A Rámájana is. Az e téma iránt érdeklődő olvasóimat szeretném felbiztatni arra. A szerkezetben a több utas számára elegendő helyeken kívül voltak még „titkos kamrák” is. mint egy háromemeletes ház. A majmok királyának segítségével Ráma vissza tudta szerezni hitvesét. Ez több mint 2000 mérföld távolság. és a sajátos alkotmány a mai Ceylontól Indiáig repült volna. amely 24 000 slókábó1 áll (a slóka indiai versmérték. hogy a piramis olyan magas volt. két 16 szótagos sorból áll) foglalkozik az istenek űrhajózási tevékenységével. felégeti a mezőket és az épületek tetejét. Ludwig professzor ezt így kommentálja: „Kétségtelen. A versekben az áll. Sok a „ról”. „ről”! A múlt század végén és a század elején Németországban szinte divattá vált a régi szanszkrit szövegek lefordítása és közzététele. amely mögött évtizedek munkája érződött. dübörögve emelkedik jel. amely függőlegesen emelkedik föl. Részletesen leír egy pompás kocsit. természetesen hatalmas zajt csapott.” — Ó. Különös módon ezt a repülő szerkezetet piramis alakúnak írják le. A pazar kocsi — egy családdal a fedélzetén — felemelkedik a levegőbe. versről versre. fejezetről fejezetre. amely megrengeti a hegyeket. amely tüstént a világűrhajó elképzelésére enged következtetni. Amikor a repülő piramis felemelkedett a talajról. de nem szó 208 . emiatt a Rámájana Indiában szent könyvnek számít. Ugyanez olvasható a szanszkrit írásokban is. A Rámájanában például egyértelműen repülő szerkezetről olvashatnak. szent együgyűség! Hermann Jacobi professzor németre fordította a Rámájanát. hogy itt egy trópusi viharról van szó. Akadt sok olyan mű. hogy kölcsönözzenek ki ilyenfajta műveket a könyvtárból.hurcolta.

Aki nem tudja elmondani.” A Zürichi Központi Könyvtárban számtalan könyvet találtam az indiai irodalomról.” 209 . alkalomadtán hívjon fel. különösen amióta tudom. Jellemző a professzorra. Az is világos számomra. de valódi fordítás nagyon kevés akadt. hogy a mások vallását leértékelik! Szamaranganaszutradhara Ismerem a nyelvtörő szövegeket. a vimánák leírását jelenti. A színművészeti főiskolán egy szanszkrit szövegrészt kellene gyakoroltatni. a Rámájaná-ról. hogy amit nem tudott értelmezni. egy helyben tudnak maradni a levegőben. de ezeket csak azért hagyták ki. amely így hangzik. vagy onnan felemelkedni. és méteres sorokban egymás mellett kommentárokat a Mahábháratá-ról. Szamaranganaszutradhara. hogy „elkerüljék a velük való visszaélést. Sajnos hiányoznak azok az adatok. . mert csupán fantazmagóriát tartalmaz.szerint. hogy az idegen könyveket a Biblia tanaival beoltott nyugatiak mélyen a Szentírás alá helyezik: „a mi” vallásunk összehasonlíthatatlanul igazabb és mélyrehatóbb! Halálomig nem leszek képes elviselni. amelyeket a fiatal színészeknek kell gyakorolniuk. és zuhanórepülésssel elérni a földi célpontokat. az indiai misztikáról. jól kormányozhatók. A szószörnyeteg a repülő szerkezetek. a Védák-ról. azt esztelen gőggel olyan megjegyzésekkel látta el. . hogy a szövegek tartalmát elsikkasztani foglalkozási ártalom. mint: „értelmetlen fecsegés” vagy „ezt a részt nyugodtan át lehet lapozni. az indiai mitológiáról. amelyek elengedhetetlenek egy jármű rekonstruálásához. képesek a Föld körül szállni. A vimánák hasonlítanak a mi helikoptereinkhez. Tudományos kommentárokat írni indiai szövegekről nem az én esetem.

és attól. amelyek a felhők között röpködnek. azt az állítást. Ugyanúgy lehetett vimánát építeni. olyan nagyot. Ezzel együtt nagyon hatásos leírást adtak: A testet erősnek és tartósnak kellett megformálni. . . stb. több szakaszra oszlott. könnyű anyagból. hogy eme 210 . Sólyom. Színes volt és hatalmas. . mint egy gyöngyszem. . Ha ezeket egyszer mitológiai szemszögből vizsgáljuk. . amelynek ereje korlátlan volt. Nem.Ez meghaladja az én ismereteimet. Keselyű. már meg tudom érteni az elnevezéseket. és ellátták ablakokkal is. akik össze tudták volna barkácsolni a mesés vimánát? Mindenesetre az írás szerzői megvédték a szerkezetet az ipari kémkedés ellen. a vimána azonban tény. Ráma beszállt az égi kocsiba. Ha ezt a vastartóban lévő szabályozott tűzzel felhevítették. mint egy templom a „mozgó istenek” számára. Hogy kerül egy sas a Holdra? (Eagle has landed!) A Rámájana szövegében a kimondhatatlan nevekkel együtt nem merülnek fel szimbolikus fogalmak. Lehet. . egy férfi csodálatos nagy távolságokat tudott megtenni az égen. A nevek mitológiai szempontból semmitmondók. Amikor a légbe emelkedett. hogy annak idején léteztek már terroristák. A higanyban lévő erőn át. Sas. és úgy jelent meg az égen. amelyek ott pompáznak az orr-részén: Gólya. . Két emelet magas volt. . A Rámájanában is igen plasztikusan ábrázolnak egy ilyen repülő kocsit: Amikor eljött a reggel. hogy licenc nélkül leutánozzák. . megzendült egy égi hang… Ma a repülőgépek és űrhajók gyakran kapnak állatneveket. égi szekerekről vagy az istenek járműveiről. Négy erős higanytartót kellett beleépíteni. a higany által létrejött a vimánában a dörgés ereje. Minden kertelés nélkül beszélnek repülő kocsikról. . amely a hajtó forgószelet működésbe hozta.

mert hamarosan harcba szállt Rávanával. erdők és magas hegyek fölött zajlott az égi utazás. miniszterével. A királyi majom kívánság szerint tudott óriássá nőni vagy hüvelyknyire zsugorodni. De Ráma égi kocsijának gyorsabban kellett repülnie. ahogy a gonosz Rávana elrabolta a csodálatos Szítát. a hegyek meginogtak. sziklák törtek. Egy villámlövedékkel rálőtt a nőrabló járművére. Az eposz Ráma és Szítá című fejezetében pontosan ábrázolják. egy légi szekérben vitte. A gaz nőrablót még Szítá segélykiáltásai és fohászai sem tudták rávenni arra. az asszony átszállt a férje égi kocsijába. ág. . amely a Naphoz hasonló. Amikor Ráma értesült Szítá rajtaütésszerű elrablásáról. Te jó ég. Ezek egyike volt a majmok királya. Mindenekfölött azonban vakmerő pilóta volt: amikor felszállt. . amely Ráma parancsára hatalmas zajjal egy felhőtömegbe emelkedett.ábrázolásokkal csupán a hősöket akarták dicsőíteni. amely lezuhant a mélybe. hogy letegyen sötét szándékáról. mi mindent lehetne felfedezni a szövegekben. azonnal kiadta a parancsot: „Haladéktalanul le kell hozni a kocsit a levegőből!” Rávana közben átrepülte az óceánt Lanka (a mai Ceylon) irányában. A szanszkrit egyébként a mai napig a költészet és a tudomány nyelve Indiában. akik hihetetlen bűvészmutatványokra voltak képesek.és 211 . Hanumánnal. ha űrhajótervező mérnökeink eredetiben tudnák olvasni a szanszkrit írásokat. az óriás fák ágai letörtek. Völgyek. ma már nem fogadhatja el egyetlen modern gondolkodású ember sem. Légiharc és repülő majom A Rámájana Ráma-sztoriját már említettem. Szítát megmentették. Rámának szerencsére volt néhány fegyveres kísérője.

Ebben az egyszerű fejlődésben tilos mindenféle kívülről jövő beavatkozás! Még az evolúció során történt ugrásszerű fejlődéseket is így kell magyarázni. az emberi agy gazdag szürkeállománya ellenére. mert utána a szép lótusz elsodródott Lankából. mégis kellene tenni valamit a világcsúcsra érett ugrásokkal is. a majom égő farokkal úszott el a tetők fölött. de a „szellem nem jön le az égből!” Ha a régi írásokban felmerül valami fantasztikum és azt nem lehet 212 . mert nem akarja tudomásul venni. és szörnyű tüzet szított. A merész majom repülő ládájával néha egy városból is felrepült. mint amilyeneket ma minden népnél megismertünk a Földön. illetve több embercsoport között lehetetlen olyan magas szellemi kapcsolatot létrehozni. A hegyek állatai és madarai riadtan menekültek rejtekhelyükre. a pennsylvaniai egyetem antropológia professzora felfigyelt a dologra: Elhittük azt. A fejlődés elméletével foglalkozó teoretikusok figyelmét elkerülte egy másfajta faktor. aki fokozatos és békés fejlődést tételez fel minden élőlényről. ledöntötte a magas épületeket és a tornyokat. Loren Eiseley. vagy mert nem fér bele a világképébe. Az evolúciót általában dicsőítik. Ez így igaz. amit igencsak rossz néven vettek a lakosok. Lépésről lépésre a történelemben Csupán egy analfabéta nem Tátja át. aki tagadja ezt. amely az emberek képzéséért felelős. az emberiség történetén át lépésről lépésre tett processziónak minősítik. és a díszkertek is elpusztultak. hogy az óindiai szövegekben repülő kocsikat írnak le. Ahogy a városiak megfigyelték. az emberek között. Mégis van. hogy a létért való hosszas küzdelemben.levéleső zuhogott a földre. a technikát és a tudatosságot csak az evolúció áldásával veszi figyelembe. Az illető teljesen Darwin szellemében gondolkodik. Ezekre nincs egyetlen meggyőző magyarázat sem.

hogy egy másik teóriát kreálnak belőle: például azt. már néhány ezer évvel ezelőtt leszállhattunk volna a Holdra! Amikor a NASA megbízásából a Saturn-projekt során kifejlesztették a hordozórakétákat az Apolló-program 213 . Az is hirtelen bukkan fel. hogy ősőseink folyton olyan idegenekről beszélnek. Ilyesmit nem barkácsolnak össze egy családi műhely hátsó sarkában! Tulajdonképpen miért nem fejlődtek tovább ezek a járművek az evolúció törvényei szerint? Lépésről lépésre? Ha ez így történik. amíg az egyik teória „tulajdonosa” nem tesz úgy. Amennyiben az evolúció folyamatosan zajlik. mint egy templom. némelyik akkora volt.beilleszteni a fejlődés teóriájába. hogy a hominidákat földönkívüliek manipulálták. és hogy feladatuk vagy megbízásuk teljesítése után mindenkor visszatértek égi hazájukba. mintha kizárólag az ő elméjéből pattant volna ki az ötlet. hogy miért-váltak a hominidák intelligensebbekké. Honnan vették őseink az égi kocsik szerkezetének rajzát? Honnan tudták. hogyan illik bele a sémába az. így azok elméje egy csapásra fejlett lett. Ez az egész normális dolog és semmi restellnivaló nincs benne. hanem betöltötték az eget! Magasságuk többemeletnyi volt. nem is egymotoros sportrepülőgépek. mint például interkontinentális repülés komforttal ellátott házfélében. Patthelyzett: teória teória ellen. akik az égből jöttek és minden praktikus dologra megtanították őket. kérek egy meggyőző magyarázatot arra. akkor az humbug! Az is előfordul. hogy a világ minden részén hirtelen belekerültek az ókori emberiség könyveibe az égi járművekről szóló leírások. milyen anyagot használtak fel az építésükhöz? Honnan voltak a navigációs eszközök? (Ezek nélkül egy isten sem repülhetett volna Indiából Ceylonba!) Ezek a szerkezetek nem sárkányeregető gyermekek játékai voltak.

” Ennyi. amelyet az első leszállás során el kell érniük. De: a földi atmoszférán belül az űrrepülőgép a redukált üzemanyagkészletek miatt csak nehezen tud manőverezni. április 12-én szállt fel — a ford.végrehajtására. többen gúnyosan megjegyezték: „Űrhajóknak nincs szükségük leszállópályára. Amikor évekkel ezelőtt a Nazcafennsíkról tudósítottam (A jövő emlékei és a Vissza a csillagokhoz című könyveimben) és a rejtélyes vonalakról feltételeztem. 20 000 cég működött közre a tervezésben és megvalósításban. A pilótáknak szükségük van egy óriási leszállópályára. Az első space shuttle 1978-ban fog felszállni. „Istenek” alkották és használták őket. (1981. Az egész szanszkrit irodalomban nincs egyetlen sor sem. Az ok: a rakétameghajtású űrjárművek helyét az űrrepülőgép fogja átvenni. hogy űrhajók leszállópályái lehettek. Az égi járművek — mindenki meglepetésére — egyszer csak ott voltak. gyártásra vagy próbarepülésre utalna. Az első — és egyben a legnagyobb. amely technikára. amit valaha is építettek — leszállópálya „a világűrből jövő űrhajók számára” befejezés előtt áll az Egyesült Államokban. A jövőnk már realitás volt? Az indiai szövegekben ismertetett repülő szerkezetek nyilván megelőzték az űrrepülőgépeket. a space shuttle állítja majd pályára az emberes és a legénység nélküli űreszközöket.) Repülési idejét 35 000-60 000 repülőórára tervezik. Képesek voltak a 214 . Ezért merem kijelenteni: A szellem mégis az égből jött le! Egy mellékes megjegyzést azonban nem tudok magamba fojtani. Az innováció. a tervezés és a kivitelezés nem a mi planétánkon történt. mert az új startoláshoz és az újabb repüléshez a hajtóanyag már nem elegendő.

feltételezett végcélról és űrhajózási technikáról esett szó. amely a teljes üzemanyag energiává való átalakulásával elméletileg elérheti a fénysebességet. mert itt fotonhajtóműről. az Adi Parvában Agni isten a hős Vasudevának ajándékozza a csakra diszkoszt. Ernst A. Eugen Sänger professzor (1905-1964) neves rakétaszakértő megvizsgálta a fotonhajtómű lehetőségeit. Isteni fegyverek Azt. Ezek a megfigyelések okot adnak némi spekulációra. megsemmisítő erejű fegyverekkel rendelkeztek. amelyeket a Mahábhárata is megörökített. ahol olyan intenzív a fény sugárzása. A Mahábhárata egyik könyvében. akkor elgondolkozhatunk a mitológiák kijelentésein. és biztosítja arról. hogy ezzel minden ellenségét le tudja 215 . a harcok nyomai bizonyítják. mint a villám. Steinhoff professzor véleménye szerint jelenlegi technológiánkkal és lehetőségeinkkel alig képzelhető el a fotonrakéta megvalósítása. hogy az istenek testileg léteztek. és eljutottak a csillagok közé. összefolyna a nyál a szájukban: az istenek halált hozó. Ez a meghajtás a proton-antiproton reakció során keletkező elektromágneses sugárzáson alapul. amelyet természetesen fénysugárzás is kísér. fenn maradtak a levegőben.Föld körüli repülésre. Tulajdonképpen az idegen intelligenciáknak nem kellett volna hosszabb időn át rendelkezni ezekkel a feltételekkel? És még mi tartjuk magunkat a teremtés koronáinak. . . Ha azonban egy napon a mi egünkön is fotonmeghajtású űrhajók fognak közlekedni. amelyek sugárzása olyan lesz. Ha keleten vagy nyugaton katonák lapoznák át az óindiai eposzt. De a technológiai feltételek naponta javulnak. mintha két nap lenne az égen. mint egy másik nap. és nagy magasságban úgy fognak ragyogni.

hiszen a Tűzisten ajándéka volt.győzni. A csakra egy pengeélesre köszörült bumeráng lehetett. Vasudeva jól megégette volna a kezét. úgy az egész világot el fogja pusztítani. hogy elmegy égi birodalmába. odadobja a csakrát ellensége. neked adom kedvenc fegyveremet. Shisupala felé: A diszkoszkorong egy pillanat alatt leválasztotta a király fejét a testéről és ismét visszatért Vasudeva kezébe. Umával együtt eltűnt a felhők mögött. mert a fegyver tűzbe volt burkolva. amikor teljesítette feladatát. aztán közölte vele. gondolhatnánk. Ha egy gyönge ellenség felé hajítod. De nagyon elővigyázatosnak kell lenned. a fegyver. akit ezzel a fegyverrel ne lehetne legyőzni. nehogy rosszul használd. mint a lemenő nap. Az isten meghallgatta a kérést és a következő használati utasítással bocsátotta rendelkezésére a fegyvert: Ó. Mindenesetre az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának. Kuvera istentől. tudta. hogy el tudta altatni az ellenséget. Senki sem létezik. . mindig vissza fog térni hozzá. aki meghatározná az ébredés pillanatát. . hatalmas hős. hogy a köztük tartózkodó isteneknek igen rafinált fegyvereik vannak. az eposz hőse. akit az eposzban egyfajta házgondnokként ábrázolnak. ha ezt a valamit megfogta volna. Milyen pompás vízió! Milyen szép is lenne. de azzal a képességgel is rendelkezett. A tisztító áldozat után Siva beavatta Ardzsunát a fegyver használatának titkába. . Ardzsuna. ha a NATO és a Varsói Szerződés tagjai egyaránt elaltatnák egymást. a világmindenség urához. . Azzal a kéréssel fordult tehát Siva istenhez. De nem az volt. hogy adjon neki egy „nagy fegyvert”. aki feleségével. Ardzsuna megkapta az anardhana fegyvert. Amikor a derék Vasudeva életveszélyes helyzetbe kerül. Ardzsuna imádkozott Sivához. amely nemcsak értékes és tetszetős volt. a pasupatot. 216 .

Így áll a Mahábhárata Aunshana Parva könyvében. Ez többcélú rakétakilövő fegyver volt. sziszegő kígyóként. csak az „első” fegyvert használta. és minden oldalról eltalálták a harcosokat. amelyet a Vörös Hadsereg a második világháborúban vezetett be. Engem az ún. az egek ura feleségével. A fegyverek lövedéke az ég felé tartott. Az állatok a vizekben és az erdőkben reszkettek a félelemtől. és mindig az 6 idegenszerű fegyvereik döntik el a harcok kimenetelét. Sachival beszállt égi harci szekerébe és felajánlotta a hősnek. A nagy tűz végül egy földi korszakig felemészti a Földet. Ám Ardzsuna is birtokolt néhányat. Egy Pandava-sereg elleni támadásban bevetették a narajana fegyvert: Fülszaggató lárma töltötte be a csatamezőt. Nyilak ezrei jöttek ki belőle rögtön. A pusztító fegyverek terén az istenek láthatólag felülmúlhatatlanok voltak. Ez áll a Mahábhárata Drona Parva könyvében. mert az „utolsó” rettenetes hatásáról már értesült. Az egész Föld megrengett. Igaz. Sztálin-orgonára emlékeztet. amelyek nagy tűzhöz hasonlítottak. az egymás után kilőtt lövedékek zúgásának hangja az orgonáéhoz hasonlított. jöjjön velük az égi utazásra. A narajana fegyver felrepült a levegőbe. . Egyébként miután Ardzsuna megkapta a hipnózisfegyvert. A Mahábhárata-beli haditudósításokon áthullámzik a Kauravadinasztia és a Pandava-dinasztia egymás közti harca a hatalomért. Indra. lángok törtek ki belőlük. . 217 .magas intelligenciával és nagy bölcsességgel kell rendelkeznie. és csillagpikkelyek ezrei hullanak le az égből. Mindenesetre az „első” sem papírmaséból volt. Nevét a kilövőberendezés elhelyezkedéséről kapta. Az istenek állandóan belekeverednek a csatározásokba.

amely szerint csak a mitológiába befészkelődött fantáziáról van szó. a levelek nélküli fák. mely szerint az „istenek” testileg léteztek. De ilyet sehol sem találtak. Vietnam! Nekünk. Engem nem könnyű bolonddá tenni. amelyet éppen használni akartak. hogy vonják vissza az „utolsó” fegyvert. a torzszülött gyermekek. De ha a fantázia egzakt tudást „nyilvánít ki”. Mindig kellene hogy legyen egy bölcs. akik észnél voltak. akkor az állítólagos érthetetlen 218 . ha mi gyártottuk volna ezeket. Ezekhez a gyilkos fegyverekhez a technológia lépcsőin át vezet az út. és a meg nem született gyermekek az anyaméhben elpusztultak volna. . . . . ha az „utolsó” fegyvert bevetnék.Szerencsére akadtak emberek. Tiltakozom minden olyan interpretáció ellen. mint a repülő szerkezetek. a nyomorék asszonyok és férfiak látványa. Ha azt bevetik. a huszadik század polgárainak iszonyatos traumát okozott a kiégett erdők. ám más technikai „emlékműveknek” is fenn kellett volna maradniuk. olyat. …tizenkét éven át aszály sújtotta volna a Földet. amelyről senkinek halvány sejtelme sem lehet. mi történne. A csata csúcspontján a bölcs Veda Viasa beavatkozott. Az óindiai szövegekben leírt pusztító eszközök nem felelnek meg elődeink technikai fejlettségének. és jól tudták. Az istenek birtokában lévő szörnyű fegyverek alátámasztják azt az álláspontomat. A fantáziához is szükséges némi indíték vagy ösztönzés. amely csak legyőzötteket ismer. és követelte a harcoló felektől. A totális háború átok. aki az „utolsó” fegyvert hallgatásra bírja. A fegyverrendszerek éppoly hirtelen jelentek meg.

A 2. hogy mégsem mi vagyunk a teremtés koronái? Számolnunk kell annak valószínűségével is. akik a világűrben röpködtek. a világűrben 219 . (Rigvéda. a világűr urának! Ó tégy nekem egy helyet szabaddá! Nyisd meg az égtérhez vezető kaput. A világűr képes hívni. amelyeket ma fejlesztenek kis és állítanak elő. Néhány sor ízelítőül a Rigvédából. 24. számolva azzal a lehetőséggel. aki elutazik erről a világról. a csillagok és a tüzek. 1. Nekünk — ha becsületesek vagyunk — mai tudásunkkal kell értelmeznünk a régi szövegeket. felelni. adjaja) Dicsőség Vájunak. Mi ismerjük az atomfegyvereket. tégy nekem szabaddá egy helyet! Oda szeretnék menni. mert a világtérben ott van a Nap és a Hold. és aki választ akar kapni kérdésére. hogy az evolúció elmélete felborul. De a tudatlanság eme aranykora már elmúlt. A Hold az égi világ kapuja. a világűr urának! Ó.) Egy tiszteletreméltó tanító oktatja tanítványát: A világűr nagyobb. mindenekelőtt a Holdra megy. hogy az ember elveszti nimbuszát — lehet. mint a tűz. (Rigvéda. El kell fogadni. fejezetben éppen ezért mutattam be olyan fegyvereket. mi átéltük az űrutazás kezdeteit. az nem kerülheti el. . hallani. hogy elérhessek a Mindenség Urához! Dicsőség a szelek birtokosának. hogy az ilyen szövegek korábbi értelmezésébe semmiképpen sem lehetett bevonni a modern fegyverrendszerek vagy az űrhajózás fogalmait. hogy láthassalak. a szelek birtokosának. . . ott vannak a villámok.dolgokat a ma szemszögéből kell megvizsgálni. Valóban SEMMI nem jött az égből? Világűr-prospektus A Rigvéda is kínál testet öltött isteneket. a szöveg benne lehetne egy világűr-prospektusban is: Mindenki. .

Ezért célozták meg az amerikaiak és az oroszok is először ezt az égitestet.örülnek és nem örülnek. . a világűr birodalmát. Bizony ám! A Hold az égi világ kapuja. Aki kiállja a holdraszállás megpróbáltatásait. 7. születnek a világűrben és a világűr számára. a világűrt tisztelned kell! Aki a világűrt tiszteli. elutasítani. Dávidtól Ábrahámig. Ábrahámtól Ádámig vezetnek az eredeti források. és ezért a szövegnek semmi köze sincs a „valódi” világűrhöz. mint a bibliai genealógiában. az rajta keresztül továbbjut. a Vénuszt és a Jupitert is meglátogatják. A világűr olyan messzire terjed. A tiszteletreméltó tanítómester az indiai térségben a hagyományokat változtatás nélkül adta tovább. a másikat pedig. amely hasonlóan megbízható alapokon nyugszik. Közben elérik a Marsot. Előttem fekszik egy olyan tiszteletreméltó tanító családfája. akinek 56 generációját jegyezték fel. az eléri a fényekben gazdag világot. Jézustól visszafelé Dávid királyig. Azzal a különbséggel.) A tiszteletreméltó mester nem közölt tanítványával filozófiai gondolkodási modelleket. hogy más bolygón is lehet intelligens élet és civilizáció. Bár mi eddig csak marginális tudással rendelkezünk a világűrről. (Rigvéda. Pontosan így van. Nem szerencsés dolog az egyik genealógiát — mert beleillik a sémába — szabadalmaztatni. s visszamenőleg addig az úrig terjed. Az utolsó évtizedben már nagy előrehaladás történt a földönkívüli élet feltételezésének vonalán: már nem utasítják el. hogy talán a többi planéták lakói is a Holdat használták tesztelésre. ahogy mondani szokás. . korlátlanul. 220 . aki az eredeti tudás birtokában volt. hogy a Rigvédában sokkal hosszabb időre nyúlik vissza a családfa. engedtessék meg nekem az a feltételezés. amilyen messze kívánsága szerint terjedni akar.

Természetesen más motívumok is közrejátszanak. a szelek és a világűr birtokosa. . hogy feltételezhetően vannak 221 . hogy a kozmoszban akár több ezer civilizáció is létezhet. a világűr ura? Mi ösztökéli korunk két nagyhatalmát az űrutazás fejlesztésére? A világfájdalomhoz túl magasak a költségek és túl nagyok az erőfeszítések. . jelentős a katonai késztetés is. de mindezek előtt jár az a felismerés. Napjaink tudásával már megérthető.Lakhelyek a világűrben! A NASA terve: Föld körüli pályán keringő űrállomás. Az űrrepülőgép segítségével már a nyolcvanas években meg lehetne építeni. Ma már nem lehet komolyan vitatkozni azon. A légtér. új ásványkincs-lelőhelyek kellenek — ez kényszerítő erővel hat az űrkutatás fejlesztésére. Új lakóhelyek. hogy a kizsákmányolt Föld a nem is olyan távoli jövőben lakhatatlanná válik.

A demokráciában a rövidlátó hivatalnokokból hiányzik a bátorság. A mesterséges gravitáció körülményei között kutatómunkát is lehet végezni a világűrben. amelyet a NASA megbízásából egy amerikai cég megtervezett. amelyeket Amerikában és a Szovjetunióban kilőttek. Ez most már „csak” pénzkérdés. már túlhaladott dolog. hogy olyan célokat tűzzenek ki. amelyek több száz tudósnak és műszaki szakembernek tudnak helyet adni a „fedélzeten”. és amelyek pontosan célba is ének. Az a négyszintes űrállomás. A konstrukció kézenfekvő. hogy bizonyos páciensek. amiről a régi szövegek az űrbeli eredmények kapcsán tudósítottak. rövidesen nők is utaznak majd a világűrbe. hogy már úrklinikákat is terveznek: az orvosok tudják. Az űrállomások már hosszú idő óta szerepinek a science fiction művekben. A Rigvéda tudósításának minden feltétele hamarosan adott lesz nálunk is: születnek a világérben. Logikus a következtetés: a régebbi civilizációk már évezredekkel ezelőtt lehettek olyan kényszerhelyzetben. Olyan úrállomások szerepelnek a tervekben. Az USA-ban már nők is részt vesznek az űrhajóskiképzésben. az úrbeli körülmények között meggyógyulhatnak. Ó. Az űrutazás lehetőségeiről már beszéltünk. hogy a szervezetet nem károsítják az úrutazás terhelései. születnek a világűr számára! Egyszer nálunk is valósággá válik mindaz. de azt is meg kell jegyeznem. Miután nem egy űrhajóstársaság bebizonyította. tégy nekem szabaddá egy helyet! Oda szeretnék menni. amibe mi a harmadik évezredben kerülhetünk. akiket a Földön gyógyíthatatlannak minősítettek. ugyanolyan precizitással kivitelezhető.olyan civilizációk. világűr ura. amelyek csak holnapután lesznek eredményesek. mint az úrrakéták. Ez 222 . A választási küzdelemben nem jövedelmező fogás az emberiség túléléséről szónokolni. amelyek jóval régebbiek a mienknél.

aki a papára ütött. mint egy sok 223 . Nem emlékeztet ez a megható történet a kicsi Mózesre. mint a Nap. Kama fogantatásáról és felneveléséről tudósítanak. mint a saját gyermekét. Ha az ipari országok kéményei többet nem füstölögnek. Az isteni találkozás természetes következményeként egy fiú született.így van az egész világon. Az istentől való fogantatás nemcsak hogy százszámra nyüzsög a mitológiában. A Lámek-tekercsről van szó. A valamikori leányzó. egy derék asszony kihalászta a csecsemőt a vízből. világűr ura. egy hajóban ülünk. századból származó Holt-tengeri tekercsek egyikén — amelyeket 1947-ben találtak Quamran mellett — olyan bámulatos történet olvasható. nyisd meg a kapukat! Állandó zűrök az istenfiakkal A Mahábhárata Adi Pavra könyvében a félisten hős. egészen komoly irodalma is. II. e. ezért a gyermeket berakta egy ládikóba és titokban levitte a folyóhoz. hogy ismertetnem kell. Adhirata. hanem van egy úgyszólván „hivatalos”. elnevezte Karcának és úgy nevelte fel. ahonnan éppen a fáraó leánya vitte ki a partra? Ez csak egy eset a számtalan istenfi történeteiből. akit anyja egy kis kosárkában a Nílusra bízott. A hajadon Kuntit a Napisten látogatta meg. A közvéleményt más. hogy mi mindnyájan. mert ragyogó volt. mint például a harmadik világ nehézségei. amely 2000 év elteltével természetesen jobban megrongálódott. bár A jövő emlékeiben már írtam róla. az egész világnak csődöt kell jelentenie. Kunti félt a szégyentől. fontosabb témák felé terelik. Át kellene látni végre. az egész világ. Ó. A Kr.

Lámek — mást nem tehetvén — a 224 . hogy a gyermeket nevezze el Noénak. sem pedig valaki az „ég fiai” közül. Nié apja hazatértekor igen meglepődött. Matuzsálemtől tanácsot kérjen. amit megtudott és azt is. és kijelentette. Az idő és a nedvesség alaposan megrágta a barlang mélyén. hogy a gyermek nem tőle származik. Viszont az az idegen kisfiú lesz minden következő generációnak az ősatyja. de azok is igen érdekesek. Csak töredékek maradtak meg. mint a többieké. Itt nem mítoszról van szó. Akkor Bat-Enós mindenre. Lámek nagyapját. hogy tanácsot kérjen tőle. Lámeknek. hogy a Föld és az egész emberiség ítélőbíró elé kerül. és nem egy katona. A bölcs Énok meghallgatta a dolgot és az öreg Matuzsálemet azzal a nyugtalanító hírrel bocsátotta útjára. Tehát: Egy szép napon Lámek. a bölcs. mert egy idegen gyermeket talált az otthonában. és lelke mélyén nyugtalanul útnak indult. hogy atyjától. hanem a történelmi időkben lejegyzett esetekről. Ő lesz az. Matuzsálem meghallgatta. s minden. az egész külleme más. ami rájuk vár. Matuzsálem elmondta. a haja.százszor kikölcsönzött könyvtári könyv. Matuzsálem visszautazott. megsemmisül. ami szent volt előtte. megesküdött. gondolkodott a dolgon. aki külsejét tekintve egyáltalán nem illett a családba. elmondta fiának mindazt. aki égi sarjnak látszik: a szeme. ami „húsból való”. hogy Lámek az atya. s ezért Matuzsálem parancsolja meg fiának. BatEnósnak. akivel szemben a család annyira bizalmatlan. aki túléli a nagy világítéletet is. mivel romlott és tisztátalan. Odaérkezve beavatta atyját az elszomorító családi történetbe. öreg Enokot. majd felkereste atyját. Lámek heves szemrehányást tett feleségének. a bőre. hogy fiának családjában született egy ifjú. Lámek nem hitt asszonya esküdözésének.

mint Matuzsálem”. Matuzsálem nagypapával együtt. hogy eltitkolta a könyvet: olyan közléseket tartalmaz. rájöhet. hiszen ő egy izgalmas könyv szerzője. Énok Jared fia. Az elbeszélő szerint Énok. Énok Énok a barátom. és elnevezte Noénak! Ebben a családi történetben az az elképesztő. Énok megérdemelné. aki évszázadokon át fiának. hogy az egyház — régi értelemben véve — jól tette. hozzáértőt jelent? Mózes hetedik ősatyaként jelöli meg őt. tanultat. 225 . Ez elég ok arra. Ha a szent írások atyái nagykorúaknak tartottak volna bennünket. hogy megbarátkozzunk Énokkal és újra foglalkozzunk vele. amelyek alkalmasak lettek volna arra. mert egy tüzes szekérrel felszállt az égbe. hogy az Ótestamentum Istenét kiüssék a nyeregből. de „nem látott halált”. sőt. Matuzsálemnek árnyékában élt.szokatlan külsejű gyermeket a magáénak ismerte el. vagyis egy özönvíz előtti pátriárkának tartja. a nyomdokában járok. mert Isten magához vevé”— be volt avatva az elkövetkező borzalmas eseményekbe. hogy több figyelmet szenteljünk neki. ráadásul ezt a férfiút az Ótestamentumban csak úgy mellékesen hozzák szóba. Barátom. akinek neve héber nyelven beavatottat. még Énok is — aki a hagyomány szerint nemsokára „eltűnék. Ki is volt Énok. hogy már Noé szülei értesültek a várható özönvízről. hogy „olyan vén. mert az 969 évet élt meg — még ma is az a mondás járja. a kiválasztott 365 éves volt. Énok könyvének helyet kellett volna kapni a Bibliában! De a régi egyházatyák lehetetlenné tették Énok írásának „nyilvános használatát”. Különös érzékkel lelem meg a titokzatos személyiségeket. Ha valaki megismerkedik Énok közléseivel.

és azóta a szöveget mintegy 30 további etiópiai kézirattal egészítették ki. majd August Dillmann protestáns teológus (1823-1894) és keletkutató is értelmezte a szöveget. Az időpont ma már nem állapítható meg. de csupán „belső használatra”. Végleges veszteség lett volna. hogy a ködös előidőkből való próféta tudósít bennünket az istenekkel kapcsolatos csodálatos élményeiről. Richard Laurence professzor fordította le angolra. hogy az eredeti héber vagy arámi szöveg is előkerül egy napon 226 . Az igazi Énok Az Énok-könyv létezéséről szóló hír a XVIII. Az Énok-könyvet — ebben minden modern kutató megegyezik — eredetileg héber vagy arám nyelven írták. hanem többéves otttartózkodása alatt három példányt is beszerzett az Énokkönyvből. Ez az ősi szöveg elveszett és mindmáig nem került elő. mikor került az Énok-szöveg az abesszíniai kánon ótestamentumi részébe. hogy most már egy valódi Énok kép álljon rendelkezésünkre. Először a későbbi érsek. James Bruce angol Afrika-utazó (1730-1794) az Etiópia-kutatás megalapozója nemcsak a Kék-Nílus forrását fedezte fel. A szakemberek még nem adták fel a reményt. De szerencsére Etiópiában lefordítottak egy Krisztus kora körül keletkezett és Egyiptomban megtalált görög szöveget az eredeti Énok-könyvből. de azóta a szent könyvek listáján szerepel. század első felében jutott el Európába.Kétszeresen is örülhetünk a szerencsénknek: először. továbbá egybevetették egy görög változattal. Ez a fordítás azonban 1851-ben megjelent. hogy ezek az egyes szám első személyben írt tudósítások egyáltalán felbukkantak. Az akadémikus szövegösszehasonlítás lehetővé tette. ha ezt a dokumentum értékű kincset egyáltalán nem találták volna meg. másodszor pedig.

amely a többi fordításban nem szerepel. amely elfogta őket az összedobott. az apokrif szó jelentése: elrejtett. Ha valaki az Énok-szöveget szemellenzővel. II. Ezért adnak tíz Énok-sorhoz nemritkán húsz sor lábjegyzetet. hátborzongatóan drámai tudósítás bontakozik ki a szövegből.valamilyen egyiptomi ásatás során. amelyből egyetlen Ariadnéfonal sem vezet a célhoz. nem kívánnak egyoldalúan bemutatni egy-egy szövegrészt. e. Ezek a megjegyzések hasznosak. nem valódi. Ez nagyon fontos számomra. Birtokomban van egy Énok-fordítás. 1900-ban. amely Tübingenben készült. bonyolult. néha kaotikus szöveg láttán. De ha félretoljuk a szóvirágokkal teli fogalmazásokat. Azt a feltételezést. 227 . a bizonytalanságérzést. és a könyv utolsó harmadát egyöntetűen a Kr. de a „tübingiai” tizenhét szaktudós átfogó jegyzetgyűjteményét is tartalmazza. Mindig vannak csodák. Fontos megjegyezni. a fizikai leírások és a csak ma érthető genetikai manipulációk esetében. Ennél a hagyománynál tehát csupán egy szerzőt találtak. amelyben a fordítás nyelvileg nyitott variációit ismertetik. Az apokrif Bibliákban szerepel Énok könyve is. hogy készültek már újabb fordítások. hogy beismerjék tanácstalanságukat az asztronómiai számsorok. A „tiibingi” érezteti a tudósok zavarodottságát. A tudósok nem riadtak vissza attól sem. Tudom. valóban csak egy különös szöveglabirintust talál. már régen feladták. századba helyezik. . hogy a kutatók az Énok-könyv magját egyetlen szerzőnek tulajdonítják. s csak a puszta nyelvi vázat tekintjük. . akkor nekünk — a mai embereknek — már egy érthető. hogy a könyv keresztény eredetű lenne. mert rámutatnak a különböző fordítási lehetőségekre. kizárólag teológiai szempontból interpretálja.

hogy angyalainak hadseregével megjelenjen a Földön. A homályos előidők tudósítója a sokkoló élmény hatása alatt hasonlóképpen járhatott. Barakéel 228 . Mivel nem tudta pontosan. képes beszéddel próbálkozott. amilyen” játéknak. amit látott. precízen bemutatni az átélteket. akik az isteni parancsnak ellenszegülve egyesültek az emberek lányaival. Énok tizenegy fejezetben írja le az „elpártolt angyalok” esetét. Az események tudósítójának hiányoztak a konkrét fogalmak mindahhoz. eleven példaként mutatja az Énok-szöveg. ki kell radíroznunk a zavaró színeket. Minél nagyobb hatást tett rá az átélt dolog. annál vadabban tengett túl a fantáziája. amikor ismeretlen. Ezek az „angyalok” olyan pontosan körülírt feladatokat kaptak „istenüktől”. Ez a játék az ókori megfigyelő számára akkor volt szükséges. Nekünk is elakadt a szavunk. amelyeket valóban nehéz lenne besorolni az égi lények tevékenységi körébe: Semjasa tanította az ördögűzést és a gyökerek metszését. soha nem látott folyamatokat kellett ábrázolnia. az események leírója olyan szituációba került. Pedig az szükséges lenne a szemléletes leíráshoz. Armaros az ördögűzés formuláinak értelmezését. amit a tudósító szótlanságáról mondtam. aki le akarja írni egy csigalépcső formáját anélkül. illetve ami történt. de a buján tenyésző mesebeli allegóriák között elveszett a lényeg. mint mindenki. Ahhoz. hogy a kezével is mutathatná. Lejárt az ideje az „olyan. amikor egyenes adásban képeket láttunk a Marsról. hogy előjöjjön a feketefehér dokumentum: az esemény pillanatfelvétele. A szemtanú.A tudósító nyelvi tehetetlensége Mindazt. Áttekintés Az Énok-könyv első öt fejezete kihirdeti a világ fölötti ítéletet: a mennybéli Isten el fogja hagyni lakóhelyét. hogy megismerjük a történtek valódi képét.

hasonlatok tömegét használja úgy. Kokabéel az asztrológiát. Seri-el pedig a Hold ismeretét. a csillagokról és az égi mechanikáról. Befejezésül happy end: Énok tüzes szekerével eltűnik az égen. fejezetig úgynevezett képes beszédet alkalmaz. ahogy a próféták az istenekről szoktak mesélni. Honnan vette a bölcsességét Énok? A szláv Énok-könyv olyan adatokat tartalmaz. A maradék fejezetek Énok fiával való beszélgetéseit tartalmazzák. Arakiel a Föld jellegzetességeit. A könyv „kemény magjában”. Ezek a szakemberek valóban járatosak voltak tudományukban. A szláv könyv leírja. . Ezékiel a felhőkről való ismereteket. Ez nem az én feltevésem. a 17-36. mint a Nap. így a jövőnek szóló üzenetként értelmezték azokat. Ez úgy hangzik. A 37. hogyan került Énok kapcsolatba az égiekkel: Amikor 365 éves lettem. mintha Isten az angyalokat szakreferensként. . hiszen nem kérdéses. hogy tudásuk toronymagasan meghaladta az akkori földlakók ismereteit. Ennek az lehet az oka. Samsavéel a Nap. Pillantásuk úgy ragyogott. Akkor megjelent előttem két nagyon magas férfi. hogy saját kortársai nem fogták volna fel a technikai jellegű közléseket. amilyeneket még soha nem láttam a földön. .a csillagnézést. ekkor közli Matuzsálemmel a várható vízözönt. hanem Énoké! A 72-82. a második hónap egyik napján egyedül voltam a házamban. különleges feladatok elintézésére osztotta volna be arra az időre. szemük 229 . fejezet aprólékos adatokat tartalmaz a Nap és a Hold pályájáról. amelyek nincsenek benne az etiópiaiban. . fejezettől egészen a 71. a szökőnapokról. Szó esik az univerzum felépítéséről is. fejezetekben Énok különböző világokban és a távoli égbolton tett utazásait írja le. amíg a Földön tartózkodnak.

az igazságosság és a korholás szava. arcom elsápadt az ijedségtől. Ne félj tőlünk! Az Úr küldött minket hozzád. hogy mindent. Ha Énok égi utazása csupán kiszínezett fantáziakép. mindent megjegyeztem és leírtam a könyvbe. ruházatuk és énekük pompás volt. ami vele történt. hogy a próféta a „látomás” után békésen és vidáman visszatért a családi körbe.tüzelt. akkor nem figyelték pontosan a szöveget. amíg az Úr újra vissza nem küld. mindent elolvastam. Ez a könyv az örök őrző. . Énok ugyanis felébredt és végrehajtotta a látogató urak utasításait. hogy mi legyen a dolguk a te távollétedben! De senki nem kereshet téged addig. egy haldokló vizionálása lenne. Nem a szerencsés véletlen műve. hogy ellentmond ennek az értelmezésnek. ” Vallásos interpretációban mindig azt jelentette ez az írás. minden ember számára össze van foglalva minden bölcsesség. Énok. mint a fáklya. olvasd el. tisztelt uraim. elmondta családjának és a szolgáknak. Akkor a két férfi így szólt hozzám. ami rá van írva és jegyezz fel mindent egyenként!” Én mindent megnéztem az égi táblán. hogy az özönvíz előtti pátriárkának látomása volt vagy vizionált. Adj utasítást a fiaidnak és a szolgálóknak. Szigorú parancsot kapott. le kell írnia: Az Úr azt mondta nekem: „Ó. 230 . a karjukon aranyszárnyak voltak. Fölriadtam az álmomból és felálltam fekhelyemről. Énok. te ma velünk jössz az égbe. a szájukból lángot leheltek. A tudósítás viszont annyira pontos. majd meghajoltam előttük. mit cselekedjenek az ő távollétében. nézd meg az írást az égi táblán. Abban ugyanis az áll. „Nyugodj meg. . Az ágyam fejénél álltak és a nevemen szólítottak. hogy Énok rögzítette élményeit. ami rá volt írva. Ezt Énok írta.

kedves fiam. a napok folyását és változásait. örök helyüket elhagyták. Énokot. és add át a világ eljövendő nemzedékeinek is! Az egész olyan tudatosan és tárgyilagosan van leírva. Matuzsálem. minden elem helyét és folyamatát. mindent leleplezek előtted és átadom neked a könyveket. az apád keze által írottakat. És Bretil harminc napon és éjszakán beszélt hozzám. szent. Őrizd meg. Leírt nekem minden dolgot a földön és égen és a tengereken. ha az „ég őrzőinek” ezt a fajtáját ártatlan angyaloknak tekintenénk. A szláv fordítású Énok-könyvből az is kiderül. az évszakokat. Az örök őrzök Mi áll a szorgalmas jegyzetelő könyvtárában a sokat idézett „örök őrzők”-ről? Énok ezeket az eseteket elrejtette. No nem maga az Úr. pihenés nélkül. amelyek mindezeket a dolgokat érintik.És most. fiam. akik a magas eget. hogy a megbízó semmiképpen sem lehetett egy imaginárius lény.” Blaszfémia lenne. az írástudót és szóltak: „Énok. ahogy az emberek teszik. ajkáról állandóan folyt a szó. hogy ennyire részletesen leírják tetteit. Amikor készen lettem. hirdesd ki az ég őrzőit. az egésznek a tartalmát leírtam. menj. elmesélek és leírok neked mindent. . az Isten megbízásából. és senki emberfia nem tudta. Egyetlen vallás istene sem követelte meg. hogy hány könyvet diktáltak le Énoknak. te igazság írója. hanem Bretil arkangyal. asszonyokat rontottak meg. hová rejtette. És én írtam. a parancsolatokat és a tanításokat. . a nagy szentek őrzői hívtak engem. Matuzsálem. leírtam 360 könyvet. hol tartja és mi történt velük. az asszonyokat elragadták és züllöttségükben a Földre zuhantak. Lásd. Amennyiben azt tették — asszonyokat vettek magukhoz — az a szent írások 231 .

miért vettetek asszonyt magatokhoz. a hús vérével gyermekeket nemzettetek. emberi vért kívántatok és hús-vér embert alkottatok. mindenik kiválasztott egyet és elkezdtek. Ezékiel is beszél róluk. Énok az őrzők parancsnoka előtt áll. Óriásokról van szó. Az asszonyok továbbra is óriásokat szültek. . meg is találták! „Ezek és mások is velük együtt találtak asszonyokat. Énok még világosabban kipakol. együtt háltak velük és tisztátalanokká váltak. ezáltal az egész Föld megtelt a vér törvényével. és miért nemzettetek óriásfiakat? Bár örök életűek voltatok. hogy mindenki érthesse. . velük tisztátalanná válni. Az Úr hívta őt. Valójában nektek kellene megkövetni az embereket és nem azoknak titeket. az asszonyok vére által tisztátalanokká lettetek. akiket nemzettek.kontójára megy. És mint minden megszálló csapat. miért háltatok az emberek leányaival és lettetek tisztátalanok. az asszonyok várandósak lettek és szültek 300 rőfnyi hosszúságú óriásokat. az angyalok nem keveredhetnek a földlakók közé. akinek kétségkívül jogában állt parancsokat adnia az őrzőknek: „Jöjj ide és halld beszédemet. mint mindenki teszi. hiszen azokban ez tiltva van. akik az özönvíz eláll éltek: 232 . Miért hagytátok el a magas. akik 1000 gyermeket nemzettek — akik egy asszony nélküli expedícióval jöttek és testi vágyaik tárgyát keresték. . .” Ha valakiben még kétség marad volna az „őrzők” származásáról és fajtájáról. Feltűnnek a Gilgames-eposzban is. Báruk szám szerint is megjelöli az óriásokat. Az „őrzök” nem az ókori próféta kreációi. hogy közbenjárj az érdekükben. aki halandó és ki van téve az elmúlásnak. örök eget. Menj és beszélj az »ég őrzőivel« akik téged küldtek. mint az emberek. Így hát kellett lennie egy csoportnak — 200 férfiről van szó.” A szituáció teljesen világos. Ezek később elmentek az emberek leányaihoz.

hová rejtette. A víz 15 hüvelykkel magasabban állt. hogy a parancs ellenére nemzett óriásokat ne ejtsék ki az emlékezetükből. az akkora időben viszont szokatlan volt. de nagyon dühös lehetett. Azért kérem. hol tartja és mi történt velük. hogy a látogatók. Ez a nimbusz odalett a szégyenletes szerelmes éjszakák és azok következményei miatt. akiket ők istennek tartottak. mert egész életnagyságukban. mint Énok. Annak idején a gyermekrablás vagy emberrablás meg nem tartozott egy beteg társadalom mindennapi eseményei közé. ezek itt párosodnak az emberek lányaival.” Az Énok-féle tudósításban nem lehet nem tudomásul venni a parancsnok szarkasztikus gunyorosságát. . akkor e nyomorúságos planéta lakói átlátják a csalást és észreveszik. hogy egy hús-vér ember. hogy csapata összefeküdt az emberek leányaival. Az embereivel elégedetlen parancsnok elvégre ismerte a nagy sebességű csillagközi repülésnél fellépő időeltolódás törvényét! Ha a legénység a Földön gyermekeket nemz. valamint létezésük bizonyításával a nyomukban maradok! Ezeket az eseteket Énok elrejtette. hirtelen és nyomtalanul eltűnjön a látóhatáron. és senki emberfia nem tudta. aki az alantasaiért közbenjáró prófétát meghallgatta ugyan. Ő és hívei ugyanis látszólag halhatatlanok voltak. Amíg 6 űrhajóstól egy másik naprendszerben teljesíti feladatait. akik „halandók és ki vannak téve az elmúlásnak”. egyáltalán nem halhatatlanok! Micsoda pech! — mérgelődött a főnök. Énok tartózkodási helyét soha 233 .„Isten özönvizet küldött a Földre és megsemmisítette az összes élőt és 4 090 000 óriást. mint amilyen a legmagasabb hegy volt. dühöngött a parancsnok. Ezt a dolgot ma úgy lehet hallgatni. hatalmas lábukkal. A magasságbeli Urat felbőszítette. Pedig ők voltak a legjobbak! A forró szenvedély így húzta keresztül a kozmikus tervező számításait. . mint egy mesét.

A ház falai kristálykövekkel borított padlóhoz hasonlítottak és az alapjuk kristály volt. nem mentek távolabb sem éjjel. fenség és nagyság áradt. amely kristálykövekből volt építve és tüzes nyelvek vették körül. Engem tovább vezettek és letettek egy helyre. mindegyik ajtaja nyitva volt. Megláttam egy magas trónust. Mindenhonnan pompa. A trónus alól lobogó tüzes áradat jött ki. nem bírtam belenézni. Tűztenger vette körül a falakat és az ajtók is tüzesek voltak. köztük tüzes kerubokkal és az 6 egük vízből állt. Láttam az égi szeleket. A tető olyan volt. ami kedves volt neki. a villámok és dörgések készletező helyét. Beléptem és mentem. az asztronauta jelentéséből: „Felvittek az égbe. A nagy fejedelem fönt ült. nagyobb. aztán egy nagy. Láttam a Föld sarokkövét és a négy szelet. ha ő maga nem készített volna jegyzőkönyvet róla. kristálykövekből épített házhoz értem. Körös-körül tízezerszer tízezrek álltak és mindenki azt tette. Láttam a torkolatát a Föld minden folyamának és a mélység torkolatát is. amelyek a napkorongot és minden csillagot mozgatják és 234 .nem derítették volna fel. mint az előző. És akik egészen közel álltak hozzá. Olyan volt. amíg csak egy falhoz nem közeledtem. tetejét villámok és keringő csillagok képezték. ruházata ragyogóbb volt a Napnál és fehérebb a hónál. Aztán volt egy másik ház. amelyek a Földet és az ég várait hordozzák. sem nappal és soha nem mentek el mellőle. és körülötte valami úgy ragyogott. A padlaja tűzből volt. mint egy fejék. mint a Nap. Énok űrutazáson vett részt! Énok űrutazása Énok. Láttam a fényeket. mint a csillagok és villámok útja.

majd egy olyan helyre értem ahol semmiféle dolog nem volt. hogy kortársainak is legyen valami sejtelme a dologról. Olyannak látszott.” Az ábrázolás egyértelmű.« Vándoroltam tovább. égő hegyek. . A külső. ám az akkor rendelkezésre álló hasonlatokkal. természetesen az űrhajó ablaka volt. de a próféta nem tudhatott még a hőálló üveg létezéséről. Volt ott nagy tűz. Az űrszonda anyagát nem ismeri. A fúvókákat már a startnál begyújtották. Láttam a szeleket. hővédő burkolatot kristálykőhöz kellett hasonlítania. Énok a félelemtől és az ámulattól nem tud magához térni. mert azt kortársai ismerték. amit Énok „tető”-nek látott. azt mondta az angyal: »Ez az a hely.körbelendítik. ahol az ég és a Föld is véget ér. Énok pontosan leírja az úrutazást. amely lobogva lángolt. Az. amelyek akkorák voltak. amelyek a Föld felett a felhőket tartják. Félelmet éreztem: nem láttam fönt eget és lent szilárd talajt. Hét csillagot láttam. amely tele volt nagy. mint lobogó. láttam az angyalok útjait és végül láttam az ég várait a Föld fölött. tüzes nyelveket. Mivel anyaguk hasonló volt. Amikor kérdeztem utána. mint. volt ezen a helyen egy rés egészen a szakadékig. lehulló tűzoszlopokkal. mint a külső borítás. akár a kristály. Az ügy indulással kezdődik — mint Ezékielnél — egy szállító járművel megérkeznek az anyaűrhajóhoz. csak kietlenséget mindenütt. ezeket olyannak látta. A szondát körülvevő tűzhenger nem 235 . Az ablakon át természetesen láthatta a „csillagok pályáját”. . mint nagy. a belső részek is olyannak tűntek számára. csak néhány utalást szeretnék tenni. Láttam egy mély szakadékot égi tűzből való oszlopokkal és lát-borzalmas volt. látták a palotáknál és a templomoknál.

Ismét megragadja őt a ragyogó pompa és fenség — ami érthető. Látta — tudósít a próféta — a földi folyamatok torkolatát. Kell is. még ma sem tudnánk megérteni. Énok kifogta a világűrben tapasztalható látványosságok egyikét. mert szavai szerint egy nagyobb „ház”-ba érkezett. mert Énok és társai durva. A hasonlat nem is olyan elképesztő. Ha jól belegondolunk. mint a napfény visszatükröződése az űrhajó burkolatán. amikor a felső tízezernek szóló Pierre Cardin divatbemutatóról. más hatalom nincs is fölötte. A parancsnok öltözéke ragyogóbbnak tűnik a Napnál és fehérebb. kecskeszőrből készült ruhákat viseltek. . mint a hó. hogy ez abszurdnak tónő hasonlatra készteti. 236 . Énoknak nagyobb dimenziójú „zsilipezésben” volt része. kisebb űrkabinjukból a nagyobb amerikai űrhajóba.más. amelyekkel tolmácsolhatná benyomásait honfitársainak. Itt. a „nagy fejedelmet”. hasonló helyzetben a mai tudósítók sem fukarkodnának a jelzőkkel. ez Énok képzeletvilágában természetes. . ahol „az ég és a Föld is véget ér”. ha nem láttuk volna például az amerikai és orosz űrhajók összekapcsolódási manőverét a világűrben. Bármilyen egyszerű a szöveg. hiszen otthon vélhetőleg sátorban lakott! Megint hiányoznak a megfelelő köznyelvi szavak. a nagyobbik házban látja a parancsnokot. Az oroszok átkúsztak a zsilipen. akinek mindenki engedelmeskedik. . hogy elképzelhetővé tegye az olvasó számára a megálmodott divatkülönlegességet. az űrhajós stílusú öltözékekről lelkendeztek az újságírók. Az asztronauta öltözékét olyan pazarnak látja. és a helyet. felvázolja a senki földjét az atmoszférában. s ez meg is történt. Nem volt ez másként Énok esetében sem. A tudósító ma is merész hasonlatokkal él. . ahol madár sem jár.

Mennyivel korábban megismerhettük volna a természet törvényszerűségeit. megmondják előre a dörgés hangjának hosszúságát. a szelek titkait. ahonnan mindenhová el lehet látni és ahonnan a por a földre terül. A villám és a dörgés soha nem válnak el.Énok meteorológiai műholdja „Ott láták a szemeim a dörgés és villámlás titkait.” Énok közölte azokat az ismereteket. hogy a Földön fújjanak és a felhők és a harmat titkait. Ezután megmutatták nekem a villám és a fény minden titkát. majd a villámlás után hirtelen lehűlő és összehúzódó levegő térfogatváltozásai okozzák a robbanásszerű dörejt. Mert ha felvillan a villám. hogy a villámcsatornában hirtelen felmelegedő és kitáguló. A mennydörgés „hosszúságát” is szigorú fizikai törvények szabályozzák. Ismeretes. amelyeket mi. együtt utaznak. Ott ültem. hogy a 237 . mert a dörgésnek szigorú törvényei vannak. földlakók csak évezredes kutatás után szereztünk meg. ahogy szétoszlanak. a dörgés akkor mennydörög. ha az Énok-szövegek rendelkezésre állottak volna! Az öreg egyházatyák jól számítottak: ha az értelmes bibliaolvasók értesülhettek volna arról. a lélek űzi őket.

amit csak hinni kellett. saját szemével figyelhette meg. Chloe. fizika törvényei szerint az univerzum „dolgozik”. a hatalmas Mindenható munka nélkül maradt volna. amelyeket az ESSA—V meteorológiai műhold 1967. látjuk a felhőképződményeket. Ez valóban nem olyan dolog.Ez a kép felvételek tömegéből lett összerakva. sőt hurrikánok is. Monica és Nanette neveket viselik. hogy összekapcsolták egy komputerprogrammal. Doria. amiről Énok tudósított: ő az egészet nagy magasságból. amelyek a szép Beulah. Ha alkalmanként megnézzük a tévében a híradó végén a műholdas felvételeket. szeptember 8-án készített úgy. Korábban lehetett volna tudni azt. Felismerhető rajta több mint egy tucat viharzóna. Hatalmas magasságban viszont tényleg lehetnek ilyen „készletező 238 . „Láttam a villámok készletező helyét”. amit egy teve hátáról is látni lehet. látjuk azt.

a földfelület kiemelkedő részeiről megindul a pozitív elektromosságáramlása. kisülése az ionizált légcsatornán keresztül a felhő felé. a kiválasztott előtt. ott látták szemeim az elrejtett dolgokat. egy rézhegyet. . Az angyal azt mondá: Légy türelemmel és minden rejtett dolgot felfedünk előtted. milyen nagy áramerősségek lépnek fel — 30-40 000 A — ha egy villám fellobban. . . A nagy magasságban Énok a fizikai jelenséget természetesen.helyek”. aranyból. lágy fémből és ólomból valót. az ionizált légcsatornán keresztül. ahol a rejtett dolgok mindegyik arcát megláttam — ugyanis egy forgószél elragadott és elszöktetett nyugatra —. A prófétának halvány gőze sem volt az elektromosságról és arról sem. Az elővillám ionizálja és ezáltal vezetőképessé teszi a levegőt. Ugyanazon ionizált légcsatornán keresztül több villám is áthaladhat. amit szemed látott. Mindegyik hegyet. a vasból. amiknek a Földön kellett lenniük: egy vashegyet. egyet lágy fémből és egyet ólomból. A villámok elektromos kisülések. A megközelítés bizonyos határán túl. mint a viasz a tűz előtt és mint a víz. . rézből. amely föntről a hegyről aláfolyik. amelyek többnyire a felhők között jönnek létre. Ez a fővillám. Tehát: a villámok összegyűlnek a „készletező helyen”. ” 239 . amelyek mind olyanok lesznek előtted. égi tűznek tartotta! Énok erőforrás-kutató műholdja „Azon a napon és azon a helyen. Semmi szemrehányást sem tehetünk Énoknak. ennek következtében a későbbi elektromos kisülések könnyebben haladnak előre és megközelítik a földfelületet. egyet aranyból és egyet ezüstből.

Ez a geofizikai ismeretek bővítésére konstruált mesterséges hold képes előre jelezni földmozgásokat. . a rejtett erőket és a folyókat. mert már minden titkot megismert. hogy ezüstöt nyernek ki a föld porából és ahogy a lágy fém keletkezik. . Lézersugarak segítségével letapogatja a földfelszínt és egy számítógép rögtön kiértékeli az adatokat. Ez már Énok utazásának végén történhetett. Mert az ólmot és a cint nem a földből nyerik. A hullámhossz függvényében 10 billiomod másodpercnyi pontossággal lehet következtetni a földfelszín állapotára. A modern űrtechnológia — mint tudjuk — mesterséges holdakkal deríti fel a Földet. A NASA ERTS-programjában 240 . végül azt is.

és aranyhegyek”. réz-. mintha egy forrásból folyna ki. de mindenekelőtt az érckészletek. A cin az eddig felkutatott földkéregben csak tonnánként 3 gr-os mennyiségben fordul elő.és vízszennyezés felmérésében. felfedezhetők a földfelszín alatti „vas-. hidrológiai vizsgálatokat és környezetszennyeződési megfigyeléseket végeznek. . hogy „ezüstöt nyernek a föld porából”. ebből állítják elő részleges pörköléssel. a levegő. ezüst. a hidrológiában. Űrutazása idején nyilvánvalóan a mindenféle 241 . . Így lehetséges. Az ólom a természetben főleg a galentinben található meg.1 gr ezüstöt tartalmaz tonnánként. A régészet is nagy hasznát veszi a mesterséges holdakról készült légi felvételeknek. multispektrális letapogató sugárzásmérőből és egy háromkamerás vidikon egységből. A hozzáférhető földfelszín 0. így úgy néz ki. Megfigyelőrendszerük két részből áll: egy négysávos. Ma tehát megvalósult mindaz. a kinyert anyagot elektromos kemencékben olvasztják meg. a gáz-. és vízlelőhelyek felkutatásában. olaj-. Ezek a mesterséges holdak poláris.Énok ama utalása. hogy „az ezüstöt a földporból nyerik”. beavatott. Énok héberül azt jelenti: kiválasztott. A műholdas képeket felhasználják a geológiai kutatások során (a földkéreg összetétele). a geodéziában (a földfelszín feltérképezése). amit Énok a homályos előidőkben tett űrutazása során tapasztalt: a mesterséges holdak segítségével megállapíthatók a különböző ércek előfordulási helyei. az óceanológiában. amely infravörös és látható fényben fotografikus és radiometrikus képeket szolgáltat a felszínről. szintén valóság. napszinkron pályán keringenek mintegy 1000 km magasságban.(Earth Resources Technology Satellite — erőforrás-kutató műhold) a nyersanyaglelőhelyek feltárását.

amiket a déli nap forrósága okozott. ő volt az. Megtanította az embereket festékkel papúra írni.tudományban járatos asztronauták „avatták be” az abban az időben teljesen ismeretlen technológiákba. ő olyan gonosz tanácsokat adott az angyalok fiainak. . Olyanok ezek a képek. — A harmadikat Gadréelnek hívták. attól az órától kezdve. a harci fegyvereket és mindenfajta öldöklő eszközt. Az elsőé Jequn. ” Énok itt történetíróként lép fel. — A második neve Asbéel. hogy testüket az emberek lányai által tisztátalanná tették. — A negyediknek neve Penemué. ő mutatta meg az embereknek a halált hozó csapásokat. hogy a Földre menjenek és az emberek leányaival háljanak. foglalkozott a lelki bajokkal és a szerencsétlenségekkel. és ezt mind a mai napig használják. a pajzsot. 242 . . Az ő kezéből terjedtek el a fegyverek a földlakók között. — Az ötödiket Kasdejának hívták. — Mikáel alkotta meg földet a vizek fölött és a hegyeknek rejtett ereiből előjött a tiszta víz. . a magzat elpusztítására az anyaméhben. mint az üvegfestmények: a motímuvok áttetszően ragyognak rajtuk. és bölcsességének minden titkát megosztotta velük. ő mutatta meg a különbséget az édes és keserű között az embereknek. Névsorolvasás „Ezek a vezetők nevei. Ugyancsak 6 csábította el Évát és megismertette az emberekkel a páncélt. ő mindenféle ütésre megtanította az emberfiakat. . aki az angyalok fiait rávette arra. a szövegben képes beszédet alkalmaz.

. szárnyakat vettek magukra. megismertetve őket a papír és a festék használatával. . Ők felfedik a föld mélyének titkait. náluk hálnak és belőlük lesz a sereg. . hogy Mikáelben meglássuk az építészt („. Az embereket nemcsak az írásra tanította meg. olyanokat.Diverzifikáció Jequn és Asbéel tehetők felelőssé azért. Asasel. akiknek valamikori létezését még bizonyítani fogom. . hogy a magzat elpusztuljon az anyaméhben. Kiválasztják az igazakat. s csak egy merész gondolat szükséges ahhoz. s óriásokat nemzettek. hogy merjenek. Kérdeztem az angyalt: Miért vették magukhoz a hosszú zsinórokat és miért repültek el? Az angyal így felelt: Azért mentek el. — Gadréel biológus lehetett és műszaki képzettsége is volt: a halált hozó fegyverek szakértője biztos a földi régiókon kívül szerezte szakmai képesítését. hanem átadta „titkos” ismereteit is a tudás minden területén. Az angyalok alaposan felkészültek feladatuk végrehajtására. — Penemué polihisztor volt. és mutat ékköveket is. . . elrepültek és észak felé fordultak. ráadásul fájdalom nélkül. ismerte a helyet. értett a pszichiátriához („foglalkozott a lelki bajokkal”). ” 243 . Ezt Énok is megfigyelte: „Láttam. . . mutat még válogatott drágaköveket és mindenféle festékeket. . amelyek a pusztaságban kárba vesznek. hogy a földönkívüliek az emberek leányaival háltak. például a karatét („halált hozó ütések”). Kasdeja meg tudta gyógyítani a napszúrást is (a szerencsétlenség. — Kasdeja ismerhette a harcművészetet. ahová csapást kellett mérni. megmutatja nekik az érceket a feldolgozásuk menetével együtt. hogy azokban a napokban egymásnak hosszú zsinórokat adtak. hogy színezzék szemöldöküket. amelyet a déli nap forrósága okozott”). alkotta meg a földet a vizek fölött”). amiket az asszonyok használnak. .

s megmondják a helyük távolságát és megjelenésük napját is.Itt a kiválasztottak egyértelműen új. Mennyivel kifinomultabb volt ez az életmód annál. Özönvíz előtti csillagászat „Láttam az ég csillagait. amelyben Énok tengette napjait. milyen primitív módszereket alkalmaztak a mi gyarmatosítóink: mi értéktelen üveggyöngyöt ajándékoztunk a vadaknak. és hallám. amikből az asszonyoknak ékszereket készítettek. amelyek elsőnek őt informálták a távoli jövőben megtörténő eseményről: 244 . hogy legyen egy mértékegység. megbízható csapatot jelentenek. mert Énok maga beszél az „égi hangokról”. hogyan lehet művészi módon kisminkelni a hölgyeket. amivel a kiválasztottak megmérhették a mélység titkait. Láttam. hogy mindegyiküket a nevükön szólították. akik intellektuális fejlettsége hasonlíthatatlanul magasabb volt. milyen erős a fényük. Az özönvíz előtti prófétának olyan lényektől kellett megtudnia ezeket az adatokat. Erre utalnak a kozmetikumok is. hogy a képzett csillagászok név szerint ismerik a csillagokat és nagyságrendjüket („alkalmas mérleggel megmérve”). amint egy alkalmas mérleggel megmérik. mint Énok kortársaié. a távolságukat és az első észlelésük napját is („a megjelenésük napja”). a fényerejüket. Mindennek azért kellett az özönvíz előtt történnie. Mi lehetett a mérték? Lehet.” Való igaz. a régiek még azt is megmutatták. A modern módszerekkel összehasonlítva rájöhetünk. hogy az alsókarnak kellett rövidebbnek vagy hosszabbnak lennie? Mindenesetre kellett. S ahol az ércek mellett a legértékesebb drágaköveket is meglelhették.

a nappal is kilenc részt. Énok több fejezeten át sorolja a legbonyolultabb csillagászati adatokat. gyakran visszatérő utalások arról győzték meg az Énok-kutatókat. valóságos áttekintést ad az özönvíz előtti asztronómiáról. A napok hosszúsága és az éjszaka és a napok rövidsége és az éjszaka különbsége a Hold pályájának következtében keletkezett. . . az éjszaka hasonlított a nappalhoz és az év pontosan 364 napból állt. fölkelt és nyugaton ment le az égről. csupán töredéke az adatoknak. ám még a csillagászatban járatlan olvasó is eligazodik bennük. Az egyik felének egyhetede kimagaslik és a korongnak fennmaradó többi része üres és fénytelen. Amit a következőkben idézek. az egész Földre kiterjed és minden. Azon a napon elapadt az éjszaka és kitett kilenc részt.” Ezek az özönvízre való. amelynek kora (primitív) emberisége egyáltalán nem volt birtokában. kivéve az egyhetedét és a fényének a feléből az egy tizennegyedét. az 6 fénye csak hetedrésze a Napénak. hogy megmeneküljön és utódai megtartsák a föld minden nemzetségét. minden hónapban különböző időben kelt fel és nyugodott le. . mint a Napé. keleten visszatért és 31 reggelen át lement a harmadik kapun . és ha a fényük egyforma fény. . akkor vajon honnan vette a próféta azokat az ismereteket. „Azon a napon a Nap a másik kapun kelt fel és nyugaton ment le. amelyet Holdnak neveztek. tört. napjai olyanok. Ámde: e korban az özönvízről már réges-régen megtörtént legendaként esett szó. ami rajta van el fog merülni. hogy a feljegyzések a krisztusi korban keletkeztek. . Figyelmeztesd őt. . ” 245 . A kis fényre vonatkozóan.és hatványszámításokat.„Mert az egész világ el fog süllyedni és özönvíz van készületben. Ha tehát az Énok-könyv vízözön előtti adatok alapján íródott.

név szerint Ezsdrás (héberül segítség) zsidó pap és írástudó. amit itt Énok könyvében áll. mert azt én magam sem tudom«. Nem vagyok rá képes. amelyek Istentől valók. azt az egyház minden ellenállása ellenére számunkra Nikolaus Kopernikusznak (1534). ne rejtsétek el többé! Beszéljetek róla mindenkinek. de nem isteni válasz Számos bizonyítékot hoztam fel arra. . Galileo Galileinek (1610) és Johannes Keplernek (1609) kellett felfedeznie. Az Ótestamentum szűk tíz fejezetet „tűrt meg” Ezsdrás szövegéből. a szláv Énok-fordítás szerint a következő utasítást adta hátramaradottjainak: És a könyveket. de Isten mindenhatósága ellen egyetlen érvet sem tudtak felhozni. 458-ban. Énok is tartotta magát ehhez a szép szokáshoz. az egyházatyák által el nem ismert apokrif könyv is. s meg akarja ismerni az isteni alkotást! Követem a próféta útmutatását. hogy a hősök nem hagyják el a világot „utolsó szavak” nélkül. aki Artaxerxész perzsa király engedélyével tért vissza Jeruzsálembe a babilóniai fogságból Kr. Mielőtt „tüzes szekerével” eltűnt az űrben. . mindig az az érzésem. „Isten válaszolt nekem és azt mondta: »A jelet.Azt. tisztességes isteni választ ugyancsak egy próféta közölte velem. Ezsdrás és a cenzorok Egy tisztességes. Amikor történelemkönyvet olvasok. ami után kérdezel. hogy mondjak valamit az életedről.” Ezt a rokonszenves. hogy az „istenek” és „angyalaik” testileg is léteztek — ezeket sokan cáfolták. csak részben tudom elmondani. és 246 . e. aki csak óhajtja. Ám ezeken a figyelemre méltó szövegeken kívül létezik még két.

Dabriát. hogy negyven napig ne keressenek. lehetséges ez? Öt gyors szerző Az a valaki. Te pedig készíts el sok írótáblát. Selémiát. Így íródott le 40 nap alatt 94 könyv. így áldozatul estek a bibliaszerkesztők hitbuzgalmának.Ezsdrás negyedik könyve. így azt akarta hinni. vedd magadhoz Sárait. nyilvánosságra kell hoznod. akkor a külső szemlélőben felmerülhet a kérdés: a legfőbb parancsoló mégsem tudott mindent. aki utasításokat adott Ezsdrásnak. Az apokrif iratokat a Krisztus utáni első században „cenzúrázták”. érdemesek és érdemtelenek egyaránt elolvashatják. a Magasságos így szólt hozzám: 24 könyvet. hogy gyorsan kell írniuk és idejönnek. amit hallott. bámulatosan pragmatikus lehetett: „Gyűjtsd össze a népet és mondd meg nekik. Etánt és Asielt. túl fantasztikusnak tűnt. a másikat azonban titokban kell átadnod a bölcseknek. Holnap már hozzá kell fognod az íráshoz. s ezt becsületesen be is vallotta. A többi 70 könyvet azonban vissza kell tartanod és át kell adnod néped bölcseinek. hogy a későbbi generációk tudomást szerezzenek ittlétükről. De amikor a 40 nap letelt. Ezsdrásnak minden. amit eddig írtál. nyilvánosságra kell hoznod az egyiket. s így nem is tűnik igazán isteninek. De amikor a mindenhatónak tartott Isten egy hétköznapi kérdésre nem tudott válaszolni. Ha ezzel elkészültél. Ezért 247 . ez az öt férfi megérti. s így közölte vele a titkokat. hogy_ a nem földi lényeknek érdekükben állt. amely tele van „titkos tudással”.” A fentiek újabb bizonyítékot szolgáltatnak ahhoz. hogy ura és parancsolója csak vízióban jelent meg.

hogy egy napon majd visszatér „az égből”. vajon nem egyszerre teremtette az isten a múlt. akkor hogy tudnának mindannyian részt venni a „hazatérésben”? Az Úr így válaszolt: „Kérdezd meg az anyaölt és mondd neki: ha te tíz gyermeket kapsz. hogy magával vigye „az igazakat és a bölcseket”. hogy egyszerre a tízzel termékenyüljön meg!” Ezsdrás: „Ez lehetetlenség. A boldogok deportálása Ezsdrás felháborodottan mesélt a „legmagasabb úrnak” (az uralkodónak. A nagy ismeretlen — más szent iratok tartalmához hasonlóan — itt is megígérte. Hová? Vajon melyik planétára? A beszélgetőpartner hazája valószínűleg néhány fényévnyire volt a mi Naprendszerünktől. a parancsolónak) a földi világ igazságtalanságairól.feljegyzéseket készíttettek. Az Ezsdrás-szöveg nyilvánvalóan kivételes szituációban keletkezett. inert Ezsdrás hallott az időeltolódásról is. „aki megérti. a világban. mindegyikkel a maga idejében. Ma megtenné egy diktafon vagy egy gyorsíró is. hogy a hátrahagyott tudás eljusson a következő nemzedékekhez is. Ezen kissé elcsodálkozott. kitűztem egy meghatározott sorrendet. hogy gyorsan kell írniuk”.” 248 . így rendelkezett a nagy ismeretlen. mint anyaölt azok számára. ha éppen nincs kéznél a megnetofon. Öt ember kellett az íráshoz. miért kapod mindegyiket az ő idejében? Követeld tőle. akik — mindegyik a maga idejében — megszületnek. amit alkottam. a nagy sietség miatt kellett öt férfi. a jelen és a jövő nemzedékét? S ha nem. és naivan megkérdezte az „Urat”.” Az Úr: „Így teremtettem én is a Földet.

Vegyük adottnak a minden időkre érvényes időeltolódási törvényt.Az idők titka Ezsdrás elgondolkodott az időbeli sorrenden. amikor bekövetkezik a „nagy visszatérés”. évszázadból származó Ábrahám-Apokalipszist is kihagyták az Ótestamentumból. A Krisztus utáni II. Néhány szó Ábrahámról Az egyházatyák cenzúrája sok fehér foltot eredményezett a Bibliában. Tudni akarta. ahol a hozzá hasonlók voltak. hogy vezesse ki népét Egyiptomból és vigye őket a Sínai-hegyre. . akkor ők lesznek a „boldogabbak”. de az nem közismert. eltitkolt könyve így fejeződik be: „Ezt tettem én a hatodik hetében. hogy a Föld öreg és már „túl van a fiatalságán”. s elnevezték őt a Magasságos tudománya leírójának. Akkor több napig mellette voltam. A Magasságos elmondta Ezsdrásnak azt is. . hogy amikor az Úr visszatér az égből. Ezsdrás negyedik. A rövid válasz teljesen érthető. hogy őt is — mint 249 . vajon a halottak vagy a még élők lesznek-e boldogabbak? A Magasságos biztosította: az élők sokkal boldogabbak a holtaknál. lehet. elragadták és arra a helyre vitték. Az esetleges túlélők kapkodva lélegzik be a maradék oxigént. Az Úr elmondta a prófétának. tizenkét nappal a világ teremtése után. 5000 évvel. hogy bolygónk az ipari hulladékok és a környezetszennyezés miatt már régen lakhatatlan lesz. hogy ő volt. három hónappal. Ha az „úr” a túlélőket egy másik planétára „deportálja”. Ezért csak keveset tudunk Ábrahámról Mózes könyvéből. ” Miután Ezsdrás mindezeket leírta. Sok csodálatos dolgot közöltem vele és megmutattam neki az idők titkait”. s akkor. aki Mózessel beszélt: „Annak idején elküldtem Mózest.

mert nem volt erőm lábon állni. Úgy estem le a földre. tűz hullott az égből. ami megégette őt (az apát). megfogta a jobb karomat és lábra állított. aki megrémült az idegenektől. az „angyal” személyes megjelenése annyira megrémítette. Ezékielt. s a szöveg feltehetően nem is tőle származik — mintha a többi bibliaszerzőnél biztos lenne a copyright! — és így ez az irat nem tartozik az Ótestamentumba. Ezsdrás vagy Ezékiel. hogy elhagyja a szülői házat: „Kimentem a házból. hogy elvesztette az eszméletét. s állandóan az igazi Istent kereste. Igen. Ábrahám az Apokalipszis-ban színt vall 250 . emeld fel ezt az embert. a házat és mindent.” Mózes az Ótestamentumban kizárólag harmadik személyben tudósít Ábrahámról. Szüntesd meg a reszketését. Szóhoz jut tehát egy szemtanú. hogy Ábrahám látomásáról van szó. ám az Apokalipszisben Ábrahám egyes szám első személyben szólal meg. hogy kiszállt belőlem a szellem és a lélek (= eszméletvesztés). Az Apokalipszisból megtudható. hasonló volt egy férfihoz. . És ahogy arccal lefelé a földön feküdtem. Még ott voltam az udvari kapunál. ” Az egyházatyák ez esetben is azt hirdetik.« Akkor odajött hozzám az angyal. Javel. amikor nagy dörgést hallottam. mint Énok. akiről nem lehet kő. ismeretlen istennel találkozott egy nap a kamasz Ábrahám. . aki bálványokat faragott. . nem emberi leheletet éreztem és annyira megrémültem. . s kérlelte őt. hallottam megszólalni a szent hangot: »Menj. ami benne volt. engedje meg. „Amikor meghallottam a hangokat. A fiatal Ábrahám nem tudott megbarátkozni Jóbbal a nevelőjével.Énokot. amikről beszéltem.vagy fafigurák tucatjait készíteni. hogy Ábrahám természetes atyja Táré volt. Ezzel az óhajtott. mint egy darab kő. Illést és másokat — elvitték egy égi látogatásra.

hogy Ábrahámot az Úrhoz kell kísérnie. . hogy az Úr „Ábrahámot különösen kedvelte”. . ahova felszálltunk.” 251 . leírhatatlan fényt. ha maga nem lett volna jelen? Csak feltételezéseim vannak. . Aztán felszálltunk. akitől annyira megrémült: „Akkor megláttam őt. Az Apokalipszisból világosan kitűnik. miért nem akarták az egyházatyák Ábrahám Apokalipszisát a Bibliában látni. ahová a mennybolt van rögzítve. mint a hó és a feje körül szivárványszínű diadém fénylett. mint egy tűzhelyből. akik olyan szavakat kiáltottak. .” Ábrahám égi utazása Az exkluzív megjelenésű idegen „az Úr szolgája”-ként mutatkozott be. és közölte. Az eszméletlenségből magához térő Ábrahám meglátta azt az idegent. oda az égre. mint a szelek. a fényben hatalmas tűz lobogott és abban egy sereg. egy hatalmas. Akkor jött a füst. amelynek nem volt szemtanúja. például azért. . Ábrahám az égi utazásról is egyes szám első személyben tudósit: „Naplemente után történt. és az ilyen beszéd idegen az isteni szellemvilágtól. Odavitt engem a tűzlángok határáig. Láttam a levegőből. a magasból. hogy nem szellemlényről volt szó. Alakja olyan volt. amelyek nem tőle erednek? Hogy tudta volna ilyen dramatikusan ábrázolni a találkozást. és olyan szavakat adni a szájába. Melyik jámbor zsidó hívő merné kiadni magát Ábrahámnak. Egyébként: az angyal testi ereje — felemelte a földről a félig alélt Ábrahámot — ugyancsak nem képezheti vita tárgyát. amiket én nem ismertem. az arca mint a krizolit és fehér volt a haja. mint a zafír. . aki megfogta a jobb karomat és lábra állított.és első személyben beszél. mert többször esik szó arról. hatalmas alakokból.

mint egy lift — egyszer fenn. az a benyomása — ahogy Ábrahám is írja —. ” Abimelek. . . Ez legegyszerűbben a repülő test tengely körüli forgásával valósítható meg. ” Az egyelőre még csak papíron létező csillagközi űrhajóinkon mesterséges gravitáció könnyíti az otttartózkodást. a XX. amelyeket a Biblia el akar titkolni előttünk 252 . amit a hajtóművek kilövelltek magukból! Ábrahám nem érezte magát túlságosan jól az űrhajón: „Én pedig azt kívántam. Mi. majd megfordult lefelé”. nem is tudta leírni. világos bolygók. majd megfordult lefelé. A 2001 Űrodisszeia milliónyi nézőjének is az volt a benyomása. mint apró. ahol álltunk. a magas hely. hogy lefelé. . . Ha egy utas kinéz az űrhajóból. hogy az állandóan forgó űrállomás éppen olyan. a füge és az időeltolódás Először csak kíváncsiságból érdeklődtem mindazon szövegek után. hamarosan egyenes lett. A „hatalmas fény” láttán Ábrahámnak is elállt a szava. másszor lent látszanak a csillagok.Milyen hasonlók a látványok! Ábrahámot is egy „űrsikló” vitte a Föld körüli pályán keringő anyaűrhajóra. Egy jó látcsővel vagy egy kisebb távcsővel már megfigyelhetünk néhány mesterséges holdat: a Nap megvilágítja őket. A „mindenható” felhívása már elhangzott: „Nézd felülről a csillagokat. természetesen már összehasonlíthatatlanul okosabbak vagyunk. hogy „hamarosan egyenes lett. a földre szálljunk. század gyermekei. amelyek most alattad vannak. De milyen erős napfény verődhetett vissza egy hatalmas csillagközi űrhajóról! Mekkora lehetett az a láng. s úgy ragyognak.

— aztán már gondosan tanulmányoztam a cenzúrázott régi szövegeket. hogy éppen a kihagyott szövegekben szerepel számos dolog az őskori űrhajózásról. Jeremiás és Báruk belopóztak Jeruzsálem városába. Persze nem hallgattak rá. mint Isten halhatatlanságáról szóló mesét. amelyet úgy felfújtak. Báruk nyilvánvalóan oda nem illő dolgokat is feljegyzett. Az ókori zsidó írások között található „Báruk szavainak maradványa”. 604-ben — ezek a Bibliában is helyet kaptak. Egy angyal megkereste Jeremiást és közölte vele: találkozni fog az Úrral. hogy Jeruzsálemet le fogják rombolni és a zsidó népet elhurcolják majd a babilóniai fogságba. Akkor az Úr közölte vele.. Neki diktálta Jeremiás beszédeit Kr. s így megmentsék ezeket a megsemmisüléstől. akkor bekövetkezik a végpusztulás. s éveken át hirdette. A randevú létre is jött. Jeremiás megkérte az Urat. Ebben a pillanatban az égen. Ez Kr. Az derült ki. de ezek mögött a tompa elméjű emberek nem láttak mást. A próféta hajlamos volt a politikai agitációra. hogy a fiatalembert a „hegyi úton át” Agrippa 253 . elhivatottságát látomás útján nyerte. mert az őt egyszer „kihúzta egy iszapos árokból”. vagy — így is nevezik — . Az Úr megértőnek mutatkozott és megengedte Jeremiásnak. utalások vannak az idődilatációra. Izrael egyik legnagyobb prófétája volt. hogy elássák a „legfőbb templomi kincseket”. mint egy szappanbuborékot. fejezetekben ez áll: Jeremiás. e.Jeremiás próféta könyvének kiegészítése”. hogy ha nem igázzák le Babilont.e. hogy védje meg fiatal etióp barátját. 586-ban történt. és „angyalok jöttek le az égből. a kezükben fáklyával”. mert a „maradvány” nem található meg a Bibliában. Báruk Jeremiás próféta barátja volt. a felhők között trombiták harsantak fel. Abimeleket. A 2-5.

merrefelé tartson. Abimelek megúszta a borzalmas dolgokat. sőt. A friss fügékkel teli kosarat a térde közé fogta és elaludt. hogy friss fügét hozzon. De nem találta meg az övéit és akkor újra kifelé ment a városból. azt hívén. mert nem tudta. Már nem értett semmit a világon. egyáltalán nem is értesült róluk. hogy útközben elkóborolt. Gyorsan felkapta a fügékkel teli kosarat és sietett vissza Jeruzsálembe. nem tévedtem el. A túlélők — köztük Jeremiás és Ezékiel — babilóniai fogságba kerültek. Egy öregember ment el előtte. szomorúan megállt. Ez nem Jeruzsálem. De hogyan mondhatnám meg Jeremiásnak. Hirtelen megszédült. Hiszen csak azért ment el. Amikor egy idő múlva felébredt.” Újra visszatért és keresésbe fogott. attól tartott. gondolta. Ott történt a szörnyű eset: Abimelek megérkezett a városba.szőlőhegyére küldje. hogy Jeremiás megrója majd. . Így hát vidáman ballagott tovább a hegyi úton. ott maga az Úr fogja annyi ideig elrejteni őt. visszatekintett és azt mondta: „Ez mégis az a város. hogy elvétettem az utat? Akkor újra kifelé ment a városból. nem találta a családját sem. Másnap Jeremiás azt mondta Abimeleknek: „Fogd ezt a kosarat és menj Agrippa földjére a hegyi úton át! Hozz fügét! Add a betegeknek és a többi embernek!” A következő napon az ellenség elfoglalta Jeruzsálemet. Abimelek teljesen meg volt döbbenve. . Abimelek megkérdezte: „Milyen város ez itt?” 254 . amíg túl nem lesznek mindenen. Biztosan eltévedtem. De nem ismerte fel a házakat. le kellett ülnie. hogy „fügét hozzon”. A városon kívül lekuporodott és töprengett.

mikor keletkezett. hogy elindulása óta csupán néhány óra telt el. . A mise végén ámen van — ez biztos. ki volt az eredeti szerző és az átdolgozó. csak most szedték le őket”! Ez az ember keresi a 255 . és mi a garancia arra. az igaz.” Abimelek úgy vélte. Még csak a magokat vetik. és egy napot sem öregedett. milyen nap van és utánaszámolt. Nekem teljesen mindegy. És akkor felkiáltott: „Fiam. hogy csak elbóbiskolt egy kicsit. a papot. hogyan végződik a tudósok vitapartija. és ez a büszke madár elviszi Báruk levelét Babilonba.„Jeruzsálem. te egy szent vagy!. Végül megkérdezte. A próféta így értesül róla. sem kinevetni. Az pedig látta. engem csak a puszta tények érdekelnek: Egy fiatalembert az Úr. hogy a népet Babilonba hurcolták. Az öreg óvatosan megjegyezte: „Te valóban ismered Jeremiást? Miért ilyen hosszú idő után kérdezősködsz utána? Hiszen már régen elhurcolták egész népével együtt Babilonba. s én legalább olyan biztos vagyok abban. a fiú elaludt. nem illendő egy ilyen vénséget sem lehordani. vagy egyik angyala elrejtett. mert „a fügék még mind frissek és szaftosak. akiket sehol sem talált a városban. Abimelek él és jól van. hogy védence. hogy a mai napig tart a vita: ki írta a tudósítást. nézd csak a szántóföldeket.” — felelte az öreg. Nézd. . Amit látsz. az öregember meghibbant. a füge érése még messze van!” A történet folyamán az „angyalok ura” küld egy sast. hogy a gyümölcsök teljesen frissek. „Nézd csak!” — mondta az öregembernek. hogy ez a legrégebbi változat. ma már 66 éve annak. „Vegyél ebből a fügéből!” És ezzel Abimelek odanyújtotta az öregnek a fügével teli kosarat. Tudta. Abimelek tovább kérdezősködött: Hol találja Jeremiást. Jeremiásnak. Bárukot és több ismerős nevét említette. Kiderült. különben alaposan megdorgálta volna. aztán fölébredt és azt hitte.

ki akarja deríteni. amelyben egy távoli jövő számára adatokat hagytak hátra. hogy a földönkívüliek meghatározott feladatok elvégzése céljából érkeztek Földünkre. . de nem bírja felfogni. hogy a jövő generációja számára úgy lehet legjobban megőrizni a időeltolódás fogalmát. és planétájukra való visszatérésük előtt valahol a mi Naprendszerünkben elhelyeztek egyfajta időkapszulát. Biztosak lehettek abban. Az 256 . és meg is fogják érteni. amit „csak az imént hagyott el”. a Scottish Association for Technology and Research (Skót Technológiai és Tudományos Társaság) elnöke feltételezi. csupán a vallásos szövegekben való „szereplés”. Ezen indiciumok alapján jutottam arra a szubjektív meggyőződésre (ez törvényes. Az időeltolódás jelenségét a friss fügék demonstrálják: Abimelek olyan évszakban „ébredt fel”. a lakókról már nem is beszélve. Az eredeti szerző — aki biztosan létezett — abból indult ki. . hogy 66 év telt el azóta. hogy ezeket meg fogják őrizni. 66 év! Ezért volt számára az egész város ismeretlen. A régi könyvek tele vannak ilyenfajta időzített bombákkal: A földönkívülieknek nem volt más választásuk vagy nem adódott más lehetőségük létezésük és tevékenységük nyomainak megörökítésére.családját. az azt átélt személy elmondásával örökíti meg. amióta Jeruzsálemet elhagyta és elszundított egy kicsit. azzal a településsel. Aztán megtudja. mi a csuda történt a várossal. ha azt egy valós történetbe ágyazva. amikor még egy árva füge sincs a fákon. a perben lehetőség van a szubjektív véleménynyilvánításra!). többször is kimegy a városból. hogy Naprendszerünkben egy ilyen szonda található. Időkapszula a Naprendszerben? Duncan Lunan skót csillagász. egy távoli napon majd felfedezik.

hogy a „szonda” a 103 fényévre lévő Bootes csillagképből származik. hogy mi. hogy egyáltalán keressünk egy ilyenfajta szondát? Válaszommal bizonyítékaim láncolatának egy láncszeme lezárul. R. Felfedezésre váró nyomok Választ adok a kérdésre. Megadják az űrhajó sebességét.Epszilon Bootes csillagképhez kapcsolódó. Elképzelhető. Mindez és meg több is állhat a Lunan által feltételezett mesterséges szonda informatív programjában. Lunan hozzáfűzte megfigyeléseihez. amely földi ténykedésüket tartalmazza. és ez a VALAKI 16 000 évvel ezelőtt itt volt a Földön. 257 . nevezhetjük a helyet startplanétának is. Bracewsell professzor. Meggyőződésem szerint a földönkívüliek itt vagy másutt készenlétben tartanak egy helyet egy következő földi expedícióhoz. hajónaplót vezetnek. A Földről küldött rádiójeleket egy másik intelligencia bizonyos késéssel ugyanazon a hullámhosszon visszasugározhatja. lehetséges feltételezés. N. amelyet előadásaim után nyomatékosan újra és újra feltesznek: miért tételezik fel a földönkívüliek. és minden bizonnyal informatív programot tárol az emberiség számára. hogy a mesterséges szonda 16 000 éve kering Naprendszerünkben. hogy Lunan felfedezése „egy más intelligenciával való kapcsolatfelvétel lehetőségét” jelenti. sajátosan visszatérő rádióvisszhangok alapján Lunan úgy véli. a túlnépesedett Föld lakói egy napon arra fogunk gondolni. Az én megközelítésem szerint a rádiójeleket küldő mesterséges objektumot VALAKI a mi Naprendszerünkbe helyezte. az amerikai Stanford Egyetem Rádiócsillagászati Intézetének munkatársa úgy véli.

Az elmélet helytálló. Az „istenek” saját képmásukra teremtették az embert. A vadászat céljára való utalások — erről meg vagyok győződve — megtalálhatók a mitológiákban. amire vadászunk. a Mars vagy a Vénusz körül. amelynek létezéséről fogalmunk sincs. amely kiállja az időt? Nos. A földönkívüliek tudták. hogy karakterünk egyik lényeges vonása a kíváncsiság és az a kívánság. valahol a bolygóháromszög gravitációs terében. időtálló módon jó mélyre süllyesztve. jég mindet elpusztítaná. mert évezredeken át a szél. talán a kontinensek tömegközéppontjában. így képesek voltak prognosztizálni gondolataikat és tetteiket is. hogy a technikai felfedezések is „programozottak”. hogy mindig többet tudjunk másoknál. hogy teljesen értelmetlen lenne dokumentumaikat egy emlékműbe vagy egy monolit alá rejteni. Teremtményeik gondolkodását követve az „istenek” azt is pontosan tudják. Naprendszerünk egy bizonyos X pontján! Egy logikai-matematikai úton kiszámítható ponton. vihar. a földrengés és a nagy árvizek minden nyomot eltüntetnének. a Hold. eső. Ha megoldunk egy 258 . a szent könyvekben. a vallásos iratokban. azt szétdúlnák a háborúk. de mindenképpen néhány logikai-matematikai úton jól meghatározható ponton. A valószínűség-számítás törvényei szerint ma is és a jövőben is kutathatunk egy VALAHOL elhelyezett időkapszula után. talán egy távolabbi szondában a Föld. az Északi — vagy Déli mágneses sarkon. de ezzel még egy pici darabkáját sem látjuk a pontnak. A földönkívüliek saját bolygójuk geológiai történelméből tudják. Hová helyezzék tehát a jövő számára szóló dokumentumokat vagy közleményeket? Hol van az a biztos hely.Természetesen lehet olyan valamit is keresni. s ami a természeti katasztrófák után visszamaradna.

problémát. és Isten szeme még a 259 . hogy meghódítsák a világűrt. Az űrhajózás annak idején felfedezett minden technikai know-how-jának produktumait a mítoszokban. Minden földi férget arra szuggeráltak. és modem interpretáció segítségével megérteni. mert a kérdés kissé zavarba ejtő volt. a „szellem”-től kezdve a „fehér szakállú öregúr a felhők felett”-ig. A perpetuum mobile a spekulatív gondolkodás akrobatikájában állandó működésben marad. legendákban és vallásos írásokban kell — friss szemmel (az ő szemükkel!) — keresgélni. hogy elődeinknek világűrbéli látogatói voltak? Honnan tudunk napvilágra hozni nyílt vagy rejtett bizonyítékokat? Épp itt az ideje. A feleletek első pillantásra komikusnak tűnnek. hogy felfedezzük legkorábbi múltunkat. s az űrutazások elérik kitűzött céljukat. hogy kivegyük részünket a kozmosz örökségéből! Kedvelem a kishibás isteneket Közvéleménykutatók nemrégen Zürich utcáin kérdezgették a járókelőket: hogyan képzelik el a „Jóistent”? A válaszok sokfélék voltak. hogy Isten mindenek fölött áll. Erre azért is késztetést kell éreznünk. utána rögtön keresünk egy megoldatlan másikat. mert megérett az idő arra. de számomra logikus a válaszok kuszasága. A zavar a minden vallásban évszázadokon keresztül fennálló indoktrináció következménye. Ehhez azonban — ez világos számunkra — meg kell találnunk a hátrahagyott nyomokat. hogy rákérdezzünk: Hol találjuk meg annak bizonyítékait. Egyszer felébred a vágy az emberekben. Ne mondjunk le a lehetőségről.

Ezt a meghatározást akkor tudnám elfogadni. ha a korábbi hagyományokban. Bibliai Isten emberi indulatokkal A bibliai Isten nem minden tekintetben mindentudó. Ezsdrás próféta tudta ezt. (Mózes I. mert azt én magam sem tudom. hogy mondjak valamit az életedről. amely Isten fiát személyiségében tárgyalja. Csak a szellem vagy a lélek képes mindenütt jelen lenni. hiszen Isten bevallotta: „A jelet. a hiba és a tévedés idegen tőle. fimé igen jó”. nem vagyok rá képes. Mentes minden emberi gyarlóságtól.) 260 . hogy mindent előre tud. különben a keresztények Istene nem lenne mindenütt jelenvaló. Ez a milliószoros mindenütt jelenvalóság olyan Szellemistent teremtett. amelyek definíciója képtelenségekhez vezetne. hogy műve jó — ezen az ember teremtését érti. 31. így a Bibliában is. A panteizmus szerint Isten azonos a természettel. Ez az elmélet minden vallásfilozófiai műben dominál. ami után kérdezel. egy jó adag panteizmust rejt magában. A keresztény vallás. könyve 1. csak részben tudom elmondani. Arthur Schopenhauer (1788-1860) ezt a felfogást „udvarias ateizmusnak” nevezte.” A bibliai Isten sem volt mentes a tévedésektől. tehát Isten a világmindenség. ami történni fog. „És látá Isten. s megvan az az adottsága is. amelyekben Isten és a világmindenség azonos. hogy minden a mit teremtett vala. Mózes könyvében Isten kijelenti.legelrejtettebb helyeken is mindent lát. Szellemistenként nem használt volna látható közlekedési eszközt ha el akar jutni egyik helyről a másikra. A nagy filozófus. aki mindentudó és mindenütt ott van. Csak egy Szellemistenség képes erre. nem lennének feloldhatatlan ellentmondások. tehát mindenütt jelen van.

” (Mózes I. De Isten nem tudja. csak szégyenében elbújt. Az Úr mindenütt jelenvalósága és mindentudása visszaüt rá. hogy özönvizet bocsát teremtményeire és megsemmisíti azokat. „Megbánó ezért az Úr. Az időtlen Isten elképzeléshez sem illik. Ábel pásztor lett. ő ada nékem arról a fáról. hogy 6 teremtette Ádámot és Évát. mi fog történni. Az Írásban az áll. hogy teremtette az embert a földön. hogy Éva feltálalta Ádámnak az alma-lakomát. Mint feltételezhető volt.) Ádám biztosítja az Urat. a kit mellém adtál vala. hol rejtőzik Ádám. . hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról. 11-12. mit fognak cselekedni. Nem tudta. úgy evém. mert az Úr nem tudta előre. melytől tiltottalak.” (Mózes I. és fogalma sem volt arról. 6. könyve 3. Nem csupán az alulinformáltság a meglepő. 9. Káin földműves. az beleharap. és bánkódék az ő szívében.) Isten tehát nem biztos a művében. majd szégyenében elbújik egy bokor mögé. Amikor Éva a tudás fájáról szervírozza az almát Ádámnak. hogy arról ne egyél?” Ádám azt felelte: …az asszony. könyve 6. A Paradicsom világa tehát nem volt átlátható számára. tehát tudnia kellett volna.) Isten egyértelműen nem volt tisztában a dolgokkal. . A vers nem rímel. Végül olyannyira sikertelennek látja. két rizikómentes és állandóan 261 . s Éva világra hozta Káint és Ábelt. Ádám feleségestől kiűzetett a Paradicsomból. könyve 3. hová lett! „Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy? (Mózes I. „És monda 6: Ki mondá néked. hogy hallotta jövetelét.Később viszont már az Úr megbánta igyekezetét.

„És monda az Úr Káinnak: Miért gerjedtél haragra? És miért csüggesztéd le fejedet?” Egy mindentudó Istennek tudnia kellett volna a választ. hogy elhatározza. hiszen 262 . És hogy látja ezt a hibátlan Isten? „És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből.) Meg lehet érteni Isten bánatát a félresikerült ivadékok miatt. Sőt. 6.. és bánkódék az ő szívében.” (Mózes I. a barmot. ha ismeri az embereket. „Megbánó ezért az Úr. hogy Káin dühösen reagált Isten részrehajlására. könyve 4. és az ég madarait. a földnek színéről. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára. a kit teremtettem.) Eddig a pillanatig Káint és Ábelt egyforma mértékkel mérték. De nem kellett volna megsejtenie a mindentudónak. mi fog történni körülötte? A tévedés megbánása nem elég! Aztán megbánta a mindent elpusztító özönvizet is. Jól választottak a fiúk! Egyszer áldozatot mutattak be az Úrnak.. avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?” Az Úr nem képes arra.jól jövedelmező foglalkozás. . 6. hogy megakadályozzon egy rettenetes gyilkosságot! Végül annyira kiábrándul művéből. hogy Káin megölje ártatlan testvérét! De még meg is kérdezte: . azt is megakadályozhatta volna. mert bánom hogy azokat teremtettem. 9. . Hol van Ábel a te atyádfia? ő pedig mondta: Nem tudom. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte. könyve 4. 6-7. 4-5. Nem csoda hát.” (Mózes I. miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté. hogy teremtette az embert a Földön. az embert. véget vet az egésznek. a csúszó-mászó állatokat. És monda az Úr: Eltörlöm az embert.

elpusztította a teremtés egész pompáját. A szituáció csak akkor változott, amikor Noé lehorgonyzott bárkájával és meggyújtotta az áldozati tüzet. Isten beszívta a kedves illatot és azt mondta magában: „. . . Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem.” (Mózes I. könyve 8, 21.) Késői felismerés, hogy saját teremtményei nem voltak mind patyolattiszta lelkűek! A sokat dicsőített mindenható éppen azt nem tudta, hogyan sikerült a saját műve? Különös. Ha akceptáljuk a bibliai Genezist, akkor mi emberek mindannyian Noé és gyermekei, illetve menyei és vejei leszármazottai vagyunk, azoké, akik a bárkán voltak. Tulajdonképpen elit társaságról van szó, azokról, akiket az Úr érdemesnek tartott a túlélésre. Ám esküjével ellentétben Isten mégis kényszerítve érezte magát, hogy Szodoma és Gomorra elpusztításával ismét „lecsapjon” az utódokra. Bibliai leckémnek csupán egy célja van: megerősíteni azt a megfigyelést, hogy egy olyan Istent ábrázolnak a Bibliában, aki hibákat csinál, aki téved, aki megbánást érez, akinek véres akciókban van része. A régi megfigyelések olyan Istenre világítanak rá, aki kész olyan szörnyen emberi indulatokra, mint a harag, az elfogult szeretet, a szívtelenség. Ezek a tulajdonságok nekem mind istenietlennek tűnnek, mindenesetre nem illenek bele egy mindenek fölött álló, mindentudó lény imaginárius elképzelésébe, bár velünk ezt akarják elfogadtatni. Nem akarok mást, csak megvilágítani, hogy az ótestamentumi Atyaisten nem volt sem időtlen, sem mindentudó. Szeretnék bizonyítékokat felsorakoztatni arra, hogy Isten valóságosan belépett a történelembe, hogy emberi alakja

263

volt, sőt a „hűvös alkonyatkor a kertben jár vala. . . ” (Mózes I. könyve 3, 8.) A vallásos források közül azért választottam a Szentírást, mert az idézeteknek mindenki utánanézhet a családi Bibliában. Tény, hogy a mitológiai istenek sem viselkedtek másként. A görög és római istenségeket ugyan halhatatlanoknak tartották, de szemben a Bibliával nem „örök életűnek”: az istenek összehasonlíthatatlanul hosszabb ideig éltek, mint az emberek, akik közé időnként leereszkedtek. Az antik világ mítoszai isteneiket rokonszenves emberi alakban ábrázolták, akik haragjukban önkényes döntéseket hoznak, amiket aztán korrigálniuk kell, akik gyakran változtatják nézeteiket és egészen nyíltan megbánják a félresikerült vállalkozásaikat. Akadtak olyan istenek is, akik a Földön születtek. Voltak biszexuálisok, néhányan egyszerre lányok és fiúk, és gyakran lázadoztak a szüleik ellen. Generációs ellentétek merülnek fel az isteni famíliákban, mint ahogy az a legelőkelőbb földi körökben is előfordul. Az atyaisten Zeusz, az ég és az egész univerzum ura, mérhetetlenül beleszeretett pohárnokába, a szépségéért az Olümposzra vitt Ganümédészbe. Innen rabolta el Zeusz szelíd erőszakkal, teljesen istentelen módon. Ebben az istenfamíliában egyébként történt még egy s más. Zeusz fia, Apolló beleszeretett Hüakinthoszba, a szép ifjúba, aki mellesleg a termékenység isteneként tevékenykedett. A fiatalember másfelé is kacsingatott, ezért Apolló istenhez nem illő módon, egy kemény diszkoszdobással ölte meg! Lehet, hogy véletlenül, de nagyon is emberi módon történt a dolog. . . A római szuperisten, Mars tevékenységi köre a háborúkra és a termelésre terjedt ki, Anna Perenna régi istennőnél azonban alaposan pórul járt. Hogy a germánok

264

se maradjanak ki a körből, nézzük például Odint (Wotan), akit a mindenség urának neveztek. A minden istenek és emberek papája szinte perverzen vonzódott az átalakulásokhoz, kígyóként, sasként, majd hollóként vegyült az emberek közé. Nem éppen istenien lovagolt nyolclábú lován, Sleipniren, s a dárdahajításban sem jeleskedett. Odin félős isten volt. Amikor visszavonult a Walhallába, néhány daliát vitt magával a csatatérről, hogy őrizzék őt. Végül biztonsági őrei ellenére Fenris farkas széttépte és felfalta. Ha Odin szellem lett volna, a farkas csupán levegőt nyelt volna le, vagy azt, ami egy ilyen istenség materializálódásából egyáltalán megmaradt. Nem vagyok az istenek ellensége, éppen ellenkezőleg, „szeretem” őket. Szeretem őket beszámíthatatlanságukkal, szeretnivaló gyöngeségeikkel és tévedéseikkel együtt. Ez teszi őket emberivé, így közelebb is állnak hozzánk. Nem hiába teremtettek minket saját képükre és hasonlatosságukra! Mindenekelőtt azonban: az istenek minden korok és népek mítoszaiban ilyenek és nem „szellemlények”. Minden régi szöveg arról beszél: Az isteneknek testük van!

265

266

5. Egy teremtés végbemegy

„Az öröklődés törvénye eléggé ismeretlen. Senki sem tudja, vajon hasonló fajok vagy ugyanazon fajták egyedeitől miért öröklődik egyszer ugyanaz az ismertetőjegy és máskor miért nem; s a gyermek miért örökli valamilyen meghatározott tulajdonságát éppen nagyapjától, nagyanyjától vagy egy távolabbi rokonától.” A fentieket Charles Darwin (1809-1882) fejtette ki 1859ben írott fő művében, A fajok eredetében. Világos, hogy Darwin annak idején nem rendelkezett a mai biológiai kutatások eredményeivel. Darwin huszonéves korában ötéves utazást tett, amelynek során eljutott Dél-Amerikába és a Galápagos-szigetekre is. Biológiai és őslénytani megfigyeléseket tett, később ezekkel támasztotta alá evolúciós elméletét, amely azóta is egy származási tantétel hitvallása. Mennyiben van köze ennek az evolúciós elméletnek az én teóriám bizonyítékaihoz? Röviden és velősen: MINDENBEN. Az én feltételezésem szerint az emberi intelligenciát célirányos, mesterséges mutációval alakították ki, a földönkívüliek a hominidákat „saját képmásuk” szerint nemesítették ki. Ezért nem vonom ki magam a tények felsorolásának kötelessége alól. Vannak olyan tények is, amelyek átgondolatlannak és hamisnak mutatják az evolúciós elméletet, s hadd legyek első hegedűs a teóriák koncertjében. Az eddigi teóriák hangjegyei — hogy a hasonlatnál maradjak — semmilyen harmonikus akkordot sem eredményeztek, csak diszharmóniát, amely inkább az értelemnek okoz fájdalmat, nem pedig a fülnek.
267

Kapcsoljunk tehát vissza a bizonyítékok sorához. Előzetesen hadd tegyek fel néhány kérdést, amelyek végül majd a „tettes” nyomára vezetnek. Tulajdonképpen mi az „élet”? Véletlenül keletkezett? Vagy teljesen magától? Előfordult ez a véletlen máshol is, ahol kedvezőek voltak az előfeltételek? Vagy ez a véletlen, amelynek következtében kialakult az élet, csak egyszeri, egyedi folyamat? Ez csak néhány kérdés, de a tudósok világát két csoportra osztja, s az egyik tudálékosan megmosolyogja a másik álláspontját és viszont. A molekuláris biológiával foglalkozó tudósok egy csapata Manfred Eigen professzor körül csoportosul. A professzor a göttingeni Max Planck Intézet Fizikokémiai tanszékének vezetője, 1967-ben kémiai Nobel-díjat kapott. Álláspontjuk szerint kezükben tartják az élet keletkezésének lényeges összefüggéseit. A másik, szerves kémikusokból álló társaság, amelynek vezetői A. E. WilderSmith professzor és James F. Coppedge, a Biológiai Valószínűségek Kutatóközpontjának (Northbridge, Kalifornia) igazgatója éppen ellenkező felfogást képvisel. Hogy érthetővé tegyem, mi az ellentét lényege és megvilágítsam, hogyan keverednek bele az én földönkívülijeim, megkísérlem bemutatni az élet keletkezésének néhány egyszerűsített szakaszát.

A teremtés nagy drámája
Kémia az élet kezdetén
Az évmilliárdokkal ezelőtti ősatmoszféra többnyire vízgőzből, metánból, ammóniából és széndioxidból állt, és különböző kőzetek is előfordultak benne. Az ásványok a föld mélyéből a vulkánokon át kerültek a légkörbe, ahol lehűltek és a hatalmas ősesőzés során újra lezuhogtak a

268

bolygó felszínére. A zivatarok feloldották a szerves anyagokat a természet élettelen birodalmából, a forró kőzetekből, és ezek ott úszkáltak az őstengerekben. Ott egyfajta tápoldat keletkezett, amelyben az egyszerű molekulák összekapcsolódtak egymással. Szerves savak keletkeztek, nukleotid bázisok, lipoidok, ásványi sók és foszfátok, amelyek a növények nélkülözhetetlen alkotórészei közé tartoznak. Egy dologban megegyeztek: kemikáliák voltak, amelyek még nem „éltek”. A ma még uralkodó tantétel szerint így játszódott le a nagy dráma első felvonása: Az állandó villámlás hatására az aminosavak makromolekulákká kapcsolódtak össze, ezek a makromolekulák képezték a fehérjék egész sorát. A protein egyszerű fehérje, a szervezet életfontosságú molekuláris anyaga, minden kortársunk tudja a diétás táblázatokból, hogy ezek elemei eléggé szoros kapcsolatban állnak egymással. A szénről, a hidrogénről, az oxigénről és a nitrogénről van szó. . . A szorgalmas kémiai párosodások tovább folytatódtak. A foszfátok és a cukrok cukorfoszfáttá egyesültek, s az új vegyület igencsak vonzódott négy, eléggé ismert bázishoz: az adeninhez, a guaninhoz, a citozinhoz és a timinhez. Össze is kapcsolódott velük. Ezekből az egyesülésekből keletkeztek a már említett nukleotidok, amelynek hosszú sora alkotta a nukleinsavakat. Ezek voltak a földi élet első fejezetének sztárjai. Az ősleves már elkészült, de kellett néhány csodának történnie! Mielőtt ezeket megcélzom, távirati stílusban át kell tekintenem a fejlődést egészen az első sejtig, hogy aztán pimaszul vájkálhassak a „sebekben”.

269

Az atomtól a makromolekulákig

Mindenfajta programok
A dolgot hátulról kell felgöngyölítenem, ugyanis akkor mutatkozik meg világosan a döntő pont szörnyűsége. A

270

amely adeninnel. Ha egy szervezet él. egyesültek és mentek tovább. és mindegyik rendelkezik egy kóddal. ha szabad emlékeztetnem olvasóimat. Az ember a maga 50 billió sejtjében 50 billió „saját” programot hordoz magában. Valójában ma már ez a definíció nem elegendő. amely a mindenkori fajta összes jellegzetességét hordozza. amit „életnek” lehet nevezni? Azt mondják. Egybillió annyi. hogy foszforsav-cukor bázissal rendelkeznek. no meg a fejlődése és a szaporodási képessége. hogy ezt a teljes programot az élő valami minden egyes sejtje elraktározza. A DNS az utolsó őrszem az élet keletkezése előtt. egyedülálló tulajdonságuk. az adenin hevesen kötődik a timinhez. Minden fajta egyedileg van „beprogramozva”. Minden nukleinsav tartalmazza a négy nitrogéntartalmú bázist. a Négy Nagyot — adenin/guanin/citozin/timin — ezek a bázisok nagy nukleinsav-láncolatokká kapcsolódnak össze. mint 1000 milliárd. azt a sejtanyagcseréje bizonyítja. Az egyesülés által kettős spirál képződik — a roppant híressé vált dezoxiribonukleinsav. A következő randevúk nukleotidláncot eredményeztek. timinnel vagy guaninnal kapcsolódik össze. a citozin mágnesként vonzza magához a guanint. A DNS lenne tehát az élet kulcsa. Minden organizmusnak saját ősDNS-e van.nukleinsavak. azaz 1012. anyagcserére és 271 . az élet állandóan egy organizmushoz kötődik. Figyeljünk oda erre a négy bázisra! Az őstengerben úszkáló nukleinsav — így áll a szakirodalomban — állandóan találkozott egy másik nukleinsavval. a szervezet legegyszerűbb formája a sejt. Például a vírus képtelen az önálló asszimilációra. vagyis annak kulcsa. citozinnal. egyúttal a természet legzseniálisabb ötlete. nukleotidok láncolatából állnak. a DNS. Ezek a funkciók jelentik az életet. A dologban az a félelmetes.

A DNS-molekula kettős spirálja szaporodásra. Szaporodása (megkettőződése) idegen sejteken belül 272 . nem eszik és nem választ ki semmit.

De hogyan keletkezett? A nagy számok inflációja Összehasonlításul: minden lottószelvény biztos nyerő Akinek érzéke van a nagy számok világában való kalandozáshoz. mert fizikai hatást gyakorol rájuk. hogy ez nem így van: a nagy teljesítményű elektronmikroszkóp ugyanis megmozgatja a kemikáliákat is. antiparalel lefutású szálból áll és spirális szerkezetet mutat. az él. „Helix” latinul „forduló”-t jelent. ami mozog a mikroszkóp alatt. Legjobb megegyezni abban. most megtalálja a számítását. Crick és Wilkinson biokémikusok 1962-ben Nobel-díjat kaptak a DNS-modelljükért. Könnyen bebizonyítható. találmányukat kettős spirálnak keresztelték. A két szál megfelelő bázisai egymással szembefordulva hidrogénkötéseket képeznek. azaz reprodukálja önmagát. A természetes DNS két. a sejt. A vírus tehát anyagcsere nélkül is „funkcionál”. Amikor Watson. Hallottam már azt is. amelyekben élősködőként tartózkodik. Ebben az értelemben a sejt a primitív élet első formájaként fogható fel. És ez a sejt — 273 . Így jött létre a „holt” kemikáliából az első primitív életforma. Ezért mozgás észlelhető. hogy minden. azaz megkettőződés során a két szál elválik és mindkettő mellé új komplementer szál szintetizálódik.következik be. vonzza vagy taszítja őket a negatív vagy a pozitív pólus felé. a szerves élet felveszi az energiát és elosztja. hogy a szerves élet jelenségként fogható fel. Replikáció. bár a vizsgált anyag nem „él” Az élő és az élettelen anyag elválasztása ma már alig lehetséges.

A kettős spirál molekulamodellje kövessük szófogadóan a sémát — teljesen véletlenül „születetett meg”. De. a véletlennek is megvan a maga sajátos törvénye: az első sejtképződéshez a molekuláknak az igazi. egymáshoz illő fajtához kellett volna kötődniük. De milyen valószínűségi foka van ennek a véletlennek? 274 . barátaim.

Annak valószínűsége. A valószínűségszámítás törvényei szerint hatszor hatszor hatot kell összeszorozni. akkor 275 . Ha valaki minden öt percben. éjjel-nappal szünet nélkül kihúzna egy-egy betűt a kalapból.Van előttünk egy kocka. amelyek meghatározott sorrendben követik egymást. hogy az A betűt húzzuk. hogy a 26 betűt kilencszer egymás után meg kellett szorozni a mindenkori eredménnyel. A századfordulón a biztosra menő játékosok a kaszinó árnyékában lőtték agyon magukat. hogy biztosra mennénk — 1296szor kell kockát vetni. hogy ezt a kilenc betűt helyes sorrendben húzzuk ki a kalapból. Coppedge kitalált egy vidám matematikai játékot: Az ABC 26 betűből áll. az 1:26-hoz. A 216 dobás is csak a valószínűség egy bizonyos foka — biztosra az 1+2 sorrenddel még így sem mehetünk. Ma már egyszerűen továbbutaznak. Ez az őrületes szám úgy jött ki. alaposan rázzuk össze. akik a rulettasztal mellett „biztos szisztémával” játszanak. Ha az 1+2+3 számjegyeket ebben a sorrendben akarjuk megjátszani — anélkül. aztán tegyük fel. ehhez 216 dobás szükséges. Az EVOLUTION (evolúció) szó kilenc betűből áll. rakjuk bele egy kalapba. annak eshetősége. mert a játék egyetlen ördöge sem tudja a kockát rávenni. Hogy az 1+2 számjegyek bizonyos valószínűséggel egymás után kijöjjenek. az 1 : 5 429 503 678 976. A valószínűségben való hitük ugyancsak kielégítetlen maradt. Az evolúció lehetetlen Dr. Csak meg kell figyelni azoknak a játékosoknak az arcát.) Írjuk fel ezt a 26 betűt kis kártyákra. James F. (Az angol ABC — a ford. hogy az 1+2 már kisebb számú próbálkozásnál kijöjjön. otthagyják a kifizetetlen szállodai számlát és odébbállnak. egytől hatig terjedő számokkal.

s így képes arra. Az őslevesben ezek a 276 . Coppedge éles elméjében a matematika a játékossággal párosul. Az enzimfehérjék nem különálló ad hoc teremtmények. Coppedge egy másik masinát javasol. Hogy AZ EVOLÚCIÓ LEHETETLEN megállapítást tartalmazó rövid mondatot helyes betűsorrendben összeállítsa. az utópisztikus gépezetnek 2 600 000 000 000 000 000 éven át kellene megállás nélkül működnie. A földi élet keletkezésével kapcsolatos evolúciós tanítások kijelentéseiben összehasonlíthatatlanul gigantikusabb méretben bukkanhat fel a véletlen szerepe.tudná — talán! — 800 000 év múlva is csak véletlenül összeállítani helyes betűsorrendben a EVOLUTION szót. hogy percenként egybillió (=1000 milliárd) betűt „húzzon ki a kalapból”. Ennek ellenére előfordulhat valami véletlen is. amely fénysebességgel dolgozik. A derék férfiú azon tudósok egyike. hogy AZ EVOLÚCIÓ LEHETETLEN. hogy e provokáló mondat betűit helyes sorrendben kihúzzák? 1 : 8 343 900 000 000 000 000 000 000 000 000! Hogy egyáltalán elképzelhessük ezt a hatalmas számot. akiknek humora is van! A számítási feladat tárgyául egyenesen azt a tételt állította fel. ehhez Mr. Mekkora a valószínűsége annak. A mondat angolul 21 betűből áll és két fehér mező van a szavak között Ezért még két. szortírozza azokat és újra visszategye. ehhez enzimek is kellettek. Azt mondják. 0 jelzésű kártya is kalapba került. A proteinek egyébként nem valami csoda folytán keletkeztek. hanem kölcsönösen és szorosan összefüggnek. ha a betűsorrend nem stimmel. sokszorozódási és specializálódási folyamatok révén jönnek létre. hogy az őslevesben a proteinekből aminosavak hosszú sora képződött.

s a 277 . hogy ezek a kis egysejtű lények borzasztóan gyorsan szaporodnak. ám valami gátat szabott nekik: a fizikokémia tömeghatás törvénye. hogy az egyensúly megmaradjon. de egy idő után érvényesül a tömeghatás törvénye. egyes anyagok koncentrációja az egyensúlyban megváltoztatható. de akkor a többi anyagé is úgy változik. A tömeghatás törvénye szerint a kémiai reakciókban részt vevő anyagok koncentrációja adott hőmérsékleten állandó.folyamatok limitálatlanul zajlottak. Egy bakteriofág megtámad egy DNS-szálat. megfigyelhetjük. a víz nem akadályozza meg a replikációt. Ha például egy víztartályba baktériumokat teszünk.

határtalan kémiai reakciókat meggátolja. De: a „vemhes” őslevesben a cukorfoszfátoknak össze kellett kapcsolódniuk a négy alapbázis egyikével — adenin/guanin/ citozin/timin — így válhattak nukleotiddá. Az evolúció szentnek mondott vonalán azonban az entrópia törvénye szerinti kisebb valószínűség lehetőségét veszik és azt helyezik előtérbe. illetve állapotuk termodinamikai valószínűségének a mértéke. a nukleinsav. és bizonyítékaiban nem mutat rá a véletlenre. De hogyan tudják saját dicső törvényeik közül kitagadni a tömeghatás törvényét? Hogyan tudnak olyan gátlástalanul viselkedni az entrópia törvényével szemben. Hát nem. anyagi rendszerek molekuláris rendezetlenségének. Véletlen a véletlenben? Ó. amelyből bizonyos körülmények között következtetni lehet a folyamatok irányára. amelyek az élet keletkezésében szerepet játszó véletlenre utalnak. ma már elképzelhetetlen nagyságú víztömegek állnak szemben az aminosavak mikroszkopikus finomságú részecskéivel! Ebben a néhány sorban távolról sem tudok minden részletet megemlíteni. A tudomány szívesen mutatkozik egzaktnak. ami az energiatörvény mellett a fizika legfontosabb oszlopát jelenti? Az entrópia tulajdonképpen termodinamikai állapotfüggvény. Uraim! A csoda legitim bizonyíték? 278 . A nukleotidok addig nyüzsögtek. Képzeljük csak el a titáni harcot: hatalmas. amíg — természetesen véletlenül — rátaláltak a nekik tetsző másik nukleotidra. Az entrópia tétele szerint a folyamatok az entrópia-növekedés irányában mennek önként végbe. amellyel boldogan egyesültek! Ezen egyesülések következtében jött létre — persze véletlenül — az életelixír.

nagyon gyorsan kicsapódott volna a fehérje. Egy jelenség. Röptében felajánlottak egy új teóriát: a proteinek nem az őslevesben képződtek. történt volna. ezért csak megforrósítják a lágy tojást. A proteinek. amikor feladták az evolúció tanának ezt a tételét. mert 279 . s ezek nem viselik el a forróságot. fehérjék. .Az őslevesben lezajló kémiai reakciók könnyed felfogása meggyőződésem szerint nemcsak a fizikokémiai alaptörvényekkel van ellentmondásban. A DNS által létrehozott sejt számára viszont elengedhetetlenül szükséges az életképes protein. hanem a matematikai valószínűséggel — jobban mondva — valószínűtlenséggel is. a helyes sorrendben való egyesülések viszont a véletlenek sorozatának legmagasabb hatványával mérhetők. milyen hőérzékeny a tojásfehérje. Minden értelmes háziasszony tudja. . Most már csak a csoda segíthet. egy csoda. hogy kvázi egy szempillantás alatt a porózus repedésekben és hasadékokban bekövetkezett a kémiai reakció. A tudós elmék nem zavartatták magukat a tömeghatás törvénye miatt. hanem a kráterek peremén keletkeztek. de nem főzik. Ha a proteinképződés valóban ama obskurus helyen. De a csodákban való hit nem illik a tudományhoz! Ezt érezték a darwini Grál őrzői is. mint tudjuk. Már a molekuláris kapcsolódások is véletlenek sorozatának tekinthetők. s azt állították.

A buborékokon belüli kémiai laboratórium stabilizálódott. így beindult a szaporodás egyfajta formája. Esküszöm rá. Olyan „buborékok” képződtek. nem az én hibám. ősvilági vihar. amelyek a fiatal Földön kialakult élet első teóriájában felbukkannak. aminosavakat. Elképzelhetetlenül nagy mennyiségről lehetett szó. hogy ez így van. ahol a híres DNS található. Tehát: Az őstenger felszínén egy vékony bevonat. de végül a belsejükben zajló kémiai folyamatok következtében szétpattantak. És mert a DNS rendelkezett a replikáció képességével. Alatta ott lubickoltak a DNS-szálak és az aminosavak fürtjei. egy lipoid-film úszott. csak így alakult. most csak néhányat ragadok ki közülük. amelyet az evolúció tanítása elénk tár. amelyek először a kráterperemekre települtek. hiszen az esőcseppektől aligha lehetett elvárni. villámlással és dörgéssel. ha valamilyen okos könyvben másként található. Amikor kitört a nagy. hogy a lipoidrétegen át pontosan arra a helyre cseppenjenek.fehérje nélkül — a mindenit! — egyetlen sejt sem létezhet. Vagy az esőcseppeket is bevették a híres véletlen-játékba? Természetesen a molekuláris biológusok előtt is ismeretesek azok az értelmetlenségek. A folyamat nélkülözhetetlen összetevői. a folyamat futószalagon ismétlődött. 280 . proteineket és nukleotidokat tartalmaztak. amelyek DNS-t. még akkor is. Sok hasonló dolog is akad. kénytelenek voltak hirtelen és újra hatalmas tömegben beúszni az ősóceánba. az esőcseppek áttörték a lipoidfilmet. Az evolúció panorámája Tekintsük át azt a panorámát.

francia biokémikus. ezek is polaritásuk szerint vonzzák vagy taszítják egymást. a párizsi Pasteur Intézet sejtbiológiai osztályának vezetője 1965-ben kapott Nobel-díjat. hogy egyedül van az univerzum részvétlen mérhetetlenségében. hogy a részecskék pozitív vagy negatív töltésűek — ezt a fizika kimutatta. Köztudott. A tudós felismerte. 281 . A fizikus feltételezte. hogy bolygónkon az élet keletkezése annyira komplikált és lehetetlen. a Le Hasard et la Nécessité (A véletlen és a szükségszerűség) világszerte feltűnést keltett. A kiválasztás és az evolúció dinamikája — ahogy Monod aposztrofálta — nem mutatja fel a véletlenek zavartalan szituációit az evolúció során.Hogyan lehet a sebes pontokat úgy kozmetikázni. És itt kellene a véletlent nyugdíjba küldeni! A makromolekulákban zajló folyamatok valóban mérhető fizikai törvényszerűségek szerint történnek. Ideális helyzet! Jacques Monod. hogy „élet” keletkezett belőlük. hogy a kémia is alá van vetve a fizikai törvényeknek. Monod könyve. s három évvel később Eigen professzor sajátos teóriájával lepte meg a szakembereket. De hogyan? Nobel-díjas két tűz között A nagy kitalálósdi játék zseniális ötlete Eigen professzortól származik. Mivel ez a molekulákra is vonatkozik. Megvan a teremtés eljárási szabályzata. hogy létezésünk eredetét mindenképpen az univerzumban kell keresnünk. A régi feltételezés valóra vált: az ember végre tudja. hogy a félresikerült kutatások nem túl látható sebeit meg lehessen gyógyítani? A kutatás területén ugyanis még mindig ott áll a nagy monolit: valamikor az évmilliárdok folyamán élettelen kémiai anyagok úgy rendeződtek. ahonnan véletlenül előlépett.

ez megtörtént az ős-Földön. molekuláris kapcsolatok keletkeznek. a kristályrácsok alkotóelemeinek szimmetrikus elrendeződése. A Stanley Miller kísérlet óta tudjuk.Akadtak olyan tudományos körök. — Itt esik szó arról a tisztázatlan komplexumról. Miért? Az élet keletkezésénél és fejlődésénél három szakaszt lehet megkülönböztetni: 1. egy őshegység bizarr formája. A molekulák szaporodásképes sejtekké való szerveződése. Az atomok egzaktan meghatározott szétoszlása a molekulákban. nem állt rendelkezésére az eredeti anyag. vagy egy csillagkép látható mintája az éjszakai égbolton — mind az anyagi részecskék közti statikus erőhatásból következnek. 282 . hogy a bonyolult molekulaláncok maguktól keletkeznek. Kémiai evolúció. Természetesen Millernek és másoknak. amely szívesen venné. amelyek Eigen teóriáját rangjában Einstein relativitáselméletéhez mérték. a fehérjék térbeli struktúrája. ha a fajok szaporodásra kész szerelmes párocskák útján. Ennek ellenére a laboratóriumi kísérletek egyértelműen bizonyították. — Ezen Darwin evolúciós teóriáját (és nem tanait!) értjük. ennek okát Eigen kémiai evolúciós teóriájában találta meg. s nem izgatta őket különösebben a tömeghatás törvénye sem. az akkori megjelenési formájuk szerint fejlődtek volna ki. akik az ősleves kísérleten dolgoztak. Hogy milyen okból képződtek ezek a kapcsolódások. amit már említettem: hogyan lettek élő sejtek a holt kémiai anyagokból? 3. 2. — A vegyi anyagok kioldódnak a kőzetekből. hogy hasonló körülmények között. amelyek évmilliárdokkal ezelőtt a Földön uralkodtak. amely rányomja többé vagy kevésbé szimmetrikus alakját az egészre. Az individuális fajok fejlődése.

akkor ez — nézeteim szerint! — egészen tudománytalan lenne és én is annak tartanám. a nagy rejtvény egyszerű megoldását az erőhatások adják. Man' s Destiny (Az ember eredete. hogy találkozni lehessen vele. három doktori kalapja közül egyiket sem viselte. Mivel Wilder-Smith doktor több egyetem vendégprofesszora. A negatív vagy pozitív töltésű részecskék. Kételyemben megerősítette az a beszélgetés is. Minden rejtvényt megoldottunk ezzel? Megtörtént a csoda: az élet felfogható. a másodikat a genfi egyetem természettudományi karán kapta meg. hiszen így „törvényszerűnek” fogadnánk el a milliárd-billiószoros véletleneket. Ötven tudományos publikációja jelent meg. Az elsőt szerves kémiai disszertációjával nyerte el. de kezdem már unni a véletlenek ilyenfajta lekicsinylését. a harmadikat pedig a Zürichi Technikai Főiskolán szerezte. Ha csak egy kerek igennel válaszolnék erre. A véletlent illető kérdésre tehát egy rövid „nem” a felelet. ezek közül a Man 's Origin.Úgy tűnik. az ember sorsa) a legismertebb. Nem tudom és nem is akarom lenyelni az ilyen dolgokat. A mágneses mezők. A tekintélyes tudós kritikusan vizsgálta meg az új elméletet. amelyet Wilder-Smith professzor úrral folytattam. Én csak egyszerű polgár vagyok. kitartás és szerencse kell ahhoz. amikor 283 . Egy valóban döntő mozzanat Amikor felkerestem Wilder-Smith professzor urat a Thuner-tó melletti házában. Akkor ismerkedtünk meg.

Wilder-Smith professzor meghallgattam lenyűgöző előadását az élet fejlődéséről.Dr. A. de ez nem akadályozza meg abban. amelyek már a sajtóban is megjelentek. Eigen professzor elméletéről. De ha nem tisztázunk néhány fogalmat. Az előadás után felkértem egy beszélgetésre. hogy kedves olvasóimat ilyen göröngyös úton juttathatom csak el teóriám megértéséhez. majd alaposan elbeszélgettünk a Thuner-tó mellett. ezt a zürichi egyetemen tartotta. Utána váltottunk néhány levelet. nyugodt erőt sugárzó egyéniséggel találkoztam. Az évek folyamán sok kiemelkedő és rokonszenves tudóst ismertem meg. s amelyek 284 . Indokait elmondta nekem is. Nincs túl jó véleménye kollegája. E. de kevés ilyen. Forduló balra — forduló jobbra! Magam is bosszankodom amiatt. amelyre egy héttel később került sor. hogy egzakt tudományokkal foglalkozzon és a dolgok lényegének mélyére ásson. Wilder-Smith professzor igen vallásos.

a jobbra vagy balra csavarodás. vannak olyan fogalmak. Stanley Miller is megvizsgálta a híres kísérlete során keletkezett molekulákat. míg bal kezünkkel megfogjuk a létra másik ágát. Maradjunk ennél a nagyon leegyszerűsített példánál. 285 . és kivétel nélkül mindegyikben megtalálta a chiralitást. amely leghatározottabban az élet bizonyítéka. Egyszerűsítsük a dolgot: Képzeljünk el egy kötéllétrát. az állandóan balra és jobbra forgató molekuláknál.nélkül a folyamat nem tárgyalható. A molekulák egyik sajátsága a chiralitás. minden csomójával és szálával együtt sem változik meg anyagában. akkor nem lenne érthető a dolgok működése. Ha jobb kézzel a kötéllétrát jobbra fordítjuk és vica versa — a bal kéz a csomó alatt balra forduló mozgást végez. mert a molekulák polaritásának magyarázata és az optikai forgatás megvilágítása nagyon messzire vezetne eredeti témánktól. nekem viszont használnom kell ezeket. A kötéllétra — amely ebben a „parádés” példában a molekula kémiai felépítésének struktúráját személyesíti meg — a véghezvitt fordulatok következtében. amelynek felső részét jobb kézzel tartjuk. Bizony. amelyeket mai világnézetünk a sutba dob. Wilder-Smith professzor is megmaradt számtalan laboratóriumi kísérletnél. s fizikailag az optikai forgatásban nyilvánul meg.

mert az egyik fajta mérgező a másikra nézve! Balra forgató.Az tény. azt mondta. Mutasd a kezedet. nukleinsavak vagy a DNS molekulaláncolatai csak véletlenül álltak össze. mint minden élő. amelyek jobbra vagy balra forgató molekulákból tevődtek volna össze. kizárólag balra forgató aktivitást mutat. mert a laboratóriumi kísérletek során. Vajon elképzelhető. Ha azonban — és itt van a kutya elásva — az aminosavak. hogy a jobb és bal chiralitás egyforma mértékben mutatkozott! Dühítő. kizárólag balra forgató formációknak kellet volna létrejönniük. Ha az élet keletkezésekor minden a jobbra forgató molekulákból indult volna ki. de ezek csak kivételek a földi molekulaalakzatok milliárdjai között. vagy az antibiotikumokban előforduló gramicidin vagy tirocidin. hogy minden molekula amely bolygónkon közreműködött az élet felépítésében. akkor már kezdetben minden molekulának balra és jobbra forgatónak kellene lennie. . Léteznek jobbra forgató molekulák is. Mindkettő egyforma felépítésű. hogy a balra forgatók minden jobbra forgató molekulát „felfaltak” volna? Ezt sem hihetjük. A balra és jobbra forgató molekulák soha nem képesek egymáshoz kötődni. nem egészen érti a kötéllétra hasonlatot. tulajdonképpen létezhetnének olyan életformák. mert azok. négy-négy 286 . jobbra forgató molekulák. Így a véletlen szerepét ki kell húzni az élet nagy drámájából. csak balra forgató molekulákból állnak. mert toxikus (mérgező) hatással vannak egymásra! A penicillin azért öli meg a baktériumokat. amelyekben a Föld rotációjához igazán nem fér kétség. kértem. például a penicillin. Talán a Föld forgása felelős mindezért? Biztosan nem. Az viszont tény. Amikor ezt a részt felolvastam egy barátomnak. .

A jobbra és balra forgató aminosavak képesek ugyanabban a molekulakonstellációban létezni. legyünk „fair”-ek a delikvenssel szemben és tételezzük fel még egy pillanatra. hogy nagyvonalúan járom körül az elméleteket. sőt arra is kész vagyok. mint egy jobbra forgatónak. Végigbetűztük a kutatás egyszeregyét. De csak akkor tudod egymásra tenni a két kezedet. hogy ne botránkozzak meg a kimondhatatlanul sok véletlenen.ujjal. A főzéskor VALAKI vagy VALAMI megkeverte az őslevest. az egyformaságot nem tudod elérni. amelyet egy jelentős tudós a kizárólag balra forgató molekulák tényéről nyújtott nekem. Uff! Szerénységemnek tudható be. sem a szellemek vagy a csodák. Itt nem segítenek a véletlenek. Nem is akarom. A barátom közölte. Csakhogy az elmélet által terjesztett sötétségben én nem tudom teljesen kikapcsolni az értelmet. Éppen így viselkednek. inkább nagyvonalúan foglalkozom velük. 287 . kedves barátom. Az egzakt tudomány elméleteit kísérletekkel bizonyítja — ezeket persze akceptálom. hogy megértette a dolgot. De eddig egyetlen laboratóriumi kísérlet sem eredményezett — micsoda véletlen! — csak balra forgató molekulákat. hogy fedjék egymást. hogy valóban keletkeztek kizárólag balra forgató molekulák. hogyan érvelhet a tudomány egyértelműen a saját kutatási eredményei ellen? A válasz csak egy karnyújtásnyira van. de ennek ellenére egy balra forgató molekulának egészen más a karaktere. egy jobb és egy bal hüvelykujjal. De mielőtt feltesszük a bilincseket. ha szembefordítod őket! Bármennyire is hasonlítanak. a molekulák is. Most már csak az a kérdés. az ember a bórén érzi kísérteties leheletét. amelyeket a sok véletlen közben proteinnek véltek volna. Ezt a lényt le fogjuk tartóztatni. Nem tudom megemészteni a bizonyítékot.

most még egy „fajtársnőt” is elő kell állítania. 288 . Véletlen a véletlenben. Mialatt ezt írom. hogy ez a legegyszerűbb sejt csak balra forgató aminosavakból képződik. Egy proteinmolekulát azonban 20 különféle aminosav alkot. megkísérlem az elképzelhetetlen számsort plasztikusan bemutatni. Ez a hatalmas szám leírva nemcsak tréfásnak látszik. 1 : 10123. E folyamat valószínűsége: 1 : 1022117769304 Saját szótáramban csak vonakodva használom a LEHETETLEN szót. hanem mindegyiknek egymással balra forduló helyzetben kell összekapcsolódniuk. amely pompás véletlenek sorozataként csak balra forgató aminosavakból. mennyire valószínűtlen az ilyen véletlen találat: 1 : 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 A valószínű/tlen/séggel való játék még abszurdabb! Az első sejtnek. egyáltalán még elképzelhető „élő” egység is legkevesebb 239 fehérjemolekulából áll. Az aminosavaknak nemcsak egy bizonyos sorrendben. s aki szintén balra forgató.Valószínűségről szó se essen! A legkisebb. Egy kézirat száz oldalán végül már több mint egymillió betűt írok le. akit a kémiai környezet a maga részéről a Nagy Testvérnek. a véletlennek köszönhet. Kéziratom egy sorában 75 betűt írok le. tehát összesen 2775 betűt tartalmaz. proteinekből. szerves makromolekulákból áll. stb. kétezerhétszázhetvenöt betűt kell elhelyeznem. Ha ezt betűkkel leírom. De itt szükség van rá. sok bonyolult enzim is tartozik hozzá. mint egy csekken szükséges. hanem azt is világosabbá teszi. képződött. Egy oldalon 37 sor van. Annak valószínűsége.

A klasszikus tankönyv alapján ezt a kérdést a pozitív mutációk sora oldotta meg. Az evolúció tana azonban. minden valószínűtlenséget lenyel. Ezt szem előtt kell tartanunk és tudnunk kell azt is. mint mindig. hogy egyetlen tudományos elméletet sem lehet „felfedezni” a véletlenek ekkora halmazával. Ezt senki nem vitathatja komolyan. Őskori energiaproblémák Tételezzük fel bátran. az oxigén itt halálos méreg volt! Amennyiben az első sejtek ilyen metán-ammónia légkörben fejlődtek ki.Feladom a további számolgatást. Ámbár ezzel az energiaprobléma csak úgy véletlenül megoldódott. Ámde az rögtön elképzelhető. úgyhogy végül a sejtek képesek klorofillt előállítani. De akkor rögtön felmerül egy újabb probléma! A sejt létezéséhez energia is szükséges. hogy az első élő sejt valóban egy nonstop véletlen-széria révén képződhetett. amely egy egész könyv betűinek mennyiségét jelenti. 289 . a keletkező oxigéntől azonnal elpusztultak volna. egyszerű haladóknak elképzelhetetlenek. már végig sem gondolom. amely a napfény egy picike részét kémiai energiává alakítja. mégis akad egy kis szépséghiba: ennél a folyamatnál melléktermékként oxigén keletkezik! Kémiai kirándulásunk mindig visszavezet minket az ősatmoszférához. Azt a monstruózus számot. Egykor 20 millió mutáció közül csupán egyetlen pozitív mutáció volt elvárható. amelyek nekünk. tételezzük fel. Annak a légkörnek semmi köze sincs ahhoz a levegőhöz. amolyan szörnyetegnek látszanak. Vannak olyan számok. Nagyvonalúan. hogy az ősatmoszféra túlnyomó részben metánból és ammóniából állt. amit ma belélegzünk. hogy túlélését biztosítsa. hogy minden kezdődő mutáció kedvezően alakul.

De ez mégiscsak lehetetlen! Mert minden szerves reakció. proteinek és a DNS „változatlan” fejlődésének feltételezése továbbra is elfogadhatatlan.Vajon miért nem mutattak rá a tankönyvekben soha erre? Miért titkolták a biokémiai kísérletek eredményeit. Az őslevesben lezajlott kémiai folyamatok. Más szavakkal: energiában gazdag molekulák reakciójáról beszélhetünk. hogy ez a szükségszerűség érvényes más. Erről a bonyolult és a szó valódi értelmében világrengető dologról kérdeztem Manfred Eigen professzor véleményét. miért tagadták le a matematikai számításokat. hogy az első sejtek valóban úgy keletkezhettek. szeptember 15-én írott levélben válaszolt. Következtethetünk ebből arra. amelyek végül az első sejt kialakulásához vezettek. Az ön teóriája Monod „véletlen”-éből „szükségszerűség”-et alakított ki. Az evolúciós folyamatokra kidolgozott fizikai játékszabályok éppen az önszerveződéshez vezető folyamatok visszafordíthatatlanságán alapulnak. Ezzel az enzimek. reverzibilis (visszafordítható). Ez azt jelenti. amelyek egy Darwin szellemében való szelekcióhoz vezettek. mindig irreverzibilisek. ahogy azt el akarják hitetni velünk. amelyek a szabad energiával spontán kötődnek a makromolekulákhoz. Földünkhöz hasonló bolygóra is? 290 . Kimutatható. hogy a fejlődés egyensúlyi helyzetben nem lehetséges — ezért van szükség mindig szabad energiára. reverzibilisek voltak? Ha igen. amelyet a „tan” uszályként húz maga után és feltételezem. visszafordíthatatlanok. Mindkét alapvető kérdésemre 1976. amelyek a véletlenek tarthatatlanságát bizonyítják? Megint túllépek azon az árnyékon. amely fehérje és DNS-molekulák képződéséhez vezet. hogy az összekapcsolódott kemikáliák éppen olyan gyorsan szét is válhatnak. megfelelnek-e még a fizikai játékszabályoknak? A kémiai evolúció folyamatai.

Elméletünk egyáltalán nem általánosságban változtatta meg Monod „véletlen”-jét „szükségszerűség”-re. valamilyen mutációk. Ha továbbra is ebbe az irányba haladunk. hogy az enzimeket a fehérjék és a DNSmolekulák képződésének bizonyos reakciói de facto irreverzibilissé teszik. vagy a véletlen és a szükségszerűség között. s a kapcsolódó energiát pedig tárolják. Az evolúciós folyamatokban mindig lehetnek véletlen ingadozások. amit Mo-nod könyvének címe is kifejezett. amíg makroszkopikus szintre nem növekszenek. hogy: 291 . csupán kijelentjük azt. hogy a Földünkhöz hasonló planétákon. addig. de az élők struktúrája részleteiben erősen különbözhet a Földünkön találhatókétól. amelyek az egyedi folyamatok statisztikai meghatározhatatlansága ellenére is összességében egy szükséges működéshez vezetnek. amelyek kémiája hasonló a miénkhez. hogy az élet keletkezése változó játék a véletlen és a törvényszerűség. hogy vannak törvényszerűségek. A tisztelt bíróság tárgyilagosan meg tudja állapítani. végül is a véletlenből — az egészen jelentéktelen ingadozásokon kívül — majdnem semmi sem marad fenn. ám a tisztelt bíróság felül tudja vizsgálni a kísérletek eredményeit — mindenképpen figyelmen kívül hagyva az egyoldalú szakkönyveket. vagyis az olyan bolygókon. hasonló evolúciónak kell lezajlania. ha a kémiai evolúció egy szakaszán bizonyos anyagok éppen a reverzibilitás miatt nem jönnek létre? Bizonyítékaimmal szemben általában „természetes evolúcióról” beszélnek. Ezt már több szerves kémikus megerősítette. Az egyensúlyi folyamatokból. Eigen professzor válasza némileg megdöbbentett. Mi egyáltalán nem változtattunk Monod álláspontján. Az azonban igaz. arra a következtetésre jutunk. Mire jó a feltételezett irreverzibilitás. Mi csupán rámutattunk.

ezeket elsősorban Wilder-Smith professzorral folytatott beszélgetéseimnek köszönhetem. hogy nyugodtan kimondhatjuk: közel áll a nullához. Az őslevesben végbement szerves reakciók. mint az entrópia alaptétele szemben áll a fehérjeképződés eddigi feltételezéseivel. A kísérletek. 2. valóban annyira elenyészően kevés. Az élet felépítésében részt vevő molekulaláncok mind balra forgatók — ez olyan adat. hogy az élet építőkövei mind balra forgató molekulákból állnak. mert a véletlentó) függ. balra és jobbra forgató molekulaláncokat eredményeztek. Van egyáltalán magyarázat a nagy csodára. alkalmas körülmények között szükségszerűen fellépő folyamat. az élet első megjelenésére? Hans Kuhn professzor. 5. 3. A tömeghatás törvénye. definiálhatatlan nehézségeivel együtt: A fehérjestruktúrák törtrésze. A proteinek képződése lehetetlen a forró kráterek peremén. reverzibilisek. Annak valószínűsége. a Max Planck Intézet biokémikusa szerint az élet keletkezése törvényszerű. hogy a dezoxiribóz (a nukleinsavak 292 . Kuhn-t egyáltalán nem zavarja az a tény.1. amelyet mindeddig nem sikerült kísérletileg kimutatni. hogy az effektív enzimmolekulák létezése a csodával határos. amely az egész földtörténet folyamán keletkezhetett. 4. A kemikáliák sejtekké való véletlen fejlődése nem fogadható el. annyira csekély. amelyek az enzimek képződéséhez vezettek. hogy a makromolekula-láncok sorozatos véletlenek útján képződnek. Ezek a felismerések nem az én merész fantáziámból erednek. beszámítva a véletleneket is. Eigen professzor is számításba vette a határhelyzetet. mert ott denaturálódnának.

Lehetséges. 1937 óta bizonyított tény. hogy az „élet”— véletlenül! — a világűrből került a Földre? 293 . Ez is szerves molekula.szénhidrátkomponense) képes-e a reprodukcióra. Az élet nyomai a világűrben A. Már több mint 20 szerves molekuláról készültek feljegyzések. Tehát egyszerűen elképzelhető. mint a tragédiaírónak. A tudósok itt leplezetlenül használják fel az antik színházak „Deus ex machiná”-ját. hogy idomuljanak a balos kapcsolathoz. Szókratészt idézve: „A magunk részéről úgy kellett megelégednünk a dologgal. Én nem vagyok zavarban. hidrogént és oxigént tartalmaz — ezek az élet alapvető anyagaihoz tartoznak. Úgy látszik. az optikai forgatás eredetének tálalása így egyszerű. Van két erős kondenzcsíkom. amely szenet. amelyek az én isteneimet visszarepítik az égboltra. az összehasonlíthatatlanul bonyolultabb DNS-struktúrában nyerik el ezt a tulajdonságot. Rádiócsillagászati mérésekkel — különösen az utóbbi hat évben — a csillagközi felhőkben különféle molekulákat regisztráltak. amelyek tiszta véletlenségbál balra forgatók voltak. aki zavarodottságában csak az isteni gépezetben talál menedékre”. x milliárd véletlennek kell bekövetkeznie. Csak sokkal később. Ronald Brown és Peter Godfrey 1972-ben formaldehidet mutattak ki egy 30 000 fényév távolságban lévő gázfelhőből. hogy a világűrben molekulák találhatók. A melbourne-i Monash Egyetem professzorai. „rávették” a molekulákat. A molekulák azonban „holtak”. hogy az első aminosavláncolatok. amely — mivel tovább nem megy a dolog — „a probléma váratlan vagy mesterségesen létrehozott megoldását adja”. nem képesek önmaguk megsokszorozására. Amíg a függöny felmegy a dráma ezen felvonása előtt.

Az ilyen alapgondolatok. hogy olyan tudós elmék. Tehát 108 év alatt sok bolygót „meg lehetett fertőzni” ebben a galaxisban.B. aligha tudhatók meg a szaklapok publikációiból. ezért írom le a könyv lapjaira. Galaxisunk sugara mintegy 105 fényév. Egy tonna hasznos teher 100 táptalajmintát jelentett. A véletlen nincs benne a játékban. A DNS kettős spiráljának társ-felfedezői. amelyek mindegyike 1015 mikroorganizmust tartalmazhatott. még akkor is. ilyen elmélettel állnak elő. Crick és Orgel számomra sokkal meggyőzőbb lehetőséget kínálnak: 294 . amelyek szerint minden lehetséges naprendszer teljesen véletlenül fertőződhetett meg baktériumokkal. mint Crick és Orgel. Az Icarusban megjelent cikk szerint a teremtés terv szerint ment végbe. mert az érkezés ideje nem lényegtelen. amelyek alátámasztják feltételezéseimet. Azon elméletekkel szemben. hogy egy idegen. Egy 100 fényév kiterjedésű körben több ezer csillag megtalálható. és ezek mintegy egymillió év alatt — űrhajóidőben számolva — mind „megfertőződhettek”. Arra is szükség volt. ha az űrhajó csak a fénysebesség ezredrészével halad. fedélzetén különféle mikroorganizmusokkal. Az élet első csirái űrhajóból jöttek? Természetesen nagy megelégedéssel töltött el. Francis Crick és Leslie Orgel 1972-ben jelentették meg az Icarus című tudományos lapban Directed panspermia (Irányított pánspermia) című cikküket. hogy ugyanolyan terv szerint mindenütt élet keletkezzen. amelyben azt az elméletet állították fel. ismeretlen intelligencia gondoskodott arról. Az idegenek kiküldtek egy űrhajót. hogy az űrhajó extrém sebességgel tegye meg az utat.

hogy a csillagok között elképzelhetetlenül nagyok a távolságok. már nem kérdezősködnek a kiindulópont után.A Földet — és valószínűleg más naprendszerek bolygóit is — irányított módon látták el az élet csíráival az űrhajón érkezett látogatók! Tudjuk. s ilyenkor fellép a sokat emlegetett idődilatáció is. Hogy ilyen messziről emberes űrhajókat indíthassanak. akik az idegen naprendszer bolygóin elhelyezték az életcsírákat. Valahol — mondta — el kellett kezdődnie az életnek. hogy a földi élet egy másik planétáról „repült ide”. ám közben otthon évmilliók is elteltek. amely különleges sebességet garantál.Jó utat!” kívántak. ám amikor a kör bezárul. És az időtágulás törvénye is mattot kapott a kényszerítő logika zseniális terve következtében. mert a kör zárt 295 . Az eddigi találgatások reális dimenziókat nyertek. már régen kihaltak. ám az élet örök. A körforgásnak is van valahol kezdete. Tények igazolják tehát azt a feltevést. Lehet. az egyes planétákon. fejlődik és múlik el. hogy a csillagközi útjukról visszatérő űrhajósok úgy érzékelik. választ sem igen lehet adni rá. hogy csak a minap indultak el. ehhez olyan hajtóanyag szükséges.. s így nem szokás rákérdezni az eredetére. mert bolygónkon minden élet ugyanazon genetikai kód szerint keletkezik. mert ennek már nincs jelentősége. Rögtön felvetődik a kérdés: Igen. Így teremtették meg az idők folyamán az idegenek röptében az életfeltételeiket. Azokon az égitesteken a fejlődés — véletlenek nélkül! — automatikusan megindul: a Galaxis mélyén. s akik a búcsúzásnál . de hát ott hogyan keletkezett? Az élet — körforgás kezdet nélkül? Ezt a kérdést a múlt században tette fel Svante August Arrhenius svéd kémikus (1859-1927). a „hazai” életforma-modellek szerint. Ez a „veszély” elkerüli a földönkívülieket.

akit általánosságban Istennek neveznek. Kékalga (Synechococcus) osztódáskor 200-szoros nagyításban Kékalga (Chroococcus) osztódás után 200-szoros nagyításban Elméletileg és technikailag már lehetséges lenne. hogy a felépítésükhöz szükséges szenet kinyerjék a széndioxidból.és hőenergia segítségével nagy mennyiségű széndioxid oxigénné alakult. A kékalgák anyagcseréje csökkentené a széndioxid mennyiséget és a felszíni hőmérsékletet. ahogy annak idején nálunk a Földön az őslevesben történt: a fény.rendszert alkot. amely végül 100 °C alá süllyedne. hogy a közeli Vénusz bolygót lakhatóvá tegyük. A Vénuszt ily módon lakhatóvá lehetne tenni. hogy a kör „kezdete” egy mindenképpen elismert alkotó érdeme. Carl Sagan amerikai csillagász évekkel ezelőtt azt javasolta. Miért? A kékalgák egyszerű egysejtűek. s kibírják a viszonylag magas hőmérsékletet is. 296 . hogy küldjünk űrhajókkal néhány ezer tonna kékalgát a Vénuszra. Ezen alapul Sagan javaslata. Arrhenius úgy vélte. A fényt használják energiaforrásul ahhoz. valódi sejtmag nélkül. A természettudomány közben hívővé fejlődött. A kékalgák tehát kémiai átalakításban működnének közre.

kovakőhöz hasonló kövületekben találtak kékalga-maradványokat. a hesseni egyetem professzora szerint ezek fejlődési foka megfelel a mai kékalgáénak. Számukra pont megfelelt a Föld akkori légköre.Vajon évmilliárdokkal ezelőtt a földönkívüliek is kékalgákkal ügyködtek a Földön? Miért is ne? Ami Carl Sagannak eszébe jutott. hogy az első földi élet egy kívülről jövő. H. Pflug.5 milliárd évvel ezelőtt léteztek olyan élőlények. amely alig tartalmazott oxigént. az a valamikori okosok számára is értelmes dolognak tűnhetett. amelyek képesek voltak a fotoszintézisre. 300-szoros nagyításban 297 . Lehetséges. Fonalas kékalga (Spirulina) 120-szoros nagyírásban 2. Ezek szerint már 3. Telepes zöldalga (Pediastrum): 16 összekapcsolódva lebegő sejt. A kékalgák már az ősidőkben is léteztek. A dél-afrikai Transvaalban 3. D. irányított kísérlet következtében keletkezett? 1.5 milliárd éves. Lehet.

s fajták csak később váltak szét.5 milliárd éves kékalgák! Abban az időben. egyszerű életformák. vajon honnan származnak a 3. Az első sejttől a többi „kis maradék” magától indult el az evolúció útján? Ó. amikor a Transvaalban felfedezett kékalgák éldegéltek. Majomkutatás Darwin elmélete az antropológia krédója.5 milliárd év? Ugrásszerű fejlődés nélkül nem megy a dolog. az üledékes kőzetrétegek közé. . a Darwin által feltételezett játékszabályokat követve. nem szabad „hinni” benne. ha valaki nem hajlandó utánagondolni az ügyeknek. Maga a teória részleteiben bizonyítható. Egyik a másik után: Egy faj minden egyede közös őstől származik. De ez istenkáromlás. De hogyan kerültek a kékalgák a szilárd talajra. és semmiféle özönvíz nem tette pusztasággá a Földet. tisztességesen meg kell magyaráznia. aki ezt a lehetőséget kereken elutasítja.Annak. A tantételek szerint az őstengerekben már lubickoltak valamiféle primitív. Mivel minden élő forma azonos a közvetlen utódjával. . még akkor sem. amelyek kora 3. egyébként azonban kétséges és 298 . természetesen kiadós véletlenekkel nyakonöntve. így biztosak lehetünk benne. hogy a fajok szabályos egymásutánisága soha nem szakadt meg. mamma mia! Játékszabályok! A katedráról elhangzó antropológiai szakvélemény szerint a fajok hatalmas melegházban fejlődtek ki. az állítólagos kémiai evolúció már javában folyt. akik jóval a kambrium előtt éltek.

hogy kötekedésemmel kiprovokáltam ezt a lidércálmot. hogy egyáltalán nem a korai intelligens embereket akarja felkutatni. a rovarok. hogy egy koponya öt-vagy tízmillió éves? Nagyon is érdekes. Olyan buzgalommal űzik a majomkutatást. amíg én azon töröm a fejemet. valaki vitatni akarja azt. hogy valamikor az evolúció során az egyik faj a másikkal kereszteződhetett! A kémiai evolúció valódi keresztje. Amíg nem rendelik el hatalmi szóval. A halak. hogyan történhet valójában minden? 299 . amit az antropológia művel. hogy egy majomfajta egyedei mikor álltak két lábra. hogy feltételezhetjük. hogy ujjongó hírt kaptam egy koponyaleletről. Az antropológusok inkább majomtelepet tanulmányoznak! Annyira fontos. az emlősök mutáció útján új alakot öltöttek.pellengérre állítható. de egyáltalán nem fontos. amely most már igazán a legrégebbi „előemberé”. akkor rájöhetünk. Alig egy hónap telt el azóta. hogy a majmok évmilliókkal ezelőtt megváltoztak. Ha mélyebben beletekintünk abba. Miért aludjanak jól e tan védelmezői megfakult örökségük párnáján. lehetőséget kell találni a vitára és a másik út keresésére. hogy a biológiai evolúció védelmezői számára az előbbi valódi lidércnyomássá vált. hogy „hinni” kell egy elméletben. Világos. Miért éppen a majom lenne a kivétel? Ki vitathatná ezt e tényt? Én azt vitatom.

Mikroszkópos felvétel állóvízben kovakőalgák. zöldalgák lévő sejtalakzatokról: 300 . páncélostorosok.

s a DNSállomány valamennyi sejtben azonos. Minden élő sejtben megtalálható. mint a sziámi ikrek.Nem üres zsebbel jöttem provokálni. 301 . vagy ionizáló sugarak kerülnek bele a sejtmagba. vírusok. Ám a sejt érzékenyen reagál minden környezeti ingerre. A kromoszómák — amelyek a géneket tartalmazzák — olyanok. ám végül a kromoszómarészletek pontosan egyesülnek a másik kromoszómán található megfelelő résszel. Ha bizonyos kémiai anyagok. hogyan kerültek át az egyszerű sejtek genetikai információi a sokkal bonyolultabb élőlényekbe. a kromoszómák mindegyike DNS-ből álló gének egész sorozatát hordozza magában. Sziámi ikrek A DNS hordozza a genetikai információkat. A sejt roppant bonyolult képződmény. Néhány ilyen változás — mutáció — Kerékállatka (Synchaeta): olyan életforma. amely már baktériumokkal táplálkozik. A redukciós osztódás során bonyolult kromoszómamozgások történnek. akkor a genetikai információk megváltozhatnak. De mielőtt a tartalmát kipakolnám nolens volens. A nagyítás százszoros. világossá akarom tenni.

Sejtplazma. 7. Sejtfal 2. pálcikaformát öltenek. s ha ez nem teszi tönkre a sejtet. 3. ez a lottóhúzásnál nagyon merész eredmény lenne. ott marad minden sejt programjában. 6.A sejt keresztmetszete. „Sajtóhiba” került bele. mert végül is így alakultak ki a bonyolult mai életformák. S. Ennek ellenére a biológiai mutáció során csak úgy nyüzsögnek a pozitív mutációk. Kapcsolat a szomszédos sejthez 4. Itt található az örökítő anyag. Mitokondrium: a sejt erőműve. Sejtmag: a sejt irányító központja. A mutációk bankjának hátránya: 20 millió mutáció közül csak egy pozitív. után a DNS már nem ugyanazt a mintát tartalmazza. Ad infinitium. legfontosabb alkotórészeivel: 1. szállítja és tárolja a váladékokat. egyszerű anyagok bomlanak le nagy energiafelszabadulás mellett. Ezek a folyamatok kedvező eredménnyel zajlottak le. Endoplazmatikus hálózat. a DNS. amely a kromoszómákban helyezkedik el. mint az eredeti. amelyek osztódáskor rövid. (citoplazma) körülveszi a sejtmagot. 302 . Golgi-készülék — összegyűjti és osztályozza a sejt által termelt anyagokat.

hanem megtermékenyítés 303 . „természetesen” roppant bonyolultak is.Szétvágott sejtmag — a zürichi ETH elektronmikroszkópos felvétele Az első ilyen élőlények. Az ősóceán elmosta nyomaikat. Számos más fajuk alakult ki — legalább 2000 — de ezek többségét még nem találták meg. A pozitív mutációk következtében sok új életforma keletkezett. a háromkaréjos ősrákok voltak. amelyek már nem osztódás. amelyek már a kambrium időszakban éltek — s ezt megkövesedett leletek bizonyítják — a trilobiták.

A szaporodás során az ivarsejtek kromoszómaszáma a felére csökken. A numerikus kromoszómamutációk a DNS „sajtóhibája” miatt szinte mindennaposak. az utolsó. Miért? Az emberi petesejt 46 kromoszómát tartalmaz. hogy a rend-ellenes kromoszómaszámmal születettek 304 . a nyúlnak pedig 44. A mutáns kromoszómák hordozói többnyire nem nemzőképesek. Természetesen el lehetne gondolkodni azon. Az érett ivarsejtek kromoszómaszáma a fajra jellemző szám fele. ez az élveszületések kereken 9 százaléka. Egyszer csak egy kromoszómával több kerül a sejtbe. egyébként a kromoszómák száma a fajra jellemző és bizonyos határok között állandó. így a gének is keverednek. a hímneműek kromoszómáit pedig XY-nal. a macskának például 38 kromoszómája van. hogy a fajok szabályos egymásutánisága soha nem szakadt meg. A numerikus kromoszómamutációk számát egyedül az NSZK-ban évi 125 000-re becsülik. vagy szexkromoszómáknak nevezik. hogy embert csimpánzzal keresztezzen. de kromoszómáik semmiképpen sem illenek egymáshoz. Így ha valakinek az a perverz ötlete támadna. mert a rendellenes kromoszómát a normális ivarsejt kilöki. párosan előforduló kromoszómát autoszómáknak. Nőneműekben a szexkromoszómák egyformák. Ezzel Darwin feltételezése. . és X betűvel jelölik őket. ez nem lehetséges. másik felét az anyától kapják az utódok. amelynek felét az apától. teljesen groteszkké válik.következtében szaporodtak. Az egyszerű számítás szerint 2X22 = 44 autoszóma + 2 ivari kromoszóma = 46 kromoszóma minden testi sejtben. . Az embereknél így van. eltérő kromoszómapárt ivari. pedig mindketten ugyanazon „törzsből” származnak. majd egyesülés után ismét megjelenik a 46 kromoszóma. A 22.

. Óriás kromoszóma rajza 1500-szoros aktivizálódik az örökítő anyag.között akadhatnak olyanok. s csak saját fajtájukkal képesek párosodni. akkor teljesen haszontalanok lennének. Véletlen pajtás tartja a gyertyát és ki tudja. Példaként az a köztes struktúra szolgál. hogy új fajta alakul ki. itt De ez is csak a hibás gének beltenyészete lehet. . így elképzelhető. amelyik átvezet egyik fajtából a másikba? Wilder-Smith professzor szíves engedélyével idézek „Az ember származása és jövője” című könyvéből: „Ha az evolúció során keletkező közbülső fokozatok nem töltenének be valamilyen célt. amellyel a nőstény bálna rendelkezik: újszülöttjét a víz alatt szoptatja anélkül. s egyik sem képes megtermékenyíteni a másikat! Közbülső fokozat Hogy lehet magyarázni azt a közbülső fokozatot. meddig. nagyítás alapján. hogy az megfulladna. A kromoszómamutációk következtében az új fajta testi felépítése is módosul. . 305 . hogy pókokból több mint 20 000 fajta létezik. akik egymásra találnak a természetben és utódokat nemzenek. Nemrég egy tévéadásból megtudtam. .

mint amilyennek ma mutatkoznak. Ha feltételezzük.Nem lehet intermedier fokozatra gondolni. Ellenkezőleg! Milyen merész helyváltoztatást tételeznek fel a bálnáról. Nem tudom megítélni. ha a bálna csecsbimbóját vesszük szemügyre. mennyire elfogadható ez az ötlet. Valóban őrültes dolog. Adjunk 20 milliónyi esélyt a körülöttünk élő állat-és növényvilágnak a valamikori sikeres mutációra. a víz alatt szoptassa újszülöttjét. pókok és rovarok óriási serege fejlődött ki pozitív mutációk során 306 . aki egyébként még a hidraulika területén is jól kiismeri magát?” A legújabb tantétel szerint a bálna. Valamikor egyikük sem volt olyan. Fantasztikus! A ma élő földi élőlények kereken hárommillió fajhoz tartoznak. amely a szárazföldön világra hozza kicsinyét és hirtelen — csecsbimbója védelmében — a vízbe veti magát. Ez vagy kompletten és funkciójára alkalmasan fejlődött ki. hogy ez nem változtat Wilder-Smith professzor nézetein. Az őstengerben élő medúzából és sokkarú polipból laposférgek. vagy sehogy sem alakult volna ki az evolúció során. mint emlősállat hajdanában a földön élt és csak később váltott át vízi életmódra. hogy a bálna csecsbimbója a fokozatos mutációk során fejlődött ki. amely alkalmas a víz alatti szoptatásra. hogy az évezredes evolúció során mindegyik újszülött bálna a víz alatt lelte volna halálát. Higgyünk tehát egy intelligens csecsbimbótervezőben. akkor természet anyánk több százmillió éven át valóban mesterművet hozhatott létre. Az evolúció e törvényei a növényvilágra is érvényesek. rákok. de elismerem. vérszívó piócák. számos közbülső fokozaton át nyerték el jelenlegi formájukat. gyúrós férgek. hogy ott. 1 : 20 000 000 arányban adott lehetőséget egy végtelen sorozatban elérendő találatra. s elvárják. az azt jelenti. hogy higgyünk benne.

hogy a szomszédságában véletlenül ugyanabban az időben egy őhozzá illő rák tanyázott? A továbbtenyésztés egyszeregyéhez tartózik. hogy csak párok tudnak szaporodni. szeretném hozzáfűzni a magam részéről. ha nem kellene hím és nőstény rákokat toborozni hozzá. 300-szoros nagyítás.— véletlenül — és a semmilyen célt nem szolgáló „közbülső fokozat” közbeiktatásával. közbülső lépcső az állat és a növény között. ez a konstrukció azért alakult ki. Papucsállatka — ostoros egysejtűnek is nevezik. Nem keletkezhet tetszés szerinti rák-produktum. Hála istennek. Valamikor. a porcos halak megcsontosodott változataira. a leírhatatlan véletlen lottóján „kihúzott” rák? Komolyan fel lehet vajon tételezni. hogy az úszóhólyag az oxigént ne csak a vízbál. Konstrukciós tervek Az evolúciós fejlődés első „konstrukciós tervei” a csontos halakra vezethetők vissza. viszont eléggé hirtelen. Kivel párosodott az első. az ostor csapkodásával halad előre. hanem a levegőből 307 .

Ő az átmeneti forma a kétéltűek és a hüllők között. megfelelő választékban. hogy inkább hüllők lesznek. 308 . stb. és ezek az egyedek — szinte hihetetlen! — azonnal mindenütt. a kétéltűvel a vízben párosodni.is beszerezhesse. úton voltak a szárazföld felé. hogyan történt a dolog: A vizet elhagyó. és ezután tojásaikat már a szárazföldön rakták le. mielőtt kinőttek volna a lábai. tojásaikat valódi elemükben. Talán a tojáslerakó helyeken termékenyültek meg? De ki gondoskodott erről a fáradságos feladatról? Az evolúció olimpiai ugrásai Óriási ugrások során alakultak ki a csontos halakból a kétéltűek. amely a szép Seymouria nevet kapta. Az első kétéltűek még nem voltak valódi szárazföldi lények. Új fajtát kellett létrehoznia. a kétéltűekből a csúszómászók. a vízben rakták le. Mi űzte vajon ezt az ősi lényt a végtelen egyedüllétbe? Milyen kromoszómaszámú sejtjei lehettek? És mit jeleztek? Kivel párosodhatott ez a kétéltű? A szaporodás ősi ösztöne jól kifejlődhetett. Ebben a fejlődési vonulatban az utolsó kétéltű — vagy az első hüllő! — egy kicsiny lény volt. azokból az emlősállatok. tüdővel lélegző bojtosúszós halaktól csak egy kis lépés volt az ichthyostegalia. Ezeket a kétéltűeket nem szabad alábecsülni: úgy 230-205 millió évvel ezelőtt határozták el. amelynek már nem volt valódi farkuszonya. Ettől az órától kezdve a hüllő már nem tudott régi barátjával. A tüdő — csak úgy! — megteremtetett. s melluszonyai valódi végtaggá alakultak. Sokféle mese szól arról is. az első kétéltű. mert különben ez a faj kihalt volna.

a tüskékkel és pikkelyekkel védett kentroszauruszok. 309 . Legalább százféle fajtájuk volt. sőt. mint az egyiptomi spinoszaurusz. akadtak repülő szauruszok is. rövid farkú plesioszauruszok. amelyek uszonyaikat evezőként használták. mindegyik fajta megmaradt egymás között. köztük 12 méter hosszú. szeretnék rámutatni azokra a különösen nehéz feltételekre. Hogyan tudott volna a brachioszaurusz —100 tonnás súlyával és 12 méteres vállmagaságával — egybekelni a 35 cm hosszú compsognathussal? Nem.Szívesen követném ezt a biológiai vonalat. amely mentén a földtörténeti korok során mutáció révén új fajok bukkantak fel. Anélkül azonban. amelyekkel minden új életformának meg kellett ütköznie a faj fenntartása érdekében. a kis koponyájú. A biológiai evolúció folyamán. húsevő szörnyetegek. hogy a paleontológiai kutatásokat keresztezni akarnám. A szauruszok 140 millió éven át uralták a Föld élővilágát. mintegy 200 millió évvel ezelőtt tűntek fel a különböző szauruszok. A szauruszok különböző fajtái — jóllehet egy és ugyanazon családból származtak — nem tudtak párosodni egymással! Már egyedül az ősállatok különböző dimenziói is megakadályozhatták volna az összes elgondolható párosodási gimnasztikát.

hogy néhány szauruszcsoport még sokáig és eredményesen megélt a „modern” fűfélékből. A dinoszauruszok korában többnyire meleg volt. Ha valamelyik elmélet megmagyarázná a dinoszauruszok hirtelen eltűnését — írja Halstead — az indoklás nem lenne teljes. mondja Halstead. Népszerűbb az a vélemény. A rejtély kiderítése érdekében sok elmélet születetett. amelyek megették a tojásokat. amit a paleontológia a legnagyobb rejtélyek egyikének tart. hogy olyan állatok jelentek meg. és képes volt átállni az új táplálkozásra. így az embriók nem tudtak lélegezni és képtelenek voltak áttörni a tojások héját. Halstead is felállított egy teóriát. az akkori emlősök még az egerekhez és a sünökhöz hasonló állatkák voltak. hiszen a szauruszokkal együtt más állatok is eltűntek a föld színéről. oh mondd. s elpusztultak. egyetlen sem maradt életben. amelyek a szauruszokhoz képest sokkal intelligensebbek voltak — de. a héjak megvastagodtak. Az új növénykínálatból a szauruszok nem tudtak megfelelően táplálkozni. de rögtön el is vetette. B. mielőtt azokból a kis állatok kikelhettek volna. Azok vajon miért 310 . minden kontinensen hirtelen kihalt az összes szaurusz. A másfajta táplálékra való átállás során székrekedést kaptak. A szauruszok kora végén már megjelentek az emlősállatok. s éhkoppon maradtak. hova tűntek? 64 millió évvel ezelőtt történt valami. Egy másik spekuláció szerint hormonbetegség támadta meg a dinoszauruszok tojásait. A húsevők sem találtak többé ennivalót. és az erdőségeket buja trópusi vegetáció alkotta. L. és nem veszélyeztethették a szauruszokat.Hol vannak a szauruszok. Egy további verzió során az merült fel. hogy a dinoszauruszok kihalásáért a lehűlés okozta vegetációváltozás a felelős. Az egész földkerekségen. E teória ellen szól — ahogy Halstead állítja —. mert hiányzott belőlük az olajtartalom.

(Csak zárójelben jegyzem meg. amit Däniken úr nem ért. Életünk „építőkövei” ugyanis a véletlenek. s nem szégyen. éldegélt már néhány emlősállat is a Földön. s a darwini teória szerint egy lény volt. ami az elmúlt évmilliárdok alatt történt. . az óceánok talaja megemelkedett. mert a kérdéses időből származó kőzetmaradványok semmiféle generális klímaváltozásra nem utalnak. véletlenek sorozatának köszönhető. . Szinte hallom a suttogást: mi köze van ennek a kirándulásnak a standardizált evolúciós tanhoz? Vagy a földönkívüliekhez? A válaszom: nagyon is sok köze van hozzá. a pteroszauruszok gyönge csontfelépítésük miatt ezt nem bírták ki. a klímát a sok viharos zivatar megváltoztatta. mert a dínók korában az emberi faj még nem létezett! Nagyon kínos óriások Tévedni emberi dolog. csak néhány fajta volt gyenge felépítésű. a monstruózus szauruszokat még egy erősebb klímaváltozás is alig érintette volna!) Halstead ezt a véleményt azért veti el. végül a kontinensek szétváltak egymástól. amit az evolúció tana lehetetlenként minősít. ha valaki ezt be is vallja. a víztükör felszíne csökkent. Halstead itt tévedett! 311 .pusztultak ki? Újabban szóba jött a kontinensvándorlás is: a jura kor elején elkezdődött mozgás egészen a kréta korig tartott. Egyszer egy kritikusom a szememre vetette: Mindent. aki teljes biztonsággal nem létezett: az ember! Halstead szerint egyetlen ember sem láthatott eleven szauruszt. De meg is tudom fordítani a dolgot: Minden. az istenek nyakába varrja! Oké. Amikor a dinoszauruszok kihaltak. B. L.

a Paluxy folyó medréből tisztán megmaradt dinoszaurusz lábnyomokat tártak fel. amelyeket folyamatosan ignoráltak. A geológusok megegyeztek abban. Ez 140 millió évvel ezelőtt volt. mintha az ember követte volna a dinoszauruszt. a mezozoikum végén alakult ki. szorosan s dinoszaurusz lábnyoma mellett. olyan tények. mert megingattak egy jól fésült. .Tények a teóriákkal szemben A Darwin inspirálta „tan”-nal tények állnak szemben. hogy ő látott eleven dinoszauruszt! Az ember és a dínó egyidejű feltűnése nem passzol a darwini elméletbe. Mivel az evolúció tana a milliárdokszor is mindig visszatérő véletlennel operál. Ugyanabban a rétegben. védett teóriát. természetesen ez a kellemetlen nyom is egy véletlen — az evolúció színházában ember és dínó nem léphettek fel együtt. Egészen biztos. találtak egy emberi lábnyomot is! Éppen úgy látszik. . hogy a folyómeder a kréta korban. A tények tehát a következők: A Texas állambeli Glen Rose-ban. 312 .

A világosan megmaradt nyomok lehetővé tették. A feltételezett helyen a szaurusz valóban otthagyta a lábnyomát és ott. Én is jártam ott. körülbelül 30 méternyi távolságra az ember is megörökítette a lába nyomát. Dougherty egyértelműen bebizonyította. Glen Rose és Walnut Spring legöregebb lakosai is ismerték ezeket nagyapáik idejéből. Kinek állt volna érdekében. A fotók is egyértelműen dokumentumok. Világos. Ezen a területen százszámra találhatók a különböző szauruszfajták lábnyomai. A szauruszok lépteinek irányát meg lehetetett határozni. hogy a következő lábnyomok lelőhelyét „megjósolják”. hogy szabaddá tegyék a láblenyomatokat. amiket az itt élők „óriásláb”-nak neveznek. C. A kiszáradt folyómedret rétegről rétegre óvatosan feltárták. amelyben az említett nyomokat találták. Tehát: A geológusok és a paleontológusok egyértelmű véleménye szerint a Paluxy Riverben feltárt rétegződés. Ezek olyan nyomok. Elbeszélgettem egy paleontológussal. s az óriásira nőtt ember ezeket követte. azonos irányban.Dr. hogy a texasi „Óriások Völgyében” nagy lábú emberek nyomai is megtalálhatók a százával fellelt dinoszaurusz talplenyomatok mellett. ahol „megjósolták”. A talaj érintetlen rétegeit nagy fáradsággal emelték ki. aki Glen Rose mellett dolgozott. N. hogy ilyen tények nem veszélyeztethetik a piedesztálra helyezett teóriát. hogy ilyeneket hamisítson? Hogyan tudott volna bárki ilyen mély földréteg alatt ilyenfajta lenyomatokat készíteni? Nem túl egyszerű dolog ezt hamisításként elintézni? 313 . 140 millió éves. mind a szaurusz lábnyomokat hamisították. láttam ezeket a különleges paleontológiai leleteket. Hogyan magyarázná ezeket a nyomokat? Csak egy magyarázat lehetséges: mind az emberi. ezért a leleteket elővigyázatosan hamisításnak minősítették.

amikor az ember és a dinoszaurusz egymás nyomában masíroztak. Ha önnek lenne valami sejtelme az evolúció elméletéről és a fosszíliák kormeghatározásának módszeréről.Geológiai kövület-dokumentumok abból az időből. hogy itt csak hamisításról lehet szó. azt nem is szabad! A derék tudós — vajon miért éppen ott dolgozik. be kellene látnia. Amit nem lehet. ahol csak hamisítványokat lehet feltárni? — mélyen belélegezte 314 .

mert a számára hatásos érvet. akkor vitának nincs helye. De érvényes lehet ez? Fosszilis maradványok: szaurusz láblenyomat /balra/ és óriási emberi lábnyom /jobbra/ Hagyom ismét szóhoz jutni Wilder-Smith professzort: „Alapjában véve ugyanis feltételezzük. hogy az evolúciós elmélet helytálló. A dolog lényege.Darwinját. Ha a fosszilis kormeghatározási módszer szerint a fosszíliákban kizárólag primitív életformák fordulhatnak elő. a fosszíliák kormeghatározásának módszerét lényegében az evolúciós elmélet nyomása alatt dolgozták ki. hogy a 315 . „Logikus”. az Óriások Völgyében 140 millió évvel ezelőtt) nem lenne szabad előfordulniuk a legrégibb geológiai rétegekben. primitív organizmusok tartózkodhattak. mert a bonyolultabb életformáknak (mint itt. mert bizonyítani tudja. hogy a legrégibb geológiai rétegekben kizárólag egyszerű. Basta.

Ez a kormeghatározási módszer mégis a modern geológia legfontosabb része. akkor az csak őskori lehet. Ha tehát felfedezzük a primitív organizmusokat tartalmazó fosszíliákat. hogy magát a darwinizmust nyugodtan fel lehet használni önnön helyességének bebizonyítására. Kőkemény nyomok A Paluxy River vidéke nem az egyetlen környék. Ezen nincs mit csodálkozni. amelyek empirikusan alátámasztják véleményét: a korai geológiai rétegekben megtalálhatók a primitív. mert a Föld geológiai fejlődése folyamán egészen máig. hogy ilyen vezérkövületekkel akarják a darwinizmus helyességét bizonyítani. Csak az a csodálatos. hogy 250 millió éves emberi lábnyomokat találtak. de a még régebbiekben magasan fejlett életformák nyomait is feltárták már. de a krónikás kötelessége megemlíteni. A Kentucky állambeli Berea College professzora. a rétegek gyakran csúsztak egymás alá vagy fölé. Bár furcsán hangzik. Ám 250 millió évvel ezelőtt még nem éltek sem dinoszauruszok. Az érvelés így circulus vitiosus: a legrégibb rétegek kizárólag csak primitív organizmusokat tartalmaznak. Wilbur C. hogy ez esetben is hamisításról beszélnek. hogy ezek őskoriak. sem emlősállatok. 316 . ahol az emberek az előidőkben engedély nélkül lábnyomokat hagytak hátra. akkor kijelentjük. Olyan sziklaszilárd a meggyőződés.fosszíliák csak primitív organizmusokat tartalmaznak. hogy a darwinizmus tudományosan megdönthetetlen.” Wilder-Smith professzor legalább 500 tárgyat tud felmutatni. Mount Vernontól néhány mérföldnyire északra. Burroughs már 1931-ben nyilvánosságra hozta. ezért ha egy fosszília primitív organizmusokat tartalmaz. fejletlen életformák. dr.

mint hogy nagy szorgalommal.25 cm széles. N. akiknél mindig kéznél van néhány hamisításról szóló nyilatkozat. fel kell mutatniuk néhány „őrültet” is. akiknek nincs jobb dolguk. Azoknak. amely 23. hogy ott. A nyomokat négy alkalommal regisztrálták. Az a lény. több homokszem préselődött össze. De ez a sztereotip nyomutánzás Mount Vernonban sem érvényes! Burroughs mikroszkopikus felvételei világosan kimutatják.Óriás emberi lábnyomok bizalmas szomszédságban a szauruszéval a Paluxy River völgyében. aki ilyen lábakon 317 . ahol a talpnak nagyobb nyomást kell gyakorolnia a talajra.75 cm hosszú és 10. C. Dougherty hozta nyilvánosságra 1971 -ben a „ Valley of the Giants” (Óriások Völgye) című dokumentumkötetében. Az ötujjas lenyomat. Először dr. mint a lábujjak között és a láb boltíve alatt. kétségtelenül megfelel az emberi lábnak. speciális szerszámokkal az „antik” földrétegekkel teli ládikóval az éjszaka sötétjében az egész földkerekségen lábnyomokat állítsanak elő.

évfolyamában. Amikor William Meister felfedező lett A darwini paleontológiai krimi zöldellő fája elhullatta leveleit. különösen trilobiták fosszíliáit. Amennyiben őseink valamikor lemásztak a fáról. Meister. ha Charles Darwin forog a sírjában! — A „lábkonzerveket” nem csupán ma nyitották fel. egyértelműen két lábra állt teremtmény volt. kemény héjú Trilobita. Meg kell dicsérnünk azt a kívülállót. A lenyomatokból következtettek a hozzá tartozó testre. s úgy vélték. 1822-ben megjelent egy cikk.gyalogolt. Ilyen ember William J. aki szenvedélyes buzgalommal foglalkozik hobbijával. ennek a tornagyakorlatnak nagyon korai időkben kellett megtörténnie. igen magas termetű valaki lehetett. hogy Arizonában. Napjainkban „vezérkövület”nek számítanak. a Mississippi völgyében és Új-Mexikóban 140 millió éves krétaformációkból lábnyomokat tártak fel. Még akkor is. Megkövesedett maradványokat gyűjt. azokét a soklábú. Az American Journal of Science 5. 318 . vagyis ősrák. A trilobiták leginkább a partközeli sekély tenger és a széles folyók mentén éltek. a Föld őstörténetének állata.

amelyek 500 millió évvel ezelőtt valósággal nyüzsögtek az ősóceánokban és a mocsarakban.W. Meister által begyűjtött trófeák legalább 440 millió évvel ezelőtt haltak ki. június 3-án William Meister feleségével. mint a valódi gyűjtő. 1968. J. mert az egyik sziklán egy megkövesedett valamit véltek látni. Azon a napon a lánykvartett előbb kiáltott fel. William Meister egy kis kalapáccsal felfegyverkezve. Meister először nem 319 . állatkákéit. két lányával és a Francis Shape házaspárral. valamint az ő két lányukkal az USA Utah államában Antelope Springs térségében tartózkodott. elindult az ő fosszíliái keresésére. A Mr. Meister fedezte fel egy 500 millió éves földrétegben ezeket a cipős lábnyomokat Antelope Springs mellett.

az utahi egyetem professzorához. Csakhogy később. hogy 1968 óta ezt a csodaleletet már sok tudós tanulmányozta. mint a lábujjaknál. mégis talált valami különöset: a bal láb cipősarka egy trilobitára lépett rá.észlelt semmi különöset. Bár cipőlenyomatok eddig nem tartoztak Meister gyújtókörébe. cipőt viselt! Nem volt sarok. hogy forduljon geológusokhoz. Cook-hoz.5 centiméternyi volt.mondta Mr. helyette a döbbent Meister egy hegyes orrú cipő peremét látta: a nyom 32. hogy örömet szerezzen a lányoknak. s az előidők embere. Tartok tőle. Antelope Springstől nem messze. hogy Darwin teóriájának kritika nélküli elfogadása paleontológusok és antropológusok generációit verte meg szakmai vaksággal. 11. Mint minden lábnyomnál. lábujjak és a talp boltívének lenyomata. aki hátrahagyta a lábnyomát. amelynek maradványai a lábnyommal együtt kövesedtek meg. a sarok lenyomata a talajon a testsúly miatt mélyebb volt.5 cm hosszú. De.25 cm széles és a saroknál 7. Ott viszont az őskori vándor nem taposott le semmilyen trilobitát. A kőkemény bizonyítékok e sora egyáltalán nem illik bele az egyedül üdvözítő tantétel sémájába. elkezdett kalapálni a mutatott helyen. de egyikük sem mert érthető magyarázatot adni rá. hogy a fosszilis lelet kétségtelenül a kambriumból származik. s a dologban járatos gyűjtő egyszerre kételkedni kezdett mind az öt érzékében: emberi láb lenyomatát látta. A fosszilis leletek rangja messze 320 . A gyűjtő óvatosan kiemelte a leletet és elvitte Melvin A. Brad Steiger barátom mesélte el. Hirtelen levált egy sziklaréteg. aki azt ajánlotta. „Én nem vagyok szakértő a fosszíliák terén de ez a lelet magáért beszél!”. további lábnyomokat találtak. Mindenesetre a geológusok megállapították. A trilobitákkal kapcsolatban Meister már éppen elég tapasztalatot szerzett. Cook.

mely szellemlény hagyta hátra ezeket a lábnyomokat? Biztos vagyok benne. Tropezben vagy Miamiban hordanak. Ezeket a kézműves olyan alaposan kidolgozta. akik Ezékiel prófétához hasonlóan azt a tippet adták: „Akinek van szeme a látásra. rostokból font szandált talált. mikroszkóp alá lehet helyezni őket. amelyeket manapság St. a dinoszauruszok templomában 140 millió évvel ezelőtt? Kinek a cipője taposott el 440 millió évvel ezelőtt egy trilobitát? Mivel ezekben az időkben még egyetlen ember sem létezett. s mindenféle kémiai eljárásokkal a koruk is meghatározható. s a lábbelik 9000 évesnek bizonyultak. szellemek nem hagynak nyomot. amelyeket le lehet tenni az asztalra. akik az emberéhez hasonló cipőt viseltek? „Istenek” voltak. talán mások. kézbe lehet venni. a Lamos barlangban 200 pár. emberhez hasonló lények taposták nyomukat a talajba. . lássa!” Szandálok a futószalagról Andrew Tomas egy újabb szenzációs lehetőségről tudósít: „Luther S. hogy elmennének modern strandszandáloknak is. Amennyire tudom.meghaladja az indiciumokét. C-14-és radiokarbon módszerrel meghatározták a szandálok korát. Ki tudná megmondani nekem. De vajon mi tartóztatta itt a delikvenst? Mit mondjak gyermekeimnek. kik voltak itt a Földön időszámításunk előtt 400 millió évvel. vagy a feltételezésekét. mielőtt eltűnnek. Ezek a bizonyítékok itt vannak. Milyen ember mászkált itt. az oregoni egyetem professzora Nevada keleti részén. ha összehasonlítjuk őket az ugyancsak Nevadában (Pershing 321 . Cressman. Ezek a szandálok nagyon „fiatalok”. . ha beleillene a sémába. az egészet ráfognák a szellemekre. Tényeknek azokat a dolgokat nevezik.

az általános nézet szerint a primitív ember kereken kétmillió évvel ezelőtt tűnt fel. de előtte megrendezem a többi láblenyomat sztárparádéját. Fellépnek még a csontvázak is. hogy még a varratok egy része is látszik. és cipőfélét először csak 25 000 évvel ezelőtt hordott! Kinek a lábnyomait láthatjuk tehát?” Válaszolni szeretnék Andrew Tomas kérdésére. Fisher Canyon) egy szénrétegében talált cipőlenyomattal. Vagyis. Rex Gilroy. amelyek a nagy lábon élő őskori óriásokéi lehettek. 322 . E lenyomat korát több mint 15 millió évre becsülik. Tehát: ezek a lenyomatok csontkemény bizonyítékok. Ez a lenyomat olyan jól kivehető.megye. más szavakkal. Az ember viszont csak 14 millió évvel később jelent meg először. Larson Kohl német antropológus 1936-ban. akiknek valamikori létezését az antropológusok olyan határozottan tagadják. a Mount York Natural History Museum igazgatója találta Ausztráliában ezeket az óriás fosszilis lábnyomokat. a közép- Dr.

2 kg-os. A Jáván. hogy a fickónak legalább négy méter magasnak kellett lennie. mint Denis Saurat professzor is.afrikai Elyasi-tó partján óriásira nőtt emberek csontjaira bukkant. Weidenreich. akik sokáig Pekingben tanítottak. fogak. Dr. Nem akármilyen szülőktől származhatott az a valaki. hanem tisztességtelen is. 32 cm hosszú és 22 cm széles kéziszerszámmal bíbelődött. A kételkedő megjegyzések kapcsán írta a Prehisztóriai Társaság egykori tagja. Safitától 6 kilométerre a régészek kiástak egy 3.8 kg súlyú marokkövet (szakócát). stb. A patikusok onnan vették a felhasználható anyagokat. hogy a kínai patikákban minden port régi csontok. Merészebb antropológusok kiszámították. Dél-Kínában és a dél-afrikai Transvaalban talált óriás csontvázak a szakirodalom nyitott kérdései között szerepelnek. A lelkiismeretes munkában való kételkedés nemcsak unfair. a Mount York-i Natural History Museum igazgatója a Victoria-hegységben fedezett fel megkövült óriás lábnyomokat. Louis Burkhalter a Revue du Musée de Beyrouth 1950-és évfolyamának egyik számában: 323 . aki a kelet-marokkói Ain Fritissában talált 4. Gustav von Königswald és Franz Weidenreich német paleontológusok. porrá tört maradványaival kevernek össze. Rex Gilroy ausztrál archeológus. ahol találták. könyveikben a szokott tudományos alapossággal számoltak be a valamikor óriások létezésével kapcsolatos kutatásaikról. elszáradt bőrök. 1937 és 1941 között Hongkongban és több kínai patikában olyan csontokat találtak. amelyek óriás emberekéi voltak. A nyomok „valódisága” iránt semmi kétség sem merült fel! Szíriában. de tudnunk kell. a francia dr. Weidenreich professzor 1944-ben az American Ethnological Society tagjai előtt tartott előadást az óriáscsontokról. A gyógyszertárak sajátos lelőhelynek tűnhetnek.

Ízetlen trükknek tűnik. amelyeket normális növésű emberi lény soha nem tudott volna használni. a csontokat. ha nem léteztek volna? Mamelukok nincsenek a láthatáron! A mamelukok szegény ördögök voltak.” Északi. görög. germán. hogy léteztek-e óriásira nőtt emberek az acheulán-korban (az acheulán a kőkorszak egy szakasza. és a kőeszközöket. ennek ellenére Schiller azt írta róluk. amelyek mérete meghaladja a mai emberekét. Emellett csupán azokat a kézenfekvő leleteket „rehabilitálnák”. században katonai szolgálatra kényszerítették őket Szíriában és Egyiptomban. amely a jégkorszak nagy részét kitöltötte). hogy folyamatosan eltüntetik a megkövesedett óriási lábnyom-leleteket. hogy „megmutatták a bátorságukat”. amelyeket a mítoszoknál még kétségbe vontak. akkor létezésüket tudományosan bizonyított tényként kell szemlélnünk. A Biblia helyenként óriások gyülekezete. hogy az istenek megteremtették az óriások nemzedékét. A Gilgames-eposz is említi az óriások létezését. 324 . Vakon teljesítették a parancsokat. ha ki merték nyitni a szájukat. Az eszkimók mítosza szerint: „Azokon a napokon óriások voltak a Földön. sumer — hogy csak néhányat mondjak — mítoszoknak állandóan dolguk van az óriásokkal. A fejükkel játszottak. Énok kijelentette.„Ha meg akarjuk állapítani. A XII. hogy a prehisztorikus történelemben a darwini antropológiai modell szerint egyáltalán nincs helyük az óriásoknak.” Több mint különös. hogy hány óriás létezett az özönvíz előtt: 4 090 000. A Bárák-apokrif szerint megtudható. Miért beszélne a hagyomány eleven óriásokról. török vagy cserkesz származású rabszolgák.

hogy a földövkívüliek éppúgy tették lakhatóvá bolygónkat. de ha fejlődésük nem a kívánságuk vagy a terveik szerint történt. amit fel kellene fogniuk: Az idő a sebességgel manipulálható! Az idő nem állandó kiterjedésű! A véletlen nem kelendő A földönkívüliek semmit nem bíztak a nagy ismeretlennel. hogy alkotásuk eredményének megvizsgálása céljából az istenek vissza fognak térni. terv szerint dolgoztak. És ha egy nemkívánatos faj 325 . Hogyan találhatnánk ki nélküle a sötét dzsungelből a tények megvilágította tisztásra? A mítoszok szerzői tudják. előre megtervezett életformákkal. hogy akár egyetlen lelet elismerése is leomlasztaná a paleontológia szilárd építményét. így nem kellene okos fejüket értetlenül rázogatni. s a biológiai evolúciót évmilliókon át figyelemmel kísérték. Miért nem kockáztatja meg egyikük sem. mint ahogy Carl Sagan a kékalgák betelepítésével kapcsolatban a Vénuszról is elképzelte. el is pusztították őket. hogy megerősítse a leletek valódiságát? Miért van az. a véletlennel történő manipulációra. Ők biztosra mentek. A földövkívüliek tervszerűen terjesztették el az élet csíráit a kozmoszban. és kiszellőzhetne talárjukból 150 év dohszaga is. Nem vártak a talán véletlenül bekövetkező evolúcióra. hogy a kutatás szabadsága ellenére egyetlen mameluk sem akad a paleontológusok között. a darwini tanokkal együtt? Én egy mamelukra várok. hogy az istenek embereket és állatokat teremtettek. A mítoszokban az is szerepel.Én úgy látom. életet teremtettek. Tudomásul vehetnék végre a paleontológusok az idődilatációt is. A tudományosan motivált feltételezések eljuthatnának végre arra a következtetésre. Alapjában véve olyan egyszerű. hogy földi teremtményeikkel megosztották tudásukat.

. Különösen akkor lehet ez igaz.eluralkodott a Földön. Mindenesetre tudom. a vírusoknak elterjesztésével embert és állatot. De: ezek a rétegek keletkezésének időpontjára utaló feltételezések. . amelyek helyességét nem lehet praktikusan felülvizsgálni. . Ez mindenképpen merész levezetés a geológiai rétegek fosszilis leleteiből. 326 . a klimatikus katasztrófákat csak merész becslésekkel lehet megállapítani. növényt és baktériumot egy csapásra meg lehet semmisíteni. . megzavarta a fejlődést. Az én gondolati modellem szerint nem szükséges évmilliárdokig elhúzni az evolúciót. azt egyszerűen megsemmisítették. más életeket veszélyeztetett. hogy a megoldás keresése helyett kényelmesebb lenne a dolgokat a nagy rejtélyek közé besorolni. Ma már tudjuk. még elég fiatal ahhoz. hogy kivárjam. A geológiai rétegek minden irányban elcsúszhattak egymás alatt és fölött. a fosszíliák korát a kövületekben konzerválódott élőlények korával együtt a geológiai kormeghatározások alapján ítélik meg. A földönkívüliek nem ily módon vettek részt a teremtés nagy drámájában. ha egy biológiai evolúciót a la Darwin a világ egyetlen laboratóriumában sem lehet soha bebizonyítani. Talán ez az ősállatok eltűnése rejtélyének megoldása? Felajánlom ezt a merész feltételezést — 41 éves vagyok. hogy a fertőző betegségek kórokozóinak. vagy: a dinoszauruszok 140 millió éve uralták a Földet. a kontinensvándorlás totális változásokat hozott. de semelyik sem lesz tiszta. A kígyó saját farkába harap: a geológiai rétegek kormeghatározása a vezérkövületek időszámításán alapul. beigazolódik-e valamikor. belekalkulálva persze a tévedéseket is. és az egyes pontokhoz hozzáfűzni a véletleneket. Az egyik kéz mossa a másikat. Azt mondják: a trilobiták 500 millió évvel ezelőtt éltek.

billiónyi véletlenül pozitívan alakult mutáció útján létrejött. a Zurück zu den Sternen című könyvemben megcéloztam ezt a lehetőséget. gyümölcsök számtalan fajtáját tenyésztették ki sorozatban.) Khorana és MIT-beli munkatársai egy 126 nukleotidból álló baktérium gént hoztak össze a retortában. már az új program szerint működött. egy vírust. virágok. De a genetikusok már régóta tudják. Tulajdonképpen miért? Egyedül az utolsó száz évben fák. hogy a mesterséges mutációk és tenyészetek elképzelhetetlenek. Ami a természetben az evolúció évmilliárdjai során. Sikerült! Amikor az így manipulált DNS újra megkettőződött. egyszerűbben és biztosabban lehet manipulálni. amely csak egyetlen szorosan felcsavart nukleinsavból. hogy hasonló fejlődést gyorsabban. a Massachussetts Institute of Technology (MIT) munkatársának sikerült előállítania az első mesterséges gént. Könnyen áttekinthető szenzációk Gén a retortából A Nobel-díjas Har Gobind Khoranának. azt egy genetikai laboratóriumban hetek alatt elvégzik anélkül. amelyet fehérjeburok vesz körül. 327 . fantasztának minősítettek és kigúnyoltak. DNS-ből vagy RNS-bőt állt. (Amikor én 1969-ben.Szembe kell helyezkednem azzal a véleménnyel. Emlékezzenek vissza: a DNS replikációja során a kettős spirál szálai szétválnak. Emellett az eddig követett eljárások időrablók és unalmasak: párosítás útján történtek. A MIT-kutatók megpróbálták becsempészni a mesterséges gént a DNS-be. hogy függenének a véletlentől. majd hozzáadtak egy fágot.

Az öröklődési anyag célzott megváltoztatása
A publikációkban legalább annyiszor szerepel, mint a DNS, és legalább akkora jelentőséggel bír: az RNS-r61 a ribonukleinsavról van szó. Az RNS „közvetíti” egy meghatározott DNS-molekula szerkezetét, s irányítja azt a folyamatot, amint az aminosavak a riboszómákon keresztül az egyedre jellemző fehérjemolekulákká kapcsolódnak egymással.

Har Gobind Khorana Nobel-díjas professzornak sikerült először egy szintetikus gént előállítani. 1976. augusztus 30 -án az MIT-team segítségével mesterséges gént ültetett be egy élő sejtbe.

A Khorana-féle sikeres kísérletek után egy évvel Charles Weismann professzor, a zürichi egyetem Molekuláris Biológia Intézetének igazgatója célzottan megváltoztatta az öröklődési anyagot. Egy molekula kötésből DNS és RNS részeket oldottak ki, s a nukleinsav 4500 elemi részecskéi közül a 16-os számút újra cserélték. Ez 1974-ben történt. A brit ICI kémiai konszern 1975-ben rendezte be az első, génmanipulációs kísérletek céljára szolgáló laboratóriumot. A legszigorúbb biztonsági előírások betartásával kialakított

328

kutatóhelyen a fejlett organizmusok sejtjeinek öröklött tulajdonságait viszik át baktériumokra. Ezáltal az apró, egysejtű lények, amelyek osztódással szaporodnak, „magasabb” genetikai kódot kapnak, amellyel aztán rögtön szerves anyagokat produkálhatnak — más baktériumokat, sőt gyógyszereket is. Kísérteties, nem? Hogy ne riasszam meg az olvasót és világosabb legyen a dolog, nézzük a növények genetikai manipulációját. A Baden-Württembergben lévő Hohenheim Egyetemen, amely 150 éve elismert tudományos ranggal rendelkezik, eredményesek voltak azok a kísérletek, amelyek során izolált granuloplazmából (a sejttest része, itt foglal helyet a sejtmag és a növényi sejtek organellum-készlete) továbbtenyésztésre alkalmas részeket nyernek. Eközben a DNS közvetlenül a granuloplazmába kerül, és újfajta növények keletkeznek.

A genetikusok istent játszanak
A kutatási eredmények igazolták, hogy előállíthatók a mesterséges mutációk, és jó úton haladnak afelé, hogy embereket is „meg lehessen sokszorozni.” Ehhez csak egyetlen sejtre van szükség, amelyben megvannak az öröklési információk, s máris fel lehet építeni az emberi testet „saját képmására”. Ez több mint aforizma, hiszen Severo Ochoa spanyol-amerikai biokémikus, aki 1959-ben elnyerte az orvosi és a fiziológiai Nobel-díjat, megállapította: „A genetikusok lassan elkezdenek istent játszani!” Az ugyancsak Nobel-díjas Manfred Eigen 1975-ben a következőket jósolta: „Hamarosan lehetségessé válik, hogy minden élőlényt saját természetes örökletes anyagából „mesterségesen”, vagyis a természetestől eltérő módon reprodukálni lehessen.”

329

Arthur Koestler szellemében szeretném hozzáfűzni, hogy a bizonyítási eljárásban azért választok gyakran Nobel-díjas tudósokat tanúnak, hogy igazoljam velük: néhány különösnek tűnő elméletet nem hóbortos kívülállók, hanem kiváló szakemberek vetettek fel.

A célzott mesterséges mutációk sikerrel jártak!
1976. augusztus 30-án csak néhány újságban állt egy szenzációs hír ott, ahol lennie kellett volna: a címoldalon! ÉLŐ SEJTBE MESTERSÉGES GÉNT ÜLTETTEK BE Egy ilyen hír az emberiség szempontjából sokkal nagyobb jelentőségű, mint a politikai szólamok vagy a különböző háborúk helyszíni tudósításai igazán felvilágosult korunkban. . . Khorana professzornak és teamjének a MIT-ben kilencévi kutatás és kísérletezés után sikerült egy élő sejtbe mesterséges gént beültetni. A gének — mint tudjuk — az öröklődés hordozói. A célzott, mesterséges mutációt ezzel az ember először alkalmazta eredményesen. Ezzel kapcsolatban jegyezte meg a Nobel-díjas Khorana professzor: „Ez a kísérlet új kapukat nyit annak megértéséhez, hogyan működnek a gének és hogyan rendeződnek, vagyis hogy mi váltja ki aktiválásukat és mi nem.” A kísérlethez felhasznált gént az emberi bélflórában élő Escherichia coli baktériumból vették, amely csak 126 nukleinsavból áll, amelyek mindegyike milliónyi gént tartalmaz. A szenzációs hír a következő volt: Már az utóbbi években sikerült kifejleszteni e gén fő részét — hosszú molekulalánc az öröklődési kóddal egy fehérjemolekulában — ám eddig hiányzott a „kioldó mechanizmus”, a „start” és a „stop”, így nem lehetett működőképessé tenni. A MIT génje rendelkezik ezzel a működő kontrollmechanizmussal. A tudósok sok további kísérletekkel akarnak fényt deríteni

330

arra, hogy miért csak bizonyos ideig cselekvőképesek a gének.

Kilenc év hosszú idő
A fenti kutatási eredmény bizonyítja, hogy géneket célzottan be lehet ültetni, így az öröklődés jegyei megváltoztathatók. A félresikerült kísérletek egészen addig korrigálhatók, amíg a kívánt eredményhez nem vezetnek. Mi maradt meg még az ember intelligenssé válásával kapcsolatos spekulációkból? Csak egy „tény” áll még a vártán: be kell érnünk azzal, hogy planétánkon az ember az egyetlen intelligens élőlény. Vegyük az ember és majomszerű ősei közötti genetikai különbségeket, s akkor a közös törzsnek csak a csontváza marad. Az embernek van beszédközpontja és szavakat tud képezni — a majom nem képes beszélni. Az ember bármikor belevetheti magát a szexbe, amikor csak eszébe jut és kedve van hozzá. A majmok — és a többi állat — csak párzási időben űzik a szexjátékokat. Az ember tanul, dolgozik, imádkozik. A majomiskola, a majomszínház (ez legfeljebb korlátozottan), a majomtemplom ismeretlen dolgok. Honnan vette hát az ember kivételes képességeit? Kilenc évvel ezelőtt egy könyvemben (Zurück zu den Sternen — Vissza a csillagokhoz) merészeltem kinyilvánítani azt a nézetemet, hogy a földönkívüliek át akarták örökíteni ismereteiket, így a Földre jöttek, és „beinjekciózták elődeinkbe” az intelligencia genetikai kádját. Akkor Max Perutz professzort idéztem: Egyetlen emberi ivarsejtben legalább 1000 millió nukleotid bázispór található, amelyek 46 kromoszómában oszlanak el. Hogyan lennénk képesek egy bizonyos gént kivonni egy meghatározott kromoszómából, vagy hozzáadni egyet,

331

vagy kicserélni egy bázispárt? Ez ma még aligha tűnik megvalósíthatónak. . . Nos, akkoriban a szkeptikus Perutz nem számolhatott a Khoranateam kutatási eredményeivel, mert a kísérleteket még nem végezték el. A professzor később talán részt vett az American Chemical Society 1976. augusztus 31-én, San Franciscóban tartott kongresszusán, ahol bejelentették Nobel-díjas kollégája korszakalkotó kísérleteinek eredményeit. Ekkor Perutz megtudhatta, hogy a mesterséges mutáció már nem lehetetlen: egy bizonyos kromoszóma specifikus génjét be lehet illeszteni a DNS-be. Perutz azt is megtudhatta Nobel-díjas kollégájától, Cricktől, hogy a földönkívüliek irányított pánspermia útján valósították meg terveiket, így talán félretette szkepticizmusát. Nem tudhatom. Kilenc év hosszú idő, azalatt sok mindent felfedeztek, s néhány hipotézis is ténnyé változott.

Egy teremtés példázata
Bár feltételezik, hogy a földi ember a teremtés legtökéletesebb produktuma, mégis megkockáztatom, hogy a földönkívüliek már régen — és eredményesen — eljutottak annak az útnak a végére, amelyen mi most tesszük meg — egyet előre, egyet hátra — az első bátortalan lépéseket. Abszurd helyzetünket egy „példázat” segítségével szeretném körvonalazni, amit a FUTURUM című tudományos magazin egyik riportere szívességből átadott. Kételkedem abban, hogy ez a tudósítás máshol megjelenhetett volna, hiszen a keserű hátterű tréfás futurológia ritkán kelendő. . .

332

Riport egy eseményről, amely megtörténhetett volna
A PHI—X-2117 biolabor sajtófőnöke nem túlzott, amikor fantasztikusnak minősítette a kísérletet, amelyre meghívott. A kezdés előtt három nappal már ott voltam. Kocsival mentem a megadott cél felé, a nap gyönyörűen sütött, egyetlen felhő sem zavarta az ég kékségét. Bár kaptam egy térképvázlatot, mégis azt hittem, eltévesztettem az utat, mert nem láttam semmilyen olyan épületet, amelyet laboratóriumnak lehetett volna tekinteni. Befordultam egy hegykúp mellett, alattam egy végtelennek tűnő völgy húzódott. Széltében-hosszában nem volt ott egy ház sem, üzemépületet sem láttam, csak egy csodálatos új utat, amelyen kocsim zajtalanul gurult tovább. És akkor hirtelen megláttam egy hatalmas üvegkupolát, amely átívelte az egész völgyet. Valóságos üvegkatedrálisnak tűnt, nem találok szavakat, hogy mérhetetlen nagyságát leírjam. Az előkészületek három napon át folytak. Mindenféle lehetséges injekcióval beoltottak, hogy immunizáljanak. Elmondták ugyan, hogy mikről van szó, de nem tudtam megjegyezni őket. Ezek — vigasztaltam magam a sok szúrás után — elengedhetetlenül szükségesek, mert nem veszélytelen a kísérlet, amelyről tudósítani fogok. Végül egy X napon — ebben a kísérteties világban gyorsan elvesztettem az időérzékemet — beöltöztettek. Fehér, testhez simuló overallt adtak rám és oxigénmaszkot is kaptam. Több zsilipen át vezettek az üvegkupolába, ahol meglepetéssel állapítottam meg, hogy a hatalmas hodályba egy másik, csak sokkal kisebb üvegkupolát építettek be. A kísérleti „üvegházat' körülvevő folyosón műszerek, számítógépek és hatalmas vegyianyag-tartályok sorakoztak.

333

Egy fiatal kutató gégemikrofonon át elmondta, milyen folyamat zajlik éppen. Az üvegharang alatt éppen egy őskoktélt kevertek, amelynek összetevőit pontosan kiszámították, s a mixelés előre meghatározott program szerint történt. Az ős-koktélban szerves molekuláknak kellett létrejönniük. Mivel kémiai és biológiai dolgokban perfekt laikus vagyok, ezért nem szeretnék téves fogalmakat alkalmazni, így csak arról számolok be, hogy több fúvókán át vízgőz áradt be a kupolába, sárga és barna tónusú felhők keveredtek a levegőben, s pont úgy nézett ki az egész, mint egy ősvilági nappal. A folyamatok zajlani kezdtek. Vadul, kísértetiesen és erőszakosan. A tudósokig még nem ért el ez a gomolygás, mert egy jelzésre a naphoz hasonlító fényszórókból vakító fény áradt a vízből és gőzből kevert pezsgő levesre. Az elektródák közül villámok cikáztak. Már azt hittem, rögtön szétpattan a kupola a kavargástól, de észrevettem, hogy a megkevert, összerázott, átpörgetett ős-koktél úgy lövell ki, mintha ezernyi gejzírből jönne. Kísérőm elégedetten magyarázta, hogy most a molekuláris körfolyamatok zajlanak. Micsoda idegei vannak az embernek! Most arra törekszenek, hogy leutánozzák minden idők legfontosabb kémiai folyamatát, az élet kialakulásának kezdetét. Ha egyszer én innen élve kiszabadulok. . . Időről időre azok az urak, akik éppen olyan fehér overallt viseltek, mint én, mintát vettek az „ős-koktélból”. Mosolyogva kezelték az elektronmikroszkópot és elégedetten állapították meg, hogy egyes molekulák valóban aminosav-láncokká kapcsolódtak össze, s ez kezdetnek nagyon jó, nemcsak a célzott kísérletekhez. Így ugyanis megfigyelhetjük minden élet kezdetét, világosított fel kísérőm és aggódva jegyezte meg, hogy a valóságban ez az egész sokkal lassabban zajlott le, de végül is nem

334

várhatnak évmilliárdokig a kísérletek eredményére. . . Ez a kísérlet megmutatta az élet keletkezésének folyamatát, természetesen az eredetinél sokkal rövidebb idő alatt, s éppen azon gondolkoznak a tudósok, hogyan lehetne még jobban meggyorsítani a dolgot. Nem tudom, mennyi idő telhetett el, míg rájöttem, milyen gyorsításról is van szó. A biokémikusok úgy döntöttek, hogy belekevernek néhány millió balra forgató fehérjemolekulát az őslevesbe. Azért gondoltak erre a fajtára, mert készpénznek veszik azt a „szabályt”, hogy jobbra forgató proteinek nem léteznek. És, tette hozzá kísérőm jelentós pillantással, mindnyájan túl akarjuk élni a kísérletet, ezért a világért sem kevernének bele jobb chiralitású molekulákat, mert így minden megsemmisülne az őslevesben, ami eddig életjeleket mutatott. Sőt, a kísérlet végrehajtói is halálos veszélybe kerülnének, mert minden sejt — az enyéim is! — csak balra forgató molekulákat tartalmaz. Amikor naivan megkérdeztem, miért nem keverik össze a két molekulatípust, akkor kísérőm csodálkozva rázta a fejét tudatlanságom miatt, és kijelentette: bocsássam meg a szavait, de egyenesen idiotizmus lenne a jobbra és a balra forgató molekulákat összekeverni; a tűz és víz nem kevésbé összeillő elemek, mint ez a két fajta molekula. Én viszont úgy véltem, most alkalom lenne rá, hogy ezt be is bizonyítsák. A tudósok vitatkoztak, de nem jutottak egyetértésre. Az én emberem visszajött és elmesélte, hogy a génspecialisták mutációt akartak előidézni az egyik sejt kromoszómáján, s közben új genetikai információkat építettek volna be. Ezek a szakemberek arra is készen álltak, hogy élőlények meghatározott fajtáinak beprogramozzák a sejtjeit. Kemény páncélzatú lényeket terveztek, majd egy olyan élőlénysorozatot, amely az őslevesben oxigénnel „táplálkozik”, végül olyan élőlényeket akartak előállítani,

335

ha nem áll rendelkezésre a megfelelő molekula. amelynek DNSmolekulájával a labor rendelkezik. aki elragadtatottan bámulta a történéseket. hogy én nem vagyok túl ijedős. hogy mindez a fehér overallba öltözött férfiak műve. hogy a különféle állatok megölik egymást vagy elpusztítják a szép környezetet. A hibát a génmanipulátor másfajta anyaggal korrigálja. kísérteties érzés volt. Ami itt történik. Láttam. Az eleven koktélból hirtelen számtalan különféle életforma sorjázott ki. vad őstájat. Tudni szerettem volna. aki magyarázott nekem. mert gondjaimban osztozott a tudós is. Növények nyúltak ki a földből. A DNS-programban is előfordulnak hibák! Nagyon örültem. Elégtétellel állapítottam meg. itt is és amott is csúsztakmásztak. hogy ott lent minden kavarog. Ilyesmit nem mindennap lehet látni! Fettételezem. mint egy trükkfilmben. miért. Figyeltem a pompás. mi legyen a további teendő. Őszintén bevallom. s betöltötte az üvegkupolát. ugráltak az állatok. Földbe gyökerezett lábbal álltam. amely — ahogy megfigyeltem — részben „magától” keletkezett. Kísérőm. A többiek megint tanácskozásra gyűltek össze és azon töprengtek. az felér egy csodával. hogy engem bíztak meg a PHI—X-2117 violaborról szóló exkluzív riport készítésével. idegesen válaszolt: Hiszen láthatja! Az az ivadék hibás. hogy mindenfajta életet elő lehet állítani. s ha nem tudnám. hogy valóban egyszeri riportról van szó. akkor hinnék a megfoghatatlanban. A tudósok meg vannak győződve arról. 336 . mert a tudósok elérték céljukat: kísérletileg létrehoztak egy „állatkertet”. a lehetőségeknek csak az szab határt. Néha óriás fémkarok nyúltak ki és kivettek egy-egy fiatal ivadékot az óriás állatkertből.amelyeket a legrövidebb idő alatt milliószámra lehetne szaporítani. s az üvegkupola mögé meredtem.

és ezt hogyan fogják véghezvinni? Kísérőm most először elmosolyodott: Ez. majd nemsokára a művészi tevékenység első dokumentumait is nyilvánosságra hozták. a következő események már várhatóak voltak. Időnként elégedetten és zavartalanul haladtak előre. mint alkotóik. akik képesek rendet tenni a káoszban és uralkodni tudnak az alacsonyabb rendű lények felett. barátom. hogy nem hagyják így folyni a dolgokat. Most már a kísérlet utolsó felvonása következik: olyan intelligens életformákat teremtenek. egyenruhát viseltek és ritmikusan meneteltek. Kapcsolatba léptek néhány fiatal mérnökkel. Saját képmásunkra alakítjuk ki az élőlényeket! A dolog jobban és gyorsabban ment. akiket kihívtak a műhelycsarnokokból. Ahogy mondják. Az intelligens teremtmények terv szerint megkezdték a rendcsinálást az állatkertben. Csak néhány pillanatfelvételen tudtam megörökíteni. Néhány csoport elkülönült: ők tudományos kutatásokat folytattak. alapjában véve a világ legegyszerűbb dolga! A kupolában lévő legkifejlettebb életformákba beültetjük a saját sejtünkből kivont kromoszómákat. majd rövidesen fegyvert fogtak. ott vannak a mi képmásaink! Egy másik klikk viszont gyanakodva figyelte a történteket. Fiatal. 337 . illetve a DNSmolekulában található géneket. A képmások elkezdték az első háborút. hogyan zajlott le az egész. s kimondhatatlanul büszkének látszottak. A fehér overallos urak mosolyogtak: Látjátok. erős férfiak voltak. mint az illetékes urak várták. A teremtmények éppúgy viselkedtek. megalkották az első infrastruktúrát. Végül kialakították a társas életformákat. barátaim. Igen? — kérdeztem kíváncsian —. nagy kedvteléssel láttak neki a pusztításnak.Kísérőm hamarosan hozta a hírt: a team úgy döntött.

mert — hallották. . csak rájuk kell hagyni. Egy kísérteties gondolat riasztotta meg a lombikcivilizációt. némelyek meg a fejüket törték. és a tárgylemezek közé más fajok sejtjeit csúsztatták. Majd egyre nagyobb teljesítményű mikroszkópokat gyártottak. Majd lecsillapodik a nyugtalanság. A kísérletező tudósok nem voltak túlságosan meglepve. hogy jobban megértsék. Egyre csak vitatkoztak. A „képmások” azt akarták tudni. vastag könyvekben foglalták össze mindazt. De megvizsgálták saját fajuk sejtjeit is. ami eluralkodott az ott „élők” között. mi nyugtalanítja teremtményeiket. ami történt. — honnan jöttek. De az intelligens teremtmények nem maradtak nyugton. hiszen a programba beletartozott a KÍVÁNCSISÁG felébredése is. . lyukakat kezdtek fúrni a földbe. A lenti mikrofonok közvetítették azt a szorongást. A legbölcsebb tudósok azt tanácsolták. A betáplált programban ezeket a kérdéseket nem látták előre. hogyan jöttek létre. Amikor sehonnan sem tudtak választ kapni az égető kérdésekre.Azt még elmulasztottam hozzátenni. hanem hallottunk is. ami talán megoldást adhat kérdéseikre. ne is figyeljenek oda. Amikor már járatosak voltak az írásban. ezért teóriák tömegét fejlesztették ki feltételezett eredetükről és származásukról. hogy mi a megfigyelő kupolában nemcsak láttunk mindent. ki alkotta őket. felfedezték és analizálták a molekulákat. ahogy beszélik — azt remélték. merre tartanak. 338 . Ám most már nem volt lehetőségük a beavatkozásra. hogyan jöttek létre ezek a lények. hogy onnan valami tájékoztatást kaphatnak. Miféle lázadás indult el? A kinti tudósok leállítottak minden zajkeltő gépezetet. hol éltek korábban és tulajdonképpen ki teremtette az egész világot. Ők pontosan tudták. Mivel tényeket nem találtak.

hogy keletkezésük és fejlődésük a véletlen műve volt. amit egy fiatalembertől hallottam. hogy feltételezhetően minden faj a másikból fejlődött ki. Természetesen néhányan felemelték hangjukat e tanítás ellen és rámutattak arra. különös. hogy ez tulajdonképpen nem lehetséges. hiszen összes vitapartnere meg volt győződve arról. különösen érdekelt egy ellenvetés. s amelyik erősebb volt. mert a fajok nem kereszteződhettek egymás között. mint a lehetőségek egy morzsáját. Ezeket persze letorkolták. 339 . Ha nem láttam volna a kísérletet elejétől fogva. Kimondottan kényelmetlen volt hallgatni. A „lázadó” száját gyorsan be akarták fogni. és ők maguk is szerencsés véletlenek sorozata által váltak az egyetlen intelligens lénnyé. így csak mosolyogni tudok azon.Végtelen viták után kialakult az a nézet. Ennyi. talán ezt az abszurd ötletet. és felhívták a figyelmüket arra. hogy lefolyása csak az „egyikből a másik” alapon volt lehetséges. hogy állatkertjükben olyan soká tartott az evolúció. hogy a történelem folyamán csak egyetlen faj fejlődött intelligenssé. hogy a fajok a hosszú idő alatt egymásból fejlődtek tovább. az érvényesült és túlélte a másikat. részben génmanipuláció során létrejött kupola alatti intelligencia arra a következtetésre jut. Azt mondta. Mivel engem még soha nem foglalkoztattak ilyen gondolatok. amit az emberkék ott lenn beszélnek. hogy fajuk a teremtés koronája. Hiszen ezt mindig újra megfigyelik és nap mint nap megállapítják. De én szem. elfogadtam volna. Különvéleménynek nincs helye. s a többi életforma még mindig „színvonal alatt” nyüzsög körülöttük.és fültanúja voltam minden idők legcsodálatosabb kísérletének. ahogy a részben kémiai úton.

de ennek ellenére megértem. a génmanipulációtól meg a szemük is könnyezett. * 340 . derék tudósokat. Végül megtudták. hogy a vita befejeződött. nem lehetséges-e. Ha én is. Kereken megtagadják alkotóikat. kissé sajnálom is a szegény. hogy a történet happy enddel végződik. Végül is hatalmas fáradsággal keverték ki az őskoktélt. hogy „onnan kívülről” működött közre néhány nagy koponya. hogy rábeszéljem a főnököt: vessen véget a kísérletnek. hogy ki kicsoda és mennyit tart magáról. minden képességemet latba vetném. hogy a kísérlethez saját testükből szakították ki a sejteket. mint puszta feltételezést. Valaki megkérdezte. nem is beszélve arról.Az egyik pillanatban nyugtalanító tumultus keletkezett. akik éjjel-nappal körüljárták a kísérleti kupolát s minden fáradozásuk ellenére mégis rászedték éket. sőt. Hogy egy kísérlet eredménye ilyen arrogáns legyen! Én csak kívülálló megfigyelő vagyok. mint a riporterek általában. hálátlanok és fenn hordják az orrukat. tudnám. Ezt a gondolatot. És most teremtményeik erről az egészről semmit sem akarnak tudni. majd úgy tűnt. mereven elutasították. kedves vendéglátóimat. Ellenkezőleg.

amely tréfásnak tűnik. A fúrók kilométeres mélységben behatoltak a tenger talajába is.” Ezalatt az igen hosszú idő alatt VALAMINEK történnie kellett a Földön. hogy a rejtett rétegekből tájékozódjanak a Föld korai történetéről és az élet keletkezésének „sorrendjéről”. James Andrews nem tud megoldást arra a rejtélyre. nem tarthatta 341 . amelyen állunk Következtetések Ez csak egy példázat. A hawaii egyetem oceanográfusai Ausztrália. Új-Zéland és Új-Guinea partjainál olyan kövületeket találtak. miért lépett fel a Föld történetében egy 15 millió éves „menopauza. amelyek ugyancsak 45 millió évnél idősebbek vagy 30 millió évnél fiatalabbak. vagy 30 millió évnél fiatalabbak. Az Ausztrália partjainál nemrégen végzett fúrásokból megállapították.A pont. mert öntudatosan visszautasítjuk a „bábáskodásukat”? Meg tudják-e szakítani egy napon teremtőink a „Föld-kísérletet” is? A mi kutatóink is mélyen beleástak a földbe. mint az üvegkupola alatti teremtmények? Minket nem így teremtettek? Figyelünk időnként a mi teremtőinkre? Vajon ők is mérgelődnek arroganciánk és vakságunk miatt? Neheztelnek-e ránk azért. A GLOMAR CHALLENGER kutatóhajó expedíciójának vezetője. Vajon mi is hasonlóan viselkedünk. hogy a felszínre hozott üledékek vagy 45 millió évnél idősebbek. de benne rejlenek az empirikus ismeretek alkotórészei.

vissza ennyi ideig a lélegzetét. aki egyszer csak két lábra állt és megismerkedett a tűzzel is. amelyet teli torokból kiáltottak ki a most már valóban legrégibb embernek. Az etiópiai Afarkörzetben ásta ki dr. de nem lelték. aztán ismét valami majomkoponyára bukkantak. Johanson amerikai régészantropológus egy emberszerű ős csontjait. Ősünk életkorát a tudósok még néhány évvel ezelőtt is kereken 1. A következő koponyaaukciónál még magasabbra tartották az évek számát. akiknek feltehetően nagy agytérfogatára még nem derült fény. amely nagy riadalmat okozott. Vagy: becsülniük kellett. hogy utódokat vagy egy mellékágat hagyott volna maga után? E prototípus fejlődéséről ezek után több szó nem is esett. A homo erectustól a kis Lucyig A neandervölgyit kipipálták. Közben aztán vissza kellett menniük még egy millió évvel. majd hangyaszorgalommal keresték tovább az „előembert”. A 342 . Őt is homo erectusnak könyvelték el. Talán a földrétegek elemzése során magyarázatot találnak erre a kérdésre. hogy valóban kihaltak a neandervölgyi típusú emberek. kutatták. De hogy is van ez? A neandervölgyi ember 50 000 évvel ezelőtt kihalt. aki a negyedkor pleisztocén szakaszában élő ősatyánk lehetett. amelyet 2. Átmenetileg a homo erectus (erectus=felegyenesedett) játszotta az ős főszerepét. holott én nem tudom elhinni. mert 1975-ben egy üde koponyát találtak.5 millió évesre becsültek.5 millió évben határozták meg. egy csontvázat. King angol anatómus a neandervölgyi teremtményt az emberi fajra jellemző testi jegyek alapján emberként határozta meg. . Düsseldorf és Wuppertal között. anélkül. Donald C. Johann Karl Fuhlrott tanár 1856-ban a Neandervölgyben. mert ismerek még néhány jégkorszaki szakit. . az ősét. Csak keresték. pontosabban csontváztöredéket talált.

hogy ezek a csontok most már egyértelműen a legrégebbi ősünktől származnak.csontváz mintegy negyven százaléka maradt fönn viszonylag épségben.5 millió éve történhetett. akit amerikai kollegájához képest kevésbé költőien. a homo erectusok pedig az australopithecusoktól. így a nemét is megállapíthatták: nő volt. aki 22 éves kora körül halhatott meg. s mert megtalálásakor éppen a Lucy in the Sky című Beatles-slágert hallgatták. Leakey igazgató azt mondta: A korábbi vélemény szerint a homo sapiens a neandervölgyitől származott. ám igazság szerint csak különféle majomfajtákról van szó. És a mókás kedvtelésnek még mindig nincs vége! Új koponyák. Még a hibátlan Encyclopaedia Britannica is elragadtatja magát ezzel a meghatározással: 343 . Dr. akiknek fejlődési vonala a homo sapienshez vezet. az idevágó szakirodalom biztos tényekként tálalja a homo sapiensről szóló feltételezéseket. Lucynak kereszteltek el az ifjú hölgyet.5 millió évvel ezelőtt hunyt el. Úgy tanítják. s ez 3. új kormeghatározások. 4 millió évvel ezelőtt. Ez tévedés. L. Semmi pontosat nem tudnak Bár nem tudnak semmi pontosat. hogy már kétmillió éve Kelet-Afrikában megjelentek azok a lények. És valaki mindig bebeszéli nekünk. egyszerűen ER-1470 névvel illetett. Még alig ragasztották rá a 3. A primitív australopithecusok már valódi homó-k formájában létezhettek a késői pliocénben. a nairobi Paleontológiai Múzeum és Kutatóközpont igazgatója egy még régebbi koponyát talált. és az australopithecusok kortársai voltak.5 millió év feliratú címkét Lucy koponyájára. új csontok. A koponya valamikori tulajdonosa több mint 3. amikor Leakey úr.

Nem lehetne ez a mitikus ábrázolás érdekes tanulmány egy genetikus számára? „Az evolúció tényével kapcsolatban a legkisebb kétség sem merülhet fel.” Louis Navia. a New York Institute of 344 .„Istenek” dolgoznak az „életfán”.

akik tényként beszélnek az evolúcióról. inert más fajokhoz képest jobban be tudott illeszkedni.” Ez még elméletnek sem nevezhető. A majmokon kívül sok állatfaj élt és él csoportokban. És.” Ilyen kevés effektív tudással le lehet vezetni egy majomtörzs fejlődéséből az intelligencia keletkezését? Azt olvasom: „Az előemberek csoportokban éltek. a beilleszkedési motiváció nem más. s ebben a vonatkozásban csak spekulációkra támaszkodhatunk. egyszerűen bolondság. Több 345 .” — Mibe tudott jobban beilleszkedni a homo sapiens? Mivel a paleontológusok lényegében a majomtól való származás mellett kardoskodnak. hogy a tudományos hipotézisek tényekké válásához először minden lehetséges és idevágó információt analizálni kell. mert ahhoz minden geológiai maradványt fel kellene kutatni. mint egy jókora luftballon. és az eltérő véleményeket miszticizmus! vagy áltudomány! felkiáltással rögtön elvetik.Technology professzora ezzel szemben más véleményen van: „Vannak tudósok. miért nem tették ugyanezt a főemlősök. csimpánzok vagy orangutánok? Hozzájuk vajon nem „illett” a dolog? Az evolúció törvénye szerint a furcsa állatféléknek egy idő után „kényszeűen” intelligenssé kellett válniuk. s ez már a társadalmi szerkezet első jegyét mutatja. ha már szőrös őseink beilleszkedtek. Maga Darwin is beismerte. „Az ember azért vált intelligenssé. de ettől még nem lettek intelligensek. Az evolúciót azonban nem lehet egy kiválasztott (és: ki által kiválasztott?) fajra erőltetni. a gorillák. és az evolúció minden lépcsőfokát alaposabban meg kellene vizsgálni. Talán nincsenek tisztában azzal. hogy lehetetlen összeszedni minden információt az evolúcióról. hogy a geológiai leletek gyakran hiányosak. Többen alighanem megfeledkeznek arról.

amely a homo sapienshez vezetett. könnyebben és jobban akartak táplálkozni. mint a főemlősök. Vajon miért nem követte a többi majomfajta ezt az okos elhatározást? Nem féltek annyira a vadállatoktól? Vagy kevésbé voltak éhesek? A főemlősök vonalán. Az ember nem volt szőrös. hogy eleget tegyen az evolúció tanának. Lehetőségeik ellenére vajon miért nem váltak intelligenssé a skorpiók és a svábbogarak? „Az embernek azért nincs bundája. a csibész! Ezt aztán jól kitalálták! Mintha egy majomfajta sejthette volna. mint gyümölcsöt szedni a fáról. hogy egyszerre emberré fejlődik. éppen ezért öltötte magára mások bundáját.” Nagyon vidám dolog.” Ejnye. Igen. A majomősök társadalmi viselkedése teljesen alulfejlett volt. vajon miért „könnyebb” elejteni egy gazellát vagy elcsípni egy szalamandrát. hogy más fajok szőrméjébe öltözhet”. ezek a fajok még jobban „beilleszkedhettek” volna. ezért lemászott a fáról. divat volt a húsevés. ezáltal intelligensebbek lettek. ha fázik a kezem?! „Az előember klímaváltozás miatt jött le a fáról. A majmok utánzási képessége közmondásos.életforma összehasonlíthatatlanul régebbi. „Az erősebb állatoktól való félelem és a kevés táplálék miatt kellett az előembernek két lábra állnia. Nem teljesen világos előttem. mert rájött. a húsevés különböztette meg a mi majmainkat a többi majomfajtától. Ha ezt a hosszú időszakot ilyen derekasan átvészelték. továbbra is a fákon ugrándoztak és ott is laktak. akik ugyanabban a klímában éltek. amikor azt mondja: miért nem húzok kesztyűt. Nem azért lett szőrtelen. míg a kollégái. mint a jóval később startoló homo sapiens. Éppen fordítva van a dolog. mert szőrmékbe öltözött! Teljesen igaza van édesanyámnak. A skorpiók és a svábbogarak 500 millió éve már bizonyíthatóan éltek. vagy felmarkolni a lehullott termést? Másodszor 346 .

akik soha nem esznek húst. akik sültekkel táplálkoznak. . nem. színtesteik felhasználásával előállítják a klorofillt. Honnan „sejti” a sejt. hogy a húsevés fejlesztette ki és konzerválta az intelligenciát.táplálkozásfiziológiailag is dőre és túlhaladott nézet. . Honnan — pardon — „tudják” az aminosavak. S rá kell jönnünk. . hogy neki energiára van szüksége? Mert a sejtek élni és szaporodni akarnak. amelyekben ütött a mi „születésünk órája”. Egyébként: például a vadmacskák és a ragadozó halak évmilliókon át csak hússal táplálkoztak. Mert. 347 . mert Túldimenzionált abszurdumhoz vezetnek azok a kijelentések. Intelligensek lettek tőle? Nem. mert. amelyek szerint az élőlények érzékszervei vagy képességei azért fejlődtek ki. különösen Indiában ismertem meg ilyeneket. amelyek idősebbek az évmillióknál. Vegyük csak ezeket és száz más motivációt ugyanebből a kincseskamrából. Vannak igen bölcs tudósok. hogy megalapozzuk az evolúciós tant. . mert. hogy egy sejt kohéziót kölcsönöz nekik? Mert a sejt energiát igényel. Mert az aminosavakat védőburok veszi körül. mert használták őket. előállítja a klorofillt. mert. kifejlesztenek benne egy sejtet. amikor egy feltételezett lehetőséget a valós tényből vezetnek le. hogy planétánkon már nyüzsögniük kellene az intelligens életformáknak. A mert szócskával oksági összefüggést állítanak fel. Mert. és ismerek sokat kortársaim közül.

Okozat — ok nélkül? Ezek mind a genetikai kód kémiai változásai voltak. amelyek valamit óhajtanak. hogy egykoron lehetőségük lett volna óhajtani vagy parancsolni. mert egy frissen keletkezett élőlénynek új információra van szüksége? Ahhoz. az az evolúció teoretikusainak bibliája szerint sokmilliárdos véletlenek segítségével az evolúció során nonstop történik. Kívánság csak az agyból származhat. és az agyak. Azért. mutáció szükséges. mert minden okozatnak van oka. hogy valami végbemenjen. milyen nehéz dolog egyetlen nukleotidot is kicserélni. Ha elfogadjuk a sok mert-et. amikor kerek perec kijelentem: a legprimitívebb élőlényeknek — az egysejtűekre vagy az első többsejtűekre gondolok — nincs agyuk és nem is volt. hogy valami genetikailag megváltozzon. hogy léteznek spontán mutációk is. amelyek ionizáló sugárzás vagy specifikus kemikáliák a sejtmagba történő behatolása esetén is megvalósulhatnak. Ami tökéletesen felszerelt tudósainknak százezernyi kísérletből egyszer sikerült. 348 . még sokáig nem lesznek abban a helyzetben. De: a mutációhoz nem elegendő egyetlen nukleotid vagy bázissorend kicserélésének óhaja. mert valamire szükségük van. laikusként is legalább sejthetjük. hogy megváltozzon a DNS programja. Mivel mindnyájan részt vettünk a genetikai kódok eredményes manipulációjáról szóló beszámolón. Ezzel megdől az a feltételezés. hogy egyetlen nukleotid más helyre kerüljön a DNS-ben. hogy ezt véghez is vigyék. Az agy nélküli élőlények nem azért változnak át. el kell fogadnunk azt is. Említettem. hogy az okot egy parancs jelenti. Már hallom az ellenvéleményeket.

Miközben az evolúció tanának tudósai számításba vették a nem létező okot. mint a genetikai kód. az aggyal rendelkező. Könnyű kijelenteni. ezért a sejtmagban sem tudtak változásokat előidézni. intelligens élőlények változást kívánó óhaja érthető — de még mindig nem magyarázható.A tankönyvekben evidens a sok mert következetlensége. vagy ahogy az ismeretlen VALAKIT nevezni szokták. és a következő nemzedék máris el volt látva a húsevéshez szükséges mintaszerű rágószervekkel? 349 . ezért erős fogakat fejleszt ki (használ). Mert ez a hajmeresztő logika nem kevesebbet követel. hókuszpókusz. A mertek logikus következménye az lenne. Legyenek szívesek. ami segítségével közölték DNS-molekulájuk génjeivel: a következő generációtól kezdve erős fogakra van szükségünk?! A DNS megkezdte az átstruktúrálódást. Az agy nélküli élőlényekkel ellentétben. világosítsanak fel. hogyan kerül a védelem iránti óhaj a nukleotidoktól a sejtekbe. Hadd említsek néhány példát: Mert egy apró csúszómászónak védelemre van szüksége. s hogyan valósul meg a kívánság? Nem valamilyen átcsoportosításról van szó. nehéz megtenni. ha azon a helyen. aki aktivizálja az óhajtásokat és intézkedik. ahol az ok és okozat törvénye áll. amely a célnak megfelelően működik? Mert az előember hirtelen húst kíván. hogy ezáltal a puha testű állatka páncélt fejleszthessen ki maga köré. elkerülték a legfontosabbat: a végrehajtó szervet — a teremtőt — az isteneket. kifejleszt (használ) egy védőpáncélt. hogy azok teljesüljenek is. a bázissorend megváltoztatását. Vajon rendelkeztek az előemberek olyan parapszichológiai vagy más transzcendens képességgel. mindegyik mert után egy ismeretlen VALAKI állna. Agy nélküli élőlények nem tudták érvényesíteni VALAMI UTÁNI óhajukat.

amikor már megértették a genetikai információk bonyolultságát. milyen rettenetesen nehéz pozitív mutációt létrehozni a sejtben. Éppen eme előzmények után még mindig az az értelmetlenség uralkodik. hogy minden irányban körülnézhessen. s az ezeket magában foglaló kromoszómák jellegzetességeit. A sokkal kevésbé fejlett teremtmények. a DNSmolekulákban elhelyezkedő gének. mert a valamikori élőlényeknek szükségük volt rá. Talán a legszorgosabb lektűrből megtudhatnánk valami lényegeset Sehol sem történik utalás arra. amikor már célzott mutációkkal foglalkoznak. hogy a mutációk óhajtás szerint. mint például a rovarok. Az ember számára — véletlenül? — túlságosan nagy agyról gondoskodott. Éppen 1977-ben. hogy a „természet” csodálatos módon gondoskodik a szükségleteinkről. amikor az ember végre tudja. véletlen beavatkozásai ellenére. éppen most. amit nagyon sajnálok. amely szerint az évezredeken át zajló evolúció magától bonyolódott: amit az élőlények szükségesnek tartottak. a fölöslegeset pedig elvetették. amelyre egyáltalán nincs szüksége. spontán történtek meg generációról generációra. Tudomásom szerint 350 . Csúcspordukció a szerencsétlen szem. azt megőrizték. a DNS-be való állandó. hogy az első majom-Ádám szoptatta volna a bébijét. Olvasom. amellyel ki tudja tolni a szemeit. Aztán ez a bámulatra méltó természet eléggé szánalmasan csődöt mondott. Nem kevésbé látszik értelmetlennek az a permanens kijelentés sem. a csúcsprodukciónál mindezek hiányoznak. nagy látószögű szemet kaptak — a csigának még olyan „szerkezete” is van. Az embernél. amely csak egyenesen előre tud nézni.És éppen ma. Csődöt mondott tehát az állítólagos pozitív eredménnyel járó.

hogy a mert-ek végre lekerüljenek állványzatuk átlátszó emeleteiről. megértést és békességet óhajt. ebbe néhány spekuláció is kiválóan beleillett. Ezentúl aztán tekintélyes tudósok is tovább építkeztek ezen az alapon. aki minél több szeretetet. amelyre építeni lehet. hogy abnormális véletleneket ne vegyen számításba egy tan esetén. hogy van végre egy gondolati modell. Darwin teóriajavaslata úgyszólván a senki földjén született. Nyilvánvalóan a lehetetlen is. ha nem akarjuk véglegesen száműzni a gondolatokat. A majom-Ádám az evolúció tévedése? Nem neki kellett volna a gyermeket nemzeni és szoptatni? Azért csökevényesedtek el a mellei az évmilliók folyamán. végső soron talán megvilágosodik előtte a valószínűtlenség. Sőt. amelyre egy tant építettek fel.állandóan Éva nyújtotta mellét a picinek. s mivel hírneves személyiségek voltak. Mert ezekre mind sürgősen szüksége lenne. mert nem volt rájuk szüksége? Különben miért maradt volna meg Ádám mellkasán a csökevényes mellbimbó-páros? Az ember ősidők óta vágyik az élvezetekre. és ebben a szinte végtelen időszakban minden megtörténhetett. így mindenki örült. A természet e téren bosszantóan cserbenhagyta az embert. . Szükség lenne egy valóban termékeny vitára. akik hajtották az imamalmokat: milyen pompás teóriánk van! Ide mindazzal. annak bizony elégedettnek kell lennie vele. Itt egyértelműen csődöt mond az ok. az intelligens embert. gyorsan követökre találtak. hiszen saját teste is 50 billió sejtbál jött létre. Nem csupán egy tarthatatlan teória érdekében lenne szükség arra. hogy a bizonyítékok minden hézagát utalásokkal töltötték ki. ami még belepasszol! 351 . . Az evolúciónak évmilliárdok álltak rendelkezésére. Hogyan tudott a Darwin által evolúciós teróriának nevezett származási elképzelés evolúciós tanná előlépni? Logikusnak látszik. Aki kész arra. De ha jól belegondol.

nem tűri el a természetfölöttit sem és természetesen nem ad teret annak a megmagyarázhatatlan hatalomnak. egyetlen szóval sem mondtam semmi rosszat 352 . Bizony. természetesen nincs helye a teremtés fogalmának.Ebben a hatalmas. A másként gondolkodók „megsemmisítésére” kínálkozik még egy jó módszer: hasonlítsuk össze a tudós gondolkodást a hitszegők érveivel és tegyük nevetségessé őket. az élet keresztül-kasul materiális dolog. akit Istennek neveznek. ma ugyanilyen recept szerint hisznek az ideológiákban és kitalálóikban. Ezekkel a fékekkel ma is működnek ideológiák. ki kell tartani amellett. Ki szállna ringbe egy Nobel-díjassal? Akik a dinamitot a zsebükben hordják. rajongásra kész közösségben egyetlen tudós sem merte kritikára nyitni a száját. sőt a világnézeté is. Soha. hanem őrületesen valószínűtlen véletlenek játékának köszönhető. filozófia. bármely pillanatban felrobbanthatják. akkor ez a vélemény a dialektikus materializmus tükörképe. A természettudomány bázisa a darwinizmus. Hívők mindig voltak és vannak. Dialektikus materializmus kontra földönkívüliek Az élet kémia. ahol mindig az erősebb győz. amelyben a világ minden jelenségét és a létezés összetevőit mint anyagból vagy anyagokból keletkező dolgokként kell felfogni. akár gazdasági. Valamikor az egyházi intézmények blokkolták a haladó ismereteket. Nem tudtam felfogni. hogy első könyvemet miért tekintették a kommunista országokban antimarxista írásnak. Egy teljesen materialista teóriában. s a tanszékek atomjaikra hullhatnak. hogy a kémiai és a biológiai fejlődés — evolúció — nem terv szerint zajlott le. Ha ideológiai vonalra tesszük át a dolgot. akár politikai világnézetről legyen sz6. Korábban a vallásban és alapítóiban hittek. a kémia anyag.

akkor intellektuális vagy morális alapon hogyan tehetnénk ellenvetést? Ha ugyanilyen módszereket használunk. Az emberiség őstörténetével kapcsolatos meggyőződésem felbátorít arra. ezáltal meggyorsítjuk szuperemberré való fejlődésünk folyamatát. hogy ezeket nem lehet elvetni. illetve Isten maga is a gyakorlatban alkalmazta ezeket a módszereket. miszerint nem minden van úgy. Egy megtervezett teremtés csak valakik szándéka szerint történhetett. Ennek értelmében „jó” tett az. . akiket a legrégebbi hagyományok ISTENEK-nek neveztek. Mivel egy totális vákuumból sem növény. sem állat. mert jók a „gyümölcsei”. A természet.oszlopszentjükről. Ilyen elvek szerint az alacsonyabb rendű fajok vagy egyedek kiirtása direkt jót tesz az egészséges szelekciónak. sem ember nem keletkezhet. mert reális eredményhez reális ok kell. amikor az evolúciós teóriával kezdtem foglalkozni: a dialektikus materializmusban tilos mindenféle földönkívüli közreműködés! A természetfölötti. akik arra a meggyőződésre jutottak. sőt „kiradírozzuk őket” (Ausradieren!). Az ok csak akkor világosodott meg előttem. ha bizonyos alacsonyabb rendű egyedeket és fajokat hagyunk kihalni. olyan ismeretekkel 353 . felfoghatatlan dolgok veszélyesek. A „fejlett” kapitalista világ a politikai darwinizmus elvei alapján átfordul a kommunizmusba. hogy a természetes kiválasztódás megköveteli a létért való küzdelmet. az ember elvesztheti mindenhatóságának nimbuszát és központi helyzetének jelentősége is meginoghat. s beismerik. ahogy tanítják és ahogy tanultuk. hogy a darwini tanítás továbbfejlesztésének „jónak” kell lennie. . Wilder-Smith professzor így látja ezt a helyzetet: Azok az emberek. Karl Marxról. ezért megmaradnak a földönkívüliek. azt mondják. ez a fordulat is egyfajta „evolúció”-ra mutat. hogy megkockáztassam azt az állítást.

rendelkező intelligenciák közreműködésével. akiknek tudása sokkal. Én csak egy dolgot tartok bizonyosnak: Az emberiség nem véletlenek útján és nem magától jött létre! 354 . de sokkal fejlettebb volt a miénkénél. ha folytatja a kutatásokat. ha az elképzelhetetlent is behelyeznénk világképünkbe. hogy ezt a szintet a nagyon távoli jövőben az emberiség is elérheti. Kétségtelen. De végre közelebb kerülhetnénk a kitűzött célhoz.

hogy neves kollégáik évek óta ugyanazon a földön húzták a barázdát. Védőbeszéd a jövő érdekében Tisztelt Bíróság! Hölgyeim és Uraim! A sok támadás ellenére. hogy hány nagyra becsült. nem csatlakoznak a vádlókhoz. Lehet. Ezért is jelentem ki a tisztelt bíróság füle hallatára. Kuncogó megelégedettséggel vettem tudomásul. s felkeltette az érdeklődését. vajon az isten-asztronauták elméletének ellenségei miért éppen engem támadnak? Pedig tudják. amely az újságok hasábjain és egyéb irományokban ért. Tisztelt bíróság. milyen megalapozott lehet az a teória. Világos számomra.6. ha egyesek arra vetemednek. Talán éppen az általam keltett zűrzavar tette gyanakvóvá a bíróságot. megőriztem humorérzékemet. 355 . . hogy a vitában az én érveim bőségszarujából merítenek? A kemény játszmák során is megőriztem fair mivoltomat. sőt tudományos publicista nem restellte azt. amelyben részben vagy egészben elfogadták teóriámat. hogy én — hála indiciumaimnak! — golyóálló mellényt viselek. így átveszem a vádlott szerepét és megpróbálom hihetően eljátszani azt. hogy saját könyvének sikerét úgyszólván az én nyomdokvizemen arassa le. A tisztelt bíróságra hagyom ama kérdés megválaszolását. különben valószínűleg az agyonhallgatás sokat gyakorolt módszere érvényesült volna velem szemben. amelyet én már megműveltem. hogy azok a publikációk. .

hogy az említett gazdag bizonyítékok sorát bármikor újabbak tucatjával vagyok képes kiegészíteni. nem csupán kijelentem. Hála a biológusokkal. jegyzőkönyvezzék ellenfeleim ennek megfelelő kívánságait! Azt is mondják. Sajnálnám az olyan fennen hordott orrokat! Tisztelt bíróság. a legjobb úton vagyunk hozzá. nincsenek olyan mitológiai hagyományok. illetve az emberi intelligencia kialakulása is véletlenek láncolatának minősíthető. Az ellenfélnek nem szabad vitatnia a biokémiai és fizikai kutatások eredményeit egészen addig. hogy én tovább bírom szusszal? Diákkoromban is szánalmas eredményeket mutattam fel rövidtávon. Ellenérvem egy illetékes szaktudóstól kapott információból származik: a csillagközi űrutazás megvalósítható. amelyekből kényszerűen le lehetne vonni azt a következtetést. Kérem. fizikusokkal és matematikusokkal folytatott számtalan beszélgetésnek és mindenekelőtt a kiváló szakértők útmutatásainak.hogy alvajáróként már sejtik. hogy planétánkat földönkívüliek látogatták volna meg. hogy az országszerte elterjesztett tantétel egyszerűen hamis. Azt mondják nekem. de be is tudom bizonyítani. amíg a tiszta tudomány általa fényesre pucolt parkettjén orra nem esik. hogy az élet megjelenése. milyen bizonyítékokat követelnek még tőlem? Talán egy űrhajós múmiájával kellett volna a terembe lépnem? Vagy le kellett volna tennem az asztalra 356 . a földönkívüliek soha nem tudtak meglátogatni bennünket. Kérem a következő menet kezdetét jelző gongot! Többen a szememre vetik: mert a csillagközi utazás nem lehetséges. ám hosszú távon majdnem verhetetlen voltam. Dokumentált bizonyítékok egész sorával tudom visszautasítani ezt a meggondolatlan kijelentést — a tisztelt bíróság elnézését kérem a megfogalmazásért — ugyanakkor megerősítem.

hogy a valójában benépesedett földrészek is egy nagy vízen úsznak: a földfelület 70. Könnyebb sötét éjszaka egy tűt megtalálni a szénakazalban. A felület egyre kisebb lesz.8 millió négyzetkilométer. 357 . az óhajtott „objektív” bizonyíték pont az 1 százaléknyi. az Urál. vagy egy lankás domboldal mélyén pihen valahol a világon. mint a földönkívüliek ittjártának nyomát egy tetszőleges X-helyen felhajtani.és Déli-sarkot. s ebből a területből mindeddig csupán 1 százalékon folytattak régészeti feltárásokat! Ezek után kérdezem a tisztelt bíróságot. Ne felejtsük el. mint a homok.egy valamikor lezuhant úreszköz darabjait? Vagy hoztam volna elő egy spirituszba tett földövkívülit? Cipeljek be egy információkkal teli időkapszulát és hallgassuk a ketyegését? Az ellenfélnek nyitottabbá kellene válni egy kicsit. A földfelület nem jelent egyúttal lakott területet! Kihúzhatjuk az Északi. Mindenképpen abszurdnak tűnik számomra. a Sziklás-hegység és Alaszka hegyvidéke többnyire lakhatatlanok voltak és napjainkban is azok. hogy az „istenek” hagyatékát. Elvethetjük az áthatolhatatlan dzsungelek vidékét Közép. elvárható. És ki lakik a vízben? A kék bolygónak tehát csupán 20 százaléka lakott.és kősivatagokban. hogy egyesek elvárják. Az Alpok. Hol kellene az objektív bizonyítékot keresni? Planétánk földfelülete 148. és a rideg sivatagokat is. Indiában és Afrikában. régészetileg felkutatott területen bukkanjon fel. hogy a párás dzsungelben vár a felfedezésre.és DélAmerikában. A lakható terület zsugorodik. valami bizonyítékot követeljenek tőlem? Emellett a bizonyíték mindenütt heverhet! Igen. .8 százaléka óceán. . lehet. hogy eltűnődjön rajta. a sarki jégben ugyanúgy megtalálható.

mit várhatnak el teremtményeiktől. Ha lekapcsoljuk az emberi mindenhatóság szent fényének lámpáit és bátorságot veszünk ahhoz. akik sokkal okosabbak voltak. hogy tulajdonképpen egy előrelátóan hátrahagyott bizonyíték napvilágra kerülése lenne esedékes! A földön-kívüliek „saját képmásukra” alakították ki az embert. világos volt számukra. hogy nyugodtan elmondhatjuk Muhammad Alival: mi vagyunk a legnagyobbak! Tisztelt bíróság! Könyörgök. ha egy napon napvilágra kerülne. amely tevékenységükről és terveikről felvilágosítást nyújthat. amelyben néhány műszaki rajzot is elhelyeztek? Miért is ne? Engem egy ilyenfajta bizonyíték. Hol helyezhettek el hát egy ilyen bizonyítékot? Időkapszulát keressünk? Kérem a tisztelt bíróságot. egy bizonyítékot. Sajnos. egyáltalán nem lepne meg. a véletlenül hátrahagyott és véletlenül megtalált maradványok nem egyenlők azzal a fantommal. ha az emberi „intelligencia” teremtői a történelem előtti időkben valahol elhelyeztek volna egy „búcsúajándékot”. hanem valódi lehetőségről van szó. mint mi vagyunk ma. a mi neveltetésünk olyan. És mert az alma nem esik messze a fájától. Logikus lenne. hogy hosszabb-rövidebb idő elteltével az ember elkezd játszadozni a technikával. hogyan képzeli a dolgot? Szívesen látna egy mikrofilmekkel és magnószalagokkal teli időkapszulát. így tudták. kérdezze meg az ellenfelet. s e játék végcélja az űrutazás lesz. higgyenek nekem: nem mi vagyunk azok! 358 . hogy elismerjük.Nem. évezredekkel ezelőtt akadtak olyanok. akkor már nem utópiáról. . amelyet én üldözök! Szívesen hozzáteszem. . Egy történelem előtti értékmegőrző a jövendő generációk számára.

Ismerték az áradások hatalmát és a földrengések megsemmisítő erejét is. a tojást már régen megtalálták volna. . mintha a bizonyíték kutatása egyenlő lenne egy elrejtett húsvéti tojás keresésével. Túlságosan szem előtt van. hogy a természeti katasztrófák és a háborúk templomok és szentélyek sorát az évezredeken át megsemmisíthetik. Hol lehet tehát az értékmegőrző hely? Egy templomban? Egy piramisban? Mélyen egy régi szent vagy pátriárka sírboltjában? Vagy éppen Manhattan drága földjében. Egy jól látható hegycsúcson? Nem igazán jó hely. Amit a földönkívüliek elhelyeztek. A földönkívüliek belekalkulálták a dologba saját történeti fejlődésük lépcsőfokait. hogy sejtelmük lett volna arról. ha ez ennyire egyszerű lenne. 359 . Az ellenpárt úgy tesz.Hol lehet — kérdezik — egy szándékosan elhelyezett bizonyítékra rátalálni? Én is pont ezt kérdezem magamtól. Hol van tehát a bizonyíték. amelyet biztonságba akartak helyezni? Talán egy barlangban rejtették el? Akkor még most is ott van és nem tudunk róla. akik majd rátalálnak. akik már kapcsolatot találtak genetikai létrehozóikkal. ahova akkoriban még hiába mentek? A földönkívüliek nem tegnap jöttek ide! Ismert dolog volt számukra. s bizonyára már nemzedékekkel ezelőtt letarolták. hanem használatra szánták. amit a fifikás szülők egy bokorba dugtak. Biztosítom a tisztelt bíróságot. általuk elérni kívánt jövőre. A hátrahagyott dolgokat tartósan csomagolták. s a prehisztorikus széfet azon utódaik számára hagyták hátra. a tartalom a későbbi generációknak szólt: azok. milyen értékes felfedezést tehettek volna. . átalakították anélkül. bár nem rövid időn belül. azt nem múzeumba. az üzenetből már rá fognak ismerni egy még távolabbi.

például az L-5 librációs pontban. időközben megbízható bizonyítást nyert. A termékeny nyugtalanságot állandósítani fogom. ezért rejtették el az információkat a régi vallások szájhagyományaiban. pl. Valamikor meg kellene találni a földönkívüli látogatókról szóló ténybeli bizonyítékokat. Kozmikus húsvéti tojás? A földönkívüli „húsvéti tojást” egy kiszámítható. Egy ilyen pont lehet az Északi mágneses pólus. hogy megvizsgálják a feltételezett ”sejtéseket”. ez megint csak személyes és tántoríthatatlan meggyőződésem.Itt olyan „rejtekhely”-ről van szó. inkább gúnyolódnak ezeken. Szabadjon az ügyiratokhoz csatolnom. ezért támadásba lendülök a hasonló nyomok bizonyítékaival. 1974) című könyvében. erre képes vagyok. Mindenesetre vegyük szemügyre a matematikai logika alapján számba vehető pontokat — a földfelszín azon helyeit. vagy az Egyenlítő egy darabja. ámde ismeretlen helyen rejtették el Illik ez a viselkedés a magas intelligenciájú földönkívüliekhez? Hogy található meg értékeik megőrzőhelye. 360 . Körülbelül ebben az irányban kereshetők a Földhöz kötött lehetőségek. . Természetesen ellenfeleim nem hajlanak arra. amelynek évezredeken át felfedezetlenül kellett maradnia. . s ezért kell a szikla. Számomra mindenképpen elfogadhatóbb lenne az a feltételezés. amelyek valamilyen okból kitüntetettek. amelyeket spekulatív módon vittem bele a vitába. ezért hagytak nyomokat az ősidők mítoszaiban. hogy a pontok valahol a Naprendszeren belül vannak. ha semmilyen nyom sem vezet hozzá? Ezért. Duncan Lunan Man and the Stars (London. hogy ilyen feltételezéseket már neves tudósok is felsorakoztattak.és barlangrajzok jeleit tanulmányozni. Csak jó idegek. Sok dolog azok közül.

az egyetlen intelligens élőlény hiába nyomoz alkotója után. hogy az embert agyagból formázták meg. majd szájból szájba történő lélegeztetéssel életet leheltek belé? Nadrággomb a Marson! Engedjék meg. Ha a Marson találnának egy nadrággombot. hogy a majmok nagy családjából miért éppen a homo sapiens vált ki és lett intelligens? És az ember.vastag bőr és humorérzék kell ahhoz. hogy az ember létrejötte földönkívüli erők beavatkozásának köszönhető? Egyébként mivel lehetne megmagyarázni. hogy minden támadást „túléljek”. a bolygó egyetlen intelligens lénye a bizonyíték arra. hogy a földönkívüliek beleavatkoztak a földi evolúcióba? A papagáj. hogy volt ott valaki. akkor nem ez a fajta lenne az emberi cselekedetek birtokosa? Manipulációs beavatkozások nélkül a majmok soha nem lehetnek intelligensek. akad itt a teremben valaki. attól a pillanattól kezdve biztosan állítanák. Lehet. hogy ott egy ruhát viselő lénynek kellett megfordulnia. 361 . amely ismétli beszédünk szavait. aki lehetségesnek tartja. hogy igazat adnak nekem. amely állandóan a szemünk előtt van? Nem az ember maga. Hadd kérdezzem meg. Ha annak idején a génsebész célzott mesterséges mutációjával a majmokat tette volna intelligenssé. belső szervei szintén így „készültek”. nem lehet kérdéses. erre létezésünk a bizonyíték. élő bizonyítéka annak. s legvégül örülni tudjak annak. Aztán a végletekig vitatkoznának azon. hogy a nadrág viselője melyik fajtához tartozott — de maga a tény. hogy átmenetileg emberi. Pedig biztos volt „teremtőnk”. hogy bedobjak egy mellékgondolatot. hogy éppen olyan tárgyi bizonyítékot keresünk. Nem mutat minden arra.

Ha senki más nem hajol le értük — én fölemelem őket! Hadd tegyem hozzá a módszerhez. . És ezek nem a legolcsóbb fajta „gombok”. különösen olyan időpontban. Az ember őstörténete egyetlen nagy. milyen gépezetekkel. aranyból készültek és drágakövek ékesítik őket. akik itt éltek. amikor az első értelmes ember éppen mocorogni kezdett. mit cselekedtek és mivel foglalkoztak.Az egyszerű nadrággomb sok hasonlóra enged következtetni: van egy üzem. „nadrággombokkal” teli bolt. hogy az emberek. Kérem. ahonnan a nadrággomb származott. fém. — vagy felismerhető. népmesékben és vallásokban én gros és én detail — tömegesen és részleteiben — találok: hogy néztek ki az idegenek. akkor levonható a következtetés azon ország gazdasági fejlettségéről. műanyag. ha a gomb anyaga is megállapítható — fa. Összeszedem tehát a „gombokat”. amivel felvarrták valamilyen anyagra — az anyag és a gomb létezése valószínűsíti. . Ellenfeleim — olyan nagyságok támogatásával. hogy géppel vagy manuálisan állították elő. hogy új felfedezések esetén vitathatatlan a hasonló következtetések értéke. hogy az idegenek éppen a mi Földünkre szálltak volna le. tisztelt fővádló úr! Mi köze van a marsi nadrággombnak az én bizonyítékaimhoz? A gomb nem bizonyít semmit? Ezzel vitatkoznom kell. vagy gyár. stb. fegyverekkel és tudással rendelkeztek. amelyeket a mítoszokban. lehetetlen. Én csupán egy tudományos metódust alkalmaztam. 362 . milyen hatalmi eszközöket vetettek be többé vagy kevésbé kíméletlenül. mint Sir Fred Hoyle és Carl Sagan — újra és újra kijelentik. Abban az esetben. A vádiratot megkaptam. akik itt jártak. hogy a lakható planétákat figyelembe véve galaxisunkban. ahol elkészítették — kell lennie cérnának is. nem meztelenül szaladgáltak. milyen módszerekkel kolonizálták bolygónkat.

így rögtön kiugrik ellenfeleim logikájának gyenge pontja: a földönkívüliek nem látogathattak meg már intelligens földlakókat! Csak az „istenek” látogatása óta vált a homo sapiens intelligenssé! Nem akarom ismételni magamat. ha az idegen látogatók ittlétük objektív bizonyítékát hátrahagyták volna — nemcsak nálunk. Ahogy említettem. ahova leszálltak! Nyomatékosan rámutatok arra. Fővádló úr! Ezt a kijelentést nem szükséges jegyzőkönyvbe venni. hogy az emberhez hasonló társaság a más planétákon talált tárgyi bizonyítékokból megtudta.Ennek az érvelésnek részleteiben is ellentmondok. Ahogy mondtam. hogy korábbi levezetéseimet szíveskedjenek az ügyiratokhoz csatolni! Más bolygóról jött társaság A Hoyle és Sagan által feltételezett lakott bolygókra alapozva kijelentem: az első földönkívüli látogató vagy követői vissza fognak térni! Ők nem csupán galaktikus pozíciónkat ismerik. honnan eredt atyáik intelligenciája. akik — hála az időugrásnak — időközben egy sokkal előrehaladottabb technikával rendelkeznek. logikus lenne. hanem minden más planéta emberhez hasonló lakóit is. ha szabad így nevezni őket. s nemcsak számunkra. Ez a logikus feltételezés ugyanúgy érvényes más naprendszerek bolygóira is. egyszer búcsút vettek tőlük. ezért kérem a tisztelt bíróságot. hogy a „mi” földönkívülijeink nemcsak a mi galaktikus pozíciónkat ismerik. Az időben előttünk meglátogatott más intelligens életformákat is megismerték. sokkal inkább azoktól. akik már az előttünk lévő időkben örvendezhettek az idegen látogatóknak. Tehát a leghatározottabban kijelentem. Az újabb látogatások azonban nem annyira az űrhajózás feltalálóitól indulnak ki. ez csupán 363 . amikor az „istenek”. ahol a földönkívüliek a mi meglátogatásunk előtt tevékenykedtek.

mosolyognak. Az istenek saját képmásukra teremtették az embert. Ami nekem logikusnak tűnik. Sok embert tettek már ki pszichológiai sokknak anélkül. hogy a földönkívüliek visszatérnek. Én a lehetőségek keretei között mozgok. Hölgyeim és uraim. tisztelt bíróság! — hogy az „istenek” vagy utódaik újra itt vannak a Naprendszerben. Azt kell mondanom ellenfeleimnek. ezért megpróbálom előkészíteni őket egy nem lehetetlen esemény fogadására. A teóriák továbbfejlesztését csak a diktatúrákban lehet megtiltani. amit lemásoltak nekünk. csupán feltevésről van szó. hogy vagy nem látják teóriám döntő mozzanatát. hogy ellenfeleim ezt a feltételezést teljesen abszurdnak tartják.spekuláció. hogy az emberi gondolkodási kategóriákat alávetem a földönkívüliek akcióinak és reakcióinak. és figyelnek bennünket. Mióta ember nemz. hogy előkészítették volna erre őket. Köszönöm! Tisztelt bíróság! Több szemrehányást tettek nekem amiatt. és ezt a lehetséges szempontot is beleveszem védőbeszédembe. Elképzelhető — ez is hipotézis. még nem emelkedik a bizonyíték rangjára. Több millió földlakó minden bizonnyal sokkot — frászt — kapna egy ilyen világrengető 364 . Mi mindnyájan ama genetikai „modell” értelmében gondolkodunk és cselekszünk. amikor felelősségről beszélek. ha nem bizonyítékról. látom. ahogy ez már közismert. „isteni” gyermekeket hoz létre — az istenek képmásának hordozóját. de vállalom a felelősséget. hogy ön állandóan hangosan és világosan kimondom. Természetesen tudom. Ki akarják próbálni a terhelhetőségüket? Mert én lehetségesnek tartom. s kortársaimmal szemben felelősséget érzek. vagy nem akarják látni. Per definitionem a hipotézisek egy teória vázlatai. A tisztelt bíróság nyugodtan hagyatkozhat arra.

hogy ufókat figyeltek meg. hogy kételkedjem az észlelők jóhiszeműségében. Én elképzelhetőnek tartom a visszatérést. Tisztázni szeretném: én nem jelentettem ki. Semmi okom sincs arra. radarkezelők. kiderült. Még a távolból sem láttam egyetlen repülő csészealjat sem. hogy az ufók földönkívüli eredetűek lennének. Vagy ellenfeleim e tisztes polgárok kijelentéseit is hazugságnak minősítik? Még — és ebben mindenki egyetért — senki sem tudja. akik látták őket és állítják. Nem akarok többet. de kevesebbet sem! Véleményem az ufókról. mint Barry Goldwater és Jimmy Carter. 365 . ezért meg akarok előzni egy adott esetet. s számtalan beszélgetésből. És mert itt is nekem szegezték a kérdést: mi a véleménye az ufókról? — szeretném az elfogultság barikádját áttörni és ismertetni a nagy rejtéllyel kapcsolatos álláspontomat. állítják. nem vagyok ufó-hívő. hogy léteznek! A nagyokosok azt kérdezik: ha léteznek és talán kozmikus eredetűek. hogy az eddig felderítetlen jelenség félelmetes mértékben szaporodik. hogy üdvözölje? Az ufológusok biztosítottak arról. hogy történtek már ufó-landolások. . ahol a rókák kívánnak jó éjszakát egymásnak. csak azok nevében szállok síkra. megbízható tudósok. A téma komoly szakirodalmából. csak éppen olyan helyeken. és olyan férfiak.eseménytőt. ami egy zivataros repülésnél a Kordillerák fölött dugóhúzóba került velem. . mik ezek az ismeretlen repülő tárgyak. akik csészealjakat csak a tálalószekrényben tartanak. Tisztelt bíróság. vajon miért nem szállnak le végre hivatalosan is? Miért nem lép a sajátos égi kocsi parancsnoka a vörös szőnyeggel borított úton az USA elnöke elé. hacsak az nem volt az. amit olyan emberekkel folytattam. Pilóták.

nemzetiségi szókincsre nincsen szükségük. Mózessel szólva (I. vajon az idegenek is elkaphatják-e ezeket? Mielőtt hivatalos leszállást terveznének — kézrázással.és tévéadásokat. amelyben akkor természetesen nem volt semmilyen technikai fogalom. földet érés után nyílegyenesen vitték a karanténba — nem kockáztathatták. A 2986 nyelv közül 6 világnyelv. hogy megértsék a világszerte folyó rádió. s ki tudja. veszélyes betegségek keletkeztek. hogy hosszú időn át megfigyelhessék és „tanulmányozzák” a történelem előtti földlakókat. Ma földgolyónkon 2986 nyelvet beszélnek. Az „istenek” évezredekkel ezelőttre visszanyúló földi tartózkodása óta a bakteriológiai és virológiai körülmények jelentősen megváltoztak a Földön. Hadd emlékeztessem önöket arra. hivatalosan leszállni? A mítoszok tanulmányozásakor feltűnt nekem. Semmi magyarázat nincs arra. s ezeket kell a földönkívülieknek ismerniük ahhoz. hogy az első űrhajósokat. ajándékok kölcsönös cseréjével — tudomást kell szerezniük az ismeretlen betegségekről. hogy egy ismeretlen betegség megfertőzze az emberiséget. akik visszatértek a Holdról. hogyan tudtak az idegenek közel kerülni a síknyelvű Földhöz. testvéri csókkal.5. A nyelvhasználat e területe hosszabb megfigyelési időszakra is elegendő munkát adhat. Új. A kis helyi. 11. Leszállás előtt orvosi 366 . és gondoskodniuk kell azok lehetséges elhárításáról. A látogatást előkészítő földönkívüliek legalább ennyire óvatosak. hogy „akkoriban” hány nyelvet katalogizáltak. Örökre ismeretlen marad.Miért nem akarnak az ufók. Ez a nyelvtudás tette lehetővé. a sajtó kifejezéseit.) igazi bábeli nyelvzavar uralkodik nálunk. ha tényleg földönkívüli eredetűek. hogy az „istenek” mindig tudtak a földiek nyelvén beszélni. Az emberek a mindenkori köznyelvet beszélték.

hogy a földövkívüliek ugyanilyen módszeres stratégiát követnek. és mindegyiket jó előre tisztázniuk kell.vagy hidrogénbomba gondolatával? Kipróbálták már a mérges gázt és a bakteriológiai fegyvereket? Jelenthetnek-e az emberek potenciális veszélyt az „istenek” számára? Pozitív vagy negatív irányban változott meg a tudati állapotuk? Terv szerint ment végbe a mesterséges mutáció? Vagy új. spontán mutációk az emberi agyat bosszúvágyóvá formálták? Milyen a politikai—hatalmi rendszerük? Diktatórikus vagy demokratikus? Milyen vallások dominálnak? Mekkora rizikóval járhat egy leszállás? A kérdések breviáriuma sok oldalt megtölthet. ezt gyakran és a Föld legkülönbözőbb helyein teszik. Ezért akarják tudni a földönkívüliek. már nem tudunk teljesen „természetesen” viselkedni. Kísérteties. mién járőröznek kis repülő eszközeikkel. Tisztelt bíróság. Igaz. Lehetőleg onnan szerzik be az első információkat. A magatartáskutatás modern elmélete szerint hétköznapi környezetben érdemes tanulmányozni a viselkedésformákat. de sokan feltételezik. ami indokolja. Ezt senki sem tudhatja biztosan. hogy már az előkészítésnél mi mindenre kell gondolni. Foglalkoznak az emberek atom. . 367 . fantasztikusan hangozhat. milyen irányban és milyen messzire terjedhet ki tevékenységük.szempontból alaposan megfigyelnek bennünket. volt alkalmam részt venni komoly kutatók vitájában. hogy „valahol a világ végén” kutatást végezzenek. amit elmondtam. akik jövőbeli csillagközi expedíciók tervével foglalkoztak. De kell lennie még egy oknak. Végül is. Az „istenek” utolsó látogatása óta az emberek alaposan megváltoztak. . hogy figyelnek. mi az 6 hasonmásaik vagyunk. Mihelyt hivatalosan lépünk fel valahol és tudjuk. Feltételezhető.

nem fogynak el a sajtóból a nagybetűs szalagcímek: DÄNIKENT LELEPLEZTEK! A SARLATÁN FELSÜLT! DÄNIKEN BARLANGJAI ÜRESEK! Miről is van itt szó? 1972-ben írtam. Öt kilométerre a Tayos-barlangoktól leereszkedtek a mélybe. aki a Holdra lépett. Ha a földönkívüliek az ufók felbukkanását pszichológiai előkészítésnek szánják. Most már 51. csak annyit mondhatok: le a kalappal! A módszer elérte célját. még meg kell jegyeznem: semmi PONTOSAT nem tudunk.7 százalék volt az igen válaszok aránya. mert velük volt Neil Armstrong. Hogyan lepleződtem le?! Tisztelt bíróság. A SPIEGEL interjút készített velem. de végül nem közölték. 1975 őszén hasonló körkérdést tettek fel. Két számra a tisztelt bíróság is bizonyosan visszaemlékszik. A könyvön még alig száradt meg a nyomdafesték. hogy egy barlang oldalbejáratán át lejutottam a mélybe. mellette egy különös állatkertet. de MINDEN lehetséges.Mielőtt lezárnám az ufók Földről történt megfigyeléseit. hogy ezekkel kapcsolatban földönkívüli lényekről is van szó? 20 évvel ezelőtt a megkérdezettek 3. Csak várjuk ki a végét. az első ember. A publicitásról is gondoskodtak. a többi lap nagy ágyúkkal tüzelt. amelyben sokféle állat térhatású képe volt látható.4 százaléka IGENnel válaszolt. hölgyeim és uraim! Amióta az ecuadori föld alatti alagutakról írtam. amikor már megindultak az első vehemens támadások. ahol valóságos „fém könyvtárat” láttam. 20 évvel ezelőtt az USA-ban egy reprezentatív népszavazás keretében feltették a kérdést: hisz-e az ufókban és gondoljae. — 1976 nyarán egy skót expedíció az ecuadori kormány támogatásával kutatásokat végzett. Ez az expedíció „semmilyen nyomát sem találta a 368 .

. ami önt a barlangokhoz fűzte. 369 . ami egy magasan fejlett társadalomra utal. amelyek az ön teóriájával összefüggésben írtak az expedícióról. Engem egyik kiadó sem kérdezett meg. Az egyszerű képes beszámolótól a tízoldalas összefoglalókig számos tudósítás látott napvilágot a különböző sajtótermékek lapjain. és nem tudtam semmiféle kapcsolatról. vajon találtam-e a barlangokban valamit. . Armstrong. hogy tanulmányozza a Tayos-barlangokat. és nem kaptam az ön hipotézisével kapcsolatban semmiféle kommentárt. hogy Németországban és Argentínában különféle cikkeket terjesztettek. amelynek célja az volt. a Cincinnati Egyetem professzora a következőket írta nekem: A brit és az ecuadori közös kutatási tervezet keretében jött létre a Los Tayos expedíció. csupán „különböző érdekes kultikus tárgyakat” láttak. február 24-én Neil A.földönkívülieknek”. amit ön az európai sajtóban olvasott. Semmilyen felelősséget nem tudok vállalni azért. s skót elődeimre tekintettel engem is meghívtak és kineveztek az expedíció tiszteletbeli vezetőjévé. ehhez minden eszköz megengedett. Dänikent újra leleplezték! Neil Armstrong „Däniken nyomában”! Ez volt a főcíme az expedícióról világszerte megjelent cikkeknek. Értesülésem szerint a brit hadsereg 400 hasonló expedícióra kapott megbízást. „A brit résztvevők nagy többsége skót volt. Ecuadorban arról érdeklődtek. ezt el is vállaltam. A múlt nyáron. s én nemmel válaszoltam.” Természetesen nem Armstrongot teszem felelőssé a badarságokért. És ha Dänikent ki akarják készíteni. nem pillantottak meg „semmiféle aranyat”. 1977. Azt azonban megsúgták. augusztus elején meglátogattam az expedíciós területet. Armstrong leleplezte Dänikent! Tudta vajon Armstrong. milyen kocsira ültették? Biztosan nem. Nem olvastam a könyvét. Ő csak nem látott semmit.

de ezt reálisnak tartom. . én nem ismerem a pontos számot. Kérem a tisztelt bíróságot. Matheus Pena társaságában a barlang oldalbejáratánál 370 . Ki hol volt? Minden szakember tudja. hogy „a földönkívüliekkel kapcsolatos legkompetensebb szakembert is bevonták a csapatba”. hogy Armstrong megtudta. Armstrong 400 barlangról tett említést. dr. . hogy leleplezze Dänikent. Ecuadorban barlangok százai találhatók. Juan Moricz a barlangok felfedezője és ügyvédje. Feltételezhető. . hogy le kell lepleznie Dänikent. Csak arról a feladatról nem tudott semmit. Erich von Däniken. hogy az én nyomomban jár? A világszerte terjesztett cikkekben — mindet elküldik az irodámba — azt írják. azért hívták ide. Neil Armstrongot. De honnan tudhatta az exasztronauta.Az expedíció 75 tagja hat héten át Ecuador barlangos vidékén éldegélt. . hogy Ecuadorban különféle barlangok százai találhatók.

Matheus Pena látható a társaságomban. miért tagadja valaki. Engedje meg a tisztelt bíróság. dr. Juan Moricz úr és ügyvédje. Juan Moricz-cal? Végül is a „fém könyvtár” egy őskori leletet erősít meg! Miért nem követték az odavalósiak és a barlang ismerőinek nyomát ugyanúgy. Mi történt volna. hiszen annyi anglicizmus és amerikanizmus belekerül 371 . ugyanis megígértem a barlang felfedezőjének. mert tőlem megtudhatta volna. Ha már velem nem akartak kapcsolatba kerülni — hm! — miért nem léptek érintkezésbe a barlang felfedezőjével és alapos ismerőjével. miért valamilyen barlangba másztak be az expedíció tagjai és miért nem az én barlangom oldalbejáratánál indultak lefelé? Válaszolok önök helyett: mert annak a helyét nem találják meg. ha az 1976-os expedíció kezdeményezője. aki olvashatta tudósításomat. A képen a barlang felfedezője. ha szőrszálhasogató. A fair play a német nyelvben sem ismeretlen szó. hogy merre található a tetszés szerinti X-barlang. Csak azt nem tudom felfogni. hogy a tisztelt bíróság egyetért ezzel. akkor is. Én szavatartó ember vagyok. egyaránt unfair és kényelmetlen. ahogy én tettem? Tisztelt bíróság. hogy nálam érdeklődőbb partnert aligha találnak kutatásaikhoz. elindulás előtt a cél érdekében kapcsolatba lépett volna velem? Sok időt. Stanley Hall skót mérnök és műkedvelő régész. hogy senkinek sem árulom el. hogy az 1976-os expedíció sikertelen eredményeit az én nyakamba akarják varrni! Hadd mondjam ki még egyszer: respektálom a kritikusan objektív újságírói tevékenységet. pénzt és fáradságot takaríthatott volna meg. A barlangászok és az újságírók is biztosak lehetnek benne.világosítsanak fel. Feltételezem. hogy egy fotót csatoljak az ügy irataihoz. amely az én barlangom oldalbejáratánál készült. hogy egy „párt”-hoz tartozik.

amit sikerült megmentenie. A gyors csapat csak azt látta. mindenesetre jóval kevesebb időt. Gyűjtötte a régi művészi munkákat és a Vatikán támogatásával egy múzeumot létesített. A tollnokok csak néhány órát töltöttek ott. akár éjjel. Ezeket nyilvánosságra is hoztam.már szókincsünkbe. Lehet. aki gyorsan lefotózza a különös lelkipásztort és templomát. hogy hosszas habozás után ugyan. aki nem tudja. néha infantilis módon kárörvendő. csak néhány értékes. Élete nagy műve megmagyarázhatatlan okból porig égett. idegeneknek soha nem mutatja meg kincseit. amely a templom udvarán hevert. azt az indián munkát. Nem látták Crespi kincseit sem Előfordult még egy hasonló eset. de megmutatta az aranylemezt. mit jelent? Szívesen rendelkezésére állok a pontos fordítással. egy kicsit szenilis. egyedi darabot tudott kimenteni a tűzből. s ennek gyakorlatba való átültetésével is. a Maria Auxiliadore templom papjánál az ecuadori Cuencában. Olyan közel kerültem hozzá. majd továbbáll. Azóta úgy őrzi ezeket. mint egy turista vagy zarándok. De fiatalabb korában — 50 éve él Cuencában — az indio kultúra elismert szakértője volt. Arról tudósítottam én. hogy mégis akad valaki. Napokig ott maradtam és megnyertem az öregúr bizalmát. akár nappal. Néhány száz fényképet készítettem a tömegáruról is. sőt. mint én. És mi történt? Az ottani szerkesztőségekből rögtön sürgős megbízással kiküldték az újságírókat Crespi atyához. Én nem úgy mentem oda. amit a páter 372 . amelynek igazságértékét a tisztelt bíróságnak kellene mérlegelnie. mint a szeme világát. Két alkalommal több napon át tartózkodtam Carlo Crespi atyánál. Bizalmatlan. Crespi atya már több mint nyolcvan éves.

Kanjilal professzor. a neves szanszkritkutató a jelek túlnyomó részét brahmin eredetű óind írásjelekként azonosította. 373 .

Hadd válasszak ki még egy „esetet”: lefényképeztem egy sztélét és megjelentettem a képeket. szabadjon elmesélnem. Közben a kalkuttai Kanjilal professzor megfejtette a rejtélyt: a jelek túlnyomó többsége brahmin eredetű óind írásjel. Hogy a zsargonnál maradjunk: leleplezték. Feltettem a kérdést: vajon írásjelek. hogy a tisztelt bíróságot befolyásolni akarnám.turistáknak is megmutatott: olcsó vacakokat. mint én. vajon honnan szerezte a „hamisító” a brahmin írásjelekkel kapcsolatos ismereteit? Ezt a feladatot már nem tudták végrehajtani. Däniken aranylemezekről és sztéléről mesélt — mi csak bádogot láttunk. mit mondott nekem egy híres amerikai újságíró. Na bumm! A mesélőnek ismét adtak egyet. közben elfogyott a muníciójuk. ugyanazokat a tárgyakat mutatta be Crespi atya kincseiből. nem volt sem rágalmazás. Rögtön jött feketén-fehéren a visszhang. hogy írnia kell ahhoz. amelyeket a régi indiók belekalapáltak a fémbe? Válasz helyett csak gúnyos nevetést hallottam. akivel különösen jól elbeszélgettem. „Tudja. Örültem neki. 374 . amit a Däniken elleni támadásra szállítottak nekik. ez az ön balszerencséje. sem „leleplezés”. hogy legalább Berlitz úr megspórolhatta a bosszankodást. egy régi ábécé betűi azok a kacskaringók. bazári indián kultúrát. Az 56 négyzetben 56 különböző jel volt látható. barátom. Ekkor azonban nem harsant tiltakozás. Amikor Charles Berlitz megjelentette „Eltűnt világok titkai” című könyvét. Kitűnő riporteri feladat lenne annak kiderítése. Felvetődött bennem az az egyszerű kérdés: milyen sajátságos újságírói „igazság” uralkodik itt? Dänikent speciális mércével mérik? Az íróasztalon lévő mérőszalagoknak különböző a beosztásuk? Anélkül. a turisták és zarándokok számára készült olcsó tömegárut.

Izráel házának. mint ön. hogy Houstonba rakétákat szállítanak. s azon vala mint egy város épülete dél felől. hogy Ezékiel más repüléseken is részt vette. a miket látsz. ezért megemlítem. hogy a város megveretett. és figyelmetes légy mindarra. hogy egyenlő legyen velünk. 1-4. Joseph Blumrichnak azon a helyen sikerült rekonstruálnia a bibliai Ezékiel-riport alapján a próféta által leírt űrhajót.” — Tisztelt bíróság. Az írás az újságírók feladata. De ha valaki olyan sikeresen birkózik meg ezzel a feladattal. Én filantróp vagyok! Elég már az árnyékbokszolásból? Melyik templomba szállt le Ezékiel? Az a hír járja. Ezért egészen titokzatos számomra az a barátságos fogadtatás. és ime egy férfiú vala ott. És oda vitt engem. azért hozattál ide: hirdesd mindazokat. és len-zsinór vala kezében és mérőpálcza.) 375 . ezt az indoklást nem tudom és nem is akarom elfogadni. Isteni látásokban vitt engem Izráel földjére. a mit mutatok néked. amelyben néhány kollégámat részesíti. éppen ezen a napon lőn az őr keze én rajtam és elvitt engemet oda. a hónap tizedikén. Le akarjuk szállítani a magas lóról. hogy a NASA egykori mérnökének.” (Ezékiel könyve 40. És szála nékem az a férfiú: Embernek fia! láss szemeiddel és füleiddel hallj. Íme a leírás: „Huszonötödik esztendejében fogságunknak. mert. az esztendő kezdetén. akkor azt mi nem sokáig bírjuk elviselni. a tizennegyedik esztendőben az után. De az egyik égi utazás után a prófétát egy templomnál szállították le. és letőn engem egy igen magas hegyre. és a kapuban áll vala. tekintete mint az ércznek tekintete. Nem ismeretes. hogy ezeket megmutassam néked.hogy teóriáit megismertesse a nagyközönséggel.

376 . A templomépület közepét a szentély uralja.A „ zsidótemplom” (naptemplom) Martandban. Kasmír egyik legnagyobb romvidékén található. A középpontból a főbejáraton át a szabadba vezető úton radioaktív nyomokat találtak.

amely pontosan a templom mellől eredt és egy völgyön áthaladva folyóvá szélesedett. Vagy talán piramisra gondolt a próféta. amikor a templomot leírta? Talán egy középamerikai piramisra? Muszáj a templomot Babilonban vagy Perzsiában keresni? Ezekben az országokban is vannak magas hegyek. Tehát nem Jeruzsálem közelében lehetett. amely hasonlított az általa ismerthez. Vaskos régészeti művekkel a hónom alatt visszavonultam a dolgozószobámba és elkezdtem keresni a templomot. A szóban forgó templom esetében nem lehetett szó zsidó templomról. Szóba jöhet vajon egy inka templom Dél-Amerikában? Nem. egy kis patakot. hogy „egy igen magas hegyre” vitték. mert Ezékiel a jeruzsálemi templom főpapja volt. Hová repíthették a földönkívüliek a prófétát? Melyik templom felel meg az általa megadott pontos ábrázolásnak? Mindig ezt az alapkérdést tettem fel magamnak. amely a templom oldalánál fakadt és egy hosszú völgyön át folyva hatalmas folyammá alakult. Négy tornyának kellett lennie. az ottani templomoknak nincs sem négy tornyuk.A továbbiakban Ezékiel leírja a templom négy főkapuját. s így nyilván feltűnt neki az idegen épület. mert Ezékiel ott nőtt fel. 377 . sem oszlopaik. és részletes leírást adott róla. amelyek a négy égtáj felé néznek. viszont Ezékiel ismerte a babiloni templomokat. Ezért is volt kíváncsi rá. hiszen ott volt fogságban. sem udvaruk. A város környékén csak néhány domb emelkedett és ezeket a tudósító név szerint ismerhette. Blumrich feltette a kérdést: Hol lehetett Ezékiel? Hová vitték? A próféta nem jelöli meg a nagyon magas hegy nevét. És a templom közelében egy „igen magas hegy” emelkedett. udvarnak. A krónikás nagyon világosan közli. oszlopcsarnoknak és egy pataknak.

egy magasan fekvő völgyben különféle templomok vannak. Négy tornya van. Írója Karl Maier. az egyiket különös módon »zsidótemplomnak« hívják. Tovább tanulmányoztam a térképet és örömteli felfedezésre jutottam: közvetlenül a templom mellett egy patakocska eredt. „Sringarban. ami a zsidók templomaihoz tartozik. a levél remek tippet tartalmazott. aki úgy véli.” A kedves olvasó hozzátűzte leveléhez a Marand közelében lévő templom alaprajzát is. amely a Kasmír-völgyön át folyóvá szélesedett ki és a háttérben valóban egy „igen magas 378 .A körözőlevél nyomra vezet A magasan fekvő völgyekben kezdtem a templom után kutatni. A postás egy olvasóm levelét hozta Németországból. udvara és tulajdonképpen minden. hogy a templom Kasmírban lehet.

megsemmisítő erejű fegyverek 379 . De amikor 1976 nyarán ott jártam. ma már csak három torony ismerhető fel. És ímé. és zúgása. mint nagy víz zúgása. Miután a hindu hívők valamikor céljaiknak megfelelően átépítették.hegy” van. a hét oszlopot és a templom belsejében a szentélyt. Idézem: „És vitt engem a kapuhoz. Izráel Istenének dicsősége jó vala napkelet felöl. Amennyiben Ezékielt ide hozták. A vidék úgy néz ki. Ide cipelték volna Ezékielt? A Sringarban lévő zsidótemplomot naptemplomnak is nevezik. mintha bombatámadás érte volna. a mely napkelet felé néz vala. láttam az udvart a főkapuval. és világított a Himalája hófödte csúcsa. az „Igen magas hegy”. ahhoz a kapuhoz. ez Kasmír legnagyobb templomromja. A romok mellett ott csordogált a patakocska is. és a föld világos vala az ő dicsőségétől. A mítoszokban szó esik ismeretlen. az 6t szállító repülő le is tudott szállni a templom udvarán. mégpedig a Himalája. A kasmíri Parhaspur romvárosában világosan felismerhetők három templom maradványai.

mikor menék a várost elveszteni. 380 . és olyan látások valának. Visszamentem a műszerrel a kiindulóponthoz. És az Úr dicsősége beméne a házba a kapunak útján. És a jelenség. olyan vala. Fejhallgatóinkban másodpercekig hangos sercegés zúgott. melyet akkor láttam. Méterről méterre fogtunk neki a méréseknek. mint az a jelenség. 1-4.” (Ezékiel könyve 43.támadásáról. hogy a kőben valamiféle fém rejtőzik. mely néz napkeletre. melyet a Kébár folyó mellett láttam. mintegy gyárból kikerült betonöntvények. melyet láttam. olyanok. Mérésekkel kimutatták.) Érzékletes leírás. . a főkapu meghosszabbított vonalában őrülten kilengett a mutató. mint az a jelenség. . az egyik megdöbbentően hasonlít a Marandban lévőhöz. A jelenség pontosan az előbbi Parhaspur romvárosának középpontjában három kőkocka hever. Hirtelen. Semmit nem mutattak ki. De vajon maradtak-e látható nyomok? Két napon át mentünk mérőműszereinkkel a vidéken.

) 381 . mert a „Magasságos” így szólt a prófétához: „. De milyen hosszúságban? Lassan lépkedtem a jobb sarokból balra. Milyen titkot rejtenek vajon ezek a kövek? Nézzük ismét az Ezékiel-szöveget. ” (Ezékiel könyve 43. amely annyira meghökkentett. pont úgy festett. mert mélyen a talajba süllyedt. nem bizonyítható. Mi folyik itt? Talán egy mélyen húzódó uránérc sávot találtunk? Radioaktív ércek vannak a talajban? Vagy ebben a magasságban a tiszta hegyi levegőben visszatükröződő napsugarak tréfálnak meg minket? Mindez csak feltételezés. mint amilyet Marandban megvizsgáltunk. a stuttgarti Apparatebau cég TMB 2. A fejhallgatóban lévő zúgás még tartott. Ez a műszer a neutron sugarak. s ugyanolyan hatalmas kőhasábok álltak a szentélyekben. A templomrom szentélyében egy hatalmas kőhasáb állt. . a magasságát nem tudtuk lemérni. Oldalhossza 2. A radioaktív sugárzás 1. mint egy betonöntvény. Mintha megzavarodott volna a műszer. 7. valamint az alfa. feltételezhetően valami fémet észlelt.1 típusát. béta és gamma-sugarak mérésére szolgál. Itt egy hordozható elektronikus monitort használtam.helyen megismétlődött. . . Kísérőink. Az imént meghatározott helyen a mutató a skála végéig lengett ki. amelyek nem messze Srinagartól találhatók. a hol lakom Izráel fiai között örökké.8 méter volt. A kőhasáb fölött detektorunk mutatója különösen hevesen lengett ki. Hassnain régészprofesszor és Kohl professzor egyik nap elvezettek minket Parhaspur romjaihoz. Embernek fia! Ezt az én királyi székemnek helyét és lábaim talpainak helyét. . bár időnként kihagyott.5 méter széles sávban volt észlelhető. Ott három különböző templomromot mutattak meg nekünk.

nem értékelhetők bizonyítékként. s így meg lehessen állapítani a sugárzás okát! A Marand templom korát csaknem az Ezékiel által megadott időre datálták. hogy megbontsanak egy követ. amikor a prófétát odavitték. mi lehetett valójában ez a kifogyhatatlan élelmiszer. Még nem derítették fel egészen. hogy a Lenyomatom helyét? Talán ott hagyott egy nyomot a szentély belsejében. hogy szerepeljen. Nem azt mondta inkább. Tisztelt bíróság. sőt. van-e valami köze a Marand templomában és a Parhaspurban talált kövek radioaktivitásának isteneim tevékenységéhez. Ennek ellenére bevettem védőbeszédembe ezt a jelenséget is: hátha ezzel ráveszem az indiai tudósokat. amely évezredek után „jelent” valamit? Nem tudom. abban a korban épült. Azt sem tudom. S most átadom a stafétabotot az illetékes tudósoknak. elfelejtünk: amelyek azonban állandóan rejtélyekhez vezetnek. ami egy raktárhoz vezethetett? Az idegen látogatók vajon elrejtettek VALAMIT az annyira hasonló kőhasábokban. Hölgyeim és uraim. hogy rámutasson a furcsaságokra. amelyet rohanó korunkban nem veszünk észre. újra és újra sajátos.Vajon a „talp” szó nem egy rossz fordítás eredményeként került a szövegbe az eredeti szó helyett? A „Magasságos” valószínűleg lenyomta a talajt — valamivel. Ezek csupán megfigyelések. a hittanórákon valószínűleg mindenki hallott a MANNÁ-ról. 382 . olyan titkokhoz. amelyek megoldása minden generáció számára fontos feladatként kellene. merész vállalkozásokba kezd. amellyel a zsidók hosszú vándorlásuk alatt táplálkoztak. . . aki önök előtt áll.

A manna géppel előállított termék volt? Talán ezt a rejtélyt még meg lehet oldani. amely arra ösztönözte. amikor 1976 tavaszán a New Scientist című tudományos folyóiratban Sassoon és Dale tollából 383 . Papíron megvolt a biológiai labor! A felfedezés előtörténetét George Sassoon mesélte el. Szabadjon tudósítanom róla: George Sassoon angol férfi. Sassoon olvasta könyveimet. ezért elkezdett valamit. Abban talált rá a bibliai manna sztorijára. hobbija a nyelvészet. Sassoon elmesélte. készítsen szerkezeti vázlatot az adatok alapján. hogy a szöveg teljesen bonyolult és homályos. Saját. hogy a misztikusvallásos iratok ködös szövegéből kihámozza a „teljesen tárgyilagos közléseket”. hogy Dale leírta egy biológiai laboratórium vázlatát. Leveleztünk. Elektronikus tanácsadással foglalkozik. aki biológus és technikai szakíró egy személyben. Olvasás közben hamarosan megállapította. Én különben is meg vagyok győződve arról. A két férfi egyeztette a Kabbala szövegéről alkotott elképzeléseiket. hogy a teóriámat alátámasztó érvek között talált néhány támpontot. ezért csodálkoztam a felfedezésen. s ez nagyon felvillanyozta. Elkezdett arámi nyelvet tanulni. de különösebben nem lepett meg a dolog. pontos fordításával felkereste Rodney Dale-t. Már majdnem elfelejtettem az egész történetet. hogy a régi hagyományokban sok technikai tudás rejtőzik. Sassoon megtudta. mivel a szövegben mannagyártó gép konstrukciós leírását vélte felfedezni. majd megkérték Martin Riches műszaki rajzolót. Sassoon megvásárolta a Kabbala egy angol fordítását. majd személyesen is megismerkedtünk a szigetországban. hogy eredetiben tanulmányozhassa a szöveget.

amikor a manna alapvető tömegtápláléknak számított. Sassoon úr engedélyezte. amelyet egy külön erjesztési egység állított elő? Azonos volt Istennel. amely elősegítette a fotoszintézist. akit az arámi szövegek hosszú időn át „a nap ősé”-nek neveztek? Isten tehát egy dolog szinonimája volt? Ha ez az „ős” egy gyár volt. E célra a lézer tűnik a legalkalmasabbnak. s rendelkezésemre bocsátott két rajzot is. ám eddig nem született semmilyen definiálható eredmény. amelyben egysejtű fehérjét állítottak elő abban az időben. a 16. Ha egy ilyen lap három oldalt szentel egy témának. hogy legyen benne valami. A kutatási eredmények ismeretében világossá vált. rövidebb változatot készítsek. Vajon a manna egysejtű fehérje volt. mint az Mózes II. hogy a hosszú és túlságosan tudományos összefoglalóból egy közérthetőbb. akkor kell. hogy kiderítsék. amely a DEUS EST MACHINA? (Isten egy gépezet?) címet viselte. mi is lehetett valójában a manna. könyvében. 384 . hogy az a bizonyos manna nem az égből potyogott le. fejezet 4-25. szakaszában olvasható. Már évezredek óta fáradoznak azon. akkor kellett lennie egy fényforrásnak is.megjelent egy cikk.

ürülékük folyékony. A hagyományos zsidó misztika kompendiumának egy része a Sepher-ha Zohar (A fény könyve) három kötetében található. így hát a felesleges mennyiségű cukortól meg kell szabadulniuk. A Coccinák. a tamariszkuszok családjába tartozó fa élősködőinek szilárd váladékának tartják. hogy a választ a Kabbalá-ban találták meg. amit Simon Bar Jochai a II. századtól kezdve a zsidóság ezoterikus tanai gyűjteményeként ismeretes. Némelykor a bibliai mannát az Aspicilia esculenta nevű zuzmóval azonosítják. ám hiányoznak a Mózes által feldicsért élelem karakterisztikus jelei. A Kabbala a XII.A mannát általában a Tamarix mannifera. Ezt az anyagot a hangyák is gyűjtik és a bolyba cipelik. Azonkívül a man csak néhány hónapon át található és egészen kis mennyiségben. Egyébként a beduinok mézpótlóként ma is használják ezt a mannát. míg a mannát a szent könyvben „kenyérként” és alapvető élelmiszerként írták le. Honnan hullott tehát a manna. amely naponta és elegendő mennyiségben táplálta a vándorló népet ? Sassoon és Dale meg vannak győződve arról. s 385 . hogy Izrael közelében ismerték volna ezt a növényfajtát. szervezetükbe igen kevés fehérje és nagyon sok cukor jut. Bar mutatkozik némi hasonlóság eme anyag és a bibliai manna között. és man-nak nevezik. később megszilárduló cukros váladék. A fogalom a héber QBLH = „annak. így egy pusztában vándorló népet még rövid ideig sem tudna jóllakatni. században írhatott le. aki felfogja” rövidítésből származik. Napjainkban a tundrákon és az Alpok szikláin honos. Nem tartalmaz fehérjét.és gyümölcscukrot és kisebb mennyiségű pektint (ezt használják a zselé készítéséhez) tartalmaz. amely szőlő. de nem bizonyítható. a pajzstetvek a szénhidrátban gazdag nedvet szívogatják az ágakból.

valószínűleg a spanyol zsidó Moses Ben Shemtob de Leon foglalta össze a XIII. A Kabbala-szerző segítségükre volt ebben. A haj puha. ez meghökkentette a Sassoon—Dale párost is. hogy az apacs indiánok még ma is hasonló módszert alkalmaznak. az elektromos vezetéket ereknek. Mint ahogy az egy őshöz illik. Az ősnek négy szeme van. hiszen neki fogalma sem volt a technikáról. az egyik belülről világít. a szent olaj keresztülfolyik rajta. így az „isten” leírásakor emberi tulajdonságokat ábrázolt. században. a másikban levegő keletkezett. egyik a másik fölött helyezkedik el. Isten gépezet volt! A Zohar-szöveg pontos leírást ad a „nap őse” nevezetű istenről. Csak széljegyzetként vették be a tanulmányba. Hadd tegyem hozzá. . A Kabbala szövegéből a következő derül ki: A „nap ősé”-nek két koponyája van. A latin Kabbala Denudata (1644) és az angol Kabbalah Unveiled (1892) az arámi nyelvű Cremonai Kódexből (1558) származik. terjedelmes szakálla van 13 különböző formában. balról jobbra a három nem világító szem feketének. Sajátos módszer. Az egész szerkezet jelentős karakterisztikuma a kemény koponya. Figyelemre méltó ős! Férfi és női testből áll. a haja kifelé nő az arcából. . hogy kortársai el tudják képzelni az ismeretlen szerkezetet. azonkívül a tüzet finom légmozgás 386 . az alsó agy égi olajat tartalmaz. aztán ismét az arcába nő vissza. Hogy elképzelhetővé tegyenek egy autót. A felső koponyában van a felső agy. hogy egy istent részekre szedjenek és újra összerakjanak. hanem egy gépezet leírását olvasták. amelyben az egyik oldalon tűz. s mindkettőt körülveszi egy külső koponya. amiből harmatot desztillálnak. a fényszórót szemnek. a hűtőt belső részeknek mondják. sárgának és vörösnek látszik. hogy nem egy isten. ám később felismerték.

A manna-gépezet képi ábrázolása. hajtotta egyik oldalról a másikra. s ami onnan 387 . és színét fehérről vörösre változtatta. amelyet Martin Riches a Kabbalaszöveg alapján készített. Az olaj felülről folyt az alsó koponyába. Az alsó agy naponta megtelt harmattal.

amelyet Rodney Dale a Kabbalában lévő leírás alapján készített: 1. Tartály. egy csőrendszerbe vezetnek 6. amelyben a malátacukrot hidrolizálják 7. A medence. . amelyben a szárazanyagot állítják elő 4. A láthatatlan fej. vezetékek. . amelyben a késztermék összegyűlik 388 . . Füzérek. . A felső koponyarész — vízhűtéses felülettel 2.A manna-gépezet műszaki rajza. amelyek. A „nyak”-on keresztül jut a termék a gyűjtőmedencébe 8. Tartály fényforrással. amely besugározza az algakultúrát 3. 5. .

hogy a keményítő részben malátacukorrá hidrolizálódott. 389 . és oxigént sugároztak ki. Alul a herékben gyűlt össze és a péniszen keresztül leszívták. amely a felső koponyához vezetett. Az algakultúrák egy csőrendszerben cirkuláltak. amelynek közepén erős fényfonás volt. ez naponta 1. és úgy kezelték. amikor a zsidók elhagyták a sivatagot és már nem volt rá szükségük? (Józsué könyve 5. .. olyan vala az mint a kóriándrom magva. vízből. hogy szombaton — amikor a masinának nem volt szabad dolgoznia — kétnapi készletet tudjanak tárolni. amely aranyszínben végződött és fonattá egyesült. az volt a manna.” (Mózes II. hogy a felső rész egy desztilláló szerkezet — amelynek hullámos felülete vízhűtéses volt. . A moszatokat egy másik edényben fogták fel. kb. A „nap őse” női részének kevesebb részletét írja le a Kabbala: Négyszínű haja volt. könyve 16. . s mert 600 családról kellett gondoskodni. széndioxidból és oldott sókból fehérjét építettek fel. . Az angol kutató úgy vélte. A fénnyel besugározták a Chlorella típusú zöldmoszatokat. és íze. hasonló lett a mézes süteményhez: . a másikat rendszeresen utánatöltötték.. amely aztán kissé megpörkölve. Mi történt a géppel.kicsepegett. hogy vasárnap újra működni kezdhessen. amelyek igen gyorsan szaporodtak. fehér. A masina naponta egy omer (héber mértékegység. A hét minden szombatján a gépezet csendesen állt és várta. s sok fehérjét termeltek.5 köbméter manna előállítását jelentette. 31. Minden szombaton az „ős” transzba esett.) A száraz terméket két edénybe tették: az egyiket a napi szükségleteknek megfelelően kiürítették. Aztán megtisztította egyes részeit és újra összeállt. A vizet egy tartályba vezették. 3 liter) mannát állított elő egy család számára. mint a mézes pogácsáé.

Salamon külön templomot emeltetett a kísérteties masinának (Krónika II.12: „Attól a naptól megszűnt a manna hullása”) Jerikó bevétele után a gépezet a szent feladat betöltése után Silo-ba került (Sámuel I. A leginkább hiányzó komponens a nagy intenzitású fényforrás és a gyors teljesítőképesség. könyve 2. A konstruktőrök földönkívüliek voltak? A Sassoon—Dale szerzőpáros így zárja a NEW SCIENTIST-ben megjelent tudósítást: Az effajta gépezet az űrhajók szükséges tartozéka.) Amikor kirabolták a templomot. könyve 15. a gépezet is összetört.) Később a filiszteusok zsákmánya lett. ám a gépezet nagyszerűen bevált a levegő tisztításában. 390 . Itt a személyzet több hónapon át tartózkodott. a filiszteusok soha nem látták működésben a mannagyártó gépet. amit a mannagépezet alkalmazott. de gyorsan visszavitték. Ez mindmáig így van: a technika veszélyes. amikor bekapcsolták. A Krisztus utáni első évszázad római-zsidó történetírója. ha valaki óvatlan kézzel nyúl hozzá. nem volt hozzá használati utasításuk. mert kettős funkciót tölt be: oxigénről és élelmiszerről gondoskodik. A mi szaporítási technikánk messze nem annyira előrehaladott. 5. mert sokakat megölt közülük. mint az. hogy a filiszteusok a mannagépezet produktumának élvezete után mind hasmenésben szenvedtek. Világos. 4. így a termésből valószínűleg nem fogyasztottak az asztronauták. A szovjet tudósok konstruáltak egy ilyen masinát. Amikor visszakerült Jeruzsálembe. baleseteket okozott. 1. Az algakultúrákat az űrhajósok ürülékével termékenyítették meg. Josephus Flavius feljegyezte. 3. Dávid király rituális tárgyként egy sátorban helyezte el (Krónika I. amelyet a SZALJUT űrállomás fedélzetén helyeztek el.) fia.

mint ahogy azt Sassoon és Dale a 391 . vajon áprilisi tréfával akarták-e megörvendeztetni az olvasókat. amit leírtak. korábbi időpontokban is publikálták kutatásaik eredményét. Arról sem volt sejtelmük.Ennek a követelménynek leginkább a lézer száloptika felelne meg. Ez a cikk a NEW SCIENTIST 1976. akik tudták. ha a túlhaladott és téves kifejezéseket a modern technikai isme. Hát persze — április elseje — akkor biztosan áprilisi tréfáról van szó! Nem néztek utána alaposabban. vajon miért nem kérdezték meg azokat. De ez a spekuláció legalább annyi problémát vet fel. Ha egy napon befejezik a kutatást. például az INTERFACE-ben. Nyitott maradt a kérdés: hogyan került a manna-gép a zsidókhoz? A szerzők feltételezik. hogy mintegy 3000 évvel ezelőtt földön-kívüliek látogatták meg Földünket és ők hozták magukkal ezt a masinát. a cambridge-i egyetem belső kiadványában. Éppen úgy. hány helyen tartottak már előadásokat e témáról. hogy Sassoon és Dale már más.retek szellemében interpretálják. a THE LORD OF THE MANNA-MACHINE előkészítő munkálataiba. Az áprilisi tréfa feltételezőinek arról sem volt fogalmuk. Ebben a macskaegér játékban már mindent szabad? Az angol szerzőpáros cikkét nem szándékozom űrhajózási teóriám egyik bizonyítékaként értékelni. ezért nem is tudták. hogy Sassoon és Dale már belefogott egy átfogó mű. De fontosnak tartom. vagy komolyan gondoltáke. Tisztelt bíróság. A túlságosan ravasz újságírók lépre mentek. hogy a régi hagyományokból kihámozott tényszerű adatok legitimálhatók. akkor talán erre a kérdésre is válaszolhatnak majd. Ma nem lehet ezt a hipotézist alkalmazni. hogy a chicagói ANCIENT SKIES 1976. mint amennyit megold. júniusi számában a szerzők közölték. április 1-i számában jelent meg.

a Taurus-hegység közepében. Legkorábbi múltunk hatalmas kirakójátékhoz hasonlít. kérem. . legalább vegyék tudomásul ezeket! Egy óriás kérdőjel máris itt áll a küszöbünkön! India messze van és Kasmír temploma még messzebb. Szegény. értékeljék állandó fáradozásom eredményeként azokat az adatokat. Az ott található épületkolosszus tisztán kifaragott feliratairól már többen említést tettek. Tisztelt bíróság. mindaddig megőrzi titkát. amelynek darabkáit csak apránként tudjuk összeszedegetni. 324-261) emeltette. Kommagenosz szent hegye. amelyek felhívják a figyelmet múltkutatásunk érdekes nyomaira.e. elfeledett világ. A régészet keveset tud Nemrud Dag rejtélyéről. míg bele nem kerül a kutatás irányvonalába. 392 . Antiochosz (Kr. Ha már ezüsttálcán nyújtom át a kérdőjeleket. .Kabbala-szöveggel tették. Törökország azonban közelebb van. s attól tartok. Az épületet I. Nemrud Dag halhatatlan üzenete Törökország délkeleti részén. repülővel másfél óra alatt oda lehet érni. 2150 méter magasan emelkedik ki Nemrud Dag.

Nemrud Dag sóderpiramisa 2150 méter magas. A szentélyt I. Antiochosz emeltette. . Pusztulófélben a monolitikus sas kőemlékek galériája. Istenek és egy 393 . .

Először az istenek szentélye volt, majd a király síremléke. A létesítményeket az utódok később renoválták, és hozzáépítettek, de senki nem tudja, hogy a feliratok mikor keletkeztek. Az egyik feliratot különösen figyelemreméltónak tartom. Azt tartalmazza, hogy Antiochosz azért emeltette ezt az építményt, hogy egy megdönthetetlen törvényt hagyjon hátra az időről, amelyben halhatatlan üzenetet bíztak rá, hogy azt megőrizze egy sérthetetlen emlékműben.” Az időnek milyen megdönthetetlen törvényét, miféle halhatatlan üzenetet bíztak Antiochosz királyra ezen a hegyen? Nemrud Dag hegykúpja odazúdított, gigantikus kavicspiramisnak tűnik. Amíg fentről le nem jutunk a hegy belsejébe, nem lehet kideríteni, milyen üzenetet hagyott hátra Antiochosz. Szerintem a több mint 2000 éves felirat utalás, utalás valamire, amin nem szabad keresztülnézni. A hegypiramis lejtőjén két terasz helyezkedik el egymással szemben. Ott növi be a fű a fejeket, amelyek egykor nagy kőoszlopokon álltak. Balról jobbra egy kőgaléria húzódik, benne kőoroszlán, monolitikus sas, mellettük pedig a büszke istenek: Apolló, Fortuna, Zeusz, Héraklész és végül maga Antiochosz. A sas és az oroszlán pompás kőfaragványok, lejjebb a hegyoldalban egy bika figurája van a falba vésve. Mit is olvastam Ezékielnél? „És orczájok formája vala emberi orcza, továbbá oroszlán-orcza mind a négynek jobbfelől, és bika-orcza mind a négynek balfelől, és sas-orcza mind a négynek hátul.” (Ezékiel könyve 1, 10.) Ezékiel írásának keletkezését Kr. e. 592 körülre teszik. I. Antiochosznak Kr. e. 320 táján kellett hozzákezdeni a Nemrud Dag építtetéséhez. Ezékiel tudósítása és a szentély-

394

Kilenc méter magas kőkolosszusok őrizték Nemrud Dag „halhatatlan üzenetét”. síremlék építése között kereken 290 év telt el. De a Kommagenosz királyi családból Antiochosz volt az utolsó a sorban, így Ezékiel próféta életében minden bizonnyal az elődei uralkodtak. A Kommagenosz birodalom az Eufrátesz felső folyásától a mai Iránig (Perzsia) terjedt, fővárosa Szamoszata volt. Ha egy pillantást vetünk a térképre, máris világossá válik, hogy I. Antiochosz királyi ősei a próféta lakhelyének szomszédságában uralkodtak. Ezékiel a babilóniai fogság idején itt vehette fel az első kapcsolatot az „istenekkel”. Babilóniától Perzsiáig csak egy macskaugrás az út. Ezékiel négy szimbolikus arcról beszélt. Antiochosz ezeket a fejeket kivájatta a sziklából és a kilenc méter magas kolosszusokat Nemrud Dagba szállíttatta, birodalmának legmagasabb

395

hegycsúcsára. Vajon miért? Közel akart lenni az istenekhez, akik az égből jöttek? Nemrud Dag titkot őriz, bár a szimbolikus figurák ma már a földön hevernek. Azonos netán a titok azzal a rejtéllyel, amiről Ezékiel írt? Nemrud Dag monumentális építménye, a próféta szövegével kombinálva útmutatást adhat. Nem lehetne követni? Nem lehetne kideríteni, mi rejlik a hegy mélyében? Emlékezzünk csak: „Halhatatlan üzenetet bíztak rá, hogy azt megőrizze egy sérthetetlen emlékműben.” Tisztelt bíróság, amennyiben ezen fejtegetések alapján egy kutatócsoport Nemrud Dag felé venné az útját, rögtön javaslom, hogy figyeljenek fel egy másik rejtélyre is, amely ugyancsak Törökországban található. A helyre vonatkozó adatok: a föld alatti városok Kaymakli, Derinkuyu Nevesir és Migde helységek között fekszenek. Nem lehet eltéveszteni, mert amióta a török kormány engedélyezte a terület látogatását, idegenforgalmi látványosságnak számít.

Föld alatti városok Törökországban
A kiásott városok közül példaként Derinkuyuról szeretnék beszélni. Itt valamikor egy föld alatti település volt, amelyben 20000 ember lakott a mélyen a talajszint alatt húzódó emeletek sorában. Mivel a városban laktak, nem lehet szó valamilyen gyorsan elkészített menedékhelyről. A közösség kifinomult infrastruktúrával is rendelkezett. A lakások Zakó- és hálószobából álltak, voltak istállók, sőt nagyméretű borpince, nem is beszélve a boltokról és más helyiségekről. Ezeket Derinkuyuban különböző szinteken helyezték el, eddig tizenhármat tártak fel közülük. A lakások és más helyiségek aknajáratokkal voltak összekötve, amelyeket belülről le lehetett zárni, de kívülről nem lehetett kinyitni. A mélyen fekvő szinteken kutak,

396

Derinkuyu egyik föld alatti lakónegyedének mélységi keresztmetszete sírok, fegyverraktár is megtalálható volt. . . és vészkijáratok is. A zseniális építők a légkondicionálásra is gondoltak: eddig 52 légaknát tártak fel, amelyeken át egy bonyolult cirkulációs rendszer segítségével a legeldugottabb sarokba is eljutott a friss levegő. Derinkuyu és a hozzá nagyon hasonló Kaymakli csupán kettő a feltételezett 14 föld alatti város közül, amelynek feltárását a török régészek tervezik. A kutatók már ismerik a föld alatti városokat összekapcsoló utakat. Becslések szerint a jelentős, 1,2 milliónyi lakosság hosszú ideig élt ezekben a „katakombák”-ban.
397

A bejáratot és az összekötő utakat nagy, belülről elreteszelhető kövek zárták le, kívülről nem voltak nyithatók. 1,2 millió ember! Ez azt jelenti, hogy megfelelő mennyiségű élelmiszerről is gondoskodni kellett. Hogyan? És honnan? A régészek véleménye szerint ezeket a városokat a Krisztus utáni első évszázadban döngölték a föld alá: a keresztények üldözőiktől való félelmükben ásták be ide magukat. E kijelentés gyökerét a kételkedés férge rágja. A föld alatt lévőknek élniük kellett, földet művelni, gyümölcsöt

398

termelni és ezt minden ügyességük ellenére sem tudták megtenni a felszín alatt: hiányzott a termés beéréséhez szükséges fény. A földművelést és az állattenyésztést tehát a felszínen kellett folytatniuk, akkor viszont a föld alatti lakások nem szolgálhattak menedékül! Bárki nyugodtan megfigyelőket küldhetett volna a kijáratok elé, hogy kivárják, mikor dugja ki a fejét az éhező emberi vakond, s máris elcsíphették volna. Nem is kellett volna harcolni velük, elég lett volna a kiéheztetés. A blokád.

Hatalmas „közösségi helyiség” Derinkuyuban. menedékhelyet hosszú távra építették az emberek.

Ezt

a

399

Derinkuyu tájképe. Semmi sem utal a föld alatti városra. Akad még egy meggondolandó kérdés: hova lettek azok a törmelék- és homokhegyek, amelyeket a föld alatti vájatokból kellett kiemelni? Aki napjainkban már megfordult ezekben a föld alatti városokban, annak számára világos, hogy itt egykor semmiféle gyors és provizórikus munka nem folyhatott. Ha akkoriban itt ástak volna, és a környék tele lett volna a kitermelt földdel, ez minden ellenség figyelmét felhívhatta volna a településre. Nos, a régészeti „sült”-nél bűzlik valami. Isten-teóriám arzenáljából felajánlok egy logikus magyarázatot: E hely lakóit a régi időkben földönkívüliek látogatták meg. Amikor hazaindultak, megígérték, hogy visszatérnek és megbüntetik mindazokat, akik nem tartják meg az általuk megadott parancsolatokat. Az emberek települései szórványosan helyezkedtek el, a közösségeket elfogta a félelem a „felülről jövő támadástól”, ezért összefogtak és a föld alatt létesítettek egy nagyobb települést, ugyanúgy,

400

mint 1361-Amerikában. Az is elképzelhető, hogy a mélyépítést azokkal a technikai eszközökkel végezték, amelyeket az idegen csillagok követei hagytak hátra. Primitív fémeszközökkel igencsak nehéz lett volna kikotorni 13 emeletet a felszín alatt. Ez túlságosan vakmerő feltételezés lenne elődeink technikai lehetőségeit illetően. Hölgyeim és uraim, objektív bizonyítékokat követelnek arra, hogy a földönkívüliek valamikor itt jártak! Én magányos harcosként csupán javaslatokat teszek. Az istenek szemrehányást tettek Ezékielnek: „Nektek, embereknek van szemetek a látásra, mégsem láttok semmit.” Ezt a megrovást még ma is magunkra kell vonatkoztatnunk.

El Fuerte, a dzsungel rejtélye

A bolíviai dzsungel közepén emelkedik az El Fuerte hegység, mesterséges eredetű, rejtélyes véseteivel.

401

A mély, szimmetrikus barázdák a hegy lábától a csúcsig vezetnek. Ott hirtelen megszakadnak, mintha egy zárórámpát helyeztek volna oda. Egyes régészek feltételezik, hogy „rituális sör” elvezető csatornáiról van szó — ennél idétlenebb ötletet még nem hallottam! Engedjék meg, hogy védőbeszédem tour d'horizon-ján rámutassak egy további érdekességre is, amely Bolívia dzsungelében található. Santa Cruztól 150 kilométerre fekszik Samaipata falucska, ettől 30 kilométerre található El Fuerte, egy különös hegy a dzsungel közepén. A régészek keveset tudnak El Fuertéről, csak szegényes és mosolyogni való teóriákat állítottak fel róla. És itt nincs semmiféle használható hagyomány sem. . . Egy hegy áll előttünk a dzsungelben. Két mesterségesen vágott, mély, szimmetrikus barázda vezet a csúcsig, ott hirtelen megszakadnak. Fönt, a platón különféle nagyságú kőmedencék találhatók, amelyek egy még felderítetlen csatornarendszeren át összeköttetésben állnak egymással. Bármilyen funkciója is volt az építménynek, a művészetről

402

sem feledkeztek meg, a mélyedések lábánál párduc-és jaguárfigurák szimbolizálják az erőt. A lépcsők és a kivájt fülkék egy történelem előtti stadion képzetét keltik. A mély barázdák szimmetrikusak, s a zárórámpák eldolgozása

A hegy sziklás felszínébe kör- és háromszög alakú, kiemelkedő medencéket vájtak, amelyek egy még felderítetlen csatornarendszeren keresztül összeköttetésben álltak egymással.

403

egyenletesnek tűnik. El Fuerte a régészek kutatókörén kívül, elhagyottan nyugszik a bolíviai ősvadonban. Pedig ez a magas hegy Samaipatánál ősrégi titkokat cipel a hátán. Vajon eljön a nap, amikor ezekre fény derül? Tisztelt bíróság, nem szükséges, hogy csak a hegyek vagy a föld alatti városok keltsék fel kíváncsiságukat! A földönkívüliek keresésekor a kisebb méretű tárgyi bizonyítékokat sem szabad figyelmen kívül hagynunk, például a sziklarajzokat vagy a barlangok falán található véseteket. Ezeket még soha nem vizsgálták olyan szempontból, hogy esetleg az „istenek” üzeneteit hordozhatják. . . Én már ezerszámra gyűjtöttem ilyen jeleket, s a komoly érdeklődőknek szívesen rendelkezésére bocsátom ezeket. Az elmúlt években Peruban tízezer számra találtak vésett köveket. Engedjék meg, hogy az ügyiratok mellé tegyek néhány mintadarabot.

Valódi és hamis kövek Icából
A legnagyobb és legérdekesebb gyűjtemény dr. Janvier Cabrera birtokában van. Családja már nemzedékek óta a régi városban, Icában él, amely Peru déli részén található. A vésett kövekről először kollégám, Robert Charroux könyvéből szereztem tudomást. Amikor megláttam a képeket, már tudtam, hogy Icába kell mennem. De, tisztelt hölgyeim és uraim, ne gondolják, hogy csak úgy vakon belerohantam egy kalandba! Először megkérdeztem a mannheimi Néprajzi Múzeum régészét, dr. Henning Bischof urat, hogy ismeri-e az Ica-köveket és mi a véleménye róluk. Dr. Bischof szerint az Ica-kövek hamisítványok, amelyeket az indiók készítettek, hogy egy solesért (perui pénz) eladják a turistáknak. Ellenfeleimmel ellentétben én mindkét oldal véleményére kíváncsi vagyok.

404

A neves kőzetgyűjtő, Cabrera íróasztala a „tojásboltban”. Évtizedek alatt Cabrera 14 000 követ gyűjtött össze.

Dr. Janvier Cabrera professzor a perui Icá-ban él. Az egyik fél véleménye szerint a hivatalos régészet a perui vésett köveket hamisítványnak tartja. Máris repültem Peruba. A Cabrera-család háza az icai Plaza de Armason áll. A nagy épületben lakik a népes família, három helyiség azonban „szabad”: a polcokkal teli szobákban a kövek tömegét tárolják. Mindegyik kövön más-más bevésett motívum található, maguk a kövek különböző nagyságúak,

405

Egy indián mesebeli lényen lovagol — egyetlen képeslapban sem találhattak mintát az ábrázoláshoz!

Egy „glóbusz”, amely ismeretlen földrészeket ábrázol. Lemuriát? A valamikori hidat ElőIndia és Madagaszkár között? Vagy az elsüllyedt Atlantiszt?

Egykor élt indián nagyítóval a kezében. — Honnan kölcsönözhették az illusztrációt?

406

amelyet betöltenek a kövekkel teli polcok. Félelmetesek a szimbolikus szörnyek.van köztük futball-labda és léggömb méretű is. Két napon át cipelt kőtől kőig: „Nézd. A páciensnek. néhányat ő talált. hogy alaposabban szemügyre vehessen valamit. Eric! ezt nézd!” Megnéztem egyet. valamint misztikus életfa motívumokat véstek rájuk. A nagyobb darabokat bonyolult. amely ismeretlen földrészeket ábrázol. amelyeken a szívátültetés folyamatait ábrázolták. Cabrera professzor makacs ember. azzal a különbséggel. virág-. aki foglalkozását tekintve sebészorvos. 407 . majd becsukják a mellkast. A kövek legtöbbjét indiók hozták a házába. A vésetek közül néhány: madáron lovagló indiánfigura. A rajzok sokkal szemléletesebben ábrázolják az egész procedúrát. de éppen olyan szenvedélyesen teszi a dolgát. mint egy tojásraktárt. Cabrera gyűjteménye kereken 14 000 darabból áll. mint én az enyémet. s alig marad hely a gyűjtő íróasztalának. aki egyfajta műtőasztalon fekszik. először kioperálják a szívét. a kontinensek és az óceánok körvonalait különös gondossággal vésték be. A gyűjtő és tulajdonos büszkélkedett a köveivel. Egy másik kövön glóbusz látható. A helyiséget. madár-. Dr. mint ahogy én el tudtam mesélni. úgy lehet elképzelni. hogy a tojások helyett fantáziadús vésetekkel ellátott kövek sorakoznak a polcokon. Cabrera. Kérem. indián különös eszközökkel a kezében. nyomatékosan hívta fel a figyelmemet egy kősorozatra. az infúzióról csövek gondoskodnak. A kövek általában ökölnyi nagyságúak. Az egyik kövön az indián nagyítót használ. Behelyezik az új szívet. amelyeket emberi szem soha nem látott. máris orrom alá dugta a másikat. két sebész elzárja az artériákat. csatolják az ügyiratokhoz. nem tűri az ellentmondást (ezt nagyon sajnálom). és embermotívumokat.

Indián ábrázolás az ősi szívátültetés három fázisáról a sok közül 408 .

hogyan csinálja. amelyet teljes bizonyossággal valódinak talált. ahol Basilio Usuya hamisított köveket készít. úgyhogy Picassónak az Olümposzon sem kell pirulnia. „Doktor Cabrera gyűjteményében lévő köveken bonyolult. tehát régi. Usuya hosszú vita után beleegyezett. „Nagyobb formában is készít ilyen véseteket?”— kérdeztem. Negyven perc múlva kezembe nyomta a követ. Akadnak kétséges esetek is. ekkor geológiai analízisnek vetjük alá a kérdéses követ. ha valamely mű alkotásával őt „vádolnák”. vajon Cabrera tud-e róla? Jóhiszemű áldozat lenne? Legjobb. aki lemásolja a véseteket és eredetiként akarja eladni nekem. A „mester” kiemelt egy kosárból egy ököl nagyságú követ. „Egy innen 26 kilométerre lévő faluban él egy hamisító.egymásba fonódó motívumrendszer fedi. melyik kő valódi. Azt mondtam. Honnan ismeri ezeket?” „Képes újságokból!” Netán egy zsenivel találkoztam? 409 . szeretnék egy követ venni tőle. s talán csak tegnap készítették. ősi minták vannak. miközben bementünk a kunyhóba.” Megkértem Cabrera doktort. ceruzával vonalakat rajzolt rá. de rögtön felismerem a motívumokról. Ezzel a kővel a zsebemben elballagtam egy kis parti kunyhóba. majd vésni kezdte egy fűrészlap-darabbal. Tizenkét gyereke ott ugrált körülöttünk. Engem közben állandóan egy kérdés foglalkoztatott: vannak itt eredeti (ősi) és hamisított (modem) vésetek is? És ha hamisításról van szó. ha őt magát kérdezem meg. amelyen egy galamb körvonalai látszottak. ha nézhetem. „Minden formában”! — mosolygott büszkén az alkotó. adjon kölcsön egy követ. s melyiket hamisították.

gondosabb és fantáziadúsabb munkáról tanúskodnak. egy szimbolikus életfa. . csóvás üstökös. Ez összesen 25 000 kő. eredménye össze sem hasonlítható a doktornál látott kövek többségével. Azonkívül Cabrera köveinek átlagos átmérője 40 centiméter. hogy a galamb egyszerű vonalait bevésse a kőbe. . és mint a sumer pecséthengereken. vonalakkal összekötött csillagok. számolni kezdtem: Cabrerának 14 000 köve van.41 méter magas szikladarabot körös-körül gravírozták. A Cabrera gyűjteményében látható kövek vésetei sokkal művészibbek. . Basiliónak 40 percre volt szüksége ahhoz.Az 1. mint amit Basilio az ököl nagyságú kőre karcolt. Ezek sokkal nagyobb kiterjedésű véseteket tartalmaznak. Melyik képes újságból vették a mintát? Amíg a dzsip visszazötykölődött Icába. A csillagos ég. így a hamisítónak 15 410 . a szomszédja gyűjteményében 11 000 darab található. Vegyünk egy nagyobb követ a gyűjteményből! Ennek véseteit 20x45 perc alatt készítenék el. Primitív munka volt.

munkaórát kellene a vésetekre fordítania. akkor ez 375 000 munkaórát jelent. A „friss” kövön. amelyeket Joseph Blumrich készített: a kő felülete a vésetekkel együtt a nagyon régi oxidáció következtében durva szemcsés és porózus lett.Mikroszkopikus felvételek. Ez nem kis különbség a valódi és a hamis kő között! 411 . akkor 31 250 munkanapot kellett megszakítás nélkül végigdolgozniuk. a termékek mennyisége akkor is számottevő. Ha az összesen 25 000 kő feltételezhetően hamisítvány. Ha napi 12 órát dolgoztak. hogy a munkában hamisítók egész csapata működött közre. amelyet mikroszkóppal is megvizsgáltunk. A szorgalmas hamisító napi 12 órai munkával a két gyűjtemény darabjait 85 év alatt készíthette volna el. tiszta vésetek voltak. összehasonlítottam Cabrera „valódi” kövét a Basilio műhelyéből frissen kikerült kővel. míg a Cabrera-féle kő véseteit mikroorganizmusok finom rétege borította be. Amikor kikerültem a vakító napfényre. Tegyük fel azonban. szögletes.

voltak meg kétségeim. „Jöjjön. amely finom szemű tömött muszkovitváltozat. barátom!” — mondta. Mikor látott és fényképezett le egy mai fotográfus egy olyan madarat. és felülete megmunkálásra alkalmas lesz. amely egy könyvben is megjelent. és a földpátok átalakulásából keletkezett. Az első szakvélemény 1967-b6l származik. Ezt a szakvéleményt a Technikai Főiskola is megerősítette. amelyet a folyó görgetett ki. Basilio kijelentése meghatározó érv! Állítása szerint a mintákat képes újságokból veszi. és az íróasztalához vezetett. Ám a Cabrera-gyűjteményben lévő kövek vésetei semmiféle hasonlatosságot nem mutatnak a dokumentum értékű felvételekkel. Rögtön meg is említettem neki a kételyeimet. A konkrét esetben kimutatható a szericit. és a Mauricio Hochshild Bányatársaság állíttatta ki Limában. amikor beléptem doktor Cabrera házába. Ezt a régi művészek gyakran használták. amelyen egy lény lovagol? És mikor fotóztak tűzokádó sárkányokat? Hol talál egy fotóriporter egy olyan lényt. A modem sebészet a csöveket a karban lévő vénákhoz és artériákhoz kapcsolja. A kőzet fajsúlya az átalakulás során megnő. mivel a „valódi” motívumok már nem léteznek! Hogy a legvakmerőbb hasonlattal éljek: amikor doktor Barnadr és kollégái elkezdték a szívátültetéseket. a képes magazinok pedig létező tárgyak fotóit közlik! A Cabrera kövein lévő bonyolult motívumokat a mi világunkban nem fotografálhatták le. akinek feje körül dicsfénysugarak vannak? Hozzá kell tennem. Petrolkémiailag andezitnek lehet minősíteni. a képes folyóiratokban megrendítő fotók jelentek meg erről a merész vállalkozásról. A régi kövek rajzolatain a cső a páciens szájába vezet. Eric Wolf jegyezte a következő laboratóriumi eredményt: „Kétségtelenül természetes kőről van szó. Dr. 412 . Elém tette az eredeti geológiai szakvéleményt.Tisztelt bíróság.

június 8. amelyek hasonló típusúak. . szabadjon három megállapítást hozzáfűzni ehhez a szakvéleményhez: 1.” Hölgyeim és uraim.Szaurusz és ember békés együttese! Egy ősi kő a Cabrera gyűjteményből. . s ez belepi a bevésett mintázatok réseit is. Ez a körülmény lehetővé teszi a kő korának becslését is. hogy a vésést a jelenlegi lelőhelytől nem messze végezhették el. s ezeket a köveket a helyi folyókban és tavakban találták. természetes oxidréteg fedi. teljes felületük oxidálódott. A természetes felületi oxidálódásból következő tény. Megállapításom szerint ezeket a köveket finom. amiből azt a következtetést lehet levonni. Lima. hogy a kövek nagyon régiek. 1967. mint más köveké. A gravírozás vonalvezetésében semmilyen figyelemre méltó szabálytalanság nem állapítható meg. A vésett kövek fajsúlya nagyobb. és. 2. 413 .

s e zóna tipikus mezozoikumának felelnek meg. Dr. . Ezzel meggyengült a külső keménységi fok. és lágyabb héj képződött a kemény belső rész körül. . egy másik kővéset. A szakvéleményt Fernando de las Casas y César Sotillo mérnök a fakultás nevében írta alá. amelyek paleovulkanikus eredetűek. Idézek belőle: „Mindegyik kő erősen karbonizált andezit. amelyet évtizedekkel ezelőtt az indiók ajándékoztak Crespi atyának! 3. A különféle környezeti hatások megváltoztatták a kövek felületét. Cabrera felkereste a Facultad de Minas szakértőjét. hogy a vésetek az oxidálódás előtt kerültek rá a kövekre. a földpátból arcilla keletkezett. ez tagadhatatlan bizonyítéka annak. A kövek olyan rétegekből származnak. A véseteken is bevonat képződött. erre egyértelműen következtetni lehet a színéből és a felületi rétegből. A külső keménység átlaga megfelel a 414 .-.

A köveket gyakorlatilag minden keményebb anyaggal meg lehet karcolni. Íme. amelyeket az índióktól kapott ajándékba. obszidián. Ez. amelyeket az ember — állítólag — nem láthatott szemtől szembe. amelyben itt még a szauruszok nyüzsögtek. hölgyeim és uraim. Homero Henao Marin professzor 1971 áprilisában a kolumbiai El Boqueron melletti ásatásoknál feltárt egy 20 méter hosszú dinoszaurusz csontvázat — a dinó az iguanodonok családjából származott — és mellette egy emberi koponyát talált! A koponyán évmilliók alatt szürke. valamint minden. megkövesedett bevonat képződött. E kő is egyértelmű bizonyítékot szolgáltat az emberek és szauruszok meghitt együttéléséről! Crespi atya mutatott nekem olyan kőlapokat. a kő belseje azonban eléri e skála 4. mert a tantétel szerint a szauruszok idejében az ember még nem létezett! Ismét: ember és szaurusz Kvalifikált szakemberek tanúsították. azok az élőlények. Még mindig nem létezhet. amelyek egy időből származnak! Dél-Amerikában hasonló leletekre bukkantak. 415 . kagyló. hogy a kövekre akkor karcolták bele a véseteket. tehát az az időszak. Ezeken is emberek és szauruszok láthatók barátságos szomszédságban.” Ezektől a megállapításoktól elállt a lélegzetem! Tisztelt bíróság! A mezozoikumba tartozik Földünk jura.5 fokát is. amelyet a Cabrera-gyűjteményből kölcsönöztem.Mohn-skála 3-as fokának. az a lelet. mint például csont.és krétakora. a spanyol hódítás előtti korból származó fémeszköz. hölgyeim és uraim. mielőtt az oxidréteg bevonta volna azokat. átadok egy valódi követ. aminek nem szabad léteznie? A Paluxi Rivernél dinoszaurusz és emberi lábnyomokat találtak.

nem az én bűnöm. Az sem az én hibám. . és teleszkóppal nézték az eget! Sokan élcelődtek a Crespi atya kincseivel kapcsolatos tapasztalataimon. hogy Énok és Illés próféták. hogy megnézzenek egy valódi követ.amelyet a tudományos körök lelkesen akceptáltak. . amelyet a régi asztronauták viseletéről másoltak. amiket nagy tömegben és futószalagon készítenek a turisták számára. „tüzes szekérrel” tűntek el az égben. tehát megvastagították a válaszfalat. amelybe belevésték az ég állócsillagait. . amíg bebetonozott világképükbe beleillett. Végül leszögezem. . 416 . Ne jöjjenek újra azzal a sekélyes érveléssel: DÄNIKENT LELEPLEZTÉK — ICÁBAN CSAK HAMISÍTVÁNYOK TALÁLHATÓK! Ne csak a kofferbál árult turistacsalogató giccseket nézzék meg. Szaurusz és ember meghitt együttese? Ez már nem illett az evolúciós teória kódexébe. hogy távol tartsák a fényt. és egy hajó vitorlázott közöttük. mint mások is. ősrégi követ. hogy mi köze van az icai kő képeskönyvnek az én teóriámhoz. akikről a legendák szólnak. . Indiók guggoltak hegyek és mitológiai fák között. . tisztelt bíróság. amelyeket vonallal kötöttek össze. . ezért világosan kimondom és leírom az újságírók számára: tudom. amelyből antennák állnak ki. . . Vegyék a fáradságot ahhoz is. úgy. amely itt kellemetlen tényeket hozott napvilágra. hogy világszerte az előemberek „isteneket” festettek a barlangok sziklafalaira és fejükre sisakot rajzoltak. azokéról. mindaddig. Az sem az én vétkem. hogy a brazíliai kayapo indiánok ünnepi alkalmakkor még ma is a világúrból érkezett látogatókról énekelnek és amellett olyan szalmaöltözetet vesznek fel. egy üstököst és néhány nagyobb csillagot. Nem az én dolgom meggyőzni az ellenpártot arról. Cabrera gyűjteményében láttam egy valódi. hogy sok a hamisítvány. .

és Dél-Amerika partjait is. 417 . amelyen — Kolumbusz előtt — berajzolta Észak.Tegnap még főpap volt egy oltár előtt. Csak feltételezem. sőt Antarktisz jégréteg fedte körvonalait is. . aki egy mitikus lény bosszújának esett áldozatul”. A legújabb interpretáció szerint viszont fiatal lány. akkor sem tudok válaszolni arra a kérdésre. Igazán nem tudom. vajon az admirálisnak rendelkezésére állt-e egy geológiai műhold és néhány szupermodern műszer. — Vagy mégis az én asztronautám egy űrkabinban? Nem tehetek arról sem. amelyeket mi az 1957-és geofizikai év alkalmából reflexiós mélységmérési vizsgálatokkal fedeztünk fel. azokat a kontúrokat. hogy milyen impetusból került a szanszkrit Szamarangana Szutradhará 230 versébe repülő szerkezetek egzakt leírása. hogy Piri Reisz török admirális 1513-ban lemásolt egy világtérképet. . hogy akkoriban valakinek látnia kellett ezeket. Ha kínpadra vonnak.

A NATIONAL GEOGRAPHIC tekintélyes tudományos folyóirat röviden közölte a palenque-i szarkofággal kapcsolatban: a reliefen szó sincs főpapról. Ennek ellenére nem az én tollamból származnak az ősrégi repülő sárkányok és az égi kígyók. hogy nem én vagyok az Énok-könyvek szerzője. A káröröm idegen tőlem. Teljesen biztos vagyok abban. hogy ez a beismerés elégtételül szolgálna számomra és úgy fölmelegítene. ami szent. mint egy jó pohár grog a téli estéken. de nem lenne tisztességes. A megbotránkozás egyik sarkalatos pontja: a palenque-i sírkő reliefje! Beismerem. Akkor sem voltam jelen. Ellenfeleim még ebben a verzióban sem lehetnek teljesen biztosak. Ó. s ezek a régi hagyományok már több ezer éve léteztek. a dombormű egy fiatal lányt ábrázol. Azzal vigasztalódhatnék. Hiszen én csak 1935-ben születtem. ha nem tenném hozzá. te jó isten. hogy feltételezik rólam. amelyeken olyan természetesen tűnik fel a repülő szerkezetek sokasága. A továbbiakban: nem én készítettem a sumer pecséthengereket. sikerült asztronautaábrázolásnak tartom — egy űrhajós. aki egy mitikus lény csapdájába esett. technikailag csodálatra méltó. hogy napjainkban a NASA egy mérnöke rekonstruálni tudta. De ennek kimondásához a másik fél részéről nagy elhatározás és bátorság kell. hogy ezt nagyon találó. hogy a relief űrhajóst ábrázol. dús a fantáziám. hogy egy napon egyetértünk majd abban.Esküszöm mindenre. aki itt telepedett le. amikor Ezékiel próféta leírta az űrhajóval való találkozását. mintha az akkori urak mindennap ezeken a dolgokon közlekedtek volna. Várjunk csak. amely szerint a reliefen egy főpap és oltára látható. hogy keresztül tudjon ugorni saját árnyékán. amely olyan kínosan pontos. szegény gyermek! Beszélnek még egy „fiatal uralkodóról” is. 418 . aki űrkabinjában ül — a régészeti jelentéssel szemben.

amelyek a régi inkáknak is rendelkezésére álltak. vajon mit tudtak volna kezdeni a bennszülött lakosok egy olyan naptárral. hogy a vonalak és a csillagok között semmi összefüggés sincs. amikor egy televíziós vitában Barthel régészprofesszor kijelentette: felejtsük el. amit egy más helyen már csak úgy mellékesen megjegyeztem: Tíz évvel ezelőtt láttam először a Nazca-fennsík talajba húzott vonalait. Közben elolvastam Barthel professzor könyvét. ám cáfolja az eddig uralkodó tudományos elméletet is. amelyek világszerte arról szóltak. örvendezett annak. Ha repülőről nézzük. hogy a Nazca-vonalak csillagászati naptárt ábrázolnak. Az amerikaiak. akik kíváncsiak és vidám ötleteik vannak. . amelyet kizárólag nagy magasságból lehet látni? Erre a tudomány nem adott praktikus választ. Ez nem azt jelenti. mert egy hosszú időn át tartó vizsgálat kimutatta.Hadd idézzem a tisztelt bíróság emlékezetébe. az Andok előhegységeiben. hogy MEGCÁFOLTÁK DÄNIKENT! Állítottam én 419 . hogy egy „felismerést” tudott tálalni. Más kétségeim mellett ezzel a kijelentéssel kapcsolatban csak azt a kérdést szeretném feltenni. Még inkább meglepődtem. A tudomány évtizedes kutatás után kijelentette. a vonalak óriási repülőtér leszállópályáihoz hasonlítanak. amiben azt vallja: egyszer s mindenkorra elveti a naptár teóriát. hogy az én teóriám elfogadható. és kizárólag nagy magasságból vehető ki. A kísérlet mesés volt! Nem értem viszont a cikkeket. A vonalhálózatot a korai időkben készítették. . s felemelkedtek a fennsík fölé. összebarkácsoltak egy léggömböt olyan anyagokból. Nazca Peruban található. hogy itt egy csillagászati naptárról van szó. Mindegy: a tudományos közleményekben a Nazca-fennsík vonalhálózatát mindenképpen naptárnak könyvelik el. ezért a létesítményt „az istenek repülőterének” neveztem el.

milyen napot írnak éppen? Pardon. hiszen azt már kiderítették a geometriai vonalakról. Wait and see. Ám ezzel a felszállással még csak felületesen sem karcolták meg hipotézisemet: mióta van szükségük a léghajóknak repülőtérhez hasonló leszállóhelyre? Talán az inkák a légi utazás során meg akarták nézni a naptáron. az ellenpárt méltóságán alulinak tartanám. Visszatérés a terhelő bizonyítékokhoz Tisztelt bíróság. hogy az inkáknak nem lehettek léghajóik?! Ha ilyen kijelentést tettem volna. ez mégsem lehetett így.Nazca „isteni” légikikötője valaha is. annak valóban ellentmondana az amerikaiak hőlégballon-repülése. hogy nem naptárt ábrázolnak. ha érveimet csupán a fantázia csillogó szappanbuborékaiként 420 . Mégiscsak leszállóhely lehetett a földönkívüliek számára.

amelyek tényeket örökítenek meg a helyszínen. HOGY FÖLDÖNKÍVÜLIEK SOHA NEM IDŐZTEK FÖLDÜNKÖN! 421 . hogy teóriámnak ezeket a dokumentumait nem lehet kikerülni. egész estét betöltő dokumentumfilmet is le lehetne forgatni? Olyan filmeket. A védelem tanúiként elsőrangú szakemberek szólaltak meg. hogy fordítsa meg a terhelő bizonyítékokat: VEZESSE ELŐ AZ ELLENFÉL SAJÁT BIZONYÍTÉKAIT ÉS AZOK INDICIUMAIT ARRA VONATKOZÓAN. Mikor fogadnak el végre olyan új teóriákat. azt nem tagadhatja. amelyek építőköveit és indiciumait le lehet fényképezni? Nem tinik fel ellenfeleimnek. Tisztelt bíróság. ahol a könyveim megjelentek.értékelnék. s mindenki szeme láttára levetíthetők? Bárki is mond ellent nekem. a Szovjetunióban és még 29 országban. hogy könyvem képanyagából akár két. Bemutattam ősrégi forrásokat is. A bizonyítási eljárás során a dokumentumokhoz képanyagot is csatoltam. Ezt mindenki tudja az Egyesült Államokban. Önként vállaltam a vádlott szerepét! Csupán azt kérem a tisztelt bíróságtól. hölgyeim és uraim! Ebben a perben bizonyítékaim sűrű láncolatát fűztem egybe.

Aki megmenekült. de megígérték. amely olyan jól kivehető. és megosztották tudásukat földi teremtményeikkel. hogy újra eljönnek! Erich von Däniken a földönkívüliekkel kapcsolatos bizonyítékait tárja elénk ebben a könyvében. A villám leereszkedett és finom porrá változott. Az istenek feladatuk végeztével visszatértek otthonukba. de ha fejlődésük nem a kívánságuk vagy a terveik szerint történt. annak kihullott a haja és leváltak a körmei. Rövid időn belül az élelem mérgező lett. a halál pusztító követe egy villanás. Hirosima? Nagaszaki? Vagy évezredekkel ezelőtt egy távoli kontinensen történt valami? Az istenek embereket és áltatokat teremtettek. Az általános nézet szerint a primitív ember kereken kétmillió évvel ezelőtt tűnt fel.Fülszöveg Nevadában egy szénrétegben cipőtalplenyomatot találtak. amely Vrisni és Ankada összes rokonságát hamuvá változtatta. hogy még a varratok egy része is látszik. A lenyomat korát 15 millió évre teszik. az univerzumba. el is pusztították őket. és cipőfélét először csak 25 000 évvel ezelőtt hordott! Kinek a lábnyomát láthatjuk tehát? Az ismeretlen fegyver. 422 .

..............38 Egy hullámhosszra kell jutnunk ...............................................................................6 Justitia nem lát a jövőbe.............................................................................................7 Akik bizonyítottan tévedtek a tudományban ............................19 Csalárd pingpong .........................................................................................................................Tartalom 1...........................18 Vasút — késedelemmel ............23 Egy orvos diagnosztizálja a világmindenséget ...........................................................................17 Igen gyakran nagyon is későn ...................32 Kapcsolat a földönkívüliekkel .....28 2.....................21 Bűvésztrükkök ...........................8 Killer phrases! Gyilkos frázisok! ..............................................................................14 A rebellis Ágoston-rendi barát.....................44 A Cyclops-terv .......................35 Kozmikus nyelv ........................................ Kozmikus dimenziók .................................... mint egzotikus csemegék? .............................16 Edison és a hasbeszélő ......48 Az időeltolódás legális dolog! ....................................47 Információk egyenirányúsítása? ................................................................52 423 ..................................5 Macskát a farkánál ............................................................................11 Megdönthetetlen ......................12 Reis rezonancia nélkül telefonált ................................31 Keringő — balra körbe! .................................................22 Az én dzsiudzsicum .................................................................................................................................................... Göröngyös úton a csillagokig .....................43 Konstruktív javaslatok a csillagközi kommunikációra ........34 Emberek..............51 Beszélgetés Edgar Lüscher professzorral .........24 Ami máig megvalósult az 1950-és állításokból.......................................................................................41 Az idő drágább...........13 A kis doktor Mayer arcátlansága ..................26 Honnan veszik a bátorságot? ................... mint a pénz .........................................................................................................................................27 A „jó” tudós ................

...............71 Hidrogénháztartás ..........................................................105 Leírás a Szíriuszról és kísérőjéről ...............................................56 Űrkolónia 2000-ben? ...........................................................................................................................................................................................86 Beszélgetés Harry O..............................77 Agyvezérlésű fegyverek ......................................................................70 Lehetetlenné teszi az energiafaktor az űrutazást? ........................... ........................................................... Ruppe professzorral ...................107 Kiskapu kerestetik! ..................103 Tanúk: a négy törzs ..................................106 Amikor a láthatatlan láthatóvá válik ....................................................................122 424 .......................................................95 3................84 A tudomány fekete kenyere ............................................................116 Megtalálni a lényeget! .........................................121 A lakott ég ............................................................................ ............121 AFRIKA ..............101 Az első nyom rögzítése .................61 Ki tudja.58 A kozmikus város ...........................................................................................................75 Kollégáink................. ...........................................................................terv ....................................................... a robotok ...............................74 Időjárás-előrejelzés 10 évre .............82 Ezüst csík a horizonton ........................................ Mítoszok mint tudósítások .................66 Új technika? Lejárt lemez! ...........81 Csillagközi tervek ..........................................................Megfogadom Verne Gyula tanácsát .................118 Rendrakási kísérlet .......71 Energiaműhold ..............................113 Kőből való víz ............................................................................................................................................................................................................................80 Űrbeli bányászat ...................................................................................111 Adatok a „honnan”-ra...........115 A történelem emlékezete — a mítoszok ................................87 A Daidalosz.....................................72 A modern „istenek” mindenütt ott vannak .........................93 Gondolatébresztőnek.90 Hathatósabb energiaforrások ........... hol tart ma a kutatás? ....114 A sápadt róka .....................................................................................

században.141 Eagle has landed! (A Sas leszállt) ...............165 Sok bolygó birodalma ..........130 Vigasztalan emlékezés: nemzés partner nélkül ................................... ............................ felfedezték 4000-ben ..............................................................125 A nagy esőzés és ami utána történt ...............................................................................................................................163 Kezdetben volt a káosz................................................................................................................................................... .....................131 Nyitott kérdések ........................................................147 Tenno — isten és császár ...........................................Az isteni alkotó ............169 425 .....132 Szenzációkról szóló tudósítások ......................................................................................................................................................................136 Érthetőség helyett ellentmondások .....161 LATIN-AMERIKA ..............................................................................................133 Hogyan keletkezhet egy mítosz? ...134 Hogy mondjam el gyermekeimnek? ..................... mint halak a vízben .............126 Teremtőkedv .....történelmi tények ..........................................149 JAPÁN ...............................135 Az égig érő fa ...153 Repülő csészealjak — kitalálták a XX......................... amikor az istenek elhagyták a Földet ..............................150 Földek.141 A legrégibb tudósítás a világűrből ........................ ........138 KÖZEL-KELET ...................162 Akakor krónikája .............. hol vannak az gyökerek...........154 Az égi birodalom kincsei ............166 A nap..........................137 Néma beszéd ...........................................................136 Zűrzavaros játszma ....................................................153 Csak semmiféle polgári engedetlenség! ........................................................................................................142 Lángok fölött a csúcson ............................................149 Ismét a Big Bang! .......................................................................155 A sziget gyermeke és az idődilatáció .........128 Mitológiák .............................158 Tour d' horizon ................................ .....................................................................................................144 Mondd...............................................................................151 Egy írásban az áll: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................218 Világűr-prospektus......191 4......................................197 Speciális adottságú csillagok ................176 A négy király ideje .......................................................... „ről”! ........................173 Kényelmetlen érzések ................................................................... amelyet senki sem tud elolvasni .185 Optikai mítoszábrázolások .................209 Légiharc és repülő majom .........................................................................212 A jövőnk már realitás volt? .............................207 Sok a „ről”............................................................................................................... Énok .....................................................................175 Komputerprogramok a Kandzsurból és a Tandzsurból ........................................199 Csillagászati idők ...........................................................................................................................................................208 Szamaranganaszutradhara ......................................................183 Aranyparipán vissza a világűrbe .190 Összefoglaló ...................... vagy 1000 : 1? ................................................. ..........................................................................202 A régi szövegeket technikailag kell értelmezni .................179 Speciális tojástermelés? .....174 KÍNA .....203 Atombomba évezredekkel ezelőtt ....................................214 Isteni fegyverek ....................................................183 INDIA ..................................194 Az Aveszta .....................................................................182 Írás.............................. ....................211 Lépésről lépésre a történelemben .......................187 Erős várunk...............................223 Barátom.............177 Mitikus tojások a világűrből ..................... .........................................................................................................................................225 426 .................................................200 A Védák .................................................................................. A megtestesült „istenek” ...............215 Vietnam! ..........1:1000........................205 Ramajana .............................181 Atom a tetűtojásokból ..........................................219 Állandó zűrök az istenfiakkal ......................195 Modern higiénia .................................................................

..................275 A csoda legitim bizonyíték? .....................................................................260 5.................................................................................................................................. a füge és az időeltolódás .................................257 Kedvelem a kishibás isteneket ..................283 Forduló balra — forduló jobbra! ............................259 Bibliai Isten emberi indulatokkal.....................................228 Honnan vette a bölcsességét Énok? ......................................................270 A nagy számok inflációja .............................................................................284 427 ...............................................................................................................................................................................273 Az evolúció lehetetlen .................................268 Kémia az élet kezdetén ....278 Az evolúció panorámája .............................................................................................................................................280 Nobel-díjas két tűz között.........................................................268 Mindenfajta programok ...234 Énok meteorológiai műholdja ......... Egy teremtés végbemegy .....................................237 Énok erőforrás-kutató műholdja .......267 A teremtés nagy drámája ...........................256 Felfedezésre váró nyomok..........................228 Áttekintés .............................................................................248 Az idők titka .244 Ezsdrás és a cenzorok ................226 A tudósító nyelvi tehetetlensége .....................273 Összehasonlításul: minden lottószelvény biztos nyerő ....................................251 Abimelek...........................................247 A boldogok deportálása .................231 Énok űrutazása .......................................Az igazi Énok .................252 Időkapszula a Naprendszerben? ...................................229 Az örök őrzök .............246 Öt gyors szerző ............................281 Egy valóban döntő mozzanat .................. de nem isteni válasz ............................................................................................................239 Névsorolvasás ...................................................................................................................................................246 Egy tisztességes..........................................................................................................................................................................................................................................................................249 Néhány szó Ábrahámról ..........242 Diverzifikáció .....243 Özönvíz előtti csillagászat ..............................................249 Ábrahám égi utazása ................

...........308 Hol vannak a szauruszok................................................................................................................................................... oh mondd..................288 Őskori energiaproblémák ............................................301 Közbülső fokozat ..............316 Amikor William Meister felfedező lett ........327 Gén a retortából ......................... mert........................................................................... mert ...............................341 A homo erectustól a kis Lucyig .........................................................................314 Kőkemény nyomok ...................................310 Nagyon kínos óriások ..........................Valószínűségről szó se essen! ..........341 Következtetések .............................298 Sziámi ikrek ..........................................329 A célzott mesterséges mutációk sikerrel jártak! ......................................................................................342 Semmi pontosat nem tudnak ..348 428 ...................................................295 Játékszabályok!....................................324 A véletlen nem kelendő ................343 Mert...............294 Az élet — körforgás kezdet nélkül? ..............328 A genetikusok istent játszanak ...........................................................331 Egy teremtés példázata............................. amely megtörténhetett volna .......................332 Riport egy eseményről....................................................................305 Konstrukciós tervek................ azt nem is szabad! .....................321 Mamelukok nincsenek a láthatáron! ..............318 Szandálok a futószalagról ............................................................................................... amelyen állunk ....................................................311 Tények a teóriákkal szemben ......................327 Az öröklődési anyag célzott megváltoztatása ...................................................................................................................................307 Az evolúció olimpiai ugrásai .......298 Majomkutatás .........................................................330 Kilenc év hosszú idő .................................293 Az élet első csirái űrhajóból jöttek? ..............................................................................................................312 Amit nem lehet............. hova tűntek? ..........................289 Az élet nyomai a világűrben .....................................................................347 Okozat — ok nélkül? ....................325 Könnyen áttekinthető szenzációk ..............333 A pont.......................................

....................................................422 429 ...386 A konstruktőrök földönkívüliek voltak? ........... .....................................................................................................361 Más bolygóról jött társaság ................................................................................................................................................................370 Nem látták Crespi kincseit sem ................................................................................................392 Föld alatti városok Törökországban .........383 Isten gépezet volt! .....................................................352 6..365 Hogyan lepleződtem le?! .......................................................................396 El Fuerte.............................358 Kozmikus húsvéti tojás? ......................................................................................................... Védőbeszéd a jövő érdekében ..................372 Melyik templomba szállt le Ezékiel? .368 Ki hol volt? .404 Ismét: ember és szaurusz ...... ............................ .............375 A körözőlevél nyomra vezet ..........355 Hol kellene az objektív bizonyítékot keresni? ..................................... a dzsungel rejtélye ...........................................357 Időkapszulát keressünk? ................................................420 Fülszöveg........................415 Visszatérés a terhelő bizonyítékokhoz .........360 Nadrággomb a Marson! .401 Valódi és hamis kövek Icából .............363 Véleményem az ufókról..............................378 A manna géppel előállított termék volt? ....390 Nemrud Dag halhatatlan üzenete .............................................................................................Dialektikus materializmus kontra földönkívüliek .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful