You are on page 1of 1

`¯˝` ` ¸˚¯` ˚˚˚ˇ ` ˚` ´

`ÆÆ Ø Ø
æÆ ı Ø ÆæØØ Øº ªØÆ ŒæÆ ŒÆı ªı ƪı ŒºØÆ
Ø ÆŁ

ˆ`¯ ˙ Æ Ø ÆŁ ı ØÆ ŒÆØ
ANNA-`` ¯ˇ ƺø ÆÆ ŒÆØ ºØÆ æØÆ
annnamariaeftychiou æÆ ø Æ º ØÆ
æÆ æØ ªØÆ Æ ºı ÆæŒØÆ
Ø ÆæªØ ı
˚ƪ ıæ ŒÆØ ÆıÆØ
ÆŁ ÆæÆıæØ Æ - ‚æØ æÆ
æª
ŁŒÆ Ł Æ Æ ¸ŒØ º- ŒºØ ıÆŁ ı
º Æ «ºı
ØÆæ Ø ÆÆŒø ı ø `ıÆ
ı» º ı æÆııæ- ÆÆæØ Ø ºª ÆæªæÆ æ
ª —ÆØÆ ŒÆØ ºØ ÆæØØ º-
ŒÆØ æغ، `ıÆ
ı ææÆØ ªØÆ ˚-
ø ˚æ `ªı ˜ı Æ Ø ŒÆØıØŒ
æ ¯ŒÆı ªı Æ ÆÆØ Æ Øºı ŒÆØ ı-
Æ ¸ŒØÆ ˚ŒŒı ` ŒÆØ ´ ı -
Æ Æºº ŒÆØ Æ ıº
ªÆØ ªØØŒ ŒæØÆ ŒÆØ æŒ-
ø ÆŁ
ÆØ æØ ’¯ªŒø ÆØ
- ‚Æ ÆŁ ı ˚ŒŒı ` ŒÆØ Æ
ÆÆ ÆºÆØæÆ ŒÆØ ØæØŒæÆ
ºÆ ÆŁ ı ˚ŒŒı ´ ı æŁŒÆ
¸ıŒøÆ
Æ ºªø ¸ŒØÆ ŒÆ æøØ- ø Æ º ŒÆØ æØÆ Æ æ-
Ł Ø
æ ÆŁæØ ÆººÆÆ Æ- ÆØ ŒÆØ Æ ØæØŒ ªØı
æ æØØ æøØŒ ŒÆØ ÆÆÆ ŒÆØ ŁØŒ ıæØ ººø
ØæŒØÆ ØÆŒÆ º
Æ- ıÆŁ ı ÆÆ
ŒÆª ÆºÆ ÆŁ Æ æŒº øÆØŒ º æÆ
ØÆ Æ æØÆ ŒÆØ Æ ªØÆ ŁÆ Æ Øƪøª ºØŁºØ
Æ ÆæÆŒºıŁ ÆæÆ øÆ ˆæÆ ı `ı-
ˇØÆŁæØ ŒÆØ ø ¸ıŒø Ææ-
Æ ÆŁ ı ¸ıŒı ` æØ
ıæÆ ÆØÆæŁ ŒÆØ ÆªæØÆ æÆ Æ ı ººı ÆŁ
ºØŒÆ ı æª Æ æŁØ ÆºÆ Æ ı ÆØ ŒºØ
ŒÆØ Æ
ƺººıºÆæ ı æ ŁÆ ÆŁæ ı -
ˇØ ØıŁı ŒÆØ Ø ÆØŒ-
ŒÆŁª æ ´-
ºØ ŒÆƺºÆ ÆŁ Ø —æ
æŁØ ı ı ªØ ƺ-
ŁØ æÆ ŒÆØ
º Ø ıØ ı Æ ºı
ŁŒ
øæ ıı ŒÆÆ ÆºÆ
ΑΛΗΘΕΙΑ
Τεταρτη, 28 Οκτωβριος 2009, p. 12