You are on page 1of 5

http://ebook.here.

vn – Download Tài liệu – ðề thi miễn phí


ðề 002 ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG
(ðề thi có 05 trang) Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề)

PHẦN CHUNG: (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)


1. Trong các kiểu mạng tinh thể kim loại, kiểu mạng có cấu trúc kém ñặc khít nhất là :
A. lập phương tâm diện.
B. lập phương tâm khối.
C. lục phương (lăng trụ lục giác ñều).
D. lập phương tâm diện và lập phương tâm khối.
2. Dãy so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới ñây là KHÔNG ñúng ?
A. Khả năng dẫn ñiện và nhiệt của Ag > Cu > Au > Al > Fe
B. Tỉ khối của Li < Fe < Os.
C. Nhiệt ñộ nóng chảy của Hg < Al < W
D. Tính cứng của Cs > Fe > Cr
3. Lần lượt cho từng kim loại Mg, Ag, Fe và Cu (có số mol bằng nhau), tác dụng với lượng dư dung
dịch H2SO4 ñặc nóng. Khi phản ứng hoàn toàn thì thể tích SO2 thoát ra ít nhất (trong cùng ñiều kiện)
là từ kim loại :
A. Mg B. Fe C. Cu D. Ag
4. Phát biểu nào dưới ñây không hoàn toàn ñúng ?
A. Các kim loại kiềm gồm H, Li, Na, K, Rb, Cs và Fr.
B. Kim thoại kiềm thuộc PNC nhóm I (nhóm IA) trong bảng tuần hoàn.
C. Các kim loại kiềm ñều có cấu hình electron hóa trị là ns1.
D. Trong hợp chất, kim loại kiềm có mức oxi hóa +1.
5. ðiện phân nóng chảy muối clorua kim loại kiềm, thu ñược 0,896 L khí (ñktc) và 3,12 g kim loại.
Công thức muối là :
A. LiCl. B. NaCl. C. KCl. D. RbCl.
6. Mô tả ứng dụng của Mg nào dưới ñây KHÔNG ñúng ?
A. Dùng chế tạo dây dẫn ñiện.
B. Dùng ñể tạo chất chiếu sáng.
C. Dùng trong các quá trình tổng hợp hữu cơ.
D. Dùng ñể chế tạo hợp kim nhẹ, cần cho công nghiệp sản xuất máy bay, tên lửa, ôtô.
7. Cho các phản ứng mô tả các phương pháp khác nhau ñể làm mềm nước cứng (dùng M2+ thay cho
Ca2+ và Mg2+) :
(1) M2+ + 2 HCO3− t
→ MCO3 + H2O + CO2 (2) M2+ + HCO3− + OH– 
→ MCO3 +
H2O
(3) M2+ + CO32− 
→ MCO3 (4) 3M2+ + 2 PO34− 
→ M3(PO4)2
Phương pháp nào có thể áp dụng với nước có ñộ cứng tạm thời ?
A. (1) B. (2) C. (1) và (2) D. (1), (2), (3) và (4)
8. Dung dịch của chất nào dưới ñây làm quỳ tím ñổi màu xanh ?
A. kali sunfat B. phèn chua KAl(SO4)2.12H2O
C. natri aluminat D. nhôm clorua
9. Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu ñược 672 mL (ñktc) khí N2 (không
có sản phẩm khử nào khác). Giá trị m bằng :
A. 0,27 gam B. 0,81 gam C. 1,35 gam D. 2,70 gam
10. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian quan sát thấy :
A. thanh Fe có màu trắng hơi xám và dung dịch nhạt màu xanh.
B. thanh Fe có màu ñỏ và dung dịch nhạt màu xanh.
1
http://ebook.here.vn – Download Tài liệu – ðề thi miễn phí
C. thanh Fe có màu trắng hơi xám và dung dịch có màu xanh.
D. thanh Fe có màu ñỏ và dung dịch có màu xanh.
11. Nhận xét về tính chất hóa học của các hợp chất Fe (III) nào dưới ñây là ñúng (chỉ xét tính chất của
nguyên tố Fe) ?
Hợp chất Tính axit - bazơ Tính oxi hóa - khử
A. Fe2O3 Axit Chỉ có tính oxi hóa
B. Fe(OH)3 Bazơ Chỉ có tính khử
C. FeCl3 Trung tính Vừa oxi hóa vừa khử
D. Fe2(SO4)3 Axit Chỉ có tính oxi hóa
12. Từ muối ăn KHÔNG thể trực tiếp ñiều chế chất, hoặc hỗn hợp chất nào dưới ñây ?
A. NaClO B. H2, Cl2 và NaOH C. Na và Cl2 D. Na2O2
13. Dưới ñây là một số cách ñược ñề nghị ñể pha loãng H2SO4 ñặc :

Cách pha loãng nào ñảm bảo an toàn thí nghiệm ?


A. Cách 1 B. Cách 2 C. Cách 3 D. Cách 1 và 2
14. Dẫn 6,72 L (ñktc) hỗn hợp A gồm hai anken là ñồng ñẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối
lượng bình tăng thêm 15,4 g. Công thức của hai anken là :
A. C2H4 và C3H6 B. C3H6 và C4H8 C. C4H8 và C5H10 D. C5H10 và C6H12
15. Thổi hỗn hợp gồm 0,01 mol CH4, 0,02 mol C2H4 và 0,03 mol C2H2 lần lượt ñi qua bình (1) chứa
dung dịch AgNO3 trong NH3 dư; bình (2) chứa dung dịch Br2 dư. ðộ tăng khối lượng của các bình
lần lượt là :
(1) (2) (1) (2)
A. 0 gam 1,34 gam B. 0,78 gam 0,56 gam
C. 0,16 gam 1,34 gam D. 0,78 gam 0,16 gam
16. Tính lượng glucozơ dùng ñể tạo ra 1,82 gam socbitol với hiệu suất 80%.
A. 2,25 gam B. 1,44 gam C. 22,5 gam D. 14,4 gam
17. Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu ñược bao nhiêu lít cồn 96o ? Biết hiệu suất
quá trình lên men ñạt 80% và khối lượng riêng của rượu (ancol) etylic là 0,807 g/ml
A. ≈ 4,7 lít B. ≈ 4,5 lít C. ≈ 4,3 lít D. ≈ 4,1 lít
18. Loại polime nào dưới ñây không có nguồn gốc là xenlulozơ ?
A. Tơ visco B. Tơ ñồng – amoniac C. Xenlulozơ triaxetat D. Tơ lapsan
19. Các giải thích quan hệ cấu trúc - tính chất nào sau KHÔNG hợp lí ?
A. Do có cặp electron tự do trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ.
B. Do nhóm –NH2 ñẩy electron nên anilin dễ tham gia phản ứng thế vào nhân thơm hơn và ưu tiên
vị trí o-, p-.
C. Tính bazơ của amin càng mạnh khi mật ñộ electron trên nguyên tử N càng lớn.
D. Với amin RNH2, gốc R– hút electron làm tăng ñộ mạnh tính bazơ và ngược lại.
20. Cho 0,1 mol A (α-amino axit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15 gam muối. A là :
A. glixin. B. alanin. C. phenylalanin. D. valin.
21. Ứng dụng nào của amino axit dưới ñây ñược phát biểu KHÔNG ñúng ?
A. Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở kiến tạo protein của cơ thể sống.
B. Muối ñinatri glutamat là gia vị thức ăn (gọi là bột ngọt hay mì chính).
C. Axit glutamic là thuốc bổ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan.
D. Các amino axit (nhóm amin ở vị trí số 6, 7, ...) là nguyên liệu sản xuất tơ nilon.
2
http://ebook.here.vn – Download Tài liệu – ðề thi miễn phí
22. Polime nào dưới ñây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit ?
A. amilozơ B. glicogen C. cao su lưu hóa D. xenlulozơ
23. Hợp chất nào dưới ñây KHÔNG thể tham gia phản ứng trùng hợp ?
A. Axit ω-amino enantoic B. Caprolactam
C. Metyl metacrylat D. Butañien-1,3 (Buta-1,3-ñien)
24. Trường hợp nào dưới ñây có sự phù hợp giữa cấu tạo của ancol và tên gọi thông thường ?
CTCT của ancol tên gọi CTCT của ancol tên gọi
A. CH3CH2CH2CH2OH ancol t-butylic B. CH3 CH2 CH CH3 ancol s-butylic
OH

C. CH3 CH CH2OH ancol n-butylic D. OH ancol i-butylic


CH3 CH3 C CH3
CH3
25. Có các rượu (ancol) CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH(OH)CH3 và (CH3)3COH. Chất tham gia phản ứng
este hóa với HCl dễ dàng nhất là :
A. CH3OH B. CH3CH2OH C. CH3CH(OH)CH3 D. (CH3)3COH
26. Hiện tượng của thí nghiệm nào dưới ñây ñược mô tả KHÔNG ñúng ?
A. Cho Br2 vào dung dịch phenol xuất hiện kết tủa màu trắng.
B. Cho quỳ tím vào dung dịch phenol, quỳ chuyển qua màu ñỏ.
C. Cho phenol vào dung dịch NaOH lúc ñầu phân lớp, sau tạo dung dịch ñồng nhất.
D. Thổi khí CO2 qua dung dịch natri phenolat xuất hiện vẩn ñục màu trắng.
27. Công thức nào dưới ñây KHÔNG ñúng ?
dãy ñồng ñẳng công thức dãy ñồng ñẳng công thức
A. ankanal CnH2n+1CHO B. ankenal CnH2n-1CHO
C. ankanñial CnH2n-1(CHO)2 D. ankenñial CnH2n-
2(CHO)2

28. Cho 10 gam fomon tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thấy xuất hiện 54 gam kết tủa. Nồng ñộ phần
trăm của dung dịch này bằng :
A. 37,0%. B. 37,5%. C. 39,5%. D. 75,0%.
29. Phương trình hoá học biểu diễn phản ứng este hóa nào dưới ñây ñược viết ñúng ?
O CH3
H2SO4
A. CH3COOH + CH3CH2OH C2H5 C + H2O
O
H2SO4
O CH=CH2
B. CH3COOH + CH2=CHOH CH3 C + H2O
O
H2SO4
C. (COOH)2 + 2CH3CH2OH (COOC2H5)2 + 2H2O
H2SO4
D. 2CH3COOH + C2H4(OH)2 CH3(COOC2H4)2 + 2H2O
30. Phản ứng của cặp chất nào dưới ñây tạo sản phẩm là muối và ancol ?
t
A. CH3COOCH=CH2 (vinyl axetat) + dung dịch NaOH  →
o
B. C6H5Cl (phenyl clorua) + NaOH 360  C ,315 atm
→
t
C. CH3COOC6H5 (phenyl axetat) + dung dịch NaOH  →
t
D. HCOOCH2-CH=CH2 (anlyl fomiat) + dung dịch NaOH  →
31. Chọn các cụm từ thích hợp ñiền vào các chỗ trống trong ñịnh nghĩa :

3
http://ebook.here.vn – Download Tài liệu – ðề thi miễn phí
“Chất béo là trieste (este ba chức) của ..... (1) ..... và các ..... (2) .....”.
(1) (2) (1) (2)
A. glixerin axit béo B. etilenglicol axit béo
(glixerol) (etylen glicol)
B. glixerin axit cao no D. etilenglicol axit cao no
(glixerol) (etylen glicol)
32. Nhiệt phân cùng số mol mỗi muối nitrat dưới ñây, thì trường hợp nào sinh ra thể tích khí O2 nhỏ nhất
(trong cùng ñiều kiện) ?
A. KNO3 B. Fe(NO3)2 C. Fe(NO3)3 D. AgNO3
33. Giải pháp nào dưới ñây KHÔNG thể làm mềm nước có ñộ cứng tạm thời ?
A. ñun nóng B. thêm dung dịch NaOH
C. thêm dung dịch Na3PO4 D. thêm dung dịch HCl
34. Trong phản ứng nào dưới ñây, nước ñóng vai trò chất oxi hóa ?
t as
A. C + 2H2O 
→ CO2 + H2 B. Cl2 + H2O → 2HCl + 1/2O2
®p dd
C. H2O → H2 + 1/2O2 D. 2H2O ⇄ H3O+ + OH–
35. Hòa tan hỗn hợp gồm 16,0 gam Fe2O3 và 6,4 gam Cu bằng 300 mL dung dịch HCl 2M. Khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn, thì khối lượng chất rắn chưa bị hòa tan bằng :
A. 0,0 gam. B. 3,2 gam. C. 5,6 gam. D. 6,4 gam.
36. ðể phân biệt bốn bình mất nhãn ñựng riêng các khí CO2, SO3, SO2 và N2, một học sinh ñã dự ñịnh
dùng thuốc thử (một cách trật tự) theo bốn cách dưới ñây. Cách nào ñúng ?
A. dung dịch BaCl2, dung dịch Br2 và dung dịch Ca(OH)2.
B. dung dịch Ca(OH)2, dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch Br2.
C. quỳ tím ẩm, dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch Br2.
D. dung dịch Br2, dung dịch BaCl2 và que ñóm.
37. Thổi một hỗn hợp khí gồm CO2, CO, N2, H2O (hơi) và H2 lần lượt vào ống ñựng lượng dư CuO
nóng, bình chứa dung dịch nước vôi dư và bình chứa lượng dư dung dịch H2SO4 ñặc. Khí ra khỏi
bình chứa H2SO4 là :
A. CO. B. N2. C. H2. D. H2O.
38. ðun nóng chất hữu cơ A với axit sunfuric ñặc thì tạo ra sản phẩm, mà khi cho tác dụng với dung
dịch NaOH thì tạo khí mùi khai. Còn nếu ñốt cháy A, rồi hấp thụ sản phẩm vào dung dịch AgNO3 thì
thấy xuất hiện kết tủa trắng. Chất A này chắc chắn chứa các nguyên tố :
A. N và Cl. B. C, N và Cl. C. C, H, N và Cl. D. C, H, O, N và Cl.
39. ðốt cháy hoàn toàn 200 mL hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) với 1200 mL khí O2 (lấy dư). Sau
phản ứng thể tích khí còn 1700 mL, sau khi qua dung dịch H2SO4 ñặc còn 900 mL và sau khi qua
KOH còn 100 mL. Xác ñịnh công thức phân tử của X, biết các thể tích khí ño trong cùng ñiều kiện.
A. C4H8O2 B. C3H8O C. C3H6O2 D. C4H8O
40. Số ñồng phân cấu tạo của axit cacboxylic và este có cùng công thức C4H8O2 bằng :
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
41. Xét các phản ứng :
Ni,t
(1) CH3CHO + H2 
→ CH3CH2OH (2) CH3CHO + H2O ⇄ CH3CH(OH)2
2+
Mn ,t
(3) CH3CHO + O2  → CH3COOH (4) CH3CHO + CH3OH ⇄
CH3CH(OH)OCH3
Phản ứng mà trong ñó anñehit axetic ñóng vai trò chất oxi hóa là :
A. (1) B. (2) C. (3) D. (4)
2
Cl , Fe,1:1
2 NaOH,t, p CO
42. Cho dãy chuyển hóa : Benzen 
→ X 
→ Y  → Z
Z là hợp chất thơm có công thức :
A. C6H5OH B. C6H5CO3H C. O2CC6H4ONa D. C6H5ONa

4
http://ebook.here.vn – Download Tài liệu – ðề thi miễn phí
43. ðể phân biệt các chất anilin, phenol và benzen, KHÔNG nên dùng các thuốc thử (theo trật tự) dưới ñây
:
A. dung dịch NaOH, dung dịch Br2. B. dung dịch HCl, dung dịch Br2.
C. dung dịch NaOH, dung dịch HCl. D. dung dịch Br2, dung dịch NaCl.
44. Trong số các hợp chất FeO, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3, thì chất chỉ thể hiện một tính (hoặc tính khử,
hoặc tính oxi hóa – chỉ xét vai trò của nguyên tố sắt) trong phản ứng oxi hóa - khử là
A. FeO. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeCO3.
PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I hoặc phần II)
Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50)
45. Lượng Cl2 và NaOH tương ứng ñược sử dụng ñể oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành CrO24− là :
A. 0,015 mol và 0,04 mol B. 0,030 mol và 0,16 mol
A. 0,015 mol và 0,10 mol D. 0,030 mol và 0,14 mol

46. Hòa tan 10 gam ñồng thau (hợp kim Cu-Zn; Cu chiếm 55% khối lượng; giả thiết không có tạp chất
khác) vào dung dịch HCl dư. Thể tích khí thu ñược (ñktc) bằng :
A. 1,55 lít. B. 1,89 lít. C. 1,93 lít. D. 3,47 lít.
47. ðể khử hết lượng Au(CN)2− trong dung dịch, ñã phải dùng ñến 0,65 gam Zn. Lượng Au kim loại
sinh ra từ phản ứng này bằng :
A. 0,985 gam. B. 1,970 gam. C. 2,955 gam. D. 3,940 gam.
48. Cho E o 2 + = – 0,76V, E o 2 + = – 0,13V. Xác ñịnh suất ñiện ñộng chuẩn của pin ñiện hóa Zn-Pb
Zn / Zn Pb / Pb
A. + 0,63V B. – 0,63V C. – 0,89V D. + 0,89V
49. Thêm dung dịch Br2 lần lượt vào bốn mẫu thử chứa các dung dịch fructozơ, saccarozơ, mantozơ và
dung dịch hồ tinh bột. Mẫu thử có khả năng làm nhạt màu dung dịch Br2 là :
A. dung dịch fructozơ. B. dung dịch mantozơ. C. dung dịch saccarozơ. D. dung dịch hồ tinh
bột.
50. ðể phân biệt các dung dịch Al(NO3)3 và Zn(NO3)2, tốt nhất nên dùng thuốc thử :
A. dung dịch NaOH. B. dung dịch NH3. C. dung dịch HCl. D. dung dịch Ba(OH)2.
Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56)
51. Trộn 100 mL dung dịch FeCl2 2 M với 100 mL dung dịch NaOH 2 M. Lọc tách kết tủa và nung kết
tủa trong không khí ñến khối lượng không ñổi thu ñược chất rắn A. Khối lượng của A bằng :
A. 8 gam. B. 24 gam. C. 16 gam. D. 32 gam.
52. Cho 2,16 gam Al vào dung dịch chứa 0,4 mol HNO3 thu ñược dung dịch A và khí N2O (không có sản
phẩm khử nào khác). Thêm dung dịch chứa 0,25 mol NaOH vào dung dịch A thì lượng kết tủa thu ñược
bằng :
A. 3,90 gam. B. 4,68 gam. C. 5,46 gam. D. 6,24 gam.
53. Cho dãy ñiện hóa :
Zn 2 + Fe2 + Cu 2 + Fe3 + Ag +
Zn Fe Cu Fe2+ Ag
Phản ứng giữa cặp chất nào dưới ñây là không xảy ra ?
A. Zn và AgNO3 B. Cu và Fe(NO3)3 C. Fe(NO3)2 và AgNO3 D. Cu và Fe(NO3)2
54. Khi cho toluen tác dụng với Cl2 (as) thì thu ñược sản phẩm nào sau ñây ?
A. benzyl clorua B. o-metyltoluen C. p-metyltoluen D. m-metyltoluen
55. Xét một số nhóm thế trên vòng benzen : –CH3, –COOH, –OCH3, –NH2, – COCH3, –COOC2H5, –
NO2, –Cl, và –SO3H. Trong số này, có bao nhiêu nhóm ñịnh hướng thế vào vị trí meta ?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
56. Hệ số trùng hợp của loại polietilen có khối lượng mol phân tử 3000 g/mol bằng:
A. 100 B. 107 C. 115 D. 125