P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד ןילוח בכק - גכק ד ' ןילימ טנו הליפתל " י

www.swdaf.com
ב דומע בכק ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
שיקל שיר רמא והבא יבר רמא : לבגל , הלפתלו , םידי תליטנלו - ןילימ תעברא קחצי רב ןמחנ בר רמא : הרמא וביא ,
הב רמא יעבראו , הדובע והיינימ אדחו . א " רב יסוי ר ' אנינח : וינפל אלא ונש אל , וירחאל לבא - רזוח וניא דחא לימ וליפא
רמא בקעי רב אחא בר : הנימו , אוה לימ - רזוח וניאד , ליממ תוחפ אה - רזוח :

שר " ב דומע בכק ףד ןילוח תכסמ י
) דובע ( לבגל - וילכ ליבטהל םימל ךירצו תיבה לעבל ריכש אוהו הרהטב ותסיע שלה עיגיש דע ןילימ העברא ומצע חירטי
ליבטיו הוקמל הכילה רכש תיבה לעב ול ןתונ ןכ םא אלא םתסה ןמ חורטל וילע ןיא ןאכמ רתויו .
הלפתלו - רדב ךלהמה םש ךליו חירטי ןילימ תעברא דע וינפל תסנכה תיב שי םא םוי דועבמ ןולל הצורו ובלב רמגו ך
ללפתיש ידכ .
םידי תליטנלו - הליכאל םימל עיגיש דע ןיתמי ןילימ העברא ףוסל וינפל םימ שיו םימ ול ןיאו .

ב דומע בכק ףד ןילוח תכסמ תופסות
לבגל - פ " ה ד דע חורטל ךירצ הרהטב וריבח תסיע לבגל ול שיש ימ ' וילכ ליבטהל ןילימ וירחאלו וינפל יאק אל הז יפלו
יפד ךורעה שוריפכ הארנו הסיע ול תושעל ךרדב םדא ריכשהל תוליגר ןיאד לבגא ' יע השועה לבג שי םא הרהטב הס
ד קוחרב ' ךרדב ךלוהה םדאב יריימו לבג ותואל עיגיש דע ןיתמי ןילימ וידי ץוחרל הלפתל ךורעב שריפש המ והימו
תוכרבב ייבא הלע טייל אה ייולצ ןמז אטמד יא ימד יכיהד הארנ ןיא הלפתל ) וט ףד (. אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא
יקנמד ידימ לכ יפכ ןויקנב ץחרא ביתכד אל יאו ד איריא יאמ הלפת ןמז אטמ ' ימנ אבוט וליפא ןילימ שוריפכ הארנו
ירייא הרשעב ללפתהל ןינעלד סרטנוקה בישח אל יאמא הדובע בישחד ןאמל דועו ךומסבד הדובע בישח אל יאמאד המיתו
רופחי אל קרפד סיר םישלש ) ב " גכ ףד ב (. ז לימה תדמד ' סיר הצחמו רו " יפ ח ' ותלפתל לובטל הלפתל עאד " ג יקד " ל ) ןמקל
ולק ףד (: ה הרות ירבדב אריתב ןב הדוהי יברכ " קלו דומלל מ " אריתב ןב הדוהי יברד היל אריבס אל ימנ יא אל הלפתל לבא ש
ר שוריפלו " ןינעמ ומכ איהש הדובע בישחד ןאמ הרהט ןינע ןהש אתלת ךנה אלא בישח אלד הדובע בישח אלד אחינ ח
האמוטה ןמ רועה רהטמש הרהט ישח יכהלו סיר םישלשד איהה בישח אלו הל ב .

במרה ישודיח " ב דומע בכק ףד ןילוח תכסמ ן
לבגל . ז לאננח ונבר שריפ " ל ד דע וינפל חרטי הרהטב הלבגל לבג ול ןיאו הסיע ול שיש ימש ' ןילימ . יפ הלפתלו ' תליטנל
הלפתד םידי , תוכרבד אמק קרפב עמשמ יכהו ) ט " ו א ' ( , רכ ןל אמייקד בג לע ףא ותלפתל לובטל םירמוא שיו ' ןב הדוהי
יתב הרות ירבדב אר ) כ תוכרב " א ב ' ( , אל הלפתל לבא הרות ירבדל אקוד , תצק ךיראהל םוקמ ןאכ שי תוכרב תכסמבו .

א דומע וט ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח יבר רמא : ללפתמו עמש תאירק ארוקו ןיליפת חינמו וידי לטונו הנפנה לכ - בותכה וילע הלעמ
ןברק וילע בירקהו חבזמ הנב ולאכ , ביתכד + : כ םילהת " ו + רא ה ךחבזמ תא הבבוסאו יפכ ןויקנב ץח ' . אבר היל רמא : רבס אל
לבט וליאכ רמ הל ? ביתכד : ץחרא ] ןויקנב [ בתכ אלו , ץיחרא ] יפכ .[ אברל אניבר היל רמא : אתאד ןנברמ אברוצ יאה רמ יזח
רמאו אברעממ : וידי ץוחרל םימ ול ןיאש ימ - תימסקבו רורצבו רפעב וידי חנקמ ! היל רמא : רמאק ריפש , מ ביתכ י , ץחרא
םימב ? ביתכ ןויקנב - יקנמד ידימ לכ . אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא טייל אדסח בר אהד , ילימ ינהו - עמש תאירקל ,
הלפתל לבא - רדהמ . המכ דעו ? הסרפ דע . ילימ ינהו - הימקל , הירוחאל לבא - רזוח וניא לימ וליפא ; ] הנימו [ - אוה לימ
רזוח וניאד , ליממ תוחפ אה - זוח ר .

שר " א דומע וט ףד תוכרב תכסמ י
עמש תאירקל - עמש תאירקד אנדיעב , עובק הנמזש , ןמזה רובעי ןפ , אוה הנמז םויה לכד הלפתל לבא - רדהמל ךירצ
אימא .

תופסות א דומע וט ףד תוכרב תכסמ
ק ןדיעב אימא רדהמד ןאמא " ש - קל ילימ ינה יסרגד םירפס שיו " אל הלפתל לבא ש בשר רמאקד " ל ) ומ ףד םיחספ (.
ד הלפתלו לבגל ' ןילימ ק אנש יאמד הלפת ןמז רובעי אלש םעטמ ימנ אתולצ ןינעל ןידה אוהד היל ןניסרג אלד הארנו " ש
הלפתמ ש ימ קרפ ןמקל שי םגו ותמ ) ד ' בכ (. אלדמו אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא טיילד אדסח ברדכ אתוליטנל הולטב
ק םש ריכזה " רתומ ןינע לכבד עמשמ ש בשרד איההו " ד הלפתלו רמאד ל ' שר שריפ ןילימ " ןינמב םש ללפתהל י .

יר " א דומע ח ףד תוכרב תכסמ ף
.. . ק ארוקו ןיליפת חינמו וידי לטונו הנפנה לכו " אנש ןברק וילע בירקהו חבזמ הנב ולאכ בותכה וילע הלעמ ללפתמו ש ' ץחרא
וסאו יפכ ןויקנב ה ךחבזמ תא הבב ' א " םימ ול ןיאש ימ רמאו אברעממ אתאד ןנברמ אברוצ אוהה רמ יזח אברל ןנברמ אוהה ל
יקנמד ידימ לכ ביתכ ןויקנב םימב ביתכ ימ רמאק ריפש היל רמא םימסקבו רפעבו רורצב וידי חנקי לוטיל ןאמ אדסח בר טייל
הו אתולצ ןדיעב אימא רדהמד " מ קל " הו הסרפ דע המכ דעו ירודהל יעב הלפתל לבא ש " יפא הירוחאל לבא הימקל מ '
שו רזוח וניא לימ " רזוח ליממ תוחפ אה רזוח וניאד אוה לימ מ :


1
סב " ד ןילוח בכק - גכק ד ' ןילימ טנו הליפתל " י
www.swdaf.com
אר " ב קרפ תוכרב תכסמ ש אי ןמיס
א אי " רורצבו רפעב וידי חנקמ וידי ץוחרל םימ ול ןיאש ימ לכ רמאו אברעממ אתאד ןנברדמ אברוצ יאה רמ יזח אברל אניבר ל
תימסיקבו . ד ידימ לכ ביתכ ןויקנב םימב ץחרא ביתכ ימ רמאק ריפש היל רמא יקנמ . אימא רדהמד יאמא טייל אדסח בר
עמש תאירקל ילימ ינהו ןהב בותכש םירפס שי אתולצ ןדיעב . הליטנלו לבגל שיקל שיר רמאד ירודהא יעב הלפתל לבא
ןילימ עברא הלפתלו ןירבוע ולא קרפ םיחספב ונינשש ומכ ) א ומ ףד ( בטורהו רועה קרפ ןילוחבו ) ב בכק ףד ( ספלא בר םגו
ז " ו ןכ בתכ ל םינשי םירפסב וז אסריג תאצמנ אל םגו ) ישא בר ] ( שר " י [ אל ) שריפ ] ( סרג [ ןכ . יסרג אלד הארנו ' יכד היל
ןמזה רובעי אלד םושמ עמש תאירק ןדיעב ירודהאל היל תילד יכיה . אהמ אה אנש יאמד הלפת ןינעל ןידה אוה . לע ףאו
ןנברד הלפתו אתיירואד עמש תאירקד בג . םהירבדל קוזיח ןנבר ושע הרות לשכ . שרו " אמעט םש שריפ אל ימנ י
הרשעב ללפתהל ידכ אלא םידי תליטנ םושמ הלפתד . ותמש ימ קרפב ןמקל ןכו ) א בכ ףד ( ברכ אתוליטנ ולטב רמאק
ללכ עמש תאירק ריכזה אלו אתולצד אנדיעב אימא רדהמד ןאמא טייל אדסח ברד אדסח
*
:

בשרה ישודיח " א דומע וט ףד תוכרב תכסמ א
ינהו קל ילימ " רזוח הלפתל לבא ש , חרטי םא עובק ונמזש עמש תירקלד םושמ אמעט ורמא םישרפמו םירפסב בותכ ךכ
אל עבק הל ןיאש הלפת לבא ונמז רובעי אמש םימה לא ךליל , אד יל הימתו " הלפתכ רוזחי תיברע לש עמש תאירק כ
ד דע עבק הל שי ירה ימנ רחש לש הלפת דועו ' תועש , רדהמל יצמד המכ לכ עמש תאירקב ףא ןמז תועיבק םושמ יאד דועו
רדהיל אל יאמא , קבד שרפל יל הארנ אלא " לעב יבגל הב ולקהש ומכ אימא רדהמל וילע ורימחה אל אתיירואד איהש ש
ל ירק האמוט ןילבקמ הרות ירבד ןיאש יפ , הסרפ דע וילע ורימחה הלפתל לבא , סותבו ' ללכ היל יסרג אל ןיבד ורמאו
קב " פב ןמקלו אימא ללכ רוזחל ךירצ וניא הלפתב ןיב ש ' ותמש ימ ] כ " א ב ' [ ירמא אתוליטנל הולטב יבג ' ןאמא טייל אדסח בר
יההב םגו הלפתל וליפא עמשמד אתולצ ןדיעב אימא רדהמד רד א " יפ הלפתלו לבגל רמאד ל ' שר " ז י " פ םיחספב ל ' ןירבוע ולא
] מ " א ו ' [ יפ אלו הרשעב תסנכה תיבב ללפתהל ידכ הלפתל ' הלפתל םידי תליטנ םושמ , ז ןואג יאה וניבר לבא " יפ ל ' ןכ
ליממ תוחפ וירחאלו ןילימ עברא וינפל וליפא אימא רוזחל ךירצ הלפתלד וישוריפב .

ירה לע הנוי וניבר " א דומע ח ףד תוכרב תכסמ ף
אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמ אדסח בר טייל ירה " ז ף " קל ילימ ינה בתכ ל " וכו ירודהאל יעב הלפתל לבא ש ' ןכו
ז תפרצ ינבר םירמואו ארמגה ירפס תצקמב אצמנ " יסרג אלד ל ' יפ אלא וניאו היל שור ב וסינכהש םינואגה ירפס
קמ הלפת עמשמ רתוי אתולצ ןושל אמתסמד ןוכנ וניאו םינושארה " אתולצ שרפלו העמשממ הביתה איצוהל םעט המו ש
ר " ק ל " ישרפמ ךכיפלו הלפת אלו ש ' קל ןיב הלפתל ןיבד " רוסא ש םיחספ ןניסרגד איהה ךל אישק יאו ) ומ . ( הלפתלו לבגל
רובעב רזוחש עמשמד ןילימ עברא הליטנלו ןילימ עברא ללפתהל וידי לוטיש שר הצרת רבכ איהה " ז י " ר וניאד ל " לוטיל ל
שוריפה אוה ךכ אלא ןירבוסש ומכ הלפתל וידי ד הרהטב םתוא לבגמש עדויש ימ לצא תכלל שי הרהטב ןילוח לכואש ימש '
ןילימ כהב אצמיש עדוי םא ןכו " ד ךיראהלו םשל תכלל ול שי הרשעב הב ןיללפתמש נ ' ןילימ ןכו ר הליטנל " ךרוצל ל
הדועסה יסרג אק יכה אלא אתולצ ןדיעב ןיסרוג ויה אל םגו הז לכ ןיסרוג ויה אלש ונאצמו תוקייודמה תואחסונב ונקדבו
הו אימא רדהמד ןאמ אדסח בר טייל " ק ןדיעב מ " יש רחאש דבלב ןמזה ןיד אלא ונעימשהל אב אלש עמשמד ש ןמזה עיג
קל אלו הלפתל אל םימה רובעב רוזחי אל " ש ו קל םירמוא ויהש םינושארה םעט " ירבסד םושמ רזוח הלפתלו רזוח וניא ש
קד ןויכד " ירומ יפמ ונבתכש םימעטהמ ןוכנ וניא הז קספו ןמזה רובעי אמש הב ורימחה ןנברדמ הלפתו אתיירואדמ ש
רנ ברה " ו :

דומלת א דומע ומ ףד םיחספ תכסמ ילבב
שיקל ןב ןועמש יבר רמא והבא יבר רמא : םידי תליטנלו הלפתלו לבגל - ןילימ העברא . קחצי רב ןמחנ בר רמא : ובייא
הרמא , הב רמא העבראו , דובע והיינימ אדחו . ןנתד : הדובע ידכ ןהב ךליהש וא ןדביעש ןלוכו - ןירוהט , םדאה רועמ ץוח . המכו
הדובע ידכ ? יבר רמא ) אייניא ( + ] ובייא +[ יאני יבר רמא : ןילימ העברא ךוליה ידכ . אנינח יברב יסוי יבר רמא : אלא ונש אל
וינפל , וירחאל לבא - רזוח וניא לימ וליפא . אחא בר רמא : הנימו , רזוח וניאד אוה לימ , ליממ תוחפ אה - רזוח .

שר " א דומע ומ ףד םיחספ תכסמ י
לבגל - רכשב םירחא תסיע לבגמה , םיאמט תיבה לעב ילכו , ןילימ עברא דע - לובטל הוקמל ךליל םימכח והוחירטה
וילכ , הלפתל ןכו , ללפתהלו ןולל תע אבו ךרדב םדא ךלהמ םא , עברא קוחרב וינפל תסנכה תיב שי םא ןילימ - ךלוה
םש ןלו םש ללפתמו , הליכאל םידי תליטנל ןכו , ןילימ עבראב וינפל םימ אוצמל דיתע םא - וידי תא לטונו םשל ךלוה .
וינפל אלא - יאק ךרדב ךלהמד הלפתאו םידי תליטנא , לבג וליאד - ןילימ עברא דע ךלי , דיספהל ול שי המד ?
הנימו - רד אהמ ' אנינח רב יסוי , רזוח וניא לימ וליפא אידהב רמאד - רמאק לימ אקוד , ליממ תוחפ אה - רזוח .

ת א דומע ומ ףד םיחספ תכסמ תופסו
לבגל - יפ ' הלפתד אימוד יריימ ךרדב ךלהמה םדאבד ךורעב ד קוחרב הרהטב ותסיע השועה לבג שי םאד ' דע ןיתמי ןילימ
א אתשהו לבג ותואל עיגיש " והלוכא יאק וינפל אלא ונש אלד ש .
הלפתלו - ץוחרל ונייה הלפתל שריפד ךורעכ אלו סרטנוקה שוריפכ הארנ ללפתהל וידי אתולצד אנדיעב יא ימד יכיהד
תוכרבב ןנירמא אה ) וט ףד ) (. ייבא ( אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא טייל יפכ ןויקנב ץחרא ביתכד הלפת ןמזב אלש יאו
ד איריא יאמ ' יפא ןילימ ' ימנ אבוט .
2
סב " ד ןילוח בכק - גכק ד ' ןילימ טנו הליפתל " י
www.swdaf.com
במר " ד קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם
א הכלה
לפתה תא ןיבכעמ םירבד השמח ה הנמז עיגהש יפ לע ףא , םידי תרהט , הורעה יוסיכו , הלפת םוקמ תרהטו , םירבדו
ותוא םיזפוחה , בלה תנווכו .
ב הכלה
דציכ םידי תרהט ללפתי ךכ רחאו קרפה דע םימב וידי ץחור , היה םא םימ ול היה אלו הלפת ןמז עיגהו ךרדב ךלהמ היה
מא םיפלא תנומש םהש ןילימ העברא םימה ןיבו וניב ללפתי ךכ רחאו ץחורו א םימה םוקמ דע ךלוה ה , ןיבו וניב היה
ללפתמו הרוקב וא רפעב ו ב א רורצב וידי חנקמ ןכ לע רתוי םימה .
ג הכלה
לימ דע אלא וירוחאל רוזחל ותוא ןיבייחמ ןיא וירוחאל םימה םוקמ היה םא לבא וינפל םירומא םירבד המב , רבע םא לבא
ללפתמו וידי חנקמ אלא רוזחל בייח וניא רתוי םימה ןמ , אלא הלפתל רהטמ וניאש םירומא םירבד המב ראשב דבלב וידי
ללפתי ךכ רחאו וילגרו וידי וינפ ץחור תירחש לבא תירחש תלפתמ ץוח תולפת , וידי חנקמ םימה ןמ קוחר היה םאו
ללפתי ךכ רחאו דבלב . /+ בארה תגשה " ד / וכ וילגרו וידי וינפ ץחור תירחש לבא ' . בארה בתכ " ז ד " ל / א " א / המל וילגר יתעדי אל כע " ל +.

ב הכלה ד קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה תוינומיימ תוהגה
] א [ בטורהו רועהבו ןירבוע ולא קרפב ךורעב שריפ ןכו דומעבכ ןילימ העברא הלפתל רמאד אה שר לבא " העברא שריפ י
רל הארנ ןכו תסנכה תיבב ללפתיש ידכ ךליל ךירצ ןילימ " שריפכ י " עה שוריפכ אלו י ךור ןדיעב יאד הליטנ םושמ שריפש
פ רמאה אתולצ " יפא ןילימ העברא איריא יאמ הלפת ןמזב אלש יאו אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא ייבא טייל תוכרבד ב '
ימנ אבוט . ב קרפב ימנ ןילימ העברא הלפתלד איהה בתכש םירפס שיו ' לוכי ןיאו אוה שובישש וניברל הארנו תוכרבד
ע ולאב םא יכ תויהל שריפב ןכו ךורעב עמשמ ןכו בטורהו רועהבו ןירבו " תוכרבד י :
] ב [ יבארלו " קב ילימ ינהו טיטב וידי וכלכלתנ ךא ותעד חיסה אלשב ונייה רורצ חוניקד הארנ ה " יעב הלפתב לבא ש
ןכ תופסותה תעד ןיאו ירודהאל יפדכ ' ע " כ :

במר " ו קרפ תוכרב תוכלה ם
ב הכלה
ןיב עמש תאירקל ןיב הליכאל ןיב וידי לטונה לכ ב הלפתל םידי תליטנ לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא הלחת ךרבמ , וזש
ךורוי רשא הרותה יפ לע רמאנש ןהמ עומשל הרותה ןמ וניוטצנש םימכח תוצמ

ב הכלה ו קרפ תוכרב תוכלה תוינומיימ תוהגה
] ב [ סב קספ ןכו " ה דומעה ןושלכ ירומ קספ ןכו הבושתב היחיש וניבר רשאב יגס הרות ירבדל לבא הלפתל אקוד בתכו
רצי :

בצ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא רוט
תיב לא ךלת רשאכ ךלגר רומש ביתכו לארשי ךיהלא תארקל ןוכה רמאנש םושמ ללפתי לא ויבקנל ךירצ היה אינתד דציכ ופוג
או םיהלאה " ר אמיתיאו ישא ר " מוע התאש העשב ךיבקנ רומש אפפ רב ח ךירצו הבעות ותלפת ללפתה םאו ינפל הלפתב ד
הו ללפתהלו רוזחל " לבא הלפת ותלפת ומצע לע דומעל לוכי םא לבא הסרפ ךוליה רועיש ומצע לע דומעל לוכי וניאש מ
ודרוטה רבד לכו ועינו וחיכ ריסי ןכו הפי הליחת ומצע קודביש דע ללפתי אל הליחתכל וידי ץוחרי הפי ומצע קדבש רחאו
א םימב הו םהירחא רוזחל ךירצ ול ןיא םאו ול שי ם " ןמז רובעיו תוהש ול ןיא םא לבא ללפתהל תוהש דוע ול שיש מ
יקנמד ידימ לכב וא רפעב וא רורצב םתוא הקני הלפתה . ה יקנמד ידימ לכב ןנירמאד אה ירזעה יבא בתכו " חסא אלד מ
יו טיטב וכלכלתנש אלא היתעד " עו םיכלכולמ והי אלש ךירצ הברדא א אלא תעדה חסיה ןיאש שוחל ןיא תעדה חסיה ל
או הליכאב " ז א " ל קלחל ןיאש רמוא היה ל " ל ךולכל ש " יקנמד ידימ לכב הקניש אלא תעדה חסיהב ש ...

רוא ףסוי תיב בצ ןמיס םייח ח
3
ד - ה .. . קל ילימ ינהו " עמשו רזוח וניא לימ וליפא הירוחאל לבא הימקל ילימ ינהו הסרפ דע המכ דעו רדהמ הליפתל לבא ש
יאד אוה לימ הנימ ירה תסריג איה ךכו ןדיד תורמג תסריג איה ךכ רזוח ליממ תוחפ אה רזוח ונ " ף ) ח (: בשרה בתכ ןכו " א ) וט .
ד " ילימ ינהו ה ( יאה וניבר םשב במרה קספ ןכו " פב ם " הליפת תוכלהמ ד ) ה " ב ( רתוי וירחאלב סרוג היהש הארנש אלא
רזוח לימ אה רזוח וניא ליממ . . . ירה תסריגכ סרוג וניאש רחאמ וניברו " וירחאל ןיבו וינפל ןיב קליח אל ירהש ף אהבד םגו
ןירבוע ולא קרפב שיקל שיר רמאד ) ומ (. ד הליפתלו לבגל ' וכו ןילימ ' צ ןמיסב בתכ ' שר שוריפש " תופסותה ירבדכו רקיע י
היה אל םהירחא רזחל ךירצש בותכל ול ללכ והיירתב רדהיל אלד עמשמו אימא רדהמד ןאמא טייל אדסח בר אהד רבכו
רהמ לודגה וניבר המת " ז בהובא י " הזב וניבר ירבד לע ל נעלו " ןאמא אדסח בר טיילד אהד שרפמ וניברש הארנ ד
רמאק הנמז תלחתא ואל אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ה שריפש ומכ " ויכש הנוי ר אל םימה רובעב רוזחי אל ןמזה עיגהש ן
קל אלו הליפתל " ש רזחמ אוהש ךרדכ םהירחא רזחל ךירצ ללפתיש ידכ םימב וידי ץוחרל הוצמש רחאמש ארבס הז ןיאד
תוצמ ראש רחא הוצמ םימב רשפאד אכיה לכ יאדו לבא ןיבכעמ ןניאש רמול ונייה םימב ץחרא ביתכ ימ ורמאש יפ לע ףאש
ייהו םהירחא רזחל ללפתהל תוהש דוע ול שישכ ונ רזחי אל הליפתה ןמז רובעי אמש םימה רחא רזחי םאש ששוח םא לבא
ונייה רמאקד אתולצ ןדיעבד אימא רדהמד ןאמא אדסח בר טיילד אוה אהאו יקנמד ידימ לכב וידי הקני אלא םהירחא
אתולצ ןמז ףוס : .. . ירהש ןויכ הכלה ןינעלו " במרהו ף " בשרהו ם " ק ןיב קלחל םימיכסמ יאה וניבר םשב א " יכה הליפתל ש
ןניטקנ : .. . אמעטו דבל תירחש תליטנמ ץוח הליפת םושל םידי תליטנ לע ךרבל םיגהונ יתיאר אל הכרב ןינעל והימו
סב " ד ןילוח בכק - גכק ד ' ןילימ טנו הליפתל " י
www.swdaf.com
אוה רבתסמד מ אכיאד ןויכ " לקהל תוכרב קפס לוטיל ךירצ ןיאש ד . במרה בתכש המ לעו " ם ) פ " ה ד " ג ( תליפתל ךירצש
בארה בתכ וילגרו וידי וינפ ץוחרל תירחש " המב קרפ ףוסב אינתדמ ןכ בתכש זוע לדגמ לעב בתכו המל וילגר יתעדי אל ד
ןינמוט ) נ תבש (: רמאנש םושמ והנוק ליבשב םוי לכב וילגרו וידי וינפ םדא ץחור ) ד זט ילשמ ( יי לעפ לכ ' והנעמל . ןכ וגהנ אלו
תיירב איההד םושמ םלועה שר שריפדכו אינתיא הליפת ןינעל ואלד ישורפל אכיא א " םתה י :

בצ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ד ףיעס
* > א < ךירצ ) י ג ( וידי ץוחרל ) די ] ( ד [ םימב , ול שי םא ; ול ןיא םאו , ) וט ( ךירצ ) זט ( הסרפ דע םהירחא רוזחל . ילימ ינהו
אוהשכ ) זי ( וינפל םיאצמנ םימהו ךרדב ךלוה , * רוזחל ךירצ םא לבא ) חי ( םימ םוקמל וירוחאל ) טי ( לימ דע , רזוח ; רתוי
ליממ , רזוח וניא . רובעיש אריתמ םאו ) כ ( הלפתה ןמז , ) אכ ( ג יקנמד ידימ לכב וא רפעב וא רורצב וידי הקני ) ןמקל ןייעו ) בכ (
יס ' לר " ג .(

הנשמ בצ ןמיס הרורב
) גי ( ץוחרל - ע םעטה " יס שירב ליעל ןייע ז ' ד ' מב " ב . הליטנ ךירצ תיברעו החנמ תלפתל םגו לרב ןמקלדכו " ס ג " ב . תעדו
במרה " יפא רורצב ןתוא הקנ אל םגו לטנ אלו וידי לוטיל ךירצד אכיהד ם ' צו הלפת ותלפת ןיא דבעידב " אנידל ע ] מפ " ג [
אד ונראיבש הכלה רואיבב ןייעו ללפתמו רזוח ןי :
) די ( םימב - הליכאל הליטנב בכעמש ומכ הזב בכעמ בוגנה ןיאו ] ב " א :[
) וט ( ךירצ - ס ךומסב לקימ םידי םתסב לבא תוכלכולמ םהש עדוישכ אקודו " יע ה " ש :
) זט ( וכו רוזחל ' - םאו ] אי [ יע ךרטצי " חא ךליל ז " יע לכוי אלש וא ידיחי כ " א םוי דועב וצפח זוחמל עיגהל ז " זחל צ רו
ללכ :
) זי ( ךרדב ךלוה - בכורו ] בי [ וילגרב ךלהמכ הז לכב וניד . בוטל ער ךרד ןיב קוליח ןיא םג . כו " אקוד ז ] גי [ יאדוב עדוישכ
אל קפסב לבא םימ םש אצמיש :
) חי ( וירוחאל - כו " בשוי אוהשכ ש ] די [ םימ רחא הלחתכל רוזחל בייח יאדובד ותיבב ] וט [ תוכלכולמ וידיש עדוי םא :
) טי ( ע לימ ד - הברהו ] זט [ ליממ רתויכ וניד ומצע לימד ןירבוס םיקסופ :
) כ ( הלפתה ןמז - ירמגל רובצה תלפת ןמז רובעי םימ רחא רוזחי םאו םיללפתמש הרשע םש שיש םוקמב אוה םאו
בה בתכ " א תוהש ול שיש ףאד ח " יקנמד ידימב הקניו רוזחל צ :
) אכ ( וידי הקני - ר " םימ רחא זא רוזחל ול ןיאד ל ןמזה רובעי אמש כו " ק ןינעל ש " ש ] זי [ םימ לע ןיתמהל ול רוסא יאדובד
ארקיו הקני אלא ןמזה רובעי אמש אששח שי םא . ןירבוסש םיקסופ הברה שיו ] חי [ קבד " הנמז תלחתה עיגהשמ ףכית ש
םימ לע ןיתמי אלו ארקיו הקנמ םימ ול ןיא םא :
) בכ ( לר ןמיס " ג - החנמה ןמז ראובמ םשד :

רואיב ד בצ ןמיס הכלה " ה * ץוחרל ךירצ
* וכו ץוחרל ךירצ ' - מב ןייע " במרה םשב בתכש המב ב " דבעיד ןינעל ם . הלפתה רוזחל ןיאד אטישפ םידי םתסב הנהו
במרה תעדד ףא הנהו הז םושמ " םידי םתסב וליפא אוה בוכיעהד עמשמ ם מפה בתכש ומכו " ג מ " נ ןיא מ " הזב ןל מ
בה בתכ רבכד " ונא ןיא ךכלד י רה תעד םושמ םידי םתסב ןיכרבמ " יהו ן " סד רוטב אבוהש א " םירשכ םידי םתסד ל
א לקהל תוכרב קפסו הלפתל " כ כ " כ דבלמו הלפתה רוזחל ןינעל ש " במרה תעד ףוסל ביטיה דריל השק ז " הזב ם לכבד
דה ' במרה ראיב הזמ דבל םירבד " ש םולכ ראיב אל הזבו ללפתמו רזוח דבעידב וליפאש שוריפב ם " עהד מ ונייה רמאקד בוכי
ללפתיו רוזחיש הז םושמ בייוחי אל לבא תומהוזמ םידיב התיהש ןגוהכ התיה אל ותלפתד ע " נעלנ כ " תעדל וליפאד ד
במרה " ע העיז ילומלמ תוכלכולמ וידי ויה םא ם " תורקל רוסא הליחתכלש ףא תפוניטה םוקמב העיגנ וא ושאר ךכיחש י
ללפתהלו ךרבל ףאו ד ןמיס ףוסב ליעלדכו ' מ " במרה ירבדמ ונירבדל היאר תצק יתאצמו רזוח ןיא דבעידב מ " ם פ " ג
ק תוכלהמ " י הכלה ש " וכו תשיטנ התיה א ' הבמ תופנוטמ וידי וא " וכו כ ' יע " ד אבוהו ש " מב ליעל ז " ע ןמיס א " קס ו " ג ק הנהו " ש
תומהוזמ םידיב רוסאד םהל דחא ןיד הלפתו במרב עמשמדכ " פ ם " להמ ו ' ה תוכרב " פבו ב " תוכלהמ ג ק " ילב ירייא יאדוב ש
פאו הליטנ " קה ה " במרה םידי תליטנ ןורסח םושמ תורקל רוסא יאדוב הליחתכלד ףאו הז םושמ תלטבנ הניא ש " תיחנ אל ם
ק ןידב קר ןאכ ירייאד םושמ ןאכל הל " נו ש " אשמ דבעיד ןינעל מ " ללכ אניד יאה ךייש אל בכעמ דבעידב וליפאד אמינ םא כ ףאו
במרה םש םייסמש " המכו ם וכו רוסאש ורוה םינואג ' ג ונייה תושעל יואר ןכו " הליחתכל קר כ כמ חכומדכו " ד םש מ " ה
וכו םינואג המכו ' מפב יתיארו " ע ןמיס ליעל ג " קס ו " או ומצעב אוה אלו תורקל רתומ הדגנכ אקודד רבד שדחל הצרש ג " יפל כ
יפאד רשפא הז ' ב ןכ םש עמשמ אל לבא הליטנ ןורסח םושמ ארוקו רזוח דבעידב במר " יע הז ןיד רוקמ אוהש ם " נעלנכ ש " ד :

ד בצ ןמיס הכלה רואיב " ה * א לבא ם
* וכו וירוחאל רוזחל ךירצ םא לבא ' - טנ ןינעל ומכ ונידד טושפ ותיבב בשויו " חה קספד י " ידו וירחאלמ ומכ ונידד א
יע לימ דע " ש טנמ הז ןינעל ןניפלי ןיניד המכו והייוורתא הז ןינעב רמתיא ארמגב ארמימ דחד " תודומח ירבדב ןייע וננינעל י
ארוק היה קרפב . קרד השירפב חכומ ןכו תעד יפל לבא ול ןיא םא ותיבב םימ רחא רוזחל ךירצ ןיא תופסותה תעד יפל
ירה " במרהו ף " ושה קספד ם " וירחאלמ ומכ ונידו םימ רחא רוזחל בייוחמ תיבב םג והייתווכ ע מפה ירבדו " מב ג " ב תואב ז '
לרב לקימד רבחמהד דחא ןפואב בתכש " ס ג " אד אריהנ אל השירפהכו ותיבבד םושמ אוה ב " היה אל כ רוזחל חורטל ול
ובמכ אילת אהב אהד ךרדב ךלוהב לימ דע וירחאל ' השירפהב . ג תואב םג ' מב " ק עצמאב םאד בתכש הזמ רזחש עמשמ ז " ש
4
סב " ד ןילוח בכק - גכק ד ' ןילימ טנו הליפתל " י
www.swdaf.com
ןיא םא וליפאד הזמ עמשמ אוה טושפו וידי לוטיל ריעב םינמוזמה םימ רחא ךליל ךירצ ףנוטמ םוקמב עגנ הרמזד יקוספ וא
ולמ וידיש ןויכ וינפל םייוצמ םימ א יל אישק ךפיהל ךא ןהירחא ךליל ךירצ ריעב םימ שיש עדויו תוכלכ " םימ רחא רוזחל ךרצוי כ
אשמ תופסותה תטיש יפל קר ותיבבד ולש אלוק בתכ אל השירפהד לימ דע " ירהכ רבחמה קספש המ יפל כ " במרהו ף " דע ם
רוזחל ול היה לימ . מפהד ילואו " ימ רחאלד קספו תועידה ולא ןיב עוצימ ךרד השע ג רוזחל ול שי ריעב םינמוזמה ם . םלועה ןיאו
מפהכ הזב רימחהל ןיגהונ " עד ריעב םינמוזמה םימ רחא רוזחלו הרמזד יקוספ עצמאב קיספהל ג " יע לטבי בור פ " הלפתמ ז
בה הזב וליקה רבכו רובצב " אהו ח " מב יתבתכש ומכו ר " ס ב " כ ק ' :

גלר ןמיס החנמה תלפת תוכלה םייח חרוא רוט
ד דע וינפל ויהיש עדוי םא םלטיל םימ ול ןיא וידי לטונש םרמע בר בתכ ללפתהל אבישכו ' דע ןיתמי ךרדב אוהו ןילימ
דמ רתוי לבא הלפתה ןמז רובעי םא וליפא םימה םוקמ ' תי ןילימ הו הלפתה ןמז רובעי לאו דימ ללפ " לבא וינפל מ
ןיא םאו םימב וידי לוטיל ידכ הלפתה ןמז ריבעהל ול ןיאש ובתכ תופסותהו רזוח וניא לימ לבא רזוח ליממ תוחפ וירחאל
א וירחאל ןכו רורצב וא רפעב םחנקי תויקנ וידי " הליטנה לע הכרב ןינעלו ןמז ול שי םא וליפא םלטיל ידכ ללכ רוזחל צ
ךרבל ךירצ זא ףשפשו םינטק וא חנקו ויכרצ השעש אל םא ךרבל ול ןיא :

גלר ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
ב םרמע בר בתכ ללפתהל אבישכו ) יס ורודסב ' החנמה תלפת רדס דפ ( ויהיש עדוי םא םלטיל םימ ול ןיא וידי לטונש
וכו ןילימ העברא דע וינפל ' . . . תופסותהו ) ד םש " ספו לבגלו ה ד םש םיח " הלפתלו ה ( נוקה שוריפכ הארנד הז שוריפ וחד ט סיר
צ ןמיסב ראבתנ רבכו הרשעב ללפתהל ונייה הלפתלד ' ) בפ (: צ ןמיסבו " ב ) דפ : ב " ד י " רחאו ה ( תופסותה תעדכ וניבר תעדש .
רחא ןירזחמש ךרדכ םימה רחא רזחל הוצמ הלפתה ןמז ריבעמ וניאש לכש הארנ םמשב וניבר ןאכ בתכש המ ךותמו
צ ןמיסב בתכ ןכו תוצמ ראש " ב :
.. . מו " וכו ךרבל ול ןיא הליטנה לע הכרב ןינעלו ש ' . ז ןמיסב ראבתנ ' םשו ) ד " תובושתב בותכ ה ( יתבתכ וליפאש םירמוא שיש
פתהל הצורו ויכרצ השע וגהנ ןכו םידי תליטנ לע ךרבי אל לל : לוטיש םרמע בר בתכ ללפתהל אבישכו וניבר בתכש הממו
וידי . רה ירבדכ אלשו לוטיש דע הלפתל תולוספ םידי םתסד הארנ " ן םיחספ יברע קרפב בתכש ) הכ . ד " אמליד ה ( לטנ יבג
ינש לוביטב וידי לוטיש ךירצ ןושאר לוביטב וידי תורשכ תעדה חסיה לש םידיד הלפתלו הכרבל . . . ארהו " רמוא היהש ש
רה לע קלוח אוה קלחל ןיאש " ירבדמ הארנ ןכו הליכאל תולוספש םשכ הליפתל תולוספ תעדה חסיה לש םידיד רבוסו ן
במרה " ם פב " ד ) ה " ב ( צ ןמיסב הז יתבתכ רבכו הלפת תוכלהמ " ב ) דפ : ד " עה יבא בתכו ה ירז :(

גלר ןמיס החנמה תלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ב ףיעס
> ב < םימ ול שי םא , ) וט ( ללפתהל ידכ וידי לוטיל ךירצ , ) * זט ( ע ףא " ךולכל םוש םהל עדוי וניאש פ , ךרבי אלו . )) זי ( עו " ןמיס ל
צ " ה ףיעס ב ' .( הגה : יפאו ' ח דמוע ) חי ( ודומלמ , וידי לוטי ) טי ( הלפתל ) םיגהנמ ( ; םינמוזמ םימ ול ןיא םאו , ) כ ( לוטיל ךירצ וניא .

גלר ןמיס הרורב הנשמ
) וט ( וכו לוטיל ךירצ ' - הלפתל וידי לוטיל הוצמד תיברע תלפתל ןיב החנמה תליפתל ןיב :
) זט ( וכו עדוי וניאש יפ לע ףא ' - החנמה תלפתל וידי לטנ םאו ] בכ [ וידי לוטיל ךירצ ןיא ןתרימשמ ותעד חיסה אלו
תיברע תלפתל :
) זי ( כו ליעל ןייעו ו ' - עו ךרבמ וניא הלפתל וידי לטונו תוכלכולמ וידי ויה וליפאד םש ראובמד המ ונייה " ל ו ןמיסב ' ס " מב א " ב :
) חי ( ודומלמ - ר " אמתסמד ל ] גכ [ פא ףנוטמ םוקמב דומילה עצמאב עגנ אל " הלפתה ליבשב לוטיל הוצמ ה מה בתכו " א
מד " א דומילב קיספהו הלפתל לטנ םא מ " ו תינש לוטיל צ תלפתל תינש לוטיל ןיכירצ תוצמה תריכמב ןיקיספמש תבשב
אא ףסומה " אהו וידי תרימשמ ותעד חיסה אל כ " כד בתכ ר " הבב םהש ז " גהנמה ןכו תעדה חסיה ןאכ ןיא םתסה ןמ מ :
) טי ( הלפתל - וידי לטנ וליפאו ] דכ [ הלפתל הליטנ ךירצ ותעד חיסה אלו לכאו הליכאל הלפתל הלוע הליכאל ותליטנ ןיאש
הלפתל ול הלוע ותעד חיסה אלו ותטממ םקשכ לטנש תירחש תליטנ לבא :
) כ ( א " לוטיל צ - יקנמד ידימ לכב וידי הקני אלא . כו " ךירצ ויכרצ השע וא ףנוטמ םוקמב וידי עגנ םא לבא םידי םתסב ז
תירחש תלפתב ומכו בירעמו החנמ תלפתב ףא םימ רחא רוזחל צ ןמיסב ליעל ורועיש ראובמכו " ס ב " ע ד " ש ] םינורחא
צ ןמיסב " ב [ עו " מב ש " הבו ב " ןאכל ךיישש ל :

ד גלר ןמיס הכלה רואיב " ה * עא " וניאש פ
* ךולכל םוש םהל עדוי וניאש יפ לע ףא - תויקנ םהש עדוי םא לבא םידי םתסב אקודד הרואכל עמשמ הז ןושלמ
א ללפתהל הצורו הליכאל וידי לטנש ןוגכ " הליטנ צ מרה קיתעהש המו " עאד א " עאד הזל הריתס ןיא ודומלמ דמועש פ " פ
מ םיסוכמה תומוקמב עגיל אלשו דומילה עצמאב ושאר ךכחל אלש רהזיל ול שי יאדוב הלחתכל תמאבש " עגנש עריא םא מ
אד אוה אניד אלה הסוכמ םוקמ הזיאב ודי " צב ליעל ראובמכו וידי הקניש יד אלא וידי לוטיל צ " יע הרורב הנשמב ב " ש ] המו
אמ היאר םיגהנמה איבהש " נעלנכ אמלעב אתכמסא אוה א " ד [ אשמ " אד ארבתסמ תויקנ וידי יאדובד הליכאל וידי לטנב כ " צ
הלפתל וידי לוטיל מב ןכא " וידי לוטיל ךירצ הליכאל םדוקמ וידי לטנב וליפאד ונבתכש הממ ךפיהל םירבדה םתס א
אה וקיתעהו הלפתל " שו ר " פלו הכלהל א " ושהד אנשיל ז " וכו עדוי וניאש יפ לע ףא בתכש ע ' אקוד ואל אוה :

5
סב " ד ןילוח בכק - גכק ד ' ןילימ טנו הליפתל " י
www.swdaf.com
צ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא רוט
הו ןילימ העברא הלפתל םיחספב ןניסרג " שרפו אל יפט רזוח לימ דע וירחאל לבא וינפל מ " הרשעב ללפתהל הלפתל י
ד דע וינפל םא הב ןולל הצורו ריעל עיגהו ךרדב ךלוה אוה םאש ' וירחאלו םש ךליל ךירצ הרשעב ןיללפתמש םוקמ ןילימ
חל ךירצ ד וינפל ךירצש םידי תליטנ ןינעב םישרפמש םירחא םישוריפ שיש יפ לע ףא הרשעב ללפתהל ידכ לימ דע רוז '
שריפ לימ וירחאלו הלפתל וידי לוטיל םימ ול ויהיש ידכ ןילימ " רובצה םע ללפתהל וחכ לכב לדתשהל ךירצ ןכל רקיע י

צ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
זט ףיעס
ריעל עיגהו ךרדב ךלוהה ) טמ ( לל הצורו הב ןו , ) נ ( ד דע וינפל םא ' יב םיללפתמש םוקמ ןילימ ,' ךירצ ל ) אנ ( םש ךליל ;
) בנ ( וירחאלו , ךירצ לימ דע רוזחל , יב ללפתהל ידכ ' .
זי ףיעס
כמש רמואש ימ שי " םדא םיכשי אלש ש ) גנ ( יב הב םיללפתמש ריעמ ךליל ,' לודג םויה דועב וצפח זוחמל אל אובל לוכי םא
) דנ ( ךירצ אהי אלשו הלפתה רחא ידיחי תכלל .

צ ןמיס םהרבא ןגמ
ל םש ךליל ךירצ - מכו ידיחי תכלל ךירצ אהי אלשו לודג םויה דועב םש אובל לוכי םא " יס ש " קו ז " אוה ו ] ל " ח :[ מגב אתיא ' פ '
רד ולכאש השלש " וצמ ודבע ררחשמשכ השעב רבועד בג לע ףא הרשעל ומילשהל ודבע ררחש א ' כו ינאש םיברד " סותה כ '
פ " תבשד ק ארה בתכו " הרשעב םשה ןישדקמד השע ונייהד לארשי ינב ךותב יתשדקנו ביתכד םיברד השע םילא ש
יפאו םיברב ' פא הרותה ןמ רקיע ול וניצמ אלש וכרבו השודק עומשל ןוגכ ןנברד אתלימ יוה " אלד דיחיד השע יחד ה
אתיירואד השעב יריימד רמימל רבתסמ פ תורקל ןוגכ ' ותה ןמ אוהש רוכז כע הר " ל פבו ' כ ןיחלגמ ולא ' אכיזד יכיה אקודד
םיברד השע ירקמ אכה ןוגכ םיבר רהו " פ ן ' י וא אוה רומג השע ואל ודובעת םהב םלועלד בתכ חלושה " השוע וניאש ןויכ ל
כע ול ורכומכ יוהו ללכ השע אכיל דבעה תבוטל " צו ל " אכיל וירבדלד איה הריבעב האבה הוצמ ארמגב ךירפק יאמ ןכ םאד ע
יבעו ללכ הריבע " סר ןמיס ד " עס ז " בו ט " םש י :
אל וצפח זוחמל - או " מגב ןנירמא אה ת ' ד ' ו ' הד ול הגונ ןיא ךלה תושרה רבדל םא " ה םשב חוטבל ל ' יו " ךלהשכ םתהד ל
כ וחירטה אל ךרדב אצוי לבא םיקסע הזיאל וריעב " כ :

צ ןמיס הרורב הנשמ
) טמ ( הב ןולל הצורו - ה " ה ] טל [ דב וינפל תכלוהה ךרדב םא רקובב ' דע ןיתמי הרשעב ןיללפתמש םוקמ שי ןילימ
עיגיש םש ] מ [ יעש אוהו " ןמז רובעי אל ז ] אמ [ ק " הלפתו ש :
) נ ( וינפל םא - אלבש וינפל תכלוהה ךרדב אקוד " םש ךליל ףוסבל ךרטצי ה ] במ [ וירחאלמכ וניד ןידדצב לבא :
) אנ ( םש ךליל - ןפואבו ] גמ [ יע ידיחי ךליל ךרטצי אלש " עיגהל לכוי םש דע ךלי םא וליפאש לודג םויה דועש יריימ םגו ז
ב םש לאד ץראה לע שמשה דוע " בייוחמ וניא ה בוט יכב םדא סנכי םלועלד . מפב ןייעו " כש ג ' הרשע ול ןמדזנ םא ךרדבד
אלבד בג לע ףא יאשר תוצח רחאש העש יצח רחא החנמ ללפתהל " לר ןמיסב אתיאדכ הליחתכל יאדכ ןיא ה " רתומ ןאכ ג :
) בנ ( וכו וירחאלו ' - סב ןייע " ותיבב בשויהו םדוקה ק ] דמ [ ניד ע וירחאלמכ ו " כ ] המ [ םוקמל לימ ךות בושיב רדה
א יכ ברעב אל לבא הרשעב ללפתהל רקובב םוי לכב ךליל ךירצ הרשעב ןיללפתמש " ןינמ ליבשב ךרדב הלילב ךליל צ
כהבל ךליל םילצעתמו ריעב םהש םישנאה ןתואל הלוגמ תחכות אוה ףיעסה הזו " בירעמו החנמ ללפתהל נ :
) גנ ( וכו ריעמ ךליל ' - יימ יר ] המ [ תושר רבדל ךלוהב מפב ןייעו " יע םא אקוד עמשמ ןאכד השקהש ג " הלפת ולצא לטבתי ז
לבו רובצב " אלב אה ירש ז " ח תלפת םדוק ךרדל תאצל רוסא ה " יסב ליעלדכ י ' פ " ס ט " מרה בתכש המ יפל ךא ג " גהב םש א " ה
פאו הלפתה םדוקש תוכרבה רמאש יריימד אחינ " רובצב הלפת לוטיב םושמ ןאכ רסא ה :
) דנ ( וכו אהי אלשו ' - רתומ וילע ןיתמהל הצור וניאו ארייש התע ול שי םא אה :

גסק ןמיס םידי תליטנ תוכלה םייח חרוא רוט
תפב עגונ וניאש ףכב לכוא וא הפמב וידי ךורכל הצור םא וליפא הליטנ אלב לוכאל רוסא :

גסק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
א .. . ע ןילוח לוכאל ריתהל ןיאד יל הארנ הכלה ןינעלו " במרהד הילע יגילפ אתוובר המכד רחאמ הפמ י " והימו ם םימ ןיאד אכיה
דמ רתוי וינפלו לימ וירחאל םייוצמ ' ע לוכאל רתומ ןילימ " עד הפמ י " ךורעה ירבדכו ירשד אוה אקוד הפמב וידי םדא טלש י .
ןניטקנ יכהד יל הארנו :

גסק ןמיס םידי תליטנ תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
םימ ול ןיאש ימ ןיד , םירחאל ליכאמהו , ב ובו ' םיפיעס .
א ףיעס
) * א ( א םימ ןיא םא ) ב ( םייוצמ ) ג ( וינפל * ןילימ העבראמ רתוי קוחרב , לימ וירחאלו , ) ד ( לוטי * וידי ) ה ( תפ לכואו הפמב
לוביטש רבד וא ו ) ו ( הקשמב ) לכוא וא ) ז ( ע " ףכ י .(

6
סב " ד ןילוח בכק - גכק ד ' ןילימ טנו הליפתל " י
www.swdaf.com
גסק ןמיס הרורב הנשמ
) ג ( וכו רתוי קוחרב וינפל ' - ר " לוכאל הצור אוהו ןילימ העבראמ רתוי קוחרב ףא םימ אצמי אלש רעשמו ךרדב ךלוהשכ ל
ע לוכאל ול וריתה זא " וידי לע הפמ תכירכ י םימ גישיש רעשמ אוה םא לבא ] ב [ ד רחא ףכית ' דע ןיתמהל בייוחמ ןילימ
חאלו םשל אוביש יגס וכרדמ רוזחל אחרט ול שיד ויר ] ג [ ע רתומ םימ וב אצמי אלש רעשמשכ לימ רועישב " הפמ י . ובתכו
הד םינורחאה " ד רועישב וינפל םימ אצמי אל אמש קפוסמ םא ה ' ג רתומ לוכאל באת אוהו לימ וירחאלו ןילימ " כ ] ד [ ע " י
הפמ ] ה [ בייוחמ םניא םימ רחא ךליל ןיכירצשכ ןיסדרפו תונג ירמושו םניאש םושמ וירחאלמ ומכ ליממ תוחפ אלא ןי
ןתרימש בוזעל םילוכי . חהו " יראשו א ] ו [ ג ותיבב בשויה לכד ומיכסה םינורחא " תוחפ אלא םימ רחא חורטל בייוחמ וניא כ
אלב ךלוהש ךרדב וינפל קרד וירחאלמ ומכ ליממ " ד דע ןיתמהל והוכירצה םשל ה ' ןילימ :
) ד ( וכו וידי לוטי ' - צ " טולי ל רו " וידי ךרוכש ל ] יכדרמ רמאמ :[
) ז ( ע " ףכ י - ] ח [ נמד הזב ושקתנ םינורחאה " מרל ל " אשמ הסוכמ ודיש הפמ ינאשו הז ןיד א " ןנישייח הלוגמ ודיש הזב כ
אבו עגנימל יתא אמליד יפט " ע קחודב ובשיי ר " עו ש " אקוד הפמב ךורכי הפמ ול שי םאד הארנ כ :

ד גסק ןמיס הכלה רואיב " ה * ןיא םא
* וכו םייוצמ םימ ןיא םא ' - מב ןייע " שמ ב " ג אצמי אל אמש קפוסמ אוה םא וליפאד כ " חב ןייעו ירש כ " אקוד בתכש א
הברה בער אוה םא בטירה ישודיחבו " א ] תעכ ספדנש [ מ ףדב םיחספ לע " ו יפאד עמשמ ' ג םימ אצמי אלש יאדוב " ןיא כ
ויכו ךרדה חרוט ינפמ שולח אוהש ןוגכ הברה הזל ךירצ אוהשכ קר אמתסב לקהל " ב :

ד גסק ןמיס הכלה רואיב " ה * רתוי קוחרב
* דמ רתוי קוחרב ' וכו ןילימ ' - אחרפ אלמגב עסונ אוהשכד ארבתסמו ] סאפ לע ןוגכ " ויכו ט " ב [ ךרוא יפל ןיבשוח ןיא
ד ךוליה לש ןמזה ןובשח יפל אלא ךרדה ' ע רועיש אוהש ינוניב םדאל ןילימ " יטונימ ב " כו ן " אוהשכ אקוד ז הברה בער
נכו " ל :

וש " ע ןמיס וט קלח תוכלה הנשמ ת
.. . נעפלנהו " םיקזח םירשג ןישועש אקינכעטה ןינעב ןייצש המב הנושאר ד , בר ןויע ךירצ אד ןוגכ הנה ) קחרתמ ינא םלועמו
ע םישודיח שדחלמ " נעפל אה םגו םינמז וא םיעבטה יוניש י " ז ורמאש המ אלא ונל ןיא יכ ללכב ד " ל , ונקפתסנ הז ןיעכו
דה ןינעל הרותה ידמול םע ונישרדמ תיב עובשה ' ול שיש ימב אתשה יא לימ דע וירחאלו וינפל ךרצש הליפתה םדוק לימ
הנוכמ ) עלב ראק " ז ( ד השועש ' יכה ארועיש ימנ םיעגר השמחב ןילימ , וישכע ינאשד ארבסמ ול הארנ הכלה רואיבבו ,
נעפלו " לד ארמגמ הארנ ד " ו וישכע ש ד אלא םימכח ובייח אלד םהינמזב אנש אל ' לגרב ךלוהל לימ מכו " מגב ש ' םיחספ
צ םיחספ הקוחר ךרדב אוהש ימל " ע ד " ת א " ךרדבו לת בייח אהי לוכי םידרפבו םיסוסב סנכיל לוכיו םיעידומל ץוח דמוע היה ר
ו םילמג ינפמ סנכיל לוכי ןיאו םיעידומה ןמ םינפל דמוע היה ךרדב היה הלהו היה אל בייח אהי אל לוכי ותוא תובכעמה תונורק
ת " ע ךרדב היה אל ירהו היה אל ךרדבו ל " ע ש " שר ןייעו ש " י לגרב אוהש םלועה ךרדב אלא הרבד אל הרותהד ראובמ הנהו
זח ירועיש םה ךכו סראקב וא םיסוסב אלו " םלועל ל מ " מו הוקמל םירשכ ס " ודו לוספ הוקמ בוטרוק רסח ס " ק .(

וש " חס ןמיס ד קלח םייח חרוא השמ תורגא ת
.. . ללפתהלו רוזחל ךירצו אצי אלד אליממ ןניעדי תלבקתמ הניא ותלפת השעמב אטחש ןויכד ןניעדי ארקמד ןויכד , או " כ
ואצי אל לבקתת אלש רורבש הלפתבד הזמ ןניעמש , ישהל הלפתד םושמ אוהו " ש וזכ הלפתל אלא בישחהל ךייש אל ת רשפא
אשכ אלו לבקתש " לבקתהל הל א , םויקל אפידע הלפת איה לבקתהל היואר רתויש ןפואב ללפתמ אוהש המ לכ ןכלש
הוצמה םויקל תוכייש אוה תולבקתה תורשפאד רחאמ הלפתד הוצמ , ןיללפתמ רובצהש העשבש יארקב וניצמש ןויכו
ללפתהל לדתשהל םדאהל בויח אליממ אכיא רתוי לבקתהל ןוצר תע אוה רובצב אנדיעב ותיבב ללפתי ול רשפא אל םאו
ארוביצ ילצמד , פל ךיישו " ףידע היהיש ןפואב לדתשהל וילע שיש ארק יאהמ לכה דומלל ז . פלו " ולא תולעמ לכ ווה ז
והונאו םושמ הזב אכיאו תרדוהמ איהו אפידע רובצב הוצמה םויקש אתיירואדמ , אוה הזב חורטלו לדתשהל בויחה ךא
הז םעטמו ןנברדמ ד וינפל ךליל אחריטב והובייח ' ןילימ וירחאלו לימ , והובייח םימדב הלוע הלש רודהש הוצמב ומכד
והובייח אחריטב אלא םימדל ךייש אל רודההד הלפתד וז הוצמב ןכ ומכ םימדב יוישה שילש תפסוהב הוצמ רודהל
וז אחריטב ולש רודהל , אד הוצמ םויק אוהש וזכ הוצמ רודה אוהש ןויכ ןכ ומכו רודיהב אתיירו תונקלו ברעל וריתה
אתיירואדמ אכיא רודהב תישענש אפידע הוצמ םויקש ןויכ ןנברדמ אוה בויח ןינעלש ףא התיבש , אש " םושמ אל כ
אוה רתוי שדוקמ תובישח .

וש " חי ןמיס דוד ראב ת
.. . מב ופוגב תולדתשה בויח עיגמ ןכיה דע הרואכל הארנו " ע , שמוחה דע אוהש וניצמ ןוממ תולדתשה , לבד בג לע ףא " ת
ונוה לכ רוסמל ביוחמ רובעי אלש , יע ' מרב " וי א " יס ד ' נק " ואבו ז " נרת ח " ו , לארשי לש םנוממ לע הסח הרותה ןנירמא םגו
מב " ע יע ' רב " ה כ " ע ז " א , אשמ " ל תוצמב כ " ע ת " צרהמ תוהגהב ש " ח ] יע ' יס ןמקל ' ל " ב תוא ז ' [ , הו " י נ " ופוגב תולדתשהבד ל
מב ךכ לכ ךירצ ןיא " ע , הברה ול ךרצנה ויכרצ ראשב השועש ומכ קר תולדתשה תושעל התוצ אל הרותהש רשפאו :

7
כק ףד ןילוחב הנהו " סותב ב ' דב " נייה הלפתד ובתכ לבגל ה ד ךליל ךירצ ךרדב אוה םא רוביצב ללפתהל ו ' ןילימ
לימ וירחאלו , פעאו ןנברדמ קר הוה אל רוביצב הליפת הנהו " ד ךליש דע ןיתמהל ךירצ כ ' ןילימ וירחאלו לימ , לש שרדד
ל יתשדקנו " אתכמסא קר הז ןינעל ה , םיקסופה ובתכ ךכ ןנברדמ קר הוה אל אפוג הלפתד ןויכ . מ לבא " י מ " לכל אלד ל
סב " ד ןילוח בכק - גכק ד ' ןילימ טנו הליפתל " י
www.swdaf.com
צמ כ חירטהל ךירצ ןנברד הו " הלודג הוצמ הוה רוביצב הלפתב קר כ , יע ' גמב " יס א ' טת " קס ו " ידכ ןימוחת יבוריע ברעלד ב
ירש ןינמל ךליל , יעו ' ד ךליל ךירצש ןויכד בתכש םש לקשה תיצחמב ' א לימ וירחאלו וינפל ןילימ " איה הלודג הוצמ כ , ר ןכו '
כע הרשעל םילשהל ודבע ררחש רזעילא " ל :

ו יע דוע ' יחו תופסוהב ' כ " וש קדצ חמצ י " של ת " וא ע " של חפסנה ח " ח אינתה ע " מ יפלד איבהש ג " השודק ירעש רפסב ש
חרהל " ז ו " ח ל " ד רעש א ' מ ןינמב " ס ךשידקנב םיברב ומש שדקל רהוזה תעדל ולש ע " אתיירואד איה השודקד ל , אוה ןכו
פ רהוזב ' ע רומא " ש , ירתב והואנמ אל םינושארהש תמא " וצמ ג ת , ארה ןכו " פב ש " יס תוכרבד ז ' כ ' אלש וכרבו השודקד בתכ
הרותה ןמ רקיע וניצמ , לד םירבוס םהש עמשמ " ןנברדמ קר ה :

נעלו " הרותה ןמ הוהד ארמגמ קיידל שיש הארנ ד , המ רמאקד " רא מ " רא ח " יתשדקנו ארק רמא י , רומג שרדד הארנ
אוה במרה בתכ רבכד " א שרוש תוצמה ןינמב ן ' ה אתכמסא לעד ארק יאמ רמול ךרד , המ לבא " אוה רומג שרדד עמשמ מ , ףאו
מכו ןנברדמ ןפוג השודקו הלפתד בג לע " ארה ש " ז ש " המ רקיע וניצמ אלש וכרבו השודקד ל " ת , מ " י מ " שדקמש המב ל
המ השע תוצמ םייקמ םיברב ומש " םיברב ומש שדקמש המ לכב םינפוא ראשב ןיבו וכרבו השודקב ןיב ת , בתכד ןויכ
נו הרותב םשה שודיק הוה ורמאיש המ לכ םימכחהל הרסמ יאדוב רבד םוש בתכ אלו יתשדק , יע ' רב " לוזגה בלול שיר ן
זו " םימכחהל הרסמו תרדוהמ אהתש רמאו םתס אלא רדהב םולכ טרפ אל בותכה לבא ל , יעו ' בב " וי י " ס ד " עק ס " וטבו ח " ז
םש , הו " אוה ןכ נ , ע םיברב םשה שדקיש םימכח ורמאש ןויכו " וכרב י מ םייקמ השודקו " יתשדקנוד ע , פעאו " ךירצ ןיא כ
ליממ רתוי וירחאל ךליל , יעו ' גמב " יס א ' צ ' ס " ל ק " א ריע התואב אוה םא קר בייח וניאש , ריעל ץוח ךליש אל לבא , יעו '
פב " וי ת " פר ד " קס ה " זו בתכש א " הו ל " יא םא וכותב רודל יאשרו תבשב ומכ וניד ריעב אצמנ הזוזמ ןיא םא לוחב וליפא ה ול ן
רחא תיב , מכ " גמה ש " יס א ' י " תיציצ ןינעל ג , יעו ' גמב " יס א ' י " קס ט " א , יעו ' מרב " וא א " יס ח ' ער " זו ב " אל ריעב ןיי שי םאו ל
תפה לע שדקי :

ר לש ולפקרק ' לאעמשי

כק ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת ג דומע א
ת " ר : תיבל סנכנו םוקמל םוקממ רבועה ןויגיל - אמט תיבה , ןילפקרק המכ ול ןיאש ןויגילו ןויגיל לכ ךל ןיאש , המתת לאו -
ר לש ולפקרק ירהש ' כלמ שארב חנומ לאעמשי םי .

ב דומע אי ףד הרז הדובע תכסמ ילבב דומלת
לאומש רמא הדוהי בר רמא : שי תרחא דוע ] םהל [ ימורב , רגיח םדא לע ותוא ןיביכרמו םלש םדא ןיאיבמ הנש םיעבשל תחא ,
ןושארה םדא ידגב ותוא ןישיבלמו , לאעמשי יבר לש ולפיקרק ושארב ול ןיחינמו , היל ולתו ] יראוצב ה [ לקתמ ] ר ' [ אזיפד אזוז ,
ךניאב םיקוושה תא ןיפחמו , וינפל ןיזירכמו : רתסלפ יריק ךס , אנפייז אנרמד הוחא , ימח אל ימח אלדו ימח ימחד , ינהא יאמ
היתונפייזב אנפייזלו היתואמרב האמרל , יכה הב ןימייסמו : ןיד םוקי דכ ןידל יוו . ישא בר רמא : םיעשרל םהיפ ןלישכה , ורמא יא
אנפייז אנרמד הוחא - ירמאקדכ , אנפייז אנרמד ירמאד אתשה , אוה אנפייז היפוג אנרמ .

שר " ב דומע אי ףד הרז הדובע תכסמ י
ר לש ולפיקרק ' משי לאע - הטנחו וינפ רוע טישפהו רסיק תב בלב סנכנ ויפי ךותמו היה תוכלמ יגורהמו לודג ןהכ
ימור יזניגב חנומ ןיידעו הנתשי אלו תמייוקמ אהתש ןומסרפאב .

םישרדמה רצוא ) ןייטשנזייא ( דומע תוכלמ יגורה הרשע 441
וירחא ימור ילודג לכו רסיקה סנכנ , הלחת גרהי ימ םהל רמא ? ר הנע ' ךלמ דוד לש וערזמ אישנ ןב אישנ ינא לאילמג ןב ןועמש
ע לארשי " הלחת גרהא ינא ה . ר הנע ' כ לאעמשי " כ ןב לודג ןהכ ינא רמאו ג " רזמ ג לאו הלחת גרהא ינא ןהכה ןרהא לש וע
ירבח תתימב הארא , א הלחת גורהא ינא רמא הזו הלחת גורהא ינא רמא הז רסיקה רמא " םהיניב תולרוג וליפה כ , לופיו
בשר לע לרוגה " והוכתחו הלחת ושאר תא ךותחל רסיקה הוצו ג , חא ולטנו " ר כ " כ י " יא רמאו שפנ רמב וילע חוצו ויכרי ןיב ג
ש יאו הרות הרכ ! רפעה תא תכחול התע ךיא תונושל םיעבשב הרותה תראבמ התיהש ןושלה . בשר לע הכובו ןנואתמ היהו " ג ,
א " ךמצע לע תוכבל ךל היה ךריבח לע הכוב התאש ןקז הז המו הז המ רסיקה ל , א " ר ל " לודג ירבחש ימצע לע הכוב יניא י
המכחבו הרותב ינממ , הכוב ינא הלעמ לש הבישיב ינמדקש לעו .
ר לש ויפי התארו ןולחה דעב רסיקה לש ותב הפקשנ ןנוקמו הכובו ןנואתמו רבדמ אוה דוע ' ורמכנו לודג ןהכ לאעמשי
תחא השקבו הלאש הל ןתיל היבאל החלשו וילע הימחר , רמ ץוח השעא ירמאת רשא לכ יתב רסיקה הל חלשו ' לאעמשי
ויריבחו . ושפנ תא תויחהל ךממ שקבא ול החלש , שנ רבכ הל חלש יתעב , א ךשקבא ול החלש " תא טישפהל הוצתש כ
הארמ םוקמב וב לכתסהל ידכ וינפ רוע , וינפ רוע תא טישפהל הוצ דימ , הלודג הקעצ קעצ ןיליפת םוקמל עיגהש ןויכו
ץראו םימש העזעדזנו הרמו , דובכה אסכ עזעדזנו הינש םעפ קעצ . הזכ קידצ אוה ךורב שודקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא
כ ול תיארהש עשרה הזמ הנושמ התימב גרהי םינותחת יזרו םינוילע םלועה יזנג ל , הרכש וזו הרות וז ? ול וחינה םהל רמא
וירחאלש תורודל ותוכז דומעתש . התוא רפיש ימ ןיאו איה הריזג ינבל השעא המ אוה ךורב שודקה רמא . ב האצי " הרמאו ק
והבו והתל םלועה לכ תא ךופהא רחא לוק עמשא םא . ר עמששכו " י קתש ךכ . א " התעו תקעצ אלו תיכב אל התע דע רסיקה ל
קעוצ התא , א " ינממ ןיחקולש ןיליפת תוצמ לע אלא קעוצ ינא יתמשנ לע אל ל . א " ךיהלאב חטוב התא ןיידע רסיקה ל , א " ןה ל
חיא ול ינלטקי ל . ר לש ותמשנ האצי דימ ' לאעמשי .
8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->