You are on page 1of 6

ႏြမး့တေစံေလ့ေတာငး အတိမး့အေစာငး့မခဵတဲံပဲျ

ေမာငးခငးေအ့တငးံ (မေဒါကး)

်မနးမာ်ပညးမြာ ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပဆ


ျဲ ိုတဲံ ႏိုငးငဵေရ့ေလ႐ူ့ေတျ စတိုကးလာတာနဲ႔ တခ္ိဳ႕ဘုသိဘသိေတျေကာ
ဘုမသိဘမသိေတျေကာ ဘာေလ့ညာေလ့မ္ာ့ ရမလာ့ဆိုတဲံ ေမြ္ားလငးံခ္ကးနဲ႔ အႀကီ့အက္ယး အလုပး႐ႈပးေန
ၾကပါေတာံတယး၈ နအဖစစးေကာငးစီရဲ႕ မီ့စတဘကး ေရမႈတးတဘကး ေပၚလစီအရ နညး့ပဵုသ႑ာနးမ္ိဳ့စဵုနဲ႔
စညး့႐ဵု့သိမး့သျငး့ လုပးေဆာငးေနတာကိုလညး့ ်မငးေနၾကာ့ေနရတာ အာ့လဵု့အသိပဲ ်ဖစးပါလိမးံမယး၈ ဿွှွ
ေရျ့ေကာကးပျအ
ဲ ေပၚ မိမိတို႔ရဲ႕ ရပးတညးမႈအထိုငးကေန ရႈ႔်မငးသဵု့သပးၾကတဲံအတျကး အ်မငးသေဘာထာ့မ္ာ့၇
အယူအဆမ္ာ့၇ မတူညီကျ်ဲ ပာ့စျာ ေဆျ့ေႏျ့်ငငး့ခုနးေနၾကတဲံ အသဵေတျဟာလညး့ ေလလိႈငး့ထဲကတဆငးံ ်ပညး
တျငး့မြာေရာ ်ပညးပမြာပါ ေတားေတားေလ့ကို က္ယးက္ယးေလာငးေလာငး ထျကးေပၚေနပါတယး၈

အဲဒီလိုအေနအထာ့မြာပဲ စကးတငးဘာလ (ဿ၅) ရကးေန႔က တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ေကာငးစီ (ENC) က တိုငး့


ရငး့သာ့ေတျကို ေရျ့ေကာကးပျဲွငးဖို႔ တိုကးတျနး့ႏိႈ့ေဆားတဲံ ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကးလို စာတေစာငးကို အေမရိ
ကနးအထကးလႊတးေတားအမတး ဂ္ငးမးွကးဘးဆီပို႔လိုကးေတာံံ စိတးထဲမြာ မရြငး့မလငး့်ဖစးသျာ့မိပါတယး၈ စို့ရိမး
ပူပနးသျာ့ခဲံရပါတယး၈ အဲဒီေၾကညာခ္ကးက အခ္ိဳ႕ေသာ တိုငး့ရငး့သာ့အဖျ႔ေ
ဲ တျအပါအွငး စစးအာဏာရြငးစနစး
ဖယးရြာ့ပစးေရ့အတျကး ေတားလြနးတိုကးပျွ
ဲ ငးေနၾကတဲံ ်မနးမာ်ပညးတွြမး့လဵု့က လူမ္ိဳ့စဵု ်ပညးသူလူထုႀကီ့တ
ရပးလဵု့ကို အေတျ့အေခၚအရ၇ အယူအဆအရ သေဘာထာ့အ်မငးေတျ ရႈပးေထျ့ေရာယြကး ေွွါ့သျာ့ေစမြာ
်ဖစးလို႔ပါပဲ၈

ဘာ်ဖစးလို႔လဲဆိုေတာံ ဒီေရျ့ေကာကးပဟ
ျဲ ာ တကယးံကို အငးမတနးမြအေရ့ပါတဲံ ေနာကးဆဵု့အဆငးံလို႔ ထငးသျာ့
်မငးသျာ့မြာ စို့လို႔ပါ၈ တကယးေတာံ အာ့လဵု့ သိထာ့ၾကတဲံအတိုငး့ ဘာမြအေရ့ပါတဲံ၇ ေရ့ႀကီ့ချငးက္ယး ေရျ့
ေကာကးပျမ
ဲ ္ိဳ့ မဟုတးပါဘူ့၈ ဒီေရျ့ေကာကးပလ
ျဲ ုပးလုပး မလုပးလုပး က္ေနားတို႔ လူမ္ိဳ့ေပါငး့စဵု ်ပညးသူလူထုတရပး
လဵု့အတျကး ဘာမြကို ေကာငး့လာစရာအေၾကာငး့မရိြပါဘူ့၈ ပိုၿပီ့ထူ့်ခာ့တို့တကးလာစရာ ဘာတခုမြမ်မငးမိပါ ဘူ့၈
တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့စုေတျအတျကး အေ်ခခဵရပိုငးချငးံေတျ မပါရိြသလို တနး့တူေရ့ႏြငးံ ကိုယးံၾကမၼာကိုယးဖနး တီ့ချငးံဆိုတဲံ
ႏိုငးငဵေရ့ညီမြ္မႈအချငးံအလမး့လညး့မရိြပါဘူ့၈ ကေလ့သူငယးေတျအတျကးဆိုရငးလညး့ ပညာေရ့ ပိုငး့ဆိုငးရာ၇
က္နး့မာေရ့ပိုငး့ဆိုငးရာ အစရိြတဲံ မူလအေ်ခခဵရပိုငးချငးံ အချငးံအေရ့ေတျကို အာမခဵကာကျယးေပ့ ထာ့တာေတျ
တခုမြကိုပါတာ မဟုတးပါဘူ့၈

ေနာကး အမ္ိဳ့သမီ့အေရ့နဲ႔ ပတးသကးလို႔ ၾကညးံမယးဆိုရငးလညး့ သဘာွတရာ့အရ ကိုယးွနးေဆာငးရမႈအပါ အွငး


အ်ခာ့ေသာ အမ္ိဳ့သမီ့ထုတရပးလဵု့အတျကး မရိြမ်ဖစးလိုအပးတဲံ ဘွကာကျယးေစာငးံေရြာကးေပ့မႈ၇ ယဵု
ၾကညးအာ့ကုိ့ရမယးံ ဘွလဵု်ခဵဳေရ့အာမခဵခ္ကးေဖား်ပထာ့မႈ အစရိြတဲံ ေမျ့ရာပါ မူလအချငးံအေရ့ဆိုလို႔ ဘာတ ခုမြကို
ေရ့သာ့်ပဌာနး့ထာ့တာ မေတျ႔ရပါဘူ့၈ ဒီလို ဦ့စာ့ေပ့ လုပးကိုငးေဆာငးရျကးေပ့သငးံတဲံ တိုငး့ရငး့သာ့ အေရ့၇
ကေလ့သူငယးမ္ာ့အေရ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့အေရ့ေတျေတာငး ဿွွ၅ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုထဲမြာ မပါရိြရငး အ်ခာ့ေသာ
လူထုလူတနး့စာ့ အလႊာေပါငး့စဵုက ်ပညးသူေတျအတျကးဆိုရငးေတာံ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ဖို႔ကို မလိုအပးဘူ့လို႔
ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့သနး့ေရႊနဲ႔ လကးတဆုပးစာ အေပါငး့အပါ စစးေကာငးစီွငးေတျက ထငးမ္ာ့ထငး ေနၾကသလာ့
မသိပါဘူ့၈ ဒီလိုသာဆိုခဲံရငးေတာံ က္ေနားတို႔ လူမ္ိဳ့စဵု ်ပညးသူလူထုတရပးလဵု့ကို ဘယးေလာကးမ္ာ့ မိုကး႐ိုငး့
ေစားကာ့လိုကးပါသလဲ၈ စစးအုပးစုေခါငး့ထဲမြာရိြေနတာက စစးအာဏာရြငးစနစး ဆကးလကးသကးဆို့ရြညးဖို႔သာ
အဓိကပါ၈ ႏိုငးငဵေရ့အာဏာ ဆကးလကးခ္ဳပးကိုငးထာ့ႏိုငးေရ့ကသာ မူလဘူတ်ဖစးပါတယး၈

ဒီဿွှွ ဆိုတဲံဟာက ဘယးကေန်ဖစးေပၚလာတာလဲဆိုတာ ်ပနးၾကညးံလိုကးရငးကို ရႈပးေထျ့စရာ ေွွါ့စရာအ


ေၾကာငး့လဵု့ွမရိြပါဘူ့၈ ကျငး့ကျငး့ကျကးကျကး ထငးထငးရြာ့ရြာ့ႀကီ့ကို ်မငးသာလြပါတယး၈ နအဖစစးေကာငးစီရဲ႕
လမး့ညႊနးေ်မပဵု (၄) ခ္ကးကေန လာတာပါ၇ အဆငးံ (၁) ်ဖစးတဲံ ဿွွ၅ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒကို အဆငးံ (၂) ်ဖစးတဲံ
ေရျ့ေကာကးပျန
ဲ ဲ႔ အတညး်ပဳ်ပဌာနး့ဖို႔လုပးတဲံ လုပးရပးတခုပါပဲ၈ အဲဒီလို အတညး်ပဳႏိုငးမြ သူတို႔ေ်ပာတဲံ ဿွှွ
ဆိုတဲံဟာႀကီ့က သူတို႔စစးအာဏာရြငးစနစးနဲ႔ စစးဗ္ဴ႐ိုကရကးယႏၱရာ့ႀကီ့ကို ဆကးလကးေမာငး့ႏြငးလညး
ပတးေစႏိုငးမြာ်ဖစးၿပီ့ ်ပညးသူလူထုတရပးလဵု့အေပၚ တရာ့လကးလျတး ထငးရာစိုငး့ လူသတးချငးံ၇ ႐ိုကးႏြကးချငးံ၇
ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငးချငးံ၇ လယးေ်မယာေ်မသိမး့ချငးံနဲ႔ အႏိုငးက္ငးံဗိုလးက္ရမး့ကာ့ပိုငးချငးံ အစရိြတာေတျကို ဥပေဒ အရ
တရာ့ွငးလိုငးစငး ထုတးေပ့လိုကးတာမ္ိဳ့ ်ဖစးသျာ့ေတာံမြာမို႔လို႔ပါ၈

ဒီေနရာမြာ က္ေနားတို႔ေတျ ဿွွ၅ ဖျ႔စ


ဲ ညး့ပဵုကို ်ပနးဆနး့စစးရလိမးံမြာ်ဖစးပါတယး၈ ၆ဿ.၁၅ ရာခိုငးႏႈနး့နဲ႔ကို ်ပညး
သူလူထုႀကီ့က တခဲနကး ေထာကးခဵအတညး်ပဳေပ့ထာ့တာလို႔ စစးအုပးစုကေတာံ ထုတး်ပနးေၾကညာသျာ့ခဲံပါ တယး၈
မဲဆႏၵေကာကးယူတဲံအခ္ိနးက ေမလထဲမြာပါ၇ နာဂစးေလမုနးတိုငး့ႀကီ့ လူသာ့အသကးေပါငး့မ္ာ့စျာကို
တခဏေလ့အတျငး့မြာ ွငးေရာကးဆျေ
ဲ မႊ႔ ွါ့မ္ိဳသျာ့တဲံအခ္ိနးကလညး့ ေမလ (ဿ) ရကးေန႔ပါ၇၈ ်ပညးသူလူထု (ှ)
သိနး့ေက္ား (ဿ)သိနး့နီ့ပါ့ေလာကး ေသေၾကပ္ကးစီ့ၿပီ့ လူ (ှ) သနး့နီ့ပါ့ေလာကးဟာ အုိ့မဲံအိမးမဲံစာ့စရာ မဲံ
ေနစရာမဲံဘွကို တမဟုတးခ္ငး့ေရာကးရိြသျာ့ခဲံၾကပါတယး၈ အခ္ိဳ႕ေက့္ရျာေတျဆို ရျာလဵု့ကျၽတး ေရေအာကး ကို
စဵု့စဵု့်မဳပးသျာ့ခဲံရပါတယး၈ အခ္ိဳ႕ေက့္ရျာေတျဆို ဒူ့ေလာကးေပါငးေလာကးရိြတဲံ ေရထဲမြာပဲ ေက့္ရျာသူေက့္
ရျာသာ့ေတျဟာ ရကးေပါငး့မ္ာ့စျာ ေနခဲံၾကရပါတယး၈ လူေသအေလာငး့ေကာငးေတျ၇ တိရစၧာနးအေသေကာငး
ေတျဆိုတာဟာ ်မငးမေကာငး့ေလာကးေအာငး ေရထဲမြာေပါေလာေမ္ာပါေနခဲံတာ မ်မငးခ္ငး မေတျ႔ခ္ငးေလာကး ေအာငး
်ဖစးခဲံရပါတယး၈ ဒီအထဲမြာ လူလာ့မေ်မာကးေသ့တဲံ ကေလ့အေလာငး့ေတျကို ်မငးရတာ စိတးထိခိုကး
တုနးလႈပးေ်ခာကး်ခာ့စရာ အေကာငး့ဆဵု့ ်ဖစးခဲံရပါတယး၈ အလျနးတရာမြကို ေၾကကျဲွမး့နညး့စရာ သဘာွ ေဘ့ဆို့
အႏၱရယး အနိဌာရဵုႀကီ့ပါ၈

ဒီလိုအေ်ခအေနမ္ိဳ့မြာေတာငးမြ ႏိုငးငဵေတားအႀကီ့အကဲလို႔ ခဵယူထာ့တဲံ ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့သနး့ေရႊ ဦ့ေဆာငးတဲံ


နအဖစစးေကာငးစီဟာ သူတို႔ရဲ႕ မူလဘူတ ကနဦ့ရညးရျယးခ္ကး်ဖစးတဲံ ႏိုငးငဵေရ့အာဏာဆုပးကိုငးထာ့ႏိုငးေရ့
အၿပီ့သတးဖို႔ကိုသာ သဲႀကီ့မဲႀကီ့ အေၾကာကးအကနး လုပးေဆာငးေနတာကို ေတျ႔ရပါတယး၈ နာဂစးေလမုနးတိုငး့
ႀကီ့ေၾကာငးံ လတးတေလာၾကဵဳေတျ႔လိုကးရတဲံ အိပးမကးဆို့ႀကီ့ကို ခါ့စညး့က္ိတးမိြတးရငးဆိုငးရငး့ ပူေဆျ့ေသာ
ကအ်ပညးံနဲ႔ မ္ကးရညးစီ့ေၾကာငး့ႀကီ့ေတျရဲ႕ၾကာ့မြာ ခိုကို့ရာမဲံ်ဖစးေနၾကတဲံ ်ပညးသူထုႀကီ့ဆီက ဆႏၵမဲေတျကို
ၿခိမး့ေ်ခာကးေခ္ာံ်မဴတဲံနညး့၇ အတငး့အဓမၼ အက္ပးကိုငးတဲံနညး့မ္ိဳ့စဵုနဲ႔ ဒေရာေသာပါ့ မရမက ေထာကးခဵမဲ်ဖစး ေအာငး
ဓာ့်မတိုကးလုယူသျာ့တာပါ၈ ရျာလဵု့ကျၽတး ေထာကးခဵမဲ်ဖစးသျာ့ရတဲံ ရျာေတျကေတာံ နာဂစးေၾကာငးံ ေရေအာကးကို
စဵု့စဵု့နစး်မႈပးသျာ့တဲံ ေက့္ရျာေတျပဲ ်ဖစးပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံ ၆ဿ.၁၅ ရာခိုငးႏႈနး့ဆိုတာ ဘာမြကို အံဵၾသစရာမရိြပါဘူ့၈
ှ၆၄၁ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒတုနး့ကလညး့ ၆ွ.ှှ ရာခိုငးႏႈနး့ရတယးလို႔ ထုတး်ပနးေၾက ညာ
အတညး်ပဳသျာ့ခဲံတာပါပဲ၈ အာဏာရြငးေတျရဲ႕ မူရငး့သ႐ုပးသကနးအတိုငး့ ်ဖစးတဲံအတျကး ဘာမြကို အထူ့ တလညး
အံဵအာ့သငးံစရာကိစၥမဟုတးပါဘူ့၈
တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့သာ ပါွငးဖ႔စ
ျဲ ညး့ထာ့တဲံ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကရကးတစးတပးေပါငး့စု (NDF)၇
ဒီခ္ဳပးအမတးမ္ာ့ အပါအွငး အ်ခာ့ေသာ တိုငး့ရငး့သာ့ႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့က ေရျ့ေကာကးခဵ်ပညးသူ႔ ကိုယးစာ့လြယး
(၁၀၀) ဦ့အနကး (ဿ၂ှ) ဦ့က လုပးပိုငးချငးံ (Mandate) ေပ့ထာ့တဲံ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကိုယး စာ့်ပဳေကားမီတီ
(CRPP)၇ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့အ်ဖစး တာွနးယူထာ့တဲံ အမ္ိဳ့ သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး
(NLD) အပါအွငး ဒီမိုကေရစီအငးအာ့စုမ္ာ့အာ့လဵု့က ဒီ ဿွှွ ကို ေခါငး့ထဲထညးံ သျငး့ထာ့တာ မဟုတးပါဘူ့၈
သာမာနးသေဘာမ္ိဳ့ေလာကးသာ သေဘာထာ့ၾကတာပါ၈ မ်ဖစးမေန ေ်ပာရဆိုရ မယးဆိုရငးလညး့ ဿွှွ ကို
လကးမခဵဘဲ ဆနး႔က္ငးသပိတးေမြာကးၾကဖို႔က အာ့လဵု့ရဲ႕ ဘဵုတူညီခ္ကး သေဘာ ထာ့ပဲ ်ဖစးပါတယး၈

ခိုငးလဵုတဲံ အေၾကာငး့်ပခ္ကးကလညး့ ရိြေနတယးေလ၈ ဿွွ၅ ဖျ႔စ


ဲ ညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒဆိုတာ ှ၆၆၀ ခုႏြစး ဇနးန ွါရီလ
(၆) ရကးေန႔ကေန စတငးဖျငးံလြစးခဲံတံဲ အတုအေယာငး ေညာငးႏြစးပငးအမ္ိဳ့သာ့ညီလာခဵကေန (ှ၁)
ႏြစးတိုငးၾကာေအာငး ရပးလက
ို းနာ့လိုကး ်ပနးက္ငး့ပလိုကးနဲ႔ လုပးခဲံရတဲံ စစးအုပးစုရဲ႕ စိတးႀကိဳကး တဖကးသတးေရ့ ဆျဲ
အနာ့သတးထာ့တဲံ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ်ဖစးေနလို႔ပါပဲ၈ ဒီမိုကေရစီအေ်ခခဵ လျတးလပးချငးံဆိုလို႔ လဵု့ွဘာ
တခုမြကိုမရိြပါဘူ့၈ မြ္တသငးံေတားမႈလညး့ မရိြဘူ့၈ ပိုဆို့သျာ့ေစတာကေတာံ ၂/၆၃ ဥပေဒကို စစးအုပးစုက
ထုတး်ပနးလိုကးတာပါ၈ လျတးလပးစျာ စုေွ့်ခငး့၇ လျတးလပးစျာ ေ်ပာဆိုေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ဆိုတဲံ ဒီမိုကေရစီအေ်ခခဵအ
ခ္ကးေတျကို ယငး့ဥပေဒက တာ့်မစးပိတးပငးလိုကးတဲံအတျကး ်ဖစးပါတယး၈ ဒါေတျေၾကာငးံ အာ့လဵု့က ဿွွ၅ ဖျ႔ဲ
စညး့ပဵုကို လဵု့ွလကးခဵဖို႔မ်ဖစးႏိုငးၾကေတာံဘဲ သူ႔ကို ဆကးလကးအသကးသျငး့ေပ့မယးံ ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ို
တညီတညျတးတညး့ ဆနး႔က္ငးသပိတးေမြာကးၾကတာပါ၈ စစးအုပးစု၇ စစးေကာငးစီအတျကးေတာံ ဘယးသူမ်ပဳ မိမိ မႈလို႔
ဆိုရမြာပါပဲ၈ ကိုယးံရႈ့ကိုယးပတးတာေတာံ ကိုယးံဖာသာခဵရေပဦ့ေပါံ၈

ဒီေနရာမြာ ေရျ့ေကာကးပန
ျဲ ဲ႔ ပတးသကးလို႔ ွါရငးံသတငး့စာဆရာႀကီ့တဦ့ရဲ႕ သငးခနး့စာယူ မြတးသာ့ဖျယးေလ့ တခုကို
အလ္ဥး့သငးံလို႔ ကို့ကာ့တငး်ပပါရေစ၈ “ေရျ့ေကာကးပျဲွငးေရ့-မွငးေရ့ဆိုတာကို ဆရာ ဘာမြေွဖနး
ေ်ပာၾကာ့်ခငး့မ်ပဳလိုဘူ့၇ တခုပဲ ဆရာက ေ်ပာခ္ငးတယး၇ ၄၁ တုနး့ကလို်ဖစးမြာ ဆရာ သိပးစို့ရိမးတယး၇ ၄၁
တုနး့ကလညး့ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒ မရိြတာထကး ရိြတာက ပိုေကာငး့တာေပါံ ဆိုၿပီ့ေတာံ ဖျ႔စ
ဲ ညး့အုပးခ္ဳပးပဵု
အေ်ခခဵဥပေဒႀကီ့ အတညး်ပဳခဲံၾကတယး၈ ေရျ့ေကာကးပေ
ျဲ တျ လုပးခဲံၾကတယး၈ သို႔ေသားလညး့ပဲ တိုငး့်ပညးအ
ေ်ခအေနကေတာံ ဒဵုရငး့ ဒဵုရငး့ပဲ၇ ဘာမြ သိပးမထူ့ဘူ့၇ အဲဒီလို်ဖစးမြာပဲ ဆရာံအေနနဲ႔ စို့ရိမးတယး၈ ဘာမြမထူ့
်ခာ့တဲံအ်ပငး အေရြ႕ေတာငးအာရြမြာ အခ္မး့သာဆဵု့ႏိုငးငဵကေန အဆငး့ရဲဆဵု့ႏိုငးငဵအ်ဖစးကို ကူ့ေ်ပာငး့သျာ့ တာပဲ
အဖတးတငးတယးလို႔ ဆရာေတာံ်မငးတယး၈ အဲဒါေၾကာငးံမို႔ အဲဒီလို်ဖစးမြာကို ဆရာ သိပးစို့ရိမးတယး” အဲဒါ ကေတာံ
ွါရငးံသတငး့စာဆရာႀကီ့ လူထု ဦ့စိနးွငး့ေ်ပာခဲံတံဲ စကာ့ရပးေလ့ပါပဲ၈

အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပးရဲ႕ ဗဟုိအလုပးအမႈေဆာငးတဦ့လညး့်ဖစး၇ အာဏာပိုငးတို႔က ေမ့်မနး့စရာရိြ
တယးလို႔ဆိုၿပီ့ (ှ)ရကးၾကာ ေခၚယူစစးေဆ့ေမ့်မနး့်ခငး့ခဵရၿပီ့ မၾကာခငးေလ့တငးကမြ ်ပနးလညးလႊတးေပ့်ခငး့ ခဵရတဲံ
အသကး (၅ှ) ႏြစးရိြၿပီ်ဖစးတဲံ ဟဵသာွတီ သတငး့စာဆရာႀကီ့ ဦ့ွငး့တငးကလညး့ ေရျ့ေကာကးပန
ျဲ ဲ႔ ပတးသကးလို႔
သငးခနး့စာယူသတိ်ပဳဖို႔ ေအာကးမြာေဖား်ပထာ့တဲံ စကာ့ရပးေလ့ကို ေ်ပာၾကာ့ခဲံပါတယး၈

“၆ွ ရလဒးဟာ ်ပညးသူကအပးႏြငး့ထာ့တာ ်ဖစးတဲံအတျကး ကိုယးံသေဘာနဲ႔ကိုယး စျနး႔လႊတးချငးံမရိြဘူ့၇ ၆ွ ရ လဒးကို


လကးနကးသဖျယး ဓာ့သျာ့သဖျယး သေဘာထာ့ၿပီ့ ချၽနး်မထကး် မကးေအာငး ေသျ့ေနရမယး၇ ၆ွ ရလဒး နဲ႔သာ
ေႏြာငးႀကိဳ့ေတျကို ်ဖတးေတာကးႏိုငးမယး” ... အဲဒါကေတာံ ဟဵသာွတီ သတငး့စာဆရာႀကီ့ ဦ့ွငး့တငး ေ်ပာခဲံတံဲ
စကာ့ရပးေလ့ပါပဲ၈

ဒါံအ်ပငး ှ၆၆ွခုႏြစး ေရျ့ေကာကးပမ


ျဲ ြာ အႏိုငးရရိြခဲံၾကတဲံ ရြမး့အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး၇ ရခိုငးဒီမိုကေရစီအ ဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး၇
မျနးအမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျ႔န
ဲ ဲ႔ ဇိုမီ့အမ္ိဳ့သာ့ကျနးကရကး အစရိြတဲံ တိုငး့ရငး့သာ့ပါတီေတျထဲက ရခိုငး
ဒီမိုကေရစီအဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး အတျငး့ေရ့မြဴ့ ဦ့ေအ့သာေအာငးကလညး့ ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပန
ျဲ ဲ႔ပတးသကးလို႔ ...

- ဿွွ၅ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုသညး တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ်ပညးနယးမ္ာ့၇ အထူ့ေဒသမ္ာ့၇ တိုငး့မ္ာ့ ခ္မြတးဖ႔စ
ျဲ ညး့ထာ့
ေသားလညး့ စစးတပးမြ (ဿ၂) ရာခိုငးႏႈနး့အာဏာရယူထာ့သကဲံသို႔ တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးနယးမ္ာ့အတျငး့ရိြ ဥပေဒ
်ပဳေကာငးစီကိုလညး့ စစးတပးမြ ဆကးလကးခ္ဳပးကိုငးထာ့မညးထငးေၾကာငး့၇
- လမး့စဥးပါတီေခတးမြာ ်ပညးနယးဦ့စီ့ေတျကို တိုငး့ရငး့သာ့ေတျ ်ပနး ၿပီ့ေနရာေပ့ထာ့တာပဲ၇ ကိုယးံ်ပညးနယး အတျကး
ဘာေ်ပာႏိုငးဆိုႏိုငးလို႔လဲ၇ အခုလညး့ ဗဟိုဦ့စီ့ပဵုစဵမ္ိဳ့ပဲ်ဖစးေၾကာငး့၇
- ဒီမိုကေရစီႏိုငးငဵတခုအတျကး ေရျ့ေကာကးပတ
ျဲ ခု လိုအပးေသားလညး့ ဿွွ၅ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုကို အေ်ခ်ပဳသညးံ ေရျ့
ေကာကးပျသ
ဲ ညး တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေပ့ႏိုငးမညးဟု မထငး
ေၾကာငး့၇ ေရျ့ေကာကးပွ
ျဲ ငးလြ္ငးလညး့ အက္ိဳ့မရိြႏိုငးေၾကာငး့၇
- အာဏာဟူသမြ္ တပးက ယူထာ့တယး၇ ဒါေၾကာငးံ ေရျ့ေကာကးပျဲွငးလို႔ အက္ိဳ့မရိြဘူ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့အချငးံအ ေရ့
ရမြာမဟုတးေၾကာငး့၇
- ှ၆၆ွ ခုႏြစးတျငး အႏိုငးရရိြထာ့ေသာ ်ပညးတျငး့ရိြ တိုငး့ရငး့သာ့ပါတီမ္ာ့အေန်ဖငးံ လာမညးံေရျ့ေကာကးပျဲ တျငး
ွငးေရာကးယြဥးၿပိုဳငး်ခငး့မ်ပဳရနး သေဘာတူဆဵု့်ဖတးထာ့ၿပီ့ ဿွွ၅ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒအာ့ ်ပငးဆငး ေပ့်ခငး့၇
ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး အပါအွငး တိုငး့ရငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ အာ့
ချၽငး့ခ္ကးမရိြလႊတးေပ့မြသာ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ လာမညးံ ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ွ
ို ငးရနး စဥး့စာ့
မညး်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ
- ဆကးလကး၍ ်ပညးတျငး့ရိြ ႏိုငးငဵေရ့အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့၇ ်ပညးသူမ္ာ့၇ ဒီမိုကေရစီအငးအာ့စုမ္ာ့ ညီၫျတးစျာ
တိုကးပျွ
ဲ ငးရနးလိုေၾကာငး့၇ စစးအစို့ရ ်ပဳလုပးသညးံ အမ္ိဳ့သာ့ညီလာခဵတျငးလညး့ တိုငး့ရငး့သာ့အဖျ႔အ
ဲ စညး့ မ္ာ့၇
အပစးရပးအဖျ႔မ
ဲ ္ာ့ တကးေရာကးခဲံၿပီ့ တိုငး့ရငး့သာ့အချငးံအေရ့ မ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ခဲံေသားလညး့ မြတးတမး့
တငးသညးဟုဆိုကာ ပယးခ္ခဲံေၾကာငး့၇
- ှ၆၄၁ ခုႏြစး မဆလပါတီဖ႔စ
ျဲ ညး့ပဵုအာ့ ႏိုငးငဵေရ့သမာ့တခ္ိဳ႕ေထာကးခဵၿပီ့ (ဿ၃) ႏြစးလဵု့လဵု့ ပူ့ေပါငး့လုပး
ေဆာငးခဲံေသားလညး့ မေအာငး်မငးခဲံမႈကို သငးခနး့စာယူသငးံေၾကာငး့ .... ရခိုငးဒီမိုကေရစီအဖျ႔ခ
ဲ ္ဳပး (ALD ) အ
တျငး့ေရ့မြဴ့လညး့်ဖစး၇ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကိုယးစာ့်ပဳေကားမတီ (CRPP) အတျငး့ေရ့မြဴ့လညး့်ဖစးတဲံ ဦ့ေအ့
သာေအာငးက ေွဖနးသဵု့သပးေ်ပာၾကာ့ခဲံပါတယး၈

အလာ့တူ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အ႐ဵု့ (KNU) ရဲ႕ ဒု-ဥကၠဌ်ဖစးတဲံ ေစာေဒ့ဗစးတာကေပါကလညး့ ENC ရဲ႕


တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အေပၚ ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပန
ျဲ ဲ႔ပတးသကးၿပီ့ ွငးေရာကးယြဥးၿပိဳငးသငးံေၾကာငး့ တိုကးတျနး့ေ်ပာ
ၾကာ့ခ္ကးနဲ႔ စပးလ္ဥး့လို႔ ...
- က္ေနားတို႔သေဘာထာ့ကေတာံ ေရျ့ေကာကးပျဲွငးဖို႔ မွငးဖို႔ထကး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ အ်မနးဆဵု့်ပနး
လႊတးေပ့ေရ့၇ ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ေရ့ပဲ ်ဖစးေၾကာငး့၇
- ENC ရဲ႕ မူလရညးရျယးခ္ကးက သဵု့ပျငးံဆိုငးေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ေရ့အတျကး်ဖစးၿပီ့ ယခုကဲံသို႔ ေရျ့ေကာကးပျဲ ွငး
ေရာကးရနး ရညးရျယးခ္ကးမဟုတးေၾကာငး့၇
- ENC က ယခုလို ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပွ
ျဲ ငးရနး တိုကးတျနး့်ခငး့သညး စစးအစို့ရ၏ေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ို ေထာကးခဵ
ရာေရာကးမညး်ဖစးၿပီ့ စစးတပးက ေရ့ဆျသ
ဲ ညးံ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုအာ့ အတညး်ပဳေပ့ရာေရာကးမညး်ဖစးေၾကာငး့၇
- ်ပညးသူမ္ာ့၇ ဒီမိုကေရစီအငးအာ့စုမ္ာ့ႏြငးံ ဒီမိုကေရစီကိုေထာကးခဵသညးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့တိုငး့်ပညးမ္ာ့အာ့ ေတျေွ
သျာ့ေစရနးအတျကး လြညးံစာ့မႈတခုႏြငးံသာတူေၾကာငး့ႏြငးံ
- အာဏာသိမး့ထာ့တဲံ စစးအစို့ရကို ်ပညးသူေတျၾကာ့ထဲမြာ တရာ့ွငးလို႔ ထငးသျာ့မယး၇ ဒီေရျ့ေကာကးပဟ
ျဲ ာ
တဖကးသတးလုပးတဲံ ေရျ့ေကာကးပ်ျဲ ဖစးၿပီ့ တိုငး့ရငး့သာ့အေရ့မပါဘူ့ဆိုတာကို ေထာကး်ပရမယးဟု ေွဖနးသဵု့
သပးေ်ပာၾကာ့ခဲံသလို ...

ကရငးနအ
ီ မ္ိဳ့သာ့တို့တကးေရ့ပါတီ(KNPP)ကလညး့ စစးအုပးစုရဲ႕ ဿွှွေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ို လကးမခဵေၾကာငး့
ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ခဲံပါတယး၈

အခ္ဳပးအာ့်ဖငးံ ေ်ပာမယးဆိုရငးေတာံ နအဖစစးအုပးစု၇ စစးေကာငးစွ


ီ ငးေတျရဲ႕ အႀကီ့အကဲ်ဖစးတဲံ ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့
ႀကီ့သနး့ေရႊဟာ မၾကာေသ့ခငးက စစးမႈထမး့ေဟာငး့မ္ာ့ညီလာခဵမိနး႔ချနး့မြာ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသလို လမး့်ပေ်မပဵုရဲ႕ အဆငံး
(၂) ်ဖစးတဲံ ဿွွ၅ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒအတညး်ပဳေရ့ ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပက
ျဲ ို မ်ဖစးမေန က္ငး့ပ သျာ့မယး၇
အေ်ခခဵဥပေဒကိုလညး့ ်ပငးစရာအေၾကာငး့ လဵု့ွမရိြဘူ့လို႔ ခပးမာမာခပးထနးထနး ေ်ပာထာ့တဲံၾကာ့ က က္ေနားံထကး
ပိုလို႔အမ္ာ့ႀကီ့ သိနာ့လညးထာ့ၾကတဲံ၇ ဿွွ၅ အေ်ခခဵဥပေဒကို ဖငး်ပနးေခါငး့်ပနး ေလံလာ ဖတးရႈ႔ထာ့ၾကတဲံ
ွါရငးံသမၻာရငးံ ႏိုငးငဵေရ့ေခါငး့ေဆာငးဆိုသူ အခ္ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလးႀကီ့မ္ာ့က ဘာ်ဖစးလို႔မ္ာ့ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့စုေတျကို
ေသတျငး့ထဲပို႔မယးံ ဒီ ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ြာ ပါွငးၾကဖို႔ တိုကးတန
ျ း့ရတာလညး့ ဆိုတာကို စဥး့စာ့ရခကး
နာ့မလညးရေအာငးကို ်ဖစးရပါတယး၈

နညး့နညး့ေလ့မြ အတိမး့အေစာငး့မခဵတဲံ ကိစၥႀကီ့ပါ၈ ႏြမး့ေစံေလ့ တေစံစာေလာကး တိမး့ေစာငး့သျာ့ခဲံရငး ေတာငးမြ


(၂၅) သနး့ေသာ လူမ္ိဳ့စဵု ်မနးမာ်ပညးသူလူထုႀကီ့တရပးလဵု့ဟာ ေနာငးႏြစးေပါငး့ေ်မာကး်မာ့စျာ ဟို့
ဘို့စဥးေဘာငးဆကးအထိ စစးတပးရဲ႕ ေက့္ကျၽနးဘွကို အလိုလိုသကးဆငး့ ေရာကးရိြသျာ့ရေတာံမြာ ်ဖစးပါ တယး၈
ဥပေဒေၾကာငး့အရကို ေဆျစဥးမ္ိဳ့ဆကး စစးကျၽနးဇာတး သျတးသျငး့ခဵရၿပီ့ ဘွဇာတးသိမး့ နိဂဵု့ခ္ဳပးသျာ့
မြာသာ်ဖစးပါတယး၈ ေနာငးလာမယးံ မ္ိဳ့ဆကးသစးေလ့ေတျပါ က္ေနားတို႔ရဲ႕ ႏြမး့တေစံေၾကာငးံ လူလဵု့မလြ လူ
ၫျနး႔တဵု့သျာ့ရေတာံမြာ်ဖစးေၾကာငး့နဲ႔ မိမိတို႔ဘွလျတးေ်မာကးေရ့အတျကး လူမ္ိဳ့စဵု်ပညးသူတရပးလဵု့ရဲ႕ ေသျ့
စညး့ညီၫျတးမႈ အငးအာ့စျမး့ပကာ့နဲ႔ မိမိတို႔ကိုယးတိုငး ႐ုနး့ထေတားလြနး တိုကးပျဲ ွငးသျာ့ရမြာသာ်ဖစးေၾကာငး့
တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ေကာငးစီ (ENC) ရဲ႕ ေၾကညာခ္ကးစာအေပၚကို စဥး့စာ့သဵု့သပးႏိုငးရနး ်ပနးလညးတုနး႔
်ပနးတငး်ပလိုကးရပါတယး၈

ေမာငးခငးေအ့တငးံ (မေဒါကး)

ဿွွ၆ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာလ (ဿ၂) ရကး


http://drlunswe.blogspot.com/