You are on page 1of 2

TEMA 3 2º BACH

TEMA 3
A DIVERSIDADE HÍDRICA E BIOXEOGRÁFICA

1.-Diversidade hídrica
1.1.-Factores de influenza
-clima
-relevo e topografía
-litoloxía
-vexetación
-Ser humano
1.2.-Os ríos españois
1.2.1.-Factores que inflúen nos ríos peninsulares
a)Clima
b)Relevo e topografía
-concas hidrográfica
-vertente hidrográfica
1.2.2.-As vertentes peninsulares
-vertente cantábrica
-vertente atlántica
-vertentes mediterránea
1.2.3.-Baleares e Canarias
1.3.-Lagos e humidais españoles
1.3.1.-Os lagos
-a)lagos endóxenos: tectónicos e volcánicos
-b)Lagos esóxenos:glaciais, cársticos, arreicos,
eólicos, litorais
1.3.2.-Humidais
1.4.-Acuíferos

2.-As formacións vexetais


2.1.-Factores que inflúen na vexetación
-factores físicos
-factores humanos
2.2.-Paisaxes vexetais de España
2.2.1.-Paisaxe de clima oceánico
-bosque caducifolio:faia, carballo, castiñeiros,
rebolo, eucalipto
-landa e prados
2.2.2.-Paisaxe vexetal de clima mediterréno
-bosque perennifolio: aciñeira, sobreira, piñeiro
-matogueira: maquis, garriga, estepa
2.2.3.-A paisaxe vexetal de ribeira
2.2.4.-A paisaxe de montaña
2.2.5.-A paisaxe vexetal de Canarias

3.-O Solo
3.1.-Factores do solo
-rocha nai
-clima

Profesora: Rosa María Cid Galante 1


TEMA 3 2º BACH

-topografía
-seres vivos
-ser humano
-tempo
3.2.-Horizontes e perfil do solo
3.3.-Os tipos de solo
1.-Os solos zonais:
a)Solos do clima oceánico
b)Solos do clima mediterráneo
2.-Solos azonais o inttrazonais

Profesora: Rosa María Cid Galante 2