BAB 4 INSTRUMEN CARA PEMERIKSAAN KADAR KORTISOL Pemeriksaan kadar kortisol dilakukan den an !en am"ilan dara# !ada !

asien se"an$ak % &&' !emeriksaaan kadar kortisol dilakukan se"an$ak ( kali' sesuai den an irama diurnal dari kortisol' $aitu se"elum )am * !a i dan se"elum )am * malam+ Sam!el $an di!erole# selan)utn$a diola# den an men unakan &ara en,$me immunoassa$ -den an men unalan &ara &ortisol ELLISA+

Kalkulasi #asil !ada kertas ra.ik semilo aritma konsentrasi standart+ Di!lot "erla/anan den an kadar o!ti& $an ter&antum+ Pen am"ilan sam!el dilakukan ole# tena a la"oratorium+

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KADAR GULA DARAH 1. Alat dan bahan : 0+ Lan&et (+ Monitor !em"a&a kadar ula dara# 1+ Sti&k !en ukur kadar ula 4+ Ka!as %+ Alko#ol 234 2. Cara ker a : 0+ Sia!kan )arum -lan&et5 !ada tem!atn$a 6am"ar 0 (+ N$alakan alat dan !asan sti&k !ada alat !en ukur kadar ula dara#' !eriksa kode $an tertera !ada sti&k den an kode !ada la$ar monitor+ 6am"ar ( 1+ Bersi#kan )ari !asien $an mau di!eriksa den an ka!as alko#ol 4+ Tusuk )ari !asien $an tela# ditentukan den an lan&et 6am"ar 4 .

%+ Dekatkan sti&k den an dara# $an #in a dara# $an tela# keluar' "a ian keluar tersera! menutu!i u)un sti&k+ 6am"ar % 7+ Tun u selama (3 detik' setela# itu #asil !en ukuran akan nam!ak !ada la$ar monitor+ 6am"ar 7 .

ase' $aitu 8 a5 9ase 0 8 Menarik udara masuk ke dalam !aru melalui #idun + "5 9ase ( 8 Beri sedikit )eda se"elum Anda men eluarkan udara dari !aru+ &5 9ase 1 8 Men eluarkan udara dari !aru Anda melelui saluran masukn$a udara terse"ut d5 9ase4 8 Beri )eda setela# men eluarkan na!as se"elum mulai men #iru! na!as kem"ali+ %+ Pada saat men #em"uskan na!as' klien menden arkan musik untuk meditasi sam"il terus men am"il dan men #em"uskan na!as selama lima menit+ ! Tekn"k #ed"ta$" Relak$a$" dala% &erak A. Dala% $a'a$an (an& tenan& dan &e%b"ra lak'kan relak$a$" $el'r'h t'b'h) bert'r't* t'r't %'la" dar" +t+t*+t+t 8 a5 :a)a# 8 /a)a# tersenn$um dan lida# menem!el !ada lan it.LANGKAH GERAKAN RELAKSASI ! Tekn"k #ed"ta$" 8 0+ Memili# !osisi $an !alin n$aman untuk duduk (+ Meme)amkan mata dan memusatkan !er#atian !ada !erna!asan+ Bila Anda sadar "a#/a "enak Anda !enu# den an !ikiran lain' "iarkan !ikiran itu "erlalu keluar melalui mulut Anda saat mem"uan na!as+ 1+ Ba$an kan dan rasakan aliran udara $an men alir masuk ke dalam #idun ' turun menu)u !aru dan rasakan naikn$a !erut Anda' !erut Anda akan kem"ali turun "e itu Anda memulai men eluarkan na!as' rasakan udara terse"ut keluar dari !aru' ten 4+ orokan' dan ron a #idun Anda+ Lakukan !erna!asan dia.ra ma $an terdiri dari em!at .ola# ke!ala men antun !ada se#elai "enan + .lan it "5 Le#er 8 di"a$an kan seola#.

erta%a 8 0+0 Sika! !ersia!an 8 "erdiri te ak' rentan kan tumit sele"ar "a#u' ta!i )arak kedua u)un kaki le"i# sem!it' mata menata! lurus ke de!an' u)un men$entu# lan it+ lida# 6am"ar 0+0 0+( Kedua len an den an !osisi tela!ak tan an men #ada! ke "a/a# dian kat naik !erla#an.)ari kaki 8 memutar mutar !er elan an dan )ari.Lan&kah .5 Per elan an kaki dan )ari..)ari kaki+ Relaksasi seluru# tu"u# dilakukan dalam /aktu se!ulu# menit sam"il diirin i alunan musik $an lem"ut+ .&5 Ba#u 8 kendurkan sendi "a#u' rasakan seola# ola# len an men antun tan!a tena a' seakan terla!as dari sendi "a#u+ Kemudian kendurkan sendi siku' !er elan an tan an dan )ari. Lak'kan L"%a lan&kah &erakan %ed"ta$" relak$a$" dala% &erak) $bb: 1.la#an sama!i lurus dan te akkan kedua tela!ak tan an sam!ai mem"entuk sudut <3 dera)at 6am"ar 0+( 0+1 Den an tena a !ada sendi "a#u' kedua len an ditarik menu)u ke ara# "adan dan didoron !erla#an #in doron ini diulan sam!ai 1 kali+ a lurus kem"ali+ 6erakan tarik 6am"ar 0+1 .)ari tan an+ d5 Pan ul 8 "a$an kan "adan seola# ola# duduk di se"ua# kursi $an n$aman+ e5 Lutut 8 !osisi tu"u# sedikit turun' tu"u# nam!ak le"i# turun+ .

0+4 Kedua len an "er erak salin men)au# ke kanan dan kiri den an kedua tela!ak tan an mem"entuk sudut <3 dera)at 6am"ar 0+4 0+% Den an tena a !ada sendi "a#u' kedua len an ditarik menu)u keara# "adan' kedua tela!ak tan an mem"entuk sudut 4% dera)at+ 6am"ar 0+% 0+7 Kedua len an didoron !erla#an men)adi lurus kem"ali' kedua tela!ak tan an mem"entuk sudut <3 dera)at+ 6am"ar 0+7 0+2 Kedua tela!ak tan an diluruskan -mendatar5' lalu diturunkan !erla#an+ 6am"ar 0+2 0+* Se"elum kedua len an men$entu# "adan' kedua tela!ak tan an di!utar men #ada! ke "elakan ' kemudian didoron ke ara# "elakan sera$a kedua tumit dian kat+ Kedua tan an ditekuk !ada "atas !er elana n ke ara# sam!in -ke ara# luar5+ 6am"ar 0+* .

)ari kedua tela!ak tan an salin disilan kan dan didoron ke atas sam!ai kedua len an lurus ke atas+ 6erakan 0+0% dan 0+07 diulan 1 kali' !ada erakan terak#ir' !ada saat len an lurus lalu seluru# "adan turun ke "a/a# den an menekuk lutut+ 6am"ar 0+0( 0+01 Mata memandan ke ara# "elakan melalui &ela# diantara kedua tun kai+ Kedua tela!ak tan an ditekan keara# "a/a# diantara dua u)un kaki' kemudian diara#kan dan ditekan ke ara# kaki kanan dan kiri+Tela!ak tan an $an salin "ersilan n kemudian dile!as .0+< =ari )ari tan an ditekuk satu !ersatu' "erturut turuut mulai dari kelin kin sam!ai )ari )em!ol+ Kedua len an $an suda# men e!al ditarik men$usuri sisi "adan keara# ketiak+ 6am"ar 0+< 0+03 Pada saat #am!ir men&a!ai ketiak' kedua ke!alan tadi se&ara &e!at di"uan ke de!an' sam!ai kedua siku lurus' sam"il kedua tumit di"antin ke lantai' lalu kedua len an dian kat den an tela!ak tan an ke atas+ 6am"ar 0+03 0+00 Setela# sam!ai di atas ke!ala' kedua tela!ak tan an den an !osisi men #ada! ke "a/a# diturunkan sam!ai !un&ak ke!ala+ 6am"ar 0+00 0+0( Setela# sam!ai !un&ak ke!ala' )ari.

dan salin "er#ada!an se!erti men&en keram di"a/a dari atas kaki kanan ke atas kaki kiri+ 6am"ar 0+01 0+04 Tela!ak tan an kanan "er erak ke atas !un un tan an kiri lalu kedua tela!ak tan an di"alik men #ada! atas+ 6am"ar 0+04 0+0% Kedua tan an salin men)au#+ Tan an kiri "er erak ke atas ke!ala' tan an kanan menu)u !in an kanan+ 6am"ar 0+0% 0+07 Kaki kiri melan ka# 4% dera)at ke ara# kiri de!an mem"entuk !osisi kuda.kuda' lutut kiri -di de!an5 ditekuk' lutut kanan lurus di "elakan + Mata menata! tela!ak tan an kiri $an sedan naik+ Pada saat !andan an mata men&a!ai #orisontal' mata diali#kan ke de!an' sedan kan tan an kiri teta! naik+ 6am"ar 0+07 0+02 Tan an kiri diturunkan den an u)un )ari men ara# ke ke!ala' melintas di sam!in ke!ala' sam!in telin a' lalu siku kiri dian kat se#in a !osisi len an kiri mirin ke "a/a#' tan an kiri "er erak ke "a/a# le#er' turun melintas de!an dada sam!ai di"a/a# !usat+ 6am"ar 0+02 .

Lan&kah ked'a 8 (+0 Sika! !ersia!an 8 Lakukan se!erti !ada lan ka# 0 6am"ar (+0 (+( kedua len an den an !osisi kedua tela!ak tan an salin "er#ada!an' dian kat naik !erla#an.la#an sam!ai lurus #ori.0+0*+ Kedua tela!ak tan an di"alik men #ada! "a/a# dan di doron sam!ai menem!el !ada dindin !erut di "a/a# !usat+ Kemudian kedua len an diluruskan kema"ali di sam!in "adan+ 6am"ar 0+0* 2.ontal+ 6am"ar (+( (+1 Kedua tela!ak tan an di!utar men #ada! ke "a/a#+ =ari )ari manis dan kelin kin di tekuk -)ari telun)uk dan )ari ten a# teta! lurus5+ 6am"ar(+1 (+4 Kedua len an salin men)au# keara# kanan dan kiri+ )em!ol' 6am"ar (+4 (+4 Den an tena a !ada sendi "a#u kiri' len an kiri dan kanan menu)u "adan kemuduan diluruskan kem"ali+ ditarik .

6erakan ini diulan 1 kali+ 6am"ar (+% (+7 Seluru# )ari tan an di"uka kem"ali' tela!ak tan an men #ada! atas ' ke!ala men #ada! atas+ 6am"ar (+7 (+2 Kedua tela!ak tan an di"alik men #ada! "a/a#' lalu len an diturunkan+ 6am"ar (+2 (+* Kedua len an dian kat !erla#an ke atas den an tela!ak tan an men #ada! atas lalu diturunkan melintasi de!an muka' dan !erut sam!ai siku lurus kem"ali+ 6am"ar (+*+ (+< Kedua len an direntan kan ke kanan dan kiri' lutut kiri menekuk ke de!an+ Badan "er!utar ke kanan sam!ai "atas maksimal+ 6am"ar (+< (+03 len an kiri menekuk ke ara# dada kiri' len an kanan menekuk di de!an !erut' di "a/a# len an kiri+ 6am"ar (+03 .

(+00 Kedua len an direntan kan ke kanan dan kiri' lutut kanan menekuk ke de!an+ Badan "er!utar ke kiri sam!ai "atas maksimal+ (+0( Len an kanan menekuk ke ara# dada kiri' len an kiri menekuk di de!an !erut' di "a/a# len an kanan 6am"ar (+0( (+01 Kedua len an diturunkan kem"ali ke de!an !erut' kemudian ke ara# sam!in "adan+ 6am"ar (+01 /.Lan&kah Ket"&a 1+0 Sika! !ersia!an 8 lakukan se!erti !ada lan ka# 0 6am"ar 1+0 1+( Menekuk ke!ala #in a menem!el le#er se&ara !erla#an' dilakukan se"an$ak 1 kali+ Memirin kan ke!ala ke "a#u kanan dan kiri' diulan 1 kali+ 6am"ar 1+( 1+1 Kedua len an dian kat !erla#an ke atas sama!i di atas da#i+ 6am"ar 1+1 .

1+4 Turunkan kedua len an mele/ati de!an muka' dada sam!ai "a/a# !usat+ Kedua tela!ak tan an salin "ersentu#an lalu naikkan kem"ali sam!ai men$usuri !erut "a ian "a/a# #in a setin i !usat+ 6am"ar 1+4 1+% Kedua len an dan "adan diturunkan se&ara !erla#an sam!ai tela!ak tan an menem!el lutut+ 6am"ar 1+% 1+7 Kedua lutut di!utar ke ara# kanan dan kiri' diulan se"an$ak 1 kali+ 6am"ar 1+7 1+2 Lakukan erakan "adan naik turun' den an tela!ak tan an menem!el lutut+ 6am"ar 1+2 1+* Kedua len an dian kat !erla#an men&a!ai da#i' turunkan mele/ati de!an muka dada sam!ai "a/a# !usat+ Len an diturunkan di sam!in "adan+ 6am"ar 1+* .

at 4+0 Lakukan sika! !ersia!an' se!erti !ada lan ka# 0+ 6am"ar 4+0 4+( Kedua len an dian kat !erla#an men&a!ai da#i' turunkan mele/ati de!an muka' dada sam!ai "a/a# !usat sam!ai kedua siku lurus+ 6am"ar 4+( 4+1 Kedua len an dian kat lurus' sam"il kaki kiri dian kat sam!ai !a#a lurus+ 6am"ar 4+1 4+4 Lakukan erakan melam"ai 6am"ar 4+4 4+% 6erakan 4+1 dan 4+4 untuk "a ian kanan' diulan 1 >+ 4+7 Kedua len an dian kat !erla#an men&a!ai da#i' turunkan mele/ati de!an muka dada sam!ai "a/a# !usat+ Len an diturunkan di sam!in "adan+ 6am"ar 4+7 1.Lan&kah Kee%.0.Lan&kah Kel"%a %+0 Lakukan sika! !ersia!an se!erti !ada lan ka# 0+ 6am"ar %+0 %+( Kedua len an dian kat !erla#an men&a!ai .

da#i' turunkan mele/ati de!an muka' dada sam!ai "a/a# !usat sam!ai kedua siku lurus 6am"ar %+( %+1 Lakukan erakan menen ok kekiri' tan an kanan "er erak ke kiri melintas di de!an !a#a+terus naik ke atas' melintasi de!an muka' !e an le#er "elakan +Lakukan kem"ali untuk sisi kiri+ 6am"ar %+1 %+4 Kedua tan an "erka&ak !in an ' !a#a kiri dian kat' a lutut kiri lurus u)un kaki kiri menendan kuat se#in dan !utar u)un kaki kiri ke ara# luar' ulan i 1 kali+lakukan kem"ali untuk sisi kanan+ 6am"ar %+4 %+% Turunkan kaki dan len an' luruskan disam!in "adan+ 6am"ar %+% %+7 Kedua len an mem"entuk lin karan ke ara# kiri men itari "adan+ lakukan untuk sisi kanan' ulan i se"an$ak % kali+ 6am"ar %+7 .

%+2 Kedua len an dian kat !erla#an men&a!ai da#i' turunkan mele/ati de!an muka dada sam!ai "a/a# !usat+ Len an diturunkan di sam!in "adan+ 6am"ar %+2 .