You are on page 1of 4

พิพิธภัณฑ์พืช ศ.

กสิณ สุวตะพันธ์ุ
ชัชวิน เพชรเลิศ

ขณะนี้ผู้เขียนกำำลังศึกษำต่อระดับป.เอกอย่้ที่
ประเทศฝรัง่ เศส มีโอกำสไดูไปเที่ยวที่เมืองเจนีวำ
(Geneva) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งอย่้ไม่ไกลมำก
นักจำกเมืองที่ผู้เขียนอำศัยอย่้ สำมำรถนั่งรถไฟ
ควำมเร็วส้ง (TGV) จำกเมืองที่อย่้ไดูโดยตรงหรือไป
ต่อรถไฟที่วิ่งชำนเมืองจำกเมืองลียง (Lyon) ไปถึงเจนี
วำก็ไดู ซึ่งสองขูำงทำงมีทัศนียภำพที่สวยงำมมำก
รถไฟจะวิ่งตัดเทือกเขำ ลัดเลำะหนู ำผำที่เลียบกับแม่
นำ้ ำโรห์น (Rhône River) ไปเกือบตลอดทำง ช่วงหนู ำ
รูอนในยุโรปจะประมำณเดือนมิ.ย.ไปจนถึงตูนเดือนก.ย. ดอกไมูต่ำงๆ ออกดอก
สวยงำมมำก ผู้เขียนเดินเลำะริมทะเลสำบเลมัง (Léman Lake) ก็ไปเจอกับ
อำคำรหลังหนึ่งเห็นแปลกตำดี เพรำะมีพันธ์ุไมูเลื้อยคลุมเต็มอำคำร เลยเขูำไปด้
ปรำกฏว่ำนี่คือพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) ของนครเจนีวำ เลยทำำใหูนึกถึงที่
จุฬำฯ ของเรำอย่้เหมือนกัน เพรำะในคณะวิทยำศำสตร์ จุฬำฯ ก็มีพิพิธภัณฑ์พืช
ทีห
่ ลำยคนอำจไม่รู้ว่ำมีอย่้ดูวยหรือ อำจจะไม่เคยแวะเวียนไปเลยดูวยซำ้ำ หรือไม่
ก็ไม่รู้เลยว่ำพิพิธภัณฑ์ที่ว่ำนี้มน
ั อย่้ส่วนไหนของคณะวิทยำศำสตร์กันแน่ โมง
ยำม ณ จำมจุรีฉบับนี้เลยจะขอแนะนำ ำหรือพำไปรู้จักกับพิพิธภัณฑ์พืชแห่งนี้ ส่วน
กำรเดินทำงในเจนีวำนัน
้ ขอพักไวูก่อนละกันนะครับ ควำมจริงยังมีสถำนที่ที่น่ำ
สนใจทำงวิทยำศำสตร์อย่้อีกไม่นูอยเลยในเจนีวำ หำกมีผู้สนใจ ครำวหนู ำอำจจะ
มำเขียนใหูไดูอ่ำนกันนะครับ
พิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) อำจเปรียบเทียบไดู
กับหอสมุดพรรณไมู เนื่ องจำกเป็ นแหล่งขูอม้ลต่ำงๆ
ของพืช และส่วนสำำคัญที่สุดคือ เป็ นทีเ่ ก็บรวบรวม
ตัวอย่ำงพันธ์ุไมูรักษำสภำพ ซึ่งโดยมำกมักจะเป็ นตัวอย่ำงแหูงที่จัดเป็ นหมวดหม่้
อย่ำงมีระบบ นอกจำกนี้ยังมีตัวอย่ำงในสภำพอื่นๆ เช่น ตัวอย่ำงดอง ตัวอย่ำง
เรณ้ (pollen) และสปอร์ ภำพถ่ำย ภำพวำด สไลด์สโี ปร่งแสง ตัวอย่ำงเนื้ อไมู
เปลือกไมู ซำกดึกดำำบรรพ์ (fossil) สมุดบันทึกกำรสำำรวจ บันทึกประจำำวัน
จดหมำยโตูตอบของนักพฤกษศำสตร์ รำยงำนหรือขูอเขียน หนังสือ ตำำรำเกี่ยว
กับพันธ์ุไมูทัง้ ทำงดูำนอนุกรมวิธำน นิเวศวิทยำ ธรรมชำติวิทยำ พฤกษศำสตร์
เศรษฐกิจ เภสัชศำสตร์ เป็ นตูน

ภำควิชำพฤกษศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ไดูเริ่ม


ก่อตัง้ พิพิธภัณฑ์พืชเมื่อปี พ.ศ. 2503 ซึ่งขณะนั น
้ ศำสตรำจำรย์หลวงศรีสมรรถ
วิชชำกิจ ดำำรงตำำแหน่งหัวหนู ำภำควิชำพฤกษศำสตร์ ต่อมำจึงไดูทำำพิธีเปิ ด
พิพิธภัณฑ์พืชอย่ำงเป็ นทำงกำรเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2525 โดยมีช่ ือว่ำ "พิพิธภัณ

ฑ์พืช ศ.กสิน สุวตะพันธ์ุ" เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่ศำสตรำจำรย์กสิน สุวตะพันธ์ซ


ุ ่ ึง
เป็ นอำจำรย์ของภำควิชำและเป็ นผู้ที่อุทิศตนเพื่องำนทำงอนุกรมวิธำนพืชตลอด
ชีวิตของท่ำน
พิพิธภัณฑ์พืชฯ มีพ้ น
ื ที่โดยรวมประมำณ 244 ตำรำงเมตร แบ่งเป็ น 3 หูอง
คือหูองจัดเก็บตัวอย่ำง หูองแสดงนิทรรศกำร และหูองเพื่อกำรศึกษำคูนควูำวิจัย
และเตรียมตัวอย่ำง ภำระกิจหลักของพิพิธภัณฑ์
พืชฯ คือเก็บรวบรวมตัวอย่ำงพืชเพื่อใชูเป็ นฐำน
ขูอม้ลเกี่ยวกับพืชของประเทศไทย และสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน รวมทัง้ กำรวิจัยของนิสิตและ
คณำจำรย์ในภำควิชำ ตลอดจนปั จจุบันพิพิธภัณฑ์
พืชฯ มีตัวอย่ำงพืชประมำณ 17,000 ตัวอย่ำง โดยเป็ นตัวอย่ำงพืชกลุ่มไมูดอก
มำกกว่ำ 8,000 ตัวอย่ำง เฟิ ร์นและพืชกลุ่มพืชใกลูเคียงมำกกว่ำ 1,500 ตัวอย่ำง

ไบรโอไฟท์ 1,000 ตัวอย่ำง ไลเคนส์ 550 ตัวอย่ำง และสำหร่ำย 600 ตัวอย่ำง และยัง
มีตัวอย่ำงพืชที่กำำลังดำำเนินกำรจัดเตรียมเพื่อนำ ำเขูำเก็บในพิพิธภัณฑ์พืชฯ อีก
ประมำณ 5,000 ตัวอย่ำง นอกจำกนี้พิพธ
ิ ภัณฑ์พืชฯ ยังไดูรวบรวมตัวอย่ำงผล
ตัวอย่ำงเมล็ด ตัวอย่ำงผลิตผลจำกพืชทัง้ ในแง่พืชที่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจและ
พฤกษศำสตร์พ้ ืนบูำน สไลด์สีโปร่งแสง ภำพถ่ำย ภำพวำด ตลอดจนสมุดภำพ
พันธ์ุไมูของไทยและของต่ำงประเทศ สไลด์ตัวอย่ำงละอองเรณ้และสปอร์
เอกสำร วำรสำร วิทยำปฎิบัติ วิทยำนิพนธ์ ปั ญหำพิเศษ และหนังสือเกี่ยวกับ
พรรณไมู
พิพิธภัณฑ์พืชฯ จัดใหูมีนิทรรศกำรประจำำในหูองนิทรรศกำร เพื่อใหูควำมรู้
เกี่ยวกับควำมหลำกหลำยของพืช และมีกำรจัดนิทรรศกำรหมุนเวียนเพื่อนำ ำ
เสนอควำมรู้เกี่ยวกับพืชในแง่มุมที่เป็ นที่สนใจและเหมำะสมกับเหตุกำรณ์ อีกทัง้
ยังมีนิทรรศกำรพืชเศรษฐกิจและพืชใหูประโยชน์อีกดูวยพิพิธภัณฑ์พืชฯ ใหู
บริกำรเป็ นประจำำแก่นิสิต และคณำจำรย์ในกำรศึกษำวิจัย และเปิ ดใหูนักเรียน
นิสิต นักศึกษำ และประชำชนเขูำชมในช่วงวำระพิเศษต่ำงๆ นอกจำกนั น
้ ยังใหู
บริกำรตรวจหำชื่อพันธ์ุไมูและรำยละเอียดต่ำงๆ กำรตอบปั ญหำเกี่ยวกับพันธ์ุไมู
ซึ่งไดูใหูบริกำรอย่ำงต่อเนื่องทัง้ กับผู้ที่มำติดต่อดูวยตัวเองและทำงโทรศัพท์ที่
หมำยเลข 0-2218-5502 ถึง 3 หรือทำง FAX ที่หมำยเลข 0-2252-8979