You are on page 1of 24

, i

Kaynak Teknigine Genel Bakts 11111.01 -1&2 Sayfa I

O. lcmdekller

1. Kaynak teknigi nedlr

2. l.lteratur

1 'Jev;~ bi, ~9

., pd-it

., $<.r-lla..;-c. tjll:-', ,. 'i e.£le-r '"J/l'~'

.. ~,:-.(J. roC? t-t

• J~ J'/e-+l- .... I.p'

, J-t/I'.;l/£-L,:/(Ji'(j/

1. Kaynak teknigi nedlr Kaynak teknigi,

gibi komsu proseslerin tamammm ana bal?ltgldlf.

yapl§tlrma, soguk btrlesttrme, menta], blrlestlrrne.kesme

gibi imalat proseslerlnin ve

Sir yapi elemanmm kaynagmda yap' elemarurnn kaynaklanabilirligi onern tasirnaktadu. Bu,

! I 'l \ }

Malzem .. e .,«. 7 J C"/' " , •• , , )_.!' 1.,,( Pj" "I <.. ;;~ J.. ,

l. d ! 1L8~d,J( NY'

Konstruksuyon I! rr'l d -Y:'" J • .jV."':tC'~

Kaynak yonteml ,;: '1/!·/?,'V/'''-''C5,

gibi faktorlere baglt olarak belirlenebilir.

j

KAYNAK:

Malzemelerin lSI enerjisi ve Iveya basmc lie surekll bir ie; yaprya sahip olacak §ekilde birlellitirilmesiil?lemidir. Dolgu malzemesinin erime sicaklrgl,ana malzernelerinklyle el?deger seviyededir(4). Kaynagm sonucu kaynak dikil?idir.

()Lf>i~'H'1' iJ7' t;v1rJtr l"'(Ju,h

TERiMlER: KAYNAK, LEHiMlEME, YAPI§TIRMA

r ~y~k Ye', rdimc: m~;lzemel~'

saglar tshnr r - -' - -- "I

v~ya kOlaYI~ ~

.~-.--- , KaynakbOigesl I'

::. 50 J-/v -;J,kIlI(' < $.trbH

()V5<rJ1,j"1'\ Utl.r(''''~ -.J'"l.t~

'f uV~r! L "/.;pr.

e.

I

I

I

. Oolgu mal~~~~$~' lie •

veya Dolgu malzemesiz

.-- .... --"".~ .. ---

151 ve/veya

Kuwet ilavesi

~ekil1: Kaynakislemlnln prensibi

, Mi'i"iK';w;;;;j{"'j'Br;;@;;r.2;rr;OOJi3;;eG;:i;;e;;';is~e";_;;sc;;h7l7aftr;;f;r;!.l)i;;r S;;;;Cj;hW;;j:' e;.-w,;:;;;tJj;;ec:;:;;h;-;;OI;:;;1k ;;;;:In;;;;te,,,m~adi.ti0;j,;n:;;;;al;;;m;:;;bi6H;;:;.:;:=.-:-:~K3aYr.:;n2ak::::Y;::O;:.:nt;e;:.:m:::.le:..:..rl.,:ve:.:D:;o::.:.:Ti=<in:.:;:.' 1m:.;.:' '=a,:.:" _""

- ODTU Kaynak Teknclojlsl Merkezinin yallh iznl olmadan bu nonsnn herhangl bit yOnlemle ~ogaltdma$1 ve da!jltllmaSl yasaktlr.

Kaynak Teknigine Genel Bakl~ 1m

1.01 -1&2 Sayfa 2

ceo C -7 ({"'''''",n L /t.-)...",~ -"APlj-en-&-- ->

lEHiMl.EME: 4'7c/~C- -,)(90/ 5fr-l ~h,'- -. 0(~"1'>: ~ _, (J.,~~,1;~';~ -< ?;~;-:- rtkJ",- 51C7U"

Sert lehirnleme, yumusak lehirnleme ve aqtz lehlmleme, blrre~tlrllecek ma1zemelerm enme

sicakltgi dO~Okl) bir dolgu taralmdan isrtrlarak (sararak) baglandlgl blrlestlrme yontemlerldlr.

Ana malzemeler eritilmez. Oekapan ve/veya koruyucu blr atmosfer (koruyucu gaz veya

vakum) kull8mlabilir(4).

1) "Erlrne sicakltgt", lehim malzemesi h;:in likidus slcakllQI ve ana malzemeler icin ise

solidus slcakllgl anlarmna geUr. .

Birle~me bolgesinde ana malzemeler SIVI lehim taraftndan rslatrlarak sanhr: bag/anti, ana malzeme ve lehim erasmdaki difuzyon i~lemleri lle qeroeklestr.

YAPI$TIRMA:

Yapistrrmada ayrn veya farklt malzemeler yabancr bir madde (yaorstmcr, ara tabaka) ila malzemeleri degi:?tirmeden birbirine birlestlrilir.

Burada, yapistmci malzeme ve birlesecek parcalar arsmda yapu}ma mekanizmast olarak adhesion (yuzey yaprsmasn'dan yararlamhr. Yaprstirma dOzgUn ve bOyOk yOzey farkh malzemelerin blrlestirtlmesinde bOyOk onem arz eder.

Kaynaklama

Lehlmleme

$ekil 2: Kaynak, /ehimleme ve yapl:;;tlrma baglantllanndakuvvet akl~1

© 2003 Gesellschaft fOr SchweiBtechnik International mbH Kaynak Yontemleri ve Donammlan "

------~~ODMTmUK~ay~na4k~to~kn~olo~Jjs~iM~ern~az~lnl~nY~az~11I~~n~lo=lma6da~n~bu~no~lIa=nr~'h~R_'h~an~gl~bir~~~nte=m~la~,o~Qa~ltlln-1a-slv~e~da~Qitl~lm~a~=,ya~Sa~kl~lr.~~~~~--

Kaynak Jeknigine Genel Bakl~ 1111

1.01 -1&2 Sayfa 3

1.1 Kaynak proseslerlnln kronolojlk geli§imi

Kaynak proseslerinin baslanqictak' ilkgeli§imine baklldlgmda, bunlann tarudik arasnrmacnana baglantlll oldugu gorOlmektedir.

1792 Lichtenberg, bir saat yayrrun bir blc;agln agzi ile eritildiglnden bahsetmaktedir.

1808'Ier Davy (Ingiliz fi:z:ikC;i) va Ritter tarafmdan ilk arkm olusturulup gozlendigi varsaythr.

1815 Arkin 90k yOksek slcakllgl billnmekts ve metallerin eritilmesinde kunamlmaktadir.

1867 Arnerlkah Thomson, direnc;ten dolayi elda edilen ISIYI, kaynakta kullarulabilir hale getirmi§tir. Bu sayede dlrenc-basinc kaynagl dogmw;ltur.

1885 Bernados, karbon arkrru metalleri erltmekte kullanrrustrr.

1888 Bernados, ilk nokta kaynagml yaprmsnr.

1889 Zerener, ikl karbon elektrot i1e kaynak yaprrustir.

1890 Siavianoff, metal ark kaynagl yapmaya baslarnrsnr.

Burada ark, metal bir cubuk ve i!,? parcasi arasmda yanmaktadir.

1895 Goldschmidt, termit kaynaglOl bulrnustur (GOnOmOzdealumino termit kaynagl

olarak adlandmlrnaktadir). .

1898 linde, havayt aynstrrarak oksijen kazanma projesinl galifitirmi§tir..

1907 isve91i Oskar Kjellberg, arkkaynagl i91n kullarulan ortOIO cubukelsktrottan geli§tirmi§tir.

© 2003 Gesellschaft fOr Schwelr..technik International mbH

Kaynak Yentemlerl ve Donemmtan

OOTU Kaynak T ekflOlt)JI~i Merkezlnln yazIII izoi olrnadan bu nollann herhangl bir ytlntemle ,ollalllimasl ve daglilimasl yasakhr.

Kaynak Teknigine Genel Bakl~ 1m

1.01 ·1&2 Sayfa 4

M.O.3200'ler t.ehlmleme (8umerlere alt mucevher parcalan)

M.O. i500'ler Arkeolojik buluntular.

Ates-pres veya dovrne usulu lle kaynaklanrms parcalar,

1890

Karbon elektrotla kaynak Direnc; nokta kaynagl

Tungsten elektrotla ark kaynagl Eriyen metal elektrotla kaynak

1900

Asetilenin aseton lclnde QozOndOrOlmesi Gaz kaynagl torcu

1910

onmn cubuk elektrntlar Kaynak akim Oretec;leri

1920

Yakarak kesme makinalan

1930

Tozaltt kaynagl

Tungsten inert gaz kaynagl

1940

Metal inert gaz kaynagl

1950

Soguk basm9 kaynagl SOrtOnme kaynagl Ultrasonikkaynak yontemi

1960

CO2 altmda metal aktif gaz kaynagl OzlO tel elektrotlar

Plazma He kesme

Elektron 1~lnr kaynagl

DifOzyon kaynagl

Plazma kaynagl

1970

Laser 1~lnI kaynagl

1980

$ekll 3: Metal kaynak proseslerine alt geli§im kronolojisl,

© 2003 Gesellschaft fOr SchweiP..technik International mbH

Kaynak Yontemleri ve Donamrnlan

OOTU Kaynnk TekflQlojlslMaikezinin yaz," iznloanadan bu nouann herhu'iul blr yilnteinle ~ogalt'lma$' va da~'t'lllJas, yaiuktlr,

Kaynak Tekniglne Genel Bakl~ 1m

1.01 -1&2 Sayfa 5

1.2 Proseslere alt terlmler ve cahsma teknlklert (Genel bakl~)

Baklnlz: 1. Taslak Standart DIN ISO 857

2. DIN-DVS-Taschenbuch 191

(DIN 1910, DIN 1912, DIN 8528)

3. ISO 4063 ve DIN EN 24 063

TEMEL TERiMlER

ERiTME KAYNAGI: ti""'ti/:"1!_ p)",·z ),)~4'" ervr]/71' ,)":,;;':r.-p.

Birle~eeek yOzeylerin, dl*i bir kuvvet kullamlmadan, genellikle eritilmilil dolgu malzemesi V~'r ').,,),

llavesi ile (her zaman gerekmeyebilir) beraber eritllersk kaynaklanrnasi i!?lemidir. 1.., (,-.;f • J

SASINe KAYNAGI;

Birle§eeek her iki yuzey Ozerine yeterli kuvvet uygulanarak az veya cok plastik deformasyon olusturup kaynaklanmast islernidir. Genellikle, dolgu malzernesi kullamlmaz. Genellikle, bfrlesrne yuzeyleri baglantlYI sa~lamak veya kolayla:;;tlrm~k amaciyla ISltJlJr (her zaman gerekmez).

BiRLE~TiRME KAYNAGI:

lkl veya dana 90ki~ parcasi arasmda sokulemeyen bir baglantl olusturma i§lemidir (kaplama kaynagmdan ayrrt etmek ic,;:in kullarulan bir terimdir).

KAPLAMA KAYNAGI:

Metal yuzeyine kaynaklama yoluyla farkh bir tabakarun kaplamas: i~lemidir. Ornegin ana malzemeye kiyaale korozyona , asmmaya veya ISlya daha diren<;1i bir tabakanm kaplanmasr,

KAYNAKTA KULlANILAN QAlISMATEKNIKlERllLE iLGili TERIMlER

TEK KATMAN HALINDE KAYNAK:

Kaynak diki§i veya kaplamarun tek katman hallnde gen;ekle§tirildigi illlemdir. Tek veya yan yana birden fazla pasodan olusabilir.

COK KATMANU KAYNAK:

Kaynak dikifli veya kaplarnanm birden fazla katman halinde gerc,;:ekle,tirildigi lslemdlr. Adlandlrma katmanlann say's, ile de amlabilir. (6rnegin; 0<; katmanll kaynak)

TEK TARAFTAN KAYNAK:

Kaynak diki:;;inin i:;; parcasmm sadeee bir tarafmdan kaynaklandl~.li§lemdir.

jelt,

CIFT TARAFTAN KAVNAK: ri1:

Kaynak diki§inin i9 parcasmm her ikl taraftndan kaynaklandlgl islerndlr. f!;f-~ - ,~ i"")/~

/ fl I D", 11 J I ~ '" d I i o r«. -?~/?~l75':;" J/~/"

PUNTAlAMA' (/f-r,oY $O>rU I r' '" 7,(-...... tl?:;1""'- Z{j'll'''_ JI-'r>.e--', I$II'V .... ' l I.'. I / _

• .. . u...... 4:nc, L)' ... ~j I ~fPj./" .. ~

I§ parealan veya yapi elemaru gruplannm blrblrlennegore ongorulen konurnlanrun kaynak

noktalan veyakrsa kaynak diki§leri yardrrruyla sabiUenmesi i:;;lemidir.

KAYNAKTA KUllANIJ...AN TEKNOlOJiK FizlKSEL BOVOKlOKLERE AiT T~RIMlER KAYNAK i~lEMi:

Malzemelerin kaynakla blrlestlrlhne i§lemidir. Ornegin, ark kaynagmdaki kaynak i:;;lemi, ark yandlgl surece devam eder,

• '01

© 2003 Gesellschaft fOr SchweiBtechnik International mbH

Kaynak Yontemleri ve Donarurnlan

ODTU Kaynak TeknoJojlsl Merkezinln yazll,linl olmadan bu noUarm-horhangi bir yOntemle ~ogaltllmasl ve dag,tiimasl yassknr.

Kaynak Teknigine ~Jpel 8akl~ 1m

1.01 m1&2 Sayfa 6

t'

,:" 0 \(11

~. c ' ~e) ~ ...

*,') fl,r \' ~ V )..,r

Q.~'\,';) J'" (e

KAVNAK ~O$~lLA~I: " /~J( , b~

Kaynakll blrlestlrmenm yapllmasl esnasmda karsrlasrlan kosullardtr, Bunlar arasrna cevre kosullan (6rnegin hava sartlan), Fiziksel etkiler (gUrOlto, lSI, dar alan) ve de i§ parcasma bagll sartlar (6rnegin ana malzeme kaynak pozisyonu) dahlldir.

KAVNAK PARAMETRElERI:

Belirli blr kaynak prosesi lle teknik anlamda bir kaynakll blrlestirmenln yaprlabilrnesiIcln gerekli verilerdir. Bunlar arasmda dolgu malzernesl, mekanik ve elektriksel ayarlama degerlerl, on isitma, bekletme ve pasolar arasi stcakhklar, diki§ srralamast gibi paramstreler dahildir.

ERiTME HIZI:

Dolgu malzemeslnln erime tuzidrr, birim zamanda srlyen dolgu malzernesi uzunluquseklinde ifade edilir.

KAVNAK HIZI:

Kaynak ifiilemi esnasmda kaynak yonunde gerc,;:ekle~en ilerleme htztdtr.

KA VNAK SORESi:

Bir kaynak dlklslnin tamemlanmasi ic,;:in gereken snrsdlr, Bu sOreye en hazirhk ve sonradan yapilan i~lemler dahll degildir. Kaynak suresl, kaynak ana veya yan sOreleri olarak ikiye aynhr.

ERiTME GOcO:

Kaynak ana surest dahilinde eritilen dolgu malzemesikOtiesidir.

KAVNAK YARDIMCI MAlZEMELERi:

Gaz, toz veya pasta gibikaynak lslernlnln gerc,;:ekle§tirilmesi veya kolayla§tlnlmasl iQin kaynak esnasmdakullarulan butun malzemelerdir. Fakat bu rnalzemeler, kaynak diki~inin ana bile~eni olarnazlar.

MEKANiZE KA VNAK VQNTEMlERINE Air rERiMlER

t

Kisaltma

m

Elle kavnakimanuel kavnak)

Yan mekanikkaynak

v

Tammekanik kaynl3k

a

Otomatik kaynak

© 2003 Gesellschafl fOr Schweif1technik International mbH

Kaynak Yontemleri ve Donarnmlan

ODTU Kaynak TeknoloJlsl Merke~lnhiy,!~," Iznl olmadaiibu nollann herhangl blr yllntemle ~oOaltlimas, ve da§,f,Imas, ya"~ktlr"

Kaynak Teknigine Genel Bakl§ 1111

1.01 ~1&2 Sayfa 7

1.3 Kaynak Proseslerinin Slniflandlnlmasl

Gaz ,. Elektrik akmn .. Ark ,.

1~1n

Hareket

Ana malzemenln clnslne g6re

Metaller Plastikler Kornpozit

malzemeler

Kaynak i,~eml amacmag6re

KilYnlki~le~.i i,ley kline

hnalattUrUne g6re

• Sirh;j§tirme

kaynagl

'" Kaplama

kaynaglEritme kaynagl •

Basmc ..

kaynagl •

...

Elle kaynak (m)

Yan mekanik kaynak (t) Tam mekanik kaynak (v) Otomatik kaynak (a)

Enerji ta§IYlclSI elnslne g6re,. SIVI

} 1.4 Genel Sakl§: Metal Kaynak Prosesterl

Sir kaynakh birlestirmede yogunlukla, ~ Dayan!; ve tokluk,

~ Yuksek ve cok dO~Ok srcakhklara kar~1 direny gosterme kabiliyeti, - Korozyon ve 8§lnmaya kars: direny,

- Gaz, buhar, basmc veya vakuma karl} I sizdrrmazhk,

gibi yok ozel sartlar aranmaktadtr.

yok sayrdaana rnalzeme (yelik, demir dl§1 metaller) ve bunlardan Oretilen kalmllgl - 0.001mmile 1000 rnm arasmda degi§en yan mamuUer (levha/boru/profil) ve ye§itli enerji saqlayrctlar, cihaz teknolojileri, kaynak dolgu malzemeleri (eubuk elektrotlar, tel elektrotlar, koruyucu gazlar vs.) goz onune allndlQlnda gOnOmOzde pratik anlamda 50'den tazla farkh kaynak prosesi uygulanmaktadlr.

Buna ilave olarak, ye§itli blctmlerdekt dolgu malzemeleri, yardtmc: rnalzerneler, cihaz dOzenekleri ve farkll lmalat ko§ullanndan dogan teknolojik sartlar goz orulne almdlgmda

100'On Ozerinde varyasyon ortaya cikrnaktadn. ..

A/ilaglda, /ilu kaynak y6ntemleri hakkmda krsa bilgiler verilmektedir:

- Gaz eritme kaynagl

~ Elle ark kaynagl

- Koruyucu gaz kaynagl yonternlerl, MIG/MAG ve TIG

- Tozaln kaynagl

- Direm; nokta kaynagl

- Elektron Il1ml kaynagl

- Laser I~ml kaynagl

)

© 2003 Gesellschatt fOr SchweiBtechnik International mbH

Kaynak Yontemleri ve Donarurnlan

ooro Kaynak Teknolojisl Merkezinln yazth 11nl olmadan bu notlann herhangl bir y~ntemle 9011altllfli;)SI ve da(jltllmaSI i as aknr,

Kaynak Teknigine Genel Bakl~ 1m . \"ti

----- .. -.' .----'\l'r- . pi.

B " ~1)(} . ,/

,/' It

l..?

1.4.1 Asetrlen-Oksljen Alevlyle Gaz Kaynagl (G (,.,1 ()

CD Oksijen tupu ve basin" di.i~UrUcU CD Asetllen tupu vebasme dusurucu

CD Geri tepme guvenligi

(1) Oksljen hortumu

® Asetilen hortumu

® Kaynak torcu

CD Kaynak ij!ubugu

® Kaynak mernesi

® I~ parcasi

@ Kaynak alevi

Sola dogru kaynak

3 mm'den daha lnce celik parcalar

a::

Saga dogru kaynak

3 mm'den daha kahn parcalar .-....

~ekil4: Gaz kaynagl

1.01 -1&2 Sayfa II

Asetilen ve oksijen, cellk tOplerden veya sebeke hattmdan almarak basme dUliurucu Ozerinden hortumlar vasitasryla kaynak Of Ie cine iletilir. Gaz kansimmm yanrnast He olusan kaynak alevi ile ana rnalzerne ve kaynak teli beraber erlr,

Kaynak tellerl: EN 12536

Uygulama alaru: Bashca, alasrrnstz ve du§uk ala§lmh cehklerden (ayru zamanda dokrne demirler) imal edilmi§ borular ve plakalann blrlestirilrnesi i<;:in kullarulmaktadrr.

Levha kalmltgl: (yaklasrk 0,8 111m den ltibaren) 6 mm'ye kadar. lsrtrna tesisatlan, boru hatlan, tasit lmalatr, tarnlr kaynaklannda blrlestlrme amacli, yukandan a9ag1ya hari9 bOton pozisyonlarda uygulanabilir,

Malzemeler: Alasirnsiz ve du§uk alasimh celikler, demir dl§1 metalfer, d6kme demirler.

-~----~-----~--------~~----=-----~~~., ..

© 2003 Gesellschaft fOr SchweiBtechniklnlernational mbH

Kaynak Y6ntemleri ve Donarumtan

OOTI) Kaynak Teknolojlsl MerkeZlnin YOll1i izni olmadan bu ,,,'liann h~rh"ngi bir y/lnt(lrnle ~ogallllmesl va da!'jllllmasl yasakur.

1 .01 ~1&2 Sayfa 9

Kaynak Teknigine Genel Bakrs 1111

1.4.2 Elle Ark Kaynagl (E; 111)

)

CD ~ebtlke bagiantisl ® Kaynak aklmlilreteci

CD Kaynak aklml kablosu o ~asi kablosu

CD Elektrot pensesl

® yubuk elektrot

o Iv par9asl ~asi bagiantisl ® l~p!lr~a51

®Ark

@ Elektrot geklrdegi @ Elektrot MUsU @ Damla ge9i91 @ Koruyucu gaz

MUsU @8lvlcUruf @ Kat! cilruf

@) 81V1 kaynak metsli @ Kab kaynak metali

~ekil 5: Elle ark kaynagl

OrtOIO blr erlyen elektrot (6) ile i§ parcasr (8)arasmda ark yanmaktadrr, Ark va SIVI kaynak metali (16) hava giri§ine kars: elektrot ortunun olu§turdugu koruyucu gaz va cOruf lle

koru nmaktad If.

Akrm uretselerl: Dogru ve alternatif akrm, dO§ey karakteristik.

Cubuk elektrotlar: EN 499 a gore (ala§lmslz gelikler ve ince taneli yapi gelikleri i9in) "'-

OrtUnUn gorevleri:

- Ark araliqmdaki iletkenligi iyllestirmek "

- Curuf olusturmak (kaynakagz], kaynak diki§ini ortrnek)

- Koruyucu bir gaz olusturmak

- Deoksidasyon ve kismen aiasrmlandirma etkisi

Uygulama ataru:

SUtOn kaynak pozisyonlannda basit blr cihaz teknigi ve dolgu rnalzemeleri kullarularak 90k yonlO uygulanabilir. CelikkonstrOksOyon, rnaklne ve aparat irnalatr, tasrt lrnalan, tamir amacl: ve ayru zamanda 891k alanlarda (§antiye sartlan) ger«eklel}tirilen montaj i§lerinde yaygm olarak kultarutmaktadrr.

_~~~ ~_~ ~.......o;.-,.

Kaynak YMternleri va Donantmtan

© 2003 Gesellschaft fOr Schweif1technik International mbH

0010 Ktlynak Teknolojisi Merkezinin yazll! izni olmadan bu not/ann herhangl bir yOntemle 90galtilmasl ve aalilillrYI1llliyasakll(. ---

Kaynak Tekniglne Genel Baks§ 1111

1.01 ~1&2 Sayfa 10

1.4.3 Tungsten~inert gaz kaynagl (TIG;141)

Tungsten Inert Gaz Kaynagl (TIG)

CD ~ebeke ba~lanbsl ® Kaynak aklm uretecl

® Kaynak akrm kablosu (elektrot) 8) ~asl ksblosu

® I~ par~asl ~asi bagianlisl

® Koruyucu gaz tupo ve debi lllferli

basln~ dU~UrocU

CD Koruyucu gaz hortumu ® Kaynak torcu

® KaynaktelJ

@ l~par9asl

@ Tungsten elektrot

@ Aklm ih~ten slkl~linna bilez@ @ Ark

@ Slvlkaynak metal! @ Katl kaynak metal! @ Koruyucu gaz MUGU

~~.

45' ~&} rE

YUksek ark Kayniik agil KaYllaklanml~

~arpilmasl gekll diki~

~ekil 6: Tungsten-Inert gazkaynag.1

Ark (13),koruyucu asal bir gaz ortOsO (16) altrmdaerlrneyen bir tungsten elektrot (11) ve il;l parcasi (10) arasmda yanmaktad«. Kaynak teli (9) akim uyqulanrnaksizm eritillr. Kaynak tell manuel veya mekanik olarak si.lrOlebilir

Aklm uretecl: Dusey karakteristikli dogru ~ alternatif akrrn. TIG kaynagl makinesinde yOksek frekansh tutusturma ve ek ayar fonksiyonlan bulunmaktadrr.

Tungsten elektrot: DIN EN 26848'egore

Koruyucu gazlar: Argon, Helyum, Hidrojen ve formasyon gazl (EN 439)

Kaynak tellerl: Alastmsrz Gelik va ince tanef yap' gelikleri ic;ln elektrotlar: EN 1668

Uygulamaalam: Hernan hemen tom metaller, kaltnl19t 0.2 mm - 6 mm arasi man i~ parcalan, tOm pozisyonlarda kaynaklanabilir;esas itibanyla boru hattr, kazan, kap, reaktor, makine, havacihk ve uzay sanayil ve de kaplarna konulu imalatlardaki yuksek kalite gerektiren kaynak diki§leriiGin kullanilir.

© 2003 Gesellschaft fOr Schwelfstechnlk International mbH

Kaynak YMtemleri va Donarurnlan

OOTU Kaynak fekt1()iojisi Merkezinin yazllllznl almadan bu nonann herhangi bir yOntemle ~ogaltJlmaal Y$ dagltilmasl yasakhr.