You are on page 1of 4

ZATITA DOBROBITI DJECE S POREMEAJIMA U PONAANJU

SEMINARSKI RAD

Sustav zatite djece s poremeajima u ponaanju optereen je brojnim tekoama koje se osobito odnose na izostanak jasnog okvira zatite djece i unapre enja prakse! Stru"njaci s neposrednim iskustvom u radu s ovom popu#acijom djece mnogo puta su upuiva#i Ministarstvu zdravstva i socija#ne skrbi na nu$nost razvoja prevencijske strategije kako bi se unaprijedio tretman djece! Dugotrajno nepostojanje jasno de%iniranog sustava zatite rezu#tirao je nesre enom i nepovezanom praksom to imp#icira zabrinutost! &i#j ovog rada je dati preg#ed postojee prakse' odnosno pro%esiona#nog pristupa prema djeci i m#ade$i s poremeajima u ponaanju te nazna"iti mogui smjer razvoja raz#i"iti( prevencijski( aktivnosti za pobo#janje tretmana prema ovoj popu#aciji djece! Autorica u radu obu(vaa neko#icinu k#ju"ni( aspekata koji odre uju aktua#nu skrb o djeci s poremeajima u ponaanju! )no to se u dnevnoj praksi uo"ava prob#emati"nim jest organizacijska struktura pojedini( domova' raz#ike u raspo#o$ivim stru"nim kadrovima' nedostatak kapaciteta i nemogunost zapo#javanja potrebnog broja stru"ni( radnika te nedostatak di%erenciranja popu#acije prema potrebama *prema dobu' spo#u' ob#iku i intenzitetu poremeaja+! )sim ovi( navedeni( prob#ema' u domovima za djecu nedostaje i adekvatna in%ormati"ka opreme bez koje se ne mo$e odvijati kontinuirano pra"enje skrbi o korisnicima' evidentiranje' istra$ivanje i s#i"no! Dom za odgoj djece i m#ade$i ,agreb izdvaja se od osta#i( domova s razijenijim sustavom skrbi za djecu! -ravodobna intervencija je nu$na kako se nebi intenzivira#i poremeaji u ponaanju u vremenu "ekanja na potrebnu intervenciju! Isto tako' poduzimanje mjera bez va#jane procjene pogoduje razvoju pret(odno prisutni( rizika i#i poremeaja u ponaanju! .akvim dje#ovanjem na kraju se posti$e kumu#ativni e%ekt iz#o$enosti raz#i"itim rizicima! Nekada se na rea#izaciju zaprim#jenog za(tjeva za dijagnosti"ku obradu "eka#o i do tri mjeseca! -ozitivna reakcija M,SS dove#a je do osnivanja drugog tima u Domu u ,agrebu te je tako vrijeme "ekanja na rea#izaciju za(tjeva i primanje djeteta na dijagnosti"ku obradu prepo#ov#jeno! No kada se i okon"a dijagnosti"ka obrada jav#ja se prob#em nemogunosti rea#izacije prijed#oga i#i neuva$avanje prijed#oga koji su proiza#i iz obrade! /av#ja se i prob#em tretmana popu#acije djevoj"ica! 0 neko#iko navrata' M,SS ukaziva#o se kako je potrebno osnivanje posebnog odje#a za $ensku popu#aciju no to nije rea#izirano! /edan od prob#ema je i poveanje broja djece s agresivnim i nasi#nim ponaanjem! Nasi#je se odnosi na me uvrnja"ko nasi#je' a#i i na nasi#je djece prema odgajate#jima! -otrebno je osmi#javanje ci#jani( edukacija i odgovarajui( mjera zatite sigurnosti kako bi

se odgajate#ji nau"i#i nositi s ovim prob#emom! -osebnu pozornost nu$no je obratiti djeci s udru$enim tekoama' s poremeajima u ponaanju i psi(ikim tekoama! Me utim' ponekad odgajate#ji nisu u mogunosti pomoi takvoj popu#aciji djece jer prob#emi nadi#aze postojee prostorne' kadrovske i stru"ne potencija#e! S toga je nu$no sustavno i mu#tidiscip#inarno pristupanje rjeavanju ovog prob#ema' uspostav#janje posebne socija#no1 zdravstvene ustanove i#i odje#a unutar ve postojei( ustanova! Stru"ni resursi u domovima dugo vremena su nezadovo#javajui jer ne odgovaraju stvarnim potrebama! )sim toga' ponekad su na mjestu odgajate#ja zapos#ene ne stru"ne osobe' a i m#adi stru"njaci sve se rije e od#u"uju zapo"eti svoju karijeru u domu! )dgajate#j mora u#o$iti puno napora' sredstava' znanja' vjetina' emociona#ne snage' to#erancije i %#eksibi#nosti kako bi osigurao stru"nu pomo svakom djetetu! S toga je nedopustivo da u domovima budu zapos#ene ne stru"ne osobe! .aj prob#em mo$e se razmotriti s aspekta dodatni( mogunosti na na"in da se provede dodatno educiranje za rad s djecom s poremeajima u ponaanju! )sim ti( dodatni( edukacija' potrebno je osmis#iti p#ansko stru"no usavravanje stru"ni( radnika u sustavu socija#ne skrbi! ,akonom je predvi en sustav stru"nog napredovanja prema mode#u mentor1savjetnik1vii savjetnik no rijetko se taj sustav primjenjuje u praksi! 2ez takvog na"ina u#aganja u (umane potencija#e nema napretka! Domovi su 3zatvoreni4 prema vanjskom svijetu jer se rijetko u javnosti iznose primjeri pozitivne prakse! Komunikacija domova me usobno i s drugim na#e$nim institucijama tako er je nezadovo#javajua! Izostaje potrebna razina povezanosti' komunikacije i suradnje istovrsni( timova izme u domova! S toga se u donoenje raz#i"iti( zakona i pravi#nika uk#ju"uju stru"njaci iz prakse kako bi se pobo#ja#a komunikacija! Iz svega navedenog' namee se zak#ju"ak o (itnoj potrebi osmi#javanja i primjene cije#og niza mjera na naciona#noj razini! S toga je 5667! godine doneenja Naciona#na strategija prevencije poremeaja u ponaanju djece i m#adi( i jo niz drugi( mjera! Me utim' procesi promjena vr#o su tromi i ostav#jaju dojam nepovezanosti i nesustavnosti' bez jasnog i razum#jivog konceptua#nog okvira! -otrebna je reorganizacija stru"ne po#itike u samim ustanovama' uvo enje stru"nog vodite#ja ustanove i stru"nog tima' uvo enje te(ni"ki( mogu"nosti *ra"una#a' internet' prostor+ i osmi#javanje preventivni( programa uz suradnju sa znanstvenicima! -otrebna je i provjera u"inaka uvedeni( promjena kako bi se ubrzao proces pobo#janja skrbi djece s poremeajima u ponaanju!

LITERATURA o Marui' D! *5685+! Zatita dobrobiti djece s poremeajima u ponaanju! 09 ,atita prava i interesa djece s prob#emima u ponaanju! ,bornik priopenja sa stru"ni( skupova pravobranite#jice za djecu! ,agreb9 -ravobranite#j za djecu! *str! 88:!185;!+