CARMEN PADURARU despre cum procedam cand refuzam BULETINELE CU CIP. Pasul 1 – E DEPUNE ! PLAN"ERE PREALABILA.

Pasul # – ACTIUNE IN IN TANTA DE C!NTENCI! ADMINI TRATI$
Am pr%m%& pe e'ma%l de la doamna Carmen Elena Parduraru (C)%r%la*+ Va trimit in atach documente pe care va rog sa le publicati sau sa le transmiteti mai departe celor interesati. In mesajul urmator veti primi si Anexele care vor trebui atasate dupa declansarea actiunilor in contencios administrativ, daca se va opta pentru declansarea unu proces! AVERTIZARE Mar&%, 1 apr%l%e #-1., %n&ra %n /%0oare Le0ea care pre/ede car&ea de %den&%&a&e elec&ron%ca 1%ome&r%ca s% asa num%&a car&e de %den&%&a&e s%mpla care /a con&%ne supor&ul de memor%e – c%p – de %den&%f%care pen&ru cardul de sana&a&e. Es&e e/%den&a, asadar ca nu a/em n%c% o al&erna&%/a pen&ru a o1&%ne o car&e de %den&%&a&e – fara c%p2 %n0urul lucru poz%&%/ %n cazul aces&e% Le0% es&e ca nu ne ma% o1l%0a pe &o&%' c)%ar s% pe ce% cu documen&ele %n &ermenul de /ala1%l%&a&e – sa le sc)%m1am22 Re/ol&a&or es&e ca apelur%le, memor%%le adresa&e M%n%s&erulu% de resor&, pr%m m%n%s&rulu% Roman%e%, f%ecaru% parlamen&ar %n par&e, precum s% prezen&a soc%e&a&%% c%/%le – .3 de !N"'ur% – pr%n Asoc%a&%a pen&ru L%1er&a&ea Roman%lor al care% %n/%&a& %n com%s%%le de spec%al%&a&e ale Parlamen&ulu% am fos& s% eu, au ramas fara n%c% un ecou, ca s% cum no% n%c% nu e4%s&am2 Ce se poa&e face acum+ La n%/elul er/%c%%lor comun%&are de e/%den&a persoane% se recomanda sa s&am l%n%s&%&% %n&ruca& nu au pr%m%& apara&ura s% %ns&ruc&%un%le pen&ru no%le car&% de %den&%&a&e. As&fel de as%0urar% am pr%m%& s% la %n&roducerea no%lor prem%se de conducere care au plasa& cod de 1are pe numele nos&rum – s% s'a do/ed%& cu &o&ul al&ce/a ul&er%or2 Mare a&en&%e, 5o&ararea de "u/ern pu1l%ca&a pe s%&e'ul M%n%s&erulu% Afacer%lor In&erne %n da&a de #3 mar&%e #-1., pre/ede ca aces&ea se /or em%&e la nivel centralizat. Aceas&a presupune ca da&ele s% preluarea %ma0%n%lor se /or face cu aceeas% apara&ura care e4%s&a s% %n prezen&, la sed%ul er/%c%%lor locale dar, car&ea de %den&%&a&e /a /en% de la Bucures&%, ca s% %n cazul perm%selor s% pasapoar&elor 1%ome&r%ce.

A/em &oa&e mo&%/ele sa f%m /%0%len&% s% sa nu credem ceea ce n% se prez%n&a of%c%al. fa&ul meu es&e ca cei care sunt obligati sa isi preschimbe buletinul si nu doresc noul tip de carte de identitate – n%c% asa z%sa car&e s%mpla6cu supor& de memor%e pen&ru cardul de sanan&a&e – sa f%e a&en&% la forma&ul documen&ulu% care l% se /a %nmana dupa depunerea cerer%% de presc)%m1are7el%1erare pen&ru m%nor%% de 1. an%. In cazul in care va fi de alt tip decat in prezent sa il refuze , ad%ca sa nu semneze de pr%m%re s% sa depuna cererea denumita plangere prelabila pe care o /a adap&a f%ecare la s%&ua&%a personala. Dupa un termen de 30 de zile %n care nu se /a pr%m% n%c% un raspuns sau /a f% un raspuns ne0a&%/, persoana interesata va actiona in instanta de contencios administrativ . n model de cerere de chemare in !udecata" la acel moment va circula pe internet, concepu& de a/oca&%, cu %nd%ca&%%le necesare, cos&ul es&e &a4a 8ud%c%ara de &%m1ru de 9- de le% s% f%ecare se poa&e reprezen&a s%n0ur daca nu %s% perm%&e un a/oca&. In acest timp se impune pastrarea cartii de identitate pe care o detine fiecare %ar le0%&%marea se /a face s% cu cer&%f%ca&ul de nas&ere, pasapor& e&c. Pen&ru persoanele care nu doresc sa apeleze la %ns&an&a, e#ista portita cartii provizorii de identitate dar pen&ru aceas&a &re1u%e sa nu f%e prezen&a& er/%c%ulu% de s&are c%/%la unul d%n&re documen&ele o1l%0a&or%% sol%c%&a&e pen&ru el%1erarea car&%% de %den&%&a&e. A%c% de asemenea, de la caz la caz /a &re1u% f%ecare sa %s% /er%f%ce pos%1%l%&a&%le2 In dez1a&er%le pu1l%ce, M%n%s&erul Afacer%lor In&erne a prec%za& ca es&e la curen& cu opoz%&%a unu% fra0men& %mpor&an& de popula&%e s% ca s&%e ca aceas&a n%c% nu /a sol%c%&a no%le documen&e222 E% au mo&%/a& as&fel ca noua, opozan&%lor nu n% se %ncalca l%1er&a&ea de cons&%%n&a22: $e&% c%&% %nsa %n cupr%nsul Teme%ur%lor de necons&%&u&%onal%&a&e d%n plan0erea preala1%la a&asa&a – 0ra/ele %ncalcar% ale le0%% fundamen&ale a Roman%e%2 $R%&ED RA $REA'A(I'A Cerere Pl;n0ere preala1%l<

C=TRE D%rec>%a 8ude>ean< comun%&ar< de e/%den>a persoanelor 6666666.

u1semna&666666666666..66666sol%c%& s< el%1era>% car&e de %den&%&a&e s%mpl< conform Le0%% ?n /%0oare p;n< la da&a de @1.-@.#-1. ?n&ruc;&, ?n rapor& de propr%a conA&%%n><, nu sun& de acord ca documen&ele personale de %den&%&a&e s< con>%n< un med%u de s&ocare elec&ron%c, %ar Legea nr.235/2013 care modifică OUG nr.82/2012 – este vădit neconstit !ională ?n aces& sens. "otive #i $emei ri de neconstit !ionalitate + Posed car&e de %den&%&a&e nr66666666666666666666666666666666666666666. Bncep;nd de la da&a de 1.-..#-1. %n&r< ?n /%0oare Le0ea nr.#@97#-1@ care mod%f%c< !U" nr.C#7#-1# A% pre/ede ca forme ale ac&ulu% de %den&%&a&e car&ea de %den&%&a&e A% car&ea elec&ron%c< de %den&%&a&e ?n dou< /ar%an&e, A% anume cu dou< elemen&e 1%ome&r%ce (%ma0%ne fac%al< A% %mpres%un% pap%lare a dou< de0e&e*, respec&%/ cu un s%n0ur elemen& (%ma0%nea fac%al<*. DeA% art.1% &3' a OUG nr.82/2012 le0%fereaz< un Ddrep& de op>%uneE ?n&re o car&e de %den&%&a&e (s%mpl<* A% una elec&ron%c<, fap&%c aceas&< op>%une r<m;ne doar la n%/el norma&%/' declara&%/, f<r< n%c% o 0aran>%e real< la care es&e o1l%0a& s&a&ul, pr%n %ns&%&u>%%le sale ?n cond%>%%le pre/eder%lor cons&%&u>%onale e4prese con>%nu&e ?n art.2(+ D(1* L%1er&a&ea 0;nd%r%% A% a op%n%%lor precum A% l%1er&a&ea cred%n>elor rel%0%oase nu po& f% ?n0r<d%&e su1 n%c% o form<.N%men% nu poa&e f% cons&r;ns s< adop&e o op%n%e or% s< adere la o cred%n>< rel%0%oas<, con&rare con/%n0er%lor sale (#*L%1er&a&ea conA&%%n>e% es&e 0aran&a&<E, precum A% ?n d%spoz%>%%le art. 2%+ D(1*Au&or%&<>%le pu1l%ce respec&< A% ocro&esc /%a>a %n&%m<, fam%l%al< A% pr%/a&<E. punem aces& lucru ?n&ruc;& car&ea Ds%mpl<E de %den&%&a&e /a con>%ne o1l%0a&or%u un mediu de stocare electronic(c%p* pen&ru cardul de s<n<&a&e, elemen& cu care no% nu sun&em de acord po&r%/%& con/%n0er%lor noas&re %n&%me. C)%ar dac< aces& c%p /a reprezen&a cardul de s<n<&a&e, /a f% afec&a&< %n&e0ral %den&%&a&ea m%nore% noas&re, ?n&ruc;&art.1) alin.2 pre/ede c< DBn med%ul de s&ocare6 care as%0ur< func>%onal%&a&ea c<r>%% de %den&%&a&e ca A% card na>%onal de as%0ur<r% soc%ale de s<n<&a&e, se ?nscr%u da&ele aferen&e cardulu% na>%onal de s<n<&a&e, s&a1%l%&e la art. 331 alin. 1 din Legea nr.(5/200% cu mod%f%c<r%le ul&er%oare6E %ar conform art.331 alin.1+

DInforma>%%le m%n%me care po& f% accesa&e de pe cardul na>%onal de s<n<&a&e sun&+ a* numele, prenumele, precum A% CNP personal ale as%0ura&ulu%E e&c . Fa>< de d%spoz%>%%le cons&%&u>%onale care ap<r< A% 0aran&eaz< l%1er&a&ea de 0;nd%re A% de conA&%%n><, ?n acord cu declara>%a drep&ur%lor omulu% dar A% cu art. 18 d%n Pactul Internaţional cu privire la Drepturi Civile si Politice G1H,alin.1 I!r%c%ne are drep&ul la l%1er&a&ea de 0;nd%re, conA&%%n>< A% rel%0%e. Aces& drep& %nclude drep&ul de a a/ea sau a adop&a o rel%0%e sau o convingere la alegerea sa &*elief of +is c+oice'. al%n.1 I!r%c%ne are drep&ul la l%1er&a&ea de 0and%re, cons&%%n&a s% rel%0%e. Aces& drep& %nclude drep&ul de a a/ea sau a adop&a o rel%0%e sau o convingere la alegerea sa &*elief of +is c+oice'. al%n. #. N%men% nu poa&e f% supus une% cons&r;n0er% care s< pre8ud%c%eze l%1er&a&ea sa de a a/ea sau a adop&a o rel%0%e sau convingere la alegerea sa al%n. @ L%1er&a&ea de a man%fes&a rel%0%a sau op%n%%le poa&e f% supusa doar l%m%&ar%lor prescr%se de le0e s% care sun& necesare pen&ru a pro&e8a s%0uran&a, ord%nea, sana&a&ea sau morala pu1l%ca s% l%1er&a&%le s% drep&ur%le al&oraG#H.E Le0%ferarea spec%al< a pro&ec>%e% l%1er&<>%% de conA&%%n>< es&e depl%n 8us&%f%ca&< de %mpor&an>a deose1%&< a aces&e%a pen&ru e4%s&en>a persoane%, fap& a&es&a& de neurof%z%olo0%e A% A&%%n>a ps%)%a&r%e%G@H. ConA&%%n>a %nd%/%dual< reprez%n&< reflec&area su1%ec&%/< a e4%s&en>e% f%ec<ru% om, a/;nd no&e de un%c%&a&e A% %repe&a1%l%&a&e.5enrJ EJ ca A% K.Laspers sus>%n e4%s&en>a unu% c,m- al con#tiin!ei (alc<&u%& d%n ansam1lul fenomenelor ps%)%ce+ percep>%e, %ma0%na>%e, sen&%men&e, puls%un%, ac&%/%&a&e mo&or%e, l%m1a8* care cons&%&u%e .organizarea -ersonalită!ii/. Bn felul aces&a, personal%&a&ea se alc<&u%eA&e d%n derularea mul&%plelor cadre ale prezen&ulu% iar disol !iile c,m- l i de con#tiin!ă e4pl%c< sau sun& cauza 0ntregii -atologii -si+iatrice (a se /edea &ud%ul em%nar 9 –Ps%)olo0%e med%cal<#*.Al&fel spus, d%sfunc>%%le de la n%/elul conA&%%n>e% dau naA&ere &u&uror afec>%un%lor de &%p ps%)%a&r%c A% afec&%/' ceea ce reprez%n&< un per%col ma8or pen&ru s<n<&a&ea persoane%. Bn acord cu aces& pr%nc%p%u al pro&ec>%e% spec%ale a l%1er&<>%% de conA&%%n><, de8a la n%/el european, Marea Br%&an%e a renun>a& la documen&ele de %den&%&a&e elec&ron%ce,Fran&a a pronun>a& Dec%z%a de necons&%&u>%onal%&a&e nr.39#7#-1# d%n ## mar&%e #-1# -rivind actele electronice de identitate1f%%ndcon&es&a&< de #-- mem1r% a% parlamen&ulu%, ?n 2inlanda, %n&roducerea cardur%lor elec&ron%ce de %den&%&a&e es&e cons%dera&< un eAec d%n momen& ce numa% @--.--- de ce&<>en% d%n 9 m%l%oane /%za>% au op&a& pen&ru un as&fel de card, ?n )uedia, s%&ua&%a es&e s%m%lar<, c<c% numa% 1--.--- de ce&a>en% (1M* u&%l%zau un as&fel de card ?n %un%e #-1#, 3 lgaria1 4i-r 1 4e+ia1 5anemarca1 6rlanda1 Lit ania " nu au

cardur% elec&ron%ce de %den&%&a&e pen&ru popula>%e A% n%c% nu e4%s&a planur% pr%/%nd %n&roducerea lor conform unu% s&ud%u al ENI A. Bnc< d%n anul #--., rapor&orul Parlamen&ulu% European !le orensen a a&ras a&en>%a c< 1%ome&r%a A% documen&ele elec&ron%ce reprez%n&< un pas c<&re s&ocarea cen&ral%za&< A% s%s&ema&%c< a da&elor cu carac&er personal ceea ce ar ec+ivala c . tilizarea n i *aros -entr a s-arge o n că/. El a e/%den>%a& fap&ul c< o as&fel de 1az< de da&e ar afec&a pro&ec>%a drep&ur%lor ce&<>eneA&%, ?n spec%al drep&ul la /%a>a pr%/a&< G.H . Bn Rom;n%a, soc%e&a&ea c%/%l< es&e c/as%unan%m ?mpo&r%/a ac&elor de %den&%&a&e elec&ron%ce. Un num<r de .3 de or0an%za>%% non0u/ernamen&ale, au ses%za& "u/ernul Rom;n%e% ?n le0<&ur< cu aceas&< pro1lem<.G9H Bule&%nul care con>%ne un Imed%u de s&ocareE pen&ru /%%&orul card de s<n<&a&e, 0ncalcă li*ertatea noastră de con#tiin!ă, deoarece+ a* con>%ne da&e pe care posesorul nu le cunoaA&e A% nu le poa&e /edeaN 1* creeaz< prem%sele unu% con&rol d%n par&ea s&a&ulu%, care poa&e de/en% uAor un a1uz ?mpo&r%/a l%1er&<>%% omulu%. c* ?ncalc< pre/eder%le cons&%&u>%onale ale art* +" alin* ,+ !cetă!enia n -oate fi retrasă cel i ce a do*,ndit7o -rin na#tere/. d* ?n l%psa aces&u%a se /or res&r;n0e drep&ur%le c%/%le ale ce&<>en%lor. Po&en>%alul de necons&%&u>%onal%&a&e es&e e/%den& a&;&a &%mp c;& forma ac&ulu% de %den&%&a&e, aAa cum es&e le0%fera&< pr%n Le0ea nr. #@97#-1@, ne ?ncalc< drep&ul de a ne e4erc%&a s&a&u&ul de ce&<>en% a% s&a&ulu% rom;n A% &oa&e drep&ur%le A% o1l%0a>%%le ce decur0 d%n aces&a, ?mpre8urare ce /%ne ?n con&rad%c>%e A% cu d%spoz%>%%le ar&. 9 al%n.# d%n le0ea fundamen&al<, deoarece, conform Le0%% #171OO1, art* ,,, cartea de identitate face dovada cetă!eniei" A% ?n rela>%%le d%n&re ce&<>en% A% or%ce al&e persoane f%z%ce A% 8ur%d%ce se folosesc, pen&ru le0%&%mare A% %den&%f%care, căr!i de identitate legal vala*ile* %&ua>%a crea&<, as&fel cum am mo&%/a& ma% sus, ?l pune pe ce&<>ean ?n %mpos%1%l%&a&ea de a'A% e4erc%&a drep&ur%le pre/<zu&e ?n urm<&oarele ar&%cole d%n Cons&%&u>%a Rom;n%e%+ art* +" alin* ,, care spune+cetă!enia n -oate fi retrasă cel i ce a do*,ndit7o -rin na#tere art* ,-, refer%&or la drep&ul la l%1er< c%rcula>%eN art* 3-" alin* ., refer%&or la drep&ul la /o&N art* 3/, refer%&or la drep&ul de a ale0e A% a f% alesN art* 00" alin* .* refer%&or la drep&ul de asoc%ereN art* 0., refer%&or la drep&ul la munc<N art* 00" alin* ., refer%&or la drep&ul la propr%e&a&eN art* 0-, refer%&or la drep&ul la moA&en%reN la art* 01" alin* .2,, refer%&or la

drep&ul de a ?n&eme%a o fam%l%eN art* +0, refer%&or la pro&ec>%a persoanelor cu )and%capN art* +." alin* ., drep&ul de pe&%>%onare. Bn&ruc;&, spre deose1%re de celelal&e ac&e, precum paAapor&ul sau carne&ul de conducere, pur&area 1ule&%nulu% de %den&%&a&e A% le0%&%marea ?n fa>a or0anelor s&a&ulu% cu aces& documen& reprez%n&< at,t n dre-t1 c,t #i o o*liga!ie " neposedarea sa A% %mpos%1%l%&a&ea de a se le0%&%ma po& de/en% fap&< con&ra/en>%onal<. Neposedarea ac&ulu% de %den&%&a&e ?l pr%/eaz< pe posesor de pos%1%l%&a&ea ap<r<r%% ?n %ns&an>< pr%n e4erc%&area art* ,." alin . A% /%ne ?n con&rad%c>%e fla0ran&< cu art* ,." alin* ,, care spune nici o lege n -oate 0ngrădi e8ercitarea acest i dre-t 9de a accede la : sti!ie;. Bn plus, es&e e/%den& c< ?n l%psa c<r>%% de %den&%&a&e /ala1%le, imi restrange toate drepturile cetatenesti" astfel ca o con&es&.E4punerea de mo&%/e care pr%/eA&e secur%&a&ea supl%men&ar<, cond%>%%le %mpuse de normele europene e&c., sun& s%mple sus>%ner% pe care le' am demon&a& de8a pr%n prezen&a cerere A% pr%n documen&a>%a pe care o /o% depune. D%spoz%>%%le art* +3" alin* . d%n Cons&%&u>%a Rom;n%e% pre/<d s&r%c& l%m%&a&%/ s%&ua>%%le ?n care se poa&e res&r;n0e e4erc%>%ul unor drep&ur% A% l%1er&<>%6 Dnuma% dac< se %mpune pen&ru ap<rarea secur%&<>%% na>%onale, a ord%n%%, a s<n<&<>%%, or% a morale% pu1l%ce, a drep&ur%lor A% l%1er&<>%lor ce&<>en%lorN desf<Aurarea %ns&ruc>%e% penale, pre/en%rea consec%n>elor une% calam%&<>% na&urale, ale unu% dezas&ru or% ale unu% s%n%s&ru deose1%& de 0ra/E. <ici na dintre aceste sit a!ii n -oate fi invocată -entr a : stifica legea -e care o contestăm sa -entr a *eneficia de restric!iile li*ertă!ii de con#tiin!ă1 e8- se mai s s 0n =act l interna!ional al 5re-t rilor 4ivile #i =olitice. !r, aAa cum am ar<&a& de8a, a&;&a &%mp c;& ><r% europene cu &rad%>%e democra&%c< (Marea Br%&an%e, Fran>a e&c* au renun>a& la s%s&em, cons%der;nd c< nu le afec&eaz< secur%&a&ea na>%onal<, es&e e/%den& c< %mpunerea ?n Rom;n%a numa% a c<r>%lor de %den&%&a&e care s< con>%n< un c%p, f<r< al&erna&%/< es&e o m<sur< care urm<reA&e ?n0r<d%rea l%1er&<>%%. N%c% alin*, al art*+3 nu are apl%ca1%l%&a&e pen&ru c< Dres&r;n0erea drep&ur%lor A% l%1er&<>%lor &re1u%e s< f%e propor>%onal< cu s%&ua>%a care a de&erm%na&'o6 A% s< nu aduc< a&%n0ere e4%s&en>e% drep&ulu% ?nsuA%E. Ma% mul& dec;& a&;&, ?n conform%&a&e cu Declara>%a Un%/ersal< a Drep&ur%lor !mulu%, ar&. 11, prelua&< de ar&. 3, al%n # d%n Con/en>%a European< a Drep&ur%lor !mulu% Ior%ce persoan< acuza&< de /reo %nfrac>%une es&e prezuma&< ne/%no/a&< p;n< c;nd /%no/<>%a sa /a f% s&a1%l%&< le0alE. Aces& pr%nc%p%u se &raduce ?n Cons&%&u>%a Rom;n%e% ?n art* ,3, num%& Li*ertatea individ ală, al%n. (11*, ?n care se spune+ IP;n< la r<m;nerea def%n%&%/< a )o&<r;r%% 8udec<&oreA&% de condamnare, persoana es&e cons%dera&< ne/%no/a&<E. Me&odolo0%a de

colec&are, s&ocare A% u&%l%zare a %nforma>%%lor 1%ome&r%ce cons%der< posesorul un prezum&%/ %nfrac&or, f%%nd o ?nc<lcare a art* ,3 3..4, deoarece %mpunerea unu% documen& care perm%&e urm<r%rea, con&rolul, s&ocarea ?n med%u elec&ron%c a or%c<re% %nforma>%% despre persoana posesoare nu poa&e f% adm%s< dec;& ?n cazul ?n care acea persoan< es&e suspec&a&< sau es&e c)%ar au&oare de fap&e penale A%, ?n n%c% un caz nu poa&e f% accep&a& de ce&<>en% l%1er% care se 1ucur< de prezum>%a de ne/%no/<>%e. >n concl zie+sol%c%& sa el%1era&% car&e de %den&%&a&e ?n forma& e4%s&en& p;n< la momen&ul @1.-@.#-1.. Prezen&a reprez%n&< A% pl;n0ere preala1%l< ?n cond%>%%le Le0%% con&enc%osulu% adm%n%s&ra&%/ as&fel c< ?n s%&ua>% ?n care nu /e>% r<spunde poz%&%/ sol%c%&<r%% noas&re /o% ses%za %ns&an>a compe&en&< A% /o% sol%c%&a A% daune %n&erese precum A% c)el&u%el% de 8udeca&<.

Da&a,

emn<&ura,

1

Adop&a& A% desc)%s spre semnare de Adunarea "eneral< a Na>%un%lor Un%&e la da&a de 13

decem1r%e 1O33, %n&ra& ?n /%0oare la da&a de #@ mar&%e 1OP3, cf. ar&. .O, pen&ru &oa&e d%spoz%>%%le cu e4cep>%a celor de la ar&. .1, care au %n&ra& ?n /%0oare la da&a de #C mar&%e 1O33, pe care Rom;n%a la ra&%f%ca& pr%n Decre&ul nr. #1# d%n da&a de @1 oc&om1r%e 1OP., pu1l%ca& ?n DBule&%nul !f%c%al al Rom;n%e%I, Par&ea I, nr. 1.3 d%n da&a de #- no%em1r%e 1OP.. G#H )&&p+77QQQ#.o)c)r.or07en0l%s)7laQ7ccpr.)&m*. G@H)&&p+771%1l%o&eca.re0%el%/e.ro7sem%nar%%7ps%)olo0%e7&ul1urar%'de'cons&%%n&a'#OPO1.)&ml Co nA&%%n>a es&e un a&r%1u& def%n%&or%u al uman%&<>%%, cea mai evoluat" #orm" de re#lectare psihic" a lumii obiective, caracteri$at" prin raţionalitate %i aprehensiunea propriei identit"ţi a individului. Pr%n urmare, conA&%%n>a desemneaz< ac&%/%&a&ea ps%)%c< ra>%onal<, ?nso>%&< permanen& de apercep>%a Eulu%, ca a0en& un%c, %nd%/%z%1%l A% %nconfunda1%l al &u&uror ac&elor sale ps%)%ce 35orgos,.1OCP*. ConA&%%n>a %nd%/%dual< reprez%n&< re#lectarea subiectiv" a existenţei #iec"rui om, av&nd note de unicitate %i irepetabilitate . 6 7aspers cons%der< conA&%en>a ca f%%nd Dviaţa psihic" la un moment datE, f%ec<ru% momen& corespunz;ndu'I o e4per%en>< &r<%&< ?n corela>%e cu o anum%&< ord%ne sau clar%&a&e a conA&%%n>e%. Modelarea e4per%en>elor &r<%&e Da%c% A% acumE (8enr9 E9* se face ?n rapor& cu ?n&rea0a e4per%en>< e4%s&en>%al< an&er%oar< a su1%ec&ulu%. ConA&%%n>a es&e un domen%u fundamen&al de def%n%>%e al

ps%)%smulu%, confer%ndu'% aces&u%a spec%f%c%&a&e uman< A% deose1%ndu'l dec%s%/ A% cal%&a&%/ de or%ce al&< man%fes&are cere1ral<. G.H A se /edea Ane4a 1' anali$" comparativ" a (om&niei cu alte state )n care deja s*a experimentat proiectul actelor electronice. G9H +emoriu la proiectul de ,ege pentru aprobarea '-. nr./010230, c"tre .uver