You are on page 1of 28

Ena Murni bt Mohd Zohdi

760707105676002
HBPE2203

PENGENALAN

Di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan


Kesihatan (PJK) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Menengah telah
menekan pentingnya pendidikan jasmani yang perlu dijalankan di setiap sekolah
(Kementerian Pendidikan Malaysia 1998). PJK merupakan satu-satunya mata
pelajaran yang dapat menghasilkan pendidikan yang menyeluruh meliputi
domain psikomotor, kognitif, afektif, sosial dan emosi (Bucher 1979). Pendidikan
dalam kelas PJK memberi peluang kepada pelajar untuk mencuba dan
mengalami proses pembelajaran melalui penglibatan mereka dalam aktiviti
fizikal. Colfer, Hamilton dan Magill (1986) berpendapat PJK merupakan proses
pembelajaran yang berorientasikan tugasan dan dapat menghasilkan kejayaan
kepada sesuatu kumpulan pelajar.

. Objektif utama dalam PJK ialah berdasarkan tiga domain utama


iaitu domain psikomotor, domain kognitif dan domain afektif (Harmon 1978;
Hattie, Marsh, Neill & Richards 1997). Oleh tu pengukuran dan penilaian dalam
pendidiukan jasmani perlu menitikberatkan domain psikomotor,kognitif dan
afektif agar keberkesanan pancapaian objektif dan keperluan program
pendidikan jasmani mendapat maklumbalas yang sebaiknya.

1
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

SOALAN 1 ( a)
Jenis Ujian Prinsip dan Penjelasan Contoh

Psikomotor a. .Ujian psikomotor ialah ujian yang 1. Guru membuat ujian


menilai kemahiran berkaitan lari 30 meter untuk
pergerakan anggota fizikal mengukur kelajuan
seseorang. Di dalam pendidikan murid. Murid berlari
jasmani guru sentiasa perlu pada tahap kalajuan
memberi tumpuan kepada yang maksima (pecut)
pengawalan pergerakan dan catatan masa
anngota,kenahiran otot-otot kecil diambil..
dan otot-otot basar.
b. 4 bahagian asas dalam ujian 2.Guru membuat ujian
psikomotor ialah : tekan tubi tanpa henti
-fizikal iaitu penilaian untuk mengukur
berhubungkait dengan anatomi kekuatan dan daya
individu seperti jisim tahan otot lengan,otot
badan,peratusan kadar lemak dan bahu dan otot bahagian
kekuatan otot murid. belakang. Untuk murid
-motor iaitu penilaian tentang perempuan, pelaku
kualiti cara pergerakan dalam keadaan tertiarap
-kecergasan iaitu merujuk kepada kemudian menaikkan
penilaian komponen asas badan dari lantai
kesihatan yang daya tahan dengan menegakkan
kardiovaskular,daya lengan. Senaman ini
tahan,kekuatan otot , ketangkasan diulang seberapa
dan seluruh komponen kesihatan. daya.Skor unggul bagi
murid umur 17-19 tahun
ialah 50 kali tekan tubi

2
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203
- permainan yang merupakan
penilaian secara keseluruhan di
dalam bidang psikomotor.murid
yang memiliki kemahiran motor
dan kecergasan yang baik dapat
mempamerkas aksi yang baik di
dalam permainan.

c. Aspek penilaian psikomotor terdiri


dari:
– Meniru (perception)
– Menyusun (manipulating)
– Melakukan dengan prosedur
(precision)
– Melakukan dengan baik dan
tepat (articulation)
- Melakukan tindakan secara
- alami (naturalization)

Kognitif 1.Pengujian ,pengikuran dan 1. Guru menjalankan


penilaian PJK di dalam bidang ujian kertas dan pensel
kognitif merupakan yang tentang
ujian pengetahuan

melibatkan kemampuan berfikir. asas berkenaan


spesifikasi alatan
2. Pada kebiasaannya ia melibatkan gimrama sebelum
penggunaan ujian kertas dan pensel memulakan sukan
yang mana dapat memberi ukuran gimrama.
pencapaian pelajar dalam aspek

3
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

kognitif/pemikiran . 2.Guru menguji soalan


aras aplikasi untuk
3. Pembinaan item ujian objektif dan
menilai kemahiran
subjektif boleh dilakukan mengikut aras
murid tentang
kesukaran yang dinyatakan dalam
persediaan awal
Taksonomi Bloom :
sekiranya berlaku

Aras kemahiran dalam bidang kemalangan semasa

kognitif latihan Pendidikan


1.Pengetahuan Jasmani.

Menguji kebolehan pelajar mengingat


kembali fakta, erti, istilah, prinsip,
hukum dan definisi yang telah
dipelajari.
2. Kefahaman

Menguji kebolehan murid memahami,


menukar dan menjelaskan fakta,
konsep, prinsip, hukum dan teori yang
telah dipelajari.
3. Aplikasi

Menguji kebolehan pelajar


menggunakan fakta, konsep, hukum,
teori, prinsip, pengetahuan dan
kemahiran untuk menyelesaikan
masalah yang berkaitan.

4. Analisis

Menguji kebolehan pelajar membanding

4
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

dan menghuraikan faktor-faktor


kesamaan, perbezaan dan
perhubungan di antara satu sama lain.
5. Sintesis

Menguji kebolehan pelajar


mencantumkan, menggabungkan dan
mengintergrasikan fakta-fakta atau idea-
idea yang berkaitan.
6. Penilaian

Menguji kebolehan calon membuktika,


menilaikan, mengesahkan,
mengkritikkan, merumuskan atau
memberi pendapat sesuatu pernyataan,
ciptaan, karya, prinsip, teori dan
sebagainya.

Afektif

1..Penilaian afektif berfokus


1. Guru membuat
terhadap sikap, tingkahlaku, nilai,
penilaian terhadap
minat dan perasaan seseorang
semangat kerjasama
pelajar.
pasukan di dalam

5
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203
permainan bola jaring
2. Ujian ini adalah berbentuk
subjektif dimana guru menilai
2. Guru menjalankan
perubahan tingkahlaku dan sikap
ujian personality kepada
murid melalui pemerhatian,
murid untuk mengukur
pengawasan dan interaksi secara
personality pelajar
langsung dengan murid.
seperti sikap, pendirian,
nilai, minat dan motivasi
3. David R. Krathwohl dan rakan-
rakan (1964) menghasilkan objektif
taksonomi afektif yang terdiri dari:

– Penerimaan (receiving)
termasuk kesedaran,
keinginan untuk menerima
rangsangan, respon,
mengawal danmenerima
sesuati yang disampaikan.
– Gerakbalas (responding):
reaksi yang diberikan:
ketepatan reaksi, perasaan
dan bertindakbalas terhadap
rangsangan yang diterima

– Penilaian (evaluating):
kesedaran memahami nilai
sesuatu yang dilakukannnya
kepada masyarakatl
– Organisasi (organization):
pengembangan norma dan
nilai dalam organisasi sistem

6
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203
nilai 1.
– Perwatakan
(Characterization): sistem
nilai yang terbentuk
mempengaruhi pola
keperibadian dan tingkah
laku.

Soalan 1 (b)

Di dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani,ujian yang paling sesuai digunakan


ialah ujian berbentuk psikomotor. Berikut adalah rasional mengapa ujian
psikomotor sesuai dijalankan :

7
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

1. Maklumbalas tentang tahap penguasaan murid di dalam sesuatu kemahiran


yang dipelajari dapat diperolehi dengan lebih jelas. Guru dapat
mengenalpasti sama ada kemajuan murid pada tahap yang sangat
memuaskan,memuaskan,sederhana, lemah atau tiada kemajuan langsung.

2. Ujian berbentuk psikomotor dapat menguji dan mengukur


kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor. Komponen –komponen
kecergasan berlandaskan kemahiran motor adalah:
– Kelajuan
– Ketangkasan
– Koordinasi
– Masatindak balas
– Imbangan
– Kuasa

3. Membantu guru untuk membuat sesuatu pemilihan di dalam pasukan


permainan. Ujian berbentuk psikomotor dapat mangetengahkan bakat dan
kebolehan individu untuk sesuatu permaianan.

4. Membantu mengatasi masalah kemerosotan tahap pencapaian sukan..


Maklumbalas yang diperolehi dapat digunakan oleh guru untuk menyusun
dan membaikpulih strategi pengajarannya untuk meningkatkan lagi mutu
permainan Guru dapat menilai sesuatu pembaharuam terhapap program
kecergasan ke tahap yang lebih tinggi secara perlahan-lahan

8
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

5. Penilaian berbentuk psikomotor adalah penting untuk tujuan pemilihan dan


penempatan pelajar mengikut aliran tertentu. Contohnya murid yang
berkecenderungan dan berbakat dalam bidang sukan layak ditempatkan ke
sekolah sukan untuk mengetangahkan lagi bakat ke peringkat yang lebih
tinggi.

SOALAN 2

9
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203
Dia dalam permainan bola sepak, pemain memerlukan kecergasan
menyeluruh dari aspek kecergasan berlandaskan kesihatan dan kecergasan
berlandaskan perlakuan motor. Sebagai jurulatih, pemilihan pemain bola sepak
dijalankan dengan menguji kecergasan komponen koordinasi seseorang
individu’.

a. Jenis Ujian
Ujian berbentuk psikomotor iaitu mengukur prestasi koordinasi mata dan
kaki dalam lakuan motor.

b. Rasional Ujian dipilih


Koordinasi adalah saling berkaitan dengan lain-lain komponen
kecergasan seperti keseimbangan,kepantasan masa tindakbalas dan
ketangkasan. Permainan bola sepak memerlukan kecergasan
menyeluruh dalam semua aspek kecergasan. Semakin tinggi darjah
koordinasi pemain semakin kompleks corak pergerakan lakuan yang
dapat dihasilkan

c. Bagaimana dijalankan
• Ujian dilakukan di padang
• Murid-murid yang terlibat adalah Tahun 4, 5 dan 6
• Seorang demi seorang murid di minta mengawal bola sambil
berlari pada arah yang ditetapkan

d. Peralatan
• Bola sepak
• Skital
• Jam randik

e. Prosedur

10
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203
• Sketal diletakkan pada satu titik arah iaitu A dan B
• Jarak ditentukan oleh guru
• Murid diminta mengawal bola sambil berlari dari titik A ke a rah B
• Masa untuk melakukan aktiviti dicatat sebagai skor.
• Murid yang paling lama dapat mengawal bola sambil berlari dipilih
sebagai pemain bola sepak

PENUTUP

Secara keseluruhannya penilaian yang dijalankan di dalam pendidikan


jasmani dan Kesihatan perlu dijalankan untuk mengukur tahap pencapaian

11
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203
objektif dan keperluan program pendidikan jasmani.Penilaian ini memberi
maklumbalas samaada program tertentu berkesan atau tidak.

Segala prosedur penilaian haruslah sesuai dengan prestasi yang akan


diukur.. Pengujian. Pengukuran dan penialaian di dalam pendidikan jasmani
bukan saja dapat membantu guru merancangstategi pengajaran berikutnya
tetapi dapat melahirkan motivasi terhadap murid murid untuk sentiasa berdaya
saing dan yakin terhadap diri sendiri

12
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

13
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

14
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

15
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

16
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

17
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

Amalan makan secara sihat menyumbang kepada kesihatan optima yang


seterusnya dapat mempengaruhi produktiviti, moral dan kesejahteraan pekerja.
Makan pelbagai jenis makanan yang dapat membekalkan semua zat yang
diperlukan berpandukan Piramid Makanan Malaysia.

Apa yang dimakan mempengaruhi kehidupan seharian.Makanan membantu


individu untuk kekal sihat,membesar dan memberikan tenaga. Bahan makan
yang dimakan seterusnya menjadi bahan yang lebih kompleks untuk diserap
oleh badan. Proses ini dinamakan pencernaan. Memakan makanan yang
berkhasiat akan mempengaruhi kesihatan system badan

18
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

SOALAN (A)

1.0 Menu makanan (untuk 1 orang)

a. sarapan pagi
- segelas susu
- 1 pinggan bihun goring
- 1 potong betik

b. makan tengahari
- Air oren
- 1 pinggan nasi putih
- 1 ketul peha ayam gorong
- Sup sayur
- Beberapa potong buah tembikai

c. makan malam
- Nasi Putih
- ikan siakap masak stim
- Sayur Bayam
- Air masak
- Beberapa potong buah limau

19
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

SOALAN ( B )

2.0 Piramid makanan

Piramid makanan merupakan satu panduan untuk pengambilan


makanan yang berkhasiat dan seimbang,Berikut adalah penerangan
tentang pyramid makanan.

20
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

Aras 1 Piramid Makanan mengandungi kumpulan makanan yang kaya dengan


karbohidrat kompleks, yang merupakan sumber tenaga yang utama. Makanan ini
juga membekalkan vitamin, mineral, serat dan sedikit protein. Di dalam setiap
hidangan, makanan daripada kumpulan ini perlu diambil paling banyak. Contoh
makanan bagi kumpulan ini ialah nasi, bubur, mi, mihun, roti, pasta, bijirin

sarapan, capati, thosai, biskut, ubi keledek, keladi dan kentang.


Pilihlah bijirin atau hasil bijirin mil penuh seperti beras perang, tepung gandum
mil penuh atau tepung atta, roti atau biskut mi penuh.

Sayur-sayuran dan buah-buahan terletak di Aras 2 Piramid Makanan. Kumpulan


makanan ini kaya dengan vitamin, mineral dan serat. Contoh makanan bagi
kumpulan sayur-sayuran ialah kobis, tomato, lobak merah, petola, sayuran
berdaun hijau (bayam, sawi, kangkung) manakala buah-buahan antaranya betik,
pisang, tembikai, mangga, jambu batu dan sebagainya.
Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dengan banyak, dan pelbagaikan
pilihan di dalam setiap hidangan.

21
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

Daging, ayam, ikan dan kekacang terletak di Aras 3 Piramid Makanan. Makanan
ini kaya dengan protein, vitamin B, zat besi, zink dan magnesium. Pilihlah daging
rendah lemak dan buang semua lemak yang kelihatan pada daging dan ayam.
Sekali sekala tukarkan penggunaan daging dengan kekacang kerana ianya
rendah lemak dan kaya dengan serat. Contoh kekacang adalah kacang soya,
kacang dhal dan kacang merah serta hasil kekacang seperti tauhu dan tempe.

Hasil tenusu juga terletak di Aras 3 Piramid Makanan. Makanan ini kaya dengan
protein, kalsium dan biasanya diperkaya dengan vitamin D. Contoh hasil tenusu
adalah susu, keju, yogurt dan dadih. Pilihlah hasil tenusu rendah lemak.

Lemak, minyak dan gula dan juga makanan yang kaya dengan bahan ini terletak
di Aras 4 Piramid Makanan. Kumpulan makanan ini dapat membekalkan tenaga
tetapi hanya sedikit sahaja makanan dari kumpulan ini yang perlu dimakan.

Menu makanan untuk 1 hari yang telah disediakan adalah merujuk kepada
pyramid makanan.Jadual di bawah menunjukkan kandungan makanan
berdasarkan menu yang disediakan.

WAKTU MAKAN MENU KANDUNGAN


MAKANAN
Sarapan pagi • -segelas susu -Susu mengandungi

22
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203
protin yang tinggi untuk
keperluan kanak-kanak

• 1 pinggan bihun goring -Mengandungi


karbohidrat yang
penting untuk sumber
tenaga

• 1 potong betik - Kaya dengan serat


untuk membantu system
penghazaman
Makan Tengahari • Air oren Mengandungi vitamin
C untuk kesihatan
anak
• 1 pinggan nasi putih Mengandungi
karbohidrat yang
penting untuk sumber
tenaga

1 ketul peha ayam Kaya dengan vitamin

gorong B,protin Zat besi dan

Sup sayur magnesium

Beberapa potong buah Mengandungi vitamin,zat

tembikai besi dan serat.

Makan malam Nasi Putih Mengandungi karbohidrat


untuk keperluan Tenaga
- ikan siakap masak stim Sumber protein.
Mengurangkan makanan
bergoreng untuk
mengurangkan lemak
- Sayur Bayam Mengandungi vitamin zat

23
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203
- Air masak besi dan serat
- Beberapa potong buah
limau

SOALAN ( C )

3.0 Sistem Pencernaan Manusia.

Proses pencernaan ialah proses dimana makanan yang dimakan digantikan


kepada bahan yang lebih komplek untuk diserap oleh darah. IBahan makanan
yang tercerna dibawa dalam bentuk cairan di dalam darah kepada semua sel
hidup. Rajah di bawah menunjukkan system pencernaan manusia.

24
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

Pencernaan bermula sebaik saja makanan dimasukkan ke dalam mulut.


MNakanan dikunyah atau dikisar menjadi lebih kecil oleh gigi.Makanan yang
berada di dalam mulut akan menghasilkan air liur. Air liur adalah jus pencernaan.

Dari mulut, makanan ditolak ke dalam mulut oleh lidah.Gumpalan makanan ini
akan melalui esophagus untuk masuk ke dalam perut Seterusnya dinding perut
mengecut untuk mengisar makanan di dalamnya supaya bercampur dengan jus
gaster

Setelah beberapa jam makan tersebut akabn melalui usus kecil. Usus kecilJus
pencernaan dihasilkan oleh dinding usus dan daripada pancreas. Pankreas
aadalah satu organ yang bersambung denganusus kecil melalui satu tiub yang
dipanggil duktus.

Hati menghasilkan bahan kimia iaitu hempedu yang membantu pencernaan.Jus


pencernaan dari kedua-dua pancreas dan dinding usus melengkapkan
pencernaan.Makanan yang dimakan mengambil masa hingga 18 jam untuk
tercerna sepenuhnya.

Bahan makanan yang telah tercerna akan melalui dinding usus kecil ke daklam
darah. Proses ini dinamakan penyerapan.. Walaubagaimanapun,lemak tidak
diserap secara langsung ke dalam aliran darah. Makanan yang diserap akan
dibawa oleh darah ke bahagian anggota badan yang lain. Makanan ini
kemudiannya akan digunakan untuk menghasilkan tebaga semasa respirasi

25
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203
Bahan makanan yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar.. Akhirnya
bahan yang tidak terecerna atau bahan kumuh dikeluarkan melalui dubur.

Soalan ( c) ii

4.0 Punca Cirit-Birit

Cirit birit yang teruk adalah simptom-simpton keracunan makanan.


Keracunan makanan bermaksud telah termakan makan yang tercemar.
Diantara punca-punca Krisnan mendapat cirit birit yang teruk ialah :

a. Makanan yang telah disediakan terlalu lama dan disimpan pada suhu bilik.
Menyejukkan makanan panas terlalu lama sebelum disimpan di dalam peti
sejuk.
b. Tidak memanaskan makanan pada suhu yang cukup tinggi untuk
membunuh bakteria.
c. Memakan makanan yang telah dimasak tetapi telah dicemari oleh bakteria.
d. Makanan tidak dimasak dengan suhu yang cukup tinggi.
e. Pencairan makanan sejuk beku tidak sepenuhnya.
f. Pengendali makanan yang mengidap penyakit.
g. Persentuhan antara makanan mentah dengan makanan yang telah
dimasak.
h. Makanan telah terdedah dan dihinggapi lalat
i. Makanan telah luput tarikh

26
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203
j. Penyediaan makanan yang tidak bersih

4.1 Rawatan
a. Minum air masak dengan banyak
b. Dapatkan rawatan doktor dengan segera.
c. Menjaga kebersihan sebaiknya seperti membasuh tangan dengan bersih
semasa keluar dari tandas,

RUJUKAN

Norbani Abdullah,M.S.A (2005). Additional Science Form 4-KBSM, DBP: Kuala


Lumpur

Rosyati Abdul Rahman (1997). Ensaiklopedia Sains Sekolah: Petaling jaya


:Pustaka Zaman

Terry Jennings (1986) The Young Scientist Investigates- Food , Oxford


University : New York

Prof Richard Dawkins (2001) The Young Oxford Encyclopedia of Science,


Oxford University: New York

http: www.changingshape.com/tour/online-personal

27
Ena Murni bt Mohd Zohdi
760707105676002
HBPE2203

28