P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד ח ל תוחנמ ' הרותב םינורחא םיקוספ

הרותבש םינורחא םיקוספ הנומש

דל קרפ םירבד
) א ( ה ֶ שֹׁמ ל ַ עַ יַּ ו וֹחֵ רְ י יֵ נ ְ פּ לַ ע ר ֶ שֲׁ א הָ גּ ְ ס ִ פּ ַ ה שׁאֹר וֹבְ נ ר ַ ה ל ֶ א באָוֹמ תֹב ְ רַ ע ֵ מ וּה ֵ א ְ רַ יַּ ו דַ ע דָ ע ְ לִ גּ ַ ה ת ֶ א ץ ֶ ראָ ָ ה ל ָ כּ ת ֶ א קָ וֹקְ י
ן ָ דּ : ) ב ( ֶ שַּׁ נ ְ מוּ םִ י ַ ר ְ פ ֶ א ץ ֶ ר ֶ א ת ֶ אְ ו י ִ ל ָ תּ ְ פַ נ ל ָ כּ ת ֵ אְ ו ןוֹרֲ חאַ ָ ה םָ יּ ַ ה דַ ע הָ דוּהְ י ץ ֶ ר ֶ א ל ָ כּ ת ֵ אְ ו ה :
) ג ( רַ עֹצ דַ ע םי ִ ר ָ מ ְ תּ ַ ה רי ִ ע וֹחֵ רְ י תַ ע ְ ק ִ בּ רָ כּ ִ כּ ַ ה ת ֶ אְ ו בֶ גֶ נּ ַ ה ת ֶ אְ ו :
) ד ( ֶ נ ְ תּ ֶ א ָ ךֲ ע ְ רַ ז ְ ל רֹמאֵ ל בֹקֲ עַ י ְ לוּ ק ָ ח ְ צִ י ְ ל ם ָ הָ ר ְ באַ ְ ל י ִ תּ ְ ע ַ בּ ְ שִׁ נ ר ֶ שֲׁ א ץ ֶ ראָ ָ ה תאֹז וי ָ ל ֵ א קָ וֹקְ י ר ֶ מאֹיַּ ו ָ ךיֶ ני ֵ ע ְ ב ָ ךי ִ תי ִ א ְ ר ֶ ה הָ נּ
רֹבֲ ע ַ ת אֹל ה ָ מּ ָ שְׁ ו :

) ה ( ם ָ שׁ ת ָ מָ יַּ ו קָ וֹקְ י י ִ פּ לַ ע באָוֹמ ץ ֶ ר ֶ א ְ בּ קָ וֹקְ י דֶ בֶ ע ה ֶ שֹׁמ :
) ו ( וֹתֹא רֹבּ ְ קִ יַּ ו הֶ זּ ַ ה םוֹיּ ַ ה דַ ע וֹתָ רֻ ב ְ ק ת ֶ א שׁי ִ א ע ַ דָ י אֹלְ ו רוֹע ְ פּ תי ֵ בּ לוּמ באָוֹמ ץ ֶ ר ֶ א ְ בּ ְ יַ גּ ַ ב :
) ז ( ה ֶ שֹׁמוּ הֹחֵ ל סָ נ אֹלְ ו וֹני ֵ ע ה ָ תֲ הָ כ אֹל וֹתֹמ ְ בּ הָ נ ָ שׁ םי ִ ר ְ שֶׂ עְ ו האָ ֵ מ ן ֶ בּ :
) ח ( ה ֶ שֹׁמ ל ֶ ב ֵ א י ִ כ ְ ב י ֵ מְ י וּמ ְ תִּ יַּ ו םוֹי םי ִ שֹׁל ְ שׁ באָוֹמ תֹב ְ רַ ע ְ בּ ה ֶ שֹׁמ ת ֶ א ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ ב וּכּ ְ בִ יַּ ו :

) ט ( ֶ שֹׁמ ְ ך ַ מ ָ ס י ִ כּ ה ָ מ ְ כ ָ ח ַ חוּר אֵ ל ָ מ ןוּנ ן ִ בּ ַ ע ֻ שׁוֹהי ִ ו ת ֶ א קָ וֹקְ י הָ וּ ִ צ ר ֶ שֲׁ אַ כּ וּשֲׂ עַ יַּ ו ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ בּ וי ָ ל ֵ א וּע ְ מ ְ שִׁ יַּ ו וי ָ לָ ע וי ָ דָ י ת ֶ א ה
ה ֶ שֹׁמ :
) י ( םי ִ נ ָ פּ ל ֶ א םי ִ נ ָ פּ קָ וֹקְ י וֹע ָ דְ י ר ֶ שֲׁ א ה ֶ שֹׁמ ְ כּ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י ְ בּ דוֹע אי ִ בָ נ ם ָ ק אֹלְ ו :
) אי ( ֹקְ י וֹחָ ל ְ שׁ ר ֶ שֲׁ א םי ִ ת ְ פוֹמּ ַ הְ ו תוֹתֹא ָ ה ל ָ כ ְ ל וֹצ ְ ראַ ל ָ כ ְ לוּ וי ָ דָ בֲ ע ל ָ כ ְ לוּ הֹע ְ רַ פ ְ ל םִ י ָ ר ְ צ ִ מ ץ ֶ ר ֶ א ְ בּ תוֹשֲׂ עַ ל קָ ו :
) בי ( ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י ל ָ כּ יֵ ני ֵ ע ְ ל ה ֶ שֹׁמ ה ָ שָׂ ע ר ֶ שֲׁ א לוֹדָ גּ ַ ה אָ רוֹמּ ַ ה לֹכ ְ לוּ ה ָ קָ ז ֲ ח ַ ה דָ יּ ַ ה לֹכ ְ לוּ :

א דומע ל ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
רמא לדיג בר רמא אבא רב עשוהי יבר רמא בר : הרותבש םיקוספ הנמש , כהבב ןתוא ארוק דיחי " נ . ןאמכ ? רכ אלד " ש ;
אינתד + : ל םירבד " ד + יי דבע השמ םש תמיו ' . השמ םש תמיו בתכו יח השמ רשפא ? השמ בתכ ןאכ דע אלא , ןאכמ
ןונ ןב עשוהי בתכ ךליאו , הדוהי יבר ירבד , הימחנ יבר הל ירמאו ; ר ול רמא " ש : ס רשפא " תחא תוא רסח ת ? יתכו ב :
+ ל םירבד " א + וגו ותוא םתמשו הזה הרותה רפס תא חוקל ' ! אלא , רמואו בתוכ השמו רמוא אוה ךורב שודקה ןאכ דע , ןאכמ
עמדב בתוכ השמו רמוא אוה ךורב שודקה ךליאו , ןלהל רמאנש המכ + : ל והימרי " ו + לכ תא ילא ארקי ויפמ ךורב םהל רמאיו
וידב רפסה לע בתוכ ינאו הלאה םירבדה ; אמיל , רכ אלד " ש ! יפא ' ר אמית " ש , ינתשיא ינתשיאו ליאוה .

א דומע וט ףד ארתב אבב תכסמ ילבב דומלת
רמ רמא : הרותבש םיקוספ הנומשו ורפס בתכ עשוהי . רמאד ןאמכ אינת : ןבתכ עשוהי הרותבש םיקוספ הנומש , ינתד ' :
+ ל םירבד " ד + ה דבע השמ םש תמיו ' - השמ םש תמיו בתכו תמ השמ רשפא ? אלא , השמ בתכ ןאכ דע , בתכ ךליאו ןאכמ
עשוהי , ר ירבד " י , ר הל ירמאו ' הימחנ ...

שר " א דומע ל ףד תוחנמ תכסמ י
םיקוספ הנמש - השמ תמיומ .
ןתוא ארוק דיחי - תורקלו רחא דומעל ידכ םיתניב קיספמ ןיאו ןארוק דחא םדא .
ס רשפא " רסח ת - ס ול ארוק השמו " הזה הרותה רפס תא חוקל ת .
שודקה רמוא אוה ךורב - בתוכו בתכב העטי אלש ידכ וירחא רמוא השמו .
עמדב בתוכ השמ ךליאו ןאכמ - ורעצ בורמ וירחא רמוא היה אלו .
וגו ארקי ויפמ ןלהל רמאנש ומכ ' - ווה תוניקד םושמ וירחא רמוא היה אלש .
רכ אלד אמיל " ש - ר רמאד ןויכד " םהיניב קיספיו םיקוספ ראשכ והל ווה בתכ השמ ש רחא ארקיו .
ינתשיאד - ס ראשמ ינתשיא עמדב בתכנד " ת .

א דומע ל ףד תוחנמ תכסמ תופסות
ןתוא ארוק דיחי הרותבש םיקוספ הנמש - ה " ש ארקי אלש יטועמל שרפמ היה םלושמ ר " רל השקו ומע צ " ימיבד ת
הרותב ארוקל רוביצ חילש עייסיש תוליגר היה אל םימכחה פב חכומדכ ' הליגמד ינש ) אכ ףד : םשו ( םינש הוארק ןנירמאד
אשמ ואצי " הרותב כ ח םתוא הז רחא הז וארקי אלש יקופאל סרטנוקב שריפש ומכ רקיע ןכ אלא ' ד הז ןוגכ ןיקוספ ' הזו
ד ' ה הז וא ' ג הזו ' ש עייסמש וישכע ןיגהונש המו " תורקל עדוי וניאש ימ תא שייבל אלש ידכ הרותב ארוקל צ ןינעכ
סמב וניצמש ' םירוכיב ) פ " ג מ " ז ( פבד איהה יכו לכה תא ןירקמש וניקתהש ' הדנד ארתב ) אע ףד (. םילכ ןיליבטמש וניקתהש
םישנה לכ יבג לע , מ " ר .

בתוכ השמו - ס יבתוכל איה ארמוחו בתוכו רמוא השמו יסרגד םירפס שי " היאר יתיימד בג לע ףא ןיליפתו הזוזמו ת
ןכ השוע היה אוה םג אמש ךורבמ , מ " רג ימנ סרטנוקבו ר םעט שריפו בתוכו רמוא סי ) ךורבב ( ךורב שודקה ונושל הזו
רמוא השמו רמוא היה אוה ) בתוכו ( בתכב העטי אלש ידכ וירחא וירחא רמוא היה אלו עמדב בתוכ השמ ךליאו ןאכמ בתוכו
וגו ארקי ויפמ ןלהל רמאנש המכ ורעצ בורמ ' ווה תוניקד םושמ וירחא רמוא היה אלש , מ " ר .
www.swdaf.com 1
סב " ד ח ל תוחנמ ' הרותב םינורחא םיקוספ
ב אבב תכסמ תופסות א דומע וט ףד ארת
הרותבש םיקוספ הנומש - ה " ח ןתוא דחאל תורקל ןאכמ ךירצמ היה םלושמ ר ' רובצ חילש ומע ארקי אלש םיקוספ
רל הארנ ןיאו " ארוק דחא ימנ הלוכ הרותה לכ אהד ת הליגמב ןנתדכ ) אכ ףד (: מגב רמאו ואצי םינש הוארק ' ןיאש המ אנת
הרותב ןכ ר רמואו " פה אלב ארוק דיחיד ת ד הז םינש וארקי אלש הקס ' ד הזו םיקוספ ' םינש אורקל התע םיגהונש המו
] הרותה לכב [ ר רמוא " ומצעב תורקל עדוי וניאש ימ שייבתי אלש ידכ ת םירוכיב תכסמב וניצמש ןינעכ ) פ " מ ג " ז ( לכ ןנתד
וניקתה םירוכיב איבהלמ וענמנ וינפל ןירקמ תורקל עדוי וניאשו ומצעב ארוק תורקל עדויש ימ עדויש ימ תא ןירקמ ויהיש
תורקל עדוי וניאש ימ תאו תורקל אנזח אזחו אתשינכ יבל לע קחצי בר רב לאומש יבר הליגמב ימלשוריב רמאד אהו
א ויתחת שיניא רב יאק אלו ארוקו םיאקד " ידי לע הב גוהנל ןיכירצ ונא ךכ רוסרס ידי לע הרות הנתנש םשכ רוסא ל
מוע ןזחש עמשמד בג לע ףא רוסרס ןתנתש ידכ תורקל םהל שיש םתוא ארקיו דומעי אלא ומע ארקיש אל ארוקה לצא ד
ר רמוא דועו רוסרס ידי לע הרות " ונייה םינש וארקי אלש הליגמב עמשמד אהו תחנב ול עייסמ תצקש תויהל לוכיד י
םר לוקב ןיוש םהינש .

יכדרמל תונטק תוכלה ) תוחנמ ( הבר ץמוקה קרפ ] בנקתת זמר [
ר רמא ' והי בר רמא לדיג בר רמא אבא רב עש ] הנקתת זמר [ ח ' ר םתוא ארוק דיחי הרותבש םיקוספ ' יקופאל שרפמ היה םלושמ
שה ארקי אלש " רל הארנ ןיאו ארוקה םע ץ " אד י " פ רמאדכ ימנ הרותה לכ כ " אשמ ואצי םינש והוארק הליגמד ק " אלא הרותב כ
ןיגהונ ונאש המ ) אלש *) ( ןזחה םע יורקה רמול *] ( ה רמאיש יורקה םע ןזח [ תכסמב רמאדכ עדוי וניאש ימ שייבל אלש ידכ
שרפ ןכו לכה םע ןירוק ויהיש וניקתה איבהלמ ןיענמנ ויהש םירוכב " הליגמב י *) יפ אלא ' ר ארוק דיחי " ןהב ןזחה קיספי אלש ל
א הארק ומכ דחא טקנ אלו דיחי טקנדמ עדתו םיקוספ עברא הזלו םיקוספ עברא הזל םדא ינב ינשל תורקל םינש הוארק דח (
הו " יפדכ וייחב ול היה אלש ימ שייבל אלש ידכ םיתמ לש תותילטמ תויציצ ריסהל ןיגהונ ונא נ ' אלד בג לע ףא תיציצ תוצמב
כ ימד " ונתעדב יולת אכהד כ *] יפ אלא ךייש ןאכ ' וכ ' םינש דע [ ש רהזיו " יאשר םדא ןיאש תורקל עדויש ימ אלא ארקי אלש צ
ש והארקיש דע דומעל " צ כ ירמאד ' ע התניתנ המ איההד הלע " פסותב ןכו רוסרס י ' יר איבהש " ף ת דיחי יתעמש ינאו " ח
ירמאדכ ' חאו םדוק לודגה תורקל ןגהנמ היהו השוע דיחי ומצע תושעל הצורה לכ אל " ירמאדכ ונממ ןטקה כ ' ןיקזינה קרפ
וכ ימ םהירחאו ' .

מטש " ק א דומע ל ףד תוחנמ תכסמ
] ב [ ה״בקה ורמוא השמ רמוא בתוכו . ןאכמ ךירצש תורקל
םדאל אוהשכ בתוכ ת״ס ןיליפת וא מ ז הזו .
] ט [ ףדה םניחבו ׳יפ ןכ אלא הארנ שרפל ףא עצמאב הטישה ה״הו ףוסב הטישה םלועלו ףוסב ףדה . ת ח״ו :
] בי [ עמדב וא אלש היה רמוא :

א דומע וט ףד ארתב אבב תכסמ תצבוקמ הטיש
ר " שגימ י
ק דיחי הרותבש םיקוספ הנומש םתוא ארו . הרותה ףוס דע רומגל יאשר וניא םהינפלש םיקוספ ארוקה רמולכ
םמצע ינפב ולא םיקוספ ארוקו רחא הלועו קיספמ אלא עשוהי בתכש המ םע השמ בתכש המ ארוק אצמנש אהיש ידכ
עשוהי אלא השמ ןבתכ אלש רכינ . אהי אלש ידכ םהב קיספהל יאשר וניאו רמולכ םתוא ארוק דיחי רחא שוריפ רכינ
ןבתכ אוה עשוהיש . רה " ן י ' ז שגימ " ל .

בטירה ישודיח " א דומע וט ףד ארתב אבב תכסמ א
עמדב בתוכ השמו רמוא אוה ךורב שודקה ךליאו ןאכמו בתוכ השמו רמוא אוה ךורב שודקה ןיסרוגש שי . יפ ' שרפההו
עמדב םיבתכנ םינורחאהו וידב םיבתכנ םינושארה יכ םהיניבש , מרה בתכ ןכו " ז ה " ל , אוה ךורב שודקה ןאכ דע ןיסרוג שיו
בתוכו רמוא השמו רמוא , הב העטי אלש ידכו הביח בורמ ונבתכיש םדוק קוספה רזוח היהש רמולכ , ךורב שודקה ךליאו ןאכמ
עמדב בתוכ השמו רמוא אוה , רעצ בורמ קוספה רזוח היה אלו הכובו בתוכ היהש רמולכ , ןלהל ביתכד המכ ןנירמאד ונייהו
רקי ויפמ רפסה לע בתוכ ינאו הלאה םירבדה לכ תא א , בתוכו רמוא היה אל רעצה ינפמ יכ , ןמ ןיעייתסמ ןושארה שוריפלו
הזה קוספב רמואש ןינעכ וידב בתוכ השמו רמוא אוה ךורב שודקה יכ ורמאש המ ןינעל בותכה , םעט הזל ןיאו .

במר " גי קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם
ו הכלה
סבש םיקוספ הנומש הרשעמ תוחפב תסנכה תיבב םתוא תורקל רתומ הרותה ףו , השמו איה ד הרות לכהש יפ לע ףא
ןתוא תורקל דיחיל רתומ ךכיפלו ונתשנ ירה השמ תתימ רחא םהש ןעמשמו ליאוה םרמא הרובגה יפמ . /+ בארה תגשה " ד /
וכ הרותה ףוסבש םיקוספ הנמש ' ןתורקל דיחיל רתומ דע . בארה בתכ " ז ד " ל / א " א / מש אל ןהב קיספמ וניאש רמול ןתוא ארוק דיחי ורמאש המו םלועמ הז רבד ונע
הלגמב ימלשוריב אתיא יכהו , ומע ארוק ןזחה ןיאו ארוק ודבל אוה הרותב תורקל םילועהש וגהנ וללה תומוקמבו , רובצהו דאמ אוה תורז ןינע אוה בתכש המו
וכלה ןכיה כע " ל +.

רגה ישודיח ןייע " ירגהו ח " ל תוחנמ ז .

ע מע ברה שפנ ןיי ' אכש - בכש

www.swdaf.com 2
סב " ד ח ל תוחנמ ' הרותב םינורחא םיקוספ
א דומע וט ףד ארתב אבב תכסמ רפוס םתח
הנמש םיקוספ ןתוא ארוק דיחי הרותבש במר " ם יפ " להמ ג ' הבמ רוביצה ואצי םא שרפמ הלפת " ידיחי וראשנו כ ' ורקל רתומ '
ח ןתוא ' יפ ןכ םיקוספ ' כ " מ . כו ' עא " מ הרובגה יפמ ונתינ םה םגש ג " רחא ובתכנש ןתעמשמו ליאוה מ ע השמ תתימ " הנתשנ כ
הז ןידב בארהו " ד כ ' ע תורז אוהש " ש . עפלו " פע לכשה לא רבדה ברקל ד " מ י " וטב ש ' ש " א ע " סר ח " נ י " וליחתה םאד ה
ע רחא ןינע ליחתהל אלו ןינעה ותוא רומגל רתומ ןתצקמ ואציו הרשעב " יניד וקליח ש ' נו הזב םנינעו " ןיב ואצי םא ל
הד רחא ארבג וארקי אל ארבגל ארבג " שדח ןינע ל . מ ולש הרות יקוספ ריטפמה ארקש רחא ואצי םא לבא " ריטפי מ
ג ארק אל ומצע לכד ןויכד איבנב ' יקוספ ' הרותל ןילועש םשכ איבנל ןילוע ורמאי אלש הרותה דובכ ינפמ אלא הרותב
פ ראובמכ ' יפ דמוע ארוקה ' יאיבנ ראש תואיבנב אלו הרובגה יפמ איה הרותהש שרפהה ושיגרי אלו ' ע " הז רבד רכיהל כ
הלחת הרותב ארקי ריטפמהש וכירצה . יאיבנהש ורבסי איבנב ריטפי אלו ןתצקמ ואצי יא אתשהו ' פב ןילוע " רחא ררגנ וניאו ע
יאיבנה יראש תאובנל הרותה הושיש ששח שי יתכאו רבכ ארקש הרותה ' . מל ןכ יכ הנהו " ח ד ' א ןבתכ עשוהי םיקוספ " יהנ כ
חל הלועהש וכירצה אלש ' ספ יקו ' וינפלש יקוספב ליחתי ולא . מ " חל ראש תאירק ןיב רוביצהמ ואצי םאש אוה ןיד מ ' יקוספ '
א ןינע לכהש תורוהל ארקיו הלעי ולא ' ערמל הרובגה יפמש הרות ירבד תוושהל אלש ידכ וארק רבכש האירקל ררגנו " ה
עשוהי ירבדל . עו " כ ז ' במר " יפא ם ' ייקד יאמל " כ השמ ל ' רובגה יפמ לכהו עמדב ערמל ה " ה . מ " תועמשמש ןויכ מ
יבותכה ' יטושפ יפל ' ערמ ןבתכ אל " ע םע ןומה וב ולשכיו ה " נה ןפוא לעו רוביצ אלב ארוק דיחי כ " ל נכ " הזעב ןוכנ ל " י :

דל קרפ םירבד ארזע ןבא
) א ( השמ לעיו - יתעד יפל , עשוהי בתכ קוספה הזמ יכ , בתכ אל השמ הלעש רחא יכ , ובתכ האובנ ךרדבו . דעהו :
ו ה והארי ' ה רמאיו םג ' וילא ) ד ( , רובקיו םג ) ו :(

] וניבר [ דל קרפ םירבד ייחב
) א ( השמ לעיו . ז םהרבא יבר םכחה בתכ " ל : עשוהי בתכ ךליאו קוספה הזמ יכ יתעד יפל , דרי אל השמ ךלהש רחא יכ ,
ותוא בתכ האובנ ךרדבו , דעהו : ה והאריו ,' םג : ה רמאיו ' וילא , םג : ותוא רבקיו , ןאכ דע . ויניעב השקש יפל ןכ שרפל ךרצוה
ותרובקו ותתימ השמ בותכיש . תמא וניאו , ןוכנ ושוריפ ןיאו . בתכ השמ יכ ונל שיש תיתמאה הלבקהו ןימאהל ןוכנה לבא
מ הלכ הרותה " תישארב " דע " לארשי לכ יניעל " הרובגה יפמ לכה . ףוס דעו הלחתמ ןומדק רפסמ קיתעמכ השמ הנהו
תואב תוא , ר תעד איה וזו רמאש ריאמ יב ) : ב " א וט ב ( תחא תוא רסח הרות רפס רשפא רמוא השמו : רפס תא חוקל
הזה הרותה , עמדב בתוכ השמו רמוא אוה ךורב שודקה אלא . השמ בותכי םא הומתל ןיאש יל הארנו : דבע השמ םש תמיו
ה ,' יגב ותוא רובקיו , םייחב אוהו , תויהל דיתעש המ בתוכ היה יכ , רישה ירבדב הלעמל ןכו ה ) : בל םירבד , טי " ( ה אריו '
ויתונבו וינב סעכמ ץאניו " , ןושאר תיבב תויהל דיתעש המ הזב עידוהש , רבדמש תודיתעה יקוספב םינינעה ראשב ןכו
רבע ןושלב םהב , דיתע םוקמב רבע רבדל םהירבדב הזה גהנמה ןיגהונ םיאיבנה לכש .

הרותה לע רפוס םתח דל קרפ םירבד
www.swdaf.com 3


כ ןמיס ובלכ רפס
םיקוספ הנמשו הלעמל ונבתכש ומכ ןתוא ארוק דיחי עשוהיו דע השמ לעיומ םהש רדסה ףוסבש ...

בנ ןמיס ובלכ רפס
םיקוספ הנמשו םינשל םתוא ןיקיספמ ןיאו םתוא ארוק דיחי ןונ ןב עשוהיו דע השמ לעיומ םהש הכרבה תאזב רשא .. .

וש " גל ןמיס א קלח ץבעי תליאש ת
… א אמית יכו " יגלפימק יאמב ה . עלנ " ר יארומאד אתגולפב יאנת ךנה יגילפד ד " רו י " הלגמ הלגמ הרות יא ןיקזינהב ל
הנתנ המותח וא הנתינ . ר " רכ י " ס י " ל הנתנ הלגמד . ושמ " הס היב ןנירק ריפשו םיקוספ הנומש ןורסחא ןנידפק אל ה " ת
םלש . ולסופ ןורסחה ןיאש ןויכ , המצעל השרפו השרפ לכ תבתכנ הלחתכלו ) חה ולא םגו " ומצע ינפב ןינע םה פ ( תחא לכו
הס תארקנ " ת . רו " רכ ש " הנתנ המותח רמאד ל . ושמ הלוכ אקוד ןניעבו " הס רשפא טקנ ה " הו רסח ת תא חוקל רמוא או
הס " ת . ס ארקנ ןיאש יפל " הלוכ הבותכשכ אלא ת . הנתנ המותחש . והל תיל דיתעה םש לע אמלע ילוכו . הס ירקימל " ת
רסחל . ירקימ םלש ימנ אנדיאה רבס רמד אלא . םלתשהל דיתע וניאב ףא . הלוכ בתכמל ךירצ אלד םושמ . השרפ לכו
רפס ארקנ ןינעו ןינעו השרפו . סח וליפא רבס רמו א קוספ קר ר ' . אירקימ הרסח . ןניעב המותחד . ס והלוכ םלועלו " ןאכד ל
סב " ד ח ל תוחנמ ' הרותב םינורחא םיקוספ
דיתעה לע רמימל ךייש אל . רל תופסותה יטקנ אלו " יכה רמימל אכילד אידהב חכומ הינמד םושמ אלא ש . הטושפ ארבס איהש
נכ " ל . ר ףא יאדובו " תישירפדכו ול הדומ י . כע " תושקהל ידכ הזל ואב תופסותהש רורבו טושפ רבדה פ שר ירבד לע " ןואג ש
ותוא רתוס םויה יכנא םירשעו האמ ןב תשרדד . לע קוספהד רמול ללכ ארבס אכילד ןניעמש אכהמד דיתעה לע רמימל אכילד
רמאנ דיתעה ) . ג םש תמיו בותכש המו " נכו דיתעה לע רמאנ אל כ " ל ( שרד אה והל אקלסו " אישוקב ש . רורבה תמאה אוה ךכ
סותה תנווכ התיה וזש קפס ןיאב ' . תבשב תמש רמואה ירבד רותסל םתמגמ לכש …

א קלח שבד תורעי ' ד שורד ' ) חכ ףד (:
לכו רוד רודו וגיהנמ ב רדג השמ ו כ םל נ ת םיל ב השמ ךכלו ורמא ׳מגב ח ׳ ׳יקוספ ש ב הרות ןמ תמיו השמ ךליאו דיחי ארוק
ןתוא ׳יפו יכדרמה דיחי םיוסמו ב רוד שאר רודה הזמו שפ ט גהנמה ןתח הרות אוהש קהל ארו ב ו דובכל ו ת ראפ ת השקהו
ןואגה ח כ ם צ ב י תב וש תוב וי אה ׳מגב מא יר ןנ ןאמכ אלזא אה ןנירמאד ׳ח םיקוספ דיחי ארוק ןתוא ןאמכ ש״רכ רמאד
עשוהי כ ת ןב אלו השמ ירבדלו יכדרמ אה הז דוחיש ןארוק אוה ותולעמל אלו ועירגל ת ו כ״או ךיא אילת הזכ עשוהיש
תכ ב ן ש״ע תמאבו מ״קל יכ ה ט םע יש ש םדאל כנ ב ד ותורקל אוה עודיד ש״מ םיקסופ ט ע ם המלד ןהכ וא םדא בושח ארוק
ןושאר ןורחאו םג ןכ חבושמ םושמ ןמזבד ה ת דומל ןושארה מ ב ךר ב הכר הנושאר ןורחאו ךרבמ הכרב הנורחא םיעצמאו אל
ויה םיכרבמ ללכ ךכלו ימ מש ב ר ך שי תויהל בושח להקב ןנירמאו ׳סמב םירפוס לכ פ ׳ הרותבש ארה ןוש מ ב ךר וינפל ןורחאו
וירחאל ץומ ׳חמ םיקוספ ש ב הרות ארוקש ןתוא מ ב ךר ל פ םהינ םהירחאלו כ״או וזמ ה ט םע שי םדאל בכנ ד ותורקל ותויהל
רמ ב ה בב ר וכ ת ךא אוה אפוג ךירצ ט ע ם המל י ב ךר םהינפל אלו אצי ב הכרב ש ב ךרי ןהכה שירב תאז ה ב הכר ש״מפלו
אחינ השמד אל בתכ ו כ״או םדוק תמיו שמ ה םלשנ תאז הכרבה והזו ןינעמ רחא ףיסוהש עשוהי ךכלו ונקת ב הכר
וימ דח ת הינפל הירחאלו והזו ירבד ארמגה ןאמכ אלזא ךה דיחיל ארוק ןתוא ש״רכ רמאד עשוהי ןבתכ כ״או םיכירצ
ב הכר ׳הינפל ש״מכ ׳סמב םירפוס ךכלו שי םדאל בכנ ד ותורקל םנמא תמאב ךה ד אתכסמ םירפוס ד ה״ איה ךכלו לע ׳ח
םיקוספ מ ב ךר וינפל וירחאלו ד עדונ יכ תתימ ו ה״ועב השק לארשיל רתוי ןמ ח״צ תוללק הנשמבש הרות מכ וב א ב ר ר ב ה ׳פ
אבת ע ש״

הרות רפס תביתכ תוצמ

אל קרפ םירבד
) טי ( ְ ל ם ֶ הי ִ פ ְ בּ הּ ָ מי ִ שׂ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ בּ ת ֶ א הָּ ד ְ מַּ לְ ו תאֹזּ ַ ה הָ רי ִ שּׁ ַ ה ת ֶ א םֶ כָ ל וּב ְ ת ִ כּ ה ָ תַּ עְ ו ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ ב ִ בּ דֵ ע ְ ל תאֹזּ ַ ה הָ רי ִ שַּׁ ה י ִ לּ הֶ י ְ ה ִ תּ ן ַ ע ַ מ :

ארל תונטק תוכלה " ש ) תוחנמ ( א ןמיס הרות רפס תוכלה
ס בותכל איה הלודג הוצמ יאדוד ינא רמואו " השא אשילו הרות דומלל אלא ורכומל ןיא םגו ת . . . . ןיבתוכש אנדיאה לבא
ס " רקל תויסנכ יתבב ותוא ןיחינמו ת ישמוח בותכל תגשמ ודי רשא לארשימ שיא לכ לע איה השע תוצמ םיברב וב תו
ישוריפו ארמגו הנשמו הרותה ' וינבו אוה ןהב תוגהל . ינב תא הדמלו ביתכדכ הב דומלל איה הרותה תביתכ תוצמ יכ
םהיפב המיש לארשי . עו " יפהו ארמגה י ' יפ עדי ' םדאש םירפסה םה םה ןכל םיירוב לע םינידהו תוצמה םבתכל הווצמ
השא אשילו הרות דומלל אל םא םרכמל אל םגו :

ער ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
ארה אב ךאיה הומתל שיו " ןהישוריפו תורמגו תוינשמו םישמוחב הפילחהלו הרות רפס תביתכ תוצממ םדאל רוטפל ש
ןיא וללה תורודבש אלא וללה תורודל םינושארה תורודה ןיב קוליחה םעט הלת אל ירהש תיבב ןתוא ןיחינמ אלא ןהב ןידמול
או םיברב םהב תורקל תסנכה " ס בותכל םיבייח וישכע םגש רמימל היל הוה כ " תורודב םידמול ויהש םשכ םהב ודמליו ת
ס תביתכ תוצממ םרטפל אל םינושארה " ת נ ךכל " תורמגו תוינשמו םישמוח תביתכ בויח ונל שדחל אלא אב אלש ל
םגש ןתריכמ רוסיאו םהישוריפו ס תביתכ תוצמ ללכב הז " ס בותכלמ הוצמ רתוי הזשו ת " ת תורקל תסנכה תיבב וחינהלו
םיברב ס בותכל לבא " השע תוצמ םויק רקיע והז אנדיאה םגד אטישפ וינבו אוה וב תורקל ת ויהש ומכ וב גהונ אוה ירהש
םחורי וניבר בתכו םינושארה תורודב םיגהונ ) נ " ח ב " זי ב (: ארה ירבד לע " ובתכ ןכש ש םינואגה :

ער ןמיס העד הרוי ךורע ןחלוש
א ףיעס
> א < לע השע תוצמ ) א ( לכ ) ב ( לארשימ שיא ) ג ( הרות רפס ול בותכל . ול וחינה וליפאו ) ד ( הרות רפס ויתובא , בותכל הוצמ
ולשמ . . . . ÜÚÜ : ... ) Þ ( Ú [ ÜéÝëéæäÝ ÙÝëá éæÝäÝ éáê , ÝÜàÚÜÝÜ Ý ÜàÜØÝÜÝÝØ èêÝØ , ÜÞàéÜ ÝÙëáÝ Øá ) Ù " âêÙà " à .( ÝÙÜàÚÜØ Ý áÝßè ÙØ
éÙÛ , ) ß ( èÝêÜã ÜÝç å ÝßáàÝÜ ) ÙàéâêÙéÝ " ÝèÜèéæ ).( ( ÜÞÙØçÝàÝ àØÝ .

ב ףיעס
ה ) י ( ד [ > ד < אנדיאה , ןהישוריפו ארמגו הנשמו הרות ישמוח בותכל הוצמ , ) אי ( השא אשילו הרות דומלל אל םא םרכמי אלו .

ע השירד ער ןמיס העד הרוי רוט ל
. . . מ לבא " סד ע " תדמוע המוקמב ןכ םג ת . ב " י . נעלו " ארה תעד ןכ שרפל לודג קחוד והזש ד " ש . . . בתכו םייסדמ דועו
וכ ןבתוכל הווצמ םדאש םירפסה ןהו ןהו ' הרות רפס אלו ןה ולא עמשמ . שה אהד אמעט רתב ליז דועו " בותכל ונילע הווצ י
ס " תמ דומלל ידכ ת הכו . לארשימ םדא לכ לע השע תוצמ ןהב אכיל הכותמ ןידמול ןיאש וללה תורודבד אצמנ . . . .
www.swdaf.com 4
סב " ד ח ל תוחנמ ' הרותב םינורחא םיקוספ
ט " ער ןמיס העד הרוי ז
) ד ( וכ הוצמ אנדיאה ' . - . . . ועמשמ יפלש ףאו ' ארה לש ןושלה " מ השירדה ירבדכ רתוי עמשמ ש " מ ב ירבד םינוכנ " י
השע תוצמ לטבנ ךאיהד דה ףוליחב םכל ובתכ התעו לש תורו :

ש " ער ןמיס העד הרוי ך
ה וכ אנדיאה ' - . . . ארהכ רקיע הארנ ןכו " בהכ אלדו ש " י בו " ארה תעדש ובתכש ח " תביתכב השע תוצמ אכיא יאדוד ש
ס " יפא ת ' הזב " ג שיש אלא ז " שו הנשמו הרותה ישמוח בותכל הוצמ כ " ןהישוריפו ס , טעה םג והימ " מו ז " ס תוכלה שיר מ " ת
בה ירבדל וכשמנ " י :

ש ו " הירא תגאש ת ) תונשי ( ול ןמיס
כ והימ " כ ולאה תורודב לבא םינושארה תורודב ז ' יב רוטה " יס ד ' ר " זו ע " כו ל ' א " ארה א " תורודל אלא רמאנ אל הזש ש
ס ןיבתוכ ויהש םינושארה " ס ןיבתוכש אנדיאה לבא הב ןידמולו ת " הבב התוא ןיחינמו ת " מ םיברב ןהב תורקל כ " םדא לכ לע ע
די רשא לארשימ ה בותכל תגשמ ו ' יפו ארמגו הנשמו הרות ישמוח ' וינבו אוה םהב תוגהל . ידכ אוה הרותה תביתכ תוצמו
נב תא הדמלו ביתכד הב דומלל " עו םהיפב המיש י " מגה י ' יפו ' יפ עדי ' םדאש םירפסה ןה ןה ןכל ןיירוב לע ןינידהו תוצמה
ע ןבתוכל הווצמ " כ . כו ' בה " כש י " ה כ " מ םינואגה םשב םחורי ר " בה המת מ " ס תביתכ תוצמ ופילחהש לע םהילע י " מגב ת ' יפו '
הבב התוא ןיחינמ וישכעש םושמ יאו " לה כ " ס בותכל ןיבייח וישכע םגש ל " ס תביתכמ ןרטופל אלו ןהב ודמליו ת " ת . קיסמו
בה " מגו םישמוח תביתכ בויח ונל שדחל אלא ואב אלש י ' יפו ' ס תביתכ תוצמ ללכב םה םגש " למ הוצמ רתוי הזו ת ס בותכ " ת
בב החינהלו " ס בותכל לבא םיברב תורקל ה " ס תביתכ תוצמ רקיע והז הב תורקל ת " כע אנדיאה םג ת " ד . נ ןכו " עד רקיע ל " כ
א " ס תביתכ תוצממ וישכע רוטפל א " ס תביתכ תוצמ םעט וטאד הב ןידמול ןיאש ינפמ ת " איה הב דומלל ידכ םושמ ת
אד " ס ול שי םא כ " וכיש ןויכ היהיש ןינע םושב ת א וז הוצמ םייק הנממ דומלל ל " ול וחינהש יפ לע ףא אבר רמא יאמא כ
ס םדאל ויתובא " סמ דומלל לוכי ירה ולשמ בותכל הוצמ ת " ויתובא ול וחינהש וז ת . ול אהיש אוה הוצמה רקיע יאדוו אלא
ס " ולאל םימדוקה תורוד ןיב קלחל ןיא הוצמה רקיע והזד ןויכו ולשמ ומצעב אוה הבתכש ת . חדנ הזבו השירפה ירבד ןי
שה איבמש " עב ןידמול ויהש םהימיב אקודד כ " סמ דומלל ןיכירצ ויה פ " הזב לבא ת " םירפס בותכל רתיה ונל השענש ז
כ ןיפד ןיפד " פב א " א ע " ס דובכב לזלזל ונל המל כ " ןידמול ןיאש וללה תורודב אצמנ ךרוצל אלש הכותמ דומלל םנח ת
מ םהב אכיל הכותמ " כו ע " ע רקיע נ " אתילד כ אד " ס ויבא ול חינה םא כ " מ ןרמאדכו ולשמ בותכל הוצמ יאמא ת " מ
ס תביתכ תוצממ רחא ןידמ רוטפל ינלוכי " הזב ת " תוריתיו תורסחב םיאיקב ויה אל םיארומא ימיב וליפאד םושמ ז
פב ייבאל ףסוי בר היל רמאדכ " ןישודקד ק ) ד ' ל ( ןניאיקב אל ןנא תוריתיו תורסחב םיאיקב והניא . ס ירהו " סחש ת וא ר
א תוא וליפא רתי ' א הלוספ " וז הוצמ םייקל ונידיב ןיא כ . אד בג לע ףאו " ס ויתובא ול וחינהש יפ לע ףא ר " הוצמ ת
תיהש םושמ ואל ולשמ בותכל ' מק אניד אלא וימיב תגהונ וז הוצמ " ישדק רדס ומכ ל ' רכש לבקו שורד םושמ ןנירמגד .
מו " מד רורב רבדה מ " ס בותכל בייח ןנברדמ מ " הזב ת " טמ ז " לאד א " המ אהו לארשימ תחכתשמ הרות התיה כ " ורש ט
רו אתדח אתלימ בותכל יארומא ימיב וליפא ןנבר " רו י " סב ונייעמ ל ' פר רמאדכ אתבשב אתדגא " הרומת תכסמד ג ) ד '
די ( עבש הרות בותכל רתוה אנדיאהו " לארשימ הרות חכתשיל אלד אמעטמ והלוכו פ . עד ןויכו " השמח בותכל ךירצ כ
ות ישמוח ס תשודק ינידכ בותכל יואר הר " כל ת " הלו ד " ס ויתובא ול וחינה םא ט " א ת " מש ןויכ ולשמ בותכל צ " ול שי מ
ס " ל ות הנממ דומלל ת " המ ולא תורודל יארומא ימיבש םינושאר תורוד ןיב יגולפאל אכיאד ןויכו רתוי בותכל צ " ט
ארהו םינואגה ובתכש " א ש " יפא כ ' ס תביתכ תוצמ הלטב ןנברדמ " רודב ת תורסחב םיאיקב ונייה ולא לבא וללה תו
מ היהו תורתיו " ס תביתכ לש ע " המ גהונ ת " ממ לטבל קיפסמ הז םעט היה אל ת " פב וז הוצמ יאדווד הרות לש ע " איה ע
ת תוצמ םעטמ אלו " שמכו איה ת " הזבו תוריתיו תורסחב םיאיקב ונא ןיאד ןויכ אלא כ " מ לטבתנ ז " המ וז ע " ונל ןיאו ט
מ םושמ אלא בייחל ת תוצ " כ לארשימ הרות חכתשי אלש ידכ ת " ל ז " הזב אל לבא םימכחה ימיב אלא ש " המ ז " יפש ט '
םינואגה . המו " ס תביתכ תוצממ הזה ןמזב םישנה תא רוטפל תצק דצל שי ט " ירמגל ת . נכ " ל :

ער ןמיס העד הרוי ןחלושה ךורע
ט ףיעס
ארה ןושלו " יפכ םאד ןכ אידהל עמשמ רוטהו ש ' ה ןושארה " רמול ל מגו הנשמב הוצמ םג שי אנדיאהד ' ירהש דועו
הב דומלל ידכ אוה הוצמה רקיעד ובתכ שרופמ ראובמד םבתוכל הוצמ םדאש םירפסה םה םה ןכלו םהירבדב ומייסש דועו
ס אלו הוצמ םה קרד אידהל " ארה ירבדכו ת " ע םינואגה םשב םחורי וניבר בתכ רוטהו ש " ש . מגב ורמאש הממ םנמא ' אלד
ינהש המ ינהמ ללכ אישוק ןאכ ןיא הזב קדקדנשכ תמאב ךא םהירבד לע הלודג אישוק יוה ויתובא ול וח ארקמ יאדווד
וגו הדמלו ביתכדכ דמלל ידכ אוה הביתכה תילכתד אוה אלמ ' ךירצש המ בותכל ךרצ ומצעב אוהש הרזג הרותהש אלא
ג אנדיאה ןכלו דומלל " מגו תוינשמ ומצעב תונקל ךירצ כ ' :
י ףיעס
עלנ םנמא " ןיכירצ ונא ןיא הזל םגד ד ארה תמאבד " עאד וז ארמימ ללכ ואיבה אל רוטהו ש " בותכל הוצמ ויתובא ול וחינהש פ
ולשמ . . . . נו " תמאבד השקמ תוישוק ינש ייבאד ל שב וניצמ אל הברד וז ארמימ תלוז " בותכל דחא לכ לע בויח אהיש ס
ס " תוחנמד ךהד ת ס חקולד ונאבהש " מ ףטוחכ הוה קושה ןמ ת יניס רהמ הלבק ולאכ ובתכ הוצ בויח שיש םש ראובמ אל
הז לע רכש שיש אלא הזב וגו םכל ובתכ התעוד ארקמ אוה הוצמה רקיע ירהש ' םש תוחנמב הז אבומ וניאו ייבא ןכלו
ס תביתכב הווצמ ךלמ אקווד רמולכ אל טוידה ןיא ךלמ םיתשב השקמ " כו טוידה אלו ת " םירחא לשב אצוי טוידהש ש
רתמ הזלו ס תביתכב ללכ הווצמ טוידהה ןיאש אישוקד ארקיעא תורות יתשל ץ " קר הווצמ טוידהה םלועלד ץרתמ הזל ת
www.swdaf.com 5
סב " ד ח ל תוחנמ ' הרותב םינורחא םיקוספ
עו תורות יתשב הווצמ ךלמה " ס ול בתוכו ונינש ז " עאש הבר רמאש המ לע לבא ומשל ת " הוצמ ויתובא ול וחינהש פ
לו טוידה אלו םירחא לשב האנתי אל ךלמ קרד אתיירבהמ ךירפיא ולשמ בותכל הז וטימשה ןכ :

אל קרפ םירבד תורעה המימת הרות
זח ורמא קוידבש ונייהו " תונקל אלו בותכל הוצמ ל , םושמ םלועב םירפסה וברתיש אוה הוצמה רקיעמד , עש ינפמ " לידגי הז י
הרות . . . . יפל בייחתי ןכו " ז שמב " םיקסופה כ ] םש [ הזבד " ס תביתכ תוצמ םיאצוי ז " םישמוח ןינקב םג ת , וה הזד קר א
סיפדממ הנוקב , אשמ " העבמ הנוקב כ " ב , ראובמכו .

www.swdaf.com 6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->