Kotlanièko jezero na Zelengori, smje teno na 1528 metara nadmorske visine, u prelije pom okru enju, jedno je od najljep

ih prirodnih jezera.Jo uvijek netaknuto ljudskom r ukom zbog svoje nepristupaènosti, jako je bogato ribom, jezerskom zlatovèicom, a u n jemu ima i tritona, endemiènog vodozemca. Du ina jezera je oko 480 m., irina oko 200 m, maximalna dubina oko 10 m..Jezerom gazduje Nacionalni park Sutjeska , u èijoj se u pravi mogu kupiti dozvole po cijeni od 10 KM, a na vodi je cijena 15 KM.Period z abrane ribolova na Kotlanièkom jezeru je od 31.11. do 01.06.Ribolov je dozvoljen s a jednim tapom sa tri udice i vje taèkim mamcima.Najmanja dozvoljena du ina ulovljene z latovèice je 30 cm, a najveèa dozvoljena kolièina tokom jednodnevnog izlaska na vodu j e tri komada.Najbolji prilaz jezeru je preko Foèe, desno skretanje na Èemernu (oko 1 kilometar poslije èesme u Èemernu koja se nalazi sa lijeve strane puta), odakle vod i makadamski put du ine 20-ak kilometara (do utog uni tenog stojadina ili par stotina metara prije zadnjeg prevoja).Od pomenutog stojadina se ide pje ice, staza se primj eti, a tokom cijelog puta ima kvalitetna markacija po stijenama.Do jezera se sti e , normalnim tempom, za dva sata.Uzgred budi reèeno, pomenuti makadamski put preko prevoja nastavlja do Orlovaèkog i Jugovog jezera.