2014 он

1 улирал

ухтэ
СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ
2013 ОНЫ 04 САРЫН 01

Цахилгаан
зүү
Бүтэн
биеийн
бариа
Сүүн бариа

Хэсэгчилсэ
н бариа
Хануур
засал
Самнуур
засал
Түрэм
Энгийн
төөнө
Цахилгаан
төөнө
Монгол
төөнө
Энгийн
бумба
Гулгуур
бумба
Жин засал
Ороолт
засал
Улаан
цагаан
гаргалт
Дэвтээлгэ
засал

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
949
337
0
0
0
0
0
0
0
0
587
0
0
0
0
0
0
341
21
0
0
0
0

2
3
684
265
251
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
419
168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254
87
11
10
0
0
0
0
0
0
0
0


Цахилгаан
зүү
Бүтэн
биеийн
бариа

Хэсэгчилс
эн бариа
Хануур
засал
Самнуур
засал
Түрэм
Энгийн
төөнө
Цахилгаан
төөнө
Монгол
төөнө
Энгийн
бумба
Гулгуур
бумба
Жин засал
Ороолт
засал
Улаан
цагаан
гаргалт
Дэвтээлгэ
засал

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2449
458
515
0
0
4
148
6
3
4
697
0
2
0
68
13
61
589
110
80
149
0
0

2
3
2056
393
356
102
387
128
0
0
0
0
4
0
148
0
6
0
3
0
4
0
529
168
0
0
2
0
0
0
68
0
13
0
61
0
502
87
100
10
80
0
149
0
0
0
0
0

Халуун
тосон
бариа
Шөлөн
бариа

Чихний зүү

2

Чихний
зүү

Их биеийн
зүү
Гарын зүү
Чихний
зүү
Цахилгаан
зүү
Бүтэн
биеийн
бариа

Хэсэгчилс
эн бариа
Хануур
засал
Самнуур
засал
Түрэм
Энгийн
төөнө
Цахилгаан
төөнө
Монгол
төөнө
Энгийн
бумба
Гулгуур
бумба
Жин засал
Ороолт
засал
Улаан
цагаан
гаргалт
Дэвтээлгэ
засал

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
1500
121
515
0
0
4
148
6
3
4
110
0
2
0
68
13
61
248
89
80
149
0
0

2
3
1372
128
105
16
387
128
0
0
0
0
4
0
148
0
6
0
3
0
4
0
110
0
0
0
2
0
0
0
68
0
13
0
61
0
248
0
89
0
80
0
149
0
0
0
0
0

Сүүн
бариа
Халуун
тосон
бариа
Шөлөн
бариа

Үүнээс:
Эмэгтэй

Үүнээс:
Эмэгтэй
Их
биеийн
зүү
Гарын зүү
Чихний
зүү
Цахилгаа
н зүү
Бүтэн
биеийн
бариа

Хэсэгчилс
эн бариа
Хануур
засал
Самнуур
засал
Түрэм
Энгийн
төөнө
Цахилгаа
н төөнө
Монгол
төөнө
Энгийн
бумба
Гулгуур
бумба
Жин
засал
Ороолт
засал
Улаан
цагаан
гаргалт
Дэвтээлгэ
засал

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сүүн
бариа
Халуун
тосон
бариа
Шөлөн
бариа


Бүгд

Хүүхэд

Сүүн
бариа
Халуун
тосон
бариа
Шөлөн
бариа

Гарын зүү

1

Гарын зүү

А
Эмчилгээ
хийлгэсэн хүний
тоо- үүнээс :
Стационар
Амбулатор
Их биеийн
зүү

НИЙТ
Б

Их биеийн
зүү


Үүнээс:
Эмэгтэй

Сэргээн засах
А
Эмчилгээ
хийлгэсэн хүний
тоо- үүнээс :
Стационар
Амбулатор

Үүнээс:
Эмэгтэй


Бүгд

Уламжлалт
А
Эмчилгээ
хийлгэсэн хүний
тоо- үүнээс :
Стационар
Амбулатор

Бүгд

А
Эмчилгээ
хийлгэсэн хүний
тоо- үүнээс :
Стационар
Амбулатор

Бүгд

ЭМТ-201.23 Уламжлалт анагаах ухааны засал 1-р улирал сар

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

2014 îíû 1-ð ñàðûí 1- ààñ 2014 îíû 01- ñàðûí 31-íû ºäðèéí ñòàöèîíàðûí ìýäýý

13

17

3

1

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

3 Бөөр, дотоод шүүрэл

16

288

90

12

5

28

9

32

13

0

0

0

0

0

0

4 Уушиг

13

451

60

10

1

35

1

51

3

17

2

1

0

0

0

5 Зүрх судас

23

1341

72

16

4

135

7

138

10

0

0

0

0

0

0

6 Мэдрэл

26

746

140

20

5

71

13

85

15

2

0

0

0

0

0

7 Мэс засал

48

920

205

11

0

119

26

113

21

8

1

7

2

0

0

8 Хүүхэд

12

428

0

13

0

53

0

56

0

0

0

0

0

0

0

0

34

4

0

0

26

4

0

0

0

0

26

4

0

0

6

78

2

3

0

14

0

3

0

8

1

17

1

4

0

14

422

95

14

3

45

10

52

12

0

0

0

0

0

0

5510

788

145

23

581

79

622

87

52

7

52

7

4

0

9 Хүлээн авах
10 Эрчимт эмчилгээ
11 Уламжлалт эмч/гээ
Бүх дүн

195

0

1 ХБЭС

4

69

1

7

7

2 Тусгай тасаг

0

0

0

0

0

3 Бөөр, дотоод шүүрэл

4

60

0

8

7

4 Уушиг

2

80

3

9

10

5 Зүрх судас

2

84

4

10

11

6 Мэдрэл

2

45

0

5

4

7 Мэс засал

2

29

1

5

5

8 Хүүхэд

2

45

3

7

8

9 Хүлээн авах

0

0

0

0

0

10 Эрчимт эмчилгээ

0

2

1

0

1

11 Уламжлалт эмч/гээ

2

15

0

3

2

Бүгд

20

0

429

0

13

0

54

0

55

0

0

0

0

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
0
0.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
72 10 2.3 23
0
9.5
8 1.9 15
0
30 9.6 1.9 18
0
51 8.8 3.9 35
0 137 9.8 5.9 58
0
79 9.4
3 29
0 117 7.9 2.4 19
0 54.5 7.9 4.5 36
0
26 1.3
0
0
0
23 3.4 3.8 13
0 48.5 8.7 3.5 30
0 604 9.1 3.1 28
0
7 9.9 1.8 17
0
0
0
0
0
0
7.5
8 1.9 15
0
9.5 8.4 4.8 40
0 10.5
8 5.3 42
0
4.5 10 2.3 23
0
5 5.8 2.5 15
0
7.5
6 3.8 23
0
0
0
0
0
0
0.5
0
0
0
0
2.5
6 1.3 7.5
0 54.5 7.9 2.7
21

73.19
49.03
58.06
111.91
188.08
92.56
61.83
115.05
0.00
41.94
97.24
91.15
55.65
0.00
48.39
129.03
135.48
72.58
46.77
72.58
0.00
0.00
24.19
69.19

Хөдөө

83

0

Тайлангийн эцэст байгаа
хүн

9

10

Гэрийн эмчилгээтэй

45

0

Ор фонд ашиглалтын хувь

5

1

Орны фонд ашиглалт

45

0

Орны эргэлт

120

76

Дундаж ор хоног

726

5

Эмчлэгдсэн өвчтөн

32

2 Тусгай тасаг

0-24 цагийн доторхи н/б

Нас баралтын хувь

Хөдөөний

Нас барсан

Хөдөөний

Дотроо шилжиж очсон

хөдөөний

Дотроо шилжиж ирсэн

Үүнээс хөдөөний

Гарсан ба өөр больницод
шилжсэн

Үүнээс хөдөөний

Шинээр хэвтсэн өвчтөн

Хөдөөний

Тайлангийн эхэнд буй
өвчтөн

Үүнээс хөдөөний ор хоног

Ор хоногийн гүйцэтгэл

Гэрийн эмчилгээтэй

орны тоо

Тасаг
1 ХБЭС

0
0
0
0

23

4

2

0

8

1

10

1
1

0

13

0

8

3

0

18

4

0

10

0

0

0

0

0

1

0

0

7

1

0

100

15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

0

0

0

1

0

2

0

3

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

1

0

12

2014 îíû 2-ð ñàðûí 1- ààñ 2014 îíû 02- ñàðûí 28-íû ºäðèéí ñòàöèîíàðûí ìýäýý

15

2

2

1

1

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

16

299

24

8

1

41

3

33

3

0

0

0

0

0

0

4 Уушиг

13

359

17

10

1

36

2

39

2

6

0

0

0

0

0

5 Зүрх судас

23

749

70

13

1

78

8

73

5

6

0

1

0

0

0

6 Мэдрэл

26

650

91

8

3

79

12

61

8

1

0

1

0

0

0

7 Мэс засал

48

1079

191

18

4

179

27

143

20

8

1

10

2

0

0

8 Хүүхэд

12

326

7

10

0

43

1

39

0

0

0

0

0

0

0

0

14

2

0

0

12

3

0

0

0

0

11

2

0

0

6

47

3

1

0

7

0

0

0

10

3

9

1

5

1

14

383

83

7

1

47

10

39

10

0

0

0

0

0

0

4684

608

100

15

622

83

517

63

33

6

33

6

5

1

9 Хүлээн авах
10 Эрчимт эмчилгээ
11 Уламжлалт эмч/гээ
Бүх дүн

195

0

1 ХБЭС

4

63

1

11

8

2 Тусгай тасаг

0

0

0

0

0

3 Бөөр, дотоод шүүрэл

4

50

1

9

6

4 Уушиг

2

86

2

7

7

5 Зүрх судас

2

86

3

8

9

6 Мэдрэл

2

39

1

5

4

7 Мэс засал

2

24

1

5

5

8 Хүүхэд

2

34

2

4

6

9 Хүлээн авах

0

0

0

0

0

10 Эрчимт эмчилгээ

0

1

0

1

1

11 Уламжлалт эмч/гээ

2

32

1

5

4

20

415

12

55

50

Бүгд

0

0

0

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.9
0
0.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

80.5
15
37
40.5
78
70
160
41
0.5
6.5
43
572
9.5
0
7.5
7
8.5
4.5
5
5
0
1
4.5
52.5

8.2
8
8.1
8.9
9.6
9.3
6.7
8
28
7.2
8.9
8.2
6.6
0
6.7
12
10
8.7
4.8
6.8
0
0
7.1
7.9

2.5 21
73.44
3 24
85.71
2.3 19
66.74
3.1 28
98.63
3.4 33 116.30
2.7 25
89.29
3.3 22
80.28
3.4 27
97.02
0
0
0.00
1.1 7.8
27.98
3.1 27
97.70
2.9 24
77.49
2.4 16
56.25
0
0
0.00
1.9 13
44.64
3.5 43 153.57
4.3 43 153.57
2.3 20
69.64
2.5 12
42.86
2.5 17
60.71
0
0
0.00
0
0
0.00
2.3 16
57.14
2.6 21
66.94

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32

Хөдөө

76

0

Тайлангийн эцэст байгаа
хүн

17

16

Гэрийн эмчилгээтэй

84

0

Ор фонд ашиглалтын хувь

4

2

Орны фонд ашиглалт

23

0

Орны эргэлт

120

120

Дундаж ор хоног

658

5

Эмчлэгдсэн өвчтөн

32

0-24 цагийн доторхи н/б

Нас баралтын хувь

Хөдөөний

Нас барсан

Хөдөөний

Дотроо шилжиж очсон

хөдөөний

Дотроо шилжиж ирсэн

Үүнээс хөдөөний

Гарсан ба өөр больницод
шилжсэн

Үүнээс хөдөөний

Шинээр хэвтсэн өвчтөн

Хөдөөний

Тайлангийн эхэнд буй
өвчтөн

Үүнээс хөдөөний ор хоног

Ор хоногийн гүйцэтгэл

3 Бөөр, дотоод шүүрэл

Гэрийн эмчилгээтэй

2 Тусгай тасаг

орны тоо

Тасаг
1 ХБЭС

7

4

0

16

1

13

1

23

4

26

7

52

10

14

1

1

1

4

1

15

1

0

200

34

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

0

0

0

4

0

2

0

2

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

17

2014 îíû 3-ð ñàðûí 1- ààñ 2014 îíû 03- ñàðûí 31-íû ºäðèéí ñòàöèîíàðûí ìýäýý

19

5

1

1

1

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

16

499

56

16

1

52

5

53

5

2

0

0

0

0

0

4 Уушиг

13

403

37

13

1

30

4

41

5

12

0

0

0

1

0

5 Зүрх судас

23

702

96

23

4

69

7

77

11

8

1

0

0

0

0

6 Мэдрэл

26

824

125

26

7

81

11

85

14

3

0

0

0

0

0

7 Мэс засал

48

1608

356

52

10

205

40

217

39

15

5

13

3

0

0

8 Хүүхэд

12

404

17

14

1

50

2

54

3

0

0

0

0

0

0

0

40

3

1

1

26

0

0

0

0

0

26

1

0

0

6

83

22

4

1

6

1

1

0

13

3

18

5

2

0

14

431

64

15

1

46

9

47

6

0

0

0

0

0

0

6099

973

200

34

671

94

687

102

58

10

58

10

3

0

9 Хүлээн авах
10 Эрчимт эмчилгээ
11 Уламжлалт эмч/гээ
Бүх дүн

195

0

1 ХБЭС

4

116

4

12

12

2 Тусгай тасаг

0

0

0

0

0

3 Бөөр, дотоод шүүрэл

4

121

4

14

15

4 Уушиг

2

58

2

7

7

5 Зүрх судас

2

44

2

5

5

6 Мэдрэл

2

49

2

7

6

7 Мэс засал

2

12

1

3

4

8 Хүүхэд

2

34

0

7

4

9 Хүлээн авах

0

0

0

0

0

10 Эрчимт эмчилгээ

0

8

0

1

1

11 Уламжлалт эмч/гээ

2

42

2

4

4

20

484

17

60

58

Бүгд

0

0

0

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0

0
0
0
2.38
0
0
0
0
0
100
0
0.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

98
13
0 53.5
0
42
0
77
0 84.5
0
212
0
52
0
0
0
2
0 46.5
0 681
0
12
0
0
0 14.5
0
7
0
5
0
6.5
0
3.5
0
5.5
0
0
0
1
0
4
0
59
0
0

10
8.4
9.3
9.6
9.1
9.8
7.6
7.8
0
42
9.3
9
9.7
0
8.3
8.3
8.8
7.5
3.4
6.2
0
8
11
8.2

3.1
2.6
3.3
3.2
3.3
3.3
4.4
4.3
0
0.3
3.3
3.5
3
0
3.6
3.5
2.5
3.3
1.8
2.8
0
0
2
3

31
22
31
31
31
32
34
34
0
14
31
31
29
0
30
29
22
25
6
17
0
0
21
24

100.40
70.32
100.60
100.00
98.46
102.23
108.06
108.60
0.00
44.62
99.31
100.89
93.55
0.00
97.58
93.55
70.97
79.03
19.35
54.84
0.00
0.00
67.74
78.06

32

0

Хөдөө

98

0

Тайлангийн эцэст байгаа
хүн

15

12

Гэрийн эмчилгээтэй

94

0

Ор фонд ашиглалтын хувь

7

4

Орны фонд ашиглалт

32

0

Орны эргэлт

197

109

Дундаж ор хоног

996

5

Эмчлэгдсэн өвчтөн

32

0-24 цагийн доторхи н/б

Нас баралтын хувь

Хөдөөний

Нас барсан

Хөдөөний

Дотроо шилжиж очсон

хөдөөний

Дотроо шилжиж ирсэн

Үүнээс хөдөөний

Гарсан ба өөр больницод
шилжсэн

Үүнээс хөдөөний

Шинээр хэвтсэн өвчтөн

Хөдөөний

Тайлангийн эхэнд буй
өвчтөн

Үүнээс хөдөөний ор хоног

Ор хоногийн гүйцэтгэл

3 Бөөр, дотоод шүүрэл

Гэрийн эмчилгээтэй

2 Тусгай тасаг

орны тоо

Тасаг
1 ХБЭС

3

2

0

17

1

13

0

23

1

25

4

42

13

10

0

1

0

2

0

14

4

181

26

4

0

0

0

3

0

2

0

2

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2

0

19

2014 îíû 1-ð ñàðûí 1- ààñ 2014 îíû 03- ñàðûí 31-íû ºäðèéí ñòàöèîíàðûí ìýäýý

257

47

24

6

3

2

0

0

0

37

0

0

0

0

0

0

0

16

0

1086

170

12

5

121

17

118

21

2

0

0

0

0

0

4 Уушиг

13

0

1213

114

10

1

101

7

131

10

35

2

1

0

1

0

5 Зүрх судас

23

0

2792

238

16

4

282

22

288

26

14

1

1

0

0

0

6 Мэдрэл

26

0

2220

356

20

5

231

36

231

37

6

0

1

0

0

0

7 Мэс засал

48

0

3607

752

11

0

503

93

473

80

31

7

30

7

0

0

8 Хүүхэд

12

0

1158

24

13

0

146

3

149

3

0

0

0

0

0

0

0

0

88

9

0

0

64

7

0

0

0

0

63

7

0

0

6

0

208

27

3

0

27

1

4

0

31

7

44

7

11

1

14

0

1236

242

14

3

138

29

138

28

0

0

0

0

0

0

256 1826

9 Хүлээн авах
10 Эрчимт эмчилгээ
11 Уламжлалт эмч/гээ
Бүх дүн

195

0

16293

2369

145

23 1874

252

143

23

143

23

12

1

1 ХБЭС

4

0

248

0

1

30

0

27

0

0

0

0

0

0

0

2 Тусгай тасаг

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Бөөр, дотоод шүүрэл

4

0

231

0

0

31

0

28

0

0

0

0

0

0

0

4 Уушиг

2

0

224

0

3

23

0

24

0

0

0

0

0

0

0

5 Зүрх судас

2

0

214

0

4

23

0

25

0

0

0

0

0

0

0

6 Мэдрэл

2

0

133

0

0

0

17

0

14

0

0

0

0

0

0

0

7 Мэс засал

2

0

65

0

1

0

13

0

14

0

0

0

0

0

0

0

8 Хүүхэд

2

0

113

0

3

0

18

0

18

0

0

0

0

0

0

0

9 Хүлээн авах

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Эрчимт эмчилгээ

0

0

11

0

1

0

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

11 Уламжлалт эмч/гээ

2

0

89

0

0

0

12

0

10

0

0

0

0

0

0

0

13

0

169

Бүгд

20

1328

163

0

0

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0

0
0
0
0.75
0
0
0
0
0
75.9
0
0.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

251
37.5
0
121
0
134
0
292
0
234
0
489
0
148
0
0.5
0 14.5
0
138
0 1856
0 28.5
0
0
0 29.5
0 23.5
0
24
0 15.5
0 13.5
0
18
0
0
0
2.5
0
11
0
166
0
0

9.5
8.1
9
9.1
9.6
9.5
7.4
7.9
176
14
9
8.8
8.7
0
7.8
9.5
8.9
8.6
4.8
6.3
0
4.4
8.1
8

7.8 74
7.5 61
7.5 68
10 93
13 121
9 85
10 75
12 97
0
0
2.4 35
9.9 88
9.5 84
7.1 62
0
0
7.4 58
12 112
12 107
7.8 67
6.8 33
9 57
0
0
0
0
5.5 45
8.3 66

82.64
67.78
75.42
103.68
134.88
94.87
83.50
107.22
0.00
38.52
98.10
92.84
68.89
0.00
64.17
124.44
118.89
73.89
36.11
62.78
0.00
0.00
49.44
73.78

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32

Хөдөө

41

38

Тайлангийн эцэст байгаа
хүн

223

0

Гэрийн эмчилгээтэй

5

1

Ор фонд ашиглалтын хувь

45

0

Орны фонд ашиглалт

437

305

Орны эргэлт

2380

0

Дундаж ор хоног

0

5

Эмчлэгдсэн өвчтөн

32

0-24 цагийн доторхи н/б

Нас баралтын хувь

Хөдөөний

Нас барсан

Хөдөөний

Дотроо шилжиж очсон

хөдөөний

Дотроо шилжиж ирсэн

Үүнээс хөдөөний

Гарсан ба өөр больницод
шилжсэн

Үүнээс хөдөөний

Шинээр хэвтсэн өвчтөн

Хөдөөний

Тайлангийн эхэнд буй
өвчтөн

Үүнээс хөдөөний ор хоног

Ор хоногийн гүйцэтгэл

3 Бөөр, дотоод шүүрэл

Гэрийн эмчилгээтэй

2 Тусгай тасаг

орны тоо

Тасаг
1 ХБЭС

3

2

0

17

1

13

0

23

1

25

4

42

13

10

0

1

0

2

0

14

4

0

181

26

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

0

0

0

3

0

2

0

2

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2

0

19

Цахилгаан
эмчилгээ

Амплипульс

Искра

Увч

Узт

Электрофорез

Гэрлийн
эмчилгээ

Шавар

Парафин

Усан эмчилгээ

Ходоод гэдэс
угаах
Зөгийн балтай
татлага
Хүзүүний
татлага
Нурууны
татлага

НИЙТ
Үүнээс:
Эмэгтэй


Бүгд

Амплипульс

Искра

Увч

Узт
Электрофо
рез
Гэрлийн
эмчилгээ
Шавар

Парафин
Усан
эмчилгээ
Ходоод
гэдэс угаах
Зөгийн
балтай
татлага
Хүзүүний
татлага
Нурууны
татлага

А
Цахилгаан
үүнээс:

Сэргээн засах
Үүнээс:
Эмэгтэй


Бүгд

Шавар

Парафин

Усан
эмчилгээ
Ходоод гэдэс
угаах
Зөгийн
балтай
татлага
Хүзүүний
татлага
Нурууны
татлага

Нурууны
татлага

Гэрлийн
эмчилгээ

Хүзүүний
татлага

Электрофоре
з

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

НИЙТ
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Стационар
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Амбулатор
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Электрофор
ез

Зөгийн
балтай
татлага

Узт

4

Узт

Ходоод
гэдэс угаах

Увч

3

Увч

Усан
эмчилгээ

Искра

2

Искра

Парафин

Амплипульс

1

Амплипульс

Шавар

А
Гэрлийн
эмчилгээ

Цахилгаан
эмчилгээ

Уламжлалт
Б

Цахилгаан
эмчилгээ

Үүнээс:
Эмэгтэй

А

Үүнээс:
Эмэгтэй

Хүүхэд
Бүгд

Бүгд

ЭМТ -201.24 Сэргээн засах эмчилгээ 1-р улирал

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

НИЙТ
1
458
106
208
8
0
0
82
40
0
0
120
0
0
0
0
0

Стационар
2
458
106
208
8
0
0
82
40
0
0
120
0
0
0
0
0

Амбулатор
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

НИЙТ
1
2033
649
380
73
101
133
21
24
28
66
465
75
0
0
340
327

Стационар
2
861
283
142
36
54
26
11
10
5
24
157
45
0
0
170
181

Амбулатор
3
1172
366
238
37
47
107
10
14
23
42
308
30
0
0
170
146

А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

НИЙТ
1
2491
755
588
81
101
133
103
64
28
66
585
75
0
0
340
327

Стационар
2
1319
389
350
44
54
26
93
50
5
24
277
45
0
0
170
181

Амбулатор
3
1172
366
238
37
47
107
10
14
23
42
308
30
0
0
170
146

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

ЭМТ - 201.20. Мэс заслын үйл ажиллагаа 2013 он 1-3 сар

5

6

7

15 хүртэлх
насны
хүүхэд

4

Үүнээс:
Эмэгтэй

3

Бүгд

2

Яаралтай

1

Нас барсан

Төлөвлөгөөт

Бүгд

Б

Давтан хагалгаа

А

15 хүртэлх
насны
хүүхэд

м/д

Үүнээс:
Эмэгтэй

Мэс заслын нэр

Хагалгаа

Бүгд

Мэс засал хийлгэсэн
хүний тоо

8

9

10

Тархи, нугасны мэс засал

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Захын мэдрэлийн мэс засал

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Бамбай булчирхайн мэс засал

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Глаукомын үеийн мэс засал

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Нүдний бусад мэс засал

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Хамар хоолойн мэс засал

6

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

Сонсголын эрхтний мэс засал

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Эрүү нүүрний мэс засал

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сүрьеэ өвчний үеийн цээжний хөндийд хийсэн
мэс засал
Цээжний хөндийн идээт өвчнүүдийн үед хийсэн
мэс засал
Уушги, гол завсрын хорт хавдарт хийсэн мэс
засал

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зүрхний төрөлхийн гажгийн мэс засал

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зүрх, үнхэлцгийн мэс засал

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гол судас бусад том судасны

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Судасны бусад

15

0

0

0

0

18

15

3

0

0

0

Хөхний хорт хавдрын төгс

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Хөхний бусад

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Улаан хоолой, ходоодны амсрын хорт хавдарт
хийсэн

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Цээжний хөндийн бусад

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ходоодны хорт хавдрын мэс засал

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ходоодны шархлааны мэс засал

21

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Элэгний мэс засал

22

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

Цөсний замын мэс засал

23

0

0

0

0

53

39

14

0

0

0

Дэлүүний мэс засал

24

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Ивэрхий

25

0

0

0

0

19

15

4

0

0

0

Цочмог мухар хоолой

26

0

0

0

0

64

0

64

0

0

0

ЭМТ-201.20. Мэс заслын үйл ажиллагаа (үргэлжлэл)
Мэс засал хийлгэсэн
хүний тоо
Давтан хагалгаа

Бүгд

Төлөвлөгөөт

Яаралтай

Бүгд

Үүнээс:
Эмэгтэй

15 хүртэлх
насны хүүхэд

Б

15 хүртэлх
насны хүүхэд

А

Үүнээс:
Эмэгтэй

м/д

Нас барсан

Бүгд

Мэс заслын нэр

Хагалгаа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Оношлогооны лапротоми (Биопси орно)

27

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Нарийн, бүдүүн гэдэсний мэс засал

28

0

0

0

0

3

2

1

0

0

0

Нойр булчирхайн мэс засал

29

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Хэвлийн хөндийн анхдагч буглаа

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Хоол боловсруулах эрхтний бусад

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бөөр авах мэс засал

32

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Бөөрний чулуу авах мэс засал

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Давсагны мэс засал

34

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Бөөр шээсний замын бусад мэс засал

35

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

Түрүү булчирхайн мэс засал

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Эр бэлэг эрхтний бусад мэс засал

37

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Бага аарцгийн хөндийн мэс засал

38

0

0

0

0

52

52

0

0

0

0

Эмэгтэйчүүдийн бусад мэс засал

39

0

0

0

0

14

14

0

0

0

0

Кесар мэс засал

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Үр хөндөлт

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Үе, яс тайрах

42

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

Үе мөчний бусад мэс засал

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бусад

44

0

0

0

0

21

12

9

0

0

0

45

0

0

0

0

268

169

99

0

0

0

Мэс ажилбарууд

46

0

0

0

0

15

7

8

0

0

0

Бүгд

47

56

0

0

0

169

144

25

0

0

0

Хоол боловсруулах эрхтний

48

42

0

0

0

139

119

20

0

0

0

Шээс бэлгэсийн эрхтний

49

14

0

0

0

27

23

4

0

0

0

Эмэгтэйчүүдийн

50

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

Бусад

51

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Дурангийн
мэс засал

Бүгд

Мөрийн дагуу: 45=(1+2+3+. . . . +44);
Мөрийн дагуу: 47=(48+49+. . . 51)

ЭМТ-201.22. Лабораторийн үйл ажиллагааны тайлан 1-р улирал

Анатомийн
паталоги

Химийн паталоги

Даатгал
Төлбөрт
Нийт

2

18058

5
2

233
81

8

6040
4300

12

0
0

13

0
0

14

2908
1882

15

80
25

16

578
578

17

430
430

Радиоиммунологи

Эрүүл зүйн бактериологи

ДОХ\БЗДХалдвар

Эгэл биетэн

11

0
0

Паразитологи

10

Бактериологи

9

1369
931

18

0
0

0
0

Иммуногистохими

7

4652
3486

Амьд эдийн шинжилгээ

6

Эрүүл зүйн хими

Биохими

Биологийн шингэн

Шээсний шинжилгээ

5

0
0

Эсийн шинжилгээ

4

3129
2260

Молекулын биологи

3

5591
3856

Радиохими

2

25686

Микробиологи

Иммунохими

1

1

Иммуногематологи

Б

Бүгд
Хүний тоо
Амбулаторит
Стационарт
Бүгд
Шинжилгээний тоо Амбулаторит
Стационарт
Бүгд
Хүний тоо
Амбулаторит
Стационарт
Бүгд
Шинжилгээний тоо Амбулаторит
Стационарт
Бүгд
Хүний тоо
Амбулаторит
Стационарт
Бүгд
Шинжилгээний тоо Амбулаторит
Стационарт

Клиникийн хими

Чөмөг

А

Цусны бүлэгнэл

м/д

Бүгд

Үзүүлэлт

Цусны дэлгэрэнгүй
шинжилгээ

Гематологи

19

20

21

123
111

538
116

10
0

3

7628

1735

869

0

3

1166

152

1740

438

0

0

0

1026

55

0

0

0

0

12

422

10

1

89352

2

60480

11182
7712

15645
11300

0
0

13
4

13956
10458

233
81

39354
25392

2900
1955

0
0

0
0

0
0

2942
1916

80
25

578
578

610
610

276
84

0
0

134
111

1206
254

243
0

3

28872

3470

4345

0

9

3498

152

13962

945

0

0

0

1026

55

0

0

192

0

23

952

243

1

681

2

681

58
58

83
83

0
0

0
0

103
103

0
0

114
114

64
64

0
0

0
0

0
0

107
107

6
6

60
60

70
70

0
0

0
0

15
15

1
1

0
0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2108

2

2108

260
260

415
415

0
0

0
0

309
309

0
0

708
708

136
136

0
0

0
0

0
0

107
107

6
6

60
60

80
80

10
10

0
0

15
15

2
2

0
0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

26367

5649

3212

0

5

4755

233

6154

1433

0

0

0

3015

86

638

500

0

0

138

539

10

2

18739

3914

2343

0

2

3589

81

4414

995

0

0

0

1989

31

638

500

0

0

126

117

0

3

7628

1735

869

0

3

1166

152

1740

438

0

0

0

1026

55

0

0

0

0

12

422

10

1

91460

11442

16060

0

13

14265

233

40062

3036

0

0

0

3049

86

638

690

286

0

149

1208

243

2

62588

7972

11715

0

4

10767

81

26100

2091

0

0

0

2023

31

638

690

94

0

126

256

0

3

28872

3470

4345

0

9

3498

152

13962

945

0

0

0

1026

55

0

0

192

0

23

952

243

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

Àìáóëàòîðè, ïîëèêëèíèêèéí ýì÷ íàðûí èäýâõòýé õÿíàëò 2014 1-3 сараар

.

ì/ä

¯¿íýýñ:
Òàéëàíãèéí ýõýíä
áàéñàí

Øèíýýð õÿíàëòàíä
àâñàí

Õÿíàëòààñ
ãàðñàí á¿ãä
Ýäãýðñýí

Байгаль /òóñãàé/

À

Á
a

Цолмон /òóñãàé/

1

2

3

Øèëæñýí

4

Òàéëàíãèéí
ýöýñò áàéãàà

Íàñ
áàðñàí

5

6

7

12

0

1

1

0

0

a

6

0

0

0

0

0

6

Сайнтөгс /òóñãàé/

a

14

0

0

0

0

0

14

Äîëãîðìàà /òóñãàé/

a

19

0

0

0

0

0

19

̺íõòóÿà /ÕÁÝÑ/

a

0

0

0

0

0

0

0

Бямбадолгор/Óóøèã/

a

34

1

1

1

0

0

34

Гэгээбадрах /ÕÁÝÑ/

a

54

8

5

1

0

4

57

Эрдэнэчимэг /Öóñ/

a

24

1

4

4

0

0

21

Áàíçðàã÷ /Äîòîîä ø¿¿ðýë/

a

313

11

7

7

0

0

317

Жаргалсайхан /Ç¿ðõ/

a

27

2

0

0

0

0

29

Оюунцэцэг /Ç¿ðõ/

a

48

4

5

5

0

0

47

Äîòîð

1

551

27

23

19

0

4

555

Õ¿¿õýä

2

15

0

0

0

0

0

15

Ìýñ çàñàë

3

4

0

0

0

0

0

4

×èõ õàìàð õîîëîé

4

6

0

0

0

0

0

6

Ãýìòýë

5

0

0

0

0

0

0

0

Í¿ä

6

43

4

0

0

0

0

47

Ø¿ä

7

0

0

0

0

0

0

0

Ýð¿¿ í¿¿ð

8

0

0

0

0

0

0

0

Õàâäàð

9

0

0

0

0

0

0

0

Íåôðîëîã

10

38

3

2

2

0

0

39

Óðîëîã

11

12

0

2

2

0

0

10

Ìýäðýë

12

27

0

0

0

0

0

27

Ñýòãýö ýìãýã

13

0

0

0

0

0

0

0

Õàëäâàðò

14

0

0

0

0

0

0

0

Ýìýãòýé÷¿¿ä

15

31

0

7

7

0

0

24

Àðüñ, õàðøèë

16

ÍÈÉÒ
Á¿ãä

23

11

0

1

0

0

0

0

1

176

8

11

11

0

0

173

727

35

34

30

0

4

728

Багана: Хяналтаас гарсан бүгд 3=4+5+6
Багана: Тайлангийн эцэст байгаа 7=1+2-3
Мөр: Бүгд 23=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

ÊIIÍÝ-èéí 2014 îíû 1 ñàðûí 1 -ààñ 2014 îíû 03-ñàðûí 31 íû àìáóëàòîðûí ìýäýý

Хуучин

Бүх үзлэг

Урьдчилан
сэргийлэх

хувиар

Өвчний
учир

Анх

Давтан

хувиар

Дис/ хяналтын
үзлэг

Хувиар

Гэрийн
үзлэг /идэвхи/

Хувиар

Дуудлага

Хувиар

Өдөрт үзсэн
хүни йтоо

Хөдөөний

Эмчлэгдсэн
хүний тоо

Эмнэлэгт
хэвтсэн

Байгалмаа

1

0

1

256

10

3.906

170

45

125

66.41

37

14.45

37

14.45

2

0.781

11 3.87879

0

12

11

Цолмон

2

1

1

138

2

1.449

50

45

5

36.23

4

2.899

80

57.97

2

1.449

6 2.09091

0

0

0

0

0

0

251

16

6.375

185

93

92

73.71

10

3.984

40

15.94

0

0

14 3.80303

0

0

10

74

4

70

298

45

15.1

247

98

149

82.89

6

2.013

0

0

0

0

19 4.51515

0

0

20

0

0

0

300

0

0

300

300

0

100

0

0

0

0

0

0

0 4.54545

0

0

0

77

5

72

1243

73

5.873

952

581

371

76.59

57

4.586

157

12.63

4

0.322

50 18.8333

0

12

41
10

Дотрын1

Сайнтөгс
Долгормаа
ЗГО

Тусгай хэсгийн үзлэг

Диспансер
хяналт

1-р улирал

Шинэ

2014 îíû 03-ñàðûí 31
Бүртгэгдсэн
өвчлөл

Óëààíáààòàð õîò

Өнөрцэцэг

Үе судлал

185

185

0

752

556

73.94

196

196

0

26.06

0

0

0

0

0

0

0 11.3939

0

0

Мөнхжаргал

Диализ үзлэг

22

0

22

225

0

0

225

225

0

100

0

0

0

0

0

0

0 3.40909

0

0

0

Нарныгэрэл

Бөөр судлал

679

1

678

1811

323

17.84

1370

908

462

75.65

118

6.516

0

0

0

0

39 27.4394

0

0

69

Бямбадолгор

Уушиг судлал

481

101

380

1173

93

0

1075

168

907

0

5

0

0

0

0

0

34 17.7727

9

279

44

Гэгээбадрах

ХБЭС

903

166

737

2125

92

4.329

1816

91

1725

85.46

217

10.21

0

0

0

0

57

32.197

0

1276

217

Эрдэнэчимэг

Цус судлал

539

3

536

1320

366

27.73

929

7

922

70.38

25

1.894

0

0

0

0

21

20

0

356

13

Билгүүн

Мэс засал

436

12

424

1052

135

12.83

916

549

367

87.07

1

0.095

0

0

0

0

4 15.9394

0

84

62

Жаргалсайхан

Урологи

Дуламрагчаа

Мэдрэл судлал

0

0

0

489

24

4.908

454

143

311

92.84

6

1.227

0

0

5

1.022

10 7.40909

16

59

46

621

16

605

1598

93

5.82

1458

1241

217

91.24

24

1.502

16

1.001

7

0.438

27 24.2121

115

620

183

Дуламрагчаа

ЭЭГ

0

0

0

76

0

0

76

76

0

100

0

0

0

0

0

0

0 1.15152

0

0

0

Эрдэнэбилэг

Арьс судлал

271

238

33

857

84

9.802

772

686

86

90.08

0

0

0

0

1

0.117

1 12.9848

0

261

2

Баярчимэг

Эмэгтэйчүүд

123

0

123

584

103

17.64

355

355

0

60.79

126

21.58

0

0

0

0

9 8.84848

0

403

15

Дашпагам /амр/

Эмэгтэйчүүд

0

0

0

872

75

8.601

778

778

0

89.22

19

2.179

0

0

0

0

15 13.2121

0

456

49

Ганзоригт

Нүд судлал

346

211

135

1402

5

0.357

1275

765

510

90.94

122

8.702

0

0

0

0

47 21.2424

0

211

6

Чулуунбаатар

ЧХХ судлал

191

163

28

1262

525

41.6

735

631

104

58.24

2

0.158

0

0

0

0

6 19.1212

34

83

4

Батцэцэг

ДШБ судлал

378

16

362

1491

682

45.74

415

69

346

27.83

394

26.43

0

0

0

0

317 22.5909

0

0

44

Жаргалсайхан

Зүрх судас

0

0

0

1438

13

0.904

1424

1034

390

99.03

1

0.07

0

0

0

0

29 21.7879

0

0

48

Оюунцэцэг

Зүрх судас

915

0

915

2103

2

0.095

2101

2101

0

99.9

0

0

0

0

0

0

47 31.8636

0

0

55

6090

1112

4978

20630

3171

15.37

16370

10023

6347

79.35

1060

5.138

16

0.078

13

0.063

663 312.576

174

4088

867

326

326

0

1117

185

16.56

911

769

142

81.56

9

0.806

9

0.806

3

0.269

15 16.9242

0

0

128

61

60

1

314

37

11.78

277

251

26

88.22

0

0

0

0

0

0

0 4.75758

0

41

0

Хүүхдийн үзлэг

387

386

1

1431

222

15.51

1188

1020

168

83.02

9

0.629

9

0.629

3

0.21

15 21.6818

0

41

128

Нийт үзлэг

6554

1503

5051

23304

3466

14.87

18510

11624

6886

79.43

1126

4.832

182

0.781

20

0.086

728 353.091

174

4141

1036

0

0

0

77

0

0

77

77

0

0

0

0

0

0

0

0

1.16667

Поликлиникийн үзлэг
Лхагвасүрэн

Хүүхэд

Хүдэрмөнх

Шүд

Борхүү

Уламжлалт
Уламжлалт

0

0

0

107

0

0

107

107

0

0

0

0

0

0

0

0

1.62121

Энхсайхан

Эрдэнэчимэг

Нөхөн сэргээх

0

0

0

725

0

0

725

725

0

0

0

0

0

0

0

0

10.9848

Золзаяа

Нөхөн сэргээх

0

0

0

911

0

0

911

911

0

0

0

0

0

0

0

0

13.803

0

0

0

1820

0

0

1820

1820

0

0

0

0

0

0

0

0

0 27.5758

0

0

0

6554

1503

5051

25124

3466

13.8

20330

13444

6886

80.92

1126

4.482

182

0.724

20

0.08

728 380.667

174

4141

1036

Бусад үзлэг
БҮГД ДҮН

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò