ÛÓ ÚÍÒ‹ÔÛÓ

ÛÓ¯ Ì⁄Ó¯ ÍËÙ‡Òı„Ófl
ÛÒ‹ÛÁ ⁄Í„ÓÚÁ

ÚÍÒ‹ÔÛÓ øÚÔÒÓ
„ÁÏÓÛËÍ‹˘ÓÌÛ‡, Ò‰ÛÒ›, ›Î„ˈ

‰ÔËÏ⁄Ήˇ: ΉıÌ‹„‡ˆ „Ò‹˘Áˆ
ÏÔ›˜Ó¯Ï, ËÓflÌËÓˆ 1998

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶¤Ú·Û·Ó ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ˙ˆ‹
ÙÔ˘, Û·Ó ¤Ó· ÓÙÔÛȤ Ì Êı·Ṳ́ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Î·È ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂Ó˜
ʈÙÔÙ˘›Â˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ͯÓÈfiÙ·Ó ÁÈ· Ì‹Ó˜ ÛÙÔ
‚¿ıÔ˜ οÔÈÔ˘ ÓÙÔ˘Ï·ÈÔ‡ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ Í·Ó·ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÌË
ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Í·Ó¿ ηÈ
Í·Ó¿.
™’ ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ “ÛÎÚ›ÙÔ” ‹Ù·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Û ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜
Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜, Û ٷ͛‰È·, ÊÈÏÈο Û›ÙÈ·, ·ÌÌÔ˘‰È¤˜ ηÈ
¿Úη, ·ÏÏ¿ Î·È ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹. ◊Ù·Ó Ì·˙› Ì·˜ ÔÏϤ˜ ˙ÂÛÙ¤˜ ·Í¤¯·ÛÙ˜
Ó‡¯Ù˜ ¤Íˆ, οو ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ÎÂÚÈÒÓ ‹ Ù˘ Ï¿Ì·˜ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘, Ó· Ì¿˜
ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ¿ÏÏ·
ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ͯ·Ṳ̂ӷ. ⁄ÛÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηÈ
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎfiÌË Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó
ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¤·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÔÓ·¯ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.
∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜. ∆Ô “ÛÎÚ›ÙÔ” Ì¿˜ ‚Ô‹ıËÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÂΛӘ ÙȘ
·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù˘ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ô˘
οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÈÔ ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË.

∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÎÈı·Úˆ‰Ô‡˜. ∞˘ÙÔ‡˜,
Ô˘ fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ˉ¿ÎȘ ÛÙËÓ “O‰fi OÓ›ڈӔ...
... fï˜ ÙË Ó‡¯Ù· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ È¿ÓÂÈ Ô ‡ÓÔ˜.
∫È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜...
...Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜.
π‰È·›ÙÂÚ· ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ (·ÏÊ·‚ËÙÈο):
™Ù·‡ÚÔ ∞ÓÂÛÙfiÔ˘ÏÔ
∑ÒË µÚÂÙÙfi
ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÌÔ˘ ª¿ÚÈÔ
ª·Ú›ÓÔ ∫Ô‡ÚÙË
¶·ÓÙÂÏ‹ ∫ÚËÙÈÎfi
∆ËϤ̷¯Ô ∫˘Ú·›Ô
∫ÒÛÙ· §·ÌÚ¤ÙÛ·
Alkan Öztürk
°ÈÒÚÁÔ ¶·¿
∫ÒÛÙ· ¶Ô˘Ï¿ÎË
¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ú·Ó‰¤ÎÔ
¢ËÌ‹ÙÚË ™ÎÔ˘ÏÔ˘‰È¿ÓÔ
°È¿ÓÓË º·ÚÌ¿ÎË
ÁÈ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÌÔ˘ ¤Ì·ı·Ó, ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ
ÔχÙÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘˜.

·’ ¤Î‰ÔÛË:
‚’ ¤Î‰ÔÛË:
Á’ ¤Î‰ÔÛË:

πÔ‡ÏÈÔ˜ 1996, 776 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
ºÂ‚Ú. 1997,
860 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
πÔ‡ÓÈÔ˜ 1998, 1050 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·

∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ: “O Ó¤Ô˜ ÎÈı·Úˆ‰fi˜”, 21.6.98

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∂ÂÍËÁ‹ÛÂȘ*
™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÈ ÓfiÙ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘
‰È·Ê¤ÚÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ·fi ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi/·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÔÏϤ˜
ÊÔÚ¤˜. OÈ ÓfiÙ˜ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
C = ¡ÙÔ
D = ƒÂ
E = ªÈ
F = º·
G = ™ÔÏ
A = §·
B = §· ‰›ÂÛË / ™È ‡ÊÂÛË
H = ™È
OÈ Ì›˙ÔÓ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (Ì·Ù˙fiÚÂ) Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· (C,
D, E, F, ...) Î·È ÔÈ ÂÏ¿ÛÛÔÓ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (ÌÈÓfiÚÂ) Ì ÌÈÎÚ¿ (c, d, e, f, ...). ™ÙȘ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÙˆÓ
΢ÚÈfiÙÂÚˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ÁÈ· ÎÈı¿Ú·, Ì·ÁÏ·Ì¿ Î·È Ï·Ô‡ÙÔ.
∆Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ Æ ‰ËÏÒÓÂÈ Û˘Á¯ÔÚ‰›· ÂÏ·Ùو̤Ó˘ (ÓÙÈÌÈÓÔ˘¤ÙÔ). ∆·
·ÚÈıÌËÙÈο „ËÊ›· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ¤ÎÙ˘, ‚‰fiÌ˘, ÂÓ¿Ù˘, ÎÏ. (∂6,
∂7, ∂9, ...).
O ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËΠ·˘Ùfi˜ Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜, ›ӷÈ
ÁÈ·Ù› ··ÈÙ› ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯ÒÚÔ. ŒÙÛÈ, ·ÎfiÌË Î·È ÔχÏÔΘ
·ÏÏ·Á¤˜ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Ú·ÎÙÈο.
∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ¤ÁÈÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı¿ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹. ŒÙÛÈ
·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ‹ ÛÙ›¯ˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ οı ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ∏ ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ‹ ÛÙËÓ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÙÔ˘
ÂÎÙ¤ÏÂÛË. º˘ÛÈο, ÁÈ· ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÙÈο, ÚÂÌ¤ÙÈη,
ÎÏ.) ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÒÙË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‹ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂı›, ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÔÏϤ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ
οÔÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ “¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡.

* °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‚ϤÂ Î·È ÙȘ “∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ” ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘
Ì·‡ÚÔ˘ ÛÎÚ›ÙÔ˘.
“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÎÚ›ÙÔ ÕÛÚÔ
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜ ..................... ∞-1
∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÚÔ‡Á·˜ ...................... ∞-2
∫·ÓÂÏfiÚÈ˙· .................................. ∞-3
™ÙÔ ’· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ ..................... ∞-4
Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ ............................ ∞-5
∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ ............................... ∞-6
ªÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ .................... ∞-7
∏ ŒÏÏË ...................................... ∞-8
∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ......................... ∞-9
∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ· ................................. ∞-10
∆Ô ÔÓÂ̤ÓÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘ ..................... ∞-11
ª·ÚÌ·-°È·Óӷο΢ (§Ô‡Ï· ÌÔ˘) ............ ∞-12
EÚËÓ¿ÎÈ .................................... ∞-13
£·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ .............................. ∞-14
ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ ........................... ∞-15
∞fi ͤÓÔ ÙfiÔ .............................. ∞-16
∂̤ӷ ÌÔ‡ ÙÔ Â›·Ó ........................ ∞-17
ÕÙÙ·Ú˘ .................................... ∞-18
µÚfiÓÙËÛÂ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ...................... ∞-19
∆˙È‚·¤ÚÈ ................................... ∞-20
£¿Ï·ÛÛ· .................................... ∞-21
¶fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿ ..................... ∞-22
•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï› ....................... ∞-23
∏ ‚ÔÛÎÔԇϷ ............................... ∞-24
™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· .......................... ∞-25
O ªÂÓÔ‡Û˘ ................................. ∞-26
¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜ ....................... ∞-27
™Ô˘ ’· Ì¿Ó· Ì’ ¿ÓÙÚ„¤ Ì ................ ∞-28
™Ù˘ ¶¿ÚÁ·˜ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ .................... ∞-29
ªˆÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂÌÔÓÈ¿ ...................... ∞-30
O ÁÈ·ÙÚfi˜ .................................. ∞-31
µ·ÛÈÏÈÎfi˜ ı· Á›Óˆ .......................... ∞-32
∆Ú˘ÁÒÓ· .................................... ∞-33
°È¿ÓÓË ÌÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ .................. ∞-34
ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ η̤̈ӷ ................... ∞-35
•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï› ....................... ∞-36
¶·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú· .................... ∞-37
¶Ô‡ ·˜ ·Ê¤ÓÙË Ì¤ÚÌËÁη .................... ∞-38
¡ÙÈÚÏ·ÓÙ¿ .................................. ∞-39
AÓ¤‚Ëη ÛÙËÓ ÈÂÚÈ¿ ....................... ∞-40
ªÂ ÙË ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ∫ÔÓهψ ................. ∞-41
¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ ................... ∞-42
ª‹ÏÔ ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ ........................... ∞-43
¶ˆ ˆ ˆ, ª·Ú›· ............................ ∞-44
°·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ ........................... ∞-45
∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈÎÔ˜ (∆Ô ¤ÓÙÂη) ............... ∞-46
™ÙËÓ ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÔ˘ ԉȿ ................... ∞-47
ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ..................... ∞-48
¶¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï· ....................... ∞-49
∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó· ................................. ∞-50
O ÷ڷϿÌ˘ ............................... ∞-51
∆È Ó· Û οӈ Á·Ï·Ó‹ ....................... ∞-52
∆Ú›· ·È‰È¿ ‚ÔÏÈÒÙÈη ...................... ∞-53
∫˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ .............................. ∞-54
§ÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ .......................... ∞-55
™·ÌÈÒÙÈÛÛ· ................................. ∞-56
°ÂڷΛӷ ................................... ∞-57
Œ¯Â ÁÂÈ¿ ηË̤Ó ÎfiÛÌ ..................... ∞-58
ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ................... ∞-59
∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ· ................................. ∞-60
¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ ............................... ∞-61
∆Ô ·¿ÎÈ .................................. ∞-62
πÙÈ¿ ....................................... ∞-63
ŒÓ·˜ ·ËÙfi˜ ................................. ∞-64
∞Ì¿Ú·ÓÙÔ˜ .................................. ∞-65
¡· ’Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜ ................. ∞-66
™ÙÔ˘ ··-§¿ÌÚÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ ................. ∞-67
¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ................................ ∞-68

¶¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜ ....................∞-69
øÚ·›· Ô˘ ’Ó·È ÙËÓ ·˘Á‹ ....................∞-70
∞ÚÌÂÓ¿ÎÈ ...................................∞-71
ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿ ..................∞-72
∆Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙË Á·Ï·Ó‹ .......................∞-73
ŒÏ· ÌÚfi‚·Ï ...............................∞-74
∏ ÙÚ¿Ù· Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ .....................∞-75
∏ ‚¿Úη Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ .....................∞-76
ª¿ÙÈ· Û·Ó Î·È Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ..................∞-77
¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ....................∞-78
ÃÔÚ¤„ÂÙÂ, ¯ÔÚ¤„ÂÙ .........................∞-79
ŒÓ· ηڿ‚È ·fi ÙË ÃÈfi ......................∞-80
¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿ ......................∞-81
§˘Á·ÚÈ¿ ....................................∞-82
¡· Û’ ·Á·Ò ‹ÓÙ· ’ıÂÏ· .....................∞-83
∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤ ....................∞-84
ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ...................∞-85
æ·ÚÈ·Ó‹ (fl·Ï·) ............................∞-86
™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·ÏÂ ......................∞-87
πηÚÈÒÙÈÎÔ˜ ................................∞-88
¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ ..........................∞-89
™¿Ï· Û¿Ï· ..................................∞-90
™ÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ .....................∞-91
µÂÁÁ¤Ú· ....................................∞-92
∏ ‚ڿη ....................................∞-93
∞Ó¿ıÂÌ¿ ÛÂ ı¿Ï·ÛÛ· .........................∞-94
∫·˝ÎÈ ÌÔ˘, ¿Ë-¡ÈÎfiÏ· .......................∞-95
£¿Ï·ÛÛ· ’ fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿ .....................∞-96
∆· ÚÈ¿ÏÈ· ..................................∞-97
∆˘ÚÏÈÎÈÒÙÈÛÛ· ..............................∞-98
∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô .......................∞-99
¶ÔÈfi˜, ̈Úfi ÌÔ˘, ÔÈfi˜ ....................∞-100
¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ ...............................∞-101
ª¿Ô˘Î·˜ ...................................∞-102
•ÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ ......................∞-103
µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· ...............................∞-104
¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È· ...................∞-105
™’ ·˘Ùfi Ù’ ·ÏÒÓÈ ÙÔ Ê·Ú‰‡ .................∞-106
™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÂÈÛÌ¿ÓÈ„È .......................∞-107
MÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿ ∞ϤͷÓÙÚ ....................∞-108
¢˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ· ..............................∞-109
°ˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û· ....................∞-110
∆Ô ∆Û¿Ì·ÛÈ ...............................∞-111
∏ ÎfiÚ’ Â‹ÂÓ ÛÔ ·Ú¯¿Ú’ ...................∞-112
¶ÂÓÙÔ˙¿Ï˘ ................................∞-113
∞¯ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ ÛÔ˘ ..................∞-114
O Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜ .............................∞-115
∆Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò .....................∞-116
∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘ ..................∞-117
ÕÛÙÚ· ÌË ÌÂ Ì·ÏÒÓÂÙÂ ......................∞-118
∫Ú‹ÙË ÌÔ˘, fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ› ....................∞-119
™ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ ..................∞-120
O ·ËÙfi˜ ...................................∞-121
™’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›· ................∞-122
∆Ô ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ .......................∞-123
∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙ ................................∞-124
°È·Ïfi-ÁÈ·Ïfi ...............................∞-125
∆ÈÚÈÙfiÌ· .................................∞-126
ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿ .....................∞-127
∆Ô ÁÂÏÂοÎÈ ...............................∞-128
∫¿ÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi ............................∞-129
∂Ù›Ó·Í ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ...........∞-130
ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ......................∞-131
∫·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿ ....................∞-132
ÕÏ· ! .....................................∞-133
™ÙÔ ·˙¿ÚÈ ................................∞-134
∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ .........∞-135
∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û› ......................∞-136
∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ ........................∞-137
™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË ....................∞-138
ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó· .........................∞-139
O ÌÂÎÚ‹˜ / °È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· .............∞-140

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ô ÙÚ·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ...................... ∞-141
O ∆Ú·Ì·Ú›Ê·˜ ............................. ∞-142
H Ù·Ì·Î¤Ú· ............................... ∞-143
∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ............................... ∞-144
¶··ÚÔ‡Ó· ................................. ∞-145
ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ· ....................... ∞-146
¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· ......................... ∞-147
£· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘Ì ..................... ∞-148
ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘ ........................ ∞-149
∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë ........... ∞-150
°‡ÚÈÛÂ, Û ÂÚÈ̤ӈ, Á‡ÚÈÛ ............... ∞-151
æ·ÚÔԇϷ ................................. ∞-152
∫·ÂÙ¿ÓÈ ¯·ÌÔÁ¤Ï· ........................ ∞-153
N· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ................... ∞-154
∂ÁÒ ı· Û’ ·Á·Ò ........................... ∞-155
™ÎÏËÚ‹ ηډȿ ............................. ∞-156
ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ............................ ∞-157
∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÏÈfi ................ ∞-158
•·ÓıԇϷ .................................. ∞-159
™Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ù˘ ·ÓËÊÔÚȤ˜ ................. ∞-160
ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ................... ∞-161
™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ........................... ∞-162
¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙ ........................... ∞-163
§Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜ ......................... ∞-164
∫ϷȘ ..................................... ∞-165
∂Ú‹ÓË ..................................... ∞-166
ª¿Úˆ, ª¿Úˆ ................................ ∞-167
¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ...................... ∞-168
ŒÏ· ‹ÏÈ ÌÔ˘ .............................. ∞-169
∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ ......................... ∞-170
O ÈÔ Î·Ïfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ .................. ∞-171
MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ ........................... ∞-172
º›Ï ÌÔ˘, ʛϠ............................ ∞-173
∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ ....................... ∞-174
∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ ............................ ∞-175
∏ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ ........................... ∞-176
IÛÙÔÚ›· ................................... ∞-177
•·ÊÓÈο Ì ·Á·¿˜ ......................... ∞-178
∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ .................. ∞-179
ª‡ÏÔ˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ........................ ∞-180
TÔ ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ ........................... ∞-181
™ÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ ..................... ∞-182
∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛÈ ................................ ∞-183
∆Ô ÁÎÚ›˙Ô Á·Ù› ............................ ∞-184
P›ÎÔ, Ú›ÎÔ, Ú›ÎÔÎÔ ........................ ∞-185
∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ª¿Ë ........................ ∞-186
ÕÓıÚˆ ·Á¿· ............................. ∞-187
∞Ó·Ì¤Ï (ŒÓ· ÚˆÈÓfi) ...................... ∞-188
™˘ÁÁÓÒÌË .................................. ∞-189
¢ÈˆÁÌfi˜ ................................... ∞-190
O Á¤ÚÔ˜ ................................... ∞-191
∞Ó¿ÌÓËÛȘ ................................. ∞-192
™ÈÁ·, ÛÈÁ¿ ................................ ∞-193
∂Û¤Ó· Ô˘ Û ͤڈ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ ............... ∞-194
O ÙÚfiÔ˜ .................................. ∞-195
O ∞Ϥ͢ .................................. ∞-196
™¯ÔÏÂ›Ô ................................... ∞-197
OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ ......... ∞-198
OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ùo˘ Ì·ÁÏ·Ì¿ ........ ∞-200
OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ÙÔ˘ ......... ∞-201
°ÂÓÈÎfi ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ∆›ÙψÓ
Î·È ¶ÚÒÙˆÓ ™Ù›¯ˆÓ ......................... ∞-202

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

g
A
D
g
A
D
ÕÁÈ ÌÔ˘ °ÈÒÚÁË ™Î˘ÚÈ·Ó¤, ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ÙÚ·Ó¤
g
A
D
g
A
D
Î·È ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ η̿ÚÈ, ·ÛË̤ÓÈ η‚·Ï¿ÚË
æËÏ¿ ›Ӓ Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÛÔ˘, ÛÙ’ ·ÛÙ¤ÚÈ· Ù· ·Ï¿ÙÈ· ÛÔ˘
Î·È Î¿ıÂÛ·È ÛÙ· οÛÙÚ· ÁÈ· Ó· ÁÂÈÙÔÓ‡ÂȘ ÛÙ’ ¿ÛÙÚ·

g
F
B
g
F
B
g
ª·Ú¤ ÁȤ, Ì·Ú¤ ÁȤ, Ì·Ú¤ ÁȤ ÌÔ˘ ηӷοÚË, Ì·Ú¤ ÁȤ
ª·Ú¤ ÁȤ ÌÔ˘ ηӷοÚË
ÔÈ¿ Á˘Ó·›Î· ı· Û ¿ÚÂÈ, Ì·Ú¤ ÁȤ
¶ÔÈ¿ Î˘Ú¿ Î·È ÔÈ¿ Ì·ÓÙfiÓ·
ı· ÛÔ‡ ÛÙÚÒÓÂÈ Ù· ÛÂÓÙfiÓÈ·, ÔÈ¿ Î˘Ú¿

∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜

∞-1

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÚÔ‡Á·˜
∫¤Ú΢ڷ˜

A
¢ˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔ‡Á·
E
A
ÙË ÊˆÏÈ¿ Ù˘ ¤¯ÙÈÛ ÌÈ¿ ¤Ú‰Èη ÌÈÎÚԇϷ
D
A
¶Ò˜ ı· ’ıÂÏ· Ôχ Ó· ÙËÓ ·ÈÓ¤„ˆ
E
D
Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ ª·ÁÈÔ‡ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ó· Ù‹˜ Ϥ͈
D
E
A
ª· ·˘Ù‹ ’Ó·È ·ÈÓÂ̤ÓË Î·È Í·ÎÔ˘ÛÙ‹
ŸÔ˘ ¿ÂÈ, fiÔ˘ Á˘Ú›ÛÂÈ ÎÈ fiÔ˘ ÛÙ·ı›
A
E
A
¶¤Ú‰Èη ÌÈÎÚ‹, ¤Ú‰Èο ÌÔ˘ ˙ËÏÂ̤ÓË
̤۷ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Â›Û·È ÙfiÛÔ Í·ÎÔ˘Ṳ̂ÓË
A
D
ŒÏ· Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÛÔ‡ ˆ ÁÏ˘Î¿
| 2¯
E
A
fiÛÔ ÂÁÒ ÛÂ ·Á·Ò ÙÚÂÏ¿
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-2

∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÚÔ‡Á·˜

∫·ÓÂÏfiÚÈ˙·
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜

d
D
d
∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi, οو ÛÙÔ ÂÚÈÁÈ¿ÏÈ
h
f
d
ÎfiÚËÓ ·-, ÎfiÚËÓ ·Á·Ò
] 2¯
∫fiÚËÓ ·Á·Ò, Í·Óı‹ Î·È Ì·˘ÚÔÌ¿Ù·
‰Ò‰Âη, ‰Ò‰Âη ÂÙÒÓ
] 2¯

] 2¯

] 2¯

¢Ò‰Âη ÂÙÒÓ, ÎÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›‰Â
ÌfiÓ’ Ë Ì¿-, ÌfiÓÔ Ë Ì¿Ó· Ù˘
] 2¯
ªfiÓ’ Ë Ì¿Ó· Ù˘ ηӤϷ ÙË ÊˆÓ¿˙ÂÈ
∫·ÓÂÏfi-, ηÓÂÏfiÚÈ˙·
] 2¯

] 2¯

] 2¯

∫·ÓÂÏfiÚÈ˙· Î·È ¿ÓıÔ Ù˘ ηӤϷ˜
] 2¯
ºÔ‡ÓÙ· Ù˘, ÊÔ‡ÓÙ· Ù˘ ÌËÏÈ¿˜
] 2¯
ºÔ‡ÓÙ· Ù˘ ÌËÏÈ¿˜, Ù· Ì‹Ï· ÊÔÚو̤ÓË
Ù’ ¿ÎÔ˘Û·, Ù’ ¿ÎÔ˘Û· ÎÈ ÂÁÒ
] 2¯
∆’ ¿ÎÔ˘Û· ÎÈ ÂÁÒ, ¿ˆ Ó· Îfi„ˆ Ì‹Ï·
ª‹Ï· ‰ÂÓ, Ì‹Ï· ‰ÂÓ Ë‡Ú·
] 2¯

] 2¯

] 2¯

ª‹Ï· ‰ÂÓ Ë‡Ú·, ÌfiÓ’ ÙÔÓ Î·ËÌfi Ô˘ ‹Ú·
¶ÂÊÙˆ Û’ ·-, ¤ÊÙˆ Û’ ·ÚÚˆÛÙÈ¿
] 2¯
¶¤ÊÙˆ Û’ ·ÚÚˆÛÙÈ¿, Û ΛӉ˘ÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
º¤ÚÙ ÙÔ, ʤÚÙ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi
] 2¯

] 2¯

º¤ÚÙ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi, ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘ Ó· ÁÈ¿ÓÂÈ
Ô˘ Ì Ͽ-, Ô˘ Ì Ͽ‚ˆÛÂ
] 2¯

] 2¯

¶Ô˘ Ì Ͽ‚ˆÛ ÌÈ¿ ÎfiÚË ’Ô ÙËÓ ∫Ú‹ÙË
∫fiÚË ÎÚË-, ÎfiÚË ÎÚËÙÈÎÈ¿
] 2¯
∫fiÚË ÎÚËÙÈÎÈ¿, ÎfiÚË ··‰ÔԇϷ
ÎfiÚË ÎÚË-, ÎfiÚË ÎÚËÙÈÎÈ¿
] 2¯

∫·ÓÂÏfiÚÈ˙·

∞-3

] 2¯

] 2¯

] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙÔ ’· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜

d
F
B
F
g
™ÙÔ ’· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ, ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi ÌËÓ Î·Ù‚›˜
] 2¯
B
F
B
F
d F B
√ ÁÈ·Ïfi˜ οÓÂÈ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Î·È Û ¿ÚÂÈ Î·È ‰È·‚›˜
] 2¯
∫È ·Ó Ì ¿ÚÂÈ, Ô‡ Ì ¿ÂÈ, οو ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿
∫¿Óˆ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ ‚¿Úη Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÎÔ˘È¿
∆Ô Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÌÔ˘ ·Ó¿ÎÈ, Ì·›Óˆ ‚Á·›Óˆ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿

] 2¯

™ÙÔ ’· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ, ÌË ÌÔ‡ ÁÚ¿ÊÂȘ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·
] 2¯
ÁÈ·Ù› ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÎÈ ·Ú¯ÈÓÒ Ù· ÎÏ¿Ì·Ù·
] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-4

™ÙÔ ’· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ

Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜

H
a
H
™ÙÔ °·Ï·Ù¿ „ÈÏ‹ ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÛÙ· ∆·Ù·‡Ï· ÌfiÚ·
H
a
H
µ·Û›ÏÈÛÛ· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Â›Ó·È Ë Ì·˘ÚÔÊfiÚ·
] 2¯
H
Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿, Ù· ÌÈÏ‹Û·ÌÂ
a
C
H
ŸÓÂÈÚÔ ‹Ù·ÓÂ, Ù· ÏËÛÌÔÓ‹Û·ÌÂ

| 2¯
| 2¯

™ÙÔ °·Ï·Ù¿ ı· ÈÒ ÎÚ·Û›, ÛÙÔ ¶¤Ú· ı· ÌÂı‡Ûˆ
Î·È Ì¤Û· ·’ ÙÔ °ÂÓÙ› ∫Ô˘Ï¤ ÎÔ¤Ï· ı’ ·Á·‹Ûˆ

] 2¯

Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿...
°ÂÓÙ› ∫Ô˘Ï¤ Î·È £ÂÚ·È¿, ∆·Ù·‡Ï· Î·È ¡È¯ÒÚÈ
∞˘Ù¿ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ˆÚÈ¿ ÌÔÚÊ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¶fiÏË

] 2¯

Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿...

Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿

∞-5

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜

C
f
C#
C
∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿, ÛÎfiÓË Á›ÓÂÙ·È
] 2¯
b
C#
C
ۋΈے ÙÔ ÊÔ˘ÛÙ·Ó¿ÎÈ ÛÔ˘, Ó· ÌË ÛÎÔÓ›˙ÂÙ·È

] 2¯

∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿, ·Ú·Ì·Ù˙‹˜ ÎÔ˘ÙÛfi˜
] 2¯
ÛÙËÓ Ì¿ÓÙ· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ·, Ó· ÌË Û¿˜ ¿ÚÂÈ ÔÌÚfi˜
∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿, Ì ٷ ÊÚfiηϷ
] 2¯
‚Á¿Ù º·ÛÔ˘ÏÈÒÙÈÛÛ˜ Ì ٷ ÙÛfiηڷ

] 2¯

¢Â ÛÔ‡ ÙÔ ’· ÌÈ¿ ̘ ÛÙÔÓ ∫·Û·¿
¢Â ÛÔ‡ ÙÔ ’· ‰˘fi ̘ ÛÙÔ ∫ÔÚ‰ÂÏÈfi
¢Â ÛÔ‡ ÙÔ ’· ÙÚÂȘ, Ó· ÌËÓ ·ÓÙÚ¢Ù›˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-6

] 2¯

] 2¯

∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿

ªÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜

E
a
E
d E
ªÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿, ÌÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ
a
E
a
d E
Ì ·Ú¿-, Ì ·Ú¿ÔÓÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË
A
d
E
d
A
d
E
fiÙÈ˙ ‚·ÛÈÏÈÎfi, ηϤ, Ì·‡Ú· ›Ӓ Ù· Ì¿ÙÈ· ’ ·Á·Ò
¶fiÙÈ˙Â, fiÙÈ˙Â Î·È Ì·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Ó·
¿ÛÚË ÌÔ˘, ¿ÛÚË ÌÔ˘ ·¯È¿ ÛÔ˘ÏÙ¿Ó·
fiÙÈ˙ ‚·ÛÈÏÈÎfi, ηϤ, Ì·‡Ú· ›Ӓ Ù· Ì¿ÙÈ· ’ ·Á·Ò
∫·È Ù‹˜ Á‡-, Î·È Ù‹˜ Á‡Ú„· ÎψӿÚÈ
∞¯ Ó· ÌÔ‡, ·¯ Ó· ÌÔ‡ ’ηÓ ÙË ¯¿ÚË
Ó· ÙÔ ‚¿Ïˆ Ê˘Ï·¯Ùfi, ηϤ, Ì·‡Ú· ›Ӓ Ù· Ì¿ÙÈ· ’ ·Á·Ò
™ÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿, ÛÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿ ÙÔ Ì·ÏÎÔÓ¿ÎÈ
°ÂÈ¿ ÛÔ˘ ·Á¿-, ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ƒËÓ¿ÎÈ
ÛÙÚÒÛ ÌÔ˘ Ó· ÎÔÈÌËıÒ, ηϤ, Ì·‡Ú· ›Ӓ Ù· Ì¿ÙÈ· ’ ·Á·Ò
µ¿Ï ηÈ, ‚¿ÏÂ Î·È ÁÈ· Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ
ÔÈ¿ ¤¯ÂÈ ÙË, ÔÈ¿ ¤¯ÂÈ ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÛÔ˘ ¯¿ÚË
Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ηϤ, ηϤ, Ì·‡Ú· ›Ӓ Ù· Ì¿ÙÈ· ’ ·Á·Ò

ªÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ

∞-7

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ ŒÏÏË.
™Ì˘ÚÓ¤ÈÎÔ

D

D
D#
D
∏ ŒÏÏË ı¤ÏÂÈ ÛÎfiو̷, ı¤ÏÂÈ Î·Ú·Ì·ÓÈfiÏ·
c
D
ı¤ÏÂÈ Î·Ú·Ì·ÓÈfiÏ·
ÁÈ·Ù› ¿ÊËÛ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ·
Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ·
D
∞Ì¿Ó, ·Ì¿Ó, ŒÏÏË, ηӤӷ˜ ‰Â Û ı¤ÏÂÈ
D
ÁÈ·Ù› Â›Û·È ÊÈÏË̤ÓË, ÛÙ· ¯Â›ÏË ‰·Áη̤ÓË
∏ ŒÏÏË ı¤ÏÂÈ ÛÎfiو̷ Ì ‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ
Ì ‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ
ÁÈ·Ù› ¿ÊËÛ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Î·È ‹Ú ÎÔÌÈÛ¤ÚË
Î·È ‹Ú ÎÔÌÈÛ¤ÚË
∞Ì¿Ó, ·Ì¿Ó, ŒÏÏË...
∏ ŒÏÏË ı¤ÏÂÈ ÛÎfiو̷, ı¤ÏÂÈ Î·Ú·Ì·ÓÈfiÏ·
ı¤ÏÂÈ Î·Ú·Ì·ÓÈfiÏ·
ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û Ù˘ Ì¿Ó·˜ Ù˘ Ù· ÏfiÁÈ·
Ù˘ Ì¿Ó·˜ Ù˘ Ù· ÏfiÁÈ·
∞Ì¿Ó, ·Ì¿Ó, ŒÏÏË...
∞Ì¿Ó, ·Ì¿Ó, ŒÏÏË...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-8

∏ ŒÏÏË.

∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·ÓÂ
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜

d
g
∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ·fi Ô‡ Â›Ì·È ÂÁÒ
] 2¯
g
G
d
C
d
∞fi ÙÔ ∫·Ú·Ù¿ÛÈ, ʈ˜ ÌÔ˘, ‹ ·’ ÙÔ ∫ÔÚ‰ÂÏÈfi

] 2¯

F
g
d
a
d
∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ÎÈ fiÏÔ Ì ڈٿ˜
F
g
d
a
d
·fi ÔÈfi ¯ˆÚÈfi ›̒ ÂÁÒ, ·ÊÔ‡ ‰Â Ì’ ·Á·¿˜
∞’ ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ›̒ ÂÁÒ Í¤ÚÔ˘Ó Ó’ ·Á·Ô‡Ó
] 2¯
•¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ËÌfi Ó· ÎÚ‡‚Ô˘Ó, ͤÚÔ˘Ó Ó· ÁÏÂÓÙÔ‡Ó
] 2¯
∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·ÓÂ...
∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ÎÈ fiÏÔ Ì ڈٿ˜
] 2¯
·ÊÔ‡ ‰Â ÌÂ Ï˘¿Û·È, ʈ˜ ÌÔ˘, Î·È ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜

] 2¯

∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·ÓÂ...
∞’ ÙË ™Ì‡ÚÓË ¤Ú¯ÔÌ·È, Ó· ‚Úˆ ·ÚËÁÔÚÈ¿
] 2¯
Ó· ‚Úˆ ̘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì·˜ ·Á¿Ë ÎÈ ·ÁηÏÈ¿
] 2¯
∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·ÓÂ...

∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·ÓÂ

∞-9

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ·.
™Ì˘ÚÓ¤ÈÎÔ

G
C
f
G
ŒÏ· ‚Ú ∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ·, Ó· Ù· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ
c
G
ÁÈ·Ù’ ›‰· ÛÙ’ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ ˆ˜ ı· ¯ˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ
∂Û‡ ’Û·È ∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ·, ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ï·ÌÂÚfi
Ô˘ Âı¿ÌˆÛ˜ ÙÔ Êˆ˜ ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ȉÒ
ŒÏ· ÁÈ· Ó· Û ¿Úˆ, ∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ· ÌÔ˘
Ì‡Ú· Ó· Û ÙÚ·Ù¿Úˆ, ÌÈÎÚ‹ ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ· ÌÔ˘
ŒÏ· ÁÈ· Ó· ÁÂÓԇ̠ٷÈÚ¿ÎÈ Î·È Ù· ‰˘fi
Ó· Ì¿˜ ˙ËÏÂ‡Ô˘Ó fiÏÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ∫ÔÚ‰ÂÏÈfi
∆· Ì·‡Ú· ÛÔ˘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÎÈ Ô ¿ÛÚÔ˜ ÛÔ˘ Ï·ÈÌfi˜
Î·È ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÛÔ˘ ¯Â›ÏÈ Â›Ó·È ·Ï·‚ˆÌfi˜
Œ‚Á· ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ, Ó· ȉ›˜ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È
ÙÔ ·›Ì· Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· Û¤Ó· ¯‡ÓÂÙ·È
∆˘ ÃÈfi˜ Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ·, Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Ù· Ô˘ÏÈ¿
‹Úı·ÓÂ Î·È ÌÔ‡ ›·Ó ˆ˜ ¤¯ÂȘ ·ÚÚˆÛÙÈ¿
¶·Ó¿ıÂÌ¿ Û ™Ì‡ÚÓË, ªÔ˘ÚÓfi‚· Î·È µÔ˘ÚÏ¿
Ô˘ ‹Ú˜ ÙÔ Ô˘Ï› ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ϥˆ È·

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-10

∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ·.

∆Ô ÔÓÂ̤ÓÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘.
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ/ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜

G
G#G
∆Ô ÔÓÂ̤ÓÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘ ÔÓ› Ì· ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤-ÂÈ
Ù’ ·¯Â›ÏÈ ÌÔ˘ ÎÈ ·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰Â›, ̤۷ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÎÏ·›ÂÈ
∫Ï·›ˆ ÎÈ ·fi Ù· ‰¿ÎÚ˘· ÙË ÁË Ô˘ Û٤Έ ‚Ú¤¯ˆ
ÎÈ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â˘Ú¤ıËΠӷ Ì ڈًÛÂÈ ÙÈ ¤¯ˆ
™Î›Û ʈӋ ÌÔ˘ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ¤Ú·ÛÂ Û·Ó ¿ÛÙÚÔ
Î·È ¿ÌÂ Î·È ¯·ÈÚ¤Ù· ÌÔ˘ ÙÔÓ ÎÚ›ÓÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ ¿ÛÚÔ
◊ÏÈ ÌÔ˘, ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÂÌfi ÂÚ›ÌÂÓ ÏÈÁ¿ÎÈ
Ó· ÛÙ›ψ ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ¤Ó· Á·Ú˘Ê·ÏÏ¿ÎÈ
◊ÏÈ ÌÔ˘, ÙÈ ÛÔ‡ ¤Î·Ó· Î·È ·˜ Ó· ‚·ÛÈϤ„ÂȘ
ÎÈ ·Ê‹ÓÂȘ Ì ÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Î·È ·˜ ·ÏÏÔ‡ Ó· ʤÍÂȘ
¶·›ÚÓÂÈ ÓÔÙÈ¿, ʤÚÓÂÈ ÓÂÚfi, ·›ÚÓÂÈ ‚ÔÚÈ¿˜, ¯ÈÔÓ›˙ÂÈ
Ì· Û ÙÔ Î·Ì·ÚfiÊÚ˘‰Ô ·ÓÙÚfiÁ˘Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ
∏ ·Á¿Ë ı¤ÏÂÈ ÊÚfiÓËÛË, ı¤ÏÂÈ Ù·ÂÈÓÔÛ‡ÓË
ı¤ÏÂÈ Ï·ÁÔ‡ ÂÚ·ÙËÛÈ¿ ÎÈ ·ËÙÔ‡ ÁÚËÁÔÚÔÛ‡ÓË

∆Ô ÔÓÂ̤ÓÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘.

∞-11

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª·ÚÌ·-°È·Óӷο΢ (§Ô‡Ï· ÌÔ˘).
™Ì˘ÚÓ¤ÈÎÔ

h
A
h
ªÈ¿ Ì·‡ÚË ¤ÙÚ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡, §Ô‡Ï· ÌÔ˘, Í·ÓıԇϷ ÌÔ˘
h
A
a
h
ı· ‚¿Ïˆ ÚÔÛÎÂÊ¿ÏÈ-ÏÂ, ÏÂ, ÏÂ, ÏÂ, ÏÂ-ÎÔ˘ÚÌ¿ÓÈ Ì’-ÏÂ
∫È fi,ÙÈ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ›, §Ô‡Ï· ÌÔ˘, Í·ÓıԇϷ ÌÔ˘
Ù· ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ-ÏÂ, ÏÂ, ÏÂ, ÏÂ, ÏÂ-ÎÔ˘ÚÌ¿ÓÈ Ì’-ÏÂ

] 2¯
] 2¯
] 2¯
] 2¯

H
a
H
ÕÈÓÙÂ, ¿ÈÓÙÂ, Ì¿ÚÌ·-°È·ÓӷοÎË
H
a
H
Ô‡ÓÙÔ, Ô‡ÓÙÔ, Ô‡Ó’ ÙÔ ª·ÚÈοÎÈ
h
a
h
æ·Ú¿ÎÈ· ÙËÁ·Ó›˙ÂÈ Ì˜ ÛÙÔ Ì·ÁÂÚÈfi
h
a
h
ÕÛ’ Ù· Ó· ηԇÓ ÎÈ ¤‚Á· Ó· Û ÂȉÒ
æ·Ú¿ÎÈ· ÙËÁ·Ó›˙ÂÈ Ì˜ ÛÙÔ Ì·ÁÂÚÈfi
∂ÁÒ ı· ÛÔ‡ ÙÔ ¿Úˆ ÁÈ·Ù› ÙÔ ·Á·Ò
∆ÚÂȘ ‹¯Â˜ Ê›‰È ı· ÁÈÓÒ, §Ô‡Ï· ÌÔ˘, Í·ÓıԇϷ ÌÔ˘
ÙË Ì¤ÛË ÛÔ˘ Ó· ˙ÒÛˆ-ÏÂ, ÏÂ, ÏÂ, ÏÂ, ÏÂ-ÎÔ˘ÚÌ¿ÓÈ Ì’-ÏÂ
∫È ·˘Ùfi ÙÔ ÌfiÚÙË ’ ·Á·¿˜, §Ô‡Ï· ÌÔ˘, Í·ÓıԇϷ ÌÔ˘
Ó· ÛÙÔÓ ÂÊ·ÚÌ·ÎÒÛˆ-ÏÂ, ÏÂ, ÏÂ, ÏÂ, ÏÂ-ÎÔ˘ÚÌ¿ÓÈ Ì’-ÏÂ

]
]
]
]
ÕÈÓÙÂ, ¿ÈÓÙÂ, Ì¿ÚÌ·-°È·ÓӷοÎË...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-12

ª·ÚÌ·-°È·Óӷο΢ (§Ô‡Ï· ÌÔ˘).

EÚËÓ¿ÎÈ
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜

D
c
D
∞Ó¿ıÂÌ¿ Û·˜ ¤ÌÔÚʘ, ∂ÚË- ∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ] 2x
g
D
∫·Î‹ ÌÔ›Ú· Ó· ‰Â›ÙÂ, Û’ ·Á·Ò
g
D
D#
c
D
∫·Î‹ ÌÔ›Ú· Ó· ‰Â›ÙÂ, Û’ ·Á·Ò Ì· ı· ÛÙÔ ÂÈÒ
∫È fiÛ˜ ÎÔÈÌ¿ÛÙ ÌÔÓ·¯¤˜, ∂ÚË- ∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ]
¡· ÌËÓ ÍËÌÂÚˆı›ÙÂ, Û’ ·Á·Ò
¡· ÌËÓ ÍËÌÂÚˆı›ÙÂ, Û’ ·Á·Ò Ì· ı· ÛÙÔ ÂÈÒ

2x

∞Ó¿ıÂÌ¿ ÙËÓ ÙËÓ ·Ú¯‹, ∂ÚË- ∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ] 2x
ÎÈ ·Ó¿ıÂÌ· ÙËÓ ÒÚ·, Û’ ·Á·Ò
ÎÈ ·Ó¿ıÂÌ· ÙËÓ ÒÚ·, Û’ ·Á·Ò Ì· ı· ÛÙÔ ÂÈÒ
¶Ô˘ Û’ ›‰·Ó Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÌÔ˘, ∂ÚË- ∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘
Î·È ÙÈ ı· Á›Óˆ ÙÒÚ·, Û’ ·Á·Ò
Î·È ÙÈ ı· Á›Óˆ ÙÒÚ·, Û’ ·Á·Ò Ì· ı· ÛÙÔ ÂÈÒ
∆Ô Á·˚Ù·ÓÔÊÚ˘‰¿ÎÈ ÛÔ˘, ∂ÚË- ∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ]
·ÓÙÚfiÁ˘Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ, Û’ ·Á·Ò
·ÓÙÚfiÁ˘Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ, Û’ ·Á·Ò Ì· ı· ÛÙÔ ÂÈÒ

EÚËÓ¿ÎÈ

∞-13

]

2x

2x

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

£·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

e
a
G
D
e
£¿Ï·ÛÛ·, ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜, ı·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘
a
e
ÌËÓ ÙÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛÔ‰¤ÚÓÂȘ
a
e
D
e
ı·Ï·ÛÛÒÓÔ˘Ì·È, ÁÈ· Û¤Ó· ÍËÌÂÚÒÓÔ˘Ì·È

] 2¯

ƒÔ‰fiÛÙ·ÌÔ, ÚÔ‰fiÛÙ·ÌÔ Ó· Á›ÓÂÛ·È, ÎÈ ˆ¯, ·Ì¿Ó, ·Ì¿Ó
∆ËÓ ÚfiÙ· ÙÔ˘˜ Ó· Ú·›ÓÂȘ
ı·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ Î·È Ê¤Ú ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘

] 2¯

e
G
e
D
e
£¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ·ÏÌ˘Úfi ÓÂÚfi Ó· ۠ͯ¿Ûˆ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ
¡· ۠ͯ¿Ûˆ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ, ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ·ÏÌ˘Úfi ÓÂÚfi
£¿Ï·ÛÛ·, ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ÙÔÓ ¤ÓÈ͘, ÎÈ ˆ¯, ·Ì¿Ó, ·Ì¿Ó
Ù˘ ÎÔÂÏÈ¿˜ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ·
ı·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ Î·È Ê¤Ú ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘
∫È Ë ÎÔÂÏÈ¿, ÎÈ Ë ÎÔÂÏÈ¿ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹, ı·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘
Î·È ‰ÂÓ Ù‹˜ ¿Ó’ Ù· Ì·‡Ú·
ı·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ Î·È Ê¤Ú ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘

] 2¯

] 2¯

£¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ·ÏÌ˘Úfi ÓÂÚfi...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-14

£·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘

ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜

A
d
ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ, ¤Ó· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ
A
d
ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ ‚ÔÚÈ¿˜ ÙÔ ’Ìfi‰ÈÛÂ
g
d
Î·È ÌÈ¿ ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓԇϷ, Ù˙fiÁÈ· ÌÔ˘, ·Ì¿Ó
g
d
ÙÔ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛÂ

| 2¯

∆· ‰›¯Ù˘· ı· Ô˘Ï‹Ûˆ
] 3¯
Î·È ÙË ‚·ÚÎԇϷ ÌÔ˘
ÎÈ fiÏ· ı· ÛÙ· ¯·Ú›Ûˆ, Ù˙fiÁÈ· ÌÔ˘, ·Ì¿Ó
ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓԇϷ ÌÔ˘

| 2¯

£¿Ï·ÛÛ· ÌËÓ ı˘ÌÒÓÂȘ
] 3¯
ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ·̷ٷ
ÛÙËÓ ’ ·Á·Ò Ù· ÛÙ¤ÏÓˆ, Ù˙fiÁÈ· ÌÔ˘, ·Ì¿Ó
Ù· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù·

| 2¯
| 2¯

ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ

∞-15

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞fi ͤÓÔ ÙfiÔ
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜

d
g
d
∞fi ͤÓÔ ÙfiÔ ÎÈ ·’ ·Ï·ÚÁËÓfi
] 2¯
d
g
A
‹Úı ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ, ʈ˜ ÌÔ˘, ‰ÂηԯÙÒ ¯ÚÔÓÒ
d
A
d
‹Úı ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ, ʈ˜ ÌÔ˘, ‰ÂηԯÙÒ ¯ÚÔÓÒ
√‡Ù ÛÙËÓ fiÚÙ· ‚Á·›ÓÂÈ, Ô‡Ù ÛÙÔ ÛÙÂÓfi
] 2¯
√‡Ù ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ, ʈ˜ ÌÔ˘, ‰˘fi ÏfiÁÈ· Ó· Ù‹˜ ˆ
Œ‚Á· ÎfiÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡, ¿ÛÙÚÔ Ï·ÌÂÚfi
] 2¯
¯¿ÚÈÛ¤ ÌÔ˘ ÙËÓ ÂÏÈ¿ ÛÔ˘ Ô˘ ’¯ÂȘ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-16

] 2¯

] 2¯

∞fi ͤÓÔ ÙfiÔ

∂̤ӷ ÌÔ‡ ÙÔ Â›·ÓÂ
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜

D
g
D
g
c
D
∂̤ӷ ÌÔ‡ ÙÔ Â›·ÓÂ, Î˘Ú ∫ˆÛÙ¿ÎË ¤Ï· ÎÔÓÙ¿
] 2¯
D
c
D
c
D
¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜, ¤‚Á· Ó· Û ‰ˆ, Ó· ·ÚËÁÔÚËıÒ
D
c
D
c
D
¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜, ¤‚Á· Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ Î·È È¿Û’ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘
¶ˆ˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ‹, Î˘Ú ∫ˆÛÙ¿ÎË ¤Ï· ÎÔÓÙ¿
] 2¯
ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÎÚ‹‰Â˜, ¤Ï· ¤Ú·ÛÂ, ·›ÍÂ Î·È Á¤Ï·ÛÂ
ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÎÚ‹‰Â˜, ‰ÂÓ Í·Ó··ÈÚÓÒ ’fi ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÛÙÂÓfi
∞˘Ù¿ Ù· Ì·‡Ú· Ô˘ ÊÔÚ›˜, Î˘Ú ∫ˆÛÙ¿ÎË ¤Ï· ÎÔÓÙ¿
] 2¯
‰ÂÓ Ù· ÊÔÚ›˜ ÁÈ· χË, ¿È· ¯‹Ó· ÌÔ˘ Ó· ’¯ÂȘ ÙÔ Îڛ̷ ÌÔ˘
‰ÂÓ Ù· ÊÔÚ›˜ ÁÈ· χË, ¯‹Ó· ¿È· ÌÔ˘ Ó· ’¯ÂȘ Ù· ¿ıÈ· ÌÔ˘
ªfiÓ’ Ù· ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿, Î˘Ú ∫ˆÛÙ¿ÎË ¤Ï· ÎÔÓÙ¿
] 2¯
Î·È ÁÈ· ˙·ÚÈÊÈÏ›ÎÈ, ¿È· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ ÌËÓ ·Á·¿˜ ·ÏÏÔ‡
Î·È ÁÈ· ˙·ÚÈÊÈÏ›ÎÈ, ¿È· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡, ÙÈ ·Á¿ËÛ˜ ·ÏÏÔ‡

∂̤ӷ ÌÔ‡ ÙÔ Â›·ÓÂ

∞-17

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ÕÙÙ·Ú˘
∞Ï·ÙÛ·ÙÈ·Ófi

G
ŸÚÎÔ ’ηӷ ÛÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿, ˆ¯ ·Ì¿Ó, Û‚ÓÙ·Ï‹ Ì’ ·Ì¿Ó
C
G
a
G
g
G
È· Ó· ÌËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ, ÕÙÙ·Ú˘, ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó, ÕÙÙ·Ú˘
ª· ÂÁÒ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ù‹ÚÈ Û·˜, ˆ¯ ·Ì¿Ó, Û‚ÓÙ·Ï‹ Ì’ ·Ì¿Ó
ÙÔÓ fiÚÎÔ ı· ·Ù‹Ûˆ, Ù¤ÛÛÂÚȘ, ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó, Ù¤ÛÛÂÚȘ
¶¿ÏÈÓ Â‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ ¯ÔÚfi, ˆ¯ ·Ì¿Ó, Û‚ÓÙ·Ï‹ Ì’ ·Ì¿Ó
Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·, ÕÙÙ·Ú˘, ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó, ÕÙÙ·Ú˘
∆¤ÛÛÂÚ· Á·˚Ù·ÓfiÊÚ˘‰·, ˆ¯ ·Ì¿Ó, Û‚ÓÙ·Ï‹ Ì’ ·Ì¿Ó
Î·È ‰˘fi ÎÔÚÌÈ¿ ‰ÚÔÛ¿Ù·, Ù¤ÛÛÂÚȘ, ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó, Ù¤ÛÛÂÚȘ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-18

ÕÙÙ·Ú˘

µÚfiÓÙËÛÂ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹
™Ì‡ÚÓ˘

d
g
d
C
d
C
d
µÚfiÓÙËÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ÎÔ‡Ó· ·Ú·Ì¿Ó· ÙÔ ·È‰›
g d C
d
Î·È ÚÔ‚fiÏËÛ ÛÙË ‰‡ÛË
| 2¯
g
d
C
d
ÎÔ‡Ó· ÙÔ ·È‰›, ÌËÓ Ù‡¯ÂÈ Î·È Í˘Ó‹ÛÂÈ | 2¯
√ η‚·Ï¿Ú˘ ‰È¿‚ËÎÂ, ÎÔ‡Ó· ·Ú·Ì¿Ó· ÙÔ ·È‰›
Î·È ÚÔ‚fiÏËÛ ÛÙË ‰‡ÛË
| 2¯
ÎÔ‡Ó· ÙÔ ·È‰›, ÌËÓ Ù‡¯ÂÈ Î·È Í˘Ó‹ÛÂÈ | 2¯
ƒÔ‚fiÏËÛ ÎÈ Ë ª·ÚȈڋ, ÎÔ‡Ó· ·Ú·Ì¿Ó· ÙÔ ·È‰›
ÙÔ ÛÙ·ÌÓ› Ù˘ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ
| 2¯
ÎÔ‡Ó· ÙÔ ·È‰›, ÌËÓ Ù‡¯ÂÈ Î·È Í˘Ó‹ÛÂÈ | 2¯

µÚfiÓÙËÛÂ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹

∞-19

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆˙È‚·¤ÚÈ
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

F
g
F
g
F
∞¯, Ë ÍÂÓËÙÈ¿ ÙÔ ¯·›ÚÂÙ·È, Ù˙È‚·¤ÚÈ ÌÔ˘
c
g
F
ÙÔ ÌÔÛ¯ÔÏÔ‡ÏÔ˘‰fi ÌÔ˘
g
F
c
f
g
™ÈÁ·Ó¿, ÛÈÁ·Ó¿, ÛÈÁ·Ó¿ ·ÙÒ ÛÙË ÁË
∞¯, ·Ó¿ıÂÌ¿ Û ÍÂÓËÙÈ¿, Ù˙È‚·¤ÚÈ ÌÔ˘
Î·È ÛÂ Î·È ÙÔ Î·Ïfi ÛÔ˘
™ÈÁ·Ó¿, ÛÈÁ·Ó¿, ÛÈÁ·Ó¿ Î·È Ù·ÂÈÓ¿
∞¯, ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó· Ô˘ ÙÔ ’ÛÙÂÈÏ·, Ù˙È‚·¤ÚÈ ÌÔ˘
Î·È Ì¤ÏËÌ· ‰ÈÎfi ÌÔ˘
™ÈÁ·Ó¿, ÛÈÁ·Ó¿, ÛÈÁ·Ó¿ ·ÙÒ ÛÙË ÁË
∞¯, Ô˘ ‹Ú˜ ÙÔ ·È‰¿ÎÈ ÌÔ˘, Ù˙È‚·¤ÚÈ ÌÔ˘
Î·È ÙÔ ’ηÓ˜ ‰ÈÎfi ÛÔ˘
™ÈÁ·Ó¿, ÛÈÁ·Ó¿, ÛÈÁ·Ó¿ Î·È Ù·ÂÈÓ¿

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-20

∆˙È‚·¤ÚÈ

£¿Ï·ÛÛ·.
ªÔ˘ÓÙ¿Î˘

e
a
E7
a
ªÂÛÔ¤Ï·Á· ·ÚÌÂÓ›˙ˆ ÎÈ ¤¯ˆ ÏÒÚ· ÙÔÓ Î·ËÌfi
] 2¯
a
e
H
e
ÎÈ ¤¯ˆ ÙËÓ ·Á¿Ë ڇ̷ ÎÈ ¿ÏÌÔ˘ÚÔ ÙÔÓ ¯ˆÚÈÛÌfi
] 2¯
e
H
a
H
e
£¿Ï·ÛÛ·, ÌË Ì ‰ÈÒ¯ÓÂȘ Ì·ÎÚÈ¿
ÈÚÈṲ̂, ÌÔ˘ Ì·ÙÒÓÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿
ª·‡ÚË ÌÔ›Ú· ÙÔ ’¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ, Ó· Ì·ÎÚ·›Óˆ, Ó· ¯·ıÒ
] 2¯
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÓËÛ› ÌÔ˘ ÎÈ ·fi ΛÓË ’ ·Á·Ò
] 2¯
£¿Ï·ÛÛ·, ÌË Ì ‰ÈÒ¯ÓÂȘ Ì·ÎÚÈ¿
ÈÚÈṲ̂, ÌÔ˘ Ì·ÙÒÓÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿

£¿Ï·ÛÛ·.

∞-21

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿.
∫ÚËÙÈÎfi

C
d
C
¶fiÙ ı· ο-, fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿
d
C
F
øÚ¤, fiÙ ı· ÊÏ‚·Ú›ÛÂÈ, fiÙ ı· ÊÏ‚·Ú›ÛÂÈ
C d
C
G
a
d
C
Ó· ¿Úˆ ÙÔ, Ó· ¿Úˆ ÙÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ ÌÔ˘
¡· ¿Úˆ ÙÔ, Ó· ¿Úˆ ÙÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ ÌÔ˘
øÚ¤, ÙËÓ fiÌÔÚÊË ·ÙÚfiÓ·, ÙËÓ fiÌÔÚÊË ·ÙÚfiÓ·
Ó· ηÙ‚Ò, Ó· ηÙÂ‚Ò ÛÙÔÓ √Ì·Ïfi
¡· ηÙ‚Ò, Ó· ηÙÂ‚Ò ÛÙÔÓ √Ì·Ïfi
øÚ¤, ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÔ‡ÚˆÓ, ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÔ‡ÚˆÓ
Ó· οӈ Ì¿-, Ó· οӈ Ì¿Ó˜ ‰›¯ˆ˜ ÁÈÔ‡˜
¡· οӈ Ì¿-, Ó· οӈ Ì¿Ó˜ ‰›¯ˆ˜ ÁÈÔ‡˜
øÚ¤ Á˘Ó·›Î˜ ‰›¯ˆ˜ ¿ÓÙÚ˜, Á˘Ó·›Î˜ ‰›¯ˆ˜ ¿ÓÙÚ˜
Ó· οӈ ηÈ, Ó· οӈ Î·È ÌˆÚ¿ ·È‰È¿
¡· οӈ ηÈ, Ó· οӈ Î·È ÌˆÚ¿ ·È‰È¿
øÚ¤ Ó· ÎÏ·ÈÓ ‰›¯ˆ˜ Ì·Ó¿‰Â˜, Ó· ÎÏ·ÈÓ ‰›¯ˆ˜ Ì·Ó¿‰Â˜
¶fiÙ ı· ο-, fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-22

¶fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿.

•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›
§ÂÔÓÙ‹˜/∞Ṳ́Ó˘

D
G
D
G
A
D
•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›, ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ͤӷ Ô˘ ’Û·È
D
G
D
G
A D
ÛÔ‡ ÛÙ¤ÏÓˆ Ì‹ÏÔ Û¤ÂÙ·È, ΢‰ÒÓÈ Ì·Ú·ÁÎÈ¿˙ÂÈ
h
f#
D
G
A
™Ô‡ ÛÙ¤ÏÓˆ Î·È ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘ Û’ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Ì·ÓÙ‹ÏÈ
h
f#
A
D
∆Ô ‰¿ÎÚ˘ Â›Ó·È Î·˘ÙÂÚfi Î·È Î·›ÂÈ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ
•ÂÓËÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›, ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ͤӷ Ô˘ ’Û·È
ͤÓÔÈ ÛÔ‡ ϤÓÔ˘Ó Ù· ÛÎÔ˘ÙÈ¿, ͤÓÔÈ ÛÙ· Û·Ô˘Ó›˙Ô˘Ó
™Ù· ϤÓÔ˘Ó ÌÈ¿, ÛÙ· ϤÓÔ˘Ó ‰˘fi
ÛÙ· ϤÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ Î·È ¤ÓÙÂ
ÎÈ ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÛÙ· Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÔοÎÈ

| 2¯
| 2¯
| 2¯

¶¿Ú ͤÓ ̒ Ù· ÚÔ‡¯· ÛÔ˘, ¿ÚÂ Î·È Ù· ÛÎÔ˘ÙÈ¿ ÛÔ˘
Î·È Û‡Ú ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÛÔ˘, Û ηÚÙÂÚ› Ë Ê·Ì’ÏÈ¿ ÛÔ˘

•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›

∞-23

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ ‚ÔÛÎÔԇϷ
¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi/∑·ÏÔÎÒÛÙ·˜

d
B
A
d
g
C
F d
ªÈ¿ ‚ÔÛÎÔԇϷ ·Á¿ËÛ·, ÌÈ¿ ˙ËÏÂ̤ÓË ÎfiÚË
F
C
d
g
C
F
Ì· ÙËÓ ·Á¿ËÛ· Ôχ, ‹ÌÔ˘Ó ·Ï¿ÏËÙÔ Ô˘Ï›
g
C
F
g
B
A d
‹ÌÔ˘Ó ·Ï¿ÏËÙÔ Ô˘Ï›, ‰¤Î· ¯ÚÔÓÒÓ ·ÁfiÚÈ
ªÈ¿ ̤ڷ Ô˘ ηıfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ¯fiÚÙ· Ù’ ·ÓıÈṲ̂ӷ
ª·ÚÈÒ, Ù˘ Ϥˆ, Û’ ·Á·Ò, Ì· ÓÙÚ¤ÔÌ·È Ó· ÛÔ‡ ÙÔ ˆ
Ì· ÓÙÚ¤ÔÌ·È Ó· ÛÔ‡ ÙÔ ˆ, ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó·
∞fi ÙË Ì¤ÛË Ì’ ¿Ú·ÍÂ, Ì ʛÏËÛ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·
Î·È ÌÔ‡ ’ ̒ ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi, ÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔÓ Î·ËÌfi
ÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔÓ Î·ËÌfi Â›Û·È ÌÈÎÚfi˜ ·ÎfiÌ·

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-24

∏ ‚ÔÛÎÔԇϷ

™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ·
d
g a d
™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ·fi ÙË §Â-, ·fi ÙË §Â‚·‰È¿
F
g
a d
¿Ó ÁÈ· Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∆ÚÔfi-, ̈ڒ ÙËÓ ∆ÚÔÔÏÈÙÛ¿
™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ËÁ·›Ó·ÓÂ, Á¤ÚÔÓÙ·, ̈ڒ Á¤ÚÔÓÙ· ··ÓÙÔ‡Ó
°ÂÈ¿ ÛÔ˘, ¯·Ú¿ ÛÔ˘ Á¤ÚÔ, ηÏÒ˜ Ù· Ù·, ηÏÒ˜ Ù· Ù· ·È‰È¿
¶Ô‡ ¿Ù ·ÏÈοÚÈ·, Ô‡ ¿Ù ˆÚ¤, Ô‡ ¿Ù ˆÚ¤ ·È‰È¿
¶¿Ì ÁÈ· Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∆ÚÔfi-, ̈ڒ ÙËÓ ∆ÚÔÔÏÈÙÛ¿
ŒÏ· Î·È Û˘ Ú Á¤ÚÔ, Ó· ¿Ì ÁÈ·, Ó· ¿Ì ÁÈ· ÎÏ„ȿ
¢ÂÓ ËÌÔÚÒ ·È‰È¿ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ’Ì·È Á¤-, ÁÈ·Ù› ’Ì·È Á¤ÚÔÓÙ·˜
¶ÂÚ¿ÛÙ ·fi ÙË ÛÙ¿ÓË ÎÈ ·fi Ù· Úfi-, ÎÈ ·fi Ù· Úfi‚·Ù·
Î·È ¿ÚÙ ÙÔÓ ˘Èfi ÌÔ˘ ÙÔÓ ÈÔ ÌÈÎÚfi-, ÙÔÓ Èfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ
¶Ô˘ ’¯ÂÈ Ï·ÁÔ‡ Ô‰¿ÚÈ· Î·È ¤Ú‰Èη˜, Î·È ¤Ú‰Èη˜ ÊÙÂÚ¿
Î·È Í¤Ú’ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ·’ fiÏÔ˘˜ ÈÔ, ·’ fiÏÔ˘˜ ÈÔ Î·Ï¿

™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ·

∞-25

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ªÂÓÔ‡Û˘
G
a e D
√ ªÂÓÔ‡Û˘, Ô ªÈÚÌ›Ï˘ ÎÈ Ô ƒÂÛÔ‡Ï-∞Á¿˜
C
d C
d
Û ÎÚ·ÛÔÔ˘ÏÈfi ËÁ·›Ó·Ó ÁÈ· Ó· Ê·Ó, Ó· ÈÔ‡Ó
∫ÂÈ Ô˘ ÙÚÒÁ·Ó, ÎÂÈ Ô˘ ›Ó·Ó, ÎÂÈ Ô˘ ÁϤÓÙ·Á·Ó
οˆ˜ ¤Û·Ó Û ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÙȘ fiÌÔÚʘ
ŸÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ’¯ÂȘ, ‚Ú ªÂÓÔ‡Û’-∞Á¿
¶Ô‡ ÙËÓ Â›‰Â˜, Ô‡ ÙËÓ Í¤ÚÂȘ Î·È ÙË ÌÔÏÔÁ¿˜
Ãı¤˜ ÙËÓ Â›‰· ÛÙÔ ËÁ¿‰È Ô˘ ’·ÈÚÓ ÓÂÚfi
Î·È Ù‹˜ ‰›Óˆ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ Î·È ÌÔ‡ ÙÔ ’Ï˘ÓÂ
™·Ó ÙËÓ Â›‰Â˜, Û·Ó ÙËÓ
ÕÛÚÔ ÊÂÚÂÙ˙¤ ÊÔÚÔ‡ÛÂ,
Î·È ÙÚÈÁ‡Úˆ ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi
Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛÙ‹ıÈ·

ͤÚÂȘ, ˜ Ì·˜ ÙÈ ÊÔÚ›
ÎfiÎÎÈÓË ԉȿ
Ù˘ ΛÙÚÈÓ· ÊÏÔ˘ÚÈ¿
›¯Â ÌÈ¿Ó ÂÏÈ¿

√ ªÂÓÔ‡Û˘ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜, ¿ÂÈ ÙËÓ ¤ÛÊ·ÍÂ
ÙÔ Úˆ› ÍÂÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜, ¿ÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏ·„Â
™‹Îˆ ¿È· Ì’, ۋΈ ¯‹Ó· Ì’, ۋΈ ¤Ú‰Èο Ì’
ۋΈ ÏÔ‡ÛÔ˘ Î·È ¯ÙÂÓ›ÛÔ˘ ÎÈ ¤Ì· ÛÙÔ ¯ÔÚfi
¡· Û ‰Ô˘Ó Ù· ·ÏÈοÚÈ·, Ó· Ì·Ú·›ÓÔÓÙ·È
Ó· Û ‰ˆ ÎÈ ÂÁÒ Ô Î·Ë̤ÓÔ˜ Î·È Ó· ¯·›ÚÔÌ·È

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-26

O ªÂÓÔ‡Û˘

¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜
∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ

D
G
A
D
∂Û›˜ ̈ڤ ·È‰È¿, ÎÏÂÊÙfiÔ˘Ï·
] 2x
e
D
G
A
D h
¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜, ̈ڤ ·È‰È¿ ηË̤ӷ
e
D
G
A
D
¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜, ÎÈ ·˜ ›ÛÙ ÏÂڈ̤ӷ
™·Ó ¿Ù ¿Óˆ ̈ڤ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿
„ËÏ¿ ÛÙË ™·Ì·Ú›Ó·...

] 2x

∆Ô˘Ê¤ÎÈ· Ó· ̈ڤ ÌËÓ Ú›ÍÂÙÂ
ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ó· ÌËÓ ›ÙÂ...

] 2x

¡· ÌËÓ Ù’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÌˆÚ¤ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘
ÎÈ Ë ‰fiÏÈ· Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘...

] 2x

∫·È ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ̈ڤ Ó· Û·˜ ‰Ô˘Ó
Î·È ’ÚıÔ˘Ó Î·È Û·˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó...
ªËÓ ›Ù ˆ˜ ̈ڤ Ï·‚ÒıËη
‚·ÚÈ¿ ÁÈ· Ó· Âı¿Óˆ...

] 2x

¡· ›Ù ˆ˜ ̈ڤ ·ÓÙÚ‡ÙËη
‹Ú· ηϋ Á˘Ó·›Î·...
∆ËÓ ¤ÙÚ· ¤¯ˆ ̈ڤ ÂıÂÚ¿
ÙË Ì·‡ÚË Á˘ Á˘Ó·›Î·...
∫È ·˘Ù¿ Ù· ̈ڤ ÏÈ·ÓÔÏ›ı·Ú·
·‰¤ÚÊÈ· Î·È Í·‰¤ÚÊÈ·...

¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜

] 2x

] 2x

] 2x

] 2x

∞-27

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™Ô˘ ’· Ì¿Ó· Ì’ ¿ÓÙÚ„¤ ÌÂ.
¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘

f#
E ∞
∂ f#
E A E f#
™Ô˘ ÙÔ ’· Ì¿-, ηϤ Ì¿Ó· Ì’
E
A E h
E
A E f#
™Ô˘ ’· Ì¿Ó· Ì’, ¿ÓÙÚ„¤ ÌÂ
A
h
E
A
™Ô˘ ’· Ì¿Ó·-· Ì’, ¿ÓÙÚ„¤ ÌÂ-Â
E A E h E A E f#
ÛÈÙÔÓÔÈÎÔ·Ú„ ÌÂ
°¤ÚÔÓ
Á¤ÚÔÓ
°¤ÚÔÓ
ÁÈ·Ù›

¿ÓÙÚ·, ηϤ Ì¿Ó· Ì’
¿ÓÙÚ· ÌË ÌÔ‡ ‰ÒÛÂȘ
¿ÓÙÚ· ÌË ÌÔ‡ ‰ÒÛÂȘ
ı· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ

°È·Ù› Ô Á¤ÚÔ˜, ηϤ Ì¿Ó· Ì’
ÁÈ·Ù› Ô Á¤ÚÔ˜, Ù· ’ÍÂÙ¿˙ÂÈ
°È·Ù› Ô Á¤ÚÔ˜, Ù· ’ÍÂÙ¿˙ÂÈ
ÛÙÔ „ÈÏfi Ù· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-28

™Ô˘ ’· Ì¿Ó· Ì’ ¿ÓÙÚ„¤ ÌÂ.

™Ù˘ ¶¿ÚÁ·˜ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ
∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ

e
D
G
D
e
∞¯ ÛÙ˘ ¶¿ÚÁ·˜ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ Î·Ó¤ÏÏ· Î·È Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ
∞¯ Ì Á¤Ï·Û·Ó ‰˘fi ·ÚÁ·ÓȤ˜ ÎÔÓÙԇϘ Î·È ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ¤˜
∞¯ Ì Á¤Ï·ÛÂ Î·È ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ Î·È ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹
∞¯ ¤Ï· ÌÈÎÚ‹, ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÌ·È, ÌÂÁ¿ÏˆÛ· Î·È ÓÙÚ¤ÔÌ·È
º¤Ú ̷˜ ÎÚ·ÛÈ Ó· Èԇ̠ÂÁÒ Î·È Û˘
Ó· Èԇ̠ÂÁÒ Î·È Û˘ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ¯Ú˘Û‹
∞¯ Ì Á¤Ú·Û·Ó ‰˘fi Ú¿ÁÌ·Ù·, Û‚ÓÙ¿‰Â˜ Î·È ÁÂÚ¿Ì·Ù·
∞¯ Ì Á¤Ï·ÛÂ Î·È ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ Î·È ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹

™Ù˘ ¶¿ÚÁ·˜ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ

∞-29

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªˆÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂÌÔÓÈ¿
∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ

C
d...
ªˆÚ‹ ÎÔÓÙÔ‡-, ̈ڋ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂÌÔÓÈ¿
Ì ٷ ÔÏÏ¿ ÏÂÌfi-, ÏÂÌfiÓÈ·, µËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ·
Û ʛÏËÛ· ÎÈ ·ÚÚÒÛÙËÛ· Î·È ÙÔ ÁÈ·ÙÚÔ ‰ÂÓ ÊÒÓ·Í·
¶fiÙ ÌÈÎÚ‹, fiÙ ÌÈÎÚ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÛ˜
ÎÈ ¤ÁÈÓ˜ ÁÈ· ÛÙÂÊ¿-, ÛÙÂÊ¿ÓÈ, µËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ·...
÷̋ψÛÂ, ¯·Ì‹ÏˆÛ ÙÔ˘˜ ÎÏÒÓÔ˘˜ ÛÔ˘
Ó¿ Îfi„ˆ ¤Ó· ÏÂÌfi-, ÏÂÌfiÓÈ, µËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ·...
°È· Ó· ÙÔ ÛÙ›-, ÁÈ· Ó· ÙÔ ÛÙ›„ˆ, Ó· ÙÔ Ȉ
Ó· ÌÔ‡ ‰È·‚Ô‡Ó ÔÈ fi-, ÔÈ fiÓÔÈ, µËÛÛ·ÓÈÒÙÈÛÛ·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-30

ªˆÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂÌÔÓÈ¿

O ÁÈ·ÙÚfi˜
∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ

F...
¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ì·ÓԇϷ Ì’, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ
·¯, Û‡Ú ӷ ʤÚÂȘ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi
∞¯, Û‡Ú ӷ ʤÚÂȘ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi
ÌËÓ Âı·Óˆ Ì¿Ó· Ì’ Î·È ¯·ıÒ
∞Á¿ËÛ·, Ì¿Ó· Ì’, ·Á¿ËÛ·
ÈÎÚ¿ Ô ‰fiÏÈÔ˜ ÙÔ ÌÂÙ¿ÓÔȈ۷
¶ÈÎÚ¿ Ô ‰fiÏÈÔ˜ ÙÔ ÌÂÙ¿ÓÔȈ۷
·¯, Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘, ‰ÂÓ Û’ ¿ÎÔ˘Û·
™Ò· ÁȤ ÌÔ˘, ηÈ
ı· ʤڈ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi
£· ʤڈ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi
Ó· ÛÔ‡ ÁÈ¿ÓÂÈ ÁȤ

ÌËÓ ÎϷȘ ÂÛ‡
Ù·¯È¿ Úˆ›
Ù·¯È¿ Úˆ›
ÌÔ˘ ÙËÓ ÏËÁ‹

º¤ÚÙÔÓÂ, Ì·ÓԇϷ Ì’ ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi
Ó· ÌÔ‡ ÁÈ¿ÓÂÈ, Ì¿Ó· Ì’ ÙÔÓ Î·ËÌfi
∆ÔÓ Î·ËÌfi ÁÏ˘ÎÈ¿ Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘
| 2¯
Ô˘ ’¯ˆ ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÌÔ˘
| 2¯

O ÁÈ·ÙÚfi˜

∞-31

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

µ·ÛÈÏÈÎfi˜ ı· Á›Óˆ
∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ

F
d F
g
d F
d
µ·ÛÈÏÈÎfi˜ ı· Á›Óˆ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÛÔ˘, ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÛÔ˘
ÎÈ ·Ó‡·ÓÙÚÔ˜ ı· Ì›ӈ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ù‹ÚÈ ÛÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ ÛÔ˘
C
F
C
F
d
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙ˘ ·Á¿˘ ÌÔ˘ ÙËÓ fiÚÙ·
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î¿ÓÂÈ Î‡ÎÏÔ ÛÙ˘ ·Á¿˘ ÌÔ˘ ÙÔÓ Î‹Ô
Œ‚Á· ·’ ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÎÚ˘Ê¿ ·’ ÙË Ì¿Ó· ÛÔ˘, ÎÚ˘Ê¿ ·’ ÙË Ì¿Ó· ÛÔ˘
Î·È Î¿Ó ˆ˜ ÔÙ›˙ÂȘ ÙË Ì·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Ó· ÛÔ˘, ÙË Ì·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Ó· ÛÔ˘
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ...
∆¤ÛÛÂÚ· ÔÚÙÔοÏÈ·, Ù· ‰˘fi Û·›Û·ÓÂ, Ù· ‰˘fi Û·›Û·ÓÂ
◊Úı· ÁÈ· Ó· Û ¿Úˆ Î·È ‰Â Ì’ ·Ê‹Û·ÓÂ, Î·È ‰Â Ì’ ·Ê‹Û·ÓÂ
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ...
√ ‹ÏÈÔ˜ ‚·ÛÈχÂÈ ÎÈ Ë Ì¤Ú· ÛÒÓÂÙ·È, ÎÈ Ë Ì¤Ú· ÛÒÓÂÙ·È
ÎÈ Ô ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ ·’ ÙËÓ ·Á¿Ë ‰Â Û˘ÌÌ·˙ÒÓÂÙ·È, ‰Â Û˘ÌÌ·˙ÒÓÂÙ·È
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ...
Œ‚Á· Ó· Û ‰ˆ, ¤‚Á· Ó· Û ‰ˆ
Œ‚Á· Ó· Û ‰ˆ, Ó· ·ÚËÁÔÚËıÒ
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ...
¶ÔÈfi˜ Û ʛÏËÛÂ, ÔÈfi˜ Û ʛÏËÛÂ
¶ÔÈfi˜ Û ʛÏËÛÂ Î·È Û ÎÔÎΛÓËÛÂ
ŒÏ·, ¤Ï·, Ì ْ Â̤ӷ, Ó· ÂÚÓ¿˜ ¯·ÚÈو̤ӷ
ŒÏ·, ¤Ï·, ÙÔ Ô˘Ï› ÌÔ˘, ÙÒÚ· Ô˘ ’Ì·È ÌÔÓ·¯‹ ÌÔ˘

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-32

µ·ÛÈÏÈÎfi˜ ı· Á›Óˆ

∆Ú˘ÁÒÓ·.
∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ

e...
∞˘ÙÔ‡ „ËÏ¿ Ô˘ ÂÚ·Ù›˜, ÙÚ˘ÁÒÓ·, ÙÚ˘ÁÒÓ·
Î·È ¯·ÌËÏ¿ ÏÔÁÈ¿˙ÂȘ, ÙÚ˘ÁÒÓ· ÌÔ˘ ÁÚ·Ì̤ÓË
ªËÓ Â›‰Â˜ ÙÔÓ ·Û›ÎË ÌÔ˘, ÙÚ˘ÁÒÓ·, ÙÚ˘ÁÒÓ·
ÙÔÓ ·Á·ËÙÈÎfi ÌÔ˘, ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘
∂„¤˜, ÚÔ„¤˜ ÙÔÓ Â›‰·ÌÂ, ÙÚ˘ÁÒÓ·, ÙÚ˘ÁÒÓ·
ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ Í·ψ̤ÓÔ, ÙÚ˘ÁÒÓ· ÌÔ˘ ÁÚ·Ì̤ÓË
ª·‡Ú· Ô˘ÏÈ¿ ÙÔÓ ÙÚÒÁ·ÓÂ, ÙÚ˘ÁÒÓ·, ÙÚ˘ÁÒÓ·
ÎÈ ¿ÛÚ· ÙÔÓ ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Û·Ó, ÙÚ˘ÁÒÓ· ÌÔ˘ ÁÚ·Ì̤ÓË

∆Ú˘ÁÒÓ·.

∞-33

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

°È¿ÓÓË ÌÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘
∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ

f
°È¿ÓÓË
f
°È¿ÓÓË
G#
ÕÈÓÙÂ,
G#
ÕÈÓÙÂ,

bf G# f
ÌÔ˘ ÙÔ, °È¿ÓÓË ÌÔ˘ ÙÔ, ¿ÈÓÙÂ
bf G#f
ÌÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘, ¤Ï·
b
f
ÙÈ ÙÔ ’¯ÂȘ ÏÂڈ̤ÓÔ, ‚Ú °È·ÓÓ‹, °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘
b
f G#f
ÙÈ ÙÔ ’¯ÂȘ ÏÂڈ̤ÓÔ, ‚Ú ·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘, ¤Ï·

∆Ô Ï¤ÚˆÛÂ, ÙÔ Ï¤ÚˆÛÂ, ¿ÈÓÙÂ
ÙÔ Ï¤ÚˆÛÂ Ë ÍÂÓËÙÈ¿, ¤Ï·
ÕÈÓÙÂ, Ù· ¤ÚËÌ· Ù· ͤӷ, ‚Ú °È·ÓÓ‹, °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘
ÕÈÓÙÂ, Ù· ¤ÚËÌ· Ù· ͤӷ, ‚Ú ·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘, ¤Ï·
°È·
°È·
°È·
°È·

‰ÂÓ
‰ÂÓ
‰ÂÓ
‰ÂÓ

ÙÔ
ÙÔ
ÙÔ
ÙÔ

Ϥ-, ÁÈ· ‰ÂÓ ÙÔ
ϤÓÂȘ Ì ÓÂÚfi,
Û·Ô˘Ó›˙ÂȘ, ‚ÚÂ
Û·Ô˘Ó›˙ÂȘ, ‚ÚÂ

¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ Ì¤Ó·, °È¿ÓÓË
¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ Ì¤Ó·, °È¿ÓÓË
¡· ÛÔ‡ ÙÔ Û·Ô˘Ó›Ûˆ, ‚ÚÂ
¡· ÛÔ‡ ÙÔ Û·Ô˘Ó›Ûˆ, ‚ÚÂ

Ϥ-, ¿ÈÓÙÂ
¤Ï·
°È·ÓÓ‹, °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘
·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘, ¤Ï·

ÌÔ˘, ¿ÈÓÙÂ
ÌÔ˘, ¤Ï·
°È·ÓÓ‹, °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘
·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘, ¤Ï·

¶¤ÓÙ ÔÙ¿-, ¤ÓÙ ÔÙ¿-, ¿ÈÓÙÂ
¤ÓÙ ÔÙ¿ÌÈ· ÙÔ ’ÏÂÓ·, ¤Ï·
ÕÈÓÙÂ, Î·È ‚¿„·Ó Î·È Ù· ¤ÓÙÂ, ‚Ú °È·ÓÓ‹, °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘
ÕÈÓÙÂ, Î·È ‚¿„·Ó Î·È Ù· ¤ÓÙÂ, ‚Ú ·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘, ¤Ï·
∫·È
ηÈ
ηÈ
ηÈ

‚¿„·Ó ηÈ, Î·È ‚¿„·Ó ηÈ, ¿ÈÓÙÂ
‚¿„·Ó Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·
fiÏ· Ù· ηڿ‚È·, ‚Ú °È·ÓÓ‹, °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘
fiÏ· Ù· ηڿ‚È·, ‚Ú ·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘, ¤Ï·

¶¤Ú·Û ÎÈ ¤-, ¤Ú·Û ÎÈ ¤-, ¿ÈÓÙÂ
¶¤Ú·ÛÂ Î·È ¤Ó· Ô˘Ï›, ¤Ï·
Î·È ‚¿„·Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘, ‚Ú °È·ÓÓ‹, °È·ÓÓ¿ÎË ÌÔ˘
Î·È ‚¿„·Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘, ‚Ú ·ÏÈηڿÎÈ ÌÔ˘, ¤Ï·

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-34

°È¿ÓÓË ÌÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘

ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ η̤̈ӷ
∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ

∂9 ∂
∂6

∂9 ∂ ∂6

ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ η̤̈ӷ Î·È ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó·
∫·È ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó·, ÛÙÔ ÎÚ·Û› Ù· ’¯ÂȘ ÚÈÁ̤ӷ
ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂÈ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÛÔ˘ Î·È ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È Ì·˙› ÛÔ˘
∫·È ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È Ì·˙› ÛÔ˘, Ì¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂÈ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÛÔ˘
¶fiÛ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ η̤̈ӷ, ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Ù· ’¯ˆ ÁÚ·Ì̤ӷ
™ÙÔ ¯·ÚÙ› Ù· ’¯ˆ ÁÚ·Ì̤ӷ, fiÛ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ η̤̈ӷ
ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ οÓÂÈ Ì¿ÁÈ· Î·È ÌÔ‡ οÓÂȘ Î·È ÙËÓ ¿ÁÈ·
∫·È ÌÔ‡ οÓÂȘ Î·È ÙËÓ ¿ÁÈ·, Ì¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ οÓÂÈ Ì¿ÁÈ·

ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ ’¯ÂȘ η̤̈ӷ

∞-35

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›.
∏ÂÈÚÒÙÈÎÔ

a...
•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›
Î·È ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔ, ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘
Î·È ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔ
∏ ÍÂÓÈÙÈ¿ ÛÂ ¯·›-, ÛÂ ¯·›ÚÂÙ·È
ÎÈ ÂÁÒ ¤¯ˆ ÙÔÓ Î·ËÌfi ÛÔ˘, ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘
ÎÈ ÂÁÒ ¤¯ˆ ÙÔÓ Î·ËÌfi ÛÔ˘
∆È Ó· ÛÔ˘ ÛÙ›ψ ͤÓ ÌÔ˘
·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ͤӷ Ô˘ ›۷È, ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘
·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ͤӷ Ô˘ ›۷È
™Ô˘ ÛÙ¤ÏÓˆ Ì‹ÏÔ, Û¤ÂÙ·È
΢‰ÒÓÈ, Ì·Ú·ÁÎÈ¿˙ÂÈ, ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘
΢‰ÒÓÈ, Ì·Ú·ÁÎÈ¿˙ÂÈ
™Ô˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ÌÔÛ¯ÔÛÙ¿Ê˘ÏÔ
ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙ·Êȉȿ˙ÂÈ, ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘
ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙ·Êȉȿ˙ÂÈ
™Ô˘ ÛÙ¤ÏÓˆ Î·È ÙÔ ‰¿-, ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘
Û’ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Ì·ÓÙ‹ÏÈ, ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘
Û’ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Ì·ÓÙ‹ÏÈ
∆Ô ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘ ’Ó·È Î·ÊÙÂÚfi
Î·È Î·›ÂÈ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ, ̈ڤ ͤÓ ÌÔ˘
Î·È Î·›ÂÈ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-36

•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›.

¶·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú·
¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘

G
¶·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú·, ˆˆˆ
G
D
G
Î·È ÙÔ‡ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÂÏÒÓ·
G
D
ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó·
∫·Ï¤Û·Ó Î·È ÙÔÓ fiÓÙÈη, ˆˆˆ
Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ
ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó·
∫·Ï¤Û·Ó ÙÔ ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ, ˆˆˆ
ÏÂÓ Ù· Û٤ʷӷ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ
ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó·
∫·Ï¤Û·Ó Î·È ÙÔ Ù˙›Ù˙Èη, ˆˆˆ
ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÏ› ÙÔ˘
ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó·
∫·Ï¤Û·Ó Î·È ÙÔ Á¿È‰·ÚÔ, ˆˆˆ
ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ
ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó·
∫·Ï¤Û·Ó Î·È ÙÔ Ì¤ÚÌËÁη, ˆˆˆ
Ù· ÚÔÈÎÈ¿ Ó· ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂÈ
ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó·
∫·Ï¤Û·Ó Î·È ÙËÓ ·ÏÂÔ‡
ÏÂÓ ÙȘ ÎfiÙ˜ Ó· Ì·Á›ÛÂÈ
ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó·
∫·Ï¤Û·Ó Î·È ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯Ô, ˆˆˆ
ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂÈ
ÓÙÚ¿Áη ÓÙÚÔ‡Áη Ù· ’ÚÁ·Ó· ÒÚ ٷ ’ÚÁ·Ó·

¶·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú·

∞-37

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶Ô‡ ·˜ ·Ê¤ÓÙË Ì¤ÚÌËÁη.
¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi/∞ӿηڷ

a

G

a

G

C

G

a

C
G
a
G
¶Ô‡ ·˜ ·Ê¤-, Ô‡ ·˜
a
G
Î·È Â›Û’ ·Ú̷و̤ÓÔ˜,
G
§¤ÏÂÌ ÙÔ˘, ϤÏÂÌ ÙÔ˘,
G
§¤ÏÂÌ ÙÔ˘, ϤÏÂÌ ÙÔ˘,

C
G
a
·Ê¤ÓÙË Ì¤ÚÌËÁη
] 2¯
a
G
Î·È Â›Û’ ·Ú̷و̤ÓÔ˜
d
ϤÏÂÌ ÙÔ˘ Î·È ‚fiÈ ‚fiÈ ‚fiÈ
d
ϤÏÂÌ ÙÔ˘ Î·È Ù·Ì ÙÔ˘Ì ÙÔ˘

Œ¯ˆ ’Ó· ·Ì¤-, ¤¯ˆ ’Ó· ·Ì¤ÏÈ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi
] 2¯
Î·È ¿ˆ Ó· ÙÔ ÙÚ˘Á‹Ûˆ, Î·È ¿ˆ Ó· ÙÔ ÙÚ˘Á‹Ûˆ
§¤ÏÂÌ ÙÔ˘, ϤÏÂÌ ÙÔ˘...
∫·È ¤‰ÂÛÂ, Î·È ¤‰ÂÛÂ Î·È Î¿ÚÈÛÂ
] 2¯
ÎÈ ¤ÊÙÈ·Í ¤ÓÙ ÚÒÁ˜, ÎÈ ¤ÊÙÈ·Í ¤ÓÙ ÚÒÁ˜
§¤ÏÂÌ ÙÔ˘, ϤÏÂÌ ÙÔ˘...
∆Ë ÌÈ¿ ÙËÓ ·›-, ÙË ÌÈ¿ ÙËÓ ·›ÚÓÂÈ Ô Ï¤ÏÂη˜
ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÏÂϤÎÈ, ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÏÂϤÎÈ
§¤ÏÂÌ ÙÔ˘, ϤÏÂÌ ÙÔ˘...

] 2¯

∆Ș ÙÚÂȘ ÂÙÛ·-, ÙȘ ÙÚÂȘ ÂÙÛ·Ï·¿ÙËÛ·
] 2¯
ÎÈ ¤ÊÙÈ·Í· ¤Ó· ÎÚ·Û¿ÎÈ, ÎÈ ¤ÊÙÈ·Í· ¤Ó· ÎÚ·Û¿ÎÈ
§¤ÏÂÌ ÙÔ˘, ϤÏÂÌ ÙÔ˘...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-38

¶Ô‡ ·˜ ·Ê¤ÓÙË Ì¤ÚÌËÁη.

¡ÙÈÚÏ·ÓÙ¿
¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi/™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

D
µÚ¤ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿, ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿, ‚Ú ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ Î·È Ù¤˙· fiÏÔÈ
e
D
Î·È Ò˜ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË, ˆ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿, ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿
h
∞fi ÙËÓ fiÏË ÙËÓ Î·Ï‹ ‹Úı ÌÈ¿ ÛÎÔ‡Ó· Ì ·Ó›
ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿, ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿, ˆ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ Î·È ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ
‚ÚÂ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ ÌÂ ˙·¯·ÚÒÓÂÈ,
ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿, ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿, Ó· ÙÔ ¯·ÚÒ Ô˘ ÌÂ ÎÔÈÙ¿
ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ ‚Ú Ï‚ÂÓÙfiÓÈ·, ‚ÚÂ Î·È Ù˘ ª·ÚÌ·ÚÈ¿˜ ÁÏ·ÚfiÓÈ·
ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿, ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿, ˆ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ ‚ÚÂ Î·È ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ
‚Ú ÎÈ Ë ÎÔ˘‚¤ÚÙ· Ì ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ
µÚÂ Î·È Ô Ì¿ÁÂÚ·˜ ʈӿ˙ÂÈ, ˆ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿, ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿
µÚ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ Î·È Ù¤˙· fiÏÔÈ Î·È Ò˜ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¶fiÏË
∞fi ÙËÓ fiÏË ÙËÓ Î·Ï‹, ‹Úı ÌÈ¿ ÛÎÔ‡Ó· Ì ·Ó›
ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿, ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿, ·¯ Ë ª·Ú›· ÙÔ˘ ªËÓ¿
∂¿Óˆ ÛÙ’ ¿ÛÚÔ Ù˘ Ô‰¿ÚÈ ı· ¿ˆ Ó· ‰¤Ûˆ ·Ï·Ì¿ÚÈ
ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿, ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿, ˆ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ ı· ‰¤Ûˆ ÎfiÌÔ
‚Ú ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ
¡· ¤ÊÙÂÈ Ô ÎfiÌÔ˜ ÛÙÔ ÎÔ¿ÏÈ, ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ÙÔ˘ ÙÛ·ÁοÚË
µÚ ı· ÙË ‚¿Ïˆ ̘ ÛÙËÓ ÏÒÚË Î·È ı· Ù‹˜ ο̈ ÁÈfi Î·È ÎfiÚË
ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿, ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿, ˆ ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿ Î·È ÛÂȘ Ï‚¤ÓÙ˜
‚Ú ı· Û¿˜ ‰ÒÛˆ ÂÁÒ ‚ÈÔϤÙ˜
£· ‰ÒÛˆ Û’ fiÏÔ˘˜ ·fi ‰‡Ô ‚ÚÂ Î·È ÙÔ‡ °ÈÒÚÁË ‰Â ÙÔ‡ ‰›Óˆ
ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿, ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿, ˆ ÓÙ·-ÓÙ·-ÓÙ·, ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿
ø ÓÙÈÚÏ·ÓÙ¿, ÓÙÈÚÏ·ÓÙ·ÓÙ¿...

¡ÙÈÚÏ·ÓÙ¿

∞-39

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

AÓ¤‚Ëη ÛÙËÓ ÈÂÚÈ¿
G
C
G
AÓ¤‚Ëη ÛÙËÓ ÈÂÚÈ¿, Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· Î·È Í·ÓıÈ¿
G
C
G
C
G
ÁÈ· Ó· Îfi„ˆ ¤Ó· È¤ÚÈ, Û˘ ‘Û·È ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ Ù·›ÚÈ
BϤˆ ÌÈ· ÎfiÚË ÎÈ ¿ÏÏ·˙Â, Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ù¿Ú·˙Â
Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ ÌË ÊÔ‚¿Û·È, ‚·Ï’ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ Î·È È¿ÛÂ

] 2x

] 2x

TËÓ ÙÛ›ÌËÛ· ̘ ÙÔ Ï·ÈÌfi, ÛÎÔ‡˙ÂÈ, ʈӿ˙ÂÈ: “Ÿ¯È ‰Ò!”
Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ: “¶·Ú·Î¿Ùˆ, ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÈÔ Î¿Ùˆ!” ] 2x
TËÓ ÙÛ›ÌËÛ· ÛÙ· ‰˘Ô ‚˘˙È¿, ÛÎÔ‡˙ÂÈ, ʈӿ˙ÂÈ: “KÂÚ·Ù¿!”
Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ: “¶·Ú·Î¿Ùˆ, ·’ Ù· ‰˘Ô ‚˘˙È¿ ÈÔ Î¿Ùˆ!” ] 2x
TËÓ ÙÛ›ÌËÛ· ÛÙÔÓ ·Ê·Ïfi, ÛÎÔ‡˙ÂÈ, ʈӿ˙ÂÈ: “O‡Ù’ ‰Ò!”
Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ: “¶·Ú·Î¿Ùˆ, ·’ ÙÔÓ ·Ê·Ïfi ÈÔ Î¿Ùˆ!” ] 2x
TËÓ ÙÛ›ÌËÛ· ÛÙ· ÁfiÓ·Ù·, ʈӤ˜ Î·È ÍÂÏÈÁÒÌ·Ù·
Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ: “¶·Ú·¿Óˆ, ·’ Ù· ÁfiÓ·Ù· Èfi ¿Óˆ!”

] 2x

™Î‡‚ˆ ÎÈ Ô Ì·‡ÚÔ˜ ÙÈ Ó· ‰ˆ; ¡· ÚÂÌ·Ù¿ÎÈ ‰ÚÔÛÂÚfi!
Á‡Úˆ-Á‡Úˆ ›¯Â ‚Ô‡ÚÏ·, Î·È ÛÙË Ì¤ÛË ÌÈ· ‚Ú˘ÛԇϷ ] 2x
◊Ù·ÓÂ Î·È Î·ÙËÊfiÚ·, ¤‚·Ï· Î·È Ï›ÁË ÊfiÚ·
¤ÊÙÂÈ ÛÎÔ‡˙ÂÈ ·’ ÙË ¯·Ú¿ Ù˘, Î·È ÙËÓ ·ÎÔ˘Û’ Ô Ì·Ì¿˜ Ù˘
TÈ ¤¯ÂȘ ÎÔÚË Ì’ ÎÈ Â›Û·È Î¿ÙÔ˘, ÎÈ ÂÈÓ’ Ù· fi‰È· ÛÔ˘ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘
M¤Á·˜ fiÓÔ˜ Ì’ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ, Î·È Ì ÙÚ›‚ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ! ] 2x

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-40

AÓ¤‚Ëη ÛÙËÓ ÈÂÚÈ¿

ªÂ ÙË ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ∫ÔÓهψ.
d
c
d
ªÂ ÙËÓ ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ∫ÔÓهψ ÂËÁ·›Ó·Ì ÛÙÔ Ì‡ÏÔ
d
C
d
¶‹Á·ÈÓÂ, ‹Á·ÈÓÂ, ‹ÁÂ-, ‹ÁÂ-, ‹Á·ÈÓÂ
∫Ô‡Ó· ÂÁÒ Î·È ÎÔ‡Ó· ΛÓË, ‰›ÓÂÈ Ô £Âfi˜ Î·È ¤ÊÙÂÈ ÂΛÓË
¶¿Óˆ ÂÁÒ, ’Ô Î¿Ùˆ ΛÓË
¶‹Á·ÈÓÂ, ‹Á·ÈÓÂ...
∞¯Ô˘ ıÂÈ¿, ÎÈ ·Ó ‹ÛÔ˘Ó Í¤ÓË Î·È ÙÔ ÙÈ ’ıÂÏ ӷ Á¤ÓÂÈ
¶‹Á·ÈÓÂ, ‹Á·ÈÓÂ...
∫¿Ì ÁȤ ÌÔ˘ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, ÎÈ ÂÁÒ ı· ’Ì·È ¿ÏÈ ıÂÈ¿ ÛÔ˘
¶‹Á·ÈÓÂ, ‹Á·ÈÓÂ...
¡· ÎÈ Ô Ì¿ÚÌ·˜ ·fi ¤Ú·, Ùڿη-ÙÚԇη ÙË Ì·¯·›Ú·
¶‹Á·ÈÓÂ, ‹Á·ÈÓÂ...
µÚ’ ·Ó˄Ȥ ηٷڷ̤ÓÂ, ÙÈ Ù· ÔÏÂÌ¿˜, ηË̤ÓÂ
¶‹Á·ÈÓÂ, ‹Á·ÈÓÂ...
ª¿ÚÌ·, ıÂÚÌ·ÛÈ¿ ÙËÓ È¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ϿΈ۷ Ó· ÁÈ¿ÓÂÈ
¶‹Á·ÈÓÂ, ‹Á·ÈÓÂ...
¶Ï¿ÎˆÛ’ ÙËÓ Î·Ï¿ ·È‰› ÌÔ˘, fiÔ˘ Ó· ’¯ÂȘ ÙËÓ Â˘¯‹ ÌÔ˘
¶‹Á·ÈÓÂ, ‹Á·ÈÓÂ...

ªÂ ÙË ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ∫ÔÓهψ.

∞-41

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ.
a...
¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›-, ¿ÈÓÙ ‚Ú ·È‰È¿
Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ
¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ
ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘ ÔÈ Î·ÏÔÁ¤ÚÔÈ
ªÂ ÙÔ Áfi-, ¿ÈÓÙ ‚Ú ·È‰È¿
ÌÂ ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó
ªÂ ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó
Î·È ÙÔ „ÈÏÔÎÔ·Ó›˙Ô˘Ó
ªÂ ÙË Ì‡-, ¿ÈÓÙ ‚Ú ·È‰È¿
Ì ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó
ªÂ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó
Î·È ÙÔ „ÈÏÔÎÔ·Ó›˙Ô˘Ó
ªÂ ÙË ÁÏÒ-, ¿ÈÓÙ ‚Ú ·È‰È¿
Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó
ªÂ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó
Î·È ÙÔ „ÈÏÔÎÔ·Ó›˙Ô˘Ó
ªÂ ÙÔÓ
ÌÂ ÙÔÓ
ªÂ ÙÔÓ
Î·È ÙÔ

ÎÒ-, ¿ÈÓÙ ‚Ú ·È‰È¿
ÎÒÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó
ÎÒÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó
„ÈÏÔÎÔ·Ó›˙Ô˘Ó

ªÂ ÙÔÓ Ô‡-, ¿ÈÓÙ ‚Ú ·È‰È¿...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-42

¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ.

ª‹ÏÔ ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ
ª·Î‰ÔÓ›·˜

C
F
C
ª‹ÏÔ ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ, Úfi‰Ô ‚·Ì̤ÓÔ
C
G
C
ÁÈ·Ù› Ì ̿ڷÓ˜, ÙÔÓ ÈÎڷ̤ÓÔ

] 2¯
] 2¯

¶ËÁ·›Óˆ ÎÈ ¤Ú¯ÔÌ·È, Ì· ‰Â Û ‚Ú›ÛΈ
µÚ›ÛΈ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ Ì·Óٷψ̤ÓË
Ù· ·Ú·ı‡ÚÈ· ÛÔ˘ ÊÂÁÁÔ‚ÔÏÔ‡ÓÂ

] 2¯

ƒˆÙÒ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘, Ô‡ ›Ӓ Ë Î˘Ú¿ ÛÔ˘
∫˘Ú¿ Ì’ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ˆ, ¿ËÛ ÛÙË ‚Ú‡ÛË
¿ËÛ ӷ È› ÓÂÚfi Î·È Ó· ÁÈÔÌ›ÛÂÈ

ª‹ÏÔ ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ

∞-43

] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶ˆ ˆ ˆ, ª·Ú›·
ª·Î‰ÔÓ›·˜

C d
C d
C
d
Cd
ŒÓ· ™·‚‚¿ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ηϤ M·Ú›·
C
GC
MÈ¿ ∫˘Úȷ΋ Úˆ›
C
d
C
G
GC
AÌ¿Ó M·Ú›·, ÌÈ¿ K˘Úȷ΋ Úˆ›
C
¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›·, ˆ ˆ ˆ M·Ú›·
G
C
¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›· Û’ ·Á·Ò
] 2¯
∂‹Ú· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË M·Ú›·
ÁÈ· Ó· Û ·ÓÙÚ¢ÙÒ
AÌ¿Ó M·Ú›·, ÁÈ· Ó· Û ·ÓÙÚ¢ÙÒ
¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›·, ˆ ˆ ˆ M·Ú›·
ˆ ˆ ˆ M·Ú›· Û’ ·Á·Ò
] 2¯
K·È fiÚÁ·Ó· ı· ʤڈ ηÏ M·Ú›·
MÈ¿ ∫˘Úȷ΋ Úˆ›
AÌ¿Ó M·Ú›·, ÌÈ¿ K˘Úȷ΋ Úˆ›
¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›·, ˆ ˆ ˆ M·Ú›·
¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›· Û’ ·Á·Ò
] 2¯
°Ï¤ÓÙÈ ÙÚ·Ófi ı· οӈ ηϤ ª·Ú›·
Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿
∞Ì¿Ó ª·Ú›·, Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿
¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›·, ˆ ˆ ˆ M·Ú›·
¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›· Û’ ·Á·Ò
] 2¯
∞ÚÓÈ¿ „ËÙ¿ ı· Ê¿Ì ηϤ ª·Ú›·
Î·È ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ
∞Ì·Ó ª·Ú›· Î·È ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ
¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›·, ˆ ˆ ˆ M·Ú›·
¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›· Û’ ·Á·Ò
] 2¯
∫Ú·Û› ηÏfi ı· Èԇ̠ηϤ ª·Ú›·
Î·È ı· ÌÂı‡ÛÔ˘ÌÂ
∞Ì·Ó ª·Ú›· Î·È ı· ÌÂı‡ÛÔ˘ÌÂ
¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›·, ˆ ˆ ˆ M·Ú›·
¶ˆ ˆ ˆ M·Ú›· Û’ ·Á·Ò
] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-44

¶ˆ ˆ ˆ, ª·Ú›·

°·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹
ª·Î‰ÔÓ›·˜

D
c
D
ªÂ Ì‹Ó˘Û ÌÈ¿ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·, Á·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹
D
c
D
ÌÂ Ì‹Ó˘Û ÌÈ¿ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·, ÎfiÚË Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ó‹
G
c
D
Ó· ¿ˆ Ó· ‰ÂÈÓ‹Ûˆ, Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ· Ó· ÊÈÏ‹Ûˆ

] 2¯

ªÔ‡ ÛÙÚÒÓÂÈ ÛÙÚÒÛÂȘ ‰Ò‰Âη, Á·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹
ÌÔ‡ ÛÙÚÒÓÂÈ ÛÙÚÒÛÂȘ ‰Ò‰Âη, ÎfiÚË Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ó‹
ÎÈ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ·ÏÒÌ·, ÎÈ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ·ÏÒÌ·
] 2¯
¶¤ÊÙˆ, ·ÁηÏÈ¿˙ˆ ÎÔ‡ÙÛÔ˘ÚÔ, Á·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹
¤ÊÙˆ, ·ÁηÏÈ¿˙ˆ ÎÔ‡ÙÛÔ˘ÚÔ, ÎfiÚË Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ó‹
£Â¤ ÌÔ˘, ÍË̤ڈۤ ÌÂ, £Â¤ ÌÔ˘, ÍË̤ڈۤ ÌÂ
] 2¯
ªÂ οÏÂÛÂ Î·È ÌÈ¿ ÊÙˆ¯‹, Á·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹
Ì οÏÂÛÂ Î·È ÌÈ¿ ÊÙˆ¯‹, ÎfiÚË Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ó‹
Ó· ¿ˆ Ó· ‰ÂÈÓ‹Ûˆ, Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ· Ó· ÊÈÏ‹Ûˆ
ªÔ‡ ÛÙÚÒÓÂÈ ÌÈ¿ ·ÏÈfi„·ı·, Á·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹
ÌÔ‡ ÛÙÚÒÓÂÈ ÌÈ¿ ·ÏÈfi„·ı·, ÎfiÚË Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ó‹
ÎÈ ¤Ó· ·ÏÈfi ·ÏÒÌ·, ÎÈ ¤Ó· ·ÏÈfi ·ÏÒÌ·

] 2¯

] 2¯

¶¤ÊÙˆ, ·ÁηÏÈ¿˙ˆ Ì¿Ï·Ì·, Á·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹
¤ÊÙˆ, ·ÁηÏÈ¿˙ˆ Ì¿Ï·Ì·, ÎfiÚË Î·Ï·Ì·ÙÈ·Ó‹
£Â¤ ÌÔ˘, ÌËÓ ÍËÌÂÚÒÛÂȘ, £Â¤ ÌÔ˘, ÌËÓ ÍËÌÂÚÒÛÂȘ

] 2¯

°·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”

∞-45

°(6.98)

∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈÎÔ˜ (∆Ô ¤ÓÙÂη)
ª·Î‰ÔÓ›·˜

C
F G
C
∆È ‹ıÂÏ· Î·È Û’ ·Á·Ô‡Û· Î·È ‰ÂÓ Î¿ıÔÌ·Ó Î·Ï¿
F
C
G
C
¶‹Ú· ˙¿ÏË ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ‰˘fi Ì·¯·›ÚÈ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿
ŒÊÙ·ÈÍ·, Û˘Ì¿ıËÛ¤ Ì ÎÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ οÓ ÌÂ
ÕÓÔÈÍ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ Î·È ÛÙË Ì¤ÛË ‚¿Ï ÌÂ
∆· ˆÚ·›· ÛÔ˘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ÌËÓ Ù· ‰ÂȘ
ÁÈ·Ù› ÌfiÓË ÛÔ˘ ·Á·È¤Û·È Î·È Â̤ӷ ÏËÛÌÔÓ›˜

◊ıÂÏ· Ó· ’Úıˆ ÙÔ ‚Ú¿‰È, Ì’ ¤È·Û „ÈÏ‹ ‚ÚÔ¯‹
∞˜ ÂÚ¯fiÛÔ˘Ó· ‚Ú „‡ÙË, ÎÈ ·˜ ÁÈÓfiÛÔ˘Ó· ·›
∂›¯· ÚÔ‡¯· Ó· Û’ ·ÏϿ͈, ¿ψ̷ Ó· ÛÎÂ·ÛÙ›˜
ÎÈ ·ÁηÏÈ¿ Ó· Û ˙ÂÛÙ¿Óˆ, ÒÛÔ˘ Ó’ ·ÔÎÔÈÌËı›˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-46

] 2¯
] 2¯
] 2¯
] 2¯
] 2¯
] 2¯

] 2¯
] 2¯
] 2¯
] 2¯

∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈÎÔ˜ (∆Ô ¤ÓÙÂη)

™ÙËÓ ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÔ˘ ԉȿ
c
f
™ÙËÓ ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÔ˘ ԉȿ, ̈ڋ ‚Ï¿¯·
] 2¯
c
f
ªˆÚ‹ ‚Ï¿¯·, ‚Ï·¯ÔԇϷ ÎÈ ·Ú‚·ÓÈÙÔԇϷ
c
f
ªˆÚ‹ ‚Ï¿¯·, ‚Ï·¯ÔԇϷ Î·È ÙÛÂÏÈÁÎÔԇϷ
§·ÏÔ‡Ó ·Ë‰fiÓÈ· Î·È Ô˘ÏÈ¿, ̈ڋ ‚Ï¿¯·
ªˆÚ‹ ‚Ï¿¯·, ‚Ï·¯ÔԇϷ...
™·Ó Ì·›ÓÂȘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÔÚfi, ̈ڋ ‚Ï¿¯·
ªˆÚ‹ ‚Ï¿¯·, ‚Ï·¯ÔԇϷ...

] 2¯

∞¯, Ì’ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ È· ÙÚÂÏfi, ̈ڋ ‚Ï¿¯·
ªˆÚ‹ ‚Ï¿¯·, ‚Ï·¯ÔԇϷ...

™ÙËÓ ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÔ˘ ԉȿ

∞-47

] 2¯

] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ.
c
f
B c
f B
c
ª·‡Ú· Ì¿-, ηϤ ÎÔÓÙԇϷ, Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ
] 2¯
c
f B
c
f
B c
ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ, Á·Ï·Ó¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ
] 2¯
¢ÒÛ’ ÌÔ˘ Ù·, ηϤ ÎÔÓÙԇϷ, ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ Ù· Ó· Ù’ ·ÁÔÚ¿Ûˆ
] 2¯
¢ÒÛ’ ÌÔ˘ Ù· Ó· Ù’ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÎÈ fi,ÙÈ ¤¯ˆ ·˜ ÙÔ ¯¿Ûˆ
] 2¯
¢ÂÓ Ô˘ÏÈÒ-, ̈ڤ Ï‚¤ÓÙË, ‰ÂÓ Ô˘ÏÈÒÓÙ·È ·˘Ù¿ Ì ÁÚfiÛ·
] 2¯
¢ÂÓ Ô˘ÏÈÒÓÙ·È ·˘Ù¿ Ì ÁÚfiÛ·, Ì’ ÂηÙfi Î·È Ì ‰È·ÎfiÛ·
] 2¯
£· Ù· ‰Ò-, ̈ڤ Ï‚¤ÓÙË, ı· Ù· ‰ÒÛˆ ÛÙÔÓ Î·Ïfi ÌÔ˘
] 2¯
£· Ù· ‰ÒÛˆ ÛÙÔÓ Î·Ïfi ÌÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ·Á·ËÙÈÎfi ÌÔ˘
] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-48

ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ.

¶¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï·
a
¶¿-, ̈ڤ, ¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï·
] 2¯
G
a
G
a
¶¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï· οıÂÙ·È ÌÈ¿ ‚Ï·¯ÔԇϷ

] 2¯

∫·È, ̈ڤ, Î·È ÙË Úfiη Ù˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ
] 2¯
∫·È ÙË Úfiη Ù˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ, Úfi‚·Ù· ÎÈ ·ÚÓÈ¿ Ê˘Ï¿ÂÈ
∫È Ô, ̈ڤ, ÎÈ Ô ÙÛÔÌ¿ÓÔ˜ ·fi ¤Ú·
] 2¯
∫È Ô ÙÛÔÌ¿ÓÔ˜ ·fi ¤Ú· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÙË ÊÏÔÁ¤Ú·
µÏ·, ̈ڤ, ‚Ï¿¯·, ÙÈ ’Û·È ÛÎÔ˘ÌÔ˘Ì¤ÓË
] 2¯
µÏ¿¯·, ÙÈ ’Û·È ÛÎÔ˘ÌÔ˘Ì¤ÓË Î·È ‚·ÚÈ¿ ‚·Ï·Óو̤ÓË

] 2¯

] 2¯

] 2¯

µÏ·, ̈ڤ, ‚Ï¿¯·, ÙÈ ¤¯ÂȘ Î·È ÊˆÓ¿˙ÂȘ
] 2¯
µÏ¿¯·, ÙÈ ¤¯ÂȘ Î·È ÊˆÓ¿˙ÂȘ, fiÏÔ ÎϷȘ ÎÈ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂȘ

¶¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï·

∞-49

] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó·
d

ÕÈÓÙÂ, οÓÙ ¤-, ¤Ú· Ó· ÂÚ¿Ûˆ
g
A
d
ÕÈÓÙÂ ÙÔ ¯ÔÚfi, ¯ÔÚfi Û·˜ ÌË ¯·Ï¿Ûˆ
C
d
C
d
C
d
∞Ì’ Ò˜ ‰·, ·Ì’ ÙÈ ‰·, ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ Û’ ›‰·

] 2¯

ÕÈÓÙÂ, ηڷÁÎÔ‡-, ÁÎÔ‡Ó·, ηڷÁÎÔ‡Ó·
ÕÈÓÙ Ì ۷ÁÈ¿, Û·ÁÈ¿ Î·È Ì ˙ÈÔ‡ÓÈ·
∞Ì’ Ò˜ ‰·, ·Ì’ ÙÈ ‰·, οӷ ηÏfi ‰ÂÓ Â›‰·

] 2¯

ÕÈÓÙ ı· Ô˘Ï‹-, Ô˘Ï‹Ûˆ Ù· ηÙÛ›ÎÈ·
ÕÈÓÙ· Ó· ÛÔ‡ ¿-, ÛÔ‡ ¿Úˆ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·
∞Ì’ Ò˜ ‰·, ·Ì’ ÙÈ ‰·, Û Á¤Ï·Û·, Û ‹Ú·

] 2¯

(Á›‰È·/‰·¯Ù˘Ï›‰È·, ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·/ÛÂÁÎÔ‡ÓÈ·, ÛÙ¿ÓË/ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ)

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-50

∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó·

O ÷ڷϿÌ˘

ŒÏ·, ‚Ú ÷ڷϿÌË, Ó· Û ·ÓÙÚ¤„Ô˘ÌÂ

Ó· Ê¿ÌÂ Î·È Ó· ÈÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ

] 2¯

e
H
¢Â ÙËÓ ı¤Ïˆ - £· ÙËÓ ¿ÚÂȘ
e
H
ÕÏÏ· ÏfiÁÈ· ϤÙ ‚Ú¤ ·È‰È¿
e
H
e
∆È Î·ÌÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÔ‡Ù·, Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ·ÓÙÚÂÈ¿
E
H
E
∆È Î·ÌÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÔ‡Ù·, Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ·ÓÙÚÂÈ¿
∞Ê‹ÛÂÙ ٷ ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ÌÔÈÚÔÏÔÁÈ¿
√ Á¤ÚÔ-÷ڷϿÌ˘ ‰Â ı¤ÏÂÈ ·ÓÙÚÂÈ¿
¢Â ÙËÓ ı¤Ïˆ...
¶¿ÚÙËÓ, ‚Ú ÷ڷϿÌË, Â›Ó·È ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿
ϤÓÂÈ Î·È ÛȉÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿
¢Â ÙËÓ ı¤Ïˆ...

O ÷ڷϿÌ˘

∞-51

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆È Ó· Û οӈ Á·Ï·Ó‹.
E
a
d
E
d
∆È Ó· Û οӈ Á·Ï·Ó‹, Ó· Á›ÓÂȘ Ì·˘ÚÔÌ¿Ù·
D
F
E
Ó· ÏÂÓ ¯·Ú¿ ÛÙ· ÓÂÈ¿Ù·
¡· Û ˙Ëχˆ ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘, Ó· Û ڈÙÒ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù·
Ó· ÛÂ ÚˆÙÒ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù·
a
E
d
E
∆È, ÙÈ, ÙÈ ÌˆÚfi ÌÔ˘, ÙÈ

] 2¯

ªË Ì ˙ËχÂȘ, Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, Î·È ÌË ÚˆÙ¿˜ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù·
Î·È ÌË ÚˆÙ¿˜ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù·
∂ÁÒ ı· Á›Óˆ Ù·›ÚÈ ÛÔ˘, ı· Á›Óˆ Ì·˘ÚÔÌ¿Ù·
Ó· ÏÂÓ ¯·Ú¿ ÛÙ· ÓÂÈ¿Ù·
∆È, ÙÈ, ÙÈ ÌˆÚfi ÌÔ˘, ÙÈ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

] 2¯

∞-52

∆È Ó· Û οӈ Á·Ï·Ó‹.

∆Ú›· ·È‰È¿ ‚ÔÏÈÒÙÈη
e
GÆ e
∆Ú›· ·È‰È¿, ÙÚ›· ·È‰È¿ ‚ÔÏÈÒÙÈη
] 2¯
a
H
e
Ì¿˜ ÎϤ„·Ó ÙËÓ ∞ÓÓԇϷ, ∞ÓÓԇϷ Ì·˜ ÁÏ˘ÎÈ¿
∆ËÓ ‹Ú·Ó ηÈ, ÙËÓ ‹Ú·Ó Î·È ÙËÓ ‹Á·ÓÂ
Û ÎϤÊÙÈη ÏË̤ÚÈ·, ∞ÓÓԇϷ Ì·˜ ÁÏ˘ÎÈ¿
¶Â˜ Ì·˜ ∞ÓÓÈÒ, ˜ Ì·˜ ∞ÓÓÈÒ ÔÈfiÓ ·Á·¿˜
Î·È ÔÈfiÓ ı· ¿ÚÂȘ ¿ÓÙÚ·, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÈÛÛ·

] 2¯
] 2¯
] 2¯
] 2¯
] 2¯

∂ÁÒ ÙÔÓ °ÈÒ-, ÂÁÒ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ·Á·Ò
] 2¯
ÎÈ ·˘ÙfiÓ ı· ¿Úˆ ¿ÓÙÚ·, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÈÛÛ·
] 2¯

∆Ú›· ·È‰È¿ ‚ÔÏÈÒÙÈη

∞-53

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ
D
A
D
A
D
ŒÓ· ÓÂÚfi Î˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ, ¤Ó· ÓÂÚfi, ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi
G
A
D
G
A
D
ÎÈ ·fi Ô‡ı ηÙ‚·›ÓÂÈ, µ·ÁÁÂÏÈÒ ÌÔ˘ ·ÈÓÂ̤ÓË

] 2¯

¶ÔÙ›˙ÂÈ ÎÈ ¤-, Î˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ, ÔÙ›˙ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ·ÁÈfiÎÏËÌ·
ŸÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ ÛٷʇÏÈ, Û·Ó Ù˘ µ·ÁÁÂÏÈÒ˜ Ù· ¯Â›ÏË
] 2¯
∞fi „ËÏ¿, Î˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ, ·fi „ËÏ¿ ÁÎÚÂÌ›˙ÂÙ·È
Î·È Û ÂÚÈ‚fiÏÈ Ì·›ÓÂÈ, µ·ÁÁÂÏÈÒ ÌÔ˘ ·ÈÓÂ̤ÓË

] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”

∫˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ

°(6.98)

∞-54

§ÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ
D
A
D
A
D
§Â-, ̈ڤ, ÏÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ
] 2¯
D
eA
D
eA
D
§ÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘-Úˆ‰¿ÙÔ ÎÈ ·fi ÂÚÈ‚fi-ÏÈ ·ÊÚ¿ÙÔ

] 2¯

ªËÓ, ̈ڤ, ÌËÓ ·Ú·Ì˘Ú›˙ÂȘ ÙfiÛÔ
] 2¯
ªËÓ ·Ú·Ì˘Ú›˙ÂȘ ÙfiÛÔ Î·È Ì οÓÂȘ Î·È Ó˘¯ÙÒÛˆ

] 2¯

∫È ·Ó, ̈ڤ, ÎÈ ·Ó Ó˘¯ÙÒÛÂȘ ·ÏÈοÚÈ
] 2¯
∫È ·Ó Ó˘¯ÙÒÛÂȘ ·ÏÈοÚÈ, οÙÛ ӷ ’‚ÁÂÈ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ
¡·, ̈ڤ, Ó· Û ‰ˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ
] 2¯
¡· Û ‰ˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ, Ó· Û ‰ÈÏÔ¯·ÈÚÂÙ‹Ûˆ

§ÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ

∞-55

] 2¯

] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™·ÌÈÒÙÈÛÛ·
F
B
F
™·ÌÈÒÙÈÛÛ·, ™·ÌÈÒÙÈÛÛ·, fiÙÂ ı· ·˜ ÛÙË ™¿ÌÔ
F
g
ƒfi‰· ı· ڛ͈ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi, ™·ÌÈÒÙÈÛÛ·
| 2¯
F
C
F
ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ
| 2¯
™·ÌÈÒÙÈÛÛ· Ì ÙȘ ÂÏȤ˜ Î·È Ì ٷ Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·
ÌÔ‡ ’ηÓ˜ ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÌÔ˘, ™·ÌÈÒÙÈÛÛ·
| 2¯
Û·Ú¿ÓÙ· ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
| 2¯

] 2¯

∫·È Ì ÙË ‚¿Úη Ô˘ ı· ·˜, ¯Ú˘Û¿ ·ÓÈ¿ ı· ‚¿Ïˆ
Ì·Ï·Ì·Ù¤ÓÈ· Ù· ÎÔ˘È¿, ™·ÌÈÒÙÈÛÛ·
| 2¯
ÁÈ· Ó· ’Úıˆ Ó· ÛÂ ¿Úˆ
| 2¯

] 2¯

] 2¯

∫·È Ì ٷ Ì·‡Ú· Û’ ·Á·Ò, Î·È Ì ٷ ÏÂڈ̤ӷ
] 2¯
Î·È Ì ٷ ÚÔ‡¯· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ™·ÌÈÒÙÈÛÛ·
| 2¯
ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È ÁÈ· Û¤Ó·
| 2¯
™·ÌÈÒÙÈÛÛ·, Ô ¤ÚˆÙ·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ·Ú·Î¿ÏÈ·
] 2¯
∂›Ó·È ÎÈ ·ÏÏÔ‡ ÔÚÙÔηÏȤ˜, ™·ÌÈÒÙÈÛÛ·
| 2¯
Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÚÙÔοÏÈ·
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-56

™·ÌÈÒÙÈÛÛ·

°ÂڷΛӷ
C
d
G
C
∫›ÓËÛÂ Ë °ÂڷΛӷ ÁÈ· ÓÂÚfi ÎÚ‡Ô Ó· ʤÚÂÈ
C
G
C
¡ÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì
C
G
C
Ù· ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· Ù˘ ‚ÚÔÓÙÔ‡Ó
∆· ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· Ù˘ ‚ÚÔÓÙÔ‡Ó
ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì
∫È ¤Â̘۠ ÛÙÔ ËÁ¿‰È ÎÈ ¤‚Á·Ï ÒÚ ʈӋ ÌÂÁ¿ÏË
¡ÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì...
∫È ¤ÙÚÂÍÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜, ÎÈ ¤ÙÚÂÍ· ÎÈ ÂÁÒ Ô Î·Ë̤ÓÔ˜
¡ÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì...
°ÂڷΛӷ, ı· Û ‚Á¿Ïˆ Î·È Á˘Ó·›Î· ı· Û ¿Úˆ
¡ÙÚÔ˘Ì, ÓÙÚÔ˘Ì...

°ÂڷΛӷ

∞-57

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

Œ¯Â ÁÂÈ¿ ηË̤Ó ÎfiÛÌÂ
e
a
F
e
Œ¯Â ÁÂÈ¿ ηË̤Ó ÎfiÛÌÂ
] 2¯
a
D
e
¤¯Â ÁÂÈ¿ ÁÏ˘ÎÈ¿ ˙ˆ‹
] 2¯
D
e
D
e
Œ¯ÂÙ ÁÂÈ¿ ‚Ú˘ÛԇϘ, οÌÔÈ, ‚Ô˘Ó¿, Ú·¯Ô‡Ï˜

] 2¯

™ÙË ÛÙÂÚÈ¿ ‰ÂÓ ˙ÂÈ ÙÔ „¿ÚÈ
] 2¯
Ô‡Ù ·Óıfi˜ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿
] 2¯
Œ¯ÂÙ ÁÂÈ¿ ‚Ú˘ÛԇϘ...
∫È ÔÈ ÛÔ˘ÏÈÒÙÈÛÛ˜ ‰Â ˙Ô‡ÓÂ
‰›¯ˆ˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚÈ¿
] 2¯
Œ¯ÂÙ ÁÂÈ¿ ‚Ú˘ÛԇϘ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

] 2¯

∞-58

Œ¯Â ÁÂÈ¿ ηË̤Ó ÎfiÛÌÂ

ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘
C
F
G
C
ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi
C
F
G
C
ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ ’¯ÂÈ ¤ÛÂÈ, ·¯ Ó· Û ¯·ÚÒ
d
G
C
∆Ô Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ ’¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi
d
G
C
ÔÈfi˜ ı· ÙÔ ’‚ÚÂÈ Ó· ÛÙÔ ‰¤ÛÂÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi
ŒÙÚÂÍ·
ÁÈ· Ó·
°È· Ó·
Î·È ÛÂ

ÎÈ ÂÁÒ ÛÙË Ï›ÌÓË, ·¯ Ó· Û ¯·ÚÒ
‚Á¿Ïˆ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ Ì¤Û· ·’ ÙÔ ÓÂÚfi
‚Á¿Ïˆ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ Ì¤Û· ·’ ÙÔ ÓÂÚfi
Ê›ÏËÛ· ÛÙ· ¯Â›ÏË, ·¯ Ó· Û ¯·ÚÒ

∞-59

| 2¯

| 2¯
| 2¯

∫È ·Ô ÙfiÙ οı ‚Ú¿‰È, ¿ÛÙÚÔ Ï·ÌÂÚfi
̘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi
ªÂ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi
ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ fiÏÔ ¤ÊÙÂÈ Î·È ÛÙÔ ‚Á¿˙ˆ ÂÁÒ

ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘

| 2¯

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ·
C
F
G
C
G
C
∞fi ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ÂÚÓÒ, ˆÚ·›· ∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ·
C
G
C
ÎÈ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÔ˘, ÎfiÚË Ì ÙȘ ÂÏȤ˜
C
G
C
Î·È Ì ٷ Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·, ÙÈ ¤¯ÂȘ ÎÈ fiÏÔ ÎϷȘ
£· ¿Úˆ ·ÂÚfiÏ·ÓÔ, ˆÚ·›· ∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ·
Î·È ı· ’Úıˆ Ó· Û ¿Úˆ, ÎfiÚË Ì ÙȘ ÂÏȤ˜
Î·È Ì ٷ Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·, ÙÈ ¤¯ÂȘ ÎÈ fiÏÔ ÎϷȘ
∫È ·Ó ¤¯ÂȘ Ì¿Ó· Ì¿ÁÈÛÛ·, ˆÚ·›· ∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ·
Ù· Ì¿ÁÈ· ‰ÂÓ Ì È¿ÓÔ˘Ó, ÎfiÚË Ì ÙȘ ÂÏȤ˜
Î·È Ì ٷ Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·, ÙÈ ¤¯ÂȘ ÎÈ fiÏÔ ÎϷȘ
ª’ ·ÚÓ‹ıËΘ, ‰Â Ì ÔÓ›˜, ˆÚ·›· ∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ·
Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂ Ï˘¿Û·È, ÁÈ·Ù› ’Ì·È ÔÚÊ·Ófi
‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÔ Î·Ë̤ÓÔ ϤÔÓ ÙÈ ı· ÁÈÓÒ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-60

∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ·

¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ
a
E
d E F E
¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ, ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ
d F E
Ô˘Ï› ¯·Ì¤ÓÔ ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿
¶Ô‡ Ó· ʈÏÈ¿Ûˆ, Û ͤÓÔ ‰¿ÛÔ
Û ͤÓÔ ‰¿ÛÔ, Ó· ÌË ¯·ıÒ
BÚ·‰È¿˙ÂÈ Ë Ì¤Ú· ÛÎÔÙ¿‰È ·›ÚÓÂÈ
Î·È Áˆ Á˘Ú›˙ˆ ÙÔ ÌÔÓ·¯fi
¶Ô‡ Ó· ’ÎÔ˘Ì‹Ûˆ, Ó· ÍÂÓ˘¯Ù‹Ûˆ
Ó· ÍÂÓ˘¯Ù‹Ûˆ Ó· ÌËÓ ¯·ıÒ
°˘Ú›˙ˆ Ó· ’‚Úˆ ʈÏÈ¿ Ó· οÙÛˆ
Ó· ÍÂÓ˘¯Ù‹Ûˆ, Ó· ÌË ¯·ıÒ
K·ı ÎÏ·Ú¿ÎÈ ‚·ÛÙ¿ÂÈ Ô˘Ï¿ÎÈ
‚·ÛÙ¿ÂÈ Ô˘Ï¿ÎÈ ˙¢Á·ÚˆÙfi
¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ...

¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ

∞-61

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ô ·¿ÎÈ
D
c
D
∆Ô ·¿ÎÈ, ·¯ ηϤ ·›
D
c
D
ÙÔ ·¿ÎÈ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿
D
c
D
∆Ô ·¿ÎÈ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿
D
c
D
¿ÂÈ ÁÈ· Ó· ’‚ÚÂÈ, Ó· ’‚ÚÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿
ÃÚ˘Ûfi˜ ·ËÙfi˜ ηϤ ·›
¯Ú˘Ûfi˜ ·ËÙfi˜ Ù’ ·¿ÓÙËÛÂ
ÃÚ˘Ûfi˜ ·ËÙfi˜ Ù’ ·¿ÓÙËÛÂ
ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÙÔ‡ Ì›ÏËÛÂ
øÚ¤ Ô‡ ·˜, ·›,
Ô‡ ·˜ ·¿ÎÈ, ‰Â
¶Ô‡ ·˜ ·¿ÎÈ, ‰Â
ÎÈ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂȘ ÎÈ

ηϤ ·›
ÌÔ‡ Ϙ
ÌÔ‡ Ϙ
fiÏÔ ÎÏ·›˜

øÚ¤ ¿ˆ ÛÙ· fiÚË, ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿
ŒÏ· ÃÚÈÛÙ¤ Î·È ¶·Ó·ÁÈ¿

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

] 3¯

∞-62

∆Ô ·¿ÎÈ

πÙÈ¿
g
B
c
D
g
πÙÈ¿, ÈÙÈ¿ ÏÔ˘ÏÔ˘‰È·Ṳ̂ÓË, ·¯, Ò˜ ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿˜ ηË̤ÓË
πÙÈ¿, ÈÙÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ Ú¤Ì·, ˆ˜ Û’ ·Á·Ò ‰ÂÓ Â›Ó·È „¤Ì·
πÙÈ¿ ÌÔ˘ Û ·Ú·Î·ÏÒ, Û·„ ӷ Îfi„ˆ ÙÔÓ ·Óıfi
™ÙË ƒÔ‡ÌÂÏË Î·È ÛÙÔ ªˆÚÈ¿, fiÏÔÈ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÈÙÈ¿

πÙÈ¿

∞-63

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ŒÓ·˜ ·ËÙfi˜
g c
D
g
C
F
c
g
ŒÓ·˜, ̈ڤ ¤Ó·˜, ¤Ó·˜ ·ËÙfi˜ ηıfiÙ·ÓÂ
F g
Ó·È ÌˆÚ¤, ηıfiÙ·ÓÂ
C
F
D
g
C
F
ŒÓ·˜ ·ËÙfi˜ ηıfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È
D
g
F g
ÏÈ·˙fiÙ·ÓÂ, Ó·È ÌˆÚ¤, ÏÈ·˙fiÙ·ÓÂ
∫·È ÙÛ›-, ̈ڤ ·È‰È¿, Î·È ÙÛ›Ì·ÁÂ
Ù· Ó‡¯È· ÙÔ˘, ‚Ú ٷ Ó˘¯¿ÎÈ· ÙÔ˘
∆Û›Ì·Á ٷ Ó˘¯¿ÎÈ· ÙÔ˘ Ù· Ó˘¯ÔÔ‰·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘, ‚ÚÂ, Ô‰·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘
¡‡¯È· ÌÔ˘, ˆÚ¤ ·È‰È¿, Ó‡¯È· ÌÔ˘ ηÈ
Ó˘¯¿ÎÈ· ÌÔ˘, ̈ڤ, Ó˘¯¿ÎÈ· ÌÔ˘
∆ËÓ ¤Ú‰Èη Ô˘ È¿Û·ÙÂ, Ó· ÌË ÙËÓ Â¯·Ï¿ÛÂÙÂ, ̈ڤ, ¯·Ï¿ÛÂÙÂ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-64

ŒÓ·˜ ·ËÙfi˜

∞Ì¿Ú·ÓÙÔ˜.
h
e

F#
∞¯, ÁÈ· ‰¤-, ηϤ ÁÈ· ‰¤h
e

F#
ÁÈ· ‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·Ì¿Ú·ÓÙÔ
F#
h
F# h
°È· ‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·Ì¿Ú·ÓÙÔ
G
F#
e F#
Û ÙÈ ‚Ô˘Ófi Ê˘ÙÚÒÓÂÈ, ηϤ
∞¯, Ê˘ÙÚÒ-, ηϤ, Ê˘ÙÚÒÊ˘ÙÚÒÓÂÈ Ì˜ ÛÙ· ‰‡Û‚·Ù·
º˘ÙÚÒÓÂÈ Ì˜ ÛÙ· ‰‡Û‚·Ù·
ÛÙȘ ¤ÙÚ˜ ÛÙ· ÏÈı¿ÚÈ·, ηϤ
∞¯, ÔÙ¤, ηϤ, ÔÙ¤
ÔÙ¤ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÔÙ›˙ÂÙ·È
¶ÔÙ¤ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÔÙ›˙ÂÙ·È
Î·È ‰ÂÓ ÎÔÚÊÔÏÔÁȤٷÈ, ηϤ
∆ÔÓ ÙÚÒÓ’, ηϤ, ÙÔÓ ÙÚÒÓ’ Ù· ÂÏ¿ÙÔÓ ÙÚÒÓ’ Ù· ÂÏ¿ÊÈ· Î·È „ÔÊÔ‡Ó
∆ÔÓ ÙÚÒÓ’ Ù· ÂÏ¿ÊÈ· Î·È „ÔÊÔ‡Ó
Ù’ ·ÁÚ›ÌÈ· Î·È Âı·›ÓÔ˘Ó, ηϤ
∞˜
∞˜
∞˜
Ó·

ÙÔÓ ’ÙÚˆÁÂ, ·˜ ÙÔÓ ’ÙÚˆÁÂ
ÙÔÓ ’ÙÚˆÁ ÎÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘
ÙÔÓ ’ÙÚˆÁ ÎÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘
ÌË Ì ›¯Â οÓÂÈ, ηϤ

∞Ì¿Ú·ÓÙÔ˜.

∞-65

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¡· ’Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜.
h
A
flÚÂ, Ó· ’Û·Ó Ù· ÓÈ¿-, Ó· ’Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù·
A
h
ÓÈ¿Ù· Ô˘Ï› ÌÔ˘ ‰˘fi ÊÔÚ¤˜
H
h
A
flÚÂ, Ó· ’Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜, Ù·
A
h
ÁËÚ·ÙÂÈ¿ η̛·
flÚÂ, Ó· Í·Ó·ÓÈÒÛˆ, ·¯, Ó· Í·Ó·ÓÈÒÛˆ Ô˘Ï› ÌÔ˘ ‰˘fi ÊÔÚ¤˜
flÚÂ, Ó· Í·Ó·ÓÈÒÛˆ ‰˘fi ÊÔÚ¤˜, Ó·
Á›Óˆ Ô˘Ï› ÌÔ˘ ·ÏÈοÚÈ
flÚÂ, Ó· ‚¿Ïˆ ÙÔ, ·¯ Ó· ‚¿Ïˆ
ÒÚÂ ÙÔ ÊÂÛ¿ÎÈ ÌÔ˘
flÚÂ, Ó· ‚¿Ïˆ ÙÔ ÊÂÛ¿ÎÈ ÌÔ˘, Ó·
‚Á·›Óˆ Ô˘Ï› ÌÔ˘ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ
flÚÂ, ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹Ûˆ, ·¯ ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹Ûˆ Ô˘Ï› ÌÔ˘ ÁËÚ·ÙÂÈ¿
flÚÂ, ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹Ûˆ ÁËÚ·ÙÂÈ¿ ηÈ
Ó’ ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÓÈ¿Ù·

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-66

¡· ’Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜.

™ÙÔ˘ ··-§¿ÌÚÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹
f
b
f
™ÙÔ˘ ··-§¿-, ··-§¿ÌÚ·ÈÓ·
f
b
f
™ÙÔ˘ ··-§¿ÌÚÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹
B
c
b
c
Î·È ÔÏÏÔ› ’Ó·È Ì·˙Â̤ÓÔÈ
B
c
b
c
··-§¿ÌÚ·ÈÓ· ηË̤ÓË
∫·Ï¤ Ô ·¿˜, ·¿-§¿ÌÚ·ÈÓ·
ηϤ Ô ·¿˜ ›Ӓ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜
∫·Ï¤ Ë ··‰È¿ Âı·›ÓÂÈ
··-§¿ÌÚ·ÈÓ· ηË̤ÓË
ª‹ÙÂ Ô ·¿˜, ·¿-§¿ÌÚ·ÈÓ·
Ì‹ÙÂ Ô ·¿˜ ›Ӓ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜
ª‹ÙÂ Ë ··‰È¿ Âı·›ÓÂÈ
··-§¿ÌÚ·ÈÓ· ηË̤ÓË
¶·ÓÙÚ‡ԢÓÂ, ·¿-§¿ÌÚ·ÈÓ·
·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙË Ï˘ÁÂÚ‹
Î·È ÙËÓ ÌÈÎÚÔη̤̈ÓË
·¿-§¿ÌÚ·ÈÓ· ηË̤ÓË

™ÙÔ˘ ··-§¿ÌÚÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹

∞-67

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi, οو ÛÙÔ ÂÚÈÁÈ¿ÏÈ
] 2¯
f#
H
E
f#
H
E
∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi ÎÔÓÙ‹, ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً

] 2¯

¶Ï¤Ó·Ó ¯ÈÒÙÈÛÛ˜, Ï¤Ó·Ó ··‰ÔԇϘ
] 2¯
¶Ï¤Ó·Ó ¯ÈÒÙÈÛÛ˜, ÎÔÓÙ‹, ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً

] 2¯

∫·È ÌÈ¿ ¯ÈÒÙÈÛÛ·, ÌÈÎÚ‹ ··‰ÔԇϷ
] 2¯
∫·È ÌÈ¿ ¯ÈÒÙÈÛÛ·, ÎÔÓÙ‹, ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً

] 2¯

¶Ï¤ÓÂÈ ÎÈ ·ÏÒÓÂÈ, Î·È Ì ÙËÓ ¿ÌÌÔ ·›˙ÂÈ
] 2¯
¶Ï¤ÓÂÈ ÎÈ ·ÏÒÓÂÈ, ÎÔÓÙ‹, ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً
] 2¯
º‡ÛËÍ ‚ÔÚÈ¿˜, Ì·˝ÛÙÚÔ˜, ÙÚ·ÌÔ˘ÓÙ¿Ó·
] 2¯
º‡ÛËÍ ‚ÔÚÈ¿˜, ÎÔÓÙ‹, ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً
∫È ·Ó·Û‹ÎˆÛ ÙÔ Ô‰ÔÊÔ˘ÛÙ·Ófi Ù˘
] 2¯
∫È ·Ó·Û‹ÎˆÛ ÎÔÓÙ‹, ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً

] 2¯

] 2¯

∫È ¤Ï·Ì„’ Ô ÁÈ·Ïfi˜, ÎÈ ¤Ï·Ì„’ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜
] 2¯
∫È ¤Ï·Ì„’ Ô ÁÈ·Ïfi˜, ÎÔÓÙ‹, ÓÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ÊÔ˘Óوً
] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-68

¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ

¶¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜
¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘

e
¶¤Ú·
a
¤Ú·
∂›Ó’
›Ӓ

ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜, ¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜
H
e
ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏȤ˜
¤Ó· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ›Ӓ ¤Ó· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ
¤Ó· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ô˘ ·Ó ÔÈ ÎÔÂÏȤ˜

e
a
H
§·, Ï·, Ï¿Ï·...

e

¶¿ˆ Î·È ÁÒ Ô Î·Ë̤ÓÔ˜
ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁËıÒ
¡· οӈ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÌÔ˘
Û·Ó Î¿ı ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜

] 3¯
] 3¯

§·, Ï·, Ï¿Ï·...
µÏ¤ˆ ÌÈ¿ ¿ÓÙ· ÎÈ ¿ÏÏË
‚Ϥˆ ÌÈ¿ ÎÔÂÏÈ¿
¡· οÓÂÈ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ù˘
Î·È Ï¿ÌÂÈ Ë ÂÎÎÏËÛÈ¿

] 3¯
] 3¯

§·, Ï·, Ï¿Ï·...
ƒˆÙÒ, Í·Ó·ÚˆÙÒ ÙË
] 3¯
·fi Ô‡ ’Û·È ÎÔÂÏÈ¿
∞fi Â‰Ò ÎÔÓÙ¿ ’Ì·È
] 3¯
ÎÈ ·fi ÙÔ Ì·¯·Ï¿
§·, Ï·, Ï¿Ï·...

¶¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜

∞-69

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

øÚ·›· Ô˘ ’Ó·È ÙËÓ ·˘Á‹.
f#
CÆ f#
ø, ˆ
f#
A
hC# f#
øÚ·›· Ô˘ ’Ó·È ÙËÓ ·˘Á‹-, fiÙ·Ó ÁÏ˘ÎÔ¯·Ú¿-˙ÂÈ
A
h
f#
ø¯, fiÙ·Ó ÁÏ˘ÎÔ¯·Ú¿˙ÂÈ
f#
A
hC# f#
÷ڿ Û’ ÂΛÓË ÙËÓ Î·Ú‰È¿- Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÛÙÂÓ¿-˙ÂÈ
f#
h
C# f#
h
C#
f#
™ÁÔ˘Ú¤ ‚·ÛÈÏÈΤ ÌÔ˘ Î·È Ì·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Ó· ÌÔ˘
h
C#
f# h

C#
f#
ÂÛ‡ ı· Ì ¯ˆÚ›ÛÂȘ ·fi ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘
™ÁÔ˘Ú¤ ‚·ÛÈÏÈΤ ÌÔ˘, Ì ʇÏÏ· Ú¿ÛÈÓ·
ı¤Ïˆ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ ÛÔ˘, ÎÈ ·˜ ¤¯ÂÈ ‚¿Û·Ó·

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-70

øÚ·›· Ô˘ ’Ó·È ÙËÓ ·˘Á‹.

∞ÚÌÂÓ¿ÎÈ
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

d
d F
∞ÚÌÂÓ¿ÎÈ Â›Ì·È Î˘Ú¿ ÌÔ˘, ¿Ú ÌÂ, ¿Ú ÌÂ
c
d
ŒÏ· ¿Ú ÌÂ
ÕÓÔÈÍ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘, ‚¿Ï ÌÂ, ‚¿Ï ÌÂ
ŒÏ· ‚¿Ï ÌÂ
ŒÏ· ‚¿Úη Ó· Ì ¿ÚÂȘ, ¿Ú ÌÂ, ¿Ú ÌÂ
ŒÏ· ¿Ú ÌÂ
™Â ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ‚Á¿Ï ÌÂ, ‚Á¿Ï ÌÂ
ŒÏ· ‚Á¿Ï ÌÂ

∞ÚÌÂÓ¿ÎÈ

∞-71

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿
e
a
D
G
ªÂÛ’ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÌÚfi‚·Ï ӷ ‰ÂȘ
e
a
D
G
ÌÂÛ’ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿
E
a
D
G
D
e
∞ ÌÂÛ’ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿ ·ÁÁ¤ÏÔÈ ÊÙÂÚÔ˘Á›˙Ô˘Ó
∫·È ̤۷ ÛÙÔ ÊÙÂ- ÌÚfi‚·Ï ·ÛÙÚ› ÌÔ˘
Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÊÙÂ- ÛÙÔ ÊÙÂÚÔ‡ÁÈÛÌ·
∞ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÊÙÂÚÔ‡ÁÈÛÌ· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó
∞ÈÁ·›Ô ÌÔ˘ Á·- ‚Ô‹ı· ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘
∞ÈÁ·›Ô ÌÔ˘ Á·- ÌÔ˘ Á·Ï‹Ó„Â
∞ÈÁ·›Ô ÌÔ˘ Á·Ï‹Ó„ ٷ Á·Ï·Ó¿ ÓÂÚ¿ ÛÔ˘
¡· ÚıÔ‡Ó ٷ ÍÂ- ÌÚfi‚·Ï ӷ ‰ÂȘ
Ó· ÚıÔ‡ÓÂ Ù· ÍÂ- Ù· ÍÂÓ¿ÎÈ· ÛÔ˘
∞ Ó· ÚıÔ‡ÓÂ Ù· ÍÂÓ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ÛÙ· ÔıËÙ¿ ÓËÛÈ¿ ÛÔ˘
ƒÔ‰fiÛÙ·ÌÔ Ó· ÌÚfi‚·ÏÂ ·ÛÙÚ› ÌÔ˘
ÚÔ‰fiÛÙ·ÌÔ Ó· Ó· Á›ÓÔ˘ÓÂ
∞ ÚÔ‰fiÛÙ·ÌÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ∞ÈÁ·›Ô Ù· ÓÂÚ¿ ÛÔ˘

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-72

ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿

∆Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙË Á·Ï·Ó‹.
∫·Ï·Ì·ÙÈ·Ófi˜ ¢ˆ‰ÂηӋۈÓ

f
c
f
c
∆Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙË Á·Ï·Ó‹ ı· ÙËÓ ¯·ÏÈÎÒÛˆ
f
c
b
f
£· ÙËÓÂ ÛÙÚÒÛˆ Ì¿ÚÌ·Ú·, Ó· ’Úıˆ Ó· Û’ ·ÓÙ·ÌÒÛˆ
f
c
b
c
£· ÙËÓÂ ÛÙÚÒÛˆ Ì¿ÚÌ·Ú·, Ó· ’Úıˆ Ó· Û’ ·ÓÙ·ÌÒÛˆ
∞˜ ‹Ù·Ó ÌÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ, ÎÈ ·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÌÔÚÔ‡Û·
Ó· ’Ù·Ó Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÂÚÈ¿, Ó· ÙËÓÂ ÂÚ·ÙÔ‡Û·

] 2x

ÃÂÏȉÔÓ¿ÎÈ· Î·È Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ ¯·ÌËÏÔÂÙ¿ÙÂ
∞Ó ‰Â›Ù ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘, Ó· ÌÔ‡ ÙËÓ ¯·ÈÚÂÙ¿ÙÂ

] 2x

º‡Û· Ì·˚ÛÙÚÔ˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘, Î·È ¿Ú ÙË ÊˆÓ‹ ÌÔ˘
Ó· ·˜ Ù· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ÛÙÔ ·È‰› ÌÔ˘

∆Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙË Á·Ï·Ó‹.

∞-73

] 2x

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ŒÏ· ÌÚfi‚·ÏÂ.
™˘ÚÙfi ¢ˆ‰ÂηӋۈÓ

c
b
c
ŒÏ· ÌÚfi‚·ÏÂ, ¤Ï· ÌÚfi‚·ÏÂ
c
ŒÏ· ÌÚfi‚·ÏÂ, ÎÈ Ô ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ Û’
f
c
B
c
ŒÏ· Ì¿-, ¤Ï· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Î·È Êˆ˜
f
c
B
§fiÁÈ· ÌËÓ, ÏfiÁÈ· ÌËÓ ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘

b
c
¤‚·ÏÂ
ÌÔ˘
c
ÎfiÛÌÔ˘

ª¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÁÏ˘Î¿, Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÁÏ˘Î¿
Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÁÏ˘Î¿ Î·È ·È¯ÓȉȿÚÈη
ª¿ÙÈ· Ì¿-, Ì¿˘Ú· Ì¿ÙÈ· Î·È ÌÂϤÓÈ·
ο„·ÙÂ, ο„·Ù ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈ Â̤ӷ
¶¿È· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡, ¿È· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡
¿È· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ ÌËÓ ·Á·¿˜ ·ÏÏÔ‡
ÕÌ· ı·, ¿Ì· ı· ÍÂÓÔÎÔÈÙ¿ÍÂȘ
Ó· ÙÔ Í¤-, Ó· ÙÔ Í¤ÚÂȘ, ı· Ì ¯¿ÛÂȘ
ŒÏ· ¤Ú·ÛÂ, ¤Ï· ¤Ú·ÛÂ
¤Ï· ¤Ú·ÛÂ, Î·È ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ
ŒÏ· Ó·, ¤Ï· Ó· ’Ì·ÛÙ Ô˘Ï¿ÎÈ·
Ó· ÂÙÔ‡-, Ó· ÂÙԇ̠ÛÙ· ÎÏ·‰¿ÎÈ·
∆· ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, Ù· ÌÈÏ‹Û·ÌÂ
Ù· ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, Ù· Û˘ÌʈӋ۷ÌÂ
ª‹ÏÔ ÌÔ˘, Ì‹ÏÔ ÌÔ˘ Î·È Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ
ΛÓÔ Ô˘, ΛÓÔ Ô˘ ’·Ì ı· Á›ÓÂÈ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-74

ŒÏ· ÌÚfi‚·ÏÂ.

∏ ÙÚ¿Ù· Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

g
c
g
c
∏ ÙÚ¿Ù· Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡, Ë ¯ÈÏÈÔÌ·ÏˆÌ¤ÓË
g
c
F
g
ŸÏÔ ÙËÓ ÂÌ·ÏÒÓ·Ì ÎÈ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÍËψ̤ÓË
g
c
F
g
c
F
g
∂‚›Ú· ÌÈ¿, ÛÙ· ·ÓÈ¿, ‚›Ú· ‰˘fi, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi
g
c
F
g
∂‚›Ú· ÙÚÂȘ, ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘
∞Ó ÙÔ ’ÍÂÚÂ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ˆ˜ ‰Ô‡Ï¢· ÛÙËÓ ÙÚ¿Ù·
ı· ÌÔ‡ ’ÛÙÂÏÓ ٷ ÚÔ‡¯· ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÔ˘ ‚ڿη
∂‚›Ú· ÌÈ¿...
¶‹Á·ÌÂ Î·È Î·Ï¿Ú·Ì οو ÛÙ· ¢ÈÔÓ˘Û¿ÚÈ·
Î·È Á¤ÌÈÛÂ Ë ÙÚ¿Ù· Ì·˜ ÛÔ˘Ȥ˜ Î·È Î·Ï·Ì¿ÚÈ·
∂‚›Ú· ÌÈ¿...
∆ËÓ ÙÚ¿Ù· ÌÔ˘ ÙËÓ Ô‡ÏËÛ· ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
Î·È Á‡ÚÈÛ· ÛÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ì ‰›¯ˆ˜ ÌÂÙ·ÏÏ›ÎÈ
∂‚›Ú· ÌÈ¿...

∏ ÙÚ¿Ù· Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡

∞-75

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ ‚¿Úη Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡.
d
D
d
g
¡· ÙÔ ’ÍÂÚÂÓ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ˆ˜ Â›Ì·È Ì˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Ù·
d
D
d
c
d
ı· ÌÔ‡ ’ÛÙÂÏÓ ٷ ÚÔ‡¯· ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÔ˘ ‚ڿη
d g
C d
g
C d
∏ ‚¿Úη Ì·˜ ÁÎÈfiÛ·, Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ ÁÎÈfiÛ·
d
g
C d
g
C d
µÚ fiÙÂ Â‰Ò ÁÎÈfiÛ·, Î·È fiÙ ·ÏÏÔ‡ ÁÎÈfiÛ·
d
D d
D d
D d
g
°È·Ï¤ÏÈ Ì’, ÁȷϤÏÈ Ì’, ÁȷϤÏÈ Ì’, ÁÂÈ¿ ¯·Ú¿
D d
D d
D d
c
d
°È·Ï¤ÏÈ Ì’, ÁȷϤÏÈ Ì’, ÁȷϤÏÈ Ì’, ÁÂÈ¿ ¯·Ú¿ Û·˜ ‚Ú ·È‰È¿
∞’ Ù’ ∞˚‚·Ï› ÎÈÓ‹Û·ÌÂ Î·È ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ∆Ô‡ÓÙ·
ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ËÁ·›Ó·Ì ̿˜ ¤È·Û ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó·
∏ ‚¿Úη Ì·˜ ÁÎÈfiÛ·, Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ ÁÎÈfiÛ·
ı¤ÏÂÈ ÎÔ˘È¿ ÁÎÈfiÛ·, ı¤ÏÂÈ ·ÚÌÔ‡˜ ÁÎÈfiÛ·
ı¤ÏÂÈ ·ÓÈ¿ ÁÎÈfiÛ·
°È·Ï¤ÏÈ Ì’, ÁȷϤÏÈ Ì’, ÁȷϤÏÈ Ì’, ÁÂÈ¿ ¯·Ú¿
°È·Ï¤ÏÈ Ì’, ÁȷϤÏÈ Ì’, ÁȷϤÏÈ Ì’, ‚Ú ے ·˘Ùfi ÙÔ Ì·¯·Ï¿
∞fi ÙË ™Ì‡ÚÓË Ê‡Á·Ì Ì·ÚÔ‡ÙÈ ÊÔÚو̤ÓÔÈ
ÎÈ Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÊÒÓ·˙ ∞Á¿ÓÙ· ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ
∏ ‚¿Úη Ì·˜ ÁÎÈfiÛ·...
∫È ·Ó Û ڈًÛÂÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙÈ ¤Î·Ó· ÛÙËÓ ÙÚ¿Ù·
Ó· ÂȘ ˆ˜ ÙËÓ Â„Â›ÚÈ˙· ÙË ‚ÚÒÌÈ· ÌÔ˘ ÙË ‚ڿη
∏ ‚¿Úη Ì·˜ ÁÎÈfiÛ·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-76

∏ ‚¿Úη Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡.

ª¿ÙÈ· Û·Ó Î·È Ù· ‰Èο ÛÔ˘
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

H
E
F#
H
ª¿ÙÈ· Û·Ó Î·È Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿
H
E
F#
H
ÎÈ fiÔÈÔ˜ Ù· ÁÏ˘ÎÔÊÈÏ‹ÛÂÈ, ÿÚÔ ‰Â ÊÔ‚¿Ù·È È¿
H
E
ªË Ì ̷ÏÒÓÂȘ Ì¿Ó·, ÌË Ì ̷ÏÒÓÂȘ Ì¿Ó·
H
F#
H
ÌË Ì ̷ÏÒÓÂȘ Ì¿Ó· Î·È ¿ÏÈ ı· ÛÙÔ ˆ
∂ÁÒ ı· ÙÔÓ ¿Úˆ, ÂÁÒ ı· ÙÔÓ ¿Úˆ
ÂÁÒ ı· ÙÔÓ ¿Úˆ ÂΛÓÔÓ ’ ·Á·Ò
ÕÛÂ ÌÂ Ó· Ù· ÊÈÏ‹Ûˆ, ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ÙË ÁÈ·ÙÚÂÈ¿
¡· ÌÔ‡ ʇÁÂÈ ÙÔ Û·Ú¿ÎÈ Ô˘ ’¯ˆ ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿

FÆ H
E H
ø, ˆ, Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ù· fiÌÔÚÊ·
F#
H
Ô˘ ¯·ÌËÏÔ-, Ô˘ ¯·ÌËÏÔÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó
FÆ H
HE
H
ø, ˆ, Ô˘ ¯·ÌËÏÔÎÔÈÙ¿-˙Ô˘Ó
A
E
H
E H
fiÙ·Ó Á˘Ú›ÛÔ˘Ó Î·È Ì ‰Ô˘Ó
F#
H
̘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, ̘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì ÛÊ¿˙Ô˘Ó

ª¿ÙÈ· Û·Ó Î·È Ù· ‰Èο ÛÔ˘

∞-77

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘
¡ËÛÈÒÙÈÎÔF#

g#
F#
H
¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ÁÈ·Ïfi ÔÚ›˙ÂȘ
E
F#
H
g#
F#
H
£¤ÏÂȘ ÌÔ‡ ·›ÚÓÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ı¤ÏÂȘ ÌÔ‡ ÙË ¯·Ú›˙ÂȘ
∫ÔÚ¿ÏÈ· Â›Ó·È Ù· ¯Â›ÏË ÛÔ˘, ·̷ٷ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘
ÎÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÔÏfiÎÏËÚË Â›Ó·È Ë ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘
™ÙËÓ ¿ÌÌÔ Ô˘ ηıfiÌÔ˘Ó· ‹Ù·Ó ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Îڛ̷
Î·È Ù’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ¤ÁÚ·Ê· Î·È ÙÔ ’Û‚ËÓ ÙÔ Î‡Ì·
ŒÓ· ηڿ‚È ·ÚÌ¿ÙˆÛ· Ó· ’Úıˆ Ó· Û Á˘Ú¤„ˆ
ÎÈ ·Ó ‰Â Ì ı˜, ÓÂڿȉ· ÌÔ˘, ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ı· Û ÎϤ„ˆ
¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-78

¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘

ÃÔÚ¤„ÂÙÂ, ¯ÔÚ¤„ÂÙÂ.
A
D A
∆Ô‡Ù˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ ÙÔ ’¯Ô˘ÓÂ, ÙÔ‡Ù˜ ÔÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜
A
D A
ÁÈ· Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿, Ó· ¯·›ÚÔÓÙ’ ÔÈ Ì·Ó¿‰Â˜

h

A
¢ÒÛÙ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Ó· ¿ÂÈ, ÙÔ‡ÙË Ë Á˘ ı· Ì·˜ ÂÊ¿ÂÈ
A
∆Ô‡ÙË Ë Á˘ Ô˘ ÙËÓ ·ÙÔ‡ÌÂ, fiÏÔÈ Ì¤Û· ı ӷ ÌÔ‡ÌÂ
ÃÔÚ¤„ÂÙÂ, ¯ÔÚ¤„ÂÙÂ, Ù· ÓÈ¿Ù· Ó· ¯·Ú›ÙÂ
ÁÈ·Ù› Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿ ‰Â ı· Ù· Í·Ó·‚Ú›ÙÂ
∆Ô‡ÙË Ë Á˘ Ì ٷ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ· ÙÚÒÂÈ ÓȤ˜ Î·È ·ÏÈοÚÈ·
∆Ô‡ÙË Ë Á˘ Ì ٷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÚÒÂÈ ÓÈÔ‡˜ Î·È ÎÔÂÏÔ‡‰È·
÷Ú›Ù ÓÈÔ›, ¯·Ú›Ù ÓȤ˜, ¯·Ú›Ù ·ÏÈοÚÈ·
ÎÈ ÂÁÒ ÙÔ˘ ÿÚÔ˘ ÙÔ˘ ’‚·Ï· Û›‰ÂÚ· ÛÙ· Ô‰¿ÚÈ·
¢ÒÛÙÂ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Ó· ¿ÂÈ...
ÃÔÚ¤„ÂÙÂ, ¯ÔÚ¤„ÂÙÂ, ·Ô‡ÙÛÈ· ÌË Ï˘¿ÛÙÂ
ÂΛӷ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È ÙË Ó‡¯Ù· Ô˘ ÎÔÈÌ¿ÛÙÂ
µ·Ú¿Ù Ù˘ Ì Ùfi Ô‰¿ÚÈ, ÙÔ‡ÙË Ë Á˘ ı· Ì¿˜ Â¿ÚÂÈ
∆Ô‡ÙË Ë Á˘ ı· Ì¿˜ Â¿ÚÂÈ, ‚·Ú¿Ù Ù˘ Ì ÙÔ Ô‰¿ÚÈ

ÃÔÚ¤„ÂÙÂ, ¯ÔÚ¤„ÂÙÂ.

∞-79

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ŒÓ· ηڿ‚È ·fi ÙË ÃÈfi
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

C
d
C
G
C
ŒÓ· ηڿ‚È ·fi ÙË ÃÈfi Ì ÙȘ ‚·ÚÎԇϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘fi
] 2¯
d
F
C
d
F
C
ÛÙË ™¿ÌÔ ‹Á ÎÈ ¿Ú·Í ÎÈ ¤Î·ÙÛÂ Î·È ÏÔÁ¿ÚÈ·ÛÂ
] 2¯
¶fiÛÔ Ô˘ÏÈ¤Ù·È ÙÔ ÊÈÏ› ÛÙË ‰‡ÛË, ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹
∆˘ ·ÓÙÚÂ̤Ó˘ Ù¤ÛÛÂÚ·, Ù˘ ¯‹Ú·˜ ‰Âη٤ÛÛÂÚ·

] 2¯
] 2¯

∆˘ χÙÂÚ˘ Â›Ó·È ÊÙËÓfi, ÙÔ ·›ÚÓÂȘ Ì ÙÔ ¯ˆÚ·Ùfi
] 2¯
∫È ·Ó Û ÊÈÏ‹ÛÂÈ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ·ÏÏÔ‡ ÙÚ¤¯ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ¯·Ú¿
] 2¯
∫È ·ÊÔ‡ ÂÍÂÎÈÓ‹Û·ÓÂ, ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÈ ·Ó Á˘Ú›Û·ÓÂ
] 2¯
Û·Ó ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÙË ¯·Ú¿, ·ÏÏÔ‡ ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó Ô˘ıÂÓ¿

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-80

] 2¯

ŒÓ· ηڿ‚È ·fi ÙË ÃÈfi

¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿...
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

F
C
F
C
F
¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ Î·È fï˜, ÓÈÒıˆ fiÙÈ Â›Ì·È ÌfiÓÔ˜
¡ÈÒıˆ fiÙÈ Â›Ì·È ÌfiÓÔ˜, Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ Î·È fï˜
°È· ‰Â Ì ı¤ÏÂȘ ¿ÔÓÔ Î·È ˙ˆ Ì ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ...
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È Û· ̤ڷ, ÌfiÓÔ ¤Ï· ·Ú·¤Ú·...
ŒÏ· ÎÈ ·fi„ ÛÙËÓ ÂÏÈ¿, Ô˘ ı· ÛÔ‡ ‰ÒÛˆ ‰˘fi ÊÈÏÈ¿...
¡· ÌËÓ Â›Û·È Ê·ÓÙ·Ṳ̂ÓÔ, Ì· ‰ÂÓ ·›ÚÓÂȘ ÛÔ˘‰·Ṳ̂ÓÔ...
ªÔ‡ Ì‹Ó˘Û˜ ˆ˜ ‰Â ı¤Ïˆ, ÎÈ ¿Ì· ÙÔ ı˘ÌËıÒ ÁÂÏÒ...
¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿ Ì ‚¿˙ÂȘ ¿ÓÙ· Û ÌÂÏ¿...
∆· ‚¿Û·Ó· ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÂÚÓÒ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ù‹ÚÈ ÛÔ˘...

¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿...

∞-81

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

§˘Á·ÚÈ¿
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

G
D
G
∫fiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË, ÎfiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË
G
D
G
ÎfiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË ÎÈ fiÌÔÚÊË ÎÔÂÏÈ¿
d
e
d
e
∫ÔÚÌ› ΢·ÚÈÛÛ¤ÓÈÔ, Ï˘Á¿˜ Û· Ï˘Á·ÚÈ·

] 2x

D
d
e
§˘Á·ÚÈ¿, Ï˘Á·ÚÈ¿, ÂÛ¤Ó· ¤¯ˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿
§˘Á·ÚÈ¿, Ï˘Á·ÚÈ¿, ı· Û ÎϤ„ˆ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿
™·˚ÙÂ̤ÓÔ Ì’ ¤¯ÂȘ
] 3x
ÏËÁ‹ ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È
Î·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi Û¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰Â Á›ÓÂÙ·È
§˘Á·ÚÈ¿, Ï˘Á·ÚÈ¿...
∆Ô ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ÚÒÙ·
] 3x
Î·È Ù’ ¿ÛÙÚ· Ó· ÛÔ‡ Ô˘Ó
Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Ò˜ ÎÏ·›Ó fiÙ·Ó Û ı˘ÌËıÔ‡Ó
§˘Á·ÚÈ¿, Ï˘Á·ÚÈ¿...
£·ÚÚÒ ÙÔ ˆ˜ ÙÔ ı¤ÏÂȘ
] 3x
Ó· ÛÂÎÏÂÙ›˙ÔÌ·È
Î·È ÁÈ· Ù· Ó· Û’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‚·Û·Ó›˙ÔÌ·È
§˘Á·ÚÈ¿, Ï˘Á·ÚÈ¿...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-82

§˘Á·ÚÈ¿

¡· Û’ ·Á·Ò ‹ÓÙ· ’ıÂÏ·.
∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ

a
d
G
a
g
a
¡· Û’ ·Á·Ò ‹ÓÙ· ’ıÂÏ·, Ó· Û’ ·Á·Ò ‹ÓÙ· ’ıÂÏ·
a
d
G
a
g
a
¡· Û’ ·Á·Ò ‹ÓÙ· ’ıÂÏ·, Ó· ‰ˆ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Î·È ÌÂÏ¿
a
g
◊ÓÙ· ÛÔ‡ ’η̷ ÎÈ
a
g
ÎÈ fiÏÔ Ì ٷ ̤ӷ
KÈ fiÏÔ Ì ٷ ̤ӷ
‹ÓÙ· ÛÔ‡ ’η̷ ÎÈ

a
‹ÓÙ· ’¯ÂȘ
a
Ù· ’¯ÂȘ
Ù· ’¯ÂȘ
‹ÓÙ· ’¯ÂȘ

™ÙËÓ ÎÚ‚·Ù·ÚÈ¿ Ô˘ ’Ê·›Óˆ
fi,ÙÈ Î¿ÓÂȘ Ù· Ì·ı·›Óˆ
ª· Û’
ÁÈ·Ù›
°È·Ù›
Ì· Û’

] 3¯

·Á·Ò ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤Ïˆ
ÌÔÈ¿˙ÂȘ ÙˆÓ ·ÁÁ¤Ïˆ
ÌÔÈ¿˙ÂȘ ÙˆÓ ·ÁÁ¤Ïˆ
·Á·Ò ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤Ïˆ

µÚÂ, ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ ÎÈ ·˜ ›ӷÈ
„‡ÙÈÎË Ì· ı¤Ïˆ ÙËÓÂ

] 3¯

µÚÂ, ‹ÓÙ· ÙËÓ Âı¤˜, ÂÊfiÛÔ
„‡ÙÈÎË ı· ÛÔ‡ ÙËÓ ‰ÒÛˆ
æ‡ÙÈÎË ı· ÛÔ‡ ÙËÓ ‰ÒÛˆ
‚ÚÂ, ‹ÓÙ· ÙËÓ Âı¤˜, ÂÊfiÛÔ
°‡ÚÈÛÂ ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿
ÁÈ·Ù› Ì Ï‹ÁˆÛ˜ ‚·ıÈ¿

] 3¯

µÚÂ, ·ÊÔ‡ ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ Ï˘¿Û·È
Ê·›ÓÂÙ·È ÙÛÈÁÎÔ‡Ó· ı· ’Û·È
º·›ÓÂÙ·È ÙÛÈÁÎÔ‡Ó· ı· ’Û·È
‚ÚÂ, ·ÊÔ‡ ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ Ï˘¿Û·È

¡· Û’ ·Á·Ò ‹ÓÙ· ’ıÂÏ·.

∞-83

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤.
∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ

a
d
a
g
a
∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤, ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤
a
d
a
g
a
ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤ ˆ˜ ı· ÌÔ‡ ¿ÚÂÈ ÌÔ‡ ’Ù·ÍÂ
∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡
‰Â Ì’ ¿ÊËÛ ηıfiÏÔ˘ ÓÔ˘

] 3¯

ŒÏ· Ó· ¿Ì ÛÙÔ ÓËÛ›
] 3¯
Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘, ÂÁÒ Î·È Û˘
ŒÏ· Ó· ¿Ì ÂΛ Ô˘ Ϙ
] 3¯
Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿ ʈÏȤ˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-84

∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤.

ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜.
K˘ÎÏ¿‰ˆÓ

a
G
a
∂, ¿ÓÙ· Ì οÓÂȘ Ó· ÔÓÒ, ¿ÓÙ· Ó· ˘Ôʤڈ
a
d
a
g
a
∫È ·Ó ¤·„˜ Ó· Ì’ ·Á·¿˜, ˜ ÌÔ˘ ÙÔ Ó· ÙÔ Í¤Úˆ
a
G
a
ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
a
G
a
Ô‡Ù ӤԘ Ô‡Ù Á¤ÚÔ˜, ÌfiÓÔ Ó· ’Ì·ÛÙ ÌÔÓ¿¯ÔÈ
∂, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì Á¤Ï·Û˜ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ¯·˚‰Â̤ÓÔ
Î·È Ì˜ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô Ì’ ¿ÊËÓ˜ ÒÚ˜ Ó· ÂÚÈ̤ӈ
ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜...
∂, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı˘Ì¿Û·È È· ·fi Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ
ÎÈ Ô‡Ù ÂÚÓ¿˜ Ó· Ì ıˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Î·È Ì¤Ó·
ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜...
ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜...

ŒÏ· Ó· ¿Ì ے ¤Ó· ̤ÚÔ˜.

∞-85

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

æ·ÚÈ·Ó‹ (fl·Ï·)
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

f C
ø, Ò·Ï·, Ò·Ï·
∫ÔÏ¿ÎÈ· ÌÔ‡ ’ηÓ˜ ÔÏÏ¿ Î·È Û’ ÂÚˆÙ‡ÙËη ψϿ
∫·È Û’ ÂÚˆÙ‡ÙËη ψϿ, ÎÔÏ¿ÎÈ· ÌÔ‡ ’ηÓ˜ ÔÏÏ¿
fl·Ï·, Ò·Ï·
C
f
C
¡ËÛȈÙÔԇϷ „·ÚÈ·Ó‹, fiÌÔÚÊË Î·È ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹
C
f
C
Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ ’· Ê·ÓÂÚ¿, ı· ’Úıˆ Ó· Û’ ‡ڈ ÛÙ· æ·Ú¿
C
™ÙË µ›ÁÏ· Î·È ÛÙÔÓ ¿Ë-§È¿, ÛÙÔÓ ª‡ÏÔ Î·È ÛÙ· §¿‰È·
f
Î·È ÛÙÔ˘ ºÙÂÏÈÔ‡ ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ı· Û ¯ÔÚÙ·›Óˆ ¯¿‰È·
ø, Ò·Ï·, Ò·Ï·...
¡ËÛȈÙÔԇϷ „·ÚÈ·Ó‹, fiÌÔÚÊË Î·È ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹
ÛÙË ªÔ‡ÓÙ· Î·È ÛÙË §›ÌÈÓÔ ı· Û ÊÈÏÒ ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi
£· ÈÒ ÓÂÚfi ÛÙÔÓ Ï¿Ù·ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ
Î·È ı· ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘Ì ̷˙›, Ô˘ ’Ó·È ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ
ø, Ò·Ï·, Ò·Ï·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-86

æ·ÚÈ·Ó‹ (fl·Ï·)

™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·ÏÂ
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

G
f
G
™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·ÏÂ, ÌÚfi‚·ÏÂ, ÌÚfi‚·ÏÂ
§›ÁÔ Ó· Û ‰ˆ ηϤ,
,,
,,
¡· ÛÔ‡ ˆ ˆ˜ Û’ ·Á·Ò,
,,
,,
Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ¿ÁÁÂÏÂ,
,,
,,
c
G
f
G
ªÚfi‚·ÏÂ, ÌÚfi‚·Ï ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ
οÓ ÌÔ˘, οÓ ÌÔ˘ ÙÔ ÙÔ ¯·Ù‹ÚÈ
™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·ÏÂ, ÌÚfi‚·ÏÂ, ÌÚfi‚·ÏÂ
§›ÁÔ Ó· Û ‰ˆ ηϤ,
,,
,,
ÙÔ˘ ·Ú·-, ÙÔ˘ ·Ú·ı˘ÚÈÔ‡ ÙË ÁÚ›ÏÈ·
¿ÓÔÈÍÂ, ÁÈ· Ó· ÛοÛÔ˘Ó ·’ ÙË ˙‹ÏÂÈ·
™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·ÏÂ, ÌÚfi‚·ÏÂ, ÌÚfi‚·ÏÂ
§›ÁÔ Ó· Û ‰ˆ ηϤ,
,,
,,
ÁÈ· ÙÔ ›-, ÁÈ· ÙÔ ›ÛÌ· ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ
Î·È Ó· ¿-, Î·È Ó· ¿„ˆ Ó· ’¯ˆ fiÓÔ
™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·ÏÂ, ÌÚfi‚·ÏÂ, ÌÚfi‚·ÏÂ
§›ÁÔ Ó· Û ‰ˆ ηϤ,
,,
,,

™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·ÏÂ

∞-87

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

πηÚÈÒÙÈÎÔ˜
h
A
D
ÃÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÚÈÁ˘ÚÓÒ
D
a
h
Û·Ó Ô˘Ï› ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ
h
ªÂ˜ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿, ̘ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿
h
A
D
Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ È¿
h
ÁÈ·Ù› ÓÔÛÙ·ÏÁÒ, ÁÈ·Ù› Ï·¯Ù·ÚÒ
a
h
ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi
∫·È Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÛÙËÓ πηÚÈ¿
¤¯ÂÈ Ì·‡ÚÔ fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿
¢›¯ˆ˜ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, ‰›¯ˆ˜ ·ÁηÏÈ¿
‰›¯ˆ˜ Ù· ‰Èο ÌÔ˘ Ù· ÊÈÏÈ¿
∫È ·ÊÔ‡ Ì ÔÓ¿ ÎÈ ·ÊÔ‡ Ì’ ·Á·¿
Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ’Ó·È ÌÔÓ·¯È¿
£· ¿Úˆ ı¤Ïˆ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË
Î·È ı· ¿ˆ ÛÙ’ fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ›
£¤Ïˆ Ó· Ù‹˜ ˆ ˆ˜ ÙËÓ ·Á·Ò
Î·È ÌÈ¿ ̤ڷ ı· ÙËÓ ·ÓÙÚ¢ÙÒ
ªÂ˜ ÛÙËÓ πηÚÈ¿ ÌÈ¿ ÁÏ˘ÎÈ¿ ‚Ú·‰È¿
ı· ÙÔ Î¿„Ô˘Ì Ì ٷ ‚ÈÔÏÈ¿
∫·È ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì ̷˙› ÎÈ ÔÈ ‰˘fi
ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔÓ ÈηÚÈÒÙÈÎÔ
£· ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ı· ÌÂı‡ÛÔ˘ÌÂ
ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ ı· ÏËÛÌÔÓ‹ÛÔ˘ÌÂ
̘ ÛÙËÓ πηÚÈ¿ Î·È Û·Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿
ı· ’¯Ô˘Ì ÎÈ ÔÈ ‰˘fi ˙ÂÛÙ‹ ʈÏÈ¿

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-88

πηÚÈÒÙÈÎÔ˜

¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘.
a
ŒÏ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘,
a
ŒÏ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘,
a
°È·Ù› ›‰· ÛÙ’
a
ÁÈ·Ù› ›‰· ÛÙ’

E
¤Ï·, ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘
E
d
E d E
¤Ï·, Ó· Ù· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ
E
fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘, ÌÈÎÚfi ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓfi ÌÔ˘
E
d
E
fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘, ˆ˜ ı· ¯ˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ

E
a
E
a
E
ŒÏ·, ·Á¿Ë ÌÔ˘ ˆÚ·›·, ¤Ï· ·Á¿Ë ÌÔ˘ ¯Ú˘Û‹
E
a
E
d
E
ŒÏ·, Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ Ì·˜ ÙÔÓ ÂÚfiÙÂÈÓ˜ ÂÛ‡
ŒÏ·, ηÈ
ŒÏ·, ηÈ
¶ˆ˜ ›ıÂ
¶ˆ˜ ›ıÂ

ÌÔ‡ ÙÔ Ï¤Á·Ó, ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘
ÌÔ‡ ÙÔ Ï¤Á·Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ›ÛÙ¢·
Ó· Û ¯¿Ûˆ, ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘
Ó· Û ¯¿Ûˆ, Ó· ÎÏ·›ˆ ‡ÛÙÂÚ·

∫Ï·›ˆ ·Ú·ÔÓÂ̤ӷ ÎÈ ¤¯ˆ ¿ÓÙ· ¤Ó· ηËÌfi
¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔÓ ·Ó٤͈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ¯ˆÚÈÛÌfi
∞Ï›ÌÔÓÔ Û’
∞Ï›ÌÔÓÔ Û’
™·Ó ‚Ú‡Û˜
™·Ó ‚Ú‡Û˜

Â̤ӷ, ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘
Â̤ӷ, Îڛ̷ ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘
ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘
ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘

ŒÏ· Ó· Ù· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠ٷ ‰Èο ÌÔ˘ ‚¿Û·Ó·
ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó Û˘ ·ÈÙ›·, Ô‡Ù ÂÁÒ ı· ¿ı·ÈÓ·

¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘.

∞-89

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™¿Ï· Û¿Ï·
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

h
D
e
A
h
A D
™¿Ï· Û¿Ï· ̘ ÛÙË Û¿Ï· Ù· ÌÈÏ‹Û·ÌÂ
D
e
A
h
a
h
Ó· Ì ¿ÚÂȘ, Ó· Û ¿Úˆ, Ù· Û˘ÌʈӋ۷ÌÂ

| 2¯
| 2¯

™¿Ï·, ª·ÚÔ˘ÛÒ ÌÔ˘, Û¿Ï· Ù’ ·Ù˙›˙È Ì˜ ÛÙÔ Ì·ÁÂÚÂÈfi
ÕÛ’ Ù· „¿ÚÈ· Ó· ηԇÓ ÎÈ ¤‚Á· Ó· Û ‰ˆ
¶fiÙÂ Ì·‡Ú·, fiÙÂ ¿ÛÚ·, fiÙÂ ÎfiÎÎÈÓ·
ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ó· ˙ËÙÔ‡Û˜ ı· ÛÙËÓ ¤‰ÈÓ·

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-90

| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯

™¿Ï· Û¿Ï·

™ÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

D
e
h
a
h
∂ʤÙÔ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È ÌÈ¿ ‚¿Úη Ó· ÛÔ‡ ÊÙȿ͈
Î·È Ó· Û ¿Úˆ ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘, Ó· ¿Ì ÁÈ· ÙË ¡¿ÍÔ
a
h
a
h
™ÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ, ÙÔÓ ·¤Ú· ÛÔ˘ Ó’ ·ÏϿ͈
∆ÔÓ ·¤Ú· ÛÔ˘ Ó’ ·ÏϿ͈, ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ
£· ¿ÌÂ Î·È ÛÙÔ „¿ÚÂÌ·, οو ÛÙÔ˘ §ˆÏ·ÓÙÒÓË
ÎÈ fiÙ·Ó ÊÚÂÛοÚÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Û’ ¤¯ˆ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ
∫·È ÛÙËÓ „ÈÏ‹ ÙËÓ ¿ÌÌÔ ÙËÓ Î·Î·‚È¿ ı· οӈ...
£· ¿Ì ‚fiÏÙ· ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ÙÔ Î¤ÊÈ ÛÔ˘ Ó· οӈ
ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ Î·È ÛÙ· ∆˙ÂÚÌÈ¿, Ó· ÙÚÂÏ·ı›˜ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ
∆· ‚Ú¿‰È· ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ, ı· Û ¯ÔÚ‡ˆ Ì¿ÏÔ...
¢ÂÓ Â›Ì·È ·fi „ËÏ‹ ÁÂÓÈ¿ ÎÈ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙¿ÎÈ
Ì· ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÙË ÁÏÂÓÙÒ, ÌÈÎÚfi ÎÔÂÏÔ˘‰¿ÎÈ
¡· ÁÏÂÓÙ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Îڛ̷ Î·È Ó· ·›˙ÂȘ Ì ÙÔ Î‡Ì·...

™fiÏÔ: ∞

™ÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ

∞-91

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

µÂÁÁ¤Ú·
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

e
H
∆È Â›Ó’ ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ Î·È
e
H
ı¤Ïˆ Ó· ’Ì·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ηÈ
e
H
ı¤Ïˆ Ó· ’Ì·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¿a
H
¿Ì· ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ Ë Ì¤Ú·
] 2¯
ÿÛˆ˜ ı˘Ì¿Ì·È ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ ··Ú¤· Ì ÙȘ ÎÔÂÏȤ˜ ··Ú¤· Ì ÙȘ ÎÔÂÏȤ˜ Ô˘
Ô˘ οӷÌ ‚ÂÁÁ¤Ú·
] 2¯
™ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Î˘Ú¿-ª·ÚÈ¿˜ ÙÔ
ÙÔ ÈÔ Î·Ïfi Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ
ÙÔ ÈÔ Î·Ïfi Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ËËÁ·›Ó·Ì ٷ ‚Ú¿‰È·
] 2¯
∫È ·Ó¿‚·Ó Û·Ó ËÏÂÎÙÚÈο Ù·
Ù· ÙfiÛÔ Û˘Ì·ıËÙÈο Ù·
Ù· ÙfiÛÔ Û˘Ì·ıËÙÈο ÛÙÔ
ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù· Ï˘¯Ó¿ÚÈ·
] 2¯
∏ ÌÈ¿ Ì·ÓÙ‹ÏÈ· ¤‰ÂÓ ÎÈ
ÎÈ Ë ¿ÏÏË Úfiη ¤Î·Ó ηÈ
ÎÈ Ë ¿ÏÏË Úfiη ¤Î·Ó ηÈ
Î·È ’Áˆ ÛÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·

] 2¯

∫·È ¤Ù·Á· ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· ÎÔÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Û·Ó Û ¤ÓȈı· ÎÔÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Û·Ó Û ¤ÓȈı· Ô˘
Ô˘ ÙfiÛÔ Û’ ·Á·Ô‡Û·
] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-92

µÂÁÁ¤Ú·

∏ ‚ڿη
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

f#
∞, Û·Ú¿ÓÙ· ‹¯Â˜ ‰›ÌÈÙÔ, Û·Ú¿ÓÙ· ‹¯Â˜ ‰›ÌÈÙÔ
e
h
e
ÛÔ‡ ÊÙÈ¿Í·Ó ÌÈ¿ ‚ڿη, ÛÔ‡ ÊÙÈ¿Í·Ó ÌÈ¿ ‚ڿη
∞, Î·È ÛÂÈ¤Û·È Î·È Ï˘Á›˙ÂÛ·È
] 2¯
Î·È ÂÚ·Ù¿˜ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù·
] 2¯
e
h
e
∏ fiÌÔÚÊË ÛÔ˘ ‚ڿη Ô˘ οÓÂÈ ÙÚ›ÎÈ-Ùڿη
Î·È ÔÈfi˜ ı· ÛÔ‡ ÙËÓ χÓÂÈ ÙË ‚ڿη ÛÔ˘ ÛÙË Ï›ÌÓË
Î·È ÔÈfi˜ ı· ÙËÓ ·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ
Î·È ÔÈfi˜ ı’ ·Ó¿„ÂÈ Û›‰ÂÚÔ Ó· ÛÔ‡ ÙËÓ ÛȉÂÚÒÛÂÈ
ÙËÓ fiÌÔÚÊË ÛÔ˘ ‚ڿη Ô˘ οÓÂÈ ÙÚ›ÎÈ-Ùڿη
∞, fiÙ·Ó Û ‚Ϥˆ ÎÈ ¤Ú¯ÂÛ·È
’Ô ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ¿Ù·
∞, Ì ÁÈ·ÏÈÛÙ¿ Ô‰‹Ì·Ù·
Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‚ڿη

]
]
]
]
∆ËÓ fiÌÔÚÊË ÛÔ˘ ‚ڿη...

∏ ‚ڿη

∞-93

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞Ó¿ıÂÌ¿ ÛÂ ı¿Ï·ÛÛ·
∆ÛÈÙÛ¿Ó˘

D
A
D
∞Ó¿ıÂÌ·, ·Ó¿ıÂÌ¿ ÛÂ ı¿Ï·ÛÛ·
D
A
D
Ô˘ οÓÂȘ Ò-, Ô˘ οÓÂȘ ÒÚ˜-ÒÚ˜
g
D
A
D
∞Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ οÓÂȘ ÒÚ˜-ÒÚ˜
g
D
A
D
Ó· ÎÏ·›Ó ¯‹Ú˜ ÎÈ ÔÚÊ·Ó¿ Î·È Ì¿Ó˜ Ì·˘ÚÔÊfiÚ˜
e
H
e
A
D
™ÙÔ ∆Ô‡ÓÂ˙È, ÛÙË ª·ÚÌ·ÚÈ¿, Ì¿˜ ¤È·Û ηÎÔηÈÚÈ¿
ª¿˜ ¤È·Û ηÎÔηÈÚÈ¿, ÛÙÔ ∆Ô‡ÓÂ˙È, ÛÙË ª·ÚÌ·ÚÈ¿
™Ù·
ÛÙË
™Ù·
ÌÔ‡

·ÁÚÈÂ̤-, ÛÙ· ·ÁÚÈÂ̤ӷ ·̷ٷ
Ì·‡ÚË ·-, ÛÙË Ì·‡ÚË ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘
·ÁÚÈÂ̤ӷ ·̷ٷ, ÛÙË Ì·‡ÚË ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘
‹Ú˜ Ù· ·È‰¿ÎÈ· ÌÔ˘ Î·È Ù· ’ηÓ˜ ‰Èο ÛÔ˘

™ÙÔ ∆Ô‡ÓÂ˙È, ÛÙË ª·ÚÌ·ÚÈ¿...
∞Ó¿ıÂÌ·, ·Ó¿ıÂÌ¿ ÛÂ ı¿Ï·ÛÛ·
’ fiÏÔ Ì¿˜ η-, ’ fiÏÔ Ì¿˜ ηٷ›ÓÂȘ
∞Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ· ’ fiÏÔ Ì¿˜ ηٷ›ÓÂȘ
¶·›ÚÓÂȘ Ï‚¤ÓÙ˜ ‰È·Ï¯ÙÔ‡˜ Î·È ›Ûˆ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂȘ
™ÙÔ ∆Ô‡ÓÂ˙È, ÛÙË ª·ÚÌ·ÚÈ¿...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-94

∞Ó¿ıÂÌ¿ ÛÂ ı¿Ï·ÛÛ·

∫·˝ÎÈ ÌÔ˘, ¿Ë-¡ÈÎfiÏ·
∆ÛÈÙÛ¿Ó˘

h
e
h
ÕÈÓÙ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ, ¤ÁÈ· ÌfiÏ·
h
e
h
ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ η˝ÎÈ ÌÔ˘, ¿Ë-¡ÈÎfiÏ·
D
A
D
∞Û‹ÌÈ Á¤ÌÈÛ˜ Û·ÚÙ·ÚÈÛÙfi
A
D
Î·È ÙË ¯·Ú¿ Û ۤӷ ÙË ¯ÚˆÛÙÒ

| 2x
| 2x

ÕÈÓÙ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ, ¤ÁÈ· ÌfiÏ·
ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ η˝ÎÈ ÌÔ˘, ¿Ë-¡ÈÎfiÏ·
ÕÈÓÙ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ, ¿Á΢ڷ Ú›¯ÙÂ
ÎÈ fiÏÔÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì’ ·Á¿Ë ÛÊ›¯ÙÂ
¡· Ì¿ÛÔ˘Ì ٷ οٷÛÚ· ·ÓÈ¿
| 2x
Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ٷ „¿ÚÈ· ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿
| 2x
ÕÈÓÙÂ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ...
∆ÒÚ· ·˜ ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ì ÛÙ’ ·Ú¯ÔÓÈÎfi Ì·˜
¯·Ú¿ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛÈÙÈÎfi Ì·˜
∫·È ÛÙËÓ ÎÔ¤Ï· Ô˘ Ì¿˜ ·Á·¿
| 2x
Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÊÈÏ¿ÎÈ· Ó·˘ÙÈο
| 2x
ÕÈÓÙÂ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ...

∫·˝ÎÈ ÌÔ˘, ¿Ë-¡ÈÎfiÏ·

∞-95

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

£¿Ï·ÛÛ· ’ fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿.
∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ

E

A

E

A

A
E
A
£¿Ï·ÛÛ· ’ fi-, ı¿Ï·ÛÛ· ’ fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿
] 2¯
d
A
E
A
£¿Ï·ÛÛ· ’ fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ›ÓÂȘ
d
A
E
A
ÎÈ ·fi Ù· ·ÏÈοÚÈ· Ì·˜ ηӤӷ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂȘ
E
A
E
A
ŒÁÈ· ÌfiÏ·, ¤ÁÈ· Ϥ۷, ·¯ ‚Ú ı¿Ï·ÛÛ· Ì·Ì¤Û·
E
A
E
A
∞¯ ‚Ú ı¿Ï·ÛÛ· Ì·Ì¤Û·, ¤ÁÈ· ÌfiÏ·, ¤ÁÈ· Ϥ۷
∞Ó¿ıÂÌ¿, ·Ó¿ıÂÌ¿ ÛÂ ı¿Ï·ÛÛ·
] 2¯
∞Ó¿ıÂÌ¿ Û ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈ Û’ ¤¯ˆ η̤̈ӷ
Î·È ÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿˜ Ù’ ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi ÛÙ· ͤӷ
£¿Ï·ÛÛ· ‚·Ú› ÙËÓ ¿ÌÌÔ, Û’ ·Á·Ò Ì· ÙÈ Ó· ο̈
™’ ·Á·Ò Ì· ÙÈ Ó· ο̈, ı¿Ï·ÛÛ· ‚·Ú› ÙËÓ ¿ÌÌÔ
£¿Ï·ÛÛ· Ô˘, ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ’Û·È ·ÁÓ¿ÓÙÈ· ÌÔ˘
] 2¯
£¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ’Û·È ·ÁÓ¿ÓÙÈ· ÌÔ˘ Î·È Í¤ÚÂȘ ÙÔÓ Î·ËÌfi ÌÔ˘
ʤÚ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿ ÙÔÓ ·Á·ËÙÈÎfi ÌÔ˘
£¿Ï·ÛÛ· ‚·Ú› ÙÔ Î‡Ì·, Û’ ·Á·Ò, ‰ÂÓ Â›Ó·È Îڛ̷
™’ ·Á·Ò, ‰ÂÓ Â›Ó·È Îڛ̷, ı¿Ï·ÛÛ· ‚·Ú› ÙÔ Î‡Ì·,
ø ı¿Ï·ÛÛ¿, ˆ ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ Ô˘Ú·ÓÈ¿
] 2¯
ø, ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ Ô˘Ú·ÓÈ¿ Î·È Î‡Ì· ÌÔ˘ Á·Ï¿˙ÈÔ
ʤÚ ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ˆ
ŒÁÈ· ÌfiÏ·, ¤ÁÈ· Ϥ۷, ·¯ ‚Ú ı¿Ï·ÛÛ· Ì·Ì¤Û·
∞¯ ‚Ú ı¿Ï·ÛÛ· Ì·Ì¤Û·, ¤ÁÈ· ÌfiÏ·, ¤ÁÈ· Ϥ۷

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-96

£¿Ï·ÛÛ· ’ fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿.

∆· ÚÈ¿ÏÈ·
∫‡ÚÔ˘

F
C
F
C
F
∞Ó Â›Û·È ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ ·È‰›
C
F
d
ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ ·È‰›, ˆ, ˆ
d
C
d
C
d
ÂÁÒ ı· Û ÊÈÏ‹Ûˆ ÎÈ ·˜ ο̈ Ê˘Ï·Î‹
d
C
d
∆· ÚÈ¿ÏÈ·, ÚÈ¿ÏÈ·, ÚÈ¿ÏÈ·
d
C
d
Ù· ÛÂÏ›ÓÈ· ÌÔÓ¿ Î·È ‰ÈÏ¿
d
C
d
Ù· ÌÔÓfiÏÈÚ·, ÂÓÙfiÏÈÚ· Î·È Ô‡ ’ÓÙ·
d
C
d
F
Ô Â˙‚¤ÁÁ˘ Ô˘ Ù· ’¯ÂÈ ÛÙË Ô‡ÁÁ·, ˆ, ˆ
∂Û‡ ’Û·È Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘, ÙÔ Î·ı·ÚfiÓ ÁÈ·Ï›Ó
ÙÔ Î·ı·ÚfiÓ ÁÈ·Ï›Ó, ˆ, ˆ
Ô˘ ʤÁÁÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒËÓ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹Ó
∆· ÚÈ¿ÏÈ·...
ÿÓÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰ÈÓ Ó· ÛÔ‡ ˆ, Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ó· Û’ ·Ú¤ÛÂÈ
Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ó· Û’ ·Ú¤ÛÂÈ, ˆ, ˆ
Ô˘ ¤¯ÂȘ ·ÁÁÂÏÈÎfiÓ ÎÔÚÌ› Î·È ‰·¯Ù˘Ï›‰ÈÓ Ì¤ÛË
∆· ÚÈ¿ÏÈ·...
™ÙËÓ ÛοϷ Ô˘ Í‚·›ÓÂȘ, Ó· ͤ‚·ÈÓ· ÎÈ ÂÁÈÒ
Ó· ͤ‚·ÈÓ· ÎÈ ÂÁÈÒ, ˆ, ˆ
Î·È ÂȘ οı ÛηÏÔ¿ÙÈÓ Ó· Û ÁÏ˘ÎÔÊÈÏÒ
∆· ÚÈ¿ÏÈ·...

∆· ÚÈ¿ÏÈ·

∞-97

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆˘ÚÏÈÎÈÒÙÈÛÛ·
∫‡ÚÔ˘

h
e
ŒÛÈÂÈ ¤-‚ÂÚ‚Â-Ó·Ó ·-‚·Ú·‚·-ÛÙÚÔÓ ÙÛÈ Â-‚ÂÚ‚Â-Ó ÌÈÙÛ›Ó
h
ÌÂÛ ÙÔ˘˜-‚Ô˘ÚÔ˘‚Ô˘-˜ ÂÙ¿-‚·Ú·‚· Ï·Ó‹-‚ËÚË‚Ë-Ù˜
h
ÁÈ·-‚·Ú·-ÏÔ˘ÚÔ‡-‚Ô˘ÚÔ˘-‰· ÌÔ˘
e A h
∆ÚÈ· Ï· Ï·...
∆ÛÈ ÂÎÈ¿--Û·Ó ÌÂ-- ̘ ÛÙËÓ-- ηÚÎÈ¿Ó
Ù· Ïfi--ÁÈ· Ô˘-- ÌÔ˘ ›--˜
Ì·-‚·Ú·-˘ÚÔÌ¿-‚·Ú¿-Ù· ÌÔ˘
∆ÚÈ· Ï· Ï·...
∂‹--·Ó ÙÛÈ Â›--·Ó Ù˘-- ÂÏÏ‹˜
ˆ˜ Â--Ó Ó· ¿--ˆ ¤--Ú·
ÁÈ·--ÏÔ˘ÚÔ‡--‰· ÌÔ˘
∆ÚÈ· Ï· Ï·...
∆ÛÈ ÂÌ¿--„Â--Ó ÙËÓ ı¿--Ï·ÛÛ·Ó
ÙÛÈ ÂÛ‹--ΈÛÂ--Ó ·¤--Ú·Ó
Ì·--˘ÚÔÌ¿--Ù· ÌÔ˘
∆ÚÈ· Ï· Ï·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-98

∆˘ÚÏÈÎÈÒÙÈÛÛ·

∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô
¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘

G
C D
C
D G
ªÈ¿ „·ÚÔԇϷ Â›Ó·È ·Ú·Á̤ÓË
] 2x
a
D
G
ÌÚÔ˜ ÛÙ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ ÙÔÓ ∑¤Ô ÂÚÈ̤ÓÂÈ

] 2x

C
D
G
∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô, ¯·›ÚÔÌ·È fiÙ·Ó Û ‚Ϥˆ
÷›ÚÔÌ·È fiÙ·Ó Û ‚Ϥˆ, ∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô
ŸÏÔÈ Î·Ï¿ÚÔ˘Ó ̷ ‰ÂÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó „¿ÚÈ·
] 2x
ηϿÚÂÈ Ô ∑¤Ô˜ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ Î·Ï·Ì¿ÚÈ·
] 2x
∫·Ï·Ì¿ÚÈ· Î·È Á·Ú›‰Â˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜...
ª¤Û· ·’ ÙÔ ÙÛÔ‡ÚÌÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÈfiÙ˜
] 2x
¤ÍÈ ·’ ÙËÓ ∫Ô‡ÏÔ˘ÚË Î·È ¤ÍÈ ·È‚·ÏÈÒÙ˜
] 2x
ŒÁÈ· ÌfiÏ·, ¤ÁÈ· Ϥ۷, ¤¯ÂÈ Ô Û¿ÎÎÔ˜ „¿ÚÈ· ̤۷...

∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô

∞-99

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¶ÔÈfi˜, ̈Úfi ÌÔ˘, ÔÈfi˜
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

C
F
¶ÔÈfi˜, ÔÈfi˜,
C
¶ÔÈfi˜ Û ¤¯ÂÈ
∫·È ÛÙ· ¯Â›ÏË
¶ÔÈfi˜, ÔÈfi˜,

G
C
ÔÈfi˜ ̈Úfi ÌÔ˘ ÔÈfi˜
] 2¯
d
G
C
ÊÈÏË̤ÓË Î·È ÛÙ· ¯Â›ÏË ‰·ÁΈ̤ÓË
‰·ÁΈ̤ÓË, ÔÈfi˜ Û ¤¯ÂÈ ÊÈÏË̤ÓË
ı¤Ïˆ Ó· ͤڈ ÔÈfi˜
] 2¯

¶ÔÈfi˜, ÔÈfi˜, ÔÈfi˜ ̈Úfi ÌÔ˘ ÔÈfi˜
] 2¯
¶ÔÈfi˜ Û ‹Á·ÈÓ ‚·Úο‰· ›Ûˆ ÛÙË ‚·ıÈ¿ Ï·Áο‰·
¶›Ûˆ ÛÙË ‚·ıÈ¿ Ï·Áο‰· ÔÈfi˜ Û ‹Á·ÈÓ ‚·Úο‰·
¶ÔÈfi˜, ÔÈfi˜, ı¤Ïˆ Ó· ͤڈ ÔÈfi˜
] 2¯
¶ÔÈfi˜, ÔÈfi˜, ÔÈfi˜ ̈Úfi ÌÔ˘ ÔÈfi˜
] 2¯
¶ÔÈfi˜ Û ‹Á·ÈÓ ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ Ì˜ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ
ªÂ˜ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÈfi˜ Û ‹Á·ÈÓ ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ
¶ÔÈfi˜, ÔÈfi˜, ı¤Ïˆ Ó· ͤڈ ÔÈfi˜
] 2¯
¶ÔÈfi˜, ÔÈfi˜, ÔÈfi˜ ̈Úfi ÌÔ˘ ÔÈfi˜
] 2¯
¶ÔÈfi˜ Û ‹Á·ÈÓ ÙÔ ‚Ú¿‰È ̘ ÛÙÔ ›Ûˆ ÙÔ ÏÈ‚¿‰È
ªÂ˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ÙÔ ÏÈ‚¿‰È ÔÈfi˜ Û ‹Á·ÈÓ ÙÔ ‚Ú¿‰È
¶ÔÈfi˜, ÔÈfi˜, ı¤Ïˆ Ó· ͤڈ ÔÈfi˜
] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-100

¶ÔÈfi˜, ̈Úfi ÌÔ˘, ÔÈfi˜

¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

F
g
C
F
¶ÂÚÓԉȷ‚·›-, ÂÚÓԉȷ‚·›Óˆ ÁÈ· Ó· ‰ˆ
F
g
C
F
‰˘fi Ì¿ÙÈ· ·Á¿-, ‰˘Ô Ì¿ÙÈ· ·Á·Ë̤ӷ
ÁÈ· Ó· Ì ʤ-, ÁÈ· Ó· Ì ʤÚÂÈ Ô ÏÔÁÈÛÌfi˜
Í·Ó¿ ÛÙ· Â-, Í·Ó¿ ÛÙ· ÂÚ·Ṳ̂ӷ
F
g
¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ, ÓÙ¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ
C
F
g
ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi ÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÏ¿ÚÔÈ, ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi ÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÏ¿ÚÔÈ
C
F
Ó· Ù· ·›˙·ÌÂ, ̷οÚÈ
ÕÓÔÈÍÂ ÙÔ, ¿ÓÔÈÍÂ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ
Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ó· ʤÍÂÈ
∏ Ô‡ÏÈ· ÎÈ Ô, Ë Ô‡ÏÈ· ÎÈ Ô ·˘ÁÂÚÈÓfi˜
Ì·˙› ÛÔ˘ ÁÈ·, Ì·˙› ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ʤÍÂÈ
¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ...
¶Ï·ÁÈ¿˙ˆ ÁÈ·, Ï·ÁÈ¿˙ˆ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËıÒ
ÎÈ Ô ÏÔÁÈÛÌfi˜, ÎÈ Ô ÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì ‰¤ÚÓÂÈ
√ ‹ÏÈÔ˜ ‚Á·›-, Ô ‹ÏÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿
ÎÈ Ô ‡ÓÔ˜ ‰Â, ÎÈ Ô ‡ÓÔ˜ ‰Â Ì ·›ÚÓÂÈ
¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ...

¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ

∞-101

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª¿Ô˘Î·˜
¡ËÛÈÒÙÈÎÔ

F
F b F C F
£· ¿Úˆ ÌÈ¿ „·Úfi‚·Úη, ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘
F b F C F
£· ¿Úˆ ÌÈ¿ „·Úfi‚·Úη
F
g
C
F
¡· ¿ˆ Ó· ‚Áˆ ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ, Ó· ¿ˆ Ó· ‚Áˆ ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ
£· ¿ˆ Ó· ‚Úˆ ÙÔ ª¿Ô˘Î·, ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘
ı· ¿ˆ Ó· ‚Úˆ ÙÔ ª¿Ô˘Î·
Ì·˙› ÙÔ˘ Ó· ηϿڈ, ı· ¿ˆ Ó· ‚Áˆ ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ
¶Ô‡ ¤¯ÂÈ Ì˜ ÛÙÔ ÙÛÔ‡ÚÌÔ ÙÔ˘, ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘
Ô‡ ¤¯ÂÈ Ì˜ ÛÙÔ ÙÛÔ‡ÚÌÔ ÙÔ˘
ŸÏÔ Ï‚¤ÓÙ˜ Ó¤ÔÈ, fiÏÔ Ï‚¤ÓÙ˜ Ó¤ÔÈ
¶·ÚÈÒÙ˜ Î·È ÙÛÈȉȷÓÔ›, ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘
·ÚÈÒÙ˜ Î·È ÙÛÈȉȷÓÔ›
ÎÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ó·Ô˘Û·›ÔÈ, fiÏÔ Ï‚¤ÓÙ˜ Ó¤ÔÈ
£· ¿ˆ Ó· ‚Úˆ ÙÔÓ µÂÓÙÔ‡ÚË, ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘
ı· ¿ˆ Ó· ‚Úˆ ÙÔÓ µÂÓÙÔ‡ÚË
Ô˘ ’¯ÂÈ ÙÔ ÙÚ¯·ÓÙ‹ÚÈ, Ô˘ ’¯ÂÈ ÙÔ ÙÚ¯·ÓÙ‹ÚÈ
¡’ ·Ú¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏ¿, ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘
Ó’ ·Ú¿ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏ¿
Ô˘ ’Ó·È ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ, Ô˘ ’¯ÂÈ ÙÔ ÙÚ¯·ÓÙ‹ÚÈ
¡· ¿Ì ӷ ηϿÚÔ˘ÌÂ, ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘
Ó· ¿Ì ӷ ηϿÚÔ˘ÌÂ
ÛÙË ¡¿ÍÔ ¤Ó· ‚Ú¿‰È, ÛÙË ¡¿ÍÔ ¤Ó· ‚Ú¿‰È
∫·È ÙÔ Úˆ› ı’ ·Ú¿ÍÔ˘ÌÂ, ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘
Î·È ÙÔ Úˆ› ı’ ·Ú¿ÍÔ˘ÌÂ
ÛÙÔ ›Ûˆ ÙÔ ÏÈ‚¿‰È, ÛÙË ¡¿ÍÔ ¤Ó· ‚Ú¿‰È

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-102

ª¿Ô˘Î·˜

•ÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ
ª·ÁÈ·ÓÙ¤Ú·˜

F
C
F C
F
•ÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi, ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi
B
F
ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ ·’ ÙËÓ ⁄‰Ú· ÙË ÌÈÎÚԇϷ
g
C
F
C F
Î·È ËÁ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ·, fiÏÔ ÁÈ·Ïfi, fiÏÔ ÁÈ·Ïfi

| 2¯
| 2¯

Œ¯ÂÈ Ì¤Û· ·ÏÈοÚÈ· ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi, ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi
¤¯ÂÈ Ì¤Û· ·ÏÈοÚÈ·, Ô˘ ‚Ô˘Ù¿Ó ÁÈ· ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ·
ÁÈÔ‡ÛÂÚ Î·È Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ·, ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi, ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi

| 2¯
| 2¯

°ÂÈ¿-¯·Ú¿ Û·˜ ·ÏÈοÚÈ·, Î·È ÛÙÔ Î·Ïfi, Î·È ÛÙÔ Î·Ïfi
ÁÂÈ¿-¯·Ú¿ Û·˜ ·ÏÈοÚÈ·, Ó· Ì¿˜ ʤÚÂÙ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ·
| 2¯
ÁÈÔ‡ÛÂÚ ÎÈ fiÌÔÚÊ· ÎÔÚ¿ÏÏÈ·, ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi
| 2¯
Œ¯ÂÈ Û˘ÌÈ·ÓÔ‡˜, ηχÌÓÈÔ˘˜ ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi, ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi
Œ¯ÂÈ ˘‰Ú·›Ô˘˜ Î·È ÔÚÈÒÙ˜, ·ÈÁÈÓ‹Ù˜ Î·È ÛÂÙÛÈÒÙ˜
Ô˘ ’Ó·È fiÏÔÈ ·ÏÈοÚÈ· ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi, ·’ ÙÔ ÁÈ·Ïfi

•ÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ

∞-103

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰·
£Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ

a
™ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÙ·Í¿‰Â˜
G
a
°È¿ÓÓ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜,
a
¿ÈÓÙ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· Ì’,
G
a
°È¿ÓÓ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜

] 2¯

°È¿ÓÓ˘ ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜
ÎÈ ¿ÏÏËÓ ·Á·¿ÂÈ
¿ÈÓÙ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· Ì’,
ÎÈ ¿ÏÏËÓ ·Á·¿ÂÈ
£· ¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙË £Ô‰ÒÚ·
ı· ¿ÚÂÈ ÙË µ·ÛÈÏÈ΋
¿ÈÓÙ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· Ì’,
ı· ¿ÚÂÈ ÙË µ·ÛÈÏÈ΋
ª¿Ó· Ù˘ ÙËÓ ÔÚÌËÓ‡ÂÈ
ÙËÓ ·Ú·Î·Ï›
¿ÈÓÙ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· Ì’,
ÙËÓ ·Ú·Î·Ï›

] 2¯

] 2¯

] 2¯

ªË ÙÔÓ ·›ÚÓ˜ ·È‰› Ì’ ÙÔÓ °È¿ÓÓË
ÙÔÓ °È¿ÓÓË ÙÔ ¯Ô˘‚·ÚÓÙ¿
¿ÈÓÙ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· Ì’,
ÙÔÓ °È¿ÓÓË ÙÔ ¯Ô˘‚·ÚÓÙ¿

] 2¯

™fiÏÔ (h)

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-104

µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰·

¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È·
£Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ

e

a

e

D

e
G
¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·- ÎÈ ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó
D
e
‰ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È·
e
G
D
e
¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È·
e
G
D
e
ÙÈ ÙÚ·Ófi˜ ¯ÔÚfi˜ ı· Á¤ÓÂÈ
™· Á·˚Ù¿- ÎÈ ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó
Û· Á·˚Ù¿ÓÈ ı· ·Á·›ÓÂÈ
™· Á·˚Ù¿ÓÈ ı· ·Á·›ÓÂÈ
¤ÓÙ ¤Ú‰ÈΘ ÂÙÔ‡Û·Ó
ªÂ˜
̘
ªÂ˜
ÁÈ·

| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯

¶ÔÈ¿
ÔÈ¿
¶ÔÈ¿
ÔÈ¿

ÛÙÔÓ Î¿- ÎÈ ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó
ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ fiÏÔ Á˘ÚÓÔ‡Û·Ó
ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ fiÏÔ Á˘ÚÓÔ‡Û·Ó
Ù· Ì¿˜ Ù· ‰˘fi ÚˆÙÔ‡Û·Ó
›Ӓ
›Ӓ
›Ӓ
›Ӓ

Ë
Ë
Ë
Ë

| 2¯
| 2¯

Ó-¿- ÎÈ ·Ì¿Ó ·Ì¿Ó
Ó-¿ÛÚË, ÔÈ¿ ›Ӓ Ë ÚÔ‡Û·
Ó-¿ÛÚË, ÔÈ¿ ›Ӓ Ë ÚÔ‡Û·
Á·˚Ù·ÓÔÊÚ˘‰Ô‡Û·

¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È·

∞-105

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™’ ·˘Ùfi Ù’ ·ÏÒÓÈ ÙÔ Ê·Ú‰‡
£Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ

D

c

g
c
™’ ·˘Ùfi Ù’ ·ÏÒ-,
c
Û’ ·˘Ùfi Ù’ ·ÏÒÓÈ
D
™’ ·˘Ùfi Ù’ ·ÏÒÓÈ
D
ÙÚ·Ófi˜ ¯ÔÚfi˜ Ô˘

∂ϤÓË ÌÔ˘
ÙÔ Ê·Ú‰‡
c
D
ÙÔ Ê·Ú‰‡
c
D
Á¤ÓËÙÈ

| 2¯
| 2¯

∆ÚÂȘ ‰›Ϙ ‹-, ∂ϤÓË ÌÔ˘
ÙÚÂȘ ‰›Ϙ ‹Ù·Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ›
∆ÚÂȘ ‰›Ϙ ‹Ù·Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ›
ÛÙË ÌÈ¿ ÙË ‰›Ï· ÛÙÔ ¯ÔÚfi
Â›Ó·È Ë ÎfiÚË ’ ·Á·Ò
ÛÙË ÌÈ¿ ÙË ‰›Ï· ÛÙÔ ¯ÔÚfi
¡·
Ó·
¡·
Ó·

¯·ÌËÏÒ-, ∂ϤÓË ÌÔ˘
¯·ÌËÏÒ-, Ó· ¯·ÚÒ ÂÁÒ
¯·ÌËÏÒ-, Ó· ¯·ÚÒ ÂÁÒ
¤Ù·Á· ̘ ÛÙÔ ¯ÔÚfi

| 2¯
| 2¯

¡·
Ó·
¡·
Ó·

͉ÈÏÒ-, ∂ϤÓË ÌÔ˘
͉ÈÏÒÛÂÈ Ô ¯ÔÚfi˜
͉ÈÏÒÛÂÈ Ô ¯ÔÚfi˜
‰ˆ ÙËÓ ÎfiÚË ’ ·Á·Ò

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-106

™’ ·˘Ùfi Ù’ ·ÏÒÓÈ ÙÔ Ê·Ú‰‡

™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÂÈÛÌ¿ÓÈ„È
£Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ

a
∫ÚÔ˘Ó Ù· ÓÙ·Ô‡ÏÈ·, ̈ڋ ™Ù¤ÚÁÈÔ Ì’
| 2¯
d
ÎÚÔ˘Ó Î·È Ù· ‚ÈÔÏÈ¿
| 2¯
a
d
C
g
¶¿Ô˜ Ì ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓ’ Û·Ï‚¿Ú·
| 2¯
a
¿Ô˜ ¯ÔÚ‡’ ÌÚÔÛÙ¿
| 2¯
∂‰Ò ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, ÂΛ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜
| 2¯
™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ·¿Ó’ ÛÙËÓ ·ÁÚȉȿ
| 2¯
∫·Ù¤‚· ™Ù¤ÚÁÈÔ Ì’, η٤‚· Ù˙¿ÓÂÌ
| 2¯
Ó· Û ·ÓÙÚ¤„Ô˘ÌÂ
| 2¯
¢ÂÓ Î·Ù‚·›Óˆ, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ˆ
| 2¯
Á·ÌÚfi˜ ‰Â Á›ÓÔ˘Ì·È
| 2¯
∆· ÛËÌ¿‰È· ›Ûˆ Ó· ¿ÙÂ
| 2¯
™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÂÈÛÌ¿ÓÈ„È
| 2¯
∆Ú›· ÌÈÙ˙›ÙÈ· ·Ô‡ÙÛÈ· ‚ÚÂ ™Ù¤ÚÁÈÔ
| 2¯
·Ô‡˜ ·ÁfiÚ·ÛÂ
| 2¯
∫·Ù¤‚· ™Ù¤ÚÁÈÔ Ì’, η٤‚· Ù˙¿ÓÂÌ
| 2¯
Ó· Û ·ÓÙÚ„ԢÌÂ
| 2¯

™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÂÈÛÌ¿ÓÈ„È

∞-107

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

MÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿ ∞ϤͷÓÙÚÂ.
£Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ

G...
ªÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿, ÌÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿, ÌÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿ Î·È ÌÈ¿ §·ÌÚ‹
ªÈ· Â›ÛËÌËÓ Ë̤ڷ, Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘
| 2¯
ªÈ· Â›ÛËÌËÓ Ë̤ڷ, ∞ÏÂÍ·ÓÙÚ‹
| 2¯
ª¿Ó· Ó-˘ÁÈfi, Ì¿Ó· Ó-˘ÁÈfi, Ì¿Ó· Ó-˘ÁÈfiÓ ÂÛÙfiÏÈ˙Â
ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ Ó· ¿ÓÂ, Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘
| 2¯
ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ Ó· ¿ÓÂ, ∞ÏÂÍ·ÓÙÚ‹
| 2¯
¢ÂÓ ¿Ó ÛÈÌ¿, ‰ÂÓ ¿Ó ÛÈÌ¿, ‰ÂÓ ¿Ó ÛÈÌ¿, ‰ÂÓ ·Ó Ì·ÎÚÈ¿
ÛÙ˘ ÂÎÎÏËÛÈ¿˜ ÙËÓ fiÚÙ·, Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘
| 2¯
ÛÙ˘ ÂÎÎÏËÛÈ¿˜ ÙËÓ fiÚÙ·, ∞ÏÂÍ·ÓÙÚ‹
| 2¯
∫È Û·Ó ÙÔ˘˜ ›-, ÎÈ Û·Ó ÙÔ˘˜ ›-, ÎÈ Û·Ó ÙÔ˘˜ ›‰Â Ë Ó-ÂÎÎÏËÛÈ¿
Ú›¯ÓÂÈ Ù· ÎÂÚ·Ì›‰È·, Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘
| 2¯
Ú›¯ÓÂÈ Ù· ÎÂÚ·Ì›‰È·, ∞ÏÂÍ·ÓÙÚ‹
| 2¯
°È¤ ÌÔ˘ ÙÈ ÎÚ›-, ÁȤ ÌÔ˘ ÙÈ ÎÚ›-, ÁȤ ÌÔ˘ ÙÈ Îڛ̷ ¤Î·Ó˜
ÎÚÈÌ¿ÙÈÛ˜ ÎÈ ’̤ӷ, Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘
| 2¯
ÎÚÈÌ¿ÙÈÛ˜ ÎÈ ’̤ӷ, ∞ÏÂÍ·ÓÙÚ‹
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-108

MÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿ ∞ϤͷÓÙÚÂ.

¢˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ·.
£Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ

d
¢˘fi, ηϤ, ‰˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ· Ù· ηË̤ӷ
] 2¯
d
g
¢˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ·, ηϤ, Ù· ηË̤ӷ
| 2¯
d
c d
¿Ó ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ηϤ ÁÈ· ̤ӷ
| 2¯
¶¿-, ηϤ, ¿Ó ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ̤ӷ
] 2¯
¶¿Ó ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ηϤ, ÁÈ· ̤ӷ
| 2¯
∆Ô ’Ó· ÙÔ Ù·˝˙ˆ, ηϤ, ̤ÏÈ
| 2¯
∆Ô, ηϤ, ÙÔ ’Ó· ÙÔ Ù·˝˙ˆ ̤ÏÈ
∆Ô ’Ó· ÙÔ Ù·˝˙ˆ, ηϤ, ̤ÏÈ
Ù’ ¿ÏÏÔ ˙¿¯·ÚË, ηϤ, ÙÚÈÌ̤ÓË

¢˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ·.

∞-109

] 2¯
| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

°ˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û·
£Ú·ÎÈÒÙÈÎÔ

d
°ˆ ÛÙ· ÍÂ-, ηϋ ÌÔ˘ Ì¿Ó·, Áˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û·
°ˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û·, Ù˜ fiÌÔÚʘ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û·

] 2¯
] 2¯

ŸÏ· Ù·, ηϋ ÌÔ˘ Ì¿Ó·, fiÏ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù· ’‰È·
ŸÏ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù· ’‰È·, Ì ٷ Á¤ÏÈ· Î·È Ù· ¯¿‰È·

] 2¯
] 2¯

ªÈ¿ Á·Ï·-, ηϋ ÌÔ˘ Ì¿Ó·, ÌÈ¿ Á·Ï·˙ÈÔÊÔÚÂ̤ÓË
ªÈ¿ Á·Ï·˙ÈÔÊÔÚÂ̤ÓË, ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ì¤ÓË

] 2¯
] 2¯

¢ÂÓ ÌÔÚÒ, ηϋ ÌÔ˘ Ì¿Ó·, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙË ÁÂÏ¿Ûˆ
¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙË ÁÂÏ¿Ûˆ, ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ Ù˘ Ó· È¿Ûˆ

] 2¯
] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-110

°ˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û·

∆Ô ∆Û¿Ì·ÛÈ.
¶fiÓÙÔ˘

F
ŒÎ·ÂÓ Î·È ÙÔ ∆Û¿Ì·ÛÈ
F
g
Î·È ’¤ÌÓ·Ó Ù· ÙÔ˘‚¿Ú·, ÁÈ¿Ú, ÁÈ¿Ú, ·Ì¿Ó
F
∫·ÈÓ ÂÚÔ‡Í·Ó ÛÔ ÁÔ˘ÚÙ¿ÚÂÌ·Ó
F
g
∆’ ÔÚÙÔ‡˜ Ù· ·ÏÈοÚ·, ÁÈ¿Ú, ÁÈ¿Ú, ·Ì¿Ó
g
µ¿È ÂοÂÓ Î·È Ì·Ó›ÂÓ
g
Ù’ fiÚÙÔ˘˜ ÙÔ ·Ú¯¿Ú
g
d
ηÈÓ ÂΛ Ùȉ¤Ó ÎÈ Â¤ÌÓÂÓ
c
d
Ì·Ó·¯fiÓ ÛÙ·¯Ù¿Ú
∆Ú·ÓfiÓ Î·ÎfiÓ ÛÔ ∆Û¿Ì·ÛÈÓ
Û›Ù· ÎÈ ı’ ·Ô̤ÓÂ, ÁÈ¿Ú, ÁÈ¿Ú, ·Ì¿Ó
ªÈÎÚÔ›, ÙÚ·ÓÔ›, ÊÙˆ¯Ô› ÛÂÁÎÔ›Ó
fiÏ’ οıÔ˘ÓÙ·Ó Î·È ÎϤÁÓÂ, ÁÈ¿Ú, ÁÈ¿Ú, ·Ì¿Ó
µ¿È ÂοÂÓ Î·È Ì·Ó›ÂÓ...
∫Ï·›Ó ÙË £ÂÔ‡ Ù· Ô‡ÏÔ·
∫Ï·›Ó Ù· ÂÁ·‰ÔÌ¿Ù·, ÁÈ¿Ú, ÁÈ¿Ú, ·Ì¿Ó
∫Ï·›ÂÈ ÙÔ ÙÛ·ÌÏÔ‡Î, ÙÔ Á·Ú·ÎÈfiÏ
∫Ï·ÈÓ Ù’ ¤ÌÔÚÊ· Ù’ ÂÏ¿Ù·, ÁÈ¿Ú, ÁÈ¿Ú, ·Ì¿Ó
µ¿È ÂοÂÓ Î·È Ì·Ó›ÂÓ...

∆Ô ∆Û¿Ì·ÛÈ.

∞-111

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ ÎfiÚ’ Â‹ÂÓ ÛÔ ·Ú¯¿Ú’.
¶fiÓÙÔ˘

D g
D
∏ ÎfiÚ’ Â‹ÂÓ ÛÔ ·Ú¯¿Ú’, ¤È Ô˘Ï› Ì’, Ô˘Ï› Ì’
D#
D
Ó· ›ÓÂÙ·È ÚˆÌ¿Ó·, ¤Ï·, ¤Ï·, ϤÁˆ ÛÂ
∫·È ÁÈ· Ù’ ·Ù¤Ó ı· ›ÓˆÌ·È, ¤È Ô˘Ï› Ì’, Ô˘Ï› Ì’
Î·È Î˘ÓËÁfi˜ Û’ ÔÚÌ¿ÓÈ·, ¤Ï·, ¤Ï·, ϤÁˆ ÛÂ

] 2¯
] 2¯
] 2¯
] 2¯

∂Ó ·ÌfiÓ ·Ú¯·Ú› ÙÛÈÙÛ¤Î, ¤È Ô˘Ï› Ì’, Ô˘Ï› Ì’
Î·È ¶·Ó·˝·˜ ‰¿ÎÚ˘·, ¤Ï·, ¤Ï·, ϤÁˆ ÛÂ
™Ô ·Ú¯¿Ú ·¤Û’ ÛÔ Î·Ï‡‚’, ¤È Ô˘Ï› Ì’, Ô˘Ï› Ì’
Ë ÎfiÚ’ ÁÏ˘Î¿ ÎÔÈÌ¿Ù·È, ¤Ï·, ¤Ï·, ϤÁˆ ÛÂ

]
]
]
]
§·ÏÒ ·Ù¤Ó Î·È ’ÎÈ Ï·Ï›, ¤È Ô˘Ï› Ì’, Ô˘Ï› Ì’
Û˘Ú›˙’ ·Ù¤Ó ÎÈ ÛÎÔ‡Ù·È, ¤Ï·, ¤Ï·, ϤÁˆ ÛÂ
∫Ï›ÛÎÔ˘Ì·È Î·È ÊÈÏÒ ·Ù¤Ó, ¤È Ô˘Ï› Ì’, Ô˘Ï› Ì’
Ë ÎfiÚ’ Ï·Á·’ Î·È ÛÎÔ‡Ù·È, ¤Ï·, ¤Ï·, ϤÁˆ ÛÂ

]
]
]
]
“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-112

∏ ÎfiÚ’ Â‹ÂÓ ÛÔ ·Ú¯¿Ú’.

¶ÂÓÙÔ˙¿Ï˘
a
G
a
ªÂ˜ ÛÙÔ‡ ª·ÁÈÔ‡ ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜, ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ· ÎÂÚ¿ÛÈ·
a
G
a
°È· ‰¤ÛÙ Ò˜ ¯ÔÚ‡ԢÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ù· ÎÔÚ¿ÛÈ·
ÕÏÏÔ ¯ÔÚfi ‰Â ¯·›ÚÔÌ·È, ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÓÙÔ˙¿ÏÈ
¶Ô˘ οÓÂÈ ÙÚ›· Û¿Ï· ÂÌÚfi˜ Î·È ‰˘fi ÁÈ· Á¤ÚÓÂÈ ¿ÏÈ
¢ÂÓ ËÌÔÚÒ ‚·ÛÈÏÈΤ ¿ÏÏÔ Ó· Û ÔÙ›˙ˆ
ÁÈ·Ù› ›Ӓ ÔÈ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ÔÏϤ˜ Î·È ‰ÂÓ ÙȘ Ù˙·ÁÈ·ÓÙ›˙ˆ

¶ÂÓÙÔ˙¿Ï˘

∞-113

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞¯ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ ÛÔ˘.
ªÔ˘ÓÙ¿Î˘

F
B
∞¯ ·˘Ùfi˜, ·¯ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ ÛÔ˘
] 2¯
g
B
F
Ì ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ, ˆ, ˆ, ˆ
F
g
B
C
F
Û·Ó ÂÚÓÒ ·’ ÙÔ ÛÙÂÓfi ÛÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·fiÏÔ˘ ıËÏ˘Îfi

] 2¯

F
g
∫È fiÏË Ì¤Ú· Ù·Î, Ù·Î, Ù·Î, ÙÔ˘Î, ÙÔ˘Î, ÙÔ˘Î, ÙÔ˘Î
F
g
ÙÔ ¤Ù·Ïfi ÛÔ˘ οÓÂÈ
F
g
B
Î·È ÙÔ ·Ó› ÛÔ˘ ÎÈ Ë ··ÓÙ‹ ÛÔ˘
C
F
ÛÂ ÂÈÚ·ÛÌfi ÌÂ ‚¿ÓÂÈ

| 2¯
| 2¯
| 2¯
| 2¯

¡· ’ÍÂÚ·, Ó· ’ÍÂÚ· ˆ˜ Â›Û·È ÌfiÓË
] 2¯
οı ÙfiÛÔ Ô˘ ÂÚÓÒ
Ó· ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó· ÏÈÁ¿ÎÈ Ó· ÛÔ˘ ÁÏ˘ÎÔÙÚ·ÁÔ˘‰Ò
∫È fiÏË Ì¤Ú·...
ªÂ Ù· ¯›-, Ì ٷ ¯›ÏÈ· ‰˘fi ÛÙÔÏ›‰È·
] 2¯
·¯, Ô˘ ˘Ê·›ÓÂȘ ÛÙ’ ·ÚÁ·ÏÂÈfi
Ó· ÎÔ˘˙Ô˘Ï·ıÔ‡Ó ı¤ÏÂÈ Ù· ÎÔ¤ÏÈ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi
∫È fiÏË Ì¤Ú·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-114

∞¯ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ ÛÔ˘.

O Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜.
ªÔ˘ÓÙ¿Î˘

D
√ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜
D
g
∫Ô˘‚·Ú›ÛÙÚ˜, ‚ÂÏÔÓ¿ÎÈ·, „ÈÏÔÏfiÁÈ· ¤Ó· ÛˆÚfi
g
c
d
¶‹Ú· ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÔοÎÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ Ó· ‚Úˆ
™Â ÌÈ¿ ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ›¯· ÌÈ¿ ·Á·ËÙÈÎÈ¿
¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ¿Ó ÙÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ Í·Ó¿‰· È·
ª·ÓÙËÏ¿ÎÈ·, ÙÛÈÌȉ¿ÎÈ·, „ÈÏÈο ÔÏÏÒÓ ÏÔÁÈÒÓ
∆ÔÓ Ï·Ófi‰ÈÔ ı· οӈ Ì‹ˆ˜ Î·È ÙËÓ Í·Ó·‰Ò
ÃÒÚ˜ Î·È ¯ˆÚÈ¿ Û·Ó Ù· ¤ÚËÌ· Ô˘ÏÈ¿
ı· Á˘Ú›˙ˆ Ó· ʈӿ˙ˆ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ηٷÓÙÈ¿
ªÈ¿˜ ·Á¿˘ ÙÔ ¯·Ù‹ÚÈ Ì’ ¤Î·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹
Î·È ˙ËÙÈ¿ÓÔ Î·È ‰È·‚¿ÙË Î·È ÊÙˆ¯fi Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹
¶¤ÛÙ ÌÔ˘ ΢ڤ˜, ·ÓÙÚÂ̤Ó˜, ÁÚȤ˜ Î·È ÓȤ˜
Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ·Á¿Ë Ô‡ ’Ó·È, Î·È ¯·Ï¿ÏÈ ÔÈ Ú·Ì·ÙÂȤ˜
√ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜

O Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜.

∞-115

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò.
∫ÚËÙÈÎfi

e
D
e
D
ÕÈÓÙÂ, ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò, ÙËÓ ·Á·Ò
D
e D e
ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò
a
e D
e
∆Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò, ÁÈ·Ù› ÔÓ› ÁÈ· ̤ӷ
a
D
e
ˆ, ÁÈ·Ù› ÔÓ› ÁÈ· ̤ӷ
ÕÈÓÙÂ,
Ì· fi¯È
ª· fi¯È
ˆ, fiÛÔ

Ì· fi¯È ·Á¿Ë ÌÔ˘, Ì· fi¯È ·Á¿Ë ÌÔ˘
·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿
·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ fiÛÔ ·Á·Ò ÂÛ¤Ó·
·Á·Ò ÂÛ¤Ó·

e
a
d
e
ª· ÂÁÒ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ Û’ ·-,
e
a
d
e
Ì· ÂÁÒ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ Û’ ·Á·Ò
a
d
e
a
d
e
ª· ÂÁÒ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ Û’ ·Á·Ò, Ì· ÂÛ‡ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù¤¯ÂȘ
a
d
e
Ì· ÂÛ‡ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù¤¯ÂȘ
ÕÈÓÙÂ, Ó· ’ıÂÏ· ÛÔ‡ ÙÔ ÂÈ
Ó· ’ıÂÏ· ÛÔ‡ ÙÔ ÂÈ Î·Ó›˜
¡· ’ıÂÏ· ÛÔ‡ ÙÔ ÂÈ Î·Ó›˜, £Âfi ’ıÂÏ· ÙÔÓ ¤¯ÂȘ
£Âfi ’ıÂÏ· ÙÔÓ ¤¯ÂȘ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-116

∆Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò.

∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘.
ƒÈ˙›ÙÈÎÔ ∫Ú‹Ù˘

e
a
G
a
∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘
a
G
ae
∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘
a
G
e
D
G
a
G
a
§¿ÊÈ·, Î·È Ï¿ÊÈ· ÌÔ˘ ÌÂ-, ÌÂڈ̤ӷ, Ó· ÌÂڈ̤ӷ
e
D
G
a
¶¤ÛÙ ÌÔ˘ Ô‡, Ô‡ ’Ó’ ÔÈ ÙfiG
a
G
d
e
¶¤ÛÙ ÌÔ˘ Ô‡ ’Ó·È ÔÈ ÙfiÔÈ Û·˜
¶¤ÛÙ ÌÔ˘ Ô‡ ’Ó·È ÔÈ ÙfiÔÈ Û·˜
¶¤ÛÙ ÌÔ˘ Ô‡ ’Ó·È ÔÈ ÙfiÔÈ Û·˜
Î·È Ô‡, Â, Î·È Ô‡ Ù· ¯ÂÈ-, ¯ÂÈÌ·‰È¿ Û·˜, Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿ Û·˜
°ÎÚÂÌÓ¿ ’Ó·È ÂÌ¿˜, ÂÌ¿˜ ÔÈ Ùfi°ÎÚÂÌÓ¿ ’Ó·È ÂÌ¿˜ ÔÈ ÙfiÔÈ Ì·˜
°ÎÚÂÌÓ¿ ’Ó·È ÂÌ¿˜ ÔÈ ÙfiÔÈ Ì·˜
°ÎÚÂÌÓ¿ ’Ó·È ÂÌ¿˜ ÔÈ ÙfiÔÈ Ì·˜
§¤ÛΘ Ó·-, ϤÛΘ Ù· ¯ÂÈ-, ¯ÂÈÌ·‰È¿ Ì·˜, Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿ Ì·˜
Ù· ÛËÏÈ·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘
Ù· ÛËÏÈ·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡
∆· ÛËÏÈ·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡
∆· ÛËÏÈ·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡
∂›Ó·È Ù·, Â›Ó·È Ù· ÁÔ-, ÁÔÓÈο Ì·˜, Ù· ÁÔÓÈο Ì·˜
·ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿·ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘

∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘.

∞-117

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ÕÛÙÚ· ÌË ÌÂ Ì·ÏÒÓÂÙÂ.
∫·ÌÔ˘Ú¿Î˘/°·ÚÁ·ÓÔ˘Ú¿Î˘

a
ÕÛÙÚ· ÌË ÌÂ Ì·ÏÒÓÂÙÂ
d
ÕÛÙÚ· ÌË ÌÂ Ì·ÏÒÓÂÙÂ
d
ÕÛÙÚ· ÌË ÌÂ Ì·ÏÒÓÂÙÂ
g
a
Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ÙË Ó‡¯Ù·
C
ø¯, ÁÈ·Ù› ’¯· fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿
a
°È·Ù› ’¯· fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, „ËÏfi ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ¿ÎÈ ÌÔ˘
G
a
°È·Ù› ’¯· fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ‚Á‹Î· Î·È ÙÔÓ Â›·
d
C
g
a
ÕÛÙÚ· ÌË Ì ̷ÏÒÓÂÙÂ, Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ÙË Ó‡¯Ù·
] 2¯
™Ù· ¿ÛÙÚ· ı· ˆ ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘
Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡ÓÂ

] 3¯

ø¯, ·Ô‡¯Ô˘Ó ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹
∞Ô‡¯Ô˘Ó ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹, ·¯ fiˆ˜ Ì ηٿÓÙËÛ˜
∞Ô‡¯Ô˘Ó ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹, Ì ٘ ÒÚ˜ Î·È ÁÚÔÈÎÔ‡ÓÂ
™Ù· ¿ÛÙÚ· ı· ˆ ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡ÓÂ
ƒÒÙËÍÂ Ù’ ¿ÛÙÚ· Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡
ÎÈ ÂΛӷ ı· ÛÔ‡ Ô‡ÓÂ

] 3¯

¶Ò˜ ÎÏ·›ÓÂ Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÌÔ˘
¶Ò˜ ÎÏ·›Ó ٷ Ì·Ù¿ÎÈ· ÌÔ˘, ·¯ fiˆ˜ Ì ηٿÓÙËÛ˜
¶Ò˜ ÎÏ·›Ó ٷ Ì·Ù¿ÎÈ· ÌÔ˘, fiÙ·Ó Û ı˘ÌËıÔ‡ÓÂ
ƒÒÙËÍ ْ ¿ÛÙÚ· Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ÎÈ ÂΛӷ ı· ÛÔ‡ Ô‡ÓÂ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

] 2¯

∞-118

] 2¯

ÕÛÙÚ· ÌË ÌÂ Ì·ÏÒÓÂÙÂ.

∫Ú‹ÙË ÌÔ˘, fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ›.
ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜

E
A
E
A
H
∫Ú‹ÙË ÌÔ˘ fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ›, ∫Ú‹ÙË ÌÔ˘ fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ›
E
A
E
∫Ú‹ÙË ÌÔ˘ fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ›
f#H
E
ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘
] 2¯
£ÂÚÈfi ·Ó‹ÌÂÚÔ ÂÛ‡, ıÂÚÈfi ·Ó‹ÌÂÚÔ ÂÛ‡
ıÂÚÈfi ·Ó‹ÌÂÚÔ ÂÛ‡
‚Á˜ Ó· Û ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó
] 2¯
E
A
E
A
H
∫Ú·Ù¿˜ ‰ÂÍÈ¿ ÌÈ¿Ó ‹ÂÈÚÔ, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÈ¿Ó ¿ÏÏË
A
E
f#H
E
∆Ô‡˜ ·›˙ÂȘ ÙËÓ ‚ÚÔÓÙfiÏ˘Ú·, ÁÈ· Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ¿ÏÈ
f#H
E
ÁÈ· Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó ¿ÏÈ
ŸÙ·Ó Û ‚Ϥˆ, ÛÙ¤ÎÔÌ·È
] 3¯
ÙÔ ÌfiÈ ¯·ÌËÏÒÓˆ
] 2¯
∆Ô ‚Ô‡ÈÛÌ¿ ÛÔ˘ Á‡ÔÌ·È
] 3¯
ÎÈ ·’ ÙȘ ʈӤ˜ ÛÔ˘ ÏÈÒÓˆ
] 2¯
∫Ú·Ù¿˜ ‰ÂÍÈ¿ ÌÈ¿Ó ‹ÂÈÚÔ...
∞ÓÙ¿Ú· È¿ÓÂÈ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿
] 3¯
Ù’ ·ÁÚ›ÌÈ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó fi͈
] 2¯
ÎÈ fiÙ·Ó ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ Î·È ‚ÚÔÓÙ¿
] 3¯
‚Á·›ÓÂȘ, Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ
] 2¯
∫Ú·Ù¿˜ ‰ÂÍÈ¿ ÌÈ¿Ó ‹ÂÈÚÔ...

∫Ú‹ÙË ÌÔ˘, fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ›.

∞-119

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË ÙËÓ ÎÔÚÊ‹.
ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜

d
C
g
a
™ÙÔ˘ æËÏÔÚ›-, ÛÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË ÙËÓ ÎÔÚÊ‹
g
dCBag
F
D#
c d
ηıfiÙ·Ó ’Ó·, ηıfiÙ·Ó ’Ó·, ηıfiÙ·Ó ’Ó· ÁÂÚ¿ÎÈ
∫·È ‚¿ÛÙ·ÓÂ Î·È ‚¿ÛÙ·Ó ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘
·ÏÈηÚÈÔ‡, ·ÏÈηÚÈÔ‡, ·ÏÈηÚÈÔ‡ ÎÂÊ¿ÏÈ
g
a
d a
∂ÙÛ›Ì· ÙÔ ÎÈ Â¯Ù‡· ÙÔ, ÂÙÛ›Ì· ÙÔ ÎÈ Â¯Ù‡· ÙÔ
C a d
Î·È ÚÔ˙ÔÓ¿ÚÈ˙¤ ÙÔ˘
¶·È‰›, ÌËÓ ‹-, ·È‰› ÌËÓ ‹ÛÔ˘Ó· ÊÔÓÈ¿˜
¶·È‰›, ÌËÓ ‹-, ·È‰›, ÌËÓ ‹-, ·È‰›, ÌËÓ ‹ÛÔ˘Ó ÎϤÊÙ˘
¢ÂÓ ‹ÌÔ˘ÓÂ, ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Ìˉ¤ ÊÔÓÈ¿˜
‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Ô‡-, ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Ô‡-, ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Ô‡‰Â ÎϤÊÙ˘
ªfiÓÔ ’ÌÔ˘Ó ·ÁÚÔʇϷη˜, ÌfiÓÔ ’ÌÔ˘Ó ·ÁÚÔʇϷη˜
‹ÌÔ˘Ó Î·È ÛÙÈÌ·‰fiÚÔ˜
∫È ·‰›ÎËÛ¿, ÎÈ ·‰›ÎËÛ¿ ÙÛÈ ÙÛÈ ÊÙˆ¯Ô‡˜
Î·È Ϥڈӷ, Î·È Ϥڈӷ, Î·È Ϥڈӷ ÙÛÈ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜
ÎÈ ·Ó ‰Â ‚·ÚȤ۷È, ‚ÚfiÓÙ· ÌÔ˘
] 2¯
ÎÈ ·Ó ‰Â ‚·ÚȤ۷È, ‚ÚfiÓÙ·

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-120

™ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË ÙËÓ ÎÔÚÊ‹.

O ·ËÙfi˜.
ƒÈ˙›ÙÈÎÔ ∫Ú‹Ù˘

e
G
a
e
™Â „ËÏfi ‚Ô˘Ófi, Û ÚÈ˙ÈÌÓÈfi ¯·Ú¿ÎÈ, ˆ, Ó·, ¯·Ú¿ÎÈ
G
D
a
G
D
a
οıÂÙ·È, οıÂÙ·È, οıÂÙ·È ’Ó’ ·ËÙfi˜
D
e
∫¿ıÂÙ·È ’Ó’ ·ËÙfi˜
µÚÂÁ̤ÓÔ˜ ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ô Î·Ë̤ÓÔ˜
Î·È ·Ú·-, Î·È ·Ú·-, Î·È ·Ú·Î·Ï›
Î·È ·Ú·Î·Ï›
∫·È ·Ú·Î·Ï› ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó’ ·Ó·Ù›ÏÂÈ, Ó’ ·Ó·Ù›ÏÂÈ
◊ÏÈ ·Ó¿-, ‹ÏÈ ·Ó¿-, ‹ÏÈ ·Ó¿ÙÂÈÏÂ
◊ÏÈ ·Ó¿ÙÂÈÏÂ
◊ÏÈÂ Ï¿Ì„Â Î·È ‰Ò-, Ï¿Ì„Â Î·È ‰ÒÛÂ
ÁÈ· Ó· ÏÈÒ-, ÁÈ· Ó· ÏÈÒ-, ÁÈ· Ó· ÏÈÒÛÔ˘ÓÂ
°È· Ó· ÏÈÒÛÔ˘ÓÂ
°È· Ó· ÏÈÒÛÔ˘Ó ٷ ¯ÈfiÓÈ· ’Ô Ù· ÊÙÂÚ¿, ·’ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÌÔ˘
Î·È Ù· ÎÚÔ˘-, Î·È Ù· ÎÚÔ˘-, Î·È Ù· ÎÚÔ‡ÛÙ·ÏÏ·
Î·È Ù· ÎÚÔ‡ÛÙ·ÏÏ·
∞fi Ù’ ·ÎÚ¿Ó˘¯¿ ÌÔ˘, ·’ Ù’ ·ÎÚ¿Ó˘¯¿ ÌÔ˘
◊ÏÈ ·Ó¿-, ‹ÏÈ ·Ó¿-, ‹ÏÈ ·Ó¿ÙÂÈÏÂ
◊ÏÈ ·Ó¿ÙÂÈÏÂ

O ·ËÙfi˜.

∞-121

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›·
a
Ad
™’ ·Á·Ò, Û’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›·
E
a
Û’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›·
E
a
Û’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È Û˘
∞Á·Ò, ·Á·Ò ÎÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
·Á·Ò ÎÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
ÁÈ·Ù› ˙ÂȘ Î·È Û˘ Ì·˙›
∆Ô ·Ú¿-, ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ
ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ
ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÏÂÈÛÙfi
ÕÓÔÈͤ, ¿ÓÔÈͤ ÙÔ ¤Ó· ʇÏÏÔ
¿ÓÔÈͤ ÙÔ ¤Ó· ʇÏÏÔ
ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÛÔ˘ Ó· ‰ˆ
™’ ·Á·Ò...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-122

™’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›·

∆Ô ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜
¶ÂÚÈÛÙ¤Ú˘/ª¿ÙÛ·˜

a
E
•‡Ó· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ÎÈ ¿ÎÔ˘ÛÂ
d
E
a
ÕÎÔ˘ ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜
d
a
°È· Û¤Ó·ÓÂ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ
E
a
·fi ÙÔ ÎÏ¿Ì· οÔÈ·˜ „˘¯‹˜

| 2¯
| 2¯

∆Ô ·Ú·ı‡ÚÈ ÛÔ˘ ¿ÓÔÈÍÂ
ƒ›Í ÌÔ˘ ÌÈ¿ ÁÏ˘ÎÈ¿ Ì·ÙÈ¿
∫È ·˜ Û‚‹Ûˆ È· ÙfiÙ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘
ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Û ÌÈ¿ ÁˆÓÈ¿

∆Ô ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜

∞-123

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙÂ
C
G
∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙÂ, ˆÚ·›· ÌÔ˘ Ô˘Ï¿ÎÈ· ÎÂÏ·˚‰‹ÛÙÂ
C
∆Ú·ÁÔ˘‰‹ÛÙÂ
C
F
∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙÂ, ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÙÂ,
| 2¯
C
G
C
ÙÔÓ ˆÚ·›Ô, ÙÔÓ ˆÚ·›Ô Û·˜ ÛÎÔfi | 2¯
ª¿ıÂÙ ÌÂ, ˆÚ·›· ÌÔ˘ Ô˘Ï¿ÎÈ· Ì·ıÂÙ¤ ÌÂ
Û·Ó Î·È Û¿˜ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò
∫·È ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘ Ó· „¿Ïψ
| 2¯
∂Ș ÙË Ó¤·, ÂȘ ÙË Ó¤· ’ ·Á·Ò | 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-124

| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯

∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙÂ

°È·Ïfi-ÁÈ·Ïfi
A
E
∂Ș ÙÔÓ ·ÊÚfi, ÂȘ ÙÔÓ ·ÊÚfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜
E
A
∏ ·Á¿Ë ÌÔ˘, Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÎÔÈÌ¿Ù·È
A
D
A
E
A
¶·Ú·Î·ÏÒ Û·˜ ·̷ٷ, ÌË ÌÔ‡ ÙËÓ Â͢Ó¿ÙÂ
A
D
A
E
A
¶·Ú·Î·ÏÒ Û·˜ ·̷ٷ, ÌË ÌÔ‡ ÙËÓ Â͢Ó¿ÙÂ
A
E
A
°È·Ïfi ÁÈ·Ïfi ËÁ·›Ó·ÌÂ
E
A
∫È fiÏÔ ÁÈ· Û¤Ó· ϤÁ·ÌÂ
D
A
°È·Ïfi Ó· ·˜, ÁÈ·Ïfi Ó· ’ÚıÂȘ
E
A
∆· ÏfiÁÈ· ÌÔ˘ Ó· ı˘ÌËı›˜
¡·
¡·
¡·
¡·

¯·ÌËÏÒ-, Ó· ¯·ÌËÏÒÓ·Ó
’‚ÏÂ· ÙÔ , Ó· ’‚ÏÂ·
’‚ÏÂ· ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿
’‚ÏÂ· ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿

| 2¯
| 2¯

Ù· ‚Ô˘Ó¿
ÙÔ §Â‚¿ÓÙÂ
Î·È ÙÔ ˆÚ·›Ô ∆˙¿ÓÙÂ
Î·È ÙÔ ˆÚ·›Ô ∆˙¿ÓÙÂ

°È·Ïfi ÁÈ·Ïfi...
¡¿Ù·Ó Ë ı·-, Ó¿Ù·Ó Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÎÚ·Û›
∫·È Ù· ‚Ô˘Ó·, Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÌÂ˙¤‰Â˜
∫È ÔÈ ‚¿ÚΘ ÎÚ·ÛÔfiÙËÚ·, Ó· ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÏÂÓÙ˙¤‰Â˜
∫È ÔÈ ‚¿ÚΘ ÎÚ·ÛÔfiÙËÚ·, Ó· ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÏÂÓÙ˙¤‰Â˜
°È·Ïfi ÁÈ·Ïfi...
∫ÂÊ·ÏÏÔÓ›-, ÎÂÊ·ÏÏÔÓ›ÙÈÎÔ˜ ·¿˜
‰È·‚¿˙ÂÈ ÌÂ, ‰È·‚¿˙ÂÈ Ì ÛÔÊ›·
∆· ‰Ò‰Âη ¢·ÁÁ¤ÏÈ· Ù· ‚Á¿˙ÂÈ ‰ÂηÙÚ›·
∆· ‰Ò‰Âη ¢·ÁÁ¤ÏÈ· Ù· ‚Á¿˙ÂÈ ‰ÂηÙÚ›·
°È·Ïfi ÁÈ·Ïfi...

°È·Ïfi-ÁÈ·Ïfi

∞-125

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆ÈÚÈÙfiÌ·
£ˆÌ¿ÎÔ˜

D
ªÂ˜ ÛÙ˘ ¡¿ÔÏ˘ Û·Ó ‚Á·›Óˆ Ù· ÛÔοÎÈ·
A
D
‚Ϥˆ οÙÈ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ·
¶Ô˘ ’¯Ô˘Ó Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·, ÎfiÎÎÈÓ· ¯ÂÈÏ¿ÎÈ·
Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÏÂÓ ÁÏ˘Î¿
A
D
A
D
∆ÈÚÈÙfiÌ·, ÙÈÚÈÙfiÌ·, ÙÔ ÊÈÏ› ÛÔ˘ Â›Ó·È ˙¿¯·ÚË ÁÏ˘Îfi
A
D
A
D
∆ÈÚÈÙfiÌ·, ÙÈÚÈÙfiÌ·, Â›Û·È ÌÔ‡ÚÏÈ· ıËÏ˘Îfi
A
ø, ˆ, Ó·È...
∆ÈÚÈÙfiÌ·, ÙÈÚÈÙfiÌ·...
°È· ÙËÓ Î¿ı ̷˘ÚÔÌ¿Ù· ÛÂÓÈÔÚ›Ó·
ÙËÓ ·ÌfiÓËÚË ÙÛ·¯›Ó·
‚Á·›ÓÔ˘Ó Ó¤ÔÈ Ì ÎÈı¿Ú˜ Ì·ÓÙÔϛӷ
Î·È ÁÏ˘Î¿ Ù‹˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó
∆ÈÚÈÙfiÌ·, ÙÈÚÈÙfiÌ·...
ø, ˆ, Ó·È...
∆ÈÚÈÙfiÌ·, ÙÈÚÈÙfiÌ·...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-126

∆ÈÚÈÙfiÌ·

ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿
∂ÈÙÚÔ¿Î˘

D
G
A
ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË Ì ÙȘ ÛÙ¿ÌÓ˜
A
G
D
ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË Ì ÙȘ ÛÙ¿ÌÓ˜
D
G
A
ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË Ì ÙȘ ÛÙ¿ÌÓ˜
A
G
D
Î·È Ì ٷ ÛÙ·ÌÓ¿ÎÈ· ÛÔ˘
A
Î·È Ì ٷ ÛÙ·ÌÓ¿ÎÈ· ÛÔ˘
D
Ó· ¯·Ú›˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘
¶ÚfiÛÂͤ ÌË Û ÁÂÏ¿ÛÂÈ
] 3¯
ηÌÈ¿ ¤ÌÔÚÊË Î˘Ú¿
] 2¯
Ì¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿
∫·È ÛÔ‡ Ê¿ÂÈ ÙÔ Á·˚‰Ô‡ÚÈ
] 3¯
Î·È Û’ ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ Ô˘Ú¿
] 2¯
Ì¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿
ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ¤Û ÚÒÙÔ˜
ÛÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘ Ù· ÓÂÚ¿
] 2¯
Ì¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿

] 3¯

¡· ÛÂ ‰Ô˘Ó Ù· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ·
] 3¯
Î·È Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¿
] 2¯
Ì¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿
ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË Ì ÙȘ ÛÙ¿ÌÓ˜
Î·È ·Ô‡ÙÛÈ· Ï¿ÛÙȯ·
] 2¯
Ì¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿

ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿

∞-127

] 3¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ô ÁÂÏÂοÎÈ
£ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜/√ÏÏ·Ó‰¤˙Ô˜

C
G
C
G
C
∆Ô ÁÂÏÂοÎÈ Ô˘ ÊÔÚ›˜ ÂÁÒ ÛÙÔ ’¯ˆ Ú·Ì̤ÓÔ
ªÂ ›ÎÚ˜ Î·È Ì ‚¿Û·Ó· ÛÙÔ ’¯ˆ ÊÔ‰Ú·ÚÈṲ̂ÓÔ
C
ÕÈÓÙÂ, ÙÔ Ì·ÏÒÓˆ, ÙÔ Ì·ÏÒÓˆ
C
G
C
¿ÈÓÙÂ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ
¿ÈÓÙÂ, ÙÔ Ì·ÏÒÓˆ Î·È ÙÔ ‚Ú›˙ˆ
¿ÈÓÙ ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÙÔ˘ Ú·˝˙ˆ
ºfiÚ· ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘, ÊfiÚ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÔ˘
ÁÈ·Ù› ‰Â ı· ÙÔ Í·Ó·ÊÔÚ¤ÛÂȘ ¿ÏÏÔ È·
ºfiÚ· ÙÔ ÁÈ· Ó· ’Û·È, ÁÈ· Ó· Ì ı˘Ì¿Û·È
ÁÈ· ÌÂÙ¿ÍÈ ¤¯ˆ Ù· ÛÁÔ˘Ú¿ ÛÔ˘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿
ªÂ ‹ÚÂ Ô ‡ÓÔ˜ ÎÈ ¤ÁÂÈÚ· ÛÙÔ˘ ηڷ‚ÈÔ‡ ÙËÓ ÏÒÚË
Î·È ‹ÚıÂ Î·È Ì ͇ÓËÛ ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘ Ë ÎfiÚË
ÕÈÓÙÂ, ÙÔ Ì·ÏÒÓˆ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-128

∆Ô ÁÂÏÂοÎÈ

∫¿ÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi
ªÔ˘˙¿Î˘

D
A D
G
e
A
D
∫¿ÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi Û·Ó ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ
G
D A
DA D
οÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi ÌÂÓÂ͉¤-ÓÈÔ
£· ’ÚıÂȘ Ó· Ì ‚ÚÂȘ Û·Ó fiÓÂÈÚÔ, Û·Ó ¿ÓÔÈÍË
ı· ’ÚıÂȘ Ó· Ì ‚ÚÂȘ, Û ÂÚÈ̤ӈ
D
A
G D
∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹
A
G
A
D
¤Ï· ·Á¿Ë ÌÔ˘ Î·È Ê‡ÁÂȘ ÙÔ Úˆ›
∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹
Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ Ô˘ ·ÚÁÔÊ˘ÏÏÔÚÚÔ›
∫¿ÔÙÂ
οÔÙÂ
∫¿ÔÈÔ
οÔÈÔ

ı· ’ÚıÂȘ Û·Ó fiÓÂÈÚÔ, Û·Ó ¿ÓÔÈÍË
ı· ’ÚıÂȘ, Û ÂÚÈ̤ӈ
‰ÂÈÏÈÓfi Û·Ó ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ
‰ÂÈÏÈÓfi ÌÂÓÂ͉¤ÓÈÔ

∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹...

∫¿ÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi

∞-129

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∂Ù›Ó·Í ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿
∫ˆÛÙ‹˜/¢ÚÔÛ›Ó˘

A
E
A
∂Ù›Ó·Í ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿
D
A
Ì ٷ ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘
D
A
Î·È Á¤ÌÈÛ ·fi ¿ÓıË Ë Ï¿ÙË, Ë ·ÁηÏÈ¿
E A
Î·È Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· Ù˘

| 2¯
| 2¯

ª· ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓË Û·Ó ÙËÓ Â›‰· ÙËÓ ÙÚÂÏ‹
ÁÏ˘Î¿ Ù‹˜ Ì›ÏËÛ·
∆‹˜ Ù›Ó·Í· Ù· ¿ÓıË ·fi ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹
| 2¯
Î·È ÙËÓ ÂÊ›ÏËÛ·
| 2¯
∆ÚÂÏ‹, Ó· ʤÚÂȘ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ ÙÔ ¯ÈÔÓÈ¿
ÌË ÙfiÛÔ ‚È¿˙ÂÛ·È
ÌÔÓ¿¯Ë Ù˘ ı· Ó· ’ÚıÂÈ Ë ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿
| 2¯
‰ÂÓ ÙÔ ÛÙÔ¯¿˙ÂÛ·È
| 2¯
∆Ô˘ οÎÔ˘ fï˜ ı· ı˘Ì¿Û·È Ù· ·ÏÈ¿
Ù· ·È¯Óȉ¿ÎÈ· ÛÔ˘
ÁÚÈԇϷ Ì ٷ οٷÛÚ¿ ÛÔ˘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿
Î·È Ù· Á˘·Ï¿ÎÈ· ÛÔ˘

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-130

| 2¯
| 2¯

∂Ù›Ó·Í ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿

ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘
™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

d
ÕÛÙ·
d
¿ÛÙ·
g
∆ÒÚ·
g
ÕÛÙ·

A
d
Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ·Ó·Î·ÙˆÌ¤Ó·
A
d
Ó’ ·ÓÂÌ›˙Ô˘ÓÂ ÛÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ÓÔÙÈ¿
d
A
d
Ô˘ Ù· ÓÈ¿Ù· ÛÔ˘ ›Ӓ ÔÏ·ÓıÈṲ̂ӷ
d
A
d
Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ·Ó·Î·ÙˆÌ¤Ó·

F
C
F
∆Ë Á·Ï¿˙È· ı¿Ï·ÛÛ· ÎÔ›Ù· ÙËÓ Ï·ÙÈ¿
F
E
F
A
ÎÈ ¿ÛÙ· Ó’ ·ÓÂÌ›˙Ô˘ÓÂ ÛÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ÓÔÙÈ¿
ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘...
◊ÚıÂ ÙÒÚ· Ë ¿ÓÔÈÍË, ı·
ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÊıÈÓfiˆÚÔ ı·
™ÙÔÓ ÙÚÂÏfi ÙÔÓ ÒÌÔ ÛÔ˘
◊ÚıÂ ÙÒÚ· Ë ¿ÓÔÈÍË, ı·

’ÚıÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ
’ÚıÂÈ Û΢ıÚˆfi
Û’ ¿ψӷ ÙÔ ¯¤ÚÈ
’ÚıÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ

£· ÛÔ‡ Ô˘Ó ¯›ÏȘ ÊÔÚ¤˜ ¯›ÏÈ· Û’ ·Á·Ò
ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÊıÈÓfiˆÚÔ ı· ’ÚıÂÈ Û΢ıÚˆfi
ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘...
£· ’ÚıÂÈ ·Ï›ÌÔÓÔ
Ô˘ ‰ÂÓ ı· ’¯ÂȘ
£· ’¯ÂȘ ÙfiÙ ٷ
£· ’ÚıÂÈ ·Ï›ÌÔÓÔ

ηÈÚfi˜, ¿ÎÔ˘ ÌÂ Î·È Ì¤Ó·
ÎfiÎÎÈÓ· ¯Â›ÏË Û·Ó ÊˆÙÈ¿
Ì·ÏÏÈ¿ ηÏÔ¯ÙÂÓÈṲ̂ӷ
ηÈÚfi˜, ¿ÎÔ˘ ÌÂ Î·È Ì¤Ó·

¶Ô˘ ı· Û‚‹ÛÂÈ Ë Ï¿Ì„Ë ·˘Ù‹ Ô˘ ’¯ÂȘ ÛÙË Ì·ÙÈ¿
Î·È ‰ÂÓ ı· ’¯ÂȘ ÎfiÎÎÈÓ· ¯Â›ÏË Û·Ó ÊˆÙÈ¿
ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘...

ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘

∞-131

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿
™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/∆˙·‚¤ÏÏ·˜

d
g
A
ªÈ¿ ˙ˆ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ, ÎÈ ·Ó ‰Â ÙËÓ ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ
g
A
d
ÙÈ ı· ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ, ÙÈ ı· η˙·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ
g
A
d
ÙÈ ı· ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ, ÙÈ ı· η˙·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ
g
ªÂ˜ ÛÙÔÓ „‡ÙÈÎÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿
d
·›ÍÙ ÌÔ˘ ‰ÈÏÔÂÓÈ¿
A
·›ÍÙ ÌÔ˘ ‰ÈÏÔÂÓÈ¿
d
Î·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿
B
A
d
Î·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿
ŸÛÔ ˙ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ÎÔ›Ù·, ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ
̤¯ÚÈ Ù· Û·Ú¿ÓÙ· ÙÔ˘, ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ì·Ù›ÚËÛÂ
̤¯ÚÈ Ù· Û·Ú¿ÓÙ· ÙÔ˘, ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ì·Ù›ÚËÛÂ
ªÂ˜ ÛÙÔÓ „‡ÙÈÎÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿...
™ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘ Ù¿ ’ÁÚ·„· fiÏ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙȯÔ
Î·È ÁÏÂÓÙÒ Ù· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘, ÚÈÓ Ì È¿ÛÂÈ Ï¿ÛÙȯÔ
Î·È ÁÏÂÓÙÒ Ù· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘, ÚÈÓ Ì È¿ÛÂÈ Ï¿ÛÙȯÔ
ªÂ˜ ÛÙÔÓ „‡ÙÈÎÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿...
∆Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ÁϤÓÙËÛÂ, ÚÈÓ Ó· ÚıÔ‡Ó ÁÂÚ¿Ì·Ù·
Î·È ÛÔ‡ ϤÓ ¿‰Èη, Ì¿ı Á¤ÚÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·
Î·È ÛÔ‡ ϤÓ ¿‰Èη, Ì¿ı Á¤ÚÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ªÂ˜ ÛÙÔÓ „‡ÙÈÎÔ ÓÙÔ˘ÓÈ¿...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-132

∫·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿

ÕÏ· !
™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

e
ÕÏ·, ¿ÓÔÈÍ ÎÈ ¿ÏÏË ÌÔ˘Î¿Ï·
H
Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÒÚ· ÙËÓ ·›˙ˆ ¤Ó· ·Ú¿
a
µ›‚·, Ù· Ê·ÚÌ¿ÎÈ· Ô˘ ’Ù·Ó ÛÙÔ›‚·
H
e
ÔÙËÚ¿ÎÈ ÔÙËÚ¿ÎÈ Ï˜ Î·È Î¿Ó·Ó ÊÙÂÚ¿
E7
µ¿ÓÂ, fiÛ· ¤ÚıÔ˘Ó ÎÈ fiÛ· ¿ÓÂ
a
Ô‡ ı· ‚Úԇ̠٤ÙÔÈÔ ‚Ú¿‰È ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÙË Ú˯‹
a
e
¢ÒÛÂ, ÙÔ ÙÚ·¤˙È Í·Ó·ÛÙÚÒÛÂ
a
H
e
‚¿Ï ηı·Ú¿ ÔÙ‹ÚÈ· ÎÈ ¿ÓÙ ÊÙÔ˘ ÎÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹
ƒÒÙ·, ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÚÒÙ· ÚÒÙ·
ÙÈ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ Ó· ÙÔ‡ ·›˙ÂȘ, ÌÔ˘˙Ԣ͋ ÌÔ˘ Û‚ÓÙ·Ï‹
µ¿Ú·, ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÙË Ï·¯Ù¿Ú·
Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó¿ ’Ó·È Ë ·Á¿Ë, ÙÔ ÔÙfi Î·È ÙÔ ÊÈÏ›
fl·, ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÈÛÔÚÚfi·
Û¿Ìˆ˜ Î·È ı· Û¿ÛÂÈ ·fi„Â Î·È ÛÙ· ‰¤Î· ı· ÎÔ›
ºÙÔ‡ ÛÔ˘, ÔÈ ÂÓȤ˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈÔ‡ ÛÔ˘
ÌÔ‡ Â‹Ú·Ó ٷ Ú¤ÛÙ· Î·È Ì’ ·Ê‹Û·Ó ٷ›
ÕÏ·, ¤¯ˆ ÛÙÚÒÛÂÈ ÌÈ¿ ÎÂÊ¿Ï·
Î·È Ù· ‚Ϥˆ fiÏ· Û· Ì¤Ë˜ Î·È Ù· ÓÈÒıˆ Û· ·Û¿˜
ÕÓÙÂ, ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ· Í·Ó·‚¿ÏÙÂ
ÎÈ ¿ÓÙ ‚›‚· ÌÔ˘ Î·È Ì¤Ó· ÎÈ ¿ÓÙ ‚›‚· Û·˜ Î·È Û¿˜
™‚‹Óˆ, ˆˆ £Â¤ ÌÔ˘ ÙÈ ı· Á›Óˆ
·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È ÙÚÈÁ‡Úˆ ÌÔ˘ ‚ÈÔÏÈ¿
™¿ÛÙ·, fiÏ· ·˜ Á›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÛÙ·
Î·È Ì·Ú‰fiÓ ÎÈ ·Ó ÌÔ˘ÌÔ˘Ó›ÛÂÈ Î·È Î·Ì›· ÈÛÙÔÏÈ¿

ÕÏ· !

∞-133

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙÔ ·˙¿ÚÈ.
∫ÔÚ›ÓıÈÔ˜

C
G
ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ
C
ıÂ Ó· ÛÔ‡ ¿Úˆ ¤Ó· ÎÔÎÔÚ¿ÎÈ
F
∆Ô ÎÔÎÔÚ¿ÎÈ ÎÈÎÈÚÈÎÈΛ
G
C
Ó· Û ͢Ó¿ÂÈ Î¿ı Úˆ›
ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ... ÌÈ¿ ÎÔÙԇϷ... ÎÔÎÔÎfi...
ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ... ¤Ó· Ô˘Ï¿ÎÈ... ÙÛ›Ô˘-ÙÛ›Ô˘...
ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ... ÌÈ¿ Á·ÙԇϷ... ÓÈ¿Ô˘-ÓÈ¿Ô˘...
ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ... ¤Ó· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ... Á¿Ô˘-Á¿Ô˘...
ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ... ¤Ó· ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ... ÁÔ‡ÙÛÔ˘-ÁÔ‡ÙÛÔ˘...
ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ... ¤Ó· Á·˚‰Ô˘Ú¿ÎÈ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-134

™ÙÔ ·˙¿ÚÈ.

∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘.
µ¤ÏÏ·˜/∫ÔÊÈÓÈÒÙ˘

d
A
d
°È· Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Ù· Á·Ï¿˙È·
d
A
d
Ô˘ ’Ó·È fiÏÔ ¯¿ÚË ÎÈ fiÏÔ Ó¿˙È·
d
A
οı ÌÔ˘ ·Á¿Ë ¤‰ÈˆÍ· ·ÏÈ¿
A
d
Î·È Á˘ÚÓÒ Ì˜ ÛÙ· ÎÚ·ÛÔÔ˘ÏÈ¿
∆È ÎÈ ·Ó Ì „¢ÙȤ˜ Ì ÍÂÁÂÏÔ‡ÓÂ
∆È ÎÈ ·Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Ì’ ¤ÚˆÙ· ÎÔÈÙÔ‡ÓÂ
¢ÂÓ ÌÔÚÒ ÛÙÈÁÌ‹ ÂÁÒ Ó· Ù’ ·ÚÓËıÒ
ÎÈ ¿ÏÏ· Ì¿ÙÈ· Ó· ÂÚˆÙ¢ÙÒ

d
A
∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ - Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘
A
d
™ÙÔ ’¯· ÂÈ Î·È ¿ÓÙ· ı· ÛÙÔ Ï¤ˆ - ÛÙÔ Ï¤ˆ
∫È ·Ó Ù· ¯¿Ûˆ ÌÚÔ˜ ÛÙ· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÛÔ˘ - ˆ, ˆ, ˆ
Ó‡¯Ù˜ ·ÍË̤ڈÙ˜ ı· ÎÏ·›ˆ
g
A
ªÔÚÒ Ó· Á›Óˆ Î·È ÊÔÓÈ¿˜
A
ÎÈ ·˜ ÁÂÏ¿ Ì·˙› ÌÔ˘ Ô ÓÙÔ˘ÓÈ¿˜
∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘
™ÙÔ ’¯· ÂÈ Î·È ¿ÓÙ· ı· ÛÙÔ Ï¤ˆ
™·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·’ Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ·
Î·È ÎÔÈÙÔ‡Ó Ì ÙfiÛË ÂÚËÊ¿ÓÈ·
∆· Ì·Ù¿ÎÈ· ·˘Ù¿ ’ ·Ó¿‚Ô˘Ó ʈÙȤ˜
fiÔ˘ ÏÂÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙȘ „¢ÙȤ˜
ªÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÒÓÔ˘Ó ْ ·ÛÙ¤ÚÈ·
ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‚Ï¿Ìˉ˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·
ª¿ÙÈ·, fiÔÈÔ˜ Ù· ’‰Â ÌfiÓÔ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿
¤·ı ˙ËÌÈ¿ ̘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿
∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜...

∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘.

∞-135

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›
÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘/™ˆÙ‹Ú¯Ô˜

A
E
A
¶·Ú·ÔÓÈ¤Û·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ· ÌÂÎÚ‹˜
A
E
ÎÈ ·˜ ÊٷȘ ÂÛ‡ Ô˘ ¤¯ˆ È¿ÛÂÈ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ
D
h
A
ŸÌˆ˜ ·Ó ı¤ÏÂȘ, ı· ÙÔ Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›
E
h
A
∂ÁÒ ÔÙ¤ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÛÔ‡ ¯¿Ï·Û· ¯·Ù‹ÚÈ
A
h
∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›, ÁÈ· Û¤Ó· ·Á¿Ë ÌÔ˘ ¯Ú˘Û‹
D
h
∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›, ÁÈ· Û¤Ó· ÌfiÓÔ
h
D
∞ÊÔ‡ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÛÔ˘ Ù· ‰˘fi ÌÔÚÒ ·¯fiÚÙ·Á· Ó· Ȉ
E
A
·’ ÙÔ ÎÚ·Û› Ô˘ ÌfiÏȘ ›Óˆ Í·Ó·ÓÈÒÓˆ
A
h
∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›, ·ÊÔ‡ ÙÔ ı¤ÏËÛ˜ ÂÛ‡
D
A
h
§fiÁˆ ÙÈÌ‹˜, ÔÙ¤ ÌÔ˘ È· ‰ÂÓ Í·Ó·›Óˆ
D
A
G
F#
∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›, ·ÏÏ¿ ‚Ô‹ı· ÌÂ Î·È Û˘
h
E
A
ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ οı fiÓÔ ÌÔ˘ Ó· Û‚‹Óˆ
∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›, ·ÊÔ‡ ÙÔ ı¤ÏËÛ˜ ÂÛ‡...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-136

∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›

∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ
π·ÙÚ›‰Ô˘

A
ªÈ¿
A
‰ÂÓ
A
¢ÂÓ
A
ηÈ

E
ÎÔÌ„‹ ÌÔÓÙ·›Ó Û·Ó ÎÈ Â̤ӷ
E
ÌÔÚ› Ó· Ù· ’¯ÂÈ ¯·Ì¤Ó·
D
ÌÔÚ› Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜
E
Ó· ›ÓÂÈ ÎÚ·Û›

ŸÌˆ˜ Ì’ ¤Ó·-‰˘fi ÔÙËÚ¿ÎÈ·
ʇÁÔ˘Ó Ù˘ ηډȿ˜ Ù· Ê·ÚÌ¿ÎÈ·
Î·È ÊˆÓ¿˙ˆ ̤۷ ÛÙË ¯·Ú¿ ÌÔ˘
·Á¿Ë ÌÔ˘ ¯Ú˘Û‹

A
E
A
∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ, ·ÎfiÌ· ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ
D
A
E
A
ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‚Ú¤ıËη, Ù· ¿ÓÙ· ‚·Ú¤ıËη
A
E
·Á¿˜ Î·È ›ÎÚ˜ Î·È Ê·ÚÌ¿ÎÈ
A
E
A
∞ÎfiÌ· Ï›ÁÔ ÎÔÎÎÈÓ¤ÏÈ, ·ÎfiÌ· ÏÈÁ¿ÎÈ, ÙÈ Û¿˜ ̤ÏÂÈ
D
H
A
G F#
ÌÔ‡ ʤÚÓÂÈ ÌÈ¿ ˙¿ÏË Ì¤Û· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi
h
E
A
Î·È ÙfiÙ ͤڈ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏÒ
∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ...

∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ

∞-137

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË
™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/°È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜

D
™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË
c
g
D#
D
ªÈ¿ Á˘Ó·›Î· ·Á¿ËÛ· Î·È ÌÔ‡ ‚Á‹Î ÛοÚÙË
c
D
™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË
] 2¯
∂›Ì·È ÁÈ· ÎÚÂÌ¿Ï·
°È· ÊÈÁÔ‡Ú· Ì’ ‹ıÂÏÂ Î·È ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿Ï·
∂›Ì·È ÁÈ· ÎÚÂÌ¿Ï·
] 2¯
ø¯, Î·È ÙÈ ı· Á›Óˆ
∆Ô ÎÚ·Û› ÌÔ˘ ·Ó¿ÌÈÎÙÔ Ì ٷ ‰¿ÎÚ˘· ›Óˆ
ø¯, Î·È ÙÈ ı· Á›Óˆ
] 2¯
™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË
ªfiÓÔ ›ÎÚ˜ Ì›ӷÓ ÛÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ¿ÚÙË
™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË
] 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-138

] 2¯

] 2¯

] 2¯

] 2¯

™‚‹ÛÙ Ì ·’ ÙÔ ¯¿ÚÙË

ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó·.
™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

e
H
e
ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó·, ۋΈ ·’ ÙË ı¤ÛË ÛÔ˘
a
D
G
ÃfiÚ„ ˙Â˚Ì¤ÎÈÎÔ, χÁÈÛ ÙË Ì¤ÛË ÛÔ˘
a
H
e
ÃÙ‡ËÛ ٷ fi‰È· ÛÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Û›ÎÈÎÔ ÛÎÔfi
e
H
e
ŒÙÛÈ ÌÔ‡ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ, ¤ÙÛÈ Û’ ·Á·Ò

| 2¯
| 2¯

ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó· ÙÔ ·ÏÈfi ÓÙÂÚ‚›ÛÈÎÔ
¡· ÌË ÌÔ‡ ÙÔ ¯fiÚÂ˘Â˜ ı· ’Ù·Ó ·Ê‡ÛÈÎÔ
ÃfiÚ„’ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘, ·Ï·Ì¿ÎÈ· ÂÁÒ ı· ÛÔ‡ ¯Ù˘Ò
ŒÙÛÈ ÌÔ‡ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ, ¤ÙÛÈ Û’ ·Á·Ò

| 2¯
| 2¯

ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó·, ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È
¡¿ÙÔ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘, ÛÂÈ¤Ù·È Î·È ÙÈÓ¿˙ÂÙ·È
ºÙÔ˘ ÛÔ˘ ÎÔÂÏÏ¿Ú· ÌÔ˘,  ‚Ú ÙÈ ÌÔ‡ οÓÂȘ ˆ-ˆ-ˆ
ŒÙÛÈ ÌÔ‡ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ, ¤ÙÛÈ Û’ ·Á·Ò

ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó·.

∞-139

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ÌÂÎÚ‹˜ / °È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ·
√ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜/™¿ı˘

A
D
ŒÎÏÂÈÛÂ Ë Ù·‚¤ÚÓ·, ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ó ٷ ΤÚÓ·
E
A
Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÔÓ·¯fi˜ ¤Ó·˜ ÌÂÎÚ‹˜
∫¿Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ ÎÈ ¤¯ÂÈ Í¿ÊÓÔ˘ ÍÂÌÂı‡ÛÂÈ
Ì ÙË ÛΤ„Ë Î¿ÔÈ·˜ ¿ÈÛÙ˘ ÌÈÎÚ‹˜
F
A
ŸÛÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎÚ·Û› ÎÈ ·Ó ›ÓÂÈ
F
E
ÙÔ ÓÂÚÒÓÂÈ Ô fiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ΛÓË
A
D
ŒÎÏÂÈÛÂ Ë Ù·‚¤ÚÓ·, ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ó ٷ ΤÚÓ·
E
A
Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÔÎÔÈÌ‹ıËÎÂ Ô ÌÂÎÚ‹˜

°È·
ÁÈ·
¶Ô˘
ηÈ

ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· ÍÂÓ˘¯Ù¿Ó ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ·
Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ù˘ ·Á¿˘ ÙË ÊˆÓ‹
’¯ÂÈ Áχη ÙfiÛË, ÎÈ ¤¯ÂÈ ÎÈfiÏ·˜ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ
Ï·Ï‹Û·ÓÂ ÎÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÂÙÂÈÓÔ›

ªÂ›Ó·Ó ÔÚÊ·Ó¿ Ù· Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ·
ÎÈ ·Ó ͢Ó‹ÛÂÈ Ô Á¤ÚÔ˜, ÙÈ ¯·Ì¿ÚÈ·
£· ’¯Ô˘Ì Ϸ¯Ù¿Ú˜ Î·È ı· Û¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÈı¿Ú˜
Ì ÙȘ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ Ô˘ ı· ‚Ú¤ÍÔ˘Ó ÔÈ Ô˘Ú·ÓÔ›

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-140

O ÌÂÎÚ‹˜ / °È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ·

∆Ô ÙÚ·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

a
d
a
∂ÛÔ‡ÚˆÛ· ÎÈ ·ÚÁ‹Û·ÌÂ, Ì· fiÛÔ Î·È Ó· ÊÙ·›ˆ
E
a
E
a
ÂÚ¿Ù· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ÙÔ ÙÚ·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô

] 2¯

d
a
¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ
E
a
¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁΠ̘ ÛÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ
d
a
¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ
E
a
Ó· Ì¿˜ ¿ÂÈ ÎÔ‡ÙÛ·-ÎÔ‡ÙÛ· ÛÙÔ ·ÏÈfi Ì·˜ ÙÔ ÙÛ·Ú‰¿ÎÈ
¶ÂÚÓÔ‡Ó Ôχ ÌÈ˙¤ÚÈη Ù· ÓÈ¿Ù· Ì·˜ Ù· ¤ÚÌ·
·ÏÏ’ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‚‹Ì· ÛÔ˘, Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÚÌ·

] 2¯

¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ ÎÈ ·Ó ‚Úԇ̠ı¤ÛË
ı· ÛÙÚˆı›˜ Î·È ı· Û’ ·Ú¤ÛÂÈ
¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ ÎÈ ·Ó ‚Úԇ̠ı¤ÛË
Ï›ÁÔ ·¿Óˆ ÛÔ˘ Ó· Á›ڈ, ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ Á›ÓÂÈ Ê¤ÛÈ
∂Ì›˜ Ì ÙÚ·Ì ËÁ·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì ٷͿÚ˜
°È· Ì¿˜ Ù· ÓÙfiÚÙÈ· ÎÈ ÔÈ ‰ÈϤ˜ Î·È ÁÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÈ ÂÍ¿Ú˜
¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ
¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ
¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ
¡ÙÚ¿Áη-ÓÙÚÔ˘ÁÎ

∆Ô ÙÚ·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô

] 2¯

ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ
̘ ÛÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ
ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ
ÙÈ Îڛ̷ Ô˘ ’Ó·È Ó· ’Û·È ÙfiÛÔ ÊÙˆ¯·‰¿ÎÈ

∞-141

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ∆Ú·Ì·Ú›Ê·˜
™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

A
E
A
µÚ¤ ª·ÓÒÏË ∆Ú·Ì·Ú›Ê·
E
A
‚¿Ï ÙË ‰ÈÏ‹ ٷڛʷ
] 2¯
C#
f#C#
f#
ºÔ˘Ï·ÚÈÛÙfi˜ ÙÚ¿‚· ÓÙÔ˘ÁÚÔ‡ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÁÁÚÔ‡
E
A E A
∞fi„ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ı¤ÏÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·
E
A
ÎÈ ÂÁÒ ÔÙ¤ ¯·Ù‹ÚÈ ‰ÂÓ ÙÔ‡ ¯¿Ï·Û·
∫È ÂÁÒ ÔÙ¤ ¯·Ù‹ÚÈ ‰ÂÓ ÙÔ‡ ¯¿Ï·Û·
·fi„ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ı¤ÏÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·
ŸÏË Ì¤Ú· ÂÚÁ·Û›·
ÎÔ‡Ú·ÛË ÎÈ ÔÚıÔÛÙ·Û›·
] 2¯
∫È ·fi ÙË ˙¤ÛÙË ‚Ú ˙ËÌÈ¿, Ó· ÛÔ‡ ’Ú¯ÂÙ·È ÏÈÔı˘ÌÈ¿
∞fi„ Ô˘ ÙËÓ ¤‚Á·Ï· ÙË Ì¤ÌÂÏË
| 2¯
ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ Ó‡¯Ù· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Î·È Ú¤ÌÂÏË
| 2¯
™Ù· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Ì·Ú¿ÎÈ·
Ì‡Ú˜ Î·È Î·Ï·Ì·Ú¿ÎÈ·
] 2¯
∫Èı¿Ú˜, ÓÙ¤ÊÈ· Î·È ‚ÈÔÏÈ¿ Î·È Í¿Ϙ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿
∞fi„ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ٷ Ù¿ÏËÚ·
| 2¯
Ú ̿ÁΘ ı· ÔÚÁÒÛÔ˘Ì ٷ º¿ÏËÚ·
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-142

O ∆Ú·Ì·Ú›Ê·˜

H Ù·Ì·Î¤Ú·
ƒÈÙÛȿډ˘/∆Ú·˚ÊfiÚÔ˜

d
A
∆È ÌÔ‡ ÙËÓ ¯¿ÚÈÛ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú·
A
d
·ÊÔ‡ ÁÈ· ̤ӷ ÔÓËÚ¿ ¤¯ÂȘ ÛÎÂÊÙ›
D
g
∫È ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ı¤ÏÂȘ Ó· Ì οÓÂȘ ¤Ú·
A
d
ÙÈ ÌÔ‡ ÙËÓ ¯¿ÚÈÛ˜ ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú· ·˘Ù‹
∆ËÓ Ù·Ì·Î¤Ú· ÛÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ¿Úˆ
ÁÈ·Ù› ÙËÓ ‚Ϥˆ Î·È ‚·ıÈ¿ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÒ
ª¤¯ÚÈ Ô˘ ÛΤÊÙÔÌ·È Ó· Îfi„ˆ ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ
ÁÈ· Ó· Û ‰ÈÒ͈ ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi
¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ì’ ¿ÊËÛ˜ Ó· ‰ˆ ÌÈ¿Ó ¿ÛÚË Ì¤Ú·
Î·È ÛÔ˘ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜
∫È ›Ûˆ˜ ÌÔ‡ ¯¿ÚÈÛ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú·
ÁÈ· Ó· ÌÔ‡ Á›ÓÂÈ Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ‚Ú·¯Ó¿˜

H Ù·Ì·Î¤Ú·

∞-143

| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯

| 2¯
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ.
ªÔ˘˙¿Î˘/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

e
ªÂ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ‰ÚfiÌÔÈ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÛˆÚfi
e
a
H
ÎÈ fiÔÈÔÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ ÙÔÓ ÙÚ·‚¿˜ ÎÈ fiÔ˘ Û ‚Á¿ÏÂÈ
a
e
ª· Â›Ó·È ÎÈ ¤Ó· ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÔÓËÚfi
H
Ô˘ ¿ÂÈ ÓÙÔ˘ÁÚÔ‡ ÛÙËÓ Î·ÙËÊfiÚ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË
a
e
ª· Â›Ó·È ÎÈ ¤Ó· ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÔÓËÚfi
H
e
Ô˘ ¿ÂÈ ÓÙÔ˘ÁÚÔ‡ ÛÙËÓ Î·ÙËÊfiÚ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË
∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ·Ó ı· ¿ÚÂȘ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿
ÙÔÓ ›ÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ È· ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂȘ
∫È ÔÏËÌÂÚ›˜ ı· ÎÔ˘ÚÂÏÈ¿˙ÂȘ ÌÈ· ηډȿ
ÎÈ ¤Ó· ÎÔÚÌ› Ì ٷ ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· Ù˘ ı· ÓÙ‡ÓÂȘ

| 2¯
| 2¯

∂Λ ͯӿÂÈ ÎÈ £Âfi˜ ÁÈ· Ó· Û ‰ÂÈ
¶ÂÚÓ¿˜ Î·È Ê‡ÁÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÎÏ·›ÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì¿ÙÈ
ŒÓ· ÛÎÔ˘›‰È ·Ú·¿Óˆ ‰ËÏ·‰‹
| 2¯
̘ ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ ÔÓËÚfi ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-144

∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ.

¶··ÚÔ‡Ó·.
∞ÙÙ›Î

a
G
∆ËÓ ÚˆÙfiÂȉ ̒ fiÏÔ ÎfiÎÎÈÓ· ÓÙ˘Ì¤ÓË
E
a
ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ì ÎÂÊ¿ÏÈ ·˘Ùfi˜ „·Úfi
a
d
∫ÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ·˘Ù‹ ÌÈÎÚfi, Ó· Ì·˙‡ÂÈ ˙ˆËÚfi
a
F
E
a
··ÚÔ‡Ó˜ Û οÔÈÔ ·ÁÚfi
a
G
√È ‰È·‚¿Ù˜ ÙËÓ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔÈ
C
Î·È ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ì’ ¤Ó· ‚‹Ì· ÛÈÁ·Ófi
e
a
ª’ ·˘Ùfi˜ ̘ ÛÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi › ̒ ‡ÊÔ˜ Ù·ÂÈÓfi
e
C H e
ÛÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi
A
d
E
a
¶··ÚÔ‡Ó· ¯·Úˆ‹, ÔÈ ‰È·‚¿Ù˜ Ô˘ ‰È·‚·›ÓÔ˘Ó
d
a
H
E
Û’ ·Á·Ô‡Ó ̷ Ûˆ·›ÓÔ˘Ó Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı· ÛÔ˘ ÂÈ
A
d
E
a
¶··ÚÔ‡Ó· ÊÏÔÁÂÚ‹, ··ÚÔ‡Ó· ˙ËÏÂ̤ÓË
A
d
a
E
a
Ô ‰È·‚¿Ù˘ Ô˘ ÚÔṲ̂ÓÂÈ, ¿ÏÏË ‰Â ˙ËÙ¿ Ó· ‚ÚÂÈ
¢Â ÙÔÓ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ë ‰ÚÔÛ¿ÙË Ë ··ÚÔ‡Ó·
ÂÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Î·È ›ÛÙ„ ÔÏÏ¿
§fiÁÈ· ÂÓfi˜ ··ÙËÏ¿, ‡ÛÙÂÚ· ¿ÏÏÔ˘ ÈÔ ÙÚÂÏ¿
ηÙڷ·ÏËÛ ¯·ÌËÏ¿
•ÂÂṲ̂ÓË ÛÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÙË ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó·
ÎÂÈ Ô˘ ¯fiÚ¢ ¤Ó· ‚Ú¿‰È ÛÙË ÛÎËÓ‹
Û¿Ìˆ˜ ¿ÎÔ˘Û ‚Ú·¯Ó‹ Ó· Ù˘ ϤÂÈ ÌÈ· ʈӋ
·’ ÙË Û¿Ï· ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹
¶··ÚÔ‡Ó· Û΢ıÚˆË, ÔÈ ‰È·‚¿Ù˜ Ô˘ ‰È·‚‹Î·Ó
Û’ ·Á·‹Û·Ó Ì· Û’ ·Ê‹Î·Ó ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË Ì˜ ÛÙË ÓÙÚÔ‹
¶··ÚÔ‡Ó· Û΢ıÚˆË, ··ÚÔ‡Ó· ̷ڷ̤ÓË
Ô ‰È·‚¿Ù˘ Ô˘ ÚÔṲ̂ÓÂÈ, ¿ÏÏË ‰Â ˙ËÙ¿ Ó· ‚ÚÂÈ

¶··ÚÔ‡Ó·.

∞-145

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ·.
∞ÙÙ›Î

f#
h
Ãı˜ ·ÚÁ¿ Ì „˘¯‹ ÊÔÚو̤ÓË
C#
f#
·fi ıÏ›„Ë ÁÈ· Û ÂÚÈÛÛ‹
f#
F#
h
‹Á· ÌfiÓË Ó· ‰ˆ ÙÈ ·fi̤ÓÂÈ
C#
h
C# D C#
·’ ÙÔÓ Î‹Ô Ô˘ fiÙÈ˙˜ ÂÛ‡
f#
h
∆ËÓ ÔÚÙԇϷ ÎÈÛÛfi˜ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ
E
A
Ì‹ˆ˜ ͤÓÔ˜ ηÓ›˜ ÙË ‰È·‚›
C#
D
ÎÈ Â›¯Â Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ì’ ·ÁοıÈ· ÛÙÔÏ›ÛÂÈ
h
f#
C#
f#
ÙË ‚Ú˘ÛԇϷ Ô˘ ̤ÓÂÈ È· ‚Ô˘‚‹
f#
h
ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ· ÎÈ ÔÈ ‚ÈfiϘ
E
A C# f#
ª·Ú·Ì¤Ó· Î·È Ù· ÁÈ·ÛÂÌÈ¿
f#
h
ª·Ú·Ì¤Ó˜ ÎÈ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÌÔ˘ fiϘ
f#
C#
f#
ÛÙ˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ÙË Ì·‡ÚË ÂÚËÌÈ¿
™ÙË ÁˆÓ›ÙÛ· Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ·ÓıÔ‡ÛÂ
̤۷ ÛÙ’ ¿ÓıË Ë ‰È΋ Ì·˜ ¯·Ú¿
∂ÓÒ Ô Î‹Ô˜ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÌÔ˘ ÂÓıÔ‡ÛÂ
̤۷ ÌÔ˘ ¤ÓÔȈ۷ Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÌÊÔÚ¿
¶Ò˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÔÓ¿¯Ë ÌÈÏÔ‡Û·
Û·Ó Ó· Û’ ›¯· ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Ì·˙›
∫È fiÙ·Ó Ó‡¯ÙˆÛ ÂΛ Ô˘ Á˘ÚÓÔ‡Û·, ›·
Ó· ˙ÂÈ Î·Ó›˜, ‹ Ó· ÌË ˙ÂÈ
ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ· ÎÈ ÔÈ ‚ÈfiϘ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-146

] 2¯

ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ·.

¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·
∫·ÙÚÈ‚¿ÓÔ˜/∫ÈÔ‡Û˘

a
∂›¯· Ì¿ÙÈ· ‰ÂÈ ÔÏÏ¿, ¤ÓÔ¯· Î·È ÓÙÚÔ·Ï¿
E
a
ª¿ÙÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Ì ڈً۷ÓÂ, ·Ó ÙÚÂÏ¿ Ì ηٷÎÙ‹Û·ÓÂ
a
d
ª’ ¤Î·„ fï˜ ÌÈ¿ ʈÙÈ¿ ·fi Ú¿ÛÈÓË Ì·ÙÈ¿
a
E
A
Ô˘ ÙÔ Í¤Úˆ ı· Ì η›ÂÈ ˆ˜ Ù· ÁËÚ·ÙÂÈ¿
A
E
¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Ì ÌÏ ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜
A
Ì ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÚÂÏfi
A
E
∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘, Ó· ͤÚÂȘ, Ù· Ì¿ÙÈ· Ô˘ ›‰Â˜
A
ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÛÔ‡ ‚ÁÔ˘Ó Û ηÏfi
E
A
ºÔ‚¿Ì·È ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÙÔ‡˜ ÙÔ ˆ
G#
H
E
ÎÈ ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ Ú·ÛÈÓˆfi
¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Ì ÌÏ ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜
ÌÂ Ì¿ı·ÓÂ Ò˜ Ó’ ·Á·Ò
ª¿ÙÈ· Ú¿ÛÈÓ· ÁÏ˘Î¿, Ì¿ÙÈ· ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο
Ô˘ ÛÙÔ ‚ϤÌÌ· Û·˜ ˙·Ï›˙ÔÌ·È Î·È ÔÓÒ Î·È ‚·Û·Ó›˙ÔÌ·È
™¿˜ ˙Ëχˆ ÙÚÔÌÂÚ¿, Û¿˜ Ï·ÙÚ‡ˆ ÙÚ˘ÊÂÚ¿
Ì¿ÙÈ· Ú¿ÛÈÓ· Ì η›ÓÂ, ÚÒÙË ÌÔ˘ ÊÔÚ¿
¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·...

¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·

∞-147

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

£· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ.
™¿ÚÙ·ÎÔ˜/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

h
e
F#
h
£· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ, Û’ ¿ÏÏË ÁË, Û’ ¿ÏÏ· ̤ÚË
C#
G
F#
Ô˘ ηӤӷ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È Î·Ó›˜ ‰Â Ì¿˜ ͤÚÂÈ
h
e
F#
h
¢ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Ë ·Á¿Ë Ì·˜ ηډÈÔ¯Ù‡È· Î·È fiÓÔ˘˜
C#
F#
h
ÎÈ ·ÁηÏÈ¿ ı· ‚·‰›˙Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜
a
H
e
£· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙËÓ ¿ÎÚË
C#
G
F#
ÁÈ· Ó· ¿„ÂÈ ·’ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ó· Î˘Ï¿ÂÈ ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘
£· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ, Û’ ¿ÏÏË ÁË, Û’ ¿ÏÏ· ̤ÚË
Ô˘ ηӤӷ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È Î·Ó›˜ ‰Â Ì¿˜ ͤÚÂÈ
£· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙËÓ ¿ÎÚË
ÁÈ· Ó· ¿„ÂÈ ·’ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ó· Î˘Ï¿ÂÈ ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘
£· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ, Û’ ¿ÏÏË ÁË, Û’ ¿ÏÏ· ̤ÚË
Ô˘ ηӤӷ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È Î·Ó›˜ ‰Â Ì¿˜ ͤÚÂÈ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-148

£· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ.

ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘.
∫·Ó›Û˘/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

g

D

g

g

D
g
AÆD
ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘, ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ
c
D
g

c
D
ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘, Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ·ÙÒ
g

D
g
AÆD
¶Ô‡ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ì·˜, ÔÈfi˜ ÌÔÚ› Ó· ͤÚÂÈ
c
D
g

D
g
ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘, ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ
G
c
∆›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Á¿Ë ÌÔ˘,
c
D
¶ÂÚ·Ù¿ˆ ‰›Ï· ÛÔ˘, ÎÈ
ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘, ÙÔ
ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘, Ó·

D
g
ÙÒÚ· ‰Â ˙ËÙÒ
g
Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi
ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ
ÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ·ÙÒ

•ÂÎÈÓ‹Û·Ì Úˆ› ÎÈ Â›Ó·È ÌÂÛË̤ÚÈ
ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘, Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ·ÙÒ
£· ’ÚıÂÈ Î·È ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ
•ÂÎÈÓ‹Û·Ì Úˆ› ÎÈ Â›Ó·È ÌÂÛË̤ÚÈ
Œ¯Ô˘Ì ˆ˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÚfiÌÔ ·ÚÎÂÙfi
Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÙÒÚ· ‰Â ˙ËÙÒ
ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘, ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ
ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘, Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ·ÙÒ

ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘.

∞-149

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë
ªˆÚ¿Î˘/ºÂÚÌ¿ÓÔÁÏÔ˘

a
d
∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë
a
d
a
ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi, ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi
d
Ô˘ ÎÚ˘Ê¿ ÙȘ ηډȤ˜ Ô‰ËÁ›
a
ÎÈ fiÔÈÔ˜ ÙÔ ’ÓÔȈÛ ÙÔ ÓÔÛÙ·ÏÁ›
∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë
ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi, ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi
Á¤ÏÈÔ, ‰¿ÎÚ˘, Ïȷο‰·, ‚ÚÔ¯‹
a
E
a
Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÎÈ ·Ú¯‹

G
C
¶ÔÙ¤, ÔÙ¤ ηӤӷ ÛÙfiÌ·
H
F E
‰ÂÓ ÙÔ ’‚ÚÂ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ’ ·ÎfiÌ·
∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë
ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi, ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi
d
F
Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· Ϙ ÛÙÔ ÛÎÔfi
a
E
a
Û ’·Á·Ò, Û ’·Á·Ò, Û ’·Á·Ò
¶ÔÙ¤, ÔÙ¤...
∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi... ...Û’ ·Á·Ò

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-150

∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë

°‡ÚÈÛÂ, Û ÂÚÈ̤ӈ, Á‡ÚÈÛÂ.
º·ÙÛ¤·˜/µ¤ÏÏ·˜

f
∞fi ÙfiÙ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ô˘ ’¯ÂȘ ʇÁÂÈ
C
f
Ë Ï·¯Ù¿Ú· ÌÂ Ù˘Ï›ÁÂÈ
C
f
ªÂ ÛÎÂ¿˙ÂÈ Ë ›ÎÚ· ÎÈ Ô Î·ËÌfi˜
f
∆Ô Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Û ۤӷ ¿ÓÙ· ÙÚ¤¯ÂÈ
F
b
Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ
C
b
C
∆ËÓ ‚·Ú·›ÓÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜
F
C
°‡ÚÈÛÂ, Û ÂÚÈ̤ӈ, Á‡ÚÈÛÂ
F
C
F
ÌÈÎÚԇϷ ÌÔ˘ ÎÔ¤Ï·, ¤Ï·, ¤Ï·, ¤Ï·
ª¿ÙÈ· ÌÔ˘, Û’ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘
Û ηÚÙÂÚÒ Ì ÙڤϷ, ¤Ï·, ¤Ï·, ¤Ï·
b
F
∆fiÛÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ Â›Û·È ¯ÒÚÈ· ÌÔ˘
C
F
Ó· ’ÍÂÚ˜, ·¯, ÙË ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· ÌÔ˘
C
b
F
ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ÌfiÓÔ fiÓÔ
°‡ÚÈÛÂ...
∆fiÛÔÓ Î·ÈÚfi...
°‡ÚÈÛÂ...

°‡ÚÈÛÂ, Û ÂÚÈ̤ӈ, Á‡ÚÈÛÂ.

∞-151

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

æ·ÚÔԇϷ.
÷ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜/°È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜

A
™ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÙË Ì·ÁÂ̤ÓË
F#
h
ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ ·ÁηÏÈ·Ṳ̂ÓË
D
E
Ì ÙÔÓ Î·Ïfi Ù˘ ÙÔÓ „·Ú¿
D
A
ÌÂı¿ÂÈ ·fi ¯·Ú¿
A
∫È ÔÈ ‰˘fi ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂı‡ÛÂÈ
G
D
Î·È Ì˜ ÛÙËÓ ÔÚÊ˘Ú¤ÓÈ· ‰‡ÛË
D
H
A
ÙÚ›‚ÂÙ·È ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂΛÓË Û·Ó ·È‰›
D
H
E
ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÙË ÊÈÏ¿ Î·È ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰Â›
A
∞¯, „·ÚÔԇϷ
F#
h
̘ ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ÛÙ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·
E
‰Â ı· ‚ÚÂıÔ‡ÓÂ
D
A
Û·Ó Ù· ¯Â›ÏË ÛÔ˘ Ù¤ÙÔÈ· ÎÔÚ¿ÏÈ·
C#
¶¿Óˆ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘
f#
·È¯Óȉ›˙Ô˘Ó ÙÚÂÏ¿ Ì·˚ÛÙÚ¿ÏÈ·
D
A
E
A
Î·È ÛÔ‡ ÁÂÏ¿ ÙÔ Î‡Ì· fiÙ·Ó Î˘Ï¿
∫·È ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÊÔ˘ÚÙÔ˘ÓÈ·Ṳ̂ÓË
ÂΛÓË ·‰›Îˆ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ
ÕÊËÛ’ ÂΛÓÔ˜ ÙË ÛÙÂÚÈ¿
Î·È ¿ÂÈ Ì·ÎÚ˘¿
ŒÊ˘Á Ì ÙÔ ˘ÚÔÊ¿ÓÈ
¶ÔÙ¤ È· ›Ûˆ ‰ÂÓ ÂÊ¿ÓË
∫È ÂÓÒ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ì ÌÈ¿ ÂÏ›‰· Ù˘ ÎÚ˘Ê‹
ÙÔ Ì·˚ÛÙÚ¿ÏÈ ·›ÚÓÂÈ ÂÙÔ‡ÙË ÙË ÛÙÚÔÊ‹
∞¯, „·ÚÔԇϷ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-152

æ·ÚÔԇϷ.

∫·ÂÙ¿ÓÈ ¯·ÌÔÁ¤Ï·.
°È¿ÎÔ‚ÏÂÊ/¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜

e
F#
ŒÓ·˜ χÎÔ˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ·’ ÙË ™‡Ú·
H
e
ÛÙÔ Î·Ú¿‚È ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ οı ‚Ú·‰È¿
Î·È ı˘Ì¿Ù·È ÌÈ¿ ÌÈÎÚԇϷ ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú·
Ô˘ ÙÔ‡ ¤ÊÂÚ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿
G
D
∆Ô ÙÛÈÌÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û‚‹ÓÂÈ ÎÈ fiÏÔ ›ÓÂÈ
G H
Œ¯ÂÈ ‚ϤÌÌ· Û·Ó ÙÔ Î‡Ì· ·ÁÚȈfi
e
F#
∫È ¤Ó·˜ ÌÔ‡ÙÛÔ˜ ›Ûˆ ·fi ’Ó· ÊÈÓÈÛÙÚ›ÓÈ
H
ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ÛÎÔfi
e
H
∫·ÂÙ¿ÓÈÂ, ηÂÙ¿ÓÈÂ, ¯·ÌÔÁ¤Ï·
e
∏ ·Á¿Ë Â›Ó·È ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Ô˘ ÂÚÓ¿
e
F#
ªËÓ ·Ê‹ÓÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ÌÈ¿ ÎÔ¤Ï·
H
Û·Ó Î·Ú¿‚È ÙÒÚ· Ó· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓ¿
G
D
™ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· ‰Â Ì¿˜ ÊÙ¿ÓÂÈ
G H
∫·ÂÙ¿ÓÈÂ, ÙË ˙ˆ‹ ÁÈ· Ó· ¯·Ú›˜
e
a
ڛ͠¿Á΢ڷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ
H
e
Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Á¿Ë ÎÔ›Ù·Í ӷ ‚ÚÂȘ
∆Ô ÙÛÈÌÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û‚‹ÓÂÈ...
∫·ÂÙ¿ÓÈÂ, ηÂÙ¿ÓÈÂ, ¯·ÌÔÁ¤Ï·...

∫·ÂÙ¿ÓÈ ¯·ÌÔÁ¤Ï·.

∞-153

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

N· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ.
π·Îˆ‚›‰Ë˜/¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜

E
H
∫¿ÔÈÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ Û¿˜ ›‰· ¿Óˆ ÛÙÔ §˘Î·‚ËÙÙfi
H
ÂÛ¤Ó·ÓÂ Î·È Î›ÓË Î·È Â›‰· Ó· ÛÔ‡ ‰›ÓÂÈ
H
E
¯›ÏÈ· ÊÈÏ¿ÎÈ· ÛÙÔ ÏÂÙfi
™·Ó ‹Úı·ÙÂ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ı·ÚÚÒ Ë ÒÚ· ‹Ù·ÓÂ ÂÓÓÈ¿
Î·È ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ fiϘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÔ˘ÙÛÔÌfiϘ
ʈӿ˙·Ó ·’ ÙË ÁˆÓÈ¿
E
H
¡· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Ó· ÙÔ ¿ÚÂȘ, ÌË ÙÔ ·È‰Â‡ÂȘ
H
¡· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Â›Ó·È Îڛ̷
H
E
Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ
∂›Ó’ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·fi Û›ÙÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ Ù· ¿ÏÏ·
ÎÈ fiÙ·Ó ÛÔ‡ ÌÈÏ¿ ÁÈ· Á¿ÌÔ ÌËÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂȘ
Î·È ÌË ı·ÚÚ›˜ ˆ˜ ›Ӓ ÎÚÂÌ¿Ï·
H
E
¢ÂÓ ÛÔ‡ ϤÌ ӷ ÙÔ ¿ÚÂȘ Ì ÙË ‚›·
H
E
¡· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÂÂȉ‹ ÙÔ ·Á·¿˜
H
E
∫È ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ πÛ·˝·
F#
H H7
ÌË ÊÔ‚¿Û·È, ı· ÛÙÔÓ Ì¿ıÂÈ Ô ·¿˜
ŒÏ·, ¿ÚÙÔ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È ÌËÓ Î¿ÓÂȘ Û·Ó ÂÈÛÌ·Ù¿Ú˘
ŸÏË Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ʈӿ˙ÂÈ Ó· ÙÔ ¿ÚÂȘ
ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ó· ÙÔ ¿ÚÂȘ
¢ÂÓ ÛÔ‡ ϤÌ ӷ ÙÔ ¿ÚÂȘ Ì ÙË ‚›·...
¡· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-154

N· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ.

∂ÁÒ ı· Û’ ·Á·Ò
ªÔ˘˙¿Î˘/∫ÔÊÈÓÈÒÙ˘

E
H
E
ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· οÓÔ˘Ì ·Ú¤·
f#
ÎÈ Â›Ì·ÛÙ ˙¢Á¿ÚÈ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi
H
A
H
Î·È ÛÙÔ ›ÛÌ· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ηÎfi ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi
E
H
E
‰Â ı· ¿„ˆ Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Û’ ·Á·Ò
E
A
f#
∂ÁÒ ı· Û’ ·Á·Ò Î·È ÌË Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ
E
H
E
Î·È ı· ÛÔ‡ ¯Ù›Ûˆ ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ ʈÏÈ¿
E
A
f#
ÎÈ fiÙ·Ó ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô Ì·˜ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ
E
H
E
ı· ˙¢Á·ÚÒÓÔ˘ÌÂ Û·Ó ‰˘fi Ô˘ÏÈ¿
™· ÌÔ‡ ÏÂÓ Ó· ʇÁˆ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘
ÈÔ Î·Ï¿ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ó· Û‚ËÛÙ›
Û’ ¤¯ˆ ÙfiÛÔ Û˘ÓËı›ÛÂÈ, Û’ ·Á·Ò ÙfiÛÔ Ôχ
·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÈ ¤Ï· ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ¤Ó· ÊÈÏ›
∂ÁÒ ı· Û’ ·Á·Ò...

∂ÁÒ ı· Û’ ·Á·Ò

∞-155

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÎÏËÚ‹ ηډȿ.
∫ÔÚ›Ó·˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

d
A
°È·Ù› ‰ÂÓ ÌÂ Ï˘¿Û·È, ·Ó·›ÛıËÙË Î·Ú‰È¿
A
d
°È·Ù› È· ‰Â ı˘Ì¿Û·È ÌÈ¿ ·Í¤¯·ÛÙË ‚Ú·‰È¿
D
D7
g
Ô˘ ̘ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ÌÔ‡ ›˜ Ì ηËÌfi
d
g
A
ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÓÈÒÛÂȘ ¿ÏÏÔÓ ·Á¿˘ ÛÙÂÓ·ÁÌfi
°È· Û¤Ó· ÍÂÓ˘¯ÙÔ‡Û·, ÌÂıÔ‡Û· ˆ˜ ÙÔ Úˆ›
ªÔ‡ ›¯Â˜ ηٷÓÙ‹ÛÂÈ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÙË ˙ˆ‹
∫·È ÙÒÚ· Ô˘ ¤¯ˆ Ì›ÓÂÈ È· ÙÒÌ· ˙ˆÓÙ·Ófi
g
d
A
D
ÁÏÂÓÙ¿˜ Ô˘ ˘Ôʤڈ, ÁÂÏ¿˜ ÎÈ ÂÁÒ ÔÓÒ

D
A
D
™ÎÏËÚ‹ ηډȿ, ÁÈ·Ù› Ó· Û’ ·Á·‹Ûˆ
D
A
D
æ‡ÙÚ· Ì Á¤Ï·Û˜, ÙÔ Í¤Úˆ Î·È ÔÓÒ
G
D
¢ÂÓ ÛÔ‡ ·Í›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· Û ÌÈÛ‹Ûˆ
A
D
Î·È ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ, ÁÈ·Ù› Ó· Û’ ·Á·Ò
(™fiÏÔ)
™ÎÏËÚ‹ ηډȿ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-156

™ÎÏËÚ‹ ηډȿ.

ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ.
°È·ÓÓ›‰Ë˜/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

d
µ·Ú¤ıËη Ù· ¯¿‰È· ÛÔ˘ Ù· „‡ÙÈη
µ

ÙÔ˘˜ fiÚÎÔ˘˜, Ù· ÊÈÏÈ¿, Ù· Ó¿˙È·
A
µ·Ú¤ıËη ÌÈ¿ ·Á¿Ë Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÙËη
d
ÛÙ· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Ù· Á·Ï¿˙È·
d
°ÂÏ¿ÛÙËη ÎÈ ·ÏÏÈÒÙÈη Ê·ÓÙ¿ÛÙËη
D
g
Ù· ÙfiÛ· ÛÔ˘ ÙÚÂÏ¿ ·È¯Ó›‰È·
d
ª· ÙÒÚ· ÛÙ· ÛÙÂÚÓ¿, ÛÙÔ Ï¤ˆ ·ÏËıÈÓ¿
g
A
d
Î·È Û¤Ó·Ó ‚·Ú¤ıËη ÙËÓ ›‰È·
d
g
ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ, ‰ÂÓ Í·Ó·˙Ô‡Ó ٷ ·ÏÈ¿, ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ
C
F
Õ‰Èη ̤ÓÂȘ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ÌÈ¿˜ ·Á¿˘ ͯ·Ṳ̂Ó˘
c
D
g
ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙÔ Í·Ó·Á‡ÚÈÛÌ· ˙ˆ‹˜ ÏËÛÌÔÓË̤Ó˘
d
B
A
d A d
ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ, ˜ ˆ˜ ÎÈ ·˘Ùfi Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi
µ·Ú¤ıËη, ÛÙ’ ÔÚΛ˙ÔÌ·È, ‚·Ú¤ıËη
Î·È Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ’¯ÂȘ ÓÈÒÛÂÈ
ªÂډ‡ÙËη ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÛÔ˘ Î·È ‰¤ıËη
Ì· ÙÒÚ· ÙÔ ’¯ˆ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ
∫Ô˘Ú¿ÛÙËη Ó· Û’ ·Á·Ò Î·È ‚È¿ÛÙËη
Ù· fiÛ· ÌÔ˘ ’˜ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ
∆Ș ÙڤϘ ÙȘ ÔÏϤ˜ ‚·Ú¤ıËη Ô˘ Ϙ
ÎÈ ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ı· Á˘Ú¤„ˆ
ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ...

ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ.

∞-157

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÏÈfi
™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë˜

∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÏÈfi Î·È ÔÈ ‰˘fi ÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂÈfi


F#
H
ÂÂÚÓÔ‡Û·Ì fiÏÔ Ì’ ·Á¿Ë Û·Ó ‰˘fi ÌÈÎÚ¿ Ô˘ÏÈ¿
∫·È ÔÈ ‰˘fi Ì·˜ ÙfiÙ ٷÎÙÈο ·fi ÙȘ ‰·ÛοϘ Ì˘ÛÙÈο
ÂÌÈÏÔ‡Û·Ì fiÏÔ ÁÈ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÁÈ· ÙÚÂÏ¿ ÊÈÏÈ¿
H
∫È Â›¯Â˜ ÌÈ¿ ¯¿ÚË Û· ÌÈÏÔ‡Û˜ ÂÚÈÛÛ‹
ª· ÁÈ· ı˘Ì‹ÛÔ˘, fiÛ· ÌÔ‡ ’ÏÂÁ˜ Î·È Û˘
H
E
ÃÚfiÓÈ· ·ıÒ·, ÙÚÂÏ¿, Ô˘ Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ Î˘Ï¿
F#
H
‰›¯ˆ˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È ›ÎÚ˜ Î·È Î·ËÌÔ‡˜
H
E
ÃÚfiÓÈ· Ô˘ Ì¿˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÏÌÔ‡˜
¶ÔÈfi˜ ÔÙ¤ Ù· ͯӿ Î·È fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÁÂÚÓ¿
Ó· ı˘Ì¿Ù·È ·ÈÒÓÈ· Ù· fiÌÔÚÊ· ¯ÚfiÓÈ·
ÌÈ¿˜ ˙ˆ‹˜ ¯·ÚÈو̤Ó˘, ÌÈ¿˜ ˙ˆ‹˜ Ôχ ÁÏ˘ÎÈ¿˜
∆fiÙ ÌÂÏÂÙÔ‡Û·ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ∏ϤÎÙÚ· Ì· Î·È ÙË ¡·Ó¿
ÎÈ Â›¯·ÌÂ Î·È ÔÈ ‰˘fi ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÎÈ ¤ÚˆÙ˜ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜
ª· ÌÈ¿ ̤ڷ ›¯·Ì ÔÚÎÈÛÙ›, ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ì·˜ ÈÛÙÔ›
Ó· ÙÔ˘˜ ··Ù‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÌÂȘ
°È· Û˘ÏÏÔÁ›ÛÔ˘, Ò˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ›
ŸÌˆ˜ Ù· ÓÈ¿Ù· Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÔÈfi˜ ÌÔÚ›
ÃÚfiÓÈ· ·ıÒ·, ÙÚÂÏ¿...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-158

∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÏÈfi

•·ÓıԇϷ
ª¿ÓÙ˙·ÚÔ˜/™ÔψÌfi˜


F#
H
E
F#
H
∆ËÓ Â›‰· ÙËÓ Í·ÓıԇϷ, ÙËÓ Â›‰· „¤˜ ·ÚÁ¿
Ô˘ ÂÌ‹Î ÛÙË ‚·ÚÎԇϷ, Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿
F#
C#
F#
H
C#
F#
∂ÊÔ‡ÛΈÓ ْ ·Á¤ÚÈ Ï¢Îfiٷٷ ·ÓÈ¿
H
F#
H
E
F#
H
ˆÛ¿Ó ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ô˘ ·ÏÒÓÂÈ Ù· ÊÙÂÚ¿
∂ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì χË, Ì ¯·Ú¿
ÎÈ ·˘Ù‹ Ì ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÙÔ˘˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿
∫È ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÛÙ¿ıËη Ó· ȉÒ
ÒÛÔ˘ Ë ÔÏÏ‹ Ì·ÎÚfiÙ˘ ÌÔ‡ ÙÔ ’ÎÚ˘„ ÎÈ ·˘Ùfi
™Â Ï›ÁÔ, Û ÏÈÁ¿ÎÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· Ó·
·Ó ¤‚ÏÂ· ·Ó¿ÎÈ, ‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÁÔ˘
∫È ·ÊÔ‡ ·Ó›, Ì·ÓÙ‹ÏÈ Â¯¿ıË ÛÙÔ
‰¿ÎÚ˘Û·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ, ‰¿ÎÚ˘Û· ÎÈ

•·ÓıԇϷ

∞-159

Ò
·ÊÚfi
ÓÂÚfi
ÂÁÒ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ù˘ ·ÓËÊÔÚȤ˜
ªˆÚ¿Î˘/ªˆÚ·˚Ù›Ó˘
Œ¯ÂÈ Ë ∞ı‹Ó· ÔÌÔÚÊȤ˜, ¤¯ÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜Ì· Û·Ó Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ù· ÛÙÂÓ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ıÂÓ¿
] 2¯
c#
F#
E
A
H
E
µÚÂ, ÙÔ Í¤ÚÂÈ Ë ·ÓıÚˆfiÙ˘ ˆ˜ ÎÈ Ô £Âfi˜ Â›Ó·È Ï·ÎÈÒÙ˘
H
F# E
H
E
ÎÈ fiÙ·Ó ÛÈÁԄȯ·Ï›˙ÂÈ, ·¯ Ù· ‚·ÛÈÏÈο ÔÙ›˙ÂÈ
™Ù˘
¤¯ÂÈ
∫È Ë
µ¿ÏÂ

¶Ï¿Î·˜ Ù˘ ·ÓËÊÔÚȤ˜, Ô˘ Á¤ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÎÏËÌ·Ù·ÚȤ˜
οÙÈ Ï·ÎÈÒÙÈÛÛ˜, Ô˘ Ϙ ÚÔ‰fiÛÙ·ÌÔ ÙȘ fiÙÈÛ˜
ÚÂÙÛ›Ó· ίÚÈÌ¿ÚÈ, Ù·‚ÂÚÓÈ¿ÚË, Ù·‚ÂÚÓÈ¿ÚË
Ì·˜, Ó· Û‚‹ÛÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· ·fi ÙËÓ Î¯ÚÈÌ·Ú¤ÓÈ·

] 2¯

¶Ï¤ÎÔ˘Ó ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ù˘ ʈÏȤ˜ Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ· Ù˘
ÎÈ ·¿Óˆ ·fi ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Ù˘ ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ¤¯ÂÈ ÁÈ ¿ÛÙÚÔ Ù˘
∫·È ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô Û·Ó ÊÙ¿ÓÂÈ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÔÈ £ÂÔ› ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ
Î·È Ù· ÎÔ·Ó¿Ó ÁÈ· ÁÔ‡ÚÈ ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ µÔ˘‰Ô‡ÚË

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-160

™Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ù˘ ·ÓËÊÔÚȤ˜

ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿.
ª·ÚΤ·˜/™ÔÊfi˜

C
ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÊÙˆ¯È΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿
G
Ô˘ ’¯ÂÈ Û›ÙÈ· ¯·ÌËÏ¿
G
ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂΛ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÁÈÔÚÙ‹
C
Î·È ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ÊÈÏÈ¿
ªÚÔ˜ ·’ ÙȘ ¿ÛÚ˜ ÙȘ ·˘Ï¤˜ ÔÈ ÁÚȤ˜ Î·È ÔÈ ÓȤ˜
ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÌÈÏÔ‡Ó
∫È fiÏÔÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÙË ÌÈÎÚ‹ ÁÂÈÙÔÓÈ¿
̤ڷ-Ó‡¯Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó

C
G
C
ÕÛÚ˜ ÎÔÚ‰¤ÏϘ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÊÔÚ¿ÓÂ
G
C
Î·È Ù’ ·ÁfiÚÈ· ÎÔÈÙ¿Ó Ô˘ ͢Ó¿Ó ӈڛ˜
ª· ‰ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÎÈ Ô‡Ù ‚¿˙ˆ Ì·Ú¿˙È
ÙËÓ ‰È΋ ÌÔ˘ ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÙËÓ Í¤ÚÂÈ Î·Ó›˜
ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿...
ªÚÔ˜ ·’ ÙȘ ¿ÛÚ˜ ÙȘ ·˘Ï¤˜...
ÕÛÚ˜ ÎÔÚ‰¤ÏϘ...

ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿.

∞-161

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿
°È·ÓÓÔ˘Î¿Î˘/∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ë˜

F
°È· ı˘Ì‹ÛÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ
C
Ò˜ ÂÚ¿Û·Ì οÔÈ· ‚Ú·‰È¿
C
Î·È ÙÔ Î‡Ì· Ô˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·Á¿ÏÈ
F
ÁÏ˘ÎÔʛϷÁ ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿
F
∂Ê˘ÛÔ‡Û ·Ó¿Ï·ÊÚË ·‡Ú·
D
g
ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ ·ÂÚ¿ÎÈ ‰ÂÈÏfi
B
F
Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ ÊÈÏÔ‡ÛÂ Ù· Ì·‡Ú·
B
C
F
Û·Ó ¯¿‰È ··Ïfi, ÓÙÚÔ·Ïfi
F
C
F
™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ›̷ÛÙ’ ·ÁηÏÈ¿
B
F C F
Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÈÏÈ¿ ‰›Ó·Ì ÊÈÏÈ¿
∞’ ÙÔ Î‡Ì· ÎÈ ·’ ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ
ÁÈ· Ó· ÌË Û¿˜ Ù· ÔÏ˘ÏÔÁÒ
›Ûˆ˜ ˙‹Ï„· Î·È Û ÏÈÁ¿ÎÈ
Û ÊÈÏÔ‡Û· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Î·È Áˆ
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ „ËÏ¿ ›¯Â ·Ó¤‚ÂÈ
ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙ· Ó¤ÊË ÎÚ˘ÊÙfi
∫È ÂÂȉ‹ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÎÈ ÂΛÓÔ ˙ËχÂÈ
ÊÈÏÔ‡ÛÂ Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ· ÎÈ ·˘Ùfi
™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿...
™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-162

™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿

¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ.
™Ô˘ÁÈÔ‡Ï/°È·ÓÓ›‰Ë˜

a
F
d
G
C
¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ, ¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi Ù’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ
E
a
E
a
Ô˘ Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ¿ÏÈ ı· Ì¿˜ ÂÈ ÙÔ Ì·˚ÛÙÚ¿ÏÈ
a
F
d
G
C
¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ, ¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ, ÛΤ„Ô˘ Á·Ï‹ÓË Ô˘ ı· ’¯ÂÈ
E
H
E
ÎÂÈ Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÔÈ ‚Ú¿¯ÔÈ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÔ‡Ó ÌÔÓ¿¯ÔÈ
A
D A
E
A D A
£· ’Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÈ ÂÛ‡ Î·È Áˆ ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿
A
D
A
E
A
Î·È ı· ‚ÚÂıԇ̠̠‚‹Ì· ·ÚÁfi ÛÙ· ÏË̤ÚÈ· Ì·˜ Ù· ·ÏÈ¿
E
A
E
A
™˘ Î·È Áˆ, Û˘ Î·È Áˆ ÛÙ˘ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿˜ ÙË Á·Ï‹ÓË
E
A
E
A
™˘ Î·È Áˆ, Û˘ Î·È Áˆ, Û˘ Î·È Áˆ ÎÈ ·Ó ‚ÁÂÈ ÎÈ Ë ÛÂÏ‹ÓË
¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ, ¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ, ı· Û ÎÚ·ÙÒ ·’ ÙÔ ¯¤ÚÈ
Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ù’ ·Á¤ÚÈ ÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘ ı· Ì¿˜ ʤÚÂÈ
¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ, ¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ, ¿Ì ·Á¿Ë ÌÔ˘, ¿ÌÂ
ÛÙ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ ’ ·Á·¿ÌÂ Î·È Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ı˘Ì¿Ì·È
£· ’Ì·ÛÙÂ ÌfiÓÔÈ...
£· ’Ì·ÛÙÂ ÌfiÓÔÈ...

¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙÂ.

∞-163

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

§Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜.
°È·ÓÓ›‰Ë˜/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

D
eA
D
◊Ù·Ó ‰ÂÈÏÈÓfi ηÏÔηÈÚÈÓfi
A
e
D
›Ûˆ ·’ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ô ‹ÏÈÔ˜ ¤ÁÂÚÓ Ì ¯¿ÚË
eA
D H
°¤ÌÈ˙·Ó ÊÈÏÈ¿ Ù· ¯Ú˘Û¿ Ì·ÏÏÈ¿
E
A
ÎÈ ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡ÛÂ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ
D
A
D
§Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜, Ϙ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜
G
A
G
D
Ô˘ ÊÈÏ¿ÎÈ· ÛÔ‡ ’‰ÈÓ· ÛÙ· ¯Â›ÏË Ù· ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ·
∫È ¿ÎÔ˘ÁÂ Ë ÌÔ˘ÚÈ¿ ÎÈ Ë ÎÏËÌ·Ù·ÚÈ¿
ÙȘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÙȘ ÁÏ˘Î¤˜, Ϙ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜
∫È ‹Úı˜ ¿ÏÈ ˆ¯Ú‹, ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ „˘¯Ú‹
Û’ ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ, Ï·ÛˆÌ¤ÓÔ
™Ô‡ ’‰ˆÛ· ÊÈÏÈ¿ ÛÙ· ¯Ú˘Û¿ Ì·ÏÏÈ¿
Î·È ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ¤Ó· ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‚Ô˘ÚΈ̤ÓÔ
§Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜, Ϙ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-164

] 2¯

§Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜.

∫ϷȘ
∫ÔÊÈÓÈÒÙ˘/ƒ·›Ù˘

G
D
G
∫È ·Ó ¯ˆÚ›Û·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÔÏϤ˜ ηډȤ˜
G
D
G
‰ÂÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜, ÌËÓ ÎϷȘ
C
G
D
ŒÏ·, Á¤Ï·Û ÁÏ˘Î¿, ˜ ÌÔ˘ ÏfiÁÈ· ÂÚˆÙÈο
G
D
G
™Ù· ÊÈÏÈ¿ ÌÔ˘ fi,ÙÈ Ôı›˜, ı· ‚ÚÂȘ
G
∫ϷȘ Û·Ó ÙÔ ÛÎÂÊÙ›˜ fiÙÈ ÌÔÚ›
D
G
Ó· ’ÚıÂÈ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÌËÓ ÔÓÒ ÁÈ· Û¤Ó·
∫ϷȘ ÎÈ fiÛÔ ÁÏ˘Î¿ ÎÈ ·Ó Û ÊÈÏÒ
‰ÂÓ ÌÔ‡ ÌÈÏ¿˜ Î·È Ì ÎÔÈÙ¿˜ ıÏÈÌ̤ӷ
C
G
ªËÓ ÔÓ¿˜ ÁÈ· ÛΤ„ÂȘ ¿‰ÈΘ, ÎÔ˘Ù¤˜
D
™ÙÔ ’¯ˆ ÂÈ ˆ˜ Û’ ·Á·Ò ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜
∫ϷȘ...
∫ϷȘ...

∫ϷȘ

∞-165

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∂Ú‹ÓË.
°È·ÓÓ›‰Ë˜/∆Ú·˚ÊfiÚÔ˜

G
D
G
∂Ú‹-, ∂Ú‹ÓË Ô‡, ∂Ú‹ÓË Ô‡
G
D
G
∂Ú‹ÓË Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ Úˆ›
C
G
¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ, Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ Ô‡
| 2¯
D
G
’ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô‡
| 2¯
¶Ô‡, Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÔ-, Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÔ¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·
ÓÂÚ¿ÓÙ˙Ô-, ÓÂÚ¿ÓÙ˙Ô-, ÓÂ| 2¯
Ú¿ÓÙ˙ÔÊÈÏË̤ÓË, ÓÂ| 2¯
D
G
∆Ô‡Ù· ı· ÛÔ‡ ˆ ∂Ú‹ÓË
D
G
Î·È Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ·˜ Ì ÎÚ›ÓÂÈ

| 2¯
| 2¯

∂Ú‹-, ∂Ú‹ÓË Ô‡, ∂Ú‹ÓË Ô‡
∂Ú‹ÓË Ô‡ ’Ó·È Ù˘ ª·ÓÈÒ˜
√ ·Á·-, Ô ·Á·Ë| 2¯
·Á·ËÙÈÎfi˜ Ù˘, Ô
| 2¯
∫·È, Î·È ÁÈ·Ù› ÛÎÔ‡˙’ Î·È ÁÈ·Ù› ÛÎÔ‡˙’
Î·È ÁÈ·Ù› ÛÎÔ‡˙’ Ë ¢ÂÛÔÈÓÈÒ
¶Ô‡ ‰È¿ÔÏÔ, Ô‡ ‰È¿ÔÏÔ Ô‡
| 2¯
‰È¿ÔÏÔ ‹ÁÂ Ô ÁÈfi˜ Ù˘, Ô‡
| 2¯
∆Ô‡Ù· ı· ÛÔ‡ ˆ...
∂Ú‹-, ∂Ú‹ÓË ‚Ú˜, ∂Ú‹ÓË ‚Ú˜
∂Ú‹ÓË ‚Ú˜ ¤Ó· ·È‰›
µÚ˜ ¤Ó·, ‚Ú˜ ¤Ó·, ‚Ú˜
| 2¯
¤Ó· ·ÏÈοÚÈ, ‚Ú˜
| 2¯
°È·-, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ·˜, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ·˜
ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ·˜ Ô‡ÙÂ Ô ÛÙÚ·‚fi˜
Ô §È¿˜, ‚ÚÂ Ô §È¿˜ ‰Â ı·
| 2¯
§È¿˜ ‰Â ı· Û ¿ÚÂÈ, Ô
| 2¯
∆Ô‡Ù· ı· ÛÔ‡ ˆ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-166

∂Ú‹ÓË.

ª¿Úˆ, ª¿Úˆ
™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë˜/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

d
∆ËÓ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó Ì η̿ÚÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙfiÛ· ·È‰È¿
d
∂›¯Â ¿ÚÂÈ ·’ ÙÔ ı˘Ì¿ÚÈ Ë ª·ÚÈÒ ÙËÓ Â˘ˆ‰È¿
g
∫È ·Ó ηډȤ˜ ›¯·Ó ÛηϛÛÂÈ ÛÙȘ ÈÙȤ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÈ¿
g
‰ÂÓ Ù‹˜ ›¯·Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ì·ÙȤ˜ Î·È ÁÈ· ÊÈÏÈ¿
A
ŸÏÔÈ ÌÚÔ˜ Ù˘ ÔÈ Ï‚¤ÓÙ˜ ÓÈÒı·Ó ÓÙÚÔ‹
A
g
A
ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ‰˘fi ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÙfiÏÌËÛ ӷ ÂÈ
d
ª¿Úˆ, ª¿Úˆ, ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ›Ӓ Ù· ÓÈ¿Ù·
d
ª¿Úˆ, ª¿Úˆ, ÙȘ ÓÙÚÔ¤˜ ·Ú¿Ù·
g
d
g
d
∆Ô˘ ÊÈÏÈÔ‡ ÙËÓ ÚÒÙË Áχη ÌËÓ ÙËÓ ÂÊ˘Ï¿˜ ÁÈ· Úԛη

d
ªË Ì ‰ÈÒ¯ÓÂȘ ÙÒÚ· Ô˘ Û ‚ڋη
∂ÂÚ¿Û·Ó ٷ ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÈ ·˘Ùfi ÁÂÚÓ¿
◊Úı·Ó ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ Ù· ¯ÈfiÓÈ· ÎÈ Ë ª·ÚÈÒ Û΢ÊÙ‹ ÂÚÓ¿
∆Ë ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ Á¤ÚÔÈ, οÙÈ ÏÂÓ „Èı˘ÚÈÛÙ¿
ÎÈ ÔÈ ÂÏȤ˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙ’ ·Á¤ÚÈ ÎÈ ›Ûˆ˜ ÎÏ·›Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¿
∫È Ë ª·ÚÈÒ ÁÂÚÔÓÙÔÎfiÚË ÙÒÚ· Û΢ıÚˆ‹
Û·Ó Ë¯Ò ·ÎÔ‡ÂÈ Ù’ ·ÁfiÚÈ Ô˘ Ù‹˜ ›¯Â ÂÈ
ª¿Úˆ, ª¿Úˆ...

ª¿Úˆ, ª¿Úˆ

∞-167

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘
a
ŸÙ·Ó ÌÔ‡ ‰›ÓÂȘ ·Á¿˘ ÊÈÏÈ¿
G
fiÙ·Ó ÌÔ‡ Ϙ ÏfiÁÈ· ·Á¿˘ ÙÚÂÏ¿
d
ÓÈÒıˆ Ô˘Ï› Ì Á·Ï¿˙È· ÊÙÂÚ¿
a
ÂÙÒ Ì·˙› ÛÔ˘ ÁÈ¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿
Õψ۷ ¯¤ÚÈ· Û·Ó ‰›¯Ù˘· Ï·ÙÈ¿
Û¤Ó· Î·È Ì¤Ó· Ó· ¿Ó ̷ÎÚÈ¿
¿ÙÈ ÔÏ¿ÛÚÔ ÌÂ ¯·›ÙË ¯Ú˘Û‹
¿Óˆ ÙÔ˘ Â›Ì·È ÂÁÒ Î·È ÂÛ‡

G
a
¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘
] 2x
G
MÂÛ’ ÙË ˙ˆ‹
C
d
¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë ÔÈfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·ÙËı›
E›Ó’ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓfi˜
ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÓÈÒıˆ ˆ˜ Â›Ì·È ÙÚÂÏÏfi˜
‹Úı˜ Î·È ÌÔ‡ ’ÊÂÚ˜ οÔÈ· ·Ú¯‹
Ì ْ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ˙ˆ‹
ŸÓÂÈÚ· Á‡Úˆ Ì·˜ ¯›ÏÈ· ÂÚÓÔ‡Ó
Â›Ó·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ô˘ Ì ÎÔÈÙÔ‡Ó
ÛÙ¿˙Ô˘Ó ·Û‹ÌÈ Ì˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿
Û·Ó ÁÔÚÁÔÙ¿Íȉ· ¿ÛÚ· Ô˘ÏÈ¿
¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-168

¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘

ŒÏ· ‹ÏÈ ÌÔ˘
∆Ô˘ÚÓ¿˜/Williams

e a e a...
a
G
ºÚ¤ÛÎÔ ÙÔ ¯ÒÌ·, ‚ÚÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ, Ù· ʇÏÏ· ÍÂÚ¿
F
e
ÀÁÚ¿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ›ӷÈ, ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı¤Ïˆ Ó· ÎÏ¿„ˆ
a
G
ªÂ Ï›Á˜ ÓfiÙ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ Ó· ÛÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò
F
e
ŸÙ·Ó ı· ‚ϤÂȘ Ô˘ÏÈ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ Ó· ʇÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ
D
a
∫ÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó Ù· ÎÏÔ˘‚È¿
e a e a...
∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔÓ ¤Ó· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎÔÓÙ¿
∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ì¤ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ
¶fiÛÔ ·Ó¿ÁÎË ¤¯ˆ ÙÒÚ· ·fi ¤Ó· ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÊÈÏ›
¶fiÛÔ ÌÔ‡ Ï›ÂÈ Ë ˙ÂÛÙ‹ ÛÔ˘ ·Ó¿Û· Ô˘ ¯Â›ÏË ıÂÚȇÂÈ
∑ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿

a C
D
◊ÏÈ ÌÔ˘, ‹ÏÈ ÌÔ˘
aC
D
Œ-Ï·, ‹ÏÈ ÌÔ˘...

ŒÏ· ‹ÏÈ ÌÔ˘

∞-169

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ.
∆Ô˘ÚÓ¿˜

a
C
F
C
D
ÕÁÚÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ¯Ù˘¿ÂÈ
a
C
F
C
D
ÕÁÚÈÔ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙË Ì¤Ú· ÛÙ· ¤Ï·Á· ¿ÂÈ
a
C
F
C
D
ÕÁÚÈÔ „¤Ì· ÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ıÂÚ›˙ÂÈ
a
C
F
C
D
ÕÁÚÈ· Ë ‚ÚˆÌÈ¿ ÙÔ Ì¤Û· Ì·˜ ·ÚÁ¿ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ
F
G
a
∆Ô Ì¤Û· Ì·˜ ·ÚÁ¿ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ
a
D
∫È ÂÌ›˜, Î˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ, ÂÌ›˜
G
ÙÈÙÏÔ‡¯ÔÈ Î·Î‹˜ ÂÔ¯‹˜
a
‰Â ÛοÌ Ôχ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ·
a
D
∂Ì¿˜, Î˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ, ÂÌ¿˜
G
ÔÈ Ì‡ıÔÈ Î¿ı ÷ÏÈÌ¿˜
a
ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ·
§·ÌÂÚfi˜ οıÂÙ·È ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ ̘ ÛÙ· Ô˘Ú¿ÓÈ·
¢›Î·È· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù’ ·ÓıÚÒÈÓ· ·’ Ù’ ¿ÏÏ· ÎÔ¿‰È·
ÕÁÁÂÏÔÈ Ê‡ÁÔ˘ÓÂ Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó¤·
£‡ÌˆÛÂ Ô £Âfi˜, ÎÈ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ Ì·ÙÒÓÂÈ ÙË Ì¤Ú·
∫È ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ Ì·ÙÒÓÂÈ ÙË Ì¤Ú·
∫È ÂÌ›˜...
∞Ó ÂÈÓ¿˜, ÓÔÈ¿˙ÂÛ·È, Ó· Ê·˜, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ı· ÙÔ ÎϤ„ÂȘ
∏ ÙÚÔÊ‹ Ù˘ „˘¯‹˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Â›Ó·È, Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÂȘ
ÕÁÚÈÔ˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ÙË ‰›ÎË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ
™’ ¿ÁÚÈÔ˘˜ Û·Ó ÎÈ ÂÌ¿˜ ·Á¿Ë ÁÈ·Ù› Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ
∞Á¿Ë ÁÈ·Ù› Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ
∫È ÂÛ›˜...
∂Ì›˜, ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ÂÓÔ¯‹˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-170

∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ.

O ÈÔ Î·Ïfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜
∆Ô˘ÚÓ¿˜

d
F G
√ Èfi ηÏfi˜ ηÏfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜
d
̘ ÛÙ· ·ÛÙ¤ÚÈ· ¯¿ıË
G
d
Î·È Î·Ó›˜ ‰Â ı· Ì¿ıÂÈ
F
G
d
·fi Ï¿ıÔ˜ ·Ó ¯¿ıËΠ‹ ·Ó ÙÔ ‹ıÂÏ ·˘Ùfi˜
d
F
°ÂÈ¿ ÛÔ˘, ÁÂÈ¿ ÛÔ˘
B
A
d
ÔÈfi˜ ÛÔ‡ ¤ÎÏ„ ·˜ ͤڷÌ ÙË ¯·Ú¿ ÛÔ˘
d
F
°ÂÈ¿ ÛÔ˘, ÁÂÈ¿ ÛÔ˘
B
A
d
·˜ ÌÔÚÔ‡Û· ÁÈ¿ Ï›ÁÔ Ó· Ìˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘
d
B
A
°ÂÈ¿ ÛÔ˘, ÁÂÈ¿ ÛÔ˘, ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ ÁÂÈ¿ ÛÔ˘
ŸÏÔ ÙÔ Û‡Ì·Ó, Û‡Ì·Ó ¿ÎÔ˘ÛÂ
Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÙfiÙÂ
Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ϤÁ·Ó
ˆ˜ Ë ·Á¿Ë Â›Ó·È fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÂÛ‡ Î·È Áˆ
°ÂÈ¿ ÛÔ˘...

O ÈÔ Î·Ïfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜

∞-171

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ.
∆Ô˘ÚÓ¿˜

e
e C
ŸÙ·Ó ÙËÓ ‰ÂȘ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Í·Ó¿
C
e
ÎÈ ·Ó ÌÈÏ‹ÛÂȘ
e
e C
˜ Ù˘ ˆ˜ Ì’ ›‰Â˜ ˆ˜ Â›Ì·È Î·Ï¿
C
e
Î·È Ó· ˙‹ÛÂȘ
e
G
MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ
C
e
ˆ˜ ÙËÓ ¤¯·Û· Ì· ÙËÓ ·Á·Ò
e
G
MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ
C
e
ˆ˜ ‰ÂÓ Í¤¯·Û· Î·È ÁÈ· ΛÓË ˙ˆ
C
D
e
MËÓ Ù˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ, Ó· ÌÂ Ï˘¿Ù·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ
C

e
ÿÛˆ˜ ÌÈ· ̤ڷ ÓÈÒÛÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È ’ÚıÂÈ
ŸÙ·Ó ÙËÓ ‰ÂȘ ˜ Ù˘ fiÙÈ ÌÔÚ›˜
Ó· Ì ÛÒÛÂȘ
ªËÓ Ù‹˜ ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÓ·, ÌËÓ ÂȘ
ÌËÓ ÚÔ‰ÒÛÂȘ
MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-172

MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ.

º›Ï ÌÔ˘, Ê›ÏÂ.
∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜

a
G
◊Ì·ÛÙ·Ó ·fi ·È‰È¿
F
e
a
Ê›ÏÔÈ Ì¤Û· ·’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿
a
G B a
º›Ï ÌÔ˘ Ê›ÏÂ
™’ ·Á·Ô‡Û· ¿ÓÙ·, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Û˘
ÌÔ‡ ÙÔ Â›¯Â˜ ‰Â›ÍÂÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹
º›Ï ÌÔ˘ Ê›ÏÂ
∫¿ÔÈ· ̤ڷ ÌÔ‡ ›˜ ÎÔÊÙ¿
ʇÁˆ Ê›ÏÂ, ÁÂÈ¿ ¯·Ú¿
º›Ï ÌÔ˘ Ê›ÏÂ
∫È ·fi ÙfiÙ ‰ÂÓ Û ›‰· Í·Ó¿
Ô‡ Â›Û·È Ê›ÏÂ, Ô˘ıÂÓ¿
º›Ï ÌÔ˘ Ê›ÏÂ

d
a
¶Ô‡ Â›Û·È ÙÒÚ· Ê›ÏÂ, ʛϠ·ÏËıÈÓ¤
d
a
Ô˘ ÛÔ‡ ›¯· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÎÈ fiˆ˜ οÔÙÂ
d
a
Ó· ÛÔ‡ Ϥˆ Ù· ‚¿Û·Ó¿ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· Ù’ ·ÎÔ‡˜
B
Î·È Ó· ÎÏ·›˜
ªÈ¿ Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È Ê›ÏË Î·Ï‹
‰˘fi-ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÙÔ Ôχ
º›Ï ÌÔ˘ Ê›ÏÂ
¢Â ı· ¤ÚÂ ӷ ¯·Ï¿ÛÂȘ ÁÈ ·˘Ù‹
ÌÈ· ÊÈÏ›· ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù‹
º›Ï ÌÔ˘ Ê›ÏÂ
¶Ô‡ Â›Û·È ÙÒÚ· Ê›ÏÂ...

º›Ï ÌÔ˘, Ê›ÏÂ.

∞-173

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ
¡ÙÔ˘‚‹˜/™ÙÚ·Ù‹˜

a
E
G
∆· ÏfiÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È
d
G
C
Ô˘ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ÙÔ Â›¯·Ì ·Ê‹ÛÂÈ
F
d
C
ÁÈ·Ù› ¤Ê˘Á ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ
d
F
E
Î·È Ù¤ÏÂȈÛÂ Ë ·Á¿Ë ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ
a
e
a
G
C
∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ ‰ÂÓ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ
B
a
F
d
E
ÙȘ fiÌÔÚʘ ÛÙÈÁ̤˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ÙȘ Í·Ó·˙‹Ûˆ
a
F
E
a
°È¿ ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÓ¿¯· Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰›Óˆ
d
B
G
E
Ó· Í·Ó· ’Ú¯fiÙ·Ó ¿ÏÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ
E
a
ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ
∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-174

∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ

∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘
Cook/∂ÏÏËÓ·›Ô˜

c
B
æ¿Í ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Ó· ‚ÚÂȘ
G#
G
c
ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ˙ËÙ¿˜
æ¿Í ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Ó· ‚ÚÂȘ
ÙÈ Ó· ’Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÁÈ ·˘Ùfi ÍÂÓ˘¯Ù¿˜
¶ÔÈfi Ó· ’Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi
Ì‹ˆ˜ ˙ËÙ¿˜ fi,ÙÈ Î·È Áˆ

c
B
ªË ÌÔ‡ Ϙ Û’ ·Á·Ò
D#
G#
G
c
‰Â Ì ͤÚÂȘ ηϿ ÎÈ ›Ûˆ˜ ¿ıÂȘ ·ÁfiÚÈ Î·Îfi
c
B
¡¿ ’Û·È ÚÔÛÂÎÙÈÎfi
D#
B
F
B
ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· ÌÔÚ› Ó· Û οÓÂÈ Ó· ÎÏ¿„ÂȘ Ôχ
F
B F
G# G
Ì’ ¤Ó· ÊÈÏ›, ¤ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ...
æ¿Í ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘...

∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘

∞-175

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∏ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜.
ÿÌÔ˘ÚÁÎÂÚ/∆ËÏÈ·ÎÔ‡

D
e
∆Ú¤ÍÂ, ̘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ Ó· Ì›˜
G
D
ı· ’¯ÂȘ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Ó· ‰ÂȘ
D
™ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÙËÓ ·Ú¤·
e
G
ı· ‚ÚÂȘ ÙËÓ ·Á¿Ë, ı· ‚ÚÂȘ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·
h
ÌÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˙ˆ‹
ŒÏ·, ¤Ï·, ÌË ‰ÈÛÙ¿˙ÂȘ
ÎÈ ˆ˜ Ù˘ Á˘ ÙËÓ ¿ÎÚË, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰¿ÎÚ˘
Á¤ÏÈÔ ı’ ·ψı›
ŒÏ·, ¤Ï·, ÙÚ¤ÍÂ...
ŒÏ·, ¤Ï·, ÙÚ¤ÍÂ...
¢ÒÛ ·’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Î·È Û˘
ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÚËÁÔÚÈ¿˜, ÌÂÚ›‰ÈÔ ÂÏ›‰·˜
ÛÙÔ ·È‰› Ô˘ ÔÓ¿
™ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÙËÓ ·Ú¤·
‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›ÛÔ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÓÔ˜
ÌfiÓÔ ¯·Ú¿
ŒÏ·, ¤Ï·, ÌË ‰ÈÛÙ¿˙ÂȘ...
ŒÏ·, ¤Ï·, ÙÚ¤ÍÂ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-176

∏ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜.

IÛÙÔÚ›·.
¶ÈÙÛÈÏ·‰‹˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

C
E
◊Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ, ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÁfiÚÈ
F
G
‹Ù·Ó ηÏÔη›ÚÈ, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ¯›ÏÈ· ‰˘fi
C
E
ÂÛ‡ ’ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÎÈ ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ Ù’ ·ÁfiÚÈ
F
G
C
ÁÈ· Ì¿˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÌfiÓÔ ÁÈ· Ì¿˜ ÙÔ˘˜ ‰˘fi
C
E
TÈ fiÌÔÚÊË Ô˘ ‹Ù·Ó Ë
F
ηÓ›˜ ÙfiÛÔ Ôχ ‰ÂÓ
C
E
∆È fiÌÔÚÊË Ô˘ ‹Ù·Ó Ë
F
Ô˘ ϤÁ·Ì ÎÈ ÔÈ ‰˘fi

F
·Á¿Ë Ì·˜
C G
ı’ ·Á·‹ÛÂÈ
F
·Á¿Ë Ì·˜
G C
ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Û‚‹ÛÂÈ

EÊ˘Á ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÔÚÊ·Ó„ ْ ·ÁfiÚÈ
¿ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈ, Í·Ó¿È·ÛÂ Ë ‚ÚÔ¯‹
ªÂ ͤ¯·Û˜ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÎÈ ·˜ ‹ÌÔ˘Ó· Ù’ ·ÁfiÚÈ
Ô˘ ÛÔ‡ ’¯· ÚˆÙÔʤÚÂÈ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙËÓ „˘¯‹
TÈ fiÌÔÚÊË Ô˘ ‹Ù·Ó...

IÛÙÔÚ›·.

∞-177

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

•·ÊÓÈο Ì ·Á·¿˜
Pace/∆ÛfiÁη˜

e D
e
ø-ˆ ˆ-ˆ
e
D
∂›Û·È ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ì οÓÂȘ ÎÈ ·ÔÚÒ
a
e
£¤Ïˆ Ó· Û ηٷϿ‚ˆ ÎÈ fï˜ fi¯È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ
e
D
¶·›˙ÂȘ ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi ÌÔ˘ ̘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ Ù· ‰˘fi
a
e
ÎÈ ·’ Ù· ÙfiÛ· „¤Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi
H
ÙÔ Ì˘·Ïfi
G
D
ªÂ ·È‰Â‡ÂȘ ÎÈ fiÏÔ ·›˙ÂȘ Î·È ÁÂÏ¿˜
G
ÌÔ‡ ı˘ÌÒÓÂȘ Î·È ‰ÂÓ ı˜ Ó· ÌÔ‡ ÌÈÏ¿˜
D
ŸÙ·Ó Û’ ·Ú¤ÛÂÈ Í·ÊÓÈο Ì ·Á·¿˜
G
Ì ÏËÁÒÓÂȘ Ì· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ Ì ÎÚ·Ù¿˜
H
e
¢ÂÓ Ì’ ·Á·¿˜, ‰ÂÓ Ì’ ·Á·¿˜
H
e
¢ÂÓ Ì’ ·Á·¿˜, ‰ÂÓ Ì’ ·Á·¿˜
£¤Ïˆ Ó· ÛÔ‡ ˆ ·ÓÙ›Ô Î·È Ó· ʇÁˆ Ì·ÎÚÈ¿
Ì· Û ‚Ϥˆ Ó· ‰·ÎÚ‡˙ÂȘ ÎÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Û ÔÓ¿
∆È ı· Á›Óˆ È· Ì ۤӷ ÙÈ Ó· οӈ ÙÈ Ó· ˆ
¢È·ÚÎÒ˜ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó ÌÔÚÒ Ó· Û’ ·Á·Ò
Û’ ·Á·Ò
ªÂ ·È‰Â‡ÂȘ...
ø-ˆ ˆ-ˆ
ªÂ ·È‰Â‡ÂȘ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-178

•·ÊÓÈο Ì ·Á·¿˜

∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘
Carlos/∆ÛÂÚÒÓ˘

h
∞˘Ùfi Ô˘ ÙÒÚ· ÌÔ‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ
f#
Ú¤ÂÈ Ó· Û¿˜ ˆ ÁÈ·Ù› ı· ÙÚÂÏ·ıÒ
h
•¤Úˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜
f#
Ì· ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ÙÔ ¤·ı· ·˘Ùfi
e
A
∂ÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ˙ˆ
e
A
ÁÈ¿ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·˘Ùfi
e
F#
h
e F#
ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ Ë ÌÈÎÚ‹ Ì’ ·ÓÔÈÍ ÏËÁ‹
¢ÂÓ Í¤Úˆ ϤÔÓ ÙÈ Ó· οӈ
‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Ì¿ıÔ˘Ó ÎÈ ÔÈ ‰˘fi
¶Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿Ûˆ
ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ·˘Ùfi Ô˘ Ì’ ¤Î·Ó ÙÚÂÏfi
∫·È ÙÒÚ· ÚÔÛ·ıÒ
·Ó Î·È ı· Ï˘ËıÒ
Ó· ‰ÈÒ͈ È¿ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÔÓÒ

e
h
£· „¿Íˆ ÁÈ¿ Ó· ‚Úˆ
e
h
ÌÈ¿Ó ¿ÏÏË Ó’ ·Á·Ò
h
Û ηӤӷ Ó· ÌËÓ ·Ó‹ÎÂÈ
f#
h
Ó· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ Ù‡„ÂȘ Ï›ÁÔ Ó· ¯·ÚÒ

| 2¯
| 2¯

¢ÂÓ Í¤Úˆ ϤÔÓ...
∫·È ÙÒÚ· ÚÔÛ·ıÒ...
£· „¿Íˆ...

∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘

∞-179

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ª‡ÏÔ˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘
Moccia/∫‡ÙÙ·Ú˘

c
∫¿ÓÂȘ Ï¿ıÔ˜ Ê›ÏË ÌÔ˘ ÌÈÎÚ‹
c
f
·È¯Óȉ¿ÎÈ· ÎÈ ¤ÚˆÙ·˜ ‰ÂÓ ¿ÂÈ
c
·Ó Ì’ ·Ê‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ, ÌË ÓÔÌ›ÛÂȘ ˆ˜
G#
G
ÁÈ¿ Û¤Ó· ı· ÎÏ¿„ˆ ÔÙ¤
•¤ÚÂȘ ÙÒÚ· fiÛÔ Ï·¯Ù·ÚÒ
οı ‚ϤÌÌ· ¯¿‰È ÙÚ˘ÊÂÚfi
·ÏÏ¿ ‰Â ı· ÊÙ·›ˆ ·Ó ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿
ÁÈ¿ ¿ÓÙ· ÛÔ‡ Ï›„ÂÈ ‹ ¯·Ú¿

C
F
G
∏ ηډȿ ÌÔ˘ ı· Á˘ÚÓ¿ÂÈ Û οÔÈ· ¤Ú·
C
Û· ̇ÏÔ˜ ı· Á˘ÚÓ¿ÂÈ Ó‡¯Ù· ̤ڷ
C
F
G
¶ÚÈÓ Ó· ’Ó·È È¿ ·ÚÁ¿ ̛ӠÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘
c
Î·È ÌË ÌÔ‡ ʇÁÂȘ È¿
∫¿ÓÂȘ Ï¿ıÔ˜...
∏ ηډȿ ÌÔ˘ ı· Á˘ÚÓ¿ÂÈ Û οÔÈ· ¤Ú·
Û· ̇ÏÔ˜ ı· Á˘ÚÓ¿ÂÈ Ó‡¯Ù· ̤ڷ
¶ÚÈÓ Ó· ’Ó·È È¿ ·ÚÁ¿ ̛ӠÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘
Û· ̇ÏÔ˜ ı· Á˘ÚÓ¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘
∏ ηډȿ ÌÔ˘...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-180

ª‡ÏÔ˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘

TÔ ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ
Chiprut/∆ÛÂÚÒÓ˘

G
a
E›Û’ ¤Ó· ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ Ì ̛ÓÈ ˙È
D
G
ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ fiÏÔÈ ÛÂ ÎÔÈÙÔ‡Ó
AÓ¿‚ÂȘ ÊÏfiÁ˜ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘
Î·È ÁÈ· Û¤Ó· ı¤ÏÂȘ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó
G
D
TÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ, ÚfiÛÂÍ ηϿ
G
ÌËÓ ˙ËÙ¿˜ ÔÏÏ¿, ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ
G
D
ŸÚÎÔ˘˜ ÌËÓ ÛÎÔÚ¿˜, ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ
G D
ÁÈ· ı· ‚ÚÂȘ ÌÂÏ¿
M·˙› ÛÔ˘ Ù· ·ÁfiÚÈ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó
Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Ó
™’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÛÎÔÚ¿˜ ¯·ÌfiÁÂÏ· ÁÏ˘Î¿
Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û ӷ ¯Ù˘¿
TÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ...
TÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ...
M·˙› ÛÔ˘ Ù· ·ÁfiÚÈ·...
TÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ...

TÔ ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ

∞-181

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™ÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ
∫·Ú·ÓÙ¿Ó˘

e
™ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ Ì ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ¤Ó· ·È‰›
a
¤Ó· ·ÁfiÚÈ ˙ˆËÚfi, fiÌÔÚÊÔ ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓfi
H
e a e
¶ˆ, ˆ, ˆ, ˆ, ÛÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ
Œ¯ÂÈ Ì¿ÙÈ· Á·Ï·Ó¿, Û·Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÊˆÙÂÈÓ¿
Ê·›ÓÂÙ·È ·È‰› ηÏfi, Ì ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÁÏ˘Îfi
¶ˆ, ˆ, ˆ, ˆ, ÛÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ

e
D
£Â¤ ÌÔ˘, fiÛÔ ÙÔ Ï·ÙÚ‡ˆ
D
e
£Â¤ ÌÔ˘, Ò˜ ÙÔÓ ·Á·Ò
e
D
C
Î·È ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔÓ Âı¤Ïˆ, ·¯
H
‰ÂÓ ÌÔÚÒ, ı· ÙÔ‡ ÙÔ ˆ
™ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ ı· η٤‚ˆ ¤Ó· Úˆ›
‰˘fi ÏÔÁ¿ÎÈ· ı· ÙÔ‡ ˆ, ‚Ú ·È‰› ÌÔ˘ Û’ ·Á·Ò
¶ˆ, ˆ, ˆ, ˆ, ÛÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ
£Â¤ ÌÔ˘...
™ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-182

™ÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ

∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛÈ
Kaye/ªËÏÈÒη˜

A f# D E
§· Ï· Ï·...
A
f#
¢ÂÓ Í·Ó·‚fiÛΈ ¿ÏϘ ‚Ô˘‚¿Ï˜, ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ì‹Ù ӷ ÙȘ ‰ˆ
D
E
ªÂ Ì›˙Ó˜ ¤ÌÏÂÍ· ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ηÙÔÈÎÒ
∂‰Ò fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ οÓÂȘ Î·È Î·Ó¤Ó· ‰Â ÚˆÙ¿˜
ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÁÈ· Ó· ÊÈÏ‹ÛÂȘ, ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÎÏÂÊÙÔÎÔÙ¿˜
A
D
A
™ÙÔ Û›Ù’ ÛÙÔ ∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛ’ ‰ÂÓ Ì·Ù·Í·Ó·Á˘ÚÓÒ
(ÙÛÔ˘-, ÙÛÔ˘Ì¿-, ÙÛÔ˘Ì¿ÓË)
A
D
E
™Ù¿Ó˜ Î·È ‚Ô˘‚¿Ï˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· ÚËÌ·‰Èfi
ªÂ Ô˘Ï‹Û·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ, ı· Ù· ‚Úˆ Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ· ‰‹ıÂÓ
¶·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ ÙÔÓ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ ÙÔÓ ÍÂÊٛϷ
§· Ï· Ï·...

] 2¯

•¤ÓÔÈ·Û· ·’ ÙÔ˘˜ ÌÂÏ¿‰Â˜, ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ù· ÚÔÍÂÓÈ¿
∆ÒÚ· Ì’ fiÔÈ·Ó ı¤Ïˆ ̤ӈ ÎÈ ·Ó ‰Â ı¤Ïˆ Ϥˆ ÁÂÈ¿
ªÂ ÎÔÌ›Ó˜ Î·È ÙÂÚÙ›È· ÎÔÓÔÌ¿ˆ ÔÛÔÛÙ¿
Î·È ı· ¿Úˆ ¤ÓÙ Û›ÙÈ· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÌÚÔÛÙ¿
™ÙÔ Û›Ù’ ÛÙÔ ∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛ’...
∆· ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙ· Û·ÎÔ‡ÏÈ· ÌÔ‡ Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ÁÈ·ÛÂÌÈ¿
Î·È ÙÔ Ó¤ÊÔ˜ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÌÈ¿ ÎÔÏÒÓÈ· Á·ÏÏÈÎÈ¿
¶¤Ù·Í· Î·È ÙÔ Ù·Á¿ÚÈ, ÌË Ì¿˜ ¿ÚÔ˘Ó ¯·Ì¿Ú’
ÎÈ fiÏ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ù· ‚›ÙÛÈ·, ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ¿Ûη Î·È ÙË ÁÎÏ›ÙÛ·
™ÙÔ Û›Ù’ ÛÙÔ ∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛ’...

∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛÈ

∞-183

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ô ÁÎÚ›˙Ô Á·Ù›
÷Ù˙ˉ¿ÎȘ/™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜

C
G
C
G
C
ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ‹ÁÂ Ë Á¿Ù· ÛÙÔ ¯ÔÚfi
C
G
C
G
C
G
C
ªÂ ÁÔ‚¿ÎÈ· Î·È ÊÔ˘Úfi ÎÈ ·’ ÙËÓ ÔÏÏ‹ ¯·Ú¿ ÎÔ˘ÓÔ‡Û ÙËÓ Ô˘Ú¿
C
G
C
G
C
∫È fiÙ·Ó ÊÔ‡ÓÙˆÛÂ Ô ¯ÔÚfi˜ ÎÈ ¤ÁÈÓ Èfi ˙ˆËÚfi˜
C
G
C
G
C
G
C
¤Ó·˜ Á¿ÙÔ˜ ÔÓËÚfi˜ ÙË ˙‡ÁˆÛ ··Ï¿ Î·È Â› ÔÓËÚ¿
G
F
C
¡È¿Ô˘, ÓÈ¿Ô˘ ‚Ú Á·ÙԇϷ, Ì ÙË ÚÔ˙ Ì˘ÙԇϷ,
G
C
Á·ÙԇϷ ÌÔ˘ ÌÈÎÚ‹
G
F
C
¡È¿Ô˘, Û’ ¤¯Ô˘Ó ÌË ÛÙ¿ÍÂÈ, ÎÈ Â›Ó’ ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ
G
C
Ë ÁÔ‡Ó· ÛÔ˘ Ë ÁÎÚÈ
f
D#
™Ù’ ·ÏËıÈÓ¿, ‰ÂÓ Í·Ó¿‰· Ô˘ıÂÓ¿
C#
G
c
‰˘fi Ì·Ù¿ÎÈ· Á·Ï·Ó¿ ÙfiÛÔ ÊˆÙÂÈÓ¿
f
D#
∫·È ÛÔ‚·Ú¿, ›Ӓ Ë ÚÒÙË ÌÔ˘ ÊÔÚ¿
C#
G
C
Ô˘ ›‰· Ó· ÎÔ˘Ó¿Ó Ô˘Ú¿ ÙfiÛÔ ÔÓËÚ¿
¡È¿Ô˘, ÓÈ¿Ô˘...
¡È¿Ô˘, ÓÈ¿Ô˘...
™Ù’ ·ÏËıÈÓ¿...
¡È¿Ô˘, ÓÈ¿Ô˘...
¡È¿Ô˘, ÓÈ¿Ô˘...
™Ù’ ·ÏËıÈÓ¿...
¡È¿Ô˘, ÓÈ¿Ô˘...
¡È¿Ô˘, ÓÈ¿Ô˘...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-184

∆Ô ÁÎÚ›˙Ô Á·Ù›

P›ÎÔ, Ú›ÎÔ, Ú›ÎÔÎÔ.
MˆÚ¿Î˘/°È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜

f

b

C

f

f
C
f
T' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, Ù' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, Ù' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘
C#
C
ÁÏ˘Îfi Î·È ÙÚ·Á·Ófi Û·Ó Î·Ú·Ì¤Ï·
f
C
K·È fi˙˜ fiÙ·Ó ·›ÚÓÂÈ ¿ÓÙÚ· ÒÚÈÌÔ˘
C
f
Ù' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÔ‡ÚÏÈ·, Â›Ó·È ÙڤϷ
G#
b
D#
G#
XÂÈÏ¿ÎÈ ÂÙÚÔΤڷÛÔ Î·È Ì¿ÁÔ˘ÏÔ ‚ÂÚ‡ÎÔÎÔ
C#
G#
D#
G#
P›ÎÔ, Ú›ÎÔ, Ú›ÎÔÎÔ, Ú›ÎÔÎÔ, Ú›ÎÔÎÔ
C#
G#
D#
G#
P›ÎÔ, Ú›ÎÔ, Ú›ÎÔÎÔ, Ú›ÎÔ, ÚÈÎÔÎfi
T' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ï¿ÛÌ· ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙÔ
TÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘, ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÛfiÏÈ
MÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Í›˙Ô˘Ó Ô‡Ù ‰›ÏÂÙÔ
¢ÂÓ È¿ÓÔ˘Ó ¯·ÚÙˆÛÈ¿ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ fiÏÔÈ
XÂÈÏ¿ÎÈ ÂÙÚÔΤڷÛÔ...
XÂÈÏ¿ÎÈ ÂÙÚÔΤڷÛÔ...
AÓ‹Û˘¯Ô, ıÂÚÌfi·ÈÌÔ, ˙È˙¿ÓÈÔ
ÁÂÌ¿ÙÔ ÊÏfiÁ·, ·›ÛıËÌ·, ÓÂ˘Ú¿ÎÈ
¶ÈοÓÙÈÎÔ, ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ Î·È Û¿ÓÈÔ
Ù' ·ÁfiÚÈ, ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ Ù' ·ÁÔÚ¿ÎÈ
XÂÈÏ¿ÎÈ ÂÙÚÔΤڷÛÔ...

P›ÎÔ, Ú›ÎÔ, Ú›ÎÔÎÔ.

∞-185

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ª¿Ë.
Van Leeuwen/TËÏÈ·ÎÔ‡

∂4
e
A
e
™ÙËÓ Ï¿ÙË Ú›¯ÓÂȘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿
ÊÔÚ¿˜ ÎÔÚ‰¤Ï· ‚˘ÛÛÈÓÈ¿
Ù· ‚Ϥʷڷ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙ¿
ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ê˘Ï·¯Ù¿

A

a Da
D
e A
™Â ϤÓ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ª¿Ë, Ì·
C
H
e
A e
ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ
] 2¯
™ÙÔ ¯Ú˘Û·Ê› ÛÔ˘ ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ
¤¯ÂȘ ÁÚ¿„ÂÈ Û’ ·Á·Ò
Ì· ‰ÂÓ ÌÈÏ¿˜ ÔÙ¤ ÁÈ ·Á¿Ë
Î·È Ï˜ ˆ˜ ›Ӓ ÎÔ˘Ùfi
™Â ϤÓÂ...
∞, ·, ·, ...
™Â ϤÓÂ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-186

∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ª¿Ë.

ÕÓıÚˆ ·Á¿·
∆Ô˘ÚÓ¿˜

c
B
∞Ó ı˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiÌÔÚÊ· Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ, ‹ÏÈ ÌÔ˘
F
c
ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ó’ ·ÓÔ›ÍÂȘ
∞Ó ı˜ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ó’ ·Óı›ÛÂÈ, ÙÔ ı˘Ìfi
·Û’ ÙÔÓ fiÏÔ Ó· Û‚‹ÛÂÈ
D#
B
F
c
ÕÓıÚˆ ·Á¿·, ÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÙ·Ì¿Ù·
D#
B
F
c
Î·È ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÛÔ˘ ‰ÒÛ’ ÙËÓ ÛÙÔ ÊÈÏ› ÛÔ˘
ªÈ¿ ÂÙ·ÏÔ‡‰· ·Ó ı˜ Ó· ÊÙÂÚÔ˘Á›ÛÂÈ, ÌÈ¿ „˘¯‹
¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÎÏÔ˘‚› Ù˘
ªÈ¿ ·ÚÁ‹ ·Ó¿Û· ·Ó ı˜ Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ, ʛϠÌÔ˘
‰ÒÛ’ Ù˘ ·’ ÙËÓ ÓÔ‹ ÛÔ˘
ÕÓıÚˆ ·Á¿·...
∆Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ ·Ó ı˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ¿ÓıÚˆÂ
ÌfiÓÔ˜ Û·Ó ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ
∫È ·Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Û οÔÈÔÓ ı· ˙ËÙ‹ÛÂȘ, ʛϠÌÔ˘
ÌË Û’ ·¿ÓÙËÛË ‰ÒÛÂȘ
ÕÓıÚˆ ·Á¿·...

ÕÓıÚˆ ·Á¿·

] 2x

∞-187

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞Ó·Ì¤Ï (ŒÓ· ÚˆÈÓfi)
•·Ú¯¿ÎÔ˜/¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘

c
B
ŒÓ· ÚˆÈÓfi Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘
f
c
ı· ’ÚıÂÈ Ó· ÌÂ ‚ÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿
¶¤Ï·ÁÔ ÎÚ˘Êfi Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘
ÎÈ ¤ÛÙÂÈϘ ÂÛ‡ ‚¿Úη Ì ·Ó›
G#
g
¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ
G#D#
B
ÎÈ ·Ó ı· Ì’ ·Á·¿˜ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ù·›ÚÈ
f
D#B c
ηÏÔηÈÚÈÓfi Û’ ·Á·Ò
£· ÛÙ·ı›˜ „ËÏ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ
¿Óˆ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ¿ÛÙÚ· ÙÔ˘ ÓÔÙÈ¿
Œ¯ÂÈ Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ηڷ‚Ô·ÚË
Ó· Ì¿˜ ¿ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿, ¤Ú· ·’ ÙÔ ÓÔÙÈ¿
¶fiÛÔ Û’ ·Á·Ò...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-188

∞Ó·Ì¤Ï (ŒÓ· ÚˆÈÓfi)

™˘ÁÁÓÒÌË.
∫·Î·ÏÈ¿ÁÎÔ˜/∂ÏÏËÓ·›Ô˜

d
g
C
F
™ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ¤„·ÌÂ
B
g
A
d
ηٷÛÙÚ¤„·Ì οı ˆÚ·›Ô
™ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ ÂÁÒ Û’ ¤ÛÌڈͷ
Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ’ıÂÏ·, ‹Ù·Ó ÌÔÈÚ·›Ô
∆ÒÚ· ·Á¿Ë ÌÔ˘ fiÏ· ÙÂÏÂÈÒÛ·ÓÂ
Á›Ó·Ó ·‰È¿‚·ÙÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ
∆ÒÚ· ·Á¿Ë ÌÔ˘ ¿Ú ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÌÔ˘
‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ÁÈ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Û˘ÁÁÓÒÌË
¶fiÛÔ fiÓÂÛ˜, fiÛÔ ¤ÎÏ·„˜
‰Â ÁÈ·ÙÚ‡ÙËΘ Î·È ˘ÔʤÚÂȘ
¶Ô˘ Û Ï‹ÁˆÛ· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ ÌÔ˘
ÙÔ ÌÂÙ¿ÓÔȈ۷ Î·È ÙÔ Í¤ÚÂȘ
∆ÒÚ· ·Á¿Ë ÌÔ˘...
∆ÒÚ· ·Á¿Ë ÌÔ˘...

™˘ÁÁÓÒÌË.

∞-189

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¢ÈˆÁÌfi˜
ƒÔ˙¿Î˘/¶ÔÏÏ¿ÙÔ˜

a
G
º›ÏÂ, ÙÒÚ· Ô˘ Û ‚ڋη Ï›ÁÔ ÛÙ¿ÛÔ˘
F
E
ÚÈÓ Ó· ʇÁÂȘ ı¤Ïˆ οÙÈ Ó· ÛÔ‡ ˆ
a
G
µÏ¤ÂȘ, ÎÏ·›ˆ, Ì ·Ú¿ÔÓÔ ÊˆÓ¿˙ˆ
F
E
¿ÂÈ, ¯¿ıËΠfi,ÙÈ Â›¯· ÛÙË ˙ˆ‹
∂›¯· ÌÈ¿ ÌÈÎÚ‹ Ô˘ Ï¿ÙÚ¢· ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·
Ì· ÙËÓ ‹ÚÂ Ô ¯¿ÚÔ˜ Ô ÛÎÏËÚfi˜

a
G
∆ËÓ ÏËÁ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ
a
G
ªÈ¿ ÂÏ›‰· ¤¯ˆ ÌfiÓÔ ÙË ÛÙÂÚÓ‹
F
G
¡· ʈӿ͈ Ì’ fiÛË ‰‡Ó·ÌË ÌÔ‡ ̤ÓÂÈ
F
E
ø, £Â¤, ÎÔ›Ù· Ï›ÁÔ ¯·ÌËÏ¿
◊Ù·Ó fiÌÔÚÊË, fiÌÔÚÊË, ÁÏ˘ÎÂÈ¿ Û·Ó ¿ÓÙ·
Ì· ¯ÏˆÌ‹ Ì ÙË ¯ÏˆÌ¿‰· Ù˘ ÓÂÎÚ‹˜
∞˜ ÌÔ‡ ¤‚Á·ÈÓ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· Ì¿ÙÈ·
Ó· ÌË ‚Ϥˆ ÙÒÚ· Ô˘ ¤Ê˘Á ·˘Ù‹
Ÿ,ÙÈ ·fiÌÂÈÓ ·fi ̤ӷ Ê›ÏÂ, ÎÏ¿„Â
™·Ó ÙÚÂÏfi˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ Ó· Á˘ÚÓÒ
∆’ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· Ó· ʈӿ˙ˆ
Ó· ÚÔṲ̂ӈ È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· Ê·Ó›
∆ËÓ ÏËÁ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-190

¢ÈˆÁÌfi˜

O Á¤ÚÔ˜
§ÔÁ·Ú›‰Ë˜/Williams

d
F
C
a
∂Û‡ Á¤ÚÔ Ô˘ ÌÈÏ¿˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È ÂÌ¿˜
d
F
C
™Î¤„Ô˘ Ï›ÁÔ ÙÈ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ÂÛ‡
ŸÙ·Ó ‹ÛÔ˘Ó· ·È‰› ›¯Â˜ οÔÈÔÓ Ó· ÛÔ‡ ÂÈ
fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜
∫È ÂÛ‡ ı‡ÌˆÓ˜ ÁÈ ·˘Ùfi ÎÈ ¤ÏÂÁ˜ ÁÈ· ÙÔ £Âfi
¶Â›Û̈Ó˜ ÛÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ Ì ¿ıÔ˜
∫È ·Ó Ù· ÚÔ‡¯· ·Ú‰·Ï¿ ÎÈ ·Ó Ù· Ì·ÎÚ˘¿ Ì·ÏÏÈ¿
Â›Ó·È ÙÒÚ· Ë ÂÔ¯‹ Ì·˜, Á¤ÚÔ
Œ¯ÂÈ ·Á¿Ë ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, fi¯È fiÏÂÌÔ, ʈÙÈ¿
ÎÈ ÂÛ‡ Ϙ, Ò˜, Ô‡ ÌÔÚÒ Ó· ͤڈ
∫È ¤ÊÙÈ·Í· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ˆ˜ Û’ ·Á·Ò
ª‹ˆ˜ ¤ÙÛÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ, Á¤ÚÔ
∫È ·Ó ÚˆÙ‹ÛÂȘ, ı· ÛÔ‡ ˆ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi
∆˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ ÁÓˆÌÈÎfi ÙÔ Í¤Úˆ

O Á¤ÚÔ˜

∞-191

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞Ó¿ÌÓËÛȘ.
¶ÈÙÛÈÏ·‰‹˜/¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘

d
B g
C
d
∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˙› ËÁ·›Ó·Ì ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿
äÚÈ Ì ¯¤ÚÈ Î·È Ì’ ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ ÁÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿
d
B
C
B
A
∆ÒÚ· ÔÈfi˜ ͤÚÂÈ, ·Ó ı· Ì ÛΤÊÙÂÛ·È fiˆ˜ ÂÁÒ
ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ·Á¿Ë, ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Ê‡ÁÂȘ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi
∆Ô fiÓÔÌ¿ Ì·˜ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÁÚ¿Ê·Ì ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿
Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ·›˙·ÌÂ Û·Ó Ù· ·È‰È¿
∆ÒÚ· ÔÈfi˜ ͤÚÂÈ...

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-192

∞Ó¿ÌÓËÛȘ.

™ÈÁ·, ÛÈÁ¿.
Credi/§·‰ÔÔ‡ÏÔ˘

D

F# G

A

D

F# G

A

D
™ÈÁ¿, ÛÈÁ¿, Û·Ó Ì’ ·ÁηÏÈ¿˙ÂȘ
G
H
™ÈÁ¿, ÛÈÁ¿, Û·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ
e
A
D
™ÈÁ¿, ÛÈÁ¿, Û·Ó Ù· ÊÈÏÈ¿ ÛÔ˘ ·ÈÛı·ÓıÒ

F# G

A

™ÈÁ¿, ÛÈÁ¿, Û·Ó „Èı˘Ú›˙ÂȘ
ÙȘ ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ, ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ
·˘Ù¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÙÔÓ Í¯ÓÒ

D
F#
h
∂ÁÒ ·fi Û¤Ó· ¿ÓÙ· ˙ËÙ¿ˆ
E
GA
Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ ¯Â›ÏË, ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿
™ÈÁ¿, ÛÈÁ¿, ÛÈÁ¿ ̈Úfi ÌÔ˘
Û’ ¤¯ˆ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ıËÛ·˘Úfi ÌÔ˘
™ÈÁ¿, ÛÈÁ¿, ÔÙ¤ Í·Ó¿
¿ÓÙ· ÛÈÁ¿
∂ÁÒ ·fi Û¤Ó·...
™ÈÁ¿, ÛÈÁ¿, ÛÈÁ¿ ̈Úfi ÌÔ˘...

™ÈÁ·, ÛÈÁ¿.

∞-193

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∂Û¤Ó· Ô˘ Û ͤڈ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ
∑ÒÚ·˜

d
g
d
∂Û¤Ó· Ô˘ Û ͤڈ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ
d
C
F
∂Û¤Ó· Ô˘ ·Á·Ò ÙfiÛÔ Ôχ
g
A
d
°È· ˜ ÌÔ˘, ı˜ Ó· Ì›ӈ ‹ Ó· ʇÁˆ
C
d
°È· ˜ ÌÔ˘, ÚÈÓ Ì¿˜ ‡ÚÂÈ ÙÔ Úˆ›
g
C
F
B
∆’ ·ÛÙ¤ÚÈ· ·fi „ËÏ¿ Ì¿˜ ‚ϤÔ˘Ó ÛȈËÏ¿
g
A
d
ÙË Ó‡¯Ù· ·˘Ù‹ Ô˘ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜
∆· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ʈÙÈ¿, Ù· ¯Â›ÏË ÛÔ˘ ‰ÚÔÛÈ¿
∞Ó Ê‡ÁÂȘ Î·È Ì’ ·Ê‹ÛÂȘ, ı· ’Ì·È ÌfiÓÔ˜

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-194

] 2¯

∂Û¤Ó· Ô˘ Û ͤڈ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ

O ÙÚfiÔ˜.
∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜

f
b
¶fiÛÔ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Ì’ ·Á·¿˜
C
fiÙ·Ó Ì ÊÈÏ¿˜, ÙÔ fiÛÔ Ì ˙ËÙ¿˜
f
b
∞Á·Ò ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘
C
f
fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Ì˜ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘

| 2¯
| 2¯

™’ ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘
Â›Ó·È ÈÔ Á·Ï¿˙È· ÎÈ ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi
∞Á¿Ë ÌÔ˘, fiÛÔ Ì ÛΤÊÙÂÛ·È
fiÛÔ Ì’ ·Á·¿˜, ÁÈ·Ù› ‰Â ÌÔ‡ ÙÔ Ï˜

| 2¯
| 2¯

∆ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˙ˆ ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·
∂›Û·È È· ÁÈ· ̤ӷ ·˘Ù‹ Ô˘ ·Á·Ò
∞Á¿Ë ÌÔ˘, fiÛÔ Ì ÛΤÊÙÂÛ·È
fiÛÔ Ì’ ·Á·¿˜, ÁÈ·Ù› ‰Â ÌÔ‡ ÙÔ Ï˜

| 2¯
| 2¯

O ÙÚfiÔ˜.

∞-195

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O ∞Ϥ͢.
¶ÈÙÛÈÏ·‰‹˜/¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

d
g
™Ù· Ì·ıËÙÈο ÛÔ˘ Ù· ‚È‚Ï›·
A
›Ûˆ ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ∞Ϥ͢
B
g
∫·È Û È¿ÓÂÈ ÌÈ¿ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·
| 2¯
d
A
d
∫ϛ۠ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ù· ‚È‚Ï›·
| 2¯
∫¿ıËÛ ÛÙÔ È¿ÓÔ ÛÔ˘ ÏÈÁ¿ÎÈ
ª· ÁÈ· ÔÈfiÓ Ó· ·›ÍÂȘ, ¤Ê˘ÁÂ Ô ∞Ϥ͢
fiˆ˜ ÙÔ Í·Óıfi ηÏÔηÈÚ¿ÎÈ
| 2¯
∫Ï›ÛÂ Î·È ÙÔ È¿ÓÔ, ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ
| 2¯
∞‡ÚÈÔ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÛÔ˘ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ
Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó ‰È·Ï¤ÍÂȘ Ï›ÂÈ Ô ∞Ϥ͢
∫È ‹Úı ÛÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÛÔ˘ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ
| 2¯
∫ϛ۠ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ
| 2¯

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞-196

O ∞Ϥ͢.

™¯ÔÏ›Ô.
Hays/∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜

c
ŸÙ·Ó ËÁ·›Ó·Ì ̷˙› Û¯ÔÏ›Ô
f
c
ηıfiÛÔ˘Ó· ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ıÚ·Ó›Ô
c
Î·È fiÙ·Ó ÌÔ‡ ¤‰ÈÓ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
f
G
c
ÌÔ‡ ’ÏÂÁ˜ Û’ ·Á·Ò
c#...
™Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ·ÚοÎÈ
¤·È˙˜ ¿ÓÙ· Û·Ó ÌÈÎÚfi ·È‰¿ÎÈ
ÎÈ fiÙ·Ó ÊÈÏÈfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ·ÁοÎÈ
ÌÔ‡ ’ÏÂÁ˜ Û’ ·Á·Ò
d...
™fiÏÔ
d#...
∂ ̷ ÙÒÚ· ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÂÚ¿Û·Ó ¯ÚfiÓÈ·
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÈ¿ ÂÈÎfiÓ·
Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ì˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘
Ó· ÌÔ‡ ϤÂÈ Û’ ·Á·Ò
e...
ª· οÔÈ· ̤ڷ ı· ’ÚıÂȘ ¿ÏÈ ›Ûˆ
Ù· ‰˘fi ÁÏ˘Î¿ ÛÔ˘ ¯Â›ÏË Ó· ÊÈÏ‹Ûˆ
ÎÈ fiÙ·Ó ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÛÂ ÚˆÙ‹Ûˆ
ı· ÌÔ‡ ÂȘ Û’ ·Á·Ò
f...
∫·È Ë ·Á¿Ë Ì·˜ ı· ˙‹ÛÂÈ ·ÈÒÓÈ·
¢ÂÓ ı· ÙËÓ Û‚‹ÛÔ˘Ó ÔÙ¤ Ù· ¯ÚfiÓÈ·
∫È fiÙ·Ó ÁÂÚ¿ÛÔ˘Ì È· ·ÎfiÌ·
ı· ÌÔ‡ Ϙ Û’ ·Á·Ò
f...
∂ÂÂÂ Î·È Ë ·Á¿Ë Ì·˜...

™¯ÔÏ›Ô.

∞-197

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜
E

e

1
3

3

2

2

A

a

3

1

2

3

1

2

C
1

2
4
3

D

d

2

1
3

3

1

2

X

X

G
4

1
2

1 = ‰Â›ÎÙ˘, 2 = ̤ÛÔ˜, 3 = ·Ú¿ÌÂÛÔ˜, 4 = ÌÈÎÚfi ‰¿ÎÙ˘ÏÔ. à = Ë ¯ÔÚ‰‹ ‰ÂÓ ·›˙ÂÙ·È.
™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (“ȷ̷ۛٷ”) ÁÈ· ÙËÓ ÎÈı¿Ú·, ÙÔÓ
Ì·ÁÏ·Ì¿ Î·È ÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ηχÙÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÈ
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¿ÏϘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÈ¿
ÌÈÎÚ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ı¤Ì·. ™ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ‚È‚Ï›· Ô˘ ·Ó·Ï‡Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜
fiϘ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜.
OÈ ¯ÔÚ‰¤˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È (·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÈÔ ¯ÔÓÙÚ‹) ÛÙȘ ÓfiÙ˜ ∂, ∞, D, G, H, E.

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÈı¿Ú·
F#

f#

1

1

1

1
2

1
4

4

3

3

1

1

H

h

1

1
4

2

3

4

2

3

1

1

1

1

D#

d#

1

2
4

2
1

3
3

1

X

4

X

X

E7

A7
4

4

3

1

2
3

1

2

D°/F°/G#°/H°

A°/C°/D#°/F#°

1

4
4

2

3

1

1

3

X

2

X

1

OÈ ÚÒÙ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ò˜ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ “Ì·Ú¤” (¤Ó· ‰¿¯Ù˘ÏÔ ·Ù¿ÂÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÔÚ‰¤˜) ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÍÔ˘Ì ÌÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ Ù˘
ÎÈı¿Ú·˜, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙfiÓˆÓ. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ F# Î·È f# Ì ÙȘ ∂ Î·È e Ù˘
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ∏ Î·È h Ì ÙȘ ∞ Î·È a ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
∂›Û˘ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ D# Î·È d# ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ Ì ÙȘ C Î·È d Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ·ÎfiÌË
ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ò˜ Ì ÌÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÌÔÚԇ̠ӷ “·Ú¿ÁÔ˘Ì”
¿ÏϘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜.
OÈ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ∂7 Î·È ∞7 Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ “‚‰fiÌ˘”.
™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤ ÙȘ Ì ÙȘ ∂ Î·È ∞ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜.
OÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Â›Ó·È Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ “ÂÏ·Ùو̤Ó˘”. ∞˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘
“ÙÂÙÚ·Ï‹˜” Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜.

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ Ùo˘ Ì·ÁÏ·Ì¿*
1

d

2
3

1

D

2
4

1

c

2
4

1

C

2
4

3

d/F

1
2

4

E

1
1

1

E

1
3

4

e

1
1

1

e

1
3

3

A

1
2

3

a

1
2

™Â ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÏ›‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÙÔÙÈο ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ (“ȷ̷ۛٷ”) ÙÔ˘ Ì·ÁÏ·Ì¿. ∫·È
‰Ò, ÌÂÙ·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ù· ȷ̷ۛٷ ηٷ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÚ¿ÙÛÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÁÏ·Ì¿, ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ
ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜. ∂Âȉ‹ Ë ÚÒÙË Î·È Ë ÙÚ›ÙË ¯ÔÚ‰‹ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÓÔ, fiϘ ÔÈ
Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÛÙÔÓ Ì·ÁÏ·Ì¿ Â›Ó·È “Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜” ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÛ·›· ¯ÔÚ‰‹ (.¯. ÔÈ ‰‡Ô Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ∂ ÛÙÔ
·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì·).
OÈ ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘ Ì·ÁÏ·Ì¿ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÓfiÙ˜ D, A, D.

* ªÂ ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ú·Ó‰¤ÎÔ

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

OÈ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ÙÔ˘
d (a)
3
2
1

D (A)

D7 (A7)
3

4

4

2

2

1

1

a (e)
3
2
1

A (E)

A7 (E7)

4

3

2

4

1

1

X

X

E°/B°/G°/C#° (H°/F°/D°/G#°)
3
4
1
2

OÈ ÙÔÓÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÔÚ‰ÒÓ ÛÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ Â›Ó·È ›Û˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì›·
ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ. Œ¯Ô˘Ì ԢÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi È¿ÛÈÌÔ ÁÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›·
Ì·Ù˙fiÚÂ Î·È ¤Ó· ÁÈ· ÌÈÓfiÚÂ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·È¯ıÔ‡Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘.
(™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ Û˘Á¯ÔÚ‰›Â˜ a Î·È d ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì·.)
OÈ ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÒÙÈÎÔ˘ Ï·Ô‡ÙÔ˘ ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÔÓÙ·È (·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÈÔ ¯ÔÓÙÚ‹) ÛÙȘ ÓfiÙ˜ C, G, D, A.
∆Ô ÎÚËÙÈÎfi Ï·Ô‡ÙÔ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÂÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·, ÛÙȘ ÓfiÙ˜ G, D, A, E.
™ÙÔ Û¯‹Ì· Ë ÙÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Á¯ÔÚ‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÚËÙÈÎfi Ï·Ô‡ÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì¤Û· Û ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ.

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

°ÂÓÈÎfi ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ∆›ÙÏˆÓ Î·È
¶ÚÒÙˆÓ ™Ù›¯ˆÓ
A
∞, ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ÚÈÓ Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù' ¿ÛÙÚ· ...... ¶-41
∞, Û·Ú¿ÓÙ· ‹¯Â˜ ‰›ÌÈÙÔ, Û·Ú¿ÓÙ· ‹¯Â˜ ..... ∞-93
AÁ·¿ˆ Î·È ·‰È·ÊÔÚÒ ........................ ∫-94
∞Á¿Ë ÌÔ˘ ÂÈΛӉ˘ÓË ...................... ¶-131
∞Á¿Ë Ô˘ 'ÁÈÓ˜ ‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ ............ °-37
ÕÁÁÂÏÔ˜ ÂÍ¿ÁÁÂÏÔ˜ ......................... ∫-203
ÕÁÈ ÌÔ˘ °ÈÒÚÁË ™Î˘ÚÈ·Ó¤, ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ..... ∞-1
∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈÎÔ˜ (∆Ô ¤ÓÙÂη) ............... ∞-46
AÁfiÚÈ ÌÔ˘, ÛÙÔÏ›‰È ÌÔ˘ .................... °-142
∞ÁÚ›ÌÈ· ÎÈ ·ÁÚÈÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘ .................. ∞-117
ÕÁÚÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ¯Ù˘¿ÂÈ ..... ∞-170
∞ÁˆÓ›· .................................... °-141
∞ÂÚÈÎfi .................................... ∫-147
∞ÂÚfiÏ·ÓÔ ı· ¿Úˆ ......................... ª-119
∞ı·Ó·Û›· .................................. ∫-193
∞ı‹Ó· ..................................... ∫-162
∞ıËÓ·›ÈÛ· .................................. ª-35
∞ÈÁÈÒÙÈÛÛ· ................................. ∞-60
∞˚‰ÈÓ›ÙÈÎÔ ................................ ª-113
∞›ÓÈÁÌ· .................................... ¶-92
ÕÈÓÙ ÎÈ ·Ú¿Í·ÌÂ, ¤ÁÈ· ÌfiÏ· ................ ∞-95
ÕÈÓÙ ÙÔ˘ ηË̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ªÔ¯ÒÚË ............ ª-135
ÕÈÓÙÂ, οÓÙ fiÏÔÈ ÛÙËÓ ¿ÓÙ· .............. ¶-132
ÕÈÓÙÂ, οÓÙ ¤-, ¤Ú· Ó· ÂÚ¿Ûˆ ........... ∞-50
∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÔÙËÚ¿ÎÈ ........................ ∞-137
ÕÎÔ˘ ˆ˜ ÎÏ·›ÂÈ Ô Ì·ÁÏ·Ì¿˜ ................ ¶-39
ÕÎÚË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ................... ∫-230
∞ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ‰ÂÈÏÈÓ¿ ........................ ª-37
∞ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ÔÓÂÈÚÂ˘Ù¤˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ ........... °-170
ÕÏ· ! ..................................... ∞-133
∞Ï‹ÙË Ì' ›˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ .................. ª-69
ÕÏÏ· ÌÔ‡ ÏÂÓ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ .................. ª-89
∞ÏÏÔ›ÌÔÓÔ .................................. ¶-26
ÕÏÏÔ˜ ÁÈ· X›Ô ÙÚ¿‚ËÍÂ ...................... °-54
ÕÌ· ı˜ Ó· ʇÁÂȘ, ʇÁ ................... ¶-171
∞Ì¿Ú·ÓÙÔ˜ .................................. ∞-65
∞Ó ‰ÂȘ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÛÔ˘ ÂÚËÌÈ¿ ................ °-6
∞Ó ‰ÂÓ Â›¯· Î·È Û¤Ó·Ó ..................... °-70
∞Ó Â›Ó·È ÎfiÛÌÔ˜ fiÌÔÚÊÔ˜ ..................... °-5
∞Ó Â›Û·È ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘ ...... ∞-97
AÓ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ú¿ÁÈÛ ..................... ∫-59
∞Ó ı¤ÏÂȘ ‚fiÏÙ· ‚Ú·‰˘Ó‹ ÛÙËÓ fiÏË .......... ∫-71
∞Ó ı˜ Ó· ÓÈÒÛÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ............. ¶-154
∞Ó ı˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiÌÔÚÊ· Ó' ·ÎÔ‡ÛÂȘ ....... ∞-187
AÓ ı˘ÌËı›˜ Ù' fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ ................. °-166
∞Ó Ì' ·Á·¿˜ ʛϷ ÛÙ·˘Úfi ................... ∫-21
∞Ó ¿ıÂȘ Î·È Î·ÌÈ¿ ˙ËÌÈ¿ .................. ª-57
∞Ó ÛÙ›ÏÂȘ Ì‹Ó˘Ì· ¯·Ú¿˜, ÛËÌ¿‰È ˆ˜ ....... ¶-17
∞Ó¿ıÂÌ¿ Û·˜ ¤ÌÔÚʘ, ∂ÚË- ∂ÚËÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ...... ∞-13
∞Ó¿ıÂÌ¿ ÛÂ ı¿Ï·ÛÛ· ......................... ∞-94
∞Ó¿ÌÓËÛȘ ................................. ∞-192
∞Ó·Ì¤Ï (ŒÓ· ÚˆÈÓfi) ...................... ∞-188
ÕÓ·„· fiÏ· Ù· ÊÒÙ· ÎÈ ¤‰ˆÛ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ...... ∫-131
ÕÓ·„Â ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ .......................... ¶-143
∞Ó¤‚· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÌÔ˘ ..................... ¶-207
AÓ¤‚Ëη ÛÙËÓ ÈÂÚÈ¿ ....................... ∞-40
∞ÓÂÌfiÛηϷ ı· ‰¤Ûˆ ........................ ª-150
ÕÓıÚˆ ·Á¿· ............................. ∞-187
ÕÓıÚˆÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ............. °-138
ÕÓÓ·, ÌËÓ ÎϷȘ ........................... ∫-103
∞ÓÓԇϷ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈ¿ ......................... °-80
ÕÓÔÈÍ· ÛÙÔÓ Î‹Ô ÌÔ˘ ËÁ¿‰È Ó· ÔÙ›˙ˆ ..... ∫-164
ÕÓÔÈÍ ¤ÙÚ· .............................. °-144
ÕÓÔÈÍÂ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ......................... °-79
ÕÓÔÈÍÂ, ¿ÓÔÈÍÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ .......... ª-126
∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ‚ÚԯԇϷ ....................... ∫-76

AÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ‰ÈÏÔÂÓȤ˜ ̤۷ Û' ¤Ó· .........ª-1
∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ....................ª-155
∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡ÓÂ Ù· ‚Ô˘Ó¿ .......................ª-48
ÕÓˆ οو ¯Ù˜ Ù· οӷÓ ...................ª-143
∞Í›˙ÂȘ ÔÏÏ¿ .............................¶-148
∞' Ù' ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ..........................∫-113
A' ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÌÔ˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ................°-150
∞' ÙÔ Úˆ› ̘ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È Ì¤Û· ........°-209
∞·ÏÏ¿¯ÙËη ·fi Û¤Ó· .......................¶-77
∞¿Óˆ ÌÔ˘ ¤¯ˆ ¿ÓÙÔÙ ÛÙË ˙ÒÓË ÌÔ˘ .........∫-96
ÕψÛ ÙÔ ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÙÔ˘ ‰›¯Ù˘ .....°-48
∞fi οو ·' ÙÔ Ú·‰›ÎÈ .....................¶-88
∞fi Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ .............................ª-116
∞fi ÌÈ¿ ÁÏ¿ÛÙÚ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ı· Îfi„ˆ ¤Ó· ......°-56
∞fi ͤÓÔ ÙfiÔ ÎÈ ·’ ·Ï·ÚÁÈÓfi ..............∞-16
∞fi ÈÙÛÈڛη Û ϤÁ·Ó Ì·Ì¤Û· ...........¶-75
∞fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜ ÎÈ ·fi ÙÔ˘ ÓÔ˘ .......∫-44
Afi Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ ÌÔ‡ '¯ÂȘ η̤̈ӷ ......¶-185
∞fi ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ÂÚÓÒ, ˆÚ·›· .............∞-60
∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ˆ˜ ÙÔ Úˆ› ‰È΋ ÌÔ˘ ..........ª-140
∞fi ÙÔ ∆ÚˆÈÎfi οÛÙÚÔ Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ..........∫-165
∞fi ÙfiÙ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ô˘ '¯ÂȘ ʇÁÂÈ ........∞-151
∞Ô‚Ú·‰›˜ ÍÂΛÓËÛ· (÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ) .......¶-189
∞fiÎÏËÚÔ Ì ›˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ...............∫-80
∞ÔÎÔÈÌ‹ıËη ..............................¶-133
∞ÔχÔÌ·È ..................................¶-93
ÕÔÓË ˙ˆ‹ .................................°-174
∞ÔÊ¿ÛÈÛ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ó· ÛÔ‡ ˆ ÙÔ ..........ª-117
Afi„ ı· ÛÔ˘ ÔÚÎÈÛÙÒ ˆ˜ Û' ·Á·¿ˆ .........∫-53
∞fi„ οÓÂȘ Ì·Ì ..........................¶-76
∞fi„ Ϥˆ Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ¿ÚÙÈ .............∫-72
∞fi„ Ϥˆ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÌËıԇ̠................∫-72
∞fi„ ͷӷگ›Û·Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î·˘Á·‰¿ÎÈ .........ª-8
∞fi„ ‹Ú ¿‰ÂÈ· Î·È Ì ÙËÓ ÙÛ¤Ë ..........¶-49
∞fi„ ÛηÓÙ·ÏÈ¿Ú· ÌÔ˘ Û ‚Ϥˆ ÛÙÔ ........¶-208
∞fi„ ÛÙȘ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ....................¶-182
∞fi„ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÛÔ˘ ı· ÛÙÔ ..............ª-57
∞Ú›ÏË ÌÔ˘ ................................°-212
∞Ú·Ì¿˜ ÂÚÓ¿, ÛÎfiÓË Á›ÓÂÙ·È ................∞-6
AÚ·Ì¿˜ ÂÚÓ¿ ÎÈ Ë Û·ÙÚ¿ÈÛÛ· ..............ª-29
∞ÚÁ¿-·ÚÁ¿, ‚·ÚÈ¿-‚·ÚÈ¿ .....................¶-73
∞ÚÁÔÛ‚‹ÓÂȘ ÌfiÓË ...........................ª-39
∞ÚÌÂÓ¿ÎÈ ...................................∞-71
ÕÚÓËÛË ....................................°-198
ÕÚÚˆÛÙË Î·Ú‰È¿ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÁÈ·ÙÚÂÈ¿ ........°-17
ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó· .........................∞-139
∞Ú¯fiÓÙÈÛÛ· .................................ª-33
∞˜ ‹Ù·Ó Î·È Ó· ¤ı·ÈÓ· ÍË̤ڈ̷ ............¶-23
A˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÔÚÔ› .....................∫-213
∞˜ ÌËÓ ÍË̤ڈÓ ÔÙ¤ .......................ª-94
∞˜ ·Ó ÛÙËÓ Â˘¯‹ Ù· ·ÏÈ¿ .................¶-123
∞Û' ÙËÓ Ó· ϤÂÈ ...........................¶-111
∞Û' ÙÔÓ ÙÚÂÏfi ÛÙËÓ ÙڤϷ ÙÔ˘ ................¶-2
ÕÛ Ì ӷ οӈ Ï¿ıÔ˜ .......................∫-87
ÕÛ Ì ӷ οÙÛˆ Ï¿È ÛÔ˘ ÎÈ fi,ÙÈ ..........∫-118
ÕÛ Ì ¿ÏÈ Ó· ÛÔ‡ ˆ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ............°-2
ÕÛÂ ÌÂ ÛÙË ‚·ıÈ¿ ÛÎÔÙÔ‡Ú· ..................¶-64
ÕÛ Ì ÛÙÔ ÌÂıÔÎfiÈ, ¤ÙÛÈ Â›Ó' ÔÈ ...........°-3
ÕÛÚ· ı· ÊÔÚ¤Ûˆ ...........................°-113
ÕÛÚ· ηڿ‚È· Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ ...............∫-234
ÕÛÚ·, ÎfiÎÎÈÓ·, ΛÙÚÈÓ·, ÌÏ ..............°-65
ÕÛÚË Ì¤Ú· ................................°-175
ÕÛÚÈÛÂ Ë ÎÔ‡ÙÚ· ÛÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ...............∫-169
ÕÛÚÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ¿ÚÂ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ........∫-167
ÕÛÙ· Ù· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘ ......................∞-131
ÕÛÙÔ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘ ........................∞-149
ÕÛÙÚ· ÌË ÌÂ Ì·ÏÒÓÂÙÂ ......................∞-118
ÕÙÙ·Ú˘ ....................................∞-18
∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ .................................¶-228
∞‡ÚÈÔ ¿ÏÈ .................................°-68
∞˘Ù¿ Ô˘ Ϙ ÂÁÒ Ù' ·ÎÔ‡ˆ ‚ÂÚÂÛ¤ ...........ª-65
∞˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Ì ÛʛͷÓÂ Û·Ó ¤ÓÛ· ........∫-211

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∞˘Ù¿ Ù· ¯¤ÚÈ· .............................. ¶-14
∞˘Ù‹ Ë Ó‡¯Ù· ̤ÓÂÈ ........................ ¶-125
∞˘Ùfi Ô˘ ÙÒÚ· ÌÔ‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ............... ∞-179
∞˘Ùfi ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÙÔ ‚ϤÂȘ ÛÎÔÙÂÈÓfi ..... ¶-130
A˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ Î·Ïfi ................... °-189
∞˘ÙÔ› Ô˘ ʇÁÔ˘Ó .......................... °-42
∞˘ÙÔ‡ „ËÏ¿ Ô˘ ÂÚ·Ù›˜, ÙÚ˘ÁÒÓ· .......... ∞-33
∞Ê‹Óˆ ›Ûˆ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ù· ·˙¿ÚÈ· ....... ∫-95
AÊÈÏfiÙÈÌË ................................. ¶-137
∞ÊÔ‡ ÁÈ· Û¤Ó· Â›Ì·È Í¤ÓÔ˜ ÙÒÚ· È· ........ ¶-136
AÊÔ‡ ÌÂ ¤ÛÂÈÚÂ ÌÈ¿ ÌÔ›Ú· .................. ¶-20
∞ÊÔ‡ ÙÔ ı˜ ............................... ¶-181
∞¯ ·Á¿Ë ................................... ∫-33
∞¯ ·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÁ·ÏÂÈfi˜ ÛÔ˘ .................. ∞-114
∞¯ µ·ÏÂÓÙ›Ó·, ·¯ ‚Ú ÙÛ·¯›Ó· .............. ª-15
∞¯ ‚Ú ·ÏÈÔÌÈÛÔÊfiÚÈ· ..................... °-149
∞¯ ÁÈ·Ù› Ì ‰ÈÒ¯ÓÂȘ ¿ÔÓË ................ ¶-211
A¯ Ë ·Á¿Ë Ô˘ ¯¿ıËΠÛÙË ÛÎfiÓË ............ ∫-10
∞¯ Ë ÍÂÓËÙÈ¿ ÙÔ ¯·›ÚÂÙ·È, Ù˙È‚·¤ÚÈ ......... ∞-20
∞¯ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ............................... ¶-212
∞¯ Ó· Û ‰ˆ ................................ ∫-44
A¯ Ô Ì·ÁÏ·Ì¿˜ ............................. ¶-38
∞¯ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘ ÌË Ê‡ÁÂȘ ‚È·ÛÙÈÎfi ........ ∫-7
∞¯ ƒ›Ù· ................................... ∫-127
∞¯ ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ ÙË ÛÙÚ¿Ù· ..................... ª-39
∞¯ ÙÈ ÓÙÚÔ‹, Ù¤ÙÔÈ· ÓÙÚÔ‹ ............... ∫-150
∞¯ ¯ÂÏȉfiÓÈ ÌÔ˘ ............................ °-23
∞¯¿ÚÈÛÙË ................................... ª-32

B
µ·‰›˙ˆ Î·È ·Ú·ÌÈÏÒ ........................ ¶-79
µ¿˙ˆ ÙÔ Î·Ïfi ۷οÎÈ Î·È ÁÚ·‚¿Ù· ........... ¶-106
µ¿Ï ÎÈ ¿ÏÏÔ È¿ÙÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ............ °-180
µ¿Ï Ì ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÛÔ˘ ................... ª-95
B¿Ï Ù' ¿ÛÚ· ÛÔ˘ Á›Ó ÎÚ›ÓÔ Î·È .......... °-119
µ·ÏÂÓÙ›Ó· .................................. ª-15
µ¿Ú· ÓÙ·ÁÂÚ¤ ............................... ¶-33
µ·Ú¤ıËη Ù· ¯¿‰È· ÛÔ˘ Ù· „‡ÙÈη .......... ∞-157
µ¿Úη Ô˘ '¯ÂȘ ÙfiÛ· ‰›¯Ù˘·, Ì¿˙„ ....... ¶-164
µ¿Úη ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi ........................... °-210
µ·Û·Ó¿ÎÈ ................................... °-14
µ·ÛÈÏÈÎfi˜ ı· Á›Óˆ .......................... ∞-32
µ·ÛÈÏÈÎÔ‡‰· ............................... ∞-104
µÁ‹Î·Ó Ù' ¿ÛÙÚ· ÎÈ ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ Ì ......... ∫-184
µÁ‹ÎÂ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ......... ∫-47
µÂÁÁ¤Ú· .................................... ∞-92
BÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ............................... ¶-160
µÈÂÙÓ¿Ì ÁȤ-ÁȤ ........................... ∫-205
µfiÏÙ· Ì ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·Ì¿ÍÈ .................... ∫-70
BÚ·‰˘¿˙ÂÈ Á‡Úˆ ÎÈ Ë Ó‡¯Ù· ·ÏÒÓÂÈ .......... ª-37
µÚ¿¯Ô-‚Ú¿¯Ô ............................... °-216
µÚ ‰ÂÓ ‚·ÚÈ¤Û·È ·‰ÂÏʤ ................... ∫-114
µÚ¤ ª·ÓÒÏË ∆Ú·Ì·Ú›Ê· ..................... ∞-142
µÚ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜ .............................. °-64
µÚ¤¯ÂÈ ¿ÏÈ ·fi„ .......................... °-46
µÚ¤¯ÂÈ ÛÙË ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿ .................. °-205
µÚ¤¯ÂÈ ÊˆÙÈ¿ ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ÌÔ˘ ............... ¶-127
µÚ‹Î· ÛÙËÓ ∞ÌÊÈÏÔ¯›· ÙÔ ™Ù·ÌÔ‡ÏË ÙÔ ....... °-104
Bڋη ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î¿ÙÈ ·È‰È¿ Î·È Ù· ........ °-63
µÚ‹Î· ÙËÓ fiÚÙ· ÛÔ˘ ÎÏÂÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ ........ ¶-128
µÚfiÓÙËÛÂ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ...................... ∞-19

°
°·Ï·Ó‹ Á·Ï·˙È·Ó‹ ........................... ∞-45
°·Ú‡Ê·ÏÏÔ ÛÙ' ·˘Ù› ........................ ∫-173
°ÂÈ¿ Î·È ¯·Ú¿ Û·˜, ·Á¿˜ ÌÔ˘, ÁÂÈ¿ ........ ∫-19
°ÂÈ¿ ÛÔ˘, ¯·Ú¿ ÛÔ˘ µÂÓÂÙÈ¿, ·›ÚÓˆ ........ °-188
°ÂÈÙÔÓ¿ÎÈ ÌÔ˘ ............................. °-117
°ÂÈÙÔÓÈ¿, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÔ˘ ÛÙÂÓfi˜ ............. °-176
°¤Ï· Ô˘Ï› ÌÔ˘ ............................. ∫-64

°¤Ï·ÁÂ Ë ª·Ú›· .............................°-53
°ÂÌ›Û·Ó ÔÈ Ï·Ù›˜ Ì ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ .......∫-83
°ÂÓÓ‹ıËΘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ..............¶-11
°ÂÓÙ› KÔ˘Ï¤ ................................ª-75
°ÂڷΛӷ ...................................∞-57
°Ë Ù˘ ÏÂÌÔÓÈ¿˜, Ù˘ ÂÏÈ¿˜ ................°-202
°È· ‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·Ì¿Ú·ÓÙÔ .....................∞-65
°È· ¤Ó· ÎÏ·Ú›ÓÔ ...........................∫-128
°È· ı˘Ì‹ÛÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ' ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ ...........∞-162
°È· ÎÔ›Ù· ÎfiÛÌÂ ¤Ó· ÎÔÚÌ› .................¶-205
°È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· ÍÂÓ˘¯Ù¿Ó ٷ ............∞-140
°È· Ó· ‚ÚÂȘ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ÁÔ‡ÛÙ·, ¿Ì ........°-156
°È· Ó· Ì ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ̘ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ .........∫-31
°È· Û¤Ó· Ì·˘ÚÔÌ¿Ù· ÌÔ˘ ....................ª-152
°È· Ù· ‰˘fi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· Ù· Á·Ï¿˙È· ...........∞-135
°È· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ...................¶-113
°È· ÙËÓ ·ÔÓÈ¿ ÛÔ˘ .........................ª-93
°È· ÙÔ Î·Ïfi ÌÔ˘ ...........................∫-109
°È·Ïfi-ÁÈ·Ïfi ...............................∞-125
°È¿ÓÓË ÌÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÛÔ˘ ..................∞-34
°È·ÛÂÌ› ÌÔ˘ Ê·ÓÙ·Ṳ̂ÓÔ ‰Â ‚·ÛÙÒ ...........¶-161
°È·Ù› ÁÏ˘ÎÂÈ¿ ÌÔ˘ ÎϷȘ ...................¶-146
°È·Ù› ‰Â Ì ı˜ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ....................ª-2
°È·Ù› ‰ÂÓ ÌÂ Ï˘¿Û·È, ·Ó·›ÛıËÙË ...........∞-156
°È·Ù› ı˜ Ó· ʇÁÂȘ .......................¶-172
°È·Ù› ηϤ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· .....................¶-128
°È·Ù› Ì ͇ÓËÛ˜ Úˆ› .....................ª-25
°È·Ù› ڈٿ٠ӷ Û¿˜ ˆ, ·ÊÔ‡ Û¿˜ Â›Ó·È .....ª-45
°ÈÔ‚¿Ó TÛ·Ô‡˜ .............................ª-156
°ÈÔÚÙ‹ ˙Â˚Ì¤ÎˉˆÓ .........................¶-37
°ÎÂÏ, ÁÎÂÏ, η˚Í‹, ÁÈ·‚¿˜, ÁÈ·‚¿˜ ..........ª-78
°ÎÈÔ˘ÏÌ·¯¿Ú ...............................ª-38
°Ï¤ÓÙ· ÙË ˙ˆ‹ .............................¶-190
°Ï˘ÎÂÈ¿ ª·Ú¿Ù· ............................°-171
°Ï˘ÎÔ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ ÎÈ Ô ÓÙÔ˘ÓÈ¿˜ ...............ª-54
°Ï˘ÎÔ¯·Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ .....................ª-81
°˘Ú›˙ˆ ÙȘ Ï¿Ù˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ...........∫-63
°‡ÚÈÛÂ, Û ÂÚÈ̤ӈ, Á‡ÚÈÛ ...............∞-151
°‡ÚÓ· ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ·fi„ ...........°-22
°‡ÊÙÈÛ· ̤ڷ ...............................°-47
°‡ÊÙÈÛÛ· ÙÔÓ Â‚‡˙·Í .......................¶-44
°˘ÊÙÔԇϷ ÛÙÔ ¯·Ì¿Ì .......................ª-76
°ˆ ÛÙ· ͤӷ ÂÚ·ÙÔ‡Û· ....................∞-110
°ˆÓÈ¿-ÁˆÓÈ¿ ...............................°-208

¢
De cadenza ................................∫-126
¢Â Ϙ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ...........................∫-108
¢Â Ì fiÓÂÛ ηÓ›˜ ........................¶-42
¢¤Î· ·ÏÈοÚÈ· ............................°-123
¢ÂÏÊ›ÓÈ, ‰ÂÏÊÈÓ¿ÎÈ ........................°-108
¢ÂÓ ·Á¿ËÛ· Á˘Ó·›Î·, ‰ÂÓ Ï·¯Ù¿ÚËÛ· ........¶-126
¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÛÔ˘ .................ª-9
¢ÂÓ Â›Û·È ·Á¿Ë, ‰ÂÓ Â›Û·È Ê›ÏË ............∫-35
¢ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ÓËÛ› ηٿÚÙÈ·, ‰ÂÓ Â›¯Â .......∫-240
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·fi„Â Ë ÁË ÊÂÁÁ¿ÚÈ ................∫-56
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÚfiÌÔ Ó· ‰È·‚Ò ....................¶-56
¢ÂÓ ¤¯ˆ ·Ï¿ÙÈ· Î·È ÏÂÊÙ¿ .................¶-211
¢ÂÓ ¤¯ˆ ÙfiÔ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÂÏ›‰· ...............°-19
¢ÂÓ ı· ‰·ÎÚ‡Ûˆ È· ÁÈ· Û¤Ó· ................∫-61
¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÌfiÓÈÌË ·ÁηÏÈ¿ ....................¶-82
¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÏÔ‡ÙË Ó· ÌÔ‡ ‰ÒÛÂȘ Î·È ..........¶-55
¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ ....................¶-29
¢ÂÓ ı¤Ïˆ ÙË Û˘ÌfiÓÈ· ηÓÂÓfi˜ ..............¶-178
¢ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ·, ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ· ..................ª-137
¢ÂÓ Ì ÔÓ¿˜, ‰ÂÓ Ì' ·Á·¿˜ ...............¶-180
¢ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ ..............................∫-59
¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ì·ÓԇϷ Ì', ‰ÂÓ ÌÔÚÒ ............∞-31
¢ÂÓ Í·Ó·‚fiÛΈ ¿ÏϘ ‚Ô˘‚¿Ï˜ ..............∞-183
¢ÂÓ Í·Ó·Î¿Óˆ Ê˘Ï·Î‹ .......................¶-199
¢ÂÓ Í¤Úˆ ‚Ú ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ .......ª-55

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· ·›Íˆ ÛÙ· ·È‰È¿ ........... ∫-217
¢ÂÓ ¿ˆ Ô˘ıÂÓ¿ ........................... ¶-108
¢ÂÓ ÚÒÙËÛ˜ ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi ÁÈ· ̤ӷ ........... ª-32
¢ÂÓ Û ı¤Ïˆ È· ........................... ¶-185
¢ÂÓ Û ÎÚ›Óˆ Ô˘ ‰ÂÓ Ì' ·Á·¿˜ ............ ¶-176
¢ÂÓ Û ÏËÛÌÔÓÒ ............................ ¶-156
¢ÂÓ ÛÔ‡ Á‡Ú„· Ì·¯·›ÚÈ ..................... °-45
¢ÂÓ ÛÔ‡ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ Ù›ÔÙ· .................... °-183
¢ÂÓ ÙË ı¤ÏÂȘ È· ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ......... ¶-181
¢ÂÓ ÙÔ 'ÏÈ˙· ª·ÓÒÏË, ÎÔÚfiÈ‰Ô Ó· .......... ª-134
¢ÂÓ ÊٷȘ ÂÛ‡, Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘ Ù· ÊÙ·›ÂÈ ..... °-1
¢Â˜ ÌÂ, ›Ûˆ ·fi Ï¿ÛÙȯ·, ÙÚÔ¯Ô‡˜ ........... ∫-2
¢ËÌËÙÚԇϷ ÌÔ˘ ............................. ¶-53
¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÌÔÚÊÒıËÓ .................... °-220
¢›¯ˆ˜ ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÛÔ˘ .................... °-120
¢ÈˆÁÌfi˜ ................................... ∞-190
¢fiÍ· Ùˆ £ÂÒ ............................... °-209
¢Ú·¤Ù˘ ÙÔ˘ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤ .................. ª-133
¢Ú·ÂÙÛÒÓ· ................................ °-207
¢˘Ó·Ù¿ .................................... ¶-163
¢˘fi ηÊÂÓ›·, ‰˘fi ÛÈÓÂÌ¿ .................. °-136
¢˘fi Ì¿ÁΘ ̘ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ................. ª-141
¢˘fi Ó‡¯Ù˜.. ............................... ¶-26
¢˘fi ·ÏÈοÚÈ· ·' Ù' ∞˚‚·Ï› ................ ¶-36
¢˘fi fiÚÙ˜ ¤¯ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ..................... ¶-124
¢˘fi Ô˘Ï¿ÎÈ· .............................. ∞-109
¢˘fi Ô˘ÏÈ¿, ‰˘fi ÂÙÚÔÔ‡ÏÈ· ................ ∫-21
¢˘fi Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· ......................... ∞-147
¢˘fi Û‚ÓÙ¿‰Â˜ ............................. ª-121
¢ˆ Û' ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ....... ∞-2
¢ˆ ÛÙ· ÏÈ·ÓÔ¯ÔÚÙ·ÚÔ‡‰È· ................... ∞-105
¢Ò‰Âη ·ÁfiÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂÈÔ˘ ÎÈ Ë ........... ∫-236
¢Ò‰Âη Ë ÒÚ· ı· 'Úıˆ ‚Ú ª·ÚÈÒ ............. ª-67
¢Ò‰Âη Ì·ÓÙÔϛӷ ........................... °-51
¢ÒÛ' ÌÔ˘ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ...................... ∞-168
¢ÒÛ ÌÔ˘ ʈÙÈ¿ ............................. ¶-24


∂, ¿ÓÙ· Ì οÓÂȘ Ó· ÔÓÒ, ¿ÓÙ· Ó· ....... ∞-85
Œ‚·ÏÂ Ô ‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÏÈ ....... ¶-78
∂‚›‚· ÚÂÌ¤Ù˜ ............................. ª-83
∂ÁÁÏÂ˙›ÙÛ· ................................. ∞-10
∂ÁÂÚÙ‹ÚÈÔ ................................. ∫-208
ŒÁÈÓ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË ÎÈ ÂÍ‹ÁËÛË ‰ÂÓ ........... ∫-154
∂ÁÓ·Ù›·˜ 406 .............................. ¶-194
∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ............. ª-123
EÁÒ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ ÛÙË ˙ˆ‹ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ .......... ∫-84
∂Áˆ ‰ËÏÒıËη ÁÈ· Û¤Ó·Ó ÙÚÂÏfi˜ ............ ¶-110
EÁÒ Â›Ì' ¤Ó·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ................. ¶-50
∂ÁÒ Â›Ì·È ¤Ó· ·ÏÈfi·È‰Ô ................... ¶-12
∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û› ...................... ∞-136
∂ÁÒ ı· Û' ·Á·Ò ........................... ∞-155
∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ‡ ................................. ∫-69
∂ÁÒ Ì¿Áη˜ Ê·ÈÓfiÌÔ˘Ó· ..................... ª-139
∂ÁÒ Ì ÙËÓ ·Í›· ÌÔ˘ ........................ ¶-10
∂ÁÒ Ô Í¤ÓÔ˜ ............................... ¶-136
∂ÁÒ Ê‡Áˆ Î·È Û' ·Ê‹Óˆ ÌÈ¿ ÁÈ· ¿ÓÙ· ...... ª-119
EÁÒ ¯ˆÚ›˙ˆ Î·È ¯·Ï¿ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ........... ¶-138
Œ‰ÈˆÍ· Î·È Áˆ ÌÈ¿ Á¿Ù· ..................... ¶-85
Œ‰ÈˆÍ˜, ¤‰ÈˆÍ˜ ÙÔÓ ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ............. ª-14
Œ˙ËÛ· ̘ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ........... ∫-5
E›‰· ¤Ó· ÎfiÛÌÔ Ó· ÁÎÚÂÌ›˙ÂÙ·È ............. ∫-109
∂›‰· ÎÈ ¤·ı· Î˘Ú¿ ÌÔ˘ .................... ¶-209
∂›‰· ÔÏÏ¿ ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ̘ ÛÙË ˙ˆ‹ ....... ∫-51
∂›‰· ÙË ƒ›Ù· ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ .................... ∫-127
E›‰· ÙËÓ ÕÓÓ· οÔÙ ...................... ∫-219
∂›Ì·È ·ËÙfi˜ ¯ˆÚ›˜ ÊÙÂÚ¿ .................... °-38
∂›Ì·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ......................... ¶-104
∂›Ì·È ¿ÓÙÚ·˜ Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ ÌÔ˘ ............... ¶-83
∂›Ì·È ¤Ó·˜ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È ÌfiÓÔ˜ ............... ∫-130
∂›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ......... ∞-135

∂›Ì·È ÚÂ˙¿ÎÈ·˜ ...........................ª-140
E›Ì·ÛÙ ·Ï¿ÓÈ· ............................¶-188
∂›Ì·ÛÙ ‰˘fi ...............................°-226
∂›Ó' Ë ˙ˆ‹ ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ÂÌ›˜ ............¶-59
∂›Ó·È ‚·ÚÈ¿ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿, Â›Ó·È ÈÎÚ¿ ........°-216
E›Ó·È ‚ÂÏfiÓ· ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ...........∫-74
E›Ó·È ÁÏ˘Îfi ÙÔ ÈÔÙfi Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜ .........°-140
∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ÁÈ·Ïfi˜, Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡ .......°-213
E›Ó·È ÌÈ¿ ÒÚ· ‰˘ÛÎÔÏË ......................¶-87
∂›· Ó· Û‚‹Ûˆ Ù· ·ÏÈ¿ ......................¶-9
∂›˜, Ì·ÎÚ˘¿ ı· ʇÁˆ Î·È ‰ÂÓ ı· ..........°-131
∂Ș ÙÔÓ ·ÊÚfi, ÂȘ ÙÔÓ ·ÊÚfi Ù˘ ............∞-125
E›Û' ¤Ó· ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ Ì ̛ÓÈ ˙È .........∞-181
E›Û·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ...........................¶-126
∂›Û·È ÌÈ¿ Á˘Ó·›Î· Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ì ...........∞-178
∂›Û·È ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ............¶-70
∂›Û·È ʛӷ Î·È Ì' ·Ú¤ÛÂȘ, ∞ıËÓ·›ÈÛ· .......ª-35
∂›¯· ›¯· ÌÈ¿ ·Á¿Ë, ·¯ ηډԇϷ ÌÔ˘ ......∫-199
∂›¯· Ì¿ÙÈ· ‰ÂÈ ÔÏÏ¿, ¤ÓÔ¯· Î·È ...........∞-147
∂›¯· ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ÓÔ˘ ..................°-192
∂›¯· ¤ÓÙ ٿÏÈÚ· Î·È Ù· '·ÈÍ· ...........ª-138
∂›¯· Ê˘Ù¤„ÂÈ ÌÈ· ÔÚÙÔηÏÈ¿ ...............°-191
∂›¯Â ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÌÈ¿Ó ·Á¿Ë .................°-73
∂›¯Â ÙËÓ Ù¤ÓÙ· ÍÔÌÏÈ·ÛÙ‹ .................°-211
ŒÎ·ÂÓ Î·È ÙÔ ∆Û¿Ì·ÛÈ .....................∞-111
EηÙfi ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙËÓ ÒÚ· ·›ÚÓˆ Ù˙È‚·¤ÚÈ .....ª-118
∂Λ Ô˘ ʇÙÚˆÓ ÊÏÈÛÎÔ‡ÓÈ ÎÈ ¿ÁÚÈ· .......∫-188
∂Λ ÛÙ˘ ⁄‰Ú·˜ Ù' ·ÓÔȯٿ Î·È ÙˆÓ ........°-107
∂Λ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ ÀÌËÙÙfi ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ......∫-172
ŒÎÏ·„· ¯ı˜ Û·Ó Ì¤ÙÚËÛ· ÙȘ ›ÎÚ˜ .........°-49
ŒÎÏÂÈÛÂ Ë Ù·‚¤ÚÓ·, ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ó ............∞-140
ŒÎÙÔÚ·˜ ÎÈ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ......................∫-165
ŒÏ· ·fi„ ÛÙÔ˘ £ˆÌ¿, Ó· ÛÔ‡ ·›Íˆ .........ª-101
ŒÏ· ‚Ú ÌÔÏÛ‚›Î· ÌÔ˘, ΤÚÓ· Ì·˜ .........ª-120
ŒÏ· ‹ÏÈ ÌÔ˘ ..............................∞-169
ŒÏ· ÎÔ¤Ï· ÌÔ˘ ............................°-172
ŒÏ· Ì·˙› ÌÔ˘ ..............................∫-221
ŒÏ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘, ¤Ï·, ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ ......∞-89
ŒÏ· ÌÚfi‚·Ï ...............................∞-74
ŒÏ· Ó· ¿Ì Û' ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ...................∞-85
ŒÏ· fiˆ˜ Â›Û·È .............................ª-51
ŒÏ·, ‚Ú ÷ڷϿÌË, Ó· Û ·ÓÙÚ¤„Ô˘Ì ......∞-51
ŒÏ·, ÈÎڷ̤ÓË ÌÔ˘ ÎÔ¤Ï·, ¤Ï· Ó· ..........ª-97
EÏÂÓ›ÙÛ· ÌÔ˘ ...............................¶-51
∂ÏÏ¿‰· ....................................∫-106
ŒÌ·ı· ÌÈ¿ ˙ˆ‹ Ó· ÔÓ¿ˆ, Ó' ·Á·¿ˆ .........¶-101
ŒÌ·ı· ˆ˜ Â›Û·È Ì¿Áη˜ .....................¶-86
∂̤ӷ ‰ÂÓ Ì ̤ÏÂÈ ........................ª-116
∂̤ӷ ÏfiÁÈ· ÌË ÌÔ‡ Ϙ ....................ª-106
∂̤ӷ ÌÔ‡ ÙÔ Â›·Ó ........................∞-17
ŒÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ ¤ÊÙÂÈ, ¤ÊÙÂÈ ..................¶-60
ŒÓ· ‚Ú¿‰È ÛÙËÓ ∫·ÛÙ¤ÏÏ· ...................°-149
ŒÓ· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ .....................∫-125
ŒÓ· ‰ÂÈÏÈÓfi ...............................°-228
ŒÓ· ηÈÚfi Ô˘ Ì' ¤ÛÙÂÏÓÂ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ .......°-153
ŒÓ· ηڿ‚È ·' ÙÔÓ ¶ÂÚ·›· ¤¯ÂÈ .............ª-13
ŒÓ· ηڿ‚È ·fi ÙË ÃÈfi ......................∞-80
ŒÓ· ÎÈ ¤Ó· ................................¶-222
ŒÓ· ÏÂÙfi ÂÚÈÙÂÚ¿ .......................¶-138
ŒÓ· ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ù· ̤ÚË .......°-186
ŒÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì Ԣ˝ÛÎÈ, ‰›¯ˆ˜ ·Á¿ÎÈ· .....°-125
ŒÓ· ̇ıÔ ı· Û¿˜ ˆ, Ô˘ ÙÔÓ Ì¿ı·Ì ........∫-160
ŒÓ· ÓÂÚfi Î˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ, ¤Ó· ÓÂÚfi, ÎÚ‡Ô .....∞-54
ŒÓ· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ Â›Ó·È Í·ψ̤ÓÔ .............ª-142
ŒÓ· ÚˆÈÓfi Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ..................∞-188
ŒÓ· ÚÔÏfiÈ ÌÔ‡ '¯Â˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ..................¶-1
ŒÓ· ™·‚‚¿ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ηϤ M·Ú›· ...............∞-44
ŒÓ· ÙÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ ...........................°-194
ŒÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·' Ù' AÏÁ¤ÚÈ ................¶-170
ŒÓ· ÙÚ¯·ÓÙËÚ¿ÎÈ ...........................∞-15
ŒÓ·˜ ·ËÙfi˜ .................................∞-64
ŒÓ·˜ ·Ï‹Ù˘ ¤ı·Ó .........................ª-70

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ŒÓ·˜ ÎfiÌÔ˜ Ë ¯·Ú¿ ÌÔ˘ ...................... °-2
ŒÓ·˜ χÎÔ˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ·' ÙË ™‡Ú· ......... ∞-153
ŒÓ·˜ Ì¿Áη˜ ÛÙÔ BÔÙ·ÓÈÎfi .................. ª-128
ŒÓ·˜, ̈ڤ ¤Ó·˜, ¤Ó·˜ ·ËÙfi˜ ηıfiÙ·Ó ....... ∞-64
ŒÓÙ Ϸ Ì·ÁΤÙ BÔٷӛΠ................... ª-160
ŒÍˆ ÓÙ¤ÚÙÈ· Î·È Î·ËÌÔ› .................... ¶-214
ŒÂÊÙ ‚·ıÈ¿ ÛȈ‹ ......................... ∫-16
∂È̤ӈ ................................... ¶-101
EÚÁ¿Ù˘ ÙÈÌË̤ÓÔ˜ ......................... ª-118
EÚËÓ¿ÎÈ .................................... ∞-13
∂Ú‹ÓË ..................................... ∞-166
ŒÚÈÍ· ¤ÙÚ· ÛÙÔ ËÁ¿‰È ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ......... ∫-182
EÚˆÙÈÎfi .................................... ∫-39
∂Û›˜ ̈ڤ ·È‰È¿, ÎÏÂÊÙfiÔ˘Ï· ............. ∞-27
∂Û¤Ó· Ô˘ Û ͤڈ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ ............... ∞-194
ŒÛÈÂÈ ¤-‚ÂÚ‚Â-Ó·Ó ·-‚·Ú·‚·-ÛÙÚÔÓ ÙÛÈ ...... ∞-98
∂ÛÔ‡ÚˆÛ· ÎÈ ·ÚÁ‹Û·ÌÂ, Ì· fiÛÔ Î·È Ó· ....... ∞-141
ŒÛ·Û ÙÔ ÎÔÌÔÏfiÈ, ÛÎfiÚÈÛ·Ó ÔÈ ........... °-26
ŒÛÙÂÈÏ· ‰˘fi Ô˘ÏÈ¿ ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ªËÏÈ¿ ...... ¶-34
ŒÛÙˆ Î·È ·Ó Â›Ó·È ¤ÙÛÈ .................... °-138
∂Û‡ 'Û·È Ë ·ÈÙ›· .......................... °-132
∂Û‡ Á¤ÚÔ Ô˘ ÌÈÏ¿˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È ..... ∞-191
∂Ù›Ó·Í ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ........... ∞-130
ŒÙÛÈ Â›Ó' Ë ˙ˆ‹ ............................ °-66
∂ÙÛÈ Â›Ó' ÔÈ ·ÓıÚÒÔÈ ....................... °-3
∂ʤÙÔ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È ÌÈ¿ ‚¿Úη Ó· ÛÔ‡ ......... ∞-91
∂ÊÔ˘ÓÙ¿ÚÈÛÂ Ë ‚·ÚÎԇϷ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ..... ª-88
EÊÙ¿ ÓÔÌ¿- Û' ¤Ó· ‰ˆÌ¿- .................... ¶-30
EÊÙ¿ ÛÂ ·›ÚÓÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÌËÓ ÙÔ ........... ∫-99
∂ÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ‡ ˆ .................. ∫-184
ŒÊ˘Á˜ Î·È ÎÏ·ÈÓ Ù· Ó˘¯ÙÔÔ‡ÏÈ· ........... °-169
ŒÊ˘Á˜ Î·È ‹Á˜ Ì·ÎÚ˘¿ .................... ¶-57
Œ¯Â ÁÂÈ¿ ηË̤Ó ÎfiÛÌ ..................... ∞-58
Œ¯Â ÁÂÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ ............................ ∞-5
Œ¯ÂÈ ·Ì¿ÍÈ, ¤¯ÂÈ Û›ÙÈ, fiÏ· Ù· '¯ÂÈ ....... ∫-125
Œ¯ÂÈ Ë ∞ı‹Ó· ÔÌÔÚÊȤ˜, ¤¯ÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ...... ∞-160
Œ¯ÂȘ ÎÔÚÌ› ·Ú¿ÈÎÔ ....................... ¶-206
Œ¯ÂȘ ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ·›Ì· ...................... °-168
∂¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰È ›‰· ÛÙ' fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ ........ ª-109
Œ¯ˆ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi ........................... ∫-175
Œ¯ˆ ¤Ó·Ó ηÊÂÓ¤ ............................ °-30
Œ¯ˆ ÙfiÛË ÒÚ· ÛÙËÓ ÁˆÓÈ¿ .................... ¶-80
Œ„·¯Ó· Ó· '‚Úˆ ÙÔ ÌÂÏ¿ ÌÔ˘ Î·È ............ ∫-65


∑·˝Ú· ...................................... ª-42
∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ ................................ ∫-200
∑‹ÏÂÈ· ÌÔ˘ ................................. ¶-46
∑ËχԢÓÂ, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÓÂ, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ó· ........ ª-158
Z‹Ù· ÌÔ˘ fi,ÙÈ ı˜ .......................... ∫-53
∑ÈÁÎÔ˘¿Ï· ................................. ¶-119
∑ԇϷ Û ÌÈ¿ ‚¿Úη Ì‹Î· .................. ª-144
∑Ô‡Û· ÌÔÓ·¯fi˜ ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë .................. ª-62


HH
H
·Á¿Ë Â›Ó·È ˙¿ÏË ......................... ∫-52
·ÎÙ‹ ..................................... ∫-24
¿Ì·Í· ̘ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ ...................... ¶-68
‚¿Úη ................................... ¶-164
‚¿Úη Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ ..................... ∞-76
‚Ï¿ÌÈÛÛ· Ë ÓÈfiÙË Ì·˜ Û ›‰Â ............. ¶-65
‚ÔÛÎÔԇϷ ............................... ∞-24
‚ڿη .................................... ∞-93
Á¿Ù· ..................................... ¶-85
ÁηÚÛfiÓ· ................................ ¶-193
ÁÔÚÁfiÓ· ................................. °-114
¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ ϤÍȘ ....................... ∫-201
‰›„· ÌÔ‡ 'ÁÈÓ ʈÙÈ¿, ÛÙÂÚ‡ÂÈ ÛÙ· ...... ∫-230
‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ................ ¶-66
‰ÚÔÛԇϷ ................................ ª-143

∏ ∂ϤÓË Ë ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú· .......................ª-151
∏ ∂ϤÓË ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ......................∫-225
∏ ŒÏÏË ......................................∞-8
∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ·ÎÏÔ˘˜ οÓÂÈ ....................¶-45
H ˙ˆ‹ ÌÔ˘ fiÏË .............................¶-115
∏ ηı·ÚÈfiÙ˘ ...............................°-98
∏ ηډȿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, Ë Î·Ï‡‚· .......¶-203
∏ ηډȿ ÌÔ˘ ÏËÁˆÌ¤ÓË Û·Ó Î·Ì¿Ó· ........°-141
∏ ηډȿ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ ·ÏÏÔ‡ .................¶-157
∏ ÎfiÚ' Â‹ÂÓ ÛÔ ·Ú¯¿Ú' ...................∞-112
∏ ∫Ú·ÛÔÁÈÒÚÁ·ÈÓ· ..........................∫-168
∏ ΢ڛ· ª¿Úˆ ..............................∫-214
∏ ∫˘Úȷ΋ .................................°-151
∏ ÏÂοÓË ÌÔ˘ ÂÙڤϷÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ............∫-77
∏ §Ô‡Ï· ...................................°-125
H Ì¿Ó· ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ ......................°-20
H ª·Ú›· ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ ........................∫-223
∏ ÌÈÎÚ‹ ƒ·ÏÏÔ‡ ............................∫-178
∏ ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ηÌËÏȤÚË ......................ª-52
∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ›ÎÔ˘ ...................°-211
∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙÔ˘ O‡ÚÈ .......................∫-156
∏ Ì·Ï¿ÓÙ· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ...................∫-42
∏ ÌÔÏÛ‚›Î· (∫¤ÚÓ· Ì·˜) ..................ª-120
∏ ÓÙÂÚÌÂÓÙ¤ÚÈÛÛ· ..........................ª-34
∏ Ó‡¯Ù· ·ÏÒıËΠ·ÓÙÔ‡, ›Ó' ÙÔ ...........¶-26
∏ Ó‡¯Ù· Â›Ó·È ·ÁÂÚ‹ Î·È ÛÈÁԄȯ·Ï›˙ÂÈ .....ª-12
∏ Ó‡¯Ù· ηÙ‚·›ÓÂÈ Ì ̷‡ÚÔ ÊÂÚÂÙ˙¤ ........¶-40
∏ ÔÌ›¯ÏË Ì·›ÓÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡ ...............∫-243
∏ ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË ...............................ª-98
∏ ¶ÂÚÈÌ·ÓÔ‡ ..............................∫-186
H ›ÎÚ· Û‹ÌÂÚ· ............................∫-137
H ÈÔ Î·Ï‹ ÁηÚÛfiÓ· Â›Ì·È Áˆ ..............¶-193
∏ Ï·Ù›· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË .....................∫-202
∏ ÚÔ‰ÔÛ›· ................................∫-154
∏ ÚÒÙË ·Á¿Ë ÛÔ˘ .........................¶-121
H ƒfi˙· Ë Ó·˙È¿Ú· ...........................¶-52
∏ ™ÂÚ¿¯ ....................................ª-40
∏ ™Ì‡ÚÓË, Ì¿Ó·, η›ÁÂÙ·È, η›ÁÂÙ·È .........¶-35
∏ ÛÔ‡ÛÙ· ‹Á·ÈÓÂ ÌÚÔÛÙ¿ ...................°-59
∏ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ ...........................∞-176
H Ù·Ì·Î¤Ú· ...............................∞-143
∏ ÙÚ¿Ù· Ì·˜ Ë ÎÔ˘ÚÂÏÔ‡ .....................∞-75
∏ Ê¿ÌÚÈη .................................°-91
H Ê·ÓÙ·Û›· ..................................°-1
◊ıÂÏ· Ó· 'ÌÔ˘Ó· Ô˘Ï› ......................°-11
◊ıÂÏ· Ó· 'Úıˆ ÙÔ ‚Ú¿‰È, Ì' ¤È·Û „ÈÏ‹ .....∞-46
∏ıÔÔÈfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Êˆ˜ .....................∫-144
◊ÏÈ ÌÔ˘ Û ·Ú·Î·ÏÒ .......................°-25
◊ÏÈ ÌÔ˘, ‹ÏÈ ÌÔ˘, ‚·ÛÈÏÈ¿ ÌÔ˘ ............°-82
∏ÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ٷ ............................°-158
◊ÏÈÔ˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ˙ÂÛÙfi˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ........∫-208
◊Ì·ÛÙ·Ó ·fi ·È‰È¿ ........................∞-173
◊ÌÔ˘Ó· ÌÔÓ·¯Ô·›‰È ‹ÌÔ˘Ó· ÌÔÓ·¯ÔÁÈfi˜ ......¶-137
◊Úı· ÎÈ ·fi„Â .............................°-164
◊ÚıÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ............................ª-85
◊Úı˜ „¤˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘ ...................°-40
◊ÛÔ˘Ó· ͢fiÏËÙË ............................ª-77
◊ÛÔ˘Ó· ÙÈ ‹ÛÔ˘Ó· ÌÈ¿ ·ÍÈÌ·‰ÔÎϤÊÙÚ· .......ª-77
◊Ù·Ó ‰ÂÈÏÈÓfi ηÏÔηÈÚÈÓfi ..................∞-164
◊Ù·Ó ‰ÂηԯÙÒ ¡Ô¤Ì‚ÚË, ¤Ú· ÛÙÔ ...........°-225
◊Ù·Ó ÂΛÓË Ë Ó˘ÎÙÈ¿ Ô˘ ʇ۷Á ...........∫-102
◊Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ, ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÁfiÚÈ ..........∞-177
◊Ù·Ó ¤Ó·˜ Á¿ÙÔ˜, Ì·‡ÚÔ˜ ÔÓËÚfi˜ ............∫-85
◊Ù·Ó Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ ·˘Á‹˜ .....................∫-241
◊Ù·Ó ¤ÓÙÂ, ‹Ù·Ó ¤ÍË ........................°-8
◊Ù·Ó Úˆ› Ù' ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË .........°-225
◊Ù·ÓÂ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ............................°-190

£
£' ·Ó¤‚ˆ Î·È ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ .................°-39
£· 'ıÂÏ· ÌÈ¿ Ó‡¯Ù· ÛÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÙÔ ÓËÛ› .....∫-60

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

£· 'ıÂÏ· Ó· 'ÌÔ˘Ó ÎËÔ˘Úfi˜ ................. ∫-79
£· 'ıÂÏ· Ó· '¯· ............................ ∫-17
£· ‚Úˆ ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚË Ì·ÁÏ·Ì¿ ................... ¶-3
£· οӈ ÓÙÔ‡ ‚Ú ÔÓËÚ‹ ................... ª-125
£· ÎÂÓÙ‹Ûˆ ¿Óˆ ÛÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ÛÔ˘ ÙË ......... ∫-27
£· Ì ı˘ÌËı›˜ ............................. ∫-34
£· Ì›ӈ ¿ÓÙ· ȉ·ÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó¿ÍÈÔ˜ ........ ∫-100
£· ÌÂÏ·Á¯ÔÏ‹Ûˆ ............................. ¶-96
£· ÌÂÙ·Ï¿‚ˆ Ì ÓÂÚfi ı·Ï·ÛÛÈÓfi ............... ∫-1
£· ¿Úˆ ‰Ò‰Âη ·È‰È¿, ‰Ò‰Âη ·È‰È¿ ....... °-51
£· ¿Úˆ ÌÈ¿ „·Úfi‚·Úη, ÙÔ ÌˆÚfi ÌÔ˘ ........ ∞-102
£· ¿Úˆ ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÌÔ˘ ÛÙË ÙÛ¤Ë ............ °-162
£· ¿ˆ ÂΛ ÛÙËÓ AÚ·È¿ .................... ª-36
£· ¿ˆ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ì ÙÔÓ ∆·Ú˙¿Ó, ı· ...... °-126
£· ÂÚ·Ù‹Ûˆ ÌÔÓ·¯fi˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú¿‰È ...... ∫-48
£· ÈÒ ·fi„Â ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ .................... ∫-28
£· ÔÙ›Ûˆ Ì' ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘ Ì' ·ÏÌ˘Úfi .......... °-175
£· Û ı˘Ì¿Ì·È .............................. ∫-35
£· Û ͷӿ‚Úˆ ÛÙÔ˘˜ Ì·Í¤‰Â˜ ............... °-75
£· Û ¿Úˆ Ó· ʇÁÔ˘Ì ..................... ∞-148
£· ÛÔ‡ ʇÁˆ Ì ηÈÚfi ....................... ª-46
£· ÛÔ‡ ʇÁˆ, ÛÙÔ '¯· ÂÈ .................. ¶-175
£· Û¿Ûˆ ÎÔ‡˜ ........................... ª-109
£· ÙÔÓ ÌÂı‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, Û›ÁÔ˘Ú· ......... °-97
£· ʤÚÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ÏÈ¿ ................. ∫-140
£· ʇÁˆ Î·È ı· Ì ˙ËÙ¿˜ ................... ¶-158
£¿Ï·ÛÛ· (ªÂÛÔ¤Ï·Á· ·ÚÌÂÓ›˙ˆ) .............. ∞-21
£¿Ï·ÛÛ· ' fiÏ· Ù· ÓÂÚ¿ ..................... ∞-96
£¿Ï·ÛÛ· Ï·ÙÈ¿ ............................ ∫-187
£·Ï·ÛÛ¿ÎÈ ÌÔ˘ .............................. ∞-14
£·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ· ............................. ∫-181
£¤ÏÂȘ ÙÔ ‚Ϥˆ ÚfiÊ·ÛË Ó· ʇÁÂȘ Ó· ....... °-44
£¤Ïˆ ·fi„ ӷ ÛÔ‡ ÁÚ¿„ˆ .................... ¶-26
£¤Ïˆ Ó· Á›Óˆ ÌÔ˘ÊÂÙ˙‹˜ ................... ¶-184
£¤Ïˆ Ó· ÛÔ‡ ÌÈÏ‹Ûˆ, Ì· ÙÚ¤ÌÂÈ Ë ÊˆÓ‹ ....... ∫-33
£¤Ïˆ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Ó· Ì ·˜ .............. ª-10
£¤Ïˆ Ù· Ò· ÌÔ˘ ........................... °-135
£¤Ïˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ó· Ûʛ͈, ¤ÙÚ· ›Ûˆ ...... °-163
£¤Ïˆ ÙÒÚ· Ó· ԇ̠‰˘fi ÏfiÁÈ· ÌfiÓÔ ......... ¶-100
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (£· ¿Úˆ ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÌÔ˘) ........ °-162
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÔ˘ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ·ÏÈ¿ ........... °-86
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ÊÙˆ¯ÔÌ¿Ó· ........... ¶-62

π
π‰·ÓÈÎfi˜ ÎÈ ·Ó¿ÍÈÔ˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ ............... ∫-100
πηÚÈÒÙÈÎÔ˜ ................................ ∞-88
IÛÙÔÚ›· (◊Ù·Ó ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ) ................ ∞-177
IÛÙÔÚ›· ÌÔ˘, ·Ì·ÚÙ›· ÌÔ˘ .................. °-140
πÙÈ¿ ....................................... ∞-63


∫·‚¿Ï· ÛÙÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡ÚÈÛ· ....... °-108
K¿ı ‚Ú¿‰È ı· Û ÂÚÈ̤ӈ .................. ª-72
∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ¿ÓÙ· Ï˘Ë̤ÓË .................. ª-31
∫¿ı ΋Ô˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ¿ ʈÏÈ¿ ÁÈ· Ù· .......... ∫-189
∫¿ı ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Î·ËÌfi˜ ..................... ¶-59
∫¿ı ̤ڷ Ì ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂȘ, fiÙÈ Û .......... ¶-171
∫¿ı Úˆ› ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ì ӷ ¿Ì ÛÙË .......... °-95
∫¿ı Úˆ› Ô˘ ΛӷÁ· Ó· ¿ˆ ÛÙË ........... °-121
∫¿ı ÙÚÂÏfi ·È‰› .......................... ∫-179
∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂȘ ‰ÚfiÌÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ...... ª-104
∫·È ‚Á¿ÏÂ ÙÔ ÎÚ·ÁÈfiÓ ÛÔ˘ ................... ∫-67
∫·È ÁÈ·Ù› ‰Â Ì¿˜ ÙÔ Ï˜ ................... ª-112
∫·È Ó· 'Ì·È ÙÒÚ· ¿ÏÈ ÛÙÔ Î·Ú¿‚È ........... ¶-94
∫·È Ô Ì‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓÈ¿ .................... ∞-132
K·›ÁÔÌ·È (∫fiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏfi ÌÔ˘) ....... ¶-103
∫·›ÁÔÌ·È-η›ÁÔÌ·È, ڛ͠ÎÈ ¿ÏÏÔ Ï¿‰È ...... ª-108
∫·˝ÎÈ ÌÔ˘, ¿Ë-¡ÈÎfiÏ· ....................... ∞-95
∫·ÎÔÛ¿ÏÂÛÈ ................................ ∞-183
K·Ï‹ Ù‡¯Ë ................................. ¶-176

∫·ÏË̤ڷ ‹ÏÈ ..............................°-97
∫·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ (∂ÁÒ ÎÈ ÂÛ‡) ...................∫-69
∫·ÏÔη›ÚÈ· Î·È ¯ÂÈÌÒÓ˜ ....................¶-17
∫·Ì·ÚԇϷ ÌÈ¿ ÛÙ·ÏÈ¿ .......................°-48
K¿ÌÔÈ Ù˘ ™·ÏÔӛ΢ ......................∫-104
∫¿Ó·Ì ÙfiÛ· fiÓÂÈÚ· Ù· ‰˘fi Ì·˜ Ù· ...........∫-66
∫¿Ó ÏÈÁ¿ÎÈ ˘ÔÌÔÓ‹ ........................ª-24
∫¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ‚Á·›ÓÔ˘Ó ...........∫-40
∫·Ó›˜ Â‰Ò ‰ÂÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ...................¶-225
∫¿ÓÂȘ Ï¿ıÔ˜ Ê›ÏË ÌÔ˘ ÌÈÎÚ‹ ...............∞-180
∫¿ÓÂȘ Ù' ·Û‹Ì·ÓÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ù· ........∫-67
∫·ÓÂÏfiÚÈ˙· ..................................∞-3
∫¿ÓÙ· ªÔÚ¤Ó· ..............................°-165
∫·ÂÙ¿Ó ∞ÓÙÚ¤· ∑¤Ô .......................∞-99
∫·ÂÙ¿ÓÈ ¯·ÌÔÁ¤Ï· ........................∞-153
∫¿ÔÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì·ÁÈ΋ ̤۷ ÛÙÔ ªÈÛ›ÚÈ .......ª-38
∫¿ÔÈÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ Û¿˜ ›‰· .........∞-154
∫¿ÔÈÔ ‰ÂÈÏÈÓfi ............................∞-129
K¿ÔÈÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ¤¯ÂÈ Êˆ˜, οÔÈÔÓ .........∫-114
∫¿ÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ÙȘ Ó‡¯Ù˜, Ô˘ ..........°-34
K¿ÔÙ ¤¯ÙÈ˙· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÙË Ì¤Ú· ...........∫-36
K¿Ô˘ Ó˘¯ÙÒÓÂÈ .............................°-22
∫¿Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ .................∫-141
∫·Ú¿‚È ·fi„Â ÙÔ ÊÈÏ› .......................¶-65
∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó· .................................∞-50
∫·Ú·ÈÂÚ›Ì ...............................¶-186
∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ηË̤ÓË, Ò˜ ‚·ÛÙ¿˜ Î·È .........¶-42
∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÌËÓ ·Ú·ÔÓÈ¤Û·È ................ª-92
K·ÚÔÙÛ¤ÚË ÙÚ¿‚· ...........................¶-183
∫·ÚÔÙÛ¤ÚË, ηÚÔÙÛ¤ÚË, ·Û' ÙÔ ..............∫-148
∫·ÙÂÚ›Ó· £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿ ......................ª-27
∫¿ÙÈ ·Ï‹ıÂÈ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò, οÙÈ ..........∫-215
K¿ÙÈ ÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÂȘ ...........................∫-45
∫¿ÙÛ ÛÙËÓ ¤ÙÚ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡, ‚¿Ï ÙÔ .......°-78
∫¿ÙÛ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ ÌÔ˘ .....................¶-152
K¿Ùˆ ·' ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛfi ÌÔ˘ .................¶-114
∫¿Ùˆ ·' ÙÔ, οو ·' ÙÔ Û‚ËÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ ......ª-7
∫¿Ùˆ ÛÙ· ÏÂÌÔÓ¿‰Èη .......................ª-124
∫¿Ùˆ ÛÙËÓ ¿ÛÚË Ô˘ ÎÔÈÌ¿Û·È ..............∫-181
K¿Ùˆ ÛÙ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ Ù' ·ÏˆÓ¿ÎÈ ............°-83
∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi (∫·ÓÂÏfiÚÈ˙·) .................∞-3
∫¿Ùˆ ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi (¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ) ...............∞-68
∫¿Ùˆ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ· ............°-177
∫›ÓÔ Ô˘ Ì ÙÚÒÂÈ, ΛÓÔ Ô˘ Ì ..........∫-209
∫›ÓÔ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ›· ηÏË̤ڷ ...........∫-179
∫ÂÏ·˚‰‹ÛÙÂ, ˆÚ·›· ÌÔ˘ Ô˘Ï¿ÎÈ· ............∞-124
∫¤ÚÓ· Ì·˜ .................................ª-120
∫È ¿ÏÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ú·Û ...................∫-81
∫È ·Ó ·ÏÏ¿Í·Ì ÏfiÁÈ· ‚·ÚÈ¿ ................¶-123
∫È ·Ó ‚Áˆ ·' ·˘Ù‹ ÙË Ê˘Ï·Î‹ ηÓ›˜ .......∫-201
∫È ·Ó Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜ Ù· ‚Ú¿‰È· .......ª-50
∫È ·Ó ÂÚ·ÙÒ ..............................°-31
∫È ·Ó Û' ·Á·Ò ‰Â Û' ÔÚ›˙ˆ ................∫-239
∫È ·Ó ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜ ........................°-58
∫È ·Ó ¯ˆÚ›Û·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÔÏϤ˜ ηډȤ˜ ......∞-165
∫È ÂÛ‡ ÙÚÂÏ‹ ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜ ....................∫-2
∫È ‹Ù·Ó ·È‰› ÛÙ· ‰ÂηÂÊÙ¿ ................∫-142
∫È ‡ÛÙÂÚ· ‹Ú˜ ·fi ¿Óˆ ÌÔ˘ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ .....∫-119
∫›ÓËÛÂ Ë °ÂڷΛӷ ÁÈ· ÓÂÚfi ÎÚ‡Ô Ó· .........∞-57
K›ÙÚÈÓË fiÏË ...............................∫-11
∫Ï·›ÂÈ ·fi„Â Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ....................¶-23
∫Ï·›ÂÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÛÙÔ ÌÓ‹Ì· ...............°-203
∫ϷȘ .....................................∞-165
∫Ï›۷Ó ٷ ΤÓÙÚ·, Ù· ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Ù· .......∫-22
∫ψÙÛÔÛÎÔ‡ÊÈ ..............................∫-174
∫Ô›Ù·Í ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Úfi‰Ô ·ÓÔȯÙfi .............°-120
∫fiÎÎÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ ..........................∫-31
KfiÎÎÈÓÔ ·Ó› Ë ˙ËÏÂÈ·, ÎfiÎÎÈÓ· Ù· ‰˘fi ......¶-91
∫fiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ (∫¿ı Úˆ›...) ........°-95
KfiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏfi ÌÔ˘ Ì¿ÙˆÛ˜ ÙÔ .......¶-103
∫ÔÓÙ¿ ÛÙ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ............¶-16
∫ÔÚ¿ÎÔ˘ ¯ÚÒÌ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÎÈ ·ÛÚ›Û·ÓÂ ......∫-204

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

∫fiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË, ÎfiÚË Î·Ú·‚Ô·ÚË ........... ∞-82
∫ÔÚ›ÙÛÈ ÌÂ Ù· ·ÓÙÂÏfiÓÈ· .................. °-112
∫ÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›˜ ............ °-124
∫Ô˘‚¤ÓÙ· Ì ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È .................. °-197
∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ·ÏÈοÚÈ ....................... ∫-155
∫Ô˘Ú¿ÛÙËη ÁÈ· Ó· Û ·ÔÎÙ‹Ûˆ .............. ª-33
∫Ô˘ÙÛ‹ ÎÈı¿Ú· .............................. ∫-20
∫fi„Â Î˘Ú¿ ‚·ÛÈÏÈÎfi Î·È ÛÙÚÒÛ ÙÔ ........... °-14
∫Ú·ÙÔ‡Û˜ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÁÏ˘ÎÈ¿ Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη ..... °-52
∫Ú‹ÙË ÌÔ˘, fiÌÔÚÊÔ ÓËÛ› .................... ∞-119
∫ڛ̷ ÙÔ ÌfiÈ ÛÔ˘ ......................... °-154
KÚÔ˘·˙Ȥڷ ................................. ∫-73
∫ÚÔ˘Ó Ù· ÓÙ·Ô‡ÏÈ·, ̈ڋ ™Ù¤ÚÁÈÔ Ì' ........ ∞-107
∫˘ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ ............................... °-106
∫˘ÎÏ¿ÌÈÓÔ, ΢ÎÏ¿ÌÈÓÔ ÛÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ .......... °-197
∫˘ÎÏÔÊÔÚÒ ÎÈ ÔÏÔÊÔÚÒ ....................... ∫-3
∫‡Ï·Á ÙÔ ÙÛ¤ÚÎÈ ÛÙËÓ Ô‰fi º˘Ï‹˜ ............ °-53
∫˘Ú ‰È¢ı˘ÓÙ¿ ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ .................. ¶-221
∫˘Ú¿ µ·ÁÁÂÏÈÒ .............................. ∞-54
∫˘Ú¿ °ÈÒÚÁ·ÈÓ· ............................ °-160
∫˘Ú¿ ˙ˆ‹ ................................... ¶-18
∫˘Úȷ΋, ÁÈÔÚÙ‹, ∂ϤÓË, Ë ·Ú¤· ........... ∫-225
∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ ......................... ∞-170

§
§·˚Îfi ÙÛ·-ÙÛ· ............................. ¶-154
§¤Á fi,ÙÈ ı˜ ............................. ¶-107
§¤ÁΈ (∂ÏÏ¿‰·) ............................ ∫-106
§ÂÌÔÓ¿ÎÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ .......................... ∞-55
§ÂÌfiÓÈ ÛÙËÓ ÔÚÙÔηÏÈ¿ .................... ¶-223
§Â˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ Ô˘ ı· .............. ¶-99
§Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ¯ı˜ ......................... ∞-164
§Â˘Ù¤ÚË ................................... °-185
§ËÛÌÔÓË̤ÓË ............................... ∫-196
§›Á· „›¯Ô˘Ï· ·Á¿˘ ÛÔ‡ Á˘Ú‡ˆ ............. ¶-55
§›Á˜ ̤Ú˜ Ì›ӷÓÂ, Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÁÏ˘Î¿ ....... ¶-93
§›ÁÔ ·ÎfiÌ· ı· ȉԇÌ ...................... °-218
§›ÁÔ-Ï›ÁÔ ı· ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂȘ ................ ¶-144
§ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÓÈ¿Ù· Ì·˜ ....................... °-92
§fiÁÔ ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Í¯·ÛًηÌ ............. ∫-138
§˘Á·ÚÈ¿ .................................... ∞-82

ª
ª' ·Á·¿ÂÈ, Ì' ·Á·¿ÂÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ......... °-113
ª' ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È ‚·fiÚÈ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ ...... ∫-200
ª' ·›Ì· ¯ÙÈṲ̂ÓÔ, οı ¤ÙÚ· Î·È .......... °-207
ª' ·Ú¤ÛÂÈ Ó· 'Ì·È ı‡Ì· ÛÔ˘ Ó· 'Ì·È ........ ¶-109
ª' ¿ÛÙÚ·, Ô˘ÏÈ¿ Î·È Û‡ÓÓÂÊ· ÙÔÓ .......... ∫-162
ª' ·Ê‹ÓÂȘ ÙÒÚ· Ô˘ ¤Ì·ı· ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ....... ¶-144
ª' ¤ÎÔ„·Ó, Ì ¯ÒÚÈÛ·Ó ÛÙ· ‰˘fi ............... °-9
ª' ¤ÏÂÁ·Ó Ì¿ÁÈÛÛ· Ô˘ ηډȤ˜ Ú¿ÁÈÛ· ....... ∫-55
ª' ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÙÚÂÏfi, fiÓÂÈÚÔ ··ÙËÏfi ........ ¶-58
ª' ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù· 'ÚÈÍ· fiÏ· ....... °-35
ª' ¤È·Û ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì· ÂÁÒ ‰Â ...... °-115
ª' ¤¯ÂȘ ÔÙ›ÛÂÈ Ê·ÚÌ¿ÎÈ ÈÎÚfi ............ ¶-180
ª· ÁÈ·Ù› ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ó¿Ó·È Ï˘ËÙÂÚfi ....... ¶-228
ª· ÙÈ Ï¤ˆ Ô ÙÚÂÏfi˜, ¤¯ˆ Ù· ‰˘fi ¯¤ÚÈ· ...... ∫-116
ª¿ÁÈ· ÌÔ‡ '¯ÂȘ η̤̈ӷ ................... ∞-35
ª¿ÁÈÛÛ· .................................... ∫-55
ª¿Áη˜ ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ..... ª-80
ª¿Áη˜, Ì¿Áη˜ ‚Á‹Î ÁÈ· ÛÂÚÁÈ¿ÓÈ ......... ∫-177
ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÈ ............................. °-163
ª¿ÌÔ ÌÚ·˙ÈϤÈÚÔ ......................... °-167
ª¿Ó· ‰Â Ê˘Ù¤„·Ì ........................... °-26
ª¿Ó· ÌÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ ............................. ª-99
ª·ÓÔ˘¤Ï· .................................. °-168
ª·ÓԇϷ ÌÔ˘ ............................... ∫-150
ª·ÓÙÔ˘Ì¿Ï· ............................... ¶-118
ª¿Ô˘Î·˜ ................................... ∞-102
ª·Ú·Ì¤Ó· Ù· ÁÈÔ‡ÏÈ· ....................... ∞-146

ª·ÚÁ·Ú›Ù· ª·ÁÈÔԇϷ ......................°-191
ª·ÚÁ·Ú›Ù· ª·ÚÁ·ÚÒ .........................°-215
ª·Ú›· Ì ٷ ΛÙÚÈÓ· .......................°-103
ª¿Úˆ, ª¿Úˆ ................................∞-167
ª¿ÛΘ .....................................∫-75
ª¿ÙÈ· ‚Ô˘ÚΈ̤ӷ ..........................°-177
ª¿ÙÈ· ÌÏ .................................∫-32
ª¿ÙÈ· Û·Ó Î·È Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ..................∞-77
ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ .....................∞-48
ª·‡Ú· Ì¿ÙÈ·, Ì·‡Ú· ÊÚ‡‰È· ..................ª-84
M·‡ÚÔ ϷοÎÈ ÛÙËÓ ·˘Ï‹, ÎÈ ¿ÛÚÔ ..........°-58
M·˘ÚÔÌ·ÏÏÔ‡Û· ÎÔÂÏÈ¿ .....................∫-224
ªÂ Ì‹Ó˘Û ÌÈ¿ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·, Á·Ï·Ó‹ ...........∞-45
M ÌÈ· ÈÚfiÁ· ʇÁÂȘ Î·È Á˘Ú›˙ÂȘ .........∫-39
M ÌÔ˘Ó¿ÙÛ˜ Î·È ÌÔÊÒÚÈ· ................¶-215
ªÂ ÚÔ‰ÒÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, Ì· Ó· Â›Û·È ......°-70
M ڈٿ˜ ·Ó ¯·ı›˜ ........................¶-109
MÂ ÛÎfiÙˆÛÂ ÁÈ·Ù› ÙËÓ ·Á·Ô‡Û· .............¶-135
ªÂ Ù' ¿ÛÚÔ ÛÔ˘ ÙÔ fi‰È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ........°-85
ªÂ Ù· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ¯¿ÓÔÌ·È ....................¶-216
M ٷ ÊÒÙ· Ó˘ÛÙ·Á̤ӷ Î·È ‚·ÚÈ¿ ............¶-31
ªÂ ÙË ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ∫ÔÓهψ .................∞-41
ªÂ ÙË ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· Î·È ÙÔ ™ÈÚfiÎÔ .............∫-171
ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηڷ‚Ô·ÚË ..................∫-171
ªÂ ÙÈ Î·Ú‰È¿ Ó· Û' ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹Ûˆ ...........°-184
ªÂ ÙÈ Î·Ú‰È¿ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ˜ Û˘ÁÁÓÒÌË Ó· ......¶-131
ªÂ ÙÈ Î·Ú‰È¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó' ·ÚÓËıÒ ..........°-184
ªÂ ÙȘ ÙÛ¤˜ ·‰ÂÈ·Ó¤˜ ÎÈ ¤Ó· Êfi‚Ô .........∫-76
M ÙÔ ‚Ô˘Ófi ı· Á›Óˆ Ê›ÏÔ˜ ..................°-39
ªÂ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ ÊÈÏÈ¿ ..................¶-200
ªÂ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ì ÙÔ ÎÚ·Û› ...............¶-219
ªÂ ÙÔ ÊÙˆ¯ÔÌÔ‡˙Ô˘Îfi ÌÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ˆ ........ª-127
ªÂ ÙfiÛ· ʇÏÏ· .............................°-227
ªÂ ÙÔ˘˜ ·Ï‹Ù˜ ............................¶-110
ª¤ı˘Û' ·fi„ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘ ................°-32
ªÂ›Ó ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ .................¶-174
ªÂÏ·Ì„¤˜ ‚‰Ԣ˝Ó˜, ÍÂÏÔÁÈ¿ÛÙÚ˜ ..........°-157
ª¤Óˆ ÂÎÙfi˜ .................................∫-25
ª¤Óˆ Û οÔÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ...................∞-161
ª¤Ú˜ ‚·ÚȤ˜, ¯ÔÓÙÚ¤˜ „ȯ¿Ï˜ ¿Óˆ .........∫-50
ªÂ˜ Û' ·˘Ù‹ ÙË ‚¿Úη Â›Ì·È ÌÔÓ·¯‹ .........∫-180
ªÂ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ‰ÚfiÌÔÈ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÛˆÚfi ........∞-144
ªÂ˜ ÛÙËÓ ˘fiÁÂÈ· ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·, ̘ .........°-200
ªÂ˜ ÛÙ˘ ¡¿ÔÏ˘ Û·Ó ‚Á·›Óˆ Ù· ............∞-126
ªÂ˜ ÛÙ˘ fiÏ˘ ÙÔ ¯·Ì¿Ì ...................¶-153
ªÂ˜ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô, ̘ ÛÙ' ·ÁÈ¿˙È ÙÔ ...........∫-191
ª¤˜ ÛÙÔ Ì·¯·Ï¿ ¤ÊÙÂÈ ÎÔ˘ÌÔ˘ÚÈ¿ ...........¶-37
ªÂ˜ ÛÙÔ ÓfiËÌ· ¿ÓÙ· ı· 'Ó·È fiÔÈÔ˜ ........∫-136
ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù· ÓËÛÈ¿ ..................∞-72
M˜ ÛÙÔ˘ BÔÛfiÚÔ˘ Ù· ÛÙÂÓ¿ .................¶-32
ªÂ˜ ÛÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡ ÙËÓ ÙڤϷ ...............¶-212
ªÂ˜ ÛÙÔ‡ ª·ÁÈÔ‡ ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜, ÛÙ· .........∞-113
ªÂ˜ Ù˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ Ù· ‚Ô˘Ó¿ .................ª-129
ªÂ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ù· ÛÙÂÓ¿ ÌÈ¿ ................¶-186
M¤Û· ÛÙ˘ ˙ˆ‹˜ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ................ª-64
ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ...................∞-59
ªÂÛÔ¤Ï·Á· ·ÚÌÂÓ›˙ˆ ÎÈ ¤¯ˆ ÏÒÚ· ÙÔÓ .......∞-21
ª¤ÙÚËÛ· ÚÔ¯ı¤˜ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Ì·˜ ÛÙÈÁ̤˜ .....∫-61
ª¤¯ÚÈ Ó· ‚Úԇ̠ԢڷÓfi .....................°-87
ª¤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ¿ÁÁÂÏÔÈ, Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ......°-87
ªË Ì ڈٿ˜ ................................∫-91
ªË Ì ڈٿÙ Á›ÙÔÓ˜ ÙÈ ¤¯ˆ Î·È ..........ª-110
ªË ÌÈÏ¿˜ ¿ÏÏÔ ÁÈ ·Á¿Ë ....................∫-198
MË ÌÈÏ¿˜, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë EÏÏ¿˜ ...............°-18
ªË ÌÔ‡ ˙ËÙ¿˜ Ó· ʇÁˆ ̘ ÛÙ· ..............¶-108
ªË ÌÔ‡ ı˘ÌÒÓÂȘ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ...................°-7
ªË ÌÔ‡ Ϙ ÁÈ·Ù› ͯӿˆ ....................ª-86
MË ÌÔ‡ ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ¿ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË .....°-86
ªË ÌÔ‡ ÂȘ ÁÈ· Û¤Ó·Ó ̤۷ Û ÙÔ‡ÙÔ ......∫-126
MË ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ηډȿ˜ .......∫-52
ªË ÌÔ‡ ¯Ù˘¿˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·.. ...............°-62
ªË ÙÔ˘ ÌÈÏ¿Ù ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ..................°-43

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ªË ÊÔ‚¿Û·È ................................ ∫-136
ªË, Ìo‡ ÙÔ ÂȘ, ÔÈ ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ ...... ∫-206
ª‹ÏÔ ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ ........................... ∞-43
ªËÓ ·ÂÏ›˙ÂÛ·È Î·È ‰ÂÓ ı' ·ÚÁ‹ÛÂÈ ......... ª-24
ªËÓ ÎϷȘ .................................. °-76
MËÓ ÌÂ Ï˘¿Û·È, ‰ÈÒÍ Ì ·fi„ ............ ¶-120
ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ, ‰ÂÓ Í·Ó·˙Ô‡Ó ............. ∞-157
ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ È· ........................ ¶-145
ªËÓ ÔÓ¿˜, ÌËÓ ÔÓ¿˜ ...................... ¶-159
ªËÓ Ûηϛ˙ÂȘ ÙË ÛÙ¿¯ÙË Ó· Í·Ó¿‚ÚÂȘ ...... ¶-122
MËÓ Ù‹˜ ÙÔ ÂȘ ........................... ∞-172
MËÓ ÙÔÓ ÚˆÙ¿˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi .................. ∫-138
ªÈ¿ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ................ ∫-244
ªÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ ∞ÌÊÈ¿ÏË, ÙÔ‡ ÙËÓ .......... ª-100
MÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ÏÔ‡ÎÈ ....................... ∫-62
ªÈ¿ ÁÈÔÚÙ‹ ................................ ∫-238
ªÈ¿ Á˘Ó·›Î·, ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ ..................... ª-4
ª›· Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· .......................... ¶-48
ªÈ¿ ˙ˆ‹ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ................. ¶-13
ªÈ¿ ˙ˆ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ, ÎÈ ·Ó ‰Â ÙËÓ .......... ∞-132
ª›· Ë ¿ÓÔÈÍË, ¤Ó· ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ, ¯Ú˘Û‹ ....... ∫-198
ªÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÈÎÚ‹ ......................... ∫-218
ªÈ¿ ηÏË̤ڷ ............................... ∫-26
ªÈ¿ ÎÔÌ„‹ ÌÔÓÙ·›Ó Û·Ó ÎÈ Â̤ӷ ............ ∞-137
ªÈ¿ ∫˘Úȷ΋ ................................ °-28
ªÈ¿ Ì·‡ÚË ¤ÙÚ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡, §Ô‡Ï· ÌÔ˘ ...... ∞-12
ªÈ¿ Ì ÙȘ „›Ú˜ È¿ÓÂÛ·È, ÌÈ¿ ÙȘ ........ °-98
ªÈ¿ ̤ڷ ı· ÙÔ ÁÚ¿„ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ........... ª-102
ªÈ¿ Ó‡¯Ù· οو ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ÌÈ¿ .......... ª-20
ªÈ¿ ·ÏÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· ......................... ¶-122
ªÈ¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ ............................... ∫-139
ªÈ¿ ·Ú¤· ›̷ÛÙ .......................... ∫-22
MÈ¿ ·Û¯·ÏÈ¿ ∞ϤͷÓÙÚ .................... ∞-108
ªÈ¿ ™Ì˘ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ .................... ∞-7
ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ı˘Ì¿Ì·È .......................... ∫-232
ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ ÂÁÒ ÎÔ›Ù·Í· ›Ûˆ ............... °-66
ªÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ‹ÁÂ Ë Á¿Ù· ........ ∞-184
ªÈ· ÊÔÚ¿ ÌÔÓ¿¯· ÊÙ¿ÓÂÈ ..................... °-44
M›· ÊÔ‡ÓÙˆÛË, ÌÈ¿ ÊÏfiÁ· .................... ¶-69
ªÈ¿ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· ̘ ÛÙË Ó‡¯Ù· ÛοÂÈ ......... ∫-43
ªÈ¿ „·ÚÔԇϷ Â›Ó·È ·Ú·Á̤ÓË ............... ∞-99
ªÈÎÚ¿ ÎÈ ·Ó‹ÏÈ·Á· ÛÙÂÓ¿ Î·È Û›ÙÈ· ........ °-205
ªÈÎÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ ............................... ª-111
ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ̤ÏÈÛÛ· .......................... ∫-66
ªÈÎÚfi ·È‰› Û·Ó ‹ÌÔ˘Ó· .................... ∫-220
ªÈÎÚfi ·È‰› ·' ÙËÓ ·˘Á‹ .................. ∫-159
ªÈÎÚfi˜ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ¿ÛÙËη ..................... ¶-187
ªÈÏ¿Ó ÁÈ· ηÈÚÔ‡˜ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Î·È ........ ∫-103
ª›ÏËÛ¤ ÌÔ˘ ................................ ∫-164
ªÔ‚fiÚÔ ¿ÓÙÔ٠̠Ϙ ...................... ¶-63
ªÔÓ·ÍÈ¿ ..................................... ∫-5
ªfiÓÔ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ .............................. °-88
MfiÓÔ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ Ù' fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ............... °-75
ªÔ‡ '‚·Ï˜ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ........ ¶-156
ªÔ‡ 'Ê·Á˜ fiÏ· Ù· ‰·¯Ù˘Ï›‰È· ............... ¶-75
ªÔ‡ ϤÓ ӷ ÌËÓ ÎÏ·›ˆ ..................... ¶-147
ªÔ‡ Ϙ Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ .......... °-71
ªÔ‡ Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È ¤Ó·-¤Ó· ¯ÚfiÓÈ· ............. °-13
ªÔ‡ Û¿Û·ÓÂ ÙÔ Ì·ÁÏ·Ì¿ .................... ¶-72
ªÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Û· Ó· 'Ó·È ¯ı˜ Ì· ............ ∫-64
ªÔ‡ ¯Ù˘Ô‡Ó ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ¤Ó· ™¿‚‚·ÙÔ ....... ª-146
ª·Á¿Û·˜ ................................... ∫-95
ª·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ À‰ÚÔ¯fiÔ Î·È ................ ¶-218
ª·Í¤-TÛÈÊÏ›ÎÈ ............................ ¶-192
ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË ∫·Ó·Ù¿ ..................... ∞-127
ª·ÚÌ·-°È·Óӷο΢ (§Ô‡Ï· ÌÔ˘) ............ ∞-12
ª‹Î·Ó ‰˘fi Ì·‡Ú˜ ¯‹Ú˜ ̘ ÛÙÔ .......... ∫-133
ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ‰ÈÏfi¯ÔÚ‰Ô .................. ª-147
ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿ .............................. ª-105
ªÚÔ˜ ÁÎÚÂÌfi˜ Î·È ›Ûˆ ڤ̷ ................ ª-55
ªÚÔ˜ ÛÙÔ ÚËÌ·Á̤ÓÔ Û›ÙÈ ................. ª-132
ª‡ÏÔ˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ........................ ∞-180

ª˘ÚÙÈ¿ ....................................°-192
ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ÓÙËÛ˜ ÁÈ· ̤ӷ ...............ª-89
ªˆÚ‹ ÎÔÓÙԇϷ ÏÂÌÔÓÈ¿ ......................∞-30

¡
¡· 'ÚıÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ‚Ú·‰È¿ ..........°-167
¡· 'Û·Ó Ù· ÓÈ¿Ù· ‰˘fi ÊÔÚ¤˜ .................∞-66
¡· 'Ù·Ó Ë ¯·Ú¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ...................¶-161
¡· 'Ù·Ó ÙÔ ÂÈÎÔÛȤӷ ......................°-13
¡· '¯· ÙË ‰‡Ó·ÌË ...........................°-41
N· '¯·Ó ÔÈ Î·Ú‰È¤˜ ·Ì¿Ú˜ ................¶-150
¡· '¯Â ¯ÚÒÌ· Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿, ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Ó· .......∫-30
¡· ‚¿Ïˆ Ù· ÌÂٷ͈ٿ ........................∫-50
¡· ÁÈ·Ù› Á˘ÚÓÒ .............................ª-53
N· ‰ÈÒ͈ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· .......................∫-227
¡· ˙‹Ûˆ ‹ Ó· Âı¿Óˆ (Flamenco) .............∫-56
¡· η› ÙÔ ÂÏÂÎÔ‡‰È .......................ª-97
¡· Ì' ·Á·¿˜, Ó· ’Û·È Î·Ïfi˜ ................∫-51
¡· Ì' ·Á·¿˜, fiÛÔ ÌÔÚ›˜ ..................∫-93
¡· ÌË ÌÂ ÊÒÙÈ˙·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ì¿ÙÈ· ..............¶-90
N· ÌÔÚÔ‡Û· ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· Ó· '¯· ÂÁÒ ........¶-160
¡· Û' ·Á·Ò ‹ÓÙ· 'ıÂÏ· .....................∞-83
¡· ÙÔ 'ÍÂÚÂÓ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ˆ˜ Â›Ì·È Ì˜ ......∞-76
N· ÙÔ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ...................∞-154
¡· ¯·Ú›˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ .....................¶-80
N¿È Ó¿È Ó¿È ................................¶-91
¡·È, ˘¿Ú¯ˆ ÂÁÒ ............................¶-99
¡¿ÓÈ ÙÔ˘ Ú‹Á· ÙÔ ·È‰› ....................∫-222
N·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· .................................∫-27
¡·‡ÙË, Á¤ÚÔ-Ó·‡ÙË .........................∫-167
¡¿¯· ÂηÙfi ηډȤ˜ ........................¶-142
N¿¯· ¤Ó·Ó Ô˘Ú·Ófi Ó¿¯· Î·È ÌÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ· .....∫-116
¡¿¯· ¯›ÏÈ· Ì¿ÙÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ó· ..........¶-142
¡·¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÈ¿ ·Á¿Ë.. ........∫-116
¡ÂÈÚ‡ÔÓÙ·Ó Ë ∫Ú·ÛÔÁÈÒÚÁ·ÈÓ· ..............∫-168
¡Âڿȉ· Â›Û·È Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ....................∞-78
¡ÂÚ·ÓÙ˙ԇϷ ................................∞-68
NÈÒıˆ ÔÈ¿ ›۷È, fiÙ·Ó Ï˜ ÙÔ .............¶-227
¡Ù¿ÚÈ-ÓÙ¿ÚÈ ...............................∞-101
¡ÙÈÚÏ·ÓÙ¿ ..................................∞-39
¡ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ Ï¿ÈÎ ‰Ë ÁÎÚ˘ ...................°-127
¡ÙÔ‡ÎÔ˘-ÓÙÔ‡ÎÔ˘ Ì˯·Ó¿ÎÈ ..................°-105
¡‡Ûٷ͘ ¿ÛÙÚÔ ÌÔ˘, ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÌÔ˘ ............∫-29
¡‡¯Ù· ‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ÎÈ ¿‰ÂÈÔ ÙÔ ¯¤ÚÈ ............∫-232
¡‡¯Ù· ̤ڷ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È Ì ‹ÏÈÔ .......∫-225
N‡¯Ù· ÍÂÏÔÁÈ¿ÛÙÚ· .........................¶-112
N˘¯ÙÂÚ›‰Â˜ ÎÈ ·Ú¿¯Ó˜ .....................¶-117
¡‡¯Ù˜ Ì·ÁÈΤ˜ .............................ª-41
¡‡¯ÙˆÛ ¯ˆÚ›˜ ÊÂÁÁ¿ÚÈ .......................¶-7


•·ÓıÈ¿ ÌÈÎÚԇϷ ............................ª-59
•·ÓıԇϷ ..................................∞-159
•·ÊÓÈο Ï·Ì‚¿Óˆ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·Êfi ÛÔ˘ ............¶-96
•·ÊÓÈο Ì ·Á·¿˜ .........................∞-178
•ÂÎÈÓ¿ ÌÈ¿ „·ÚÔԇϷ ......................∞-103
•ÂÎÈÓ¿ÌÂ, ¿Ì ̷ÎÚ˘¿ .....................¶-167
•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›, ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ͤӷ .......∞-23
•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï› Î·È ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔ ......∞-36
•¤ÚÂȘ ÙÈ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ ¤Ó· Ê›ÏÔ ......°-69
•ÂʇÁ·Ó ·' Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÔÈ ›Ûˆ ÌÔ˘ ......∫-216
•ÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi„ ٷ fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘ .........¶-133
•Ë̤ڈ̷ 1-1-2000 Ì.à ......................°-35
•ËÌÂÚÒÌ·Ù· .................................¶-16
•ËÌÂÚÒÓÂÈ (∆Ô Û‡ÓÓÂÊÔ ¤ÊÂÚ ‚ÚÔ¯‹) ........∫-158
•ËÌÂÚÒÓÂÈ ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ..............∫-4
•ËÌÂÚÒÓÂÈ Î·È ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ ...................¶-191
•ËÌÂÚÒÓÂÈ ∫˘Úȷ΋ ..........................°-50
•‡Ó· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ÎÈ ¿ÎÔ˘Û .................∞-123

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O
O
O
O
O

O
O
O
O

O

O
O
O
O
O

O
O
O
O


O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

·ËÙfi˜ ................................... ∞-121
∞Ϥ͢ .................................. ∞-196
·Ì·Í¿˜ (∫·ÚÔÙÛ¤ÚË, ηÚÔÙÛ¤ÚË) ........... ∫-148
·Ì·Í¿˜ (∏ ¿Ì·Í· ̘ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹) ........... ¶-68
¿ÓÂÌÔ˜ ı· η›ÂÈ ÛÙË ÁË ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ........ ∫-46
·Ú¿˘ .................................. °-157
·Ú¯ËÁfi˜ .................................. ∫-14
Á¤ÚÔ˜ ................................... ∞-191
°È¿ÓÓ˘ Ô ÊÔÓÈ¿˜ ........................ ∫-151
°È¿ÓÓÔ˜ ªÂÚ ·' ÙÔ ‚ÔÚÈ¿ ÙÔ Û‡ÚÌ· ...... °-229
ÁÈ·ÙÚfi˜ .................................. ∞-31
°ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È ÔÓËÚfi˜ ................... °-160
°Ô˘˝ÏÈ, Ô Ì·‡ÚÔ˜ ıÂÚÌ·ÛÙ‹˜ ............... ∫-98
¢ËÌËÙÚ¿Î˘ ............................... ª-14
‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜ ............................... ¶-78
‰Ú·¤Ù˘ ................................ °-229
‰ÚfiÌÔ˜ ›¯Â ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· .......... °-89
‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÛÎÔÙÂÈÓfi˜, ÒÛÔ˘ Ó· ........ °-214
ÂÈfiÏ·ÈÔ˜ .............................. °-124
ÂÊÈ¿ÏÙ˘ Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ ................. ∫-188
˙ˆÓÙ·Ófi˜ Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜, ÙÔ Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ..... ∫-242
ËıÔÔÈfi˜ ................................ ∫-144
‹ÏÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ Ì˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ .......... °-33
‹ÏÈÔ˜ ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ Ë ·˘Á‹, Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ....... °-203
ÈfiÙ˘ ................................. ª-117
ÈÚÏ·Ó‰fi˜ ÎÈ Ô ÈÔ˘‰·›Ô˜ .................. ∫-228
∫¿‚Ô˘Ú·˜ ................................ ª-154
ηËÌfi˜ .................................. °-213
η˚Í‹˜ ................................... ª-78
∫·ÂÙ·Ó¿Î˘ ............................. ¶-199
∫ÂÌ¿Ï ................................... ∫-192
ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜ ................................ ∫-82
∫Ô˘Ù·ÏÈ·Ófi˜ ............................. °-109
΢Ú-∞ÓÙÒÓ˘ ............................. ∫-185
΢Ú-£¿ÓÔ˜ ................................ ¶-15
΢Ú-ªÈ¯¿Ï˘ ............................. ∫-169
Ï‚¤ÓÙ˘ ................................ °-223
Ì·ıËÙ‹˜ ................................. °-153
ª·ÓÒÏ˘ ................................. ª-134
Ì·Ú̷ڈ̤ÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ .................... ¶-34
Ì·‡ÚÔ˜ Á¿ÙÔ˜ ............................. ∫-85
ªÂÓÔ‡Û˘ ................................. ∞-26
̤ÙÔÈÎÔ˜ .................................. ∫-6
ªÔ˘ÛÙ·Ê¿˜ ............................... ¶-212
Ì·ÁÏ·Ì¿˜ ................................ ¶-39
Ì·Î·Ú¿˜ ................................ ª-114
Ì·ÚÌ· £ˆÌ¿˜ ............................. ª-1
ÌÂÎÚ‹˜ / °È· ÌÈ¿ ÎÈı·Ú›ÙÛ· ............. ∞-140
ªÔ¯ÒÚ˘ ................................ ª-135
̇ıÔ˜ ................................... ∫-160
Ó·‡Ù˘ ................................... ª-13
Ô˘Ú·Ófi˜ ʇÁÂÈ ‚·Ú‡˜ ..................... °-24
·ÏÈ·Ù˙‹˜ ............................... ¶-130
·ÏÈfi˜ ʈÓfiÁÚ·ÊÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ....... °-50
·Û·Ù¤ÌÔ˜ ............................... ª-65
¶¤ÙÚÔ˜, Ô °Èfi¯·Ó ÎÈ Ô ºÚ·ÓÙ˜ ............. ∫-88
ÈÔ Î·Ïfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ .................. ∞-171
ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ .............................. ∫-211
Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜ ............................. ∞-115
ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ ..................... ∫-229
™·ÏÔÓÈÎÈfi˜ .............................. ¶-132
ÛȉÂÚÔÌ¿Û·˜ ............................. ∫-120
™Ù·ÌÔ‡Ï˘ Ô ÏÔ¯›·˜ ...................... °-104
ÛÙ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ ....................... ∫-101
™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ................................. °-56
™ÙÚ·Ù‹˜ ................................. ∫-115
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ............................... ∫-89
Ù·ÍÈÙ˙‹˜ ................................ ¶-129
∆·Ú˙¿Ó .................................. °-126
Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¤ı·Ó ....................... ∫-142
ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ............................. ¶-50

O ∆Ú·Ì·Ú›Ê·˜ .............................∞-142
O ÙÚÂÏfi˜ ....................................¶-2
O ÙÚfiÔ˜ ..................................∞-195
O ÙÛ¿ÌÈÎÔ˜ ................................∫-161
O ÀÌËÙÙfi˜ .................................∫-172
O Ê·ÓÙ¿ÚÔ˜ .................................¶-49
O ÷ڷϿÌ˘ ...............................∞-51
O ¯¿ÚÔ˜ ‚Á‹Î ·Á·ÓÈ¿ ......................¶-47
O ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ÌÈ˙ÂÏÈÒÓ .....................∫-121
O „·Ú¿˜ .....................................ª-2
Ÿ, ÙÈ ÎÈ ·Ó ˆ ‰ÂÓ Û Í¯ÓÒ ................ª-21
Ÿ,ÙÈ ·Á·¿ˆ ÂÁÒ Âı·›ÓÂÈ ...................¶-54
Ÿ,ÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ˆÚ·›Ô ........................¶-177
Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ı˘Ì‹ÛÔ˘ .................¶-100
Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, Ó· ÌÔ‡ ......ª-107
O‰fi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ..........................∫-12
O‰fi˜ ÔÓÂ›ÚˆÓ ..............................∫-189
OÈ 7 Ó¿ÓÔÈ ÛÙÔ S/S Cyrenia .................∫-99
OÈ ÁÏ¿ÚÔÈ .................................¶-167
OÈ ‰Âη¤ÓÙ ..............................∫-204
OÈ ÂχıÂÚÔÈ ÎÈ ˆÚ·›ÔÈ .....................°-15
OÈ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ› .............................°-161
√È ÎfiÎÎÈÓ˜ ÔÈ Ú¿ÛÈÓ˜ ÔÈ ı·Ï·ÛÛȤ˜ ......°-128
OÈ Ì¿ÁΘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· ................¶-226
OÈ Ì¿ÁÔÈ ..................................∫-210
OÈ ÌÔÈÚ·›ÔÈ ...............................°-200
OÈ ÓٷϛΘ ................................¶-31
OÈ ·ÏÈÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ .......................∫-206
OÈ ›Ûˆ ÌÔ˘ ÛÂÏ›‰Â˜ .......................∫-216
OÈ Ê¿ÌÚÈΘ ...............................ª-28
OÈ Ê›ÏÔÈ Ô˘ '¯ˆ ¯¿ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ .............°-15
OÈ ¯¿ÓÙÚ˜ ................................°-128
OÈ ¯‹Ú˜ ..................................∫-133
OÈ ˆÚ·›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ë ......................¶-106
ŸÏ· ‰Èο ÛÔ˘ ...............................∫-29
ŸÏ· ηϿ ÎÈ fiÏ· ˆÚ·›· .......................°-4
ŸÏ· ¿Ó ηϿ .............................¶-166
ŸÏ· Û ı˘Ì›˙Ô˘Ó .............................∫-8
ŸÏ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÈ ∫˘ÚȷΤ˜ ................∫-13
ŸÏË Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰›¯ˆ˜ ÓfiËÌ· ..................¶-23
ŸÏË Ì¤Ú· ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ÛÙ· Ó·˘ËÁ›· .....°-92
ŸÏÔÈ ÌÂ ÚˆÙÔ‡Ó Ò˜ ÌÔÚÒ ...................¶-92
ŸÏÔÈ ÌÔ˘ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ·ÓÙÚÂ˘Ù‹Î·Ó ...........∫-130
ŸÏÔÈ ÔÈ ÚÂÌ¤Ù˜ ÙÔ˘ ÓÙÔ˘ÓÈ¿ ...............¶-67
ŸÌÔÚÊË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË .........................¶-70
ŸÌÔÚÊË Î·È ·Ú¿ÍÂÓË ·ÙÚ›‰· ................°-16
ŸÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ........................∫-40
ŸÌÔÚÊË ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ· ........................ª-66
ŸÌÔÚÊË Ô˘ 'Ó·È Ë ∫˘Úȷ΋, Ì· Ó· ..........°-151
ŸÓÂÈÚÔ ··ÙËÏfi .............................¶-58
ŸÓÂÈÚÔ ‰Â̤ÓÔ ÛÙÔ ÌÔ˘Ú¿ÁÈÔ ................°-178
ŸÔÈ· Î·È Ó· 'Û·È, fi,ÙÈ Î·È Ó· 'Û·È ........¶-54
ŸÔ˘ ÎÈ ·Ó ·˜ ı· 'Û·È ¿ÓÙ· Â‰Ò ...........∫-68
ŸÔ˘ ÎÔÈÙ¿˙ˆ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ .................∫-207
ŸÚÎÔ 'ηӷ ÛÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿, ˆ¯ ·Ì¿Ó ...........∞-18
ŸÛ· ÌÔ‡ '¯ÂȘ Ù¿ÍÂÈ Â›Ó·È Û· ÌÂÙ¿ÍÈ ........°-18
ŸÛÔ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙ ٷ ‰˘fi .....................°-74
ŸÛÔ ·Í›˙ÂȘ ÂÛ‡ ...........................¶-168
ŸÛÔ ‚·ÚÈ¿ ›Ó' Ù· Û›‰ÂÚ· ...................ª-16
ŸÛÔÈ ‰È·‚¿Ù˜ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ......¶-224
ŸÙ·Ó ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ¤Ó·˜ ...........ª-108
ŸÙ·Ó ı· Ï¿‚ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ..............¶-71
ŸÙ·Ó ı· ¿ˆ Î˘Ú¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ...........∞-134
ŸÙ·Ó ηÓ›˙ÂÈ Ô ÏÔ˘Ï¿˜ .....................ª-11
ŸÙ·Ó ÌÔ‡ ‰›ÓÂȘ ·Á¿˘ ÊÈÏÈ¿ ..............∞-168
ŸÙ·Ó ·›ÚÓˆ ÊfiÚ·, ÊfiÚ· ηÙËÊfiÚ· ............¶-46
ŸÙ·Ó ËÁ·›Ó·Ì ̷˙› Û¯ÔÏÂ›Ô ...............∞-197
ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙ· ¤ÚÈÍ ......................ª-45
ŸÙ·Ó ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ .....................°-217
ŸÙ·Ó ÙËÓ ‰ÂȘ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Í·Ó¿ ............∞-172
O‡˙Ô fiÙ·Ó È›˜ ...........................ª-140
√˘Ú·Ó¤, fi¯È ‰ÂÓ ı· ˆ ÙÔ Ó·È ..............∫-156

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

O‡Ù ¤Ó· ¢¯·ÚÈÛÙÒ ........................ °-181
Ÿ¯È, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠............ ∫-15


¶¿ÁˆÛÂ Ë ÙÛÈÌÈÓȤڷ ........................ °-94
¶¿ÂÈ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ........................... ∫-41
¶¿ÂÈ Î·ÈÚfi˜ Ô˘ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ..... °-80
¶¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ∫˘Úȷ΋ .................... ∫-226
¶¿ÂÈ ÎÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, Ô Î·Ïfi˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ..... °-56
¶¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ............................. ∫-157
¶¿ÂÈ-¿ÂÈ ................................. °-137
¶·È‰È¿ Ù˘ ™·Ì·Ú›Ó·˜ ....................... ∞-27
¶·›˙ÂȘ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ Î·È ÙÔ Î‡Ì· ....... °-171
¶·›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ÁÏ·Ì·‰¿ÎÈ· ................... ¶-81
¶·›Í ÃÚ‹ÛÙÔ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ................... ¶-139
¶·›Í XÚ‹ÛÙÔ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ .................. ª-56
¶·Ï·Ì¿ÎÈ·-·Ï·Ì¿ÎÈ· ....................... ¶-204
¶·Ï‡ÂÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ó· ‚ÁÂÈ ...... ∫-65
¶¿Ï„· Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ................... °-45
¶¿Ï˘ ÍÂΛÓËÌ· ............................ °-219
¶¿ÏȈÛ ÙÔ Û·Î¿ÎÈ ÌÔ˘ ...................... ª-49
¶¿ÌÂ Î·È ÌÂȘ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÊıÈÓfiˆÚÔ˘ ..... °-96
¶¿Ì ÌÈ¿ ‚fiÏÙ· ÛÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, Â›Ó·È ..... ∫-129
¶¿Ì ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ................ ∫-146
¶¿ÌÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÙ ........................... ∞-163
¶¿Ì ÛÙÔÓ Õ‰ˆÓÈ ÁÈ· ηʤ ................... ∫-68
¶¿Ì ÙÛ¿Úη ¤Ú· ÛÙÔ ª·Í¤-∆ÛÈÊÏ›ÎÈ ....... ¶-192
¶¿ÓÙ· ÔÓÂÈÚ¢fiÌÔ˘Ó· ¤Ó' ·ÓÔÈÎÙfi ........... ∫-112
¶¿ÓÙ·, ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘, ¿ÓÙ· ÁÏ˘Î¿ ............. °-165
¶·ÓÙÚ‡ԢÓ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú· .................... ∞-37
¶¿Óˆ Û „ËÏ‹ Ú·¯Ô‡Ï· ....................... ∞-49
¶··ÚÔ‡Ó· ................................. ∞-145
¶·ÔÚ¿ÎÈ .................................. °-111
¶·Ú¿Áη ................................... ∫-207
¶·Ú·‰¤¯ÙËη ............................... ¶-162
¶·Ú·Ì˘ı¿ÎÈ ÌÔ˘ ............................ °-116
¶·Ú·ÔÓÂ̤ӷ ÏfiÁÈ· ......................... °-29
¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ (ŒÏ· ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ¤Ï·) ...... ∞-89
¶·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎfi ÌÔ˘ (Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ) ...... ª-107
¶·Ú·ÔÓÈ¤Û·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ· ÌÂÎÚ‹˜ ............ ∞-136
¶·Ú¿ÔÓÔ .................................. °-206
¶¿Ú ÌÂ, ¿Ú Ì ........................... ∫-92
¶¿Ú ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÌÔ˘ ....................... ª-3
¶·ÚÙ›‰Â˜ .................................. °-155
¶ÂÈÚ·ÈÒÙÈÛÛ· ............................... °-63
¶¤ÓÙ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë .................... ª-136
¶¤ÓÙ ¤ÓÙ ‰¤Î·, ‰¤Î· ‰¤Î· ·Ó‚·›Óˆ ...... °-210
¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈηṲ̂ÓÔ˜, ̤۷ ÛÙÔ .......... ª-75
¶ÂÓÙÔ˙¿Ï˘ ................................ ∞-113
¶¤Ú· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ....................... ∫-231
¶¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ¤Ú· οÌÔ˘˜ .................... ∞-69
¶ÂÚ·Ṳ̂ӷ ͯ·Ṳ̂ӷ ........................ ¶-97
¶ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÌÔ˘ ·Á¿˜ ..................... °-159
¶ÂÚÓԉȷ‚·›-, ÂÚÓԉȷ‚·›Óˆ ÁÈ· Ó· ‰ˆ ..... ∞-101
¶ÂÚÓÔ‡Û· Î·È Û' ·ÓÙ›ÎÚ˘˙· „ËÏ¿ ÛÙ· ........ ª-148
¶ÂÚÛÂÊfiÓË ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ ....................... ª-90
¶Â˜ ÌÔ˘, ¤˜ ÌÔ˘ ........................... ∫-47
¶Â˜ ÌÔ˘ ÌÈ¿ ϤÍË .......................... ∫-176
¶Â˜ ÌÔ˘ Ô‡ Ô˘Ï¿Ó Î·Ú‰È¤˜ ................. ¶-22
¶Â˜ Ù˘ ÙÔ Ì' ¤Ó· ÁÈÔ˘Î·Ï›ÏÈ ............... °-81
¶¤ÛÙÔ ÎÈ ¤ÁÈÓ ............................. ∫-71
¶¤Ù·Í ¤Ó· Ô˘Ï› .......................... °-130
¶¤ÙÚ· ÙËÓ ¤ÙÚ· ........................... °-182
¶ÂÙÚ·‰¿ÎÈ-ÂÙÚ·‰¿ÎÈ ......................... ¶-5
¶¤ÊÙÂȘ Û ϿıË ............................ ª-47
¶‹Á· Û ̿ÁÈÛÛ˜ .......................... ¶-141
¶‹Á· ÛÙ· ̤ÚË Ô˘ Û ›¯· ÚˆÙԉ› ........ °-122
¶‹Á·ÈÓ¤ Ì fiÔ˘ ı¤ÏÂȘ Ù·ÍÈÙ˙‹ ............ ¶-129
¶‹Ú· ‰ÂηÔÎÙÒ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·' ÙÔ Ì·Î·Ú¿ ..... ª-114
¶‹Ú· Û·Ó ¤Ó· ¯ˆÚ·Ùfi, Î˘Ú¿ ˙ˆ‹ Ù· ‚¿Û·Ó· .... ¶-18
¶‹Ú· ÙË ÛÙÚ¿Ù· ÎÈ ¤Ú¯ÔÌ·È .................. ª-71

¶‹Ú· ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ...............°-67
¶›Óˆ Î·È ÌÂıÒ .............................ª-115
¶ÈÔ Î·Ï‹ Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ .........................∫-30
¶›Ûˆ ÛÙ· ˘ÎÓ¿ Ù· ηʿÛÈ· Û·Ó ÙË ...........ª-40
¶Ï·Ù›· µ¿ı˘ ..............................°-77
¶ÔÈ¿ ¯¤ÚÈ· ‹Ú·Ó, ‹Ú·Ó Ù· ÎÂÚÈ¿ ...........¶-14
¶ÔÈfi˜ ›‰Â, ÔÈfi˜ ·¿ÓÙËÛÂ, ·Ó¿ÌÂÛ· .........ª-4
¶ÔÈfi˜ ›Ó' ·˘Ùfi˜ ..........................°-134
¶ÔÈfi˜ ÙÔ Í¤ÚÂÈ .............................°-21
¶ÔÈfi˜, ̈Úfi ÌÔ˘, ÔÈfi˜ ....................∞-100
¶Ôχ Ì ›ÎÚ·Ó˜ ˙ˆ‹ ......................∫-113
¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÂÈ, Ó· ʇÁˆ ...........ª-81
¶fiÛÔ ÁÏ˘Î¿ ϤÂÈ Ì˘ÛÙÈο ...................∫-128
¶fiÛÔ Ì' ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Ì' ·Á·¿˜ .....∞-195
¶fiÙ BÔ‡‰·˜, fiÙ KÔ‡‰·˜ ..................¶-220
¶fiÙ ı· οÓÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿ .....................∞-22
¶Ô‡ 'Ó·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· ........................°-122
¶Ô‡ 'Û·È Î·Ë̤Ó ∫¿‚Ô˘Ú·, Ó· ..............ª-154
¶Ô‡ 'ÛÔ˘Ó Ì¿Áη ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ...............ª-157
¶Ô˘ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿.. ....................∞-81
¶Ô‡ ı· ‚ÚÂȘ ¿ÎÚË Ó· ÛÙ·ı›˜ ..............°-147
¶Ô‡ ı· ¿ÂÈ ................................°-69
¶Ô‡ ·˜ ·Ê¤ÓÙË Ì¤ÚÌËÁη ....................∞-38
¶Ô‡ ·˜ ¯ˆÚ›˜ ·Á¿Ë .......................°-147
¶Ô˘Ï¿ÎÈ Í¤ÓÔ ...............................∞-61
¶ÚÈÓ ÙÔ ¯¿Ú·Ì· .............................ª-79
¶ÚÔ¯ı¤˜ ÂΛ Ô˘ Ù· 'ÈÓ· Ì οÔÈÔ ........∫-62
¶Úˆ›-Úˆ› Ì ÙË ‰ÚÔÛԇϷ ..................ª-143
¶ÚˆÈÓfi ÙÛÈÁ¿ÚÔ .............................∫-23
¶ÚÒÙÔ Ù·Í›‰È ¤Ù˘¯Â Ó·‡ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ..........∫-101
¶˘ÎÓ‹ ÔÌ›¯ÏË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÎÈ Ô ...............°-73
¶ˆ ˆ ˆ, ª·Ú›· ............................∞-44
¶Ò˜ ‚·ÚÈ¤Ì·È Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ·ÎÙ‹ Ô˘ .........∫-24
¶Ò˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ ....................ª-96
¶Ò˜ Ì' ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÈÔÙfi .....................ª-83
¶Ò˜ ÙÔ ÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ È¤ÚÈ ...................∞-42

ƒ
ƒ·Á›˙ÂÈ ·fi„Â Ë Î·Ú‰È¿ Ì ÙÔ ..............¶-225
P›ÎÔ, Ú›ÎÔ, Ú›ÎÔÎÔ ........................∞-185
ƒ›Í ÌÈ¿ ˙·ÚÈ¿ ηϋ .......................°-143
ƒ›Í ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ Û›ÚÙÔ ..................¶-90
ƒ›Ù·-ƒÈÙ¿ÎÈ ................................∫-65
ƒ›¯Óˆ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ËÁ¿‰È ...........∫-166
ƒÔ˙ .......................................∫-112
ƒfi˙· .......................................¶-21
PÔÏfiÈ-ÎÔÌÔÏfiÈ ..............................¶-1


™' ·Á¿ËÛ· ÛÙÔÓ fiÓÔ ÛÔ˘ ·¿Óˆ ............¶-174
™' ·Á·Ò, fiˆ˜ Ë Ì¿Ó· ÙÔ ·È‰› ............∫-117
™' ·Á·Ò (∞¯ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÌÔ˘) .................∫-7
™' ·Á·Ò (√ ‹ÏÈÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ Ì˜ ÛÙ·) .........°-33
™' ·Á·Ò ÁÈ·Ù› Â›Û·È ˆÚ·›· ................∞-122
™' ·Á·Ò, Û' ·Á·Ò, Ô‡ Ì ‚¿˙ÂȘ .........°-119
™' ·ÎÔÏÔ˘ıÒ ................................∫-90
™' ·Ó·˙ËÙÒ ÛÙË ™·ÏÔÓ›ÎË ....................¶-20
™' ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ .......................°-224
™' ·˘Ùfi Ù' ·ÏÒÓÈ ÙÔ Ê·Ú‰‡ .................∞-106
™' ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì ............................¶-165
™' ¤Ó· ‚Ú¿¯Ô Ê·ÁˆÌ¤ÓÔ .......................¶-8
™' ¤Ó· ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Î¿ıÔÓÙ·È ‰‡Ô ........°-127
™' ¤ÛÙËÛ·Ó Û ÌÈ¿ ÁˆÓÈ¿, ÎÈ ‹ÛÔ˘Ó· .........°-27
™· ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ·ÏÈfi ........................∫-212
™· ÙË ™Ê›ÁÁ· Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ ı· ÁÂÏÒ ...........∫-135
™·‚·Ùfi‚Ú·‰Ô ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ ...............°-173
™¿‚‚·ÙÔ ÎÈ ·fi‚Ú·‰Ô Î·È ·ÛÂÙ˘Ï›ÓË ..........∫-12
™¿Ï· Û¿Ï· ..................................∞-90
™·ÏÔÓ›ÎË (◊Ù·Ó ÂΛÓË Ë Ó˘¯ÙÈ¿) ...........∫-102
™·Ï¿ÚÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È ··Ï¿ ..................¶-170

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™·ÏÙ·‰fiÚÔ˜ ................................ ª-158
™·ÌÈÒÙÈÛÛ· ................................. ∞-56
™·Ó ·fiÎÏËÚÔ˜ Á˘Ú›˙ˆ ....................... ª-82
™·Ó ‚Á·›ÓÂÈ Ô ÃfiÙ˙·˜ ÛÙÔ Ù˙·Ì› ............. ¶-28
™·Ó Á˘Ó·›Î· ÁÂÓÓ¿ ÛÙÔ ¯ÒÌ· Ë Ó‡¯Ù· ........ ¶-163
™·Ó ‰˘fi ʈٿÎÈ· ‚Ú·‰˘ÓÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ........ ∫-92
™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ .................. ª-63
™·Ó Ì ÎÔÈÙ¿˜ ............................... ∫-9
™·Ó ·ÏÈfi ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Û·Ó ÙË Ã·ÏÈÌ¿ ......... ∫-42
™·Ó Û ‚Ϥˆ Ù· ‚Ú·‰¿ÎÈ· ÛÙÔ ÛÔοÎÈ ....... ª-122
™·Ó ÛÔ˘ÚÒÓˆ, ¤ÊÙˆ οو Î·È ............... ª-149
™·Ó ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ ....................... ∫-111
™·Ó Û‡ÓÓÂÊÔ ·' ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÌÔÓ¿¯Ô ̘ ....... ∫-6
™·Ó ÛÊ˘Ú›ÍÂȘ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ................. ∫-163
™·Ó ÙÔÓ ·ËÙfi ›¯· ÊÙÂÚ¿ .................... °-38
™·Ó ÙÔÓ ·ËÙfi ÊÙÂÚÔ‡Á·Á ÛÙË ÛÙÚ¿Ù· ........ °-223
™·Ó ÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ........................ ∫-209
™·Ó›‰È Û¿ÈÔ ¿ÙËÛ· ....................... ª-137
™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ·fi ÙË §Â‚·‰ÂÈ¿ .......... ∞-25
™·Ú¿ÓÙ· ·ÏÈοÚÈ· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ .... ∫-178
™‚‹Óˆ, ¤Ó· ‚Ú¿‰È ·ÎfiÌ·, ÙÈ ı· Á›Óˆ ......... °-55
™‚‹Û ÙÔ Êˆ˜ Ó· ÎÔÈÌËıԇ̠................. ¶-64
™‚‹ÛÙ Ì ·' ÙÔ ¯¿ÚÙË .................... ∞-138
™Â ı¤Ïˆ .................................... ∫-78
™Â Ì·ÁÈο ÓËÛÈ¿ ........................... °-170
™Â ÌÈ¿ ·Ù¤ÏÂȈÙË ·ÚÙ›‰· Û ÎÂÚ‰›˙ˆ ........ ∫-78
™Â ÌÈ¿ ÂÎÎÏËÛÈ¿ ÌÔÓ·¯È΋ ................... °-99
™Â ÌÈ¿ ÛÙ›‚· ηϷÌȤ˜ ...................... ¶-25
™Â ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¿‚Ô˘Ó Ù· ÊÒÙ· ............. ∫-210
™Â ÂÏ¿ÁË Ì·ÎÚ˘Ó¿ Ù·Íȉ‡·Ì ............... °-60
™Â ÂÚÈ̤ӈ, ÌËÓ ·ÚÁ›˜, οو ÛÙËÓ ........ °-161
™Â fiÓÂÛ' Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Î·È Û ............. ¶-143
™Â fiÙÈÛ· ÚÔ‰fiÛÙ·ÌÔ ....................... °-201
™Â Û˘˙ËÙ¿Ó ‰›¯ˆ˜ ÁÈ·Ù› Î·È fi¯È ¿‰Èη ....... ¶-19
™Â ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÛÙÂÓfi ........................... ¶-4
™Â „¿¯Óˆ ................................... ∫-38
™Â „ËÏfi ‚Ô˘Ófi, Û ÚÈ˙ÈÌÓÈfi ¯·Ú¿ÎÈ ......... ∞-121
™ÂÚÛ¤ Ï· Ê·Ì ............................... ª-50
™‹Îˆ ¯fiÚ„ ÎÔ˘ÎÏ› ÌÔ˘ .................... ¶-213
™‹Îˆ, ¯fiÚÂ„Â Û˘ÚÙ¿ÎÈ ...................... °-152
™ËÎÒıËÎÂÓ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Î·È ÛΛ˙ÂÈ Ù· .......... ∫-196
™ËÌ·‰Ô‡Ú· .................................. ∫-74
™ÈÁ·, ÛÈÁ¿, Û·Ó Ì’ ·ÁηÏÈ¿˙ÂȘ ............ ∞-193
™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú¿‰È ................. °-64
™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿, ʛϠÌÔ˘ Ù' ·Ì¿ÍÈ ............... ª-98
™ÈÁ·ÓԄȯ¿ÏÈÛÌ· ............................ ¶-74
™›‰ÂÚ· Ì·Û¿ÂÈ Ô ∫Ô˘Ù·ÏÈ·Ófi˜ ............... °-109
™›‰ÂÚ·, ÎÔÙÚÒÓÈ·, ‚Ú¤¯ÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ......... ∫-75
™Î¤·ÛÂ Ë Ó‡¯Ù· ÙÔ Úˆ› ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ........ ∫-239
™Î›˙ÂÈ Ë ÏÒÚË Ù· ÓÂÚ¿ ÎÈ ·ÓÙ˯¿Ó ........ °-105
™ÎÏËÚ‹ ηډȿ ............................. ∞-156
™ÎfiÓË ...................................... ∫-10
™Ô˘ '· Ì¿Ó· Ì' ¿ÓÙÚ„¤ Ì ................ ∞-28
™Ô‡ '·Ó ˆ˜ Â›Ì·È ÌÂÏ·Ï‹˜ ............... °-116
™Ô‡ 'ÊÂÚ· ÓÂÚfi ÛÙȘ ¯Ô‡ÊÙ˜ ............... °-181
™Ô‡ Áڿʈ ¿ÏÈ ·fi ·Ó¿ÁÎË .................. ∫-93
™Ô‡ › ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ, ÁÂÈ¿ ¯·Ú¿ ........... ¶-111
™Ô‡ ÙÔ '· ÌÈ¿ Î·È ‰˘fi Î·È ÙÚÂȘ .......... °-129
™Ô˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ı· 'Úıˆ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ......... ¶-61
™›ÙÈ ÌÔ˘, Û›ÙÈ ÛÔ˘ ...................... ¶-105
™Ù' ∞ÔÛÙfiÏË ÙÔ ÎÔ˘ÙÔ‡ÎÈ .................. ¶-196
™Ù' ÔÚΛ˙ÔÌ·È B·ÁÁ¤ÏË ÌÔ˘, ÁÈ· οÙÛ ....... ¶-89
™Ù· ηÎÔÙÚ¿¯·Ï· Ù· ‚Ô˘Ó¿ .................. ∫-161
™Ù· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ Úˆ› ........ °-54
™Ù· Ì·ıËÙÈο ÛÔ˘ Ù· ‚È‚Ï›· ................ ∞-196
™Ù· ÍÂÓ‡¯ÙÈ· ϤÌ ӷÈ, Î·È ÛÙȘ ........... ∫-123
™Ù· TڛηϷ ÛÙ· ‰˘fi ÛÙÂÓ¿ .................. ª-44
™Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó ................... °-187
™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˘ÔÌÔÓ‹˜ ..................... °-5
™Ù· „ËÏ¿ Ù· ·Ú·ı‡ÚÈ· ...................... °-10
™Ù·ÏÈ¿-ÛÙ·ÏÈ¿ ............................. °-142
™Ù¤ÏÏ· ..................................... ∫-83

™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÂÈÛÌ¿ÓÈ„È .......................∞-107
™ÙË ‚¿Úη .................................∫-180
™ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ-§›ÏÈ .....∫-120
™ÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË ...........................∫-129
™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ›¯· ¤Ó· ........°-90
™ÙË Ì·ÁÂ̤ÓË AÚ·È¿ ........................¶-41
™ÙË Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ˆ .....................∞-182
™ÙË Ì·ÓȤڷ ‰˘fi-‰˘fi .......................∫-77
™ÙË ª‡ÎÔÓÔ, ÛÙË ™¤ÚÈÊÔ, ÛÙË ™›ÎÈÓÔ ........°-106
™ÙË ™·Ï·Ì›Ó· ..............................ª-103
™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ...........................∫-202
™ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ¤„·Ì ..............∞-189
™ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ ·fi„Â Û·Ó ¿ÛÙÚÔ ..........°-166
™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Ï Ã·Ï›ÏÈ ...................∫-46
™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ̘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ê‡ÙÚˆÛ ..........°-93
™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ...........................∞-162
™ÙËÓ ·Ï¿Ó· .................................°-27
™ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÙË Ì·ÁÂ̤ÓË .................∞-152
™ÙËÓ AÌÊÈ¿ÏË ..............................ª-100
™ÙËÓ ·¿Óˆ ÁÂÈÙÔÓ›ÙÛ· .....................°-114
™ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜, Ì ηڿ‚È ..........∫-82
™ÙËÓ EÏÂ˘Û›Ó· ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ .....................°-67
™ÙËÓ K·Ï·Ì¿Î· ÌÈ¿ ‚Ú·‰È¿ ..................ª-19
™ÙËÓ ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÔ˘ ԉȿ ...................∞-47
™ÙËÓ Î˘Ú¿ Ì¿Ó· Ì·˜ ÌË ‰›ÓÂÙ ‚Ô‹ıÂÈ· ......∫-106
™ÙËÓ M·Î‰ÔÓ›· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ηÈÚÔ‡ ...........°-20
™ÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ .....................∞-91
™ÙËÓ Ï¿ÙË Ú›¯ÓÂȘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ..............∞-186
™ÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿ Ûˆ·›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÓfiÓÈ ...........∫-170
™ÙËÓ ˘ÁÚ‹ Ì·˜ ÙËÓ ·˘Ï‹ ÛÙÚÒÓÂÈ ÁÈ· ........∫-214
™Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ù· ıÚ·Ó›· Î·È ÛÙ˘ ............°-29
™Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜ Ù· ̤ÚË ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÎÈ .........∫-192
™Ù˘ ¶¿ÚÁ·˜ ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ ....................∞-29
™Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ Ù˘ ·ÓËÊÔÚȤ˜ .................∞-160
™ÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿˜ ....................¶-84
™ÙÔ '· Î·È ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ .....................∞-4
™ÙÔ ¿‰ÂÈÔ ÚÔÛÎÂÊ¿ÏÈ ......................¶-179
™ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì ˘ÚfiÏËÛ·Ó ÙÔ Ú‡˙È ............∫-205
™ÙÔ °·Ï·Ù¿ „ÈÏ‹ ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÛÙ· ∆·Ù·‡Ï· .......∞-5
™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÙÚˆÓ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ......∫-132
™ÙÔ §·‡ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ¯ÔÚfi˜ ..................∫-182
™ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Û·Ó ı· ‚ÁÂȘ ÌÈ¿˜ .............∫-26
™ÙÔ ·˙¿ÚÈ ................................∞-134
™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÌÚfi‚·ÏÂ ......................∞-87
™ÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÛÙ¤ÎÔÛÔ˘Ó ....................°-193
™ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÛÔ˘ ·ÁÓ·ÓÙ‡ÔÓÙ·˜ .............°-60
™ÙÔ ÂÚÈÁÈ¿ÏÈ ÙÔ ÎÚ˘Êfi ÎÈ ¿ÛÚÔ Û·Ó .......°-198
™ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ, ÛÙËÓ EÚÌÈfiÓË ..............∫-235
™ÙÔ ™Ô˘-ªÈÙ˙Ô‡ ............................∫-134
™ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÊÔ‚¿Ì·È Ó· Û ¿Úˆ Ó· .........∫-57
™ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ˆ .....................¶-197
™ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ªÂÙ·Í¿‰Â˜ ......................∞-104
™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· ·˜, ÎÔ›Ù· ÌË ......°-201
™ÙÔÓ ÂÈÎÔÛÙfi ·ÈÒÓ·, ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ ............∫-229
™ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ...........................°-102
™ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ Ù· ‚ÔÙÛ·Ï¿ÎÈ· οıÔÓÙ·È ........¶-195
™ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù' ·ÏÒÓÈ· .....................∫-194
™ÙÔ˘ £ˆÌ¿ .................................ª-101
™ÙÔ˘ ŸıˆÓ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ......................°-186
™ÙÔ˘ ··-§¿ÌÚÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ .................∞-67
™ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ..........................°-61
™ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘ ÙËÓ ·˘Ï‹ Ì ..............∞-182
™ÙÔ˘ ∆˙ÂϤË, ÛÙÔÓ ¶ÂÚ·›· ..................ª-90
™ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ ..................∞-120
™ÙÚÒÛÂ ÌÔ˘ Ó· ÎÔÈÌËıÒ ......................ª-71
™ÙÚÒÛ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÛÔ˘ ÁÈ· ‰˘fi ..............°-214
™ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· .................°-34
™˘ÁÁÓÒÌË ..................................∞-189
™˘ÏÏ·‚ÈÛÙ¿, „Èı˘ÚÈÛÙ¿ .....................¶-201
™˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· .........................∫-159
™˘ÓÓ¤ÊÈ·ÛÂ, Û˘ÓÓ¤ÊÈ·Û ......................ª-5
™˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋ ......................ª-30

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

™˘ÓÓÂÊȤ˜, Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ...................... °-139
™˘ÓÓÂÊԇϷ ................................ ∫-199
™‡ÓÔÚ· Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ............... ∫-118
™‡ÚÌ· ¿Óˆ, Û‡ÚÌ· οو ·›˙ˆ ÂÁÒ ÙÔ ....... ¶-204
™˘¯Ó¿˙ÂȘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ηʤ, ÎÈ ÂÁÒ ÛÙË ...... °-101
™Ê›ÁÁ· .................................... ∫-135
™Ê˘Ú›˙ÂÈ Ë Ê¿ÌÚÈη, ÌfiÏȘ ¯·Ú¿˙ÂÈ ......... ª-28
™¯Â‰fiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ‚¿Û·Ó· Î·È ........... ∫-37
™¯ÔÏÂ›Ô ................................... ∞-197
™ÒÌ· ÌÔ˘ ................................... ¶-95


T' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, Ù' ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, Ù' ·ÁfiÚÈ ...... ∞-185
∆' ¿ÛÚ· Ô˘ÏÈ¿ ............................ ∫-18
∆' ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿ ....................... ∫-153
∆· ‚ÂÁÁ·ÏÈο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ· .................... ∫-131
∆· ‚Ú¿‰È· ›Ó' ·Ù¤ÏÂȈÙË, ·ÈÒÓ˜ ........... ∫-49
∆· ‰ÂÈÏÈÓ¿ ................................. ¶-57
T· ‰˘fi ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ· .......................... ª-153
∆· ıÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿ .......................... ∫-122
∆· η‚Ô˘Ú¿ÎÈ· ............................. ¶-195
∆· ηڷ‚¿ÎÈ· .............................. ∫-235
∆· οÛÙÚ· ÙÔ˘ °ÂÓÙ›-∫Ô˘Ï¤ ................. ª-133
∆· ∫‡ıËÚ· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Ù· ‚Úԇ̠............ °-78
∆· Ï·‰¿‰Èη ................................ ¶-19
T· ÏÂڈ̤ӷ, Ù' ¿Ï˘Ù· ..................... ª-68
∆· ÏÈÌ¿ÓÈ· ................................ ¶-169
∆· ÏfiÁÈ· ‹Ù·Ó ηϿ, ηϿ Î·È ÙÈÌË̤ӷ ..... °-79
∆· ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· .................... ∫-105
∆· ÏfiÁÈ· Ù˘ ·Á¿˘ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È .......... ∞-174
T· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘ Ù· ‰˘fi ...................... ¶-51
∆· Ì·ÙfiÎÏ·‰¿ ÛÔ˘ Ï¿ÌÔ˘Ó ................... ª-74
∆· Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ........................ ¶-210
∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ........................... ∫-233
∆· ÌÏÂ ·Ú¿ı˘Ú· .......................... ª-148
T· Ó¤· Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ...................... ¶-89
T· ÓÂÈ¿Ù· ÙÔ˘ ¤Ê·ÁÂ Ô ™ÙÚ·Ù‹˜ ÛÙ· ......... ∫-115
∆· ÍÂÔ‡ÏËÛ· ÊÙËÓ¿, ÙÔ ¯·Ï› ÌÔ˘, Ù· ....... ∫-212
∆· ¿ÁÈ· ................................... ∫-49
∆· ·È‰È¿ οو ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ ................. ∫-190
∆· ·È‰È¿ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ...................... ª-102
∆· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘ ............... ª-149
T· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ..................... °-150
∆· ·ÏÈοÚÈ· .............................. °-131
∆· ÂÙ·Ï¿ÎÈ· .............................. °-156
∆· ÔÏ˘‚fiÏ· ÛÒ·Û·Ó, ÔÈ fiÏÂȘ ............. ∫-91
∆· Ô˘ÏÈ¿ Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ Ô Ã¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÊÙÂÚfi ..... °-25
∆· ÚÈ¿ÏÈ· .................................. ∞-97
∆· Ù¿ÏÈÚ· ................................. ª-138
∆· ÙÚ·›Ó· Ô˘ ʇÁ·Ó ....................... °-179
∆· ÙÛÈÁ¿Ú·, Ù· ÔÙ¿ Î·È Ù· ÍÂÓ‡¯ÙÈ· ....... ¶-102
T· ÊÒÙ· Û‚‹Û·ÓÂ, Ù· Û›ÙÈ· ÎÏ›۷Ó ....... °-137
∆· ¯Â›ÏË ÌÔ˘ ÍÂÚ¿ Î·È ‰È„·Ṳ̂ӷ ............ ¶-21
T· ¯Â›ÏË ÛÔ˘ ÛÙ¿˙Ô˘Ó Ê·ÚÌ¿ÎÈ ÎÈ ........... ¶-107
∆· „‡ÙÈη Ù· ÏfiÁÈ·, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ............. ª-99
∆·‚ÂÚÓÈ¿ÚË Ê¤Ú ÎÈ ¤¯ˆ ÁÔ‡ÛÙÔ ÁÈ· Ó· ...... ª-121
T·Í›‰È ÛÙ· K‡ıËÚ· .......................... °-17
∆¤ÏÈ Ù¤ÏÈ Ù¤ÏÈ ............................. ¶-43
∆ÂÏÈο ηډԇϷ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ù˘¯ÂÚfi ........... ¶-105
∆¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÌÈ¿ ÎÔ˘ÙÛ‹ ........ ∫-20
∆¤ÙÔÈ· ÎÔ‡ÎÏ· Î·È ÙÛ·¯›Ó· ................ ¶-208
∆˙·Ì¿Èη .................................. °-121
∆˙È‚·¤ÚÈ ................................... ∞-20
∆Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙË Á·Ï·Ó‹ ....................... ∞-73
∆Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ò ..................... ∞-116
TË Ó‡¯Ù· Ô˘ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ ......... °-117
∆Ë ™Ù·‰›Ô˘ ·Ó‚·›Óˆ, ÚÔ˜ ÙÔ .............. ¶-197
TËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÌÔ˘ ÙËÓ ÎϤ„·Ó ............. ¶-202
∆ËÓ Â›‰· ÙËÓ Í·ÓıԇϷ, ÙËÓ Â›‰· „¤˜ ....... ∞-159
∆ËÓ Î·Ú‰È¿ ηډȿ ÌÔ˘ ·fi„ ÌÚÔ˜ ......... °-129
∆ËÓ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó Ì η̿ÚÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ......... ∞-167

TËÓ ·È‰È΋ ÌÔ˘ Ê›ÏË, ÙËÓ Â›‰· ............∫-219
∆ËÓ ÚˆÙfiÂȉ Ì' fiÏÔ ÎfiÎÎÈÓ· ÓÙ˘Ì¤ÓË ......∞-145
∆˘ ·Á¿˘ ·›Ì·Ù· .........................°-196
∆˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‹ÏÈ ÓÔËÙ¤ ................°-195
∆˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‚·ÛÙÒ Î·ÎÈ¿, ·Ì¿Ó, ·Ì¿Ó ......ª-112
∆È Â›Ó' ·˘Ùfi Ô˘ ÓÔÛÙ·ÏÁÒ Î·È ..............∞-92
∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì¿˜ ÂÓÒÓÂÈ ...............∫-60
∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó ·Á¿Ë ...........∞-150
∆È ¤·ÈÍ· ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ ......................∫-217
∆È ˙ËÙ¿˜ ∞ı·Ó·Û›· ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÌÔ˘ ........∫-193
∆È ‹ıÂÏ· Î·È Û' ·Á·Ô‡Û· Î·È ‰ÂÓ ...........∞-46
∆È ı¤ÏÂȘ ·' Ù· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È .....°-206
∆È ı¤ÏÂȘ Ó· οӈ ..........................°-71
∆È ı¤ÏÂȘ ÙÒÚ· Î·È ÚˆÙ¿˜ ...................ª-87
∆È ı˜ ÂÛ‡ Ì Ì ӷ ÌϤÍÂȘ ...............ª-60
∆È Î¿ıÂÛ·È Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È ‰Â Ì ·Ú·Ù¿˜ ......¶-12
∆È §ˆ˙¿ÓË, ÙÈ ∫Ô˙¿ÓË ......................°-136
∆È ÌÔ‡ ÙËÓ ¯¿ÚÈÛ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú· .....∞-143
∆È Ó· 'Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Í·ÊÓÈο ...............∫-111
∆È Ó· ԇ̠ÙÈ .............................°-72
∆È Ó· Û οӈ Á·Ï·Ó‹ .......................∞-52
∆È fiÌÔÚÊË Ô˘ Â›Û·È fiÙ·Ó ÎϷȘ .............¶-63
∆È fiÌÔÚÊÔ Ó· Û' ·Á·Ò Î·È Ó· Û ............∫-13
TÈ Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó· ÎÈ ·Ó Á˘ÚÓÒ ..............ª-26
∆È Û ̤ÏÂÈ ÂÛ¤Ó·Ó ·fi Ô‡ Â›Ì·È ÂÁÒ .......∞-9
∆È Û‹ÌÂÚ·, ÙÈ ·‡ÚÈÔ, ÙÈ ÙÒÚ· ...............ª-22
∆È ÛÔ‡ 'ηӷ Î·È Ì' ÂÁη٤ÏÂȄ˜ ..........°-169
∆È ÛÔ‡ ϤÂÈ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ ÁÈ· ̤ӷ ............ª-91
∆È Ù· ı¤ÏÂȘ Ù· ÏÂÊÙ¿ .....................¶-190
∆È ÙËÓ ı¤ÏÂȘ ÙËÓ ÙÛÈÁÁ¿Ó· .................ª-43
∆È ÙÚ·‚¿ˆ .................................ª-131
∆È ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‚·Ú‡˜, ¤Ï· ·fi„ ӈڛ˜ ........°-172
∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ .....................∫-37
∆ÈÚÈÙfiÌ· .................................∞-126
TȘ ¿ÏϘ Ù· 'ÌÏÂÍ· Î·È Áˆ Ì ÌÈ· .........ª-59
TȘ Ó‡¯Ù˜ Î˘Ï¿Ó ÔÈ ÒÚ˜ .................∫-227
∆Ô ¿Á·ÏÌ· ..................................°-36
TÔ ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰Ô ..........................¶-120
∆Ô ·ÎÎÔÚÓÙÂfiÓ ..............................°-90
TÔ ·ÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ ¤ÌÔÈ·˙ ӷ ÛÙ¤ÎÂÈ ..........°-173
∆Ô ‚·fiÚÈ ·' ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· ..................ª-145
∆Ô ÁÂÏ·ÛÙfi ·È‰› ..........................°-225
∆Ô ÁÂÏÂοÎÈ ...............................∞-128
∆Ô ÁÎÚ›˙Ô Á·Ù› ............................∞-184
∆Ô ÁÚ¿ÌÌ· (°ÂÈ¿ Î·È ¯·Ú¿ Û·˜ ·Á¿˜) .......∫-19
∆Ô ÁÚ¿ÌÌ· (ŸÙ·Ó ı· Ï¿‚ÂȘ ·˘Ùfi) ............¶-71
∆Ô ‰ÂÏÊÈÓÔÎfiÚÈÙÛÔ .........................°-107
∆Ô ‰¤ÓÙÚÔ ..................................°-93
∆Ô ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¿ψ̷ .......................¶-203
∆Ô ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÙÔ Ì·Ú¿˙È ......................ª-18
∆Ô ‰›¯Ù˘ ..................................ª-104
∆Ô ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÌÔ‡ ‰Â›¯ÓÂȘ Ó· ‚·‰›Ûˆ ........¶-13
∆Ô ¤ÓÙÂη ..................................∞-46
TÔ ∂ÚËÓ¿ÎÈ ................................ª-110
∆Ô Î·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ .............∫-69
∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÂΛÓÔ .......................∞-174
∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˙› ËÁ·›Ó·Ì ÛÙËÓ ..........∞-192
∆Ô Î·ËÏÂÈfi ................................ª-12
∆Ô Î·˘Á·‰¿ÎÈ ................................ª-8
∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ ........................¶-40
∆Ô ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ ..............................ª-6
∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ ª¿Ë ........................∞-186
∆Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ ..................∞-179
∆Ô ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ ‚‹Ì· ÛÔ˘ .....................¶-73
∆Ô Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ...................∫-242
∆Ô ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ Ì·Í¤ ....................∞-84
∆Ô Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ ..............................∫-143
∆Ô Ì·¯·›ÚÈ .................................∫-96
∆Ô ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ......................∫-191
∆Ô ÌÈÓfiÚ Ù˘ ·˘Á‹˜ .......................∞-123
∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ...............................∞-144
∆Ô ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿ˆ, ÙÔ ...............ª-156

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

TÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Á˘Ú›˙ÂÈ Ì ¯›ÏȘ ÛÙÚÔʤ˜ ..... ∫-58
∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ ............................ ∞-175
∆Ô ·È‰› ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË .................... ∫-195
∆Ô ·ÏÈοÚÈ ¤¯ÂÈ Î·ËÌfi .................... °-221
∆Ô ·ÏÈοÚÈ ÛÙË ÁˆÓÈ¿ Ô˘ ·Ì›ÏËÙÔ Ù· ....... °-43
∆Ô ·ÏÈfi ÚÔÏfiÈ ............................ °-118
∆Ô ·¿ÎÈ, ·¯ ηϤ ·› .................... ∞-62
∆Ô ·Ú¿ı˘ÚÔ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ, ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ......... ª-126
∆Ô ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ .............................. ª-20
∆Ô ·ÛÔ‡ÌÈ ................................ ª-122
∆Ô ¤Ï·ÁÔ Â›Ó·È ‚·ı‡ ...................... ∫-149
∆Ô ÂÚÈ‚fiÏÈ ............................... ∫-215
TÔ ¤ÙÚÈÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ....................... ∫-240
TÔ ÈÙÛÈÚÈοÎÈ ............................ ª-142
TÔ Ï·ÛÙfi ÙÔ ·Û·fiÚÙÈ ..................... ¶-66
∆Ô ÏÔ›Ô ı· Û·Ï¿ÚÂÈ ÁÈ· ÏÈÌ¿ÓÈ· .......... ¶-169
TÔ ÏÔ›Ô ı· Û·Ï¿ÚÂÈ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ............ ∫-73
∆Ô ÔÏÏ·Ïfi ÛÔ˘ ›‰ˆÏÔ .................... °-101
∆Ô ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ............................. °-96
∆Ô ÔÓÂ̤ÓÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘ ..................... ∞-11
∆Ô Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ÙÔ ı·Ï·ÛÛ› .................... °-12
∆Ô Ô˘Ï› ................................... ¶-82
∆Ô Û·Î¿ÎÈ ÌÔ˘ ÎÈ ·Ó ÛÙ¿˙ÂÈ ................ °-115
∆Ô Û·ÙÚ¿Ë Â̤ӷ ÌË ÌÔ‡ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂȘ ........ ¶-83
∆Ô Û‚ËÛÙfi Ê·Ó¿ÚÈ ............................ ª-7
∆Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ ÛÔ˘ ı· οӈ ÁÈ· ÎÚ‚¿ÙÈ ....... ª-23
∆Ô Û›ÙÈ ÛÙËÓ ·ÓËÊÔÚÈ¿ ..................... °-57
∆Ô ÛÙÂÓfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ ............................ ¶-4
∆Ô Û‡ÓÓÂÊÔ ¤ÊÂÚ ‚ÚÔ¯‹ ÎÈ ¤¯Ô˘Ì .......... ∫-158
∆Ô Ù·ÁÎfi Ù˘ ¡ÂʤÏ˘ ....................... ∫-54
TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚Ú¿‰˘ ÌÔ˘ .................... ¶-124
∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÙËÚ¿ÎÈ ..................... °-133
∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÎÔ‡ÓÈ·˜ ..................... ∞-1
∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÍÂÓËÙÈ¿˜ .................. °-204
∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÚÔ‡Á·˜ ...................... ∞-2
TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ Á‡ÊÙˆÓ ..................... °-19
∆Ô ÙÚ·›ÓÔ Ê‡ÁÂÈ ÛÙȘ ÔÎÙÒ ................ °-199
∆Ô ÙÚ·Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ...................... ∞-141
TÔ ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ ........................... ∞-181
∆Ô ∆Û¿Ì·ÛÈ ............................... ∞-111
∆Ô Ê·ÓÙ·Ú¿ÎÈ ............................... ª-17
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ .................. ∫-183
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ ÛÔ˘ ..... ∫-70
∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ ¿Óˆ, £Â¤ ÌÔ˘ .................. °-146
∆Ô ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ ................................ ∫-57
∆Ô Ê›ÏÔ Ì·˜ Ô˘ ¯¿Û·Ì .................... ∫-197
∆Ô ÊÙˆ¯ÔÌÔ‡˙Ô˘ÎÔ ......................... ª-127
TÔ ¯·‰¿ÎÈ .................................. ∫-58
∆Ô X·˚‰¿ÚÈ ................................ ª-159
∆Ô ¯ÔÓÙÚfi ÌÈ˙¤ÏÈ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ ...... ∫-121
∆Ô ¯Ú‹Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ ................. ª-130
∆Ô ¯Ú˘Ûfi ÎÔ˘Ú¤ÏÈ ........................... ∫-54
∆ÔÓ ‹ÏÈÔ Â›¯Â˜ ·ÁηÏÈ¿, ‚·ÛÈÏÈÎfi ÛÙÔ ...... ∫-231
∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÏÈfi ................ ∞-158
∆Ô‡ '·Ó ı· ‚¿ÏÂȘ ÙÔ ¯·Î› ................. ∫-89
∆Ô˘ ·ÁÔÚÈÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ...................... °-145
∆Ô˘ BÔÙ·ÓÈÎÔ‡ Ô Ì¿Áη˜ ..................... ª-73
∆Ô˘ ‹ÏÈÔ˘ Û‚‹ÛÙËΠÙÔ Êˆ˜, ¯¿ıË ÙÔ ....... °-182
∆Ô˘ ÌÈÎÚÔ‡ ‚ÔÚÈ¿ .......................... °-222
∆Ô˘ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ë ÒÚ· ......................... ¶-87
∆Ô˘˜ ηËÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ fiϘ ...... ¶-165
∆Ô‡Ù˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ ÙÔ '¯Ô˘ÓÂ, ÙÔ‡Ù˜ ÔÈ ....... ∞-79
∆Ú¿‚· ÙËÓ ÎÔ˘ÚÙ›Ó· ÛÔ˘ ..................... °-55
TÚ¿‚·, ÙÚ¿‚·, ÙÚ¿‚·, ηÚÔÙÛ¤ÚË ÙÚ¿‚· ...... ¶-183
∆ÚÂȘ ̤Ú˜ ¯Ò-, ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ¯ÒÚÈÛ· ....... ∫-146
∆ÚÂÏ‹ ÎÈ ·‰¤ÛÔÙË ......................... ¶-227
∆ÚÂÏfi ηÏÔη›ÚÈ ............................ °-85
∆ÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ ............................... ¶-11
∆ڤ̿͠Áη Ó· ÚˆÙ‹ÛÂȘ, Ó· ÛÔ‡ Ô˘Ó ....... ª-34
∆ڤ̷͠ÓԇϷ fiÛÔ ÌÔÚ›˜, Ùڤ͠ÁÈ· ...... ª-159
∆Ú¤ÍÂ, ̘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ Ó· Ì›˜ ..... ∞-176
∆Ú›· ·È‰È¿ ‚ÔÏÈÒÙÈη ...................... ∞-53

∆Ú›ÙË-¶¤ÌÙË Ì·Î·ÚfiÓÈ· ....................ª-146
∆Ú›ÙÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ..........................∫-88
∆Ú˘ÁÒÓ· ....................................∞-33
∆ÛÈÁ¿ÚÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ..........................∫-48
∆ÛÈÁÁ¿Ó· οÙÛ ‰›Ï· ÌÔ˘ Î·È Ù· ...........°-148
∆˘ÚÏÈÎÈÒÙÈÛÛ· ..............................∞-98
∆ÒÚ· ÎϷȘ, ÁÈ·Ù› ÎÏ·›˜ ...................¶-175
∆ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÔÈÍË Î·È Ù· ..............∫-141
∆ÒÚ· Ô˘ ·ÓÙÚ‡ÂÛ·È ......................°-100
∆ÒÚ· Ô˘ ·˜ ÛÙËÓ ÍÂÓËÙÈ¿ .................∫-152
∆ÒÚ· Ù¤ÙÔÈ· ı· ϤÌ .......................¶-151

À
À‰ÚÔ¯fiÔ˜ ..................................¶-218
⁄ÌÓÔ˜ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Û΢ÏÈÒÓ ..................∫-123
Y¿Ú¯ˆ ....................................¶-116
ÀÔÎÚ›ÓÂÛ·È ...............................¶-134
ÀÔÌÔÓ‹ ...................................°-176

º
º·ÏËÚÈÒÙÈÛÛ· ...............................¶-61
º¿Ù· ªÔÚÁοӷ ...............................∫-1
ºÂÁÁ¿ÚÈ, Ì¿ÁÈ· ÌÔ‡ 'ηÓ˜ .................°-204
º¤ÚÙ ÌÈ¿ ÎÔ‡· Ì ÎÚ·Û› ....................¶-6
º¤ÚÙ ÌÔ˘ ¤Ó· Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ, ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù .....∫-143
ºÂ‡Á·Ó ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÎÈ ¤Ê¢Á˜ Ì·˙› ..........°-77
ºÂ‡ÁÔ˘Ó Ù· ηχÙÂÚ¿ Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ· ............∫-122
ºÂ‡Áˆ (∫¿ÔÙ ¤¯ÙÈ˙· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ) ...........∫-36
º›Ï· Ì ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ‰Â ‚·ÛÙÒ ...............ª-111
º›Ï ÌÔ˘, ʛϠ............................∞-173
º›ÏÂ, ÙÒÚ· Ô˘ Û ‚ڋη Ï›ÁÔ ÛÙ¿ÛÔ˘ .......∞-190
º›ÏËÛ· ‰˘fi ͤӷ ¯Â›ÏÈ· ....................¶-159
Flamenco ...................................∫-56
ºÔ‡ÛÙ· ÎÏ·ÚˆÙ‹ ............................°-148
ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿ ...............................°-52
ºÚ·ÁÎÔÛ˘ÚÈ·Ó‹ ..............................¶-69
ºÚ¤ÛÎÔ ÙÔ ¯ÒÌ·, ‚ÚÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ..........∞-169
ºÙ¿ÓÂÈ, ÊÙ¿ÓÂÈ, ÊÙ¿ÓÂÈ, Ì·ÎÚ˘¿ ÌÔ˘ .........¶-45
ºÙÈ¿¯Ó·Ì η¤Ï· ·fi ¯·ÚÙ› .................∫-14
ºÙˆ¯fi ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ ÌÔ˘ .......................ª-6
ºÙˆ¯ÔÏÔÁÈ¿, ÁÈ· Û¤Ó· οı ÌÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ....°-187
º‡Á ÎÈ ¿Û Ì ............................¶-173
º‡Û· ·ÂÚ¿ÎÈ ...............................°-188
º˘Û¿ÂÈ Ô Ì¿Ù˘ ............................ª-88
º‡ÛËÍ ¤ÚˆÙ·˜ ..............................¶-94
º‡ÛËÍÂ Ô µ·Ú‰¿Ú˘ .........................¶-229
ºˆÙÔ‚ÔÏ›‰· .................................∫-43

Ã
X·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ...............................∫-84
÷ÏΛ‰· ...................................¶-217
÷̤ÓÔ ÎÔÚÌ› ..............................¶-149
ÿÓÔÌ·È ¯ˆÚ›˜ ÂÏ›‰· ̤ڷ-Ó‡¯Ù· ÛÙË .......¶-217
÷ڿ Ë Ù‡¯Ë ÌÔ˘ ‰Â ÌÔ‡ '¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ .......∫-174
÷ڿ˙ÂÈ Ë Ì¤Ú· Î·È Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ÚÂfi ........∫-23
÷ڿ̷ٷ Ë ÒÚ· ÙÚÂȘ .......................ª-61
÷ڿÙÛÈ ...................................¶-224
÷ÚÈÎÏ¿ÎÈ .................................¶-198
÷ÚÔÎfiÔ˘ 1942-53 (EÊÙ¿ ÓÔÌ¿) ..............¶-30
ÿÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ......................∫-140
÷ۿÈÎÔ 40 ................................°-82
÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ ............................¶-189
Ãı˜ ·ÚÁ¿ Ì „˘¯‹ ÊÔÚو̤ÓË ...............∞-146
Ãı˜ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Î·È Î¿ÙÈ Î·ÙËÊfiÚËÛ· .........°-36
Ãı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰È ÷ÚÈÎÏ¿ÎÈ ...................¶-198
X›ÏȘ ÊÔÚ¤˜ ..............................¶-140
XfiÚ„ Ï‚ÂÓÙfi·È‰Ô .......................°-110
ÃfiÚ„ ªÔ˘ÚÓÔ‚·ÏÈ¿ ÌÔ˘, Ó· ÛÔ‡ ...........ª-105
ÃfiÚ„ fiÛÔ ÙÔ ÌÔÚ›˜, ¯fiÚÂ„Â Û·Ó ..........°-84

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

ÃÔÚ¤„ÂÙÂ, ¯ÔÚ¤„ÂÙ ......................... ∞-79
ÃÔÚfi˜ ...................................... °-84
ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎÈ ................................ ∫-236
ÃÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ̘ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ........... ∫-228
ÃÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÚÈÁ˘ÚÓÒ ............ ∞-88
ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· οÓÔ˘Ì ·Ú¤· ................. ∞-155
ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ ÏÈÒÓˆ .............. ¶-155
ÃÚ˘ÛÔÚ¿ÛÈÓÔ Ê‡ÏÏÔ ........................ °-202
Èڛ˜ ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÔ˘ ı· ‹ÌÔ˘Ó· ÌfiÓÔ˜ ........ ¶-26
Èڛ˜ ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ ‚ÚÔ¯‹ ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ ...... °-41
Èڛ۷Ì ¤Ó· ‰ÂÈÏÈÓfi ....................... ª-58

æ
æ¿Í ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Ó· ‚ÚÂȘ ............. ∞-175
æ·ÚÈ·Ó‹ (fl·Ï·) ............................ ∞-86
æ·ÚÔԇϷ ................................. ∞-152
æËÏ¿ ÛÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Ù' ·ÏÒÓÈ· ................ ∫-194
æÈÏ‹ ‚ÚԯԇϷ ............................... ª-5

ø
fl·Ï·, Ò·Ï· ............................... ∞-86
øÚ·›· Ô˘ 'Ó·È ÙËÓ ·˘Á‹ .................... ∞-70

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

“∆Ô ÛÎÚ›ÙÔ”
°(6.98)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful