A nyolc brokáttekercs gyakorlatai

A legáltalánosabban ismert kínai chi-kung gyakorlatsor, melyet Yeuh Fei marsall állított össze katonái számára a Déli Sung Dinasztia korában ( !"!"#$% Az ere&etileg ! selyemtekercs in'ormáci(i az eltelt )** é+ alatt ) tekercsnyi anyagra re&ukál(&tak% Yeuh Fei a kínaiak szemében ma is a tiszta erkölcs, embert testesíti meg, ezért nagy tisztelet ö+ezi% *- 'ebruár .-én sz/letett a 0enan tartománybeli 1ang Yin 0sienben, szegény csalá& gyermekeként% 2&esany3át(l tanult írni, aki mara&éktalanul hitt 'ia sokra hi+atottságában% A 'i4 sokat tanult, egyik ke&+enc köny+e Suen 1zu harcászati köny+e +olt, melyet még ma is sokra értékelnek% A hatalmas ere3,, nagy tu&ás4 'i4 # é+es korában beállt katonának, &e a&&igra már a szaba& kezes és 'egy+eres harci tu&ását, ha&+ezetési ismereteit is megszerezte% Akkoriban az északi Sung &inasztiának a harcias 5inek, a barbárok el6l &élre kellett költöznie, s é77en ekkor szerette +olna +isszah(&ítani az el'oglalt ter/leteket% A 'iatalember gyorsan hala&t el6re a ranglétrán, !. é+esen már tábornok +olt% 8en&szeres harcm,+észeti ké7zést tartott katonáinak, miel6tt csatába +itte +olna 6ket% A bels6 ké7zés az +olt, amib6l a 0sing Yi származik, míg a k/ls6 ké7zés a 9ushub(l létrehozott Saskarom könnyen elsa3átíthat( techniká3a +olt% A &ics6séges ha&3áratokat +ezet6 marsallt +ég/l hazá3a árul( miniszterelnöke börtönöztette be és mérgeztette meg : &ecember #-én, hogy sikereit megszakítsa% 0a&3áratai alatt a ha&+ezér igyekezett meg6rizni katonái egészségét, ezért &olgozta ki számukra a gyakorlatokat% A hi&eghatás, a mentális és emocionális hatások kiegyens4lyozására, az emészt6ren&szer é7en tartására helyezte a hangs4lyt% A t/&6 és a +ese, h(lyag +é&elme is kiemelt szere7et ka7ott% Az áll( és /l6 gyakorlatok +ég/l széles körben elter3e&tek, ma is sokan +égzik 6ket% A ;ei Dan, a <els6 =li>ír me&itáci(s gyakorlat, a ?ai Dan a @/ls6 =li>ír, a mozgásra helyezi a hangs4lyt% A k/ls6 gyakorlatok során az energia a +égtagokban keletkezik, onnan +ezet6&ik el a szer+ekhez% A gyakorlatoknak az i&6k során több +áltozata is elter3e&t% Az áll( és /l6 gyakorlatok az elme össz7ontosít( ké7ességére, a chi mozgással +al( megszerzésére és a testben +al( elosztására a&nak tanácsokat% Amíg a ;ei Dan gyakorlatok során az energia a testben ké7z6&ik és onnan 3uttathat( el a +égtagokhoz, a&&ig a ?ai Dan gyakorlatok során ez 'or&ít+a történik% A ;yolc brokáttekercs gyakorlatai a k/ls6 és bels6 gyakorlatok ke+erékei% A +égs6 cél a chi szabályozása, a testben o7timális áramoltatása, ami az egészség 'eltétele% Az elme segítségé+el az életer6, a Shen er6sítését célozzák a gyakorlások, mert akkor a chi is er6s és irányítani is könnyebb% 0a a chi gyenge, a shen is gyenge lesz% A gyakorlatok na7i ren&szerességgel +égez+e !-- h(na7 után kez&ik megmutatni hatékonyságukat% A lazítani tu&ás a chi kung egyik 'ontos ala7'eltétele% 0a az izmok lazák, az energiacsatornák is nyitottak, így a chi könnyen áramlik benn/k% A tu&at csak akkor ké7es irányítani a testben

a chi-t, ha mélyen ellazulunk% A chi ren&ellenességeit meg lehet sz/ntetni, az örege&ést le lehet lassítani% A szer+ek kell6 chi biztosítása mellett meg(+hat(k a ba3okt(l% Az áll( gyakorlatoknál nagyon 'ontos az 4n% lo+agl(állás, melynek során az energiaáramlást megkönnyít3/k, a tal7ak 7e&ig a stabil álláshoz Agyökeret tu&nak 'e3leszteniB a tala3ba% A helyes, nyugo&t légzéshez el6ször a tu&atot kell lecsen&esíteni% A gyakorlatok +égzése során többnyire össze kell hangolni a mozgást a légzéssel, csak néhány gyakorlat +an, ahol ez nem ala7kö+etelmény% A mozgás és a légzés során keletkez6 chi-t az als( Dan 1ien-be kell begy,3teni, ma3& onnan to+ább áramoltatni% A tu&at (Yi$ ké7es az energiát az öt elem szerint a szer+ekhez el+ezeteni C a chi-t a yi irányít3a% 0a a yi er6s, a chi is er6s, a gyengeség min&kett6t érinti% A ;yolc brokáttekercs gyakorlatai két sorozatb(l állnakD /l6 és áll( gyakorlatokb(l% Ülő gyakorlatok Az /l6 gyakorlatok a karokon 'ut( hat energia+ezeték és a hozzá3uk tartoz( szer+ek energetikai szint3ének emelésére alkalmas, a +égtagok izmai mellett a szer+ek melletti izmokat is megmozgat3a, ezért a szer+ek kör/li energiaáramlás szint3e magasabb lesz% Eltalában ébre&és után, &élel6tt gyakorol3ák, 3( az ébre&éshez, &e legyeng/lt szer+ezet er6sítéséhez is% 5yakori a gyakorlatok !-es ismétlése, a kínaiak ezt a számot tekintik a tel3es ciklus számának (ennyi h(na7 +an az é+ben$% =mellett ke&+eltek a négyzetszámok isD #, F, :#, F:% A számok többnyire csak 4tmutat(k, nincs 3elent6sége 7ontos betartásuknak% 0a ke+és a ren&elkezésre áll( i&6, inkább ke+esebbet csinál3unk a gyakorlatokb(l, &e ne hagy3unk ki bel6l/k egyet sem% @ez&etben a leg'ontosabb a lazítás, a tu&at lecsen&esítése, a gyakorlással ma3& a légzés összehangolása is kialakul% Az energia a testben három energiaköz7ontban gy,lik össze, egy a homloknál, egy a na7'onat magasságában, egy a köl&ök alatt két u33nyi+al% =zek sorban a Fels6, @özé7s6 és Als( Dan (1an$ 1ien (=li>ír mez6$% 0a csak Dan 1ien szere7el +alahol, akkor min&ig az Als(t értik alatta% Ggyanis ez az élet 'orrása, a sz/letés el6tti, +elesz/letett chi tart(zko&ási helye (+esemagasságban, &e közé7en, elöl$% % tekercsD Meditáció% @eresztezett láb4 /lés, kezek tenyérrel 'el'elé az ölben összekulcsol+a, +agy összekulcsolás nélk/l a bal tenyér, a n6i, be'oga&(, yin +an alul, a 3obb, a yang rá +an helyez+e% A gerinc egyenes, a mellkas laza% A szá3 zár+a, a 'ogak lazán érintkeznek% S,ríts/k össze bel/l a Yit (tu&at$ és a Shent (szellem$, míg a Shen békés lesz, a Hhi 7e&ig les/llye&% A Yi legyen a @özé7s6 Dan 1ienben% =z a me&itáci( bármilyen t/zet elolt a @özé7s6 Dan 1ienben, --. 7erces csukott szemes koncentrálással az energiaköz7ontra, lecsen&esít+e a tu&atot% Az energiát össze!

gy,3t3/k és összeka7csol3uk a Shen-nel% Az els6 7erc a légzés szabályozásá+al telhet el, aztán 3ön a koncentrálás a Középső Dan 1ienre, ez lenyugtat3a a sz/letés utáni 1,z Hhit% A +égén +igy/k a tu&at koncentráci(3át a Fels6 Dan 1ienbe, a 1u&at, a Yi székhelyére, ez nö+eli energiaszint/nket% !% tekercsD Fogcsattogtatás 36-szor% A gyakorlatnak kett6s cél3a +an% =gyik a 'ogak gyökerének er6sítése, a chi serkentése a 'ogínyben% A másik a tu&at tisztítása és 'elébresztése az agyban a keletkezett rezonancia ré+én% A közben ké7z6&ött nyálat nyel3/k le (a nem étkezés során ké7z6&ött nyál tu&3a a leg3obban a gyomor ég6 érzését csökkenteni$% A gyakorlat máso&ik részében a tark(n összekulcsolt kezekkel 'eszíts/k el6re a 'e3et belégzés közben, kilégzés során csökkents/k a 'e3re neheze&6 nyomást% =zt a gyakorlatot -szer +égezz/k el% =z az ut(bbi gyakorlat egyenesíti a gerincet és serkenti a chi áramlását a @ormányz( +ezetékben% =mellett er6síti a 1/&6t, nö+eli ka7acitását% A 'ogcsattogtatás a 'ogak romlását aka&ályozza és tisztít3a a tu&atot% -% tekercsD Mennyei dobolás !"-szer% A tenyér betakar3a a '/let, a közé7s6 u33ak a AIá&e 7árnánB, a '/l mögött +annak, a ráhelyezett mutat(u33akat Alecsettint+eB r(la !:> meg/t3/k az =7eh(lyag !*-as 7ontokat (a Szél @a7u3a, Fengchi$% Jehet az u33akkal egyszerre, +agy 'el+ált+a is csettinteni, &e a ritmus legyen egyenletes% A kisu33 és a gy,r,su33 ne ér3en a ko7onyához, hogy ne csökkentse a rezonanciát% A Kennyei &ob maga a 'e3% @oncentrál3unk a keletkezett hangokra, melyek a ko7onyában és az agyban keletkeznek% A két ol&al rezgései azonos hangot a&nak, ha a két agy'élteke keringése kiegyens4lyozott% A &obolás tisztít3a a tu&at, amit a '/lek be'ogása el6segít% A gyakorlat +égén az al+ásb(l ébre&éshez hasonl( érzés, az érzékelés kitisztulása 3elentkezik% :% tekercsD Fe#$orgatás !"-szer (lenges& az 2gi Lszlo7ot$, nyel+körzés, a nyál lenyelése% Az el6z6 gyakorlatb(l kezeinket az öl/nkbe enge&3/k, a +állak mozgatása nélk/l 3obbra, ma3& balra len&ít3/k 'e3/nket% A +égén nyel+körzéssel nyálat gy,3t/nk, körkörös mozgással a nyállal átöblít3/k szánkat -F-szor, ma3& három részletben lenyel3/k% Kin&en nyelésnél a Yi+el k/l&3/k le a nyálat a köl&ökhöz% A 'e3 'orgatása a nyakon áthala&( ) +ezetékben aka&ályozza meg a chi 7angását, segíti el6 áramlását, megel6z+e a 'e3'á3ást% A lenyelt nyál a Szí+ 'ölösleges t/zének eloltásában +an segítség/nkre a taoisták szerint% 0a nem ké7z6&ik elég nyál, betegség 3ele% A nyel+et Mörös Sárkány elne+ezés szimbolizál3a% A köl&ök kör/li régi( a A0askerékB a taoisták szerint% .% tekercsD %esedörzsölés !"-szer% I(l össze&örzsöl+e 'el kell melegíteni a tenyereket, ma3& a meleg tenyerekkel enyhén &örzsölni kell a +esetá3akat
-

(a Jényeg A3ta3át$, min&két &örzsölés alatt a beszí+ott le+eg6t +isszatart+a% 1ermészetesen a le+eg6+isszatartás nem kényszer% A le+eg6 ki'43ása közben azt kell elké7zelni, hogy t,z ég a haskerékben% A masszázs közben egyesíts/k a Yit és a chit, a koncentrál3uk a Yit a köl&ökhöz, +agy a Dan 1ienhez% Ngy tart3ák, hogy a +esék energiá3a a +esetá3akon tu& a hát 'elé kiszökni, &e ugyanitt lehet a +esékbe, illet+e a Dan 1ienbe energiát is tölteni% A masszázs +égén enge&3/k le kezeinket az öl/nkbe, és érezz/k, hogy a +esékb6l érkez6 energia t/zet gy43t a köl&öknél, illet+e a Dan 1ienben% Az energiát azért k/l&3/k a Dan 1ienbe, hogy nehogy kiszökhessen a AJényeg @a7u3án% =z a koncentráci( 'elmelegíti, s6t 'el'orr(sít3a az alhasat% A gyakorlat a +esék er6sítése mellett a &eréktá3i 7anaszokat is csökkenti% F% tekercsD A kerék $orgatása -szer előre& -szer 'átra % 0í+3ák kett6s kerék, +agy motolla 'orgatásának is% =nnél a gyakorlatnál az el6z6khöz ké7es a lábakat kényelmesen ki lehet ny43tani a keresztezett lábtartásb(l, a könyökök beha3lít+a, a tenyerek le'elé néznek, az u33ak ny43t+a% A karokat és a +állakat mozgassuk '/gg6leges kör mentén a +állakb(l kiin&ít+a, mintha igazi kereket 'orgatnánk el6re, ma3& hátra% A gyakorlat a kézen találhat( F energia+ezeték chi-3ét 'okozza, ami még a lábakba is átáramlik% "% tekercsD az 2g nyomása #-szer% Az el6z6 gyakorlatnál ny43tott lábak mara&nak% Osszekulcsolt kezeinket emel3/k 'e3/nk 'ölé, mintha tartanánk +alamit kb% - máso&7ercig, ma3& kez/nket 'e3/nk tete3ére té+e le'elé nyomunk, 'e3/nket ellentartással 'el'elé emel3/k, ma3& - máso&7erc után el6reha3lunk, s tér&ben ny43t+a tartott lábunk u33ait megh4zzuk szintén három máso&7ercen kereszt/l% A kezeket 'el'elé emel+e összesen #> ha3t3uk +égre a gyakorlatot% =meléskor meg'eszít3/k a törzs izmait% A 'el'elé és le'elé 'eszít6 gyakorlat a 0ármas Kelegít6 +ezeték ren&szerének energiá3át egyens4lyozza ki, a 7ang( chi-t a kis 2gi @ör, a <e'oga&( és @ormányz( +ezetékekbe +iszi át% A lábu33ak h4zása a +esét er6síti, megtehet3/k, hogy közben a Mese +ezeték -es 7ont3át, a <ugyborékol( Forrást közé7s6 u33unkkal megnyom3uk, így még 3obban serkent3/k a +eséket% )% tekercsD Ke&itáci(% --szor koncentrálás a Dan 1ienre, nyálgy,3tés (nyel+körzéssel, +agy anélk/l$, nyelés ->- a&agban% @eresztezett lábbal (esetleg seiza /lésben$ /l/nk, kezeink az öl/nkben, szemek beh4ny+a% A nyál (összesen #-szeri$ lenyelése után 'or&ítsuk 'igyelm/nket a Dan 1ienre, érezz/k a chi egyenletes keringését a test/nkben% Azután lazítsunk, s érezz/k a chi-t, ami a b6r/nkbe áramlik és t,zként lobog kör/lött/nk% Plyen m(&on a chi +é&67a3zsot (+é&6, ?ei chi$ ké7ez kör/lött/nk% A
:

gyakorlat(ok$ +égén /l3/nk még három 7ercig nyugo&tan és lélegezz/nk egyenletesen% Kin&en nyel+mozgatás és nyálkeletkezés h6t termel, ezért kell a +égén ezt a t/zet hagyni megnyugo&ni% =bben a gyakorlatban a nyálat AhangosanB kell lenyelni% =z az utols( gyakorlat a segítség/nkre lehet abban, hogy a chi keringetését megtanul3uk irányítani és érzékelni, '6ként a @is 2gi @ör (<e'oga&( és @ormányz( Mezetékek$ mentén% (lló gyakorlatok Kég né7szer,bbek, mint az /l6 gyakorlatok% A számos +áltozat a lényeges &olgokban szerencsére megegyezik% Amíg az /l6 gyakorlatok lényegében a karon lé+6 hat +ezetékkel 'oglalkoztak, a&&ig az áll( gyakorlatok +alamennyi energia+ezetékkel% A brokáttekercs elne+ezés abb(l a&(&hat, hogy ere&etileg a gyakorlatokat selyemre 'estették% % tekercsD az égbolt tartása (is)étlés !"*$% 1ermészetes állás, +állszélesség, ter7eszben% A szemeket behuny+a nyugtassuk meg légzés/nket, gon&olatainkat, lélegezz/nk szabályosan% A Shent s,ríts/k a 'els6 Dan 1ienbe, a chi-t az als(ba% A kezek ol&alt a test mellett l(gnak, ma3& a has el6tt össze',zz/k u33ainkat, s kezeinket 'el'elé emel3/k, a mellkas el6tt a tenyerek 'el'elé 'or&ulnak, kez/nket a 'e3/nk 'ölé emel3/k, &erekunkat kiegyenesít3/k és ezzel egyi&6ben lábu33hegyre állunk% Jeenge&3/k a sarkunkat, kezeink 'enn mara&nak, el6ször 3obbra, ma3& balra ha3lunk% @ezeinket leenge&3/k% Pnnen in&ul az ismétlés% A gyakorlat a 0ármas Kelegít6 kiegyens4lyozását +égzi% Qgy az egész szer+ezetre, '6ként a hormonális ren&szerre hat% A sarkak 'elemelése a Yi 'e3lesztését segíti, amit a 0ármas Kelegít6 segít 'el'elé és le'elé mozogni% !% tekercsD a sólyo) nyilazása (ismétlés min&két irányba +!-szer$% Jé73/nk ki 3obb lábbal lo+agl( állásba, a &erék egyenes% Jazítsuk el kezeinket és emel3/k mellmagasságba% A tekintet és a 'e3 3obbra 'or&ul, a 3obb kéz +áll-magasságban kiny43t+a, bal kéz +ízszintesen ha3lított könyökkel a bal mellkas'él el6tt, mintha egy í33al céloznánk, s kissé le33ebb guggolunk% A kéz a célra mutat, gon&olatban keményen h4zzuk meg az í3at% A kéz lazításá+al tér&einket kiegyenesít3/k, 43ra lo+agl( állásba állunk, most az í3 balra 'og célozni% A gyakorlatot min&két irányba !> ha3t3uk +égre% A gyakorlat a &erekat és a +esetá3at er6síti% A tu&at koncentrált, mintha egy igazi er6s í3at h4znánk meg, guggoláskor 'enek/nket még bel3ebb h4zzuk, nemcsak a &erék egyenes% A célz( kéz egy, +agy kétu33as tartással utánozza az igazi nyilazást, a másik kéz helyzete is nyilazásnak meg'elel6% Az össz7ontosított tu&at a chi mozgásának 'orrása% -% tekercsD e)elés $el és le$elé $esz,tés (is)étlés !"-szer$% A gyakorlat a Jé7 és a 5yomor energiá3ának harmonizálására alkalmas% Az el6z6 gyakorlatb(l +állszélesség, ter7eszbe lé7/nk +issza, min&két kez/nket tenyérrel
.

'el'elé a gyomor magasságáig emel3/k 'el% A bal kéz 'el'elé emelke&ik ki'or&ított tenyérrel a 'e3 'ölé és 'el'elé nyom, a 3obb kéz le'elé tol a test mellett el6re néz6 u33akkal% Kin&két kéz 43ra a gyomor elé ker/l, most a 3obb kéz tol 'el'elé, a bal le'elé% 1oláskor ne 'eszíts/k meg izmainkat, a kéz helyzetének +áltoztatásakor 7e&ig ki'e3ezetten lazítsuk el 6ket% A gyakorlat során er6nket a kezekbe kell kiter3eszteni% A test ny43tása és lazítása ringat3a az izmokat, élénkíti a chi áramlását a 5yomorban, a Jé7ben és a Ká3ban% A 'el'elé emelés ol&alán a láb is megny4lhat egy kicsit% :% tekercsD $e#$ord,tás #obbra és balra +!-szer % Ell3unk +állszélesség, ter7eszben, karok a combok mellett% 04zzuk ki a mellkast, csa+ar3uk el nyakunkat 3obbra, nézz/nk hátra'elé% <alra megismétel3/k% =zután 43abb sorozatot +égz/nk, &e a kezeink a +esetá3at 'og3ák megtámasztani% A harma&ik sorozatnál a tenyerek 'el'elé 'or&ított helyzetben a mellkas el6tt helyezke&nek el% A gyakorlat az öt gyengeség (az öt yin szer+ betegsége$ és a hét sér/lés (érzelmek$ gy(gyítására alkalmas% =r6síti a Meséhez tartoz( csontokat, a Ká3hoz tartoz( inakat% A 'e3et kilégzésben 'or&ít3uk el és belégzésben hozzuk +issza közé7re% Kin&három kéztartás során a Yi+el +ezess/k a chi-t a Dan 1ienb6l a tal7on lé+6 <ugyborékol( Forrás ne+, +ese 7onthoz és a <e'oga&( 7onthoz% A 'e3 'orgatásá+al ellazulnak a nyak izmai, energiacsatornái és erei% 0átranézéskor a hátrahagyott negatí+ élményekt6l b4cs4zunk (szomor4ság, öröm, aggo&alom és gon&, harag, 'élelem és i3e&tség okozta lelki sér/lések$% Osszesen -F 'e3'or&ítás% .% tekercsD oldalra tekintés $ord-lással +!-szer% Iobb lábbal kilé7/nk lo+agl( állásba, tenyereinket ki'elé 'or&ított h/+elyku33al a tér&ek 'ölé, a combra tessz/k% A s4ly7ontot a bal lábra helyezz/k, a bal kéz er6tel3esen le'elé nyom a tér&kalács 'elé, a 'e3 balra tekint% A 'e3, a gerinc, a tér&, a tal7 egy s4ly+onalba esik% 0árom máso&7ercig kitart3uk a helyzetet, ma3& +isszatér/nk közé7helyzetbe és át'or&ulunk 3obbra% A chi les/llye& a láb 'elé, a Yi a két <ugyborékol( Forrásra irányul% A Fém elemet (1/&6$ er6sít3/k meg, ami a gyomorégést sz/ntetheti (nem meg'elel6 étel 'ogyasztása, rossz le+eg6 belégzése, al+áshiány$, ami meg'elel a chi 7angásának a @özé7s6 Dan 1ienben% A gyakorlattal ellazít3uk a t/&6t, így ki tu&3a h4zni az energiatöbbletet a közé7s6 energiaköz7ontb(l a törzs mozgatásá+al, közben a 'e3et 'enn kell tartani, a légzés egyenletes% A +érkeringés 'okozásá+al a lábak 'á3&almassága és zsibba&ása csökkenthet6, megsz/ntethet6% A gyakorlat gyomor, szí+, érzelmi 7roblémáknál hatásos% F% tekercsD e)elés és láb-##'.zás +6-szor% Ell3unk +állszélesség, ter7eszbe, karok a combok mellett, enyhén nyom3unk le'elé min&két tenyérrel% Ka3& mozgassuk tenyereinket a has és mellkas el6tt 'el'elé, a 'e3 'ölé, tenyér 'el'elé néz, mintha tartanánk +alamit% A tu&atunk a +esetá3ra irányul% 0árom máso&7ercnyi égbolt emelés után el6reha3lunk, és meg'og3uk,
F

megh4zzuk lábu33ainkat 'el'elé, közben a Mese 7ontra koncentrálunk (<ugyborékol( Forrás$% =l6reha3lás közben kissé meg'eszít3/k egész test/nket, hogy a chi áramlását a +esetá3akra korlátozzuk% 0árom máso&7erc után 'elemelke&/nk, karok a magasban, ma3& a combok mellé ker/lnek% Pnnen ismétl6&ik a gyakorlat, összesen F>% A gyakorlat nemcsak a +esét er6síti, hanem a gerincet és a hátizmokat is, +é& a meg'ázás ellen% "% tekercsD /tés !*0& azaz +6-szor% Jo+agl(állásban állunk, könyök hátul, ökleink a &erék mellett% =gyik ökl/nket (min&egy, melyiket$ ny43tsuk ki ol&alra csa+ar( moz&ulattal, másik a &erék mellett mara&, 'e3/nket 'or&ítsuk el az /tés ol&alára At/zes tekintettelB, ma3& az ököl a &erék mellé, a 'e3 közé7re ker/l% =llazított ökleinket enge&3/k le a combok mellé, ma3& ökölbe szorít+a +issza a &erék mellé, /tés a másik ol&alra% Mégreha3tás min&két irányba )>% Oköl helyett kézéllel, nyitott tenyérrel is lehet /tni, a moz&ulat +iszonylag lass4, &e az izmok meg'eszítésé+el +égezz/k, a tekintet kö+eti% A gyakorlat a Shen, az életer6, szellem 'elébresztésére és meger6sítésére szolgál% Az esetlegesen 7ang( chi-t meger6síti és a b6rhöz +iszi% A Yi össz7ontosítása a siker titka% 0a gon&olatban elké7zel3/k, hogy keményen meg/t/nk +alakit, a Yi kar3aink és lábaink +égéig +ezeti a chi-t, er6tel3essé té+e az /tést% )% tekercsD láb-##'egyre e)elkedés 3 tartásban& 3*!"-szer % =z a gyakorlat eloszt3a a chi-t az egész testben% A lábu33hegyre állás stimulál3a a bels6 szer+ekhez ka7csol(&( energiacsatornákat, miközben a hét ren&ellenesség (érzelmi sér/lések$ és betegségek százai t,nnek el% A gyakorlat elegyengeti a chi-t lábu33unkt(l a 'e3/nk b4b3áig% A kéztartás megegyezik a :% gyakorlatnál leírtakkal% Mállszélesség, ter7esz, a test/nk mell6l in&ít3uk kez/nket összekulcsol+a a 'e3/nk 'ölé, a +égén lábu33hegyre emelke&+e, máso&7ercig kitart+a a helyzetet% A karokat leenge&+e sarokra érkez/nk, a karok a test mellé ker/lnek% !:> +égreha3t+a a tenyerek a +esetá3akra, ma3& a mellkas elé ker/lnek, az ismétlések száma itt is !:% A k/lön'éle kéztartások k/lön'éle chi keringési 'unkci(kat szolgálnak%

"