You are on page 1of 3

Ł ØƺØØØŒ ŒÆı Æ ı ıæªı —ÆØÆ

ºÆ ªŒ —
¯ººŒæØØ Łºı Æ ÆØØ ı Æ Ø ÆØØ ¯ººø ŒÆØ ø
ªØ’
Æı ŒÆØ ŒØÆ ØŒ ºÆ ÆæÆØ ªŒ

ˆ`¯ ıæÆ ØÆŁØ ªØÆ ¯ºº-


ŁØ
˚` ˝`˝ˇ Øı Ø Ø ºÆ 7 ˜ØŒ
º Ø ªØÆ ŒÆØ ˜æØ ˜-

ØŒ º (2 ˜ØŒ `ºÆ Æı-


ºÆ ªØÆ
ÆæØŒı ŒÆØ ºı
´
ı ØıæªŁ Œæ —- ƌ، ÆØ Æ Ø æÆ 7

ı Æ ı ıæªı —ÆØ- ˜ØŒ º 65 ƺºªºøø


Æ Æ ÆØØ ø "ÆæØŒæÆ Æı Æ ÆŁ Æ
ººÆ ºÆ —ØŁÆ Æı-
º Ø ºÆ ı ÆØ ºØ 5

ø ƺºªºøø ŒÆØ ØØÆæÆ ø ÆØØ Æ ØÆæØŁŒ Æ


ø ¯ººø ÆØ º ƺ Ææ æØ æØ æÆ ÆæÆØ ø º
Ø - ƺ ıªŒæØØŒ 6 ŒÆØ
ªª æØ ŒÆØıØŒ
Æ ºıÆÆ æØÆ ÆØ ØƺØØ- 7 ˚ÆŁ ŒÆØ ººÆ ºÆ —ı
ØŒ ŒÆı ŒÆƺ ƌ،
Œæ —ı ºØıæª æÆ -
ˇ ææ ºØŒ ¯æÆ —ı
ØŒ ºÆ Æ Æ ŒÆºı ØÆ ´Æغı ıæØ Ø
´ ªŒ
ŒÆØıØŒ æØæØÆ Æ Æ Æı ı 7ı ˜ØŒ ºı Œæ -
ø ƺºªºøø ÆØ 65 Æ
º ƪªØ Æ æØÆ ı ŒÆºı —æŁ
ººÆ æı 5 ¯ÆØ ŒØ ıØŒ Ø Æı ªØ ı ıæªı —ÆØ-
Æ
— Ø Æ ÆØØ ø ºıø Ææø ` ŒØØ Øø øø
Æ ŒÆ
ŒıæØŒ ıƺººø ıºı æ- ˜Ø-
ø Æ ÆØØ Ø ŒÆØ 2
ø ŒÆØ ººø Ø ıªŒŒæØÆ -
Œ º ŁÆ ŒÆÆºØ ªØÆ ø
ºÆ ø ÆØ ŒÆØ 2 ˜ØŒ ƺºªºøø Æı Æ ºÆ ÆØ Æ-
7 ˜ØŒ ø ı ÆØ ØÆ æØ º 0 Œ ´Æغı ææØł ıŁ
ŒÆØ ÆØ ØÆŒØÆ æÆ Æ ıæª ŒÆØ
—ÆØÆ ÆæÆ
ººÆ ø ƺºªºøø ÆØ 65 ı Æ łı Æ ıÆÆØ ºÆ
æı ÆØÆ ŒÆØ ØææÆ ø ÆØ Æıø
6 ˜ØŒ º ı ıªŒŒæØ ` ı ˇ-
ºıæ ææ
ƪªØ 90 æø ÆŒ ıø ˆø ¯ŒÆı-
Æ ˜ØŒ ˜ØŒ
æ Æ Ø Ø ÆØ ØŒÆØ-
Æı ŒØ ºØ ıºØÆ Æ ŒÆØ ÆæÆÆØ Ø
ºª ØØ ŒÆØıæØ Æººªºøø 7 ˜ØŒ -
ÆØ ŒÆæØ ı ı Œı-
æØ º ÆØ º ªº ıæØ Ø Æı
æø ¯ººØØØ Œæ —ı ªØ ŒØÆ ˇ Ø ı ÆØ ææ
ø ÆæŒ Æ ØŒ º ı ıı ªø ı ı ˜ØŒ -
ªŒ ø ¯ººø ªıæÆ Æı ºı Ø Ø ºØ æÆÆ ŒÆºŁŒÆ
ªØ Łº ı ÆŁ-
ŒØ Œ ŁØ ƺºªºøı
˚ÆæøÆ `ı æŁ Ø Ø ÆŒº-
Ø ŁØ
ßøÆ æ- ÆØ Ø ØØ ø ÆæÆ-
ºææ ı "— `ı
æÆ ªªæÆ ø ÆŁ Æ ºÆ ı Œ ıºØÆ ÆØŒØ Ø Ø
ı æÆı ıı Æ ŒÆºıŁ Ø ˜-
Ø Ææ Ø ŁØ º ŁØ
˜ØŒ º Æ ŒÆºıŁ Æ ØŒ º ŒÆØ ŒÆŒ ªªæÆ ººØ
Ø 8 æø æ æÆ ø ªªæÆ ÆŁ
ºÆ
ΠΟΛΙΤΗΣ
Πεµπτη, 29 Οκτωβριος 2009, p. 42
ΠΟΛΙΤΗΣ
Πεµπτη, 29 Οκτωβριος 2009, p. 42
¹ /

_feS

ΠΟΛΙΤΗΣ
Πεµπτη, 29 Οκτωβριος 2009, p. 42