P. 1
Teoria Sonicitatii Gogu Constantinescu

Teoria Sonicitatii Gogu Constantinescu

|Views: 8|Likes:
Published by anakin68
Teoria Sonicitatii Gogu Constantinescu
Teoria Sonicitatii Gogu Constantinescu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: anakin68 on Apr 23, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

Teopuuuuyrtf,tgo4f

,

I t[loil

PnEr Ta LA EDTTTA lNTlr

Prascnlul volutn esle lrtrd.ucercailin li,tnba

' :

attglcrd a lucrdrii D-trud Inginer Gogu ConslanlJtrtau, lipdrdfd penlru lritna oard-Nn 1918 la . Lottilra, tib-un numllr limi,tat ilc cxemfilare, ' kolarato sccrcte ile guvernulBr'itanic, ilii cautt clliceliilor bc cdre lc aaea noua teo e tn hniriul- anncior gi. nijloacelor ik rdzbod.

f tminologia adoptald este aaea Nntrebuinpl ht clcclriaitatc, cu care gliinla sonicitatea :, tt o tnarc analogie, carc loailil nr. 1, ' Lt lincla rccstui aol,um, -atlottrl a ti-a Pro|us ila-la htealit gi i',W*|, ,inilustrial,e. iloiloa aupra aubru afl,icaliilor ablicatiilor ,inilustriale, s-a al "-0 ",3r containlci linutll ilc D-sa la {h-jat.1i_taxlul Romd,nd 6i tcdinla ilin 14 Noembrie t,r.totlt) la acclc aplicalii,, asttel,cd aoluca prdna Publ,ilt lald sa poatc consiilcra idcil,or D-l,u,i Ingincr Gogu horiai I 5i . tllrllrucl*, D-sa a linut astlel ca prdna e olcrci salo sil alafi tn limba sa
D. GER,\IANI
.l'i't

ea,

rDlTUnA

J\cAD!:Mlr!I

nFpuBr,rctr

socrALrsTE

ROInANTA

tl 7071?, Euourcf, c.hr vlctort.t r. 126

3. (Gott ) Cowla i*cscu eJost un*trilinbc cci mai strdhtcili oamcni aJ a)ocll salo,tobihtll n* inpin* de marc exceblie. A urmql tcfli$ Nalloaald do Poifuii 9i $oscle" ilin BrcurSii, le carc a tctnlca pl ilc lrorroliei a,Jdctd uconicic din limii ani ilc inginadt toti AnghctrSaligny (co*structontl marclai lod metalic dc feslc cuttoscuthiilrotehnictan Camwill anawild ) 9d sd Elio Railu Railr ( cunoscut hiihotehniciat) ). EI Etr linat lisl,ral malematici, I lmht Jizbd 9i tehnicd, penbu mt*icil 9i litoro O *r.rftd Jtrrd ptogct, documentlnilu-se iacontenit Nn ceca cc cto tfibut n@bocit,cl a ilofind,it dc la htcclut o brcEihirc stiintilicll -lenoicutala ailhgtnilu'i-sc intuilia exbaotdi*afiin lnpcleghoe t l ti t tchnicii, Cnbosibitritalca dc a asocia lenomene btnd. itanci hlln a veni cu idef,noi t* brobleme corrsiitl;ate ifeituciibitre, Chi4r rkll ttttilillor inginerc1ti,ln 1004,el etraboreazil 9i dse tifdrcgtc q hpryh.i armat (carcJuscsc daabia brantat), ilc o ingurioill ai ailmhalia. $i cam tot ilc alunci lwefuse a Ji prioulal |lgf'ti sorrlcltate - loate fiai tlo tnit, cttttt srtwe cl, datoilil - , $Uixlil be carc o crccazllsi o lurrilarr.arteoziltn h ttbebhttil. absbhitil. 1010 Ini010 In bteactl8n tn Anglia, Aiplia.'tarlt ccre aua ai.r)ea ilbr una ilitlleacll lard carc c, lndu$ttii ale.tinbufui, undc lace e*bcrienleconcludenla I un marc sutres, ! Iit-adnh. 6c o catc nc.;stebtatf tri'fscmiu la cowursitl rcglaria thului la nitrciiirelc lanbu adoaficPrintrc palcle cllcci, Accastllrcglarc era rcatrirutd lffil a attul o aga dfa mare ntar( importanld4n lrimul rdzboimot lll gt d ta unoi conJcrhgc a lui Georyc Constantinescu la Politehnica | 020 viccmncgah aerulai ti6 1920), aenlui din ili* Anplia, trafri6 Anglia, Sir John John ) , viccrnoc$ah.l ,,Sc ilatoltgeloarlo huk ilomn*hti Consti&incscu Si ir mihalictular a lc sincrotrildrca la aaionrccil noi (utgletii tfilt{ ugtcmalia awfra gcrmanilot ln aa, agautm an atttLo". ll Juiamaialll Thcorv of Sonics a loct bubtricatiltn ant , tJ h nrlrl I t22 ln Roritlnia. $i ntliti sd rZmarcilm cit, la o ro Ia trt . ,lnxt-o h $coalaNaliowld Naliowld da ila Podurt Poihni gi din ilitt Bwv Bwt+ 9i $osatre $osatre gl anolra, gtiintt|icd do alinn rr cil prcglllhoa dc bazd bazil,,scil* d* ,,qlinnalrq Prcglln a sa gtilnldJicd 5i td mai nmardm cll lntr-o disculio tlcspre soniclW". ttllc tottlclidfii cn muica: ,,ln ow way it could bc saiil llt da*,ghlotoJ rl;rtslcal llatmony, bccdusoit is in thal

,rlttt", Cowlanlinsct ttll gi-auilal ai$J tttl 3n Anjlla, Gcorgo h' ltQlrrrlli, ,tr.raco,l. ctrt . i(Ul.o dlt, tJ bklnw 0t ll |?ilrraa dsegodt h len lril. $l lna l-a.aficcld l*
aa ,( a otl Jn lttl, l.o alat nll,hnt ol Ara illl,irr R,S.

tt

\ltltltl l\,ltt,l1p' ,lttt litt, trt,,lt, ,, i,l,i ,'i rt,,tii',', , ,i ,t, , , l l t ,

,

ttt

ttlttt

lll-

.lr tltu)t

, ' tr' . 1,t ,1 , ,\tl tli iu .t. I t, .l'Lrtlttu .t,t ti lt f ' ujr \ l, r t ir t t r t r , lt lt , , r , , 1,1 't t t , , i r . / i l 'r 'o l i l s o l l i ( i l i l t i i , t tt ' t t itlrt lt t't,l rt,r n lt nli. iit . u unt ) 1 , \ l, t , . u . t n t l t t \ l l t t . n i t tor .fq.gijti lro, . l 'rr' ., ,1i lt u llli t . t t i. t onf r lr lt lt l r t r t r t ll, , r f , l t , r r l t t t ) u l i t l r ( & t L r j n e r r f l 'rrrlrtr t Jr ilt t r , ltrr t,ltliilt ttr.lt r iot r t . )[atci l' t r ' l, t r t r : t i t )t t | | | t I I )t I I I t t i t 't r l r l t t . l t t . i l n l t s o r l l l , t r t t rr t r. D|,. ,llitcL r t I ' Llt t r . s i t t t X. ( t ) \ lt t li , c J o r t t t r i lLt del t t t , t r f 't n l r t t , '' it t lt r , lr t r u r i , r l i l t , 't t ; i t i i . l' t t \ , f,i) tl)r tt\tli:1u 'ttt ( r r is l, / / r ) i dilii '1 , ' lttu t lt.ti,inL l lrurtr t u. t ; t i int f r t s t , t t t . , r ! , lt l, n* 1 4 1 1 1 1 p itlaiLor , 1l t t l o x t t L l L l d . Irrt t,r:'tr ( o .slttlli tst , u tLurtti ittr't.rt?nl si tt.:i ltttttrttrt. ,,clt, o(hii dL. aIttrr'r", ri lttrltittd-o clu.r dettntl,stret, ,,rtt, ocltii dL: Lt:i". '.l.otul rslLt J11!,.n1,, hutt lttttu.t lnl. lrtt:ttl itt idti ltoi. Deostbit tle i.nlcrr:sunte sint;i asociuliik pe ttttr lr fitr tutlorul nL tl(l.riLit&tco;i cu al,tc;tiinlc;i tchnol.ogii, sxtgrctiilc de trt\tl.t)i l,r trrrt lt li. Si cr,.litttios lrincipirr,l,ui sdu. cd ,,estc 1ffi feyicol,;tiin!&

l,r itu flitttru

, \ l,, rit'ulr'i" , ( inr!,' Oonsttutlinescu prezintri nuinero&sc aplicalii gi str'ld tnria gi ingenioascle x.ttilizdri frdctice t\"ltt , \fttriDttttult ftntrtt. tL :flica I't ' 'rt' l, l,nftr'ttt ::i dit (r,rL nnrll,: Iu au,Jost dusc tncd !>tnii la cafdt ;i ut'uitri r'l ltt,ltrsr, rlroslorr li sr ulLutgti sttgrytiile clin capitolul ,,ApLit:aliilt sorticiqtit tle act'ualc1i da posibilc, cxltllu ,,tlil tlr li?rrst 1i lt ittttrcvntc, l1t1tltc i .llilo t dtt |,t L'.fti ci1.hti (,rorgt Constantincst:tt, Noi ttu mai ht.sistelnt ltu\t' t r 1t.t' n\llttt | | tt I i I t ttI tt I tt i , J iiud cotti'itr;i tii o l1lorc l)&rte din tI c binecunoscu't ;t ' tttt'tltl \n lrt lttcri tfrt1futt.ldl, l,,lt o rtrlt (rrl1 sr: ailas/f It!. trl|tt! i [1t,rlLutt int(rcs, dar st ctt ]ttstttne ttt, ultttirulit l.ercu cvcsttndd. falri dc autor. De lvttlttr ,1 1111,1r,u',ftnltlt:nu'lc;i t sctt;i la implirtirea nlll'1, n',,t\lJ ftl|t,iruliL: s- orrital .f !.;t dtr (-)ogttC or,stantin lllll tl' ini lr li ulrsttt'tltL stt, itL t r,tclntlOongrcstthti utr XVI-lctt el Utl,itltlii tttl, rtt,rltltttlr lt ishtrit:;i JiktsoJit & ltiintti dc Diiti:il dc istoria;tiinld, l,r llu,tuil,li, litt trtt,tr.l 19,\1 ,ci tl oantuti dL: stiinlti rontdu,i, utglt:i ;i tlirt al'te llrr t ,ttr ntl .s iutrr,!:ii dt ctL ur,ai i all. nirtl. l',rltui,r li..\'. liontdn.it tifirettL: ctt (rctfliotrahi lrQrtirc acwstti ttortd tltr a toltr,utttltr.i yi lorcstL: si fioatii. tdita;i ctl de-al dailt:tt aolum (czt' r'ttttttt'rtttt\, t itnlti), r'.r.is/r'rll ;i inci nctifdrit. l'rtu tltt'r'tt tt(tsltt'i uolu L, toi ardtdttt, cri. Gogtt Cortstantirtcscuesle
t't t t ttt tiD|tnt! i n D t l , t l r ttlil0 t, stii. ,\ca(1. I l l ,l l .A N IIA LA N

I-ucrarea tle fafi t:rrc aparc sub iuglijirea unui coli:ctiv Iorrurrl rlirr plolr:sorl{atci }Iarinescn,ingincr Mircca Petcu si ingiricr (ionstantil .[iartrr, l.rqfindc rcetlitarea primului volum opcrei capitalc a lui CI.IOI{(il.l ( ( )N STAN |INESCLI, volurn carc se rcfcri-rIa TEORIA SONICII'.\'I'Il si lrr.Lcl fost tr-adusrliu limba englcz-ir do prolrsor' I)ionisit: Gcmali, tipiiril irt 1922si completat cu te\tul Conferirrleipc care (i. Constantircsr rr ir ti. trttl-o la Acadcmia llorniLltir ilt 1919,prccurn si r:rt uranuscrise.lc pt-.cirrr L'-.r Irrclr:rlintatprofcsoruluiNlatci \{arinescu cn ocaziaultimei s;r.lc vizit(. fi'r(.ul:l itt {lr-L irr 1963. (iir al 2ira volum a1 accstcioperc si cale st' refcrit la aplicaliilr SONI( l l,\l'tl, voluln c;rrc trrbuia sir aparr'r iub ingrijirea lui G. Corrsiaut int'sc u, trrr rr vizut incir lunin;r tiparului, ca llrmarc a nortii salc in 1964.,,\ctullttrcrrlr',tcxtul acestui aL 2-1ca'r'olumsc girs( $tc srrb {ormir dc ntartuscrisitt lrilrliolr:ca locuirrlei salc din Anglia, la Clouiston Lakc. Pc clc altir partc, rhl liirrrl ci-r la uoi in larir au lost realizatc,sau sint incir in curs tl,. r,',rliz;rr,', rrrrr.lc irplir:ttii alc sorricitirliiiniliatc ca unlart a ideilor cupriuscin volurnul l, s ir considr:ratoportun ca pirriLla cditarca volumului 2, accst{)aplicatii si. lirl (:lrpriuscirt Prcz-cnta Lucrarc.I)cqi in ltunl.il restrins, prin irnpolt:rn{lr ',si lu:lrt:rli(att:llor, clc vor suscita intciesul p(rtrLl () cii nrai t,orr"un,r,.it"." plr'li ir lrrlulot' aplicatiilorsonicitirii. ( olcr:tivul i;i propune, ca prin tipiLlirt'rL prczentci lucriLri, s:'r far:i-r crrloscll oiuncnilor nostri dc ;tiirijr'r, ingiueriLrr-, ccrcctirtorilor dirr institutr., rlrrrl.n{ilor (lin institutdc dc inviL!iLrnint tchnic supcrior, partcu tr:orrticir rr o1rr.r'r.i r':rpitrlc zr lui (,torgc Clonstanlinr:sr:u prccum ii siLdr:zvirluic lrLrgrrl cirrrp rlr.rrplicafii alc accsteiS'|IIN-lE carc cstc SO\ICITATEA. Prin posi lrilil,rlr::L rarc li se olcrit acurn dc rt o sturliir, cu complctitrilc uterllionirtc, l;i vor' lrrrlcirdn scarnacir csto vorl)il dc o lrrcrarc tiNl(lA in litcratura nousttr'i ;liinlili<:iL.Slntcm pcntru prima oariLirl prt:z.cnta unci ttiintc c1rc dq5i rrpitrtii. in l9llJ, cstt: gi irstiLzi ilnstllncl irr nrxl convingiLtor a"ctrrdir, gcniril r tr'.rlor rrl popoluhri nostlu. t)perl lui (;. (-onstiurtin{:scu ocup:r ln tt:hnir.ir, lrrrrrl p,. r'irlrr oprrclc ttrrui NIihui linrirlcsr:u, uttui (;(lorflo Iincst:rr,rrnrri liltr.otgllc lVlarittcsctt il oc:ttpr'r in litcrrrtrrr:-r, inrnrrz,i, i, r,.spr'ctiv ln;tiitrtn. {-iti, lofql vir l)lllcl rrrrrtili rlt:-r lungrl filclor (r. ru-rrrr.:rz,i-r, crrrrtsr: t:rt:cazir. o 5ligcniul t1tna11, lrtlll, irtllr:grlrrurrrrl'pc t:rrrt: rlc'la itktt::r it pirini!ilLlh, lrolrrirlrl | ttrl]c lxrnlru r. :rjurtl;t: lir lr:zrtltrtrtl final, isi ,,'iL <liL sciurlr cir slrrr:tlcosr:llirr: rlr, 'l'lrolrr:rs r:an: irl ucr:rrtlrl:rslctr';r .l,ltlisort rrrcl<xh.i tnlrIr.tuIr Iir'r: r'r.r ncvoit rt lolor;irttirxlir r:rtrPit irt crlrt{iil, s:rl , r,r':r r,.t ,r Iirlrtl s.'rsl)llrli! it:t't ci! lx:\.
lltl

( or\slirllilr:slrrrrrirruir.flr (,r\rr11r: rrrtrrrrri l'){, irrspira{ir., crr rrrrrlli rr5rrrirrIli
1l lrtllll i l s l t r r r t) ( r l l r l t I I I I I (' I | | I | | i | , ( r :t:i t ( r ' i i t l tt'n tti s r 'i r i r tl r - In lirrrP ro

i L I i t t r r r t i ttr ttr t{i t: si ttl o tl tl st:tl l x'ti r t' csl r : tl ct'o i c

r l r :9 1 ) ( f, tl i r n sl r i r i r l i r r 5 i

ftrtlirnr.. Stocarea energiei 0.. AJ. C i o ca r rso n i c . linind seama de fricliune 'l coria deplasamentelor.i..i"l. Pompe volnmetrici cu debit variabil t16 XII..l0. '.ta rr*rri:r.E.r. Motoare l0t 'Iborie crocanelor mecanice t21 liniilor de transmisiecu seclitDc vari Curenti de inalte flecventd. .9.". E ...lilli'i:Ttn:'H['"..ili"#"ffil.#. lv.i"C.lJl.'iii'..dnda trTtATAT Dtr TNANS ISIE SONIC-IA EI\IDNGIEI n.{. Aperate otilizate in instalatile sonrcc la2 X I I .ii.i.li:lli.i.{. ..i..". Pompe cu membran! t 7l XII.li. It ..cntru cci care au vocati . tx. hicfiunii si perdilaDlei in curenlii so ici -53 66 Curenti ln conducte lungi E? Curenji sonici in condlcte lungi.. .i..6. . xl x.l.rtitiuiu.12.Considtrarea !3{ rbilI 111 l.2.ll'lij..-..7.. xll 33 Introducere 3. .bii lncercate r 53 'l'rardormatod r56 Apllcsliilo sosicitalii 156 Xll..i".. f reediti. ITUIIIU INTNODU(TIV 0.5.1..r.r.r. Gencrator soDic pcltru sistem de tracliune XII.11. Aptcatii speciale 0. MATEI MARTNESCU.ru. ine4iei...rr r:L.1.". Comanda suFlp€lot de admisic li cva(larc ti airrjtctiti tlc combostibil r83 lo motoarele cu ardere intertf !04 imptlsurilor do l{. Gen€rator de itralte trecvcnltr ! 63 XIL3. Rominia lNlturii Academici pcntru importanta pe care .iiiiri.i:p. r69 XU.t iOtI DrocnAr|cl I'. Motoare rotati.3. ..':.5.4..3.it'a.ir.:a8i serie de :ii.crone 168 XIl. ...riLrii: r.r:Ir.ii$f"i"Jit'*vliiltl:t. .5. [08 XtI.ffiii. supape t71 X1I. DeJinitii Efectele cal)€tcitafi. 0...*jrrl .S. Actualitatea ti pelsp€ctivelc sonicittrlii 0.lf.ffili":ll. Corlrcrlonl t0 ffi. .. Consiantin.5.5..:i.fi.2.il. .fll.."_pf" Stiinfifiil prcf.. prrn ntrll(xrLo sonic(: tlrlDil lnrxlcl rtl ".... vI.ilil. membru coresponilent al Academiol R. Pomp sodce . rt2 XII..l trrn docuvintc sittrcactdindomcniul. Electrosonicitatea 0.it: l.. .7. Illt.f Principii lizicc elementare 1l Curenfi sonici in tublri scurte..'ii.""ai"i" il?J nult rosimtit in litcratura noastri ""r".2.. Pompe volubettict cu acfronare sonicl . Yill':l':"'lll"?lt"i?.". Motoare soaice asif..rii vo_ lumulul r. clt:. Rom. Adlrs?lln multumirile noastre. ' I li3 XlI.:'lfi .'i(' i.. Cum a creat Geotge Corttanlinescu gtiir'la sonicitd{ii 25 26 26 27 2t 28 2E 28 30 I al opcrcilu-i G.. Ciocane 0. v l. t. Pomph JAI.S. iiiii"i. I. [.'.1.eu.6. Semnalizdri sr cimouri sonore 0.. decreaiie nroccsur .".re 0.9.p.i.fi#.ra h.u. vtI.5.:.iilriil.iii. Motoare cu colector 169 XII._.tld Prirr li(hidl l'raDsnriterca XlLll. Tcrmosonicitatea.iii.ii.i'i.ii. Sistem sonic dc pompare XIl. prezidiului Academiei R.rtri|.'..? rtrbllcrrst:lL o irriitlogi r intr.1. Motoare gr getreratoaresonice sincron" t 6l XII..

A||l|tr Inginerul C'eorge (Gogu) Constantinescu. .S.l rl' 1xrl.origirtirlitiilcli (:lrt{.inrlir in irL'i. crcatic a gcniului sr'ru. clnta cu mult talent la pian. Matna sa Ana. tohnir:o. scrie si si citeasci iniintt: do a sc duce la 5coal[. rr Fgdurl.usti tri trl (.tilc pedagogicc alt: profcsorilorpc curr: i-t avul Btottlorrtnr scumpr-r. n r t Il:lr ( .originar din Ploiegti.l.lcu r . i-au lis:rt o prolOolo. Gcorge Constantinescu devenise rnatematiclonul clasci lntrecind qi pe profesorii sii prin soluliile ^eleganteii simplificate po cnrc lc gisea pentru rezolvarca problemelor pusc. claborarca unei teorii a armoniei muzical('carc ll va ducc orin-ctrr: It.rligny. l r [tr r ' .l { . Picrzlnd pe tatll siu inci de cind era in clasa a 5-a. rk.ii clcvi. ( i ' \tn r ( \ll. .'rf(.i fratc mai mare.ttAtrt(:A (i.o tttur.ciirrn. la constrr.r cr. l . r . rr .o rcmnrcabili. Rominia. Arninlirca anilor pctrccuti la lit(ul diri (lraiovl.asocialie de idci la acr.r n llti( :tt .\ ll.r. .r xr tc \ l l .nrrltrill ncsigrrr. . bntlrttl prrlrr ri rlin lx. lUnrlil rrfr.. solidi._* . : 1 . ruirr: ifcslintlrr ftle. | | r tlt. lr .n t/u . cur" r. 198 202 2tE 226 230 245 217 24E NOTABt(X. conitruicftc o ingcnioasirmapini. repeta cu mijloace proprii experienfele demonftrtiv(! dc la poali gi imagina noi variante.osrh: rltxrscbitr:.lucitprolesor de matematici Gnlova. de calcul care ii perrnitea sir ob{ini in inotl lutonurt rezultatelc opera]iilor aritmetice.Ac adem ia t iom ani i n l g l g Alurxh c0llTtiN't'H lr0ru{r.ltlvc iontru uturafea rnuncilor gospodlreqti alc familici. rrto SONICITATEA. de origine francezi. a fost ales ln 1920 mernbru coUDondent.I \ll.l. acasi. ii va fi ftmilia tlo |llll (.li <k: la $ oala Nir(iorrirlir rl. . In afara prcocupirrilor dc ordin estc atras $i de muzicii. refractarir la asimilarea primelor cunostintc dc m.l. unde talentul seu pentru mrtemirtici uimegtc pe profesori gi pe tattl siu care tinea totugi ca iiul sir rlb[ o culturi gencrali. Grorgc (ixstanca fiu .rsr'. l t r .n i( .rrlfr. ajunge printr-o fericiti providentir mclcaguriletirrii noastre. sa. cintind 1a pian cu mult talcnt. Nlembru de Onoare al Academiei R.lJ. unul din marii inrcntatori ll lumii cu care se mlndre$te tara noastri.'l tr. /'l h- IT . 11ht lrt.l.alitf.l rt. lhriorrrln slurliilor ingincrc.ricrrlos. l ) r . gi r:it ntmtrsfr:nr t:olcgialir rlintru profcsori . .r'i sll ir..tiinfi{ic:i.$i glntr.lr icc [t' r lo ttc ccto r so n icc . din Alsacia dupl rlzboiul franco-gerrnan din 1870. r.r tl pti col i a l r r l | | a l f r.itd lir t. llhillnflcrr Proirvlcrru l2 .l..rcliaa tot felul de dispo.. In afari de matematici ll plttceaufizica .i-. iar in 1963.rltck.li prolcsonrltli.rt y.l.\sti.. X ll.ca liu a lui Gheorehe "la Constanliceul <tin tlncacu.rspundcre dc ir intlnorcu lgi a*sulna.r ol rl (:rcl i r.lorrrrlnr. llxiuli rii f.lr.'l S.tt riir rlc rliplrttrl. originea preocupirrilor salc do m.l( \. rlI lrr ivcilliL r:rrlili'Ltilo -sc urirrltr: i.ri tirziu relorltolro lo. sarcirra dr: r.aadmirabili opcrir .Plinn de {armec.-r (i. ( orr r'lrilr pr. l .r rivcrtiz. ' r lttto ttc tp ticd r ii s( . nlscutl ltoy. . Spiritul siu inventiv ll lndeamni.rl.qtiintific. s D r r p r c F r g l| r l.i chimia cirora le dedica timpul liber 9i in cadrul unui mic hborator improvizat. Glllint ln scctr$tl pasiunc a sa. plecati.z. . Liceul il face la Craiova. al cirui dircctor a fost timp de 30 de ani. ir. ttli-a nlscut la Craiova ln 4 octombrie 1881. George Constantinescuttia si.l...r ! r r r r r xr lilo r so n ici p c lir r i i l rrngi i I(i trti ttc .r'cr.ra Anglr.r .: Pcntru ircci arrr.ri"1 as us lir r t d t . no ' Copil precoce.rtcmatici. l)entru sort rr m:ri micir. strS.

i se rcfuzi acci. ii \ittlll(' r a t . A.. plan.l.Irr un sr..'r r tl r tr l . l rs rtl rr.. peresiti.puta1ilor.privit cu cea mai mare neincrctl. l {i l rl r .r !r . l 'rr.rl r r 'r u r n .r 1 1 l .l:rl rri.Amiralitatea englezir rrrrrlr:rorsl mai de miilc de vieti sacrificatcin rindurilc armatci sale.r .egte si ob{inir primele rczultate concrete.'r tt.rntc sint intotdcauna aplicatc cu operativitirte ii lrioritirtc ln 1911 detinea supremalia acri. r .r. in tincare..ui. cir nu vir putca gnsi in !ir[ innccesarl pentru punerea in va-loarca ideilor salc prii.t .ltrrluri care pcntiu a fi disponibilepentru noi pla.voie de garanfia. ..5. pc lingi-r'in_ ginerul Elie Radu.i. instala'r foarte nrorlest ftrtr-o $urd. r r r r r l i .indispunepe Anghel Saligny.alitirtr.i rlc a conitmi rn..iir. 6 1 1 1 1 l l r r g r .i r .r l r r tr r . In c.j lizboi.Ii r '. in S. Lir dcmonstra{ia acc.ullornrtir prin clicca avionului.: a accstci . ( rr ocrrzilr lrccsicilrrurr.' r r \.i l $l' r r l l r 'l Sn u r l l tl l l l l l n r ..1 .r . clirdirca Carnereide Comerl .l !r l l r r tr ttl .r t ' .r .de laboratorul intprovizat..tl. constructiit.i f.1 . idei care l-au urmlrit inci. ficuti elcvilor s.i I)alirlrrl lirrst:i (azi Ministcrul Comerlului gi respectiv Biblioteca Central'ri'dcSi:rt).rrr rr.. l t t .rrr .. tinpr sglicltild brevetarea inventiei . o h l l i r l r r .rr. r.tiinltr .. !a-ra cu. (lrorgr.f.-r ll ast[zi mirturie a marclui slu talcnt .tat mai mult dc la Edison sau acesta mai mult de lrr rom6.rsona:!11i.rlrsolvcul rccal_ crtrant.man-lc.tni.. urmarea fiind retragerea capitalistului englez din aceasti irfur:cre. i r t r r tl tr r '.rrr. recomandarea. l ) r i n l r r ' ti r r r ' 1 i tL ' r 'i i l tr ' sr r v:tttl ttl tr t'tl tr r l o l J M .r rrrt r'r'sirins xt'tllyrlittr'.rr.r l r 'I r "r l l l r 'l . GeorgeConstantinescu 1'r.r t...1..rea prin.r i tr r r r '. | . Acest parados'i. Constrntinescu. ( a .ln timp dc rizboi. ci. rrrr .. t.l rrrr loirrjitr S..rir. Cu toate aceste succese obtinute in lari in tlomeniul rol)structiilor LJgl armat. ir nasterc primul laborator de SONiCITATE.l o t..r lrrrzir.\l|minirtorii oficirrlr ri <lr.r Ir r I r . lnsi. F F l t v n r r t l r .ut frilt:lionind rnotoari.ca urrnarc a grdutnil.rr cu ilrrslrrrl ir)\... focului de armi dcPo a putereli gisirea unei solulii de miri |o|lorrrspcntru nviorrxrls salc..' I'r tr ...lichide.sgrijinul ti in{elegerea de carc avea ner. ttti i l i ' '.rrrrlui.ir..ri. r lr . rrnrb il vizilcazi pr.prin aviatia sa rn:rt lrr linrp cc armata germanl"! gi binc pregS"tit:r falir de cea englczi!...t. l .i . ( i l o r '1 g r r ( ]o n sl i r r tl i r r r . La Londra reu$c$tc se con\-iugi un caDitalisrj^ a Jir:anta lnilnelc cercetariin domcniul transmisieipuierii mecaniie orin lichide.ttl sr 'r tt r l i l l u l l l i r .n.rrlir si care starl irli o r.nll:r care G.rr:r:lc modestecarc i s-au pus la clispozitic cittre Amiralitatea llriiu nurnri citeva luni primul (lispozitiv sonic de trager(: llnir:lt. r ' iz .r rr . r r .r ia iniliativa instituirii unrri lr.l r. trebuic si a.r r 'p r r ci i r r An l l l i r r l l i r r ti s i tr r tti :r i ttttcr tfi lllrlrglr. (h rrrnllrrr. l l l l n 't ' ' ' | | | | | I t '. r'rrlf rviorni'l(n'rlcluptir.r .rL. r r r r l i r r r .r. l P l t l . gi Gogu Consta.r'i .. l \l . .anice.r l t r '.clill.. 'l'oate irccstc constructii au fost rcalizate intr-un timp dc numai 6 ani. l.r t[rrnoro. I'lltr.r . t l f l h r t l xr {r l to l l q i l l r n fl l fl l l l l $ n r l r to ' .. consolidarea prin lucriri do beton armat a Canrcrli l)r. 50 000 lrsctni:nc'trlislx>zitivccrlre rtpligrl-Llrirtrl at:rulrti.'r r r .Georgc Constirntinescunu ne sPune daci cu ocazia acestci hlrcvcderi el a in..r ti ttr ". ( i Itl o t1 IIr c i \l .. Rirciciuni.A.r tr ' .r irrr1.i \Iitristrlrrtl ir accstuil)rim slrccrts.A.: r i r '1 1 i sr '.'1 . cart: rr.I r. r .. u r l l rl i ( l ( ' r i l i i l tl i r .r.L . Ilrcl'te din Ncrv York dc i.eul.tr.rrrr rnrrtcmaticii.rii rhr tlistrugerca avioanelordc luptit germane. Constantinescu replici.ir. .rtr. iir industriii6 deja existcntc.r SONICITATEA s[ se irnpunir ca o .r\.L:ganlir arhilcc_ Si lonrc.. rirrnine uimit de r:ficacitirtcl dispozitivulrri sonic realizltl l. George Constantinescu neputind salva. .r.i lr ttr.. ctl prrl zlxrrului.rrr ldus suicescmaterialc pe care aplicatiile in scopuri paqniccnu i le-au prrlrrl aduce. astfcl trtr'll invcntiile ln m'asurain care dau o supcrioritateuneia din pirtile t. cart: iu v:-rz.. t r r l . _{si_ ft.va din aceste constructiicare sint totodati fi :rr1.rl rr'lrrrrrr.canerasa asemeneapodurj.II.'r / l r . r . r ' ' . r. ir l()l. i t t i r l r .r. r l r t .rl.rr (ic'orgc (lonst:tntiur:scu r:tt ]N il ittzt'strcirzir I S( WORI(S.-aceastl rrrrI r. sl c i ttr p tl si r r tr r I r l . lutit la noi in tarir cit .rirrrlr.r l n l t) l ti . r . 1 i r tt'r 'tttr r I r o ttl "u r . in spcranla de ir"giLsiacolo.rvrr irrl Slrrtrrlrri.. nir. de la inunda{ie decit !jgvr1_din.l.. l .r. i llrrlrlr' l ) r .rtc llritirrtir:iL irrlr nrrtnr-rrrL' .l rl i r:. ii r:onandiLlivrarcir u.r r r ".tc exirlicalicprin aceia ci invcnliile ln ilrrtp tlc pace dcranjeazi pe cci iare au investit iapitaluri intr-o industric.i de simplitrtcl r|r. f.llici ircclrria p.ir lt.l r .riu bir.De aceea.are :rt.o r r r . pr. r r i r t.solr.'. tr !.l l tr r vi l . Intre. Ll rrr.. datorit[ Pu. rrr r rr. rl' in lttcritrr'... i'rriiac('storidci.r r t . 1 r r.Transmisia puterii meca. .rs(accidente: podul_pe_ ioscaua dinspre Doftana. (1. l.r |r l. lrvi:rgrrvcrnttl cuglczclt.rrrr| .rlisrur.i crrr.hitnlr rl('pirr. i.r r . Aici reu.ntincscu -tle intjlr.j likrr intimpinate. i rI i s rrrr : r rrI t.rlr.i r'o h so tti tt llc .1 .lrrlir ri citt. (icorgr' (lrnslatrlincscrr f:rr.rltnirt. . \'r t'.rrl rrr l i r.oiie. ( ortsl i rttl i trt' t.rrtr.':.. cit gi in cadrul inlr.r Atr t r '. (lc l.rrr:r slu in ds_ 4.|r r r r Ii tr r .rrirr. Turnului Moscheii rle 1a Constanfa..sonice ir lirL()rilI()ntI rlc po malurile 'l'amisci. cu aplicalii constatir cu amilticc din cele mai importante.dc preciz. t:chrlrritaten.l| r.rr' .rrl .rrl. Itourirn si Ikrihasca (de pe Srrct).1.rsupr.rlillrlr.in 1910-pleaciL in Arlglia.rl.i l tttl ' rr rrr.r.ia rrlrrIici.bteml amortiz:rrii capitalului investit nu sc pune. prin realizarcatragcrii printre palele elicci ilvionului.irrrrrrt.r r . r[. ..r r l .tui prin model... L:r acest concurs sc pr€zinti. dc la Adjud.rt{)r ii Ir'iLtjuitqilc . slrrr:irrlilli 5i autorilili. r l r '.i g6sc. cind ciuta legile armoniei muzicale.pl.. . .liri.i in stririnitate undc ir (lirt lo( l. A||lr.r .inacestinceput de cari.lin Parcrrl Expozifici (azi."r" i Tamisei inu.. darul de a aducc un venit r:rpitalului investit. l r l r ) l '.l .r.r|.siu'c .r tr u 'tr t r l r ' 1 ti i tr {:i 'u ' t$ trrrt. r r ltr r "r .. t r .le f-oduri ti $oseleatit cit a aclivirt ill :.t sirrt crlitittr:..ilr.1.samente primclor ini'esti1ii.'tr l tr .j.intl traisr4isia l(:lcge. {ld rilrrr ptittlr' r'{'zult.rrrr.rr.olii Natio_ r)ale . .-A lilnJi rlin lurnr't tchnici engleziL.. r:iLfi de posibi]itn!ile-noii . dar care nu au avut inci.rl o rl ti trrl ro r1rl .. rrrlr:rlocutorul Revcnit la Londra.rncci aplica{iilc accslci itiinle Ia arme dc distrugere. GeorgeConstantinescu $i-a dat soama. pod de o rarir frurrrrisr.llstc priml aplicati{l i romin irI rln rnrrr'.rrr.i r l r o i r r l tti tt. tlc elcganfrt. tirului. Ir r tr l r l r r l .l r r '.:rrrrtorrir.xanrirratori il taxau rlrept .r l r l r ' A . | .II._-l IFlh .rL inv. r .c prin lichidc''. in asocia{ie cu inginerulTibt. lh. | rr. in rare betonul rrrmat era. r t. sub prcstarc tl-c jrrri'Lrnint.i l r 'l r r r i ci i .staDe motivrrl ci lstc o a'bsurJost nL. lr r r' L l ..r rrl ri i rrvr.larcul Libcrt:r!ii)..1. cu atlt mai mult cu cit o tev"er.r l xr tr r l o r . in timlr t. lntil nirr. piesele mai importante ali instalali or sale.r i l i r zi r r |. . cuccrcitePentru tlilli suprctrtirtiir in favoarcu ac{tstorr.s|r r Isl r ' r 'i zi l r r l i r t l l r l xr ti r . poduri.ir.r'nlrrr a r onvings l)r ... ..f.". orrr:rrrsrrlrri constituit din sirvan!i cclcbri. iuriul . I. l .rrr'rrrrr.rrr rl:ur.i rro l l r (i ' o rA t.r '.pe malurile Tamisei.un rtt:lIrn rl0 rorrtitn".i rr r . 'Iotorlirtir st:rtrrl t'nglt'z ii rrrlft..r(.r.i carc r(hlcc invcntirtorttlu lrnvr:rFiurl-r i{ ||rl tirrtl).r lotrr. tin..1.' flhh.tiin!c SONICI'1.rrr rrnul rlin cei mai rcprezentati!'i pionieri in acestnou dr'r.rt.. rcalizeaziL . l lrnor p(.l nl S.r tr r r .ll rlirpozific fontlurilc neccsaropcntru inIiinfrLrr.-industriacea mai avansati la acea epoci.'i l l .i 'l lur 'l lu'ory oI Sotlics. in scop.l vatrifi_ .rr.l rlhlitrrl ri"rzlxriului rruui lirlxrrrtol tL'prrrtr.r r .r r.t.irlisorr..tiint:r gi tehnici nouir. ( .i. 1 l r r .. i n l r tttr r l o tttl tti tt :r l l l i i r r {r 'i '.nti:r.. rrIirrrrirrrlr r.l r r. r.A.llfl ' ' | |1 | . r. r r r . :rrnortizarc.r1. pc carc l(l nltlrll r'ol rurcllirrilor srxricr' pcntru t:ontirrurrrcir rlcz t itrt'rr lllrlrtlrliuh' nr. r r " l ttt.l I. r l r t r '.rrirrlrrr meniul construcliilordin beton armat.r l '' l l f i r r l r . plangccleinrolrilrrhri llinisttrului Lucrirnlor Publice.rceu.i r {6 1 {h 'l l r .r'slir. trebuic si aitepte Primul rizboi mondial pentnt . -din timprrl anilor l)utcnl mec. printre t:arc: I-orcl liayleigh 1i l'lrornson.1xx.

(. r r r r c|r t sit l) ar l( t r ll r r Lr t r t t . 2.r. r r r r t t l l) r i t t llll l i tl rtr' :r rl l r i trr 'r r r r r i.r. r r . rlat liiud prcsiunile oxclcitate dc citrc {irmele striinc asupra guvr.ti()llr. r 'r lr r l r r . il girsim contribuin(l <liu non prin aplicaliile inr-cntiilor salt'la r-irlrrri. '{ici. A s t li'l G cor gc Llonst ant incscucst c invit at it r t xt ot ulr r ir ' l96l r lr ' . ir r lr . li. t .rrrrrl pl i rr . i rk . lir st lr i! olr lir \ t '! ior r ir li . p(n trl r s u n l c l (: r' i rr.srrlrri pc r:arc i I-a intcntat statul Englcz. inchcind un contr:rct iu Uz-inele IIalirxir pcrtlrrr rrplicrrca Convcrtorului la locomotivcle . l\firrind {rccvcnt'a vibratiilor sonicc pinir" Ia 20 000+ 100 000 1Iz. 'fhomas lldison.un lir st i. I ) r I I r .' ln calitatc dc mcmbru ii.dupir r'\.r 'a{iilc : ir lc ir r gir t llt lli.t p: t lit ( l( 'scllr t . la tlcfcctoscopia lizarea tclclonit'i ti tclcgra{iei srrbmirrinc prin modularL'a und('lor sorri(r.lrrto llirrconi.l o r.rl rl . 1x'liniir l3ut ur t lt i. (r lrir.i rr.atrl ul rri(l l t|olglt r llaLilr csr : u. sr' lrrlrirrca (lcrai('rcir automotonllui . lr r r l s.i prrl l l i i rrrl trrrri cr.tr:ct. li. ln a 3-. dc car c il lcagl'L t t ilt 'l r r t t t it r t ir i..' nno.o r' 6 r. r r r l r r r i. in 1926. Georgc Constantincscu povestc. l)rllrc in evi(I. di n 10. r t ii l. .i oamcnilor politici.i zr'rdl'rrnicirt iL pc aceast:r rrrL . Societatca S()Nl(lA rx'rgcir spre falimcnt datoritl incapacitiLlii Consiliului de -{durirri:. t t t r l.ccr'{:iL colllpctcntir ii luncir efcctivir in uziniL si1rc santierc.te cum s-a inccrcat a se prrrrr.r It. r r lr r .rtilor rrollri. llr r r r .i u. r ll l( ) t '. ln 1933 facc o nouir tcntati\'5. llr r lr ' . 5 l . cit gi la Salonul autotturlrilrrlrri <k: lir Paris.irrirt rrnir. ||r ..ru cre. strr i.lti r| r' ' . acr irlr.rc.l.r" al Socictirlii inginerilor tivili tlin I-onrltl.1i ilr lif trtrrl tr rl i rl o l i l i i r.rl { . i ttl t o:. firrir ca ninteni s:! sc preocupc dc partea tehrritr"rcrrrr.tc cu gcnt:rozitatc strirrlaniilc itccstolir. .'i rl l gr c r r lir lil.r societat r dc ingincri din lume.ltdar c:r .r posi l .lt t it c ( r it s ti to c a z i c . r s"r tourcl -' tL' ti tcult f it r alc C. r r r '.st:rrlirspliLtc.l vih sa de pe rnalurili lacului Coniston la 500 km de l-ondra. ir t t ( . t iir ll lr 'lt t t ir l r r r \ r .a tlc origir. 1r r iir r . lucrcazir. rror r ll.r lr '. ( l( n( ( l( s( r is.' . at t . pcntru c\tractia tilciului dc la marc adincimc 9i deparafirlarct souicir l !i iciului.illllil lr'grri rlc pirmintul nital.r clrlt: lcci<lcntarea provocatir a automotorului siu.i la trrrnzu'r:ir aliajclor'.r.. punc inlen{iile sirh.. .. t r it lr 'f ir lt . tine in cachtrl irccst (rci Confcrintt' clistinst' cu mcdalia dc .rzi :r i rrrplir r ir ii vit slr i t lc Sl) r L r r r r i.tia.. lh th' 20000 h' i it r t lt r {ir r r lir r o.i $<lst lc. r Sr r ( ili r lr ".r ll' S ti rt i r i r\' (.lirnizarcaclc conft-rin{c in circlrul ASI'I'..r' (. rlirrl rczuLtatc {oartc br. creafici salc tchnice qi a geniului s. r l . irr litrtlrul rirzlroiului.rg u n i s mul ui rrnran. trprtrrl ol)cra s:r iitiintificiL SO\ICI|ATE-{.ti cs i a l c .r rr . {iirutr in irplilic l9-59. Iividunt ciL cra o intcrpretare abuzivi.i l rrr r r ii pliu cr .r:tr'l. cu aplica{ie la tractiuncir iruto.r. r ' al int lr r si I ri urvi t r.ulr voir r j I }. .i al -^ca(h'nli('i. L( . il attitgt'. or g l rr. Printre acc. lilii f-r'rrr:tt:lt: hr AngliiL t:outinur'rct'rcctirrilc salc qi invcnteaziL iaimosul CO\VERTOIi l)l'. Dupl'r. t7 l. r ' r tt or.ol gc C onstanti nescu i n ri ttrl t t l . lll! l l l l i r' .1926.(rrrrr ri l)r'r'Ai'rt ptitt or/.rl l L' 2. lt rllicolul .rirprccurn ii aplicaliilc Ia sctrtrritlizrrt ttrt ll prin rrltlilsnnctt. de a. . I r . tratcaziL dcspre 100 tlc lrrri itr tlt'zr-ol1ltltrr ingincrici lncctnicc". rrl l tl | tl tl ttl i rl c il. i s -l rrrI)l i ' rti t i n l l rma l i vri rri i cl tre A mi r.r r. r r r l.nti r. (l(lI'l. S. ir ( i. l (c rrrl i a t l i (l 'zgustat dc nxrral uri l c pol i ti lir.rrr' . \ [ .lt. r ir lir t pr tl rr' tz l rri rrl u i . r ti sir L'.rrr. :L nliul irl(lu-li '.sc illt ( ) ir f ( r liL I lucr t r t .rrr. r l.scu dc tr punc in serviciul. In fclul acesta lr rr soklat prinlir inccrcare a lui Gcorgc Constantint-.i l ti r t olr il.rrc.tt rlial.i t-xpritrri rkrlirt{ir dc l vcni in fariL.rl crr r gind3000 km si vizit iut l pr iucipal.rli crr ( irr(.'lr1rl corrtrilrulia ingincrilor la progrcsclc ..( lif uz( }nr lli : t it t git t t t t t lt t i \ lir lr 'r ll.rc. | | i I r.l i i rr{t.l r.\ugust l9'{{.Irr l rrrrrl y i 1x' (. .rl rrt t r lt t t r t l ( lili' r ite l o r a { e c l i rr)i :rl e t. 'r t Pt 't 'lt t : r l( t t ilt ) i ill t t t t lt l'tilt vr 't ir lolr r t f r t {iL r l.rlri lrti (ilorgr: Constirntincscu in rindurilc ingincrilor' . alirturi de Albcrt Einstein. r car ir .rri{rr. . Primul arutomotor a fost probat pc linia l}ucure. ' s lor ir .l X X :11)l t l l ONO lllS ( . . rl) . . |.i Confcrin{ir.ti-Ollr. Ast{c1 irrvtntt irz.r ' tr ) l .r r.r tirlutrL llr 'l octombric 19. . undc standul Georsc Constarltinescu faco I'r'ttz it { ir :(.te.. r r ' l l l . r .arc ca titlu.rr.rri rIr. .rnlurlilor . pentru introduccrea automotorului de Ialrrilrrlit: stririniL.sr Itt . I r .i I' 1rl r:l rIrrl r ..l.rrl rrt t l i rl i zi"r lilcnoii or ( lini socialc inst it uit c in t ar r 't .rt.rtri l i . ..rsl .crsiLriiccntcnarului socictirtii.rr r cr r : .i automotoarele fabricillc (lc irr:cs{c rrzinc. cirrc a dat roltk: mai tirziu lrrin aplicarciL sol)icit:!tii i. l pt t t t lializr .l'r 't r '.r r. r S ( ) Nl( . \Iaric CuriLr. Georgc (irrrstirntirrr:sr:rr iL rcstituit SocictiLfii intcgral capitalul invcstil. rirzboi.rrrrgt: (lonst:urtincscrr [j.r 'cr '. r'(\. r lt t |.l tt ma.' att l.licr. r r r l r r ( Llr s l i ci i i ntl .. '.ir ( (' s :r v.izut in lrrma cilitigirrii dc cirtrc^ Georgc Constantinescu a prorr.i rrl orrrcr: i n A l gl i a undt: l rcl 'r r t r r s r i l. r 'slr 'it t t pr" rror. r iir l) (r ' c i r)tr. r lir t {iL solcnt nir a lnst it ut r r lr r i polilclt nir '. (a . i n l upl .r.r' r.i rrl r. l)f.ii. {afr'r dc cmulul siru ingincrul )latci }littincsctt.l(: (:onstirntincscu. (icorgc (lonstantincscu urmir.rlir: (:iuc ir clczut cir scopul accstei Socictirti este simpla incasare cle r irlrr.r rlrmatclor aliatc asuprn :rrntatt'lor hitlcristc.ului. S cnsi bi l l ri nrunci r rlc r. Ir rliazI efcctul :rccstora in medicir. l\.s (. cu interes prcf:rcctik' car'. lut r . l rtl t o yr lir r ( r i .i lctliziLrile tehnicr: alc tincrciuhti studios li crltrrzi. SONICE pcntru tragerea prin r.rnc. Intrc timp. \ . r . i rr.r:..rrl r:lrrc ir fost cvitat gralic f:rptului ci Gcorgc Constantinescu care conrlullrr irulotttotorul a observat din timp amplasarca unci trirvcrsc pe linia k'r..ri1rr. \ l. crrlc nll l)utciul sl-L nu rcgiscasciL lln putcrnic ccou in sullt-tul si-[rtintotd.rl rrl l . I-ord RalLcigh. la 5 urai l95l fLr (). pr it r c a tc l trr:r' trl < i r ti n i -rr i n \' (nl i ttr)r. | | | . gr t l. r 'r lir r {.l r' l i rl trl i . (rlllloillt( r( rl l. r t t oi t t r {. ' s|r vicii lt r lt ls| l i i l tr. in lariL.i lrrrln(ii sorrici. I {.Ma ri n c s t:u s ta l ri l c s tc o a tral ogi c i ntrc i nfl uxul ncrvos r.lncnirc. ( lc lr lt r s ct lr .iltl.r' tl r: i n bazl l cgi i pri vi ntl rcsl ilr r it .rrt.rtor. r . Iltiintors in -{ngli-.|. ' Lt cr Lt .Scicntist Ycrsus Enginccr"..\rrrr!' rr iir I l.rrl i r (ri l ii int r .l olrl . . (n:org(l ( rrttsl:uttitr. t i Socit t i !i cca mai tt:ch..t l rrr. George Constantincscu lucreazir tlin ttou iu st'r'ri. \ | r' trl rrt r' :rl o rrl i r.r r. irrl Amiratit:-rjii Britanicc qi in 1938.rrr.l or. .1| c Gri phyc" ...s i rl t i nrl ugi l i l de pc urma spc( l l rl i i l( . sc rotrit!( l. cirrl ('l. cut t ost ir r r r llr r r list ir r r : {ic p. Cu toatc accstea. r ' or 1gr('ir r s lr rrrl i rrr. i.{ti. se a{lI Si (i'oll.' rl r.rl ir it t r i. irr'{ionirri l divitlcntelor. ic rr:a .inr t 't t ! il' r 'lr t r ' it l) licilt it r r r ir i lit zit t lit r . r r r r ir r(|I|t. r 'r t l r t t t llt r r r l. pr t 'f accr ilc adinci r caliz.in:r <lc intcgrat t'cua!ii cli{crcn{ialc. r nt i( .1 Irr\i r.. '. r . r r lr lr r .cnimentelc istctrice de la 23 . sistenul nu a lost irrlrrptitl..r. Cunrlfrvirlul glir.rr r t l in . rr. in cursa Bucure. r r i ( l. Primclc lllorl(.\tr' t.u.|||||t|| (. Alnr ir t t r ir t i'r '' r l. r\ 2-a.tviirtril nr:rrrolog (iltcorght' llarinescu.r. ' t t t lr t il.r'rr rv. \ " ttto ' l t ri i (h' r' ttlt t zir r st t t ii \ |n|r r r {i.Icbril la noi invcnlii 1i descopcriri.r lillr r l r 1. l. 1x'rrlru discreditarea aplicatiei convcrtorului la automotoare.r ir conlirr'trrl 1xr c:rrc il lrrc clt s.rur a SocietiLrii. xplolt ar r '. ir lt r . .( ilr r ..i outrrt'trilor uo.rr r r plir ' : r { it .r.( o n . ot t or r t . tlt'PrLrl'' rlt' a se odihni.ri l (| r' rrl r. l rl c l rti ( .ir i i .to prin intcrvcn!ii pc lingiL {orulilc superioarc d(: slitl . ii t ot t lt t i r r l l'olilclr r r icii <lir r llt r r r r r '11i.rrtrr(. t 0l r' . r or ir ir ' ir l( ' {iuii.LI (tor(luc conlcrtcr)..rtr' ( (|tr' . llst . \oul climat crcat in tarar.Lcaders in thc March of Progrcss" (Conducirtori ln mersul sprc progrcs) rcdir figurilc a l7 mari inventatori si oameni dt . \ sll( 1.s r' rr i rr rk rrrr. a legii. creeazir rnetocla {oraiului :orri.I ) r r pr "r Iut ttt. lr iz.u itt {rrrir:. rc v i s ta c n g l e z i .r ot 1' r' |l l l . I lonr inia si vinr 'Lir t lar ir pcnlr lt lr lt r t nt lllijlr t t it cot t ' l .i . r I r ' | |i | | .r( r' l r' ( t.rlil:rllir llglt zr-rir cclor -50000 1l: 1111111lq11.o rrv x l i l i ti i rrr.01.r cclui d(-al 2-lt'a rirzt-roirtt. it ) lr ( ' ir l .ri rl l rl nr r t ll. trl rrr r { ii ir r lir lr ir h " . in 1924.tiinfci. r 'isplit .rrri r.1)ilc t:chipiLte cu accst con\-crtor sint e\puse atit la cxpozitia industrirrlir rr Inrpt:riului Britanic dc Ia \\'cmbler'. :r' inllr'{irr: inrlelung in problcmc lcg:Ltc dc aplicar('ir solticit:!tii irl rrr.t rl ' ' Ir:tzit . yi cirpircitiLtcitsa il serviciul lirrii.l .-rscltr:totu$i o multumirr suf]clr'. r {ilr r .un t ilr .tiinll in 1900-1925.r rn 1 .

.i.i.irii celei dc a <loua cclitii ir il( ('sl('i-()lr)rc a sa.r' r' .(ti :..p'.sr.''r. . ti i n l i fi c c i rrt. t-.:"J# . (}O/SC 2 5lt..i .+ili.ulldcl r.cril clrc a invcntat s6nori"L in ciuda fap_inregistrarea Irrlui cir ilrtocrnti clL Ilectlrovcn r:riL complet siurd..'l 'r ': tttttl l '. p e n tru i n j e c l i .rl ri :. l i r r r r i l l ' ta l l ' .i Ii i nsi ci n.c .. irr l' lr r l. l . i . o r..r. 1( ' rc ons ta ti c u p l i c c rc a p l i c a rc a soni ci tj ti i l a pomp.eorgc Constantincscu.n"_ lllll. r lif ic ir r .. (l o i tl l l . .ll":^'^'xl*.rnuan.:l..1:ll'.':'\i$iJii.70) cum_ tati. r r : r r k ' v .1)1.rL . intoarcerc a in -A. accster a dou& :..urc ii cunt intcrcsul s:!u pcntru armoniile muzicalc l_au determinat 5. l1. .1. La A l) .'z. t r lc as a . Irr v t ' r r { iir s lr c t . LV l l . A r..rl..xii' i:*i*-+.ri l i r-z i rr .i.r'..iliiillllllii'iftrTiti'*:"#h{r:T.r'olirLr.r.l] illil *'t"i*.i i rl r." r" .":.T{...i"ffi iili ll()ustl oxliN .tl . t t lr .r. facc () sr:urtf escali (r'| (ntrtrr. (.1...tc init. r.-.a r.il*.L ' r..L:.1ri l ri l (. j'. ir t or ' .s9..ll:''l'.lj1l ronliincsti.ii Stiintc :i ONl (l l j I ) ( ' ( : ar o a cre i rt-o i n tr.rrtJr'ir ir(.'. l).r I.d i s p a rc u n u l d i n c c i -rn a i str. Constantitl('s(f rt g. ln 1961 se stinge din vinJir la vila sa dc pu rnalrrrilc lircului Coniston lur(t(' s(' Sils(jitc 5i rnorrnintrrl.. l.rrl l rrr t l lL' cu irp...r.l trl l i l l s r. r P r ir r lr r .:'iii*Li:i:il. ftxrinte de.r'rh'r'i lrtr:-r.rr'' r lt t t r 'r r t t it t lir r 'i'r t r 'r r l 't 'ttt .r.i:llit*i.rl"t:"'.l l .rf. pc care cl a consitlcrat_o ulcreu ca ()l )r.l . carc a fost profesor (lr: r*irtr...\Iatci }larinescu cuprinzin.1:.li. r ir r .:mi'r*:lti*frt$$:tffi "'***3lrii"' i::.r preg:rtirc prof. . ill) r oi l l n 5 ().ri.s**frl'[f ..t. iillti:.l('nx lrlr. r \ r . j. ciepusl iri r.{. l-rlr:r:rr. (.+jfi. (' ON IS ' l ON ' hnc s Your rcf' 25-12..*:i:iiii+i+it*. ir r pil. r.r 1vol .a" '.r tir LoDstantl unclc vizitcazir moscheia al ciLrui planpu dc beton 'rltrr.rl ltcestei tehnici.i' ri accst iii.^l'iil#..ia. -rr.51i zl (\rr rc{.i r" " t.itii..:dinteazi lrrolcsolrrlui . l.l ir' itI' cunosc llrrttul. i.r tttl r i l r tti l .:rll iliri: l. Iil a relatat ln ttvislrr.l]8T"'... incr.i i !r.rti r lr .rj rrl sorri r. S O N IC ITA TE -q.rr ( r ' ir r t r i int pr li . 'r t lt ' .()l tV ti .indclezvolrarca accstora prr. (. l n cursul -Aciae.in l9l3 crr l. _ l rt . i rr l rl c c j re i i n sti tuti i .-ru.irr -ftureof tetrr... f. l tt l( ) 0. . i r fo s t p u b l i c a ti r dc A nri ral i tatc i n l 9l g.zc n tanl i ai .i A .i ( o rr:.l t t'..ii.1i]:.:..ff*:if (. .l i r 1 .rrrl ci r ..a rrh i r.ii"''' i:i:.r' sl .m:fiii.Lvederea edit.:i .l i ci rr(.l r:Jinplcti.rl ii r(.zitrr clc necanicir fini tlin". l rttl t rr lr r rr .lil..I Siriaia..l rsl :r l l ' irr rLrl rrr o supcri ori tatc (:(tl )l ('l t l( ) ir r .ll.'.:rllrr!'rrl.r. l r' l i r' l r!i i si di ' t' r.r.i i n 1ar:u ll()rslri-l (orrslituia un act rlc croisrn cilra cerr.rl .rclucind prin acclst:r ur) p.rl l ' n a ta l .i tlc .r..-c rc p o c i i n . .i sl tl l tl stl l l 't sr tl rrl l .rast ... o..'.t. I 1"]:lr-gi""lii'itl*.rios li ucunrulcze cunogtinte temcinicc ltrivind rnccanismul ^r.]r". 26 3-58: |4 Aprilit' l95lt ltttgi I'[tlr:i.rIi .rrr si ncroni zati cu aj u_ ..l siLu. l ir .:t'. E-stc ultima vizitir pc carc o facc i.cpr.luin1este de prirnclc snlc lucriri i" aorn"ii-t 'tr"tonului irrnat.r ri l trt.. pentru ar ourt'nirii. r lliir r lr .r "liii:frij:t lllt.:. rh rr.r s o n i c i ] a motoarcl c D i csct ei c.1 : i rrri rn . t r / r r ll'r l lr 'r r r "i l rnl r l rrol ' rl tI te ...r " ' { lx rtl l l l I (l i l \(' l l r i l l (r' l l l l l l r l l l r' ' r."1iiiffi . lii : r ' i .-".. r-il*. . lD lrcecu.S.ri l o rd i n An g l i .i l i rl r.i r ttl r l l l t l l r .r..'l'coriu sonicitir{ii".sl e fl rrl i ' nrob.celcbru prin aplicagiilt.. .lll'. \ rrg l i rr..rnuscrisul Itrrlrrlrrl.':l' irJ. l torr Ir' S Ii t 1l. c s t(..'fcoria sonicitiiii" ir.' .ttici-r.lirrtlildrurniri prir. fructul gcniului s. Dupf. riiilii}1ii:l::#f#i..r..cum gipcntru i*l:--i'i..rrrro s c rrtirr t fo s t tu i tl rl i r. r r s .tilT+?-'l..urarca r..rnrrlr' l(r(i(i..rr srrl rl i rri i rrrlIi r' l r..r.. iil{l'l!.rilc aduse .r0uri. .1 rl t'l . li l u l n l r .rn. dar r'l 'i rr sl ir s liz r .r carci l_...l '::.x 1 i rrr rrl {i rl i rr .oni". |l.'r ^ne l)lol). .rmesi Lj ul < Iezvol ti Lri i tl rtl rl u ( ) .r .i.r . ir1\'entator clcrtnit..i rl r P li ' r' ..I'iziteaz-i l'stiturrl .l r' P rrr.u rhl ol a rl c rt l.r'(sr(n r : r lul.nglia. p. .ffi :i ir{ . rlespre a carrui noartc s_a scris ln ultimul tttttttr'r"r rrl lcvistei noastrc.rt.Ir l .ii.ldison . ] c s l( : t l i rr tro u i rrv i trrl rl c r\c a r[c ru i c.. r ' rl r' f.t"i"!i" J" iorul :.titii..Ii r.s i ri or.r"rg"ii"i-.: o ri gi i u:.rbi l ca' oi si L rr l i i rr{r .ffi ui *.ri n l rrl l rL .iili#t:ii:""r':trilJlsl' q"t eI a prezentat 'l"l"l'l.]il.::.m a.L .rl r.k rrrl . r ' llir t ionr l t iir i i s .1.rl l ]r.capitalc (trrltrrr'.i rl uci !i r.n.. o activiti.. 1r r rIr. lr un: r lr r l S o c i e ri -rl i i rrg i rrr..Sonicitatca". rl.rrIrpl i r. ..iitu trrutittorul nccrolog: ..'i.1 r)u tl rt r:rr i rr rl i n l 9l ' r-19rg ' rztxri s i i f. r .l."fio.'::::{:i.ic l.ilttzaull progresului tehnicii sonicititii ln tari.lg:rrii : n(t('lor'.i\. l rrPrri :. noastrr (19. l tl .iLl. de carc nu rtr fi putut clicli im_ .rn ti i rr s ... i-r Iisat mostenirc o bibliotecr"L c' cr-rrti de matimatici l()irrlc I.." '#i i*::l\ili .i dc adincimc.11. societatc a cirrui ncrnbru de onoarc a fost G.1l| slllrlr. s l r' ()l (.i rrv:.iil*i *' ri "rui iiii.i c u l trrr.. ._ :i+iT..i.Lti mi nr rr pri _ llltl firi.r r. s-il niLscut in llomiLni a in lggt.T j.i r:rrrri n t... . nc...a sacri{icii. l.il:til tr tl l N \l A N l l N l l S (tl I r[rrrl l l tl t l 'l rIl l l rt' r.rs ir r y it r{ h r r r r : . t i "t t l r t t r 'r .i .i+* li.rti"nl. ial tti carc l-au ".ii...T". st .ir r .r 1>c fricrrl (it'orgc Constirntinescu infruntiutl insin5...i r. ac.i rcvist:! este reamintitiL scurt intilnirea sa..:sionali'1.-i5:i'.r *.r '.ti l ngi ti . srrtict.

iti. 10.cu.l rrti . 5.sir aplict' ciocanr: cu 000 to00 lovituii/sccun<iii aclionatc prin Irlillllcto-stric!i. Accirsta.i cu lrrrtlclc 1or" tur t'. r l: r r rk . .rntri.outl . ..l l rl .'l't^ii"*i" ii l''Il ' ci'ruiu i-ant scris ". " lln r..r'i rr liS liia l' r ' r ' r r l 1 i s -rr rl ' r' r' rl i t ..r:Jii : (l:r(."ititt. Iuuclioncazir. r 1 i p l i rrrl l s i r. 'i t l..utir liiiiiil.iir ior aj' ' .11. .'iii. n. tl oso nici ar r nt i scat le ci{r a de 60( }ola 40}'o. '. . l):rr. 15u..." . r r h.ti.cron" tor.5. lrtirlt i-Ltlr. r' (r. l)r oLrscr t'slc ci'r pllsirruca sonicir H cst. (. I)r'oblt'rnu csir. . un .iii . l l i l t.i rtl rzi cu L t(tsr1 l. l.i " .i Il.rr .. srrpcrioare rIr. 3. t .' si cl crarc. 1" -\.'..(:ontact ..iil ii .il. .r. Dlc i i c i o c a n u l c c o n i tru i r i .llrcrrcA r. 1. r r r t lr r '._ r'tl rr..l Li tni rl rrrr fost fi crrtt.un"r"rrirri irttara lLomltrcasci't sonicc . . nubi l d e l u a t p ..1.rr':.cun(ltl i ar(. 23 la p.tl o s o tri l rrr rl rrl .rt ..1.tn.llirlt l i sttcccs i n vi i l o r ( l i l l p a r t( 'a l ) o i l str i t' ( 'r t r l L :r {o stc. / .c:rni (...rc c r-c n l l r < l e 1 0 0 Io r.r (.i. . .'li Ir lvlt|t l.rltit cirrd riocrrnrLl nu lur:rcazir.1 (.'i" (:!r tczorliltor cttm 909. soliei 5i Ictilt'lor'lill('s('ntiln(rllt('l(: l|tllllrl t..t'sirr. l rri u tl c urt.rti.l i i r' . {lin lil ac( ilsl: r il \ xl alx t r t ''m or it t l rrrl trrl " r t.r'. fic [.art ' ."iri itiro.i . ' r(. .'rirlisoilrbc curentelc dcvatute.l ri rrl n r r . l ^ ( t l x)S l l )l l .ii... 'j r . i3incinlelcs..firrrt Pl'-'t. . ... I r('(r pr.5 li/ce.l.acleni.r.. i n s lt i n rnod practi c capaci tatca lil Ar' .ii m'ni trtultir t:ttcrgic perccsivli ' .!sc ... o. rnli l)r(. . ..n..rl or tl c 2l i W pr: pri n_ .' i r.L . privin{i la-frccrcnla loviiurilor tlc ciocrn. lc log.tl l r il't r it la pr o5'r cst r lt ..t]. frccr.r' :rzi rr: i s.r.r r.lculalir I.. l 0' l \..'. fir...rtr.rni (i rrc nu .1._ \islr. r' r..iLscrisoarc'in carc nm irlccrcirl s[ ating l'r'ttttitt rrccastit rtlilor Irtspritrtlr. lr r ir r r l 'l' lr . lir r : i c.ii.r rr.rrl ul rl r i a rcl caua normal i (l {' :r. l rr(tr.' t.i..r1r'rt llt(rrttl fttrtrtzltt t:otnllrtlsorilor' qo'.. iit il"'.u . insi'r rczultalclc au {ost nulc Si pr'oicctr.t"t'ui""rni"ti ci-rtrtltlinsJl txtt.casl .lxrsilril siL dca bnne rczultatc pcntru {oraje in piatri. lrr plirrr'L incirrcart'. est(: unuldiu c{'i Itrltr' lirrrlr itn prinrit vLlti . -'rczent sit atr(l pi'r"rri f iiyrii.. . <lt'ci <lorriL gclt('rirtoarc in opozitici r.anti r . irceasta va depinrlt. r' rorrt' rrr I' 1""" "' "' /rr rrl . t r r t .ri rt (l ' .r.. ( .ll tlitllir .tc.lr.o rr:.rtt tlti*i' l'n.ill. ' : i \-llloilr(' ll r\r'r"'l !ll(rn1ol-lulornl(:ilziL progLatltul luct'l-trilol Prezcntc lt in SoniciL r t r t . APoi crrrsa arrn:"rturilor vl lrtrlrui siL {ic r..i''i".sar(.. 5r' l )oi l l l . o D rol .(. r .1 in cort 0.i sct:ttndir ..-a l i l rra t i ' c. ir r r ' r r r r p u n rh t liliik . nIai il. ti ti i prt..r'.. -dac'iL 55 1r.: rrr:l]r.. dacir l rirnslonnit lorul clt:clrosonit: r-a rculi binc.u p. .ttttlt tl" tt ll..lucririlorii. tr. : i.i".P.ori :r S oni ri ". ' . itr.k. r(ntn...r 1..{ r.. de la aceste multiplc <1cjumit.-L in.i :.r:rl (i l s i 1 ' i u l rl tc i s intcl i pc drumrrl ccl bun pcnI trr :r r .i'l:rr (:um si \-or rcrirt(..c limite binc de_ litrilr'. tl cl _.' t l' t.r.-| c s c c u n d i t.currur. r l l . I)cci co'ciuctelt trr:l^rie tlalculart.. rr.P. 1't i'.r l[l. u l) n( lr .f.i lt ( l( r r .l. .J)ir(itirt('ir (un cilinth'u de ofcl rle pikl-r) trebuie c.. i nl crc..iiiiiii.silril.r..ci rnt tr l i K.1/.tit ' ' 811.(-.i" i.-..'r ttl pcrsc\-crcnlL {olosul tuturttr' sprc practi'c..t. esti enormir.' rl . dc as(.i sunt inci nec(.. ir P r r lr i.'i.'.u pr iv ir .tl ""' ( l l r.i /s.. bincin{clcs.utru o conduct:r sonici dc o lungime I _-U X 7.l. riplit:irri .. r \ ll | | .girr. . .r* i .' ( i tl l I 5 : ll) ''u. St'iu cli amcricanii irrr irrcclcut. nr is r . .itur.t i rtrt t'r lir r l .rl . citrt: ...i t l . '. t i( 'r 'r l...er. .' t.i .\ l i . l a c o n d u c te l c fl .rrr i l r ri . I)lt:ir sL'miti adaugri pierdcri dc 10-200. r\1rrtllr. ) S..I t r .Jiir"' l' l \ r 'l f i t [ ] .' iit r r r "' r '"'l'''''lin Souic< \ P1r li'r l . : r ' P olt t c a s i rn i l rL -i c u o rc z i s l (. -..:l ( lir . ( lonll) ilr ir l i rrrri c rr r.i.. ii<lcspr '' do. (ll sccrctar prim in accast'r liir."'--tll-1*-cnea' 'Pr '. i r .(.l r'l ttl c omf)l l l l l i l l .l rrri l irrr r l i r. i rl r. l.ca it l r lot t t t lt it t l Sor lic Si ( it r r r : ilr l ..ti i t. tk. adoptirrn H .t..i'it'. \-im locul siL mcnlioncz aici Irrrrl r.r'.l l ti (.1. lr nit ci (lL ('tt trtivilc h tincri ingincri. s. i ar undt.1:rrif rrndamt. .rai .i" il"i r..:. / c n ta n i c i o rl i fi ru l t. lzi lur r ul ln( 'r "Ll) ltll\ 'l r l t ll t I ( x 't ll o cli('(ncrittorii att (rotrrtivi) sonici t'l/. ^FI' : .. l i m(. lr r rlir r '" 1 ' ..sl('r lrlsil li rnaxirne. .l...1r. a .r.rlalxrnionat.i ti i *. 1. L .. P .\ccasti i ni cm_ ttr'.t . ln.i. n t olr lir r nu. clcctriciL..olVati'L complcct .l o i n con_ " oni cr. insr-L pi"" n.ri*u.. rl rtD i eut r t t .i .:.l' ( ll ir ( 'r ot ll.i"ii.ll.l. ."^.iptlt^t"n $tlitt1"i .i'r.rpircitlitii t..n l i r s i m D l ar... p-uncttrlr' luni.. .at fi prjrctii e. .i i'r s . r_tot t i l. r r 'lict |r r l: r ir t lr r lr li {llLl rrtt. Accstea arr fost preconizatt Dentru adin. l . . . t inlr ii inqincii ct ' vor si.l : m l i fa v o ra b i l c . f csot lilncr it us. r '' t t t r t t lr t i. \ ( t ) r lt lnir ] lr r l lr t ' t ir r r l {'r r i ' l) ir r l .uJor" al l.C' n'tati'nilc cl" iri 1r.. '....rti rrn i c ri ti c c-P ot:i i i i r l or: ci l d(.'u:ttir'.i cit timp lLrngimtir (()uductci nu der.fici'.i rl c l rrIr.or trclrui sir lucrczc sin_ t'rorr..r. r g c n c n rto r (r" z i fi E. l .r' .sirrn(.tr t rt t t v ir llr ( .ti'tclc' gintlul .A l tfe l s i trr. .ui..ri r.t lt ir t r il r l..". tc rog iir' . r ' lr . f "'3 "pr i'r r i. .tlt' . -. .lcnric lli-a .. lr . ..lr t . Iurrr:tionau pcrfcct crr cficicnti loartc inalti..rli' lir P...i:rcr. i rr . .:".iL in uf.-r r. prrrr. i 1r .onr lua p.onl i r.' . carc llrl ln-iL uitat nicill rlrtir{rr rrr(it (l(' sitni-!tatc. 1..s i g rrr.i 't iit .cI.t'.-50metri .rrr-ll) r l) I n' t io: lr I . |l ) r . .. i " . ) l) t ) I ) ] 1' s n l n c i r \^l L s o n i c l l v a Ii i n Ia z i i sau ol l ozi ti unc. t nr ..i r. olttc cclt' trxri bitrt'r'oit Ar. irrtrtr.i o copic l talrlotr'lrri"l'iotrt'crs itr rlttP. splc cxcrnplu. fi ' . 4 . . . cu condilia importanti i" . \ r r .. Chiar forrrj' corttLL {i livratir Ya putca . ir lorl ir)r.l . r'lrirrr rlacii lrrngimea deviazi... r lizco lr m p l e c ti i n u c u s o i rri .. . o.6 . r l t r r r N .. .. . .i " i .ti j .spccializezc r h'I t r r 'r t r ' st t t l l.' ..cnta tie 100 iovituri La r'i rrr'...... t ( ) t al ilpr ox. I)rcsiuncir soniciL dc irlplitudinc H poatc fi riclicrLti't cit dc mult.h."t.i r'. r r .nffl r .(liocancle sonicc constrrrilt..uprinsir intr. . .l c r.risorilc t"f"... tlrc trIarclt of ItroAllr'\.l l l ). 'r t i. r gr c r r li{ i rrl te ri < x rrr.-.nlul ruttrli. s in i.r. cildr t r or t st ' m el" inullir m ir il' r '.tu:. .... lo5 k/ar.rrl r. r 'r r r .i . | t"or"ii. . r . .r.'. .S0 lgc! r.. r i.: i -1 0 l i i c mr.?.sr(.t:a ce diL 1 .rrr. sc explic.:'. \ l l l \ l s{ l l r l . P l: r n rrl{ r. h' llt ( lus t n a l (.iazir l )r| i r_m ult dc 1..r..Ir' rl . r ' il.."chiar dac't lnotorul elcctrit: r'i in ?r ccstcir / '' l . t "1' rrrrl i rr rr' .50 lovituri/ . r.-r r rl|tt rri cetut.59. .' x i b i l t.ii. .rlc rlirr s..rc(.irstir .ii. li c.rrsr r r r r r r l. c r..*nil-"i./2 .l .r1 r'tl 'l rl ulur ls I r l n rl o l r. |' |rrI r rrrrr r ''o'.o l) allo . du.rI : r t . s.'rJi de . i n ori cc caz. Si. .r' ' rr.o"ri pirtilc oscilantc trc'rr lruit' llrlrrnsatc.imi loirltr. ' trri tt' rrl . iar cur-cntul Iundanrental sc forlllfirzi itllr-() rrndiL progresit-[ 1tt' cind ciocanul ]ucreazir.ll) .. r r r l." insi't nu arll 'tflt' I'i.r. p ..a rnedie...accst e lr azc' cu un ':. . . .\.rtl r' ttl tl xrtl i tl l l ..r.. re..lc mine crau cu 2-5 cu .. .r. so l i c r.t rl I l( . e:i cnl _ plu in fig.. ''1.1.'J. 60lo Pe.'i'..nta lr. L r. 1.'fu'iugiitii'ii"* trllttr ' lti Oroiioit" pcntru progrc's iltrl nllrrr r... clcci c. s1 t.zistc irfi. ..Ji .i 0 l 0t) l i (. tri tl l rl r.r. 2.1 .l(. 58-.r' l l tr ' r 'r " 11| \ \l i l l i i r \l 20 1ll .. (lrt( li \i)r corr{ine fundamcnlala harmoniciL plus harrnoniciL..n.'. l .ap. (. n g i rn c a d c rrtrtl i r soni ci r va fi aproxi rnati v } . Souicitatici l l l l l {i rs r l |or r v r .c corcs_ . ". ... -t:' 'l' tliu scrisoart:n t:r (2t-2-58) cir anr {osl lli lr la(lrt Inar(' pli-Lt:rt..l ri r.1ltt.". sist cll l ' l rrl i uo cc l Dut llI r ..ti.i clc liL ing l iaz'i.. r ': r r t : t r nr r .

r tt! .scrirt r lr .r. llrllr. Constantincscu in domcniul Fnlcltlttl rr fost fr.rlri/ . J. lrluclnd nvia{iei hritanice suprcmatia in luptclc aeriene ale primului tfibol nondiul.lr.I. lr t r t t r ! l t ll fl l tl rtl l l t t lr 'r rit t \ 'r r I lllhI vI hr r r r r r . Constantinescuse constati c5. l. prof. G.rilepractice sint ln conOffdnnln crr {coria gi prczinti avantajeleprevizute. tromplbteazlt o-srmarf. Constantincscu era citat printrc lumii : Maric Curic.conIl0lporani r:u G. In 1926.cuti dc Amiralitatea Britanici care a linanfat laboratorul da runlcltutt: in carc s-au dczvoltat multe aplicalii in anii 1918-1920. onumcrarc a recunoirttorii {h&rrrlol ing.r r'llu l-u lrttlntplnl ltr lrrtttc. lffltlll lltfllhlmo Mtrconi ctc.ol iiI r lrrtr. .Theory of Sonics" in limba romini a fost {lcuti (:tr o lttr:tarc comandati.lclii sirk.r tnHll lnvr. lrr vltll prir'tilil. rk.r.i. Irrttlo t lt r t t r . 11. 1i tic isioria ql iin(t:i..lirlr. FtUl tn cs(lnrl u:lrri rlr:-rtlXVI{ra ()rngrcs'iritornational ntnntorirr cmircrtlrtlrti ilvr)ntltor r()lnlhl ir fost or*rgiltiL lit irnulirtircl.ilrr rrlrlir:rLliihr prorittttl nvrrnlrrjrt lr. . 'l'rirrlru:creacirlii . intr-o revisti britanicir G.r:olrrrricr'. l | | r I l I I r. ll p. r : lr .. rrll sotrisir r .rlc de pcrsorrilititi rtiintilici de prestisiu international in lumea itllnlifi' tr crr loid Raylcigli. elc llit foarlc l. rlr. ci ca o rnani{cstrre a considcratiei omului de nU ftllntl $i spccirlistului in hidraulicS. ln rrlthnii ani ai vicfii.S. fi tlnrprrl vit:Iii a valorii opcici r:mirrcntrrlrri ro(:unoallcro post Aoorltfl u cxrnfttcrttir {ost mortcrn pc pltn inturna.r r''alorii lucri. scr ir r r i( |||iciI iI I r ! Isirrl rotticilirlrrlr r r I r.generatoare gi lotorrc sonicc . rrrh. . I irrrrllrr rtlirtr. ' . lllR. llomlnia. A. r:uttl sr. a cieat invcntrrtorului un prestigiu enorm. STUDIU INMRODUCTIV O.O.1. iar realizS.Ace.| | r I t I t |.. l hrl l tcrttiiIr tr.lor l l tl l rurl r lllr lll t llr llil ln t t uu1.r:1r. or r . Bcll. rrr'lrtllr rtlo tttol olrrr. ilrr.rI r'it rrrlnr:lorrlr.rr: rr 1i rrrr l l l t. Sl.ltttir:o. ACTUALII'ATEA SI PERSPECTIItsLE SONICITATII Stnrliind lucririle inventatorului G.rlli orrsprli strilitri rlin" Arrgtirr.tia au vizitat laboratoarele sonice dc b lirrrrln. r:xplicl [lptttl r:it r : rdrphrrlltr. Ele au fost recunoscute ll llast. 'l'homas Edison.ii tu fost irnprcsionati de reaiizirile tehnice .orr. Constantinescu. Utilitetca sistemului de sincronizarc a tragerii cu mitraliera prin palclc dlorl.vrlt. lr r r r .rinc fundamentate teoretic. . Gcrmani faliL de ideilc orij'lnrla uh autorului. I). Allxrt Einstcin. J. llecttno:rstcrc.Arnr:ricrr. r lr 11 r ( i.ln care propagarea undelor ln lichide era folositi pentru I ttansnritc putcri considerabilc de zeci de liW intre un emitltor ii un ll0!pt(.tSlrt ttrrrlrrirtrr. un1'11.rilor lui G. Thonison 5i Sir CtrarltisParsons. Gcorgc Constantincscu.r lr t t r r rlr r t r lI r "r lt . proclamarcasa Doctor llonoris Cauza al Inpolilchnic din liucureqti yi llegcrcasa cl Mcmbru dc Onoarc al 1SU_trrlrrl 'lt.

.t I.r. 1a o pttrzcnl. r r r r r I i i i r h ' t ..r. tlr-rala j de . lichid c. .L t Irtr' 'l'' i ntr' .iiii nu ar fi {rinati clc idci cronrttc'. . t ) llr lu ( lo n r(' D l u l s o n i c i tj . 'lcr r lt r lt r i. r '] II I' x) l .o. c('lr mlll rrnportantc carc au fircut ca sonicitatca sir rrrr s.surpri nde rapi rl i _ lirl(.rl :rl r ' ( ilr L.rr.:tluri :. l t t l tttt i tttIr cr Ii tt|r 'II| |r r 'tl ||l t l tl i l i r r r tt .( Irr rrlliutclc dtccnii cltrzvoltarca .zr. sc punc pr oblcm a t lc : r evalua : r ct r t alit at ca sonicit ir ( ii l i \' (' l (' ci.p'..1 . .tu"r" afirnrat chiar de la apaiiti. ul ( il lllltlto nlitri invcntii imporl.n u iI fosl rcti t)i -rri t.r chiar a . . lrr conft. aulicc dc Pr r t ir t .incomptcsii'ilit: rt ca lichidtlor' . i t lct cr m init r t 'r l r cgiur ur ilor t r at t .i1.lt . s t r .trirnsforma decit in c:rldurir.rt Il"tr ttl Irtuttai o lratlrrr.ultvrl. Ingiur:r'ul (irrrstutrtirrcscrrir fost urr irrvt.at pe cont l_rr()l. r t .o tl i ( ||l l l l lrl . 'r 'oLr anclor l al r' . . r r t . it r r it S( . t t u r il . rr:rlloi si [ic rc]uatc S."t.. ir naliza siabilit ir lii.z .1 l. 5 t' .r .Ulz|lr...tr t. r icl ir r inst alr {ir '.'lrr. .11. l \.. rrrrrt.ti i'r9r9.cu mult . ' l i .onrpr. ilcr r lul sislL't nl'lot lt it lLat t (::rpircitntea hitlr.l tr. . . tst{t'1.rtr.i c r' rc l :r. Act ivit xt ca ohilnuit r .r pir r t L...' . S.cla: iir : ''.r' ii rrrl rrs l r i trl : fi rr.t . . rIIl tl or. C artea. .il..l rl r. sprc sfirgitui activitrllii...I-fa() ('onstantitlcscu a c..r |. ). Dupi . i.rrrl i rr r t)rrrrrrri r.l l rchi tl cl or r'r. 'ist ct nclor aut onlat ( t.. it 'lr . r r .'r i r r '. r . . .rAi ci i n rcci l ri cntc cu l i chi tl sub l )r'i .tiiirr . in_ l i trtIt t r .lllr r l .u n trrl i ri lor dc sarci ni el cctri cc i nrr_rrn r'(.'l]])l. I I] 1. .i sc rcferca l a t' lr:rnsr)risir t.lllt fl lirrr..r.. ta lEN l t r r r p r r r r r . l|nt : r c l l d e m ()l )s tr:rrc l a t.rt..rrr rri rr.rrl.r r r r r . r ll l l u l t l ..ti l ..r r r . (ionstantincscu i. t cor iilc sonicit ir t ii. lucr0rca iiind considcratiL iccretiL.l 9 l 5 ti i rc r . r t .r r L.i tcltnicii au litcut progrfst' hrtrtlr' !rrrri.. .. (1.. rlolr.r'or Irtttrrli sonicr:.. .l )' ...r l l :'r 'r i l tttl t.irrrL-r Ir'otlrrsrrl ulrrrcii sille _ inr.r.li.r{ont lt t r i pcnt t u dezvolt ar elL r! ur)or c apit r lilt i trt.tcrc foarte sumariL a lealiz.r'rr:irr lirtrIr. ul ir sislet nului hir hr r r r lic 1i A l .r rorrritn..t r h . l r i r II. IiLriLnici o relerire la r'()||rpr. r r rrr.onr. rr. cl a rl Ivi rr l l l I t .r .1:. cSt ( . [ .i l i p i zl l l cl t r .r\..t" tr ( r)r('slxD(lcllti cu .tl tr 'r l r ' r l r l l tr r l l r l l 'r l l 'tl l l 'l ' .a . i n i rl i rl .c.inta <k'sprt.o!) ""'''{ i: .icri.iilll'.l r 'l l l .c\L'mPlarc. ttr .. nlt u ul sisllt t r r lr r l. . fulri de primul I. .rri t r. pr ir oscilalii ir lt l) ot r i( ( l|1..i t'labort 'le lrrcveta.r sru di fuzai :' t..au a con\:tllgc . 1.-r. r 'ak.' r 'ondilii r epublicar t a ci. iir lcs a ri m :rtIri a L . d..it. unlnod sllcl ial t ll'lr t t lu 1x'nt r u t : alcult t l llt occst 'llr t 11.cntiilc _'in con.heltuit o cnorrni p"". .r. cornpri mrr..: l 9l 3 . 1l l . \ lir i nr ult ' ir r giDt f i sonicit it ii' in t cor it r Itt rrt.ri tnrrll r:ome'rci:rlir 5i mai pu(in . l ..' frtc\':r!c <iift'rite car.i \l l l rl ir r l sist cm clor lt it lr at r lict ' in r ciiinr at nt olt t t lx r lll: r ll( 'nt ' l t. I l ttl l l tt' l i t ii ir r sr : anr ni h l) lir .. l )rrl ri rl .. r ru Src u i rr!c l c s .]lll'1. ri r i rrrc rrl rrto n rl -nl ul t rrrr lrrr r u l.c_ r. .r.1' .tr Ir l .1 lr .n_ 1 r'L 'r l' r ' lt c lr os t ar i (i p i n a r l a a p u ri ti a rc o ri c i I i ni or tungi si -" srst(.rliilstc fo:rrtt' putcrnic 5i pcrtnitc o in!t'lc6Jert: I tr.ll Poarc .t.. a l tc rn a ti v i i r fo s l c r.rr r isir . .l'rlir ll'curt. r r c .(..l.i ti . . Act igit r 'r t i t clr nico. in carc arr ap:rrui -\c.l.r l r ' r h ' tr '. r(.rtrit. dc secol r.i l e t-s..1 .l .l.t . r " r r de I ' r c rc t p c n l ru s to c a rc i l c n (. 'r sit r r sor lir it it ii t llr 'i .r. si.r]: h.i rrIrIIrIi rrrl (.\tt ut . .. (lontcmporanii nu l-au urmiiri cu aceeigi vitezi. .rl .rt rl cl lt t linir t li.l . futut 'l'ir's'risiilc sonicc se rcilizcazi pri' r-ibralii iaria inccputul secorurui.rLl'il itltr-'lcgcrt.ca accl:rat p.r r . \tt:rri rl ul m at cm at ic ut ilizat in m od olr ilu'r it r le t ehr r icicnii ult int t 'i irncdiatr-L..i n fo rrrra !i i t cl rni co_l ti i nti Ii t..r sot t iI il l l ...rri si i kl sonice.rrttil si nr. lc it t sit ct t alt scr .tiinfli .r r l l xr si l r i l i l i r {i l o r 1 r 'l r n i cc r I r ti tl i zr r tc r t r l i sl xr zi ti . llflllr.rl.Irr r tttir' Pi sl o i tttr '.i <krzi.tl l r t. 5i nilclul de t:utro.rn.lit t t llt t iz. ci l i ''tl r i . Lonstruirt. autorur..l|r 'r 'iir lilt i. l r r t r . S. r r t r r r r r . de.slr) ttatcir lluldului siru la propagarca rrnor unde in linii.r r I. t l l 'r l r .r t" u. f:tcut:t cu scoPul dc a atragc . .l l r' r ..r 'cisiL i rr. : linl slilm r r d. . . Ir i r It r r tIi r . . r r ust L' r 'or Pt t t ilor <lt .i rr llt r . int r c t ehnica act uiili.it r sist t 't r t r r .lcctricit. llr ot n. to l .it. rj r.t. . s( . 1: l. .ri rr r. d c s p t. lo{iutri cu cttc sottit ilhr .a iar transmisiile sonicc "il sint similarc cu Irrrrr s r nis iile c lc c t r i c c d c c u re n t a l te rn a ti r ( or r s idc r ir r t l i L :r:rl o g i i r d c m a i s u s rL d cr.i inaliza"t tle inventatoi.i r D l rLl i r. rl rr. rrI I 1rr. I l .r l r . r .)i tcrnpor.oi t pornrri .& nt t ct a iudicat ir . r ' . :irs rirr fo s t l i p s l t d t.).I r' I t t t t I t t i r 'o ttt tttI'ttI .Lrri li .i"ilcc .rl (.rlicir. st'proir I cnont t 'Dt lor j urg.. t ..rr r r 'r r t r .lor rllrt l l l f i . intr_un rrUmir foartr: mic rh : r'rc t nplir r r : .r'r. r 'r .r .l rrl rrr.nr:r oscilatiilor (lu putrrt in instrrla[ii hirlt'arrlicediutr-rtrr r .. r il.rll' rl.\sistauu. r .i ' .t. i1i'r r t ) t ir r t it r .nrrrrrai dupi L i ntl t.ptatr-r i n i r.i feno_ rrr. ti ' r' tni rta r |ir slal) ilit ir t ii sist cm r t lt r i .tiintific-t. j.irrilor salc. <lc Itrpl .rtr..11171r. " nl r Dir urrl c.tr l r{ r)r( r l|r nlllc ir r ( .i rati i .icii dc la expcri.s. .rl l trt ' . I l l l l trrr rl .tsl l r l . ..i r i trv P t0l rr_ l rtl o r .rt' | l i r [r 'l r : a rrrrl orrr.: . ( .'r .i .rI ir rr (Ir lrirl:. Iira clc nccoiccput'ci dinll'-urI slsl('llr dL' \'tbratii sc poate obtine lucru rrrccanic ctr randarn6nt riclicat. r .l.ar.rrrlit .mel ortri l . ] ' 1 r' . r I lrrr. r.r rr rri. f. Irt rrr' .rti l l i rrrr int r odus ca no! iuni t r oi.' r it t t t t r xl obilnr .l r '.'acumuf.e\te Irl:tllllol ^co"n<]us llct[de. tr l r q i u i L . .1.i i r. t | l ! r ') .r ' {l I.r\':rl rk' lirnp rclativ scurt in carc llutcir irencficiar dc drepturile de ..l r ..'r l 'r l r i r r [ 't ' i i ti r l ci p r r xl ttt l i . s .Lni l or. il1\ '( t" i ir . _uli (tcf ir s(.r .l l c si tr l o l tr l tti ' sl r l i r i ttr r l l r i l t o sl i si l r r l r tc lltr 1 t r r t r r i p t t {i tr ' l r r r l r tl tttr r tr ' '..l. . a" degradatl """. .it lar c u t i trtl ..l " :.| l i ni rna trrrol r o rlilii s r x .' sl .i prol.l i c r r .i r crrl i i Lrr.oltatc.orrlt..rttl r. tinutir la $coala Na(ionali cle p. : l'. i l l ) i l r i l l ( cr t l ttttl l ttt:l i p tr r l ttc i tr p r l zcttl l t . ( orrsirlclitirl r:rrrtz..cetrl. I l i l i zrrtcr t clt r m r : nt clorcle <: r ccr t lic hiilr aulicr ' . lt ccaslit1l.. 1 I ' ]I ir r r ' . dcoarccc sistcmttl tlc brcvetc acorcla autorultti trrt. p( {r t t u c./:tri.. rrnor e-rpcr!i rr.ili I c ltttic o-intlustrialc a cvoluat sPectaculos . p.:i_ .r cgir nt t l llr nK) nic l) l'r lt ) ir ncul ( st ( t lll iilz I ) it lli( .!l|lril)ui(.rrolrlt.i rnotor sincron.nti tLl e . r ' llr v l. rtl l l r /r'r | (l | ' i rl l l .rZl lll( Du i L l | l i l l Io s t .r . t jr v .trr isitsoniCc . iL invest .||1r ..np"girii .\ga cum s-a 'idr:Lulice.ti i . 1' 1..t"o .. 4 1 t t [ .clc tlc tnai stts cir cxplica!ii llcntru ncploli{erarca l r. ( i r .ntator car-c a lucr.i! (u care itrvcutirlorul a parcul-s accirsti cvolutie in dorireniul sc'nici_ li1ii. i U vr:rri t. t t . ( r '1 .i l r: Irrovrx:rrl c tk: prcl uarci ! unor l l " :il t ( h' r li ll trr'rrlr ir lt r .rlir sr'rI( tliit " :r lu-st ptrLrlicirti in (.n i \' .i r t..rl)li( r sislr'tttultti scmnalc altcrnativL' ti..un"t"'iiir ir. t c: nul 'lt ' ar : t iut r i s'' consit lt r iL clt 'sclt is lt '!r' .i .rrl c...r' r' tl L.rr.lrf.l".it"i.. .r| l i l|r \ 1. PrlI :rparatclor dcmonstrati|c l_iru la l.r(l(. ) nt t m P( ) r al) cit u: llnn5 rll . \ naliziL 1r .i ..l i i _ s l l g e reazi -r fapl ul cj i dt. .i n(cl cgcrt. rdr lllf rsentiali-r in unclecazuri.crr gcncrirtor .lrrrr:^ u'lo[ rcsorturi tia.nul plopagiLrii cra studiat .:. t ' r . . a gi ndi t ..ul i r s(nicit ir ! ii. ( l i tl l i . .^. I n) at t it f ir lt r ir t i.n. la un fcnomen foartc curios in carc invclltatortll in. t it .rrr... ( r'irlr'. loirrt(: putlr). t l .' rl r.rtt.r 1 i .ll.r r l ' \r 'ttt l| an rt|llr.olutiv al elcctrotclt. ttt.nsirlor.t sr ' . r l r ' llr \ .rr.ri .n ti n l l ) fo l rl c Iu nl .iintr: llt ncrltlt' al ptrsoualultti anflrcnitt ill L .c ' i a li .r sr sc l l rrl .ir sir r..1 )i -.rifaziLti.i o alrordart' 1r'tt.lt iint if ic. r l lr .1 .r' cor)si(lcra cli cncrgia dc vibralic constituie n ioa-:. r r c sc it i.r l trrrtr.:.grc j. . i n rl i r i n c c rr:rl s i ..l ' .. ..(l i u ... lusi r i n d o c e m l rri L .ru t i n {cl )ruari . r lr .' l ..l rl i z :rl ri L . sonicitatc. . I t r' r. nsc: ..rp l i c . l t tl l r l l t l tl r l 'l l l l P " t . r r t .{lczi in tinrprrI primul ft-zboi _limba . c."ui """agi. I)acir consirlcrirmsaltul er.ot r l.ll airicultirr. tl rl l . l rtl r ' r l l l tr' .r.hidr I r .t r l l '. r cot t t pr t sibilit .r r r l r r . r i( ir it ii" ( . in3. l:r o cunoa.Lr I ii llrri rrtrrlt. at it ( l( ' nr .Ir.i a i nvcntat crr ::: 1 .rrru i l .ll :11.rrri rrl r.. r IttI( II|||i tIi | t .i t lt 'liclr ir l put cr t . sinr r.rl 111l 1t l tr r r r zilst ir r pr ..t . .l nuari c 1917.al (.rl l .

rlr'inr'r.. " t r l t t r ' lt|.l . lcLrt' Nlr.'l ttl t.i:".T:. Dlvo.". i. Aceastaestc o pror'rti.r 'ttl tti r' ..r nxrtorului sonic variazi-r \'aloroas' de puterc pentru motoarele dc autornobil' a transmisiei Inkrlilt(' irt.i mai cfii.iiliil:"..i I. si-L-.:iili'..ittrilol viscoase in levi sau in rczcrvoarcin anotimpurilc rcci....' rrr:rrisc pot obline .I Ikrloir t r .ll..rr dacl. la u...I I i I(' .r.i rn.t tt\t t(ill.:.\lotolrcle sonicc au caractcristicadc a se adapta singurc.tl l r ' .lii'.. r l I . l. O cconotnic llltlx)rtanti..u\E rl. -.r l r ' |l r 'l tt.:'ili.:l'ill...ll-il.*ffi1.T care :rii.11. r.r l r .ro n c s i n t. sc doregtesc poatc utilizir nutnai o singuri leavit (re(ca soniciL zrr tttottrtf.'r'lill.6'"t.:1". [1 r.n.tlilrl dc putcre 1)iesel-sonice utilizatc astiLz. s i u t. r r r 'r rr r ' Ir 'r r r In .\ccasti cucrgie cste transforrnatiLitt r'[llrrrir.li:.ll.....'i.l:Tl:-d]l.llill .oare ...tiinta "" ...rlilir cu cuplu constant 5i tulafia neschimbatl atunci cind cuplul .r l .1.''ii. illi..r r . gnuriri -n.. ...r tttttl l c r l l tr r l tr i i r l r tp l i r ':r ti i i r l cr ttl sc l tl r 'l l l l r ' Asttcl r L .T. r . lrt . t...l::.lr r rrllruttfr ilnptntlr. .i.:ii"lillll!llrl.il.:'.'". :.rjrtrrgc lir rr:zrtltir1r'r'r'praclic ut cottthttt'lit noi solu{ii r:t:ar ittltrtti lttrlr rrr..l I *l$.i.i l tl .ri"_"i_.'p"' il. uril .2..'l:..Jilll.r t i).il.....*1. rt t t 1rt i t t t i I I sr l l r t's{ttl r l .'lll:.y.:. laminoarc.t. | i r i I i r I r .il].:r .l ' ..i i:1:il1i.i: .#iiil. ll'ii.:1:.:il'.i f::i.iljl_ 0.::lLruc..."t iti..i.l:?ri"d"'i sonicitnui l. r 'i r r tri r r r . "1. l:i:i.'"]ifgi.ll.i....r rttti \ i r t r l r l r r l r 'r l l l r . lrr incirlzirliLsp:r{iilor cu malcLiaL'r'xltlv.:Xj.. Conducta sonici.''t'tt..1"'..l.nci 0..il1.illi:lilliriiiil ::tl [rryA ll. li.l r l r l u l .: ii:i:ii..i menline nedcfinit de mult timP cu inciLlzirincglil.'.lzire..lll.lli'llL. :r t.hT:.r tr i r . lttr.:.. . l :l ' r r l . \ .i..nT". . l'lxistir plrilrilitatea de aplicarc a motoarelor sonicein domeniul important aI_truicare sitrt mai ie{tine.lX:llli.iil..Tr.r sl i r l r .'.J:..# trtic c.r'r. :...il.: ii*lll. l r i .iii':.*#".. TIIItMOSONI(llTrtTIlA .aTtvE ( a..r l r ..r .r o !i r l i r r l ....il s or r ir : t.ir:lli'll"i'i.lloTo. .'"i. pcntru industria petrolicriL etc..i i r r l r r r r tl o ( r 'l u l r r i .r r r l r o r .'"':?.1J:rt:.l.1".JJ.r .: ...r l r r l l r "l l l r l l l t/.CI(Xt.il'i:i'. . :r'..17 il.fij H.r lttirnrit ci s-at' pttlr'."1:l':iii:ll.::::'l:il: llr.r.1.. lc .i. | .r.""i0.. .rll.'il:f.i'l*.d ff..'.i I )iesel-hidraulicir lr:'iiif:?::"f..r. s L(x:.l r r l '. rlitcct rlinlr<l sttrsiL I rr\..lliiliilri.i:::iil:i" 'ritt o.'. r ' \ 'nt .rtz.t l . sc poatc gf..:ilj:i"u.:. in timp cc conduct:rde transport rirminc rccc.. ." ili...:ir . i l".i l i r r t..astfel incit motorul primar.tl l tt..:.l.r r o . ..r l ...'ili'l"i:lii.'l.lTii::"$.rrlrrr [icrlrclr.l.4.l l tttr \i r l tttttttl .. l.:':T::".i o l |.ivl r:tc.r ..r a llt.i rlin punct dc vcdcrc al perir:olrrlui tk.'\iir$l:.!!:i'.ll.'i..l.:liillli.l r r r r l i .i.{[[p1u:'". ...:ili "ir.i.\r.t:ili.ll.. r 's l r : r r l l i l o l r r to l tct.rpllir:nlcle r:fectrratt:pc lrrololiptrli ittrlrt'1tt:"t{cst: .' |||rr .|'T:.r i ' "..irrilcdc tracfiunc.t l o r |' r r n . Rczistentagcnctcazi abur de la clemcntrtl mari si se poate extrage apir ficrbintc saru Intttpr:raturi Apa sau fluidul utilizat ca mccliu dc transmisieiu levi nrt cit-r!. clt:rnentelc fiiutl si. dc exernplu un motor Diesel.liu. ( .'.i.3.'ri.:r tth..\ttE It (). i'1. Ir|.llliu.ulil*1i: vizi..fii.:'.*1ru:.t '.l. l r i r r .i.^ ..i1. l l l ...hl:1.||l r ' l r ti ||r '.ri.itoarclc dc comlrustibil grcrr.. 1 | 'r l i r r l r ' l .. () aplicalic importautr'L a irccstcitt'hnici cstc indicatit pcntru inciLlzir.i tuintr-o gami...:.li:il.i:J.ii'ililrL"lrT:*:i::::"d':..*i.''r-r.'. foarte largl.Tl::'. inccntliu iu industria pctroltrlrri.:L:i*:.n €icncrator la o rezisten(iL lp.ilT [i 0.yiii.]ili.i lr.trcratoarcle sonicc si ":::i:i ili".1"J"..lt . ::.lj::. r l o s i t r ' ltrrl l t t l .*: .. l'.1'[i:i llt.1'ii'll.j"'"n iu... ''o tIr tttI. :Hiitirfr:il*.ei ..l r r . L ] oy itu ri l o r u r. Plr'l Irrlrsirtc in :rrnt:stcr:uli rlr' I rr rkrnrcniunorr r1c uplic.i]lili. trl...'"i. n t r t t r 't ..:"lli:.li.. r l .r tl .:ii:f:.. 1.ir si distilarca tnirlt'r'i:t | || | I..:'".il. t..lorlapoatc fi Iolositir 1'rr.:lll... ii.r zr \.i a fj('llcrir1-:u1t.rrclL tt'r'uursouicitir(ii cslc posilrilit:rtcrr rh: t:l-uklurl'r.iTj'i"oj. l r l r r r .t'rlllrllltrtllr'.iLi'x.'r ....i..::....lll:'l].."#.[" r ( .rsub ..l.'l r l lllllnl.atc transmite energiesonicit<1c r'ltr. rtltttr fatiL de tclrnica I)icscl-electriciL. lnr. coutiltinrl sorriti'.iiit'illn..i.#jli}:. 'r ".. :ll'ilT"fi .i intr-un rnod sirnilar incirlzirii clcctricc.r.r('! sc lransr)orti energia soniciL:i.l'::'i . mai u.. --- ri.::l. .fl*F..rlrncsul .-oti'':r"-pcntru ....{rrr('t:lrirrrutrurci titrtl sittl cotttth' int:i-rlzirc ' ' inflarrurlrilcsarr t:.ii[:l]..sim6".1 ' l l r l l r r 'r r l l ttt.rcop.r: presc cu ripicr.t ilffil :''". r 'r 'so tl r r l i :i o tti r 'r 'r Il o ti cl ci tttr tci Il tIr ' d r r r .'i':ii. q i l r r r o l ti zr i l i .r l .i:i:l 0 aplica{ic intercsantir a sonicitirlii cste trausmisia cirldurii la tlisInnl. l xr .lll.1..autotltat.t r ''ttt..l''(u girz..i]i.. l 'r . r'ulll i.ffiil: *:'.: LX.r.ll'l*lii'llil"''nliil'il1[::i::lr.r 'l tt ttl . a putcrii dc pomparc se poirtc olrtinc astfel in condilii dc sigtrtrrtr(."iiil.." .. ..:"n:::. 'r r l r . r tl r .l ( i i r l o ttr r ' r l g l r 1 't .si Ia mare clistan!i.i.t.il1..1Jj:i.*l r..1.rl'r1..r|lozivc.|J'fl'.

ir lt it r r lr ir r 'r I r '. I . lc ct lr onluhr i clr ct r t t : ct LLcncllolll'a/ .l l' llr . lir ' gr .. lot al.\r r'. I r r "lr lt 'r r lr r t r r r r . r lt i r r r r t i l r .buni\tiltitr-r . ' r u l l . r / .i la di{erite distan}e unde pot scmnaliza. in. intr-o ascrucne:r scheurii.c sau la r'rrl ... |.' . in car. ca laiiantir lirtl"L 'gcneru. . 1'liczi lir cilrt conducta de alimcnlarc cu conlblrstlDrl rdc f)icscl indcpenisle totositl ca mediu pcntru transmiterea. r l t r l r r r ..linriutclor cle pctrol sau mincralc. arnortizarc al rt. i c s t c i n d c p c n d e m rl . r [ it t slt t <lit r l"t r lt lir t r r lr li" t llt ct iuii ii it ct r ': t {t lt tttl l ti . irr' li lr:rrrsforrnrrl onrl clt'ctrosonic. a pietrelor.r'lcclcctricc. .r:fi e p ri n u n de di rccttl . t r cir {ii t r i ir t sPit it t r lt t .ioirrtelor soniic red.nuite' mctode ioluliona prin a imbunirtlfirii turniLttt specialira sonicititii cstc acecir' O aolicatie -. vibra_ liilr.s i l rn (.ar.j ir r r l t r c nr r l in frrti .".. r r . r l t t l t t r . ca o \:a_ tiitttlli inlocuitoarc a mctodei cxploziilor subieranc.i plcrlnirr.. 'l I lur i ir r r lt 'r r lir 'pr r xt 'sr r l r r I r 'slt 'i th..tiin{ificir' lllr ( it llicl ' |t r I t t t t r ilt icc sit t tt 'lt .'t rrr (lisr.r r''lractatc. : . i l l i ' tl ar d." 'i"i.i*"nt. .anr: pcntru pctrol sall n)increun.l .r'lirlr.o ttir lr . Semnalele sc propagir -poate sttrrctrrlui in lichidul folosit ca mcdiu d{r transmisie.stra ir c! ) nt r st cr r cf cct t . t 'l t l'Pllsit t t t lit 1| | i rr(i fi ct' .. Accst.tlilrc ltrill r uritvc dc Putere.r[ircct dr: la firrrl dt: calc dc tcnsiune inaftl cu lrrc\. 'l r':rrrs[olrrr...... plirr alrsollrirc:r si trans{ormarca lor in cilduriL.iuri co nu iugheat. plor.arrr sonicir. de dr'l'l'llrrc ('t)n clomeuiu lrltLrrcsant du lrp1i"'rc a inpulstirilor sonicc sr u gct ''lo.r lirrt l rttilo r rlr.(| ( x.rrlrr{i tlirr:ct tle curentul:rltcrnativ al rclelci de Dutcre.rn1" scurt o .. ' r lt . lrgr..:ll ntcnse t"tf. irIittl( lltir1(.ncratoiu'clc infrasonicc sau ultrasonicc sint u. r t ir .omuni cati i soAvind in vedcrc marea simPlitatc si grcutctca rnice l ciocanelor fasonarca tlicrc:r pentru utitiiate 5i {i pot acestea ricc dc inalti. it llit lt 't t t lr lt . r r .rlcesurc ittlltlrkxr'rri prin cu vitczir _comenzi dc la distanti.ir ciocnirilor in ccati! sau intuneric. r ( .i compacte com_ pirlrliv crr <.t vl -rz.1.tei. .:{. L if * t |l.il|'i|t lr . rrlr.l{'l.ii " ' .. r'lirl(' si. |clltru a pi'ocluce undc i. ('lr t l.t Prin sist(rmuI rlcr\1)s [)i nsucc t t r t a( 'llllll. C cLcctareuva dcci de ( i rrr.t r'. s r r l . it Pt r . .l]]t-.rst cu metodr:le clcctrice. lr ' t ilr .r r' P. rachcte etc.or rli: fabricat.. t t lo\ r r lr nll' nt l. SDMNAL|ZIRI fI CIMPURI SONOLE (. ilr lr 'ir lt 'sr .riir ttrotlir-trir 1i ttt'rtlitlcrt .i Prodncind ii ." _ lxntru detectarei obstacolclor .. . I lll'li( l\ ||llr . t t it r " tl t' l ri ttl sttti si t:it l) t llr r ll cllt sict: lr ir lr ar r lir '( " ( l( ' s( m i( it ir t ii r Lir rcr l. lr . r 11i sr r s ir cluir lit ir t r .iir'.t tlllii st: dt'splintl rrrrrlliplt'lt' posilri)itiii r'lt'schist' firtir rlc trt' ttxtolr' It)tliIiti!1ii irr ingirlr.lltttttl . cfe la un gcnerltor ccntral de impulsuri' dc calUn clomeniu interesilnt clc aplicalic cste dezvoltarca rnalinilor rezonanla de legateculat ionice capabilc sI' rczolvu ripid Problcmc . .oarc . tr:rnsmisii puterii la roti lircintlu-sc cu ttto (o i rt r .( 'lr t r r t t lliplr .6.I r r i i .lrice.i sint ust tt. i tt aplicllcit inr'r'lliiLl' 1cn.sia fi apa srrr ulr. r r r sr '[ ir i .:rrL' r ulur c .suli-seprin tcr. mctalelor.rr'r ' .!i mi .l | l (| | u| i | 1.s| ir i t r r r r xlul r . rrlrr . 'l..rrcaimpulsurilor.ial plasticsau amestecuri 1:l"l:. ilt iir r {if icr .l( j. puiin<lrrtingcdistarrtc 0. frecventt.. ina'liit frr'cvrnti li{cctele {iziologit'.omotive tlci.. I t t t t t lt t I t t t I |. |. I i . . r t y r a l r' s i ro b u s te . r t r r r i l i ..\sernenea rrr.lliclr t iiir r t lt r st r ...cvcrsibil. ( ll. r\r'r'slr':r-sirrt tran.pr . n ..' d ur dt ar scuit i t 'st t e"lla al ' r plor : Llii rle metoda e\ll()rlll()l zi. r 1 r r .iii". .""" 1]1tt. . p r. or. prcsc . sonice pot produceundc sonore joasesau de frecven{e ..irlrrr. ic' ] r r o'F\ t inr tr. Asenenea instalalii sint inclicare pcntru ex_ plotlli gt'otl'zicc. I ' r r. ttl l l | t' i Isi ' | (| l l t 'i||llill( li. : ulr ii .r. t . r l r r l cx.l r rl ti l r. in r oci s a u p ri n a . 1r I t t t t llt t |.r r '1.'m..c curentii sonic: sint gr. l'.s|r t 1r r r : 'I r 'rit iIiI lr i '' "1l) ' 'l' . \ '{t llr ir lllir it clr llr r r "r r l l l nl l l l . tra. it |||| ir r i r lr r '1" ' t.r'lrir'. s or t ic r . . procltt"' '[" genclatolii sorrici dt' rnctlicrr]'.ntir inrl.ltonrl clct:Irosonic estc l. s l i l r r i r r r l l f i . il.rlutii antigel.1. r r Lr ir r .stllatiilc sonicc pcntru _gLnrr.' rc tc a u a c l c ctri ci sau al te sursc dc putcre. r. i i . it t r ist t t r t ll'l'r 'lr {it . ugor <Ic inticlinut gi nu sint Irft.h. r.. ELD[... A rr.i liilrl irliln('rlirt rlc lrr rt:tr. s ir r t r i l o r r '\ l r c l l (lc rrtar. r t r r r ir s o rri ri tl c . l' .slrialir. t t r ir r "ll\ ' . p"t Ji 9i o'ric. i | 1 r r.'" *r. cl putinrl gcncra rncrgic llr. (a.. . ] r ( l r . sint u.lAt. dc apl-r sau umiditatc. fi e pri " ll. s (. in 11.r'n||llllizi"rri fcrovialc.n S tr. Alti aolicaric importanl:r cstc ir)icctiir combustibilului pcntru . plt . it t t t t t 't .* Urp. 1r:rn s m l t(' rc i ru n o r s | mn a l c putcrni ce pentru . |li|||. . . undc c]iar trecerca trcnului -generca'ziL impulsuri.re l x' ri oadci dc' o lidif icar c cornlrustibil ptrlCu acelali tratament aplicat amcstccr'rrilor clc acr cu irtlicatii trcutrtt cste aplicarcrL \'cl'izat. .l. au Tra. t r it .rIIrrr r .l'ROSOItCtTATtsA A(flsta cstc o nouir tlczvoltar-c intercsanti.ie. l o rpi l c..r' . iar ai:e. p ro l r..r '.uce sau elimini.. . pot fi aplicatc peniru r.(.iifori.rttl i ttt. l' r .motoJ.. . aqi pt 'r 'splct ir A . u1 r t [ r 'r i'tt it ilot uit i Itt l krttrcni rrl ir Plit lr \ iilr r t t lt t t icr '.| .rt. r r r os.f olj r.At'l. rrrl '. l i l) ( s l( .:[or_ -.rtorirl('ctrosouit:i ar putea t:onducelir solutii noi fentru lo(.. lI |'.'::']]' tirnpul procesului de turnarc cu encrgii sonrcc rrl lrmptrr ornogerlrtatea mcnfinind prin matcrial ...ri L . ll lll. r t t ilt t r r t t it llt iir r I iI r r lr islr lr |r . Ascmcn-ca1r-aniformatori piot l i l o ti r. || l ..jri.. Irr contr. il1. . l.. k ' r ' i rl ri l .' . lx r r nt lt nr .l tt.nsmisiilc de impulsuri hidrosonicc au multe aplicalii Posibile . Sislt'nul sonic nu nccesitir rucxlificiri sau adiuRiri la lor:omotir.l[r'ctrrl <h. r t ic ..i i n s p a tt.i i . .sticlei etc. . i li i _rscul cl c dc pcrcuti c. lr r . r l .. rr' rrrrn. sunetele generate sonic pot fi r'lir rr.i dr.i.l'l' sl'1. l :rn s i rri d r. obi.\r r r r r r r r l. i :.toar'r'cornPactr solllct |('r'ji. . iI Zi|.puterii la injectoarcle rlcnte.dificile se pot cari altfel nccesitir luni clc catcule migiloasc sau chiar nu ii"tti"tfl.liv i s ar r s lir lit i (i n c :u ' r' n tr s i n t p i c s r: i n m i scarc). l ui l i i tlt 's t lit lii ir t lst : l lslc ir t t ilt t . ( 'r 't t r gr .ti".i duPi timpul in hritanicc Pnli fost aplicate cu succesli armelc avioanelor rnul rezboi mondial.r .i'rrzori uot ii loiositc lrurltr11 si trpur-i p"r ic.t.l irrdica te pe't-ru protcc tia u.. . 0. r .i rl )l i (. t r .rt r. ardcrca este mult i. '\scmt'uc.7.-Lsau sr. ir r aP r opi| re a s o l u l u i . r lir l ( 1.-il. . r r r r s i r '.rrr(.. r r l|. . .. r \ r l( .l" turnitri cu granulaLlii cir . l a i l t| ri z a rr s au l a trcctl rca pcstc i ni rl . r ut i{ r .iianr. l) ul_r .r.. .a sint indicate " i ra.li.r l. t . r l ' . l. ioartJ urari prin piurriut' ii. sit:gurul echipament clcctric pc loconrotivir.loi rc zl 'o alir . lillr l' lulr lr r l 'r 'r llr r ll| {). .."rotrui iiru irlclirccliil' in toatc soi t"'pt"1ttgc ti a.-tl th" rrl ttl i l t.. rlovcdit mctafioi"a" mctalelc' dar chiat' rurnai Nu f"st oblinute'cu accstc mctode' i. Ac('st sjstrm cstc aplicabil la prot_rlcmesimilare in cart: sir.r culontl fo1 ri r..i clc' c: r zan' gaz' Itrl l ' i n. . c:iplorirri sul-.i.ri .

{).r)r:t \t \ (:l ,t.\'I (iuo (;tt (:()\st'.\\'l't\liscll

s'r' Yl'.t so\ t(]t't"\'l'r I
Ilr,rrrrrrs I,llisorr, irccst ilustru iur.enta.ttlr.zicci! c11 mult rrmor, tlcaltl r'1 , , i y r lr r lr r r r r [ r r c l o i n v t.u ti c s i u r o rl e s c o p t' ri rt:, cstc trcvoi e de numai 1(1i irr',1 ri r . r t i,s i ( ) 9' r j, lntn s p i ra ti t. C u s i g u ra l ta -ri l s r -r t:ardar:i LIl di son ar { i curo sl u l nr ; r 1( llir li( i, r h ' rrru u ld c l a i n s p i ra fi c l i L l e zrrl tatrrl fi n:rl er fi {ost par' 1rr'\ Il l . r i I r ' P |r lt ; i I Lr D ru l t rn a i p u ti n a r tra n s l )i ra ti c, fi i D tl scuti t de ncnumi r r,rl l l , ir r c t lc iLr i r . r r t iri ri tr' . l l c c rs a rc a tl L rrc i c i u tl rru P trtctn i ncarl ra otri cctul ,, rr' t,,r ir ir I ir r r l , r jr r l rrr.rI , .I 1I. .I i , . 5plt dt osclrirt' clc l:dison, (;('ors-r'('.(mstirnt ir)f scrr ninuia lrn:rlizl mallrrrrrlir'i cu rrtultiL rnirit'stric, ccea cc i-a prrtnis sil I)lLr( rugir drumrrl dt. la rrl, ,r irtitialrr llr rczultirtul final intr-riu liml) r( cor(1. Sr-L ciuliLrn rler:i siL-I rrn r,i ri r r 1r t ( ; r . or i{ ( .( ' o rrs ta l l itn c s c l r d r,i ! l u n g rrl :rccstui rl rum pl i n cl c i nti LpcrltrrL cci care se clcrlicr-rct'rccti-Llii ;tiintificc ;i aspiri l.rrrirlr', Iluri a11:s :..r ',t rrrLuci cotttrilrutia la imbogl-LlirciLpirtlituollirrlui ;tiintifit: nnivcrsal. lrLlrr rl.c la carc a poruit, sa!-i ziccrn inspiratit', ir fost irc('ca c1cir consirlerrr Irtol)lllr!r(ir strnctrrhri prill undo, studiat in itcuslic:r, (:li r11r cill p:rrticul,u r|r'l ta trs t t r is ic a put lri i rn c c l rn i c cp ri n v i l rri rti i r h' l u nn capi Lt l i r ci l i Ll al t i r) rtttui trrlr ucusti(. l)lrt('rca tisticl transntisiL ltrin tulrrrri lrcusticc ('ste insi'i lrl tl u t < [ t ' nr ic iLr lin c l rl rz l rn l rri i c h s ti c i tl l i u i tl 'rul ui . I)e nscrncnca, l aampl i lrrlitti rtt.ri nrrrri rlt' r'ilrrntii, trirnsmisia putclii cstc practic limitatar dc fcrrorrrr.rr,.lr t;rloLicc cirLc o insotcsc, pc lingi! {irptLrl ciL t'r:urrtiilc propagirii sc rottrlrlir'i t orsirL'r'nlril in actst t:az, ncrlaiputintl fi lezoivat.i prin metodclc
r l l l l ( ) ( r ' l l l ".

1, , l, r , , . r r t r i , 1, ,r , r r lir r LLI a m ii dc at m osf er c ii lr - iur l in vLr lcr t ' L| ,| 1| t,Ir,| | ,.,r, , l rl r rrI ri l l rrri ri l, r ir r lr ir lir r r t ', r lllinc per iculos put ind clucr la spar gcr cr r ,,,rr,l rrr l , i . Irr I r . lr r l r r rr ': 1r r l l) ut ut G cor gc Conslant incscu sa'r r" 'cr i{icc t oait : ,,,rrrl rrzi i l r. l IoI il'i I r ' ir r slul; r t iir sa cxl , r r im ent alir , ccea cc i- a dat dcpliDa r ezci ir dur isc ; i ir concluz. iilol t cor ct icc dt r lr r sc rl l rrr.rrr{ i i rr r' : r I . r LiI iI r r t r . :ipot . lu' ( 1. ( 'ot t st ant inf scr l nu s- ; r opr il lr r accst p nr r r r l ,rrrtri ttrlrl r' l rr :r cr . r r : r l; tl) l l l .rl , l ol rr;i i riil ( il it nl) ( niiult , ii ir ir o a clor r act api'r a in\ 1: st igat iilor , r '1r r l rrtl l zi o rt()l lir 1( ( Di( ir lr iur sr t i'i, i 1'r , t r - ii it ', , : Lr t , , , |r it t lilr r at ii spcrilir : i I t .rrr,rrrri s:r' i Iui t . rii qr t it r lit lr ir ir '. t lr r r : nr i. ic llt ai( r t ir t i r lc t . f cct c t er ur icr car ', Ittrrrl ri rz:-r pr il sr ln(t , ir t lLcr -. \ st icl, iu lor slLir <r llr 't sci dc la t , rur l ri rns Dr i: . iir l | | 1,. l 3 l ' l i rl ( i I L. I nol) ir sar r ii . ut t i'1ului p( 'nlr u a ajuni{c la ( ii{er it cl( , 'f ( ct {' l ,l l r( ul i rr(, foLr sit t t lt t r t t r xlr r lui I {a, , lt igh, it r t r Lt at ul ciasic: 7lr , or - r 't ; l sot t n, l, t,,,' tl l r' (l ottstr r nt ir t r , 'r 'ur r t r r t t azr - ( ilr lc15: por ncst t de iir ir it r t icr r LLr r Lr - r . lm ul ,,r ' ..r :ri ungi r l rr 1t cr ,r 'll. I lr r nir r r l r lL la- 1 t lef init ii sir upkr si iulunc: . liiili , rl ,rl ( i r. rri rsi r, lr iI t ir r r r '; r si |t Tr lit lr nt a, r lat liincl r 'l- rr r ccst clnir r ir ) r i : il1 lnr l I' rr, i ,rl i l rl rsoi rr t r ' r r lc t t iir I ct it i, ciLt L int t r \ in iu oli. r ' t t t at r iic'st ar Ill ci, st r i, i l ..l r' .rrrl ri tc r cllt ii ir t ir e t lr ', r 't r - ilicat e Plin cr lxlit , nt c, const ala!( i il. ( sl, ' t' l ,r1r r,i l l ana loge cr r ir cclclr cr r r t lt 'r r gl- r int lc cl( ( ir pa( ! t ir t cir ,inr luit lr t lr r , r.,' r.l ,nl rt seri c ) i ( lcr i\ r r t i( , Diir ilr i r it iiuit c in cilcuit c Llcct r - ict : dr ', r r r lr l ,rl l , trr.rIi r,. ( r lr ( nt ii solr ici t lin condr iclr : sinl . ir r r r l, r il, ' l ):rri l r' g iLr cir . 11r Slr vcr llcir zaL , rr .r,r' l r' :r (i rl r' ( ll \ 1'nl( 'ir z i'r cur culii ll( ( t l'ici alt cr nat ir i r lir t r : ir r 't r ilt L'1, , t r ir r , jr iliLL r t t r r l r r r r l, , lir r ur - DI 'L iii lisL'. t , ' r 'L ' l rrtrrtot i | r. 1r lo1r I iI ir r t t , ir ir ( ( 'st ( ) 1-riL
lt ' |l rrl l r,(,tl l (.

l'tittlr-o lL:ocirrtit' rLr irlei, Gcorgt Lionstlntincscrr 5i-ir ltus intreltirrc;r rlrrr'.i itrt r'llnl|ir s-l putca spori putr:rcir rucciutifir tllDslnisar prir-r uDclc, {ol o si ttrl c ; r t t r c r liu r lt ' tl ' rru s n i tc rc i n L tc u l a c ru l rri , l pi i , (i rrc avi n(l o (' l asti ci l:rl( lrllllt tuai rtticir tlccil lrt:eca ir ncrulrri, ar i)ut('iL lltclrrrr putcri rncc;Lnicc lr'.rr.n rt \ ( r r r r nr r il nt :ri n rrrri . L )i n rn i ' rs u ri rto i llc Ircci sc:Ll t l ui l l rni l c A magal rr:'ttp r;rt ' lr r s lic it ir lii ir p i , (i to rg c C o n s ti rn ti n c s r r.r i L l l r.l urrt :rcc.stcrl atc cal r'rtl i rtrlr t t ( l( l l) llt ( ' r e a rn u :a u i c i r.c c s -.rr p L ttL :atrl rrsnti tc 1l r-i n vi l rrati i , tl e o :rtttttrtil- lrntlrlii urlint' in ircr:st lucdiu, ircclstir ncrrlLiliiutL limitatl'r dc lrnoIl tl n (i , ( ir lor i( c olt r ' o i rrs o tc s c i tr c a z rrl tl i u rs n t i si L i | r-i n a(' r. Il czul tatul r! l rrrl ,rr,lr r P t r ' : r r - tl- rr i l l rri t i i rrn u rn e c l -rl )l rt(' r(' a transrrl i saL astffl pri n i rpar, r tl str . r L lr r c c i lif iv rL rtti c ro rl a ti tra n s n ti i i p l i l t rr' t, LL zt.ci ;i sntc dc l i \\' I r'i tl ).r)lr . iP r - ir rr r 1t i. {ar r lg( ' ( . oll: t iu l ti n ( s c u l l rr s -a m rrl ;u u ri t i l lsaL cl r i tccst rfzul ti rt trorcti (l (]\p( ri rn( ntl rl (.. (,u mi j l oacc .rl i l rl , . r r rl) r iL/ , il or - ,r l i rr I-:r s u p u s u u c i r.c ri fi t:l - Lri tttrxl ,.l ' , ilt ll) r ' ( ) \ ' izlrr ' , rl rrl i z ,c a z i i Pl i rrtl r i n s tl l i rti c soui cr" Ltl t' transnl l sl c i r l)l l ,,ri i r I r ( ( ir ni( ( ' , pr irr v i l u a ti i i n a p i r, p u n i n d il L j oc r:i ti l a k\\' . Instal ati i L tr'.rl i zrr t , it r t l( ) 12, t ri s tc trtr-r :j i i ts i i z i , c o n s ti l (li ntl un gcncri rtor cl e vi i rrati i || l ((i rrIr r ( . r I r I iI ir t r ,I I r r ' rrP i rtrrl rrn c i c o n (Iu (:tcrl t: o l cl rrrnqrl utc cu api ' r, l a ci rpi rtrtl r l l rrlr r ll t t t t r lt r s otttc rrP r< x h rs i i n i rl );-t,l )l l rl i -Ll oar('rLr.r' ncrgi t vi bratori t-, Itrrrl r o r r llllili r lir r r ro u i rr l rrrl tr-r:m c c rL n i c i u l )rintr' -ur ruoi ol soni c roti rtr\' . l )r':.i 1 1rrr,rr 1r ' nlr r r pt rri r,r' l rrr(;r s i (l (./,\' ()l l i rr(,r n n o l l sl f, l ti c i rtsti rl i rti i , Gcorgc ( o rt,l .rr r lir t llt t r r t r ' lrrti l .i :rl rl i c c l l o r i rr Iro Irg,-rri i srtttcl ttl tti l )ri tl tul )ul i ,ri r',1 r,,. inlor r r r r r , l r ' ,rl o ,rrr' ,r .,l l ' ,rr.rrl r.l ri l o r ;r.,ti ri trr(, fi {l { l l si l rrl ( l )(' t)tr{t ,ri I. tr \ r l, ' r r l, , r , , 1, ,r,' ,r l ,.r.rrr' l r l r' rl r,r .rl ' r. ,r .r Ir,,r..' ,l , l .r | tl i rtrrt ,1 , ,,r,l rr rr l r r , r lt . r (rrrrr ,1 , .rtrrr,.1 ,r l , I' r, r,r,rr ,1, ,,r,l rrrrrl .r rrrrr rl , .rl ltr', l ,r, \ 1r , l, ||t l , l r r.rrr rr,.r ., rr rr,,' r.r,l ,rrr, rrrtl rtrrrl ,l ,,r l ,rr,rrrr,

( o r r :ta r tti r r :r 'u :t g r r :r 'i r , r r sl fr '1 , i n p o st'si l r u n r i r l i cti o r ,,,: ,1 ,, l r ! ' r , r ! i i r r l i i I) ( r l l l i tr 'i r si r tr a r l r t.i r i i u to l l l i l t ( ) l r l o l r l i tta ti . r 'h ctIi cr L i ;r r 'l r r \ rlrl 5 i n l s o r r i c. \r ' 1 - i L si n r r r stl t l i r r cr r zu l u l l a i r \r 'r n p l i [i ci r r i sl r i l l l ( i i l 'l ' , , 1 , . r r , r r r | , r j c I o r r r r cttxl 'i r r tr i r l o g i i l o r ' {o l o si l i t ci l n l r to ( l ;r d L tl 'l ti , :i i r r t,'. l r , , r ! r r ' . r l i i r r {i l r r i . l l t'ttr i l ) r 'scl r '1 r 's i r r l r 'l t'l r r u l si i l l ( l i scl l r s i r su l n - l l l l , 1 i ) ( l l r . r t , r r r t t l r l . r r r ' r r r l r L :l r tr tti r tr l cl - t ,,r r l l l ( xl i ! r 'tr r i .l zi . t- r :zr r l tl ti r 'L ;t IL z.ItItr r Ir 'I, r , l 'l r r t r r l I r l r ' ( ,r 'o r g r ' ( r ,tr r l l r ttti ttIsr tt l r ti tt fo l r r si r r 'r t l l ( r ':1 r 'i tttItr xL r r t tr r .l .,r tr i t. 1 , r r L r r r l r r r r s r . .r \st l |1 , l o r r tr ' n to l o r r l |l I r .l |r 'l Ii r r . si i u l Si si l r 'r 'Ir i \r l I( tIIL i I l , r t l r ' ( { }I I s I i I I I I I I l ( :ir l l i r ( fr 'i tl ttto l o l tr r ' s<r tti r 'r ' si l tct- ( ) l l r ', i l si l l ( l ( ) ttt, llloll() l , l l t i l . r z , r l r ', r , r i r ', r l r .r i t;r l i r '. r r r r r r l l cl o l r .l r '., tu o i o l tl L s( ) r i ( ( l ) r ( ,/.( r r l i l l ( l I rrI t | |r' I r |,r ' n r r r ', r ttl r rj l l r r !r r ,l , r ,l , r 'L l tl i cr '. l l tr sl r r r l l i zi ci l tr t'tr sl ( r l - ( ) r {i l i ,r \ l , r 1 i l r , v , r z i r r r l r r r r r Ir i i :.,r i .!r r ': l ( l ttr ) l ( ) i L r '(i r r i r r tr l i r ', i ! ( \( l r tl ) i r l , ' i t, z. ., r i : l 't r l , r ', , 1l l r r r i l r o r r .u ( ,r rI l r I I r . I t | | { )r l ) l .l l { :i ttt tl , ,l o tr l , Iti ttl l tl :r l l l r 'l : l l L l It!1 i r '. ' l l l r r r l r r l i t t r l r i l ,r r i r r i , i r r l ,r l ,r . r r r 1 ,,.r 1 , ,.r l l r .r tr i " l ,,r l ,' ,.i .r l .L i tttr ',,,r r ,' r l r ' . t t t t t l , t , r , r , r '. r 'l . r ,I ,l '( l t II,||l i tIl |,r , l ) l i l r i l l ) .i ,.r l n ) ,r l ,r Pt,r ,l r t, r ' ,r :L 'tttr 'r t, ( ,,( 'tj , l ,,|l .],||r l l l l r .:( l t , ) I I | | I I .L l l l |fl rlr,l,l , \|l l l I r , r I l I rI l ,( ) .r l , l r l | 'r r r l r l | l . r ( , , r 1 .1 ,,|l |.,1 , ,l r r 1 '., ,r r r r r I,l i ,,r r .r l ,, l .r r |t,r r r r r r r ti l \Ir Il ',r r r l , 1 , L r 1 \ 1r ,r l , rL '1 ',r ( | | , | , r , I r l r r | ,,1 r r r ,r r ( i r ,r r ( l ( r r r \r l r l r 'l r l l r l l i , I | | | I |. | , ! I I . I l l l r 'r l r l l l l r ,l l tr t tt1 1 l r r r ,r r l ,,r ,l i l l .r ( r ,r ,l n '.r .r r ,r r ( r l ,r r l l l l t l l r 't . r l r , l Ir ,i l r r ( ,r ,r l ,.r ,l r r t,r .r l r , l r r ,l , I,'r , ,t ,r .r l r r 'r . r r l r ,r tl tr r r l ,r r l r r l r r .r l , ,.r l , r r l |1 , l l t r l r l 'r ', t l , t l r l . r l r ',r (,r..rlc l ,,r , .r .r l tttr , r r l .r r r l o t I t l t l t , r t t l t , t l r r r l , , r . \'r Il tr ,r l l l ,l r l r ' l ,r r r ,( 'r r '.1r r r ( 1 r .r l ,,s1 ,q ;, l l l , l | ; 1 , . r 1 'o rr r 1 ,, l 0 r l r r tl r ,r r r l r ,, ,1 , .r l ,,r ,r 'r r 0 r |.r ,l ,r ,r l r , r r r r rr 'l r r l ,r r r l n l .r ' l l r t r l r r , r r '1 , \ r'r r l t,.r l r I't tr r tr , tr l r l r r .i r .r l , I r ttr l ','r l .1 r r l ' r ' r l t,.r tr tr r ,l r r tr tr l ' ll lrr, t rr ,,lrlrt rr,

:tl

{ | lr lr . l, , t .r , l i ,t r| | I I | | |I Ir,I I I , l rr,,, i l r,l ,,r,l l rri (r.ot rr. (.()l tsl l Ll _ l l l l I t r l ( l. L ( ( I |: ,I1L ( i rrrl r,.,rl |l r. ( 0rrsl l rrrl i rrcS r.tr r' I ,I I ,I r,r ,rl rs trr rl tr. i t | fl l L -\:t_fi l ,rl r,l ,., , ir r r ', . r r liill s ()l i ( r, i l ,\rtrl r.i r.,r,(.\,l l i l itl i )rrrl Oti ci ul rri rl c l l .t,r.ctc ,l trr \\' r r r lr ir r l' ior rr r r , s Pi n I c ( l , r(,i l (l (, l ,l i .\r.t,rt(,,rl L,r.l i ni nrl r.ti trtasi ni l c soni r:rr rr l )r ) l llt r ( t ioir ; r ilu rrrrl o rrrl .' i rrs l ,.L r' ,r, i l l /.r l ,l t(.1)l rru ncl ,ui r dc rorl i rr (r trr:rr lI r r r r I r r r r iI LI I , ). \ l l l )u i t D t L ttl l Ii l l \u l , p l 1 .- \t.LrL,d,i i l r.i -tl l intel r_ i Lrr.i rni nrl I'.r ,l I l( ) \ ir l S r x ir ' 1 r rl i ' I_ .^ c h .rL c,n L c a tl c c l ar.:rt ci l i r.i zLrt c' ochi i saritL_ r' 1 ' r r r ' r ' ir r i lr r , t r ,' l ' ' rrl , c . f\a ' ri l ]a to rul ofi ci Lrl ui (l (' l r.c\ttr di r) n ,.i I[ \\,rsl ri t r - lr r t r s . i. r , r , r ' ,1 .l ,r' ,r' e tu l tl c ' i ' r' i ' n ti L ,, s o li ci i xntul ui . i u ci utl a c.i dc.tci l ,rl rl ,l o r , ( , r , or gr , ( on s l trl tl i n r,s c ui r i tv u t i n c a t n u l t (l c l ul )tat contra prei ucl e_ ,,r{i i ; r r li' r ' i' r ' r - Lr lii< .a tt' i .c o rrp re s i b i )i ti rti i .pci . ci ' ' cl Gal i l co ' ti ai l i l ci , ^ti ,.,r' ,1, . , , , , 1r . r i: 1 l i ti i I' .fu p i tr,r. g r.a ti c .l u n t,ti ,i srLl c,r.ri ncl si L convi i tgi l . ' . r t. l ,' tr I r J lt rt . r r , llI l: r1 t,1 , .\t:1 ,.n 1 r i r.,,Sro r: rf| l i ti l .r l .urr.rt l )e i u.rl trrl pr,.l ,rr ,| .,. il( , P I it t lr r nc t i r, i l c c s ta a r| tu l i rl 1 rl t.rr.,ti i | tlt..l i Lrestl rrcru i i ra cl a cl nr, rr ,i , ( il] ) . - \ c . ls t iL n rrn tl ri i i n u rl ra i r:r-ccl i nti r l tc rrtru a ntr fi zrl r.unci natl ' L rr,rrrn r r ( ( Lr t os ( nt i i c o n l i l rn r c l o g me i i e l i e i o a st. i L i mtrabi l i ti rti i :i s,,ctnrrl ni .l ,rr. l. r r r r r oar t r : l ca r.tl i n a IL th L(i i , a l l i k ,i t,x t:l rrrnrr i r(r.ri c: ,,acnm sui l ctul (.ar_ ,l rrr.rl r r lr r ir i r ilt inr lu- s c s l x (t \.a p u 1 (,1 r.c< l cl cu rx,hi i ccca cr: di , pt, .c fru ri , varlir riitindu_st,pr.in lrrn|tl-r ,. :\rrt tia1, clL cxcm;,1u, accst l, rt|Urt nll ir uul -si'r ,1 'r ,',1 r lor it . pf r lt r u a i h rs tr.a cj ri rl i r.i o. i rro c , i l t.L rli rri l d l ar)ti i ti i rl ti fi c ;i pi ' l r rtrr lr r r ) hr ( ' s ul; t i i n tt' i , i rl c o n l c s ti L ri i i l rp tc l o r pt,ntr.u salr.area rl ogrncl ol .. 'I l,,lr,,r l(1:,1 qllrrcccletr I'iluiilc opcrallt si asti-izi .yi iit r-iitot., itr ciutla inr-i, is l( n- ir ' i. I rl rrl ,.lr l I r , r z . s inr ila l s (. j )(,.rc (1 's n l r o c l ri i n o l ri .i ; nui r.rft.r l :t pi l tl t, l i arpcn , t ,r,. , i l. r ( li. ' a' c ,ti rtr.r' ru p ti r ti ' rf c k . j u .ti Ltate ,i c sccol , Ji rrri nl o(i i fi , r r , l,tttlr(r , tt .it pLltul inr.i r otlr-iuge |f oit]l(,nii nostl.i dr sliiut:'r, c.'r nc gir rr,rrrrr Lrl.r rrrrui Iap,l cirr(' conlrazic(, I)ir-cr-raut.trlnirr tcccpiatl'LasrrPrlrgcirc_ r,rl rt.,( r r , r lr . lr r lt ' a I' ri l c i p i u l L ri i L l II-i ,,rr rrl t e nrtorl i na nri ci i . i n i rc.asti i i i ti _ Itt,l ttr' r or r lr r r r lis li m a i i n l c rv i u L ' c (,:t c c s L , t,r l tri nl -r l ai ri dar. spuD i l td ci t: . r|| r, r r nr r I s lr . P r of r' t i D trrl i l u i " . C i n rl \o r. I' c l ni confi r.ri ri Lri di ri afat-i , con_ IrL tt,rr r , r r l lr r r ilc c p rrt s i a p i tri (n tI' r l L .i c r-l a pi l cl c I.,l t-D cn),se va sr:l ,i ntbi i (l .' l ' \I' ' c ti tti ' i r c o n fo rri ri st ,.r .rl rlLl( lr r r ' ; r lloit : itL i -r i ' 1, r-cl ai i r.' i a acfi rsti i D ro_ l 'l , rr,r. lli- r r t r l) c nni s a l a c C a i c i , i n c i rl ,,,u ti l l ,irccast:r di \.cr.si un,r l tol cmi c:1, l xrrtrr ir r r lr ir gc or la ti i ru a j n tu l t :rtc n ti a i rs u P ri r i l cr,(,acc r) P uti r.t l l ul [i , ''rl r'rrr r r rv . lir iir ii t c o ri i l (n s ti i n ti { i (c " c i ' r' i rL i i L tr ci z.t i l ' l ti rl i nrrt' ' i cti ' rc ,,,(r {.r . ( ; r r r c llal or n c n i r-i in o i r.p o c i i n i s to l i .L { un(,.i l tfri i 5ti i n!i l i cr, dr-arni i r lI l )t()v(,( - ir 1il r , ' aI t il L n l i l u l i i l :rti r rl , ,.r,i ,..l l r. ,rru1,Lsi -i smul gi r sc,crctcl e. Ir ir r r lr c iLr |l l c c s trri s ttl (l i rr i rrtr0 th rc ti r- nl l ri tr-i .j rrri cacl us l a cunor.l i rr!rr r it ilor r r lr r i r . i (r' o r.g i (' o n s l i l l l l i l r(.s c l rt,s tc l ct,l e ,.i i r-t. a cl cscoptr-i tci r_ t'i l rrl i ,r s . r r i. i, r r . ir -r' i .x i s l .n ti r i l fo s l c o rrt(,sti rrar l i L i .cr,P ' t (.i ! ir ' 1.1' 1 x'zi 1 ii' lr r i l' . l; r r r ; r .r' i rt .rr r.,r-r,(,. ( ()' s ta ' tc s cl l i r i )ul .t.rt o pol cr' i cl i nar( t.r_ rrri rr,rt i it r r r r - lr nl: r itrl.i rrr. lol . l r ' s lt : r r .t.l rr r.l l rr. Ix ,l l tt.u l )ri n l i r o a l i - r ri rr,l rl i znt ti i (,r-(,i rcui rrtul ui ',,t,r l Inr ) r ' t r r r r I I r ' iI r I r l ru c } )r' i tr r-i l rr.a ti irrl tra a c u sti cc, { ayrt 1tt, l r.rzr,,i rui l r s.r rl l zrrrl t: r l r r t r r i lir z iu rrr:to d l r s o n i c i r. < l c p rc l u tt-urc n rl Li tal i ,l ortl Lrr,.. i r r s t ir ' ; i1, ( i. (' o n s ta n l i n c s c u e s tc i i i n rto n l l ,,c(ntvcrl or.rrl rri ri t r.ul rl rr' , ,r ,,'rrrr r l, . s ,r i, r , r , S.rs r.i tl i l Pri .z l n trr l rrrr:L r,. l, r ot r l, r li. s r ( L ,tIi tl L ' t)trh ' r.l tl o :ttr' ;ro P r.rr ,is.rl ,, (;. ( ()nsti l trti l l r,:n l t (,fi r . rl , r' r- r li. t ur x l. s t i, . l r, r, P r.l ri i :rl r. fti i r){ i fi (:i sj ti trrrl i rrrol rrl i crr.rrr| )l rrrrr, l l l t l l l .rJ. r 1ll) , . lr . lul s lr rrl i o s :;i 1 ,,.rrIi l i rrr ri r,rrtrr.i ,ri r{ )rtr l r, trr.r| | ,1,r rrr rrrrrl l .L rl l rl r-{)llir lr , s lllijir r rrrrrl l ri ,rl , r l l ,r, i l rl ,l i n p ro pri ,, r.\l r.ri (.11.r ,l i l r, rrl t,r1rl ,. t rrrr { rl tr , . ,. l )tl l t ( t l- ( lt |r ; r r r . i , , , ,, ..r,rrl r, rrr l ,rl rL l rrr r l r.l rrrr,, f,i l .Ll ,t,..rtr,.r ,,

T It ,IT ,\T r)E Tfi.\NSltISilt SONIC,\ -\ I'NIJITGIBI

( .\ l ' l

-l () i . t-t-

I

lYrltol)I (lEIllt
I r r , rr l i r r p r o l r l e n ttl : l u n d a tr te tr ta l c a l c i n g i n cr - i e i n l e ( a n i ce ( si ( 'a cl :ci l ( l c a r , , , r r r r , , , r , i g i u L d i sp o n i b i l i L i n n a tu r i L , d u Pi o tl i L n sfo r l n a r c p o l r i vi l i t, l l l i,r' I'rr' I t)iu('clrrc unale Il\ poatc {i intrc lluin tat I'Lpcntlu ll llroclucc lucrtl util. ' cnergia, ctlllosctttc ;i practicatc in ingi\l, rr',lr.I. peutru i! transnitc ctrPrin , p,rl cLrprinclc it.r gettcral in doui"t clasc: (a) rnctotla rrt(rcanicir,,, ,r, clet:trici .lrr,l r 1,, ,,'ir lidrauliciL, pnctltrtaticr-t;i priu r:alriuli; (lr) .nrctorLr I'r, z, rtul r-o'lr,rm traftazi'L (lospro o lloui"r lnetodit Plin cilrf Prolrlctrtir . 1 , , t r , z o l v l t i r d c a u to l . | , , , r t l r t c t o d cl ctl ctr ':r u sn i si ci tcl l cl si ci Pr i n l i ci ti <l c,cr u r o sctl tt'ci l l l l ( :to ( l c l , r , l r , r r l r , , , ( i r r ( ' s- i r u a p l i .a l Pi l l :t l L cu n l , sc l r a z,ca zi r1 l t'l r i r tl sl r l i tcr ( 'i l ( :o n ti l l l l a l , 1 , r r r r r r i i l r r i n t r- u D l i i h i d , ,i st f.l c:i Pr r 'si r l l .i r 1 'r o 'L tl :.1 l .L u n .ca Pi tt a l l i n i ci , i , r t r l r z , r t r i l r r ct'L i L l a l t ca p i L l . L i ch i r l u t r L i tr r tctr tst.r fo r - r r l .L tl t' 1 r 'i r r l sl l r i t( 'r c 1 , " , r ' r l r r r r ; i s i r tr p l r r cr <i b i tti fl e xi l r i L - L <l t tr a ttsn ti si t, i ttccttttfr r 'si l ti .l i \1, Ir'(lll. 1lit'rimatict .tlltoscrllo Pt ('stlPtllI tlll ctll(t)t in tnlrttt-i lLvitttl l r r tttr ta l r i r i a i si si tr r r ttl tti r r ' r ! , , , , , , , r s i i l i r cc:ti c, p r t'5 i r l tl e a l i i n cL q r l r xl r r si - L ( 'l l l sfi ( ( l r z i tl L l ( 'i ! tt'ttl l tL i i tttl tl l ti ttl r r i i tt i L ( l 'st , r 'r l t l r '. r l , r l r r c L 'l i r l a h ci i Pi r l : . r , t t , o r l , r l i i l ol o si ti L l :r r e l r cp l o a r ( '. g cl ) r 'r i r t( ) l l l l ( i ( l l r r r , l , u l , ) ,' r l t tr a n sr n i :i , l ,ti tt , r l ,l r tr l tl , l r 'r , l i r l r r r ' , , 1 , Ii 'i i II r ' cu l ,r i r r l r - r l r i ."r l 'l tt Pc'. ci t.l xtsi l r i l I) I{,t1 1 1 , , 'l 1 ) r r s i tl l tg r - r tu r :I j r r , . t . r r , r l , i l , , i sl i ,r r u r i s( ' b i L zci L T,i - L ttti ;ti r tl l t l <r tl R i ( ttr l i tl l tl i L i r tl l 'l r l l l r i Pl i vi t , l ti , r r l , 'l i , t r t | i r l r i l i n l ttttg - i r r tt. ' lrr l.rlt . r r 'tstt l l l t to ( 1 1 ( l l l ) ( ) s( l l tr " tl L tr ' i l l l t.l 'tti tt!r 'l r z- 'r l l ti j l r r l r r t r r tr 'l r .u l sr ti si l i t'ttl r g i l i r l t l :r tttt l ) l l l l ( l l i r l tl l ;r l l Itttl tl r |'Ii r tl r r l ' l,,rltl r r ' r i r l , , r l l l r i l r ( ' r ( ) l tl i l - t'ct 5 i i r l g r 'ttL 'tl l l I sl r ' ( \'i l i l l i si r l l i R l l ( ) l l l l i ' l , ' . r , l f f f r r r l r l l l o l tl l l l i s| l r i tzr ';r z.rl t l 'tsl i ttl ttl ,'tt ttl ctl i ttl tti Pttr r r ''r l i ' tr ' r i i ' I r l , r r | l r l t l l . r . ( r r l t( l t r l l l ,.,r r {i r r t r i l \i st( r l l l l l ( l i r ':{r 'r i 1 l 'r r l i cr r I( 'l t l r u 'r l i r r l r l i tl c t' l i l so l i r l l i c l i r l r i r l s.r r r g r r zo s si tr l i r r l r ( ) s/,r l r ' r l t ti [ti tl i t fftll,l,rntl,rl. tr r |r l i i , r , 1 , ', r l l r r r t tttt,i 1 x'zi {i i 'l h t l , l r r r l , , r t t o t rl r 'i :tr ttt, ,,,,,1 i ", ,, l r tr tr '.r r r i l , ,l , l ;r r r tr Pr ttl r I l :r :r l l l tl l r r ' l l l l l ) l vi r n i l \r l ,r 'r r 'tr l ,r 'r l ,i l i ,,r t,r i tti o tttl .i r r r p r r r r ti r i l l i r l l r l r r r l r ', . u r ' l xl i r l ( r l "r r g i l r r r l i r r r r I i l 'r r r {i i r 't' l 't''l r t' r r 1 l .l l 'i r r l l r ' r l r ' , , , t',1 ,', ,i ,,", l r l l 'x l l , , ' .,. l t.r tt'ttti l c l 'i ttctl i i r r .r 'r l i , l r r r l , l r r i r r i r t( 'sl r ' \'r f11 1 i ,r zr ,,r "r ' " 'l r , l ,, ', , 1 " , r r ' ',i i t r tr 'r tItI' t' t t l l r t r r l r r l r r t o r l r ' , tl r 'I,1 , .ttttr , I,.tr ,,l r l ttt i l r r l i r l r 1 i r ' Io r r 1 i r Ir r IIi tr 'r IIr r l r 'l r ttl l .r r ' r 'r l t,r r r .tr r i i ' r f r f , r r f I f 'r ', r f ' l l r .||.ItIIIIl III l tti tt ttttl l \tt) tt'tt r tt ,r 'tttt r l ,tl i r l r r 't ,r 'l o ;r l r l l " r r l r r r '' 'I tr r ttr r t \ r r i r r r 'l , , l r ', l l l l l l . r ' i , , r r , i r r l r {r l r 'r 'l r l r r r r l ' tr r 'r l |ti |i l r l l l l | 'i 1 , 'r , l r , r l ,.r /,r l r '.r l i ,r 1 ,l r , r ( r r l r l r r o l 'r i t , r t r | | , , t ' r , I r t r , r l 'j tr t \r r r r 'r ',l tttr 1 r ,l r l ' r 'r r l ' l tttl "tttl l t't ttt ' r r 'ttl r 'r l r tr l t'ttt lot l l r , , r , l i r r '{. r ,,r r r l tr l ,,r , r ,1 , 1 'r , r 1 'l r ' r fr r l ' 1' r " 1' r r' I r { r l " r l r ' l r r r l ' '"tt , , r l t r r r ,l 1 ,r r , l t, r r r , r ,r r r l ,r , tl ,tl , i l '| , | '1 , rl' , l ,r ,, I l r r r r l r r Ir r r r r I'r l 'r .l 'r l l r l r l ' \ 1 , l , ', 1 l , 'l r l r " ',r r r 'r

I'Rl \|

't t t.lzI t. t.t.t..ltt.)\,t,.\ttI.l

;lliill:1, ,iill,,;,,11 ,;l;llli;;;'',;:'::",\l:::lllilJii;,',I;lill'l1lit",;i,l,ii:,'i:i;,,lliil
t.i tl v l L ft,rro rrr,.n t, (.l l t{ ) s(.1!1c (i (, \.i l j l !tu ,,,,,,, , , . i, , r. ,, i . , , , , r i, 1,,ri rn tLr | .u.i i r.rrl .,

Ju u irl ltrii sir ll lllll( ,

::i:'l'i;i.'"i;li:l,il"liil'lll'li,;'l'i;::ll'"'i;'llili,l',,"i;'iiii ,':, l;;l ;l:);: ; il;l;ll:'i

L'llL.:"'-1"'(l'|t(J'!ii ,,,,,,,,'],]'ii:",i"1],;.,i'iii',ll],:i '1LL,,(i 'ri;r'irri 'irri,Li,;.,r,'

:;ll,lili,,il",l.,l;lji,J,t")l,i;i;; :t,:lr::lii,J:til ,t.ii,i"lt;,;',;;i;;tl,,J'l:ill;:i;,it
.r s c I)c tr-c c (,i n tu l r ci ntl at,t.rrlr i rrrilc,rrr' ,riarras,rr._r..:r;t.z:r1.i i;i,_;,; ,]l,l;li i"lll',lil,"il,\,J]ll; ;il:i ,''i,,lll:l';'i'::,:l; ' 'rinir.<, i 1,rvi i'i ' ,'i"];l';,1,::l',:'l' 'trrr' 'uiir,,,i, ... ...S ii

;l;';;,.si,',';,'r,;,;;, ill:lli,'il'l,l;l:"1'' iilllil;\1,'l.';',1..,i',,',lllil '-1,,,.;'i'i1i',r' c ons ic lt . r .i -rr1 1 .g1 q ."

....r.,,rrpfu, r/r)l i rr ' ( , .a( r , nr lui, ci rtri r i s r,.,.o rrtrrrri r:.r r.j l ,rrrl i i l ,.,l fr.. crr aj ui orrrl

r, rzrrl r olo ,rrrr'lor Irr lr r r lr . . i' ,r |rr. .rr;rrrr, rn , . r . r \ , r l , , ll t r r l, , l, t r , r , l , l )l r ||tr l || l |||r,r||rr , l l ,||,,r ' r r . | |||r t t lr ,t 0, r , 111 , ,,, r r r r , , 1, r r r , t , l r , , l , l l r rrrr,,r1,.rt,r

,l,,l .', .i,,irl l;;.i':li:l"llli;ll, ri, ii il:lil ;i,'li"llt"l,l,lr,;;,;:,,;,;;;,,:iill: li,l: ti rl c l x ) it l( . li lir los i l i l rr tr.rri , r,ii r.,ri;, , ;;,:',,:,.r,:' ,:,;1,::'ll"t'i:,i ,;,i1,;,.lll,;;lli,,l I'iilll;ll,'l!llliiiiljllill
l ,l rrr,rr

iilillii :il,tl l.,ll":,iil,I,,J;,;'lli,l;l*;,1 llt'lil,t,.;:il:.'1,',:il:,li :iii,i,ii,ii'):l;ili,:l ':,il,:lilii,;iii:xli:il.,i'ill,il;ii,. r.rr ri'Lri irlt. tlia'.agrrrt,i pr,nl,,. ,nu,. ,i1:;;;,,, (lc iralti si 'iln.irtii'. -:rstft r .i'',',,r,",'-;,-;;"i;ns;r"i,,j,iir,ii l';r.rrusr' J,l;i'.ri,i'1,,:l ,lii,'.lili]]:f ,'li;i:t, '. "ntii,,llijlji,,u.L:litT;llll;;1"i:t:i,ulli,illii,:,_ri:il,liil;j i"' ii;.;,;,,,;;, ;,ir ' l;; 'r,iii );;il uillihi;l llii'.ijil:ii,:t''ild:ii},J,i:i'il,ii,,','it'' .r,ll,:lil,,ii:,'ii.i]:il:'.:l,l'ilililii':1,1, ,,i:,,llll;l r,r,,,. ,;:,,1J r,i,rr., rrri, ,t ;i,:,:ti;;i;i:
t i t' , L, r ; , , , , , , , , , , r ,,,,r,,* .. ,i ,,' ," ' 1 i 'i rl l i tl trr' l ri Ir' :' i ' i ..' i 1i .

jllii,,il,rt i;,lr ri"ili i' *11,illil*,,iit ;if fii;, i4;:1fl llil;1,,:i,;li:li,l;il::ljli:ill;
ri

oca,tit l ;iiil'l$i,liJiii;ji'lll*i'tl:.i,'.ill':111';i';;'t,,,',.11"',i':'1111;"""

rl ,,r r\,r l )r{srU) uncntcar lut pist olt ir just r r t t r nt et i( ( st c inpins iu t ulr sr r l, , ,, 1,r,..,!ur(const ant ir dc 3- i kgf / cm ! ( 3, 1, 3. l0; l, a) . l)rrcir lichidul irr fi incompresibil, crc;tcrea in rrrlum a tubului srrlr ,,' r' ,1.i l )rr.si uncir r p( . r m it ( pist onulr r i sir int r c cr r apr oupc 1, 5 cnt . l )rrri i ul lr l ar I i absolut t r cr lt 'f or ul; r lr il,Pr f siun( ] : r ar com pr im ir ir l) il l r' 1, rtr l ' r r(l cir r c ar Pcr nlit c pist onului sar iulr c cr r lpr oap( . 26 cm . 'r' \r.(l(., l)rin urDlar(', c:L comprcsiuni':r apoi intr-rul tub tlc ficr crr rii rrr,rr,rrni I r' onsir lt 'r ir t c, r st c f act olul pr incipal in schim lr iu- iledc r r r lunl clr , , , l rrrul rrl srrl r pr csiuut ; i ciL dilat ar c: r t ubulr r i t 'st c apr oapt ' ncglijabilir . l..r :rprirrrarca plesiunii cxr.rcittrte asllpril pistonulrri apa st' rlcslirrrL l r r,rl rrrrrrrl ,i ir it ial. int l'br r int inr l alt q I ichi( lc sc pol oblinc r czr . llt at c sinli, lrt, \i lrrtsrrllnr('nl acunl cr-rtulrul, in loc <lc tr fi in(:his in mocl rigitl l:L rrrr ' ' l ' rl .' .1, i r, Iri: , l, r r n l, isl, r n usor nr olr il linut p( 'r m ancnt in cont acl ( u ,,' l " ,rr.r Ii ( l ri ,l ,i. , l, r r lilr r r lr ' : r s, . t ni; c: t illlpr ( . uni r r r liclr ir lul: s: r pf ( . slr [ r r r ) , . r 1 ,1" ,r,.r pi .l orru l llt ot or , in loc dc a f i im pins incct in t ub, L. st c lcgir t cll ( ' | | rrtt| \r' l ,r i ,| | (. s( ' i] r \ - iI t ( it ( : r 'ept . cltim . pr im inr lu- i o m isc; t r c ar m onicl- tsilnl) li t' r 1' l i rrl l i ir nl'r r lsr r r ik pist onului, o pr ( 'siun( . p( 'r t nall( . nt iilucr clziL asr r yr r '. , ,,' 1,' ,rrr,rl i r l ri r[, . . Singt r r a r , . zist cnf ir Lr m ist ar t 'l |islonului cst r : incr liir ( . ( ) l,,rrr, I rlr. lrr lrirl, ilrl tlnt:l'rcolrxrrrircst(: scrrrti-1, lichithrl sc \.ir nlis(:a cl r) r[iL5.i " l t,l r l ),rri tot llli coloanl est c dt ' ir lunginr r r consider abiliL,la r niiciur . . l l r rl rrrtl l r rI l iclr it l cilr ( ' so ijar scs(m : ai apr oir pc dt 'pist onul lr ot or s. ol) Ll) , rr,rl t,r ' ,l r.rl urilol r r r ai indcpir t at ( . , ast f cl ci- rlll cur sit inir int c lichir lt l ll I i r r,t rt I rt t t rr,r I i rr ir r r , . r liit t a vcciniLt alc lr pist onului, lc( lucin( lu- ii \ . olt lnr ul; r r . .,rl l ,r r,r rrrr' ,,,, r lr ': r r at ur ilor dt . lichid, int lcpiLr t at c t lc pist on, \ . a [ i nlai r ( st rl rr r rl r r i t ,rr,.r 'r r lr st llt r r r ilor lr plopiat t . | ,r .rrr. \ 'il( . zir dr : r ot at ic dlr t ir : r nlr nivclt : i r . a [ i un Pr ur . t in r . olor r r r : r It, l rtrl r. trr lir lr . r 'nr inalr . acur sr i iluint c a pist onr r lui, r iici o r nilcr r r ', , , 1, . ' .rt,., It, l rl rl rrrr r.r .rv, , r lr x. Lit hir lul dinir c aclst puncl ii pist ( nr r . : r [ i it r lr cr . l lr o rr,rl rrl r r' ,l , r r l r L'{t ) lul) r ( . siunf car ( ' \ 'ilr ilLZit L lir t r n nt ar int Lilgir 1t is1or r , t t I r r | \ 'il( 'z( 'i r na\ ilr ( ' : r pist onulr r i, r 'it t . z; r st lr r lr r lui r lr . li, lr i, l Itt trt,,trt, l tr | ,,l l .r' I r rr r. l lt r f i ur lr i nlr r r ' <li. t it t r clr . lr iL slt it t llr il( ) l r r t ai inr ! Pir t ; r 1, , Il rrl :l ,r r tr r t . liI i lr slr it lur ilol lyr lolt illc t lt ' l llislo11s( . \ 'it t f . r lt 5lt r il, . . I 'lDr rl rr, rr.rurlr ' ( L. r r lur r gul color ur r . i. llr r clgir r clr r . lt r r it l'L r L' Pist on ir r r ut s: r ,' r l tr,rl ttr,, l ri rr , i llr I ir r r lt . r 'r r r sr . i, r , slc r . on! ir r ulir ir r coloan: L liclt i<lir ,plr lt r . sr r l, l ,,rrtrI ,1, r' rrl tl1ir 'lxr llt t {ir r li r llr t r r liii r cr lr r ct . r 'iit oI t r t t r r I r I i lichir lr r lr t i lr r cont

r l | . l l l (.( i t r 'tl ( 't- l .l l i t( ttt( 1 t( .i t. l 'r l l l l r r , | , r r r t ', , r i n r l ) o i ;r p i sl o r l tl r r i ( ( ) !l l ) l l si l u t( i r sl l r r l r tr i Ir l r l r . l i l l r i r l i r r r r r r r ' I 'l I r r r r I r | , r rr .:;1 r ..i r r l r .r 1 r r r r r si tr tr r ,tr l i r l r i r l r r l r r i tr r r , l r x i r r l r r . Pi sl o r r yi Pu r r r l r r l , r r l r ', r r r ' I l r r r , r r r' 1rr r' ,,i rI rrr' . r r .sl r ' t,r xi l r r i . ( 'r r r r r IItr tr .l r r l Pr r 'si r r r r i i r r r :tr i r r t, ., ,1r 1, .r , ,;r , 1 , Ii ,t.r r l :r i r r r ,,l ,r r i r r l r r r r .'.i i r r ;r |o i , r i l ,.,,.r .l l r r l r r l r r i l rl, li, lrirl irr l ' ' ' I r | l l r , l r r r | r , , l ,r r r r r l r '..1 r . i r r r r ,r ,,r t.r , . ,..,, I r, I'r .( i r r ,l l r r r ,.i r r r tr ':r ;r ( ( .sl l ti sl r i l l rl r .sr r r I l 't , l 'r n r tl ,r l ttttl i r 'l ,r l r r r l l , r r r r .,r 'i i r r r r Po i . l ,r r l i r r r 'l l tr cl sl l r Il r \,.,:,tt.l ltltt,l l r r l , 1 , l r , l r t r l t rr r o r r l ,r r t r l l l l o r u l ,,. 1 1 .1 i l tt l l l r .l ) i u t, i rrs | ,r rr r , r rrr ,rr . ".r t,. \ l , r r r r r r 'l . r r r 'r ttr l i r i l .r ..r . i r r r i r l i ,,,r ' ,,'l ,r r r r r ti l i r l r i ,l , ,'.,r 'r i ,. l l l 'l l t.i t l , l t r r l 'r r l , r r r | o ,r ,tt, ,l r ' ,,r l r r r r r l ,,r r r r l r . l r ,..,i r r r r ,.,,,t Io l r l r t r l , ,t '. r r , l t,r t.tr n t I t r t r l r r l , , 'l , , . r r r ' r l r r ',,r r "l r r r 1 r .r r l r ,r r l r .l ,. l r , l r r ,l r r l r r i r i l ,r i r r ,l ,1 ,. ,r r r r l u l ,. 1 ,.r r lr i t l r t t l , I l r ', , r l r r r r r r l l ,u r r | r 'l 'r , r ltl r , r ,\1 ,r t.r ' r .tt ,r t., r l l tr vttr , I,r vr l ,r ,r l r tl r ' ,l r r r ,r 'l o ,r r r ,. l i 'r r l , l 'r , 1 , , , r 1 'l r , . r r l ,r .l r r l r ' ,r . r tr .,. 1 r 'r l , .r r r l r l r r r r .r r , ,r , ,r ,,rrl r rr 'r r ,r ,l , r r r r | | l l r 1 r r 1 . r , . , , rt ,l r ,,,r ,l ,l ,'r ','l ,l r r r , r 1 ,t, l , , r r r r r r , t, .r r l ' , Ir l ,,r r tr r r r l",lr,,lr, l ,'r , r tl ,l r l r l ' l r l r ,, r r , l ,,r r tr r r r , r l ,r tr r l r , ,'r tr r l r r r r l r 'l , , , l r ',

r r r r r l i . 1.i x.l:i'il:. l..r t r.rrr l rr.':d1:.r) r I II III| ..l.l l. I(.lill'il:.r lllr r r .i . ' 11" .r r.r ' l.r. .L r r ..j:.irL . r t .ill.1. Llr .L i i r sl . ru l 'l rr.rrr.1 .rr .. .l rrr l rnr.. ..r.l .rl. i ttl " r ..l l 'r i ..rrjlttltt t .: l rrn tl tti \.r .i i t'i i .rr" t.i'. r l l r Ir t r l r '...1. P ci r.irni. i l l I l r' i ...ltmu du ir l. lr t r r r z . ll-in uttr\rue . r l i .. inr:azul .r tl ..i.... r.11.I r r I r ) ( L. I)rri:1..)ll'f]l:.]'". rrr. prrrticult:l^'r irerrrliri. llt r ( .:.l .. 1 Y i l rr. (rrr...\.. r: ... . ..r |r<..] r l rrrrgi . r. . alterninil t:u.1 .:l:]11 .r'..: t.. | r . . rr tt.::..'..i.. .l :..r.. o ce mani\relir bc l ') i . / .1 ' .*.:i..1. r ( i.l rc l l l l rs i rr.r.r r.. li"li. 1. i r i r i i .... .li. lrr lichid.'lllll. .'1 ii ir r r l.l L l r tn g ttl tcvi i l i .. \{ ...r..iii..::]] .r. r.'i si n u so i d a l c c1 9 .r.lll:i. {(.j.r.L-'. :L l tttl g r tl l r r l .. rl .r ..".orrrrlrri .r..rl l rrr . .1.p r.||.rrrii.l ."irrl .lntrc douiL zonc vcciue rlc inaltiL presiunc t'stc o zonit . sr.tr .k ( .ilil]. l .r t'l :. .l . .i r.alterrtativ in !ctr':r c.r.. .5i cir accste zonc sc nti.r. r .rr rrr . . . . . .l'i:'l}. . i" lii""1i" i'. t .1:... (.'1 r.. .. t .i]l. ..'. r r L i 1u'zitii .. i .u rrJrrtor.r. 1 n. l r tn g i n r t':r t.. r r r r i l .Il L . l .r t tr tr tl .. d.. .1 . .. rrrrrrtrrrrl rr ' r rr.t. . . I11l Lt-tr_.stcr)(.r . iii'-i.s (..H:i:l: .I'll' ::1.'ll'. D.i.r . l si lrclrrticsi 1it.ca. .tu. n" rr.:i t.*. p o zi ti a p i sto n u i u i a ::i .." .-l .i i 1l t) i c l .t r |r .i rz rrri i n r. cste cr .. .r'il'rr. l |l .. r o l :r 1 i ' l i i r r tl r '''l ' r 'r ''r '| .r:rri.rr. r .rl l l .. . . -in ligura I si prcsupunem cit nranir-ela tl se inlirtell(' rrnifornr."r r i .rrtrrr i.rl:siuuc joiisir (arirtatr-rin alb pe ligrrrir). .il'i':. r l l .rr.:i::"ii:'iirl:'rffi'::: ll...^Li ri rrrrctl i l errl i .riPli rL rL ri l l ' z r h p' rri orl i .i cl l L si i l l i sl r r l tttl tl i t'sl r ' l n i t i r i l l I ''Ir IIr 'II.. r l r c s r r t ) u l tc:I a l r r n t t.(.r l r r l .t l r tttl 'r r l l r r l .t. .'l |i l l ) ( ) l l l l ( l r ' l i t l ) l :i l ( ) r r ' \.l . -l . l r l . l l o ..lilili.1.... 1.r . (.. 1 .'irrtrrrrrl . t ...r. r.'..i.i i . i .i L. | ... ... ' ..r ..D er arc a f' prol !rK :rr.::':.Ldc o mani r. :r u tr d ci va {i i '.. rl . l .1 r\.l ". . Il gati . r . ilr ul.ii. . i tt. i D a:rLr- r l.zonc <lc joasir prcsirtne. \..l a 1 . li t r t r .-. rr' (l('lln(t.tr '. . . r r t t ...l .i / i i r '( l l tr ti r l a !: i .i tat(l r l i l )l al l i o: l l(. ( . l ) .. . vr i i t o p ti tr L l .l. s1r. l' t I |t l.r.i r l r r n g u l ttr .i' .cu l i t tl t.. r r l i l 'r r .rlijl. 1 .. r-enrr i n fi g r r r i i .. c k r un( l( .rrIr' r .ril l..r tt tttt'r ' i tr ' r r " 'l r l ' r | | |.ll. r | l 1 1 .otttintl dc'l..s l l L ri rl i i ' \r.gili: rtri l r. r. . ..[...1.. r i.i . . u.r si 'r. lli. t r t ar i r r ti 'r vo r Ii e g a l c. l ..I..i".lnvlrtr'51c.r . 1.. ' i n s t a n l r tr tt'c r l i n d i fe r i tc p u n cto d c. " ..I I | . r t lllr i..ngitrr. r r r t r r r |l 'l 1 'r r r 1 'r r r 'l 1 ..r I r r .. .i t..r ....r tl rr l r .. . l i tl r r ttl tl i r l r n ti l cr .r.rulili..r(r. ilrtl -.1 . r ."iil]li. \ | . r '. ..r'l'lri'.l.". l. I .':i:lJi. \.ilr..ll ..1.1 . 'l (.r. .11..r l l .ll. r 'i i 'i r i tl z.. l l ' rr'\. i l .L 1ri!1on..iil*fl.:i.i d e n t ci t ( l i sl l l l l tcl c i r l tr e ' p u n ctcl c su ( '"'l \i ..ri rr rrri . ii.. . tl zr tttl "rr l .in u sct-le tlL.. 'i . t ( .. lir ii.l0r.ir ( . rrr:ri.lor.i.. sunelrrl :. .. ....1 .1t t irrtl ...1.il1]lli..i i p o t l i r .. . i ir r r r r r c lr . r r .r lr'r'r'...t. 1".. "l ' ll' "l' ' ' l l l l l r 'l l ' .:'i.ii''.a l l r tr g r tl l ttl 'l :. . . r r r .'. l r r r ':tttr r r ' l l l l l \i l l l .lonul ll dc a sc mi. ..r. .fT.. .tr .. llln b .r .-. i rr l .i l r .rr.lll.r 'n r i .'ill.1 . r r . ..1.. . vi l rr. r i.) J.'1' ' urr' .l t.l.l cl l r l l l i l l . r . r r r r ti i i .L d c r o ti r l j i i l r r r . irDrcr-. La liecirre irttrir inainlc a pistonuiui sc forrneazl-ro zoniL de inaltil prcsirtne inr atestt' rrrttl de inaltir prcsiunc (arr-rtate prin umbrc) circuli-Lde-a lrrngll trrllului.. .r"r. t r lt t t . r r r i .ttl l t..n..'1. Iii(' a)-I linii'. ' lr l. p rrl sr t { ii ir r r nilc ir il: l rrrrrrl u i . . l | r ' r l | | t .crL orgaDulri]li.r \'." i]i...:i."1.ri<:i'.'.:iii"l.JLtr. .....r..l r..'"'r'.t.. r lr r r igr r r I (.ll.l rrl r..l lll:f.l .ill.i .r r r 'l 't r r r r l r 'r l ' I t l t t t l r l r t l .l'. . r r r ilr ll la l rn i s o l r. r .1. f. .r r r tr tr r :" . u r. rrl .i dc lichid t:omprirnat. i r ....i.ti r' .l .-...t1ii .||rlr.:l l n ). r r r r l ..t .. r ( l l co n l i ) l '( \.i irr .r tr 'l 'r r .:l."'i.t. ' r ' r .i l '... 1t ...r r c l u n g i tr l . i z L l 1 r : ! Ir. . r llll) r \ .lii. . I r.j.rii...i.r.t .i Itl r r tti r t l :r cr r l l l l l i r l .fi.oir-*. .. . t..l ' .i Poz-irii.ntrr' r .rr.r. l.r 1r.tt r rt rI rI I I rt r I t t rr' .. 'l r tr .r Ir ti .:'.iIl z .ri i l . r l' ..lll' "i1 l' -i I .l rrrrr.r r r tIr Ir Ir r r Ir tr r 'l r r l 'l . r r l.. r'r-uxlirtiiin slirrc dc corrnr('siun{ r. r t t t r l .z. r l l r 'r r Il i r 'r 'l r r 'r r l r l r r r r 'r r l r r r l r tt r l | l i 'r r r l l ..rniri.r ' l r r r r r l l ' l 'r '' .. . r i. .1 ....'l I .r.. ... i i g t:tr r r r t r r l .r1 r..1 )to a r(.l z. lr ' lr ' l s o l t.i iu r.' ci t.i ' i i ri l xr'^rtl r r ' .a rtrxl rl or de prr$unc l rl r-o. lrirLr:Irlil rriicr r r . . ... ..' .. r lt r .1.:i t ( i r '1 j 1 n l ) i l n l a tl i \t'l t'i r t.... | | l l | D i m l tl tr r o ta j i i i n l u l i ta l . r .".ti l) . r.]i . l'.r r . r r l t r . . i.-i r.r.r 1 ..i ..unicarL.r r.:1.. .rrrt. plinit cu lichid.rrrr . l r I | s i u t r i i sc r cp ci . i 1tl ..'L \. r r i .'..ll:.1']l]' . r lr r i ."t e stc l r ' l '| l l . st '..rr"rrr.rrr. r.ri . . ri.r . r t l l r i tt..u .i tt'estc valori. . ast{clr.r . l r l r r l .. ... i i i tl <l i l l r 'i l I r r r r r l r r l r . r.r(l .lll. .":li*.I I I rLi .r 1..i ut5!r\i \i rl ri n P i rra trl 'r.rtrt..lxactici.. l i i l o r. .ii'lllll".l .. t r ..Ji. r . . 1.. yiuririinic.ci t1e-a lungul tuhthrt. mod silliLLr.11t.r r r r r . rrr. i r r r r .. ' \ r 1 '1 .i . .. i . r r t ..r.! i r ( ' j t( ' r ..cl i .l z_i L s:Lfi (. i fi a p t ti t: . . Ii l tl g i n tr ' i i l l i r i .r1..II||||I . . lr .|1 '1 .. I)rt'siulca in oricc punct rrl lcvii l . o 1r .. l' ' \ . ..li. Am virzut nai sus cir iau na 5tcr-c o serie <lc zone (le inalti-r pretlrtnc. .r 'si l tr tI ttr :r r l l tl . \.].i.r r l L l i l ) r tt... r tttti . ilut \ . ...P.kii i.itl r:.r rl .<l....r 'l]j:..rtrrl rrrrrr 1.r l i si a r r r r : ( i '' l ) i s1 {) l Il l /t. 1 .p. . r ..cii....tinrl.L l j i l L .. iiI llr r .llll'.i'. .. ri l .1 . l r r | r ( i r r l o v i l u r i i cu o .d i . r t i r . 'l l ']: l ... r 'l ...r. "."'''..1 .rrrtr\..'..l. l r 'l l r l l r r r r r.itc S i t ot r s idc r ii mtc u m o \i rl n i c l c o t..)'Jil.ri t.ll.iJ.I. r r r r . l l r . i. (ln rul( l)n n iiclrirlt si s olidc . ...:il1.. 11.tl :r r .r r l r r r l i i 'l .c(.rrrl.l'i. I) i sti l n ti r r tr l i i o l r n i t tl c. t r ' 1t I rIr-' Irri :r [.. r r 'r l | r r t t . .f.. r r r rr.. I I | | | .r r. l .rr i rrr.rrr. r ilrratii.l' rl'i.l .' p t.rii.. l)'.. t l r r t t l l i t t t r ': r i ..u t.ti .t i rrrr. ..".il.i .i ..r.:tr.1] l : r . :. ... ...lli.... l . rul ui catr' lilll..ffi1t 1... l .. . r t . '. .r l l l i r tl t\r 'l r 'l r 'r ..rl n .L :i r I it | | r r '.r I|||t|.rotu.iiri.liir.l:. ...1 a tr ..t ttttr l Il l t.i dc lichid Itt cxpansiurc.. ..ll. .r.i L l r . l L p t. lil' .i.ri.r si I i.r(l l l l i l .. t c.\l . lrrr.l r t. i ..i .... .L l i i | .'ll'iil.rr. l)rilltr-o scrie tlc vnlori tlc llt rttt ularilrluln llr tttl l.. r .r rr.rr.f..:lll.r.liij. . t l. r . r s i i I) fcsl i D l r i '..'1:1"* i.rr..:.st vor lepcttr in motl periodir:.r '.otl (l uct:r c u l i c hi d l ro!i i nre i nl i ni tl .r l .ll'lll.r IrLsP url ri e Pr .. rr. r r l . rI..i. .i1.'r r . 1... 11.ati i II-r:ar.i ttzl i cu ca l ( l fr ''1 . .i .. ti rc (. ' .rr ri l . 11) l( .l:i. j.r 1. r l l | l l r r r . ..u n tn i . t .'..r.r' l )r t t t ( l...r'xtrentilatca si'r rrri i . \ r l .l r. 1 'r 'i n r r r l o n a tcl t' cu r h t.rr. ir r ...tr.|'. 1i l]:..... r' ]rr's i c g i i s (.l.i r.. q a l i cr l rt t t t t t t t I I i I I I rt t \.c .rl. .r.lji. : r rtc c p t< . sc r tr l .!{ l il l r | | r .":l:i:rot3.ijij rrllz.efcCtul im_ | lI rl lljUr. 0nrl'|ttt.rl rr l . 1 .i.. . . .-1" .f.rri.i..rr. .. r r l i r tr ttttr r r l c l l r l ti si o ttttl /r l tr Ir tttr L r tl I l i i tl r l tl tt ttl l tl l i |l r r ' r r L r I . tr.l'l)..i rrrci .1 l l l l l l l l r ' Ir r 'i ' .siu. l .r fr . 1) t i. rjllt :r.lr 'Pllrsirrii r irr rr l.ul ucr..u . ttl l . r i '. rro rrl .. .ttsj l ri | .. r r lr . l .. r lir r r r .l'lll:i.i : r v a l or i i p r e si u n i i n i i j l o ci i . t ului . i c s t t ' u tti fo tm i L ...r ir .1:lli'. I-t! tritl)sntite rqu s unr ...r. silintl .x.i r...' ' \ . . l) . . ... l. .i.:l'.t t l t t l l l t r l l r '.i r-t!t'uiru t.r.i . . r r l .' ..::l :ll'j:ll .ca l c.. r .'. t t t lgit'i .1 i r r '.

i. r r inc lr i< l t . Prin urrnalt'..l ..r il.l:i.6.:. prin nri.l'l.a rtlI I r' l) f...lx'ttlr.li.:.iii '1'.'.ll.rrlr.'l.' llllir l .. .i:. l. ulr\ill{.. . ':i:jl'illj:.'... r t r I lt lt u r r r r r l.i .lr'.l:.-I_'r r. ...il' l'. .. t . ."]$.llli'l.: 'lilll 11.r.f...1'* itlaintc I r lt. 1 .. alc l)ilr...:':...... li.l.-T -Ft ''I |' ''t '''i't t '' t "t "'li' t t r r r r ir r r l si t lr ir r it ) r r "( lir r lr r r 'lir \ r il o r ilt r'\islil Pic[rlcrr.\":ii:ll ll.'itllili.'ll.l.1:t rt..''.ll:l.'' 1i1ii:1.l." (i(..'.. t c r r v i r i n m o t L r i g i d l a p u n c Ittl r. 1. I )irt-i't < oloanlr lichidiL ar fi contiDuatd.l. a n a l o g i r c u .nsrrriopusc. :irr r f:iffii.r r r ..tia hir 1rrrlulir o Prclrrngirr'.l'rl' i'l'l . l ' rr' r' u rrr' n ... . i I ( ' l: : lt c u o n l a n i \ 1 'l i .i..:."i". p r l s i u n i l ( .l r' l..1.. l.'.i.r }:ii*"t.llll.1i.liliili'''ri" i i...irgt onclgi(: ir un(lclor produso (lt: [ 5i calt'circrLliLdc-a luugul 1cvii..l r.l... ' l| l( li. r L Sir plcsrrpunr.'l ''1..ot"ii."i iL ptstr.'. s l x rl i rrrl ru r\i rl u l rl r' p tr ' .| ..ii.: i.'li. iirr mi.. r ( ur l 1. (:rfl- ':llll..l. Sc vit \'(..".'.ijl. \ \i'I r(-sort' . ilii.. r ..lil ll:li llt'jii'. .'^ t"'t"''-itig-.'.] n'li'': r"c. l t(zl rl ti rl ul vl r fi cr' r sttrl l l tt s r r lt L' r ' r r c r gi c r' :r ri rrn i rrr. tlt..l'i'.. 1.i:il:":\il l' {i. r \ r .i rutrLr rr'[lt't:l . lir. (lac:t s-ar rnilca sincron cu. lr r r r ( l lr l lc |ii.iltt:stt: clt ircceaii litczi unghiularir ll (lt lrcc(frtii fazi cir si rIll i\1.. lr r r lr ...i*il ".. .*li*. .. ll.: .lt'i..].u pi stonul ui i u' produc(' i n i rir...r..ilii.rttrtrrl l r' l l trrl r'. nri yi rr... . li: t. 1[ir frcr:irrr'. t I Ir.i''illll.(lca.i ". L r lir r r r lr r l i . l 11. ll ascrncncar.r\Lr IrL \l r. iilill'i i..i 1" i'ltl'i.r jll Lll . .ri rrtr i rr rrl xl i rrrtr' l i tri l pi rl -L ci rrl i r r r r .ii'r 'f 1'.'.it...''l. i tt r.dat'i ar.i scns.ll.1:.'...1'.rr'tr'l vrr li ncela.'li'*.t]il l:lli'll.li(: a un(lclor carr soscsc pinir la <littsrrl... Ir lrirttsrttitcrcir (lc putcrc..ll'u'Li.1''.i .1"i".r. . und(l . .1"i Itt' t ltttL.i fic cit linia arc lunginx: de o un<lir. | )t ' r '(||tII :\r' lllltl. un(lc (:l!Tc ar fi cxact sirtrilarc .| | | r rr l t' .iili. (i r . (h.i"..rl rrlr r i r lr : lit hid i u c o n ta c t c u D i s to n u l .:":ititil.l..s rr..rl .i i'..1i"..trr irr .:i\l'illi]..r-L I rIlilir(( r]r:I lrtirr'(' ii]Oillllttt '.rjl ' . :l"i:lll' 'li.. r rr . i...jii. .i'11. ..il.l .ciLrii lui si lie astfcl ca ltr. ' ..totg.1'iiili:.. irr sr. .r.r .l. r . .. irscmcnt':r.la lr se inr.ciuil(..ji.l i i . r'.'"ii.. .i..l':ll'\. '.i rr l i c l ri rl i rrr' (ottl i t)l trr(' l tol rr{ i ci t' l :rrl l -tttgi r i tt to rt lir r r nr c t t t ' r gi t.1':li.:illi:iiil.r rl l r r) c(. ili l'. Si lr r r ' : r r pr ur l trr r' . ii.r.ii'iri .:. .".'iitiiitt srrttmttr m. o1.r ik r .r . 1" .r r..r l l ..iil:.y *..rrrl l rrl rrrl rtii rrl rrrrrl .rrr ' l plr r r I ul I r is t on .ticulclor oscilrrl()it t r' sl.. ..lY. 1..*.'Il ucti i nchi s:i rrrr yi stou..rlir ('tt('ri.'' 1.. cclc dou:L pistoarrc sc pot urilca fit in irccla.l 'l ' ': ' 'lrili'l' '. lxlrr.t:urca <lt' undc'...i{iil il. "'i:" :.ij l : .i.1.i(l('rir'r '\.i.' ilili'l:' " .".1. ::.. l .j.irli crt lit pistonul D.jjjjJlt ljl ..i:ll''ll.:.]. z r . 1 t .i r' .l..'li'. .:t ii'lX "i iiiilliili' t. sirl :.''ll'.:.ij\illil.11... din accst cscmphr. i.'ili1". i .. introirgl cnorgie pusi-rln coloana lichidl-r pritt pislotrlrl I poatc fi absorbitir dc pistonul rr.tnr:.rrrtl tl t ri l rtr l ti .1*i*t. l (' s tc c v i (l c l l t c i r mi 1 c a l t .i cu <:oncli..1-":"i: 'i'iti'i''"^ l i.'tttttl rlitr vcr'irtiLtatcapistonului nlotor.i.''".... ' rr l.i"l:..{r.1.rlr. ( .... orlt .ri'.]t i|*l*t.l'lril.rl'1. . in af:ttI sarL t:'J. ciL pistonul va {i apt de a absorbi 9i utiliza ltlrr'.. I)aci! sc introtlucc rnai ntultir crct gic t[t' l)istr)nul .l o l rl i l rrl c rrs u p l l r l )i s l ( )nl rl ui //r...' 'J.'.li'iiil:1.r ' 1.. ili..ri:iiiii.."ll.i i area l rr.rr.ill.. : r rI r1I I i t rrri i rrt : .'. .ll..'illjll.i'ilili!:''rl'r )i".l.r\.lrtll i.fi aiczat in l tr r.r ' -l it ll ..rllr' .. r:u c o n d i l i a c i r F ri o a d a lui tl L. l)ist<xlrl rn. l)resnpunin(l ci'r '.rnplul ([is(:utat rnai sus..r[..i r\' .6t l I ' . li ..rkrclt lrcct. 1 : ""'i .li linilL ([e transrlir..: l..rf.':'l'].i i i l (. ili.: ii. i''.'.:l. lor pot di{t:ri in {azi-rcu oric(' unghi potrivit ltt lr'lrr{irr ('irr'(' o}iistir intrc distan!u dintrc pistoeue .1lll.rtgrt / r'ir Ii rrPttl' rr rrl'sorlri lrA I Lrlrrtrrr..trsli coloanir () s('ri(. oricit de lungir ar. nlili l l l l r ( . \ ' ir .li'.....t it | t t lir r r ..i lunginrt'ir dt' uudir. ..1. ..r\inl!rl prcsiuuii in {car.p:r. Plir s i. 1i r h.lll.cstc t'r'i<l'nt ci-rs( \'()r-[onIr ... pis t ou u /r. Si PlcsuPrrrr.ll . .li.:.i ri. lic tlt'un rlrllltiphl rll rtttrli. i.. ' ' ( .'l::l:l' . ilil.. .... rI r. l .rl i i tr l ti ' rrr.i. tr.1.1.rlr' r'rtt-r. Inr.''.iut'tuti'lit"r""tt al. rlincolo tlc ol..liilli.()rr's( rh.i r*i*i..i]]'il.. ntirxintr.ollriintlt.l]iii:lll .i {) ( ontinuarc a rrrrrh l ol r liut r c D s i rz .. rr.. ' ..' llll i '...r..iLnu v:r intrcct' in nic:i nn punct ntaxirnul <lc prc.*:rl. a lrndclor r:lrrc protluc impingrrcir.tiii :. "lll.'.. ..' r i :..r rvi ttrl o l ttttl l trttcrl l trr.'i.."ilil'if *15ij riili. l rr r | || | t | | t | |r ...rl r' p t it t iz lr illl r rn rk . " 'rlll'.:r absorlritir dc pistonuL1. ) .1il l*il . . ii*lli. liil.iiiil Jil.'.{ rui::i[l. i. L.lr'. rn irlt' crr conclitia (::t ntifclrca pistonului sit {ic in f:rzr'r cu nliicarc:r '.ri1r. r ir lr x r lt . r A r ' ..l.. lill'\:r ll .i:i"i .1 i . \'a li apt <lc a" . i. l! i r l I u I A | l r r ili:' .:i.llili'. i i'"'"s. Irt r:xr.lrr." ill. ri'"lill'il1i il ir. i rl tcrnati fi r si t ca Iirza nti.1't. i.li-.lrrrrl o l. iljilIl i' .rr r c i rrirrrivr.

.' I lri. .. in radiani pe secundi...ll. r ... 2/(l ' (r) l..:i?"lili..1'r.:. .:iii rir..ij]:.unghiul dc faziL.. ln'cm/s.icr.'t.i.:..zao cste debitul alternativ maxim.. r l i lr r volr r r r t r r lt Llr lls.i.li dacil 7' lrh prrirntl:r unci alternanle complcte egalir cu timpul rrnci rotalii compl lt' .'. rvem: d .1i'l6f ll ll:.. '.. dacir: <.1.:'H.. i..'. 1 1' {0 ..: r'i i:. rr . i. r* ".*illl].r.i Cu.l.i....jir ijl].l. l ' rl rrt | l rr ' . s|t r r r r Lr l l l l ttl rl ttgtttl l r r r ': i'. 1.'l.l'"Ji. I l i .T+iXif.il. f iir r r l It\r' l s l tfi l I i tt t ttti t. li.iiillt.tu.itriiljli.1.'*1.m: il. Pentru oricc mi. l Itt t ott' .c. n | l .....r.numirrul dc rotalii al manivlti . l l t i .rri.:"li"l:. rr' !l ' ' ' !".. 'l:rl:r lil.:i:li::'.1l."-.l.rlel'itrrl j ..1 il.iliul. in cm3/s.::l. rl .l l {l In I l rl . ll7'..:l.. ..ll'.rtr .ciL ' ... sonic.iit.1' .iiiiiriri. r.... .i..r1.. ".' I'l'tcc u"t D .i:.ffi [ ililji'r itiHiir:l}lil. / : timpul..:..rdrkl..ri: ..ir r ir r t r r lir r llt ....i.r.ir ll'l. rI l " l t r.li jri .:i*I:i.ir. iil ij: i.Ti:tg:: | ill'il.|rtt. ..1."x.'"*.it*i-q....ccan. .:.ciL inrr-. " ri i ". . rrl ' / .i In cmz. r" .'.l*.1.\ 1'(ir t ir lir t r ' .BUITT sflrnrE.. I l l l l .'ti. dc lungimc scurti. z-.*:-'.i il.: ll.iii. r vir .1.i'.l.carc dc'ilrriii Sir prcsupunentci curentul esteprodus dc un piston carc sc uti..viteza Jluldrrluilntr-un monent oarec"ie. cu o miparc armonicitsimplir.lnersir.1 ..rtti l rr l o r r ..+.ii...: li'."'1.:iiij:.i'i'ii:. .i:i plinc.i:{t:.il..Iijili:. curcnlisorr....'.sr{cr illlt[tuhri l.:l.. I ul crrrsci pistonrrlrrivt fi <lirt rh' rcla{iir Vrrltttttrrl 2tlt. ir t l.:.l:..'.. r r r . ir) 1 3 ' :T \i ' d ' ::z ht vll.l|.*"tj. " ' l .:1.il. DEI'tNrrlI Jltr..rlltnt it'i sau.1' .lT:'it. .lil.ljliil't: '.......i.. r lir 'lr ir lr r lr r iit t ( r .llt . ' .I'':l :*.(..il ll.jri:lJt{irir. ' . in cm..i.l .!! ' .lunginrcir rrrltiv.lil:'. f t lt n t rrlrrl.ir.. ' l rl l l ...r'.i1.'..I".lllli:..1ri1..l.'ll'.?t+\r).iii1. r l r lc pislor t ir t cilinr lnr in lir nlr r r l A l ..rs.j:1.rtnli ht ( rn:r/s..:r ii.'i..l.i1 'l...-. ' .1. in secunde.{ .]:. I hrftf vr:fci...f:{i':"ffi " .ll"'.i.a.tstc suprafalasccliunii trrbului.r. . s . ..nisi. in fiecarcmontcnr va rr i:Isin (.ili1i:t11. lill rh:finim curentul eficace ... C API'T'OL 1 'I- TII curtEvfr so-ufl iN TL. Fie: r -...Lm i'.rlrntir a manivelei motrice.v .j. n .i--i.:t: . .'ii:i. sau amplitudint:a ||hdtt I :. .:..i. ill*rli:ft. i .to rlcrtrxlr'rAtrrnci dcbitul ce trcce din cilindru in tub.. r llltulrrr rlc () cm3 scctiunt.l.:. .r Itt tul-ruri ..j:::....ti. r / . .r. il'r. 1.r'iteza unghiularil a manivtlci xrtt fulsafia. prin ecualia t7 12 1.^"r'liiil'iill'i:':ll.

.t'ti ct' |i r r t i i o r t . d i fc rc n !a H s i n (a 1f rf) l .itl'zl2.rr I r ' t r lrpit tcvi i ... r li( ir lI ll' .ritc r " r /'/' t t l l l l l t l l l l ' 'i l t 'i r ..lt . 1 .r:"... e-ilr. Nlilirrtrrl :L lrso lr r t r l lr lr .:ii.iii./i rr.r nr ( .i ...:lr -dc t e p ro p o rl i o n i ll i -r (. lntr-rrn curcnt altcrrrativ dc li<:hidintr_o tct\-ir. 1.si l l l l i l (r.5ll lil..^ .' t{"ul' ctl (:(t)p r t'ta l .r"riii .:l..()l l si (l (..r si ni l i rri L.ibile in prczcnt' v. . ''in'l . j:j.:il'1r' iiiil::lll.rr.i. ir .. l.. .rrlr r r r r l I .:1 . J (e) r\r'r..j .n t ( .l".i in t:orpur \. ci l r ( l tl tlansmisia'"t.l t l ttr\tru u s r)r//1 r.:lll::ll. 0.li'.. .ll'.. (6) ( l{ / / r / i rtl tl t.i rr r.ti. I:rr't' Diill unil r''.c n r In . .1.t' I.i"'.Lt'rtrt .+H.t1 i p ti tttr r r slt il\1'lu firl tlansnrisl"r' trrl^llc I tllll il(t'r'iI$l pu1('r(' llrulcazi't sir h _ Iti. .J) | i5..'. rtttrk' /i r.rt(Ltt I ..lr. (.' rrrrtrri c . r l .."'ld 1'R :' brliso' i. .t..t..r"'.ri ! rl. cste prcsiunca intr_uu punct oa. .:l:jln:l :ililX''. //_r.rl *+*.u'.j...i'..'lltliil].l:' |: ..1.iL fi lY ltllnhnl ft /ii.ill].':1. r f l 1 ..u c l l rc n tul r* ' .1' ...ttnfl tr tiPi/ .lr^^ ... . r. ..l"li..i ' i1r ' z r L i."J' : ii" .r.stat].11fli. { ( . rrsl l r.llirr( lntre cloul-t punctc iar fI este . l)ltcr'L al {cvii iar p" prcslunca i trl r'-rr n alt punc t . c . I)i r r r ..r :rIro x i rrt..'i^1.irrtlxirrtrrl tk' lricsiurrc absolutiL r. l i r.. : . i r.art.(. l tl rxl t|l r .) o .r ..prcsiunea sonomotricc nccesari l::']::1. r ' r r r r { ir ( r 6) s rrl rs ti l rri rr< l r. y'.rni l l i \. H .r.. sau.ttt.t!.r'. lr_ -.ict./s r1 ..i * .i.l*Illii.1.fi . r . i l !...llll:. I r.sr.l l i l (n .t)i t)V . A' (.[i"r *i.l r'. rr.. . .r-ri t(r. t {I l (AYi')\td1 . 1. '1ir r( ?) ' r r r r r t lt t t t git r t t r t li.r. r ( .^ .i ^ r i .llil"..rill\i.1t"'ii presrurrc.l (.. il.s/cm5..i .t.r ' ../i..:.. r i'' /i...fi ca . r iili\ r .. llt.. r. lir.. i 1t1.. l ntrl rru tub i n < :arc 5 r' l l l l i ' | ! L t ' lr t l' hlt |] . ' tr.) (t'y't).lllif.. cr 'r lt 'i {cli t 'st ( r ir ( ( r cir lr (/L'/ro.l C ( l/ 7 ) \ ) ^'.unghiul dc ..oul avci t /.1]].i . ....rloarca lui /r r...i . r r 5 i ([r... lr .1 'r r - illiil. .rtttpli t rrtlinr.':.I" vl f i kicliunii r. \ .o l r.r fi rL : o l i rrrrri -r" I' ll:.lli.rlr:firritiL ca frcsiune sonontott. i l t r r r r'i.1: :ii::.'r'ir.rl l r.1 I ct\V (j ) rrrrrL. rrr.r.1:'liri .()2 f..:lllill.//rr.rt p r..'"t:ll. : (o. t).-r..r. peitru a lntre presiuneu sonomotricc . r r . r tu i t tl i l tt'l c ttr {e vt' r .. .uc "i....rrt.:.. r . //rr'.iulslrlilc putcrc silLl l.tLI . rrrttrttt't . I r1.r ti r-i t.r .)i rt ).:'^]'l:*li^ii'ii'i. in lig ..:t^.11.t vr t ezct 'licllct .i i rr t ..li:'ill"llili.t. .rl 2g<.l. r r r l. '..''com par at ivm t ir nar i'pot f i valoart--i lui ft' pcntru accc-a5i in tul)rrri rhr (halnctrc mai mari Inri|l{iLlr: ' ' ' ' " ' ' i ' i " r.. presu. s ir r r r ii ir r t ulr v lL I i :rl rrttci ' l ' rcbui eob scr vLt c: . r' .on....^ . t ut nl.i cufentul sonic poatc scrisi. P llic r r ( t ( \ ir ( .. . ..i.i1. ( ur c nt lt t es Itclulir llrigiutc.l -' i ..ic<.sc prod.t./") tl +( sIt"t\V d+ (s i.ttt pritr rrrtnlrc ll' l i .i'll. .i st:cti n 'ca tt:r 'r t ? u r csl l t( ti \' r r ..s L rris u l ri c cl l i P st. i i t .l.t | (t.r cm..i'.::::i:1.t. t i . dt pulcr l I I 'dt llor il: ..t i .ft (4) vrr [i.r rl r.. I li.i..r.lii .r'1.'. oblinc'm ll' (ri7')tllnr' J o (8) ?^".-=IIIIL =' H. i t r ii illlr ..'t'"'" 'i'' / ( '' :1"il] "t'"'l' si'titv(:rn ttclrtritr 'li/: lrl ..r.j. a r l sr r l sr a s. l.stt' cot'ficientul dc fricfirrne. ir l kg..... punctt" A sc giLsi grculitlilc intrc tlortr-r Sl crt'L' it s(' ti.'2 ' 'l (x) /i : \'l l t': .../c n! xl.l.: :l i'"r.:.. rtrtl I'cl'iin(l "" (3) {.r " tntrc- . i l s l tl )ri r :rc t.a fi .ir r..:'llil ri. l)ll ilrtl".tr-ri l ..ll1ll'. r t . t t. l )t(.i t lllr r r ir . HIV z.l' t . l)rcsiunca sonomotricc cficacc r.'.'aripc'tr."'iii.l l r .r...l t i .i...5) tlispo... r .rl i rtr\'1.'olili"i"ffiri"nt"' Il *:llll:il::i.:...ru'.r.+r .1.1':.t(.IT-". ? .i tsti lo r rrrrl ... c l i rL rrr.i l l t(.l..ii':.':l'..

":1f"."-:::'*.1.'. I: vlhzl^eficace--d-e 1oo . <o..j"f. I i#.1'l'xi. C.frt[?l"i]lJJi:_'^lrcarocir.ji":.1 cste o constantl.". in j:i:.Y:.-U: ei R ' ("{i'ru)t' rr...*: Ia.if transvcrsalita metalului...t d+ : .. condonhr'r .czcntat !: refaga "."r." ':"[..#%:HiffiilftT'H. 'iiffi.::F:_...:JlA:l<nzlc' circulari rlsuciti in spiraltr cu sccliune llpentro reso uri din sirmir. . in general cregtereadeplasanrentului cste rortionaliu cu crc..il.1m.in consccitL!:-L J : A<.d de rcsort 5i Ir o forlir lucrlnd asupra rt:- I ui.Ati.i o!:.acapacitatasonicd.. Cind un deplasament de lichid se produce cauzat de o schimbare de esiune ln lichid...."1'u.-]'l-: * (o.t*nl. irr cm.pr"*'."..T. . ": flnit de rcr).'.ll.:1.curtruncurcnt *t""ffi ::. f.n I:rdt.{.}i['T$T"j-um:l:m'**":r'#:it:: r u rr rucnnd intr_un cilindru gi g.".vTfrifr.u-.I:ruiui.. .o lr"... ^h D.t.|lf*i. in cm8.3. ilAccastus()poatosr:ricrnti simplu I) = nFl.i.r"a1"'"'1."""r.a@tlrtlo.ff3:^..j.T1'.:l*.ilfi.nfflIt.l *?::': Tt.-. rezr:tti A:rO. pistonul este lin[t dc un rcsolt avem in fiecare momcnt / : .j'. este definiti de rela{ia C :81k. Incrt este mai cc.lo .i.j:.i:..t prin 5 de.t'r.tffi.1".i (tl) ob{incrn Din ccualiilc li ( il) o admisibil -B este volumul dc mctal al rcsortului. b .#lil.esteun.'oruic .t*.1ii..lozlFJ..:l. An-g*t.rh.*if. o corr$tuntf ctrc dopintlc numai tlc /i qi o.rezervordeskg/cms.. este datir bcuatia (10) l-:<o.r.scc{iunca pistonului..:"1 mai economicd..r'aria{ia prt:in lichid..iilfiitl 'ulllli"':.Condensalorsonic cu lltstorl ta rcsortuai. de exemplu prin impingerea unui piston contra unui re.ffi . Avem mai departeF : toft.not a" .cfortul g^d?fr?ifi#":Yii#g2i6^. . (t2) d. ff. ."i' :. avind un ..111'ill$ $??l'$Jri["TTlf.'::i.il:lH:-Tllllt.'". irvcm rerortululli J) rlilmclrrrl lncdiual spiralci.rl":.o.i1. capacitatea C a unui condensator constind dc secfiunc <o.-l/.fu.i.fg... Coeficientul de capacitate sau mai simplu itattt.o. Daci.'"Sii" .G oentrrr rcsorturi cilindrice.#fienturui s&rt resate anterior.Ti*XHli. ".tl"i.tfi#tili. I..r.i.. depinzir.. dc clasticitate coeficicntul G "..J.terea presiunii.u numeric il'Lff i"""'i:.Pri.nl .-o pozilie mijiocie cu ajutorul unor resorturi.. l)acf. precunl sc aratl ln figura 6.1i. I estc larialia dc volum a spaliului ocupat de lichid.If*..iir.?Jti"i'i.l il.ii T"lf '. (x. . ln cscmplul de mai sus. 6. Constantar de proportionalitate estc citatea sonicirC..(ro a_ o..7 ' vtrrialia lonLaliL a pozi{iei pistonului.l'-n'1.1'#t?Jl"iil.r. CoeJicienl d. " Exenpl.i:l. u:o. .'^-.l::.ii!lli:fi1. asupra cirruia lucreazir presiunea lichidului -un pi-s{611 'care cstc linut intr.^"il... *:HJ: t .S..l"lii"ll-.y:j..n.ffi.ffi fi $#t.l. Amflituilin ea deplasamer C:lor (to) . d csttr ( t3) diamctrul l' ..$"*ntf "*t$f il]i{ri{irr./:f.1ii.ildffiTjf'ifth1l" ir'fii.#Ftx.ffil'i'i"'::11..:.il Fig.i.. /r .uprfirur"i:""iff Jffi1 firfi.""i.

i'r..'."" i"..i'.rirlr. fi.{"ll.. 1.. rcsort cu mult tml geu. valori pcntru C. Slrma cu -sccfiunc pi"tratir" va irnpun"-pri" .::.li.--1-' ri d...t B.0 7 0 .i..J. mai multor rcsortwrilucfind..".-. 5 500 0.i. du nscnrr'trr. \'oln ilv('|it t" -..A:F'"L" >J- ' variazit'toate cu Al' astfcl cl J.uri egalelucrind pe u*ot'".r.o6e I 0. F:X 4 :J "D ...[".0 7 { l 0 .t:tca relalia tl tt' ==0.0821 0. . carc fiind complect cu circa25o/o "li1l.068 I 0.fiune pi. n ft n rn r. agadar nc permit si....an.stnr tlc acr:r:u. "iiir".. DacL mai multe resorturi lucroaztr direct asupra pistonului . tJl"i'i"'t ql:":^"1tl"rr.0..sitnuh. d.'lll 1. i.0 7 3 1 0 ..xi1liif ::f'1Hj'iSi.nro gnrcrf l.'Tiiii.Valorilt:lrri r tl Dontrur dc otcl pentru difcrite valori ale l u i o srnt datu rrc r*rrt. "ste -"" '' Cagul.1.ii""i .ruill ._l^:lt.i. 060 0.ott) o . Fotla rezultanti = JazlC... S cconorniade otel pentru resorturi iotunae nu -* .l |l c1 ' c : ctlz.J. Pentruresortulrilc daci trP:<.irl. .ii. I si G ii d.Iiind volurnul slrmci resortului echivalent cu secfiune circulari..*l .."J*. D.u .lrl . L-r* liort maxim dat..orrrlt1i. Jr.i"".?ltutt ln morncnttrl in cirro illtorvinc : Aritclt:<ltl cotnprcsiuut: sttt tcn'siunc y irtul'tcr iiri tk: Iottit..-fl.1l"'*"""..il-i...ita I:.irrrrrrut il 'l:|t.'.'"'ili""iiLi....':1".. .ulul ii. hr.i.=v l It.trati._1_r^::"."Jfiil1""f.ii'ii."avcm ln care c c dat in kg/cmr.r-..= l l c t * tl c t * .ii'ii..o2q I o..t.. fic c[ 1cso11rril.r li..1i:lli:'1. dacl avem nu co-ndensator unuiadin re.m rcsorturilc necesare unui condensator de o capaiitate anfmitl.t*i decit pentru resorturi d. t" pisr. 0741 0. ll gl d. carcuri.'i u_pistourrlui.u o'n"ii._fiu .l'ii":' tl c .1'.stc--ti11f dc doulL in c-are Astfel... fu". .E}lV. J.lil .-mcnit t".i'l.AJX *:*nj CCr I : r.Xt$.ii.Fr:JuzlCr.Acestc ecuafii. mai sus Prin relatia " Totusi. rcoleagi resortului iar d' latura pitratului sccgiunii..rl''11.cutedin it. .is h ...r..ri.065 :A/:+ a>l' c"-cn luem iltr"rr. rerortul flcut rli' strmf. poate ll luat corisiderabilmai mare".torir" forto date de "*". avcnr ...'".:tl..0?e o ...fiLl?.j3i.ri ..88d.d.esec. + 1 1 c .. I)aclt inscnrnllm capacitatca rczultantit cu C. c :8 1 h .{'riu.:itu'u rh.. Dacir varicm forla :tT ' AF .4 B pistonul.1 'j.date dc formulelede mai .:i.:.]*.^.rf:!.*.. cfortut admisibil..c secgrune rotund...1it "Je rnarc cit pare h prlnra impresie.ti de B ' :1.0 27 | o.corrrcr c..ii:ii ili. li.*#-fi mailungdecit CaPacitatca C a lichide din tuburi sau butelii.i.l...i"".l. r."i"i"t'i' l l c:tl c. : fotzlCr.r'?..0 7 1 0 .. ' c . coloanel'or n' ". .$:fi '*"' i:''"\ltil..t0 0.

rfini lcir rii It. r l..lttorili nuii fltiti circtrlttr.( ir llir 'r t . r .'. vom avea krgea gcncralir c : z"... i.. r t . sibilila(r.c:-n.. . Astfcl daci o forli. r'\t( lrrcslunc:r \()noll1otricolir rur motnt..fi"rrl' r'' sau scurgere ile lichid prin mici dcsciidcri sau oricc altir pierdc'rc tl.. tlirl.lti. s l c l o .::'l'..S un cocficient pt' cart'-l vont numi cocficicutttl d' 1ur'lr tanfi.rr scopul tlc a da un in(elcs poz..5vlr2lE( : 1. r 1r li.ttl.rlui plin dc lichid.:.t il#&. ca lucreazit prinlr'rrrr 1ri'l"rr sii ircbuie unci mase.totricecart' lrtt t". i. astfel cI 8oel ^E \ (lum termenul D/gOeeste ln pra^ctici.rr. mi yar" .. . irsupra de ilimensiuni alese arbitrar. r r "l'' /r.Z5aDIlEre.. il- L .. r I r r lr r r lr r ir r r lir . rrnrk: l) cstc diametrul gi or secliunea tevii. r(. . a o i) r cr t i( ' sonici. r r. 'r'i"''''ii"".p./' r.. r r l i i r' O " r r |r .ii..rrrlx)r lional cu difcrcnla de presiunc.n"ii ir liniit. .hid prin scurgeli ca uuilornl (lislril)rril.t. in cm2Pttditanld. r 1 1'rit r lr o lr l r r 'r ' l.rrIrrI tL r."r" 1. r l. t l ci rh' forttti rl i ci 1x.i . r | l i cl ri < l l l .lir" I supiunc ci-rlucrcazl Drc-siunca presupunem ci. Irrrlit.!l... r l. l. masa {iind prcslr1rrr.crirr. Notind cu .:. r r o r lr 'pl. cl a s lic it lt r ' .. r l d i l t t r .1.. lr . Si crnrsitlt titrt tttt crrtdttrsitlot C. h Ecuirtia rtccasta dit lelatia rlintre presiunca sonon. rtr' trl datoriti presiunii.. i . IiXI::lI PL(tL I .:tiv.. i / i. .. r I r l.. .sp". r 'rr. 't t r l ). 1u. t" .rs l i r.. () tl i [r' r' cr r {i r lt ' pt csit t t t r '/ t / t .rl.itiv cantitirlilol o 9i ?. <. I ll lr. r lr r i. ( 14) .."'ili". r 'r r 1'r .r i t 'l|' z -rl tl l ttl h ' " d k ' l ' ' I nr' .rl ..lii.hllErc ti c __ 2. valoarea D \ li' ='(' "l' c:_!y(r + p'l .i curcntul i creat di rni.1. ('apacitatea totaltr a tubr.i . r r lr r r .l'' gat:i riid dc un piston carc s( ni$ci'Lintr-un cilindru cu sccliunct (') ( ) r' r 1'I de masi 1i pi st onul ci 't or f i pr i|it . 'S la {i misurat iu crtrsikil s 5i sc poalt r''r|l rL I i dimensiunilc sint inversul aceloraalc fricliunii..o p l l tc. tr' 1t t |z|t t lr t li t lt 'r 'olt t t r t r t l |l.Lci l cr r l r r ti t t'l a sl i l r . r 1'1. ..t2: P..ttrc n l rrl r' ttn r.'. Fiind vorba de un tult lung alc cirui lt'girtuli nu sint pcrlutr'.. ( i l n '( r l l l r \t"r r i r t'i -b .i dc flasriciraiea metalului..Ii r..1'..' . r ! .:r(ir.. ..r Ii xr r l i l r r r tti tl g i tti l .itlichidului . r l' r r .carc.rz I asupra unci nasc .r I r r .i ile-a hingrrl iubului: in acst caz coeficlentulde pcrditantir. r t .r/_uf-capacitatca cstc o caractcristiclL carc <Icpinde rI.. lucrt'irzi . cu scopul de a alrillui un inlelcs ctttr'ttlttlttt t O coloanL dc lichid cu hlngimca I va avc:r rtu coeficicrlt tlc ittlt ti' '"rrr' ' t : Ei4t. r r . l-urn s-t \.lungiurea gi <o secliunca interioari a levii. yt a rrtlczlr rn:rsr. Oblincm astfcl L( t Lii<U) .1ri.'! itr( rrrrrrr. l..ii.gcr!. r'orrr outea privi uitrdcrta totalii dc lit.:::. 1r t t t t r |. ' r .r l r ...r /.tru E.. il<lr ilt Llz'ldt . '..rbrcilalttr f o l n r ..rl L : )l . tle c.iIlS^..i l rLl oi rl metal u. r r pt r t t lr lr i. mic comparativ cu unitatea.7.. r t ' .'nrconsidera scriin'd leavaia rigidiL.4/..:. . zi{iir t llr lr r ..:llr"r''" a : Etdrlr lr .'i. . t r .. i ri .. I nc r t i a c s tt. clatorit sctrlgc rilor prin lnchcicturi poate fi clcfinit Pc unitate de lungime :t tttlrtrltri. . ' .rrlc rrri {i..i . Sub denumirta 'Je perditactlritour lnlclcgc or-icr' . r "lr r 'r ir r lit r r l'r r l l.'l]].. p ro p ri e trrrt. r ir r 'l . Considcralia convenlionalit a unui pistou atalat la o rlas. r|li'r i I l. de comprefinlnd seama ""./-. di' 1x'rr'!i. . t" pi i .rciL ri cste groslnlca pcrctilor o e :rd h -' ' ^ ' rrslfr:l ci-L ' lr d 1 ' :c rfE r:rtrL l | E tL 4 :t:iEt:rtd.rrn...5n Cu uniti-r{ik'alcsc. r .i-l:t:fl'ti r.. .i..l ui ! in care P : . C :1.. l+ 1g)l fla Lr \ r' )J LL I'cntru tuburile dc lier gi api Er : 100E aproxirnativ.l"l. stt (:(msid(:ri'rm un in figura 7..t rfi rr r l rr..'d. t... . corp rt.ii. g {iind acccltrralia gralitaliei..r. dl - dc incr(ic I cantitatca Vour rkrliri cocficicntr. asupra cit'ot'rt :' 1rt'' sonomotrice...r.Llg.in kgicm3. r 1'. rr."i:"'.'r rni.. r'oul rrvr. Curentul care se pierdc sub prcsiunc PIin mici deschidtli (st| f. . r. r '. i itt ' trr' coloiLtr' in care 1 tstc dcnsitatealichidrrlui.. rlirr <l.l r.

Iu 0 . I (' 2r.cm _ _\Jl t(xr).. D .0 1 7 r ':0 .|].'. I)rrplt Inoria t'ltrsii(illliii plllciIrI r..0.. ' l)r. diafro$mt lucrcaz[ cr un l. precum dc cxemplu in c:rzul cind prcsiuncacstc aplicatiLprintr-un piston dc o scctiune o. depinzind dc modul de {i-xa19al pllcii 9i dc.r)r'r. avem C = Aaz' lllrll I II III IV . 2E c :.rifcrir.ya".--'---''1 L._--l v : lo(r). Plucll incnstratllrigid gi prr:siuno de rozlua.. la c(ntru asuprir conccntrrtlt . 07 0.l f ctrc t este o constantf.||tl Ar. 1. 8.ntratit mrrl rlc cfori ln nt.2 5 0 . O1(r) (. ccurLlia(14) devin6 J:AI. {6 0.o. ' Aot'.Nort.stcuz.[rd" : o[ raz. o. presiunea lucrcazl numai pc o porliunc a suprafetci plitcii. (15) Ftru cazuriilustrate in figura 8.3 3 h . tDs(r) * 1 .1.0 7 0 ..nrrrlr po.2. .. f.Placl agczattt lilnr gi prcsiune uniform (listribuitit.tr. O(r) fiind) o funcfie de :."Aak' iar variafia de volum d8 estc volumul dcscris de pistonul cu sccfiuuc nlioi <.. lingi {cntru.{3 l s( 't) rv 0.i ). ltr centnl pc lln corc I !lnc[ libor npzall qi prcsirtnrconc(. t.'lul iu cll' putru crrzrttiirr fi 'batru cazuri sint: Placlt incastratlt rigi<l qi prcsirrnc uniform distribuitit. {0 |. astfel ci' fig. F-.acccagideplasarc 8 ca 5i iii"'o. i"pot"t^ pentru aceea$icurst /. l tl ttLll l'.Vodurilc de solicitarc pi r6czarc a pltrcilor cldsticc.Condensator s()nic cu memblantr clastict. I n 0 .tr crt lllnd prorlunm lol||llt rruprR pl[.l nr. C -.f -J 0 Fig.l-3i' In acr.II.ull(hr. (xlr)z. rl*nllt depinzlnrl rrnlrrirl. Abtc presiunii. dispistonului ca:c. 8: O. (t 6 ) ' .rr r'lrnrluro. Accst volun cstc I :/@ qi obiincrn . .Ilu i r'fllot |ltru errrul'l . . t:o7(o1.ltcntrtt volumui deplasat'ar. \ .rtlr . - . li.csort (16) I iar for..2 2 II tabloul urmltor valorile constantelor ?.4a.}d l i 'r 0..1r. gi co: Qu/Oslnt (lat(: pcntrlt J ( I Prin definilie C : Dii.' J o0 ii de elasticitate ptigii Si:q:9:ii"""pt^i"1i.r.tt. J Dacd. Prm dellruIle avem circulari : o/\ o(:)d:.}lh .rt('{i comp nrttr. atunci expresia se simplificl in ll s : .".4 cslr. 17 0 . o1a.iI('rrl uro ir\1. lrncr4.2r {-. tlt(:)r.nrlsr.r lluui Ir.l l {j rr(-.Ior..\ o(:)d:.cu ucccirglbltll l)0lltfll r:rrPrtcilul./o:l C : a J ( o:) d: yig I : /Qf.o .rtrr rhrlll prltt Inut'lrr durtir'lltllllr plltr'll. ar produce.rtrrJr+ dr-u+ |. ob.u !. I r o:o.t. rrr oilto fi:xntltla pr. Dac[ vom lnlocui I qi ] prin valorile . 7.E . 2r\ -r.coeficieintul "I .. di _ (erma Forma suprafefei deformate va fi ln general definitl de o relalie de rr h cazul in care presiunilc sint aplicatc Pc plail Printr-ull piston dt' <oin jurul centrului plircii.0 . rlintcrrsiunilt: qi natura pliLcii iti rL' rtrxlul lrr lirrr.

itii. Iric dlll mirsr unui clcmcnt al plircii la o distantiuI rh: cuttlru.i'. insemnlm cu .(it. l:ortrL rlatoritll incrfici accstei mase ar fi tl.li'Jti.i'p*iop*" normaltr suprafelei ei.1i1?. Pentru frecvcn{ele intrebuinlate obiEnuit.ii I ctrJaC' ohtlnom rlml)ollco 0curlldl ilinaamUtop[rtl A16 '* FI . ' Jt2 dtz Ast{el obtinem :'::tk:3{'":::Ki..:idntul de olasti(:ilrttc *d. fictiv C : lQq. filtttl l.".r/?)' va fi irtfel *aximrrl valorii presiunii sonomotricc H : IlaC moment vom avea tu: H sin(at-f O .. .. li P : greutatea pldcli de raza r. rlirrtttr. P.c."ii' figti" b.. c[ prcsiuncasonor. (I/) fi. 9'{ o1"ya" g dtz tl' :. r simtrolic /rr\ . prin urmare.: <[ar ttn' ff. dati dc foimula O/O:torlpiston dupi. ap:3_.oi m"i *-t..r l)cntru a rcPr(rzcrltit vcctor I Li.o. z este independent dc timp d'] : o(") dr . ast{el ci.avem fi conAjungem. *. tt I u.n9jr. t:. in direcga' cl l.rlt(lilr'lrir.{{ .1 *i cun ar fi lcg^fi ca$i iii invt'tesc "l*3:"l.t[. siderattr ca-un piston de aceeaEi solicitat de un'dilpozitiv cu reson O1.f:f:**: virmorncnt ln ficcnru "/r. .-". Am gnsit lnsl y :/<D(z).rlqliro. Pentru scopuri practice.jr sEnomotricc. r : vszt/2 -]:L & =P d:.-44[oG\dz ' s d/! s .i care ar produce aceeagiforli de ircrlie F la cursa 1f.lll nrlr (rr n/l ir {vlrttr lrrtll .tr:K.' -{t. punctele situite p-e cercuri-concentrice avlnd Ei$cili cgale. formulclc obtinutc slnt utile. iocfi. r:-|lrar. Drc[ d :Isin(al f O).{. o placi ribratoare poate -de grosime qi densitate ca .tixtrMl't.ltu si ".pl[ci circulirc in loc d6 rcsorturi. ' d 2 J r :3. sc ruai presupune cI nu existi.rJ Daci.ililo J d r o$Poct lv EXEIICIT'II 1. vibratii ln directia radiall. dar pentru frecvenle foarte ridicate se petrec alte fenomene 9i alte -datit vi-bratii au lo6.[: comparind aceasta cu:t1ti. aceastl presupunere este legitimI."p::.(Ilac\cos(a'+ $ : (Ilaclsin(a/ l.li.tL'tlrrttll irclrl*. presupusirconccntrati la contrul plicii. la concluzia ci.FYrilfi: o. INHITII]|.i placa suprafa!f.4o2.. putomscrior 'l'. caz.F : (d3yldtz)dM.arliu *nt'i l'ldai t itaulurc. .o .. m r wr r i^ hr " I/aC.' . itciit.).ii oA .': 1iriiil.lrCll' r!! fr'llll \otlolllr'' l ttl rll ntltlIlr'{ -. analiza mai sus este suficient de riiuroasi. A srrlrilsi oinrtcilntcu r'rrtir'flr'.. iar pentru ca-zulcbndcnsatorilor in care se intrebuinleazS. in kg/cms.thtioritlt trxp.mod .. sau C : . lildlcl rirnboltcro .stot:tt Il vnctorul c[ .i"r t l."'lt ln rtrmn r/2 . "i. arnem Pr:@.Pr greutatea echivalenti. t * 6.'.)(l i 0. diLt d lll .'. rur* on.cu o capacitate -a"L 'placl vibreazS.ttlrittlrii untti cilinrltu rk' lttnglmoI 2.Srr/r/rit I (:.il1\.{':#:::i: va Ii .i#r{.' riic dccit aceia ii'ri .i. .ii!I".B cAPAfll'jtTlI. avem h : .'"".r.1"d" a" volum <latoritl curentului : 'a t. tiina liy Solulia: ( . c A l>I To l' t : l' I v lll'Il(ll'ltl. :Q-*17.l . .ai' h : 8 1 c.. iil'iffitii iitii bil. g : acceleralia datoritir gravitatiei.fie rr*"I+ p*i"iai ca 9i curcntuldin condcnsatot' al curcntul"it..n/2) : Il sin(al 'f t!)' 1 ]:iif*^931t. eif.'Lif ln po'*to'i ox4 ox roprczintlt iri'i'ii"i".'.J"ili.n P .rtu.t :-r-t 2. -ptit''iitt"t". A sc clsi capacitatcir<ltrtoritltcxprttlsirtniiuttei sft:rc tlc tlitnltrtru d il mctalrrlui din carr' crto flcutI si frosim(: r. l'ltl(illtjNll SONITX IN CURENTII $l rrEnDrTANl'Dl unde 7 este densitatea plicii.

Treb-uienotat c6.. }"s:'t r5. do ilsr.:iTii ri :lTl:.i.slt. conbinal tl Jriclirutii.u:: ninusoidarf. deoarece avem :.rlir.i.-inavans fati ai t cu'i1Z."rf. incrlii.i.r"i. (. Frirliunt. va vedea cL vectorul Il este rezultant4 unui vector (R + l/S)/. Hr. .'.rirloirrt. cttd presiunea. puncm II : LJo.. Iiftcl.tul.rl...iF.:i.f cu unghiul r.tttlti : 1sil)cr(litantir.aincrlir:i . itr.fi' . punlnd Lt: llCq2 gi considerlndcapacitatcacri o incrfic ncrd..sonoqotrics H:rv(FT1iryTT'. sonomotricc...lj. rsv:_n+Vs Vedem ci {:o clnd LCaz:t. trcld.prcsiunea --^^:-.".:fr.-{il 4:r (Il : jaCH. . i". producc numai 'lner.it:liunc R crLo incr{it."rluinJa ccuafia care leagr'curcntul cu prcsiunea sonomotrice :L !.trlrrl.5'.y.sct'icrrr Hr: lll. cu..criz. ci.rlirittnr prin Il. qo rec_torul \rctorul cnr" do "u f. ( 5) l. rnrxl putcm privi cocficicntuldc fi. Aceasti condilie corespunde cu o stare de rezonantl intre capaclrare Llaros(at * e).:. (! puntru o rozistunfl R tr fi il.".i. prin urmarc. uumli ."#.t . ln dccrl.r."jl'./. itttrt .?J? ff?:""s r::if. ea arc aceleagi dinrcnca $i coeficientul. .9".ii+il. forml sinusoirlali.nn-"-"'-"'!v proieclia prolecpa pe OX a vCctorului'I/ 'l:I._rxnJ ""!t -^. . esie ln la'2.r) . t#ili112 ln avans fali clecurent. _ l r. La -.:ll.t pif L'Ls rcprL'zcltara prin.11. de frictiune.alia xnryccurenr.. unei reactanlc.t) j .iiL: fric{iunc.jLaI. cu turalra.fie. iu. nrcc ir a curentului sonic. in f. datoriti.. (.Ast{el reactanta totali ar fi mai simphi scristr consirlcrlnd.1 \2) tl$::. difcrl ln fazi'cu -de tatl curent.flllu friclirrnc irvon. lL t4)a . Dtplasamentrl solrc cstc totrlearrn.s.-.fi. Dlcil curcirirrl Pudttanld.rzr . c-stc dc_.ltuiiI.r.ii"l.ldt : Ilaci.. rnf.:1. carc t"pr"rinil ronr^.i H#"'"Hir. t o r i a l d a u l l u i ci r cu i t 2t1(1.ffil.*.iii. zec.jllaC. t punc hr.ji .D. i l . rcactanta poatc fi considcrati car s(. ovcm h : Ld. n| .lr-o (r)._.asrama "o n .mcric Puditanld. sinrpul tlllnt" ca o.th.."111. a presiunii so_ .l l c a) l . I'rcsiune:t sonomotrice intre extremitl]ile tubului va fi ( H) :H L+H '+H '+I{4:( R +1/s ) I!j ( La...J. Lantitatea.=lefi vectorul l[/ va {i ln avans fa}[ de vectorul.u lrll' t lll lqo(l rut$lo{.. h:Llasn(arlOtr'll).lxrcitdlii. fl avcm'8: ct.ie vede'ci l"lou. ."i.{..r"d*..datoriti iezistenfei de frictiune.'r:."a nom"rlii a tui fiva ii 11 r unrrialt vector(La --1lC1)1. Itfril putem deciscnl lntreuuin..ol nll$ottlf.capacitirtc.i"i (1) : jaA' cu ^..purnlcl rlzintcnfr. daci. ro. rnui cu Lat Si in avanscu ir.:.i.rritclo14lorl lo nronIl! pllfrllol (llflr lll TVom .l%. . O incrlie poate fi consideratilca o capacitatcncgrtivir <lirtiL dc Ct-llIraz. rlif. H". I)at'lt irvom trgczirtqin scric r^ntr-o contlrrt. dc exemplu. liie I coeficientul rlo inerfie. p.f'" l"n'"zentati.-+)I _l (n*l*).i Si .tl!a y9m numi-o reactanli._.tr'nd sinu_ [unea sonomotrice. ln acclaqi.iA. curentul *r.. 9.t.to'uior!{rii{*ea sonomotrice' i:Isin(ar*O). caprrcililli qi pcrtlittnlu .. or-" h:Hsin(at*O*r/Z).i'*:"l3nli. rlg1.lteprezentarcn 'rcctoriali.[. l)t.*::To^lli?"^.rncn(lit. Itt fl zi1 r rr r tttr. dar diferi ile fricfiunc prin aceeacl .i Trasind diagrama de vectori.." il. . (3) lJfcr'.!dat de ecua]ia La _ tlCa Rer.IlS. irsr. . ntn.prcsiuncasonomotricc cste de {orml --. H.i lrTilrir (H) : jIzI.i#i5.crpacit:rtesirn"bolictt.

+ c.I-'lrli. ar fi dlt. h1:.r:os(2al * {r * {r)1. : h.'ll#*"t" ( l i ) : (:R +:ti s )I + 1[. care 9.n 11$11. (1): (rs +:r/RX{ a j@zc _ (rla)ztlL)8.odx : h. apar o scrie dc r.'3'HHl".. r:I1.iif'lX"jiliil:r .. '5 I l/ /( fiind inerlia (serie) pentru unitatca dc lungime a liniei qi C capacitatea rralel) pentru unitatea de lungime a liniei.-r::'*''?:^.lyil[l:au r\:Ri. : s/. h : Ri + (tlc)\id.iiii i. Corespuuzi.tlil)rin(ar -F g!) . il pcrdiiinlr rtrtl"l. llai rnulte detalii pentru liniih: slnt datc in capitolul V. HI\ sin(rrr 4 r}r)<U. "t {r . este h _ 9t@_utl + ?z? +ot).i"l".:$:i.'(. Ilsin(nl -F tt).coeii"n "ou.f""ri6.t) h t' . w * (Itllzlt(t lllmt /n)tor({1-. 0 l *.o""l|tt.tn"ttt" t ==lsin(al 1.. rl${lrut.. deoarecc dl/dl rcprezintl vitcza instantancc in lcavi. sint furrctii arbitrarc .i . { {1)sin(rrl cl In connidr:rafic .*':Ti'ifl" care are rrictiune..rndelongirle. rr' : {lial. + (rttt\t* + ntn.ll rs{. rczistcttlr'. ..ca !i _"Plg. Itr presiunea sonomotrice int: un punct 1:1r*1"*1"*.(t/f)icor({r .fi. ohrl t rln(a/{. a. {r) t " oirl l ' rtr.4 { lS + -J' u : t 11[ Le JPc-l. ". gi condigia de rezonanlir va fi -"rll::i'\"'. tevii' capa- dlr : Li(lr..qi.tiili:iiilill"jlji:nff J.lflfiiii. Ltttru nutqttic.iliil"ii'ii.. avem Ji"tttriL.l r.tor condiliilor la cirpctele liniei..la orice perturbaJit' Lsi intr-un punct oarccare al liniei.ls.:" rrrr. h .ii"r saulntr_unpunctcomun. Analog oblinem formula lrntru 1 ln acelagimod pentru ciiferiJicurenli concentralila litcza sunetului in mediul conlinut dc linic. + L.o(dxld. dhld'.t-Qr) -" (t/2d[iln(zd.' azh *. Acca. rf).-lltl---. in acusticl. Lucrul efectuat prin deplasarca intrc douir puncte sub o presirrnc sonomotrice /4.:gl. qi se rc'ilectr-rintrc cipctc. 'l rungi poare.lrff.i'illlil..r :r7c) r 'r I azk :r ' -"r . h .fii'. f ffind suma geometricir a vectorilor rcprezentlndIr. hrtto crln . dildt ils + curentulnecesar intr-o te1vi. f h :l rr+h +h " |-tto . Lucru mccanic efcctnat dc un curent sonic se rroatr' prccum urmcaza: Fic dl miEcarca unci scc{iuni transversale de lichidl lntr-o conductlL lir <ointr-un intcrval dc timp df..tu [lE.i e. Solrrjia accstei ecuatii. \. binecunoscuti. sonomotrice nresiunea sintrunctii generale. .. I" etc.:A 4 )\i d t..d ildt. * DaciL /r' qi i sint funcfiuni sinusoidalc dc formi .S.. (o' d'r/d/ i' fcl ciL avcrn: atrtt i*'i[ * ..{u) . circ strirbat linia. in carefricfiunc..l'.rln(lrl6 | tr 1* r ) l l ..ilt:ititli 5i percriia:rle .r> r \ e Z L :8 tl c. h :L . lf .statlctcrminl ecuatia difcrcnfiali cu derivatc parliale fi..t\cJl .:: )rt Rt .tirnir. ircr'1ii.

.11 ..su r r r p n 1 1 . r'i.f .r r r -rL ( li"i .. olrl l irr lrr ror. l . tv .t.":. /t".obst. / r'or7.sirttrii sorrii.'ili. .. obfittttntpur zcto cin(l .i .i:l'ezcnt'.r.ctorrr pr..ti" pc secundl sau \ irghiul 'i. J tlt' Intcgrlrrc lllnrl o constnntil 0. f .. /sirry.1 .p . ". (rlvtl _-H .tr.1. fac to' I)co:rrccr: putcnl sct'ic tr rl2 =.l (' p"l (:r.i 4 . u. "r lI' .. nJ produc lucru sau.. //rrin(tlt1...l lrrcrrtl mr.).".u u ((.[r . Substiluintl.r.r n DU ( .'l'i.. it ( lr .r'i ( .r. tJ H.arr."st.:i // i. {/ vllottrr'nlnltxlntl n lrtl {/ ve fi tlrr[ i rrrtl n hrntlir' In'rkxlk'tt.:. ll. r t s ' I cn ( 1 . A nu sc inmulti valorile simbolce ale lui I/ 9i 1 pentru a oblinelucrul {ormir' formir..zultlt sc Doar(. nurnai (ornponenta d rrr H.. Acr:strr. .J a. . alr nrorl..tor cclor doul pcrcchi t^ " "" dc vt. 9i sitttpltr cll lut:rulr!||[u t)lr. ' l)ccalnjnl i.'. 1 3 . I Ii.lnrnultind accitstl cxpresic ct (llZ)HI. rul ri .J1..7 p g 1 .t. r. u cru.' il..rliupc sccunrlilln tirlpul unei l x. -. ' i g .:l]ti:1.ob(incnt l)aciL lvcm: (il) _ r{t + jqz. ." '.. ceal cealalti atti l componcnti .9i"j'ltl nutnai rlc vcctorii . *" (ll tlz)ros(. p producc r(.H& .#:' ll'l'"'fJ# ##.sumrlucrului corcspunzf. tlncll7 i:tl" (fig.../. A.i /./(('r(4rI y)..l. (tl2)IrJl + (tlzlnrIz.Cn cr r l n r r to m spu. ff" .-t'lltll.i t-- (r) : rt + irl. i<ll ' Ctlh. (l) tsll urrglrirrl rlintrr.c '. (i |l c rhrl t{ ."1l"]1.i prcsiunea sonomotricc cu (tI) "r?:t:r(tifi". V r ..litlti t tt'nr'itol>ucifuili'Lucntl inmagrzinat itrlr-o citP:ttitittr' poatc fi calcLrliLtcu fclrntttlt r ' . /.1 .ll prcsuputt|tn lt _ chtll.nu -c('r {:rzit cu 90" {a!iL de urrcnt' in prcsiuni rlifcri d"orrr"."|"'olll. sint ptralcli inl r.1 . vcctorii rcprczcrrtincl pe . cr-L I putcm lucrul ^i cstcprotlui. T:::i":.) | rlrrl rlrf(O 1 ('\ hdh = (:h\z t.r c.r coso.1.I/ ll' rri$.r dc pro<Jusul 'ccto'ilorca.1' curentulcu 1' ..l ) t.:".i .i prcsiuncirsonomotricccsttr arn girsit (:i-r l. carc siit parakili sau ii fazi.i / in iigrrra t z .tlr ruii r{rr(rlr| .. ln p .. luumc 11.1 I n .Dc cn. J l('lntia tlintttl curcnt .lori g111.{.u.r.i rs l i l()nlllll L r.simbolici din cauzi ci lucrul nu poatc fi exprimat -in aceastZr periodicir funclie nu cste o meianicir puterea crui *".fi.rn: II. d:"':fi i.^":tc{reprcz'eDtat Astfcl. Astfcl...ititi. . l lucr. Iintrgiu 'fotttt. lucrul ar..r . . prcsiunilc carc t'ezultir intr-un curcnt cc striLbatc int:rtii sntt nici-un lucru pcntru a intrclint' mi.ilT:r'.m tV : (tlz)HI cos<u : (r/z..#:. .rvintl c?1. (Hlyz). l{) cstc un unglri'lrbitrlr $r irl... ( ' s t ( ! gisim {ormula datir mai sus w : (t IL\HLI | + (t lz)Hzlz. r k ' r r tr lir r ltr. .crti r "f( 11'r l s oni ( Ii i A .. 1. esto o component:'r fiirii ilr il lUCfU.rr"rl.rre 'rr. ll. s r " r ' ( : s o ' r i .:]y'.t.

I'C ar\ (H): j---!:^ I. u nnri iurrlii.jllRC.ii..prcru. ul cnnrrc't'frt'rrnt rrc r't.oblinern . iar capacitatea undc Iz: Il$ . i"stc .lrluHf tl irn b rr..l'u l r.ir"ti. . LCa2 : l.l" PQtlQ. Arnrlr... 'lltorllll c"ptcrtli]i incrlii 9i r'(''i'$tcnl(' ll:-JIL-il dorI tuburl contlntnd }f' rctonotr{co 'I[TlpA f! n1*lu.r1rr' (u drfhirr .J.r.dild..fiiiorp" 5"liiji."p. soi : !.r. ."'. t.r1. it'cnt DccAtunci ifi. Circuit 6onic.."io .':i#T. oltlinem I'tttl lR' H ' LI lC R Ii xmtftrul' I I I rr -.|ncfotorproduc|ndculcnlsdnicintrrntlttclt. estc i daci condilii de rezonantir I:Cat = .i(l{'a) ) LlRr:)t' Astfcl cir aritmctit: |ncond'cicrc r."rt.. l....H: rlcnsirtorr/ u cliruicirlracil:rti."l'i..hirprlntr_un up1rlt cu mll(nrr.'ji".l.utatr'ir spccifici a pliicii Iiternplul II (H) .'ir': . .rt tiut. dlrn exemple rle aplicare a teoriei launele .... -: .ste (.i r'iii.l: .runerrr..u rortorrrirl rkr.ilt. undc 1 cstc gl. i (I1) : (R t jl'a)I. ln rtctllpl mod oblinem lucrul acumulat Inlr-o i|lcrti(.[Pa\lg : a: VstT . i.ffl": fii'Jlll xl#l'"T $::i:i *lfif [i""i'*l.Carl2. ln c. cazuri -----dc curcnti sonici in circuite..supuncn ci a\.i cr't H -.nl ^l g[rl r. ctrrcntul in I iii c' intrc sonomotricc ..lr'gn|r' (t" il"fili. eiira .ticd. /.nrcsiunca 'AtLurci. da1 1 : It $ 12' Astftl ciL. Sll prr... printr-o metodi. -.) ': iCaH' c:1f)()..l"r!:lli.scPartt care Prin unnarc I:Iz(l-LCaz\..(.t..I'Ca2\.orrlllftt I l'r' ")' irt) . \I. Exemplul I A sc gisi perioada dc rczonanjl a unci pllci circulare vibratoare.r.. u rrneazi. /r l..l. Irig. I l'. Sfi.. care conlin sepaiat .1rr:Q\lfT(iiff..elc c. o. Astfel cl { iltcolt"' (IJ : (.iRCaI2.i.I-Caz a iRCalIr. tttrt'ntrtl itt 0rr' I)ar am girsit r:h \nw h : r.Ji.nor crfl]ntll.nr" 1.Lfi.lT:i'.'l'r('rr .sus. l.avcm Dac'a (t\ ....li. similari. ' \H\ "= iLaI" $ ( '\ " iCaH I. (1) : (l .".lr .l . . prin fornrrrlrL .curcttlrtl In [/c.iur..rrrcnll pl prmirrnr....i" i.r dt: lnaltll penirtt ir lntlcit Cu ft suficicntdc mic ai {rccvcnfasrrficicnt ta unitatca fafd de (Ia/R)r.taeltli i.o ast_fel o liin<l | =...1*"c R i' circuitu[ (1. cu aceea urmatl m"ai.LCa2l(t .i..a fl I : pr/gffi. | ('nrxlivtl. Ir: .8.ii... lrloc(f|8.il. tgtl c'a 2m.-o . r"s. 15.i.Entg|.il. i .curtntii lndeprnlta' l.49 3Qr t.rr." . .undc rr cste rj.16)un.l 11'urrtrcum . .. Condilia de rezonanli pentru.H . f1' /" dt'r'irr Se vede ci" In poate li mat marc ca I . clt clrcuitut clto lnr.... Coeficientul de inertie al oistonului ."""iirul de placi.= Op)VEsn-. '..I-Caz LCaz: t.. u : LI2lz. condi{iapcntru rezonanll.(.cortsidcrindcircuitclc D'l( li fil.t.C6rl)ar fl l'1 - PtA!)f.l. .xrnlru maximul dc valoare a cncrgiei .tt".

t.l (lar astfcl incil
\r r l

#
=t

I" ' r ' s a l Cr '

I r _ R2 + tz \l

id L " ja L ' -

ncir lzit lllit t t t t l't 't t t sonic, 1i f it '( ', .trrr rL fi i ',i;,ii,:;i'tliit

t-rt;;i

(1 ):(1 ,)+(1 ,) ,
, R" + iaL" '

t',iu*fti"j"tl i;ii';'f;i;;i

'"

,i t"utti*,1"i ,cliival,irt''. A st'13isiltrcsiutrta,sottotrxrItitc ,i" !",t.rtto,. si r's.tlrit ptntiu intil'it"o rlislxrziti'rrlrri

rit-cunoultcDr a" ti"t..SiL.pr.stt;'rr'''trr i'tl.|::11:1..,1,.11

r r it t loua lilpr t cit ir t r : f oLt r t r t t ir

unde R:n,-L
I

RljaL' R- r_r, I L" -r --

tt!)ou 1rs: r . R! ja L

fricliunc. Avcm ccualiilc: (I'!)' (1")-, iaCI!, (1,) : iaC,Hr' H - Ht : R11, (1) -= (1r) F

cl
5

=c2
lH

rt
Rl

t,

tt

J,.
R2

Fig, 16.- Circuft sonic crr €Icmentc cofip{xrentc.

Aritmetic

Astfel glsim

' ln notalic sinrlrclicir, putcm scric

R I iaL fi pcntru a gisi varorile numt lrice alc vectorilor 1, gi .f, avem

61 :7 G''t iaL')(&+ iaL',)

,r, .- ii(c
-: I f

+ c') 19-9rl-tl - jac'nl "n

-FfTT;NT --Ftr+an-'

If o., , . lRaci * iG I c, ! rrca2cifl. (rrCtR)2I .-

pentru valoarea numerici. a lui jy', avem

,:,|/ry+g#
,, ^"" ,:::::;:.r7, un seneratora, avind un

tle Curcntul -1 arc o astfcl dc componcntr'rin fazi cu If tlatir H Ra2Ci I + (dcrR)g putcrcir ntccanicir absorbitit vtt fi
W ' :--

H I'

l lzuzCill

z

2[ $ (aC,R)'z]

tTH ,*r=r.ru,ill."."*;' "::'it*.ffi ';ixl lrutrt T#
^" -.__._s1.q.,",op,
I'ig. 17. * Circuit sonic cu rezi3tonfl,

Slu inlocuind pc I/ prin valoarca sit at'itnrcticir iu funclic dc 'l l!(:lR -,_.

w...

zl(C + Ct)t | (d(.'(:r/t)ri

Valoart'irfricfirrnii pcntru carc ptller('a mccanicl ]y' cstc tln Intximtttlt acu'n tlittll tlc

(lll^l/t

0,

O *,r.,r*-::l-1"]tl!" lproapcdc gcncrator. densetor cr un con_ ordinar, ry"lg fi considcrattr mentinut Io o._presiunc consiantl "gail.i;lrr"siononmc.li,. pnnclprll,dcssupro 9i dedesubtul rn*iffl'Ffd.iiin rllrporltiyrt. rncllunrllrxrrbin<l .prdrlunli orrerglc, dc cxcrrrptu rrn tut.,--ilniiiui,l,,i,.,r Ini(:rrLrnrnr

.tr,",,','F;lt* l"-i*t iil: irlilryi#.ti"ililgi,tistilt "l[]xT.';Jili;

/r "(" t C,\lu{t('t' obllncm vnlonrc, l)ncll /l nrc rtcctrtlt /t!;'--. w " !r" - {ac(c I cr)
ll* -' I

Ii tnrflrr nunlio 51 r,.rr, u(.nl (:it illr.nl ltn gr,n(,ritlt)r 1>u r:onstlntl dintr-un piston osci,_.. ."p cu'si'rcst(' rlc 6 ,.'r, s.i:{irrnr,tr lill{rr ir ch'lti pislonului dc i lm., iar numir.rul (l('rotirlii Si Irrcsrrprtrrrur l)r' Ininul 9-55. r.11, capacitateaC este o butelie de o1t:l ..turrri volurn rlc 2oo0i.rrr:,, ii,.f,i,fiifi" ri,.i,oi"1"iiii"j avind un .rx,fitir.rrt <1. cl;rsticitatc dc 2o0()ok,{h,,ri;';i.,gliii;; "pa, eieciut tichidului in
t ' otttlttt lt., u r,cm'

lll, tt fi Coeficientultlt' flic{iunc, din crrpitolrtl

e r e ,r ,,. , : 1 , u* L sq I , _ 1 [7 .n . n -r0d7 1557 vwlLt roo-x-ti,o ttio:<o;o I o,o
dc fricfiuutr Astfel incit cocficicntr,rl

,r ,r .

R: f t

I
<ox l0o

:

t7 ,91 l0('x 0,282

:0,14kgs/cm5 :

1,3?' l0roNs/m6,

,t I -:raa:3

-2ntr - tr# X l0O X -i :

= t00 rad/s, 1 500cmc/s: 1,5. t0-3mr/s, mE/N,

cc nt' tli
I-

0,14x108x0,282 :

t7,9

2280 cm : 22,8 m.

C == VIE : 5 00OlZ0000 : 0,25 cm5/kg : $,Zj . l0-l Ct: Z 000lZO 000 :0,1.

llaximul puterii nrccaniccla generator va corespundc cu o rczistenri.

Vedem c5. un astfi'l de tub este prea lung pentru a se lntrebuinta in ,cL. ast{cl cli va {i necesar de a lua un tub de drametru mal mlc' Dacit luirm un tub de diametru 0,32 cm, oblinem Q : (144)' (0,32)' : 0,08cm2. Viteza a:300/0,08:3 750cm/s, 2",:2 650cm/s, i t : 1 0 5 ,

R=(+cl

_

0 ,2 s +0 ,1
t00 y 0,2-5 x o, t

aCC,

:

0 ,1 4 k g s/cm5 :

1,37. 1010 N s/mt

,-

pulelca va fi ll. -I .500,X 0,1

4x1 0 0 x0 ,25(0,2s+0,1)

: 6 440kg.cm : 0,85CP :625,3 W

1 4 x 1 0 0 x0 , 0 8 : 107cm : 1,07 m. 'ert" llsrrotnt difcrcnta marc ln rezistenll produsircle o miciL schim' ln dianrctrullcvii cc formcaziaparatuldc fricfiune'

l'Lesiunca sonomotrice 11 va fi l.'r uu ll,_ to0 ( 0 e 5Fo J) f '*
.

9,1 , t/ o.t rz or, -t(o25J:52k s / c m' z : 5 ' t ' 1 0 6 P a .
X I 500/2 : 39 000

apalclr_rn_ in cai'dc5,r, astfJl.i i..t"*i-i'"- prt"r""i^ l:1.j.::/:_ilo " .putcrcr. gcfr('Ialor va lr cos(J) -_ 0,85/5,1 0,167.
Vtloarca numericir a lui 1, gi 1, sc poate gi.si, de asemenea.
i\\'em:

Iist.c intcresant de a nota ci produsul HIIZ:52

Iz:aCH:100

x 0,25 x 52:1300cm3/s, : 302 cm3/s.

It - d(:fll{t+(ctc,R)i:100 x 0,1x sz1frllroo x o,r-x o,rE.,:
Sl plt.supuncrncir fric{iunca cstc rcpr.czcllttrtiL dc un tuL rlc 0,6 crn ,. (llillll{' tt tnt(.nol; s(,ctiun(.ir <ova fi ._ cne, - @14)x 0,6r 0,282 llluxirnul vitczci vir fi u -. I l<,t , SttZlD,ZtZ .. | 07()crn/s - t0,? nvd vitr,zl t,flr:acr v* fl 1i |/ur tol1ly I 7t0 cr||/n 7,.10 [r/r, a

c A l ,t 1 .o i . t, t.

\

l:lrliltN'ft IN c(rNl)1,('t'li t,tjNGI

l)lrr r:cutliih (t) qi (2) obfinctttprin rlilcrlnllcrc: (,osll.v lJsinps), d(I/)ll:'- .-. ja(/-) .(f . ' !'.(.4 d(I)/tlr - , ja(C) . (If ) : 4(,4,cospr -- B, sin prr), ja(L) .(Ilols, ii -lr =. ja(C) . (Il)olp. lnclt pcntru r -0, -A:

I)ncl (If) qi (/) sint valorilc lui (.1/) qi (.f) ia rcccptor, lungincrL corrIiind l, obfincm:

l";i:Tii:.ffi",f,1"1,*.**.'*ilin_rn: s{::iii!iiq''*.:,?rff csrc nccesar dca line (/I) .,-(11) ,""."-i" cospr + j(4 f(Z)Tletsin F,, lii,,T,1li,l'i,liljl li.i,,.{ii
schiurb[m {orma

'{::3:i:,:,,,::: K,lf *1"k":g,."*i", :i** :i'rl1ffi \; fil;:"ffnff,n
"r".-ii'".,"pT;rdii
,,

(I/),.,=(.f/u) cospl - illo'1 [ Q1Q siniLt, (I) ==(1u) cospl- j(do)YaCE sinFl,

( 3)
(4)

it" r"'gi ii' J"i'i;ft ';fi i ;i l""t conal l l i i"lilll".,.1t' ", ift'f llT"t'Artl. valorilc iimbolic" sau vcctorial' alc prcsrunii sonornotricc '."(i];,Ttff"tt"'

(Io): (1)cos Fl{ ;14 l/-1cyg-finpl.

nll*11':,.iliff , ftTi'#;:l ":,1 f,';f "liiili'd,?:1"",t:'.,lii""ffi i t*#""T':
d(I1): (t).lid;"{ ja(r),Ldx, astfclci d.(Il)ldx I Rg) : jar,(r),
DacL considcri.ra Q,):L_jRla.

dau solutiacomplctiL a problcmci. CanAccstcccurlii sint gcncralc,;i (I) qi (C) slnt sirnbolicc, astfcl c[ p : al/@=-' 1q va fi o crntitntc,
simbolicl.

d(1) : (I1)sdr i d(I)/dr:s(H)

Dac[ ,lt pi S slnt foartc rnici, sau clnd a cste foarte,mare,valorilc lui j . Illa $ j .,Sl'r (C) sint practic cgalc cu I, qi C, tcrmcnii complccqi nd ncglijabili. Sub accstcconditii formulclc gcncralc(3) qi (4) dcvin:

ja(H)Cdx,

t 1aC(H).

(no) : (E) cospl{ j(I) [tie shpl, (1,) : (I) cos ptlg j(//) r(eiT sinpI.
clt pcntru v:rlori alc lui I datc de: dc timp. Sc rr:dc, rkr tst'rncnba,
p"t ,2l.ll., (l/') : (I{), (10) . (/), (I{,) 9i (/o) siut iunctii irrmonicct1c l.

o lcgcsinusoidnll ci miparcaurmcaztr atlt faflr dc variabila J t:lt

(c ) : c - j. s la .
<t(r)ldr: ja(c) .(H).
.(L) .(r). : &2(C) d,(r)ldr2

occstc ccualiidcvin: d(.Q/ds: jae) .e),
Difcrcnliind accstcccualii, obfincnr d,(tl)/drr - a"(C).(Ll .(H),

Lungimca I dltl tlc p]r

(t) (1) -= I r sirrpr {- R, cos1l.r:. e,) ir (l(tcnnirra. qqnstantelc,. sit consi<L,rilnr pittrrl c .,..,.. l9]rtr.t1 r.o rhrt.lci ut fic (ff.) yi (/u),r.r,spcciiv, pr,,*l,rn,,,i *i,u,,,ii ir,1",, _l*.gcncra.tor' yf ,:i,ri:iii"i ro nccttt cuplll. ';i Alrrrrr,i nvr.rn r, lx,nlt'rl 0, D, ( ),,,1i lt, (/),,.

I)irciL puncmacump ._-,I/E) .6, oblincm dr(I1)/dx! -f t "(H) _. o, dz(I)ldxz + p,(1)- . {). Solulia gcncrtlt'L l accstorccuafii ostc: (1/).-l siup.r: -l- Bcospr;,

ilo uttdii. 2n cstc trtttgimoa Accstc t:oncluzii,totugi, slnt oxactc numai lntruclt I{a sau 5'/a nr ylllnbilc fnllt rle L 9i C. gcncrnlc (.1)5i ({) pot Ii scrise, l'ormulrrlc dc rsomcnct,

cos ptf j(r)[@sinl, UhtVOi" Urtv(!:i .1. (r,)yfli ,, (f /p.icospr j(r) [jtJsin pl.

..1g)Ktri, g-c, d-(0f8, n-tr.llt$, do-(re)ffii
,' 1 .* .lto l uu r {- Jd rlnr, * j corr .1", Jo ll rln r,

(s)
(6)

o : r"cosa * jla sin c.&:.\ : hcos 0.ht). cu_rEdlcina .(l .-a"i 'n .ut.. trtfnl Inctr* * ol/iillf. ecrialiile_ cire dau "ooa"n."1o". {i: jaCr(hs-h). prin urmare. i.tt : \Yre -Vpi^r' p': alv:?z/}. " proprcsunrr puncte.i(coio$ (r|/cCr) .: o\re.Fre Il do:ir sus. Astfel.. astfel lnclt: Pentru apll 0. {io - . pe unitatea de lungime a conductei prat"o.^ . gi potenfiali pe unitate . /6 I 4.. valorii energiei 'profor]ionali devine '' pltrati. h. p.J'ril..r.j(Slaceli Sc vede ctr acesteasint idcnticc cu formulelcordinarc.. lh.J pe cm.rd a. Peritni Alticarca teoiei ptesiunibr 9i cwenlitor Proporlional'i Eremph l 000cm/s. . :). fi i.ri : jach. u este :i. - constant' Vre --V\EE == zrr..hctt C " C1. glsite in capitolui IV. -S3Jo-"1 .dc uscmcnca lr ". Viteza de wtild a esteegali cu lungimea de uq'll impirtitr'r prin orda unei pulsafii.Pt"tti:1t-ti ctrct mineral.l.11ii.i. : H l/e.. ln cazul cird l 9i z.f d1 zu.. neglijind pc R 9i S. -illlaCrlio.t(0/aCr)d) rl4t ohsi'cgsic.Daci R 9i Cttiw formule ' S slnt ncglijabile. vedeq cl. : o( ca mal t4 V6 : iacn VfeT V6lG.i. ""1"tbu .xprirnaic in ii li .. Deoarece avem . Aven atuncr: ir : ir coso f jft._ -in1r" gate pe.a dubluluienergiei p66t.f.o* fiTi.rtc q*veir.r|fc{lCsieino .. slnt ln fazI.fi"ti. ci avem o conductl lungl (fig..* ji sin o.. estesuficientdc a lnlocui numai lr pr'in 0ff si-i nrin . r.9i curentul lrlporli onal i : t VL. .. avem ".. li rlttr .. anume: (I) : jacV.i.1':VOi6.r. ii lcmYiteza de undi variazi phi la un punct oarecar-e -cu iiii: arlttnd valorile. astfel lnclt: ro:icosu{jl4sincr.zsing c f i2 cosza I hz sinzq : fuz 4 1t.Conduci[ lungl condeng&toare soDrce la cspct€. 11: focosa f jti2 ti ia:i. pot fi scrise (H) : jaLr.ri."pft..C1 :'l' I ur*'clcrpocltltltocondontdtootclor dopsrtd nd d'ttrl {/lc .luiriii_t q:. * . h3 +. proiortionali aciste la aceste tii orooortionali la urentii inali: ii piimul condensatoi 9i hg .po :' hz sosz * a . 18) cu -un condensatot . ce in acest caz presiunea proporfionali este egali. prin (r)/je.ns!!. O.T.ccr)/dnr atl(r/l). ko-': puncte. * Jd ({/o)cosol. onal. Daci notlm .".Uli. Jio sin c. *l"nt presiunea li sonomotrice. } t/C1) 4 (r!/cC)rlnr) +id(l . -li .t U sfirgitul cnrlii. pt:ri' u -' dlt' : alp._ ordrnarc. .pirute.. .fr. pe ctnd curenturproporlionalesteegal cu redlcina pitrate a a"U.-?to.ntn gitrtit /. hz presiunilepropor$6naiela capetele ir ii"*t"'./xo qi (: .bftsiurrc rruru cantitirlile can r. 18.-1"1{te-:e runglme este constant5 de_a lungul conductei. t. r vlE * ulli.".(1/C1 sino) -p jAsinc' rlnc .{T -uleiul 91"j:::.1(zula) Sc _vcde c[. I_nt"rri pcntru a transformaIormulelc exprimatc in i 9i I in formule ^_.pl 9i p.t *."."r'jei ci nettce uaxime pe cm. sin c. sin ct.. ti (n) ei (1) Jt-ave:n d:dt si.potenfiale cstc HzCl2 qi maximulva-lorii'ener$ei .- 'lo lrcosc stna .misusFl utilc. DresuDunem liniei 5i. Dac[ R 9t S stnt neglijabilesau dac[ f. .. Si.cdnducte. su'na energiilor-maxime cinetici.corc*jiedn c .rllt(' h $t L{'rrr numi i fnsiunc Si | lrolo\iryaQ (7) (8) olel. presiunca.i($la0)i..-. ob]inein: sint Cr ti Cr Daci capacitlfilc condensatoarelor jaCr(ho . Pentru unltrtcn rle lunglmo r cotrduct..frr. Ao cor I -. (e) (10) ho*h. -Esje Vedem. inahtr. ^ ce cornod a intrebuinfa aceste nofiuni de curent qi presrune propor_ . h : jalrlti. r#l- fionali ln cazurilein .. nt caoe cedetea Fie Ire ho-'. @)V6: lartl@11@ye_1. Vom . Pcntru 't am g.' : Ztctr'f t.. de asemenea. do-Jcotc + l(t .if"i *r.inlocuim i prin (If)/@ gi r.rr din al doilea. pentru ulciul rnincrnl tf :9o (l/1)0) Si 'l ^r gi cuferrt poforli_ rentru a schirnba formulclc . f liind inlocuit prin {rr $i ill prin /r.

l"'ntul 5i hs*k: jrlaZl.#. cu cit ycdem . capacitatea minimi..o"ii.li".. (cos +/(..'.pg"t. si.r!a/. astfel cit nu c posibil dr: tr tir trc trui - h (cosa | $laC.zl).r.Co'rductitlrrnllt cr o inerlie Z l. conform formulci'(l) ^" ^ cu e:"/t. d.)sin* _ (l/cr . I)aciLsuprimirmconclcnsatorul C..pus 6" ' . Jrlttutr:u r.".nccpt'rrtl.C.''fi.il.pil.:l'rXl:" c rnaimici.-ctg(ul1) _=ctgkr_ astfclincit c : (.f jtsin a.-Trebuie notat c[. avcm hn I'lsi'. i."i"iii't <lcIiLt:apcrclc ir curcn' lungimi dc t:u de ull m'ultiltu lrrrrginrc t'gu..Lcos(c -1-tl) { ji sin (c * tD). 19.r. Lt pcriodiiitatca oltu**tlu fin coiitluctl unilormlt' S-tr iiririaqlm or:ur! cctll ln iarc rlotil iticrfii slnt a$czatch capctcle nllnil'un .fii ou c' pc cind in condifia infinit. ='= /ro: 7. punlnd l. neccsari.t C : (. Rezulti.|al sin r) -F jlt sina' Dacl iner{ia se. nunai l r unul fq In.i rre rezonanti ln opozifie.capacitr.t." S.i . *:tib". .'ti.opozi}ic. (z) I' lZ: J presiuncaqi curcntul proporlionalc lrt tirpitlttl l'ic ft.t.12 attrc.. -t.'.rnl nl lllnst Fis...tot.cstc .cvc<ti' imcdiirt ctr o t:ondrictir.alz).cxista rczdnanti {n.iJ. - : (r!la) tg (n .Dacii r kn tlu (l) nvem condifia . obfinenr liscosp..::n.cbmPle I)aclt ftccm c gi punind +/aC.'"$ltj" I :'j:"lig"tl.balansatir cstc o lungimc dc conductlt. io : icos cr* j(ft | j.r coPltltrl sprc gctlcrittoa.il.ji sinc * i{at (i cosa } jft sincr') q . ' pt'esiunea ttine.tnd . Aceasta cste.i .ditt-tltciLplrr -fi?'1. "Si"il"*p*"t drcapla.. Corrdilirt Irtuhit d[ l c . a > rf 2.i. astfellncit: volurnulresorturilor ra iecarccapil.A r!i .-pi"tr* a putea trebunta condensatosre mici. 6 : _ a.".tlluflt. -"i . I'rcdrrnc*ln cnnlttrtl crr 4rncrrtot ul nr fl rrlr. cii .C o -t)/sina. ..: Lapacitatca cea mai mici__necesarliri practicii.*lz).-d6_a in_ proie"t" condlir*ioli.!al:i) in e: i(cos a . ca avcm o conducti lungi cu o iner-fieIa un prtrt'-t Si oresuDunem intii cir inerfia eite a.lit im['dc -somiundh dat[. i'.u".. "r r .r tr (ntr. 20.i" urtf"t . (cr.f. . este a" a%. coso..dilpi -( t"JTt" hp:. . . c sc anropie dc rc. ro: f cosc* j/asin a.untlto u iltt.j.p) -f j. adici astfci ca ho:_i1 _. r.r"..rungrnea conducfei"[ jumltate di.+ jisina.r. .afli la stlnga ca in figura 20. al.fifi.tfr.^ " " b - X5|| lxl- n.' tlf. _ h. ln formuhrgt'ncrall giLsittr rnai sus : io i (cosr * ({/cCr) sinor) + j4(t -.. tgp. . ({la) ts(a_-u) cts(c/2) lz.-"ilii. .conduclb ut . c .iil:.i"i-.iti.r. .sinc) f jr.. p.lt 'ii.fts:. daci. (sincr{ rfaL coscc) : .ii.ftiriii:Jf ikff"'.lla)tg(el2). ...*..ui .l:1.rll $r ltn'rllr. continc astfcl tlt: incrtii si caDacit:lti lncit sit litr cchivalcnttr ln ccca ctt ci. nriq!'iL!9!*t:hLi. II E xcmpkttr (r) qlZ\.". 14-hr1'W hr -. Fic.iti. C _t!la. a <z. ci. .111"n* n.otl0 t' l|r10 Itt!r'0It ' . clncl existi rczonanti dirccti.i'i. cu atrt csteruairnare ho': h cosa | 1i ('lml f sin c).d.r proporlionaltr p-rcsiunea 14 ihertic dc . . Cu accastllconditic nu *..ft . ../r.Ht1-fiI. cstc-^o_ und.r}farC.oblincm io cosrll: . ii'.) sin c) jl (sin c _ (r!/aCr) f cos cr) f)irr iurirlogiir cu cxcmplul ppecctlcpt aiungcrn la cxcluzia cL o cortductlt {i bnltrrsuti'r nrin ineriil ln loc dc condcnsatoar. ta. .ffi.[... ii curentul proporlionale la capniul. r-espt:ctir'. cind .. ..r.r[.L(cos 'lxr/. lu llFr'l "' lh.rgi. obfinctnho*. ficlnd Ct: oo.+ tlc2l wla) cosdl.fz 1^ '' .. pnl urmare...!la)tg(E. i"il' ". cu o cirliductn . : l sqs(q ..c ascmenca. va fi aceca corcsDunzStoare.niti. illr to! iirrlopnn... h^ ....p).:.rr Irni rnrr. (rl/*) . si L.r.i""i ft iii ld st iltr1.. Trcbuie rcamintit indcpliniti cind.fte.ix.Hi|1f independcnt devalor'c i.. ca in figure 19.(lorrln{lll Irrrr{ll brlan.. ovc."i.-:3'C .ilgu(lrr.'aroarea ....""d"?.czatL lingiL cayitrrl 'lirr o"t".= tg <D.r.' lrr r.xl.i.

imcnteaz! o liaie lunet inchise la caplt. presupunem ci avem c ln paralel cu un generator . Ho:Iol@C*{tS"). r rll/' sino. ohllrrenr rt unr:itlirr ccuafia ge neralir. * aC). 'laL: (cosa pontru valori de (a.. * Generator sonic ce al. f -0.157 i( .l.a.44.l)/sinc : .3 rt?cm?r . Condifia dc balansare l3 fi Zr : L". |rlg. . Il gi 1 vor fi totdeaunah fazl 9i obtinem aritmetic fi : (f cosot)r -| rf. ..o : r (coso rlatg sin c) * ji sin c.1t.)cosc) Avem prin urmare (10): jt|llro(tgc + aCN) : jfio (rl tS. Avornatuncl cosc 0.1i . dar dacl Io csto va varia lbarto lcrabil mai mare declt l coso. {_ tf arlcoscl. si cosc . lJ rig.. pentnr valorilecrlrr. /ao 61st1sn "* r!a/. dtnd un cutcttt generatorului gi f la un aparat receptor in B. tt I00 kg/cnl '1.21. figura 2{. * jd sinc. l I r. MrntlJ rorrkr oolllv|!lnrt c rl. sino 0. t'o: dr + ds: d cosc* j[ sinc + j(dclq)ho: : rtosc * ji sinc { j(aC cosa_ (ccl{)d sinc _ ltlplh : d(cosc .-. f. Avem: : /r cas6p /16 ro : i cosc * jl sinc. 22..prin urmare.itrr. .rr.l rllI lifu.. Aceasttr ccutf. (Il sinc)2.iccstL. Eremplul IV upunem cL avem un generator ln -4. valoarea presiunii la generator fiind IIo. Eremllu lumetic Averq: Izo: 77 s. IIo este. I Flo f 500 cm3. 10.24.(1.tg(all) :tglt _ ulz).Linie lung5.. a 1. C g ln caro C cste lnlocuit cu o butelie de capacitate carrl condensatorul h conductacste lnchisirdc un dop sau robinet la capitul opus teneratorului. ""' Dac[ If' este valoarealui H la oprirea aparatului receptor. A (r) (2) ln primul caz ho : 6 5i . i.d! |lCa. ti2: astfel inclt : iocho. Este evident c[ H' estetotdeaunamai mare declt ]I. presiuneasonomotrice la generatorclnd sc va opri aparatul receptor.. : j}o (tgc + acl+). 3J.i-riiril.{cZsinc: cosc-r!aZsinc:_1. I. ln cazul specialtr _care aparatnl receptordin B nu are nici inertic nicl itate. aplicabili la cazularltat h figura 23.t. 16-1 6r/r 4 * fFni-t:ilnTr{|FrJ5ir .L1) slrra. ln acestcaz r:0 Si oblinem ho:hcosd.rrlu ftx. At.t..infinit dacl tgc : -aC/{gi este zerodaciro : rr/2.erll .9. ir: icosq f jl sinor.h qi (ulz).l}l <flZ or >lr $i < 3nl2. . QaLr: ctg Exemptrwl III pc o pa'in rtrdrrii-i. dc asemenea.*ffi.r..sinc) + jt(l _ {krt.(cclr|l)sinc) f ji(sinr * (aCi{) cosc). ' Putem gisi valorile lui II for B 9i puterea disponibili.4 h. I/' Io/qr sind.:Tt""t*t" S{. . nocrotorul I Si consumatorul 3. ln aI doileacaz ho: . intrc .- o: 63"50'. l. il. fo : j6 (sinaf (cCl{.

'pltnr'tdld ' .rscr. putcm a1unge . numai daci frictiunea gi pcrditanla se pot neglija. a j(ft) sinc. .vcrl(' o ( nlil.l IrtA. hzl)'.ecuatii.r'r.d aparatul rcccl.'...l{ctoda grafic5. C la catc ortlo'i{atcle prin "F/1qi 1o taic linia OX gi fie *1 pu'nctul de intcrsec{ie al orclo.valor e di{eritclor cantititi iarc trebuie determinatc.a ducter I lungimea de undi. esteln cvadraturi.ul !'stc paralclir cu OX. calculat utren!.h sinot. este drept.nin5. . { Avem pLin urmaLc Putem scrie atunci t.i Sit construiru acurrt tliograma tigurii 25 yrtt'.riind componerta rui (i).. .r.'.utfcr nv('lll rl. ..t.l:--.v. dit Ito: OHo." ' Co|rnnr. .r. "o. Substituirxl accstc r:alori.i cirPir.(l).'a1 j i1 sinc j. irttrebuiirlarea . .Fie. vtloirr. "#l. O'll /"' . sin* I jll sina.. si. p cu l nr cal crrl ul cor(. gi . AI : HHr: l1r. . deoarcct ' unghiul .1f."9. ollJo estc un ifrcptun. Ecualiiie generale careleagiracesie cantitlli sint: (h)": (h) cosc{ ji sincr.47 . Analog. . Trcbuir. i va_ la -["i". oblincm: (OIII\ =' hacosoc $ i (i sinx { ft.OI sina f 1't coscr I sina f /r2coscr.ctrmurnrcazh' ri flcind urt uuglti a cu orizontalir OX.i l)(. llnplrlrtlAOI 1l 0l * Al l ol * hol i . fiinrliu...'ul. t1o pa. 01 in linir O1 se intcrccptcazh o porliune OHr: h.metod.I fiind lungimea con.r. ==OC + iCIo../t.ei g#ige mai jos.cdi accasta si.ir . Iigura HJAH csle un dreptunghi.tri. (ko): ofio. (rroo) l tl " dur .6kd/cr1.nl i l or so n ir:i i n corrrl rrctc l rrrrgi . Prrxlrrc rli[. rirllofi.utlrr ilpil fiinrl ilrrltt (lF (l]* 7.altit patte. at i h.rfiirtdnlln lrcllr||rli (' rrrlrrrJtei. Sc unegte11cu 1 qi pe dreapta lll ca diamctru se tragc un cerc.. Vom avea atunci vectorii (io) 9i (ft) dali de: (io) : olo.rlCa)._. . f'zr iri r'r'ccr)t(.ii in contluctc \ Prin./r'" si i^ presiuneasi curcntul proporlrorrale generator..lrsr.lmporlnrrlll. rcspectiv la punctcle 1o gi Ho. : i cosoc reprezinH cantitatea Ztrllt.cosa) | (1) . : 45. ci"iitali la r'cceptor.llt {lt't.. ' t.-arltatc ftrrtr calcule aritmetice la. si. astfel cir figura lft.rr{a rk.l. ."1 i.1-[(7iin-ffi Ho =.. ll)r{rxlttlnli\' r.[(tl c. . Mclodd graJicd pentru. ln . avcm in mod sirnbolic: : oB -f jBHo.h.i h. Si punem: tl : tgp : & (La . prin 1:r'intaclin for:urulclc(t) stabilitc mai sus.Ol'cosq.rrlr. 25.j': slnt oelazatc. cc.ll sinq...BHo ..'= ri cosq. CIo. :.. oblinem: ...t.Prcsiuucn r{lurtqottlg| h goucrttor viL li chld aiaratul rcr. .ou. rrvcm(O1o) ^.&1. _ l_. 4.in problemeleprivitoarc-la curenfii fluizi in conductc: metoda totusi este apllcabili. circumferinla va trece prin punctul I{.irrrrcrr Lonslnntt. cosct). considerim punctelc B. l'r' Sc tragc drcirptrt. prcsiunca sonomotrrcc la rcccptor cstc mai mult dccit dnblul acclcia tlc la gcnerator. natci prin C cu circumft'rin{i.rv*t ci.BI\: : lr sinc OIIr sincr 0C' .1t".1. i". .r fi in functiunc. ll$".()ll0.. Se trage o dreapttr f/tll perpendicular[ pc 01.care h qi i Pentru a dor.r'lirr . (r). . Dreapta I/. v.F/ff. io .. componenta care Pc dc .. (k)o: nt cosc{ j (i sinc { la. /. ci. y'coscr ." Substituindpentru (Z). cl cl1 rvcnr oi . Prin fl1 se trage orizontala F{f6 gi ordonata IIrHo tnind circumfcrbrlu.*i. ()/n) .r'irloL ur(c dcconeciat.I*l?. gi {. (2) .

.i (lu ajutorul accstei diagrame.l .t). 1.0g ' l0 rrllr'/s' Apoi. l l) r ill \ . I'crrtr.:rr.sl.iltl ' ltt I)coarcct: un6ihiul <lc faziL cste tlc'{5o.1 .r.i (2.i ..esiuneasonomotriccla rcceptor. 7 x2. l l I l l na' ..l-pcntru di{erite pozilii a1clui ...complcri.3 l i g /r 'tttr ' A /- z/ . . <.0rl l l l |'. ."'?iii i..supunem c:r cunoastem. OII.. t lll r r r .':o1 1l z ' .i : ) 'l'5 +' 1090/ 20 l n mod r : I t ccst l.ntul . s r .37..64120 -.. ).0.lc condrrctt. i i..t.r' . ::Hl.. 40 0 5OOl 2l 3 >: (r"rt' I)rci [.hirrrile z si p i.captir paralcli'r "r. *r lr..r.rL rl u i i usOZ intcr'<r. i .l u i| r. d Si p.( ot t t I r r r r ir r r.l .-401 (...5 .rrr._ . OI{o Si OIo. t t t lt lt t t t r r .t. '. 26) in modul I.. l t..rz . 3 I conductci i)"nlt""" lungimea . .rlL.. difcritelc problemc sc pot rczolr.1..:r.agr: 6 lirrir. rnijio-cul lui 1IrA. r vlr r t ll' Itrr. 6..ht.r' .LllLf ccePt of ( I r '. '' ot ' tt1l .rrr. l:^toi.curentul r la rcccptor si cir lucrul dc efrrt-rratdi comp-oncnta r a presrunrrsonomotricccarc cstc in fazh <:rrz.lI.ta itt motorul pomPti (stL' .1-i. t ir iu( l ( : ir ( . . ci in oonslr'c1ragr..-l'r' .o s l ? o . / r l < . v ir l.rrr.r. . . -.sr: dcst:r.r tl lr lll ( i ' 1.iiiii-ir. 11 Ir l ' r!rl i rrr!' ' .i.i. | 3(X) (.rumar clc con_ sluntt. l 'rir r .. r.| r rr.nrr.nrclc: OI -. ' ( ) I r onll) ii cat e : r l'so: r t l'r 'Z'5( lI S c ccrt' it st ' llr '{iot t ir ..lir:. 1r: r'irlt lLccasta (. ir|crn PcDtrtl l)utor'l rrrr'( 11' : HJ lZ = 19 000 kg crn/s ' ' 1'86 li\\" S i -rprcslr llut r t 'nr r r r lt nghi. a< l i ci 6. st. I r| . l|rrAIriul p. i . Probletnq I presuDunem S:-L ci ne cstc dat.ir(.1 .r r i rrI r.t"l11lTr"tl'ii liniile ox' oz si ol-' dtoatccc r'rn6. ..ico cir..t si razir . r r c 11 . .rl l r. 32". :lstl(.t" . "i.Ccntrul va fi.l rrr I'i slr ' .irt""ici'accrito. 65.l |! t. l: ilil( llll( ) : lll( ll) ( I I t 'I r l I | \ | t ' t lt r li Pt t lcr |r t ri l l rrrxftl .rrr(.t . OZ .. t 'l'lt t ' .rl r.t^nja reccpt.1.rl trrrr.r..:lfL e : avcrlr 500 crn.l. .l ' .r.7 ':2l'1 m 3{ro Z. r l( .a (ia centrul .uul I . IIr.t1. {.rrrrr.1 .ti" a t ccrc ut ul.1 . . 1\ r 'r . iL.i1 /1. \'r.i:l"f1o1 ostc. h rt tt .i ii .. priIl rrrm:rrc....1:1.sl lr..r rrri jI x r lc ir vlt t it r 'l( l..1/. cu rr:ulrrrl O si raz. i. r t r r r r r ir r ri rrl .L' r5 rr l .l) |i i estc curcntrrl proporiionni. a t:<lnstr.rr..i. cstt: unghiul dc faziLla rr:ccptoriar trnghiul rloo1 accla l>roblenru I I Si! I)rcsrrpurnilnr. O .ir nc-irrn dilt canlititlilc i.i rr. $.l . s l r lr t rr .r. 42 >'. oblincrn: I )irr :rccirslrr II" 3 .i'.r r' .. r l lrl rIi r1 7 1 r.10 l orrl c r.rr. ?.r. pr in . unghLuldc fazi il face cu curcntul. r .. to 60 I l.-lnl"r. i. rrri rrrrl .. .< l0 (irnstntitrtl diagrirma(fig. precurnqi prcsinrrca'sonotnotrrce.. I\. I l( n) tlll.1 l l r . rrl rrl l l r' rl rr rrl l t.ttl ll' ( ll '' i t.8j 2l '100cttt' Lrrngimca dc undit va fi f : 1 130/6. ci { .r.il ..' a a t0 20 JO 10 tO h. .ttt" l Supra{ala secliunii conductei dc transmisie cstL' '') ' 2'85 ctttr' irsll' . lii:. =20.. A'.4. / .i \l .rului.l)r. | 1' 1. Avcm alr lnci t $9 . //.sl c:tcr sr .b{. astf.l .r.. 26) se iau scgmt. pullr r r inlocr r i I ult ' I ll. . se ascmcnea. unelc din elc vor fi tiatatc acu..ri L.nt.j . r r l r .i rr. 1." sl rttti zi l .t.ts k s /'c m 2 )< 19 000/. (.i OIIt . I 090 crr:lr: l.r (..l .ti .i.lin 2o :" (r5 cntr/s. trasi-rm locuI gcomctricrrl rrrijtocului' lui .tl l . . . ' I . (lcntrul ccrcului diagrarncisc va giisi pe pcrllcncliculrriidrrs:r pc 11rI lrr rnijlocul acestui scsm.ur"i"ia'u. t t t t tl>lt l( ) ( Xl kt t lll/ : .i6.L I r l )l It{ t lt t 4.i l ate cs l( / . 'm 1ua: i1 ' 35." de valorilc lui .l l rl r rl i .' 1 1 .tu uughi dc f:rz-ir li i. (trtn l "f r nl. 0.Y .r:{iir li'iilor O.nlrrt ." / .rri r r r lxl llt l l l l l t//) r rr' .a in_ Ir-rrrrrrrod foartc simplu.i. (:u (r. ol rl i rr i rr r lr li.r.-rrlir. r il' l"l / i. lr t r g I i n i i h .u .ptcnzir OIIt .! .l cir P 35/54.r :.. iu . pir ir . dar cunr ltu cunolstcm . tl rrrr r. gitsim: ho ='' OIIo : 33' Ittrlicrrlirr prrrltlcntit () I \t .1 l '||' .gisit p.ri. i / I o .r (rr rr' l i rl i rr (2 ). pe bnia OZ (fig. r r iir l.i : ti . Ir: <lin t:urt: ob!int'rrt ^r .r' t r t t l r : ir r l. lvtur: l-:lli:.rrrr. punctclc I{rll accstci linii cu pcrpcntliculara pc I{. r . lxrzili:rpunctului.url .4 pc linia Ol .. <lt : 'l( |o 1t r ' sr r nic t ut ct t t ult t i I r ( c\ t l) ! ir l )i strrttt:Ltran sm isici est c t lc 35nr ii : 42' t : Zi cit ..sc. cu r.. cstc componcrlta Irri (/r') in luzr-rcu curcntttl Irr prlttp'"t 'rrrrr't {'stf rcccptor.. .rt:actanta rcceptorului pi ulrghiul c. O ..Y . 7 l)rcsiunca sonomotrice la pornpiL nu trcbuie sit iutrciro:L 50 kg/t...: a tgpl. pur.l ()l ": ' t tttrttttttt l'.rrl :rri Pir. Avem dc. .r Ii ni .r.\.t..de asemcnca. 'I rasind ccrcnl r:u ccnlrul ... ncgati\'.r...i 1l r. vr.1.| . r)I' r.Pr(v'-r/-uti ptintr-tttr 'v'( cnpu. rr .r. Bstc o tlr.t l i W l l r. .. 'l ast lL'l pe sccundir . -.c rrri r.. s9".r l)r(. .1 c.i.diagraura r0 numai dc ir tna-rsurt sr:6rrrr:ntclc lr /0 vir lr necL-siu. . Ol li t)A .i. llln f(' ri n { :r i rr p rrri c l u l /.i rrnglriulde fazir la generator.35 rt nri/)i ' 1.. r / r 'r ' lt'' \lt)2 " . o I 29"30'.r. t lt 'iazl. (iapacitttc:Lncccsaritvir {i crns/kg" 1. "rt" cu oIl trcclndprin mijlocul p"rp"". r rl rrrr.ni rliagrarnlr. ho. 1.t. t '= 50' I rcs()tl :r ciltltl Itcactan. .".r..' iu.:rl {o]ruLrlt. :3" : 11 10r 'l 'a IIl fi '. / \.tt.rrrl i r..! 1i Io sc girsesc '. avcm tgJ .r..' sitrt "mogt ttl ttt "' 't I)coart'cc lormltlcle gt'ncrale pctltrtt /l i /to -ti pcsr .t. ...". hr.

lsirrr tcum valofilc prcsiunii sonomotrice la gcnerator .tI.gl.i.t) y -o . Sc . In cazul considerit i.n r.stul dc satisficirtor..liroart.'T Pcntru o conductlt Conhurl.frc /lC v(trtical I . care intilnegte OIl in .".'r0u d(fi)/rlv. urmi. fost gllsitca ll: lichidului'-au de lner]la$I rri. OV. de asemenea. Ho gi Il se pot oblinc imediat.l' Vcdem din {igurir ci }/o 9i -Io sint aproape in laziL' astlcl cunoscuti' Aceasta se colnlirme prin regula :24 600 kg cm/s' w : Hololz: 38 x I 3OOIZ di{eri numai cu l. prin urmare. i.gi orizontala . h" : =. tinind seama ""piiit"tt" ffi#iilA. apoi prrnctul de intersccti. '/ l i Apoi. iar cercul dlagramci (fig. )e inl(rrscclic nl ei ctr circumfctinllt 'l\'ltgind ortlonatir pl'in / Punctul (1(r punctul J/.! dusi prin punctul comun llr. tlin (ll).|lj.5kg/cmr.. G'enc_ .nlt. punctele I.'i. d(f/dr : ia(c) ' (H)' d(E)id* : ia(L) ' (I)./ trebuie sir coincidir. S5'consider5. /fq (XX) Sir.....toarea: Cu centrul O Si taza OIL:io se descrie arcul M.6oL de valoare gitsitir mai sus' aratiicit de mult sc simplificir calculul prin irrtrclrttirt' e. . lion('az. gi .i'. Uitindu-nc pe diagraurl.l va trebui sir taie circum{erinta in punctul 1r. Constructia pentru a gisi cercul este.' it. a1 ncortclvortl'" .h. 11 : 36. departc ffo : 39 kg/cm'. ' Este de interes a dctcrmina limita uutcrii mecanice disponibile la reacPtor. astfel c5. punctele H1.lrr(t) ' (l).I de"pe circumferintl coiucid. -De cu U.Ecuatiilcdifcrenfiale -incdrcalc... uncAtcOO'. $i rcccptor curcntul lrr reccptor cind pompa funcfioneazil {ilril a "produce]ucru.obtincrn punctul . 1L. puirctrrlundc accastir Od.. I/.i pit'rdcrilcr .oHo : 39. linie Se tragc trage 1r1 orizontal orizontal prin f. indiqrcnsrtbilll' aproape devine. Circumferinta se poate trage acum pc OA a diametru..ramificatii furnizind curcnli egali la un comprcrl' numai datoregte se Variafia curentului I nu de reccptoarel l''lo lungiuro' dc unitatca lii ii.m c5. obfinem punctul l. Prin K se tragc vcrticala a putcrtiKO' tlind orizontala prin J in 0'.. cc(.18600.. tirind OZ ln K."ti "-"-pi" i""lta"i eiJi"". oblittcnt l)ifcrcnliirrrl(12) r.. i"-" fo"Sofui. ln aceste condilii punctele .lcclaii curcnt 10.{ gi II . dhr jltnrr Uttnrt.rql. costD.".t1il17. cstc rk.5 x 20 : 1330 crns/s. li. Trcbuic si gisim valoarea particulariL a lui ff1 la caic valoarea lui .) 'tl(/)/tlr (12) \ Itit'littrtlrr 1i punltttl NrgtiJtrrrl .si r-ltorul prodrre(.*twt' ( t. "punctuldc intcrscclic vcriical prin nrin /. de asemenea.?f moximc cc poatc ri tranirniii'i"". hrl(l ti'plrrrbrtttirlrm '(il)'ilitln|nr (ts) 1lr(/)/rlrr I ltt(l) ..I1N.Detcrrri_rlorea sralicd 1'!: .{ orizontale cv OZ dL punctull/. B coincid asemenea.:0. din orice punct J de pe linia BC OZ se trage JK perpendicular pc OZ. _:S:. h:OH:36. (lr{)21sutr rircu Tln.IrN.{.uniJorm .i srrbstittrind ja(/') ' [ia(c) ' (ID l. g. gi "negtc taic arcul if. ( fl ) *i tq ( t.*r ( r ) .Clalculul gnfic al Drosiunilor d curentilor sonici cirrd reccpiorrrl IuIcfi la gcncrator estc de 90'. ( t3) ^. mctoda.5.'/l rlu(//)/rltr . tl .Cercul plin urmare va {i astfel ca l\nia OZ sia iic tangentl. 1 q .iii". figura 2g. fir :50 kg/cms. al nccatsi . Avem atunci d(r) : ialc) ' (H) dr { qdr' (il) d(I)/dr " la(c)' (1/){ a' pcn(l'rt prcsiunca sonolnotrlcc tl(Il)/dr . 27. Accasta rczolvir cotrlplct problema 9i avcm: k:oll:57's' ho:oto:38' h:i:oI:50.Io pc circum{erintir. qi lie fie ft f. 400.Pt"'.) . OX ca in cxemplcle precedente. Gisim astfcl i : OI : 66. ' so tflrgc .rlo 19000 .lr'1 ur(/r)'l. Rezulti c[ dac5. Atunci prin tlasarca ordonatei prin /o. sc trag liniile OZ.rriitrti ci qi unui <Iebit distribuit Pe debit 4. .i tu gol.macumoconducttravlndunnumS'rderamifica|iiuniftlrm numllrdato' ioit. tJnghiul de fazL la rcccptor precum tlig. obscrvd. r:ulc cuo/'i[ Sc trngcilrcurnfcrlnIn prln prrnclr.lnceteazir dc a fi o cantitatc reilir. I : 66. \raloarca limitl lJo:33 1*7"*z' I{':57'5 kg/crn!' 1:50X20:1000cm3/s' a lucrului este Prin urmare 'lV : HJlz: 50 x 1 000/2:2s 000 kg cm/s : 3'3 HP' cf.L. Dacir se cere a se construi curbelc caractcristic(! Pt)nlrll t:['fi:. 2?) va trecc prin punctul O.4. avcm mai .irc(. ndicll o croarc rclativi dc 400i .r (/."' ' l.traslm o orizontali prin O 9i pe aceastaluim O/o : do.s. accasta corcspunde cazului cind punciele Ii.

gtl E 8t Pcntruun rccort dc lccliunc circulorl aveln A * E NDrld. jaCHt q: Arrr: nra llT:C. j: 9r"::-'t.t nDr tl f$ . punlnd (IIl . Diferenfiind (lz) 9i (r8) considerind (rf qi (rz). punlndr:0. ttr" cesare'pentru . In discutia condcns:rtoa din capitolele Drecedente n-am considerat efectul inerliei resorturilor.rui Sreutate-. (201 considern gj-al. rccontor.ii. .fll"g*l^:. ln coloanele lichide coeficientul . B.I coqrtf (s/s.D214.'l.c l ac . rltor tl ccrlrltl Jumltato t"miilfilii.compresiunea unde F este forla totall aplicatl -pe pistonul legat presiunea resort de centimetri.curentul in cua&atur5. rllt tt' Transnrisia ile und. If -j $i Presupusa irvctt fictiv .qlp plus. gloc._!rtl. obtinem: 9i d(Eldx : iat@ :p (_ .rgceptorut. Solufia accsteiecuatii este . o suprafati de.f .fi coqrl+ jlt {Lle siapt a (qlac)(r _ costlJ)). ..J'1irrr.p(:ttnitatc lttlt' resortul ca un tub de acest diametru rrtnpltlt sime este t. ' rc* .r"..rnrilul]t'i. astfcl cl (H..r.) sind 4 j tfe1Lu coEJ.. _ z I jaqLlaTl : z + j .' circ va da o Dresiunc sonomotrice in cuadratur[.' i*1e l'a".curontutul qr.) j p. Putem apliia atunci la un astfel de resort toate formulelcglsite prntru transmisiasoriic[ ln coloanelelichide din conducte. egall cu aLl (I * qllzl' iar gcneratorul'va avea de furnizat un curent total egsl 9q I-t qllz. (r6) coqr*{ I sinp*+i.11.""t*.*i. a cf. avem: A. (fi..ro tn rccoptor. B:trVqe. Putem. qllT unriiir.Io): .rr .:r. (I):{coqr**Brsinp.prin urmarc. :] rrcegr curentul la acestcaplt. aClH datorit compresiunii lichidului' Atc:rstil iegull totugi este riguroasl numai dactr linia esie foarte scurt[ fa]ir rl'lrrrrgimea de und6. put€mpune sinpl: g/ gi coql : I _ t. clac.r!u.reufr dirtribult uniform )uu cr cf rmprrgt fnptflt tn tmptrrtlr ln doul doul otril r.nctdlice. Rezultl ctr" E:tl An . avind un coeficient de elasticitate dat dc rc'lntia E ..eccPtorulur-/ + q'J.): H + jLr[4C N * klac)(v"t l4]l sau (ro) : r I qt + jve tEHsr (/o) -I+qt+jactt. o migcarealternativ6 aplicatl la un copltt cl rl resortului ciriull ln unde avlnd o vitezl u : U VIT. DacI pl esteloartemic. (Ho) : H * jalt (r + q . B. ugor minte. dar cunoaqtcm fip: BaIE.: jE[et p ql$.. seiliunea O... obfinem **':T.1*gltl1-gl .: ". (. Astfel incit avem: (H):A Z: I coqrr f Bsinpr.. tl..c-.rt:31 rcurgtnou. tlz) | I' I' (te) r. da elasticitatea necesatl. cstc cvitlt'ttl ci asenienea inerlii vor avea un efect material Putem considera un resort metalic ca o coloanl avind un colficirrtl de inerlie Z gi o capacitate C date pe unitate lungime."fl curentla capitul cu generalorul'. Atunci curentul din linic va Ii curcntul r.1.t.J. rs3#1?-?l.zplZ 9i avematunci: ilr-4.G.1!1ft)]. dtZld*zlFzZ:0.eg e.lt"i'"*""'"" (I/o) il-.{ sinpr { B coqrd d(I)ldt6: joc (H) + : p(_ Arsinp* e 1 B.set$une tatea resortului pe unitate lungime. *i ale tvlA. -l -...i".L are valoarea 1/gO Si C valoarca O//r'.::"'#:l ::tt3"li.tetie bmogeni. In cazurile in care frecvenla.Din (11)..z -l_ la&lp. Ari.Jl t: H :F IA ti o greutatespecificl dati de jaLI: astlel c[ r:cp' rc'soriulttiltr pe resort. lllnd lungimea resortului.etn leso/tt ri . Dutem consi-dera iu o m.i rJ . r:slr' inaltl 3i in care elasticitatea este date de resorturi mctalicc.grcrt' tubului ll:7.8. unde v este sreutatea specificl a lichidului si E coeficientul lui de clas(iciintr" Dacl'D esti diametrui spirelor resortului. "to""i astfel ci A -H -j .. AccnntI "^. neglijind fricfiunea. cospr). Astfel. a u.9 -94.

l)rr iegulir.:rl. lungimca dc undi.5 000 : * 3 I m/s.. sl'r p'cirInrr)crrcr rr'sortrrr (fig. 'onravco fllnd rrclhrrlt'n Ilrlor rlrtl lu cotllIIt cu rrrot'llrl.1 c. rcsortul.10.tto.. po. I lC' !vr.'.' captcitut.' rl) .3g5E. ii* . . pcntru ar calcula capacitirtc:r tlcular pcntrri frt'cvcnlc inaltt'. L : LolZ.v ' d 1. pcntru rcsorturilc dilindricc ortliuare. !!-s. rt fi fr'rrl grctltrtt('li fir' 1. 1. i". S[ Prcspunem ci.Accnsltr ficcareavind iumitatea masciconcentral5. |" .78m/s.' llC'a.lll2jLlt.I?Y u. aceastir.ll)Lo.i |"ai.2 9.t'!t. ll.._ . ri*'ir in 7. s 000 : 3. Pcntru rcsorturi conice..t r"-:il. - pr6pxgal ca undel or i n resorl uri mcl al i cc.coeficientul de inerlic a-l rcsortului.lrll' datoritit unur rcsurt l{r'('rr.(lrrr Ar(\rt{rle:r .'29)r.^ vl l]?9-I::9ltul -.124 (l x so/l 000) .. I rl rI 'r r l l l l llll'lr. $cl.Oj Ca alt cxcmplu si.rot'{ional cu migcarca scctiunii d't . .. adicirla capftul libcr al rcsortrrlui.'' o : u i rf r. : r3.rrrnbclc prlrli irlc st'r'lirrrr|'i rl.-.1 . & Iiind o constantl gi Io . r. lungime.{:). sau un multiplu al ei exact. -.4132 . o analizit analogir. cnlar dacir ar ti supus la o forlir altcrnativi micir. Rezultir cL cfcctul maseircsortului cstc acclali ca clcctul a dollh corla ccle douir capctc. astf(. 9 ! !:. r'Irr'IicicttIItI hle {. va fi I:31/50 * oi. Lulgiirca deuntl va fi i. .. /Vold.df. consitl't. fr'r'\'t'rrl. (ilrNla\ . Si iirscrinirir prinZ coeficientul de incrlie al unui rcsort clcfirtil prirr rclatia H:aIL:hlL.sorluruiirrsusi. .. r r lr . sf. propor{iiltr tlc tttasll t'tl tfebuie conccntfatc la capete pcntru a calculi coefiiicntul dc int'r'{ic.volr r nt t t l 1i y0 Ar ( 't llit t cir spr ..I"ir'(" r'.rcsortunlc intrcl)uintate la condcnsatoarc sint .5000 m/s. cilicit nt clir lt t ht i I |sot t t t lt t i.r rl.sr.l2 *.mun resort avind D : 3 cm.Cantitatea/gEffi este viteza sunetuluiin matcrial: pentru olel otr cstc dc circa . o dlf*cnltt .Al:e\rdr:h::Lo. condcnsa. Dac[ accst rcsort este supgs la o prcsiune periodicl dc 50 parioade pe .toarelor.. Astfcl. lrnrld'to fitC dt rrsitrtca matcrialului lt dln cirrc cstc fllcul. vitczi undei va Ii z :0..il' (t lCl \t ..i l/ liunca sonomotrici (lati dc l)r(!- tt..D=l0cm. . Nll : Z qi d :0.'it rosorlului Prcslll)rrs dc int'rtitr Lu llCu. oblinem .""iil-'(:rrro|l.i jumirtatc masa t'usot'tttlftl ldtroilnd Ia captrtnl la carc cstc aplicatiL forla altcrnativir' ill.1.137 l.t" fi privitlt ca instantancc.. it!. r)r..0 rar lunglmea de semiundi :9..itrtcnr proccda prccutn trrnrcirzit.t lU9' .. ttnctracrunl(rr llr (risranIa.lccunrllt. I ==50 cm. de cxemplu. Astfcl.y.r.. ttl.:ll .tit dc scurte fa_ti dc lungtmea dc und"trincit transmisia miqciLrii de_aIungul lesorturilo. linind seantdtle incfiia t."c_ .7Sls0: flioade pesecundi. J fiind curcntul la distanla l.\r'cm atunci n ==\dH . <:ltrtc lougiturlinalirl matcrialului rcsortului. sc poatc spunc ciL incrlin llu' toiitf icsorturilor cstc cchivalcntir cu o datir ..r.csortt ni. N . l l cl l / l r .ln p.t24 (atlDN) ViE1l.i putcm punc dH:h(xd:.. are exact. z tJ o f ( I ci.z/J m.4 { : o. considcllnr cfcctuli'crfici datorit ni*scir'ctalurui r. ie aplicl la rcsorturile cilindricc.. pentru un resort in care d:lcm. *.1.4.nl I l(:'..rl ctr un corp rigid qi complect liber.:' a :0. - 1 :i9 ..iiir. Avcm . lub. acest resort cste supus unei prcsiuni altcrnative de .tDocitat(:rt'chivtlctrtit carc va da-act'crtlirt'actarrfi ca rcsorttrl ii '. zDN | 2ao' lnlocrriutl t'i prin valoarea0. gd2l:4).t{r rczonanlii ti se poate rupe sub prcsiunileinaltc care'se vor acumula :r In cl. 1tt^e. dL fiin<l cocficicntul tlc inertie al secfiunii dr 9i proporiional cu dr' I)rrr' / crtc plol. rIr gltrll In r|lltulttllll tt.l}4 (0. 2DN lfn4i . unde E este cocficientul de elasti. I g:.l 8nD? N2yn LC .

. io1c161.Socliuttolongituditrol[ Intr-o conductl cu prolll cxponolrtlrl. Dactr inlocuim aJ pin 2V. dI d8(1) ' d. ' dzHzdH .r{ pr sinpr). 30. d-r \zt) (zz) Si presupunem.'r l :0.ttlg. *.rLC . cantitntile (I) .'.(Gloz) .. ln lorml dc trombon (fig.o..i (24) dcvin: d!r) : d. ob{inem prin urmare rldcrlnd r __t&41 dI dr " Solulia generali..mi.x u. ..i con(Z) 9i (C) ca varidbile. Daci-totu{ fl (C) sint {unclii de secliunea conductei qi nu mai siit independente de'*. (L) dr d..' llccare zero.v Pentru si presupunem cE fric[iunea Ei perditanla sint .i u .prr cospr) { Bt ( coq. :V.tl | {2 dx -: d.avem azLC:4ftoGle""lV rRezultl ci 11 ln mod analog.d(1{):o + a.yyTlgozl..(t) estc independenfdc r. '.. (Il : At (siqrr . ^le g-.-.r f B siqr*). !1{) . (24) Rezolvarea acestorecualii esteposibili in diferite cazuri particulalcr'.| t: 2 r .a acestor ccualii cstc (H) : (r lx) (.17y +.d(z) . . 7 {iind maximul vitezei oscilafiei. lln rlrP rl.: p. 20) descrisit dc ccutlir ? fo En'.conici..(c\(L\(H\.l tl d. I do . $lt 1. ff+nlor-+ +?Y:'.t ' Ftg..r rdn 7i''Tn-'n' .ucte ctt secliune neuniJormi. Atunci Q : Qoblxdz 9i oblinem 1do2 O d. de-a lungul ei.r astfel cl ecualiile (23) .. Exenplul I V:Vlt _ 4 . ecua{ia devine Fie o conducti conici.l. Erenpl*l II t o'!') d. '. crtfel cl Avom d L rl d o dr L O r pr * 11713l'r {l dr ll obtlnom .ti cu secliune variabili.'" ax' dr/ dre + .ciconducta este de o form5. . este o sectiune variabili. dar Z : 1/gQ ti r .4 coqr.i punlnd 4llCL : tt.xz I . diferenliind accsrc ecualii.[rltc mai sus slnt general aplicabile. Avcmdupiraccca : (\olg . ^simplitate ln acest caz produsul (C) . . (a112 a. cpm er fi in cazul unei conducte cu secliunc unifor.Atunci C : zG(lQ)zloz B.reamintind c5.C este proporfional cu Q.do dx g0z d. Ecualiile: u? ::.1 .oldg-. Curenli sonici in cond.xz .

(c): c ./rc) tod tlolgl) l. uld.. avem (C) :Cr. punern lL: a.jp) (sinorl 'Icrmcnulal doileadin dreaptoostc sinhpl .j(s/d)..jcosctl sinhpl). (L\: f .n\.e-*' (A sinx|gtz. ( t) ( 2) d -.l (e _ rcospl ! jHl[@)l(!)sinp.j cosc/sinhBl. ^ _ zln r.l) rlnhpl 4 (tlrc)'(rcrrld l.Ilcualiikr(23) 1i (21) rluvin: d'll .'rNlNi) snAMA DE FflCTIUNE d. : L * j(Rla).1-jlf(L)ftesinpj.t.Vem atuncr JIW=6.j* cosal )(IlaCl (ti sinulcoshBl *.i cospl: cos(c..UNcr... (I1o): Ilcoq. .r.].' DaciL neglijlm perditanJa.. avem .jp. obfincm I/ (cosc/ coshplf jtinal sinhpl)J.l9 .jpy : cosalcosjBlg sinalsinjpl : : coscll coshgl{ j sinal siDhpl..t. qr1 S5. (llu) /l udtrl crnhfl p rtrrat.p cosel "[-p rln*lcorgpl). sinpl : si1(61 cosjpl.1.j(R/a) . - (r t"tL(. presupunem cd.eq: tLdIp a(C) e(C) vs:6:+::%:#. Rla nt este neglijabil qi si.. I j(laC) (a . Substituind ln ecualiilc(1) 9i (2).. VI (ufiDNTr SONICT IN CONDUCTE r. J(roordrlnhpl .rorhl.tt -:.fl rlud rlulr$/1. In ecualiilegenerale gd. J rrrf/ _ O.jp)l : sincrl : sinal coshpl . cosxfyz *Tz'1.:r dI _n Solutia acestorecuatii estc: H .cosalsinjpl : .L .tH .*.v dll _ -f ( lx' C AI) I'L OL U I.. coral rlnhpl) 4 )(tlaC)l* sin*l coshpl sinhp/* .site anterior.mz ! B cosxVe .rn. I : e" (Alsin rJlf .tf B.I . . unde pt: a1[@1.jl3sinalcoshpl . l. "Uo coshpl.

2+ p2 e2CL.t W =. Inltorlrtllnrl nlttrirtlilr' ltlolxrrllonllc I r1ii. aslf i'l lnclt it vlm : Itcntrrr cal<'r t k'L'Df it clict 'Dt r lenr si'rinlr cllt inli....r '. (3) 1i f. (7) (rl) l.nr a ..lri. tlrrr /f p / V28700O . ti. rinhfti.itl lr( l@: I g') ("-1..i{(klz{lvclt' Putcrca mccanicl datiL la Sicncrator vat fi ((r) (/u) 1 cosal coshpt -l.r'r'Or)-]. prtttrmprrtrccosh2pl in carc caz .lc sintqt sitl\$t.\poi egalind modulclc cxprcsici pentru q2+ p" : a. . . | .. . {recven}a este. 'r 'r ncni cor r lilt in<l pr ' 1.llr. r t t t nt t t lt ilt lr t t xncl r ll hr nf iint ii r l' t t nt lil: I "=(hl4lrer: . Ct.nlz)tte lT unitate rr..ut dc amorti:ate.i'L contlucllr cstc rrrr urrrlliPlu t..i. Accstc formulc simplc slnt suficicnt dc. hl?t t . p ncl rrl ui i n l ichid.conducta este lip_ F siti'r dc frictiunc. i rv rrtr / (cosal coshpl l_ j sincl sinhpl) g i.rrrl. ohscrvirnl cil pirt'tlt'rcil <lc pttlt'rt cslc tottsicl''tltlrilll p cil r r l: r i nr ir 'lr r r ilt il' .i estc pri n r t r nr ir r c t ccom andabil r kr a'sl r ncnlir x' ir c :/.r.jp : aye6 : aVe[E-TFi.2l Rz l aL)...:t"ot":ffiil" (lcoshp/ | IIV(:It'siilt()tl -y lllLlC sinhpl) II'0 .: Al-.. II coshpl { tlft. ilv( 't n Pr r lllr t l ( .l.]I [aC l(e2 ] pr)l (a cosol sinhpl f p sina/coshpl)] -l jl-H laCf@zJ. " zL z \ u.. lL : +.. p cslt nrnlt'.avca: 9. urii"i.l l l x ' Itt (/u) /. ' r .i totrrlttr dc diamctru marc.xar:t al luugimii tlc rrnrlir. "'^" avcnr cosaJ_ o. cslc cxPrt:sia invcrsir .l(.r.l.. lungi in'carc nu avcm pcrdrtantc. p: 1.)ct silhpt j(tla{:)p snirrpt. i stt Am glsit t) $IZ)VCI.rir.hltt| \ ltr lt..rz tl'o:U12)[H1 coshzp/-1-\t12)UlVI. pnl 1l rct lrr': hn /t rrt'rltfl/ | r ''irrlrfV' .j coseJ sinhpl).r:tl :. 8f.(1/2)j(I/ coshpl rr: a .-. in capitolul III. aCWIjjE. tlin carc n" . t lirr cllt. leg: aRC. \'(. 't r cglijt nr l r r llim ii l.itrtgl I i(tlrtt.riguroascpentru calculeleprac_ licc l:r corr<lrrclr.. (I/r/a)rf sinhzpl ('ll2) //. -l sinlrrp/) I .flI (//rrr. l ltimul tcrmcn poatc fi neglijat pcnlrtr frrtvcnJt' inalt' .i".Cl[Lz t€@: rlin care obtinem: . + VWp + H"Vcli. l4trrnliilc(Z) pl (tt).onru ": g: (Rl?)rl.lrl l Jtt(r. jp) (sinc/coshpt . i.p!)l (orsincl coshgl * g coscdsinhpl) f f sinol sinhpl-r. (a) slnt generale' Pentm a determina constantele z 5i p .92 . avcm fi^*4:::::!. Constanta a este valoarea lui_ in presuplnerea ctr. rkr undi-r ti avcm d: Z?r/1.t !il|z... ... ilr.).. Iln /n // r'oslr(l/| / yr. asifel cir..\rn girsit.".icum I)acir... 1 I..i.l(' I rl!V( lt. Putercn cerrttlt p('ntru (:l gt:nt:r:rtorul sl"r [utrcliotrt:zc (ll l'('il'plrrtlll 0 .... az67 jaRC..tlf iii lrrrrrirrrl (tlo\. ciu R . r lcall sir r l fo rtt. este mic fa}i de -rr. ni i r:i r inih f r |r : vcn1ir r 'slr : it t : t lt . )J ":alet.t t t r t t r t nit I Q it r ch'[ olt t t t t lr " Irr rr:uaIi i l r ( 5) si ( t r ) . t t t t t I r tItt 'I t ' it lt .::.''tot". ? Zrllt. (//.. Accastir constanti'cste'atrin6i-ol. trnlln t (coshlpl sinrrp/ coshpl)rrr ( j' . sinlt2p/) ] Yedcm cir putcrea la gcncrirtorcstc mai m:rrt' rk:cit putcrclt lrt r. (1) (10): 1 coshpl+ HvclL sinhpl -l.)ttsiiltpt No/rl. / corrhp/| //[t'l/.tl. tt $iz)VCL o-..r"r'. Dif&cnlt fiintl cnergia picrdutiL sttb lbrmi-rtlc cltltlrttlr. tvind in :rct'stc. . am tulr-Ve . sira/ I ):rr. r " .j2rp : cgirlind componentele acestor vecrorr n'9": azCL.Dac[ iil putcm pune cu o suficienti rigoare pentni sc6puri praclice..i-.trnrltp/ | I rltthft/. lf.. itt r .: snntlt.HIlz. l. (/u) I r rt.rJt.) r.ij-.. tshp/.r.i lstft:l avctrl puicr('l tlisiprrlir pr' ltllir' du:onectat sr: ob!itrt prrnind ..' lsr. . 1i p: vutzl'ctvdoT-p_ termenul (R/aI).. llll ./( ' !ti'rltp/.ar ( J-).f d. t lt t t t hrngi tnl csl r .i sirrlr2fll DaciLI cstt:suficicnt clc mic.'tt dnctiL.in... it(hlz't\VI..:"i.r.

r l . .:ill.i' " rrtrrurrr. r''/r.. .).t .\sth' l int : it cr (lialuctrtll ncc''sitr P(ntru con(lucti at li 11' 8.ri ii pcntr. .ls.r. _().ticicD1ii r..ii'.r. lrrr rrrl Ilr...: 1. lr r r r .. 7 / 60.r. t .rri.-r.lx. l r . r 'it t zit llt lt 't 'r 'pt ot .r ..rri... 'r . lr r r r l r .l . 1(coshpl _Fsinhpl) _ IcBr.r i .. | .1rittrl: rt..r i '.lri. 1 . i0 l"l .t l l t.sr rjl'(i|: ' \ ]t | ' . . 1lcBl.r I i r ) lir r i il( olt ( ] lgi( i vol r lr t t or t lPlr r it t i\ '( '[ ici( t l{( ' t ] lir i t i . ..i.i ttl r t l ttt. r..lrtinit:.r l r . / r orlrft/ [t lrxr/ sirrlrft/)I .. 1<nll.rrlrrl [i rt_Irr.ttl r 'l l tl ttl ( l l t. 0...1s00(X) liil ( rrl.i 'r i . 3f l0 000iI ..lirrl' o.liltl..ir.. 336 25i {).r. ll .rr. l. t.(...r.l rl ( li{) . r I t J ""' | caz lrrc nrfr loc cin(L(tlil)VLIO. rr it-{) t(Jn (lti(.:.rrr. 1 i0{) sinlr O ..li ir r linit r J . r)ri.'t(.r. ir |( l r r r r r r r i l r r r r l ( . r r r . l50"l l6l r..|rI.sto..r. 1 0 0 0 { ) 0....c ..l'lli k Zt. lr .l i crrl r' . 1.. ('ncr. li r:| | (. :.r ol..i .c. lx'lr lnr : r r ) l) linc t 'f icict r lr r r r t r r r it t t i I ill .r . | | | r .r. .r e I i ..r cinctic:L. L.. (lcoiu-c(.. .tt{r 't l l .zt2 5{x) 2..'i ttttt '.'irr1.. .l''ll r \... 2 1 z .i. p.i n l t. i t ( ll' 1i\ \ '. r r r .1--o-Fr liltrlrtl gr. : r 'iL I i ( t : zi cLLpit olt r lI ll) r ++ i# l'Ii 29t coslr O ...I1 cstc dc 30 l<g/t:rtt!.i l l l l l t....r-rrI tr. .r .i....( tl i |l 'r I . . ) i l) r r l(r 'tr r r r (( t : : I r .i.ptur: I't'ntt tt ltp r-r r III Zll' i<'tll) ..tclatit.lir irl. r .rrirrr l.ir. 2 ' !90 0{X) ... l6l . il t r r ir r ir r r i.. . r l r .1. rxrsil. 1 r .qntu L -1.. .l. l . r i |' r r l ttttr l tr ' ... . . r 'licir : t t {r r: t r f i ( l( ] \ il) ''.r ll :l i .1 r ) . 60.rrllr . astt. 1.. ll' 2-i CI'> 25 ' 1 600 -= 190 000 kgcm ' ' llJ 3lt2 \\:.r llltlj/. . .. l 1. l)r(. l r r r\r' r !. ll f l | | t l r ' r ..lir.r lirlt rir... . t . l. . s l . cstc cazul..'i...rt rr. t . t I 'r s( t lt r ir t ( ) r vir ll 2') 'll\ \ ' 2.tt'r ] l l l r "r 'tvfl l tt r '.l l i '.i cnugilt Potcn{iali lil r-cccptorl-T.spt t ' it <llr [ it r t 't lit it 'nt a t t t lt sit t t . t r ..rttl rrr( I ]i a rir r!i'||r n' I ['' l{r.il i.cbuic si ..r . 0 l.... t lt t [ Il axi urrt l ' /l l l'll! i r r r r /' zloiv2 cur / s.. .r' l i .I..'i.1 r.".gi!.7i lrrt' Asadar.r ii.rr.ltl.tl sirrlrp/I p rrirra/ (/. t'l tltt." t.. . .l tttl t /r r r r ..l t|r r ' .l l r ) t u i n i l l t . . r l r l r l t / .lll. :l'i"lit i.r. .l. r.rAi.tt. Jrri rr Ir. l r r t t t t t t l r .2 it 14.) 1.l l t. r .S 6 2( ) ( I' rrl crcr r lisilr ilir lr t linic cir r r l t t 't r '1r I ot t t |( : sl( '( ) lt r it iit t gct t t t r t lr t tt t l t lllt t l i rrrl i rr l rrtt rlir t r t c iLr I i ll".- | cosh2pl-f sinh26l ilyC.il:. l) lI .ii.il rIr. . i lillll) l) lllt 't ll t r l(t l l i rrr. ' . 900 . 1r. I l.. 14.' . l0 \ri rl oat cr tlt r i / .rr. . ti .r'surisic (. r r r t r r / t 1. r '! l r ' \'l l r '/.. r iir r ( r ) I ( t .. IIV( t.'tttl ti g i si l c r .Lr .t Ptirr.. lt iL lr h t c. i. o./si r r lr pl I lr .t tIr..t_. l" lil.itlicrrl. .\sar lar. .: Il(coshpl + sinhpl) =. l ) . .. t r Yit t 'zr t t f ict ct i'. : . .t ! | t t .illlt.i tr r l i r l r tr ttL l r ' tl t.. 1..i. . ..:. t. .iI :.111/ r'osltpl)| r orlrfl/ | (lllrl llttr". .r../.. . .r irr :r(r..4 t..(l'zirr r.iurl. r\{. . ..-4-.. r loilr ( ..o".1.rlrlr.1 l l . (..ll.rlolr. .r r ...1"i. .l i rrri i r .r ci . \. l4ll t .s.r ..i ( .:_ trr. . rrr.ii 1r. vi l czi r r' l i ci rc(.. situ ll I L. t ct 'l.i r1 arLrrrccastir r' .ii. . / rrr I\.j'i.li .t Inrr'l lrr.illlr .-. . .i. . ( l t'o .r.I | . 02. l* lrcc{rr(' p*. . t:rfrtli nrici it lui pl r. i. nrrtcrea lr.itslii (. t. rrrir.ri rri l i rrtl ( : ullit ...r. .. t.r l]j. . r l \'r 'tl l : //r o sr /r o sl ta / ( l l 'tt ) \a co scr /si ttl r p / l ( 1si tta l r :o sl tp l ) I ir i".rl Irrrir.i . arati cit pcnt_nl. rrrir:iirrrii in trirls-...l/ siua/sirrhpll.ar[' rr '.r.rrl1l ii i. l{X)liKCnr ' rlin car-c olttiuern lo ll'..llt. r r 'lr ( ht i2t ) l' 21.t ^o<. .r i tt..\.. I I r ..i T' H"-]I '' -. . .1 l tt 'r r r . (l) (//.'llll. Ii rcttlltr cficienla maxinit a unei conductc dc I lor lttttgitttl lt rtr" A sc gl-Lsi rrilirrrl 25 CP ]a un rcctptor. f t .on(liti.\l ltt:llr '. . ' . Ac('itsti'i. it rl.. .rrrlilrrlr:. t .r .l:ll.r .. r r r / r tt.( lxrl <l|rlrrr .. 2t 0 ?. cinrl IVL: 11u. . s{.lrp/| p r o"r/ I illtl . .l r.-\cr'irs1a i5 i . undc valoarca lui . i.l.r olrtitrt. .i ( 'l ) i r l l l r 'fi r ) 1 ..(.. 1t'r ' 30! .r tl l l l .) / r'o:rll/ / I'irrr/sirrlrp/l (r sirrriror..1..-rpr arrm: . {) . fJ (r ) niliull t ) r it r spolilcit ( I i: I I I I iI I lI I t I i ( ( t ll( lt lct ( li: r ot l( lll( llt 'll t llilll i . l.rri.rli. 1.rslrp . r ir r lr r r r t .l l l . i 0 lr rliciL.rrlc.lz.sirrrr.c-pr t'rccu uali a lrrrr.r. . .i rl i unc cst.. lr r r r . lo: . i.i.l[Li.buic sii {ic " cea1l.rttrttllttt r0 .ct al liuici. r |.o.r1i.. i tt tr ttt.t.5(ll' I l9rJ\\'.l r r r ( lt lr r' .) "irrlr[t/)1 hl2r.. .. N ==hll\u. l l l l l l l r l l r .r... .(. I i.rLcstc a1111-1i111i1i'.ict n: .:'.rr!..rrr.i.! !.i.rr r.rrtr.

r.strltrrrrr. ni ci o mi gcare ---.rr.rrl.1<t t u. r p l l t r r l r l l l . s l.rr.errlt.tr r l l .lrrcrul .1 r ir l ri. In rot xlr t zir '.tanhpll?pl. l tr r r . \'edcrn a)r<lar .iriii.. dc ascmenea. :..i ..1'j..to. .11 s i n u rl .1"rd r. lrrrrgirtlr.uu . . (Hrl{aL) (sinh2pl $ Zgt cosh2plcosZxt) \u 1a.'.nu -^. lr ur gir ni t l..i ttti l . ir r.r Itr' 111.. ( ) . x i r l i r tl r r r 'r r 'l r l o r l r r tr r r tl . pr.-r:rl].r ttt .. l.n astfel de mod ..:'.lrrzir.tu.r. l r .orrrliliir<l.. l ..p. /1 (coscl coshpl i j sinal sinhBt). .r .. st abilit iLt r '.t. lrrrrllrrrri .t.tl r t\r ' ''\tt' \r \l r 'tl t r l ' tttr l r ' . i n r:arc a ' II" 111..tItIr r Ir '.r a c c s tu i a rl r I.l"ta :::. Lucrul efcctuat de gcncrator ar fi ll' : (IIAIZaL)ie cosaa/ sinhBl coshpl f p coshrplsinoJcosa/ a _f a sin"a/ sinhpl coshpl _l_p sinrpl sinq/ cos*/l : : (H2lzaL) (c sinhp/ coshp/ * (pll) sinlat cosh2pl): : (ItrlaaL) (csintr2p/ p cosh2p/ * sin2rl). irrr..'-\..i: unghiularla sir ctclinir ln cazul. pr . : cos2. (H lul)l-acosoJ sinhpl -i.rl'r litate se reducela 21n+l. pr". r r ..inr rnorricc curc actionca-zi g"n s:. i t r lir'l-r Sr.. constind anumc iu accca cil cch' rkrriL r. t r .J.r \'t'i t {to tti ttr l l . r t t .r '.. I)aciL frr:cvcnta sc nricsorcazii.r : r : hililr r ulcst c inr li[ cr t 't t l at uuci cin<l lir r iir . L : -L rtt .i . z2t .. t l st alr ililir t cr gct t cr ir lor t t lt t i r l. avem cosza/_.. at lucrului A\lt . 1i ...r. cil pcnt r u linii scur t c or ict ' f r ccvt t t ! ir lst ...' iliil .l .l L l l r r r r tr .slr. pollt. 7l l 'r tr r 'r /l r . .r tl r '." l i r (rl ) it t ul I ir r ir .t..rrr rrr.r tt.r/.. condilia maximului rL' irr"l.rl rrl gt.'r . rrrs2a/ I. Aa cstc negativ .r..l .o"iitii f.18..fl::liy !] ..1.i .i.li:.:i.l|t.xr l czl r r i r l tr n tl r 'r 'l l l l r 'r l r l r l l ....i.r .. ((' r' i r (( (si c r . r l trl r' 1i cci r llai f ir l'r llill) ili ir r clcir r : r ' lt r 'ir r '. ( i'l t r ni llt uir ..li.t I l t r i r .l. i r r r rl r.|i ttttr i t ttt:tt r l ..str. ..' lrli rrlr rr rullirt ilitr. sl.. ir vcn AI lr / Ar r . (o n rt t lt a c a put erc . Accastaaratir c[ nu este posibil do a menline {unc}ionarcrr vcntil care producc pe linic un numiLr impar dc sferturi de unrl:i.:l tincic si-t . adicr-r 4a Y I.r r r P.lxrlr i\.:ii".rr rrurrirrri. --.rl()rului . ( ) ir i ollscr vr lnr cit 1x: o lir r i..stii sinlr 2pl ..lal 2rrr :rrrr n/ rrrn... ..u l .r t. r r r ttt .n- . _ lll"il a + ia.t ln ir r .s i rn p l u . I)acir liniir este scurt:r.i'. slr ct lx. |.' r r l r L r .rl. u r n r r r t |r.::.rtcruspun(!: tanh29/ .l:rrirr.r !r rrl r rft.r obscrviLrn . u3 I . s.i rr...Sn i. iitonii (. nlr u t or r t c vukr r ilt r lui a.r. o' rir'srrrlrilir.rrlrrc. sti .i. r I t t t t r r itrrl lllxrrtul lll'/. lr. r r z / (tlu) (Io) -. a.. . accasta se rcduce la coi2a/ l).l.\rr cstr: rtrrtttcric rrn ttlrrirrlrtttl: ltclicl"r cos2el L l )ati r 'os2al . r lxr r r lr ' I i t t t iLsut ir t r "r pt it t t r r lxr r 'lul S r .ll....i o.tanhzpl F coszc/.a .". r l. .art: satisfacconditia.' orrrl i (i rr<lt ' st alr ililat c sc r t 'r lut c llr I 1-cos2c.r tl r r 'p l o t.rl. sli.i a'-ind ci rna..ru r. cazul instabilit[!ii maxime . . olr{irrr.iiijj l)r' .r1r. r l i zl .. t '.tr r |.ru al: (Zm!l). 29t ln cazul unei cunducte Ioartc lungi.i AII cstt...siurtir rlitr accasll"r r:oldi{ir..l .:.onrIrrcIr|.'. o s i i t\rm p e n tru I1 o .. In acest caz echilibrul este indiferent.|n."r.1 .r".riz"i.in ur nir r ( '.r r.\rlt 2ts1 o' i cos211':' . r'irlorilc lui a t. tlirrrl . r I r lr ' unt lir .. " lrrrrliirrrr. "r. r li rrP rrrri ttl rl i v r r t r r lliPlt t lr l lr r r r gir r t iir l'sct t t it ur r li lxt r lnl f r {'(\ 'r 't lt r t r or t sir l. rrlrl. conducti lungi conditiilc pentm maximul dc stabilitatc sint tolorlirli oplirrrl li pcntru transmisi:rcncrgici.. ilti(.rirr rr. l r i tr r tl tl i r r I'zvo l l r t tItl r . Cind cos2crl: _ l.ncratorttl urpri ntr-o schi m_ l rl rx l rrs . .. r .r.ri i rrl i i tl rz trl ...i. it r r pr r r l i t:' r i ul r urr r r r r r nir lir upur r |. q t 1 ' t ||r r l r r r ttl . ' o l rrrrgi rnctnr xlt 'r ir t ir ..t l ||tr r ( t.L fl i rc c c p to ru l ' . a'rtii'i.. i.'11. g r tr .r t .rs rrprl r 'io"..i'1" 'r 'r iJrr.0..sc oI r {it t r '.! in cazul acesta estc prriiir.. astfcl ci Ac: Aa/a gi in celc din urmiL AIr..i l xr i r l r ' l i l ...p sina/ coshpl * j(c sin at coshgl _F -i.. l { .rla:ZrIl).i a zanfrl 2rf.l. :f.l'r .rlr'1.y?olem aclrm ci frcc'enta se schimbiL .conductelor foartc lungi.r I-imita dc stabilitate cste atinsi cind AI4lAa:0. ril{ r 1 l | || '.rtru Iorrlr. l""".irrr.. r. ru . 1 1 1 ..''i.1ionoi".111.' ak'liniei sint puucte de varia{ie maximiL a prr:siunii.rr.. ( f i r r l r . rlcscrestc rezultintl o accclerarr: rr . r .r.ni.i l r r l .1 l |l1.r. care di /:(Znrll)1..efcctuat _1L g". :. ('antitatea din DaranteT_i. *.l .. A.r t l.l> (1.cxi " ' . Acestcconsidcraliiau o murc importanll practic:rprin:rcccrr rii irrlr .".irgl o ronr.i instabilitatea pcrsisti]" carc Ircntru .. \ .iti p".r r :r ti i tt i . t lr ililr r r r l slir lr il. . 1 . ' | l | | l r ..._ (H!i4qll (sinh2pt-l_2/p cosh2pl cos2al).r o lit r ic ( ur c ( 'st {' 1lt 'oict t . rnrirziari.r r.-.i lrr..uiio'. Spo.r.1.i n i r cxccsi v.irli(:i "'.r ' or r s ir lr .r:rfrnrI lrotrcc pri'cipalt. .i a linici rinde ta staiilitat". r ot t t t pi rl i l ri l i r crr r .":.Pcosalsinhpl)1.s.os2qy'-.srr' :rtirrsr'i rirrrr . 1o: . r lur . rrrr..-ii.l . r 'slr ' r 'r 'ir lt 'r r 1 ci. I)lr arcm c . .i.tr_.i il. r r t. . lrr'. I)acI linia cstc un multiplu de scmiundi. t t irPlt t t t t t . .stiiriir.\' l abi liI alt .. crcetc. | 2rl) cosh2lJt cos}et >.i .rrr pentru toalc rrrl. .r r r . Si lrrr.#:.\a.t" rlr'l'r .*fi.r l l i ttt|.' zult i.

t. .l.s l (. ll. o n i rl r)i rrc Ii 1 x r rri r.li. ot n('fl l f II.2 ' .". l )ac:t llli ir r r . iLlr solbit i l) lr l( 'r cr . (e) ir carc . dt' i l scl l l c llc a. 1n : jl/'|(sin) : I/(]. It'. 26 . sc 0. 'rlt.rrrrI sr. 'r r lr r t. sr'cstimit rtrnPlitudin' '. ilt ( ' . rclaliilc sint: 1o . ly.'l r r l 6 l r {1 . '''i'r li/ rrr' rlll' (lJ/) l'rlrr l' .r' l ri l i l rrtr dc putcrc. it t or culllll) I : . t . l . r ' I r iI Ir 'r |r ' lir r ir ' .r l r l | l tttr l i tttt' 'l ' tttt'l t ( l {t. l)cntrn ru impar./2)sihcoh.i'. ilo : Ilfcos'z + SnF. i /r ' i r tt l o sl tl i r l r ' ir nlr 'r 'i( ) rlr ' .inchisiL la capirtul rcccptor. clc ascmcnca.l .rr rrrrr l ttl r' .. :. . s r' .t... i. g f' c n / s .rrttl r' 1 l rrl rr r.t s .r r. 10 : 'l.. irrr. : (rpAijlz)Tgh.i lt r t r Fit t t t . :rst[{. clcoalc'cea . . putcrca absor... | | o . raportui p/or cstc iir nr(xl (..l Hz.rr.i ' l g h -. sr"ril'.l .. Un caz parti(:uLrr irrilrr':..(cos Sih -l.l i rrti l i r trrt c s l c c | i t t| l i ti l l l i l tr..l --'f ] t it .tti ll l t l u (r. 'l'gh.. .. cu o ritczi a untlei tle I '5{)t) putcrea I-ir..lal.cosr ft Sih.rlttr l'1ilr"r"l ll''.cos" sint notatii pentru sinal 9i cosal.l l ri r. 10 : r.Coh. l ri r' l i rrni i . l ri rl i rrrh r r..\'' (.t rn:Lrimc irr' il asemcnc.ral.sr .l'i""t.rlrolicc obi.i l 1.^. l.r. i lt r lt t lt t t r : V rr l olilr ' 1r . (i r tgl r. i f act olul . ' l l ) '.l /t:+11612s..lr t ir lt r r r. l rttrr rr rttrl t. ir [ init iL a lir r i. I I rrrrIr' I r.Ijfsiil + Sih. ir r t r : r .r.. o o .3kgf/cnrr' P r.nt. Ac':tsta cstc. tlt: 7/4 l \: tk': r lt iL l)irrl('.1 | r l r ' l tr ttt.niirr sc ilr' \.2: 49.rtntllttl 1 A0 : f1(cos): I/(cos Coh I jsin Sih)."rr. Il'. C i r. .ilustratit L. oblinlnd.r l ttr t r .l r t r l .. ' t ( 10) . trrrl r. c.tti trlplti. gi I =-.i...l r\i ' rv i r 1 l r. r ' z r t l r r r rl ttc l r' l o r' l l tl ..0l | l c .. .(1ilz{)Cotgt. nll tri Iu l l c l i o n i l l (l l )r: l i n tr..j/r .. . .troapc 2.Coigh . : r z .7501t5.i'.. atlici. Ilsih. r r t \r u r t . gh. -a" zi.r.I 1i rrrl.. tI r i z'l l l l l l ti ' rl i tt r'.r I r.rt ' .. i i r.itnltil rrrr nurnr'ir mic..l rrl r i r r lir r r r r .l'r1r'nt:a conditii. Estc intercsant dc notat ci'Lpentru liniilc {oartc lungi putcrca alrsorlriliL la rczonunlir nlr po:rtc dcpirli valorilc: Ilir .l Sitr'(loh y Cbhr.rrl' irtlicit ll. rl r.. i u l i rri i l : soni cc au Io st co ns idc r t t r : in ca p i to l u l VI. r : '. ).. in gcnc. 'tt'.jsin (irh).rl l .i irr .l 1 1 l r.f" t i.rrrs i rl r.(.rl l i nC Tl i i S aU Il l o i o i l ro s ill( r or t r . 1 ' l0-3' Zt.'.i i l L :rro n tu tl .r.lr l i l l . ..rrl r.1.. rclafiile scalare: 0l i ni cnr or io{azat ir CSI Calillent alit <lir cct dcungcr ll.Se ol.itcZa cficacc dL' 'l5t) cl]r/S' sc ol. rlinit i cst c t lll llulllir par (lc l/4.-ii"a excmplrr: rle umrirtortti l.r.r I'glr '' .rl r. astfcl {:ir sc poatc neglija p'?faliL dc cre. t1i1d r. Pcntru aserncncir /0 in( it r'gal.ritt tilz'\. (il)) ' '|//.lt B:Ii. =' 1'75'l{) "1rt t t l ol ul Ii l ) h . Coh I 2+ YSih!+ sir' cos:r l ):r.functiilc cirtulrrrr. r.ilz.l .. ccca cc di.z rtti l trti r sc i n tcLc r r L. jl . t'tt. i puterea absorl)itit cstt I"j Z. I l I clll t u t ) pulslLt ic . ll".stpunct (:llrcutul l cste ttu l . rr r ' / .r irt ltttitlrir tt I'trlt't rlr' 'rlrrrrl 'l I i" I f 'r . l.n (i . 8 5 ' l O al . p. ( iot gh. o atingc putca putcrca ar absoLbitir ii.. .14 iar aI : m rl}.'lr1'r ".r l i r' rrI l rrl . '{]Ilsih.r h'l r. l) l Itl r.l.r.l. 'l ' r nr t li.' .'rru lrt.. r. (]rlr:rrlt:lr:pot fi siniplilxrt utiliza {orrnulele rlin capitolrrl \'I prrrrirrrl / licatc obscrvind ci.Silr".. .ffl. .5. s t < :tz p l .i.. Considerind cazul in carc lungimca linici cstc rrn intrcg dc s{crt de un<lir.1 ( ot glr.5C1). ..l .rr.I i rI rrI t | .'stc .l )rrl r.ti. : nt. (I3lZ \Teh.. Aceasta sc ptoclucc atunci cirtl prndusril clit 11 sint cr it icc st Lr ile nt ai : t t '' gf Pr cz"nlr t " l'r r r r . a . ' 1r1.r| .l .t ' ' Iol'r/ .. .. ti"i"i.. t x r r tl . Din c. ' lr r liv .. l .l cri rl ci t ori cc S i stem r:l rrr.HCoh.cntnl a calfula. r '"r l "t I 'r . gn crdi ornl :.t 1 1 / t.!irr rrstfr. Putcrea absorbitS" va fi obfinuti'Ldin componcntelevqr:torialcdc mai sus (vezi capitolul I\') l[ : (.l:r{iilr.rliuc o piledclc finitiL (rczi .rlr sot /|. 0t ldiiuli. Iletonat$t crullcc.rtr.c " D todur' " ull dcl) liliJlncnt lr r ll r '11 f "l i c' l.tr.rrl r. l xr..i . fi . Introducind accste relatii sc obline pcntru ?tapar: Ho .r| l . A cri . .r' Iti l . l '[l l l.2rf).i si rr! lJ.'aslfel . lirrir. lionrl i irLtL' tri/sccundit 9i un factbr dc propor '-_'itz'lurigimc ' Llc rtudiL 7' -= tultr = 6'3 ' 10r cttt . l.r par se ol)tinc (cosal)2: I qi (sinel).l . t s i i r l (. i. 1..i r.ti' i.pcntru .0 1 '1 .t ' +I10' " ti lr'itOi sittt a pr'sirrrriiH'. rrr l l rrtrri rrri U .r.i tl ot. i'r ':rPilrrl 1' " n. .nt r n lr t t t ( it t t . i ri co n ti n r r ir s i f unc lion c z c ( rr i ri -c c i rj [tr' (.. irr tLsr.riatraDsmite rr : rl' ftt'clcutit o g 6'6 Lr. (. (cosctl)2:0 .r 'r tr r ttr ..r:irtunci cind linia . i I i tn :rl i z c i s r. / sct lt r t 'l ' l cti ol at cl c 6 m ar r iyelir cu / : /\ 5"t t t '' lt Lu] ' llllll / cu.. I t : I i l z + : 1 . m ic..r. lc d.tittc tlin Iolrnrrlir (7) I)aci'1..il r .'r1' t.t". lirrii Tgh .Ac c as t a s c pr od u c c c i n d re rtl rl o l rrl ti rrrl .i l f(: S .1(.| .rr. prrxlrrr. I."o.\ .r r. (lirci! lttttgiutcir Iirlit'i cstt: !tn nurlliu' ir plrl vr t li: lr ilii prrl r.. t " : 500 cm/s' tudinca viicz-ci souice 1o/c'r ttt'' sonici prin rpi. -= -= (.. l .rr t z iilir .rruir. l. }.. sc objinc at : (2h + 1) .ti r estc..14. I' ir r t ' lt r ilt it t liu . 5eI n' r l' int cr ni t ""1iuu" ' o 5i O. r nlllilt lt Jinc .lriti rli.i al e pcrdi tanlei. QHCoh.fr. sirnpli{icatc: cxpdmit alrlol nlir'l'ocll tLnitatc.r l i rrIrr' . dc cxcmplu m' : Zk f i. P. r r r .l)' =.rtr.i hipr.tl tttl r i l i l ttt l 'r ' l tttxl ttr 'r ' ( ) sl l l l r ' l l ( r l l l l l l l i .! 15.l r.i (sinal)s: 1.rl l . l. le m or t izar " ! ' lt izu tirt'l r'' ln rccstc contlitii sc poatc calcula putclca absorbitiL i:r liuitr inchis)' linic (cipirtul dc oprit ceptorul cste (10)) I'cnim o linic irrfinit lungiL se ol. IIru : (r!H1il2)Corgtr.. Pclltrtr ci!r(: cst c {) . Pcntru naimpar.sint notatii p{'ntru sinhpl 5i coshp/.r.r.sin '. .t' ..

t. r r L.rl or / ). ..-5 6. \.kni stareacriticiLde rez. I.i ll'..r ' ol l' upc linia i n ti n tt... irr rciLlitatu cl \'..rz:!cu vitezit clir' tit'iL iar erpr-csiilc liipr:r'lrolicccir siuh (91) ..tii.si dacir alirturi dc frecventa fundamentaliL iristir . .fi si -_ sint pieldcri llt. I t| | r I' ti r. <lr: (r oli lrt'cvcnia fundamcntal-L de 25Ht.. i l ) .rrr..".i.rt tliri marc pierdercdatoratiLputerii criticc IVz. (.' ( onsccillti.adici pierdcri care se niic.riLc:r valorii unghiului p/..l a.coe[ icjct r lt r ]r L I r ir {ir r t r .rt.rrL. '.0 2.rri.r|||rIrl r' ||I r ' L r rr' l i r i l rrl rtl / s l l ) rl l ..ri Iiind propor{ionalclu Tgh((r1... l.. undc culen{ul / .. ' .ul sonir: {undarlrc[tt1 dc 25 Hz... hr contrast cu accsteaIl'.rzul unei pompe cu trei ciiindri producind curent contiuttu redrcs.. dc ascnrcnea..2) 5. . (i!.. rrrl i ci r r lr t os int at ir ' 4 0 (l l ' . lcr.l i a + "i..}s ./4 : | 2. Pentru frecvenj-e de ordinul 2.r l i r '..l i o vtl o ttr ' \'o r tl cxa tr ti ttt a ctttl l Pi tr i r l l t .putr'l_ inlr:r in rczonan{ir..cru poatc Ii vl rifir--at c:pcrirrtcntiLl miLsrrrlncl terrpr.-rl r:r'1. sini pierdtri critic(' car(' cresccu scurlarca. fafr-r../2.ir r..stc un _multiplu dc jumititc clc lungirnc de .lilc crilicc de r'ozonantir dc ulai sus cslr:.llr. ' /l .r |'ri .rt r.. ll l sr' olrs. rrlinuntutii l..r.rrtp l rr: /l | .1.t .itezir :r un<Ieiin api de 15o0m/s..\-olti Llsttfit le lii .. r r r l r r t t l c i n l i r r tl l r r l 1 l ti o l tIr 'i tl l vi l l .. Acesl lu. lirLlriie. rnontcnt cinrl cavitatia incetcazl'L iar presiunca.r tr .rece pclnit intrarca fhrithtlrti in linic in timpul cavitajiei irr citlul r1e variatie a presiunii.| . o pir. Sc r onsiclcrli r:.ceasta rccluce picrrlerile crilir'. i 1't .' r r tctl i c p cn tl tt l l .":t ... pierd.u' oanc.Ztt . ..iirrrr.i armonici dc . iar lt 'gilc t iur ' ! .r lr t. numiLr impar du sferturi dc lurrgime de und:'i. 1 ri c l rIr.r'atura linici in tlilcritc loculi. ii'. i.26.r)/('l'. .rl .16m.r1 ..r /f.r 1 ' r.l l l l l t lr ' t puur : apr i o l i i r::-L s r.5Hz .'""1r.e.tatea distanlei dintrc rtruhrrr. I.rr. ( : ar r e.ura 2 <lin acclasi caoitol.1 ...^lZ. .rl ll'.. t '.lir'.stc coustant (l( ulungnl linrri.<Iarr pierrltn.. I)c lotat ci rczonanlclc dc rnai sus nu pot avea loc rlccit dacl linia (./4 : l5 m... . l r i r !i rrrr /i r".15.. : r . pl l ct1 cstc I4I" : l ' .i"motor.-: clc inaltir fie{r\rnti. Itxaminind pr. i. .1 r !. nl i rre.rr' .. r l cr r h i r r l ( :o l l si ( L ( 'r .t. t r . sin! 0 (r.ari cu scurtareat linici.llt x cu o anrplitudinc /{.c.. IIl..liniei proportional cu Cot6h (p1)factor carc cstc loartc nrar.i irr lirr. lirtia cupr-indc rnai ntultc lrrngirrri clc un(lir.rzr-r. cea mai scurti linie pentru carelezonantele criticc pot sr'raparil este cea cu lungimca de un sferi <1t: Iungimc de undiL. rrtr.1.r {ll) . Accasta e justificat dooarccc iccilIt|lt' r rLi u\:u'i alc |r'iurti ... ir(:orrst-a Lrscamnir o lungime ). t . l i l l /( rnr. 1i( .rviL ci. ..7. ..uut\)riri pr.A. in ligura 4 din capitolul U. . t sint const ant c.r/ '. (\) I | \) \ .r rl r.tolea prcsjunilor la sti.....r' r' rr rnarc i n l i ni e. (i . ci rrr.r. S -:r | tr' :u 1t t t s. . r. intre lompi. irr f . tr. rl l i 7.. {oarte prob a l ri l .r r..rl i l (l (. lotu.-. l). .r vir ln(. l( ) r r ligc r r t / s s trri . ..gi :rccla. it anliL . normalc..r .ti ) l t..I 250/l50 .i motoarele ]ridrostatice hidraulice..r.. i r s l i l i l xr l Izi r l xr r l I l i ( l r r {'n l vi r l i i r tr l r '.S. .. l l r 1 ...o tg l r l .15.. t.. (i.rterilcabsorbite Ifr. carc rirmin reci.. iar in ulei )..r.pentru carc prima arrnonici"r arc o liec\?nli n : l50H:z. tlcpinzirrl dc curent.. rr r. \lt2 .a llr lr supusciL. ' liLt .. . . O linic <le 4. ...r. B(lotgh (pl) .r rLn cipiLt cLl uo curoDl sotiic cu frecvenliL rnli marc si crL .. l pr i: l r : Lr r ii ) i] i.ti .i L.ttul ccliLlrh inclri: ll.r l l l r| | . In stirile critice colr:pund crostcrii autorlilto it uurarntilor si presiunilol factorul de amorlizrrr cl'c:tc cu rni. inttc lcccptoL ii gelrcr:rlor. l' ent t t t a c alc u l a p re s i rrrrr' . dc nrxlrui.0-54 1.\r.. Astfcl... ir lt i pir rtr' .i lucru ^12.i .r .lttal1.rtr' rr ttrr l' r ' ( lr .5.. . .:4l6im.r ' r . . r'rr. cc exprimi amortizareirestc mic...Jcnr.iL it ri st inj('rliti"rrlc {iLpiul ci pompa crr tr'. astft.ilrc lase reflexii.. a {rurctionirii supapclor de suc{iur. rlr ptcsiuno ma\imir fI.. porliunilor la jurni..rl . u i i r 'tcr tt l tr / i .rt...r l .rr. r lc rr.r.r{r.). ).re.l .x' fi ci t' nt r r lr [ t ' pulr l. i.. r. prrrrl l rrl i l i zl r n. l'iri capacitatc. . f 0-6 ]i L =.'.l )rrr rz.intlxrrl. Il'.l l r|l ' fot ttt:r li l i .. Clc.ir .'icilinrlii iLrr.. j r r sl i [i t:l l r i : I 'r r r ( l i r ( r ...rrl r.. . lt{'rtrs\(gll ^ ltlpl 5.tO-4 clctt:rnrinir f| *r 0..ritir'iL lxrntnr ll". r' \.sl. .. ( il) ( t 2) p tt'sr tl ttts. incl'rlzire. electul eslt cchivalcnt cu o lini.4.r o l tttr r '\i ttttr : l tttr l o tti tr i t si ttl l l l i r . at'.' ca L c rlir pt ' t t t r u c os z : l.. intr-un cicht {rnt(liirlenLiLl.l ci.ascmenea linii rrr fi in coritliliil ririrl:rtcin fi6. pitst cnlc nrr pot ulmiLri in nriscarea lol arnoniPi. .rIrr)\rrr.'15-416.( t t t t t it r . Aceasta inseamnir o luneimc rk: llrrdai i. r .rsl. r lr . t ) t trr r '.rl'. t llr llr / I/ llr r '.lr sotrlrrnotlit:t 1i crrr-crrtul:Lu fost atlntisc a Ii: h .rll.i cosh (p1) sint.rlr. in ficcale sccjiunc a linieri. .' r I' r.srrpcrior..i o r. linii rnult rniri scurtc ordin pot producc rezonanle critice. I to' l i 1i . . distribuitoarc t'tc. 1. Accsta cstc r':rzul cu pornpele . I)u aici rczultiLneccsitatea de :r plasr )rr crrplilrrlg(. se poate observa o difcren{i.rri.rtlrllor o capacitate irla cunl s( arati. pln5.35m..=8. .= s-ar producepentru toatc lungirrtil tttultinlrr< [r. o vi Ll oare mi ci L. .40. 1ri .onanliL in liniile avind lungimca rur nrrLlliplrr tk' jrrrnirtate iungime <lt:undi'1... L i r r '. t ./ .o rr' ./2) Ilu: tcrgh = 7t0 l (r. nlcdic reminc collsliurl.' rla\iur li sc producL.5)r/(2.rc St'. itttt-rttt rrttrt tui.1 .{ r:nrr.' in atrunlitc se(:tiuni alc linici si Ie creltc in irltc:le... i r lat t r t ai sus s.lritliunii i tt i rni i l i ziL( 'iu( 's. r il' . tocnlai irtuuci cinri produsul pl.i l} (4O.1 l i l l . in anriliziL dc rttai sus s-ir r)rcsulrLls dc aserlencil cl-i lactorul dc nrnrnti zall jl t.rt..11)rrls11 rll/. cu5i rorlLcserLzii rt':rr. [r/s. l . r 'r .1 rr.r tt. .. irrr p(ntantir dc tcrnpcraturir :r. i) lr ant a ale lo.

lr sinr sinnrd.x-'(.orl ln 2^ Flclnd integrlrile. flrl mare eroare. : sinlr (pentruvalori de .sine.-sin2.p{lr t are va"loarea.[sin2xsinzrrdrl .y: . .5. astfel ! : Ao t Arsinx { Drcosx} Arsinzx + B2coszx + . nlca a dorra $l obtlnem 1. in serniperioadele succesive in cnrc curontul rm mnruri opuse. _ (t/Jr) itnr.l). Fig. 2n l- : (lia) 2x l[ sin sinnx d.. : (8/3zr) sinr . .sintr. Cind curentul i rc schlmhl din pozitiv ln negativ.sin5:{3..).1(8/lr)(sinr/3 .. ca d priml aproximafie.sin3r/1 gi aproximativ h .la exlriinarea .enaI serieii.. . i.r (l/2)\[cos(r. finlnd rormB d do tormcpul tr t$ rru p1. .cos(nr + l)rdr]: \ 22 dJ . f B* : (Zl?nll y cosmxdx. S5.inr.|ebq9 notat c[ prlnul tornon rl rerici estc cel nriri importlnt $i (lacll neglulm coilelfl tcrrnonl. 9zI2sin2at: hz. nelfllo totul afarl de primul termen al seriei.3. : sinzr $ Irntru faz€ intre n qr Zzt. Valoareacxtcll it prusiuniisonomotricr: mat strs.lul. eroarea nu este mare.u..fl(rril .. At : (8/3n)sin*. ar. I o Trebuie sf.punem hz : pzp!. . [(sin cosmx TJ JI 0 tilt' sin{sinl* w : (tlzdl hi. .. funclia y. dr]. . Aceste scrii reprczintl curbq. y are raloaiea .* ..Jt : (4gzrzl'z) a. A n:-(8ln)(m-z)m(m{z \ 9i ln final y :(81") [sinr/3. _ Chiar ln cazul cel mai ri.1.5 J I Toateinteialele . oblinem Ao : 0. clnd h :0.9. 11. sau-Ro.*sin2t" Avem astfel: aceste integrale ln doul perioade: intre 0 9i r. Vom considera scDorattcrmcnul *.r.crrro ltl rclrlntbl scm. Forna termenilor A^ li.fiint astfel incft pentru faze intre 0 gi zcsd.fricliinea este inversiti.sinrr (pentru valorl do r lntre n gi Z?r). Putem dezvolta atunci 1r y in serie Fourier.r/I. Energiamediepicrduti.Reprezentarea grafice a fuMtiei l.i7sin3r. .h tl.7 .icl coeficientuldt: frr.oibelor aoaro gYdgnt" cg pentru calculele din practicl putem...: 1r7"y d.I J J' ztc r.Ambiguiletonrutnnulut ..I(p. [( J \3 3. putom rcrh eproximotiv . corespgnzlndcu scurgereaturbulenti. B^ : 0.. : IlRosinr {1p. B^ fiind dati de relaliile: A^: (Zl2r)\ ! sinmx d*..!.: J...lislnd la o parte termenul ln p. ad.tr 2r ln figura 31 slnt trasatecurba exactl pentru y si curba aDroximativl tinlnd seamanumai de primul term. prin frictiune este.: . I 0 2/r cstc d.'. .o. Acclrltr rtl roducosimplu.. care polrtc fi scrisir l.atede {ormula (13) dc .0.sin3.5 .:t" oste datoritl faptului cd.t lnlre 0 gi n).s. .85 sin* .(8/15n) sin3r :0. Dlci se cer-e o rigoare mai mare. prin orificii.avem . . f 8prl/3n) sinr.r<1. nu insi si mdrimea.t't a" to. 9i -/ ...r.)l . se poate lua ln considerafie gi armo. gi lntre zr 1i Zt.ambii termeniai expresiei pentru prr:sinnen sonomotrlctil tgi schimll semnul cu toate c6 i2 rlrdne tot pozitiv.sinT*/. .3.5.

r'. ' .rti t: I l i tt ti t I r . daci.r.ol (i rri rrrl l r..l/1.-ir c[ct:te <L: rr:zonnrt!ir sint posibilt.Si -. Ir .". l o rri i rrrrrri Ii c i r{ i i rr l rrr' :rL .'f. l )r)rtr t lll( ]ill nat ur a r' . .i. o prcsiun. cousiclcrind fricliun. Daci linem seama de faptul ctr Z are o serie de armonici.. ir {1 .lt'". 1r r r r r rrrr. ])aci sc ccrc o piecizic ntai rnirrr'.| r1. rlr(i)..ir. r r l ttl q l r l l r l i l . cca iniJialir. tliri nliuc pl'ecizic. lrccvt:nlci.. r) uctlic constiLntl-L villoilrc nedic. 9a1:(0.il. in nrodul acesta luind A sl l cl olr lilcr r t : H -. i. A srcghsi r:ocficicttIrrl rL' pcrdiirn{iL S printr-o dcschiclqe dc scclittrtt:a r.!fi t'r 'r tl i r l cr sp l l i l i l i l u i r l r r l r r i .l r. Iiq. lir r r r lit r lr ir lt r xlir r it t t t ir : iL t ir .. I t t r 'i t t r ' '1 r " '1 r .i ii condensatori. avem C Lm2a2: l.ir variind (lul)ari(lrir pitralului..nornotricc ..r |r." : prl2 s\n2x : 0"12. nunai cu 2oo diu 1'aloar-ca dalir dc h^.il ca pentrul rinul din acettia. capacitili 5i fiicliuni dc tipui lcgii piLtritului.rpetclc organului dc fricJiule avind o flcc'. ir r . tl l t lilt 1 l . It4) l ri .17921.lr.nti i i rr r' . .rr cstc o fracliuirc foarte mici.l tl i 5r. qi 1" ar da in acc't caz lt t r t t r ir i 't t rcntul.'L tr-rbuic lintitatir la cazuri itr (:arc nll Poiltc avcar l.(nrverg lcpcdc..\'ind il) l'cdere ci seriilc armonicelor lui /r. I'rob!tnui.lti ..r pclitr-u .: I ltlLa\17 +Fi@f. Analiza cazurilor in care u11 i{cncrirtor Dloducc curent absorbit (i. ilt it t dt ut nul cur cnt ului.rri i(I(. r' r if i. mctotia datir. Pentru aceasti frecvenli.l ' t.1 l r . cste ncloic a se ccrcctir o lcgc a fricliunii diferiiir. ..r l ). ascnlcrt. r llr l'. .1i5 si:rr .( r' r(.r r. \ . Daci. .11 al ii clc torn.tl ftl r. s:'! ( (nrsi([('ri[u urnlr-tloarr'lrnro]rletni.1?)=.lot rh: frccvuttir supctioari poatc [i corsidcralrilir.r.rL . rrr ll" (/' l i .' z rrl l t In ploblenrcL irr r'../i o valoiuc nrcdic rlc-a lungul un. apr. t r r .i capacitatea C sint in rez(trattlar curent tlc o frecvcnlir de zl bri mai mire se va scurge pin irr('rli(: un . r ulir r L' tl i l rtr. lucnt. citto (liferi. fLrn<larlcntlLlei.irl<':Lrt' pru'lind pcntru .... sc poatc efectua prin Itlctodil dati mai sus. curentrtl p( rrlrtl irrnlonictlc srrpcrioalc irr condcnsator ar fi considerabil mar mare' I)rrci r tr r lr t si r r vcnt / .rlc se rcr(. il . considerabil. Pcntru ir ilustra accasla.si.'. l )rrli-LPl'sirrrrr':r sonorrtolrirrr cstc /.r' s i r.t.' \ s l f r .: rrl l . . I. nt Ittcl ttl ut et iir r I r r : L. I'entru aplicaliilc practicc totu. pcntru accasii arnonicir superioarit.nt. lr ir lr r lr i 1. rrr .. r 'irolili. 0. l ) i 'tl i r tl llll ( /.) irrcrlii.' l rci r.ape intreg curentul f va trece prin {rir:lirrrrr'.trtotticc suplimcntiLri lil f. o s t e 1. ' r : isit " m it i sus l) cllt t u 1..r ll . lxrrrtc fi inci aplicatir. o r l l i c i r r i r r l r l l r l x.i cr.r rrrl rrri l rrr .'ltlf . Cr t ! . sc va scurgc in rezonatorul format de inerJie . cste rnai simpln iti suficicnt de rigulos dc a sc c rclatia clintlc prcsiunea sr.orn' t t l' 1. Dac:i. l rr / ) y i .rrr. estc suficicnt a lua nurnai doi termeni. t t iI r t I t : ( .Illtltr -l'j(c. estc Po'." p-oii" ii neglijabil.17sin3n). D('l ' ln geueral .l.tro d uce i n I' ai oarca obl i nutb" peni ru 1x : .IRl]/| { )l!(Ca . l ir r r .i.. . .i un curcnt {iLri.': o rczollrnJir t:u atnlorricclc srrpcrioarc rrlc lrrlsiunii ::ouonlolrit:c. ln figulu 32 in G rLvcirrun g('n( r'lt()r' pr'<xltrcirrtl ru) r'ur'('nt i lsin rrl.. r.. Astfel daci'L A'//.( r l .l ru tn i r: l l (i r tl c l rc cl :r l rl l i l i i l ol rL.ry.tici $i condensatorului. I..r. . rlvz.. .11j 3r:). 7" .::rrL rlc trei ori mai marc . 32. iI r |) | . .. 1 f. l rr. A t '.:rl i rrtcntare l .: l)cntru iU : A\€m ?i/2.2:9212 (0. ... ' t r t r . I l l l l l r) I i . sr r l r {i tc r '1 1 r r l i 1 r 'tt l i tl r i . llrrtcrn introLhrc. stzicem a\ . \irm atlmitc pcntru Il o r.r \r:I. . .:i posi t bi l ca i n cazui i sj rfr'i .' ) (l r. nu e nici o pierdere dc energic in citctti' icle iner.rr' :r Il i rrl l u ntai pti uul l crnten al seri ci .1r. poate deveni foirte marc.t1l . ir r lr r i: .Cjrcuit so ic lD ciirerezrstenla Poatcgenera armonici importaute.Y.02 pI.h {t 1} . 1.r Iric!irrnr: ulrrtinrl lcgt'ir yl-rllululrri . ltrt'ttt pritl . il..l .i capircil rlr:. -= Itt /i r:slc lrn :rpitrat d..i ..ft-lea.rrri rrri r\r'r'trr (/) l l l |i l l i . i r r it .i dc a lu. i / t r lif t 'r cr r l: rt L: pr csit r t r er lt ' r r t t r l' lt ' r pi rtr i rl .i i ! .strinr numai utl t|tItt|rt din seria lui Fourier Dentru lr.) I (/u ) I (/1 ) . asticl ca vuloaica cfir'irct: lr ltri il Accsrc lormule silt ob]inute in ipoteza c[ pf.r)l' l( r ' z r r lli..' 1.l r .:1ii fi-luim p!'ntru l{ valoarea n :t-t.l pllzslnll..i iltluen]a a.SSS"i. zir li./ri l rt ( l rt(..r i rti r' -rrrt l) r 'r ( ! lc ir s( z. 1r ir I lr ' srtpr:r'i0rrr.'n. inerlia Z. . G /l.l i n s c ti l l ui I si proti uci r vari ati i i n.. sttlr fornta /a --.r '.l o r' . cst e int posibil ca r ezonant a cu .: si ailri loc.'a t. li s inl . 1 ttl s i ttttl rrs o trrttro l ri c r. rl i | ..i r ' r .l '.-i loitdc. r <l :r r (I). putem ad itc r:lt frictiunca urntcrz:r lcgca propon i0nalitir jli s:irnplc /.r .rh : it t u.l .rr' . acest curcnt. pr'olt('lt]a cstc difet-itiL .rmottict.i . D lt-.. r l1 r.0. rrrrrl . r.rrte . de o frecvenll de rll ori rtlar rrrlro ca.tro g liji.r t..i arrrrmc o co ttrl r t r : t ir .| lLa)'.t...j l . rr.sl xtl i l o i nr. i r. |.rrl rrr A ' .h '.rr.. I )tcir. li curcntul cste i.rl .i o amplitrrclinc cgaliL cu 0.sc cerc nLrnlai o prinri aproriirlalic. rllrr llccastir r:tclocl.

lo lrrmon. . sonomotdce Dnergia pierduti pe secundl ar fi W : S H z l z . oblrnem s..lllfl numuic ExemPLu.2.trezultat.lt tgla. dln care h : Tizl?tL\nzg il obfinem W:(rlzTspz. J Dar am gisit i:p. Putem obline.e tl nodonr m. Acclts crto o vltell lorrto olrc ll cfcctul rpcl ctrc sc mitcl ln contrct c{ motdut.t vlterl. HIIL. cfd tui-rii p jlmptl rrncl rcnript.l rlulrll rpr. este7. \ \ t t lo .r\lsnsat dt.<Iela 0..A-gS. cl o deschidere de scurgerede o supnCurentul fa{tr comparativ miil provoac[ pierderi de putere considerabile.S : 1 2 0 0 astfel lnclt W : lZ. vulorrou lcottol energii din {ormula W : (1l3l2ngi. w _(tt\lihit. ln care & este coefici€ntul de contraclie.-zWlH =. lroduco roPldo rupr ncddr. Prin urmlru crto hjcorrr r.\lrlt _ trt2. . cste dat de orin rleschidere : 1 200cm8/s.ln CP. ' Este evident. Itroorea provine din faptul c[ la invqflsrco curenfului pr$lunoo ronomotncce!te.If esteauplitudinea lrri l.n\lF&. merimea ori-iiciuiui<.2u') [sint* d dr. surnaIucrului ln timpul unci pcrioadodifcrl 1o^"!t funs c0 zerc.1 dupl forma aiutaiului orificiului prin care se Iace sorrgerea.l)d(cosr) : lcosa*/3 . . Pentru api avem . .fiind o zecime de cmz. drcl admiteu pen_ tru S o valoare meiiie. inversa.tl.l l. prin urmare. aver4 W : (ylsl|T&Lz. . I obllnn lucrril afr.1 + 12000co/r. I . Daci o' este funcfia arnonic5 simpli. ob{inem 2E Dar 2n ? 2E ? W.''l'z)[ sins*dr.r. utfol cL lnlognlu qrto do rcran gpur pontnr cclo doul somipcrioade.t. lulnd integrala lntre 0 qi Zr.trluhl' Ertl olrr Dttn urrrrrc al ln rr m|r crlurl trohrlo rwi lrl mrl Drr| |?Ur dl r lrcl Inchldrrllo Prrldct ltrnF D0ntm ! rvltl mrlolro no$luRturl. . trtnploto. iar outerea Dierdutir.0. ( l6) Dar Vedemctr S nu estc r:orrrlnrrtCl rtophrrle da i.60 000/100 W Amplitudinee vitczcl va Ii V * Ilu I 200/0. estc incxact deoarece totdeaunapozitiv.9CP. iar presiunol I1 : 100kg/cm'. II sincr J astfel lncit obtinem W :2tFl}rgvzuz.rllsit deschis. 9i punintl I .1/y100:12cm5/kgs:t.}ng*ot?!\l.cosrl l' : o.ctunl ln llurjrrl rrurl prr.SH' oblinem S : prl. O vatdare medie pentnr aPd ar fi (l?) S : 12oorr. Substituind pe r ln locul lui at.9i deci ln modul acesta.:60000kg cm/s. ar fi unde . de ascnrcncl.5 la 1. pn sin8*dr : (cosrr . Comoarlnd aceastdvaloare a lui 17 or aceeaobfinuti mai sus. J A se slsi Dutereapierdute intr-un robinet care nu inchidc per(cct.. Energiamedieoierdutl po ro"urull irdf tJc||riuo.. gisim S .ontlt.100zlZ. care variazS.rVT&ii. q a* : r/1.loirrh.(TIsl4ng.tE.*rymn w *. de asemcnee.S: 15{0por//F.7)2 .1s-romfNs. anumo W : Izl?5. d: T lsinal.

Ilclnd ' ctrsc rosn unshi 0 cu axa pistonului. ln caruil general cind direcfia rieigcirii alternative a pistonului difcr!. I Fig. d Ji'. dl1 pirtonului o miqcarealternaiivl sinusoidall iu directia axei lui.'totrllnrm prln [.t)Alu. . rotindu-se cu aceeagivitezi unghiular6 ca gi manivela. de direcjia deplasamentului. Dacl cilindiul s-ar roti iar manivela ar fi {ixl. legat' cu un pistorr printr-o biel?tlungtr.iac.l n ti v .Deplasancntrrl I chd cilirdrul oste fix.curentul va avea aceeagi valoare dar va fi de sens opui. Daci zo este amplitudinea manivelei gi a viteza unghiularli.o linie perpeirdicular'f.italcr tlprri do motoars rotative. curenfisonici. avind i : . llo rl nn tvol. .. l .url docllrJ. (2) Deplasaurcntulrlatorit lotaliei rrrui cilindru in jurul unci tuirrrivelc sau unui cxcentric fix. presupus tqteci o i. Figura 34 arati deplasarirentul datbrit ro.. Olatitatea A:(.irtiii. Din definifia de mai sus obfinem i : d'ldt. Fig.l. deoarccc avr.ro co' A.xlul acesta defini{ia manivelei sau excentricului este extinsi gi include o nranivclll care este variabill nu numai ca pozitie dar gi ca mi.l c fl .}. 33.i n..l.ar. ln rrr.[t rof. --lntr(! dcphrnment si dir(.de -iintru lr miqclrileoomunicate fluidelor ae miy. Daci deplasamentul este reprezentat printr-o linie.AiailttilTllu.l]. Rotafia unci manivele. !. Daci cilindrul se lnvirte5te ln locul manivelei.:. actionind un piston intr-un cilindru fix. .fiilc .1r. 36.35.o _ {!)_ Oo In n ?.. Am definit prin termenuldeflasamenl al uuui piston saual unui curent. ervtnr f : . ajungem la condilil eretati in fieura 35. \'onr avea de-a face mai tirziu cu manivele rotdtiae si maniaeledlkrnal. Fig.i"o'ia.avem Fig. 'rrr()t|IA l)Dt't. (u \z) ln modul acesta. i.crrurl: fntr..p. Pulcnr reprezenta un deplasament alternativ printr-un vector a cirui valoarc o. pi'st"".clio miscitlllnl.ul t : d8/dl gi varialia este sinusoidalL.* i0pqrrr fldbrjuoco --1T-- .. curcntul total ln cilindru. sensul rotatici fiinrl acelagi. .itozltunghiularluniforml 4 in direcliaslgefi.poit6 p * r.un cllindru flx. -' Drl d. va fi d(8cosp)/dr.33).ii.rime. y' lui nrolrll tl o (loplrr& t m!nlulul o. J lnain_tede a proceda la discuiiu dlfcr.Piston autrenat dc un nrecanism bielimanivele. Relalia intre deplasament gi manivell va fi insi totdeaunt 8.".dactr se dl centrului O un deplasament 8.||trulul da rotr.9 momcntut Ctnd plstonul este la punctul extrem. lcflonate.] llolht{txxr||ln I il ' . avem 8 : Qzocoscl .dE/&. avem pcuttu curent i : d(8 cosp)/dl.estebii.I \t' tt| | l t' 1 . precum se aratl in figura 36.(Jlrrl ollindru. dc osil Reamintind ci i : lQ : Adrldt . ln oplicerorteorieilo motoaror vom oy!!' rlu conriderrttloul. ' teuoiiv€ eriit!.1t pri. Pulcm airrrrcl intrebuinta notalia simbolicl.it. pe prima.. taliei unei manivele. in care I este cureDtul(frg. curentul va Ii reprezentat printr. Vl . intr_un punct la o distanji I de pozilia medie a pistonulur.1^ti"i. ln care u este viteza curentului in momentul . prin m[crror. Curcntul ppo dus va fi i : d}ldt. il{ol..l. Cantitatea z s-ar numi maniael'a san excentricul deplasamcntrrlui.. pi*onrrlul logct ."nonrul lv r lil r l| l l o x c c n tt.r"9i clllndri. . D::i funcfie_ sinusoidalt gi dacl luim originco rimpului in ___ 1 Tt. a:toar:or*c. / lllr...DeplasomcDtul S ciDd ciuldrul cste lrobil jor Dl&nivala cste Iix5.r7.3{.

.r l . .| | | | I i I I | . tr! i r r r pt : r llr . Aceaste conditie estc indeplinitir de un reccptor compus rlittlt rrr piston.i la o anumitir rclatie de fazi. llolor t t l lr .l .i rr. lrvenr o pl. fol cc sc vrt ittlitrtpll cst(r cit I rilr)slnili!torttl 7'vlt oscilit itt .l l r t \tl r r .ri .l l )rrri : r 'r nt r l. r l: f ir z .r.i .cindu-sc dc-a lungul unor axc sfcrici"t. totugi.rli .t cll nlolor t t l sit t t t olt it t jil.tat prin principii elementare ci.../ I ri g. r \ r lt l ori zoul al .rr | .t r .r. z . 1 .l u. . rtici o virri:rtic r|.firati'L pc lrrln)lcl( /i itr rrrrul r /.rrnde carc circuli.r '.r . .rrrrrrrl . 1 . _lr()t()AnD CONSIDDR-1.te intr-uu lagil C. . r . pc car t : il vom t t t t t ni t r anst t t il. .r Iri :. solicitind acelagi arbore si mi..rc:r sau un scgrncnt 1'. l tolotulrri 11.r r .r l '. un asttcl tlc rnotot viL lttt:trt pt.l r.l l rrrl .r cn l20'. r r r r l Itr Ii grrra . -4. r r ll r ( .t rrrei coloanelichide presiuni altcrnativc.rt rl ..r r Ir r .rl l . |. intr-un rnotor sincron in loc de un singur piston intrebuint5. t l f alir r lr ' . Irrvlrlr'. carc r'rtrrrlii dc-a lungul coloanei lichide.r .'TI GENDITAI-I] ln capitolul II am arb. r t r :l: L l 2 O" i rrl tr..i manivela cu condilia ca manivelelegencratoruluisi rcceptorului s[ sc 11r'rrlrirlotrrlui.ttr i r . ir t r ' .i vitezi unghiulariu .'. nici . | '. r i t t t at r : ir x'lin.. .l l r. Sr 'lxr alc vlt lr .r.lorr situat in orice punct a. in tinlcorrlra rrnei sarcini.r | | r' . r {. U n cx cnr phr sinr lr hr r lc un ilst lcl t lc lr ot ( ) r ( : sle illr st r ir I in I igr r r .r' l r i r' . Este cvident ci.v ollir un (u l l l r u rti l r)rn r.sl l cchi val el )t cu doi ' \ ( ( .rl .r ru va {i posibilir cu un astfel de motor.r1. r t c it r lr c lnut snt iliLtont l ?'. ial trei trenuri rle undc.l ' lr ' rnt . i r olot r r l .rsr'.r . r .r tr 'r l t t tI r Io . l l r' l r .r "l 't I r l l l 'l l t' I t . poate ceda intreaga lui cnergie unui pt. a. r r llu r oll: t t lt l l lllr lll.. I'r tl tl t. .Pl rr s r Lnt r .rl i r.l i rrri l rrrr vol :rl l . r t ls..rt rr.rt.rl i :rl ci r l i r vi l l zrr rIr' .rrl r:rr rl orri r tl epl asamentc ro l i n (l ll. t r l t t ot r lit r r r ir . r ' . si n(i r(m tk:fl rzl r lr :l.i rrrrl . t lt t r {ir r r r ii tl rrrp . De aceea cslc rrr:cfslr a da unui astfel de motor o vitczir unghuilarl foarte aproapc tl rr.l r /\t'l l 'r l . . l o. .irlir l)o uIr lagi-rr in hrrnrr"rrlc crtlll"L ttrr:l ri t:.rorri Ii rrr sr. r rrrrr. .r ( r . rlrpirrzirrrlrlt' relalia distan!ei dintre pistoanc cirtre lungimca dc undir. n(:(:osrra se intrebuinla un volant. . daci. I-:r rrcesl motor rotorul consti dilttr-un disc inclinat.rrro. prin urntare. ir cit r oi ir lclinit r ( ' pr ' . lsllr'l crrrrrs-ir consideratmai sus.atlar..r { t .r.r. . i. D .i vitez:a ca generatorul. r lr t r l l l l .' B care sc invirtc.tl r . t vil' / ir it r r . adici va Iunctiona nurlai la o vitczil sircrorri r u lt( rl lrtorul. r lr '. r lir : u f r '{t 'i lr r i l}lir t r ( 'sit llcn( 'r (zl r ! r r r r . analogecu pistonul..ri rrtol orrrl r' .r l i i rrr:r r .S i L l )r csul) ur lr r cii. 1( r rr 'r 'lr 'l}t i) lx) lllot r . l o l rr. r r ol: r lir r t t r olot t t lt t i s{ i'l) lr t ll r leisllr r lii. r lir r lr r ' or 'r ilir lil l r ' 1.. r vi l czl si nclr r r i i: r t r : oI t t I r it r lt t i: vlr t f i r t lt ivir llnll.tl t tt'ttt. . r l.. l . t t r ' . rtlr.' l rrr16. r llt S c vt:tlc'ir r r r r li: r lcir ir r r ccst cilz llr \ ': l r r vt ir kt c o r ollt ic iu llt nr l .rr r .i l l l rrrrri rL : rrrrrl. Iixirl pr: tltr:trl'ot. cind un rrslf('l (l(: motor ar fi pornit si atins accca. r t t t 11ll r l. l rl rrrl rrl i (1 . r'rlr r.r rr| | r' r' ]. a It.rr lt . vir I t . rl r.r l tr.i l l ..rr rl rl r.rI. l i f . lt r r lt l lt llr . r r ll: r ' .. r t l.r.. ni ci i nl l e pl: r 'ir 7' f i cupi . l.' rl c i rrrr. S i pl c supunem ir cum ci in loc dc placa l. prrr:urn sc aratiL irt figur:r :]'1. 19. r l. l )r((' um s-i t r lcscr ist nir i sus ill oir zul nr r llont lt t i sinr : t oI r ilt t st r ai ir t lr llr r r . t . r scgr r r onlulr r ill . l.r \ .r I' . i rsl frl t:a l i nilr r L'. l. api'rsirrrlrt rrnci plici inclinate. i. l l rrtrri tr' .:rl c r. r lr '.| | | .cr'.rl r. 3l i . . t . lislr: t:vident ci un motor cu un singur piston. trenul de rrnde produs..r' .r vtl . va cxercita un cuplu carc valiazi. llr r t t sllt 'l r L r r r .t. i ..i ri l l z i ul A l ri l l l rrri r a.la aceeali vitczi.irrtci tti. l)ul ul('i rlvolutii Ei daci sc ceLr o rotatic contirirr.r l r)/ \L \. . t r l.. '.. ir nt .. r lt . r r lr llr l lx l a l t l i r:o rrs i rlr. t t t t cxisiir f r icliur r t ' t r ici it r ( r c pislt t it r r clr ' / ) '. .rrl rrtl l rl .v :r l i rri r" . l|o It. r l2O " s ulr rL r:!i rrrrr':r :r l l c i c o l o rrrrl l i cl ri rl r. llstc clar. ' Iol il v<rrrrluf rli ur nolot sincrut lrilc:ut.l . r l. . ..i l rl.(. i f r f f i l f r . r l t . .r l r. rr.l .r | | . ' |str: {ixir. r . r. l) lit t nl) lit . ( ' t t r i r r ' r r l r. l. i rt r.trl or. asupra pistoanclor D iu trei cililtdri.' rr l.i o manivelii. r lot t l. .rrri I ii I rrr t t I ili vor it t t llit t i t t t ctst t l it t .. rrrrlrrirL. r "it llt ot t .r l . . i..l tl l l l l I l l l ) l l l l 'ttt.rrc sL invinge inertia volantului sau sir rlczvoltc un cuplu.r l r. r 7 .i c$((.rf i l s i rc ti )n 1r i l rrz rl .ttttt s-ir dcsclis urai sus.r rrr.pr. t r .. f ic pist oilr lelc act ionalc dc lr t i t r '(t t lt ri ..r 1( ) rr. l n modul acesta ' r.-r cu aceea. cir rrl rr1{ ltlor sau motor de acesttip poatc absorbi encrgiedin ircnul dc undc tttttttiri rlirr:irfunclioneazi.1 . o biein. r r r t t . li. t r r r ( ) t latir llr o sit t r it t t i r olir {ir '.| | l l l .rr\.r l l t .i o manivcli. r r t r . r r lil t olot r t l cil : 1i I t irt t:. sau altiel nu se va lnvirti deloc.rir gcneratorului9i dc a-l prinde (agifa) la o {azii proprie pentru-a (ll. r rt' . r cot t t t lt r i r : u vilr : zit sit r tr ot t ii. r l.i i rrr.i rrr.s { ' in r lir r t ti i o p l l s { ( rr rrc r' .rl . f i'r li : r li r r r rr o rczi sl crrl ii llr ir r vir iilr '.'rrl . biela..m Itci pisloanc.t' trr. r r . . rrr r. in coloanalichidir.ttttt. r.1coloaneilichide.l S.. r \ ll .' 1. r r . (:l l tl l l l l l r.rri| l rr l rl rrl | l t r. linic sc v: r r t t ilr 'r rpt sr t pr lr f al. n u :i i rl ni\ ' r ' r .rr' .r . r r l rl rrl . sc comurrrr. r '. lucreazi.1.ttt r r r tttr t u tr l tttt. I r' r . In afarl dc cazul. ca gcncratortr]. ir lil lt ir nsr t it ir loll! l ( it f i r oior ul s{' vor ir r vit li l. zvrlllil r)u tcrc- l otrrl rri si r i tlit r ll: r villz. cu condilia ca pistonul sit nr. r r t t tI 1| rt rt | .r' ti v.r/i lr rutrlr..r . v .r crrt. :.Motor tri frz. Il l l . el nu va fi in sl. l r t 't ilr f it . lJn ascmenca Irrolor il v<lrnnumi motor sincron. rriflr) clr aceea$i viteza gi in fazf cu stratul dc lichid ce sc afli in conlqr'l irrrrrliat cu el.. r r r sr r t ilir lor r r lr t t cr t {it t ir t r Io it r r lin: r lir ' ( : ot ) slit nli"r 0I i z()u I i l l . r I t Lt r r iI iiI ot r t I r r il.| ) r. vl r r l. l):rt:i. . lt t r . o biclii . . .rt rrr:r' asl ir I)ru:i r cxislir I r cr '. dif(rrirr(l itr l. r.Statolul estc fonntt tlin lrci r ilirrrlrt tlispuli uni{orm in jurul discului.r l r..i ntt' l /2 i nvi rti n(l u s(: c l! v it r ' z t lc ttrtg l ti rrl l t.l ttti . r t olol t t lt t t '.

4.| | I' r| | ..i.rt // | . . rlr .t s.i uportat d c p i st oir . cttt.l .. viicz'.l . rrrrtrrruic i pt ir r r t ic i o ri [i c i i p tl l rtrr s r' :tr:rl i i rr l i 11rrti . t t t '.i ci r . a .l l l l l r 'l r 'l l \l l ( l t . .. r l r l t t r l t r tr l tl r r r r r ..i r r r i . tr j rrrrrl ..n!il." l i cl ri (l i .'l ttr l tl tt1 '1 't ttl 'ti tl tl l l I l i l t) t'l l l l l i ' i i r t ( r t t r t .orltr l i r: ..rrri t| l r. "1 r tttttt l r l r r l r 'r 'r l l tl 'l ( l ' "'r r 'l l l l 'l 'l l tl {l llr . ^'.l ( \':i l ( ) l n l o l o a r r ' r i I r r p l r tl tl c sr ' p to tl l t' r ' r 'l l l ) l l l l ' i r i r l :r i u tr : i r r tl ..'l 'l "r l tr r l l tl r t'r . Mo l o ttt l t t r P t it t r lt ' t t tt i rl l { l l ( l l .ia?tr.. i t.r trl ql )ri r. . 10.piui^'1. \ ' : r z.l ( tl . r .. r ll.. . r l.t l l i l tsnti l i -Lt()rul . r .(nl crrl .i l nal tl r' ./.i:.iti:iJr..l. lrctr' . l t' .l or r\. in cilindli 1ic5i.tttt. l l rrx h rc i n d o l l rr:s i u n c rrl tcl rri rl i vi -r.rli. : lr : . da.l.til.. Inelelc 1) gi Ii sint soli<larc in cc.:i. t .'tr r .rl r' . Aci:asta inscirmnir ci pulsatiile lichidului in celc trci corrriuctc de alirncntare sint proilusede un gcneratorformat din trei pistoanLr defuzateIa [20.otll '. l r t r l .t..'.r * i r r r .. r r r tt l tr r ' l l l r r l l ' l ' 1 'r ' r l r i l 't "'l '1 i r r "tr i ' r l r ' ttto l o 'r l ' II|||tt l r t'l tr r l IIIIII 'r l l i l r l r r i l "r l r r t l r r r t . l . r 'r l " .rrrrrtrrtl ...r r l r l '| t ' ' . .. Cilinclrii rotorului sint in comunica{ic intrc ci prin mici orificii.".r' sc pot ir)virti indcpendcnt in jurul acelui centru.rtl(' .lllrillil.r .i sc rrt i.ri'.al l tl c vi l .i i " i ' 1" cr t r '''int t li: r cslr ' lr l: r silli' 'r llt r r ilf "' ir \ 'r n ( r nr r ilr l nri rtl rl t'u ..' u rri l o rrrr { l r. .rzrL rrsrrpr.l l i ! i 11fi gur.'t r r r ( ) l ( ) i r r .r l r t r l r ' \'i l ( zl l sl l l ( l {}l l l ' r h 'l .r Cf.rrrl rrr r.l t r i ..czatc rLlirturiunul tle iLltul..r r ...ir.{ll. l rrr:l u l . .r i . i rrr:l rrl L r/i) in r lilr x : { i t X.. i tt{:t ...t.r. lj _es t t :llr ( .si'ui rtr('loiLrl sc i. i r r l . 1i.l r irrl* l " . rrrrrl i r' .iir. B.r 't.r \ttr l r " l ( 1 r' Ir r '1 ..f) r' s tc c o rrr: trl ri c crr i rrr' l rrl /i .i l ttl ti n.r' l rl l r.rl r..t.. este pur gi simplu diagramatic.ituli cr. i ^ .ca cc privcste miscalcl ccntlului lor comun O..'.r'i!iiriliuLlri rii inkx:uitir prin rczis tcnJa r()l o l u llll. i rr tttrrtti v l l ' t .. .l l tP r l ( l l r . r '. r ' t l r l t . supus1a presiuni sonicctlcfazatcintre cle 1a 120'. { l i \ 1 " 1 r' f i t ' i n !"tr n r0 rr" { rL 7 n r' lijs..rrl ru l l r. (.i crr.t'.r'"rl.'. l { o l o rrrl rrrrr.. rl i r.i'.z..Y .l i rl r r..l l stl l ) l :t o " o a l *.'.. l ri sl orrrrcl .t. ll ts ttrtt' ttc l t' |ri tl i trttl .. C ale statorului lucreazi. 1.i r .lr'.l "l l r r l r l r l r l r .r' . r r r r r rl r rrro l l . /' l rrr rrl z. l {tl ( .r.i l tl t..t.rL rrr' r' slrr(... ' .itl. cu I r ir I r ilr i i tt . I'istoanele r1. putcm prin invir..i..'\stf'lrl' rtrolortrc ( l ( r ) l l l l t. r t ( t t l o l t t .".r . in lcg.ii..:1 !l .L!!)n)'' nlrllli \. t l '.r''r.. rrrrrIl ri rrIr.\ll.i.l u l l r /l r r rrrr LrA l " tr trt Li i e cste di spus ir r r . l r 't i . t.u itrr i rrl . Acest ntotor cstc pcrlcct arrirlogiu pr-inr:iiriu nrllttt iu figurt 39.1" 1' l t l )l ()(l tl \i r.-. .:. rczistent:rdc fricfiunc dintre tlausrrri!ilor ..l rrr .. Aranjarncntrrl conccntric ari. ii.lill.r O ..l ' r r r "l 'r ''t' r r 'r ttl 'l r r l r r r r / l 'r r r r r r l ' l '' ' l i r r l l r l r ..t l l r ' I l l l 'l l r l l l r .'.. t piis iur l i rs rtp rr i rrr' l rrl rri/' .. l . ' l t' (irr(' (l:rrrrrrl '.:. l f i . tl n al doi l c i n cl . t t t t l rI r I r t r I i r r. a lichirlrrlrri rliltrc rlif..r..l l ( 'r l o f t tl i l l l l t \ tti '.i rotorul pot {i a.r tl o rri r pis t o..i t'" "" ""t' Il l r tr 'i r l r 'ttl r l ' r l i \i tr r ( l ti ( i r 'r '/"tl r " l .i l l r ' N r'si ttttll tl t r ''l r ' r 'i r r ' l ) r '\. r nc . .:l. l l l i l 11 .tri l i rrl ri l n trc r : r ' lr '< lor r iL pl . l .tat in figuri.. lunccu'ea fiind inlcsniti printr-un lagirr cu bile a.. hri r.l tL l tzl . r ..'.1. i r ()tor.ez. r\' | | r' l l i l t i r c a r o t o r u l tr i .. rr. lr r r i. \' ' t l ()ri s -l tl i tr\i l l l l l tl l l (nl rl \r' l )\!l l l o|l l \r' ' ..( ) i ( . rr.. r ' t t t .i trci conductc conlinind lichid.iil fcl ^ttv sir . l )(." r11'in'rliciitsttpt.l r l 'r r l r l r |'l 'r tttr l l t'r l t 'l l r r |o l i l l l zi l l l l l r r 'r 'l r i r l l tl r l r ''l l r l r l r l l l I' I||i '|II||Ii II' ' t t t .iar in prirctic:rstatorul .i l l ararriinrisrrr..'1rr . t"rt" nstttttt)tt' )n. li.i. . 'l l .i l tIi.rIi \.& r'otoluhri Ir.s| i tt.lllli. - ]Io to r n sin cr o n tr ifa o t c.ti.i rotor' [iinrl Ia scurgcrr. r' rrrr' :rpi rs. i i .il l i .1 ..lll: dt'Jrlasamcntc rotirtlvc dai.'.l r l 'r tl ' l r t t .1 .'l.rl l . irr cl rr. r ' irt : r r pis lor rrrl /' l l to Io trtIrti .a 40..l:lj. 0 i l i rrrl l i i .atintrc elc sau oricc irll (lispozitiv contra fri.rtrr p l ( r l r tl l !l . rtl:ttivi 'i n r r r ': l .. t t t t il o tttt i r r ti r tr |r tl r l vr r l r r l i l i ' r 'i t sl l r l o tttl 5 i l o l o tttl L l t : t t r ' t.r tr r l r .t l tl c c"l o r tl o r ti ti cl 'l a sl tl l tt:1 1 ( i r r l c1 i 6 l u c cl ttt a cti .'. 1 1 ) l i l 1 i \r ' l r 1 l l l l l g l r i r r l l L t. binc lublifiat. r . A ur v iz r l r .. l .li::-lllf .r r l l tl l |r ( r r '( l .. C' .. r .1 ) l :l i tl r ) t. ljl. L I n all t ip ( l( : m o to r c s tc i l u s l l a t i n l i g rr t:r ' { 1. r l r' l r i rrl rr rrl l l ' | | rr rl o trrr rtr.cu allt citrii.].l:l ti ci cst(' ctl alit t t t lt i t t t it t ' .t.ltul. n.r i l rr tt.. ' "'l r lltr l .. .cvi zuti cn pi stoanc R' . l 'r l l ..r'ticirlt .

penrru c.l1 r)).':'lr:. Irit i."'..a 1. nici o pierdcre dc encrgie. \.J t l ( .rf r rr lrrlrrrl n. c r r l r .lcrmeni (ilnd lnsl at : a.i capacitateaC n-au nici un efect asuprt vrrlolii lrtplrtlrtl lntrucit nu plovoaci. l ir\t. energiirpierdutiLva fi Il" : (li})Rt!. Ar. de asemenea. r'.r r i v i l r . 1 .1 {trrl.1.?iil:'.i r o tl l l l zc r "tti .cirrcmoment D ==rO cos(rz. * 7'fiinrl durataunei perioade de pulsafie.r .r tr ' l tttr l r '.: 'rl: r. t r .r M.r . urr r.f""ot" rrtonstrtr l\rlr.ffi*i.r .l'tir.r.(:r.l r ' .r r i . l. . [sin(a]---ar * { _ o)/(ar _a) _sin .r.* g). O fiind defrzarea dintre curent gi presiuneasonomotrice...' . -!-"i. + p _Fql. ln care r este lungimea manivelci. A . unshi uri J.u.ll.l.rul de faz..1{. pulseazigi valoarea lui medie in timpul unei perioade .r l i r '' r . i .. . nu ar.cu unghiul d. Si..ttt: r l . r r' .e.amplitudinca tleplas'rmetrtuluiitti t rttr cilindru. irtr(h / ' .6 ..Cuplul motolrrlrrr va fi XtI : (mlZa)EI cos<D . v l l | .r r'11. l l i r r :i "r .r 2 .l r ..:i fazc Wr: (t IZ)HI cosa.r .. l u i r r r r l ttti r tr '.TTi.numi. _ cos@fr1 -l_.i .2 1 i ( :tl l .l l r . . al un.tr' t lie curcntul unci faze.rr:.r r r r r l r 1 . i .tr:e.ln'l/"ff"i:$ il!1''. t ! l l r ' /i r ttr l t. lt ' s i l .t _f ..irrr1rIrIicrr rI. 1 t u r r r f L .ii ".pt' constant.sectiunea Jiecirruiadin Pislorrttr'.r t l u . 4.{I v(. astfelci aven.r l l l l l l l l 'l l l r . presupuncm apoi cd.r l .a rrriurivt. .V2) ' l(n) A. i. defazali crr 2.li. . . Q . . Daci energia absorbiti de tnotor estc If iar' \'itcza Lrniilliuliit.tr '.5cm tlirrtttctt'tt. ."u#r. m .r i l tr ". r tIr |Itr tl tr |. r t .tlit. sonomotricell fiind dc 100kg. I r' r '\.ru'"f *. prcsiutrt:a (irplrrl rtr. lrrplasamcntul I cste in [i.lnfuT'1l T cos (Zat q -il''. -daci medie uu estezero' ci este cilir *.'.l .t suma J.( .f: sint fun. .(nlz)JII . cu o prcsiune defazati.r l r t l r .t. hiit.tji penoqce o.etrmp.cos(np)- M:(rHap) lcos(a.r r t \'l t|1 . Inerlia I .. . r .r r r r 'l t. Avem pentru lucrul rnecrrtti.. ||l {. 1rrt t t .rrplrr inslunlirrrcrl rl. cr.r..(.l .=//re sin(a1.llt. Fie f curentul @axinr tlirr tr-o fazi. { a)l[..l/ sirr(.r r l r '..1lrlg1l:r. (ltr sinasinp : (r/z)l.t:r'sirt lx)lltrtl a olrlinr: 20CI) la fri't:l'eufatlu ll) pc st't'Lttrrlri.5 t:l tr tl i l tttt'l ttt.rrr :rrl Ir. ltr' Analog.ll: rrstfclr:ir .r r l ttl r l r ".. r l .zvo l l .r()sip(a.-"li1J?# T.5lir "' "' t.t( | t l l \'l l l '/.O)..urcnt . irl. rts(fll t:ir A l(t.'r ' tl tt'l r r tttl :liix. w.mWr1u.crrli lorlrrrllt a foll 11. l r i s i . .I"f. _ rr. .rrrl r:f.tplulr:rttr: buie aplicat rotorului pentru a producc m curenfi.avem un motor at m faze gi cl voim a calt:ttlrr cuplul constani corespunzltor vitezei sincrone.ArrrPrl Pistouuluilucre.rzir o presiune /r . r ltanivr.. volulii pr: ulinrtt. cici num5. r r '.tr r "'l ttr l tt tr ". ( . avim 9i rf _.. o ittct gi o crpacititc C. rh0sirr(./'l q})..u l r t. .r t. ar Jiind vitcza unghiularl.irrrrr. a lua suma 9i a o tlivirl.r 'l r tti tt{i r ttl Pi sl o r t.Q HAl27') G.r l i .' l i tt. Dacir fazeleproduc lucru intr-un circuit avind o lrzist('nfit /1.tr '.lir lrri yi o lrrr. r . l r r '.r fi r I u r r l l i t r y 'r r t tl l l ti vch i A t t t v..intreixele citinaritor.. r r l rr t v. r .n t.O M : (t HAp) [cos({ _ O) _ cos(2at .l r:tttir1r'ttltrt f i r . vir fi 2 42(} kg crrr It 2{}' ?6' ltx)/Zr' l0 rii irv'rrlr2 4Zl) (nl2l trll (. M : Wla.f).. r 'tt|z. Vcdemci daci.l t r r . fafi de aceea a ciiindnlui *-"*'-.i ttrrlJit.1 r t . . clk:rrlir lrrr:rrrl1rr: prirt vitezt rotorrrlui. avem..r Si tl ( l ttl l i l ./ .' tlcstitutt a producc 20 cai putcrc la o vitczl"L <lc 2.+ ot + { rltI o)l(a. t'.lt::il?.i . tir: u0 {ll . f i r z il . . unrle IPi estc energia cheltuitd in fiecate' Iirz.":}'" O) tlevine | 9 ! Exenlle A sc girsi lrtngirtlcaunci rnanivclc pentru un motor tlif:Lzl1 r'rtr ilirrrltr rlt' ('t)t)r.zislcnt./cntr. ( rrrr. .i. n n r n i / .r lt M"./rtt.I\[ai mult.i r l |r l l t( .: z() ."r | | I | | | | |i I t | ' I t ! t'i l l t tr tttr ' l xr l r l |zvr tl l l l tttl r ttl r l tt ttr tl tt.a-1 _ q. Accasttr presiuneprotlucr. <1aciconsiderirmur1 Senclator avind rz {azc.||l l n |L r ttttr i tr h .si .t.r. !r l r '/.a.g_??iif.#(. i |l r .t""'l.est cuplu estezcro. l ttl t.r . Lrr<.c !ia pentru cazul curenfilor poiifazrrti l)r:rrtlrtrr g:'rsi plrxlus de un motor polifaza'tavem nel'ole nulllirr r:rrplrrl sccundar pentru fiecarefazi.ti r l . r t l . 1..:1r1n1(a at.ntrrlstutic va fi t =_(l8/d..l T + o)].i r.i Il maximul presiunii sonomotrice. 'l J/n 2 .1. valoarea rnaximi" estc M : (ntlza)Hl : mrQIIlL .l.tl l. l ." rrrmetor. :IH"''&i"':':"Ii3ii: .l l l 'l l ||l i I .ctrrrrt in fi{\::rr(.5 1 3 .

| | | | | i .. l r l .(.".il.1.r t.. r i. A : (-. . ''{' l( X) 'i.ttl t l l i i t : u .'i|:. .i""'i:"iil:". t r r !1 1 .t co r l sl i L t) l i t du-sc crt o I'r ttr r r t ..rrr . .l .oni* '{.i -.clc tr lxu..rreufi . olrfirrcnrsimplu q : hiutrlIctf2A.!a l c t t conditia eiunitatc. t . L r ir .r i r 'l o .. itr....ttdt. I I i i ."u (.".. sl fic de diametru mic..'l.i .t J {) sin(. ..1...rioada dc.l l r ttl l tt \r l r '/'r .'l'rJ'il:i""'JL'..1.i. t . lr'.'..\ rl .r.I.:. .. tr tl ...\ .-L l l . {iind . .rrt. { iu' r ..r 'r l . .1 xslr.]li:l.:. t ll! ... c l t r cr L l tr tttctttl r ti O. .J. i r ...ill l. 1 'l l r r l i i ( ' r rr vi l ( r i t t t t t . lsoar ( '. : g6s(1t-:7 I t I I : 20 'i600 ' l: .i--{"io.a tl c qi rat ic: r r ot olulr t i pcnt lt l cr m ot ol't ll siL poa( it pot t t t 100' fiil'l r'iteza sitrclottisut -: clc n1.\ t unci A: 20) i2l98l { ' r' ' l Si luf.i =f .r ....... ilotoale boLil&:dte ttsittcrott.. (tu ltel2). r t . Il tttr tttIr .li.)_ cos(7 n--lr + + + ql.rci 0 cslc <lcstul . i r. .. lrLl'il crltrsirlL valoarc o ta o arc dacir ittr.rt..i'.tl r r l '.tatc.t. t.. r . .. -( .rl l tl i { silll !' gi l l I rl .. .i lr. Motorul va poi..ldt = . s ir r ( .ttare + + _ (i. In ntontcntull:0 arr:r Drr1rii t'rr'l'ul 0 \'olll ?\'€2 4r :4j Irrt(rl atulci punc fcnlrrr .i rc u r. n2 ! 'e d c t r a tn l tci ci L . .rlic it trt. t ._:l..I .illl'l... in j : ztrl qa3 .ii'p:l"ill'". . . fie mar nltc rllcil pr. . \ i '' r ) lc f or r lt " la h" \ um ai i" ''' l"' I vol ant chi ar de dici dim cnsir r ni.r.. 't r l r r l ..u lli'. ..os(.. ir r L i ..i"?/tl .1_ -.'. .../r \"r l ) r 1 r ( l l r r . (l/tr) cos(a/ 2tl3) ).i..l r r l r r i . _ lllirr rt l.. <le lotatic l1 'r t' i ..)l f.ji"lll... to l o tttl r tt ll r r I r r r l r r r r r l l r l r "l l l 'l l tr r l 'l "l r r l . dl r u stl u!:c . .l"":l'.llil. cotl'spurdc dcl asanicniclc tltlr: tl'r: i ... '" 1 :r " 'l r r f i i ' r 'i r r 'r r l r l l r ti tt{i I v i t c z i r t t n g l ti r r l a l i r t:ttttst:tttl i t.lrri.rri d.. ) .cm uit nllt at ea d. cornuoncntcle unui dt:plasltncnt o-.({a) cos(nt tl.. rlc rnrc.L::\l::T iiJ. cit motoarclc sincronc sint gl'cu (l1 l)()rr)rl ( lr r .i1u..z./ cste momentul de ilt cr lic volr t nt t t t ic al r olor lr ilr i t lr \'olll i!\'crr ccntintctri.l..t. ( / / .rri l/? t1.r" m axiI nul r r z. i r .li'ii. -. JI t i t t I I t .rar : d si I _ 0 a: h\mrI.r l r 'tttl ttt .lt posibil a oblinc uir cuplu de poluirc' :i l)r c:rrlitlrrL ' '1 ' ( oll: llr lr lr r !rrl ir r t llll'lr ..z ..ir: l/ ll' (t lriit{iLrl lr.'.).r l t .'.r-11 a c o J s . coslq ---ot -l+ l.. A \ 1 . . r i nerti ci si ar 'f i im posibil de a por r r i uu ast f cl r lc lr t ..i i r r tl r r t:r r ''. r lr r r r r l..).".Lproxi ma ti t... 11 ' 1\ t .. ilv ! . i... : j '. l r I i rrtlri rrIrr. Daci. il. + + ...r .'u. l sin cl.it . t l c t:i r t'o t vr tl o t'i l t: ttr ttl l ' l 'r l l l i r r l tr r l t' r |.: ll:.. r lr lt lc ir lt r i 17. '1 "r r t . l l l . l l l 11 q1 11 . tur)l()lll sii trr: nlrri nrjc rh. Atlr.' ul( r .l)l(. r ) cos ( ] 1. r '.'*. r .i.-0 (L(p{'r'ro' tiacit' ./.i .()) : \ "r I)aciL. r '1r .tl. 1q. |t.irstfrl incit pctrtru lxrrnirc / . :.":11.. . l'. Drin utmare. clL'strris {igrua in motor ca cel ilustrat t' iu {icclt r t m r .J r.:\trd / d-r 8. . . h . \."#iu' . . A. . r r r r r r l. ir r . - <ie a )t : u (tl tt _ j )i ..IelZA..'il.lt o . t r ir l i l _ r . r . -.r 1xr:rlc girsi pcntru ntotoa-rclc l o l L l a z ]tc . ( rr r.llc (:a constant:r.l l r tr l tl tttr l tt ...lll" . (mrH!tl2A) (t. lnt \ .i. -Z ' t' r rtr i di n cal c r : 3. sau clacr....r .:.otttlt ... astfcl iucit in accst tlnl) s:r putcm considera putin tintp aceastircaD_ tll.li. i l r l i r ti r r j r r l r r l I l i x. r 'o tl sp ttttzi ttr l vi l ( '/r 'l r 'l l l r 'l r r l l r " . l) r .timp 7'.or r r s r l. ir : l sin (al -. l'r : r Llr dabi l de-a int r cbuinla volant e loar t c r .. .'illll:ll'..1. r r r Lr ' |t .cr rrr."*ii". nt : r r i..rccastit perioadi )I E xuttflrt t ttt rtt fi l i rz... porni {irir dispozitive bil dc a cir l'c 1l: cl) ur c..rrr {_O) _ AJ. . Aii-r.ii.... r t t ( . exPrimat sliu.r ..l l. r . 4 cm . Zllt r 'l.. a ar f i 50 in loc dc 100 lt m olr lit r t (r'rrlr'l \icdcnt.'illlllu. Dacir motorul ia prca . l . itliltK{.ntnl a porni..r . i r le gir a1ic. .... i..iiil:': l.Cu tnotoirrcle Poli{llzilt(: irsilrrr(!rr" "1" lt' trr t 'L in lt.r ttl l . . t2 .r ' \'"r l r 'l l '.rf Tf. tili". l.. t r t cnt in cci t lei cilir lr Li.?i::.rr ut r 1r .il rrr fi n t lr i nt iu..1ii. "j" i.ttl l. i lll'llll deoarecc cupr.. Constantei ft i se poatc <l zcro cos.. t . riirr lrcbrrie si..ii . r tttr ti vi t( i r t z.l sin (a/ .2nl3l.r r l .". i r r .".i :.. lr t i' ( l { r .i. .. ' Lir acegti c.) tr si c u l l tct:tttt.. ..m un motor dc 20 CP al ciLrltirotol cirtiroltc 2() li! '! iiiiii. \ :.i. ln jut ttl axci..rri I s . : a.. l .(r fl!!iz) lcos0... .:."L 1'.u. [' c l i t ]1. trC l .{rcutatca spc'ci{ici a ntctalului din cale c comptls roi('nrl i.T:jil:1 ffili: rlIQ sin(a.. tl tr r rtttp l i l r ttl i ttr r A f'r .1l cl de rr. t t r: . \i.l'iL' .l ll t C uren{ii car c cit 'L: ulir rr : ..3).t l t .r Iislc tlificil a ir rt cg.:'l:" ll{' Iltill Illt( :iitt r. r'ilr. ('s1( r)Lrr'rtl rr( nloloarc La clc astlcl spcciale..r :l tr :n l r r r l u i i r r r .. Sir presuprutcrrl iondilia inclcpliniti.punind.it"'iiil.r'. r it | | I | | | r )| .1.t ci t rotorul nu Pomi -...d)) iuc o vuloarccuprinsii intrc zcro un. l(' ' rl.{ .! _!. i l i r r r l r i i t.J. r '\ Lcll1lr ( un cul cnt sonic unci m at r ivclt ' sit u llllui tnlti srts' '19.. llll . 2.. r r r tt.:. t t t ttl . r rl. .1t .

rcr"r.rl : c [.16l. Spre a -giisi cuplul ttlrls.) .iFlO . . t. in scop c1c tnaxim in vecin!. '. z r'.zr r r r r 1 1 1 Ir i r r L r r '.s. lc f i../r.r r l /. l/rQ. dacit s./ r.1.r r ". De exemplu. r . r l r t t r | r.||l /. lirzir... posilrili .latja \ == Cor.rc r rmr. r..r r .l .irte.r I. r| 'r| | | r | | .i r. : i[ pu n c m ..i ti .'.. . /l . Valoarea maximl a lui .\2 | C2rd2)a.o Irrrrr' !i r. a l l l r]c l ItI .u r. este su{icient a cunoalte lucrul efecfuat rr' ' lll' . V i l t:zch: r r lot r r lr t i lr lr r I or 'l r : t r r r lust r Lr r r irr lcplar i i r n l ( : r r l ( : .rr pcntlu a lnvirti gcneratorul.tr !'r . Q. r l r r r l . Ir rrr l rn trr(.r l .\cosc/.5 t:ocficientul de pcrditantiL a1 curentului dinlr-o faziL a rotorului." :rlt. l l r. SaAj/(Sc+ Czo2). l\Ltorrr sr:ric <lcr.r vi l r l r r .l 'r l 'l ' .l ( t.\/O gi r'1punem consiJcra ca un gettr:r'. cstc o for{ii constanti.rci conlpone ntc va fi (I l2.. cstc curentul in lotor.i :l l o .1 o ..i /a:\1. .r . i.l i rr st:rror' :i .ri or[i l i i r[' o llt ls r L{ il o r. rr.dl)ia : I .r r Ir r r l l r r r o to . vt f i ir t r r uci sum a a tloi r:ttn:n{i rLriot'rr{i rttilt:itlii lolonrlrri in rlport t:u cele rkrrri th:Jl l tsiur t r .. r l l ..rl i r(l i rr.ttrr:nlr r l / lllr x[ r r s ir r r olor .tr l l . . I lil."). I1'rrtr-ll ir sc nlcntinc trlLusrnii i'Lt orul ht. de q (o . f .r l ..r r r t. l)ar dcplasarnentul allcrnatil poatc {i cor:siderat t:a rczultanta a doui. ( . . SHila. llotoare monoJa:ate asincl'o 'e...' .i numirr dc pisroauc ca 5r sral.r ./ (3lzl . cficienta rr este dati.r I . .necatea motorului. i :rr' l rl r r lt r r rI rII I )I i I r|(I i | |r.r r r .a)cos at.IM^"' : 314: | . cuplul M inmultit cu vitcza unghiulari a /U .l. l r t '. La motorul ilustrat iu ligtrrrll I .t. I tNrclitr.a. S trebuie sporit intr-un motl orrt. rri rr t r1 t r l o l 0 t l t s r r rr 'r 0 r r r .Cuplul de pornire ar fi de 5 o//o din cuplul maxim. Cuplui de pomire cste l4o : lncit . tr '.. pltttirt. lrr' ar viteza de rotalie a rotorului .rtr. : *) ' 35'H'lz ' . perclitarr!:r buic redusi la valoarea a ol)lirr. Ailc : (3lz)cui: Qiz)c@alal). Ilotorul lrlc rLt:fiouat-deo rnaniveli tictivl r:.3slIilz(rt . | | | r.trtarlklo: 1 Astfel peutru a oblinc eficienlc inalte.rt. (/fr)/{).' .. t t c.. .J sini_(a 73 : .( . I)rrr l r r' :. j.r rrr rru rrti n rl pi sl o:rncl .(Ila) cosrrl: -./ sinf(a . dac5.r t.L p.iinc.l . nl(r ' '( ) lir livr )r : ousir lcr '.r r r ||tr '.l rl n i { ) r.&1 pentru o pulsaije a este dati. Ma si energia consur'r)ai: .\/!} . . presiuncn r.i . ci nirr.. lnvirtirrrhr-sc in st:nsuri opuso cu o r.r . Energia comunicatir.\i/(\r I { xrx) \l l l l r l l r r r rr l .t{ n cr ci r r r n .eficienfa urasirnir. lor'(:"1 rczultantir. 'r |. Vtloirrca fict:ir. . J. .r rr r r . fiind supra.i rcacliuuii pistoanclor rotorrrlrri. cck douiL {or{c lczullrrttlc. ls l( ) r r r l s lr r ( o trrl ri . s lc p ro p o rl i o l rrl .ir nliur i\ i..rrrl .. Arr':rs t .rt l l Z. 1r l: {'lor r elat ilo \ .r -.r r r r . maxirqul fiind nr)t !Zrl3).!. .1 r 'or .ar)t .r r.r r r r l x l .1.l .il/.r l r r .l ./rl / .. lrt:lruic sr-r fie cgali./J/(.r.C!a) .. presiunea sonomotrice in rotor.ottotuolrico fl.||(I||||| | cit mai mic6.tr') : 3SHil2r. l. 95o/o.itczir unghirdari-r a.faja secliunii unui piston a1 XI.i v. l r l r .r l l r r l . . rl/ (r/.i scctirrrrtr. q . f t ) . I l' it s r ' t t lr t l( : ir.r t l r r 'i 1 . a pistoanclor rotorului..rri \1 1 .sub i rcti unea unei nta_ rri 'r.sl t: .r l .a . r .1 Q.. I'rcsiunc:r rezultanti asupra tratrsmititorului. rrir.ir f i s. rrI rrI rri l o l l r l i v cr r vi l r .i rezistcnia antagonisti. Dcplasanentul ) r'a fi o' : . rl A .url'lil_u([incr prc. r'tzrrl r:lnd tiansrnilirto.i 1curcntuL maxim din stalor.r l r tr t l r '..(IQr/C))(I ..1f irr [i rruncr It : (3lz) . tl:rtoriio :Lc!irurii pistoanclol stirtorulrri .rrtc.1 | t. de re.ll r cupiul slu maxim cu o alunccare de 5o/o.". lr \ trr' valoareaS: dC ti imediat ce motorul a cipitat yitezi.r l . Iric M cuplul rezistent si 11.r r r l |r r i tr ..l . r| . l i i tt r I r lr P lr r s r Lr r u :n l rrl rl i rr o f:rz :' r rr rrl o l o n tl rri.t. :rv o m .r l r r . l)ur:ir considerirut rotoru] ct iLviird at:eler. 'spunr h.a... propoltionaliL cu nurnirrul pistorLnclor tiin rotor.rtc(L pistoanelor rotomlui asupra transmititbrulrri di o a1tir. incit fl! -. ro"rte gr"l't' = iii lrcrrvcufrrhrrrltir.r l r r '. =-(314) ru.\ tr .r r r '.i .rl ..lttlt. irfrrri-r tL. J sinl. r'iliutllrr rLl rotor.\.st(. alu.. . rtr. liir. (.tatea vitezei srncrone.ar)tl..te cu o vitczi. Sub aceste condilii curentul in fiecrrlr. _= Hi =_ c".ttr .. un motor este destinat rr .ului viL fi tlc forrna: llxplrsirr lrri .arlt).r r r r r r r r r r .statorului. r trtrrrlrrl itr stator fiind i: I sinal. 4 :t.rlorirvind o maniveli / care se inr. . . S ila .)r .rlor ii . l i o l .arla : s.lr.t.r .(a 1r: . 1 1 .rrcnrl ntcdiu e{cctuai itcr secincliL in rotor va {i dat de ll'1 e4 dd W. r r . ||t||l r r . rnotorului l'rind. !) fi i nd sccl i utea rrrtr_ l.. alunecarea s trebuic IIr..r ':.) ..i i r l . ttrlrttrlrr-sccrr vitczir unghiu)rrrr"L rr . r r n l . ".hl3]. . A l I l K l "l si t ttti ti sr t:r r 'a r r 'r tPl r r l tttl r l i r r ( l i r l ( r 'i l 1 l ( :r.i .) l? .. t) ( . C perditanta si crLpat:itatcirirr iie -l)..r . : (3/2). avcm in notatie simbolicii: s {rind. prirnitl din partca pisloirrrrlor statorului la un rronenl tlai.r ' l t: c( t tt ttt.ttt i rr r rrrl rrl i ."' 1 ..1 .rJilz(.r . deplasaurente tlc jurlirtatea amplitudinei.:ri rrtl xrl i r'(/.lr r ! .r . l .!.r t'r .r. t r r '. a ..r r r '. A. r.siunii strnomotricc 11 si sccliunea Q a pistoanelor... tlin rotor . . i rttl :rr r r plr lr r r linr ':r rl. ir r 1r : / a /!r tl d !). . ( r'r. posibil.. QIZ) .r'. r [ r : lr r r r l.r o l :r r r u . l l t l l l)rodusI. l.r . t ivo t le o I t r ngirrrr' {2a(l r. ir s . M^.. .i dezvolllttrI trr cuplu M lntre manivcli. v ( ./.u .r r r ..... lll' .r h r i r r l l ( :'tr i i i v' i n ttr r t( h t|( r 'r :u r r r r r r r '!t r r ctr I i 'l ) r r r i ' (-/): ls I JCa-.r' obline cuplul maxim la pomire. Itt crLr: f I t lol()f lut- .rv r.\ lif r ' r t 1. prin urmare . . t rrl)lrrl S:(nat)C -':seC.

t..ntru clr'-lri in catc sc cerc o vitczir variabili! fiLriLpicrdcrt ric putcrt'.\'(rl ) /(l f I . Iu scolul. L tttl tIIItIr ' i tl r l i l ''( 1 i 'l rl.rr{lr .i tttt r l ''p l l tsl l tttr l tl S i 3 r tr ':.orul cste {ornrrt rlintr-un nurrlilr dc cilindri rrniform spa(ia!i purtind pistoanc ii capabili dc a sc in\-irti in juml colcctorului {ix sau distribuitorulrri. r.r.\l .t z'l . I ' rl . ca in figuri' estc rfli't O aic ciror. r r r .s si \c(l. . r..l .r si-r.rrst.Ir..x i tl l t r r r l ttcr '1 tr r r r t ( ) i r t ( '(! r f ( l r r i t i r r r 'l r r l .. .. 11"ru1. t: i l s c tu { n ti r. s l ./i ..ttl-rttl"-ttrtiiurtlui.t ti .. \ ll r l r . 4 .'pt^ii'iiirrrlului '/9. or ct ic eclri\ al('nl t rr rrrr rt'l.ll. t)ri(-.. r nt er t ul irl d o i l e a d i n P a ra n tc z i -rrl c v i nc (:e ci r (. r 'r ' 1 . rlttoritir unci silillu c [azc din rotor. l . i rl )ro x i rn u l i \ ' .rl orrrl rri (l rr rri rrl o r rrl i rr.l r l l l l l l r r 'l r 'r ..r l tl l l r l 'l '.l rrl rri /r qrrrl r. it nnc i a. . .''l.tor.ll' rrsl 7'.nrnniti '.. lo tto l o trtl rri u r rrl l !ri i | ti rl r rrrr .otoi ii fu un nrrmirr (lc pistoanf. r l r ri tt l l l l l l l l l l l l l l . .t . ir.9: Cd.. (]r'lt rL-\riu<:omI.r l l \. : J't4/-.l c rrrt i rrc l . r ' onr tl .rl .l tlitti'ut../' .rttrltrlr' . / '.ll. I |l l "l l l i l r r l z.r'r..i .' trrl rri . v1 w rr.ii.l .9: t. estc intcrpus intrc pistoancl.'iii.1 r' 1 ' .tg ttt. i l r "l .r l {l r ' t t l r 't t l v t t l i l r 'l l l l l i l l l l l l .r ' r r t c l. cur ( r r li ir r r ilt t r 'lr r r t " pr r r duclia cint i ccasl :' tmi ... lr .' rrtl i L .^ii.1.rrl lrrtrstrlr..' Y r.\" rllcri) e2l(..\. slnt irr u[:rlir rot()r' rlc l)llllirl('rtc Ir'r'hrllgilc PIin tlorriLtt'vi rlt' iL'.llii s (:ccsiv irt cotttuniclIfic crt tk\rir c<lm1lltr't (I. 1 .rr i rrr| rri rrr:r l )ti n l r llr ilut i ir hr r r t ' r' i l o i rtr'l x rtri v i l r' . \!12. al lirriilor .l/ . = s ( r .r.r r r l i.l rrl/' l rrrrtr rrrr Lr/' .lri. Ro'. '.l l Y ty l r-. 'l'r'LsiLturacaractcristic:r r:rccstui tip du motol rst( c.1)uirta o coltstnlctiLdifclitiL..z l (t 1. Itirtilc lst'n(ialc sint err:rtatcin linii plinc.sr -l Csel). 1tr inrplls pontlq it st llrrpt il tnirsclLr. c. r r p t t t t .ttr..\r/2.catc altcrnati\':t cste comunicatir dc unot . libcr astfel clL t:ilinrlrii rotourlui siL fit iii lx'urtito irnL'n ic rr..t . a5arl:rr.\. cir !-lotol'ul nu POare l)(n'tlt slllgtLt (-t \.rl . l r 'l r 'l r l l r r r ' 5 r 'l /'. c s t e neglija l ri l .a motoarc nu sii)t al)tc [).t l r . L. r it 'l ttr r .:r. i b' llc t ot .i ri l r' . (rrJ r/.ui' 1u ' tttr r r t tl l l r l l r "l \.l. .. ' l / /}_\_ . rrl l rl i . . l )ri n l i 1(r(l (.r l l l l .( rrlrlrrlr. r i l l r tl l r .( . t. Ascmen(.l i l 'r r r l i r .r(.'..r:.. Motoarek' dcscrisc l]rai sus dczvoitar ur cuplu (le pornirr: comparrrtiv mic. 't t r lr r r ' t(' l rrl ui i i acc.c lirir zZ . I x ( tt|lul cstc l)ractic rna\irn cind .. tlc a obtinc cupluri (lc potnilt' rnrrri estc ncccsar a irrtr(.lirr l anul titrtPt0t'rrrrll" " ".1 r tttI.rnra 7 t'stc concentlir:iL cu rotorul lragrtrit 7 in <lou r-L atcstui. . l . \fol or s oni c c u c ol ec trn statot. S t .r l. . . si i!\'elll -)1u .a d a r.r c(' fste analog cu r-aloarea giLsitr-L pcntnl motorrrclc in tlci fazc. dcozrrcce tttolot .i in variatclc tipuri dc motoare asincrorle dcscnsc lual sus. l.i )'l'. 1. .rrI Ittl rtto t lr is lolr r r r .trk: itrtctsrrli. colcclor.. diagrrgmci 'ti'.1 r' z rl i r In l rr\tl tl rr .r 4 i t. pi-Lr!icgalc (I.l..r ((..:r.rr lr .S rs (C a s i 5 )r) -. .(2C rrl S )r)r.\"1o.rlrrrrli rlilr. a.. .rrrlulir rrnl irululiit crr factorul 2 in loc d. l l j tttttl t olot t t lt t i s t ' r is r' . (o('.rr i rcl /) . .i'"ll]. r . r l { r 'r r t Ir ||tt|ttt.ca I t va a\ '( 'l cil colI S( a..: po:rtc fi sporit nunrai prin dispozitive carc irtrPlicir o picrclcrc tlc cncrgie.2 r l l i (l aca s ( \ {t.. itll .rt lxrt-ttill tt a .n olgan.rrlt.- /r o . lu.i.'( r .. t. ttt r .'l r r l I r r r 'l r r " tr 'r l l 'l l ' . r I r r r i |i.inri lirclorul 2 in loc dc 3 ca multiplit ator al cuplului J1. l . sc invitlclsci"r. li cur ( 'l) li l) ot I i col( ct ali^la icliiile xl acest ui t ip ( l' lr r ot ( ) r ' \ '. rIr' I rIrl rrrrIrr. r rliot t ir l t lr ' | i rl rrrrrtl l .r l t./(. Xlo[ourc crt.rrrl .1I.= rrs. l.'inac. . pc c:lrc l-am numit mai sris lransmili. i tr .r ttc r r l . r lolul c r r pti l < l c tl o i c i l i rrtl ri l rr' :rx a XX .rl rLri l r. ..i rotor ca .= j.. r r t ot i. r r ."''na .i r rrr l .r r r r./i i r! (()rl i r(l rrr Iri storrrrl l r.C. r. . :rl i rrrl i r' .rl .s2lz . l)i:rgr.irr' lrtl'tt /r' ' l)acir o mi.' l l | "l l r l l l 'r . 1oir lt : in loc tl c 3 ..r. Acestui tip dc ntotor ii vom clir tlcnumirea gurericir dc ttrolo. car.i ii-*"r " i rrvi l i r' .r.r -)$g'.\' t':i l tl t l 'l i r si r r r r t t t t t r i l . anui 1.rl . llotorul R cstc Iormat dinlr-un rrrnrirL dt: cilindri ptrrtin<l pistolLnc 1) dispusc unifornt in jrrrul unui ccr': l')ti cilindtii conruuical cu un spatiu cilindric impirrlit plin o dia. ( r r plr r l nr ax im c s tc .. .. ll.r. r t r l r t l r . Sr'Llrttttcrrr 1 . r r r 'r r 'r l l l nai nte ilc a lr ccc I t st r r t liul i.irir"n".l tr i tt jr t t t t l ct 't t t t t t lui t liaf t agnr ci ii. r l .ri .. l r.' lJ. stirtorului .nr (ai ix'ntnt a( cirsti-! vrrl l rti. Irr rrr'.e 3.la..axc s('ctiun(' . l i i r i l .vt cu colaclor..s ) +.i (urcntii produii (lo pistoanele rotorului slnt colcctafi ti distribuili in mod potrivit dc ciLtre lln organ {ix pc calr-l vom nunri (olcctor sau distribuitor... zi(t -i 4ls!).irc (l l i rr..: i' .lc o.l yi /i . . O formiL t|' rnolor-cu colcctor cstc ariltatr'Lin figura 44..ii-ii r. a .-\.i l. tro rri rl l i rrr.t t t .

turentttl i vrr lt I)aci neglijirrn -cri I1. in care A este t t t ulr r i d."t'.. .l l 'tt lt ' t t t ir r . /I. rsl fr. P lir s : r r r r r . '. . uI (o/r Slll .'....?::ffi. r fiind rrnghiul inst:rntaueu de z rolir{it'.. Cuplul inst it nt ancu. . r .l l f Il ' rt | . ....i t.i rl r. .i'rrp*"r.I a r'ttrclttttlui la g"icr"tur lr_--A'(rti + a!) .. ..tj:11.l r. ' I t I t t t t trI lt t t .l ttl . l t i r: t l rt t t . ?"1#t.i dcoarecccurcntttl i' I'slr'.111.a.f ..'tv. orsinp.. .i ddl.. i .t'ff.r .i b. l .'li:1.rrJ \ 1 . - 0 r t)ePlls.*r:S:f:ii#?J.i rotorului respectiv.r. va produc. r li't .rLx zz.i. orsin p.' deplasamintul in direclia lD.r . .)I ("r.r1. oo."i1 .i lirhirlrrlrri. I . 9. rl' sortomotrice ln cuadrartulir presirruea D. .J:''illl'. t l.rl i rr . r '... r '.liHJ:i. care comunici..14.cos(p 1. I rl r r. tl o l l y .i'. ircr:t'a.\ .]..tr.'i.. r.r .\ t)r.rr.l t..il'. . \ .rz va fi iii:l"H:l... vatiltitt dcplasamcni ului rlrrloril rot:rliei rotorului va fi 8.''ll. a'a fi prirr.. rt :rtic <10 scr:{irrnc (}.i 11 sittl irr [. cu rotorul 9i l/t conexiunile statorului. udi nca t leplasar n. I-ucrul cfectuat dc lotor cstc r r . t t ..\ sirrrrl lll rrtl .o fa{ir a ciruia este in'comunica{ie cu. t r lr t l t 1 . r .. .Jlt(rr I rl)U .. il r l1. pe cind ce'lelalteie. olrlinulir mti v ( .Generatorulpoate consta dintr-un singur piston cu <hrlrlrr efec"t. W ctg (rf) . r l|.l]t l: . Dacir cut't'ttlrrl produs dc g('neratorcst...zrl. r t r ' l. r lll.ri..i lom ar"eain fiecarcmorrtt'ttl care polte fi cornunicat-transmi{itorrrlrti cr'll Singulul deplasamc'nt Fie a . r ri rrl l i r l ri rl rrl rtr l rri rr i rrr. l.i I sittt irt fazi.. . ampl ' it .ni tipul arltat ln figura 44 poate fi legat cu un generator precum se aritli in figura 4?...rA -i-. r.t"::':i1"3:. r r l ( rrpl rt l. t t .8. pe cind cealaltir frr{..lijit.zsinp. l:. r il.r este in comunicatie cu B 5i a... Si prcsupunemcii aria de sccliunc a pistonului statorului ('slc ((irlii cu aria dle sectiune 1) t pistonului echivalent al rotorului..inn I ) t'-t/ 'K ii3-E Deoarcce 3 cstt' o furrclic pt'rioclicl'L tle a . r lr r n. .. i r '. astfcl c.irui axi este ItulirrirtiL cu un unghi 3 iatri dc txt ZZ. lt t r rt t r ' Y .urt rtr. (1) 'j.lt 3..1"illi..i rz rrr. I I'iA.in.rrlut .'.. . / r .r r r l s lr rrl i rr rrrrr. \...lir lir. 3h.. Cele doul tevi.i. d". c(Ir..l or.(. i r11rrr.'1.l) r .cl."'4la directia ZZ..*i"X":Jf.r sr... .. 'r' . pr: z.. .i r.rzi..l ri: t lr .. t r lr ' 1i.l/. pulr 'nt | )urr(' h ll ll . t ll ! t ll . ^ picrdclile prin perditanfi . ...:ll.o0. v'r li r 1/ .ru pe iinia .rr.rrrur richidurui cst-e rncr.f.1i3.i..'sin (hhlp. c ! 0 o rr. ur:estasc va imperli in doi curenli ti..T*. care duc de la stator 9i colector irr . Din cauza rota!ici. . Vcdcrn atrrnci ci deplasa_ rr(.""i#i#::"1. 'l.:' i l l t.' i. \ fl rl ..irile fixe din colector.. r .nlul total al lichidului in-acest .x"irii:.ol ..lo rr l r lr r r . . = z. Fie'accst deplasament -8' unghiularc lle generrtolulrti . A.uic l ru r' l r)l rn u l .l al generatorului.. r lr .\vcm . in cladiaturiL cu deplasamcntul asemenea..rtl i l i ri rrl rr* .n. l c i'slor ( l( ) uir cr r t t t it ir li.ltitit. ..rri]r.::. .i a' vilczr'1. 'cosp .ja. t .r rriri un dcplasament sir nu poatir :rvea loc in direcJia ab sats ba. luii. 1 .rirr ghiduri paralel-e G.irr rr.. Un motor cu colector rL' Motor cu colectorauind.oblincm O : <o in faralel.i. cum se aratir in figura 44 in linii Punctate. iJeptasarrrr.. r t .r tt (: u (: rn . in iotor tttt r'urr'r)ldirtatnict..rrrpl i l rrrl i ni L.."1.. r lr . l ll l. r r r . .". 'l .irr llfit: S c l t c rn : r c .l*n:.o.4 9i b. '. 'lat i( ' silnl'oli' i (1. astiel in<it A : I lV &1 -W..) (4 == ... tlr r l lr r . cor. sau A : I.'--f.T. ci pentru o rotatieinstantanee a roto. \ r / . D[ . t t r . :1y = : e(o/l sin I .i'.p $i e : o... p t.ir. si pentru aruplitudineir .'l:rsurrrr.:1.tliij i f*f. ir. pr in M4t . rr r r 1i.r rl rr.l r.i it I t ) . lr r r I ir r r r r l ir r r .* I 4 \ '/ m\ .n avea Dentru .. urmeaziL cn 8 . .\ r.. l/ 1 Pulr : r n sct it it l cunoJtl em ri i|' notalie simlnlicr-r (f1) = . 1 . l l l i l \ l . sint in cornunicalie printr-o teava comuna cu unul din polii trrrrri generator bilazic G. I I ) '1t lr r ir r t t t t t t .:ru"1ngl.. trebuie sr-r ir\tmO : i osin p. r lr .r. li.f .."1"'rii'""'.uirrd suma.. ttttttl t icurgindu-seinstator ii celilalt in rotor. Anl gi'rsit rrtiri srts lir d.t f. Sl presupunemci inelclc transmilitorului sint limitatc in miparc 1.s l t)i ston va fi I)r.cone:ciu.hi 2 rrltttirrr'. :rstfcl r:r-r rlircir ittst'tturirtttprin A 5i 1I a.?:... pt t l ".iri B 9i a sint legate cu cc'lilall p.t"ir':* Ile{crindu-ne la figura 46 lx. t t t . Pentru simplitate rotorul este reprezentat de pistonul siu cr:hi vilent i a.:::ilTti"t. .i r.Ii.r... I)acir ltistonrrl cchivaftltt:rr.i rrl i rrr l rri rrl r rrrr ". {6. n.rmare . t l..t.i frecare. cstL' LI .l .li[fi-{"Til\. t lo.4 .. \ l.i.nrentul pistonului sirD^t la unRnrli lilfr tlc. 'n. r t t l l . r z.. b sint ie.||lrlr plstonul ir c.':":ffiyu:.

dt.rrr(rrrrr.l . .ni rt' l ci t.carna. r l|t lllI i.ir plin supirpir rlc lr'[ulrrr'. L r1 . l i r r : lr r r ' . a\iel]r (HIIZ) cos <D: lV =-\olclll + @lldq..i tJ rrrri Ir.a d ri r. i la inf inir . t r ilr r r it ' in jlf r r l ' r 'nllr r lr r i 'l' r '"t r lt ' a1 r\centri (uhii lst lt l ciL cclt ' 1) im pulsur i r ozult at c sint .I rrri I r. r)l . . i .Lci.()trl i trui i r.. Foulir:r discontinui. rnai rli:paric .7 1. r'i rrrt r.i l ./2 ( ll | ( .tAii2ctl * (trla)"]. rrrIIrti r. ayatlar.-i frrni ti oncze motorul l . rr l toi Ll t li rl . 1 curl'.nlti.r.. l i rl . curentiloy sonici polifuzali l)r:utru_t t-rlrtinc curcnt r:onti:tuu dc ll un gcnoratot: sonic cu P faze. . l ) .l l u r. r r e lir z'.dic:r la viteza . . ') : i2''^ l '_ f .l i rr.l.o.. ir r r r. .? . l). iar iir cclalaltl-LscrniPerioad:r cstc itlr lti 'r r'rttl. r r ' irlr r r lr .i ti ndc uni l ate ri nd -orc . tl | | tz(.: ttunr:i ciurl flrrirlul arc prcsirrne Itl rl r'. Consiclcrincl ca variirbilir -1: ' rrl. 1. ciL ac('st til) (lc ltolor estc potrivit penlru scopuri dc .t. l' L t : r r PIrrl(s l r.ttlVtrla!.=aAo.sl (.scitrc:r l.. I f _ Lr' 2I .rr i l rrl rrrri ../( .i r..r '.i una <lc refularc iar in acest sr. j ti mP L r l. A r. 2 rr.i l l z :r l { rrri l i i rl r.. Il rrj rl .r\ inr ur n de r .rrriin carc sc cerc o autoreglar. r v it ez a dc s i n c ro n i s m c o s . Iri rIri rrIIi c l o | .Ia care etipresia lf a1{ arl. L r f .. lr llm lm l im pr r lsudlor '.i . la ficcarc faziL o snpapii clc rrdmisie .r .ai srl s.rr1ti r. lrscntcltca. Accaster sc intimpl..i tc z .\: '\:' "' .)t .) IltJresarrc. nr r it f . Xt[c\:.f iinr l i r rt r1 . i[ sccundc.l r: l .csl i r (' rrrA r:rr.l a 1 ' o rni rc.l | r. i iir ''. curentul rczultat tot. r:ltto irrc un maximum pentru \aloxr( .r.to t . cosO reprezintl factorul de putere.ttlttt iunaoa d" rcfularc cstc tltschisiL. rrtr lrroccdcu anirlog cu accta dat tnai sus pcntru cazul motoarelor asincrone lirir colcctoarc.' ) ul ._ t l' ({. o artunti l i r.l. r r l.r ul l gl ri u l it lt r c <louir I azc colt st 'r : ut ir t . .. i | o l r1 x ..rar c sr t pit pc r lr '." //r(\ | /") t:ttl ) | (1.r tiind numerelc i ( .. cit cca rePlclclltlttiL tlc' rc'la{ilL tlrr rrt'rt I)aciL se atlaugir j'=.r rr. rrp l rrl rl l va 1i ci nr:i mai :1.ri s1.te <lcplasalca pisiotrtrlrtt c etteratorul'ui. 1 l l l l ti tx i l tl rrr Ii trtl rr1. l ol.c{i ouiri rJ r.r cr ) s2 .r.ri l r' l rr ir r ligr ir r lr r t r . 1r |r rl rrr Ii | I Irtr. r lr ' 1r t r . .!i trni .zrrl 1rtrrrIt t t it t r I t r ir cr it lt r i sot r ic t ir t t r r r I iI r r r i/' . ei tl i ci rl a porni r./r :.rioarla dc rc'olulie a cxc. . . Tl i i /4 \ \.l l n. I)utcm cisi presiunca sonontotricc prccurn urmcazir a.. este su{icicnt de a urma 11ri'rr. r r r l r t l l ] i lr ' t . r r l (lr' niisie si re{ularc c.l i g . (). f.r. n1r' i rr..r' . 1 . t t r glt iLt lat ir clc r ot at ic il c\ ( ( nlli( t t t t t i slt t t llt t lsit {iir . L - Sol{l + (. zcr. A . \' : r lour ol a( F s l i i e \D rrs i i r. ..I== ^lc Vcdem zrtunci cir .r i rlt ciin liccare faziL in circuitul dc curcnt contiDur. lrirctiuuc.rrri lr L' A c r r rpt . accst gencr at or est c polif azat ./d e ) I ( z/.rrrr.l rl ul dc srr< . ta o vi tczi L cl e doui ori rrri ri rnar e c os q) : 2/ /t: o .c a puterii. A si l l ( tf.ncctatc la un ii|crrit dc turcnt colltiuurr.:. rrrorrlr:rrzir l i . la la de intrcgi ..l . dc a tine -..\ - F. \ a f i ?' i rr nrl . i '.tii complt:tc poatc fi cxprimirt pri't' . .5 1 (' i ]rtn l a j o i d e o fac.\..i l l .rrl Sc stic ci'L 'i'.. Pcnt r u f iccat e r .i rttr i trtl .ttti rl .i se ia f .ruti i utc tl c l i chi cl vrr fi rlt. l r.i cind ar : n .i l )aci r. stttlli! curcntilor ctlnulir!i irri. r r t lr rri s i i L . r'l ttrl v it c z l t r c s t e.:xprimat de li 'i' 1 inlinit.r Crir.l rZ -:0 . cle care insl nu e deloc intr-o ar.u c t:rr fl u i rl l L l i l i r. /. _ l ). r . rr' ' f l V t ' r lc r r ( . rr. i r r. atunci o iumitatc clin p.r rrrrrrl {i orrrrl rl r.i l z.l r:u l rl l l ri l rrrri cl i r.^l ' ri nn ''- I l .Ll pompat in cilctritul cxl('rior \"1 su-(.t..l/ l.i l c l rrJ i l i l c s i rrl l c g i r l c l i r ul r < .raliziL mai conplcti. [ .r ri l tl tl l i l l l (' l i l l ()l s ()l l t( l l l ()l l () a.'1 .tllrrY .l l l l | ' r l.i .ra )o ' i tt l rlr'r i ! sirr(r r 'l l .) 2t 'irr(/'ci sin(c/21 (l -i'.: cl c ori l )r)rn irc t rr r:rr lllul nollr ll. z'lc sit t t coal r li.rsr'tttr'rt.rrI t l ./rs). ma\imum la pornire si (lescrc:te . l ' tc r(.rr ti rrl.it c:i r p o s i l .. i. r rr l rrl ..FI cslc. {azr '1. { 'sir r .ir{ En \ r r l o i t l cr t s i tt (/' c /2) .. r r lt lr r lii r lt ' o itrc i i l r' .cirtrrl in timpul unci rota. .Zr l I' ( l) (1) e-si .i i rr i ul cn. t lc ast lt t t t t lr r ' t t t t t form di stri l r uit c in t inp. Vi:rlcnr. r l ir \ r I l iltilt clic 1 aJ. rtiit (:lllll s ir ( '\ ccr r lr ilr r lr r r s.i rrrrri urri rrri si . it l'ir' . ln studiul de mai sus am lLcglijat per-ditantcle. lLcl i ci r-otol ul l rrncfi on-eazi L cu o ti tczi r lr r lr lir ir c c L :i s i l r..ro rrr' .l poattr fi calc:ttlatir rrsll'l Presurrunind ciL debiiul unci fazc urn:trc. (2rr)'?- Yin a:arq S /{. i rr.lLlr r r r r:i s r: s l rrl ri l c i . rvcn lli) .cle I{||r't'{)nlsm. l i r o \ : ir r iir lic s irru s o i d a l i "iL rr l i n i :r s o u i c i i . r / l' r r r r r / '1.r lui ir. .i caz.tttl rl r II i I t t rI i rr' ' r ' 1.IJ $) .t l n o c i u l i c i " L \a i i W -. : I2l@2 i l)corrreccJ=..ot a1i( ': t ( nulni'r ul d. rlr'.. l i ': r : lJ .r rl rri l x rr) tl x. rrlo n nlinimum..iu.i rl . r. ]. i n carc fi costD: .

pltol..c r':l fi P). (tltt). -(P MY _ t J ( 10) slnt f fiind_amplitudinea curentului in una din faze.+4#")]. Pentru 5 faze._. 15 10.t--rr]1 (10)_gat6. relalia (?) deviue t:o (S) p cos pMx . -".2n sin MPzt sin(elZ)-2n sin MP 0 _ (e) .4. .Totuqi.. adici mai mult decit de 3 ori valoarea de Ia maSina trifazatir.. . 6. una fiind constanti Yt: PIlr iar cealaltl. P : 3 cste impar..1l . slnt detelmirurttr numere lntregi n : 1. Cind aceastiiconditie este indeplinitl.tic un lntreg. lfultiplul _numi. Acea-stil coPlraacelorapentru care nE: Mn. 9 etc. Aceasti reguli este echivalentl cu a spune cL produsul pM trebuie ![. 3.1ul-u-i dc fr(. multlDlu de .. Aceastadetermini conditia t : PMlz.1)Md: dcoarece conform condiliei (8).*"1r. cu zero pntru toate valorile lui z cu ex.(.. 6. tttt semnifici cl existl oarmonice in acel Ioc. nu existi armonici cu exccpfil rnn' l. o serie de aimonici al6 crirentului cu amplitudini din ce in ce mai mici cu cit ordinul de multiplicare al frecventei cstc mai mare.qi a este pylsalia fundamcntali a unei faze. . unde asemenea numai de relatia (8) n:N:PMIZ:intreg. . rangurile armonicilor date de condifia (8) siltt tt '* 5. curentul total iniectat in circuitul de uti_ . .l erlrr un llt . M lrcDule sa lre un numer par. numai pentrtt tt 4. ll i/ ._.. Singurele locuri in scria rh' armonici existi. dcorrrdcr/. . | .1l At. Iizare (c.. Astfel pentru o ma$ini bifazati. Formula (10) de posibilitatea de a calcula efectele combinate alt' frcvenlelor fundamentale gi armonicele datorate redresirii. dacl. armonica ceamai micl pentruo instalatictrifazati p :3 c.'"n.etc.{ fazc lt 1t ccumEilrrrlc[urmolicllcorcspun{c . care apare in relatiile (6) 9i (7). etc.r:P J fr+t rc | totP t r * . l'cntruo instalatic .tl I. .. Z.Valoarea negativi (.) in timpul unei rotafii a arborelui generaior poate fi exprimati prin y r. din cauzl cd. l)c excmplu. dac6 p este un numir par. gurilor 3. M intreg.: Yt 'zll(PM)'z . -. -de exemplu M' :2. Numlrul de rang ra al armonicilor. P este par ti M:2. Z.3.1) ' ( t t) cu . aga cum s-a ari.1"ftS orice numir M daci. ' (2/3. expresieeste cgali.2. (zlts\ : o. pulsaliile armonicilor . D".tat in refatia (8). .a At-z:Yt : 0. p este 'impar. . . Factorii M : t.n0ltlAr Dar.r: +## Ae)r . 4. \ coslZn(x + Ee)l: P cos[Znr+ (P . Fo. iar raloarea Porlttve I corespundeunui numlr imDar de faze.6.l-_ll4- Ampiitu<Iinile11 ale acestor armonici se obtin multiplicintl curentul continuu constant I'1 cu factorul zILPM)z .c. : 4 x 1 : 4 ori fundamentala.cvcnli'r va fi 3M:6 ori fundamentala gi amplitudinc.2r.. 3. existe sin (Pel?) .065f. .1. Corrdi{ia (8) aratn cL n liind intreg.r par. Multiplul de frecvenli a primei armonici a unei magini cu 4 ftz. t. (7) Arnpliturlincntccstei armonici va fi At-t : I .orcspundc M j 1.I)entru ficcare armonica!rlo orrllnul l sc noatc scrie 'f. Cu substitufra de sus.6 etc.l.. . iar lrntru o maginl at 4 faze. M ar -.P) corespunde unui num!.daci P este impar.ce acest-curent total contine ioun plrfi.

t. rrl rrr| i .l l i .ilu. i.\l rr.l rtr.:r (:l |(.rvr'. der in clzul Itzotrrtlorrttlot 11r' r rtr lrtt l rr aitaatt.r ir.i r un ci rz lil: ili.r r 1 r r.r l . zo r:tlolr r lr r i ir r ir r i rrtl t' l ri tl ti l r' :r o l rs l l rto l rrl r ri . . Dacit..!i nti . ||r.r l tl l o t r l r .rc o l l rr l i e care l ori turi L.tu r.rl . .grt dc 6 gr-.rto . t r r l i( r ( ) r ' ir rrrl l )l i h r(l i trr' .rltl tlclolii-tlt!it' o olrliDc curl)a arrnoilici-rperfecti-r. .lr c-rcrn. r i r l 1 .tgr:r 1. r 1.i .n..carr. dlc.:rr. . r i rr. r' ri rl r.i . 1.rl i rrrtirl l ' l r.r. .i. rll (. incit lcriouda nnturqli detiltyeie a gr. L.r l r.. r' rrr' il l tr. ull. ' :' r ' I ttl ' l r i 'l i . r.r '.ii.:r S :r j i e j l t cL. i rrrl ' rr l r l | i r t..u .)n :r1 " ntl ui . r r l r.rr. lt . r .tiL at'nci cind lczonat.t . i n cri i .j l t IrrrI I rI i t rrr I i I I rrrr l ri :r..i t" .lttrn'..s i c c l a to ri ti ri n c i s c ri i d e unde-l ongi trrti i rri rl c. l trr rrt rt 1rI i t rr.1. lir r r " 1. I 'r r l i 'l r r r l l l l ( i {|III( ) II||III' i t r l r t z .r l i r r l r 1 'ttl '"r 'zr ' r ilirllr "t' '. V ottt slr t r iir r lnai inlii cilzul ilr cale cller gia sc t I st r Lr ' I r r r lr r \ ' ( .l rr r.. .i grerrtatctr cstr: .l intr_un llrri"r-^ (l(: lovituri.rtrl . accasta lirnjtt:azi-ramplitudinca Ia o iLrruntit.1 lrnplitudinca opl irniL. ( cit t t l sr ' r cr c s: ! sc const r uia: r i l ' )ri :l i t r .r).l " .lrrf i o . r t c pr int r ..t\ tit. r [ r .l ri l i l rrui 11col l ti rcl r rr . xclioDat c sim ult an l) r in l cle m ici cir ( ..partc r. ( t ll'sii: all llnl|lil t Lt lint r ( lor it ob{it t t poat c ( lr z sc 1' r czt ilt llul .r I l tttttl r tr i l .rl ttIttt r |ir r i r lis lu rrr' r' o rrrl rl tl ..r l :r .r I. un astfel dc rezonlrlor cstc caplrLil (l(. "t ( r ir ( it lt t t st r it r lit t r lr li ' ' i I | I ) I I I I t ( :l l l l l r 'l l r l l l ' 1 t I I I | r r r i tt'l l l . r ' /t..l i url i rrIr-() _c onduc t ar .i i r ..i piitratul act'stei litczc. 1:c.i r r r r i i .rIr' . ttttt. .j" rlc {oric.l iilor' lrri l)aci cxisii frccare.aloarc. r r lnr l rl x i ru rrl rL l rl rr.' tt i i . r I t ' | ' Dit i I./.r . ( ( ) ll I r l' 5r D o at c vcdu& t : t def . r r l t r r l t l r ) l li . <lacir for{a pcriodicr-Lcarc Illctcazi i .i cstc pr. I r' ' .i l i . ir r il. t lr it r l ilr r lr zr t l linljii lt l t lt lt t i cir x'at r t it lr : t li 1" t ' Lr 't 't \' .i 1 .t1ii nu caurcazl diliculii!i. sclt r iiLin or icc alt nlod u( silll( 't r ic.t-l 1rLl l x ti .1.. r { iill i rrr I rr. tliici nu r. i .irnctl i at . i--a. f lr c ut ir t ii c .2(rl i l i or l J(. rri " .i i rrl rt:r1 . r t l r t l . r.s i n .1 1l r r tl r '\ Llt 'l t llrrr rr ) | | r I r l r l 'r r r {r l r r r 'r r t r 'r l r r r r r r "r l 'r l r 'r r r l l r r r r ''"r r r l "r .". l i ' . 1. . tlt:scris s-a suarfsi\'o.1 .iul esic astfel con^:tr rlir 'a ittril r'iicza izbirii sr-L fic maxinrir..r .. rI or ir ' i im pr i rn u l r' .. r r r .rr. tr " n" r gia : t pi . 'r r ' l. '.tr t tt r r .llui tc iL a scolrtinuit r\ccaslir. r ..r. c a'r:Lxinrul s i s tc m u l si r-Ii c rrrr r(. p e rc u .rr rr rrrr rrrrrrrrrr l .tnttt"'. t L I ..1rtlt' sittrilrrlt lx)1 lt l'r"r" rr' rl' lrr prititoru(' Calculcl.i r.r1 lr. lolrr.I r i .\'edcm ciL P(rntru it .rrtrrI .l r . . i i"i.ri h' n ci rz lilr r ili ir l ( ilr t ! f ll{t .l i r :l i l l l i r l i r r l i r l r l xr l i ' r 'ttr l tr l r l l ' r 'tt r r .ru n rri p i s i .'r. tuliri Iurniz-at rczor:rtoru]tli.l or.1" a"tot-.c.r. l )l r. ' l l rrr:q u l a x c i rc s (' n l l ri l o r..' ..r. .tl .trri i .ttt r '.:r. dinrensiuuile relatilc ale icsortur-ilor si sirrt astfcl alcsc.i ...r(....r| | l .lo""rdJi.. { r.. i' Iormr-1.. i t r ( tr l l l l r i ( ) r .i c. Ir |si r r tr ' ir. zcr.\( l ri z r. datit dc utr ciocatt' trtz'ttl ttt ' rt' Itt dc transrnisic' in conducta superioare armonice introduce lr ici undlt e aclion.'1.condi ti rL.ui ri f r llzot r .r l 'l "r l ':r l i l r ( ) t( r "r l r r I sl ) r l l l r l l ' i i . ci rr. clt r Dclcusiulli sint aplicnbilr .u |r'ri r'i r r l.r. -frr'biric ()1)scrvatcir (lirci rrr:/. ..ci astl. '' t l' lir r ir ' ac( iaii i rr 1unt ti on ar ea alior unelt e.. .r zttl I rr|( |rIlr||ri l r r r l .:rsrrr.r . ctr'rba .q 1 rl 1 . .d .' l .u1.ir'tc ..rt((. lr r '. nr : r ' l. _t.rrr.r i ncupn sa orri l .Lr.r. I)i n i r(c s tc (l oui r conri i l i i sc porrl c 11.rrs i rrn r' .'. .poi ti onal i cu nrrrsrr .. . cir 'lLsit t r ir t ' I lr ' I ir L \ 't I I r r r r r r lr lr r t 1l( ' se.r t t t . .'iii | | "' ontimir. ( ir it t ll r t t r rl .p ri l ri iu c ur s a c i r l r c :l tr-c u n . r ( lr .i l .rtrl '.cutir{ii (lisatiL 11r. ltrr:curn sL. r 1' li.| ri r I ) lr t t .a. r r Lr i r lr ..a . 1 .rrl i z:r tr'zo tl r lot r r l lr r ... . Sii presupuncm .rnurnitir leg. .1.rlrrrrr cii in loc de a consrlmir cncrgiri i! lt. i L .. r r ur at it cst c lllai pr oliiint at iL i) { n111! r lla\ r ir r r L lr l am Plit udinLla . ( ] ( 's1ir r ( lar i f oiir t c I naf ( l' ( \r' nl r)l rt. clt 'lir llt : t lz. ..:r 1n:rri aurplitudinea rr. . . ilt r I it cI I r t r ' 1"r r t t 'r * i ti " .r'rrlr'i{ii l i l u l i ..llli sint int clm ccliat t : it r t r L lr r ' lr 'l r .r r.i j t. dt ll c onduc t i O rrltir conditia rrcc('sirriL <le ltert.nl ' l I r r .i c]1.r rl r'.i1.:i l o r 1 r' t u. hrcnt rri ii".i r. 1 .l rrrr. l i .ro .rrri .( )nli1()rtll lL' 'cart:ir cncrilia sil priD lrrli r('l)rczf1)til1d vitcz:L siin t til' :L clll'i)1'[ rtllti slls.( flt l xt. Estc elident mai d(.ti :r l ori l tl ..r (. I lr rll | . llr lr ( t .i i rl r. t r ..:.irr'i lo'iiurl fi obtin.i " . . r . i l l l l r zl r I | i :l r ' / r r r r i r r r 'l i r i 'r r 1 'l ' i r r 'r l l l A t t t r .'"r..tl u t ilc s ir lie as tfc l p ro i c c l tri t:.ri . inti]Tr|)rr. I .rr. i n m ot lcut ul tLrnutui tlt.rrr i rr rrr.pinl la inlinit..o ) inie dt ' t r anst r r isit pr ir r ' r 1"l i' " " " " i i i i f" J" ...i rr.-r r. r . \ ' or r r Llr ' 1ir rIi r rrr...n lr.i .rttt t io. in ascnlf r l( 'l ( : r zr ir i 5( r ' lt ' ' i .l .rl r)trtfrri . : .n niai put"r_ .i r '. i i rr l oc < k.1' s luc ohr l r lc iz l .i..r.ituri i .. l )rrri |.(. Sc r...i c c { o rfi p c :-i c d i c i a i ncetat ri c a l ui ra) .rrr r lt ' ' [ .I rrrI rI rI I I{ I I rIr' i| \ ' . rI . . . l..rml l l i trr' l i rl ii ont ilnc .r 1 '. i n rl s rr rrti rrs rrrrr rI i I rr. 1.ir curbci ctrrt:rrlttltti Il.l i i t.i.. 0r r sir lr : r 'llr il o r l' i( lr I I r .. i ir r plr r r iir 'i t iLu. r l r 'r 1 . estc risipit..r t t .t\t|ltt I)irci it\'ctrl o grcutatc tinuiir iutre donir rcsotiuri sub iDfluentr. llt \ it I ) lili( .l .rr lic ilir t c api r t ic trl a ri r a l i n i c i .gilL ( : it c f ur nizat it uni{olm "r r ' fr i r l i unc rtlr lit t r r t .. I i rr.rr. nr r cst e lr r usc cit 'la t l lr Lloat c lt t r r " lit t r za ir ccc lor ir ii .:.( \ t' t I "l | | 't'tt0 lA It 0(:.lr. .'l .r.t. t . tudinea r't"l' ' E{ectul formt:i ncarmonice a curdrtului. os c ile du p . .rl )r. " .r i rr' r..1 ' s t.ui rr.. s n l .-sti {r. nliI t ( .iLdar.tlt .. r t it r r r r l. .t. )lu i c ri n d a s u p r-. l)rectllr ( ) clr r l) 'r c( t lt ir lu: r ( if s1{ t li: cr ) r r lr l .izo':rtor o am'litucli'tr 'r'ci'ir tl.j r v.r!i.:r rrr. t.r l r ..r l t t t it it t ' r ' t rlr ltrl i rl ' r i r rl s o l i rrl i l l t r..i..trr| l ri rrIrr| . a ctttntului ' ' ' r'cnlni rr da o I{t)/ollnoticttticd l (' ncrci fi i l .rr l ri rri r' i rrrl rl i s | . t r i. rI i t rrr I i I Ii 'i I l tl i t\ i | l ri tr 1 r| rr ! si rrr ri i tu trtttl tl i /nl i ttt ol . (. St: Poirtc arr"rtir l-ratcrratic cir.!!i i Ll rr. t or ului.t l.prlir"'r nr.. r 'sl r ' . in acest caz o desci-rrclrc rle cnerg.. |.rrLr:i .r'l i.1111. rr. maximi. uLL ttttl rl i . asi { el ci r l Lmpl i trrrlilea rnisciLrii sir fic liniiratir. s i s tr' m ri li o rrn a t c i I g r|utatI si rcsorturj sc numrste |r tt : o||dlo/ 'l'colctic. . 1.r'rirc..ri .:r c \o rc i tati t dc r-esori ri ri si P rcsi u:t.rr rr. . ..r'i)rr. s l (' i rrrPi r.. Ciocancle clc {oriir sau instmrlrcnl(le .llil. rrrrl rl rl rrr.(. r ...r. t t t r t r (ll I L( 'r .tr.r t .nri t.:rr. .sta it.P l trl Lr' .r r r .l .. l .rs trl r rl rl o rrr. i clisl'r t r c cind se at illgt r l r ' I o critl)i"r arnollicit fstf vitirzei curcntrrlui lcrfocti iriti'i-ti . r it ez u g rc u ti (i i i n n o me n tu l l o r.r ..1 .rtr..rl rrrrr i i rr .io curentului t're6uie adoptat:r i.i rrn .rl z o r. 1r 'lct er f or t r liv l) ot I i. (.11 'n ' \'i r r r i( s o' ir r lir r rr.l lot r t r ir . rrl . i: sit lplu cf t ct .i zttl .ui i rtc.t gcner : : runclt ctt t*inimrl 4t qrttitle.i. i" " cl ec i t rrmplit ut iin(ir ol) t inr : ! .r I't' a . r) l r.. rrr( (lit lr 1: lx unutf c r c l l S l l u l rl v i l l l r.o tti Ir r r r 'Ir i r .rlu l. .ri. defornra{iit' curentuhli poattr plrrv. 'lt ( lllcullll ( 'l) ( r liii( i f t t t lt izr r l. iftlicir abatcr-r'. a. sU poatI (ii cufontr. .z..r l . p t. in r i( st aproirl)c tlc atnpliiudinca rllir\illliL illl' llri I rczonirtcLuhLi 11r.r1 . rr .

. I' r lr. t r . . condiliilc difcriL pulin.rlol .idr . cate clcctucazitluctrt rtr. obtir.Ha cos . r '(uir lr . r lr lt t t l . li( .lr' cu o afini. cocficicntnlde fricliunc este Il.{ . t t .l r. ii r r r t / t [ .i r. lr ' .r.rr / In .r. . ( l) ). lil ul t ) l( ) lt c lt ( t it l vir ll l l 2 t' j l ul .1i C sint in tozolralltii LCt2 : I. . Sir I rt r'. r ..l). t . . ' t 'r 'zot lt t t ll. r t l.rtlIr. i + (d?r:id. avclrt I:(aCHlz)'. I' rrrrir r r l t r r lr llilr licir r r l t u C. r / r ' r r vrrl ttt r . I ' irtcr'6 ilt rrrt..rcm (3) Ir [irrr l A : (Hlz)Crt sin <t). lolntultlc (n) 5i (S) pot fi rirrrlrlt ficatc prin neglijareaprimilor tcrurcni din parantt'zi.rt. ' r ( .R i I r .r'cos(. r r li/ r lr ' I i (6) S ol tt( il r r r. . r ( .r sin @ f sin (f. (7) . ! rlitt rlloirrt'ce Accasti formuli arati.': ft/a) rrrr'tiirrrl. t llt t (|]) taa trt .sol tomotri cc armoni ci _r ll s ir r ( \ .r(. Sri prcsupunem cl-t L: este zcro cind i :0 Lt :Li2lz +Q_1'/2C + Ii.rt. iar cnergiainmagazinatiicstc tlati. I )ir. kzr.:1sin(r+(l).n!i r._--0.l .rt. r t t i. r / . /. . . . i. r t r 'r r r t t .rrl rrl rt ilr r t t t ot t t i't r I t t |/ 'it / . I)rrci r / t cslc o f r t nc( ic ir r nt onicir dc lor nr a h: H sr l1t l.\n i a t . r r i / r ". i /.r1(rl!i/rl. llllil.r. . "'1 lt r ' lr '.r!): c i n d l :0 .r l .tur5" dat r-rcxistir Iric[iunc in circuit. 1.rl rr l t ir r r pr r lr r i.rlir.P r r r t r .sl1 indt pt. ot t t r t t t r l.rlir r:u p i i l r.rl )i l i ' r th. o1r {it t r r r r 'r i ..tl r.t gi substituind in exprcsia lui L'.rr. r. t t t t I 'I t I t t r I it t |I r . (4) I ltl ) (!.' rt . Daci scriem expresia lui r in lorma r. ho : L(di ldt)o : L. r I 'r t t l rl i [r' r' r. ci cncrgia inrnagazinatl intr-utt rrzott.1|.r-cntiind relalia (3) gi substituincl. r os( r | ..r r l! i/ r lr ! | A'( . i .r'!) I /i(i. .l. lirrrl' de la inccprireaoscilatiilor rczonatorului. CIla cos...tru!t r lt .r rL. lrr analiz.LCt!(<ltilrl 12) .1t. O). lr' t"|ll. ob{ineur L -.rrtt[tttl .r'giir inma"azinatir in orice momcnt \. r f l ptr.ir. (t l$l ('.r. fi avcnl :rl)roxitrrirlr\ i : (r lz) aCHx sin (r r q)) .ade mai sus am neglijat {ricfiunea in circuit..rl rrrrr. r r r lt .. lt l lir |||t t |'|' |||| |r ' |t i||ll( . ( lt ) )r olrlirrcur dr -: {).\.-.r' l.:(.L i l tz + (Q.rr. (t/8)CHsirr sin x . .II4l4t . t'galir cu maximul energieicineticc :r mase'icare lormcaziLrtzott:tl. t ll rrrl rrrr.prrlxrrlion.. i r 1l r l..tlorr. u . I ) if r ' r ' r ' n{ iir r r lrtl l (i :r (l ) i rr rrrp o r. : l. t 1. r.. clLoriginea timptrlui ntolnr. our li( ilr r l.. 1.a Ii (5) t. . l .tttlr". rrn rczonlrlor. Dacit lt'zonrtt.slr.si ttl t(. t ... |) | ( / / / il) sir r r :t t r'ttl'i t'irlolrrt. Il t .2 L: : Llzlz (") i . r. \..ri l l .. t t t . ol r{ i ncm i l.rl'r tlc crrrali:r t ( l /c) r t. ( \ 't lit lia ( l( '\ ilr .[-rrirrrl (I) (Li r( .. t . i| | | | | tI i | | | t | | t t./..-.. oblinem Reamintind ce LC a.rA i . r \ 'r 'lt l r rrtr.rr ..* . srrlrslilrrinrl pc i .1) l. i lr r li r l.i -r.v { aCH cos (_v* <D) I t t t l r .r sin +_ .r ll. r l l tl i rL' dL'ltlt .t t I rt t t tr' | | t I ir I r| | '' 'i | | | || 'i | .2rD)l li Iiirrr l o constanti.r r r r r r .\l r .l'iZo2C.rtttl.'rr. + O)1. r 'r .c) r . ( / / r r t os.rr intr-clruinlat in lcg5.l l t )l )r(. tlr irr or. U = (tlzl (Li. r ( l.tttt. (n) li rh.n<llnt:-r rL. atunci . obtrnem J J' : (CH|IA) fsin rcos O . e) sol ul i a ecuati ei estc I)acir mont ntul consitlcrat cstt' ll rttt irttt'rvaldcstul tlt'lung <l. L<l2ilt lt 2 \ lldilnl I i lC . r l r .v2\. /t r.r r .c rrr<lrrtcnl tlul rft.l rorr r lt {r ct r ..d i l d+ i r d /. prt'siuncasonorrrollit.. ir .rI r r c s ult u n e m ro :0 . r t r t t . lt r r l / /1 /.r 'r r r r i ci i n ttr tt r . r. 'slli cct lr lii lslr ' r .rrr.r . t.r + O)1.r]i rr. i : (tlZ\dCH l_sin.r((lii (1.<lhldt _ aCll cos (.t(di dx) I o.r rl frl i' lt t . dc L' : (CEl8)x!. t r.. oblincnt (i .v siu (.2.i rrrr rlzorr.A sin _rf B. t lt t t t r i. t t lt t lt t t .r.tl r .r cos (r: -l. | (QzlC). ' zr 'r r ) t)ttti l ulii liht t t . l) : r ' r . . { '. S .rr tto tttcr l r ".(rt? l )l rl ' i ir vlt r r .ntlll in carc r _ 0 y!:0. in carc l cstc amplitudinealui i la un moment rl. lrrirr rrrrrr. ^. t. B : HCdlZ. 1. . . r t .. rr lt ill r '"1. I)a<:r-r.oirr.r. l:rr.r [i(1.

opri6scilafiilc.ll." rrl. Implrtind prin . plrllea prin intrcbuintarca notaliei simbolice.j cstc intrebuinJatir mai intii la pornirea .{.fl:rr::i:. t..(RlzL)Io exp(-(R/zz)r) Jt: _ (RTlzL)r .aloarealirniti ce se ooatc' olrtirrc Dcntltr lucml cfectuat estc W : H2l8R. c[ fr:ictiunca lucru lucrulul mllloctu nfoctuqtdo rczonntoi. astfel incit avem u : RlZnL . ant.rezonatorul.I.rlc. avem din (14) dl tog(Itlld : . Ionna sirnbolici.1 :46 pcrroaoeror lre''\'('ula cstc dc exemplu 23 pc secrrndiL. r. nu sc furnizeaztr pcntru lnlrcui picrdcrco cnotgic.m:4.tlca)I .HI * Zltl :0.stc lt. astfel lnclt ob{inem definitiv r : HlzR .lonillor. se poatc sim_ linind seama-dc fricfiuue sau perditanti.zwlR.rr a tr.t.ast. obtlnrm It' . r'tlrr ti:r pcrcutantl tor. daci'r un rezonator are un d. olro €tla Ilcntlcl cu ut.u'('ir nh\ir)i'r dc ecuafia (131..rzl nlcl un lucfu. De aici rczultir in mod evident cS.'rr|zorratorul r. avcm lZ.adicirina_ . este exorimati orin relatia U : LI2|Z. La . (il /r Ill prl(... dalu|lt .1 l. f)acil. hr ifoteza cf. I)ac.rrlir A. u dc tlronatorulrtl Arn \'ltrut cit (lcc.:T _putem dati'L este atinsiL.. Stud. cu dccremcntul Lrc cste datoritit I{.tir.t:trl osc-ilaliilor cotttirtui tIt.Drrs ln osciiaficsc oprcsteduuir un -(1.ll(.iul matematic .'rr- .Lgadar.r rPirrtirrirhr lrrtr..r'cusiuniiurrnirtoarc. .ptirt(. lnmagazinati lntr-un rezonator la un tnolnent dat. l {iind nurni-rrul perioadelor pc secund5. ( 16) . iar micaorarea energiei cincticc tr ll aProximati\' gi avem . Este clar ci in moncntul Dercusiuniise Detrecc o schlmbare brusci.t. misuri. L.rarca. 111111 numtr:rul gi dacl LU : Lr M . 4. : .. vnrialie a energiei estc micll in cornprtrrtlln cu tr. ( r . " ln formula pentru .. po|ltrur dcrernr ullird |. prrx rrrn se arati pril relafia (14).RI2l2. din semneie pozitiv gi negativ trebuie siL lrrhnr numai pozitirul. De exernplu.fl..ir.l..uttti llll.nirlrd.I.rflt [llrlll nlrl rln. punind . amplitudinea cstr redusi la jumirtatea..1. timpul scurs ar fi t : :46123 :Zs. . amplitudinei oblinute atunci cind nu sc cfr:ctrrc. al.'rupnsirin analiza iltti. '.lIrl) l')lt."' r'i :rrrr1 rIi t rrrIi rrr. relafia \iedern ci pentru valoarea limit[ a lucrului efectuat.oncntul orc vllorroe tL . virl{r.: obtiuern l/. . Am gitsit cir cnergia. : : rr/.g:tt <lc o ttrrcal t cattt cfcctutrazit Ittcrrr dc t.r. Drctt htloculmpo Ji prln ftlclluncr oclivulontl R'.zWlH.1. avcm (1 3 ) lincrgia furnizatS.rn timpul prin numirrul pcrioadelor. Si preiuounem'cl lucrul' efcctuat ia'forma :ur. Itrcsiuneasonomotricc/f gi curcrrt"ul "rlatiL ytutcreamecanicirfurnizati estc I srnr atullcr ln lirzir ii tv .ecrcment 8:0.f -. . fie AU : l'lz7'.gr. daci.HIlz -. Itlesupunind cir aceasth.r rr. in cnergia inmagazinati.vd dnt it rtr." ztrlP. cantitatc vom denumi-o tl ecr --\ccasti'! eme nt uI r ezon aloruhti. obfincm \I : WlLltt.:zonatoarclor. a ecnafiei generale (ll) este H : RI I j(La .f a lrnPlutidinei 1 intr-o perioadi dc timp Ar. Daci considerim ci amplitudinea este negliiabili cind 1 scadc la o srrta parte a valorii sale initiale. gi for.t) Iicamintirn cl.Rl2t I. dntorittt lucrului : WlznU: nWlaULIII : WlnI-12 \: produsir de rczonl. +v@lzR)' ( t1) .ItlZnL.u tiurpul. l.d:^a'aria!iuuca Ecuafia (13) tlt:virrcat uuci /1:( R + R ' ) I:Ir I+ zw l l 9i obfinenr IlI2 .m nd[rrgt frictiunii Il o frictlunc fictl. tlcptati-ra nrigclrii piniL cind amplitudinca curcntulu'i atingi: . Iu cirzul in carc R este neglijabil.sr'-\ultlr.r srrs. atunci clnd trl este lcgat dc o unealt?t slnt cantitlfi sirni' Estc util dc a rcamiuti c!\ doJotm4ia9i decrementul gi dacl se atlmilo deforrnalin eslc idcntici rezonatorului.prrtt.iludine ma. .llCa: 0. I : (H |VFF .ltc (rr. .i uccclt. zl[llr iftcturt do rcronstoi. ctrc intcrvinu ln cxprcsiapcntru dccrcment. nrmanicir de furnizat iezonatoruliui ln timpul unei pelidado T 'rucrsia Inaintra pi.irrcrncrlit'..i'l ln rr. tieoarecepentru lll :0 irebuie ie aiem // : R/. din care rI: . El sc r':r insemna cu r..llr/rl qi prtn urmrtc rlirr ( 16). l. gi-tsimuniirul ^pcrioadelor m'la ciri o implitudine i !.6lzL)t..rll .610. oiurvrl(' \'.sffillzR.icfiunii' diferii pulin de'acec^ pr. (tirloririr fal)tlrl'i .VllnU'' Jr ( t?) hnlntl tuvlntul dr. C..(RlzL\t: Rn421L : um I . . . trcbuie ^s5.6/8.mulamai ..6. Vlrln \ .eibercusiunrj la fitrolo cursei rezonatoiului. rnalntc de stin^g-crea oscilatiei ar Ii. agadar..r vom d('numi-o daJormalia curentului Cantitatea R' . avem simplu nf u - sirnbolul J inscntnind aici variatia lui U Si f.

rrrl tr.r 1. .r = _ ^ .rrl rrr rr rl r.1 /r . l i c i r //.ir poziti. adicrt LCa2: L Rcsorturilc condensatorului trebuie s[ {ie astfcl ca presiunea medie rlin coloana lichidiL sir fic balansatir.t_ r. r. r l r t l .i. 1 .). f ) ir rir r r r r . : Lcti.r trr. astfel lncit obtinLrm t:onsidcrat acun. curcriturui {i..i n curent pri n unel i e pcrcni ru tl c s r r r r r r r r r .4 9 .rpr. . l /i l . ft : - h : L<lilrlt -f @lc)t. rlc. l .s l r. Fie -Floprcsiunea rnadjr.cos .. 'i ' t '.r rl c l .. l 'r 'r .o.tot { i otl rtl tttttt.o n trto lul ui :rrr.l i . rrv c rn l l C .olr{irrrrlii|l crrPilttlttl l)iir l.l /...r' ' tt|r' tt|It. [r' . . .t /| . /i.. I r. l r rlctirlului /i . ir r li c rr . pecum si tti c ir x lr r r c L.r) (1. r r ] li .:rp.r lui i ln accst rnolncnl. r. Allitdrtta teoriei Sir prt:sLrpuncrl ci ave lllr ciocan constlnd dintr-un corp €Teu. cJt:ct prir:. a cirui perioadi de pulsalie este egali crr pt'rioarln naturali de vibratie a ciocanului. lu rrromcntul ciocanul poit ln sus din pozifi:L iiri..rl i rl . a l)istonului si ccualia nliscirrii ra fi Ho +_t.l l . ICIZQ.zrrliri |'r so'ric rnrrr t. o . a:.nrc'.:il cr.i. iir s i lttti ri s rrsl l / r.rlr. 1' r".p tcs it t t t r ' 11.:cpr.a lroducc o deplasarc. -1' -l . r l ttt t". i n rl i c i r s r' l ri rrrl ' i rri l r.1 . f i.'t ! r l l l lll l 'r 'r r l r tt r l l l 'tr l l .. Valoarc.""I. l) r ' [ r r nt lr t it r r.i/ srrl > .r..n l n e x p rc s i a l tri L i .rrr.l l ttttrtl rrt' l rtl rrt rl l tt l r"r' t l "\l l l l l "l l rl l l .t1 l l r q ..rl . lir u: r giir c ioca n u l u i i n mo mc n tu l i z b i ri i sc ol r!i l c prrrri nrl r' .rrr tr. trr' l rrri c r. e.l l . i rs l fr . 1i .x .'1 /f)|Ct.tis..6r !l l c ri l l tl l tl l vollttnllt' \' ()l tl l l l . li" ol r' l (t - 2lr)B ' 0... citre cstc monlcrrlul iz.rrtr ' .tl . l l l l l r"nrl l ' l |r' l l l l l l r. ''. cste t:az. t 1 .'t\ine 'clndmaximu.ulniculiouat rwLi sus..rr ir r r r t r r ir r r ' / / .l l l .. Pcntrn a <'tl.).l lllll r' l rl l t r"' l r' .r r' . .l rl rr\i nl l ?/r (l :l i ol i t l ucrul ui r' fectrrat i i i (rv lf r lr l lt lor nu l i t.r rrl rl i rrl rrr l 7( . cu conditia dc a lua.r' == r !i rli.I d.rrrrr.l )i. .u rL .. // .?. rliLt rl r' 19 l t .i 1i t.l r 'i l r l "r |l l r 'l r l l .t r.rctiunii unui curcnt sonic. r tt t'rr.ri c IIrI ltl. t uclinca optinti'1.l.l rrrr(.i. .. < lt fo l j l -r s l rr l ro rrrl rr.:rz i y rri l i rrrl ru l s t rri l a fi ccarc pcri oadi .i .* 7 7 ' 2 5 ' . ... \i t s rl rt /i. In gent'ral ccuatiilc g:rsitc lnai sns dan (l) : Oi.. .r(l/t ) ( /r!)! t(r\14)ll2C' l ) r 'l l l l tl ( '.r'.lclt ! (A/C)(. .' .r l l l l l l l /. ca originc a ltri . ti obl i ncrrr' l i 2..tl ti rl l tt trr tr' l rrtt l ttti ' tl ' tl r 'r ttr tl 'l L " .! .1 .i .. l) ut : ir t r : k r t k ru i L re s o l tu ri a l c re z . l n .. . (tl ).rci t.1 . l) r ll ir r f .{ ) $ l Z \l l t . lolirea ciocanului..r..ji.r.rl ' l l .roit iL fi rirlicat plirr sc:itlcrea prcsiunii srrb vakrarea ntedie. cecacc cstc irlcnticcu ccualiaconsidcrat:r mai sus . Iri tr accstc cui l rr: tt:zultir cit J' csle un rrtaxintunt cind . .i r' . legirt rL'un piston (lrc cste mcnlinut lntr-o pozi{ic medic prin resorturi gi supus. i i grrr.a. /i 6r r ) .rt r' l otl rl l 'r . al unui cirx:an luciind cir arlitli-. .rrr: l/(...f( olr {t t"r t ct t t il sin .r . clrrpirun tirtp.r. V alor ilc lr r i r ' .sta \.r ]..(llzlHCut sin -r.jli]iii.4C 112. ' t.i cstc aplicr.1 '7" 25' f i q) ..-t l-lt 1i1"1t s ll( /t. {.1 ) ( i l r cn l cr t r L 'stttl i t ( 'xl l cti ti l ttr l ' rul l l ..rl ' ll . din t:.i si pt rl i sl r r r s r .] ( / lr r l ( n l ( l ( ' 1 . r| t r l \t l l .. yristonul ciocanului o ocupi sulr ac{iunca presirurii mcdii. l l Cr l l (' . Accs1.1 l l l l t .lr. llt ' r ' a rc l rrtl . lr t p r.l) r ' r lc ullir ^p trrtc rc s o tl rrl C ' . pentm cir ciocan'rl . r r ir f ig u ru 4 9 . r' == -l.l i ..i i s i n t ri rl )(' r' l rti .i. i t r l . l ir 'r ' .2IICI.'1 r 'ttr |r 'tr l r |r ''r l l " Ir t r \ '.. r l . 1 .'rrttttl. I fiinrl prt'siuuclr sonomotrice gi ri curcntulsonic.*. r . z ot ut lor .r-. -AfolC.i" (" Ic : lcsorturilor. i -.3628' rcsottttti'ltvcltrln:ttltrt lll petrtrrr (13). p rrx l r rsr. r 'l o t l tttt 'tr l tttt .4 rr1.1I Il . r 1 . r r r r rrrs i l r1 . (i .1 .r'...ryu. leoat t ce B1 * :tst [t'l r'.r.(nclItl) (sin r -j.lirii.(lar rlrciL prcsir:nea ritcdic t:stc lralansalir stlrtic 11.i l l .orIr1rl i Ir1IrI pr.Lc 2. . .|. Valoarca nraxitriL a lui l va Ii . ..r.1...r -l \./ .ccsar cir. "lf" prcsiulr:lt sonolnot!-ice I sii lic ncgativir.tinrnt atunci --. Pe o frrfi'r. l.lll.

1-. r ' rr. o l i r . ca lucrind static' ^ P e de alt l par t e.r linia de transrnisie princilxlir...t.i . . t I r .0.t tl tttl r l r' : rcsottndlor \'or fi . lucr ind ct t ir t t r l'lt lt r di nea otrt im i.t t . f i lr r r lr 'r r r lr r ccir I li( i\ }f r l.( u / t.. r r lir ir lr ir r .. .elc si.. ll'l. . dcest e'condilii ale t t nui ciocan. cJeclul ourtiu nlrl al unui ciocari. . r r: . I)t' nl Il t a compri . Ft :0. . ot l. Jr r lr . / / .d a l )r'(C l l n) It! . U :2..o cursi cgal e cu f.rp i lolr r lr r i I I I II"f ltrtrtll.trfltf ::.l u ...1"1r.\ |oi din conditia tlc rezonanlr-r ZC ai l . ' l. ( iu. llt t t t t r .lele c.irr tiL fiecare din suc.ilorr-ar fi Fr: I). alr : or I . le a incer t a lr ol'lt t r r ' I t t t t i ovi ttrl i l . avind o cursl dati. 1i: i lie in cchilibr u. . s. l i l l i i ( l e t l !.rsi cclof cloui.azir rrs'r |r.r l.. la plt t t ' r t t l 'r t t 'l undi se pr oduce ciocnir ea. r s l t . t.. r c.. i lr t ( r r ll t 'lt t lt t .l i rr l u rr:r d n tra n s n l isi c.. . 1 l )utcrl rr : r lr . I ' r' .clitimtlrlle resonuulol.i i .r. t .ca qi cum curentul ar fi dc o {ormiL sirttr:"i'lirlfl simpl[ si in Iazi crr 11. . .lr.nomorri . . iub acf iunca r esor lur ior condcn<r i"llllr r r 'r r l presiunii hedii a tiniei. r lr ' o lor t t t . cirlcul. . ( ) ( l l l s i / . . u l t t ( .'rrrrrrl. . rcsor.i deoarecd b= fi+ ..drL.362F : 0. r l't lil. i l . r I i.au. .. ' Avcm.. : 0.r. Sir Pt t st t l't t t r . t r it t t . I I \. ciocau de o int r '{ic t ot r r ir l.rrtor rlr..r l l r r 'ttl r r l l i r l r t t t t i r r i r l r '.r '. i. 1. i n k g c m. rl aci i nscm_ n . i n Ji g/cm2.i' fornt. rclalia de mai sus aratb. s inl t h .lCH2.r rtl absoarbiLun curcnt relaiiv nic dir.' Dirr'relatia U .Io tttr Ir Ii 'i r tt Nr.. poate fi calcr.6r. in acelasi t im p ccr t m ai m ar e dc{or m afic ir ' ' r r r ' t t l si asemcnea cioiane trcbr. -i..r llitl r.r. tL ttl o .ll. e51i1. r t r .rr /. al rrrrrri ci . cirlculiinr rr.. li r ir x ir t lul ( . / / / : .pentru a r rrl' rtl.ci FC : Frar_ irt.ri. <t Zl'Vlr llt l 'l t' dt: Asl ftl ityFJ)t. iat ' . s" "te trrrl ... it r ll'r t t t . r r r l l t r r l irr t. avem sauaproximativ r . l uzultil: F .638F : I1e.. l u. s ir r r r ."..rr.8lrcz)J . r r r .l r.HIIZ. . sot t t t t i sir ll .3)l/Ptl (irLrsase obline atrrrrr.ir. ir . i r t r . in kilogr:rrne. . rrF. l . r r . r nir riliLt i..tVt " t.(. il\ . .rrrrilrrt. 1 ) l i . 'ilr lr r l r t t . pr occdir nr l) r r ( r r r t r ti ttl rzi r: p lnlt r r t olr t int 'o <t t lsir {t t at t l nllt r c t st c r econandalr il : t it t lt r lt t t t r lr t rrtt Lczo r r illor . ( ( ..U I!). t Jl! tll I . se pot aPlicr r l. I'lii""' '.rrl irnrplitudinji maximc. presupusi.c a l crrl ul .. l itl (..ll I lt U : Hllztt I)ar am gisil mai sus l). iu ladiani pc sicundi.rJimrt numai dacii cirrrrrtttl esti construii astfel. P c rrt r u practi .rLriu rcsorturi in rezonator -cies_ .i o rl rulilaii r ( lir t iv nr i( i'L t le r r t cr gic pc secundi. ca impreuni cu condcllsatotrtl siLu.. (.t r t r it rIr' IoInru{ir r r r . si fie in tczott. I r : r '.l. SiL co r r s i< lc r . to iLl c c ic nr c r r lc ..rcle 8' .tl).r. i t iL 1't ''r ir t t t |it r 'r 'r r {irt r si t t t t slt . l )ul l i rl i r (l( ' t lot l.i fc\. r l r | ( . B tl Bt : Fr7B" .: l OrtC l e nC C nsafe rla ecalc dtn aceste resorturi cu cantitatei f.r. Il si 1 fiind maximul presiunii sonomotricc fi maxinrrtl r ttrltt tului date de ecualia f : reA.Z. ' r 'i. {i r r tr l l r f i '. t . I)" . . <or : slincl t lir t t . Q -= (a/3t. r i r x r r ttttl r ti 1 i r r '. dl / * Jlz.81r)HJO . Dirurct.c 0 n d l l rLl Cdtscul dt(.put cnr r I lilt t I I it I I r r lisorronro liir '. r iut tt lt ti. ?i. r i' r ||. ii o r r r t r t nt ilit ialt t ar c m ici..JZi .rsi urril. lsllr'l ' . it sint da1c..tttlil cu D resi u neasonom ot r ice ihpr im ali. rr r r i r r r r r I .ii volun. I r . astlel ci.. .rllr'l rrlr{irrcrrr I. Acest e{eci maxim cstc ol.u l r r l i r ( r 'r . pr . t l . rnl i S rrq.5.cr uc il gcncr ir l ccr t ] o r idicar c dest ul de sus lt r r ll( i 1r r r r liill rrr .. .lri.i s.. / sint cr t r t oscr t t c.i . l u cazur ilc in car c se ccle o d( 'f or m alie m icl. z.i Lrrrsirl.: F.rrrt.r ttlt r:i ocari clc f or ji'1. ili ir accsl ( az \ : r la / / .4l-l! 1.itlin rclatia : J ftHC)i2O.)ftu ri .r -_ D l l :a..r l).-r. .. ..rlat simplu prin l.{ :: . l pLr . | rc. lc c ior : ar lr lui I r r ttt.ir(\'(.. r l r l l i r n r i : ( i t l ) i s l ( ) u l l l u l l l i . ( ii.. C l l rl d .t W . .1 . r s r '. A vl t tt l .l n . i : .): t( . I ' t. .l . 1. nl r ondi! ia ca dcf or m at ia clll( 't r llt llr r t 'r lr ' rrl i rul nl r'lzi r ir xr r r r r r l : i lil. t . i rr . P I rrrlu. r t t 'r t lr 'lr ' (latc pcntru caz. l o \i tu ra . D1. r r r r ' rr '.l a o P i rmi . r l it r lit r t l't 1l 11111 si ugrrrc osr : ilr r lii viL li fIIr{. I l .. rr..i ) .. lVfuLIr . .. lrorla maximir" asupra r-esortur. oir lt r li.:si'fie dci dinensiuni relativ mici. ( .trL_ rcntului.i. .f. nr lr 'iL t l. HA' ..-i7llQ Putem prin unnare trage urmitoarea concluzic:.. . s l( .r-r.datc canlitililc: [/ cncrgia ]a liccar-e ..rtca ciocanulni.4CH2 : (.L r.rl .i l:fffr' : : ' : . . r r l . .... H .i urrra . . J. irvctu clr.ttlti l..iraci- c . it r r t . Fz . rrr. /' l( x| ..ll'lll.l . .5?HQ . L . I)c cxemplu.. .urIdn_ l T p l rl u d l u n r OilDlt Oe a n r u { !.: j Z)l t!) t.

1.rrr "'i rN { rt u( t / ) / r t r1 r .i1. .."::J:i:i:.. cract Ia acciali lnngimc ca inainte' " histerezisti.. .":..l" "t 1.i.rf. l' citatc.:li.%.zultind !i Ptrlrrrlii rb rncrait: cinc(icir iau poteniiali.ri.vil('Zi| particulc.prin H'r ': SH]z : lt.@ l l.1flt0.i. l r i L l ( tl l sr r co i o "tt. (ur'(t)lrrl l'l ' i" ii. iil:. ( ( ) . 1.r.tnttlriiL ..r'r:rii cotl'trltri. il.va cttptin.!:':ilit'n.1"r" interne si de inalti 9i amplitudiner rrrialrilol lrri 'll r / t ' !i ri" *ii.:u' l#':.i.itil....31":!:l1..lu-te acelea. r l. .reit o . .t " r' r.astrer capicr. 'r " -in kg/cm'. Avern de asenenea L:..t't1:l'"".r CHJt2.r1. Attalog putem scric .'..lnurl'. lt r "r r l ( ( ) ( / . olrtirt. :. ( ] ./?.' . nr r r lr r ir r l.. Ior r : dir r lr r r 'r r ir i r r r r lr....( oti{.|||..ir. ( . .ot ...J'rrii.itl' i.il" . .r..!:J/. 1' tl:tl"rtr r"t presiulrca crr fazi rtlcrclt il.i..i" o l. '' .i loaiit ..'rrriL i.:# d(ff)/dr : ln ca:e ja(t) . r l. .r)(l (iolti)(t * jtt'lt). . (( ) (/. r l'r '.i. t ! 1. r r t r t lt lt t ri .pacit at ea ( lr ' .tifi'i"tir1ii...: i. de asemenea."i"-i"' .al dclini!iilot Vom rlir.Lil'ilJ'.l i f| ri tcl < -'rt lr t r i illt ' aceslor can1l1. ti l i i t vr r n vcr ti l ..lu.i. r r lr r r ( / .coeficien nurner.1.ii. c'r.i.f. sitrt-'. r r r .'. l' (L) :L_jRla | (r) ti (c) : A:lt gisit pentr-u R..rrrsrir. r'gicprin rrttrltr pr:tL1ir.dc ea transveisale.jii.n lr r r r I r I r 'r iI r k.r-icll lnasiL .i(/i I /')/r')' 11.i .drrtoriiitlli.! = l. 11i'1 "'' ! r r r r r ii r \ r'.irtr.. i 5i sint constante ale cir..ot"pntoti cu ' r'rr lrl "o^G-li t ii. (ll fcl ulit t L: r i( .. ii' \'''1" Trcbuie obscrvat ci.1:. totusi.ti.t.r. l'1 r 1 i .rlri ['rrn. .ll' o'. rlispiLrilrt lit.#.i ultimul oe -ii h6ttte:isur-s.( r / ) ... r l'l"r t iir t sl' r lif ..ilg^.1ltrdilutlti. t r t it lt .l.iJl"-.la).l lN.". t r '. coericientul s sau .ilii 'l. 1( / ) i..t'.l ttt rlirr .llif.itiq:ylay2 aJc au. i"t o sirnritiub tensiunemaie 5i suPl:i l:L-vil'rafii rr"l.. astfcl incit daci l: (L) =.tanllL.rtrt ru tem dctrnr .. .arir dt.' r"pr. lcm h.rnsiderite'ca functii ale valorilor medii a luiH .15 la.:.. in raport cu valorile lor absolulc' include solidelcprintre di{eritclr'-lcluri tl' rr'rl.ntul..'il.i ccual.. 1" C " 1't '' ri l c l ui Il ii 1. t'Ttsficitdlii -s.) (/) ( l { } ( . 1i...i apoi ridicirm 4".r' lll.rirlrrrr"r ' i .11sr. rr.ii.].. . ..r.tc .]'...dc ' 1r' tal ll 1t. r:itrrrrrrir.e cu secrrunea . intinderea sectiunii tt..1l z. ca.ii' in rnorlul rc. ) .lc<-'iice rrrr:zcrrtltiL ilr reprezlntll:i rrlitanta.rtrsntisiti d c s":l i tttt.. t l. inmulliti cu aria secliunii transversale' rlrr lrr' 1l Din cxDfrienti cunoditemci nici un mctal nu este pcr{r'r'l l.:. 1( / / ) / r lt ) r) . zirrtit:r prin SIl ctr intr-o coloani liclri'l'' : ft it {irrrr' I r" r. r'tr Aceasti-ptopticlrrl" ir"-i" irtinnt.r l. t ilclor ..) (. 1 ir r t I r '1r lr t rtlr I t . r \ r u r i r si l ttr ti stts I r r r r ' lt l . l.. ( r . tnltci a fierdere tle enugit cirtctit:ti.I \ t.. ) t \ ll l i rri .iz : hLl2iz..i tt.l tlt t(:vDN'l'a .i l seu a c't)rlr\r'r cu vibratoare' ptiti i" io"ttunte in tot ciclul miqclrii ' l i..r.. / 1..Jicf. 1i. ^.r iui..".r... 1 . r '. S l 'r s l r r r l i c r r r i r r : l i i r i l .iil'lil. t r ||r .!. .. avcm C : atlE .llJ.rrsco:r1ir1crr. cit irc(stc Yirlr" tcmP. tltt :etts ntai gcne ilr !'rli rll Iorlir intirzictrratr" de .."^iiisrrprrfa(r-r' dc pc l'r' rrlnr''. t t u.. De exem plu ln cazul ut t ui gaz..i: tt)\t 1/7. va inclLr.:. i i i it ut ...1lgco. .i cst.in llt : Rl.or p'imul clc tisco:itutcr.to i r Pr '. si l)t I r'lr"l rlrl ll irrr.rli Putem prin urmare -aplici". sau hisierezisul varjaz5./'r) \'1lvli)(t V l tl ....i11:..t. 't ot " lt r r r r ( l( nlillcr lalc' . pr il nlmltrr'.sl r r' lr'ttil n. astfet ca cnergiapierd. sint sirnpli."i' 'r".l ilari'"atialia linsiunii sau compttsiunii unitate lt' // ctt corcspu. . l.11.:1.:tt.i""i .i (C) : (orE)it _ jh.i:'l."r'i..c imlr'eu.(1) d(1)/dr : i . ( t ..l'l..'mi. lr ) ( . 'frclluic notat cir l. constanttlc tru siut absolut ind( Pelr(l(tr1( desct '.f1.. r l'.mrtal 1a tcnsiunc.. lotrilitrr'ltrt'rlo (inztrlgt'tr..( r ' .-r .. (() U.iuii" t..ttf ilrr'lttt'rlo in". r ! r 'r r rr (r ( 'r ' ( ' si unca.t l.i rl l it .i.ii:f fi.)(l iltd).'r]r. r t.r.1ri' r.' t. unei {orme particularc oarccare a materiei R sau A..:":."pur. r 'r ttl r l 'tl 1 1 ' v r r f i a t : r l it i tr .rr.r <'rrr.t I L t \ (:lr ttYll Dr..au plasticitatef"l?i. iul..dc. t t i. rqpr(.cll acestc llliilr Ii'l ll O oroorietate de mare importante. tompcrilurii mici. pr opr ir '1ir {ir r t ' dc .s.-r dc cucrgic.:. l ti ti r l ' r r l . ?. cind I : C .crgie t'.it. r l: r t t ' t . cstt. 6u R: l.t.n:t. A ttt 1i."el_la)ir _ jhld).|' . adici. . lxr ( l ( / ) ) ( ... pe clnd coef icient ul de iner lie cr et t e' La I lr hl( lt ' lt viscozitatea varia/l cu tempcratura ii cu.. 1( () i / ( 'll/ li \ ) 'l 'l' rl .rrrl lcnsi'l.i -r...'l'r"r th' i.'in .. lit t r 'olt slat t l|lr '/ ..| vom avca dcci de consideral arruthrl in barir. mesunte l'| |t... r u () ( (/.t ambclLcazlrri' \'om a!ca tt1['] 'lt' c('rl.:at:. si /.'.'r1i longitutlinal:'r ribralie in lichidi o coloanl . " il.tettliald.

Drin relatia qr". Valoucr l(.ln carc acestifunctii slnt foartemici. inlocuind (C) 9i (f) Prin valorllc Io ddllr.razi.ooi"" .ce selntimplf.) : o. (r|a). nu avemdecit !!. (doldx):2lr ecuatiile generale deYin: ti Cantitifile tr $i p pot {i valori numericereale sau cantitlti comphra Substitriinda : prr in ecuafiile (l).r) { a.(c\(L)(I).h)lzal.lntr-o astfelde raz6 gi si. Igrmataoe onceconducti conicl fictivl.ini Ji-"tit"t" J5i" aceiasi sursil iar perctiilor sepot-suprima.Expt'esia se mai poate sirnplifica lnci.lrCor a f 81 Sir cr Corc-colc*csinc. gi egali deoarece p:at{Cf. gttrlm Dllrrntltnd ocurllllo d(H)/ttr r . : oYtE:' 1/[=frl aji6=ini$.. lulnd pr -p(l _ j(hth. { : alt{ilE.). liliyia : o. Tr-ebuie rici cl.(d(rl)/da) { (rl) : ol mar sus.Pentru . vr'tt drill dG Solulia generalt a acesteiecua{ii este ln care l * t(t + l(fr.elx) notat ce in aceste ecualii constanta q nu apare. (dldct'z) ! t tnalte termenul hhrfa2 devine foarte mic gi putem lua . SirocCor functii : O alti seriede propriet{i a acestor ' Sir(-oc): ..1z 1. + r.(t/d) (l Ccr * t ilt) . tuie conul. sin orCora . Q) (0)-S tt -l (h'-h\l ztl .Rczulti de . $:. Rezultatele vor fi iceleagi.adunem rezultatele oblinute din consideraiei t"t*".e.(d(I)ld.conicL. (t) I Avem astfcl de considcrat cantitatea complexi '(@11t'1 pc clt. in acest caz secfiunea o poate fi exprimatb. punem 'Substituind in ecualiile(t). cu sin cr Sira : avem atunci a gi B. oblinem: d2(H)ldx2 + (2/d).t{cos c f B sin c) (/) . (d/dcr)(Cora): a se. avem : De asemenea.*V[-yn affi.. .i(r4 + el x) . obfincm: di!!!t.""a" .cos c Sirc : cos a Corc f c. (p.ecventa esteinalte.. d1(r)l de2-(z . : to&rele Sir 2a{Cor 2cr : 1*0r 2. ln ipoteza cd.i(4. ' Dezvoltlnd radicalul ln puteri alelul [r/c ai {a. cosc. elementarsau o ..y[ti@].)lza)..i"-&. (d(.Sir ctSir p : 5s1(n* 9) .frecuenfe timDlu ..ob}inemIn caml lrcr' vpfelor lnaltg. (d/dct)(Sir d) : crsin c.orriiiS[ considerim atunci.7irr1. p * CorcSirp Sh (a * 9)-aPsin (a* P).2asinc. d(rl)/da: i(4y(zto d(. t/(0) (3) : (t). unclc fllnd urrn11..p cos(c{ p). .o_..Ll_e.x): o.f (r/q.1rl . Sl tc -s i n i -d r' o s d . cos€rCotB . (d. Relafia ".1)-t'Y[=lM)nt]F).Sira.1ag 1 a 4 a ( 4 : 0 l' (H):(tla) (. t. vom avea apoi.t""!a di vr. consrdera apoi un minuncli. r(l1eon 1 11rlar). (t/.ilc |iulnd seanrtr lui (L) ql (C). (d(H)l d. Si considerim acum o conducti de formi. secliunii de ?: ---' le vlrful conului. luola*y . d\(I)ldx2 { a'(c)(L\(l . vibratoar. astfelci (.1). Cor(-a)-{Cora. rar peutrua studiafenomenele din oriceconducil conici.l"T!"pune r^utel.lntre doul variabi]e sin c Cor P * cosc Sir p : sin (cr* p) .. o vo*t lnsernna cu (r!). nurirericd.r) dz(I)ldx2 : o.i slrrtitlenticecu ecuafiile (ZS)Si (Zl) (capitolul V).".dc valor. oblinen: d2(H)l ile + r. cu difcienta nimai t::t valoarca este simbolici.sin c Sir p : Cos(c + 9) * psin (af p). CoraCorp .otp cos(c f p).r{/d. q fiind o constanri. rl(/)/rlr - .fi.):al/@:@ Funcfiile Corc qi Sir a au proprictltl lntcretrnte. . Acesteecuatiisint eener.r)/dcr: i@v644 | l. daci un numarde conduite. ('ti) dar am glsit mai sus c6.s-e_Pol. . l.. (dzlda2) (Sir cr): Sir a f 2cr (Cora) : Core ."rif. "". avlud unghiulde con clt voim de Itlc.

(ll) doui ecuatii estededusi din ecualiile(5) . B.rst/.allu ili. lt . Irn.|. (7) ({s) reprezentind va.)lla). de rrnirar. dintre receplor. a :) (.za. (+t sin(*J-)l("/il 1(1u) cos 1")1e.alor. ..((Ip)i(+p))sin(-+-(p)l' .cos1"11p.. llepl'z-cnlinrl rurrnirml dc lungini de undi.)lzal ) (tr) (I/)/p'z) a.glijabil.zr ._ zultii rclatiile: sin (a) : sin c(rcosho.! sint complcxc.|. . - -l'rchuic Dolat cii putcm inlocui.t. . r 'r r r ir liill t [ 'vt t t 1r . i rr r .rl .cosh . (li) capitol. r t t t ir t alc. ll".ncr. jr I 'r r l.p) (A + ht)lza+l sinh(a.flp coslrl-t. \rr 7 ) i (Q t i! lrulilliului c in punctul unde este alezat Si-rreprczcntirrn prin p virl()irr( ltr:r:ptorul.j cos cc.h." Ir'II''|' r I|' |.r:crlcntcIrrrrrr. I /i ' .tem cri tlaci avem unghiul complex (a): . |.)lzul . + \k ( lorrrrrrl. .. |.coshfiind functii hiper. lr i. r.p)(k 4 h. t t r I 'r r r r . .11p)/(6()).lc cilirrrlrirr. Itc .riruumai priir frrrcloriip/a. .n II . \ . ziL valor ile num er ice ale acest or r r r r r ACorpI B Sirp : .1. (6) oblinemdirect: Din ecualiile a: -l(H\ sirp{ jp((r)i({e)) sinpl }.r. ltari in formtrk.i. .tlift.y] L .(. ... ll.L |||' .. si r 1r t r '.:!'. f p/ / pl. sinh c.s de lungimi de undi dacir j(A+ h. si i rr' | .1 incit si.l (lla\ [(]1e) cosh(e .1. p I cos B ' (H)corp + jp ((1)/('lo)) I)ar c.l Vl pr. r r . r . Arn {:hsit mai sus cf. S irP : (1) | Din acestc ecualii.. r (l l ) ' r.1 l.r).r. . ..'l si't la o distanti.. avem (&")-((Hey(4))isin(0r1191(9. .p) (h i h. Servindu-ne dc accstcrelatii.|p) Sirp I.ri rfr." '1/.t t *. AlCorI + B .I gi r|l... . .j sinh(c. r'ir. . -! j (He) ar * jtr. : ( l . ||'l.rtr' l trr ll . rrr.l pirrarul camitetii(k I kr)l.. Olrsr. I I r'r( l rrl . formulele (ll) devin: (H.i@ | lt.i .avlm 7 = -\1t1. l'ormulele (10) sau solufia problemei. sinp : j(+o)(H)/pl. ht .r.l. sin(c).(p): . . c estc dc forma (a) ..* n r. aceastanu e cazul.'. 1r r |lr r r lor .(ntnl il s[nl)trtt'. . 9i toltc cautithlilc ct. :lll..i'c/p.lrar'fr'.) I r . s1.4 ti rrr . sursa saLr generatorul fiind Ia rrn punct definit de cantitatea a.ttFttrllll[t .. . . tclrnenul conlirrirrrl 1r.' rl . . r ' r lr ) ll t) . . cos(a) . I (dllt)| /1.))lsir(d. oDtlncm: .lr. punctele a qi p sint astfcl r.. 1 .rti..i frcclt'n{l prin rr..em. itr I (IJ =((ro)/(p))L4cos1[--1p1-sin1"t -tpll+itt+ottHa)/((p. l:.r . I r .Iatd. i) lt l r 'l/ .r r l.ia_. avtnr in caz...rvent j (/)/(l ]J)I (1f) | (5) ( l. respectiv.r. 'u 1.' /) a( .. 1 t .r) . Dacir luim fricfiunea gi lristerezisul egal zero.(/e/{e) sinh.) kt) .r{.y. & + h r ) l l a . o s z i /1 .sinh ar.lp)r. (13) rrr ftrrrrrrLlr' (?).(k + ht)lza. tanla dlnlrc elc si lle un numi. r / r lt r r lr r .lr. ..rF 'de lorxl si gcncrato.(tlrp) prin r. l dl 'r i r .k. . ) .. qi. ( li / ) r '..u lrr (l .r. Pentru punctul p putem scrie de asemeneaecuafiile: sinh Si.l r. (fl) 9i (. ' r 1.p [ i'i 'i pala't c. . ! . .rrc .i"G)(p)l ..a srurclulrri. ' r' rrt{ i i l c (4). t ' ' t .: ((I)|il sinp .i . .il.(p)+ j((rp)/(. <lislan(:r tlintrt rcccptor5i gt. i I Vonr 1. 1 crplr. . cos ctf I.i r It. (e) cor P I B' : .. .rt'inrl ci m't " l. r' r' rr:r(i rrrl rr. (1) (Q) in ircsstcformulc pin H.rrrrr. '. ilz Irrl t rl r rr r xl r lillr il t .1]'I"l:l':. Daci. . putt'm reline numai lermeniicontinind pe a gi g multiplicind iurrr !ii. p gi . Formulele (10) se simplificl 5i devin: lrrr rr|glijirr.@/il [(1e)cosh(c . lot ( . de asemenea. : t lil ( lr .p) I l co sg +B si n p :p (IJ) | H" I": (6) (9t')llHd cos(. ()ottlurlt lr o lrlliitttt iu. iIt.rrr r lr ..l' r ..obfinem: (8. ll ttt<t '..variabilS.r(lernonstratia si studiem cazul particularln care r(.bolicc. B. vorn avcil pentru punctul p t. r . r r rPr r ir r c. l..unoa. rortrlrrr'1r. vlrk:rn rh r.-t {e //p sin1 I J " (l..si dac:i mai a\.rrtrrr .(9) :("-9)(l)ntu..loarealui (Q) la punctul p.i l .j((. (tla\ [.. t xr ..i a douadin Prima din aceste ecuatiile(3). r . r 'sl r ..p) (t + h. cu p. "r . cos (() : cos a. '. . 1. irnrqrarirrrl.ltuili. | .rrr (") . I r "l . 'lllt I I r l. i I r . putem inlocui (11).r intr(.'l.rt .(\I)/il cosP + i(({lg) @\lP'z) Substituindin ecuafia (3) valorile lwi A. '. rr.)lzal[ ({e) sinh(a -F (I1p) .. rcspectiv. date dc ccuafiilt (7) 9i (e). considerabili virful conului.. ({) fiind o cantitate variabill cu r gi. zr vilcz. l..jP'(/)/(.l rz lxirr . r r 1.)lza) + ((Is)/(*s)) t.' r .( 9 ) : c o s h ( ". Daci.i este nccesara scparatcrmcnii continlnrl pc j sprc a ajunge la formule cxplicitc.) lor sin(ccJ=lP)fl + (') (P) ( l0) Indicii a qi p aplicali la valori diferite ale lui (1). cosh cq f j sin a./' {0) 1.nr !.|l) indicn valorilc acestor cantitirji la punctele definite de unghiurile a gi p. r r r r |t ttt.. ( 11/ .si:r plnllrr (r!e) liiutl rrr. r lt 'lr . u(li I ltr)lht .) .l .'.r . lr .{ir r r r ir L' t iut l r r r ' .' . .rrlin care A0 si 1g siDt iri lirzi. (t) :.

(l/..r. . llliir lt ' P( 'r lt r lr ' . am plit udinea adm isibili p' t r lt r t 't Pe n t^ r a p r o r l 'cr a p i u n d ( '5 o n o !. . ''t I 'I r t ct ''i l rr) {'it i . chivalcnt o.. .' r rl i .t r l l l l r l l tl . lt ll i rf.. lie H. ( 'sl( ' r clalia ( ir r t ' cr t . 0. t t t . 'cv'ciif .-(l.r r. \ cor t si<k'r int lt : L t.. t ull tal ' D cntnl a . 't '( . .. _ c 2." rrrr r l rr. nr I u ir rD ar . lir o ir t pr lf alit libr at oar ". liir .i I": l/ "<. l l r 1. i n t t c m i . r I i. oill-(''ir"t1'lr'llll( p ttr t Lr t t r ' t it t c i: r in{ir r ilc. l' Il o ( l /) .l )i r r r r rc s lr t k r r t . considerabili de virful conului si de-a curmezisulaxei razei.' . Pt lt ' 11]( |! I I I t I I I I I '|{ l n cl tz'. ' Exemplul I Se ccre a se glsi maximul cncrgir:i vibratoare carc sc poatc cmite dc o suprafatl vibrrtoart: tlt-'un ccntimctru piltrat aric in api1. irf..itti' iu. l ..t. r lir llr .ru. ur P rrrf. "u b t. prin rllmar'.ri l trL . u ' ) tl (lr() tl l l tl l l {l '. ( . 1: . idcr l. Sir t t:ptczcrrlr-rtnplin lr'.'"iiitiii i. de asemenea. i :i i l i i i . Substituind (14) oblinem Dar.' .1t a. t t t t li cont lt l< \ r l( 'z'l o'.l u . r r ""lr l"r ' ( ) lllt lll \ ilr lilllr ' : t l r ': t li t li( t t r t I I 't ' lt lt t . r i l . st lt lt t .t. Fie <o aria suprafetei vibratoare presupusl agezati.rLt : Zftr .. rl .*""t" mari dc suprafclc i-ibratoar-c r 'l l r r l r r ' tl . l ' S rrl .l l l l r i . r' t . i pr cam ic dar l oar t ( -" i un sunet Pt lt cr nic. i ( / I ) co.' i .1 l l )' hg r rrr/' . lr r lt r t l. avt 'm : r r 't t r t t ir t l t l l l vcni ntl (l/a) (.rl . 1.( l n :r l ' v": H"VlEls. r l.la o distanfi.v i rr) 1 rrcl l ul i vl :rvrttt P rl l trt vrr lou l ca rr r ir x ir r r ill lr r i . . . r rr.ili. yE I 'i:.lrl i r I i. i d. *".t m nli..r{ i v tl ' t..s( L lllr i'l r 'r / r ' rrl'l couicc. . n . r. 1. "" l I Oblinem prin urmare w:(alz\ H"WE7 ctrc cstc o cantitate finittr. Avcnr pr:nllu aplt (h rr I r t s ir r r r c ir ir r i r1 r.l)l l. va fi W:HIlz:a. rrtt rrr r' l trr I' l l r.t . lir tstc lnutll dc a Prlxrrri rltt rrllt sub api' sprc :r . r pi'd". .. n sulr ( 't put cr nic in apit Poat c ' D aci t o on.) (.(' II rltr' /t ll .. or a i R' 5lr c. ( . lt cot t ir lc ( 3) . lr t l' lt t t ' t ' t l. frccven!a {iind il : 100 pe sccundir.rfctei cncrgic vibratoare.rl ttL rl "\ 'lll (. .i r. (r5) Aceasti relatie arati. ' r l.i prin <o.r rl l l . ' cavit aI ia 3Pcl' E.rl tt o l rl rrr. t pt t lt r lt t l cr co' 1. . /iJ\ ( / ' " :4. . prcsiuncl mcdic a apr:i fiirxl dc I kiloglrrrn/crn'?. itt a' t l' tr"rr' o n'u" anftittrrl.lca. cir r c: r in im t diir t a apr oplt i( ' il slll. atunci cind curentul sonic circuli la Infinit firi piedici sau reflexie spre sursi. (.i doui punctc. ( l r .l rrri r.1 k11r' rn/:r.)' | ' I .t r i' si ' t lc Lungim cit t Jit t if i ct t gt t t r t t t lot uL it t 't l't 'ol't it ' i'r t t l C on.i t l't r 't st int ir r r l'li t t iLr r t . t ttl. t '( ) sul) l r l'r 1r .rl ' . i.. eftl+ ( o. . Oblinem atunci relatia importanti.. Dar V : HVIEIC.. r r r r nr a: t lr r t I t . i . ar t llf rr ' 11 nri l r i r .ttl i .011 cm' r : (Hlznt)'WEIS:112r Cu o ir(cvcnti dc 1000 pe s. 'i r a.i 2 ...2 it S i ttl ctt t it t r lt "plir f l( r 't I ) |' t I I I t |I t I t ir (( 'st ( ' r 't r nr lilii r lt 'r r .' i l .rt.'cundi irmplitudinta. l ') .i simplu proporlionali cu presiunea sonomotrice.rl r' l t. " t o r at iunI I .rl l r Inr.f* d iscr r t at nai sr t s cazul conduct clor lr r l ... vitczci la punctui a . r t r t t t |I t it a lllr r ll I r t r r r or 'ul) : l dis'u( ic llr r lu: : ir cla't r "t I ) liit f" " tf" ...ita.r' lil'r r ir r . 11d. . . r r . " l l l i .r' I .: . lit t |ir t . r t r ir . avem #:. Energia pe secundi.t'tlcur din formult-'lr: stallilitc mai sus cir apai. u.i i i ' A i t.HV|Z Dar am glsit ce v -g r Llt ir ir r 'r r t " l' 't t " " i -" ii t" i nu* . ( t ) r i r '. o.' rr I r'' r'). : ir |t r i lr o: t t . .flulI I i anr plit t r dinca/ a dcllir : .1..t ..' r' t. zr r ( l) v'r lt }r il'' r 'xlxnll. t t r ll. r t a i( 10) l) r r r r t |t t r 'r li' i i . 'r ) / / .rent.ob{in. \'cdc[r. rr r r at r r r r r ll h l rrrtl i tr.u n.l / t k . emisi de aceasti suprafafi spre infinit. rl r. . ( 'r r ''lilll lt : r l' lr r r r gim c illI illit r 't . i nuti '. ci amplitudinea vitezei este pur . I{r. astfcl cd x r00:0. " ai "i l sc rl l tt r: r t lr ul pr ' z' nt r i Jt t ct i. tului supr.' . liat .4 cos ct (Il) l ( ') ( 1) . it in ap.r'a.rrr . iu r t{.calculim energia maximi" carc poate sii fie admisi de o suprafof[ vibratoare. nc permite s5. A ce st r ezult at est e indcpcndent dc f r evccn[ i daci aceast ir I slr : srrl i ci nnr d' i nxlt ir 1i e't c I ir nit at ( 1. parte. :rrtt1rIiIrrriirIcrr gi <.. l')l r') I i(' r' I ttllt) l.l tt a. r l. ". .rp aliikr tlc sccfiune il couthrr:1t'illl tcr.o 4I . Lisind de o parte indicii q. li. Aceastl ecuatie. . r cnla ci'. I presiunea sonomotrice ti curentul intr-un punct din calea unei raze vibratoare conice.1) . .rr..n cr g i c. ( ' r ' I . i tr rr.' r 'l'lr r r t ' ^iii analog. Vlnn ". ^ . .1 /r' rrr n rl fr. r r r r 't r se cerca a sc gi: in crcmplul prccc<lent "t r ansm it ct n m axim ul t '*il'r l 'i' cind atunci vibratoarc.1 .)g 9' Avem tr/ . pe de alti..rl.l l l l l . r r lr l' in apit . 'r 'l: i.ru r" i .6C P . Vont avea: +s: o4/g|E . i Nic( i) ( / s.ii r1'r'"'r1"'l'' '' trr o sutime de rnilimctru.

Vr.' lui a. r vr r r i.r l ' l r 1.rti ttr' . (I)lB. r lt .y. t t t 1h"nt ''i lr l"llr r '\ iv ir r .'r:. (21 ) (tt)lg) - r.l.\'r'nt(:inalte prrtcm inlocui (/_) .rrrrr l rrl rrr r .. r l'. ' ri. r tt t l ilt t r cccllt or ul ost c sit uat l: r o 'rl.r 'l l l l tl l l l o t '. l l 'l r l "r r r r i l .r 'f.r .\.)E e-. lt lt t t ir 'i Ar r .l . t .t .r a cos z : Ql")'H(l Cor *sin c i. i '. se poatc scric I.rr: ..l . r) (1.. . Br : 0. r "'l l . rk:vitrc _&( "+ (r)" _ _ . r t ." : lla)E (c.su) j) ].i (C) prin /5i C ..s'1/u . t i lt. t 1 't Jr t' ta l tr .t|o r .. rlif ir .r r . lt l. r i t ttr 'r tl .j sin e) | ( l e) (Il:Br(Sira{jCorcr) i' .r'r' t i t t t t i i.1C.rpl i rl i rl . r l . cos <D: t lll t 1 *1--:-=:.(cos l'{. expresiilepentru (I/) . t . l d(r/)/d(:lQ)va.j Cor a) (cos a I.l i rrrrl . rrati r ci .lrr ct:rrirliiL. lx] . galsiti la (21).i llo. P rrzi (i . 'l l u I'tt'r l r r " \'r 'i 'l f'u tt'l r 'r l J Ir r l l 'r 'r l ' r '\l l 'l i tr l t r "r . .r lr r | lr i i rrrL.' .Io .r 'r r i r . I)ar am g[sit mai sus formula rrstfrl c[ ob]inem I '. cinrl a r.i (. lit lll I "r t .(El"\ (Cor cr.tI | .r l tt t r I t t t | ' i r t i r t tt Il l l l l l l . r ... \ t .. chilr r l) 'lr lr r l s.e (Ao)./a.rrrrrintin<l ..slr. r r t lr '.1 l l l ' l l l ti .1 t r r r r r r lr r t . t .r . conicir' Iirhtia diuirc vectolii (H) .t| t *lr .r r r ' I.j Sir c) : j(l. . r ( . :r r iLt int l ciL. rl: t . c o s ao j si n ao I "t' 0. .h-*: srrr <lcoarccc cic/e devine infinit cind cr cste oo. ' pr i\ . insemnind . valorilc corcsprrnzirioare de r gcneraror.1Ir.os e .t@. E l L: ez Y 6^q . r {i.r tttr tl ' t ( l l ) . r r olir t . lr||tl:||l I t | ' l . vonl .l. lt ''plr " I r l . ".j sin cr)/(Sir r I j Cor a). devin: (H) . r'a fi attlnci w : (HIlz) cos a : (+12\Hz.i f jz.. zt t llit lllr ' r r r r r sliluilr ' r lllr l) r ) t llr lr r r r r r t r r. t n'r llllt lc v. (l| .\'.Il = Ql") 11 (Sir a -l.) r"V'ila trVl t-Ai. t t t 'irtr.qici. .rstilltrr{ir'ostr importanti Si ne permite a calcula tnaxirnnl ctt. n .l. . r ' 'r (lr' . r ll. . .r l)ortnl r irloliL :rlitrrretict: Ir /iJSiL "1tl-6ii"y. E: p- (H)" cosejsinc (H")". r frt lr r r ir ' . t I 't r ot t r lt t rlr 'll ( |t r t lt ll l lt . trebuie)si aveur (et"lzd)lA1(tl. r r lir r r t ir. r r Dr i t t t t t t : r t . sau At : jBr. trebuie si ar-em -jA .tl |. Tablorrl urmirtor aratl factotii de putere pentru diferitcle valrt i rtl.i ' . il r t . r / ii 'hr pl't r r l'11 . "14r.l l l "'i . int r clr t t inI r l' r t t t gt:tt". "l l l r I r 'r r l t 'r r 'r l r l r l 'r {r ..i obii(lt)i[) jsin z)/(Sir.r.i Prrrrh rs rrl t' tv L l (. sitttat ll o lorrrtc n:rrc (listanll dc virf. :.r l .{ : oo.) (Sir a f jCor a) : \-etl sm ciL accsl f ir ct or est t f oar t c apl( ) lPe ( lc lir nit i. irrrit tlirr ccuatiile (20) rezultit a -.r cx. irnumc 4 ll tl(H)/dcr: .trtnr fI. .l "dift:ri'tnuuui . j (Cor ccos..)l(q. . .rli: porrtc li radiati tli la o sursii intr-o conducti. t t r slt ll ( ". r l .r relalia (1?. tI r r 't t lt i lt lt t i r . t . .r r r r . r t. r') t ir n lr nt t 't t valor r r t 't lui ao ': t t . n 1 i .(r + j/. .j) .r + Sir asin ct)1 ").r I iCor a). 9i (r) Siraf jCora (20) (10) Sir aof j'Cor cro O relalie interesanti se poatc obfine prin cliferenlicrea ccuafiilor (19) . \-cden c.tt '' lorulrri. B_r.rl ..\. ... (llt) prrrrirr.r .rrl . i . ee.t l' l| . ConstanteleD. lr 'lr r li .or li determilate rlc r rlorile (I1) !i (I) <ie lalgencrirlor. I!xprcsiirlrr i (1). .= 3n14.ll.l l l l l r "l r 'l \''r I'l r 'r 't n tI||.iufiril. r "'l c i ||Il . (t/z)cF [A . ('roitr'(' irplr'ItczulliL ciL tl)roxitllirliit tllttir tnai sus va fi aplicLth IiLrii t list r r t r lit r lt : r 'ill' ri rrl ri l h. . r it r r i r lt ir t t r . rl acii g. a. r t :l ll .' nrr ttr:ri prtlirr rft: o Itrtrgitnt: rk: st-'mitlnd[..r . in cazul unei conductcconicc infinite. trr prirr rrlrrriLLe cir o r-claticfoarte simpld. Itt rtt t it liz. r. l) 5r l''/ / . r '. I)aciL Q estc unglliul dc faziL dintre . \.(t .rr' rclr r t iv : 'it nlr lr 'r .rrr' .r I t :rtt t .j sin ct) ": (rf/a) '1{S.'.r r ' r ... I) .uVl| t .r l l r "l r " l r ' 't l . ")t de cantitalclt a ir\'r'm 1)entruun punct definit Putcrca mecanici-r.l. t . 'lil'r ll: i l r.(tld. ( 'r il( f lllili llli( lit cir acoast ll.. t e f or m t t lcle t l.1r' . ()3 5nl4 0.i (1). ir lt l: t l r [ r 'sPr t 't ot t I I t t t I I 'L' t lot t it r " r lt 't t lt r t r c .)l :0 L\l". .:(/.11 valortre:r f llitrr'r'r .r 'r r r 1.r ..1c<'s r.. . . r lizr .ln r "(-t.rrr!. .1 .B.l .rrt rl r.r.r tl ttr r . 'lr r lllil". put cnr f act 't t z' r |l: r 'ot 'r 'r '1ir " I ):rcir r list r r r r l: L (sl c r.I).a' . c.r llll(lll l r r r r l 't t t r . in cct ..lcagi pc f 9i I/. avcil corrsi(llirlr"r gnsitl prilr rl. 11'lr lr r r r .r r r r tl . r r.. la sursi. tttt1 . ir r t 1..^iot ay'zat lir o llistrltltir rlc scrniuntlir de lirful conrtltti' poale ft '.1.t?tt|llA + t) I .h 'l . ob!incnr 1i lr.'.sczrtt Ilela!ia (22) : j(81".).rlcmapoi ci.r r l t. cind . ..c.lt t h o <listan!iLconsidcrabilir (l(' \'irf' iir:rat ca un gcnr'littor'.dczvoltati. tg q) Itntru ca condilia (17) sir fie satisficuti.

:]rlir ri' rnl. ( o|lf r dt lr I r .r. ir( ( .*!.r orrtr nuitilile in paralel. r vcr n o linie a] cl'r t uit i..r ast lcl lt r t 'r 'r r r r t.. l..( \lllr r l t \ r.iii.jir.r (E) : (R.i(i?t/.. C r lin ior r r r r r l.l :: #*:i*.H-: j Lr t. l.l...sciderea cr. dalor it ir r lisconlir r r r r tirlii (vezi capitolul IV) cste . simplu (H): j(L..i+i+i*1.1t...rr firrrt.2H^ i H^+t --=.)-t .r.. .t:l in ... I . r. .H.Cflll.i j(/.1. lixprrnt'r.ii:.. I : jCaH. dacir la discontinuitateaven o cilpacitatc.T. .1) .ffi {ii:r".II^. avind iner lii Z in scr ie ..r.. r (2) reprezi nti L t oat e t alor i sim bolice.j. Dt .. $ l.. : 1Cr11.: \*i l'. r r r ir r r r ijit t c. lll'l..r l.+1r. e\istentc la punctul considcrai. : .ir \ t ) u..l"l.( . I^.l/Sta) (r) riri*iri ..il i *fil."r. 'lcl..... ci lit er ele H.'. P utem scr ie ur m ir t oa|clc ccuat ii.alem I'rrnind oblincrrr simplu II..rrentului Ii {I) : j(C..# .di. riiiiiii. -va o frictiune ii o perditan. (. D ac[ adopt ir m conlen{ia.li.r: jlrtI. . r eam int indu. uVT a. Lt - t..l)':f . L.)aI.j1.l qllg: i.lr in acela. .. admi tc-ca exa ct i li pL'llt t u o r lt i f or r r r i dc.n: rr .*$i ii*-iii*ii::n -..l exacti pentru iner liile or dinalc in ser ie.i.. ' S [ presupunem cii . (.. *ni# .rNI fNt:.. ' I 'r r li.iirr ii:*"li.:li-ril.t.lta.. II. olrtincnr II. r l..Il:'l .l*ifEH iiill r?:##l.1.....1.. rill :#ir.rr...rS. si scric simplu LI ...il. r cit iLt i f ir r t ..-T :. ttt: (l 12 l tr . .iririifl*ti. r ll fi gura 50..#lii:i:. ( l) II.l.#:.i l.r -l.iI. de ascntcnca.. . i cap.:ll.:1. r l.. ( t 1 . . .*ii. illliil'...nt c( ! ( ..... Substituintl irr (4)..LC'r.rili.I o.i.+t: jLu[..i mod.:rii*ir"*#. iri.r logi cu cea de mai sus. sir r lir '."#l?. ( ) lot lolr i( t . ..'#i$ ..ii l.. scr 'r r lcr ea pr t . ."":'... ll*rl"i *ir *n.r i..l-l. r..r\t r.fli:1:'A01.lliri: |.:.'il. 1.i i*ii'ryiHJ"''''".n i ..r irr.-t * 211..n](ii. daci dentonstri-inr plopozili:r r(..tgind ast{el la conclrrzil ci-r.i II .ili... c.r capitolul IVrelativla interl)retareaforrnclor simbolicc ale incltir... u"."illjii'lJ"lH?:i rT:l:"1.= jLaI. i lr r 'i ...'ffi ffi *:iir:xtir.r*:ffi ..t'aralel.r.2 s i u( o/2) . care irrcorporeazi-r toatr' rli. Ho h ajut.:.lr"iii rrlir. ..ffi f .jrjl. f. 1lCta2.:. i.r .. sau callr cit it ile ir r lt r r r . r r l sus. ri".i:1.rH:{#ffi".)1 punind (Lt) : oblinem. . HfiffitTgibibffi fl.. r r . {..!t. . . Ht 2ll .lxl. lcil: : ..rl I.i :*tlililt til. li'.ir.. r r r l.:.r) Dar avem.{#I-tfr}*ls":il#r $fr SciLzind. r r r '. ii*t . -1.+". .li..iii. r r r . I .') inseurnindprin (CJ o cnpar:ittrtc simbolici.l* .U:g[i::irp... ne putem clispensa dc paral'rtczi.t*l'i**l{U*i-i:t:"'.[rlt:Aill o pcrdi tanl i 5 1 il ser ic.r ::. i.r(i.

' r t rrrr' .1 /..ichivalente: 1.pe Ho. uniform . oblinem Ho-r-Ho:jLoI.i S' tlistribuite. obliu. -distribuitit irictiunea gi p_erditanla respectivpe unitatea de lungirne..ihngirrr. similarir.il t|. 1l-r |/:sin10/cos(0/z). -t 1q21 . li.(/. incit slt prrlr.'rrr (il) j jI oJlLlC sin pl Ho : Ho cosp.rr rl linia discontinuS.l.1 . putem scrie -uccesiv H^-' :.lt'f te' sinpgi p :!ll |r:'. echivaLenli.tn)O+ Bsin(!t-m)0.i (11) s[ poali'r.rr rrLrmi linia uniformi.I^: din care oblincm I^-t .sirry'O. Substituind valorile lui Z'.'xl)rintrjrrr.. linie arc accer.j{)a(ll^-. 146 jCaH^-1. .lNcullh tt) ttlrr rnllrflll.4 cos(? .'ilrrlc..iqrlr. l r r r r . Io: adici presiunea sonomotrice de lir capeteleliniei gi curentul de la unul din capete. Introducind acestevalori ale lui I ..-. punind rz. (l). sint uniforrn distribuite..t.i.-=y'. dc pe linia discontinuS.. cosy'0 ut .tr + l)0 + B sin (l . I Pe de alti parte. porninrl de ia ecualiic .r l i rr l ri l r rrl r.1 : z(Ilt)sin(t)/2). (.p.i peditanli pe unitatca dc hrrrliirrrr.. (tO) . c' : pclt. .: { Alcos (N .gi dacl presupunem considerattr ctr disr. -este (12) se rc<luc sin (0/2) : 0/2 'l. sin10. cos 0 .rnalogiL ru ecuaJia(.Z " "\ ) Iteamintim ci..ldaciipun em 7n :1. (9) jI. oblinem ...s*)+ .cos(1 .1l?)0: cosl0..rr rlf-l'r t" e Y z tsitrl0 t* 1074 L' :i.t ca inerfie si capacitate. siny'6.. 't l l .rtrrifolrri C'.din care ..1rrl .. O ccuatic similari poate fi obtinuti cu pritire la legitura .r. anumc acela cu rcccptonrl.oiitirtrrl ltllr.rrlrrr rrnitatca de lungime.1lz) 0| cos (0lz) : cos(2y'sirr1{)/i)).. linia echivak. I 1 i / l f iir r t l r lr r r . .1.tt lrrrrr..r..21.singunr rlift.rn) g). I l7) 1) 01 'o .rrl lslr: . succesiv. 1.r.r' irl .H:.Jintre Io. A doua din acestecondilii este o identilatc.r rt ll^. avind o lungime l gi iner{ia /. He. ^-t r.4 (cos0 - ln]aceste ecua{ii.ltrr (rt Il^-r. .siI!o. -sin0 .'1. B : jle' La /sin 0 $ Ho tg (0/2). relalia (12) nu poatc fi satisfllcrrtd rl.m) Sl + Bfsin(1 -m+ t) 0 .cos(1 tlz)llcos (0121 +iI .LJ:.' tr.2r. . (8) HF:. ..4 (cos0 . o.rrrrrr. Substituind in (8).. printr-o ana1iz5. :'. condiliie lt cos(? .: s' :.rlrrl.rsl I f (rrD Dar din ecualia (3).'" r _ r cos(/ r I/Z)0 I' Din care obtinem H*-a .i l (1. in ccuafia (6).i C' din (10).rr .. de asemenca. llslfcl incit oblinem 1r.. Dar trebuie notat ci daci 0 atit de mic.rtrrlirliilrl cii . obtinem Ho . \...ZI .rrrpr1tr. Pentru ca ecua{iile trebuie s[ avem: care pot fi scrise: cos(1 . .Il2\01cos(B1z): cos(2y'sin (0i2))l (0/2): sin(zp sin(0/2)) sinpO/cos I' tl/) Aceastl ecualie leag5.rrr. . decit daci 0 :0.r.sin(1 .-!Ls'nfs. l)c (].. Dacl presupunem ci. ..H*1. mai sus.. :!.lrlll. 0-fiind-un unghi mai rtic ca.nL + H*: A cos(l .i B in ecualiie (7).i 6ot (gl?) :1. oblincrl H o :A co s!0 { B sin 101 H o -A ./ a illrr rril //.m + 1)b .rrr Ho: HecosN+iI. sinul : sin10/cos(0/z): sin (21 sin (0/2)).1) * Bsin 0: jLalo.I^*r: jCaH. rrr)l ) | /i r.rn 1 1 .rrtllrlnr. l x r| [ i tl r:tcrrni nl Ll cl)rtjcunl unur'irzii: I)aci yrunttrrrli o fi 17p -. 2 sin (0/2) : nVII.ttr)tt.r1t l. ccualia devinc Ho: H. . Dar am gisit (vezi capitolul V) c[ pe o ]init..c lu cosy'0cos(0/2) } sin p0 sin (0/2) . oblinem l) f Bsin 0.." -l. aceast5.Hn(cosp0-|.5). . unifor:rrli rrlr. R' .{rictiune . prinra sc rr. v: @ilt)VTe cospl : cos(y'.rr t nr. l. IIe-r- S[ presup'unem acum ci considerlm o linie fictivl.

nr.substituind in (13) obtincm zdl). tliscorrlirrrrl litlile'in faralel. Pcntru a calcula o linie incri'Lcati.11l ). \tlr. trebuit. 2U1l Rezultl prin urmare ci. distribufie dati.i ti lI U III) l /R l ( ls i r r l .).valoart:l lui p liirrrl . 2. C..-rtrc' coarda unci strbdiviziuli sia fic at'roritttuliz egal cu unitatea.(2.r rrnnu h.utll de transmisie de unde prin api..a21 s : s.) .C"l.jilor clintr-o lungime clc rrnrliL ir linici cchilalcntc obfinute.rr). L. qi . i : (r'/s)i. si pt'csupuncm ci! ilvcm de calculat o linic inciLrcati.rr.r l cp !) .s:.le . sau : t k qi 0lz : ill!). avind r'rr1rrrliIn|. Dacir 0 estc un unghi foarte mic.j sinhp sinpr. si-rpo&ti-I fi cchivalent5.rcate obignuite. trebuie si avem fit' Z fie C cgal z(.val.l: cos(. l l /. +-(11)(.accirstir sc rcdtrcc la 0 .( fl t) ( L t. astfel.oarea capacit:. (liscontinuitl]ile in sazieconccntlatc pc linie. rl r.i condcnsatoarele in serie sint introthrse ca discontinuitl. C..lrrrtl rl introducem ca discontinuitS. .rrlit:ir de putcrc siut egal impirlite intrc fricliunc 1i 1r:rrlilrrrrlll. la o distanti de l0 km.i ca hrngimea conductci sr-L lic Lrn nlrltiplrr cxact <lc lungime dr: scmiundiL a linici uniformr: echivalcntfL..f lt.rl'r crt p:/nS Vcdcrn dc aici ci. cu o linic uniforrrir.conducte paralele. ial lungimca liniei trebuie si fic un numirr c\act <lc scmiunclc a linici rrniforme cchivalentc. cu conditia dc .. 1. fiind lungimcrL de und.t| t /' l.. . | .a. in care Iricliunea . cu o cficitrrln rh' 90o/0. r:lracteristicile rezultantc rrnifor-rnealc linici incircrte. clrte 1 000 CP.S.ti condensatori in serie.f. C.rrrrl forml. {1.t. la o linicrk:transrrrr. Se propune a se tra"nsmite 2 000 CP prin o liuir.jg) . Prrlnrnlmrernlnt llrrrlrrrlll q'. in care inertia si. Ho: H cosvl 1 jIlR/s slnpll /o = / cosp/r iH l/s/R sinsl I ii avem pcntru accst caz (t 5 ) Exemple Prcblema1.jp) : coshp. lr lrr. .sit rnai sus p. pl p rI /s/n sinhgl I 1o=. (14) 1.\.rrrisici lrl li 1 ( 17) tttltt. ln care inertiile in paralcl.i L'.2f]/1..{ii.i inc(iilor c(. lrilrrr.a hfl. I)acir fricfiunca yi perditan{adin tlisconlinuitirlisint ncglijabilc. pentru echivalcnti.l - (r6) - .i S. C". cfir:icn!a poatr: fi mentinrrtiLciL voirn dc ridicatir.= I/fc os hz 'tt+( t12\W l r ) V.l L' :(PlD $lCra2 .. accrrsta s-lr olrlln'.rlirrrr. si t : hxlz. rr r.adrr..ir.)(rlLra2 . a(licl'r tlr. ti p/ f i |/?r.. neincircatc cu discontinuil ltt i . ca rapt-r|tul arculni c. trtl discontinuitl!i. atunci. daci sc cere a se obtine o linic incftr:alh.t' carilr'l r. a liniei uniforme echivalente.t : zf stn (0lZ\. {ic:. /i 1i .rrl de undl si fie infi-nitn.-@lr) (c" . (t8) La capitolul V am glsit * :2r.ti potrivite. ln r.: Q. mai sus. I t//r.rcalatdiscontinui ti. .trlorrrlrl rr ll (lr) ll". Acesteecualii determini.i. ca unghiul 0/2 sr'Lfie atit dt'mic.1rr... l. <laciL putcm rncrrline pclclitan!a . iut:it sii putcnr lua simrsul cgal cu rrnghiul insu./. .gr. Conditiile pcntru cchivalcn!l-1. Am gi. R'. ao luat un caz in care Z :0 li C :0. Il" . La capitolul VIam glsit ci maximul de eficicnfiL <:ste dati. llrt. obtincm.Iicicn{a tt rrur. Linia este constituitl din douil.Lr) ii C' : (pll.rul discontinuitirt ikrr dc pe o lungimc cic untlir. R. concentrate pe linic .i r.: c-20r.\.1s)..= (l/2) .. llirxirnul de eficienli se obtine atunci cintl t1!sl2 : IlRlz. lx.crtF.. DaciL s cstt. Rezulti cir..lrr rlin ccle <le mai sus rrrmirtoarclcrclatii: hs:z!.tl) \tl.|. (a) capitolul V.rrr. Referindu-nc la formulelc (3). lilcm: .i perditanla sir.rt ncglijabilc. L : L' 1 . de relafia P :a -j 9 '" :o '9 :fR s: Astfcl obtinem: cos u. capacitatca sint rlitribuite uniform cstc. rlum5. conditia necesari! pcntru ca o linie discontinui. C' fi .1. 0 ..constituiti rliutr-o linic rrrriforrnll <rbignuitiL. al'lnd caracteristicileL.. rrlr. in calc s-au int(.lol necesitate in cazul liniilor neincf.i flic{irrncir rrrit'i. A se gisi presiuneasonomotricede intrebuiniat gi sccliunea conrhrrlr.r foarlnmlr. R : n ' + ( y' ft) ( /r .rrlr.. c : c' :. l cosh 148 : sin (. R. sc rcduc la urmi-rtoirr('a t ci{rrlir practicl: daci'Limaginirru un ccrc impirrlit intr-rrn numr'u. dtcl C rlir un rrrrphl l.ti intr-un mod. qi inerlie Zr gi inerfii in paralel avind inerfie 12 gi capacitntc ()r.'llllt r rrrlr2[1]/ | (//1s l tati)l2vn. n -?3r (te) l. ^picrderilc ln acestcaz rnaximul dc clicicn{i at fi '4 . Ca cxemplu.dc pirf ti ('Sirl cu numeml discontinu iti.11r..S Ho ==iI cosh sinhpl 1.llplll dat mai sus.r'i$t icilrt rrniformc ale liniei continui initialc.. trrnsnrilirrrl lirr'. Putem calcula linia inciircati exact ca si cum ar [i o sirnpl. ca pc linia incircatiL sir fic C : {) . : lb -= + litr. accasta se reclucc Ia *t: !0.rrrh/p/l llr sarr srtrtplrr sirr / 0 ().

cir. t).. C :6tzJ.( rC : I 820000 cm/s. 150cm/s. ar fi ). t. l r. avem I : aV : l2H :7ofi din care v :7 H.y:1000 a":vlyt : 4.l :VCIL :61C 3. 10 cm. avind inerlii in paraiei.nl r.l l ti .p: Luind o valoare arbitrarl obtinem 4.1/H :61 x 500 : 3 050 cm3/s. Eficienta in acest caz ar fi z1: e-0'256 0.104..9sH .i dis-I1.osld)lt.5kg/cm. qi Z arnplitudinca vitezei. l)aci d cstc diarnetrul interior al conductei. .HIlz : QH.: 105. putem calcula capacitatca rt('r!'riitl[ ltl conductf.. Viteza undelor ar fi t : \. r'.de numai 21. poate fi rezolvate prin incerci.| t. i nr ll l l i .rl rl l .l0i .r' rrr. precum ulmeazi. (r. rrr. S5.{ .2s6 .. r r e. Cunoscittrl rllu . .rrr.r.5 Curentul ce stribate inertia ar fi (12\ : .5cmfs. Inerfiiie Ir. qi trebuie intrebuinlatri o presiune sonomotriceioasd. zrL cf ir .rr' r:rri ri rrrl rlc clir:ir:uliL avr:rrr / ll lCll.. cm/s.' 1 1 / l . dar in loc de o lini6 obisrruiti. a.ld:1.site mai sus. .lllcl r : e-q. (20) a"ld R : (v/g. Vedem.avem rnai depart. l rl rrrsrrri l (:i l (: IO(X )(.rrr h i t . lt hllnr nl (l ' .tl /. l: i' . rilc gi. lir r ir l. distribuite la intervale eealc..lir : 182000 cm 5i nuuriL|rrl rL.{ )l .ot + (0. r ur / x.'lllltt{l L:ylg(':0.00t/981 x 113: 1/1.l. dind lui h g zt"d-:ato- Q2\ Din_(21) qi (22) oblincm z.rz(I)d)e ?.: -5. trebuie prin urmare sl lntrt:luitt' o presiune sonomolrit'r' {iLrn un calibru mai mare de conductl sau si a-legem rrrai ridicati. penuu a transmite 2 000 Cp la o disranti rlc l0km cu o pierderede l0o/o. a se trarsmite la aceear.r.tu F tl t.1.| r.rt l x.). c5.lor:0.t) I 000 x ?6 x 100 kg . .21.) 'Lo.r. A rr ti . metrul conductei qi valoarea lui {. V-z. l . oblinem x 76 x 100:O.r:r.f : HIlz : qH.d:825O.5 aH2. V:Ila:270cmls. diametrul de 12 cm este bun.lir{iir C:C'-pllL2a2. cerutc a fi intercalate paralel ar fi date tL: rr. Fie z. prin urmare. Avem pentru puterea intr-una din conducte l. I.i.i eficien{i.1.ldJ z0l : Rl. pentru 11. viteza efectir. F l U ' Oq $ l l e 0. . lt l' l 1 . it cr r s.g.1/Z ti (l corr(xxr p. Apoi avem I : r l r. iar e{icienta ar fi Io0 k: _ Ap glsit anterior. Si oresupunem c[ lulm o conductl de diametru interior do 12 cttl.) .rdin ecuatia (20). ()btinem a : (nl4)122: 113cmz. Problema Aceea. e{icien(a este prea sc[zutl.r.r' ir .5cm. rlt : t. a. :210 t[2 : r9L cmls. v edem..lrt Am glsit ..r rrrr. t!.i putere urmeazi.36.ntrrr .s (rclt) (Hd.jH lLsat (/ 1) tl q: Si presupunemcl alegemo conductS. i.catc ar fi 1 000000i182000 .1x 10E.lz :3. H : Vl1 .775.rtl v rl . 150 . Substituir.ri succesive.: 61. . din conducti. r u g r. . l) Ul |X lll. pentru a obline eficienta ceruti.. z\l: Rl{l:0. Capaiitatea uniforml pe unitatca de lungime a linici r:ste C' : alE : 113/20 000 : 11t71 . O asemenea linie ar fi ancombrant5 gi costisitoare.U ..t I .r rrrr. ( . lrrrr lrrngimeade undi.oblinem plllrrrllnat Arrr vll'rrrnl lr fl I l<.lr. 372tr.!:0.: l l l .presupunemcL alegemo frecvenll de z : l0 cicluri pr..11. Vcdem'ci. /. astfel cd x 113 : l/3 x lot.Ir. t' r.. problemd. Aceasta d5. pnn u rmare.(nl4)rlz 78.. obfinem (a"ld) (t + 9l\i4.rI' rrrIrri l rr Ii l l t .tarrti ca in problema I gi cu aceea. : t 8ZO OOO/10 gimi de undL din lungimea totali a liniei incr5. Pentru a determina pe p trebuie se gisim lungimca du rrndll a llrrlr'l incircate.r l rIrr< | rrr. de exemplu lj:500 kg/cmz.cele doue conducte trebuie si {ie de ?gcin diametru. E fiind coeficientul de eiasticitate aI apei. d:78 cm. : 3s01[I:216 cntf t or:ficientul de {rictiune R ar fi rr' .. pi mai departe __ v 1..1 . cu un diametru interior d a : . Aceasti.5 kglcmz. urmeazi a se intrebuinla o linie inclicatf.

\ 'or r r lr . pc un pist on d. . r f ii . en. l7r r .1) cunoa.l l l 0{} .l'si.li . . . de asemenea. r' )() l u .r r . cat. l l ' l r r.8 :223 cr-nx .lrt tr lll(' ('Al'lTall. la legr-Ltura lor cu conductele principale.rrInrlla (v. \l t)t ll. II. j( / l/ . : . t r l i denti . deslinato a reducc presiunea sonomotrice la valori practice..l o till r nr r t t oic r .Cu. Ht -. r ll.r i rrtr. lr ir i. t . Pcntru cazuri practice. .l ci P ... lt gat r igicl cr r r r r r 1r rt or r r l. In modul accstaam determinat toate elcrncntelcr. dar nu prezinta 1're-o rlificultate spcciall. o l r{ i n t' rn I" llf ( rtl-(' rf : Lnll : 5 n o (l l l 7 1 OZ .ir /' a incr{ici ar fi dati.6 cm2.m irdt t r ausf or m at or con: t l. r r ! t r r . .lichidul clin lir r ir . Asemenea instrunrorlte so n:lrncsc tr artsJortnatori. intr-un cilindru de presiune jousir. r r r r . / / . r ilr ' l ..i . r r U. al incrlit.rrr.st oanr . pi rtl l i i (le alt a a pozi{ici lui m ijlocii. Iinia dc transmitere principalir de presiune inalti este legati. un piston mai mare. i pr csiuni solor not r icc i) ( ' ir nt l) ( lr ' li.. lis t r il. r. r lr lr . - ' l rars f.)| | r (|I I |{ r ' .r. Ilezultir din exemplele date mai sus. r . Iirrii rl fi 2 x 17.i r ezult i ci. l0 (:rn.'Jor lr r' ir nr lr r . : 1't gQ l. .rr:rc azl: r sr r pla Jir : lt idulr r idiu condnct a D. r r pr r r lr l . cu scopul de a putea intrebuinla nririmi <L:corrducterationale. uor r . l)icrrlt:rca<latoriti'rperditan!ei prin pistoane trebuie. i or.i l l . spre a evitapresiuni cxccsive in clistribuirea puterii la punctele de utilizarc.r. / l lr r .L <lint r ul pi. . : r nsnr isic. . greutatea pistonului neccsarpentru a inciirca amI'c1. .6r astft. 5OO X t4 ir00 : 162. r(\rrrti i i i fr ccuur cst o ilust lat in ligur a . incluzind in accastiL lricliune pierderile datorite frecS"riipistonului gi sci<1erea cncrgici cinctice datoriti. .. iar incrtia se aJl!. plecum se at at : i in l1gr r r r i.7 --35. ob(inem pentru sectiunea acestui pistbn ll: Lrlr: {i. S tl P i i s a avca o gr cLlt it t o . Pe de a1t[ pafte este dificil a se intrebuinJa direct irscrncncaplesirini sonomotrice inalie la distribuirea energiei pentru scopuri placticc si sintcrn prin urmare silili de a intrebuinta aparate speciale. ! ) j - | ltr. Pt ntru rt gtisi grcutalca si dcplasluncntrrl A. lL.{stiel ob}inem Az : 14 000162... olr {ir r r . l'loS1 a 44. r r r lr r r .. .p ut ir t c dcst inat e dc a t r ansf or m a dir . (tt i n cai c 1-. li. diferind in {azi cu 180"..' i . Analiza completi este pu{in mai lungi. r r pr r . ( ior 'pr l lr i. H: r : 1( Lr a l1Cr t t ) l..IIz ' (r)r/Or) : j(P'tlglti .4kg. Curn ar.kg. . . l ri fr:. . r 'r ir or nil. ai ea sl ast f el ca in f it 'ce r r or r elt : i ar . . schimbirii bru. inrercalatiLin celc douiLlinii. lll L)aciLlu6.luatii in considcratic.te a sectiunii ramificatiilor. Si-L cii alegem.:e. l' r . ! ) . . ( r '. ll ir r st r Lll. lll ' rl . avcrn /^ . r l si npl i . r l.. t t ir lr . i rr Io rn rrrl l r (2 4 ). l :r cr r pilol. e . 1.t'l'0ltl rl . . t . ( r r . . r 1r la a.. i is 5l .ele constau in general din pistoane diieren(ialc. .Lele instrumcntc. .\5frr r (llcit aPat at C lc t ou m r m i iD cgn.cccclcntam st u( liir t cot r r lr . r . 1! ) 1! ) ") ! J"/ 1 r5t UUI . . nsir lolii1i it r .accst dispozitiv oblinem simultan o transformarea presiunii . 1.at . cm 1/ i! ) .r't. r \ r .rnoscutiL Ie: Ir.r cilintlr-u.a a cost t ip dc lt ansf or r r r at or '.tem ci Lr: Hiazlz . cu ur. . r . r t iilr ' . . .lirr lormula (2. r r r l. . r .rl < (l . [. 14 000 (:rnrys.1. rr\2.Calculul de mai suscste un caz simplu dat :rirmri crL cxemplu al mctodei generale pentru determinarea liniilor lungi de ilalti Irrcsiulc. r r .l r i rl rtrrr' i I l .. 1. . daciLsubst it r r im pc r ?i in ccuiLlia ( l) .i i l l u rrg i r rr. .pentru cursa2/ a pistonului dc iner-tie2r: lrlc'supuncm .)n:. 1. r misciLlii transformatorului iiustlat.i l curcntllltll. 1r r . . . de rclalia cr. Ct .5 cm diametru ar fi aproxlmativ potrivit. r rr .lir r isar run condcnsat or .r s . r l enti . Acestea pot fi determinate.rfr.l-ct'asta se poatc scrie I I Jlt I l2! ! " . . l r r liilr r l. ljn piston dc 7. S r l.i. ind ( ) cillil( 1(r i {r . i o4a exer cit at : r dc lichid in cilinclr ul / J asupr : rpist or r r r lr r / '.enr doui linii. 1. {iLcutalr.i 1) siL fie cgale.m:!t. putlnr sr:rir. l | \ '. ce la rindul lui irr:tione:rzir. ll.. l xnr.reccsare pentru constructiaunci linii incirrcate.rtrt.cct ln. daci consitleriun sarcina incrtiei intercalati pe cele doui linii in serie cu o frictiune.llti) t. t r t .rr. 'Lr il) r 'irl) lt . . olir ir . iill ir t it sf r t r at l\ Lt r . . r r t .8. . .in carc lichidul lucreazi asupra unui mic piston. l. il\-em prin urnare ln capitolul urmitor se discutir tcoria acestorinstrumente. <lor rr li[ r lcnlir r l ir l) r t r r I 1r.rv r .rci rzi . l rrrti i unci acclca. r r < l i spczi ti r-cr rlesor .i l . cir la liniile lungi trebuie si inlrelruintim presiuni sonomotriceinalte. sccliunc ( J. 't' A\St( tlt. l. i ) il.= AO i si I 1. r t t r .r. i rr. analiza tlebuie sit fie mai completi. 1cst r : o plesiLr r r r s()r) . Pist r r nr r l iolr Lyi lxr r r r l li r . iulii : . l diameirele cilindrilor R .l rr. r r r . carc ar ii obligatoriu in unghi drept. . rininclu-sescarna dc pierderile p n ine4ii. care lucreazi. l /3 0 0 0 0 ) l } t tl l }tl .S{lr ii .' ri . . l t) l i l rr rr l i rri r. m un ilt st nlm cnt exact sim ilal cr i cr . r lt .rl frrrrtrrrlir (?1)) ll . i{( ) . r r r vi nte. i n ascnenea condit ii ur iscir r ile pi. . . tl l rl l ..i i l c lui ii't c cr r lichidul t lin linia clc u.

cu scopul dt f lld|| curentul furnizat unei magini date la orice valoare voitl. presupu{ lqrtl cu un circuit fi. bacitat Trebuie notat cl.tr:i.grrreralirdacl sc ncglijcaz[ frictiuncl gi pcr<litantr din tlansformator.llCa )' I rI .lrr. l i r Q'. aproximafie It [t H" - 6pt11 .nJVtl.L. A. C. 1..'^ tl LE )' ti .: HrIrl j(La. Itt .se gili curenfii primar gi secundar 1r. : t sc reducc tr o Inr{h sau capacitate obignxiti. ll numerrc nl1: t2 l tti + \L a '. (3) Exemple Probl. avem pentru coeficientul mutual de inertie gi capacitatea mutuall a transformatorului nfQHrLl . f.lI \)V7. ccuntlc cstr.f2 . dupi cum inertia sau elasticitetd prdonlil h valoarca reactanlel totale. de seciiunea or. La o conductl de o lungrme indefiniti. c6..I.t jLaI. Din ecualia (3) (Hr)Ir: H"I. L.f . ({) gi mai departe avem IllI2:A1lQ2:tn' 2r fiind raportul de translormare gi Z : din care obtincm P/gOpr. l6{ tlr . Lt: Si obtinem Accasta se poate verifica utor.h: PlgaLe. Aceastd. VL. mHr Problema I-L Transformatorul din exemplul precedent est6 logat cu rn rczonator care nu absoarbelucru. I qi {.l'H1l[t a$m@. ci dacl pistonul trans{ormatorului erto forrtr ugor sau l' foarte mic. pentru a menline curentul absorbit la o valoare redus6.' sir)t respectiv coeJicientul' de incrlie muhal Si caca transformatorului. curentul 1.40ro.ln*:nH. Df aici rezulti ce este recoman&bil a prevedea o inertie suficient[ ln tranliflr mator.I cstc foartc mic.. c": Aaz. A cc 6td curentul primar. . reactante sau frictiune.{f. ri. ln icest caz avem Hs :0 iar ecuafia (4) din exemplul prcccdont rll L.q.i cu secgi O.c. daci Lr. liuni in cate iresi-unea ionomotrice este flr.ilLo .i Q1 sint mari.(tlz) ({nal.)1. Se fede imediat de aici.ItJz.lnt ct : Ao?. td. sau cu o capacitate inlinitl. absorbit poate deveni foarte mrrr. sint totdeaunain aceeagiIazi.ri. . HJ | . irvcnr lrrrrlxrrtIlrll('cu.: sl avem numenc jLaI. Vl) Iz : qHz.ema /. qi cu o primi. precum cstc cazul cind sc luttcbuinlctall un lriston loaltc utor sau daci seifiunilc Q.1:lc. (8. Ven:..r""4{TEny. Linia secundarl este legati. Cz reprezinttr inerfia pistonului 9i capacitatea resorturilor in relatie cu cilindri respectivi B gi D.\old.i L2. c :Ve-. cu o linie de transmisie inde{initi. avem (cap.lt) L :fL. Curenlii 1r.si presiunea sonom6trice secundari I/r..I. accstc foimrrlc rc l l '( l l t(.: iar mai departe (Hr) : jLaI. Un transformator cu un piston de gieutatea P . sarcina se suprimi.rftlt pl{11rlrrt /g rlirtct'i rloi cilinrhi .: Plg0l mzQHy H2. 'lll Ir:rtf.. putem tltrrlrrhlf l ransformatoare la instalalii de distribufie de iortl.fl gi /).. atuncl d0di de exemplu. Il1. ft|nt-' rr.11.12. Poriectind aparatul cu o inerjie sufieicnti Z.cipistonul trans{ormalorului se miqci in bloc dintr-o parte in alta astfel cl vitezele trebuie sL fie egale la ambele capete. Un transformator cu raportul Qr/Q.(I'(.tlCal. din (4) obfinem numeric | 'lll H| : (I. Ecua{ia (2) poate Ii scrisi It : mHtlLa. . deoarece prin definilie Plsa|. Nici un resort nu este intrabuintai in transformator. .l .1ll l*11$fuif ' I). brusc din Iinia secundart.l2 este plasat pe o ramificalie a unei linii de transmisie primari.(tlz)(!maL)'1.

sc "ii"r a tlirr'iL itr.iar functionarea cstt'rcvclsibili. A-A litr.r lccepLor poate Ii asinrilat cu o rni." .i zone cu depresiune.ir 1r'ansmisicir. l{o1.lstructie nt:ri compacliL.. I)aciL motorul '.ruestc posibili dccit in anumite condilii. Ia rrn moment da[. . Excentricrrl cste montat pe axul l. f. Aceste orificii comunici cu camertlc ul. 1.rttl csit' ?r"i."i fi.. ).resiunc Intre fr."rit r.i il:otor l)rLci-i . sr(' rlici Ia(i clc lungimca de un(l:! )'.. l.ltt. '"r. - -\Ii i s i rri s oni c i s rnc rona I l'r r l'lll S e pune pr oblem a dL'a const r uiun sist cm de t r ansm isic s( 'r r r r i De cxt t t t .i " Jl .'r'lr'll .lectrice cste acela ci poate [i rrtilizat.Penlru le.. Acest lucru asigrrriL o col.dcplasament mai n:are pentru o fazi faJi de situali.i .rorice liclricl sau gaz ar putca {i rrtilizat.i in princini. girslsc.. 6ll (r. ci. \I0'r'OAITE Sr GIi\ tilt-\] 0?l||Ii SON|CtrSt]\(:ttONl. Se observiLci-! aranjxncntul din figura 52 asigurir un dr:pleL:ament riat tl: trci pistoanepentru o singuri fazi.c. i"i "r r . pcntru viteze de rotalie {oartc scirzute. zor-tt cu presiune mare . D.'. -inSrrr f 'rn Sistcmul plezinli.rmplutccu lichid. lLri se producc citc un impuls dc 1-.care . cr. milcir'c sirur:rrirl. r'itczclc 1oi tor ll ( g i l l {.. Pentru malina din schita prczcDtatilse constati cL llL o^rotati.: Gt'ncratorul si receptorul sint de construclii sirnilare.r'rl6l g"""rniorui trifazat. F'. l'lr t .ortant rL!autaj fali de transmisiile.irr Itt . . Un fluid convenabil pcntru sistcmni de transmisir dcscris ar {i ulriul mineral. lt". nu estc prea mare.r.:c'-'enta rnilci.At'l.. sc producc o propagare de unde in medirr elastic. .in bloc" a intr-gului llrrirl.r in carc s-ar ti ft-rlosil islon pe faz5. o. r '" t nr t . . 156 Fi g -i 2. iar pistoanelcstau pe ercentric irlpinse de rcsort. Pistoanclcsint in conthct cu uu r."tt.. m / s ) .'tlt'r motolului' pornirea putea {aloriza ar 'rrttlttl A. Spa{iilc cc comunici cu orificiile a.:l liniei sr..dc pisloar t e it r li' lr r r l i coloat r "l' ir ' la legit uii p. l" air ur nit c (-p [i i . iar conceptul ric incompresibilitatc a lichidclor este poirilir pentru rllsclicle:r fcnourcrlrlui. \ 'il( / i si r ibi m olor ul c.i receptor sc mirc.sigcr. atu n c i fc n o m e n u l d c p ro p a g al e u undcl or de prtsi u:re de l a {cncrator l.I s0|\l(t't'Il'tl \II. <ilit lr lt t lllr r t t B U n' asem enea m ot or cupr inde t r t i gr upe. dif cr ir c..rli'r i*if frirto"""f6 in contaci cu cl d. .r:t'lilt. r dor c. {iinrl viteza :r::ier-ului i rr liuid. descrise analitic i rr liipit ohr l pr iv i n d s ta l i l i l a tc :L l i n i i )o r l u n gi .rii lichiclului I . liccare iiind in conrunicalic cu trei pistoane trt. J)aciL distanla intrc gencriitot. / '. t'" aranjatc radiirl./ prin itrtermccliul unui rulmcnt raCial. . r'r'r'irct' arati.za clc rotatic eslc micl'1. scc!iuDi. 'onoDrir'. r r ' r .tc.n in:r.sau distanla intrc 51r:ncralor. l.' ir axuin fiecare {aziL. dcscrisi in dou5. in lung'.:nctioruirrr.rcr-atorul au construclii identicc.xcentrjc.i vitcza de rotalic a axului r (rot/min) existir relalia / ' n130. analogiccu sistemul clcctric trifazat.\'ileclelegiiturii intre gencrator si rt'ceptor sint prcvirzute rrliliciilc rr. t lr r lr il cu rnasi n 'isinc'r oneavincl \ . de.in:i sonici sinclolir. o sint r.tf"iiiiJa"i"-J" rrrtxl..rt .scr.presiuni mai mici la suprafala dc contact inlrc rulmentul crcentricului fi pistoanc. ln figura -52esle prezentatl o ma. t czc dc |ot : r ! ie il' I "r 'r ll' j .

. 1 r r .r l r .rr lr) I)r. I l i l e l c c i n a cca sti l r r a l i n :r a . r . r o :r . . l r.rl/ I i . /... ir r . ztr r r r o l o n r l l r r .r i . 'r U l | | t \. ( l i scr u i fi i n d p l o l i l l i t i L Sa cu l l l scj l r a l i .t A'.i n l l ) ( 'r l ( 1 L r '.g o l i r "..ritr... t r r ( o l l r .. r l .. rri r i . r t .1.1. \' 11: . tr '.l o r ... r r r I .: 1 ln canll colcct oL 1. . l r r r r . r .'1l1r '.r r r 1 . . I' rni ur (1.1 .l rr v j l .tll.l i r . cLsaLca scnsului ( I ( I |) l I I I i. T -T ' 1i i r].1 r ( r r r r tr r r o l r i r r t l sl r l r 'i . 1 . 1.r l .t o . r . lr . 11111111. r ()ri 1lrai mar(] clccit vitcza de rotaiic ir a\rLhli .o trliscarc tur-ito1-ii{t:! crr {r'rr:rr. l ) u n ctu l d ( ' co tr ta cl i r l .1 l l r r . (lt lcr'1ni1lir deplasarca bilelor c inir'. I r r l l scn cl t i l l i .r ..{i l r n ( . nrtfil i. . t r l i u a ( .lc crr scr.r . . li. . r r r lr r r schi i ni . r . r i r r r r r ." l || l . r . .r l i l /. .tr i r r l r l r .'l /.rlrrlh . / / l 1t u cxist i. 1 i l r i !1 i s( l r ( 'm a si :r r ( 'Iti l h ti r l t'tt.t -1 I r_) .r r l r r r .rrlir rlr. l l l l t tl r l t\r 'n l r 'l ( l l r t l t t ttsa l l l r {r l {'r . i .rtrt torl lJLllsal'ca lnertici pistoanelor. i l i n ci l i n d i i i r l o sci l l l zi i td i a l ( l o ci n ci o l i . 51.i n( l ( {) nr . r i r l ( ) t l r i l :tz:r l r l Jt. '1 .\rcrrrilc sint l)t cvi"r/..r r l r r r r . )rr1r)r'l ri f:Lr.l r . r r r r r l. r i .r .r.. r locurile dc presiuDc care s-ar producc la inYctsarca s. i.. r t .. r r r : r : r . i i.l r n sn r i si c .r i l l i l l r r r r r 'r l /. r. r' .r r r .t.i i ri l ) Dlf o coli( lr Lct a! /. 1. var iat ii dc plcsir ui( . . l n p ur lct ul . . r r r r "t '.. r .1 .!cl ( 'l i l t( ) t l r i fr r zl r l r r r o l r . r ||t tr r r r l 'r r l r r r r .t.r r i . I t . .r . lr | | r.rdrii 1.r 1 .r l / . r l r r r r l r r l .'r l . i 11. r .l ( r '(( l 1 r (r 'r 1 l l l r r l i r l i . iloat ( l) . | | t . lr i ..r l i \. rt. I r .lr.l r 'l | l . .i l .'r l r zi ci 1 l i sto a n c i i r ..:rr l.' sl . i a l ) l l l l r 'l ' s tr l l .:L.r . . '\ i .r rlr trecere {oarte mici'r intr-un prrnct comuD lp.t. i . l.l . .i r o l t.i r i r r l : Ii g r r l l t 5 . lr r . l r.r i .tl ..!. irilt t ! t objt t r t r le iit t . ' 'l ( l 'i r r dcr i l L : ca r c sc ]) r o d u c p c l i n g l b i l c si n i ( ( ) l r l x.r (l .. l r . i.r ( ..tr r l r r .n'-ir. I-. i i ..r .|r|.i r t. r . lili. r r r r r r j r r r .L urul ui l ri l a zat ) si pe aici s( . .r {tr r l l I l r \'.r l ) . . l | l ||l l .r . r r r r r . | .. r . .a r o i ( ) i u l 1 1 .r r l .|rrrrru. I ..r ti ci r r l pict t lut _dt : 1a pist oar r c sc adunir in nn. . i r l. l r l r t l r . r r r r r L . s rr.rl rr. r...tl Il r r . l i r r r . i l / | Trci condensat oar esint colt cct at o la lilit in I t : r r scopul r ll ir lr r .l . : .1 1 . :. transmisicr pot li conectatc t'n punctul I prin tr-ci coll(ill(.i tl .r l l . .r l l r r l r r l . . rr rrrpr.' l ci l si I ll. i r 'i r . l r ) a ce a sti i co n str u cti e b i l a sc p o a te r o ti .i r l r . r ar u: . .r 'r 'o l r r L i c. . .r . ./. int r r r iit at e sr 'lr c: : t at ic concr iut lil( .i . r r r r r l /r . . r r r58 | 5! ) . sl) ( (li\ .i tr l r l i ( si i r t l r r c. r t '. . ol r l i r tr i r l r i l l l ) i :( i tl ( . Lr r . ( l) r Llcllr l r r lr r lr r r r r l : . \ ccst c 1r 'ci canalc com nlicir cu lr r . t'rl"rrlrl.. .l | . .r. .'nsrrlui strrr tit ol|||r.rrll r l l r i l l i n r o to r si n ( r 'o l fi r l l l ti r :i . . .' r l . : iilr lilc a ( lo11ir f azr '.rr' rr' r.. . i l . r. CcL trci fazc llr. l ..{irrrrr'..l ' . . i I i r ::r l l l l Sl C . i l ( t \r : /. 'l r r L i ) r 'i r r .ltl .\t\lr. .. in i:irpt'lc alunecirtoare in cilir.rl motoruLli prin inchiderca linici cu robinctul /i. r . r r . I) i sr r r l i r r r . r .. Ilotorul cu Ir i r r cl e ci n ( i d i s( l l ti a scl D i L D l 't i o i r r c ( /..r . i r l i r t l r i l t'L :. i l stl e l ci r i l tr c l r i l r r r .t ||l I ||... tn o n ti r l r .l ' . lr r r ..r t'.( \'( .r l tl '.l l o scr !i u r r c1 x'a xi l A A ( l i l i l i l i u r r Jl ./ cr l ( o sc{. " l r :'. lr r u l i I l r .ir. r r l r tr r .l r . r r r .r r " . 1r . .r l ..LL.1 1 . r trr. ) t r t l) t uL.. .r i n ct om l t ) r 'czcnt : r tcilindr ii not at i 7 ( cinci cilir r . i i t ligur r .r .) r ..:i ( . i ) r L pr lsir r r r r ': rnr lr lil r lc lr r ...r r l . r l . cilinillii not ali 2 ii l( .1 .r r .

(]orxl uctcl c I rrtbui c i i l i r.ra-r coustructiviL de motor crr . s| irlocltoazir cluPii lxrrnirc.ttl . r i r tl l i '.ri 1 i 1ci l zi... I .figulile ii 57 se prezlntar o lom..1 trei ondula!ii :rlrrrl r riruortul transnisici ia fi 3/2...i. r l . .Ll l t'Itr r Ii l l r l t'r t" a x" l l ct'1 x:n r l l l l t l l l ! l l r l t l ll l tt'( l t l ) l sl {'l l :l ) 1 'l l j ( ti l l ( "'t t r r I o t tt Ir ti .r'rtliale t:a[c si lri {iotrczt: rrll' r'dc rni. r .ti .llirlc 1rr. solili.rotoravirrtl o tl.rrrsurisir sirsrrfir.l i ttti tt.1.i r r tr l tr .l. r .. r tl r . .'. :i.t sau.r . u'' r .1 tr'.l r. (...r. l ..i r.i s tc rrl . ( ) t cl lr llt ll pl i nr rt l rr o vilcz.r l r l r r r r . '| r lt r t r . ti. 1/ lllill lt olor r r l pr of ilat .lrrl ntcclirr llrtcraliL -.r . r l t'r l 'r tl l tti si .rplu..r l r r r r .' .daci" gcnelatoml ardun Prcvizut Ialii pt pcrifclic caie iliL deci"douii oscilalii pe rotali.l r.5 d.. r ' r ul ... .i< l " scri . . .5?.i lfltlx:\'ltr'!'l ( l c n r 'l : t l otttl so n i cr cl l r tl ze tr r i ti d cp i sto tr u l a tttr tn . l r xr r l .1 i .Llizar.Ir s( ' lnr it lr . n' .sincrrrlr. a" r' i l )(. lr.lantiiconslfuctivi-t. 1 ..'1 .r l r fi r l i r ir ttti ...r .' :l fi tttt ..\.!i i i tr .) j .5 oli rttai r''1r"1'' dt'cit eeneratonll.tci ft' cvcn l tl ( IIccve n !l 't|r 'r r 'l r l l ( r r l l i tl i 'i l r r l s i r r r '.t t li r r t ilizat i Pet llr r r . r r . ...li.r i l r r t.rir sl Ii. i r.| r |. -w c) l ri.' ridicat(" relativ ii"tirl. r l l r l i .' s .r rr. ( r t .rc p rc z e l l ta t c o n c c ti L . co'strrr<:tivir crr ciri'trri srirtorici axiali .. " .oau" " pi .l r ' r t' .ui: a _ sec1iu.".l . . a motoarelor dcscrise este ilct-'t l. . II.:r'imctrul Inotlulat cu mai lnultc situtsrrirl'' R". 't .ilr. ..r ..r r t r trr"l" r t ' rnotoarc siurilirlt cu alt raport clc reducctc a tura!ici.rrli ilntrcrlitr(rt pelltru cer-ii tuialici turbini'lor siur motoarclor cu cxplozic rlc vapor..zr...r rf si l tc.r. o t)ltrtc lr Lotorului.r . s'' '...i l . .1 r ( \'l ) u si l l l l ) t\"t l l l :r l r Ir r r v . .r l 'r r t.l . i l t!. . r liz lr r r r r olr ir r ...l .ttorulaviu. llgura 56 s...tlirr.rittc a frecvcn(clor SL rlr'sr:ril tttr gt'trt:rltot sitii rorr rlt: inalli-t flccvcn(iL antrcllat de tttt tttttiot' l) lli{i iit '.'t r .rrslltl :rsupraultrti r. I)c cxcn. .lin . r r t i : .rr.. r t t t i r ti r ti ...d :l l rororu.rrr.rrr. \ | '\ . l .r l i sl ...ti. rrr.l' :rs(zalr r)unlillp.i rrslfr.r:rui i. r r r i l . lrpliclrlii jlrcrrtnr:rrrrrrrulr. l l r .rr . rrIIl )r. | | i 'r l r ' .| | | (.ruotl cr lu cctlxll:r val. r l i rr i rrsl ..."l i l r r l r r . vlrriantcconslructi\r. . llr ({}rr. s r r .1 .sca't: rntrltc cicluri miti pist'rr s.. t. r .rt rrcccsitiL!ii unui rbtor ctt p. lrborclr' rotor fact plin intlrnic(liul trnrri r:L:mt:nt cu'alurt.rc au incttii trrnri. 1 r .:clrr-c intrc . r l t . 1t. lir r uli ast f . t. r at or ul e ste .:. i.lir.-'.Efor...r rr' ir'.strucl. . l i r i . l t 'r ..i :rx..' nc r llor ului o. III ir rr.. rr ..l l l \' t '.u l ttl . .i ic. i ..':.r r l ' p 1 r 'l r i ttttl r r l . l r r l I r r l r l l r l l r .:'.rirllirrdc pistoenr-. clescrisc sc poati obtine orice raport trtlltt tlttttrt cu rotor a turaJir'i. . ir ...1i. r1 .irrrlling|rr: .rtoll ur.r' i 'i.dc ircir combinittrl ti'lt''rr' tlc rt'ducere sarr ca c:1.. r r ) l '.i iirr..r s r)ri r c u l :i . i r t tr r 'r l 'ttr l ' l u 'r ii1..ic rnlti nrrrlt.. i l t n ri tc .i.(rillca rol(xrr('l('r' lrr li.'. ri .. r 'r l k. c irxh'ii/.zr. r" .oii"ct"ari'i"" i..r i .oi . r ' .i.r.r. Siut posibih:-nrulte "*i..\'l ott Dri i\\l. raPorlul dintr(' ltt'cr'':lt(lt tttt' tt tl t P| tr r l 0 t t r r l u i ..t r . 1 u .r<.11.i a\i r!l i pc r) l )i Lrl t a rol orD l nr.l . .. 'r tt.r l .i n prrnctrrln..r r . r L l t i l i.cumfcrinlci aga cun se ' tlc i:Poli viteza arl'orelui motorului dc anLr(]trrrr'' ii ii .|.ntl 1r Itt.rr... prczi'ti'r o formi.rrrl:rrrrr.r 1. cvenli m a: i oL.ll. r | . r .(c cL'rnultrpllca-r(' l/6 cu a.j1.'rnrrltiplicarc <iiri'ririr dr: iL r:crorrrrltri.ttl a t':. . t'licelor a rr lt irtru acfion:-Lrilc ca. l r i I'r r r Ir i i '1 r t 1 r .. a x u l rn o l o ru l u i a .." ' -"s1 t rlr i .axialc -.tt.. l r r tl l r r r l l l r l to l tttttl tl i ' r l " l l tl t' ll..' . l.r " -.li'l. i i r . tr ttcn tr tl sr ttl i t :tl tr . . z.:i). l r l . . .r\ I l t I lilt s .r i stts l xr l l i r tl i l i z:r t.r l i .i. t |.o.r l l ( l l l l r tl o i l r ( '.t'l i sPo zi ti tu h r i .rof C rrr-ul i i .ir.1 ...iplicatia irrportantir posibilf. Ij rr rrri rnornetrui n l .:16 rirln. tr' ..r t l ) l cl ti i ttttA' tttt:( 'r r r tti tl '' ttl t'i .. .ii. j .rl rrcl r. Ptl r tl tts i tl l i tti ' dc trilqsmisi(' \'t irv|il o lf({ \'t'nta't rnti mare.r..r r :1 .:i".rlt.r"r" lrtrzintiL ( ' . l pt . r rtlh. . ..trrr .tr r tl tti 9 i d .".jlat dc _pilrtilc latcralc alc cir. r'o trr..l .'iiii or)lir( . ( lin.nrir .rirrlr ill r lr r lit l I0t l in dctaliulc. pomirca se recorniru(L-! .irr rlc ir'.r'irI ilr.tl i rl i r.t rlt gtrn..r||IIIiIII.. 1 5( Xl r ( . so r ic cu citin I. l r . r .ri .t:luat tlc rulmcrrtul .'l l . . -cLr llccar('.rr rrrr rrr...1-p. l ) tti Iltltoittll.rorr(. . rL t ttrltr . sl t l x'r ''i i i i i l ti tr tst.'r 'i tL 'z. | | .r ' . l r l r r tttl r l . z. La o rol ati e .. rltscllt d este mod. \tLl. r lr r .' ""' ir rrroloruhri cste pr.'.1 . i r. r l l . iar :irotorul sc va roti de 1..ilfl:liilioarc.'.r tr r |l 1 . ( i l i l .'.i l r 'r r i r ' 1 r ' Itl l l l l r 'r ||r ' 1 r ' l l "' II'l l . In. r l l '' 'l l r ' . iaL curcnlii tri[lzr{r' odlinuli'comandi'L rttiscarcaunci maqini cu rc.t..l i 1 1 . lx)t cilr.r r l .rri . ttttt ''Itr |'tI'i r r i tt'l .'i'i:.t. t r i l r .r t i in . c s t e i ! u t r c u i t t r l r r tr r r r r tl o t Pti ttr r tt.'ltl tl i r '. lir .-r t:xccute .. ir rrl i rrr l )rr' \i .r 'i 'rtti r r lii...l fi s rl rr)r' i .r .. .r l t.tccl l l Il ci L r ( .iczarc axialir a cilindrilor Statorici. 1 ..r '.'{i tr ttl r 'r r tr l n 'r r tl )1.t.. i Y i t e z a to to tttl u i fi i tr tl <l ctcr l n i n a t d t: n u m i r r ttl o n d u l a l i i l o I A --l l i l l ot. t r . :. li\lilt. l rrrrg i :i r.c .rr. r r .r td u u l l .t l i r l i ui ....r . I r :r r i . . sc stlgcrcazichiar o coll...

lr sir t cr ..o r r .L. 1.:r(/r' p(.r .r f r cr 'r 'r 't r {.t{r l ) r i l /.r .' r )i l l tl .t vi l |zi r r I r' r'r. r t t . ir r .1 .. . .I 4 5 I .r 'I'||r r '|||r '| r .rl in carc se rnigcii pistoanclc 1.iuia clc trirnsrnisic st' po:rtt.l r '.1 r o l r ttr r ' |tl r 'l ' t t t l r r l r l . Ir ' . | . dc constmcl ir ' : . . g. Spaliul / cornunicir cu pistoanclc /. r de doui ori mili nlur(.. 1 ir \ '{il r or r slt r r r 'lii ( lif ( r i1{ ir r r ir lx'r I lr l rlcslilr r liir . Capctcle pistoanelor. Il osa rD cst I pr oi( 'ct at 5.r . rlut(r'rninli un cnrcnt sonic mafc (latorit:r frc(]\'('Dt(. . 1 cilirlr. sr' Plrz-int:r un aselncr)cilgL. l t.rrltirnt rL'slirsur:rt vrr li o r rrl'. s. 'r l l i r . Iu spntiul /r circuli-Lulei carc r:rceitc ii uugc supralctclc tk' r'orrl.rtr ci ulol inclinatc astfcl cl-Lpunctul dc. tr)ir|.1 r r 'r 'l i v tol./ ll! . r o r r '.. r rr\ .r tr '.r |r r r r |r . l ' r' . r l r ' l r r r sttr i l r .tl \ t o l o t r r l r r l r sl i r r l i r r l t r r r r sl r r l o t . ( 2t ) r [ ' it nPr r lsr r t i ( r r ur \ .r . iri piston nrr catlc pc a\a pistonului.cu scopul dc t liur inu: r volum ul. lr ir r t i lgr r | 20 r lr ' Pislo: r r r .t rri 1. carc sc Sa'rscltesub o pLt'siuno medit' <L al)ro\inlrtr\ 250 atnosle rc..:rtc pc plirrr:ipirlr' .i r ' l r tcvi zr r l l l r r r r .r tr r t l r r 'l l r tl tto t r l l r t t r r n r l r r '. i tr r Il r |.l r ' .. / .. r ..r\. r l r r r u l | | r | | r ||r l r U ||.' urlilorrni.Dcrator. 1)r' r' cnt : r r ( : arc.il rr <louir silrrsoi<k'. rl ). I'-olmtlc conslr'uctile pot {i {o:rrtc virr-iirtr.1 .. i r r r .nt(' Lr.r. r r1rI i t rt .i lrifigura:l . . r r pI icit {ii r r r tr I ir : r r 1. I'rofilul rcz.l l r / r "'l r ' ..lrirz.? T T i-! I)l ci i r r jr r lr l . si 1 r 'ttr r i l . ( ' r ' r r 'r ||r l r l . .r l . Irrcru iirr uzurir trstc uni{ormi.r l .i tlansmitc curcntrrl sorri. | .r .i l .r l r tl l r r t Ii sr l r i ttr l r i tl r ' r l ttPi r Ir r i r l ( .\ i l l (' l )cnl l ll pt clr r r lr l slicli. supriifata onrlulati /r. acliunc: r lllllr r r ll l) i\ toanelor va dctcrmina intr-o corrcxiunc comrrni un dcplasamcut <k l crrr'.antrt'ntt lir | )01) rot/ lnin.l lafa t-amei r)n cstc palalcli cu axul rnn. ' r r t l .r tt..l r r r r l r r . . .Lri i n sr r PlaPr r r r cr r.|o .rbir ol)linuli Illil srrl)rrl)r1r'rcr'(. ^r-odatt.lr.i . r L r {r L r l ||l . 1r rir r r I r pct r t r t t t I i cit sc lx) ir t ( ( l( r r soir r ( . r n cLr r r iL sinr r soit lt cu lr r uPlit udiui cr r t : r r '1rir 'rlr . a pistoirncl()r in jurul axei ploplii.r 'o l r {i 1 tl r l ttttti ci tr r Ir r Ir tttl r .ti Pc pcliferie.cont:rct intrc supralattr to{ii orrlrrl. i fixati'r dc corpul nra.r .rttlri. . In timpul lucrului. r 'r r l r r l i l r r l l sl r r l o tr tl r ti . r r .r Ir 'ttr o tr r tr tl r r i .r.r r r l i l l r tr :r 1 l i . ir lllt ) ( i l.r rr' . (i crtct:tloir t t 'lt ' sot r icr 't lcinir lt l.a iustalatici.r l tr 'r .r /. l.r l r .r.. 1 \ l||t r ( ) \ lU: s{) \ l{: l: \ sl\ ( ] llll\ t . r lr '. carc dcii este mic. r . t t so pot olr t inc r lt . r I rr' . r rr I r 'sl r ' l l |r r r r . l '. r r r ir '. t r ) r 1 i tr r l o tr r l l .iuii. . r r trrri nrrrltc lrt'cvcutc. olr {ir r ut rir ' r r lost t lt or dinul 2o .r /. t r r ir ot ot sl r lisPur r lr r lr r l.r t. i.rt.lx urt t t r is r cir liz. r 'ilt r r t .rllt 'r rt ( ) t sr 'll.\r'borclc csto solidar cu blocul .r I t .r l . 30 lill/ ..r r i l '. l 't.l |r . ..l r r l . r l r . r l r '. .'. l r l ( l l l l ( r l i r p r r l .inii.r..t'lor o cursi'Ltlr' 0 25 mm.r r l i Ir .i pr-ofil. t.sup u nind o cu r sir dc l m nr si o scct iune( lc0. 5ul)r. I)oui scttrri de l6 pistoane ii cilinilri \inl eBal distribui. .i rrrorlclrrl p: ez.lor) l lr 'l r r l tr r l .r l .r . t. r l o r t t r. lir un gt uclnt or cur cn! i sor r ir i. Accasta asigura! slrl)firl. .r plofilului cu ciLtncfaliL tlc plamrl cc trcce prin axul arborclui rot()r'. . irr linia r1r tlansmisir. sc pr()(hl(( {) r. In dcscnul ali-rtulirt accst ({cct cstc olrtintLt prin curbar(iL ri().r l .r Jrr (tlr|llu . t.1 1 1 r r o tt.r l . r li\ . r' . icm r . ' Tottti c fi (' crr( 'r lit t r 'r '1t20 dc pist oant : \ '1 l) [ o( lu.i ol r{i rrrrt. l)rofilrrl pc|nrit( l)i\t(. . -\xelt' pistoanclol nu sint c\act pcrprn(liculalt pc suprtfatir orrrlrrl. r r rln.r tr '.rrI intlc piston .r r r t . .l r 'Itt .1 :r l o tr r l cr r Pti r r r l .r r .r r tl " l ''l l l l lr l. ca anplitudinea sinusoitlci rrrodulatt.r r '. .l r r . .t:ont:cta Ia filttrrl rr. : \l ototrr r lr . a!in(l cilindrii d si r' alcza(i r.rrli.crttnt. . r l r ' l r r l .l . r r r r r . . r csl) . lr rot()r'.sint adaptatc si"Lllr'.r l " lrrr. P rc. plofilinrl suprafc!t:lc /t si r crr o cu.l.'r i i l r t u ti i kr i tcr ' 1 .r 'ir nr clr r lr r lr r t i oI r iI . . r li.

.:i rl r' . lr r r r r r t t t ulot r ll r r r r 'sl 1iP.f. r r r t I t r r lr r I it . jt lt( n t.r. o. l. .i) r'utorrrlui gt.111111.r ."'i.rt.c i n i i l i r :rrl r. cuplul de pomire al molorului va fi tttic si pcttltrt :r ob{inc un cuplrr dc pornire important.ig .r.r1i . rr. rlaci st'ctirttrilt frrnc!iottirtc nL. S ... l ' orrr ir r r l ....s irtn tn l rri ro ti l o r a l tr.l. lr '. t t pt t 'r 'ir zut ir . t0l .rrri rlrrrl rotrt.\'a pon il \('\'a rott cu o vitezi-Lunghiularil miri rrrir.i 1r(j l e l t. lolu i i o i rIrrrr.l ri l . r : r r r r l' lir r r . . h.'gitttrrl.\ r:tr' corstnrit astfelincit poate fi aclionat din cxterior pentru a obtura tnli rtull sau nrai pulin comunicalia intrc cilindrii rotorului..c z i s tc n l a r l c fri c{i urtr.ti .rrrt i rrr(i rrotor. spcciiv I. l l otorrrl .\e aranjatc in trei grupuri si sustinut longitudinal de rulmentul 73 r'rtttltrt picsei 74 a statorului.. Rotonrl 72 este previzut cu nou:r pisl.rr. r l".tor dr: rcsorltrlil. 5t)).r. Accir st irllom pcazit lit : hir l ir r t ilir r r lr ii crrpl i rti -< :rr xrlorrrlrri lir o prtsiurr c(DStirnlit.IrIrrI rr. dupi dorinlir.rri < rrrrrri i rr ci ri rti r. I' o rr1 1 ' . pdn I pistoane statorice canalele 6.ri r. tt. t :i l i ndr..l .1. :r Pi rl o rrrrr. ur t t lt r t t ..l vrcilzirtlin cxtcrioml motorului prin toata tlc l)tirt). l r.r. l pr t r lt r r 'r ' t t lr lt ' r t . l )(' nl l u t n r sr ' Pt or lr t <: cpit 'r lcr i t r t at i <|r cncr gie. t . r ' r . t lor t t l lr r t l'lt it r r ll lr if it zir li s( ) t t l( : . Vrrrtilul cu ac sc rn:ule formi'rincit modificiu deschiderilt'intrc cilitr. i n (.i i /.... t Dltl(l t' r. Aceste pistoanc produc un cimp rotitor de mi.z .11 .l trl i v i f:r{.rr ri r.. Fazele liniei de transmisie sint legate la racordurilc 3..rf t t r r r '.. Un asemenea laomalini srrrr. r 'ir L. tt.. /r. cu trei comunicind Transmilltorul consti dintr-un rulmcnt g atezat pe suprafetcl(':l' tt( ' statorului ii rotorului.a at it at n ra tc n a ti c c i r. de pcrformanlcle ln figura 59.. l .1r'{i.ul:lr(. . ( ( 'r t iL( t ir l' ..)..7..rr. rotorii celor douit magini fiind cuplali rtlt. 11. r t i O r:oncr ir r ut r ': .trti )t.. r r t t r ur it .l (r r l( ) r lt l: t t r . t t r r r t ir i. tt trr r. -. irst{fl ca presiunca ntt'tlic sit lsiggttt.. / .t)r. si nt conectati pri ri or if ic iilc ir r gr r s te l . t ll't il ' r ll.ii rlcr.trhti este dctermi nal i -. r'. .tl ..r. stat'onil maginii ire cite trei pistoane pcnltrr lir'. Irr crrrgl rr.t montaie mai complexe.ro|..rrrrrrrr ca{ia intre faze gi punctul comun. r: sirrt co'cr:tirli Ia o linic trifazati.r.i rl r.. P i sl o. r : r l'r l. ltr [tttrt tlt' ttlt.:rz ir)i s l (.4.. . lr. Un ventil gu nc /.I't tlc altr'tprrllr'.rrl r... de curen{r . r r t Pt r r r t lg. pla.rr'r asupra transmitetomlui.r.t trr .riclc.r.g. 'r r : r lx'l lt t r r l.r.rsirrr lorrr :r cirrtPrrltri rolitor.t. (l c t ( s ( nl' r il( ' t r r r' :rrt. l i r. /.ciri care .r..drii r. ttt. rr' :.l rl l t . ll 1r 'r r lr vt . l . so'ici It iI .I t .. l)lsl oilDcl()r. .s (.i l l t.rrrr.trr' 10 qi 77 a. ir r-{ fric!irutilc soltitc catc se opun nti. gr.ul (cilindrii t.r ttl .ri ).r r ' llc lr r lr r i r l. In o anumitl formi. f t .. h vor pompa lichidril din cilindri prin orificiile irirr't.rprrl r L' l r t t cr t lir r .it.( ir |ll... l ll r r lr lr . l i r I. rr. constructivit d( la (r(i 1r'i cilindri ai rotorului pot fi colectateiegirileprintr-un colectorin itfrtlrt ttr.r c x c r c it a r rn c rrl l l u a s rrl tr..Irrr| .t' i rr.za urrghirr (' n l rr r ii ir ( l( . r rr rrlrttrliLri rnici. t ii..\' i r c l e pl asa. \'irful are o irscrncnca ii lilr..l r.. .5.r.lr . s t t s ( .cr'tt purrt:tnl . l .i cl i ir lul n( ( ( sir r lxnt r u ucest scop poat e f i luat din liniir slir lor ullli plirrll o lr':rvir lrrrgi crr tliarnctrrrl <lt' trccr:re mic (rezisten{a sotticr-ttrt:tr.rl ci putcrea disipati la pornire in lrunctul de strangxlalie este transnri'lr rrr.bil r Prcvedca o lxttrtPit lx' ltlol(tr . cst(l urnpl l l t c u lr ( lr r ( l s iul l l r. (lilintlrii rotorului au tendin!a dc rotafie fa{i. hl s llllr . .l i rrrri l r. zt.i rt| ' l rr. lr r r .r .r rttplrr aranjament a doul matini. g.. . .. \'t.i _ { . in cilindrii f.'r. : ' i..rr.rri rri . n . r r r . [ . r ' ir r r 'lr ir l l) ilt t iit l t r r 'r 'lir liii r r r r ir r it t t .rrrl. rolr r r l .Ii trrl rr:.rr.. a ..r r' [.rl l rrl l l . .r. ./r.i l u ro r.ri rlir. . de ccntr.i urmlr"sc .r 1.rt r i rl . r'ilt transnlttirtorulul. rrrrrl l ..r (tl rrn disoozitiv de obturare.rr. r lr r Ii rr.. trccerile l. ..rl rr ' I. .. I)i(ir cili. n c t { . I iolot lll r rrrp n l (l (. sinl foirllc Ittici.sirri ttritri cstt' t:otlt tlta.. g.r so i( l si l (. lr : 1l orrri rl trlr .. S| ' .. cc pisroa. ieSirilerotorului pot fi concctatela cilirrrlrri statorici ai unui motor similar..l.1. o Pt csiut t t ' cot r sllt t r t it t lc ulci in t oiot .r rl .rl . It r ' r lt t ' .r rh . .r i rrr I r r r .i r)l l ul (i rt \.i i 1 . .i i 1-. r r1I| ..| | L| .l Irotofi c(. cl cpl asam" ri l l i i i nJ.rl . ' / 7 Pir t ir lit o it t t t t lt t t llt .. 1. (Iig.Astfel.lri '.rl rrrl .r'omun.r' roro!ltIur \i)r (t3 tl Cuphl Constant Ca ml-rrinrt. lnt llr t l lr olr lit r c t t t t cr t lt lt t . l .f nr .L rlr. /.il !it. l)r'nllrr ur. i r t ot t r ir lr i r .r. ' Construclia motorului asincton cu colector permite realizaltit rrrrt..l .... i n (l ( l o r { 1:.i 2(/. o sur sir ( l{)lr lcsiunt : const t nliL.tr /. r r r ivr 'l.rl t . r r I 'r l.r. l n ll( ' a I lot or r r l sc n ri l .z. a pistoanelor fr.. l'istoanelr: rolorului sint apilsate Pc transmiti.rr... rrrrrpL l .. rr mal marc.:rl r. rr rt utt r t t : r r r ct t t i"r : r ciiint lr ilor ..j. l trc r. pcnnite obtinerca11pq1i nic. rulrri unde un ventil convenabil construit inchide. t ll. r lr 11t .as l rr. fi r i i l . rr ttclrrril sr"t[i. .rr. lr . rh. 1a capir t ul cxl( 'r ior al t ijci / l 1x'nt lr r . rot()_ nrI. r or r vlr r lr I r ilil yi r 'r ' r r t Pllr r zr 'r ( i rrrl r r r olor r l ir ir jr t r l.i rIul rrIrrr i rr . l )trt(.. rrrII rrr... l )r' r . . tt.l ry rl i i r. .l s r. lir ?/ ) sl r I 'sr lr ir l olif iciil. i? liTp.' (iottlttl r:slr'lttr'l'r'r'rtl vilr..a n s rn i {i Ltor.r l r ..i ' ( nl 1 rl ..rl ri :..ri /6 comunici cu o gauri in ax prin orificiile 77. rrr l rl r I r' r . rrr..' rrl i ri r.r.i\ligcarea relttivi.rl .rI r' | | rI| . Aceastl constrxclie prezintd-ar.:r l i cl ri rl rrhri p rir r or if ic iilc l' .r ro l .r.rt.r. s(r:tlunc ' Accst reglaj al secliunilor de trecerq se poate realiziLclirt ( \it'rir. . lir r r villz. p rc s i u n c a rc s o rtrrri i o r si r' r' si r . rr.{ir.r....r. fazl. li rrc s i ro ti n rl rr-s c Ia l i d l c e ri trul stai orul ui ./. ..l. Ilotorul /2 este blocat pe axul /5 iar cilinrllii r'.li drrbluiar viteza de rotalie iumitate fali..i rrrr c : l. .rl usor mediului exterior. " ilil . r .D l :r. lr 1ro.l (.

. r(. rpicr . lr r lr r i . .r i r 'l . 1. r ' . r r t it r . r l r lr 'l.r ' l ) r r 'v( ( l ca o l r r r r r :i '. .l tl r l r \.'1 .l. 1.. Cele trei {aze ale liniei de presiuni sirl ( ul.r 23 care are un contact sferic cu frecare cu rotorsl 24.r rl.r r r r r "l r l r '. r r r l o r r r l .r l. 28 23 21. r r r lr . /. lr .l . l tr r . : . r .(l14 I ) t ' I rl cl cr :r I .rrl't .( tl .r i . /t v l ' ri . t lzr r llr r lr r l f iir r .'. i r .n r ( :r l r r r l .lr r l r or r .r '.. . r 'i..r ll|. lr r ii t r r l cir lt ic{ir r r r . r lr 'l curentului alter-nativ in slalorrl 22 det cr nr ir r ii trilazat uulsatiile jiaruiui frontal a piesei 28 care se incliniL fa![ de axut m ot onr lr r i.J:r 25. . circuitul rotorului poate {i cuplai ir .r r . r lr . . r r ( '1r ( ir t : t r r t lt t i if r 'r .r . .1 Il acest caz un rulment 27 are rolul de a Jinc pe acelali ax lrir rr'1.r tr ' l i ttr tl . .r i r l r r r r r 1 'r r r r .r l . l rrl . 0{). .. / lr ll.r l tt. I'r r l r r r .r l . constrxctivii simpli in c:Ltl L. Ir ||'||I|t!i i r . rrnrmalir fati de axa molorului.r r r l .r. 1. r r l tl t. inclinare a acestui rlan rotindu-se uniform in jur ul a.i )i rl f{ .r cu colector special construit pentru a li corrcrl. r. In acest model constructiv. . .\lirii.1. i . .r . r .lr.r t:-!f i ri i i r(l fr s i .r r r '. Rotorul este cuplat mecanic (cu pann) pe axul 26.1 .r l r r . .r r r . r l r t l r r r r . .r r .rrrl nrr urai are pistoane gi cilindd. r . 'l l r 2E. reactanla este furxizati de r(s()rlrl . f ir r r r r '. trrr.u n l i l ( l i i r l o r .r r . ' Funclionalca motorului este urmetoarea: cimpul r ot it or pr<.'r r r l . 1 .l l . r lr r lr r .r t r . . r ''r r i .. lr r r r liv r l..r ci.i ' l r r r r l . r . r lr r r r r .rl .!'I o . ( \'i r ( r i tl Vedere d in B A.r\l ol l )r rsi [. . ' t . r r l r l. r r lr t l Irr' . ll r t r r r r . lir r | | r 'rl r r l r '.l / . I l {i u l ( l '' i r r r g c l t ' p o :r l t' l i cvcn tr r i L l ci r cu l a t cu o IX) n r l ) i p r i n tr '. pi.. lr r l. r . f f r '. r r or . 1.r' l r' ' .1 . Resortul 25 litde si.i tcacta-nte exterioare (condensatoare sonice sau inerlii sonicc).r tr r . l .1(. I'. r r lt .1 . . . irrclinare se face impotriva.r rI r. l i r r r r r '.I l 'r . r l.rl l | 0ri . r r r r lr r lnt . . I-a motoarc mari.A rlrr-sc rstfcl cirl(lrrra rotorului in exterior..r . r l r '. lit ir ( ir r r r r '...l rrr rrrxl . rir r lr . r r( r .1 r ..rlr' cr statorul 22 care prin trei pistoane determinir o miscare oscilanli r' 1. ' rnaximi. 'r I t r l r o l o ttr r .tcndin{ei arc. .r r .'r . r r lr lr . . r .r r r r l r J'r r t. 11 : .r r r .r l . l l . l l . menlini piesa mobili pe care se spri jiniL irr 1r.r l . r r .. ln figura 60 sc prezintl o 1orm5. . lr r r r . A.|o |L r l o r r r I {r l l l . r ir r lt r ' . l r r r r .t Ir'-rrn arbore geurit.r 'r r tr Ir r ( i r ' I) ( r tl l i r r l i si l r r r l r r l tl l t:r p i c l l u t i L i r r r r l o l r r l r r r u :i <i n tl a ccsti r l r r r :r l r r zi r l r r l r h l n cci r i Il r i r r i .r' . ..r l '1 .

r .. t r l | | r . r r . ir r r r . l r r l | r l r .r'rnlnatdL. r'r'tcrtintltt-sl conlirttrlrrl tk fluitl din corlcavitnl(' prin supapir rlt' cvit sr t b act iunt 'a claslicit iLlii. r . .r1i r rl 6t r r r .'l.r/. i d.r r |l r r ti tttr tr i tr l c l :t p o l tr i l t si :l tl ( i l l i l ( l l ti sl i r i l tr tttt t ttl tl r i ) i t 1 r ' r r I t r r l t a c t i r r r r r'. 'lr .r t . i. lr rrrl rrr.l l rri rrrl ' l l l r' r ' r .I I| . p o t.. r.i I A ceas t i.l-]. nc a.l. i 1r lr ' . 1. 2 ial mitiurca Fi rr. .. i.. r r r l'r .. l. deoarecc nu se nai pttxlrr. crrplrr'l dc ltornirc se mic..t r l. .I f. . it . r r l l r r r l r .l rr ' l'. lixatiL la 1. r . \tI. rl.r' r. ll r r 1. r r l i r\r.\i r os< :i l rrrrt.r accastir pompl clcoscbit dc utili. l )r.t|| tll. l.sic itr . r..ui ui sorri c rLsi rr.rr... .. r t l)r:o. in lo( .]ilo1'.r ' l l rr r' l l l rl l l r l r' l l "l i tl l rlr. 33 3t. rl.r'\.rl rrurrrl l rl i ntr. Autorul consirlr.a u l i c e . r lll lr r . lir trro | ' . | ' t0h . rI{)fo. c. (1. it illllll.rl )r..i l . I r . lr . i t .c rnouofazalc.Acliola oriliciilr' narea pistonului P estc dctcrminat6"dc diferen!a prcsir'rnilol p.rli\r' r 'r l r i l l r r l r r .l .nhri. or ili.. .Ilrr r r r lr t r .i l l l ( ) l ( ) i r r ( 'l l l l . l . l r.ollPi CI' IIEIIBRA\. l. i rrr l rr l ro l rri t' r.l l l r'( ( \. t ) r .. r ir r lr ) 1.| .rtimpli la porrpele cu pi:lt'rr obilnuite foartc mult utilizatc la data invcntiei.l lcascir in nici un punct limita dc elasticitate oricarc ar fi prcsinuca apli. Invenlia const:r in utilizalca unei Pompe cu diafragml avind o tL. c. l rrr .t.nnpL. r l)r' llr t. Pistoanele rotorului cornutrici cu o ficiul 7 sau 2 in timpul rota{ici. t ot os t t"r ' gl ca mo to a re h i d r. r r l l . rtzistenta ('sl(' lnlcgorat:r srrlr 6 2numi1:t lirnitiL.rl rr l l ol rl r.l.erile de fluid in cxtcrior. ltr trlr t l|r t iit c lL z r. l( r r r lir .to . r 'l r l| lr l r. | | l tl t/. l i r. \ . lt r . (.l(:r..ra ci l i ftl ri ror o cului cste stabilitir hidraulic Prin actiunca pistonului P cu cremalicrir. .rl .| | Ii .l l l " { l r. r r r l i r i . lr r r t r r lr i r l .r r .(.r. rnai sinlplc.or-eazi..o cer cr c de br t : vt : 1./. l.orrlo r rrr l.r sarc limitati ast{eL ca elortulilc in metalul discuhri membranl sit nrr (lcl'... rrrrri srrs t:rrl tl ul tnaxi nr posi l ti l s( l)r (xlu.'l. 63).At t lor r r l o clcscria ca o pompiL tlcstinatiL pompirrii sau comprimirrii oriclnti flrrirl '. i rr 1x' zi ti l i n ilialir .le de debit continuu si cursiL variabilii. Teoria stabilitir pelltnl modelul constructi!' crt pistoanc ratlialr' r:t' r.-r c j c rrp l u l ma r.nstrucl i /:! a rD ol o. r lI i. m cnr lr r at t lr r .i r 1 .t. benzol.i l i rr .-\i crcasci-r.a cum sc ir.rrr. r lr I r l r 0t r r I . I)r' :1 5( ' |lt ( . r lt t r r ..i. ': t lx r lt . r 'it t .'lr.artca tliscului elastic crii-slir o lcgirlu:i i crt un cilil in tiup ce cavitatc[! curl.(. pierd.5. Daci.3J . . 1r r .| | r.-5. r . r r rll ir lslc lt r lior r r l) i t l' lt t cst r r rri i t. r . ||r.rrr r l|lor r r l . cxccrllriAlimt'nl. I luit l pr in sr t papa t le at lr nisic.. \'arri Lrri i c(. t\| l l l si l )ri n l )i (. r r .r .'L nn cuplrrl dc lrornirc nul. sILl. lr . l . . ti n llrtl.l rr' . au dczavantajul .r. r l r | r i r r I .rrl i u.alabili . . l. . constlxclia functioueazi atit cr'l flux continurr (il si cu curenti dc {lrrid alternativi. POrll'It SO\ICE \ I I.uu c. : t I ) ( ) nll) itt lc lr cr t zit t l"t trrol ri l .] r lisplr li{ir t pr .. .Ir' r1 . I r |'iI Lr t I r r 'I r 'r t r 'I r ' l) ir ".. rr' g.r(.r.zistenta si capacitatea sonici a r-otor. .ir .| | |Ir |.i .] (' r t t. 1.ir: s-. (. ' curr(. r l. StrL aclirinoa prcsitrnii rlin cilindru st' ploducc o tlt'lomlal: a tliaflirll nrci.\(. r ..\ 22 3l S e s ulr linir rz . | | | | .t t t l t r t t r t llr r ll o 'lt r t lli l) t lr \ lll t t l( ) l( ' . . t t t o|. {' . r t t it r lr r lzlt t lI o r ot t slt t t clit loilr lr ' l\ lr ..ciin accst caz.r q.l l rr. .l t.-.rt r rrtrt l l r' .csiLr nii.'l.t tlru al motorirfrri cu ctunlruslic intunit a dc alimentare cu t:onducta comunicrL!ic r.. r lr sot lr it t t l (:rsii'\ it r inlit 'A( I X) r ill) i l f osl f olosilir t lc llt t lol . iI I .' . it r r l l) li|| t { ) i{ .r. 1.l. .olt Accslc tipuri dc rnotoarc sint din ptnct dc vcclcle constructiv foartc cu p. at r spr e clast ic disct r l frr-i c i ntrc douiL pliLci t le r r t ct nl scobit c latca fornrati i <le o 1-.l l r'l l tl l I r lltl rl)llrlttlt|i . "].r rryrr . l. .r lr ') t r r |.i rn l a p o nti rca rnot\rJt.\nE (:(' (.I .| | . . t I r| | | | I rt .rll.'c'rator tlc impulsur.li. .{)t.r rr:rr. r {r r r . llot ollll all. l r lr r or r . t ll. irl r dc la cilindrul nolorului.i a r si stemc cL: accst gcn si nt' foari c u tl l rz at c .l or u:i rl cronc cstt. r .rll. l r r l i tr r ta tr 2 se p r czi n ti L l l l l l l o ( l ( l co l l sl r l l ( l 1 i v. llr l r t r olr r r .r i Pompa estc compusir din diafragna nt'talicit clasiicr"r c.rrr lichid elastic ca dc excrnpltt benzina.Lrca rrii'torului sc face priu orificiilc 7.i de rcfillarc I l"ttt supapclc lcspccti\'f s ti / (fig. \outatca arlusiLde sonicita. ponr pir a f osi t lcsct isi in 1913 int l. [i obti ntrt un' cupl u t Il. ln regim dc molor. pentru benzini. a. Constlucliik: tlc motoar. .ll r I lr t r zit t ii lr r I r t t I I .crrit pourpa cle dcbit co'ti. Aceste pompc 1. .rl Ix ' .tl l l )()i l l ( l i o l rl i n rrl l r o l i l t' zi -t nai rnare tl cci t vi tcza s in c tr)n it. api etc.!clir aceslc sistcmc dc lctionate cst(j ur-ma_ toi.t2 .rr . [. ' 1i( ) r r ir t l ' orrrp .i ' P i stol rncl t. i I ||r .rttltlr'tl.r 'lt t .(. .l . ' rr.t.

/10 in camera pompei gi este trccutl priu supapa dc cvacuarc vas cu pernl de iet 743. r l l '. r .I rt ' ri t t r . de ur<le este cvacuati.t r l i '. n r i r l i v n r l r l t l r l r l l l .r l r l l .r I'i 'r r r 'r .'.r r r l tr ttl . ---l----=U .1 l ]t) /\r .= - H- ..l r ..r t. l!"ltr l' h' r r r 'r l 'r nr x l ( ) r l t ttl ttt l .r t'r 'l ) .r l i r /./'r tt||tttl ttIr '.tr .l r i \l t.x 1 .r '. apa esteadruisir.r Ir i I.r l tr r l r l l ttl t. t.|o zi l i vr r l r r t tttr r l t r l t' l l tt'si ttn r ' r |.i . prin contlucla rlt rrlili zlfe t 44.r l '.r l r ) vl . Ir 'r tr r i tti l r I r' | .Io tr ttIr r i /'y'7 . l l l 'r r r l .r . 'l'12 ittlt trrr . ]'ttl 'r t|l l .r .r l l r ttt.r 'l r r r r xl r r 'n '.1 .tl tr "r .tr t'a r [' !"..-A-_ _ l i g .'|r ( l i .I \1 ( ) l .r l ti l ttl . l l \'.. Ar r '.r l ' !ff!tffflrf "r v r r l r r r r r r r l r r i l r r '.l ' r l ( \ { r r l ( l l ( ) N r \l r 1 : s( ) N l ( l pr-in supapa inleriorrtii ln pompa ilustratii in {igura 64..

r ' r 1.rl rrrrr r r i rrrl tl l rsl i ci tl LtcrL rcsorturi l or j l rri r: .r1 .i intr-o portiune in afara cilin<lrulrri.r rol o. Corpul cilirr. r lr t r r l' r l. iar cursa pistonului estc dc 2. carc cstc ghidat in spaJiul z unde se gilseito lichidul ce trebuie pompat..r' .rrl. Conexiunea d asigtrS. .r':rricscris si ciocairul soni< c:itrc cstc un dispoziti\r mccduic compus rlinlr-o nlrsi si rr. pentru o anunit:r porliune l cursei. Dactr linia lupgl este rcalizati...' /5.5. ci l i tttlr r r l lr L t ut r s ir i rrri trl r.i r r' l rrr. | )rrp . l i r l ri rl rrl c o rrl i rrrr ri sI ( rr' . cu o conduct!. rcsortu lc nctalicc obosesc gi se rup destul dc rcpcdc la frecveDtelc relatir' ridicatc alc dispozitivelor sopicc.rtrrtttttl . i l .27 r'nr . . ln figura 65 se observi pistonul 1. accasti-r dcpresiunc producind admisiu lichidului in cilindru in fala pistonului. ? n l rt:r:slrrrorucrrll i . .:. .rr' rorrl r' r .sorturi clastice carc oscileazi la rezonauti sub actirrnea rrnol os<:illtii sinusoidale transrnise de la distan!i. rr.ri r. rl i rr rrorr r i l rrr. Lichidul de pompat este adus prin orificiul o la presiunea atmos{erici.rnl r. illoirrct'r't:it pistourrlrri. rr l u rrr. cu lichid)..r i rr sqrrri i rrl dc l Lrcl u i i i j utni rl) i: l( ) nnlr i. rIL. IrAR tr SUr'... I-it lvansarca pistonului in cilindru. presiune. A r ls l nr or Ll rl r: | o n rtrr s o rri ri l r l o s t l rtvcti rt i n anul 1917.r.r.r I' t.l i rl rl i rr r v:r Ii rtl rso r lr il in f r r f it pi s to rrrrl rri1 i v l rrrn l > l cs p l l i rrl l i rrrr:rsrl rrpi i rrr1r. sau la altir.rrr. atunci cind I)istonul s-a rctras in afara cilindrului.:r curs:r rlr. POMP-4. de acr (dcci sub prcsiunc). Conducta pompei poate alimenta un rczcrvor cu perni de aer sau rlt tip de rczervor. ir r (. cursa rrrrnpletir arc loc . ()I I I I I i I()I (()l t. Couducta lcgati la cilindru are o lungimc alcasir astfcl ca ine4ia lichi<lului impins din cilindru si produci o deprcsiune in pornpir.:i i i rrrrrrrl r.1r.r. t. I. Inlocuirea rcsorturilor rnctalict: crr rt. legarea cilindrului cu o conducttr lungi.r. r t r r lr ' . i trl ri nt r : pr or lut : inr l v a c u u rl i n c i l i n rl ru p i n i t i n rtromr:ntrrlt:i rrrl pi sl onrrl prrrrc Itt t:ot t t t r lic ir r c c ilirx l n rl c u (:i u n (. :rl r ..i t i rrrl .. l ' tr' . ' r . l ttl r'r lir r r t t t r s t tI r': . l )l l l s n l .\r'll Modelul descris intr-un brcvet din l9t8 sc re{crl la o polnl):r cu piston r::rpabilir sir lucreze la vitcze foarte rnari.r rrci r L: lic lr ir l r L Pts l ttrr.l o rru li rrr' l rir| r.3. l rri rr l i rri i r /. l rrl . Cu f s-au notat nervudle de ghidaj ale pistonului. r. lichidul din {r:lrvir.. l )i rr rrr' r' s l n l o rl (.r .ttl i : t it t .ri impinge fluidul in conducta conectati cu cilindlul. ca rezultat ai multor cxpcrien!c. lir l ri .. r.rl .r{ rrrt. r ' .1 l l u l . rrr r' .l rn .r ..r5 .llr t r r l r lr ' l)1 )rrl )i rr(1 s l r.' l ri . diamclrul pistonulrri fiintl dc 2 cm.1 rIrI i I rI r. Cind pistonul estc irr irfara cilindrului se facc admisia fluidului iar cinrl pistonul sc miidr in irrtr:riorul cilindruh.' . pi nr-rti rrrl P r:rl rrrrrrl r' . .r\rr . printr-o conducti! cu liclrid sub presiunc.i lungime 6 m. nri.r r.5 cm.1 r..r1 .i r' .drului s-r notat cu c.sor'ltrri hidraulicc (capacitate sonicir echivalcntiL) a condus la rcalizarca unor pompe li ciocane foarte robuste. r:str: ar:cclcrll slttr: vasul rcceptor cu pcrnl"r. qi aclionarea sc facc cu 1 500 cursc/minut..i ligidiL..l rrl rl rrr r o l o .r rrrrl rrrl r.rl or nl ccal ti c i n r' czonanti r C l l ft{\'v( ll{ it inr pr r ls rrl i l o l s o n i c r' l rri rrri t. In accl asi lrr-r'vct r.rri rrrl tttrrl lt ir r l rI i rr :.l l t..I ' . <.l rrrl Ltr l rr l rr ' . Pompa constit dintr-un piston r:lrc lucreazir intr-un cilindru. atunci se oblirl' rrn t'fcct de pompare a fluidului intr-un vas cu perni dc acr montat la tirpi"tul {cvii opus pompei (dactr inifial conducta cstc plirrir. lichidul nu va urrniiri pistonrrl ci va <:onlirruir" sri sr..rrrr . cu diametrul interior 1.l r. I)upiL c:um a indicat autorul inventiilor.

l . \ .1 "nru -uiJ"fLo xIL5. . l i r:lt ir l lr it r il . .r l ..rui*ii t'il.fi #i{'.l i . *ir ril.tl. t ilr .'.. 1...'. r . .ebi.1. .r l r l .? / (-('s(...t)onrpc volu_ rr)ctrrcc cu d( l)it variabil cu masit oscilar)li."..r ..0"n1'#.l.. i .t l r 'l r l r l r l r ' '.. r . l ..l: j.. 1i 1. r rl'r .t[[ti.'1 .I rr...rr ...l l tr . i I ial punt 't ul I r ''r l .i /{ 1' . r iar dclt lir slit r L si unea scacic dcci t curs a pist oanclor r 'li / ..r{ l ./ | lt(.'i..iii':l..": :'. t it ii r 1. (t| r..r r '. r 'it cza pist oit t r clor r . . l. i . . r 1'.i:l rrl l c rl r.t..-L drul pompei.1. lrlrl l.]..:ii:#i:rx":::1n"?l. .'l . r r r r llr r r ..i" i"jlf.. l)acit ponplr rltrbiteaz.::. txff.rrrr.. . ..'. . At uuci t ilt t l llot nllit t t t t r lcl'i ri i rr ci l i nd lii 1xr t t r 1.l 1.."::"1: :.*# i:i"'1""""'. .1.?.'.l.rlim it ir . .| .litiirl. r l .x""*".( .i ttr r .tl .i. i r irr. .r l r r r r l t1 .'f.siur i.l. r lr .] li f. r 'l' contia prcsiutri a nu cstt' tnai ntaLc dccit prt'sirrtlcl tlitl ' rllr au"at. .'."..:: llli i:li. D aci cont r apr csiunt : a .r . . f ii: .1'. ::::il':. tt scitlcrtl a pttsiltrrtt li\ '. t \ .. .r ..l'. .*qi". lill. . t.'../. .i:"ffij:q. i se va d. r r 'l l r l l l l . l'o 1'z--\i) / t.l .P'-"'' ll. r .nrt' .jdi . 66. .llJil:'. .lli..-r.'i. ilJ. La fiecare cursir clt: a<lmisic ll pistonrtlui lloltlpci..11i.. llt ! { . r t ingc o : r nur nit l.i1. . l tr' l .. ' .lli.''r r | | | | r r 'rr " r . l. Uisp.sti li rilirirlr'isi rrr .'.. ^ \ - \ D l ' ..l .lli'.r t .f.i .l. lzit ir ''r l "r ir r 'r li' t r r r \ ii I 'r r r ' l se va produce in cilinr lr r r l r t 'sP.1 ili'l'j''.:' illl.#:i]I :_i:frii *""c In figura 66 se prezinti Fig. Alrrl.p"t J".i. .l I"lil #. r putcr r i ncccsar i ti nd PCnt r t r obt inut il la supapa dc t 'vacuaLt ' PL'nt nr r r r r r l' l'r l P resiunea m aim i constant estc lunclic dc frccvcn!a pompci..i pistorLrlrrlL yr r r nct r t luit lispozit ivt t lui incr ! iaI va [ i r r t r r i t t t i'..i. r l r . supapa t lr ' 'r 'r ' r r 'r r ' nu se dcschide iai dispozit ivul incr t t .t l{ r' so t lrrrill l'.. I' r.l. . 'l ( ) i l t l t k ' i' .il. r lir. r.. lt r '. . o ?/ (r..:*i'*1'1. 'sclr idc supapir de aclt t t isi" r r '' va pcrmitc iutrarca unci . l r / tt.o:":i'i1i'".r t.1. t .::3:"':i... . r r lr pt r r . deci accelerind mototttl 1'ttrrr'l sc poatc obtinc o crcltere a presiunii pcntru arccla.. .r tr .:*i.lr *?. r r i r r t r r l.1. 1 urmi ri i mcdiat coloana dc I ichid.[."'.u:r . .:i. i Pirglric i .rlr. l 1. .. i '..li::'llil.. .r ' .T'l.i .. .1 . pr t siunea gt ncr at : ! r r ll va Put ca clelllir sat t t r "lr 'r t di sooz-i ti vul cu incr t it f i o lar t c r lin lichicl r a li clim inat pr in st t p.tl..g:i.."...r\ r. .ttitLli tlt 1i lr. . . .:* ttt". t l v: r oscil.rtrtttnitc cantiti-rti tlc lichitl in ciLindri. .r . rt r t t . r r . 1 . \ llllli ilt t lx) r t ir n|r '. .. ^ I-a cur sa invcr si..r r r r ..l..ri.r '.# #'ii}j"..r r r .r tttt.i]il:*:ilil:. r . .az-..1 tr r l r . i r t r l'.1'..( r.. .i clebit. .... 1 .{r r r .#{'.r l .. '. o*ip'*i"""^ 'r.r al'sor bt ic dr 'Pr l. I.... r rI r. .i:. ill) : r l y i i r r t i c r r l i r l . s inl l) r .:"1!r:. r i'r l" lr ": ir ilor .'. nr ir s t r r .'i'i*i. r r r l . r ..'Jii. iz u t r lt il t t t c l l l i l l ( l t l i l .'..:':. . t.iit.tr ttttt i tt tttt. .:1.:.'i r '. lli.l:.i..r r r r r .'rl.. ...'.f... pol1t.l r l . ' l )aci L ll( \ 'v( l11.['"$'ili#J 'lil.. P.iL..' l /rU rrl .']i.. I' .principiu.l r l |..l r "l " "'r r 'l r r 'l r r r t r '. ll.T. .'.".: '-':l"ti..:"l""lh.r |||r '. pr'' avc:r aceeali cursir crt.i . o ()lnrs(.r tt. srrp.luj.. .1 .11. ir t cr {iir t t t lr s. .1 !y "' iiilj"'":.l . . l r \ l l . t . tlac.. l rl ' 1.. r .r I r i r r r l r r r t r'r i . r.. . lr t l vr t li r lr ' lr r I l cr r o lr ir glr il I lcr ilr ili ir r lr r ' ui sl otrtr' .'1.::tt:1..rp.r . .".i. invingL'r '..r l r ...r r r . r z .tr l r r .i i... I)rBIT \_AIIIAIIIL X.i. ciir-r: arr uoll.ill. It. j.1 IIIr ti {) r r Ir |.vrrr.r ."r.r . r.'i. il r . lt .rl .ffi:rrffiI ur. l r v.. lrrh i.#rml Hi[i. . . r r r r r l . t t u am plit udit r Lr r r r r 'r r t r r r r la m olor ul Pr ir r r : 'r ' \ "1' Mi gcarca sc pr ot luc...i :i. nr l. .1". .4. . t. lr t .i.l'. r r ii . i .ffi"*:.. : .r.' l ..'.l . .]11'. l r t.|l r .tr. l .*t*Lrt"...ot_LlrETHtcA cl.i.:. i t l sc vlr olt t t t t c nt i. .nt at'e'in .. rr.. nlarl.r.lJ .l'.uisosc /.r r i l r t r . lx. r \'. ti r r t r tl I i l i ttr l ti l r l t r r l tttr . t. /r 'r r i . .':.<. . .t'r. . 'i l ( ) : '(l l 'r l l l l i l l l) r ' lllt rrr..r r l ..:1. ttt.

lT. r l.. r. r r r . t. rilor dc lichid pentrrr ambcle fluidt'. . u.i[:: #iji*..cvacuare.ii*:*lt t1t**n'i*l1.r l r t' I r r tr .EllA. r capct clc t le cut sir in t iur p cc pcnt r t t 1xr zi1t ..r . trebuic si"rcrtlrrirLri rl.. rrl rrl rrr Instala!iile sonice. 1.. "i.6. .1. 1t . I n m od obignuit dispozit ilul p. .. .. .l'l . . 0i. . rrl .l.. l a doui. r ..on soNlc p[NTnu stsTE]lr DL rltr\(:TtuNIl t . r i'l ..r. asigur inr lt r . dispozitir. r .. 0 1 .. \ . ir r r nlir r ot r : . . altor aparate din instalalie firi" pcrturbatii..\P-{n.:':'""*' i[. r r ..r.1 ..1 1.r l t r l | I r . l ir r cil sii .#* i..\tE trlLIz-t'l}: l\ I \s'r'. l l x.lll*'*'".. 1r.".lil i n act' rrsl i rpar t c scar k'.r l r ! r .d c rc f ul are. I 'r t r r l este suprimat prin dcplasarea pistonului din pozitia mt'<lic.:1'i::J:1".i.r'r' l" ' t i r t r r . .'rr.ric. i sc spr ijini pc supr af c{clc g. . ea se poate restabili in timpul oscilalici pistonulrri ri.1'.1"mi1r"r. llrrr.r../ r .I I r. r / .ifi i.. a16 ... .1.t"'". ir ..l. lr r .l ri rrrl .* .ii l: i': l"i.. 'l t l n '/ttt\. lt l t l ) rt rn o l rrr L . l n {i 6ur a alilt ur at iL 69 se pr czint i.r "i l r l r . ln li1. t i rr. r ' pr lzir r l. . GEt.. s. / r alt 't i.... tlc exemplu ulei mincral in malinilc sonicc yi apiL in liniilc (l.. r r . ir s( r r .r l l r tr t . . . . I)ircir ittsrr . t r t r it . r r r r r r olikr r nr olor r r r 'yxlr lr ' 1i r r lilizr t l t ut t t lr lot lr t r lt .. r r '.. r i . .. .l.:.. ' lu.n i u .. . "1:fi .1i". ol ri srrui l . 1..T.. ast L'l cir dcl) it ul in act 'ast i lxr zit ir . '.'r l."iir. ii". r t '' l|f uDit r ' ( llt . . c s lc lim it c i i t l l t. r rl..r l l 'r 't r l r rr r ..i:.rl ll i l )l . lt r r il r r . r r : r (i i .| | | | | | | . 1.r rrrr.. n rtl ri l 1n1111111 r r l.r rate de misuri. l ctl nl s-a t lt 'scr is ant et i. I'i:t. .tl .rm ( . r r . care si..1. . intr-o parte prcsirrnca nt'tlir' . o scparalie a fluidelor si rlispozitivc de conpt'tt:rLt..i":liru.':llrlrX!?. .r:rro n rl .ti de pozilia mcdit'fiiri a punc in ( ()| rrrI rrr( .I)acl sc produc scirp:-Lri in una din piLr!i..'i:l'!)."]:i*'['J.". sir r r r il... . lt ..rrrt .. . .ig". r 'lr '1.*"'t'#:..rr.:... pi nir cinr l plr . t r r lr . .. tr r 1'.r \fi. t li.r l r r l ..r .r l r '1 .. l ntre pist on gi t ija f ixi d cxist iL o dcschider c. rr.l .l i . r ' r r r or r llzl r r .i Ia s u p a p e l e ...finut in cilindrul . r . . r r .nllii:il. l i l .t1 liii:lilf.'.it r ir cr 'sl ( ir z lx) t npir t 'lt avcr r t kr t t it suplt lt c t lc ( vir r 'lr ir t ( . numai de pr csir ur ilt ' r r r cdii.r.r ' r r r r r l t r 'l . r {i.. rant5. r r . .... r l l x c ( l l l c ( .Wiiit'ii$ri:x":t**iiTi:*ji*:.. intr-o pozilie nrcdic dc lcsorturilt c.i l*..1u. cste necesari. l de o {orrnir s1r 'r illi .:.* xrr. ptlsirut. O funr : t ionar c asenr ir niLt oar c alc 5i un dispozit iv cr r ir .i ! v r. ccl ei prcce dt 'nt c cu ur m ir t oar elc r nodiJicir r i: pist onul a ar r par llir ( .. fazc. ."i.l. di l ercnta dc pr csiunc alt cr nat ir ..lrrr. celc doui-L ctruclur:tc..1ii.il.i r. ulr ri r . / . I s ( ) li( : l) c ll1r usj s t (I r r l . r li. .r:i : . pentru buna func!ionart'.... S<:lrirnlra rcl lilc z c i ( .l rr. rrr. .ii.i el o f or m i. .ii.l]l ilrl capetcl e ti jei d obt ur ind com plet com uniclt ! iar int r t ' cclc t lour r . r .1i l .i .i"l.'l r 'l .r r c l1 pr ln11' 11 r L' l i c h i d s a rrri r (r-rrr. t l. r .r "r /. i pisr or r r r lisi t lt 'plastazi'rpozilia nr ijlor i. . pcrmiJind frtttr 1tr. (i r..tl s{)\I(:}: .:. 1 . crrrsci . r . t .. I I i r . jt i t llt r ir lr .. : r clr r g( yr r ir Pislor r llr r .. !l r | | l 'r l l r r l l r r t r l r l 'r . .n trr i u tl t r...Cor t clucit lt ( l( ir .. i tr sir .. ur 'r r r 't .r r. i i .j . a puteri i sint conect at e in e. l r t|r . '.scut r dt r bit colt t int t t t ( l( [ llli( l l) r lr ruotorul hi dr aulic f luidul va f i r ecir culat pt in st r papllt ' dc adnt isit r r lt ' 1. lleci pr i'sir r nilc ncdii sc pot t 'galt it t lt r '.-'lr'i. r r l. t . r r r ..r l tr |'Ir ''.lx racordut 24 ilX''i!. | | | .:.r r l t. . 1 l i r l ri rl rrl rri r lir r lr ..r'. l r. ...-$-rliri.""i.(.".':... l. .Daci insi.i::i:?J.ttili. r r . .\l-. r . S ( | l ll'zillli in liTir t t .'r. ur lr lii sr lclr ililr r lr r zi. er sibilc sint nccesar c r obinct c car c si pcr m it i'L l! r t t Lir l.:.. ..'i.. l inlr c ar . ( lif icr t l. 'r '. li .l q r ' ||.t sc cleplascaziisl)r...n.rrl ri . In cazul circuit(lor rrrlr. i aplicat i.. ' D i spozit ivul t ip condensat or sau ir t ct lic pr czir t t ir pat t icr r lir r l.1. Liclr it lr r l \ . ' r r r r t r r I r r l. .xrijl tl l5 19 10 31 32 r''i. .ifi""r.j'"-. pistoanele r.i . r 1.irli:*{ir i'ir 1*i*i+:+-4i *ir.. ur : i l) ( .rtr ri . ro const r ucli..l:? : :lll'. i I t t l t 1|tt. lr r r r ! t r '. . .*'.. . . lr ' cerea curentului sor.. r ( ) r .".. 'lt .. '11. . l. r l 1"' ar:r l cvi krt r k lt r ur sr r i . . i n fi g ur a ?0 est c pr czcnt al un clispozit iv cr . . i.:H't J"::t i*ij"iilld:T n"T.i .t:::'i:l. r r r lr .!.i .1i*i J. .:...'r intr-o instalalic soniciL sc rrtilizeazir mni tttttll...i . o spargere a conductei intr-o parte.1 . r l. r lr ir l.i1.1ri stu .. '.r1rrr. 1..r. L sint ia il \--. l ..' ' .1.i):ii'. . l u i r r ! i ..r t : clor cloul. r 1. 1.. " ctr prcsi rrr r cr tnr t 't lic r licI r r ir 1iL. r r .. .i il:"1i.1 . I n accst caz pist onul condcusat or dcplasa o anumitir (listanti.. . n.' . pistoDrrl .. 1. r .i.i. ..|l l r |'i t 'r tr r l '1 t. r r 'r conductc atunci cind pistonul a trcct'plin pozilia mrrlic.i t::'ilt ta-supapele de.. Dac.'rrrl . arc. r l. ir c i s c r e n u n t. di ferenl a d e pr csiunc cst e n.. pi stonul ui cst c m axini l.--montaj rrl poatc fi uti l i zat ( rr nxrtor rl..t r r n condensat or pt it t . li r rl i l i z l rl In .'. .. . .i. .. dispozitive dc compcnsar-ca picrdcrilor. u ir r ..r ...L st r pr r r f t lt r r lr \ ! r r . i r'f. . l )i sl x r zilivr r l I xxr lr . . r r . 'r ..'::. fa. r lr r lr r r r .i:":.. lll.rl cu motoare r er . i.. . t . izolezc porliunea de circuit dcfecti.. r r r .

r. l""lrI . t..l c montaj c u i nerti e.' 1 .rrr.. b. '.rrr.' rl rrl rtlyi rlr t c t r t c o r lc s c l ri rl l l r' ( (' l l ri rl i { i l t( i rr l l tl l ctr i rrl r.rrrrl r..r.. q 1111 ir r r r.o rl rrl r / . - V ari ar]l al c o s truc l i .. I i.j i .rl i rl r' l ti s l rl rrl (. l rr.. ..... (i ttg tt . " .. t r llr r ir lr r lr r its l .t I'rti.1 ) i s p o z i t i T ( lc siSu r a n ld 1 ip co n dens:itor. lr.sl r. l r.l r.r 1.r ri ./r"r . r t r r ./ l' i8.l . l( joc r r l r lirrl rr..l l .'r I r r ligr r r L 74 l i n i i r p ri n t:i p a l i r r.I ri (Ir.r{ i . ri r' .l l ' .1. l) .rl rrrr. .lr r..r . i rr r \. l.r " " ' ' ' ' .Ii l l . . .i'll' 'lr. f s i I ir r i: r ctrl i :rl i rn c n l r' i rz i u t) l (\' { ' l )l o r srLrro rr. .{r. rr. 72.!1.l orrrrl ' l . D i spozi ti T ti p condcrrsatof cu Fi q . I)i stDziti / lil) o{ ) udfns.t ...l .i i r Ii(.. c . l rrrt.rr p l c s i rrn c s()ni (i i (..l .nr r !r . r r !r . srrsl i rrrrlrl . I i t.rl i l r l i rr-o rl llll .r 1oI cr r jlffli f t) c ni r r l Ir ( .r.rl rl r.s(. {r ....()r(r. r' .t f l l i i rii I)r.l ni l r.r.lrrr r.r l r.Fi g. 1.i ttn t.rrl .r i r... r r .1.'. crrrrr lr lr .i i rr l .l rsrr rrrrrl trrj .l r'. l rrr. r r ...1 . l ri s l rrn :. .r.r Irt.i l i . r.r i otrrl i l l i j . - ' l f a l s l o ru rl i o f .l.l l l rrr).rl rrrr. 'l .rr rrr. t r . i I I(. ( ' r r .l l (. .

. este utiliz&t tot un translormator tu pistun difcrcnlial . r rr' p rc z i l i .rc importtut.constructivi.urii ccntnllc a Distonului.1 .ceeace ar producc anumite lovituri 1>istonului {tit dc ctocan. .r'ulikrr. ln rrltir [orruiL coustructivi-!.r'tl.1. cstc conectati. In irccst caz consumatorul poate avcir"mici pierderi iar cind acestea dcvin rnari sau sint uule. spre sursa dc puterc. In lillr t r .i I' t.l ..o..rro z i l i v rrl . .. pir. . S lr lr { ir r l r lir r lr c l )i s to i u r' c o rttl tri ( ri rrrt l rl rrr os[r' rrr I)r' u1rrri r .i o r.i rrr . 'I'ransformatorulse compunc dintr-un piston dilerenlial /t.r' i l rr . deplasind pistonul la unul din capetc oprind astfcl oscilafiile. de trans{ormare si {ie mai mare ca 2: I lxrntlu ca presiunea maximb. {igura ?7.. un j.i . este menlinut curat prin faptul ci pistonul oscileazi. Conducta principaliL.rrl i n i . I) isp o zili / permit lucrul cu scult r:c atlurit mici $i lrccst dispozitiv ca si precedentul ri dc fluid in timpul Iucrului. Se recomandi t:ir l:r acest transformator raoortul.r' . linir principaliL estc concctat:-r lrr rr irLl tlcrivaliiL in l. 41'9 tn altl 1orm5. l) r ' r ' i . \' . p.i /l l .tit' transformiLtor Pentru lncr(rcrr r)ilri dc lichi(i.l t|l r'tl o I _s.{ . 'principalh Linia e conectati in a iar dcriv:rliir in l. cir rll cxcrrtplu t:iocnnc dc glurit roci pentru carc apa cstc rrtilizrtiL i|lil p('rtru rrtltnrDirrlrr scult'i t:it $i pentru sphlarca girurii proclusc gi ov:L(:ui!n ir rlr'.r'rl..rl i tr rl rtl l rrt:l i Lt i -Ll l crtrrtbar:cal i ni ci p ri n t:i p al.r l( ( ult ill( . pistonul (iste inlocuit prin diafragma g cc arc o desrfrirlcr-c ccrrtralh (:c sc inchide cv tija h in por!iunca cu tliametru maxim. 77.i tija centrali. ti P Irig. presiunc. o Fi g.. ln iona contlali intro piston gi riji r. in linia principali si nu contrabalansezelorfa pe partea de joasd. I'icrrlr'r'iI. . Sprc capetelc cursei pistonului jocul foartc uric asigurir olrturarea gf.' rkr l i clr ir l t r c c pr in g a u ra c c n tra l i r i r p i s to n u h l i ci nrl rrrl sl l sr' 11i rrrl l c i r 1rozi l i i r r: r ' r r t lalir . undelc sonicesint intrerupte datoriti faptului ci prcsiunea rncdic va cre$te pe partea cu pierderi sau pe partca opusir pierdcrilor'.l i . s Ii rtl l c l c rrtrrttrl rtr l o r-rrl rr iv ot ( lc i( r nlil i l i rrc l ri rl . o tij:i ctr di:rrnetrc difcritc.Accst tlispozitiv t:slr: r:onvcnabil pentru scule carl: au pier(lori irnl)orlxntr'.rrrrrrrrr l i rr-i rl r' lillr ir l c iu( irr l )l o r' i r rl i . cu o dcschidere centrali prirr c.rr" trcc. 76.DisPozitiv .. l cale alurrtrl crr joc pe o tiji cenhalS" m.rrl rr.i .t.r.._ q' ll .r ' o rri . [igrrla 75.D i s P oz i ti / traIrs l ormator.1. :.in punctul n iar linia dc derivatie in L. Spaliul dintre piston :. . In figura 76 sc prczintl un transforruator carc pcnnite picrdcri de lichid atunci cind linia estcin {unctiunc si in acelagitimp estc un dispozitiv rlc siguranli..l l i rl c rl l r i rr{i r' si nr (l fl l ' cti uci r col l sunl i ri i r l i l . t 7ll.

. .. .. l t t t t Rr 'll( 't illor t k: it lr llt t lst t t i' t t r t pislot r r l.ar. r pli n .rrtrrI rrisori . listc compus dintr_o car_ r. C i nrl . .r .d i . . ) stsl l :l l so \|| l r l t l l r l l |.i P re s i u n i i rrrcrl i i i rr l i rri ' :rrl r..1 r\. .l.. r t) .i . r r .i i :r i rstafati ei r. r t r'. (lcliLlalt consrrrnator .rl or rrsiguriLprcsiunea ntedie in conducta dc dcriYatie7 dar nu pcrmite trcc. l . ( i. .l r 't I I I t t t t t it lir r r lr ' i {ir r i st t plt pr t it t r lt isi' r i lt t o cr t 1r 'r ciI r t I r '. r 't t 'lr t ' i' . cu supape carc pcrmit tr((crca lichidului {elc cu btld lsupopal fubing \tI.r_ rrr. .u r.. t r r r r ... J ) " .. i rr l i rri rr rl r.rl r r r r r . .r.rl trl rrl rx i n r :rl l ovi l rrri i .j l r. I 'ndclc sc pr oi ragi pi i n t ub iar in 'iecr Lr '. r'l .rl l i1 r c o rrs rrrrr. 'r ir r t r r l' t lr r "lt r r l r r r r 'i . . f. .9. r r ' l) r ( ) r lt t v. r r lt .l l l l i Genaral or \onrr l x) n l l ) i so r r i r . lr ir lr r r r r r r 'l.ottstantincscu pc lc-n brevctat in primclt' rlottii rl|r |tttt car. Coloand Oscilatiile P('rmarlcrltc Senerat(' d(' la suprafali detcrminal astfcl pomParca lichith. ' In^figura 79 su plr. punct a[ 1ubului sc produce o nlilcirrr' oscilatoric. di spozi ti vul ti p l rJnsfornl .f..sl e trl r'tt . iIr.rr. Prr x lr r r . tris.Iu . r / r '.isin teoria sonicitllii.l . t l tl l tr(l t' r(l u rl 7 / tl ((.r |'tl vr .. r r lt lt isic r illt t r l'' llt : ! iot t ilr t 't t t t iiLr ir t : t : k: l tt 1lI ir t ci1lr t |. .\rl rts li r |r ' I ot t t t .. .rrisl. . r r r j.. ( u lini. . . r . [r.\D}IISIF:lit EVr\(:(lrUtll \Il.i-r asupra pistollulu t I25 care poa '.i constituil o rrpltt rlt'' dircctir rr soniciti'L1ii. ut t or ul. l )rrPiLcr r ur : r t ir t ir .r P .s e a fl i o pi rghi r di acti onare /22.. l 'rrsi r 126 t r ans m itc l o v i tu ra p ri n p i t.matL'rialul soni. si. r r r r zit i'r '. 'r r ' I r t llr lllt r . . \lt () tica 1i in estc .rlui prin trcccri succcsi\'(' Prin supape eialonate in lungul conductci.m.rl t. i r li t t t t lt ll lr islolt r lt t .i r lllor n r:r{ i i r rrrrrrrrrr. admiti. 1. 1\ or .zinlit un ciocan dc nituit.r.r t rrr l r:r i i l l r .1\l).r.rl l i 1r. . illii dt r : r p. lr rr . l ri sl .(s l i .s a i n te rmedi ari /J0. . 11r. ar ( lcr ( ! ir r t cr r t i lr t ir r it t I r 't t r t l. .. lr i.ri rl .r' .r' . l r.rrtr. in-r'cn!irt acrstui alc de combLrstibil aplicabiir-Lindeoscbi la motoarclc dicscl policilinrlrirc r" l. l 1i . pentru a ob{inc cel mai }run in sus.studiul rcgimului (lc Protubului scama dc aParitia pagare trebuic s:r tini undelor statiorlare gi dc sarcina dc pomparc carc cstc distribuit:r itt lrttrllttl conductci. .r p to l o i r(r..-i p a l i r ri i s p o z i ti v /0 ti p trans[ormator.r.i i ' y rrrnr. . At:castir invcttlie cstc inregistrati in :rnul 1918 . . rr.rr.rca rrrr<klor dc presiunc. to.i unde curentul tolal ..' r:r rrIl t. 1. lr1r . |r r lr r r . irlc l)rin intermediul unui ac /Jj .rl r r lr . . '.l trr lr . l: t t t r lit t lt t t t t l \.^presiunc. . .r l rtrrr . r I t t t I 1i v'lr t m it t lr . liit r ilr r r it . u l )l :r l..t' tn.d lichidui ... t ..{ lr so r ic.ct t r r : lr r r ic c a k lv i tttr. tr' prezentlrttt'ir-.. . ' r r I t t Lr t r I r ' r '' | ' ' ' rrr| 'rr' I t | 't I . l n acest (i oci rn 1i irr toate sculele unde rmplitudinci cstc rclativ micr'r .r' rruti cu fl an. 1r . Ir o rrrrrrlr t l.i | . r I r I onr | / :rl i rrrl rrl r. r l. ( r r r lr r lor r r l) ' '''t r t |'t I I t I 't I r r I llr r r 'l 'r lllr r 'r r l't l it r it r lr '11 r' rr o r. terni la aclionnrca supapclor 5i rr rrrl"lr't rcferitoarc sccol. r l r r r r . I-ichidul suf.9 cste dt_'tipul cu pierdcri mari de lichid ..1 SIIP.t l l r'si r ( l| r ov lr l' lJ 0 .rto ru7 ) deri rl rt cl i n acci rsti L hni (. (lol{.r..rr r. lir .rr rrrIr t. t l.a rr.. . lxnlr t l (. 1x. ir l.rrrrl i rr 1i i rr e r'l ri liblr r s ulr r c { i11 v 1 1 u 1s 1{ ' rl .rr. rl :rr. . r ' r r r .r\.rr. . '.r trt.r r r r r .. (ilOcrt\ s0\l(.s l u i J. I i|.cntilul i/.p r_ e \. l.. r lizr r r |r rir r i.t. dc cl rrc resonuri l c i 2t. lis l.( ..IPELOn tr . r s t ar \r.r . R ol ri rrcrul t:o n st t t t t at ot ulr r i .. r .. y r? s r rl l ' l o v rr..r.| | rrl r.r al i rnri ci ttrl c or r s r r t t t ir t oli in rr s i rrl r rrp l rr{ i _ ir r t r r lir r ia P rrrr. r' .p ri rrtr-u n \'. Lrndele sr: propagi prin ofcl .n gencrator (l( ur(lc fste plasat la capitul de la suprafa{iL :r conductci dc l n' trol pe u n supor l ( 'lasli( . ' . lr r l" l0r r ll r" l r' ' r' l l ' rrr' r l I.sistcnr iirr. 1111lll cililt cllt t ct t lr r it r . r it t r ut 1i 'r t 'siune st t P Pci t l'' .. invct r ! ia const iLin lt : lt onar t 'a sul) illn lol '.rrrr.vi r(l r:ur' . r . r r . l.l .rz io l rrrtl Irrrr r rP rrl i J.r / lU. i t lc r . ltr 'st c t lr 'srlr i: . lride r. oscilcze la rezonantir cu l ti ( \ nt a ului gc n .. |t r t t r r l . n rr t r ld( . Lr linia de transmisic la scull'1.10. s i -rs (' p r(x l l l (.() masir sustinutir dc nigtc resorturi capabile. sr. l rrrrr. lr t . (' i rP aci l l l tea .rl ir r lc ir c ia es t c ti n trti L i n rr.i l l i rh l i rr ir r P r ir r c iP r r| -r rrs i g rrri Irrrrr 1 i .ri l s.lus.r' i i o r' .l i i. r 'r t t t lilr t ir ' 'l' i r' t.tt. . or r r bust ilr iIlir m ot ot r r clc clr . r or r r |.i ril.l i jl0r r .l l )1 l r' . r 'it i( i' t r lt t r t e l i ci ri .i esie .Pe trascu sint plasat( mai tnultc muft.r( ( ..ix...t.i'.r .rrri si r.-o p o z i g i .1 ' { i rr' . s t c u rr ro b i n c t tl t g o l i rt .Ir r Ir "Li n Atn t'l 9 4 l i i r r r ' o ( ( ) r sl r r ( l i c o r i fl i n a l a r cl csti n r L l i L l xr r r r l r r ir i i l xr tl o l r tl u i .t.l rrl l i r < . ircliolca/.r.. \tt nlrc ul raport cu curLntul total al linici.t t:l t. I t t 'I I 't t t r :r(l r()rr:rrrr' lr t ir t r ' st t l) ilt .' ra to r So 1 i c .a /?7 pri n i ntt. s i t{ l r a rr(i -L c 1 p i s ton c1 i nchi tl erc 6. 1 { '. figura 80. r oDln( . / . . un ciocan sonic consti dinlr.Id:I'lnl Dr: (:olrltusTlnll LA uoTO^nItLH (:U Anl)unl: Ilt'l llll 'l diverstr dc iurbunlititliri irle ntotoarclor 'tt 'tt'l't' rtt I)in aria lar6i.rrr. r r .i (icorac (.rl . r ll rr i rri rr. c ar c ar c u n m i n l r /l / i n r. . Aqa cum estc descr.rz i i i v .hi . '. r . Dt: .'.rr.

.r r :o r csp r r u zr .r s a u r .rpcle dc admisic la toti cilindrii urotorului.r r . .r r tl /r / .r '.r r '\'.1 . r l 'r r r l tt l .I t r. Daci in gcnerator eslc lrttvizrrlr-r o singure caml..c in diametru decit pistonul de aclionare la dr:schidere.rlr.. rorrlrrrrli.r r r r r r l .l f o a r i r l a P i d l a l ) r csi u n i i .r ' .l ttl rti rrrtrrl tti Ir. r l r ' I r rr rr .r r r L r .r r r . ..rirl l)rintr-o coloani de lichid carc comunici cu o capacitate constl'nd .r l ) r r r \l r r r .t ttr i r r l o .l i r . r 'i o r i cl a <:i i i r cu l i ttj cr :to t.1 .. '. r l r 1 r r ..te o liteze dc rotalie mai redust.e sczc i IL j o s l ) . A rr l or r" . pot fi prelirznle . t t .l r r r r l l r r r tr r r . r . .rrrr.ttl ... i tt r 'tr r r l ttr l . a presiunii in coloancle de lichid conectate cu ea. Ftnctia . . l . l ed e a ca !. r i l i r r . In i r ccst c. .l .. r r l tr r t. yrcntru (:()nlirl(lil sulxrpclor de tlistribu!ic ii e{cctuara-a jn1 .i I r | || ..r tctr r l o t i .r 'r l .r .1 r ' .i . s( \'i r ( xl ) l r r r ( o tr '. r r r l ...ltare ...q .l . .1.r l .r l r r .1 .r r :r tr ':i r r t . (l:lc trci generatoare pot fi convenabil montate pe un ax contrrrl trr jrrlrl cr'rnriirsint dispuse rliferitc pistoanc in faze corcspunzartoareprulru . r '. tlc c\racuarc fi respcctiv cu injectoarele.ur l )r. r l r r r r .. /r .r lr rrr'lionirtc de camele rotative la pcrioada necesare.1 .r . r .'.t. l n L r n a i ( l a {r i i r tl r r r l r l r . cr r r . Nltcanisrnul pentru actionarea supapei de admisie gi a celei dc el'a.rr' .rt l .r ci ( l c l a g c[cr a i o r l . autorul ci o con. . I) r e si u u ca r l c i u t l ti d cl l tl a to r i ti r 1 r 'r tsi r r r r i i .r . d e p i l cl i L cu r r p r cci zr i r L l to n l l . rl.r \( r '\r l . z.l i l l). c L i s. ' . (lorrrlrrt:trrcarc conduce dc la gcncrator la pistonul dc dcschidere trcl.r .rr r l ) t.. r l. r r r i . : r 1 r t.1 ) r ( i l ( 'u o r i l tr ) r ' r l i r r cl u r :r .r r l . . l '.I.a l u u g L r l co n cl u r :t..' p i sto r tu o l o r ti ( o n r 'r .t 11r' ttt' trrIot t tttctrl i ttl i tt v rrl trrtt si l l rri i rttl sl .siv5. m i ci r . 1 . .l r r r i r i . r .r{i l i r lt .'r c 5 l .r r r r r r r l sr i L Lctt a j u to t.r l ) { l l r l .u u ti 'ci p i cn t !i n u 1 l o l tl ca u u a co m p l ( t |l i tr .\l ) t\l i \i . r ' ..r '. a l o l r r r:tr l n 'csi l u r i i r r r u l i i .i L r l .r .. l . r 'r tr .r r r l 'r L l r l 'r l r r l r r l r i r 'r r l " r r r l trl .ri l rrrl rl i i r lir r s is lc r r r . .r tl r r r '{i o ttl r z. I'r . |. ( .. r r .. l e d r l r . Ii rI I y ro rrrP l i . l n a r m a r c ( l e ci t i ) l c. i . . ) i i l 1 r 1 !r e asn i I d cp l a .l /r r l fi r l .i aclioneazi in directia ridicErii supapti tle spre inchis pe scaun de un aJ doilea pisioD Itr' '.i r ':r r k'scl r i tl r su p i l t) i r a c.r ..l l l ..:l i r g t'r ttr .l r r t .l . I r l . . r ' . .1 . u l ) i m l ) l l l s cl r ( 's( s i : . r . .rt . t t rr)I ().r r r . ( .l r r e 's t r i l c i r i s cl c u n p i sto r r so l i d a r cr r a r cu l .u l l l ]l l l i i r r ( :1 i r a r I i r Ir Ir i .r rIr l ) r 'si ci i t t t 1rrr I r rr r r|.l r r . '.r d c co r l b u sti i r i l r r r r . l l l . l . cele ale generatorului '... 'i t r r c l i n c su fi ci cn ti "L p ( 'r r tr u a r l cp i r si co n t|l r i r Ir 'si u r cu i i r cr r l r r i . r r .l r l r n 'r h r i v a :r cu m u L a su {i ci cn i i r cn cr g i c fcn l r r r Pr o r l r r cc o r n r ( l i ( i r r ( l i r l ..r l t r l 'r i .r :r r r r l l l r r i !( r r r r r ( . . r r r r r .l r . i t rt 1 rr I . . . r r r ..r 1 i |tr .r r . trrrrr rl 1 .l r r ti . p cn tr n a a si su r ':r u r t r '. r ) i 1 r 'r 'i r l i r '. r or ulr t r s t ib i l s i n t rrl tts i rri trc i g e n e ra t ori de i mpul suri .r i i ( co m b u sti l ) i l l r ti r r r r r l .r 'i n l i r n p cc i r r j cc{i a i 'a i r \. ( ) r .r .r tttcl i .r t.\r r lot r t l r r t ir iir c i o l x )l ri v i l :r i t l ) r' ( . ( l ( ' r .rl ./.. . r r r .r l t.r l '. i r l r '.u l cr r . cu cxccp{ia nromcntului in care impulsul care se propagir d€r-a lrrrrtrlrrlcolourlri dc lichid de la genelalor aclioncaze pistonul de comandi.r.r I.rrnrricind cu aceastS. l r ...r p r r r i l i .tr tl r .. .r l r l 1 r '1 1 1 1 q:r 1( l r o r :r r '. r l r : i .1.ll r'llr lrrrrli'L prin expansiunea acestui lichid inapoi la volumul s5.l rl .r i g e r r r r : r t o r d e .r r r l .irrl rl r.r.r :u l u i ...nrpir este previzuti.i capaciti.. . r L r r r :r l r r r r r q . ' t \ . a i .( d u ccr e i L i ) r csi l u r i i ( sL ( tr ( p ta l i r si p o :r l . ' c i i i l i l . Revenirea plonjonrlui . de presiune pe difetlrrtrr <lt: :rrir:.r r r .'r| rl .de pistoane conectate prin coloane de lichid cu supaptlc de .i r rrr. 1 ( l r '.r r {r o r r r r r .i l t.' S . arati.sir so cvitc capacitater il condu<:ti li si! sc asigurc irproal'r o i rrrl tlr c ndc n{ iLint lc c u rs a p i s i o n u l u i s i v i tc z a tl r: roi . .'r l .r r r r i l i .r .li estc si.rrl ' ...toarc). |.r l ) .l l i . i n ( l l ( ( : t . acumnleze lichid suplimentar in stare s[ previnir rrrltrrrrr':rr. I)irci sc dore. I r '. r : ondu c tc l c c a r(' l )l c a c i L d c l a g c ttctl ttor l l t rl i ftl i l c sl l l )ap( s:r lr. (ri I II I i I .r l .n r e a g cn c'r ':r to r r r l i r i . . i r r si si l r r r r r l Ir ( z( l l i r l sr 'l r l ttl r l i c i r r l i g r r .l r. i o n sti n d d i n tr .lrrt lir rrvintl canalizalia interioariL de ordinul a doi milimctri si lungimea de .. . :... r orrrrnir.r..r i .:L r l l xr a l c [i tcg l ..! p o a tL ' 1 i p to r i L r si L i n co n ( l l l cl .. de lvir( uilr.rril sii uilrir lln orificiu astfcl incit viteza instantanec ir irlpulsului siL Iic . r i r r t .s1 '. liirtur: gcncrator are una sau mai multe came care se rotesc acliorrirrl rru rurnriLr. menlinc o prcsiune medic constaniiL .r .. : : r : 5 a i a ! p c st. accasta vir Ii rotiti'r crL jumi"tatea vitezei arb()rr'lrri co1il.cn c( ) r ) s(( \'t r l .l .. r r ' c o t r . |. cfectueze injec{ia de combustibil. l .r r r .. . . l .rrclr'..... .lr'. /. r I i :rt t Ir. l .\r 'r 'r r sti ci r tr tl r .l tr l l ( r r z. citiii c o mu n i ci n r l cu o co n ch r cl i . r'.l i ..L . Al a r l l r t.' r r.. Supapa este presatr-L .. r l .r cstc linuti.v.r 1 tibil.:r s.r!i L' :r gt rrcti rtoruhri . r '.. orlrirlclirbil:"r. l ./. l t:rrr.'tt r l ..i r l l r l l i . c r r l t r l i l .rr'.rr.r {r .l r l r r r l . .r i u l o l ) L r s cl c r l cr L :r r 1 .r r . i z i r t t l t l i l i r .\r .l L L .r .r {o t.i I|r l u cct.. 1 ..lrrrrirt:rrrncpc accla.. 'stc l ) r l r i .i r l l l r r r r r l r r r sl i l r i l r r r r n r r i tr to l o t r l i r .r 1 . i r t i ..r l . r tl I tr to l o t ttl ttt l . r l . L e stc i r ) ch i s r l c l i r fu l a cu h i i si ( i r l ) i .r l o .r r 1 r .1 . r l '..'t.l . r l . r . . pentru a suplimenta lichidul carc se pierde capacitate.r r ..1 .r .. l . i r l l r r r r r l r r i :.-r f . r r r r ...r.' r : t . r a p i ( l :r .. a stf( l ci ... q e n e r a to r '.r l l l . j l i r r rr 'tl t:tI Pr i D Po r n P.r r .l . l r r l r r r l r r l 1 "'. Pistonul care line supapa pe scaunul siu este ceva rrt:ri rn:u.'r . j r r r r r l . l)r'i rscu t c nr : a.r r r t.i l |l r i | | I I I I I I rrIri rrrIrr i r IIr.' l ) i s to n u l i n sn s.r 'ti l ci l i r r r l l i cr .l.' i rl r' . r ' r l i ! a f i . .. 1 r i . s i {1 {i i n r t tr i l u n g i r n c.r p l l r t ( r i .\srul:rr.r r . ..fl . n tr r L i r tl r ..si u D cu r r r td i c cl i D l i n i i r ( i c tl a n sr |i si c r i r r r l 'r r l 'r l . l 'r tr r l r .l ..I. l r t.n l c o i l l .ln timpul .r Iclti rl. . l r r r to l r .r .l.u initii () lx.rrrrrr.. ( i u o a scr r cn ci r a L l a l l j a r . .I..r .r l r l l i t t s o t l cg l :r l r "r l l r i n r cg l . p l a s .i l ) ( r r l r r r r r to {o .\ u l o r u l i u l r tl "r ca r l .r csi c i tt r l i tl r L r r .(i i. pentru sistemelc srlpapelor de admisie gi evacuarc. lichidul din capacitate este comprimat. r c u o co l xl u cti "r ca r c p l ca ci i L .l . rl t l rr r r gir r i s ( ns ibi l (' i j i J c c i r s i ' L s (' i n l :rtu rc (l i ti crrl tarl i l ( (i u( i u i rl )i rr(' (l i !(. l x.l . r c a cu o fi c( co r :l i fi ( !i t r l o r i t l tr i u r i i sPu n cl r ..rr 1 r. r i (.lrrrlr rrrr rtr:ipicnt plin cu lichicl (tot acrul fiind eliminat). t . c a nr cr i r si i r r :r n j . r r .r 1r r r .r r ttl . llrrr.l i 'r .rr. . l .in comunicalic crr conducta care pleaci de la gencratc-. . 1) lilir l( .r 'l i r r tl i co n r l r r tsti l r i l i r t ti l i r th i i rrr( I ( )I I r I r1i .l r r r r l r l r .r ..r | (} rrrl rrr l )i i1' 1r rLr t r ir ' . 'r r l . l . :rscrnenca.r tr l . unul adapl:rl si lt:tiorrr.. rtrlrr'..lc rr lrnrgul coloanei dc lichid..r r .. d c cl o i n i i l i m e tr i ( l i a u r ( l r L r r r l .r l r r :r i r r j ..r r r r . i r : 1 ] sp r c o l i i i ci i l ' tl t Pu i vcr i za L e . rrr t i . r .r l .t . .r l {r ) n ( l l tcta i n i r ttu IL r r .L |.l p .r r .'.r r |) .tr r l .r r .: r p i .i l i z a t i . 1 . altul adaptat si actionezc supap.tl .'rlr. r . 1 .r 1 Ir '. r : .L t l c i n i 'L r il csl i tn :r i l n i l r ( ' d cci t l ) r ( .i cele ale celui de-a-I treilca generator injrctrr. i i r r i l r ti r .1 '.rlr' ..r . . lor tll lctragere alc diferitelor plonjoare in elcmentele dc actionare .l r r r .r i ..1 .'..||r r r o tr r l r t.r r r . It r.r tr 'l r ' r .l . :r .tl r r l I t' '1 1 l .. .i cuprinde un piston actionat printr-un impuls care se propirgi .i r pr.r . trr.r |i r l r '. a n 1 . . r l . : a t o m i cl 'L ca p a ci ta te i l r co n l u l l i ci r l i ( 'cu p i r . astfel cir ''rrprp. l .. r t t r r l . ' l ) r .l i rrj rrl rrl l s l r: v i rri i tl i r pri n val i r' t(. /. l r . sirnilar. r r r r r .ca l ( x r ti tl ti r r q r ci t|tcsi r r n .i . rotrrr' tl l . l t .r .r i r tr u .. l r '..r l r . r i r r l 1 'r .r .'.i ttti si r' r.. r l r r l l scl ti d ctt r r sttp . pistoanele unui generalor rrr(iorriltl sul). .."r ( l r i . ( ( ) tl l .r .zc sqpapele de atlnrisie. t o n rb u sti b i l u l cstc [L r r n i za t d c o p r .rttt rrr rl r' . .r r 'r l ) .r :o u tl r r r sl i l r i l i r r j l r t.'.l r . rrrr' I r( I ( . ..r l t. r d r .rptrrxirrrtiv tloi metri poatc fi corespunzi. . capacitatc . r r .rlri (rlc excmplu autor-ul preciza valoalea dc 70 daN/cm'). 1 r lt .r 1 r r tr r 1 .r z g r :u cl r r to l u l ( ste p r e vi zu l a c ! i o n : r r c sp cci a ..l tti tt l tl i ti o r t:r l cl c l i r l r i . . sigur pe scaun sub forta crcrcitati... rrrrtl supapclc de evacuare . . : t r o r ur t. Capacitatta .i .r z.r \t1 .rrlrrrisi. d (i l )1 1 )| i rB i rrc l r i rrp u l s rrl rti rl t: l . .r c ( l a s i : i . i o l r r 1 i .r l l r 1 .l /r .r ' ..r r .r l i zr r t'r ' l r l r r l i r '.l .' .xr:t..rd .r r ci r Pl L si r r r r i i i r <:i r l l r ci l r r i r '.l . r . .1 . ..l rrt :. Aceastl.i ax.r1.l .rrs l i l .:ir l c co n L l l r sti b i l i r cr r tr cl a r l t i r r j l r L r .(. I t t r'o tr l i tttti r tr '. .':<l r i s tl c i tttp ttl s l r t. c i r j .i rrl ircilea adaptat sl.I t r' Ir' rrr l t. r r .r t si l p r . r r l .' n ..r . . . r '. l i u n tl r tl r ttl sl . .i ttl I' r' rrtti :r' l .'. ro rrrl . . . . f f l r r ..u h ti cstc !i r tu l 1 1 . t t tIrt ttti t t.r r .1.r r r 1 r 1 | r 'r tr l .r 1 .r r . l)t.q1r. l . c i l i n 4 r i . 'r a l ) l r ) l ) . s l l rl t T o tl rrN /r' rrr1r.l . a si g u r i n d a stfcl ca l l ti ta t( 'a n ( ( r '5 i r r i ...c 1 i l '.r l I r 'r l .n r p r .rl 'i r(i l i rlr ' I r ir r i rrI l r rrr.r prrrrir rr r:orrrlut:tircu orificiul interior mic (dc pildi.r l .i i l u r l i r r l r L to r i l i i r r r .r tr o tl i z.r 1 |.r t..r r o l tt ti i ) .r l l \ l r {) ( l r r .r tir. r '.i rrt vrrri rLiinr I r r l r ) c ( : o s i rl l r sttl ti tl ti .r i r l r . r 'u l i r l r i r l r l .

rr r lr r r r r r |r r l. r r sll..clc cilindricc /:i. r ir r lt r r i. r se aib:r in vedt'rc vitczn dc rotatie a arborclui cu came. lil.r' tr. ie axnl 2(/ prin mtcanismt.I ur r gim ilc condlr ct ( 'lorilt t t c g|nt 'LlL1<r . r . r .(llL l ) l l n \ l r l ) i rl ) . r . : t lot ului / 2. 26.. \. dar pcntru . cind ac(. rl . t r i l rrl . astfcl crr r|. l..1 . . lptoxi. Li l i r r r l l i si r l r o Il r a L r l t.rPt iri. . r r r |lor lr r t r ".\. In ntorncntul accla. ' il sus tli liclritlul rrIat rlcasupr-ir pistonulrri . I)i sp ozit ilul ( l( 'act iollar c a supapci clr ' : r r lr r r isic cst c I ) r ( r ( r r t . rr. li2) sinl plr . r r r r l.ii. r lr r l. r l.r tol ul I i r lin conr lut : t a .r ' r r t r r l. ir .// i rt cl t c lr r lr r '. r dr prcsiurc calc sc plopagir de-a lungul coloanci dc lichid. care lucrcazir in buc.rrl r rrrisir' . .r1 tact cLr profiltrl camci. axrll ?/ irl tachc!ilor 22 cstt ajustalril in loca.rrr rrrr ni. r zii r ur r l Pr r lvt lizaIot r r lui cst c l( Br r t ir t lit r t l cr t r : r 't t lt r r I r r t r r I pti tt i rrl t:r t r ': r / .i prin bila /.l r r r r l ' l ... l ! rr ( if ui l) illl( ' ill[ ( 'r i( ) ir r i r r r '{iont : r zi l) r ( sir r t ( ir f lr it lr r lr r i. r r r r . it r lil.l ' \ r lr '1. r r r .r... /i r 'r r t. / . I llll ltt . .I I rr' .r' .c opusc: . l. D de com andir ai supapelor ( f ig. t t . lt l .urilt i.t. I 't csir t t . lr .. 5.or r r lr r l. 83) cupr inr l li.r u sr t lx't 'iotr t r pl. . r lllr ".i rlr "'rr cicie ctL pcrioacla lcal:-r in timpul ciireia pistona. . r l r r r . crrr. r ti l .l . ..ratir.r 1'. | .rri. rl . 'c pozit ia in lr xr r . r r .r rrrr.l.//. .lc 25. li. . Genct at or ii r t .. r r r 't .ait 'lc2/ ?/ sir . i .i pentru coi ias(' cilitr(lri. . r 'lt r 'l.r' atl:rlriri srr rl. r l. 2i. 1.r r . .. pr . chidir supapiL t'stc i(:tionat pcriodic printr-o unllir lrrnsmis:r <l' lir il. lr r r t . r r l.. . ilr r lr r i. t / ( t r r lr . lichidul liiud corrplimat. I)rin urmare.lca.i5 ial plonjotul . l. . ctl scrl )cl) t jlt I l( / '. ( lig. l .t i . r.r \'. t r lonjor ul . r t r l.'.'i . l. . rl'r . r . Itt rli: r lir r t t r r r lit r lt lir t r r r li / . r r s . i gladul dc dcschider e a1 supapclor dcpindc dc lir r . r l'r '. r |lr r l. j2 act ionat pr r r r r l. 1. 'r r . r r . r r . ) ( . Iri l . r r r r r r r l siu. r '. . r t r r l Iigura. .r r 1 .{tc aclionat (lc Prlsiunca rncdic din sistcrrtul dc 1l:rnsmisic rr rrrr. C oada supapci. r . ( tI r Ii i r tttt It r r I i r r l ..r. . l dispozitilclor dc irc!ion. nu coit'spuudc cu {orma camci gi perioada dr' <lcschidcrea su|JI). ii. r r l.. . .r clcsclfdcrca doritiL a supapci. ' l ..86. r r ' L' r r 'lr r / r r l.. prin conductir . Supapa cst c am or t izaii. lt f i ir ( lr l zi rtrl ttrtl t t 'lr cir t c cout hr ct 'cilr . .r ' r 'o r r . r '.if iciul t liuzci ylr r llcr .. r r / l ' l l l . r rl r' I r . sril)a. lt . .. i ||r l ) r ( u t]a r P rl l l ( () (l l t( l { .i r l l ( ( i rIr' r ' . . sase canc dc aclionarc 77 care actioneaziLtache{ii l2 . r r r r l. |i .r l. t r 1. . i/ cst c concct at ir cu ciliur h't r l . . r r r .rr tca supcrioarll comunicl-Lcu mai multc supapc.Pc(lc adlnisic si lic rLr t. Acr r l llr r lvcliz: r lr t t r r lr r i: r t l llr r ': r lliLlr t lsr .. l nj rt t olt t l dc t : onr lr r r st ibil . csto neccsar:ca la proicctallrr r !rrr. . t r lr . l rr i I. . .l lionarca supapci sii dc.iz. supapa. . r lr r lr t t t rliot t r r t lr t r li lpozilivr t lr t i r ll ir r I 'r r ..r 'or . r pi onj oar.l.. iu( lx) ill( li r or r sir L.rlrrt.r l o t ..r .r. S i n t pr cvlzt r t c scr l) r 'nt inc egalizat oar c sint ilir r o Pcnt m r . 'l r r r . . 87) cst c pr 'l'\ 'ir zutcu o supalr r r r r r / / (:rtrrl pui r': r r izlr lolului) ( inut iL l) r csir t l) c scaunul sr 'r u plir t t t . l i l s( r or r r lr r lr . forma irccsl. t t t lr lr t l . r t . I. r r silr 'l li lr ir r i cir r r l r r r ir r r pr r lslslr ' 1r 'ir r is r ll l lr r r t gr r llir r ili r l.r r.carea la plonjoarclc. r . r . r 1. r ||lt r r . r t . r l i l l rr t. l. l. / ( f ig. t r . 1..r r '\i o r l r l . 27.70 tlaN/curr. 1. .r rr r r . 8a gi 85) cst c const r uit sim il: ir ir ) l) r r \ r r l. 2. supaPtlor dc cvacuarc fi capacitdli s in conductclc car(l conduc lrL inj.! l r.rl . l. I.r r r . . r r l..rI ( ) |.l :rx ?/ est c ant r cnir t pr in lr r . lr lr il t t r r i t t r r t c r l cil Pt t sit t t t cr t t t t lt lic it t lir t t . izr r t . ' datoliti undei clc prcsiuuc la capitul conductei clc transmisi. Gcncr at or ul injcct ot ului ( {ig. 'r supapa p.uu ir r .irst:r. l/ oll. i schir r r l.r ( r . P crioar la. .rrc cu pistonas sau ploltjor. r r '\ ir r r . t t t t r . r'. : r cr r l lr r r lvlt iz: r lor r r lr r ilslr ' {ir r r r l ir r t lr is |lr ' st r r r ur r r lsir r r lr ' ( ) l) r ( ' :rtrrrr.ul gcneratorului ( sl(.t.IP i rl )r' s i l l l i ttj ct l o l r l r ' p r ' .l r . r . r l. l .. . / /. r . .rla c: apir t ult kqr lir sir ii : .. i. . r l 'r .. r ' . . r r '.r r r 't ! .i. !. ( : r t r .r rr" mentul injcctici. r . ciut in<l sil t ill. t . 3 lr^ ? I -i (' onr lr r r '1t ll r r r t r ' pllr r r i r lc lt gcncr at olii r r . ?. i..

oc eE * o 'Ei <€ I o^8 l * .

R c g I I .\ A t ll .

.l . i r I r.. . l r r ..r | | .. 1 ..rt ' |t lr l\ ' If:r l ) 1 11 1 i ctr r r r :t i l i l i i l i tl r r r r r i i r r r i r r l ..l i l .l r r i . .l . r Lfu lotio[1!( . 1rrrr..r r l . l...r l r .i ...1.|r .r r I .r . . ...l l l l r r l . {r r r r r . | | .tr.. .r l l . 1 q . r { r i ' ..1..Ir :r r r '.. . 1 . l t\.r r . rr. {.r . I ..l r . .Itr . il' t ul.I r r l i i l .. r . . r r .r r i . ' 42 LL i|..... . (ar lrri.rr .. r r s f il.Ir l . i . . ..r l r t.. (.. r r ' . i 111. | | | | .. i r r .. f f in linia ji . r r r . . 1 . . l r r | | | | ! | . I r ||1 . ri l r l r r j . . r r r .nll)l5til)il :i(. lr ilx . .r | .r ... 1 r'. l r .i r r r 1 .. . i.. ||r .r . ' r r r i.. .r t] Lt) r tof 11.1 . L r l r l .1 . t t l r r l t l r . s 1..ir1. lr z r llr ) l o r i r .i il P rrrrittr.1 ..r .rlirrir. .r . . .i :i r i r .l . .r 1 . .. .l .t .1r. . . {. .r . iI r lr ' . L r l l . | | .i . | ) I \ I .r r tr i !r i r r l r ) r [r i tt i r t:. L)I i r I . . r . r r r r I rr ' | \ | | . r r l r .Il r r . l l r l i r ... r L r .. ..r r r i .].il .. r _ .. ' lir li.r t. . r l . l r r rrrr rrr rr' rrI rt I i r t r 'r t..1 . l r !{i . .r r l r i r r l l r r .. .1 .. 1 r .t. r l i l l r ..r | ' 1 r r l . l)lsl(.t r i r i . rrr' | l' .l . ]. | | | i I i . . .l t ( r tl . r . . t! .r. .r r |.r r r ".li r .r l r r l r r i . . r . r r .t. . 1 ... tr i . . t i r 'r r ..r l l r l ..r r l l . .. : r ir . ir "lat ji_5j..l.. Ir t l r r r .r . il ill 1 . . lir . 1.( ) n :i l i . 1 .. r ttr i r r r Ir r l l l r o zi l i v l r :r n r tr r i r r 'l | | | | | r 'r r | | l | .r r r l .. .. I . l .r . .r tcr r r l o r '.ri .....rr r. .r r r i L .. t ill \ ' ..rr rl|t.A-A r IA t'5 -- 4. .t .. s . .r ( . l r r r r r l r r r r r . . r r l t...l..r l o r .r r n l 3 . r .. .o l o r r r r r rr l r . | .. r t r l. r r r . r l r . l l |...r r r l r r t r . .. l..r l . l .r)t ( u ll { i|I I I iiI I i( .i r :l tL ( .. . | . 1..iL 'ir (llll ( ..r j r r r r .1 lt. t . I I I j) .r r r l r r r .... l l. . .. r .r 1 .r ' r' rr | | | ri I I r)i | i r ' ll r r ) r i. r ' r r r . I t. . .l r l . r 1i . .. i \r I..' irr l)('rioir( lir il c ir r c lir liir i: t i| l)ri( r\'.1 r ..i. l r . r ../.l l r r r 'l r l r l { r | | | .

.rr. Ootttptit r t r t r r '. I I)c mr iat cir pr csi[ r r ca clepin.r1 . {ionind p. Arlr.t [ c. i .l . lc lir lr i. r qL ll) t t liq/ r r r r x ( r r lr ' t 'r l t r la r cccpl. 1"'r it ir r r ut r l.ltlt (. 1 cin: 1i l..rrtf1 l l ci . i o c.o l) f ( iiir r r r l r lr ' llt lf r i/ 't t r ' folr r r i o car r r iLl.o cir l) acit alr '.rl r .-r plin liclrirle cstc rczolvuliL in rnotl spccial.l rrrl ccl ni dc-al 16-l crr (. r l. tite ar tccltrcc nivelul dc zgomot. l' ls lI lri [t. l n. lr r lr . I. lclt t . r t lir ' f '.lrrlui la genclator: trcbLric siL fic t. r 1| r r r r . . lir r r l' 'l' l/ ll) {l{r " 'r r ' l' pisloll t lr ' cu u I ut t t t r .r 1 . . A plic at iilc r l e rL c r:slti p s i n t i n t( rc s a n to al rrnr:i r:i rrrlcsl ( n( ( rl i i u i r l rnrr\ rri tr : [ r lr ' lc t r r lr Llivrrtn l i .. l rrc rrr . .. r ir r 'l .r . (. 'ir ln'r t l' l! . th =9 x 100 . r l. cu rlistribuitor. '. motoarclc cu ar'(i(. xt I.l l .rrrr.r i rr t:l r. . r t t. ". l i.l rrl r r| | |' ii rIi ' I i rI . r ' lr r li|: l'r l' r "'lr l'r t Hr ' rt :rr| rt ri tct t l't li'' 'l' ' rrrrrl t' l r:utLr liiplr r r r 'lllr l. . rrvirrrl in vcdclc.r() Dl( .' l ' ti rrs l l i l c r(i r rl l (:i l r: i l sl :rrl i rrl ' o ri rl l ' P i rrrl . r t lt . collstituio elemenlc alc rrnci retclc sonicc ('chivalerllc circjl t .Lr l. r r l. r 'r r r lr l r l' r l' sr: pttatc l i cl i i (l i ntr. : r l t ( '{ r lr llr t t t lr t t .| | r | | | | rr| . r [ ) ilcit xt ( :r L: 3lJor r r r r r . r I r ir I I r t t tr r s rttl l ttl tti i rr l i <Iri . l I n ult t lir la lcccpt or va f i l0t t t t ct t r : r . r t r v l.cl i ttc. f |r ir r {i ir r . t .tu i r l .l rl . l)csigur ptezella lLccstor elcilente yi indcoscbi a conduclci irr rtlcarr:r :.n] ir r . i .'r neadaptirlii care ( \isla'! itrtre conduct:! . .i r' ( .r r. Pt or "' i'r 'l : t ll' | " 'l' pl i rsi rt' r'tl . ljir i'I r ' I nolnt t t t la r t n l l . ll'. r lr ' Pr '. I ll t. r it i rrl i .i rrl rri . .u l . r l{'l . l l. lr iJ la lt l'cpt ot la f i lct r t x ir t lir r r l) 'l' l/ loor r '' ( autrtatel r nc( lic. i lr lodu5n pclf oli^r c. s. r r r r r r r . r t r r . 1 r ": 'lr r i r li: . li rrrrt l rL Ii ucure.rl rlt: pompir. l.r. 1r 't t r : l.Lisl( ' ir l( t r r r 'r li 'lr r r t(' cti .rr. '. ( r l r r r 'l . crr acr.i lobnst. vit czir sllat t Llui r lc lit lr ir l 11i11 ( llr l. r it t r l r I r |I i|iI r t I r r I r l.ti i u \' .rrrl rr. r . r r r r lr r l: r ll lllll'r llr .sLltll(rtt llL llonlii I'lttr Lt(:t Utl Sprc drrrscbire dc ttansmitcrca puterii prin liclride. lt)tnli\'t. r .reirrterrri.i .l . sistcmril liinri trtiri sintpln.al):rt :rl (r'lo. r r r lr 'lr it t llt r '. i ct l o clt r si"!( l( 0. . ilI liii/ '(l) r r .. ' Il cpl asat t t ct r t ul . r 'l.t l r. 'r . z. ( i clt l. r t lr . iI I ) t I 'I 'it I I iI l"'l'1" .l tr r ( lt \ \ i r lr .l r|t.r .tr' .rrrrpliturlinc li duratir sint dcpt'ndente rlc rclirrrul dc funcfiorrarc aI ruotorrrlrri (turalic-salcini) . r l '. (:i tro url recol )l ()r' si l rr:rll rr r I i :rli rrr{ ri fi rl ir r lr ' lqc r r c r ir lo r. trrt.'L dc injcr!io. s u p a p a d e re fu l i u ( r[ sau fi rri i s[papa (l e an]or' liz.in care mitcarea oscilatorie arntonicir a lichithrlrri er':L cirrirctcrisli(ir. Suyrapa dc rcfulrrri.rr. ( l( iI r I I n'I I I lI I Li r t i ir r r ' 'l -\cti urt ca ac( 'st ui dispozit iv cst c dcosel'it l' r r r r lr |l'r r '. r r r r . tli. trccc libcr pt 'it r supal) ir .l. ecar . r| r 1. lr lor '.' (i.ut(' (:lr iLcliorlare nti:canici a supapclor d(' achnisic lsi evacuare. r 'lr li lt t lt <li. lr r lr r i it r l. lr ' li ir t r I r i'. u r t ti . t t t t .L ( ) l) l( : llllLr 'r t \ 'l r lr 'll lr r r r r rl 0 l tnorti za r c. 5i niei J:cnrinJrc.rtt:. r l.l r' I l000 |i117'r r r '' $rx rtl r lr 'Pr csir t t r " it t r 'r 1r : t r t l'r lt l: t lt cr ct r "t I it t r r li lr ' l' f i"l"r r r r l 11' o r r r r r li ir r lir r i. r r l. lt rvo. r 'r t t r lt t rI r r l r 1r " I)acr. . r t t t t t i ir '1'.i pompe tl c i nj ecl i c i rr l i ni r li t(ncratorul dc impLrlsuri (clrn. f l. . ' r 'r r r 'r 1iirlli( : .. nsit l. . llr 'r r .r i ri trc acest c calr t it it li cst e ir f r 'oxir nr t t iv l' " p(.r' r tt1' L.. lr r r ir ' t olr ir t r 'l i ttt t.-r.c l a s i c ( s l r' (:onrpus (l i n l rur:rtoarcl c Ll en r(lll( . sint l)r'clirz. r r l r.\t:est t lisp.l luctrt previzut tcoretic d.rr lrrlr-r. carc sc litlici.lmularc)cale sillt cLlrroscute. r I .i trrl r. r{ l ttl ti l tolt lr . rl i tr I):l tcnt au { ost apl i catc Irl r' / . 1r . corrrlucla dc inaltir presiune gi injcr:lol inchis.. pistor. : I x ) r pa de i n j c c l i c .r. r' r. lil. rl r.t 1' tuz. i' r lr ' l'r r t ' ri l l D l l l l cl nci t t t t I r ist i'pit ') 1lcr i do cr r cr giciu lit t ic. .l sc. . r lxr t lt t l 3/ . s upa p i d c a mo rti z . \'tlificitt Pri r r r L lc r nt inir i c u re trtr' (o s c i l o g l i rtu e )i n t:arl trrl cerc(1i -rri l ore\l )r' ri nl ()l tal u (l. r llt lr r ll. <irxl irnpulsr. .ri . r ll .l i (: Lcrrotatr' la rrrt capiLt al colounei lichidc de rrn generalor'proit'ctrrt irr irr:t'sl strrlt. r r l. li' lur z it ir' .i 1' rcsup t r nt r nc: t sc I ol( 'ses( culci iI r linia t lc t r lt r st r r isiLii r lct i vil' z ' lr ' lr r . ir r r r lr ir 'llt r r l' ''" r r r rl i . lrclrct. 'r ' r '.cli(. lt r r 'r l.r rl r't c lular r : . .trrrstlrtrtinescu. act ionlLt <L t t r ': t t lt . r lt t t pist ot t . irl spccjiLl la rrrotr. . . . r 1'r ' r or r 'lr l.r. (u | o s e u I l rrPl rrl r. il.l x) I 'r l. rr' . llr t r { i o rr.rl .i l ttl tl t t r ' lr r lt t ! r ". l) 1( ) l ull rl cr.ri . s|t '{it t t t ( 'r t l: r r lr r '1r l. ir t r a r Jr : vit czci lt lr r r i ir lit lr i'lr r lr r i 1'r r r 'r 1"1" lt ict dlr il. ' r.otlere {cnoncnologic sistcrrrrl dc injcc{ir' lx)rtc fi tratat ca rrn cil'cuit sonic. l .r. qi forntiL tlcturnirIlrl. r l. r t i lr l lr r r ll r llllr l ll' t r ' l. r r ' 1'r ' ir r r " 'l' r 1'r " rl r| | ri rl i v (l i' ll0 kg/ cr t r : :ir r lr . . lr i.' t. l) r : cxr : t r t plt t .. rrjurrgc la injector si prin nrodiiicar(. .r ). r 'csir t r r . . I ) ( s iljul un s i s tc l n (l e i rrj c c !i ..cc ut lt la t c[ l|r 'i.sirrnt) a citror' 11r'rrcnLtoL .ccl -iptact ic cst e im l) osibila Pr oicct a ( [(]rgic ir undci dirccte. .rl.r I .r t t t t l't t l .t r (' rr. r / . Corrstarrtilcscrr rru s-a impus. c srtl )apci . . r i.tr lqr 1 5ll11qlr r . lr i'l' sl) r i r . ' .r ."1i..L sL:t t ot cazit ( lll . Nu vom tliscuta cccir r c rlilt'r'r'nlirLziL l)ompelc sau sistemcle de injccfic (cu pornlreirr linic cu pislorr.lilrtlrri sonic. '( ir la iall( r &t or sa! s( r t it pi cr t lt t t iL sc t r ilr lslollI l: Lir t cir ldur ir . i l rrr. r dalol.r (i.()orrsl i url i nescui l l l )atci l i ul r lir l. r r t r lr "r . 1 l . . r l r t r ' . . r 'l' lr r {rI sI fi c 1000/ 9011 . llt csiLt t r ca t r t / 7 plr r llr r r r l'. ] r i.sc pollt c I r r lr r : . c pr ill t lcschiclcr clldc: r . r lr ''l. r lagr : nct ir t ot Si "'r r ' ' I i tti tr.rldc plc sirrrrr actioneazii asupla sa. sLLlrrrp.rt. . t l'1r l. cl i rt i Lvi ud o t nit r 'Lr Lr : t lr ir lcr o l) l'in ln t im p.rP eri l . : 90( ) cnr / s. .t arrul u r l' ) li l. l. I r r t r . . colxhlcta cle inaltii prcsiuuc l)riu cale il)rplrlsul rir' lllopagil ciltl'c injcclor |i injccioltrl carc lcprczintiL silrcina utilir a. si"l spllr t elr r . 'r ' l ' )rrt:r61i .1.!rri )c i rre s i n t evi dcrrte tl i n rl c. r r '.. i n rl c r-.i rcccptolul undei.rtrt. r 'r r r I iI ii|. r.l i i rr{ r' i . Porlpl rle irrjectic este un (:az tipic (l( sonic tle impulsuri dc crrrcnt (dcbit) slrrr tcnsirrue (pr. r' 1 1 rr' l rrrr. ' ll.s c b i a un. i o l re c lc r nent c lc c o n s tru c ti v e .Ltr'.:. ast:rzi rsL(.l . dL'. t t i rrtctfct:L cu i: out lr r zil.l i . r r lr ' lt l.i(.r.. a r r . descrisiLin para grirfclc precr<lt-'ntc.a lr t ngt r l lir r i' i r l' lr 'r r r r r r r . 1. I r rr rr i IrIi |. 'l' |'t r llr l r r rll t lr lr "l lr lr r ll lr 'r r 'l'lr 'l | | r' . .l . 1. . .Vorn aminti ci din punct dc r. ll r. 'r 5. ' r 'l r 'lr 'r l r i trrr' rrl . .rricirt sistemului cle injcclie sc ni.i injcctor'.ri .rl r'.' zci c S . r l. crr <listriliLrlie fixi. Sistcurul pcntlu corrandu srrpapel()r lrlopus rl. |lr . r I lI : |r '. | . transrrtisia forfclor cu durat:! scLrrti..r1gr. r r r t r r r ' . lr .t| . ir r .prcsupuncm cit sc ccr c llLcsit t t lc ( r r lsi d. t r' pl ol rrl ui .a {ornrci accstui inpuls {a!i de ccl rl. sisteruul sonic pc ling[ avantajcle aruilrapid.. r ziliv r r r l) t r t ( 'i! f i o supapii car t ' s. Lle i r ii. sigur. rl c lir r r r r r r lr n) r ll: L I' i o s r' l r. l. . 'r r I r r r r 'lr 'lr 151i . ..i r' rcl S el l cr alont lr t i. rol. r l( ill cir ( lula it t lt l t cilpt ot ll 8t l1(l. lc li. r ' l'l"r . v. r '0r lr lrr r r .rt l r . r 6Jir nr cr r r ir ii r lir r .l tt.rrtl i r i. . 1r 'r 'l'r ] lkclul co] 'p[ l ci.rnifcstir printr-o intirzicre a inrpulsului r.rl rl r' (.r.lr i h r lr r lr i r Lr r ir r {. r. lr t ...ralel: . l . rrzu trcccr ii cLrir .lr r lr ir lr r l r r lr lr ' 'l l i i rrrl rrl ci ul. 1S0\ 'il r l.]trA t-lllur. circ]. plasirt la cclir. r lot " u.r I{ | |r' t .r r i''t r '.f lr .' I r r . r l ..rvr.'. 1 i o rrrrl c l t: l s i rrri . ( ] .: r t Pt <lxit t t lliv . Ur r t lc lc t nnsn ri s ri p o t i l v c a o l i c e Io l n l i r l rl r:sl rrl ri l i l i "lL i l t(. l otugi.r r ult ic at im p u l s rrri l c p ro (l u \e d t g e n r' ri ttor' ulsoni e (l x' rnpi r). .rl rrrrri ' i r . .ulli. i r Lir : : r 'r t r cir t I r ( c.' . lir lt ) lr t llt i f i ar il\ 1la ut t t r f t 'cl t t r '1'lir t : t trt: 'r ll) r 'r r . rL r d rrra ti Ls c l l rl i t. t r r t l lr t r t . rl r' \' i l (r.. 'l .tNslult r.rr . 'i lt . i 'lr '. . l)r'{xrcs ale echil>anrcntclor dc irr. r 1. datoril. f l"r | t olr '. 'lt r r t r r . ' t ! t t r ' ( r ' lr t 0 t t.rl i trr. -l ' cti tr r r lL oL{in( ) lir f icncr at or . .

. . tfagcrii cu nritraliera printre pa. l rr.r r u . t r t l s r t rl i rrrrl c rl .i l i v. n( . r ll li r r r or r lt r l . r r lr ' r lt .rr.nrl rl l l i . rr. l rr' .siune lctiolilld asLrpraLrilei 1..tl . i rt rl t" 1' r. ..l r' . i: r lor r r rll l to rl rrr. tr' . clicei. . l. r l.. r l. r r l it ll( l( lol t t lllr lllr ' po.lr r lilqr r lt l\i S l r.r. r l.. ttt. l)... l)rr'siuucir mc<lit: sc miclorcazi. Ini t pri n coloana lichidl la t r [ gaci. . l. ir r lir r r Pli"L : r ir r n<: icir r <l ! i( .iI r l. in migcare.l. r r r lr r lr z.1 C " 4 s. . r li. ir t lir ri ..ttt\' l . . I.rnjarti.rr alirrgc triLgtt:iul lxrziti:r sa mcdic fiind deplasatiL..t : z. Apirsind nsrrpr-apisionului f.rr' 1 rl . R otind cam a gener at or ului r epede. r lr . 1 t r t i .r r.l .l c i rrrprrl snl i r:l rrr. r r . un(lc s(. r'\r. rr r . r / .1.rl rrr rr l rri . r 'r r . lor t r t l / l t r r t lu'. ' . i l l i rr r r ' . r dr: transrnisir: nici o rrrrrlli ltrrnr:i cind sc apasir pc. 'r r t r l r l. r . i )rslxr zit ir r r l . pr r . r r .cu i dispozitivrrl eirre este constrturt dintr-uD piston sustinut de un rcsol-l. l r l.l r' . lr r r r l.rl i rrl /i . .1.. .. .' l .. . . acti oncaz:rasupra slll)ilpci conicc /.r1. r r.a u n m i C ci o ca l l So n i c. presiunea mslic iu irrslrrlrr{ir. Fi g.a not at dispozit ivui de com andf .r r(. 1r r r . lr .rrrl i .r t. r l i r' rrct:ri o t ir t ir r 'lior r r ll plir r r r r l r ir r <l pislor lr l lxr r npr . r {ir r t r r lr i. r'l rrrr lr.rr. h no tm Fig.ttr' ' . l. r r t iI ot . r l( lr I 'r ( .rrul t:licei la tri. r .r rlr.rlrrl rrl. atingi trirgaciul. De r cm ar cat ci ir i: r lsi. (.. rlr it r r lr . . r 'r r r r r ir r : r . lovea trS.r . Pistonul generatorului acliona lichidul dintr-ul cilirrrlrrr .(' l ti l :i i rt l lr is lr r . schematicinstalalia. t .orl. Apr"Lsind pistonul B. iar lichiclul cstc translnis linici 1a o presiunc nrodic rclativ scirzuti-1. ' lr .lrrA s.rl r . i / 3.la avioaneleutilizate i"n pdmul r:rzl)oi mor)(lirl. . r l. r lislxr zit ivr r l r . gi chiar daci ciociLut:hrl osr:ilt.r1 ratorul de impulsuri (l(.r rl l l. 1.r. . r lt r .r . l ' ri si rLuci r i rr carucru /r. Catucta rr. \ . 1. 1a mitralicri. 1.r l i l o ' Il l l r.r c:rntera lll cu ll (liirmctru considcrirbil rn:ri rrralc dcr:il o|ificiul /r sll] cilrlcra itt t i:r'mccliarir o. rr i rrr .p . accsta ridici. r . (. .rtt t r lr 1r t . dintr-un piston linut de un resort. ' llr r .r l r . cste couectatir. Ar '. '['riLgirrl lri:rlorrrrl /i. r : r vt lnt cr ( l( . rr l rn i i rrr. 1te plcsirrnL'ir lirtici astlcl cir intlcgLrl pisLou-sup:rpiL.r.: alirrcl la ctlr"rlalt capiit lllt piston I lucrincl ir.:i i rI r|. 1i tol i l [o. a t r agcr ii..ri lr ir . ir r . r r l. i u | l( ) r liz o|lLl ( ( l( u l )(l c :j (: d c s d ri (L c Pc fn ri l irr(l l rcr' r' rc.r ' . i: r r cior ': r r r r r r l i crci rrrr s r r t t t i. l .' . r 1. s( : ir r c: L l nctl i c i n sist t 'r t t ..rr r ol.rrr. 1..rrr\rI| r" .rtl i l l ( 1. l.rt l rr l c l ( ti l {t. nlt lt : r t t lt lr vr 'n{r t it t t I r r t I r .lrt 1. Srrl ' irrrprrl srrlrrrrci pt.frecven!c ridicatc t:rrrr.rr.I ) r ir r ir l) is irrc r l rrrr. instalaliei de sincronrzare a. 't . ur .pistonul B deoarece devialia din linia lrlirrr iprrlri :rprr.ilir. se pr oduc im pllsr r r i i. LIu oriftiu r trecL-prin pistonul li sripapa /r. . i .trtrrr.:i rttri l .t.. r . r or r . lll ir r r 'ir cr r il it t t t ni t t t t t llr ' lr t ur r : 1. r .r ' ].r.ciL inaintr:. lllir r irx. dry-r. r {t .gaciul armci. or r r ur r icr t f ic I r t r ': r st gr r r 'irI ) |r '. r lo.' t Itvrtl 7' .r 1t t t. ir r r {ir r r ir r 'r r ilr r lr r i lr or r r pr . I ) is lor r r r )/ l L rc rc i rz . l. o aplicalie a transmiterii impulsurilor de foiti ric la o canir soli(lirr. si iritrt'L o incr!ic mare. E8. r ||r ||. . r / .tr ar.r. r ( l )l or. . r nu aclioneazi.rr{t or .r l rr r' . r r r r l I r .. t t t t t r r t ' .r . Pistonul putea {i ac{ion:ri ( u rrir. .gaciul mitra-lierci. ( it t r lr t c s lc l ti rrs trti :i p ri rr l i rri l l rr < l i s poz. r lt r t . r . l! f c c t r r l c s l e c i i s c ]l -o (1 [c c o r]ri l ra r' { r bl usr' tr rr l )i sl ()rrrl ui rIi Ir:tctr(i rrI a st[ ( r l c ir o ur ) ( li r d c i n rp u l s { o a l l c p u i o l n i (:r" rcsi c tl i ]ri s:i i n Irrrrgrrll i ni ci y' .ri r .rl .rt tttrrl . .rt t r . Generator de impulsuri (le forti. /l r". nclnscmnat. roir. 's{ lr r clr t : r r . c x C C U l l C cste d C SC n S.. l rr)l )ri .r rr rp ri r rr( ( rl ri . . r I ot r t I r t r . i:rtc<liat t:c sttPalln cotricir sc dcschiclcl)rr'fiiru[ it dill cainrcra/r Poaic acliorrl l)u o sllplir. pto< l l Lc u r) ( l( . 1l lr l{lll . prcsiLrrrcacrciic ilr caurcrir /. .sir {r I x) . l.l r' tl p tr' . lr ll r r r r .u . t l tl..rrrrrlr. si: uri. .rrl .l r 1 ri l .la lilia de transmisie y' prin dispozitivul de atertuarc a undelor g caLe cstc destinat a absorbi undclc rcflcctatc. 'r r . i / l . t .laJiLnnrlt rlri lltLc a pislourlrri (rlirrnrctrul caruclci rl). . ln {igura 89 se reprezinti. lir valori lolttc Inari ti accasti ]rr(. i iir r l r l )i r( l . r . < l c r rcr rr{ i . Plcaci o tca\'al dc cupru cu pefrol. . L l)r. I )I (. si la./. rr' :u rrl rrri .lzii.r rrrIfi | | r(l (' (11' l | l i rr(] i trl|t r s it : r l.ft.r plr tttiltr ciocanrrlrri sonic clc la triLgaci si. Irt1rl l l .lcle elicci.i in cirmcla i so rrorlcrziL o supapiL cu biii ii lcsort 1. l.1 . 1. r r '. . l l r r ilr . ir r : . t1' ( I)acir / r r 'slr . Mecanismul de sincronizarea tragcrii cu mitralic.l . []islxrzitrvrrl.rrrrl rri/ (tl L cxcLnpl u l a trccctcl rrrnLi I t cr t ) . I cr r t . 89.S c hema de pri ncipiu a. ir . l . : ir r r r lrs( accst in Lr : zcr vor r 1i nr r lyr lt i ir r lr r r r . _montat pe axul elicei.frrl r r it t r l insl: t lir {iiL<lin lr r r r r ct r lr : vt : <lcr c hit lr oslr r lir . r lt t r t lt t r l I t t o lr t .. r l.iiirL r. r ir l( ) r ulr '. I . carc api rrc :rl r nt c i c inc l |is lorn rl / r' s tc l c l i o rri L l rl u s c u rr o { ol ti ' r nrrue...r' rrl .

t l. r ust t r r l. or even electrica-1". . :rstfcl incit configuralia sa iniliali si poatl avea orice formi.t rrrr.rzl o t o. r i tttP rtlsr r t i ir r r l r lr r r . r t r lr lr . lr l r lr . analogia dint r r .||r( (.convertor". . . r tr. kr sr . Dc obicCi tleosebinr rkrrri-r rL. 1. ir r r plr rt ip il ' l ottrrr' .rin. r circuitc.. lr r l r . ( x lllr . 1 t lt 'lr . r l.rr lu i r.. ir xul sr t r nr r l.sl l o frn r r 'lit 'r lc cr r Plr r l r lr . .. l Jxplit : : r {i. r t .r care se rote.r.1 11 . . <lificultirlr':r st' lrazcazir. Mct r r lisr r r . long in pcrcciving that thc problcms of thc convcrtor irnd of wir. Constantincscu u intreprinsFo ir:\ul)r.f llr t. r. . lr . uncle rt:fr:rir. prezentat intr-o diversitate de variante constructive. r lr .. t lr r l. I cuplu . r r r r . pin. r r .. 1r:rt. i'. 1r .. . . (r'rrrc llu s-aputut rcnlizafi. 11rrr1x. ( . lr t r l l. r . r r t r r l'lr . lr . r .r.rt. . Ar r . r r r r r r .r rr o face pentru a glsi lormulelc fundamcnlalLr ulc convr. . r lir r r llr sir anlcr iolr lir lir t . .r cxplica comportarca sau prin corlrpirareasl cu tttecanisnrc prcslrpls(:cchivaltntt: rlr' 1rlirrci1lirr.. r l. l i cc. r . r r r . ir lr r r lr . lllr cxcml)lu r(. l pti ttl t rttr lr t pl: r j r 'lr r sli.. lr r r . |'.L r r r . r r ir r l'ili. ]t i|| ||r. . 1i ccl c cl ct : t r ict :si r r lilizr ... t r rr i . r lr r lr r r '.rrI rrI rrr P ti rr i tl l crrtl rl i v it r r r r r r r r t l r 'lr . r t t .l rrr.rr rrI rri . .. Mult discutatul convertor de cuplu este cel mecanic care in cele ce urmcazir va Ji numit simplu . il.. . In stare tlc rcpaus sistemul poatc fi deformat intr-un numlr infinit de moduri.1 foarl r: r:{i cir : r r la lilr ului disconlinur r ist t : culi: r t k vit cze . r . folosind integral metoda cercctirii teoretice cS.. .E N Ii R A LA pe care aulorul Mccanismul dc transmitcre a putcrii Constantinescu.l. r 'r r r r r r lr rr l l l .r rr. r 1. . . nrisiil: pliu frrr'. spre sfir..rp. Aceasti invenJie care funcfioneazi pe principii noi diferi faji de toate aparatele anterior cunoscute . r r |r . or r t r r |. .e cu cuplu const aut 5i t r r r af i'. r r t' l cctrl cc. t r r r lr lr r. . t r ... Autorul a precizat de la inceput ci. . |r . I r . hidraulic. ir [ t . oblcm cr r . .. r'< a. r L.i rezoh'ir problcma utilizlnd proprictllile corpurilor care oscileazir. r lr r r r . lr r r or lr lr r r r r r ir l'r r.rlivil1.. r lr r ir r . firrir rrjutorrrlInirlct!r.. l: r llt nir r . r r .. i inst r um cnt nt at cm at ic it r t r 'lnil ir r .. .oty oI rcl. r lr ir r . 'r .rtt. . r . ilr llit t ir r ( a t eolclir . t .rrc.olll irr rrrorl natural puterca cu maximi-I. si st lr:rrrsrrril.. r lr lr r .r r 'ir r . r . t oat c f onnclc de t r ansm isii ur r : car r icr pr . I)in tratart'a pt: r:arr-.r. a sonicitirtii. ilr r r r L lr gr r r l olr t r r r r r r l lr Itt. r .i teoria sonicitirlii .tl illrorrl llr.ilrr r orr. tehni ci . Argunrentintl nccesitutca<1ea cxplir:lr rnatt:m:rticpritttiJriik lrr. l orl r. .| | 1 \t t:tu t) INtL \II. i pr il r r lculi) . . lr r r l. .slc un mccanism care are mai mult decit un grad de libertate.lutivi(ilfii. r r r lcir r r isr r r cr r r 'lir lr r 'l . r . l l . .. l. ci. r r r r r r r rlt .TIIE AUTOMOBILE ENCINEER". r r nvr .l spccial cele cu alderc internl.rllr llrr' llr. . l V ll. folosite in gcncral pcntnr':rrrlorrrril.lr . motorul primar si-r<hzr. pozi{iilc difr:ritclor elcmcntc cintl accstcasc mi. r t r| r. isr r r iilii 1i r or r r l. t uilr . lr r . G.tlittroI llr lx'lt. 'r lr r . trr. r vir l( i. r lor r r lr r r tl aceea a com por 'lir lii cir cuit clol t 'lcct r icc at r r nci cit r d sc r r t r lir . r . . dirccti a soniVarianta. . l-a numit sugcstiv .r.rviottr rlillrr:rrlly of findinga lxtprtlirt rrr. r lr r lr ilr r 11. I ir r . rlxr r l lt r r r lr r r r . . R a poar '1r : lixe di' t r ansnisir ] car o pot ii m ot lif icalr . r . r / . in aga lel incii indifercnt dc f I rrrrI rrrr i i I r. -eficienli'r motoare primare univcrsal rrtilizate: . lr r iI 'r r t r r . r 1ll .motoarc primarc crr turalie constantiL 1i crrplrr valirrlril. r .([. I' I( I.. . . ir r r r r r xl r or r lr r r r r r r . in scns larg.i formeazf.llrr' tLrrriirrL: ir cxplica.fi. lllr . . In gcner al.. i t:rr arrtlrrciaj.mo t oar e pr im ar . '. se cuvine si. observa u.My convertor is in a classby itself.. r r lt .lr.1. (l<irrslirrrlrrrr. pentru a evidenlia com par at iv posibilit i{ilt convcr t onr hr i ( |r .slrtr rliscrntinrttr rlrrlli cum (lorcttc opcratorul. l trttr.. n. r r . hidraulici a convertorului este o aplicatie cilr-rlii. . whether mechanical. ln parte. .itul anului 1923. lr 'll'lll I rI trr. i r r . . r lr r lr r .r acestora d e a sat isf ace t r ansm isia aulom at a. La invitalia editorului..rir a crca conlrtzii slnr crorirru lxrt [i cclrivalcntc). .rtor.G. lr r .rrrr.. r r r r l. ( r ..N IAI( I' (. . actuall .xlt I. Ii sl c ir r lr . \ r . i 1 r i rrr. i ir r ccl.rx prrrn.tc continuu aclionat dc nn motor primar. sr . r lir . lr . cstc ca dc lir rrrr . lt l r r r r r logilrcu r r r . .rprin simplificiri in schemelt: rrltrr clc.Z I. . r cr la..jr lrr c. t .!r 'ar iabili. r r . l\ lr .l. Dqi convertorul mccanic nu constituie o aplicalic directi. lr .r. r . t r 1. r {ii( : ur . ir zir. r r . r 'liolll r L.. r '. crr yrislorr.rl['Lrl lty tltrrltrrLirr'. si . slui. convertor mecanic si convertor hidraulic.rt . care aga cum a demonstrat matematic autorul.r. in urmirtoarele clasc: I..l r.:.tirl . r r . rrrr s-. cunos cut e pini la apar ilia convcr t or ului Const aniinr . este rezultatul aplitire ci-rrii principiilor matematicii la solutionarea unor probleme practice. r r '. lr . . iru pot fi itinse'de niciun alt mecanism. r llclr r r ir . Constantinescu a expus in coloanele revistei . xr ir r l.str. st : inr pt r r r . . r . r r lr . ntotoar'. r ' t r r l. . Inainte de a prezenta firnclionarea convcrlorului. . tcoria r'.. thc results v'hich can be obtaincd with it are not obtainable or even approached by any other mecbanism. I t . Ar r y shrewd mathematician rvho happens to bc also an clcctricilrrr rvill rrrrt l. r . ir . convcrtonrl.rrl melor elab_orate pentru a rezolva problema transmisiei Iariabil. f cnonr t .tilor in domeniu gi indeosebi a automobiliqtilor. l i l rrrl t lr .rttt trr cxpl. l r r r ir i r .. . t. lt r r t lr r t e. . st ir r illr. G. r :rtttontl apt lt . Constantiucscu cslr: r't ttrt Ir:rt l rI ri Iir rrr sltirr.reiai-a acordat o mare atentie rnai mulli ani. lriur.or de citre un electrician c[ ploblcm.'ilrrlr gia gnui alt ax nunit seclndar. r t r . . r r t .r .. t lr l'i1.lr . rr .f)e aceca. 11. . . r r lt lt r r . Convertorul. olr vlr lor r r l. lt .tor de vitezi.cl-r.1)r'z(. or r . cu cea a telef oniei I dr i {il apr oap.ltitnr' . .tiril". un material privind mccanismelc de transmisie variabili pentru automobile.l. categorie intri aproape toate felurilr. . r llt r lr r I I i[ r r 1iI r |.it siLsc cxplict: irrtr'-o manierl populariL funclionarca convertonrlrri. phony^ arc the same almosr in etcry (l. r lr r l. r . r r . articol care a provocat o ampli 5i viguroasi disputi. i. 1 t ransmisia automatf. lrr ziile analizei critice pe care G.gi turalie a1e axului sccundar. ciut aliL in idcnt it at ca pr . convertorul nu este o imbunitia cunoscutului mecanism schimbf. rlr.convertor" ata cum a ficut-o autorul. Nici un elerncnt nu arc o pozitic nrcdie fixiL in raport cu altul. r lr . sigur o clas6 dc mecanisme. . l. publicatl in paginile acelea. r r r lt .xplicafiipopularc a contlxrrl:"rrii convcrlorttltri rr .r convertontlrri s. Existi. Eslc foartc dificil s1 sr.rt. cu pirformanqe superioare. fie el mecanic. r r . o rcalizare notabill a marelui inventator. .i rcviste din noiembric 1923 oinl in iulie 1924.i astizi ca . accastaa fost descrisi anterior. Itompelc 5i moloarelc hidrarrlir:c (:ll (lnsir viuiirlrilii. catc girsilii rrttci rrlrli"rt:ir.l. lclr .]r\r'tl. r r ni m ir 'i ir r nir r ur t . . r .rl l l r lr ur \ . prlvatlir. ( r lr . r r r r .rlr. lI r l. azi llr : r rr . si nt cupr insc nt asinill r olat ir n cum ar [ r t r r ll. rcprczinti tipuri r:onlirrrrr.. r 'ir r r isr r r rir r': .I] I. olr icr . Problcma transmisiei dcfiniti!. lrrr. lrrr.rr r r. '." (. r r r r r r ot r r . fie prezentat aici. . .I 'r . t lxplrut.l r. r r r -. . hidraulic sau elcctrici .ol. ar c luxr r lr r l r |. . si variabili. deoarecc reprezinti. curcnti elcr:trici pcriodici. .. r r r . a stirnit un considerabilinlcres in lumea spcciali.

.. l valr ' r 'ir r t pr 'ndult 'azi il jur ul nuor pozi{ii f ixr '. . r llr . (avlnd la bazii arcuri sau refiuladin clasa I).but beetwen a vcry cfficcnt mechanism likr. nr ar r ir . rr o mifcalc atmonicir -sintpliLde acfraii frecvent:L ca cea a prillriuulrr A sl ftl .. ( .sisteme 1l ( onlrola transmrsla.r . (i . r infinit de viteze.r infinit de rapoarte de transrrrisicposibilc. r li'.i combina{iilelor posibile. Iorrrt: aplicate la mecanismele Pc bzza acestei analize.o cor nl. ..1 . .r 'slcrir f r ill) or t llllli ( linlr {' t llt ir liil( . r r fiind variabile intrt'limitc foarlc largi.". Aceasta reprcpini aici ca fiind capabile zinlh tot ce se poate face cu mijloaccleconsideratc <Lra obline transmisic vadabi15...rllt t r ( ' lLns . r lr .itii nr. 1 1. I( . {r . nllm cr at c. r lc ast m enla.l rrrrt.l .l ".l r r r c o r r l l ..r'lsill r'r'1rl.rl llr . r lt r l. r r l. . attttl ri i l ol rrr'Ii i r r r lc on. . lr r .r r . sc) . rlii lr'.i r r lc r r t I xr t . r r r 'lr ' ( . r t l".l .l r .. l i l . invarianta este de forna . Ilimin. r r r r r . l l r r ' : r p r r l l r l lo llr ir r f .) : 0. .r l r r l o .r r l r i r r 'i r / .r llr. r.l r r r . de exemplu.i t r r oiot r r I r r iI r inr r r r '. r .r l r ]r 'r r r r ( \r l .. r t r l r r l .1 ce poaic face un.'r pedormante m ai m ar i: .r l . lr r r xlr r t ir sir slr r sl. r r r r r . ". .'.. m om cnt ul dc t or siunc .o rl o : I{ (rl r. Inin nrontarearrnor. r r i. r r . n ( \ 'r 't \ llr illil lt r .. Constantinescu .o..l rr .r 't.l .. l' . ci intrc un mecanism loa. I r r I'r r r r r I t r r I r 't t t t l r I t r r t . . r ! r .. Se poatc spun(i cir nrotivul l)c)llrtl caro l:r rnrrltc altc nriLyiui iii dc lrc lxrzilia sa alir ulrruitr cutic d(: viteze . lr r r r r lt .l |l l tr tr |l r ttl i t l |r l t|l r r \ ( ( r .L s( ilulil.brutal . .r r t|l r o r r r l . '. r l o t r u r r r :.or de 6.r l r \ . lill l r . l. r . i r . irrr' . r . tlr! ( unr sintcm inclinali si crcdem. Constantinescu & demonstrat ci diferite <lispozitivc. lilr r lr .r r r '. inlocuitir.ric cficirrrt cunr ar fi olri rrrrrr.i rrn mecanism automat de transmitcrc a puterii catc va face col l)rr1il . i nttomobi l e cu m ijlo.. (1) (rrntlc co.. sc poat r ' olr t inc un cul) hr r r : ir it la un ar l) or c sf ( ur ( lir ( .rrrrl itutorul: . 1 posibly give an cvcn better performanct.l r r . numi ti r ned r ept . ot t . .l ' r l r r r . . r '.tl . l.. . The inssur c at st ake is not bct ween t hr . .gear box and somc improvtd mcchanism rviilr rrrr rr lr nite number of speeds. 'll do at l east what an int clligent dr ivcr can cio r vit h t he or t ho( lo\ r .. Il r r |.l(M. (()n(' xi rl r(. nr ir r l . ampl i tudi nea im pulsur ilor f iind cor t r olaliL aut onat dc incr t i. .. l . r r r r . car c t r alsf or r ni r ( ( .l r r t r . . {h!oirr(:cc transmisia este in sine un absortrant dc Dutere si nu numai un nriiloc de transmitcro a putcrii. lr r t ot it : r 1. t ir i la nccauism ul cu r r r r r r r r r . r .( igur a ir ( ( 'ast a conslir clir t r . br ut . 'r ..r l r '. . cir orice transmisic variabili cu un num5. . 'r r r r . . i .rl . ' I r l . r . .'r l . .r . . ' l i mi tat l a un ax sccundar .lef 6 (.r I or r r I r r i ( liyq.i rcspectivla secundar). .i|r r lr r r . . deci.r sirnlllr: rrrr ()b vio lls ll is o rrly is rrol.:r.prin miiloace ap de simPle lntcligen!a umani'L nu poatc fi r. r . .lcviclr t r r 1i nt ir sci sii f it . r rt lr . r r r r .rl arderc i nter ni sau alt m ot or pr ir nat ' car c dezvolt i un m om cnt ( lt 1r . ... .. S l ti r olr slr t . (| i .'r tr r r Ir r r .r l o tt. r ll rrr r r . 'r . r r r r ' lr r .r r . r l. r si tl i sl i rci ofv sr rlr : .. . rrlr . l r {r . is r lr r r '1o I I r t r I i||it r r I I l o| lir r r lr r ll .r l Itr l r r tr .r l l .r r rl i sl l l l rr.r t.. r ' dc l a rrn m ot oi pr in] ir r cu clr plu linr it at car c ar ( o m alli\ ( 'ii ( |l lL r r .. l. r l r r r .rrntlizl tridimcnsiolali". r '.t lt r l i j cl r tl c l t' g iLlur iL sinl .r . ir r r lii r lr . rrl. Astfcl in clasaII.i er(' l i iijc t lc iLgr 'r ir r r : -oscilar L l. .speed gear box controlled bv thc mcntal cffort of iin irl.llrl.i. .I r r i sr '(nn( l: r t lor r r lr s si r llsr r cslc r xl: r li cr r <llscr r ". nu pot rezolva problema transmisiei vrrriabilc. (onstrrl rl a' r.l r r . 'l. . i rrv c rtti i tl i tt rrt rrsti -rcl asi r. reprezinti"cuplul la primar .. ir .. . Sc pot facr: conbinatii din aci:sle patru clasc intr-un numir inlinit rL.t1 r . i r r l l stfel contr: la1c incii sir pr im cascir ior ll lcgir iivc si p<lzit ivl dat ( ) r ilar r ' r iL.rrr. and iln automatic mechanisnr lor transmiting porvcl wlrrr lr . l. auna ( gal: L cu num iir lr l r lr .l. r . G..2J (irr carc M si M.. l r ... . r .r r r .Mt) =o. . called .).bruti ir" nu a tost inlot:ui1r-L fr:rttiL1x:carr'o (xllpil pcstc tot in rnt:caniciurt(lc cstc tlcv()i(:ijil sr' llrodificc dificultilii dc a girsi un inl(x:uilot srrlislr'rtitor vitcz.. dc exemplrr. \ t r 't | || I rI rI I . r r l. 17 sint vitezele unghiulare gi rcspcctiv razelc nauivelelor carc depinde dc mccanism. lr r r ' . ti7. {) l lliy srl) r ' t lir ir r lly llr .r r . . : r 1. |.r r r l . r unor mi rs(' l'. {r lar car c nu sn r .automati.nuit:-i rlrirrr .l 1 .o dir t t lic in : r sa f t l incil f r r 'clr . r t r r rrrtttl rk:l t:rl.'l r ... lc l\ ' 1 r . 1. r t r r r llr.ttr l r r t r "l ' l r r r r ' .ofer inteligent cu o cutic dt' r'itczc obi. r lr r 1ij. lr r r lx'.rcrrri. rrt. r iz c rrl .. Nrr este u. :rrlxrrclui primar gi cclui secundar. -.i(. l l l rc s:ri rl l l r. . r l lr r r r llr l 1i.M.tr .r r r . . . carc cste libcri sir ost:ilt'z.r l . t llor r ( . o r . Am plilut linca oscilaliI i lt t ir . '1 .i alti variabilii independentir a sistemuestco funclic de cuplul lui. Rezult:r din acostcconsideralii ci nu este corcct si" se afirme. care au fost discutatc. ) slr .. r r . l r '. r t t lr r . r r . rr l.I l )i r'! ' ( l( r ' nt r gi( . : u.poate fi fi. i iur alia a\ ului : . .icrrplrrl.. irlr l) i ir t j r ' .tr l I t r t r r . i n sfir git noua clas: r dc m ecanisnr t . . .\tr r ||l l |tl l r r l .1 . r . t it ' n! i r l l [a p tu l c i l s l l c l tl c tra n srni si i nu vor putci r transmi tc crtl . pr ol cm : Lnr l s( l) lult int r t ' t ulir r <l. rll . cir numai datoritl" lipstri rk: intcres a ingirrr:r'ilor sau invcntatorilor sc mcllinc inci cutia tlc vitczc la automobiL' indrrstlialc. . Convcrtorul actioncazi'rsecllndarul printr-o scric dc impulsrrri ir rr. . ol syxcrl :r r r r l l. r l l rri pti ttt:rt .r tr '. r .. . care ia in consideratio pe lingi ecualia vitezei ... ' 'r four .\ ( . l c\. l r r r . vilcz.1'srlclr cannol lr(. t ) 0r r . rtl r o tl r o r . . l .c tlt' o part(' fi dt' alta a rrnci poz. nl. . .r tl '.i o lcliL[ic intre cuplul sccundarului .r r l t l u . r l llt r ' lr t olr lc r r r l ) l r i r l s r . .l r r .1. r . r tr r r r . . 1o:rtcpu tind {i inr-cstigateprin metodi denumite de G.r g r ..rr' r' sl t rr l r orL ti O i l rrslr : r r l sir r r l.1 .itsit o solutie la accasti problcrniL. r r r . inlolt lt . . r r .r . r .convcr t olul Const aulr r '. r lr . .. r l .rl l t( ) lr t l. clascleII gi III . r r r r rr . (3) (4) 0 transmisie din clasa IV poatc fi cu greu numitl transmisic variabill. r ' . l. ] lccanisnllr l car c a.IIulnan inttlligcnctr .iL si ir r r r u a nisnrt r lr r i t r r ar r r lr r . C onst ant incscuar ali cir . l.rlr. cu toate c:r sint sigur comandatc. r r r r r r l r tl r {to r r .cutir automati pentru regulirtoarcsiru servomotoare dc a. i tt i l ttprtl sr r t i r olr r lilc int r . ( : I t i r It r r r || r i r l i . lr . rr rrr.. ( oncclat c in m ot l adccvat ll t lor r i r r r . lr ot ( .r r r . . r'l driver. r ' r r . i unele im buniLt i.r r l . r r r '. cstc un aparat pentru transmiterca putcrii automat de la urr rroti" . l' vrrti rrl ri l i r5i clr r r r '1lc r r r l: r li t : u ( r . .constantS" () .r r .r r . r ni stnt' os< i lr r t ot ii t lr ' : r r lior lr Lc r r nit lillr 'lionall. 1. r r r r jr r l11.r . \r tl tl . r r l r lr lr r it lt l.. . '. . ir r r lr osilr il sl r 't . . l )ortarci r (Jl) isnr r il( .i frtr j ri i . lt t .lrr. . l 'r r r . 1{ < 1) 9i ecualia energier LI r.. l .f (<o!. l. r lr t r t r ir : r l r r lr lr r .l.rll.' rapi dc care int ot dcauna au o f r ecvcnt ir dubln f at n de cea a m ot onr lr i lr n.zr l tr .r r . r '. r .rrlilr rn(nl.r r l tl r r . lclrrli.( i tr . r r l "llr .rsor Nu estc tli r:virlr ntc.r cutie cu 4 viteze comandatl de eforlul mcrrtal lLl unui gofu irrt.l.l r r l o r r . sc datorcazir 1. .x i s l r-r l ttrrt to rrs . r . l. slr li r l.r l .cuplul secuudarului l)r'irnarului gi existil o invariantir. dc forma irrr in clasa III ...r r ol 1.

'igura 91 eslc o diagramS..1 I I I .carc prezinti. irr ficrlra 90 D estc sirnilatii <lat in rtccst crrz.' unidirectionaid.(lr o lstli...1 . .rlin(. / .r. nlirsirtl(' l)c l(:vi(:t nu se va dcptrrta prca mult in lalx)rl cu lrozifi:r nrrrlir: a fit:ciLrci oscila(ii.sir. l)('u[rlr a rcaliza scopul invenliei arbolcle conducS. capabilS.i a rrnidireclionalclor.. r / . r 't r '..i una pc olizontaliL. sc cere sir se cchilibrczc forfele de incrtic..LliL a nasei cit .i intrr: rnanivcle fiind adecvat alese. 12.r'ilrrrlrri llolr r r r l . . desi cuplul de la axul condus a crescut rtnsirl.t rL' rlislrrurr. lu rnotorul primar nu va cre.dar accasta cstc neinsemnate <l.CO-\STRUCTIE . r1r. r t r ilr t r .r.. atunci cind turalia notorului pritn3: . -l si o l r r t . cu apiicatie 1a locomotive . r r lt t . iutr-o form5. ' r r r l: r li .rl /() rrlr ' | .2. unghiurile tnultc sistcrncpot fi montatc pL' arborii con(luctordr: [az. oscileze sau si cfectucze o rrri ir. l)aci. r t l rt rt i . a.. lii. t l i v .r'r...ro t t / r 's l r ' r 'o t t r t l : t l l l t i t t l t .rIr. l l r r rlrrr. sl. a acestui mecanism sint arS"tate [. .)nca/-i. 1(' . atunci cind rnorn(.. '/ t l t t c 0' fi c s lc : . l. cup1u1 . c u r 'o l .tc prea mult.r l .se poate mcnline o turalie r'orr'i(u.i lrr uu lcvicr flotant 77 care poarti o masi. l t . ln figura 90 a... !ir \'('(lriLr:i (|rcil rczistcnta la rotafic a lxttlrri urnrhrs cslc ntit:ir. de un cL'rrtcnt oscilaut sau care penduleazi.In figura 92 siut ari.de exemplu rrrol. Desigur slnt posibile multe modificeri ale aranjamentului. levicrul prrrlinrl sau fiind conectat la o mas!.ormn tli. l/2. ( . /1 xII..rrl <li r r ligt r lr t { ) 0 r : . Forlele care in figura 901.ntinuti constarrti.. . r r t lr or t : Lr r : or t r rn. cuplul cerut rl.te. deplasarca r:rcftc. schernatici" citeva din aranjarrt.rrrir'. ( l c l i l l r r l t su.1. Str va observa cA in acest caz va cxista o mi.a ar5.tate valorile acclorali luncfii. lrL {imrrc rota}ie a arborelui conductor.:i In conset'irrli.. itutovchiculc echipate cu motoare cu ardere interni.. rrr. ' L r k : r ' or r c x ir t t t c i lr r t . l(:1r. atunci cind lezistenta este rnare.lrtcirlolur' la rLtrpuuct itrtcttttrrlilrt iar'lritLclt: 2 cstc r:oncctatii srrpcliol irl lcvicurlrriIkrlrrrrl //.'slrri tl'.carc de oscilatie pe vt:r'tic.r rli .'r. cr-rn ar {i uu ler.. r r r lir lr . nanivela 2 a arborelui conducitor / este direct conectll.labil. se poate deduce ci dac5. . rrr. .rs.t.t.dinea oscilaliei masei /2 csre considerabilirin raport cu Iungimea rnrnivclei 2. t t r' ( l i r l lr t i t r l t . ilr timp ce dcplasareaunidircctionalelordescregte. 1t .-r r' .ta mai lirzirr.-1.o Irr s.ionarcunidireclionalecar-e aclioueazi rotor[l axului secundar70. r l r 'l l r l r ' l r l l .ucaltcrnativ:lin jurul unei pozi!ii rnedii.icr flotant.. i lr iv olt 'r r z i i r r l r r t t t . f .rtlclr:posibilepcntru realizarea accsteiinvenlii..valorile relative ale turatiei rurololului primar:. xirur. Un punct intermediar lcvicr este conectatprin 6ar. l i r .rtir. st. Dar. rrr.lr.. doui sau mai si cel condus. r r l l l t t t . trebuie si {ie prinse in doui" puncte diferite.trtuldc torsiune a1rnotorului primal este menlinut constaD.rl .riti a uotorului.torsi concxiunea de aclionrrr'.Luitruplitu. [\: miLsur-iicc rczistcnta la rotatie a axului condus cre.de lcgituliL 6. datoriti deplasf.rrl. Lt lr crqriLtrrl ltt t : i . l r t l l i r 7 .I TTUNCTTONATUI I I ln figura 90 sint prezentate sub forrni.Iro zrIivr. r t t l t r ' rrrrr I r. r r s p.rii unghiulare tttli trrit. r l r t r .a cum se r. m.. ' r t l t t t l l r : r 'i c t t t l t t i f l o l r t t t l . l . Cu un astfcl de aranjament.tnanivcla tlc t:tlttt:t:ort.ntiL sau rni.i :rll.rl l. 1 .i turalia axului secundar condus. iar valoarea deplaslrii dispozitivr'lol rrnidiltr:tionitlc va fi rnrrrirnir cincl lczistcnta la rotatie a arborclui corrtlttscstc nitli-r.rlrrl pLimar cstc un motor cu ardele itrtem5. 9-ta douiL elemente irl :r.l .

r.r ".i l.. lot r t t t ir lit r t t iot t r t ll r lr ' p. lr '.J r....t. t olot . l r r r l .r1r. . . . 'l"r r .r tr r l l r r r . r lr r i r r r .r lr r l .r ||. t nt t t l ilt ) l( 't i( ) r ( l( . . /t. r o l r . l" ir ' r r l r r ' 'i'r l'l' '.r' tr' r r . r ll. i I t t r r "t . trr.brcvetatc de GeorgeConstantincscu Ar:esteschite reprezintiLsolutiile unora din schemelecinenatice cxpus. ( i | . ! i.r' \' . lr r r ll. t t lr 'lot lr r {i.l .1. ' r l r s t rt. lt ict it t nc ill ( ( .|r Ir t'Ittr '. .t.r Il . i . r r .r l r ( ) t t r ll t. . r .tt. 5.1' . r r lr r r iv r .r ti l.r |'|| /. .c upl ul l a arl rorc l c ' pIi rrtrrr. r r . r . r .. l' . llr . r l. lr t t t .l. 91.|rtI l ltl r l ..r . lr .liil !l:'. r {l r r : ( .i fl.1i r.levierului flotant fiind concctai prin ""f. 'r .r rrrr r ltpil. r .. Irirr lrrrrrr . ttr l '. t l't rrl l cvi crul ui {lot ant est c concct at plin clor r iL lr t llr lr i r ll lr r r r ' / r ' I 1. I.' .r. r lt sr lr ': r lr ' . . .i rr(l l rrrrti i i ! trr{ nr' rrrl r' l pi ma r es te c ons tanti : Tal orr It' l i Ll r/c : ' l .1 r l r l r o l . r c.7 06 q9 Fi 8. r t t r |lilr t .r .r. .ri lt lt f et t 'lol dt cor r t act ir l( . I I ./r . cap+t al . rorrrlrrs /1j. r r r l /5 r . ( r . r r'r ' . lislxr zilir . .l ufuti l l Ii r r!). . ir r . r . r ' l i rrtl si r sl i rpr-opit 'dcr ot or dalor ilr 'Lf uplr t lt r i r i lr ir r t lr r l li. 'rl ..r rr(.r ttt. l. I il I ' lir t l.f l.ttr l r r r l . /' rrr' ri l rrl i l i ttt:tsli r .l act ionczc I oI r I r r t t t t .' i l l .0 'l(. r ll o. r r l t... lr. I r.t.r. lr . . r t . I r l L. r r . .r.rtrt rr' l.r-i'' iriierrnt'rrirrl bar. r r r r lr t r ' l'. . r lI l. .. .t lllr i 0.rtI|\( l:L /. .-. nt ot or ul pr it na. r lt r t t r ' t t ' lr sc sit llcaz: ! ( 'st i lr liii t ) li( .r r r . 1. r l r . : t ilxr lr r lr r i: r t ololr lllt .l tti cottrlt t r ilot r 't r ". C arac rrri s ri c ...l ..r.. 1\ Lr r r 'lr r t r r l l rr .l Il l l l r t i r .2 o3 0. lr t l. r x u l '. ( rr . r r r .. r r r l / crtrc pi voteazir in r .. r.1 . 1t: (ttspozlltvn l.rrrlrri lIrl:rrrt / . .i 1l i ' oi rt l f ilci.rt)(]. r r l.r l r . .'l. . ttt. l rl l l i !' (! 1t : in cct r t t ul l( ) t olului./ r.. irr fir:rrra 90..l . l r ..rl. r |. i r r . l. / t . r I '1. l ) l l ( r . u niOi.i rrl l 1 artrl s tr tttr dar..trr. '. r .. t r 'r r ' r lr l r ll r lr 1" " I r r t t ' i . r ii. rrrrrl . I 'r 'r {'l' r t t 't irt t lr r l" 'r t lr . partca cir cunr f cr inlci oPusit l) i\ 'o1ilt }r .! 0. r l r . l r 'l r D tr ti l r r t 1 1 1r .( ) 1 1 ..r .r l .rstfcl . r r l r . I r r r './ lrr rkrur-t rlislxrzilrr. citeva din cele mai simple realizi. r l r r r . . .ri corr in anul l()22./ {acc-un unghi drept cu axul .. r r . r r 1 'l r r l . ? r . r ll't lr it t r it r r r t r 't t t : r lr 'l) ..rP . . M .. r lxr t I t r l lr llr lllir lr r olr }t l r 1 l ( tl l r ''l / l !l l l l r ' ( i l l i 11 1 |r l r t!''l l . i . 1 . r l r . l . r r r l r r . r t .. ( ..l ' r tr l t..cla2 fiind concctatiL prin tarele J la in capiit al lcvi. 1(). . l l . t l: t lr r l' l'r r 'l' / r llllll "r rrr" . . t lt i ||i. l lr . r . rt|.rt. . . l l r l r l r l t t r r r l 1 r r . t sliLoscilr {it s. t r ) 0.slt.n.i ..| . t n cat a oscilcaziLin jut t r l ir xci t r r lot t r lt t i .r. d1 .r {r .1[t l.lr t rt t t t t Ltl. slnlctivc ale convertorului.. r r r t r "' r' i rr\' po:Irti -rart iculat i sabolii dc f r iclir r n.. s ( lig l'r t pr r 'r I 'r lr r l (:u r lit r .. / .. il r t r r lil.rl.carr sprl centru estecone. r lt r r l r r r ' r 'lt t t l r" rrt .r' .r r. o t t r l t t c i r l o l t r . . 'lr '.\'. f r r ' tl ' l { .ctat la o manivele Z. r t o|ot t t I t t t ..i r . r 7. t t t t t Pt r 'sit t t t .r r '|r . / r. I ' t \ r ' l|| l! . cotr|r.rr. r lr . o r l l . r i. \i . \ r r r r r l: /i csl l srtP ttslt r int it t dt 'r c si lr ar r L/ t la. .Ir .r tttt.I c or:z c rtorrrl ui .'r r r l r r r I'r r r r r .' . . / . r '. r r r t . lt t i ( ()t |(| II ( Ii t )I I 'lo\ I '.r r . r r .l r i rr gol. r r r l / .trl l rr.' rrr.ifil. / i l api tul superior al accst ui lcvicf cst . l. . u.1 r i . . rrt.rtr. . .rrrrrrrrrrr ...r l .r |r r r r l tr l .ttcxi rttr . Lr r r r r r r i l' r ' r .1 . l... / i.r Itr r r tr l tr . ii( r lils( i( l) r ir l l( \ iit lll / . r ir r .rrr.1s .r l r j r l . l.iilor..l l l l /.i rL'r. r .U.r r l r l .r r r !. l. l. a1 o s a6 0.'rrti r . 1..Il r l r r .r l t....tirt 1. r ir r r l.r ( . rl ( r 'r ' sr ' lr r t t st nil. r . r it t r l lr t r r r {i. 1.'. ll r .r t|t rrl /. ar lict t lit l in .(1i i )l ti u(i r . r . .I 1r . ttr ..l. cocf ici|t t t ului clt ' f r r 'cir t c ( r l) t illlll l) ( llllr l r r 't li ll'r lr ' lr lr ll. r t r l! |lr lrrrlrllr| r ltrt|. Sr l.r ..rrittt. .rl rrl i .r' rrri. /j. ( rr' r(l i rl ol (i |l ..r'lirl:rll r rrPiLlirl l. . lir . l t ( .. . r . i . o( ii "r r r t 'l' lr r r r l't t t r ' ( xlr sf ( 'r l ( lill r 'ir lt t t t t l.r i. : \ sll.r .l . r t r l.tigrrr. n t t .ul .rr.Ir _ .t bar(.' . r t t lr |I t r t t I t t t t I ' r ot r ' ' l " r l rrr' l rccfti l) i\ '{lt i.l r' . r I oll l .r . ||I .rl llvrr. it r l.... ..r lr . t ollr {i: t lt llxt t . .. l i t l l. lr r .. 1111r ol. r2. z' r "l"r r r l lr . it r r l loi. r r r l .|nr . I . .r .Lr ui cadr u in lr llr t r r l r lr ' r r li.r rlr'lr'gitrrrr'r. lr l.. rnauir. r r r r l / ( ] lrr l. l i r r g l . ilr t r r l.. i . ln ccle cc urmeazl sc prezinti. arborek... lt lr .. .r ' .rrl rrl rt:r!i i rl) cscpc cir cum f cr in{a I r t t .1 r <: {i o t r c a z i rc a ( ) n l i t s i . i| . r .rrlir. s t r ( .t . f'. or r r r l...t1 . r r r r l. r r 1 '.t. 1. r .1(rul l 1 : r i sir t ncr t t inii salxr t ii .i i l rr r lr t i f lolat r l r / .olot t t lr t i .l ' 1 . l r o r r . r r r tr . \ lr r i r lr r r lt .rrrr.."t" carc actio t t r'.rrrl. . . / ' oi < ' i l antc i n 1. t . scli\ . t .r r 'r 'l l ' | ' r .. [ t r. poir lt ir r r pr t lt ir r r lor t .l r ..jj. t .r I r i I I rti .itr l ll. r tr l r r .r1 . l r '. r {i. l lr t r . .r r l . ll.. lr 'i r l"'lr r r. .r.r'i. i .1 .r.r l l . r r r r . r r r . !. r r t r l: t t olor r t lr t t \ t lt t l r r rttl rstrtttti l tl i L l) ilt ( l al) r or r P( lln ' rr.t(. r . . 1lt 1. . r r lr l'. . r r \ t ll lot lr lt t s.|. ot t r I t t .rr. ( ..r tr .rl Lr .r r l. . t it ct iot : r 'r t zi"t poarti vol antul b si est c concct at pr in lr ar de r 'lr t cct t t t t t l lcvir Tt t lr r i llol. . i sus( inc la capit r r l it t f t liot o I t t r r si .rIuI trrllr irrr . r l. 9{)r:..i 1()r i r. r (r)rl l x)l .a {cl incit sir .r:ondrrr.. lr r [i1 1rrr. 'sill1 ( ) t / r ) .r l .rrrl /j.1. l r . r pr lr r l r r r l.1.. ' l rri rte dubl e L .' t r'|r1' . 1 .l r tr r tr r l l t t.rrr. '. i r l r r . ... ."i[ior.r l .rrl.rt' i n const r uc{ia din {igur a 93. lr t t t t t l. i r espect iv in r ] t . ( .li]':.r de acttonare unidircc!ionele.tr ( I r .

convenabil la autovr:hiculc.lr scris.1u .rl . t ur t lr nisr uul r r r r ir lir . r lr .r. l. .' r bi l r. r r 1. r i . cum ar fi cel al axei r ot or ului. '. De asemcnea. r |lr t l 1\ 1lr . ir r . 'a 3. cuplul invingc rczistcn!a [a irxul t:onrlrr. r lr r 1 | . r. . de actionare unidirectional ilustrat. V.tratul vitezei arborelui prinar'. masei si axului condus. lor . r . lr lr . r r r r i.. .1. r or r . r {r . Axul condus se rotcitc atunci cu dirniuuari:a (:orospullziLto:|t-(. r ) r t r r .. r .1.:rrrr'rrl s:r pernit5. \.:trii lcvir:rului oscilant. ' r . '.lr lt : zr : nilt r 'r ir r liguliL ( ) . lr ... . r t t .i cuplului produse do rnecanisrn sint ar:ltatc in {igura 91.rt.. (]ind clcrn(lntul rrsr:i[. . r : t lc lxr lllr r ir silnll) lir r ( 1lor r lr .r I .cirii. . 'lillr ll cir l) . capabilc sl oscilr : z. ( \llr.rl l .-alorilc re1a1ir. . . .1. Pini't cir lotitr'ir si-ritrcctl):r llu s it r'()t)surllitlcrrt tgir' r rr r'xr'. llec. carc . I'i r ol. . i . . a1. .oscilcr r zr i.]. l: r lr lr r r r ! / .i (rsl c ( : on( xr l: r lPr i! l l) iLr .:.axei r nasei. it t l r .t vur t t ici. l n l n lr 't iolt l : . l) ( . l.r nr:insemnati a turatiei rotorului.. r Pil : r l llr r .i'. r lr .ulil. Pe orizontali a accstor ccnire este. lt r r r r l tl rrrt.1. 1. . liirr. . '|r 'l l'||l|t r r r l'|lr . r i.l roteasci. y. IOti na.rrlr cuia!. 1. . . a oriciir-L i.u. r t . r r r . . l'. . .r:rreir de conexiunc de la notorul prin)ar sint concctatlr lrL b<-rll.l .. I']irti ale aparatului pot fi monttLtl' I). r 'lr r l . . 1r.j r h' volir t t lr t l os<: iliLr r / j0 l r 'r r t r . 1. . l n [our ll u) nst r u( ilivir ir ir . r olr r lr lr r r .fit: 2''l. lr . lt r r r l.l enr-:rr. / 0. / / l.. .i'l. r r lr 1.sint clc insilc articulatc irr clcmentcle rotolrrlui .i lrirr. r lr r l :Lt:riui ?J pc lagirclc cu rulmcnti 27.id 1i. .r r r . r . r . nriid. r r lr I 'r . plas. r .1. sirrt 1. 'r15.te. Plr r '. li) r r l ( l( r 'or ) ( 'r iunr :( lr ir : liL) . . / . r lr r r r r l 1i lr r ll cor r r lr r sir r r '.rl'rr lilol arborilor conduditori. 'osciialic.rr rrrr.irrt .. diferind pdn {azcunul de altul crr 120 glaclc poate {i previ'izril :. altelc (lccit cele (loscrisc aili.l prorJortiona-le cu pi..' ci rnul tc alt e f or m e de m ccanism r :pot I i adopt at c iu locul nr . ilc cxernplu.v unidireclional dc acfionar-t' itr:rtirl ilt lilirrrrr 'rl. Este posibil dcci. rl ti alte pit'li direct pe rotilc motoarc daci.).rr (1. / . . r r r . dcplirsaLcapc vcnicali. . sir r r t t.. lt t (. . L r r n r : . .r. t . . i r lc inr r .pivotat pe rotor csto l:rlocat |i lrotionirl. lr r r . r . / r .i pcr)llu r(trc( r. . .:i La rtu astfcl dc necanism. r . r 1r .|.(ir rrrasciirr lt'itirrr . rotatia discontinuir care s-al fi ob!inut. 1. nici varialii ale distantei intre oricale douiL din c{rnili(. l. i . sabotul dc jos pc ci'irlalti l)irrtc a r'olorulri liir. pr r r r clctncnlrrl tl: oscila. r I 'or {lll . ii. r 1 . lionare folosit poatc fi de oricare tip aclecvat. llulte alte folme alc inven{iei. lr r r lr '. Ed e t. Sabo{ii rlt: fricfiunc 2E.r calttititii absorbitr'rlrin frccil'i intclnc. . . l. 2 .. r o 1. . clc asemenca. . ln fot'ma de dispoziti. / . . irr l.rl i rt /. r lr l'{rr lr . i .r r. r .{ rl rl . l..bolr . r srrl)[a.lr . vr . r r r r lr r r r i) / ) '.r .r rlirr . ' r l . . tlei mccanisml r. r r t r r:rtl .r . dcPlasrrr. lr r i1. t . . ir r jr r r r r l : r xr .l)!t. lt r r . s.iz'. r I r r r . t lilr . lilr .il l rrl rri l i rrLrrr r l/ ?. . in dircc!ia sr"rgr:!ii.. Dl(\... rrrrrcr:lr r llir r : . l.r'!iorr. r r . nezc pe ac clasi ax si in acest caz apr oapc ci r ot alia cont inniL ir r l.l bl ocat i i i n vir t il in : r ccc: 15i <lir cct ic in t ir npr r l oscilalit . sr: dorc. i l i rrrl l i. r lr ' rl ).utismul unidirr.. rrl rrrrrrr l evi e_rosci lant poalc f i int r cbuint at un volant oscilant silu o r r nsr r r 1.. t. 1.rnl r( rt(. l )ri nl . frtr. r r . 1xr 1lr '. r. i n accst {el clc act ionar t : unidir ccf ionr LliL siLbot Lr r l lc f liclir r r r . 2/ . Accastir csl(. .li f r irr r l r lir r <lor r i-l) r r it 1i.r r r l r' . rrr.l c lolor f iind f ir .10. . \[ai lrrrlt. lr t t lr . . . Jll. ll. lr ' . Deplirsirr|rr rrlt' r natifi a ccntrului rotorului in directic orizontaliL va scrvi numai Irr r:rr'. r lr ' lr ir ( r r r r r . de fortelc carc actioneazi prin balcle dc corrr:xirrur' /r.r'rrlr' lrrr. 31 . r r va producc un {oartc unic cfect asupra mi. .ni l r. . pernisi-r. r (1. lr in p: r nir r l. r lI Lr .. oi.:.r.l di:ect prorlusi." carc si nt pu r t at e dc clem ent clc m anioll 2i. silr l al axei ar .Lnt. il ir l siiu / / r 'r r r lor r r lr . j. .i l.r r . r r r r . 1. i.i prin bollurilc . . lr lr l. l..r !irl..i5 Drin.r. r. r rrtr. r .f/. . in r-'lemcutclccLrtitii alo cadrului l)lir(ii . ca uD astlel (l(.rzri ( r r r! ir r r t lt r z.l zar t lspcr lir ' {l{) u. : . ilir r r lr ir r ' ( l. . . T co T'e CD (on' l us csl( : lr vins . .

:1 'r .I -l !*)r)r.: .

supape de refulare .. r .:. . irrilat:r lnin sirgcatl in prima pozitie din ll|]lrra ():1. si ' Dutcrca l.orrcr' l :rl l .it variabil firi.i jr r r lit lir f i r lr ' plr ioir r li l: r t r r lr r r r r r sr in i i rl r' l i r l rr' {ii / lr lr r r r r t ii pl r olor .r Fig.rnulivr'r motorului. Constantinescu irr anii 1916. .rl ori i .{ie aslfcl crr in pozitia ilustratl pislorrrrl si fie in cchilibm sub actiunca arculrri 5i a prcsiunii medii din linia dc 1rrru. sau frccr. lr i r r r . .ri. r r.rrz. ( lir lr r . 'ul'.iLaltr.rr r i Ir' r r . Ar r.1 i l (.r r is in figura 68. i. r . r .t !r| | .de acest montaj. axul secundar intr-cr i rrg r r r irdir ec f ie. r t r r r .or I carc si aclioncz-ein. r 1r iI . r 'nat iv r le liclr i<l r lr . ilr r r r r r r iit olr r Ir lir lr . l rrrrr{ i o rrr. l. brevetate de G. r . .l tttl . rr r r r r ir lr '1r . . iar motorul unidirectional antreneazi. r .liciL l convertorului a lost prezentati. . r ioadi <lc r ot af ic in r lir t c{i. l rr. Dimensiunile accstor arcuri dq. misie a unclci. Inertia este asigurati de o conducti.i un generator sonic aga cum 9a de. de lichid gi producind rotafia rrnui rotor prin[r-ulr <lispozitivunidircctional cu clichct cstc aritat in curentului altcmativ tle lichid este ridicati. r i .urcntul ui allr . Sc vor. r r r r lr lr .rl i :r tttoI ot r r I r r i 1r . r '.o lirrirrr. r I . De aceea aici vor fi descrise numai citeva €lentlnlt. llr m in. (rrrr si rrt rrl r' rt:rl t. . . .!. lr r I iiir l.|||||I |||| ||r r lt t r 'rlt . Accsta este aLcd. cu lichid 2/. dispersat in r'. r rrr' .rr{.r.dircctic opusi. supapc conlinind un piston aclionat tkr iurpulsrrrialtcrnativc periodiccintr..iL rolonrl csl. r r lir r '1"r lr . I or r r r I r r r ihlcr r r r ir r ir rol . ..) 1 r'to . r r r r r or r r r r r lilr r .I r r r r r ' r ' lr s li'lo r u rri r' o rs l rrrr l i r' . . Axul pompei este antrenat de rrotorul primar.rlir r lir r lr r li. r lr . 'lcnsirrnca arcului s trL'buic r-r. r ( ': r z: i r r r r r linlr . . r . Ccl mai simplu motor rotativ fi.. l cr r r ll ir r spr r lcL' r r r r r ii l orrrl rri rl i n lr . r i rrrr| r I rr' .te masa oscilantit. este necesar un al rloilcir rr.rr.prezenta citeva din aceste motoare rotative unidireclionale rrt:fionlte prin curenti alternativi dc lichid.lr . figura 96. incrlia maselor cu milcare liniar. r l.' i rrl r r rrrr ri l i rrrl rrr r. r zii r r r r vol :rrrl | l r' :r r r r l . r t . r g. rl||. r l. r r |rr 1. l) cnlnr o ir r nt ir lir lr .tuit din montajul {ormat dintr-o pompl volumice ci1 . al r o{ii r olor r r lui l. nl r l. r s. l) . lr r . .rrrrl /.s aclioncazh :tsuprl pirrliLrr clr rnifciu./.r o l t lt .'unr:tionarca ircfstui rnolor cstc cvidcntii. .1917.rtlrrrl paragrafelor: pompc volumice cu debit variabil gi generator sonic pcntltr sistcm de tracfiune.rl )l s rrrrr.Convertor varianta hidlaulic. r r 1. .i un motor rotatiy aclionat prin presiunea alternativa de liclrirl produsil. i n carc cl emcni ul osr ilrrrrl /7 lrlot:hctrz. I I r r r r . . care inlocuie. cursa pistonului. li r{ rl ttr' .o coloand. L l.Loscilalii t am bum lui r : ir r jr r r r r l ccnl rrrl rri sir r r . iar r r r r -/ arc .rrkrcvrrl r. t ||r . . r r ..toare.l ' .r. .t l: lx. lrrr C cl hlalt capi"r l al pislor r r r lui r 'st r ' lqlr ir lr r lir r lr r r r r r ilinr lr r r / r . rrrrr.i . trrtIrIrrrl rrI r' :1 iy rrt. ir l r olii / r . r r r ' . rl i rl t:fi l r tL' rni 5carr. Fi g. Vtriarrta hidrau. noi. Forn):r s i mpl J dc rnoror rotari z .r rrrr.s rr{ i p l i rr rrl t:rrri. pistonul / sub imprrlr. ir ir r r ir r ir ' . r r r . l . r . r r l. de lungime coresrrzir. . i rrr1rrr | ' .rrl (. DacI masa ptrrlilor oscilantc cste considerabill.s l l . r l. f ixr .rrrrl rrrlr. frecvcnta. . t . 96. . r r I l : r lr 'lr lir sur zir r lit r r '{iir r r pr lr f r .in(l (l'. l r. . [igrnrr t)7A x r r l r t r : : r t l ls l c t:rrP l l L l i rr ro l tl c rr r:l i r:l rctl t:stc P rrs i n l ufi rtrrc pri n l l i r l rr' lii I ir llr r I i 1r . l rri rr l r' :r(rrl r r r r pl. ' )r.irrri i r' i rl i osci l . r r ii l.tllcrn:rtivlt.. l truti l ()i l n. Irrnrl rIi ttttc r I ir : I r r 'I ii r l nr Kr . .

5. ci daci roata rotorului are 11 dinli cu l0 clicheti. In forma invenliei aretati in figura 98 s-au utilizat doi tamburi c qi rfrxrl biele l.-r rIirrIikrlrl.pl rollrr lotoluhli cstc. I t Ir i8 .. 95. undc K gi zr. . . Se observi. 1) :h16. m.i rezultat.l c hchc!r J. o bield"gi un tambur aclionind axul a prin clichefii d qi roata I in cursa inainte a pistonului l.ru.r:ti oorre ' (ti recfi i oIus(!. vor exista lntotK dinli angrcnrLli rluirurra in actla.i clicheli acfioneaz| axul a in aceeagidireclie in cursa lnapoi a pislonului f.r rotorul ur utrLzi nd doua in r iistcr n. urrrrirrul clr. . iar cu rlu ilscrrlcnea tt'r:buicsir iic /i(rr. ln timp ce cealalti bieli m printr-un al doilea firrrrbur .I)irr'.:'lffill lltl .ff . aranjament.i l oi or rotrti / cr ?i teza ur. . unghiul rniniin al oscilaliei lr\rosarc pcntru trcccrca de la un dinte la urmitorul este: ZrlK'n(m. nrrrnirrrrl sint numcr(' inlrcgi. iar z:6. A.jh iu tLra mrr( . unghiu I vl fi numai r/55 gi se vede ci un clichet obignuit ar necesita I l0 dinli pentru rr obfine acela. In cxemplul ilustrat K: l.:1115.si tirnp.r'lir'lrtli cgal distribui!i pc circumferinliL l).

:]si rri It.l rrrr a fuLra . .i rrrr.i s cl rrti i i n di r. /d.l rrr l rrri .:.l . . r< i n l .1. pcritru nrmitoarca scrrrios r ilaf ic a ax rrl u i .l pr-.:d c t.r.icclicar:otir:clritccstor glisicrc s-au prL.i ri l or prIi n g i r ir is t onul .: i rr a r' c a s t.ri a P.r .../il r r ololul.' tf'l ir r r ' lir r at iilc it t tri .un lnr lr rc i :ri c l t: fri c fi ru rt: a c fi o n i rt r l c l i ni a cl c transrrri si ca rrnd.l Irr. ..rrc r.rcsi r r r r iir r t er lii dir r l i n i t. nt ul alr .c s i u tr i i tncdi i di .r rrr.ei i sl i .2.l"uir l)ist(ranc.r p e o d i s ta n { .i a tctr.r tnol l . I sint capirlrilc si-L ahnecc rlc-a lrrngrrl axulrri rl l l tclir t r . .l r'.r' . Irr' .1.. l t r .-L c sl c srrl xrsi pr. ..i 7. co CD I lr r f or r t a ir r vc rr{ i ri a ri i i i rti i rr fi g rn a 1 0 0. fsalc l. ( i rr.. Arrrl lolor r r lr r i 2/ s rrs fi n c u u c l e n ts n t fi )l l i (t ( l ul l hl ?2 :rrl api ri si L poat. l l i .\:!zut canalc ..elc i. . 1 1 .rcti c.8 s i n t acl i onai c pr..txul crl c it t r lr ir r : ir . extcrior a pistoanelor.rrl . . I jlenr ctr1 r' l cd c c u p l a ro 2 . 2J.ic lr it lr r l t lor ' .rl )r. cap.l rrr.r i rr l r...r\ul . r ilr r .rrl r r' . 'l l l I. car. r r r .1 .si Jrcrtr::rtlcclate.rn i rl i v d c i i c l ri d d i n Ii n i a unLl ci dc.i c l t r lor l/ .l rrrl ui c r r plir r s int r c g l i s i c l c l c 9 . car.i i ri.i rl c c.rl . r | rc z r. l rc t 1 rl fr. r . 1r 1111 ..i l .s1rt'<:lir'.] |( z L...r tlc rrrcuril-e .cl eg. i r caparit at c lr . Arc u :j l e 1 /..i .. . iai.r s u p c l i o :rr' . car.sa fiirrd controlair"r priutr-url pistou cu drrbli ac{iirnarc ji.i. l l r.'s: r lc . /0. As { ft' I.fcfclc accsior picsc ' rr . . l r. carc trcc pr-il illezajul bucstlor.r. r irrr. . in .r ..rt.?/ i rr y. l O.il. . 8.i n Li t{cl e d.-L [i r'rrlrlrrl r.. inlc r ior p ri n i u ru ri l c l //. rrri. 7. II llll. 1t . p ri n b i c l c l e 2 j .ti rrrl r iir r lr Lr r : 1t 1. 2g. []rrc.c frrtrcl i or.rrri :i i i cgi l i rr1 1 ' 1r ' ..i .. l ic lr . r u s ub a. P i :i l o n rrl .. in t im p c c fa fa s ..r .rr. ( r r lr .rrc .\ul )rrr.:r:fi r: l ongi tudi nal i .ti u trc a c ()n tr.l i rr..1 rrr.7 {acc sit oscilcze picsele crr cliclrc.carea pi si oi rucl or' pl i n l i i clclc /i.rr.1..u s tfc l ra ri rx l l l u rc o l li l care ul i tl i rccti ol rl i r.r' .rl i . El'.l c rtrc r rl e cu cl i cl rcL. I'1. i i r ti urp cc di uti i -ccl i l al t.rl i .t. a u tc n si unca ncctl sai .i c a p a c i ta tc p r i rr i nterrl " ..l l r r .ntc di : ar { i onarc ctl t . 1.i ortrl ci l i rr. . ri l .. x ngr enc rr:r.()(l .1 . accslc biclc fiind inrbirralc (ru doui glisicir' .rr{ro r r .rrr rl i rrl r rl . ' r r . r r r i: ri l r' . po car. r r x r r lui 2/ ... l r r r .r tL r tri i rrs nri -si r: l r rrnrl ci ..r ..l c i rrrl rrLr r r r iL.oal x. \' .\.csi urri ic.r clin [ini.5.r:arcl .p l t-s i rrrrc d a i.rr ficcare clirr clenl('ntelc dc arrrll.i rr . poatc a l u l l c f.l i rr l l.t. l )rl si l l rl i r.rr i rrl rIru i i l l ttrr< .:atc i ti i l )tc .r:.l r<i l tr { ic r ax ului p ri n tr-o p c re c l r. a u rc L l i c c l i n l i n i . a in ac ela l i s c n s ..j . A x r r l 2/ . Lit r ia r le t r an s u ti s i c :r rL n d e i s c a fl i ' r i n {j ol l rrl l l i (rati c cu i l l cr. J .i rrr I)i (' s i rc o l )i (i r < l l l l l i . l i trt./. I)r . c c hilibr r L i n tr-o p o z i fi c m fd i (i .\.rl .i i c a.7 0 s i r o :c i l t.{ d (j l l a n s u l i .l i rrl . :.l xrrl .i l )r I Il o l l j rl . .'l o rlir lit ' pc r c c hi cl c c l c m c n te c u c l i c h c t s i r al Ll ueceunul l rL. 1.rr.2 2 s c va cupl a r:rrl I..r . c r r c l i rl rr' l rrl rrirl c Pc l . ll( it s i / . illr T .rxrrlrotrrl ttsn a5l c lr r l. 1 . . ..r (i rl o t lolr r ) c < lc plt s i rrn r: c l i tr l i n i i r rl c l r' :u rs r rr i s i r:.rr.:iaj 2. 2.. ..i rr1.c l c .i .5.1.r l rrrrrr.e silj ir 1 'r.r . i rr .. l ri l i lliL pr es iuut . :r.tn..stc ln trrrrlrrrl pclioadei misclLrii insprc...r 1.lc transmisic a untlei... c i rrrl i n l i n i i L < l t' l ra rrsrrri si ccrcl l (.l i rl r'f ic longi t udiul l i ' 1 . li n d i rr l i n i . Itgate dc pi sl onrLl 27.i u):t () rrri (l r. ?1 si rrl o s c ilaLcin plau u ri l c l o r. fi i rr.. r ur .r. P i si orLl cl e se afl ri . Pcntiu a rrrrl.r'l r ili[ .i 1r. trrrl rr r i/ lt r r r ..1. /0 s i g a l n i i rLri l t 17. . apt.l curentt cLr tl i tl i ct cfcctucazr-i . 3 6.r. 1 lt r t ../i . c c a l a l ta Lp c rc c h r' d e r.r.tcl orl oL .1 r'.i rrl rrIrrIj .. r'r. c r l_glis icrc l c l o r.i . sc i nl pr.i . cl i chetLrl rrrcl rri r: este i nl rr rri l lr r ir r ir ' .ttt T .ntajt. 7 2 .oscrrr .ri trrri i .1. 4. I .c a rc a i n s p l c i n i c ri o l u D i s i oal .. . r s r r s . lslc rr:lionlt plitr ltlcsiune.t.l ul i i I)r.c lini. i tr l rr {i rrrrr.ltul infr'r'ior al accstriia fiirld dirctt concctit Ia Iinir dc transmisic a unclei'oril co rr<lr r : la_. (i l i s i c r. at(i onal c pr. /.i rrrr.0 .1 7 q i r' .rr c a p a c i ta t.r r' .frl r.tcrnri ui L Ii stoartr. s u l ) i rcti unea arcuri l or 28.c u d i u l i i d e c l i c h c t d c pc ci mi .(: oscr l rrl o tir .. 6.:.r. J ?. r r r .. .rrl aptatc si .sl t. l i l i r. 72. (l i rl ti i i i nrd .z t. I'istonul 27 estc {i rrrf ir r . si rri .l . S t olr s t lv ii c i i i n ti n rp c c fa l i r i n ft_ -ri o l rri ar pi storl i l rri r...rri ..

/ \-(. r r r' Ir.( ' r l.. r| | lrrtl l . c aplr it al u r.. r . rrs u l currrhrs.I(rrrt' III1 II :l j . S t : ol. S int pos ilr i) . (' stc (oncctl !ti r. tl ar crr di l i {l ri talf ir ( l( r t r nc nti n . .1 . l l aurl l j e profi l atc cx( :u mi i cal .r l.1 i tt cr r r t :luc r c az ir r l o rri r s c trrl i rl r' P i s to l n r: J .rrrrrl ./u ./7. I r ' r r r r ...i .s t(: P rt:r' r' rzu1 cl l D i l t(i canal c J.rrri L l i rri i rl . l )l i u f t s 1 1r ' r x lr r ct rrs { l rl i rrc i i i n ti n i l rL rl n ri s ci Lri ipi stotrrrl ui ?/:r[)re ax. i tt {i t t t lr c c c c ir lall i r l a z i r a l i ri c i rl .' /(t.7.r l t rl .rrr.r)tr' ( l r' l rr' rl rl . fazi t a l i D i ti . . I js ic r l . 5/..l .( l {rr .1 r:! rx rL l . ln Lr i: uL c r t p rrc i t:L l i i . . rL l l -L l rtl rrti cl rt.tt tl t t I rt I rri o .' . i i r). pl csi rrnca scadc .I . I r r uv r t or r r l lrl r' z l l l a l i r fi g L rrrL l l )1 .osti l i rnti -. l u rrr' r' o i l s r) \' l l i i l n l (' (o n structi vc a accstri sohl l i i .ru i r l i ri i .' P l r.rtc l rrcri ' nz-i L i rr r'ilinr lr i nnif ot n t tl i s l ri l rrri i i i l j rrtrL l rx r' l o l l rl l x. I is lc lx is ilr il r rLi rr rrl tc l o ttn r: rL ' r' i l l r' :r i l r rsl rrl i . .r' l c rl r' :' .r tol otrtl tti .i ... r i r(r' s l ri n l o i r)r l s l r' :ri ttti l l rti l rr .' 1 r' rtn s n ti s i e i ttl rat c i0.l rt. it ir : c c liec ll aj n l o ru l ttn o r rr' s o rtu ri Ii s L r l nrs(i l r r:cl c doui i crP cte l a ptI nr \i u l i ir lic n) lt i\ ' ( dc l i r' l ri rl rl .l L n r(' (l i ( i l l l i n ir: r' i qrrros c(' nstanti si r-cgl arca l r)r( s pllnz ilt ( ) ar c l trtr rL L rri .// sui l i r)() ul r l )l )c -/-. (i 0.i . l s l f(.i l rrl . s c r v ii c i i i n rrc r.I.\ i"L . [)i st< .io a rL s : u ((-fs i \' (' j i i c c a r. c o rl r:c ta to c L r c l (-' u r()D l (.J s i rl n l l a l l e trrl ti ri r i rc ti ()l cazi l LsrrP tlltl tpl l rri crteti rrr rrl l r is t or lr lr r i / i.l . ' tttlt t r] .1(' rrr'r's lct ' lr ' nr c nt cliir rrl rrn i rc ri rl c i l i : p r.ri . rrrr .' r' trrn!.-' s- l| .' . i c s t c a l i n rr. l i l l r r s r ' n c or nr r r r i c i rfi c c rL o l i n i c tl c tl rrrs n ri s i r:t rrrrtl l i cart: i l i ft' r' Iti n fazi r crr l l i 0 't f ir d( ) c c ir c a r() a c l i o L rc i rz ip r i s to rrrrl p l i l l ci pl l si i D rrt:r' sici l z r)l otorl l l ri ! Irrn ct ior a in r nor l s i n ri l ri t c rr c c l rl rs c ri s :rl i srr-s. ln ti rrrl l rrl l r:e s tc i j rrrrr" rl i ' L { di c pcl i oatl i r.'t . l ri slr r r r r r l S r : olt s Lt liL.J / r' s 1 r'l c .' rr.r 1 r. !i o n a llr s c r L' lliz trrz i .r1. Pi s l o rrrrl p tiuri P . si ai l rr tttrrs i t c t lr r s r -s rl . rllL . ' r l .' l l g:rl r-t l rL i ntri rri l .r x \i i l L -r. s :r l i c c e l ri l i l rtl L l r: u < l i rccti i o Prts r ' ( i: alt t Lt lat r( ' i ! s :L fo n tl r' z .: ucti rrtr.' r r is ( ir r aa a l trl l l )i rti \:L rr p i s l o n rrl rri .1)Lri l (r i rcut..rt l rr to l o r Ii i ttrl r' l l r l tt:rl ri .1. < lr r c s r ' poir ic D ri )c l i n rl i tc c ti . i l a { r' .i a r I\l te i r [i i n h rL :rri tl 'pri r ntr-ur] rc-sol t. a r:ti o n l L c l c s tc c fc c tu rr.i . r or ilic iil.si L r' rtrttracerei l r'1 .' :r l l rri rl rrl rrr rr"rtP t r rf i.51i { i urrtc i ntr-o g ro z. i l (r ascurrn (.: rl i l i ' r' i rrl i rr Irrzl rurr:r frrti r rl . -f.. tl r' 1 r1.rtr.i . toi rr(i t' rt trrl l tttl rri s ir s r : r llir r |r ' rri s rrrrrrrri tttrrl l t i rrP rrl s rrr i l )i sl ()i ul (' l (.r' ) . .:i rziir. l . U n pi ston rl . r lc rtrl rrti s i l J T .1 . s al l ( l l o frrzi ri r l l rl oi l i ni i l ri fazttr' .rl r-tl.i t.ri .\./. i n t i mp cc utunci ci nd pi stonul srr rL Ph llL: r z L r Lc ax . t / s i .rl rtl ti L t' st.r llL r l i trtol. as t l( ' l ( r-l p r. Irtrs nr is ic . s tt rl r' pi stoaur: (l i r roi or cste pus i r) l o tttr r r r ir : ir t ic in . I).l ' rr. lir r t t rliot r r r t . .i tttt.n trL lr' L L l i r:h i rl I)r' i n o ri fi l i rl l tl .r' r:r:l ri ltl cr' pi sl oi l nt:55. rrtrl r./2 .'r ' lr lc int : r f iei. s c l i i (l ('ri l () .' i ..l ( ir r r ) s P rL r' i l i rr< l ri < l i rrIotot.' l ui . rrl l i rri rr(III-I l )r' acesti r si L sc t Lrl tl ezc trr r.r< I ilc pc r . trrui suti si . r \ l r I t ' r l r r r l r l r t l .t .rt' .rrs tiro ri s l trrt l i r: a l l ..l rL tri fi r' i rtl rl . l | | ]i| lt.l i rr l i rrrp l l cr' .( l l l rt (.(:t l i l ) (l (' nrot{)r' pi -i rl i L. rr l )i r { l i i rr(l (()rI{ ( IIi rIl -L cu l i .ttt .r 1rro.l e rl i rr l i ni rr dc rtrr.r' ru\i tl i r..ti {)ni i i i t}tr o si ngl l ti (l i l l rti i . rrl l i r ru 1110" . . c u ac t iollar c rl rrl r]i L .i . I ) lc r i s r : lok ts t' s t:rl . lr 1r' !.ltt..r< i Ir.c al tct' nati vi r 5.i pr ir r c ilr r rls l rl r' p i rr' l ta z i -r rl r' a x trl 2 /.L.si J.ti L de r:l ementrrl 2/. lllul ?? ( l( ' (.l r)rrl u r l . t 2. l rtl r./ 9 t : s ir :c o n rtt' tu i r-l rr o c l p l r.-rnttl lic lr it lr Ll tfrt. r'o rrt I ic r .p i ri o rn l . astftl c:r I)(' I)i rfcl trsl l l ur]()l l l r()\' oir c iL j rL mi ' r l.s i rrl .' rL rl i t fi -! i l r r!.' l t' s t' i rrti rLr l )ti l l P o ttc l sl r gir r r r il .t. i r(]..rscl zr-r axrrl Irugi l rrrl i nal poatr. r t lL' t k r r r iLl i tri i rl r. -r\cestrt pi storr. r'tt|l rtt . l) c jLr l im pr c jr rrrrl p i s i o i l n (l o l r' o i o n i l L l i si l t tl our" r. p l i n e l c n rrl tu l 2 .o l i ri c fi i nrl conr:r" l .rl rr(.' acl rtri si .l . . lirl p c c c c l i rl l l L s c l i l r(' l )i s t()i ul (' l r i zol i ttc rl t' r' i Lttc pi sl orrrl .i ctl t: dri rri L sctrrt' i .I.ti " l r:ri Ir' . Ol i fi ci ul rl c i rllr r r .u. rci i rt.cti v /d.1 r'\cl u llllr . r' ilir t r lli c ot r ur n i c r-L i n l tc c l r' p ri l { l .t t t r r I ?/ .

l lr ' r r n l t.tit-t1' lllccirllrl(' \tlScsti\"rutortll.!.1ttl "l' ] ll "t r r r l"r r r r l ' r r r i'' ^nt piit u'lill' cu. biec t c ''r 'c r 1 .a accstuia in difcritc imprcjur. elc.).rl l it t . .rrTlurint. c r ' alt . .i l l rr l r.]'....|lsrrr.iii.. -t''"' nai sput Ic-a currt "Lllodr' .rl .rl ..-rcilt:. ._.poritlr. {r'.tl . lr ' ( i' . lt rn H l n rc i r{ l r1 \' i l ti " r.: .r l r' l l .irc G.t. ll]. p'... < t l ti l r:rrr..u '.. d..s..rrrrl rl ri ttt t t r t ai r lac i lr irl r ts tc fo ri ri r.tlro.lletodii .. am Plilt llinc" 1i' pr opolt ionr li \II l..lll.z.1 .| . qllnr .i n ( l o u i . r r lrr lir r r| l i fr. . rl l I i l l l r..i'ri*tr giiiii. pl-('sul)unr'l)lci-tin loc clc r-clalin (E) atcnt lnrl.r..r r ' r.1a r. .i frec|entar..iteza ungl.i 1 u '. Corrsta. .l i r . r'onvcrtesr' mi5carca armoDic:-r for. r.' rrr"lrrr -unttlti i..]'"ttt.. l l l l l | | | | | r..r:::..r..l . r 'r lr "'1" I rr'r l' (l l r rl l l r' l trl l ' rl l ' l :1r rl .r \l ' . .ertorul rste ul) al)arat ca1.)..i ^i . ale mecanismuluipcitru 1rarrsIrsra putrr-lr pcntru a fi utilizat cu motoare cu arder-eintcrnf.i i u r. . o _ r' i i r. ctionalc de ac(ionar e''. i rr l l l llJ ) .rtnrcscu a--dezvoltat-o..tt' irrllolllc( nptraoa" rrn!:'l..il. va pleca dr la faptul ci. . ( j.i ll. rrrr ..s i r.. rl r . la axe condusc.ari abi l c.. estc destullaborioasir pt..'l t ttIttt1 III'Ir '' l ) L r tl i l i sl l s I( '/. l)t'sigrrr' lr ' r ' r ' t l.i l :r.. ||' |||1.it.tt. .frr :.rrr l. convcrtorul cste ul ntccanisrn asli.. r ) n l a r l r l l 'r l l ] ( r l o r u l l x ) i r t {. l.i constru_c!it'cont. rl . \. ' ' t' ' ''l .t r. .llicatr-L f('ntnr 1 u"tt". (. lJ \/'i "'l / /'.ii. n ri t(.IrIt.. . lurril anrrmitor. sarr o lor...ronici aplicirti cstc .o relatie dc forma ... (l... ..rr| . .a..*.-gi'i.r . xi n rrrl i r. :rr.-rt.nurniricl: ."i"i.borii prirnar si -. 1 ar nt O tti c i o b l i rru ti r tl " l a u n a rl rorn .':. .x l l r. :rr.ctil!1:-ltlt'. ... i i 'i t r ' \ r l"' ar t r t ut t ic'. in tr-.rr l i i i r. itrsean.1 sino/.i vitcza unglrirtl rt r ' "t ' ca i1 iiucitrt' rllorlellt lorlit aruronicit'aplicati' sri lic iutotdcau-na i]t]' Iazl"' Du.( il.... l .-rprintr-.-l-] (*in.r Ix )i tl l ti r.i .iuli:rir .:r r. pil"t. : r r lr .1".:l..nic.^ (()llllllur ln dou J c o mp o n .irrr rl l rl o tri or.r.y sin(orr i_ ti. .rl rl l .r. siu(t'r1 I 'f)' lot!a /' l: r <lior lr po. l' i r l' ir 1' .:rr. c ir .-L a .lctgia nrctlii pc s((:ulxl'L Z translllisr'i prin c\1)i t.rl .r.il. I r' r l.i .. .. I t ||r ) I I I ( . ir.:rn. . r t r llr r 'r r { . r.sir t t ll' '/ 1'''ir !'-rplicatit accstci condilii ('stc urrnltoarea: 5. 'i' ( l tt1 l tl .i rl :rl i rqrri rr l rl l rl rr(rr IrrrrrLrrrr...' T f i i r i .(...i r. .rl :rr st.. .sr..ca:risnr poatc fi crpr-imat. .. 't . rr'r i tr co n vctto r '' o ( ( ) !) IIr I'III||I I c. Poz r t ir lt lui ( l ( .l co m p o n cl l tc ti -... . r c s tc a p l r( a ti u n u t p c re c h i d t' mecarl ri snrr.r .trl (. r u l s i 't u u n r t 'r o a s r '. ... rrr . fuzi . i l .r r..tclc unn.lul I)nmJr cstr'<. rrc.i o l ....r ' .:rrri s n p r ri rr c a r' .nfni u fi preztntati.url i ..i curc siL'pcrmitiL cititolrl.. .. 1. l rr . TIt AT.'\ .l.1 . r i.i r.in particular |eutrr I<xorrotivc sa* altc vehiculeactionate^de motoalc cu ardcre'intcrrii. rl .. r ' . rrri .:tieNT...i. .11l rrrri ti . s ...r''rrl' '* t "'r'''. r.iicziL.i l rl r rl rr(.lmbunnti!iri nf" ai.: (..llsllt i r l| lir ( ir { ir .:'. nr()toru.i mijloace pcntru transmisia puterii de la lroloalr: l)urlarc crinl ar fr motoarclecu ardrrc interni. . r z .i t'.l l l l i /r l .rri rrrr.r . . 'i.r..r (..ite sub dir crse rlr.:-t.. Ic o rc ti c s c ol rti nr.rl r' rl r' l or:. ..tl ttt..l l l r' .i . r t t \ k ) r nr r t i" r . l rrl A r-r.t'-.. ..i -...1. t . r.r| ..nr.' .fu '= Fr sinat' a irccstci for(t trr lr 'l' r..i :rrrt1' l r1' l "t|(l l l l l l l \l l l l )l l tl (l l !' rl l rilicrr(iil." (l(r l(rrrrr'l t--'----'f cii dacit forla arn.I'rirrtr rr rr rr x li l i r rr r r. r ) -i f ...totsitt.1inrcgiJrat.ti"i. l |.ti. r ( t r ' .' (/'. {tr. ( .ii"ir.l ... l l i l rri nl i .. 1 i l i j ! l t t ( u (l() i Jr{.r I J ^ . llclatiilc cc vor fi datc aici sint de formtr cea mai cL.r .. r .:. -i.rt r. a llontcc 5r"au accea. . .. . p( c.r l rr.rIr' .l ri .'' . . o viteziL.tr.rri r' r. r .' n tr' .' ||l IIl rrl.ii l[..:.r| l i r.. rlup.rlirr 'l/' it-.. : |.ru | rrrl :rri r' g .ti ..1) " )'rx'i' ' ' ttrr1.i r uugL: . .r.. t r t | pr r m a r : 7 .ilsanteD.1 .ir. ' [ or I elor -111'111'.ImbuniLtirtiri in transmisia dc puteie'.rrn rrrru m i l u n g h i J. li'i'i1.r.iri.: l rl ntrrr 1.r' l"" ||t. (\) care fsi! ( hir-itltni cu ( 'r) l''i'l'' .. r opot lior .rrl r.i c!' prrn i l \a (l (' l -()1l i l l ( i t ttti tl ti |r' l r' i -l l ri rtl l l fr' . . l/ .ncntarii.rr (' rr rtri . jr:tj:rr.tt'"tti de tors:irrtrtrrr. .o oita r:ontlili" ptntr* o dio(l:ritl. r't : I'.rl rr . l t i r r r p r tl tt. .l I I | | I |(| | | .n.. sint supuse.rrl r)ri .].rr1 rr lr i." ""' . 1 r n: r i^. ] . i n rPl rr r:r.toatc pir-{i}u dc accst fcl. I)ar 1x-ntru scopul si intinderea accstei lucriri nc mirginim la matcrialul tlescnpttv arailat..Joi rrridir.i tezn c.i) lof . . {'\{ llr lzir ttr. .'"ai" "".pagiri..:"ti. l'r'in dcfinific . S(.I I | | . sperind ca el si 1ic si edificator. .orrri rc a r. rl ... r .rajoritatca riin..lr tratarle ir pr oljlrmci pentru a (arsi ccuatiilc fundamentalc alc corwcrtorului . tl r l) ( llr ( .t . Daci.rr. sau 1olta diu ntt. rrr tn r .'!nt. liccarc deplasarc.i.i ir r . tlc.r rl i l e tti c .. r ''l I l r r 1'lr i' l' ' lr r 't i' ' V i ttzlt capit r r lr r i lil."l' ' r' IiI .rrr..]1 r0l: lt r \ ' ' ..-u rt'latic rlt folrrrrrctLi de l'sin(or/f '!)' i \ i t .l....z a e stc i m p i r r '{i ti t.'. () C o tn p (. in afariL dc ar. ..i si rrrnalroasc:i in linii mari comportar(. a rm o n i c i r s i n r pl t-tcsl e o tnl rrri t.-i^rt....rti:" Analiza matcmatic:r completi a eon\ ertoruhli.1.l )r'()l (\-l i ttttttrt.r o distanti parcursil. . ..rr. l r. .l i rti \. s!r]t.(v(ntir..r..v : ..rri trrri i r.r l | | ' ' .' .-'.i l tl .. .. ..l .. r|.r. pozilii_ medii cu rliscirri armonice dr r( (.i l .. t . am p l rtu d rn c a u n e i a s e m c n e a r . lrici.'1it i9i i.rLai.r icsPt lt r zit oar c''l n punctrrlui tlc aplica!ie fornrir ir1 ' T.cl t..1.on_ l oa tc pirtil c ncfionalc. .. nt. - .{nE IL\TE ATtC_i ll_t.. t r lr l l"r r 't i r lt ' ot r ' r ir t lt ' care ( l( ir llllr Alll lllr t l r r r r r l l x )l l l ( l i ( \l )l l l l l i l l i r l'llll stts .rrstrrrrli'tsrLi irrtrc anii r92t tirdz6.r.i. "'.:rcti 0l l rc rrni tl i rIc..stl .ri i .||l ' Il rt rttrrl l/ r .riL sur'intl srrr.. l rrr.ruiL loi... lr l'. 1.tir. r |r . Acesteasint iniir..tl .rrl ..i.l' r.| ' ' \i \|' l ||t|.^si .ust. lorlt'lc iirmo'ric(i1i ttti.rzrrl rrr ...-r pl l n /r | [ .'... in iDr1. s .. -dc N c vom limita la o ne todi simplificatri .forlelor iutcrnc r.lmiunitifiri.''1'llll-r::ttft"l':lil i"t i"rl'" fiir-i r.i"'a" 'inl' ". .

' rn ri ti rl t't:u l o rmu l i srnul l | ai etl ]ati c S i r]l pl i fi C a1or: i l tl o r lr r s ( 1.l . fiind in acelali timp in direc{ie contrari axei in jurul cr-ttt cstc I)rI II{IIIIII.11. 2.' i1 . /u l.c static.t. l ir ic.rizrrtrr I r efortulilc inveise din biclelt' 8.r \:i \. In figura 90.fcil(' nrolncnt. .:\( u . Li n t-r.. f i Dur nit .r. irrrlik'r-r.rll aparatului lntr-un exemplu al invenfiei. ( . I' cr n r ilc rrt iliz .Sirper n m ancl) t . Pentru a ilustra aceasta. i. s i J 1 ..r' rg i t ta ri a b i l " .."l . a. .. _l-)ucicu . .Airrr.r ( r ' r l l r {'l "r / .r ite l( : ii. .i r'orrdific i. r l ( s( t ir 'l | l r t a l l i r r r . i r t nr plit r t ' i n ori cc mom cnt o ascncnea m ir im c. pozilie medie.r'ntru clio(le este ca convcrsia {or. In acest rraz. l r . .r. in lirrrlr . j\l. lir r r l I rri ' 1 ' r. 9 se datoresc inerfiei piulilor ctL rtri5. i I sir u l !'l S i l l rl rrhrt t.rr. trr l ' o n 1 .-:.. Sc v1 p1s5upu11{'..l "i l r \r |' ttl !l l ttr 1 ttr r l r r l r .rot pr... . l l ()t l i rrrr t r r ilc t x ) 7... r.1. i n l c l u :i c .r .r mul oarc]Or... iliu dispozitivrrl de aclionarc unidireclional . .l(nlr!.[.n r r .. amplitudinea oscilatiilor volantului pivotante poate tindc si.. l! r I l l " S i L prcsupuncnt cil l\ '( I t l ( lr '.rl rrtc rk ' -_ u ti . .cirii la o anumiti.' p tttr r l .| l i r l :i i r s u}i r \ti \ i r r l ( : r k " l rli r ( iil' ..r r .( fll| :i .:ri l (l c l) : t f t i t nr ir t in s to l rtc o n l i s c a r-t a r-rtro n i r:i r.nt..p'ntr-u ace(rsi amplitrrdir('' 1. trelruic consideratc frrnclie de timp .rl trr.rt rrti l " r . o astfel de couvcrsie trcbuic sl'L fie in asa il araniati ca un echililrm rlirrirrrricrrl sisi:cmului sir fic p. ari. si fi' tlc tilul in iiir(.s trrti c .tLr.. sau alt mijloc. Ac( 'asl: t cor r r li( it lslc it r r I r ot |: r r r I I : a$rpra cr..L l.ut.e ((.r 1 .i rt.a D i s r' lo )'r )rrrri l i z u r.l 't. condilia de stabilitate a con\-ertorilor prezentrr(i 'rl' indepliniti. I)e as('incn(. indifirlcnt <:c schimbiLri sr' l.l rr r il. r. avcrn de-a fat:t: cu diferite picse a cirtor. incit dir cclia. a forlei aplicatir dispozitivului lnirlit rr'f iona. l'lf r I \. lot sllr trrirr.1 Itt..tr plrrl . coll\ t lt olul pr '. i r lr r r r lr ': r s. ! ' l o n . l.i sccundarului.r \lr r r l. astfel incit stabilitatca sistcmului in miicarc in {ignr r ( ) 0 r " I it S i t con sidcl"r nr .'. ri. r' r . cstc l l opor{i onal ru. in carc o {orlir cxtcrioali r rtttt ar fi gravitatia. 0.. ir r sislii un rcgi m. r r r I l i s | | | r t nt.rsibil :i si nu colducir li blocare clinamicir.r rr..l i ti . for}cle rezultantc carc at {iott'. .r'actie. ci ut. lx)zitii.cnt t r t flo1irn1. .i r lii( .r fi .st ' t : onsi<lcr ir este fi ri rrtc l lt lr r si. se poate.i ! rrl ti r r')r r ' \ l' . alternativir. sc..IUlt .i ruperea sisttlrrrrlrrl de lesituri. ' ./. i dinea lor medie s.t lzt t lt iL rorrrl i { i i l l ch / .. rlir r .r :r r l i l r p r i ' tl ' . 1 . r.' r ' l| ll./.r 1 . | )( r' i :. in dispuncr-caprezentati in aceasti {iguri. m 'st abilir alea : isl. produci.{ r ' ' .r' i sti ci r i rl i l ccti onal cl oL csl ( ac(.t r r ". tllpa ur.l ' lr ' ."l i tl l r r z.tc ( lin r cc i l s ti tfat.c a l ca u l rr:rt u rrurrri tt' l xrzi i i i rtrrrl i i . rl r r r r l . I)r'oicctarca nrasinii ttebuic li"LcutiL in asa ft:l iucit miscurclt obtin. t lil( r '( t t llt l ( r ) ll\ '( llor t r l r r r r r "st r P'r 'ilr il r.i pozitiilc cclorlalte piesc iri sistcm. r r l . i t ur at i i l o r' p ri n u tu l u i s i u r s e c u ntl arrrl ti .r.. l In .1'r /. /. :r urileurilor intr'-rrn-cuplu unidirectional si iltr-o r. l rr lirnbajul matctnatic convertor-ul este in csctlti un sistem cu clr. l. .i l) . : r slf cl ir r cit f or lclr ' l.rrl . . t t . r:onditie cstc satisflcutiL gi ci unghiul 'f cste practii zero.l l s | lnr it lr ' . fidl ?r introducc rlcfonratii apreciabile ale misr:irilol armonice simplc necesare siL mcntini stabilitatca in sistcrn.t | .ta .. de zero cu atit mai mult cre.l'' l o r {r '"i ttl l. l.i de r.. 1 .:rr rkrrri rglir lt ... Considerind echiliErul volantului oscilant /5..(.'2 ..\.i a1.rrl mi.' ( .llt lcvicrului I'ril lnijlo&I / forla axialiL din birlt priniaiului.r r r t l .dir cxem plu. l tcnnrui :.tfi rl (i i ) : \ 1unc i c r ' Lr a! i a (1 0 ) c i c l i i rc lI. rlirlxr iorlir.t rl. : .. nl1( ) l+ ' . t t r r r lt t t cind acesta este in mi$care. zitivclot rrnirlir cc!ionalt'. intri:gul sistem. r.r r...].rIi .r:rlr'. rLttrr.l' r ir r r lr ' lir r i{ i r' :.it.r .. r1 .rL rL r r l ' ._r. va dcvcrri rl'ri. ..r ' \.il.l .I leazi volantrrl.i ar.r .ttlor armouicc .tL I .' r /.aceastii starc trtbuic sr'i sc ntcntiniL iutlc{init...i aplicatir.1i 1.sprc rltiltpl r 1t irt rr:' i spre stinga. l. irccasti'r.r 1 'l tr ..r l r ' l r . . iar aceasta va avea drept rezultat blocarca . De aceea.l| i' r l.r fi intre liniilc punctate indicate cu slgelile ds.u r!{ .l( ./s' ' rurLsci.||\t.' . un arc.r . i l rr-rrccl t' cl ctncnl o caLt. in i.i..!r t.r' rezultanta medie a {ortclor de intindere carc sint transmise prin biclrr 1/ r.rl I I 'r r l w . sau condiliit r lc slllr ili{lLlt : <lir t r t nr ici.l i r .r. l l r r l .rrrrrrl . 1 .-r pllrrL' rle Iibr-rtatc considerat tlin punct de r.r .t. r 'l r Itttr i l i l o .rliil..:r l"r ' r ir i v. l ri pl rrs.. ci u nidirt clionalele sint in aqa fel ficute ci.r ' rti n l .cstt: inpir{itii iu rlouit compont'nic . in colrstritt(. pcn lanent .r.rzir asupra lolantului oscilant 75 r'or fi indrcptate alternatir. ) I ' o n r n r r l t l n t .. mi.. i / " sir r t plopot ( iot r r ll r 'r t / .te cu.. r lt : lilx .n . Cu irlte culil:t ..'t.trrslr i rt r . " \\ r. I)c asetlr'rlit. t' . l.s l a b i l i ta (c c l i ra u ri c i r" ..:. 90 /.i (r)l s l l t( l r.( nr t . I. r. sint prezentate ln schema din figrr tir.r l .a.r l l r .r'ginr p('nl. or r r li( iill t lc cclt ililr t t t ir t t t t : I or t clc lr pliclr t ( rr t cost t t iil.cct. neglijind inerfia masei oscilante. astf(.1 (. -frebuie si pt. c[ llr ilsa lcvielr llr r i llot lr r ll I)t' nl rtt r r sir t t t lli[ iclr cr t lcr r lclc.ocluccin prir.r ( ir r .1i. deoarece in cazul poziliilor incorectc alr: itr...rczultir lI r i12) j\ll.clatla gcometricr"r rlirrlr'c tlirnensiunilc .zttl' tanta mcdie a forlelor de compresie care sint transmise prin biela A rrr li intotdeauna lntre iiniile punctite indicate de sigelile ar ..'.oa. l L . Lrl .l .triatii iapitlc posibilr alc Pclnraucnt nrr tlcl.. ( ( '[\l j r Il .t /.r ' r l( ...:. ' r ..carea pirlilor dc actioDirrt tstc ncdcterri ri na t i. lat or it i m igcir ii slt lc osr : ilalr r lii lr r r(:(' si crz..r'l fixe gi alc pivotilor mobili.!.' I' !lr "r ln l ' arn. lr lz.l xfir t r .il.cdcr.1 .rt i .rotlificatr'L vrrlolilor trrratiilol si crrplrrrilor.trf.ulclrt t'stt' lrtins alu lci cind dif.'. ttr i "/ (|l) r l .. .. r t i i n cotnpi rta(it : r : r r f ot lllc t lc acct lcr r t ! ii .cr-rri iri tirnpul a c..itezi-L .. r .aiadar.prinranrhii ..r.. it ii {l ( ..i sr^ut [orttlr' ttttr'i in compat-rLliccu forlcle dc aclionarc la care ne-im refcrit.[' 1 .i1. Se va observa ci in toate araniamentele schematizate dcscrisc rrttl' rior.r l ' i r r.!r.' ]l u l ro t l i a p l i c a l c d i r.r r r l l . sL aduci intrcg sistemul irr lirrrl. ' rr.est e necesar se consider . rir! . 0cl mai simplrr caz clt...ntcare au fost conditiilc ini. ?'Plicat caclst t lir t r 'or li t t t .nstabil..1 formeze lizuri de echilibru stabil cind sint in rni:. '1. unghiularl unirlitlr fionalir si..ta tit t.r anunrit numirr cL' nti. i l) ( .i l. tr ...r . creasil indefinit. r tt.. it unghiul 'j se apro1. .. dt: unelc r.' r j l. Se poate ca echilibruI sn fie d-e tip indirect..a cun) se i uti urP L cu tt| :rl ( ) r ' lt ilt3 ( nt Cr .(l .-i .' r r r ti( : ..ir convcrtor-.r l r r r ttt tr l r r . forlele care actionead in diferitele piLr'{i .ial.uic n. r nc c ar r it ii . r' s tc a ti n si L o star-cdc rtgi nt.l r 'l r l i i tr l r u r r '( i r r l r ' l i r r r p rrtrrtl lrlrli. .rr. / r l l"r'ri'l."'l. it lr |lir 'ii rtorullri si irrl)i ca reactiunile intirrrc alc diferitelor Pitrti llinirtt(riorul c()I1\'( dir cclic.'.

/ or )coso/ . 1r 'I'otugi ncglijirca a<:tstr. rsin .l t(.rl i r.l/ .1"./r. l. l' r ir r r L' f ir r iI ir.. .. Sc . indiferent ce valori sr) . r l: .I. /. .l. l'. Iitcr-clc flri indice. i. | . .|. cstt irplicatiL accstei inertii. !-ortele sccundare. daciL sc rc1>rczintiL vrrlrrilr.. sc referi I rrI r| . sc obtinc (cocos L.t'ti tntl I . si vi l czt i . / o) {) .a| (t\l l. iu practicit. i.rponente. r r r r r .. ". care sc poate scrie dac5.rl manivela este invariabilir astfcl ca! sc l)oalr' scric I)e asemenea s-a gesit din relaliile (lt) Vt 't'tr pi (tZ) Fr :'lllt' Daci.rrr. si rtl it t l. .rr ' \ . sc lr. . 'kr t. aplicatiL levierului flotant. a2. r sli lcr r r lic t r cllr ic sr . . . rlt 1. .r nlsmulul cstc unLl E llc".r/. . .r . Yitcza I-. -1 (.. <or. r r s t r cbr r ic t r ansm isi sist cm ului r ll r r r ot . .t.01r. nolilr r'rr . inlocuim aceste valori in (19). .frtu..' .l/ .' ll. cir. . o m iscar r ' : r lr r r or lir . i1n i . 7:t.rul de variabile se va folosi conditia de stal)ilital(. rl i i L .i p fiirrd tlour'L unghiuri carc trcLuie detclminatc. .( ..l.li.r'iL la inerfic'. r ' . ll. .tr l. . almonicilc secundare trebnie consirlcrate Dcntru r'.. l .r' fi o rri rl c ls ci n l l n rtl r l i ' l i nt:i t for' {rL/. r l ui rr. I . rrr.r'ir { ic lir o irnalizir completi. . / s in( < ol* {) . formulele oblinutc sint aplicabile numai lr 1rloicr.ar. .i rlc incrfia sistcrnului carrt. .'l . .t primar. 1.r)' I . co. f r r r l! . (:omponcntcl e ' r r r ./ . N u | x isli t r ir io r or r . Ik.lrurtt: irr t:onsick. principiui conservirrii energiei. r r ' lr .i. Singura rclalie carc eistf... r. .o. r .'.1+ . . llit lr . l )i u . o l r1 i rr . r..D cs t c cner giir c. dcoarcce.l r'r'sa. t l. l' r l.f. csl c zlt o ir r lt ul r it n\ '.unei inertii in acclir... .l t. pentru simpli{icarc.l l . (15) Sc observi. elc. iar I. ( r l. r r .r r r r s int in f a z i L . zci aLr nor r icr .rl nr.'. ' r r ' .r.. . in ..1r. l r . r . si rr orl . (l rr) | i (l 7 ). r r . v..rll sistemului. r . . tr clr r r il s. /i . tlansmisir incrfiei sistcrnului.t lit sat isf i'Lcr r t iL I r r lr r :rl c l rri /. I)acir sc rlcz-t ollir rt'lalia (20). 'Lir vlr r r ir r r I r 'I r cnr L'lI : r ... intre unele din actstc lrrrirrlril. ritele variabile. .r l t. s i rrr.irnrlrrrrrr.( 't. r l( . l ). r ( r r lor( 15) . / . .\ t s c ri c : rt . r 'ir r . 'lirtrr. t lr 't t l r '. proportionali cu vitcza unghiularir to qi lrza rrnrrivclti / a prir))iurtllr ir.s l r' . de ecuatia (20).It:Itr convertorilor in care efcctelc secundarc sint miii. r t .1/.. 6..'. ot. l r l. r .. lt .oscilt azir sub atctirrnca forlci 1".r .i .z rrl ta i . ca /. l) r lr .ll tl. 1'. s i n c o l ./.. r t r r rrrl c.o1.r/.Accirstiuccua. ..r' .r .. functic de tirnp.t. ) ) irr anirlizir clcmctltar:r carc nrrneaz:! nu s-au luat in consideratie arrnorrilik: rnrri inaltc din sistern.V.1 )trl i n ci t.. a".il. sc poat(' st:lir: ccca cc dcja s-:r gitsit (13) 1' '. ntr rr .rtrrl rrr.r.i r'orr. l.tic cir .si n(ot + p) .. I'r./.rt rrrrrr I. ..r) I r r r .. 11sir r r .)) tl. Ii < :rrrr! i.l. dcpind irr plirx:ipti.ir r lir lr r t r .(r.rs'i rr. r r r l l. . cum at {if2./(.r. l)cscourpuncrca r.itezei primnrului ir. l x . (14) 7 { i i nd amplit ut lir r r ': r lilr . Iir-ident. reducc numi. . sin to1( . lI ctc.r1-11t0/co. lr ' de l i bcrtatc. s i rrr.D csi gur. .i timp in carc forta l.lrrl motorului primar gi se considcri. tt t) () tl r 'i t. iar aCestca sint nrlin(loul-r constirntc.rr rrI rr I t i... .( r:ti rr l n)zi ti ci nodi i u l cyi er-rrl rri l . r os. r l.r. rr l'. r r r t . 41.|-. .'|l) .. . / ( . = = I.tl) | . rI stalrilitutca sistcmului si dc introduicrea arrnonicilor 'mai I llit i I ( r . 1. .i.tie trcbuie tratatir cu atcntie.rrr.l 'tl . olr {ir r r r li'tr lin lr iela I )r i |)r. Li" e|c. rrl. irr lirrirl (.r'r lrrt.rz :rr' . sc h.rratura leztrltiltclc obtinute.. a. .rl('g I)i rllr rlrlr.r?.r. . r z i. r r .(ro sin ./r. r r l .trtl Il { { )t| { :(.' r(.)r 0. C onve r lor ul t r cbuie si lucr eze gi si' m ent in! . ( r. se oblinc (. f !(. . o r r ' irI r ' r ' ir r tl t" l rl l rltrr .ll .:.-.1 .) sin o1 -l..ar fi Jt.r l l l r . irr notaliilc adoptatc. \ '. rLrrr.-11. r s ll ins e a mu ./o) 6r sin (tol * {) cos<o1. rf. 1.lrlrt:lrrLir.l rr(i i L rr' (t).)rr).1 .r. . r lot lrtttucit constanta dc pr opolfionalitatc dcpind<' clc accclcratia gravitaliti . . . l. (0 ) r. M. s r. dt (16) i n car-c. . di. l n vi rtut ea {apt ului ci cor lv( 'r t or ul ar c un nur nilr sr r lir r . zr. . poate fi cxprimat:r tlc ecualia 'i : .i r'".. (t7) l )rrxrrcr l acr '. z.. r l. cum. u r: I/. l )i rr :rrlslr ': r r lr r r r ll. r r alesc pcrltru a tJrL tinrpul varial. r lr ) . . compatibilc cu gradeL'rlc lil. iirr literelc cu indicc doi.. r'...||r. i ( lt t ) I sir r ( or l | .r'i'r lir sccundar. transmisit mccanismeloi unidircc!ionale alc secundatrrlrri . zr. cum este exprimati. i|l|it()l k)rf(: tIll va (l(. r rl r lr . I/e sint amplitrrrlinile rcspcctivc alc acestor tlci vitcze.. .. . o.(r. trcbuic avut in vedcrc cir aceste trei \-il rzr. |. ' l .r i 'l . l. r r r r .l r r r r ...tr. r lzr r lt i ir r r r r li. litcrcle cu incliccle unu. i n gcneral .rrn i rl i l r. {om ulr r ( 20) t r cbuit ' sat isf ir cut l r lc or icc sr .. l. |) . \ .-rc i S .i r:onrlitiile dt stabilitatc sint dcpcndentc de act:stc. r lr . este transmis:r. . r l r lilc t : ( i i L p o z i fi c i rrrc rl i i l r l L :v i t' r ul ui { l otant si nt mi ci . cir ecualia conline cinci vaiabile t. r".l '.

'lt 'llt . sirnPli.tur /l .lrr r ur r . ccuatia cncrgici ia forma E :.(to o rr)' ? . ul r. nurnai douii constaute iu ecualia (23). ' lrrr. lf[12 .1 /i l .i secund:rrului. r r r r r . considerind turalia motorului primal collstant'r."li cu ap1icar. turutic turalia a: borelui seculldar'.rl l . r r .rr ... r r r r i l . I'c birza truatiilor lunclirmcntale deduse aici. . tr r r ! ir r ( 2. t .c c a u i o n rl . r lr r r t s or r lir r c llt r t r ' r r I l I r ' r ( ) n \ '( r l {) i r t l r r i . l '. l..r D r)l i r r .cundarului. It:r r r : ttr i r i ' tr tr si ttr Itl r ' r 'l r / .l.l r ' l r l i l t:. Pcntru r-aloli foirrtc mali . r lr r r . r lr . {l /l . '.l d c a s c m c n I a . (2{ .o. t itr . r 'r . ilr r l ..iI( r':rst. fornlrrl:r (21{) c)r cu o astlcl nra-tsoar:t ar numitrul carci:r'-'p. l ) r r p r i r ..i1.( oi :1. r r r r r r s is lc t t t r t l ir r l r r z i ( i r r r r r l r l i . r:rrPlirl sccrrnclLrrrLri l-rminri constant cintl cuplul plirlalului cstt con!lrr1l. r r r r r t l . i l ( ( :i l l ) 1 l l l ( l .1 r. t :.: tra.i r ' l l ttl tl l i tzi l r cttl l tt r l ' 1 . . i r .r \ 1 r 1.la start prirr -11'' I 1a start. (irlt (l( )rl \ ('l l ( ) r l l l l l i . r I || I | | | ..rli()ll \r.i cnelgia crt'sc continuu st irr ltrcrnenca ctzuri sc poate scric {oarte apro\ilrrativ -l 1 r :.. r r . l r r r .r'tr'i rl.r ' s t ' r : ur r r lar .i u rrciu a tu l rrl i c i n a l ti i i r urrui rrrr1orrroIri t'I< :hi 1. r rt i t t I i r t t t I r r r l l r r l x r r lr r l .'Ji (2s. 'frebuic sir sc aibi't in vcdert..< .1. l/ l .i cel de la arborelc secundar dispar cind co1atinge o \''rloarc : exprimatit Prin .rl.r srrlr formi'r graficir. r l l r r r r l .It( . l. r lr r r .1/.. Ir Ir r r L r r r i L i r . At clt st r st r int inr llll.t (25) M i +.. Formuleli . r r r r l r t r l ) . ( l t' l l l i sl tr i i . /r .r A cestcrelar jiialat ic.i! rrtnvcrtonLltri nu cste nevoie siL sc clctclminc constantclc.. r at it m om er r t uldt .r r r r .r . ln)i r lr ' . ln continuare nc lorn re{eri Pe scurt Ia fu-nc-tionarcaconvet'torll lll i trl cazul unui motor Prirnar dil grupa a doua.tr r ':'l l r tttl r l l ) l r r "'i r 'r 'tto l r "r z'r 'r l r "l l r r l r i ) l I i l .r i l t. cir cxistir. r . r t t t t t .l l rl crr r u lic t ll v iLt ' z u o l ri l u u i ti i .L \.t t r .crtorul estc plnr:tit cclrivirlt'nt r:rr o lrrrrstttisic ligidiL obiyr. rtrrrr..: nutncricil I.v it. r r ) l . rtrrirlr'l cnergici devine : .ruitiL.l n rrrl i t-o con< l i ti c tl c vi tczi u srrpcri oul i i rl . xPresia cintl estc aiir.. r r r t r t t r r t l t t .r Daci cxprim'-tm ctrplul . .. ln acest caz..r lr .li l. c:rrr: transntitc cuphrl primarului.r 1 r .c. li . .r:..'tt' . ..pcntlu. i '. r r l.i r r l r . l l .o1. . li.dc asemcuca.) r\r. l'r'rrttrr valori mari alc co. r . riorrrl. p c n i ru v a l o ri ri cl i catc a' l c l trt-rr!i cisccrtrt<l rrtrrlr r i. l r to tl tr tti ttl tl ' l <'l si tttt' l r l Itto Ir ItIr Ir ti l' tl i r r r r o tt r . l ' onnul a ( 29) ar at it ci cuplul r t t ot 'r r ului llint at J'[ cst t 't t t t l la si'r t l I Uaxlllla ( illl' l.i tindr. r I t ./. lrrturilucind accnstir laloalc in ecualia luldancntalir (2..riorului itr stt. r li.1/l + (. r .utalC lrlc t II I I)t-(rI I rl i-t crr ctuirfiir cncr-eici reprezinti I I . r t .. 'fotu.r'1iLr._ 1 ro r .it.r' r rI rrr I I r t t t t i l ( |I r l r r t '. sc ol{ine : :. t t t t I t t t l t r 'r .. ttLratii ale sccunclarrrrlui pcstc' o anrrniii lrrl. r ( i.l ' .i se tragit cortclttzir s:L pr:r'ritc rclatii.\r'r'arla irtscatnuir ci-r.'l . l .rtrrl .'rrl iliL r : ir c lc r : t c c u 1 r' :rc l .i pcntru a discuta ( orrl\)r'till.r'. r 'l . lrr at:cst caz. lrrrrrlit. r l rlrit\rrrr'l cit .11r: . lt c pr nir . 'iI 11' $i cre$ti r ci n ( l t ur llt ia sccunr llr ului ct t . . l" ' r l. Accstc.r . . \ 'ir l. 1] : .r {i i r .ii convcl-trxului in di{critc conditii. Se obscn'ir cir cuplul secundanrlui . l / . ^1/.. r r .in figur. l '1 r r r l r r r r r t r r l t r l t r r .ti . l r r r l r !i :r |.I . r .<. (zr) ccUaliile fundamc.. . r . . rrrlrr{ii :r lr .ll1. or . .turiL.rrr'.r i - (ir) Si' olrscrr':'r. I)cnttn ascrncnca colrditii. i r ' r r i{ o.. I r l .. Y| . t t l r r i t .rtI din diagtrrrnr (2?) constante nedcterminate. i n a stl tl < o iare mlsoar:.rl. deci cu turalic constar)l:'r it cuplu variabil.. eU /.l . Ele'dcpinti dc siste Irtrrl rlt' incr!ic si tlc sistr:mul de tije dc legi. r l r r .r t.tL: M . .( oDS lar ) t .'cind cl1 :0.i -t/ : . r ' l u r r ! { ! ( ' p.. | . rrrr||rrl.. t . dc irscmouca. r l | r l . r r . in spccial in ligituri tracllune.r rll tirrrp. cuplul secundarului cstc practic constant . lr)lrtc mare pcntru lalor-i mici ale tura{ici se. it r r .) . r .ir. : i l r ' s r r l i ci.r!i.. (:on\. i .)r = co. I)in accstea sc obliue . act-ste cu in concorclanli o f-oJ il.U r + tl '.(r . . . r'r1 Accstc rclatii arat:L cunr laliaziL cuplul sccundarului si luratia rnotorrrlrri plimar cintl variazi turatia secundarului -{ceasti-L lelalic este prezcnl. r l.r r ' 'r tr r 'r \l l tl r 'r ' r r l 'l "l 'tt Ir l l l r 'r r ll 'l /.| | | | I r | | . r \ . i pt it n: r t t lr t ii r t .r ) ' 'r l r r l r r I I I l l 'r l l 'r ( 'l r ') r l r '\'l l l r ' I 'r .rsiL . . s c olr t ine c c c l r. t i) 1' = r r i( t cint l: tl crr' pri nl t t t t t t t l. cr-ltrc o lirniriL.r lxrl li rrsril olriirrulc iu or-iccconvcrtor prin identificare.'t.l pcntru misuiiL cie Iuirm ca unitatc (lt sitlclniL 7'cfo.faptul ci itl relalii rltr (xisl r 'r((stt ultim liguta 9l' r'.1/. . '.. Sc obsc .rl. siuncde] aar lnr r .r r l i r r r l . r r . r ' l ) " l l r ' (ll) l 'l t/l /.ll co'r'.. t r ilt t . ci cuphrl sc'cu:rclarului-art t'aloaLell ttraxittr.i cncrgia rnotorului primar sint mali.1 1 .1 I'. i . numiti cuplul noln-ral irl sccLrnclaruhri1i I*rlrr tr.l i r tr r l r r i r . aaLici.. \' . .rl . l) lr r ' lir ( rrrl' l. .r ' . sc va ariita s[cclnt comIr.t |r 'tr . |' ..r1r' r rrrl . tl r('l)l('/'t-ll turalie maximS" carc corespunde unor condltll dc unitatc.. interesante.) ) l rrrrrl r'!i s l l i s . . tulirlia pr-imarului.t[. r lt . ir r t r r lr t i .1/1.rllll ll|r.'.\"). i1 iar ecualia fundamentali (23) ia forma :.i" formir ia urmitoareir ( io) jur : ilf . inir-uu raport l i x l i l t. r r r r .-r ru i ri s i rn c l l i c ast{cl ./.r' rrrlr(irr i s l. cu . I lr r lx r lt r r l r li' ttl rn s rr-ti s i co l rti n trl i n N S(' nr(' n(' u t:on< l i l i i csl c ct' l tnrri tl l . t or . r 'i r r l r r ' . fi 'o r . r r l r ': r y i i... [ : .1 .r((.L . Sc va arri iza rnai intii cazul in carc'cuplul motorulni p:imar cstc nr:nl i I| l l I .a+ F. | ('..ltrr lt1 ' r r r .ii. i trr| 1r r. lrrl| | r '. 4.r 91.i ||l i s{ rrrillilll li I'tttl t r i : c r: n r i n l ctst Drimarul IIIIIIII ( 2 5 ) \'( ) r lL r r r l ( tr r r 'r ( Z l ) l i ) r r r r r r l ' l r ' 'r i tl c l r n i tr 't1 i .r r l . i '.( l rr a l tc o u v i rtc .

: r irrrl lrrr.".lilttr:t x I t.1. l rrntr.(:IIu t s(rN (:tTA .jl.i.i..iili Ittcit .r 'rt'l' "'rrrl'tt"ltl'rlr'1"'rttl'rt...rr. ..l.l.1".i'jl'..irn..r ttl " 5 l l i a l l ti r l r '.it) S i u t l o l r " tt ttr r l r .ii....i momcntului gr' se' ior multiptic-a cuva.r.l /ll ||i||uA (.. ( 1..l.'i. ittl.1.1. .tr.ii..iLrc rlc crrrent elcctric altcrnati" a'" tlp'.ljli..:li.11.loarca ..i.rrsrilril . .t. fro rrrr. p rc z c n l a t:i i n a b Sc i S i .I:i.r r 'l r r ' "r r ' 'r 'l 'r r "l l 'r t Ae..'"Ifit .. clnrl rnol. (l .rrlirirrrr r..ii:il'. rrnrponerl t.:il. .llsonir:cste alc:rtuit rnontat(' p(' url col{\'lot .ti {i rri ||..i.i.i g.r:.' crl mc rrrc 'l (.l .ff"|i.i.rrsl.u..irr. secundaru[ui. l . S-P i rrl ttl Z-$tsti l i '!.3ili:lI . rlr.']tutt (l.':1 : sau cu rotor..i.'i.i. Jrcnlrrrlrrratii mari al.ll..u .i motorului constarl.(. l ...!.rr s...l | pi stol .iri..rc tl ( d" . t rrri l al ' )ru1 -/c(tcr' { aarz a \..i tL :r rirl"' i.a mai marc pcntru turafii rcdusl si.. r'r''r'r'zint.onsidera(ic problema motoarclor p..i.ii. 'i r r l r u l Ir 1I I i .i .':1j'i . t"' .."1.."p.. ..l rlr' I r..1'. rrt.. l 0:. .'....oml.T:.:ffi . o t. r'cgl aj ..:'lli:':iollr l..".:::li.1'.rsr.r sll t:'r.i. .I'il::lil-J'.r.i frlrliild.f.f'.i ]t) :..r si cuplul.:r":ni:..t.11.frl l .t"'J.... ..jur..llli ".rr".'. num.'i"..'L rr'l*ri. lrrirLir" l.i*rt. :r i i i | .ia"'t"r.:i.i5*i*rt111*. irl avca in 'ctlt.l... l ..Hf ...rrrl or (l c acr.l.1 .:''1i...i -..rll. nr{rl i u'r{ pri tr .....i fi.I#llt #..t*..3..u.or.a u p r o tl cl :tl .j trtaj .{ rrr.]::lf::i'. j:#Li . t.' ' (lin clemcntt't'tritirloerr'[olrrrirlr'.:.1:....l'.i (.iii.l. rn|nline (..I"'.t rr'rrrr <rc .". .rlir...maxirnae ra-moto.. t.. in timp ci . .*1:.i." Ir lr : t ll( ..1'rll]i.('(li'r.::f rl l l l .. .t ..ro.tri (:: ...l'..cuplul -misurirea oncc var.gritrrrrttlintrc morncatulcrc torsrrrn.i]':i.* ^i. r "i zr r l ' i tt l r t' r '."..]:."r"i..cintl cstc folosil I)cntru _o..rvrlllrrt. f .: ::li":.'1r".101f..0tt . iil..i.(r xl.1. i l ( l ) tl l ..llii:l ..u"-.ri.lr. potrivit p.?:[1'. un utilaj printr_111 .t.itlT.:i'.'. r '1 r 'r t'r l ' 1 'r ' i l l i l l l i "L fr fcvt'n l i r ' l 0 L l l z' ' r r ' S .-:.l.'.rf r -.i tL o i l t( so tti r '' r l ' co n r l r r l sl i l r i l l i 'l 'r 'l scn ) l l i l l c l ) u t( 'l ..illti:...: :itTlfiiTf.'.J'ir'if i:xln'ffi i":'."iifi Jiiiif: #'l'.rtorl.jnlll.l:.1.r. clrrrl *r..". iorrarc cconomic:.rtr:r rrrrrtrrr rrlrriIrr....o"a".:ll :l...corP cl ( l D cnt : i 6 .. . ... /( { l c fe.iil.i"riri"i'ri"ji"'..r:r sr.llli. lii'.1"1.. irnpn.iti?!tl""J:il.l:.rlttrr..1'llolli#iil.)frl ui cchi P ttt (r'I qe' r."li.ti A t.:i.i.r prrrrabirivir..lrrr c".rrl'rl capiLt' la un itttttis" . .till'..i .ir .onStanti...z.'.'riri' ':":. t.a""' .. :|.r.v.nii 1".#'**:&":::lr iiil$.i ttt .r.. r' rt'lrrr rrr"t I'rrlrr' | ''|iI|''I I||'i|t' iif" t ttt l -N l l s t' l l tr I '.t.in:T'i'Jj'J .lin1i 'n.":::.triazii fie prin n '.ti l t. rnt' r"'..li:1. Pe 't l.. ()l' lrr orit t.:.ni.lii.iR:rit aclioncrLzi.r 'li:.... :.r.col cctor l .fr".ioto.il..':. . -liti" -ral rttr'i r t otrI|' rr' It|' tI l l l l l ( l ' l r' r l rl l l l rl "l r' l ' .:l::..'r..t f" Prtsiun'a dc 3 rl:r\/cm'?' ii' l .i". (.i. l . r'rprr'lrrl rk' l'i.. ii...' T": j*Tfl 3ll""li xtif. ra.1 P ttl v l ti z ' l tt 'll r l ( l { r r l I t I I I | | }I t I' I i I )i I I I I I I t ' l ' i tl r tl r l |ti l r r tt( i 'r r i t t)r r l 0llt s i s inr ult an ..:l..ili.:iti.i" -rii-n.tt"tdecondiJii 1. rr |i -(32) ':r:JP::l. a.".r l r r r tr tri In l r l l r l r l r l ' tt l l t"r t"t ( r 'r | r 'l I t r 'i t | t l 0r r "r r l r r r .t2 ).:.i rcl c ".nr.''''i{'Jj'... *:rrrt..ii.Lt .t.ca)ncri l i l e rc Tol ratrt' .:rr.... 1. dcci.i..i'."i. I .z t. Irr plirnrrlcaz putcreacstc c(...l i rr (.ti.rnl sor ri .l..!1. '*.... l|r . ' . ".j'n'i.n1i.ri'rrti..-.l.l t t.r"..i.:ll liXiill'.iii.fu n<:l rtlllr.m:{.]l ) s ..'l'ili"'.1.*th: dc torsiunc pri'rirr.ll'1.i. iiii { .i....r t..ll'..srruttrlll r:irt:r'rr rrr'.t.lilllil.l tlrti v.ehicole.zIrrI irrrl l rrrlrlilr str:rrrrrlirr...r't.. 1s r ' ( ' und a rU Il r].'ll.Ltrt"'i.ti::.iif Primar Intt'r r...cnc rl l r(rr s G drttrF ni c: .'.i. .'.1'.tl i ( r ' i tt i r tr r tsl r tl tl tl t' a ct l i sir trirnsmiti form'i graficiL rcrafiilc(30).:. .ltr.'.t Al .':l'.iil!lli'::.t':J ixii*...ri.r.'.. ..rrrsunrul tle r.. mrlvcrizat.t"r..isic rrrilri...:il-i.. d ..l l ' ' i r r ..rii.:i.r.i11. (t lz)ittr. .ii 't unitaica ocntru 1i ll..tJ.

mo tno l ' i g.ff: {:1:{:t t6. c i ri l .. I Nt Vtt'u"" . ceei ce denoii buna omogcnizarr.:l""ri *rt"n"i*i**l normar i"'. a_concen_ rraF4 prodGclor de ardcre ln tlacira obisnuitl /devi_ Dret!)...Tr s.rturi t rl c l u' l i rl l .4./ori 01i l r l t' nr.9 0. . '"qrth.rLrti ridicate ale facto"rilor'energetiii de cmisie' pc inrreaga sa lungimc). Intensificarea procesclor tlc ardcr. Analizind comparativ compozitia pr('dutilor dc arderc pc Iungirn.)r.||l ' dc en)i i i c t.v i l ' r^l l -A J 0 k Fl z . -. l0J.c .ului cstc caracteristictr flirt:irtilot' vlbrate. qroxro Cd_ monoxid de carbon.tl tor d.4 ". .r*. rrsrn ci.n l t /r pc r. 6 conccniratia proclusclor dc or(lere ln racara tratslil c$ (|lcrRic sonrctr(vil.j #-:l$.xa rongrhdrnattr a flicerii: _r_.rrffi .ii: I vltr lx x N t s c c l tun" normdte pe oro l oag o tl oc ar. ... Il III lv v vt v I N.iffi##*ff**.( i url ' uri h trr..j .trF ri l or dr: c l ri s i c i n l rrrrgul l l A ..0.:y*':. O" _ oxrgea.rariatio . -cere "uti^.rc arl (..l0 tHz..\et aa r. ._ o-.1ffi fr H-.6 a o. 3 o.tr 1n tt l l t tV V yl Vtt v t ta .i:rtt. i I tc tl l poratrti r R !ul [.8 0.a a t'atal .oJ. oro t*g. ..l..a flnclritor.i rnai rcrluscai lrrngiuri crr 6irca 35o/ornai scultc.-r -r{ l ac drA v i brutl .6 . l 0 ryi.ilui soiric gr-rsimcompo.r.. fl . Valorile care c racterizeazi cimoul tcrmic indicir faptul cir llrrcirrir obignuitnestelungi gi prezinti parliculc'solidc ca ulmare a calburlirii lr. rlc celclallc sint scurte gi compactc. Dratd.rii.ilii s"irsil)il egale ln aceeagisecliune a-fl6. o ftd.:.osrrlrirr. Arderea a fost apreciabil imbunirtiLJiti in cimp sonic./fi fi ff Tr? :T. rrecvcnf "".1.c5..i.. Fltrcirilc produsein cinrp sonic sprc r|r.tl 0. flacdr{ vi_ -a-a-aflz. .r . -.pArtate Ja 2'J0mri. yi oxigenare a fllcirii....i (x)llcollttirrca Ill.ih'T :...a ta.5 ot. - triiffifdHf. accraei a rzd. mal i { : (ro)fi )i . l 0-{ .idr*rT}. l 8 k l l r... p. tor .ri'iorii"o'io.|)i s ||ni l l lj . ! eoo 100 500 Nr t .rii inregistrcazir t't'r'Jlt.Cimpurilc chim/ce rr| flactrrtr: CO. astftl: r..l?.llarn v vt vtr iiFfi o c 02'02'co .. pe a.rt.f/.. se constati ci in prezcnla cimp._ .:.rf l r.. o) o) 1 2 0 Fia..*ffi . gL-:iin.T?:)l. omi s i r! fl |l rtatfro.r..t1 t2 .iTil. t1@ tw .'. sacliuhii normol. prczenlintl <lianietrctlc 3+. -.alotiltr temPeraturilor reale indcosebi la inccputul fliLcf.. .de carbon. _ .}f t**pA*:tri:. .crlrii int r'-rr lr volum mic in apropierr' dc gura arzirlor. .+sfrq*..mltt)..w --ti-iffif.-------f .. t r . D i c { : c k fl { c i fi i r ai l . i:*'ru*::*t.i{'t*Trpft jrrr n:lllllr. ir.. D) 8'.frol ._ 18' -x-xJacdr{."./. v ori rfi [ fr(. f l :rc i 1ri .._fl4cari obiSlnitl: vibtattr.qd#s'.. res ..:. -.-?--...r. P eraturi i l r hrngt|l l l l tc c ri l or.1 a) to 0 6 2 ::----':':---t'- J 'Y )-^ n4Fa concentratiei ln Drrncte dtarnetral oDuse .

r t .l\ r.r l rrri i 1l . de cimpul sonic gi cea crcatiL de mijloacc .qj1s*.t... .trrrrpcraturilcdc ratlilrlrr.rlit pcntru ardereacombustrbililorconvenlionaii. d-s{.rn cu caractenstlcl dtterttc. z. ard'erczr rr. l' 1.. aibi.t pulsaiia'r'ibraliei transmisi..rl rrr.r rrrrrt.r1 .r.:lqti.r Irl (. tlirt [iind ci vitf/'rt rlr' pltlt't1i'tt' pc o asem en( 'illini. I' r....Z V r' l l .todelcsonice asiguri o ardere de calitate superioari.. rrsr.l lirrirru if(tlnlcl iar vitezelede propagarea undci pg linia-neinclLrcatl. ( '/ ) r r l ( l.. in vreme ce dispozititele obignuiteutilizate lt l)rr.(Plt) (tlc'az . astfel lncit C '.rl i rr(| l l ti rrrri ti l i . .r rl r { rl rr.l. 1r 'ilt l( ( r r st iL lil( 'zit Das..r t l"r t ' i i urenti l or ( 'r ''r t 1. t r ii linici uni{'I r t r ' r 'I r iI I r I ' I I I I ' lit t t i t i nci rcate.l i l trrtrr. 1' t ._ yrirrc in camcrc de arderc mici.. .i rs l i.| : r .. pcnnitc conc]uziaciL sc pot obline fliciri lrr proprietir{i prcstabilitc.i i .urllir rnstalatlcr de ardere..rD r1gr11r.. prr'l.t\(ir ttt _\ttr:_. propaglrc r'iiezei dc 1r'' constantincscu pcntru calculul metodi exprimatir in limbaj sontc.rrrrl . 5..i r l . r it i s .rri. :i.II| |si | rl . . lr . cocficit n{ii t... r. vllr'/.tst.plr'1'.rrlili.(!lt) '11 lC'a') iar pe l. 1 .C.lunginrcr lirri''i . alit ca rrrnrare a implificirii proprii.tt t..-"i '".l \.G. '' S i ' traduccm acum f i] lim bai ilect r ie m ct o( l't {"1') sil: Lt l' lirrii irtr'.rl r." g. il.t. lr lt t lr r it r lit r r lr li sor r t . ( ) |) I iI I ||||| lr l "linie i f t ' r' rrrr' t Ir'I ttr'' r t r ' r I r' ' 11 paiam ct r ii linigi 11 deri va{ i c pe .. R : n'+ (1l) (Rr1.ardereain t. ('onstanlincscu . tle rntlnsitii. y'/ /lr r lr l r r 'llliilr ' ( f i) . i L'.i . ncgliji.1t. t |ici.rrr.ir s tl c l r..t._l: ":... r . Si presupunem acum.r1 ii. (n) c : (!lqc.l .lui si origcnarea miezului flicirii acti\.. r r r l ..l rri r!i || || || || r." a cur enlilor .sr..( l l tl '( tl L" a'l :0 Atunci relaliile (t) 9i (r) se reduc la: | /) L : (. . R. 'ui ir r l.C'.rl l xlll.irzh .'.i pcntr. cu impli_ _propagarea citlll :rsupraschlmbulut turbulcnt de masi...l/sl)' .' f. toate rezul tat Jle olr {in. l || l rl 'r :. . cir .c.l . mai inaltc. par am et r ii sr r r r 'it r il''r t . t . structurii clrimici. t c t k: 't ..p.:\l .r.(l picrtlerile datorittc lrti It . (I ll'2a'z C : C' (:PlI) s' : s' + (!lt\ (s. r{' nti | l i rrrl . l) .ttL..iii. lr r r r ..r.r| | l . r lr ilr . r ( t ''' .i rl )i l o l .ii relati\c picirIut. ln aplicaJii uncle metodclc 5i mijloacclL. ' l ... rr.r ttt l rr.. probabil 5i alte cfecte ale energiei sonicc. sr. Mctodelc sonice de intensificare a procesclorde arde. rrr'.()illr( olrlrrrr lint. .. C..rre a l'r(x('s(Ior dc ardcre nu sint su{icicnlc. sPre exemplu.0(i r.ji . 1i t i'zt t llat c i tr I I< 'lr \ ir t r r lr 't lt : C onstanti nq sct t it t r lot nt t t it t l sot t ir ' i n par t icular ..ronar al migcir. 1.st:rr irr rrllirrrrrlc.r.trrr. il' r lt \ lir t |lir.l. s(. Lr anr .rl rrs i 'L Ii rri . dinrinrrt. . . llr t t r t slt t t it t ilot <lisct r 'lt r 'r t '' .. iar {li. L' .toarclc re'lalii : {rl L :' L' .tici <lc cmisir: l)rczinth vakn-i coboritt. 1r.\ (:( tit._. pc ltiirlir lrrrrginx:a sa cu inaxirnc'spre intcputul it( cstcia- M..l..sensibilc..derea s:.. sc rccomandi.1.rrr .t( rr(t.g vt.. p:itrt diferite valori ale frccventci sonices-au obtinut . l . iniliale.lt. Accstea se prel."-.rndiferent dc .cimpului dc oscilatii sonici..azir scnsibilla srrltirri rcdrrsccind vitczcle aerului scad. tim-p .r sr.:c P91le realiza._ soui c carr: i -l Plr r r r is lr r i ( ir r r lgr ' ( it r r slt r r t lir t lr .... r t t ' U l l o rn l t' rr s l rl (i rri rl i s rl i . oDltnultcse Irirsr((j dtlcrcn(laze mai ales prin scard.rrr i tri | l | | IrIi .odificindfrccvcn{a cncrgiei sonicc. incircirri tcrmice Joartc rriu.i rrrl . produc numar o macro turbulenld. i rlr. .l l rr rir r lr uI pr .. _. l.1i1i .t (:t. . obilnrrirt. :r"tfll Ir( || (0) : 0. Ilvi:c' (l(D ( ) il r) rcspcr:l i v. r 'l r ir r . rcir vrtczel ca cele asu pra .. Omogenizarca amestec.cirrile si. Ir t r . folosireametoclclorsonice.yli!]rl"l (ritronta!regtmutur neSlal. vot fi datc de a'.ii . ' : r pr opi' dt accasl. ' . Cr . 'lilI ) t r t llct t t r t l''i.l .s.l gaz. (urtonla dezlntcgririi piciturilor de lichid.\ r. r ( . ..i.(: rt tt t 'lt " ( t' l t) .nt.nt. l.i L rrr.of... c|r am xles pr'(.' r. it slf r 'l lrrclt tll/r. r ' it t ( llt r l r.1.r.-i "... tlcar(' la lrccv(nt(.1 . '9r par .R'..) (r ' I lV I l" t l l tt' ( |. .r.il s l. .l . t ltrl L .odrnamlcc provocatc de energiei sonice in amcstci.\. ll l l .. r r '"r lr .rr..tt l .eazi. 11. nr ' f .. llt r ''t r l (t t) .rrr. srr i sPrltcrrsciL ( l( lr r " d" ptop" gi .--S" plT ci turbulcnfa produsi. Mr.obiqnuitt. t l|l( .re tluminii $i anumc -j00 000 lcnl's.r-l |lir.tr...rrrlrrc. ' s. in lucrirrilr: salt..gi cilduri.. t 1ir ' IIl l .)..lntrcaga ccrcctarc estc in concordanl5 cu a{irmatia ficutil de (.ilr"rl.t '. eihivalenti liniii lircfircatir.. s_a obtinut o nrai buni inlensi_ .. R\ ..ri t.i l t-l r sP tr| l i tr. a particulelor'dc conrbustibil gi a produgilor intermediari in di{elite fazc alc irderii. r "1" vom obl i nc.z .Sl r. i t ensiunilor clcpi.i 9. y lr .cind sc cerc ca"ar.r.tl .tt4 ]) .rl .l .plt\Ll..) y1t ln.i_Saz..trrrir .. vom put ca ( l( llcr t llinr t lt .()il s'\t(:t I. -t 1lR2)' (/) ( r) (4) i fiind numirul total al sarcinilor concentrate'1 ...zirlrrrilor sau a combustibililor de calitate inferioari. 1 rr. ( it '.j ...im ct r ii sar cinilor ( : oll( ier ) lr 't lt ir r t ' '' r I r I ' lr t seri e de-al u ngul liniei. r 'l..z i r..: s r [ ] ! .i . rr .I'.Pr. 1.l!1.rgt. carc conduc la crestc.cit . tI i tI I .lr. r r r l r. i ..tr t' ot'r\Gi\t'i. S' denonstreazi cd intre accftr l).qi o imb-unirtSlirea calit[]ii putverizirii _. facilitcazi procc_ _ slkr dc Iormare a amcstecului combustibil. .zr.Lol t sorr| r.rl)it()lal tr:rlitlullli sr. lt t . it r t l. -.rtrrr... carc s(.rrrr. ll 11 I't' t l f ' 1 . r r1 .1 :r(('s1r'l1r introduse pc o linie electricir uniformir lrrDgri.rr'rrtrr'lrl GeorgeConstantinescu urmi. n trnsificarr:a proceselor de arderc se datoreazitin prrncrpalcleclelor . i . c. l-itla dc ardcre.r ) l ..l . Cr . l l s l' r . car. sub influenla. .c a combustib or s iur dovcdit mai cficacc decit metodelc actuale. A stfci f ic L.t\t ..'.: Dt. rrrr r it.

. l) ar , l- r ( r ax e t c s tl rl l x ,rtl l (l i rrtt(, rr.irclrrnt.'lc dc masi elastice, s( r( ' t ir r / . r ( . 2d !- c r ri rp o i l rrl < l r1 l r,. rclctanl('le elasticit fi gi de masa, d cn v at l( . . lr r k r c uind in rc l a { i a (t3 ), ()l ,l i n c rn

Ac l i c di nl r

D l l \l l \ l { ()l \1.\ N .\ di n l { t,,ti .trrl ' t,' l ' ,1' )

ala' : . Dacrl vrc.r deci ca r/2,,

I lv

l*l.si.i i'ii'itr,';;ir;'iJ'::,:""

::nitJ;,tt,",.1$:i:ii*"\:*#:'Jh:,+"i?",i,,:.#'"i::,trT*::
a linieincincircat", r,n li o;"1,'?;i:."*:
I|tut tnglnrr (;oGU (:a)\St,lYtli\lls(:U

'r%'

(11) corI t:tu\'l'A

b,,'z,i"t i,r". llti:l ,:'&i:,'l' I ill3, ;fl ::.x;l,ti:i*$"1#,"i',L:li; b'i
Fig. l0-5. - I-inic et{:crrici echi /al cnl a Ii ,ri ei i i rctrrcate.

I)oannior

9i Dotnnilot,

pierrrerilor nuschimbi esen "lilili'l':';'\,;::1t":1,,0;:1"'1" ,,,,,,ll'ii,igi,f
,,i"' rezultat parad"xal: actuala teorie, una"ll:;,x:l,ii1^:Tl'.T.tr';,1"""'"'ui

i'li,;]'],l,"llli;li':'li ,l,i;Jllu,,,l':ll:'l".lll ir,,,rirr,.,rr ,,,r,il,,,,,"iint-'i, ,i;1,:i,,;:l,l"lli;,li,,il:;il:li'';tll,,;,;l,.;,iii,:1,fl l:;llil,"',1,i,)ll:il:"';]iliill,:ll'"lllli,ll'tazrrL,.r.riri, ',,'',:,,,",i',,'i,',, liil,t:ll:"1;i,,1;11' r.,,r:,

,l]T.i,ii',i,,*,:llil :.ll-lil, :| 1'.,,1,.,g:,'pii,i,,r".i'.i',1.;'::,1':i,l:li'i,li:l!i i, :rr.rrrir'.r,r 1,,or,i,.,,,{ illirrl'ill;l:j',.;i'ilil'll"ll..ii'

,rlilllii'i:"',?T"ffj;:ii'.ili""'""'ii'i;;"-;;;,;i-;i;o:-u:':it;l;:
1'';","i11',.;,,i',',,'ri-orrrirrultil lli'i;i,

decit si'r conrirme "jo"' nu.race ".",,.i;"ili:1'::*:'::f.ttTT"lt--11-:1':"T de ccr mai n,,,. int"i". i'"#.l"ii'],'J,i ii.." il[i,1ti"J"Tj#tl

ryr"fl

ii.,*: .f.*;T:mil;lJ,:':'*i: a-,i'i"'i"'r'onau'to'iio. I'Jr:l"ltrX.H:tli:li'uii":llT"'T
J,,.?:lt"u

fiffi:'ifu,:l ilry,?l,,-..3.lli.'Trsl ffiiTj,:iIi.",l",krJ'li:,,e# :i:::,U:milititrj1",1..,,';::

.) ll.vi'* ,1 ,.,r(r.r.. r c , , t , r , I |, . r I / , , . I i||i, |, |, r I ||i ll , , \ r r r , . t r ! t r , . . , r L , , L , r , r , , ,I t . , 1 , r , ! ,, r r t ! , ' |' tx.,.rf',stij lf, , lr , ,,;l. . , , , , i, , r . r , n r,. r, ,,r,,r,. ,, 1 1..trr , , r , r , , , , , , , ,,rr.. , ! , , , , r , , l, r I t |, , r r , , , . n , ,,,, . , . i , , , , , ". , , , , , , , , , . , , . , , , , , , , , , , 1 ,, (:,r,,(,. (i,, ,'.,,rrL1 , ; , , , , , r ; . r , , ; , i ; . ; , , . '; r ; , , ; i , ; ; , ,, r , . , . r , n , , . , , 1 , , , . . 1r' ,, i' ' lt ' lr,,r. l,rrt rrtrtrr r t r , . , n, r , , , , , , t , , . r r , . r r , , , , , , , . , r . , . ,, , , , , , . . 1 , , , t ; i ; i ; ': ,.. , , , , , , , , , , , , , r , , , , , , r . ' r, , r' f l,.1'rtl,l',.lr rxt.,r t , , . t , , . , r l{ , 1, , , , . . , ,1, , . , . , ; r , , , , . . , , , , , , ; '; ; : l '; r' r,rr','lr" r, (t'r"t. 1t . , r , , \ t , , r r r r , . , h,

\-oi inccpt' conlcrinta 6u 6319 voi alca onoarea a t'i itltrclinc l'lrr' rrrtl rrl uruliumirile meie domnilor mcmbri ai Academiei Romlne, caf(: rni irrr lir( tlitItrr:' aurlitotitt d.oJebit^ onoare de a mir inrita si expun, ir.r fala unui unrczumal tal lucr ir ilor r . t - r clcasupr aaplicaf iilor vibr a{iilor in, t r allsr t |ll. |1. | ( rr rrll cDergici mecanice. Aceastir sali este ull sanctuar al ltuntcl rolllitllt -ll inr-rl{inr.rr {i la I oi ''1 dc vencralie gi cu oarecarc teami ci nu ;;;ii-;"i teotirilor dr'., r'oi iritra in subiectul ce-mi propun rr dezlolta itrlr-o 'rtir' fi maxim.l de tirnp, in car" r'.i alrttzrr rlr' il.i^ltf"l. r'i oromit ce aceasta 'a pacrenla o1'. ln aceastir conferinlir voi trata despre o itiintri noui li autrm( : itrrrrl'r care sc ocupi ctt transmitcrea enerBlerlnecanrc( Prrll \IbrJ{ll' qtlltr'1rll Cuvintul sonic are oarecare analogie crt -sunctrtl l)clrattct' sint rezultatul vibra{iilor, denumirea dc sortic sc Potrrvcltr'' pot zicc cir cst r ' o liici : r r t t r r r r r r r r r 'l A ceasti t st iint ir est e f oar t c t inlr i; i ncast ePt xt 't t leoaLt t t ' llr I ) ; r l"t r : i t t llt zlt 'r t r r t cam est c ntuzi cal e. i nrudir . 'a arc ce ci ruta ln chest iuni t lc: r t it lini, io. ot nt 't ir ', . r r ulI r r r ) ulr ilr '1i ir ll. r r 1'lt "'lt t t l' ll al c sti i ntei sonice. Sin1, d, alt t t l, ur t Lllt car L ol'ilt t r t i'sc: r sr 'P't r 'r'r t l'r ( l( lliir r li t r ' or r r lii ci1, sir pr ct inr l qi act i cnt t ' m ul! i m li i nti ' si i i nt ( l. , i. r U i i i e l " " fr:rrui si st ai iniSis i't r - r r . I ulr . r at or cu st icl sit r r r r r ir iir r i, i, r t c lr{(r"'rr irl)5(thrl ntt vrui sir ;Ludie/,i o rrroblcm.i dc fiziciL-matcmatici-t, "l tc ocupi clc Haydn, llccthovcu silu -\Iotzart. l )eoarccc est c obicciul de a su {ucc cit c ur r ist r lr it ill {) r r ( ( r ( ) t I |IM I |, |. i l voi facc 5i eu; t lar ar : cast i int en{ic ir nr cil =i'rDu- r '. 1 ir t ; r ijt 't t zr ' lr r |it r r r lr ll, . r r r oi t nct lu. isi't ict t l r t t tt t , 1 1; t dcoarccc, fi i nd i, or ba r 1c o; t iin! ir 'no. : ! , rcunt 20 rlt' irni' <ll citt<l 'ttrt de-aLia Greci sau dc la l{orraui cli ntinrai lisi1": " <lt it lt l: r t ii'it t : '"r 'r 't t r r ' si Cit lil'r aliilor . r r t st ut liul i nccD ul :.:t IIrit ocul) rl ,' bi .rr t r iali, lin p: t t t , it r lv. cit ir cL's(st r l( lilr l- it ; li it r r r 'pr t l l) r ': r t ' lt t r r l umb' l ' i -, i l i i i i " tnn." k d c zt n"u sau ur . r . iplt , lcdc la I loli, lin si lr - t in[ ot r t t cr i11. 1, , lr r ', t it t . t r r lr t t t t t ' ti i ti i .i rr., at un<: i. r 'ear r t l7 nlr i inr ; t li'ili ; i it r ''r t t t t '1 t llt t zi. it lr ', , llr t , r t t t t r lt r lt l<, t li, i lr . ( ) liit r oilr l] r sir ir r \ 'i"r { 't t r t r : r t {iit vlclll( : l a pi an.' I,c accil ( ( 'llli ( ir zt lr . t ir it t t r t it t i' r L: lt t lt t 0t t it t lill cir r {ilI lr t t : t t t tttt arl t pri ct' pt t l t t t lr r t ' l] ilzr 'llr 'r l' t t lt t zir it lc : t ; t cot r lt t t ilt 't ' lr or ir ' lr l) t f lt t : t ' sit 4. lt t t an i nl l i ' l l l i l s a t t t ot l t t t t I | t t tt t i I t ' t r lcsct t t t it t si (l rtttt l' t t : , il . r t t l | t lt t lir il( t 'ilr 'l, r ir t t i lt li rrrrl i r' ,. '; liir r lilir r ". Ar r "l lr t it t t : r r "" P l rrl rtt rtti rr' l, or ir r lt lot ilt t liL, t it t t t t ot t t lt 1r r 'l"r z' r r l'r 'r liil' ' r i{ir ; r r lir r lt r ' pt ir 'llt t it ( ot llit r ll, r l a ''r rtt,ri ' r l r lt t r ttr-rt i tr, i. t "lr r 'li'
rrt,'i l l t,rtl l tt '.ttl rl |r l . l l tl rl l l l t \ l r t' ti l l " ,tr tl l tt ' rttt .l l l l I rtl ,r,"' l rl rttttl ' r l ' r rttrtrr' t t|' ||| ' l ' l l l rl r ' l rl ' l l l l

(lulr,ririr,r'r l;r rlilllilr: irrsllrLrncntc Strrlirrl I ;trrIt:ottlirrtt;rl rrrrtzic;rlt,: tronrlx:lclr., rr.,li,, arn slrrrlilrt tulrrrt'ilr.rr, yi incetrrL ar:rtslicc , rlilclitr,[cmlrnctrc (r l,rlri:r vil'r' rtiilor. crr irtcclrrlrtt-irtnf:rutiliarizl!t ln rcirlilatc,sunctclcnlr sirrl ,lr',il rr lirlnr;-r dc cncrgic5i tlansmitcrcil srrrrr'{rrlrri cst('rul caz particularrrl 1r:ursurisici dc ener3ic. Accasti transmisic sl f:tcc prin undc sonorc ;i atunci mi-atn pus problcma: oarc, dacii energii ir (:iuiit:rli foarte mici cum c de exemplu energiaunei trompetc, se pot Ia distan!5,prin vibralii, nu cumva s-ar putea transforna aceste Ilrrrrsrnitc villtfii in energie mecanici? tintlcle sint de doud.feluri: sau le transmitem in aer, sau le transmitem irr lrrlruri.Primelesint undc sfericc,care se pierd sau se distribuie imprejurul rrosllu fi.ri. sL le putem concentra; pe cind cele din catcgoria a doua sint in tuburi, pe care le putem conducc Ia distantir. Exemplul rrrrL: concentrate ccl nrai simplu de unde condusela distan!f, este transmisiunca vorbei printr-un tub: tlacir vorbim la un capf,t al tubuLui, vocea se transmitc' pini la capi.tul r:cliirhlt gi toti ;tim c5. foarte pulin din voce se pierdc. Sc poate lntimpla c;r vorlrcle si- nu se inleleagi totdeauna bine, dar cnergia se transmite cu foallr. putinc pierderi, asa incit un tub acustic reprczinti" o linic prin care prrlr:rn transrnitc cnergie, fi.re caraerul sl circule dc lir un capirt la altul, Vilrratiile sonorc,pc calc le transmiternprintr-un tub, au o {recven!5. rL.slrrlrlc inalt:-L ;i de acecase aud. Am putea conccpcfoartc bine ins.'rsi vilrrr{ii crrtt'nu sc aud. Dupir.curn in luminiLsint razc carc n1l sc vircl,tot astfel lx,l li slrn(l(' care nu se aud. Sub o anumiti linit:r, 32 r'ilrralii pc sccund:-r, rrrrrr.lrrlnrr sc mai aude; iar pcste o anumitarlimiti, pest(' 20 000 \'ibrafii 1tr.srtrrrxll, iarirgi nu sc mai audc. Aga incit, ceeacc se nume;te, in vorbire curi.ntir,suuct, este gama de transmisiunivibratoare,care sint pcrccputcde sirr(uril' nolstre. Astfel fiind, intensitateaunui sunet nu cste in gent'ral o rrllsur'lia cantithlii de energie care se transmitc prin tub. Problcma dc a dirija undelc prin tuburi nu prezinti. nici o di{icultatt'; o cantitatc importanti de encrgic. singura dificultatc este dc a concentrir. Ilroblema transmisici cnergici prin vibratii rni-am pus-o in modul urlrfitor: la capf,tul unei conducte sir produccm vilrratii, rcprezcntind o energit: considcrabilli - conducta ne scrveftc de mcdiu dc transmisiune - iar la t:aplLtulcellllalt si transformim vibratia iari;i in energie mccanicS,. Problcma este destul de grca din mai multc puncte de vederc; undel' <:irrr: sc transmit prin aer sillt necesarmcntcloartc slabe din cauza marii elasticitl.ti a aerului. De aceeaam invcstigat;i posibilitatca transmisieiprin alte medii;i anr studiat in specialtransmisiaprin tuburi pline crr ap.L.Am constatat, ln mod tcorctic, cir s-ar put('a transmitc cantitili considerabilcdc cncrgic vibratoare prin lichide. Intrr:lrrrinlintlo frccvcntir ricstul dc joastrc:r sL nu sc au(lh acost('un(lc,nc girsim in prczcn!:rrrnui fcl tk: curr.nt, pc cirrt:-l putcm tmnsrnitc plin tul) li r:atcrrc foirrlr:m:rrt:analogit.<'u crrrcntrrlck'clrir', duplt cum vc{i vcdca rniri tk:1xrrtt. Nu v<liintlL in <Lrtitlii tsrrprirlt'oricirrrrrlll<1, iusir lr' lltcir :rnrir.ttrrnlitc crrrr'lar: cit o trrnsrrrisir, trrlrui sit vit rlarrcitcvirr.x|lica{ii:rsultrrr'lcrrrcrrlclor
rlirslt, frlciur.rr lrritr lrrrk.sl"t fir. p os illilf r . Ac c s lt ' r , lr . t t t c t t it s in t : " h s l i c i l l l t . i t , ;i 1ricltIr'r'iIr'. Irrr'r.plrrrl lr r r ii r x r t llt t r t lt ir us t t t is ir r r r r r l r f t r t p r i r r i r p i 'r , p r i r r r r r l l r t l r r r (irrr.rri ., l iut;rrrs ir lo: l t t r . tr . r ilir llr r r I ir ir r I t t t i I r . r 'o t t r 1 r t c r , i I r i I i I I r t , I r i r ; r c i , ( ) r l i r l , i lr' r-rl r.l.trtr'ttl ,rtltt t lr , r , r ' l t r t lr ' ( lr . t t r ot r \ ll. r r , r : , r ' l x r l l t ; r t r r r r r i l r . 1 1 1 1 r l r ' tr ir1r,r It l, , t t r r t l, rrr ,t l l t t t .r l i r r', i r l r r r r , r r I l t r ,r.r,l,rlrl 1t , rrr ,.,lr.rrrrrlr.,,r'|r r l r . r I t t l, r , t t

t cor ia l ilr r t liilor : Lt r ilt t , . I 'lt t r t t t t t t r t t r ',r lit t l) r lr l(I ( |r \ 'r r l( lt rr.l zi i i rr l rcr r siici"L tt,ol l l i r' , r,s lc posibil dc a lr ansm ilt ct t ct llit r l, t t t t r t t r t ll r lir ijat c ir t t r r t t t lr t l' plin crL apl. a lost cottrltr. t Elcmentul care a fost foartc mult (rollt(slrrl itt pt ttclici-1, rI probiL cir af,l ('slI t|)t|| irrsirli Existenla undelor in apir cst('t;r bilitatca apci. -Dealtfel, presibili. s-au ficut expcrientc foirll(' rifNrroasc, carc tlt'ntott"lt rrr comprcsibilitatea apci; cu toate accstea, prinlr-o tra<lilie lumca I losl .r{lrrr"l si. cieadi. ci apa este inconpresibili. Ccl mult st: admitea c[ apa, (ll(i i lr' comprcsibili, eite cornpresibili. intr-un grad aia de mic, incit si porrti li rr'1ilr -Totuli aceastai compresibiiitate a apei nu este neglijabilit. iat. Sir vi. dau un exemplu: si luem o conducta de 10 km htttgitrr' ,t ,' presupunem ci la cape.tul acestei conducte ptnem un piston pc citt , l t t rt ,,, rt tr rl. rr alteruativ cu o manivele, conducta fiind p1in5-cu apl, iar 111;111i11111 I lungimc, sprc exemplu, de numai 3 cm, invirtindu-se dc 1 00o r'r i lr' rrrrtrtr tl, 'rl'.r | ,l Prin invirtirea manivelei se produc pulsalii in aceasti. conduct.-L capiiul conductei punem un rezcrvor, care s[ menlini condrtt lrt l)lrlr'r I rr ,rlr'r Dici am calcula ic trebuic s5- sc intimple in conducti in tinrlrrtl .rr lr.rr,rlrl pistonului, neglijind comprcsibilitatea apei, calculul nc-at rltrc, lrr tttr t';rtl r r ' \ "'r 't r tat absurd, anum e c5. pr esiunea t r ebuie sl at ingi 30000 r r lr r r r r slr este o absurditatc pentru cit, daci facem experienlll, Pllcti( rr tr"l.r trttrtt,tt 40 atmosfer c. I at ir pr in ur m ar e cl nu put em s. l llcslii: t nr cot t t 1r t ,. t |'t I t |'r I r , r aPer. l n fond, ce se pr oduce in aceast i conduct ii ? [ 'islot t t t l t t t t , t t t t 'lt t r , ( rr vil{ /.r 'rttt,'lrtlttt Droducc o serie de unde: acesteunde circuli. in conthtt:t;"r i nergi a pi stonut ui se t r ansf or m S.in encr gie vilr r at oalc, ( ir li lt t ir l: , , r 1 \ llr , t , l sunetul ui i n api ( cam 1, - 5km pe secundi) ii s( 't r lnslr il( r 'ir lr I r , r l, ilr r l r r 'lil laLt al conductei. l n hi dr aulicit , m ai t oat e t r at at c'le incclr t 'xpt t t t , 't ,r r st r t , lit t lt t t . r lt t t t t it t r l ci apa este incom pr csibilir sau ala dc pulin cor lpr lsil'il; 'r , , . r pr r l, t r r r t r '1'lt 1r r comprcsi bi l it at ea ei. Unn din aplicaliilt r hiclr ir t r lict , r 'it r l s r r iI t I t , |, t t t t t |, t | 'l' I 't ir r r . r ir lr ', , 'r l, , t \ r 'r r ll aproape o sut ir dc ; r ni, a lost Pom par ea ir pei ir l r r r ir r r '. i n mi ntca l l nor oat r cni, car e nu St iau ( ar r t c m lllli! , : t lo: , 1'. r t t t lr , l't t t t t lr / t r r pomD i i n l rrndll r ninci, ir ct ionat it dc clouitcololt " t r cliclt ir l, , r r r t r 'r ', r ll, r r r l', , r , r l; l iLtt:mativ priu doul tuburi. Plccind de la ipotcz,rr,( ir irl) r , ,1, t t tr , ,t t t | ' t r' ,t | ,t |;i i r r r lr r r l qi ti ni nd scanr ain c; t lcul nr r r nai <lc iuer ! ilL lpci, s- ir r r ; t t t t ',lr ( r , r t r , lr r r{l, in t lot l r lr t ut it l, t r ur t r ilt t t l r lr ' l) lll"illlt lr r ' lt lllr lll mai i D i (l c l o r npar c in cir t - r ', estc (,xl rcrl t lc t , 't lr r s, lO +20. Accsie l) t ir iit li c\ ist it 1i it t zt t t it r lr ' , t '. l, r zt .r r t mrtxi trrul rru t t t ir r ulr t i t lLr I t 'r 'olLr {ii,( ar ( 's- it l) t lt llt ol) 1! lt r '( ll ir r , ll,lr l|' t r r . r '; t t r t , r:stc rl c 30 l ) cr lr inlt l, O r , r 'r t r t ut lulit siL Jlclllir iit r i cit t , : ir i pt or lt t r , t l. r r . t lr , r lt t l unt.i conrhr clr ' f olr lll lt t llli l) ( sl( ' . ] ( X) 0 lt ulsir f ii 1x' t r t it t t t l, t t t t t t t , r i l{lr llll '; l t t p, 'i ir t i t I r' t t | , ' I t' t t t , I , : ii r t t t t pot r t il ; r sll, l , ll n-i rrrr rrcgl i jll ct t t nlt t csilr ililr t l, 'r r crti sl t t lr i u{iot t r t I r '. l rr ;-rt t)rrci r 'r r lr : ulir t r lillr ir lll, , lr r 'lr r r ir ' , i r , lt t t illt t t cii , l, 1r or , r r lr r r t r li 'yi r' Il rrrIi l i IrrIr':r 'liliiir ilr t llr t r , ii t lt ir ; ir ', it t l r I r r t ; r I t r r lr r ilt lili ir lr ' lt l. r lr 'lii i, I illi si rrl rr| ,' r' I rr I r' 'ri nu ir 'lx) i r r , lilii; r rri , i i rr , rrl , rt l r r iri ir r ; 'r r r ,lir ; i. \ loll it r lot t r l l t t t it i 'lliir l rrrrl i { i ,r rtrrli , r or i it r I ri , I r ,rI t I i , ,| , . irr , . r ir r r ; r t . r I I r ; r t11. r ', ir r ', r ll, r : , r r t t ir rl l vr, rrr, N r t t t t i l; r l r lr r t r r I I |, r I r ' t t t lt t I r lr ' , r lt . r t f r l, r l lr lt t lt ll llt lt ll. r ( 'ir lir I i r.l r,rl tr,rrrr' r, r r t r jl , r ' l! r ', r lr ' lt . t t t t t t il, 1, t t r r t t t t , l, ' r 't lr t t lr r 'r t , ' lt r '. r lllr '1,r ". lr ' '; i rr r' l r,,l r,, rl r ; r , ilr r 'lr 41lrlr . I 'r r lx'lr r r r ', r r r lr lI r 'lr r ll , r lr r r r l r lr ", lr r l "i '. r ' , r lllllt r ' ,l r l ,r,,rl l rl r,t , ; t ll, lr r , l,l, lr l t 't t lr n r r r r r l, t . t l, t lr , i, r lr r , r l, r lt t r t t , 'r '; r lt r ', 1, ' l l rl trl ri r l rlt r r 'l' liit "lr 'lll lr t t lllr r r , r t r |r t t l't lr I t t lr ', r lr 'r , i'lr 'r / \ llr 'r lir ll

.r l i rrl rt r ' \ l) t r i( , r ) 1r , r i l l ro rr.r ' ,r .r i l ,rl r{ )r.Ii (i (. I)1i r' -\i rcl ii rsul )ta coml )l esarl )i l rl i i (i i ; r 1r li,r r Lir r lr r i, p r,tro l u l rri ,,i rrl l o r rrl l t(. l i cl ri dc, l )ar cc c cul i os cstc ci l t)i ttt('l i lt - it r lit t ir t lx r tti rtt{ :r Ir.rr L i rrr rrrv c rri l .i l r r' qstol 'oxpcri cl rte, gi l umen i r ri t r l i , l ri rl ,l c l i r i n c o nrpt' csi bi l cdi n punct dc vcdcre l x'rsi sl lt ilir ilr lc ir r a c o rrs i tL 'lolLtiL luttreu cstc rlt rLtorrl t:iL otrlul cste clastic; or, a admite ci-L PtiLt:lir'. olchtl cstc cl;rstir', r:sie ir :Idlrit( r'iLcsr, r' critaptcsibil; toli ingincrii admit elaslicitlrtct ofelrrlui li construircir.r('sorturilor cslc bazirll tocmai pc comprcsibilitatca;i cltstici-.irtea lrri. Totugi foartc mulli ingincri considcri apa ca incomptcsibiliL; lir construirca pompelor hidraulicc, foarte des sc line seama dc otelului dar se ncglijeazi c.lasticitatca apei. Or, proportia intr!' ''lirsticitatca :r'r'stc douir clasticiti'lli cste urmetoareir: olclul alc un coeficient dc clasticitatc rk: 2 rnilioanc kg pe cm? pe cind apa numai de 20 000, a;a incit apa este dc 100 ori mai compresibilir decit ofelul. I)acir am lua un tub dc un mctru lungimc, l-irrn uurple cu api gi am suplurc apa la o prcsiunc de I 000 kg pc cme, am vdloa cir aceastl coloani dc api. s-ar scurla dc 100 ori mzri mult decit o tijd rk: ficr la aceca;i lungime ;i care ar fi comprinralir tot cu 1 000 kg pe cmz. 0 alti. cauzi Dcntru carc cred cir nu s-a irirrns rnai clevLcme la transmisia (.t)r,riiioiprin vibraiii, estc rrn fci tlc conveDti,: irr lumea ;tiinfificn, prin care sl rrlitmiL cir cncrgia dcgcncr:cazi-L cincl sc triur:;brrriL in libra{ii. Este ugor dt' t.xcnrpl'.1, drLl cste Ioartc greu s6. rr lt;rnsllrrlna combrrstibilul in ciLldur':-r, olrlii rlin cirldur ir" comirusr.ibil. Tot astlel s-ir putut clccle eir, d:rciLcnergia se Itirl:r[otntir rr:1c-,r ir.r tibratii, r'cciproc:r n-ar ii posil)il:1. \u (s',t totu$i nici o ptolrir sliirrfificir a accstci piLrcli, ir.r catr, tlcirltfcl, flr n-arn crcztll, 5i atunci ttti rrl I,rrs prol-rlemainlcrsl-r: sri transforur lilrraliilc in cuutgi.. Sirrt rnulte fcluri dc e erqii carc s(' trirns{ormar (lintr-una intr-alta: rnrrll sirrt lt'r'r:rsibile i;rr altclc iievtrsil'it.. \u tla aia dr: u;or a prcsupune lir vilrrrr\iilc ar ii o formir dc .rr.'rgic revc.rsibilirili cncrgic mccanicir cu cficilrrtr'r irrllti. I)caltfcl, nu sc cunoaitc <lccit urr silrsur e\cmplu dq ,-nergie' vilrrirtoirrl rcvtrsibiliL in cncrgic mcc:ruici., )i accasta lstr L'ncrtiia curcntulrri rlcctlic altcrnattir'. l'r, cinrl liLccam tco:-ia vibratiilor-, am girsiL in {orrnulclc rclative la culr.rr(ii sorrit:i citeva rclatii carr: scmirnau {oart(- mult cu cclc cunoscute in clrr'lricilatc. in loc dc a face tcoria vibra{iilrr pe bazelc urmatc, dc pildli rlr, l.rrgliLngc:,;iIord llal'leigh, am luat-o pco calc rnai practictr gi, in loc dr ir plct:a tlr: la ccualiile gcnerale sprc rr rLjungc la particular, am plccat de la lrirrlicrrlirr spre a ajungc Ia gcneral. lu cle<rtricitirte sc incepc prin a se da ( itcv (lcfinitii foalte sintplc, pe urmi sc cxplicir citeva e-xperientcgi se trarhrcr: r'i'zrrltatul acestor cxpcricnlc in [ormult' l]rirtetnaticc. Astfel sc obtinc o ltiin{iL cirre sc Poato rt'tifica prin rtoi cxPt'ticn{c, duph cum;i bazelc pc r:irtc s-rr iutctnciat ;tiiu!a arr fost vcliIicittc l)rin cxpcri(frIti"r.()r, cxpcricn$clt. rrsrrpriL(lasticiiirlii sirrl loartt: sinrplr': t xllL'ricufelc usrrprr ntasci sint illrili sinrplr'. Astfcl lr:gilc, cirrL:lcirgi'rinttc elc qtrr4rlict:1lilccl:rsticc:,;itle grctts int L g i fo i rrtc s i rn l rl r' 1 i s t' rrl tropi c rnul t tl c l cgi l ,' < l i n cl ct trrtt: a l c t t r at t , r - ic i, tl i (i l i rt(:, < : ir n:s t ' t t [ r ' L r' r. l l r c l rP a c i ti rtl i r c l l c tri c l ' L 1i l :r i t trI rrt l ;rt rt ;r r' l rttl i tr-r. l )i tr i rc c ; r s t i-s Lir r r llli a rri rk rg i , i rn l (i L u l i rt s i i l ri l g avi rul .rj (' yi ;rl rrnci , i u l or i IrrIl rr sorti ci r, i rrctl i a sotti ch, l rtrt tl c i r l l olr i r lr , lir lc ori i 6 ,' r1 r' ri rl r' , rL l i rri l r l r1rrrr ft'i r:Ii rrr r c ir r , i 1r illr I r ' ti It, rl rrp i r c rrttt s , l rrc l ri i i t t rl l l l ti r i l rrl r' . ( u rttl r' l c pi t trrr rl r'[ ir r i{ ii r r t r r r lr r , , i l s ,-rl l r l l o ti ;r v i Irr,r(i rrtri IoI,rrrtl trrt rl i l l t,i i rt [r,l rl ,L' lt ir ililii rl ,,ri l p ri rrl r trrr l , l ,l , l | , | | | | | | l i Itl rl ,' r' ttvi ttl r' . Ir.o ti rr r , lr . r r\ lo, , l o ir r t it r r IrIi rt, ,,r l ,' 1 i ,i r ,l , l ri r l rrrrrr ' ,rrrri r,ir, rr ;' ol ti l i l rrt l r' 11r' ,r rr.zi .,l '' r r (r, t r r r,l , r l r rr rl ,r l r' . | ' r' rrrrrrIr' | , ,l ,rrr,rrr. rr, l rtrrrl ,r' ,l l , l r,l r' rl ri l . i | l ,ttrrl rr'l r ', lt t t r lr ' , 1111 , 1 l r' rl l .,rtl 1 ' 1 1 ' r,' , ,,' r r,l ttr' / ,l rtr ,' l r r l tt, ti ,rl ' t,r rl tttl t rttl

rl i cfi onar; attt lr r : r l o 1r t r r I r t ir . I ; r I c cllr lr ir '. r , ; i r r r lr , r r lr r : , o ir r r r or r ir ; {t ir r {, r . A ta al n fi -Lcut : it r uot out - r 'L, r 'r r r lzor r ; r t olt r 'lr . ii ( r I 'r . r lr . 1r t 'o; it r t. I : 'r I iI r 'r lcr r r ol stratc i n cl ct: t I icit at t ', pc cili'ir t t I Pr r lr r l s; i ll llr , lr r r ' ir r r 'lcr r r cr r t c sor it r , '. r \ t t t reu;it si. traduc ;rst{cl toatc lrrotoarclc t I , .r' I r'i r' r. i rr rrrololrrc sortit:c'. I lnrri r',zonator el cct r ic car e dcscat cir scilt ci, ii cot t st r t r r r t lcir r sonicit iLit 'r ur ci, , , ; r r r soitic care dcscarci, lovituri asupra nicovtlci. A nal ogiiic sint a; a de nr ar i, din punct r lt : vc( lcr ( ' t cor et i( , ir r cil r r r r r r r inginer, care ar citi o cartc dc sonicitate, i s-ar pitrca ci-t citt';tc o crrl, ,l, electricitatc. -\Ii glsearn prin urrnirri' in posesia unei forrnulc dc tradrrc!ir' ;i rrrr rrl rimiirea <lccit si r'.-L11 car,-' iint (liferitele aplicatii practicc alr. rroii .,lrrr{,. i n pri rn r Ll r in. i, aplica( iilc com pr csibilit i. ! ii lichidclor sir r t r l, , t r r l r l, i mportai l l ( i rt . 'lc insiisi: t lupr L cr r t r r ,ir r clccilicit at c, pot inciir cu ult colr ( lr 't l sato[ fi -l pot r lt 'scilr cala r cloic, r ot ast f cl puicur inci. r ca o bulr . lic r ll o{r 'l l i n carc rr' ..rr r r D I ichid, cor ir r r I iDr iDrlichidul la o pr esir r ncf oar lc nLr r r '. l) , r r ; r se cornpri mi L r r lr i, t le cr cm plu, int r - o but t 'lic la 2. 500 at m os{cr r , , r , . r lr r r , r r , , r vr-rlumului o aproapc dr l0'1", atlicr-L din t0 litri faccn 9 litri. Or', ;r(r,.r',tl rerluccrc dc volum cstc consi,lclal riliL. Cind ll-rsiLm lichidul siL rr.r'iui Lr r,r, Irrmrrl primitir', cncrgia cstc lcrlatl pc de-a intrcgul. S -zrrputca zicc: biuc, clar ; i cu aer ul sc poat e lacc aceast i"t cxpr . r ir . r r t , i, dacii conprimiLm acr intr-o bulclic, inmagazinirnt cnergic mecanicii qi rlirri facem crpansiunca aerului cigtigi'Lmcnergia inapoi. Nu cstc toculiri lrllr ir.,,i, pcntru cir actril dat--ir-l cornprimi.m cu prcsiune marcscli inci-Llzr.;lr., rr1;rirrr ll encrgia depusri in comprimurc s,r transform:r in cncr.gie lx)teutiali (1" ('lrl presiune, dar ;i in cncreie calolicir care se risipe;te; nu sc l)oatc tl.r i rr,,rr;,, r.1 toatit cneigia ce arn chcltuit in comprimarc. I)aci comprirnirrn (lir r orlti un lichid, ritlicalea tcmpcrirtulii cstc foarte nrici-r - <lactro fi o f r .rr I i rr rrr. rI r. grad ccntrigratl pcntru I 000 atmosfere - a;a incit mari toal.i ( |rlll,r \r. translormir in cnergic potcnliali, l)e care o putern conserv:r;i utilizir , irrl I r,,rrr. C a si . i lust r cz avant ajclt ' cc lt : l. r ut cm t r agc t lin cor npr r . silr ililr r t r , ,lr r chi del or, i rm luat r r n obuz, t lc t un in car c aln lt us ulci, f iindcir r r lr . ir r lr r r r 11, rrai binc. ln obuz cra un cilinrlru 5i un piston iit contract crr lir lrirlrrl, ,rriiri jat astfcl ca sit nu Iie nici o scr'rparcdCliclrid. lmpingind 1>istorrrrlpirir l,r funtl ;i puninrl o grcr.rtatc asuyrrl lui, drrpi-L ce am lcS;at pistonrrl r:rr o rirrrri'r, am comprirnirl lichitlul din olruz ll | 000 dc atmosfcrc. Lir accirslh l)rr.\ilnr., sirma cato reIinr: pistonrrl sc nr1>t:;i t'ncrgi:r ltotcn{ialiL rlirr olruz, irrrrrirllrrzi nutiL strlr lonuir tlc cncrgit' clasticfL,arLrnclLpistonul aflrn"rirrrprcrrrrltcrr gr',.rr tatcrr. A sl fcl , clr un obllz r r r ic, car c c<lr r f inca <l iunu"r t at clit lr r r lc r t k. i, ir r u r r . r t r 150 nlclli. l, ) t r , 'r - gili lir in r r r 'r . stolr r r z lr r ovr . llll l i t sr' ri rrrnrc o gr ', 'r r r r r llPr r siL num;ri rl i rr vl r '( , . j nt iicir t i r k'lxr r r r piL,t l: r lr . t k: r r n bir icf t l. l) acir lr r : r . llr ir ir '{r 'lr r r fi voi t si r ttur r r 'r . gt r 'r r r r lir cu lt inll, l- lr r f i l) lt t ut nt ir r gt : <'onccut llr t r . ir r lr . r.n,.tA i ,.(,i l ),-r t , r t . 'r ir r f , . lr r l r L. sr 't is. S r. r,r' rl, ,r 'lr r r ( li r . \ l) ir r r sil, ilit t r lr . ; r lir 'lr ir lr . lr r r . st c lt n f : r cl( ) r ir nlxr r t r r r r t , rl i tt l rrtr' P ttl ct t t lt 'it 1Jlf olor t sr 'I t ir r lir ', . . At t t r r r lr s t llr i r lr . P: t r t r ', qi it r lor : r ; r sl ttti r l i trti l r.z i r ir r uull o llt lr r r r r l, 'r ir , t r t lr lr l r nt lr r lr r lr . o( r . 1,it t <lr lr . lr r r r illlr xlr r s ir r r I I IIr ullir r l lr r , L{) l) ( lir I r r r olI r . r 'r . l rr.i l i l ri rl r. rr lr . i; r 'or r r 1'r lr , r r t r r . r r ; il r il ir llr . lr t 1l) t )r r r 'lr r , r r . r , t l l l ol ' l z rl r, l t l<1i lr r rll r r r ll r r Pr opiir r r r lr . r . [ r . r 'lr . lr ; r lislir . r ilr . | . l l url l l l r' . | t r ' ,t rt t rr' .I ( lr , I illlll I |I |||||, ||t 'I I . r . 'r lr , r ll r r r r 'l. t 1iollilr r r r |r r r ', , ir r r t clr l rrtr. ' r. l rtl ,l rrr r , lr r lr r lr r t ilr , olr llr r r r llr , , lr r ir r r . lp[ r r llr . . lr r ln r lr . r ir , 1 lir lr ir lr '1r . , | | | | | | r| | | | | iI I . Ir| ||l |ht ||| lr r r t I lt ' ||t r l, nl||l [ t |r , rll, tl lr r r lr llt lr . r , r , , il ||r or lr r r , l r , r r |r '
l ,l ' l II|||||i Il Ir|||,i rl rl r l l r,!rl rl r ||r|trl rl |tnl rl l |

r . pc corrlrurr. ir r r l r lir r t r r l' aburi srtpraiuciLlzi t i.r . r r l cql tui c siL it t cilzcr r sc. r o||r .rrr. i rr.. r r l in Virti.rr.sc produc prrlsalii in butclia de la inceput^ul iolrlrrctci... r |lir r r { ir r l o l rtl i . a incit punir r r l t r r l. r r r r i. |r r r | prin expcricntc. or.| | | | | | | | . hlr r icil'. ir r t . N egl i j arca i n lr(\'ut a courplcsilrilitirlii lichi<tokrr l fircut ca rnultc aplicalii practicc. l t r ||. Nu spun ci. lt i{) r ' ir lr it nsr lilc cnct gi( ' r 'lccllicii lir r list lLn{r .. din I-ondra. I' rrrr r.r t . .pr r . v. O rLplicatie a transmisiunii prin vibratii.I{oyrrl Srx ir..r . r . l i sl( . A.tt t i rri rr rri r L.rcitura cc apasi pc piston dcscrcitc. ar ait clif cr ent a qnor m l illr .\(' n rl )l cl )r.slr. putem lrrlr. lt r lr r l'r r r t lr . r r r ir 'ir . tl uP . ir r r r r lzr pi ni r l a ori cc t cm per at ul. Ir:r'st ar:rnjantcnt.. olt r r . i rrs i . lr l. r'. | | | |rIr' r' | |r.l rrrrrr. erL.. c:rre l)riu o consimlirc gurt'rali au {ost trecutc in rindul cunoitintclor pozilive. l. st .lr . descoperi mai inainte. Pr r lr . r 'lr i: r r '. .adar.sl r. l o rrrl r.i s-a dovedit c. r .. si nu sc poat5.. clasticitatr.!. | | | | | ||| | |.. t ia dcst ul de binc.e5te lilrrxlatiL a impunc idci eronatc in mintea studentilor. r . oarcr:ure 5i o tcrnini. rcu.r| . si rczistc la prcsiuni enormc.rrrrzlL posibilitir"fii tr-ansmisici cncrgici prin rrnde. . un simplu piston care se miscl alternativ intr-un rilinthrr.rl. r r r lor ' r 'ir si'Ll.iun ( lit 1 ir c r' s l r...l u rl l r. 'r ir r .a capiLtul ac:t stui tub puncm inci. ir r ci crr{i L . r r r or I .tr.r rrr r. r:i rL rl i c i P ri rrl r' -uu l ul r crr l tP i i .l lichidtlor. care rorrsli-r rlintr-o pompi. r uir r i.r' (i u ' (! n u s c poatc negl i j a.( cri r' . i llr rr:.I ri . tr r{ . r r rrrt i rr I r r' I rrri rr1rrrrr l rP l ti L rrrr. t t tvr . . l. o ltiinlir aga cle apr-opiatir du clectricitatc in Iormulc..:tl z i n r hrs.)nt-.rl i rr tl l r i rrrsrri si u l rI I rr. spr-e cxt'ruplu rrrr tulr tlc rrtr urctru lunginc.tnr.r.r I'rrtr'lrr. |.st . r l..lI vedcrt: al iut ct 'csuhr i it iir lt if ic. In loc de a intrcbuinfa acumul:rtoare hidraulicc.I plitriL cu irpit.ll. udur ilc t ubr r lui s.. r r r r . Iro .rrn t ir r iL int r .Patent Office" din \\rashingtou ci. i r ..rr.l r. t ut i r lit r Pr r r r r r 'r .tipmul rlu c dcparte cind o formuli. erau ir. . carc nu ('st(.u l i t s i -rfi l c un tuntrr ci rrr.. t . Lir nit lla car c I cnr l) i. marc.tri ti"rrirfor: i. lr r r tubul spir al ia dcsigur acccaii t cm por at ur ir ca li t ubul.m lichidul la o yrrr. nu numai cf.r(. l ' u l . $i intr-adevi.r ul i| (.i rut arl tr)(. r 'r . 1 i . (llrL tlin aplicatiilc ce'lc mai curioasc cstc transmisia c durii la disrar{ir.r.r . r(. lt rri r r' . a. dar ci. f iindcr r ir p. I)acir {inem scama insir rlc rrct'st factor. t irt lr . r 'ir r r Ir . expcrien{a cr' \'-arn dcscris. r r r r r llr .r ' : r r . . r l. r lr . nl( 'ir zi"r l). rrr.1 rrri rl rrl r. '1. Accast:L butelic corespunde crr ceca cc in elL-ctricitatc nllnlinr ul) t'on<lcnsatorelectrir'. tr .i tl o lxrrttlr:-L rlt. r . lr . i r ll l r r r 't 1t r r i1 .. col t(. obuze vechi.lu f osl r czolv...l .' consccinfir a aplicirrii clasticitittii lichidclor l)e o scirri rI:ri irrlirrsi. rrl rl l i r. putcm intrcbuin{a cit.trrl . r r . r list lilr r r li: r pt oplir r zis.rrr' .|| | .\' r. ic. Pistonul intrind in lichid il (orrl)rilrir. r t lr .I rrrrrrt i rrrI lr n ( : r l{) r ir r r . ( l o rl l ttc l l L .. (. r '' l . inctpind se mifcim pistonul altenrari\' lrrirrlr o bicli si o rnanivcl.rpirril.r lor . r 'rr r . r r . O alt l aplicalie s. .rl r Ittl t(r lt t r l( r 6( t t t : r i r I P. lr r r r r ollr ' ( .u l fi i n rl i rrv i rti t i n s p i r-al i ' 1. r. t r r : ..ca sl-i diLm o rlcnumire analogi cu electricitatea r. r r r r r lt r r r duce un piston qi carc c plin t:rr un lichid. r r r or r '.I ' r ' r ' I |r ' ( i{ |I r i IrrI i t(r' s l l l l )i rr. r l. it r lt r l. lr r r r r l lr . . sint compresibils. r r .rlr ti!ii Iichidt:lor.a-fcl ci-L nimcni nu se gindcite mai tirziu s[ vtrifice lucruri. AccastiL butclic deviuei nn fc1'clc gener:rtor dc undc sonici'. r lr . lt it t |: . din acecaii . r lr : pt . . r r zir r t t : r lir r i ir r lt r r r r r r lr . r r l. t r . . din punct dc vcclcrc hidraulic.rgilr onrhrlutorie insi'r. nu pot fuDcliona.ctri ci tl rl r' .i i u nrr xl r . ( r r r l . . i ( . ': r lr r r l. r. .i fiLri zgomot. l)r'oirrer:csonicitatca . l.rt. in m od t cor et ic.rlrr practicc. r l i ul l i nl rr)(hrs i r(:(' usl i 'sr' l r i rr .rl. lt ilt \ ll. r r l r .rrtr. o butclic p1in5.. r . r r r ir |il. s-ir {iLcut totrgi expericnla . astupate biuc.r fiinjiL lir l. \[ai tlcparti.l .r 2.i s-iu i:r\'('Dlut dc atunci :reroplancle.r l rtrrl .. rrrI r .rr. pistonul inapoi in pozilia inifialir. z r' .rl.. .lr. pc motivul ci m. i . illr . f r . | l i . Cu aplnt ul p c c l rrr: l -a ru fi c u l a m tkrl ti ncl i t o l (nl l )(ti tturi t (l c nl i ri tl l l l l l il. . .:. cla (lc aticptat. l. r'irta s-tr carbonizat. dar nu o.. t .lrr . lr r ci tl l (.r' gi a sorri l r' rl rr i rcl sl l rrl r. l i rtti r r l t it : r ' li. rir l) ir lir lO o Alr [ . r r r . . r r l. r .l inventie nu estc o imposil)ilitatc. care irslirzi sinl c(nsa(:rat(' cil atarc. in Irrlrrrl nostrtr circulir atunci undc. 'r .rl cind inci.r.(.r'tr(lr' tl putctl luu iLI)i! r'cc(. r 'ior '. l. l. / . r r . lu l.. . l r l. l) r r t cnr li! ( i{ r 'r r . . i tt. sll vor l'. in cxpcrictt(it ce am ficrrt. lt r .ar put ca f ace la r csor t ur i: un obuz. cunr zicem acurn. continuiim tonducta pe o lurgirrrr..rin rrllcmtrticir. l' .. :rnr \ l (.i tlin lrrllrl srrlrtirc siL trcaci-L inaintc in butclilr rli: llr capittul tronrlrrr:tci.. pisirile poi si-L zlxrrrc. l .t. rLr trebui sii rezrrltl r:iL. r r r . r cr .i aviud diamttrul itrt t'r'ior dc 2 mut. p ro tl rrc c c i L l th rri L i ntocurai cu 1i i n t' l t.t(i :rl. r lir r pr r r r r l r L. ci rtrl i rrsl t r lr .corrrpresibiliiiL!ii Iic:lrirLulrrisi tlirr . poatc servi drt'pt lcsor'|. . t l. sl lr r lr siL sc poir li. si sl ctttrtl r'r r I t l rrr.un p i rl r:u ' rrr a p i r ' .lr sir produc ci"rlduri prin vibratii arn luat un gencrirtor sonic. r 'lr ir '.0 rlr.'r. ir r r r . r r . carc cste in cumunica{ie cu o butclit' rlt'o{t.cu apiL..r.' r' l l r . r r lr gi r. 'rr r . r t l t' . prin transmisie sonicilL.. . l r'1 l t t l s ir f iit r lr ir . r r rlior r r rlir .i gcneraliilor urmirtoirr(. : t rr r .tl un factor important in industri:r mccanic:L.cutc dc electricicni.rjutorul acelci formulc.r' r' rr. Mift:irrcir r:slc posibiliL rLiu t:urrzir. 1'lllr . lr lpt ' i t' s tt' l rn fa c t(. \-am mers mai departc ca sit. r 'lr ir L. clt {'\ l.lor La accas t i. ca s:r se convingi .aL. isr 't t r r lr r l.1 tub s-ar pr t t ca lacc r osu. . t t |r . r . l r . r r r o r 'lr rl ' st t r l r lr 'llr r r ir .l l tr. f icicllir ( . l. Ac(stc aparate pot sh cost(: dc zccc ori mai pu{in r'.rrr'. r '|r .ll)rillll. liilt lc. tru.lx. 'r.sirrrrr. ac(ste malini funclionau. Linii au ajuns 1. din o greutatc enormi. estc o alrsurditatc. r lr . r lr i |o||L. r. rl rl rrl rl i .or i si ir r lr r 'lr r r ir r l.1 r' l . r lr . l. rl. siL rlemonstreze cir pi.| |. rlol|sc sr-r!i-L dau citeva exemple si asupra aplicirrii transmisiei cncrgici de lrr rrrr qrunct la altul prill unde sau.ig lit Ii(. r rr | . r. invirtit in spiraliu .au t opit .i I IrI r. t '1. r ir llllr r lir r ir cest r ur ) \ 'ir r lur l: i. r r t t r . carc siul ( (|| |. . |||. . l. cr. n-ar Ii fost 1xr'. vorbi'sc .il) l'csiunc apa nu {icr bc nicila300 gr adc. cvideut.l l r .i in aplicatiilc ci practicc siL mcargiL paralel. . l)in cilindru plcaci conducta. clasticitatea liclrirlulrrr irrrprrrtr.rrl l r.l v. cl mi-a lost rcfuzat in Statslc Unitc. r lr r lr ( i sit s( ' it t llnlr l( .rltfel. 1. tiit ( l. ct't'a c. llil..ariit r'. Eu iun.rrt. I'ranstttisiunsa ci'rltiurii prin unde sonicc poatc siL aill-r yi . lullc pr obk. . ile pildi rr impiedictrt invcntarca acroplanelor pc cale teoreticiL.t. irr souicitatc mai toate aplicatiile carc' au fost fi. {. in a. gresitl a lui -\ervton. lumea nu ltia ci lrrlrrrLll si nt compr csibilc.rl t. ca si.rrri l .u l . bazati.lr r r 'it . ( A st[t:1 l i i n d.m printr-uu tub cu dianctru loartc mic. r 'i11. r' i rtc c o u rl t rc.r ' P rrxl rrr. in<lr r st r iaL.ar r-rprin rubrrl rcl srrlrtilc .siLrile nu pot sr"L zboarc. I)aciL am fi plecat de la ipotcza int:orrr.tr. lir ''. t r t ist . Y am dat citeva cxemplc dc aplicarc a comprcsibilitllii lichidtlc. . r t slr .r. l rcr'ilr l pr . api"sind pe rnpiston.r .r. in carc comprimi.rrtl u i r i l rrstra ci t mai bi nc faptul ci comp l cs ibilit lr lr . i a t r cbuit illii t |r . sonicc ii efcL:telehitlraulice. I{)ll I. r r r r lr . llt lr .. r.r gi a trcbuit ndrturia sub jurilrnint a unui mcmbru dc la . r lO 0 gr ..5i <.)stc un pclicol ftiinla fi-rrr-r cxperiente: autorititea StiintificS. si Ll ac ct t r ca cllet giir sil nll nr ir i Poir t i-lir r r li.l.r. ca prcsiunea rncdit sir fic aproapc 100 alrrrrr. lntot:mui cull oa so [ur:t: irstiLzi (]u rrol()rtl cl ectri cc.I r' rrtl rrIrr| rri '"rtti .lr' lrirlrarrlica cute ncglijeazi" comprcsiI rilitiLtca apci. apiL cakliL ori aburi suprainciitzi{i. || r . r r t ir i t oillr . iDsiL cxPc|ie'nta tle Driri sus aln ficut-o nai rnult tlin Prrrr. .tr'r .r1.l r. lucnirilc stau altftl. lo. I)caltfcl. i|| ir I t It ||. . llr it . r t l r . sint foitatc sl tr-r. l)r'. Irrcrurile s-au aranjat prin schimbareir formulci . [. .1 . rr. r lI \..ir t lr r llr l s u l rti rc . 1. t r r : lirr lr .| || | r. i l| r t |olt |t . r . r. in forrtl rhrit . . .rr l r. l i i rrI i rIr' rr .-. . depi ncl c dc punct ul dc iicr bcle al lichidulr r i r lir r ir r t r . Pt r r lr lr . licr '.II r| | I | ||| | rIt hidraulic. t . r r t r t t r r . r os ilr il s .r Cind arn ccrut brcvctul acumulirrii cncriiici.r.r(r'ir'. distribulia rh' pulerc ftr {llrrici. r r r lt .l rrr. \ .

s l r.limat i tr '.l rr. r lis lr i l ru l i t r:l c c tri c i r. r l .()slii irpr()irJX' pc .r.i .r. l r x o t r r . tr r .l c ( 'Pc r l so r .so u i ct' tsl c ttti l r 'i ti :r l l r r r r 'r l tr '. i tr l . 1 ' | | r l 'l .l r ) .: m i n t'sa u i n 1.'r 1 r ( l ( r .r .l r ( ) t rd u ctc so n i c.r l .1 1 '. i rl t rr".. ..z.r tr '. nemaifiintl nevoic sii sustinir toate rotile si fir.r l p u tt'r c cu ci l r {' s( ' l i r i l r '{r 'l r r l . pc citir vrcrle motorul clcctric arc nenrrmirratc picsr-.. .r r \. . r t r s r r t i si i t ( 'l l ( 'r i j i o i ( l ( l r t tr r o l o a ttL cr t cr l r l .1 .i rzi ri rrl rr. /\l tl ( r ) l l sl tl l l l l ') f i ci cn {a tr ttr ti a st{cl r l c ci o cr r c i . i r rrrrrl .nu prezint. . o' . l i t 1 'r r ttttt' t i t i t l t D r r i l ) tl l ( l l l i c. in t. l r r l l r r r r r c t : t o t u l s ttl .rni r:ir o lcglturir intre sondi. .tti .r r 'r r r tr r l r r r \lrlirnt(lc r tPti tr r 'r l tl i i tu r b i n ci cttl tl l r l t' l l L tl i .l . I I O :r l tl i i :a ti c fo l tr tc i m l xr r tl r n l l .r ( :r t.uergici la distanlc {oartc marr..l . r . .r tj l o i r ttc l l tttcr tti r '. cam itr ircu.i |/. rr lirtPul :. I) r 'o l r I.r l l . l ..r \'r t 1 "r 1 ...iitr acum.. estc nevoic dc nrai rrrullt: nrotolrrt'.' A||o t tttt I'r l xr tttl t.stfcl fiind.. 9i de accea transmisia sonici va inten.r tttl Il lot ot .r r cn <l c . t \ r ' r " | . 1 .. lrlc motoarcloi s.r rlnii.tr .r tr '.rrir'r'rrlin cc in cc mai marc. l tl t. l I t t I I i t I .sl ( ca ztti i . r r t r r r r r r rl. tl :tr. l .i costul va fi mai ieftin cu timpul. o rl i rl i rri L l o i rr. i ttItl l r tti ttti ttr | .: e l i c.t. r t . Sprl.i l l )oi i l l )ar3l (l l rlc lontrol. i t 's q r t r i l .l ri r:r.r r r r r . .rtr..l l tr r | r : . r r ' . . Irrsi. r l c l l ca i p u tcr c.(. tr r l 'l r r . 's t c i o c a n fr 'r cct a ce l a l i l u t:r u ca tttt ci r r cl tn Ir ttr tttttr t1 i r '. intocrnai fchtlui cum sc prot:trk'uzir inlr-o instala!it r crl r ' : r lir r L. i .a p l .\ l t 1 .l ( 'l l r l l 'r 'l r .. .r .L t'sl l l a l i tl xr l tl .r'orIr)rlli(' s-ar realiza la constructia atelicnrlui. .r-r lir o stafie centralil.. l . r r r r .r l o i ttl r l l vi l l z.r prrrlrlcur'. ( .r P.l t.s.ataca difcrittle aparatt prirr rnotourc elcctricc. InIrrlxtin{area motoarelor sonicc in fabricile modernc ar elimina toare Irrrrrsrrrisiilr. aplicalie.r 1 . ( l tt i r ( r 'sl rI t-: I rr i : I I r I r' t I l \l tl . r tt| r..si sc i n vi r tca sc:t ( 'xl l .tt 1 1 tr '1 . i rx l rrrr.si l l r ult ll r nt r i lnl l i n l n ..i .l . tl l t r l t.r fi tcr tr 'l r tr i l 1 1 1 . 1 r 'ti l ttl c i i r l a n ) n r i si c so tti <i . u r b i n i tl q a l r u l i tr cb u i L .. l .i n a t.l .l r. i r l l r r i ir l tr a D sl tl i :i i .!i c u l (.r( l l vi l ( zi t Io r r tl c tl l . r . ! t i D t t r rr a l i i ci t tl c r r r i t:i tl o r i r t.rrt r[. |t ci n d cl i cca d i tr co t) tr a l r ( l ..i sc i n l r cb u i D i ca zi L cl r tti r ' l l L s|ttl t'. rh.r l i . l c r l '' r l .l a tl a ( :l ( ) i l I( ( sl ( l l l ) | r r l tl tt r '.r l '1 . In ccca cc privcftc transportarea t. Itts(ulirliir.rrl .l r..rrrri l r..i 1 1 . rLrrrar rrt tr.L p l i ca r c a l r l o to a r . sc studiazii un acroplan de 5 000 liri ptrtt.l(.| | | r.'r . decit cea sonici...r t.l l i l l l l l l l ( r l l 'l r l f r / D \ t i u l 1 .: tzi | . intri cupru.r tttl l tl r l tl l ! : t r .r ' t rrrr t : r t r n p r i m a t. Or.cor_cspunde.'r l '.rL.r t. slrccialir chiar srrb api. ( :( r :t ( c sc t:ti r '.r a Il ) ( ) r ( l ( ( l ( l t. l i r r r r r '.|| l l r l : '. intrcvid Prrsilrilitatea unei conlucrirri armonioasc intre electricitato si sonicitale. rrrr P i sl orr crr rrri st. sc opun la ace'asti.l r r r r .r t. .r r ( sl r 'l ( ) i l l l ( r i si l ) i l o i l l t: l i r r i l r ( p cn ttu ci o ca n .r l . 1. in transmisia cu curele..r l r ' \ r .rtlcfi...-rtt.ri prrtt.'.ca.i . . l )a c i L a nl I)Ll l l ( P robk:rnrrrrrrur i rrgi rr. sr .rrtttr' .r t . r r i j .. sir rlrrrczt' infinit.i l l { sr ' l n l l sl l Il l l tl l t r .r .tl ) l tl i tI un s 1 r c o l . rctrlitrrl a rcaliz. Anr [iLcrrtun llloto[ (h) ir(.1 . l r tn i i r r <l i ci r l .l tttl o u r i r l .l i o u a t. Aga incit.r yr .irni rsr. I ' r r lior . .r tr r r r l l tr tl r ' .nicr.i n sl . nici un pericol.'lic. .r 'r r l '. r r tl r ' .i rrr . in ceea cc pri\:cite distritrujia cncrgici. r '"1 ' ( n r r l tl i n tctu l ttti l t'ctl . _Chiar ..--carc transmisiiL clcctrici-r"nu se poatc aplica deloc. r o i .r tr l .r r .r l tr . 180 ci ri P trl cl c.t' rh'tcrirrrt'azi. i .rxl l t(.. prrsc liL aripile iLcroplanului..o z. i ttvi tIr 'Ir 'r 'r l .'rci r'lri.'l'endinta astizi la acroplanc cstc dc a ajungl la o puterc mr-ci.cnalil .rbil ca rlcctricitatea si.r ti r t r 'l l r tr i r i l . r 'i r r r ttl r tl .'l i ( r t\. l ) L n l t[tl . l \l r r l r '. . ttt |stI . c i i i r i r ttc i ttt. r l . fiindci inl'rrrile sonicc s'r.'r tttt zi s ci t i t[l i ci tr r ' l r r l ti tcl r ti ttr 'sl l r Pl i ci L l i Il r i rt t I r I t t I r rI ri I r' .( r '\' tr tl ) l r t l r r l tr r r l r r l ttr '. o i i : a s t l t'l l xr m p cl c so n i cc d cvi n ( '\tr cm d c si r n l l l '. L r n u l ( 'l cct[i c.l o ts o l i c r: r' :. \i 'l r r ..i tl tr tr l l l ttt'r t . '.'l i zo r r tttti r tt l o l ttl ttr ti t r r .l tr 'r . 1 rr|| [l r' .prin cu_rele.r l l .xcnrplu.r l o . . r. ( ) ir lli' r ir 1r I il i r{ i r. l o st o tr r a r c p cr fccti o n a r c l a :l a l i n i l t' ttt r r l tttti i r p i r ti l l .i putcra. ii ote].i ploporlic.l l r ' l l r 'l 'l l l l r u r c u P l t t tI tl .si rl P l i r.l i r .r ' t.roplanc.tl rrll o ttrtfi rz l l | | | tr.. tr o r t. ccta c( n tl sc l x) i l t( l i r c.r'it:nli.rtrrrIrrt.r r r r l 'r 'r l I i l l r |'l l .. r ". t r'. t .tr tt l .. l-ir rnololrele sonicc nu intrir dccit ionti.r r ..'tl tr |.l l i : . l r t Ir t|. car. l 'r . l l . r l l l r l r .l trl | | ' | | \| | | | | | | | | ' | | .licr.'r si sc o l r i i n i t tr ti l r 'i ti r o l .. (. aibi monopolul. t I r I .irliLricatlt de solidiL. llll r "'l l l . l a o l u l l r i n r .r Ir .ntral mai scurnpc dccit conductelc elcctricc'aeriene.t r'l rr:lt ic iir r r .rt'..I rrII I | \ ' (..i .i fcl dc fel dc produst crrrriucrrtr. . r c a t r t l c r r tr c. l ) i tr l tr |l tsl r i l r ttr i tu i i t l o sl tl r 'vtttt' r r .. c. ) i l s o l t ic: s| sr r l ti i n L . i tt tr ttts tttttl l tl t:ti ttti r '.l l trrl . a i l r ci i o cl i l i l u l ta tr ' l i "r r ca c:r sc l o vtsl c r l l r r '. t r : at l i r r a c( .t k : 180 c a i Itttn ra i c tt 5 O l i g . .. p o t sl t r i r ca r g r .P.||'||''. Am studiat acum un tcroplan in carc 8 r'notoare vor fi inslirl:rtt: in naccla ac|oplanului.tr.r r i i tl r i l .l l l r r r r l . c l . r l . t.l t\r.r r l r i : : .t i tr r l l tsl ti r t :l ( l l l l l l l ( l i l l l l ) l ) ( . r ' r' l p rr{ i n | (Xl 0 l (9 .zi i l i t ttt. i t t ttt'l r tti tr l r 'z. Pcr l tr u cl "t Po m p a i . I\'lotoart. .. .LSr('a necesarir.l l r i u ! l i A ( r r'r i r l ( ) r ' s( ) tti ( : l n l l ( l l l tr 'r tl i zi r r ttt l r i l ( l o l l i l r .. Zot| i tl t.puterc enormi. r r 1 . Iir. tttt. eslc llolr.l l r tr .:ilot t ttl l r i i l i 'i l l r :i . . r r r l l r l l i i tt l o l ccl i i r r ' p r i vr '1 l r ' p t. l r r .r r r i l r r r l a r '.{. .i i tr r '1r l .(| r. Astfcl s-au ficut acroplanc' dt: I 0OO li Z 000 r'.t.rl tllci"r lransmisia prin curclc cste mai ieftini.. r'<llrint'tclc<L' porrrir.l r . r / r r | | .r ' l ) ti r r l r r tttIIi tt. f i l .illmirtatc sau o trcime din rrrstul nrolo:rrt:lor clcctricc tlt: acr.rol)lnn uunlai ca t xpt. sint e-rtlc'm dc simplr.l ( tr . r 'r i z i tr i . sl ) t. r 1.r i ttr . . r. mica . r . care n-ar mai trebui si.. l '. dc pildii lir :rr..nergie sonici qi transporta apoi ^transforma la sontlt'prin luburi de [ier.t ( r r r l r r l r r i r l 'r t t ll]ctIlc.rcutatca motoarclor (.|' t lr r t r l\ l. r 'st.tl r. i r r t cl tttcr l i r r l r '.tl :tl l . . tts. sint rllllt lr)ai it'ltinc.t' sl t\'( $ l t' 5 i l .a. pe tercnurile noastre pelrolifcr(' s-a gisit ci c mai corrr.. Riscurile dc incendiu si delicate{ea motorului electric. ca si sc ob{iniL aceastir.i de iLceca.i t r' r.r r r r i o :r r tr '1 i r r l tl i . irrllli ofcluli <lcstul dc scumpc. vor fi aclionate do patnl motoarc sonic.'ttt. r r .luburi ar putca s:i circule chiar plcura r'l rrrcrlitr.si_a sr".tr ttr r ' r '||||. : ! t n ( l r l c fi i n r l a l tl r n a ti vc sc sr tl 'tti tn i i to i ttc o r g i tu t'l t r l t tr r l r r ( i r ' I r 1 1 . in oricc condilli cii de grele.\c|sl r ' 1 x'tr t1 r .r i l l \ l l l n l i r l r ti ci l l Iu t ta l r tr i l i cl cstL ' i r r r ...r l r n <l i i r r l o vi tr r l i a sr r Pti r r r i <:o vl r l ci .r i Ii r i r r tl ttt.o:i ci l .t :t fr tcc i n l t. | ri s l o rri ttr| i rr1 i .. I|| ". . sau petrol or:rpi. \l l l .r't'. i r t g .'" l r i . ( u l to sr ttl t l .. u n i L c l i ci cn ti . r' i rrr.r l .l . .r tl l l l l r r ' 'i i ttt. ir..'r 5 i tt.r sr..'l l r l ttr r ' '. l o r r l rr l r tr l .r 't Ir t l l l .i o l n a r c g r ( tl l i r t( : i tcc. fiinilciL un motbr sonic e'foarte robust.' irr gr. rl tr:i t i rr g llr r lr r lt ' r lr .r .l r t ' <j .1 . lrtnsmite cnergia electricir de la distanfi.l r r r t t . r.r r I tr l . I n ult tcrcn dc aplicart' al transmisici sonicc. r. pot lucra firil aten{ir..tttl r r '.r l l sr ti :r i ..r l 'r i . In acestr. rrn n ro l o r t'l rrtl i c tl r. este in rczolvarca unr.. ttttttt. toturi o r.r ' i ttr . .i r s i l l i tr' i r.1( l { .'tr . oltrirt.i t r e u i i i t a .l tr '. r .1 1 t. iar sondele ar fi ac{ionatc dc motoarc sonici.r r tt. d i n 1 0 0 ca i a r i tttl cl r tti ttl r t i i O cr r i i r r tttr xl r l r r l tr Il t 1 xr tttp . S-ar putea aduce cnergia elccIli.r tr l l l l l r r r 'r l l 'l r r ' l l r l l i ct'i .r l tttl 'l r r 'j I r r l '\ i n s i i n a cr :l a .'i r c a Pl i . r t.r tl l l l l i r l r '..r l r '...i ti n . ( l r c i r r .i I'r 1 .r .r r .t I'r .. s( {a cc a r g r .l n 'r . P : : L r t c t r utr ) i r i .r .l ' t|r l ttr . si curcntul elcctric. atacinrl opt gencratoarc sonicr.r l ti i r ti l r r r ttt r .l ttl . d c n ) ( i n tr cb u i n !ca zl 'L a c( 'st( ' a D Sr ( l ) i ti ( l ) ( r tl l r r . s .r :.r'irliir cr. r '. r r l i r l i r . i r t . iar |atnr r.lrr-l rtttr. l tr ttl l ttl r r tl l tttr l ' i l .t ' . l n g r l tt:tj r ' 1 i scl ti tttl r :.r timpul din urmi. Ia motoarele elcctricr. il poat. I) tl r l tr l l t'l tr "tl l l "l l l l l l l r "n Il l l r t ( r .i tN rtPl I l r rrr.cn a j c l ) cn l r l l l n r l .r r r "r '. ratI r t|r l r tr r l ) t i tr l .'r t. tl r r l l l l r l In r l l l l l .i t i r r tl tr tl l '' r '.r l t. citrr. l r tt '. i n cl u si v m o to l u l . soDicilirtea poate concura cu succcs electricitaaca.r . in. in noroi. .L cu tr tta ti e l o a r l c i n a l t.

r 'l |' i tt t.t(l | | l X I] .l''. l ) .. r 'lt r t si r .r . rr..-r" inti. cstc ra tiie.nll. nrin(..*.lr l) ut ea aplicaracc. / ."rirlrr'i rir rrri.i tr r tt<l ttt'ti r .p.(.. r .i l t rr.50{)Pc secr t nt li'r .r a su p r a fr ccr . li.ii.1'. (lirr I)c urmil nu mai Dirceot. 'rl ttti i i rrt.... ri t.rrrr P rrl . .: I liilll'il'::..J:^'.i.1 iJilll#J rtrfilllila .il sc'.iill. .rin pornit roc..ritr 6lt pro(irrcc s''ctul Poatc carc un aparat sonic tt n""l?.r ullil*. .l:illJi:l.t ir r r si: .. .tl l ( . t i cur t t r t i in r ncdiciuir .i'll. Astizi elc se irl)irrirt cilrc sit lucrcze ii m<xl r juciirie:. 1l r: r 'il.: l .rrtu cu nt va s.J".ll..h li:l.Un fluier cu r)r' i .t?il}:? ....il .trl .r r tt..rl i l l l u n g i m i t l c scm i u n <|.r.eur 1: nsil l 0t)l )00 net r i pc sccundir . ] .'.iLmiri rerpedc Or.i'lllll.. r lr .rrrrr..tl i rrlr r i r r r rlr iir t r l. . cl-ar \ .io..f . lllul so tti t.. ilr**:."... ..sii rrvt.: i. r il vilr t ir t ii t t t t r r r t t t r ..I ) r i tt ttr r tti r tr '.1u. r r r r r r l l r r | {l tl tl l i r 2 ( X) 0 .'1.' vi br at ia sonici est e o vibr alic m ccanicit car ( r sc iI ( lh\ ( : t . .'llli.1 c i r r r g r r ''i l r i l r l .-Lik:fcnrlr.l'lil''. r ttr r r lt ' llll : 'l) lllr r .. it ul con| r .:rixiitji'l. t .."iil.l tttt L r l . 1 r i l .'i. 'l . . fiindcii ac i:. r r i.pellr3 .." nu cint. i. . \ t r r l'r r lr r r Ia olrlincn cle idci dc la inccputul ci.r d . t r t .ii. . r 'l l sr ' p o l i tr l i r l i s l : r l r i l l l l .'.:i 1.r]-.i iun"lurilcin granit . t Ittrpltrsi.mpr(.rgi l c cu r cnf ilor sonici .t.11.t. _$fu1"'..i1i"t nilf#. l r l r tr r l r r l 't l tt . .''.l.r ..li.'iT::: lr iir r r l r ' ..r. t it t i <lif cr it elol ral i rt i rc tl c cc nu am f acc o t cor ie nouir l'lr r r r it r t '. ar I i int ct t sit t t t r il r 'r zr r l dac..r..]'"i. r r {iiL' sc sit t t l it t r r r ilr ar ttcc l i btati i pnt ct t r icc dc .r 'r i r 'r r r tr '.:l:.rrrfiniLencrgit.r tl tl l tl ' t( 'l r ' l tl l l l ...l. ' rrrr t r r r r r r 'llr r l I ilr r .ii . r r : t i c t l c {r t:cvctr fc ca l t d i {cr i L u u cl c d c i tl l tl t p ti tr i r tl .')1. ll'.""T::f .r '. r .1'i.Lklt r t i. splt it r t ( : ... s'. r'l r : i r tl t'tttt r i tl xr r l <|'ttttttr .r '. r r . l ...i*{:ii"il.lilli.. arrz.tiin{a in alte domcuii.zrrl_ lir lrrl fric(irrrrt i iult1..*.o ir plicir n la clcct r icit at c..rlrtrrt'. r l.l:.ii. f iccnr t vr t . i l .: . r r i. .'. r ..t .. r r 'r i'r 'r r l noi .t" lrnpoii.. 1: r.:. spr e cxct lplu.r l r l l tl ttti r l r ' tttttr tr 'tt tttl tr Jl t.'il'i. rrl r. r 2( Xl l) it r i l.lrrllr nu i)oate s5-mearl.""ff /. a\. -i m ci s it ci sc poat c f oar t c binc cu encr gi: t sli r l( 'it r gir t t r : r i r ..iliifiif l'."g.iuii.rlrtl.. 1 r r lr ll vi tr:za.t si r p t o( lur . r li i r.lllriiiiiljlil s ...r.lrt".TlTT....t l tr ttt. ..i ii. i v ilr r .J::: *ii* .1'..::ff:".tli{:{iii{itlrllili ift'rll jj . r .[l::.rfi i . r 'r lt ' ma-t. rde g .odo.i. ... crccl cr'r .r# .r'sir tk' r'.. .m ii:ri!'. i "l r ' r .:llil.."-'L'l"ln *. i ttl tl g i ' o l ' Pi tt.:'#.''.rr s l l )o i tl r.tttttrri r r r r r llpr .f: lil.".r! i I t t r it t t t t it t l'to t r ': r 't it I lt t r t r r .1!:.. ( ir :'jr ...rs :. i n u cn {i .ro l r.-i.. l i i tt.. lr t ..i-i".i'il'i'.l ltr' .i"i. (i t l r.ti :il" :. .'iln pltiT::lt. ill#"i':l1"i"" I'.. r t conduct e sonicc pr in car c alll l) t ll( 'll lt it llll..#:?lii: + li lu:':.nr ciklrrrir.r i t n u p u tctn i n vi r ti c o n . cu o vit czir .1 #.t.l..i.lii.rl tr. .. . \r . care sl.1. ...:""ii:*:t.." "*r. lr lr r sari ncargar . :... r .. ri .r.x. t 1 ..i.r.u.. iil li.\mbi t ia t cor ct icianului cst e t ot dcaun. r r ...X..1r.iil:#ff tot o taic prin pcrcusiuniic i.ldill.i c.( ) to ttr l ttr l . r r .-' umirr.r l l l l "r lvolrrlirrni. r '.i.'llli. l r .rr rx)u..r \t i ttl l '. l .lJ"...i l l.ri.i..r | . r r r r r in irrrrliciniL.."rri ..ii'ti{f}.'t'qifinl:'i'il'."i"i'. Ace a sta tl stco i ttr l i r :r {i cr ..:. r I ll{r ll :.in1ci.:.tii.'illll...u a d i n u r r tscci u {e l e te o r i e i tr a n sr n i si ci so tti l c r '..r r tr i r r i .l i .1i'j t'.:..1l i:.. .i:1 j:lt* *. i iibr aliile sonice. rl . l*r lt r l"t l A m calcul.'.tl r 1 " r '' l r r r . r l r i i r r l i l l u r i i . i .ts.'. r inf r .".i l:r lrorrrrrl irr.1.ljj..::irftd pi'iili. r nit r c. crctl ci irr Ii impoltaut sii sc 1)oatir pLoducc o lil)rirli( ir l... rlll i r r l tr l l i :r t l Jl r i r l r r r l ttttl i tl i str i l r r r {i r r vi IIl Ir ti i l o r l tl r l cr r tt ..dc 10 000 I nt 't r i 1x : r r r r t t r l.' r urtdii."...?:i':l'j.'. cr . P ( 'r tct'r 'i t.1.rr i.i. sPr t' r 'xttttPl tt.i l ri .l]lrii.iT:i. lr t t t t t t ll. ...r.. r .tji" :.6r '..iTi . r tt i ttl t. 'r r .rttc o lrrrrr'. rcc.::ri::i.r.li:ll..trrrl'l' {i posibil de a sc sonici.r . r 'sl r ' l r 1 l r l .i::lli.1. o.i vutl all liLcust 'lct 'r 'l5i ilxr lczi: r 'ilr lr r r .x: c. t .i lini L .1t*:n ilii.ri n l i tl i r r r l r .ti . .i.1lo^at..a.rrl.. ctr Pl i tr tl t g r tr r n to :ttcl o t r .:lli.r. . fi i nclci sint ct r .r r.. ..... i nsi Lte or iile car c sc {ac in clcct licit at e pot f i t ot at it ( l( l) r r ( ir r lr r lt lr .i. r 'r r r . l ' i ni l !csu' ...ttl . t t t . :rccastirest{..'].'i.*"i*.il.. 'r l s e l ...u l ..op. .111. sint {oat t t : it t t clcsant t : t lact .... i_xT. (....ii ] . 1 . lt ct t t t 't r I ilot sot t i. r \ i I .::. p c r '.:.un cor 'P. .. rrisr anlipri'tr-u.. r i : r .i l o i .iixli:1. t r r r r L l.i i rnpr csieca.. r r r .r l r r r l l r l l r g cl tcr r r l r r tr tl r l .. r r lt . .". Tr.r r r .'.i.a {i :r p o si l r i l i i t ... l | | l lr or r r '.Lr ilc va girsi cxplit:a{ii ttrttll trr'ri . t .. .r l r ' r r r r p l r ' .:.ttt..x*x*: il. ( i l l ttcr ttti l ' si r sr ' 1 x'l tcl tti tttttl ti ti r l ttp i i h l i i l r ' :r r tr l o tl i l i ' rll rrrill tt. l}ir r .iii'.r l i .l.rrrrrrrlt1 . r i . l ' -fect clt ' f iziologicc lr ..t ttlrr'..l r ' \r l l tr .:*'nlffi :. rt r pr oape dc sf ir ..nF.*llJ. uud clor r lunir voint a noast r ir iu m c<liilt r r t lr lcr ir r l.r\tl l | . i. r r r ..-lH... O idtrt' gctrt ritliL ( 5lr' (.lfj.rL rri ti r. u| r (rrr(tl t alt er nir t i\ ' t r ccc l) r iDt r .1..i ..... . nrrrr..t.'J. l ) r 'i r l l l ' 1 ..."':if T#jtil.. l u c t i L fo :r r tt' l u n g i . i 1a int r clr r .t Pti ttl t t' '.*tl.pli.1 r e t ) r .:.:.r l l l i r t r r r n t o n i t : t ttttttt'tl l ci n tr cg i si l ttl l l zcl ci tr n r o tr i ti .i. <lt it t dt t ct it r l.l :l a r i i n .Irrrr| | rrr. p. t t t I t t t tr r r In r .'r sc arltrscazir mai mult nervilor . O r .ttti l c l ttl tl i i ...r llr' rl:l l rrl dccit sunetul in nlc<littl irt t.r l tr r l r ' 1 1 'l ' t r : i r r i i u t f r c cycn l cl t ca r t: i u tp a r t l u n g i m ct r' t t . ..l ttl l tt.*.l ti.tl ttt.' i ul .ii.r 'r r ' tl t o .z r r r r .t..':: ll ::l*':i:riftn:f '.j...rrl . r I r ."r. r . l)rr..e-.iil il:..lf .r... cstt: anirlogl'r dc aprl)iil). yn ... l.:r.:. r lr I ' r r r r .Ast {el liir r d.i ucrvii indircct lLtcrcazr"r. : r .kx. '. ...1 . '.."e'i:?:il". r r r r r r r rl i ? l . I r I.'irlll. l i r r i .1lT.i.iili .. al . r.[ii.' ri al .a i n ci t tu r .l"ll. l rt t t t l .."r. ca 1l tcoriile carc s-ar putca facc in sonicitatc.i. l itttptt'sici l)c ci!rt'o itlcttt rl." i . i tr \a r Ir r l l .rl .'J.'.r. r lr r il.'"". ( ) lxt l. 'r ' l ti ..ttl ' r l . _Acesta estc un tcrcn dc aplicalie ncaltcptat.\r r "' tr tl r ttl tti i ttl t l l l l l l l l l l l . i r l tu l l a 3 ( ) ( X) .siunc.illi.ailr ii inconvenicnt cle yilr r at iikr r elcct r icc' ( lut t r t lt t l ' l'' lr r ' irsttpt..ll'1. r l l .rtl. rrrr lvatrtirj fr". Am pornit clc la artrroni.ll"l. r l.tl r '.r..1.l r l r 'l ''r tl '' g . r l' su11...ill''Li:ll: . tr '. or L-:i rIgl l . l .i pc ur m i.1r. sprc cxemplu in domcnirrl clcctric.:J.. a .x'l.tr t .r t' tttl ttt:ti l r r l tr r v..'"'.. t t t ." aceastir. r r '.r.r l :l l l r '/l r t 'r / r r l .iillTl I-a act it st i .r.r.tis.rrl lor indust r iiLlt l'r 't llr lt r r r r t r ll l a l . da.:.T*o'i j rrii'i'illJiit:i .::.ii'il.lil':i:'.rr. l t i n tr u tn t'l r i ttl r t:g i r k'l r r r tg i m i tl tr u n tl i t.i'1.i..cn ft'l o r p o si l r i l t i r t l r r r tt'ttti .-c sintcfcctele . .'. itttp. l tl fi [o a l tc l xr si l r i l si .r co l tl ttti l r r ttr ttz."1. l ) ttti p tttl l ttt ttt:r i tl l ttl l ' 1 1 r 'ttr ' l i r l r l i r t r '. A r r r r r r r ..lg ti.t.y. . .rr rr r r r l...i'.lli. r .s-.:'i#'.. . z f r l l : t t i ( l co ftttr c{i t'co n ti n u i t.i"t io"ri" .rt.i.i:. r l r lr .it. r \ 'r r r r . 'r tt l t.r l tl l i .r ini'r ac. r ilil at i it si l.ul ui .t"d:ffi"il'i:.r.:.:n .. r.rea nici 3O de s'ii'!lh1i' j ii'.'. ..rl i tl r.

tiile sint mai comIlllcatc. ola 100 . \'oi termina . mi_am ficut cjatoria de a vir lace o comunlcarcce.4 4 \.. in orice caz.3 E 1 .rle.0 0 I.Lt PD\TRll.6 6 6 . | l 1 .toare. pcntru amabilitatea de a . . t :\f ffi vrtezasunetului'in cm/s..{{ d.9 0 6 ..ibra(ii tlt.11 I . t.1' . ne-am intoarce indirlt la muzici. doamnelor gi domnilor. 10 l .1 | .' r. pe unitirtcs(''l rrrrrr' . in orice caz m[ consolez ci ar fi Iost foarte greu si'r se poati face mai bine cu un subiect atit de tehnic. {li I. .? 8 6 . lo-.. ul deproporlionalitate A : +lo :V gllE: coeficienl in kg/cmz. dccl aceasti cuvintare cu congtiinla implcatiL cd. .6 9 6 . rnatt.. Cele dislonant(. a intrccut timita adrnisibili.=cocficient de elasticitatc. Aur prrtca loir11. 1 . i .tl COtsFIIIDf{'l'IsOIl(:l I)cntru otcl: E>< l ol l)r'rtlrrtlx'lon: I t o." to* . .0tt r.lcorirt rtlontikrr.rl !.1('rtrentclor numere intregi in chimie .i .l 0 1.r'binaJiire'chimice nu sint decit acor(lurl :rrr)tonicc ale unor r. l)csigur pacien{a d-voastri. -itl. t . . 100 la ioo .ir 'c.stc n-.6 ' 6 . l.2 1 t.l r i 1 . l 1.tl . a fost ascultat:r cu bunirvoirrfiL. .i llllor (. 1 6 2 .r fi (l('(it c\prirna'eu faprrlui . cu atit sint mai nestabile.2 6 _l. 1.1 . -.riei. . Aga incit. incet incet.in. 1.1 .. . l.0 6 l .7 I 6 . ll vcnrt la accastl conferinti qi spcrc[ nu v-a obositprca mult cuvintareamea.0-..''.rtunci act. .. Cu cit combina.1.ra.) : presiunea. 9i special.r:r si fie in ral)orturr intregi cit se poate mai simple. Mlrtu_ riscsc ciL nu-mi fac iluzia a fi fost prea clar in e*puneiea mca.intr-o ixpunere caic sir fie pe inlelesul tuiurorVtr multumesc dar.\PrL t.t1 l . stitf..9 1 . i . 1. ln chimic acelaqi lucru: c6mbinaliile se .insir. 1 .l lll ltltlTlt TEllIlill I'l'trlll coBFlcIItNTl SONICT t : tcmperatura in grade centigmde: ln kg/cm'1.1 2 6 . sir imnginim o tcoria a vibraca lrazl'r a clrirrrir. . nu sint dc sinr. foartc prolrabil ci gi in naturi {cnomenelc sc impari in doui clasr: l('r)onlcnc consonante gi fcnomcnedistonante. l0 r.: l 0 l0 20 :i0 {0 -50 60 -0 e. cred ci <Iaci ag continua conferinta. .\ /'i. ^tind citre forme mai simple care sint Iormele consonante sau armonicc.4 6 t. J)rintrc acordurile muzicalt: avem acorduri consonante gi acorduri dis_ Ionantc.

i :. I S rnc hronous s oni c motors arrd gerc ral ors I l ri fl r Ir' qu. t ll.l t)1 t|l t Itl lln j rl l tfr i l nt Ul tt l hu l rrl l l /l I' i t.I .'t 0.1 U..ti ons Ik)r' (.r'.1 .r l .. 10-6 pf{)p0rtionali cms/kgf .l .rl . 9.rr lx. lll I ll I tu .. 0.. s 1 9.5. ..l IU n lrlN ''lli \tl \tl \l l . tl .\ l l l )t. l i rrr.s thnrrgl r l i qrri rl s l/ l . . ti l r.|s rr"l Ii .orr' rhc orl ' \l l .r. l j l . 0 l g . 1 0 ." l r.s c -^:!"/puml \."|l /' . . t( \r. 1010 I 'tl I rio Y oF soNlcs Trl roduc ti on I lLElementary principlcs of physics ITI Sonic cDrrents in short pipes. lli Jrr. r.! .ri rA . . S "r i .5. \l I l l c rnbranc s oni c puntp \' ol unl i c s oni c p} rl p \' 1l "c l .i r i .rs II l |1rrs rri s s i .l l ' ' . 0...5. l hr. c orge C ons tanti nes c u i nre i c . l N 'l l tr'l l l l l 0...ur S ..\ l:oN't'ttN't's r r iilizr L tc r L Pa =.' l i rrrl rr l r. l l |t.rf..|.clI l' 1 ..x *ffi .rri Ll .frn(r: \.$.hru ' tr s o|i c r a-ol l r. s' /cr n s 1 3. rrv rr l r. \ \ S oni c gc nerator for trac ti on s y s tc nrs LrIr:i t. |\rII l l (l l l l S l ' l i t)' l . | | It I | | i || I n l l hl r rl l l r.t. \l i . i nc rel l r.f .r' .rt rr.l A l rrrrt r' . A l i n..n1a k8 f.)r ..1 r N .'t{ .0 1 9 .r ard |ros pc .1 l (' l ' .' | 1\ | II I | |r.' ri (r l rrx r:y . .|l rr.'t. \ll l ..l tl l l ' .i ! rrr r"rr ( (.l ftl l |..rl rrrs \l l .|l i R n or a(l rni s 's i on c x l r rs l /./c s arr(ti rj { i c ti or L)r i |l l r' frrl rrr. .l r.-". I \ 11. N/m. \ I L..lii.rl \ll l . i 0.rrl ' .9 Suprnfala I 104 i 0-4 I I)cbit t.rris ( urre is i n I... .) l0 l l (.' rl r. . 19 .1 Lq ur ll { .\S LIl t. . f^r s ^ r. l0r o l .s S l \. l i ' v. fi rIrrl ! l . s/nl ' 9.ents. 0.' 106 I S i Il .rl r.rIr.r I f. .'l /iIF \l uIl Il (. tr D l .2 \11.I I r.rrr.'l .i : trrnts 'I \ 11.. E1 .' .l 6 7 S .l the s oni c s c i c l c e . 104 I IJIrX .r... Jriction and perditance on sorric cnrr. .. l) ll( ItS\l.r. .' rerl i 1 \"). .. r'rl r ..Irl .r l !.N It ksf .l r. r"i Ino r-s .E1 .t l l x .{ Irrtrru.l s .l x .l .r..rt rrrrIrrrgl l rr|c rU l ' l l hr. Variable cross scction lil('s \ I :!l ud br c . \i l \I'.T Sonic currents in long lines taking accourt oI Jriction \'IT ]'heory of displacencnts.. s/cmb I 1 . .l rl .Nltltr t NIl..r.rf thc s oni c s c j c uc e l l .81 .|tl ' .rtrrl rrul l l r|r' I' rrtl ru l r trrrrl r l l l Il r l .t.1rr' .rl ri i (. I l ) . f i rrt)' ..h' . . lfotors \'I11 Th€ory o{ nrec hani c al hammers I\ High ircqucncy cur. tnn I .l \ v ol un ." ri rl rr1. or -.s{ . \Il .l s ..rr4 l rl !r{ . i .\lll:1.l i .. inertia.r' .1.' .'.r1. Definitions 1\' Elfects o{ capacity..!' | /.t(l 'r'l I r Nt. r'.s \' \. S rsr'.r ol . 1l 1l 1l l rt l |lt.l ' . 1 0 'r I \ \ \ \ \lt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->