เมืองแห่งความมหัศจรรย์

ดูไบ...สวรรค์แห่งทะเลทราย 5 วัน 4 คืน
(TG)

เยือนเมืองอาบูดาบี้ เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เมืองทีไ
่ ด้สมญานามว่าเป็ น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจีของ
ตัวเมือง
จึงได้รับการยกย่องว่า เป็ นสวรรค์แห่งทะเลทราย
รับประทานอาหารกลางวันที่ โรงแรม Emirates Palace
โรงแรมทีต
่ ิดอันดับว่าหรูหราทีส
่ ุดในโลกขณะนี้
ซึง
่ สร้างสวยงามดุจดัง่ พระราชวังของเจ้าผู้ครองนครเมืองดูไบ
ชมลานสกีหิมะขนาดใหญ่แห่งแรก ทีส
่ ร้างขึ้นบนทะเลทราย
นำาท่านตะลุยทะเลทราย ขีอ
่ ูฐชมพระอาทิตย์ตกดินทีส
่ วยงามและโร
แมนติก
สนุกสนานตื่นเต้นกับสกีทะเลทราย ชมระบำาหน้าท้องทีส
่ วยงาม

1

วันแรก

กรุงเทพฯ - ดูไบ (6.35 ชม.)

15.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิฯ ชัน
้ 4 เคาน์เตอร์ H (ประตู4) สาย

การบิน THAI AIRWAYS สายการบินชัน
้ นำ า หรูหราระดับโลก โดยมีเจ้า
หน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำานวยความสะดวก เรื่องเอกสาร
และสัมภาระ

17.30 น. คณะออกเดินทางสูู เมืองดูไบ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยว
บินที่ TG 517

21.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ (เวลาท้องถิ่นดูไบช้ากวูากรุงเทพฯ 3 ชัว่ โมง)
หลังผูานพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำ ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพัก ระดับ 4 ดำว ณ FLORA GRAND HOTEL หรือเทียบ
เท่ำ

วันที่สอง ดูไบ - อำบูดำบี – สุเหร่ำหลวง (Grand Mosque) – ชิคำโก้ บีช
– ตลำดพรม – เอมิเรตส์ พำเลซ - ดูไบ - IBN Battuta Mall –
เช้ำ

Mall of the Emirates

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก
ท่ำนเดินทำงสู่ นครอำบูดำบี้ เป็ นเมืองหลวงของ UAE นครที่ได้รับสมญาวูา

เป็ น GARDEN OF GULF เพราะความเขียวขจีของตัวเมือง ระหวูางทาง
ทูานจะได้ชมตัว เมืองดูไบ ซึ่งเป็ นที่สองในบรรดารัฐทัง้ เจ็ดของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรดส์ รองจากกรุงอาบูดาบี้ ดูไบนั บเป็ นหัวใจของธุรกิจการค้าและการทูอง
เที่ยวแหูงดินแดนตะวันออกกลางและดูไบยังเป็ นมากกวูาเมืองสมัยใหมูท่ี
มากมายด้วยตึกสูงระฟ้ า แตูด้วยภูมป
ิ ระเทศที่แตกตูาง ความเขียวขจีของ ผืน
ดิน สนามหญ้า ต้นปาล์ม และต้นอินทผลัมนานา
พันธ์ุท่ีเรียงรายอยููทัว่ ไป ฝั่ งนำ ้ าอันสดใสของทะเล
อาหรับโดยเฉพาะทะเลทรายอันกว้างใหญูท่ีเป็ น
แบคกราวน์ได้สร้างความหลากหลายให้แกูเมืองนี้
2

อยูางนู าทึ่ง สัมผัสกับเสนู ห์ท่ีผสานกันจากมรดกทางวัฒนธรรมอันมัง่ คัง่ ใน
แบบอาหรับดัง้ เดิม และความสะดวกสบายของยุคใหมูในแบบตะวันตกอันเก๋
ไก๋ ซึ่งทันสมัยสำาหรับคนจากทัว่ โลก ผูานชม พระราช
วัง ที่ประทับประมุขของประเทศ ให้ทูานแวะถ่ำยรูป
เป็ นที่ระลึก ณ จุดชมวิวชิคำโกบีช กับชายทะเลสีเท
อร์ควอยซ์ท่ีทูาน Sheikh Al Nayan สร้างขึ้นมาเป็ น
ของ ขวัญแกูชาวเมือง จากนั ้นนำ าทูานชม Sheikh

Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque ซึ่งใหญูเป็ นอันดับ 3 ของ
โลกและเป็ นสุเหร่ำประจำำเมือง ของทูานเชคที่กูอตัง้ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ
เรตต์ ที่ทูาน สร้างไว้กูอนทูานจะสวรรคต การกูอสร้างรวมทัง้ หมดเป็ นเวลา
10 ปี สุเหรูานี้มีพรมผืนที่ใหญูท่ีสุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคม
ไฟ Chandelier ใหญูท่ีสุดในโลก นำ าเข้าจากประเทศเยอรมันทำาด้วยทองคำา
และทองแดง (อย่ำลืมนำ ำผ้ำคลุมผมติดตัวไปด้วยค่ะ) สามารถรองรับผู้มา

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน นอกจากนี้มัสยิดแหูงนี้
เป็ นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al

Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแหูงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครอง
รัฐอาบูดาบี้ จำกนั ้นไปชมตลำดพรมรำคำถูก มีพรมจากอิหรูาน และเปอร์เซีย
ให้เลือกซื้อหาลวดลายสวยงามแปลกตา คณะ ช้อปปิ้ งสินค้าที่ระลึกจากอาบูด
าบี อาทิ พรม เครื่องแก้ว ฯลฯ

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ โรงแรม Emirate Palace ซึ่งสร้างสวยงาม
ดุจดัง่ พระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร โรงแรมนี้อยููบนที่ของอดีตประธานาธิบดี
Shieak Al Anyan ซึ่งทูานเคยดำารงตำาแหนู งประธานาธิบดี ของ U.A.E
และเป็ นเจ้า ผู้ครองนคร อาบูดาบี

ชมโรงแรม Emirate Palace ซึ่งเป็ นโรงแรมระดับ 7 ดำว เทียบได้กับโรงแรม
Burj Al Arab หรือโรงแรมเรือใบของดูไบ Emirates Palace เป็ นโรงแรม

ของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลูุม Kempinski เปิ ดให้บริการครัง้ แรกเมื่อปี

2548 โดยใช้งบประมาณกูอสร้างทัง้ สิน
้ ประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
สร้างสวยงามดุจดัง่ พระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร โรงแรมแหูงนี้อยููบนที่ของ
อดีตประธานาธิบดี Sheikh Al Nayan ทูานเคยดำารงตำาแหนู งประธานาธิบดี

ของ U.A.E และเป็ นเจ้าผู้ครองนครอาบูดาบี้
บูาย นำ าทูานเดินทางกลับสูด
ู ูไบ

3

ระหวูางทาง นำ าทูาน ชม Heritage Village มีร้านขายของ พื้นเมือง และ สูวน
แสดงความเป็ นอยููของคนพื้นเมือง แวะถูายรูปและช้อปปิ้ งที่ IBN Battuta

Mall สร้างตามสไตล์ 6 บรรยากาศ ได้ช่ ือวูา The World Under One Roof
โดยสร้างจากตำานานเส้นทางการเดินทางของนั ก
สำารวจเส้นทางที่ช่ ือ IBN Battuta นั กสำารวจที่ย่ิง
ใหญู ที่เดินทางจากบริเวณตะวันออกกลางสููเอเชียที่
ห้างสรรพสินค้าแหูงนี้มีสถาปั ตยกรรมแบบจีน
อินเดีย อิหรูาน (เปอร์เชีย) อิยิปต์ และตูนิเชีย ใน

บริเวณประกอบไปด้วย Super Market Giant และ
ห้างตูางๆ โรงภาพยนตร์ Hi-Tech ร้านค้า Food

court ทูานจะประทับใจในความทันสมัยและสินค้า
อันตื่นตาตื่นใจกับของที่น่ี จากนั ้น นำ าทูานสูห
ู ้าง

Mall of the Emirates ห้างสรรพ สินค้าชัน
้ นำ า
ขนาดยักษ์ ที่ประกอบไปด้วยแหลูงบันเทิงตูางๆนานา และช้อปปิ้ ง
คอมเพล็กซ์ขนาดใหญู ทูานสามารถรูวมพิสูจน์ “หิมะตกในทะเลทรำย” ที่
Ski Dubai Complex ลานสกีหิมะขนาดใหญูแหูงแรกที่สร้างขึ้นบนทะเล

ทราย (จำาลองมาจากเมืองตากอากาศในประเทศสวิสเซอร์แลนด์)ภายในมี
ลานสกีเล็กสำาหรับเด็กและลานสกีใหญูสำาหรับผู้ใหญู สามารถนั่ งกระเช้าขึ้น
ไปบนยอดเนิ นสำาหรับเลูนสกีได้ ให้ทูานได้เพลิดเพลินกับการเลูนสกีและ
ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย (คูาเข้าไมูรวมในคูาบริการ)
คำำ่

นำ ำท่ำนล่องเรือทำนอำหำรเย็นที่ Emirate Creek ชมทัศนี ยภาพและชีวิต
ความเป็ นอยููของชาวอาหรับยามราตรี ผูานชมสนามกอล์ฟ “ดูไบ ครีก กอล์ฟ
คลับ” สนามกอล์ฟ 1 ใน 3 สนามที่มีอยููในอูาวเปอร์เซีย
พักที่ FLORA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ

4

วันที่สำม
เช้ำ

นครดูไบ - สุเหร่ำ จูไมร่ำ - จูไมร่ำ บีช - The Palm Project -

Dune Safari ตะลุยทะเลทรำย

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก

นำ าทูานลูองเรือ (Water Taxi) ชมความงดงามของ แมูนำ้าค
รีกส์ (Creek River) เป็ นจุดชมทิวทัศน์ มีลักษณะเป็ น
ทูาเรือที่ตัดผูานใจกลางเมือง ซึ่งเป็ นศูนย์รวม

ประวัติศาสตร์และเป็ นยูานชุมชนใน ดูไบ The Creek
เป็ นที่ท่ีเหมาะสำาหรับการเดินเลูน ชมวิวทิศทัศน์ ยิ่งผู้ท่ี
สนใจวัฒนธรรมและประเพณี ของผู้คนชาติตูางๆ จะต้อง
รู้สก
ึ ชื่นชมและประทับใจกับภาพทัง้ สองฟากฝั่ ง โดยเฉพาะภาพที่นกนางนวล
หลายร้อยตัวบินโฉบฉวัดเฉวียนผูานเรือสัญจร หรือที่เรียกวูา
เรือเดา (dhow) มีลก
ั ษณะเป็ นเรือใบเสาเดียวทีชาวอาหรับใช้
เป็ นพาหนะที่แลูนผูานไปมา และหากคุณลูองเรือไปจนสุด
ปลายอูาว คุณจะเห็นทะเลสาบบนเกาะหินปะการังขนาดใหญู
และเป็ นที่ต้ืนเขิน ซึ่งในปั จจุบันกลายเป็ นที่อพยพของสัตว์ โดยเฉพาะนก ที่

ในฤดูหนาวจะอพยพมาตัง้ หลักแหลูงในคราวเดียวกันถึง 27,000 ตัว จำกนั ้น
นำ ำท่ำนผ่ำนชม สุเหร่ำ จูไมร่ำ (Jumeirah Mosque) สุเหรูาคูบ
ู ้านคููเมืองขอ
งดูไบ สร้างด้วยหินอูอนทัง้ หลัง ได้ช่ ือวูาเป็ นสุเหรูาที่สวยงามมากที่สุดใน
แถบนี้ ให้ทูานได้เก็บภาพไว้เป็ นที่ระลึก จากนั ้นให้ทูานได้แวะถ่ำยรูปใน
บริเวณชำยหำด Jumeirah Beach ซึ่งเป็ นชายหาดตากอากาศที่สวยงาม
ยอดนิ ยม ของดูไบ จากจุดนี้ทูานสามารถถูายรูปโดยมีฉากหลังอันสวยงาม

เป็ นโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว ที่สวยและหรูหรา
ที่สุดแหูงหนึ่ งของโลก และมีช่ ือเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝู ฝันที่จะ
มีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตัง้ อยููริมอูาวอาหรับ เป็ นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาว
อาหรับ จำกนั ้นนำ ำท่ำนเดินทำงสู่ เดอะปำล์มไอร์แลนด์ (The Palm

Island) เป็ นโครงกำรที่อลังกำร สุดยอดโปรเจคส์ของ ยูไนเต็ดอำหรับเอมิ

เรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็ นเกาะเทียม สร้างเป็ นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บน
เกาะมีท่ีพักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทัง้ สำานั ก งาน

ตูางๆ นั บวูาเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้ทูานได้ชมกับความยิ่ง
ใหญูของ เกาะนี้
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตำคำรไทย

5

บูาย นำ ำ ท่ ำ นเดิ น ทำงไปทั ว ร์ ท ะเลทรำย (Dune Safari &

BBQ Dinner) (ทูานที่เมารถกรุณาแจ้งหัวหน้ าทัวร์
กู อ นไปทั ว ร์ ท ะเลทราย และอยู า ลื ม เอาแจ็ ค เก็ ต ,
แวู น ตาและกล้ อ งถู า ยรู ป ไปด้ ว ย) นำ ำ ท่ ำ นขึ้ น รถ 4

WD (ร ถ ขั บ เ ค ลื่ อ น 4

ล้ อ ) ไปทั ว ร์ ท ะเลทรำย ทูานจะได้สนุกและตื่น
เต้นพร้อ มสั มผั สกั บประสบการณ์ อัน แปลกใหมู

กับการนั่ งรถตะลุยไปบนดูน (เนิ นทรำย) ที่มีทัง้
สูงและตำ่าสลับกันไป ให้ทูานได้เลูนสกีทะเลทราย
ที่ท้าทายและหวาดเสียว แตูปลอดภัยพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม
และโรแมนติ ก นำ า ทู า นสั ม ผั ส ชี วิ ต แบบเบดู อิ น พื้ น เมื อ ง พร้ อ มให้ ทู า นได้
สนุกสนานกับการขี่อูฐ จากนั ้นให้ทูานพักผูอนในแค้มป์ กระโจมแบบอาหรับ
ให้ทูานได้สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับถูายรูปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก และมีการ
เพนท์ม้ือในแบบอาหรับ พร้อมอิ่มอร่อยกับอำหำรคำ่ำแบบบำร์บีคิว จิบชำและ
กำแฟหอมกรุ่ น สไตล์ อำหรั บในบรรยำกำศที่ แ สนสบำย พร้อมทัง้ ชมโชว์

ระบำำหน้ ำท้อง (Belly Dance) จากสาวชาวอาหรับ ชมระบำากระโปรง Tanora
ของอี ยิ ป ต์ ระบำา หน้ า ท้ อ งเป็ น การเต้ น รำา ที่ เ ชื่ อ กั น วู า เกู า แกู ท่ี สุ ด อยู า งหนึ่ ง
ประมาณ 6,000 ปี ในดิ น แดนแถบอี ยิ ป ต์ และทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ยน
เป็ นการแสดงที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบูชาพระแมูผู้เป็ นแหลูงที่มาของพลั ง
ชีวิต และมีพิธีกรรมเกี่ยวพันกับความอุดมสมบูรณ์ เอื้อให้การคลอดลูกเป็ น
ไปโดยสวัสดิภาพ แตูเดิมจึงเป็ นการรูายรำาที่เน้ นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ อ
ท้องและสะโพก ชูวยให้นางรำา มีรูางกายแข็งแรง สมควรแกูเวลา จากนั ้ นนำ า
ทูานเดินทางกลับสููท่ีพัก
พักที่ FLORA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ส่ี

เช้ำ

ดูไบ - ชำร์จ้ำร์ – ตลำดบลู ซุค - สุเหร่ำ King Faisal – พิพิธ
ภัณฑ์ดูไบ – ตลำดทองโกลซุค – ดูไบมอล (The Dubai Mall) –
กรุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม

นำ าคณะเดินทางสูู รัฐชำร์จ้ำห์ ซึ่งอยููหูางจากรัฐดูไบ ประมาณ 15 กิโลเมตร
เป็ นรัฐที่ได้รับการแตูงตัง้ จากองค์การสหประชาชาติให้รัฐชาร์จา้ ห์เป็ น “จุด
ศูนย์รวมชำวอำหรับทำงด้ำนวัฒนธรรม” และจุดแรกที่ทูานจะได้ชม คือ
อนุสำวรีย์ คัมภีร์กุรอ่ำน ซึ่งเป็ นศูนย์รวมของชาวอาหรับที่นับถือศาสนา
อิสลาม ซึ่งสร้างในรูปแบบ สถาปั ตย กรรมสไตล์อาหรับโบราณและชมวง
6

เวียนวัฒนธรรมของชำร์จ้ำห์ ที่มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งเป็ นสถานที่ท่ี
บูงบอกให้เห็นถึงความเคารพและนั บถือศาสนาอยูางเครูงครัดของชาวอาหรับ
จากนั ้นผูานชมอำคำรศิลปกรรมแบบอำหรับโบรำณ Wind Tower และให้
ทูานได้สำารวจตลาดสินค้าตูาง ๆ ที่ตลำด

บลูซุค (Blue Souk) ซึ่งเป็ นตลำด
ใหม่ มีสินค้ามากมายให้ทูานได้เลือกซื้อ
อาทิเชูน รองเท้า, กระเป๋ า, เครื่องหนั ง,
เครื่องใช้

ไฟฟ้ า, เสื้อผ้าสำาเร็จรูปทัง้ ของเด็ก สุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี รวมถึงชุดอาหรับประจำาชาติ, สินค้าที่
ระลึกชัน
้ นำ า อาทิเชูน อูฐ, ทะเลทรายเจ็ดสี และ
ของชำารูวยตูาง ๆ และบริเวณด้านข้างให้ทูานได้

ถูายรูปเก็บไว้เป็ นที่ระลึกกับ สุเหร่ำ King Faisal ซึ่งเป็ นสุเหรูาที่ทาง

กษั ตริย์ Faisal แหูงประเทศซาอุดิอาระเบียมอบให้เป็ นของขวัญแกูทูานเชค
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนั บถือศาสนาอิสลามอยูางเครูงครัดของพระองค์
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำร
ไทย
นำ าทูานชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum)
เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง

สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ ลูาสุดปี 1970
เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ท่ี
สำาคัญ เชูน การค้นพบงาน ศิลป์ ภายในหลุมฝั ง

ศพที่ Al Qusais ที่มีอายุมากกวูา 4,000 ปี
เรื่องราวการค้าขายมุก ในประวัติศาสตร์ กูอนการ
ค้นพบนำ ้ ามัน ประทับใจกับการนำ าเทคโนโลยี่ตูางๆ
มาถูายทอด บอกเลูาเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของ

ชาวอาหรับโบราณด้านในของพิพิธภัณฑ์แบูงออกเป็ น 2 สูวน คือ สูวนที่เป็ น
ด้านบนและด้านลูาง ด้านบนจะเป็ นแบบจำาลองกำาแพงหินและกระทูอมแบบ
ชาวพื้นเมืองเกูาๆ สำาหรับด้านลูางหรือชัน
้ ใต้ดินจะกว้างใหญูและลึกลับซับ
ซ้อนมาก มีทัง้ ภาพวาดสีนำ้าของดูไบในอดีต การจัดหูุนนิ่ งแสดงวิถีชีวิตของ
คนพื้นเมือง มีการจำาลองบรรยากาศใต้ทะเลโดยใช้แสงสีจำาลอง ทำาให้เห็น
ภาพของชาวดูไบในอดีตทัง้ ภาพของคนดำาหอยมุก ชาวเรือที่กำาลังวูุนวายอยูู
กับการตูอเรือ ภาพของคนงานที่กำาลังขนของลงเรือ ซึ่งเป็ นการแสดง
บรรยากาศของเมืองทูาจริงๆ นอกจากนี้ ยังมีห้องแสดงความก้าวหน้ าทาง
7

วิทยาการโบราณแบูงซอยออกไปอีก โดยจัดแสดงพัฒนาการของตัวเลขและ
ตัวอักษรอาระบิก รวมไปถึงการเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์และเรื่องราวของทะเล
ทราย จากนั ้นนำ าทูานไปยังตลาดทอง (Gold Souk) เป็ นตลาดทองที่ใหญู

ที่สุดในโลก ขายทุกอยูางที่เป็ น Jewelry เชูน มุก อัญมณี ตูาง ๆ ร้านเล็ก ๆ
จะอยูห
ู ลังร้านใหญู มีรา้ นทองมากมายกวูาร้อยล้าน ให้ทูานได้เลือกซื้อหา
ลวดลายอันสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์

คำำ่

นำ ำท่ำนสู่ ห้ำงดูไบมอลล์ (Dubai Mall) ซึ่งได้ช่ ือวูาเป็ นห้างที่ใหญูท่ีสุดใน
โลก และมี พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้าที่ใหญูท่ีสุดในโลก (ไมูรวมคูาเข้าชม) ให้ทูานได้
ถูายรูปหน้ าตู้ปลาที่มีขนาดมากกวูาสิบคนยืนเรียงกัน อิสระในการช้อปปิ้ ง
ของฝาก สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย ไมูวาู จะเป็ น
เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ และ สตรี จากยุโรป กระเป๋ าถือสตรี
เครื่องไฟฟ้ า เครื่องกีฬา
รับประทำนอำหำรคำำ่ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน

20.00 น. พร้อมกันเดินทางไปสนามบิน
22.50 น.

โดยสายการบิน สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG

518 นำ าทูานบินตรงกลับกรุงเทพฯ

08.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม.ิ ..โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร

กำำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2
ท่ำ

เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2
ท่ำน

เด็กไม่มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2
ท่ำน

4 - 7 ธ.ค. 52
31 ธ.ค. 52 – 3
ม.ค. 53

49,900.-

43,900.-

พักเดี่ยว

12,00
0

41,900.-

.

-

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
8

คูาตั๋วโดยสารเครื่องบินชัน
้ ทัศนาจร เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ สายการบิน
Emirate (ตัว๋ กรุุป)

คูาโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองทูานตูอหนึ่ งห้อง)
ทุกแหูงที่มี
คูาเข้าชมสถานที่ตูาง ๆ ตามรายการระบุ
(ตามรายการระบุ)
คูารถโค้ชปรับอากาศทูองเที่ยว (ตามรายการระบุ)
คนละ 20 กิโลกรัม

บริการนำ ้ าดื่มวันละ 2 ขวด
คูาวีซาู ทูองเที่ยวประเทศดูไบ

คูาภาษี สนามบิน
คูาอาหารและเครื่องดื่ม
คู า นำ ้ า ห นั ก สั ม ภ า ร ะ

คูาทิปไกด์, คนขับรถ
คู า ทิ ป พนั กงานขั บ รถ+ทิ ป ไกด์ ท้ อ งถิ่ น โดย

เฉลี่ย 5-10 USD/ตูอทูาน/ตูอวัน

มัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำา นวยความสะดวกแกูทูานตลอดการ
เดินทาง

ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ทัง้ นี้ ย่อมอยู่ในข้อจำำกัด
ที่ได้มีกำรตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
คูาใช้จูายสูวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชูน คูาอาหารที่สั่งนอกเหนื อรายการ,
คูาโทรศัพท์ ฯลฯ
คูาทำาใบอนุญาต และวีซูาสำาหรับคนตูางชาติ หรือคนตูางด้าว
คูาภาษี มูลคูาเพิ่ม 7% และภาษี หก
ั ณ ที่จาู ย 3% (ถ้ามี)

คูานำ ้ าหนั กของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ท่ีเกินกวูาสายการบินกำา หนด (20 กิโลกรัม
ตูอทูาน)
การชำาระเงิน ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำาเป็ นจำานวน 10,000 บาท ต่อผู้
โดยสารหนึ่ งท่านสำาหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมด
ก่อนเดินทางอย่างนูอย 10 วันทำาการ
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนค่าใชูจ่ายทั้งหมด ยกเวูนกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวัน
หย๊ดหรือเทศกาลที่ตูองการันตีมัดจำากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่า
9

มัดจำาที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินไดูยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันเก็บค่าใชูจ่าย 50%ยกเลิกก่อนการเดิน
ทาง 1-6 วันเก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ

บริษัทฯ มีสิทธิจ์ ะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิด
เหตุสุดวิสัยจนไมูอาจแก้ไขได้ เนื่ องจากความลูาช้าของสายการบิน โรงแรม เหตุการณ์
ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ แตูยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผล
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสำาคัญ / ขอสงวนสิทธิท
์ ่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบลูวงหน้ าในกรณี ท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราตูางประเทศ และกรณี สาย

การบินมีการเรียกเก็บคูานำ ้ ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กำาหนดไว้ / เมื่อทูานเดินทางไปกับ
คณะแล้ว ทูานงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมูเดินทางพร้อมคณะทัวร์ถือวูา
ทูานสละสิทธิ ์ ไมูอาจเรียกร้องคูาบริการ และเงินมัดจำาคืนไมูวูากรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้ / ส่วน
ที่เหลือชำำระทันทีก่อนกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10 วันก่อนกำรเดินทำง เนื่ องจำกจะต้อง
ใช้ในกำรออกตัว๋ เครื่องบินและเอกสำรต่ำงๆ เพื่อยืนยันกำรเดินทำง ในกำรประกอบ
กำรพิจำรณำวีซ่ำของทำงสถำนทูต / กรณี วีซ่ำไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกทำงสถำนฑูต

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรหักค่ำธรรมเนี ยมกำรยื่นวีซ่ำ, ค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ ที่เกิดขึน
้ ตำมควำมเป็ นจริง / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรยกเลิกหรือเลื่อน

กำำหนดกำรเดินทำง ในกรณี ท่ีไม่สำมำรถ จัดกรุุปทัวร์ได้ และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทำงใน
คณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ / กรณี ยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้
วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรแจ้งสถำนฑูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถำนฑูตฯ เรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่ องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ น
สถิติในนำมของบริษัทฯ
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ

เสียหายต่างๆ ที่อย่้เหนื อการควบค๊มของเจูาหนูาที่บริษัทฯ อาทิ การนั ดหย๊ดงาน
การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำาหนดเวลา

ในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใชูจ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้ งทางตรงหรือ
ทางอูอม เช่น การเจ็บป่ วย การถ้กทำารูาย

10

การส้ญหาย ความล่าชูาหรือจากอ๊บัติเหต๊ ต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเขูา
และออกเมืองของเจูาหนูาที่ตรวจคนเขูา

หรือออกเมือ ง อั นเนื่ องมาจากมีส่ิ งผิ ดกฎหมาย หรือ เอกสารการเดิ นทางไม่ ถ้ก
ตูองหรือการถ้กปฏิเสธในกรณี อ่ ืนๆ
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า

1. หนั งสือเดินทำง : ต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน นั บจำกวันเดินทำง (สำำหรับ
ท่ำนที่มีหนั งสือเดินทำงเล่ม
เก่ำ กรุณำนำ ำมำประกอบกำรยื่นวีซ่ำด้วยเพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำวีซ่ำ
ของท่ำน)

2.

รูปถ่ำย : รูปสี ขนำด 2 นิ้ ว (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป

- กรุณำกรอกชื่อของบิดำ-มำรดำของผู้ท่ีเดินทำง และชื่อคู่สมรส (กรณี ผู้หญิง
ที่แต่งงำนแล้ว)

- กรณี ผู้เดินทำงอำยุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์ และไม่ได้เดินทำงกับบิดำ-มำรดำ จะ
ต้องมีหนั งสือยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศจำกเขตหรืออำำเภอ
รำยละเอียดเอกสำรกำรยื่นขอวีซ่ำที่ได้กล่ำวมำนี้ เป็ นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทำงบ
ริษัทฯ ได้จัดทำำขึน
้ จำกประสบกำรณ์และระเบียบของสถำนทูตฯ ซึ่งอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ ตำมแต่สถำนกำรณ์ และคุณสมบัติของลูกค้ำในแต่ละรำย หำกท่ำนมี
ข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลำ

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful