You are on page 1of 23

Davids Shield Inc.

142

Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
October â Íüþ-Éîðêå, Íüþ-Äæåðñè,
Èçðàèëå, Ãðóçèè, Ìîñêâå
2009 è Ïåòåðáóðãå
saqarTvelos ebraelebis Temis gazeTi Ãàçåòà îáùèíû åâðeåâ èç Ãðóçèè

Äîðîãèå äðóçüÿ! Âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü âñå íîìåðà


íàøåé ãàçåòû íà ñàéòå: http://jewsofgeorgia.blogspot.com

Ö Õ È Í ÂÀ Ë È Ñ Å ÃÎÄ Í ß
2 daviTis fari #142 October, 2009

âàòü ñàìûå äîáðûå îòíîøåíèÿ ñ Ãðóçè-

ÓÍÅѨÍÍÛÅ ÍÀÒÎ…
"×òî áóäåò?" - â Ãðóçèè ýòîò íà Ìàêêåéíà) î÷åíü íàïîìèíàåò ïðåäàâ- íèêà Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè) âî èìÿ
åé, ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ãðóçèè, ñ ðóêîâîä-
ñòâîì Ãðóçèè".
4) Ñîáûòèÿ ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ è ïî
ìåíåå ìèðíîìó ñöåíàðèþ: "Ñïåöñëóæ-
âîïðîñ íà óñòàõ ó âñåõ: â ãèïåðïîëè- ãóñòîâñêèé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà, êîãäà ïàðòí¸ðñòâà ñ ÍÀÒÎ?! Ïî÷åìó îí "çà- áû Ãðóçèè ïîìîãàþò ýìèññàðàì "Àëü-Êà-
òèçèðîâàííîì îáùåñòâå, äåçèí- äî âîéíû 08.08.08. ê íàì ïðèåçæàëà áûë", ÷òî åãî èñòîðè÷åñêàÿ ðîäèíà - Àð- èäû" ïåðåáðàñûâàòü òåððîðèñòîâ â ×å÷-
ôîðìèðîâàííîì ÑÌÈ è ëæåýêñïåð- Êîíäîëèçà Ðàéñ è çà÷àñòèë Ìåòüþ ìåíèÿ, à ñ íåäàâíèõ ïîð è Àçåðáàéäæàí íþ è äîñòàâëÿòü îðóæèå â Äàãåñòàí" -
òàìè, ñåãîäíÿ ãîâîðÿò òîëüêî î ïî- Áðàéçà. È õîòÿ ñåãîäíÿ â ýòîì ñïèñêå - ÿâëÿþòñÿ ñòðàòåãè÷åñêèìè ïàðòí¸ðàìè ñîîáùèë âî âòîðíèê íà çàñåäàíèè Íàöè-
ëèòèêå, î òîì, ÷òî æä¸ò íàñ â áóäó- íåò ãîññåêðåòàðÿ ÑØÀ è äðóãèõ ïåðâûõ Ðîññèè?! È âîîáùå - êòî óïîëíîìî÷èë îíàëüíîãî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî êîìè-
ùåì… ëèö (î÷åâèäíî, äëÿ íèõ êîå-êòî ñòàë "íå- åãî ïðåäñòàâëÿòü àðìÿí è àçåðáàéäæàí- òåòà (ÍÀÊ) åãî ïðåäñåäàòåëü, äèðåêòîð
ðóêîïîæàòåí"), ñòîèò îñòàíîâèòüñÿ íà öåâ, ãîâîðèòü îò ëèöà Àðìåíèè, Àçåð- ÔÑÁ Ðîññèè Àëåêñàíäð Áîðòíèêîâ.
"Áåçîøèáî÷íûé îòâåò" íà ýòîò âîïðîñ í¸ì ïîïîäðîáíåå. áàéäæàíà, Ãðóçèè?! Òàê âîò - åñëè íà÷í¸òñÿ àíòèòåððî-
çíàþò òîëüêî âëàñòè Ãðóçèè è âûøåóïî- Èòàê, ñïåöïðåäñòàâèòåëü ÍÀÒÎ íà À "àìåðèêàíñêîãî ãðóçèíà, èëè ãðóçè- ðèñòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ, è áîåâèêè ïå-
ìÿíóòûå ëæåýêñïåðòû, ê êîòîðûì ÿ, óâû, Þæíîì Êàâêàçå Ðîáåðò Ñèììîíñ: "Â òà- íñêîãî àìåðèêàíöà" â Òáèëèññêîì àýðî- ðåéäóò íà òåððèòîðèþ Ãðóçèè, â ñîîòâå-
íå ïðèíàäëåæó. êîé ñëîæíîé ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ñîçäà- ïîðòó áóäåò âñòðå÷àòü Êîáà Ñóáåëèàíè òñòâèè ñ ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëü-
Ïîýòîìó, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äà- ëàñü çà ïîñëåäíåå âðåìÿ â Àôãàíèñòà- (ìèíèñòð ïî äåëàì áåæåíöåâ è âûíóæ- ñòâîì, ïðåäïîëàãàþùèì èñïîëüçîâàíèå
âàéòå, êàê âñåãäà, ïîäóìàåì âìåñòå è, íå, ó÷àñòèå òàêîé ñòðàíû, êàê Ãðóçèÿ, â äåííûõ ïåðåñåëåíöåâ) - íà ñîáñòâåííîì Âîîðóæåííûõ ñèë çà ïðåäåëàìè ñòðàíû
ïðèìåíèâ ìåòîä èñêëþ÷åíèÿ, ïîñòàðà- îïåðàöèè ISAF ïîä ýãèäîé ÍÀÒÎ, ÿâëÿ- "äæèïå" ñ íîìåðíûìè çíàêàìè "Mc äëÿ ïðåñå÷åíèÿ òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿ-
åìñÿ äëÿ íà÷àëà îòâåòèòü íà âîïðîñ: åòñÿ î÷åíü âàæíûì ôàêòîðîì… Íà Áó- KAIN", êîòîðûå ÿ, êàê "èñòèííûé åâðîïå- òåëüíîñòè, Ðîññèÿ ÁÓÄÅÒ ïðåñëåäîâàòü
"×åãî íå áóäåò?" õàðåñòñêîì ñàììèòå ìû ñêàçàëè, ÷òî åö", ÷èòàþ ïî ëàòûíè è ïîëó÷àþ… Êàèí! èõ äî ïîëíîãî óíè÷òîæåíèÿ. Êàê äàëüøå
1) Ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà, êî- Ãðóçèÿ, â êîíå÷íîì èòîãå, ñòàíåò ÷ëåíîì È îí ýòîãî äîñòîèí - âåäü ãåðîé Âüåòíà- áóäóò ðàçâèâàòüñÿ ñîáûòèÿ - ïðåäóãà-
òîðîìó â ïðîøëóþ ïÿòíèöó ïðèñóäèëè ÍÀÒÎ, íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ìíîãî ìà, ñåíàòîð ÑØÀ îò øòàòà Àðèçîíà äàòü íå òðóäíî - ñêîðåå âñåãî, ïðåçè-
Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ìèðà 2009 ãîäà çà ðàáîòàòü ñ òåì, ÷òîáû äîñòè÷ü öåëåé, Äæîí Ìàêêåéí, êîòîðîãî 28 àâãóñòà 2006 äåíò Ñààêàøâèëè, ïî óêàçàíèþ Áåëîãî
"íîâûé êëèìàò â ìåæäóíàðîäíîé ïîëè- ïðåäóñìîòðåííûõ íàöèîíàëüíîé ïðîã- ãîäà ïðåçèäåíò Ãðóçèè Ìèõàèë Ñààêàø- Äîìà, äîñðî÷íî óéä¸ò â îòñòàâêó "â îðå-
òèêå, ýêñòðàîðäèíàðíûå óñèëèÿ â óêðåï- ðàììîé. ß ïðèåõàë, ÷òîáû âûÿñíèòü - âèëè íàãðàäèë Îðäåíîì Ïîáåäû èìåíè îëå ïîâåðæåííîãî áîðöà çà ñïðàâåäëè-
ëåíèè ìåæäóíàðîäíîé äèïëîìàòèè, ïî êàê èäåò ýòîò ïðîöåññ è ïîäãîòîâèòü ñî- Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ "Çà îñîáûé âêëàä â ïî- âîñòü";
ñîçäàíèþ ìèðà áåç ÿäåðíîãî îðóæèÿ" îòâåòñòâóþùèé îò÷åò. Íàçâàòü òî÷íîé áåäû, äîñòèãíóòûå äëÿ Ãðóçèè", ÿâëÿåò- 5) Åñëè ó÷åñòü, ÷òî Ãîñäóìà ÐÔ ïðè-
(÷èòàé - çà ðåçêèé îòõîä îò ïîëèòèêè äàòû âñòóïëåíèÿ ÿ ïîêà íå ìîãó". ñÿ åù¸ è Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà äèðåê- íÿëà ñêîððåêòèðîâàííûé çàêîíîïðîåêò -
Äæîðäæà Áóøà, êîíñòðóêòèâíîå ñîòðóä- À ýòî - Ãëàâíîêîìàíäóþùèé êîàëèöè- òîðîâ Ìåæäóíàðîäíîãî Ðåñïóáëèêàíñ- â ÷àñòíîñòè, äîïîëíåííûé ïóíêòîì, îï-
íè÷åñòâî ñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé, îò- îííûìè âîéñêàìè ÑØÀ è ÍÀÒÎ â Àôãà- êîãî Èíñòèòóòà (IRI) ÑØÀ, ñûãðàâøåãî ðåäåëÿþùèì, ÷òî "ôîðìèðîâàíèÿ ðîñ-
êàç îò ðàçìåùåíèÿ ÏÐÎ â Åâðîïå è ãî- íèñòàíå, ãåíåðàë àðìèè Ñòýíëè Ìàê- îäíó èç ãëàâíûõ ðîëåé â "Ðåâîëþöèè ñèéñêèõ Âîîðóæåííûõ ñèë ìîãóò îïåðà-
òîâíîñòü çàêëþ÷èòü Äîãîâîð ÑÍÂ-3) èç- êðèñòàë: "Âîéíà ïðîòèâ àôãàíñêîé ãðóï- ðîç"! òèâíî èñïîëüçîâàòüñÿ çà ïðåäåëàìè
çà êàïðèçîâ íûíåøíåé âëàñòè Ãðóçèè íå ïèðîâêè Òàëèáàí, âåðîÿòíî, áóäåò ïðî- È âîò, äîðîãèå ÷èòàòåëè, íàñòàëî âðå- òåððèòîðèè ÐÔ äëÿ áîðüáû ñ ïèðàò-
áóäåò êîíôëèêòîâàòü ñ Êðåìë¸ì; èãðàíà, åñëè ÑØÀ íå ñìîãóò íàéòè äî- ìÿ, ó÷èòûâàÿ âñ¸ âûøåñêàçàííîå, îòâå- ñòâîì è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ñó-
2) ÍÀÒÎ âìåøèâàòüñÿ â ãðóçèíî-ðîñ- ïîëíèòåëüíûå ñèëû è íå èçìåíÿò ñòðà- òèòü íà ãëàâíûé âîïðîñ: "×ÒÎ ÁÓÄÅÒ?" äîõîäñòâà" (ñòàòüÿ 10 çàêîíà "Îá îáîðî-
ñèéñêèé êîíôëèêò, â ñëó÷àå åãî âîçíèê- òåãèþ… 1) ÁÓÄÅÒ àêòèâíàÿ ñåïàðàöèÿ - îòäå- íå"), íåòðóäíî ïðåäóãàäàòü, ÷òî ïðè î÷å-
íîâåíèÿ, íå áóäåò (êàê è â àâãóñòå ïðîø- Íåõâàòêà ðåñóðñîâ, âåðîÿòíî, ïðèâå- ëåíèå "Ïðîåêòà ÃÐÓÇÈß" îò åãî ðóêîâî- ðåäíîì çàäåðæàíèè ñóäíà, èäóùåãî êóð-
ëîãî ãîäà), à òåì áîëåå - âîçâðàùàòü äåò ê ïîðàæåíèþ". Êðèñòàëüíî-÷åñòíûé, äèòåëÿ Ìèõàèëà Ñààêàøâèëè (ïðàêòè- ñîì íà Àáõàçèþ, ïðîèçîéä¸ò êîíôëèêò â
íàì Àáõàçèþ ñ Þæíîé Îñåòèåé. Ãåíå- îí ðåêîìåíäóåò óâåëè÷èòü ÷èñëåííîñòü ÷åñêè, óæå íà÷àòà!) - ñ öåëüþ ñïàñòè åñ- àêâàòîðèè ׸ðíîãî ìîðÿ, ãäå íåáîëüøàÿ
ðàëüíûé ñåêðåòàðü ÍÀÒÎ Àíäåðñ Ôîã àìåðèêàíñêèõ âîéñê íà 40.000 âîåííîñ- ëè íå âåñü ïðîåêò, òî õîòÿ áû åãî ÷àñòü - ôëîòèëèÿ êàíîíåðîê Ãðóçèè ÁÓÄÅÒ àòà-
Ðàñìóññåí ñ÷èòàåò, ÷òî Ðîññèÿ íå ëóæàùèõ (ê íàõîäÿùèìñÿ òàì 77.000), êàäðû, îáó÷åíèå êîòîðûõ îáîøëîñü êîâàíà ðîññèéñêèìè âîåííûìè êîðàáëÿ-
ïðåäñòàâëÿåò îïàñíîñòè äëÿ ñòðàí Áàë- îäíàêî Äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Îáà- ÑØÀ "â êîïåå÷êó" è èíòåðåñû êîòîðûõ ìè.  ðåçóëüòàòå êîíôëèêòà, ïðåçèäåíò
òèè, èëè äðóãèõ ñîþçíèêîâ ïî ÍÀÒÎ è ìû, êîíòðîëèðóþùàÿ Êîíãðåññ, ïðîòèâ óæå ïðîòèâîðå÷àò èíòåðåñàì ñàìîãî Ñà- Ñààêàøâèëè, ïîä äàâëåíèåì Áåëîãî Äî-
õî÷åò óáåäèòü ðîññèÿí â òîì, ÷òî è ÍÀ- òîãî, ÷òîáû íàïðàâëÿòü â Àôãàíèñòàí àêàøâèëè; ìà, áóäåò âûíóæäåí óéòè â îòñòàâêó, êàê
ÒÎ íå ÿâëÿåòñÿ âðàãîì Ðîññèè: "ÍÀÒÎ - íîâûå ñèëû! 2) Êàê òîëüêî çàêîí÷èòñÿ ðàáîòà íàä è â ïðåäûäóùåì ñëó÷àå.
íå ïðîòèâ Ðîññèè. Îòñþäà âîçíèêàåò íå- Òåïåðü ÿñíî?! Ýòîò Ñèììîíñ ïðèåõàë íîâûì Èçáèðàòåëüíûì êîäåêñîì, ÁÓ- 6) Åñëè ïîäòâåðäèòñÿ èíôîðìàöèÿ î
îáõîäèìîñòü ïàðòíåðñòâà. ß äóìàþ, ÷òî ïî äóøè íàøèõ ðåáÿò, òàê êàê íîâûõ ñîë- ÄÓÒ íàçíà÷åíû âíåî÷åðåäíûå ïàðëàìå- íàëè÷èè ó Ãðóçèè ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
ðîññèéñêîå ðóêîâîäñòâî õîðîøî ïîíè- äàò ÑØÀ óæå íå äàþò! Ñ ýòîé æå öåëüþ, íòñêèå, à ïîòîì - ïðåçèäåíòñêèå âûáî- îðóæèÿ, ñîçäàííîãî â àìåðèêàíî-ãðóçè-
ìàåò ýòî"; ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ îò÷¸òîì Ñèììîí- ðû, íà êîòîðûõ ÑØÀ áóäóò ëîááèðîâàòü íñêîé áèîëàáîðàòîðèè â îêðåñòíîñòÿõ
3) Ãðóçèÿ, ñ å¸ òåððèòîðèàëüíûìè ñà, â îêòÿáðå ñ.ã. Òáèëèñè ïîñåòèò çà- êàíäèäàòóðó íûíåøíåãî "îïïîçèöèîíå- Òáèëèñè è çàâåç¸ííîãî èç ÑØÀ áàíêà
ïðîáëåìàìè, íå áóäåò ÷ëåíîì ÍÀÒÎ.  ìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáîðîíû ÑØÀ ðà" Èðàêëèÿ Àëàñàíèÿ ("Àëüÿíñ çà Ãðó- âîçáóäèòåëåé îñòðîïðîòåêàþùèõ è
Ãðóçèè, ñ ðîññèéñêèìè òàíêàìè â 30 êì Àëåêñàíäð Âåðøáîó, òîëüêî ãðóçèíñêî- çèþ"), è âåñü ðåñóðñ IRI áóäåò ðàáîòàòü îïàñíûõ çàáîëåâàíèé (êñòàòè, íå ñâÿçà-
îò Òáèëèñè è Ïðåçèäåíòñêèì äâîðöîì â ìó íàðîäó ýòî ïîëèòêîððåêòíî ïîäàäóò íà íåãî. íî ëè ñ ýòèì ïîÿâëåíèå â Ãðóçèè óíè÷òî-
ïðåäåëàõ äîñÿãàåìîñòè ðîññèéñêîé àð- êàê "óãëóáëåíèå ãðóçèíî-àìåðèêàíñêîãî Àëàñàíèÿ íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò Ñà- æàþùèõ ïîëÿ è óðîæàè êóçíå÷èêîâ-ìó-
òèëëåðèè íå áóäåò áàçû ÍÀÒÎ. ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàìêàõ ïîäïèñàííîé àêàøâèëè ïî ïðèâèòûì çà îêåàíîì òàíòîâ, íå ãîðÿùèõ â îãíå è ðàçìíîæàþ-
4) Êîíôëèêò ñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöè- ñòîðîíàìè Õàðòèè î ñòðàòåãè÷åñêîì óáåæäåíèÿì è "ïîíÿòèÿì", íî äàëåêî ùèõñÿ ñ ïîðàçèòåëüíîé áûñòðîòîé?!), íà
åé íå áóäåò óðåãóëèðîâàí óñèëèÿìè îá- ïàðòíåðñòâå". Êàê âèäíî, "ïàðòí¸ðñòâî" îòñòà¸ò îò íåãî â õàðèçìàòè÷íîñòè, èç- êîòîðûå íèêàêèå âàêöèíû íå äåéñòâóþò,
ùåñòâåííîãî ñåêòîðà - îáîþäíûìè âèçè- ýòèõ ãîñïîä - óëèöà ñ îäíîñòîðîííèì âîðîòëèâîñòè è óìåíèè äåëàòü "Public àíàëîãè êîòîðûõ íå ñóùåñòâîâàëè â
òàìè îáùåñòâåííèêîâ è äåÿòåëåé êóëü- äâèæåíèåì… Relations", òî áèøü - ïèàð. Ïîýòîìó Àëà- ÑÑÑÐ, êîòîðûå äîëæíû áûëè áûòü çàá-
òóðû, ñîâìåñòíûìè êîìèññèÿìè, "êðóã- Ñèììîíñ, êîòîðîìó íà Êàâêàçå "ëî- ñàíèÿ íèêîãäà íå áûòü ïðåçèäåíòîì, ðîøåíû â Èðàê è ïîñëóæèòü Áóøó îï-
ëûìè ñòîëàìè" è êîíôåðåíöèÿìè, à òàê- âèòü ëîõîâ" íåãäå, êðîìå Ãðóçèè, â ðàì- ñêîðåå âñåãî, îí áóäåò ðóêîâîäèòü ïðîà- ðàâäàíèåì äëÿ âîîðóæ¸ííîãî òóäà âòîð-
æå - öåðêîâíûìè äåëåãàöèÿìè. Â ñîâðå- êàõ ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííîé äëÿ íå- ìåðèêàíñêîé ôðàêöèåé â ïàðëàìåíòå. æåíèÿ, ïðåçèäåíòà Ñààêàøâèëè çàïî-
ìåííîé èñòîðèè íåò ïðåöåäåíòîâ, ÷òîáû ãî "Íåäåëè ÍÀÒÎ", âñòðåòèëñÿ, êàê åìó 3) Åñëè âíèìàòåëüíî ïðèñëóøàòüñÿ ê äîçðÿò â ðåâàíøèñòñêèõ íàìåðåíèÿõ ñ
ïîñëå âîåííûõ êîíôëèêòîâ è êðîâîïðî- ïîêàçàëîñü, ñ ïðîæèâàþùèìè çäåñü íåäàâíåìó çàÿâëåíèþ ïðåçèäåíòà ÐÔ èñïîëüçîâàíèåì çàïðåù¸ííîãî îðóæèÿ,
ëèòèÿ, ïîñëå ðàçðûâà äèïîòíîøåíèé è íàöìåíüøèíñòâàìè. Íî åãî îáìàíóëè - Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà: "ß óâåðåí, ÷òî ýòè à Áåëûé Äîì íå ñìîæåò, äà è íå çàõî÷åò
ïîäîáíîãî àíòàãîíèçìà âëàñòåé, ñòîðî- íà êîíôåðåíöèè "Íàöèîíàëüíûå ìåíü- îòíîøåíèÿ (ñ Ãðóçèåé - À.Õ.) áóäóò õîðî- åãî çàùèòèòü: âåäü ýòîò ïðîåêò, òàêæå,
íû äîñòèãàëè ïðèìèðåíèÿ ìåòîäàìè ò.í. øèíñòâà è ÍÀÒÎ", ãäå îáñóæäàëèñü âîï- øèìè, äîáðûìè, îñíîâàííûìè íà ñòî- êàê òþðüìà Ãóàíòàíàìî, - "çàñëóãà" àä-
íàðîäíîé äèïëîìàòèè. Ñàìûé "ñâåæèé" ðîñû îòíîøåíèÿ íàöìåíüøèíñòâ ê âîï- ëåòíåé äðóæáå, ñîâìåñòíîé èñòîðèè, ìèíèñòðàöèè Áóøà è äëÿ Îáàìû - ýòî
è áëèçêèé íàì, êàâêàçöàì, ïðèìåð - óðå- ðîñó èíòåãðàöèè Ãðóçèè â ÍÀÒÎ, ïîä âè- òðàäèöèÿõ, âêëþ÷àÿ äàæå ðåëèãèîçíóþ åù¸ îäèí ïîâîä îòêðåñòèòüñÿ îò ïðåñ-
ãóëèðîâàíèå Êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà, äîì ëèäåðîâ äèàñïîð åìó ïîäñóíóëè òðàäèöèþ, òî åñòü òàêèìè, êàê îíè áûëè òóïíîé ïîëèòèêè ñâîåãî ïðåäøåñòâåííè-
êîòîðîå äâèæåòñÿ ê ôèíàëó íå óñèëèÿìè ãðóïïó ðåíåãàòîâ-ãðàíòîåäîâ (êàê è Áó- äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè. Âîïðîñ çàêëþ- êà! È ÑÅÃÎÄÍß ÁÀÊÒÅÐÈÈ ÁÓØÀ ÌÎ-
îáùåñòâåííîñòè (÷àñòî - âîïðåêè åé!), à øó â 2005 ãîäó, âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ÷àåòñÿ ñåãîäíÿ íå â òîì, ÷òî ìåæäó Ðîñ- ÃÓÒ ÑÒÀÒÜ ÎÑÍÎÂÀÍÈÅÌ (ÎÏÐÀÂÄÀ-
áëàãîäàðÿ ðåñóðñó îôèöèàëüíîé âëàñòè Òáèëèñè) ïîä çîðêèì ïðèñìîòðîì ñîâåò- ñèåé è Ãðóçèåé âîçíèêëè êàêèå-òî ñóùå- ÍÈÅÌ) ÂÎÅÍÍÎÉ ÎÏÅÐÀÖÈÈ, ÍÎ
- ïðàâèòåëüñòâàì Àçåðáàéäæàíà è Àð- íèêà ïðåçèäåíòà Ãðóçèè ïî íàöìåíüøè- ñòâåííûå îñëîæíåíèÿ, à â òîì, ÷òî ìû ÓÆÅ - ÍÅ ÀÐÌÈÈ ÑØÀ È ÍÅ Â ÈÐÀÊÅ!..
ìåíèè, ïîëèòè÷åñêîé âîëå èõ ïðåçèäåí- íñòâàì Âàíà Áàéáóðòà. ñåãîäíÿ ïî-ðàçíîìó îöåíèâàåì îäèí ïå-  ýòîì ñëó÷àå äåëî îäíîé äîñðî÷íîé
òîâ, ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå è ãàðàíòèÿõ Âûñòóïàÿ êàê ëèäåð àðìÿí Ãðóçèè, ðèîä, à åñëè ãîâîðèòü îòêðîâåííî, òî îòñòàâêîé íå îãðà-
Ðîññèè è ÑØÀ. áîëåå òîãî - îò èìåíè àçåðáàéäæàíöåâ è ðå÷ü èä¸ò îá àãðåññèè, êîòîðàÿ ñëó÷è- íè÷èòñÿ - ñ Ìèõàè-
À òåïåðü ïîïûòàåìñÿ ïðåäïîëîæèòü - âñåõ 800.000 æèâóùèõ çäåñü íåãðóçèí, ëàñü â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà. È, âî âñÿ- ëà Íèêîëàåâè÷à
"÷òî áóäåò". îí äàë ñëîâî Ñèììîíñó, ÷òî íàöìåíü- êîì ñëó÷àå - ñî ñòîðîíû Ðîññèè, ýòà ñïðîñÿò ïî âñåé
Äëÿ íà÷àëà îòìåòèì, ÷òî â ïîñëåäíåå øèíñòâà Ãðóçèè ñîãëàñíû ñî âñòóïëåíè- îöåíêà íèêàê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñòðîãîñòè è ïî ïîë-
âðåìÿ êàñêàä âèçèòîâ â Ãðóçèþ íàøèõ åì Ãðóçèè â ÍÀÒÎ! Ñîãëàñíû, ÷òîáû ìî- íàðîä Ãðóçèè è íà ãðóçèíñêîå ãîñóäàð- íîé ïðîãðàììå,
íîâûõ ñòàðûõ "äðóçåé" (ñîñòîÿâøèõñÿ - ëîäûå ãðóçèíû ñòàëè ïóøå÷íûì ìÿñîì ñòâî. Ýòî îöåíêà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà "ïðèïîìíèâ" âäîáà-
âèöå-ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äæî Áàéäåíà, çà- è ãèáëè íà ÷óæîé çåìëå çà ÷óæèå èíòå- äåÿòåëüíîñòü òîëüêî îäíîãî ëèöà - ïðå- âîê è Çàêëþ÷åíèå
ìåñòèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ ðåñû! È åù¸ äîáàâèë, ÷òî Ãðóçèÿ, êàê çèäåíòà Ãðóçèè. Ðîññèÿ áóäåò âûñòðàè- Òàëüÿâèíè…
ÑØÀ Ôèëèïïà Ãîðäîíà, ñïåöïðåäñòàâè- Àðìåíèÿ è Àçåðáàéäæàí, ïîñòîÿííî âàòü ñàìûå äîáðûå îòíîøåíèÿ ñ Ãðóçè-
òåëÿ ÍÀÒÎ íà Þæíîì Êàâêàçå Ðîáåðòà ÷óâñòâóåò óãðîçó ñî ñòîðîíû Ðîññèè… åé, ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ãðóçèè, ñ ðóêîâîä-
Ñèììîíñà, è îæèäàåìûõ - çàìåñòèòåëÿ Òàê è õî÷åòñÿ ñïðîñèòü: à ïîñëàë áû ñòâîì Ãðóçèè" - ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, Àðíî Õèäèðáåãèøâèëè
ìèíèñòðà îáîðîíû ÑØÀ Àëåêñàíäðà Áàéáóðò â Àôãàíèñòàí ñîáñòâåííîãî ñû- ÷òî â áëèæàéøåì áóäóùåì ÁÓÄÅÒ
«Ñâîáîäíàÿ Ãðóçèÿ»
Âåðøáîó, ñåíàòîðà-ðåñïóáëèêàíöà Äæî- íà Ãðèøó (âûñîêîïîñòàâëåííîãî ÷èíîâ- ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà íà÷àòü "âûñòðàè-
#142 October, 2009 daviTis fari 3

ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
"...Âèëüêà ïðèñëîíèë èç- Ôåëèêñà Ýäìóíäîâè÷à "çàñ- ëîáëåííûé ïîñëå ïåðåæèòî- äåòüìè. Êîãäà íà÷àëàñü ïåð-
ìó÷åííûå ìîùè ê òîëüêî âåòèòüñÿ" â ñèíàãîãå. Áëåñòÿ- ãî, îí áûñòðî ñòàë âñåîáùèì âàÿ âîëíà ýìèãðàöèè â Èçðà-
ïîäêëþ÷¸ííîé áàòàðåå îòîï- ùèé ñòóäåíò ÌÀÐÕÈ, áåç ïÿ- ëþáèìöåì.Íåâîçìîæíî áû- èëü, çàõëåñòíóëî è Âèëüêó -
ëåíèÿ. Ñëàäêàÿ èñòîìà ðàñ- òè ìèíóò àðõèòåêòîð, îí ïî- ëî ïîíÿòü, êàê ñîâìåùàëàñü ïîëó÷èë ëè÷íîå ïðèãëàøå-
òåêëàñü ïî òåëó, ãëàçà çàêðû- òàùèëñÿ òóäà, íà âñòðå÷ó ñ â åãî ïðîåêòàõ áóðíàÿ ôàí- íèå îò Ãîëäû Ìåèð. Èõ äîëãî
ëèñü, è îí ïîïëûë... Ñíèëîñü Ãîëäîé Ìåèð, ñêîðåé èç ëþ- òàçèÿ è ãîëûé ïðàãìà- íå âûïóñêàëè, íî â êîíöå
̸ðòâîå ìîðå, ãäå íèêîãäà áîïûòñòâà, íåæåëè ïî çîâó çèì?Ïîñëå âûõîäà íà ýêðà- êîíöîâ âëàñòè ñäàëèñü. Äëÿ
íå áûë, ðàñêàë¸ííûé ïåñîê, êðîâè. Íî âñåõ ëþáîïûòñòâó- íû ôèëüìà Ñåðãåÿ Ãåðàñè- ÷åêèñòà ñ èìåííûì îðóæèåì
ïàëÿùåå ñîëíöå... Ñêîëüêî þùèõ ïåðåïèñàëè è "ñãðà- ìîâà "Ëþáèòü ÷åëîâåêà"âû- ýòî ñòàëî óäàðîì: îí òàê è íå
ïðîñïàë - íåèçâåñòíî. Êîãäà áàñòàëè". Äëÿ áîëåå ãëóáî- ÿñíèëîñü,÷òî Âèëüêà áûë ñìîã îïðàâèòüñÿ îò øîêà è
î÷íóëñÿ - íèêîãî.  óæàñå êèõ ðàçìûøëåíèé íàä ÷óòü ëè íå åäèíñòâåííûì àð- âñêîðîñòè ñêîí÷àëñÿ. À òàì,
âûñêî÷èë íà óëèöó. Îòðÿä äåéñòâèòåëüíîñòüþ íåñîñòî- õèòåêòîðîì,âûñòóïàþùèì íà Çåìëå Îáåòîâàííîé, âñ¸
ç.ê. â îæèäàíèè îòñóòñòâóþ- ÿâøåãîñÿ àðõèòåêòîðà îòïðà- ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà íà Ñå- áûëî õîðîøî: ïðåñòèæíàÿ
ùåãî "ñîáðàòà" ñòîÿë íà âèëè ïî ýòàïó íà Êîëûìó. Ðå- âåðå òàê î÷àðîâàâøèõ âñåõ äåíåæíàÿ ðàáîòà, áëàãîïî-
òðåñêó÷åì ìîðîçå ïî ñòîé- àáèëèòèðîâàëè Âèëüêó ñðà- ñòåêëÿíûõ ïèðàìèä-æèëûõ ëó÷íàÿ ñåìüÿ, èíûå ðàäîñòè
êå"ñìèðíî"... Íàêàçàíèå áû- çó, êàê òîëüêî ýòî ñòàëî âîç- êîìïëåêñîâ.Íàâåðíîå, ýòà æèçíè... Íî â Ìàãàäàíå åãî
ëî æåñòîêèì,ïî âñåì çàêî- ìîæíûì: äîëæíî áûòü ñðà- èñêóñòâåííàÿ ñðåäà àññîöè- ïîìíèëè, áàéêè î í¸ì ðàñ-
íàì ëàãåðíîãî áûòèÿ... Íà áîòàëî èìåííîå îðóæèå. Çà- èðîâàëàñü ó íåãî ñ ÷åì-òî ñêàçûâàëè åù¸ äîëãî. Äîëæ- "Ìàñêà Ñêîáè",
Êîëûìó Âèëüêà ñâàëèëñÿ "ñ ùèòèâ äèïëîì, ñ ãðóïïîé èððåàëüíûì,òàêèì æå,êàê è íî áûòü, åìó èêàëîñü... óñòàíîâëåííàÿ â Ìàãàäàíå
íåáåñ" - âìåñòî çàùèòû äèï- äîáðîâîëüöåâ îí âåðíóëñÿ â åãî çýêîâñêàÿ ýïîïåÿ.Çà 9 â ïàìÿòü î ðåïðåññèðîâàííûõ.
ëîìà. È óãîðàçäèëî æå åãî, Ìàãàäàí. Òðóäÿãà, ñ òîíêèì ëåò Âèëüêà äîðîñ äî äîëæ- Àâòîð Ýðíñò Íåèçâåñòíûé.
ñûíà çàñëóæåííîãî ÷åêèñòà ñ ÷óâñòâîì þìîðà, êîììóíèêà- íîñòè ÃÀÏà, îáçàâ¸ëñÿ æå- Åëåíà Ëîáà÷åâà Ýòî åãî äàð Ìàãàäàíó.
èìåííûì îðóæèåì îò ñàìîãî áåëüíûé è, ÷òî âàæíî - íå îç- íîé - êàðàèìêîé è äâóìÿ

ÍÀÏÎËÅÎÍ ÁÎÍÀÏÀÐÒ - ÏÐÎÂÈÄÅÖ ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ


Íàïîëåîí Áîíàïàðò íå âñòðå÷àë åâ- òîðãóþùàÿ íè ëþäüìè íè ãîñóäàðñòâà- äàííîãî äîâåðèÿ ê âåëèêîäóøèþ àíã- ïîðîæäàþò ëèøü ïðîòèâîïîëîæíûå åãî
ðååâ íè â äåòñòâå íà Êîðñèêå, íè â îò- ìè, êàê òå, êòî "ïðîäàë âàñ ñûíàì Ýëëè- ëèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïîñëå ïîðàæå- æåëàíèþ ðåçóëüòàòû: ïîäíÿëà ãîëîâó
ðî÷åñòâå âî Ôðàíöèè. Åãî ïåðâîå ñîï- íîâ, ÷òîá óäàëèòü âàñ îò ïðåäåëîâ âà- íèÿ ïîä Âàòåðëîî. àíòèñåìèòñêàÿ ïðåññà, è äàæå â àðìèè,
ðèêîñíîâåíèå ñ îðãàíèçîâàííîé åâ- øèõ" (Éîýëü, 3:6), çîâåò âàñ íå çàâîå- Êîðñèêàíåö íå çàáûâàåò íè îêàçàí- ñðåäè ìàðøàëîâ, ÷óâñòâîâàëèñü îïïî-
ðåéñêîé îáùèíîé ñîñòîÿëîñü â ãîðîäå âàòü, íî ëèøü âåðíóòü ñâîå îòå÷åñòâî, íîãî åìó äîáðà, íè ïðè÷èíåííîãî åìó çèöèîííûå âåÿíèÿ.
Àíêîíà (Èòàëèÿ), âçÿòîé èì 9-ãî ôåâðà- îòíÿòîå ó âàñ. Ñ ïîìîùüþ è ïðè ïîääå- çëà, Òàêèì áûë è Íàïîëåîí, è íå èñêëþ- Íî ñëîìèòü Íàïîëåîíà áûëî íå òàê-òî
ëÿ, 1797-ãî ãîäà âî âðåìÿ ïåðâîé èòàëü- ðæêå Ôðàíöèè, âû íàâåêè îñòàíåòåñü ÷åíà âîçìîæíîñòü, ÷òî ñèìïàòèþ Áîíà- ëåãêî. Îí ñêàçàë: "Åâðåéñêèé âîïðîñ ðå-
ÿíñêîé êàìïàíèè. ãîñïîäàìè è çàùèòíèêàìè ñâîåãî îòå÷å- ïàðòà ê åâðåÿì ìîæíî îáúÿñíèòü è òåì, øàåòñÿ íå òàê. ß íèêîãäà íå ïðèìó ìåð,
Ïðîåçæàÿ âî ãëàâå âõîäÿùèõ â ãîðîä ñòâà îò âòîðæåíèÿ èíîçåìöåâ". ÷òî ãäå-òî â åãî ïîäñîçíàíèè ñîõðàíè- îáÿçûâàþùèõ åâðåéñêèé íàðîä îñòà-
ïîáåäîíîñíûõ ïîëêîâ, Áîíàïàðò çàìå- Ýòîé ïðîêëàìàöèè íå áûëî ñóæäåíî ëàñü ïàìÿòü î òîì, ÷òî â ñâîå âðåìÿ âèòü Ôðàíöèþ, ïîòîìó ÷òî äëÿ ìåíÿ åâ-
òèë, ÷òî ñðåäè ðàäîñòíî âñòðå÷àâøèõ îñóùåñòâèòüñÿ. Áîíàïàðò áûë óâåðåí, ìýð ãîðîäà Àÿ÷èî, åâðåé Æàí Æåðîì ðåé ðàâåí ëþáîìó äðóãîìó ãðàæäàíèíó
åãî òîëï íàðîäà ñòîÿëè ëþäè â æåëòûõ Ëåâè, ñêðûë åãî â ñâîåì äîìå îò èñêàâ- ñòðàíû. Èçãíàíèå èõ èç Ôðàíöèè ÿâè-
ãîëîâíûõ óáîðàõ, ñ æåëòûìè æå íàðó- øèõ åãî ïðèâåðæåíöåâ Ïàñêàëÿ Ïàîëè, ëîñü áû äîêàçàòåëüñòâîì ñëàáîñòè, â
êàâíèêàìè, ïîìå÷åííûìè øåñòèêîíå÷- è òåì ñàìûì ñïàñ åãî. òî âðåìÿ êàê äëÿ èõ èíòåãðàöèè òðåáó-
íîé çâåçäîé. Îí ñïðîñèë îäíîãî èç Íå ìåíåå èíòåðåñíà îïÿòü òàêè ìà- åòñÿ ñèëà".
îôèöåðîâ îá èõ çíà÷åíèè è óçíàë, ÷òî ëîèçâåñòíàÿ áåñåäà Íàïîëåîíà ñî ñâî- Ñîðâàííûé àíãëè÷àíàìè ïëàí ñîç-
ýòè ëþäè åâðåè, à øàïêè è íàðóêàâíèêè èì âðà÷îì, èðëàíäöåì Áàððè Î'Ìèðà äàíèÿ åâðåéñêîãî ãîñóäàðñòâà â Ïàëåñ-
ñëóæèëè îïîçíàâàòåëüíûìè çíàêàìè èõ (Barry O'Meara), íà Îñòðîâå Ñâ. Åëåíû, òèíå Íàïîëåîí çàìåíèë äðóãèì, íå ìå-
âåðîèñïîâåäàíüÿ, åñëè ñ çàõîäîì ñîëí- 10-ãî íîÿáðÿ 1816-ãî ãîäà. Êîãäà Î'Ìèðà íåå ãðàíäèîçíûì - âîññòàíîâ-
öà îíè íå âîçâðàùàëèñü â ãåòòî.. Áîíà- çàäàë óæå áîëüíîìó èìïåðàòîðó ïðÿ- ëåíèåì Ñèíåäðèîíà, âåðõîâíîãî îð-
ïàðò íåìåäëåííî ïðèêàçàë íàðóêàâíèêè ìîé âîïðîñ: ïî÷åìó âû íåèçìåííî ïî- ãàíà åâðåéñêîãî äóõîâíîãî çàêîíîäà-
ñíÿòü, à æåëòûå øàïêè çàìåíèòü îáûê- îùðÿåòå è ïîääåðæèâàåòå åâðååâ, òîò òåëüñòâà, óïðàçäíåííîãî ðèìñêèìè çà-
íîâåííûìè. Îí òàêæå îòêðûë âîðîòà îòâåòèë: "ÿ âñåãäà õîòåë âèäåòü åâðååâ âîåâàòåëÿìè Èóäåè ñ ðàçðóøåíèåì Âòî-
ãåòòî è îáúÿâèë, ÷òî îòíûíå åâðåè â ðàâíîïðàâíûìè ïîääàííûìè, êàêèìè ðîãî Õðàìà â 73-ì ãîäó Íîâîé Ýðû, è
ïðàâå æèòü ãäå èì óãîäíî è ñîáëþäàòü ÿâëÿþòñÿ îñòàëüíûå íàðîäû ìîåé èì- âíîâü âïåðâûå ñîçâàííîãî Èìïåðàòî-
ïðåäïèñàíèÿ ñâîåé ðåëèãèè îòêðûòî è ïåðèè. ß æåëàþ, ÷òîáû ê åâðåÿì îòíî- ðîì ôðàíöóçîâ, Íàïîëåîíîì 1-ì, 1734
áåç ïîìåõè. ñèëèñü êàê ê áðàòüÿì, êàê åñëè áû âñå ãîäà ïîñëå ñìåðòè Òèòà Ôëàâèÿ, ïîðà-
À âîò äðóãîé ìàëîèçâåñòíûé ïðèìåð ìû ÿâëÿëèñü ÷àñòüþ Èóäàèçìà. Ýòî áû- áîòèòåëÿ Èóäåè. Ïåðâàÿ ñåññèÿ âîçîá-
îòíîøåíèÿ Áîíàïàðòà ê åâðåÿì: 19-ãî ëî áû âûãîäíî è äëÿ Ôðàíöèè, ïîòîìó íîâëåííîãî Ñèíåäðèîíà îòêðûëàñü 9-ãî
èþíÿ, 1798-ãî ãîäà, ïî ïóòè â Åãèïåò, ÷òî åâðåè ìíîãî÷èñëåííû è èììèãðèðî- ôåâðàëÿ, 1807-ãî ãîäà â Ïàðèæå, è ïðî-
ôðàíöóçû âçÿëè îñòðîâ Ìàëüòó. Òóò Íà- âàëè áû â íàøó ñòðàíó ñî ñâîèì áîãàò- äîëæàëàñü ðîâíî ìåñÿö.
ïîëåîí óçíàë, ÷òî ìàëüòèéñêèå ðûöàðè ñòâîì. Åñëè áû íå ìîå ïàäåíèå, áîëü- Íîâîå ìåðîïðèÿòèå ïîäâåðãëîñü
æåñòîêî ïðåñëåäóþò ìåñòíûõ åâðååâ, øèíñòâî åâðîïåéñêèõ åâðååâ ïåðåñåëè- îæåñòî÷åííîìó ïðîòåñòó öàðÿ Àëåêñà-
ïðîäàþò èõ â ðàáñòâî õðèñòèàíàì è òóð- ëèñü áû âî Ôðàíöèþ, ãäå èõ æäàëè áû íäðà, íàçâàâøåãî Íàïîëåîíà "Àíòèõ-
êàì è çàïðåùàþò èì ñîáëþäàòü ñâîè ñâîáîäà, ðàâåíñòâî è áðàòñòâî". ðèñòîì è âðàãîì Áîãà", ÷òî, âïðî÷åì, íå
îáû÷àè. Îí íåìåäëåííî ïðèêàçàë îòê- ÷òî ïîñëå ïàäåíèÿ Àêêî îí âîéäåò â Èå- Ïðèäÿ ê âëàñòè, Íàïîëåîí ïðåâðà- ïîìåøàëî åìó ÷åðåç ïîë ãîäà ïîäïè-
ðûòü ñèíàãîãó è âîññòàíîâèë ãðàæäàíñ- ðóñàëèì è îòòóäà âîçâåñòèò åâðåÿì è òèë åâðååâ â ïîëíîïðàâíûõ ïîääàííûõ ñàòü ñ òåì æå "Àíòèõðèñòîì" Òèëüçèòñ-
êèå ïðàâà åâðååâ Ìàëüòû. âñåìó ìèðó î âîçðîæäåíèè äðåâíåãî Èç- ñâîåé èìïåðèè íå èç íàìåðåíèÿ èçâ- êîå Ñîãëàøåíèå, ñîïðîâîæäàâøååñÿ
Îäíàêî íè Àíêîíà íè Ìàëüòà íå ìî- ðàèëÿ. ëå÷ü èç ýòîãî êàêóþ-ëèáî âûãîäó: ïî îáúÿòèÿìè è óâåðåíèÿìè â âå÷íîé
ãóò ñðàâíèòüñÿ ñ ïðîêëàìàöèåé Áîíà- Íî Àêêî íå ïàëà, âñëåäñòâèå âìå- ñâîåé ìàëî÷èñëåííîñòè, åâðåè íå èìå- äðóæáå, è ïðîäåðæàâøåéñÿ…. ïÿòü ëåò,
ïàðòà, èçäàííîé èì ïîä ñòåíàìè îñàæ- øàòåëüñòâà àíãëèéñêîãî ôëîòà, è Áîíà- ëè íèêàêîãî ïîëèòè÷åñêîãî âåñà. äî ñïðîâîöèðîâàííîãî Àëåêñàíäðîì
äåííîé êðåïîñòè Àêêî îò 20-ãî àïðåëÿ ïàðò, âûíóæäåííûé âåðíóòüñÿ â Åãèïåò, Ìåòòåðíèõ-Âèííåáóðã, àâñòðèéñêèé âòîðæåíèÿ Íàïîëåîíà â Ðîññèþ.
1799-ãîäà -- î ñîçäàíèè ñàìîñòîÿòåëü- äîëæåí áûë îòêàçàòüñÿ îò ñâîåãî ïëàíà. êîíñóë â Ïàðèæå ïèñàë â îäíîì èç ñâî-
íîãî åâðåéñêîãî ãîñóäàðñòâà â Ïàëåñ- Íåâîëüíî âîçíèêàåò âîïðîñ: ÷òî ïî- èõ äîêëàäîâ â Âåííó: "Âî Ôðàíöèè íà- Èäåÿ âîññòàíîâëåíèÿ Ñèíåäðèîíà,
òèíå -- 118 ëåò äî Áàëüôóðñêîé Äåêëà- áóäèëî Áîíàïàðòà òàê êðóòî âñòàòü íà õîäÿòñÿ âñåãî ëèøü îêîëî ñîðîêà òûñÿ÷ êàê è èäåÿ âîçðîæäåíèÿ åâðåéñêîãî ãî-
ðàöèè è 149 ëåò äî ïðîâîçãëàøåíèÿ Ãî- çàùèòó âñþäó ãîíèìîãî íàðîäà? åâðååâ, èç íèõ îêîëî òûñÿ÷è - â Ïàðèæå. ñóäàðñòâà â Ïàëåñòèíå îñòàëèñü êðàò-
ñóäàðñòâà Èçðàèëü. Ïîäîáíàÿ ïîçèöèÿ, äà åùå íå óâåí- Íî âñå îíè áåç èñêëþ÷åíèÿ âèäÿò â èì- êîâðåìåííûìè ýïèçîäàìè. Ïðîéäåò
 ïðîêëàìàöèè, ìåæäó ïðî÷èì, ãîâî- ÷àííàÿ óñïåõîì, íå ñóëèëà åìó íè ïîëè- ïåðàòîðå ñâîåãî Ìåññèþ!" åùå ïîëòîðàñòà ëåò äî òîãî êàê ñâåð-
ðèòñÿ: òè÷åñêîé íè, òåì áîëåå, âîåííîé âûãî- Ïîñëå ñîêðóøàþùåé ïîáåäû ïîä øèòñÿ òî, ÷òî ïîãðåçèëîñü ìîëîäîìó
äû. Íàïðîòèâ, îíà ìîãëà ëèøü ïîâðå- Àóñòåðëèöåì, Íàïîëåîí ïðîäîëæàë ïðîâèäöó òîãäà, íà âåðøèíå åãî ìîãó-
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅÍÅÐÀËÀ ÁÎÍÀ- äèòü åãî ðàñòóùåé ïîïóëÿðíîñòè è ïîñ- íàñòîÿòåëüíî äåéñòâîâàòü â ïîëüçó ùåñòâà è ñëàâû -- âîññòàíîâëåíèå íå-
ÏÀÐÒÀ, ÃËÀÂÍÎÊÎÌÀÍÄÓÞÙÅÃÎ ÀÐ- ëóæèòü íà ïîëüçó åãî ïðîòèâíèêàì è ñî- ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ åâðååâ îò ãðàæ- çàâèñèìîñòè åâðåéñêîãî ãîñóäàðñòâà.
ÌÈßÌÈ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ïåðíèêàì. äàíñêèõ îãðàíè÷åíèé, íåñìîòðÿ íà
 ÀÔÐÈÊÅ È ÀÇÈÈ, Ê ÇÀÊÎÍÍÛÌ ÍÀÑ- Çäåñü ñëåäóåò âñïîìíèòü, ÷òî Íàïî- ÿðîñòíîå ñîïðîòèâëåíèå àíòèñåìèòñêèõ
ËÅÄÍÈÊÀÌ ÏÀËÅÑÒÈÍÛ: ëåîí áûë êîðñèêàíöåì è äåéñòâîâàë ñ êðóãîâ âî Ôðàíöèè è çà ðóáåæîì - ïîä
Èçðàèëüòÿíå! Çàêîííûå íàñëåäíèêè äåòñòâà äî ïîñëåäíåãî äíÿ ñâîåé æèçíè ïðåäâîäèòåëüñòâîì Ïàïû Ðèìñêîãî è
Ýììàíóèë
Ïàëåñòèíû! Âîñïðÿíüòå äóõîì, Î èçã- êàê èñòûé êîðñèêàíåö - îò áåñïðåäåëü- ðóññêîãî öàðÿ Àëåêñàíäðà, îäíîãî èç Ïèðóòèíñêèé-Ïðàò,
íàííèêè! íîé äðóæáû-âðàæäû ñ îñâîáîäèòåëåì ñàìûõ íåèçëå÷èìûõ àíòèñåìèòîâ. Èåðóñàëèì
Âåëèêàÿ íàöèÿ (Ôðàíöèÿ - Ý.Ï.), íå Êîðñèêè, Ïàñêàëåì Ïàîëè äî íåîïðàâ- Êàçàëîñü, ÷òî ñòàðàíèÿ èìïåðàòîðà
4 daviTis fari #142 October, 2009

" Ä ÐÓ ÃÀ ß Æ Å Í Ù È Í À " Ä Ó × Å
Ñ íåêîòîðûõ ïîð îñîáîå âíèìàíèå ðå â 20-õ è íà÷àëå 30-õ ãîäîâ. ðîâàëèñü" â ôàøèñòñêîå äâèæåíèå â äàòü ïîä äåéñòâèå ýòèõ çàêîíîâ. Åâðåé,
èññëåäîâàòåëåé äèêòàòîðñêèõ ðåæèìîâ - Èòàëüÿíñêèé ôàøèçì, - ïðîäîëæàë âèäå "Ñîþçà åâðåéñêèõ îáùèí Èòàëèè" íàïðèìåð, ñ÷èòàëñÿ íåïðèêîñíîâåí-
ïðèâëåêàåò "÷èñòûé" èòàëüÿíñêèé ôà- Êàííèñòðàðî, - çèæäèëñÿ íà ïàòðèîòèç- è îêàçûâàëèñü ïîä çàùèòîé äâèæåíèÿ. íûì, åñëè îí áûë ó÷àñòíèêîì Ïåðâîé
øèçì, ðîäîíà÷àëüíèê ìíîæåñòâà ïîñëå- ìå è íàöèîíàëèçìå, à èòàëüÿíñêèå åâ- Áûëî ñîçäàíî òàêæå îñîáîå àãåíòñòâî ìèðîâîé âîéíû èëè ÷ëåíîì ôàøèñ-
äóþùèõ ôàøèñòñêèõ ðåæèìîâ ñàìîãî ðåè áûëè, ïîæàëóé, ñàìûì ïàòðèîòè- ïðè ôàøèñòñêîì ïðàâèòåëüñòâå, ïðåäñ- òñêîé ïàðòèè, íà÷èíàÿ ñ 1918 ãîäà. Ïî-
ðàçëè÷íîãî òîëêà, ðåçêî îò âñåõ íèõ îò- ÷åñêè íàñòðîåííûì è àññèìèëèðîâàí- òàâëÿâøåå èíòåðåñû âñåõ áåç èñêëþ÷å- äîáíûå âåùè áûëè íåñëûõàííû â Ãåð-
ëè÷àþùèéñÿ. À òàêæå ëè÷íîñòü ïåðâîãî íûì ìåíüøèíñòâîì â ñòðàíå. Èõ áûëî íèÿ èòàëüÿíñêèõ åâðååâ. Ñòàòüÿ 35-ÿ ìàíèè, è îíè óêàçûâàëè íà òî, ÷òî äó÷å
ôàøèñòñêîãî äèêòàòîðà, äó÷å Áåíèòî íåìíîãî - âñåãî 50-60 òûñÿ÷, è ìíîãèå óñòàâà ýòîãî àãåíòñòâà ãîâîðèëà îá ñîâåðøåííî íå ñ÷èòàë àíòèñåìèòèçì
Ìóññîëèíè, - ïðîîáðàç âñåõ ïîñëåäóþ- çàíèìàëè âàæíûå ãîñóäàðñòâåííûå èòàëüÿíñêèõ åâðåÿõ êàê î "ïîñëàííèêàõ íåîáõîäèìîé ïðèíàäëåæíîñòüþ ôàøè-
ùèõ "ôþðåðîâ", "êàóäèëüî" è "âåëèêèõ ïîñòû, - ïðåìüåð-ìèíèñòð, íàïðèìåð, äîáðîé âîëè îò ôàøèñòñêîãî äâèæåíèÿ" ñòñêîãî äâèæåíèÿ.
âîæäåé". È ïîñêîëüêó ñóùåñòâóåò ðàñõî- áûë ïîëóåâðååì. È âîïðîñ îá îò÷óæäå- è ïðåäóñìàòðèâàëà, ÷òî "Ñîþç áóäåò Ïðåäîñòàâèì ñíîâà ñëîâî ïðîôåñ-
æåå ìíåíèå, ÷òî ôàøèçì íåðàçðûâíî íèè åâðååâ îò èòàëüÿíñêîãî íàöèîíà- ïðèíèìàòü àêòèâíåéøåå ó÷àñòèå â îá- ñîðó Êàííèñòðàðî:
ñâÿçàí ñ àíòèñåìèòèçìîì, îñîáûé èíòå- ëèçìà òàì íèêîãäà íå âîçíèêàë, êàê ýòî ùåðåëèãèîçíîé è ñîöèàëüíîé æèçíè ìè- - Ñàðôàòòè áûëà íå åäèíñòâåííîé
ðåñ âûçûâàåò ïðîáëåìà âçàèìîñâÿçè íàáëþäàëîñü â äðóãèõ ñòðàíàõ Öåíò- ðîâîãî åâðåéñòâà è ïîääåðæèâàòü òåñ- åâðåéêîé, ñ êåì äó÷å íàõîäèëñÿ â ñâÿçè,
èòàëüÿíñêîãî ôàøèçìà ñ àíòèñåìèòèç- ðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Ïîýòîìó íûå äóõîâíûå è êóëüòóðíûå êîíòàêòû ñ è â òî æå âðåìÿ åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî îí
ìîì. êîãäà âîçíèêëî ôàøèñòñêîå äâèæåíèå, åâðåéñêèìè îáùèíàìè çà ãðàíèöåé - äåëàë ïðåíåáðåæèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ â
Ñîâñåì íåäàâíî, êàê áû â êà÷åñòâå êðóòî çàìåøàííîå íà íàöèîíàëèçìå, îñîáåííî ñ òåìè, êîòîðûå èìåþò òðàäè- àäðåñ åâðååâ, íî ýòî áûëî îáû÷íûì ÿâ-
èëëþñòðàöèè ê ýòîé ïðîáëåìå, â èçäà- íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî, ÷òî åâðåè öèîííûå ñâÿçè ñ èòàëüÿíñêèìè åâðåÿìè ëåíèåì äëÿ íà÷àëà íàøåãî ñòîëåòèÿ.
òåëüñòâå William Morrow âûøëà ëþáî- îêàçàëèñü â ñàìîé åãî ãóùå. Â ñâîåì è Èòàëèåé". Òàê, êîãäà îäíàæäû çàøåë ðàçãîâîð î
ïûòíåéøàÿ êíèãà ïîä èíòðèãóþùèì íàç- ïåðâîíà÷àëüíîì âèäå èòàëüÿíñêîå ôà- Êîãäà â Ãåðìàíèè ê âëàñòè ïðèøëè òîì, ÷òî Ñàðôàòòè áîãàòà, íî ñêóïà,
âàíèåì "Äðóãàÿ æåíùèíà äó÷å" è åùå øèñòñêîå äâèæåíèå íå èìå- Ìóññîëèíè çàìåòèë: "×òî
áîëåå èíòðèãóþùèì ïîäçàãîëîâêîì: ëî ðàñîâîãî êîìïîíåíòà, è Äó÷å âû õîòèòå, îíà âåäü åâðåé-
"Íåèçâåñòíûå ôàêòû î Ìàðãåðèòå Ñàð- ýòî òîæå îò÷àñòè îáúÿñíÿåò Áåíèòî êà!" Íî ýòî îñîáîãî ðîäà
ôàòòè, ëþáîâíèöå-åâðåéêå Áåíèòî Ìóñ- àêòèâíîå ó÷àñòèå åâðååâ â Ìóññîëèíè àíòèñåìèòèçì - ñîöèàëü-
ñîëèíè, ïîìîãøåé åìó ïðèéòè ê âëàñòè". íåì. Àíòèñåìèòñêèå òðàäè- íûé, èëè êóëüòóðíûé. Òà-
Ó êíèãè äâà àâòîðà: Ôèëèïï Êàííèñòðà- öèè ïðèíàäëåæàò Öåíòðàëü- êèì îáðàçîì, ðàçíèöà
ðî, ïðîôåññîð Äðåêñåëüñêîãî óíèâåðñè- íîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå, ãäå ìåæäó àíòèñåìèòèçìîì
òåòà â Ôèëàäåëüôèè, ìåæäóíàðîäíûé èçäàâíà îáèòàëè îãðîìíûå íàöèñòñêèì è ôàøèñòñêèì
àâòîðèòåò ïî èñòîðèè ôàøèñòñêîãî äâè- îáùèíû åâðååâ.  Èòàëèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
æåíèÿ, è Áðàéàí Ñàëëèâàí, ñòàðøèé íà- æå ðå÷ü øëà î íåáîëüøîé ïåðâûé íîñèò áèîëîãè÷åñ-
ó÷íûé ñîòðóäíèê Óíèâåðñèòåòà íàöèî- îáùèíå, êîòîðóþ íèêàê êèé õàðàêòåð, âòîðîé æå -
íàëüíîé îáîðîíû. íåëüçÿ áûëî èñïîëüçîâàòü â äóõîâíûé.
Ýòà êíèãà ñòàëà ïðåäìåòîì æèâåé- êà÷åñòâå ïðîáëåìû ãîñóäàð- Òàê âîò, î "íåèçâåñòíûõ
øåãî îáñóæäåíèÿ íà ñîñòîÿâøåìñÿ â ñòâåííîãî ìàñøòàáà. ôàêòàõ", êàñàþùèõñÿ "äðó-
ôèëàäåëüôèéñêîì îòåëå Sheraton Âî âðåìÿ ïðèõîäà Ìóñ- ãîé æåíùèíå äó÷å". Êàê âû
Society Hill ñèìïîçèóìå, ïîñâÿùåííîì ñîëèíè ê âëàñòè èòàëüÿíñ- ïîìíèòå, ïîäçàãîëîâîê
ñóäüáå èòàëüÿíñêèõ åâðååâ âî âðåìÿ êèå åâðåè çàíèìàëè ìíîæå- êíèãè ãëàñèò: "Íåèçâåñò-
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ñïîíñîðàìè ñòâî êëþ÷åâûõ ïîñòîâ â óï- íûå ôàêòû î Ìàðãåðèòå
ñèìïîçèóìà áûëè Íàöèîíàëüíûé ôîíä ðàâëåíèè ñòðàíîé. Ìèíèñò- Ñàðôàòòè, ëþáîâíèöå-åâ-
àìåðèêàíñêèõ èòàëüÿíöåâ, Êîëëåêöèÿ ðû Ëóèäæè Ëóçàòòè è Ñèä- ðåéêå Áåíèòî Ìóññîëèíè,
Óèëüÿìà Ñàëîìîíå ïðè Äðåêñåëüñêîì íåé Ñîííèíî (òîò ñàìûé è î òîì, êàê îíà ïîìîãëà
óíèâåðñèòåòå è Ãåíåðàëüíîå êîíñóëü- ïðåìüåð-ïîëóåâðåé), ìýð åìó ïðèéòè ê âëàñòè". Ñ
ñòâî Èòàëèè â Ôèëàäåëüôèè. Ïðåäìå- Ðèìà Ýðíåñòî Íàòàí, ïðåçè- "äó÷å", ñëåäîâàòåëüíî, âñå
òîì îáñóæäåíèÿ áûëà èñòîðèÿ Èòàëèè äåíò Âåðõîâíîãî ñóäà è ìè- ÿñíî - ðå÷ü èäåò î Áåíèòî
âî âðåìÿ ïîñëåäíåé âîéíû, õàðàêòåð- íèñòð þñòèöèè Ëóäîâèêî Ìóññîëèíè è íè î êîì
íûå îñîáåííîñòè èòàëüÿíñêîãî ôàøèç- Ìîðòàðà, Êàðëî Øàíöåð - èíîì. "Äðóãàÿ æåíùèíà" -
ìà è ñóäüáà èòàëüÿíñêèõ åâðååâ â ïåðè- ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë, ýòî ãëàâíàÿ "äðóãàÿ æåí-
îä Êàòàñòðîôû. äåñÿòü ñåíàòîðîâ-åâðååâ. À ùèíà" äó÷å íà ïðîòÿæåíèè
Ïîìèìî îáñóæäåíèÿ êíèãè, íà ñèì- Ìàðãåðèòà Ñàðôàòòè - ãåðî- áîëåå ÷åì äâóõ äåñÿòèëå-
ïîçèóìå áûëà ïðîñëóøàíà ëåêöèÿ "Îá- èíÿ óïîìÿíóòîé âûøå êíèãè òèé. Åå íåîáõîäèìî îòëè-
çîð èòàëüÿíñêîé ïîìîùè åâðåÿì è ñïà- "Äðóãàÿ æåíùèíà äó÷å" áû- ÷àòü è îò æåíû Ìóññîëèíè,
ñàòåëüíûõ îïåðàöèé â ïåðèîä Êàòàñòðî- ëà ðåäàêòîðîì îôèöèàëüíî- è îò åãî äðóãîé ëþáîâíè-
ôû" èñòîðèêà Ñüþçåí Çóêêîòòè, àâòîðà ãî æóðíàëà ôàøèñòñêîãî öû, Êëàðû Ïåòà÷÷è, íåêîå-
ïîëó÷èâøåé øèðîêóþ ïîïóëÿðíîñòü ðà- äâèæåíèÿ "Ãåðàðõèÿ". ãî ïîäîáèÿ Åâû Áðàóí, îñ-
áîòû "Èòàëüÿíöû è Êàòàñòðîôà", è áûë Êîãäà àíòèñåìèòû èç ôà- òàâøåéñÿ âåðíîé äó÷å äî
ïðîäåìîíñòðèðîâàí äîêóìåíòàëüíûé øèñòñêîé ïàðòèè íà÷àëè áû- êîíöà è ðàçäåëèâøåé ñ
ôèëüì "Âðàã-ïðàâåäíèê", ãäå ïîêàçàíû ëî ñâîþ àãèòàöèþ ñðåäè èòàëüÿíöåâ, è íàöèñòû è Ãèòëåð ñòàë ãðîìîãëàñíî èç- íèì ñìåðòü; è îò ìíîãî÷èñëåííûõ "äðó-
ïîäðîáíîñòè óñèëèé èòàëüÿíñêèõ îôè- èòàëüÿíñêèå åâðåè ñòàëè ïðîÿâëÿòü ëàãàòü ñâîè àíòèåâðåéñêèå òåîðèè, ãèõ" æåíùèí, ïèñàâøèõ åìó âîñòîðæåí-
öèàëüíûõ ëèö ïðîòèâîäåéñòâîâàòü èñò- áåñïîêîéñòâî ïî ýòîìó ïîâîäó, äó÷å äàë Ìóññîëèíè âûñòóïèë â Áàðè â ñåíòÿáðå íî-âëþáëåííûå ïèñüìà, ñëàâøèõ ñâîè
ðåáëåíèþ åâðååâ íàöèñòàìè. îôèöèàëüíóþ àóäèåíöèþ ãëàâíîìó ðàâ- 1934 ãîäà ñ èçäåâàòåëüñêîé ðå÷üþ ïî ôîòîãðàôèè è ðåãóëÿðíî ïðèõîäèâøèõ
×òîáû ÷èòàòåëè ëåã÷å îðèåíòèðîâà- âèíó Èòàëèè Àíäæåëî Ñàêðåäîòòè, ýòîìó ïîâîäó: íà "àóäèåíöèè".
ëèñü â òîì, î ÷åì øëà ðå÷ü íà ñèìïîçè- âñëåä çà êîòîðîé áûëî âûïóùåíî ñëå- - Òðèäöàòü ñòîëåòèé ñóùåñòâîâàíèÿ Åå çâàëè Ìàðãåðèòà Ñàðôàòòè, è
óìå è â "Äðóãîé æåíùèíå", ÿ õî÷ó íà- äóþùåå êîììþíèêå: ïîçâîëÿþò èòàëüÿíöàì âçèðàòü ñ æà- îíà â ñàìîì äåëå áûëà åâðåéêîé è
ïîìíèòü íåêîòîðûå äåòàëè ïðåäâîåí- "Ïðîôåññîð Ñàêðåäîòòè îáðàòèë ëîñòüþ íà íåêîòîðûå äîêòðèíû, ïðîïî- äåéñòâèòåëüíî íå òîëüêî ïîìîãëà Ìóñ-
íîé èòàëüÿíñêîé èñòîðèè. âíèìàíèå Åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà Áå- âåäóåìûå ïî òó ñòîðîíó Àëüï òåìè, êòî ñîëèíè ïðèéòè ê âëàñòè, íî è óäåðæè-
- Ìàðãåðèòà Ñàðôàòòè áûëà íàñ- íèòî Ìóññîëèíè íà òîò ôàêò, ÷òî àíòè- áûëè äèêàðÿìè, êîãäà ìû èìåëè Öåçà- âàòü âëàñòü â ñâîèõ ðóêàõ. È îáó÷àëà
òîëüêî âàæíà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ôèëî- ñåìèòñêèå ïàðòèè çà ðóáåæîì ïûòàþòñÿ ðÿ, Âåðãèëèÿ è Àâãóñòà. åãî óìåíèþ âåñòè ñåáÿ çà ñòîëîì è ÿçû-
ñîôèè Ìóññîëèíè, - ñêàçàë, â ÷àñòíîñ- íàéòè çäåñü ñèëû, íà êîòîðûå îíè ìîãëè Âñ¸ ýòî êîí÷èëîñü, êîãäà Ìóññîëèíè êó, - óìåíèþ, ïðèëè÷åñòâóþùåìó âîæäþ
òè, â ñâîåì âûñòóïëåíèè ïðîôåññîð áû îïåðåòüñÿ â ñâîåé àíòèñåìèòñêîé ðåøèë çàâîåâàòü Àáèññèíèþ â êà÷åñòâå âåëèêîé íàöèè. Îíà òàêæå íàïèñàëà
Êàííèñòðàðî, - ÷òî ê 1938 ãîäó, êîãäà îí ïîëèòèêå. ×òîáû äîñòè÷ü ñâîåé öåëè, ïåðâîãî øàãà ê ñîçäàíèþ ôàøèñòñêîé ìíîãèå èç åãî çàæèãàòåëüíûõ ðå÷åé, áû-
ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ Ãèòëåðîì è íàöè- ýòè ñèëû ïûòàþòñÿ ïðåäñòàâèòü èòàëüÿ- Ðèìñêîé èìïåðèè. Ýòèì îí âîññòàíîâèë ëà "òåíåâûì àâòîðîì" åãî ïðîïàãàíäèñ-
ñòñêîé Ãåðìàíèåé, èõ îòíîøåíèÿì íå- íñêîå ôàøèñòñêîå äâèæåíèå â êà÷åñòâå ïðîòèâ ñåáÿ çàïàäíûå äåìîêðàòèè, åãî òñêèõ ñòàòåé äëÿ àìåðèêàíñêîé ïðåññû,
îáõîäèìî áûëî ïîëîæèòü êîíåö: ýòî àíòèåâðåéñêîãî. Îòâå÷àÿ íà ýòî, ãëàâà åäèíñòâåííûì åñòåñòâåííûì ñîþçíè- ïîìîãàëà åìó ñîçäàâàòü ôàøèñòñêóþ
âûãëÿäåëî óíèçèòåëüíî äëÿ "íàñëåäíè- ïðàâèòåëüñòâà îôèöèàëüíî çàâåðèë êîì ñòàë Ãèòëåð, è â êîíöå êîíöîâ Ìóñ- ïàðòèþ, èçäàâàëà îôèöèàëüíûé ïàð-
êà Öåçàðÿ", ÷òî æåíùèíà - äà åùå åâ- ïðîôåññîðà Àíäæåëî Ñàêðåäîòòè â ñîëèíè â 1938 ãîäó ïîäïèñàë ïàêò "Îñè òèéíûé æóðíàë, à òàêæå ïîìîãëà åìó
ðåéêà - èìååò íà íåãî ñòîëü îãðîìíîå òîì, ÷òî èòàëüÿíñêîå ôàøèñòñêîå äâè- Áåðëèí-Ðèì" è âûíóæäåí áûë ïåðåéòè ê âûïóñòèòü â ñâåò "Êðàòêóþ àâòîáèîãðà-
âëèÿíèå. È åå èìÿ áûëî èçúÿòî èç àðõè- æåíèå íèêîãäà íå âñòàíåò íà ïóòü àíòè- äåìîíñòðàöèè îáùíîñòè ïîëèòè÷åñêîãî ôèþ" - âåñüìà ïîõîæóþ íà âñåì íàì ïà-
âîâ èòàëüÿíñêîãî ôàøèçìà. Òîò ôàêò, ñåìèòèçìà. Ñâîèìè ïîñòóïêàìè, ïîä÷å- è äóõîâíîãî åäèíñòâà ñ íîâûì ñîþçíè- ìÿòíóþ "Êðàòêóþ áèîãðàôèþ" äðóãîãî
÷òî åâðåé âîîáùå íàõîäèëñÿ â êàêîé-òî ðêíóë ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà, àíòèåâ- êîì - íàöèñòñêîé Ãåðìàíèåé. Òàê ïîÿâè- âåëèêîãî âîæäÿ è ê òîìó æå ó÷èòåëÿ.
ñâÿçè ñ ôàøèçìîì, âïîëíå ìîæåò âûç- ðåéñêèå îðãàíèçàöèè ïîðî÷àò ñàìó ôà- ëèñü â Èòàëèè ïåðâûå àíòèåâðåéñêèå È íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî, ÷òî
âàòü øîê. Íî øîê ýòîò ïðîèñõîäèò ïî øèñòñêóþ èäåþ". çàêîíû. ôàêòû, ñâÿçàííûå ñ èñòîðèåé ýòîé æåí-
òîé ïðîñòîé ïðè÷èíå, ÷òî íà ôàøèçì Âñêîðå ïîñëå ýòîãî, 30 îêòÿáðÿ 1930 Íî åñëè ñðàâíèâàòü îáà ðåæèìà, òî ùèíû, - "íåèçâåñòíû": äó÷å, âîïëîùå-
èòàëüÿíñêèé ñìîòðÿò ñêâîçü ïðèçìó ôà- ãîäà, Ìóññîëèíè îãëàñèë êîðîëåâñêèé çàêîíû ýòè â Èòàëèè áûëè ñðàâíèòåëü- íèå ìóæñêîé ñèëû è ýíåðãèè, ïîïðîñòó
øèçìà ãåðìàíñêîãî, à ýòî áûëè ñîâåð- äåêðåò, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì âñå íî ìÿãêèìè, îíè îñòàâëÿëè öåëûé ðÿä íå ìîã ïðèçíàòü, ñêîëü ìíîãèì îí îáÿ-
øåííî ðàçëè÷íûå âåùè, ïî êðàéíåé ìå- åâðåéñêèå îáùèíû Èòàëèè "èíêîðïîðè- ëàçååê, ïîçâîëÿþùèõ åâðåÿì íå ïîäïà- çàí åé - â èíòåëëåêòóàëüíîì, ýìîöèî-
#142 October, 2009 daviTis fari 5
íàëüíîì è äàæå ôèíàíñîâîì Ìàðãåðèòà òèâíîé êàòîëè÷åñêîé öåðêâè
îíà îòäàâàëà ñåáå îò÷åò â ñâîåé õîòÿ
ñìûñëå, à òàêæå åå ìóæó, ñòàâ- íà ïðàâÿùèé ôàøèñòñêèé áû ÷àñòè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè çà âñ¸
Ñàðôàòòè
øåìó ëè÷íûì àäâîêàòîì Ìóññî- ðåæèì". ïðîèñøåäøåå ñ Èòàëèåé".
ëèíè. À êîãäà äó÷å èçäàë àíòè- Ïîýòîìó Ñàðôàòòè, õîòü Êíèãà Êàííèñòðàðî è Ñàëëèâàíà áà-
åâðåéñêèå çàêîíû 1938 ãîäà, îí è ïåðåøåäøàÿ â 1928 ãîäó â
çèðóåòñÿ íà èíòåðâüþ ñ ñåìüåé Ìàðãå-
íå ïîæàëåë åå, óæå ïîáëåêøóþ êàòîëèöèçì, ñî÷ëà çà ëó÷-ðèòû Ñàðôàòòè, åå ëè÷íûõ äíåâíèêàõ è
è ïîñòàðåâøóþ, ïðåçðèòåëüíî øåå ïîêèíóòü Èòàëèþ. "Ñíà-
çàïèñÿõ, íà ëþáîâíîé ïåðåïèñêå åå ñ
îòøâûðíóë îò ñåáÿ, êàê îòøâû- ÷àëà îíà óåõàëà â Ïàðèæ, à
Ìóññîëèíè, à òàêæå íà äàííûõ ãîñóäàð-
ðèâàþò âåùü, ñòàâøóþ áîëåå ïîñëå íåìåöêîãî âòîðæåíèÿñòâåííûõ àðõèâîâ Èòàëèè, ÑØÀ, Øâåé-
íåíóæíîé, è ïîäòîëêíóë åå ê âî Ôðàíöèþ ïåðåáðàëàñü â öàðèè è äàæå Èçðàèëÿ. ×òî âåñüìà õà-
îòúåçäó â Þæíóþ Àìåðèêó. Ïîñ- Þæíóþ Àìåðèêó. Åùå íàõî- ðàêòåðíî äëÿ ýòîé êíèãè - åå àâòîðû èç-
ëå âîéíû îíà âîçâðàòèëàñü â äÿñü â Ïàðèæå, îíà ïèñàëàáåãàþò ëîâóøêè, îáû÷íîé äëÿ âñåõ àâ-
Èòàëèþ è óìåðëà òàì â 1961 ãî- òàìîøíèì ñâîèì äðóçüÿì è òîðîâ áèîãðàôè÷åñêèõ êíèã: îíè, êàê ìû
äó. ïðîñèëà ïîäûñêàòü åé ðàáî-
âèäåëè, íå âëþáëÿþòñÿ â ñâîþ ãåðîèíþ.
Ïî ïðàâäå ãîâîðÿ, âî âñåì òó, è â òåõ æå ïèñüìàõ îíà
Ïîòðàòèâ áîëåå âîñüìè ëåò íà èçó÷åíèå
ýòîì åñòü ÷òî-òî îò òåëåâèçèîí- ñåòîâàëà íà òî, ÷òî ñ íåþíåîáõîäèìûõ äëÿ êíèãè ìàòåðèàëîâ,
íîé "ìûëüíîé îïåðû", ñ íàãðî- ïðîèçîøëî. Î òîì, ÷òî îíàîíè âèäÿò â ñâîåé ãåðîèíå "èíòåðåñíóþ
ìîæäåíèåì ëþáîâíûõ ïåðåæè- ñàìà êàê ìîãëà ïîñëóæèëà è â âûñøåé ñòåïåíè ïðèâëåêàòåëüíóþ
âàíèé, ñåìåéíûõ òðàãåäèé è êî- äåëó, â èòîãå îáåðíóâøåìó-
ëè÷íîñòü", è â òî æå âðåìÿ, óêàçûâàþò
âàðíûõ è íåáëàãîäàðíûõ ëþ- ñÿ ïðîòèâ íåå æå, îíà, åñòå-
îíè, "îíà âîâñå íå îòíîñèòñÿ ê òåì, êòî
áîâíèêîâ. Ìîæåò, èìåííî ïîýòî- ñòâåííî, íå óïîìèíàëà". íðàâèòñÿ ëåãêî è ïðîñòî".  íåé ÷àñòî
ìó êíèãà ïîëüçóåòñÿ òàêèì óñïå- "Æèçíü Ñàðôàòòè, - êîíñ-
ïðîñêàëüçûâàåò æàäíîñòü, ðàñ÷åòëè-
õîì. À ìîæåò, è ïîòîìó, ÷òî â òàòèðóþò àâòîðû, - ñî âñåé
âîñòü, æàæäà âëàñòè, âûñîêîìåðèå, íå-
íåé ÷óâñòâóåòñÿ ïðèñóòñòâèå ðå- îïðåäåëåííîñòüþ äåìîí- òåðïèìîñòü ê ÷üåìó-òî ìíåíèþ è ýãîöå-
àëüíîé èñòîðè÷åñêîé ýïîõè, ðå- ñòðèðóåò ïðîáëåìó, ñ êîòî-
íòðèçì. È åñëè àâòîðû ïîäðîáíî è ñî÷ó-
àëüíîé æèçíè ñ åå ïðîòèâîðå÷è- ðîé ñòàëêèâàåòñÿ ÷åëîâåê,âñòâåííî ðèñóþò òðàãåäèþ åå ïàäåíèÿ,
âîñòüþ, àáñóðäíîñòüþ è òðàãè÷- ðîæäåííûé åâðååì, íå ïðî-òî îíè íè íà ìèã íå çàáûâàþò, ÷òî îíà "â
íîñòüþ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ýòà ÿâëÿþùèé íè ìàëåéøåãî èí-áîëüøîé ìåðå îòâåòñòâåííà çà óñòàíîâ-
êíèãà ñòîèò îñîáíÿêîì îò ñïëå- òåðåñà ê òîìó, ÷òî ñâÿçàíî ñ
ëåíèå æåñòîêîé äèêòàòóðû â åå ñòðàíå".
òåííî-ñêàíäàëüíûõ êíèã î Ìóñ- åãî ïðîèñõîæäåíèåì, íî ÷üÿ È â òî æå âðåìÿ êíèãà ýòà íå ñâîáîä-
ñîëèíè, òèïà "Ìîé ìóæ Áåíèòî", ñóäüáà òåì íå ìåíåå ïðåâ-íà îò îáû÷íûõ ïîãðåøíîñòåé, ñâîé-
íàïèñàííîé Äîííîé Ðàêåëå, æå- ðàùàåòñÿ â òðàãåäèþ èìåí-ñòâåííûõ òàêîãî ðîäà êíèãàì. Ðîëü Ñàð-
íîé äó÷å, èëè "Ìîé áðàòåö Áå- íî èç-çà åãî åâðåéñòâà. Îíà
ôàòòè â æèçíè Ìóññîëèíè è åå âëèÿíèå
íèòî" - ñåñòðû Ìóññîëèíè Ýäâè- íèêîãäà íå óïîìèíàëà î Êà-
íà íåãî ïðåäñòàâëÿþòñÿ îãðîìíûìè -
ãå. êàê ïîÿñíÿëè àâòîðû ñîîòâåòñòâóþùåãî òàñòðîôå â ïîñëåâîåííûå ãîäû, è áûëî íåïîìåðíî îãðîìíûìè, ÷òî, åñòåñòâåí-
Èñòîêè ñâÿçè Ñàðôàòòè ñ Ìóññîëèíè ìàíèôåñòà. Îíà áûëà õîçÿéêîé ñàëîíà, íåÿñíî äàæå, âåðèò ëè îíà â íåå. Îíà íî, âûçûâàåò íåêîòîðûå ñîìíåíèÿ.
íå íîñèëè ëè÷íîãî õàðàêòåðà, óòâåðæ- ïðèâëåêàâøåãî ê ñåáå òîãäàøíþþ èí- áûëà ñâåðõñàìîóâåðåííîé ëè÷íîñòüþ, Ðîëü è âëèÿíèå - ýòî òàêèå íåîïðåäå-
äàþò àâòîðû êíèãè. "Îíà æåëàëà òâî- òåëëåêòóàëüíóþ ýëèòó ñàìûõ ðàçíîîá- è ó íåå íå áûëî ñîìíåíèé, ÷òî îíà âñåã-
ëåííûå ïîíÿòèÿ, ôàêòè÷åñêè äîêàçàòü
ðèòü èñòîðèþ. Îíà áûëà íà÷èòàííîé è ðàçíûõ âçãëÿäîâ, - îò Ëóèäæè Ïèðàíäåë- äà áóäåò äåðæàòü â ïîâèíîâåíèè Ìóññî-êîòîðûå âñåãäà íåîáû÷àéíî òðóäíî. Â
øèðîêî îáðàçîâàííîé æåíùèíîé è íî- ëî äî Áåðíàðäà Øîó è îò Ãàáðèýëü Êî- ëèíè è âñ¸ ôàøèñòñêîå äâèæåíèå". êíèãå ãîâîðèòñÿ, íàïðèìåð, î òîì, ÷òî
ñèëà â ñåáå ðîìàíòè÷åñêè-ãðàíäèîçíûå ëåòò äî Ñèíêëåðà Ëüþèñà. È ïðîõîäÿ Îíà ëèøü îäíàæäû êîñíóëàñü òàêîé Ñàðôàòòè "ðóêîâîäèëà" ÷òåíèåì Ìóññî-
ïëàíû èçìåíåíèÿ õîäà èñòîðèè". È íà ÷åðåç íåèçâåñòíóþ ðàíåå èñòîðèþ Ñàð- ëèíè, áåçîãîâîðî÷íî ñëóøàâ-
åå ÷óâñòâà öåëè è ïðåäíàçíà÷åíèÿ âëè- ôàòòè, ÷èòàòåëü áðîñàåò øåãîñÿ åå. Ýòî, â îáùåì, íè î
ÿëî òî, ÷òî îíà áûëà ðîäîì èç Âåíåöèè. âçãëÿä êàê íà êóëüòóðó ïîëè- ÷åì íå ãîâîðèò íàì. ×òîáû ïî-
"Âåíåöèàíöû íåêîãäà ïðàâèëè ìèðîì, òèêè, òàê è íà ïîëèòèêó êóëü- íÿòü ýòî óòâåðæäåíèå è ïîâå-
è, ïî óáåæäåíèþ Ñàðôàòòè, ëèøèëèñü òóðû ïðè äèêòàòîðñêîì ñòðîå. ðèòü â "áåçîãîâîðî÷íîå ïîñëó-
îíè ñâîåãî ìîãóùåñòâà ëèøü ïîòîìó, Ðàññìàòðèâàíèå æèçíè øàíèå" Ìóññîëèíè, íàì ïîòðå-
÷òî âñÿ èõ ýíåðãèÿ áûëà íàïðàâëåíà íà Ñàðôàòòè ïîçâîëÿåò òàêæå áîâàëîñü áû ïðîñëåäèòü ïðåæ-
ïîèñêè öåííîñòåé ìàòåðèàëüíûõ, à íå óâèäåòü íåêîòîðûå ñîâåð- äå âñåãî çà õîäîì åãî
äóõîâíûõ. Âîò ýòè-òî äóõîâíûå è êóëü- øåííî íåîæèäàííûå àñïåêòû ñîáñòâåííîé ìûñëè, ïîçíàêî-
òóðíûå öåííîñòè Ñàðôàòòè è ñòðåìè- æèçíè âñåñèëüíîãî äó÷å. Âî- ìèòüñÿ ñ åãî ñîáñòâåííîé ïñè-
ëàñü ïðèâíåñòè â ôàøèçì". îáðàçèòå ñåáå, íàïðèìåð, õîëîãèåé, à ñäåëàòü íå÷òî ïî-
Êîãäà Ñàðôàòòè âïåðâûå âñòðåòèëà ýòîãî ìóæåñòâåííîãî "æåëåç- äîáíîå àâòîðû êíèãè áåññèëü-
Ìóññîëèíè, îíà è åå ìóæ áûëè ñîöèà- íîãî" äèêòàòîðà, òåîðåòè÷åñ- íû.
ëèñòàìè, íî èìåííî â òîò ïåðèîä, ìåæ- êè îáëàäàþùåãî àáñîëþòíîé Èëè äðóãîé ïðèìåð - ïðèâå-
äó 1910 è 1912 ãîäàìè, èòàëüÿíñêèé ñî- âëàñòüþ, ñóåòëèâî ñîáèðàþ- äåííàÿ ñåíòåíöèÿ îäíîãî èç
öèàëèçì ïåðåæèâàë ãëóáîêèé êðèçèñ. "Ê ùåãî âåùè ñâîåé ëþáîâíèöû ÷àñòûõ ïîñåòèòåëåé ñàëîíà
òîìó âðåìåíè âñå âåëèêèå èòàëüÿíñêèå è òîðîïëèâî òîëêàþùåãî åå ê Ñàðôàòòè î òîì, ÷òî "îíà ïî-
ñîöèàëèñòû óæå ñîøëè ñî ñöåíû. Ìóæ âûõîäó, óâèäåâ, ÷òî ê äîìó ìîãëà Ìóññîëèíè ñîçäàòü ñìå-
Ñàðôàòòè âûñòàâèë ñâîþ êàíäèäàòóðó ïîäúåõàëà æåíà. Èëè ïðåäñ- øàííûé ñîöèàëèñòè÷åñêî-íà-
íà âûáîðàõ â ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò è òàâüòå ñåáå òîðæåñòâåííûé öèîíàëèñòè÷åñêèé êîêòåéëü,
ïðîâàëèëñÿ. Îí, ñëåäîâàòåëüíî, íå âå÷åð â äîìå ó Ñàðôàòòè, íà êîòîðûì äó÷å îõîòíåå ïîò÷å-
èìåë íèêàêèõ øàíñîâ íà áóäóùåå. Ñ êîòîðîì îíà ïîíóæäàåò ñâîå- âàë äðóãèõ, íåæåëè ïèë ñàì, è
äðóãîé ñòîðîíû, Ìóññîëèíè, ñ åãî áüþ- ãî ëþáîâíèêà ñûãðàòü íà êîòîðûé ïîçäíåå îòðàâèë êàê
ùåé ÷åðåç êðàé ýíåðãèåé, âëàñòíîñòüþ ñêðèïêå ïåðåä Òîñêàíèíè. ýòó ñòðàíó, òàê è íåñêîëüêî äðó-
è îáàÿíèåì, êàê ðàç è îëèöåòâîðÿë äëÿ (Äó÷å èãðàë ëèøü äëÿ óñïîêî- ãèõ". Ýòà ñåíòåíöèÿ íîñèò áî-
Ñàðôàòòè áóäóùåå Èòàëèè. Îíà ðåøè- åíèÿ ñîáñòâåííûõ íåðâîâ è ëåå ðèòîðè÷åñêèé õàðàêòåð,
ëà ñâÿçàòü ñâîè àìáèöèè è ñâîå ÷åñòî- äëÿ ñâîèõ äåòåé, - ÷òîáû òå íåæåëè êàê-òî ïðîÿñíÿåò ñóòü
ëþáèå ñ íèì". ïîñêîðåé çàñíóëè.) Â êîíöå äåëà.
ß äîïóñêàþ, ÷òî ìíîãîå çàâèñèò îò êîíöîâ óïèðàþùèéñÿ è îáîç- Òåì íå ìåíåå äëÿ ëþáîãî,
âçãëÿäà, îò óãëà çðåíèÿ, ïîä êîòîðûì ëèâøèéñÿ Ìóññîëèíè ïðîèç- êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé ôà-
ðàññìàòðèâàåòñÿ æèçíü è äåÿòåëüíîñòü íåñ ãðîìêèì øîïîòîì: "Äà óé- øèçìà, ëè÷íîñòüþ è ýïîõîé
ìèñü òû, äóðà!" ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÎÁËÎÆÊÈ- ËÞÁÎÂÍÈÖÀ ÁÅÍÈÒÎ
äó÷å. Æåíùèíû-àâòîðû êíèã î íåì âåñü èòàëüÿíñêîãî äèêòàòîðà, ýòà
Ñàìûå ïûëêèå èõ îòíîøå- ÌÓÑÑÎËÈÍÈ ÌÀÐÃÅÐÈÒÀ ÑÀÐÔÀÒÒÈ.
óïîð äåëàþò íà ïîëèòèêó, âíóòðåííþþ è êíèãà, áåçóñëîâíî, ïðåäñòàâèò
âíåøíþþ. Â ðàññìàòðèâàåìîé êíèãå, íèÿ ïðèøëèñü íà 1920-å ãîäû, ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ ËÈ? áîëüøîé èíòåðåñ. Îíà âñå-òà-
íàïèñàííîé ìóæ÷èíàìè, òîæå äîñòàòî÷- à â íà÷àëå 30-õ ýòà ïûëêîñòü êè ìíîãî ëó÷øå è äàåò ãîðàçäî
íî ïîëèòèêè, íî îíà ïðåäñòàåò ïîä ñî- íà÷àëà îñòûâàòü - èìåííî â áîëüøåå ïðåäñòàâëåíèå îá
âåðøåííî èíûì óãëîì. ýòî âðåìÿ èòàëüÿíñêèé ôàøèçì íà÷èíà- êàòåãîðèè, êàê èñòîðè÷åñêàÿ îòâåòñòâåí- ýòîì ÷åëîâåêå, ÷åì, ñêàæåì, "Ëþáîâíè-
Ñàðôàòòè áûëà óáåæäåííàÿ ñîöèà- åò ïîäâåðãàòüñÿ âíåøíå íåçàìåòíîé, íî íîñòü. öà êàðäèíàëà", - áåçäàðíûé ðîìàí, íà-
ëèñòêà è ôåìèíèñòêà, æóðíàëèñòêà è èñ- íåïðåðûâíîé ýâîëþöèè. "Òâåðäîëîáûå "Îíà íàïèñàëà öèêë ñòàòåé äëÿ îä- ïèñàííûé îçëîáëåííûì æóðíàëèñòîì-
êóññòâîâåä. Áëàãîäàðÿ åå áëèçîñòè ñ àíòèñåìèòû íà÷èíàþò ÿðîñòíî àòàêîâû- íîé àðãåíòèíñêîé ãàçåòû è ðåøèëà íàç- ðàäèêàëîì ïî èìåíè Áåíèòî Ìóññîëèíè
Ìóññîëèíè, îíà ñòàíîâèòñÿ êîðîëåâîé- âàòü êóëüòóðíûå èäåè Ñàðôàòòè, îñî- âàòü ýòó ñåðèþ "Ìîÿ âèíà". Íî ïåðåäó- êàê ðàç â òî âðåìÿ, êîãäà îí âïåðâûå
ïîêðîâèòåëüíèöåé èñêóññòâà â Èòàëèè áåííî åå çàùèòó ìîäåðíèçìà â èñêóñ- ìàëà, è îêîí÷àòåëüíîå íàçâàíèå áûëî: âñòðåòèë "äðóãóþ æåíùèíó".
1920-õ ãîäîâ è îñíîâàòåëüíèöåé "Íîâè- ñòâå. Ê òîìó æå Ìóññîëèíè ñàì èçìå- "Ìóññîëèíè, êàêèì ÿ çíàëà åãî". Íî âðÿä
÷åíòî" - äâèæåíèÿ, ñòðåìèâøåãîñÿ îáú- íèëñÿ. Îí ñòàíîâèëñÿ âñå áîëåå îò÷óæ- ëè ýòî áûëî ñäåëàíî èñêðåííå.  êíèãå
åäèíèòü èñêóññòâî è ïîëèòèêó, "÷òîáû äåííûì ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì òèïà î ñåáå, íàïèñàííîé ïîñëå âîéíû, îíà íå Åâãåíèé ÌÀÍÈÍ
âîññîçäàòü ïîðÿäîê â èòàëüÿíñêîì îá- Ñàðôàòòè è âñå áîëüøå íà÷èíàë âèäåòü óïîìèíàëà íè î ñâîèõ îòíîøåíèÿõ ñ
(Ôèëàäåëüôèÿ)
ùåñòâå è âîññòàíîâèòü Èòàëèþ â êà÷å- â ñåáå íîâîãî Öåçàðÿ. Ê ýòîìó äîáàâëÿ- Ìóññîëèíè, íè î ôàøèñòñêîì äâèæåíèè
ñòâå öåíòðà åâðîïåéñêîé öèâèëèçàöèè", ëîñü âñå áîëüøåå âëèÿíèå êîíñåðâà- âîîáùå. Ïî-âèäèìîìó, â ãëóáèíå äóøè
6 daviTis fari #142 October, 2009

Í Å ÅÏã îÐÀ Â È Ë Ü Í Û É ß Ï Î Í
÷àñòî íàçûâàþò "ÿïîíñêèì Øèíäëåðîì"
Å Ö
 ñàìîì íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà, 1ãî æèâàòü Õîëîêîñò.
ÿíâàðÿ 1900ãî ãîäà â ìàëåíüêîì ãîðî- Çà 29 äíåé óñèëèÿìè ýòîãî ÷åëîâåêà ñïàñåíî  êîíöå èþëÿ ñîâåòñêèå âëàñòè ïîò-
äèøêå ßîòñó, ÷òî â ïðåôåêòóðå Ãèôó, â áîëåå 6 000 åâðååâ, ïûòàâøèõñÿ èçáåæàòü ðåáîâàëè, ÷òîáû âñå ñîòðóäíèêè âñåõ
ñåìüå âðà÷à ¨øèìèçó Ñóãèõàðà ðîäèë- óæàñà íàöèñòñêèõ êîíöëàãåðåé. èíîñòðàííûõ äèïëîìàòè÷åñêèõ êîíòîð â
ñÿ ñûí, êîòîðîãî íàçâàëè ×èóíý. Ñåãîäíÿ îêîëî 40 000 ÷åëîâåê ïî âñåìó ìèðó ñ÷èòàþò, Êàóíàñå ïîêèíóëè òåððèòîðèþ òåïåðü
×èóíý áûë âòîðûì ñûíîì ñðåäè óæå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïî÷òè âñå äèï-
÷òî æèâóò íà çåìëå òîëüêî áëàãîäàðÿ ×èóíý Ñóãèõàðà.
øåñòåðûõ äåòåé ¨øèìèçó è ßòñó Ñóãè- ëîìàòû íåìåäëåííî âûåõàëè èç Ëèòâû.
õàðà. Êðîìå íåãî â ñåìüå áûëî åùå ÷åò- Îñòàëèñü òîëüêî äâà êîíñóëà: ãîëëàí-
çàáåñïîêîèëèñü è êîðåííûå ëèòîâñêèå
âåðî ìàëü÷èêîâ è ñàìàÿ ìëàäøàÿ äå- äñêèé è ÿïîíñêèé.
åâðåè (à â Êàóíàñå èç 120 000 ïðèìåðíî
âî÷êà. Ñóãèõàðà ïîïðîñèë ðàçðåøåíèå íà
íàñåëåíèÿ â òî âðåìÿ îêîëî ÷åòâåðòè
 1912 ãîäó ×èóíý ñ îòëè÷èåì çàêàí- ïðîäëåíèå ïðåáûâàíèÿ íà 20 äíåé. Ðàç-
ñîñòàâëÿëè åâðåè). Íî ðåàëüíûõ âîç-
÷èâàåò íà÷àëüíóþ øêîëó â ðîäíîì ßîò- ðåøåíèå áûëî ïîäïèñàíî.
ìîæíîñòåé ïîêèíóòü ñòðàíó óæå íå îñ-
ñó. È ïîñòóïàåò â ñðåäíþþ øêîëó Äàèãî 31 èþëÿ 1940 ãîäà. Îôèñ ÿïîíñêîãî
òàëîñü. Êîëüöî ñæèìàëîñü.
×óãàêó â Íàãîå, êîòîðóþ òàêæå çàêàí÷è- êîíñóëüñòâà â Êàóíàñå. ×èóíý Ñóãèõàðà
È âîò â êîíöå èþíÿ íåîæèäàííî âîç-
âàåò ñ îòëè÷èåì. ñèäèò çà ñâîèì ñòîëîì è æäåò îòâåòà èç
íèêëà ñïàñèòåëüíàÿ èäåÿ: äâà îñòðîâà,
Îòåö ×èóíý íàñòàèâàåò, ÷òîáû ñûí ìèíèñòåðñòâà íà î÷åðåäíîé çàïðîñ ïî
ñòàðûå ãîëëàíäñêèå êîëîíèè â Êàðèáñ-
ïðîäîëæèë åãî äåëî è ñòàë âðà÷îì. Äëÿ òðàíçèòíûì âèçàì.
êîì ìîðå, Êóðàñàî è Ñóðèíàì íå òðåáó-
÷åãî ìàëü÷èêà îòïðàâëÿþò íà âñòóïè- Ñåêðåòàðü êîíñóëüñòâà ïðèíîñèò òå-
þò äëÿ âúåçäà íèêàêèõ âèç. Ãåíåðàëü-
òåëüíûå ýêçàìåíû â ìåäèöèíñêèé êîë- ëåãðàììó, êîòîðóþ Ñóãèõàðà ÷èòàåò
íûé êîíñóë Ãîëëàíäèè â Êàóíàñå ßí
ëåäæ. Ýêçàìåíû ×èóíý çàâàëèâàåò ñ âñëóõ:
Öâàðòåíäåéê ñîãëàñèëñÿ ïðîñòàâèòü
áëåñêîì, ñäàâ ÷èñòûé ëèñò áóìàãè, ïîä- CONCERNING TRANSIT VISAS
ðàçðåøåíèå íà âúåçä âñåì, êòî ïîäàñò
ïèñàííûé ñâîèì èìåíåì. Îí íå ñîáèðà- REQUESTED PREVIOUSLY STOP
çàÿâëåíèå.
åòñÿ ñòàíîâèòüñÿ ìåäèêîì. Åãî ïðèâëå- ADVISE ABSOLUTELY NOT TO BE
Íî: ÷òîáû ïîïàñòü íà ýòè îñòðîâà
êàåò ëèòåðàòóðà è èíîñòðàííàÿ ëèòåðà- ISSUED ANY TRAVELER NOT HOLDING
áåæåíöàì íóæíî áûëî ïåðåñå÷ü âñþ
òóðà - â ïåðâóþ î÷åðåäü. Îí õî÷åò çàíè- FIRM END VISA WITH GUARANTEED
òåððèòîðèþ Ñîâåòñêîãî Ñþçà, äîáðàòü-
ìàòüñÿ èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè è èçó- DEPARTURE EX JAPAN STOP NO
ñÿ äî ßïîíèè è óæå îòòóäà îòïëûâàòü íà
÷àòü êóëüòóðó åâðîëåéñêèõ ñòðàí. EXCEPTIONS STOP NO FURTHER
Êàðèáû.
 ãíåâå îòåö ëèøàåò ×èóíý âñÿêîé INQUIRIES EXPECTED STOP
Ñóãèõàðà ×èóíý Ñîâåòñêèé êîíñóë, èìåíè êîòîðîãî
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè è òîìó ïðèõî- (SIGNED) K TANAKA FOREIGN MIN-
äèòñÿ ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñåáÿ. (Ñóãèâàðà Ñýíïî) ýòà èñòîðèÿ íå ñîõðàíèëà, áûë ñîãëà-
ISTRY TOKYO
ñåí âûäàòü òðàíçèòíóþ âèçó âñåì æåëà-
 1918 ãîäó ×èóíý ïîñòóïàåò â Óíè- óäàëîñü âûèãðàòü íà ýòîé ñäåëêå áîëü- - ×èóíý, - îò îêíà çîâåò åãî Þêèêî, -
þùèì, íî ïðè îäíîì óñëîâèè: îíè äîëæ-
âåðñèòåò Âàñýäà â Òîêèî íà îòäåëåíèå øå ìèëëèîíà äîëëàðîâ (ïî êóðñó òîãî ïîäîéäè ñþäà, ïîæàëóéñòà. Ïîñìîòðè.
íû áûëè èìåòü è ÿïîíñêóþ òðàíçèòíóþ
àíãëèéñêîé ëèòåðàòóðû. ×òîáû ïëàòèòü âðåìåíè!). Çà îêíîì âèäíî îãðîìíóþ ìîë÷àëè-
âèçó.
çà îáó÷åíèå åìó ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü  1935 ãîäó Ñóãèõàðà â çíàê ïðîòåñ- âî îæèäàþùóþ òîëïó. Êàæåòñÿ, ÷òî ëþ-
ïî âå÷åðàì, íî äåíåã âñå ðàâíî êàòàñò- òà ïðîòèâ äåéñòâèé ÿïîíñêîé àðìèè â äè ñ íàäåæäîé ñìîòðÿò ïðÿìî â ãëàçà
ðîôè÷åñêè íå õâàòàåò. È ÷åðåç ïîëòîðà îòíîøåíèè ìèðíîãî íàñåëåíèÿ Êèòàÿ Ñóãèõàðå.
ãîäà ×èóíý âûíóæäåí îñòàâèòü óíèâåð- ïîäàåò â îòñòàâêó ñî ñâîåãî ïîñòà â - ×èóíý, òàì äåòè.
ñèòåò: çàïëàòèòü çà ñëåäóþùèé ãîä îáó- ÿïîíñêîì ïîñîëüñòâå â Õàðáèíå. È - Äà. Íî ó íàñ òîæå äåòè. Íåïîä÷èíå-
÷åíèÿ ïðîñòî íå÷åì. âîçâðàùàåòñÿ â ßïîíèþ. íèå ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ìîæåò ñòîèòü
È òóò íà ãëàçà ×èóíý ïîïàäàåòñÿ 8 àïðåëÿ 1936 ãîäà ñîñòîÿëîñü áðà- ìíå êàðüåðû. À åñëè èíôîðìàöèÿ äîé-
îáúÿâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà Èíîñòðàí- êîñî÷åòàíèå ×èóíý Ñóãèõàðà è Þêèêî äåò äî íàöèñòîâ, òî è æèçíè âñåé íàøåé
íûõ äåë ßïîíèè, ïðèãëàøàþùåå ìîëî- Êèêó÷è, êîòîðàÿ ìëàäøå åãî íà 14 ëåò. È ñåìüè.
äûõ, àìáèöèîçíûõ è òàëàíòëèâûõ ïîï- â 1937 ãîäó, âìåñòå ñ ìîëîäîé æåíîé è - ×èóíý... Ïîñìîòðè òóäà...
ðîáîâàòü ñåáÿ íà äèïëîìàòè÷åñêîì ïåðâåíöåì Õèðîêè, Ñóãèõàðà îòïðàâëÿ- Ñóãèõàðà ðåçêî îòâîðà÷èâàåòñÿ îò
ïîïðèùå. ×èóíý ëåãêî ïðîõîäèò îòáî- åòñÿ â Ôèíëÿíäèþ, ðàáîòàòü ïåðåâîä÷è- îêíà è ãîâîðèò ñåêðåòàðþ:
ðî÷íûé ýêçàìåí è â ñîñòàâå ó÷åáíîé êîì â ÿïîíñêîì ïîñîëüñòâå â Õåëüñèí- - Âîëüôãàíã, îòêðîéòå äâåðè, ïîæà-
ãðóïïû ïðè ïîñîëüñòâå ßïîíèè îòáûâà- êè. ëóéñòà. Ìû íà÷èíàåì ïðèåì äîêóìåí-
åò â Õàðáèí, Êèòàé. Â àïðåëå 1939 ãîäà Ñóãèõàðà ïîëó- òîâ íà âèçû.
 Õàðáèíå Ñóãèõàðà èçó÷àåò íåìåö- ÷àåò íàçíà÷åíèå íà ðàáîòó â ÿïîíñêîì Ñ 31 èþëÿ äî 28 àâãóñòà, ïîêà íå
êèé è ðóññêèé ÿçûêè è, ñóäÿ ïî âñåìó, àê- êîíñóëüñòâå â ëèòîâñêîì Êàóíàñå.  êîí÷èëîñü ðàçðåøåíèå íà ïðåáûâàíèå
òèâíî îáùàåòñÿ ñ ðóññêî-ÿçû÷íûì íàñå- îáÿçàííîñòè Ñóãèõàðû âõîäèëî äîêëà- â Êàóíàñå, ÿïîíñêèé âèöå-êîíñóë ×èóíý
ëåíèåì Õàðáèíà. Ïîíÿòíî, áîëüøåé äûâàòü â Ìèíèñòåðñòâî Èíîñòðàííûõ Ñèãóõàðà ïîäïèñàë 2139 òðàíçèòíûõ
÷àñòüþ - ðîññèéñêèìè áåëîýìèãðàíòà- äåë ßïîíèè îáñòàíîâêó â Åâðîïå è âèç. Êîãäà êîí÷èëèñü áëàíêè âèç, â õîä
ìè. äåéñòâèÿ Ãåðìàíèè è Ñîâåòñêîãî Ñîþ- ïîøëè ëèñòû áåëîé áóìàãè.
Îáùåíèå îêàçàëîñü íàñòîëüêî èíòå- çà. Ìíîãèå áåæåíöû íå èìåëè âñåõ íå-
ðåñíûì äëÿ Ñóãèõàðû, ÷òî â 1924 ãîäó Ê 1939 ãîäó ó Ñóãèõàðû áûëî óæå îáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ ôîðìàëü-
îí ïðèíÿë ïðàâîñëàâèå è ÷óòü ïîçæå òðîå ñûíîâåé: Õèðîêè, ×èàêè è Õàðóêè. íîãî ïîëó÷åíèÿ âèçû. Áîëüøèíñòâî èç
æåíèëñÿ íà óðîæåíêå Áåëîðóññèè Êëàâ- Âìåñòå ñ íèìè â Êàóíàñå æèëà è ñåñòðà íèõ íå èìåëî òðåáóåìîé äëÿ âèçû ñóì-
äèè Ñåìåíîâíå Àïîëëîíîâîé. æåíû (íà ôîòî ñòîèò â öåíòðå çà äèâàí- Þêèêî Ñóãèõàðà, 30-å ãîäû. ìû äåíåã. Íåêîòîðûå íå èìåëè âîîáùå
Ïðî ëè÷íóþ æèçíü ×èóíý Ñóãèõàðà â ÷èêîì). Îñòàëüíûå ñîòðóäíèêè êîñóëü- íèêàêèõ äîêóìåíòîâ. Ñóãèõàðà ïîäïèñû-
ýòîò ïåðèîä âðåìåíè èçâåñòíî ìàëî. ñòâà áûëè èç ìåñòíûõ æèòåëåé, ëèòîâ- âàë âñå.
...Ðàííèì èþëüñêèì óòðîì 1940 ãîäà
Íàñòîëüêî ìàëî, ÷òî äàæå â åãî îôèöè- öû è ðóññêèå. Åæåäíåâíî îí ðàáîòàë ïî 12-16 ÷à-
Ñóãèõàðà ×èóíý è åãî ñåìüÿ áûëè ðàçáó-
àëüíîé áèîãðàôèè íà ñàéòå ãîðîäà ßîò- Â Åâðîïå óæå ïàõëî áîëüøîé âîé- ñîâ, íå îòðûâàÿñü äàæå íà åäó. Êîãäà
æåíû øóìîì, äîíîñÿùèìñÿ ñ óëèöû.
ñó íàëè÷èå ðóññêîé æåíû íèêàê íå óêà- íîé. È 1ãî ñåíòÿáðÿ 1939 ãîäà îíà íà÷à- óñòàâàëà ïðàâàÿ ðóêà, Þêèêî ìàññèðî-
Ïîäîéäÿ ê îêíàì, îíè îáíàðóæèëè, ÷òî
çàíî. Äà è âî ìíîãèõ äðóãèõ ïåðåñêàçàõ ëàñü âòîðæåíèåì íåìåöêèõ âîéñê íà âàëà åìó ïëå÷è è ïàëüöû.
çäàíèå ÿïîíñêîãî êîíñóëüñòâà áûëî
áèîãðàôèè ýòîò ôàêò ïî íåèçâåñòíûì òåððèòîðèþ Ïîëüøè. Âñêîðå ïîòîê áå- Òîëïà ëþäåé íå óìåíüøàëàñü. 28
áóêâàëüíî îêðóæåíî òîëïàìè ëþäåé.
ïðè÷èíàì îïóñêàåòñÿ. À âåäü îíè áûëè æåíöåâ èç Ïîëüøè çàõëåñòíóë Ëèòâó. àâãóñòà Ñóãèõàðà ïîäïèñûâàë ïîñëåä-
Îíè âñå ïðèøëè ïîëó÷àòü âèçû.
æåíàòû 11 ëåò. È ðàçâåëèñü â 1935 ãîäó, Ïðèáûâàþùèå â Êàóíàñ ïîëüñêèå íèå âèçû èç îêíà ïîåçäà, ïîêèäàþùåãî
Íî Ñóãèõàðà íå èìåë ïðàâà áåç ðàç-
ïåðåä ñàìûì âîçâðàùåíèåì Ñóãèõàðû åâðåè ðàññêàçûâàëè ñòðàøíîå. Ïðî Êàóíàñ.
ðåøåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âûäàâàòü âèçû
â ßïîíèþ. Âàðøàâñêîå ãåòòî, ïðî ïîÿâëÿþùèåñÿ Ïîñêîëüêó îäíà âèçà âûäàâàëàñü íà
ñîòíÿì è òûñÿ÷àì ëþäåé. Áûëî ñîñòàâ-
Ïðè÷èíà ðàçâîäà íèãäå íå óêàçûâà- êîíöëàãåðÿ. Èì íå âåðèëè. Ëèòâà èìåëà
ëåíî íåñêîëüêî ïîäðîáíåéøèõ çàïðî-
åòñÿ. Âîçìîæíî, ýòî îòñóñòâèå äåòåé. ïîñòîÿííûå îòíîøåíèÿ ñ Ãåðìàíèåé è
ñîâ â Ìèíèñòåðñòâî Èíîñòðàíííûõ äåë
Èëè íåæåëàíèå ñóïðóãè åõàòü ñ ìóæåì â íåìöåâ òóò ëþáèëè è óâàæàëè, â îòëè-
ßïîíèè ñ îáúÿñíåíèåì ñèòóàöèè è
ßïîíèþ. ÷èå îò ðóññêèõ, êîòîðûõ áîÿëèñü.
ïðîñüáîé î ñêîðåéøåì ïîëó÷åíèè ðàç-
 1932 ãîäó Ñóãèõàðà óæå ñ÷èòàåòñÿ Íàöèñòû ïîñòåïåííî çàõâàòûâàëè
ðåøåíèÿ. Îòâåòà íå áûëî.
ýêñïåðòîì ïî îòíîøåíèÿì ñ Ñîâåòñêîé îäíó çà äðóãîé ñòðàíû Åâðîïû è ó ñîá-
 ÷àñòíîé ïåðåïèñêå ñ ñîòðóäíèêà-
Ðîññèåé è ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïåðåãî- ðàâøèõñÿ â Ëèòâå ïîëüñêèõ åâðååâ îñ-
ìè ìèíèñòåðñòâà ñêëàäûâàëîñü âïå÷àò-
âîðàõ ñ ñîâåòñêèìè âëàñòÿìè î ïðèîá- òàâàëîñü âñå ìåíüøå âîçìîæíîñòåé ïî-
ëåíèå, ÷òî òàì ïðîñòî íèêòî íå çíàåò,
ðåòåíèè Êèòàéñêî-Âîñòî÷íîé æåëåçíîé êèíóòü ñòðàíó è ïåðåáðàòüñÿ çà îêåàí
êàê ïîñòóïàòü. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ßïîíèÿ
äîðîãè. Â 1934 ãîäó òðóäíûå ïåðåãîâî- èëè õîòÿ áû â Àçèþ, ãäå ïîêà áûëî îòíî-
- ñîþçíèöà Ãåðìàíèè è äîëæíà ïîääåð-
ðû çàâåðøèëèñü äîãîâîðîì î ïðîäàæå. ñèòåëüíî ñïîêîéíî.
æèâàòü îáùóþ ïîëèòèêó, ñ äðóãîé ñòîðî-
Óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî èìåííî óñèëèÿìè 15 èþíÿ 1940 ãîäà Ëèòâà ñòàëà òåð-
Ñóãèõàðû ÿïîíñêîìó ïðàâèòåëüñòâó ðèòîðèåé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Òóò-òî óæå
íû, èäåè íàöèçìà â ßïîíèè íå ïðèæè- Îíè âñå ïðèøëè
ëèñü è íå áûëî íèêàêèõ ïðè÷èí ïîääåð- ïîëó÷àòü âèçû.
#142 October, 2009 daviTis fari 7
ñåìüþ, íåâîçìîæíî ñåé÷àñ òî÷íî ñêà- - Ìèñòåð Ñóãèõàðà? - ïîâòîðèë îí, - òèë Èçðàèëü. Îí ñàì è âñÿ åãî ñåìüÿ
çàòü, êàêîìó êîëè÷åñòâó ëþäåé óäàëîñü ß âåäü íå îøèáñÿ? Âû - Ñóãèõàðà ×èó- ñòàëè ïî÷åòíûìè îáëàäàòåëÿìè ïîæèç-
ïîìî÷ü. Îðèåíòèðîâî÷íî íàçûâàþò íý, âû ðàáîòàëè ÿïîíñêèì êîíñóëîì â íåííîé âèçû â Èçðàèëü. Åãî äîì â Ôóä-
öèôðû îò ïÿòè äî äåñÿòè òûñÿ÷ ÷åëî- Êàóíàñå â 1940îì? æèñàâå òåïåðü ïîñòîÿííî íàïîëíÿëè
âåê. Ìóæ÷èíà ëèõîðàäî÷íî øàðèë ãëàçà- ïèñüìà è ïðèãëàøåíèÿ îò áëàãîäàðíûõ
Âî âðåìÿ âîéíû Ñóãèõàðà ðàáîòàë â ìè ïî ëèöó Ñåíïî. ëþäåé.
ÿïîíñêèõ êîíñóëüñòâàõ â ʸíèãñáåðãå, - Äà...  1985 ãîäó ïðàâèòåëüñòâî Èçðàèëÿ
Ïðàãå è ïîñîëüñòâå â Áåðëèíå. Êîíåö - Ìèñòåð Ñóãèõàðà! - ìóæ÷èíà âäðóã íàãðàäèëî Ñóãèõàðà ×èóíý çâàíèåì
âîéíû çàñòàë åãî â Áóõàðåñòå, ãäå îí áðîñèëñÿ ê Ñåíïî è ñõâàòèë åãî çà ðóêó. "Ïðàâåäíèêà Ìèðà". Ñàì îí áûë óæå
ñàì è åãî ñåìüÿ áûëè àðåñòîâàíû ñîâå- - Ìåíÿ çîâóò Èåõîøóà Íèøðè. Âû âðÿä ñëèøêîì áîëåí è ñëàá, ÷òîá åõàòü íà
òñêèì àðìåéñêèì êîìàíäîâàíèåì è îòï- ëè ïîìíèòå ìåíÿ, ÿ òîãäà áûë ñîâñåì öåðåìîíèþ âðó÷åíèÿ. Âìåñòî íåãî â Èç-
ðàâëåíû â ëàãåðü äëÿ òàêèõ æå çàêëþ- ìàëü÷èøêîé. Âû ñïàñëè æèçíü ìîåé ðàèëü îòïðàâèëèñü æåíà Þêèêî è ñòàð-
÷åííûõ äèï.ðàáîòíèêîâ ñ ñåìüÿìè â Ðó- ñåìüå! Ìû èùåì Âàñ óæå áîëüøå äâàä- øèé ñûí Õèðîêè.
ìûíèè, ãäå îíè ïðîâåëè ïîëòîðà ãîäà. öàòè ëåò! Íà âñå íàøè çàïðîñû â Òîêèî Îí óìåð 31 èþëÿ 1986 ãîäà è ïîõî-
 1947 ñåìüÿ Ñóãèõàðà âåðíóëàñü â ëèáî íå îòâå÷àþò âîâñå, ëèáî ãîâîðÿò, ðîíåí íà êëàäáèùå â Ôóäæèñàâå.
ßïîíèþ, ïîâòîðèâ ïóòü åâðåéñêèõ áå- ÷òî òàêîãî ÷åëîâåêà íåò. Ìèñòåð Ñóãèõà- Æåíà Þêèêî ïåðåæèëà åãî íà äâàä-
æåíöåâ èç Åâðîïû â Àçèþ: ïî Òðàíñ-Ñè- ðà, ïîæàëóéñòà! Ìîÿ ñåìüÿ áóäåò ñ÷àñò- öàòü ñ ëèøíèì ëåò. Óìåðëà îíà â ïðîø-
áèðñêîé æåëåçíîé äîðîãå ÷åðåç âñþ ëèâà âèäåòü Âàñ! ëîì ãîäó, 8 îêòÿáðÿ, â âîçðàñòå 94 ëåò. È
Ðîññèþ è ÷åðåç ïîðò Íàõîäêà - â ßïî- Èåõîøóà Íåøðè ãîâîðèë ïðàâäó: ñ ïîõîðîíåíà âìåñòå ñ ìóæåì è äâóìÿ
íèþ. ñàìîãî êîíöà âîéíû òå, êîãî êîãäà-òî ñûíîâüÿìè (ñòàðøèé ñûí óìåð íåçàäîë-
 ßïîíèè, îäíàêî, Ñóãèõàðó íèêòî íå ñïàñ Ñóãèõàðà, îáúäèíèëèñü â ïîèñêàõ ãî äî ñìåðòè ìàòåðè).
æäàë. Åãî óâîëèëè èç Ìèíèñòåðñòâà ÿïîíñêîãî äèïëîìàòà, ðèñêíóâøåãî ñâî- Çíàåòå, ÷òî ìíå êàæåòñÿ ñàìûì óäè-
ßïîíñêàÿ òðàíçèòíàÿ âèçà,
Èíîñòðàííûõ äåë. Ôîðìàëüíî - ïî ñîê- åé ñóäüáîé è æèçíüþ äëÿ ñïàñåíèÿ òû- âèòåëüíûì â ýòîé èñòîðèè? Ñàì Ñóãè-
ðàøåíèþ øòàòîâ. À íåîôèöèàëüíî åìó ïîäïèñàííàÿ Ñóãèõàðîé ñÿ÷ ëþäåé. ßïîíñêîå ïðàâèòåëüñòâî îò- õàðà, êîíå÷íî æå. Åãî ÷àñòî íàçûâàþò
áûëî ñêàçàíî, ÷òî çà ñàìîóïðàâñòâî âî ìîæíîñòè æèòü äîñòîéíî. È íèêîãäà íå êàçûâàëîñü ñîòðóäíè÷àòü ñ îðãàíèçàöè- ñàìóðàåì. Íî ýòî íå òàê. Îí íå áûë ñà-
âðåìÿ "ëèòîâñêîãî èíöèíäåíòà". Ïðè- ðàññêàçûâàë íèêîìó î òîì, ÷òî åìó îáÿ- åé "Ñïàñåííûå Ñóãèõàðîé" è íå äàâàëî ìóðàåì íè ïî ïðîèñõîæäåíèþ, íè ïî ïî-
÷åì, óâîëèëè ñ "âîë÷üèì áèëåòîì", òàê, çàíû æèçíüþ áîëåå 6000 ÷åëîâåê. ëîæåíèþ. Åãî ìàòü, ßòñó Ñóãèõàðà
÷òî óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó íè â îäíî ãî- Â 1960 ãîäó Ñóãèõàðà íàêîíåö ïîëó- (óðîæäåííàÿ Èâàè), áûëà èç íåáîãàòîé
ñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå îí íå ìîã. ÷àåò íåïëîõóþ ðàáîòó â òîðãîâîì ñàìóðàéñêîé ñåìüè. Íî â ßïîíèè ñîñëî-
Äëÿ ñåìüè Ñóãèõàðû íàñòóïèëè ïðåäñòàâèòåëüñòâå ÷àñòíîé êîìïàíèè â âèå ñûíà îïðåäåëÿåòñÿ ñîñëîâèåì îò-
òðóäíûå âðåìåíà. Ìîñêâå. Åìó ïðèøëîñü ïîìåíÿòü èìÿ öà. Îí íå áûë ñàìóðàåì. Íî Ñóãèõàðà
Îíè îñåëè â ãîðîäèøêå Ôóäæèñàâà, íà "Ñóãèâàðà Ñåíïî", ÷òîáû ñîâåòñêèå ×èóíý äî êîíöà ñâîèõ äíåé îñòàâàëñÿ
ïðåôåêòóðà Êàíàçàâà. Ñóãèõàðà áðàëñÿ âëàñòè íå ðàñïîçíàëè â íåì òîãî àêòèâ- ñàìèì ñîáîé. Íå ïðåäàâ ñåáÿ íè ðàäè
çà ëþáóþ ðàáîòó. Íî ÷åëîâåêó â åãî âîç- íîãî ìîëîäîãî ñîòðóäíèêà ÿïîíñêîãî ïî- êàðüåðû, íè äàæå ðàäè ñîõðàíåíèÿ ñâî-
ðàñòå è ñ åãî îáðàçîâàíèåì íàéòè õîòü ñîëüñòâà â Ìàí÷æóðèè, êîòîðûé ïîìîã åé æèçíè. È ïîñòóïàÿ ïî âåëåíèþ ñîâåñ-
÷òî-òî ïðèëè÷íîå â òî âðåìÿ ïðàêòè÷åñ- ñâîåìó ïðàâèòåëüñòâó íåïëîõî çàðàáî- òè, à íå óêàçàì íà÷àëüñòâà.
êè íå áûëî âîçìîæíîñòè. Îí ðàáîòàë òàòü íà ñäåëêå. Â ñóùíîñòè, Ñóãèâàðà È îí ñïîëíà çàïëàòèë çà ýòî.
ïî÷àñîâûì ïåðåâîä÷èêîì è ðåïåòèòî- Ñåíïî - ýòî ïðîñòî äðóãîå ïðî÷òåíèå Ñîñåäè Ñóãèõàðû â Ôóäæèñàâå óçíà-
ðîì, òîðãîâàë ýëåêòðè÷åñêèìè ëàìïî÷- òåõ æå èåðîãëèôîâ èìåíè Ñóãèõàðà ×è- ëè î òîì, êåì îí áûë è êàê ìíîãî ñäå-
êàìè âðàçíîñ, êîðî÷å, èçî âñåõ ñèë ïû- óíý. Ñóãèõàðà â ïîñëåäíèå ãîäû ëàë, òîëüêî ïîñëå åãî ñìåðòè. Êîãäà íà
òàëñÿ ïðîêîðìèòü ÷åòûðåõ ñûíîâåé. Íî ...1968 ãîä. Ñóãèâàðà Ñåíïî âûøåë æèçíè. Îí óìåð 31 èþëÿ 1986 ïîõîðîíû ïðèáûëà äåëåãàöèÿ âî ãëàâå
ëåã÷å íå ñòàíîâèëîñü. èç òîðãîâîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ßïîíèè ãîäà è ïîõîðîíåí íà êëàäáèùå ñ ïîñëîì Èçðàèëÿ â ßïîíèè.
 òîì æå ãîäó îò ðàêà óìèðàåò òðå- â Ìîñêâå è îñòàíîâèëñÿ íà êðûëüöå çà- â Ôóäæèñàâå. È òîëüêî 24 ìàðòà 2006 ãîäà Ìèíèñ-
òèé ñûí Ñóãèõàðû, Õàðóêè. Äàæå íà äîñ- êóðèòü. òåðñòâî Èíîñòðàííûõ äåë ßïîíèè îôè-
òîéíûå ïîõîðîíû äåíåã íåò. Ýòî áûëî - Ìèñòåð Ñóãèõàðà? - ðàçäàëîñü ñçà- íèêàêèõ ñâåäåíèé î ñóäüáå áûâøåãî öèàëüíî èçâèíèëîñü ïåðåä âäîâîé Ñó-
ñàìîå òÿæåëîå âðåìÿ â æèçíè Ñóãèõà- äè. êîíñóëà. È òîëüêî ñïóñòÿ 28 ëåò ñëó÷àé- ãèõàðû çà óâîëüíåíèå åå ìóæà. Âïðî-
ðû. Ñåíïî îáåðíóëñÿ. Íà íåãî âíèìà- íî ýêîíîìè÷åñêîìó àòòàøå ïîñîëüñòâà ÷åì, "íè÷åãî ëè÷íîãî, ýòî áûëî äåéñòâè-
Íî ïî âîñïîìèíàíèÿì Þêèêî, ×èóíý òåëüíî ñìîòðåë ñðåäíèõ ëåò ìóæ÷èíà Èçðàèëÿ â Òîêèî óäàëîñü íàéòè ñâîåãî òåëüíî ñîêðàùåíèå øòàòîâ".
íèêîãäà íå æàëîâàëñÿ íà ïðàâèòåëüñòâî ÿâíî åâðåéñêîé âíåøíîñòè. ñïàñèòåëÿ. (Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà)
èëè ìèíèñòåðñòâî, ëèøèâøåå åãî âîç-  1969 ãîäó Ñóãèõàðà ×èóíý ïîñå-
8 daviTis fari #142 October, 2009

ÈÇÃÍÀÍÈÅ ÅÂÐÅÅÂ ÍÀ ËÓÍÓ


Åâðåè ïîñåëèëèñü íà Ëóíå â 2053-ì ãî- áóäóò ïîêàçûâàòü òîëüêî ñòðàøíûå âåùè. âåäíèêîâ. Áîã îòâåòèë ðàââèíó: "Ñëóøàé, ÿ âðåìåíè èìåëîñü ÿäåðíîå îðóæèå è äðó-
äó, ïðèìåðíî ÷åðåç ïÿòü ëåò ïîñëå îêîí÷à- Êèíîèíäóñòðèÿ, êîòîðîé çàïðàâëÿë Äæîð- ýòî óæå ïðîõîäèë ñ Íîåì è Àâðààìîì, ÿ ãèå íå ìåíåå æóòêèå "èãðóøêè"), ðåçóëüòà-
íèÿ Èñëàìñêèõ Âîéí â 40-õ ãîäàõ, êîãäà äàí Øïèëüáåðã, äåëàëà ìíîãîå, ÷òîáû óæå çíàþ îòâåò ïîòîìó, ÷òî ÿ Áîã".) òîì ÷åãî áûë íàñòîÿùèé Àðìàãåääîí.
Áëèæíèé Âîñòîê è, åñòåñòâåííî, Èçðàèëü, ñôàáðèêîâàòü ôèëüìû, ïîêàçûâàþùèå åâ- Ëþäè ñìåÿëèñü íàä ðàââèíîì, íî â Íà Ëóíå åâðåè ïîãðóçèëèñü â ãëóáîêóþ
áûë óíè÷òîæåí àòîìíûìè âçðûâàìè. Îñ- ðååâ, êîòîðûå åëå-åëå âûæèâàþò íà Ëóíå. îäèí ïðåêðàñíûé äåíü, êîãäà îíè çàíèìà- ïå÷àëü. Îðòîäîêñàëüíûå åâðåè ðàçäèðàëè
òàâøèåñÿ äâà ìèëëèîíà åâðååâ, ðàññåÿí- Àðòèñòû è èíæåíåðû ðàáîòàëè, ÷òîáû ñîç- ëèñü ñâîèìè äåëàìè, æóòêîå êîëè÷åñòâî íà ñåáå îäåæäó è ïîñòîÿííî âåëèñü çàñå-
íûõ ïî ìèðó, èç íèõ ïðèìåðíî ñòî òûñÿ÷ â äàòü èëëþçèþ êóïîëîâ, êîòîðûå ïîêàçûâà- âçðûâîâ áûëî óâèäåíî íà Çåìëå. Âñå æè- äàíèÿ. È òîãäà, ïðèìåðíî ÷åðåç íåäåëþ
ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàíàõ, ñîáðàëèñü âìåñòå ëè áû ïóñòûíè è çàáðîøåííûå çåìëè - íà òåëè Ëóíû ñìîòðåëè íà îãíåííûå øàðû, ïîñëå ÒÎÃÎ ÄÍß, êàê îí òåïåðü íàçûâàë-
è âûêóïèëè ò¸ìíóþ ñòîðîíû Ëóíû, êîòî- ñëó÷àé òîãî, ÷òî Çåìëÿ ïîøë¸ò ðàçâåäûâà- êîòîðûå êàê áû ïîãëîòèëè ãîëóáóþ ïëàíå- ñÿ, áûëî îáíàðóæåíî äâèæåíèå íåêîåãî
ðóþ íå õîòåë êîëîíèçèðîâàòü íèêòî äðó- òåëüíûå êîðàáëè ñ êèíîêàìåðàìè, ÷òîáû òó, êîòîðàÿ êîãäà-òî áûëà èõ äîìîì. òåëà â ñòîðîíó Ëóíû. Íåóæåëè îäíà èç
ãîé. ïðîâåðèòü, ÷òî ïðîèñõîäèò íà Ëóíå. Íåñìîòðÿ íà ãíåâ íà òî, ÷òî èõ çàñòàâè- ÿäåðíûõ ðàêåò? Íåóæåëè åâðåè ïîãèáíóò
Êîñìè÷åñêèå áàðæè áûëè îðãàíèçîâàíû Íî íèêòî íå ïîñûëàë, à ãîäû øëè; äåñÿ- ëè ïîêèíóòü Çåìëþ, èñòèííûé äóõ åâðåé- íåñìîòðÿ íè íà ÷òî? Ïðàâèòåëüñòâî ñîâå-
è âñå åâðåè â ìèðå, âêëþ÷àÿ òåõ, êòî èìåë òèëåòèÿ çà äåñÿòèëåòèåì ïðîëåòàëè, áàð- ñòâà âñåãäà ïðèñóòñòâîâàë íà Ëóíå, è íèê- ùàëîñü ñ âîåííûìè ýêñïåðòàìè. Íåò, ýòî
õîòü íåêóþ ñâÿçü ñ åâðåÿìè, ñîáðàëèñü è ìèöâû, ñâàäüáû, áðèò-ìèëû, âñå îíè òî íå æåëàë íè÷åãî ïëîõîãî ñâîåìó ñòàðî- áûëà íå ðàêåòà. Ýòî áûë ñòàðûé êîñìè÷åñ-
óëåòåëè òóäà, ãäå íèêòî è íè çà ÷òî íå ìîã ïðàçäíîâàëèñü â èñêóññòâåííîì ìèðå, êî- ìó äîìó. Òî÷íî òàê æå êàê â òðàäèöèè Ïàñ- êèé êîðàáëü, èç òåõ, êîòîðûå èñïîëüçîâà-
èõ îáâèíèòü. òîðûé ñîçäàëè åâðåè - ýòî íå òîëüêî áûëî õàëüíîãî âå÷åðà (êîãäà ïðîëèâàþò íåñ- ëèñü â ðàííèõ ñåìèäåñÿòûõ. Êîãäà îí
Çåìëÿ ëèêîâàëà - îíà èçáàâèëàñü îò åâ- íåïëîõî, äåëî äîøëî äî òîãî, ÷òî íåêîòî- êîëüêî êàïåëü âèíà â ïàìÿòü îá óòîíóâøèõ ïðèáëèçèëñÿ, ëàçåðíûå ïðèöåëû âçÿëè åãî
ðååâ. Áîëüøèå ïðàçäíåñòâà áûëè îðãàíè- ðûå åâðåéñêèå ïèñàòåëè íàçûâàëè ëóííóþ åãèïòÿíàõ è íåò ðàäîñòè ïî ïîâîäó ïîãèá- íà ìóøêó. Øëè äåáàòû ïî ïîâîäó òîãî, íà-
çîâàíû â Åâðîïå, Àôðèêå, Àçèè, Þæíîé è áàçó "Ýäåì-2". øèõ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíè áûëè âðàãà- äî ëè åãî óíè÷òîæèòü èëè ïîçâîëèòü ïðèá-
Ñåâåðíîé Àìåðèêå (êîòîðàÿ áûëà èçâåñò- Åñòåñòâåííî, äðóãèå åâðåè íå ñîãëàøà- ìè), êîãäà åâðåè óâèäåëè, ÷òî ïðîèñõîäèò, ëèçèòüñÿ, ÷òîáû íà÷àòü ïåðåãîâîðû.
íà êàê Ñåâåðíîå Îáúåäèíåíèå Èñëàìñêèõ ëèñü. îíè íà÷àëè ðûäàòü è ìîëèòüñÿ è ñìîòðåòü Ïåðåäà÷à ñ êîðàáëÿ ïðèøëà êàê ðàç âî
Ãîñóäàðñòâ ïîñëå òîãî, êàê èõ ìèðíî çàõâà- Íà ñàìîì äåëå, ìíîãî âðåìåíè áûëî òî, ÷òî âûãëÿäåëî êàê ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à âðåìÿ. "Ìû ïîñëåäíèå ïðåäñòàâèòåëè
òèëè íà âûáîðàõ 2040-ãî ãîäà Êîíãðåññ, â ïðîâåäåíî â ñïîðàõ è íåñîãëàñèè. Áûëè ñ Çåìëè. Óæàñ àïîêàëèïñèñà áûë çàñíÿò è Çåìëè - ïî äâîå èç êàæäîé ñòðàíû è ìû
êîòîðîì áûëî ìóñóëüìàíñêîå áîëüøèí- èä¸ì ñ ìèðîì". Íåêîòîðûå åâðåè ðàäîâà-
ñòâî è Ïðåçèäåíò, êîòîðûé íåìåäëåííî ëèñü òîìó, ÷òî îñòàëèñü ñïàñ¸ííûå. Äðóãèå
âí¸ñ ïîïðàâêè, êîòîðûå ñäåëàëè èñëàì òðåáîâàëè èçîëèðîâàòü èëè ðàññòðåëÿòü
ãëàâíîé ðåëèãèåé ÑØÀ è îñòàëüíîãî ìè- êîðàáëü.
ðà). Ðàââèí, ó êîòîðîãî áûëî âèäåíèå î ðàç-
Ïîñëå òîãî êàê ïîñëåäíèé åâðåé âçîø¸ë ðóøåíèè Çåìëè, ñêàçàë ïðåäâîäèòåëÿì,
íà áàðæó (Äàâèä Ãîëüäøòåéí, 62 ãîäà, æè- ÷òî Áîã õî÷åò äàòü èì øàíñ, è êîðàáëþ áû-
òåëü Íüþ-Éîðêà), Çåìëÿ áûëà îôèöèàëü- ëî ðàçðåøåíî ëå÷ü íà îðáèòó âîêðóã Ëóíû.
íî ïðîâîçãëàøåíà êàê Judenrein íèêåì Êîðàáëþ ïåðåäàëè, ÷òî èì áóäåò âûäåëåí
äðóãèì, êàê Õàíñîì Èáí-Ãèòëåðîì, ïðà- ðàéîí íà Ëóíå, íà êîòîðîì îíè ñìîãóò
ïðà-ïðàâíóêîì Àäîëüôà Ãèòëåðà, êîòîðîãî æèòü, íî îíè áûëè íå ñîãëàñíû. Îíè ñêàçà-
âûðàñòèëè â Áðàçèëèè è ïðèäåðæèâàëè ëè åâðåÿì, ÷òî òå îáÿçàíû èõ ïðèíÿòü ê ñå-
äëÿ ýòîãî âåëèêîãî ìîìåíòà. áå è äàòü èì âñå ïðèâèëåãèè. Âåäü ïî åâ-
Ýòî áûëî íåëåãêî äëÿ åâðååâ, íî, â íå- ðåéñêîé ðåëèãèè, â êîíöå êîíöîâ, ïðèøå-
êîòîðîì ðîäå, íå ñëèøêîì îòëè÷àëîñü îò ëåö èìååò òå æå ïðàâà, êàê è ãðàæäàíèí.
òîãî, ÷òî îíè ïåðåæèâàëè çà ñâîþ èñòîðèþ. Óñëûøàâ ýòî, ïðåäâîäèòåëè ïîøëè ê
Íåêîòîðûå áûâøèå èçðàèëüòÿíå (îñòàâøè- ðàââèíó ñ âèäåíèÿìè è îí ïðåäëîæèë ïðî-
åñÿ â æèâûõ òîëüêî ïîòîìó, ÷òî áûëè çàã- âåñòè âèçèò¸ðîâ íà ïîñàäêó. Ðàçðåøåíèå
ðàíèöåé, êîãäà âçîðâàëèñü áîìáû) ãîâîðè- áûëî äàíî. Íî êîìàíäèð êîðàáëÿ íå ïîâå-
ëè, ÷òî íà Ëóíå áóäåò ïðîùå ïîòîìó, ÷òî ðèë èíñòðóêöèÿì ðàââèíà è â ðåçóëüòàòå
òàì íå áóäåò èñëàìñêèõ ôàíàòèêîâ. Ýòî, êîðàáëü ðóõíóë â îäèí èç ëóííûõ êðàòåðîâ.
åñòåñòâåííî, âûçâàëî øèðîêèå äèñêóññèè Èòàê, ïåðåä íàìè ïîñëåäíèå äíè èñòî-
ñ íåêîòîðûìè åâðåÿìè, êîòîðûå ñ÷èòàëè, ðèè ïëàíåòû Çåìëÿ, êîòîðûìè ïîäåëèëèñü
÷òî åñëè ðÿäîì íå áóäåò ðàäèêàëüíûõ ìó- ñ íàìè åâðåéñêèå êîëîíèñòû 453-åé Ñîë-
ñóëüìàí, ýòî áóäåò íåäîñòàòî÷íî ñëîæíî. íå÷íîé ñèñòåìû Ãàëàêòèêè Ì. Íåñìîòðÿ íà
Äðóãèå åâðåè ãîâîðèëè, ÷òî ñîçäàíèå òî, ÷òî Çåìëÿ â äàííûé ìîìåíò íåîáèòàå-
ïîñåëåíèÿ â ìåñòå áåç àòìîñôåðû, ðàñòè- ìà, êîìàíäèð åâðåéñêîé êîëîíèè íà Ìàðñå
òåëüíîé è æèâîòíîé æèçíè è òåìïåðàòóðà- ãîâîðèò, ÷òî Âåíåðà áóäåò ïîëíîñòüþ êîëî-
ìè áëèçêè ê àáñîëþòíîìó íóëþ ïðåäîñòà- äàæå äèñêóññèîííûå êîíêóðñû, íî, â îá- ïåðåäàâàëñÿ â ýôèð äî òåõ ïîð, ïîêà èîíè- íèçèðîâàíà ê 2120-ìó ãîäó è åñëè òåìï çå-
âèò äîñòàòî÷íî ñëîæíîñòåé. Äðóãèå ñïîðè- ùåì è öåëîì íà Ëóíå áûëè ìèð è ñïîêîé- çàöèÿ îò áîìá íå îòêëþ÷èëà ýëåêòðè÷åñò- ë¸íûõ íàñàæäåíèé íà Çåìëå ñîõðàíèòñÿ,
ëè ñ íèìè î òîì, ÷òî ñïîðû íåïðîäóêòèâíû. ñòâèå. Ëþáîé ÷åëîâåê, êîòîðûé íàðóøàë âî. Öåëûå ñòðàíû áûëè ñìåòåíû ñ ëèöà Çåìëÿ áóäåò ãîòîâà ïðèíÿòü åâðååâ, âîçâ-
Íè äëÿ êîãî ýòî íå îêàçàëîñü ñþðïðèçîì, ìèðíîå òå÷åíèå æèçíè, áûë îáÿçàí ñïî- Çåìëè â ìãíîâåíèå îêà. È òîãäà ïðèøëà ðàùàþùèõñÿ ñ äðóãèõ ïëàíåò ê 2136-ìó ãî-
÷òî, â êîíöå êîíöîâ, íà äâà ìèëëèîíà åâ- ðèòü ñ ëþäüìè, êîòîðûå ñ÷èòàëè, ÷òî îí ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à îò íàöèè, êîòîðàÿ ýòî äó.
ðååâ áûëî ïîñòðîåíî ìèëëèîí ñèíàãîã (â íåïðàâ. Äåáàòû äëèëèñü öåëûìè äíÿìè (à âñ¸ íà÷àëà - ýòî áûë áåçíàä¸æíûé çàãîëî- Èíòåðåñíàÿ ðåìàðêà - ñðåäè îáëîìêîâ
êîòîðûå íå ñòóïàëà íîãà äðóãîãî ìèëëèîíà èíîãäà è íåäåëÿìè) äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå âîê, êîòîðûé êðè÷àëè â ýôèð ñîòíè óìèðà- ðàêåòû ñ çåìëÿíàìè áûë îñîáûé ïàêåò, êî-
åâðååâ). ïðîñèë ïðîùåíèÿ (ìíîãèå íàêàçàíèÿ íà þùèõ äèêòîðîâ. Ýòî áûëà íàïûùåííàÿ òîðûé ñîõðàíèëñÿ ïîñëå ïàäåíèÿ. Â ýòîì
Ýòî òàê æå íå îêàçàëîñü ñþðïðèçîì, ÷òî Ëóíå áûëè ïîõîæè íà ýòî è îêàçûâàëèñü ðå÷ü, êîòîðàÿ ïðîäîëæàëàñü äî ñàìîãî ïàêåòå áûëî íàïèñàíî ñëåäóþùåå: "Êîãäà-
â òå÷åíèå òð¸õ ëåò, åâðåè ñîçäàëè êîíòðî- î÷åíü ýôôåêòèâíûìè). êîíöà, äî òüìû. ×òî îíè ãîâîðèëè?  ïîñ- òî ñóùåñòâîâàëà âåëèêàÿ ïëàíåòà, êîòîðàÿ
ëèðóåìóþ ñðåäó, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà äî- ëåäíèõ ñëîâàõ óìèðàþùåé öèâèëèçàöèè íàçûâàëàñü Çåìëÿ. È áûëî íà Çåìëå ìíî-
áèòüñÿ ôàíòàñòè÷åñêèõ óðîæàåâ è ïðèïëî- À â ýòî âðåìÿ íà Çåìëå æèçíü ðàçâàëè- áûëî ïðîêëÿòèå åâðååâ. "Åâðåè áûëè ïðè- ãî íàðîäîâ, è æèëè îíè ìåæäó ñîáîé â ìè-
äà ñêîòà. Áàðæè, êîòîðûå íàçâàëè "Êîâ÷å- âàëàñü áåç åâðååâ. Ïðîèçîøëî âîçâðàùå- ÷èíîé âñåõ íàøèõ ïðîáëåì - îíè íàñ áðî- ðå, êðîìå åâðååâ. Òàì ãäå áûëè åâðåè, áû-
ãàìè", íåñëè, âäîáàâîê ê ëþäÿì, ïî ïàðå îò íèå ê Ñðåäíèì Âåêàì - òîëüêî îôèöèàëü- ñèëè ðàçáèðàòüñÿ ñ òåì áàðäàêîì, êîòîðûé ëè ïðîáëåìû. Åâðåè ïðèíîñèëè ñ ñîáîé
êàæäîãî æèâîòíîãî è ðàñòåíèÿ è áëàãîäàðÿ íàÿ ðåëèãèÿ áûëà ïðèçíàíà ïðàâèëüíîé - îíè òóò îñòàâèëè. Åñëè áû åâðåè íå çàáðà- ãðÿçü, ñìåðòü, íåíàâèñòü è ðàçäîð. Â êîíöå
óñïåõàì êëîíèðîâàíèÿ è ãåííîé èíæåíå- âñå îñòàëüíûå áûëè çàæàòû è áåäñòâîâà- ëè ëó÷øèõ ó÷¸íûõ è èíæåíåðîâ, ìû áû ïî- êîíöîâ îíè áûëè èçãíàíû ñ íàøåé ïëàíå-
ðèè ïîÿâèëîñü ìíîãî íîâûõ ñîðòîâ ðàñòå- ëè äî òåõ ïîð, ïîêà íå íà÷àëèñü âîéíû, è áåäèëè íàøèõ âðàãîâ. Íàøè âðàãè - åâðåè! òû, íî çàáðàëè ñ ñîáîé èçîáðåòàòåëåé,
íèé è âèäîâ æèâîòíûõ, êîòîðûå ïëîäèëèñü ïîëîæåíèå ìåíÿëîñü êàæäûå íåñêîëüêî Áåé æèäîâ!" ó÷¸íûõ è âðà÷åé, è íå îñòàâèëè íà Çåìëå
è ðàçìíîæàëèñü ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ, à ëåò. Ïðîøëî íåêîòîðîå âðåìÿ è ýêñïåðòû íè÷åãî. Ìû ðåøèëè óíè÷òîæèòü îñòàòêè åâ-
òàê æå èìåëè íåêîòîðûå óëó÷øåíèÿ (íàï- Äðóãàÿ èíòåðåñíàÿ àíîìàëèÿ ïðîÿâè- ðàçîáðàëèñü â òîì, ÷òî ïðîèçîøëî íà Çåì- ðååâ è ïîñëå òîãî, êàê ó íàñ íå ïîëó÷èëîñü
ðèìåð - êîðîâû ñ øåñòüþ ñîñêàìè, êóðû ñ ëàñü â òîì, ÷òî àíòèñåìèòèçì ïîäíÿëñÿ íà ëå â å¸ ïîñëåäíèå äíè. Íàðàñòàþùèé àí- â ïåðâûé ðàç, íàø êîðàáëü ÿâëÿåòñÿ ïîñ-
÷åòûðüìÿ íîãàìè è òàê äàëåå). Íàñåëåíèå íåáûâàëûå âûñîòû. Çíàìåíèòûå îðàòîðû òèñåìèòèçì, êîòîðûé ïîñòîÿííî óñèëèâàë- ëåäíèì øàíñîì äëÿ Çåìëè. Òîò, êòî íàéä¸ò
ñòðåìèòåëüíî ðîñëî è áëàãîäàðÿ íàó÷íûì îáúÿñíÿëè ýòî ïðîñòî: "Ìíå íå íóæíî ñÿ ñ òåõ ïîð, êàê åâðåè óëåòåëè, äîñòèã ñâî- ýòè çàïèñè, äîëæåí çíàòü - ÂÎ ÂÑ¨Ì ÂÈ-
è ìåäèöèíñêèì óìàì, áîëüøèíñòâî áîëåç- èìåòü ïèñòîëåò, ÷òîáû áîÿòüñÿ, ÷òî ìíå åãî ïèêà, è âñå ñòðàíû ìèðà ðåøèëè íà- ÍÎÂÀÒÛ ÅÂÐÅÈ!"
íåé è äàæå ñòàðîñòü áûëè ñâåäåíû ê ìèíè- âûøèáóò ìîçãè". Âäîáàâîê, áåç "ãðîìîîò- ÷àòü ìàññèðîâàííóþ àòàêó íà Ëóíó. Àòàêà Ýòà çàïèñü ñîõðàíèëàñü è ïîêàçûâàåòñÿ
ìóìó. âîäà" â âèäå åâðååâ, ïðîÿâèëîñü çëî, êîòî- áûëà ñêîîðäèíèðîâàíà ÎÎÍ è, íåñìîòðÿ â Ìóçåå Ïàìÿòè Çåìëè â Êðàòåðå Ðèâêè,
Áûëî ñîçäàíî äàæå Ìèíèñòåðñòâî ñâÿ- ðîìó íå íà êîãî áûëî âûïëåñíóòüñÿ. (Ïðå- íà òî, ÷òî âñå ðàêåòû áûëè çàïóùåíû ïðà- äëÿ âñåõ ïóòåøåñòâåííèêîâ, êîòîðûå æå-
çè ñ Çåìë¸é, â êîòîðîì ðàáîòàëè áûâøèå äûäóùåå çëî, êàê ïðàâèëî, âûïë¸ñêèâà- âèëüíî, â íàâèãàöèîííîé ñèñòåìå áûëà íå- ëàþò óâèäåòü îñòàòêè öèâèëèçàöèè, êîòî-
ïðîäþñåðû è ïîñòàíîâùèêè Ãîëëèâóäà, êî- ëîñü íà åâðååâ. Îäèí èç ðàââèíîâ íà Ëóíå ïîëàäêà, èç çà êîòîðîé ðàêåòû ñòîëêíóëèñü ðàÿ íå ïîíèìàëà çíà÷åíèÿ ñëîâ - "Òîò, êòî
òîðûå ïîñûëàëè íà Çåìëþ ôèëüìû î æèç- ñêàçàë, ÷òî Áîã îáðàòèëñÿ ê íåìó è ñêàçàë, â âåðõíèõ ñëîÿõ àòìîñôåðû è ïðîëèëèñü áëàãîñëîâèò åâðååâ, áóäåò áëàãîñëîâë¸í.
íè íà Ëóíå. Åù¸ â ïðîöåññå ïåðåñåëåíèÿ ÷òî Îí, Áîã, ñîáèðàåòñÿ óíè÷òîæèòü Çåìëþ íà Çåìëþ ðàäèàöèîííûì äîæä¸ì îáëîì- Òîò, êòî ïðîêëÿíåò åâðååâ, áóäåò ïðîêëÿò".
áûëî ðåøåíî - îïèðàÿñü íà 6,000-ëåòíþþ èç çà òîãî çëà, êîòîðîå íà íåé ñêîíöåíòðè- êîâ è ýëåêòðîííûìè ïîìåõàìè. Íåïîëàäêà
èñòîðèþ ëþäåé, êîòîðûå çàâèäîâàëè åâ- ðîâàíî. Ðàââèí ïîïðîñèë ó Áîãà ïåðåäó- âûçâàëà àâòîìàòè÷åñêóþ ðåàêöèþ îáîðîí- (Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà)
ðåéñêèì äîñòèæåíèÿì - ÷òî âñå íîâîñòè ìàòü, åñëè íà Çåìëå îêàæåòñÿ 1,000 ïðà- íûõ ñèñòåì âñåõ ñòðàí (ó âñåõ ñòðàí ê òîìó
#142 October, 2009 daviTis fari 9

boflepufcj ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íå íàäî ïóòàòü îáàÿòåëüíûé, íó íå äî òàêîé æå ñòåïåíè -Îé, ÷òî âû çíàåòå... ýòî òàêàÿ áîãàòàÿ - Öèëÿ, âè ñëèøèòå êàê ïàõíóò ìîè íî-
òóðèçì ñ ýìèãðàöèåé! - Âû óõîäèòå-ñëàâà áîãó, èëè îñòàåòåñü- æåíùèíà, òàêàÿ áîãàòàÿ... Âû áû âèäå- âûå äóõè?- Íó êàíåøíà! Øî ÿ ïî âàøå-
Ïîìåð ìóæèê, ïîïàë â ðàé. À òàì àíãå- íå äàé áîã? ëè, êàêîé êîâåð îíà õîòåëà êóïèòü! ìó ñëåïàÿ ÷òî ëè?
ëû ëåòàþò, îáñûïàþò åãî ëåïåñòêàìè -Äà øî âû óæå òàêîå çíàåòå, ÷åãî ÿ âàì - Áàáóøêàààà, ìíå ñêó÷íîîîî....- Ùàç ÿ Îäåññêàÿ ìàìà çîâ¸ò ñûíà äîìîé ñ óëè-
ðîç, ìóçûêà, ê òîìó æå, ñîîòâåòñòâóþ- åù¸ íå ðàñêàçàë? ñäåëàþ òåáå ñêàíäàë è áóäåò âåñåëî! öû: -Ñåíÿ! Èäè äîìîé!- ß,÷òî çàì¸ðç?-
ùàÿ. Íàäîåëî åìó, îí è ãîâîðèò Áîãó: -È øî Âû ðàçîðÿåòåñü áåç êîïåéêè äåíåã - Îé, òàêîå çíàêîìîå ëèöî, ãäå-òî ÿ âàñ Íåò,òû õî÷åøü êóøàòü!
- À íåëüçÿ ëè ìíå â àä íà äåíåê íà ýêñ- - Øîá ÿ âèäåë òåáÿ íà îäíîé íîãå, à òû âèäåë.... - Îé, íå âñïîìèíàéòå ìåíÿ, à
êóðñèþ? ìåíÿ îäíèì ãëàçîì! òî ÿ âàñ âñïîìíþ Òîëüêî â Ðîññèè...
- À ÷òî - ,... ïîæàëóéñòà.... -Øîá âè òàê æèëè, êàê ïðèáåäíÿåòåñü! - Ýòî ïðàâäà, ÷òî âû âûäàåòå âàøó Ñè- -Èäÿ íà ñâèäàíèå ñ äåâóøêîé, âûïèâàþò
Câàëèâàåòñÿ ìóæèê â àä. Òàì åãî âñòðå- -Ïî÷¸ì ñòîèò ïîõîðîíèòü? à áåç ïîêîé- ìî÷êó çàìóæ? - Êîíå÷íî,... ïî ÷óòü-÷óòü! ñòàêàí âîäêè.
÷àåò áëîíäèíêà íà ëèìóçèíå, âåçåò åãî íèêà? Íàäïèñü íà ïàìÿòíèêå: Çäåñü ïîêîèòñÿ -Çàáåãàþò â àâòîáóñ è ïîòîì ñïðàøèâà-
ïî êàáàêàì, ïîòîì ïî áîðäåëÿì. Ãëÿ- - Íà òåáå äóëþ, êóïè ñåáå òðàêòîð, à íà èçâåñòíûé îäåññêèé ñòîìàòîëîã Áîðèñ þò, êàêîé ó íåãî íîìåð ìàðøðóòà.
äèøü, äåíü è ïðîøåë. Ïîïàäàåò ìóæèê ñäà÷ó çàñòðåëèñü! Ðàôàèëîâè÷ Êàö. À åãî ñûí Ìîíÿ ïðè- -Àâòîáóñû åçäÿò ñ òðåìÿ ðàçëè÷íûìè
îáðàòíî â ðàé, à òàì ñðàçó àíãåëû íàëå- Íà ïðèåìå ó âðà÷à: - Âû æå áëåäíûé êàê íèìàåò â åãî êàáèíåòå íà Ïðîõîðîâñ- íîìåðàìè ìàðøðóòîâ, è âñåãäà áèòêîì.
òåëè, îáñûïàþò ëåïåñòêàìè ðîç è âñå ïî ñïèðàõeòà! êîé,21. -Ìåíò, ïîäáèðàÿ íà óëèöå àëêàøà,
íîâîé.... Ïîñèäåë òàì ìóæèê, îïÿòü åìó Ëèôò âíèç íå ïîäíèìàåò - Ñîíÿ, íå äðîæè äèâàí: òû ëîïíåøü âñå âûïüåò ñ íèì íà ïîñîøîê.
âñå íàäîåëî, îí è ãîâîðèò Áîãó: - Íå êðóòèòå ìíå ìîè ôàáåðæå! ïðóæèíû! -Æåíà âñòàíåò íà çàùèòó ìóæà, äàæå
- A íåëüçÿ ëè ìíå â àä íà íåäåëüêó?  àïòåêå Ãàåâñêîãî ìîëîäàÿ äåâóøê- - Äàâàéòå õîäèòü äðóã ê äðóãó â ãîñòè. Âû åñëè îí äåð¸òñÿ ñ å¸ ëþáîâíèêîì.
- À ÷òî, - ïîæàëóéñòà. ôàðìàöåâò êðè÷èò âñëåä óõîäÿùåìó ê íàì íà èìåííèíû, ìû ê âàì íà ïîõîðî- -Êîãäà íå ìîãóò îáúÿñíèòü íîðìàëüíî,
À òàì îïÿòü êàáàêè, áîðäåëè. Ïðîøëà ìóæ÷èíå:- Ìîëîäîé ÷åëîâåååååê, à ÿ íû! îáúÿñíÿþò ìàòîì (è âåäü ïîëó÷àåòñÿ!)
íåäåëÿ, âîçâðàùàåòñÿ ìóæèê è ãîâîðèò âàì ñëó÷àéíî âìåñòî õëîðèñòîãî êàëü- Ñîîáùåíèå íà ïåéäæåð:" Ôèìà, Ñâåòà, -Íèêòî íèêîãäà íå âèäåë â ãëàçà æèâîãî
Áîãó: öèÿ öèàíèñòûé êàëèé äàëà!!!! Äîáåéòå ÿ íà êëàäáèùå ó áàáóøêè, áóäó ÷åðåç ÷óê÷ó, íî âñå íàä íèì ñìåþòñÿ.
- A íåëüçÿ ëè ìíå â àä íàâñåãäà? åù¸ 45 êîïååê â êàññó!!!!!!! ÷àñ, ïðèâåçó ìíîãî âêóñíîãî!" -Íå åçäÿò â Ýñòîíèþ, ïîòîìó ÷òî ñ÷èòà-
- Äà ïîæàëóéñòà, - ãîâîðèò Áîã. - Ïîëèíà Áîðèñîâía, êàê âàì ìîé òîð- - Ñåíÿ êóøàé áîðù, øîá òû çäîõ òû äîë- þò ýòî ñëèøêîì ñìåøíûì.
Ïðîâàëèâàåòñÿ ìóæèê â àä, à òóò ÷åðòè òèê? Ïðàâäà, âêóñíûé? æåí ïîïðàâèòüñÿ!!!! -Ñòàâÿò äèàãíîç áîëåçíè ïî âûñóíóòîìó
íàáåæàëè, ñêðóòèëè åãî è íà ñêîâîðîäêó -Âêóñíûé, âêóñíûé... äëÿ òåõ, êòî âêóñíî- - Tû ñíà÷àëà íîãè ïîìîé, à ïîòîì ïåäè- ÿçûêó è âûòàðàùåííûì ãëàçàì.
ïîñàäèëè. ãî íå ïðîáîâàë! êþð äåëàé! -Ó ìåäñåñòðû åñòü â áîëüíèöå ñïèðò. È ñ
Ìóæèê è êðè÷èò Áîãó: íåé âñåãäà ìîæíî âûïèòü.
- Òû ÷òî íàäåëàë?!! -Ðóêè ìîþò ïîñëå åäû, à íå äî íå¸.
- À íå íàäî ïóòàòü òóðèçì ñ ýìèãðàöè- -Âñå ñëó÷àéíûå ïüÿíêè èìåþò ïîâîä.
åé... -Ðàçíîðàáî÷èé íà ñòðîéêå ìîæåò ïèñàòü
ïðîãðàììû è ïîíèìàåò ðàäèîýëåêòðîí-
×èñòî îäåññêèå âûðàæåíèÿ íûå ÷åðòåæè.
- Øî òû ìíå ñòðîèøü ãëàçêè? - À øî, ÿ -Âñå ñåêðåòíûå âîåííûå çàâîäû èçâåñò-
òåáå êîîïåðàòèâ äîëæåí ñòðîèòü? íû íàñåëåíèþ.
- Îé, íå íàäî ìåíÿ óãîâàðèâàòü, ÿ è òàê -Êðàäóò âîäêó, ÷òîáû å¸ ïðîäàòü, à
ñîãëàøóñü! äåíüãè ïðîïèòü.
- Ìóæ÷èíà, ÿ âñ¸ ïîíèìàþ. Âû òàêîé

moSe: * * *
- amxanago meTauro, mimiReT par- kacobriobis cxra meaTedi dar-
tizanTa razmSi! wmunebulia, rom amerika kolum-
- jer saqmeSi SegamowmebT. ager, bma aRmoaCina, erT meaTeds mia-
proklamaciebis dasta, gaavrce- Cnia, rom amerika vikingebma aR-
le... moaCines da azradac aravis
erTi kviris Semdeg moSe dabrun- mosdis, rom sinamdvileSi
da, gamxdari da gatanjuli da pirvel-aRmomCenebi indielebi
meTaurs fulis dasta miawoda: arian.
- didi nagavi saqoneli ki Semom- * * *
teneT, amxanago meTauro. Stirlici motociklze dajda, * * * gancxadeba.
* * * kari moijaxuna da gaemgzavra. avtomobilebis sadgomze ori me- "gogonebo, Tu ar gakmayofilebT
internet-klubSi mozardi iara- * * * baJe saubrobs: Tqveni figura, mobrZandiT misa-
RiT Sevarda: da uTxra oqros Tevzma beri- - me am avtomobils ganvabaJeb 7 marTze... Cven is savsebiT dagvak-
- es Zarcvaa! aba, axlave CamirTeT kacs: aTas larad. mayofilebs".
aTi saaTi internetSi ufasod! - moxuco, Sens mezobels mxo- - me ki 6 aTasad. * * *
* * * lod erTi Zroxa hyavs, Sen ki uk- - maSin, me xuTad... zRaprebi - saSineli istorebia,
swavla, swavla da swavla da ve mesamed mTxov mis sikvdils... - ganabaJe! romlebiTac patara bavSvebs ga-
swavla, swavla da swavla da * * * * * * zeTebis wasakiTxad da telega-
swavla, swavla da swavla da Tu bavSvi mSoblebs usmens, ese telewamyvani: dacemebis sayureblad amzade-
swavla... igi, TavisTvis fiqrobs raRacas. - Zvirfaso telemayureblebo, ga- ben.
(kompiuteruli virusi) Tu coli qmars usmens, ese igi gecinebaT, magram Cvens qveyanaSi * * *
* * * qmari xelfasis momatebaze saub- kvlav katastrofa moxda. gaxsovdes, roca saWesTan fxi-
1943 wlis gazafxuli. Stirlic- robs. * * * zeli jdebi, Sen sagzao polici-
ma 9 maisi martoobaSi izeima. Tu qmari cols usmens, Cans, fex- seansi naTelmxilvelTan: elis jibeSi yof xels!
* * * burTi ukve dasrulda, xolo axa- - Tqven Sakiki gtanjavT; ori * * *
Stirlici raixstagis kibeze wi- li ambebi jer ar dawyebula. Svilis mama brZandebiT... roca pacientisgan 50-lariani
Teli droSiT adioda. zemoT Tu sidedri usmens siZes, ese igi, - diax, oRond sami Svili myavs. avansad miiRo, fsiqiatrma Tqva:
bormani da miuleri Sexvdnen. es sxvisi siZea. - es Tqven fiqrobT ase... - SesaniSnavia, Cemi fsiqolo-
“egorovi” - gaifiqra bormanma. Tu siZe usmens sidedrs, ese igi, * * * giuri problema gadavWeriT.
“qanTaria” - gaifiqra miulerma. siZe uSiSroebaSi telefonebis xis totze yvavi zis, niskartSi axla Tqvensas mivxedoT!
* * * mosmenis ganyofilebaSi muSaobs. yveliT. melam Caurbina: * * *
daqalebis saubridan: * * * - salami, yvanCala! peles interviudan: "ukve 10 we-
- horoskopiT Seni qva ra aris? gancxadeba samobilizacio pun- yvavi dums. liwadia, saqarTvelos yaviT va-
- aguri... qtSi: “qveynis Tavdacvisunaria- - dRes Zalian lamazi xar, Zvir- marageb da ukve bevri iqauri
* * * nobis ganmtkicebis aucileblo- faso! fexburTeli mixvda, rom maT-
es oxeri fuli xan gaTavebas iw- basTan dakavSirebiT yvela adre yvavi dums. Tvisac umjobesia, yava moiyva-
yebs, xan amTavrebs dawyebas! aRebuli qrTami cxaddeba Zala- - yvavo, yveli mowamlulia! non".
* * * dakargulad!” - tyuilia! * * *
10 daviTis fari #142 October, 2009 15

tjpoj{njt!jeffcjU!obtb{sepfcj
dina davaraSvilis dabadebis 100 wlisTavTan dakavSirebiT
erovnuli sindisis xorcSesxma yvelaferi ki axalgazrdobidan daiw-
q-ni dina davaraSvili saqarTveloSi yo: 16 wlis gogona – dina davaraSvi-
ebrauli iatakqveSa sionisturi moZrao- li misma axlo naTesavma, moris danie-
bis organuli nawili iyo, am organiza- lovma cnobili sionisti mwerlis da
ciis daarsebis pirvelive wlebidan. sazogado moRvawis, gercel baaxovis
ramdenadac maxsovs, pirveli misi Sex- wres daakavSira. aq dina samudamod ga-
vedra jgufis yvela wevrTan abram ma- iJRinTa sionisturi ideebiT, ramac wa-
misTvalovis binaze moxda cxinvalSi. ruSleli kvali datova mis cxovreba-
am Sexvedrisas sixarulis cremlebs Si – axalgazrdobidan Rrma siberemde.
ver ikavebda. b-ni abramisa da q-n dinas TbilisSi gercel baazovis xelmZRva-
garda yvela axalgazrdebi viyaviT nelobiT Seqmnili iyo „Raribkomi”, rom-
sakiTxebisgan. xilvaSi cocxali da saq- lis mizani iyo Rarib ebraelTaTvis
miani monawileobis garda bevr iseT ra- sxvadasxva saxis daxmarebis aRmoCena.
meSic dagvmoZRvra, Cven rom haeriviT erT-erTi mTavari mizani ki, saganmanaT-
gvWirdeboda: rogor daviWiroT Tavi am- leblo muSaoba gaxldaT. werakiTxvis
xanagebTan, nacnobebTan, ucnobebTan, qu- ucodinarTaTvis ganaTlebis
CaSi siarulisas da sazogadoebrivi miRebis interesis gaRviZeba.
transportiT mgzavrobisas. imazec gve- axalgazrda gogona, dina davaraSvi-
saubra, rogor gamovicnoT, saeWvo pirov- li aqtiurad Caeba wris muSaobaSi.
neba agvedevna Tu ara. arc is gamorCa, TavdadebiT da pirnaTlad asrulebda
rogor daviWiroT Tavi dakiTxvebze mi-
masze dakisrebul yovel davalebas.
liciasa Tu uSiSroebaSi. migviTiTa ga-
amave dros gamodioda gazeTi „xma eb-
momZiebelTa fandebis Sesaxeb, gvesaub-
raelisa”, romelSic ibeWdeba axalgaz-
ra Ralatsa da megobrobaze.
rda ebraeli mwerlebis da poetebis
– deida dina, es momentebi jer ar dam-
nawarmoebebi. maT Soris dina davaraS-
dgara!
vilis leqsebi da patar-patara moT-
– ara uSavs, adre Tu gvian, es droc
xrobebi. ixsneba dramatuli wreebi.
dadgeba. vinc cecxls eTamaSeba, zogjr
axalgazrdoba CarTulia ebraelTa
ganzrax unda daiwvas xeli – icodes
sidamwvris gemo, gamoadgeba. gvegona,
kulturis centris, Semdgom ki centrSi
pirvelive Sexvedraze yvela sakiTxi ebraelTa erovnul muzeumis muSao-
amovwureT, bolos Tqva: axla imaze vi- baSi.
laparakoT, saxsrebis sakiTxs rogor amasTanave, „Raribkomi” xels uwyobs
movuaroT. gasavali niWier ebrael axalgazrdebs umaRlesi
bevri gveqneba: Soreul gzebze mgzav- ganaTlebis miRebaSi.
roba, wignebisa da sxva masalebis beW- mogoneba dina davaraSvilze Cveni eris Rirseba da dideba. bevrma axalgazrda ebraelma, maSin,
dva da gavrceleba da kidev vin moT- 1973 wels q. cxinvalis ebraelTa sa- dinas uyvarda Tavisi eri, didad xa- maTi meSveobiT SeaRo umaRlesi saswav-
vlis. moicaT, yvelani janmrTelebi Sualo skolis moswavle viyavi, dina robda calkeuli adamianebis warmate- leblis kari. maT Soris dina davaraS-
xarT? Tu raime satkivari gaqvT, miTxa- rom gavicani piradi xelis CamorTme- biTa da sikeTiT. igi yvelasaTvis dac vilic gaxldaT.
riT. eqimad Tu ara, mrCevlad mainc ga- viT. iyo, megobaric. amitomac iyo, rom sapa- „Raribkomma” rekomendacia misca ni-
mogadgebiT! Cveni skolis ezoSi dina maswavleb- suxod qarTvel ebraelobas uyvarda. Wier gogonas, samedicino institutSi
deida dina sxdomebze yovelTvis ver lebTan saubrobda, vixelTe dro da qalbatoni dina ufrosi Taobis adami- Sesasvlelad.
eswreboda. is faqti, rom baTumSi cxov- Jurnal „almanaxiT” xelSi mivesalme. anebi Tu axalgazrdoba madlobeli institutSi Sesvla sabediswero aR-
robda, mis kontaqts CvenTan erTgvarad Semomxeda gakvirvebiT da mkiTxa, „sa- iyo dinas kalmisa da mis piradi maga- moCnda dinasTvis. pirvel kurszeve mas
arTulebda. amitom organizaciis rome- idan micnobT”? Jurnalis gaSveriT vu- liTisa, radgan igi misabaZi iyo Tavisi dauaxlovda lamazi, axovani vaJkaci,
lime wevri midioda xolme masTan. is, pasuxe: ai, aqedan”, yvelas moewona Ce- qceva-yofiT. biniamin boTeraSvili. axalgazrdebs
romelime, rogorc wesi, me viyavi. baTum- mi siTamame da maT sicils sazRvari ar „ox didebulo gamCeno! erTmaneTi SeuyvardaT. is siyvaruli
Si, martis q. 13-Si araerTxel vyofil- hqonda. madlobas gixdi, rom meored daviba- pirvel kurszeve qorwinebiT dagvir-
var masTan. Cveneburebis salocavis win xSirad Camodioda dina cxinvalSi: deo”. gvinda. Seiqmna studenturi ojaxi. in-
iyo misi saxeli. Sexvedrisas jer Cvens lamazad Cacmuli, sityva pasuxiani da abram papismedovi stitutis damTavrebamde maT ukve ori
ambebs movuyvebodi xolme, mere TviTon sasiamovno gamoxedviT. istorikosi Svili hyavdaT: boria da cira.
damakvalianebda Taviseburad, karg suf- 30-iani wlebi, miuxedavad siZneleebisa magram, am garemoebamac ki dedas xeli
rasac gamimar- Tavda da ise davcilde- qarTvel ebraelTa inteligenciis ay- ar SeuSala gercel baazovis wresTan
bodiT xolme erTmaneTs. damSvidobebis vavebisa da aRmavlobis periodi iyo, mogonebebi dedaze TanamSromlobaSi.
win fuls momcemda xolme. es Cemi sa- rasac xels uwyobda „Raribkomi”-s fi- daundoblad garbis dro... im droisaTvis gamodis gercel baa-
wevroa! – ityoda xolme. mere Tavs Ca- nansuri daxmareba. am periodSi gaixsna Tan miaqvs Cveni bavSvoba, axalgaz- zovis redaqtorobiT „literaturuli
qindravda da Cailaparakebda: ebraelTa „st. eTnografiuli muzeume- rdoba, sicocxlis wlebi... almanaxi”-s pirveli nomeri, romelSic
– me da Cemi meuRle eqimebi varT, am ga- bi, klubebi, samkiTxvelo darbazebi, cxovrebis oromtrialSi bevri ram d. davaraSvilis xuTi leqsia warmod-
savals gavuZlebT rogorc iqneba. Tqven genili. meore nomers ki, samwuxarod,
TviTmoqmedi mxatvruli koleqtivebi, kargavs Tavis faseulobas, bevric ki,
ra unda qnaT? umravlesoba xom stu- dabadeba aRar ewera.
wera-kiTxvis Semswavleli sazogadoeba rac ufro dro gadis, metad mniSvne-
dentebi xarT! 30-iani wlebis meore naxevarSi daiwyo
„lizbegi”. es yvelaferi sionisturad lovani xdeba.
– vuZlebT am „saamur” cxovrebas, de- saSineli represiebis periodi. Jurna-
ganwyobili inteligenciis Taosnoba giCndeba survili ar dafanto es gan-
ida dina! li daixura. mis redaqtors, gercel ba-
iyo, romlis aqtiuri da qalTa rigebi- Zi, droze gadasace momaval Taobas, uam-
– Senobidan gareT rom gaxval, kar- azovs, tragikuli bedi ewia – daxvreta
dan wamyvani wevri dina davaraSvili bo im xalxze, vinc israelis saxelmwi-
gad daakvirdi garemos. Tu raime sae- miusajes, sinamdvileSi ki, wamebiT mok-
gaxldaT. fos dafuZnebaze ocnebobda, mzad iy-
Wvos SeamCnev, Cveni daTqmuli paroliT les.
dina Jurnal „almanaxisa” da im pe- vnen ebrZolaT rogorc SeeZloT, zog-
Sematyobine. ase tragikulad daasrula Tavisi si-
riodis gazeTebis furclebze umRero- jer sicocxlis fasadac ki.
deida dina Cveni erovnuli sindisis cocxle, im niWierma axalgazrdam,
xorcSesxma ki ar iyo marto, aramed de- da da xotbas asxamda ebraelTa moma- erT-erTi maTgani, dedaCemi, dina da-
vals. mas sisxlSi hqonda gamjdari eb- varaSvili gaxldaT. araCveulebrivi pi- eris Rirseba, Tavisi erisTvis CiraRda-
dac, romlis frTebqveS momavlis rwme- niviT anTebulma, CiraRdaniviT rom da-
nisa da imedis naperwkali Rvioda yo- raeli erisadmi didi siyvaruli. misi rovneba, adamiani, romelic mTel Tavis
devizi iyo swavla da ganaTleba Tavi- arsebobas da miswrafebas, mxolod erT iwva.
velTvis.
si xalxisa. amitomac iyo, rom 1938 ideas ukavSirdebda: israelis saxel- swored im wlebSi Cemma mSoblebma,
doqtori
wels ebraelTa muzeumis did stendze mwifos dafuZnebas, mis aRorZinebas, Ta- instituti daamTavres. samuSaod da
gerSon ben oreni (wiwuaSvili)
gamokrul dinas lamaz suraTs ewera: visi eris usazRvro siyvaruls. sacxovreblad aWaras miaSures (es ki
#142 October, 2009 daviTis fari 11
mamaCemis gadawyvetileba iyo, razec dascemdnen ufro farTo sazogadoebas. rebuli iyo mTeli maTi iatakqveSa izarda!” rabim siyvaruliT gadausva
SemdgomSi mogexsenebaT). es, viTomda umniSvnelo aqcia, im jgufi. sami dRe da Rame patimrobaSi xeli borias xuWuW Tmaze da Sublze
aWaris jandacvis saministrom didi droisTvis yovelgvar sazRvarga- hyavdaT. mama giJdeboda. sami dRe da akoca, Semdeg mec momefera da dagvlo-
pativiT miiRo axalgazrda eqimebis reTul informacias mowyvetil xal- sami Rame ar gviZinia. aravin ar icoda, ca.
ojaxi. (maSin eqimebi yvelgan Wirda), xSi, aRvivebda erovnul TviTSegnebas ra eloda dedas, ra eloda mTel Semdgom wlebSi deda uaxlovdeba
yvelanairad xeli Seuwyes mSvenieri da frTebs asxamda sanukvar saukuneb- ojaxs. niWier erovnul patriotizmis grZno-
sacxovrebeli biniT da kargi samsaxu- riv ocnebas – istoriul samSobloSi magram madloba RmerTs, yvelaferi biT gamsWvalul axalgazrdebis jgufs
riT. – israelSi dabrunebisa. kargad damTavrda. jgufi winaswar (gerSon wiwuaSvili, miSa wiwuaSvili,
mamam respublikur saavadmyofoSi da- ar SeiZleba aqve, xazgasmiT ar aR- SeTqmuli iyo: saSiSroebis dros eT- miSa janaSvili, daviT SimSilaSvili
iwyo muSaoba, Terapiul ganyofilebaSi, vniSno, rom swored saqarTvelo iyo is qvaT, rom Cven ojaxSi mxolod samkur- da sxv) da yvelanair finansur Tu mo-
sadac pensiaSi gasvlamde muSaobda da qveyana, yofili sabWoTa kavSiris res- nalod dadiodnen. zogi mamasTan, zogi ralur Tanadgomas uwevs maT.
didi avtoritetiT sargeblobda mTel publikebs Soris, ruseTis garda, sadac dedasTan. im droisTvis Cemi mSoblebi aRfrTovanebulia, Cven Temis sasiqa-
aWaraSi, rogorc praqtikosi eqimi. Zalian aqtiuri brZola daiwyo isra- ukve sakmaod saxelovani eqimebi iyvnen dulo mxatvris – miSa janaSvilis su-
Cveni sadarbazo mudam gaWedili iyo elSi amosvlis uflebis mosapoveblad. da didi avtoritetiT sargeblobdnen. raTebiT, maTSi erovnuli suliskveTe-
mamaCemis pacientebiT. igi maT xiblavda es ki, ra Tqma unda, im xelSesawyo ga- yvelaferma aman xeli Seuwyo patimre- bis gamoxatviT da SinaarsiT, arc erT
Tavisi midgomiT da gaazrebuli, swo- remoebiT xdeboda, rom saqarTveloSi bis ganTavisuflebas, magram isini mis gamofenas uyuradRebod ar tovebs.
ri mkurnalobiT. yvelaze, naklebad igrZnoboda antise- yvelani sastiki meTvalyureobis qveS cnobilma pirovnebam, gazeT „alias”
dedam muSaoba tub dispanserSi daiw- mitizmi. iyvnen. ojaxidan konfiskirebuli iyo redaqtorma, abram sefiaSvilma, pirve-
yo. mas xSirad uwevda aWaris maRal- qarTveli da ebraeli xalxi, Zmurad, unikaluri biblioTeka. ebrauli en- li „sionisturi naTloba” Cvens ojax-
mTian raionebSi mivlineba. (maSin iq sa- urTierTpativiscemiT cxovrobdnen 26 ciklopediis 12 tomi (1904 wlis gamo- Si miiRo.
Sineli seni – tuberkulozi mZvinvareb- saukune, da is megobroba da urTier- cema), „gamoCenili ebraelebi”, 3 tomi, rogorc TviTon igonebs, maSin 16-17
da) da deda, misTvis Cveulebrivi en- Tsiyvaruli qveynisa, sadac Cven daviba- lamazad gaformebuli wignebi, ilus- wlis axalgazrda, kulaSidan baTumSi
TuziazmiT, dauzogavi energiiT da deT da gavizardeT, dRemde grZeldeba. trirebuli saxelovani ebraeli mxat- swavlis gasagrZeleblad iyo Camosu-
mondomebiT, uwevda mosaxleobas mkur- Seqmnilma viTarebam didad Seuwyo vrebis reproduqciebiT. maSin me, gogo- li.
nalobas da saganmanaTleblo muSao- – erT-erT paraskevs saRamos salo-
bas, riTac did siyvaruls da pativis- cavSi biniamin boTeraSvilma Tvali Se-
cemas imsaxurebda xalxSi. mavlo martod mdgom ucxo axalgaz-
Semdgom wlebSi ki tub saavadmyo fo- rdas, momiaxlovda da vinaoba rom ga-
Si ganyofilebis gamged muSaobda pe- momkiTxa, ojaxSi vaxSamze mimiwvia, sa-
nsiaze gasvlamde. dac mSvenieri vaxSmis garda, qalbato-
miRebuli hqonda mravali warCinebis ni
sigeli da medali, gamoqveynebuli hqon- dina, Tavisi sionisturi ideebiTac ga-
da ramdenime samecniero naSromi Tavis mimaspinZlda. Zalian davinteresdi am
dargSi, aRiarebuli iyo saqarTvelos saubrebiT da movuxSire maTTan stum-
damsaxurebul eqimad, personalur pen- robas.
sionerad. misma ideebma ise amanTo, rom gadav-
Cemi mSoblebis Sesaxeb sabuTebi, ro- wyvite damoukideblad mebrZola isra-
gorc aWaris sapatio pensionerebisa, elSi amosvlis uflebisaTvis, ra Tqma
axlac inaxeba aWaris saxelmwifo mu- unda, es qmedeba Zalian naadrevi iyo
zeumSi. CemTvis da gauTvaliswinebeli.
amaze bevri daiwera da daiwereba. Zalian male „kgb”-s sardafSi amovya-
magram amxanad xazgasmiT minda visaub- vi Tavi. erTi kvira mawames dakiTxve-
ro dedas sionistur moRvaweobaze. biT:
rodesac baTums miemgzavrebodnen, ma- „vin Caginerga eg ideebi?” magram me
ma, ra Tqma unda, fiqrobda, rom dedas xeli moZraobas sionisken, romelic sa- nas, saaTobiT mitacebda im suraTebis ar gaveci q-ni dina da b-ni biniamini.
samudamod CamoaSorebda. Tavis sionis- qarTveloSi daiwyo. gavixsenoT: 18 daTvaliereba, mxiblavda maTi Sinaarsi am garemoebam didi roli iTamaSa
tur moRvaweobas, raTa saSiSroeba ae- ojaxis werili, demonstraciebi, sapro- da silamaze. SemdgomSi Cems msoflmxedvelobaze da
cilebina Tavisi ojaxisaTvis. testo SimSili, romelsac qarTveli eb- erTaderTi pirovneba, romelic maSin moRvaweobis Sinaarsze.
magram SemdgomSi cxovrebam aCvena, raelebi awyobdnen da didi roli iTa- im wignebSi gamovicani, iyo karl mor- dedas Tavdadebam da patriotizmma
rom igi sastikad cdeboda, is sionis- maSes cnobili „rkinis fardis” garRve- dexai marqsi”, arc vicodi, rom igi eb- sazRvari ar icoda. Cemi rZali gulna-
turi miswrafeba, rac dedas gulSi vaSi da, sabWoTa kavSiridan didi raeli iyo. ra ixsenebs:
trialebda, samudamo aRmoCnda. „aliis” dawyebaSi. Cvens ojaxSi xSiri stumrebi iyvnen „erTxel me da dedam, Cemi patara me-
ra SeeZlo gaekeTebina im viTarebaSi, ra Tqma unda, deda arc pirveli da cnobili pirovnebebi: mamisTvalovi, mo- rabi zRvis sanapiroze saseirnod gaviy-
eris patriot adamians? ra Tqma unda, arc erTaderTia, maT Soris, vinc im ris danielovi, abram mamisTvalovi da vaneT. maSin igi 9 Tvis bavSvi iyo da
avtomatebiT xelSi ar xocavdnen anti- ideebs emsaxureboda, magram amayad Se- sxvebi. zed davkankalebdiT. vzivarT sanapiro-
semitebs, ver ebrZodnen realur repre- miZlia ganvacxado, rom man dasdo er- Cems bavSvur mexsierebas naTlad Se- ze, merabis veferebi, ucbad deda mekiT-
siul reJims, magram iyenebdnen brZo- Ti aguri, romelic im Senobis asagebad morCa erTi SabaTi. ded-mamas ojaxSi xeba:
lis sxvadasxva saSualebebs. iyo saWiro da es maSin, roca erTi ga- sapatio stumris misaRebi fusfusi – gulo, Zalian giyvars Seni Svili?
baTumSi deda uaxlovdeba aSqenaze- uTvaliswinebeli sityva, an saqcieli hqondaT, me da Cemi Zma boria maSin bav- – deda, amas ras mekiTxebi, Cems si-
bis sionistur jgufs. bevri maTgani mTel ojaxs daRupavda. Svebi viyaviT, magram mainc vgrZnobdiT, cocxles ar daviSureb amisTvis.
ruseTidan iyo gadmoxvewili iq mZvinva- antisemitizmi mZvinvarebda mTel sab- rom viRac Zalian pativsacemi stumari – ai, davuSvaT, israelis saxelmwi-
re antisemitizmis gamo, da apirebdnen WoTa kavSirSi, situacia wlidan unda gvwveoda. fos sakeTildReod Tu Seswiravdi
gemiT sazRvargareT gaxvewas, magram wlamde iZabeboda. marTlac, paraskev saRamos, locvis Svils?
sazRvarze maT ukve daSvebuli „rkinis 50-iani wlebi. daiwyo stalinis mkur- gamobrZanebis Semdeg, mamasTan erTad – deda, amas ras meubnebi?!
farda” daxvdaT. nali „eqimebis saqme”. am eqimebis didi ojaxSi SemobrZanda saswaulad moxde- – me ki, Sevwiravdi Cems Svils – mipa-
im wlebSi ukve dawyebuli iyo radio umetesoba ebraelebi iyvnen. mTel qve- nili, wver-ulvaSebiani xnovani mamakaci suxa dedam.
„qol israelis” gadacemebi rusul ena- yanas moedo saSineli antisemitizmi. (mec da Cem Zmasac axlac gvaxsovs mi- erTi kvira gabruebuli davdiodi, es
ze israelidan, magram es gadacemebi sa- erT avadsaxsenebel Rames Cven sadarba- si mSvenieri, SexiniT gasxivosnebuli ra miTxra dedam-meTqi, axla ki, wle-
Sineli daxSobiT mimdinareobda, raTa zosTanac gaCerda egreTwodebuli „Sa- saxe). bis miRma mivxvdi, ra Zlieri yofila
xalxs ver moesmina. vi yorani”. manqana, romeliTac politi- Cveni stumari rogorc SemdgomSi Se- Turme deda.
es aSqenazebi ki, raRac xelsawyoebiT kuri patimrebi „kgb”-Si mihyavdaT. vityveT, uZlieresi pirovneba, sazoga- Zalian ganaTlebuli qali brZandebo-
axerxebdnen am gadacemebiT israelis ojaxSi moawyes Cxreka. yvelafers ia- do moRvawe – rabi daviT baazovi brZan- da. imJamad gamefebuli komunisturi
axali ambebis mosmenas da am informa- takze yridnen. eZebdnen nawerebs, wig- deboda. ideologiis propagandis dros, rode-
cias dedas awvdidnen. nebs, sionisturi mimarTulebis lite- deda didi siTboTi da pativiT mie- sac axalgazrdoba mowyvetili iyo
deda ki amas avrcelebda saqarTve- raturas. deda waiyvanes. geba stumars, rabim Tvali gadagvavlo, sarwmunoebriv wyaros, miT umetes erov-
los sxvadasxva qalaqebSi „naTesaveb- saSineli susxiani zamTris Rame iyo. iqve mdgom bavSvebs, dedam Cems Zma bo- nul sakiTxebSi, deda cdilobda, rom
Tan” saubris dros, da andobda saime- dedas wesierad, Tbilad, Cacmac ar aca- riaze miuTiTa: „batono daviT, es Tqve- momaval Taobas ar daekarga sulieri
do pirebs: isini ki, ra Tqma unda, ga- les. masTan erTad imave Rames, dapatim- ni monaTluli biWi gaxlavT, ukve ase ga- kavSiri Tavis erovnul fesvebTan, erov-
12 daviTis fari #142 October, 2009

nul kulturasTan. bis silamaze, deda da misi Zma, miSa gvyoloda saxlSi, rom deda Tavis ka- im dros, israelTan satelefono kav-
Segvkrebda Tavis Svilebs, ZmisSvi- davaraSvili rom awyobdnen. poeziiT binetSi radiomimRebi ar ganmartovebu- Siri problema iyo. Cven molaparakebu-
lebs da axlo naTesavebis Svilebs, ub- gatacebuli miSa Zalian niWieri iyo, liyo, da vin gabedavda kari SeeRo da li viyaviT, gza-gza unda egzavna Cem-
ralod gind xaWapurebze, gind xinkal- TviTonac karg leqsebs werda. rus po- mis yurze mibjenili radiomimRebis Tvis patar-patara werilebi, Tu rogor
ze da saaTobiT gviambobda, Tu vin iyo etebSi gansakuTrebiT esenini uyvarda, mosmena Seeferxebina. maSin pirvelad mimdinareobda mogzauroba.
d-ri Teodor hercli – ra pirobebma sul ubiT dahqonda misi leqsebi, bev- radioTi gavicani Cveni saxelovani Jur- da ai, venidan vRebulob werils. rom
gadaawyvetines mas israelis saxelmwi- ric TviTon Targmna, merwmuneT, Rirse- nalistebis: miriam baT-moSes, margo wavikiTxe, avtirdi. „venaSi rom CavediT,
fos daarsebis aucilebloba da aqe- ulad. deda da miSa rom daiwyebdnen efremaSvilis, Tamar kezeraSvilis ga- didi pativiT migviRes damxvdurebma
dan gamomdinare sionisturi moZraobis leqsaobas, dasasruli ar hqondaT. te- dacemebi, israelSi mimdinare axali am- da saukeTeso sastumroSi mogvaTavses,
dafuZneba. ra roli iTamaSa aman ebra- renti graneli, paolo iaSvili, (akrZa- bebi. vaxSmis dro axlovdeboda, nomerSi da-
eli xalxis istoriaSi. lulebi iyvnen maSin), ioseb griSaSvi- gadioda wlebi, Cveni ojaxebic aqtiu- mirekes da vaxSamze restoranSi mimiw-
Cven unda gvcodnoda, rom ebraeli, li, marijani, galaktioni, aRtacebiT rad eSurebodnen israelisaken. vies.
ramdenadac „didic ar yofiliyo, ver vusmendi maT. dedas umcrosi Zma, besiki, ukve daiwyo Tavisufali mimowera is- magram me, iseTi ganawamebi da daRli-
daaRwevda Tavs Tavis ebraelobas: mxatvrobis niWiT iyo dajildovebuli, raelSi asul naTesavebsa da megob- li viyavi, loginidan Tavis wamowevis
gviambobda imaze msoflioSi aRiare- bolo wlebSi ki Zerwvam gaitaca. rebs Soris. dedas ocnebebs frTebi es- Zala aRar mqonda. madloba gadavu-
bul kinovarskvlavs, ganTqmul msaxi- tyavis, Zvlis da xis masalebidan xmoda. xade da miwvevaze uari vuTxari. Zalian
obs qmnida SesaniSnav suraTebs da mcire Cveni ojaxidan pirveli Cemi Zma bo- mokle xanSi karebze zaris xma gaisma.
da kinoreJisors, Carlz spenser Cap- zomis sagnebs. Tavis erT-erT gamofena- ria gaudga israelisken mimaval gzas. oficiantma vaxSmis meniu momawoda da
lins, romelic Tavs sufTa inglise- ze, man misi xeliT filigranulad nake- deda guliT locavda da abarebda mTxova, damekveTa rac msurda.
lad Tebi Wadraki 32 figuriT xelis gulze Svils: „icode, gzas ar gadauxvio, Se- menius rom gadavxede, gancvifrebuli
Tvlida, rodesac devna dauwyes, ro- rom Tavsdeboda Simon peress miarTva ni bolo sadguri israeli unda iyos”. davrCi, sulo da gulo, ra ar iyo Sig
gor Seaxsenes ebrauli warmoSoba (de- saCuqrad. didad qvelmoqmedi qali (im dros venaSi xvdebodnen ebraelebs warmodgenili: xizilalidan aTasna-
da ebraeli hyavda) „binZuri urikela”, brZandeboda deda. mamaCemi siciliT da ibirebdnen sxvadasxva qveynebSi wa- ir delikatesebamde, magram me mxolod
werdnen gazeTebi, da aiZules ameriki- ityoda xolme: „amdeni xnis col-qmari sasvlelad). mciredi daukveTe, amas xom israelis
dan samudamo sacxovreblad Sveicari- SemdgomSi, Cemi ded-mamac da mec Cemi saxelmwifo ixdida”...
as gamgzavrebuliyo. ojaxiT unda gavyolodiT gzas israe- amitomac avtirdi. ra unda eWama im
„me arasodes ar viyavi ebraeli – wer- lisken, magram Cveni ojaxebis bedis moxuc, Rvawlmosil qals (isedac Ci-
da Caplini – me maiZules, Cemi ebraelo- borbalma ukan daiwyo triali. tisxela ulufas miirTmevda xolme),
ba meRiarebina”. mama mZimed daavadda da ori wlis rom israelis saxelmwifos rame dak-
gamoCenilma germanelma poetma, hain- avadmyofobis Semdeg gardaicvala. leboda. amis komentari Zalian Sors
ris hainem – erovnebiT ebraelma – ra- saSineli sicariele vigrZeniT ir- wamiyvans. erTi ki minda vTqva, ai, swo-
tom miiRo qristianoba da sicocxlis gvliv. ar vicodiT, rogor unda gvesa- red ase cxovrobdnen is patrioti ebra-
bolo wuTebSi, mainc rabins mouxmo, ubra umisod. elebi, TavisTvis rom arafers iTxov-
rom misTvis kadiSi eTqva. amave dros, Cem meuRles uari uTxres dnen,
msoflioSi gamoCenilma, udidesma ma- sazRvargareT gasvlaze, Tavisi samsaxu- oRond israelis saxelmwifos arafe-
Tematikosma albert ainSteinma, rom- ris gamo da samsaxuridanac daiTxo- ri dahkleboda, swored aseTebma aqcies
lis ves. 12 weli „uarTqmuli” iyo Cemi oja- israelis udabno walkotad da ayvave-
cnobilma fardobiTobis Teoriam, xi. buli qveyana dagvaxvedres.
Secvala Sexeduleba samyaroze, rogor deda isev gansacdelSi Cavarda. gadioda wlebi, Cems ojaxs ar aZlev-
datova man mSobliuri germania, rom na- aq qaliSvils ver tovebda, iq ki va- dnen israelSi wasvlis uflebas. deda
cistebis „klanWebs” mocileboda da JiSvili daJinebiT iTxovda dedas is- ki sulmouTqmelad melodeboda. mwer-
samudamo sacxovreblad amerikaSi gaem- raelSi Casvlas. da, rom didi pativiT miiRo israelis
gzavra. erT-erT Tavis leqsSi deda werda: qarTvelma Temma. xSirad iwvevdnen Ro-
saxelganTqmulma mweralma da sazo- „saqarTvelo Tergiano, israelo sul nisZiebebze, xSirad sityviTac gamodi-
gado moRvawem – ilia erenburgma, erT- varT da me jer arc erTi kapiki dinas mziano, ra viRono, es ori ca, rogor oda. misi narkvevebi da leqsebi ibeWde-
erT darbazSi gamosvlis dros roca ojaxSi Semotanili ar minaxia”. gavaerTiano”. boda qarTulenovan Jurnal-gazeTebSi.
samSobloze laparakobda (maSin igi marTlac, dedas piradi Semosavali bolos da bolos vaJiSvilis monat- sTavazobdnen misTvis sapativcemo sa-
mSvidobis dacvis komitetis Tavmjdo- mTlianad xmardeboda qvelmoqmedebas. rebam da mTeli misi sicocxlis ocne- Ramos mowyobas, magram igi uars ambob-
marec iyo), darbazidan viRac antisemi- es iyo gaWirvebuli naTesavebis an Ra- bam, da, eloda qaliSvilis Camosvlas, mag-
tis replikaze: „romel samSoblos gu- ribi ebraelebis ojaxebi. meti wili ki israelma, gadawona da deda israels ram qaliSvils aRar ewera dedasTan
lisxmobT Tqven?” sityva maxvilurad iatakqveSa momuSave sionisturi jgu- gavacileT. Sexvedra. cocxals ver Camovuswari,
mouWra, „im samSoblos, romelic vla- fis dasaxmareblad. axlac maxsovs is uRimRamo saRamo, rac dRemde gulze daRad madevs.
sovma gahyida”. (generali vlasovi Ta- Cvenc, Tavis Svilebs, yovelTvis gvas- brestis sadgurSi, dedas rom vacileb- israelSi amosvlisTanave saflavze
vis jarTan erTad germanelebis mxare- wavlida, rom gaWirvebul adamians unda diT. gavediT. Cemi Camosvlis Semdeg, Tela-
ze gadavida). davxmarebodiT. miT umetes ebraels: jer „tamoJnam” gaawama, bevri Zvirfa- vivSi, mweralTa saxlSi, Catarda dina
ruseTSi da msoflioSi aRiarebuli „icodeT, gaWirvebuli ebraeli veras- si nivTi CamoarTves, Semdeg ki CemTan davaraSvilis xsovnis saRamo, romel-
msaxiobi da reJisori, mixoelsi, ratom dros ver dadgeba quCaSi xelgawvdili dacilebam mTlianad gamofita. sac israelis mweralTa kavSiris da
gamoasalmes sicocxles. da ase bevri da daxmarebas ver moiTxov (es gasage- saSinlad wvimda. “peronze” gasvlis saqarTvelodan gamosulTa gaerTiane-
ram, gauTaveblad SeeZlo saubari de- bi iyo istoriul viTarebiT, ebraeli ufleba gamcileblebs ukve aRar gvqon- bis egidiT, xelmZRvanelobda cnobili
das. gaocebiT vusmendiT axalgazrde- aravis ar uyvarda. da am SemTxvevaSi, da. axlac maxsovs, sruliad marto, ori Jurnalisti, q-ni Tamar kezeraSvili.
bi. mas daxmarebis magier SeiZleba ufro mZime CanTiT xelSi, moxuci, ganawamebi darbazSi teva ar iyo. bevri derefan-
– deda, saidan ici amdeni rame? – ve- didi damcireba mieRo), amitom igi an qali, rogor miabijebda im sibneleSi, Sic ki idga. iyo saintereso gamosvle-
kiTxebodi me. salocavs miagnebs, an ojaxSi movakiT- TqeSSi, wvimaSi, magram mainc amayad da bi
– bevri unda ikiTxoT, da Tqvenc ge- xavT, da Tqven ufleba ara gaqvT dax- SemarTebiT, radgan iq mas saxelovani Cveni Temis gamoCenili adamianebisa
codinebaT. marebis xeli ar gauwodoT mas, aman ga- vaJiSvili, misi ojaxi da mTeli sicoc- da ojaxis wevrebisa.
da mec da Cemi Zmac, boria, gamalebiT daarCina ebraeloba”. da Cvenc am kre- xlis saocnebo, israelis saxelmwifo bevri ram, misi moRvaweobis Sesaxeb
vkiTxulobdiT wignebs. paeqroba doTi davdiodiT da davdivarT mTeli elodeboda. im saRamos pirvelad movismine.
gvqonda gamarTuli, magram verasdros cxovreba. da bolos, minda imave sityvebiT da-
ver vjobnidi mas. Semdgom wlebSi, mowinave ebraelTa wvimis Sxefebi Cems cremlebs er- vasrulo Cemi Txroba, romeliTac im sa-
did, sqeltomian wignebs 4-5 dReSi brZolisa da im droisTvis momxdari wymodnen da milandavdnen dedis aC- Ramos gamosvla daviwye:
kiTxulobda, me ki, ori kvirac ar xelSesawyo politikuri cvlilebebis rdilebs, ar vicodi, gvewera ki kidev „eri, romelic ar iviwyebs Tavis Rir-
myofnida im wignebis wasakiTxad. Zali- SemweobiT, daiwyo didi „alia” israe- Sexvedra. seul Svilebs, ukvdavia”.
an nakiTxia boria. lisaken. dedasTvis miZRvnil erT-erT leqsSi
samagierod, leqsebSi vjobnidi. poe- iwyeba radio „kol israelis” gada- vwer:
zia dedas cxovrebis ganuyreli nawi- cemebi qarTul enaze, magram isinic „Savma wyvdiadma, brestis sadgurSi, cira boTeraSvili
li iyo. uamravi leqsebi icoda zepi- Tavdapirvelad didi SezRudvebiT mim- Cven samudamod iq dagvacila, israeli, Tel-aavivi
rad, bevrsac TviTon werda. dinareobda. ar arsebobda is dRe da ver vityvi axla, vin ufro Zlier
ar damaviwydeba im poeziis saRamoe- is saaTi, rarig sapatio stumrebic ar stiroda maSin, me Tu is wvima...”
18 daviTis fari #142 October, 2009

ÏÐÎÙÀÉ, ÀÌÅÐÈÊÀ!
Ïðîùàé, ñòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ! Õàìàñó, Ñåâåðíîé Êîðåå, Íè õðèñòèàíñòâî, íè åâðåéñòâî
Ïðîùàé, Àìåðèêà! Âîò-âîò Èðàíó, Êóáå - âñåì ïîäðÿä. Íå áóäóò áîëåå â õîäó.
Íàä êîíòèíåíòîì çàñèÿåò Ìû èçâèíèìñÿ, ïîêðàñíååì, À ÖÐÓ, ãíåçäî çëîäåéñòâà,
Ñîöèàëèçìà íåáîñâîä. È íàñ, íàâåðíîå, ïðîñòÿò. Ìû ïðîñòî ïðåäàäèì ñóäó.
Îò Ñàí-Äèåãî äî Äåòðîéòà Ìû èõ íàêîðìèì - âñåõ, êîíå÷íî, À ñëåäîì - ìû â ïîáåäíîì çâîíå
Îò Àéäàõî äî Òåííåñè (Âåäü áîëüøå íåò ó íàñ âðàãîâ), Âðàãîâ íà÷í¸ì êðóøèòü âðàçíîñ,
Ìû íàø, ìû íîâûé ìèð ïîñòðîèì, È áóäåò íàñ ëþáèòü ñåðäå÷íî Çàñåâøèõ òàéíî â Ïåíòàãîíå
Êàê íà ñîâåòñêîé, íà Ðóñè. Âåñü ìèð ãîëîäíûõ è ðàáîâ. È íà TV, â êàíàëå Fox.
Äîëîé êàïèòàëèçìà ðàáñòâî! Íå áóäåò íàì ïóòè îáðàòíî, Ïàðòèéíûõ ðàçíîãëàñèé ðàíû
Ìû áåç ñîìíåíèé è ïîìåõ Ìû, êàê îäèí, ïîéä¸ì âïåð¸ä. Ïðîéäóò, êàê ñîí, ñîéäóò, êàê ñíåã,
Ïåðåðàñïðåäåëèì áîãàòñòâî, Ìû áóäåì âñåõ ëå÷èòü áåñïëàòíî, È âñå ðåñïóáëèêàíöû ñòàíóò,
×òîá áûëî ïîðîâíó ó âñåõ. ×òîá çäîðîâåë ó íàñ íàðîä, Ñîöèàëèñòàìè íàâåê.
Ïîëó÷àò ðàâíûå çàðïëàòû Ìû áóäåì âñå ëþáèòü äðóã äðóãà, Âñå áóäóò ñ÷àñòëèâû, äî ñòðàñòè
Âñå äåòè ñîëíå÷íîé ñòðàíû. ÅÃÎ, ðîäíîãî, - îáîæàòü. Ñåáÿ è áëèæíåãî ëþáÿ.
Íå áóäåò áåäíûõ è áîãàòûõ, Ìû çàïðåòèì è íåôòü, è óãîëü, À åñëè êòî íå áóäåò ñ÷àñòëèâ -
Áåäíû âñå áóäóò, íî ðàâíû. Ïëàíåòó ÷òîá íå çàñîðÿòü. Ïóñêàé ïåíÿåò íà ñåáÿ.
Ìû ê öåëè ðâ¸ìñÿ íåóêëîííî,  ñâî¸ì ñòðåìëåíèè óïîðíîì Òåìíååò íåáî, áëåùóò çâ¸çäû
Óæ íàøè ÷àÿíüÿ áëèçêè, Óáèòü êàïèòàëèçìà çëî Ñêîâàë ìîðîç òå÷åíüå ðåê.
Óæå ïîñòðîåíû â êîëîííû Ìû îñòàíîâèì global warming - È áü¸ò îçíîá: íåóæòî ïîçäíî
Acorn'à ñëàâíûå ïîëêè. Ïðåñòóïíûõ áèçíåñîâ òåïëî. Îñòàíîâèòü áåçóìñòâà áåã?
Çâó÷èò ñèãíàë: âïåð¸ä, ê íàäåæäå! È áóäóò äåòè ïîâñåìåñòíî Êàê ìû íè ïðÿòàëèñü, îïÿòü íàì
Íàðîä ëèêóåò: Yes, we can! Ñòèõàìè õîðîì ãîâîðèòü, Ãðîçèò ñîöèàëèçìà çâåðü.
È ñêðîìíûé ÎÍ â ïðîñòîé îäåæäå, Ðîäíîãî ëèäåðà çà äåòñòâî Âñ¸ òàê çíàêîìî! Òàê ïîíÿòíî!
Íàñ ê ãîðèçîíòó ïåðåìåí Ñ÷àñòëèâîå áëàãîäàðèòü. Îïÿòü áåæàòü? Êóäà òåïåðü?
Âåä¸ò. Ðàçäóìûâàòü íå íóæíî: Íå ñòàíóò ïîêëîíÿòüñÿ ëþäè
ÎÍ ðóêó äåðæèò íà ðóëå. Íåóçàêîíåííûì áîãàì. Àëåêñàíäð ÌÀÒËÈÍ
À ìû ïðîòÿíåì ðóêó äðóæáû  îñîáåííîì ïî÷¸òå áóäåò New Jersey
Âåíåñóýëå, Õåçáîëå, ÅÃÎ ðåëèãèÿ - èñëàì.

eva Sal
lollaSvilli, lia da roman
xuxaSvil
lebi, eTer
ri da allika ml
linaSebi
did gul
listkivil ls gamovTqvamT
axal
lgazrrda uniWierresi fizikos-
maTematikosis

ilia aronis-ZZe
qjujnbTwjmjt!!
gardacvalebis gamo.
TanagrZnobas vucxadebT dedas eva
kerkesliSvil-ppitimaSvils, Svils
arons (aCikos), das nanis, siZes fridon kulijanovs,
disSvilebs da yvela naTesavs.
xsovna da ardaviwyeba mas!

(646) 250-7903
zvsbeSfcb"
gancxadebebis miReba telefoniT:
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî òåëåôîíó:
#142 October, 2009 daviTis fari 19

 âîçðàñòå 54 ëåò áåçâðåìåííî ñêîí÷àëñÿ


íåîáû÷àéíî îäàðåííûé ÷åëîâåê, êðàñèâûé,
çàìå÷àòåëüíûé ñûí, óäèâèòåëüíûé îòåö

Èëüÿ Àðîíîâè÷
ÏÈÒÈÌÀØÂÈËÈ
Èëüÿ áûë äîêòîðîì ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê.
Îáðàçîâàíèå ïîëó÷èë â Ìîñêîâñêîì Èíæåíåðíî-Ôèçè÷åñêîì
Èíñòèòóòå (ÌÈÔÈ).  ðàçíîå âðåìÿ ðàáîòàë â íàó÷íûõ
öåíòðàõ Ìîñêâû, Òáèëèñè, Êîëóìáèéñêîãî Óíèâåðñèòåòà,
îñòàâèâ áîëüøîé ñëåä ñâîèìè íàó÷íûìè èçûñêàíèÿìè â
îáëàñòè ÿäåðíîé ôèçèêè.
Íåâîñïîëíèìà ãîðå÷ü óòðàòû äëÿ ìàòåðè - Åâû
Êåðêåçëèøâèïè-Ïèòèìàøâèëè, ñûíà À÷èêî - âûïóñêíèêà
Êîðíåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, ñåñòðû Íàíè, çÿòÿ Ôðèäîíà
Êóëèäæàíîâà ñ äåòüìè, äëÿ âñåõ áëèçêèõ è ðîäíûõ è òåõ,
êòî åãî çíàë è ëþáèë.
20 daviTis fari #142 October, 2009

Rrmad damwuxrebuli
deda eva kerkesliSvili-
pitimaSvili,
Svili aroni (aCiko),
da nani,
siZe fridon kulijanovi,
disSvilebi qeTevani
da eva
iuwyebian, rom 54 wlis
asakSi gardaicvala
mravali RirsebiT
dajildovebuli
pirovneba, uaRrersad
lamazi mamakaci, Svili,
mama, Zma da biZa

ilia aronis-Z
Ze
!
qjujnbTwjmj!
ilia iyo fizika-mmaTematikis mecnierebaTa doqtori.
ganaTleba man miiRo moskovis sainJinro fizikis
institutSi (ÌÈÔÈ)). sxvadasxva dros muSaobda moskovis,
Tbilisis, kolumbiis universitetis samecniero
centrebSi. misma samecniero klevebma Rrma kvali
daaCnies birTul fizikas.
warmoudgenlad didia misi dakargviT gamowveuli dardi
yvela axlobelisTvisaTvis da naTesavisaTvis,
yvelasTvis, vinc icnobda mas da uyvarda igi.
#142 October, 2009 daviTis fari 21

mamida ro
oza innjiaSvili, mamidaSvilebi nanna da lali
ojaxebiT, deida - riva wiwuaSvili, deidaSvilebi daviT
uSerzooni ojaxiT, lianna mekinnulaSvili ojaxiT, besiki
danni ojaxiT, biZaSvilebi raxeli, lia, ileli ojaxebiT,
mamidaSvilebi mixeili da daviT mo oSennaSvilebi ojaxebiT
israelidann iuwyebiann Zvirfasi da dauviwyari

ilia aronis-ZZe
!
qjujnbTwjmjt!
udrrood garrdacval
lebas.
ar arsebobs sityvebi, romlebic sakmarisi iqneboda dedis,
Svilis, dis nugeSis sacemlad.
ilias naTeli xsovna didxans darCeba rogorc misi
naTesavebis da nacnobebis gulebSi,
aseve samecniero wreebSi.

menuxaTo began yeden


22 daviTis fari #142 October, 2009

Rrmad damwuxrebuli Svili ilia, rZali xaTuna,


SviliSvilebi maikli, da devidi biniaSvilebi
iuwyebian brwyinvale meuRlis, uZvirfasesi mamis,
sayvareli mamamTilis da babuis

anzor (xaim) simonis-Z


Ze
cjojbTwjmjt
udrood gaardaacvaaleb
bis gaamo israaelSi
misi moulodneli wasvla aris da yovelTvis iqneba Tavzardamcemi,
tragikuli, eniT gamouTqmeli Rrma tkivili
da samudamo Wriloba Cvens gulebSi
saSinlad Zneli warmosadgeni da Sesaguebelia rom uaRresad
Tavdadebuli mama, araCveulebrivi meuRle, usayvarlesi babua da
saukeTeso adamiani aRar iqneba Cvens gverdiT, magram misi Tbili
saxe da Rimili, yoveldRiuri zrunva da Tavdadeba, keTilmoyvareoba
da adamianoba samaradisod iqneba Cvens mexsierebaSi

menuxaTo began yeden


#142 October, 2009 daviTis fari 23

iaakob
b krixeli, naaTelaa faalaagaaSvili, JuJunaa faalaagaaSvili,
naanaa daa miSaa maamisTvaalovebbi, elizaa daa boriaa faalaagaaSvileb
bi
SvilmomaavliT, did gulist tkivils gaamovTqvaamT Cveni saayvaareli daa
daauviwyyari mZaaxlis, ukeTilSob bilesi, uaaRresaad spet taki daa
paatiosaani, keTilis msurveli, eris daa rwmenis mosiyyvaarule,
saamaagaaliTo meuRlis, maamis daa babuis

anzor (xaim) simonis-Z


Ze
cjojbTwjmjt
udrood gaardaacvaaleb
bis gaamo israaelSi
samZimars vucxadebT Rrmad damwuxrebul meuRles q-n n silvas,
Svilebs ilias, rZals xaTunas, SviliSvilebs maikls da devids
amerikaSi, nukris, rZals maris, SviliSvilebs ianiks, amirs da meravs
belgiaSi, Zmas gercels ojaxiT TbilisSi
da yvela axlo naTesavs
b-ni anzoris xsovna maradiulad darCeba Cvens gulebSi
menuxaTo began yeden
24 daviTis fari #142 October, 2009

qeTino faalaagaaSvili, likaa, henki, brenden daa


dilen Caangebbi, Rrmaa mwuxaareb
bas daa
gulisttkivils gaamovxaatavT, Zvirfaasi mZaaxlis,
brwyyinvaale meuRlis, saayvaareli maamis daa
babuis, uttkb
bilesi adaamiaanis daa naaTesaavis

anzor (xaim) simonis-ZZe


cjojbTwjmjt
udrood gardacvalebis gamo israelSi
didi mwuxarebiT TanagrZnobas vuxcadebT
damwuxrebul meuRls q-n n silvas, Svilebs ilias, rZals xaTunas,
SviliSvilebs maiklis da devids amerikaSi, nukris, rZals maris,
SviliSvilebs ianiks, amirs da meravs belgiaSi, Zmas gercels ojaxiT
TbilisSi da yvela axlo naTesavs
b-ni anzoris xsovna samudamod darCeba Cvens gulebSi
menuxaTo began yeden

Taamriko daa alb bertt krixeleb bi, avi krixeli,


ekaa daa daaviT ioseb baSvilebbi
did gulist tkivils gaamovTqvaamT,
rom am qveyynidaan udrooT, 64 wlis asaakSi
waavidaa saaocraad saayvaareli, ojaaxis siaamaaye,
erTguli meuRle, usaayvaarlesi maamaa,
naaTesaavebbis, megob breb
bis, qaarTvel ebbraaelTaa
Temis saaamaayo Svili

anzor simonis-Z
Ze
cjojbTwjmj
guliTadaT vuTanagrZnobT da samZimars vucxadebT cols
simas, Svilebs ilias da nukris SvilmamavliT, Zmas gercels
ojaxiT, aseve yvela mis naTesavs da megobars

ganyedennSi amyofos RmerTma misi naTeli suli!


menuxaTo began yeden
#142 October, 2009 daviTis fari 25

mixeil
l da Tamar r roketlliSvillebi,
nodarr da manana koJJiaSvil
lebi,
oTar
r da Tina janaSvil lebi,
oTarr da siggal
li sefiaSvillebi,
Tamar
r da ir rine janaSvil
lebi
(xanuqaSvil
lebi),
al
leko da lika sefiaSvil lebi
iziar
reben nodar r kr
rixellis Rrrma
mwuxarrebas dedis

zilfa (zinaida) iayakobis asuli

lsjyfmjt gar
rdacvallebis gamo.
dae gamCenma RmerTma ganyedenSi daasadguros misi spetaki
suli da msubuqi yofiliyos misTvis israelis wminda miwa!
menuxaTa began yeden

sio
oma da lamara eliSako ovebi ojaxiT,
did gulistkivils gamo ovTqvamT,
brwyinnvale da dauviwyari, eris da
rwmennis mo
oyvaruli, didebuli
piro
ovnnebis, yvelasaTvis keTilis
msurveli eSeT xaeli qalbato onis

zilfa (zinaida) iayakobis asuli

lsjyfmjt gardacvalebis gamo israelSi


da guliTad TanagrZnobas vuxcadebT Svilebs nodar da nunu
krixelebs ojaxiT, boris krixels ojaxiT, SviliSvilebs
icxak da xana krixelebs ojaxiT da aseve yvela naTesavs

menuxaTa began yeden


26 daviTis fari #142 October, 2009

mira efremis asuli


xjUmjTwjmj.f
fmvbTwjmjtb
sima janaSvili, gixseneb 60 wlis gadmosaxedidan skolis
galia morisi, Tvalsa da siamayes, warCinebul ufros-
eTeri janaSvili, klasel amxanags saxenaTel, tanazidul, fa-
venera parlagaSvili, qizs, zrdil ebrael gogonas. poeturi niWiT
naTela daTikaSvili, dajildovebuls humanitaruli ganxriT ga-
luiza aivazaSvili, gigrZelebia swavla da Jurnalistikis fa-
nazi ajamelaSvili, kulteti brwyinvaleT dagimTavrebia. cxov-
roza CaCanaSvili rebis megzurad ganswavluli da zrdili
Zvirfaso mira! meuRlec SegirCevia, da didebuli ojaxic
mravalTan erTad Cvenc tkiviliTa da crem- Segiqmnia, riTac yovelTvis da yvelgan, gan-
lebiT gagacileT samudamo sasufevelSi. da- sakuTrebiT ki TbiliselTa elitur wreebSi,
gvakldi qali, didebuli, saxelovani, - yo- si-yyvarulsa da simpatias imsaxurebdi. aseve
veli RirsebiT: maRali inteleqtiT, RvTiuri grZeldeboda niu-iiorkSic. Cven ki, Seni uax-
niWiT dajildovebuli, qali siamaye erisa, loesi megobrebi, vixiblebodiT da vama-
Temisa, gvariSvilobisa, etaloni SesaniSnavi yobdiT SeniT. aferum Sens qalobas, dideba
dedobisa, Semomqmedi ubadlo ojaxisa, uza- da xsovna Sens did pirovnulobas.
do megobrebisa. gviyvardi, gveamayebodi, gva- am mZime wuTebSi TanagrZnobas vucxadebT
xarebdi Seni universaluri adamianobiT, Sen- Svilebs - mananas, ias - qmarSviliT, daTos
Tan megobrobiT. colSviliT, Zmas miSas colSviliT, yvela
me ki erT-eerTi xelmomweri sima janaSvili, naTesavsa da axlobels.
menuxaTa began yeden

galia morisi, zina baazaSvili, rima gurielovi, sima da miSa


janaSvilebi (israelidan), eTeri janaSvili, roza da soso
CaCanaSvilebi, nanuli da miSa wiTliSvilebi, aza da feliks
efremaSvilebi, liza da inga efremaSvilebi, iamze SemeSi,
maka da rafi jozefebi ojaxebiT
did gulistkivils gamovTqvamT uaRresad patiosani,
ganaTlebuli, Rm-T
Tisa da eris moyvaruli

roman (manuax) iehoSuas-ZZe


ebwjUjbTwjmj gardacvalebis gamo.
mas uyvarda Semweoba da simarTle, siamiTa da dausrulebeli siyvaruliT atarebda
Tavisi sicocxlis dReebs ojaxSi,
romelsac samudamod daacila daundobelma bedisweram.
am mZime wuTebSi TanagrZnobas vucxadebT Cveni sazogadeobis
sapativcemulo qalbatons, damwuxrebul meuRles malvinas, mis samagaliTo Svilebs
dalis, lalis, lias, uerTgules siZeebs Tengizs, mamukas, ediks, SviliSvilebs tals,
zazas, sivaniTs, beniTs, stivs, ilanas, jimis, Teonas, daviTs, eriks, erikas, eiTans, aseve
vuTanagrZnobT das eTeris, Zmas Salikos (israelSi), sidedrs meri TofCiSvils.

maradiuli ar daviwyeba!
menuxaTo began yeden
#142 October, 2009 daviTis fari 27

siomaa daa laamaaraa eliSaakovebbi ojaaxiT udides


gulist tkivils gaamovTqvaamT uaaRresaad
keTilSob bili daa paativsaacemi, dideb
buli
ojaaxiSvilis, yvelaasaaTvis
saayvaareli eSeT xaaeli qaalb batonis

mira (mariami) efremis asuli


xjUmjTwjmj.f
fmvbTwjmjt
gardacvalebis gamo
samZimars vucxadebT Svilebs - mananas,
ias da artioms, daTos da inas,
Zmas miSa wiTliSvils, ZmisSvilebs efraims, naTans da baias,
kusos, agreTve yvela axlobelsa da naTesavs

misi naTeli xsovna samudamod darCeba Cvens gulebSi


menuxaTa began yeden

mzia da miSa roketliSvilebi,


nino da daTo roketebi,
lia da denisi CikvaSvilebi ojaxebiT
Rrma mwuxarebiT iuwyebian
uaRresad mosiyvarule, mzrunveli,
keTilSobili adamianis
mira efremis asuli
xjUmjTwjmj.f fmvbTwjmjt
gardacvalebas.
samZimars vucxadebT Svilebs - mananas,
ias da artioms, daTos da inas,
Zmas miSa wiTliSvils, ZmisSvilebs efraims, naTans da baias,
kusos, agreTve yvela axlobelsa da naTesavs
misi naTeli xsovna marad darCeba Cvens gulebSi
menuxaTa began yeden
28 daviTis fari #142 October, 2009

ÅÂÐÅÈ ÖÕÈÍÂÀËÈ
Åâðåéñêàÿ îáùèíà Öõèíâàëè - îäíà èç Öõèíâàëè çíà÷èòåëüíî âîçðîñëî.  1906 ã.
äðåâíåéøèõ íà Þæíîì Êàâêàçå, ÷ëåíû êîòî- Õâîëåñ îòêðûë â Öõèíâàëè ïåðâóþ äëÿ ãðóçè-
ðîé ãîâîðèëè äðóã ñ äðóãîì ïî-ãðóçèíñêè.  íñêèõ åâðååâ òàëìóä-òîðó, â êîòîðîé ó÷èëîñü
ñðåäíèå âåêà îíè çàíèìàëèñü òîðãîâëåé êàê îêîëî 400 ó÷åíèêîâ, íå òîëüêî èç Öõèíâàëè,
ìåñòíîé, òàê è, ïî-âèäèìîìó, ìåæäóíàðîäíîé, íî è èç äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Âîñòî÷íîé
î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò íàéäåííûå â Öõèíâà- Ãðóçèè. Âïåðâûå â èñòîðèè ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ëè è â åãî îêðåñòíîñòÿõ àðàáñêèå, âèçàíòèéñ- îí ââåë îáó÷åíèå äåâî÷åê, ïðèãëàñèâ äëÿ ýòî-
êèå, òóðåöêèå, ïåðñèäñêèå (ýïîõè Ñàñàíèäîâ) ãî ó÷èòåëüíèöó èâðèòà. Áëàãîäàðÿ åãî ïðîñâå-
ìîíåòû. Â 1664 ã. öàðèöà Ìàðèÿ ïîäàðèëà ìî- òèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ãîðîä â ñðåäå ãðóçè-
íàñòûðþ Ñâåòèöõîâåëè (ãîðîä Ìöõåòà) øåñòü íñêèõ åâðååâ ñòàëè íàçûâàòü "Âòîðûì Èåðó-
êðåïîñòíûõ åâðååâ èç Öõèíâàëè, çàíèìàâ- ñàëèìîì".
øèõñÿ òîðãîâëåé. Â êîíöå 18 â. öàðèöà Äàðåä- Äëÿ áîëåå øèðîêîãî ïðèîáùåíèÿ ìåñòíûõ
æàí âëàäåëà â Öõèíâàëè ñåìüþ ñåìüÿìè êðå- åâðååâ (â îñíîâíîì çàíèìàâøèõñÿ òîðãîâëåé)
ïîñòíûõ åâðååâ-òîðãîâöåâ. Â äîêóìåíòàõ ýòî- ê ðåìåñëåííîìó òðóäó Õâîëåñ ïðèâëåê ìàñòå-
ãî ïåðèîäà óïîìÿíóòû èìåíà åùå íåñêîëüêèõ ðîâ-ó÷èòåëåé ê îáó÷åíèþ ìàëü÷èêîâ ñàïîæíî-
åâðååâ, ïðîæèâàâøèõ â Öõèíâàëè. Ñîõðàíè- ìó ðåìåñëó, äóáëåíèþ êîæ, ìûëîâàðåíèþ è 1935 ãîä. Øêîëà â åâðåéñêîì êâàðòàëå Ñòàëèíèðè
ëîñü ñâèäåòåëüñòâî (îò 1792 ã.) òîãî, ÷òî åâðåè äðóãèì ðåìåñëàì. Ëó÷øèõ ó÷åíèêîâ Õâîëåñ
Öõèíâàëè çàíèìàëèñü ïðîäàæåé èçäåëèé èç îòïðàâëÿë â ëèòîâñêèå èåøèâû äëÿ ïðîäîë-
õëîïêà.  19 â. åâðåéñêîå íàñåëåíèå ãîðîäà æåíèÿ îáó÷åíèÿ è ïîëó÷åíèÿ ðàââèíñêîãî çâà-
çíà÷èòåëüíî âûðîñëî. Äî 1864-65 ãã. åâðåè íèÿ.
Öõèíâàëè è ïðèëåãàâøåãî ê íåìó ðàéîíà áûëè  íà÷àëå 20 â. åâðåè áûëè ñàìîé áîëüøîé
êðåïîñòíûìè, êàê è àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ýòíè÷åñêîé ãðóïïîé ñðåäè íàñåëåíèÿ Öõèíâà-
ãðóçèíñêèõ åâðååâ, äåëèâøèìèñÿ íà òðè êàòå- ëè. Òàê, â 1917 ã. èç 900 äâîðîâ - 346 áûëè åâ-
ãîðèè: öàðñêèå, ïîìåùè÷üè è öåðêîâíûå. Òàê ðåéñêèìè, òî åñòü 38,4% (ãðóçèíñêèìè - 34,4%,
êàê öåðêîâíàÿ çàâèñèìîñòü ñ÷èòàëàñü ñàìîé àðìÿíñêèìè - 17,7%, îñåòèíñêèìè - 8,8%). Ïðè
ëåãêîé, òî ìíîãèå åâðåè Öõèíâàëè ïðè âîç- ñîâåòñêîé âëàñòè ïðîöåíò åâðååâ â íàñåëåíèè
ìîæíîñòè èçáèðàëè åå. Òàê, íàïðèìåð, ñåìüÿ ãîðîäà óìåíüøèëñÿ è ñîñòàâëÿë ê íà÷àëó
öåðêîâíûõ êðåïîñòíûõ Ìàíàøåðàøâèëè áûëà 1970-õ ãã. îêîëî 25%.
îáÿçàíà â òå÷åíèå ãîäà ïðåäîñòàâëÿòü ïÿòü Åñëè íà íà÷àëüíîì ýòàïå "ñîâåòñêîãî ñòðî-
ôóíòîâ âîñêà öåðêâè, ïîñëå ÷åãî áûëà ñâî- èòåëüñòâà" âëàñòè íå î÷åíü àêòèâíî âìåøèâà-
áîäíà îò âñåõ êðåïîñòíûõ ïîâèííîñòåé. Â ëèñü âî âíóòðåííþþ æèçíü åâðåéñêîé îáùè-
Öõèíâàëè ïðîæèâàëè òàêæå è ñâîáîäíûå åâ- íû, òî ñ êîíöà 1920-õ ãã. â êà÷åñòâå ñâîåãî èäå-
ðåè-òîðãîâöû, ïî-âèäèìîìó, âûêóïèâøèå ñåáÿ îëîãè÷åñêîãî ïðîòèâíèêà â ñðåäå ãðóçèíñêèõ
èç êðåïîñòíîé çàâèñèìîñòè. Êðåïîñòíûå åâ- åâðååâ îíè ðàññìàòðèâàëè ðåëèãèþ. Îäíàêî
ðåè â Öõèíâàëè è â åãî îêðåñòíîñòÿõ â îñíîâ- áëàãîäàðÿ Õâîëåñó è åãî ó÷åíèêàì òðàäèöèîí- Öõèíâàëüñàÿ ñèíàãîãà âíóòðè
íîì çàíèìàëèñü ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì, ðåìåñ- íîå åâðåéñêîå âîñïèòàíèå â Öõèíâàëè ïðî-
ëàìè è òîðãîâëåé. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ äîëæàëî îñòàâàòüñÿ äî ñåðåäèíû 1930-õ ãã. íà
êðåñòüÿí â Öõèíâàëè è îêðåñòíîñòÿõ (1864-65) âûñîêîì óðîâíå. Â ñåíòÿáðå 1937 ã. â Öõèíâà-
îòäåëüíûå ñåìüè åâðååâ èç Öõèíâàëè ïðèîá- ëè áûëè àðåñòîâàíû äåâÿòü õàõàìîâ (äâîå èç
ðåëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè áëèç ãîðîäà (äåðåâ- íèõ -àøêåíàçû) è ðàññòðåëÿíû áåç ñóäà â
íè Çåìî Õâèòè, Òàìàðàøåíè è äðóãèå) è ñ òþðüìå. Èç øåñòè äåéñòâóþùèõ ñèíàãîã ñî
áîëüøèì óñïåõîì çàíèìàëèñü ñåëüñêèì õî- âðåìåíåì îñòàëàñü îäíà (ïÿòü áûëè çàêðûòû
çÿéñòâîì. Êðåñòüÿíå - âûõîäöû èç îäíîãî ñå- ïî ðàñïîðÿæåíèþ âëàñòåé). Íåñìîòðÿ íà ýòî,
ëà ïåðåñåëÿëèñü åäèíîé ãðóïïîé â Öõèíâàëè, áîëüøèíñòâî ìåñòíûõ åâðååâ ïðîäîëæàëè â
êàê è â äðóãèå ãîðîäà Ãðóçèè, ãäå ñòðåìèëèñü áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè ñîáëþäàòü
îñíîâûâàòü ñîáñòâåííûå ñèíàãîãè. Ýòî ñïîñî- òðàäèöèîííûé åâðåéñêèé îáðàç æèçíè.
áñòâîâàëî òîìó, ÷òî â 1870-å-1880-å ãã. îêîí- Ñ íà÷àëà 1970-õ ãã. íà÷àëàñü àëèÿ åâðååâ
÷àòåëüíî ñôîðìèðîâàëàñü ñòðóêòóðà åâðåéñ- Öõèíâàëè; ê ñåðåäèíå 1990-õ ãã. áîëüøèíñòâî
êîé îáùèíû ãîðîäà. Ê êîíöó 19 â. â Öõèíâàëè åâðååâ ãîðîäà ïåðåñåëèëîñü â Èçðàèëü.
áûëî øåñòü ñèíàãîã. Âñëåäñòâèå ìåæíàöèîíàëüíîãî êîíôëèêòà
Ïðîöåññ óðáàíèçàöèè ãðóçèíñêèõ åâðååâ ìåæäó ãðóçèíàìè è îñåòèíàìè, âñïûõíóâøåãî
ïðèâåë ê ïîÿâëåíèþ ñðåäè íèõ ñðåäíåãî êëàñ- ïðè ðàñïàäå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (íà÷àëî 1990-
ñà - â Öõèíâàëè åâðåè âëàäåëè êèðïè÷íûì çà- õ ãã.), åâðåè (êàê ãðóçèíîÿçû÷íîå íàñåëåíèå)
âîäîì è äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè, èì ïðèíàä- âìåñòå ñ ãðóçèíàìè âûíóæäåíû áûëè ïîêè-
Îñòîâ çäàíèÿ Åâðåéñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà
ëåæàëè ïî÷òè âñå ìàíóôàêòóðíûå ìàãàçèíû. íóòü Öõèíâàëè.
 Öõèíâàëè áûëè äâå ïåêàðíè ïî âûïå÷êå ìà-  õîäå âîåííûõ äåéñòâèé áîëüøàÿ ÷àñòü
öû, êîòîðàÿ ñ÷èòàëàñü ëó÷øåé ïî êà÷åñòâó â ñòàðèííîãî åâðåéñêîãî êâàðòàëà áûëà ðàçðó-
Âîñòî÷íîé Ãðóçèè. øåíà. ×óäîì óöåëåëî òîëüêî çäàíèå ñèíàãîãè
Áîëüøèíñòâî ñàïîæíèêîâ, øàïî÷íèêîâ, è îñòîâ çäàíèÿ Åâðåéñêîãî êóëüòóðíîãî öåíò-
ïîðòíûõ, ïåêàðåé è ìÿñíèêîâ Öõèíâàëè áûëè ðà. Ïîñëå ðåìîíòà â çäàíèè ñèíàãîãè óæå íåñ-
åâðåè. Îäíàêî îñíîâíûì çàíÿòèåì åâðååâ êîëüêî ëåò ôóíêöèîíèðóåò öåðêîâü îäíîãî èç
Öõèíâàëè áûëà òîðãîâëÿ, áîëüøåé ÷àñòüþ íàïðàâëåíèé ïðîòåñòàíòèçìà.Îäíèì èç ïîñ-
âðàçíîñ. ×àñòî åâðåè-êîðîáåéíèêè ñòàíîâè- ëåäíèõ îñòàâèë ãîðîä ðàââèí Õ. À. Ìàíàøå-
ëèñü æåðòâàìè ãðàáèòåëåé; áûëè òàêæå ñëó- ðîâ.
÷àè, êîãäà ãðóçèíñêèå äâîðÿíå îòáèðàëè ó åâ- Âûõîäöàìè èç Öõèíâàëè áûëè ìíîãèå îá-
ðååâ èõ òîâàð. ùåñòâåííûå äåÿòåëè, ïèñàòåëè è àêòåðû, â
 êîíöå 1890-õ ãã. ðàââèíîì Öõèíâàëè áûë òîì ÷èñëå ïóáëèöèñò è äåÿòåëü ñèîíèçìà Í.
èçáðàí ó÷åíèê ðàââèíà È. Ý. Ñïåêòîðà, ðàâ- Ýëèàøâèëè, èñòîðèê À. Êðèõåëè, ïèñàòåëè Àâ-
âèí Àâðàõàì õà-Ëåâè Õâîëåñ (1857-1931). ðàõàì è Òàìàðà Ìàìèñòâàëîâû, àêòåðû Òîáó
Åäèíñòâåííûì ÿçûêîì îáùåíèÿ ìåæäó íèì è è Êèìàíî Êðèõåëè è äðóãèå. Ðîçà Äæèíæèõàøâèëè, 70-ëåòíèé èíâàëèä, åå êàê ðàç
åãî îáùèíîé áûë èâðèò, è ñî âðåìåíåì ÷èñëî íàêàíóíå âîéíû â áîëüíèöó ïîëîæèëè â Öõèíâàëè, -
ïîëüçîâàâøèõñÿ ýòèì ÿçûêîì ñðåäè åâðååâ ÊÅÝ, òîì 9, êîë. 1135–1138 ãîâîðèò Ïåòðóøàíñêèé, ãëàâà åâðåéñêîé îáùèíû
"Øàëîì"âî Âëàäèêàâêàçå.

daviTis f ar i DAVID’S SHIELD INC.


Ùèò Äàâèäà Shield of David Ðåäàêöèÿ â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè íå âñòóïàåò è ñîõðàíÿåò
Èçäàòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñåìåí Êðèõåëè çà ñîáîé ïðàâî ñîêðàùåíèÿ, ïðàâêè è êîððåêòóðû òåêñòîâ.
Ìàòåðèàëû íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Ãàçåòà îñíîâàíà â 2003 ãîäó. Ìíåíèÿ, âûñêàçàííûå â ïóáëèêàöèÿõ,

Tel: (718) 275-5795 Fax: (718) 275-5795 íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàþò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ è ÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé
62-60 99 St. #1012 Rego Park NY 11374, New York USA E-mail: semkr@hotmail.com ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò.

Related Interests