P. 1
Chassidus meluketes 3

Chassidus meluketes 3

|Views: 2,522|Likes:
Published by Hirshel Tzig
ליקוט מספרי חסידות חב"ד על מסכת סוטה
ליקוט מספרי חסידות חב"ד על מסכת סוטה

More info:

Published by: Hirshel Tzig on Apr 23, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2014

pdf

text

original

מ תודיסח תטקול הטוס תכסמ לע

ע ךרענ " קירבש אביקע י aShavrick@gmail.com
עשת חספ " ד כ ' ןסינ , ףד ד .
בח יגהנמ רצוא " ד
הטוס תכסמ הריפסה ימיב דומלל םיגהונ - םיעובקה םירועישה לע ףסונ - ףד םויל ףד
םויל ( ס ' םיגהנמה , חולמ ' םוי םויה ' מע ' אנ )
כ תארוה יתעמש ךכ " ומ ק " ומדא ח " ר [ יירהומ " צ ] , בח ישנא יככותב םינשמ וגהנ ןכשו " ד .
הז לע םעטה רמא אלש ףאו , לע ראבל שי - הרותד הלגנב תומוקמ המכב ראובמה יפ
תודיסחבו , תריפס ימי ןיבש תוכיישה רבדב - תחנמ וא רמועה - רמועה - הטוסד ןינעהו , דע
רשא " תקנו ערז הערזנו ה " וכו ' ( תורגא - ומדא שדוק " יז ר " ע , חי , מע ' בית . םש דועו , ט ,
מע ' הע : סמב דומילה ' הריפסה ימיב הטוס , לע םעטה רמול שי - רהוזב ראובמה יפ ( ח " ג
זצ , א ) םהיניב תוכיישה , םג אבומו - אדב ןכ " םירועש לכאמ אוה רמועהד ןינעה רואיבב ח
הטוס תחנמ ומכו .)
ףסונ רואיב : תריפס - ןתמל הנכה איה רמועה - הרות , סמ םג ךכו ' אוה המויסש הטוס
אנא אכיאד הונע ינתית אל ףסוי בר ירבדב , םש רמואה ףסוי בר אוה ( ה ףד , א ) םלועל
ונוק תעדמ םדא דמלי , בקה ירהש " יניס רה לע ותניכש הרשהו תועבגו םירה לכ חינה ה
וכו ,' ןתמל הנכההש - עמשנל השענ תמדקה אוה הרות , ו הוונע ןוצרה לעבל לוטיב ( לע - יפ
ש תחיש " ישת רבדמב פ " ח . סב דוע הארו ' ירעש - םידעומה - תריפס - רמועה , מע '
גמק - המק . הגח ברע ליל תחישב ףסונ רואיבו " משת ש " ב .)
הריפסה ימיל הטוס תכסמד רשקה - הטוס תכסמד םיפדה רפסמש ךכב רתוי שגדומ
תריפסד םימיה רפסמל ןווכמ - רמועה - םיפד טמ , מ דגנכ הריפסה ימי ט , םויל ףד . ןבומו
החגשהב יאדווב םה םרפסמו םיפדה תקולחש - תיטרפ ( ס ' משת תויודעוותה " ח , ג , מע '
352 . סב דוע הארו ' ירעש - נה םידעומה " ל , מע ' המק - זמק , משת תויודעוותהמ " ז .)
םיפדה רפסמב ריעהש המ , תכסמל םיאתמ םיפד רפסמ הל שי תועובש תכסמ םגש
הטוס , רפסב אצמנ הנה סמ דומילד גהנמה םי ' הריפסה ימיב תועובש ( ןורכז רפסב -
אדוהי , יטוקלב אבומ - ירהמ " רמועה ימי יגהנמ רדס ח , מהעב גהנמ רותב " ירמא ס - שא ) ,
כמ יתעמשש המ לבא " ומ ק " ומדא ח " ר [ יירהומ " צ ] אוה , הטוס תכסמ םידמולש ( תורגא -
ומדא שדוק " יז ר " ע , ט , מע ' וע ) .
סמ תא הריפסה ימיב דומלל גהנמה תועובש תכ - מ הב םגש " ףד ט - רתוי ץופנ , םג ךא
סמ דומיל ' םיבר לע לבוקמ הטוס . סב האר ' תחנמ - רמוע ( גכ , א - ב ) , גהנמ - לארשי - הרות
( מע ' מש - אמש .)
תריפס לש ןושארה םויב - סמ לש רעשה ףד תא םידמול רמועה ' הטוס , ףדה תאו
לוח לש ןושארה םויב םידמול תכסמה לש ןושארה - דעומה ( וחב " ל .) ( תוחיש : ב םוי '
הגחד " שת ש " י , וט תוא ; הגח ברע ליל " משת ש " ג , גי תוא ; ש " משת רבדמב פ " ה ,
י תוא )


א " תיעביא ביסנ אלד יאזע ןב אכיאהו רעיש ומצעב דחאו דחא לכ ןנחוי ר
דוס אמיא תיעביאו היל עימש היברמ אמיא תיעביאו הוה שריפו ביסנ אמיא
ה ' ויאריל ( . מג ' ד , ב )
ביסנ אלד יאזע ןב : דל המדקה םילוגלגה רעש האר . זו " ל : ןקזה יאמש הנהו , ע אטח " י
ותונדפק , לו םירג המכ ודיל ואבש רייגתהל םלבק א , מכ " ז ש " חא לגלגתנ ןכלו ל " ןועמשב כ
יאזע ןב , השא אשנ אלש , םירג תושפנ ארוב היהו , ע " הרותב וקסע י , םהרבא היהש ומכ
השוע דסחה שיא , ךל תשרפב רכזנכ , ןרחב ושע רשא שפנה תאו קוספב . עדונש ומכו , יכ
ןירויגד ןישפנד ורעתא לכ , היהש דועב םהרבא אוהש דסחה דצמ םה השאה ןמ שורפ ,
הרקע התיהש . ערמב ןכו " ה , םירגל תושפנ ארוב היהש , השאה ןמ שריפשכ , היהש יפל
לבהד דסחה דוסב . יע הנהו " דסחל הכפהנו יאמש תרובג הקתמתנ כ . ב וב זמרנ ןכלו '
ש תויתוא " יאמש ןמ מ , וע תויתוא השלשו " ן , יאזע ןב ןועמש יכ זומרל , יאמש ןוע ןקת ,
םירגה תא החוד היהש .
ביסנ אלד יאזע ןב : בקעי תלהק האר , יאזע ןב ךרע . זו " ל : השא אשנ אלש יאזע ןב
הרותב הקשח ושפנש רמאו ( ס תומבי " ע ג " ב ) םולשה וילע וניבר השמ שרושמ ףנע היה
השא ןמ שוריפש . לש " גהב חנ תשרפ בתכבש הרותב ה " ה .
ביסנ אלד יאזע ןב : ומדאל םייח תרות האר " יעצמאה ר , ח תישארב " דצק ב , א . זו " ל : שי
דד השעמה ןינע רואיב ןיבהל םידקהל ' וכ סדרפל וסנכנש ' וכ תמו ץיצה יאזע ןבד ' ר ךא " ע
וכ םולשב אציו םולשב סנכנ ' . יחבב איה הרותה םגש עודי תויהל ' תה " במ לולכש ת ' ןינווגה
וחד " פע ערגי אלו ףיסוי אל דאמ הנוכנו הפי הגיזמב ג " כח י ' קנש המודקה ' הרורב המכח
רבכש וכ רבדה ררבוה ' מכ " וכ דדמ ימ ש ' מכו " מב ש " עו א " הפורצ הולא תרמא לכ רמא כ
וכ ' וכ ףסות לא ' ןפואב עורגל אלו ףיסוהל אלש םירפוס יקודקד ןהו לאמשו ןימי רוסל אלש
מרד תוכשמה " מ ח " לד םירוריבה תואלעהו ע " עו ערמ רוסב ת " וכ ט ' רוהטו אמט לוספ רשכ
וכ ' . ג ןבוי תאזלו " ותב שיש כ ' ור תניחב " נה ש " ב ןהש ל ' דחי םיללכתמו שממ םיכפה
נכ דאמ הנוכנ הגיזמב " ורב ל " דב השעמה ןינע תוללכ אוהו הליפתד ש ' דרפל וסנכנש " וכ ס '
( פע ומצע רתכה רואב הרובגה לע דסחה רוא ריבגהל היה םתנווכ רקיע לכש " ה דוס י '
ח תניחב אוהש " וכ ןוילעה סדרפבש ס ' .) שרש היה יאזע ןב הנהו יחבב ותמשנ ' הרובג
כחבש ' קנ רשאכ הרותד ' ותה ' ה שא םשב ' מכ " ה לוק ש ' םירבד לוקו שא תובהל בצוח
וכ שאה ךותמ ועמש ' זר ורמאש והזו " יהשכ יאזע ןב לע ל ' יה הנושו בשוי ' תטהלמ שא
וכ וביבס ' ( . ףרשנ וילע חרופה ףוע לכ הרותב קסעש העשב לאיזוע ןב ןתנוי לע ורמא ןכו
למ לע זמרמש ותד יקלאה שאב םתואיצמ ןמ םילטבתמ ויהש תופוע םיארקנש םיכא ' וכ ' )
יהש יפל אוהו ' יוה רוא יוליגל הקושתה שא יפשרב הרותב קסוע ' חד " ותבש ע ' תולכ דע
מכ שממ שפנה תולכב דימת הגשי התבהאבש דע רתויב הזע תוקיבדב הב ושפנ " יכ ש
וכ הבהא תומכ הזע ' הקשח ושפנש יאזע ןב רמאש אוהו ע רתויב הרותב " חקיל ץפח אל כ
ופ תוצמ לטיבו םינב דילוהל השא " ותב התוקיבדו ושפנ קשח לדוג ינפמ אתיירואד ר ' והזו
יחב ומכ ' נה אוצר " יחב אוהש הלפתב ל ' וא " וכ ירמגל ףוגה קתרנ ילכמ תאצל ח ' והזו
כחה רוא תודוס תימינפב הבכרמ השעמב גישהו האר רשאכ תמו ץיצה יאזע ןב רמאש ' אל
וכ שממ ושפנ התלכ םגו הפסכנש דע גנועה תולעפתה בור ינפמ ובלו וחומ ילכ ליכי ' אל יכ
וכ םינוש םילכמ םילכב הטמל ותכשמהו רואה תדיריב ללכ ץפח ' ותב קבדיל קר ' הנוילעה
וכ ' ופ תוצמ םייקל השא אשנ אל ירהש " וכ ר ' הלעמל ותוקיבדו ותקושת לדוגמ קר אוהו
א רוא תומצעב הלעמ " בש ס וכ הרות ' . יחבב תמו ץיצהש והזו ' לכו ירמגל תואיצמב לוטיב
וכ ' וכ ילכב בשייתהל ותלוכיב היה אלש ינפמ ' ( ג ומכו ' דאב ותמש ןיבס " וכ ר ' .) לבא
ר תגירדמ " מ אוהו הזמ הלעמל היה ע " יפ םולשב אציו םולשב סנכנש וילע ש ' עודי םולש
יחב והזש ' ותד רוא עיפשמה אצומ רוקמ אוהש דוסי ' מל וחמ לולכ אוהש םילבק " אוהש ג
יחב ' תה " ותד ת ' נכ המצע " קנש והזו ל ' ב רבחמש םולש ' וחד םיכפה " ונכשיש םידגנמה ג
נכ םינוש םילכמ םילכב אקוד דחי " ב ןיבמ תטקולמו תעצוממה הנוכנ הגיזמב ל ' םיכפה
וחד וללה " ג . עו " ותה םג כ ' קנ ' מכ םולש " ה ש ' וכ םולשב ומע תא ךרבי ' דו עודיכ " ל . זו וה
ר לע ורמאש " וכ םולשב סנכנש ע ' רש יפל " בשותל עיפשמה רוקמו רקיע היה ע " עבשו כ " פ
( רד אבילא האמיתס והלוכד " ישמכ אקוד ע " ת ) עו " בד תוללכתההו הגיזמה בוט עדוי היה כ '
וחד םיכפה " יחבב אוהש הרותבש ג ' תה " נכ ת " ל . יחבב םג תאזלו ' ור " ותבש ש ' יה ' עדוי
שמ תוללכתההו הגיזמה בוטב יחב רבוג היה אלו אקוד דחי םהינ ' נה אוצרה " יאזע ןבכ ל
ה ץפח הזב אל יכ הדמה יפכמ רתויב ' מכ " ע רהזב ש " וכ ךיניע יבסה פ ' היל ןידקומד
וכ אתומיחרד יבוהלשב ' ה ץפח רקיע יכ ' יהיש ונוצרו ' תוצמה ןהש וב ןוכשל ילכ תניחב ול
נה בוש תניחב ונייהו אקוד םינותחתב הריד ול תויהל " ל מותב תוקלא יוליג תוכשמהב " צ
ךומנל הובגמ דרויש ןוילעה דסחד ןימיה וק תניחבב והזש םינוש םילכמ םילכב הטמל
נכ אקוד תולעל הקושתה שא יפשרב אוצר תניחבד ךופיה " ל . רו " גזמב ןיוכמו עדוי היה ע
ואד הילעב ןיב ןוכנ " נה אוצרד ח " ותב הקשח ושפנ אוה םגש הרותב ל ' היה ךא יאזע ןבכ
ה רוא יוליג ושפנ לע ךישממו רזוח ' יחבב ' יחבב ילכב הכשמהו הדירי ' תוצמה םויקב בוש
הדמה יפכמ רתיב היהי אלש ןוכנ גזמב ולצא היה תאז םגו ( ות אלא יל ןיא רמואכ ' קר
יפאש ללכ הלפתד אוצר אלב ילכב רוא ךישמהל ' יפה וא ול ןיא הרות ' אלא יל ןיא רמואד
ות ' תב קר ושפנ הקשח אלש וכ הרותב הקושתה שא יפשרב קר יאזע ןבכ הרו ' ) ץביקו
במ דדמו ' ורד םיכפה " א תוללכתהב הנוכנ הגיזמב דחי הלא ש ' פע ךירצה יפכ " יחב י '
מ םשד ןוקיתה " וחיב ה " מד ע " בו ה " וכ ן ' ( מ אוהו " קנש רהזב ש ' סמב לייע קיפנו לייע " נ
יחבב ושפנ בישהל דרויו רזוחו ' םולשב אצויו סנכנ והזש בוש ) םג תצק הז ןיעמ שי ךכו
ואכב " ותב תוקלא יוליגב ושפנ הקשחש לארשימ א ' יחב לע רבוגו תוצמו ' סמב אוצר " שיש נ
תיקלאה ושפנב םצעו חכב ( מכ " מב ש " ע ןינעכ יברקב הרמשמ התאו רמואש המב א " כ
וכ יח התא ' .) יפ םולשב אציו םולשב סנכנ רמאש המ ןינע והזו ' יחב ונייה וז האיציו הסינכ '
ר ו " נה ש " יחבד םוקמ לכב ללכה עודיכ ל ' מ תאלעה " סמב ן " יחבד נ ' נה אוצר " קנ ל ' הסינכ
מכו ןוילעה לכיה חתפב " הל רעשה הז ש ' סמב וב ואובי םיקידצ " הלפתו הרותב םהלש נ
עמו " וכ ט ' וילא םישי םא ומכו חור ךישמאו חור יתייא חורד עודיכ הכשמה םרוג האלעה לכו
וכ ובל ' יחב הנה ' ז הכשמה קנש האלעהה רחאש תא ' מ תכשמה " קנ ד ' עקובו אצויש האיצי
יצאבש ליצאמה תומצעמ עיפשמד רואה ' יחבב אקוד הטמל אבו ךשמנו דרוי תויהל '
וכ םינוש םילכמ םילכב תושבלתה ' . מ תאלעהה ןפוא ךרע יפלו " יחבד ן ' נה אוצר " הלועה ל
וכ ונמיה ןוילעה לכיהל לכיהמ הסינכב הלעמ הלעמל ' וכלי ומכ העגמ ליח לא ליחמ " גל ת " ע
וכ ןוילעה ' מה עפשו הכשמהו הדיריה ךרע אוה ךכ " יחבב הטמל תויהל ךומנל הובגמ ד ' ילכ
קנה והזש רואה ליבגמה ' ה הנה ומכ הטמל אבל ומוקממ האיצי ' וכ ומוקממ אצוי ' . והזו
יחב והזש תואיציו תוסינכה הלא לכד םולשב אציו םולשב סנכנש רמאש ' מ תאלעה " ן
שמהו מ תוכ " ר לצא היה ד " דמב לכה ע ' אלעהב אל הנוכנ הגיזמו ' אלו יאזע ןבכ יאדמ רתוי
וכ הכשמהב ' ב אלא ' תה תניחבד עצוממה אוהש םולשב לכה היה וללה םיכפה " נה ת " ל
מ תאלעהש םולשב סנכנש והזו " ג היה הסינכב ולש ן " נכ הנוכנ הדמב םולשב כ " מכ ל " ש
יחב יתא ךלה רושימבו םולשב ' תורשקתה קנש עיפשמל לבקמד ' םולש ןותחת קידצ
ותה אוהש יזועמב קיזחי וא ביתכו הטמלש ' הלעמל הטמלמ יל םולש השעי עודיכ
מ תאלעהב " ב יל השעי םולש ן ' יחב אוה ןוילעה םולשו תומולש ' מד האיציה " אוהש ד
ג לבקמל עיפשמד תורשקתה " וכ הנוכנ הדמב םולשב כ ' . ותד םולשב לכה והזו ' וקב ותויהל
אה תד יעצמ " זו ת " וכ רושימבו םולשב ש ' ילכה ןמ רואה קלתסנש תמו ץיצהש יאזע ןבכ אלו
בושה לע אוצרה תרובגת ינפמ ( וכ קיפנ אלו לייע והזש ' ) עש " וכ ךיניע יבסה רמא ז ' נכ " ל
דו " ל .
א " תיעביא ביסנ אלד יאזע ןב אכיאהו רעיש ומצעב דחאו דחא לכ ןנחוי ר
יא תיעביאו הוה שריפו ביסנ אמיא דוס אמיא תיעביאו היל עימש היברמ אמ
ה ' ויאריל : ר לבוקמהל דודל חצנמל רפס האר ' ודרפ דוד , חי , ג . זו " ל : עבא " שריפו ביסנ א
הוה ו א ב ע " מ א בר היל עימש הי ו עבא " א וס ד ה ' ל אכיא אשירב ויאיריל מ קדי ד ינה אה
יצורית נ והני היתלמ יצורתל ד ומצעב דחאו דחא לכ רמאקד ןנחוי יבר כו רעיש שרפד " י כ המ
הוש היהש ה ב אהו ךירפ אהאו ותאיב ןב יסנ אל יאזע ב קו ייוניש אתלת ינשמו ' בד אמלש
אייוניש ק יתרת ךנה לבא אחינ אמק ' אמית וליפא ינשמ אק יאמ ד רמ ב וא היל עימש הי
ידמ ד ה דוס חכמ הי ' ויאיריל ל א תמ ו למ אהב אמק ת הי ד ר " י ד לכד רמא ותאיבב דח
רעיש הימתו ' ל י ע ר ל ב ניתו ו ב ה ילע ת סו ' ינחרכומו הזב וריעה אלש רמול ד מלת דו זמר א
ב נה ך ירבד ייוניש ם םירתסנ ו יזר רד ןיז ונייהו ד יא ' ייחה ץעב ם שב ע ד םילוגלגה ר ב ן ע יאז
היה לוגלג ד תורובגהמ אוהו ןקזה יאמש ד עו לבה " ב שריפש י " ע ןמ רובגה ןקית השאה ו ת
שו םידסחל קותמל םריזחהו ם ראיב וניבר דקה ו קוצז ש " ל ד ב היה ןמז ותואב " שועו ארוב ע '
ומשנ ' א ומכ םירגל ב הר ם ןרחב ושע רשא שפנה תאו דוסב וניבא תו ו ה אתיא והד םת ה
משנ ימנ היב ה שע ךלמה והיקזח לש " ב ינשה ץוריתה אתשהו ד מש היברמ רמאק י היל ע
וגלגמ ונייה ל א ןקזה יאמש היהש ןושארה י תמשנמ ונייה היברמ ימנ ח וב התיהש והיקז
ו כל דוב אנשיל יפט היב ךייש ותוכלמ ד ר ב כ םהינשלו תמא םהינשד רשפאו הי וי רמא ךכלו ן
ינש כ םירועיש יד דח יהייוורתו הציב תולצל ידכו סוכ תותשל עיש ו מכ אר " מגב ש ' אלא
רממו ובר ןושלב רמול םדא בייחש ימש רממו יכה עימש ע אנשיל יפט קייד אתשהו יכה
יברמד ' יתהו ' גה ' זימר אק כיאד ' דוס ה ' עאד אלפ רבד " אלד ג הוה היב גווז ב פ עו גב ל ו ינפ
ה ו ז היב ה גוו ב היהש רתסנ חכ לד אחינ אתשהו םירגל תומשנ ודי לע ארוב כ הלו ו ש ייוני
ךייש רד היתלמ ריפש אלזאו " אוה םגש י ב מצע ו מ מ א רעיש ש ב ל ד ייוניש והלכ ח ךכלו יקי
יימ ת לת י ת ה ןו יאד ול ק אייוניש מ א ומוקמב ' חא םיר משמ ע ד ב ביסנ אל תר רד הי " אלא ע
יק וד יש ' ב בל ד ןיאושינב אל לבא ו ג ינשה ם סד קוחד אוה " הוה אל ס ןכש לכו שממ ומצעב
גה ' וניאו ינפוג גווז וניא ירהש ע ןינ ישל ע ו םיר וללה .
א " ר רמא אקירז ר " םלועה ןמ רקענ םידי תליטנב לזלזמה לכ א ( . מג ' ד , ב )
םלועה ןמ רקענ םידי תליטנב לזלזמה לכ : בכ המדקה ףוס םילוגלגה רעש האר .
זו " ל : םידי תליטנב לזלזמה םג , םימב לגלגתמ . זו " םימה ונשפנ לע רבע יזא קוספ ס
ה ךורב םינודזה ' םהינשל ףרט וננתנ אלש . ר הנה יכ " ת ' וננתנ ' ףרט ' םהינשל , ר " לטנ ת .
זו " מ ס " ז ש " םלועה ןמ רקענ םידי תליטנ אלב לכואה ל , זנכ םימב ןודנו " ל . םג זמר אליממ
רמאו ךפהל , ה ךורב ' םהינשל ףרט וננתנ אלש , ר " לטנש ת , ע יכ " ונידי ונלטנש י , וננתנ אל
זנה םינודזה םימה לש םהינשל ףרט " ל , ה ךורב ןכלו ,' םיעשרה ומכ ונשע אלש , םניאש
םהידי םילטונ .
םלועה ןמ רקענ םידי תליטנב לזלזמה לכ : זר ירמאמ רעש האר " ל , הטוס תכסמ .
זו " ל : לכ םלועה ןמ רקענ םידי תליטנב לזלזמה , אוה םעטה , םידיב שי תועבצא רשע יכ ,
םלועה ארבנ םהבש תורמאמ הרשע דגנכ . יוהה תויתוא רשע דגנכ םגו " האולמב ה . ומכו
כ ןכ " םידיה תועבצא רשעב שי ןיקריפ ח , כ דגנכ " יולמבש תויתוא ח יוהד יולמה " ה , םהבש
כ שי ןכ לע רש םלועה ארבנ " ב תויתוא ח פ ' תישארב . ןמ רקענ םידי תליטנב לזלזמה ןכלו
םלועה ( . רהל הז םג " םיכורב יולה א . דעלו " הלז ירוממ וניאש ן " ה ).
םלועה ןמ רקענ םידי תליטנב לזלזמה לכ : שה יטוקל האר " ס , הטוס . זו " ל : לכ
תוינע ידיל אביו םלועה ןמ רקענ םידי תליטנב לזלזמה . ר ןכל " ת ' לע ' תליטנ ' נע אוה םידי " י .
ןוילעה םלועה ןמ ץצקנ אוה הז דבלמו , ונמז םדוק הזה םלועה ןמ רקענו , םידיב שיש ינפמ
י ' י דגנכ תועבצא ' תורמאמ , יו ' ואולימב םשה תויתוא . כו " םידיבש םיקרפ ח , כ דגנכ " ח
םלועה וארבנ םהב רשא תויתוא , תישארב קוספ תויתוא ןינמכ . תליטנב לזלזמה שיאה הזו
םידי , חכ שיתמ לוכיבכ עו הלעמ לש " רקענ אוה כ . הלז ברהמ " ה .
םימ הלעמל וידי היבגיש ךירצ םינושאר םימ בר רמא ישא רב אייח בר רמא
היבגיש ךירצ וידי לטונה יכה ימנ אינת הטמל וידי ליפשיש ךירצ םינורחא
םידיה תא ואמטיו ורזחיו קרפל ץוח םימה ואצי אמש הלעמל וידי ( . מג ' ד , ב )
בגיש ךירצ םינושאר םימ הלעמל וידי הי : ומדא ךורע ןחלוש האר " ןקזה ר , וא " ח
ו ףיעס בצק ןמיס . זו " ל : דע אלא הניא ןתרהטו םידיה תאמוט אלו םידי תליטנ ךירצה קרפה
עא םש ואמטנ אל קרפל ץוח םיינשהו קרפה דע םינושארה לטנ םאש קרפל ץוח " םהש פ
ךותב ויהש םינושארה םא לבא דיה תא ןיאמטמ ןניא קרפל ורזח םא ךכיפלו םינושאר םש
עא קרפל ץוח ואצי ואמטנו קרפה " ךכיפלו םש םורהיט אל קרפל ץוח םיינשה םג לטנש פ
ורזח םא וידי היבגיש ךירצ לטונה םימכח ורמא ךכל דיה תא םינושארה ואמטו ורזח קרפל
קרפה ךותל קרפל ץוחש םימה ורזחי אלש הלעמל . הנקה דע דיה לכ לטונ םא םוקמ לכמו
םש וראשיש םוקמב עורזה לע םימ הנממ ואצי אלש ידכ ירמגל דיה לכ היבגי אל עורז לש
ותוא בגנמ וניאש וידי בגניש רחא םג חאו םידגבב הסוכמ אוהש ינפמ םוקמ " ליפשישכ כ
אהת הז ידי לעו ויתועבצא ישאר היבגי אלא הואמטיו ודיל עורזהמ ורזחי הב לוכאל ודי
עורזה לע ודריש שוחל ןיא תועבצאהמש תצק תהבגומ דיה ראש . ויהיש רהזיל ךירצו
ןליפשיו רוזחיו ןהיבגי םאש ןבגניש דע הליטנה ףוסמ םידמועו םיהבגומ ואציש םימה ורזחי
ע קרפל ץוח " קרפה ךותל ובושיו ותהבגה י . תחא ודי לוטי םאש תחאכ וידי יתש לוטי ךכיפל
הב ךפוששכ הטמל הדירומ אצמנ הינשה לע הב ךופשי ךכ רחאו הנהיבגיו . הצור םאו
תושרה קרפה ךותמ ללכ קרפל ץוח םינושאר םימ ואצי אלש הליטנה תליחתמ ןליפשהל
חיגשיש קר ודיב תועבצאה ישאר לע םימה אוביש . ינפב די לכ לע תיעיבר ךפוש םאו
ב לע תיעיבר וא המצע ' א ללכ םיאמט םימ םש ןיאש דחאכ וידי " צאו ללכ הזב רהזיל צ " ל
וידי ליבטמה . דיה לכ לטונב וניא וידי היבגיש ךירצ לטונה םימכח ורמאש המ םישרפמ שיו
ו ןדבל תועבצאה לטונב אלא עורז לש הנקה דע םוקמ דע היד הליטנהש םירמואה ירבדכ
לש הנקה דע איה םיינשהמ ןתרהטו םינושארל םידיה תאמוטו דיה ףכל תועבצאה רוביח
ףא םש ואמטנו תועבצאה רוביח םוקמל ץוח םינושארה וכלה אמש שוחל שי ךכיפל עורז
לכב וכלה אל אמש םיינשהו ילכה תמחמ םשל וכלה אלא תועבצאהמ םשל ואצי אל םא
וקמ תועבצאל םידרוי םא דיה ןיאמטמו ןתאמוטב םינושארה וראשנו םינושארה וכלהש ם
םא ףאו בגניש דע הליטנה ףוסמ הלעמל ויתועבצא ישאר היבגהל ךירצ ןכל וידי ליפשמשכ
קרפה ךותב שממ לוטיל םצמצל רשפא יא יכ ליעומ וניא הליטנה תלחתמ ןליפשהל הצור
או טעמ ויתועבצאל ץוח םימה וכלי אלש עא םש ואמטנ םשל וכלה ם " םשל ודרי אלש פ
לע ךפש וליפא דחאכ תיעיבר םהילע ךפשש וא וידי ליבטמהו ילכהמ אלא תועבצאהמ
הרהט ימ םהש ןויכ ללכ םש ואמטנ אל קרפל ץוח ןהמ ואציו תועבצאה . וז ארבס יפ לעו
ג די לכ לע ךופשל ןיגהונש יפל םידיה תהבגהב לקהל וישכע וגהנ ' ןהש ףא םימעפ תויקנ
םיינשה וכלה אל םאש םינושארה וכלהש םוקמ לכב םיינשה וכלה אל אמש שוחל ןיא בושו
םיישילשה וכלה .
א אבא רב אייח יבר רמא " לשכנ ףוסבל חורה תוסג וב שיש םדא לכ ןנחוי ר
אנש שיא תשאב ' הרקי שפנ יאה אבר רמא דוצת הרקי שפנ שיא תשאו
מ דוצת איה דועו היל יעבימ ההובג שפנ אבה לכ אבר רמא אלא היל יעבי
לודג ןהכמ םינינפמ איה הרקי הב ביתכד הרות דמל וליפא שיא תשא לע
א םנהיג לש הנידל ונדוצת איה םינפלו ינפל סנכנש " ר םושמ ןנחוי ר " ןב ש
יתכ םיבכוכ תדובע דבוע וליאכ חורה תוסג וב שיש םדא לכ יחוי ' אכה
ה תבעות ' איבת אלו םתה ביתכו בל הבג לכ ןנחוי יברו ךתיב לא הבעות
ה תא תחכשו ךבבל םרו רמאנש רקיעב רפכ וליאכ רמא הידיד ' וגו ךיהלא '
ר ' יתכ תוירעה לכ לע אב וליאכ רמא אנינח רב אמח ' ה תבעות אכה ' לכ
יתכו בל הבג ' וגו לאה תובעותה לכ תא יכ םתה ' המב הנב וליאכ רמא אלוע
כ ופאב המשנ רשא םדאה ןמ םכל ולדח רמאנש ירקית לא אוה בשחנ המב י
המב אלא המב . ( מג ' ד , ב )
חורה תוסג וב שיש םדא לכ : ל םלוע תוביתנ האר רהמ " ל , הונעה ביתנ קרפ ד . זו " ל :
פב " ר רמא הטוסד ק ' םושמ ןנחוי ר " וי ןב ש ח תוסג וב שיש םדא לכ יא ורה ח ע דבועכ " ז
ה תבעות אכה ביתכ ' הבג לכ ךות לא הבעות איבת אל םתה ביתכו בל ךתיב ןנחוי יברו
רמאנש רקיעב רפוכ ולאכ רמא הידיד ה תא תחכשו ךבבל םרו ' ךיהלא . אמח יבר
רב ח ביתכ םלוכ תוירעה לע אב ולאכ רמא אנינ ה תבעות אכה ' םתה ביתכו בל הבג לכ
לכ תא ץראה ישנא ושע לאה תובעותה , ולאכ רמא אלוע םכל ולדח רמאנש המכ המב הנב
רשא םדאה ןמ כ ופאב המשנ נ המב י ח המב ירקת לא אוה בש המב אלא . םירבד ולא
ב דואמ םיגלפומ כח המ דמה ןינע לע ךל ראבל ואב רשא הקומע ה יכ תאזה תבעותמה
הרז הדובע דבוע ולאכ בשחנ , ור סג ןינע יכ ראבתה רבכ יכ ח ןמ לדבנ אוה הזבו תוירבה
נ ךכלו רז אוה ח דבוע ולאכ בש ע " רז רבד אוהש ז . מתו דוע הזב קימעתו דוע אצ יאדוב יכ
ע דבוע ולאכ בשחנ " ז , ןינע יכ הזו ע " בקה תושרמ ומצע איצוהל הצורש ז " אוהש ה תלע
הלעה תושר תחת לכהו לכה , אוהש םדאהו ור סג ח לולע טפשמ ומצע לע בישחמ וניא
םאש מ היה אל לולע ומצע בישחמ היה ח ומצע ביש לולע אוה ירהש הלעמ לעב , ךכיפלו
שי רשאכ מ חור תוסג וב רבדו הלעה תושרמ ומצע איצו נ הז ח רשאכ הרז הדובע בש
תושרמ ומצע איצומ הלעה . רו ' רקיעב רפוכ ולאכ רמא הידיד ןנחוי , רו " הזב המוד ןיאש ל
הרז הדובע דבועש ימל , ע דבוע אוהש ףא הרז הדובע דבועה יכ " איצומו ז תושרמ ומצע
הלעה , הולא ןאכ ןיאש רמוא וניא הלעה תושר תחת וניאש קר לכה תלע אוהש קבדתמו
עב " ז , קלסמ חורה תוסג וב שיש ימ לבא ןאכ ןיאש רמולכ ירמגל לולעה טפשמ ונממ
לולע , בישחהל יואר ןיא ךכל הלע ןיא לולע ןיא םאו ע דבוע ולאכ הז לע " ע לעב ןיאש ז " ז
קלסמ ירמגל תוהלאה , קלסמ חור תוסג וב שיש הזו רפוכ ולאכ בשחנ ךכיפלו הלעה
רקיעב . אש המו רמ תוירעה לכ לע אב ולאכ אנינח רב אמח יבר םלוכ , שוריפ ךירצ הז רבד
תוירע ןינע המ יכ ןאכל . תוירעה הרותה הרסאש המ יכ שרפל שיו , ע יכ " םלועה גוויזה י
תמ ח שה הצרו רשקתמו רב " י ע רשוקמ דחא םלועה היהיש " אל םאו גוויזה י ויה אל ןכ
םע לארשי חא היה אל םא ללכ ד הז רבד , כיפלו אשי אלש תוירעה הרות הרסא ך םדא
ילא תובורקה תוירעה לכו ותוחא ו היהיש דע םיקוחרב גווזמ םדאה , םע גוויזה רשאכו
םירחא דוריפו קוליח ןאכ ןיא . שיש ימ לכ רמאש הזו תוירעה לכ לע אב ולאכ חור תוסג וב ,
רמולכ םירחא םע רובח ול ןיאו ומצעל רבחתמש חור םג ומצע םע קר , המוד הזבו אב ולאכ
תוירעה לע , רוביחה קר הז ןיא תוירעה לע אב רשאכ יכ רשב םה םיבורקה יכ ומצעל
םה ומצעו ורשבמ , רמול הצרו ורשב ראש תוירעה לצא ביתכ ךכיפלו בשחנ םדאל בורקהש
הורע לכו ורשבמ ראשנה יאדוב יכ המ לש הברוק איהו ורשבמ רשב איה לש הברוק
ומא לש הברוקל המוד וניא ותוחא , המצע ינפב תדחוימ הברוק איה תוירעה לכ ןכו ןיא יכ
הזכ הז , רבחמ אוה חור סג אוהש ימו לכ לע אב וליאכ יוה ךכיפלו ירמגל ומצע לא תוירעה ,
דע בוריק תצקמ דחא לכ תוירעה יכ בוריקה לכ םה דחיבש , חור סג אוהש הזו
רבחתמ תוירעה לכ לע אבש בשחנ הזבו דבלב ומצעל . ש יתא הז יפלו רמאש המ ריפ
אמח יבר וירחא ומצעל המב הנב ולאכ רמא אנינח רב , שוריפו שיש ימ יכ ונרמאש ומכ הז
אוה חור תוסג וב בשחמו תוירבה ללכ לא רבחתמ וניאש ומצעל ראשמ רתוי הלודגב ומצע
ןיאש דע םדא ינב םדא ינב ללכ םע ףותיש ול , המב הנוב הזבו ומצעל , הנוב ןינע ןיאש
קר ומצעל המב אוהש חבזמ םהמע ול תויהל ללכה םע ףתתשמ וניא ול השוע קר דחא
ףתושמ וניא הזבו ומצעל חבזמ ינפל רמאש המל המוד אוהו םדא ינב ללכ םע בשחנש הז
תוירעה לכ לע אב ולאכ . לע אב ולאכ רמאש המ ןוכנה שוריפה םנמא םלוכ תוירעה לכ , שי
ןמ ןיבהל ךל הלעמל ראבתנ רשא םירבדה , סג תדמ יכ חור דמ ידי לע הטונ אוהש ה תאז
תירמחה הדמל חור סג לצא ביתכ ךכלו הנוגמהו תבעותמה הבעות , רמא ךכ ינפמו
לע אב ולאכ בשחנש םלוכ תוירעה , ירמח השעמ תוירעה תדמ יכ בעותמ . ראבתנ הז רבדו
ךיראהל ךירצ ןיאו הברה םיקרפב ראבתנו הזב , אהתש הרות הרמא ךכלש לש הנברק
הב לכאמ הטוס המ , יהיש יואר ךכיפלו ' לדוגל תוירעה לע אב וליאכ חור םג בשחנ הבעותה
ה ח דמ לעבב שיש תירמ ה קבדש תאז לכהמ רתוי אוהש ירמחה תותיחפב . ןכלו
בשחנ השעמ ךייש אל יכ םלוכ תוירעה לכ לע אב וליאכ לדוגל הזמ רתוי בעותמ ירמח
הזה תותיחפה , איה תחא הורע ןיאו םיקלוחמ םה תוירעה יכ לכה , חור סג אוהש הז לבא
וחורב אוה תוסגהש בעתמ אוהו הכומנ חור ול היהיש יואר היהש ירמח אוהש דע וחור
רתוי הז רבד בעותמ ימשג לדוגל רשב תוירע םהש תוירעה לכ ללוכו לודג תאזה הבעותה ,
ורב הז שוריפו ר ןיבמל . רמאו הנב וליאכ יוהד אנינח רב אמח יבר הז רחא ומכ המב
ונשרפש הלעמל הז רבד , סג לעבש הזו ומצע םע קר םירחא םע ףתושמ וניא חור רמאש
המב הנב ולאכ . הז ינפל רמאש המ םגו חור תוסג וב שיש ימ לכ ןנחוי יבר רמא
ףוסבל הרקי שפנ שיא תשאו רמאנש שיא תשאב לשכנ דוצת , ונרמאש ומכ ןכ םג ושוריפ
ומצעל אוה חור תוסג וב שיש ימ יכ , צע המדמ וניאו םדא ינב ראשל ומ . יכ " והער תשא "
בותכה רמא , חור סג אוה דחא רשאכו , הנוילע הגירדמב ומצע המדמו , ונממ קלוסמ וליאכ
שיא תשא לש רוסיאה , רמוא בותכהש " והער תשא " , עיר הזל ןיאו . חור סגל ןיאש ןויכו
עיר , שיא תשאב לשכנ ופוסש רמא הז לע , הריבע תררוג הריבע יכ . ותעדב רשאכ יכ
םירחא םע ףתושמ וניאש , שיא תשאב לשכנש דע הז אטח רבוג , המוד אטח אוהש
הז לא סחיתמ , והער תשא איהש ומצעב האור וניאש , ללכ והער היה אל וליאכ קר , לשכיו
שיא תשאב .
םיבכוכ תדובע דבוע וליאכ חורה תוסג וב שיש םדא לכ : לש האר " תשרפ ה
בקע , רוא הרות . זו " ל : הטוס תכסמב , בר רמא יחוי ןב ןועמש יבר םשב ןנחוי י , םדא לכ
הרז הדובע דבוע וליאכ חורה תוסג וב שיש , אכה ביתכ ' ה תבעות ' בל הבג לכ ,' ביתכו
םתה ' ךתיב לא הבעות איבת אלו ' . רמא הידיד ןנחוי יברו , רקיעב רפכ וליאכ , רמאנש ' םרו
ה תא תחכשו ךבבל ' ךיהלא ' . רמא אנינח רב אמח בר , לע אב וליאכ [ לכ ] תוירעה , ביתכ
אכה ' ה תבעות ' בל הבג לכ ,' םתה ביתכו ' ושע לאה תבעותה לכ תא יכ ' . רמא אלוע , וליאכ
המב הנב , רמאנש ' אוה בשחנ המב יכ ופאב המשנ רשא םדאה ןמ םכל ולדח ,' ירקת לא
' המב ' אלא ' המב ,' ןאכ דע . רמאמה רואיב , חורה תוסג וב שיש םדא לכ , רמול הצר , םייקמ
תוצמו הרותה ןכ םג חורה תוסג וב שיש קר הי . אוהש רמא אל ןכ לע ' חור סג ' שי רמא קר
וב ' חורה תוסג ,' ודו " ק . ויתולועפ בוטמ םלועה ועדיש הזב ץפח , ףותישב דבוע הז אצמנו ,
תובבלה תבוחב בתכש ומכ ( ה קרפ השעמה דוחי רעש ' .) הרז הדובע ידבוע לכ ושע ןכו
ףותישב םידבועו םנובר םיעדוי . י יברו ףיסוה הידיד ןנחו , לפטל רקיעה הושמ ףוסבל , בורו
םדא ינב דגנל אוה וישעמ , רקיעב רפכ וליאכ אוה אצמנ . םעטהו , םוקממ ומצע רקעש ינפמ
הואגב השודק , ובר ינפב תואגתהל דבעל ןיא יכ . שיר הונעה רעש המכח תישארב ןייע
ב קרפ ' ( ב תוא ' .) סרפ לבקל תנמ לע דבועב יריימ אמח בר , אוהו רתסב םג םימש ארי ,
תוצמ רכשב ץפח קר , ונתנ תונהל ואל תוצמ יכ בשוח וניאו ( א חכ הנשה שאר ) , הזכ שיא
תוירעה לע אב וליאכ . ילשמ טוקליבו ( ח ינועמש טוקלי " קתת זמר ב " מ ) קוספב ( ו ילשמ ,
בל ) ' בל רסח השא ףאנ ' שרדמ איבה , ינמ יברו אייח רב םוחנת יבר םשב אמחנמ יבר
סוי יבר םשב ןב י ( הרוכז [ ) דיבז ] ' , בל רסח השא ףאנ ,' הנממ תונהל ידכ הררש לבקמה לכ ,
וכ השא לש הפוגמ הנהנ אוהש הזה ףאונכ אלא וניא ' םש ןייע . ודשחש המ והזד הארנו
חרק לש תקולחמב שיא תשאב השמ תא ( א יק ןירדהנס ) , תונהל ליבשב ותגהנה ודשחש ,
דובכה ויחא לבקיש . ןיבהל לקו . רבדמ אלוע לעופב האגתמ וניאש ףא , הבוטה בשוח קר
עפש בורב ךרבתי ומע ביטהש , ךכל יואר אוה יכ , וניבא בקעי רמאש ומכ אלו ( תישארב
בל , אי ) ' םידסחה לכמ יתנטק ' . ומצעל המב הנוב הזכ שיא . ובירקה וליאכ םיונעה לבא
שדקמה תיבב , הטוסב אתיאדכ ( ב ה ) תונברקה לכ בירקה וליאכ ומצע ליפשמה לכ ןלוכ ,
רמאנש ( אנ םילהת , טי ) ' הרבשנ חור םיהלא יחבז ' .
ר ' תוירעה לכ לע אב וליאכ רמא אנינח רב אמח : ע הרשי לגר רפס האר ' זנ .
זו " ל : זרמאש המ לע וניתורוחב ימיב ונרמאש אהמ םכל גיצאו " ל : אב וליאכ רהייתמה לכ
ןלוכ תוירע לכ לע תוסחיתה םישודק תעד ןיבהל ךירצד תוירעל הואג , ובתכש המ עודי ךא
ךלמ לש וטיברשב שמתשמ ירקימד אוה תוירע אטחד םילבוקמה , אוה םינוילע תורואב יכ
עדונכ םיבורקה תורואב גוויזהו דוחיה , ג אוה הואג הנהו " כ יכ ךלמ לש וטיברשב שמתשמ
האגתי המ ה אלה שבי ריצח ' שבל תואג ךלמ , או " כ ח תוירעל המדתי הז אטח " ןבהו ו .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->