You are on page 1of 2

FEDERACIÓ CATALANA DE KORFBAL

Àrea Resolucio 1/09-10 Data Octubre 09 Adreçat a Clubs

A Terrassa, a 19 d’octubre 2009.

Com a òrgan unipersonal i Jutgessa única de Competició i Disciplina Esportiva acorda que,

Vistos els següents fets imputats:


LLIGA NACIONAL 1a DIVISIÓ. 27-09-09. Polisportiu Vacarisses. Partit: Vacarisses – Sant Llorenç.
Àrbitre: Sergi Gabriel.

Anotacions a l’acta: “Les samarretes d'ambdós equips son de colors molt semblants i l'equip local
ho fa constar en acta. En el minut 40 de partit el JUG. Oscar Hernandez, num. 11 local, rep una
targeta groga per dirigir-se a l'àrbitre "yo si que te voy a meter la mano en la cara" després que
aquest li xiulés un free pass. cobrat 30€ CK Vacarisses.”

Atenent al següents fonaments jurídics:


Article 143.-
Seran faltes lleus, sancionables amb la suspensió de 1 a 3 partits:
a) Insultar, amenaçar, coaccionar o realitzar actes vexatoris fets envers a qualsevol jugador,
entrenador, delegat o espectador.
b) Intent d’agressió a qualsevol de les persones nomenades en el paràgraf anterior d’aquest article.
c) Ofendre a qualsevol component de l’equip arbitral, directiu o dirigent esportiu.
d) Utilitzar, durant el joc, mitjans o procediments violents o perillosos, fent mal a qualsevol altre
jugador.
e) Ser reincident en un mateix partit, d’una o varies de les faltes tipificades en l’article 144
d’aquest Reglament.

Article 144.-
Seran també faltes lleus, sancionades amb amonestació o suspensió per 2 partits:
a) Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les instruccions de l’equip arbitral
o desobeir les ordres.
b) Protestar de forma insistent o reiterativa les decisions arbitrals.
c) Formular observacions de manera desconsiderada a qualsevol component de l’equip arbitral.
d) Cometre actes de desconsideració, menyspreu o de qualsevol forma a la autoritat o dignitat de
qualsevol component de l’equip arbitral, dirigent o directiu esportiu, efectuant expressions o
gestos incorrectes o antisportius, sense importar si van dirigits a algú o no.
e) Cometre actes de desconsideració o ofendre a qualsevol jugador, entrenador, delegat o
espectador
f) Utilitzar, durant el joc, mitjans o procediments perillosos o be violents, atemptatoris contra la
integritat d’un altre jugador.
g) Provocar la interrupció anormal d’un partit, ja sigui per accions pròpies o alienes, motivades per
ell.
h) Llançar de forma incorrecta la pilota o be retenir-lo indegudament, quan s’hagi de posar en joc.
i) Provocar o be incitar al públic contra la correcta marxa d’un partit
j) Expressar-se d’una forma atemptatoria al bon nom del públic, o be ofendre a algun espectador
amb paraules o gestos, sempre que això no constitueixi una falta mes greu.
k) Qualsevol altre acte de mala conducta que no constitueixi una falta mes greu.
l) La acumulació de les faltes tipificades en aquest article i comeses en diferents partits, sempre
que no s’incompleixi allò previst en el paràgraf e) de l’article 143 del present Reglament.

Federació Catalana de Korfbal


C/ Francesc Català Roca nº 6 local – Terrassa - www.korfbal.cat

-1-
FEDERACIÓ CATALANA DE KORFBAL

RESOLC,
Interpretar com una amenaça verbal l’expressió dirigida a l’àrbitre per part del jugador Oscar
Hernández i considerar aquesta com a falta lleu segons tipifiquen els punts c) de l’article 143 i els
punts c) i d) de l’article 144.
Aplicar la sanció que preveu l'article 143 i 144 del Reglament Esportiu i Disciplinari, per el jugador
del CK Vacarisses, Oscar Hernández amb la suspensió d’1 partit i amb una multa de 40 euros,
entenent la falta disciplinària com a lleu i degut a que el jugador esmentat no presenta antecedents
al respecte.

Nota 1: Us informem que s’haurà d’efectuar un ingrés de 40 € sota el concepte: “Resolució 1/09-
10” al C/C de la FCK : 2074-0013-68-3141501584 CAIXA TERRASSA, en el termini que estableix el
reglament.

Nota 2: Us recordem que segons es va aprovar a la passada assemblea general 2009 de la Federació
Catalana de Korfbal, les sancions tipificades per “partits” hauran de ser considerades per
“jornades” de competició, i per tant qualsevol sanció esmentada com a partit afecta a la persona
sancionada en l’exercici de les seves funcions com a jugador, entrenador i/o directiu durant els
partits que transcorren en una jornada. Segons aquesta regla s’estableix l’equivalència: “1 partit =
1 partit/Jornada” per cadascuna de les funcions esmentades exercides.

Marta Cutillas.
Jutgessa Única de Competició.
Federació Catalana de Korfbal.

Federació Catalana de Korfbal


C/ Francesc Català Roca nº 6 local – Terrassa - www.korfbal.cat

-2-