‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪7:43 ............................................‬‬

‫‪59°- 39°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪8:55 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫פארוואלקענט‪/‬ווינטן‬

‫‪62°- 42°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫■‬

‫זוניג‪/‬ווינטן‬

‫מיטוואך פר' קדושים ‪-‬אסרו חג פסח‪ • -‬כ"ג ניסן תשע"ד לפ"ק • ‪■ April 23, 2014‬‬
‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫ספירת העומר‪ :‬היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד לעומר‬

‫•‬

‫■‬

‫‪Inch $50‬‬

‫צד החתן‬

‫‪Small Box $25‬‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫■‬

‫(חסד שבגבורה)‬

‫‪Classified $10‬‬

‫וקול שמחה‬

‫•‬

‫צד הכלה‬

‫הרב משה פריעדמאן שליט"א (ראטה)‬
‫החתן כמר מנחם מענדל ני"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב הלל ראבינאוויטש שליט"א‬
‫הכלה מרת מלכה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫הרב ישכר בעריש ראזענבערג שליט"א (גאלד)‬
‫החתן כמר יוסף יוזפא ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב אהרן זילבערשטיין שליט"א (פעלדמאן)‬
‫הכלה מרת מלכה זיסל תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' יושע אבערלאנדער הי"ו (מאשקאוויטש)‬
‫החתן כמר אברהם שמחה ני"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' חיים הערש כייעם הי"ו (גוטמאן)‬
‫הכלה מרת שבע תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' יחזקאל גאלדבערגער הי"ו (מארקאוויטש)‬
‫החתן כמר יעקב חזקי' יהושע ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' נפתלי הירצקא בר"מ פריעדמאן הי"ו (ווערצבערגער)‬
‫הכלה מרת מלכה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' משה מתתי' ווייצנער הי"ו (לעווי)‬
‫החתן כמר זלמן לייב ני"ו ‪ -‬יוניאן סיטי‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' מנחם מענדל שטיינמעץ הי"ו (אלטמאן)‬
‫הכלה מרת העניא רייזל תחי' ‪ -‬יוניאן סיטי‬

‫ר' יוסף שמואל פאזען הי"ו (סופר)‬
‫החתן כמר יואל ני"ו ‪ -‬מאנטריאל‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' זלמן לייב רובין הי"ו (אילאוויטש)‬
‫הכלה מרת מלכה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' אלכסנדר פליישמאן הי"ו (גליק)‬
‫החתן כמר יואל ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' משה ידידי' פישער הי"ו (איידליס)‬
‫הכלה מרת זלאטא תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' אברהם אהרן קארפען הי"ו (בראך)‬
‫החתן כמר וואלף ני"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' בנציון ישעי' יאקאבאוויטש הי"ו (לעפקאוויטש)‬
‫הכלה מרת פרומט תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' אהרן נח קליין הי"ו (פריעדמאן)‬
‫החתן כמר יצחק אייזיק ני"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' יצחק וואלף הערמאן הי"ו (שפיטצער)‬
‫הכלה מרת ברכה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫)‪We carry a full line of long lasting CARELINE Makeup (exclusive‬‬
‫)‪(we deliver‬‬
‫‪SPECIAL Manicuret‬‬
‫‪ACNE FACIAL‬‬

‫‪FACIAL‬‬

‫‪Pedicuret‬‬
‫‪Waxingt‬‬
‫‪by the famous Rina all for $89.99 Massaget‬‬
‫‪Tintingt‬‬
‫‪*limited time only Professional Acne Treatmentt‬‬
‫‪Professional Makeup Artist On Premises‬‬
‫'‪plus 'organic peal‬‬

‫‪200‬‬

‫‪FREE‬‬
‫‪with purchase‬‬
‫‪of any‬‬
‫‪digital camera‬‬

‫‪We have the best‬‬

‫‪Copy prints‬‬

‫‪4x6 - 5x7‬‬
‫‪8x10‬‬

‫‪WOW‬‬

‫‪Your choice‬‬

‫‪5x7‬‬
‫‪8x10‬‬

‫‪4x6‬‬

‫‪10¢ 99¢ 99¢‬‬
‫‪Ea.‬‬

‫‪Ea.‬‬

‫‪no minimum‬‬

‫‪Ea.‬‬

‫‪min 50 prints‬‬

‫‪no minimum‬‬

‫מיר האבן די‬

‫גרעסטע אויסוואל‬
‫פון די‬

‫כשר'ע‬
‫קאמערא'ס‬

‫‪BLOWOUT‬‬

‫‪SALE‬‬

‫‪Will be coming iy"h to 213 Lee Ave.‬‬

‫‪New‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪8:30PM Summer‬‬
‫‪Selection‬‬
‫‪4/27,28‬‬
‫!‪Arrived‬‬
‫& ‪CONTACT US‬‬
‫‪WE WILL SEND‬‬
‫‪YOU DEALS‬‬
‫‪AS THEY COME IN‬‬
‫‪NO MORE THAN‬‬
‫‪2 SELLERS PER ITEM‬‬

‫‪Sunday & Monday‬‬

‫‪WE WILL SHIP‬‬
‫‪YOUR ITEMS TO‬‬
‫‪YOUR AMAZON‬‬
‫‪FBA FOR FREE‬‬

‫‪NO STORAGE‬‬
‫‪OR WAREHOUSE‬‬
‫‪NEEDED‬‬

‫‪185 Lee Avenue‬‬

‫‪SURELLES‬‬
‫‪SKIRTS‬‬
‫‪SELLING‬‬

‫?‪ONLINE‬‬

‫‪For serious inquiries, contact: deals2sellonline@gmail.com‬‬

‫‪Good Ranking | Good Products | Low Prices | Brand Name | Brand New w/ UPC‬‬

!‫ברענגט די ריכטיגע רעזולטאטן‬

‫ך‬

‫ל קלאסיפיידס‬

; "‫א קלאסיפייד אין "עקרת הבית‬

Williamsburg office looking to hire customer service reps/secretary/administrative assistant. Recent graduate welcome;
full time; great pay with benefits; potential for growth. Please call 347-201-0187 and leave a detailed message.

F/T Secretary position available in Heimish WMSBRG Office.
Phone skills & Knowledge in QuickBooks a must. 718-207-3336

845-608-7676 ‫ רופט‬$15 ‫סקווירא בלויז‬/‫ צו מאנסי‬- $12 ‫ב"פ בלויז‬/‫צו וומ"ס‬/‫דארפט איר שיקן א פעקל? מיר דעליווערן טעגליך פון‬
718-852-8573 ‫ רופט‬,‫ נאנט צו ביהמ"ד‬,‫ א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‬- ‫וואודרידזש‬
‫ טאג וואך אדער חודש‬,‫געביידע מיט אסאך דירות צו פארדינגען אין א"י פאר ל"ג בעומר‬
011-972-52-715-6761 ‫ מיר האבן אויך שיינע דירות אין אלע געגענטער‬.‫פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‬

718-782-0285 ‫ רופט‬,‫ דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‬- ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬
718-302-4905‫כ‬10:00PM ‫ רופט ביז‬,‫ האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‬- The Tichel Place
KALLAH! When setting up your new home, make sure you have the purest and safest
products. You deserve the best! Call Natural Splendor for all your skincare and cosemetic
needs at 718-388-1371 *Special discounts and giveaways on kallah orders!

ELECTROLYSIS

Accommodating Hours.
Gentle & Professional.

Call or Text Matty

917.710.4950
56 Harrison Ave.

Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials

‫האבן זיך אייער ציצית צוריסן? ווארפט דאס נישט אוועק! ברענגט עס אריין‬
!‫ לינטש מיר וועלן אייך עס איבערקניפן ממש ווי ניי‬27 ‫צו מארסי קלינערס‬

‫די נאנטסטע שפיטאל צו וויליאמסבורג‬

Dr. Boris Petrikovsky
Dr. Joseph Abraham
Dr. Lisa Eng
Dr. Windi Mirkovic

At Our
Partner,
In Your
Community

NEW!

EXTENDED
LATE HOURS
AVAILABLE
OPEN TILL 7:00 PM
CALL FOR YOUR APPT.

445 PARK AVE.
bet, Kent & Franklin

718.963.0800

t 24 Hour Service
t Fully Insured
t Satisfaction Guaranteed

Shmuli Just
718.680.2960 | justclean45@yahoo.com

‫ליידט איר אויף‬

Fully Equipped Family
Medical, Dental
& Rehabilitation Center
16 SUMNER PL. Flushing/Broadway
www.ahavamedical.com

718.336.9500

ACHING THROBBING LEG PAIN
OR ULCERATION?

DR. BROADWAY ‫קומט אריין צו‬
DAIL
HOU Y
RS
from
8:00
to7
:00

Specializes in varicose veins & spider
veins. Vascular and Interventional
procedures at our location.
www.broadwayveincenter.com

To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com