You are on page 1of 3

FEDERACIÓ CATALANA DE KORFBAL

Àrea Resolucio 2/09-10 Data Octubre 09 Adreçat a Clubs

A Terrassa, a 19 d’octubre 2009.

Com a òrgan unipersonal i Jutgessa única de Competició i Disciplina Esportiva acorda que,

Vistos els següents fets imputats:


LLIGA NACIONAL 2a DIVISIÓ. 17-10-09. Pavelló Sant Llorenç. Partit: Assessoria Vallparadís B –
Multiópticas Isis Montcada B. Àrbitre: Aitor Huguet.

Anotacions a l’acta: “cobrat drets d'arbitratge 20€ vallparadis . Targeta groga al jugador dorsal
número 10 del Montcada B per xutar una pilota a un jugador de l'equip contrari”.

En relació als fets, es va sol—licitar un informe addicional als observadors del Comitè Àrbitres
presents al partit per a complementar l’escrit arbitral (veure Annex: “Informe Arbitral Vallpa B –
Montcada B.09-10.rev”).

Atenent al següents fonaments jurídics:


Article 143.-
Seran faltes lleus, sancionables amb la suspensió de 1 a 3 partits:
a) Insultar, amenaçar, coaccionar o realitzar actes vexatoris fets envers a qualsevol jugador,
entrenador, delegat o espectador.
b) Intent d’agressió a qualsevol de les persones nomenades en el paràgraf anterior d’aquest article.
c) Ofendre a qualsevol component de l’equip arbitral, directiu o dirigent esportiu.
d) Utilitzar, durant el joc, mitjans o procediments violents o perillosos, fent mal a qualsevol altre
jugador.
e) Ser reincident en un mateix partit, d’una o varies de les faltes tipificades en l’article 144
d’aquest Reglament.

Article 144.-
Seran també faltes lleus, sancionades amb amonestació o suspensió per 2 partits:
a) Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les instruccions de l’equip arbitral
o desobeir les ordres.
b) Protestar de forma insistent o reiterativa les decisions arbitrals.
c) Formular observacions de manera desconsiderada a qualsevol component de l’equip arbitral.
d) Cometre actes de desconsideració, menyspreu o de qualsevol forma a la autoritat o dignitat de
qualsevol component de l’equip arbitral, dirigent o directiu esportiu, efectuant expressions o
gestos incorrectes o antisportius, sense importar si van dirigits a algú o no.
e) Cometre actes de desconsideració o ofendre a qualsevol jugador, entrenador, delegat o
espectador
f) Utilitzar, durant el joc, mitjans o procediments perillosos o be violents, atemptatoris contra la
integritat d’un altre jugador.
g) Provocar la interrupció anormal d’un partit, ja sigui per accions pròpies o alienes, motivades per
ell.
h) Llançar de forma incorrecta la pilota o be retenir-lo indegudament, quan s’hagi de posar en joc.
i) Provocar o be incitar al públic contra la correcta marxa d’un partit
j) Expressar-se d’una forma atemptatoria al bon nom del públic, o be ofendre a algun espectador
amb paraules o gestos, sempre que això no constitueixi una falta mes greu.
k) Qualsevol altre acte de mala conducta que no constitueixi una falta mes greu.
l) La acumulació de les faltes tipificades en aquest article i comeses en diferents partits, sempre
que no s’incompleixi allò previst en el paràgraf e) de l’article 143 del present Reglament.

Federació Catalana de Korfbal


C/ Francesc Català Roca nº 6 local – Terrassa - www.korfbal.cat

-1-
FEDERACIÓ CATALANA DE KORFBAL

RESOLC,
Interpretar els fets ocorreguts de la següent manera:
- Amonestar i sancionar amb 25 €, el jugador Sr. Sergi Romero (Assessoria Vallparadís B ) per la
reacció descrita a l’annex en la situació 1 considerant la seva actitud crispada, dirigint-se a
l’àrbitre amb crits i gestos inapropiats segons especifica el reglament en l’àrticle 144 punts b),c)
i d). Entenent la falta disciplinària com a lleu i degut a que el jugador esmentat no presenta
antecedents al respecte.

- Amonestar i sancionar amb 25 € , el jugador Sr. Ramon Ortigosa (Assessoria Vallparadís B), per la
reacció descrita a l’annex en la situació 3, considerant la seva actitud provocadora al respondre
al jugador de l’equip rival amb gestos desconsiderats i provocadors i augmentant la tensió del
partit; segons especifica reglament en l’article 144 punts d), e). Entenent la falta disciplinària
com a lleu i degut a que el jugador esmentat no presenta antecedents al respecte.

- Sancionar l’entrenador Sr. Jose Luis Jurado (Assessoria Vallparadís B) per la reacció descrita a
l’annex en la situació 2, considerant la seva actitud com falta lleu vers l’àrbitre en l’acció de
dirigir-se a ell “entrant al terreny de joc , sense permís de l’àrbitre i sense cap intenció de
donar ordres als jugadors del seu equip (...)”. Considerant que l’actitud crispada de
l’entrenador creuant el camp i “amb crits i gestos recriminant a l’àrbitre les seves decisions”
no es exemplar i modèlica vers els seus jugadors, fet que entenem forma part essencial del
desenvolupament de la tasca d’entrenador. Es considera a més un agreujant el fet de que això
ocorregués en dues situacions diferents del partit, doncs l’entrenador Jose Luis Jurado,
abandona la banqueta per a participar primer en una protesta amb “actitud crispada vers
l’àrbitre” i després per a participar en una discussió on s’encara a diferents jugadors de l’equip
contrari, essent aquesta actitud un mal exemple per als seus jugador i possible detonant de les
respostes dels mateixos en els moments de discussió amb “empentes, amenaces i insults”
descrits en la situació 3. Considero per tant infringits l’article 143 en el punt e) , i l’article 144
en els punts b),c), d) i g) i es decideix sancionar amb 40 € i 1 partit de sanció, l’entrenador
Jose Luis Jurado (Assessoria Vallparadís B).
Entenent la falta disciplinària com a lleu i degut a que el jugador esmentat no presenta
antecedents al respecte.

- Sancionar el jugador Sr.Pedro López (Multiopticas Montcada B) per la reacció descrita en l’annex
en la situació 3, considerant la seva actitud com a falta lleu vers el públic local al “realitzar un
gest amb el dit i actitud provocadora”. Es considera a més que existeix l’agreujant de l’acció
posterior en que el jugador esmentat colpeja la pilota amb el peu en direcció al jugador de
l’equip contrari Sr.Ramon Ortigosa, fet detonant que provoca les diferents reaccions dels
jugadors de l’equip contrari i posterior moments de discussió amb “empentes, amenaces i
insults” descrits en la situació 3. Considero per tant infringits l’article 143 en el punt b),e) , i
l’article 144 en els punts g), h) i i) i es decideix sancionar amb 60 € i 1 partits de sanció, el
jugador Sr.Pedro López (Multiopticas Montcada B).
Entenent la falta disciplinària com a lleu i degut a que el jugador esmentat no presenta
antecedents al respecte.

Federació Catalana de Korfbal


C/ Francesc Català Roca nº 6 local – Terrassa - www.korfbal.cat

-2-
FEDERACIÓ CATALANA DE KORFBAL

Nota 1: Us informem que s’haurà d’efectuar un ingrés esmentat sota el concepte: “Resolució 2/09-
10” al C/C de la FCK : 2074-0013-68-3141501584 CAIXA TERRASSA, en el termini que estableix el
reglament.

Nota 2: Us recordem que segons es va aprovar a la passada assemblea general 2009 de la Federació
Catalana de Korfbal, les sancions tipificades per “partits” hauran de ser considerades per
“jornades” de competició, i per tant qualsevol sanció esmentada com a partit afecta a la persona
sancionada en l’exercici de les seves funcions com a jugador, entrenador i/o directiu durant els
partits que transcorren en una jornada. Segons aquesta regla s’estableix l’equivalència: “1 partit =
1 partit/Jornada” per cadascuna de les funcions esmentades exercides.

Marta Cutillas.
Jutgessa Única de Competició.
Federació Catalana de Korfbal.

Federació Catalana de Korfbal


C/ Francesc Català Roca nº 6 local – Terrassa - www.korfbal.cat

-3-