You are on page 1of 2

ް‫ނަމާދުގެ ފަހުގައި ކިޔާ ޛިކްރުތައ‬

 
    
  o
 
 

 # $ %  & '  ! " ,    ,     o
10 2 ( 43 2 5 6 7 , + . /   .   ,  ' ( ) *+ ,  )- - ) o
+3 % & ;
 ' ) , <  . 2 : < ) , 9 :5 . ;  )  ,  '+ 8
+= %  
10 2 ( 43 2 5 6 7 , + . /   .   ,  ' ( ) *+ ,  )- - ) o

@. <3  ,* '- )- + !<  ) , )- - ) , > )- ? 6 8 ) $ 6 , ) ,  '+ 8
*  6 B '3+  D E  F )- - ) ,B/ 1 C  4A
 
 
G  H I 
( ު‫ ފަހަރ‬33 )  G J ! o
( ު‫ ފަހަރ‬33 )  + . / o
( ު‫ ފަހަރ‬33 )  !  o
10 2 ( 43 2 5 6 7 , + . /   .   ,  ' ( ) *+ ,  )- - ) o
 '+ 8
ް‫ އާޔަތުލް ކުރުސީ ކިޔެވުނ‬o
 .  P " ) 6=9Q  2= / 67 )- - ) o
 K  L  M6  ) M@ *N O 
 
 O   '+ ' D  
 >  < ' & R> )- *+ 5 ;
S ' TN & B U < L
‫‬ ‫‪ ; 1 ( W )- . 5 B X0 9S‬‬ ‫‬
‫‪ ) U‬‬ ‫ ‬ ‫ <‬
‫‬ ‫‬‫‬
‫ ‬‫‪K‬‬‫‬ ‫‪.‬‬ ‫‬
‫‬ ‫‬‫‬
‫ ‬ ‫‬
‫‬ ‫‪9‬‬
‫=‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ) ‪ > G 6:9 V‬‬
‫‪ 9 Y < 2= < 6 7 . Y
, *Z‬‬
‫' [ ‬
‫ރތްތައް ކިޔަވާނީ ފަތިސްނަމާދާއި މަ ްޣރިބް ނަމާދުގެ ފަ ުހގައި‬ ‫‪ o‬ތިރީގައިމިވާ ސޫ ަ‬
‫‪ 3‬ފަހަރު‪ ،‬އަދި އެހެނިހެން ނަމާދު ަތކުގައި އެއްފަހަރު އެވެ‪.‬‬
‫‬ ‫ ‪  .+M ,‬‬
‫‪ B I ' _ .+ 6 ' _ + ' _ .+ . E‬‬ ‫‪  6 7 4 8 )\ O # ?6‬‬ ‫‪ o‬‬
‫ ‪( + ,‬‬‫ 
̀‪ 6‬‬
‫‪& - b0 d 3 ( B .b O 3 ( B .b 
 c‬‬ ‫‪3 > &65 4 8 ) b 
 ?6‬‬
‫‪ o‬‬
‫‪0‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬
‫ ‪( +‬‬ ‫‪ , & - + , 3 ( B .+Q <  L K f
 3 ( B .e‬‬ ‫ ‪ 8‬‬
‫‪ 3 ( B .g‬‬ ‫‪  - .g‬‬ ‫ ‬ ‫‪ .g‬‬
‫‪  c‬‬ ‫‪3 > &65 4 8 ) g‬‬ ‫‪ ?6‬‬ ‫‪ o‬‬
‫‪(g‬‬‫‪ @ % B .g‬‬ ‫‪ L g‬‬
‫‪  + i‬‬ ‫‪  h‬‬
‫‪ 6 6 ' TN .g‬‬ ‫‪ g‬‬ ‫ ‪ 6 6‬‬
‫ރ ކިޔާނީ ފަތިސް ނަމާދާ ިއ ަމޣްރިބް ނަމާދުގައި ‪10‬‬
‫‪ o‬ތިރީގައިމިވާ ޛިކް ު‬
‫ފަހަރު އެވެ‪.‬‬
‫   ‪ 9 j 2 9V , + . /‬‬
‫ ‪6 7‬‬ ‫  ‪ .   ,‬‬ ‫‪ ' ( ) *+ ,  )- - ) o‬‬
‫ ‪  '+ 8 10 2 ( 43 2 5‬‬
‫ރ ކިޔާނީ ފަތިސްނަމާދުގެ ފަ ުހގައި ‪ 1‬ފަހަރު އެވެ‪.‬‬ ‫‪ o‬ތިރީގައިމިވާ ޛިކް ު‬
‫ ‪`!Q  `. 5 , `!39 k 8̀l <` H .̀ 5‬‬ ‫‪ m3 -  o‬‬
‫ ‪ P‬‬
‫ނ ވެ‬
‫މިއަޛްކާރުތައް ނަގާފައިވަނީ އައްޝައިޚް ުމޙައް ަމދު އިބްރާހިމް‪ ،‬ޅ‪.‬ނައިފަރު ިލޔުއްވާފައިވާ ކިތާބުއްޞަލާ ިތ ިމފޮތުން ެ‬