Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), a u vezi s člankom 9. stavkom 3. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od 21. srpnja 2009. godine, 1. srpnja 2010. godine, 19. prosinca 2012. godine i 31. listopada 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ godine donijela

ODLUKU o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, za kupnju, pohranu i distribuciju cjepiva za 2014. godinu

I. Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, za kupnju, pohranu i distribuciju cjepiva za 2014. godinu iz Programa obveznog cijepljenja i Programa obvezne imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom u Republici Hrvatskoj. II. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezuje se provesti postupak javne nabave cjepiva iz točke I. ove Odluke za 2014. godinu, do ukupne vrijednosti nabave od 60.007.218,75 kuna (s PDV-om), sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, urbroja: 080-659/1-14, od 14. travnja 2014. godine. III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

2

OBRAZLOŽENJE

Hrvatski zavod za javno zdravstvo provodi Program obveznog cijepljenja i Program obvezne imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom u Republici Hrvatskoj te pohrane i distribucije cjepiva za 2014. godinu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklopili su Sporazum o provedbi nabave cjepiva iz Programa obveznog cijepljenja i Programa obvezne imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom u Republici Hrvatskoj. Sporazumom o osiguranju financijskih sredstava za nabavu cjepiva utvrđeno je da će Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu, 09615 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, A 812023 Zdravstvena zaštita obveznog zdravstvenog osiguranja na poziciji 371-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja, financirati nabavu cjepiva iz Programa obveznog cijepljenja i Programa obvezne imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom u Republici Hrvatskoj te pohrane i distribucije cjepiva za 2014. godine do maksimalnog iznosa od 60.007.218.75 kuna. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, za sklapanje sporazuma s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo o osiguranju financijskih sredstava za nabavu cjepiva (Klasa: 022-03/14-04/120, Urbroj: 5030104/04-14-2 od 10. travnja 2014.) Za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za kupnju, pohranu i distribuciju cjepiva za 2014. godinu potrebno je sukladno članku 9. stavku 3. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pribaviti suglasnost Vlade Republike Hrvatske, jer se radi o zaključivanju ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful