You are on page 1of 1

—æÆ æØŁØÆ

ˇºŒºæŁŒ æ æÆ ØæÆ ı ¯—`˚


˙ ¯`ˆˆ¯¸` ˘ˇ—ˇ¸ˇ ƪŒ ØŒæØø ıø Æغª
ƺªÆ Œ ı ıæ ÆÆ-

JSif iiSiij ÆØæØ ŒÆØ ÆÆı- æŁŒ ØØºÆ ¸øÆ ı ˚ıæØÆŒ


ØÆæø Ł- Æƺæø ı ¯Ø-ÆÆæŁŒ
9 ŒÆŁª Æ
’ƒƒƒƒ’
- :;- ’•
|; ø Ø æ `ªøªı —ÆØı ˚æı ˇ Œ ˚ı-
Ł
æÆ Æı ŁÆ ƺÆØ-
œ # ØæÆ ı æØÆŒ
¯—`˚ ŁÆ «˙ æÆ- ŒÆø —ƪŒæØø ¯ø ÆæıØ-
æØŁØÆ ¯ŒÆı ı-
˚æı Æ Ø ÆØŒ ŁøæØŒ ÆæÆ
ŒÆØ æØŒ» Ø- Æ-
æŒºØ ÆæıÆ ªŒæØØŒ Æغª ŒÆØ Æ Ø
ØŒ Æ ˚æ ŒÆØ ¯ººÆ ˚Æ æ ÆØ-
ØŒ ØÆæøıøıªŒæØØŒ
ıæÆ ÆƺŁŒÆ ÆØŒ ŁÆÆ Æ Æ ıÆÆ ı ı-
ºª Æغª
æºÆØ ŒÆØ æØ ªØÆ - æ ØÆæøØŒ Œ
ø
Æ æØŁØÆ ¯ŒÆı- ıØ Æ Ø-
æÆ `Ææ
ŒÆØ ØƪøØ ØºªØ- æØŁØÆ ŒÆı
Ø ææ
Œ ø ØŒæÆ- ¯Øæ —ÆØÆ ´ıº ˝Œ
æ-

æø ı- Ææ Æ Ø Æ Æ Æı «Æ -
¯ØŒ ı
ŒÆØ ªº ø ø ŒÆƺªØ Œº-
ªÆ æÆ æÆ Æ

¯ŒÆØı
._ Æ
æØø
ø
¯Æø
—ƪŒ-
ı

ή
Ø
ı
ØŁı
ŁØ
ÆıÆØ
غª
æ æÆ
ı»
Ø ææÆØ
غÆ

ØæÆ
ı

. —Æ æ ŁÆ Œ
æÆæ Ø ÆªŒ Ø ºŒ-
º ææ Ø æ Æ Æ Øºª Æ ŒÆƺı

ı ııºı —æøŁØÆ ŒÆØ ˜ıæ- Æ Æ æÆı ŁÆ ØŒÆØØ

ŁØÆ ¯ŒÆı ¯ººÆ ˆæªØ ÆØØ ŒÆı ØÆ ŒæÆØŒ


ÆæıÆ - ŒØøÆ ˜ºÆ Æ Æ ı Æ º-
ÆØØ ŒæØÆ
Æ ı ıªŒŒæØÆ ºø «ŁÆ ØæØ æÆ ı-
æÆ Œ

ÆØØ ÆÆæŁŒ Æ ººø Æ æØæı ı ı ŁÆ ØØ


ØæªØÆ ØƪøªØŒ ø ØÆ æø ı ÆæıÆ ÆØØ
ºł ı ƺıæı ı ºıŒı ŒØ æÆ º ı ŁÆ æÆØ ØÆ ŒÆØ -

ŒÆæª ø ØƪøªØŒ ø ˆ Æ ı ŁÆ ªØ Æ ÆØØ ª-

¸ıŒı Ø Øæª- ŒÆØ æØæØÆ ŒÆØ ŁÆ æºØ ÆæØ-


ØƪøªØŒ Ø
ÆØ Æ ØØŒ Ø ÆØŒ æÆ Æ øæ Æ ªŁØ ŒØøØŒ Æ،ƻ
ŒÆØ ŁÆ ºØıæª æÆ Łø ŒÆØ ˙ ØæÆ ŁÆ ºŒºæøŁ æÆ Æ-
Ø æغÆı - ªıÆ ı
ØƪøªØŒ Ø æªªıº æÆ
æÆ ÆØŒÆ ŒÆ ØØŒ ØØŒ- ªØŒ ŁÆ Æ
«`ººÆª æÆ
Æ ıÆÆ ŒÆØ ııÆ - æØŁØÆ ŒÆı
غª ÆłØ ŁØ
æØæø ÆØŒØø ªØÆ Øƪøª æØ» ı ø `æÆ ˚ÆÆ-

Æææ º Æ Ææı ˘Øı ˚æÆı —ÆÆ-


¯ºÆ
` ºıæ ŒÆŁªæØÆ ı Æ- ºØ ¢Œ ŒÆØ ºı
˚ºŁı ¯º
¯Ø ı —ÆØı ˚•
`ªøª
æı Ææ øÆı ˚ıº ƺı Œ
ŁÆ ø ØŒæÆ-
غªØŒ
æø ıø ØºÆ Œ ˚ı-

º ÆÆæŁŒ ŒæØØŒ ƺı ø


`æ æªøø ıø æÆ
ØÆæØŒ ŒÆØ ıªæØŒ ŒÆØ Æ Œ
ı ÆØ Æı-
æŒ ŒØøÆ
ÆıæÆ æŁŒ `æ `Ø-

ªØÆ Øæı Ø-
ÆŁØØŒ Æ
æØŁØÆ ŒÆı ŒÆØ Ø Æº
Æ ÆæØŁ ø Øæø
ÆØŒ æ Æغªı ÆŁ ŒÆØ

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Σαββατο, 31 Οκτωβριος 2009, p. 36