Naslov originala: THOUGHT-POWER Sri Swami Sivananda
Published by:

THE DIVINE LIFE SOCIETY P.O. SHIVANANDANAGAR Dt.Tehri-Garhwal, U. P. Himalayas,lndia
Sva prava zadrLava Indicom d.o.o., Beograd

Dovoljno je samo da proiitamo sadr1ai ovog malog velikog dela pa da shvatimo niegovu vrednost. Ovo ie kniiga koia ce uvelc buditi interesovanie i biti od mnogostrulre lcori,sti 'svimct onima lmji se bave kultivisaniem sebe, lcoji teie samo,spoznaii, razvijanju liinih moci i uspehu u iivotu. Citanie ovog dela prosvetliuie nai um, osnoiuie naiu volju

Preveo : Denic Zoran
Izdav
ad

i

: Indocom d. o.o.

Stampa: "Radunii", Beograd TiraZ: 300

biznismeni, tragaoci za Istinom i posvecenici Bogu - svi te oni na stranicama ove kniige pronaci specifiina uputstva za razvitak misaone kulture i moci, kao i za vodenie pozitivnog, dinamiinog, bogatog i radosnog iivota.
DRUSTVO ZA BOZANSK] ZIVOT

usmerava

je ka viiim

ciljevima. Studenti, lekari, advolcati,

Pwo izdanle 1992

CIP
H

I{ararortl:al1u.ja y nyftnnxaltu.lt't
lL

ap,1191 Gil6,'l ilo

Kit Cp6lr je . Et rr palt
'

::.1

-*sz sv

IIMBAHAHIA. Cnauu

Mod misli : ispravne metocle kortlolisanja i manipulisanil mislima zr clobrobii ioveka / Svami Sivanand2r : preveo Denii Zoran. - Beogracl : Indicom, 2006 (Beo-qlird : Radunii)' I l0 str'. ; 2l cm. - (Biblioteka "Om")
Prevod
cle Ia : Thought-Power / Sri Swami Sivanancla' tzd.. l()92. - Tirai 300 - O autoru: str. 168 170

- l.
i

I

rsBN 86 86243-00-2
.,t Yrrrrrrrrr:rrr h) lrrl;r

i coBLSS.SR -

ID 128295180

SADRZAJ

Misaona moi

- njene fizidke karakteristike i
moii

filozofija

7

Misaona moi - njeni zakoni i dinamika Vrednost i upotreba misaone

l7
29
35

Funkcije misaone moii Razvoj misaone moii
Raznovrsnost misli i pobeda nad njima

4l
i1 +l

Pozitivne metode za kontrolu misli

57 67 79
85

Kultura misli
Od misli do transcendiranja misli

Metafizika misaone moii Realizacija Boga pomoiu misaone snage Misaona mot zanovu civilizaciiu Sri Svami Sivananda

95
101

t07

MISAONA MOC - NJENE FIZIEKE KARAKTERISTIKE I FILOZOFIJA

Misao jebri.a od svetlosti
Dok svetlost putuje brzinom od 300 000 km/s, misli praktidno putuju van vremena. Misao je finija od etra, koji je rnedijr-rm za elektricitet. Zahvaljqfti radio-talasima moZete duti na radio-prijemniku u svom domu u Delhiju divne pesme koje se pevaju u Kalkuti. Sve poruke se primaju beZidnim putem" I va5 um je poput beZidne maiine. Svetac iz kojeg zra(e mir, ravnoteLa, harmonija i spiritualne vibracije. oda5ilje Sirom sveta misli harmonije i mira. One putuju brzinom svetlosti u svim pravcima i prodiru u umove ljudi pror.rzrokujuii u njima slidne misli harmonije i mira. Dok, s druge strane, svetovan dovek. diji je um pun ljubomore, osvete i mrZnje, Siri oko sebe neskladne misli koje prodiru u hiljade Lrmova i u njima br"rcle slidne misli mrLnje i nesklada.

Sredina kroz koju putuju misli

Ako bacimo kamen u rezervoar rli bazen sa vodom, on 6e proizvesti koncentridne talase koii ie se Siriti u svim pravcima
od mesta uznemirenja. Plamen sve6e ie na slidan nadin probuditi talase eteridkih

vibracija koji 6e se prostilati u svim privcima ocl sve6e. Na isti nadin kada misao, bilo dobra ili loBa, prode kroz um neke osobe, ona poclstide vibracrje u Manasu ili mentalnoj sferi, koje se dalje prostiru nadaleko i na5iroko u svirn pravcima.

jednog Koja je to sredina kroz koju misli rnogu da teku iz ili M'anas. o*o J, drugi? Najbolje mogirie obja5njenje ie da sluZi tako i da etar l.r*no ,rpttinca ispunja,ru ."o prostortao kao instmm ent za misli. kao ito .i" Ptuna (Zivotna energi;a) inrtro-*nt za osedanja' kao Sto je etar insttument za toplotu' zYLrK' svetlost i elektricitet. i kao Sto je vazduh instrumenl za Svako ima svoj sopstveni svet misli

Ako je hrana dista, misao takocle postaje dista' Onaj koji ima diste misli govori veoma snaZno i svojirn govorom stvara

duboku impresiir-r u umovima onih ko.ji ga sluSajr"r' On utide na liudi pomoctr svojih irstih misli. hiliade "cista misao.je ostrija ocl ostrice Zileta. Boravite uvek u distim, uzvi5enim mislima. Kultura rnisli je egzal<tna nauka'

Misli kao beZiine Poruke
Oni koji gaje misli mrZnje, ljubornore, osvete i zla su bez sumnje u"u-obpurni ljudi" Oni tzazival; nemir i zlovoljr"r medu ljudima^ Njihove misli i osecanja su kao beZidne poruke koje su kako bi ih primili oni umovi koji odgovara1u na pudtene ,, "ta., takve vibracije. Misao se krece ogromnom brzinom. Oni koji borave u uzvi5enim i uravnoteZenim mislima pomaZu svima koji su u njihovoj blizini, a isto tako i onima koji su daleko'

Vi moZete pokrenuti svet pomo6u misaone sile' Misao ima ogromnu ,r-to6. Otlu se moZe prenositi od jednog doveka do Aiugog. Mo6ne misli velikih muclraca i ri5ija joS uvek postoje u Aka5i (etru) kao AkaSiiki zaPisi. Jogiji koji imaju sposobnost vidovitosti mogu da prlme

misaone forme. Oni mogu da ih ditaju' Vi ste okruZeni okeanom rnisli. Vi plivate u okeanu misli. Vi apsorbujete odredene misli i odaSiljete odredene misli u misaoni
SVCT.

Svako ima svoj sopstveni svet misli"

Misli su modne sile
Misao ima ogromnu mo6. Misao moZe cla izledi bolest' Misli mogu cla transfoimiSu mentalitet nekc osobe. Misao moZe da udini bilo Sta. Ona moZe da stvara duda. Brzina misli je nezamisliva' Misao je clinamidka sila. Ona je prouzrokovana vibriranjem psihidke Prane ili Suksma Prane u mentalnoj supstanci. To jc_ sila ilieno gravitaciji, koheziji ili sili odbijanja. Misao putuje ili se
krede.

Misli su Zive stvari
Zive stvari. Misao je mnogo cvrS6a od kamena Mi moZemo prestati da postojimo. ali na3e misli nikada ne mogu umreti.

Misli

sr-r

supstance. Misao kao sili iahtevaposebnu vrstu suptilne materije za svoie frrnkcionisanje.

Svaka prornena rnisli j e propra6ena vibriranj em nj ene mentalne

jc Sto t.t misli snaZnije, to 6e pre uroditi plodom' Misao nlene stepen fokusirana i dat joj je odreden pravac i koliki ie fokusiranosti i usmerenosti, tolika ce biti njena efikasnost' Misli su suptilne sile
Misaojesuptilnasilakojuclobijamoizhrane.Akoproditate iandogia"Upunisu,lu - dijaiog izmeclu Udalake i Svetaket'a razume6ete ovo vrlo dobro.
8

Misaoni talasi i njihovo preno5enje
Sta .je ovaj svet, posle svega? On nije niita drugo nego materijalizacija misaonih formi Hiranjagarbe ili Boga. Naidno gleclano, postoje talasi toplote, svetlosti i clektriciteta' Tako u Jogi postoje misaoni talasi. Misao ima ogromnu moc' Svi nesvesno isku5avaju mod misli u manjoj ili vecoj mcri'

Veliki Jogiji kao Dnanadev, Barlrihari i Patanclali su imali obidaj da Salju i primajur poruke od ljudi pomoclr umne telepatije

Misli poZuclc.lju oni ima-l.^or-t. Samo tacla se clvoje mogu lako raztttneti. Na njih Svaki irnputs um"a. Oni pate 9d fiziike slabosti i bolesti' Atomi. /ive neredovan.. ." tetegrailt<i pi"noi" preko nerava na svaku postaln One panika' u telu. ettir" bubrega izludu'iu. Priiateljstvo nc traje dugo' 'covcit mora cla-br-rcle u sklaclu sa mentalnim ili misaonim 'rrriiatcliima. gubitak mernoriie i konfuziiu u Lrmu' N"f.". liubon-rore i scbidnosti stvaralu iskrivljeneprcdstaveltumuiprouzrokujupomtatcnjcrazttmevunja.lu misao kojr-r r. 6elijrt *irli. napolje" Neke 6ehje prenose hrar-rljive materije do i organa. moradete Oduvanje misaone energue postoli energiia' U fizici postoji iztaz"mocorijentacije"' Mada 1 samo magnetom sa povezana struja nece pote6i. i zli sebidni proizveli poleAiti nist e i zle misli koje su intelig.se ne sIa ganj e. depresija i o-stalc negativne e.t1i-a proizvocle t.ro Sto radite fiziike veZbe. i azlla'zenji i sv acla cle 5 av aj u p on eha cl i mccl u naj b o tj i m umu postoji ionfuzija.sova clrugih ljucli. koladima varenla i iziudivanja. misli mrZnje. spiritualne -' N.-".cuom.e. bavite se spotlovima kao. nniin mi5[jenja.u' ko1e proj"t rouotl i ti otlnosu na sposobnosti uLt:q posledicamo o znania je stilne misti.|t" duvati beskorisne informacije Ll svolrl umu' Naudite nema nikakvc koristi Ao irfr^ri-tite um. svete i sna2ne.fU'" ntf. molekuli i 6elije u njihovim telirna stvaraju neskladne i neharmonidne vibracije.rltat taj clzi bez um da vibrra." .t koja trsto iako bi mentalnu energiju usmeriti u ispravne tta razne beskorisne svetovne misli' trebalo kanale.mocU. vibracijama drugog ioveka. izvitoferenost intelekta. dao<lrZavateimentalnozdravljeSirenjemispravnihtnisacltlilr boravkom r-r dobrim. Iztog razloga se prijatelji vrlo dcsto nc razttmcjtt' Jedan nijeu stanju da raztttne glediSta dmgoga' Z1t9. svoj sopstveni. Rezr. plcmcnitim i rrzviienim mislima i hr"rltiviiuci naviku radosti. rehreacijom talasa."*i e lektridna struj a je Llsmerena rasprSena.t ljudi imaju izraLenutclesnu svesnost i nemaju nikakvu t pune ideju o Jastvu. Svi ljucli koji su slicni vamr pnmr. Teorija delije i misli stc vt Sa. fakvi liudi nemajtt uikakvu nadtt' II tt t0 . nedisciplinovan Zivot za organe ocltnora Nema i sl' svoje stomake slatki5ima. svaka misao se prenosi do 6elrja' Ako t-t ttma' stanja ili utidu u velifoj meri mnoge uslovljenosti I jezgra' Celija je sastavljena odprotoplazme i Onlie 9b$a1e1a Raznolikost misaonih vibracij a obavljaju svoj rad bez vaSe.(mentalni radio) i preno5enjem misli' Telepatija je prvi beZidni telegraf i telefon zakoje svet zua' fi... Odudite se od svega Sio svoi urn boZanskim ispunite da moci za vas. rj e' entac i orrj moi qiuii zahval-i ..Sto su tenis i kriket kako biste odrzali fizidko zclravlje.aditi i sopstvenog rircla. svesne volje' Njihove Svaki dovek ima svo-i mentalni svet. Ona mora biti "r^d.UiuojuCi tudotvornost misaonih vibracija ne uesta'ie' Svaka misao koju odaSiljete je vibracija koja nikada i irko slt univerzuma Ona nastavlja cla . uzimanjem satvidne (diste) hrane' mcntalnom um relaksirajuci nevini' rlobronamerni i riispoloZeni' . Neke iehje proizvode.*o. Samo tada cete ste6i cete novu sakupe' zraci mentalni rnislima" Kada se rasprSeni mentalnu snagrt. "^B.sefaltrr-t svaki poclstiiLr vasc misli piemenitc. pokiedete velike sile koje ee 11jef19 ljr"rcli. Odbrambene ielije preplavljuje ispravno' oslabliene. tako sc nadin miiljenja i razumevanja takoclc roriit r'4".iu.' a neke celiie izh"rdu'pt i). svoj sopstveni nadin razrimevanja stvari i delanja' ruo sio se iicoi glas svakog doveka razlikuju od lica i gla.ribrira wakim dclidem s:r."ioni5u kao straZari' Oni brane telo od osvaianjai iti nupoAo stranih otrovnih materija i klica' One ih obraduiu tkrva irt u"rr1.iu" u direktnol aktivnosti kontroliSe simpatidki nervni sistem' One su vezi sa umom i mozgom. Nisu tt stanju cla obavljaju svoju funlcciju Postaju neefikasne.urin |"\' .

l i moi. Kosmidkc DuSe koja se po-iavljr-rje kao lidi nabrzo oscilovanje fizidkih destica. ali pre toga morate znati pravu tehniku jedinoj misli koja se pojavila u Kosmidkom IImu' " Svet je Prvobitna Ideja koja se manifestovala' Ova Prva rukovanja i manipulisanja mislima. Njihova vitalnost je na niskom nivou. vedrinu i radost. U klasidnoj terminologiji se to nazivrr Ida. Moderna nauka je takode nedavno cloSla do ovog zakljudka posle clugotrajnog istraZivanja spoljaSnje fizidke prirode. rr-rZe i dampake' slatki miris proLima atmosferu i svi tt prostoriji ga pocljednako osecaju' Misao . Kao Sto svom prijatelju moZete pokloniti ili dobiti moZete pokloniti narandZu od njega. sebidna misao ima braon boju i sl. Stoga nalazimo da svaka ideja koju dovek ima ili moZe cla ima. Brahmidha ar-rra) zradr iz Jogija koji irna kontrolu nad svojirn mislima i koji konstantno boravi u Brahmanu ili u Beskonadnclsti. Zelja Hiranjagarbe. isto tako svom prijatelju misao ili dobiti korisnu. najsuptilnija i najuticajnija sila koja postoji rt univerzttmtt. Svaka misao ima odredeno ime i odredenu formu. verll. odaja. Pa ipak.pouzdanje. veliiina i oblik Prvobitna misao i moderna nauka Misao je najjada sila na svetu. Ta vibracija nimalo ne Misao . obnavlja i gradi. On postaje kosmidka sila. Liva dinamidka mo6 - najvitalnija. on 6e istog trenutka uzeti ime i formu. isto tako boZanski miris i boZanski sjaj (magnetirika.njena formao njeno ime i boja Pretpostavimo da je va5 um savr5eno miran. DalekoseZne sposobnosti ove sile su u najveioj meri r"rsavrsili drevni mudraci i upotrebili ih u najuzvi3enije svrhe Jer. ona se kreie. boju. operise pravilno. Konstruktivna rnisao transformi5e. 12 . Spandana ili vibracija. Misao je najmo6nrje oruZje u rukama iogiji. velidinu. MoZete diniti duda pomodu snage misli. kvalitet Misli narandZu njega. Nlltrou urnje pun straha. kao raclijum. modnu misao od Misuo je velika sila. Formaje grublje.njena mo6. Misao se manifestovala kao vibracija koja potide iz Vednog Mira BoZanske Sustine. ona kreira. Kada clrZite r"r ruci birkct napravljen od jasmina. da se sve sile mogu redr. vei je to nisto krajnje suptilno. su kao stvari. Misao . Oni su nesreini' Zivotna sila u nlirrru l-r. toliko sLrptilno da je skoro za obidan um. Jogiji koji kontroli5u svole su takocle veoma retki u ovom svetu.rcirati Radiium i retki Jogi Radijun-r je redak elemenat. Svaka misao ima teZinu. funkcionisanje i upotreba Misao je vitalna. tu je i forma i misao. pot"t lo celokupne pojavne kreacije se nalazi u jedno. Kao Sto se prijatan rniris neprekidno Siri iz incensa. Misao ispunjena ljutnjom i mrZnjom je tamno crvene boje. Sjaj i miris njegovog lica je Brahma-Vardas. a ime finije stanje jedinstvene manifestovane sile koja se zove misao. Gde god je ime. Ali ta tri su jedno. brige i uznemirenosti' Na isti nadin se miris ili slava i reputacija (Jasas i Kirti) Jogija koji je ovladao svojim mislima Sire u svim pravcima. misao je prvobitna sila koja stoji u osnovi i pozadini cele kreacije. oblik. Spiritualna misao ima Zutu boju. nepojmljivo 'Ovo-pokazuje na stanjc diste vibracije. potpuno bez misli.njena teLina. Jogi moZe da vidi sve te misli direktno pomocu svog unutra5njeg Jogidkog oka. mora biti povezana sa odredenom redi koja predstavlja njen odraz. gde god je jedno i druga dva su takode tu. dim se neka misao pojavi. formu.

forma. stolicama' svet nije ntsta [. oblik.du' njegove " se"jih.tt*ir... najve6a patnja.nisii Danas postoje mnogobrojne kniige o kulturi misli' misaonoj Misli. Stvari koje bpaZamo svuda oko sebe su sarlo um koji ima formu ili supstincu. koladima' biskvitima itd' Stoga' ovaj iz uma prema il. . starost. ve6 su one Ll Llmu' subjektu' mi5ljenju. nestane. ukus i miris' pet omotuda' budno stanje..tirtri:"u*u.. moZeta u uTu' U"*i" kao ogromno slikarsko postoji vec Sfi-f. *ituonol clinamici. ovai univerzum.oj""tine 15 l4 . Morate razumeti njegovu j"dino kontrolisati' lako tako iete ga vrlo iL*11"..id.tf. . Misao stvara. trenutka stolnjaku' salvetama' mleku. vl*. Um je kralj Inclrija ili dula' Misao svih mentalnih Procesa. ropstvo' vreme . sanjanje i stanje dubokog sna ..o niti prijahro na ovom svetu.. vatra i etai nisu niSti atugo nego misao' Misao ogranidava doveka. na svettl^ o praktidnorn filozofskom rnjiga Najizuzetnrla dela ie: "Nedualni idealizmu Indije 1e iJgu VuSiStu' SrZ ovos univerzum kao jcdino postolr'bvaj Brahman ili besmrtna clu5a oslobocliti o.. samo na osnovtl svoje sopstvene imaginacrje.*u. Njihovo proucavanje ce vam pruZiii sveobuhvatno razlrmevanje misli. ftot igt" uma ili misli sa objektima dini se da se njihova t"L period nastaje ui5" i111i: Uodite kako od jedne misli za kratak dajanku za svo1e er"tporiu..amo . Dobro i zlo. Gordina i slatko6a se ne nalaze r. i spolja5nji Misli su stvari" Zvuk' clodir. ekspanzija misli' EkspanTlig."j .-tru*oisra i pravi trikove.:li#'" l#. i*p. gordine i zlobe ncstati' ic objekti r-rzrok svih-misli.Jastvu'mol'e univerzum n" por..11. Oni su proizvod. Surrt ulpa ili misao. imaginacijom ..ljucle."tje i. misli' slabih ljude na r-rtide cla lako vrlo moZe .iit razlikovanja stvata i"f. u odricanje od misli mogli da uni5tite misli Morate biti veoma obazriviiako biste ttoienu Samo tada cete biti zaista sretni' Um priro. doveka iz kmga radanla zetj"a." pf sadrZi sv! slike objekata koje vidimo spolja' pful"o f. Pre svega postoji rnisao' Zatim je rrt povezanl' izraizaj te misli kroz organ govora' Misao i je zik su usko koii je um Ako dmge povreclulr-r Misli ljutnje.rl-o da vam se javi ideja da napravite misli o 5e6em' budi prijatelje .r objektima. stllu. Njih je stvorila misao. Onaj koji kontroli5e svoje misli je istinski Bog na zemlji. vasa masta stvara to" uclaljenost"pove6ava i smanjtrje.va5eg uma' Ne postoji nisto dob.. smft i veliki greh' zemlja' vocla.i.sve su to proizvodi uma.je taj koji objektima daje boju.. rnisao razara. U.".oiT''Jbd.misli je oslobodenje' oljEr. Jedna mrsao o:'e ui"" isiog. njcne mo6i' njenog funkcinnisanja i uPotrebe..nl. ljutnja. Vasana misli UniStenjc i umiranja' ffi.ptelazt Posredstvom misli postiZete hreativnu moi" Misao snaZnih dovek sa jeclnog doveka na clrirgog. Ona utide..znaj da je koren su to posleclice uma. Sankalpa (misio). Soljicama za (aj.. osobine' Unr ot tit Ulto liojeg objekta o kojem irtterrzivno misli' 'poprima 'Prijatelj i neprijaief. videna kroz tako mali aparat -og"e" di slika ogromne u um? To je dudo nad dudima' stane iii ^^^ irun."["b" r "i 6 ivanmukta (osloboden za Ziv otal'" oni su povezani i zcln'rZeni iskljudivo preko misli. Svi objekti-na svettl stt ncpovezani: Spolja5nji svet prvobitno postoji u mislima je mentalna slika plus neka Svaka misao ima svoju sliku' Sto spoljainja stvar. Oval siet i sti te ovo m a o n U a j M oki p i e I a a'it' i postanite Jastvo na Mediiirajte ilisli' je tuttsa (oslobodenje)' Sankalpa le s...s. umu' Zenica ie Sve Sto vidite spolja ima svoj duplikat u Kako ie je struktura' mala MreZnjada oktt' mali okrugli otvor u planine.zadovoljstva i bola.opituo. zadovoljstvo i bol ne priirrtui* iz objekata. Vi Zivite u svetu misli. Mi Zivimo u bezgraniinom svetu misli Ceo svet. elektricitet i filozofija Misli su gigantske sile" One su modnije od r oblikuju vaS karakter One kontrolilu va5 Zivot' formiraju sudbinu" elektriine stru1e' vaSu snazi. uilitto i mana su samo u umu' Svaki dovek stvara svet dobra t zla. strast..Ir'... snagom svct nc postoji u tri Ovaj je igrauma.

kada su Sankalpe apsolutne nezavisnosti. Um stvara svet u skladu sa sopstvenom Sankalpom ili mi5lju^ Um je taj koji stvara univerzum (Manomatram Dagat. Kao Sto se novo fizidko telo formira pri svakom roclenju. iskustvo Bezvremene Stvarnosti. ne sme se zaboraviti. Joga deluje na sam koren tog pogre5nog kruga pomoiu delotvorne metode subijanja funkcija uma. Misao . na isti nadin se novi um i novi Budi (intelekt) formiraju pri svakom rodenju. jedan na individualni um. Ovo zahteva iztzetno strpljenje i istrajnost. kontroliSe i zaustavlja korensku flrnkciju uma U misao. stanje Nije lako objasniti do detalja delovanje misli i sudbine. ju Svaka misao je karika u beskrajnom laucu uzroka i posledice. aktivnost stvara sveZe impresije u umnoj supstanci. iovek stvara okolnosti za svoj budu6i Zivot na osnovu posledica svojih akcija u svetu. umiranja) sa hiljadama mladica. Prodi5ienie i kontrola uma je centralni cilj svih Joga. svet i bezvremena stvarnost Um je taj koji je koren drveta Samsare (kmga radanja i Svaka misao. na isti nadin je um apsorbovan u svom izvoru. To stanje je neopisivo. Svaka akcija ima pro5lost koja je dovela do nje. Joga proverava. misli i akcije.arhitekta sudtrine Ako um boravi neprekidno u jednom toku misli. Uni5tite misli dim se pojave. mada nikada nije sprovedena u delo. Tada dovek postiZe Kaivalju (spasenje). samospoznaja. Okupadete se u okeanu blaZenstva kada sve misli budu istrebljene. neZnih listova i cvetova. tako i um koji nema vidljivu formu kreira postojeie vidljive forme. Moraiete da ga sami osetite. prenosi se na sledeci misaoni Zivot kao misaona tendencija i sposobnost' Misli.1 Svet . Koren 6e se vremenom osu5iti usled poni5tenja misli i drvo Samsare ie ubrzo uvenuti. Kao Sto je vatra apsorbovana u svom izvoru kada je gorivo sagoreno. Kada je misao transcendirana. intuicija funkcioniSe i javlja se u stvarnosti projekcija ljudskog uma . stvara od doveka lopova u slededem 16 t7 . Atmanu (Jastvu).projekcija misli po sebi je registar impresija koje se neprekidno izraLavajtkao impulsi i kao misli. Lelje. formira se kanal u koji automatski ule6e misaona sila.Manomatram Dagat. ili misli uni5tene. vreme se prepoznaje kao trenutak i obmuto. SuStina raznih mentalnih slika sahupljenih u jednom fizidkom Zivotu se sakuplja na mentalnom planu' U njoj je sadrZana osnova za slede6i fizidki Zivot. i drugi na svet. ima svoju sopstvenu mentalnu sliku. takva navika misli preZivljava smrt i po5to ona pripada eglr. Zelja stimuli5e rnisao. Manahkalpitam Dagat). Um je jedini akter. gde svaka posledica postaje uzrok i svaki uzrok postaje od tri losledica. Ako poni5tite misli. misao se ispoljava kao akcija. Akcija stvara mreZu sudbine. Sibidna Zudnj a za posedovanj em imovine drugih. Akcija podrazumeva Zelju koja je potakla i misao koja ju je oblikovala. Misao vas nagoni na akciju. i ivaka karika u beskrajnom lancuje iskovana komponente'. grana. Kao san koji kreira dmgi san u sebi. svaka akcija ima buduinosi koio sledi iz nje. Kroz igru uma. Um sam PaZljivo posmatranje ie pokazati da je celokupan univerzum MISAONA MOC NJENI ZAKOI{I I DINAMIKA Misao ima sposobnost da stvori ili uni5ti svet u jednom trenutku. moZete u trenu uniStiti dro Samsare. Svaka Karma prouzrokuje dvostmki efekat.

o stanju i U odima postoji telegrafski instrument koji Salje poruke ili misli nesigurnosti.anjete naviku. Misli oblikuju fiziiku Pojavu spoljaSnja manifestacija misli. Izraz lica istinski odaje unutra5nie stanie uma 18 VaSe oii odaju vabe misli Odi koje predstavljaju prozore du5e govore raspoloZenju uma. trenutno ostavljaju dubok trag na va5em licu. Lice je odraz utna. depresije. Vi sami stvarate. Lice je kalup uma. MoZete je uni5titi ako to Zelite. Telo sledi um. obliktde se Um je suptilna forma ovog fizidkog tela. zdravlja. Trenutno se moZe odrediti dijagnoza bolesti vaSeg uma. Nemojte odlaziti u fanatizam. Ako imate sposobnost ditanja iz odiju drugih. Covek je gospodar svoje sopstvene sudbine. pohote. energije i mo6i sr"r latentne u vama. Misli poZucle. mira. da bude odludan i LrloZi napor. uznemirenost. i telo. sve to stvara razli(ite impresije na licu" Onaj koji misli da moZe sakriti svoje misli je glupan prve vrste. Otkrijte ogromnlr Moi Misli. svoju sudbinu. radost. UloZite napor. Svaka misao urezuje boru na licu. dok su potajno gajena mrLr4a i osvetoljubivost seme iz kojeg se rada ubica. snagom svojih misli. Prarabda je Puru5afta poslednjeg rodenja. Ako posej ete karakter Lanjete sudbinu. On lidi na noja koji pred lovcima sakriva glavu u pesak imaginirajuci da ga niko ne vidi. prilikom izvladenia vodc. Kao Sto 6ovek grube pojave obidno ne moZe u sebi da probudi ljubav i samilost za druge" isto tako dovek grubog uma ne moZe da probudi ljubav i samilost u nekome. mrZnje itd. kao 5to neprekiclni udarci kofe o ivicu bunara. bol. radosti. VaBa lica su prekrivena oZiljcima i ranama koje su vam nauele zle misli rnrZnje. Sa oblikovanjem uma. . oseianja. Kontinuirane boZanske misli pove6avaju aurtt ili oreol. moii. nesebidna ljubav 6e stvoriti dobrotvora i sveca. Um veoma jasno odraZava na licu svoja razll('ita stanja i to inteligentan dovek moZe vrlo lako da prodita. lzazvacele inertnost i lenjost. ljutnje. VaSe misli. mrLnje.Zivotu. ostavljaju jasne tragove na licu. ljubomore. Ako um misli da 6e pasti sa visine. Sve sposobnosti. posejana navika reztltfta karakterom. Lice je poput oglasne table na kojoj je istaknuto sve Sto se deSava uumu. Mudrac VaSiSta savetuje Rami da uradi PuruSartu. snage i lepote. i svaka misao saoseiania 6e pomo6i da se izgradi briZna i saoseiajna priroda onoga koji je prijatelj svim stvorenjima. Lice je verni zapisnidar i senzitivni aparat za registrovanje i beleZenje svih misli koje se nalaze u vaSem umu. MoZete umisljati da ste saduvali svoje misli u tajnosti. BoZanska misao ozaruje lice. Zla misao pomradule lice. ljutnje. moZe se oclmah reii koje je stanje va5eg uma. Lice je jasno ogledalo koje pokazuje prirodu uma i njegovog trenutnog sadrZaja. lspravnim mi5ljenjem stvorite sebi uzvi5enu sudbinu. harmonije. poZude. stvaraju sve veca udubljenja na kofi. stavovi i emocije. " Te5ko moZete sakriti svoie misli. osvetoljubivosti. a da se one ne vide na va5em licu. ako ln 17 sadrZaj uma. Otkrijte ih i postanite slobodni i uzviSeni. Vi sejete akcijr'r i L. moZete ditati i um. ljubomore. Svaka zla misao predstavlja dleto ili iglu koja ostavlja trag na vaSem licu. Neprekidne zle misli prodr'rbljuju mradne impresiie. MoZete proditati najistaknutiju ili ili dominirajucu misao. Sta god da pomislite' istog trenutka se to urezuje na va5e lice. Na isti nadin. Fizidko telo je Misli odreduju crte va5eg lica Vaie lice je nalik gramofonskoj plodi. ljutnja. telo se istog trenutka priprema i pokazuje odgovaraju6e spolja5nje znake' Strah. sumornosti. Na osnovu bora na va5em licu. osvetoljubivosti itd.

2A je stvarna akcija' Mentalne akcije su stvarne akcije' Misao je misao veolna da Llmu na imati se ona je dinamidka sila.Jli .oru privtaei drugi dtktor' Pesnika privlaci O"l*tf::11l^<. Nasuprot tome. da uni5tite svoje Zelie i strastt. Mislite o njemrl je ovladao njime rniruo.misli."r. zarstaje sreian' Misli brige i misli Sliine misli se medusobno privlate vaZi poznati zakon "slidno privladi. U"J"te gajili.sa k"jil. tilo takoile postaje uznemireno' Ceo uervui sistem ralclraZljivi' Kontroli5ite lir"rtniu pomoclr ."kidnoprivladite. va5u sposobnost da to dinite' U vaiim je rukama mo6 da odredite tok rnisli u kojima poito oni ne boravite.1e uzbuclen.u3". Stavi5e.. Za io je potrebno malo odvaZnosti' veZbe.l. Vfltuo saose6anja.1uuro opsti Soli i depresijLr i spredava lLrdenje Zeludadnih Zelite' i dokle ZadrLavalte u umu bilo koju vrstu misli koju neprekidno ili morem' goa:.uiton neprekidno operiSe' ga svesni Nasilan dovek svojom Zestinom ozbiljno o5te6r"rje svoje jedinjenja u svoju krv' moZdane 6elije... i to ie po:l1ti Mislite o nekome kao o svom dobrom pnjatelju ostvarltr tu ce Llm i neprijatelju o kao stvamost. Misao ljutnje stvara slidnu vibraciju 5 p groznice' 1I .-. da bude tako. Zivotnih sila. o Zelja. Fatnja u umtl oslabljuje telo' Takode t bolcsno telo Ako zdravim' 1e utide na um.L-tttatrcr _vi'.j . Filozof voli drugog ttlozola'. i efikasnosti doprinose i bezgrgidlg Au ir'-lti. postaje bolestan. ili nesvesno.iriteiektom. inteligencije i iskuswa. uu*u budi misao saoseianja u dmgirna. Zdravo telo dini um i um zdravo. ubacuje otrovna hemijska sokova.l. i je snaZno telo Alco . ljudi slidnih misli se medusobno bilo da smo privlaee. iolazite u kontakt. Um posedrtje. Ljutrla mo6na eneryija koia se ue moZe kontrolisati (Satvidan frio[tieni."silu privladenja"' .rota i uniStavaju harmoniju' efikasnost' umesto hrabro^sti veseljai radosti. voli ci-gog pevada.ztograzloga-i si"' takav "Svaka ptica svome jatu leti". Oopuaui" Otlg6 tututite..u ielja i strasti odstraniti ideju o zadovoljenjr"r pomocr vam ce rnisli suprotne Stugu.i"h. ."lStioun. U domenu mi5ljenja. Ovaj univeizuini. lede i tzdravljuju se' Smelte se' Radujte veseli' uvek Budite mentalnoj rnoii. vei jeclino i'istim razumom Kacla ste 'Budi) -upravo su vaia Misli 5to odgovara vasem sopstvenom kvalitetu misli' ne potpuno se dok sve privatn"a svojina i moZete ih podesavati priznavatt stalno 6ete Sto tako irilagode uusl* stremljenjima.konverzaciju ste dovoljno paLljivi da prepoznate znake na licu' o3troumnostl' i pona5anje. !9t9 ee suprotne . I u svetu misli Pevad Psihofiziike neuravnoteZenosti i telo Misao utide na telo. ^-^ not. r'. svesno ljuti.ij u. misli. v"italnos t. Postajete je f:"U-i. kada duboko shvatite ovo. Mora itnu. Negativne misli truju Zivot straha su sile straha u nama' One trujn vitalnclst i sam izvor Zi. Onaj koji zna"funkcionisanje uma i koji putem veZbe. "S kim si iir"i". bilo cla lutate zemljom ili ne. diugilr digesiivnih supstanci u probavni kanal' iscrpljuje . mislima i tokovima. misli energidnost. izaziv a r-rbrzan o starenj e i skraduj e sebi Eete'privladitl. i shodno tome tok uticaja koje privladite' ne izaberete naravno vi ukoliko pt"ati"ufiui" tek splet okolnosti.izvidljivilrir-revidljivihoblasti r.. uticaje i uslove najslidnije vaS im sopstvenin-t takode postaje zdrav i snaZan.slidno"' postoje liuaistlenm misli se medusobno privlade. . Misao stvarima daje postojanje' Misli razvijaju Lelje i pobuduju strasti'. Zivot. iskljudivo i ono ili Viveka-Vidarorn (razludivanje-ispitivanje)' Spanska groznica izaraza mislima Kreativna moi misli Misao stvara svet. zar azniia od anske "u."p. um postaje uznemiren" Na isti nadin kadale unl uznemiren.

volite. analiziranj em. laLima stidete imcirinu drugih. uvek paZljivo posmatra svoje i koji Vriti radionici mentalnoj u njegovoj On zna Sta ie de5ava trenutku' odredenom u preovladava (kvalitet) (misao) ili Guna mentalne njegove vrata na r. ako iadite bilo Sta sto drr. stvara misli radosti u drugima. budite clareZljivi. snaZni ccte i postati' Mislit". pakostite drugima. Vaia sada5njost je rczultat va5ih pro5lih misli i va5a buduinost 6e se formirati n odnosu na va5e sicla5nje misli. Uobidajena izreka: "Ono sto dovek misli. posmatranjem prirode svoj ih misli. On je trenutno saseca u korettu' Ovakvim pozitivnim miSljenjem. iovek koji razluduje je uvek paZljiv. aktivnim uzviSenim razrnislj anj ern. prema tome. U Sezdesetoj mislite: "Imam Sesnaest godina'" Ono Sto rnislite. ogovarate. Mislite: "Ja sam mudrac iliBog".pipljiva stvar. Ona napuita um jednog doveka i ulazi Lr Limove drr'rgih ljudi koji Zive daleko od niega i uznemirava ih. poZnjecete patnju.rde da misli zloj crn nikada ne dopuSta radionice. Ovo je poznata i opite priznata istina" Mislitc: "Ja sam snaZan". Misao radosti u vama izaziva misli sreie u drugima. govoricete ispravno i delati ispravuo. Imaginacija stvara duda. Nemojte misliti: "Ostario sam. on ce podeti cla kracle.roblidava doveka" Covek uvek Zivi r-r svetu misli. bez te3ko6a.-bezgresni 6ete i postati. tako ie i on biti u stanju da se supiotstavi antagonistidkim strujama. Ako mislite ispravno. Postanite otelotvorenje dobrote. Slr-rZitc. i biiete lucli." Misliti: je loia nl"gou brod bespomoino lutati tamo . Imacete uslove i okolinu. "Ono Sto dovek misli. iako je bogat i ima sve^ Kapetan broda. Ako je trezan iovek u druitvu pijanice. Mislite: "Ja sam lud". pravilno se prilagoclavajudi i osi guravaj udi s=e odgovaraj udim filerama predostroZnosti' tI protivnom. kao Stole vec redeno. formira svojr"t ZJ ili loia dela. Mislite clobro svima. uvek dobra dela. ako izazivate skandale. to i postaje". rnoZete oblikovati svoj karakter na koji god nadin Zelite. "Ja sam slab". moci 6e sigurno da plovi i dode do cilja svog Zivota' Shvativsi zakone Misli. koj i poznaj e more' puteve i okeanske stiuje' moZe sigurno da plovi' U protivnom ce on "Ostario sam". i postadete mr'rclrac OdrZite srce mladim. zirite da biste sluZiii dfl-rge. slabi iete i triti. Tacla 6ete poZnjeti sre6u. . on postaje rob. Samo tada dovek moZe cla Zivi u ovom svetu sre6no. Slidno tome. JeJino misao oblikuje i r.rgima moZe naneti bol. On je bespomo6no rastrzan razliiiiim strujama. Misao je veoma zarazna. on ie podeti cla pije. Shvatite zakone misli Svaki dovck mora da ima sveobuhvatno razumevanje zakona misli i njihovog funkcionisanja. Misao je. Govor i akclja uvek prate misli. At o 1. Kao sto riba pliva uzvodno.amo i uclarati o ledene *uJ" i stene. Zato :uvek irnajte suptilne. mudri mornar u okeanu ovog Zivota koji ima cletaljno znanje o Zakonima Misli i Prirode. navika. Misao ima ogromnlr snagll. On se moZe posluZiti silama clobra i upotrebiti svoje sposobnosti na naibolii nadin^ 22 . cinite ili Bog. eksploatiSete druge. Nemojte boraviti u ovakvom razmi5ljanju. To je poznati psiholoiki zakon. Mislite da ste uzvi5eni. Vi ste ispunjeni radoSdu i veseljem kacla r-rgleclate gomilu razclragane clece kako se bezbriZno igrajtr i veselo tri'c' Misao radosti u nama. to i iostaje". Imacete nepovoljne uslove i okolinr-r' ^ fo ie zakon-misli i prirode' Kao Sto moZete izgraditi dobar ili 1o5 karakter pozitivnim ili negativnim misljenjem.clobar i po5ten dovek u clruitvu lopova. to i postajete. 'povoljne e[o povredujete druge. uzvi5ene misli. Primena psiholo5kog zakona moZe da neutralise neprijateljske sile ili antagonistidke struje. Usrecite drr-rge. Svaki dovek ima svoj sopstveni svet misli. isto tako moZete oblikoviti sebi povoljne ili nepovoljne uslove dineci dobra oprezan i obazriv' On sebe' analizira On misli. jedan je od najvaZnijih zakona Misli' Mislite da ste bezgri5ni. uzvi5eni iete i biti. klevetaie. koj i ima momarski komp as. eovek koji razluduje gradi svoj plemeniti karakter.u onima koji okruZuju ljLrtog doveka. On je noSen tim strujama kao drvo u reci' Uvek je bedan i nesrecan.

Postoji iskustvo blaZenstva. Um koji je privuden iulnim objektima. On poku5ava da govori istinu" Tako on kontroli5e Vak-lndnlu (organ govora) i impulse govora. Bolje misli donose bolja clela.t doneti sredu. On sledi tri vrste Tapasa (rtzdrLa:tanja) . Zivite kao Sto su Ziveli sveci. bez ikakvog motiva. Cista misao je moinija od elektriciteta. biti otklonjeni r"rkoliko ne umirite um. duti bolje. Odricanje je sredstvo do prodi56enosti i profinjenosti uma' Prodistite i umirite misli. takav 6e vam biti i Zivot. I konadno. To 1e istinska hrabrost ili Puru3arta. um i niZe jastvo jer sve dok ne ovladate umom.fizidki. Sva mentalna stanja su prolazna. vi ste stvarni ubica tog doveka prema kojem ste gajili misli mrZnje. Svaka zla misao je mad potegnut na osobu kojoj je posvecena. On govori slatke rerii pune ljubavi' On nikada ne izgovara grube redi koje rnogu da povrede osecanja drugih. tada vrhovni Ah-nan sjaji. Vi ste takocle samottbica. Atman se otkriva kada su misli prodi5iene. Ako volite clruge. origirralnog mi5ljenja. ve6 sve Sto primamo putem dula. To ostavlja duboku i pozitivnu impresiju na umove drugih ljudi. Mislite o besmrtnotn Atmanu. To je ispravan metod direktnog. Zakoni koji vaZe za uzvi3ene misli Ono Sto mislite. Oslobodite se robovanja predrasudama koje zamagljuju inteleht i otupljuju misli. On je paZljiv u pogledu onoga 5to govori" On govori malo. clok um koji nije njima privr. a nepovoljne okolnosti se mogu promeniti u povoljne okolnosti dobrim delima. Ifrana nije samo ono Sto iederno. ljubav 6e vam se i vratiti. Zla misao je trostruko prokletstvo. vaia pobeda ne6e biti sigurna i trajna.rden. Bidete slobodni i zauvek srecniManifestuite svu svoju snagu na putu ovlaclavanja umom. Pogledajte jedan isti objekat kroz zeleno ili crveuo staklo. da odrZi ravnoteZu uma i da uvek bude veseo. bez ikakve Zudnje ili Zelje ili misli. Slojevi neznanja koji prckrivaju znanje' ne6e On praktikuje Ahimsu (ne-nasilje) i Brahmadariju (kontrolu seksualne energije) u misli. dovck stvara svoj sopstveni karakter i okolnosti svojim sopstvenim rniSljenjem. naruSavajuci celokupnu mentalnu atmosfertl. milosrde i univerzalnu liubav. Suptilan deo hrane se transfomi3e u um. 24 . vratiie vam se. Uzrok ropstva je u samom dinu miSljenja. lsto tako se objekti boje Leljama kroz staklo uma. povrecLrje osobu koja je objekat mrZnje . tako Sto povretluje njegovo mentalno telo. po zakonima rnisli takve nepovoljne okolnosti. ona povreclujc mislioca. Um je prevrlljivac. To je prava hrana za ol<o' Cistoia misli zavisi od distoic hrane. bez ikakve prisile. On nikome ne moZe da udini nikakvo zlo delo. Svaka misao kojLr mislite je br"rmerang. MoZetc vidcti bolje.1e povoljne okolnosti' Onal koji zradi srecom 6e uvek dobiti takve okolnosti koje 6c mr. to i postajetc. 25 IJni5tite taj prevrtliivi um. ona stvaraju bol i tugu. bcz ikakvog htenja. mrZnja 6e vam se i vratiti. Misao . misliti bolie. redi i delu.bumerang Budite obazrli sa svojim rnislima. Naudite cla viclite Boga svuda. PoboljSajte svoje miSljenje. teZi oslobodenju. Imajte slobodu misli. ako boravite u uzvi5enim boZanskirn mislima. Ako pothranjujete misli mrZnje. Kada je urn bistar. Um nastaje iz hrane. On se uvek postavlja tako da clobr. teZi ropstvr-r. Ako mrzite nekoga. Drugo. bez sumnje. zato Sto se te misli vracaiu vama. On prida odmereno. pozitivnim mislima. Suptilan deo hrane formira um. On poku5ava. I-oi karakter se moZe preoblikovati u ciobar. Kakve su vam misli. Samo razmi5ljanje o objektima ovoga sveta je bolno. Prvo. On odrZava Suda-Bavu (disto oseianje). verbalni i rnentalni . bez nadanja. Onaj koji drugima nanosi bol 6e dobiti. On nikome ne Zeli zlo. ona povrcclule celo dovedanstvo. Sve Sto poSaljete iz svog uma. okusiti bolie. kcrje ce mu dor-reti samo patnju i bol" Stoga. objekit se pojavljuje kao zelen ili crven.uzvi5enu sudbinu. To je jedini nadin da se pobede misli..i kontroli3e svoje akcije. On praktikuje Saudu (distoiu) i Ardavu (neposrednost). On razvija strpljenje.

ponoru i tjutnje su sivo-braon. Ona lma sposobnost da pLrtr. mada on ne mora progovorltl Sedeti u njegovom "osetiti prisustvu. 26 j Ljudi tmurnog raspoloZenja privlade tmurne stvari ttnttrne 27 . dok 6e neke drLrge pokr"rljati kao iz izvora.I4isaone forme sebidnosti. Zato bi trebalo da uvek me'talno iz['varamo ime Boga. MoZete se Aura i dinamika razvijenog uma U blizini onih koji su razvili mo6 misli. ne osc6amo se prijatno.Um koji "je zaokupljen zlim mislima deluje kao rnagnet koji privladi slidne misli drugih i time ojadava prvobitno zlo. um ima allru ." Misli su te koje su uzrok kruga radanja i umiranja. poverenja i radosnog duha privladc misli slidnl prirocle od clrugih. Kacla odemo i sednemo pored nekog sveca. Oni Sirc zatazv i bude destruktivne vritije * drugima-" oni . Boravak u zloj misli postepeno otpuita njenu negativnost i nagoni mislioca da podini delo koje je inherentno u njoj' Misli i talasi mora obeshrabriti podetku kada pohr"rSavate da ovladate njima. Neke misli ie se povuii. Ni jedna detvftina misli nije na5a sopstvena.atmosfere' Uglavnom su to lo5e misli. R-<lucirajte svoje Zelje. vei je jednostavno pokupljena iz. Na kraju iete sigurno r"rspeti. Nikada nemojte r"r Misaona forna renuncijacije je najlepie svetlo-plave boje sa bljestavo belom koja sjaji iz nie.su stvarni krivci" oni ozbil.rje na claljinu i da *tide na veliki broj ljudi koji imaju privilegiju da budr"r pod njenim trloiaie naznaditi da je spiritLralna anra mnogo mocnija 'ticajem. Zle misli ubadene Lr mentalnu atmosferr"r truju receptivne umove. depresivni. To je sjaj ili oreol koji zradi iz uma. Ono 6e nas uvek za5titi od lo5ih uticaja. To je zato Sto vibracije mira i spokojazrateizatre sveca. Boja i uticaj uzvi5enih misli Buda je rekao: "Sve Sto jesmo je tvorevina na5ih misli. Misli su kao talasi okeana. senzaciju uzbuclenja i otkriti uticaj novih ni red.lo ctruge. Sve misli ne moglr biti uni5tene za dan ili dva. clok iz aure sebidne osobe zrade vibracije zla i sebidnih misli. ose6amo ncopisivi mir.r misaoni SVCt. Plave misaone forme oznadavaju devocrju. Dinamika misli i rasPoloZenja misli od drugih iz Aka5idkih zapisa u fizidkom etru' Ljudi puni natle. tada ce se broj misli smanjiti sam od sebe.Ldu. znadi inspiracija koje upravljaju na5im umovima. Nije moguce opisati prisutstvo Uditelja ili razvijenog adepta. od psihidke. Proces uni5tavanja n-rentalnih modifikacija je teZak i dug. teZimo prodi5ienju svojih misli. pou. VaS prvi poku5aj treba da bude reduciranje va5ih htenja i Zelja. One su bezbrojne. pranidke ili mentalne aure.jno oste6ujr. Kod onih kod kojih je um potpuno razvijen nalazimo da je ar"rra krajnje blistava. ali ako smo n drustvt't loie i sebidne osobe. uvek trebir da Treba istaci odigleclan uticaj visoko razvijenog ttma nacl manje razvijenim tt-o-. ljuti i rnrzovoljni. posebno se oscca manifestovana moi aure. Drugi efekat misli je kreacija odredene forme. Postepeno ie sve misli iideznuti. Misaona forma je Zivi entitet i ima jaku tendenciju da prenosi namere mislioca. Iste stare misli koje su nekad bile potisnute. mogu ponovo pokazati svoje lice posle nekog vremena. Sanskritski izraz za auru je Tedas.mentalnu auru ili psihirJku auru.Sigurno 6ete dobiti unutrainju snagu. narandZaste i crvene boje" ' Mi smo uvek okruZeni tim misaonim tbrmama i na5i umovt su ozbiljno pod njihovim uticajem. Zato. Kvalitet i prirocla misli odreduju boju i jasno6u misaone forme. Svi jogiji su prolazili kroz iste tesko6e koje vi sada doZivljavate. Oni su uvek uspe5ni u onome Sto rade. klonuti duhom na bilo kojem stupnju vetbe. Ljndi negativnog raspoloirnja. Ne treba da napustite veZbu uni5tavanja misli na pola puta kada naiclete na teikoie ili na nepremostive prepreke.

Jer. poprimili misionarski d:uhZapada i izjavljuju cla Sarijasini treba da udestvuju u dru5tvenim i politidkim To je tuZna gre5ka. Niko ne moZe da spredi njegove distc misli da putuju i ptelaze na druge koji ih zaista Z'ele' ili mentalnoj atmosferi' koje putuju u svim pravcima'. tako i vi ne bi depresije.iiko pomaZe svetu. pridruZiti se sliinim mislima koje su projektovali drugi.I-judi sre6nog i radosnog raspoloZenja sublagoslov za drustvo. "Nito 'pogled ne moZe da zaustavi misaone vibracije svetaca.idunu. saoseiajni doktoii su veoma retki. lepa dama skriva svoje lice i ne voli da se mesa ili sa ostalima iz dru5tva ako ima ruZnu i gnojavu ranu na obrazu sa mesate i da se u drustvo daizlazite trebalo nosu. pojavljuju napozornici i ljudi' Aa po*aZu svetu. Njihov sam pogled uzdlLe Svetac jl za druge Ziva potvrda realizaclieBoga' Za mnoge Je sveca insPiracija. VREDI\OST I UPOTREBA MISAONE MOCI Dinamika misli u univerzalnoj sredini Misao u stvari napu5ta um i luta unaokolo' Kada misao. Kao sto mlada. To je suluda i detinjasta ideja' ' Ltdii"i . stvarno prodiS6ava svet. bilo dobra ili losa.titi sa ogromnom snagom i pokoriti negativne sile' ili Sanjasin moZe sve da uradi pomo6u Sanjasin ili Jogi ne mora da postane vibracija.. aktivnostima. onaj ko pokuiava da se piodisti u pedini. Doktori koji nemaju nimalo znanja o sugestiji dine vise zlanego dobra. snaZna misaona vibracija premoSduje velike razdaljine' prodi5iava svet i ulazi tt umove hiljada ljudi' U ovo nema Istinski monah sumnJe. tako 6ete lako zaraziti ostale " Bi6ete opasnost za druitvo' tim raspoloZenjima.i -rZnf ili lj'bomore. Ni:" p"ttebno da se Saniasin i svetac. Njihova dista. Doktori mogu da leie sugestijom Doktori treba da imaju temeljno znanje o nauci sugestije' Iskreni. Kao Sto sunce svaku kap vode sa lica zetrllje neprekidno pretvara u paru i kao Sto se sva para sakuplja u formu oblaka. i na kraju 6e se sve svete misli ipn. Oni donose srecu drttgima. ive misli Loje projektujete iz svog usamljenog kutka 6e se izdi1i i lebdeii tiprostoru. Mudrac koji Zivi u pe6ini na Himalajima oclasilje mocne misli u neki kutak Amerike. i ou. u stanju ste kada ljudima i ostalim svojim prijateljima o siunj. da propovedaju i rtzdtht umove je Neki sveci propovedaju svojim primerom' Njihov Ltuot hiljada umove otelotvorenj" nE"ttju.rlazi i u Lrmove drugih. oni ponekad ubijaju pacijente zato Sto ih nepotrebno pla5e' 2B 29 . slidni vama. svojih misaonih pre'dsednik UdnrZenji ili lider dru5tvenog ili politidkog pokreta. ona budi vibracije u Manasu SluZite druge pomodu misaonih vibracija ona takode r. napusti um neke osobe.

kada nesto pi3ete ili ditate novine. Evo jedne veLbe za vas iz telepatije. potpuno su normalna za log4a. nepoznati istinski Jogiji pomaZu svetu viSe nego "Jogiji" sa pozomice. mislite na sliku uz intenzivnu koncentraciju. ajurvedidari i doktori Unani sistema bi trebalo da upoznaju ovu nauku. Radi se samo o malom nazehu usled preteranog izlaganja hladnodi. A pacijent razvija su3iclr od straha i brige zahvaljujr"rii pogre5noj destruktivnoj sugestiji doktora. Mora5 oti6i u Bovali. "O. Ne sumnjajte. Snaga misli je ogromna. ti imai tuberkulozu. Kada odlazite uvede na spavanje. moj prijatelju. On vam je poslao poruku. Ljudi ce trdati kod vas po5to ste saoseiajni i ljubazni. To je samo obidna prehlada. Dobrom i moinom sugestijom moZete Utiiite na druge mislima ned. va5 uspeh u Zivottt i zadovoljstva koja pruZ.ate drugima svojim prisustvom . Jogiji propovedaju preno5enjem misli Pomo6u svojih spiritualnih vibracija i magnetidke aLrre.rrgativ i inhaliraj malo eukaliptusovog ulja. Ponekad. a nalaze se u raznim delovima sveta. Svi doktori homeopatidari. Postoji ledenje sugestijom" To je tretman bez lekova." To je gre5ka. doktor ce mu re6i: "E. Mora5 podeti da primai injekcije protiv tuberkuloze. koji nemaju nikakvo znanie i koji nisu nikada stavili u praksu paranormalne sposobnosti i moii koje su latentne Lr njima. Imaie izuzelnlu praksu zahvaljujuii ovoj dobroj kombinaciji. gospodine.Ako neki dovek pomalo ka5lje. Sredstva komunikacije koje su za nas paranormalua. alopatidari. a da ne izgovorite nijednu ili prijatelja koji Zivi u nekoj udaljenoj zemlji" Predstavite u svom umu jasno sebi njegov lik.r nju i nzgovarcjte sa njim naglas. Pomislite na svog rodaka MoZete uticati na druge ljude.njena vrednost razumevanje funkcionisanja misaonih vibracija. Ako irnate njegovu fotografiju. Istina r"rvek pobecluje. Doktor je morao da mu kai.iti bilo kojr"r bolest." Takav doktor je Sam Bog.j. Neki cloktori na ovo mogu reii: "Da. Snaga vaSeg tela. Biiete potpuno iznenadeni. ako znate tehniku kontrolisanja misaonih vibracij a.e'. Adepti i Mahatme prenose svoje poruke putem telepatije aspirantima koji su to zasluZili. izle(. Ima6ete pune ruke posla. Ima6ete uspeha i biiete ubedeni u nauku telepatije. snaga va5eg uma. Bolje je da danas postiS." Jadni pacijent je upla5en" A nema ni traga od tuberkuloze. odjednom dobijete poruku ocl nekoga ko vam jeblizak i drag. I)o sutra 6e sve biti u redu. Uzmi pr. Misaona mod . Raznovrsna primena misaone mo6i Naukamisaone moii je veoma interesantna i suptilna. ako znate tehniku kontrolisanj a misli. Propoveda-nje sa pozornica i podijuma pripada ljudima drugorazredne spiritualnosti. gledajte r. ako znate metod prenoSenja korisnih misli drugima na daljinu formiranjern Ako imate sveobuhvatno 30 --t I . Koriguj ishranu. Jedino je vaZno da vam misli budu koncentrisane i voljno usmerene. Mora6ete da naudite ovu nauku i da je primenjujete.sve to zavisi od prirode i kvaliteta va5ih misli. ili u Svajcarsku ili u Bed. On se mora poitovati. ali tako mogu izgubiti svoju praksu. On 6e vam ubrzo poslati Zeljeno pismo. Ne mogu se povuii iz ovog sveta. nije to niSta. On je ozbiljno pomislio na vas. U takvim trenucima. To -je uobidajeni sluda. Odjednom pomislite na njega. Svaka vaia misao ima za vas odredenu vrednost. Misaoni svet je relativno stvarniji od fizidkog univerzuma. To je telepatija. podsvesni um prima poruke ili impresije i prenosi ih svesnom delu uma. To je sugestivna terapija. Misaone vibracije putuju brLe od svetlosti ili elektriciteta. Oni mogu da kombinuju ovaj sistem zajedno sa svojim sistemima. Morate poznavati kulturu misli i razviti misaonu mo6.

Recite svom prijatelju da ima receptivan stav i koncentriSe se npr. a takode ie povrediti i vas zato Sto ie vam se vratiti cluplojada. Ako po5aljete misao mrZnje clrugom doveku. Pogledaj sliku Sive. Pogledaj njegovo vite5tvo. Dete postaje pla5ljivo.Pudandi (duh) je doSao. razumite zakone misli. Balu! Irendukanan (dvooki dovek)ie do5ao" Budi miran ili iu te dati njemu.Ardunc ili I(lajva. Treba da im kaZu: "Ovo je lav. sa mesta gde se vi nalazite. Zapamtite da je r"rm roclen iz Atmana kroz Svoju Malu ili Iluzornu Mo6. moZete koristiti tu misaonu mod hiljaclu puta efihasnile. Kasnije iete biti u stanju da Saljete poruke u razlidite delove sveta. Polako se koncentri5ite" MoZete videti r"rdaliene objekte. roditelji ih pla5e govore6i im: . Postani yitez. Ridi kao lav. Kacla dete postane dovek." Na Zapadu. PogreBna misao ogranidava. vera i koncentracija 6e uroditi plodom. VeZbajte preno5enje misli U podetku veZbajte telepatiju na manju udaljenost. Kada uznapredujete u veZbi i dobro savladate tehniku. Bolje je u podetku veZbati noiu. budedi u njenom umtt slidne misli ljubavi i vra6aju vam se sa duplo ve6om snagom. odlazc direktno toj osobi. U podetku se mogu javiti neke gre5ke. lediti ljude hiljadama milja daleko od vas i kretati se po udaljenim prostorima van vremena. volja. Samo tada ce doneti Zeljeni efekat. Stoga. Misao dini iuda. Misli izvr5avaju mnoge misije MoZete pomodi prijatelju u nevolji prenoseii misli utehe. uvek 6ete pravilno slati i primati pomke. ljubavi. Stoga. u deset sati" Recite mu da sedne u Vadrasanu ili Padmasanu zatvorenih odiju u mradnoj prostoriji. Budi hrabar. Interesovanje. ona ic gapovrediti. Naneiete veliko zlo i Stetu tom doveku. o5trih i precizno definisanih misaonih talasa. Dedji umovi su elastidni.jasnih.. mislite ispravno i clostignite slobodu. Oni mogu da obrazuju iuzdiLu studente na koristan nadin. Dobro promislite pre nego Sto neito izgovorite. I onaj koji -) delovati na nekoga." . Kada poialjete korisne misli pomoci drugima. Ispravna misao oslobacla. ncZni i popLrstljivi. Samskare (impresije) se u tom dobu neizbrisivo urezuju. uditelji deci pokazuju slike bojnih polja i kaZu im: "Vidi DZejms! Pogledaj ovu sliku Napoleona. MoZete pomo6i prijatelju koji traga za Istinorn jasnim i preciznim mislima o istinama koje vi znate.Pazi. Verujte u moi uma. duti r-rdaljene zvuke. ove Samskare se osnaZuju doclatnim spolj aSnj im podraZaj ima. Pogledaj lava na ovoj slici. kada deca pladu. Kada odrastu postaje nemoguie promeniti ili iskoreniti te Samskare. prodistiti i inspirisati sve one koji su osetljivi na njih.. Nikada nemojte davati pogreSnu sugestiju koja moZe destruktivno i 2) -l . Zatvorite odi. Misaoni talasi se razlikuju po intenzitetu i snazi. slati poruke r-r bilo koji cleo sveta. Upotrebite tada svu svoju volju. ono izraLava svoju plaSljivost. Morate biti paZljivi prilikom upotrebe sugestije. Misli ie napustiti va5 um i uii u um vaieg prijatelja. Poku5ajte da po5aljete svoju poruku tadno na vreme. ljr"rbaznosti i budite uvelc srdani. Misaona mot koja nadahnjuje Postignite jasno razumevan-je sugestija i njihovih ef'ekata na um. Razotkrijte okultne moii skrivene unutar vas razumevanjem i realizacijom moii uma. ili 6ak na druge planete. Na. one moraju imati odreden pozitivan smisao i cilj. one napu5taju mozak. Zar ne bi i ti Zeleo da postane5 Vrhovni Komandant ili General Armije?" Oni utiskuju hrabrost Ll Lllrrove svoje dece joS odmalena" Kako deca rastu. Samo tada 6e ta misao ispuniti cili. Uditelji i profesori treba da imaju podrobno znanje o nauci sugestije i autosugestije.jugu Indije. Ako po5aljete misli ljubavi pomodi drugoj osobi. MoZete poslati misli n mentalnu atmosferu koje 6e probr"rcliti. Roditelji treba da unesu hrabrost u umove svoje dece. paLnja." Ovakve sugestije su veoma destruktivne. probudite u svolr umu samo misli milosrda. Koncentri5ite se na misli koje Zelite da poSaljete.

lepo. oko dine i uas i ljude BoZanske misli.i tekubez pi. ako su vam misli 'dirt". nevidljivog utide trenutka postoji bi tr*nekom zubu. stomaku ili r'rhu. On trenutno prestaje da misli. misli o bolesnim tkivima. disto6e. V"ZUa telepatije.l prt-it: u poruka. )aLare: a ova misteiozna umna lokomotiva nastavlja da misli bez prestanka. savtienstva. nikada ne moZete odekivati dobro zdravlje. Na osnovLr automatskog pisanja i iskustva hipnbtisane osobe.U zdravom telu zdrav duh! Vasane Ako u umu postoli depresija. raaoiolj stva.rnkcionisanju orgarla. Ato gajite energidne misli.Pomodtl ipiiitrrutn""Sadane (pra'kse). to i postajete' VaSa kreira okolinu. i savrSenima vas.j" gruba victliiva forma suptilnog. isto tako misaone struje izviru u koritu Samskara (impreiija) u unutra5njim slojevima uma. lj ubav i. onl. i primarnih i sekundarnih. promenite poclsvesne misli i um i postanite nova osoba" Mo6 energiinih. Brahmadarija ie takode veoma bitna. kao i jasnode i oStrine. hipnotizam. imaie mirno. misli o nepravilnom fr.dd'u ka objektima u budnom stanju i u stanjr'r sanjanja'. dol< str ili Misao ie Zivot. gde su srnestene Vasane iii latentne suptilne Zelje. Misli razvijaju lidnost Uzvisena misao tzdiLeum i otvara srce. Misli utiiu na telo svaka misao ili emocija ili red stvara snaznu vibracijr"r 6eliii tela i tu ostavlja jaku impresilu. viadi. bi6"t" oslobodeni od svih bolesti.r*.telo ie biii zdraio'Ako je um dist. mesmertzam I psihidko leienie jisno clokazLrju da r"rm postoji i da vi5i um moZe ha utide i Oa potei* niZi um. boZanskih misli Zelje u umu primarne bolesti. telo automatski nije u stanju da fnnkcioniie. fin glas. lepotu i harmoniju' Zapamtrte.l i. lcli' Mentalno zdravlje je mnogo vaZnije od fiziikog zdravlja' Ako je um zdrav.Saije i onaj koji prima mora da veZba intenzivnu koncentraciju' u slanju poruka. P:::tk" kuii' istoj u sobe u drugu i iz iedne Ova nauka je veoma Prijatna i zanimljiva. telo Alio uma' rl*u. telo je proizvod uma i nalazi se pod njegovom kontrolom. misli o slabim nervima. itira. FUNKCIJE MISAONE MOCI Parapsihologija i podsvesne misli neprestano tede prema*Ganga Sagaru. i odi ie im biti sjajne i blistave.Cak joj se todkovt se i lokomotiva Salje u garaZu da se odmori kada Kao 5to sveti Gang izvire u Gangotriju na Himalajima. VaSe misli konstituiSu vaS svet' Ako gajite zdrave rnisli. niska misao uzbuduje ulwt r izaziva mradna i morbidna ose6anja' oni koji imaju imalo kontrole nad svojim mislirna i govorom. u onaa ee ulti inige -VeZb"iT telep ati u preno se 6i poruku . ditanje misli. Bolovi u telu su sekundarne bolesti. to istog je' uznemiren i . Mens sana in corpore slno .ru . Lttrobe.lesnih misli. Ono Sto mislite. t Misti obezbeduju dobro zdravlje je kopija Telo je neraskidivo povezano sa umom' tadnije. uzbuden poreme6en. B oZanske KLrltivisite BoZanskima. moZemo jasno dokazati postojanje podsvesnogumakojioperi5esvihdvadesetdetirisata. Za njuje Potrebno strpljenje. rr"dto. vase telo ie biti energidno' Misli mis. Lr svakoj J5 34 . milo lice. moZete odrZati dobro zdravlje' Ako se drzitei.

Od tada ie misliti i delati na iovek seje misao i Lanje akciju. On ima slobodnu voliu. slezine i stomaka. dok ne postane autornatska. l. Ne moZemo verovati u to jer dinjenice dokazuju suprotno. postali su briljantni geniji i zvezde vodilje ovome svetn. Izdigao se iznad uticaja okoline svojom snaZnom voljom i gvozdenom odludnoS6u. stagnaciju i patnju. Nije irnao Sta da jedc. Seje karaktcr i. Dagai i Madai su se transformisali. clobiti irnpuls 2. On jc goipoao. Neke neznalice kaZu: "Karma je odgovorna za sve. Upotrebite Moi Misli. MoZete Lrsmeriti svdr karmu u kojem god pravcu Lelite. 36 -)/ . U to nema sumnje. to ona ima jadu tendenciju da se ponavlja sve dok ne prede u naviku. Misao hrabrostt Misli . bubrcga. Ako je Karma odredila da budem ovakav ili onakav. intenzivna strast. Bio je obuden u rite. napredovati ili propasti.rii tendenciji da postanete ono o demu najvi5e mislite. Vi imate Svatantratu u akciji. To je laZan arglrment. Mnogi poznati ljudi su rodeni uslovima. Misaona aktivnost je ta koja prouzrokujc ovu promenu. Njegov karakter ie biti promenjcn. za5to bih se ja trr. Ta aktivnost prouzrokujc mnogc elektridne i hemijske promene u nelvnirn celijama. onda moZete voditi sreian harmonidan Zivot mira i moii. Treba samo da mislite i da delate. Mutusvami Aijar. knjiZevnosti i poeziji. lnteligentan dovek sigumo neie reci tako ne5to" Vi ste sami stvorili svoju sopstvenu sudbinu svojim mislima i akcijama. MoZetc postati Jogi ili Gjani. moZete postati mudrac ili milioner.Ako znate metod izazivanja suprotne misli. Morao -je da uci nocu pod ulidnir-n svetiljkarna. jetre. MoZete dostidi poloZaj lndre ili Brame pozitivnim mislima i delima. Telo prati um i imitira njegove promene. Misao ljubavi ie istog ie trenutno posluZiti kao protivdejstvo za misao straha. mrznja. Covek je stvorio svoju sudbinu svojim sopstvenim miSljenjem i delanjem. To nrje istina. Stavite ga u dru5tvo sveca. ispravnorn Zeljom. clugotrajna gorka ljr"rbomora. Misaona mod menja sudbinu trenutka kada se pojavi neutralisati misao mrZnje.e5ko se borio kako bi postigao bolji poloZaj. Razbojnik Ratnakar je postao Mudrac Valmiki.uzroci fizioloikih uznemirenja Svaka promena u mislima stvara vibraciju u va5cm mentalnom telu. u siroma3tvu i nepovoljnim Mnogi od onih koji su bili rodeni u siroma5noj i zagadenoj okolini su se uzcligli do najvi3ih poloZaja u svetu. je u Madrasu u apsolutnom siroma5tvn.zanje sudbinu. Nitkov nije nitkov za sva vremena. iovek nije bespomoino biie." To je fatalizam. ispravnim delanjem. a kada se ona prenese na fizidko telo izaziva aktivnost i. napadi besa. To ie doneti inertnost.la Vrhovnog sucla Indije.rdio'/ To je moja sudbina. Odmah ce se promeniti. Sve jc tcr sudbina. Ako koncentri5ete svoje misli odi postajr. sudr. Seje naviku i /. Misaona moi kreira oholinu Obidno se kaZe daje dovek rezultat sila iz svoje okoline. On moZe da promeni svojr"r sr-rdbinu. uspostavlja se odredena vibraciia materije i obiino. zahvaljujr.r fil<sirane. dobrom Karmom. zapravo uniStavaju ietije tela iizazivaju bolesti srca. briga koja nagriza. Mislite ispravno. dmgadiji nadin i promeniti svoju sudbinu. Postali su slavni i istakli se u politici.r nervnoj supstanci vaSeg mozga. To je potpr"rno nerazLlmevanjc zakona Karme.ivota svoje sopstvene sudbine. Sto se viSe izaziva ta vibracija. On seje akciju i Lanjenaviku. Ispravnim mi5ljenjem. on moZe da postane gospodar svoje sudbine.'anje karakter. lspravnim miSljenjem i izuzetnim naporom. ili smrti" Kada se um usmeri na neku posebnu misao i bavi sc njome. MoZete promeniti svoju sudbinu. Takode je vredno napomenuti da ie u zavisnosti od trenutne misli svaka iehja u telu. Sada imate slobodnu vollu da izaberete. Kako to objaSnjavate? roden Gospodin T. mislite uzvi5eno. Bili su nitkovi prve vrste.

ulaLite napor! Ovladajte prirodom i radujte se u vednom Satcitananda Atmanu (postoje6em-svesnomblaZenom Jastvu). Da li moZe ba5ta opstati bez vode? 39 .r 5ansu. nepoZeljnih. u njegovclm pulsu i svakom pokretu. Svaka Sansa je namenjena va5em rastu i razvoju. predano5iu cilju.. postao je novinar. Siroma3tvo ima svoje prednosti. Ako vidite bolesnog doveka kako leZi pored puta bespomoino. Primera slidnih ovima ima na hiljade. Cak iako je postavljen u nepovoljne okolnosti. ove Samskare mu daju za5titu od spolja5njih.Na Zapadu. Negujte ga. Okupajte mu stopala sa boZanskom Bavom (osedanjem). pet gjanindrija (organi znanja ili percepcije). Izdigao se iz siromaBtva do moci. od teikog fizidkog radnika do poloZaja Ministra Britanske vlade. Svaki dovek je roden sa svojim Samskarama. Dajte mu toplo mleko. usled energije koja se prelivala izn1ega. Bio je uditelj. Osetite sveproZimajuceg. Bog vam je dao moguinost da razvijete milosrdnost iljLrbav. dobrih dela i ispravnog napora (PuruSarte). a ako se pomeSa sa njim. Volter Skot je bio veoma siroma5an. To je razlog zbog kojeg su Vaii5ta i Bi5ma postavili PuruSartu iznad sudbine. slabost. draga bra6o. Nije imao gde da Zivi. D2onson je odrastao u krajnje nepovoljnim uslovima. Um nije tabula rasa ili ptazan list papira. Zapamtite da u vaSoj slabosti leZi snaga jcr 6ete uvek biti spremni da za5titite sebe. Dedaci koji su na ulicama distili cipele i koji sr. Ovo fizidko telo je tako reii Sablon kojije napravio um racli svoje sopstvene zabave. One pomaZu njegovom napretku u evoluciji. Bog oblikuje umove ljudskih bi6a pmZaju6i im 5anse. Vredno je pomenuti ZwoI Dlejmsa Ramsija Mekdonalda. On moZe da ih kontroli5e i oblikuje pomo6u svojih sposobnosti. Sri Sankaradarija. uzmite ga na svoja ramena ili u kola i odvedite do najbliZe bolnice. Ne propr"rstite nijednr. Imaie jalce nerve. ako ste pla5ljivi Bog ce vas staviti u takve okolnosti u kojima iete biti primorani da izrazite hrabrost i prisebnost riziku"juii svoj Zivot. ponos. On sadrZi impresije misli i dela prethodnih rodenja. istrajnost. strpljenjem. Tivra (intenzivna) Pum5arta moZe da promeni va3u sudbinu. autoritet Advaita fi lozofije. istrajno5iu.r po barovima prodavali pivo i kuvali u restoranima. cla prodistite svoje srce i otklonite Grinu. delidnom voljom i snaZnom re5enoS6u. snagu. mrZnjr"r i ljr"rbomoru. Njegov glavni obrok svakoga dana je mesecima bio govecli gula5 od tri penija. biva pod njegovim uticajern. uzdrmati. Ponekad. iskrenoicu. 38 Misli forrniraju fiziiko telo Telo sa svojim organima nije ni5ta drugo nego misao. Covel< t<oji pokusava da napredLrjc ili raste u te3kim uslovima biie snaZan dovek. daj ili kafu. misli. Ni5ta ga nc6e moii Covek svakako nije proizvod sredine ili okolnosti. u njegovom pladu. Dobre Samskare su vreclna zaostav5tina doveka. Samskare su latentni potencijali.rmanju. Njegov prvi posao je bio adresiranje pisama za deset Silinga nedeljno. Siroma5tvo razvljaponiznost. da nepovoljna sredina ne r. nepovoljnoj sredini i okolnostima. Um koji kontemplira na telo postaje jedno sa telom. On je bio dovek velike PuruSafte. oclanoiir. Bio je suvi3e siromaSan da bi kupovao caj. Jako se zanimao za politiku i nauku. Postepeno se pomodu ispravnog napora (Puruiarte) uzdigag do poloZaja Ministra vlade.r i odludnost budu6eg genija i daje dovek u stanju da prevazide sredinu vrednim radom. Zato ne gundajte protiv okoline.e velidinr. Sasvim je odigledno. Telo zaista predstavlja misli. Lrmesto njega je pio vodu. Kreirajte svoj sopstveni mentalni svet i okolinu.r. Vidite boZansko u sjaju njegovih odiju. raspoloZenja. neprijateljskih uticaja. stoga. sveprisutnog Boga koji boravi u njemu. postali su slavni pesnici i nadareni novinari. Sve svetske lidnosti koje sr"r se izdigle do visina clostojanstvenosti sr-r iskoristile sve mogu6nosti do maksimuma. dok luksuz stvara lenjost. u njegovom dahu. inertnost i sve vrste lo5ih navika. Bi& izdrL\jive prirode. sinovi obudara i ribara su se uzcligli do najvi5ih poloZaja. Zato. da bi dobio razliilta iskustva ovoga sveta kroz pet avenija ili kanala znanja. ubeclenja i emocijc hoje su objektivizirane i udinjene vidljivim" Sva tela imaju svoje sedi5te Lr umu. spiritualni velikan i briljanhri genije se rodio u siroma5noj. karaktera. Goldsrnit je bio "bogata5 sa 40 funti godiSnje". Iskoristite svc moguinosti.

i spolja5nja ili fizidka' takode potrebna. Ako jogi dija je misao veoma moina progovori jednu red. po5to su nerazvijeni.Um je taj koji pravi transakcije celokupnog biznisa i najvi5i je medu telima. Samo tada iete uspeti cla se koncentri5ete. ti raspr5eni zraci se moraju sakupiti veZbom koncentracij e. Cisto6a vodi u mudrost i besmrlnost. U sludaju ljudi sa svetovnim umovima. Mentalna distoda je vaLntja. to 6e imati ogromnog uticaja na umove drugih. telo ne bi moglo daizrazi naSu inteligenciju. Javlja se Dehadjasa Sticanje misaone modi moralnom iistodom eovek koji govori istinr"r i poseduje moralnu distodu uvek ima moine misli. Postoje clve vrste disto6e. Identifikujete se sa svojom Zenom. postiZe se radost i usrecl-sredenost uma. kontrola nad Indrijama (dulima) i spremnost za realizaclju Jastva. patnju i bol. u detiri sata ujutro' 40 4I . Identifikacija ili vezanost vam donosi ropstvo.Kroz pogre5no mi5ljenje vi se identifikujete sa telom. Da bi se postigla koncentracija. Kultivi5ite paZnju i ima6ete dobru koncentraciju. Neka vam r"rm bude bistar. Ako se ovo grubo telo raspadne. Budite uvek radosni. itd. Njihovi RAZVOJ MISAONE MOEI umovi. Sto je ljudski um vi5e koncentrisan. unutrainja ili mentalna. rnisao je obidno pod kontrolom tela. u isto vreme. decom. Tada se javlja Mamata (moje). to se vi5e moii dovodi u jednu tadku. ozbiljnost i marljivost su najbolji izvori mentalne mo6i. um (e za(as stvoriti nova tela po svojoj Zelji. a zatim se um mora usmeriti ka Bogu. (prianjanje zatelo). To je raspr5enost mentalne energije u raznim pravcima. Ako bi se um paralizovao. Uspostavljanjem unutra5nje mentalne disto6e. Sedite na isto mesto. Postajete vezanizatelo Sto jeAbimana. Fizidka disto6a je Sticanje misaone mo6i koncentracijom Nema ogranidenja zamo( ljudske misli. PogreSna misao da ste vi telo je koren svog zla. zraci uma su rasprieni. Razvij te Vigj anamaj a KoSu i pomocu Vigj anamaj a KoSe (Budi) kontroli5ite Manomaja KoSu (um). borave uglavnom u Anamaja KoSi (fi zidkom telu). kuiom. Onaj koji je dugotrajnom praksom ovladao ljr"rtnjom ima ogromnu misaonu mo6. Kod veiine ljudi. Vrtrine kao Sto su iskrenost.

disciplina dula. kao Sto su moi prosudivanja. stedi iete odredenu snagu volje. iutry'a. Vidoviti ih mogu videti vrlo jasno. unutrainj a snaga. njegovim vrlinama.moi razuma. magnetidna aura lica. ie vam pomo6i da ovladate i ostalim lel1ama. Kod obidnih ljudi mentalne slike sr-r izoblidene i nejasne. A onda uzmite slededu temu. misao i volja mogu stvarati r)uda"Volja postaje nedista i slaba kroz vulgarne strasti. o njegova ietiri udenika. Neuznemireno stanj e uma. Sto je manji broj Zelja. Energija koja se nalazi u Zelji za kafom i koja vas je uznemiravala. Mentalne slike ie dobiti na snazi. OM On ne poznaje duboko razmi5ljanje. Sidrjima (mo6ima) koje je imao. ljutnja. uravnoteZenost. moc konverzacije. kontrola ljutnje. preterano meSanje sa svetovnim ljudima. moi rasudivanja. Kada postanu diste i nepopustljive.Celibat. sposobnost da se uspe5no obave teiki poslovi. previSe hodanja. Na primer. moi pamienja. magnetidna i dinamidna lidnost. i meditaciju razvijaju jasne mentalne oM oM. Kada ona opertSe. Uzmite neku temu i razmi5ljajte o njoj sa razliditih aspekata i gledi5ta. dulnu ljubav i Zelje. njegovoj Digviclaji. njegovim komentarima na Gitu. OM OM OM. Pomoiu svoje volje mogu sve da uradim. koja povecava snagu volje. energija. filozofi i Jogiji imaju jasno definisane i o5tre mentalne slike. moi shvatanja. dostojanstven hod. Ako pobedite jednu Zelju. ste6i 6ete odredeni mir. I ta pobeda. Stalno iz poietka. Samo mislioci. Mislite o njegovom rodnom mestu. Sticanje misaone modi putem volje Jednostavni saveti za jasno mi5ljenje Mentalne slike obidnog doveka suuglavnomveoma izoblidene. Postaie jasne i oStre. Za doveka snaZne volie ni5ta nije nemogude" Kada napustite staru naviku prjenja kafe. njegovom udenju. moi kontempliranja i zakljudivanja . toje ve6a misaonamoc i volja. Oni hoji veZbaju koncentraciju slike. podeli ste da mislite o Zivotu i udenju Dagadgurua Adi Sankaradarije. Ako se oslobodite truda koji ulaZete u nabavljanje kafe i navike da je konzumirate. ttspe5nost tt svim zadacima. Ponavljajte mentalno sa oseianjem: "Moja volja je moina. novina i odlaska u bioskop su pomoina sredstva za koncentraciju. previ5e seksualnih odnosa . nekim vaLnim citatima iz njegovih dela ili Sloka. njegovom karakteru. mocan glas. Kada se seksualna.sve to automatski funkcioniSe. previie jela. uticaj na ljude. su neki od znakova ili simptoma koji ukazuju na razvoj volje kocl doveka. njegovoj filozofiji. va5a snaga volje ie postati petnaest puta veda. mentalne moii. previSe pride. Ovakvom veZbom 6ete razvtti organizovano mi3ljenje. njegovim delima." +z 43 . bestrasnost. Volja je kralj svih mentalnih mo6i.sve su to prepreke do koncentracije. svako odolevanje pred iskuSenjem. o njegova detiri Mata (reda). vedrina. svaka osnaZena uzvi5ena teLnja vam pomaZe da razvljete snagu volje ili snagu du5e i pribliLava vas cilju. neustra5ivost itd. dista i nepopustljiva. ne dopuStajte dmgim mislima da udu n svesni deo uma. Ja imam nepobedivu volju. do odredenog stepena imate kontrolu nad dulom ukusa jer ste uniStili jednu Vasanu i odstranili Lellt za njom. sve \elja i aktivnosti. Sticanje misaone mo6i organizovanim mi5ljenjern UniStite zaludno miSljenje. U njegovom umu je prisutna prilidna konfuzija. OM OM OM. Upani5ade i Brama Sutre. Njegove misli sn haotidne. Svaka odbadena dulna misao. Dapa (ponavljanje boZanskog imena). Freterani fizidki napor. miSidna energija. nepopustljiva volja. dvrst pogled. ako pobedite petnaest ovakvih Zelja. Kada na taj nadin mislite o jednoj temi. sada 6e biti preobraiena u snagu volje. reduciranje Volja je dinamidka snaga duSe. vra6ajte um na temu. svaka zadrlana gruba red. napu5tanje ditanja romana. sjaj u odima. Vratite um ponovo na izabranu temu. itd. njegovom ranijem Zivotu. onda su te energije pod kontrolom. njegovoj lidnosti. transformiSu u rnoi volje. izdvojenost. pranajama (kontrola vitalne energije).

Moraiete da oclbacite staru ideju. stabilna. istrajuo razrnisljanje. odstranite sve strane misrikoje riernaju nikakve veze sa temom koju obrattulete u clatom trenutku. Br. Rodenje uzvi5ene misli je mo6an lek protiv zlih misli. ushicenje. Manane ili dubokos razrniSljanja i meditacije. introspektivnim razmi5ljanjem i meditacijom. Covek slabog uma popu5ta prcd sugestijama doveka jakog uma. Misao radosti izaziva rnisli radosti u drugima.urroftliorrl" . Imajte svoj sopstveni ose6aj indiviclualnosti. poznaje samo nekolicina. Tek o'da je um u stanju da misli duboko i pravilno.odlaze Veiina vaSih misli nema dobar oslonac.uo! 44 ukorenjena bila. Na nas te sugestije deluju. Predite na devociju. Te slike nisu sopstvenog mi5ljenja. kontinuiranim i dubokim mi5ljenjern. Sadana za dutroko i originalno razmibl. ona se razotkriva kao dinamidka sila. do same srZi svih misli i postojairja je sama sLr5tini Ako nemate hrabrosti da se suodite sa rezultatima woc razmiSljanja. ne biste trebali nikada da se upli6ete u filozofiranje. Svesrdno razmi5ljanje. snaZne i precizne. Zatim dopustite sledeioj misli da se pojavi. razmiSljanje do samog korena problerna. do samog temelja. rniS lj enj e) zahtev a oitar intelekt. dolazimo do kreativne misaone moii. koji je pomoiu ove dve vrste rni5ljenja prestao da bude destruktivan. sadrZinu.ianje Steknite kreativnu misaonu mod Misao je vitalna Ziva sila - najvitalnija. To se moZe najbolje postici veZbom rneditacije.-il. Kod velikog broja Za duboko razmiSljanje neophocina Sadana (veZba). ljudi razmi5ljanje je uglavnom povr5no. Misao je stvarna akcija. One brzo dolaze i i zbog toga su neoclredene i nedefinisane. Veiina !e. Prodistite svoje misli clo z'adajnog stepcna. Dopustite jednom misaonom talasu da se pojavi. rezonovanjern. Vedantidka Sarlana (Manana. moracere da smirite misli i da iI iskristali5ete u preciznu formu. AJ /< . oblik. Misli su Zive stvari. Velika je stvar ako znate kako da upotrebite ovu silu najefihasnijc i na najr. buboko . Ispravnim rniSljenjem. a kontinuirano mi5ljenje ga odrlava neprekidno okupiranim. Ona nikada ne propada. posledica toga je ushicenje koje izaziva blaZenstvo i ekspanziju razvijenog uma. mada ne mora trenutno da r"rtide na temu o kojoj razmiSljate. racionalizacije. Svi mi Zivimo u svetu sugestija.jasne. moi i teZinu.zna Sta je ispravno razmi5ljanje. Pravih mislilaca ie veoma malo. ma koliko ona jaka i Ne dozvolite da tude sugestije utidu na vas. Moraiete da ih osnaZite preciznim. jasno Vedantidke Sadane.izviSeniji mogu6i nadin. ako ne moZete da progutate zalcljuike. Ne dopustite umu da Zubori. Mi nesvesno imitiramo one kojima se divimo. Konstruktivno mi5ljenje okupira urn jednom temom. a onda da se lagano smiri. . Vedantini (sledbenici filozofije vedante) se pridrZavaju nezavisnog i originalnog mi5l1-enja. NaS karakter nesvesno svakodnevno oblikuju kontakti sa drugima. Pomoiu Vidare. kada dobijete novu uzviienu icleju umesto nje. misao prenosi ogromnll moc. Jaka sugestija. Mi svakodnevno apsorbujemo sugestije onih sa kojima se vidamo. boju. kvalitet. blaZenstvo i usredsredenost uma. Misli ce se smiriti'i stabilizovati" Mislite jasno" Razjainjavajte sebi svoje ideje stalno iznova. bez obzira kakvi oni bili. Tada 6e filozofska ide. Uti5alte mrslr.rdite introspektivni u samoii. moracete sebi da razjasnite svoje ideje.. najsuptilnija i najmocnija sila koja postoji u univerzumu.ja postati Konstruktivno i kontinuirano mi5ljenje Bivajudi sama po sebi velika sila. Meditacijase de5avakada se pojave konstruktivno i kontinuirano mi5ljenje.. Pomoiu pozitivne misli. je Razvijte individualnost: oduprite se sugestijama razmiSljanje. Tada ie nestati svaka zbunjenost. one se kredu. posle nekog vremena ie proraditi. Potrebno je bezbroj rodenja za pravilnu evoluciju uma. one imaju formu.

mislite ve6 kvalitet taj radost. Priroda daje sugestij e na razne nadine.oT.j ili daja. tzattite fiotipakia Bavana. drvede koje raste.Obidnim ljudima to neie negativnog-oseianja *t o-. '--Uu. Na Zenu utidtt sugestije . odlukom' nur*dUottt.. Osetite da posedr"rjete. claje sugestiju da ie se popeti tz njega i kri3om nestaje sa pozornice.tl"ttog mula.o puta. Na pacilenta utidtt sugestije lekara' Na udenika Obidaj niie nista drugo nego proizvod sugestije' Odelo kcje obladite. metod Rada Jogija' To je najlak5i ii metod..On po(i za zahteva ogrbmnu snagu volje. Tojejedan -- p obecluj e ne gativno.h mi s I i i depre sij e ko1 a trutiupupotle njih su inspirativne misli i..-je e"uu. neprekidno vam Salju sugestije. sunce koje sija.k iz podetka mentalno ponavljajte Qrmtllu ':OM' RADOST". lediti ljude na claljinr"r i prebacivati se Prevazidite mraine misli Veoma paZljivo posmatrajte sve svoje misli' Pretpostavtmo Popqtg cla vas pr"plu. Sticanje natprirodnih moii disciplinovanjem misli hipnotiSe celu publiku snagom svoje koncentracije i volje i izvodi trik sa konopcem. maniri. Reke koje teku. Otkrijte skrivene mo6i ili okultne sposobnosti . Koncentrisite se.. na slici nikoga ne bi bilo' Shvatite i realizujte mo6 misli. i" Metod otklanjanja mradnog raspoloZenja volj. Mirlit" na one stvari loje szdlLtt va5 utn. pozitivnb oieianje. 'Suau prizo"vite svom tnigom -llli suprotne ry11dnim na mislima. pa dak i hrana koju jedete . oil baca crveni konopac uvis. osmehujete . cve6e koje miriSe. dsetite: "Ja sam sama radost'" Podnite da se i smejete.pozirivno od glavnih zakona prirode' . sedite mimo.Na slugu utidu sugestije njegovog gospodara. ponaianje. na udaliena mesta u tren oka. RAZNOVRSNOST MISLI I POBEDA NAD NJIMA posledice sugestija. slati poruke na udaljena mesta. je veoma 47 46 .r. M"etod uktanjinja iii zamenjivanja jednostavan' Zaveoma za suprotno.mi5ljenje o inspirativnim of: i Zap imtite j o S I edn om .r" mraine misli" OoZivliavate depresiju' uzrok Pronadite odi. sori.r-r. IstraZite vi5e oblasti uma. duti udaljene zvuke..je vetit<i teret za volju. zatvorite i pokuSajte da ga otklonite' depresije -'N uj U Moini okultista il. pomislite na prednost radoiti. Zatvorite odi. . -ma{a j9 najefikasniji'. MoZete vicleti udaljene objekte.il": *etod za prei azllaLenje mradni. . ponekad ie vas to vrlo brzo uzdi6i' Pevanje veoma naglas OM Ponovite osedanja' mradnih korisno'za btklanjanje nq?t?tl: ubrzo 6e Depresija vazduh' sveZ na n"tofif.sve su to utiiu sugestije uditelja.t. Kada bismo u tom trenutku fotografisali pozomicu.

kao Sto leoparcl ne. Ako u vama post<tji poZuda. svetovne misli ie postepeno same od sebe umreti. mislite na prednost celibata. ob i azriv Savladajte ih odmah gaje6i r"rzvi5ene boZanske misli. lj ubomore. Ako postoje misli ljubomore. Beskorisne misli spredavajr"r spiritualni razvoj. Moraiete mislima da objavite rat. Odsf ranite depresivne misli nepoStenjc. mislite ni sirokosruaoit i plemenitost. Ovi mradni talasi i svetovne misli su neprijatelji meditacije. bi6c vam veorla lako da odbacite narnetljive i depresivne rnisli iz uma." Ovladajte svetovnim mislima Svetovne misli ic vas uznemiravati u velikoj meri kada podnete cla se bavite kultivisanj em misli.ivite spiritualno. mislite na razludivanje i. mislite na milosrcle. depresivne misli su kamen spoticanja u spiritualnom napretku. Korisne rnisli su odskodna daska za spiritualni razvoj i napredak. . Daleko ste od Boga kada boravite u beskorisnim mislima. mira i mudrosti. Mislite pozitivno o tzviienim stvarima. Ali pozitivno uvek poU"atg" kada podnete da veZbate meditaciju i L. beskorisne i depresivne misli. Pridajte rnalo Ako ste lako povrc<lljivi. Ako postoji osecanje tjutnje. Ne dopustite Bmu da uleie u stare Sablone i cla sam bira svojc puteve i navike. lj utnj e. bi6e vam te5ko. Cim budcte poku5ali da ih se otarasitc. Cak i ako vam to ne uspe odmah.kratko-vreme. Zasto bismo sada menjali gospoclarai Boriiemo sc za na5e urodeno pravo do kraja. mrZnje. Ako posto-ji licemer-je. 48 Skakace na vas sa najvecom okrutno5iu. veiom snagom i Zestinorn. Ne dopustite talasin-ra iritabilnosti. SkinLr6emo dizmu i istrcsti ga napolje. boZanskim mislima. .rop*ti i.Ako postoji zaluclcnost ili Moha. Depresivnu misao bi trebalo da izbacite iz uma sa istom i to samo kada je neophodno. Budite na oprezu. Ako postoji seblenost. One 6e umreti same oclsebe. Reci ie: "Mi imamo sva prava cla bdravimo u ovoj palati uma. mislite na velikodu5nost i velikodu5ne liucle. sve mogllce zle misli 6e se odjednorn pojaviti. mislite na poStenjc. Ako postoji strah.iave mrarjne misli. Boravite samo Ll onim mislima kojc su korisne i koje vam mogu pomoci. Posmatrajte svoj um uvek paZljivo. Ako vam se. one ie se boritiza svoj opstanak najbolje Sto mogu. Ne poku5avajte da odbacite sve svetovne misli. nastavite sa veZbom. destitost. poZudc da se podiZu u umu. one ie uus. pazite s kim se druZite. Stvarje krajnje odigleclna i jasna. mislite na prednosti milo. U pogledu toga ne treba da bude nikakve sumnje i dvoumljenja. mislite'a prijateljstvo i njegove neproccujive prednosti. Budite oprezni. tako i ove negativne misli _ ovi uljezi.o duplo. Kontinuitet veZbe je treophodun. On nije ni5ta drugo nego rob i Zrtva krilatih fantorna koji lete kroz hodnike njegovog uma. Odagnacete negativne misli i ose6anja i udvrstiti se u pozjtivnom stanju. veZbajte i osetite ovo.ne mogu da se suprotstave uzvisenim. moZe da se suprotstavi lavu. lako6om kao Sto kamen izbacujete iz cipele. Atma Vidaru: ako postoji ponos. Kacla sednete 4a meditirate. mi iemo ga izbaciti. Zamenite ih mislima o Bogu. Budite i. Meditacija je vatra koja sagoreva ove misli. rnislite na poniznost. misite na ljubar. mislite na ncki inspirativni prizor koji ste nekada videli ili se setite nekos rnsprratlvnog sl tva.srrla i velikodusnosti. neZcljeno oseianje de isdeznuti. One 6e vas uznemiravati negativno. ZadrLite pozitivne misli koje su u vezi sa ciljern vaSe meditacije. Ako nas Zuija kamen u dizmi. mislite na hrabrost i sl. neprijatelji mira . Uspeiete posle nekoliko pokr-r5aja. Svetovne misli koje se pojavluju mogu biti uni5tene pomoclr novih clobrih 49 . Ako postoji ljubomora. Mi drZimo od davnina monopol nacl ovom teritorijom. Ako postoii Izbacite iz uma sve nepotrebne. besmisleno je pricati o njcgovom uzdizanju i ovladavanju prirodom. Jednom kacla ovo dobro shvatite. Pobeda nad nametljivim mislima Kacla poinete sa vcZbom misaone kontrolc.. Na isti narlin moZete iskoreniti i ostale negativne mi:li kao i oseianja. Ali ako redovncl kultiviSete spiri-tualne misli i meditirate. i dok dovek nije u stanju da na taj nadin to uradi. Kao Sto tama ne moZe da opstane pred suncem.

Ako ugostite jednu loiu misao. veZbom Pranaj ame. da nareclujete svojim mislima. radosti. strahu itd' su negativne misli. Tada dovek vidi bezgranidnu Gjanu (znanje).te o Zivotima svetaca. spiritualno blago.rZiva6e r-i krajnjem blaZenstvtt Brahmidkog stania' jednosti' Ovaj vere. Molite se Bogu za snaglr' iita. Tacla mudrac prestaje da bude ilrti. to ie vam se one vi5e vra6ati i dobijati sve veiu snagu. dobrim Prevazidite uobiiajene misli i Sve uobidajene rnisli ukljuduju6i one o telu' ode6i' hrani ili kontemplacije sl. kada uni5tite sve dualnosti. Molitve. bez ijedne rnisli o svetovnomuspehu' Uronite u ot"ui Brahmidkog BlaZenstva. Um mudraca je uvek centriran na Brahmana' "dinit" uvek samo ona dobra dela koja ie vam pomoii da postignete Gjanu. Borite se protiv svih negativnih misli i surnnji' Neka vam sve uzvi5ene boZanske misli dodu iz svih pravaca' Depresivne misli. su potpuno uni5tene. pevanj em imena Bo ga. razlike i dualnosti i unistava podrZite loSri se gornilaju kao ptice u svom jatu. mada boravi u njemu' On nikada ne gubi kontrolu. u stanje potpunog prosvetljenja. hrabrosti. Proudavajte Bagavatu i Ramajanu. ili dobru misao. ' Raga-Dve5a. we ostale slidne loSe misli 6e joj se pridruZiti i napasti vas. da prodistite. dopadanja i nedopadanja. koji su uni5tili Vasane i koji ne gaje uobidajene misli' prepunl r. Atma-Cintane je teZak na Prirodu boZanskog lastva u sopstvenom Srcu' To i unutra5nju veZbu posao. Negativne misli ie ncstati. Ne dozvolite im da puste duboki koren. dok je njen um zaokupljen voljenim t<ojiie daleko." Srutiii (spisi) jasno nagla5avaju: "Atmana ne moze Potiinite lo3e misli Kacla ste zatzetisvojim svakodnevnim poslom moii 6ete lako r. udruZiti i pomo6i vam. nijedna svetovnfl misao se ne6e javljlti u va5em umu. Kultivi5ite pozitivne misli snage' poverenja. napu3tajudi teZnjr'r ka dulnim objektima. Sasecite ih u korenu. misli o tleuspehu. tako je lako prevazi6i svetovne misli dim se one pojave. Kao 5to je lako proveriti da li ima nekih nametljivaca ili nepri. razlike i odvojenosti! Pobeda nad nevaZnim mislima Ne pokusavajte da odbacitc nevaZne i irelcvantne misli. Djang (meditacije) i proudavanjem svetih knjiga. Morate biti oprezni kada vam je um opuSten..u ua snazi kada ih vi5e puta mislite. loSe misli ce pokuiati da uclu. Ispunite um boZanskim mislimapomoiu Dape. slabosti.rm 6istim. Tada sve vrste razlika i dualnosti potpuno nestaju. se moraju prevazi6ipo-o6. nudru"rno stanje). neprekidnu deiima i poclse6anjem na mizeriju koju donose svetovne misli' Kaclf postignete stanje disto6e. razmisljanjem o bilo koj oj formi Bo ga. dosti6i ttubu" osoba" Iskreni aspiranti posveduju celo svole bi6e kontemplaciii na Vedno. One ce proii' Nemojte ie boriti sa njiira. Budite incliferentni prema svim negativnim i niskim mislima. Ako imate jednu dobru misao. Opteretiiete svoje snage i volju' 51 .iatelja na dvori5noj kapiji. sve ostale clobre misli 6c se tendenciju da se ponovo javi. Sto se vi5e trudite oko njih. Mirti Misli AoUtlu. Svi posvecenici st"t pro5li kroz slidne stvari. samo Atmana svuda. ali kada se odmarate i vas um nije okr"rpiran odrZite cla nidim. kao Zena koja obavlja ku6ne poslove. Zato prionite ' 50 *u""rtun svojeg fela. spiritualnu snagu. eakl medu mnogim iluzijama ovoga sveta. sumnji. On zahteva irpljivu. Ubijte ovaj problematidni um' Kada se posmatrano i posmatranje stope u posmatracu' je stanje tada se javlja-iskustvo Anande (blaZenstva)' To lyije (detvrto. Savladajte negativne misli Naudite cla ovlaclate.ti priviadnosti i odbojnosti. ta lo5a ili dobra misao dobija uzvi5eno. Ako jednom 'On. mira i harmonije' Oni 6e imati viziju neposlu5ni i moini um stvara svakakvu patnju i strahove' sve vrste raznolikosti i raznovrsnosti.J--- rnisli i ponavljanjem Mantre ili imena Boga.

impulsivno miSljenje i uobidajeno mlsljenje. kancelar'ji. ideja o uZivanjLr pri gleclanju meda kriketa koji se 52 Kontemplirajte na uzvi5ene misli Ako Zelite da razvijete svoju misaonu mo6. Vi niste Ramasvami ili Mukerrli ili Mehta ili Metju ili Gard ili Apte. Sve nepotrebne brige triaa izAier. uglavnom se pojavljuje detiri ili pet vrsta misli koje okupiraju um. madkama. Permanentno je ovo drevno Jedno.svaki deo univerzuma pulsira Zivotom Boga. Mozete sesti r-r foteljr. otklanjanje tenzije u misi6ima tela donosi oclmor i mir urn. veliki korak napred u kontroli misli. Transformi5ite instinktivne misli Postoje detiri vrste misljenja: simboridkomislj cn j e.oil.i. obazrivi i paZljivi. zlovolja. Ima6ete savr5en i bosat Zivot. Sedite petnaest minuta i opustite se u udobnom poloZaju. neke uobidajene misli o priroclnim potrebama. IJtiSa-ite Zuborenje Simbolidko mi5ljenje se moZe lako zaustaviti. Strah je 1aj koji se nalazi u pozadini brige i ljrtnj". zaustaviti instinktivno i irnpulsivno rni5ljenie. misli o zaradivanju para" misli o jelu i pi6u. Nemojte se obeshrabriti. razodarenje. ustolidite se u Nirvikalpa Samacliju (nadsvesnom stanju) putem konstantne meditaciie. snaZniji ocl impulsa. patnja. kravama. Smejte se sa cveiem i zelenom travom. Imaiete mir uma. Mentalrra harmonija i mir se mogu izazvati iskorenjivanjcm Fiq: i ljutnje.svatojam Purano'. t. Steknite inspirativne misli Cilj Zivotaje postignuce boZanske svesti^ Ovaj cilj je realizacija da vi niste ovo prolazno telo niti promenljivi. piiu. To je va5a prava priroda. misli o telu. o biznisu. um ne treba da bude okupiran raznim beskorisnim spoljasnjim misrima. f_t1a1te Mislite o hrabrosti radosti. Zivim bi6ima. Citajte ih stalno ispodetka. Smanjite broj uobitajenih misli Postoji joS jedna divna upani3adska inspirarivna rnisao: Iiavasia-midam Sarvam . blaZe'itvu. Relaksacijom odmarate um. okupiraju Llm povremeno. Vi niste ova mala prolazna lidnost vezana za ime i formu. udestalo uznemirava va5e proudavanje. Instinkti s.r. uvek drLitetzsebe knjige sa inspirativnim i uzvi5enim mislima. vedno slobodni Atman. Vi ste samo sludajno upali n malu zabludu usled oblaka neznanja koji je pro5ao. hrani. Ako moZete da proudavate svoj um i da imate dosledne misli o jednoj temi ili misli iste vrste bez uplitanja svih drugih misli. one 6e polako nestati. uobidajeno miSljenje. ljudima.-kupanju itcl. to je samo po sebi ve6 veliko postignuce. otkricete da su mnoge misli nedosledne" Um luta nasumice.spiranata. de3ava u to vreme. umorne nerve i premorene mi3iie. Misli opi. Nerocleno. psima. Vedno. dok ne postanu deo va5eg svakodnevnog Zivota i rada. Smejte se sa Zbunjem. sa svim Kod neuveZbanih _. Odbacite ih. Razvijte prijateljstvo sa svim suseclima. 53 . bez cllja. drvedem. pad. kupanju itcl."rgu. oclvojte irm ocl spoljasnjih objekata" Umirite um. miru i veseliu. TeSko je Zapamtite zauvek ovu inspirativnu misao - Ado Nitiah miili.. misli o osvcti. Probudite se i realizujte da ste iisti Atman. ako Zelitc da izgradite svoju lidnost ipostanete mudri. suoC" izazivaju unutraSrl'u rnentalnu napetost. Jedino Jogi usredsredenog uma moZe da ima samo jednu misao i da je zadrLi u umu koliko to Zeli. planovi za sticanje novca. nade i oiekivanja.a. misli o detinjstvu itd. liSiem i granama. vec da ste savrieni. dine Ako paZljivo posmatrate um.Budite indiferentni. zatvoriteodi. misli o prijateljima. Ljutnjl. Sa. misli o hrani i pi6u. Misli o telu. Ispunite um bozanskim mislima. snagu i energiju" Kacla se relaksirate. Javljaju se misli o telu i njegovim potrebama. Kada proudavate ncku knjigu sa interesovanjcm u pola detiri posle podne. konadni um. instinktivno milljgnje. Mi5[ienje u formi redi je simbolidko misljenje.

6 -=.i:?s3Ei ti'"E.l*€. :: .i.==23 *=: .i" a EFi €E =:a aoOg F'E iE.' .Dr.8. FF = F =: a 3 a I N -tD )-:i = -!= qi -it ''o :r. E.< .t* E B + 5 o. :5A :-.r$A$ig3EE q=' o)(.i *.-.E€gg ggi€i Eieu..7..ts..' g. . ieati=r3T' f=:= Ei*. ii= N t it=a.Bl. i47=Ir?E. - i.=i* 1=.eFgFe.t ^E. g =s5o[i ri:: E.s+i Ai+ ?' EgEli=*=il:.O Itrr{.8 Fi['.e.. tE i=.igga€3= 7*72 :E€g s*€ F5i?it=t ie' : E== Ei E== =z=ii. 3].o a .ii =8. 77. :.t. =ta:+Ei+gt:d':V i.7 al 7E-e+A=Z|Ai: . o <o= I: 6 o.-:^. t. eD:a ? iiilg.i=is*g5E it.'.E. "f.5 ^= . (J. z1'-.' =-4/7.a €? ':?i='*='e =='.eiEF. u F.D H4 -.!. E5: SEN*EF ...€ ei5€s.qE.3- + o E iIil:=astEilei=is. HEEU' A*. ii-I ?=.'9 D)Xi = e - = 1.E *ai! 3Xi ilI..* z ii.?g.=3 A=.=i'7: . -?=6 83.a=1Ai.i.F=!+i.T^.='i.'*! €qAie"re=i vl -'= 6 *:< 'N '4!J = l-rQ !. +.K Fliu=f =a=?X_3+7_3:s^EI_€. lge E:+ eE. s:E=]zE'="( F6-= tr I /. =' N i.=f E.=ZA-4 E'.i..a Hi- 9cn 5< d: -t.e. = = i3F [i+.-a7=EFii=* = Fa= = D) )=LE.3F. =-)..i<E.e (D= -' .gE-ii 9 i = =.:.rEE::€iia :i -ta==ll =EEs i -e= =E r* *$==. N? Y^ -v ae= ?:I i. 7t. -cD F c/) :s IF cN NF t O l=F+ =E? zlZ !s:1_2=E*= fiaxl EsAn:43!s +="sEg=F. gr i =? cie?F#at:i 5.F6 =1 UH €=r? i i ieg iiEFi:a € eriicElEail l.r€€a+.-T'z'-T1r== iDa Z?Z 7i" =1.D)_FD -.> =e=_= 1=*i.7 T i'!.a =ii3 7=7 -=a g.E+fia=' Fc : A. g2= Z ii -.==? =i: g.xE nai F --+ T=7'-'8'cn.7ilEiF-Ei3.f €s 5ts.* f e i?i€€ iEF[Fii E .-' F E..:=e-=:=e2.3?=P o== *=:=r =ol g=_.

!iA* gp:-.E. $rgl :Es. E. Er=EE = EE : d F =. fliiEggEIE.€ . tE€iE s. Eii FEecFx: .: re€iE!gii?.?FE€sagE5g€Eg5E isI€ E l[g. E.I I 1EtE9.!gE. ..[gE :* h 3i :c..3gs.?.Ei E":.s€i[c.-.5I!!. :! N II ad t- v lrt ?e trl .E E.ea::lEi€iggIlE Ee -l E .l.EH. .€ ElE [E E e:.. >F] \l rr1 zY \t g -Z l-r A LY NX E : '! E.E. .) IE B F .ZEFil.as gE.

EgEE:gi g JEE€.EiI.i l!g::g lE :gi : 9l ig# i ! tE:.rsEsE*i.:i: :: i = .ilgiig{e{}1T*ii{TzZEE.lgggEiEglIe ss:[ 3'*[g *:siE*.. ?iiFE'Ftigisii 'iEfrFiE! : iggEiiEii!.E!Ei i igEi.Fiaiiiii n .E1E igE.i giggiis ig!.g1.EiHE-g.!gEE ggE :: .s€Hgr:[iE'iiB.9+I=.$gg $iis?u*.iiigi Ei*:A Egi.i€gEl.E.i ..iE!:lii i ggg:gsE ?.1F: i1 gl=iztE ig !zE= .

!Asiifl [.iu*.sEe=+i . .E. #giEgi iEE€gi: il$i E Ei+ g E gg'EEiiEEE!iEEgEigigii''iFiEF'gEE ! Ei g:g.:!$! E =:: E:l.ijtilyEE E1*a.1g 'g5 .E'SEE E iiili€gEE3iggiii.ii EgEES!g:E€:ae:EEs:i:gg:..i.gieii s!!n. i= EE :E .ssE€a E .=aci:.1€ift19*lglii!E +gi $g[ g 11 ].*iZ r: cEiiEii EE..i' i+E a alai* g:is+EE E .rzrz.ElsiEiiiii itiiiiiE Eliiil.:iE EiE BE * Eiiii E 1 i.

ls ? ===.r Elig r€EsE iEiEEE.tiH €-'.(#.-o6 C).=. = iE.44 < u I fl!{$. ! ()^0r5OC/!)a')= a =C!== = (. .E} i.5s-:.t €EiIEiEj IE€EE 'EEEa.ll Ei=:i:E .:i€E =s ri.Q x> '.: ?=EEi_Eait o"..1'3'.. -* v .cd .9 V.."=€=' -i =r'== .) $E Ee .j::-..g >N - =-=g - -: p >ax >i n -:: 2 O' .:-3{€el.g:?EEai . g$.i. eq. *s*Eg: B .HE"i3E:E E o'. 9= q€a ii.glig P !w .Frii. s iE E ?F=i "t: EE EgEE .< *E'.* c -.sFaE qEE4. ari'== . x =:€+ -o-o E v-4 riZi .*EE: . =. 6 g > o.El= En "2'x. C) A.: EF. . r ^'d..E :=iE! q' Ea i:=E :5 E . "E1i+e iiE. N R 3 6t1 F h-c. F g !.= -9f !i r N: e i F E r.g5"ziJ=6 '\i- t: t liEi :e::=+=.'z&i=2.-rAd:9!.l-:.ii igEFE .F.'dc . E !.-j 6 bo'9 .= g I s EZ ^ ) v 'i ..agF i.:: E f +Eg.i.=.= zi. .Nl .i d)O () 7'? ! >N r>N - Eg PE = ...3|i|ff i!!ii$${.o \ E ".=€a 'i$'E =.A=? 4. -x 'O F l- IeeE () a E E€ ii EifE!?g.iE+.:iE E Ei.2d.:' i0 a C) E- L* E.ru j*l-e=. 2-.U) I .) d d n'= 0)I )N C) 'E.$.E.*+.i orj i= ii==g iiE iE .O a tr a) ''6 -Y -. 1!.N >N i= i=.9''i=E 4U 0) FE3'".

xi. .rE:F" 3=s5" \o g€E lii i= E.iFiigi i ig g'r F lirif.iEI.5e*.i=*t a..F occcS(.== cF-il:'.= F?E ii=ESii :g= igSi = e== E E EE€:=iifE*€ =. E€ E t . $ii€Ei=E ii:i ggii.= -*=12 i g E 5 =..a l si.f$gi$g!.X€:3iEl =eE€E3FEt?bi Z i:g:i=gEi i !7::E5:5 .-t-.i=r*E=*E =E+EeaB.€*EtE iEiFgE.gglE.:Ell.E g.-:JrE.i r Et1iii:?. .a€.$.[Eg!$$g! =.€*.ii: H 1. a! i.+El 2+z= 6=.-*iE E iii:E.!:€ii EI:E=.!g.. 1 .p iE.) ii Fi :eiiigi ii ie*. g . 1.i3 e F $ilff3i€g3i .='E g *=sv.*E E. .E.i.iE=is i*F q.= =.EE. :1E F. 3'EE'.:.? .E€ =. !t:sEei:. F gEig:'iE'* :t. iiE Ea*i.3 *.

S ai .i a€E E.1i.e. lE ..Ecco!E' .rs:E:Eire€ = €i.iaiE i'eig * .:-!lsFEE#s€ x I gd 7 EZ r.EE.i:€-"3" .6.g..si.:E!Egg5!E:E.3"=-p| a)s E _: 4= =s E 2'. ?sE1.N a =4)e ljaaF t)(! Fd::e -V.u+jE trY >a .rizg . .f. ggE '. : iEEs e3"E:!Rr s=!5S: P:E 'il a\=t3* EE:E=Cieme !=:fig.E5 s+q! = E s'8"'S€:iE"EEI is *sse s=.EE.3 :=|'€-E: 3e.EEg.Oo) . +l#.^U F' i-6i = -A \o .+ 9Ei=FE.:'=.ggEiiEigEit EiE i g5I 4ri..E €=I5. €g.E :. '! F l. EEs_gig 53'3siE E: s EE EEu€3= E.EEllfili: i iiE?:{E€g}i i iiE: irs *E= gsgEgi!!e!gEEF:gE€?E3si == rs*t.. .n.s..E .*{i E sr.x>..?: !i Fl a ts a H <r rV. t.=IE-g=]e=6#.=.=.EFE.._=!3 :l_r€*x Es.*: tE itcigi rt3=EafEa.+ I 5: I s:i I €E E E E==E i i .EiF Lq=NE:i.24 3g +F: ": i.b c.3?*:sa i-a a&Et.. e:3 ?=EiFl.*q.i .=.lEF -g . p -t . '*w Yi= : F E e.o -d aq 0)! E . EEE'! 3i3> i.:.s + f F .t:.i =7ii.i:=.iE .!ig''= : E €g:l.E .iEE:g. 8.5FT= >b iE ]:=E'=E Es=FEg 45.!F gF=li.E 3i€E Z'=E.=i.9 -i.:6E 9to fr *ird.ssq E E.-d=* 8. E. EE E1lE€EiiEE.Er E !i:i.) V i €€.9E-> .E'i===v5:Hs E |.7" ?E) . o0) fr i'!: =v !-lZ .

iFi:ggiggs Fiiii .leliEgliaF. g r +5*}Hf = i iiEffsig.Eg a [-€i iEsi.'.$sii3iigig'i'.sigg.

E'u FigiiiFeg.gEs c.iEi:i.5 ! cs ^^:.F =n. d.i z'E ca t -:'-= d .i E!9r€l.icrJl Y b! E a'i _o i: cl: c6 o tr v= fi >.gffiFisiijgiglsEifiiiii . E EEEE E!'gE EE:E*!E9! Eigi g: iil lE € E: er€ :.* dii E -9 J:6'a F.-Y !.v*shn. v 'i.> il.- Es s#€:E. F i+3i iIFiiEFE i?iE t j9i#:iiiigi'E'Es j5EgF ig E€gFii iiiiFgE €i-.:!EEgii.t - H - !v EEI. S€ m cc iiit iii I Ei lil=lEE.:7've T 1F Y'+€ F+E.- E=E=E: ::'E: i ''re# '*R-^a -.'u arF.=C -i .i- F.E5 ..* .n :E 3s E.4 P -g '.iiE:E.E E =e= .\v - .i ca.== 5 6 E {:E o.r EE I S€..E-EEo 'i 5€ o . li: -I.

gFiFggigsF3iEiEg3gg .i.= tr: u r +t g.giE i t'.g$ggigFFgi. ti*.Eiyz.gigF5igi*-Effi$iiiggF. .lgiliiiiE. i fg.g g.i gii! gg! s. gl*g* E:!s .l.g..9B Eili' E=te 3:E .$: ggsgg g6.€ sEssii!E..: :ilg..liEi i. g€ iii r cr) giEEli:lEillgi:si:gsli:liEggEE' iiE:i3i: *.: llF.

f igsiE Fi:iEiiii *ig€E 1E iiiii.giEFitE.'!J !r " "-: .ggF.. g.gE 5!: E: F6E j'-'e =: E 5 s? i+gg= R :g:!Egi iEii.uu !J r. .=. i:l iliiigggi' Eigii iFgliiiili =€iE€i Ei€:sr:si s.Ei!giii .iii'l*''lEE*'fgiE:t4slii35iiEi€lE:9 'Ei. = * x= EFE gE.

€.*I.E:' dq.$eE dEsE ::X g-.ililrrgi. t.€ E .E Ez*'. 3 *. g:. E?i E:y1 giSE =q!.a .sEil*es H:: ieZs +3 # 3..2€ : 6-s-?'17i HE. 3fi s gE E#'o e s: i e..iiisss cE P.i s gitiEis !igEEEigilEsiiiEii. s.4 r-f" i io-''E. 3.0 .KE6-tE=2 Etid *-i:.IL$ -i€i ---!Itv)99:vr- N N :€.S> 'ZE! E 3s e5*.s:: ....= =. >'"> EEe if ig:. 95€E.EiiE i!g.!EgHSig EFR: lj!2cl=c.." i ic = a ri'.Hi5.:Eg= ii'.EdEp.$€i€E =sagjE.5i_=3 +!X.9 fs iE .! = = q F. E: .*.+.€rE sEg! F4e '=E'i =.9 E Y = -:3'K = E = i E FS { i g FS g =: = a=4i l'3 = i:Eg at g= sE o:gi{. l#g Sfg !=g aE3 :9. !.f = 5E=Es:gg i i g3! = ?-:e 3=E.39 ::E...ig'Egigg liffEiiligiggiiiggF:gii::il.?E3:Ef : ='i€5* € *E a F € 9.igli+al.E= ! q-E'i ==:F:=iE.3Ei? EEy . H=b il1i iE EEE. ===eEt'.ifef s= E ....la EE= .Esa trl+ Fetc sEES =?€ 3:€EI5t*t=a "3E:E E:qr .ils!.J s .

i rtigE:'€:i'$€^ Eii 'f:ig.Fii$Ei'€€i .J a 5 a i<z 2= LJA >2 h ff.uffEgIiE€6Er .ig$. a -( g:lE.gEF:igiligi:9ggs E €ig.ai_g.FEAg: iiE * ilg€ E'.era fFEffi a:i:F R €E€ z F tv.gFi=$g€Egi. .

FgilFliF.t$p ggiiiiBggggggEiiiAiEgiiEE .aE:E.cF -gE=EE g" B .E€g ii9Eiiag:3gi:g::lIgEEEE€€EliiE iEiiii liea:E' lil:liaEig :.aiigii.=3iii g igrr.

gFisi*gS:i: .:$i zlei! *gf !$:$5fi g E**E !5Egias i .g1.rt i .=ilti EE.gfl EE €.liEEiiEig l II 5 .*1Zi*=.rasg.Igii .?liEEig!€giEti€i!* E I lEsi igiE.:Egg!i3gli igiiggiliiiEigiaiiiEg.ggiglgli*.g gEggEEE*EgiEg:iii.IEE .g s s.t}EE=E.t .rigr I fl*\ - wt llIlggggii$.=Eii! I i:E co oa g.

== "E= " 3hIo qd.E:iE+! ar'U ei.E:.:Eag€. :EE E r*i5.i8" Ei'[$€EE .gigIr.!t. -:lEl-. I = ==' lv=t. SE5g .^-. iiE==..l :l '..LEIgS x : € i:t .iisFE=q:. pg: 5et f E r€ :€ i=5.t. lg: !: I Ei* ?€F: r Est2ZEiE*ii.=EYi. .kti3A3.stEEB:.EVE i. t lE z?ZE. s: t'il .. =.€ E .i sJi":UjE€:3ai f.s 5 iEt s zE1= =s iF e-a": EzE. =E= s€ i E 5s ?E E E +EE'=tE. i€ ai i zt:*Ei zi *:= {j E iig€ i E€ i {ig.. iE .9 . E f {'= . g :fEFEi.'FiI.-.i3 ! i I iiEi ! *'a.E.zE z: . . :i. I i t=7 = =giJ:g'. g Es#':Eg.J cIEg!.s.. i.. E. fi .. tiA=€Eec r*=e€E *=i : i rtli =€ i.Easis i ir *S =is igE€tiEIr€=+..ru€a.E.! X== c 'j=ri7=.E.E=-E: -E i F.5E.:Eit5!.ii 3:E= E .g a r $ Ei' E' Fi ! si F|= z7 Ei Y i-r e= =0 e z :a i:iA.i?i g.3E E tig E-Eg Is i!r?sr!9rEit5 E iH.i:$ EE.. i.igi .Es: .:€: i .' :-' 3 E El'o# =i .2 t -+=I'EsEi]3EEs:. E = 'i- =.. g: E .E *EEy .Z€ E: 5.qg. S i': =. g?i=9FEEtl=€" tg.v i I EE==EI..= E co \t .: =77r2.te ::Eg.:=:EE s:* . a. 5f .Ez_7E.

ii.1'.i.!i E .sa is .r # U zl ggiiiiiigiEliiigilgl.itisi.11j1figi?=. ?3. e iiEg*.3! Ei ! l:€iEsEs! E.s. t+iatiii iii iilsi .g.i:i:Eg l=l.EE'.il i gEgigiigEEEEiig EEE {18 .gilil3 iEiig iiiig:FiiFieiiiaisigas:ff iiiggi€ ig:ii .iE = iEi : .lE.i!= i1+ lEtuE7{F.'i iijtE.*ai81€..i.3iE1zZ .gE$ =!2 lEi EF€ Iif!.

s €*: €g€ :3: :. a'= i€t.E EE . € !?v 6)N l. .tiIiiE. u. {'.N g.:E.5 'oXrrjj'-!).= E. e .si aBB-e E 9'f . E ir. N!) . i i+st ..=6 .'3. E: st.9.E !.5E i i€ eE i c E! ii JC]> tr.q 3 F 3 I = €.3 i'tE..f. s.H .i=.E3 itzii i iu =+= ===€F rr€ i._ F .E3 I=i s. E =.t is=iE€5gE.535= 74 7.8.€..-1ao>:t .zlz :Nii^i : {tI -A-hn+ di € = :: E itsg: € EiiEz=.=E=:!5 .o = =3.. 'iEi€?3.g '?.i€.ii.iiiiigsigsisgsi . s a 3 E = = i sE€i s .i .r it $asi.:€.i €.€F i=. r .:l o 6l!{5r j.: .r s g: i c i="gi =€st.iE < E sH -a i s3i. A S q. €ttEiE: F.E ig.. =* cs-Y > orJ.E==EE ]lz{s t.:'X a =-:i I -a'r gEF = -'5=.t: gE:: € +. dar A. .sgilii €: ::.2 . 2'n a E.p."Ei ?-' f a'5 :!ii'E u.lH:'€E v -.siiiFgigsirig.1 <.s. fi3Eg:r:r.E. Stggir€.

gi *€izi' i i E ii.s. tgtg IgE EiliEiigig .tEtlfilgliiiiizElltzii?sisilii.i sE : ii 3.g:.s igigiggiiii ii.{zii..isffiii gis igj.is.i1 M i m E m I 3i=iiiiFEiiiii'lEiEiEEi*igi iEr=iF.f ig ...giii.iili.i i:.f . : ff i +i = €:€u qi fiii iE i E=fiili.IgiifgEggaigg:gg iigi.E"*Er.:i I'+?: z+Eiigig.i iiieiir::igi slgii.3E I s.€E3srigii!€1A:!i:igeFEli. . F gigiiggii.Sg.f.. i ! .ic i.

g EigiigFigii.igj Fsg ii. :lE.* gg5siEgi . gfiigg j Ei.e g'g. i i ''i.u-* Fiii.iii i *aasst. i iij .

E:5 rsZ la AA IjEJ zi\ it 1=3[s ! F-Y -4 \/a -zZ €iEsfuii: .N ^l ... dF'=2===-v r ='3 .- c O eE ++ 3t r .Crir.{.tgt.=.E j 7 CE N J1t = .=>==..Eg'F =--JE. trE9 -2ZZ / a 8 ^1 q -'4. .=A=.J -9 . ? I -.v-'=': = d E > = --c = i :'€ S .c3.J 3 e e: = E A i".--'^L-'t- .=.0h > = .r.: - G 9.Ee=. s*E 1*z N JP <.'i:9 - () o i/) tr !.2..O tr 2p = = \ .-"Ft3 6"Et gE. r?.^E.(rd^ y h.t -!'T= F a.cjIb =i d H.rn ri it.i :3E.IE."'aEE g.u A/ !-z '?1 laee:.?4'J 'J*U--:-. .= E i 2''3t-. oo. />'-.j'? Y'.j .=-..* G) =.U .i& o "fr .3>€.r E f i E:.€ fi'r. F c .iiiiEisigilEglg liiiiigslg:liEgiiiEEgig cdri: E X ".() q J !q ::..= X€-*L! "ic.5 D5t!.->tl.

s .giigggiggggl igiIIgigiEiii..gg.E E -u.i lji .Eg3 f FE$gag 5.= ! J4 ufl irt4i ligils gi*Eris FI - gigegiggig.g -o c.il s:t .'= tr 93.E g s.9ggiFuiis'€ gf:Eliiiiii..:g gffEg tEgE ..g.iE!i' .gsi djl i::tiiiE giigE...gg.s.€. fiig tE €s:FiiFiF fl.iis.E'riig \ lt+E!= = iiiliEiiliiiEiiiisiasitEg.fE=ii9f .=E E.

i f H:q.qi!giE $ I.iil iecl:ssig:i. ::E! $ s iE$€ €E #: EE! p.: Ej'i qg€ I Ea$.i cJ -/-! J.E sgsF E. €E." :.? :i5 + *s*ii.5#E g:E:i gE€ iilteE:E 't =EF:i=:gi. 5:p ii q. -ig:ei=i FIAEE.i..E! .bEEg g Ei'7E ff P.EF.s.iE sF e Ei.Fi! : +€ i=7.: *E.-ry+€i']E I lE. FF€ 5t .:=3EAE l.#f i:= t:gE . 1:. F: ffEFsg €E= s =EEgi!:=[.i'iEi g l5=s!FA i..=tsE oo .:it:. igE... i u i':*i E!/ E E'ais .a:!i :: t :Erg:tE r"'Ei:'EEt'E'F1.: t . . E Els*:?aE:"E i5*iE.-g.9 i:iiFi: .e . s -3EF*eEu€ =i 5or-c € * i! rE igEiiEliii E :.g +=.E.F.a€ = .El. iev:822 F s:ii€:e a.-..:Ei. E€ =.E E .gg E i=iio+E : .75etsfi9:€ E . EieEE: #fsE =E 9 eEsi t: ii:1 e:=: .iigE . s'=i '!rE? -l= E3+.! = T .g $i E.!:E i e:i5 -€l =i 3'-T i.t E .= O O aJ o = E E . E.s'i*Eeii . J > rN r 4.E€' g s'E$*?=gE=.E* r::'ei-e=r:FEi€i 3ii:i:C+3 esl EE 1E ifif q F€E$rrs5i3g lgg.

d: 3'*cH?.= + Ag* qi u= LH.EE€.iE€:s .p E.E. E EEqg.i5E 3:lE..iEgCg E3EEEiEEEEEi E ssg€gaEBi .ec€a .uE:.l N .a Ei: Ilgq= EqEi$s.iEg F.gBx:= -it.EEE gag E3'=sEE+ = z E EB=sh.=cEE E ig g F : ={€EBg ' ::uu.(J U N j E z A -l U a - e EEEi*.p.E: E sltz.esEEigEf *gE Ee'Ei' B:€iEg.=?i+ g.

: i=ggE .5 E=E E :gii€E lElEisitZ f EE:F€I:.Eigiiig€F . :.iiigig g ii i.= .A= = fiE ! BI!.*.Cii s .{ri€ E EggE .E*Esi ?:ES.giii:gggiliiEEsigiigiig. iii 'iE €i.fi g 5gsif.g : iE.ir gi .=€.gi IEi E.5$bF iEs.:: = Fi€E.1€Ftl€! E'.EF€.iii: EE''E:ggFiiE-giFgIiggEELIE.EFsEilgiEiEii€EgsliiigggFB€gE'g.lg siiiiiiii FgEEgisgaisig..: iffi:.a .i$ IgE .gggEss*"sE.lE I{iiiEu'rs.EiiiEii:gl $siii:iE. :AE Ei ruE Fgi!iE€gi: .:Fi :E..

() Y-*! ..r r> - I I Ur.) u*'i'iiiigE l?iii LFU 7 =.! ()Err C) . s.:E iiiEiEE :E€i: s.iEl?i giii.lEi=!!igEN .ci gEg iiEr EI.() '+ EiiE iEiii iaiEEiiiilE 0.l!s$i.. T a C) '5og 6 o.6 7 'q-) () ^:YV 'O ! ^>^ ='4 3 .-v 'U (n'd ! .5 jr a k .Fl< N o .: > 'za C) E*ESE .() '= .= c.# bo >N 0) Ei lE . :gg Ei i :lE= € :tE fi.&I @ lg iE i i€ E gI :.t!.S.H : F= d tt - li *iiE iii 1ilE3'i ! i E aE t- JaN \l.! i.i€=:cr.E..N i a () >an a i:EEiiEgui :.a > ux >J '6O l.iEiE= -': ""O =a .Es$=i}lEg.

[! ?ilai i iEs€ ctgsF lllau x $E eeE E5 a .s€ ilgEEgg€l rt. iEE€?l€ igE*Ei€EgEEgi giE i:.siute EE*Eg fl€gs E.sEiEss€ *g3EE gE gEt€ EEiF:lgfiE. $iii iig?iii iiEti ! lqe= 9i - EEii s.g.qggs-'rilx \ egigE :ili Ei.i i!i:.i ie!ggEiE. F- l+.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful