DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN EMPAT

DRAF

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN EMPAT
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM OGOS 2013

.

10. 2. 1. 14. 5. 8. Perkara Kandungan Pendahuluan Matlamat Objektif Fokus Mata Pelajaran Susunan Kandungan Kurikulum Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran Tafsiran Tahap Penguasaan Umum Tafsiran Tahap Penguasaan Pendidikan Jasmani Tahun 4 Cadangan Agihan Masa Modul kemahiran : Gimnastik Asas Modul kemahiran : Pergerakan Berirama Muka Surat ii 1 1 2 3 3 4 5 6 8 9 10 11 16 9. 13. 7. 3. 4.KANDUNGAN Bil. 12. 6. . 11.

22. Perkara Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang Modul Kemahiran : Olahraga Asas – Asas Berlari Modul Kemahiran : Olahraga Asas – Asas Lompatan Modul Kemahiran : Olahraga Asas – Asas Balingan Modul Kemahiran : Akuatik Asas Modul Kemahiran : Rekreasi dan Kesenggangan Modul Kecergasan : Konsep Kecergasan Modul Kecergasan : Komponen Kecergasan Muka Surat 19 23 15. 27 31 34 38 42 46 50 53 . 24. 19. 20. 25. 18. 23.Bil. 17. 16.

mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rohani. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. berketerampilan. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik. . MAKA KAMI. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :• • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rakyat Malaysia.

.

Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah juga digubal dengan mengekalkan prinsip-prinsip Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Pendidikan Jasmani dan menggunakan Standard Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Sukan Untuk Murid Sekolah oleh International Council for Health. rohani. 2006). psikologi sukan dan sosiologi sukan dengan menerapkan nilai estetika. perkembangan motor. Recreational-Sports And Dance (ICHPER-SD) sebagai panduan. menunjukkan 60.TERHAD DRAF PENDAHULUAN Kurikulum Standard Pendidikan Jasmine Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu murid kuasai dan capai. diabetes. pengetahuan dan nilai.Disease Control Division. suaian fizikal. Kandungan kurikulum ini juga masih mengekalkan tiga domain pendidikan. kognitif dan afektif. 1 . Physical Education. Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah adalah bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan tekanan darah tinggi (Noncommunicable Disease Section . tahap kecergasan murid ditingkatkan melalui amalan dan pengetahuan Pendidikan Jasmani sejak awal lagi. fisiologi senam. Antara displin tersebut melibatkan pembelajaran motor. biomekanik. emosi dan jasmani. Kurikulum ini menyediakan murid ke arah pembinaan modal insan yang sihat dan cergas. Justeru. Standard kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi kemahiran. MATLAMAT Kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran.1% rakyat Malaysia tidak melakukan aktiviti yang aktif dan menghadapi pelbagai risiko penyakit kronik dan penyakit tidak berjangkit seperti sakit jantung. Guru yang mengajar Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Empat perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas dalam pergerakan dan kecergasan berdasarkan disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. iaitu psikomotor. Pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani seharusnya dilaksanakan dalam suasana yang menyeronokkan dengan menekankan aspek keselamatan. Kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Standard pembelajaran merupakan penetapan kriteria atau indikator pencapaian setiap standard kandungan. berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup.

7. melakukan senaman yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal. mengaplikasi kemahiran asas pergerakan dan komponen kecergasan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. memerihal kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala.TERHAD DRAF OBJEKTIF Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Empat berkebolehan untuk. menguasai kemahiran asas permainan mengikut kategori serangan. mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan.1. 2. dan mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan. 3. mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. 11. 10. 6. jaring dan memadang dengan lakuan yang betul. mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal. mengenal pasti aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal. 9. 12. membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. 2 . mengaplikasi konsep pergerakan semasa melakukan kemahiran asas pergerakan dengan lakuan yang betul. 4. 5. berinteraksi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. 8.

dan 6. pengukuran kecergasan fizikal. dan 3. olahraga asas yang melibatkan asas berlari. 2. 3. 2. 3 . komponen kecergasan berdasarkan kesihatan iaitu kapasiti aerobik. dan memupuk elemen keselamatan. Domain-domain tersebut mewakili lima aspek iaitu:Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor) Melalui Aspek 1. tanggungjawab kendiri. kognitif dan afektif. akuatik asas. gimnastik asas. Modul merangkumi kandungan pembelajaran dalam bentuk unit kendiri-lengkap (self-contained) yang terdiri daripada pengetahuan. murid menguasai pelbagai corak pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai aktiviti fizikal yang terdapat di dalam SUSUNANKANDUNGANKURIKULUM Dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Empat merupakan dokumen pembelajaran untuk satu tahun persekolahan yang disusun secara modular mengikut Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). 4.TERHAD FOKUS MATA PELAJARAN Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani untuk murid Tahun Empat iaitu: menguasai kemahiran pergerakan berdasarkan konsep pergerakan dalam permainan dan sukan mengikut kategori. rekreasi dan kesenggangan. dan interaksi sosial semasa melakukan aktiviti fizikal. jaring dan memadang. pengurusan. Dalam kurikulum modular. Kandungan kurikulum ini juga dibahagikan pemberatannya sebanyak 75% Modul Kemahiran dan 25 % Modul Kecergasan. Kandungan bagi setiap modul disusun mengikut domain psikomotor. asas lompatan dan asas balingan. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai dan dicapai. Modul Kecergasan pula terdiri daripada:1. kelenturan. daya tahan otot dan komposisi badan. konsep kecergasan. kekuatan otot. mengaplikasi konsep kecergasan dalam meningkatkan tahap kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Empat terdiri daripada Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan. Modul Kemahiran terdiri daripada:- DRAF 1. pergerakan berirama. kemahiran asas permainan yang melibatkan kategori serangan. 5. kandungan dikelompokkan kepada bahagian-bahagian yang dinamakan sebagai modul.

persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan kolam dan guru yang berkelayakan. prinsip. Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif) Melalui Aspek 5. guru menggunakan Modul Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1. prinsip dan strategi untuk melakukan aktiviti fizikal dengan berkesan yang melibatkan:1. PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Empat adalah setara dengan pencapaian objektif psikomotor. dinamika kumpulan. 2. Lajur Standard Prestasi menunjukkan tahap pencapaian murid menguasai modul-modul yang dipelajari. Lajur Standard Kandungan mengandungi kandungan yang perlu murid pelajari dalam satu tempoh masa. Pengajaran dan pembelajaran Modul Akuatik Asas dan Modul Rekreasi dan Kesenggangan merupakan pilihan di sekolah. Aspek 2 dan Aspek 5 secara serentak Manakala untuk pengajaran kecergasan. murid dapat mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep. dan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. pengurusan dan keselamatan. dan 4. Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain Kognitif) Melalui Aspek 2. Setiap Modul dalam dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Empat yang hendak dicapai dinyatakan dalam lajur utama iaitu Standard Kandungan. konsep sosiologi dan psikologi. 4 DRAF Susunan kandungan kurikulum ini bertujuan memudahkan pelaksanaan kurikulum. kognitif. Guru boleh memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan Modul Kemahiran atau Modul Kecergasan tanpa terikat dengan susunan modul dalam kurikulum ini.TERHAD Modul Kemahiran. Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. dan strategi pergerakan dalam pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motor dalam melaksanakan aktiviti fizikal di dalam Modul Kemahiran. murid berkeupayaan mengukuhkan amalan Pendidikan Jasmani menerusi elemen keselamatan. murid dapat mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep. dan strategi meningkatkan kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal melalui Modul Kecergasan. murid berkeupayaan meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal melalui Modul Kecergasan. Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (Domain Kognitif) Melalui Aspek 4. prinsip. tanggungjawab kendiri. Bagi tujuan pengajaran kemahiran. 3. guru menggunakan Modul Kecergasan yang . manakala lajur Standard Pembelajaran menunjukkan apa yang murid perlu kuasai dan capai. Bagi yang memilih akuatik asas. interaksi sosial. Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan (Domain Psikomotor) Melalui Aspek 3.

identiti sosial. Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan. dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir. . Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar kemahiran atau kecergasan terlebih dahulu tanpa mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan. kemahiran dwibahasa.TERHAD terdiri daripada Aspek 3. Aspek 4 dan Aspek 5 secara serentak. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). etika dan kerohanian. berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. pengetahuan dan kemahiran berfikir. berprinsip. Ringkasannya adalah seperti berikut. bermaklumat. menilai dan mencipta seperti Jadual 1. menganalisis. Bermula pada tahun 2011. berdaya tahan. bersifat ingin tahu. Modul 1: Kemahiran Aspek 2 Aspek 5 Aspek 3 Modul 2: Kecergasan Aspek 4 Aspek 5 KBAT Mengaplikasi  KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang. membuat keputusan. Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBKK). dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara. KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi. kemahiran. Kemahiran abad ke-21 ini selari 5 Penerangan Menggunakan pengetahuan.Aspek 1 Kemahiran Pergerakan Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan Kesukanan Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan Kesukanan DRAF dengan enam aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin. kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah. berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan.

Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan. Prestasi Kemahiran Prestasi kemahiran boleh diukur berdasarkan penguasaan kemahiran mengikut petunjuk masa. kemahiran. dan ibu bapa atau penjaga tentang perkembangan dan tahap pencapaian murid. KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul. Pentaksiran bertujuan sebagai pengukur untuk menilai pencapaian murid memperoleh pengetahuan. pembelajaran inkuiri. peta minda.elemen setiap kemahiran dikenal pasti dan tahap penguasaan murid disenaraikan di dalam ruangan yang disediakan. menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai semasa pengajaran dan pembelajaran. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran. Pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid dan memberi maklum balas berguna kepada pentadbir. pengalaman. Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani. dan bentuk perlakuan. penyelesaian masalah dan projek. Antaranya adalah seperti I berikut: 1. murid. DRAF Pentaksiran adalah satu proses mengumpulkan maklumat murid dan membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Ianya boleh mengukur penguasan kemahiran-kemahiran Pendiidkan Jasmani menerusi domain psikomotor. dan nilai serta memberi justifikasi. ketepatan.TERHAD PENTAKSIRAN Menganalisis  Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan. guru. kognitif. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran mereka. Elemen. Senarai semak Senarai semak melibatkan senarai langkah-langkah untuk menghasilkan pergerakan yang dikenal pasti atau 6 Menilai  Mencipta  Jadual 1 Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata pelajaran. pentaksiran dibuat semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlaku. 2. menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif. jarak. . Guru Pendidikan Jasmani boleh menggunakan pelbagai pembagai kaedah untuk mengukur pencapaian murid. dan afektif. dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir.

dan data prestasi dalam bentuk koleksi yang dibuat oleh murid. ciri-ciri murid. menyimpan progres penguasaan kemahiran dan pelan kecergasan dengan menggunakan buku log. 6. Standard prestasi dibina berdasarkan rubrik yang menunjukkan tahap penguasaan murid terhadap modul-modul yang dikuasai melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan ansur maju. Rubrik juga dibina berdasarkan taksonomi kognitif. 4. Setiap pernyataan tahap penguasaan ditafsirkan secara generik sebagai aras tertentu untuk memberi gambaran holistik tentang pencapaian murid dan pelaporan individu. kemajuan. atau pencapaian dalam suatu tempoh tertentu. Rubrik juga memberi maklum balas kualitatif terhadap prestasi murid yang melibatkan apa yang murid telah lakukan dan tindakan yang boleh dilakukan untuk memperbaiki kelemahan. dan tujuan pentaksiran. Penilaian Kendiri Penilaian kendiri membolehkan murid menilai tahap pencapaian sendiri. Kertas-pencil juga merupakan satu cara tradisional untuk mengukur kefahaman murid dengan menggunakan item berbentuk aneka pilihan.TERHAD menandakan Ya atau Tidak berdasarkan perlakuan murid. Guru perlu membimbing murid menghasilkan portfolio. Guru-guru juga boleh menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran lain yang bersesuaian dengan keperluan sekolah. Standard Prestasi Standard prestasi merupakan skala rujukan guru untuk menentukan pencapaian rujukan guru untuk menentukan pencapaian murid dalam menguasai standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Portfolio Portfolio melibatkan persembahan visual berbentuk sampel kerja. Kaedah ini membolehkan murid lebih bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran.Pencil Guru boleh mengemukakan soalan pendek yang memerlukan murid menjawab secara ringkas berkaitan DRAF perlakuan sesuatu kemahiran atau pengetahuan. Standard prestasi mengandungi enam tahap penguasaan yang disusun secara hieraki di mana Tahap Penguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehingga pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Portfolio juga menunjukkan usaha. psikomotor dan afektif bagi mengukur tahap pencapaian berdasarkan domain psikomotor. berstruktur dan esei. Kertas. Melalui kaedah ini murid boleh merancang penetapan matlamat. Tafsiran pernyataan tahap penguasaan adalah seperti berikut:- 7 . Rubrik Rubrik melibatkan memerihal kemahiran yang perlu dikuasai berdasarkan kriteria penilaian. 5. 3. Rubrik juga boleh digunakan oleh murid sebagai penilaian kendiri. diari atau carta. kognitif dan afektif.

FAHAM DAN BOLEH BUAT 4 3 2 TAHU DAN FAHAM 1 TAHU 8 . Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU. 5 TAHU. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru.TERHAD TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN DRAF 6 TAHU. Murid tahu perkara asas. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. serta tekal dan bersikap positif. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU.

Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan fizikal atau tahu perkara asas tentang sesuatu kemahiran yang akan dilakukan. prinsip. Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan fizikal serta menyatakan dengan ringkas atau menterjemahan pengetahuan berkaitan kemahiran dan senaman tersebut dalam bentuk penerangan atau pergerakan. serta boleh mempraktikkan kemahiran tersebut ke arah gaya hidup sihat untuk kesejahteraan. turutan yang betul atau mengikut prosedur yang sistematik. Murid boleh mengaplikasi pengetahuan tentang konsep pergerakan. Murid boleh mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep. prinsip dan strategi dalam kemahiran dan kecergasan ke dalam situasi baharu secara positif dengan melakukannya mengikut prosedur yang sistematik. prinsip dan strategi dalam kemahiran dan kecergasan semasa melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan fizikal dengan lakuan yang betul. dan strategi pergerakan bagi Modul Kemahiran dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep. 5 4 3 2 1 9 . dan strategi meningkatkan kecergasan untuk kesihatan bagi Modul Kecergasan semasa melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti kecergasan. mempamerkan eleman kesukanan dan boleh berkomunikasi tentang kemahiran tersebut. boleh menunjukcara sesuatu kemahiran secara tekal.TERHAD DRAF TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4 TAHAP PENGUASAAN 6 PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Murid boleh menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Murid boleh mengaplikasi pengetahuan pengetahuan tentang konsep pergerakan. melaksanakan idea tersebut dalam kemahiran pergerakan dan kecergasan. prinsip. lakuan yang betul dan tekal serta mempamerkan amalan kesukanan.

Guru boleh memilih antara akuatik asas atau rekreasi dan kesenggangan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. 2. persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan dan guru yang berkelayakan. Aspek 5 dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan.TERHAD DRAF CADANGAN AGIHAN MASA Modul Kemahiran Kandungan Kurikulum Aspek 1 dan 2 Gimnastik asas Pergerakan berirama Kemahiran asas permainan Olahraga asas Akuatik asas atau 4 Rekreasi dan kesenggangan 8 4 Bilangan Waktu 20 8 Kecergasan Aspek 3 dan 4 Konsep kecergasan Kapasiti aerobik Kelenturan Kekuatan dan daya tahan otot Komposisi badan Pentaksiran kecergasan fizikal Jumlah 4 4 2 4 2 2 62 Nota: 1. 10 . Bagi yang memilih akuatik asas.

TERHAD DRAF MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS 11 .

semasa membuat imbangan. 1.2. aksi dirian tangan tumbang. Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah.  Boleh mengaplikasi genggaman yang sesuai mengikut arah ayunan semasa bergayut dan mengayun ke depan dan ke belakang.2 1.3.3 Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun dengan lakuan yang betul. dirian tangan dan putaran roda yang betul.  Boleh menyatakan dengan ringkas perkaitan Melakukan dirian tangan dengan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan sokongan. bawah.4 Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul.1 1.1.4.1 12 . TAHAP PENGUASAAN 2  Boleh melakukan imbangan berkumpulan di atas bangku gimnastik dan dirian tangan dengan Melakukan imbangan dengan pelbagai sokongan rakan di atas lantai. melakukan dirian tangan dengan sokongan dan dan campur.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) 1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan. graviti semasa melakukan putaran roda dengan bantuan.2. 1. 1. TAHAP PENGUASAAN 4  Boleh mengenal pasti lakuan kemahiran hambur tangan.1 1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan yang betul.  Boleh bergayut dengan pelbagai genggaman.  Boleh mengaplikasi konsep perubahan pusat Melakukan putaran roda.1 TAHAP PENGUASAAN 1  Boleh melakukan imbangan berkumpulan dengan pelbagai tapak sokongan di atas lantai. Bergayut dan mengayun pada palang TAHAP PENGUASAAN 3 dengan kedua-dua belah tangan  Boleh mengaplikasi konsep kestabilan semasa menggunakan genggaman atas. 1. tapak sokongan dalam kumpulan kecil di atas bangku gimnastik. 1.

bergayut dan mengayun dengan genggaman campuran serta Mengenal pasti perubahan pusat graviti putaran roda dengan pelbagai variasi secara semasa melakukan putaran roda. 2.3.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI  Boleh melakukan hambur tangan dengan bantuan. ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF Gimnastik Asas 2. 2.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep hambur dan pendaratan dalam pergerakan. 2.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep kawalan badan dan sokongan dalam pergerakan.4. dan putaran roda dengan bantuan dengan lakuan yang betul.2.  Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.  Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep gayut dan ayun dalam pergerakan.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan kedua-dua belah kaki. TAHAP PENGUASAAN 5  Boleh melakukan hambur tangan dari pelbagai ketinggian dan tahu penyerapan daya semasa mendarat dengan lakuan yang betul.1. dirian tangan dengan bantuan dalam satu jangka masa. 2. imbangan dan dirian tangan.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai mengikut arah ayunan.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep putaran dalam pergerakan. 13 . berkumpulan.  Boleh melakukan putaran roda dalam beberapa putaran secara berterusan dengan lakuan yang betul.1 TAHAP PENGUASAAN 6  Boleh merancang dan melakukan persembahan hambur tangan. 2. 2. putaran dan mendarat. 2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.

2 5.2 5. Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.1.1 5.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) Pengurusan dan Keselamatan 5.3 5. Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti. Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar. 5.1 5. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.2. Memeriksa peralatan permainan.3 14 .5 5.2.1.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif. Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.2.4 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.2.4 5. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.1.2.3 5.1. Merekod data kecergasan.1. 5.2.5 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti yang dijalankan. Tanggungjawab Kendiri 5.

Melakukan aktiviti secara berpasangan. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka.3 5.2 5.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS STANDARD KANDUNGAN 5.4 5.5 Interaksi Sosial 5.1 5.2. Berkomunikasi antara rakan.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.3.4. 5. STANDARD PRESTASI 5. dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.4 5.5 15 .2.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. STANDARD PEMBELAJARAN Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.3. Patuh kepada arahan ketua. Berperanan sebagai ketua kumpulan.4. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.3 Dinamika Kumpulan 5. Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.4. guru.2 5.4.1 5.3.4.

TERHAD DRAF MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA 16 .

TAHAP PENGUASAAN 3  Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema dengan mengaplikasikan konsep pergerakan mengikut muzik yang didengar.1.2 5.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama.5. Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.1 5. ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) Pengurusan dan Keselamatan 5.1.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) 1. 1.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan konsep pergerakan mengikut muzik yang didengar.1.3 5. TAHAP PENGUASAAN 1  Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema yang ditiru mengikut muzik yang didengar. 17 .2 ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) 2.  Boleh menyatakan tema pergerakan yang dipilih. kesedaran ruang.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan mengikut irama.5.  Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan.4 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti yang dijalankan.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Memeriksa peralatan permainan.1. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.  Boleh menyatakan konsep pergerakan yang digunakan dalam pergerakan kreatif bertema yang dilakukan. hubungan dengan rakan dan kualiti pergerakan. 1.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar. TAHAP PENGUASAAN 4  Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema dengan turutan pergerakan yang sesuai mengikut muzik yang didengar. 2.5. Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar. TAHAP PENGUASAAN 2  Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar. 5.

dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.2 5. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. Interaksi Sosial 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.4 Berkebolehan membentuk umpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.  Boleh mengenal pasti pergerakan yang sesuai dengan watak dan tema yang dipilih. Dinamika Kumpulan 5.4. Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka.3 5.2.4 5.2.3.4.2.  Boleh bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.1 5. Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA STANDARD KANDUNGAN Tanggungjawab Kendiri 5. Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.3. guru.5 Merekod data kecergasan.4.1 5.2 5.3 5. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.  Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti. TAHAP PENGUASAAN 6  Boleh mempersembahkan pergerakan yang telah direka cipta dalam kumpulan dengan turutan pergerakan yang sesuai dan seragam secara berterusan mengikut muzik yang didengar.3 Berkomunikasi antara rakan. Berperanan sebagai ketua kumpulan.2.1 5.3. 5. 5. 18 . TAHAP PENGUASAAN 5  Boleh mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan konsep pergerakan secara berkumpulan.4.2 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.  Boleh menggunakan kemahiran pergerakan berirama sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.4 Melakukan aktiviti secara berpasangan. STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 5.2.

TERHAD DRAF MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN 19 .

2.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN  1. Memintas dan menguasai bola dari pihak lawan. Melakukan pergerakan mengadang dengan membayangi pergerakan lawan.6.4 1.6. Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan. TAHAP PENGUASAAN 4 Boleh memintas dan takel dengan lakuan yang betul serta dapat menguasai bola yang dihantar oleh pemain lawan.5 1.4 1.6 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan arah menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan.6 Berkebolehan melakukan 1.6. kaki.6. menerima dan mengelecek bola dengan tangan. dan alatan. Boleh mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada pelbagai jarak dan aras.4  20 . ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)      ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) 2.6.2 betul. Mengelecek bola dalam ruang yang ditentukan.2 2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada pelbagai jarak.1 kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang 1. Melakukan takel untuk mendapatkan bola. Mengenal pasti perkaitan antara titik kontak dengan arah pergerakan bola Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk bergerak dengan bola.6. Boleh mengadang mengikut situasi dalam permainan kecil dan tahu kedudukan pemain lawan.3 2. TAHAP PENGUASAAN 3 Boleh mengelecek dalam ruang yang ditentukan dan menghantar bola pada rakan sepasukan.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori serangan.6. 1. STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 1 Boleh menghantar. Boleh mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk memintas dan takel hantaran untuk menguasai bola. Mengenal pasti kedudukan pengadang yang sesuai semasa membayangi pergerakan  2.6.6.6. Boleh mengenal pasti ruang yang sesuai untuk mengelecek bola.3 1. TAHAP PENGUASAAN 2 Boleh menghantar dan menerima bola pada pelbagai jarak dan aras. Menjaring ke sasaran dari pelbagai arah dengan menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan.

Boleh mengenal pasti lakuan menjaring yang betul.1.   5.5 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) Pengurusan dan Keselamatan 5.2 5. 2.1.1.3 5.2. Boleh menggunakan pelbagai strategi bertahan dan menyerang dalam permainan kecil kategori serangan Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.5 Merekod data kecergasan.     Tanggungjawab Kendiri 5. Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN pihak lawan. Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.2 5. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.3 5. Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.6.4 5.1.1. 21 .2.1 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Mengenal pasti pemasaan (timing) yang sesuai untuk memintas dan takel.1 5. Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.5 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti yang dijalankan. Memeriksa peralatan permainan.2.2.2.  STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 5 Boleh menjaring ke sasaran dari pelbagai arah dengan menggunakan alatan dan anggota badan yang betul. TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh menggunakan pelbagai kemahiran serangan semasa bermain permainan kecil. Boleh bermain permainan kecil kategori serangan sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan.4 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Boleh menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. 5.

4.3 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.4 Melakukan aktiviti secara berpasangan. 5. 22 . Dinamika Kumpulan 5. dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.2 5.1 5.3 Berkomunikasi antara rakan. guru.2 5.3.3. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 5.3.4.4.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN STANDARD KANDUNGAN Interaksi Sosial 5. Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.4.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.1 5. Berperanan sebagai ketua kumpulan. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka.

TERHAD DRAF MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING 23 .

 Boleh melakukan servis dengan raket atau bet.7. Menerima servis menggunakan anggota TAHAP PENGUASAAN 2 badan dan alatan. menerima.7.7. Mengenal pasti postur badan semasa TAHAP PENGUASAAN 4 mengumpan bola.7. kaki dan raket serta tahu titik kontak dan boleh Mengenal pasti titik kontak semasa mengembalikan servis.3 24 .2 1.  Boleh menyatakan dengan ringkas cara berdiri Melakukan pukulan kilas.  Boleh melakukan pukulan pepat dan kilas dengan lakuan yang betul. TAHAP PENGUASAAN 3  Boleh melakukan servis dengan tangan.  Boleh mengumpan bola dengan kaki dan Melakukan servis dengan menggunakan tangan.7.7. ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) 2.7Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori jaring. boleh menyatakan postur badan yang betul Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk semasa mengumpan. 1.7.1 1.4 1. melakukan servis. dan  Boleh mengumpan bola dengan tangan dan menghantar bola.3 1. Melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan alatan.5 1.2 2.6 1. memulakan pergerakan ke pelbagai arah.1 2. kaki. Melakukan pukulan pepat.  Boleh melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan raket dengan lakuan yang betul.7 TAHAP PENGUASAAN 1  Boleh melakukan gerak kaki ke pelbagai arah dan kembali ke kedudukan asal. yang betul bagi memulakan pergerakan Mengumpan bola dengan tangan dan kaki.7. 2.7.7.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul. Melakukan gerak kaki ke pelbagai arah. menerima bola.  Boleh membuat pukulan dari pelbagai arah menggunakan raket.

 Boleh menunjukkan keyakinan dan Merekod data kecergasan.1. Interaksi Sosial 5.5 TAHAP PENGUASAAN 5  Boleh melakukan servis dan mengembalikan servis dengan pukulan pepat dan kilas dengan lakuan yang betul dan konsisten.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. TAHAP PENGUASAAN 6 Mengenal pasti ruang selamat untuk  Boleh menggunakan pelbagai kemahiran melakukan aktiviti.2.4 5.2.3 5. betul dan konsisten. tanggungjawab kendiri semasa melakukan Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai aktiviti.1.2. 5.1 5. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. 5.  Boleh menggunakan kemahiran permainan Membandingkan tindakan yang selamat dan kategori jaring sebagai aktiviti meningkat tindakan yang berisiko semasa melakukan kecergasan fizikal. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.3 5. semasa melakukan aktiviti. guru.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian  Boleh melakukan servis dengan tangan dan kaki mengikut aktiviti yang dijalankan.5 Tanggungjawab Kendiri 5. Menggunakan alatan mengikut  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara kegunaannya. kategori jaring dan strategi dalam permainan kecil. dan mengembalikan servis dengan lakuan yang Memeriksa peralatan permainan.4 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. 25 .2 5.1 5. Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.3. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.1 5.1.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) Pengurusan dan Keselamatan 5.2 Berkomunikasi antara rakan. aktiviti yang mencabar. pergerakan berkemahiran. 5.1.2. dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.1.3.2 5.2.

1 5.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING STANDARD KANDUNGAN 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.3 STANDARD PEMBELAJARAN Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. Berperanan sebagai ketua kumpulan. 5.4.4.2 5.4. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.4 Melakukan aktiviti secara berpasangan.4. STANDARD PRESTASI Dinamika Kumpulan 5.3 5. Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti. 26 .3.

TERHAD DRAF MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG 27 .

1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis. Memukul bola dan bergerak ke kawasan yang ditetapkan. TAHAP PENGUASAAN 3  Boleh membaling bola ke sasaran dengan tangan lurus ikut arah pusingan jam dan lawan jam.  Boleh mengaplikasikan pengetahuan tentang titik kontak untuk memukul bola dan menahan bola ke sasaran yang dikehendaki dengan lakuan yang betul. Memeriksa peralatan permainan.8.  Boleh menyatakan dengan ringkas cara membaling bola dengan tangan lurus ikut arah pusingan jam dan lawan jam.2 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti yang dijalankan. TAHAP PENGUASAAN 2  Murid boleh membaling bola dengan tangan lurus ikut arah pusingan jam dan lawan jam. Membaling bola dengan gaya balingan sisi.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul.7.3 1.7.2 2.1 1. 28 .1 5.1.8.8. dan menghantar bola.7Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori jaring. TAHAP PENGUASAAN 4  Boleh membaling bola ke sasaran dengan tangan lurus dan balingan sisi serta menangkap bola dengan lakuan yang betul.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 1  Boleh membaling bola menangkap bola.  Boleh mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul dan menahan bola. 1. 2.5 1. Membaling bola ke sasaran dengan tangan lurus melawan arah pusingan jam.8.  Boleh memukul bola yang dibaling dan bergerak ke arah yang ditetapkan.4 1. 2.8.2 1. ke sasaran dan ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) 1. Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah. ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) 2. Menangkap bola dari arah sisi.3 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) Pengurusan dan Keselamatan 5.7.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen 5. Mengenal pasti postur badan semasa mengumpan bola.6 Membaling bola ke sasaran dengan tangan lurus mengikut arah pusingan jam. Menahan bola dengan alat pemukul.8. menerima.1.

 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.3. memukul. Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. 5.3 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.5 Merekod data kecergasan.4 5. TAHAP PENGUASAAN 6  Boleh menggunakan kemahiran membaling.3.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG STANDARD KANDUNGAN pengurusan dan keselamatan. menahan.2 5.2.1.2.2.3 5. 29 .3. Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa semasa melakukan aktiviti. Tanggungjawab Kendiri 5. 5.2 5. Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.1 5. STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 5  Boleh membaling bola ke sasaran dengan lakuan yang betul pada pelbagai kelajuan dalam pelbagai situasi serta boleh menerangkan pergerakan tangan semasa membaling. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.4 5.1. Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.2. Interaksi Sosial 5.5 Menggunakan alatan mengikut kegunaannya. 5. dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.1.  Boleh menggunakan kemahiran permainan kategori memadang sebagai aktiviti meningkat kecergasan fizikal.1 5. guru.3 Berkomunikasi antara rakan. dan menangkap bola dan strategi dalam permainan kecil.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.2.

4. Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Berperanan sebagai ketua kumpulan.4 Melakukan aktiviti secara berpasangan. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.1 5. 30 .4.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Dinamika Kumpulan 5.4.3 5.4. 5.2 5.

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS KEMAHIRAN ASAS BERLARI 31 .

9.1.2 Berlari berganti-ganti pada satu jarak.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara melakukan aktiviti.1.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul mengaplikasi konsep mengikut laluan dan kelajuan yang berbeza.9.2 Memeriksa peralatan permainan.3 Menggunakan alatan mengikut kegunaannya. 5. 5.  Boleh mengenal pasti jumlah langkah lari 5. pengurusan dan melepasi halangan dengan langkah berlari yang 5. ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) TAHAP PENGUASAAN 3  Boleh berlari pecut di laluan lurus dan selekoh. keselamatan. konsisten. 32 .  Boleh mengaplikasi teknik berlari yang betul mengikut laluan semasa berlari pecut.1.9. TAHAP PENGUASAAN 2 asas berlari dengan 1.1. berterusan. 1.  Boleh menyatakan dengan ringkas cara berlari di laluan selekoh pada kelajuan berbeza.TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BERLARI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1  Boleh berlari dalam laluan lurus dengan pelbagai kelajuan.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian dan mengamalkan elemen  Boleh berlari pecut dan melakukan lari beritma mengikut aktiviti yang dijalankan.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat beritma yang sesuai bagi melepasi setiap aktiviti.9.  Boleh lari berganti-ganti dalam laluan lurus dan selekoh pada pelbagai kelajuan.9.9 Berkebolehan 1.1 Berlari dalam laluan lurus dan selekoh melakukan kemahiran dengan pelbagai kelajuan. 1. halangan.9 Berkebolehan 2. ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)  Boleh mengenal pasti jarak yang sesuai semasa memberi dan menerima alatan. TAHAP PENGUASAAN 4 asas berlari. 2. lakuan yang betul.3 Berlari beritma melepasi halangan secara  Boleh berlari dalam laluan selekoh dengan pelbagai kelajuan.1 Berkebolehan mematuhi TAHAP PENGUASAAN 5 5.1. pergerakan dan prinsip 2. Pengurusan dan Keselamatan 5.2 Mengenal pasti jarak yang sesuai semasa mekanik dalam kemahiran memberi dan menerima alatan.

4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. berterusan.3. 5.2.4.4 Melakukan aktiviti secara berpasangan. lari berganti-ganti dan lari Membandingkan tindakan yang selamat dan beritma melepasi halangan dalam pertandingan tindakan yang berisiko semasa melakukan mini dengan lakuan yang betul secara aktiviti yang mencabar. Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti. 5.2 5.5 semasa melakukan aktiviti.3.2.  Boleh berlari pecut.4.2 5. Menerima kemenangan dan kekalahan  Boleh menggunakan kemahiran berlari dalam dalam permainan secara positif.2 5.3. Interaksi Sosial 5. 33 .1 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. Berperanan sebagai ketua kumpulan.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. aktiviti meningkatkan kecergasan. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BERLARI STANDARD KANDUNGAN Tanggungjawab Kendiri 5. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.3 5.3 Dinamika Kumpulan 5.4. dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 5.2. Berkomunikasi antara rakan. TAHAP PENGUASAAN 6 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.2.1 5.2.4. Merekod data kecergasan. semasa melakukan aktiviti fizikal.4 5. Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka.3 5.1 5. Menerima cabaran dan berasa seronok  Boleh berkomunikasi dengan pelbagai cara semasa melakukan aktiviti. guru.

TERHAD DRAF MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS KEMAHIRAN ASAS LOMPATAN 34 .

1. kemahiran asas berlari.3 1.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul sebaliknya.10. Pengurusan dan  Boleh memilih sudut lonjakan yang sesuai Keselamatan supaya boleh melompat pada satu jarak atau 5.  Boleh mengaplikasi cara mendarat dengan pergerakan dan prinsip 2.3 Mengenal pasti langkah larian beritma TAHAP PENGUASAAN 4 semasa berlari melepasi halangan. dan mengamalkan elemen mengikut aktiviti yang dijalankan.1. mekanik dalam memberi dan menerima alatan.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian ketinggian yang maksimum. TAHAP PENGUASAAN 2 Berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat menggunakan  Boleh berlari dan melompat menggunakan kaki yang sama. sama.2 Mengenal pasti jarak yang sesuai semasa kedua-dua belah kaki dengan lakuan yang betul. 2. TAHAP PENGUASAAN 3  Boleh berlari dan melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat menggunakan kaki kiri dan 2.9. melompat menggunakan sebelah kaki dan Berlari dan melompat melepasi halangan mendarat dengan menggunakan kaki yang pada pelbagai aras.1 1. kanan dan mendarat menggunakan kaki kiri  Boleh menyatakan dengan ringkas cara dan sebaliknya. mengaplikasi konsep mengikut laluan dan kelajuan yang berbeza.4 TAHAP PENGUASAAN 1  Boleh berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua Berlari dan melompat menggunakan belah kaki dengan lakuan yang betul. ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) 35 .10Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul.  Boleh berlari dan melompat halangan menggunakan kaki kanan dan mendarat ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) menggunakan kaki kiri dan sebaliknya pada pelbagai aras dengan lakuan yang betul.2 1.1 Berkebolehan mematuhi 5.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS LOMPATAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) 1. sebelah kaki dan mendarat dengan keduadua belah kaki.9 Berkebolehan 2.9.10. sebelah kaki dan mendarat dengan Berlari dan melompat menggunakan kaki menggunakan kaki yang sama.10.10.

5. Tanggungjawab Kendiri 5.2.4 5.2 5. melompat dalam aktiviti meningkatkan Menerima kemenangan dan kekalahan kecergasan.3.3.1.1. Menerima cabaran dan berasa seronok  Boleh menggunakan kemahiran berlari dan semasa melakukan aktiviti. melakukan aktiviti.1 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. pelbagai aras menggunakan kaki kanan atau kiri Mematuhi peraturan keselamatan di tempat dan mendarat dengan lakuan yang betul.5 STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 5 Memeriksa peralatan permainan. Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka.1 dan tanggungjawab kendiri 5. balas berkaitan kemahiran melompat.2 semasa melakukan aktiviti fizikal.2. Menggunakan alatan mengikut  Boleh berlari dan melompat halangan pada kegunaannya.2. dalam permainan secara positif.3 5.3 Berkomunikasi antara rakan.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS LOMPATAN STANDARD KANDUNGAN pengurusan dan keselamatan. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai  Boleh berlari dan melompat serta berlari dan melompat melepasi halangan dalam pergerakan berkemahiran.  Boleh mengenal pasti ruang yang selamat untuk melompat dan mendarat.  Boleh mengenal pasti bahagian-bahagian badan Mengenal pasti ruang selamat untuk yang boleh digunakan semasa mendarat. 36 . 5. aktiviti. TAHAP PENGUASAAN 6 Merekod data kecergasan.2.2 5. dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.3 5.2.1.1.4 5.3.5 Interaksi Sosial 5. 5. pertandingan mini dengan lakuan yang betul Membandingkan tindakan yang selamat secara konsisten. dan tindakan yang berisiko semasa  Boleh berkomunikasi dan memberi maklum melakukan aktiviti yang mencabar.2 Menunjukkan keyakinan 5. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. guru.

Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.4.4.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS LOMPATAN STANDARD KANDUNGAN Dinamika Kumpulan 5.4 Melakukan aktiviti secara berpasangan.3 5. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.2 5. STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 5. 37 .4. Berperanan sebagai ketua kumpulan.1 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.4.

TERHAD DRAF MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS KEMAHIRAN ASAS BALINGAN 38 .

melontar. dan merejam pelbagai alatan dengan rotasi pinggul. melempar dan merejam pelbagai alatan dengan rotasi pinggul dengan lakuan yang betul. TAHAP PENGUASAAN 2  Boleh membaling. melontar. melempar dan merejam pelbagai alatan dari posisi melutut.2 5. dan merejam dengan jarak jatuhan alatan.1 Mengenal pasti perkaitan antara rotasi pinggul dengan jarak balingan.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.1. dan merejam. melontar.11. melontar. Mengenal pasti perkaitan antara ketinggian pelepasan semasa membaling. melempar. 1. melempar dan merejam pelbagai alatan dari posisi duduk. dan merejam pelbagai alatan dari posisi berdiri. Membaling. lemparan. ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) 1. melempar. melempar. lontaran. 1. melontar. dan merejam dengan jarak. TAHAP PENGUASAAN 4  Boleh membaling. TAHAP PENGUASAAN 5  Boleh membaling.2 ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) Pengurusan dan Keselamatan 5. Menggunakan alatan mengikut 39 . Memeriksa peralatan permainan. melontar. melempar.  Boleh mengenal pasti perkaitan antara rotasi pinggul dengan jarak balingan. melontar.11. Membaling.  Boleh menyatakan dengan ringkas cara membaling. TAHAP PENGUASAAN 3  Boleh membaling.11Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas balingan. dan rejaman.11.11.11Berkebolehan melakukan kemahiran asas balingan dengan lakuan yang betul. lontaran. melontar.3 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti yang dijalankan. melontar.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BALINGAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 1  Boleh membaling.1 Membaling. dan merejam pelbagai alatan dari posisi berdiri.1.11. 5. dan merejam pelbagai alatan dari posisi melutut dan duduk. melempar.3 ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) 2. melontar. 2. dan rejaman. lemparan. 2.2 1. melempar dan merejam pelbagai alatan mengikut turutan dan lancar. melempar.  Boleh mengenal pasti perkaitan antara perbezaan ketinggian pelepasan semasa membaling. melontar.1 5. melempar.1.

Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka.3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.  Boleh berkomuniasi dan memberi maklum balas berkaitan kemahiran membaling.2. 5.1.1 5. melempar.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. TAHAP PENGUASAAN 6  Boleh membaling. Interaksi Sosial 5. melontar. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.2 5. Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.  Boleh mengadaptasi kemahiran balingan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. dan merejam. melempar dan merejam pelbagai alatan.5 STANDARD PEMBELAJARAN kegunaannya. Dinamika Kumpulan 5.4.2.3 5.1 5.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BALINGAN STANDARD KANDUNGAN 5. Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif. dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.4. Tanggungjawab Kendiri 5. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. guru. Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.4 5. melontar.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan.3. Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar. STANDARD PRESTASI  Boleh mengenal pasti turutan lakuan yang betul semasa membaling.2.2 Menunjukkan keyakinan 5.5 Merekod data kecergasan.  Boleh mematuhi peraturan keselamatan semasa melakukan aktiviti balingan. melempar.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam 5. dan merejam dalam pertandingan mini dengan lakuan yang betul secara konsisten.1.2. melontar.4 5.3 Berkomunikasi antara rakan.2 semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.1 dan tanggungjawab kendiri 5.2. 40 .3.

4 STANDARD PEMBELAJARAN Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. Berperanan sebagai ketua kumpulan.4.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS – KEMAHIRAN ASAS BALINGAN STANDARD KANDUNGAN kumpulan. 5.4. STANDARD PRESTASI 41 .3 5.

MODUL KEMAHIRAN : AKUATIK ASAS 42 .

dan pernafasan dek dengan menggunakan alatan reaching kemahiran renang.TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : AKUATIK ASAS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) 1.  Boleh menyatakan dengan ringkas sebab mengapa alatan yang dipilih sesuai untuk reaching rescue.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian dan mengamalkan elemen mengikut aktiviti yang dijalankan. tangan.13. 2. TAHAP PENGUASAAN 3 2.13. 1.13 Mengaplikasi konsep 2.12.  Boleh melakukan aksi tangan kuak rangkak di air dengan bantuan. 5.13 Berkebolehan melakukan kemahiran renang dengan lakuan yang betul.1 TAHAP PENGUASAAN 1  Boleh mengenal pasti alatan yang boleh digunakan untuk reaching rescue. dalam kuak rangkak.12. Melakukan kuak rangkak. 1. dengan selamat menggunakan alatan reaching rescue.13.  Boleh menyatakan perkaitan kaki.  Boleh menyatakan dengan dengan ringkas lakuan kuak tangan.1 Mengenal pasti peralatan yang boleh digunakan untuk reaching rescue.1 Mengenal pasti perkaitan antara  Boleh menerangkan cara menarik mangsa ke pergerakan dalam pergerakan kaki.1 1. 1. dek.12 Berkebolehan melakukan kemahiran keyakinan dan keselamatan di air. Melakukan reaching rescue dengan menggunakan alatan yang terdapat di  Boleh melakukan aksi tangan kuak rangkak di persekitaran kolam. rescue.1 Berkebolehan mematuhi 5. rangkak ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) 2.2 Melakukan aksi tangan kuak dengan bantuan dan bernafas. tangan Pengurusan dan dengan pernafasan semasa melakukan kuak Keselamatan rangkak.12. 43 . 2.  Boleh melakukan kuak rangkak dengan bantuan ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) dan bernafas pada satu jarak. TAHAP PENGUASAAN 2  Boleh menghulur atau membaling alatan reaching rescue kepada mangsa.12 Mengaplikasi konsep keyakinan dan keselamatan di air.2 Mengenal pasti posisi badan yang selamat  Boleh menarik dan membawa mangsa ke dek semasa melakukan reaching rescue.

5 Memeriksa peralatan permainan.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.3. 5. Interaksi Sosial 5.TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : AKUATIK ASAS STANDARD KANDUNGAN pengurusan dan keselamatan. Boleh melakukan kuak rangkak dalam pertandingan mini dengan lakuan yang betul dan berterusan.4 5.5 Merekod data kecergasan. TAHAP PENGUASAAN 5  Boleh melakukan reaching rescue dalam pelbagai situasi mangsa dengan lakuan yang betul dan posisi badan yang selamat. 44 .     TAHAP PENGUASAAN 6 Boleh menggunakan kemahiran reaching rescue apabila menghadapi situasi kecemasan di kolam renang. STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 4  Boleh melakukan reaching rescue dengan lakuan yang betul dan posisi badan yang selamat.  Boleh melakukan kuak rangkak dengan lakuan yang betul secara berterusan pada satu jarak.1 5. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Tanggungjawab Kendiri 5.3.  Boleh melakukan kuak rangkak menggunakan bantuan serta bernafas dengan lakuan yang betul pada satu jarak.3 Berkomunikasi antara rakan. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.1.2. Boleh melakukan renang kuak rangkak sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.2.2 semasa melakukan aktiviti fizikal.4 5. Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.1.3 5. Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.3.2.3 5.1.2 Menunjukkan keyakinan 5. 5.2.1.2 5.2 5. Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif. dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.  Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti di kolam. Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. 5.1 dan tanggungjawab kendiri 5.2. Menggunakan alatan mengikut kegunaannya. Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggung jawab kendiri semasa melakukan kuak rangkak. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. guru.

2 5. Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti. Berperanan sebagai ketua kumpulan.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.4. 5.4.4 Melakukan aktiviti secara berpasangan.TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : AKUATIK ASAS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Dinamika Kumpulan 5. 45 .4.4.3 5.1 5.

TERHAD

DRAF

MODUL KEMAHIRAN : REKREASI DAN KESENGGANGAN

46

TERHAD

DRAF

TAHUN 4
MODUL KEMAHIRAN : REKREASI DAN KESENGGANGAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN 1  Boleh mengenal bahagian-bahagian khemah.  Boleh menamakan arah mata angin yang terdapat pada kompas.  Boleh mengetahui peraturan permainan Tingting Gula Batu dan Laga Ayam. TAHAP PENGUASAAN 2  Boleh menyambungkan bahagian-bahagian khemah, mendirikan khemah dan menyatakan fungsi bahagian-bahagian khemah.  Boleh mencari arah berdasarkan empat arah mata angin utama.  Boleh bermain Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam serta boleh menyatakan kedudukan anggota badan. TAHAP PENGUASAAN 3  Boleh mendirikan khemah pasang siap dan boleh menerangkan cara mendirikan khemah.  Boleh mencari arah ‘blazer’ dengan menggunakan mata angin.  Boleh menggunakan daya tahan otot dan keseimbangan untuk kekalkan imbangan semasa bermain Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) 1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. 1.14.1 1.14.2 1.14.3 Mendirikan khemah pasang siap. Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan mata angin. Bermain permainan tradisional seperti Tingting Gula Batu dan Laga Ayam.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF) 2.14 Mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. 2.14.1 2.14.2 2.14.3 Mengenal pasti bahagian-bahagian khemah pasang siap. Mengaplikasikan pengetahuan mata angin untuk mencari arah. Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk mengekalkan imbangan dan daya tahan otot dalam permainan Tingting Gula Batu dan Laga Ayam.

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) Pengurusan dan Keselamatan 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

5.1.1 5.1.2 5.1.3

Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti yang dijalankan. Memeriksa peralatan permainan. Menggunakan alatan mengikut

47

TERHAD

DRAF

TAHUN 4
MODUL KEMAHIRAN : REKREASI DAN KESENGGANGAN STANDARD KANDUNGAN
5.1.4 5.1.5

STANDARD PEMBELAJARAN
kegunaannya. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

STANDARD PRESTASI
TAHAP PENGUASAAN 4  Murid boleh mentafsirkan maklumat di dalam blazer dan mencari tugasan yang diberi.  Boleh mengaplikasikan peraturan permainan semasa bermain Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam dengan lakuan yang betul.

Tanggungjawab Kendiri 5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 dan tanggungjawab kendiri 5.2.2 semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.2.3

5.2.4 5.2.5

TAHAP PENGUASAAN 5 Merekod data kecergasan. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai  Boleh melakukan aktiviti pandu arah pada pelbagai arah secara berkumpulan. pergerakan berkemahiran. Membandingkan tindakan yang selamat  Boleh menggunakan strategi yang sesuai untuk menang semasa bermain Ting-ting Gula Batu dan tindakan yang berisiko semasa dan Laga Ayam dengan lakuan yang betul. melakukan aktiviti yang mencabar. Menerima cabaran dan berasa seronok  Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti semasa melakukan aktiviti. mendirikan khemah, pandu arah, dan permainan Menerima kemenangan dan kekalahan Ting ting Gula Batu dan Laga Ayam. dalam permainan secara positif. TAHAP PENGUASAAN 6  Boleh melakukan aktiviti berkhemah, pandu arah Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli dan permainan Ting-ting Gula Batu serta Laga kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Ayam sebagai aktiviti rekreasi dan Mengiktiraf kebolehan dan menerima kesenggangan untuk mengekalkan tahap kekurangan rakan sebaya. kecergasan fizikal. Memberi dan menerima maklum balas  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara secara terbuka. semasa melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Melakukan aktiviti secara berpasangan. Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.

Interaksi Sosial 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

5.3.1 5.3.2 5.3.3

Dinamika Kumpulan 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam

5.4.1 5.4.2

48

5. Berperanan sebagai ketua kumpulan.4 STANDARD PEMBELAJARAN Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.4.3 5.4.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KEMAHIRAN : REKREASI DAN KESENGGANGAN STANDARD KANDUNGAN kumpulan. STANDARD PRESTASI 49 .

TERHAD DRAF MODUL KECERGASAN : KONSEP KECERGASAN 50 .

kegunaannya.  Boleh mengira kadar nadi selama 10 saat.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu  Boleh meniru aktiviti memanaskan badan dan aktiviti fizikal berpandukan badan.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantung menyejukkan badan mengikut prosedur yang yang cergas dengan kadar nadi pemulihan.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian denyutan seminit sebelum melakukan aktiviti dan mengamalkan elemen mengikut aktiviti yang dijalankan. kecergasan semasa 4.1.4 Menerangkan risiko kesihatan berkaitan memanaskan dan menyejukkan badan.  Boleh melakukan sendiri aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan dan boleh ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN menyatakan dengan ringkas ciri-ciri aktiviti (DOMAIN KOGNITIF) memanaskan dan menyejukkan badan. 5. dan tahu perkaitan antara kadar nadi dengan pengurusan dan 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut  Boleh mengira kadar nadi selama 1 minit. kadar nadi dan menyejukkan badan yang ditunjukkan dan tahu konsep kecergasan.2 Memeriksa peralatan permainan.1. dengan kekurangan air.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KECERGASAN : KONSEP KECERGASAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1 3.1. 5. risiko kesihatan jika kekurangan air semasa bersenam.1 Berkebolehan melakukan 3. keanjalan otot. 51 . 3.1.1 Berkebolehan mematuhi 5.1 Berkebolehan 4.1.1. kecergasan jantung. ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 4 Pengurusan dan  Boleh melakukan aktiviti memanaskan badan Keselamatan sehingga kadar nadi meningkat melebihi120 5.  Boleh melakukan aktiviti memanaskan dan 4. kadar pernafasan.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan TAHAP PENGUASAAN 2 aktiviti selama satu minit. 3.1.2 Menerangkan kepentingan memanaskan TAHAP PENGUASAAN 3 melakukan aktiviti fizikal.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan badan mengaplikasi konsep dan menyejukkan badan.1. betul dan boleh menerangkan kepentingan 4.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan. dan menyejukan badan. 4. keselamatan.

5.5 STANDARD PEMBELAJARAN Mengenal pasti ruang melakukan aktiviti.2.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KECERGASAN : KONSEP KECERGASAN STANDARD KANDUNGAN 5.1 5. tahu kepentingan memanaskan badan dan Mengiktiraf kebolehan dan menerima menyejukkan badan.3.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Berkomunikasi antara rakan. secara terbuka. selamat untuk STANDARD PRESTASI Tanggungjawab Kendiri 5.2 Menunjukkan keyakinan 5. tanggungjawab kendiri semasa melakukan Menerima cabaran dan berasa seronok aktiviti. guru. Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.4.2 5.3.  Boleh menyatakan hubung kait antara jantung Membandingkan tindakan yang selamat yang cergas dengan kadar nadi pemulihan. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.4.5 Interaksi Sosial 5. 5.3.2.4 5. kekurangan rakan sebaya.3 5. Berperanan sebagai ketua kumpulan. 52 .1 dan tanggungjawab kendiri 5. dan ahli aktiviti fizikal dan sukan secara konsisten dan kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Memberi dan menerima maklum balas  Murid boleh bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.4 Melakukan aktiviti secara berpasangan.3 5.1 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.2.  Murid boleh mengetuai senaman memanaskan badan dan menyejukkan badan sebelum dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.4.4.3 TAHAP PENGUASAAN 5  Murid dalam kumpulan boleh merancang dan melakukan senaman memanaskan dan menyejukkan badan yang sesuai dengan aktiviti Merekod data kecergasan. semasa melakukan aktiviti. Menerima kemenangan dan kekalahan TAHAP PENGUASAAN 6 dalam permainan secara positif. 5.2.2 semasa melakukan aktiviti fizikal.2 5. Dinamika Kumpulan 5. dan tindakan yang berisiko semasa  Murid boleh menunjukkan keyakinan dan melakukan aktiviti yang mencabar.2.1. pergerakan berkemahiran. Pendidikan Jasmani atau atau fizikal mengikut Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai situasi dengan bimbingan guru.

TERHAD DRAF MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN 53 .

2 54 . jengkit kaki setempat. dan kekuatan otot serta menamakan secara saintifik otot-otot utama yang terlibat semasa melakukan senaman tersebut.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 1  Boleh melakukan senaman yang meningkatkan kapasiti aerobik dan kelenturan serta mengikut tempoh masa dan ulangan melakukan senaman tersebut. dan kekuatan otot berdasarkan jenis aktiviti yang akan dilakukan.  Boleh menyatakan dengan ringkas kesan senaman terhadap perubahan berat badan.  Boleh menyatakan ciri senaman yang boleh meningkatkan kapasiti aerobik. 3. 3.6.  Boleh membandingkan ukuran tinggi dan berat sendiri dengan rakan dan carta pertumbuhan normal. 3. daya tahan.1 3.4 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot.1 Melakukan pelbagai senaman regangan pada otot paha. Melakukan senaman seperti separa cangkung.2 Berkebolehan melakukan 3.5. 3. tekan tubi ubah suai. Merekod ukuran tinggi dan berat badan.  Boleh melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik.1 3.2.5 Mengenal pasti komposisi badan.3.  Boleh mengukur tinggi dan menimbang berat badan. TAHAP PENGUASAAN 2  Boleh melakukan senaman meningkatkan daya tahan. Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan Bateri Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK). Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan.3 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan kelenturan.6.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasiti senaman yang aerobik dalam suatu jangka masa yang meningkatkan kapasiti ditetapkan. ringkuk tubi separa. bahu. dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20 – 30 saat.4. tangan dan bahagian atas badan dengan lakuan yang betul. ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) 3. Merekodkan keputusan ujian SEGAK. hamstring curl.5. lentik belakang ubah suai.1 3. [Standard kandungan ini diukur dan dilapor dalam PAJSK] 3. TAHAP PENGUASAAN 3  Boleh melakukan senaman yang meningkatkan kelenturan.2 3. 3. tekan tubi. aerobik.6 Mengukur tahap kecergasan fizikal.

3.  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara dan memberi maklum balas semasa melakukan aktiviti kecergasan.1 Menyatakan kapasiti aerobik yang tinggi mengaplikasi konsep dapat membantu pemulihan pernafasan asas kapasiti aerobik.3 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan regangan. TAHAP PENGUASAAN 5  Boleh melakukan senaman yang meningkatkan kapasiti aerobik.2.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 4  Boleh melakukan senaman yang meningkatkan kapasiti aerobik.2 Berkebolehan 4. Mengenal pasti ulangan yang biasa dilakukan semasa melakukan regangan dinamik. Mengenal pasti tempoh masa yang berkesan untuk melakukan regangan statik. daya tahan.2 4. dan kekuatan otot dengan lakuan dan prosedur yang betul.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas kelenturan 4. 4. 4. dan kekuatan otot secara berkala sebagai aktiviti ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN (DOMAIN KOGNITIF) 4.3.  Boleh menyatakan perkaitan antara kapasiti aerobik dengan pemulihan pernafasan dan kadar nadi.4.1 55 . Membanding berat dan tinggi sendiri dengan rakan dan carta pertumbuhan normal.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas kekuatan dan daya tahan otot. 4.2. daya tahan. daya tahan.  Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggung jawab kendiri semasa melakukan senaman kecergasan. kelenturan.  Murid boleh melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik. Mengenal pasti hubung kait antara kekuatan dan daya tahan otot dengan prestasi motor.5 Berkebolehan memahami hubung kait antara komposisi badan dengan 4. 4.1 4.1 4. kelenturan.2.1 Menyatakan kapasiti aerobik yang tinggi dapat membantu pemulihan pernafasan dan kadar nadi selepas senaman.  Boleh menyatakan perkaitan antara kekuatan dan daya tahan otot dengan prestasi. 4. dan kadar nadi selepas senaman.2 4. TAHAP PENGUASAAN 6  Boleh merancang pelan senaman kecergasan fizikal untuk diri sendiri. kelenturan. Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot. dan kekuatan otot dengan lakuan yang betul.2 Mengenal pasti ciri senaman yang boleh meningkatkan kapasiti aerobik.3.4.5.

2. 5.3 5.2.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.1 Berkebolehan mematuhi 5.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.1 STANDARD PEMBELAJARAN Mengenal pasti kesan senaman terhadap perubahan berat badan.1 dan tanggungjawab kendiri 5.1. 5. 5. Berkeyakinan untuk melakukan pergerakan berkemahiran.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian dan mengamalkan elemen mengikut aktiviti yang dijalankan. Menerima cabaran dan berasa pelbagai selamat semasa seronok 56 . Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma Ujian SEGAK.6 Berkebolehan mengenal pasti tahap kecergasan fizikal. ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) Pengurusan dan Keselamatan 5. pengurusan dan 5. keselamatan.2.1.2 4. Membandingkan tindakan yang dan tindakan yang berisiko melakukan aktiviti yang mencabar.4 Merekod data kecergasan.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN STANDARD KANDUNGAN kecergasan. 4. STANDARD PRESTASI meningkatkan kecergasan fizikal.2 Menunjukkan keyakinan 5.2. 5.1.5.2 semasa melakukan aktiviti fizikal.3 Menggunakan alatan mengikut kegunaannya. Tanggungjawab Kendiri 5.6.2 Memeriksa peralatan permainan.1. [Standard kandungan ini diukur dan dilapor dalam PAJSK] 4.

1 5.5 STANDARD PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.3 Berkomunikasi antara rakan.3.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.2. dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.4.4. guru. Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka.1 5. Berperanan sebagai ketua kumpulan. Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.3. 5. 5. STANDARD PRESTASI Interaksi Sosial 5.2 5. Dinamika Kumpulan 5.4 57 .3 5. Melakukan aktiviti secara berpasangan.TERHAD DRAF TAHUN 4 MODUL KECERGASAN : KOMPONEN KECERGASAN STANDARD KANDUNGAN 5.4.3.4. Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.2 5.

.

.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8. BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful