ÛÓ ÚÍÒ‹ÔÛÓ

ÛÓ¯ Ì⁄Ó¯ ÍËÙ‡Òı„Ófl
ÛÒ‹ÛÁ ⁄Í„ÓÚÁ

ÚÍÒ‹ÔÛÓ Í›ÍÍËÌÓ
ÒÓχÌÛËÍ‹˘ÓÌÛ‡

‰ÔËÏ⁄Ήˇ: ΉıÌ‹„‡ˆ „Ò‹˘Áˆ
ÏÔ›˜Ó¯Ï, ËÓflÌËÓˆ 1998

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶¤Ú·Û·Ó ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ˙ˆ‹
ÙÔ˘, Û·Ó ¤Ó· ÓÙÔÛȤ Ì Êı·Ṳ́ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Î·È ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂Ó˜
ʈÙÔÙ˘›Â˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ͯÓÈfiÙ·Ó ÁÈ· Ì‹Ó˜ ÛÙÔ
‚¿ıÔ˜ οÔÈÔ˘ ÓÙÔ˘Ï·ÈÔ‡ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ Í·Ó·ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÌË
ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Í·Ó¿ ηÈ
Í·Ó¿.
™’ ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ‹Ù·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Û ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜
Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜, Û ٷ͛‰È·, ÊÈÏÈο Û›ÙÈ·, ·ÌÌÔ˘‰È¤˜ ηÈ
¿Úη, ·ÏÏ¿ Î·È ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹. ◊Ù·Ó Ì·˙› Ì·˜ ÔÏϤ˜ ˙ÂÛÙ¤˜ ·Í¤¯·ÛÙ˜
Ó‡¯Ù˜ ¤Íˆ, οو ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ÎÂÚÈÒÓ ‹ Ù˘ Ï¿Ì·˜ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘, Ó· Ì¿˜
ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ¿ÏÏ·
ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ͯ·Ṳ̂ӷ. ⁄ÛÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηÈ
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎfiÌË Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó
ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¤·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÔÓ·¯ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.
∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜. ∆Ô “ÛÎÚ›ÙÔ” Ì¿˜ ‚Ô‹ıËÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÂΛӘ ÙȘ
·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù˘ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ô˘
οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÈÔ ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË.

∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÎÈı·Úˆ‰Ô‡˜. ∞˘ÙÔ‡˜,
Ô˘ fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ˉ¿ÎȘ ÛÙËÓ “O‰fi OÓ›ڈӔ...
... fï˜ ÙË Ó‡¯Ù· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ È¿ÓÂÈ Ô ‡ÓÔ˜.
∫È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜...
...Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜.
π‰È·›ÙÂÚ· ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ (·ÏÊ·‚ËÙÈο):
™Ù·‡ÚÔ ∞ÓÂÛÙfiÔ˘ÏÔ
∑ÒË µÚÂÙÙfi
ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÌÔ˘ ª¿ÚÈÔ
ª·Ú›ÓÔ ∫Ô‡ÚÙË
¶·ÓÙÂÏ‹ ∫ÚËÙÈÎfi
∆ËϤ̷¯Ô ∫˘Ú·›Ô
∫ÒÛÙ· §·ÌÚ¤ÙÛ·
Alkan Öztürk
°ÈÒÚÁÔ ¶·¿
∫ÒÛÙ· ¶Ô˘Ï¿ÎË
¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ú·Ó‰¤ÎÔ
¢ËÌ‹ÙÚË ™ÎÔ˘ÏÔ˘‰È¿ÓÔ
°È¿ÓÓË º·ÚÌ¿ÎË
ÁÈ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÌÔ˘ ¤Ì·ı·Ó, ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ
ÔχÙÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘˜.

·’ ¤Î‰ÔÛË:
‚’ ¤Î‰ÔÛË:
Á’ ¤Î‰ÔÛË:

πÔ‡ÏÈÔ˜ 1996, 776 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
ºÂ‚Ú. 1997,
860 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
πÔ‡ÓÈÔ˜ 1998, 1050 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·

∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ: “O Ó¤Ô˜ ÎÈı·Úˆ‰fi˜”, 21.6.98

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∂ÂÍËÁ‹ÛÂȘ*
™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÈ ÓfiÙ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘
‰È·Ê¤ÚÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ·fi ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi/·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÔÏϤ˜
ÊÔÚ¤˜. OÈ ÓfiÙ˜ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
C = ¡ÙÔ
D = ƒÂ
E = ªÈ
F = º·
G = ™ÔÏ
A = §·
B = §· ‰›ÂÛË / ™È ‡ÊÂÛË
H = ™È
OÈ Ì›˙ÔÓ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (Ì·Ù˙fiÚÂ) Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· (C,
D, E, F, ...) Î·È ÔÈ ÂÏ¿ÛÛÔÓ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (ÌÈÓfiÚÂ) Ì ÌÈÎÚ¿ (c, d, e, f, ...). ™ÙȘ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÙˆÓ
΢ÚÈfiÙÂÚˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ÁÈ· ÎÈı¿Ú·, Ì·ÁÏ·Ì¿ Î·È Ï·Ô‡ÙÔ.
∆Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ Æ ‰ËÏÒÓÂÈ Û˘Á¯ÔÚ‰›· ÂÏ·Ùو̤Ó˘ (ÓÙÈÌÈÓÔ˘¤ÙÔ). ∆·
·ÚÈıÌËÙÈο „ËÊ›· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ¤ÎÙ˘, ‚‰fiÌ˘, ÂÓ¿Ù˘, ÎÏ. (∂6,
∂7, ∂9, ...).
O ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËΠ·˘Ùfi˜ Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜, ›ӷÈ
ÁÈ·Ù› ··ÈÙ› ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯ÒÚÔ. ŒÙÛÈ, ·ÎfiÌË Î·È ÔχÏÔΘ
·ÏÏ·Á¤˜ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Ú·ÎÙÈο.
∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ¤ÁÈÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı¿ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹. ŒÙÛÈ
·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ‹ ÛÙ›¯ˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ οı ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ∏ ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ‹ ÛÙËÓ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÙÔ˘
ÂÎÙ¤ÏÂÛË. º˘ÛÈο, ÁÈ· ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÙÈο, ÚÂÌ¤ÙÈη,
ÎÏ.) ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÒÙË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‹ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂı›, ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÔÏϤ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ
οÔÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ “¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡.

* °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‚ϤÂ Î·È ÙȘ “∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ” ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘
Ì·‡ÚÔ˘ ÛÎÚ›ÙÔ˘.
“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÎÚ›ÙÔ ∫fiÎÎÈÓÔ
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
º¿Ù· ªÔÚÁοӷ ............................... ∫-1
∫È ÂÛ‡ ÙÚÂÏ‹ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜ .................... ∫-2
∫˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÎÈ ÔÏÔÊÔÚÒ ....................... ∫-3
•ËÌÂÚÒÓÂÈ ................................... ∫-4
ªÔÓ·ÍÈ¿ ..................................... ∫-5
O ̤ÙÔÈÎÔ˜ .................................. ∫-6
™’ ·Á·Ò .................................... ∫-7
ŸÏ· Û ı˘Ì›˙Ô˘Ó ............................. ∫-8
™·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˜ ............................... ∫-9
™ÎfiÓË ...................................... ∫-10
K›ÙÚÈÓË fiÏË ............................... ∫-11
O‰fi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ .......................... ∫-12
ŸÏ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÈ ∫˘ÚȷΤ˜ ................ ∫-13
O ·Ú¯ËÁfi˜ .................................. ∫-14
Ÿ¯È, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠............ ∫-15
ŒÂÊÙ ‚·ıÈ¿ ÛȈ‹ ......................... ∫-16
£· ’ıÂÏ· Ó· ’¯· ............................ ∫-17
∆’ ¿ÛÚ· Ô˘ÏÈ¿ ............................ ∫-18
∆Ô ÁÚ¿ÌÌ· .................................. ∫-19
∫Ô˘ÙÛ‹ ÎÈı¿Ú· .............................. ∫-20
∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ʛϷ ÛÙ·˘Úfi ................... ∫-21
ªÈ¿ ·Ú¤· ›̷ÛÙ .......................... ∫-22
¶ÚˆÈÓfi ÙÛÈÁ¿ÚÔ ............................. ∫-23
∏ ·ÎÙ‹ ..................................... ∫-24
ª¤Óˆ ÂÎÙfi˜ ................................. ∫-25
ªÈ¿ ηÏË̤ڷ ............................... ∫-26
N·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· ................................. ∫-27
£· ÈÒ ·fi„Â ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ .................... ∫-28
ŸÏ· ‰Èο ÛÔ˘ ............................... ∫-29
¶ÈÔ Î·Ï‹ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ......................... ∫-30
∫fiÎÎÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ .......................... ∫-31
ª¿ÙÈ· ÌÏ ................................. ∫-32
∞¯ ·Á¿Ë ................................... ∫-33
£· Ì ı˘ÌËı›˜ ............................. ∫-34
£· Û ı˘Ì¿Ì·È .............................. ∫-35
ºÂ‡Áˆ ...................................... ∫-36
∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ ..................... ∫-37
™Â „¿¯Óˆ ................................... ∫-38
EÚˆÙÈÎfi .................................... ∫-39
ŸÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ........................ ∫-40
¶¿ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ........................... ∫-41
∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ................... ∫-42
ºˆÙÔ‚ÔÏ›‰· ................................. ∫-43
∞¯, Ó· Û ‰ˆ ............................... ∫-44
K¿ÙÈ ÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÂȘ ........................... ∫-45
™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Ï Ã·Ï›ÏÈ ................... ∫-46
¶Â˜ ÌÔ˘ .................................... ∫-47
∆ÛÈÁ¿ÚÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ .......................... ∫-48
∆· ¿ÁÈ· ................................... ∫-49
¡· ‚¿Ïˆ Ù· ÌÂٷ͈ٿ ........................ ∫-50
¡· Ì’ ·Á·¿˜ ............................... ∫-51
H ·Á¿Ë Â›Ó·È ˙¿ÏË ......................... ∫-52
Z‹Ù· ÌÔ˘ fi,ÙÈ ı˜ .......................... ∫-53
∆Ô Ù·ÁÎfi Ù˘ ¡ÂʤÏ˘ ....................... ∫-54
ª¿ÁÈÛÛ· .................................... ∫-55
¡· ˙‹Ûˆ ‹ Ó· Âı¿Óˆ (Flamenco) ............. ∫-56
∆Ô ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ ................................ ∫-57
TÔ ¯·‰¿ÎÈ .................................. ∫-58
¢ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ .............................. ∫-59
∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì¿˜ ÂÓÒÓÂÈ ............... ∫-60
¢ÂÓ ı· ‰·ÎÚ‡Ûˆ È· ÁÈ· Û¤Ó· ................ ∫-61
MÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ÏÔ‡ÎÈ ....................... ∫-62
°˘Ú›˙ˆ ÙȘ Ï¿Ù˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ........... ∫-63
°¤Ï· Ô˘Ï› ÌÔ˘ ............................. ∫-64
ƒ›Ù·-ƒÈÙ¿ÎÈ ................................ ∫-65
ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ̤ÏÈÛÛ· .......................... ∫-66
∫·È ‚Á¿ÏÂ ÙÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ ÛÔ˘ ................... ∫-67
¶¿Ì ÛÙÔÓ Õ‰ˆÓÈ ÁÈ· ηʤ ................... ∫-68

∫·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ (∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ‡) ...................∫-69
µfiÏÙ· Ì ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·Ì¿ÍÈ ....................∫-70
¶¤ÛÙÔ ÎÈ ¤ÁÈÓ .............................∫-71
∞fi„ Ϥˆ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÌËıԇ̠................∫-72
KÚÔ˘·˙Ȥڷ .................................∫-73
™ËÌ·‰Ô‡Ú· ..................................∫-74
ª¿ÛΘ .....................................∫-75
∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ‚ÚԯԇϷ .......................∫-76
™ÙË Ì·ÓȤڷ ‰˘fi-‰˘fi .......................∫-77
™Â ı¤Ïˆ ....................................∫-78
£· ’ıÂÏ· Ó· ’ÌÔ˘Ó ÎËÔ˘Úfi˜ .................∫-79
∞fiÎÏËÚÔ˜ ..................................∫-80
∫È ¿ÏÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ú·Û ...................∫-81
O ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜ ................................∫-82
™Ù¤ÏÏ· .....................................∫-83
X·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ...............................∫-84
O Ì·‡ÚÔ˜ Á¿ÙÔ˜ .............................∫-85
ÕÛ Ì ӷ οӈ Ï¿ıÔ˜ .......................∫-87
∆Ú›ÙÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ..........................∫-88
O ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ...............................∫-89
™’ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ ................................∫-90
ªË Ì ڈٿ˜ ................................∫-91
¶¿Ú Ì ....................................∫-92
¡· Ì’ ·Á·¿˜ ...............................∫-93
AÁ·¿ˆ Î·È ·‰È·ÊÔÚÒ ........................∫-94
ª·Á¿Û·˜ ...................................∫-95
∆Ô Ì·¯·›ÚÈ .................................∫-96
O °Ô˘˝ÏÈ, Ô Ì·‡ÚÔ˜ ıÂÚÌ·ÛÙ‹˜ ...............∫-98
OÈ 7 Ó¿ÓÔÈ ÛÙÔ S/S Cyrenia .................∫-99
π‰·ÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó¿ÍÈÔ˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ ...............∫-100
O ÛÙ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ .......................∫-101
™·ÏÔÓ›ÎË ..................................∫-102
ÕÓÓ·, ÌËÓ ÎϷȘ ...........................∫-103
K¿ÌÔÈ Ù˘ ™·ÏÔӛ΢ ......................∫-104
∆· ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· ....................∫-105
§¤ÁΈ (∂ÏÏ¿‰·) ............................∫-106
¢Â Ϙ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ...........................∫-108
°È· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘ ...........................∫-109
™·Ó ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ .......................∫-111
ƒÔ˙ .......................................∫-112
∞’ Ù’ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ..........................∫-113
µÚ ‰ÂÓ ‚·ÚÈ¤Û·È ·‰ÂÏʤ ...................∫-114
O ™ÙÚ·Ù‹˜ .................................∫-115
¡·¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÈ¿ ·Á¿Ë ..........∫-116
™’ ·Á·Ò ..................................∫-117
™‡ÓÔÚ· Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ...............∫-118
∫È ‡ÛÙÂÚ· .................................∫-119
O ÛȉÂÚÔÌ¿Û·˜ .............................∫-120
O ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ .....................∫-121
∆· ıÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿ ..........................∫-122
⁄ÌÓÔ˜ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Û΢ÏÈÒÓ ..................∫-123
ŒÓ· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ .....................∫-125
De cadenza ................................∫-126
∞¯ ƒ›Ù· ...................................∫-127
°È· ¤Ó· ÎÏ·Ú›ÓÔ ...........................∫-128
™ÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË ...........................∫-129
∂›Ì·È ¤Ó·˜ ÊÙˆ¯fi˜ .........................∫-130
∆· ‚ÂÁÁ·ÏÈο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· ....................∫-131
™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ............................∫-132
OÈ ¯‹Ú˜ ..................................∫-133
™ÙÔ ™Ô˘-ªÈÙ˙Ô‡ ............................∫-134
™Ê›ÁÁ· ....................................∫-135
ªË ÊÔ‚¿Û·È ................................∫-136
H ›ÎÚ· Û‹ÌÂÚ· ............................∫-137
MËÓ ÙÔÓ ÚˆÙ¿˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ..................∫-138
ªÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ ...............................∫-139
ÿÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ......................∫-140
∫¿Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ .................∫-141
O Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¤ı·Ó .......................∫-142
∆Ô Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ ..............................∫-143
O ËıÔÔÈfi˜ ................................∫-144
¶¿Ì ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ................∫-146

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞ÂÚÈÎfi .................................... ∫-147
O ·Ì·Í¿˜ .................................. ∫-148
∆Ô ¤Ï·ÁÔ Â›Ó·È ‚·ı‡ ...................... ∫-149
ª·ÓԇϷ ÌÔ˘ ............................... ∫-150
O °È¿ÓÓ˘ Ô ÊÔÓÈ¿˜ ........................ ∫-151
∆ÒÚ· Ô˘ ·˜ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿ ................. ∫-152
∆’ ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿ ....................... ∫-153
∏ ÚÔ‰ÔÛ›· ................................ ∫-154
∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ·ÏÈοÚÈ ....................... ∫-155
∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙÔ˘ O‡ÚÈ ....................... ∫-156
¶¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ............................. ∫-157
•ËÌÂÚÒÓÂÈ ................................. ∫-158
™˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ......................... ∫-159
O ̇ıÔ˜ ................................... ∫-160
O ÙÛ¿ÌÈÎÔ˜ ................................ ∫-161
∞ı‹Ó· ..................................... ∫-162
™·Ó ÛÊ˘Ú›ÍÂȘ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ................. ∫-163
ª›ÏËÛ¤ ÌÔ˘ ................................ ∫-164
ŒÎÙÔÚ·˜ ÎÈ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ...................... ∫-165
ƒ›¯Óˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ËÁ¿‰È ........... ∫-166
¡·‡ÙË, Á¤ÚÔ-Ó·‡ÙË ......................... ∫-167
∏ ∫Ú·ÛÔÁÈÒÚÁ·ÈÓ· .......................... ∫-168
O ΢Ú-ªÈ¯¿Ï˘ ............................. ∫-169
™ÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿ Ûˆ·›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÓfiÓÈ ........... ∫-170
ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηڷ‚Ô·ÚË .................. ∫-171
O ÀÌËÙÙfi˜ ................................. ∫-172
°·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙ’ ·˘Ù› ........................ ∫-173
∫ψÙÛÔÛÎÔ‡ÊÈ .............................. ∫-174
Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi ........................... ∫-175
¶Â˜ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ϤÍË .......................... ∫-176
ª¿Áη˜ .................................... ∫-177
∏ ÌÈÎÚ‹ ƒ·ÏÏÔ‡ ............................ ∫-178
∫¿ı ÙÚÂÏfi ·È‰› .......................... ∫-179
™ÙË ‚¿Úη ................................. ∫-180
£·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· ............................. ∫-181
™ÙÔ §·‡ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ¯ÔÚfi˜ .................. ∫-182
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ .................. ∫-183
∂ÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ‡ ˆ .................. ∫-184
O ΢Ú-∞ÓÙÒÓ˘ ............................. ∫-185
∏ ¶ÂÚÈÌ·ÓÔ‡ .............................. ∫-186
£¿Ï·ÛÛ· Ï·ÙÈ¿ ............................ ∫-187
O ÂÊÈ¿ÏÙ˘ Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ ................. ∫-188
O‰fi˜ ÔÓÂ›ÚˆÓ .............................. ∫-189
∆· ·È‰È¿ οو ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ................. ∫-190
∆Ô ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ...................... ∫-191
O ∫ÂÌ¿Ï ................................... ∫-192
∞ı·Ó·Û›· .................................. ∫-193
™ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù’ ·ÏÒÓÈ· ..................... ∫-194
∆Ô ·È‰› ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË .................... ∫-195
§ËÛÌÔÓË̤ÓË ............................... ∫-196
∆Ô Ê›ÏÔ Ì·˜ Ô˘ ¯¿Û·Ì .................... ∫-197
ªË ÌÈÏ¿˜ ¿ÏÏÔ ÁÈ ·Á¿Ë .................... ∫-198
™˘ÓÓÂÊԇϷ ................................ ∫-199
∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ ................................ ∫-200
∏ ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ ϤÍȘ ....................... ∫-201
™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ........................... ∫-202
ÕÁÁÂÏÔ˜ ÂÍ¿ÁÁÂÏÔ˜ ......................... ∫-203
OÈ ‰Âη¤ÓÙ .............................. ∫-204
µÈÂÙÓ¿Ì ÁȤ-ÁȤ ........................... ∫-205
OÈ ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ ....................... ∫-206
¶·Ú¿Áη ................................... ∫-207
∂ÁÂÚÙ‹ÚÈÔ ................................. ∫-208
™·Ó ÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ........................ ∫-209
OÈ Ì¿ÁÔÈ .................................. ∫-210
O ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ .............................. ∫-211
™· ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ·ÏÈfi ........................ ∫-212
A˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ› ..................... ∫-213
∏ ΢ڛ· ª¿Úˆ .............................. ∫-214
∆Ô ÂÚÈ‚fiÏÈ ............................... ∫-215
OÈ ›Ûˆ ÌÔ˘ ÛÂÏ›‰Â˜ ....................... ∫-216
∆È ¤·ÈÍ· ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ ...................... ∫-217
ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹ ......................... ∫-218

E›‰· ÙËÓ ÕÓÓ· οÔÙ ......................∫-219
ªÈÎÚfi ·È‰› ...............................∫-220
ŒÏ· Ì·˙› ÌÔ˘ ..............................∫-221
¡¿ÓÈ ÙÔ˘ Ú‹Á· ÙÔ ·È‰› ....................∫-222
H ª·Ú›· ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ ........................∫-223
M·˘ÚÔÌ·ÏÏÔ‡Û· ÎÔÂÏÈ¿ .....................∫-224
∏ ∂ϤÓË ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ......................∫-225
¶¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ∫˘Úȷ΋ ....................∫-226
N· ‰ÈÒ͈ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· .......................∫-227
O ÈÚÏ·Ó‰fi˜ ÎÈ Ô ÈÔ˘‰·›Ô˜ ..................∫-228
O ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ .....................∫-229
ÕÎÚË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ...................∫-230
¶¤Ú· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· .......................∫-231
ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ı˘Ì¿Ì·È ..........................∫-232
∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ...........................∫-233
ÕÛÚ· ηڿ‚È· .............................∫-234
∆· ηڷ‚¿ÎÈ· ..............................∫-235
ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎÈ ................................∫-236
ªÈ¿ ÁÈÔÚÙ‹ ................................∫-238
∫È ·Ó Û’ ·Á·Ò ‰Â Û’ ÔÚ›˙ˆ ................∫-239
TÔ ¤ÙÚÈÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ .......................∫-240
◊Ù·Ó Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ·˘Á‹˜ .....................∫-241
∆Ô Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ...................∫-242
∏ ÔÌ›¯ÏË Ì·›ÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡ ...............∫-243
ªÈ¿ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ................∫-244
OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ .........∫-245
OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ùo˘ Ì·ÁÏ·Ì¿ ........∫-247
OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ÙÔ˘ .........∫-248
°ÂÓÈÎfi ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ∆›ÙψÓ
Î·È ¶ÚÒÙˆÓ ™Ù›¯ˆÓ .........................∫-249

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

º¿Ù· ªÔÚÁοӷ.
∫ˆ¯/∫·‚‚·‰›·˜

c
£· ÌÂÙ·Ï¿‚ˆ Ì ÓÂÚfi ı·Ï·ÛÛÈÓfi
c
ÛÙ¿Ï· ÙË ÛÙ¿Ï· Û˘Ó·Á̤ÓÔ ·’ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÛÔ˘
c
C
f
ÛÂ Ù¿ÛÈ ·Ú¯·›Ô, Ì·ÎÈÚ¤ÓÈÔ, ·ÏÁÂÚÈÓfi
G
c
Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ó ÂÈÚ·Ù¤˜ ÚÈÓ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó
c
¶Ô‡ı’ ¤Ú¯ÂÛ·È; ∞’ ÙË µ·‚˘ÏÒÓ·
¶Ô‡ ·˜; ™ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·
¶ÔÈ¿Ó ·Á·¿˜; ∫¿ÔÈ· ÙÛÈÁÁ¿Ó·
¶Ò˜ ÙË Ï¤ÓÂ; º¿Ù· ªÔÚÁοӷ
¶·Ó› ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ·ÏÂÈÌ̤ÓÔ Ì ÎÂÚ›
√ÛÌ‹ ·fi Τ‰ÚÔ, ·fi ÏÈ‚¿ÓÈ, ·fi ‚ÂÚÓ›ÎÈ
fiˆ˜ Ì˘Ú›˙ÂÈ ·Ì¿ÚÈ Û ·ÏÈfi Ûηڛ
¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÙfiÙ ÛÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË, ÛÙË ºÔÈÓ›ÎË
¶Ô‡ı’ ¤Ú¯ÂÛ·È...
™ÎÔ˘ÚÈ¿ ˘Úfi¯ÚˆÌË ÛÙȘ ̛Ә ÙÔ˘ ™ÈÓ¿
ÔÈ Î¿‚˜ Ù˘ °ÂÚ·ÎÈÓ‹˜ Î·È ÙÔ ™ÙÚ·ÙÒÓÈ
∆Ô Â›¯ÚÈÛÌ·, Ë ¿ÁÈ· ÛÎÔ˘ÚÈ¿ Ô˘ Ì¿˜ ÁÂÓÓ¿
Ì¿˜ ÙÚ¤ÊÂÈ, ÙÚ¤ÊÂÙ·È ·fi Ì¿˜ Î·È Ì¿˜ ÛÎÔÙÒÓÂÈ
¶Ô‡ı’ ¤Ú¯ÂÛ·È...

º¿Ù· ªÔÚÁοӷ.

∫-1

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫È ÂÛ‡ ÙÚÂÏ‹ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜.
∫ˆ¯


¢Â˜ ÌÂ, ›Ûˆ ·fi Ï¿ÛÙȯ·, ÙÚÔ¯Ô‡˜

‚·Ï̤ÓÔ˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ̤۷ Û Ú¤Û·

¢Â˜ ÌÂ, ›Ûˆ ·fi Á˘¿ÏÈÓ· ÊÙÂÚ¿

e
Ô˘ ÊfiÚÂÛ· ÁÂÚ¿ ÁÈ·Ù› Û’ ·Ú¤Û·Ó
e
∫È ÂÛ‡ ÙÚÂÏ‹ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜
e
H
Î·È ›ÎÚ˜ Ì ÎÂÚÓ¿˜ Úˆ› Î·È ‚Ú¿‰È
H
ªÔÈ¿˙ÂȘ Ì ÎfiÚË Ì¿ÁÈÛÛ·˜
H
e
Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÚfiÛˆÔ Ì˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È
¢Â˜ ÌÂ, ‰ÂοÍÈ ÒÚ˜ ÛÙÔ ÓÙÔÚfi
ÁÂÓÓÈ¤Ì·È Î·È Âı·›Óˆ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ
¢Â˜ ÌÂ, ‰ÂοÍÈ ÒÚ˜ ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Ó
̘ ÛÙÔÓ ÓȯÙfi ·¤Ú· Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÂÈ
∫È ÂÛ‡ ÙÚÂÏ‹ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜...
∫È ÂÛ‡ ÙÚÂÏ‹ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-2

∫È ÂÛ‡ ÙÚÂÏ‹ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜.

∫˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÎÈ ÔÏÔÊÔÚÒ
∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘/¡ÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

c
G
c
G#
G
∫˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÎÈ ÔÏÔÊÔÚÒ ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ Ó· Û’ ·ÔÎÙ‹Ûˆ ‰Â ÌÔÚÒ
f
G
c
G
c
¢ÂÓ Â›¯· ÊÙ·›ÍÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ÎÈ ¿Û Ì ‰ˆ ÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Ó· ÚÔ¯ˆÚÒ
∫˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÎÈ ·‰È·ÊÔÚÒ ÎÈ ·Ó ˘Ôʤڈ ÎÈ ·Ó ·ÓÔ›Áˆ Û· ÊÙÂÚfi
°È· ΛÓÔ Ô˘ ’¯ÂÈ È· ¯·ı› οӈ ÙÔ ÙÚ·‡Ì· ÈÔ ‚·ı‡ ÎÈ ·Ô¯ˆÚÒ
c
G
G#
G
∫·È ·ÔÚÒ Ô˘ ÌÈ¿ ˙ˆ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚÒ Î·È Û ϷÙÚ‡ˆ
f
G
c
·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ì·È Î·È £Âfi˜ Ó· Û ·È‰Â‡ˆ
∫·È ·ÔÚÒ Ô˘ ÌÈ· ˙ˆ‹ ·fi ·È‰› ·Ú·Î·Ï¿ˆ
ª· Ô‡Ù ے ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ ‰Â ¯ˆÚ¿ˆ
∫˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÎÈ ÔÏÔÊÔÚÒ ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ Ó· Û’ ·ÔÎÙ‹Ûˆ ‰Â ÌÔÚÒ
¢ÂÓ Â›¯· ÊÙ·›ÍÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ÎÈ ¿Û Ì ‰ˆ ÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Ó· ÚÔ¯ˆÚÒ
∫˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÎÈ ÔÏÔÊÔÚÒ Î·È Û’ ¤¯ˆ ·¿Óˆ ÌÔ˘ Û· ÚÔ‡¯Ô ηı·Úfi
ªÂ˜ ÛÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÌÔ˘ ÙȘ ʈÙȤ˜ ÙȘ Ì·ÁÂ̤Ó˜ ÛÔ˘ Ì·ÙȤ˜ Ó· Ï·¯Ù·ÚÒ
∫˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÎÈ ·‰È·ÊÔÚÒ ÎÈ Ô‡Ù Ô˘ ı¤Ïˆ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÙÔ ÓÂÚfi
∫È ·Ó ‹Ù·Ó „¤Ì· ÙÔ ÊÈÏ›, ÂÁÒ Ô˘ ÙÔ ’ıÂÏ· Ôχ, ÙÔ Û˘Á¯ˆÚÒ
∫·È ·ÔÚÒ Ô˘ ÌÈ¿ ˙ˆ‹...
∫˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÎÈ ÔÏÔÊÔÚÒ ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ Ó· Û’ ·ÔÎÙ‹Ûˆ ‰Â ÌÔÚÒ
¢ÂÓ Â›¯· ÊÙ·›ÍÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ÎÈ ¿Û Ì ‰ˆ ÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Ó· ÚÔ¯ˆÚÒ

∫˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÎÈ ÔÏÔÊÔÚÒ

∫-3

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

•ËÌÂÚÒÓÂÈ.
µ·Ú‰‹˜/∞ÏÂ͛Ԣ

e
F
a
e
•ËÌÂÚÒÓÂÈ, ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÚÈÁ˘ÚÓÒ
F
d
e
∫È ·Ó ¯·Ú¿˙ÂÈ, ÙÔ Êˆ˜ ‰Â ÊÙ¿ÓÂÈ Â‰Ò
e
F
a
e
¶Ô‡ Ó· ›۷È, ÔÈ¿ ¯¤ÚÈ· Û ÎÔÈÌ›˙Ô˘ÓÂ
F
d
e
¶ÔÈ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ӷÓÔ˘Ú›˙Ô˘ÓÂ
C
D G a e
ªÈ¿ ηډȿ ¤¯ˆ ÌfiÓÔ, ÌÈ¿ ηډȿ, ···...
C
D G a e
¶Ô˘ ÁÈ· Û¤Ó· ÎÏ·›ÂÈ Î¿ı ‚Ú·‰È¿, ···...
•ËÌÂÚÒÓÂÈ, ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÚÈÁ˘ÚÓÒ
∫È ·Ó ¯·Ú¿˙ÂÈ, ÙÔ Êˆ˜ ‰Â ÊÙ¿ÓÂÈ Â‰Ò
•ËÌÂÚÒÓÂÈ, ÛÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiÏÔ˘ ÙȘ ηډȤ˜
ª· ÁÈ· ̤ӷ ‰Â ¯¿Ú·Í ÔÙ¤˜
ªÈ¿ ηډȿ ¤¯ˆ ÌfiÓÔ, ÌÈ¿ ηډȿ, ···...
¶Ô˘ ÁÈ· Û¤Ó· ÎÏ·›ÂÈ Î¿ı ‚Ú·‰È¿, ···...
™Â ʈӿ˙ˆ Î·È Ó· Ì’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ‰Â ÌÔÚ›˜
•ËÌÂÚÒÓÂÈ, Î·È Û˘ ‰Â Ϙ Ó· ’ÚıÂȘ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-4

•ËÌÂÚÒÓÂÈ.

ªÔÓ·ÍÈ¿
ªÔ˘ÛٷΛ/ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘

H
E F#
H
Œ˙ËÛ· ̘ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘
H
E F#
H
ª· ÛÂ ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó· ‚·ıÈ¿, Û· Ó· ’ÌÔ˘Ó· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘
E
c#
d#
ª¤Ú˜ Î·È Ó‡¯Ù˜ ¤Ú·Û· Î·È ‹ÛÔ˘Ó Ë ÛÎÈ¿ ÌÔ˘
g#
H F#
H
∂Û‡ Ô˘ Â›Û·È ÌÈ¿ ˙ˆ‹ Î·È ÂÈÛ’ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÔ˘
E
H
F#
H
¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÌÔÓ·¯fi˜ ̤۷ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÔ˘
ŒÚ¯ÂÛ·È ¿ÓÙ· ÛȈËÏ‹ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Û·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È
∫‹Ô˜ ‚·ı‡˜ Ô ‡ÓÔ˜ Ì·˜ Î·È Û˘ Ï¢Îfi ÏÔ˘ÏÔ‡‰È
™Ù’ ·Ï‹ıÂÈ· Ô‡ ı· ¿ÂÈ ·˘Ùfi ÌÂ Û¤Ó· ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÔ˘
£· Ó›ÁÔÌ·È ÛÙ· fiÓÂÈÚ· Î·È Û˘ Ó· ’Û·È ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘
¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÌÔÓ·¯fi˜ ̤۷ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÔ˘
ª’ ¤Ì·ı˜ ÙfiÛ· ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÙfiÛ· ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ
¶Ô˘ ÎÈ ·Ó Ì’ ·Ê‹ÛÂȘ ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ Ù›ÔÙ· ‰Â ı’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ
∫È ·Ó ¤˙ËÛ· ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜
∫È ·Ó ¤ÚÓ·ÁÂ Ë ÌÈ¿ ÏËÁ‹ Ì هÏÈÁÂ Ô fiÓÔ˜
¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÌÔÓ·¯fi˜ ̤۷ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÔ˘

ªÔÓ·ÍÈ¿

∫-5

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ̤ÙÔÈÎÔ˜
ªÔ˘ÛٷΛ/ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘

C
™·Ó Û‡ÓÓÂÊÔ ·’ ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÌÔÓ¿¯Ô ̘ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi
d
‹Ú· ·È‰› ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜
F
G
¶ÂÚ¿ÙËÛ· fiÏË ÙË ÁË Ì’ ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿
C
Î·È ÙË ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜
C
ª’ ·˘Ù¿ Ù· ¯¤ÚÈ· Û·Ó ÊÙÂÚ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÁÓÒÚÈÛ·Ó ¯·Ú¿
d
¿Ï„· Ì ÙÔ Î‡Ì·
F
e
d
∫È Â›¯· ‚·ıÈ¿ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ÏËÁ‹, ·Á¿Ë Ô˘ ‰Â ‚ڋΠÁË
G
C
¯·Ì¤ÓË Ì˜ ÛÙÔ Îڛ̷
ªÂ ÚfiÛˆÔ ÙfiÛÔ ÈÎÚfi ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÙÔÓ ÛÎÏËÚfi
¯¿ıËη ̘ ÛÙË Ó‡¯Ù·
∫È Ô ¤ÚˆÙ·˜ Ì ‹Á ÂΛ Ô˘ ’¯· ÛÙ· ¯Â›ÏË ÙÔ ÊÈÏ›
Ì· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ‰ÂÓ Â›¯·
ªÂ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ÏËÁ‹ ÂÚ¿ÙËÛ· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÁË
Ô˘ ›¯· Ó· ÙË ˙‹Ûˆ
ª· ÌÔ‡ Ù· ‹Ú·Ó ̷˙›, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Î·È ÙËÓ ·˘Á‹
Î·È Ê‡Áˆ ÚÈÓ ·Ú¯›Ûˆ
™·Ó Û‡ÓÓÂÊÔ ·’ ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÌÔÓ¿¯Ô ̘ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi
ı· ’Úıˆ Í·Ó¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘
ª¤Û· ۠ΛÓË ÙË ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ Û’ ¿ÊËÛ· οÔÈÔ Úˆ›
ÎÈ ¤¯·Û· ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘
£· ’Úıˆ Í·Ó¿ ·’ Ù· ·ÏÈ¿ Û·Ó ÙÔ Ô˘Ï› ·’ ÙÔ ÓÔÙÈ¿
ÙËÓ fiÚÙ· Ó· ¯Ù˘‹Ûˆ
£· ’Ó·È ÌÈ¿ ¿ÓÔÈÍË ÈÎÚ‹, fiÏ· ı’ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙË ÁË
| 2¯
ÎÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ ı’ ·Ú¯›Ûˆ
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-6

O ̤ÙÔÈÎÔ˜

™’ ·Á·Ò.
∫Ô˘ÁÈÔ˘ÌÙ˙‹˜/¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜

d
g

d
∞¯ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘ ÌË Ê‡ÁÂȘ ‚È·ÛÙÈÎfi
g
A
ÎÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ ¤Ï· Ó· È›˜ ÓÂÚfi
g
d
∞fi„ ‰Â ı· ÎÔÈÌËıÒ, ı· Ì›ӈ ¿ÏÈ Ó· ÛÎÂÊÙÒ

µ
A
ˆ˜ ÔÓÒ, ˆ˜ ÔÓÒ, ˆ˜ ÔÓÒ
g
d
∆Ô Á¤ÏÈÔ ÙÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙfi, ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi

µ

d
Û’ ·Á·Ò, Û’ ·Á·Ò, Û’ ·Á·Ò
ª’ ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ ¿ÓÔÈͤ ÌÔ˘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿
∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ÂÚÓÒ Î¿ı ‚Ú·‰È¿
∫¿ı ‚Ú·‰È¿, οı Úˆ›, ÌÔ‡ ÏÈÁÔÛÙ‡ÂÈ Ë ˙ˆ‹
ˆ˜ ÔÓÒ, ˆ˜ ÔÓÒ, ˆ˜ ÔÓÒ
∆Ô Á¤ÏÈÔ ÛÔ˘ Û·Ó ı˘ÌËıÒ, ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi
Û’ ·Á·Ò, Û’ ·Á·Ò, Û’ ·Á·Ò
∞fi„ ‰Â ı· ÎÔÈÌËıÒ...

™’ ·Á·Ò.

∫-7

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ŸÏ· Û ı˘Ì›˙Ô˘Ó
§Ô˝˙Ô˜/ƒ·ÛÔ‡Ï˘

g
G# g
G#
ŸÏ· Û ı˘Ì›˙Ô˘Ó, ·Ï¿ ÎÈ ·Á·Ë̤ӷ
f
G# B G#g
Ú¿ÁÌ·Ù· ‰Èο ÛÔ˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿
™· Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¿ Ì·˙› Ì ̤ӷ
Ó¿ ’ÚıÂȘ ÎÈ ·˜ ¯·Ú¿ÍÂÈ ÁÈ· ÛÙÂÚÓ‹ ÊÔÚ¿
g
f
g c
ŸÏË Ì·˜ Ë ·Á¿Ë ÙËÓ Î¿Ì·Ú· ÁÂÌ›˙ÂÈ
f
G# f c
g
Û·Ó ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ϤÁ·Ì ÎÈ ÔÈ ‰˘fi
¶ÚfiÛˆ· Î·È ÏfiÁÈ· Î·È Ù’ fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ÙÚ›˙ÂÈ
Û·Ó ı· ÍËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÈ ı· ’Ó·È ·ÏËıÈÓfi
ŸÏ· Û ı˘Ì›˙Ô˘Ó...
ŸÏ· Û ı˘Ì›˙Ô˘Ó, ÎÈ ÔÈ Èfi ηÏÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ
¿ÏÏÔ˜ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·, ¿ÏÏÔ˜ ÛÈÓÂÌ¿
ªfiÓË ÌÔ˘ ‰È·‚¿˙ˆ, ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ’¯Â˜ ÛÙ›ÏÂÈ
ÚÈÓ Ó· ÊÈÏËıԇ̠ÚÒÙË Ì·˜ ÊÔÚ¿
ŸÏË Ì·˜ Ë ·Á¿Ë...
ŸÏ· Û ı˘Ì›˙Ô˘Ó...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-8

ŸÏ· Û ı˘Ì›˙Ô˘Ó

™·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˜
™·Ófi˜/∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜

c
G#
c
™·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˜, ‹ÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ʈÙÈ¿
c
G#
g
∫·›ÁÔÌ·È Ì¤Û· ÛÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÙË Ì·ÙÈ¿
g
c
§ÈÒÓˆ Û· ÊÏfiÁ· ÙËÓ ·˘Á‹, Û·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˜
™·Ó Ì ÎÚ·Ù¿˜, Â›Ó·È Ù· ÌÚ¿ÙÛ· ÛÔ˘ ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· Ï·ÙÈ¿
Ô˘ ̤۷ ¯¿ÓÔÌ·È Î·È Ó›ÁÔÌ·È ‚·ıÈ¿
ÌÂÛ’ ÛÙ· Ì·‚È¿ Ù˘ Ù· ÓÂÚ¿, Û·Ó Ì ÎÚ·Ù¿˜

c
b
c
ªËÓ ÌÔ‡ ÌÈÏ¿˜, ÓÈÒÛ ÛÙ· ÛÙ‹ıË ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ¯Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ηډȿ˜
c
C#
ªÂÛ’ ÛÙËÓ ·Ï¿ÌË ÌÔ˘ ÙÔ Ú›ÁÔ˜ Ù˘ Ó˘¯ÙÈ¿˜
c
¡· Ì’ ·Á·¿˜, Ó· Ì’ ·Á·¿˜, Ó· Ì’ ·Á·¿˜
∫·È Û’ ·Á·Ò, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ, Ù›ÔÙ· Ó· ˆ
∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ·˘Ùfi ı· Û‚‹Ûˆ, ı· ¯·ıÒ
ÕÛÂ ÌÂ ·Ï¿ Ó· Û’ ·Á·Ò, Ó· Û’ ·Á·Ò
™·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˜...
ªËÓ ÌÔ‡ ÌÈÏ¿˜...
∫·È Û’ ·Á·Ò...

™·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˜

∫-9

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÎfiÓË.
ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜/ª·ÚÌ·Ù¿Î˘

G
D C
G
A¯, Ë ·Á¿Ë Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙË ÛÎfiÓË
G
D
C
e
A¯, Ë ˙ˆ‹, Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙË ÛÎfiÓË
a CD
C
D
A¯, ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ô˘ ¤Û‚ËÛÂ
e
D
Ù’ ·ÛË̤ÓÈÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ
G
D C
e
H ·Á¿Ë, ·¯, Ë ·Á¿Ë Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙË ÛÎfiÓË
C

D

G

D

C

D

G

G

D

G

H ̤ڷ ÌÔ˘, Ë Ì¤Ú· ÌÔ˘ ¤ÚËÌË, ΛÙÚÈÓË Ì¤Ú·
X·Ú¤˜, ¯·Ú¤˜ Ô˘ ‚Ô˘ÏÈ¿Í·ÓÂ, ÓÈÁ̤Ó˜ ¯·Ú¤˜ ÌÔ˘
Zˆ‹ ÌÔ˘, ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ô˘ η›ÁÂÛ·È
ÛÙÔÓ Î›ÙÚÈÓÔ ·Á¤Ú·

G
D
C
G
H ·Á¿Ë, ·¯ Ë ·Á¿Ë, Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙË ÛÎfiÓË
G
D C
e
H ˙ˆ‹, ·¯, Ë ˙ˆ‹, Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙË ÛÎfiÓË

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-10

™ÎfiÓË.

K›ÙÚÈÓË fiÏË
™·Ófi˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

a
d
E
∫›ÙÚÈÓË fiÏË, ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ‚ÚÔ¯‹˜
a
ÙÔ fiÌÔÏÔ Ù˘ fiÚÙ·˜ ·ÁˆÌ¤ÓÔ
C
A
d
∞ÎfiÌ· ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· Ô˘ Û ÂÚÈ̤ӈ
E
a
Ì¿ ¿ÏÈ ‰Â ı· ’Úı›˜

| 2¯
| 2¯

¶¤Ú·Û’ Ë ÒÚ·, ÓÙÈ‚¿ÓÈ ÌÈÛÂÚfi
ÛÙÚˆÛ›‰È Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ ·’ ÙË ÎÏÂÈÛÔ‡Ú·
∞ÎfiÌ· ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ÛÙËÓ ·ÓÂÌÔ‰Ô‡Ú· | 2¯
Ó· Ùڤ̈ ÙÔÓ Î·ÈÚfi
| 2¯
µ‹Ì·Ù· ͤӷ ÛÙË ÛοϷ ÙËÓ ·ÏÈ¿
ı· Â›Ó·È Ô ·¤Ó·ÓÙÈ ÂÚÁ¤Ó˘
∞ÎfiÌ· ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· Ô˘ ˙ÂȘ Î·È Âı·›ÓÂȘ
Û ¿ÏÏË ·ÁηÏÈ¿

K›ÙÚÈÓË fiÏË

∫-11

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O‰fi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜
™·Ófi˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

a
d
E
™¿‚‚·ÙÔ ÎÈ ·fi‚Ú·‰Ô Î·È ·ÛÂÙ˘Ï›ÓË
a
ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Ô˘ ÁÂÚÓ¿˜
a
d
E
Œ‚Á·˙· ·’ ÙȘ ÙÛ¤˜ ÌÔ˘ ÊÏÔ‡‰Â˜ Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ
a
ÛÔ‡ ’Úȯӷ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ó· ÔÓ¿˜
F
C
¶·›˙·Ó ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ÎϤÊÙ˜ ÎÈ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘˜
A
d
ÎÈ ‹Ù·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ
d
a
∫·È ʈÙȤ˜ ·Ó¿‚·Ó ÛÙÔ˘˜ ·¿Óˆ ‰ÚfiÌÔ˘˜
d
F
E
∆’ ¿Ë °È¿ÓÓË ı· ’Ù·ÓÂ, ı·ÚÚÒ
µÁ¿˙·Ó ٷ ‰›Îˆ¯· ÔÈ ·ÏÈÔ› Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ
°¤ÌÈ˙Â Ë Ï·Ù›· ·fi ·È‰È¿
∫È ‹Ù·Ó ¤Ó· Ú¿ÛÈÓÔ, Ú¿ÛÈÓÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ
Ó· ÛÔ‡ Ì·¯·ÈÚÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿
¶·›˙·Ó ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-12

O‰fi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜

ŸÏ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÈ ∫˘ÚȷΤ˜.
¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

a
a

F
F

H
H

a
a

E
d

d
E

E
d

E

a

a
E
ŸÏ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÈ ∫˘ÚȷΤ˜
a
E
∆È ¯ÚÒÌ·Ù·, ÙÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ̘
d
A
∆È ¯ÚÒÌ·Ù·, ÙÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ̘
E
ŸÏ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÈ ∫˘ÚȷΤ˜
a
a

G
G

F
F

a
Ï¿ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘
a
ÛÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘
d
ÛÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘
a
Ï¿ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘

E

d
E
d

F
E
d
E
™·Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ Â›Û·È ˙ÂÛÙfi˜, Â›Û·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜
d
E
d

F
H
d
E a
ŒÓ·˜ ÃÚÈÛÙfi˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, Ô˘ ͤÚÂÈ ÙÈ ı· ÂÈ ¯ÈÔÓÈ¿˜
∆È
¡·
¡·
∆È

fiÌÔÚÊÔ Ó· Û’
ÛÔ‡ ÁÏ˘Î·›Óˆ
ÛÔ‡ ÁÏ˘Î·›Óˆ
fiÌÔÚÊÔ Ó· Û’

·Á·Ò Î·È Ó· Û ηÚÙÂÚ¿ˆ
ÙÔÓ Î·ËÌfi, Ó· Û ·ÚËÁÔÚ¿ˆ
ÙÔÓ Î·ËÌfi, Ó· Û ·ÚËÁÔÚ¿ˆ
·Á·Ò Î·È Ó· Û ηÚÙÂÚ¿ˆ

™·Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ Â›Û·È ˙ÂÛÙfi˜...

ŸÏ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÈ ∫˘ÚȷΤ˜.

∫-13

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ·Ú¯ËÁfi˜.
§o˝˙Ô˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

h
F#
h
ºÙÈ¿¯Ó·Ì η¤Ï· ·fi ¯·ÚÙ›
G
H
e
ÎÈ Â›¯·ÌÂ Î·È Í‡ÏÈÓ· ÙÔ˘Ê¤ÎÈ·
e
h
ÎÈ ‹Ù·ÓÂ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÁÈÔÚÙ‹
F#
e
F#
ÛÙ· ·ÏÈ¿ Ì·˜ ÛÙ¤ÎÈ·
e
h
ÎÈ ‹Ù·ÓÂ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÁÈÔÚÙ‹
F#
h
ÛÙ· ·ÏÈ¿ Ì·˜ ÛÙ¤ÎÈ·
ŸÏÔÈ Û ʈӿ˙·Ó ·Ú¯ËÁfi
ÎÈ ‹ÍÂÚ˜ ÌÔÓ¿¯· Ó· ‰È·Ù¿˙ÂȘ
ÎÈ ¤ÙÚ¯· ͈›Ûˆ ÛÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ
| 2¯
ÁÈ· Ó· Ì ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ
| 2¯
ŒÁÂÈÚ˜ ÛÙË ÁË Ó· ÎÔÈÌËı›˜
ÎÈ ¤ÁÈÓ’ Ë Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ΢·Ú›ÛÛÈ
™Ô‡ ’· ı· Âı¿Óˆ ·Ó ÛÎÔÙˆı›˜
ÎÈ fï˜ ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-14

| 2¯
| 2¯

O ·Ú¯ËÁfi˜.

Ÿ¯È, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ.
ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜/ÃÚÔÓ¿˜

C
G
d
G
C
Ÿ¯È, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ, Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ
C
F
C
ÚÈÓ ·’ ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘
F
C
ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ì ÙȘ ¿‰ÂȘ ÎÔÓۤڂ˜
C
F
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·
G
C
ÛÙË µËÚ˘Ùfi Î·È ÛÙËÓ ŸÛÙÈ·

] 2¯

Ÿ¯È, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ, Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ
ÚÈÓ ·’ ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘
ÛÙËÓ Î¿Ì·Ú· Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ڤʷ
ÛÙËÓ Î¿Ì·Ú· Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ù¿‚ÏÈ
ÁÈ· ¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÔÈ ¯·Ì¤ÓÔÈ

] 2¯

Ÿ¯È, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ, Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ
ÎÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘, ÎÈ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ ÛÙ· Ì·‡Ú·
ÎÈ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ

] 2¯

Ÿ¯È, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ, Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ
ÚÈÓ ·’ ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘
ÙÔ ÏÔ›Ô ¤Ê˘ÁÂ

] 2¯

Ÿ¯È, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ.

∫-15

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ŒÂÊÙ ‚·ıÈ¿ ÛȈ‹.
¶Ï¤ÛÛ·˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

h
f#
h
f#
ŒÂÊÙ ‚·ıÈ¿ ÛȈ‹ ÛÙÔ ·ÏÈfi Ì·˜ ‰¿ÛÔ˜
h
f# e
f#
∆ڤ͠ӷ Û È¿Ûˆ, ÌÔ‡ ’¯Â˜ ÚˆÙÔ›
h
f#
he
A
D
∫È fiÙ·Ó ¤ÙÚÈ˙’ Ë ‚ÚÔ¯‹ ÛÙ· ÂṲ̂ӷ ʇÏÏ·
e
h
f#
h
fiÛË ·Ó·ÙÚȯ›Ï· ̤۷ ÛÙËÓ „˘¯‹
∫›ÙÚÈÓÔ, ÈÎÚfi ÎÚ·Û›, ΛÙÚÈÓÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ
ºÂ‡Á·Ó ÔÈ Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ, ¤Ê¢Á˜ Î·È Û˘
∫È Â›¯Â˜ ̤۷ ÛÙË Ì·ÙÈ¿ ¤Ó· ÛÎÔ‡ÚÔ ı¿ÌÔ˜
ŒÓ· ÛÎÔ‡ÚÔ Û¿Ìˆ˜ Ó· ’ÂÊÙÂ Ë Ó˘¯ÙÈ¿
∫¿ÔÈ· ÎfiÎÎÈÓË ÏËÁ‹ Ô˘
ÙÔ ÌÈÎÚfi ͈ÎÏ‹ÛÛÈ, ‰›Ï·
∫·È ÌÈ¿ ΛÙÚÈÓË ÛÈÁ‹ ÛÙÔ
¶Ò˜ Ó· ۠ͯ¿Ûˆ, Ô˘ ÛÂ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

‰Â ϤÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ
ÛÙËÓ ËÁ‹
·ÏÈfi Ì·˜ ‰¿ÛÔ˜
‹ÚÂ Ë ÁË

∫-16

ŒÂÊÙ ‚·ıÈ¿ ÛȈ‹.

£· ’ıÂÏ· Ó· ’¯·.
¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜

f#
A
H
£· ’ıÂÏ· Ó· ’¯· ÌÈ¿ ·Á¿Ë ÌfiÓÔ
f#
e
f#
Ó· ‚Ϥˆ ‹ÏÈÔ Î·È Í·ÛÙÂÚÈ¿
¡· ’¯· ÌÔÓ¿¯· ÌfiÓÔ ¤Ó· fiÓÔ
Î·È ÌÈ¿ Ë̤ڷ fiÏÔ Ô˘ÏÈ¿
f#
G
f#
£· ’ıÂÏ· Ó· ’¯· ÌÈ¿ ·Á¿Ë ÌfiÓÔ
f#
G
f#
Ó· ‚Ϥˆ ‹ÏÈÔ Î·È Í·ÛÙÂÚÈ¿
f#
G
f#
¡· ’¯· ÌÔÓ¿¯· ÌfiÓÔ ¤Ó· fiÓÔ
f#
e
f#
Î·È ÌÈ¿ Ë̤ڷ fiÏÔ Ô˘ÏÈ¿
£· ’ıÂÏ· Ó· ’¯· ‰‡Ô ·ÛÙ¤ÚÈ·
Ó· ÌË Ù· ‚Ϥˆ È· Ì·ÎÚ˘¿
¡· ’¯· ‰Èο ÌÔ˘ ‰˘fi ¿ÛÚ· ¯¤ÚÈ·
Î·È ¤Ó·Ó ‹ÏÈÔ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿
£· ’ıÂÏ· Ó· ’¯· ÌÈ¿ ·Á¿Ë ÌfiÓÔ...

£· ’ıÂÏ· Ó· ’¯·.

∫-17

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆’ ¿ÛÚ· Ô˘ÏÈ¿.
¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜

h
f#
h
∆’ ¿ÛÚ· Ô˘ÏÈ¿ ÂÙ¿Í·ÓÂ
e
h
̤۷ ·’ Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ·
h
f#
h
™Ù¤ÏÓÂȘ Ì’ ·˘Ù¿ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·
e
h
Û’ ·¿ÙËÙ· ÏË̤ÚÈ·
G
h
∆’ ¿ÛÚ· Ô˘ÏÈ¿ ¯·ı‹Î·ÓÂ
G
h
ÛÙ’ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙËÓ ¿ÎÚË
e
f#
ªÂ˜ ÛÙȘ ÊÙÂÚÔ‡Á˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó
G
h
¤Ó· ¯·Ì¤ÓÔ ‰¿ÎÚ˘
D
e
∆’ ¿ÛÚ· Ô˘ÏÈ¿ ‰ÂÓ Á‡ÚÈÛ·Ó
e
D
›Ûˆ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘
D
e
∞Ó Â›Û·È Ì¿Ó· ÎÈ ·‰ÂÚÊ‹
e
f#
∞Ó Â›Û·È Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ Ë ÌÈÎÚ‹
G
h
ӛ͠ٷ ‰¿ÎÚ˘¿ ÛÔ˘

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-18

∆’ ¿ÛÚ· Ô˘ÏÈ¿.

∆Ô ÁÚ¿ÌÌ·
ª·Î·Ï¿ÎÔ˜

h
F#
h
°ÂÈ¿ Î·È ¯·Ú¿ Û·˜, ·Á¿˜ ÌÔ˘, ÁÂÈ¿ ¯·Ú¿ Û·˜
e
h
∞˜ ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚÔ Ô˘ Â›Ì·È Ì·ÎÚ˘¿ Û·˜
e
h
∏ ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÏÈÒÓÂÈ
| 2¯
F#
h
ÙË Ì·ÙÒÓÂÈ, ÙË Ì·ÙÒÓÂÈ
| 2¯
h
A
h
¡· ‰ÒÛÂȘ ‰˘fi ÊÈÏ¿ÎÈ· ÛÙË ª˘ÚÈfiηÏË
e
h
ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÁÈ· Û¤Ó·
h
A
h
∫È ·‡ÚÈÔ ÌËÓ Í¯¿ÛÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È ∫˘Úȷ΋
e
h
Ó· ‚¿ÏÂȘ Ù· ηϿ ÛÔ˘ ÁÈ· ̤ӷ
e
h F#
h
™’ ·Á·Ò Ôχ, Û’ ·Á·Ò Ôχ
| 2¯
∂›¯Â ÌÈ¿ Áχη Ù¤ÙÔÈ· Ô ÊÂÙÂÈÓfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜
Œ‚Á·Ï ·Óı¿ÎÈ· ·ÎfiÌ· ÎÈ Ô ÛÙÚ·ÙÒÓ·˜
ÃÙ˜ ‚Á‹Î· Î·È ‹Á· ÛÙÔ µ·ÁÁ¤ÏË
| 2¯
¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ÛÔ‡ ÛÙ¤ÏÓÂÈ
| 2¯
¡· ‰ÒÛÂȘ ‰˘fi ÊÈÏ¿ÎÈ·...
°Ú¿„ ÌÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ ÙÔ Ò˜ ÂÚÓ¿ÙÂ
Î·È Ë ∞ÓÓԇϷ Ì·˜ ·Ó Ì ı˘Ì¿Ù·È
°È· ÙË Á·Ú‰¤ÓÈ· ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ
| 2¯
Ì·Ú·˙ÒÓÂÈ, Ì·Ú·˙ÒÓÂÈ
| 2¯
¡· ‰ÒÛÂȘ ‰˘fi ÊÈÏ¿ÎÈ·...

∆Ô ÁÚ¿ÌÌ·

∫-19

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫Ô˘ÙÛ‹ ÎÈı¿Ú·
§Ô˝˙Ô˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

C
F
CG a
G
C
∆¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÌÈ¿ ÎÔ˘ÙÛ‹ ÎÈı¿Ú·
F
G F
C
G
C
¡¿¯·Ì ÙÒÚ· ‰˘fi ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ‰‡Ô ÁÈ¿ ÌÂÙ¿
¡¿¯·Ì ÙÒÚ· ‰˘fi ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ‰‡Ô ÁÈ¿ ÌÂÙ¿
F
C
G
C
£¿Ù·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·ÁÈÎfi˜, ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Ë Ï¿ÛË
F G F
C
G
C
™ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ÙÔ Ù¿ÛÈ Î·Ê¤˜ ‚·Ú˘-ÁÏ˘Îfi˜
™ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ÙÔ Ù¿ÛÈ Î·Ê¤˜ ‚·Ú˘-ÁÏ˘Îfi˜
¡¿¯·ÌÂ, ϤÂÈ, ¤Ó· ÛÔ˘ÁÈ¿ ÎÈ ¤Ó· ‰ÈÏfi ηڂ¤ÏÈ
¡¿¯·ÌÂ Î·È ‰˘fi ÛٿϘ ̤ÏÈ, Ó· ÁχηÈÓ’ Ë Î·Ú‰È¿
¡¿¯·ÌÂ Î·È ‰˘fi ÛٿϘ ̤ÏÈ, Ó· ÁχηÈÓ’ Ë Î·Ú‰È¿
£¿Ù·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·ÁÈÎfi˜...
ŒÓ·˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜, ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È ÛΤË
¡¿¯·Ì ÙÚÂȘ ‰Ú·¯Ì¤˜ ÛÙË ÙÛ¤Ë Î·È ÙÚÂȘ Ô ‰ÈÏ·Ófi˜
¡¿¯·Ì ÙÚÂȘ ‰Ú·¯Ì¤˜ ÛÙË ÙÛ¤Ë Î·È ÙÚÂȘ Ô ‰ÈÏ·Ófi˜
£¿Ù·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·ÁÈÎfi˜...
™ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ÙÔ Ù¿ÛÈ Î·Ê¤˜ ‚·Ú˘-ÁÏ˘Îfi˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-20

∫Ô˘ÙÛ‹ ÎÈı¿Ú·

∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ʛϷ ÛÙ·˘Úfi.
÷Ù˙ËÓ¿ÛÈÔ˜/§ÔÁÔı¤Ù˘

a
d
¢˘fi Ô˘ÏÈ¿, ‰˘fi ÂÙÚÔÔ‡ÏÈ·
a
‰ÒÚÔ Î¿Ó·Ó ÛÙËÓ Ô‡ÏÈ·
G
C E
ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜
a
d
◊Úı·Ó Î·È ‰˘fi ¯ÂÏȉfiÓÈ·
a
‹Úı·Ó ÎÈ ¤ÛÙÚˆÛ·Ó ÛÂÓÙfiÓÈ·
G
E
ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ì·˜
C
G F
∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ʛϷ ÛÙ·˘Úfi
F
G
FC
ÎÈ ÂÁÒ ı· „¿Íˆ Î·È ı· ‚Úˆ
C
A
d
ÎÈ ÂÁÒ ı· „¿Íˆ Î·È ı· ‚Úˆ
G
C
·Ó Ϙ ·Ï‹ıÂÈ·

| 2¯
| 2¯
| 2¯
| 2¯

∫¿ı Ӈ¯Ù· Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ
Ë Î·Ú‰Ô‡Ï· ÛÔ˘ ÔÓ¿ÂÈ
ÎÈ ·ÂÏ›˙ÂÛ·È
™Ù· „ËÏ¿ Ù· ΢·Ú›ÛÛÈ·
Ô˘ ’¯Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘˜ ›ÛÈ·
ÌËÓ ÔÚΛ˙ÂÛ·È
∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ʛϷ ÛÙ·˘Úfi...

∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ʛϷ ÛÙ·˘Úfi.

∫-21

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªÈ¿ ·Ú¤· ›̷ÛÙÂ
÷Ù˙ËÓ¿ÛÈÔ˜/ªÔ˘ÚÌÔ‡Ï˘

d
∫Ï›۷Ó ٷ ΤÓÙÚ·, Ù· ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Ù· ηÊÂÓ›·
g
d
A
ªÈ¿ ·Ú¤· ›̷ÛÙ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ÌÈ¿ ÁˆÓ›·
g
C
F
∞‡ÚÈÔ ÛÎÔÚ›˙Ô˘ÌÂ Û·Ó Ô˘ÏÈ¿ ÛÙËÓ ÎÔÛÌÔÏËÌ̇ڷ
g
d
A
Û· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì˜ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÔ›Ú·
g
C
F
∆Ú¤Ó· ı· Ì¿˜ ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·˘Á‹ Î·È ÏˆÊÔÚ›·
g
d
A
°ÂÈ¿ ÛÔ˘ ™Ù¤ÏÏ·, ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋ Î·È ÌËÓ ÎÏ·›˜ ª·Ú›·
d
Î·È ÌËÓ ÎÏ·›˜ ª·Ú›·
∂›¯·Ì’ fiÓÂÈÚ· fiˆ˜ Ù· ·È‰È¿, fiˆ˜ ÔÈ ·ÓıÚÒÔÈ
ÙÒÚ· ¤Ó·˜ ʇÁÂÈ ÁÈ’ ∞ÌÂÚÈ΋ ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· ∂˘ÚÒË
∞‡ÚÈÔ ÛÎÔÚ›˙Ô˘ÌÂ...
™‡ÓÓÂÊ· ÛÎÂ¿Û·Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ʇÁÂÈ Ë Ïȷο‰·
ŒÓ·˜ ÎÚ‡Ô˜ Î·È ¤ÚËÌÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·
∞‡ÚÈÔ ÛÎÔÚ›˙Ô˘ÌÂ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-22

ªÈ¿ ·Ú¤· ›̷ÛÙÂ

¶ÚˆÈÓfi ÙÛÈÁ¿ÚÔ.
ª·˘ÚÔ˘‰‹˜/∞Ïη›Ô˜

e
a
H
e
÷ڿ˙ÂÈ Ë Ì¤Ú· Î·È Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ÚÂfi
a
e
™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜ ηÓ›˙ÂÈ ¤Ó· ÊÔ˘Á¿ÚÔ
E7
a
H
∫È ÂÁÒ Û ˙ËÙ¿ˆ, Û·Ó ÚˆÈÓfi ÙÛÈÁ¿ÚÔ
e
H a
D e
Î·È Û·Ó Î·Ê¤ ÈÎÚfi, Î·È Û·Ó Î·Ê¤ ÈÎÚfi
Õ‰ÂÈÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠ„˘¯‹
Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÌfiÏȘ ¯¿ıËΠÛÙË ‰‡ÛË
∫È ÂÁÒ Û Á˘Ú‡ˆ Û· ÌÔÈÚ·›· χÛË
Î·È Û·Ó ·Ó·ÙÔÏ‹, Î·È Û·Ó ·Ó·ÙÔÏ‹
µÁ‹ÎÂ Ô ‹ÏÈÔ˜, ÙÔ Ú¿‰ÈÔ ‰È··ÛÒÓ
Ì’ ¤Ó· ¯·Û¿ÈÎÔ Ô˘ ÎÏ·›ÂÈ ÁÈ· οÔÈÔÓ ∆¿ÛÔ
∫È ÂÁÒ Û ÔÓÙ¿Úˆ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ¿ˆ ¿ÛÔ
Û’ ¤Ó· ηڤ Ù˘ÊÏÒÓ, Û’ ¤Ó· ηڤ Ù˘ÊÏÒÓ

¶ÚˆÈÓfi ÙÛÈÁ¿ÚÔ.

∫-23

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ ·ÎÙ‹
™·ÓÔ˘‰¿Î˘

d
F
g
¶Ò˜ ‚·ÚÈ¤Ì·È Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ·ÎÙ‹ Ô˘ Ô ‹ÏÈÔ˜
d
F
g
¢ÂÓ Â›Ì’ ¤ÚËÌÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ì·È ÓËÛ› Ì· Ô‡Ù ÎÈ
A
d
∫·È ÙÔ ’ÍÂÚ˜
¶Ò˜ ı· ÌÔÈ¿˙ˆ ÌÂÙ¿ ·fi ηÈÚfi, Ò˜ Ì’ ¤¯ÂȘ
ªÂ ÎÚ·Ù¿˜ Î·È Ó· ʇÁˆ ‰Â ÌÔÚÒ, ηÓ›˜ Ì·˜
∫·È ÙÔ ’ÍÂÚ˜

d
ÌÂ ÍÂÚ·›ÓÂÈ
d
Ë ∂ϤÓË
ÛËÌ·‰¤„ÂÈ
‰Â ı’ ·ÓÙ¤ÍÂÈ

F
C
B
C
¶¤ÊÙˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¿ÏÈ ‚Ú¤¯ÔÌ·È, Î·È ¿ÏÈ ¤Ú¯ÔÌ·È ÎÔÓÙ¿
F
C
B
A
d
ª¤Û· ·’ Ù· ·̷ٷ È¿Óˆ Ù· Û‹Ì·Ù· Ô˘ Ì ʈӿ˙Ô˘Ó ÛÙ’ ·ÓÔȯٿ
¶Ò˜ ‚·ÚÈ¤Ì·È Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ·ÎÙ‹ Ô˘ Ì’ ¤¯ÂȘ Ê˘Ï·Î›ÛÂÈ
¢ÂÓ Â›Ì’ ¿ÓÂÌÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ì·È ·Ó›, ‰Â ϤÂÈ Ó· Ê˘Û‹ÍÂÈ
∫·È ÙÔ ’ÍÂÚ˜
¶Ò˜ ı· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ηÈÚfi, Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ
™ÙËÓ ·ÎÙ‹ Ì ْ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi ÎÈ ÔÈ ‰˘fi Ì·˜ ı· ¯·ıÔ‡ÌÂ
∫·È ÙÔ ’ÍÂÚ˜
¶¤ÊÙˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¿ÏÈ ‚Ú¤¯ÔÌ·È, Î·È ¿ÏÈ ¤Ú¯ÔÌ·È ÎÔÓÙ¿
ª¤Û· ·’ Ù· ·̷ٷ È¿Óˆ Ù· Û‹Ì·Ù· Ô˘ Ì ʈӿ˙Ô˘Ó ÛÙ’ ·ÓÔȯٿ
¶¤ÊÙˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-24

∏ ·ÎÙ‹

ª¤Óˆ ÂÎÙfi˜.
Dinkjian/¡ÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

h
e
ª¤Óˆ ÂÎÙfi˜, ı˘Ì¿Ì·È ÔÓfiÌ·Ù·
D
A
h
∆Ú¤¯ˆ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ʈÙfi˜
ª¤Óˆ ÂÎÙfi˜, Û·Ó Î¿ÙÈ ÛÙfiÌ·Ù·
Ô˘ ’‰ÈˆÍ ·’ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤Ó·˜ ψÙfi˜
h
e
A
D
G
∆· ‚Ú¿‰È· ÌÔ˘ Ù· ÂÚÁ¤ÓÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ϥˆ ·Ṳ́ÓÈη
e
D
A
h
£¤Ïˆ Ó· Á˘Ú›Ûˆ, Ì· Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÎÏÂÈÛÙfi˜
∆· ‚Ú¿‰È· ÌÔ˘ Ù· ÂÚÁ¤ÓÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ϥˆ ·Ṳ́ÓÈη
£¤Ïˆ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ, Ì· ›Ӓ Ô ÙfiÔ˜ ÌÔ˘ Û‚ËÛÙfi˜
ª¤Óˆ ÂÎÙfi˜, ÌÈÏ¿ˆ Ì ۇÚÌ·Ù·
™ÙË ÛȈ‹ ˙˘ÁÈ¿˙ˆ Û·Ó ·ËÙfi˜
ª¤Óˆ ÂÎÙfi˜, Û·Ó Î¿ÙÈ Û¯‹Ì·Ù·
Ô˘ ’ÊÙÈ·ÍÂ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ¤Ó·˜ ÈÛÙfi˜
∆· ‚Ú¿‰È· ÌÔ˘ Ù· ÂÚÁ¤ÓÈη...
∆· ‚Ú¿‰È· ÌÔ˘ Ù· ÂÚÁ¤ÓÈη...

ª¤Óˆ ÂÎÙfi˜.

∫-25

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªÈ¿ ηÏË̤ڷ
§o˝˙Ô˜/ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘

a
C
F
a
D
™ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Û·Ó ı· ‚ÁÂȘ ÌÈ¿˜ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈ΢ ·˘Á‹˜
a
D
C
d a
Ó· ÌË Í¯¿ÛÂȘ Ó· Ù˘ ÂȘ ÌÈ¿ ηÏË̤ڷ Ù˘ ˙ˆ‹˜
C
d
a
d
ªÈ¿ ηÏË̤ڷ ›Ӓ ·˘Ù‹, ˜ ÙËÓ ÎÈ ·˜ ¤ÛÂÈ ¯¿Ìˆ
˜ ÙËÓ ÎÈ ·˜ ¤ÛÂÈ ¯¿Ìˆ
¶·Ï¿ÙÈ· ¯Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ıÂÔ›, ÎÈ ÂÌ›˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ
ÎÈ ÂÌ›˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ
ªÂ Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· Û·Ó ‚Á›˜ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜
ÌÈ¿ ηÏË̤ڷ Ó· Ù‹˜ ÂȘ ÎÈ ·˜ Â›Û·È ÌfiÓÔ˜ ÌÂÛ’ ÛÙË Á˘
ªÈ¿ ηÏË̤ڷ...
ªÈ¿ ηÏË̤ڷ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-26

ªÈ¿ ηÏË̤ڷ

N·ÓÔ‡ÚÈÛÌ·.
§Ô˝˙Ô˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

a
G a C
d
a
£· ÎÂÓÙ‹Ûˆ ¿Óˆ ÛÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ÛÔ˘ ÙË Û¤Ï·
d
e
G
aG a
Ì ‰È·Ì·ÓÙfiÂÙÚ˜ ÛˆÚfi ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ÙÔ ‹Á·ÈÓÂ-¤-Ï·
G
d
a
ÛÙÔ ÂÏ·Á›ÛÈÔ ÙÔ ÓÂÚfi
d
a
d
a
G
a
∞ÁfiÚÈ ÌÔ˘, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ Ó· Û ¯·ÚÒ
£· ÎÂÓÙ‹Ûˆ ÛÙ· ·ÛËÌÔ›ÛÙÔÏ¿ ÛÔ˘ Ï¿È
Ù˘ ¯ÂÏȉfiÓ·˜ ÙÔ ÊÙÂÚfi ÎÈ ¤Ó· ÛÙ·˘Úfi Ó· Û ÊÈÏ¿ÂÈ
ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ô˘ Û ηÚÙÂÚÒ
∞ÁfiÚÈ ÌÔ˘, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ Ó· Û ¯·ÚÒ
£· ÎÂÓÙ‹Ûˆ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰›ÎÔfi ÛÔ˘ Ï¿˙Ô
ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ ÙÔ Î·ı·Úfi, ·˘Ùfi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ Á·Ï¿˙Ô
Ô˘ ‰Â ¯ÔÚÙ·›Óˆ Ó· ıˆÚÒ
∞ÁfiÚÈ ÌÔ˘, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ Ó· Û ¯·ÚÒ

N·ÓÔ‡ÚÈÛÌ·.

∫-27

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

£· ÈÒ ·fi„Â ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ.
¶Ï¤ÛÛ·˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

a
e
£· ÈÒ ·fi„Â ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ
F
E d
a ∂
Î·È ı· ÌÂı‡Ûˆ Î·È ı· ˆ
a
e
·ÊÔ‡ ÔÓ¿˜ ÁÈ· οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ
F
E d
a ∂
ڛ̷͠¯·›ÚÈ Ó· ÎÔÒ
a
G F
G F
C
KÈ fiÙ·Ó Ì Îfi„ÂÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÌÂÙ·ÓÔȈ̤ÓË ı· ÌÔ‡ ÂȘ
d
E
a
E
a
¿Ú ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÎÈ ·fi ÙÔ ·›Ì· Ó· Ï˘ı›˜
B
a
G
F e
a
¿Ú ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÎÈ ·fi ÙÔ ·›Ì· Ó· Ï˘ı›˜
KÈ ÂÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ
Ó· ÛÙÔ Î·ÚÊÒÛˆ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿
Î·È Û·Ó Ï·ÁÈ¿ÛÔ˘Ì ı· ¤¯ˆ
ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿
KÈ fiÙ·Ó Í˘Ó‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿Ì ͷӿ ÛÙ· ÛÙ¤ÎÈ· Ù· ·ÏÈ¿
ÛΤ„Ô˘ ÙÈ fiÌÔÚÊË Ô˘ ı¿Û·È Ì ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿
ÛΤ„Ô˘ ÙÈ fiÌÔÚÊË Ô˘ ı¿Û·È Ì ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-28

£· ÈÒ ·fi„Â ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ.

ŸÏ· ‰Èο ÛÔ˘.
¶Ï¤ÛÛ·˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

g
C
g
¡‡Ûٷ͘ ¿ÛÙÚÔ ÌÔ˘, ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÌÔ˘
C
g
ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ·ÔÎÔÈÌ‹ÛÔ˘
•‡ÓËÛ˜ ‹ÏÈ ·Ô‚ÚÔ¯¿ÚË ÌÔ˘
¿Ú ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÌÔ˘ Î·È χÛÔ˘
g
D#
F
ŸÏ· ‰Èο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘
D#
F
ÎÈ Ô fiÓÔ˜ ÛÔ˘ ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘
D#
F
d g
∂›‰·Ó ÔÏÏ¿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘
c
g
d
g
ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
¢›„·Û˜ χη ÌÔ˘, ÎÔ˘Ú¿ÛÙËΘ
ڛ͠ÙȘ Ú›˙˜ ÛÔ˘ Û ̤ӷ
◊Úı ‚ÔÚÈ¿˜ Î·È ÍÂÌ·ÏÏÈ¿ÛÙËΘ
¿Ú’ ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÌÔ˘ ÁÈ· ¯Ù¤Ó·
ŸÏ· ‰Èο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘...

ŸÏ· ‰Èο ÛÔ˘.

∫-29

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶ÈÔ Î·Ï‹ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿.
µ·Úı·ÎÔ‡Ú˘/¶¿ÚÈÔ˜

A
h
¡· ’¯Â ¯ÚÒÌ· Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿, ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Ó· ˙ˆÁڷʛۈ
h
E
A
¡· ÙËÓ Î¿Óˆ ı·Ï·ÛÛÈ¿ Î·È ·Á¤Ú· ÂÏ·Á›ÛÔ
A
c#e
D
¡· Ù˘ ‚¿Ïˆ Î·È ·ÓÈ¿ ÁÈ· Ù·Í›‰È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô

A E
A
ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ·ÁηÏÈ¿
A
D
A
¶ÈÔ Î·Ï‹ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ·fi Û¤Ó· Ô˘ ‰Â ÊÙ¿Óˆ
A
E
d
ªÈ¿ Û ‚Ú›ÛΈ, ÌÈ¿ Û ¯¿Óˆ
d
A
¶ÈÔ Î·Ï‹ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿
¡· ’Ù·Ó ¤ÙÚ· Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿, ÛηÏÔ¿ÙÈ Ó· Ù’ ·Ó¤‚ÂȘ
¡· ¯·ı›˜ ÛÙË ÏËÛÌÔÓÈ¿ ÁÈ· Ó· ÌË Û ‰ˆ Ô˘ ʇÁÂȘ
Î·È Ó· Á›ÓÂÛ·È Î·Ófi˜, Û·Ó ÙÛÈÁ¿ÚÔ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ
ÙÒÚ· È· ı· Â›Û·È ÌfiÓË Î·È ı· Â›Ì·È ÌÔÓ·¯fi˜
¶ÈÔ Î·Ï‹ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-30

¶ÈÔ Î·Ï‹ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿.

∫fiÎÎÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ.
πÁÓ·ÙÈ¿‰Ë˜

D
A
°È· Ó· Ì ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ̘ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜
h
f#
ÊfiÚÂÛ· Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜
G
A
D
h
·fi ÌÈ¿ ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ÌfiÏȘ Ù¤ÏÂȈÛÂ
G
A
D
ÌÈ¿ ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ‰›ÛÙ·Û˜ Ó· ·˜
D
A
D
∫fiÎÎÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ
G
A
D
¿Óˆ ÛÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηډȿ˜
∫fiÎÎÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ
¿Ú’ ÙÔ ·fi ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘, ÂÏ›‰Â˜ Ó· ÎÚ·Ù¿˜
ƒÒÙËÛ· ¯·Ì¤ÓË Ì˜ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜
ÔÈfi˜ ÊÔÚ¿ÂÈ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜
ÎÈ ‹Úı· Ó· ÙÔ ¿Úˆ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘
Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ¯¤ÚÈ· Ô˘ ·Á·¿˜
∫fiÎÎÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ...
∫fiÎÎÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ...

∫fiÎÎÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ.

∫-31

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª¿ÙÈ· ÌÏÂ.
•·Ú¯¿ÎÔ˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

H
E
H
E
H
F#H
ª¿ÙÈ· ÌÏÂ, ηÏÔηÈÚÈÓ¿, Û·Ó ‰˘fi ÛٿϘ ∞ÈÁ·›-Ô
ª¿ÙÈ· ÌÏÂ, Ô˘ Ù· ‰ÂÈÏÈÓ¿ Ù· ı˘Ì¿Ì·È Î·È ÎÏ·›ˆ
g#
d#
¶ÔÈfi˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘
g#
d#
Î·È ÔÈfi˜ Í·ÁÚ˘Ó¿ ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÛÔ˘
E
H
ª¿ÙÈ· ÌÏÂ, ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È· ÛÔ˘
F#
H
ı· ’Ì·È ÂÁÒ, ı· ’Ì·È ¿ÓÙ· Ì·˙› ÛÔ˘
E
H
ª¿ÙÈ· ÌÏÂ, ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È· ÛÔ˘
F#
HF# H
ı· ’Ì·È ÂÁÒ, ı· ’Ì·È ¿ÓÙ· Ì·˙› ÛÔ˘
ª¿ÙÈ· ÌÏÂ, ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¿, Ù˘ÏÈÁ̤ӷ Û ¿¯ÓË
ª¿ÙÈ· ÌÏÂ, Ô˘ ·ÓÙÔÙÈÓ¿ Ë Î·Ú‰È¿ ı· Û¿˜ „¿¯ÓÂÈ
¶ÔÈfi˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-32

ª¿ÙÈ· ÌÏÂ.

∞¯ ·Á¿Ë.
µ·Ú‰‹˜/¶˘ı·ÁfiÚ·˜

e
H
e
£¤Ïˆ Ó· ÛÔ‡ ÌÈÏ‹Ûˆ, Ì· ÙÚ¤ÌÂÈ Ë ÊˆÓ‹ ÌÔ˘
e
H
e
Ϙ ÎÈ ·Á·¿ˆ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘
a
D
G
£¤Ïˆ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ, Ì· ‰Â Ì’ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ‰¿ÎÚ˘
a
e
H
e
∞¯, ·Á¿Ë, ·Á¿Ë, ·Á¿Ë

| 2¯
| 2¯
| 2¯
| 2¯

G
D
G
£¤Ïˆ Ó· ÛÔ‡ ÌÈÏ‹Ûˆ ÎÈ ¤¯ˆ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÌÔ˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛΤ„ÂȘ
G
D
G
ŸÌˆ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ۤӷ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ· Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ
e
H
e
∫È fiˆ˜ Û ·ÁηÏÈ¿˙ˆ Î·È ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÛÔ˘ ÊÈÏÈ¿ ¯·Ú¿˙ˆ
e
H
e
ʇÁÂȘ Î·È Ì¤Óˆ ÌfiÓÔ˜ Î·È ÛÔ‡ ʈӿ˙ˆ, Î·È ÛÔ‡ ʈӿ˙ˆ
a
e
H
e
∞¯, ·Á¿Ë, ·Á¿Ë, ·Á¿Ë
£¤Ïˆ Ó· ÛÔ‡ ÌÈÏ‹Ûˆ, Ì· ¿ÏÈ Ûˆ·›Óˆ
£¤Ïˆ Ó· Û ¯ÔÚÙ¿Ûˆ, Ì· ‰Â Û ¯ÔÚÙ·›Óˆ
ª¤Û· ÛÙ· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· ‚Ϥˆ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· Ï¿ÌÂÈ
∞¯, ·Á¿Ë, ·Á¿Ë, ·Á¿Ë

|
|
|
|
£¤Ïˆ Ó· ÛÔ‡ ÌÈÏ‹Ûˆ ÎÈ ¤¯ˆ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÌÔ˘...

∞¯ ·Á¿Ë.

∫-33

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

£· Ì ı˘ÌËı›˜.
™·Ófi˜/¶˘ı·ÁfiÚ·˜

f#
h
f# h
£· Ì ı˘ÌËı›˜, Ó· ÙÔ ı˘ÌËı›˜
h
f#
C#
D C#
fiÙ·Ó Ê‡Áˆ È· ÎÈ fiÙ·Ó ·ÈÛı·Óı›˜ ·ÁˆÓÈ¿ Î·È Ù¤ÏÔ˜
f#h
f# h
∆fiÙ ÙÈ Ó· ÂȘ ÁÈ· ·ÚËÁÔÚÈ¿
f#
C#
f#
∆fiÙÂ ı· ’Ó’ ·ÚÁ¿, ÙfiÙÂ ı· ’Ó’ ·ÚÁ¿, ÙfiÙÂ ı· ’Ó’ ·ÚÁ¿
F#
h F#
h
£· ’ÚıÔ˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ ‰¿ÎÚ˘· ÁÂÌ¿Ù˜
E
A
G#
C#
ªfiÓË ÛÔ˘ ı· ÎϷȘ, ÎÏ›۷Ó ı· Ϙ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÔÈ ÛÙÚ¿Ù˜
f# h
f#
h
£· Ì ı˘ÌËı›˜, fiÙ·Ó È· ı· ‰ÂȘ
h
f#
C#
f#
fiÛÔ Û’ ·Á·Ò, ı· Ì ı˘ÌËı›˜, ı· Ì ı˘ÌËı›˜
£· Ì ı˘ÌËı›˜, Ó· ÙÔ ı˘ÌËı›˜
fiÙ·Ó ı· ¯·ıÒ ı· Ì ÓÔÛÙ·ÏÁ›˜ Î·È ı· Ì Á˘Ú‡ÂȘ
∆fiÙ ÙÈ Ó· ‚ÚÂȘ ̘ ÛÙËÓ ÂÚËÌÈ¿
∆fiÙÂ ı· ’Ó’ ·ÚÁ¿, ÙfiÙÂ ı· ’Ó’ ·ÚÁ¿, ÙfiÙÂ ı· ’Ó’ ·ÚÁ¿
£· ’ÚıÔ˘Ó ÛÙÈÁ̤˜...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-34

£· Ì ı˘ÌËı›˜.

£· Û ı˘Ì¿Ì·È.
™·Ófi˜/¶˘ı·ÁfiÚ·˜

E
d
a
¢ÂÓ Â›Û·È ·Á¿Ë, ‰ÂÓ Â›Û·È Ê›ÏË
E
a
‰ÂÓ Â›Û·È ‰¿ÎÚ˘ ÂÚ·ÛÙÈÎfi
E
d
E
a
ªÂ˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÙ‹ÏÈ
E
F
E
ÛÙË ÌfiÚ· ¯¤ÚÈ ÛÙÔÚÁÈÎfi
E
a
£· Û ı˘Ì¿Ì·È,
E
a
·Á·Ë̤ÓÔ˜ ηÈ
E
a
£· Û ı˘Ì¿Ì·È,
E
ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘
£· Û ı˘Ì¿Ì·È

d
a
‹ÛÎÈÔ˜ ÛÔ˘ ı· ’Ì·È
E
·‰ÂÚÊfi˜
d
a
ÎÈ fiÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Ì·È
a
ı· ’Û·È ÙÔ Êˆ˜

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó‡¯Ù· Ó· ÌË ‰·ÎÚ‡Ûˆ
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤Ú· Ô˘ Ó· ¯·ÚÒ
ŸÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÎÈ ·Ó „Èı˘Ú›Ûˆ
̘ ÛÙÔÓ Î·ËÌfi ÙÔ˘ ı· Û ‚Úˆ
£· Û ı˘Ì¿Ì·È, ‹ÛÎÈÔ˜ ÛÔ˘ ı· ’Ì·È...

F...
£· Û ı˘Ì¿Ì·È, ‹ÛÎÈÔ˜ ÛÔ˘ ı· ’Ì·È...

£· Û ı˘Ì¿Ì·È.

∫-35

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ºÂ‡Áˆ.
µ·Ú‰‹˜/∞ÏÂ͛Ԣ

e
K¿ÔÙ ¤¯ÙÈ˙· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÙË Ì¤Ú·
D
ÙÒÚ· Ë ÛÙÚ¿Ù· ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¿ÂÈ ·Ú·¤Ú·
C
h
e
C D e
ʇÁˆ, ÙÒÚ· ʇÁˆ
K¿ÔÙÂ ÎÔ›Ù·˙· ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÂÛ’ Ù· Ì¿ÙÈ·
ÎÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÔ‡ ÙÔÓ Î¿Ó·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
ʇÁˆ, ÙÒÚ· ʇÁˆ
TÒÚ· Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ‰ÂÓ Ì ÊÔ‚›˙ÂÈ fiÛÔ ÎÈ ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ
ÙÒÚ· Ë ÂÏ›‰· ÌÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ʇÁˆ, ÙÒÚ· ʇÁˆ

C
h
ºÂ‡Áˆ, ʇÁˆ Î·È ·›ÚÓˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘
C
a
e
ÎÈ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÌÔ˘, ʇÁˆ, ʇÁˆ
C
h
ºÂ‡Áˆ, ÎÈ ·Ê‹Óˆ ›Ûˆ ÌÔ˘ Û˘ÓÙÚ›ÌÈ·
C
a
e
·ÚÚˆÛÙË̤ÓÔ˘˜ Î·È ·ÁÚ›ÌÈ·, ʇÁˆ, ʇÁˆ
C
h
e
C D e
ʇÁˆ, ÙÒÚ· ʇÁˆ
¢ÂÓ ÙÔ ·ÓÙ¤¯ˆ Ó· ‚Ô˘ÏÈ¿˙ˆ ÌÂÛ’ ÙÔ „¤Ì·
ÙÒÚ· ηٿϷ‚· ˆ˜ ‹ÌÔ˘Ó ¤Ó· ‰¤Ì·
ʇÁˆ, ÙÒÚ· ʇÁˆ
£¤Ïˆ Ó· ˙‹Ûˆ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¤Íˆ ·’ Ù· ̤ÙÚ·
ÙÒÚ· Ô˘ ÛÎÏ‹Ú˘Ó’ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Û·Ó ÙËÓ ¤ÙÚ·
ʇÁˆ, ÙÒÚ· ʇÁˆ
TÒÚ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÎÈ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ‰ÂÓ Ì ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó
ÙÒÚ· Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ¤Ó· Û‡ÓıËÌ· ¯·Ú¿˙Ô˘Ó
ʇÁˆ, ÙÒÚ· ʇÁˆ
ºÂ‡Áˆ, ʇÁˆ Î·È ·›ÚÓˆ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-36

ºÂ‡Áˆ.

∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ.
§Ô˝˙Ô˜/ƒ·ÛÔ‡Ï˘

F#
h
F#
h
™¯Â‰fiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ‚¿Û·Ó· Î·È ‰ÈˆÁÌÔ›
A
e
h
D
e
F#
∆ÒÚ· ÛÙË Ì·‡ÚË ·ÚÚÒÛÙÈ· ·Ó¿ÍÈ· ÏÂڈ̋
A
e
h
D
F# h
∆ÒÚ· ÛÙË Ì·‡ÚË ·ÚÚÒÛÙÈ· ·Ó¿ÍÈ· ÏÂڈ̋
∆Ô ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÏÏ¿ ÛÔ‡ ÛÙ¤ÚËÛÂ
Ì· Ë ˙ˆ‹ ϯÒÓ· ÂÏ›‰Â˜ Á¤ÓÓËÛÂ
] 2¯

D
F#
h
∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ ÛÙË ¯·Ì¤ÓË ÛÔ˘ ˙ˆ‹
G
A
h
D
G
F#
∆’ fiÓÂÈÚfi ÛÔ˘ ·Ó·ÛÙ·›Óˆ Î·È ÙÔ Î¿ı ÛÔ˘ ÁÈ·Ù›
h
A
h
D
F#
h
∆’ fiÓÂÈÚfi ÛÔ˘ ·Ó·ÛÙ·›Óˆ Î·È ÙÔ Î¿ı ÛÔ˘ ÁÈ·Ù›
¶ÔÙ¤ ‰Â Ϙ Ë ÌÔ›Ú· ˆ˜ Û ·‰›ÎËÛÂ
Ì· ÌfiÓÔ Ë ÈÛÙÔÚ›· ·ÏÏÈÒ˜ ÛÔ‡ Ì›ÏËÛÂ

] 2¯

™Î˘ÊÙfi˜ ÛÙ· ηÊÂÓ›·, ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÎÂÊÙÈÎfi˜
Ì· ¯Ù˜ ̘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÂÚÓÔ‡Û˜ ÁÂÏ·ÛÙfi˜
] 2¯
∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ...
∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ...

∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ.

∫-37

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™Â „¿¯Óˆ
§o˝˙Ô˜/™ÈÙ˙¿ÓË

f#

G

e

f#

f#
G
e
f#
™Â „¿¯Óˆ ÛÙ· Ï·ÌÚ¿ ÛÊ·Á›· ÙˆÓ ‰ÚfïÓ
G
e
f#
ÛÙȘ ÓÂ˘ÚˆÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜, Û ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ¤˜, Û „¿¯Óˆ
h
f#
G
™Ù· ÌÈÎÚ¿ Ù· ÛÙÔ, ÛÙ· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È
e
f#
ÛÙ· ÙÚ‡È· ÌÔ˘ ¯¤ÚÈ·
G
e
h
ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ’ÚıÂÈ Í·Ó¿
f#
G
‚·Ú¤ıËÎÂ Ó’ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¯ÚÒÌ·Ù·
D
e f#
ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Á·¿ÌÂ
™Â „¿¯Óˆ ÛÙȘ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙȘ ¯ÏˆÌ¤˜
fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û ‚Úˆ, Û ڢıÌÔ‡˜ Î·È ÎÚ·˘Á¤˜, Û „¿¯Óˆ
™ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Ô˘ ¿ÊËÛ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘
ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ú¿ÁÈÛÂ
̤۷ ÛÙ’ ·ÓıÚˆÔÌ¿ÚÎÂÙ ÙÔ ÙÚÂÏfi
ÛÎÔ˘›‰È Î·È £Âfi˜
̤۷ ÛÙÔÓ ˘ÚÂÙfi Û „¿¯Óˆ
™Â „¿¯Óˆ ÛÙ· Ï·ÌÚ¿, ÛÊ·Á›· ÙˆÓ ‰ÚfïÓ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-38

™Â „¿¯Óˆ

EÚˆÙÈÎfi.
ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜/∞Ïη›Ô˜

a
G
a
M ÌÈ· ÈÚfiÁ· ʇÁÂȘ Î·È Á˘Ú›˙ÂȘ
d
ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ·ÁÚȇÂÈ Ë ‚ÚÔ¯‹
a
™ÙË ÁË ÙˆÓ BËÛÈÁfiÙıˆÓ ·ÚÌÂÓ›˙ÂȘ
d
a
Î·È Û ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Î‹ÔÈ ÎÚÂÌ·ÛÙÔ›
E
F G a
Ì· Ù· ÊÙÂÚ¿ ÛÔ˘ ÛÈÁÔÚÈÔÓ›˙ÂȘ
™Î¤·Û ·Ú̇ڷ ÙÔ Á˘ÌÓfi ÎÔÚÌ› ÛÔ˘
ÛÔ‡ ’ÊÂÚ· ·’ ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ ÁÏ˘Îfi ÓÂÚfi
™Ù· ‰‡Ô ›˜ ˆ˜ ı· ÎÔ› Ë ÊˆÓ‹ ÛÔ˘
Î·È ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ˆ ÙÚȘ Ó· Û’ ·ÚÓËıÒ
ÛÎÔ‡ÚÈ·Û ÙÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘
TÔ Î·Ú·‚¿ÓÈ ÙÚ¤¯ÂÈ ÌÂÛ’ ÙË ÛÎfiÓË
Î·È ÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ÛÔ˘ ΢ÓËÁ¿ÂÈ ÛÎÈ¿
¶Ò˜ Ó· ËÌÂÚ¤„ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Ì’ ¤Ó· ÛÂÓÙfiÓÈ
¶Ò˜ Ó· ‰Âı› Ë MÂÛfiÁÂÈÔ˜ Ì ÛÎÔÈÓÈ¿
∞Á¿Ë, Ô˘ Û ϤÁ·Ó AÓÙÈÁfiÓË
¶ÔÈ¿ Ó˘¯Ùˆ‰›· ÙÔ Êˆ˜ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ
Î·È Û ÔÈfiÓ Á·Ï·Í›· Ó· Û ‚Úˆ
∂‰Ò Â›Ó·È AÙÙÈ΋, £ÂÔ‡ ÓÙ·Ì¿ÚÈ
∂‰Ò ¤Ó· ‰›Ô ‚ÔÏ‹˜ ÊÙËÓfi
Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ‚Ú›˙ÔÓÙ·˜ ͤÓÔÈ Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ
¶ÔÈ¿ Ó˘¯Ùˆ‰›·...

EÚˆÙÈÎfi.

∫-39

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ŸÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·
¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ/∆¿˙˘

C
d
∫¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¤ÍÔ‰Ô
F
d G
ÎÈ Â›Ó·È ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ˆÚ·›·, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·,
ÿıËÎ·Ó ÔÈ Î·ÛÙ·Ó¿‰Â˜ ÎÈ ÔÈ ·ÚÁfiÛ¯ÔÏÔÈ
ÎÈ ·’ ÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ʇÙÚˆÛ ÌÈ¿

ÔÈ Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ
C
ÛÙÔÓ ¶ÂÚ·›·
‚ÔÚÈ¿‰Â˜
·ÓÂÌÒÓ·

C
d
F
G
C
ŸÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ÙÔ˘ Ì·Í¤ ÌÔ˘ ηډÂÚ›Ó·
A
d
F
G
C
ÕÓÔÈÍ ٷ ‚Ϥʷڿ ÛÔ˘ Î·È Ù· ÚÔ‰Ô¤Ù·Ï¿ ÛÔ˘
¡· ¯˘Ì‹Íˆ ÛÙ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ÛÔ˘ Ù· ηı¿ÚÈ·
¶Ô˘ ’¯Ô˘Ó ‚fiÙÛ·Ï· ÎÔ¯‡ÏÈ· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Ù· ÂÙÚ·¯Â›ÏÈ·
∫¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· Ë Ï·Ù¤ÚÓ· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË ˆ˜ ÙË ÊÙ¤ÚÓ·
ÎÈ ¤Ó· ·ÌÔ‡ÛÙ·ÎÔ ¯·Ì›ÓÈ, ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ›ÓÂÈ
∫È ¤Ó·˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˘ Û·Ó ËÏÈÔη̤ÓÔ˜ Ó·‡Ù˘
‚Á‹Î ‚fiÏÙ· ÛÙ· ÛÔοÎÈ·, Ó· ÁÏ˘Î¿ÓÂÈ Ù· Ê·ÚÌ¿ÎÈ·
ŸÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-40

ŸÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·

¶¿ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘.
∫·Ú·Ï‹˜

a
E
a
G
¶¿ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘, ¿ÂÈ, Ì ¿ÊËÛÂ
F
d
E
ÌfiÓÔ Û οÔÈ· ÁˆÓÈ¿
a
E
a
G
N· ’Ù·Ó £Â¤ ÌÔ˘ ηχÙÂÚ· Ê¿ÚÛ·
F
E
a
A¯, Ó· ’Ù·ÓÂ ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿
K¿ÔÈÔ ·ÁοÎÈ ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ
Î·È ¯›ÏÈ· ı˘Ì¿Ì·È ÊÈÏÈ¿
ŸÚÎÔÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ›ÎÚ· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·
‰Â ϤÂÈ Ó· Û‚‹ÛÂÈ Ë ÊˆÙÈ¿
¶¿ÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ¿ÂÈ Ë ÂÏ›‰·
¯·Ì¤ÓË, Î·È Ô‡ Ó· Û ‚Úˆ
◊Ù·Ó ÌÈ¿ ̤ڷ, ı˘Ì·Ì·È Ù’ AÚ›ÏË
Ô˘ ¯¿ıËΘ ÛÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi
¶¿ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘...

¶¿ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘.

∫-41

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/¢·‚·Ú¿Î˘

e

H

e
h
e
™·Ó ·ÏÈfi ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Û·Ó ÙË Ã·ÏÈÌ¿
h
C
Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ٷ ·È‰È¿, ÛÔ˘ ÎÚ‡‚ˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·
E
a
E
a
ÎÈ ·Ê‹Óˆ ·fi Ù· ÛÙ‹ıÈ· ÌÔ˘ Ó· ‚ÁÔ‡Ó
D
G H
·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó
e
h
e
°È· ÛÙÈÁ̤˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜, ÁÈ· Ï¿Ì„ÂȘ Ì·ÁÈΤ˜
h
H
ÁÈ ·ÁηÏȤ˜ ÂÚˆÙÈΤ˜, ÁÈ· Ó‡¯Ù˜ ʈÙÂÈÓ¤˜
™·Ó ·ÏÈfi ÛÈÓÂÌ¿...
°È· ÛÙÈÁ̤˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜...

f
c
b
D#
G# C
™’ ·ÁηÏÈ¿˙ˆ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ÛÂ Ù˘Ï›Áˆ Ì’ ¤Ó· ¯¿‰È
f
c
f
∆ÒÚ· Â›Ì·È Á˘ÌÓfi˜, ÌÔÈ¿˙ˆ Û·Ó £Âfi˜
c
C#
ʈÙÂÈÓfi˜, ‰˘Ó·Ùfi˜, ÌÔÚ›˜ Ó· Ì’ ·Á·‹ÛÂȘ
F
b
F
b
ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÔ‡ ʈٛÛÂȘ ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹
D#
G# C
∆Ô ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·ÊÔÚÌ‹
°È· ÛÙÈÁ̤˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-42

∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ

ºˆÙÔ‚ÔÏ›‰·
¶ÂÚ›‰Ë˜

f#
D E
h
ªÈ¿ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· ̘ ÛÙË Ó‡¯Ù· ÛοÂÈ
D
c# D
A c#
ÎÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Û¿ÂÈ Ì˜ ÛÙÔ Êˆ˜ Û ›‰·
°›Ó·Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁË
̘ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ‚Ϥˆ Ì’ ¿ÏÏ· Ì¿ÙÈ·
(A E)

°›Ó·Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·...

A
E A
D
ŸÏ· Â›Ó·È ›‰È· ·Ó ‰Â Ù’ ·Á·¿˜
E
h
G
DE
fiÏ· ̤ÓÔ˘Ó ›‰È· ¿Ì· ‰Â Ù· ·˜
A
E A
D
∫È fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È Á›ÓÔÓÙ·È Í·Ó¿
E
h
GD
̤۷ ·’ ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÛÔ˘ ÙË Ì·ÙÈ¿
E
D
E
f#
̤۷ ·’ ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÛÔ˘ ÙË Ì·ÙÈ¿
ªÈ¿ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ‰˘fi
¤¯ˆ Ó· Û ‰ˆ ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÙ›· ·ÛÙ›·
¶È¿Óˆ ÙËÓ ÎÔÏÏ¿ˆ Û ͷӷÎÔÈÙÒ
Èfi fiÌÔÚÊË ı·ÚÚÒ ‰Â›¯ÓÂȘ ÌÔ˘ fiÛÔ ¿ˆ
ŸÏ· Â›Ó·È ›‰È·...
™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ η›ÂÈ ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ ʈÙÈ¿
ÎÈ ·fi ÙË Ì·ÙÈ¿ ¤Ó· ʈ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ
™· ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· ̘ ÛÙË Ó‡¯Ù· ÛοÂÈ
ÎÈ ·˜ Í·Ó·Á˘ÚÓ¿ÂÈ ›Ûˆ Ë ÛÂÏ›‰·
™· ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· ̘ ÛÙË Ó‡¯Ù· ÛοÂÈ
ÎÈ ·˜ Í·Ó·Á˘ÚÓ¿ÂÈ ›Ûˆ Ë ÛÂÏ›‰·
ŸÏ· Â›Ó·È ›‰È·...

ºˆÙÔ‚ÔÏ›‰·

∫-43

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞¯, Ó· Û ‰ˆ.
¶ÂÚ›‰Ë˜

e
a
∞fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜ ÎÈ ·fi ÙÔ˘ ÓÔ˘ Ù· ‡„Ë
e
h
∞’ ÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ˆ˜ ÙȘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜
e
D e
„¿¯Óˆ Ó· Û ‚Úˆ
e
a
ªÈ¿ ÛÊ·›Ú· ˘ÁÚ‹ Á‡Úˆ ·’ ÙË ÁË, ÌÈ¿ Ô˘Ú¿ÓÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹
e
h
ÂΛ Ô˘ ÏÔ‡˙ÔÓÙ·È ÔÈ „˘¯¤˜, ÚÈÓ Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡Ì·Ó
C
D
C
h
Ì ¤Ó· ‹‰Ô ¤Ó· Úˆ› Ó· Ìˆ Ì ÌÈ¿ ‚Ô˘ÙÈ¿ ÂΛ
C
D
C
h
∞’ ÙÔÓ ‚˘ıfi, ·’ ÙÔÓ ¿ÙÔ Ó· ‰ˆ Ù· ¿Óˆ οو
C
D
C
h
Ó· ‚Úˆ fiÏ· Ù· ¯·Ì¤Ó·, ›Ûˆ˜ Ó· ‚Úˆ ÎÈ ÂÛ¤Ó·
e
a
e
h
∞¯, Ó· Û ‚Úˆ, ·¯, Ó· Û ‚Úˆ, ÌfiÓÔ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ó· Û ‰ˆ
e
a
e
D
e
N’ ·ÎÔ‡Ûˆ ÙË ÛÎÈ¿ ÛÔ˘ Ó· ÌÔ‡ ʈӿ˙ÂÈ ÁÂÈ¿ ÛÔ˘

| 2¯
| 2¯

e
a
∞ÎÔ‡˜ ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ· Ù· Ô˘ÏÈ¿, ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È Ì ÊÙÂÚ¿
e
h
Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó Ù· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ
C
D
C
h
º˘Û¿ÂÈ ·¤Ú·˜ ÛÙ· ÎÏ·‰È¿, ÌÔ‡ ··ÓÙÔ‡Ó „Èı˘ÚÈÛÙ¿
C
D
C
h
ÎÈ ·˘Ùfi Ô˘ „¿¯ÓÂȘ ı· ÛÙÔ Ô˘Ó Ù· ÈÔ ‚·ıÈ¿ ËÁ¿‰È·
Œ„·Í· ÁË Î·È Ô˘Ú·Ófi, ÌÈ¿ ÂÚ·ÙÒ Î·È ÌÈ¿ ÂÙÒ
ÛÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛÌˆÓ ÙÔ ÎÂÓfi Ó· ‚Úˆ ÙËÓ ¯·Ú·Ì¿‰·
™Ù· ‚¿ıË ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ ·ÎÔ‡ˆ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ
ÎÈ ·fi ÙËÓ ÁË Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÂÚÓ¿ˆ ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ
Ó· ‚Úˆ fiÏ· Ù· ¯·Ì¤Ó·, ›Ûˆ˜ Ó· ‚Úˆ ÎÈ ÂÛ¤Ó·
∞¯, Ó· Û ‚Úˆ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

] 2¯

∫-44

∞¯, Ó· Û ‰ˆ.

K¿ÙÈ ÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÂȘ.
¶ÂÚ›‰Ë˜

g

d

c

F

g

c

d

g

c

d

d
g
∫¿ÙÈ ÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÂȘ, ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ‰Â Ì’ ·ÓÔ›ÁÂȘ
D#
c
d
ÎÈ fiÏÔ ÂÚÓ¿ÂÈ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÙÔ Î·Îfi
¶Â˜ ÌÔ˘ ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ ÎÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Â̤ӷ ·ÓÙ¤¯ÂÈ
Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó ÂȘ, ‰ÂÓ ÊٷȘ ÂÛ‡ Ô‡Ù ÎÈ ÂÁÒ
d
g
D#
c d
¶Â˜ ÌÔ˘ ·Ó ¿ÏÏÔÓ ·Á·¿˜, ˜ ÌÔ˘ ·Ó Û ¯¿Óˆ
g
D#
c d
∂ÁÒ ı· ÁÚ¿„ˆ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·Ú·¿Óˆ
¢Â ı· ÌÈÏ¿Ó ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ ÛοÚÙ˜
ÁÈ· ΛӘ Ô˘ ÎÚ·Ù¿Ó ÙȘ ηډȤ˜ Û·Ó Î¿ÚÙ˜
∫È ·Ó ‚ڋΘ ¿ÏÏÔÓ Ó’ ·Á·‹ÛÂȘ ÎÈ ·Ó Û ¯¿Ûˆ
ı· ‚Áˆ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ô˘ ı· ÊÙ¿Ûˆ
g
D#
cd
™Â ̤ÚË ¿ÁÓˆÛÙ· ÌÔÓ¿¯Ô˜ ı· Á˘ÚÓ¿ˆ
cd
¡· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ
™Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘
™Â ‚Ϥˆ Û’ ¿ÏÏË ·ÁηÏÈ¿ Ó· ÍÂÓ˘¯Ù¿˜
∫È fiÏÔ ÌÔ˘ Ï›ÂȘ, Â›Û·È ‰›Ï· ÌÔ˘ Î·È Ï›ÂȘ
...
¶Â˜ ÌÔ˘ ·Ó ¿ÏÏÔÓ ·Á·¿˜...
∫¿ÙÈ ÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÂȘ, ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ‰Â Ì’ ·ÓÔ›ÁÂȘ
ÎÈ fiÏÔ ÂÚÓ¿ÂÈ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÙÔ Î·Îfi

K¿ÙÈ ÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÂȘ.

∫-45

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Ï Ã·Ï›ÏÈ
∑Ô‡‰È·Ú˘

a
d
√ ¿ÓÂÌÔ˜ ı· η›ÂÈ ÛÙË ÁË ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘
G
ÌÈ¿ ·Ú¯·›· Ì˘Úˆ‰È¿ ı· Ì¿˜ ÌÂı¿
a
d
™ÙÔÓ ÙÚÔÈÎfi fiˆ˜ ı· ’Û·È ÙÔ˘ ∫·ÚΛÓÔ˘
G
a
̤۷ ÛÔ˘ ı· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÌÈ¿ ı¿
ª’ ¿ÁÈÔ Î·Ófi ı· ˘Ê¿ÓÂȘ ÙÔ ¯ÚËÛÌfi ÛÔ˘
ÁÈ· Ó· ÌÔ‡ ‰ÒÛÂȘ fiÙ·Ó ı· ˙ËÙÒ
Ó· Ìˆ ÈÂÚÔÊ¿ÓÙ˘ ÛÙÔ Ó·fi ÛÔ˘
Ó· Û’ ÂÚÌËÓ‡ۈ Î·È Ó· ÂÚÌËÓ¢ÙÒ

d
™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Ï Ã·Ï›ÏÈ ı· Ô˘Ï¿Ó Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ ¯Â›ÏË
a
‰˘fi ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÎÈ ¿ÏÏË ÌÈ¿
G
∆¤ÛÛÂÚȘ ÂÁÒ ı· ‰ÒÛˆ, ı· ÏËÚÒÛˆ fiÛÔ-fiÛÔ
a
G
a
Ó· ÌÔ‡ οÓÔ˘Ó Ì›· ÌÂÏ·ÓÈ¿, Ó· ÌÔ‡ οÓÔ˘Ó Ì›· ÌÂÏ·ÓÈ¿
£· ÛÔ‡ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÛÙÔ ∫·ÚÓ¿Î Ì·Î›ÚÈ·
Ì ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· Ù· Èԇ̠Èı·ÁÂÓ›˜
∆Ș Ó‡¯Ù˜ ı· ÛÔ‡ οӈ Ù· ¯·Ù‹ÚÈ·
fiÛ· ÔÙ¤ ÛÔ˘ ‰Â ÛÔ‡ ¤Î·Ó ηÓ›˜
£·
ı·
£·
ÎÈ

’Ì·È Ë ËÁ‹ ÛÙËÓ fi·ÛË Ù˘ ™›‚·˜
Â›Û·È Ô ‰È·Ì·ÓÙ¤ÓÈÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜
Á›ÓÂȘ Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ £‹‚·˜
ÂÁÒ ¤Ó·˜ Ì·ÁÂ̤ÓÔ˜ º·Ú·Ò

™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Ï Ã·Ï›ÏÈ...
™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Ï Ã·Ï›ÏÈ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-46

™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Ï Ã·Ï›ÏÈ

¶Â˜ ÌÔ˘.
∑Ô‡‰È·Ú˘

a

D

a

D

a
D
G
a Da
D
µÁ‹ÎÂ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Ò˜ Ó· ÎÔÈÌËıÒ
e
D
G
a
ª’ ·Ó ÙÔ ı¤ÏÂȘ Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ, ÛÙÚÒÛ’ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ó· ¤Ûˆ
ªÂ˜ ÛÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙÚ¤¯ˆ Ó· ÎÚ˘ÊÙÒ
Û ›‰· fï˜ ÎÈ ·˜ ÌË Ì ›‰Â˜ Ó· ¯ÔÚ‡ÂȘ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜
h
G
C
e
¶Â˜ ÌÔ˘, ˜ ÌÔ˘, ·Ó ¤¯ˆ ÌÂÈ
a
‹ ·Ó ÂÈÛÙڤʈ, ˜ ÌÔ˘, ÛÙȘ
h
G
C
e
¶Â˜ ÌÔ˘, ˜ ÌÔ˘, ·Ó ¤¯ˆ ÌÂÈ
a D
‹ ·Ó ÂÈÛÙڤʈ, ˜ ÌÔ˘, ÛÙȘ

D
ÛÙÔ ·‡ÚÈÔ
G
D
Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¯Ù˜ ÌÔ˘
D
ÛÙÔ ·‡ÚÈÔ
h
e
Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¯Ù˜ ÌÔ˘

∏ ÏÔÍ‹ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ Ì οÓÂÈ ÎÈ ·ÔÚÒ
ÿÛˆ˜ Ó· ÙÔ˘ ÂÊ¿ÓË fï˜ ‡ÔÙÔ Ó· Â›Ì·È ÌfiÓÔ˜
¶¤ÊÙÂÈ ‚ÚÔ¯‹, ‰ÚfiÌÔÈ Î·ıÚ¤ÊÙ˜ Î·È Ì¤Û· ÙÔ˘˜ ÁÏÈÛÙÚÒ
∆· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÊÙ·›¯Ù˜, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û·Ó ÎϤÊÙ˜
¶Â˜ ÌÔ˘, ˜ ÌÔ˘...
¶Â˜ ÌÔ˘, ˜ ÌÔ˘...

¶Â˜ ÌÔ˘.

∫-47

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆ÛÈÁ¿ÚÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ.
ª¿Ï·Ì·˜/∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜

a
a

h
h

C
C

D
D

e

a
h
£· ÂÚ·Ù‹Ûˆ ÌÔÓ·¯fi˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú¿‰È
G
h
Ì‹ˆ˜ Î·È ‚Úˆ Ù˘ ÏËÛÌÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘ ÙÔ ÓÂÚfi
C
h
a
Î·È Û ˘fiÁÂÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ı· ‚Úˆ ÛËÌ¿‰È
h
a
h
Ì’ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ˆ˜ Ù˘ ·˘Á‹˜ ÙÔÓ ·ÓÈÎfi
G
C
h a
∆ÛÈÁ¿ÚÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ, ‚·Ú‡ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÔ˘
a
h
ÌÔÈ¿˙ÂÈ Á˘Ó·›Î· ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË ·’ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ
C
h
a
ƒ›¯ÓÂÈ ÙÔ Á¤ÏÈÔ Ù˘ Î·È Î¿ıÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘
h
a(2:D)
h(2:e)
ÎÂÚÓ¿ Ù· ÂfiÌÂÓ· Î·È Ì ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÒÌÔ

| 2¯
| 2¯
| 2¯
| 2¯

™’ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÌÂ Ê˘Ù›ÏÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ
‚Ϥˆ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Î·È ÎÏ·›ˆ ÛȈËÏ¿
Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Ô˘ ’Ó·È ¿ÏÈ ıÔψ̤ÓÔ
ÛÙÚÈÊÔÁ˘ÚÓ¿ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÛÔ˘ ÙË ıËÏÂÈ¿
∆ÛÈÁ¿ÚÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-48

∆ÛÈÁ¿ÚÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ.

∆· ¿ÁÈ·.
ª¿Ï·Ì·˜

g
f

B f
G# g

g
G# f

g

g
c f
G#
g
∆· ‚Ú¿‰È· ›Ӓ ·Ù¤ÏÂȈÙË, ·ÈÒÓ˜ Ì·˙Â̤ÓË
c
B
c
̤۷ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ ‚·ı‡, fiÏË Ù·ÍȉÂ̤ÓË
g
cf
G#
g
ÕÏÏÔÈ Á˘ÚÓ¿Ó Ì ÙÔ ÓÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛÙ· ÂÌfi‰È·
c
B
c
ÕÏÏÔÈ „ËÏ¿ ·ÚÌÂÓ›˙Ô˘ÓÂ, ¤¯Ô˘Ó ÊÙÂÚ¿ ÛÙ· fi‰È·
G#
gG#
f
g
∫È ÂÁÒ Ô˘ ı¤ÏËÛ· ÔÏÏ¿ ¤ÌÂÈÓ· Ì ٷ Ï›Á·
c
B
ª· ÁÚ‹ÁÔÚ· Û˘Ó‹ıÈÛ· Ù· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘ Ù’ ·Ù›ı·Û·
G#
f
G#
g
ŒÏ·Û· ÎfiÛÌÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Î·È Ì‹Î· Û ÏË̤ÚÈ
c
B
G#
f
g
•¤¯·Û· ÙȘ ·Á¿˜ ÌÔ˘ Ô˘ ÌÔ˘ ’ÛÙËÛ·Ó Î·ÚÙ¤ÚÈ
g
cf
G#
g
¡· ’Û·È ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÛÔ˘ ı· ÂÈ Ó· Â›Û·È ·ÓÙÚÂȈ̤ÓÔ˜
c
B
Ó· ÌË Û È¿ÓÂÈ ·ÓÈÎfi˜, Ô‡Ù ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô £Âfi˜
G#
f
G#
g
∞ÏÏÈÒ˜ ÛÙ· ¿ÁÈ· ÎÔÏÏ¿˜, Û¤ÚÓÂÛ·È, ‚Ú›˙ÂȘ Î·È ÔÓ¿˜
c
B
G#
f
g
∞Á¿˜ Û ΢ÎÏÒÓÔ˘ÓÂ Î·È ÛÙÔ Ì·ÓÙÚ› Û ¯ÒÓÔ˘ÓÂ
∫È ÂÁÒ Ô˘ ı¤ÏËÛ·...

∆· ¿ÁÈ·.

∫-49

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¡· ‚¿Ïˆ Ù· ÌÂٷ͈ٿ.
ª¿Ï·Ì·˜/∆Û·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜

f#
ª¤Ú˜ ‚·ÚȤ˜, ¯ÔÓÙÚ¤˜ „ȯ¿Ï˜ ¿Óˆ Û ¯¿È· Î·È ÌÔ˘Î¿Ï˜
D
h
f#
¢Â ı· Á˘Ú¤„ˆ ÓÔÛËÏ›· ÛÙ· ÛÈÓÂÌ¿ Î·È ÛÙ· ‚È‚Ï›·
¶¿ˆ Ó’ ·‰ÂÈ¿Ûˆ ÙÔ Ù·Û¿ÎÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔ‡ÚÔ ÛÔ˘ ۷οÎÈ
£· ÙÔ Âٿ͈ ·’ ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ó¤Ó· Ô˘ ÎÚ˘ÒÓÂÈ
ÎÈ ÂÁÒ

D
¡· ‚¿Ïˆ Ù· ÌÂٷ͈ٿ Î·È Ó· Ê˘Û¿ÂÈ
h
f#
c#
h
ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· Ï¿È
c#
h
¡· ÌÂډ¢ÙÒ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜, Ó· ˆ ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘ ÛÙȘ Á¿Ù˜
f#
E
D
E
f#
Î·È ÛÙË ÊÔ˘ÊÔ‡ ÙÔ˘ ηÛÙ·Ó¿ ÛÙ¿¯ÙË Ó· Á›ÓÂȘ Û·Ù·Ó¿
Œ¯ÂÈ „˘¯ÚԇϷ Î·È Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÌÔ‡ ¿ÂÈ ı· Û¿Ûˆ ̤ÛË
∏ ·Á¿Ë ¿ÂÈ Ì Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ ÎÈ ÂÁÒ Ì Áο˙È· ÛÙÔ Ù·ÎÔ‡ÓÈ
∆Ô ¿ÛıÌ· ÌÔ˘ ÎÈ Ô ‚Ú˘¯ËıÌfi˜ ÌÔ˘ ÛÙ· Ú·‰Èfiʈӷ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
ªÂ ÙÚ‡È· ‚¿Úη Î·È Ó·˘Ù›· ‚Á·›Óˆ ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ ÂÈÚ·Ù›·
ÎÈ ÂÁÒ
¡· ‚¿Ïˆ Ù· ÌÂٷ͈ٿ...
¡· ‚¿Ïˆ Ù· ÌÂٷ͈ٿ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-50

¡· ‚¿Ïˆ Ù· ÌÂٷ͈ٿ.

¡· Ì’ ·Á·¿˜.
∞Ó‰Ú¤Ô˘

D
G
D
∂›‰· ÔÏÏ¿ ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ̘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙËÓ Ù·Íȉ‡ÙÚ·
D
G
D
∂›· ÎÈ ÂÁÒ ÙÔ Û’ ·Á·Ò, ·¯ ÙÈ Î·ËÌfi˜, Ì· ‚Á‹Î· „‡ÙÚ·
d
C
G
∫È Â›· Í·Ó¿, ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ‰Ò, ÌfiÓË ı· ˙ˆ ÎÈ ·˜ Ì ̷ÙÒÓÂÈ
a
h
ÎÈ fiÛÔ Ô˘ ›¯· ÁÈ·ÙÚ¢Ù›, ‹Úı˜ ÂÛ‡, ‹Úı˜ ÂÛ‡
h
C
h
a
h
¡· Ì’ ·Á·¿˜, Ó· ’Û·È Î·Ïfi˜, Ó· Ì’ ·Á·¿˜, Ó· ÌË Ì ÎÚ›ÓÂȘ
h
C
h
a
h
ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ Ó· ’Û·È £Âfi˜, fiÙ·Ó Ì ÙÚˆ˜ ÎÈ fiÙ·Ó Ì ›ÓÂȘ
h
C
h
a
h
¡· Ì’ ·Á·¿˜, Ó· ’Û·È ·È‰›, Ó· Ì’ ·Á·¿˜ Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘
h
C
h
a
h
¡· ’Û·È ÊˆÙÈ¿, Ó· ’Û·È ‚ÚÔ¯‹, fiÛÔ ÎÔÚÌ›, ÙfiÛÔ „˘¯‹
∂›‰· ÔÏÏ¿ ÎÈ
∆Ô ÚÈ˙ÈÎfi ÌÔ˘
ªÔ›Ú· ÛÎÏËÚ‹,
濯ӈ ÛÙÂÚÈ¿,

¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ̘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙËÓ ÍÂÏÔÁÈ¿ÛÙÚ·
ÁÈ· Ó· ‚Úˆ, ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ¿Ó·„· Ù’ ¿ÛÙÚ·
¿ÁÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜, ÎÚ‡„·Ó ÙÔ Êˆ˜, ¯¿ıËÎÂ Ë Ì¤Ú·
„¿¯Óˆ ÓËÛ›, ÎÈ ‹ÛÔ˘Ó· ÂÛ‡, ‹ÛÔ˘Ó· ÂÛ‡

¡· Ì’ ·Á·¿˜, Ó· ’Û·È Î·Ïfi˜...

¡· Ì’ ·Á·¿˜.

∫-51

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

H ·Á¿Ë Â›Ó·È ˙¿ÏË.
MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜/MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜

e


e

D

h
a
e
ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ηډȿ˜ ÛÔ˘ fiÛÔ ¿ÏÏ·ÍÂ
ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ, Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÛÔ˘ ÏÔ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ¿Ú·ÍÂ
ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ ÙÔ Û' ·Á·Ò Î·È ¿ÏÈ
h
e
ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ, Ë ·Á¿Ë Â›Ó·È ˙¿ÏË

| 2¯
| 2¯

MË ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ, Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÂÚ¿Û·Ó ˆ˜ Ì·Ú¿ıËηÓ
MË ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ, Ù· fiÓÂÈÚ· Ô˘ οӷÌ ˆ˜ ¯¿ıËηÓ
N· ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ...
N· ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ...
N· ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-52

H ·Á¿Ë Â›Ó·È ˙¿ÏË.

Z‹Ù· ÌÔ˘ fi,ÙÈ ı˜.
AÏÂ͛Ԣ

B
c
Afi„ ı· ÛÔ˘ ÔÚÎÈÛÙÒ ˆ˜ Û' ·Á·¿ˆ
F
B
EÛ‡ Ì ÛÚÒ¯ÓÂȘ ÛÙÔ Î·Îfi ÎÈ ÂÁÒ ÁÂÏ¿ˆ
Ÿ,ÙÈ ¤ÌÂÈÓ ·' ÙÔ ¯·Ï·ÛÌfi ı· ÛÔ˘ ¯·Ú›Ûˆ
ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔ˘ Ó·˘¿ÁÈÔ ÚÈÓ ˙‹Ûˆ
B
d
D#
Bc
Z‹Ù· ÌÔ˘ fi,ÙÈ ı˜, ¿Ú Ì fiÔ˘ ı˜, ÂÛ‡
| 2¯
F
B
Zˆ‹ ÌÈÛ‹ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ È· Ó· ˙ˆ
| 2¯
Afi„Â Ë Ó‡¯Ù· Ì' ¤‚·Ï ӷ Û ·È‰¤„ˆ
ÚÈÓ ÙÔÓ ÙÚÂÏfi ¯ÔÚfi Ù˘ ÛÔ˘ ¯ÔÚ¤„ˆ
KÈ fiÛÔ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· Ù· ¤Ï· ÌÔ˘ ı· ˘Ê·›ÓÂȘ
̘ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ı· Û ‚Ϥˆ Ó· Âı·›ÓÂȘ
Z‹Ù· ÌÔ˘ fi,ÙÈ ı˜...

Z‹Ù· ÌÔ˘ fi,ÙÈ ı˜.

∫-53

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ô Ù·ÁÎfi Ù˘ ¡ÂʤÏ˘.
McKennitt/∞ÏÂ͛Ԣ

h
∆Ô ¯Ú˘Ûfi ÎÔ˘Ú¤ÏÈ
F#
Ô˘ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ÊfiÚ·ÁÂ Ë ¡ÂʤÏË
h
Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·’ fiÏÔ˘˜ ̘ ÛÙ’ ·Ì¤ÏÈ
F#
‹Úı·Ó ‰˘fi ÌÈÎÚÔ›, ÌÈÎÚÔ› ·ÁÁ¤ÏÔÈ
h
Î·È ÙÔ ÎϤ„·ÓÂ
¢˘fi ÌÈÎÚÔ› ·ÁÁ¤ÏÔÈ
Ô˘ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ı¤Ï·Ó ÙË ¡ÂʤÏË
Ó· ÙËÓ Ù·˝˙Ô˘Ó Úfi‰È Î·È Ì¤ÏÈ
Ó· ÌË ı˘Ì¿Ù·È, Ó· ͯӿÂÈ ÙÈ ı¤ÏÂÈ
ÙËÓ Ï·Ó¤„·ÓÂ

e
À¿ÎÈÓıÔÈ Î·È ÎÚ›Ó·
h
Ù˘ ÎϤ„·Ó ÙÔ ¿ÚˆÌ¿ Î·È ÙÔ ÊÔÚ¿ÓÂ
F#
ÎÈ ÔÈ ¤ÚˆÙ˜ ÂÙÒÓÙ·˜ Û·˚ÙȤ˜
h
ÙËÓ ÂÚÈÁÂÏÔ‡Ó
ª· Ô Î·Ïfi˜ Ô ¢›·˜
Ù˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÂÊ˂›·˜
ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Û‡ÓÓÂÊÔ Î·È ÙË ÛÎÔÚ¿
ÁÈ· Ó· ÌË ÙË ‚ÚÔ‡Ó
§·, Ï·, Ï·...
¢˘fi ÌÈÎÚÔ› ·ÁÁ¤ÏÔÈ...
§·, Ï·, Ï·...
∆Ô ¯Ú˘Ûfi ÎÔ˘Ú¤ÏÈ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-54

∆Ô Ù·ÁÎfi Ù˘ ¡ÂʤÏ˘.

ª¿ÁÈÛÛ·.
∞ÓÙ‡·˜/¡ÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

d
ª’ ¤ÏÂÁ·Ó
ÃfiÚ¢· ÎÈ
d
™ÙÔ Ï·ÈÌfi
d
¶ÔÏÂÌÒ ÎÈ

A
d
Ì¿ÁÈÛÛ· Ô˘ ηډȤ˜ Ú¿ÁÈÛ·
¿ÚÁËÛ·, οı ·Ú¯‹ ηٿÚÁËÛ·
ÙÔ ÊÈÏ› Î·È ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘
ÔÈ ÔÏÏÔ› ÔÏÂÌÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÎÚË ÌÔ˘

d
A
¶¤˜ ÌÔ˘ ÂÛ‡, Ó· ʇÁˆ, Ó· ˙‹Ûˆ ‹ Ó· ¯·ıÒ
d
¶ÔÈfi ÎÚ·Û› ÛÙÔ ¯ÒÌ· Ó· Ûٿ͈ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËıÒ
d
ªÂı˘Ṳ̂ÓÔ ÊÈÏ› ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘
d
¶ÔÏÂÌÒ ÎÈ ÔÈ ÔÏÏÔ› ÔÏÂÌÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÎÚË ÌÔ˘

| 2¯
| 2¯

ª’ ¤ÏÂÁ·Ó Ì¿ÁÈÛÛ· ÔȤ˜ ηډȤ˜ Ó·˘¿ÁËÛ·
ƒÒÙ·Á· ÎÈ ¿ÚÁËÛ·, ÌÈ¿ ˙ˆ‹ ÓÔÛÙ¿ÏÁËÛ·
¶¤˜ ÌÔ˘ ÂÛ‡, Ó· ʇÁˆ...
∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ë ÙÚÂÏ‹ ÌÈ¿ ʈÙÈ¿, ÌÈ¿ Ì¿ÁÈÛÛ·
¶¤˜ ÌÔ˘ ÂÛ‡, Ó· ʇÁˆ...

ª¿ÁÈÛÛ·.

∫-55

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¡· ˙‹Ûˆ ‹ Ó· Âı¿Óˆ (Flamenco).
∞ÓÙ‡·˜/¡ÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

c
G
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·fi„Â Ë ÁË ÊÂÁÁ¿ÚÈ
G
c
Ó· ‚ÁÔ‡Ó ÔÈ ÌÔÓ·ÍȤ˜ ˙¢Á¿ÚÈ
¡· È¿ÛÔ˘Ó Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ ·ÁÚ›ÌÈ
οو ·’ Ù˘ Í·ÛÙÂÚÈ¿˜ ÙÔ ·Û‹ÌÈ
D#
G#
G
ºÏ¤‚· Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯Ù˘¿
c
¡· ˙‹Ûˆ ‹ Ó· Âı¿Óˆ
f
™·Ó ÙÚÂÏ‹ ʈÙÈ¿ Ô˘
¡· ˙‹Ûˆ ‹ Ó· Âı¿Óˆ
¡’ ·ÔÁÂȈıÒ ÎÈ ·’

G
Û’ ¤Ó· ÊϷ̤ÓÁÎÔ ·¿Óˆ, Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘
D#

G
‰È„¿ÂÈ ÁÈ· ÌÈ¿ Ì·‡ÚË Ì·ÙÈ¿
Ì’ ¤Ó· ÎÔÚÌ› fi,ÙÈ Î¿Óˆ, Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘
ÙË ÁË Ì ÙÔ Êˆ˜ Ó· ÂÓˆıÒ

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·fi„Â Ë ÁË ÎÚ‚¿ÙÈ·
ÁÈ· ΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÎÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ·
∫È ·Ó ÙÔ˘˜ ÚˆÙ‹ÛÂȘ ϤÓ ›Ûˆ˜
οÔÈ· ÌÔ˘ ·Á¿Ë Ó· ’Ù·Ó Ì›ÛÔ˜
ºÏ¤‚· Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯Ù˘¿
¡· ˙‹Ûˆ ‹ Ó· Âı¿Óˆ...

f
c
£¤ÏÂÈ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÎÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ „˘¯‹
G#
G
¶Â˜ ÙÔ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ԢڷӤ ÌÔ˘ ÌÈ· ‚ÚÔ¯‹
ºÏ¤‚· Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯Ù˘¿
¡· ˙‹Ûˆ ‹ Ó· Âı¿Óˆ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-56

¡· ˙‹Ûˆ ‹ Ó· Âı¿Óˆ (Flamenco).

∆Ô ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ
µfiÛÛÔ˘

a
G
F
™ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÊÔ‚¿Ì·È Ó· Û ¿Úˆ Ó· ÛÔ‡ ˆ
G
fiÛÔ ÌfiÓË ÓÈÒıˆ
™ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÌÔ˘ ÙÒÚ· Û ·Ó·˙ËÙÒ
ÌÂ ÌÂÁ¿ÏÔ fiıÔ
F
G
C
a
¢Â ÙËÓ ‚Ú›ÛΈ ÙËÓ ¿ÎÚË Ô˘ıÂÓ¿ Î·È ˜ ÌÔ˘ ÙÈ Ó· οӈ
Œ¯ˆ ÁÂÌ›ÛÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈο Ì ηÓfi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˆ˜ ·¿Óˆ
d
G
C
Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÔ‡ ÁÂÏ¿ÂÈ Û·Ó ÌˆÚfi
¶Ô‡ Ó· Á‡Úˆ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ fiÙ·Ó Á˘ÚÓ¿ˆ ·’ Ù· Ì·Ú
ÎÈ ·’ Ù· ÍÂÓ‡¯ÙÈ·
¶Ô‡ Ó· ‚Úˆ ¤Ó· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ Ó· ÌÔ‡ ÂÈ ˆ˜
Ì’ ·Á·¿ÂÈ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÊÔ‡ ÎÈ ÂÛ‡ ¤¯ÂȘ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›
ªÔÈ¿˙ÂÈ Ë Ó‡¯Ù· Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ Ó· ’Ó·È ÂÚÂıÈÛÙÈ΋
Û·Ó ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›·
ª· Ë ÌÔÚÊ‹ ÛÔ˘ ‰Ú·ÂÙ‡ÂÈ ·fi ÎÚ˘„ÒÓ· Ì˘ÛÙÈ΋
Ì ¯Ù˘¿ Ì ‚›·
¢Â ÙËÓ ‚Ú›ÛΈ ÙËÓ ¿ÎÚË...
¶Ô‡ Ó· Á‡Úˆ...
∫È Ô‡ÙÂ Û˘ ¤¯ÂȘ ÙË Ï‡ÛË Ó· ÌÔ‡ ‰ÒÛÂȘ Ô˘ Á˘Ú‡ˆ
ÙË Ï‡ÛË Ô˘ ˙ËÙ¿ˆ
ªÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ‰Èο ÛÔ˘ Ù· ÁÚ·Ó¿˙È·
Ô˘ ÁÈ¿ ̤Ú˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ
¢Â ÙËÓ ‚Ú›ÛΈ ÙËÓ ¿ÎÚË...
¶Ô‡ Ó· Á‡Úˆ...
¢Â ÙËÓ ‚Ú›ÛΈ ÙËÓ ¿ÎÚË...
¶Ô‡ Ó· Á‡Úˆ...

∆Ô ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ

∫-57

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

TÔ ¯·‰¿ÎÈ
µfiÛÛÔ˘

e
D
C D
TÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Á˘Ú›˙ÂÈ Ì ¯›ÏȘ ÛÙÚÔʤ˜
Ì ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ¤Ó· ·‡ÚÈÔ Ô˘ ı¿Ó·È Û· ¯ı˜
™Â ÌÈ¿ fiÏË Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÚÙ›‰· ÛÙË̤ÓË
Ë Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· ¯·Ì¤ÓË
G
D
TÒÚ· Â›Ì·È ¯·‰¿ÎÈ Ô˘ οӈ Ù·Íȉ¿ÎÈ ·ÚıÂÓÈÎfi
C
D e G e D
¿Óˆ ÛÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ÛÔ˘ ÙÔ ÌÈÎÚfi, ˆÎ·Ófi
Õ‰ÂÈÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È fiÏ· Ù· ÊÒÙ· Û‚ËṲ̂ӷ
¢Â Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘, ʈÙÂÈÓfi ¤¯ˆ ÂÛ¤Ó·
™·Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ì·›ÓÂȘ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ
ŒÚ¯ÔÌ·È Û· ¯·‰¿ÎÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰ËÏÒÓˆ
TÒÚ· Â›Ì·È ¯·‰¿ÎÈ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-58

TÔ ¯·‰¿ÎÈ

¢ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ.
ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜

c
f
B
AÓ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ú¿ÁÈÛÂ
G#
B
·Ó Ë ˙ˆ‹ Ó·˘¿ÁËÛÂ
D#
c
ÌfiÓÔ ÌÈ¿ ϤÍË ı· ’ıÂÏ·
f
G
c
·ÎfiÌ· Ó· ÛÔ‡ ˆ
c
G c
¢ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ
f
Ô˘ ·Á¿ËÛ· ÂÛ¤Ó· ÌfiÓÔ
B
‰ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ
G#
G
Ô˘ ÌfiÓÔ ÂÛ¤Ó· ·Á·Ò
G c
¢ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ

| 2x
| 2x
| 2x
| 2x

AÓ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ˙‹Û·ÌÂ
ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· Ù· ÛÎÔÚ›Û·ÌÂ
ÌfiÓÔ ÌÈ¿ ϤÍË ı· ’ıÂÏ·
·ÎfiÌ· Ó· ÛÔ‡ ˆ
¢ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ...

¢ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ.

∫-59

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì¿˜ ÂÓÒÓÂÈ.
¡ÙÚ¿ÁÎÈÙ˜/¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜

e
£· ’ıÂÏ· ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ÛÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÙÔ ÓËÛ›
G
Ó· ’‚ÚÈÛη Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÙÔ „‡ÙÈÎÔ ÎÚ·Û›
D
ÂΛÓÔ Ô˘ Û ‚Á¿˙ÂÈ ·’ ÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿
C
D
e
Ó· ÙÔ ÈÒ Î·È Ó· ʇÁˆ Ì·ÎÚ˘¿
°È· Ó·
Ó· ÌÔ‡
¡· ÌÔ‡
Î·È Ó·

Û ‰ˆ ÛÙ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ÙËÓ ¿Û‚ÂÛÙË ÊˆÙÈ¿
Ê·ÓÂÚÒÓÂȘ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· Ì˘ÛÙÈο
ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂȘ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÓˆÛÙ¿
ÓÈÒıˆ ˆ˜ Û ͤڈ ·fi ·ÏÈ¿

C
D
∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì¿˜ ÂÓÒÓÂÈ, Ì¿˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ, Ì¿˜ ÏËÁÒÓÂÈ
C
D
a
H4
ÎÈ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î·È Í·Ó¿ ̤-ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ
∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì¿˜ ÂÓÒÓÂÈ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-60

∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì¿˜ ÂÓÒÓÂÈ.

¢ÂÓ ı· ‰·ÎÚ‡Ûˆ È· ÁÈ· Û¤Ó·.
¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜/•˘‰Ô‡˜

C
G
d
a
ª¤ÙÚËÛ· ÚÔ¯ı¤˜ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Ì·˜ ÛÙÈÁ̤˜
C
G
e
a
◊ÛÔ˘Ó· ÎÈ ÂÛ‡ ÌÈ¿ ÛÙ·ÁfiÓ· ÛÙË ‚ÚÔ¯‹
C
G
d
a
∫È ·Ó ‰Â ÌÔÚÒ Ó· Û’ ·ÁÁ›Íˆ ¿ÏÈ ÌfiÓÔ˜ ÚÔÛ·ıÒ
C
G
e
a
Ó· ÎÚ˘ÊÙÒ, Ó· Û ¯¿Ûˆ, Ó· ¯·ıÒ
d
G
ª· ‰Â ı· ‰·ÎÚ‡Ûˆ
G
Î·È ÌË ÚˆÙ¿˜ ÁÈ·
d
G
ª· ‰Â ı· ‰·ÎÚ‡Ûˆ
G
e
Î·È ÌË ÚˆÙ¿˜ ÁÈ·

a
È· ÁÈ· Û¤Ó·
a
̤ӷ
a
È· ÁÈ· Û¤Ó·
a
̤ӷ

ª¤ı˘Û· ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Ì·˜ ÛÙÈÁ̤˜
◊ÛÔ˘Ó· ÎÈ ÂÛ‡ ÌÈ¿ ÛÙ·ÁfiÓ· ·fi ÎÚ·Û›
∫È ·Ó ‰Â ÌÔÚÒ Ó· Û’ ·ÁÁ›Íˆ ¿ÏÈ ÌfiÓÔ˜ ÚÔÛ·ıÒ
Ó· ÎÚ˘ÊÙÒ, Ó· Û ¯¿Ûˆ, Ó· ¯·ıÒ
ª· ‰Â ı· ‰·ÎÚ‡Ûˆ È· ÁÈ· Û¤Ó·
Î·È ÌË ÚˆÙ¿˜ ÁÈ· ̤ӷ

¢ÂÓ ı· ‰·ÎÚ‡Ûˆ È· ÁÈ· Û¤Ó·.

∫-61

| 4¯
| 4¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

MÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ÏÔ‡ÎÈ
∞‰ÂÏÊÔ› ∫·ÙÛÈÌ›¯·

G
D
C
G
¶ÚÔ¯ı¤˜ ÂΛ Ô˘ Ù· ’ÈÓ· Ì οÔÈÔ ÎÔÏÏËÙfi ÌÔ˘
C
G
D
ÎÔÈÙÒ Î·È ‚Ϥˆ ›Ûˆ ÌÔ˘ ‰˘fi Ì¿ÙÈ·, ‰˘fi Ì·Ù¿ÎÈ·
e
h
°˘Ú›˙ˆ ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi ÌÔ˘, Ô Ù‡Ô˜ ÌÔ˘ NÈÎfiÏ·
F
C
D
Î·È Ì¤Ó· Ì’ ··ÓÙ¿ÂÈ, Î·È ’ÎÂÈ ·Ú¯›Û·Ó fiÏ·
EÁÒ ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÂÓÙÚÒıËη ÁÈ· Ó· ÙËÓ Ì·ÁÓËÙ›Ûˆ
·˘Ù¿ Â›Ó·È ÎfiÏ· ˙fiÚÈη Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÙËÓ IÓ‰›·
∞Ï‹ıÂÈ· Û¿˜ ÙÔ Ï¤ˆ, ·fiÙ˘¯· ÙÂÏ›ˆ˜
¢Â ÌÔ‡ ’‰ÈÓ η̛·, Ì· η̛· ÛËÌ·Û›·
Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ, ‰ÂÓ Ì’ ¤·ÈÚÓ ηıfiÏÔ˘
·ÏÏ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÂÚ‹ÌËÓ Ó· ÎÔÈÙ¿ˆ
√ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ÂÁÎÚ›ÓÈ·˙Â, Ú ÿÚË ÛÔ‡ ÌÈÏ¿ˆ
ÁÈ· ˜ ÌÔ˘ Û ÎÔÈÙ¿ÂÈ; ∫·ıfiÏÔ˘, ÙÔ‡ ··ÓÙ¿ˆ
™Â ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ Ï·Ó‹ıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ
ÎÈ ·¿Óˆ ÌÔ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Û·Ó Î¿ÙÈ Ó· ˙ËÙÔ‡ÛÂ
∆·Ú¿¯ÙËη Î·È ÛΤÊÙËη, £Â¤ ÌÔ˘ Â̤ӷÓ ÎÔÈÙ¿ÂÈ
ŸÌˆ˜ ÂΛÓË ÎÔ›Ù·Á ӷ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ
µÔ‹ıÂÈ· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ÎÔÓÙ‡ˆ Ó· ÊÏÈ¿Úˆ
ÂÁÒ ÁÈ· ΛÓË ¯¿ÓÔÌ·È Î·È Î›ÓË Ô‡Ù Ì ͤÚÂÈ
∞¯ Ó· ’ÌÔ˘Ó ·ÂÚ¿ÎÈ, ηÓfi˜ ·fi ÙÛÈÁ¿ÚÔ
™Ù· ÛÙ‹ıÈ· Ù˘ Ó· Ì·›Óˆ ÎÈ ÂΛÓË ·˜ ÌË Ì ı¤ÏÂÈ
µÔ‹ıÂÈ· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ÎÔÓÙ‡ˆ Ó· ÊÏÈ¿Úˆ
∑Ëχˆ fiÔÈÔÓ Ù‹˜ ÌÈÏ¿ Î·È fiÔÈÔÓ ÙËÓ ÎÔÈÙ¿ÂÈ
ª· ÈÔ Ôχ ˙Ëχˆ ÂΛÓÔÓ ’ ·Á·¿ÂÈ
™·Ó ÙÚ¤ÌÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ Ù˘ Î·È Û·Ó ÏÈÁÔı˘Ì¿ÂÈ

e

C

e

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

C

D

∫-62

MÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ÏÔ‡ÎÈ

°˘Ú›˙ˆ ÙȘ Ï¿Ù˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
∆Û·ÎÓ‹˜

a
F
°˘Ú›˙ˆ ÙȘ Ï¿Ù˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
G
C
G
ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ fiˆ˜ ı¤ÏÂÙÂ
a
F
∞ÊÔ‡ Ë ÈÛÙÔÚ›· Û¿˜ ·Ó‹ÎÂÈ
d
E
Û·ÚÒÛÙ ÙÔ ÏÔÈfiÓ ·Ó ÂÈ̤ÓÂÙÂ
™Ù’ ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ
ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ ¤¯ˆ ‰ÂÈ, ÌË Ì ÙÚÂÏ·›ÓÂÙÂ
∆Ô ÏÔ›Ô ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ Ì ¿ÂÈ
Û ÎfiÛÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÛ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¤¯ÂÙÂ

C
G
ª¤Óˆ ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÌÔ˘
F
C
G
Ó· ÛÒÛˆ ÔÙȉ‹ÔÙ ·Ó ÛÒ˙ÂÙ·È
E
F
∫È ·˜ ¤¯ˆ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘
d
a
Û˘Ó¤ÓÔ¯Ô ÛÙÔ ÊfiÓÔ ‰ÂÓ ı· Ì’ ¤¯ÂÙÂ

| 2¯
| 2¯
| 2¯
| 2¯

°˘Ú›˙ˆ ÙȘ Ï¿Ù˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
ÙÔ ÎfiÏÔ Â›Ó·È ÛÙË̤ÓÔ Î·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Û·˜
•ÂÁÚ¿„Ù Ì ·’ Ù· ηٿÛÙȯ¿ Û·˜
ÛÙÔÓ ÎfiÔ Û·˜ ‰Â ı¤Ïˆ Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ· Û·˜
°˘Ú›˙ˆ ÙȘ Ï¿Ù˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ fiˆ˜ ı¤ÏÂÙÂ
∞ÊÔ‡ Ë ÈÛÙÔÚ›· Û¿˜ ·Ó‹ÎÂÈ
Û·ÚÒÛÙ ÙÔ ÏÔÈfiÓ ·Ó ÂÈ̤ÓÂÙÂ
ª¤Óˆ ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÌÔ˘...

°˘Ú›˙ˆ ÙȘ Ï¿Ù˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

∫-63

| 3¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

°¤Ï· Ô˘Ï› ÌÔ˘.
∞‰ÂÏÊÔ› ∫·ÙÛÈÌ›¯·

g
F
D#
d
ªÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Û· Ó· ’Ó·È ¯ı˜ Ì· ¿Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·
g
F
g
F
g
Ô˘ Û· ‚ÈÔÏ› ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·
g
F
D#
d
ªÂ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÛÈÁ¿ ̘ ÛÙ’ ··Ïfi ÛÎÔÙ¿‰È
g
F
g
F
g
ı· ÙÚfiÌ·˙˜ ·Ó ‹ÍÂÚ˜ fiÛÔ Û ·Á·Ô‡Û·
g
∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ
c
D
Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ·ÏÈ¿
g
ª¤ÓÂÈ fï˜ ·ÎfiÌ· ¤Ó· ›ÛÌ·
c
D
g g F
Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıÂÈ· ÌÔÓ·¯¿
B F
c
G#
°¤Ï·, Á¤Ï· Ô˘Ï› ÌÔ˘ Á¤Ï·
gF D# d
g
Á¤-Ï·, ÎÈ Â›Ó’ Ë ˙ˆ‹ ÌÈ¿ ÙڤϷ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-64

| 8¯
| 8¯

°¤Ï· Ô˘Ï› ÌÔ˘.

ƒ›Ù·-ƒÈÙ¿ÎÈ.
∞‰ÂÏÊÔ› ∫·ÙÛÈÌ›¯·

A
f#
D
E
A
¶·Ï‡ÂÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ó· ‚ÁÂÈ
∫È Ô ÔÈËÙ‹˜ Á˘Ú‡ÂÈ ÙË ÌÔ‡Û· ÙÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ
∆Ô Î‡Ì· „¿¯ÓÂÈ Ó· ’‚ÚÂÈ ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡
A
f#
∫È ÂÁÒ Á˘Ú‡ˆ ÂÛ¤Ó·ÓÂ,
E
D
E
A
ÂÛ¤Ó·Ó Ô˘ Ì’ ¤ÛÙËÛ˜ Í·Ó¿ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ
A

f#

D

E (Û˘Ó¤¯ÂÈ·)

Œ„·¯Ó· Ó· ’‚Úˆ ÙÔ ÌÂÏ¿ ÌÔ˘ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔÓ ‚ڋη
∫·È ‹Á· Î·È ·Á¿ËÛ· ¤Ó· ̈Úfi, ÙË ƒ›Ù·
ƒ›Ù· ‰ÂηԯÙÒ ¯ÚÔÓÒÓ ÎÈ ÂÁÒ Û·Ú·ÓÙ·¤ÓÙÂ
ƒ›Ù· ÂÛ‡ ’Û·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔ ·Ú·¤ÓÙÂ
ƒ›Ù·-ƒÈÙ¿ÎÈ, ηӤӷ ‰Â ÊÔ‚¿Û·È
ƒ›Ù·-ƒÈÙ¿ÎÈ, Ù›ÔÙ· ‰Â ı˘Ì¿Û·È
ƒ›Ù·-ƒÈÙ¿ÎÈ, ·fi„ Ô‡ ÎÔÈÌ¿Û·È
ªÔ‡ ÙÔ ’¯Â˜ ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ‰Â Ì’ ·Á·Ô‡Û˜
™˘ÁÁÓÒÌË, ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ ÙÔ ÂÓÓÔÔ‡Û˜
°È ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ Û ¯·ÈÚÂÙÒ Î·È Ê‡Áˆ ‰›¯ˆ˜ ÏfiÁÈ·
ªÂ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ „ËÏ¿ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÛÙ· fi‰È·
ƒ›Ù·-ƒÈÙ¿ÎÈ...
Ti volio, si ti volio...

ƒ›Ù·-ƒÈÙ¿ÎÈ.

∫-65

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ̤ÏÈÛÛ·.
ª›Á·Ï˘

g
c
F
g
∫¿Ó·Ì ÙfiÛ· fiÓÂÈÚ· Ù· ‰˘fi Ì·˜ Ù· ·ÌfiÓËÚ·
g
c
F
D#D
Ì· ›Ûˆ˜ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙·Ì ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô
g
F
c
g
∆Ô ¯ÚfiÓÔ ÙÔÓ ·Ï¤„·ÌÂ Î·È ÛÙ’ ¿ÂÈÚÔ ÈÛÙ¤„·ÌÂ
g
c
F
D
g
∆’ fiÓÂÈÚÔ ÛËÌ·‰¤„·Ì ̷ ¯¿Û·Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô
B
F
c
g
¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹, Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ̤ÏÈÛÛ·
c
F
D#
F
g
¯ı¤˜ ‚Ú¿‰È Ô˘, ¯ı˜ ‚Ú¿‰È Ô˘ Û ı¤ÏËÛ·
B
F
c
g
¡· ¿ÚÂȘ ·-, Ó· ¿ÚÂȘ ·’ ÙË Á‡ÚË ÌÔ˘
g
c
F
c
g
Ù˘ ¤ÎÛÙ·Û˘ ÂÛ‡ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÌÔ˘
F
g
F
g
¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ̤ÏÈÛÛ·, ÙÔ ‚Ú¿‰È Ô˘ Û ı¤ÏËÛ·
F
g
c
F g
Ó· ¿ÚÂȘ ·’ ÙË Á‡ÚË ÌÔ˘, ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ͢ÓËÙ‹ÚÈ ÌÔ˘
F
g
F
g
∞¯, ÌÂÏÈÛÛԇϷ, ÌÂÏÈÛÛ¿ÎÈ, ‹Á˜ Û’ ¿ÏÏÔ ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ
F
g
c
D#
F g
¶ÔÈfi˜ Ó· ͤÚÂÈ Ô‡ ÎÔÈÌ¿Û·È, Û ÔÈ·Ó ·ÁηϛÙÛ· ı· ’Û·È
¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì·ÏÒÛ·ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙ·ÌÒÛ·ÌÂ
ÛÙÔ ¿ıÔ˜ Ì·˜ ÂÓÒÛ·Ì ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·Ó¿Á΢
¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Á˘Ú›Û·ÌÂ Î·È Í·Ó·ÚÔÛ·ı‹Û·ÌÂ
Ì· Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ Û‚‹Û·Ì ÙË ÊÏfiÁ· Ù˘ ·Á¿˘
¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹...
¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-66

ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ̤ÏÈÛÛ·.

∫·È ‚Á¿ÏÂ ÙÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ ÛÔ˘.
∫ÔÚÎÔÏ‹˜/¢ÚÔ‡ÙÛ·˜

g
G
c
D
g
∫¿ÓÂȘ Ù’ ·Û‹Ì·ÓÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ οÓÂȘ ÌÂÁ¿Ï·
g
G
c
D
D#
¶·›ÚÓÂȘ Ù’ ·ÛÙ›· ÛÔ‚·Ú¿, Ì· Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÌÈ¿ ÛÙ¿Ï·
A
D
ª· Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÌÈ¿ ÛÙ¿Ï·
g
¡Ù‡ÛÔ˘ Úfi¯ÂÈÚ· Î·È ‚Á¿Ï ÙÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ ÛÔ˘
c
D
¶Â˜ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ˆ˜ ›̒ Ô ·È‰ÈÎfi˜ ÛÔ˘
c
D
g
ÎÈ ¤Ï· ¿Ú Ì ·ÁηÏÈ¿ ÌÈ¿ ·Ó¤ÌÂÏË ‚Ú·‰È¿

| 2¯
| 2¯

¡Ù‡ÛÔ˘ Úfi¯ÂÈÚ·...
∫¿ÓÂȘ ÙË ÊÏfiÁ· ‰˘Ó·Ù‹ ʈÙÈ¿ Î·È ÙË ‚ÚÔ¯‹ οÓÂȘ ÏËÌ̇ڷ
§Â˜ Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÂÁÒ Î·Ï¿, ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·Ï̇ڷ
¶ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·Ï̇ڷ
¡Ù‡ÛÔ˘ Úfi¯ÂÈÚ·...

g#...
¡Ù‡ÛÔ˘ Úfi¯ÂÈÚ·...

∫·È ‚Á¿ÏÂ ÙÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ ÛÔ˘.

] 2x

∫-67

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶¿Ì ÛÙÔÓ Õ‰ˆÓÈ ÁÈ· ηʤ.
∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘/¡ÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

D
f#
ŸÔ˘ ÎÈ ·Ó ·˜ ı· ’Û·È ¿ÓÙ· ‰Ò
G
D
ı· ’¯ÂȘ ÎÏÂȉ› Î·È ı’ ·ÓÔ›ÁÂȘ ÙËÓ fiÚÙ·
G
ŸÌˆ˜ ÊÔ‚¿Ì·È ̈Úfi ÌÔ˘ ÌËÓ Ê‡Áˆ ÂÁÒ
A
D
ŒÏ· Ó· ¿Ì ÔÈ ‰˘fi Ì·˜ ÌÈ· ‚fiÏÙ·
D
A
¶¿Ì ÛÙÔÓ Õ‰ˆÓÈ ÁÈ· ηʤ
A
Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÙÂÎÓ¿ Î·È ÊÚÈÎÈ¿
D
Î·È ·Ú¿˙Ô˘ÓÂ Î·È ·ıÏËÙ¤˜
A
Î·È Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ Î·È Ì›· ¯ÔÓÙÚ‹ Ó¢ÚÈÎÈ¿
D
K˘Úȷ΋ Ó· Ù‹˜ ʇÁÂÈ ÙÔ ÛÙÚ˜
A
∫È fiÏ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· Ù›ÔÙ·
D
Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·Ó‡ÔÙ·
F#
h
ÎÈ ÂÈÛ·È Ë Ï·¯Ù¿Ú· ÌÔ˘
A
D
Ô Î·Ê¤˜ Î·È Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· ÌÔ˘
O,ÙÈ Î·È ·Ó ˙‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ’¯Ô˘Ì ‰ÂÈ
Û·Ó ÌÈ¿ ÛÎËÓ‹ ·fi ¿ÏÏË Ù·ÈÓ›·
ÎÈ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ̈Úfi ÌÔ˘, ÌÔÚ› Î·È ÙÔ ˙ÂÈ
ŒÏ·, ÎÂÚÓ¿ˆ ηʤ ÛÙËÓ Ï·Ù›·

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-68

¶¿Ì ÛÙÔÓ Õ‰ˆÓÈ ÁÈ· ηʤ.

∫·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ (∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ‡).
¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘

D
A h
G
∆Ô Î·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿
D
A h
G
̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚ¿ÎÈ Ï¤Ô˘Ì ·ÁηÏÈ¿
¶¤ÊÙÂÈ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ, È¿ÓÂÈ Ë ‰ÚÔÛÈ¿
¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ¤Ó· ÊÈÏ¿ÎÈ ÎÈ ¤Ï· ÈÔ ÎÔÓÙ¿
D

∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ˘, ÂÛ‡ ÎÈ ÂÁÒ, ÌfiÓÔÈ ¿Óˆ ÛÙË ÁË
D
A
D

ø, ˆ, ˆ, ÌfiÓÔÈ ÛÙË ÁË

| 2¯
| 2¯

◊Ù·Ó Ë ∞ı‹Ó· ÎfiÌÔ˜ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi
Ó¤ÊÔ˜ Î·È ÚÔ˘Ù›Ó· Î·È ¿Á¯Ô˜ ÙÚÔÌÂÚfi
¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ Î·È ÊˆÙÈ¿
£Â¤ ÌÔ˘, ı· Û ¿Úˆ ÛÙËÓ Î·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿
∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ˘, ÂÛ‡ ÎÈ ÂÁÒ...
∆ËϤʈÓÔ ¯Ù˘¿ÂÈ, ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÓËÛ›
Î·È Ù’ fiÓÂÈÚÔ ÛÎÔÚ¿ÂÈ ÛÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙË ‚Ô˘‹
¶ÂÙ¿ÁÔÌ·È È‰ÚˆÌ¤ÓÔ˜, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ Î·È ÁÂÏ¿˜
™’ ·ÎÔ‡ˆ Û· ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÙÔ ÚÂÊÚ·›Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜
∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ˘, ÂÛ‡ ÎÈ ÂÁÒ...

∫·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ (∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ‡).

∫-69

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

µfiÏÙ· Ì ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·Ì¿ÍÈ.
ºˆÙÈ¿‰Ë˜

f#
E
f#
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ ÛÔ˘
f#
E
f#
ÎÈ Ô ·¤Ú·˜ ÛÔ‡ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ÙÔ ÊÔ˘ÛÙ·Ó¿ÎÈ ÛÔ˘
h
F#h
™Â ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÎÈ Â›Ì·È ÌfiÓÔ˜ ÛÙË ÁˆÓ›-·
f#
E
DC#
¢Â Ì ı˜ Î·È Ì ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ Ë ·ÁˆÓ›·
™ÙȘ ·Ú¤Â˜ Ì ْ ·ÁfiÚÈ· οÓÂȘ ¯·‚·Ï¤
ŸÏÔ ÎfiÏ· Â›Û·È Î·È ÙÔ ·›˙ÂȘ ΢ÚÈϤ
∂›Ì·È ¿ÊÚ·ÁÎÔ˜, ̈Úfi ÌÔ˘, ÙÈ Ó· οӈ
™’ ·Á·¿ˆ fï˜ οÙÈ ·Ú·¿Óˆ

f#
E
ŒÏ·, ¤Ï·, ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ¤Ï·, ¤Ï·, ¤Ï·, ʇÁ·ÌÂ, ¤Ï·
D
C#
µfiÏÙ· Ì ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·Ì¿ÍÈ
ŒÏ·, ¤Ï·, ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ¤Ï·, ¤Ï·, ¤Ï·, ʇÁ·ÌÂ, ¤Ï·
ÕÛ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Ó’ ·Ú¿ÍÂÈ
f#
º‡Á·ÌÂ, ¤Ï·
ªÔÈ¿˙Ô˘Ó Û· Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ· Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘
ŒÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÚÂÌÔ·›˙ÂÈ ÛÙ· ¯ÂÈÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘
™Ô‡ ʈӿ˙ˆ fiÛÔ Â›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜
•¤Úˆ fï˜ ·fi ¯¤ÚÈ Â›Ì·È ¯·Ì¤ÓÔ˜
™ÙȘ ·Ú¤Â˜ Ì ْ ·ÁfiÚÈ· οÓÂȘ ¯·‚·Ï¤
ŸÏÔ ÎfiÏ· Â›Û·È Î·È ÙÔ ·›˙ÂȘ ΢ÚÈϤ
™Â ÂÚ›ÌÂÓ· ÎÈ ·fi„ ¤ÓÙ ÒÚ˜
Ó· Û ¿ˆ ÛÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ ÙȘ ¯ÒÚ˜
ŒÏ·, ¤Ï·, ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ¤Ï·...
ŒÏ·, ¤Ï·, ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ¤Ï·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-70

µfiÏÙ· Ì ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·Ì¿ÍÈ.

¶¤ÛÙÔ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ.
¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘/∆ۿηÏÔ˜

c
b
∞Ó ı¤ÏÂȘ ‚fiÏÙ· ‚Ú·‰˘Ó‹ ÛÙËÓ fiÏË
c
b
∞Ó ı¤ÏÂȘ ÛÈÓÂÌ¿
∞Ó ı¤˜ ¯ÔÚfi ÂΛ Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ
•ÂÓ‡¯ÙÈ Î·È ÏÔÈ¿
f
D#
∞Ó ı¤ÏÂȘ ÎÔ‡ÚÛ· ˆ˜ ÙËÓ ·Ú·Ï›·
f
D#
ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙÔ ÊÔ˘Ï
c
b
∞Ó ¿ÏÈ ı¤ÏÂȘ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÁˆÓ›·
D#
f
∞Ï¿ ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ
D#
b D#
C#
b
¶¤ÛÙÔ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ, ¤ÛÙÔ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ, ̈Úfi ÌÔ˘
D#
bD#
C#
b
∏ ̤ڷ ¤Ê˘ÁÂ Î·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ, ÌÈÎÚfi ÌÔ˘
D#
b
∏ Ó‡¯Ù· ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È...
D#
G#
¶¤ÛÙÔ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ
∞Ó ı˜ Ó’ ·ÏϿ͈ Ù· ·ÏÈ¿ ÌÔ˘ ÚÔ‡¯·
Ó’ ·ÏϿ͈ Î·È Ì˘·Ï¿
∞Ó ı˜ Ó· ‰ÈÒ͈ ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ’¯·
ÎÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÔÏÏ¿
∞Ó ı˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜
ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜
¡· ‚Úԇ̠·ÏÏÈÒÙÈÎÔ˘˜, ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÎfiÛÌÔ˘˜
¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜
¶¤ÛÙÔ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ...
¶¤ÛÙÔ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ...

¶¤ÛÙÔ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ.

∫-71

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞fi„ Ϥˆ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÌËıÔ‡ÌÂ.
£·Ï·ÛÛÈÓfi˜/¡ÈÎÔÏ¿Ô˘

A
h
∞fi„ Ϥˆ Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÚÙÈ
D
E
A
ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Ì ڷ‰È¿ÎÈ ÊÔÚËÙfi
™ÙÔ Ï¤ˆ ˆ˜ ‰Â ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ ¿ÏÏÔ˜ Ó· ’ÚıÂÈ
∆Ô ¿ÚÙÈ Â›Ó·È ÁÈ· ‰‡Ô, ÁÈ· Ì¿˜ ÙÔ˘˜ ‰˘fi
∞fi„ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ı· ÊÔÚ¿ÂÈ
ÙÔ Êˆ˜ ·’ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÙË ÌÔÚÊ‹
∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ ı’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ
ı· ’Ó·È Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‰ÈÓÔ‡ ÂÎʈÓËÙ‹

D
E
A
∞fi„ Ϥˆ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÌËıÔ‡ÌÂ
D
E
A
¡· ¿Ì ηÙ¢ı›·Ó ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿
F#
h
∞fi„ ÛÙ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ ı· ÙË ‚ÚÔ‡ÌÂ
H
H7
E
£· Èԇ̠fiϘ ÙȘ Ì‡Ú˜ ·ÁηÏÈ¿
£· ʇÁÔ˘Ì ·’ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ù˘ fiÏ˘
ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤˙ËÛ ηÓ›˜
∞fi„ ı· ˙ËϤ„ÂÈ Ô ∫ËϷˉfiÓ˘
ÙÔ ¿ÚÙÈ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜
∞fi„ Ϥˆ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÌËıÔ‡ÌÂ...
∞fi„Â Î·È Ì ϛÁË Ê·ÓÙ·Û›·
ı· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÊÈÏÌ¿ÎÈ Á·ÏÏÈÎfi
ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ·
Ì‹ˆ˜ ÌÔÚ¤Ûˆ Î·È ÛÔ‡ ˆ ÙÔ Û’ ·Á·Ò
∞fi„ Ϥˆ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÌËıÔ‡ÌÂ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-72

∞fi„ Ϥˆ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÌËıÔ‡ÌÂ.

KÚÔ˘·˙Ȥڷ.
°ÂÚÌ·Ófi˜

F#7
TÔ ÏÔ›Ô ı· Û·Ï¿ÚÂÈ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ
H
¶¿Ú ÙÔ ÌÂÙÚfi ÁÈ¿ ¶ÂÈÚ·È¿
F#7
ª¤Û· ÛÙÔ ÁÏ˘Îfi ηÏÔηÈÚ¿ÎÈ
H
Ó· ¿Ì ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙ· ÓËÛÈ¿
H7
g#
™ÙÔ Î‡Ì· ı’ ·ÚÌÂÓ›˙ÂÈ ÙÔ ‚·fiÚÈ
E
Ù’ ·Á¤ÚÈ ı· Ì¿˜ ·›ÚÓÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿
F#7
£· Á›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ì·ÛÙfiÚÔÈ
H
ÎÈ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ı· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó Û·Ó Ô˘ÏÈ¿
E
∞,
E
A,
E
A,
E
A,

F#
·,
F#
·,
F#
·,
F#
·,

H
g#
ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ı· Û ¿ˆ
H
g#
ÁÈ·Ù› Û ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È Î·È Û’ ·Á·¿ˆ
H
g#
M‡ÎÔÓÔ Î·È ™·ÓÙÔÚ›ÓË
H
Û·Ó ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÈÁÎÔ˘›ÓÔÈ

ÕÛÂ ÙÔÓ ·ÏÈfiÎÔÛÌÔ Ó· ÛÎÔ‡˙ÂÈ
ÛÂ Ï·˙, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ·ÓÛÈfiÓ
∂Ì›˜ Ì ÛÏ›ÈÁÎ Ì·ÁÎ Î·È Ì ηÚÔ‡˙È
ı· οÓÔ˘Ì ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔÓ ÓËÛÈÒÓ
°˘ÌÓÔ› ı· ÎÔÏ˘Ì¿Ì ÛÙ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·
∆ÔÓ ‹ÏÈÔ ı’ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ì ·ÓÊ¿˜
£· Û’ ¤¯ˆ Û·Ó ÎÈÓ¤˙ÈÎË ‚ÂÓÙ¿ÏÈ·
Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰Â ı· Í·Ó·¿˜
A, ·, ...
A, ·, ...

KÚÔ˘·˙Ȥڷ.

∫-73

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ËÌ·‰Ô‡Ú·
°ÂÚÌ·Ófi˜

A
c#
f#
E›Ó·È ‚ÂÏfiÓ· ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ ÎÔÚÌ›
h
D
F
E
A
Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ Î·È ÙËÓ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÎϤ‚ÂÈ
c#
f# f# E D
E›Ó·È ÌÈ¿ ‰›„· ÌÈ¿ ʈÙÈ¿
A
E
Û·Ó ·fi ¿ÓıËÚ· ‰·ÁΈ̷ÙÈ¿
A E D E f#
E›Ó’ Ë ·Á¿Ë Ì·˜ ·Ï¿
A E
D E h
ÌÈ¿ ÛËÌ·‰Ô‡Ú· ÛÙ’ ·ÓÔȯٿ
D
E
D
Î·È ÌÈ¿ ÁÔÚÁfiÓ· ÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹
h f# D A E
Ù‹˜ ‰›ÓÂÈ Û¯‹Ì· Î·È ÌÔÚÊ‹

] 2x

TÚÂÏÏfi Û·ÍfiʈÓÔ Î·È Ó‡¯Ù· Ì·ÁÈ΋
ÌÈ¿ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹
ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙËÓ „¢ÙÈ¿
ı· ÍÂÁ˘ÌÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ‚Ú·‰È¿
E›Ó’ Ë ·Á¿Ë Ì·˜...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-74

™ËÌ·‰Ô‡Ú·

ª¿ÛΘ
°ÂÚÌ·Ófi˜

E
A
E
™›‰ÂÚ·, ÎÔÙÚÒÓÈ·, ‚Ú¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜
A
E
H
µÚfiÓÙ· ÙÔ Ù·ÌÔ‡ÚÏÔ ÛÔ˘, ·ÚÎÔ˘‰È¿ÚË
A
H
E
c#
¶ÚÔÎÔ‹ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÎÈ Â›Ì·È ÌÔÓ·¯fi˜
A
H
A
Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ ˙ËÏÈ¿ÚË
∂›¯· ¤Ó· Ê›ÏÔ, Ê›ÏÔ Î·Ú‰È·Îfi
ÍÂÓ‡¯ÙË, ÁϤÓÙË Î·È ÛÂÚÁÈ¿ÓË
¶ÂÏÒÚÈÔ ÎÈ ·¯fiÚÙ·ÁÔ ıÂÚÈfi
ÙÔÓ ÚÔ‡ÊËÍ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ
∫›ÙÚÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÛÙfiÌ·Ù· ʷډȿ
Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ‹Ú·Ù ¯·Ì¿ÚÈ
∆Ô ‰ÚfiÌÔ ·Ê‹Óˆ, ¯¿ÓÔÌ·È ÛÙ· ÛÙÂÓ¿
·Ú¤· Ì’ ¤Ó· ÛÎÔ˘ȉȿÚË
º‡ÛËÍ ·Á¤ÚÈ, ʇÛËÍ ‚ÚÔ¯‹
ÎÈ ÂÁÒ Á˘Ú›˙ˆ Û·Ó Ù۷οÏÈ
ÕÛ¯ËÌË Ì¿ÏÏÔÓ ‰È¿ÏÂÍ· ÂÔ¯‹
̘ ÛÙÔ ÎÂÓfi Î·È Ì˜ ÛÙË ˙¿ÏË
ºÔ˘ÚÙÔ˘ÓÈ·Ṳ̂ÓË, ÛÙ›ڷ ÌÔ˘ ËÁ‹
·fiÚ·ÙÂ, Ì·‡Ú η‚·ÏÏ¿ÚË
ÙÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù¤ÏÂȈÛ ÎÈ ·˘ÙÔ›
Ì¿ÛΘ Ô˘Ï¿Ó ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ
§·‚‡ÚÈÓıÔ Î·È fiÚÙ· Ì˘ÛÙÈ΋
Ûο‚ˆ ÛÙÔ ¯ÒÌ· Û·Ó Ûηı¿ÚÈ
ÕÛ¯ËÌË Ì¿ÏÏÔÓ ‰È¿ÏÂÍ· ÂÔ¯‹
Ì¿ÛΘ Ô˘Ï¿Ó ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ

ª¿ÛΘ

| 2¯
| 2¯

∫-75

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ‚ÚԯԇϷ
°ÂÚÌ·Ófi˜

D
A
G
D
ªÂ ÙȘ ÙÛ¤˜ ·‰ÂÈ·Ó¤˜ ÎÈ ¤Ó· Êfi‚Ô ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿
h
e
G
D
·’ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙȘ ʈӤ˜ ̘ ÛÙË ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ‚Ú·‰È¿
h
e
G
D
Û ÂÚ›ÌÂÓ· ÎÈ ·fi„Â Û·Ó ÙÔ Ì¿Ó· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡
A
D
ª· ÍË̤ڈ۷ ÌÔÓ¿¯Ô˜ Ì ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ·˘ÁÂÚÈÓÔ‡
∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ‚ÚԯԇϷ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ Ë ·ÏÈ¿
ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰ÒÚ· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î·È ÊÈÏÈ¿
Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÈÁ·Ó¿
Î·È Í˘fiÏËÙË ¯ÔÚ‡ÂÈ ÛÙ· ÛÔοÎÈ· Ù· ÛÙÂÓ¿
∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ‚ÚԯԇϷ ÌÔ‡ „Èı‡ÚÈÛ ÛÙ’ ·˘Ù›
ÁÈ· ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Î·ÌˆÌ¤ÓÔ Ì ÛÔÊ›· ÎÈ ·ÚÂÙ‹
∆’ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ ÌÔÓ·¯¿ ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ‰˘fi
ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ê˘Ï·Á̤ÓÔ ÛÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÛÔ˘ ÙÔ ‚˘ıfi
ª· ÔÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÙÔ˘ ÎÔÛÌ¿ÎË, ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡
ÌÂ ÔÙ›Û·ÓÂ Ê·ÚÌ¿ÎÈ, ÌÔ‡ ıÔÏÒÛ·ÓÂ ÙÔ ÓÔ˘
¶Ï¿ÛÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ, ÛÙÔ Ï¢Úfi ÛÔ˘ ÂÚ·ÙÒ
™Ù¤ÎÔÌ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ Î·È Û ÁÏ˘ÎÔ¯·ÈÚÂÙÒ
∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ‚ÚԯԇϷ, ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ‚ÚÔ¯‹
‰È¿ÏÂÍ ̷˙› ÌÔ˘ ·Ó ı· ’ÚıÂȘ, ‹ ·Ó ı· Ì›ÓÂȘ ÌÔÓ·¯‹
º·ÁËÙfi, ÎÚ·Û›, ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È Ù· ÚÔ‡¯· Ì·˜ ÎÔÈÓ¿
ª· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ·ÙÚÂÈ¿

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-76

∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ‚ÚԯԇϷ

™ÙË Ì·ÓȤڷ ‰˘fi-‰˘fi
°ÂÚÌ·Ófi˜

E
H
A E
∏ ÏÂοÓË ÌÔ˘ ÂÙڤϷÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
c#
H
Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓÂÚfi
c#
H
f# G G#
∏ Ì·ÓȤڷ ÌÔ˘ ı· Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ
G#
c#
ı· ’Ì·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Ì’ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, ı·ÚÚÒ
A
E
H
¢˘fi-‰˘fi, ÛÙË Ì·ÓȤڷ ‰˘fi-‰˘fi
A
E
H
¢˘fi-‰˘fi, ÛÙË Ì·ÓȤڷ ‰˘fi-‰˘fi
A
E
A
¢˘fi-‰˘fi, ÛÙË Ì·ÓȤڷ ‰˘fi-‰˘fi

H

E

ªÂ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ¿Ú· Î·È ÙÔ ÛÂÈÛÌfi
·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ fiÚÙ·, ·ÓÔ›Áˆ ÙË ‚Ú‡ÛË
µ¿˙ˆ ÌÚfi˜ ÛÙËÓ ÛοÊË Ó· ηÙÚ·Î˘Ï‹ÛÂÈ
Û·Ó ÙÔ˘ ¡Ò ÙËÓ ·Ú¯·›· ÎÈ‚ˆÙfi
¢˘fi-‰˘fi...
¶fiÛÔ Û’ ¤¯ˆ ÈÎÚ¿ÓÂÈ, ÌËÙ¤Ú·
Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ· Ê›ÚÌ· Ï·˚΋
ª· ۯ‰fiÓ ·fi ̈ڿÎÈ ÛÙË Ì·ÓȤڷ
ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û· Ì ·Ú¿ÍÂÓË ÊˆÓ‹
¢˘fi-‰˘fi...

™ÙË Ì·ÓȤڷ ‰˘fi-‰˘fi

∫-77

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™Â ı¤Ïˆ
°ÂÚÌ·Ófi˜

G
h
D
G
™Â ÌÈ¿ ·Ù¤ÏÂȈÙË ·ÚÙ›‰· Û ÎÂÚ‰›˙ˆ Î·È Û ¯¿Óˆ
e
H
D
A
Î·È ÔÓÙ¿Úˆ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÛÔ˘ ·¿Óˆ
F
a
D
∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ı· Á›Óˆ Î·È ÙÔ ‰Ú¿ÎÔ ı· ÍÂοӈ
G C D
G
ÁÈ·Ù› Û ı¤Ïˆ, Ó·È Û ı¤Ïˆ
¢ÂÓ ·ÎÔ‡˜ Ô˘ ˆÏÔχ˙ˆ Û·Ó ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Á¿ÙÔ˜
Û·Ó Ù˘ µ›‚ÏÔ˘ ÙÔ Î·Ì›ÓÈ Î·È Û·Ó ÊÏÂÁÔ̤ÓË ‚¿ÙÔ˜
ªÂ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ûο‚ˆ ÙÔ‡ÓÂÏ ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ̤ÙÚ· ‚¿ıÔ˜
ÁÈ·Ù› Û ı¤Ïˆ, Ó·È Û ı¤Ïˆ

a
D
e
A
•·Ó¿ ›¯· ·Á·‹ÛÂÈ ÎÈ ·ÚÚÒÛÙËÛ· ηÈÚfi
a
D
G
C
D
Ì· ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ÊÚÂÓ›Ùȉ· Î·È ¿ıÔ˜ ÊÔ‚ÂÚfi
ªÂ ‚ÂÏfiÓ˜ ˘ÚˆÌ¤Ó˜ Ù·ÙÔ˘¿˙ ı ӷ ¯Ù˘‹Ûˆ
ÌÈ¿ ηډȿ Î·È Ì’ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÎÈ ¿Á΢Ú˜ ı· ÙË ÛÙÔϛۈ
Î·È Ù· ÌÚ¿ÙÛ· ÌÂ Í˘Ú¿ÊÈ fiÓÙÔ-fiÓÙÔ ı· ÌÂÙÚ‹Ûˆ
ÁÈ·Ù› Û ı¤Ïˆ, Ó·È Û ı¤Ïˆ
¶¿Ú ÎÚËÙÈÎfi Ì·¯·›ÚÈ ÎÈ ¤Ï· Îfi„ ÙÔ Ï·ÈÌfi ÌÔ˘
Î·È ÙÔ ·›Ì· Û ̷ÓÙ‹ÏÈ Ì¿˙„¤ ÙÔ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘
Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·Ó Û ڈًÛÂÈ, ˜ ˆ˜ ÙÔ ’ηÓ˜ ̈Úfi ÌÔ˘
ÁÈ·Ù› Û ı¤Ïˆ, Ó·È Û ı¤Ïˆ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-78

™Â ı¤Ïˆ

£· ’ıÂÏ· Ó· ’ÌÔ˘Ó ÎËÔ˘Úfi˜
°ÂÚÌ·Ófi˜

d
A
d
£· ’ıÂÏ· Ó·, ı· ’ıÂÏ· Ó· ’ÌÔ˘Ó ÎËÔ˘Úfi˜
g
A
Û’ ¤Ó· ÎÔÚ·ÏϤÓÈÔ Î‹Ô ÛÙÔ ‚˘ıfi
g
C
F
°¤ÚÔ-Ô˘Úfi˜ ı·˘Ì·ÙÔÔÈfi˜
A
d
Ì ٷ ÛÙÔȯÂÈ¿ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Ó· ÌÂıÒ
£·
∆Ô
ÙÔ
Ó·

’ıÂÏ· Ó·, ı· ’ıÂÏ· Ó· ’ÌÔ˘Ó ·Ô˘ÙÛ‹˜
¯ÚfiÓÔ Ó· ÌÂÙÚÒ Ì ÙÔ ÛÊ˘Ú›
Á˘¿ÏÈÓÔ ÁÔ‚¿ÎÈ Ù˘
ÎÚ‡„ˆ Î·È Î·Ó›˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ ‚ÚÂÈ

CF
µ¿Ï ‚‹Ì· ÎÈ
B
F
°¤Ï· Î·È Û˘,
F
µ¿Ï ‚‹Ì· ÎÈ
B
ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÛÔ˘

¤Ï· ÛÙÔ ¯ÔÚfi
C
·Á·ԇϷ ¯Ú˘Û‹
¤Ï· ÛÙÔ ¯ÔÚfi
F
C
d C
Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi

£· ’ıÂÏ· Ó·, ı· ’ıÂÏ· Ó· ’ÌÔ˘Ó Î˘ÓËÁfi˜
¯·Ì¤ÓÔ˜ Û’ ¤Ó· ‰¿ÛÔ˜ Ì·ÁÈÎfi
Û·Ó ÙÔÓ √Úʤ· ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi
·fi ÙȘ Ì¿ÁÈÛÛ˜ Ó· Ê·ÁˆıÒ
ª’
·˜
ª’
·˜

·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›-, Ì’ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ì·È Î˘ÓËÁfi˜
‹ÌÔ˘Ó Ù˘ ·Á¿˘ Ì·˜ ÊÚÔ˘Úfi˜
·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ì·È Î˘ÓËÁfi˜
Á›Óˆ ÛÙËÓ ԉȿ ÛÔ˘ Ó·˘·Áfi˜

µ¿Ï ‚‹Ì·...

£· ’ıÂÏ· Ó· ’ÌÔ˘Ó ÎËÔ˘Úfi˜

∫-79

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞fiÎÏËÚÔ˜
°ÂÚÌ·Ófi˜

A
∞fiÎÏËÚÔ Ì ›˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿
D
h
Î·È ÌÔ‡ ’ÌÂÈÓ ÁÈ· ¿ÓÙ· Ë ÚÂÙÛÈÓÈ¿
E
D
ŸÏ· ÛÙ· ¯·Ú›˙ˆ, ÙÔ ÏfiÁÔ ¿ÚÂ ›Ûˆ
A

A
Î·È Ê‡Á ÎÈ ¿ÊËÛ¤ Ì È·
E
D
∞’ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó’ ·Ú¯›Ûˆ, Ó· Ù· ÍÂηı·Ú›Ûˆ
A

A
∆Ô ‰ÚfiÌÔ ÌÔ˘ Ó· ‚Úˆ Í·Ó¿
◊Úı ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜
Î·È Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ʈ˜
∆Ô ÓÔ›ÎÈ ‰Â ÌÔ‡ ÊÙ¿ÓÂÈ, ·Ú¿ÔÓÔ Ì È¿ÓÂÈ
Û ÔÈfiÓ ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘ Ó· ˆ
∫·Ó¤Ó·˜ ‰Â ÌÔ‡ οÓÂÈ, ÎÈ ·˘Ù‹ ı· Ì ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ
∞fiÎÏËÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·˘Ùfi
∞fi ·ÓÙÔ‡ Ì ‰ÈÒ¯ÓÔ˘ÓÂ
™ÙÔ ÙÚfiÏÂ˚ ÌÂ ÛÚÒ¯ÓÔ˘ÓÂ
∞¯ Ó’ ·Ó·Û¿Óˆ Ï›ÁÔ, ηÈÚfi˜ ÌÔ˘ Ó· ÙÔ ÛÙÚ›‚ˆ
Û ÌÈ¿Ó ·fiÌÂÚË ÁˆÓÈ¿
™ÙÔ Ï¤ˆ ÚÈÓ Ó· ʇÁˆ, ·Ó Ì’ ·Á·Ô‡Û˜ Ï›ÁÔ
·fiÎÏËÚÔ˜ ‰ÂÓ ı· ’ÌÔ˘Ó È¿

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-80

| 2¯
| 2¯

∞fiÎÏËÚÔ˜

∫È ¿ÏÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ú·ÛÂ
°ÂÚÌ·Ófi˜

h

E

D

f#

h
D G D
∫È ¿ÏÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ú·ÛÂ
G
C
D
h
◊ÏÈÔ Î·È ÊÈÏ› Ì ΤڷÛÂ
e
H
e
ªÈ¿ ÌÈÎÚ‹ ʈÏÈ¿ ı· ¯Ù›Ûˆ
D
f#
h
ÃÂÏȉfiÓÈ Á‡ÚÓ· ›Ûˆ
∫È ¿ÏÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ...

∫È ¿ÏÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ú·ÛÂ

∫-81

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜
¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜/ª¿ÙÂÛ˘

a
e
™ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜, Ì ηڿ‚È ÙË ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ
F
d
E
·ÓÙȤڷ, ÙÔ ÌÔ˘Ê¿Ó ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi
a
e
™Ù· ‰ÂηÔÎÙÒ ÛÔ˘, ¤Û·Û˜ Ù· ÊÚ¤Ó·
F
E
Ù·Íȉ‡ÂȘ ÁÈ· Ù·Í›‰È·, ¿ÏÏ·
C
G
K˘ÎÏÔÊÔÚ¿˜, ÌÔÓ¿¯·, ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜
F
E
Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜ ¯›ÏÈ· ΢‚Èη
C
G
E›Û·È ·ÁÚÈÂ̤ÓÔ˜ Â›Û·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜
F
E
¤¯ÂȘ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ÛÙË Û¤Ï· ÛÔ˘ ÁÚ·Ì̤ÓË
a
G
a
°È· οÔÈÔ ÊfiÓÔ, Â›Û·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜
a
e
Afi ·Ú¤Â˜ ÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ˜
F
E
‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÊÔ‚¿Û·È, ‰ÂÓ Û’ ·Á·Ô‡Ó
C
K·È Ë ˙ˆ‹ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Ï·ıÚ·›·
Ì· ÂÛ‡ ÊÔ‚¿Û·È, ÊÔ‚¿Û·È Ó· ÎÔÈÌËı›˜
K·È ÙÔ Ù·Í›‰È Í·Ó·Ú¯›˙ÂȘ
a...
TÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÛÙÔ ÊÚ¤ÓÔ, ÎÔÎηψ̤ÓÔ
ÌÈ· ÛÙ¿Ï·, ·›Ì· ÛÙÔ ÌÔ˘Ê¿Ó ÛÔ˘
a...
¶Ï¿È ÛÙ· ¯›ÏÈ· ÛÙ· ¯›ÏÈ· ΢‚Èο ÛÔ˘
¶Ï¿È ÛÙ· ¯›ÏÈ· ΢‚Èο ÛÔ˘

C...
MÔÓ¿¯Ô˜ ¯¿Ú·Ì·
¯¿Ú·Ì·, ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ
K·È ÂÚÈ̤ÓÂȘ, ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ

| 2x
| 2x
| 2x

Afi ÙȘ ÙÚÂȘ Î·È ‰¤Î·, ÛÎÔو̤ÓÔ˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-82

O ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜

™Ù¤ÏÏ·
∑Ô˘Á·Ó¤Ï˘/√ÈÎÔÓÔ̤·˜

a
d
°ÂÌ›Û·Ó ÔÈ Ï·Ù›˜ Ì ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘
F G a
Î·È Û›‰ÂÚ·
a
d
Î·È Î¿ı Ô˘ ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ Ë ÔÏÈÙ›· ÌÔÈ¿˙ÂÈ
F G a
ÌÂ ÛÈÓÂÌ¿
a
F
e
a
∫È ÂÁÒ ÛÔ‡ Ϥˆ ™Ù¤ÏÏ·, ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ¤Ï·
F d a
Ó· ÎÔÈÌËı›˜
a
F
e
a
∂ÈÓ·È ÌÂÁ¿ÏË Ë Ì¤Ú·, ·‰¤ÛÔÙË Û· ÛÊ·›Ú·
Fd
a
Î·È ı· ¯·ı›˜
™Â οı Ù˘ ÁˆÓ›· ‰Ú¿Ì· Î·È ÎˆÌˆ‰›·
Î·È ÎÏ¿Ì·Ù·
™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ·, ¤ÚˆÙ˜ ÙÛ·ÏÈÌ¿ÎÈ·
Î·È ‚¿Û·Ó·
∫È ÂÁÒ ÛÔ‡ Ϥˆ ™Ù¤ÏÏ·...
ºÒÙ· ÌÈÎÚ¿ ÌÂÁ¿Ï·, ¤ÚÁ· ÔÚÓfi Î·È Ì¿Ï·
ÁÈ¿ ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜
™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ·ÓÙÔ‡ Î·È ¿ÓÙ· χÛÂȘ
ÁÈ¿ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜
∫È ÂÁÒ ÛÔ‡ Ϥˆ ™Ù¤ÏÏ·...

™Ù¤ÏÏ·

∫-83

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

X·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù·
¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘/ª¿ÓÔ˘

F
a
EÁÒ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ ÛÙË ˙ˆ‹ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ
B
C
£¤Ïˆ Ó· Ì›ӈ Ô·‰fi˜ Ê·Ó·ÙÈÎfi˜
F
a
·˘ÙÒÓ Ô˘ ¿ÓÙÔÙÂ ÙËÓ ÙÚÒÓÂ ·fi ›Ûˆ
B
C
F
Î·È ÛÙÔ Ìˉ¤Ó Í·Ó·Á˘ÚÓ¿Ó ‰È·ÚÎÒ˜
d
a
X·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·
B
C
F
∂ÁÒ ÎÚ·Ù¿ˆ ÙËÓ Ô˘Û›· ÎÈ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È
d
a
¶·›ÚÓˆ ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÌÔ˘ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ
B C
F
™·˜ ·Á·¿ˆ, Ì· ‰ÂÓ ·ÓÙÚ‡ÔÌ·È
EÁÒ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Ì οÓÂÙ ۷ÙÚ¿Ë
Ô‡ÙÂ Û˘Ó¤ÓÔ¯Ô Û ÎfiÏ· ÔÌ·‰Èο
∞’ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û¿˜ ÛÙ¤ÏÓˆ Ì ·Á·Ë
Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· ÌÔ˘ Î·È ‰˘fi ÁÏ˘Î¿ ÊÈÏÈ¿
X·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ÏÔÈfiÓ...
EÁÒ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ·›Íˆ
Ó’ ·ÔÊ·Û›˙ˆ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ
∂›Ì·È ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¿ÓÙ· ̤ÓÔ˘Ó ·’ ¤Íˆ
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ô‡Ù ÁÚ·‚¿Ù· Ô‡Ù ·ÈÁÈfiÓ
X·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ÏÔÈfiÓ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-84

X·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù·

O Ì·‡ÚÔ˜ Á¿ÙÔ˜
¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

D
e
◊Ù·Ó ¤Ó·˜ Á¿ÙÔ˜, Ì·‡ÚÔ˜ ÔÓËÚfi˜
G
A
D
K¿ı Ô˘ ‚ڿ‰˘·˙Â, ÓÙ‡ÓÔÓÙ·Ó Á·ÌÚfi˜
T· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ϛÁÔ Î·ÙÛ·Ú¿
ÎÈ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ·ÈÁÈfiÓ ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿
h
A
™Â οı Û›ÙÈ ‹Á·ÈÓÂ, fiÔ˘ ¤‚ÏÂ ηÓfi
A
h
ZËÙÔ‡Û ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ‰‹ıÂÓ ÁÈ· ÛÎÔfi
KÈ ·˘Ù¤˜, ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ ı¤Ï·ÓÂ, ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ó˘ÊÈο
K¿ÏÏÈÔ Ì’ ¤Ó· Á¿ÙÔ, ·Ú¿ ÌÂ ÎÔÈÏ·Ú¿
h
M· fiˆ˜ ›· ÛÙËÓ ·Ú¯‹, Ô Á¿ÙÔ˜ ÔÓËÚfi˜
A
h
BfiÏÂ˘Â Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó Î·Ófi˜
M ÙfiÛË Î·ÚÂÚfiÙËÙ·, ·¯ Ó· ’¯· ÌÈ¿ ÛÙ·ÏÈ¿
ÁÂÌ›Û·Ó Ù· ȉڇ̷ٷ Ì Ì¿ÛÙ·Ú‰· Á·ÙÈ¿
D...
OÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÊÔ‚‹ıËηÓ, ÌËÓ ¿ıÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿
Î·È ÙËÓ ÎÔ˘Ù¿Ï· ¯¿ÛÔ˘Ó ̷˙› Ì ٷ ˙Ô˘ÌÈ¿
ƒÂ ı˜ Ó· οÓÔ˘Ó Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ Á¿ÙÔ˘ ÔÈ Î·ÚÔ›
Î·È fi,ÙÈ ÁÏ˘Î¿ ÚÔοÓÈ˙·Ó, Û· ÊÔ‡Ûη Ó· ¯·ıÂÈ
h...
ŒÙÛÈ ·ÊÔ‡ ÛÎÂÊًηÓÂ, ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ÈÔ ÛˆÛÙfi
∆Ô Á¿ÙÔ Ó· ÙÛ·ÎÒÛÔ˘Ó ۷ ÌÔ‡ÙÚÔ ·Ó·Ú¯ÈÎfi
BÁ‹Î ÏÔÈfiÓ ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ ÙÔ ¯·ÊȉfiÙÛÔ˘ÚÌÔ
A˘ÙÔ› Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÂ ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ÎÔÚÌfi
h...
A¯ ηË̤Ó Á¿ÙÔ ÌÔ˘, ÙËÓ ¤¯ÂȘ È· ‚·Ì̤ÓË
TÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Ù· Ï·ÁˆÓÈο ÛÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË̤ÓË
KÈ fiˆ˜ ÙÔ Ï¤ˆ ¤ÁÈÓÂ, ÙÔ È¿Û·Ó ÙÔ ·Ï¿ÓÈ
TÔ˘˜ ›‰Â Ì·‡ÚÔ˘˜, ÓfiÌÈ˙ Ì ʛÏÔ˘˜ ˆ˜ ı· οÓÂÈ
D...
TÒÚ· ÎÏ·›ÂÈ ÎÈ Ô‰‡ÚÂÙ·È, Ì·˙‡ÂÙ·È ÎÔ˘‚¿ÚÈ
Ì‹ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ‡Ô˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘Ì¿ÚÂÈ
A¯ ÌË Î·ÏÔ› ÌÔ˘ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È Á¿ÙÔ˜

O Ì·‡ÚÔ˜ Á¿ÙÔ˜

∫-85

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

EÁÒ Â›Ì’ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì’ ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÁÂÌ¿ÙÔ˜

h...
KÔÈÙ¿˙ˆ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÌÔ˘, ‰È¿‚·˙ˆ ÂÊËÌÂÚ›‰·
Î·È ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ˘ËÚ¤ÙËÛ· ÁÈ· ÙË Ì·Ì¿ ·ÙÚ›‰·
M· ’ΛÓÔÈ Ô‡ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÓÂ, ÙÔÓ ÛÙ‹Û·Ó ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô
T· Ì¿ÙÈ· οˆ˜ ·›Í·Ó ÛÙ˘ ÙÔ˘ÊÂÎÈ¿˜ ÙÔÓ ‹¯Ô
h...
AÓ Ì›· ÎfiÚË ¤¯ÂÙÂ, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ·ıÒ·
MÔÚ› Ô Á¿ÙÔ˜ Ó· ÌË ’Úı›, Ì· ı· ’ÚıÔ˘Ó ¿ÏÏ· ˙Ò·
KÈ ·Ó ›ÛÙ οÔÈÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ Î·È ·ÚÂÍËÁËı›ÙÂ
ÛÙ· fiÚÁ·Ó¿ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ¯·Ú¿ ¯ˆÚ¿ÂÈ Ó· ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-86

O Ì·‡ÚÔ˜ Á¿ÙÔ˜

ÕÛ Ì ӷ οӈ Ï¿ıÔ˜
∆ÛÈÏÈÊÒÓ˘

a
E
F
E
ÕÛ Ì ӷ οӈ Ï¿ıÔ˜ ÌËÓ ÌÔ‡ Ϙ ˆ˜ ›Ӓ ÓÙÚÔ‹
a
E
F
E
¿Û Ì ӷ ‚Úˆ ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÔÈfi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÔÈ¿ Ë ·Ú¯‹
B
a B
a
ÕÛ Ì ÌÔÓ¿¯Ô ÌÔ˘ Ó· ÓÈÒÛˆ ÙËÓ Ô˘Û›· ̤۷ Û fiÏ· Ô˘ ’¯ÂȘ ÂÈ
C
G
·Ó ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÌÔ‡ ʤÚÂȘ ı· ı˘ÌÒÛˆ Î·È ÙÔ Í¤ÚÂȘ
F
a G a
·Ó Ì ¯¿ÛÂȘ ·ÈÙ›· ı· ’Û·È ÂÛ‡
ÕÛ Ì ӷ οӈ Ï¿ıÔ˜ ¿Û Ì ӷ ÎÔ˘Ú·ÛÙÒ
¿Û Ì ӷ’ Úıˆ ÌÔÓ¿¯Ô˜ Î·È Û˘ÁÁÓÒÌË Ó· ÛÔ‡ ˆ
Œ¯ˆ ÌfiÏÈÎÔ Î·ÈÚfi Ó· ÎÔÚÔȉ‡ˆ οı ϤÍË
οı ¤ÓÓÔÈ· Î·È ÛÎÔfi
Œ¯ˆ fiÚÂÍË ÔÏÏ‹ Ó· ·ÏËÙ‡ˆ ÎÈ ·˜ ÌËÓ Í¤Úˆ ÁÈ· ÙÈ „¿¯Óˆ
‹ ÙÈ ı· ‚Úˆ
MËÓ ÌÔ‡ Ϙ ÁÈ¿ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ, Î·È ÁÈ¿ ¯ÒÚ˜ Ì·ÎÚÈÓ¤˜
ÌËÓ ÌÔ‡ Ϙ ÁÈ¿ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ, Î·È ÁÈ¿ Ì·˙ÈΤ˜ ‰Ô̤˜
˜ ÌÔ˘ ÌfiÓÔ Ò˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ Ó‡ÎÙ·
Ì ‰˘fi Ê›ÏÔ˘˜ Û’ ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ Û΢ÊÙfi
Ë ÛÂÈÚ‹Ó· ¿Óˆ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë Û‡ÚÈÁÁ· ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ
Î·È ÙÔ ·›Ì· ¯‡ÓÂÙ·È ˙ÂÛÙfi
ÕÛ Ì ӷ οӈ Ï¿ıÔ˜, ¿Û Ì ӷ ‰ˆ ηϿ
¿Û Ì ӷ ‚Úˆ ÌÔÓ¿¯Ô˜, ÙÈ ÌÔ‡ ·›ÚÓÂÈ Ù· Ì˘·Ï¿
ÕÛ Ì ӷ ÛÔ‡ ÛÊ˘Ú›Íˆ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ¤Ó· ÁÓÒÚÈÌÔ, ·ÏÈfi ÛÎÔfi
¿Û Ì ӷ ÛÔ‡ ÁÂ̛ۈ οÔÈÔ ‚Ú¿‰˘
Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, ÚÔÎ ÂÓÙ ÚÔÏ Ô˘ Û˘Ì·ıÒ
ÕÛ Ì ӷ οӈ Ï¿ıÔ˜, ÌËÓ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂȘ ÙÔÓ £Âfi
‰ÂÓ Ì’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÛˆÙ‹Ú˜, ‰ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ Ó· ÛˆıÒ
‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ ·Ó ÌÂÙ¿ ı· ÌÂÙ·ÓÈÒÛˆ
‰ÂÓ ÙÚ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ·Ó ‰ÈÏ¿ ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙÒ
‰ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ·Ó ÓÈÒÛˆ
·ÊÔ‡ ͤڈ ˆ˜ ¤·ÈÍ· Î·È Áˆ

ÕÛ Ì ӷ οӈ Ï¿ıÔ˜

∫-87

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ú›ÙÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜
§Ô˝˙Ô˜/¡ÂÁÚÂfiÓÙ˘

c
f
√ ¶¤ÙÚÔ˜, Ô °Èfi¯·Ó ÎÈ Ô ºÚ·ÓÙ˜
G
c
Û ʿÌÚÈη ‰Ô‡Ï¢·Ó ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ù·ÓΘ
D#
c
f
√ ¶¤ÙÚÔ˜, Ô °Èfi¯·Ó ÎÈ Ô ºÚ·ÓÙ˜
c
f G
c
·¯ÒÚÈÛÙÔÈ Á›Ó·Ó ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ù·ÓΘ
√ ¶¤ÙÚÔ˜, Ô °Èfi¯·Ó ÎÈ Ô ºÚ·ÓÙ˜
‰Ô˘Ï‡·Ó ÛÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó, ÛÙÔÓ º›ÛÂÚ, ÛÙÔÓ ∫Ú·ÊÙ
√ ªÚ¿Ô˘Ó, Ô º›ÛÂÚ, Ô ∫Ú·ÊÙ
·¯ÒÚÈÛÙÔÈ Á›Ó·Ó ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÚ·ÛÙ
√ ¶¤ÙÚÔ˜, Ô °Èfi¯·Ó ÎÈ Ô ºÚ·ÓÙ˜
·Ó¤ÌÂÏÔÈ ‰Ô‡Ï¢·Ó ¿ÓÙ· ÛÙ· Ù·ÓΘ
¶ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰È¿‚·Û·Ó ª·ÚÍ
ȉ¤· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÁÈ¿ ÙÚ·ÛÙ Î·È ÁÈ¿ ÎÚ·¯
√ ªÚ¿Ô˘Ó, Ô º›ÛÂÚ, Ô ∫Ú·ÊÙ
¯ˆÚ›Û·Ó Û ªÚ¿Ô˘Ó, Û º›ÛÂÚ, Û ∫Ú·ÊÙ
√ ªÚ¿Ô˘Ó, Ô º›ÛÂÚ, Ô ∫Ú·ÊÙ
¯ıÚÔ› Ù¿¯· Á›Ó·Ó, ¯·Ï¿Û·Ó ÙÔ ÙÚ·ÛÙ
∫·È ÚÈÓ Ì¿ıÔ˘Ó ÙÈ Â›Â Ô ª·ÚÍ
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó, ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·Ó
√ ¶¤ÙÚÔ˜, Ô °Èfi¯·Ó ÎÈ Ô ºÚ·ÓÙ˜
Û·Ó ‹ÚˆÂ˜ ¤ÂÛ·Ó Î¿Ùˆ ·’ Ù· Ù·ÓΘ
√ ªÚ¿Ô˘Ó, Ô º›ÛÂÚ,
ÛÎÂÊÙ‹Î·Ó Î·È Â›·Ó
√ ªÚ¿Ô˘Ó, Ô º›ÛÂÚ,
Í·Ó¿ÛÌÈÍ·Ó ¿ÏÈ Î·È

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

Ô ∫Ú·ÊÙ
ˆ˜ ÊÙ·›ÂÈ Ô ª·ÚÍ
Ô ∫Ú·ÊÙ
ÊÙÈ¿Í·ÓÂ ÙÚ·ÛÙ

∫-88

∆Ú›ÙÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜

O ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘
§Ô˝˙Ô˜/ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘

g
c
∆Ô‡ ’·Ó ı· ‚¿ÏÂȘ ÙÔ ¯·Î›
D
g
£· ÌÂȘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙË ÁÚ·ÌÌ‹
D#
D
£· ÌÂȘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙË ÁÚ·ÌÌ‹
g
Î·È ‹Úˆ·˜ ı· Á›ÓÂȘ
∂ΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Ôχ
∆Ô‡ ’Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ë ÛÙÔÏ‹
∆Ô‡ ’Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ë ÛÙÔÏ‹
Î·È ‚¿Û·ÓÔ ÔÈ ·Ú‚‡Ï˜

g
D#
c
D
∆Ô ÂÌ‚·Ù‹ÚÈÔ Ô˘ ÙÔ‡ ’Ì·ı·Ó Ó· ϤÂÈ
c
D
g
Â›Ó·È ÌÔÓfiÙÔÓÔ Î·È ÙÔ‡ ’Ú¯ÂÙ·È Ó· ÎÏ·›ÂÈ
∂›Ó·È ÌÔÓfiÙÔÓÔ Î·È ÓÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÏ·›ÂÈ
ÙÔ ÂÌ‚·Ù‹ÚÈÔ Ô˘ ÙÔ‡ ’Ì·ı·Ó Ó· ϤÂÈ
¢ÂÓ
∆Ș
∆Ș
ηÈ

ÙÔ‡ ’ÁÚ·Ê ÔÙ¤ ηÓ›˜
Ó‡¯Ù˜ ͇Ó·Á ӈڛ˜
Ó‡¯Ù˜ ͇Ó·Á ӈڛ˜
̛ϷÁ ÁÈ· Ï¿ıÔ˜

ªÈ¿ ̤ڷ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ˘›
¶¤Ù·Í ¤Ú· ÙË ÛÙÔÏ‹
¶¤Ù·Í ¤Ú· ÙË ÛÙÔÏ‹
Î·È ¤ÎÏ·„ ÌÔÓ¿¯Ô˜
∆Ô ÂÌ‚·Ù‹ÚÈÔ...

O ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘

∫-89

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™’ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ
§Ô˝˙Ô˜

d
D#
™’ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ, ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÛÔ˘ ÁÏ˘ÛÙÚ¿ˆ
c
d
Û·Ó ‰ÈÊÚ·ÁοÎÈ ÙfiÛÔ ‰· ÌÈÎÚfi
d
D#
™’ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ, Î·È Í¤Úˆ ˆ˜ ¯ˆÚ¿ˆ
d c
d d C
M˜ ÙÔ Ï·Î¿ÎÈ Ô˘ ’¯ÂȘ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi
F
G
e
F
ŒÏ· ÎÚ·ÙËÛ¤ ÌÂ, Î·È ÂÚ·ÙËÛ¤ ÌÂ
d
G
C
̘ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÛÔ˘ ÙÔ ‚˘ıfi
F
G
e
F
¶¿Ú Ì ̷˙› ÛÔ˘, ÛÙÔ ‚·ı‡ ÊÈÏ› ÛÔ˘
d
G
C
ÌË Ì’ ·Ê‹ÓÂȘ ÌfiÓÔ, ı· ¯·ıÒ
d
D#
™’ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ, Î·È Í¤Úˆ ˆ˜ ¯ˆÚ¿ˆ
d c
d
̘ ÙÔ Ï·Î¿ÎÈ Ô˘ ’¯ÂȘ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi
™’ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ, Î·È ¿Óˆ ÛÔ˘ ÎÔÏÏ¿ˆ
Û·Ó Ê·ÓÂÏÏ¿ÎÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi
™’ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ Û’ ·ÁÁ›˙ˆ Î·È ÔÓ¿ˆ
ÎÏ›ӈ Ù· Ì¿ÙÈ·, Î·È Û’ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ
ŒÏ· ÎÚ·ÙËÛ¤ ÌÂ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-90

™’ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ

ªË Ì ڈٿ˜.
§Ô˝˙Ô˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

c
G
∆· ÔÏ˘‚fiÏ· ÛÒ·Û·Ó, ÔÈ fiÏÂȘ ·‰ÂÈ¿Û·Ó Î·È ÎÏ›۷Ó
f
c
ŒÓ·˜ ‚ÔÚÈ¿˜ ·ÁˆÌ¤ÓÔ˜ Û·ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÚËÌË ÁË
G#
G
™ÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ¿ÓÂ, ÚˆÙ¿Ó ÁÈ·Ù› ÔÏÂÌ‹Û·Ó
G
c
ÎÈ ÂÛ‡ ËÛ˘¯¿˙ÂȘ, ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ‚¿˙ÂȘ Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ ÏËÁ‹
f
c
ªË Ì ڈٿ˜, ‰Â ı˘Ì¿Ì·È
f
c
G
Ì‹ Ì ڈٿ˜, ÌË Ì ڈٿ˜, ÌË Ì ڈٿ˜
f
c
ªÂ Ì ÎÔÈÙ¿˜, Û ÊÔ‚¿Ì·È
f
c
G
c
ÌË Ì ÎÔÈÙ¿˜, ÌË Ì ڈٿ˜, ÌË Ì ڈٿ˜
™ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ, ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÛÎÂ¿˙ÂÈ
ŒÓ· ηÌÈfiÓÈ ÊÔÚÙÒÓÂÈ Î·È Îfi‚ÂÈ ÛÙ· ‰˘fi ÙË ÛÈÁ‹
¶ÂÚÈÔÏ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Î¿ÔÈ· ʈӋ Ô˘ ‰È·Ù¿˙ÂÈ
Î·È Û‡ ËÛ˘¯¿˙ÂȘ, ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ‚¿˙ÂȘ Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ ÏËÁ‹
ªË Ì ڈٿ˜, ‰Â ı˘Ì¿Ì·È...

ªË Ì ڈٿ˜.

∫-91

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶¿Ú ÌÂ
¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘/ª¿ÓÔ˘

e
™·Ó ‰˘fi ʈٿÎÈ· ‚Ú·‰˘ÓÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘
H
e
H
e
Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Î·È ¯·Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·¤Ú·
a
D
∏ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÛοϷ ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘
h
e
D
e
ÎÈ ÂÁÒ ·fi„ ¤¯ˆ Â›ÛËÌË ÚÂÌȤڷ
e a
e
e
a
e
¶¿Ú ÌÂ, ¿Ú ÌÂ, ̤۷ ÛÔ˘ Ó· ÎÚ˘ÊÙÒ
d
a
d
e
™·Ó Ó· ÌËÓ ¤˙ËÛ· ÚÈÓ ·’ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·˘Ùfi
£¤Ïˆ Ó· ‰ˆ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘ ·ÓıÈṲ̂ÓÔ
Ó· Ì ÊÈÏ¿˜ fiÏË ÙË Ó‡¯Ù·, fiÛÔ ·ÓÙ¤ÍÂȘ
™·Ó ÊÏÈÂÚ¿ÎÈ ÁÂÏ·ÛÙfi, ÍÂÙÚÂϷ̤ÓÔ
ÛÔ‡ ‰›Óˆ ·ÎfiÌ· Ì›· Ì›ÏÈ· ÁÈ· Ó· ·›ÍÂȘ
¶¿Ú ÌÂ, ¿Ú ÌÂ...
∫È ‡ÛÙÂÚ· Í¿ψÛ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Î·È ÎÔÈÌ‹ÛÔ˘
∂ÁÒ ı· È¿Ûˆ ÌÈ¿ ÁˆÓ›ÙÛ· ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ
Ÿ¯È ˆ˜ ¤¯ˆ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘
ª· Û’ ·Á·Ò ÎÈ ·˘Ùfi ÓÔÌ›˙ˆ Â›Ó·È Î¿ÙÈ
¶¿Ú ÌÂ, ¿Ú ÌÂ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-92

¶¿Ú ÌÂ

¡· Ì’ ·Á·¿˜.
£ˆÌfiÔ˘ÏÔ˜

C
G
™Ô‡ Áڿʈ ¿ÏÈ ·fi ·Ó¿ÁÎË
F
G
C
Ë ÒÚ· ¤ÓÙ ÙÔ Úˆ›
C
G
∆Ô ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ’¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ
F
G
C
fiÚıÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Û·È ÂÛ‡
F
G
C
∆È Ó· ÙȘ οӈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜
F
G
Ca
Ù· ÏfiÁÈ· Ù· ı·ÙÚÈο
a
G
ªÂ˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÌÔ˘
F
C
¯¿ÚÙÈÓ· ›‰ˆÏ·, ÓÂÎÚ¿
C
d
C
¡· Ì’ ·Á·¿˜, fiÛÔ ÌÔÚ›˜, Ó· Ì’ ·Á·¿˜
¡· Ì’ ·Á·¿˜, fiÛÔ ÌÔÚ›˜, Ó· Ì’ ·Á·¿˜
∫ÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ̘ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË
‚Ϥˆ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ÁÓˆÛÙfi
∫È ›Ûˆ˜ Ë ·Û΋ÌÈ· ÙÔ˘ Ó· ʇÁÂÈ
ÌfiÏȘ Ï˘ıÒ Î·È Í˘ÚÈÛÙÒ
µÚˆÌ¿ÂÈ Ë ·Ó¿Û· ·’ Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·
µ·Ú·›ÓÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ ·’ Ù· ÔÏÏ¿
™ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô οÔÈ· ªfiÓ·-§›˙·
Û ʤÚÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÎÔÓÙ¿
¡· Ì’ ·Á·¿˜, fiÛÔ ÌÔÚ›˜, Ó· Ì’ ·Á·¿˜
¡· Ì’ ·Á·¿˜, fiÛÔ ÌÔÚ›˜, Ó· Ì’ ·Á·¿˜
∞Ó Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·
Ë ·Ó¿ÁÎË ÌÔ˘ ‰Â ÛÙ·Ì·Ù¿
™·Ó ÙÔ Ô˘Ï› ¿Óˆ ÛÙÔ Û‡ÚÌ·
™·Ó ÙÔÓ ·Ï‹ÙË Ô˘ Á˘ÚÓ¿
£¤Ïˆ Ó· ÚıÂȘ Î·È Ó· Ì’ ·Ó¿„ÂȘ
∆Ô ·Ú·Ì‡ıÈ Ó· ÌÔ‡ ÂȘ
™· Ì¿Ó· Á‹ Ó· Ì’ ·ÁηÏÈ¿ÛÂȘ
™·Ó ¿ÛÚÔ Êˆ˜ Ó· Í·Ó·›

¡· Ì’ ·Á·¿˜.

∫-93

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

AÁ·¿ˆ Î·È ·‰È·ÊÔÚÒ
ÕÛÈÌÔ˜

e
H
e
∞Á·¿ˆ Î·È ·‰È·ÊÔÚÒ
e
H
e
Î·È ÎÚ·Ù¿ˆ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÔÚfi
e
H e
∆Ô ÏÔÈfiÓ ı· ·Á·¿ˆ Î·È Ì¤Ó·
H e H
e
fiˆ˜ ÂÛ¤Ó·
e
a
H
ªËÓ ·Ú·ÓÔ›˜ Ù· ÏfiÁÈ· Ô˘ ’¯ˆ ÂÈ
H
e
ÂÈÓ’ Ë ÈÔ ·Ï‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘ÓÙ·Á‹
¡ÈÒÛ Ì ÁÈ· Ó· Û ÓÈÒÛˆ ÎÈ ·˜ ÔÓ¿˜
ÂÈÓ’ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ÛÙÔ Ï¤ˆ Ó’ ·Á·¿˜
∫Ô›Ù· Ì ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì ˘ÔÌÔÓ‹
‰ÈÒÍ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹
¡ÈÒÛ Ì ÁÈ· Ó· Û ÓÈÒÛˆ ÎÈ ·˜ ÔÓ¿˜
ÂÈÓ’ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ÛÙÔ Ï¤ˆ Ó’ ·Á·¿˜
∞Á·¿ˆ Î·È ·‰È·ÊÔÚÒ
Î·È Ì·˙› ÛÔ˘ ÙÔ ’¯ˆ Ì¿ıÂÈ Î·È ·˘Ùfi
·Ú·‰fi͈˜ Ó’ ·Á·¿ˆ Î·È Ì¤Ó·
fiˆ˜ ÂÛ¤Ó·
∆ËÓ ÂÈÎfiÓ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ
Ô‡Ù ̤۷ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ı· ¯·ıÒ
ª¿Á„·Ó Î·È Û¤Ó·Ó ٷ ͈ÙÈο
οÓÂȘ ¿ÏÈ Î‡ÎÏÔ˘˜ Û’ ¿ÏÏË ·ÁηÏÈ¿
∫·È ÌË Ì¿˜ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó Êˆ˜ ÌÔ˘ ÔÈ ÏËÁ¤˜
ÛÙȘ ¯Ú˘Û¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì·˜ Ï¿È Î·È ·˘Ù¤˜
¡ÈÒÛ Ì ÁÈ· Ó· Û ÓÈÒÛˆ ÎÈ ·˜ ÔÓ¿˜
ÂÈÓ’ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ÛÙÔ Ï¤ˆ Ó’ ·Á·¿˜
∞Á·¿ˆ Î·È ·‰È·ÊÔÚÒ
ÎÈ ¤¯ˆ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â·˘Ùfi
ÙÒÚ· È· Ì ·Á·¿ˆ Î·È Ì¤Ó·
fiˆ˜ ÂÛ¤Ó·

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-94

AÁ·¿ˆ Î·È ·‰È·ÊÔÚÒ

ª·Á¿Û·˜.
ÕÛÈÌÔ˜

c
B
c
∞Ê‹Óˆ ›Ûˆ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ù· ·˙¿ÚÈ·
c
B
c
£¤Ïˆ Ó· Ùڤ͈ ÛÙȘ ηϷÌȤ˜ Î·È Ù· ÏÈ‚¿‰È·
D#
B
¡· Í·Ó·Á›Óˆ η‚·Ï¿Ú˘
D#
B
c
Î·È Í·Ó·¤Ï· Ó· Ì ¿ÚÂȘ, Ô˘Ú·Ó¤
D#
B
°È· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ· ηÙÂÚÁ¿Ú˘
D#
B
c
Î·È ÙË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ÙË ¯¿ÚË ÛÔ˘, ̈ڤ
c
B
f
c B
c
ƒÂ Ì·Á¿Û·, ÂÚÓ¿˜ ηϿ ÎÂÈ ¿Óˆ
c
B
fc
B
c
ªÈ¿Ó ·Ó¿Û· Á˘Ú‡ˆ ÁÈ· Ó· ÁÈ¿Óˆ
B
fcB
f c
¢ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ Ó· Ì ¯Ï¢¿˙ÂȘ
B
fcB
f c
™· Û ¯·˙‡ˆ ‰Â ¯·Ì·ÚÈ¿˙ÂȘ
f c B
c f
c B c
f c
B c f c B c
¶ÚfiÙÂÈÓ¤ ÌÔ˘ οÔÈ· χÛË, ‰Â ı· ÛÔ‡ ·Ú·ÎÔÛÙ›ÛÂÈ
c
D#
B
∫·È ı· ÛÔ‡ ÊÙÈ¿¯Óˆ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ·
D#
B
c
Ì ٷ ÈÔ fiÌÔÚÊ· ÛÙȯ¿ÎÈ· ÛÙÔ ÚÂÊÚ·›Ó
c
D#
B
°È· ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÌÔ˘ ·ÁÒÓ·
D#
B
c
Ô˘ Ù’ ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· ÌÂ›Ó·Ó ÌfiÓ· Ó· ÙÔÓ ÎÏ·ÈÓ
∞Ê‹Óˆ ›Ûˆ ÙÔ Û·Ì·Ù¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜
Œ¯ˆ ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ Î·ÙÚ··ÎȤ˜ Î·È „¿¯Óˆ ÙÚfiÔ˘˜
¶Ò˜ Ó· ÍÂʇÁˆ ·fi ÙË ÌÔ›Ú·
Î·È ¤¯ˆ ̤۷ ÌÔ˘ ÏËÌ̇ڷ, Ô˘Ú·Ó¤
°È· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ· ηÙÂÚÁ¿Ú˘
Î·È ı· ÙÔ ı˜ Ó· Ì ÊÏÂÚÙ¿ÚÂȘ, Á·Ï·Ó¤
ƒÂ Ì·Á¿Û·, ÂÚÓ¿˜ ηϿ ÎÂÈ ¿Óˆ
∫¿Ó ¿Û· Î·È ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ Î·È ¯¿Ìˆ
∫ÂÈ Ô‡ ÎÔÈÌ¿Û·È Î·È ·ÚÌÂÓ›˙ÂȘ
Í¿ÊÓÔ˘ ·ÛÙÚ¿ÊÙÂȘ Î·È ÌÔ˘ÌÔ˘Ó›˙ÂȘ
∫È fi,ÙÈ ÛÔ‡ ’ÚıÂÈ Î·Ù‚¿˙ÂȘ, ÌË ı·ÚÚ›˜ ˆ˜ Ì ٷڿ˙ÂȘ
ÁÈ·Ù› ÛÔ‡ ÊÙÈ¿¯Óˆ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ·...

ª·Á¿Û·˜.

∫-95

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ô Ì·¯·›ÚÈ
ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜/∫·‚‚·‰›·˜

a
E
∞¿Óˆ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ¿ÓÙÔÙ ÛÙË ˙ÒÓË ÌÔ˘ ÛÊÈÁ̤ÓÔ
E
a
¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÊÚÈοÓÈÎÔ, ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Ì·¯·›ÚÈ
a
E
fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘ÓËıÔ‡Ó Î·È ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·¿‰Â˜
E
a d a E a
Ô˘ ·fi ¤Ó·Ó Á¤ÚÔÓ ¤ÌÔÚÔ Ù’ ·ÁfiÚ·Û· ÛÙ’ ∞ÏÁ¤ÚÈ
£˘Ì¿Ì·È ˆ˜ ÙÒÚ· Ó· ’Ù·Ó ÙÔ Á¤ÚÔ ·Ï·ÈÔÒÏË
fiÔ˘ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ÌÈ¿ ·ÏÈ¿ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °ÎfiÁÈ·
ÔÚıfi Ï¿È Û ̷ÎÚÈ¿ Û·ıÈ¿ Î·È Û ÛÙÔϤ˜ ÛÎÈṲ̂Ó˜
Ó· ϤÂÈ Ì ÌÈ¿ ‚Ú·¯Ó‹ ʈӋ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÏfiÁÈ·
∂ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Â‰Ò Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó’ ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ
Ì ÈÛÙÔڛ˜ ·ÏÏfiÎÔÙ˜ Ô ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ ’¯ÂÈ ˙ÒÛÂÈ
ÎÈ fiÏÔÈ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ οÔÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ’¯·Ó
ηı¤Ó·˜ οÔÈÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÙÒÛÂÈ
√ ¢ÔÓ ª·Û›ÏÈÔ ÛÎfiÙˆÛ ̒ ·˘Ùfi ÙË ¢fiÓ· ∆˙Ô‡ÏÈ·
ÙËÓ fiÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ··ÙÔ‡ÛÂ
√ ∫fiÓÙ ∞ÓÙfiÓÈÔ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÙÔ ‰‡ÛÙ˘¯Ô ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘
Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÙÔ‡ÙÔ Â‰Ò ÎÚ˘Ê¿ ‰ÔÏÔÊÔÓÔ‡ÛÂ

b...
ŒÓ·˜ ·Ú¿˘ ÙË ÌÈÎÚ‹ Âڈ̤ÓË ÙÔ˘ ·fi ˙‹ÏÈ·
Î·È Î¿ÔÈÔ˜ Ó·‡Ù˘ ÈÙ·Ïfi˜ ¤Ó· ÁÚ·ÈÎfi ÏÔÛÙÚfiÌÔ
äÚÈ Û ¯¤ÚÈ Í¤ÂÛÂ Î·È ÛÙ· ‰Èο ÌÔ˘ ¯¤ÚÈ·
¶ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, Ì’ ·˘Ùfi ÌÔ‡ ʤÚÓÂÈ ÙÚfiÌÔ
h...
™Î‡„Â Î·È ‰Â˜ ÙÔ, ÌÈ¿ ¿Á΢ڷ ÎÈ ¤Ó· ÔÈÎfiÛËÌÔ ¤¯ÂÈ
∂›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡, ÁÈ· È¿Û ÙÔ, ‰ÂÓ ¿ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ÎÔ˘¿ÚÙÔ
ª· ÂÁÒ ı· ÛÂ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢· οÙÈ ¿ÏÏÔ Ó’ ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ
¶fiÛÔ ¤¯ÂÈ; ªfiÓÔ ÊÚ¿Áη ÂÊÙ¿, ·ÊÔ‡ ÙÔ ı¤ÏÂȘ, ¿ÚÙÔ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-96

∆Ô Ì·¯·›ÚÈ

c...
ŒÓ· ÛÙÈϤÙÔ ¤¯ˆ ÌÈÎÚfi ÛÙË ˙ÒÓË ÌÔ˘ ÛÊÈÁ̤ÓÔ
Ô˘ Ë È‰ÈÔÙÚÔ›· Ì’ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔ ’ηӷ ‰ÈÎfi ÌÔ˘
ÎÈ ·ÊÔ‡ Î·Ó¤Ó·Ó ‰Â ÌÈÛÒ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÛÎÔÙÒÛˆ
ÊÔ‚¿Ì·È ÌËÓ Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛÙÚ¤„ˆ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘
c#...
™Î‡„Â Î·È ‰Â˜ ÙÔ...

∆Ô Ì·¯·›ÚÈ

∫-97

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O °Ô˘˝ÏÈ, Ô Ì·‡ÚÔ˜ ıÂÚÌ·ÛÙ‹˜.
ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜/∫·‚‚·‰›·˜

c
B
√ °Ô˘˝ÏÈ, Ô Ì·‡ÚÔ˜ ıÂÚÌ·ÛÙ‹˜ ·fi ÙÔ ∆˙ÈÌÔ˘Ù›
B
G
c
fiÙ·Ó ·’ ÙË ‚¿Ú‰È· ÙÔ˘ ÙË ‚Ú·‰˘Ó‹ Û¯ÔÏÔ‡ÛÂ
ÛÙËÓ Î¿Ì·Ú¿ ÌÔ˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó ÁÂÏÒÓÙ·˜ Ó· Ì ‚ÚÂÈ
ÎÈ ÒÚ˜ ÔÏϤ˜ ÁÈ· Ú¿Ì·Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· ÌÔ‡ ÌÈÏÔ‡ÛÂ
ªÔ‡ ’ÏÂÁ Ò˜ ηÓ›˙Ô˘Ó ÛÙ’ ∞ÏÁÂÚÈ ÙÔÓ Î·Ófi
Î·È ÛÙÔ ÕÓÙÂÓ Ò˜ ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÛÚË ÛÎfiÓË
∫È ¤ÂÈÙ· Ò˜ ʈӿ˙Ô˘ÓÂ Î·È Ò˜ ÌÔÓÔÏÔÁÔ‡Ó
fiÙ·Ó Ë ˙¿ÏË Ì’ fiÓÂÈÚ· ÂÚ›ÂÚÁ· ÙÔ˘˜ ΢ÎÏÒÓÂÈ
ªÔ‡
ˆ˜
ηÈ
™·Ó

’ÏÂÁ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ‰· ·˘Ùfi˜ ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· Ô˘ ’¯Â È›
¿Óˆ Û ¿ÙÈ· οÏ·˙ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘
ÈÛˆı¤ ÙÔ˘ ÂÙÚ¤¯·Ó ÁÔÚÁfiÓ˜ Ì ÊÙÂÚ¿
¿Ì ÛÙÔ ÕÓÙÂÓ, ÌÔ‡ ’ÏÂÁÂ, Î·È Û˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ

∂ÁÒ ÁÏ˘Î¿ ÙÔ‡ ¯¿ÚÈ˙· Î·È Ï¿Ì˜ ÍÔ˘Ú·ÊÈÒÓ
Î·È ÙÔ‡ ’ÏÂÁ· ˆ˜ Ô Î·Ófi˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÎÔÙÒÓÂÈ
∫·È ÙfiÙÂ ·˘Ùfi˜ Û˘Ó‹ıÈ˙Â ÁÂÏÒÓÙ·˜ ÙÚ·ÓÙ·¯Ù¿
Ì ÙÔ ’Ó· ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ „ËÏ¿ Ôχ Ó· Ì ÛËÎÒÓÂÈ
ªÂ˜ ÛÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ›¯Â ÌÈ¿ ·ıÒ· ηډȿ
οÔÈ· Ó˘¯ÙÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ Ì·Ú ÚÂÙÛ›Ó· ÛÙË ª·ÚÛ›ÏÈ·
°È· Ó· Ê˘Ï¿ÍÂÈ Â̤ӷÓ ·fi ¤Ó·Ó ÈÛ·Ófi
¤Ê·Á ·˘Ùfi˜ ÌÈ¿ ·‰ÂÈ·Ó‹ ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÌÔÙ›ÏÈ·
ªÈ¿ ̤ڷ ÙÔÓ ·Ê‹Û·Ì ÛÙÂÁÓfi ·’ ÙÔÓ ˘ÚÂÙfi
¤Ú· ÛÙËÓ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹, Ó· ÊϤÁÂÙ·È, Ó· ÏÈÒÓÂÈ
£Â¤ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ, ÙÔÓ Î·Ïfi Û˘Á¯ÒÚÂÛ °Ô˘˝Ï
| 2¯
Î·È ‰ÒÛ’ ÙÔ˘ Λ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï›ÁË ·’ ÙËÓ ¿ÛÚË ÛÎfiÓË | 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-98

O °Ô˘˝ÏÈ, Ô Ì·‡ÚÔ˜ ıÂÚÌ·ÛÙ‹˜.

OÈ 7 Ó¿ÓÔÈ ÛÙÔ S/S Cyrenia.
MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜/K·‚‚·‰›·˜

d
C
EÊÙ¿ Û ·›ÚÓÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÌËÓ ÙÔ ˙ÔÚ›˙ÂȘ
d
C
d
M¿ÙÛÔ ¯ˆÚ¿Ó Û ÌÈ¿ ÎÔ‡ÊÈ·, Ó·, ·Ï¿ÌË
£˘Ì›˙ÂȘ ο̷Ú˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜, ÛÙÂÚÈ¿ Ì˘Ú›˙ÂȘ
O ÈÔ ÌÈÎÚfi˜ ·¯ÔÏÔÁ¿ÂÈ Ì ¤Ó· ηϿÌÈ
°˘·Ï›˙ÂÈ Ô ™ÈÌ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ Ù· ‰˘fi Ô‰¿ÚÈ·
O PÂÎ Ï·‰ÒÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ
M' ¤Ó· ÊÙÂÚfi ÍÔÚΛ˙ÂÈ Ô °ÎfiÌÈ ÙË Ì·Ï¿ÚÈ·
ÎÈ Ô ÛÙÚ·‚ÔοÓ˘ Ô X·Ú¿Ì ›Ù˜ ˙˘ÌÒÓÂÈ
A' ÙÔ ÌÔ‰fiÛÙ·ÌÔ ˉ¿Ó ˆ˜ ÙË Á·Ï¤Ù·
MÔÚÒ ÔÙ¤ Ó· ÛÔ˘ ¯·Ï¿Ûˆ ÙÔ ¯·Ù‹ÚÈ
KfiÚË Í·Óı‹ Î·È Á·Ï·Ó‹ Ô˘ fiÏÔ ÂÌÂϤٷ
¶ÔÈfi˜ Ú‹Á· ÁÈfi˜ ı ӷ ÙËÓ È› Û' ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ

d

C

d

C

G

C

a C
P¿Ì·Ó, ·ÏÏÔ›ıˆÚÂ, ÙÚÂϤ, Ô˘ χÓÂȘ Ì¿ÁÈ·
ηٿÊÂÚ ÙÔ ÛÙ·˘ÚˆÙfi ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ ·ÛÙ¤ÚÈ
ÛˆÚfi˜ Ó· ¤ÛÂÈ Ó· ÛÎÔÚ›ÛÂÈ ÛÙ· ÛÈÚ¿ÁÈ·
Î·È ˜ ÙÔ˘ οو ·fi 'Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Ó· Ì ʤÚÂÈ
B C d
O TÔÌ ÙÔ‡ Ï›ÂÈ ÙÔ 'Ó· ¯¤ÚÈ, Ì· fiÏÔ ÁÓ¤ıÂÈ
ÙÔ‡ÙÔ Ù' ·›ı·ÓÔ Û˘Ó¿ÊÈ Ó· ‚Ú·ÎÒÛÂÈ
EÛı‹Ú, ÔÈ¿ ‚È‚ÏÈ΋ ÛÎÔÚ¿˜ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤ıË
PÔ˘ı, ‰Â ÌÈÏ¿˜, ÁÈ·Ù› ÙÚÂÎÏ›˙Ô˘Ì ÔÈ ‰È·ÎfiÛÈÔÈ

a

C

d

KÔ˘Êfi˜ Ô ™¿Ï·¯ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ Û·ÚÒÓÂÈ
M' ¤Ó· ͢ÛÙÚ› ηı¿ÚÈÛ¤ Ì ·' ÙË ÌÔÚ¿‚È·
M· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÈÔ ‚·ı‡ Ô˘ Ì ÏÂÚÒÓÂÈ
°È ÌÔ˘ Ô‡ ¿˜ - M¿Ó· ı· ¿ˆ ÛÙ· ηڿ‚È·
KÈ ¤ÙÛÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÊÙ¿ ηÙËÊÔÚ¿ÌÂ
Ì ÙË ‚ÚÔ¯‹, Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ Ì·˜ ÔÚ›˙ÂÈ
T· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ˙Ô‡Ó ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ·, ı˘Ì¿Ì·È
O ÈÔ ÛÙÂÚÓfi˜ Ì' ¤Ó·Ó ·˘Ïfi Ì ӷÓÔ˘Ú›˙ÂÈ
KÔ˘Êfi˜ Ô ™¿Ï·¯...

OÈ 7 Ó¿ÓÔÈ ÛÙÔ S/S Cyrenia.

∫-99

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

π‰·ÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó¿ÍÈÔ˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜
ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜/∫·‚‚·‰›·˜

a
d
£· Ì›ӈ ¿ÓÙ· ȉ·ÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó¿ÍÈÔ˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜
E
a
ÙˆÓ Ì·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Á·Ï¿˙ÈˆÓ fiÓÙˆÓ
a
F
∫·È ı· Âı¿Óˆ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ Û·Ó fiϘ ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜
e
H
E
¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΛۈ ÙË ıÔÏ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ
°È· ÙÔ ª·ÓÙÚ¿˜, ÙË ™ÈÁηÔ‡Ú, Ù’ ∞ÏÁ¤ÚÈ Î·È ÙÔ ™Ê·Í
ı’ ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó Û·Ó ¿ÓÙÔÙ ÂÚ‹Ê·Ó· Ù· ÏÔ›·
ÎÈ ÂÁÒ Û΢ÊÙfi˜ Û’ ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì ¯¿ÚÙ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜
e
a
ı· οӈ ·ıÚÔ›ÛÂȘ Û ¯ÔÓÙÚ¿ ÏÔÁÈÛÙÈο ‚È‚Ï›·
£· ¿„ˆ È· ÁÈ· Ì·ÎÚÈÓ¿ Ù·Í›‰È· Ó· ÌÈÏÒ
√È Ê›ÏÔÈ ı· ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ù· ’¯ˆ È¿ ͯ¿ÛÂÈ
ÎÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ı· ϤÂÈ Û’ fiÔÈÔÓ ÚˆÙ¿
◊Ù·Ó ÌÈ¿ ÏfiÍ· Ó·ÓÈ΋, Ì· ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ
ª· Ô Â·˘Ùfi˜ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÂÌÚfi˜ ÌÔ˘ ı· ˘„ˆı›
Î·È ÏfiÁÔ ˆ˜ ¤Ó·˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ÛÙ˘ÁÓfi˜ ı· ÌÔ‡ ˙ËÙ‹ÛÂÈ
ÎÈ ·˘Ùfi Ù’ ·Ó¿ÍÈÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ Ô˘ ÙÚ¤ÌÂÈ ı· ÔÏÈÛÙ›
ı· ÛËÌ·‰¤„ÂÈ, ÎÈ ¿ÊÔ‚· ÙÔÓ ÊÙ·›¯ÙË ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ
∫È ÂÁÒ Ô˘ ÙfiÛÔ ÂfiıËÛ· ÌÈ¿ ̤ڷ Ó· Ù·ÊÒ
Û οÔÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ‚·ıÈ¿ ÛÙȘ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ πÓ‰›Â˜
ı· ’¯ˆ ¤Ó· ı¿Ó·ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ıÏÈ‚ÂÚfi Ôχ
Î·È ÌÈ¿ Îˉ›· Û·Ó ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙȘ Îˉ›˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-100

] 2¯

π‰·ÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó¿ÍÈÔ˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜

O ÛÙ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘
ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜/∫·‚‚·‰›·˜

a
G
a
¶ÚÒÙÔ Ù·Í›‰È ¤Ù˘¯Â Ó·‡ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓfiÙÔ
d
E
a
¢‡ÛÎÔϘ ‚¿Ú‰È˜, ηÎfi˜ ‡ÓÔ˜ Î·È Ì·Ï¿ÚÈ·
d
E
a
∂›Ó·È ·Ú¿ÍÂÓ· Ù˘ ÿÓÙÈ·˜ Ù· Ê·Ó¿ÚÈ·
d
E
a
Î·È ‰ÂÓ Ù· ‚ϤÂȘ, ηıÒ˜ ϤÓÂ, Ì ÙÔ ÚÒÙÔ
¶¤Ú· ·’ ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∞‰¿Ì ÛÙË ÓfiÙÈÔ ∫›Ó·
ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ú·Ï¿‚·ÈÓ˜ ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ· ÛfiÁÈ·
ª· Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÂÏËÛÌfiÓËÛ˜ Ù· ÏfiÁÈ·
Ô˘ ÛÔ‡ ’·Ó ÌÈ¿ ÎÔ‡ÊÈ·Ó ÒÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
™Ù· Ó‡¯È· Ì·›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÙÚ¿ÌÈ Î·È Ù’ ·Ó¿‚ÂÈ
ÃÚfiÓÈ· ÛÙ· ÚÔ‡¯· ÙÔ „·ÚfiÏ·‰Ô Ì˘Ú›˙ÂÈ
ÎÈ Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ̘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Ó· ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ
√ ÌÔ‡ÛÔ˘Ï·˜ Â›Ó·È Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÈ, ‹ ÙÔ Î·Ú¿‚È
¡ˆÚ›˜ Ì·Ù¿ÚËÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ¯·Ï¿ÛÂÈ
™Î·ÓÙ˙¿ÚËÛ˜, Ì· Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ï‡Ë ÌÂÁ¿ÏË
∞fi„ „fiÊËÛ·Ó ÔÈ ‰˘fi ÌÔ˘ ··Á¿ÏÔÈ
ÎÈ Ô ›ıËÎÔ˜ Ô˘ ’¯· Ì ÎÔ‡Ú·ÛË Á˘ÌÓ¿ÛÂÈ
∏ Ï·Ì·Ú›Ó·, Ë Ï·Ì·Ú›Ó· fiÏ· Ù· Û‚‹ÓÂÈ
ª¿˜ ¤ÛÊÈÍ ÙÔ ∫Ô‡ÚÔ-™›‚Ô Û·Ó ÌÈ¿ ˙ÒÓË
ÎÈ ÂÛ‡ ÎÔÈÙ¿˜ ·ÎfiÌË ¿Óˆ ·’ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ
Ò˜ ·›˙ÂÈ Ô ÌÔ‡ÛÔ˘Ï·˜, ηÚÙ›ÓÈ Ì ηÚÙ›ÓÈ

O ÛÙ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘

∫-101

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™·ÏÔÓ›ÎË
ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜/∫·‚‚·‰›·˜

a
G
a
◊Ù·Ó ÂΛÓË Ë Ó˘ÎÙÈ¿ Ô˘ ʇ۷ÁÂ Ô µ·Ú‰¿Ú˘
a
G
a
ÙÔ Î‡Ì· Ë ÏÒÚË ÂΤډÈ˙ ÔÚÁÈ¿ Ì ÙËÓ ÔÚÁÈ¿
F
C
d
a
e a
™’ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ÚÒÙÔ˜ Ù· ÓÂÚ¿ Ó· ·˜ ÁÈ· Ó· ÁÚ·‰¿ÚÂȘ
a
e
a E C F E a
Ì· ÂÛ‡ ı˘Ì¿Û·È ÙËÓ ™Ì·ÚÒ Î·È ÙËÓ K·Ï·Ì·ÚÈ¿-·-·-·-·-·
•¤¯·Û˜ ’ΛÓÔ ÙÔÓ ÛÎÔfi Ô˘ ϤÁ·Ó ÔÈ XÈÏÈ¿ÓÔÈ
ÕÁÈ NÈÎfiÏ· ʇϷÁ ÎÈ ÕÁÈ· ı·Ï·ÛÛÈÓ‹
Ù˘ÊÏfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Û’ Ô‰ËÁ¿ÂÈ ·È‰› ÙÔ˘ MÔÓÙÈÏÈ¿ÓÈ
Ô˘ Ù’ ·Á·Ô‡ÛÂ Ô ‰fiÎÈÌÔ˜ ÎÈ ÔÈ ‰˘fi M·ÚÌ·ÚÈÓÔ›
A¿Óˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ù¿ÎÈ ÛÔ˘ Ê›‰È ÓˆıÚfi ÎÔÈÌ¿Ù·È
Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ‚fiÏÙ˜ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‡¯· ÛÔ˘ Ë Ì·˚ÌÔ‡
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Ì¿Ó· ÛÔ˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Û ı˘Ì¿Ù·È
Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ¯·ÌÔ‡
K¿Ùˆ ·fi ÊÒÙ· ÎfiÎÎÈÓ· ÎÔÈÌ¿Ù·È Ë ™·ÏÔÓ›ÎË
ÚÈÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂı˘Ṳ̂ÓË ÌÔ˘ ›˜ Û’ ·Á·Ò
·‡ÚÈÔ Û·Ó ÙfiÙÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¯Ú˘Û¿ÊÈ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ
Ì¿Ù·È· ı· „¿¯ÓÂȘ ÙÔ ÛÙÚ·Ù› Ô˘ ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ NÙÂfi

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-102

™·ÏÔÓ›ÎË

ÕÓÓ·, ÌËÓ ÎϷȘ.
ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜/ªÚ¯Ù

C a
D
G
D G
ªÈÏ¿Ó ÁÈ· ηÈÚÔ‡˜ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Î·È ¿ÏÈ
C
a
D
G
D
G
ÕÓÓ·, ÌËÓ ÎϷȘ, ı· Á˘Ú¤„Ô˘Ì ‚ÂÚÂÛ¤ ·’ ÙÔ Ì·Î¿ÏË
ªÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Í·Ó¿ ÙËÓ ÙÈÌ‹
ÕÓÓ·, ÌËÓ ÎϷȘ, ÛÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ „›¯· „ˆÌ›
ªÈÏ¿Ó ÁÈ· ӛΘ Ô˘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ʤÚÂÈ
ÕÓÓ·, ÌËÓ ÎϷȘ, Â̤ӷ ‰Â Ì ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ
√ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÍÂÎÈÓ¿, ÕÓÓ·, ÌËÓ ÎϷȘ, ı· Á˘Ú›Ûˆ Í·Ó¿
£· ·ÎÔÏÔ˘ıÒ ¿ÏϘ ÛËÌ·›Â˜, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÍÂÎÈÓ¿
ªÈÏ¿Ó ÁÈ· ηÈÚÔ‡˜ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ˘˜...

ÕÓÓ·, ÌËÓ ÎϷȘ.

∫-103

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

K¿ÌÔÈ Ù˘ ™·ÏÔӛ΢.
§¿ÁÈÔ˜/∂χÙ˘

d
C
F
K¿ÌÔÈ Ù˘ ™·ÏÔӛ΢ ÎÈ fiÚË ÙÔ˘ MˆÚÈ¿
] 2¯
g
C
d
B
C
d
Ô‡ ’Ó’ Ù· ·Ṳ́ӷ οÛÙÚ·, Ô‡ ’Ó·È Ù· ¯ˆÚÈ¿
A
C F
M˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÎÔ›Ù· Ì›ÛÔʤÁÁ·ÚÔ
g
C
F
ÎÔ›Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ Ú¿Ì·, Ô˘ Ó· ÙÔ ¯·ÚÒ
d
a
C
d
¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, TÚ›ÙË ÔÏÂÌ¿
a
C
F A
TÂÙ¿ÚÙË ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ, ¶¤ÌÙË Í„˘¯¿

] 2¯

| 2¯
| 2¯

K¿ÌÔÈ Ù˘ ™·ÏÔӛ΢...
M˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÎÔ›Ù· Ì›ÛÔʤÁÁ·ÚÔ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-104

K¿ÌÔÈ Ù˘ ™·ÏÔӛ΢.

∆· ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ·
ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜/∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘

d
D
d
D d
∆· ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ¯·Ì¤Ó·
Î·È ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ Ô˘ ÛΤ·Û ηÓfi˜
d
DdC d
Ë ÍÂÓËÙÈ¿ Ù· ‚ڋΠ·‰ÂÏʈ̤--Ó·
∫È ÔÈ Í·ÊÓÈΤ˜ ¯·Ú¤˜ Ô˘ ËÚı·Ó ÁÈ· ̤ӷ
‹Ù·Ó Û ‰¿ÛÔ˜ Ì·‡ÚÔ ÎÂÚ·˘Ófi˜
ÎÈ ÔÈ ÏÔÁÈÛÌÔ› Ô˘ ÌfiÚÂÛ· ÁÈ· Û¤Ó·
F
d
∫·È ÛÔ‡ ÌÈÏÒ Û’ ·˘Ï¤˜ Î·È Û Ì·ÏÎfiÓÈ·
F
d
Î·È Û ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡
B
g d
ÎÈ fiÏÔ ı·ÚÚÒ ˆ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù’ ·Ë‰fiÓÈ·
F
d
Ì ٷ ¯·Ì¤Ó· ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ·
d
D
d
Dd
ÂΛ Ô˘ ÚÒÙ· ‹ÛÔ˘Ó· ·ÓÙÔ‡
d
DdC d
Î·È ÙÒÚ· ̘ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È ÛÙ· ¯Èfi--ÓÈ·
d...
∏ ÌÔ›Ú· ÎÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙÔ ’¯·Ó ÔÚ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·˘Ùfi Ó· ڛ͈ ÌÂÙÔÓÈ¿
ÎÈ Ë Ó‡¯Ù· ¯›ÏÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÁÓÒÚÈÛ ÁÂÓÈ¿
Î·È ÙÔ˘ ηËÌÔ‡ ÙËÓ fiÚÙ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ
Î·È ÙÔ˘ ηËÌÔ‡ ÙËÓ fiÚÙ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ
E
FgBC d
Î·È ÙÔ˘ ηËÌÔ‡ ÙËÓ fiÚÙ· Ó· ¯Ù˘‹--ÛÂÈ
¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÚÔÏfiÈ ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ Û ÚËÌ·Á̤ÓÔ ÎÈ ¿‰ÂÈÔ ÛÈÙÈÎfi
ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ Ì ‹Ú·Ó Î·È ÚÔṲ̂ӈ
∆· ÏfiÁÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÛÔ‡ Ù· ‰¤Óˆ
Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ’‰·Ó ÙÔ Î·Îfi
Î·È ÙÔ ’¯Ô˘Ó ÛÙ’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙË̤ÓÔ
∞˘Ùfi˜ Ô˘ Û¤ÚÓÂÈ ‰¿ÎÚ˘· Î·È fiÓÔ ıÂÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·˘Á‹ ˆÎ·Ófi
Ì·‡Ú· Ô˘ÏÈ¿ ÙÔ‡ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ
∫È ¤¯ÂÈ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÒÌÔ, ÛËÌ¿‰È Ì˘ÛÙÈÎfi Î·È ÚÈ˙ÈÎfi
ˆ˜ Í¤Ê˘Á ·’ ÙÔÓ Õ‰Ë ÎÈ ·’ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
∏ ÌÔ›Ú· ÎÈ Ô Î·ÈÚfi˜...

∆· ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ·

∫-105

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

§¤ÁΈ (∂ÏÏ¿‰·)
ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜

a
C
d
a
™ÙËÓ Î˘Ú¿ Ì¿Ó· Ì·˜ ÌË ‰›ÓÂÙ ‚Ô‹ıÂÈ·
E
a
Ô‡Ù ̷ÁÎÔ‡Ú· ÛÙÔ ÚÔÛΤʷÏÔ ÛÈÌ¿
C
d
a
ÁÈ·Ù› ı· ‰¤ÚÓÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ù· ·È‰È¿ Ù˘
E
a
ÎÈ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ˆ ı· Ì ϤÂÈ ·ÏËÙ·Ú¿
d
a
E
∫È ·Ó ‰¤ÚÓÂÈ Î¿ı Ô˘ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘
C
E
a
ı· ηٷÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÌfiÚÔÈ ‰Ô˘ÏÈÎÔ›
d
a
E
∆· ÓÈ¿Ù· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ‚ÚÒÌÈη ÛÔοÎÈ·
C
E
a
ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌfiÈ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁË
a
d
E
C
§¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, ¿„ ӷ Ì ΢‚ÂÚÓ¿˜
a
d
E
a
§¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, ¿„ ӷ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜
∫È ·Ó ı¤Ïˆ ÙÒÚ· Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ë ÊˆÓ‹ ÌÔ˘
Ì È¿ÓÂÈ ÙÚfiÌÔ˜ ·fi ›ÛÎÈÔ˘˜ Ì·ÎÚÈÓÔ‡˜
ÃÚ˘Û¿ÊÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ë Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÛÔ˘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘
ÎÈ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÛÔ˘ ÌÔ‡ ÁÈ·ÙÚ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜
ƒÂ Ì¿ÚÌ· οÙÛ ӷ Ì¿˜ ÂȘ ÌÈ¿ ÈÛÙÔÚ›·
Ò˜ ‹Ù·Ó ÙfiÙ˜ Ë Ì·ÓԇϷ Ì·˜ ·ÏÈ¿
ŒÂÊÙ ͇ÏÔ Û· ÁÈÓfiÙ·Ó Ê·Û·Ú›·
‹ Û¿˜ Ó·ÓÔ‡ÚÈ˙ Ì ¯¿‰È· Î·È ÊÈÏÈ¿
§¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, ÌÔ‡ Û·Ú¿˙ÂȘ ÙË Î·Ú‰È·
§¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, ÌÔ‡ ÏËÁÒÓÂȘ ÙË ¯·Ú¿
∫È Ô Ì¿ÚÌ·˜ ÙfiÙ ÛÔ‚·Ú‡ÙËΠÏÈÁ¿ÎÈ
ÙËÓ ÎÔ‡ÙÚ· ͇ÓÂÈ Î·È ·Ú¿ÁÁÂÈÏ ηʤ
ªËÙ¤Ú·, ›Â, ‹Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ
Ô˘ ÔÚÊ·Ófi Ì¿˙¢ ¿ÓıË Û Ì·Í¤
∆· ¿ÓıË ÛÙfiÏÈ˙·Ó Ù’ ·Á¤Úˆ¯Ô ÎÂÊ¿ÏÈ
Ì· fiÙ·Ó ÎÔÈÌfiÙ·Ó ¿ÏÈ ¤ÊÙ·Ó ÛÙË ÁË
ÎÈ ·fi Ù· ÏÔ‡ÏÔ˘‰· Ô˘ Ô ¯¿ÚÔ˜ ›¯Â ‚¿ÏÂÈ
Â̤ӷ ÎÚ¿ÙËÛ ӷ ‚Ϥˆ ÙË ˙ˆ‹
§¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, ÌÔ‡ ’¯ÂȘ Ê¿ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹
§¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, Ê›ÏÔÈ ı· ‚ÚÂıԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙›

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-106

§¤ÁΈ (∂ÏÏ¿‰·)

∞˘Ù‹ ·È‰È¿ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙ˜ Ë Ì·ÓԇϷ
Ô Î‹Ô˜ ‡ÛÙÂÚ· ÂÁ¤ÌÈÛ ÏËÛÙ¤˜
∆Ô ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ì·˜ ÙÔ ÓÙ‡Û·Ó ÁÚÈԇϷ
ÎÈ ·’ Ù· ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· ÙÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÔÈ ÏËÁ¤˜
∫È ·Ó Ì¿˜ ¯Ù˘¿ÂÈ Ì ̷ӛ· Î·È ÊˆÓ¿˙ÂÈ
ÙËÓ ‚¿˙Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ ÌÂ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÔÏÏ¿
∆Ô fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ʇÁÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ
Ó’ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ÌÈ¿ ¯·Ì¤ÓË ÂÏ¢ıÂÚÈ¿
§¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, Ì¿Ó· ÛÙÔ Î·Ì›ÓÈ Ù˘ ʈÙÈ¿˜
§¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, §¤ÓÁΈ, Ì¿Ó· ˜ Ì·˜ ¿ÏÈ ÙÈ ˙ËÙ¿˜

§¤ÁΈ (∂ÏÏ¿‰·)

∫-107

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¢Â Ϙ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·
ªÔ‡ÙÛ˘/∆ÚÈÔÏ›Ù˘

D
g
D
D# D
¢Â Ϙ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ÎÚ·Ù¿˜ ÎÚ˘Ì̤ӷ Ì˘ÛÙÈο Î·È ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·
D
g
D
D#D
∫È ·ÎÔ‡ˆ ÌfiÓÔÓ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÊÒÓˆÓ
G
•¤Úˆ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÛÔ˘
H
e
Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹
D
濯ӈ ÁÈ· ÌÈ¿ ‰È¤ÍÔ‰Ô, Á˘Ú‡ÔÓÙ·˜
A
D
ÌÈ¿ ·ÏÏÈÒÙÈÎË ˙ˆ‹

| 2¯
| 2¯
| 2¯
| 2¯

¶ÂÚÓ¿Ó ÔÈ Ó‡¯Ù˜, Ù· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ‚·ÚÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ÏÂÙԉ›ÎÙ˜
∑ËÙÒÓÙ·˜ οÙÈ Ô˘ Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È Ô˘ÚÏÈ·¯Ùfi ÎÈ ÔÊı·ÏÌ·¿ÙË
•¤Úˆ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘...
™ÙˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÙËÓ ÂÚËÌÈ¿ Î·È ÛÙË ÛȈ‹ ÙˆÓ ¯ÚÔÓÔ̤ÙÚˆÓ
∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙÒÚ· ÛÂÈÚ‹Ó˜, ÌÂÙ·ÁˆÁÈο ÎÈ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·
•¤Úˆ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘...
¢Â Ϙ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-108

¢Â Ϙ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·

°È· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘
ªËÏÈÒη˜

a
C
G
C
E›‰· ¤Ó· ÎfiÛÌÔ Ó· ÁÎÚÂÌ›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘
D
F
G
a
›‰· Ó· Á›ÓÂÙ·È ÁÈ·› Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘
a
C
G
C
E›‰· Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ÛηÚʿψӷ ÎÔÌ̤ӷ
D
F
G
a
Û ÊÔÚÙËÁfi Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ÊÔÚو̤ӷ, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘
C
G
C
E›‰· ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ Ó· Ì ¯Ù˘¿ÂÈ Ì ˙‹ÏÔ
C
G
C
›‰· Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÚËṲ̂ӷ ·fi ÙÔ Í‡ÏÔ
a
E
a
∂›‰· Ù· Ó‡ڷ ÌÔ˘ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· Û¿ÓÂ
E
F G
Ì ηψۇÓË Î·È ÛÙÔÚÁ‹ Ó· Ì ¯Ù˘¿ÓÂ
a
E
°È¿ ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘, ÁÈ¿ ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘
a
a
G
F
ÒÛÔ˘ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘
C
F
¶‹Ú ·Ó¿ԉ˜ ÛÙÚÔʤ˜ ÁÈ¿ ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘
C
G
Î·È Â›Ì·È ÛÙÔ ı¿Ï·ÌÔ ÂÓÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘
F
G
a
ÛÙËÓ ËÚÂÌ›·, ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘
E›‰· Ó· Îfi‚Ô˘Ó ÙË ÌÔ˘ÎÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÌÔ˘ÎÈ¿ ÌÔ˘
ÚÔ‡¯· Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ·’ Ù· ÚÔ‡¯· Ù· ·ÏÈ¿ ÌÔ˘, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘
E›‰· ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ó· ÎÏ·›ÂÈ ·ÂÏÈṲ̂ӷ
›‰· ÙÔ Á¤ÚÔ ÌÔ˘ Ó· ʇÁÂÈ ÁÈ¿ Ù· ͤӷ, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘
E›‰· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ Ó· ÛΛ˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ̤ӷ
›‰· Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÎfi„ˆ ·fi Û¤Ó·
∂›‰· ¯·Ú¿Ì·Ù· Ó· Ì ÙÚ·‚¿Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì·
ÁÈ¿ Ó· ÁÏ˘ÙÒÛˆ ÙÔ ÎÂÏÏ› Ó· ˆ ÙÔ Ô›ËÌ·
°È¿ ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘...
°È· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘
¤¯ÂÈ ÌÔ˘‰È¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ› Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘
ÂÓ¤ÛÂȘ, ¯¿È·, ËÏÂÎÙÚÔÛfiÎ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘

°È· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘

∫-109

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™‹ÌÂÚ· ‹Ú·Ó ÓÂÎÚfi ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ÌÔ˘
ÂÓÒ ·Ï‡ˆ ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘
ÎÈ ¤¯ˆ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÙÔ ÛÔ˘ÁÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-110

°È· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘

™·Ó ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿.
∑ÈÒÁ·Ï·˜

d
g
C
F
d
∆È Ó· ’Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Í·ÊÓÈο Ì’ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ
d
g
C
Fa
fiÙ·Ó Ù· fi‰È· ÛÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙ· ÛηÏÈ¿
d
g
C
F
d
ÿӈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Î¿Óˆ ¯›ÏÈ· Ï¿ıË
d
g
C
A
∆’ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙË ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ˙ËÌÈ¿
d
C
A
ªËÓ Í·Ó·Úı›˜ ·’ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙ¤¯ˆ
d
C
FA
¢ÂÓ ÙÔ ÌÔÚÒ Ó· Û’ ·ÓÙÈÎÚ‡Ûˆ ÊÈÏÈο
d
C
A
∂ÁÒ Í‰›ψ۷ Ù· ʇÏÏ· Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘
F
C
d
ÎÈ ÂÛ‡ ˘fiÁÚ·„˜ Û·Ó ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿
∆È Ó· ’Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Í¿ÊÓÔ˘ ̤۷ ÌÔ˘ ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ
fiÙ·Ó Û ‚Ϥˆ Ó· ÁÂÏ¿˜ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿
ÿӈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘ ıÔÏÒÓÂÈ
∫¿ÙÈ Ì ÛÚÒ¯ÓÂÈ Ó· ÛÔ‡ ڛ͈ ÌÈ¿ ÌÔ˘ÓÈ¿
ªËÓ Í·Ó·Úı›˜...

(™fiÏÔ)
ªËÓ Í·Ó·Úı›˜...

™·Ó ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿.

∫-111

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ƒÔ˙.
ªËÏÈÒη˜

F#
h
F#
h
¶¿ÓÙ· ÔÓÂÈÚ¢fiÌÔ˘Ó· ¤Ó’ ·ÓÔÈÎÙfi Ù˙È¿ÎÈ
D
G
A
D
MfiÓÔ ·˘Ùfi Ì¿˜ ¤ÏÂÈÂ, ÙÒÚ· ÙÈ Ó· ÛÔ‡ ˆ
e
h
F#
h
¶¿ÓÙ· ÁÎÚÈÓÈ¿Ú· ‹ÛÔ˘Ó· ÎÈ ·Á‡ÚÈÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ
e
h
F#
h
∫È ÂÛ‡ ›¯Â˜ ÙËÓ ··›ÙËÛË Ó· Û ˘ËÚÂÙÒ
◊ıÂÏ· ÛÙË ÓÙÔ˘Ï¿· ÌÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· Ù¿ÍË
◊ıÂÏ· ÛÙË ÓÙÔ˘Ï¿· ÌÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜
¶·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÔ˘ ı· ’ıÂÏ· Ó· ’¯Â˜ ο„ÂÈ
ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ı· ’ıÂÏ· Ó· ’Û·È ÈÔ ÛÔ‚·Úfi˜

h
A
¶fiÛÔ ¿ÏϷ͘, fiÛÔ ¿ÏÏ·Í·
F#
h
A
D
∆· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓ·, Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ¿ÛÚ·
e
h
F#
h
ÚÔ‡¯· Ì·˙› Ô˘ χıËÎ·Ó ÎÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔ˙
e
h
F#
h
ÚÔ‡¯· Ì·˙› Ô˘ χıËÎ·Ó ÎÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔ˙
◊ıÂÏ· ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ· Ó· ÌÔ‡ ’ÊÂÚÓ˜ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·
◊ıÂÏ· ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Ó· Ù· ÈÒ
¡· Ì ÁÏ˘ÎÔÓ·ÓÔ‡ÚÈ˙˜ Ù· ‚Ú¿‰È· Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
ÕÛ ÌÂ, ‹Á ٤ÛÛÂÚȘ, ı¤Ïˆ Ó· ÎÔÈÌËıÒ
KÔ›Ù· ηÏ Ô‡ ¤ÌÏÂÍ·, ı· Ûοۈ ·’ ÙÔ Î·Îfi ÌÔ˘
¶¿Óˆ Ô˘ ÂÙÔÈÌ·˙fiÌÔ˘Ó· ÙÔ ›‰ÈÔ Ó· ÛÔ‡ ˆ
µÚÂ, ·Ó ‰Â Û’ ÂÚˆÙ¢fiÌÔ˘Ó·, ı· ’ηӷ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘
∂ÁÒ Ó· ‰ÂȘ ÙÈ ı· ’ηӷ, Ì· ¤Ï· Ô˘ Û’ ·Á·Ò
¶fiÛÔ ¿ÏϷ͘, fiÛÔ ¿ÏÏ·Í·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-112

ƒÔ˙.

∞’ Ù’ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ.
÷Ù˙‹˜/∆ÛÒÙÔ˘

C
e
¶Ôχ Ì ›ÎÚ·Ó˜ ˙ˆ‹
F
e
ª·ÎÚÈ¿ ı· ʇÁˆ ¤Ó· Úˆ›
d
C
£· ·Ó¤‚ˆ Û’ ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ
d
G
C F G
¡· ‰ˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÎÂÈ ¿Óˆ
ŸÙ·Ó ÎÔÈÙ¿˜ ·fi „ËÏ¿, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ë ÁË Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿
Î·È Û˘ ÙËÓ ‹Ú˜ ÛÔ‚·Ú¿, Î·È Û˘ ÙËÓ ‹Ú˜ ÛÔ‚·Ú¿

a
e
ªÔÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Û›ÙÈ· ÌÂ ÛÈÚÙfiÎÔ˘Ù·
a
e
ªÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ· ÔÈ ·ÓıÚÒÔÈ
F
e
∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ
d
E
ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì’ ¤Ó· ÌÈÎÚÔ‡ÏÈ ÙfiÈ
∫È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Û ÈÎÚ¿Ó·ÓÂ
·fi „ËÏ¿ ·Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ
ı· ÛÔ‡ Ê·ÓÔ‡Ó ÙfiÛÔ ·Û‹Ì·ÓÙÔÈ
d
E
Ô˘ ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÙÔ‡˜ ͯ¿ÛÂȘ

G

∞Á·Ë̤ÓË ÌÔ˘, ÌËÓ ÎϷȘ, ¿Ì ̷˙› „ËÏ¿, ·Ó ı˜
¡· ‰ÂȘ ÙË ÁË ·’ ÙË ÛÂÏ‹ÓË, ¤Ó· ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È Î·È Î›ÓË
ŸÙ·Ó ÎÔÈÙ¿˜ ·fi „ËÏ¿...
ªÔÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‡ÚÁÔÈ Ì ÎÔ˘ÎÏfiÛÈÙ·
Î·È Ù· ηÓfiÓÈ· Ì ·È¯Ó›‰È·
∞fi „ËÏ¿ ‰ÂÓ Í¯ˆÚ›˙Ô˘ÓÂ
ÔÈ ÔÌÔÚÊȤ˜ Î·È Ù· ÛÙÔÏ›‰È·
∫È fi,ÙÈ Û Ï‹ÁˆÛ ‹ Û ı¿ÌˆÛÂ, ·fi „ËÏ¿ ·Ó ÙÔ ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ
ı· ÛÔ‡ Ê·Ó› ÙfiÛÔ ·Û‹Ì·ÓÙÔ, Ô˘ ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÙÔ Í¯¿ÛÂȘ
∞Á·Ë̤ÓË ÌÔ˘ ÌËÓ ÎϷȘ...

∞’ Ù’ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ.

∫-113

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

µÚ ‰ÂÓ ‚·ÚÈ¤Û·È ·‰ÂÏʤ.
÷Ù˙‹˜/∆ÛÒÙÔ˘

A
h
K¿ÔÈÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ¤¯ÂÈ Êˆ˜, οÔÈÔÓ ÙÔÓ ÙÚÒÂÈ Ô ˘ÚÂÙfi˜
E
A
Ì¿˜ ʇÁÂÈ ‚‹Ì· ‚‹Ì·
h
∫¿ÔÈÔ Î·Ú¿‚È ÛÙ’ ·ÓÔȯٿ, Ì ¯›ÏÈ· ‚¿Û·Ó· ‚·ÛÙ¿
E
A
Ó· ÌËÓ ÙÔ È› ÙÔ Î‡Ì·
D
A
KÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙÔÓ Î·ÊÂÓ¤, ÙÛÈÁ¿ÚÔ ڤʷ Î·È Î·Ê¤
h
E
A
‚Ú ‰ÂÓ ‚·ÚȤ۷È, ‰ÂÓ ‚·ÚÈ¤Û·È ·‰ÂÏʤ

| 2¯
| 2¯

K¿ÔÈÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡, ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡
ÌÔÓ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ Âı·›ÓÂÈ
∫¿ÔÈÔ˜ ÛÙËÓ Ì¿¯Ë ÔÏÂÌ¿, Ë ÛÊ·›Ú· ‰›Ï· Ì·˜ ÂÚÓ¿
ÛÙ· ÛÙ‹ıÈ· ÙÔ˘ ËÁ·›ÓÂÈ
∫È ÂÌ›˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ì· ÙÔ Ó·È, οÓÔ˘Ì ¿ÚÙ˘ ÚÂÊÂÓ¤
‚Ú ‰ÂÓ ‚·ÚȤ۷È, ‰ÂÓ ‚·ÚÈ¤Û·È ·‰ÂÏʤ

| 2¯
| 2¯

ŒÍˆ ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ Î·È ‚ÚÔÓÙ¿, ÎÈ ¤Ó·˜ ‰È·‚¿Ù˘ ÂÚ·Ù¿
¯·Ì¤ÓÔ˜ ÌÂÛ’ ÙË ÌfiÚ·
∫¿Ô˘ ‰ÂÓ ı· ’¯Ô˘Ó „ˆÌ›, οÔ˘ ÂÈÓ¿ÂÈ ¤Ó· ·È‰›
Î·È ÎÏ·›ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ·
∫È ÂÌ›˜ ¯ÔÚÙ¿ÙÔÈ Ì· ÙÔ Ó·È, οÓÔ˘Ì ÁϤÓÙÈ· ÚÂÊÂÓ¤
‚Ú ‰ÂÓ ‚·ÚȤ۷È, ‰ÂÓ ‚·ÚÈ¤Û·È ·‰ÂÏʤ

| 2¯
| 2¯

¶fiÛÔÈ ·fi„ ͷÁÚ˘ÓÔ‡Ó, Û·Ó ÎÔÏ·Ṳ̂ÓÔÈ ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Ó
Î·È ÎÏ·›ÓÂ Î·È ÔÓ¿ÓÂ
™Ù¿ÛÔ˘ Î·È ÛΤ„Ô˘ ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹, fiÛÔÈ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ÁË
ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÌÈÏ¿ÌÂ
ª· ÂÌ›˜ ÔÈ ÙÚ›˜...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-114

µÚ ‰ÂÓ ‚·ÚÈ¤Û·È ·‰ÂÏʤ.

O ™ÙÚ·Ù‹˜.
÷Ù˙‹˜/∆ÛÒÙÔ˘

e
D
e
T· ÓÂÈ¿Ù· ÙÔ˘ ¤Ê·ÁÂ Ô ™ÙÚ·Ù‹˜ ÛÙ· Ó·˘ËÁ›· ÔÏËÌÂÚ›˜
a
D
G
ºÙÈ¿¯ÓÂÈ Ù· Èfi ÁÂÚ¿ ÛηÚÈ¿, Ó· ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ì·ÎÚ˘¿
a
H
e
¡· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÙË ÁË, ÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ›, ÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ›
T’ ·fi‚Ú·‰Ô ÛÙÔ Î·ËÏÂÈfi Ì ÙÔÓ °ÈˆÚÁ‹ ÙÔÓ ·Ú·ÁÈfi
ϤÓ ÁÈ· ¯ÒÚ˜ Ì·ÎÚÈÓ¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙȘ ›‰·Ó ÔÙ¤˜
∑ËχԢÓ ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜
ŸÙ·Ó Âı¿Óˆ, ‚Ú °ÈˆÚÁ‹, fiÙ·Ó Û·Ï¿Úˆ ·Ô ÙË ÁË
‚¿Ï ÛÙË Î¿Û· ÌÔ˘ ·ÓÈ¿, ‚¿Ï Ù˘ ¿ÏÌÔ˘Ú·, ÛÎÔÈÓÈ¿
¶Â˜ ˆ˜ Ù·Í›‰Â„ ÎÈ ·˘Ùfi˜, Ô Ù˘¯ÂÚfi˜, Ô Ù˘¯ÂÚfi˜

O ™ÙÚ·Ù‹˜.

∫-115

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¡·¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÈ¿ ·Á¿Ë...
÷Ù˙‹˜

a
d
E
a
N¿¯· ¤Ó·Ó Ô˘Ú·Ófi Ó¿¯· Î·È ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ·
E
a
Ó¿¯· ¤Ó· ÛÈÙÈÎfi οو ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi
d
E
a
¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ‚fiÙÛ·Ï· Ó· ÌÈÏÒ ÛÙ· ·̷ٷ
E
a
Î·È ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Ó· ·ÙÒ Î·È Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò
A
E
D
A
M· ÙÈ Ï¤ˆ Ô ÙÚÂÏÏÔ˜ ¤¯ˆ Ù· ‰˘fi Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘
E
A
ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ԢڷÓÔ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ı¿Ï·ÛÛ˜
E
D
A
Œ¯ˆ ÙÔ ‰˘fi Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ô˘Ú·Ófi
E
D
E
A
Œ¯ˆ ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÈÙÈÎfi
N¿¯· ¤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ Î·È Ó· Ì ٷ͛‰Â˘Â
¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ÎÈ ·’ ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿
Ó¿¯ˆ Ê›ÏÔ˘˜ Ù· Ô˘ÏÈ¿, Ù’ ¿ÛÙÚ· Ó¿¯ˆ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿
Ó· ÌÈÏÒ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò
ª· ÙÈ Ï¤ˆ Ô ÙÚÂÏfi˜, ¤¯ˆ Ù· ‰˘fi ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘
ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ۇÓÓÂÊ·, ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì Ô˘ÏÈ¿
ª· ÙÈ Ï¤ˆ Ô ÙÚÂÏÏfi˜, ¤¯ˆ Ù· ‰˘fi ¯Â›ÏË ÛÔ˘
¤¯ˆ Ù· ‰˘fi Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ¿ÛÙÚ· Î·È Ô˘Ú·Ófi
N¿¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÈ¿ ·Á¿Ë fiˆ˜ Î·È Áˆ
ı¿Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ÛÙË ÁË Ê›ÏÔÈ Î·È ·‰ÂÏÊÔ›

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-116

¡·¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÈ¿ ·Á¿Ë...

™’ ·Á·Ò.
÷Ù˙‹˜/∆ÛÒÙÔ˘

G
a
™’ ·Á·Ò, fiˆ˜ Ë Ì¿Ó· ÙÔ ·È‰›, fiˆ˜ Ë ÊÏfiÁ· ÙÔ ‰·‰›
D
G
fiˆ˜ Ô Á¤ÚÔ˜ ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ
™’ ·Á·Ò, fiˆ˜ Ë ¿‚˘ÛÛÔ˜ ÙÔ Êˆ˜, fiˆ˜ Ù· fiÓÂÈÚ· Ô ÊÙˆ¯fi˜
ÎÈ Ô ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË
G
¢ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, Â›Ì·È ÌÈ¿ ʈӋ
C
D
G
∂›Ì·È ‰˘fi ¯¤ÚÈ· ·‰ÂÈ·Ó¿ Ô˘ ÛÂ Ù˘Ï›ÁÔ˘Ó
ª· Û’ ·Á·Ò, Î·È ÎÔ›Ù·, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ Ô˘Ú·ÓÔ›
√È Ô˘Ú·ÓÔ›, Ô˘ ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó
™Â ˙ËÙÒ, fiˆ˜ ÙÔ ¯ÒÌ· ÙË ‚ÚÔ¯‹, fiˆ˜ ÙÔ Á¤ÏÈÔ Ë „˘¯‹
ÎÈ ÔÈ Ô‰ÔÈfiÚÔÈ Ù· ‚·ı‡ÛÎȈٷ Ï·Ù¿ÓÈ·
™Â ˙ËÙÒ, fiˆ˜ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÙË ÊˆÙÈ¿, Ô ÔÓÂ̤ÓÔ˜ ÙË ÁÈ·ÙÚÂÈ¿
Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ì·ÚÙ›· ÙË ÌÂÙ¿ÓÔÈ·
¢ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ...
ª· Û’ ·Á·Ò...

™’ ·Á·Ò.

∫-117

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™‡ÓÔÚ· Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ.
÷Ù˙‹˜/∆ÛÒÙÔ˘

d
A
d
ÕÛ Ì ӷ οÙÛˆ Ï¿È ÛÔ˘ ÎÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ Û˘ÏÏÔÁ›ÛÔ˘
A
d
¢ÂÓ ı· ÛÔ‡ ÌÈÏ‹Ûˆ, ‰ÂÓ ı· ÛÔ‡ ÌÈÏ‹Ûˆ
d
A
d
ª›Ï· Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘, ÁÈ· Ó’ ·ÎÔ‡ˆ ÙË ÊˆÓ‹ ÛÔ˘
C
F
™Â ·Ú·Î·ÏÒ, Û ·Ú·Î·ÏÒ
g
d
™‡ÓÔÚ· Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ
A
d
fiÛÔ Û’ ·Á·Ò, ÔÛÔ Û’ ·Á·Ò
g
d
°¤ÚÓÂȘ Î·È Ô ›ÛÎÈÔ˜ ÛÔ˘ Ì’ ·ÁÁ›˙ÂÈ
E A
d
ÎÈ ÂÁÒ ÚÈÁÒ, ÎÈ ÂÁÒ ÚÈÁÒ
ÕÛÂ ÌÂ
¢›„·Û·
ºÂ‡ÁÂÈ
ÎÏ·›ÂÈ

·’ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÛÔ˘ ÌÈ¿ ÁÔ˘ÏÈ¿ Ó· Ȉ ·ÎfiÌ·
Ôχ, ‰›„·Û· Ôχ
Ë ˙ˆ‹ Î·È ¯¿ÓÂÙ·È Î·È Ù’ ·Ê›ÏËÙfi ÌÔ˘ ÛÙfiÌ·
ÁÈ· ¤Ó· ÊÈÏ›, ÎÏ·›ÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ÊÈÏ›

™‡ÓÔÚ· Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ...
™‡ÓÔÚ· Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-118

™‡ÓÔÚ· Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ.

∫È ‡ÛÙÂÚ·.
÷Ù˙‹˜/∆ÛÒÙÔ˘

F
g
∫È ‡ÛÙÂÚ· ‹Ú˜ ·fi ¿Óˆ ÌÔ˘ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ
C
F
ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ٛӷ͘ ÙË ÛÙ¿¯ÙË ·’ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘
F
B
¶‹Ú˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ Ó· ÏÈÒÓÂÈ
C
ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ¤ÎÏ·„· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ˆ˜ ÙÔ Úˆ›
d
a
∫È ‡ÛÙÂÚ·, ÎÈ ‡ÛÙÂÚ·, Ì· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‡ÛÙÂÚ·
B
a
∫ÏÂ›Û·Ó Í·Ó¿ Ù· Û›‰ÂÚ· ÎÈ fiÏ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·
d
a
∫È ‡ÛÙÂÚ·, ÎÈ ‡ÛÙÂÚ·, Ì· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‡ÛÙÂÚ·
B
a
d
∫ÏÂ›Û·Ó Í·Ó¿ Ù· Û›‰ÂÚ· ÎÈ fiÏ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·

C

∫È ‡ÛÙÂÚ· ٛӷ͘ ÙË ÛÙ¿¯ÙË ·’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘
ÎÈ ¤ÁÈÓ ‰È¿Ê·ÓÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ÁÈ·Ï›
∆Ô Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ Â›¯Â ηı‹ÛÂÈ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘
Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ¤·È˙ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· ‚ÈÔÏ›
∫È ‡ÛÙÂÚ·, ÎÈ ‡ÛÙÂÚ·...

∫È ‡ÛÙÂÚ·.

∫-119

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ÛȉÂÚÔÌ¿Û·˜
¶Ï¿ÙˆÓÔ˜/∫ÚÈÂ˙‹

A
™ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ-§›ÏÈ
¤Ó· ÌfiÓÔ Ì˯¿ÓËÌ· ı· ‰ÂȘ
™È‰ÂÚÔÌ¿Û·˜ Â›Ó·È Ù’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘
ÙÔ Í·ÎÔ˘ÛÙfi ÛÙ· ¤Ú·Ù· Ù˘ Á˘
H
ª¿Û·, ÛȉÂÚÔÌ¿Û·, Ì¿Û·, ÛȉÂÚÔÌ¿Û·
Ì¿Û·, ‰˘Ó·Ù¿
¶ÂÙڤϷÈÔ, ‚ÂÓ˙›Ó·, ÎˆÎ Î·È ÔÚ˘ÎÙ¿
D
∫·È ‚Á¿˙Â, ‚Á¿˙Â, ‚Á¿˙ ··ÓˆÙ¤˜
D
ÎÔÓۤڂ˜, Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜, ÙÛ›¯Ï˜ ¢ˆ‰È·ÛÙ¤˜
F#
Û·ÌڤϘ, ˙ÂÏ·Ù›Ó˜ Î·È Ó¿ÈÏÔÓ ÎψÛÙ¤˜
G
d
Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜
∂›Û·È Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ
∂›Û·È Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ Ô ¶·ÚıÂÓÒÓ
Î·È Û ˙ËÙˆÎÚ·˘Á¿˙Ô˘Ó Ì’ ¤Ó· ÛÙfiÌ·
ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ
ª¿Û·...
∫·È ‚Á¿˙Â, ‚Á¿˙Â, ‚Á¿˙ ··ÓˆÙ¤˜
Ó¿ÈÏÔÓ Û·ÎԇϘ, ÛÎfiÓ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜
ÊÔÚÌ¿ÈΘ, ÏÂοÓ˜ Î·È ‚¿ÚΘ ÊÔ˘ÛΈ٤˜
Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-120

O ÛȉÂÚÔÌ¿Û·˜

O ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ
¶Ï¿ÙˆÓÔ˜/∫ÚÈÂ˙‹

a
e
a
e
∆Ô ¯ÔÓÙÚfi ÌÈ˙¤ÏÈ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ
a
e
E
a
¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ ÛÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ
Î·È Ù· ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· ¯Ù˘¿Ó ·Ï·Ì¿ÎÈ·
¿Óˆ ÛÙËÓ Ú·ÛÈÓ¿‰· Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ Áη˙fiÓ
C
d
ª’ ¤Ó· Ú¿ÛÈÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·ÈÁÈfiÓ
G
C
ÚÔ¯ˆÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ
C
◊Úı’ Ë ÒÚ· È· Î·È Áˆ, ‹Úı’ Ë ÒÚ· È· Î·È Áˆ
G F
G
C
Ó· ¯ÔÚ¤„ˆ Ì Ϸ¯Ù¿Ú·, ·ÁηÏÈ¿ Ì ÌÈ¿ ·ÁÎÈÓ¿Ú·
C
G
C
ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ Ù·ÁÎfi
µÏ‹ÙÔ Î·È Û·Ó¿ÎÈ ¯ÔÚ‡ԢÓÂ Û˘ÚÙ¿ÎÈ
¯ÔÚ‡ԢÓÂ Û˘ÚÙ¿ÎÈ ÛÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ
ÎÈ Ë Ì¿ÌÈ· Ë ÌÂÁ¿ÏË ¯ÔÚ‡ÂÈ ÂÓÙÔ˙¿ÏË
¿Óˆ ÛÙËÓ Ú·ÛÈÓ¿‰· Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ Áη˙fiÓ
ª’ ¤Ó· Ú¿ÛÈÓÔ...

O ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ

∫-121

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆· ıÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿
∫ËϷˉfiÓ˘

C
G
C
ºÂ‡ÁÔ˘Ó Ù· ηχÙÂÚ¿ Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·
G
C
ÒÚ· Ì ÙËÓ ÒÚ· ‚È·ÛÙÈο
F
C
¡È¿Ù· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó, Ô˘ ‰Â ı· Í·Ó·ÚıÔ‡Ó
D
G
Î·È Î›ÓÔ Ô˘ ‚Ϥˆ Ó· ̤ÓÂÈ ÙÂÏÈο
C
G
C
∂›Ó·È οÙÈ Ó‡¯Ù˜ Ì ÊÂÁÁ¿ÚÈ
C
G
C
̘ ÛÙ· ıÂÚÈÓ¿ Ù· ÛÈÓÂÌ¿
F
C
¡‡¯Ù˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó, Ô˘ ‰Â ı· Í·Ó·ÚıÔ‡Ó
d
G
C
Ì’ ·ÁÈfiÎÏËÌ· Î·È ÁÈ·ÛÂÌÈ¿
ºÂ‡ÁÔ˘Ó Ù· ηχÙÂÚ¿ Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·
οÔÈÔ˜ Ì¿˜ Ù· ÎϤ‚ÂÈ Ì˘ÛÙÈο
ÃÚfiÓÈ· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó, Ô˘ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·ÚıÔ‡Ó
Î·È Î›ÓÔ Ô˘ ‚Ϥˆ Ó· ̤ÓÂÈ ÙÂÏÈο
∂›Ó·È οÙÈ Ó‡¯Ù˜ Ì ÊÂÁÁ¿ÚÈ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-122

∆· ıÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿

⁄ÌÓÔ˜ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Û΢ÏÈÒÓ
∫ËϷˉfiÓ˘™Ù· ÍÂÓ‡¯ÙÈ· ϤÌ ӷÈ, Î·È ÛÙȘ ÙÚ¤ÏϘ ϤÌ ӷÈ

™Ù· ÌÂı‡ÛÈ· ϤÌ ӷÈ, ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ϤÌ ӷÈ

D
™ÙÔ˘˜ ·¤Íˆ ϤÌ ӷÈ, ÛÙÔ˘˜ ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ï¤Ì ӷÈ
D
A
E
A
Ÿ¯È ϤÌ ÛÙȘ ÎfiÙ˜,
fi¯È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÍÂÓ¤ÚˆÙÔ˘˜
D
A
E
A
Ÿ¯È ϤÌ ÛÙȘ ÎfiÙ˜,
fi¯È ÛÙÔ˘˜ ΢ÚÈϤ
™ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ϤÌ ӷÈ,
™ÙÔ˘˜ ÌÔ˘Û¿ÙÔ˘˜ ϤÌ ӷÈ,
™Ù· Ì·Ú¿ÎÈ· ϤÌ ӷÈ,
Ÿ¯È ÛÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜,
Ÿ¯È ÛÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜,

E
™ÙË
E
™ÙË
D
™ÙË
E
™ÙË

ÙÚ¤ÏÏ·, Ó·È,
‰Ú¿ÛË, Ó·È,
Û¿Ì·, Ó·È,
Ú¤ÁÁÂ, Ó·È,

A
ÛÙ·
A
ÛÙË
A
ÛÙÔ
A
ÛÙË

Î·È ÛÙÔ˘˜ ͇ÓÈÔ˘˜ ϤÌ ӷÈ
ÛÙÔ˘˜ Ê¢Á¿ÙÔ˘˜ ϤÌ ӷÈ
ÛÙ· ·¿ÎÈ· ϤÌ ӷÈ
fi¯È Î·È ÛÙȘ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜
fi¯È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁÈÎÔ‡˜

¿ÚÙ˘, Ó·È
‚Ú¿ÛË, Ó·È
ÙÛ¿Ì·, Ó·È
ÓÙ›ÛÎÔ, Ó·È

D
A
™ÙÔ˘˜ Ì·‡ÚÔ˘˜, Ó·È, ÛÙÔ˘˜ Á·‡ÚÔ˘˜, Ó·È
E
A
™ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘˜, Ó·È
™ÙÔ˘˜ Ê·ÓÙ¿ÚÔ˘˜ ϤÌ ӷÈ,
™ÙÔ˘˜ Ì·ÏÏÈ¿‰Â˜ ϤÌ ӷÈ,
™Ù· Ì·ÁοÎÈ· ϤÌ ӷÈ,
Ÿ¯È ϤÌ ÛÙËÓ Ú¤˙·,
Ÿ¯È ϤÌ ÛÙËÓ Ú¤˙·,
™Ù·
™Ù·
™Ù·
Ÿ¯È
Ÿ¯È

ˆÚ·›· ϤÌ ӷÈ,
Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ϤÌ ӷÈ,
Ô˘›ÛÎÈ· ϤÌ ӷÈ,
ÛÙËÓ ËÚˆ›ÓË,
ÛÙËÓ ÎÔη›ÓË,

™ÙËÓ ¿Ï·, Ó·È,

⁄ÌÓÔ˜ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Û΢ÏÈÒÓ

ηÈ
ηÈ
ÛÙ·
fi¯È
fi¯È

Î·È ÛÙÔ˘˜ Á‡ÊÙÔ˘˜ ϤÌ ӷÈ
ÛÙÔ˘˜ ÚÔο‰Â˜ ϤÌ ӷÈ
ÛÙ· ÚÂ˙¿ÎÈ· ϤÌ ӷÈ
fi¯È Î·È ÛÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË
fi¯È ÛÙ· ÛÎÏËÚ¿
ÛÙ· ÎfiÏ· ϤÌ ӷÈ
ÛÙȘ Ê¿ÛÂȘ ϤÌ ӷÈ
ÙÛÈÁ¿Ú· ϤÌ ӷÈ
Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÔÏÔ
ÛÙ· ÛÎÏËÚ¿

ÛÙËÓ Í¿Ï·, Ó·È

∫-123

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙȘ ‚¿ÚΘ, Ó·È,
ÛÙȘ ÙÛ¿ÚΘ, Ó·È
™ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔ˘˜, Ó·È, ÛÙȘ ϿΘ, Ó·È
™ÙÔ˘˜ Û΢ÏÔ˘˜, Ó·È, ÛÙȘ Á¿Ù˜, Ó·È
™ÙÔ˘˜ M‹ÙÛÔ˘˜, Ó·È, ÛÙÔ˘˜ KÈÙÛÔ˘˜, Ó·È
™ÙËÓ ·ÓÙÈÛ˘ÏÏË„Ë, Ó·È
™Ù· ÎÔÎÙ¤ÈϘ ϤÌ ӷÈ, Î·È ÛÙ· ÎfiÌÈΘ ϤÌ ӷÈ
™ÙȘ Ì·Ó¿Ó˜ ϤÌ ӷÈ, ÛÙȘ ÎÔ˘ÎÏ¿Ú˜ ϤÌ ӷÈ
™ÙȘ ÈÛ›Ó˜ ϤÌ ӷÈ, ÛÙȘ ·ÈÒÚ˜ ϤÌ ӷÈ
Ÿ¯È ϤÌ ÛÙÔ˘˜ ‚ϿΘ, fi¯È Á·ÌÒ ÙÔ˘˜ ¿Û¯ÂÙÔ˘˜
Ÿ¯È ϤÌ ÛÙÔ˘˜ ‚ϿΘ, fi¯È ÛÙÔ˘˜ ¯·˙Ô‡˜
™Ù· Ù۷οÏÈ· ϤÌ ӷÈ,
™ÙÔ˘˜ Ù˙·˙›ÛÙ˜ ϤÌ ӷÈ,
™ÙȘ ˙ËÏÈ¿Ú˜ ϤÌ ӷÈ,
Ÿ¯È ·È‰È¿ ÛÙȘ „fiÊȘ,
Ÿ¯È ·È‰È¿ ÛÙȘ „fiÊȘ,
¶· Ú· ·Ì, ·Ú·Ú·Ì...
...
Ÿ¯È ·È‰È¿ ÛÙȘ „fiÊȘ,
Ÿ¯È ·È‰È¿ ÛÙȘ „fiÊȘ,
¡∞π!!!

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

Î·È ÛÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ Ï¤Ì ӷÈ
ÛÙÔ˘˜ ÌÏÔ˘˙›ÛÙ˜ ϤÌ ӷÈ
ÛÙȘ ÙÚÂÏÈ¿Ú˜ ϤÌ ӷÈ
fi¯È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÚ˘fiΈÏÔ˘˜
fi¯È ÛÙÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜

fi¯È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÚ˘fiΈÏÔ˘˜
fi¯È ÛÙÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜

∫-124

⁄ÌÓÔ˜ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Û΢ÏÈÒÓ

ŒÓ· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
∫ËϷˉfiÓ˘

C7
F
Œ¯ÂÈ ·Ì¿ÍÈ, ¤¯ÂÈ Û›ÙÈ, fiÏ· Ù· ’¯ÂÈ ÎÈ fï˜ Ï‹ÙÙÂÈ
C7
F
Î·È Í·ÊÓÈο ·ı·›ÓÂÈ Û˘ÁÎÔ‹
•¤ÚÂÈ ÎfiÏ·, ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂȘ, ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ
Î·È Í·ÊÓÈο ·ı·›ÓÂÈ Û˘ÁÎÔ‹
B
C
F
°È ·˘Ùfi ÛÔ‡ Ϥˆ ÌË ÌÔ‡ Ϙ Â̤ӷ
C7
F
ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÂÁ·Ï›·, Ù· ·Ï¿ÙÈ·, Ù· ÏÂÊÙ¿
C7
F
°È ·˘Ùfi ÛÔ‡ Ϥˆ ÂÁÒ Â›Ì·È ÌÈ¿ ¯·Ú¿
C7
F
Ó· ÎϷȘ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÊÔ˘Î·Ú¿
∂ÁÒ, ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘ ÁÏ˘Îfi, ¤¯ˆ ÂÛ¤Ó·
·ÓÙ› ÁÈ ·˘Ù¿ Ù· ÌÂÁ·Ï›·, Ù· ·Ï¿ÙÈ·, Ù· ÏÂÊÙ¿
∂ÁÒ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘ Â›Ì·È ÌÈ¿ ¯·Ú¿
Ó· ÎϷȘ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÏÔÈfiÓ, ÙÔÓ ÊÔ˘Î·Ú¿
∫ÔÓÔÌ¿ÂÈ, ÙË ‚Á¿˙ÂÈ Ê›Ó·, ÛÙË ª·ÁÈfiÚη, ÛÙ· η˙›Ó·
Î·È Í·ÊÓÈο ·ı·›ÓÂÈ Û˘ÁÎÔ‹
οÓÂÈ ÌÈ¿ ˙ˆ‹ ÛÙڈ̤ÓË, Ì Á˘Ó·›Î· ÎÈ Âڈ̤ÓË
Î·È Í·ÊÓÈο ·ı·›ÓÂÈ Û˘ÁÎÔ‹
°È ·˘Ùfi ÛÔ‡ Ϥˆ...

ŒÓ· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ

∫-125

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

De cadenza
∫ËϷˉfiÓ˘

C
F
f
ªË ÌÔ‡ ÂȘ ÁÈ· Û¤Ó·Ó ̤۷ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ¯·Ìfi
C
G#
G
∫¿Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ‰˘fi
C
F
f
ªË ÌÔ‡ ÂȘ ÁÈ· Û¤Ó·ÓÂ, ¿Û ÙË Ó‡¯Ù· Ó· ÌÈÏ¿
C
G#
G
¡ÈÒıˆ Û· Ó· Û ͤڈ ηϿ
ªË ÌÔ‡ ÂȘ ÁÈ· Û¤Ó·Ó ̤۷ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi
∫¿Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ‰˘fi
ªË ÌÔ‡ ÂȘ ÁÈ· Û¤Ó·ÓÂ, ÂÁÒ Î·Ù¿Ï·‚· ηϿ
∞˜ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi„ ηϿ

d
G
C
a
d
G
C
•¤Úˆ fiÙÈ Î¿ÔÙ ·Á¿ËÛ˜, ͤڈ, ¤¯ÂȘ ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿
F
a
C
a
ŸÙÈ Î¿Ô˘, fiˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˜, ÙËÓ ¿ÙËÛ˜
d
D
G
∞ÏÏ’ ·fi„ ·˜ ÌË ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿
ªË ÌÔ‡ ÂȘ ÁÈ· Û¤Ó·ÓÂ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-126

De cadenza

∞¯ ƒ›Ù·
∫ËϷˉfiÓ˘

C G
C F
G
C
∂›‰· ÙË ƒ›Ù· ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿
F
G F C
d a
d
D
G
∞¯, ƒ›Ù·, ·¯ ̈ڤ ƒ›Ù·, ‚È¿ÛÙËΘ Ó· ÌÂȘ Û ÌÈ¿ ÛÂÈÚ¿ ] 2¯
C G
C F
G
C
∂›‰· ÙË ƒ›Ù· ÎÈ ‹Ù·Ó ηϿ
F
G F C
d a
d
G
C
∞¯, ƒ›Ù·, ·¯ ̈ڤ ƒ›Ù·, ·fi Û¤Ó· ÂÁÒ ÂÚ›ÌÂÓ· ÔÏÏ¿
] 2¯
G
C
ª· Û˘ ·ÓÙÚ‡ÙËΘ, ÓÔÈÎÔ΢Ú‡ÙËΘ
G
C
Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ¤ÁÈÓ˜ Ì·ÓÙ¿Ì
ª· Û˘ ·ÓÙÚ‡ÙËΘ, ÓÔÈÎÔ΢Ú‡ÙËΘ
ÙÒÚ· ‚ÔχÙËΘ Î·È Î¿ÓÂÈ Ì·Ì
∂›‰· ÙË ƒ›Ù·
∞¯, ƒ›Ù·, ·¯
∂›‰· ÙË ƒ›Ù·
∞¯, ƒ›Ù·, ·¯

ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿
̈ڤ ƒ›Ù·, ͤ¯·Û˜ ÔÈ¿ ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ¿ ÊÔÚ¿
ÎÈ ‹Ù·Ó ηϿ
̈ڤ ƒ›Ù·, οÔÙ ÌÈÏÔ‡Û˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿

ª· Û˘ ·ÓÙÚ‡ÙËΘ...

∞¯ ƒ›Ù·

∫-127

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

°È· ¤Ó· ÎÏ·Ú›ÓÔ
∫ËϷˉfiÓ˘

F
B
F
¶fiÛÔ ÁÏ˘Î¿ ϤÂÈ Ì˘ÛÙÈο
F
C
Î·È fiÛÔ ‚·ıÈ¿ Û˘ÁÎÈÓ›
F
B
√ ‹¯Ô˜ ·˘Ùfi˜, Ô ÙfiÛÔ ˙ÂÛÙfi˜
F
G
C F
ÎÏ·Ú›ÓÔ ÌÔ˘, Ë ÁÏ˘ÎÂÈ¿ ÛÔ˘ ʈӋ
™·Ó
ηÈ
™·Ó
ηÈ

ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ô˘ ʇÁÂÈ ··Ï¿
¤ÊÙÂÈ Ì˜ ÛÙȘ Ê˘ÏψÛȤ˜
·ÂÚ¿ÎÈ ÁÏ˘Î¿ Ô˘ Î˘Ï¿
·›˙ÂÈ Ì ÙȘ ÎÂÚ·ÛȤ˜

F
B
¡· ’ÍÂÚ˜ ÏÔÈfiÓ fiÛ· ÌÔ‡ ı˘Ì›˙ÂȘ
F
C
fiÛ˜ fiÌÔÚʘ ·Á¿˜, fiÛ˜ Ó‡¯Ù˜ Ì·ÁÈΤ˜
F
B
¡· ’ÍÂÚ˜ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÌÔ‡ ı˘Ì›˙ÂȘ
F
C
F
ÎÈ ¿ÏÏ· ÙfiÛ· Ô˘ ‰Â ÁÓÒÚÈÛ· ÔÙ¤

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-128

°È· ¤Ó· ÎÏ·Ú›ÓÔ

™ÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË
∫ËϷˉfiÓ˘

C
G
a
C7
F
f
C
¶¿Ì ÌÈ¿ ‚fiÏÙ· ÛÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, Â›Ó·È Ë Ó‡¯Ù· ˙ÂÛÙ‹
f
C
A
d
D
G
∫¿Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ¿ ηÓÙ›Ó· ·Ú·Á̤ÓË, ›Ûˆ˜ ÙË ‚Úԇ̠·ÓÔȯً
C
G
a
C7
F
f
C
¶¿Ì ÌÈ¿ ‚fiÏÙ· ÛÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, Ë fiÏË ÌÔ‡ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÂÓ‹
f
C
D
G
C
οÙÈ ı· ÈÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ȉ̤ÓÔÈ, οÓÔ˘Ì Ì¿ÓÈÔ Á˘ÌÓÔ›
E
a
D
G
∫È fiÙ·Ó ‚·ıÈ¿ ı’ ·ÓÔȯÙԇ̠ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡
H
e
a
D
G G7
£· Ì ÊÈÏ¿˜ Î·È ı’ ·Îԇ̠ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡
¶¿Ì ÌÈ¿ ‚fiÏÙ· ÛÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, Ë fiÏË ÌÔ‡ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÂÓ‹
οÙÈ ı· ÈÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ȉ̤ÓÔÈ, οÓÔ˘Ì Ì¿ÓÈÔ Á˘ÌÓÔ›

™ÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË

∫-129

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∂›Ì·È ¤Ó·˜ ÊÙˆ¯fi˜...
∫ËϷˉfiÓ˘

G
D
ŸÏÔÈ ÌÔ˘ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ·ÓÙÚÂ˘Ù‹Î·ÓÂ
G
C
A
D
°›Ó·Ó ÚÂ˙›ÏÈ, ÁÈ ·˘Ùfi ÎÚ˘ÊًηÓÂ
G
D
¶È¿Û·Ó ÌÈ¿ ‰Ô˘Ï›ÙÛ· ÎÈ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÎÏÂȉȿ
G
C
G
D
G
∞fiÎÙËÛ·Ó ÎÔÈÏ›ÙÛ· ÎÈ ·fi ’Ó· ‰˘fi ·È‰È¿
G
C
°Èfi¯Ô, ¯fi¯Ô, ¯fi¯Ô...

D

G

∫È fiÏ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ’¯· ÁÎfiÌÂÓ˜
ÙÒÚ· ›Ӓ fiÏÔ ‚›ÙÛÈ· Î·È ›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ó˜
∫È ·Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜, ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÁÈÒÙ·-¯È
£¤ÏÔ˘ÓÂ Î·È ÛοÊÔ˜ Î·È ¿Ó ÎÈ ÂÍÔ¯‹
°Èfi¯Ô, ¯fi¯Ô, ¯fi¯Ô...
∆ÒÚ· Û·Ó ÙÔ˘˜ ‚Ϥˆ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÒ
√‡ÙÂ Î·È ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ ÂÁÒ Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÒ
∫È ¿Ì· ÌÔ‡ ÙË ‰›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈ· ‰ÂÈÏÈÓ¿
·›ÚÓˆ Ù’ ¿ÏÔÁfi ÌÔ˘ Î·È ¿Ì ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿
°Èfi¯Ô, ¯fi¯Ô, ¯fi¯Ô...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-130

∂›Ì·È ¤Ó·˜ ÊÙˆ¯fi˜...

∆· ‚ÂÁÁ·ÏÈο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ·.
™¤ÌÛ˘/ªÔ˘ÚÌÔ‡Ï˘

c
B
D#
G# D#B
ÕÓ·„· fiÏ· Ù· ÊÒÙ· ÎÈ ¤‰ˆÛ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË
f
D# C# g
G# B c
™·Ó Âı¿ÓÂÈ Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ó¿ÛÙ·ÛË
c

B

f

B c

c
B
D#
G# D#B
∆· ‚ÂÁÁ·ÏÈο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· ʤÁÁÔ˘Ó Û·Ó ÙÔÓ ÊÒÛÊÔÚÔ
f
D#
C# g
G# B c
Û·Ó Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ηڿ‚È· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ µfiÛÔÚÔ
ŒÎÏÂÈÛ˜ ÙÔ Êˆ˜ Î·È ‹Á˜, ¤ÁÈÓ˜ ·fiÚ·ÙË
¡¤ÊÔ˜ Ô˘ ÙÔ ‹ÚÂ Ô ·¤Ú·˜ Û ÌÈ¿ fiÏË ·˘ÙfiÌ·ÙË
∆· ‚ÂÁÁ·ÏÈο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· ¤Ó· ÔÏÔη‡ÙˆÌ·
Î·È Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ó· ¤ÊÙÂÈ Û· ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·
∂›Ì·È È· ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ’ ¿ÚˆÌ¿ ÛÔ˘, ÛÙ’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘
Î·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, Ó·È, ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, Ù· „˘¯Ú¿ ‚ÂÁÁ·ÏÈο ÛÔ˘
∆· ‚ÂÁÁ·ÏÈο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· ʤÁÁÔ˘Ó Û·Ó ÙÔÓ ÊÒÛÊÔÚÔ
Û·Ó Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ηڿ‚È· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ µfiÛÔÚÔ

∆· ‚ÂÁÁ·ÏÈο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ·.

∫-131

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ...
•˘‰¿Î˘

d
™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÙÚˆÓ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›·
d
Ì‹Î ÙÔ ı¤Ì· ÛÔ˘, ¤ÙÛÈ, ÛÙ’ ·ÛÙ›·
g
∂ÊÙ¿ ‚ÔËıÔ› Î·È ÙÚÂȘ Ì·ÛÙfiÚÔÈ
C
F
Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ
d
g
∫È ÂÛ‡ Ì·ÚÛ¿ÚÂȘ Ù· ÌÔÙ¿ÎÈ· ÛÔ˘
C
F
ÛÊ˘Ú›˙ÂȘ Ì ٷ ‰˘fi ¯ÂÈÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘
d
g
∞Ó¿‚ÂȘ ÙË ÌÈÎÚ‹ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛοϷ
C
F
ÎÈ Ô‡Ù ̿˜ ÛΤÊÙÂÛ·È ÌÈ¿ ÛÙ¿Ï·
d
g
∫·È Ì ٷ ‰˘fi ÛÔ˘ fi‰È·, Ï¿ÛÙȯ· ¶ÈÚ¤ÏÈ
c
g
D#
d
ʇÁÂȘ Î·È ¯¿ÓÂÛ·È, ÁÏÈÛÙÚ¿˜ Û·Ó ¯¤ÏÈ, ·, ·, ·
™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ...
∂ÊÙ¿ ‚ÔËıÔ›...
∫Ô›Ù· Ù· ÊÚ¤Ó·, ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÛÔ˘
¢ÂÓ ı· Ù· ηٷʤÚÂȘ ÌfiÓË ÛÔ˘
ŒÏ· Û ̿˜ Î·È ÌË Û ̤ÏÂÈ, ÌË Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ
ŒÏ·, Ì¿˜ ÙÚÒÂÈ ÙÔ Ì·Ú¿˙È
∂›Ì·ÛÙ ÂÊÙ¿ ‚ÔËıÔ› Î·È ÙÚÂȘ Ì·ÛÙfiÚÔÈ
Ì·˙› Ì·˜ Â›Ó·È Î·È, ·, ÔÈ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ, ·, ·, ·

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-132

™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ...

OÈ ¯‹Ú˜
•˘‰¿Î˘/™·Ì·ÚÙ˙‹

e
a
ª‹Î·Ó ‰˘fi Ì·‡Ú˜ ¯‹Ú˜ ̘ ÛÙÔ Ì·Á·˙›
e
d
e
ÎÈ ‹È·Ó ‰˘fi ÔÙ‹ÚÈ· Ì‡Ú˜, Ó·È, Î·È ÌÂÙ¿ ÎÚ·Û›
a
∑·ÏÈÛًηÓ ÏÈÁ¿ÎÈ, ‹Ù·Ó ÎÈ ¤Ó· ÌÔ˘˙Ô˘Î¿ÎÈ
a
Ó· ÛÔ‡ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ „˘¯‹, ·
e
d
e
ÕÛÚ· ÚÔ‡¯·, Ì·‡Ú· ÚÔ‡¯·, ‚¿ÏÂ, ‚Á¿ÏÂ Î·È Í·Ó¿
ÕÛÚ· ÚÔ‡¯·, Ì·‡Ú· ÚÔ‡¯·, Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ë ÊÔÚÂÛÈ¿
ª‹Î·Ó ‰˘fi Ì·‡Ú˜ ¯‹Ú˜, ÛÙ‹Û·Ó ¯ÔÚfi
ÿÚÂ, ¿Î·Ú‰Â, Ô˘ ‹Ú˜ ̤۷ ·’ ÙÔ ÛˆÚfi
ª¿˜ Ê·Ú̿ΈÛ˜ ÙË Ì¤Ú·, Ô˘ Ì¿˜ ¤ÎÏ„˜ ÙË ‚¤Ú·
Î·È ÙÔ ¯¿‰È ÙÔ ÁÏ˘Îfi
ÕÛÚ· ÚÔ‡¯·, Ì·‡Ú· ÚÔ‡¯·...

OÈ ¯‹Ú˜

∫-133

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙÔ ™Ô˘-ªÈÙ˙Ô‡
•˘‰¿Î˘/°Î·Ó¿˜

d
™ÙÔ‡ ™Ô˘-ªÈÙ˙Ô‡ οÔÈ· ‚Ú·‰È¿
¤¯·Û· fiÏ· Ù· ÎÏÂȉȿ Î·È Á‡Ú¢· ÏÈÌ¿ÓÈ
¢˘fi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÔÈ ı˘ÚˆÚÔ›, ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ‰Â ¯ˆÚ›
ÌÂ ‹Ú·Ó ÁÈ· ¯·ÚÌ¿ÓË
∫·È ˜, ˜, ˜ Î·È „Ô˘, „Ô˘, „Ô˘
οÔÈ· ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ˘ ™Ô˘-ªÈÙ˙Ô‡, Û ¤ÓÙ ÎÈ ¤ÍÈ ÁÏÒÛÛ˜
∞, ›‰·Ó ˆ˜ ‹ÌÔ˘Ó ÔÓ‹Úfi˜, Î·È ÚÈÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ηÓfi˜
ÌÔ‡ οӷÓ ÙȘ ÎÏÒÛÛ˜

F
g
¢ÂÓ Â›¯· fiÚÂÍË Ô˘ Ϥ˜, Ó· Ì¿ıÔ˘Ó fiϘ ÔÈ Ê˘Ï¤˜
g
d g
ˆ˜ ‹ÌÔ˘Ó Ï˘Ë̤ÓÔ˜
F
g
µÚ‹Î· ÛÙÔ Ì·Ú ¤Ó· ÚˆÌÈfi, ‹Á· Ó· ÍÔÌÔÏÔÁËıÒ
D#
d
Ì· ‹Ù·Ó Ȉ̤ÓÔ˜
¢ÂÓ Â›¯· fiÚÂÍË Ô˘ Ϥ˜...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-134

™ÙÔ ™Ô˘-ªÈÙ˙Ô‡

™Ê›ÁÁ·.
•˘‰¿Î˘/ƒ·ÛÔ‡Ï˘

e
F e
a
™· ÙË ™Ê›ÁÁ· Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ ı· ÁÂÏÒ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·
G
F e
∞fi ̤ӷ Û·Ó ı· ʇÁÂȘ, Ó· ÂÚÓ¿˜ Ì·ÚÙ‡ÚÈ·
∫È fiÙ·Ó ı· ’¯ÂȘ Ì·ÚÙ˘Ú‹ÛÂÈ ·’ Ù· ÙfiÛ· Îڛ̷ٷ
ı· ÛÔ‡ χӈ ÙÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ ÛÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Ù· ·̷ٷ
G
ŸÙ·Ó ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· ı¤ÏÂÈ,
G
¢ËÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ì¤ÏÈ Î¿ıÂ
ŸÙ·Ó ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· ı¤ÏÂÈ,
∫¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔÓ· ÎÔ˘Ú¤ÏÈ,

a
fiÏ· Ù· ÌÔÚ›
d
e
Ù˘ ÊÈÏ›
fiÏ· Ù· ÌÔÚ›
‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙË ÁË

™·Ó ÙË ıËÏ˘ÎÈ¿ ·Ú¿¯ÓË, ·¯, Ó· Û’ ·È¯Ì·ÏÒÙÈ˙·
Û·Ó ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ ÛÔ‡ ¿Úˆ, ÙڤϷ Ó· Û fiÙÈ˙·
ª¤Û· ÛÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÈÛÙfi ÌÔ˘, £Â¤ ÌÔ˘, Ó· Û ¤ÏÂη
ÎÈ ·’ Ù· ÙfiÛ· ‚¿Û·Ó¿ ÛÔ˘, ʈ˜ ÌÔ˘, Ó· Û ͤÌÏÂη
ŸÙ·Ó ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· ı¤ÏÂÈ...

™Ê›ÁÁ·.

∫-135

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªË ÊÔ‚¿Û·È.
•˘‰¿Î˘/ƒ·ÛÔ‡Ï˘

e
G
ªÂ˜ ÛÙÔ ÓfiËÌ· ¿ÓÙ· ı· ’Ó·È fiÔÈÔ˜ ¿ıÂÈ ÎÈ fï˜ Ì¿ıÂÈ
e
G
e
√È ÊÔ‚¤Ú˜ ‰Â ÊÙÔ˘Ú¿ÓÂ Î·È Ô ¯¿ÚÔ˜ οÓÂÈ Ï¿ıË
e
D
e
ÕÓÙÂ, ÌË ÊÔ‚¿Û·È, ÌË ÊÔ‚¿Û·È, Ê›ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ fiÓÔ Ó· ’Û·È
e
G
¶¿ÓÙ· ¤¯ÂÈ Ë ˙ˆ‹ οÙÈ ÈÔ ‚·ı‡ Ó· ÂÈ
d
e
∫·È Ô Êfi‚Ô˜, Ó·È, Î·È Ô fiÓÔ˜ Â›Ó·È ‰˘fi ÛÔÊÔ›
ŸÏ· Â›Ó·È ÌÈ¿ ȉ¤· Î·È ÙË ˙ÂȘ ÛÙÔ ÊÏ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
¶fiÙ ¯¿ÏÈ·, fiÙ ˆÚ·›·, ÛÒÌ· ÌÔ˘, „˘¯‹ Î·È Êˆ˜ ÌÔ˘
ÕÓÙÂ, ÌË ÊÔ‚¿Û·È, ÌË ÊÔ‚¿Û·È...
¢˘fi ·È¯Ó›‰È· Û ˙ÔÚ›˙Ô˘Ó, ›Ӓ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÎÈ Ë ·Á¿Ë
¶·›Í’ Ù· Î·È Ù· ‰˘fi ÎÈ ·˜ ¯¿ÛÂȘ, ı· ‚ÁÂÈ Ë ı·ÛÔ‡ ·¿ÙË
ÕÓÙÂ, ÌË ÊÔ‚¿Û·È, ÌË ÊÔ‚¿Û·È...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-136

ªË ÊÔ‚¿Û·È.

H ›ÎÚ· Û‹ÌÂÚ·.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

h
H

F# h
F# h

F# h
e h

F# h

h
e
F#
h
∏ ›ÎÚ· Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‡ÓÔÚ·
e
F#
h
F#
h
ÎÈ ÂÛ‡ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Ì’ ·ÚÓËı›˜
∫¿ÔÙ ·ÏÏÔ›ÌÔÓÔ, ÛÙÔ ÌÂÛԯ›̈ÓÔ
ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÛÔ‡ ’ÊÂÚ· Ó· ˙ÂÛÙ·ı›˜
G
f#
e f#
∫Ô›Ù· Ò˜ ÎÏ·›ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÁÈÔÚÙ‹
e
h
e h
ŒÁÈÓ ْ fiÓÂÈÚÔ Î·Ófi˜, ˜ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù›, ÁÈ·Ù›
G
f#
e
f#
∫Ô›Ù· Ò˜ ÎÏ·›ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜, Ì· ÂÛ‡ ηډȿ ÌËÓ ÎϷȘ
e
h
e F#
∫È fiÙ·Ó ¯Ù˘¿ÂÈ Ô ÎÂÚ·˘Ófi˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÂÛ‡ Ó· Ϙ
¡‡¯ÙˆÛÂ, ‚Ú¿‰È·ÛÂ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¿‰ÂÈ·ÛÂ
ÎÚ˘Êfi ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘ Î·È Î·ÚÙÂÚÒ
ª· ÂÛ‡ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÛ·È, ‚Ú¤¯ÂÈ Î·È ‚Ú¤¯ÂÛ·È
¶ÔÙ‹ÚÈ ÌÔ‡ ’‰ˆÛ˜ Ê·ÚÌ·ÎÂÚfi
∫Ô›Ù· Ò˜ ÎÏ·›ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜...

H ›ÎÚ· Û‹ÌÂÚ·.

∫-137

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

MËÓ ÙÔÓ ÚˆÙ¿˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/πˆ·ÓÓ›‰Ë˜

a
a

F
F

E
E

d
d

E
a

a
G
§fiÁÔ ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Í¯·ÛًηÌÂ
a
G
Ì¿˜ ‹ÚÂ Ô fiÓÔ˜ Î·È Ó˘¯Ùˆı‹Î·ÌÂ
F
C
KÚ‡„ ÙÔ ‰¿ÎÚÈ Ì ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘
d
a
Ó· Ȉ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ì¤Û· ·’ Ù· ¯Â›ÏË ÛÔ˘
G C
MËÓ ÙÔÓ ÚˆÙ¿˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi
C
G
ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ
a
ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi
a
E
οÙÈ ·’ ÙË Ó‡¯Ù· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ

| 2¯
| 2¯
| 2¯
| 2¯

Ÿ,ÙÈ Ì¿˜ ‚ڋΠÎÈ Ô,ÙÈ Ì¿˜ χËÛÂ
Û·Ó ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÎÏËÚ¿ Ì¿˜ ¯Ù‡ËÛÂ
KÚ‡„ ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ Ì ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘
Ó· Ȉ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÂÛ’ · Ù· ¯Â›ÏË ÛÔ˘

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-138

| 2¯
| 2¯

MËÓ ÙÔÓ ÚˆÙ¿˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi

ªÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

D
A
D
ªÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿, ÌÈ¿Ó ·Á¿Ë ÌÔ˘ ¤¯ˆ ÎÏ›ÛÂÈ
A
D
Û’ ÂÚËÌÔÎÏ‹ÛÈ ·Ï·ÚÁÈÓfi
∫¿ı ‚Ú·‰È¿ Ù˘ ηډȿ˜ ÙËÓ fiÚÙ· ·ÓÔ›Áˆ
ÎÔÈÙ¿˙ˆ Ï›ÁÔ Î·È ÚÔÛ΢ÓÒ
d
g
C
F
¶fiÙ ı· ’ÚıÂÈ, fiÙ ı· ’ÚıÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ
g A
d
¶fiÙ ْ ·ÛÙ¤ÚÈ ı’ ·Ó·ÛÙËı›
d
g
C
F
¡· ÛÔ‡ ÊÔÚ¤Ûˆ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ¯Ú˘Ûfi ÛÙÂÊ¿ÓÈ
g
A
Û·Ó ˘ÚÔÊ¿ÓÈ Û’ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿
ªÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿, ÌÈ¿Ó ·Á¿Ë ÌÔ˘ ¤¯ˆ ÎÏ›ÛÂÈ
Û’ ÂÚËÌÔÎÏ‹ÛÈ ·Ï·ÚÁÈÓfi
∫¿ı ‚Ú·‰˘¿ Ù˘ ηډȿ˜ ÙËÓ fiÚÙ· ·ÓÔ›Áˆ
‰·ÎÚ‡˙ˆ Ï›ÁÔ Î·È ÚÔÛ΢ÓÒ
ªÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿...

ªÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿.

∫-139

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ÿÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

h
G
h
£· ʤÚÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ÏÈ¿
h
f#
D e
ÎÈ ¿ÛÙÚ· ¯Ú˘Û¿ Ù’ ·Á¤ÚÈ
h
G
h
¡· ÛÔ‡ ¯·˚‰Â‡Ô˘Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿
h
e
G F#
Ó· ÛÔ‡ ÊÈÏÔ‡Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ
h
A
G
F#
ÿÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ, „‡ÙÈÎË Ë ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿
h
A
G
F# h
∞Ó Ì ›ÛÙÂ˘Â˜ ÏÈÁ¿ÎÈ, ı· ’Ù·Ó fiÏ· ·ÏËıÈÓ¿
D
e
G
F#
¢›¯ˆ˜ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ·Á¿Ë ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÚÓ¿ Ô Î·ÈÚfi˜
F#
h
e
A
F#
¢›¯ˆ˜ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ·Á¿Ë Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÈÔ ÌÈÎÚfi˜
ÿÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ, „‡ÙÈÎË Ë ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿
∞Ó Ì ›ÛÙÂ˘Â˜ ÏÈÁ¿ÎÈ, ı· ’Ù·Ó fiÏ· ·ÏËıÈÓ¿
ÿÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ, „‡ÙÈÎË Ë ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿
∞Ó Ì ›ÛÙÂ˘Â˜ ÏÈÁ¿ÎÈ, ı· ’Ù·Ó fiÏ· ·ÏËıÈÓ¿

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-140

ÿÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ

∫¿Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

G
e
C
D
∆ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÔÈÍË Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·Óı›˙Ô˘Ó
C
D
G
√È Ó‡¯Ù˜ Ì ˙·Ï›˙Ô˘Ó ْ ·ÁfiÚÈ· fiÙ·Ó ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó
∫È fiÛÔ˘˜ Ù· ‚Ú¿‰È· Û˘Ó·ÓÙÒ, ÌÔ‡ ϤÓ ηÏËÛ¤Ú·
ª· ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÈ Ó· ˆ, ÛÊ˘Ú›˙ˆ ÛÙÔÓ ·Á¤Ú·
G
D
∫¿Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘, Ì· ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÔÈ¿ ’Ó·È
D
G
∫¿Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘, Ì· ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ô‡
G
C
£· ÙËÓ Á˘Ú¤„ˆ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿, ı· ÙËÓ Á˘Ú¤„ˆ ÛÙ’ ¿ÛÙÚ·
G
C
M· Û·Ó ÙË ‚Úˆ, ÛÙ’ ÔÚΛ˙ÔÌ·È
c
G
D
G
ˆ˜ ı· ÓÙ˘ıÒ, ˆ˜ ı· ÓÙ˘ıÒ Ì˜ ÛÙ’ ¿ÛÚ·

∫¿Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘...

∫¿Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘.

∫-141

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¤ı·ÓÂ.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

f
G#
D#
∫È ‹Ù·Ó ·È‰› ÛÙ· ‰ÂηÂÊÙ¿
f
C
Ô˘ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÙ¿ÍÂÈ

| 2¯
| 2¯

f
D#
¶ÔÈfi˜ ı· ÛÔ‡ ʤÚÂÈ, ·Á¿Ë ÌÔ˘
C#
CB f
ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ’¯ˆ Ù¿-ÍÂÈ

| 2¯
| 2¯

∫·È Û·Ó Ô˘Ï› Ô˘ ¤Ù·ÍÂ
Ë ÈÎڷ̤ÓË ÙÔ˘ ˙ˆ‹
¶¤Ù·ÍÂ, ¿ÂÈ Î·È ÙÔ‡ ’Ê˘ÁÂ
Ë ‰ÚÔÛÂÚ‹, Ë ‰ÚÔÛÂÚ‹ ÓÔ‹
¶ÔÈfi˜ ı· ÛÔ‡ ‰ÒÛÂÈ, ·Á¿Ë ÌÔ˘
ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÈÏ› ÌÔ˘

| 2¯
| 2¯

C#
G# C#
G#
√ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¤ı·Ó ÛÙ· ‰ÂηÂÊÙ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·
F#
G#
F#
C#
G#
C#
ÎÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘, -Ô˘, -Ô˘, -Ô˘, -Ô˘, -Ô˘
C#
G#
C#
G#
∏ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ ÛÎÈ¿ ÙÒÚ· ÂÙ¿ ÛÙ· ÎÏÒÓÈ·
F# G# F# C# G# f
º¤ÚÓÂÈ ‰ÚÔÛÈ¿ ÛÙ’ ·Ë‰fiÓÈ·, ·, ·, ·, ·, ·
¶ÔÈfi˜ ı· ÛÔ‡ ‰Â›ÍÂÈ, ·Á¿Ë ÌÔ˘
Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜
∞ÊÔ‡ Âı¿Ó·Ì ̷˙›
ÂÁÒ ÎÈ Ô Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-142

O Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¤ı·ÓÂ.

∆Ô Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

g
D
g
º¤ÚÙ ÌÔ˘ ¤Ó· Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ, ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù Ò˜ ÔÓÒ
g
D
g
∫È ‡ÛÙÂÚ· ı· Á›Óˆ ÎÚ›ÓÔ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· È· ı· ¯·ıÒ
g
B
c
F
B
∆È Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÎÈ ·Ó ¯·ıÒ, ·ÊÔ‡ ı· ’¯ˆ Á›ÓÂÈ ÎÚ›ÓÔ
D
g
º¤ÚÙ ÌÔ˘ ¤Ó· Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ

| 2¯
| 2¯

g
B
F
∆Ô ·È‰› Ô˘ Ì’ ·Á·¿ÂÈ fiÏÔ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚˆÙ¿
B D g
ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ∫˘Úȷ΋
™Î¤ÊÙÔÌ·È ÁÈ·Ù› ÚˆÙ¿ÂÈ Î·È ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ Í¯ӿ
ˆ˜ ÙÔÓ Â›‰· ∫˘Úȷ΋
º¤ÚÙ ÌÔ˘ ¤Ó· Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ...
∆Ô ·È‰› Ô˘ Ì’ ·Á·¿ÂÈ fiÏÔ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚˆÙ¿
Ô‡ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿
ª· ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘ Î˘Ï¿ÂÈ Î·È Î·ıÒ˜ ·˘Ùfi˜ ÎÔÈÙ¿
ÙÔÓ ÛÎÂ¿˙ˆ Ì ÊÈÏÈ¿
º¤ÚÙ ÌÔ˘ ¤Ó· Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ...

∆Ô Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ.

∫-143

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ËıÔÔÈfi˜.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

d
∏ıÔÔÈfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Êˆ˜
d
ÎÈ Â›Ó·È Î·ËÌfi˜ Ôχ ÈÎÚfi˜
A
d
Î·È ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜ Ôχ ÌÈÎÚfi˜
] 2¯
ª›ÏËÛÂ, ÎÏ·›˜; Ÿ¯È ‰Â Ϙ
ª‹ˆ˜ ÂÈÓ¿˜; ∫·È ÙÈ Ó· Ê·˜
ŸÏÔ Á˘ÚÓ¿˜, ˜ ÌÔ˘ Ô‡ ·˜

] 2¯

F
C
F C
™’ ·Ó·˙ËÙÒ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi
C
F
C
A
ÁÈ·Ù› Â›Ì·È ’Áˆ Ôχ ÌÈÎÚÔ˜ Î·È ıÏÈ‚ÂÚfi˜, ËıÔÔÈfi˜
£· ·›ÍÂȘ ÌÈ¿, ı· ·›Íˆ ‰˘fi
£· ÎÏ¿„ÂȘ ÌÈ¿, ı· ÎÏ¿„ˆ ‰˘fi
™·Ó ηϷÌÈ¿ ı· Û’ ·ÚÓËıÒ
] 2¯

µ...
£· ÛÎÂ·ÛÙÒ, ı· Ù˘ÏȯÙÒ
Ì’ ¿ÛÚÔ ·Ó›, ÎÈ ¤Ï· Ô˘Ï›, ¿ÛÚÔ Ô˘Ï›
Ô˘ ı· ηÏ› Ù’ ¿ÏÏÔ Ô˘Ï›, ÙÔ Ì·‡ÚÔ Ô˘Ï›
g#...
¶·ÚËÁÔÚÈ¿ ̘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿
ÀÔÌÔÓ‹, ·¯ Ò˜ ÔÓ›
∫È ‡ÛÙÂÚ· Ϙ ÁÈ· ‰˘fi ÙÚÂϤ˜ Ô˘ Ì’ ·Á·Ô‡Ó
ÁÈ·Ù› ÛȈÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ÛȈÔ‡Ó
F...
ŒÏ· ÛÙÔ Êˆ˜, ·›˙ˆ, ı· ‰ÂȘ
∂›Ì·È ÛÔÊfi˜, ÌËÓ ·ÔÚ›˜, ¤Ï· ÛÙÔ Êˆ˜, ·›˙ˆ ı· ‰ÂȘ
∏ıÔÔÈfi˜, fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó ÂȘ
Â›Ó·È Î·ËÌfi˜ Ôχ ÈÎÚfi˜
Î·È ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜ Ôχ ‚·ı‡˜
d...
∏ıÔÔÈfi˜, ›Ù ̈Úfi˜
›Ù ÛÔÊfi˜ Â›Ì·È ÎÈ ÂÁÒ
∫·ıÒ˜ ÎÈ ÂÛ‡ Â›Û·È ·È‰›
Ô˘ ηÚÙÂÚ› οÙÈ Ó· ‰ÂÈ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-144

O ËıÔÔÈfi˜.

d...
¶È˜ ÙÔ ÎÚ·Û›, ÛÙ¿Ï· ¯Ú˘Û‹
·’ ÙËÓ „˘¯‹ ˆ˜ ÙËÓ „˘¯‹
¶È˜ ÙÔ ÎÚ·Û› ÛÙ¿Ï· ¯Ú˘Û‹
·’ ÙËÓ „˘¯‹ ˆ˜ ÙËÓ „˘¯‹
ø˜ ÙËÓ „˘¯‹
ø˜ ÙËÓ „˘¯‹

O ËıÔÔÈfi˜.

∫-145

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶¿Ì ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/¶ÂÚÁÈ¿Ï˘

D
A
D
∆ÚÂȘ ̤Ú˜ ¯Ò-, ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ¯ÒÚÈÛ· ·fi Û¤Ó·
D
A
D
∆ÚÂȘ Ó‡¯Ù˜ ̤-, ÙÚÂȘ Ó‡¯Ù˜ ̤ӈ ÌÔÓ·¯‹
A
G
Û·Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó ÙÒÚ· ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ
| 2¯
D
A
D
fiÙ·Ó Ù· ‚Ú¤-, fiÙ·Ó Ù· ‚Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ô˘Ú·ÓÔ›
| 2¯
h
f#
¢ÈÒÍ ÙË Ï‡Ë ·ÏÈοÚÈ
G
D
¶¿Ì ÌÈ¿ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ

| 2¯
| 2¯

¶Ò˜ Ó· ‚Áˆ ηÈ, Ò˜ Ó· ‚Áˆ Î·È Ó· ÂÚ·Ù‹Ûˆ
∆· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘, Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Ó· ı˘ÌËıÒ
ªÂ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ò˜, ·¯ Ò˜ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ
ªÂ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ò˜ Ó· ·ÚËÁÔÚËıÒ
¢ÈÒÍ ÙË Ï‡Ë...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-146

¶¿Ì ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ

∞ÂÚÈÎfi
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

g
d
g
∞ÂÚÈÎfi, ·ÂÚÈÎfi ϤÓ ÙËÓ Îfic
D
ϤÓ ÙËÓ ÎfiÚË ’ ·Á·Ò

| 2¯
| 2¯

B
F
B
µÁ‹Î· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿
B
F
B
ÎÈ Â›‰· Ó· ·›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿
B
D
ª· ÈÔ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi
c
D
g
¤·È˙ ¤Ó· ¿ÛÙÚÔ Ì·ÎÚÈÓfi
∞ÂÚÈÎfi, ·ÂÚÈÎfi ÏÂÓ ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡ÏÂÓ ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ’ ·Á·Ò

| 2¯
| 2¯

µÁ‹Î· Î·È ‚ڋη ¯Ú˘ÛÈÎfi
ÁÈ· ‰·¯Ù˘Ï›‰È Ì·ÁÈÎfi
ª· ‹Ù·Ó ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÌÈÎÚfi
Î·È ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÈÎÚfi
∞ÂÚÈÎfi, ·ÂÚÈÎfi ϤÓ ٷ Ì¿ÏÂÓ ٷ Ì¿ÙÈ· ’ ·Á·Ò

| 2¯
| 2¯

∆ÒÚ· ı’ ·Ó¿„ˆ ÌÈ¿ ʈÙÈ¿
ÛÙ· ΢·Ú›ÛÛÈ· ÙÔ˘ ÓÔÙÈ¿
Î·È ÛÙËÓ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚÊ‹
ı· Û’ ¤¯ˆ Ì¿Ó· ÎÈ ·‰ÂÚÊ‹
∞ÂÚÈÎfi, ·ÂÚÈÎfi ÏÂÓ ÙËÓ ·Á¿ÏÂÓ ÙËÓ ·Á¿Ë ’ ·Á·Ò

∞ÂÚÈÎfi

| 2¯
| 2¯

∫-147

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ·Ì·Í¿˜
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

d
A
∫·ÚÔÙÛ¤ÚË, ηÚÔÙÛ¤ÚË, ·Û’ ÙÔ Î·ÌÔ˘ÙÛ›ÎÈ ·’ ÙÔ ¯¤ÚÈ
d
Î·È ÌËÓ ÙÔ ¯Ù˘¿˜
¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ, fiÙ·Ó ÙfiÛÔ È· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ¤¯ÂȘ
ΛÓÔÓ ’ ·Á·¿˜
C
F
∞Û’ ÙÔ Ù’ ·Ì¿ÍÈ ÌÔÓ¿¯Ô Ó· Î˘Ï¿ÂÈ
D#
A
d
ÎÈ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ¿ÂÈ ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È ¯·Ú¿
ŸÏ· Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÎÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ Â›Ó·È Ï¿È
ÎÈ fiÙ·Ó ÁÂÏ¿ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔ˘ ÁÂÏ¿
∫·ÚÔÙÛ¤ÚË, ηÚÔÙÛ¤ÚË...
ŸÏ· Á‡Úˆ ÌÔ˘ ›Ӓ ˆÚ·›· ÎÈ ¤¯ˆ ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ·Ú¤·
‰›Ï· ÌÔ˘ Â‰Ò Ó·
∞Û’ ÙË Úfi‰· Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ, ÌÈ¿ ÙÚÂÏ‹ ¯·Ú¿ Ì ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ
Î·È Ì ΢‚ÂÚÓ¿
ŸÏ· Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ...
∞Û’ ÙÔ Ù’ ·Ì¿ÍÈ...
∫·ÚÔÙÛ¤ÚË, ηÚÔÙÛ¤ÚË...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-148

O ·Ì·Í¿˜

∆Ô ¤Ï·ÁÔ Â›Ó·È ‚·ı‡
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

e
h
H
e
∆Ô ¤Ï·ÁÔ Â›Ó·È ‚·ı‡ ÎÈ Ë ·Á¿Ë Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË
Œ¯ˆ ¤Ó· fiÓÔ ÛÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÔÈfi˜ ı· ÌÔ‡ ÙÔÓ ‚Á¿ÏÂÈ
e
D
e
D
e
∆Ô ¤Ï·ÁÔ Â›Ó·È ÁÏ˘Îfi, ¯¿‰È Ì·˙› Î·È ‰¿ÎÚ˘
D
C
H
e
Î·È ÌÂ Î˘Ï¿ÂÈ ·ÊÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙËÓ ¿ÎÚË
∆Ô ¤Ï·ÁÔ Â›Ó·È ·È‰›, ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÊÙ¿Óˆ
¶·È‰› Î·È ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘, Ô˘ Û·Ó Ì ‰ÂÈ ÙÔ ¯¿Óˆ
∆Ô ¤Ï·ÁÔ Â›Ó·È ÁÏ˘Îfi...

∆Ô ¤Ï·ÁÔ Â›Ó·È ‚·ı‡

∫-149

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª·ÓԇϷ ÌÔ˘
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/∫·Ì·Ó¤ÏÏ˘

g
F
B
∞¯, ÙÈ ÓÙÚÔ‹, Ù¤ÙÔÈ· ÓÙÚÔ‹
c
D
g
Ì¿Ó· ÌÔ˘ Î·È Ò˜ ‚Á·›ÓÂÈ
√‡Ù ÎÈ ·Ó ÙÚ¤ÍÂÈ Ô ÔÙ·Ìfi˜
Ì¿Ó· ÌÔ˘ ‰Â ÙËÓ ϤÓÂÈ
g
D
∆È Ó· ÌÔ‡ οÓÔ˘Ó ‰¿ÎÚ˘· ‰˘fi
g
Î·È ÛÙÂÓÂÁÌÔ› Û·Ú·ÓÙ·‰˘fi, Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘
∆È ÎÈ ·Ó ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘ Óˆfi
‚Ô˘‚fi ÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È ÈÎÚfi, Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘
∫·È „¿¯Óˆ οÔÈÔÓ ÁÈ· Ó· ‚Úˆ
Î·È Ì ڈٿÂÈ Î·È ÙÔÓ ÚˆÙÒ ÙÈ ı· ÁÂÓ›
¶ÔÈfi˜ ı· ÔÓ›, ÔÈfi˜ ı· ÔÓ›
Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘, Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-150

ª·ÓԇϷ ÌÔ˘

O °È¿ÓÓ˘ Ô ÊÔÓÈ¿˜
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

a
G
√ °È¿ÓÓ˘ Ô ÊÔÓÈ¿˜, ·È‰› ÌÈ¿˜ ·ÙÚÈÓÈ¿˜
F
E
ÎÈ ÂÓfi˜ ÌÂÛÔÏÔÁÁ›ÙË
¶ÚÔ¯Ù¤˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÌÂÙ¿ ·’ ÙË Ê˘Ï·Î‹
Â¤Ú·Û’ ·’ ÙÔ Û›ÙÈ
E
a
∆Ô˘ ‚Á¿Ï·Ì ÁÏ˘Îfi, ÙÔ‡ ‚Á¿Ï·ÌÂ Î·È Ì¤ÓÙ·
g
E
a
Ì· ÁÈ· ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ‰ÂÓ Â›·Ì ÎÔ˘‚¤ÓÙ·

| 2¯
| 2¯

ªÔÓ¿¯· ÙÔ ºÚÔÛ› Ì ‰¿ÎÚ˘ ı·Ï·ÛÛ›
ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï·
∆Ô‡ Ê›ÏËÛ ‚Ô˘‚¿ Ù· ¯¤ÚÈ· Ù’ ·ÎÚÈ‚¿
Î·È ‚Á‹Î ·fi ÙË Û¿Ï·
¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ηÓ›˜ ÙÔÓ fiÓÔ Ù˘ Ó’ ·ÓÙ¤ÍÂÈ
∫È Ô‡Ù ¤Ó·˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Ó· ÂÈ ‰ÂÓ ‚ڋΠϤÍË

| 2¯
| 2¯

∫È Ô °È¿ÓÓ˘ Ô ÊÔÓÈ¿˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ÁˆÓÈ¿˜
Ì ÙÔ˘ ηËÌÔ‡ Ù’ ·ÁοıÈ
£˘Ì‹ıËΠͷӿ ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Ì·ÎÚ˘Ó¿
Î·È Ù’ fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ¯¿ıË

O °È¿ÓÓ˘ Ô ÊÔÓÈ¿˜

∫-151

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆ÒÚ· Ô˘ ·˜ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

e
a
∆ÒÚ· Ô˘ ·˜ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿, Ô˘Ï› ı· Á›Óˆ ÙÔ˘ ÓÔÙÈ¿
D
e
°Ú‹ÁÔÚ· Ó· Û’ ·ÓÙ·ÌÒÛˆ
°È· Ó· ÛÔ‡ ʤڈ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ô˘ ÌÔ‡ ·Ú¿ÁÁÂÈϘ Ó· ‚Úˆ
¢·¯Ù˘Ï›‰È Ó· ÛÔ‡ ‰ÒÛˆ
G
◊ÛÔ˘Ó Î˘·Ú›ÛÛÈ ÛÙËÓ
D
¶ÔÈfi˜ ı· ÌÔ‡ ¯·Ú›ÛÂÈ
e
™Ù’ fiÌÔÚÊÔ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ
H
Û·Ó ÌÈÎÚfi, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ

·˘Ï‹ ·Á·‹Ì¤ÓÔ

| 2¯

ÙÔ ÊÈÏ› Ô˘ ÂÚÈ̤ӈ

| 2¯

ηÚÙÂÚÒ Ó· ÌÔ‡ ’ÚıÂȘ ¿ÏÈ
e
Ô˘Ï›

| 2¯
| 2¯

ÃÚ˘Û‹ ÌÔ˘ ·Á¿Ë, ¤¯Â ÁÂÈ¿, Ó· ’Ó·È Ì·˙› ÛÔ˘ Ë ¶·Ó·ÁÈ¿
∫È fiÙ·Ó ’ÚıÂÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ
ı· ’¯ˆ ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ Ê˘Ï·¯Ùfi ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ Ù’ ·ÓÔȯÙfi
ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Û·Ó ·ÛÙ¤ÚÈ
◊ÛÔ˘Ó Î˘·Ú›ÛÛÈ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-152

∆ÒÚ· Ô˘ ·˜ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿

∆’ ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

f#
E
f#
∆’ ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿ ı· ʤÚÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿
h
f#
ª· ÚÈÓ Ê·Ó› ̤۷ ·’ ÙÔ ¤Ï·ÁÔ ·Ó›
h
E
C#
f#
ı· Á›Óˆ ·̷ Î·È ÊˆÙÈ¿, Ó· Û’ ·ÁηÏÈ¿Ûˆ ÍÂÓËÙÈ¿
∫·È Û˘ ¯·Ì¤ÓË ÌÔ˘ ·ÙÚ›‰·, Ì·ÎÚ˘Ó‹
ı· Á›ÓÂȘ ¯¿‰È Î·È ÏËÁ‹ Û·Ó ÍËÌÂÚÒÛÂȘ Û’ ¿ÏÏË ÁË
D
E
A
∆ÒÚ· ÂÙÒ ÁÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ
D
E
A
∆ÒÚ· ÂÙÒ ÁÈ· Ù˘ ¯·Ú¿˜ ÌÔ˘ ÙË ÁÈÔÚÙ‹

C#

ºÂÁÁ¿ÚÈ· ÌÔ˘ ·ÏÈ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔ˘ Ô˘ÏÈ¿
‰ÈÒÍÙ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙË Ì¤Ú· ·’ ÙÔ ‚Ô˘Ófi
ÁÈ· Ó· Ì ‰Â›Ù ӷ ÂÚÓÒ Û·Ó ·ÛÙÚ·‹ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi

∆’ ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿

∫-153

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ ÚÔ‰ÔÛ›·.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

a
E
d
E
a E a
ŒÁÈÓ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË ÎÈ ÂÍ‹ÁËÛË ‰ÂÓ ‰ÒÛ·ÌÂ
a
E
d
E
a
∆ÔÓ Ê›ÏÔ Ì·˜ ÚÔ‰ÒÛ·Ì ÌÈ¿ ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹
◊Ù·Ó Ë ÒÚ· Ù¤ÛÛÂÚȘ, ÎÈ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯·ı‹Î·ÓÂ
∆· ÏfiÁÈ· ͯ·ÛًηÓ ÎÈ ·ÎfiÌ· Ó· Ê·Ó›
C
G
C
∫˘Ï¿ÂÈ ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÛÔ˘
G
C
̤۷ ·fi ÙÔ, ̤۷ ·fi ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘
C
G
C
ª· ÙÔ ’‰·Ó οÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘
H
E
ÎÈ Â›·Ó ˆ˜ ı·, ÎÈ Â›·Ó ˆ˜ ı· ‚ÚÂı›
™Ù›Ï ÌÔ˘ ÌÈ¿ ÂÍ‹ÁËÛË, Ó· ʇÁÂÈ Ë ·ÚÂÍ‹ÁËÛË
ÁÈ·Ù› Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ χÁÈÛÂ, ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ó· ¯·ı›

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-154

∏ ÚÔ‰ÔÛ›·.

∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ·ÏÈοÚÈ
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

µ
g
d
B
g
A
∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ·ÏÈοÚÈ ÙÒÚ· Ô˘ ‰Â Ì’ ·Á·¿˜
g
d
A
d
¿Ú ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ó· ·˜

| 2¯
| 2¯

C
F
g
C
◊ÛÔ˘Ó Ï˘Ë̤ÓÔ Î‡Ì·, ‰ÂÓ Â›¯Â˜ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ Ó· ÛÙ·ı›˜
| 2¯
g
a
C
A
d
™Ù˘ ·Á¿˘ Ì·˜ ÙÔ ÌÓ‹Ì· ηÚÙÂÚÒ Ó· ’ÚıÂȘ Ó· ÎÔÈÌËı›˜ | 2¯
∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ·ÏÈοÚÈ, Á›Ó ʈ˜ ÙÔ˘ ·˘ÁÂÚÈÓÔ‡
ÎÈ ·Û’ ÙË Ó‡¯Ù· Ó· Û ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ÂÚ‚fiÏÈ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡

∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ·ÏÈοÚÈ

∫-155

| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙÔ˘ O‡ÚÈ
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

d
A
d
√˘Ú·Ó¤, fi¯È ‰ÂÓ ı· ˆ ÙÔ Ó·È
d
A
d
√˘Ú·Ó¤, ʛϠ̷ÎÚÈÓ¤
B C
F
d
¶Ò˜ Ó· ‰Â¯ÙÒ ¿ÏÏ˘ ·ÁηÏÈ¿˜ ÙË ÛÙÔÚÁ‹
A
d
¶Ò˜ Ó· ‰Â¯ÙÒ, Ì¿Ó· ÌÔ˘ ›Óã Ë ÁË
¶Ò˜ Ó’ ·ÚÓËıÒ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ Í·Óıfi
∞¯, Ô˘Ú·Ó¤, fiÓ ̷ÎÚÈÓ¤
d
∫¿ı ‰ÂÈÏÈÓfi ÎÔÈÙÒ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ÙÔÓ Á·Ï·Ófi
a
E
A
ÎÈ ·ÎÔ‡ˆ ÌÈ¿ ʈӋ, ηÌ¿Ó· ÁÈÔÚÙÈÓ‹, Ó· Ì ·Ú·ÎÈÓ›
∫¿ı ∫˘Úȷ΋, ÌÔ‡ ϤÂÈ Ó· ¿ˆ ÂΛ, ÂΛ, ÂΛ
Ô˘ ¯Ù›˙Ô˘Ó ʈÏÈ¿ ·ÏÏfiÎÔÙ· Ô˘ÏÈ¿, ÛÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ù· ÛηÏÈ¿
√˘Ú·Ó¤, fi¯È ‰ÂÓ ı· ˆ ÙÔ Ó·È...
∫¿ı ‰ÂÈÏÈÓfi ÎÔÈÙÒ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ÙÔÓ Á·Ï·Ófi
Î·È ÌÈ¿ ʈӋ ÙÚÂÏ‹, Û·Ó ¯¿‰È ÎÈ ·ÂÈÏ‹ ÎÔÓÙ¿ Ù˘ Ì ηÏ›
∫¿ı ∫˘Úȷ΋ ÌÔ‡ ϤÂÈ Ó· ¿ˆ ÂΛ, ÂΛ, ÂΛ
ÌÔ‡ Ù¿˙ÂÈ ˆÎ·ÓÔ‡˜, ÎÔÌ‹Ù˜ ʈÙÂÈÓÔ‡˜ Î·È fi,ÙÈ ‚¿˙ÂÈ Ô ÓÔ˘˜
√˘Ú·Ó¤, fi¯È ‰ÂÓ ı· ˆ ÙÔ Ó·È...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-156

∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙÔ˘ O‡ÚÈ

¶¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

g
¶¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜
D
Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÚÔÛÂÚfi˜
c
D
Î·È Î¿ı ·˘Á‹ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÌÈ¿ ËÁ‹
g
ÁÈ· Ó· ÔÙ›ÛÂÈ fiÏË ÙË ÁË
◊Úı·Ó Ӈ¯Ù˜ Î·È ‚ÚÔ¯¤˜
Î·È ¯ÂÈ̈ÓÈ¿Û·Ó ÔÈ „˘¯¤˜
Î·È ÛÙÔ ‚·ı‡ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ¤¯ÂÈ ÛÙ·ı›
¤Ó· ·È‰› Ó· ˙ÂÛÙ·ı›

g
c
g
D
g
∆ÒÚ· ÙÔ ‰¿ÎÚÈ Î˘Ï¿ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÌ·, Î·È ¤Ú· ·’ ÙÔ ‚ÔÚÈ¿
c
g
F
B
¤Ó· ηڿ‚È ÚˆÙ¿ÂÈ ·ÎfiÌ· Ô‡ ı· ‚Ú› ÛÙÂÚÈ¿
¶¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜...

¶¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜

∫-157

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

•ËÌÂÚÒÓÂÈ
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

D
e
A
D
A
D
∆Ô Û‡ÓÓÂÊÔ ¤ÊÂÚ ‚ÚÔ¯‹ ÎÈ ¤¯Ô˘Ì Ì›ÓÂÈ ÌÔÓ·¯Ô›
D
A
e
G
A
D
ŒÁÈÓÂ Ë ‚ÚÔ¯‹ ¯·Ï¿˙È, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ

] 2¯
] 2¯

∆È ¤¯ÂÈ Ô ÊÙˆ¯fi˜ Ó· ÊÔ‚Ëı›, Û›ÙÈ Ô˘Ú·Ófi˜ fiÔ˘ ÛÙ·ı› ] 2¯
∆Ô ‰ÈÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÒÌÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ
] 2¯
∞ÈÓÙ¤ Ó’ ·ÏÒÛÔ˘Ì ·ÓÈ· ÛÙ’ fiÓÂÈÚÔ Î·È ÛÙË ÏËÛÌÔÓÈ¿
¢¿ÎÚ˘· Ë ˙ˆ‹ ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ, ÍËÌÂÚÒÓÂÈ, ÍËÌÂÚÒÓÂÈ
] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-158

] 2¯

•ËÌÂÚÒÓÂÈ

™˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

G
D
G
D
ªÈÎÚfi ·È‰› ·’ ÙËÓ ·˘Á‹
G
D
›¯· Ì›ÓÂÈ ÌfiÓË ÛÙËÓ ËÁ‹
C
G
¡ÂÚfi ˙ËÙÔ‡Û· Î·È Î·ÚÙÂÚÔ‡Û·
D
G
̤۷ ·’ Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ù’ ¿ÏÔÁÔ Ó· ‚ÁÂÈ
ª· Ù’ ¿ÏÔÁfi ÌÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂÈ
Ô‡Ù’ Â̤ӷ Ô‡Ù ÙËÓ ËÁ‹
ÎÈ ¤ÙÛÈ ıÏÈÌ̤ÓÔ Î·È ‰È„·Ṳ̂ÓÔ
›Ûˆ ·’ ÙÔ ÊÚ¿¯ÙË ı’ ·ÔÎÔÈÌËı›

G
D
∞˘Ùfi Ô˘ ·ÎÔ‡ÙÂ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
D
C
G
¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ·Óı›˙Ô˘ÓÂ Ù· ÎÚ›Ó·
ªÂı¿ Ô ·Á¤Ú·˜, ÌÂı¿ÓÂ Î·È Ù· ÎÚ›Ó·
ÎÈ fi,ÙÈ ·Á·¿Ì ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
ªÂı¿ Ô ·Á¤Ú·˜, ÌÂı¿ÓÂ Î·È Ù· ÎÚ›Ó·
ÎÈ fi,ÙÈ ·Á·¿Ì ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

™˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

∫-159

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ̇ıÔ˜
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

F
g
F
ŒÓ· ̇ıÔ ı· Û¿˜ ˆ, Ô˘ ÙÔÓ Ì¿ı·Ì ·È‰È¿
] 2¯
g
C
F
g
C
F
◊Ù·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, Ô˘ ’Ê˘Á ÛÙËÓ ÂÚËÌÈ¿
] 2¯
∫È ·fi ÙfiÙ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ˙Ô‡Û È· Ì ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ
] 2¯
∫È ·fi Ì›ÛÔ˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚Ë ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi
] 2¯
°È· ÙÔ Ì‡ıÔ Ô˘ Ì¿˜ ϤÙÂ, ¿ÏÏÔ Ì‡ıÔ ı· Û¿˜ ˆ
] 2¯
◊Ù·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ‰›¯ˆ˜ Û›ÙÈ Î·È ÁˆÓÈ¿
] 2¯
°È· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ›¯Â ÊÚ›ÎË ÎÈ ¤Ó· Ì›ÛÔ˜ ÊÔ‚ÂÚfi
] 2¯
ŸÌˆ˜ fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙȘ ·Á¿·ÁÂ, ı·ÚÚÒ
] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-160

O ̇ıÔ˜

O ÙÛ¿ÌÈÎÔ˜
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

F
g
C
F
™Ù· ηÎÔÙÚ¿¯·Ï· Ù· ‚Ô˘Ó¿
F
g
C
F
Ì ÙÔ ÛÔ˘Ú·‡ÏÈ Î·È ÙÔ ˙Ô˘ÚÓ¿
a
B
D
g
¶¿Óˆ ÛÙËÓ ¤ÙÚ· ÙËÓ ·ÁÈ·Ṳ̂ÓË
C
F
C
F
¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÒÚ· ÙÚÂȘ ·Ó‰ÚÂȈ̤ÓÔÈ
a
B
D
g
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÎÈ Ô ¢ÈÁÂÓ‹˜
C
F
C
F
ÎÈ Ô ÁÈfi˜ Ù˘ ÕÓÓ·˜ Ù˘ ∫ÔÌÓËÓ‹˜
¢È΋ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈ¿ ÊÏÔ‡‰· Á˘
Ì· Û˘ ÃÚÈÛÙ¤ ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ¢ÏÔÁ›˜
ÁÈ· Ó· ÁÏ˘ÙÒÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÏÔ‡‰·
·’ ÙÔ Ù۷οÏÈ Î·È ÙËÓ ·ÚÎÔ‡‰·
¢Â˜ Ò˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ Ô ¡ÈÎËÙ·Ú¿˜
ÎÈ ·Ë‰fiÓÈ Á›ÓÂÙ·È Ô Ù·ÌÔ˘Ú¿˜
∞fi ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ÛÙÔÓ ªˆÚÈ¿
ÎÈ ·’ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÛÙË Ï¢ÙÂÚÈ¿
ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¯ÚfiÓÈ·
ÛÙ· Ì·ÚÌ·Ú¤ÓÈ· ÙÔ˘ ÿÚÔ˘ ·ÏÒÓÈ·
∫ÚÈÙ‹˜ ÎÈ ·Ê¤ÓÙ˘ ›Ӓ Ô £Âfi˜
Î·È ‰Ú·ÁÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ Ô Ï·fi˜

O ÙÛ¿ÌÈÎÔ˜

∫-161

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞ı‹Ó·
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

D
G
A
D
A
D
ª’ ¿ÛÙÚ·, Ô˘ÏÈ¿ Î·È Û‡ÓÓÂÊ· ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ı· ÓÙ‡Ûˆ
D
G
A
D
A
D
Î·È Ù’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ·ı¿Ó·ÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ· ı· ÎÂÓÙ‹Ûˆ
™ÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ ÙÔ˘ ª·ÁÈÔ‡ ı· Ìˆ ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤Íˆ
‰¿ÊÓË, Ì˘ÚÙÈ¿ ÎÈ ·Ì¿Ú·ÓÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ó· ÛÔ‡ Ϥ͈

D e D
DAD A
∞ı‹Ó·, ∞ı‹--Ó·
A
D
A D
÷ڿ Ù˘ Á˘ Î·È Ù˘ ·˘Á‹˜, ÌÈÎÚfi Á·Ï¿˙ÈÔ ÎÚ›ÓÔ
D
G
e A
∫¿ÔÈ· ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÎÔ¯‡ÏÈ ÛÔ˘ ı· Á›Óˆ
G
D
A D
÷ڿ Ù˘ Á˘ Î·È Ù˘ ·˘Á‹˜, ÌÈÎÚfi Á·Ï¿˙ÈÔ ÎÚ›ÓÔ
∞ı‹Ó·, ∞ı‹Ó·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-162

∞ı‹Ó·

™·Ó ÛÊ˘Ú›ÍÂȘ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

C
d
™·Ó ÛÊ˘Ú›ÍÂȘ ÙÚ›˜ ÊÔÚ¤˜
G
C
G
C
ı· Ì ‰Â›˜ ̘ ÙȘ ʈÙȤ˜
C
G
C
MË ÌÔ‡ ÌÈÏ¿Ù ÁÈ· ÏÈ‚¿‰È·
G
C
ÌËÓ ÌÔ‡ ÌÈÏ¿Ù ͷÊÓÈο ÁÈ· ÙȘ ÂÏȤ˜
C
Ù· Ô˘ÏÈ¿ ͢ÓÔ‡Ó Ù· ‚Ú¿‰È·
G
C
G
C
οو ·fi ÙȘ, οو ·fi ÙȘ ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜
C
d
™·Ó ÛÊ˘Ú›ÍÂȘ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜
G
C d
F
G C
ı· Û’ ·ÁÁ›Íˆ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È
d
£· Ì ‰ÂȘ ̘ ÙȘ ʈÙȤ˜
G
C
G
C
Û·Ó ÛÊ˘Ú›ÍÂȘ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜
TÈ ˙ËÙ¿˜ ·’ Ù’ ¿ÁÈÔ ¯ÒÌ·
fiÙ·Ó ÙÔ ϤÓÂÈ, fiÙ·Ó ÙÔ ϤÓÂÈ Ë ‚ÚÔ¯‹
§›ÁË ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ·
Î·È Ï›ÁÔ ¯¿-, Î·È Ï›ÁÔ ¯¿‰È ÛÙËÓ „˘¯‹
™·Ó ÛÊ˘Ú›ÍÂȘ ÙÚ›˜ ÊÔÚ˜
ı· ¯ˆıÒ Ì˜ Ù’ fiÓÂÈÚfi ÛÔ˘
£· ͢Ó‹ÛÂȘ Ì ʈӤ˜
Û·Ó ÛÊ˘Ú›Íˆ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜

™·Ó ÛÊ˘Ú›ÍÂȘ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜

∫-163

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª›ÏËÛ¤ ÌÔ˘
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

d
g
A
d
ÕÓÔÈÍ· ÛÙÔÓ Î‹Ô ÌÔ˘ ËÁ¿‰È Ó· ÔÙ›˙ˆ Ù· Ô˘ÏÈ¿
d
g
A
d
¡· ’Ú¯ÂÛ·È Î·È Û˘ Úˆ› Î·È ‚Ú¿‰È Û· ÌÈÎÚ‹ ‰ÚÔÛÔÛÙ·ÏÈ¿
◊Úı˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔÓ ·Á¤Ú· ÎÈ ·Ó·ÛÙ¤Ó·ÍÂ Ë Î·Ú‰È¿
™Ô‡ ’· Ì Ϸ¯Ù¿Ú· ηÏËÛ¤Ú· Î·È ÌÔ‡ ›˜ ¤¯Â ÁÂÈ¿
d
ª›ÏËÛ¤
A
ª›ÏËÛ¤
ª›ÏËÛ¤
ª›ÏËÛ¤

ÌÔ˘, Ì›ÏËÛ¤ ÌÔ˘, ‰ÂÓ Û ʛÏËÛ· ÔÙ¤ ÌÔ˘
ÌÔ˘, Ì›ÏËÛ¤ ÌÔ˘, Ò˜ ı· ۠ͯ¿Ûˆ, £Â¤ ÌÔ˘
ÌÔ˘, Ì›ÏËÛ¤ ÌÔ˘, ‰ÂÓ Û ʛÏËÛ· ÔÙ¤ ÌÔ˘
ÌÔ˘, Ì›ÏËÛ¤ ÌÔ˘, ÌfiÓÔ ÛÙ’ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ Û ÊÈÏÒ

º‡Ù„· ÛÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ, Ó· ’¯ÂȘ ›ÛÎÈÔ Î·È ‰ÚÔÛÈ¿
ÎÈ ‹Úı· ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ó· ÛÔ‡ ʤڈ ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿
™’ ¤‚Á·Ï· ÛÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ù’ ·ÓËÊfiÚÈ, ÛÙ· ÛÔοÎÈ· Ù· Ï·ÙÈ¿
Ì· ‹Úı ·ÁˆÓÈ¿ Î·È ÍÂÚÔ‚fiÚÈ Î·È ‰Â Ì’ ¿Ó·„˜ ʈÙÈ¿
ª›ÏËÛ¤ ÌÔ˘, Ì›ÏËÛ¤ ÌÔ˘...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-164

ª›ÏËÛ¤ ÌÔ˘

ŒÎÙÔÚ·˜ ÎÈ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/∫·Ì·Ó¤ÏÏ˘


d
∞fi ÙÔ ∆ÚˆÈÎfi οÛÙÚÔ Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë
C
ÛÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Ô˘ ΛӷÁ ÛÙË Ì¿¯Ë
B
A
ÊÒÓ·Í Ì ʈӋ Ê·Ú̷Έ̤ÓË
A
B
C
A
™ÙÚ·ÙÈÒÙË ÌÔ˘, ÙË Ì¿¯Ë ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ
g
A
fiÔÈÔ˜ Ôχ ÙÔ Ï·¯Ù·Ú¿ Ó· ˙‹ÛÂÈ
d
C
ŸÔÈÔ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ
B
ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ÌÔ˘, ÁÈ· fiÏÂÌÔ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ
B
C
ŸÔÈÔ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ
A
ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ÌÔ˘, ÁÈ· fiÏÂÌÔ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ
ŒÙÛÈ Î·È Ì¤Ó· Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ °·‚Ú›ÏË
Û·Ó ¤Ê¢Á· ÛÙȘ ›ÎÔÛÈ Ù’ ∞Ú›ÏË
ÌÔ‡ ÊÒÓ·ÍÂ „ËÏ¿ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ
™ÙÚ·ÙÈÒÙË, ·Ó ı˜ ÙË Ì¿¯Ë Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ
ÌÈ¿ ÎÔÂÏ›ÙÛ· ÎÔ›Ù· Ó’ ·Á·‹ÛÂȘ
ŸÔÈÔ˜ ÛÙÔ Á˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÚÎÔ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ
ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ÌÔ˘, ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔÓ ¯¿ÓÂÈ

ŒÎÙÔÚ·˜ ÎÈ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë.

∫-165

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ƒ›¯Óˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ËÁ¿‰È.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/∫·Ì·Ó¤ÏÏ˘

c
ƒ›¯Óˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ËÁ¿‰È
c
Ó· ÁÂÓ› ÓÂÚfi Ó· ͉Ȅ¿ÛÂȘ
f
G
™¤ÚÓˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ÏÈ‚¿‰È
f
G
Ó· ÁÂÓ› „ˆÌ¿ÎÈ Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÂȘ

| 3¯
| 3¯
| 3¯
| 3¯

™ÙË ÊˆÙÈ¿ ÙË Ú›¯Óˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘
Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ¤Ï· Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÂȘ
™ÙÔÓ ·Á¤Ú· Ú›¯Óˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘
Ó· ÁÂÓ› ‰ÚÔÛԇϷ Ó’ ·Ó·Û¿ÓÂȘ
ƒ›¯Óˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ËÁ¿‰È...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-166

ƒ›¯Óˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ËÁ¿‰È.

¡·‡ÙË, Á¤ÚÔ-Ó·‡ÙË.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/∫·Ì·Ó¤ÏÏ˘

C

G

C

C
ÕÛÚÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ¿ÚÂ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘
G
CG
C
ÎÈ ¿Ì ÛÙËÓ Â˘¯‹, ÎÈ ¿Ì ÛÙËÓ Â˘¯‹
C
ÕÛÚÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ì’ ·ÛË̤ÓÈÔ Í¿ÚÙÈ
G
CG
C
Î·È ¯Ú˘Ûfi ÎÔ˘›, Î·È ¯Ú˘Ûfi ÎÔ˘›
C7
f
¡·‡ÙË, Á¤ÚÔ-Ó·‡ÙË, Û¿ÈÔ Â›Ì·È Î·Ú¿‚È
C
G
C
Ì ÌÈÛfi ÎÔ˘›, Ì ÌÈÛfi ÎÔ˘›
C7
f
∆Ș ¯·Ú¤˜ ÌÔ˘ fiϘ ÊfiÚÙˆÛ· Û’ ÂÛ¤Ó·
C
G
C
ÎÈ ÒÚ· ÛÔ˘ ηϋ, ÎÈ ÒÚ· ÛÔ˘ ηϋ

¡·‡ÙË, Á¤ÚÔ-Ó·‡ÙË.

∫-167

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ ∫Ú·ÛÔÁÈÒÚÁ·ÈÓ·.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘

C
F
C
¡ÂÈÚ‡ÔÓÙ·Ó Ë ∫Ú·ÛÔÁÈÒÚÁ·ÈÓ·
d
G
C
ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ˙Â, ϤÂÈ, Ì ÙÔÓ Î·Ïfi Ù˘
d
G
C
Û’ ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ÂÚ‚fiÏÈ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡ÛÂ
a
G a
¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ∫Ú·ÛÔÁÈÒÚÁ˘ Ô ¯ÔÓÙÚÔÌ·Ï¿˜
a
G
a
·Ú¿ ¤Ó· Ï˘ÁÂÚfi ·ÏÈοÚÈ
F
d
™ÙÚÈÌ̤ÓÔ ·Áοı· ÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ ÙÔ˘
G
C
ª·ÏÏÈ¿ Ì·ÎÚÈ¿, ÎÔڷοٷ
d
G
ÛÙË ˙ÒÓË ·ÛËÌÔ›ÛÙÔÏ·
G
C
ÎÈ Ë ·Ó¿ÓÔÈ· ÙÔ˘ ̇ÚÈ˙ ηӤÏÏ·

] 2¯
| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯
| 2¯
| 2¯

d
G
C
ÿ‰ÈÔ˜ ··Ú¿ÏÏ·¯ÙÔ˜ Ô ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-168

∏ ∫Ú·ÛÔÁÈÒÚÁ·ÈÓ·.

O ΢Ú-ªÈ¯¿Ï˘.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/∫·Ì·Ó¤ÏÏ˘

E
ÕÛÚÈÛÂ Ë ÎÔ‡ÙÚ· ÛÔ˘ ªÈ¯¿ÏË
H
·ÏÏ¿ Ì˘·Ïfi, ·ÏÏ¿ Ì˘·Ïfi ‰Â ϤÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ
A
E
ªˆÚ’ ϤÓ fi¯È ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜
| 2¯
A
E
Ù· ‚¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂÏÔ‡˜
| 2¯
H
E
H
E
ªÈ¯¿-ÏË ÌÔ˘, ·ÚÈ ªÈ¯¿ÏË ÌÔ˘
| 2¯
∫Ú¿Ù· ÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘ ÎÏÂÈÛÙfi
∫Ú¿Ù· ÁÈ· Û¤-, ÎÚ¿Ù· ÁÈ· Û¤Ó· ÙÔ ÛˆÛÙfi
∫È ¿Û Ì Â̤ӷ ÙÔÓ ÎÔ˘Ùfi
ηٿ Ò˜ ı¤Ïˆ Ó· ÁÏÂÓÙÒ
ÙÔ ¯¿ÏÈ ÌÔ˘, ·ÚÈ ªÈ¯¿ÏË ÌÔ˘
∆Ô ¯¿ÏÈ ÌÔ˘, ·ÚÈ ªÈ¯¿ÏË ÌÔ˘

O ΢Ú-ªÈ¯¿Ï˘.

∫-169

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿ Ûˆ·›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÓfiÓÈ.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/∫·Ì·Ó¤ÏÏ˘

e

D

e

e
™ÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿ Ûˆ·›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÓfiÓÈ
e

e
ÛÙËÓ ÂÚËÌÈ¿ ÊÙÂÚÔÎÔ¿ÂÈ ¤Ó· ·Ë‰fiÓÈ

| 2¯
| 2¯

H
a H
¶ÂÙÔ‡Ó Ù· ·ÏÈÔÌ¿¯·ÈÚ· Ì ¯·Ú¤˜ Î·È ¿ÓÂ
a
a
H
¶ÂÙÔ‡Ó Ù· ·ÏÈÔÌ¿¯·ÈÚ·, ÔÈ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ·¯ÔÏÔÁ¿ÓÂ
°ÂÏ¿ Ô £Âfi˜ ÛÙÔ Êˆ˜ Ù’ ·ÔÛÂÚ›ÙË
÷ÌÔÁÂÏ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ

| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯

¶ÂÙÔ‡Ó Ù· ·ÏÈÔÌ¿¯·ÈÚ·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-170

™ÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿ Ûˆ·›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÓfiÓÈ.

ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηڷ‚Ô·ÚË.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

d

a

g# g

A

d

d
A7
ªÂ ÙË ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Î·È ÙÔ
A7
d
a
‹ÚıÂ ÌÈ¿ ÛÎÔ‡Ó· ·’ ÙÔ
ªÂ ÙÔÓ ·Á¤Ú· Î·È Ì ْ
¿ÂÈ ÌÈ¿ ÌÚ·ÙÛ¤Ú· ÁÈ·

d
™ÈÚfiÎÔ
d
ª·ÚfiÎÔ
·ÁÈ¿˙È
ÙËÓ µÂÁÁ¿˙Ë

B
C
F
ÕÁÈ ¡ÈÎfiÏ·, ·Ú·Î·ÏÒ ÛÂ
D#
A
d
ÛÙ· ¤Ï·Á· fiÏ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙÚÒÛÂ

| 2¯
| 2¯

ªÂ ÙÔÓ ·Û›ÎË ÙÔ ÌÔ˘ÚÏÔÙȤÚË
‹Úı ¤Ó· ÌÚ›ÎÈ ·fi Ù’ ∞ÏÁ¤ÚÈ
ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηڷ‚Ô·ÚË
¿ÂÈ ÌÈ¿ ÊÚÂÁ¿Ù· ÁÈ· ÙÔ ªÈÛ‡ÚÈ
ÕÁÈ ¡ÈÎfiÏ·, ·Ú·Î·ÏÒ ÛÂ...

ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηڷ‚Ô·ÚË.

∫-171

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ÀÌËÙÙfi˜
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

d
A
d
∂Λ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ ÀÌËÙÙfi ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ì˘ÛÙÈÎfi
∫·È ›ӷÈ, Ò˜ Ó· Û¿˜ ÙÔ ˆ, Ôχ ÌÏÂÁ̤ÓÔ ÔÌÔÏÔÁÒ
g
∞Ó Î·È Áˆ ·fi ·È‰¿ÎÈ Â›¯· ¿ÓÙ· ¤Ó· ÌÂÚ¿ÎÈ
¡· ’¯ˆ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ ÎÈ ¤Ó· Û·ÏÔ ÛÙËÓ ·˘Ï‹
ŸÌˆ˜, ÂΛ ÛÙÔÓ ÀÌËÙÙfi, ‰ÂÓ ÌÔ‡ ÙÔ ‚Á¿˙ÂÙ’ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi
À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ì˘ÛÙÈÎfi, ÂΛ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ ÀÌËÙÙfi

d
A
¶¤ÙÚ· Ô˘ ·ÏËÛÂ, ÌË ÙËÓ ÂÎÚ·Ù‹ÛÂȘ
g
A
ÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi Ù˘ ›Ӓ ηÎfi Î·È ı· ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÂȘ
∆Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ÌË ÙËÓ Âͯ¿ÛÂȘ
ÁÈ·Ù› ’Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Ó· ¯¿ÛÂȘ
ŸÌˆ˜, ÂΛ ÛÙÔÓ ÀÌËÙÙfi, ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ì˘ÛÙÈÎfi
¡· ÙÔ Í¯¿Ûˆ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ, Ô‡Ù ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Ó· ‚Úˆ
∞Ó Î·È Áˆ ·fi ÌÈÎÚ‹ ‰ÂÓ Ì’ ·Ú¤Û·Ó ٷ ¯¿‰È·
◊ÌÔ˘Ó· ÚÔÛÂÎÙÈ΋, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ‚Ú¿‰È·
ŸÌˆ˜, ÂΛ ÛÙÔÓ ÀÌËÙÙfi, ‰ÂÓ ÌÔ‡ ÙÔ ‚Á¿˙ÂÙ’ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi
À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ì˘ÛÙÈÎfi, ÂΛ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ ÀÌËÙÙfi
∂Λ „ËÏ¿, ÂΛ „ËÏ¿, ÂΛ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ ÀÌËÙÙfi
À¿Ú¯ÂÈ Î¿-, ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿-, ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ì˘ÛÙÈÎfi

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-172

O ÀÌËÙÙfi˜

°·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙ’ ·˘Ù›
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

D
e
A
D
°·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙ’ ·˘Ù› Î·È ÔÓËÚÈ¿ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ
G
e
A
D
∏ ÙÛ¤Ë ¿‰ÂÈ· ¿ÓÙÔÙÂ, Ì· Ë Î·Ú‰È¿ ÁÂÌ¿ÙË
°·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙ’ ·˘Ù› Î·È ÔÈfi˜ ı· ÛÔ‡ Ù’ ·Ú¿ÍÂÈ
™Êȯً ÁÚÔıÈ¿ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÛÔ˘, Ô˘ ÛΛ˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÙ¿ÍÈ
A
G
A
D
ÃÙ‡· Ù· fi‰È· ÙÛ›ÊÙÈÛÛ·, ÙÛÈÁÁ¿Ó· ÙÔ˘ÚÎÔÁ‡ÊÙÈÛÛ·
∆ÛÈÁÁ¿Ó· ÙÔ˘ÚÎÔÁ‡ÊÙÈÛÛ·, ¯Ù‡· Ù· fi‰È· ÙÛ›ÊÙÈÛÛ·
°·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙ’ ·˘Ù› Î·È ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ Ì·ÓÙ‹ÏÈ
∂›Ó·È ÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘ ‰ÚÔÛÈ¿, Â›Ó·È ÊˆÙÈ¿ Ù· ¯Â›ÏË
°·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙ’ ·˘Ù›, ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ
¶Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÙÛ·ÓÙ‹ÚÈ ÛÔ˘, ÁÈ· Ó· ’Úıˆ Ó· Û ¿Úˆ
º¤Ú ÌÈ¿ ‚fiÏÙ· ÙÛ›ÊÙÈÛÛ·, ÙÛÈÁÁ¿Ó· ÙÔ˘ÚÎÔÁ‡ÊÙÈÛÛ·
∆ÛÈÁÁ¿Ó· ÙÔ˘ÚÎÔÁ‡ÊÙÈÛÛ·, ʤÚ ÌÈ¿ ‚fiÏÙ· ÙÛ›ÊÙÈÛÛ·

°·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙ’ ·˘Ù›

∫-173

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫ψÙÛÔÛÎÔ‡ÊÈ.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

C
G
C
÷ڿ Ë Ù‡¯Ë ÌÔ˘ ‰Â ÌÔ‡ ’¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ
C
G
C
ªÂ ·‰È΋۷Ó ¯ıÚÔ› Î·È Ê›ÏÔÈ
F
C
¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÛÙ¤ÁÓˆÛ·Ó Ù· ‰˘fi ÌÔ˘ Ì¿ÙÈ·
G
C
¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Á¤Ï·Û·Ó Ù· ‰˘fi ÌÔ˘ ¯Â›ÏË
F
C
¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÛÙ¤ÁÓˆÛ·Ó Ù· ‰˘fi ÌÔ˘ Ì¿ÙÈ·
d
G
C
¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Á¤Ï·Û·Ó Ù· ‰˘fi ÌÔ˘ ¯Â›ÏË
C
G
∫¿ı ¿-, οı ¿ÓıÚˆÔ ÌÔÓ¿¯Ô
G
C
∫¿ı ¿-, οı ¿ÓıÚˆÔ Ì·ÁÎÔ‡ÊË
C
d
F
£· ÙÔÓ ¤-, ı· ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ
C
G
C
¿ÓÙÔÙÂ, ¿ÓÙÔÙ ÁÈ· ÎψÙÛÔÛÎÔ‡ÊÈ
¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈÛ· ÌÈ¿Ó ¿ÛÚË Ì¤Ú·
Î·È ‰ÂÓ Ì ʛÏËÛ ÔÙ¤ ÌËÙ¤Ú·
∫·Ï¿ÌÈ ¤ÚËÌÔ Â›Ì·È ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ
Ô˘ ¿ÂÈ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·Á¤Ú·

| 2¯
| 2¯
| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯

∫¿ı ¿-, οı ¿ÓıÚˆÔ ÌÔÓ¿¯Ô...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-174

∫ψÙÛÔÛÎÔ‡ÊÈ.

Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

C
G
C
Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÛÙ˘ ηډȿ˜ Ù· ‚¿ıË
G
C
∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ’¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ˆ
F
G
C
¡· Ì›ÓÂÈ ı¤Ïˆ ¿ÓÙ· ‰ÈÎfi ÌÔ˘, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÌÔ˘
F
G
C
∞˘Ùfi ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘, Ô˘ Ù’ ·Á·Ò
G
C
Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎÔ Ô˘ fiÏ· Ù· ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ
G
C
Î·È ÚÒÙË ÌÔ˘ ÊÔÚ¿ Ì ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ Ë ¯·Ú¿

| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯

Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎÔ Ô˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ̤۷ Ï¿ÌÂÈ
ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÌÔÈ, ÙÔ ’¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ ÙÔ ‚Ô˘Ófi
∆Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙ· ÎÏÒÓÈ· fiÏ· Ù· ·Ë‰fiÓÈ·
Î·È ÙÔ ’¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi
Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎÔ Ô˘ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ
Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ’¯ˆ ÛÎÔfi ÔÙ¤ ÌÔ˘ Ó· Û¿˜ ÙÔ ˆ

| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯

Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎÔ Ô˘ ̘ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌϤÍÂÈ
ÎÈ Â›Ó·È ÌÈ¿ ϤÍË ÌfiÓÔ, ÌÈ¿ ÏÂÍԇϷ, ÌfiÓÔ ÌÈ¿
™·Ó ¤ÏıÂÈ Ë Ó‡¯Ù· Ë ÍÂÏÔÁÈ¿ÛÙÚ· ÙË ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù’ ¿ÛÙÚ·
ÎÈ fiÏÔ ÙË Ï¤Ó ̤۷ ÛÙË ÁÏ¿ÛÙÚ· Ù· ÁÈ·ÛÂÌÈ¿
Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎÔ Ô˘ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ
Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ’¯ˆ ÛÎÔfi ÔÙ¤ ÌÔ˘ Ó· Û¿˜ ÙÔ ˆ

Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi

∫-175

| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶Â˜ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ϤÍË.
÷Ù˙‹‰¿ÎȘ/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜


∞4
¶Â˜ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ϤÍË, ·˘Ù‹ ÙË ÌfiÓË
∞4

∂7
™Â Ï›ÁÔ È· ı· ʤÍÂÈ, ı· ’ÚıÂÈ
∫ÔÓÙ‡ÂÈ ¤ÍÈ, ·˜ ԇ̒ ·˘Ù‹ ÙË
Ô˘ ’¯ÂÈ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÌϤÍÂÈ Î·È


ϤÍË

¯ÏˆÌ‹ Ë ·˘Á‹
ϤÍË
‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ Ó· ‚ÁÂÈ

F
√ Ô˘Ú·Ófi˜, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜
C
G
C
›Ӓ ·ÎfiÌ· ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Î·È Ë Ó‡¯Ù· Î˘Ï¿
F
ª· ÂΛ „ËÏ¿ ÎÔ›Ù· ¤Ó’ ¿ÛÙÚÔ Ô˘ ‰ÂÈÏ¿
C
G
C E7
ÌÔÓ·¯fi ÊÂÁÁÔ‚ÔÏ¿ Î·È Ì¿˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿
¡‡¯Ù· ·ÛË̤ÓÈ· ÎÈ Ë Î¿ı ÌÔ˘ Ë ¤ÓÓÔÈ·
Û’ ·fi¯Ë ÌÂٷͤÓÈ· ·fi Í·Óı¿ Ì·ÏÏÈ¿
°Ï˘ÎÔ¯·Ú¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û ÂÈÚ¿˙ÂÈ
Ô˘ Á¤ÌÈÛ ̷ڿ˙È Ë ¿‰ÂÈ· ÌÔ˘ ·ÁηÏÈ¿
¶Â˜ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ϤÍË...
√ Ô˘Ú·Ófi˜, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜...
¡‡¯Ù· ·ÛË̤ÓÈ·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-176

¶Â˜ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ϤÍË.

ª¿Áη˜
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/ªÔ˘ÚÌÔ‡Ï˘

E
e
E
e
E
ª¿Áη˜, Ì¿Áη˜ ΤÓÙ·Á ηڿ‚È· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘
E
e
E
Î·È Ì ْ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi Ì·¯·›ÚÈ ÙÔ˘
] 2¯
ª¿Áη˜, Ì¿Áη˜ ¯Ù‡·Á ÙȘ fiÚÙ˜ ̘ ÛÙ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·
Î·È ÊÔÚÔ‡Û ÁÈ· ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ Ù˘ ·˘Á‹˜ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·
] 2¯
ª¿Áη˜, Ì¿Áη˜ ¤Ì·ÈÓ ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ¤·ÈÚÓÂ
Î·È ÍË̤ڈ̷ ÛÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÌÔÓ·¯fi˜ ÙÔ˘ ¤ÁÂÚÓÂ
] 2¯
ª¿Áη˜, Ì¿Áη˜ Á‡ÚÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·ÓÂ
̘ ÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Ó‡¯Ù· Ó· ÓÈÁfiÙ·ÓÂ
] 2¯

ª¿Áη˜

∫-177

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ ÌÈÎÚ‹ ƒ·ÏÏÔ‡.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

g
D#
c
D
™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡
g
c
D
g
Â·›Í·Ó ÛÙ· ˙¿ÚÈ· ÙË ÌÈÎÚ‹ ƒ·ÏÏÔ‡
™’ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ‰‡ÛË, Û ÎfiÛÌÔ Î·È ÓÙÔ˘ÓÈ¿
ÚˆÙ¿Ó ÔÈfi˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÔÓÈ¿
c
F
c
F
B
ªÈÎÚfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô Î·ÈÚfi˜
c
F
D#
c
D
ηÓ›˜ fï˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ, ÔÈfi˜ ı· ’Ó·È Ô Ù˘¯ÂÚfi˜
™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡
Â·›Í·Ó ÛÙ· ˙¿ÚÈ· ÙË ÌÈÎÚ‹ ƒ·ÏÏÔ‡
™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· Ì ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ ηډȿ
ÂڛͷÓ ٷ ˙¿ÚÈ· ÌÈ¿ ÙÚÂÏ‹ ‚Ú·‰È¿
∑ËχÂÈ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î·È ÛÙ¤ÏÓÂÈ ·’ Ù· ‚Ô˘Ó¿
ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·‚·ÏÏ¿ÚË Ô˘ Ì¿˜ ΢‚ÂÚÓ¿
∫È Ô Ã¿ÚÔÓÙ·˜ Û·Ó Ê›‰È ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙËÓ ÎÔÂÏÈ¿
Û’ ·Á‡ÚÈÛÙÔ Ù·Í›‰È, Û’ ·Ó‹ÏÈ·ÁË ÛËÏÈ¿
™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡
¯¿Û·Ó ÛÙ· ˙¿ÚÈ· ÙË ÌÈÎÚ‹ ƒ·ÏÏÔ‡

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-178

∏ ÌÈÎÚ‹ ƒ·ÏÏÔ‡.

∫¿ı ÙÚÂÏfi ·È‰›
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

d
g
d A
∫›ÓÔ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ›· ηÏË̤ڷ, ·, ·, ·
d
∫¿ıÂ
d
ÊÈÏ›
C
∫È Ë
C
∫È Ë

] 2¯

e
ÙÚÂÏfi ·È‰› ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ
e
Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ÎÈ ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ
B
Ì¿Ó· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿
d
Ì¿Ó· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿

∫¿ı Ô˘ ÛÊ¿˙ÔÓÙ·È ‰˘fi ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·
Ë Ó‡¯Ù· η›ÁÂÙ·È ÛÙ· ‰˘fi ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ·
Î·È ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿
Î·È ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿
∫›ÓÔ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ›· ηÏË̤ڷ, ·, ·, ·

∫¿ı ÙÚÂÏfi ·È‰›

∫-179

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙË ‚¿Úη
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

e

H

e

H

G

D

e

H

e
H
e
ªÂ˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‚¿Úη Â›Ì·È ÌÔÓ·¯‹
e
H
e
ÎÈ ¤¯ˆ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÌÔ˘ οٷÛÚÔ Ô˘Ï›
h
F#
h
™ËÌ¿‰È Ú›¯Óˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi, Ì· Ò˜ Ó· ÛÔ‡ ÙÔ ˆ
h
F#
H
∂›Û·È ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ Ì·ÎÚÈÓfi, ÙË Ó‡¯Ù· Û ÊÈÏÒ
£¤Ïˆ Ó· Ê˘Ù¤„ˆ ‡ÎÔ Ï˘ÁÂÚfi
ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ ¯·ÚÒ
™ËÌ¿‰È Ú›¯Óˆ...
¶Ï¤Îˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘ Ì’ ¿ÛÙÚ· Î·È ‚ÚÔ¯‹
Î·È ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ οӈ ÚÔÛ¢¯‹
™ËÌ¿‰È Ú›¯Óˆ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-180

™ÙË ‚¿Úη

£·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ·.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜∫¿Ùˆ ÛÙËÓ ¿ÛÚË Ô˘ ÎÔÈÌ¿Û·È ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿


ı· ’ÚıÒ ÌÂ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·


Ó· ÛÔ‡ ÎÂÓÙ‹Ûˆ Ì ÎÔ¯‡ÏÈ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿


Ì ‚fiÙÛ·Ï· Ù· ¯¤ÚÈ·
∞’ Ù˘ ηډȿ˜ ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ÙË ÊˆÏÈ¿
ı· ÛÙ›ψ ÎÈ ¿ÏÏ· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·
Ó· Ó·ÓÔ˘Ú›ÛÔ˘Ó Ù’ fiÓÂÈÚfi ÛÔ˘ ÌÂ ÊÈÏÈ¿
ÙÔ˘ ª¿Ë Á·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿


∏ ∞£·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· ÌÔ˘, ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· ÌÔ˘

∏ ∞ÎÔÈÌ¿Ù·È Ë Ô‡ÏÈ· ÌÔ˘, ÎÔÈÌ¿Ù·È Ë Ô‡ÏÈ· ÌÔ˘
∞’ Ù˘ ηډȿ˜ ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ÙË ÊˆÏÈ¿...
∫·È ̘ ÛÙËÓ ¿ÛÚË Ô˘ ÎÔÈÌ¿Û·È ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿...
£·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· ÌÔ˘...

£·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ·.

∫-181

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙÔ §·‡ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ¯ÔÚfi˜
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

G
C
G
D
G
ŒÚÈÍ· ¤ÙÚ· ÛÙÔ ËÁ¿‰È ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ÓÂÚfi
ŒÓ· ¯Ú˘Ûfi ÊÏÔ˘Ú› ÛÙÔÓ Õ‰Ë Î·È Û ηÚÙÂÚÒ
e

D

C

G

G
g
¶ÔÈfi˜ ›Ӓ ·fi„ Ô
D
ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È
™ÙÔ §·‡ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È
ÔÈfi˜ ›Ӓ ·fi„ Ô

G
Ù˘¯ÂÚfi˜
G
¯ÔÚfi˜
¯ÔÚfi˜
Ù˘¯ÂÚfi˜

∫Ú¿ÙËÛ· ‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔÓ ÈÎÚfi ηÈÚfi
ÎÈ Â›· ÛÙË Ó‡¯Ù· Ó· Û ʤÚÂÈ Î·È Û ηÚÙÂÚÒ
¶ÔÈfi˜ ›Ӓ ·fi„Â...
ŒÚÈÍ· ¤ÙÚ·...
¶ÔÈfi˜ ›Ӓ ·fi„Â...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-182

™ÙÔ §·‡ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ¯ÔÚfi˜

∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

D
A
D
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ, ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Â›Ó·È ‚·ı‡
G
A
D
ÎÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ Â›Ó·È Î¿Ù·ÛÚÔ Ô˘Ï›

] 2¯

∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È Ú¿ÛÈÓÔ, ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Â›Ó·È Á·Ï¿˙ÈÔ
ŒÏ· ·Á¿Ë ÌÔ˘ Î·È ¯fiÚ„ ›Û·Ì ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›
] 2¯

d
a
d
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‹Á ÎÈ ¤ÂÛ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ ‚·ı‡
g
F
B
A
ÎÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÎÈÙÚ›ÓÈÛÂ Û·Ó ÙË ÊÏfiÁ· ÛÙÔ ÎÂÚ›
G
D
A
D
ŒÏ· ·Á¿Ë ÌÔ˘ Î·È ¯fiÚ„ ›Û·Ì ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›
] 2¯
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‹Á ÎÈ ¤ÂÛÂ...

∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ

∫-183

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∂ÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ‡ ˆ
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘

D
G
µÁ‹Î·Ó ْ ¿ÛÙÚ· ÎÈ ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ Ì ْ ¿ÛÚ·
A
D
ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÁÂÈÙÔÓÈ¿
D
G
∆· ·ÏÈοÚÈ· ·Ú·Ù¿Ó ٷ ˙¿ÚÈ·
F#
H
ÎÈ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙË ÁˆÓÈ¿
a
e
™ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· ı· Ì ·˜
H
e
ÎÈ ·ÊÔ‡ ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ Î·È ¿„ÂÈ Ô Û·Ì·Ù¿˜
F#
h
∂ÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ‡ ˆ, ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÙÔ ÛÎÔfi
e
F#
h
Ô˘ ı· ÌÔ‡ ÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÔ‡ ˆ ÙÔ Û’ ·Á·Ò

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-184

| 2¯
| 2¯

∂ÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ‡ ˆ

O ΢Ú-∞ÓÙÒÓ˘
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

d
A
√ ΢Ú-∞ÓÙÒÓ˘ ¿ÂÈ Î·ÈÚfi˜ Ô˘ ˙Ô‡Û ÛÙËÓ ·˘Ï‹
A
d
Ì’ ¤Ó· ηӿÙÈ ÎÈ ¤Ó· ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È Ì ÎÚ·Û› Ôχ
∂›¯Â ‰˘fi Ì¿ÙÈ· Á·Ï·Ó¿ ÎÈ ·¯Ù¤ÓÈÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿
ÎÈ ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ¿ÓÙ· ÊÔÚÔ‡Û ÛÙ· ÚÔ‡¯· Ù· ·ÏÈ¿
B
C
F
D
∞¯ ΢Ú-∞ÓÙÒÓË Ò˜ Û’ ·Á·¿ÌÂ Î·È Ì·˙› ÛÔ˘ Ù’ ¿ÛÙÚ· ˉ¿ÌÂ
D#
d
∆Ș ʈÙȤ˜ ÁÈ· Û¤Ó· ÌÂÙÚ¿Ì ÒÛÔ˘ Ó· ’ÚıÂÈ ‚ÚÔ¯‹
B
C
F
D
∫·È ÙÔÓ ı˘Ìfi ÛÔ˘ ¿ÓÙ· ͯӿÌÂ Û·Ó Ô˘ÏÈ¿ Ì·˙› ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ÌÂ
D#
d
A
Û·Ó ·È‰È¿ Ì ۤӷ ÁÂÏ¿ÌÂ Û·Ó Î¿ÓÂȘ ÚÔÛ¢¯‹
√ ΢Ú-∞ÓÙÒÓ˘ ‚È¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÂÈ Ó· ÎÔÈÌËı›
ÁÈ·Ù› ÙÔ ‚Ú¿‰È ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ı˘ÌËı›
ŸÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤˙ËÛÂ, ̘ ÛÙ’ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ ˙ÂÈ
Ì· Ë Ó‡¯Ù· ʇÁÂÈ Î·È Ï˘Ë̤ÓÔ ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ë ¯·Ú·˘Á‹
∞¯ ΢Ú-∞ÓÙÒÓË...
ª· ¤Ó· ‚Ú¿‰È Ô Î˘Ú-∞ÓÙÒÓ˘ ÛÙÚÒÓÂÈ Ó· ÎÔÈÌËı›
ÎÈ fiÙ·Ó Í˘Ó¿Ì ÙÔÓ Î·ÚÙÂÚ¿Ì ÛÙËÓ fiÚÙ· Ó· ‚ÚÂı›
ª· Ô Î˘Ú-∞ÓÙÒÓ˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÁÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·˘Ï‹
·ÊÔ‡ ÁÈ· ¿ÓÙ· ̘ ÛÙ’ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ ı¤ÏËÛ È· Ó· ˙ÂÈ

O ΢Ú-∞ÓÙÒÓ˘

∫-185

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ ¶ÂÚÈÌ·ÓÔ‡
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

a
d
G
¶ÂÚÈÌ·ÓÔ‡ ÙË Ï¤Á·Ó Ù· ·È‰È¿, ¶ÂÚÈÌ·ÓÔ‡
F
G
E
ÎÈ ‹Ù·Ó ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚÔÓÒÓ
ŒÁÚ·Ê ْ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡
Ì’ ÂÓfi˜ ÓÈÁ̤ÓÔ˘ ÁÏ¿ÚÔ˘ ÊÙÂÚfi
C
d
G
ª· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ Î‡Ì· ÙÔ ·Ú¿ÊÔÚÔ
a
E
a
Û¿ÚˆÛ ‚¿ÚΘ Î·È ÎÔ˘È¿
∫·È ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ
ÔÈfi˜ ÙË ı˘Ì¿Ù·È ÙÒÚ· È·
¶ÂÚÈÌ·ÓÔ‡ ÙËÓ ¤ÏÂÁ· ÎÈ ÂÁÒ, ¶ÂÚÈÌ·ÓÔ‡
ÎÈ ·˜ ÌË Ì ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ó›˜
ŒÌÔÈ·˙ Ì ÎÔ¯‡ÏÈ ÛÙÔ ‚˘ıfi ÙÔ˘ ·˘ÁÂÚÈÓÔ‡
ÚÔÙÔ‡ ηډȿ ÌÔ˘ ¤ÙÚ· ÁÂÓ›˜
ª· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ Î‡Ì·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-186

∏ ¶ÂÚÈÌ·ÓÔ‡

£¿Ï·ÛÛ· Ï·ÙÈ¿
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/ƒÔ‡ÛÛÔ˜

a
£¿Ï·ÛÛ· Ï·ÙÈ¿, Û’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› ÌÔ‡ ÌÔÈ¿˙ÂȘ
G
£¿Ï·ÛÛ· ‚·ıÈ¿, ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ËÛ˘¯¿˙ÂȘ
F
Ϙ ÎÈ ¤¯ÂȘ ηډȿ
E
a
ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÙË ÌÈÎÚԇϷ ÙË ÊÙˆ¯È¿
ŸÓÂÈÚ· ÙÚÂÏ¿ Ô˘ ÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ Î‡Ì· ¿Óˆ
ºÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È Ù· ÓÈ¿Ù· Ì·˜ ͢Ó¿ÓÂ
ŸÓÂÈÚ· ÙÚÂÏ¿
Î·È ÔÈ fiıÔÈ ÊÙÂÚÔ˘Á›˙Ô˘Ó Û·Ó Ô˘ÏÈ¿

A
Œ¯ˆ ¤Ó·Ó ηËÌfi Ô˘ Ì ÙÚÒÂÈ ÁÏ˘Î¿ Î·È Ì ÏÈÒÓÂÈ
d
H
Œ¯ˆ ¤Ó·Ó ηËÌfi, ı· ’Úıˆ Ó· ÛÙÔÓ ˆ
E
·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ ÂÛ‡ ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ Û’ ·Á·Ò
∫‡Ì·Ù· Ô˘ÏÈ¿, ÛÙ· Ù·Í›‰È· Û·˜ Ô˘ ¿ÙÂ
Ù· ·Ï·ÚÁÈÓ¿, ÙËÓ ÈÎÚ‹ ÌÔ˘ χË ¿ÚÙÂ
ÎÈ ·fi ÎÂÈ Ì·ÎÚÈ¿
Ó· ÌÔ‡ ʤÚÂÙÂ Î·È Ì¤Ó· ÙË ¯·Ú¿
∫‡Ì·Ù· Ô˘ÏÈ¿...

£¿Ï·ÛÛ· Ï·ÙÈ¿

∫-187

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ÂÊÈ¿ÏÙ˘ Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

e
E e
∂Λ Ô˘ ʇÙÚˆÓ ÊÏÈÛÎÔ‡ÓÈ ÎÈ ¿ÁÚÈ· ̤ÓÙ·
e
ÎÈ ¤‚Á·˙Â Ë ÁË ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ΢ÎÏ¿ÌÈÓÔ
e
E e
∆ÒÚ· ¯ˆÚÈ¿Ù˜ ·˙·ÚÂ‡Ô˘Ó Ù· ÙÛÈ̤ÓÙ·
e
Î·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ ¤ÊÙÔ˘Ó ÓÂÎÚ¿ ÛÙËÓ ˘„ÈοÌÈÓÔ
e
a
D
e
∫ÔÈÌ‹ÛÔ˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ Á˘
a
d
a
e
™ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÔÙ¤ ÌËÓ Í·Ó·‚Á›˜

| 2¯
| 2¯

∂Λ Ô˘ ÛÌ›Á·Ó ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì‡ÛÙ˜
Â˘Ï·‚Èο ÚÈÓ ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ı˘ÛÈ·ÛÙ‹ÚÈÔ
∆ÒÚ· ÂÙ¿Ó ٷ ·ÔÙÛ›Á·Ú· ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜
Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ó Ó· ‰Ô˘Ó ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ
∫ÔÈÌ‹ÛÔ˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË...
∂Λ Ô˘ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈÓfiÙ·Ó Â˘ÏÔÁ›·
ÎÈ ‹Ù·Ó ¢¯‹ ÙÔ˘ οÌÔ˘ Ù· ‚ÂÏ¿ÛÌ·Ù·
∆ÒÚ· ηÌÈfiÓÈ· ÎÔ˘‚·Ï¿Ó ÛÙ· Ó·˘ËÁ›·
Õ‰ÂÈ· ÎÔÚÌÈ¿, ÛȉÂÚÈο, ·È‰È¿ ÎÈ ÂÏ¿ÛÌ·Ù·
∫ÔÈÌ‹ÛÔ˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-188

O ÂÊÈ¿ÏÙ˘ Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘

O‰fi˜ ÔÓ›ڈÓ
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

d
A
d
A
∫¿ı ΋Ô˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ¿ ʈÏÈ¿ ÁÈ· Ù· Ô˘ÏÈ¿
d
A
d
A
∫¿ı ‰ÚfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ¿ ηډȿ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿
B
F
ª· Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ÂÛ‡, Û·Ó ÙÈ Ó· Ϙ Ì ÙËÓ ·˘Á‹
g
d
A
Î·È ÎÔÈÙ¿˜ Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ· Ô˘ fiÏÔ ¤ÊÙÔ˘Ó Û· ‚ÚÔ¯‹
¢Ò˜ ÌÔ˘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ Ó· Ù· οӈ ÚÔÛ¢¯‹
ÁÈ· Ó· Í·Ó·Ú¯›Ûˆ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹
∫¿ı Û›ÙÈ ÎÚ‡‚ÂÈ Ï›ÁË ·Á¿Ë ÛÙË ÛȈ‹
Ì· ¤Ó· ·ÁfiÚÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÓÙÚÔ‹
ª· Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ÂÛ‡...
∫¿ı Û›ÙÈ ÎÚ‡‚ÂÈ Ï›ÁË ·Á¿Ë ÛÙË ÛȈ‹
Ì· ¤Ó· ·ÁfiÚÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÓÙÚÔ‹

O‰fi˜ ÔÓ›ڈÓ

∫-189

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆· ·È‰È¿ οو ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

a
e
a
E
a
e
a E
∆· ·È‰È¿ οو ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ó Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi
E
a
d
E
ªfiÓÔ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· ÁÈ· Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ·˘Úfi
a
e
a
E
a
e
a E
∆· ·È‰È¿ οو ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ Î˘ÓËÁÔ‡Ó ¤Ó· ÙÚÂÏfi
E
a
E
a
ÙÔÓ ÂÓ›ÁÔ˘Ó Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Î·È ÙÔÓ Î·›Ó ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi
F
G
C
G
C
ŒÏ· ÎfiÚË Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘, ÎfiÚË ÙÔ˘ ·˘ÁÂÚÈÓÔ‡
F
G
C
G
E
Ó· ¯·Ú›ÛÂȘ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ Ï›Á· ¯¿‰È· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡
∆· ·È‰È¿ οو ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ Î˘ÓËÁ¿Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙÔ‡˜
¶ÂÙÛÔÎfi‚Ô˘Ó Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ·fi ¯ıÚÔ‡˜ ÎÈ ·fi ÈÛÙÔ‡˜
∆· ·È‰È¿ οو ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ Îfi‚Ô˘Ó ‰ÂÓÙÚÔÏÈ‚·ÓȤ˜
Î·È ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó Ù· ËÁ¿‰È· ÁÈ· Ó· ¤ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÔÈ ÓȤ˜
∆· ·È‰È¿ ̘ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÎÔÚÔÈ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ·¿
ÙÔ‡ ÊÔÚ¿Ó fiÏ· Ù’ ¿ÌÊÈ· Î·È ÙÔÓ ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿
ŒÏ· ÎfiÚË Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘...
∆· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÓ‹ÌË, ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ÏÔ‡Ó
ÎÈ fi,ÙÈ ·Ú¿ÍÔ˘Ó ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ¢ı‡˜ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÔ‡Ó

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-190

∆· ·È‰È¿ οو ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ

∆Ô ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

e
a
ªÂ˜ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô, ̘ ÛÙ’ ·ÁÈ¿˙È ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘ ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ
D
G
ÙÔ ÛÎÂ¿˙ÂÈ Ù’ ·Ó·Ê˘ÏÏËÙfi
ÇıËÎ·Ó Ù· ÍÂÚÔ‚fiÚÈ·, Û·Ó Ù· ˙¿ÚÈ· ÙÚ›· ·ÁfiÚÈ·
ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÎÏ·›ÂÈ Û·Ó ÙÔ ÃÚÈÛÙfi
G
C
D G
ªÂı¿ÂÈ ÎÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÈ¿ ÙÚÂÏ‹ ÏËÁ‹
C
D
G
∆Ô ÛÙfiÌ· Á›ÓÂÙ·È ÏËÁ‹
G
C D G
Œ¯ÂÈ ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ê˘Ï·¯Ùfi
e
a
H
¶·›˙ÂÈ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÎÚ˘ÊÙfi
Œ¯ÂÈ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÎÔÚ‰¤Ï˜, ÛÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ ¯›ÏȘ ‚‰¤Ï˜
Î·È ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ Ã¿ÚÔÓÙ· Û΢ÊÙfi
∞’ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ‰˘fi ÛٿϘ ÎÈ ·’ Ù· ¯¤ÚÈ· ¤ÊÙÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ
√ ηËÌfi˜ ¯Ù˘¿ÂÈ Û·Ó ÎÂÚ·˘Ófi˜
¶ÔÈfi˜ Ù˘ ¤‰ˆÛ ̷¯·›ÚÈ, ÔÈfi˜ ·Á¤Ú·˜ ı· ÙË Ê¤ÚÂÈ
ÁÈ· Ó’ ·ÛÙÚ¿„ÂÈ Ô Ì·‡ÚÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜
ªÂ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Îfi‚ÂÈ ÙË ÛȈ‹
ÎÈ Â›Ó·È ÌÈ¿ ¤ÙÚ· Û΢ıÚˆ‹
¶Ï¤ÎÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ·, οÓÂÈ ÚÔÛ¢¯‹
¶ÔÈfi˜ ı· Ù‹˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ¿Ó Â˘¯‹
ªÂ˜ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô, ̘ ÛÙ’ ·ÁÈ¿˙È ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘ ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ
Âı·Ì¤ÓÔ ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹

∆Ô ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ

∫-191

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ∫ÂÌ¿Ï
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

a

B

a

G

F

E

a

E

a

a
e
™Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜ Ù· ̤ÚË ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi
a
G
F
E
a
E
a
‹Ù·Ó ¿‰ÂÈÔ ÙÔ ÎÂ̤ÚÈ, ÌÔ˘¯ÏÈ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ÓÂÚfi
™ÙË ªÔÛÔ‡ÏË, ÛÙË µ·ÛfiÚ·, ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙË ¯Ô˘ÚÌ·‰È¿
ÈÎڷ̤ӷ ÎÏ·›Ó ÙÒÚ· Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ Ù· ·È‰È¿
a
G
C
G
F
G
F
ª· ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ·fi ÛfiÈ Î·È ÁÂÓÈ¿ ‚·ÛÈÏÈ΋
G
E
a
E
a
ÎÚ˘Ê·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ Î·È ÙÚ·‚¿ÂÈ Î·Ù¿ ÎÂÈ
∆ÔÓ ÎÔÈÙ¿Ó ÔÈ ‚‰Ԣ›ÓÔÈ Ì ̷ÙÈ¿ Ï˘ËÙÂÚ‹
ÎÈ fiÚÎÔ ÛÙÔ ∞ÏÏ¿¯ ÙÔ‡˜ ‰›ÓÂÈ ˆ˜ ı’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ›
™·Ó ·ÎÔ‡Û·Ó ÔÈ ·Ú¯fiÓÙÔÈ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙËÓ ·ÊÔ‚È¿
ÍÂÎÈÓ¿Ó Ì χÎÔ˘ ‰fiÓÙÈ Î·È Ì ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ ÚÔ‚È¿
∞’ ÙÔÓ ∆›ÁÚË ÛÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË ÎÈ ·’ ÙË ÁË ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi
΢ÓËÁ¿Ó ÙÔÓ ·ÔÛÙ¿ÙË, Ó· ÙÔÓ È¿ÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ófi
¶¤ÊÙÔ˘Ó ¿Óˆ ÙÔ˘ Ù· ÛÙ›ÊË Û·Ó ·ÎÚ¿ÙËÙ· Û΢ÏÈ¿
Î·È ÙÔÓ ¿Ó ÛÙÔ Ã·Ï›ÊË Ó· ÙÔ‡ ‚¿ÏÂÈ ÙË ıËÏÈ¿
ª·‡ÚÔ Ì¤ÏÈ, Ì·‡ÚÔ Á¿Ï· ‹È ÂΛÓÔ ÙÔ Úˆ›
ÚÈÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÚÂÌ¿Ï· ÙË ÛÙÂÚÓ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÓÔ‹
ªÂ ‰˘fi Á¤ÚÈΘ η̋Ϙ ÎÈ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ Ê·Ú›
ÛÙÔ˘ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˘ ÙȘ ‡Ï˜ Ô ÚÔÊ‹Ù˘ ηÚÙÂÚ›
¶¿Ó ÙÒÚ· ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ ÎÈ Â›Ó·È Á‡Úˆ Û˘ÓÓÂÊÈ¿
Ì· Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ‡˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿
™’ ¤Ó· Ì‹Ó·, Û’ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‚ϤÔ˘Ó ÌÚfi˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ∞ÏÏ¿¯
Ô˘ ·’ ÙÔÓ „ËÏfi ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ Ï¤ÂÈ ÛÙÔÓ ¿Ì˘·ÏÔ ™Â‚¿¯
¡ÈÎË̤ÓÔ ÌÔ˘ ·ÛÙ¤ÚÈ, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ›
Ì ʈÙÈ¿ Î·È Ì ̷¯·›ÚÈ ¿ÓÙ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ›

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-192

O ∫ÂÌ¿Ï

∞ı·Ó·Û›·
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

e
∆È
D
‰Â
™’
ÎÈ

C
H
˙ËÙ¿˜ ∞ı·Ó·Û›· ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÌÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿
C
h
e
ÌÔ‡ ‰›ÓÂȘ ÛËÌ·Û›· ÎÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ò˜ ‚·ÛÙ¿
·Á·‹Û·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, ÔÈËÙ¤˜
¤Ó· ÎψӷڿÎÈ ‰˘fiÛÌÔ ‰ÂÓ ÙÔ‡˜ ¯¿ÚÈÛ˜ ÔÙ¤˜

e
C
H
∂›Û·È ÛÎÏËÚ‹ Û·Ó ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙË ÁÚÔıÈ¿
a
H
e
Ì· ‹Úı·Ó ηÈÚÔ› Ô˘ Û ÈÛÙ¤„·Ó ‚·ıÈ¿
∫¿ı ÁÂÓÈ¿ ‰È΋ Ù˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÂÓ›˜
√ÌÔÚÊÔÓÈ¿, Ô˘ ‰ÂÓ Û ΤډÈÛ ηÓ›˜
∆È ˙ËÙ¿˜ ∞ı·Ó·Û›· ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÌÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿
ÔÈ¿ ·Ú¿ÍÂÓË ı˘Û›· Ë ˙ˆ‹ Ó· ÛÔ‡ ¯ÚˆÛÙ¿
◊Úı·Ó ‰È„·Ṳ̂ÓÔÈ ∫ÚÔ›ÛÔÈ, Ù·ÂÈÓÔ› ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜
ÎÈ ·’ ÙÔ˘ ΋Ô˘ ÛÔ˘ ÙË ‚Ú‡ÛË ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ fiÙÈÛ˜ ÔÙ¤˜
∂›Û·È ÛÎÏËÚ‹...

∞ı·Ó·Û›·

∫-193

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù’ ·ÏÒÓÈ·
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

D
C
D
æËÏ¿ ÛÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù’ ·ÏÒÓÈ·
D
ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡
g
D
ÙÔ˘ οو ÎfiÛÌÔ˘ Ù· ÙÂÏÒÓÈ·
g
D
ÌÂ ÏÂÓ ÙÚÂÏ‹ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡
g
æËÏ¿ ÛÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù’ ·ÏÒÓÈ·
A
D
ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡
ª· ÂÁÒ ¯Ú˘Ûfi‚Ô˘ÏÔ ÎÚ·Ù¿ˆ
·fi ηÈÚÔ‡˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜
Î·È Ù’ ¿ÁÚÈ· ‚¿ıË Ô˘ ÎÔÈÙ¿ˆ
‰ÂÓ Ù· ¯ˆÚ¿ÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘ ÓÔ˘˜
ª· ÂÁÒ ¯Ú˘Ûfi‚Ô˘ÏÔ...

| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯

æËÏ¿ ÛÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù’ ·ÏÒÓÈ·
ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·ÏÈηÚÈÔ‡
Ù· Ó˘¯ÙÔÔ‡ÏÈ· οو ·’ Ù’ ¿ÛÙÚ·
ÌÂ ÏÂÓ ÙÚÂÏ‹ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡
æËÏ¿ ÛÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-194

| 2¯
| 2¯

™ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù’ ·ÏÒÓÈ·

∆Ô ·È‰› ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/ªÔ˘ÚÌÔ‡Ï˘

d
A
∆Ô ·È‰› ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ô˘ ÙÔ Ï¤Á·Ó ∫ÔÛÌ¿
d
ÙÔ ‰Èο۷Ó ÌÈ¿ ∆Ú›ÙË Û ÈÛfi‚È· ‰ÂÛÌ¿
d
◊Ù·Ó ÎÚ‡Ô ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ÎÚ‡Ô, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ
A
d
A
d
Û·Ó Ù· ‚Ú¿‰È· ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË ¿Óˆ ·fi Ù’ ∞ÁÚ›ÓÈÔ
™ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ·ÙÂÏ›ˆÙÔ
∆Ô˘ ’Î·Ó·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¯ÈfiÓÈ· Î·È ÙÔÓ ‚›Ô ·‚›ˆÙÔ
¶·Ú·Âٷ̤ÓÔ˜ Â›Û·È Ì¿Áη ÌÔ˘ Û ÌÈ¿ ÁˆÓÈ¿
°ÂÈ¿ ÛÔ˘ ÎfiÛÌ ÛȉÂÚ¤ÓÈÂ, ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ ¯¿ÚÙÈÓ ÓÙÔ˘ÓÈ¿
ŒÁÚ·Ê Û οı ÙÔ›¯Ô ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ
¡· ’ÛÔ˘Ó· ˙ˆ‹ ‚ÚԯԇϷ, Ó· ’ÌÔ˘Ó· ΢ÎÏ¿ÌÈÓÔ
£¿Ó·ÙÔ˜ ̘ ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ ¤ÊÙ·Û ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη
Î·È ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ Û·Ó ÙÚÂϤ˜ Ó˘¯ÙÈ¿ÙÈη

∆Ô ·È‰› ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË

∫-195

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

§ËÛÌÔÓË̤ÓË
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

G
C
D G
™ËÎÒıËÎÂÓ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Î·È ÛΛ˙ÂÈ Ù· ·ÓÈ¿ Ì·˜
G
C
D G
¶¤ÊÙÂÈ ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÌÔ‡Û΄ ٷ ÈÔ ÎÚ˘Ê¿ fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜
e
h
ª· ÂÛ‡ ÌÈÎÚ‹, ÙÚÂÏ‹ Î·È ·Ú·ÔÓÂ̤ÓË
C
G
D
G
ÙÔ ’ÏÂÁ˜ ˆ˜ ı· Á›ÓÔ˘Û·Ó ÌÈÎÚ‹ ÏËÛÌÔÓË̤ÓË
ÙÔ ’ÏÂÁ˜ ˆ˜ ı· Á›ÓÔ˘Û·Ó ÌÈÎÚ‹ ÏËÛÌÔÓË̤ÓË
™Â ¿ÙËÛ·Ó Ù· fi‰È· Ì·˜, Û ̿وÛÂ Ë Î·Ú‰È¿ Ì·˜
™Ô‡ Û¿Û·Ó ٷ ÎfiηϷ Ù· ·ÚÛÂÓÈο ·È‰È¿ Ì·˜
∫È fiÙ·Ó ÍÂÚ‹ ÎÈ ·Ó·›ÛıËÙË Û ¤Ù·Í·Ó ÛÙÔ ¯ÒÌ·
ÔÈfi˜ Ù¿¯· Û ı˘Ì‹ıËÎÂ, ¤ÙÛÈ ıÏÈÌ̤ÓË, ÌÈÎÚ‹, ÏËÛÌÔÓË̤ÓË
ÔÈfi˜ Ù¿¯· Û ı˘Ì‹ıËÎÂ, ¤ÙÛÈ ¯·Ì¤ÓË, ÌÈÎÚ‹, ÏËÛÌÔÓË̤ÓË

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-196

§ËÛÌÔÓË̤ÓË

∆Ô Ê›ÏÔ Ì·˜ Ô˘ ¯¿Û·ÌÂ
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ

a

B

a

B

a

E

a

a
e
a
e
a
e
∆Ô Ê›ÏÔ Ì·˜ Ô˘ ¯¿Û·Ì ÌÈ¿Ó ¿‰ÈÎË ÛÙÈÁÌ‹
a
g
F
e
ηÓ›˜ ‰Â ı· ÙÔÓ Í·Ó·‰Â› Ó· Á¤ÚÓÂÈ Â˘Ï·‚Èο
a
e
a
e
a
e
ÛÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ ·Ô‚Ú·‰›˜, ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÌÔ˘ ÔÏÔÓ˘¯Ù›˜
a
g
F
C
Î·È ÙÔ Úˆ›, ÓˆÚ›˜ ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈο
C
G
¶ÔÈfi˜ ‹Ù·Ó ÔÈfi˜, ÔÈfi˜ ‹Ù·Ó ÔÈfi˜ Î·È Ô‡ ’¯Â ÁÂÓÓËı›
G
C
ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤-, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤-, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈ
C
G
C E
◊Ù·Ó ӤԘ, ۯ‰fiÓ ·È‰› Î·È Ê›ÏÔ˜ Ì·˜ ˆ˜ ÙÔ Úˆ›
a
E
∆ÒÚ· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ‰ÂÈ
a
·’ ÙË ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ó· Ì¿˜ ÚÔÛηÏ›
a
E
ªÈ¿ ÛÊ·›Ú· ·ÛÙfi¯·ÛÙË Ì˜ ÙȘ ÔÏϤ˜ Î·È Í·ÊÓÈ΋
d
C
G F
E
a
ÙÔÓ ‹Ú Ì˜ Û ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹, ¿‰ÈÎË Î·È ÈÎÚ‹ ÛÙÈÁÌ‹
E
∫·È ÙÔÓ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ˙›, ·Ó ˙ÂÈ (3¯)
d
C G F G F
E a
d C
G
F G F E
a
ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ‹ ̘ ÛÙË ÁË, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈ
a
F
A
d
∆ÔÓ Ê›ÏÔ Ô˘ ·Á·‹Û·Ì Û ¯ÚfiÓÈ· Ì˘ÛÙÈο
E
a
ÎÈ ¤ÁÈÓ ÂÈÎfiÓ· Ì·ÁÈ΋ ÂÓfi˜ ηÈÚÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ Á˘ÚÓ¿
a
F
A
d
∂Ófi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ Ì¿˜ ÎÔÈÙ¿ Ì χË ÎÈ ·ÔÚ›
E
a
°È·Ù› Ó· ʇÁÂÈ Í·ÊÓÈο ÁÈ· ¿ÓÙ· ¤Ó· Úˆ›

∆Ô Ê›ÏÔ Ì·˜ Ô˘ ¯¿Û·ÌÂ

∫-197

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªË ÌÈÏ¿˜ ¿ÏÏÔ ÁÈ ·Á¿Ë
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

D
e
ª›· Ë ¿ÓÔÈÍË, ¤Ó· ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ, ¯Ú˘Û‹ ‚ÚÔ¯‹
e
A
D
‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ¯fiÚ¢ Û οÌÔ ÒÚÈÌÔ ˆ˜ ÙÔ Úˆ›
™·Ó ÛÙ¿¯˘· ¤Ï˘Û˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÌÔ˘ ¯Ú˘Û· Ì·ÏÏÈ¿
™·Ó ÛÙ¿¯˘ ¯fiÚ„˜, Û·Ó ÛÙ¿¯˘· ·Ì¤ÙÚËÙ· ‹Ù·Ó Ù· ÊÈÏÈ¿
D
G
D
ªË ÌÈÏ¿˜ ¿ÏÏÔ ÁÈ ·Á¿Ë, Ë ·Á¿Ë Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡
D
e
A
D
™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜, ÛÙË Ì·ÙÈ¿ Ì·˜, ÙÚÒÂÈ Ù· ¯Â›ÏË, ÙÚÒÂÈ ÙÔ ÓÔ˘
∫È fiÙ·Ó ı· ’¯Ô˘Ì ˘ÔʤÚÂÈ, ηÏË̤ڷ ı· Ì¿˜ ÂÈ
£· Ì¿˜ ʇÁÂÈ, ı· Í·Ó¿ÚıÂÈ, ÎÈ fiÏÔ ¿ÏÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹
ª›· Ë ı¿Ï·ÛÛ·, ¤Ó·˜ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ù˘, ÁÏ¿ÚÔÈ Ï¢ÎÔ›
◊ÏÈÔ˜ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÁÏ˘Îfi ÎÔÚ›ÙÛÈ, ˙ÂÛÙfi Úˆ›
¶Úˆ› ÎÈ ÔÚı¿ÓÔÈÍ· Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ ¤Ù·Ï· Ì’ ¤Ó· ÊÈÏ›
ÎÈ ÂÛ‡ ÌÔ‡ ¯¿ÚÈÛ˜ fiÏË ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Û’ ¤Ó· ÎÔÚÌ›
ªË ÌÈÏ¿˜ ¿ÏÏÔ ÁÈ ·Á¿Ë...
Ãı˜ ‹Ù·Ó
Ãı˜ ‹Ù·Ó
∆ÒÚ· ›Ӓ
ÎÈ fiÏ· Ù’

¤ÚˆÙ·˜, ¯ı˜ ‹Ù·Ó Û‡ÓÓÂÊÔ, ¯Ú˘Û‹
ı¿Ï·ÛÛ·, ÁÏ¿ÚÔ˜ Ô˘ ¯fiÚ¢ Ì ÙÔ
Ë ÛȈ‹, ÙÒÚ· ›Ӓ Ë ÏËÛÌÔÓÈ¿ ÎÈ
·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ı·ÚÚ›˜ ˆ˜ ¤Û‚ËÛ Ô

‚ÚÔ¯‹
Úˆ›
Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜
Ô˘Ú·Ófi˜

ªË ÌÈÏ¿˜ ¿ÏÏÔ ÁÈ ·Á¿Ë...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-198

ªË ÌÈÏ¿˜ ¿ÏÏÔ ÁÈ ·Á¿Ë

™˘ÓÓÂÊԇϷ
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

d
∂›¯· ›¯· ÌÈ¿ ·Á¿Ë, ·¯ ηډԇϷ ÌÔ˘
d
C
d
Ô˘ ’ÌÔÈ·˙Â Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ, Û˘ÓÓÂÊԇϷ ÌÔ˘
™·Ó Û˘ÓÓÂÊ¿-, Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ Ê¤˘ÁÂÈ, Í·Ó·Á˘ÚÓ¿ÂÈ
ª’ ·Á·¿ÂÈ ÙË ÌÈ¿, ÙËÓ ¿ÏÏË Ì Í¯ӿÂÈ
F
∫È ¤Ó· ‚Ú¿‰È, ÎÈ ¤Ó· ‚Ú¿‰È, ‚Ú¿‰È, ·¯ ηډԇϷ ÌÔ˘
B
C
F
‰ÈÒ¯Óˆ Í·ÊÓÈο ÙË Û˘ÓÓÂÊԇϷ ÌÔ˘
¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ È· Ó· Ì ÁÂÏ¿ÂÈ
ª’ ·Á·¿ÂÈ ÙË ÌÈ¿, ÙËÓ ¿ÏÏË Ì Í¯ӿÂÈ
∫È ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ∞Ú›Ï˘,
¡· ÎÈ Ô ª¿Ë˜, Ô ª¿Ë˜,
¢›¯ˆ˜ ‰›¯ˆ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È,
¢ÂÓ Â›Ó’ ¿-, ‰ÂÓ Â›Ó’

·¯ ηډԇϷ ÌÔ˘
Û˘ÓÓÂÊԇϷ ÌÔ˘
‰¿ÎÚ˘ Î·È ÊÈÏ›
¿ÓÔÈÍË Ê¤ÙÔ˜ ·˘Ù‹

™˘ÓÓÂÊԇϷ, Û˘ÓÓÂÊԇϷ, Ó· Á˘Ú›ÛÂȘ ÛÔ‡ ˙ËÙÒ
Î·È ÙÚÈÁ‡ÚÓ· Ì’ fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÂȘ οı ‚Ú¿‰È
¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ Ó· ’Ì·È ÌÔÓ·¯fi˜
Ì’ ·Á·¿˜ ÙË ÌÈ¿ ÎÈ ·˜ ̠ͯӿ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË
∂›¯· ›¯· ÌÈ¿ ·Á¿Ë...
§· Ï· Ï¿Ï·...

™˘ÓÓÂÊԇϷ

∫-199

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

a
F G
C
F
G
C E
ª’ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È ‚·fiÚÈ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜
F
G CF
E
F
C
E
a
ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿Ì ÛÙ· ÛÎÔÙ¿‰È· ÎÈ fï˜ ÂÛ‡ ‰ÂÓ Ì¿˜ ·ÎÔ‡˜
F
G
C
F
E
¢ÂÓ Ì¿˜ ·ÎÔ‡˜ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì Ì ʈӤ˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜
F
G
C
̘ ÛÙȘ ˘fiÁÂȘ ÛÙÔ¤˜
F
C E
a
E
a
flÛÔ˘ ÔÈ ÙÚԯȤ˜ Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÛÔ˘ ÙȘ ·Ú¯¤˜
√ ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ Ô ª¿Ù˘ ‹Úı ·’ ÙË ™Ì‡ÚÓË ÙÔ ÂÈÎÔÛȉ˘fi
ÎÈ ¤˙ËÛ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Û’ ¤Ó· ηÙÒÈ Ì˘ÛÙÈÎfi
™’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙÚÒÓ ‚ÚÒÌÈÎÔ „ˆÌ›
¤ÏÂÁÂ Ô ª¿Ù˘ ÌÈ¿ ∫˘Úȷ΋
∫È ÔÈ fiıÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ˘fiÁÂÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹
Ãı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰È ›‰· ¤Ó·Ó Ê›ÏÔ Û·Ó ÍˆÙÈÎfi Ó· ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿
¿Óˆ ÛÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Î·È ›Ûˆ ÙÚ¤¯·Ó Û΢ÏÈ¿
™‹Îˆ „˘¯‹ ÌÔ˘, ‰ÒÛ Ú‡̷, ‚¿Ï ÛÙ· ÚÔ‡¯· ÛÔ˘ ʈÙÈ¿
‚¿Ï ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ʈÙÈ¿
¡· ÙÈÓ·¯Ù› Û·Ó Ì·‡ÚÔ Ó‡̷ Ë ÙÚÔÌÂÚ‹ Ì·˜ Ë Ï·ÏÈ¿

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-200

∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ

∏ ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ ϤÍȘ
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

e
a
eC
D
e
∫È ·Ó ‚Áˆ ·’ ·˘Ù‹ ÙË Ê˘Ï·Î‹ ηÓ›˜ ‰Â ı· Ì ÂÚÈ̤ÓÂÈ
e
a
eC
D
e
√È ‰ÚfiÌÔÈ ı· ’Ó·È ·‰ÂÈ·ÓÔ› ÎÈ Ë ÔÏÈÙ›· ÌÔ˘ ÈÔ Í¤ÓË
E
aD
G
GF#e
∆· ηÊÂÓ›· fiÏ· ÎÏÂÈÛÙ¿ ÎÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔÈ
e
D
e
a
e
∞¤Ú·˜ ı· Ì ·Ú·Û¤ÚÓÂÈ ÎÈ ·Ó ‚Áˆ ·’ ·˘Ù‹ ÙË Ê˘Ï·Î‹
∫È Ô ‹ÏÈÔ˜ ı· ·ÔÎÔÈÌËı› ̘ ÛÙ· ÂÚ›È· Ù˘ √χÓıÔ˘
£· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ÎÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Î·È ÔÈ Â¯ıÚÔ›
ª·Ú̷ڈ̤ÓÔÈ ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ Ú‹ÙÔÚ˜ ÎÈ ÔÈ ÏˆÔ‰‡Ù˜
˙ËÙÈ¿ÓÔÈ, ÂÙ·›Ú˜ Î·È ÚÔÊ‹Ù˜, Ì·Ú̷ڈ̤ÓÔÈ ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó
ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ‡ÏË ı· ÛÙ·ıÒ Ì ÙȘ ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ ÛÙË Ì·Û¯¿ÏË
ÎÈ ·ÚÁÔÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ı· ¯·ÈÚÂÙ‹Ûˆ ÙÔ ÊÚÔ˘Úfi
Èڛ˜ ‚Ô˘Ï‹, ¯ˆÚ›˜ £Âfi, Û·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Û’ ·Ú¯·›Ô ‰Ú¿Ì·
ı· ˆ ÙË Ï¤ÍË Î·È ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ‡ÏË ı· ÛÙ·ıÒ

∏ ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ ϤÍȘ

∫-201

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

a
C
G
∏ Ï·Ù›· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË
a
G
C E a
·fi ÙÔ ÓfiËÌ· Ô˘ ’¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·’ ÙȘ ʈÙȤ˜
a
C
G
™ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜
a
G
C E a
·fi Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜
F
A
d
B
∫·È ÂÛ‡ ¤ÊÂÁÁ˜ ÛÙË Ì¤ÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÎÈ ‹ÛÔ˘Ó Êˆ˜ ÌÔ˘
F
G
a
ηٷÎfiÎÎÈÓË ÓÈÊ¿‰· Û ÁÈÔÚÙ‹
F
G
E
a
™Â ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Í·Ó¿‰· ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÙË Û΢ÊÙ‹
∏ Ï·Ù›· ‹Ù·Ó ¿‰ÂÈ·
Î·È ÙÚÂÏfi˜ ·’ Ù· ÛËÌ¿‰È· Û·Ó ÛÎ˘Ï›
ªÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· Û¯ÈṲ̂ӷ
Û’ ¤Ó·Ó ¤ÚˆÙ· ÁÈ· Û¤Ó· ¤¯ˆ ¯˘ı›
™Ù’ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Û „¿¯Óˆ, ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜
Î·È ˙ËÙÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ˘ÏÈÎfi
¡· ʈٛۈ ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ Ì’ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÌÈÛfi
∏ Ï·Ù›· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË
ÎÈ ·’ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÛÔ˘ οÙÈ ¤¯ÂÈ ¯·ı›
™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘
ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÁÈ· ˙ˆ‹
™Ù· ·È‰È¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜, ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘
ÛÙ· Ï·Î¿Ù Î·È ÙË ÛηӉ¿ÏË Ô˘ ¯Ù˘¿
∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·Ó¿‚ÂÈ ÎÈ fiÏ· Â›Ó·È Û˘ÓÂȉËÙ¿

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-202

™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË

ÕÁÁÂÏÔ˜ ÂÍ¿ÁÁÂÏÔ˜
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

e
D
ÕÁÁÂÏÔ˜ ÂÍ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ì¿˜ ‹Úı ·fi Ì·ÎÚÈ¿
e
D
e D e
ÁÂṲ́ÓÔ˜ ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ‰ÂηӛÎÈ
e
D
¢ÂÓ ‹ÍÂÚ ηıfiÏÔ˘, Ì· ηıfiÏÔ˘ Ó· ÌÈÏ¿
e
D
e
D e
Î·È Â›¯Â ÁÏÒÛÛ· ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÁÏ›ÊÂÈ
∆· Ó¤· Ô˘ Ì¿˜ ¤ÊÂÚ ‹Ù·Ó fiÏ· ÌÈ¿ „¢ÙÈ¿
ÎÈ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÛÙ’ ·˘Ù› Ì·˜
°È·Ù› ¤ÌÔÈ·˙ ̒ ·Ï‹ıÂÈ· Ë Î¿ı ÙÔ˘ „¢ÙÈ¿
ÎÈ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ËÛ‡¯·˙Â Ë „˘¯‹ Ì·˜
ŒÛÙËÛ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ›Ûˆ ·’ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿
ÎÈ ¤ÏÂÁ ηϷÌÔ‡ÚÈ· ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·
ª·ÈÓfi‚Á·ÈÓ ÎÂÊ¿ÙÔ˜ ÛÙ· ÎÔ˘Ú›· Î·È ÛÙ· ÏÔ˘ÙÚ¿
Î·È ¯¿˙Â˘Â Ù· „¿ÚÈ· ̘ ÛÙË ÛÙ¤ÚÓ·
∫·È ¤Ú·ÛÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÎÈ ‹ÚıÂ Ë Î·ÏÔηÈÚÈ¿
ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ¿ÏÈ Í·Ó¿Úı·ÓÂ Ù· ÎÚ‡·
flÛÔ˘ οÔÈÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ, ÙÈ ÙÔ‡ ’Úı ͷÊÓÈο
ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ʈӿ˙ÂÈ Ì ̷ӛ·
∆· fi‰È· ÌÔ˘ η‹Î·Ó ے ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚËÌÈ¿
∏ Ó‡¯Ù· ÂÓ·Ï¿ÛÛÂÙ·È Ì Ӈ¯Ù·
∆· Ó¤· Ô˘ Û¿˜ ¤ÊÂÚ·, Û¿˜ ¯¿È‰Â„·Ó Ù’ ·˘ÙÈ¿
Ì’ ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ·’ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·
∞̤ۈ˜ ηٷϿ‚·Ì ÙÈ ‹Á·ÈÓ ӷ ÂÈ
Î·È ÙÔ‡ ’·Ì ӷ ʇÁÂÈ ÌÔ˘‰È·Ṳ̂ӷ
∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯Â Ó¤· ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó· ÂÈ
ηχÙÂÚ· Ó· ÌË Ì¿˜ ÂÈ Î·Ó¤Ó·

ÕÁÁÂÏÔ˜ ÂÍ¿ÁÁÂÏÔ˜

∫-203

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

OÈ ‰Âη¤ÓÙÂ
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

E
c# D
hE
A
∫ÔÚ¿ÎÔ˘ ¯ÚÒÌ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÎÈ ·ÛÚ›Û·ÓÂ
E
c#D
h E
A
∞’ ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ÂÍÔÚ›·˜ Á˘Ú›Û·ÓÂ
E
c#D
h E
A
∆Ô Û›ÙÈ ·‰ÂÈ·Ófi, Û‚ËṲ̂ÓË Ë ÊˆÙÈ¿, Ô Î¿ÌÔ˜ ÏËÁ‹
E
c# D
hE
A
√ Ù¿ÊÔ˜ ÌÈÎÚfi˜, Ë Ì¿Ó· ‰Â ˙ÂÈ ÎÈ ¤Ó· Ô˘Ï¿ÎÈ Ï·Ï›
A
G
A
∆Ô Û›ÙÈ ·‰ÂÈ·Ófi, Û‚ËṲ̂ÓË Ë ÊˆÙÈ¿, Ô Î¿ÌÔ˜ ÏËÁ‹
A
G
A
√ Ù¿ÊÔ˜ ÌÈÎÚfi˜, Ë Ì¿Ó· ‰Â ˙ÂÈ ÎÈ ¤Ó· Ô˘Ï¿ÎÈ Ï·Ï›
A
f#
G
D
∂›Ì·ÛÙ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÎÈ ·ÎÔÏÔ˘ı¿Ó ·Ó·ÛÙË̤ÓÔÈ ¯›ÏÈÔÈ ÓÂÎÚÔ›
A
f#
G
D
¡¤ÔÈ Î·ÈÚÔ› ÍËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ¿ÏÈ, Ó· Ë ÊˆÙÈ¿, Ó· Ë ˙ˆ‹
¶·Ù¤Ú·˜-ÁÈfi˜ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÊÈÏ‹ıËηÓ
°ÓÒÚÈÛÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù’ ¿ÛÚ· Ì·ÏÏÈ¿, ı˘Ì‹ıËηÓ
™·ı›˙ÂÈ ÙȘ ›ÎÚ˜ ‹ÏÈÔ˜ Ï·ÌÚfi˜, ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈÔÚÙ‹
∆Ú·ÁÔ‡‰È· ·ÓÂÌ›˙ÂÈ Ï‹ıÔ˜ Ï·fi˜ ÎÈ ¤Ó· Ô˘Ï¿ÎÈ Ï·Ï›
∆Ô Û›ÙÈ ·‰ÂÈ·Ófi, Û‚ËṲ̂ÓË Ë ÊˆÙÈ¿, Ô Î¿ÌÔ˜ ÏËÁ‹
√ Ù¿ÊÔ˜ ÌÈÎÚfi˜, Ë Ì¿Ó· ‰Â ˙ÂÈ ÎÈ ¤Ó· Ô˘Ï¿ÎÈ Ï·Ï›
∂›Ì·ÛÙ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÎÈ ·ÎÔÏÔ˘ı¿Ó ·Ó·ÛÙË̤ÓÔÈ ¯›ÏÈÔÈ ÓÂÎÚÔ›
¡¤ÔÈ Î·ÈÚÔ› ÍËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ¿ÏÈ, Ó· Ë ÊˆÙÈ¿, Ó· Ë ˙ˆ‹

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-204

OÈ ‰Âη¤ÓÙÂ

µÈÂÙÓ¿Ì ÁȤ-ÁȤ
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

D
G
D
A
™ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì ˘ÚfiÏËÛ·Ó ÙÔ Ú‡˙È, ˘ÚfiÏËÛ·Ó ÙÔ Ú‡˙È
D
G
™ÙË ™·˚ÁÎfiÓ ‰ÂÓ Ìfiڷ˜ Ó· ˙‹ÛÂȘ
D
A
D
¢Â ÛÔ‡ ’ÊÙ·ÓÂ Ô ·¤Ú·˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂȘ
h
A
D
∆ÒÚ·, ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, ·Ó·Û·›ÓÂȘ
G
A
D
ºÔ-ªÈ-∆ÛÈÓ, ·Ó·Û·›ÓÂȘ
G
A
D
∞Ó·Û·›ÓÂȘ Ì ηϿÌÈ, Ì ηϿÌÈ
D
G
h D
°È¤ ÁȤ-ÁȤ ÁȤ...

h

D

G

D

√ ηÈÚfi˜ ı· ’Ù·Ó fiÌÔÚÊÔ˜ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ı· ’Ù·Ó fiÌÔÚÊÔ˜ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜
∞Ó ‰ÂÓ ÎÔ˘Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Ù· ʇÏÏ· ·’ ÙÔÓ ÎÚfiÙÔ
∞Ó ‰ÂÓ ¿ÁˆÓÂ Ô ‹ÏÈÔ˜ ·’ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ
ŒÈ, Ù· ·È‰È¿ ·Ó ‰ÂÓ ÙÚÒÁ·Ó ÛÎÔ˘›‰È·
∏ ‚ÚԯԇϷ ·Ó ‰ÂÓ ¤Î·ÈÁ ηχ‚È·
√ ηÈÚfi˜ ı· ’Ù·Ó fiÌÔÚÊÔ˜ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜
°È¤ ÁȤ-ÁȤ ÁȤ...
ºÔ-ªÈ-∆ÛÈÓ, ÙÈ ı· ’ηÓ˜ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÈ ı· ’ηÓ˜ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·
∆· ·È‰È¿ ·Ó ‰ÂÓ ÙÚÒÁ·Ó ÛÎÔ˘›‰È·
∏ ‚ÚԯԇϷ ·Ó ‰ÂÓ ¤Î·ÈÁ ηχ‚È·
∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÛÔ˘ ı· ’·ÈÚÓ˜ ÁÈ· ‚fiÏÙ· ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ
ºÔ-ªÈ-∆ÛÈÓ, ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ
™ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÁÈ· ‚ÔÏÙ›ÙÛ· ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ
°È¤ ÁȤ-ÁȤ ÁȤ...

µÈÂÙÓ¿Ì ÁȤ-ÁȤ

∫-205

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

OÈ ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ.
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

e
a
e
a
ªË, Ìo‡ ÙÔ ÂȘ, ÔÈ ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ, ÌËÓ ÙÔ ÂȘ
e
ÁÈ· ¿ÓÙ· ʇÁ·Ó
e
a
e
a
ªË, ÙÔ ’Ì·ı· È·, Ù· ·ÏÈ¿ ‚È‚Ï›·, Ù· ·ÏÈ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
e
ÁÈ· ¿ÓÙ· ʇÁ·Ó
e
A
e
¶¤Ú·Û·Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ Ì¿˜ Ï‹ÁˆÛ·Ó
A
H
ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ Ì¿˜ Ï‹ÁˆÛ·Ó
G
C
H7
e
°›Ó·Ó ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
∏ ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÛÔ˘
ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·
∫È ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó’ ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ Ì ÔÈÔ‡˜ ı· ·˜
Î·È ÔÈÔ‡˜ ı’ ·Ê‹ÛÂȘ
¶¤Ú·Û·Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÔÈ ·ÏȤ˜ ȉ¤Â˜
ÔÈ ·ÏȤ˜ ·Á¿˜, ÔÈ ÎÚ·˘Á¤˜
°›Ó·Ó ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
ŸÌÔÚÊË Â›Ó’ ·˘Ù‹ Ë ÛÙÈÁÌ‹, Ó· ÙÔ Í·Ó·Ò, fiÌÔÚÊË
Ó· Û¿˜ ÌÈÏ‹Ûˆ
µÏ¤ˆ ˘ÚηÁȤ˜ ¿Óˆ ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ·, ¿Óˆ ·fi ÛÙ·ıÌÔ‡˜
ÎÈ Â›Ì·È Ì·˙› Û·˜
ŸÙ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ı· η›ÁÂÙ·È
ŸÙ·Ó Ù· ÁÈÔʇÚÈ· ›Ûˆ Ì·˜ ı· Îfi‚ÔÓÙ·È, ÂÁÒ
ı· Â›Ì·È ÂΛ Ó· Û¿˜ ı˘Ì›˙ˆ ÙȘ ̤Ú˜ ÙȘ ·ÏȤ˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-206

OÈ ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ.

¶·Ú¿Áη
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

a
G
ŸÔ˘ ÎÔÈÙ¿˙ˆ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ
G
F
C
fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ù¤ÏÂȈÙË ·Ú¿Áη
d
a
¶·Ú¿Áη, ·Ú¿Áη, ·Ú¿Áη ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·
d
E
ÎÈ ÂÛ‡ ÌÈÏ¿˜ Û·Ó ÙÒÌ·
√ Ï·fi˜, Ô Ï·fi˜ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·
ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ· ˙ËÙ¿ÂÈ Î·È Ï·¯Â›·
∫Ô¿‰È·, ÎÔ¿‰È·, ÎÔ¿‰È· ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›·
·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·
∫˘Ú¿‰Â˜, ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔÈ ·¿‰Â˜
ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜, „·Ï̈‰›Â˜ Î·È Î·ÓÙ¿‰Â˜
∏ ∂˘·ÓıԇϷ ÎÏ·›ÂÈ ÚÈÓ Ó· ÎÔÈÌËı›
ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ¿ Ù˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÛÊ˘Ú›

a
G
™Ù· Á‹‰· Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ
G
F
C
ÛÙ· ηÊÂÓ›· ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô, ηϷÌÔ‡ÚÈ Î·È ¯·ÚÙ›
a
G
™Ù¤ÎÂÈ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ, ‰È·‚¿˙ÂÈ
F
C
G
Ê˘ÏÏ¿‰Â˜ Ì ÌÈ¿ÌÈÛË ‰Ú·¯Ì‹
a
G
Ÿ¯È, fi¯È, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È
F
C
∂›Ó’ Ë ÙÚ‡È· ÛÙ¤ÁË ÌÈ¿˜ ·Ú¿Áη˜
a
F
∂›Ó’ Ë Áfi· Ô˘ Ì¿˙„ ¤Ó·˜ Ì¿Áη˜
C
F C
ÎÈ Ô ¯·ÊȤ˜ Ô˘ Ì¿˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›

¶·Ú¿Áη

∫-207

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∂ÁÂÚÙ‹ÚÈÔ
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

D
e A
D
◊ÏÈÔ˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ˙ÂÛÙfi˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ Î¿Ì·Ú¿ ÌÔ˘
•‡ÓËÛ fiÏË Ë ÔÏÈÙ›· οو ·’ Ù· ·Ú¿ı˘Ú¿ ÌÔ˘
∆Ô ·È‰› ¿ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂÈfi ÙÔ˘ ÎÈ Ô ÂÚÁ¿Ù˘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿
¶ÚˆÈÓ¿ ‰˘fi Ì¿ÙÈ· ·ÓÔ›ÁÂÈ fiÌÔÚÊË ÌÈ¿ ÎÔÂÏÈ¿
D
∂, Â, ‹ÏÈÂ, ‹ÏÈ ·Ú¯ËÁ¤
a
G
A
D
‰ˆ˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÛ‡ ÎÈ Ë ¯·Ú¿ ı’ ·Ó·ÛÙËı›
A
G
A
D
∆Ô ÛÎÔÙ¿‰È ı· Âı¿ÓÂÈ Î·È ı’ ·Ó¿„ÂÈ Ë ¯·Ú·˘Á‹
√ ÂÚÁ¿Ù˘ ‚Ï·ÛÙËÌ¿ÂÈ
¡· Ô ‹ÏÈÔ˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ
ªÚfi˜ ÛÙ˘ Ê¿ÌÚÈη˜
ŸÌÔÚÊË Ë Ì¤Ú· ÁÓ¤ÊÂÈ

Î·È ÙÚ·‚¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÙ·ıÌfi
Û· ÛËÌ·›· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi
ÙËÓ ‡ÏË Ô ÂÚÁ¿Ù˘ ÛÙ·Ì·Ù¿
ÎÈ ·’ ÙÔ ÚÔ‡¯Ô ÙÔÓ ÙÚ·‚¿

∂, Â, Û‡ÓÙÚÔʤ ÌÔ˘ ·¯ ÙÈ Î·Îfi
̤ڷ Ì’ ‹ÏÈÔ Û·Ó ÎÈ ·˘Ùfi Ó· ÙËÓ ÙÚÒÂÈ Ù’ ·ÊÂÓÙÈÎfi
™‹Îˆ ‹ÏÈ ÈÔ „ËÏ¿ Ó· Û ‰Ô‡Ó ٷ ·È‰È¿
¢Â˜, ¯ÔÚ‡ÂÈ Ë ÎÔÂÏÈ¿ Ì ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿
∆· ·È‰È¿ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó, ı’ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ÎÔÂÏÈ¿
ÎÈ fiÏ· ÙfiÙ ı·Ó’ ‰Èο Ì·˜, ‹ÏÈÔ˜, Ô˘Ú·Ófi˜, ¯·Ú¿

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-208

∂ÁÂÚÙ‹ÚÈÔ

™·Ó ÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈfi˙Ë
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

d
g
∫›ÓÔ Ô˘ Ì ÙÚÒÂÈ, ΛÓÔ Ô˘ Ì ÛÒ˙ÂÈ
d
E
A
Â›Ó·È ’ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È Û·Ó ÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈfi˙Ë
d
g
º›ÏÔ˘˜ Î·È Â¯ıÚÔ‡˜ ÛÙȘ ÊÚȯ٤˜ ÌÔ˘ Ï¿Ù˜
d
A
d
fiÌÔÚÊ· Ó· ۋΈӷ, Û·Ó Ó· ’Ù·Ó ÂÈ‚¿Ù˜
D
G
D
§Â˘Îfi ÌÔ˘ ÛÂÓÙÔÓ¿ÎÈ, Ï¿Ì· ÌÔ˘ ÙÚÂÏ‹
B
A
ÔÈfi ÊÔÚÂ›Ô ı· Ì¿˜ ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂÈ
g
d
µ¿Ï ÛÙË ÛÎÈ¿ ÛÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ·È‰›
B
E
A
E
B A
Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÒÌ· Ó· „ËÊ›ÛÂÈ, Ó· „ËÊ›ÛÂÈ
™·Ó ÎÔ˘ÎÈ¿ ÌÂÙÚÒ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ηÌÔ‡ÚË
ÈÛˆ ·’ ÙÔ Ï¢Îfi ·Ó›, ÌÂÛ· ·’ ÙÔ ÎÈ‚Ô‡ÚÈ
ª· fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÌÂÙÚÒ, οÙÈ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ
∆Ú‡È· ›Ӓ Ë ·Á¿Ë Ì·˜ Î·È ‰Â Ì¿˜ ÚÔÛٷهÂÈ
§Â˘Îfi ÌÔ˘ ÛÂÓÙÔÓ¿ÎÈ, Ï¿Ì· ÌÔ˘ ÙÚÂÏ‹
ÎfiÎÎÈÓÔ ·˘Áfi ‹ ηÚÓ·‚¿ÏÈ·
ª¤Û· ·fi ÙËÓ Î¿ÏË, ÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋
Ì¿˜ ÎÔÈÙ¿ÂÈ Ô Ã¿ÚÔ˜ Î·È ÙÔ‡ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ٷ Û¿ÏÈ·
™·Ó ÛÎȤ˜ ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó ÏfiÁÈ· Î·È ÂÈÎfiÓ˜
οڷ ÛÎÔ˘ȉȿÚÈη ʇÁÔ˘Ó ÔÈ ¯ÂÈÌÒÓ˜
∫È ·Ó ‰ÂÓ ÓÙÚ¤ÂÛ·È Ó· Á˘Ú›ÛÂȘ ›Ûˆ
¤Ï· ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó· Û ÁÈÔ˘¯·›Ûˆ
§Â˘Îfi ÌÔ˘ ÛÂÓÙÔÓ¿ÎÈ, Ï¿Ì· ÌÔ˘ ÙÚÂÏ‹
ÔÈ¿ ·Á¿Ë Ù¿¯· Ì¿˜ Ê˘Û¿ÂÈ
µ¿Ï ÛÙË ÛÎÈ¿ ÛÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ·È‰›
Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·fi„ Ô‡ Ó· ¿ÂÈ, Ô‡ Ó· ¿ÂÈ

™·Ó ÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈfi˙Ë

∫-209

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

OÈ Ì¿ÁÔÈ
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

E
a
E
™Â ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¿‚Ô˘Ó Ù· ÊÒÙ·
E
a
E
ÎÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì¿˜ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹
∞Ú¯›Û·Ó ¿ÏÈ Ù’ ·ÛÙ›· ÔÈ ·ÏÈ¿ÙÛÔÈ
ÎÈ Ô ÛÎÔÈÓÔ‚¿Ù˘ ȉÚÒÓÂÈ, ȉÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÈÓ›
A
E
∆fiÛË ÔÌÔÚÊÈ¿
A
ÙÔ˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜,
E
™·Ó ‚Á·›ÓÔ˘Ó
A
Î·È Ì¤Û· ·’

A
E
‰ÂÓ Â›‰Â˜ Ô˘ıÂÓ¿
E
A
f#
ÙÔ˘˜ ·ÏÈ¿ÙÛÔ˘˜ Ì ٷ ÎfiÎÎÈÓ· ÛÎÔ˘ÊÈ¿
A
E
ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÍÂÊ·ÓÙÒÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿
E
H
E
ÙÔ Î·¤ÏÔ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¯›ÏÈ· Ô˘ÏÈ¿

ŸÙ·Ó ÌÈ¿ ̤ڷ Î·È Û˘ ı· ‰·ÎÚ‡ÛÂȘ
ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Ì·ÁÔ˜ ıÚȷ̂‡ÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹
∫·ıÒ˜ Û ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ Ô ·ÏÈ¿ÙÛÔ˜
Î·È ÙÔ Ù·ÌÔ‡ÚÏÔ ÔÚÁÈ¿˙ÂÈ Î·È ÎÏ·›ÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÏ›
∆fiÙ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ı· ÓÈÒÛÂȘ ÙËÓ „˘¯‹
Ô˘ οı ‚Ú¿‰È Á›ÓÂÙ·È Ï·Ù¤ÚÓ· Û ÁÈÔÚÙ‹
∆Ô˘ ÙÛ›ÚÎÔ˘ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÓÙ·ÌÒÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹
Ì·˙› ÙÔ˘˜ ˘ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· Û¤Ó· ı·ً

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-210

OÈ Ì¿ÁÔÈ

O ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

D...
∞˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Ì ÛʛͷÓÂ Û·Ó ¤ÓÛ·
Ù· › ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰È ÌÈ¿ „˘¯‹
∫È ¤Ó·˜ Ê·Ï¿ÎÚ·˜ ·’ ¤Íˆ ÎÈ ·fi ̤۷
¯·ÌÔÁÂÏÔ‡ÛÂ, Ó·È, ÁÈ·Ù› Ó· ÛÎÔÙÈÛÙ›
D...
£˘Ì¿Û·È Ô˘ ‚·Ï¿ÓÙˆÓ˜ ÂΛ ÛÙËÓ ÂÍÔÚ›·
Î·È ‰È¿‚·˙˜ Î·È ƒ›ÙÛÔ Î·È ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›·
∆ÒÚ· ÎÔÎÔÚ‡ÂÛ·È ·¿Óˆ ÛÙÔÓ ÂÍÒÛÙË
D
A
D
Î·È ÌÈÏ¿˜ ÛÙÔ fiÔÏÔ Û·Ó ÙÔ Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙË
G
d
™ÙË ÊÔÈÙËÙÚÈԇϷ Ô˘ Û’ ¤¯ÂÈ ÂÚˆÙ¢Ù›
G
A
D
ı· Û ηٷÁÁ›ψ, ÔÓËÚ¤ ÔÏÈÙÂ˘Ù‹
∂ΛÓÔ Ô˘ ˘„ÒÓÂÙ·È Î·È
Â›Ó·È Ù˘ ηډԇϷ˜ ÌÔ˘
∫È fi,ÙÈ Û ÁÏÈÙÒÓÂÈ Î·È
Â›Ó·È Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎÈ

Û ÂÎÌˉÂÓ›˙ÂÈ
ÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ͯÂÈÏ›˙ÂÈ
ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÈÙ›·
Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·

™ÙË ÊÔÈÙËÙÚÈԇϷ...
√ ÚÒÙÔ˜ ÚÔ‚ÔοÙÔÚ·˜ ·’ fiÏÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘
Â›Ó·È Ë ·ÊÂÓÙÈ¿ ÛÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÌÔ˘
ÕÏϷ͘ ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘ Ì ¤ÈÏ· Î·È Û·Ë
Û·Ó ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚÔ¯Ô˘ÓÙÈÛÌfi Ô˘ Û ‚ÔχÂÈ
™ÙË ÊÔÈÙËÙÚÈԇϷ...
∆˙¿Ì· ¯·Ú·Ì›˙ÂÈ, ı· ¿ˆ Ó· Ù‹˜ ˆ
ÙÔ Ó·ÓÈÎfi Ù˘ Î·È ·ÁÓfi ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi
÷ڿ, Ó· Û ÁÈ·Ô‡ÚÙˆÓ· ÂΛ Ô˘ ÚËÙÔÚ‡ÂȘ
∂Λ Ô˘ Ì ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ¿˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÈÛÙ‡ÂȘ
¶·›ÚÓÂȘ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÌÔ˘ Î·È ÌÔ‡ ÙËÓ Î¿ÓÂȘ ÏÈÒÌ·
∞’ ÙÔ fi‰È Ì ÙÚ·‚¿˜ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÌ·

O ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜

∫-211

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™· ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ·ÏÈfi
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

F#
H
C#
F#
∆· ÍÂÔ‡ÏËÛ· ÊÙËÓ¿, ÙÔ ¯·Ï› ÌÔ˘, Ù· ÚÔ‡¯· Î·È ÙÔ ÌÚ›ÎÈ
∂›Ì·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ·È‰È¿, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÌÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡Ï„ ٷ͛‰È
g#
C#
F#
∫È Â›· ÁÂÈ¿-¯·Ú¿ ÛÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÓÙ‡·
g#
C#
F#
ÎÈ ¿ÊËÛ· ͈›Ûˆ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ÙÚ‡·
C#
H
ŸÔÈÔ˜ ·‰ÂÚÊfi˜ ‰Â Û˘ÌʈÓ›
g#
C#
F#
·˜ ¤ÚıÂÈ ÎÈ ·˜ ÌÔ‡ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ÊÈÏ›

| 2¯
| 2¯

∆· ηχÙÂÚ· ·È‰È¿ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Á‡ÚÈÛ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ
∆Ô ÍË̤ڈ̷ ·ÚÁ› Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ú¤· ÁÈ· ÍÂÓ‡¯ÙÈ
™Ù¤ÎÔÌ·È ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ
∞¯, ¿ÂÈ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ηÏÔηÈÚ¿ÎÈ
| 2¯
ÎÈ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÊÔÚÙˆı‹Î·Ó ÙÔ ‰ÈÛ¿ÎÈ
™· ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ·ÏÈfi Û‚‹ÓÂÈ Ë ÊˆÓ‹ ÌÔ˘ Î·È ÛÎÔÚ¿ÂÈ
¶Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ·˘Ùfi Ë ÌÔÁÈ¿ ÌÔ˘ ÙÒÚ· È· ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ
∫È Â›· ÁÂÈ¿-¯·Ú¿ ÛÔ˘...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-212

™· ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ·ÏÈfi

A˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ›
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

G
D G
a
A˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÔÚÔÈ Î·È ı· ‚Úԇ̠·ÏÏÈÒÙÈη
D
G
ÛÙ¤ÎÈ· Â·Ú¯ÈÒÙÈη, ‚ÚÂ
G
D G
a
D
G
flÛÔ˘ Ë Û‡Ó·ÍȘ ·˘Ù‹ Û·Ó ¯ˆÚÈfi ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ó· ͉Èψı›
e
a
e
H
M¤¯ÚÈ Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù· Ì ÔÌÔ‡˜ Î·È Ì ÎÂÚ·›Â˜
e
a
e
F#
H
ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÎÈ ÈÛÙÔÚ›· ÔÈ ·Ú¤Â˜
K¿ÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯‹, ›̷ÛÙ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ
Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ, ‚ÚÂ
KÈ Ô °È·ÓÓ¿Î˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Â›, ¿Ì· ›Ӓ fiÏ· ¿ÁÚ·Ê· οÙÈ ı· ‚ÁÂÈ
e
a
G
D
K·È ÛÙ˘ Ó‡¯Ù·˜ ÙÔ Ï·Ì¿‰È·ÛÌ· Ó· ÎÈ Ô ÕÏ΢ Ô ÌÈÎÚfi˜ Ì·˜
°È· Ó· ÛÌÈÍÂÈ ·ÏȤ˜ ÎÈ ·Ó·Ì̤Ó˜ ÙÚԯȤ˜ Ì ÙÔ ÚÔÎ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙfi˜
Ì·˜
O Ô˘Ú·Ófi˜ Â›Ó·È ÊˆÙȤ˜, ·ÓÂÌÔÌ·˙ÒÌ·Ù·, Û›ı˜ Î·È Î˘ÎÏÒÌ·Ù·, ‚ÚÂ
K·È ·Ú¤Â˜ Ï·ÌÂÚ¤˜ ÙÔ Î·ıÚÂÙÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜
KÈ Â›Ù Ì ÙȘ ·Ú¯·ÈÔÙËÙ˜, ÂÈÙ Ì ÔÚıÔ‰ÔÍ›·
ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈ ÎÔÈÓÔÙËÙ˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔ Á·Ï·Í›·
N· ÎÈ Ô M¿Ì˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ È›, ÎÈ Ë §˘‰›· ÓÙÚ¤ÂÙ·È
Ô˘ fiÏÔ ÂΛÓË ‚ϤÂÙÂ, ‚ÚÂ
KÈ Ô A¯ÈÏϤ·˜ Ì ÙË Zˆ‹ ÌÚÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÔÏ·ÚfiÈÓÙ ÎÔÈÙÔ‡Ó ÁÂÏ·ÛÙÔ›
TfiÙÂ Ë ŒÏÂÓ· Ë ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· Û·‚ÂÈ ÛÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ T¿ÛÔ˘
Î·È Ì ̿ÙÈ· ÎÏÂÈÛÙ¿, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ·ÁηÏÈ¿ EıÓÈ΋ EÏÏ¿‰Ô˜ ÁÂÈ¿ ÛÔ˘
TÈ Ó· ÊÙ·›ÂÈ Ë BÔ˘Ï‹, ÙÈ Ó· ÊÙ·›Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ
¤ÚËÌÔÈ Î·È ·ÚfiÛˆÔÈ ‚ÚÂ
AÓ ÔÓ¿ÂÈ Ë ÎÂÊ·Ï‹, ÊÙ·›ÂÈ Ë ·ÚfiÛˆË ·Á¿Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ
M· Ë ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ fiÓÔÌ·, ¤¯ÂÈ ÛÒÌ· Î·È ıÚËÛΛ·
Î·È ·Ô‡ Û ̤ÚË ·˘ÙfiÓÔÌ· ̤۷ ÛÙËÓ TÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·
N· Ì¿˜ ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜ ÁÂÚÔ‡˜, ¿ÓÙ· Ó’ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘ÌÂ
Î·È Ó· ÍÂÊ·ÓÙÒÓÔ˘ÌÂ, ‚ÚÂ
M ¯ÔÚÔ‡˜ ΢ÎψÙÈÎÔ‡˜ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ÂχıÂÚÔ˘˜, Û·Ó ÔÙ·ÌÔ‡˜
K·È ÛÙ˘ Ó‡¯Ù·˜ ÙÔ Ï·Ì¿‰È·ÛÌ· Ó· ˘ÎÓÒÓÂÈ Ô ‰ÂÛÌfi˜ Ì·˜
Î·È Ó· ÛÌ›ÁÂÈ ·ÏȤ˜ ÎÈ ·Ó·Ì̤Ó˜ ÙÚԯȤ˜ Ì ÙÔ ÚÔÎ...

A˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ›

∫-213

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ ΢ڛ· ª¿Úˆ
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

F#

E

F#

A

H

A

F#

D
G
D
A
™ÙËÓ ˘ÁÚ‹ Ì·˜ ÙËÓ ·˘Ï‹ ÛÙÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËı›
D
G D
Ë Î˘Ú›· ª¿Úˆ
∫Ï·›Ó ·ÎfiÌ· ÎÈ ÔÈ ÛÎÏËÚÔ›, Ì· ¤¯ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÛˆÛÙ‹
Ë Î˘Ú›· ª¿Úˆ
F#
G
£Â›· ª¿Úˆ, ηϤ ı›· ª¿Úˆ, ·‡ÚÈÔ
A
D
ʇϷÍÂ Î·È ÁÈ· Ì¿˜ Ï›ÁÔ ¯·Ï‚¿
F#
G
£Â›· ª¿Úˆ, ηϤ ı›· ª¿Úˆ, ·‡ÚÈÔ
A
G F#
˜ Ì·˜ ÁÈ· ‰Ú¿ÎÔ˘˜, ˜ Ì·˜ ÁÈ· Û·ıÈ¿
∆ËÏÂfiÚ·ÛË ÊÙËÓ‹, „˘Á›·, ‰fiÛÂȘ, ÁȈٷ¯›
Î·È ÔÈÎÔ‰Ô̤˜
¶ÚÈ˙Ô˘Ó›Î, Ú·Ù‹ÚÈ· Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·
Î·È ‰È·ÎÔ¤˜
£Â›· ª¿Úˆ...
™ÙËÓ Î¿Ì·Ú‹ ÛÔ˘ ÂÚ›ÌÂÓ¤ Ì·˜ ·‡ÚÈÔ
ηıÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi ÛÔÊ¿
∆ËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙËÓ ÈÎÚ‹ ‰Â ı· ÙËÓ ˆ, ÌËÓ ÙÚÂÏ·ı›
Ë Î˘Ú›· ª¿Úˆ
∆Ô ¯ÂÚ¿ÎÈ Ù˘ ı· ÎÚ·ÙÒ, ‰›Ï· ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ ı· ÙË ‚Úˆ
ÙËÓ Î˘Ú›· ª¿Úˆ
£Â›· ª¿Úˆ...
£Â›· ª¿Úˆ, ÛÙËÓ ԉȿ ÛÔ˘ ·‡ÚÈÔ
ı· Á›ÚÔ˘ÌÂ Û·Ó ÔÚÊ·Ó¿ ·È‰È¿

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-214

∏ ΢ڛ· ª¿Úˆ

∆Ô ÂÚÈ‚fiÏÈ
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

E
G#
c# F#
H
∫¿ÙÈ ·Ï‹ıÂÈ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò, οÙÈ Ì˘ÛÙÈÎfi
E
G#
c#F#
H
∫¿ÙÈ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ·Ú¿ÍÂÓÔ, Û·Ó ÙÔ›Ô ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡
E
H
E
H
∞ÓıÈṲ̂Ó˜ ÎÂÚ·ÛȤ˜ ÎÈ ·fiÁÂ˘Ì· ˙ÂÛÙfi
E
H
A H
E H
Î·È Ôχ¯ÚˆÌÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ, Ó·È, ÁÈ· Ó’ ·ÔÎÔÈÌËıÒ
∞Ì·Í¿ÎÈ· οٷÛÚ· ʇÁÔ˘Ó ··Ï¿
Î·È Ì¿˜ ʤÚÓÔ˘Ó Û ۤӷÓÂ, ÛÙ· ̤ÚË Ù· ·ÏÈ¿
™ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ıÚfiÓÔ ÛÔ˘ ¯Ú˘Ûfi Ì·Ó‰‡· ÊÔÚ¿˜
Î·È Û ‰˘fi ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· ‹ÌÂÚ· Ù· fi‰È· ÛÔ˘ ·ÎÔ˘Ì¿˜
∆fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¿Ï¢· ÌfiÓÔ˜ ÛÙ· Ù˘ÊÏ¿
Î·È Ù·Í›‰Â„· ÎÈ ·ÚÚÒÛÙËÛ· Î·È ¤Ú·Û· ÔÏÏ¿
∆ÒÚ· fï˜ Ï¿È ÛÔ˘ ¿ÏÈ ÂÚ·ÙÒ
̘ ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ΋Ô˘ ÛÔ˘ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi
∞Ì·Í¿ÎÈ· οٷÛÚ· ʇÁÔ˘Ó ··Ï¿
Î·È Ì¿˜ ʤÚÓÔ˘Ó Û ۤӷÓÂ, ÛÙ· ̤ÚË Ù· ·ÏÈ¿
∫ÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ʈÛÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜, Û·‚ÂȘ Î·È Ì ÊÈÏ¿˜
ÁÈ· ÙË Ó‡¯Ù· Ì ÛÎÂ¿˙ÂȘ, Ó·È, Î·È Ì ·ÚËÁÔÚ¿˜

∆Ô ÂÚÈ‚fiÏÈ

∫-215

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

OÈ ›Ûˆ ÌÔ˘ ÛÂÏ›‰Â˜
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

D
e
A
f#
•ÂʇÁ·Ó ·’ Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÔÈ ›Ûˆ ÌÔ˘ ÛÂÏ›‰Â˜
D
e
A
f#
ÎÈ ·˜ ÌÔ‡ ÎÔÛÙ›Û·Ó ·ÎÚÈ‚¿ Û ÎfiÔ˘˜ Î·È ı˘Û›Â˜
D
G
f#
ŒÈ, Ì ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Ó ÙÒÚ· Î·È ÙÚ·‚¿ÓÂ
A
Û·Ó ÙÚÂϤ˜ ̤۷ ÛÙË ÌfiÚ·
ŒÈ, Ó·, Ó·, Ó·...
¶ËÁ·›Óˆ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÎÈ ·ÏÏ¿˙ˆ ıˆڛ˜
∫·ÈÚfi˜ Ó· ‰ÈÒ͈ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙȘ ›Ûˆ ÌÔ˘ ÛÂÏ›‰Â˜
ŒÈ, ·˜ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÌÔÓ·¯¤˜ ̘ ÛÙȘ ͤÓ˜
̘ ÛÙȘ ͤÓ˜ ÙȘ ηډȤ˜
ŒÈ, Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ‰Â˜ Ò˜ ·Ê‹ÓÔ˘ÓÂ
ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÙȘ ʈÏȤ˜
∂˘·›ÛıËÙË ·ıÏ‹ÙÚÈ·, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ
ÛÙÔÓ ¿ÓÛÔÊfi Ù˘ ÂÚ·ÛÙ‹ Ô˘ ·fi„ ·Ú·Ù¿ÂÈ
ŒÈ, ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ì˯·Ó˜ Ù˘Ú·ÓÓ¿ÓÂ
ÙȘ ÊÙˆ¯¤˜ Ì·˜ ÙȘ ˙ˆ¤˜
ŒÈ, ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÌÔ˘ ÔÈ ·ÏȤ˜ ÙÚÂÏ·ı‹Î·ÓÂ
ÙÚÂÏ·ı‹Î·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-216

OÈ ›Ûˆ ÌÔ˘ ÛÂÏ›‰Â˜

∆È ¤·ÈÍ· ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ.
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜


g#
c#
¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· ·›Íˆ ÛÙ· ·È‰È¿
F#
H
ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ

g#
c#
∂›Ì·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ì ÙÈÚ¿ÓÙ˜ Î·È ÁÈ·ÏÈ¿
F#
H
ÎÈ fiÏÔ ÊÔ‚¿Ì·È ÙÔ ·‡ÚÈÔ
E
F#
H
¶Ò˜ Ó· ÎÚ˘ÊÙ›˜ ·’ Ù· ·È‰È¿
E
F#
H D#
ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ù· ͤÚÔ˘Ó fiÏ·
E
D#
g#
Î·È Ì¿˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ì ̿ÙÈ· Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¿
C#
F#
fiÙ·Ó Í˘ÓÔ‡Ó ÛÙȘ ‰‡Ô Ë ÒÚ·
H
g#
c#
∑ԇ̠̤۷ Û’ ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ÙÚ›˙ÂÈ
F#
H
Û·Ó ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ Ô‰¿ÚÈ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Ì·˜
G#
c#
ª· Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô ·ÏËıÈÓfi˜
H
D#
H F# H
Û·Ó ÌÈÎÚfi ·È‰› Â›Ó·È ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜
G#
c#
ª· Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô ·ÏËıÈÓfi˜
H
D#
g# D# g#
Â›Ó·È Ô ÁÈfi˜ Ì·˜ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÈ Ô ÌÈÎÚfi˜
¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· ·›Íˆ ÛÙ· ·È‰È¿
Ì· Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜
¶¿ÂÈ Î·ÈÚfi˜ Ô˘ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ Í·ÊÓÈο
ˆ˜ Â›Ì·È ·ÛÎËÌÔ··Á¿ÏÔ˜
¶Ò˜ Ó· Ù· ÎÚ‡„ÂȘ fiÏ· ·˘Ù¿
ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ù· ͤÚÔ˘Ó fiÏÔÈ
Î·È Û ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ì ̿ÙÈ· Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¿
fiÙ·Ó Á˘ÚÓ¿˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË
∑ԇ̠̤۷ Û’ ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ÙÚ›˙ÂÈ...

∆È ¤·ÈÍ· ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ.

∫-217

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

d
F
ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹, ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹
g
d g
d
g F C
d
Â›Ó·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÌÔ˘, Ô ¤ÚˆÙ¿˜ ÌÔ˘, Ô fiÓÔ˜ ÌÔ˘
B
F
B
F
g
d
ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹ ÛÙ· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· ʤÁÁÂÈ Î¿ı Úˆ›
B
F
B
F
g
d
ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹ ÛÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÛÙÔ Î¿ı ÛÔ˘ ÊÈÏ›
C
d
ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹
ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹, ÌÈ¿
Î·È ÛÙË ÁˆÓÈ¿ Ë ÛÙ¿ÌÓ·
™Â ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û· ÂÁÒ Û·Ó
™’ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ÂÁÒ Û·Ó
™Â ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û· ÂÁÒ

ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹
ÌÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ηÏÔη›ÚÈ ‹ÛÔ˘Ó· ÂÛ‡
ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÛÙ· Ì·‡Ú· ÛÔ˘ Ì·ÏÏÈ¿
ÙÔ „ËÏfi ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ

ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹, ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹
ÈÎÚ¿ Û’ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ, Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ
ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-218

ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹

E›‰· ÙËÓ ÕÓÓ· οÔÙÂ
™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

e
C
e
C
F
e
TËÓ ·È‰È΋ ÌÔ˘ Ê›ÏË, ÙËÓ Â›‰· Í·ÊÓÈο
H
e
Ó· ÛÙ¤ÎÂÈ Î·È Ó· Ì ÎÔÈÙ¿
C
e
C
F
e
AÁ¿ÏÌ·Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Ù· ‰˘fi
H
C
H
e
ÏËÛÌÔÓË̤Ó˜ fiÏÂȘ, Ó·˘¿ÁÈ· ÛÙÔ ‚˘ıfi
C
e
C
F
e
ZÂÛÙfi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÙÔ ÛÙfiÚÈ ¯·ÌËÏfi
H
e
ÎÈ Ë ÛοϷ ÛÙÔ ÊˆÙ·ÁˆÁfi
a
D
G
™‚‹ÓÔ˘Ó Ù· ‚‹Ì·Ù·, ÛÙË ÛοϷ ηÓ›˜
E7
A
ı· Ï·ÓËıԇ̠ÌÔÓ·¯Ô›
D7
G
ı¿Ï·ÛÛ˜, fiÏÂȘ, ¤ÚËÌÔÈ ÛÙ·ıÌÔ›
e
a
D
G
AÏÏ¿˙Ô˘Ó fiÏ· Â‰Ò Î¿Ùˆ Ì ÔÚÌ‹
E7
A
TÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›
D7
G F e E4
TÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›

E9

e

°È· ˜ ÌÔ˘ Ì‹ˆ˜ ͤÚÂȘ, ÁÈ’ ·˘Ù‹ Ô˘ ÛÔ‡ ÌÈÏÒ
ÕÓÓ· Ù’ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÙÔ ÌÈÎÚfi
TË ‚Ϥˆ ηÙ‚·›ÓÂÈ, ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ Ûηϛ
Î·È ¯¿ÓÂÙ·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙË ‚Ô˘‹

E›‰· ÙËÓ ÕÓÓ· οÔÙÂ

∫-219

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªÈÎÚfi ·È‰›
∫fiÎÔÙÔ˜/µÂÚÁfiÔ˘ÏÔ˜

a
D e h
D e
De
ªÈÎÚfi ·È‰› Û·Ó ‹ÌÔ˘Ó· Î·È ‹Á·ÈÓ· Û¯ÔÏ›Ô
D
e
ÌÈÎÚfi ·È‰›
a
D e h
D e
De
™Ù· Ì¿ÙÈ· ›¯· ÙË ¯·Ú¿, ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
D
e
ÌÈÎÚfi ·È‰›
G
a
e
ŸÙ·Ó Ë ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿ ÌÔ‡ ¿ÁˆÓ ٷ ¯¤ÚÈ·
e
a
e
D
G
ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ù· ۋΈӷ, Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ’ ·ÛÙ¤ÚÈ·
e
a
e
h
e
ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ù· ۋΈӷ, Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ’ ·ÛÙ¤ÚÈ·
¶·È‰› ÛÙ· ‰Âη٤ÛÛÂÚ·, ÎϤ„·Ó ÙË ¯·Ú¿ ÌÔ˘
ÌÈÎÚfi ·È‰›
™Ù· Ì¿ÙÈ· ›¯· ÙË ÊˆÙÈ¿, ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘
ÌÈÎÚfi ·È‰›
ŸÙ·Ó Ë ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿...
ªÈÎÚfi ·È‰› Û·Ó ‹ÌÔ˘Ó· Î·È ‹Á·ÈÓ· Û¯ÔÏ›Ô
ÌÈÎÚfi ·È‰›
∆Ô Á¤ÏÈÔ Â›¯· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
ÌÈÎÚfi ·È‰›
ŸÙ·Ó Ë ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-220

ªÈÎÚfi ·È‰›

ŒÏ· Ì·˙› ÌÔ˘
¶·¿˜/§ÂÔ‡Û˘

d
C
d
ŒÏ· Ì·˙› ÌÔ˘, οÔ˘ Ó· ¿ÌÂ, ¯¤ÚÈ Ì ¯¤ÚÈ
d
C
d
™’ ¤Ó· ¿ÛÚÔ Û‡ÓÓÂÊÔ, Û’ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, Û οÔÈÔ ·ÛÙ¤ÚÈ
F
C
F
¶¿Óˆ ·fi Û‡ÓÓÂÊ·, ¿Óˆ ·fi ı¿Ï·ÛÛ˜ ÎÈ ·fi ÛÙÂÚȤ˜
g
A
d
™ÙÔ˘˜ Á·Ï·Í›Â˜ Î·È ÛÙȘ ·¤Ú·ÓÙ˜ ÙȘ Í·ÛÙÂÚȤ˜

| 2¯
| 2¯

ŒÏ· Ì·˙› ÌÔ˘ ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ÌfiÓÔ, ‚‹Ì· Ì ‚‹Ì·
™·Ó ÁÏ¿ÚÔÈ Í¤ÓÔÈ·ÛÙÔÈ Ó· Ù·Íȉ¤˘Ô˘Ì ¿Óˆ ·’ ÙÔ Î‡Ì·
∂Ì›˜ ÎÈ ·Á¿Ë Ì·˜ ÁÈ· ¿ÏÏÔ fiÓÂÈÚÔ, ÁÈ ¿ÏÏË ÊˆÏÈ¿
∆ÔÓ ¤ÚˆÙ¿ Ì·˜ £Âfi Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ‚·ÛÈÏÈ¿

ŒÏ· Ì·˙› ÌÔ˘

∫-221

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¡¿ÓÈ ÙÔ˘ Ú‹Á· ÙÔ ·È‰›.
÷Ù˙‹‰¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

F
g
C
CB F
¡¿ÓÈ ÙÔ˘ Ú‹Á· ÙÔ ·È‰›, ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù’ ·ÁÁfi-ÓÈ
¡¿ÓÈ ÙÔ˘ ΋Ô˘ Ë ·Û¯·ÏÈ¿, ÙÔ˘ ª¿Ë ÙÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ
F
g
C
BC F
∫ÔÈÌ‹ÛÔ˘ ʈ˜ Ù˘ ¯·Ú·˘Á‹˜, ÎÈ ¿ÛÙÚÔ ¯Ú˘Ûfi Ù’ ∞Ú›-ÏË
F
D
gC
F
ÎÈ Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÛÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ ÛÙ· ¯Â›ÏË
∫¿Ì ÙÔÓ ‡ÓÔ Û‡ÓÓÂÊÔ Î·È Ù’ fiÓÂÈÚfi ÛÔ˘ ¿¯ÓË
ÎÈ ¤Ó· Ô˘Ï› Ù’ ·˘ÁÂÚÈÓÔ‡ Ó· Û’ ·ÓÙ·ÌÒÛÂÈ „¿¯ÓÂÈ
¡¿ÓÈ ÙÔ˘ Ú‹Á· ÙÔ ·È‰›...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-222

¡¿ÓÈ ÙÔ˘ Ú‹Á· ÙÔ ·È‰›.

H ª·Ú›· ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ.
∫ÚÈÌÈ˙¿Î˘/∆ÛÒÙÔ˘

A
c#
DE
A
∏ ª·Ú›·, Ë ª·Ú›·, Ë ª·Ú›-· ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ
E D A
D
E
A
‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi
D
E
A
ªË Ù‹˜ ÌÈÏ¿ÙÂ Î·È ÌË ÛÊ˘Ú¿ÙÂ
A D A
E
A
ηڿ‚È·, Û¿˜ ·Ú·Î·ÏÒ, ˆ, ˆ, ˆ, ˆ

| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯

A
∞Ì·ÚÙ›· Ù˘ Ó· ’¯ÂÈ ÌÈ¿ ·Á¿Ë
D
A
E
A
Ó· ’¯ÂÈ ¤Ó· °ÈÒÚÁÔ, ¤Ó· ªËÓ¿
ªË Ù‹˜ ÌÈÏ¿ÙÂ, ÁÈ·Ù› ı˘Ì¿Ù·È
Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ù· Á·Ï·Ó¿, ˆ, ˆ, ˆ, ˆ
∏ ª·Ú›·, Ë ª·Ú›·, Ë ª·Ú›· ÙˆÓ ıÚ‹ÓˆÓ
Ì ٷ ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ· Ù˘ ÎÏÂÈÛÙ¿

| 2¯
| 2¯

¶·È‰È¿ Ô˘ ¿ÙÂ, ÌË ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÙÂ
ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿, ˆ, ˆ, ˆ, ˆ

H ª·Ú›· ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ.

∫-223

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

M·˘ÚÔÌ·ÏÏÔ‡Û· ÎÔÂÏÈ¿.
™·Ófi˜/∫ˆÙԇϷ˜

G
D
G
ª·˘ÚÔÌ·ÏÏÔ‡Û· ÎÔÂÏÈ¿, ÙÔ ÊÈÏ› ÛÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi
D
G
Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ Ù’ ·ÏÌ˘Úfi
G
D
G
£· Á›ÓÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÁÏ˘ÎÈ¿, ÙÔ ÊÈÏ› ÛÔ˘ ÙÔ ÁÏ˘Îfi
D
G
ı· Ì’ ·Ê‹ÛÂÈ ÓËÛÙÈÎfi
h
F#
h
ÕÛÚÔ Ô˘Ï› ı·Ï·ÛÛÈÓfi Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi
F#
h
Ù· ÓÂÚ¿ Î·È ÙÔ ‚Ô˘Ófi
h
D
A
D
¢›¯Ù˘ ÏÂÁ̤ÓÔ Ì ÎψÛÙ‹ ·ÛË̤ÓÈ· Î·È ¯Ú˘Û‹
A7
D
Ì ÎÚ·Ù¿ ÛÙËÓ ÎÔ˘·ÛÙ‹
ª·˘ÚÔÌ·ÏÏÔ‡Û· ÎÔÂÏÈ¿, ÙÔ ÊÈÏ› ÛÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi...
ª·˘ÚÔÌ·ÏÏÔ‡Û· ÎÔÂÏÈ¿, ¯›ÏÈ· fiÚË ı· ‰È·‚Ò
ÒÛÔ˘ Ó· ÛÂ Í·Ó·‰Ò
ªÔÈ¿˙ÂȘ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Ï·ÙÈ¿ Û·Ó ÁÂÏ¿˜ ÙÔ ÚˆÈÓfi
Ì ÂÙ¿˜ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi
ÕÛÚÔ Ô˘Ï› ı·Ï·ÛÛÈÓfi Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi
Ù· ÓÂÚ¿ Î·È ÙÔ ‚Ô˘Ófi
∞Ó ¤ÚıÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Î·ÎÔ›, οÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ˆ ÛÙ’ ·˘Ù›
ÁÈ· ÌÈ¿ ·Á¿Ë ‰˘Ó·Ù‹
ª·˘ÚÔÌ·ÏÏÔ‡Û· ÎÔÂÏÈ¿, ¯›ÏÈ· fiÚË ı· ‰È·‚Ò...
ª·˘ÚÔÌ·ÏÏÔ‡Û· ÎÔÂÏÈ¿, ÙÔ ÊÈÏ› ÛÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-224

M·˘ÚÔÌ·ÏÏÔ‡Û· ÎÔÂÏÈ¿.

∏ ∂ϤÓË ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ.
™·Ófi˜/∫ˆÙԇϷ˜

C

f

C

C
¡‡¯Ù· ̤ڷ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È Ì ‹ÏÈÔ Î·È Ì ¯ÈfiÓÈ
d
G
C
Ë ∂ϤÓË ÂÚÈ̤ÓÂÈ, Ì· ÂΛÓÔ˜ Ô˘ıÂÓ¿
C
¢Â ÙËÓ ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ë ÊÏ˘·Ú›·, ¿ÊËÛÂ Î·È Ù· ‚È‚Ï›·
C
G
C
∫¿ıÂÙ·È ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Ù˘ „ËÏ¿
C
F
C
∫˘Úȷ΋, ÁÈÔÚÙ‹, ∂ϤÓË, Ë ·Ú¤· ÂÚÈ̤ÓÂÈ
d
G
C
•¤¯·Û¤ ÙÔ ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ›Ӓ ˆÚ·›· Ë ˙ˆ‹
C
F
C
∫˘Úȷ΋, ÁÈÔÚÙ‹, ∂ϤÓË, ÌË Ì¿˜ οÓÂȘ ÙËÓ Î·Ë̤ÓË
d
G
C
¶¿„ È· Ó· ̤ÓÂȘ ÌfiÓË ·’ ÙÔ ‚Ú¿‰È ˆ˜ ÙÔ Úˆ›
ªË ÙËÓ ÛΤÊÙÂÛ·È ∂ϤÓË ÙËÓ ·Á¿Ë ÙË ¯·Ì¤ÓË
ÛÙË ˙ˆ‹ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¯›ÏȘ-‰˘fi ·Ó·ԉȤ˜
∆· ·È‰È¿ ÛÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÓÂ, fiÏ· ÛÔ‡ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÓÂ
∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˙‹ÛÂȘ ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ ∫˘ÚȷΤ˜
∫˘Úȷ΋, ÁÈÔÚÙ‹, ∂ϤÓË...
∫˘Úȷ΋, ÁÈÔÚÙ‹, ∂ϤÓË...

∏ ∂ϤÓË ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ.

∫-225

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ∫˘Úȷ΋
¶·¿˜/∞ÚÁ‡Ú˘

a
d
a
d
Ea
¶¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ∫˘Úȷ΋, Î·È Ë ¯·Ú¿ Ì·˜ ¿ÂÈ
a
d
a
d
E
a
∫È ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‚È·ÛÙÈ΋, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋
E
aE a
Ô˘ ÚÈÓ ÙË ˙‹ÛÔ˘Ì ÂÚÓ¿-ÂÈ
] 2¯
¶¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ∫˘Úȷ΋, ÎÈ ·˜ ηÚÙÂÚԇ̠ÌÈ¿ ¿ÏÏË
¶Ô˘ ı· ’Ó·È ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹, Ô˘ ı· ’Ó·È ·¤Ú·ÓÙË ÁÈÔÚÙ‹
ªÈ¿ ∫˘Úȷ΋ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË
] 2¯
¶¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ∫˘Úȷ΋, ÎÈ ·˜ ηÚÙÂÚԇ̠ÌÈ¿ ¿ÏÏË

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-226

¶¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ∫˘Úȷ΋

N· ‰ÈÒ͈ Ù· Û‡ÓÓÂÊ·.
¶··ÎÒÛÙ·/¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜

a
e
TȘ Ó‡¯Ù˜ Î˘Ï¿Ó ÔÈ ÒÚ˜
e
a
ÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘ ‰ÈÒ¯ÓÂÈ Ë ‚ÚÔ¯‹
d
a
ºÔ‚¿Ì·È ÌËÓ Û’ ¿Ú·Í·Ó ÌfiÚ˜

a
ÎÈ ·fiÌÂÈÓ· Â‰Ò ÌÔÓ·¯‹

| 2¯
| 2¯

a
d
N· ‰ÈÒ͈ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ı· Á›Óˆ ·Á¤ÚÈ
E
a
Ó· ʤÁÁˆ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘ ı· Á›Óˆ ·ÛÙ¤ÚÈ
F
E
ÎÈ ·Ó ¿ÏÈ Ù’ ·fi‚Ú·‰Ô ηËÌfi ı· ÌÔ‡ ʤÚÂÈ

a
ı· Ì›ӈ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘, Ó· Á›Óˆ ʈÙÈ¿
TËÓ fiÚÙ· ¯Ù˘·ÂÈ ·Á¤Ú·˜
ÙÔ Û›ÙÈ ‚·Ú·›ÓÂÈ ÛȈ‹
°˘Ú‡ˆ ÙÔ Ê¤ÁÁÔ˜ Ù˘ ̤ڷ˜
˙ËÙÒ ÙËÓ ‰È΋ ÛÔ˘ ʈӋ

| 2¯
| 2¯
| 2¯
| 2¯

| 2x
| 2¯

N· ‰ÈÒ͈ Ù· Û‡ÓÓÂÊ·...
TȘ Ó‡¯Ù˜ Î˘Ï¿Ó ÔÈ ÒÚ˜
ÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘ ‹Ú’ Ë ‚ÚÔ¯‹
ªË ¯¿ıËΘ Û’ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ¯ÒÚ˜
ªË Û’ ¤‰ÂÛ·Ó Í¤ÓÔÈ Î·ËÌÔ›

| 2x
| 2¯

N· ‰ÈÒ͈ Ù· Û‡ÓÓÂÊ·...

N· ‰ÈÒ͈ Ù· Û‡ÓÓÂÊ·.

∫-227

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ÈÚÏ·Ó‰fi˜ ÎÈ Ô ÈÔ˘‰·›Ô˜
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

D
G D
ÃÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ̘ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ
E
A
ÂΛ Ô˘ ·Óı›˙ÂÈ Ë ÊÔÈÓÈÎÈ¿
h
f#G D
‰˘fi Ê›ÏÔÈ ‹Á·ÈÓ·Ó Û Á¿--ÌÔ
| 2¯
G
A
D
‰ÒÚ· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Î·È ÚÔÈÎÈ¿
| 2¯
G
D
A
D
√ ¤Ó·˜ ‹Ù·Ó ÈÚÏ·Ó‰fi˜, Ô ¿ÏÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÈÔ˘‰·›Ô˜
¢›„· ÙÔ˘˜ ¤Î·ÈÁÂ
Ì· ÚÈÓ ÊˆÓ¿ÍÔ˘Ó
›‰·Ó ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ
Ô˘ ’ÁÚ·Ê ٤ÏÔ˜
ªÚÔÛÙ¿ ËÁ·›ÓÂÈ

] 2¯

Ù· ¯Â›ÏË
ÙË ‚ÚÔ¯‹
ÌÈ¿ ‡ÏË
| 2¯
Î·È ·Ú¯‹
| 2¯
Ô ÈÚÏ·Ó‰fi˜, ›Ûˆ ËÁ·›ÓÂÈ Ô ÈÔ˘‰·›Ô˜

¶¤Ú·Û·Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ù›¯Ë
Î·È Î¿Ô˘ ÂΛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿
οÔÈÔÓ ÚˆÙ‹Û·Ó ÛÙËÓ Ù‡¯Ë
| 2¯
Ô‡ Â›Ó·È Ô Á¿ÌÔ˜ ÎÈ Ë ¯·Ú¿
| 2¯
∆ÔÓ ÚÒÙËÛÂ Ô ÈÚÏ·Ó‰fi˜, ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÎÈ Ô ÈÔ˘‰·›Ô˜

] 2¯

∫È ·˘Ùfi˜ ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ¯¤ÚÈ·
ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ ¯ÒÌ· ÂÌÚfi˜
‰˘fi Âı·Ì¤Ó· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·
| 2¯
Ô˘ ‹Ù·Ó Ë Ó‡ÊË ÎÈ Ô Á·ÌÚfi˜
| 2¯
g
d
A
d
¢¿ÎÚ˘Û ÙfiÙÂ Ô ÈÚÏ·Ó‰fi˜, ‰¿ÎÚ˘ÛÂ Î·È Ô ÈÔ˘‰·›Ô˜

] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-228

] 2¯

O ÈÚÏ·Ó‰fi˜ ÎÈ Ô ÈÔ˘‰·›Ô˜

O ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

D
G D
A
D
™ÙÔÓ ÂÈÎÔÛÙfi ·ÈÒÓ·, ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ
| 2¯
A
D G
A
›‰· ÙÔ ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ· Ì ‰›Î·ÓÓÔ
| 2¯
G
f#
ªÂ ÙÔ ·ÏÈfi ÛÙËÓ Ï¿ÙË ‰ÈÛ¿ÎÈ ÙÔ˘
| 2¯
G
D A
D
ÌÔ‡ ı‡ÌÈ˙ Á·Ï¿ÙË ÙÔ˘ ∆¿ÎÈÙÔ˘
| 2¯
∆Ô˘ Á˘ÚÈÛÌÔ‡ ηٿÚÙÈ· ÛÙ· ¤Ï·Á·
| 2¯
ÙÔ‡ ı¿ÌˆÓ·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È Á¤Ï·Á·
| 2¯
ª· ΛÓÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Û·Ó ‡·ÈÓ·
ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ÙËÓ ÙÚ›·ÈÓ·
∫·È ‰›ÓÂÈ Î·È Û ̤ӷ Ù· ÎÈ¿ÏÈ· ÙÔ˘
Ó· ‚Úˆ Ù· Âı·Ì¤Ó· Ù۷οÏÈ· ÙÔ˘
™ÙÔÓ ÂÈÎÔÛÙfi ·ÈÒÓ·, ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ
›‰· ÙÔ ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ· Ì ‰›Î·ÓÓÔ

O ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ

∫-229

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ÕÎÚË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜.
ª·˘ÚÔ˘‰‹˜/∫·ÎÔ˘Ï›‰Ë˜

C
d
G
C
d
G
C
∏ ‰›„· ÌÔ‡ ’ÁÈÓ ʈÙÈ¿, ÛÙÂÚ‡ÂÈ ÛÙ· ÊÈÏÈ¿ ÛÔ˘
F
G
C
dG
C
∆Ô ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘ ÛÙ·Ï·ÁÌ·ÙÈ¿ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙË Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘

] 2¯

C
G
C
G C
ÕÎÚË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜, ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ë ‰‡ÛË
F
C
dG
C
∆¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô Î·ËÌfi˜, ÙÔ ¯·ÌfiÁÂ-ÏÔ ıÏ›„Ë
] 2¯
™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÛÔ˘ ÎÚ˘Ê¿ ÁÚԛηÁ· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ
™·Ó ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ·¿ÛÙÚ·ÊÙÂ, Û‚‹Û ¯ÏˆÌfi ÌÔ˘ ·ÛÙ¤ÚÈ

] 2¯

ÕÎÚË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-230

ÕÎÚË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜.

¶¤Ú· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·
ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜/£·Ï·ÛÛÈÓfi˜


∆ÔÓ ‹ÏÈÔ Â›¯Â˜ ·ÁηÏÈ¿, ‚·ÛÈÏÈÎfi ÛÙÔ ¯¤ÚÈ

Î·È ÌÚÔ˜, ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηډȿ˜, οٷÛÚÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ¶¤Ú· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¤Ú· ·fi Ù· ‰¿ÛË‚ڋη ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘, Ô˘ ÙËÓ Â›¯· ¯¿ÛÂÈ
¶¤Ú·Û·Ó Ù· fiÓÂÈÚ·, ¤Ú·Û·Ó Ù· ¿ıË
¤Ï·Ì„Â Û·Ó ¿ÓÔÈÍË Ë ‰È΋ ÛÔ˘ ·Á¿Ë
∆Ô ª¿Ë ›¯Â˜ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿, Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË
™Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù’ ∞Ú›ÏË
¶¤Ú· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·...

¶¤Ú· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·

∫-231

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ı˘Ì¿Ì·È.
™·Ófi˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

a
e
¡‡¯Ù· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ÎÈ ¿‰ÂÈÔ ÙÔ ¯¤ÚÈ
a
G
濯ÓÂÈ Ó· Û ‚ÚÂÈ, Ì· ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÈ
C E
Ô‡ ı· Û ‚Ú›
A
B
ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ı˘Ì¿Ì·È Ì’ ·Á·Ô‡Û˜
A
∆ÒÚ· ‚ÚÔ¯‹
A
B
ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ı˘Ì¿Ì·È ÌÔ‡ ÌÈÏÔ‡Û˜
a B a
∆ÒÚ· ÛȈ‹
¶¤ÙÚˆÛÂ Ë ÊˆÓ‹ Î·È Ò˜ Ó· ÎÏ¿„ÂÈ
¶Ô˘ ’Ê˘Á˜ ÂÛ‡, ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿„ÂÈ
¯›ÏÈÔÈ Î·ËÌÔ›
ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ı˘Ì¿Ì·È...
£· ’ÚıÂÈ ÙÔ Úˆ› Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ
£· ÌÂ Ï˘Ëı›, ı· ̠ͯ¿ÛÂÈ
fiˆ˜ Î·È Û˘
ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ı˘Ì¿Ì·È...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-232

ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ı˘Ì¿Ì·È.

∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿.
∞ÚϤٷ


∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿

h
Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜
A
h
Û·Ó ÙÔ Ì‹ÏÔ ÙÔ ¯¿ÚÙÈÓÔ
E
A
ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ì·˜
∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿
Ô˘ ÌÂÚ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜
Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÌÂ ÓÔ‹Ì·Ù·
ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜

A
h
ªÂ˜ Û ΋Ô˘˜ Î·È ¯ÒÌ·Ù·
A
E
ªÂ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ‹ Ï¿ÛË
A
D
ŒÓ·Ó ÎfiÛÌÔ ˙Ô˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿
E
A
ÙÔÓ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ
∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÂ...
ŒÓ· ʇÏÏÔ ‹ ÌÈ¿ ̤ÏÈÛÛ·
ŒÓ· ÙfiÈ ‹ ÌÈ¿ ‚¤ÚÁ·
Á›ÓÔÓÙ·È ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ¯·Ú¿
ÎfiÛÌÔ˜, ˙ˆ‹
∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÂ...
¢˘fi ÎÔ˘ÙÈ¿ Û›ÚÙˆÓ Á›ÓËηÓ
Ô ÛÙ·ıÌfi˜ Î·È Ù· ÙÚ¤Ó·
Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÓÂ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘ÓÂ
ˆ˜ ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ Á˘
∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÂ...

∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿.

∫-233

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ÕÛÚ· ηڿ‚È·
™·Ófi˜/™Î›˘

A
h
ÕÛÚ· ηڿ‚È· Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ ÁÈ· οÔÈÔ Úfi‰ÈÓÔ ÁÈ·Ïfi
E
A
ÕÛÚ· ηڿ‚È· Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜
£· Îfi‚Ô˘Ó ‰ÚfiÌÔ ÎÈ ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ, Ì˘ÚÈÛÙÈÎfi ÎÈ Â˘ˆ‰È·ÛÙfi
£· Îfi‚Ô˘Ó ‰ÚfiÌÔ ÎÈ ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ
f#
D
∫È ·fi „ËÏ¿ ı· Ì¿˜ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ÙÔ ¯ÏˆÌfi
E
A
∫È ·fi „ËÏ¿ ı· Ì¿˜ ʈٛ˙ÂÈ
f#
D
∫·È ı’ ·ÚÌÂÓ›˙Ô˘ÌÂ, ˆ ¯·Ú¿ Ì·˜, ›Û· ÛÙÔ Úfi‰ÈÓÔ ÁÈ·Ïfi
E
ÕÛÚ· ηڿ‚È· Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜
ÕÛÚ· ηڿ‚È·...
∫·È ı’ ·ÚÌÂÓ›˙Ô˘ÌÂ...
∫È ·fi „ËÏ¿...
ÕÛÚ· ηڿ‚È·...
∫·È ı’ ·ÚÌÂÓ›˙Ô˘ÌÂ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-234

ÕÛÚ· ηڿ‚È·

∆· ηڷ‚¿ÎÈ·.
∫Ô˘Ì‹˜/°ÂˆÚÁÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜

C
F
C
™ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ, ÛÙËÓ EÚÌÈfiÓË
C
F
C
ÎÈ’ ·fi ÙËÓ KfiÛÙ· ÛÙÔÓ °·Ï·Ù¿
C
F
C
οÓÔ˘Ó ÛÈÓÈ¿ÏÔ ·’ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ
a
F G C
Ù· ηڷ‚¿ÎÈ· ÛÙÔÓ M·Ù·¿
C
d
TËÓ ÙÚ¿Ù· ϤӒ M·Ú›ÙÛ·, ÙË ÛÎÔ‡Ó· B·ÁÁÂÏ‹
F
G
C
™Ô˘ÏÙ¿Ó· ÙË Ì·Ô‡Ó·, ÙË ‚¿Úη ¶·ÓÙÂÏ‹
C
d
™Ô˘ÏÙ¿Ó· ÙË Ì·Ô‡Ó·, ÙË ‚¿Úη ¶·ÓÙÂÏ‹
F
G
C
TËÓ ÙÚ¿Ù· ϤӒ M·Ú›ÙÛ·, ÙË ÛÎÔ‡Ó· B·ÁÁÂÏ‹
Afi ÙËÓ ⁄‰Ú· ÛÙÔ K¿‚Ô NÙ’ ŸÚÔ
ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·, MÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿
ηڷ‚Ô·ÚË ¤¯Ô˘Ó Ì·ÁÎÈÒÚÔ
Ù· ηڷ‚¿ÎÈ· Ì ÙÔÓ ‚ÔÚÈ¿
TËÓ ÙÚ¿Ù· ϤӒ M·Ú›ÙÛ·...
A’ ÙÔ TÛÈÚ›ÁÔ Î·È ÙËÓ ƒ·Ê‹Ó·
K·‚ÔÎÔÏÒÓ˜ Î·È √Úˆfi
ÁÔÚÁfiÓ˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï·Ì·Ú›Ó·
Ù· ηڷ‚¿ÎÈ· Ì ÙÔÓ ·ÊÚfi
TËÓ ÙÚ¿Ù· ϤӒ M·Ú›ÙÛ·...

∆· ηڷ‚¿ÎÈ·.

∫-235

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎÈ.
™·Ófi˜/ƒÒÙ·˜

D
A
¢Ò‰Âη ·ÁfiÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂÈÔ˘ ÎÈ Ë ÃÚÈÛÙÈÓÈÒ ÌÈ¿ Ù¿ÍË
D
ÌË ‚Ú¤ÍÂÈ Î·È ÌË ÛÙ¿ÍÂÈ
∆’ ·ÁfiÚÈ· Ù’ ÔÚÎÈÛًηÓ ÛÙËÓ ·ÏÈηÚÔÛ‡ÓË
Ó· ÎϤ„Ô˘Ó ÙË ÃÚÈÛÙ‹ÓË
D
A
µ·ÚÎÔ‡Ï·Ó ·ÚÌ·ÙÒÓÔ˘Ó Ì ÛÙ·˘ÚˆÙfi ·Ó¿ÎÈ
D
ÃÚÈÛÙ›Ó·, ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎÈ
D
A
ŒÌ· ηϋ ÛÙË ‚¿Úη Ì·˜, Ó· ¿ÌÂ Î·È Ó· ’ÚıÔ‡ÌÂ
D
ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ı· Ô‡ÌÂ
G
∆’ ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÚÂÌÔ˘ÏÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘ ∑¤Ê˘ÚÔ˘ ÙÔ ¯¿‰È
A
D
ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ÙÔ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰È
D
A
™·Ṳ́ÓÔ ¯Ú˘ÛÔÏÔ‡ÏÔ˘‰· ÙÔ ¤Ï·ÁÔ ÏÈ‚¿‰È
D
ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ÙÔ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰È
D#...
∆Ô ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿, Ù˘ ‚¿Úη˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘
ÁÏ˘ÎÈ¿ Ô˘ ›Ӓ Ë ÊˆÓ‹ Ù˘
∫·È ϤÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ fiıÔ Ï¤ÂÈ
ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏ› Ô˘ η›ÂÈ
°¤ÏÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÒ·Û·Ó, Ù’ ·ÁfiÚÈ· Û˘Ì·Ï‡ԢÓ
ÌÔ¯ÙÔ‡Ó, ÊÈÏ› Á˘Ú‡ԢÓ
∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ÎÔ˘›, ηÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ
Ï·¯Ù¿Ú· Ô˘ ÙÔ‡˜ ˙ÒÓÂÈ
∫È Ë ‚¿Úη Ë ÔıÔÏ¿ÓÙ·¯ÙË ¿ÂÈ ÛÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù· ‚¿ıË
ÌÂ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Ù· ¿ıË
¢ÂÓ ÎÏ·›ˆ Ù· ‰Ò‰Âη ·È‰È¿, ÙÔ˘˜ ÓÈÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¿‰Â˜
ÙȘ ‰Ò‰Âη Ì·Ó¿‰Â˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-236

ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎÈ.

ªÔÓ’ ÎÏ·›ˆ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù· ÁÏ·Ú¿, ÙÔ Ï˘ÁÂÚfi ÎÔÚÌ¿ÎÈ
Ù’ ·ÁÚ›ÌÈ ÙÔ ¤Ï·Ê¿ÎÈ
¶Ô˘ ‹Ù·Ó ‰Ò‰Âη ¯ÚÔÓÒÓ, ·Úı¤Ó· ¶¿Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘
ÎÈ ¤Ï·ÌÂ Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘

ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎÈ.

∫-237

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªÈ¿ ÁÈÔÚÙ‹.
∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘

d

C

B

A

d

d
F
A
d
ªÈ¿ ÁÈÔÚÙ‹ ‹ÚıÂ Û·Ó ÙȘ ¿ÏϘ, ÌÈ¿
B
F
B
A
™ÙËÓ ·˘Ï‹ ÛÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ‰˘fi ¯Ú˘Û¿
g
d
g
A
™Ù· ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ·›˙Ô˘Ó ¿ÏÈ Ù· ÌÈÎÚ¿
g
d
g
B
™Ù· ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ·›˙Ô˘Ó ¿ÏÈ Ù· ÌÈÎÚ¿

F
A
d B d
ÁÈÔÚÙ‹ ÌÂ ÙË ¯·Ú¿
d
Ô˘ÏÈ¿
d
·È‰È¿
A
·È‰È¿

D
G
D
™‹ÌÂÚ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ fiÏË Ë ÁË
G
e
D
ªÂ Ô˘ÏÈ¿ ı· ÛÙ›ψ ÌÈ¿Ó Â˘¯‹ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿
A
D
ÃÚfiÓÈ· ÛÔ˘ ÔÏÏ¿
F A d
ÃÚfiÓÈ· ÛÔ˘ ÔÏÏ¿
] 2¯

| 2¯
| 2¯
| 2¯

ªÈ¿ ÁÈÔÚÙ‹ ‹ÚıÂ Û·Ó ÙȘ ¿ÏϘ, ÌÈ¿ ÁÈÔÚÙ‹ Ì ÙË ¯·Ú¿
ƒfi‰·, ÎÚ›Ó· ı· ÛÔ‡ ʤÚÔ˘Ó, Ó· ÛÙÔÏ›ÛÂȘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿
ÕÓÂÌÔÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ı· ’ÚıÔ˘Ó, Â›Ì·È Ì·ÎÚ˘¿
] 2¯
™‹ÌÂÚ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-238

ªÈ¿ ÁÈÔÚÙ‹.

∫È ·Ó Û’ ·Á·Ò ‰Â Û’ ÔÚ›˙ˆ.
™·Ófi˜/¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘

G
a
D
G
™Î¤·ÛÂ Ë Ó‡¯Ù· ÙÔ Úˆ› ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÔ˘ Ó· ÌË ‰ÂÈ
G
a
D
G
∆ËÓ ÂÚËÌÈ¿ ÌÔ˘ ÛÔ˘ ʤÚÓˆ, ‰›Ï· ÛÔ˘ Á¤ÚÓˆ Î·È ÚÔÛ΢ÓÒ
G
a
D
G
D G
∫È ·Ó Û’ ·Á·Ò ‰Â Û’ ÔÚ›˙ˆ, ‰¿ÎÚ˘· ÔÙ›˙ˆ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi
¶Ô‡ Ù·Íȉ‡ÂȘ Î·È ÁÂÏ¿˜, ˜ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ì’ ·Á·¿˜
ª’ ¿ÛÙÚ· ÎÂÓÙÒ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘, Ì· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÎÚ·ÙÒ
∫È ·Ó Û’ ·Á·Ò ‰Â Û’ ÔÚ›˙ˆ, Ì‹Ù ÎÈ ÂÏ›˙ˆ Ó· ÁÈ·ÙÚ¢ÙÒ
µ¿˙ˆ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÛÔ˘ ˙ËÙÒ ·ÚËÁÔÚÈ¿
∏ ÂÚËÌÈ¿ Ô˘ Ì Ó›ÁÂÈ Ì¤Û· ÌÔ˘ ÛÌ›ÁÂÈ ÙÔ ÛÙÂÓ·ÁÌfi
∫È ·Ó Û’ ·Á·Ò ‰Â Û’ ÔÚ›˙ˆ, Î·È ÙÚÈÁ˘Ú›˙ˆ ‰›¯ˆ˜ ÛÎÔfi
∫È ·Ó Û’ ·Á·Ò ‰Â Û’ ÔÚ›˙ˆ, Î·È ÙÚÈÁ˘Ú›˙ˆ ‰›¯ˆ˜ ÛÎÔfi

∫È ·Ó Û’ ·Á·Ò ‰Â Û’ ÔÚ›˙ˆ.

∫-239

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

TÔ ¤ÙÚÈÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ.
ÃÔ˘ÏÈ·Ú¿˜

A
D
A
D
A
¢ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ÓËÛ› ηٿÚÙÈ·, ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ÓËÛ› ʈÙÈ¿
A
D
A
D
A
¢ÂÓ ¤È¯Â ÙÔ ÓËÛ› ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÁÈ·Ù› ÌÈÛ¤„·Ó Ù· ·È‰È¿
A
D
A
E
A
¢ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ÓËÛ› ÊÂÁÁ¿ÚÈ·, Ì·ÚÌ¿ÚˆÛ ÎÈ Ë ÎÔÂÏÈ¿
A
D
A
D
A
™ÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi Ù˘ Á›Ó·Ó Ù· fiÓÂÈÚ· ηڿ‚È·
A
D
A
D
A
∆Ô ¤ÙÚÈÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi Ù˘ ÙÔ ¯Ù›Û·Ó ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿
E
A
E
A
∆’ ·ÁÚÈÔÔ‡ÏÈ· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÁÔ˘, Î·È ¯¿ıËηÓ, Î·È ¯¿ıËηÓ
∆ÒÚ· ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ‚¿ÊÂÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ·¯ÙÈ¿
¢ÂÓ Â›Ó·È È· ‚·ı‡˜ Ô ‡ÓÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰Â˜ Ë Ó˘¯ÙÈ¿
∆ÒÚ· Â›Ó·È ÌfiÓË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÎÈ Â›Ó·È Ù· fiÓÂÈÚ· Ì·ÎÚÈ¿
™ÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-240

TÔ ¤ÙÚÈÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ.

◊Ù·Ó Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ·˘Á‹˜.
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/°Î¿ÙÛÔ˜

e
d
◊Ù·Ó Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ·˘Á‹˜
c

e
Î·È Î·‚·Ï¿Ú˘ fiÌÔÚÊÔ˜, ÙÒÚ· ÌÈ¿ ¯Ô‡ÊÙ· ¯ÈfiÓÈ

] 2¯
] 2¯

e9
a
H7
°‡ÚÈÛ οÌÔ˘˜ Î·È ‚Ô˘Ó¿ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈ· ¤Ú·ÛÂ
E
A H
e
ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ

] 2¯

¶ÔÈfi˜ ÙÔ ’ÏÈ˙ ӷ Á›ÓÔ˘ÓÂ
Ù· ÌÔ‡ÛÎÏÈ· Ù· Ó˘¯ÙÈ¿ÙÈη ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘

] 2¯
] 2¯
] 2¯

°‡ÚÈÛ οÌÔ˘˜ Î·È ‚Ô˘Ó¿...

◊Ù·Ó Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ·˘Á‹˜.

∫-241

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ô Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.
™·Ófi˜/π·Îˆ‚›‰Ë˜

A
D
E
O ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜, ÙÔ Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È
A
·ÚËÁÔÚÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
D
E
∞fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ’Ê˘Á˜ ¤¯ÂÈ ‚Ô˘ÚÎÒÛÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜
A
ÎÈ Ë ıÏ›„Ë ÛÈÁÔ‚Ú¤¯ÂÈ
D
G
A
¶·ÚËÁÔÚÈ¿ ¤¯ÂÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜, ÙÔ Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È
D
Î·È ÏËÛÌÔÛ‡ÓË Ô ¯¿ÚÔ˜
F#
h
H
¤ÙÚ· Ô˘ ‰Â ÌÂÙ·Î˘Ï¿ ÎÈ ·Û‹ÎˆÙÔ ÌÔχ‚È
A E
D A
ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜
KÔÈÙ¿˙ˆ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÛÔ˘, ·È‰› ÌÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ
·ÚËÁÔÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ‚Úˆ
Î·È ÙÔ ÁÏ˘Îfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÛÔ˘ οÓÂÈ
ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘ ÈÔ Ì·‡ÚÔ
∏ ·Á¿Ë ¿ÓÙ· Â›Ó·È ‰ÈÏ‹, ÙÔ Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È
Ì· Ô Î·ËÌÔ˜ ÂÚ›ÛÛÔ˜
ÕÍ·ÊÓ· ̘ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÏÈÁÒÓÂÈ Î·È ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ
Û·Ó „¤Ì· Î·È Û· Ì›ÛÔ˜, Û· Ì›ÛÔ˜
∏ ·Á¿Ë... Û· Ì›ÛÔ˜
√ ˙ˆÓÙ·Ófi˜... ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
∞fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ’Ê˘Á˜ ·È‰› ÌÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ
Ô ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ ÂÛ¤Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-242

∆Ô Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

∏ ÔÌ›¯ÏË Ì·›ÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡.
™·Ófi˜/§ÂÔÓÙ¿Ú˘

a
F
G
a
∏ ÔÌ›¯ÏË Ì·›ÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ
C
d
ÎÈ fiÛ· ÁÈ· Û¤Ó· ›¯Â˜ ÂÏ›ÛÂÈ
E
¤¯Ô˘Ó ÙÒÚ· È· fiÏ· Û‚‹ÛÂÈ
a
F
G
a
∏ ÔÌ›¯ÏË Ì·›ÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ
™ÎÈ¿ ‹Ù·Ó fi,ÙÈ ÁÈ· ˙ˆ‹ ·Á·‹ıË
‹¯Ô˜ ÛÙÂÁÓfi˜ ÌÈ¿˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ϥ͢
™·Ó ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ
›˜, ·˜ ÊÚ¿ÍÔ˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ ¿ÏÏ· ÛÙ‹ıË

b...
¶ÔÙ¿ÌÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÍÂÚ‹ ÙÔ˘ Ë ÎÔ›ÙË
Ò˜ Ó· ’¯ÂȘ ¤ÙÛÈ ÍÂÛÙÚ·Ù›ÛÂÈ
™Ô‡ ¿ÍÈ˙ ۤӷ ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ˙‹ÛÂȘ
∏ ÔÌ›¯ÏË Ì·›ÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ
∏ ÔÌ›¯ÏË Ì·›ÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ...

∏ ÔÌ›¯ÏË Ì·›ÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡.

∫-243

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªÈ¿ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.
™·Ófi˜/¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘

a
e
a
ªÈ¿ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ’Ì·È Î·È Áˆ
e
F
a
¡· ÛÔ‡ ÎÚ·ÙÒ ‰ÚÔÛÈ¿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, Ó· Û ÊÈÏÒ
a
G
C
£· Ì’ ·Á·¿˜ Û·Ó Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Û·Ó ·È‰›
a
E
a
ª· ı· ÌÔ‡ ʇÁÂȘ Ì ْ ·Á¤ÚÈ Î·È ÙË ‚ÚÔ¯‹
ªÈ¿ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ’Ì·È Î·È Áˆ
¡· ÛÔ‡ ÎÚ·ÙÒ ‰ÚÔÛÈ¿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, Ó· Û ÊÈÏÒ
∫·È Û·Ó ¯·ı› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Û ˙ËÙÒ
ı· Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ Ó· ÙÔ ÎÔÈÙÒ
∫·È Û·Ó ¯·ı›...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫-244

ªÈ¿ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜
E

e

1
3

3

2

2

A

a

3

1

2

3

1

2

C
1

2
4
3

D

d

2

1
3

3

1

2

X

X

G
4

1
2

1 = ‰Â›ÎÙ˘, 2 = ̤ÛÔ˜, 3 = ·Ú¿ÌÂÛÔ˜, 4 = ÌÈÎÚfi ‰¿ÎÙ˘ÏÔ. à = Ë ¯ÔÚ‰‹ ‰ÂÓ ·›˙ÂÙ·È.
™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (“ȷ̷ۛٷ”) ÁÈ· ÙËÓ ÎÈı¿Ú·, ÙÔÓ
Ì·ÁÏ·Ì¿ Î·È ÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ηχÙÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÈ
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¿ÏϘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÈ¿
ÌÈÎÚ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ı¤Ì·. ™ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ‚È‚Ï›· Ô˘ ·Ó·Ï‡Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜
fiϘ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜.
OÈ ¯ÔÚ‰¤˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È (·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÈÔ ¯ÔÓÙÚ‹) ÛÙȘ ÓfiÙ˜ ∂, ∞, D, G, H, E.

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÈı¿Ú·
F#

f#

1

1

1

1
2

1
4

4

3

3

1

1

H

h

1

1
4

2

3

4

2

3

1

1

1

1

D#

d#

1

2
4

2
1

3
3

1

X

4

X

X

E7

A7
4

4

3

1

2
3

1

2

D°/F°/G#°/H°

A°/C°/D#°/F#°

1

4
4

2

3

1

1

3

X

2

X

1

OÈ ÚÒÙ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ò˜ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ “Ì·Ú¤” (¤Ó· ‰¿¯Ù˘ÏÔ ·Ù¿ÂÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÔÚ‰¤˜) ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì ÌÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ Ù˘
ÎÈı¿Ú·˜, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙfiÓˆÓ. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ F# Î·È f# Ì ÙȘ ∂ Î·È e Ù˘
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ∏ Î·È h Ì ÙȘ ∞ Î·È a ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
∂›Û˘ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ D# Î·È d# ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ Ì ÙȘ C Î·È d Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ·ÎfiÌË
ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ò˜ Ì ÌÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÌÔÚԇ̠ӷ “·Ú¿ÁÔ˘Ì”
¿ÏϘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜.
OÈ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ∂7 Î·È ∞7 Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ “‚‰fiÌ˘”.
™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤ ÙȘ Ì ÙȘ ∂ Î·È ∞ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜.
OÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Â›Ó·È Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ “ÂÏ·Ùو̤Ó˘”. ∞˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘
“ÙÂÙÚ·Ï‹˜” Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜.

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ùo˘ Ì·ÁÏ·Ì¿*
1

d

2
3

1

D

2
4

1

c

2
4

1

C

2
4

3

d/F

1
2

4

E

1
1

1

E

1
3

4

e

1
1

1

e

1
3

3

A

1
2

3

a

1
2

™Â ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÏ›‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÙÔÙÈο ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (“ȷ̷ۛٷ”) ÙÔ˘ Ì·ÁÏ·Ì¿. ∫·È
‰Ò, ÌÂÙ·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ù· ȷ̷ۛٷ ηٷ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÚ¿ÙÛÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÁÏ·Ì¿, ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ
ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜. ∂Âȉ‹ Ë ÚÒÙË Î·È Ë ÙÚ›ÙË ¯ÔÚ‰‹ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÓÔ, fiϘ ÔÈ
Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÛÙÔÓ Ì·ÁÏ·Ì¿ Â›Ó·È “Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜” ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÛ·›· ¯ÔÚ‰‹ (.¯. ÔÈ ‰‡Ô Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ∂ ÛÙÔ
·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì·).
OÈ ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘ Ì·ÁÏ·Ì¿ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÓfiÙ˜ D, A, D.

* ªÂ ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ú·Ó‰¤ÎÔ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ÙÔ˘
d (a)
3
2
1

D (A)

D7 (A7)
3

4

4

2

2

1

1

a (e)
3
2
1

A (E)

A7 (E7)

4

3

2

4

1

1

X

X

E°/B°/G°/C#° (H°/F°/D°/G#°)
3
4
1
2

OÈ ÙÔÓÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÔÚ‰ÒÓ ÛÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ Â›Ó·È ›Û˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì›·
ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ. Œ¯Ô˘Ì ԢÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi È¿ÛÈÌÔ ÁÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›·
Ì·Ù˙fiÚÂ Î·È ¤Ó· ÁÈ· ÌÈÓfiÚÂ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·È¯ıÔ‡Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘.
(™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ a Î·È d ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì·.)
OÈ ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÒÙÈÎÔ˘ Ï·Ô‡ÙÔ˘ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È (·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÈÔ ¯ÔÓÙÚ‹) ÛÙȘ ÓfiÙ˜ C, G, D, A.
∆Ô ÎÚËÙÈÎfi Ï·Ô‡ÙÔ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÂÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·, ÛÙȘ ÓfiÙ˜ G, D, A, E.
™ÙÔ Û¯‹Ì· Ë ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÚËÙÈÎfi Ï·Ô‡ÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì¤Û· Û ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ.

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

°ÂÓÈÎfi ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ∆›ÙÏˆÓ Î·È
¶ÚÒÙˆÓ ™Ù›¯ˆÓ
A
∞, ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ÚÈÓ Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù' ¿ÛÙÚ· ...... ¶-41
∞, Û·Ú¿ÓÙ· ‹¯Â˜ ‰›ÌÈÙÔ, Û·Ú¿ÓÙ· ‹¯Â˜ ..... ∞-93
AÁ·¿ˆ Î·È ·‰È·ÊÔÚÒ ........................ ∫-94
∞Á¿Ë ÌÔ˘ ÂÈΛӉ˘ÓË ...................... ¶-131
∞Á¿Ë Ô˘ 'ÁÈÓ˜ ‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ ............ °-37
ÕÁÁÂÏÔ˜ ÂÍ¿ÁÁÂÏÔ˜ ......................... ∫-203
ÕÁÈ ÌÔ˘ °ÈÒÚÁË ™Î˘ÚÈ·Ó¤, ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ..... ∞-1
∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈÎÔ˜ (∆Ô ¤ÓÙÂη) ............... ∞-46
AÁfiÚÈ ÌÔ˘, ÛÙÔÏ›‰È ÌÔ˘ .................... °-142
∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘ .................. ∞-117
ÕÁÚÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ¯Ù˘¿ÂÈ ..... ∞-170
∞ÁˆÓ›· .................................... °-141
∞ÂÚÈÎfi .................................... ∫-147
∞ÂÚfiÏ·ÓÔ ı· ¿Úˆ ......................... ª-119
∞ı·Ó·Û›· .................................. ∫-193
∞ı‹Ó· ..................................... ∫-162
∞ıËÓ·›ÈÛ· .................................. ª-35
∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ· ................................. ∞-60
∞˚‰ÈÓ›ÙÈÎÔ ................................ ª-113
∞›ÓÈÁÌ· .................................... ¶-92
ÕÈÓÙ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ, ¤ÁÈ· ÌfiÏ· ................ ∞-95
ÕÈÓÙ ÙÔ˘ ηË̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ªÔ¯ÒÚË ............ ª-135
ÕÈÓÙÂ, οÓÙ fiÏÔÈ ÛÙËÓ ¿ÓÙ· .............. ¶-132
ÕÈÓÙÂ, οÓÙ ¤-, ¤Ú· Ó· ÂÚ¿Ûˆ ........... ∞-50
∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ ........................ ∞-137
ÕÎÔ˘ ˆ˜ ÎÏ·›ÂÈ Ô Ì·ÁÏ·Ì¿˜ ................ ¶-39
ÕÎÚË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ................... ∫-230
∞ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ‰ÂÈÏÈÓ¿ ........................ ª-37
∞ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ÔÓÂÈÚÂ˘Ù¤˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ ........... °-170
ÕÏ· ! ..................................... ∞-133
∞Ï‹ÙË Ì' ›˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ .................. ª-69
ÕÏÏ· ÌÔ‡ ÏÂÓ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ .................. ª-89
∞ÏÏÔ›ÌÔÓÔ .................................. ¶-26
ÕÏÏÔ˜ ÁÈ· X›Ô ÙÚ¿‚ËÍÂ ...................... °-54
ÕÌ· ı˜ Ó· ʇÁÂȘ, ʇÁ ................... ¶-171
∞Ì¿Ú·ÓÙÔ˜ .................................. ∞-65
∞Ó ‰ÂȘ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÛÔ˘ ÂÚËÌÈ¿ ................ °-6
∞Ó ‰ÂÓ Â›¯· Î·È Û¤Ó·Ó ..................... °-70
∞Ó Â›Ó·È ÎfiÛÌÔ˜ fiÌÔÚÊÔ˜ ..................... °-5
∞Ó Â›Û·È ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ ...... ∞-97
AÓ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ú¿ÁÈÛ ..................... ∫-59
∞Ó ı¤ÏÂȘ ‚fiÏÙ· ‚Ú·‰˘Ó‹ ÛÙËÓ fiÏË .......... ∫-71
∞Ó ı˜ Ó· ÓÈÒÛÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ............. ¶-154
∞Ó ı˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiÌÔÚÊ· Ó' ·ÎÔ‡ÛÂȘ ....... ∞-187
AÓ ı˘ÌËı›˜ Ù' fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ ................. °-166
∞Ó Ì' ·Á·¿˜ ʛϷ ÛÙ·˘Úfi ................... ∫-21
∞Ó ¿ıÂȘ Î·È Î·ÌÈ¿ ˙ËÌÈ¿ .................. ª-57
∞Ó ÛÙ›ÏÂȘ Ì‹Ó˘Ì· ¯·Ú¿˜, ÛËÌ¿‰È ˆ˜ ....... ¶-17
∞Ó¿ıÂÌ¿ Û·˜ ¤ÌÔÚʘ, ∂ÚË- ∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ...... ∞-13
∞Ó¿ıÂÌ¿ ÛÂ ı¿Ï·ÛÛ· ......................... ∞-94
∞Ó¿ÌÓËÛȘ ................................. ∞-192
∞Ó·Ì¤Ï (ŒÓ· ÚˆÈÓfi) ...................... ∞-188
ÕÓ·„· fiÏ· Ù· ÊÒÙ· ÎÈ ¤‰ˆÛ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ...... ∫-131
ÕÓ·„Â ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ .......................... ¶-143
∞Ó¤‚· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÌÔ˘ ..................... ¶-207
AÓ¤‚Ëη ÛÙËÓ ÈÂÚÈ¿ ....................... ∞-40
∞ÓÂÌfiÛηϷ ı· ‰¤Ûˆ ........................ ª-150
ÕÓıÚˆ ·Á¿· ............................. ∞-187
ÕÓıÚˆÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ............. °-138
ÕÓÓ·, ÌËÓ ÎϷȘ ........................... ∫-103
∞ÓÓԇϷ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿ ......................... °-80
ÕÓÔÈÍ· ÛÙÔÓ Î‹Ô ÌÔ˘ ËÁ¿‰È Ó· ÔÙ›˙ˆ ..... ∫-164
ÕÓÔÈÍ ¤ÙÚ· .............................. °-144
ÕÓÔÈÍÂ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ......................... °-79
ÕÓÔÈÍÂ, ¿ÓÔÈÍÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ .......... ª-126
∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ‚ÚԯԇϷ ....................... ∫-76

AÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ‰ÈÏÔÂÓȤ˜ ̤۷ Û' ¤Ó· .........ª-1
∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ....................ª-155
∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡ÓÂ Ù· ‚Ô˘Ó¿ .......................ª-48
ÕÓˆ οو ¯Ù˜ Ù· οӷÓ ...................ª-143
∞Í›˙ÂȘ ÔÏÏ¿ .............................¶-148
∞' Ù' ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ..........................∫-113
A' ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÌÔ˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ................°-150
∞' ÙÔ Úˆ› ̘ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È Ì¤Û· ........°-209
∞·ÏÏ¿¯ÙËη ·fi Û¤Ó· .......................¶-77
∞¿Óˆ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ¿ÓÙÔÙ ÛÙË ˙ÒÓË ÌÔ˘ .........∫-96
ÕψÛ ÙÔ ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÙÔ˘ ‰›¯Ù˘ .....°-48
∞fi οو ·' ÙÔ Ú·‰›ÎÈ .....................¶-88
∞fi Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ .............................ª-116
∞fi ÌÈ¿ ÁÏ¿ÛÙÚ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ı· Îfi„ˆ ¤Ó· ......°-56
∞fi ͤÓÔ ÙfiÔ ÎÈ ·’ ·Ï·ÚÁÈÓfi ..............∞-16
∞fi ÈÙÛÈڛη Û ϤÁ·Ó Ì·Ì¤Û· ...........¶-75
∞fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜ ÎÈ ·fi ÙÔ˘ ÓÔ˘ .......∫-44
Afi Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ ÌÔ‡ '¯ÂȘ η̤̈ӷ ......¶-185
∞fi ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ÂÚÓÒ, ˆÚ·›· .............∞-60
∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ˆ˜ ÙÔ Úˆ› ‰È΋ ÌÔ˘ ..........ª-140
∞fi ÙÔ ∆ÚˆÈÎfi οÛÙÚÔ Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ..........∫-165
∞fi ÙfiÙ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ô˘ '¯ÂȘ ʇÁÂÈ ........∞-151
∞Ô‚Ú·‰›˜ ÍÂΛÓËÛ· (÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ) .......¶-189
∞fiÎÏËÚÔ Ì ›˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ...............∫-80
∞ÔÎÔÈÌ‹ıËη ..............................¶-133
∞ÔχÔÌ·È ..................................¶-93
ÕÔÓË ˙ˆ‹ .................................°-174
∞ÔÊ¿ÛÈÛ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ó· ÛÔ‡ ˆ ÙÔ ..........ª-117
Afi„ ı· ÛÔ˘ ÔÚÎÈÛÙÒ ˆ˜ Û' ·Á·¿ˆ .........∫-53
∞fi„ οÓÂȘ Ì·Ì ..........................¶-76
∞fi„ Ϥˆ Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÚÙÈ .............∫-72
∞fi„ Ϥˆ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÌËıԇ̠................∫-72
∞fi„ ͷӷگ›Û·Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î·˘Á·‰¿ÎÈ .........ª-8
∞fi„ ‹Ú ¿‰ÂÈ· Î·È Ì ÙËÓ ÙÛ¤Ë ..........¶-49
∞fi„ ÛηÓÙ·ÏÈ¿Ú· ÌÔ˘ Û ‚Ϥˆ ÛÙÔ ........¶-208
∞fi„ ÛÙȘ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ....................¶-182
∞fi„ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÛÔ˘ ı· ÛÙÔ ..............ª-57
∞Ú›ÏË ÌÔ˘ ................................°-212
∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿, ÛÎfiÓË Á›ÓÂÙ·È ................∞-6
AÚ·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ ÎÈ Ë Û·ÙÚ¿ÈÛÛ· ..............ª-29
∞ÚÁ¿-·ÚÁ¿, ‚·ÚÈ¿-‚·ÚÈ¿ .....................¶-73
∞ÚÁÔÛ‚‹ÓÂȘ ÌfiÓË ...........................ª-39
∞ÚÌÂÓ¿ÎÈ ...................................∞-71
ÕÚÓËÛË ....................................°-198
ÕÚÚˆÛÙË Î·Ú‰È¿ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÁÈ·ÙÚÂÈ¿ ........°-17
ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó· .........................∞-139
∞Ú¯fiÓÙÈÛÛ· .................................ª-33
∞˜ ‹Ù·Ó Î·È Ó· ¤ı·ÈÓ· ÍË̤ڈ̷ ............¶-23
A˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ› .....................∫-213
∞˜ ÌËÓ ÍË̤ڈÓ ÔÙ¤ .......................ª-94
∞˜ ·Ó ÛÙËÓ Â˘¯‹ Ù· ·ÏÈ¿ .................¶-123
∞Û' ÙËÓ Ó· ϤÂÈ ...........................¶-111
∞Û' ÙÔÓ ÙÚÂÏfi ÛÙËÓ ÙڤϷ ÙÔ˘ ................¶-2
ÕÛ Ì ӷ οӈ Ï¿ıÔ˜ .......................∫-87
ÕÛ Ì ӷ οÙÛˆ Ï¿È ÛÔ˘ ÎÈ fi,ÙÈ ..........∫-118
ÕÛ Ì ¿ÏÈ Ó· ÛÔ‡ ˆ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ............°-2
ÕÛÂ ÌÂ ÛÙË ‚·ıÈ¿ ÛÎÔÙÔ‡Ú· ..................¶-64
ÕÛ Ì ÛÙÔ ÌÂıÔÎfiÈ, ¤ÙÛÈ Â›Ó' ÔÈ ...........°-3
ÕÛÚ· ı· ÊÔÚ¤Ûˆ ...........................°-113
ÕÛÚ· ηڿ‚È· Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ ...............∫-234
ÕÛÚ·, ÎfiÎÎÈÓ·, ΛÙÚÈÓ·, ÌÏ ..............°-65
ÕÛÚË Ì¤Ú· ................................°-175
ÕÛÚÈÛÂ Ë ÎÔ‡ÙÚ· ÛÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ...............∫-169
ÕÛÚÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ¿ÚÂ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ........∫-167
ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ......................∞-131
ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘ ........................∞-149
ÕÛÙÚ· ÌË ÌÂ Ì·ÏÒÓÂÙÂ ......................∞-118
ÕÙÙ·Ú˘ ....................................∞-18
∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ .................................¶-228
∞‡ÚÈÔ ¿ÏÈ .................................°-68
∞˘Ù¿ Ô˘ Ϙ ÂÁÒ Ù' ·ÎÔ‡ˆ ‚ÂÚÂÛ¤ ...........ª-65
∞˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Ì ÛʛͷÓÂ Û·Ó ¤ÓÛ· ........∫-211

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞˘Ù¿ Ù· ¯¤ÚÈ· .............................. ¶-14
∞˘Ù‹ Ë Ó‡¯Ù· ̤ÓÂÈ ........................ ¶-125
∞˘Ùfi Ô˘ ÙÒÚ· ÌÔ‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ............... ∞-179
∞˘Ùfi ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÙÔ ‚ϤÂȘ ÛÎÔÙÂÈÓfi ..... ¶-130
A˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ Î·Ïfi ................... °-189
∞˘ÙÔ› Ô˘ ʇÁÔ˘Ó .......................... °-42
∞˘ÙÔ‡ „ËÏ¿ Ô˘ ÂÚ·Ù›˜, ÙÚ˘ÁÒÓ· .......... ∞-33
∞Ê‹Óˆ ›Ûˆ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ù· ·˙¿ÚÈ· ....... ∫-95
AÊÈÏfiÙÈÌË ................................. ¶-137
∞ÊÔ‡ ÁÈ· Û¤Ó· Â›Ì·È Í¤ÓÔ˜ ÙÒÚ· È· ........ ¶-136
AÊÔ‡ ÌÂ ¤ÛÂÈÚÂ ÌÈ¿ ÌÔ›Ú· .................. ¶-20
∞ÊÔ‡ ÙÔ ı˜ ............................... ¶-181
∞¯ ·Á¿Ë ................................... ∫-33
∞¯ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ ÛÔ˘ .................. ∞-114
∞¯ µ·ÏÂÓÙ›Ó·, ·¯ ‚Ú ÙÛ·¯›Ó· .............. ª-15
∞¯ ‚Ú ·ÏÈÔÌÈÛÔÊfiÚÈ· ..................... °-149
∞¯ ÁÈ·Ù› Ì ‰ÈÒ¯ÓÂȘ ¿ÔÓË ................ ¶-211
A¯ Ë ·Á¿Ë Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙË ÛÎfiÓË ............ ∫-10
∞¯ Ë ÍÂÓËÙÈ¿ ÙÔ ¯·›ÚÂÙ·È, Ù˙È‚·¤ÚÈ ......... ∞-20
∞¯ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ............................... ¶-212
∞¯ Ó· Û ‰ˆ ................................ ∫-44
A¯ Ô Ì·ÁÏ·Ì¿˜ ............................. ¶-38
∞¯ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘ ÌË Ê‡ÁÂȘ ‚È·ÛÙÈÎfi ........ ∫-7
∞¯ ƒ›Ù· ................................... ∫-127
∞¯ ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ ÙË ÛÙÚ¿Ù· ..................... ª-39
∞¯ ÙÈ ÓÙÚÔ‹, Ù¤ÙÔÈ· ÓÙÚÔ‹ ............... ∫-150
∞¯ ¯ÂÏȉfiÓÈ ÌÔ˘ ............................ °-23
∞¯¿ÚÈÛÙË ................................... ª-32

B
µ·‰›˙ˆ Î·È ·Ú·ÌÈÏÒ ........................ ¶-79
µ¿˙ˆ ÙÔ Î·Ïfi ۷οÎÈ Î·È ÁÚ·‚¿Ù· ........... ¶-106
µ¿Ï ÎÈ ¿ÏÏÔ È¿ÙÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ............ °-180
µ¿Ï Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ ................... ª-95
B¿Ï Ù' ¿ÛÚ· ÛÔ˘ Á›Ó ÎÚ›ÓÔ Î·È .......... °-119
µ·ÏÂÓÙ›Ó· .................................. ª-15
µ¿Ú· ÓÙ·ÁÂÚ¤ ............................... ¶-33
µ·Ú¤ıËη Ù· ¯¿‰È· ÛÔ˘ Ù· „‡ÙÈη .......... ∞-157
µ¿Úη Ô˘ '¯ÂȘ ÙfiÛ· ‰›¯Ù˘·, Ì¿˙„ ....... ¶-164
µ¿Úη ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi ........................... °-210
µ·Û·Ó¿ÎÈ ................................... °-14
µ·ÛÈÏÈÎfi˜ ı· Á›Óˆ .......................... ∞-32
µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· ............................... ∞-104
µÁ‹Î·Ó Ù' ¿ÛÙÚ· ÎÈ ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ Ì ......... ∫-184
µÁ‹ÎÂ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ......... ∫-47
µÂÁÁ¤Ú· .................................... ∞-92
BÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ............................... ¶-160
µÈÂÙÓ¿Ì ÁȤ-ÁȤ ........................... ∫-205
µfiÏÙ· Ì ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·Ì¿ÍÈ .................... ∫-70
BÚ·‰˘¿˙ÂÈ Á‡Úˆ ÎÈ Ë Ó‡¯Ù· ·ÏÒÓÂÈ .......... ª-37
µÚ¿¯Ô-‚Ú¿¯Ô ............................... °-216
µÚ ‰ÂÓ ‚·ÚÈ¤Û·È ·‰ÂÏʤ ................... ∫-114
µÚ¤ ª·ÓÒÏË ∆Ú·Ì·Ú›Ê· ..................... ∞-142
µÚ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜ .............................. °-64
µÚ¤¯ÂÈ ¿ÏÈ ·fi„ .......................... °-46
µÚ¤¯ÂÈ ÛÙË ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿ .................. °-205
µÚ¤¯ÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ÌÔ˘ ............... ¶-127
µÚ‹Î· ÛÙËÓ ∞ÌÊÈÏÔ¯›· ÙÔ ™Ù·ÌÔ‡ÏË ÙÔ ....... °-104
Bڋη ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î¿ÙÈ ·È‰È¿ Î·È Ù· ........ °-63
µÚ‹Î· ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ÎÏÂÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ ........ ¶-128
µÚfiÓÙËÛÂ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ...................... ∞-19

°
°·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ ........................... ∞-45
°·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙ' ·˘Ù› ........................ ∫-173
°ÂÈ¿ Î·È ¯·Ú¿ Û·˜, ·Á¿˜ ÌÔ˘, ÁÂÈ¿ ........ ∫-19
°ÂÈ¿ ÛÔ˘, ¯·Ú¿ ÛÔ˘ µÂÓÂÙÈ¿, ·›ÚÓˆ ........ °-188
°ÂÈÙÔÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ............................. °-117
°ÂÈÙÔÓÈ¿, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÔ˘ ÛÙÂÓfi˜ ............. °-176
°¤Ï· Ô˘Ï› ÌÔ˘ ............................. ∫-64

°¤Ï·ÁÂ Ë ª·Ú›· .............................°-53
°ÂÌ›Û·Ó ÔÈ Ï·Ù›˜ Ì ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ .......∫-83
°ÂÓÓ‹ıËΘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ..............¶-11
°ÂÓÙ› KÔ˘Ï¤ ................................ª-75
°ÂڷΛӷ ...................................∞-57
°Ë Ù˘ ÏÂÌÔÓÈ¿˜, Ù˘ ÂÏÈ¿˜ ................°-202
°È· ‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·Ì¿Ú·ÓÙÔ .....................∞-65
°È· ¤Ó· ÎÏ·Ú›ÓÔ ...........................∫-128
°È· ı˘Ì‹ÛÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ' ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ ...........∞-162
°È· ÎÔ›Ù· ÎfiÛÌÂ ¤Ó· ÎÔÚÌ› .................¶-205
°È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· ÍÂÓ˘¯Ù¿Ó ٷ ............∞-140
°È· Ó· ‚ÚÂȘ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ÁÔ‡ÛÙ·, ¿Ì ........°-156
°È· Ó· Ì ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ̘ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ .........∫-31
°È· Û¤Ó· Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· ÌÔ˘ ....................ª-152
°È· Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Ù· Á·Ï¿˙È· ...........∞-135
°È· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ...................¶-113
°È· ÙËÓ ·ÔÓÈ¿ ÛÔ˘ .........................ª-93
°È· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘ ...........................∫-109
°È·Ïfi-ÁÈ·Ïfi ...............................∞-125
°È¿ÓÓË ÌÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ ..................∞-34
°È·ÛÂÌ› ÌÔ˘ Ê·ÓÙ·Ṳ̂ÓÔ ‰Â ‚·ÛÙÒ ...........¶-161
°È·Ù› ÁÏ˘ÎÂÈ¿ ÌÔ˘ ÎϷȘ ...................¶-146
°È·Ù› ‰Â Ì ı˜ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ....................ª-2
°È·Ù› ‰ÂÓ ÌÂ Ï˘¿Û·È, ·Ó·›ÛıËÙË ...........∞-156
°È·Ù› ı˜ Ó· ʇÁÂȘ .......................¶-172
°È·Ù› ηϤ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· .....................¶-128
°È·Ù› Ì ͇ÓËÛ˜ Úˆ› .....................ª-25
°È·Ù› ڈٿ٠ӷ Û¿˜ ˆ, ·ÊÔ‡ Û¿˜ Â›Ó·È .....ª-45
°ÈÔ‚¿Ó TÛ·Ô‡˜ .............................ª-156
°ÈÔÚÙ‹ ˙Â˚Ì¤ÎˉˆÓ .........................¶-37
°ÎÂÏ, ÁÎÂÏ, η˚Í‹, ÁÈ·‚¿˜, ÁÈ·‚¿˜ ..........ª-78
°ÎÈÔ˘ÏÌ·¯¿Ú ...............................ª-38
°Ï¤ÓÙ· ÙË ˙ˆ‹ .............................¶-190
°Ï˘ÎÂÈ¿ ª·Ú¿Ù· ............................°-171
°Ï˘ÎÔ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ ÎÈ Ô ÓÙÔ˘ÓÈ¿˜ ...............ª-54
°Ï˘ÎÔ¯·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ .....................ª-81
°˘Ú›˙ˆ ÙȘ Ï¿Ù˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ...........∫-63
°‡ÚÈÛÂ, Û ÂÚÈ̤ӈ, Á‡ÚÈÛ ...............∞-151
°‡ÚÓ· ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ·fi„ ...........°-22
°‡ÊÙÈÛ· ̤ڷ ...............................°-47
°‡ÊÙÈÛÛ· ÙÔÓ Â‚‡˙·Í .......................¶-44
°˘ÊÙÔԇϷ ÛÙÔ ¯·Ì¿Ì .......................ª-76
°ˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û· ....................∞-110
°ˆÓÈ¿-ÁˆÓÈ¿ ...............................°-208

¢
De cadenza ................................∫-126
¢Â Ϙ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ...........................∫-108
¢Â Ì fiÓÂÛ ηÓ›˜ ........................¶-42
¢¤Î· ·ÏÈοÚÈ· ............................°-123
¢ÂÏÊ›ÓÈ, ‰ÂÏÊÈÓ¿ÎÈ ........................°-108
¢ÂÓ ·Á¿ËÛ· Á˘Ó·›Î·, ‰ÂÓ Ï·¯Ù¿ÚËÛ· ........¶-126
¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÛÔ˘ .................ª-9
¢ÂÓ Â›Û·È ·Á¿Ë, ‰ÂÓ Â›Û·È Ê›ÏË ............∫-35
¢ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ÓËÛ› ηٿÚÙÈ·, ‰ÂÓ Â›¯Â .......∫-240
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·fi„Â Ë ÁË ÊÂÁÁ¿ÚÈ ................∫-56
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÚfiÌÔ Ó· ‰È·‚Ò ....................¶-56
¢ÂÓ ¤¯ˆ ·Ï¿ÙÈ· Î·È ÏÂÊÙ¿ .................¶-211
¢ÂÓ ¤¯ˆ ÙfiÔ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÂÏ›‰· ...............°-19
¢ÂÓ ı· ‰·ÎÚ‡Ûˆ È· ÁÈ· Û¤Ó· ................∫-61
¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÌfiÓÈÌË ·ÁηÏÈ¿ ....................¶-82
¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÏÔ‡ÙË Ó· ÌÔ‡ ‰ÒÛÂȘ Î·È ..........¶-55
¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ ....................¶-29
¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÙË Û˘ÌfiÓÈ· ηÓÂÓfi˜ ..............¶-178
¢ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ·, ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ· ..................ª-137
¢ÂÓ Ì ÔÓ¿˜, ‰ÂÓ Ì' ·Á·¿˜ ...............¶-180
¢ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ ..............................∫-59
¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ì·ÓԇϷ Ì', ‰ÂÓ ÌÔÚÒ ............∞-31
¢ÂÓ Í·Ó·‚fiÛΈ ¿ÏϘ ‚Ô˘‚¿Ï˜ ..............∞-183
¢ÂÓ Í·Ó·Î¿Óˆ Ê˘Ï·Î‹ .......................¶-199
¢ÂÓ Í¤Úˆ ‚Ú ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ .......ª-55

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· ·›Íˆ ÛÙ· ·È‰È¿ ........... ∫-217
¢ÂÓ ¿ˆ Ô˘ıÂÓ¿ ........................... ¶-108
¢ÂÓ ÚÒÙËÛ˜ ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi ÁÈ· ̤ӷ ........... ª-32
¢ÂÓ Û ı¤Ïˆ È· ........................... ¶-185
¢ÂÓ Û ÎÚ›Óˆ Ô˘ ‰ÂÓ Ì' ·Á·¿˜ ............ ¶-176
¢ÂÓ Û ÏËÛÌÔÓÒ ............................ ¶-156
¢ÂÓ ÛÔ‡ Á‡Ú„· Ì·¯·›ÚÈ ..................... °-45
¢ÂÓ ÛÔ‡ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ Ù›ÔÙ· .................... °-183
¢ÂÓ ÙË ı¤ÏÂȘ È· ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ......... ¶-181
¢ÂÓ ÙÔ 'ÏÈ˙· ª·ÓÒÏË, ÎÔÚfiÈ‰Ô Ó· .......... ª-134
¢ÂÓ ÊٷȘ ÂÛ‡, Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘ Ù· ÊÙ·›ÂÈ ..... °-1
¢Â˜ ÌÂ, ›Ûˆ ·fi Ï¿ÛÙȯ·, ÙÚÔ¯Ô‡˜ ........... ∫-2
¢ËÌËÙÚԇϷ ÌÔ˘ ............................. ¶-53
¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÌÔÚÊÒıËÓ .................... °-220
¢›¯ˆ˜ ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÛÔ˘ .................... °-120
¢ÈˆÁÌfi˜ ................................... ∞-190
¢fiÍ· Ùˆ £ÂÒ ............................... °-209
¢Ú·¤Ù˘ ÙÔ˘ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤ .................. ª-133
¢Ú·ÂÙÛÒÓ· ................................ °-207
¢˘Ó·Ù¿ .................................... ¶-163
¢˘fi ηÊÂÓ›·, ‰˘fi ÛÈÓÂÌ¿ .................. °-136
¢˘fi Ì¿ÁΘ ̘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ................. ª-141
¢˘fi Ó‡¯Ù˜.. ............................... ¶-26
¢˘fi ·ÏÈοÚÈ· ·' Ù' ∞˚‚·Ï› ................ ¶-36
¢˘fi fiÚÙ˜ ¤¯ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ..................... ¶-124
¢˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ· .............................. ∞-109
¢˘fi Ô˘ÏÈ¿, ‰˘fi ÂÙÚÔÔ‡ÏÈ· ................ ∫-21
¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· ......................... ∞-147
¢˘fi Û‚ÓÙ¿‰Â˜ ............................. ª-121
¢ˆ Û' ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ....... ∞-2
¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È· ................... ∞-105
¢Ò‰Âη ·ÁfiÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂÈÔ˘ ÎÈ Ë ........... ∫-236
¢Ò‰Âη Ë ÒÚ· ı· 'Úıˆ ‚Ú ª·ÚÈÒ ............. ª-67
¢Ò‰Âη Ì·ÓÙÔϛӷ ........................... °-51
¢ÒÛ' ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ...................... ∞-168
¢ÒÛ ÌÔ˘ ʈÙÈ¿ ............................. ¶-24


∂, ¿ÓÙ· Ì οÓÂȘ Ó· ÔÓÒ, ¿ÓÙ· Ó· ....... ∞-85
Œ‚·ÏÂ Ô ‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÏÈ ....... ¶-78
∂‚›‚· ÚÂÌ¤Ù˜ ............................. ª-83
∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ· ................................. ∞-10
∂ÁÂÚÙ‹ÚÈÔ ................................. ∫-208
ŒÁÈÓ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË ÎÈ ÂÍ‹ÁËÛË ‰ÂÓ ........... ∫-154
∂ÁÓ·Ù›·˜ 406 .............................. ¶-194
∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ............. ª-123
EÁÒ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ ÛÙË ˙ˆ‹ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ .......... ∫-84
∂Áˆ ‰ËÏÒıËη ÁÈ· Û¤Ó·Ó ÙÚÂÏfi˜ ............ ¶-110
EÁÒ Â›Ì' ¤Ó·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ................. ¶-50
∂ÁÒ Â›Ì·È ¤Ó· ·ÏÈfi·È‰Ô ................... ¶-12
∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û› ...................... ∞-136
∂ÁÒ ı· Û' ·Á·Ò ........................... ∞-155
∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ‡ ................................. ∫-69
∂ÁÒ Ì¿Áη˜ Ê·ÈÓfiÌÔ˘Ó· ..................... ª-139
∂ÁÒ Ì ÙËÓ ·Í›· ÌÔ˘ ........................ ¶-10
∂ÁÒ Ô Í¤ÓÔ˜ ............................... ¶-136
∂ÁÒ Ê‡Áˆ Î·È Û' ·Ê‹Óˆ ÌÈ¿ ÁÈ· ¿ÓÙ· ...... ª-119
EÁÒ ¯ˆÚ›˙ˆ Î·È ¯·Ï¿ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ........... ¶-138
Œ‰ÈˆÍ· Î·È Áˆ ÌÈ¿ Á¿Ù· ..................... ¶-85
Œ‰ÈˆÍ˜, ¤‰ÈˆÍ˜ ÙÔÓ ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ............. ª-14
Œ˙ËÛ· ̘ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ........... ∫-5
E›‰· ¤Ó· ÎfiÛÌÔ Ó· ÁÎÚÂÌ›˙ÂÙ·È ............. ∫-109
∂›‰· ÎÈ ¤·ı· Î˘Ú¿ ÌÔ˘ .................... ¶-209
∂›‰· ÔÏÏ¿ ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ̘ ÛÙË ˙ˆ‹ ....... ∫-51
∂›‰· ÙË ƒ›Ù· ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ .................... ∫-127
E›‰· ÙËÓ ÕÓÓ· οÔÙ ...................... ∫-219
∂›Ì·È ·ËÙfi˜ ¯ˆÚ›˜ ÊÙÂÚ¿ .................... °-38
∂›Ì·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ......................... ¶-104
∂›Ì·È ¿ÓÙÚ·˜ Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ ÌÔ˘ ............... ¶-83
∂›Ì·È ¤Ó·˜ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È ÌfiÓÔ˜ ............... ∫-130
∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ......... ∞-135

∂›Ì·È ÚÂ˙¿ÎÈ·˜ ...........................ª-140
E›Ì·ÛÙ ·Ï¿ÓÈ· ............................¶-188
∂›Ì·ÛÙ ‰˘fi ...............................°-226
∂›Ó' Ë ˙ˆ‹ ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ÂÌ›˜ ............¶-59
∂›Ó·È ‚·ÚÈ¿ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿, Â›Ó·È ÈÎÚ¿ ........°-216
E›Ó·È ‚ÂÏfiÓ· ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ...........∫-74
E›Ó·È ÁÏ˘Îfi ÙÔ ÈÔÙfi Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜ .........°-140
∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ÁÈ·Ïfi˜, Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡ .......°-213
E›Ó·È ÌÈ¿ ÒÚ· ‰˘ÛÎÔÏË ......................¶-87
∂›· Ó· Û‚‹Ûˆ Ù· ·ÏÈ¿ ......................¶-9
∂›˜, Ì·ÎÚ˘¿ ı· ʇÁˆ Î·È ‰ÂÓ ı· ..........°-131
∂Ș ÙÔÓ ·ÊÚfi, ÂȘ ÙÔÓ ·ÊÚfi Ù˘ ............∞-125
E›Û' ¤Ó· ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ Ì ̛ÓÈ ˙È .........∞-181
E›Û·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ...........................¶-126
∂›Û·È ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ì ...........∞-178
∂›Û·È ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ............¶-70
∂›Û·È ʛӷ Î·È Ì' ·Ú¤ÛÂȘ, ∞ıËÓ·›ÈÛ· .......ª-35
∂›¯· ›¯· ÌÈ¿ ·Á¿Ë, ·¯ ηډԇϷ ÌÔ˘ ......∫-199
∂›¯· Ì¿ÙÈ· ‰ÂÈ ÔÏÏ¿, ¤ÓÔ¯· Î·È ...........∞-147
∂›¯· ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ÓÔ˘ ..................°-192
∂›¯· ¤ÓÙ ٿÏÈÚ· Î·È Ù· '·ÈÍ· ...........ª-138
∂›¯· Ê˘Ù¤„ÂÈ ÌÈ· ÔÚÙÔηÏÈ¿ ...............°-191
∂›¯Â ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÌÈ¿Ó ·Á¿Ë .................°-73
∂›¯Â ÙËÓ Ù¤ÓÙ· ÍÔÌÏÈ·ÛÙ‹ .................°-211
ŒÎ·ÂÓ Î·È ÙÔ ∆Û¿Ì·ÛÈ .....................∞-111
EηÙfi ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙËÓ ÒÚ· ·›ÚÓˆ Ù˙È‚·¤ÚÈ .....ª-118
∂Λ Ô˘ ʇÙÚˆÓ ÊÏÈÛÎÔ‡ÓÈ ÎÈ ¿ÁÚÈ· .......∫-188
∂Λ ÛÙ˘ ⁄‰Ú·˜ Ù' ·ÓÔȯٿ Î·È ÙˆÓ ........°-107
∂Λ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ ÀÌËÙÙfi ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ......∫-172
ŒÎÏ·„· ¯ı˜ Û·Ó Ì¤ÙÚËÛ· ÙȘ ›ÎÚ˜ .........°-49
ŒÎÏÂÈÛÂ Ë Ù·‚¤ÚÓ·, ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ó ............∞-140
ŒÎÙÔÚ·˜ ÎÈ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ......................∫-165
ŒÏ· ·fi„ ÛÙÔ˘ £ˆÌ¿, Ó· ÛÔ‡ ·›Íˆ .........ª-101
ŒÏ· ‚Ú ÌÔÏÛ‚›Î· ÌÔ˘, ΤÚÓ· Ì·˜ .........ª-120
ŒÏ· ‹ÏÈ ÌÔ˘ ..............................∞-169
ŒÏ· ÎÔ¤Ï· ÌÔ˘ ............................°-172
ŒÏ· Ì·˙› ÌÔ˘ ..............................∫-221
ŒÏ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘, ¤Ï·, ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ ......∞-89
ŒÏ· ÌÚfi‚·Ï ...............................∞-74
ŒÏ· Ó· ¿Ì Û' ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ...................∞-85
ŒÏ· fiˆ˜ Â›Û·È .............................ª-51
ŒÏ·, ‚Ú ÷ڷϿÌË, Ó· Û ·ÓÙÚ¤„Ô˘Ì ......∞-51
ŒÏ·, ÈÎڷ̤ÓË ÌÔ˘ ÎÔ¤Ï·, ¤Ï· Ó· ..........ª-97
EÏÂÓ›ÙÛ· ÌÔ˘ ...............................¶-51
∂ÏÏ¿‰· ....................................∫-106
ŒÌ·ı· ÌÈ¿ ˙ˆ‹ Ó· ÔÓ¿ˆ, Ó' ·Á·¿ˆ .........¶-101
ŒÌ·ı· ˆ˜ Â›Û·È Ì¿Áη˜ .....................¶-86
∂̤ӷ ‰ÂÓ Ì ̤ÏÂÈ ........................ª-116
∂̤ӷ ÏfiÁÈ· ÌË ÌÔ‡ Ϙ ....................ª-106
∂̤ӷ ÌÔ‡ ÙÔ Â›·Ó ........................∞-17
ŒÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ ¤ÊÙÂÈ, ¤ÊÙÂÈ ..................¶-60
ŒÓ· ‚Ú¿‰È ÛÙËÓ ∫·ÛÙ¤ÏÏ· ...................°-149
ŒÓ· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ .....................∫-125
ŒÓ· ‰ÂÈÏÈÓfi ...............................°-228
ŒÓ· ηÈÚfi Ô˘ Ì' ¤ÛÙÂÏÓÂ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ .......°-153
ŒÓ· ηڿ‚È ·' ÙÔÓ ¶ÂÚ·›· ¤¯ÂÈ .............ª-13
ŒÓ· ηڿ‚È ·fi ÙË ÃÈfi ......................∞-80
ŒÓ· ÎÈ ¤Ó· ................................¶-222
ŒÓ· ÏÂÙfi ÂÚÈÙÂÚ¿ .......................¶-138
ŒÓ· ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ù· ̤ÚË .......°-186
ŒÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì Ԣ˝ÛÎÈ, ‰›¯ˆ˜ ·Á¿ÎÈ· .....°-125
ŒÓ· ̇ıÔ ı· Û¿˜ ˆ, Ô˘ ÙÔÓ Ì¿ı·Ì ........∫-160
ŒÓ· ÓÂÚfi Î˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ, ¤Ó· ÓÂÚfi, ÎÚ‡Ô .....∞-54
ŒÓ· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ Â›Ó·È Í·ψ̤ÓÔ .............ª-142
ŒÓ· ÚˆÈÓfi Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ..................∞-188
ŒÓ· ÚÔÏfiÈ ÌÔ‡ '¯Â˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ..................¶-1
ŒÓ· ™·‚‚¿ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ηϤ M·Ú›· ...............∞-44
ŒÓ· ÙÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ ...........................°-194
ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·' Ù' AÏÁ¤ÚÈ ................¶-170
ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ ...........................∞-15
ŒÓ·˜ ·ËÙfi˜ .................................∞-64
ŒÓ·˜ ·Ï‹Ù˘ ¤ı·Ó .........................ª-70

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ŒÓ·˜ ÎfiÌÔ˜ Ë ¯·Ú¿ ÌÔ˘ ...................... °-2
ŒÓ·˜ χÎÔ˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ·' ÙË ™‡Ú· ......... ∞-153
ŒÓ·˜ Ì¿Áη˜ ÛÙÔ BÔÙ·ÓÈÎfi .................. ª-128
ŒÓ·˜, ̈ڤ ¤Ó·˜, ¤Ó·˜ ·ËÙfi˜ ηıfiÙ·Ó ....... ∞-64
ŒÓÙ Ϸ Ì·ÁΤÙ BÔٷӛΠ................... ª-160
ŒÍˆ ÓÙ¤ÚÙÈ· Î·È Î·ËÌÔ› .................... ¶-214
ŒÂÊÙ ‚·ıÈ¿ ÛȈ‹ ......................... ∫-16
∂È̤ӈ ................................... ¶-101
EÚÁ¿Ù˘ ÙÈÌË̤ÓÔ˜ ......................... ª-118
EÚËÓ¿ÎÈ .................................... ∞-13
∂Ú‹ÓË ..................................... ∞-166
ŒÚÈÍ· ¤ÙÚ· ÛÙÔ ËÁ¿‰È ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ......... ∫-182
EÚˆÙÈÎfi .................................... ∫-39
∂Û›˜ ̈ڤ ·È‰È¿, ÎÏÂÊÙfiÔ˘Ï· ............. ∞-27
∂Û¤Ó· Ô˘ Û ͤڈ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ ............... ∞-194
ŒÛÈÂÈ ¤-‚ÂÚ‚Â-Ó·Ó ·-‚·Ú·‚·-ÛÙÚÔÓ ÙÛÈ ...... ∞-98
∂ÛÔ‡ÚˆÛ· ÎÈ ·ÚÁ‹Û·ÌÂ, Ì· fiÛÔ Î·È Ó· ....... ∞-141
ŒÛ·Û ÙÔ ÎÔÌÔÏfiÈ, ÛÎfiÚÈÛ·Ó ÔÈ ........... °-26
ŒÛÙÂÈÏ· ‰˘fi Ô˘ÏÈ¿ ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ªËÏÈ¿ ...... ¶-34
ŒÛÙˆ Î·È ·Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ .................... °-138
∂Û‡ 'Û·È Ë ·ÈÙ›· .......................... °-132
∂Û‡ Á¤ÚÔ Ô˘ ÌÈÏ¿˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È ..... ∞-191
∂Ù›Ó·Í ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ........... ∞-130
ŒÙÛÈ Â›Ó' Ë ˙ˆ‹ ............................ °-66
∂ÙÛÈ Â›Ó' ÔÈ ·ÓıÚÒÔÈ ....................... °-3
∂ʤÙÔ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È ÌÈ¿ ‚¿Úη Ó· ÛÔ‡ ......... ∞-91
∂ÊÔ˘ÓÙ¿ÚÈÛÂ Ë ‚·ÚÎԇϷ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ..... ª-88
EÊÙ¿ ÓÔÌ¿- Û' ¤Ó· ‰ˆÌ¿- .................... ¶-30
EÊÙ¿ ÛÂ ·›ÚÓÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÌËÓ ÙÔ ........... ∫-99
∂ÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ‡ ˆ .................. ∫-184
ŒÊ˘Á˜ Î·È ÎÏ·ÈÓ Ù· Ó˘¯ÙÔÔ‡ÏÈ· ........... °-169
ŒÊ˘Á˜ Î·È ‹Á˜ Ì·ÎÚ˘¿ .................... ¶-57
Œ¯Â ÁÂÈ¿ ηË̤Ó ÎfiÛÌ ..................... ∞-58
Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ ............................ ∞-5
Œ¯ÂÈ ·Ì¿ÍÈ, ¤¯ÂÈ Û›ÙÈ, fiÏ· Ù· '¯ÂÈ ....... ∫-125
Œ¯ÂÈ Ë ∞ı‹Ó· ÔÌÔÚÊȤ˜, ¤¯ÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ...... ∞-160
Œ¯ÂȘ ÎÔÚÌ› ·Ú¿ÈÎÔ ....................... ¶-206
Œ¯ÂȘ ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ·›Ì· ...................... °-168
∂¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰È ›‰· ÛÙ' fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ ........ ª-109
Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi ........................... ∫-175
Œ¯ˆ ¤Ó·Ó ηÊÂÓ¤ ............................ °-30
Œ¯ˆ ÙfiÛË ÒÚ· ÛÙËÓ ÁˆÓÈ¿ .................... ¶-80
Œ„·¯Ó· Ó· '‚Úˆ ÙÔ ÌÂÏ¿ ÌÔ˘ Î·È ............ ∫-65


∑·˝Ú· ...................................... ª-42
∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ ................................ ∫-200
∑‹ÏÂÈ· ÌÔ˘ ................................. ¶-46
∑ËχԢÓÂ, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÓÂ, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ó· ........ ª-158
Z‹Ù· ÌÔ˘ fi,ÙÈ ı˜ .......................... ∫-53
∑ÈÁÎÔ˘¿Ï· ................................. ¶-119
∑ԇϷ Û ÌÈ¿ ‚¿Úη Ì‹Î· .................. ª-144
∑Ô‡Û· ÌÔÓ·¯fi˜ ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë .................. ª-62


HH
H
·Á¿Ë Â›Ó·È ˙¿ÏË ......................... ∫-52
·ÎÙ‹ ..................................... ∫-24
¿Ì·Í· ̘ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ ...................... ¶-68
‚¿Úη ................................... ¶-164
‚¿Úη Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ ..................... ∞-76
‚Ï¿ÌÈÛÛ· Ë ÓÈfiÙË Ì·˜ Û ›‰Â ............. ¶-65
‚ÔÛÎÔԇϷ ............................... ∞-24
‚ڿη .................................... ∞-93
Á¿Ù· ..................................... ¶-85
ÁηÚÛfiÓ· ................................ ¶-193
ÁÔÚÁfiÓ· ................................. °-114
¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ ϤÍȘ ....................... ∫-201
‰›„· ÌÔ‡ 'ÁÈÓ ʈÙÈ¿, ÛÙÂÚ‡ÂÈ ÛÙ· ...... ∫-230
‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ................ ¶-66
‰ÚÔÛԇϷ ................................ ª-143

∏ ∂ϤÓË Ë ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú· .......................ª-151
∏ ∂ϤÓË ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ......................∫-225
∏ ŒÏÏË ......................................∞-8
∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ·ÎÏÔ˘˜ οÓÂÈ ....................¶-45
H ˙ˆ‹ ÌÔ˘ fiÏË .............................¶-115
∏ ηı·ÚÈfiÙ˘ ...............................°-98
∏ ηډȿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, Ë Î·Ï‡‚· .......¶-203
∏ ηډȿ ÌÔ˘ ÏËÁˆÌ¤ÓË Û·Ó Î·Ì¿Ó· ........°-141
∏ ηډȿ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ ·ÏÏÔ‡ .................¶-157
∏ ÎfiÚ' Â‹ÂÓ ÛÔ ·Ú¯¿Ú' ...................∞-112
∏ ∫Ú·ÛÔÁÈÒÚÁ·ÈÓ· ..........................∫-168
∏ ΢ڛ· ª¿Úˆ ..............................∫-214
∏ ∫˘Úȷ΋ .................................°-151
∏ ÏÂοÓË ÌÔ˘ ÂÙڤϷÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ............∫-77
∏ §Ô‡Ï· ...................................°-125
H Ì¿Ó· ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ ......................°-20
H ª·Ú›· ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ ........................∫-223
∏ ÌÈÎÚ‹ ƒ·ÏÏÔ‡ ............................∫-178
∏ ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ηÌËÏȤÚË ......................ª-52
∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ›ÎÔ˘ ...................°-211
∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙÔ˘ O‡ÚÈ .......................∫-156
∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ...................∫-42
∏ ÌÔÏÛ‚›Î· (∫¤ÚÓ· Ì·˜) ..................ª-120
∏ ÓÙÂÚÌÂÓÙ¤ÚÈÛÛ· ..........................ª-34
∏ Ó‡¯Ù· ·ÏÒıËΠ·ÓÙÔ‡, ›Ó' ÙÔ ...........¶-26
∏ Ó‡¯Ù· Â›Ó·È ·ÁÂÚ‹ Î·È ÛÈÁԄȯ·Ï›˙ÂÈ .....ª-12
∏ Ó‡¯Ù· ηÙ‚·›ÓÂÈ Ì ̷‡ÚÔ ÊÂÚÂÙ˙¤ ........¶-40
∏ ÔÌ›¯ÏË Ì·›ÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡ ...............∫-243
∏ ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË ...............................ª-98
∏ ¶ÂÚÈÌ·ÓÔ‡ ..............................∫-186
H ›ÎÚ· Û‹ÌÂÚ· ............................∫-137
H ÈÔ Î·Ï‹ ÁηÚÛfiÓ· Â›Ì·È Áˆ ..............¶-193
∏ Ï·Ù›· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË .....................∫-202
∏ ÚÔ‰ÔÛ›· ................................∫-154
∏ ÚÒÙË ·Á¿Ë ÛÔ˘ .........................¶-121
H ƒfi˙· Ë Ó·˙È¿Ú· ...........................¶-52
∏ ™ÂÚ¿¯ ....................................ª-40
∏ ™Ì‡ÚÓË, Ì¿Ó·, η›ÁÂÙ·È, η›ÁÂÙ·È .........¶-35
∏ ÛÔ‡ÛÙ· ‹Á·ÈÓÂ ÌÚÔÛÙ¿ ...................°-59
∏ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ ...........................∞-176
H Ù·Ì·Î¤Ú· ...............................∞-143
∏ ÙÚ¿Ù· Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ .....................∞-75
∏ Ê¿ÌÚÈη .................................°-91
H Ê·ÓÙ·Û›· ..................................°-1
◊ıÂÏ· Ó· 'ÌÔ˘Ó· Ô˘Ï› ......................°-11
◊ıÂÏ· Ó· 'Úıˆ ÙÔ ‚Ú¿‰È, Ì' ¤È·Û „ÈÏ‹ .....∞-46
∏ıÔÔÈfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Êˆ˜ .....................∫-144
◊ÏÈ ÌÔ˘ Û ·Ú·Î·ÏÒ .......................°-25
◊ÏÈ ÌÔ˘, ‹ÏÈ ÌÔ˘, ‚·ÛÈÏÈ¿ ÌÔ˘ ............°-82
∏ÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ٷ ............................°-158
◊ÏÈÔ˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ˙ÂÛÙfi˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ........∫-208
◊Ì·ÛÙ·Ó ·fi ·È‰È¿ ........................∞-173
◊ÌÔ˘Ó· ÌÔÓ·¯Ô·›‰È ‹ÌÔ˘Ó· ÌÔÓ·¯ÔÁÈfi˜ ......¶-137
◊Úı· ÎÈ ·fi„Â .............................°-164
◊ÚıÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ............................ª-85
◊Úı˜ „¤˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘ ...................°-40
◊ÛÔ˘Ó· ͢fiÏËÙË ............................ª-77
◊ÛÔ˘Ó· ÙÈ ‹ÛÔ˘Ó· ÌÈ¿ ·ÍÈÌ·‰ÔÎϤÊÙÚ· .......ª-77
◊Ù·Ó ‰ÂÈÏÈÓfi ηÏÔηÈÚÈÓfi ..................∞-164
◊Ù·Ó ‰ÂηԯÙÒ ¡Ô¤Ì‚ÚË, ¤Ú· ÛÙÔ ...........°-225
◊Ù·Ó ÂΛÓË Ë Ó˘ÎÙÈ¿ Ô˘ ʇ۷Á ...........∫-102
◊Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ, ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÁfiÚÈ ..........∞-177
◊Ù·Ó ¤Ó·˜ Á¿ÙÔ˜, Ì·‡ÚÔ˜ ÔÓËÚfi˜ ............∫-85
◊Ù·Ó Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ·˘Á‹˜ .....................∫-241
◊Ù·Ó ¤ÓÙÂ, ‹Ù·Ó ¤ÍË ........................°-8
◊Ù·Ó Úˆ› Ù' ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË .........°-225
◊Ù·ÓÂ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ............................°-190

£
£' ·Ó¤‚ˆ Î·È ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ .................°-39
£· 'ıÂÏ· ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ÛÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÙÔ ÓËÛ› .....∫-60

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

£· 'ıÂÏ· Ó· 'ÌÔ˘Ó ÎËÔ˘Úfi˜ ................. ∫-79
£· 'ıÂÏ· Ó· '¯· ............................ ∫-17
£· ‚Úˆ ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚË Ì·ÁÏ·Ì¿ ................... ¶-3
£· οӈ ÓÙÔ‡ ‚Ú ÔÓËÚ‹ ................... ª-125
£· ÎÂÓÙ‹Ûˆ ¿Óˆ ÛÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ÛÔ˘ ÙË ......... ∫-27
£· Ì ı˘ÌËı›˜ ............................. ∫-34
£· Ì›ӈ ¿ÓÙ· ȉ·ÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó¿ÍÈÔ˜ ........ ∫-100
£· ÌÂÏ·Á¯ÔÏ‹Ûˆ ............................. ¶-96
£· ÌÂÙ·Ï¿‚ˆ Ì ÓÂÚfi ı·Ï·ÛÛÈÓfi ............... ∫-1
£· ¿Úˆ ‰Ò‰Âη ·È‰È¿, ‰Ò‰Âη ·È‰È¿ ....... °-51
£· ¿Úˆ ÌÈ¿ „·Úfi‚·Úη, ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ ........ ∞-102
£· ¿Úˆ ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÌÔ˘ ÛÙË ÙÛ¤Ë ............ °-162
£· ¿ˆ ÂΛ ÛÙËÓ AÚ·È¿ .................... ª-36
£· ¿ˆ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ì ÙÔÓ ∆·Ú˙¿Ó, ı· ...... °-126
£· ÂÚ·Ù‹Ûˆ ÌÔÓ·¯fi˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú¿‰È ...... ∫-48
£· ÈÒ ·fi„Â ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ .................... ∫-28
£· ÔÙ›Ûˆ Ì' ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘ Ì' ·ÏÌ˘Úfi .......... °-175
£· Û ı˘Ì¿Ì·È .............................. ∫-35
£· Û ͷӿ‚Úˆ ÛÙÔ˘˜ Ì·Í¤‰Â˜ ............... °-75
£· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘Ì ..................... ∞-148
£· ÛÔ‡ ʇÁˆ Ì ηÈÚfi ....................... ª-46
£· ÛÔ‡ ʇÁˆ, ÛÙÔ '¯· ÂÈ .................. ¶-175
£· Û¿Ûˆ ÎÔ‡˜ ........................... ª-109
£· ÙÔÓ ÌÂı‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, Û›ÁÔ˘Ú· ......... °-97
£· ʤÚÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ÏÈ¿ ................. ∫-140
£· ʇÁˆ Î·È ı· Ì ˙ËÙ¿˜ ................... ¶-158
£¿Ï·ÛÛ· (ªÂÛÔ¤Ï·Á· ·ÚÌÂÓ›˙ˆ) .............. ∞-21
£¿Ï·ÛÛ· ' fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿ ..................... ∞-96
£¿Ï·ÛÛ· Ï·ÙÈ¿ ............................ ∫-187
£·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ .............................. ∞-14
£·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· ............................. ∫-181
£¤ÏÂȘ ÙÔ ‚Ϥˆ ÚfiÊ·ÛË Ó· ʇÁÂȘ Ó· ....... °-44
£¤Ïˆ ·fi„ ӷ ÛÔ‡ ÁÚ¿„ˆ .................... ¶-26
£¤Ïˆ Ó· Á›Óˆ ÌÔ˘ÊÂÙ˙‹˜ ................... ¶-184
£¤Ïˆ Ó· ÛÔ‡ ÌÈÏ‹Ûˆ, Ì· ÙÚ¤ÌÂÈ Ë ÊˆÓ‹ ....... ∫-33
£¤Ïˆ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Ó· Ì ·˜ .............. ª-10
£¤Ïˆ Ù· Ò· ÌÔ˘ ........................... °-135
£¤Ïˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ó· Ûʛ͈, ¤ÙÚ· ›Ûˆ ...... °-163
£¤Ïˆ ÙÒÚ· Ó· ԇ̠‰˘fi ÏfiÁÈ· ÌfiÓÔ ......... ¶-100
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (£· ¿Úˆ ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÌÔ˘) ........ °-162
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÔ˘ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ·ÏÈ¿ ........... °-86
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ÊÙˆ¯ÔÌ¿Ó· ........... ¶-62

π
π‰·ÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó¿ÍÈÔ˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ ............... ∫-100
πηÚÈÒÙÈÎÔ˜ ................................ ∞-88
IÛÙÔÚ›· (◊Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ) ................ ∞-177
IÛÙÔÚ›· ÌÔ˘, ·Ì·ÚÙ›· ÌÔ˘ .................. °-140
πÙÈ¿ ....................................... ∞-63


∫·‚¿Ï· ÛÙÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡ÚÈÛ· ....... °-108
K¿ı ‚Ú¿‰È ı· Û ÂÚÈ̤ӈ .................. ª-72
∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ¿ÓÙ· Ï˘Ë̤ÓË .................. ª-31
∫¿ı ΋Ô˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ¿ ʈÏÈ¿ ÁÈ· Ù· .......... ∫-189
∫¿ı ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Î·ËÌfi˜ ..................... ¶-59
∫¿ı ̤ڷ Ì ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂȘ, fiÙÈ Û .......... ¶-171
∫¿ı Úˆ› ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ì ӷ ¿Ì ÛÙË .......... °-95
∫¿ı Úˆ› Ô˘ ΛӷÁ· Ó· ¿ˆ ÛÙË ........... °-121
∫¿ı ÙÚÂÏfi ·È‰› .......................... ∫-179
∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂȘ ‰ÚfiÌÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ...... ª-104
∫·È ‚Á¿ÏÂ ÙÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ ÛÔ˘ ................... ∫-67
∫·È ÁÈ·Ù› ‰Â Ì¿˜ ÙÔ Ï˜ ................... ª-112
∫·È Ó· 'Ì·È ÙÒÚ· ¿ÏÈ ÛÙÔ Î·Ú¿‚È ........... ¶-94
∫·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿ .................... ∞-132
K·›ÁÔÌ·È (∫fiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏfi ÌÔ˘) ....... ¶-103
∫·›ÁÔÌ·È-η›ÁÔÌ·È, ڛ͠ÎÈ ¿ÏÏÔ Ï¿‰È ...... ª-108
∫·˝ÎÈ ÌÔ˘, ¿Ë-¡ÈÎfiÏ· ....................... ∞-95
∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛÈ ................................ ∞-183
K·Ï‹ Ù‡¯Ë ................................. ¶-176

∫·ÏË̤ڷ ‹ÏÈ ..............................°-97
∫·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ (∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ‡) ...................∫-69
∫·ÏÔη›ÚÈ· Î·È ¯ÂÈÌÒÓ˜ ....................¶-17
∫·Ì·ÚԇϷ ÌÈ¿ ÛÙ·ÏÈ¿ .......................°-48
K¿ÌÔÈ Ù˘ ™·ÏÔӛ΢ ......................∫-104
∫¿Ó·Ì ÙfiÛ· fiÓÂÈÚ· Ù· ‰˘fi Ì·˜ Ù· ...........∫-66
∫¿Ó ÏÈÁ¿ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹ ........................ª-24
∫¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ‚Á·›ÓÔ˘Ó ...........∫-40
∫·Ó›˜ Â‰Ò ‰ÂÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ...................¶-225
∫¿ÓÂȘ Ï¿ıÔ˜ Ê›ÏË ÌÔ˘ ÌÈÎÚ‹ ...............∞-180
∫¿ÓÂȘ Ù' ·Û‹Ì·ÓÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ù· ........∫-67
∫·ÓÂÏfiÚÈ˙· ..................................∞-3
∫¿ÓÙ· ªÔÚ¤Ó· ..............................°-165
∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô .......................∞-99
∫·ÂÙ¿ÓÈ ¯·ÌÔÁ¤Ï· ........................∞-153
∫¿ÔÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì·ÁÈ΋ ̤۷ ÛÙÔ ªÈÛ›ÚÈ .......ª-38
∫¿ÔÈÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ Û¿˜ ›‰· .........∞-154
∫¿ÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi ............................∞-129
K¿ÔÈÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ¤¯ÂÈ Êˆ˜, οÔÈÔÓ .........∫-114
∫¿ÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, Ô˘ ..........°-34
K¿ÔÙ ¤¯ÙÈ˙· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÙË Ì¤Ú· ...........∫-36
K¿Ô˘ Ó˘¯ÙÒÓÂÈ .............................°-22
∫¿Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ .................∫-141
∫·Ú¿‚È ·fi„Â ÙÔ ÊÈÏ› .......................¶-65
∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó· .................................∞-50
∫·Ú·ÈÂÚ›Ì ...............................¶-186
∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ηË̤ÓË, Ò˜ ‚·ÛÙ¿˜ Î·È .........¶-42
∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÌËÓ ·Ú·ÔÓÈ¤Û·È ................ª-92
K·ÚÔÙÛ¤ÚË ÙÚ¿‚· ...........................¶-183
∫·ÚÔÙÛ¤ÚË, ηÚÔÙÛ¤ÚË, ·Û' ÙÔ ..............∫-148
∫·ÙÂÚ›Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿ ......................ª-27
∫¿ÙÈ ·Ï‹ıÂÈ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò, οÙÈ ..........∫-215
K¿ÙÈ ÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÂȘ ...........................∫-45
∫¿ÙÛ ÛÙËÓ ¤ÙÚ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡, ‚¿Ï ÙÔ .......°-78
∫¿ÙÛ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ ÌÔ˘ .....................¶-152
K¿Ùˆ ·' ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛfi ÌÔ˘ .................¶-114
∫¿Ùˆ ·' ÙÔ, οو ·' ÙÔ Û‚ËÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ ......ª-7
∫¿Ùˆ ÛÙ· ÏÂÌÔÓ¿‰Èη .......................ª-124
∫¿Ùˆ ÛÙËÓ ¿ÛÚË Ô˘ ÎÔÈÌ¿Û·È ..............∫-181
K¿Ùˆ ÛÙ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ Ù' ·ÏˆÓ¿ÎÈ ............°-83
∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi (∫·ÓÂÏfiÚÈ˙·) .................∞-3
∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi (¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ) ...............∞-68
∫¿Ùˆ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ· ............°-177
∫›ÓÔ Ô˘ Ì ÙÚÒÂÈ, ΛÓÔ Ô˘ Ì ..........∫-209
∫›ÓÔ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ›· ηÏË̤ڷ ...........∫-179
∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙÂ, ˆÚ·›· ÌÔ˘ Ô˘Ï¿ÎÈ· ............∞-124
∫¤ÚÓ· Ì·˜ .................................ª-120
∫È ¿ÏÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ú·Û ...................∫-81
∫È ·Ó ·ÏÏ¿Í·Ì ÏfiÁÈ· ‚·ÚÈ¿ ................¶-123
∫È ·Ó ‚Áˆ ·' ·˘Ù‹ ÙË Ê˘Ï·Î‹ ηÓ›˜ .......∫-201
∫È ·Ó Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜ Ù· ‚Ú¿‰È· .......ª-50
∫È ·Ó ÂÚ·ÙÒ ..............................°-31
∫È ·Ó Û' ·Á·Ò ‰Â Û' ÔÚ›˙ˆ ................∫-239
∫È ·Ó ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜ ........................°-58
∫È ·Ó ¯ˆÚ›Û·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÔÏϤ˜ ηډȤ˜ ......∞-165
∫È ÂÛ‡ ÙÚÂÏ‹ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜ ....................∫-2
∫È ‹Ù·Ó ·È‰› ÛÙ· ‰ÂηÂÊÙ¿ ................∫-142
∫È ‡ÛÙÂÚ· ‹Ú˜ ·fi ¿Óˆ ÌÔ˘ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ .....∫-119
∫›ÓËÛÂ Ë °ÂڷΛӷ ÁÈ· ÓÂÚfi ÎÚ‡Ô Ó· .........∞-57
K›ÙÚÈÓË fiÏË ...............................∫-11
∫Ï·›ÂÈ ·fi„Â Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ....................¶-23
∫Ï·›ÂÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÛÙÔ ÌÓ‹Ì· ...............°-203
∫ϷȘ .....................................∞-165
∫Ï›۷Ó ٷ ΤÓÙÚ·, Ù· ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Ù· .......∫-22
∫ψÙÛÔÛÎÔ‡ÊÈ ..............................∫-174
∫Ô›Ù·Í ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Úfi‰Ô ·ÓÔȯÙfi .............°-120
∫fiÎÎÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ ..........................∫-31
KfiÎÎÈÓÔ ·Ó› Ë ˙ËÏÂÈ·, ÎfiÎÎÈÓ· Ù· ‰˘fi ......¶-91
∫fiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ (∫¿ı Úˆ›...) ........°-95
KfiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏfi ÌÔ˘ Ì¿ÙˆÛ˜ ÙÔ .......¶-103
∫ÔÓÙ¿ ÛÙ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ............¶-16
∫ÔÚ¿ÎÔ˘ ¯ÚÒÌ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÎÈ ·ÛÚ›Û·ÓÂ ......∫-204

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫fiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË, ÎfiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË ........... ∞-82
∫ÔÚ›ÙÛÈ ÌÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· .................. °-112
∫ÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›˜ ............ °-124
∫Ô˘‚¤ÓÙ· Ì ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È .................. °-197
∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ·ÏÈοÚÈ ....................... ∫-155
∫Ô˘Ú¿ÛÙËη ÁÈ· Ó· Û ·ÔÎÙ‹Ûˆ .............. ª-33
∫Ô˘ÙÛ‹ ÎÈı¿Ú· .............................. ∫-20
∫fi„Â Î˘Ú¿ ‚·ÛÈÏÈÎfi Î·È ÛÙÚÒÛ ÙÔ ........... °-14
∫Ú·ÙÔ‡Û˜ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÁÏ˘ÎÈ¿ Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη ..... °-52
∫Ú‹ÙË ÌÔ˘, fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ› .................... ∞-119
∫ڛ̷ ÙÔ ÌfiÈ ÛÔ˘ ......................... °-154
KÚÔ˘·˙Ȥڷ ................................. ∫-73
∫ÚÔ˘Ó Ù· ÓÙ·Ô‡ÏÈ·, ̈ڋ ™Ù¤ÚÁÈÔ Ì' ........ ∞-107
∫˘ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ ............................... °-106
∫˘ÎÏ¿ÌÈÓÔ, ΢ÎÏ¿ÌÈÓÔ ÛÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ .......... °-197
∫˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÎÈ ÔÏÔÊÔÚÒ ....................... ∫-3
∫‡Ï·Á ÙÔ ÙÛ¤ÚÎÈ ÛÙËÓ Ô‰fi º˘Ï‹˜ ............ °-53
∫˘Ú ‰È¢ı˘ÓÙ¿ ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ .................. ¶-221
∫˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ .............................. ∞-54
∫˘Ú¿ °ÈÒÚÁ·ÈÓ· ............................ °-160
∫˘Ú¿ ˙ˆ‹ ................................... ¶-18
∫˘Úȷ΋, ÁÈÔÚÙ‹, ∂ϤÓË, Ë ·Ú¤· ........... ∫-225
∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ ......................... ∞-170

§
§·˚Îfi ÙÛ·-ÙÛ· ............................. ¶-154
§¤Á fi,ÙÈ ı˜ ............................. ¶-107
§¤ÁΈ (∂ÏÏ¿‰·) ............................ ∫-106
§ÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ .......................... ∞-55
§ÂÌfiÓÈ ÛÙËÓ ÔÚÙÔηÏÈ¿ .................... ¶-223
§Â˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ Ô˘ ı· .............. ¶-99
§Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜ ......................... ∞-164
§Â˘Ù¤ÚË ................................... °-185
§ËÛÌÔÓË̤ÓË ............................... ∫-196
§›Á· „›¯Ô˘Ï· ·Á¿˘ ÛÔ‡ Á˘Ú‡ˆ ............. ¶-55
§›Á˜ ̤Ú˜ Ì›ӷÓÂ, Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÁÏ˘Î¿ ....... ¶-93
§›ÁÔ ·ÎfiÌ· ı· ȉԇÌ ...................... °-218
§›ÁÔ-Ï›ÁÔ ı· ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂȘ ................ ¶-144
§ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÓÈ¿Ù· Ì·˜ ....................... °-92
§fiÁÔ ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Í¯·ÛًηÌ ............. ∫-138
§˘Á·ÚÈ¿ .................................... ∞-82

ª
ª' ·Á·¿ÂÈ, Ì' ·Á·¿ÂÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ......... °-113
ª' ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È ‚·fiÚÈ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ ...... ∫-200
ª' ·›Ì· ¯ÙÈṲ̂ÓÔ, οı ¤ÙÚ· Î·È .......... °-207
ª' ·Ú¤ÛÂÈ Ó· 'Ì·È ı‡Ì· ÛÔ˘ Ó· 'Ì·È ........ ¶-109
ª' ¿ÛÙÚ·, Ô˘ÏÈ¿ Î·È Û‡ÓÓÂÊ· ÙÔÓ .......... ∫-162
ª' ·Ê‹ÓÂȘ ÙÒÚ· Ô˘ ¤Ì·ı· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ....... ¶-144
ª' ¤ÎÔ„·Ó, Ì ¯ÒÚÈÛ·Ó ÛÙ· ‰˘fi ............... °-9
ª' ¤ÏÂÁ·Ó Ì¿ÁÈÛÛ· Ô˘ ηډȤ˜ Ú¿ÁÈÛ· ....... ∫-55
ª' ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÙÚÂÏfi, fiÓÂÈÚÔ ··ÙËÏfi ........ ¶-58
ª' ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù· 'ÚÈÍ· fiÏ· ....... °-35
ª' ¤È·Û ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì· ÂÁÒ ‰Â ...... °-115
ª' ¤¯ÂȘ ÔÙ›ÛÂÈ Ê·ÚÌ¿ÎÈ ÈÎÚfi ............ ¶-180
ª· ÁÈ·Ù› ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ó¿Ó·È Ï˘ËÙÂÚfi ....... ¶-228
ª· ÙÈ Ï¤ˆ Ô ÙÚÂÏfi˜, ¤¯ˆ Ù· ‰˘fi ¯¤ÚÈ· ...... ∫-116
ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ '¯ÂȘ η̤̈ӷ ................... ∞-35
ª¿ÁÈÛÛ· .................................... ∫-55
ª¿Áη˜ ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ..... ª-80
ª¿Áη˜, Ì¿Áη˜ ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ ......... ∫-177
ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÈ ............................. °-163
ª¿ÌÔ ÌÚ·˙ÈϤÈÚÔ ......................... °-167
ª¿Ó· ‰Â Ê˘Ù¤„·Ì ........................... °-26
ª¿Ó· ÌÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ ............................. ª-99
ª·ÓÔ˘¤Ï· .................................. °-168
ª·ÓԇϷ ÌÔ˘ ............................... ∫-150
ª·ÓÙÔ˘Ì¿Ï· ............................... ¶-118
ª¿Ô˘Î·˜ ................................... ∞-102
ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ· ....................... ∞-146

ª·ÚÁ·Ú›Ù· ª·ÁÈÔԇϷ ......................°-191
ª·ÚÁ·Ú›Ù· ª·ÚÁ·ÚÒ .........................°-215
ª·Ú›· Ì ٷ ΛÙÚÈÓ· .......................°-103
ª¿Úˆ, ª¿Úˆ ................................∞-167
ª¿ÛΘ .....................................∫-75
ª¿ÙÈ· ‚Ô˘ÚΈ̤ӷ ..........................°-177
ª¿ÙÈ· ÌÏ .................................∫-32
ª¿ÙÈ· Û·Ó Î·È Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ..................∞-77
ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ .....................∞-48
ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ·, Ì·‡Ú· ÊÚ‡‰È· ..................ª-84
M·‡ÚÔ ϷοÎÈ ÛÙËÓ ·˘Ï‹, ÎÈ ¿ÛÚÔ ..........°-58
M·˘ÚÔÌ·ÏÏÔ‡Û· ÎÔÂÏÈ¿ .....................∫-224
ªÂ Ì‹Ó˘Û ÌÈ¿ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·, Á·Ï·Ó‹ ...........∞-45
M ÌÈ· ÈÚfiÁ· ʇÁÂȘ Î·È Á˘Ú›˙ÂȘ .........∫-39
M ÌÔ˘Ó¿ÙÛ˜ Î·È ÌÔÊÒÚÈ· ................¶-215
ªÂ ÚÔ‰ÒÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, Ì· Ó· Â›Û·È ......°-70
M ڈٿ˜ ·Ó ¯·ı›˜ ........................¶-109
MÂ ÛÎfiÙˆÛÂ ÁÈ·Ù› ÙËÓ ·Á·Ô‡Û· .............¶-135
ªÂ Ù' ¿ÛÚÔ ÛÔ˘ ÙÔ fi‰È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ........°-85
ªÂ Ù· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ¯¿ÓÔÌ·È ....................¶-216
M ٷ ÊÒÙ· Ó˘ÛÙ·Á̤ӷ Î·È ‚·ÚÈ¿ ............¶-31
ªÂ ÙË ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ∫ÔÓهψ .................∞-41
ªÂ ÙË ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Î·È ÙÔ ™ÈÚfiÎÔ .............∫-171
ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηڷ‚Ô·ÚË ..................∫-171
ªÂ ÙÈ Î·Ú‰È¿ Ó· Û' ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹Ûˆ ...........°-184
ªÂ ÙÈ Î·Ú‰È¿ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ˜ Û˘ÁÁÓÒÌË Ó· ......¶-131
ªÂ ÙÈ Î·Ú‰È¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó' ·ÚÓËıÒ ..........°-184
ªÂ ÙȘ ÙÛ¤˜ ·‰ÂÈ·Ó¤˜ ÎÈ ¤Ó· Êfi‚Ô .........∫-76
M ÙÔ ‚Ô˘Ófi ı· Á›Óˆ Ê›ÏÔ˜ ..................°-39
ªÂ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ ÊÈÏÈ¿ ..................¶-200
ªÂ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ì ÙÔ ÎÚ·Û› ...............¶-219
ªÂ ÙÔ ÊÙˆ¯ÔÌÔ‡˙Ô˘Îfi ÌÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ ........ª-127
ªÂ ÙfiÛ· ʇÏÏ· .............................°-227
ªÂ ÙÔ˘˜ ·Ï‹Ù˜ ............................¶-110
ª¤ı˘Û' ·fi„ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘ ................°-32
ªÂ›Ó ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ .................¶-174
ªÂÏ·Ì„¤˜ ‚‰Ԣ˝Ó˜, ÍÂÏÔÁÈ¿ÛÙÚ˜ ..........°-157
ª¤Óˆ ÂÎÙfi˜ .................................∫-25
ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ...................∞-161
ª¤Ú˜ ‚·ÚȤ˜, ¯ÔÓÙÚ¤˜ „ȯ¿Ï˜ ¿Óˆ .........∫-50
ªÂ˜ Û' ·˘Ù‹ ÙË ‚¿Úη Â›Ì·È ÌÔÓ·¯‹ .........∫-180
ªÂ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ‰ÚfiÌÔÈ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÛˆÚfi ........∞-144
ªÂ˜ ÛÙËÓ ˘fiÁÂÈ· ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·, ̘ .........°-200
ªÂ˜ ÛÙ˘ ¡¿ÔÏ˘ Û·Ó ‚Á·›Óˆ Ù· ............∞-126
ªÂ˜ ÛÙ˘ fiÏ˘ ÙÔ ¯·Ì¿Ì ...................¶-153
ªÂ˜ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô, ̘ ÛÙ' ·ÁÈ¿˙È ÙÔ ...........∫-191
ª¤˜ ÛÙÔ Ì·¯·Ï¿ ¤ÊÙÂÈ ÎÔ˘ÌÔ˘ÚÈ¿ ...........¶-37
ªÂ˜ ÛÙÔ ÓfiËÌ· ¿ÓÙ· ı· 'Ó·È fiÔÈÔ˜ ........∫-136
ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿ ..................∞-72
M˜ ÛÙÔ˘ BÔÛfiÚÔ˘ Ù· ÛÙÂÓ¿ .................¶-32
ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡ ÙËÓ ÙڤϷ ...............¶-212
ªÂ˜ ÛÙÔ‡ ª·ÁÈÔ‡ ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜, ÛÙ· .........∞-113
ªÂ˜ Ù˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ Ù· ‚Ô˘Ó¿ .................ª-129
ªÂ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ù· ÛÙÂÓ¿ ÌÈ¿ ................¶-186
M¤Û· ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ................ª-64
ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ...................∞-59
ªÂÛÔ¤Ï·Á· ·ÚÌÂÓ›˙ˆ ÎÈ ¤¯ˆ ÏÒÚ· ÙÔÓ .......∞-21
ª¤ÙÚËÛ· ÚÔ¯ı¤˜ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Ì·˜ ÛÙÈÁ̤˜ .....∫-61
ª¤¯ÚÈ Ó· ‚Úԇ̠ԢڷÓfi .....................°-87
ª¤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ¿ÁÁÂÏÔÈ, Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ......°-87
ªË Ì ڈٿ˜ ................................∫-91
ªË Ì ڈٿÙ Á›ÙÔÓ˜ ÙÈ ¤¯ˆ Î·È ..........ª-110
ªË ÌÈÏ¿˜ ¿ÏÏÔ ÁÈ ·Á¿Ë ....................∫-198
MË ÌÈÏ¿˜, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë EÏÏ¿˜ ...............°-18
ªË ÌÔ‡ ˙ËÙ¿˜ Ó· ʇÁˆ ̘ ÛÙ· ..............¶-108
ªË ÌÔ‡ ı˘ÌÒÓÂȘ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ...................°-7
ªË ÌÔ‡ Ϙ ÁÈ·Ù› ͯӿˆ ....................ª-86
MË ÌÔ‡ ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ¿ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË .....°-86
ªË ÌÔ‡ ÂȘ ÁÈ· Û¤Ó·Ó ̤۷ Û ÙÔ‡ÙÔ ......∫-126
MË ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ηډȿ˜ .......∫-52
ªË ÌÔ‡ ¯Ù˘¿˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·.. ...............°-62
ªË ÙÔ˘ ÌÈÏ¿Ù ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ..................°-43

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªË ÊÔ‚¿Û·È ................................ ∫-136
ªË, Ìo‡ ÙÔ ÂȘ, ÔÈ ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ ...... ∫-206
ª‹ÏÔ ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ ........................... ∞-43
ªËÓ ·ÂÏ›˙ÂÛ·È Î·È ‰ÂÓ ı' ·ÚÁ‹ÛÂÈ ......... ª-24
ªËÓ ÎϷȘ .................................. °-76
MËÓ ÌÂ Ï˘¿Û·È, ‰ÈÒÍ Ì ·fi„ ............ ¶-120
ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ, ‰ÂÓ Í·Ó·˙Ô‡Ó ............. ∞-157
ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ È· ........................ ¶-145
ªËÓ ÔÓ¿˜, ÌËÓ ÔÓ¿˜ ...................... ¶-159
ªËÓ Ûηϛ˙ÂȘ ÙË ÛÙ¿¯ÙË Ó· Í·Ó¿‚ÚÂȘ ...... ¶-122
MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ ........................... ∞-172
MËÓ ÙÔÓ ÚˆÙ¿˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi .................. ∫-138
ªÈ¿ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ................ ∫-244
ªÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ ∞ÌÊÈ¿ÏË, ÙÔ‡ ÙËÓ .......... ª-100
MÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ÏÔ‡ÎÈ ....................... ∫-62
ªÈ¿ ÁÈÔÚÙ‹ ................................ ∫-238
ªÈ¿ Á˘Ó·›Î·, ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ..................... ª-4
ª›· Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· .......................... ¶-48
ªÈ¿ ˙ˆ‹ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ................. ¶-13
ªÈ¿ ˙ˆ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ, ÎÈ ·Ó ‰Â ÙËÓ .......... ∞-132
ª›· Ë ¿ÓÔÈÍË, ¤Ó· ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ, ¯Ú˘Û‹ ....... ∫-198
ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹ ......................... ∫-218
ªÈ¿ ηÏË̤ڷ ............................... ∫-26
ªÈ¿ ÎÔÌ„‹ ÌÔÓÙ·›Ó Û·Ó ÎÈ Â̤ӷ ............ ∞-137
ªÈ¿ ∫˘Úȷ΋ ................................ °-28
ªÈ¿ Ì·‡ÚË ¤ÙÚ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡, §Ô‡Ï· ÌÔ˘ ...... ∞-12
ªÈ¿ Ì ÙȘ „›Ú˜ È¿ÓÂÛ·È, ÌÈ¿ ÙȘ ........ °-98
ªÈ¿ ̤ڷ ı· ÙÔ ÁÚ¿„ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ........... ª-102
ªÈ¿ Ó‡¯Ù· οو ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ÌÈ¿ .......... ª-20
ªÈ¿ ·ÏÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· ......................... ¶-122
ªÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ ............................... ∫-139
ªÈ¿ ·Ú¤· ›̷ÛÙ .......................... ∫-22
MÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿ ∞ϤͷÓÙÚ .................... ∞-108
ªÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ .................... ∞-7
ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ı˘Ì¿Ì·È .......................... ∫-232
ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ ÂÁÒ ÎÔ›Ù·Í· ›Ûˆ ............... °-66
ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ‹ÁÂ Ë Á¿Ù· ........ ∞-184
ªÈ· ÊÔÚ¿ ÌÔÓ¿¯· ÊÙ¿ÓÂÈ ..................... °-44
M›· ÊÔ‡ÓÙˆÛË, ÌÈ¿ ÊÏfiÁ· .................... ¶-69
ªÈ¿ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· ̘ ÛÙË Ó‡¯Ù· ÛοÂÈ ......... ∫-43
ªÈ¿ „·ÚÔԇϷ Â›Ó·È ·Ú·Á̤ÓË ............... ∞-99
ªÈÎÚ¿ ÎÈ ·Ó‹ÏÈ·Á· ÛÙÂÓ¿ Î·È Û›ÙÈ· ........ °-205
ªÈÎÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ ............................... ª-111
ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ̤ÏÈÛÛ· .......................... ∫-66
ªÈÎÚfi ·È‰› Û·Ó ‹ÌÔ˘Ó· .................... ∫-220
ªÈÎÚfi ·È‰› ·' ÙËÓ ·˘Á‹ .................. ∫-159
ªÈÎÚfi˜ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ¿ÛÙËη ..................... ¶-187
ªÈÏ¿Ó ÁÈ· ηÈÚÔ‡˜ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Î·È ........ ∫-103
ª›ÏËÛ¤ ÌÔ˘ ................................ ∫-164
ªÔ‚fiÚÔ ¿ÓÙÔ٠̠Ϙ ...................... ¶-63
ªÔÓ·ÍÈ¿ ..................................... ∫-5
ªfiÓÔ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ .............................. °-88
MfiÓÔ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ Ù' fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ............... °-75
ªÔ‡ '‚·Ï˜ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ........ ¶-156
ªÔ‡ 'Ê·Á˜ fiÏ· Ù· ‰·¯Ù˘Ï›‰È· ............... ¶-75
ªÔ‡ ϤÓ ӷ ÌËÓ ÎÏ·›ˆ ..................... ¶-147
ªÔ‡ Ϙ Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ .......... °-71
ªÔ‡ Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È ¤Ó·-¤Ó· ¯ÚfiÓÈ· ............. °-13
ªÔ‡ Û¿Û·ÓÂ ÙÔ Ì·ÁÏ·Ì¿ .................... ¶-72
ªÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Û· Ó· 'Ó·È ¯ı˜ Ì· ............ ∫-64
ªÔ‡ ¯Ù˘Ô‡Ó ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ¤Ó· ™¿‚‚·ÙÔ ....... ª-146
ª·Á¿Û·˜ ................................... ∫-95
ª·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ À‰ÚÔ¯fiÔ Î·È ................ ¶-218
ª·Í¤-TÛÈÊÏ›ÎÈ ............................ ¶-192
ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿ ..................... ∞-127
ª·ÚÌ·-°È·Óӷο΢ (§Ô‡Ï· ÌÔ˘) ............ ∞-12
ª‹Î·Ó ‰˘fi Ì·‡Ú˜ ¯‹Ú˜ ̘ ÛÙÔ .......... ∫-133
ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ‰ÈÏfi¯ÔÚ‰Ô .................. ª-147
ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿ .............................. ª-105
ªÚÔ˜ ÁÎÚÂÌfi˜ Î·È ›Ûˆ ڤ̷ ................ ª-55
ªÚÔ˜ ÛÙÔ ÚËÌ·Á̤ÓÔ Û›ÙÈ ................. ª-132
ª‡ÏÔ˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ........................ ∞-180

ª˘ÚÙÈ¿ ....................................°-192
ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ÓÙËÛ˜ ÁÈ· ̤ӷ ...............ª-89
ªˆÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂÌÔÓÈ¿ ......................∞-30

¡
¡· 'ÚıÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ‚Ú·‰È¿ ..........°-167
¡· 'Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜ .................∞-66
¡· 'Ù·Ó Ë ¯·Ú¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ...................¶-161
¡· 'Ù·Ó ÙÔ ÂÈÎÔÛȤӷ ......................°-13
¡· '¯· ÙË ‰‡Ó·ÌË ...........................°-41
N· '¯·Ó ÔÈ Î·Ú‰È¤˜ ·Ì¿Ú˜ ................¶-150
¡· '¯Â ¯ÚÒÌ· Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿, ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Ó· .......∫-30
¡· ‚¿Ïˆ Ù· ÌÂٷ͈ٿ ........................∫-50
¡· ÁÈ·Ù› Á˘ÚÓÒ .............................ª-53
N· ‰ÈÒ͈ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· .......................∫-227
¡· ˙‹Ûˆ ‹ Ó· Âı¿Óˆ (Flamenco) .............∫-56
¡· η› ÙÔ ÂÏÂÎÔ‡‰È .......................ª-97
¡· Ì' ·Á·¿˜, Ó· ’Û·È Î·Ïfi˜ ................∫-51
¡· Ì' ·Á·¿˜, fiÛÔ ÌÔÚ›˜ ..................∫-93
¡· ÌË ÌÂ ÊÒÙÈ˙·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ì¿ÙÈ· ..............¶-90
N· ÌÔÚÔ‡Û· ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· Ó· '¯· ÂÁÒ ........¶-160
¡· Û' ·Á·Ò ‹ÓÙ· 'ıÂÏ· .....................∞-83
¡· ÙÔ 'ÍÂÚÂÓ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ˆ˜ Â›Ì·È Ì˜ ......∞-76
N· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ...................∞-154
¡· ¯·Ú›˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ .....................¶-80
N¿È Ó¿È Ó¿È ................................¶-91
¡·È, ˘¿Ú¯ˆ ÂÁÒ ............................¶-99
¡¿ÓÈ ÙÔ˘ Ú‹Á· ÙÔ ·È‰› ....................∫-222
N·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· .................................∫-27
¡·‡ÙË, Á¤ÚÔ-Ó·‡ÙË .........................∫-167
¡¿¯· ÂηÙfi ηډȤ˜ ........................¶-142
N¿¯· ¤Ó·Ó Ô˘Ú·Ófi Ó¿¯· Î·È ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· .....∫-116
¡¿¯· ¯›ÏÈ· Ì¿ÙÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ó· ..........¶-142
¡·¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÈ¿ ·Á¿Ë.. ........∫-116
¡ÂÈÚ‡ÔÓÙ·Ó Ë ∫Ú·ÛÔÁÈÒÚÁ·ÈÓ· ..............∫-168
¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ....................∞-78
¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ................................∞-68
NÈÒıˆ ÔÈ¿ ›۷È, fiÙ·Ó Ï˜ ÙÔ .............¶-227
¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ ...............................∞-101
¡ÙÈÚÏ·ÓÙ¿ ..................................∞-39
¡ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ Ï¿ÈÎ ‰Ë ÁÎÚ˘ ...................°-127
¡ÙÔ‡ÎÔ˘-ÓÙÔ‡ÎÔ˘ Ì˯·Ó¿ÎÈ ..................°-105
¡‡Ûٷ͘ ¿ÛÙÚÔ ÌÔ˘, ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÌÔ˘ ............∫-29
¡‡¯Ù· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ÎÈ ¿‰ÂÈÔ ÙÔ ¯¤ÚÈ ............∫-232
¡‡¯Ù· ̤ڷ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È Ì ‹ÏÈÔ .......∫-225
N‡¯Ù· ÍÂÏÔÁÈ¿ÛÙÚ· .........................¶-112
N˘¯ÙÂÚ›‰Â˜ ÎÈ ·Ú¿¯Ó˜ .....................¶-117
¡‡¯Ù˜ Ì·ÁÈΤ˜ .............................ª-41
¡‡¯ÙˆÛ ¯ˆÚ›˜ ÊÂÁÁ¿ÚÈ .......................¶-7


•·ÓıÈ¿ ÌÈÎÚԇϷ ............................ª-59
•·ÓıԇϷ ..................................∞-159
•·ÊÓÈο Ï·Ì‚¿Óˆ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·Êfi ÛÔ˘ ............¶-96
•·ÊÓÈο Ì ·Á·¿˜ .........................∞-178
•ÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ ......................∞-103
•ÂÎÈÓ¿ÌÂ, ¿Ì ̷ÎÚ˘¿ .....................¶-167
•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›, ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ͤӷ .......∞-23
•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï› Î·È ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔ ......∞-36
•¤ÚÂȘ ÙÈ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ ¤Ó· Ê›ÏÔ ......°-69
•ÂʇÁ·Ó ·' Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÔÈ ›Ûˆ ÌÔ˘ ......∫-216
•ÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi„ ٷ fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ .........¶-133
•Ë̤ڈ̷ 1-1-2000 Ì.à ......................°-35
•ËÌÂÚÒÌ·Ù· .................................¶-16
•ËÌÂÚÒÓÂÈ (∆Ô Û‡ÓÓÂÊÔ ¤ÊÂÚ ‚ÚÔ¯‹) ........∫-158
•ËÌÂÚÒÓÂÈ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ..............∫-4
•ËÌÂÚÒÓÂÈ Î·È ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ ...................¶-191
•ËÌÂÚÒÓÂÈ ∫˘Úȷ΋ ..........................°-50
•‡Ó· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ÎÈ ¿ÎÔ˘Û .................∞-123

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O
O
O
O
O

O
O
O
O

O

O
O
O
O
O

O
O
O
O


O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

·ËÙfi˜ ................................... ∞-121
∞Ϥ͢ .................................. ∞-196
·Ì·Í¿˜ (∫·ÚÔÙÛ¤ÚË, ηÚÔÙÛ¤ÚË) ........... ∫-148
·Ì·Í¿˜ (∏ ¿Ì·Í· ̘ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹) ........... ¶-68
¿ÓÂÌÔ˜ ı· η›ÂÈ ÛÙË ÁË ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ........ ∫-46
·Ú¿˘ .................................. °-157
·Ú¯ËÁfi˜ .................................. ∫-14
Á¤ÚÔ˜ ................................... ∞-191
°È¿ÓÓ˘ Ô ÊÔÓÈ¿˜ ........................ ∫-151
°È¿ÓÓÔ˜ ªÂÚ ·' ÙÔ ‚ÔÚÈ¿ ÙÔ Û‡ÚÌ· ...... °-229
ÁÈ·ÙÚfi˜ .................................. ∞-31
°ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È ÔÓËÚfi˜ ................... °-160
°Ô˘˝ÏÈ, Ô Ì·‡ÚÔ˜ ıÂÚÌ·ÛÙ‹˜ ............... ∫-98
¢ËÌËÙÚ¿Î˘ ............................... ª-14
‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜ ............................... ¶-78
‰Ú·¤Ù˘ ................................ °-229
‰ÚfiÌÔ˜ ›¯Â ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· .......... °-89
‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÛÎÔÙÂÈÓfi˜, ÒÛÔ˘ Ó· ........ °-214
ÂÈfiÏ·ÈÔ˜ .............................. °-124
ÂÊÈ¿ÏÙ˘ Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ ................. ∫-188
˙ˆÓÙ·Ófi˜ Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜, ÙÔ Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ..... ∫-242
ËıÔÔÈfi˜ ................................ ∫-144
‹ÏÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ Ì˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ .......... °-33
‹ÏÈÔ˜ ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ Ë ·˘Á‹, Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ....... °-203
ÈfiÙ˘ ................................. ª-117
ÈÚÏ·Ó‰fi˜ ÎÈ Ô ÈÔ˘‰·›Ô˜ .................. ∫-228
∫¿‚Ô˘Ú·˜ ................................ ª-154
ηËÌfi˜ .................................. °-213
η˚Í‹˜ ................................... ª-78
∫·ÂÙ·Ó¿Î˘ ............................. ¶-199
∫ÂÌ¿Ï ................................... ∫-192
ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜ ................................ ∫-82
∫Ô˘Ù·ÏÈ·Ófi˜ ............................. °-109
΢Ú-∞ÓÙÒÓ˘ ............................. ∫-185
΢Ú-£¿ÓÔ˜ ................................ ¶-15
΢Ú-ªÈ¯¿Ï˘ ............................. ∫-169
Ï‚¤ÓÙ˘ ................................ °-223
Ì·ıËÙ‹˜ ................................. °-153
ª·ÓÒÏ˘ ................................. ª-134
Ì·Ú̷ڈ̤ÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ .................... ¶-34
Ì·‡ÚÔ˜ Á¿ÙÔ˜ ............................. ∫-85
ªÂÓÔ‡Û˘ ................................. ∞-26
̤ÙÔÈÎÔ˜ .................................. ∫-6
ªÔ˘ÛÙ·Ê¿˜ ............................... ¶-212
Ì·ÁÏ·Ì¿˜ ................................ ¶-39
Ì·Î·Ú¿˜ ................................ ª-114
Ì·ÚÌ· £ˆÌ¿˜ ............................. ª-1
ÌÂÎÚ‹˜ / °È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· ............. ∞-140
ªÔ¯ÒÚ˘ ................................ ª-135
̇ıÔ˜ ................................... ∫-160
Ó·‡Ù˘ ................................... ª-13
Ô˘Ú·Ófi˜ ʇÁÂÈ ‚·Ú‡˜ ..................... °-24
·ÏÈ·Ù˙‹˜ ............................... ¶-130
·ÏÈfi˜ ʈÓfiÁÚ·ÊÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ....... °-50
·Û·Ù¤ÌÔ˜ ............................... ª-65
¶¤ÙÚÔ˜, Ô °Èfi¯·Ó ÎÈ Ô ºÚ·ÓÙ˜ ............. ∫-88
ÈÔ Î·Ïfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ .................. ∞-171
ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ .............................. ∫-211
Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜ ............................. ∞-115
ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ ..................... ∫-229
™·ÏÔÓÈÎÈfi˜ .............................. ¶-132
ÛȉÂÚÔÌ¿Û·˜ ............................. ∫-120
™Ù·ÌÔ‡Ï˘ Ô ÏÔ¯›·˜ ...................... °-104
ÛÙ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ ....................... ∫-101
™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ................................. °-56
™ÙÚ·Ù‹˜ ................................. ∫-115
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ............................... ∫-89
Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ................................ ¶-129
∆·Ú˙¿Ó .................................. °-126
Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¤ı·Ó ....................... ∫-142
ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ............................. ¶-50

O ∆Ú·Ì·Ú›Ê·˜ .............................∞-142
O ÙÚÂÏfi˜ ....................................¶-2
O ÙÚfiÔ˜ ..................................∞-195
O ÙÛ¿ÌÈÎÔ˜ ................................∫-161
O ÀÌËÙÙfi˜ .................................∫-172
O Ê·ÓÙ¿ÚÔ˜ .................................¶-49
O ÷ڷϿÌ˘ ...............................∞-51
O ¯¿ÚÔ˜ ‚Á‹Î ·Á·ÓÈ¿ ......................¶-47
O ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ .....................∫-121
O „·Ú¿˜ .....................................ª-2
Ÿ, ÙÈ ÎÈ ·Ó ˆ ‰ÂÓ Û Í¯ÓÒ ................ª-21
Ÿ,ÙÈ ·Á·¿ˆ ÂÁÒ Âı·›ÓÂÈ ...................¶-54
Ÿ,ÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ˆÚ·›Ô ........................¶-177
Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ı˘Ì‹ÛÔ˘ .................¶-100
Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, Ó· ÌÔ‡ ......ª-107
O‰fi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ..........................∫-12
O‰fi˜ ÔÓÂ›ÚˆÓ ..............................∫-189
OÈ 7 Ó¿ÓÔÈ ÛÙÔ S/S Cyrenia .................∫-99
OÈ ÁÏ¿ÚÔÈ .................................¶-167
OÈ ‰Âη¤ÓÙ ..............................∫-204
OÈ ÂχıÂÚÔÈ ÎÈ ˆÚ·›ÔÈ .....................°-15
OÈ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ› .............................°-161
√È ÎfiÎÎÈÓ˜ ÔÈ Ú¿ÛÈÓ˜ ÔÈ ı·Ï·ÛÛȤ˜ ......°-128
OÈ Ì¿ÁΘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· ................¶-226
OÈ Ì¿ÁÔÈ ..................................∫-210
OÈ ÌÔÈÚ·›ÔÈ ...............................°-200
OÈ ÓٷϛΘ ................................¶-31
OÈ ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ .......................∫-206
OÈ ›Ûˆ ÌÔ˘ ÛÂÏ›‰Â˜ .......................∫-216
OÈ Ê¿ÌÚÈΘ ...............................ª-28
OÈ Ê›ÏÔÈ Ô˘ '¯ˆ ¯¿ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ .............°-15
OÈ ¯¿ÓÙÚ˜ ................................°-128
OÈ ¯‹Ú˜ ..................................∫-133
OÈ ˆÚ·›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ë ......................¶-106
ŸÏ· ‰Èο ÛÔ˘ ...............................∫-29
ŸÏ· ηϿ ÎÈ fiÏ· ˆÚ·›· .......................°-4
ŸÏ· ¿Ó ηϿ .............................¶-166
ŸÏ· Û ı˘Ì›˙Ô˘Ó .............................∫-8
ŸÏ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÈ ∫˘ÚȷΤ˜ ................∫-13
ŸÏË Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰›¯ˆ˜ ÓfiËÌ· ..................¶-23
ŸÏË Ì¤Ú· ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ÛÙ· Ó·˘ËÁ›· .....°-92
ŸÏÔÈ ÌÂ ÚˆÙÔ‡Ó Ò˜ ÌÔÚÒ ...................¶-92
ŸÏÔÈ ÌÔ˘ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ·ÓÙÚÂ˘Ù‹Î·Ó ...........∫-130
ŸÏÔÈ ÔÈ ÚÂÌ¤Ù˜ ÙÔ˘ ÓÙÔ˘ÓÈ¿ ...............¶-67
ŸÌÔÚÊË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË .........................¶-70
ŸÌÔÚÊË Î·È ·Ú¿ÍÂÓË ·ÙÚ›‰· ................°-16
ŸÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ........................∫-40
ŸÌÔÚÊË ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ· ........................ª-66
ŸÌÔÚÊË Ô˘ 'Ó·È Ë ∫˘Úȷ΋, Ì· Ó· ..........°-151
ŸÓÂÈÚÔ ··ÙËÏfi .............................¶-58
ŸÓÂÈÚÔ ‰Â̤ÓÔ ÛÙÔ ÌÔ˘Ú¿ÁÈÔ ................°-178
ŸÔÈ· Î·È Ó· 'Û·È, fi,ÙÈ Î·È Ó· 'Û·È ........¶-54
ŸÔ˘ ÎÈ ·Ó ·˜ ı· 'Û·È ¿ÓÙ· Â‰Ò ...........∫-68
ŸÔ˘ ÎÔÈÙ¿˙ˆ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ .................∫-207
ŸÚÎÔ 'ηӷ ÛÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿, ˆ¯ ·Ì¿Ó ...........∞-18
ŸÛ· ÌÔ‡ '¯ÂȘ Ù¿ÍÂÈ Â›Ó·È Û· ÌÂÙ¿ÍÈ ........°-18
ŸÛÔ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙ ٷ ‰˘fi .....................°-74
ŸÛÔ ·Í›˙ÂȘ ÂÛ‡ ...........................¶-168
ŸÛÔ ‚·ÚÈ¿ ›Ó' Ù· Û›‰ÂÚ· ...................ª-16
ŸÛÔÈ ‰È·‚¿Ù˜ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ......¶-224
ŸÙ·Ó ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ¤Ó·˜ ...........ª-108
ŸÙ·Ó ı· Ï¿‚ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ..............¶-71
ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ...........∞-134
ŸÙ·Ó ηÓ›˙ÂÈ Ô ÏÔ˘Ï¿˜ .....................ª-11
ŸÙ·Ó ÌÔ‡ ‰›ÓÂȘ ·Á¿˘ ÊÈÏÈ¿ ..............∞-168
ŸÙ·Ó ·›ÚÓˆ ÊfiÚ·, ÊfiÚ· ηÙËÊfiÚ· ............¶-46
ŸÙ·Ó ËÁ·›Ó·Ì ̷˙› Û¯ÔÏÂ›Ô ...............∞-197
ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙ· ¤ÚÈÍ ......................ª-45
ŸÙ·Ó ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ .....................°-217
ŸÙ·Ó ÙËÓ ‰ÂȘ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Í·Ó¿ ............∞-172
O‡˙Ô fiÙ·Ó È›˜ ...........................ª-140
√˘Ú·Ó¤, fi¯È ‰ÂÓ ı· ˆ ÙÔ Ó·È ..............∫-156

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O‡Ù ¤Ó· ¢¯·ÚÈÛÙÒ ........................ °-181
Ÿ¯È, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠............ ∫-15


¶¿ÁˆÛÂ Ë ÙÛÈÌÈÓȤڷ ........................ °-94
¶¿ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ........................... ∫-41
¶¿ÂÈ Î·ÈÚfi˜ Ô˘ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ..... °-80
¶¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ∫˘Úȷ΋ .................... ∫-226
¶¿ÂÈ ÎÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, Ô Î·Ïfi˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ..... °-56
¶¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ............................. ∫-157
¶¿ÂÈ-¿ÂÈ ................................. °-137
¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜ ....................... ∞-27
¶·›˙ÂȘ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ Î·È ÙÔ Î‡Ì· ....... °-171
¶·›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ÁÏ·Ì·‰¿ÎÈ· ................... ¶-81
¶·›Í ÃÚ‹ÛÙÔ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ................... ¶-139
¶·›Í XÚ‹ÛÙÔ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ .................. ª-56
¶·Ï·Ì¿ÎÈ·-·Ï·Ì¿ÎÈ· ....................... ¶-204
¶·Ï‡ÂÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ó· ‚ÁÂÈ ...... ∫-65
¶¿Ï„· Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ................... °-45
¶¿Ï˘ ÍÂΛÓËÌ· ............................ °-219
¶¿ÏȈÛ ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÌÔ˘ ...................... ª-49
¶¿ÌÂ Î·È ÌÂȘ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÊıÈÓfiˆÚÔ˘ ..... °-96
¶¿Ì ÌÈ¿ ‚fiÏÙ· ÛÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, Â›Ó·È ..... ∫-129
¶¿Ì ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ................ ∫-146
¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙ ........................... ∞-163
¶¿Ì ÛÙÔÓ Õ‰ˆÓÈ ÁÈ· ηʤ ................... ∫-68
¶¿Ì ÙÛ¿Úη ¤Ú· ÛÙÔ ª·Í¤-∆ÛÈÊÏ›ÎÈ ....... ¶-192
¶¿ÓÙ· ÔÓÂÈÚ¢fiÌÔ˘Ó· ¤Ó' ·ÓÔÈÎÙfi ........... ∫-112
¶¿ÓÙ·, ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘, ¿ÓÙ· ÁÏ˘Î¿ ............. °-165
¶·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú· .................... ∞-37
¶¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï· ....................... ∞-49
¶··ÚÔ‡Ó· ................................. ∞-145
¶·ÔÚ¿ÎÈ .................................. °-111
¶·Ú¿Áη ................................... ∫-207
¶·Ú·‰¤¯ÙËη ............................... ¶-162
¶·Ú·Ì˘ı¿ÎÈ ÌÔ˘ ............................ °-116
¶·Ú·ÔÓÂ̤ӷ ÏfiÁÈ· ......................... °-29
¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ (ŒÏ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ¤Ï·) ...... ∞-89
¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ (Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ) ...... ª-107
¶·Ú·ÔÓÈ¤Û·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ· ÌÂÎÚ‹˜ ............ ∞-136
¶·Ú¿ÔÓÔ .................................. °-206
¶¿Ú ÌÂ, ¿Ú Ì ........................... ∫-92
¶¿Ú ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÌÔ˘ ....................... ª-3
¶·ÚÙ›‰Â˜ .................................. °-155
¶ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ· ............................... °-63
¶¤ÓÙ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë .................... ª-136
¶¤ÓÙ ¤ÓÙ ‰¤Î·, ‰¤Î· ‰¤Î· ·Ó‚·›Óˆ ...... °-210
¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈηṲ̂ÓÔ˜, ̤۷ ÛÙÔ .......... ª-75
¶ÂÓÙÔ˙¿Ï˘ ................................ ∞-113
¶¤Ú· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ....................... ∫-231
¶¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜ .................... ∞-69
¶ÂÚ·Ṳ̂ӷ ͯ·Ṳ̂ӷ ........................ ¶-97
¶ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÌÔ˘ ·Á¿˜ ..................... °-159
¶ÂÚÓԉȷ‚·›-, ÂÚÓԉȷ‚·›Óˆ ÁÈ· Ó· ‰ˆ ..... ∞-101
¶ÂÚÓÔ‡Û· Î·È Û' ·ÓÙ›ÎÚ˘˙· „ËÏ¿ ÛÙ· ........ ª-148
¶ÂÚÛÂÊfiÓË ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ ....................... ª-90
¶Â˜ ÌÔ˘, ¤˜ ÌÔ˘ ........................... ∫-47
¶Â˜ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ϤÍË .......................... ∫-176
¶Â˜ ÌÔ˘ Ô‡ Ô˘Ï¿Ó Î·Ú‰È¤˜ ................. ¶-22
¶Â˜ Ù˘ ÙÔ Ì' ¤Ó· ÁÈÔ˘Î·Ï›ÏÈ ............... °-81
¶¤ÛÙÔ ÎÈ ¤ÁÈÓ ............................. ∫-71
¶¤Ù·Í ¤Ó· Ô˘Ï› .......................... °-130
¶¤ÙÚ· ÙËÓ ¤ÙÚ· ........................... °-182
¶ÂÙÚ·‰¿ÎÈ-ÂÙÚ·‰¿ÎÈ ......................... ¶-5
¶¤ÊÙÂȘ Û ϿıË ............................ ª-47
¶‹Á· Û ̿ÁÈÛÛ˜ .......................... ¶-141
¶‹Á· ÛÙ· ̤ÚË Ô˘ Û ›¯· ÚˆÙԉ› ........ °-122
¶‹Á·ÈÓ¤ Ì fiÔ˘ ı¤ÏÂȘ Ù·ÍÈÙ˙‹ ............ ¶-129
¶‹Ú· ‰ÂηÔÎÙÒ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·' ÙÔ Ì·Î·Ú¿ ..... ª-114
¶‹Ú· Û·Ó ¤Ó· ¯ˆÚ·Ùfi, Î˘Ú¿ ˙ˆ‹ Ù· ‚¿Û·Ó· .... ¶-18
¶‹Ú· ÙË ÛÙÚ¿Ù· ÎÈ ¤Ú¯ÔÌ·È .................. ª-71

¶‹Ú· ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ...............°-67
¶›Óˆ Î·È ÌÂıÒ .............................ª-115
¶ÈÔ Î·Ï‹ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ .........................∫-30
¶›Ûˆ ÛÙ· ˘ÎÓ¿ Ù· ηʿÛÈ· Û·Ó ÙË ...........ª-40
¶Ï·Ù›· µ¿ı˘ ..............................°-77
¶ÔÈ¿ ¯¤ÚÈ· ‹Ú·Ó, ‹Ú·Ó Ù· ÎÂÚÈ¿ ...........¶-14
¶ÔÈfi˜ ›‰Â, ÔÈfi˜ ·¿ÓÙËÛÂ, ·Ó¿ÌÂÛ· .........ª-4
¶ÔÈfi˜ ›Ó' ·˘Ùfi˜ ..........................°-134
¶ÔÈfi˜ ÙÔ Í¤ÚÂÈ .............................°-21
¶ÔÈfi˜, ̈Úfi ÌÔ˘, ÔÈfi˜ ....................∞-100
¶Ôχ Ì ›ÎÚ·Ó˜ ˙ˆ‹ ......................∫-113
¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÂÈ, Ó· ʇÁˆ ...........ª-81
¶fiÛÔ ÁÏ˘Î¿ ϤÂÈ Ì˘ÛÙÈο ...................∫-128
¶fiÛÔ Ì' ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Ì' ·Á·¿˜ .....∞-195
¶fiÙ BÔ‡‰·˜, fiÙ KÔ‡‰·˜ ..................¶-220
¶fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿ .....................∞-22
¶Ô‡ 'Ó·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· ........................°-122
¶Ô‡ 'Û·È Î·Ë̤Ó ∫¿‚Ô˘Ú·, Ó· ..............ª-154
¶Ô‡ 'ÛÔ˘Ó Ì¿Áη ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ...............ª-157
¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿.. ....................∞-81
¶Ô‡ ı· ‚ÚÂȘ ¿ÎÚË Ó· ÛÙ·ı›˜ ..............°-147
¶Ô‡ ı· ¿ÂÈ ................................°-69
¶Ô‡ ·˜ ·Ê¤ÓÙË Ì¤ÚÌËÁη ....................∞-38
¶Ô‡ ·˜ ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë .......................°-147
¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ ...............................∞-61
¶ÚÈÓ ÙÔ ¯¿Ú·Ì· .............................ª-79
¶ÚÔ¯ı¤˜ ÂΛ Ô˘ Ù· 'ÈÓ· Ì οÔÈÔ ........∫-62
¶Úˆ›-Úˆ› Ì ÙË ‰ÚÔÛԇϷ ..................ª-143
¶ÚˆÈÓfi ÙÛÈÁ¿ÚÔ .............................∫-23
¶ÚÒÙÔ Ù·Í›‰È ¤Ù˘¯Â Ó·‡ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ..........∫-101
¶˘ÎÓ‹ ÔÌ›¯ÏË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÎÈ Ô ...............°-73
¶ˆ ˆ ˆ, ª·Ú›· ............................∞-44
¶Ò˜ ‚·ÚÈ¤Ì·È Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ·ÎÙ‹ Ô˘ .........∫-24
¶Ò˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ ....................ª-96
¶Ò˜ Ì' ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÈÔÙfi .....................ª-83
¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ ...................∞-42

ƒ
ƒ·Á›˙ÂÈ ·fi„Â Ë Î·Ú‰È¿ Ì ÙÔ ..............¶-225
P›ÎÔ, Ú›ÎÔ, Ú›ÎÔÎÔ ........................∞-185
ƒ›Í ÌÈ¿ ˙·ÚÈ¿ ηϋ .......................°-143
ƒ›Í ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ Û›ÚÙÔ ..................¶-90
ƒ›Ù·-ƒÈÙ¿ÎÈ ................................∫-65
ƒ›¯Óˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ËÁ¿‰È ...........∫-166
ƒÔ˙ .......................................∫-112
ƒfi˙· .......................................¶-21
PÔÏfiÈ-ÎÔÌÔÏfiÈ ..............................¶-1


™' ·Á¿ËÛ· ÛÙÔÓ fiÓÔ ÛÔ˘ ·¿Óˆ ............¶-174
™' ·Á·Ò, fiˆ˜ Ë Ì¿Ó· ÙÔ ·È‰› ............∫-117
™' ·Á·Ò (∞¯ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘) .................∫-7
™' ·Á·Ò (√ ‹ÏÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ Ì˜ ÛÙ·) .........°-33
™' ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›· ................∞-122
™' ·Á·Ò, Û' ·Á·Ò, Ô‡ Ì ‚¿˙ÂȘ .........°-119
™' ·ÎÔÏÔ˘ıÒ ................................∫-90
™' ·Ó·˙ËÙÒ ÛÙË ™·ÏÔÓ›ÎË ....................¶-20
™' ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ .......................°-224
™' ·˘Ùfi Ù' ·ÏÒÓÈ ÙÔ Ê·Ú‰‡ .................∞-106
™' ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì ............................¶-165
™' ¤Ó· ‚Ú¿¯Ô Ê·ÁˆÌ¤ÓÔ .......................¶-8
™' ¤Ó· ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Î¿ıÔÓÙ·È ‰‡Ô ........°-127
™' ¤ÛÙËÛ·Ó Û ÌÈ¿ ÁˆÓÈ¿, ÎÈ ‹ÛÔ˘Ó· .........°-27
™· ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ·ÏÈfi ........................∫-212
™· ÙË ™Ê›ÁÁ· Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ ı· ÁÂÏÒ ...........∫-135
™·‚·Ùfi‚Ú·‰Ô ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ ...............°-173
™¿‚‚·ÙÔ ÎÈ ·fi‚Ú·‰Ô Î·È ·ÛÂÙ˘Ï›ÓË ..........∫-12
™¿Ï· Û¿Ï· ..................................∞-90
™·ÏÔÓ›ÎË (◊Ù·Ó ÂΛÓË Ë Ó˘¯ÙÈ¿) ...........∫-102
™·Ï¿ÚÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È ··Ï¿ ..................¶-170

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™·ÏÙ·‰fiÚÔ˜ ................................ ª-158
™·ÌÈÒÙÈÛÛ· ................................. ∞-56
™·Ó ·fiÎÏËÚÔ˜ Á˘Ú›˙ˆ ....................... ª-82
™·Ó ‚Á·›ÓÂÈ Ô ÃfiÙ˙·˜ ÛÙÔ Ù˙·Ì› ............. ¶-28
™·Ó Á˘Ó·›Î· ÁÂÓÓ¿ ÛÙÔ ¯ÒÌ· Ë Ó‡¯Ù· ........ ¶-163
™·Ó ‰˘fi ʈٿÎÈ· ‚Ú·‰˘ÓÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ........ ∫-92
™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ .................. ª-63
™·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˜ ............................... ∫-9
™·Ó ·ÏÈfi ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Û·Ó ÙË Ã·ÏÈÌ¿ ......... ∫-42
™·Ó Û ‚Ϥˆ Ù· ‚Ú·‰¿ÎÈ· ÛÙÔ ÛÔοÎÈ ....... ª-122
™·Ó ÛÔ˘ÚÒÓˆ, ¤ÊÙˆ οو Î·È ............... ª-149
™·Ó ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ ....................... ∫-111
™·Ó Û‡ÓÓÂÊÔ ·' ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÌÔÓ¿¯Ô ̘ ....... ∫-6
™·Ó ÛÊ˘Ú›ÍÂȘ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ................. ∫-163
™·Ó ÙÔÓ ·ËÙfi ›¯· ÊÙÂÚ¿ .................... °-38
™·Ó ÙÔÓ ·ËÙfi ÊÙÂÚÔ‡Á·Á ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ........ °-223
™·Ó ÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ........................ ∫-209
™·Ó›‰È Û¿ÈÔ ¿ÙËÛ· ....................... ª-137
™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ·fi ÙË §Â‚·‰ÂÈ¿ .......... ∞-25
™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ .... ∫-178
™‚‹Óˆ, ¤Ó· ‚Ú¿‰È ·ÎfiÌ·, ÙÈ ı· Á›Óˆ ......... °-55
™‚‹Û ÙÔ Êˆ˜ Ó· ÎÔÈÌËıԇ̠................. ¶-64
™‚‹ÛÙ Ì ·' ÙÔ ¯¿ÚÙË .................... ∞-138
™Â ı¤Ïˆ .................................... ∫-78
™Â Ì·ÁÈο ÓËÛÈ¿ ........................... °-170
™Â ÌÈ¿ ·Ù¤ÏÂȈÙË ·ÚÙ›‰· Û ÎÂÚ‰›˙ˆ ........ ∫-78
™Â ÌÈ¿ ÂÎÎÏËÛÈ¿ ÌÔÓ·¯È΋ ................... °-99
™Â ÌÈ¿ ÛÙ›‚· ηϷÌȤ˜ ...................... ¶-25
™Â ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¿‚Ô˘Ó Ù· ÊÒÙ· ............. ∫-210
™Â ÂÏ¿ÁË Ì·ÎÚ˘Ó¿ Ù·Íȉ‡·Ì ............... °-60
™Â ÂÚÈ̤ӈ, ÌËÓ ·ÚÁ›˜, οو ÛÙËÓ ........ °-161
™Â fiÓÂÛ' Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Î·È Û ............. ¶-143
™Â fiÙÈÛ· ÚÔ‰fiÛÙ·ÌÔ ....................... °-201
™Â Û˘˙ËÙ¿Ó ‰›¯ˆ˜ ÁÈ·Ù› Î·È fi¯È ¿‰Èη ....... ¶-19
™Â ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÛÙÂÓfi ........................... ¶-4
™Â „¿¯Óˆ ................................... ∫-38
™Â „ËÏfi ‚Ô˘Ófi, Û ÚÈ˙ÈÌÓÈfi ¯·Ú¿ÎÈ ......... ∞-121
™ÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì ............................... ª-50
™‹Îˆ ¯fiÚ„ ÎÔ˘ÎÏ› ÌÔ˘ .................... ¶-213
™‹Îˆ, ¯fiÚÂ„Â Û˘ÚÙ¿ÎÈ ...................... °-152
™ËÎÒıËÎÂÓ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Î·È ÛΛ˙ÂÈ Ù· .......... ∫-196
™ËÌ·‰Ô‡Ú· .................................. ∫-74
™ÈÁ·, ÛÈÁ¿, Û·Ó Ì’ ·ÁηÏÈ¿˙ÂȘ ............ ∞-193
™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú¿‰È ................. °-64
™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿, ʛϠÌÔ˘ Ù' ·Ì¿ÍÈ ............... ª-98
™ÈÁ·ÓԄȯ¿ÏÈÛÌ· ............................ ¶-74
™›‰ÂÚ· Ì·Û¿ÂÈ Ô ∫Ô˘Ù·ÏÈ·Ófi˜ ............... °-109
™›‰ÂÚ·, ÎÔÙÚÒÓÈ·, ‚Ú¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ......... ∫-75
™Î¤·ÛÂ Ë Ó‡¯Ù· ÙÔ Úˆ› ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ........ ∫-239
™Î›˙ÂÈ Ë ÏÒÚË Ù· ÓÂÚ¿ ÎÈ ·ÓÙ˯¿Ó ........ °-105
™ÎÏËÚ‹ ηډȿ ............................. ∞-156
™ÎfiÓË ...................................... ∫-10
™Ô˘ '· Ì¿Ó· Ì' ¿ÓÙÚ„¤ Ì ................ ∞-28
™Ô‡ '·Ó ˆ˜ Â›Ì·È ÌÂÏ·Ï‹˜ ............... °-116
™Ô‡ 'ÊÂÚ· ÓÂÚfi ÛÙȘ ¯Ô‡ÊÙ˜ ............... °-181
™Ô‡ Áڿʈ ¿ÏÈ ·fi ·Ó¿ÁÎË .................. ∫-93
™Ô‡ › ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ, ÁÂÈ¿ ¯·Ú¿ ........... ¶-111
™Ô‡ ÙÔ '· ÌÈ¿ Î·È ‰˘fi Î·È ÙÚÂȘ .......... °-129
™Ô˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ı· 'Úıˆ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ......... ¶-61
™›ÙÈ ÌÔ˘, Û›ÙÈ ÛÔ˘ ...................... ¶-105
™Ù' ∞ÔÛÙfiÏË ÙÔ ÎÔ˘ÙÔ‡ÎÈ .................. ¶-196
™Ù' ÔÚΛ˙ÔÌ·È B·ÁÁ¤ÏË ÌÔ˘, ÁÈ· οÙÛ ....... ¶-89
™Ù· ηÎÔÙÚ¿¯·Ï· Ù· ‚Ô˘Ó¿ .................. ∫-161
™Ù· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ Úˆ› ........ °-54
™Ù· Ì·ıËÙÈο ÛÔ˘ Ù· ‚È‚Ï›· ................ ∞-196
™Ù· ÍÂÓ‡¯ÙÈ· ϤÌ ӷÈ, Î·È ÛÙȘ ........... ∫-123
™Ù· TڛηϷ ÛÙ· ‰˘fi ÛÙÂÓ¿ .................. ª-44
™Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó ................... °-187
™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜ ..................... °-5
™Ù· „ËÏ¿ Ù· ·Ú·ı‡ÚÈ· ...................... °-10
™Ù·ÏÈ¿-ÛÙ·ÏÈ¿ ............................. °-142
™Ù¤ÏÏ· ..................................... ∫-83

™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÂÈÛÌ¿ÓÈ„È .......................∞-107
™ÙË ‚¿Úη .................................∫-180
™ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ-§›ÏÈ .....∫-120
™ÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË ...........................∫-129
™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ›¯· ¤Ó· ........°-90
™ÙË Ì·ÁÂ̤ÓË AÚ·È¿ ........................¶-41
™ÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ .....................∞-182
™ÙË Ì·ÓȤڷ ‰˘fi-‰˘fi .......................∫-77
™ÙË ª‡ÎÔÓÔ, ÛÙË ™¤ÚÈÊÔ, ÛÙË ™›ÎÈÓÔ ........°-106
™ÙË ™·Ï·Ì›Ó· ..............................ª-103
™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ...........................∫-202
™ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ¤„·Ì ..............∞-189
™ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ·fi„Â Û·Ó ¿ÛÙÚÔ ..........°-166
™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Ï Ã·Ï›ÏÈ ...................∫-46
™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ̘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ê‡ÙÚˆÛ ..........°-93
™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ...........................∞-162
™ÙËÓ ·Ï¿Ó· .................................°-27
™ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÙË Ì·ÁÂ̤ÓË .................∞-152
™ÙËÓ AÌÊÈ¿ÏË ..............................ª-100
™ÙËÓ ·¿Óˆ ÁÂÈÙÔÓ›ÙÛ· .....................°-114
™ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜, Ì ηڿ‚È ..........∫-82
™ÙËÓ EÏÂ˘Û›Ó· ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ .....................°-67
™ÙËÓ K·Ï·Ì¿Î· ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ..................ª-19
™ÙËÓ ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÔ˘ ԉȿ ...................∞-47
™ÙËÓ Î˘Ú¿ Ì¿Ó· Ì·˜ ÌË ‰›ÓÂÙ ‚Ô‹ıÂÈ· ......∫-106
™ÙËÓ M·Î‰ÔÓ›· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ηÈÚÔ‡ ...........°-20
™ÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ .....................∞-91
™ÙËÓ Ï¿ÙË Ú›¯ÓÂȘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ..............∞-186
™ÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿ Ûˆ·›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÓfiÓÈ ...........∫-170
™ÙËÓ ˘ÁÚ‹ Ì·˜ ÙËÓ ·˘Ï‹ ÛÙÚÒÓÂÈ ÁÈ· ........∫-214
™Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ù· ıÚ·Ó›· Î·È ÛÙ˘ ............°-29
™Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜ Ù· ̤ÚË ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ .........∫-192
™Ù˘ ¶¿ÚÁ·˜ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ ....................∞-29
™Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ù˘ ·ÓËÊÔÚȤ˜ .................∞-160
™ÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿˜ ....................¶-84
™ÙÔ '· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ .....................∞-4
™ÙÔ ¿‰ÂÈÔ ÚÔÛÎÂÊ¿ÏÈ ......................¶-179
™ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì ˘ÚfiÏËÛ·Ó ÙÔ Ú‡˙È ............∫-205
™ÙÔ °·Ï·Ù¿ „ÈÏ‹ ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÛÙ· ∆·Ù·‡Ï· .......∞-5
™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÙÚˆÓ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ......∫-132
™ÙÔ §·‡ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ¯ÔÚfi˜ ..................∫-182
™ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Û·Ó ı· ‚ÁÂȘ ÌÈ¿˜ .............∫-26
™ÙÔ ·˙¿ÚÈ ................................∞-134
™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·ÏÂ ......................∞-87
™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÛÙ¤ÎÔÛÔ˘Ó ....................°-193
™ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÛÔ˘ ·ÁÓ·ÓÙ‡ÔÓÙ·˜ .............°-60
™ÙÔ ÂÚÈÁÈ¿ÏÈ ÙÔ ÎÚ˘Êfi ÎÈ ¿ÛÚÔ Û·Ó .......°-198
™ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ, ÛÙËÓ EÚÌÈfiÓË ..............∫-235
™ÙÔ ™Ô˘-ªÈÙ˙Ô‡ ............................∫-134
™ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÊÔ‚¿Ì·È Ó· Û ¿Úˆ Ó· .........∫-57
™ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ˆ .....................¶-197
™ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÙ·Í¿‰Â˜ ......................∞-104
™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ·˜, ÎÔ›Ù· ÌË ......°-201
™ÙÔÓ ÂÈÎÔÛÙfi ·ÈÒÓ·, ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ ............∫-229
™ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ...........................°-102
™ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ Ù· ‚ÔÙÛ·Ï¿ÎÈ· οıÔÓÙ·È ........¶-195
™ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù' ·ÏÒÓÈ· .....................∫-194
™ÙÔ˘ £ˆÌ¿ .................................ª-101
™ÙÔ˘ ŸıˆÓ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ......................°-186
™ÙÔ˘ ··-§¿ÌÚÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ .................∞-67
™ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ..........................°-61
™ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ Ì ..............∞-182
™ÙÔ˘ ∆˙ÂϤË, ÛÙÔÓ ¶ÂÚ·›· ..................ª-90
™ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ ..................∞-120
™ÙÚÒÛÂ ÌÔ˘ Ó· ÎÔÈÌËıÒ ......................ª-71
™ÙÚÒÛ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÛÔ˘ ÁÈ· ‰˘fi ..............°-214
™ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· .................°-34
™˘ÁÁÓÒÌË ..................................∞-189
™˘ÏÏ·‚ÈÛÙ¿, „Èı˘ÚÈÛÙ¿ .....................¶-201
™˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· .........................∫-159
™˘ÓÓ¤ÊÈ·ÛÂ, Û˘ÓÓ¤ÊÈ·Û ......................ª-5
™˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋ ......................ª-30

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™˘ÓÓÂÊȤ˜, Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ...................... °-139
™˘ÓÓÂÊԇϷ ................................ ∫-199
™‡ÓÔÚ· Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ............... ∫-118
™‡ÚÌ· ¿Óˆ, Û‡ÚÌ· οو ·›˙ˆ ÂÁÒ ÙÔ ....... ¶-204
™˘¯Ó¿˙ÂȘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ηʤ, ÎÈ ÂÁÒ ÛÙË ...... °-101
™Ê›ÁÁ· .................................... ∫-135
™Ê˘Ú›˙ÂÈ Ë Ê¿ÌÚÈη, ÌfiÏȘ ¯·Ú¿˙ÂÈ ......... ª-28
™¯Â‰fiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ‚¿Û·Ó· Î·È ........... ∫-37
™¯ÔÏÂ›Ô ................................... ∞-197
™ÒÌ· ÌÔ˘ ................................... ¶-95


T' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, Ù' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, Ù' ·ÁfiÚÈ ...... ∞-185
∆' ¿ÛÚ· Ô˘ÏÈ¿ ............................ ∫-18
∆' ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿ ....................... ∫-153
∆· ‚ÂÁÁ·ÏÈο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· .................... ∫-131
∆· ‚Ú¿‰È· ›Ó' ·Ù¤ÏÂȈÙË, ·ÈÒÓ˜ ........... ∫-49
∆· ‰ÂÈÏÈÓ¿ ................................. ¶-57
T· ‰˘fi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ· .......................... ª-153
∆· ıÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿ .......................... ∫-122
∆· η‚Ô˘Ú¿ÎÈ· ............................. ¶-195
∆· ηڷ‚¿ÎÈ· .............................. ∫-235
∆· οÛÙÚ· ÙÔ˘ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤ ................. ª-133
∆· ∫‡ıËÚ· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Ù· ‚Úԇ̠............ °-78
∆· Ï·‰¿‰Èη ................................ ¶-19
T· ÏÂڈ̤ӷ, Ù' ¿Ï˘Ù· ..................... ª-68
∆· ÏÈÌ¿ÓÈ· ................................ ¶-169
∆· ÏfiÁÈ· ‹Ù·Ó ηϿ, ηϿ Î·È ÙÈÌË̤ӷ ..... °-79
∆· ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· .................... ∫-105
∆· ÏfiÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È .......... ∞-174
T· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ Ù· ‰˘fi ...................... ¶-51
∆· Ì·ÙfiÎÏ·‰¿ ÛÔ˘ Ï¿ÌÔ˘Ó ................... ª-74
∆· Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ........................ ¶-210
∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ........................... ∫-233
∆· ÌÏÂ ·Ú¿ı˘Ú· .......................... ª-148
T· Ó¤· Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ...................... ¶-89
T· ÓÂÈ¿Ù· ÙÔ˘ ¤Ê·ÁÂ Ô ™ÙÚ·Ù‹˜ ÛÙ· ......... ∫-115
∆· ÍÂÔ‡ÏËÛ· ÊÙËÓ¿, ÙÔ ¯·Ï› ÌÔ˘, Ù· ....... ∫-212
∆· ¿ÁÈ· ................................... ∫-49
∆· ·È‰È¿ οو ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ................. ∫-190
∆· ·È‰È¿ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ...................... ª-102
∆· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘ ............... ª-149
T· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ..................... °-150
∆· ·ÏÈοÚÈ· .............................. °-131
∆· ÂÙ·Ï¿ÎÈ· .............................. °-156
∆· ÔÏ˘‚fiÏ· ÛÒ·Û·Ó, ÔÈ fiÏÂȘ ............. ∫-91
∆· Ô˘ÏÈ¿ Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ Ô Ã¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÊÙÂÚfi ..... °-25
∆· ÚÈ¿ÏÈ· .................................. ∞-97
∆· Ù¿ÏÈÚ· ................................. ª-138
∆· ÙÚ·›Ó· Ô˘ ʇÁ·Ó ....................... °-179
∆· ÙÛÈÁ¿Ú·, Ù· ÔÙ¿ Î·È Ù· ÍÂÓ‡¯ÙÈ· ....... ¶-102
T· ÊÒÙ· Û‚‹Û·ÓÂ, Ù· Û›ÙÈ· ÎÏ›۷Ó ....... °-137
∆· ¯Â›ÏË ÌÔ˘ ÍÂÚ¿ Î·È ‰È„·Ṳ̂ӷ ............ ¶-21
T· ¯Â›ÏË ÛÔ˘ ÛÙ¿˙Ô˘Ó Ê·ÚÌ¿ÎÈ ÎÈ ........... ¶-107
∆· „‡ÙÈη Ù· ÏfiÁÈ·, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ............. ª-99
∆·‚ÂÚÓÈ¿ÚË Ê¤Ú ÎÈ ¤¯ˆ ÁÔ‡ÛÙÔ ÁÈ· Ó· ...... ª-121
T·Í›‰È ÛÙ· K‡ıËÚ· .......................... °-17
∆¤ÏÈ Ù¤ÏÈ Ù¤ÏÈ ............................. ¶-43
∆ÂÏÈο ηډԇϷ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ù˘¯ÂÚfi ........... ¶-105
∆¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÌÈ¿ ÎÔ˘ÙÛ‹ ........ ∫-20
∆¤ÙÔÈ· ÎÔ‡ÎÏ· Î·È ÙÛ·¯›Ó· ................ ¶-208
∆˙·Ì¿Èη .................................. °-121
∆˙È‚·¤ÚÈ ................................... ∞-20
∆Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙË Á·Ï·Ó‹ ....................... ∞-73
∆Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò ..................... ∞-116
TË Ó‡¯Ù· Ô˘ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ ......... °-117
∆Ë ™Ù·‰›Ô˘ ·Ó‚·›Óˆ, ÚÔ˜ ÙÔ .............. ¶-197
TËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÌÔ˘ ÙËÓ ÎϤ„·Ó ............. ¶-202
∆ËÓ Â›‰· ÙËÓ Í·ÓıԇϷ, ÙËÓ Â›‰· „¤˜ ....... ∞-159
∆ËÓ Î·Ú‰È¿ ηډȿ ÌÔ˘ ·fi„ ÌÚÔ˜ ......... °-129
∆ËÓ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó Ì η̿ÚÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ......... ∞-167

TËÓ ·È‰È΋ ÌÔ˘ Ê›ÏË, ÙËÓ Â›‰· ............∫-219
∆ËÓ ÚˆÙfiÂȉ Ì' fiÏÔ ÎfiÎÎÈÓ· ÓÙ˘Ì¤ÓË ......∞-145
∆˘ ·Á¿˘ ·›Ì·Ù· .........................°-196
∆˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‹ÏÈ ÓÔËÙ¤ ................°-195
∆˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‚·ÛÙÒ Î·ÎÈ¿, ·Ì¿Ó, ·Ì¿Ó ......ª-112
∆È Â›Ó' ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ Î·È ..............∞-92
∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì¿˜ ÂÓÒÓÂÈ ...............∫-60
∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë ...........∞-150
∆È ¤·ÈÍ· ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ ......................∫-217
∆È ˙ËÙ¿˜ ∞ı·Ó·Û›· ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÌÔ˘ ........∫-193
∆È ‹ıÂÏ· Î·È Û' ·Á·Ô‡Û· Î·È ‰ÂÓ ...........∞-46
∆È ı¤ÏÂȘ ·' Ù· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È .....°-206
∆È ı¤ÏÂȘ Ó· οӈ ..........................°-71
∆È ı¤ÏÂȘ ÙÒÚ· Î·È ÚˆÙ¿˜ ...................ª-87
∆È ı˜ ÂÛ‡ Ì Ì ӷ ÌϤÍÂȘ ...............ª-60
∆È Î¿ıÂÛ·È Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È ‰Â Ì ·Ú·Ù¿˜ ......¶-12
∆È §ˆ˙¿ÓË, ÙÈ ∫Ô˙¿ÓË ......................°-136
∆È ÌÔ‡ ÙËÓ ¯¿ÚÈÛ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú· .....∞-143
∆È Ó· 'Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Í·ÊÓÈο ...............∫-111
∆È Ó· ԇ̠ÙÈ .............................°-72
∆È Ó· Û οӈ Á·Ï·Ó‹ .......................∞-52
∆È fiÌÔÚÊË Ô˘ Â›Û·È fiÙ·Ó ÎϷȘ .............¶-63
∆È fiÌÔÚÊÔ Ó· Û' ·Á·Ò Î·È Ó· Û ............∫-13
TÈ Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó· ÎÈ ·Ó Á˘ÚÓÒ ..............ª-26
∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ·fi Ô‡ Â›Ì·È ÂÁÒ .......∞-9
∆È Û‹ÌÂÚ·, ÙÈ ·‡ÚÈÔ, ÙÈ ÙÒÚ· ...............ª-22
∆È ÛÔ‡ 'ηӷ Î·È Ì' ÂÁη٤ÏÂȄ˜ ..........°-169
∆È ÛÔ‡ ϤÂÈ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ ÁÈ· ̤ӷ ............ª-91
∆È Ù· ı¤ÏÂȘ Ù· ÏÂÊÙ¿ .....................¶-190
∆È ÙËÓ ı¤ÏÂȘ ÙËÓ ÙÛÈÁÁ¿Ó· .................ª-43
∆È ÙÚ·‚¿ˆ .................................ª-131
∆È ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‚·Ú‡˜, ¤Ï· ·fi„ ӈڛ˜ ........°-172
∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ .....................∫-37
∆ÈÚÈÙfiÌ· .................................∞-126
TȘ ¿ÏϘ Ù· 'ÌÏÂÍ· Î·È Áˆ Ì ÌÈ· .........ª-59
TȘ Ó‡¯Ù˜ Î˘Ï¿Ó ÔÈ ÒÚ˜ .................∫-227
∆Ô ¿Á·ÏÌ· ..................................°-36
TÔ ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰Ô ..........................¶-120
∆Ô ·ÎÎÔÚÓÙÂfiÓ ..............................°-90
TÔ ·ÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ ¤ÌÔÈ·˙ ӷ ÛÙ¤ÎÂÈ ..........°-173
∆Ô ‚·fiÚÈ ·' ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· ..................ª-145
∆Ô ÁÂÏ·ÛÙfi ·È‰› ..........................°-225
∆Ô ÁÂÏÂοÎÈ ...............................∞-128
∆Ô ÁÎÚ›˙Ô Á·Ù› ............................∞-184
∆Ô ÁÚ¿ÌÌ· (°ÂÈ¿ Î·È ¯·Ú¿ Û·˜ ·Á¿˜) .......∫-19
∆Ô ÁÚ¿ÌÌ· (ŸÙ·Ó ı· Ï¿‚ÂȘ ·˘Ùfi) ............¶-71
∆Ô ‰ÂÏÊÈÓÔÎfiÚÈÙÛÔ .........................°-107
∆Ô ‰¤ÓÙÚÔ ..................................°-93
∆Ô ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¿ψ̷ .......................¶-203
∆Ô ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÙÔ Ì·Ú¿˙È ......................ª-18
∆Ô ‰›¯Ù˘ ..................................ª-104
∆Ô ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÌÔ‡ ‰Â›¯ÓÂȘ Ó· ‚·‰›Ûˆ ........¶-13
∆Ô ¤ÓÙÂη ..................................∞-46
TÔ ∂ÚËÓ¿ÎÈ ................................ª-110
∆Ô Î·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ .............∫-69
∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ .......................∞-174
∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˙› ËÁ·›Ó·Ì ÛÙËÓ ..........∞-192
∆Ô Î·ËÏÂÈfi ................................ª-12
∆Ô Î·˘Á·‰¿ÎÈ ................................ª-8
∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ ........................¶-40
∆Ô ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ ..............................ª-6
∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ª¿Ë ........................∞-186
∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ ..................∞-179
∆Ô ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ‚‹Ì· ÛÔ˘ .....................¶-73
∆Ô Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ...................∫-242
∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤ ....................∞-84
∆Ô Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ ..............................∫-143
∆Ô Ì·¯·›ÚÈ .................................∫-96
∆Ô ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ......................∫-191
∆Ô ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ .......................∞-123
∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ...............................∞-144
∆Ô ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿ˆ, ÙÔ ...............ª-156

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

TÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Á˘Ú›˙ÂÈ Ì ¯›ÏȘ ÛÙÚÔʤ˜ ..... ∫-58
∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ ............................ ∞-175
∆Ô ·È‰› ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË .................... ∫-195
∆Ô ·ÏÈοÚÈ ¤¯ÂÈ Î·ËÌfi .................... °-221
∆Ô ·ÏÈοÚÈ ÛÙË ÁˆÓÈ¿ Ô˘ ·Ì›ÏËÙÔ Ù· ....... °-43
∆Ô ·ÏÈfi ÚÔÏfiÈ ............................ °-118
∆Ô ·¿ÎÈ, ·¯ ηϤ ·› .................... ∞-62
∆Ô ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ, ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ......... ª-126
∆Ô ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ .............................. ª-20
∆Ô ·ÛÔ‡ÌÈ ................................ ª-122
∆Ô ¤Ï·ÁÔ Â›Ó·È ‚·ı‡ ...................... ∫-149
∆Ô ÂÚÈ‚fiÏÈ ............................... ∫-215
TÔ ¤ÙÚÈÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ....................... ∫-240
TÔ ÈÙÛÈÚÈοÎÈ ............................ ª-142
TÔ Ï·ÛÙfi ÙÔ ·Û·fiÚÙÈ ..................... ¶-66
∆Ô ÏÔ›Ô ı· Û·Ï¿ÚÂÈ ÁÈ· ÏÈÌ¿ÓÈ· .......... ¶-169
TÔ ÏÔ›Ô ı· Û·Ï¿ÚÂÈ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ............ ∫-73
∆Ô ÔÏÏ·Ïfi ÛÔ˘ ›‰ˆÏÔ .................... °-101
∆Ô ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ............................. °-96
∆Ô ÔÓÂ̤ÓÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘ ..................... ∞-11
∆Ô Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ÙÔ ı·Ï·ÛÛ› .................... °-12
∆Ô Ô˘Ï› ................................... ¶-82
∆Ô Û·Î¿ÎÈ ÌÔ˘ ÎÈ ·Ó ÛÙ¿˙ÂÈ ................ °-115
∆Ô Û·ÙÚ¿Ë Â̤ӷ ÌË ÌÔ‡ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂȘ ........ ¶-83
∆Ô Û‚ËÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ ............................ ª-7
∆Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ ÛÔ˘ ı· οӈ ÁÈ· ÎÚ‚¿ÙÈ ....... ª-23
∆Ô Û›ÙÈ ÛÙËÓ ·ÓËÊÔÚÈ¿ ..................... °-57
∆Ô ÛÙÂÓfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ ............................ ¶-4
∆Ô Û‡ÓÓÂÊÔ ¤ÊÂÚ ‚ÚÔ¯‹ ÎÈ ¤¯Ô˘Ì .......... ∫-158
∆Ô Ù·ÁÎfi Ù˘ ¡ÂʤÏ˘ ....................... ∫-54
TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚Ú¿‰˘ ÌÔ˘ .................... ¶-124
∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÙËÚ¿ÎÈ ..................... °-133
∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜ ..................... ∞-1
∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÍÂÓËÙÈ¿˜ .................. °-204
∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÚÔ‡Á·˜ ...................... ∞-2
TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ Á‡ÊÙˆÓ ..................... °-19
∆Ô ÙÚ·›ÓÔ Ê‡ÁÂÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ ................ °-199
∆Ô ÙÚ·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ...................... ∞-141
TÔ ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ ........................... ∞-181
∆Ô ∆Û¿Ì·ÛÈ ............................... ∞-111
∆Ô Ê·ÓÙ·Ú¿ÎÈ ............................... ª-17
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ .................. ∫-183
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ ÛÔ˘ ..... ∫-70
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ ¿Óˆ, £Â¤ ÌÔ˘ .................. °-146
∆Ô ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ ................................ ∫-57
∆Ô Ê›ÏÔ Ì·˜ Ô˘ ¯¿Û·Ì .................... ∫-197
∆Ô ÊÙˆ¯ÔÌÔ‡˙Ô˘ÎÔ ......................... ª-127
TÔ ¯·‰¿ÎÈ .................................. ∫-58
∆Ô X·˚‰¿ÚÈ ................................ ª-159
∆Ô ¯ÔÓÙÚfi ÌÈ˙¤ÏÈ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ ...... ∫-121
∆Ô ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ ................. ª-130
∆Ô ¯Ú˘Ûfi ÎÔ˘Ú¤ÏÈ ........................... ∫-54
∆ÔÓ ‹ÏÈÔ Â›¯Â˜ ·ÁηÏÈ¿, ‚·ÛÈÏÈÎfi ÛÙÔ ...... ∫-231
∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÏÈfi ................ ∞-158
∆Ô‡ '·Ó ı· ‚¿ÏÂȘ ÙÔ ¯·Î› ................. ∫-89
∆Ô˘ ·ÁÔÚÈÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ...................... °-145
∆Ô˘ BÔÙ·ÓÈÎÔ‡ Ô Ì¿Áη˜ ..................... ª-73
∆Ô˘ ‹ÏÈÔ˘ Û‚‹ÛÙËΠÙÔ Êˆ˜, ¯¿ıË ÙÔ ....... °-182
∆Ô˘ ÌÈÎÚÔ‡ ‚ÔÚÈ¿ .......................... °-222
∆Ô˘ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ë ÒÚ· ......................... ¶-87
∆Ô˘˜ ηËÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ fiϘ ...... ¶-165
∆Ô‡Ù˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ ÙÔ '¯Ô˘ÓÂ, ÙÔ‡Ù˜ ÔÈ ....... ∞-79
∆Ú¿‚· ÙËÓ ÎÔ˘ÚÙ›Ó· ÛÔ˘ ..................... °-55
TÚ¿‚·, ÙÚ¿‚·, ÙÚ¿‚·, ηÚÔÙÛ¤ÚË ÙÚ¿‚· ...... ¶-183
∆ÚÂȘ ̤Ú˜ ¯Ò-, ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ¯ÒÚÈÛ· ....... ∫-146
∆ÚÂÏ‹ ÎÈ ·‰¤ÛÔÙË ......................... ¶-227
∆ÚÂÏfi ηÏÔη›ÚÈ ............................ °-85
∆ÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ ............................... ¶-11
∆ڤ̿͠Áη Ó· ÚˆÙ‹ÛÂȘ, Ó· ÛÔ‡ Ô˘Ó ....... ª-34
∆ڤ̷͠ÓԇϷ fiÛÔ ÌÔÚ›˜, Ùڤ͠ÁÈ· ...... ª-159
∆Ú¤ÍÂ, ̘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ Ó· Ì›˜ ..... ∞-176
∆Ú›· ·È‰È¿ ‚ÔÏÈÒÙÈη ...................... ∞-53

∆Ú›ÙË-¶¤ÌÙË Ì·Î·ÚfiÓÈ· ....................ª-146
∆Ú›ÙÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ..........................∫-88
∆Ú˘ÁÒÓ· ....................................∞-33
∆ÛÈÁ¿ÚÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ..........................∫-48
∆ÛÈÁÁ¿Ó· οÙÛ ‰›Ï· ÌÔ˘ Î·È Ù· ...........°-148
∆˘ÚÏÈÎÈÒÙÈÛÛ· ..............................∞-98
∆ÒÚ· ÎϷȘ, ÁÈ·Ù› ÎÏ·›˜ ...................¶-175
∆ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÔÈÍË Î·È Ù· ..............∫-141
∆ÒÚ· Ô˘ ·ÓÙÚ‡ÂÛ·È ......................°-100
∆ÒÚ· Ô˘ ·˜ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿ .................∫-152
∆ÒÚ· Ù¤ÙÔÈ· ı· ϤÌ .......................¶-151

À
À‰ÚÔ¯fiÔ˜ ..................................¶-218
⁄ÌÓÔ˜ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Û΢ÏÈÒÓ ..................∫-123
Y¿Ú¯ˆ ....................................¶-116
ÀÔÎÚ›ÓÂÛ·È ...............................¶-134
ÀÔÌÔÓ‹ ...................................°-176

º
º·ÏËÚÈÒÙÈÛÛ· ...............................¶-61
º¿Ù· ªÔÚÁοӷ ...............................∫-1
ºÂÁÁ¿ÚÈ, Ì¿ÁÈ· ÌÔ‡ 'ηÓ˜ .................°-204
º¤ÚÙ ÌÈ¿ ÎÔ‡· Ì ÎÚ·Û› ....................¶-6
º¤ÚÙ ÌÔ˘ ¤Ó· Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ, ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù .....∫-143
ºÂ‡Á·Ó ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÎÈ ¤Ê¢Á˜ Ì·˙› ..........°-77
ºÂ‡ÁÔ˘Ó Ù· ηχÙÂÚ¿ Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ· ............∫-122
ºÂ‡Áˆ (∫¿ÔÙ ¤¯ÙÈ˙· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ) ...........∫-36
º›Ï· Ì ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ‰Â ‚·ÛÙÒ ...............ª-111
º›Ï ÌÔ˘, ʛϠ............................∞-173
º›ÏÂ, ÙÒÚ· Ô˘ Û ‚ڋη Ï›ÁÔ ÛÙ¿ÛÔ˘ .......∞-190
º›ÏËÛ· ‰˘fi ͤӷ ¯Â›ÏÈ· ....................¶-159
Flamenco ...................................∫-56
ºÔ‡ÛÙ· ÎÏ·ÚˆÙ‹ ............................°-148
ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿ ...............................°-52
ºÚ·ÁÎÔÛ˘ÚÈ·Ó‹ ..............................¶-69
ºÚ¤ÛÎÔ ÙÔ ¯ÒÌ·, ‚ÚÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ..........∞-169
ºÙ¿ÓÂÈ, ÊÙ¿ÓÂÈ, ÊÙ¿ÓÂÈ, Ì·ÎÚ˘¿ ÌÔ˘ .........¶-45
ºÙÈ¿¯Ó·Ì η¤Ï· ·fi ¯·ÚÙ› .................∫-14
ºÙˆ¯fi ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ ÌÔ˘ .......................ª-6
ºÙˆ¯ÔÏÔÁÈ¿, ÁÈ· Û¤Ó· οı ÌÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ....°-187
º‡Á ÎÈ ¿Û Ì ............................¶-173
º‡Û· ·ÂÚ¿ÎÈ ...............................°-188
º˘Û¿ÂÈ Ô Ì¿Ù˘ ............................ª-88
º‡ÛËÍ ¤ÚˆÙ·˜ ..............................¶-94
º‡ÛËÍÂ Ô µ·Ú‰¿Ú˘ .........................¶-229
ºˆÙÔ‚ÔÏ›‰· .................................∫-43

Ã
X·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ...............................∫-84
÷ÏΛ‰· ...................................¶-217
÷̤ÓÔ ÎÔÚÌ› ..............................¶-149
ÿÓÔÌ·È ¯ˆÚ›˜ ÂÏ›‰· ̤ڷ-Ó‡¯Ù· ÛÙË .......¶-217
÷ڿ Ë Ù‡¯Ë ÌÔ˘ ‰Â ÌÔ‡ '¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ .......∫-174
÷ڿ˙ÂÈ Ë Ì¤Ú· Î·È Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ÚÂfi ........∫-23
÷ڿ̷ٷ Ë ÒÚ· ÙÚÂȘ .......................ª-61
÷ڿÙÛÈ ...................................¶-224
÷ÚÈÎÏ¿ÎÈ .................................¶-198
÷ÚÔÎfiÔ˘ 1942-53 (EÊÙ¿ ÓÔÌ¿) ..............¶-30
ÿÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ......................∫-140
÷ۿÈÎÔ 40 ................................°-82
÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ ............................¶-189
Ãı˜ ·ÚÁ¿ Ì „˘¯‹ ÊÔÚو̤ÓË ...............∞-146
Ãı˜ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Î·È Î¿ÙÈ Î·ÙËÊfiÚËÛ· .........°-36
Ãı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰È ÷ÚÈÎÏ¿ÎÈ ...................¶-198
X›ÏȘ ÊÔÚ¤˜ ..............................¶-140
XfiÚ„ Ï‚ÂÓÙfi·È‰Ô .......................°-110
ÃfiÚ„ ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿ ÌÔ˘, Ó· ÛÔ‡ ...........ª-105
ÃfiÚ„ fiÛÔ ÙÔ ÌÔÚ›˜, ¯fiÚÂ„Â Û·Ó ..........°-84

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ÃÔÚ¤„ÂÙÂ, ¯ÔÚ¤„ÂÙ ......................... ∞-79
ÃÔÚfi˜ ...................................... °-84
ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎÈ ................................ ∫-236
ÃÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ̘ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ........... ∫-228
ÃÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÚÈÁ˘ÚÓÒ ............ ∞-88
ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· οÓÔ˘Ì ·Ú¤· ................. ∞-155
ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ ÏÈÒÓˆ .............. ¶-155
ÃÚ˘ÛÔÚ¿ÛÈÓÔ Ê‡ÏÏÔ ........................ °-202
Èڛ˜ ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÔ˘ ı· ‹ÌÔ˘Ó· ÌfiÓÔ˜ ........ ¶-26
Èڛ˜ ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ ‚ÚÔ¯‹ ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ ...... °-41
Èڛ۷Ì ¤Ó· ‰ÂÈÏÈÓfi ....................... ª-58

æ
æ¿Í ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Ó· ‚ÚÂȘ ............. ∞-175
æ·ÚÈ·Ó‹ (fl·Ï·) ............................ ∞-86
æ·ÚÔԇϷ ................................. ∞-152
æËÏ¿ ÛÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù' ·ÏÒÓÈ· ................ ∫-194
æÈÏ‹ ‚ÚԯԇϷ ............................... ª-5

ø
fl·Ï·, Ò·Ï· ............................... ∞-86
øÚ·›· Ô˘ 'Ó·È ÙËÓ ·˘Á‹ .................... ∞-70

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)