P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד תיגוס ךלומו ינועדיו בוא ס ןירדהנס ד - זס

ינועדיו בוא

טי קרפ ארקיו ארזע ןבא
) אל ( תבאה םישדח תובואכו תרזגמ ) בל בויא , טי ( , תונמואה תאז רקיע םה יכ . םינעדיהו תעד תרזגמ , תעדל ושקביש
תודיתעה . יקירו חומ בותכה םרסא אל ףושכה ךרד ןכ םג תמא תובואהש ילול ורמא . םהירבד ךפה רמוא ינאו , יכ
ה קר תמאה רסא אל בותכה רקש , םיליספהו םילילאה דעהו . בוא תלעב רבד ראבמ יתייה ךיראהל ינוצר ןיאש ילולו
תורומג תויארב . םעטו ונפת לא תונמואה עדויל . םעטו ושקבת לא - לואשכ לואשל . םעטו ה ינא ' םכיהלא - אלש
ודבל םשה םא יכ ושקבת , האמטל ריכזה הנהו , איה האמט תשקבמהו הנופה שפנ יכ , קבד הנניא יכ םשב ה :

חכ קרפ א לאומש
) ה ( דֹא ְ מ וֹבּ ִ ל דַ רֱ חֶ יַּ ו אָ רִ יַּ ו םי ִ תּ ְ שׁ ִ ל ְ פ הֵ נ ֲ ח ַ מ ת ֶ א לוּא ָ שׁ א ְ רַ יַּ ו :
) ו ( ם ִ אי ִ בְ נּ ַ בּ םַ גּ םי ִ רוּאָ בּ םַ גּ תוֹמֹלֲ חַ בּ םַ גּ קָ וֹקְ י וּהָ נ ָ ע אֹלְ ו קָ וֹקי ַ בּ לוּא ָ שׁ לאַ ְ שִׁ יַּ ו :
) ז ( וּשׁ ְ קַּ בּ וי ָ דָ בֲ עַ ל לוּא ָ שׁ ר ֶ מאֹיַּ ו הָּ בּ ה ָ שׁ ְ ר ְ ד ֶ אְ ו ָ הי ֶ ל ֵ א הָ כ ְ ל ֵ אְ ו בוֹא תַ לֲ עַ בּ ת ֶ שֵׁ א י ִ ל רוֹדּ ןי ֵ ע ְ בּ בוֹא תַ לֲ ע ַ בּ ת ֶ שׁ ֵ א הֵ נּ ִ ה וי ָ ל ֵ א וי ָ דָ בֲ ע וּר ְ מאֹיַּ ו :
) ח ( ָ שּׁ ִ א ָ ה ל ֶ א וּאֹבָ יַּ ו וֹמּ ִ ע םי ִ שָׁ נ ֲ א יֵ נ ְ שׁוּ אוּה ְ ךֶ לֵ יַּ ו םי ִ ר ֵ חֲ א םי ִ דָ ג ְ בּ שַׁ בּ ְ לִ יַּ ו לוּא ָ שׁ שֵׂ פּ ַ ח ְ תִ יַּ ו ר ֶ מאֹיַּ ו הָ לְ י ָ ל ה > ימוסק < בוֹאָ בּ י ִ ל אָ נ י ִ מֳ ס ָ ק
ָ ךִ י ָ ל ֵ א ר ַ מֹא ר ֶ שֲׁ א ת ֵ א י ִ ל י ִ לֲ ע ַ הְ ו :
) ט ( ַ נ ְ ת ִ מ ה ָ תּאַ ה ָ מָ לְ ו ץ ֶ ראָ ָ ה ן ִ מ י ִ נֹע ְ דִּ יּ ַ ה ת ֶ אְ ו תוֹבֹא ָ ה ת ֶ א תי ִ ר ְ כ ִ ה ר ֶ שֲׁ א לוּא ָ שׁ ה ָ שָׂ ע ר ֶ שֲׁ א ת ֵ א ָ תּ ְ ע ַ דָ י ה ָ תּאַ הֵ נּ ִ ה וי ָ ל ֵ א ה ָ שּׁ ִ א ָ ה ר ֶ מאֹתַּ ו שׁ ֵ קּ
י ִ נ ֵ תי ִ מֲ הַ ל י ִ שׁ ְ פַ נ ְ בּ :
) י ( הֶ זּ ַ ה רָ בָ דַּ בּ ןוֹ ָ ע ְ ךֵ ר ְ קִּ י ם ִ א קָ וֹקְ י י ַ ח רֹמאֵ ל קָ וֹקי ַ בּ לוּא ָ שׁ הָּ ל ע ַ ב ָ שִּׁ יַּ ו :
) אי ( י ִ ל י ִ לֲ ע ַ ה ל ֵ אוּמ ְ שׁ ת ֶ א ר ֶ מאֹיַּ ו ְ ךָ לּ הֶ לֲ עאַ י ִ מ ת ֶ א ה ָ שּׁ ִ א ָ ה ר ֶ מאֹתַּ ו :
) בי ( ִ תַּ ו ל ֵ אוּמ ְ שׁ ת ֶ א ה ָ שּׁ ִ א ָ ה אֶ ר ֵ תַּ ו לוּא ָ שׁ ה ָ תּאְַ ו י ִ נ ָ תי ִ מּ ִ ר ה ָ מָּ ל רֹמאֵ ל לוּא ָ שׁ ל ֶ א ה ָ שּׁ ִ א ָ ה ר ֶ מאֹתַּ ו לוֹדָ גּ לוֹק ְ בּ קַ ע ְ ז :
) גי ( ץ ֶ ראָ ָ ה ן ִ מ םי ִ לֹע י ִ תי ִ אָ ר םי ִ הֹלֱ א לוּא ָ שׁ ל ֶ א ה ָ שּׁ ִ א ָ ה ר ֶ מאֹתַּ ו תי ִ אָ ר ה ָ מ י ִ כּ י ִ א ְ רי ִ תּ לאַ ְ ךֶ ל ֶ מּ ַ ה הָּ ל ר ֶ מאֹיַּ ו :
) די ( ֳ א ָ תּ ה ַ מ הָּ ל ר ֶ מאֹיַּ ו וּח ָ תּ ְ שִׁ יַּ ו הָ צ ְ ראַ םִ י ַ פּאַ דֹקִּ יַּ ו אוּה ל ֵ אוּמ ְ שׁ י ִ כּ לוּא ָ שׁ ע ַ דֵ יַּ ו לי ִ ע ְ מ ה ֶ טֹע אוּהְ ו הֶ לֹע ן ֵ קָ ז שׁי ִ א ר ֶ מאֹתַּ ו וֹר : ס
) וט ( ִ תּ ְ שִׁ ל ְ פוּ דֹא ְ מ י ִ ל רַ צ לוּא ָ שׁ ר ֶ מאֹיַּ ו י ִ תֹא תוֹלֲ ע ַ ה ְ ל י ִ נ ַ תְּ זַ גּ ְ ר ִ ה ה ָ מָּ ל לוּא ָ שׁ ל ֶ א ל ֵ אוּמ ְ שׁ ר ֶ מאֹיַּ ו אֹלְ ו י ַ ל ָ ע ֵ מ ר ָ ס םי ִ הֹלאֵ ו י ִ בּ םי ִ מ ָ ח ְ לִ נ םי
ה ֶ שֱׂ ע ֶ א ה ָ מ י ִ נ ֵ עי ִ דוֹה ְ ל ָ ך ְ ל ה ֶ אָ ר ְ ק ֶ אָ ו תוֹמֹלֲ חַ בּ םַ גּ ם ִ אי ִ בְ נּ ַ ה דַ י ְ בּ םַ גּ דוֹע י ִ נָ נ ָ ע : ס
) זט ( ָ ךֶ רָ ע י ִ הְ יַ ו ָ ךי ֶ ל ָ ע ֵ מ ר ָ ס קָ וֹקיַ ו י ִ נ ֵ לאָ ְ שׁ ִ תּ ה ָ מָּ לְ ו ל ֵ אוּמ ְ שׁ ר ֶ מאֹיַּ ו :
) זי ( ָ וֹקְ י שַׂ עַ יַּ ו דִ ו ָ ד ְ ל ָ ךֲ ע ֵ ר ְ ל הָּ נ ְ תִּ יַּ ו ָ ךֶ דָ יּ ִ מ הָ כָ ל ְ מ ַ מּ ַ ה ת ֶ א קָ וֹקְ י ע ַ ר ְ קִ יַּ ו י ִ דָ י ְ בּ רֶ בּ ִ דּ ר ֶ שֲׁ אַ כּ וֹל ק :
) חי ( הֶ זּ ַ ה םוֹיּ ַ ה קָ וֹקְ י ָ ך ְ ל ה ָ שָׂ ע הֶ זּ ַ ה רָ בָ דּ ַ ה ן ֵ כּ לַ ע קֵ ל ָ מֲ ע ַ בּ וֹפּאַ ןוֹרֲ ח ָ תי ִ שָׂ ע אֹלְ ו קָ וֹקְ י לוֹק ְ בּ ָ תּ ְ ע ַ מ ָ שׁ אֹל ר ֶ שֲׁ אַ כּ :
) טי ( םי ִ תּ ְ שִׁ ל ְ פּ דַ י ְ בּ קָ וֹקְ י ן ֵ תִּ י ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י הֵ נ ֲ ח ַ מ ת ֶ א םַ גּ י ִ מּ ִ ע ָ ךיֶ נ ָ בוּ ה ָ תּאַ ר ָ ח ָ מוּ םי ִ תּ ְ שִׁ ל ְ פּ דַ י ְ בּ ָ ך ְ מּ ִ ע ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י ת ֶ א םַ גּ קָ וֹקְ י ן ֵ תִּ יְ ו :
) כ ( וּמ ְ שׁ י ֵ ר ְ ב ִ דּ ִ מ דֹא ְ מ אָ רִ יַּ ו הָ צ ְ ראַ וֹת ָ מוֹק אֹל ְ מ לֹפִּ יַּ ו לוּא ָ שׁ ר ֵ ה ַ מְ יַ ו הָ לְ י ָ לּ ַ ה ל ָ כְ ו םוֹיּ ַ ה ל ָ כּ ם ֶ חֶ ל ל ַ כאָ אֹל י ִ כּ וֹב הָ י ָ ה אֹל ַ חֹכּ םַ גּ ל ֵ א :

דר " חכ קרפ א לאומש ק
) ו ( הב לואש לאשיו ' והנע אלו - הב שרד אלו רמא םימיה ירבדבו ' שרד אל וליאכ ןכ רחא בואב שרדש ןויכ אלא
הב ' הב ותשירדב בואב ותשירד הושה ירהש ' אש לאשיו רמאש המו הב לו ' תומולחב םג רמאו לאש המב ןכ רחא שרפמ
םישנאב תומולחב שוריפו ךנב ןב םג ךנב םג התא םג ומכ וריבח לע דחאה תוברל םגו םג לכו םיאיבנב םג םירואב םג
םישנא םש חלשש רשפא דוד םע היהש רתיבא םע ויה ירהש ולצא ויה אל םהו םירואב רמאש המו םולח תלאש ןישועש
לע םהב לואשל יפו תאזה המחלמה ' וגו םיאבנ םיאיבנ תקהל בותכש ומכ איבנה לאומש ידימלת םיאיבנב ' :
) כ ( לואש רהמיו - לאומש דגנכ תוחתשהל רהמ והאור היה אל אוה יכ עמוש היהש לוקה דגנכ רמולכ םידיתעש ומכ
שרפל ונא :
) דכ ( תוצמ והפתו - ... בותכ אצמנש המ יפל בואה השעמ הנה שרפל האור ינאו מא זר ור " לעב ל בוא ןיבמ רבדמה הז
םיקרפה ןיבמ שוריפו םידיתעה םירבד םירבדמו ויפב עודי המשש היח םצע חינמה הז ינועדי וידי יליצא ןיבמו םיקרפה
יו ויתועורזב שיקמש השועש םישעמ ידי לע ויחש תחתמו וירביא יקרפ ןיבמ ךומנ לוק עימשמש " דשל תרטק ריטקמ ףא א
בדמהו הנועה אוה דשהו יפו תלגלגב לאשנה דחאו ורוכזב הלעמה דחא בוא לעב דוע ורמאו ר ' המדמש ורוכזב הלעמה
ומכ דאמ ךומנ לוקהו לאומש לש ולוק לואש עמשש ךרדכ רבקה יפ לעמ ץראה תחתמ לוק עימשמו רבדמו תמה הלעמש
לש תלגלג ומע שיש ושוריפו בוא ארקי אוה םג תלגלגב לאשנה ךלוק ץראמ בואכ היהו בותכש תיכוכז לש וא םהוש ןבא
בישמו לאוש לוקה ותואב ול המדיו דאמ ךומנ לוק אצויש המדיש דע םישעמ השועו הכז זר ושריפ ןכ " ל , םכחה ברהו
במר לודגה " ז מ " רבדמ אוהו ופינמו ודיב םדה לש טיברש זחואש רמאש ויתועורז תשקהב בוא השעמב שריפ ל
וטק ריטקה רשא ירחא םלצא םיעודי םירבדב טאלב ובישמו ומע רבדמ דחא וליאכ לאושה עמשיש דע םלצא עודי תר
יפו וב שיגרמ הבשחמב אלא ןזואב רכנ וניא וליאכו דאמ ךומנ לוקב ץראל תחתמ םירבדב לאוש אוהש המ לע '
דע לפש ויחש תחתמ אצוי לוק ולאכ עמשיש דע הב שחנמו תרטק הל ריטקמו תמה תלגלג חקולש תלגלג השעמ
ובישמו דאמ א דועו זר ורמ " וניאו ועמוש ול ךירצש ימו ועמוש וניאו והאור הלעמה ורוכז הלעמב ורמאנ םירבד השלש ל
ועמש ול ךירצ היהש לואש והתעמש אלו והתאר והתלעהש השא לאומש ךכ והאור אלו ועמוש אל ול ךירצ וניאש ימ והאור
והואר אלו והועמש אל ול וכרטצנ אלש אשמעו רנבאו והאר אלו ולחמ וניארו יכ וותשנ םלכו הזה רבדב םינואגה ןיב תק
הלע אל םולשו סחו לואש םע לאומש רבד אל יכ םירמוא םהמ שי לבא לותהו בזכ ירבדו והותו לבה בואה השעמ
המכחה דצמ יכ ול תוארהל ךא אוה לואש יכ הריכה דימ יכ תואמרב לכה התשע השאה לבא רבד אלו ורבקמ לאומש
www.swdaf.com 1
סב " ד תיגוס ךלומו ינועדיו בוא ס ןירדהנס ד - זס
המל הרמא הז רבד האצמו הריכה ןושלב ואובחמ ךותמ רבדמש םדא ןב איבהל בוא תלעב ךרדו לואש התאו ינתימר
דחפב ויה לארשי לכו המחלמל אצוי היהי רחמל יכ העדיו להבנ ותוא התארו התאמ שורדל לואש אב רשאכו ךומנ
ה ינהכ גרהש לואש השעש המ העדיו לודג ' אומש רמאיו רמאש המו השרפב םירמאנה םירבדה דיגמה יפב המש ל
עודי קלמעב ופא ןורח תישע אלו רמאש המו וילא רבדמה היה לאומש יכ בשוח היה יכ לואש תבשחמ לע לואש לא
יכ לארשי לכב הז היה עודי דודל ךערל רמאש המו ךלמ תויהמ ךסאמיו לאומש ול רמא העש התואמ יכ הז רבד היה
הז רמא ארבס ךרדמ ימע ךינבו התא רחמ רמאש המו ךלמל חשמנ דוד , ז יפ וה ' ז ןואגה ינפח ןב לאומש בר " רמאו ל
ז םימכחה ירבד תועמשמש יפ לע ףא " םירבדה ולבוקי אל לאומש תא השאה התיחהש היה תמא יכ ארמגב ל
לכשה ןמ םהל םישיחכמ שיש םוקמב ז םינואגה ייאה ברו הידעס בר לבא " עדתש אוה קוחר יכ אוה תמא ורמא ל
ב תמה תא איה היחתש ןכו תודיתעה השאה תא לואשל רפסל ידכ לאומש תא היחה ךרבתי ארובה ךא בואה תמכח
הלהבנ הלא לכב העדי אל רשא השאה איהו וילע אבל תודיתעה תורוקה לכ רשאו לודג לוקב קעזתו רמאנש ומכ
םהירבד הלא הגהנמכ תושעל היה התעד יכ םה םילותה ירבד ךל הלעא ימ תא השאה הרמא , ירבדל הומתל שיו
הלאה םינואגה בקה םא " תומולח ידי לע ול רמא אל המל וילע תואבה תורוקה לואשל רפסל ידכ לאומש תא היחה ה
רשא ךלמו םכח היהש לואשמ םלענ היה ךיא דועו בוא תלעב השא ידי לע אלא םיאיבנה ידי לע וא םירוא ידי לע וא
מו ואובחמ ךותמ רבדמ םדא ידי לע השענ בוא ןינע םא םילודג םימכח המכ ומע ויה הז ןיאו הזב אוה העטיש רמאי י
ונשריפש המ אוה ןוכנהו ולבקמ תעדה :

בלר " חכ קרפ א לאומש ג
) ז ( תלעב תשא יל ושקב בוא - אטחה הז לע לואש הנג הזלו םוצע אטח היה הז הנה לואש םגו ויאטח ורכזנש ומכ
שורדל בואב :
בואב יל אנ ימסק - יואר דכ ןוימדה ררועל אוה בואה ןינע יכ עדתש ולוק עמשי אל הזלו םסקה יניממ ןימ ול עיגיש י
דאמ ךומנ לוק עמשי אוהו לאושל םא יכ ה תומחלמ רפסמ ינשב ונראב רבכו ךלוק ץראמ בואכ היהו ורמאכ ' שיש המ
ז ורמא הנהו ןורסחהמ םסקב עיגת רשא העדוהה ןינעב " לבא רבד עמוש יתלב אוה תמה תא הלעמהש אוה בואה ןינעש ל
מה תנומת האור האר אל הזלו ותלאש לע ותבשחמ יפל המ םירבד עמשי לבא איהה הנומתה הארי אל לאושהו אוה ת
ירבדה איה העמש אלו והתלעה רשא השאה תלוז לאומש תנומת ' לואש םתוא עמש לבא התודדובתה המש איה יכ
תודדובתהו הנוימד ררועל המ תולועפ התושע רחא הנוימד הל והתארה הזלו איהה הנומתה רבדב םלואו הזב ה
התשעש תולועפב ונוימד איה הררועש המ םע הלאשה רבדב ונוימד דדובתהל םירבדה ולא עמש ודבל לואש הזלו
תשעש המ התשעש רחא יכ המדיו בואב יל אנ ימסק רמא הז ינפמו הזל םסקה הז סחויי ' ימ הל ררבתנ םסקה הז ררועל
לו לואש אוה הז הנממ לאושהשו ותוא התלעה רשא הז אוה יכ והתלעהש ימ תנומת התוארב לודג לוקב השאה הקעז הז
לואש אוה הנממ לאושהשו לאומש ומש היהיש רחא שיא אל איבנה לאומש אוה ותוא התלעה רשאש הל ראבתה הנממ :
) טי ( ימע ךינבו התא רחמ - ר " והומכ םיתמ ויהיש ל , יואר תוקפס לואשל עיגה רשא איהה העדוהה ןינעב הנהו
םתרתהב לדתשנש , ונראיבש המ יפל רשפא יתלב הזו תומה רחא לאומשל האובנ עיגתש ןכתי ךיא דחאה קפסה
ה תומחלמ רפסמ ינשב התוהמו האובנה ןינעמ ' רובדה ילכ ונממ רדעה םע לואשל שגרומ רובד ונממ עיגיש ןכש לכ ,
נראיבש המ יפל ייאובנ אוהש הזכ רמאמ בואב האלעהב תועצמאב עיגיש ןכתי ךיא ינשה קפסהו ולא ןינעמ ו
ה תומחלמ רפסמ ינשה רמאמב תועדוהה ' , ונממ הלעוה אל תמאה ךרד לע יכ ןושארה קפסה רתהב םירמוא ונחנאו
ןוימדה תולעפמ לעופ ולכ הז היה לבא תמאה ךרד לע לואשל רובד ונממ עיגה אלו רתוה דצה הזמו ונרכזש ומכ
ןושארה קפסה , ש יכ אוהו רמואש הממ רתוי ינשה קפסה םלואו ייאובנ המ חכ ול היה לוא םיאיבנב לואש םגה ורמאכ
לעפה הזמ ונוימד תוררועתה םע הנהו מאתהש המו ' ערק ךרבתי םשהש םהמ ול ראבתנש וייחב לאומש ירבדמ ול
וגו ךולמת ךולמ יכ יתעדי דודל לואש רמאש ומכ דודל הנתנו ונממ הכלממה ' דוד םע ךרבתי םשה תויה שוחב ול ראבתנו
מ רס ותויהו הפ םירכזנה םירבדה ולא לכ הלועפה תאזמ ועיגה ונמ הזב ול ועדונ םתצקו הז םדוק ול םיעדונ ויה םתצקו
ייאובנ המ חכ דצמ םוקמה ה ןתיו ורמא אוהו ' וגו ימע ךינבו התא רחמו םיתשלפ דיב לארשי תא םג ' ולא ורתוה ןאכבו
ונל הארנה יפל םלש ןפואב תוקפסה :

ד קרפ םיחספ תכסמ הנשמ
שמ ט הנ
] י [ ודוהו םילבח לש הטמ לע ויבא תומצע רריג ול ודוה אל השלש לעו ול ודוה השלש לע ךלמה היקזח השע םירבד השש
ודוהו תשחנה שחנ תתיכ ול ול ול ודוהו תואופר רפס זנג רושא ךלמל ןרגישו לכיה לש תותלד ץציק ול ודוה אל השלש לע
ל ודוה אלו ןוילעה ןוחיג ימ םתס ול ודוה אלו ול ודוה אלו ןסינב ןסינ רביע ו :

שר " א דומע ונ ףד םיחספ תכסמ י
תואופר רפס זנגו - בוטהו ביתכדכ ) רשיהו ( יתישע ךיניעב זנגש תוכרבב ןנירמאו תואופר רפס , םבל היה אלש יפל
דימ ןיאפרתמ אלא םילוח לע ענכנ .

במרל הנשמה שוריפ " ד קרפ םיחספ תכסמ ם
] י [ אתפסות איה וז הכלה , ג השרפל יתיאר לבא " תוילעות הב שיש יפל כ . תואופר רפס , רדס וב היהש רפס היה
וב תופרתהל ןידה ןמ ןיאש המב תואופר , ילעב ןימדמש המ ןוגכ " תאמסלטה " ןישוע םאש " םסלט " םיוסמ רדסב
www.swdaf.com 2
סב " ד תיגוס ךלומו ינועדיו בוא ס ןירדהנס ד - זס
םירוסאה םירבדמ הזב אצויכו ינולפ ילוחל ליעומ , ואיצמה יעבטב דומילה ךרד לע אלא ורבח אל ורבחמו ידכ אל ת
וב ללכנש הממ והשמב שמתשהל , ה ריהזהש םירבדש ךל ראבתיש ומכ רתומ הזו ' תעדלו םדמלל רתומ םתושעלמ
םתוא , ה יכ ' תורוהלו ןיבהל דמל התא לבא הלבקב אבו תושעל דמלת אל רמא . וב ואפרתנו םדא ינב ולקלק רשאכו
וזנג . לפ םס ןוגכ ןיקיזמה םימס תבכרה וב שיש רפס היהש רשפאו ךכ ותוא ןיביכרמ ינו , ךכ ותוא ןיקשמו , וז הלחמל םרוגו
וזו , ךכו ךכב ותאופרו , והוליציש םיידגנ םירבד ול ןתונו והוקשה ינולפ םסש עדי תולחמה םתוא אפורה הארישכש , רשאכו
וזנג וב ןיגרוה ויהו םדא ינב ולקלק . בח המלשש יל ושריפ םגו יתעמשש ינפמ אלא הז ןינעב רבדל יתכראה אלו ר
אפרתמו רמוא אוהש ומכ השעו וילא הנפ איהש הלחמ וזיאב םדא הלח םאש תואופר רפס , ויה אלש היקזח הארו
הב םיחטוב םדא ינב ' תואופרה רפס לע אלא םהיתולחמב , וזנגו דמע . ןמ וב שיש המו הז רבד תוספא דבלמו
תויזהה , לא התמגוד סחיל ןיאש תולכס ול ודוהש ותעיסלו היקזחל וסחיי הנה ןומהבש םיעורגל א . םנוימד יפלו
קפס ילב לודגה רעצה ותואמ אפרתמש ולכאו םחלה לא הנפו םדא בער םא שפוטמהו שבושמה , ריסהש רמאנ םאה
נוחטב המ ו ,' םהל רמאי םיטוש יוהו , הל הדומ ינאש ומכ יכ ' ינתויחהלו ינובער ריסהל רבד יל איצמהש לכואה תעב
ינמייקלו , הב שמתשאשכ יתלחמ תא האפרמה האופר איצמהש לע ול הדונ ךכ . הז שוריפ רותסל ךירצ יתייה אלו
ומוסרפ ילול עורגה .

במר " המדקה תישארב ן
רעשב וניבר השמל רסמנה לכו תרוצב וא תואירטמיגב וא תוביתב הזומרש וא שוריפב הרותב בתכנ לכה הניבה י
םהירתכבו תויתואה יצוקב וא ןתלוזו תומוקעהו תופופלה ןוגכ הרוצב תונתשמה וא ןתכלהכ תובותכה תויתואה ... יכו
יו לאקזחי אבי ןינמו ןתיולו תומהב ירדח לארשיל םהל הלגיו יזובה לאכרב ןב אוהילא אבי ןינמ אלא הבכרמ ירדח םהל הלג
הה " יה הרותה ןמ לכה עדמהו המכחה םיהלא ול ןתנש ךלמה המלשו הרותהמ דמלנ לכהש רמולכ וירדח ךלמה ינאיבה ד '
ול יפאו תודלותה לכ ףוס דע דמל הנממו ' םהב בתכש דע םתלוגסו םיבשעה תוחכ / הב בותכש / יפא ' תואופר רפס
א זראה ןמ םיצעה לע רבדיו בותכש ןינעכו ריקב אצוי רשא בוזאה דעו ןונבלב רש ארקנה םגרותמה רפסה יתיארו
ב לכד אנלעמ וידחד טילשל וא ךלמל אתדידח אתדלות תוה םוקממ אלו וב בותכו המלשד אתבר אתמכוח " אמלעל נ
ןמ ריתי הב תיבצ אתעדיאד אחור יל תיתאו תירקו אתמכחד אחור יל תביהיתיאו תילצ ןכ לוטימ וידח תאיוש אנקפמו
אתווסרכו אטבש .

א דומע ונ ףד םיחספ תכסמ יריאמל הריחבה תיב
רחאו ול ודוה אל השלש לעו ול ודוה השלש לעש הדוהי ךלמ והיקזח השעש םירבד הששל ולגלגתנ ולא םירבד השש
יכלמ ראש ךרדכ דובכב ורבקל הצר אלו םעה דחאכ רובקל וכילוהש רמולכ םילבח לש הטמב ויבא תומצע רריג םה ולאו ם
יעשרה ורסויו ועשר לע הנגתיש םשה שודק ינפמ ' וירחא םיעוט לארשי לכ ויהש ינפמ השמ השעש תשחנה שחנ תתכו
זנגו תואופר רפס יבכוכה תכרעמ יפ לע תועודי תועשב תורוצ תיישעב הנוכתה ימכח והורבח רפס אוהו ' יטבמו
הרותה ןמ רוסא רבד אוהו עודי ילוחל הליעומ םהמ הרוצ לכו תולזמה ודוה הזלו ןירדהנס לש יעיבשב ונראיבש ומכ
יו ךכב ול " םירבדה לכ יעבטב המלש ורבחש תואופר רפסב מ

א דומע ונ ףד םיחספ תכסמ רפוס םתח
תתיכ תשחנה שחנ . ו ןילוחב ' א ' ירמא ' ע " ע רדגתהל ול וחינה םוקמ אלא ורעיב אלו טפשוהיו אסא אב רשפא ז " ש הארנו
לודג תלעותל זלה שחנה היהש ינימאמהל ' הב ' ע ותושעל וירחא ועט אלו " יכ תוארל לודג תלעות הזב היה םהלו ז
תי אוה ' סראהב אפרמו תיממהב היחמ יעת ונירבד לע דומעל הצרת םאו ' מ " במר ש " פב ן ' תולכתסהה יכ תשחנה שחנ
יכושנהל המוצע הנכס התיה וב ' בקהו ףרש שחנהמ " תואיצמה עבטל ץוח ןמאנ אפורה אוהש הארה ה לו ןכ והורמש
יתפתמהל האופר הזב היהיש תורודל ' יהמ ונוחטב ריסהל תואופרה רפס רחא " יחצנ ייח יחו תשחנה שחנב טיבי ת '
ה לא םושי ' וללה תואופר ןימזהש ותבוט לע והחבשיו ונוחטב מע " במרה ש " יפב ם ' תעמשב הנשמה ' חאו " ןייעת כ
במרב " פ ן ' יהתו יתוקוחב ' ךתכמל האופר אה והותתכ אל ןכלו פעא םינוש " םיעוטה םיעשרל לושכמ הזב היהש י לכ
הכ " ירמא ג ' ה יכרד םירשי ' םב ולשכי םיעשופו םב וכלי םיקידצ יקזח לבא ' זונגל ץעי תואופר רפס שחנל ךרטצנ אל ותו
תשחנה עא הארנו " יעד ג " ס אכיא ז " ע ותמ םיבר רבכו נ " מ רפסה ותוא זנגנש י " יעש ןויכ מ " תשחנה שחנ תתכ ז
על והודבעש " ע םוקמבו ז " םכשפנ לכב ביתכ ז :

ךלומ

ב דומע דס ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
הדוהי בר רמא : הרבעה ךרד ונריבעיש דע בייח וניא . ימד יכיה ? ייבא רמא : יעצימב ינבילד אגרש , אסיג יאהמ ארונ
אסיג יאהמ ארונו , רמא אבר : אירופד אתרוושמכ .

שר " ב דומע דס ףד ןירדהנס תכסמ י
גרש ינבלד א - הובג םינבל תרוש , הנבל יבג לע הנבל , ופרוש וניאו וילע ןיריבעמו ןאכמו ןאכמ שאהו , ןמקל ינתקדמ :
רוטפ ומצע ריבעמה , יח אוה הרבעה רחאל אמלא , ןנירמאד אהו ) גס ןירדהנס , ב ( ארדנמלס ומא ותכסש היקזח יבג
םיורפס יהלאל אלא היה ךלומל ואל , ביתכ הפירש םתהד .
www.swdaf.com 3
סב " ד תיגוס ךלומו ינועדיו בוא ס ןירדהנס ד - זס
רמא אבר אירופד אתרוושמכ - םירופה ימיב ןיצפוק תוקוניתהש ךרדכ וילגרב ץפוק אלא וילגרב וריבעמ וניא , התיהש
הפשל הפשמ ץפוק אוהו וב רעוב שאהו ץראב הריפח .
ותרבעה ךרד - ךלומ לש ותדובע .

שר " חי קרפ ארקיו י
) אכ ( ךלמל - ךלומ המשש איה הרז הדובע , התדובע איה וזו , רמוכל ונב רסומש תולודג תורודמ יתש ןישועו םי ןיריבעמו
שאה תורודמ יתש ןיב וילגרב ןבה תא :
ןתת אל - םירמוכל ותריסמ איה וז :
ךלמל ריבעהל - וז ) איה ( שאה תרבעה :

במר " חי קרפ ארקיו ן
) אכ ( ךלומל - ךלומ המשש הרז הדובע . העידיה םשב בותכה וריכזהו , םהל עודי םירצמב היה יכ . רמא םהרבא יברו יכ
ןומע ינב תבעות םוכלמ אוהש ןכתי ) מ " גי גכ ב .( הארנ ןכו , בותכ יכ ) מ " ז אי א ( ץוקש שומכל המב המלש הנבי זא
ןומע ינב ץוקש ךלומלו באומ , םהל עודי היה אוה םגו :
שר בתכו " התדובע איה וזו י , יב וילגרב ןבה תא ןיריבעמו תולודג תורודמ יתש ןישוע םירמוכהו םירמוכל ונב רסומש יתש ן
שאה תורודמ . ןתת אל , םירמוכל ותריסמ והז . ךלומל ריבעהל , שאה תרודמ תרבעה והז . ןוכנ וניא הזו , ורמא ירהש
ןירדהנס ארמגב ) ב דס ( רוטפ לגרב וריבעה , שממ שאה ךותב וריבעמ אוהש אירופד אתרוושמכ אלא . וב ריכזהו
שאב הרבעהו הניתנ בותכה , ו םירמוכל ונרסמיש דע בייח וניאש שאב וריבעה , ןירדהנסב שרופמש ומכ . רמאש המ ןכו
ותוא ןיריבעמ םהו םירמוכל ורסומש ברה , ןירדהנס תכסמב וישוריפב ףא בתכ ךכו ) א דס םש ( , םנושלמ ןכ הארנ וניאו
ארמגב םש , םירחא תדובעב התימ אוה בייחתי ךיא דועו , שאב ותבו ונב ריבעמ ומצע בותכה ןושלו ) י חי םירבד ( ךכ
הש שרדנ וריבעמ ומצעב בא :
אוה ךכ ןינעה לבא , םצוקש םשל םירמוכל ורסומ ומצע באהש , ךלומל ןתנ בותכש והזו ) ג כ ןלהל ( , םינפב םישועש ןיעכ ,
ןהכה לא םנתנו ביתכדכ ) די וט ליעל .( ךלומה ינפל השגה וא הפונת וב ןישוע םירמוכה ילואו , ידיל ותוא ןיריזחמ םהו
באה , בהלב וריבעמו וחקול אוהו שאה , שאב ותבו ונב ריבעמ והזו . ימלשוריב ורמא ךכו ) פ ןירדהנס " ה ז " י ( , וניא םלועל
ונריבעיו ונלטיו םירמוכל ונרסמיש דע בייח , אוה ונריבעיו םהמ ונלטיש רמולכ . ופרוש היה אל לבא , ורמא ירהש ) ןירדהנס
ב דס ( רוטפ ומצע תא ריבעמה , הרבעה רחאל ףא יח אוהש , שר שוריפ ךכו " י :
עו שאה תלוכאמל ןבה היה יכ םיקוספה ערכהמ יניעב הארנה הז לכ ם , רמוא בותכהש ) זל גכ לאקזחי ( ןהינב תא םגו
הלכאל םהל וריבעה יל ודלי רשא , םשו ) טל קוספ ( םהילולגל םהינב תא םטחשבו רמאנ , דע שאב ותוא ןיריבעמ ויהש
ותטיחש איהו שאב תומיש וא ףרשיש , הזה ןושלה יכ " םהל וריבעה " אוה ךלומב , בותכה וב רמאו " הלכאל " , וב ריכזהו
הטיחש , רמאש המ ןכ םא " אירופד אתרוושמכ " , בהלב תמ אוהו תובר םימעפ תבהלשה לע ותוא ןיריבעמ ויהש רמול
שאה . רואה וב לושמתשמ הנושארה הרבעה תעשמ הרותה ןידב בייח אוה הנהו , וירביאמ דחאב שאה ספתנש ןוגכ ,
מהש רמול וכרצוה ךכלו רוטפ ומצע ריבע , ךלומל םנברק היה הז יכ וב תלכוא שאה היה לבא :
ןושלו " שאב ריבעמ " לכוא ונניאו שאב רעוב אוהש רבדה לע םוקמ לכב רמאי , םיריבעמו שאב ותוא םינתונש ינפמ
םיפרשנכ רפא השענ וניאו ונממ ותוא , ןהב רמאנש שאב ותוא ןינבלמש םיוגה ילכ ןינעכ ) גכ אל רבדמב ( וריבעת שאב
רהטו . ןומע ינבב רמאו ) ש " אל בי ב ( ןבלמב םתוא ריבעהו , ןבלמב םינבלה ושעי רשאכ ןתוא ףרשש רמול . ריבעמ ןכ םא
רואה וב לושמתש שאב ותניתנ איה שאב ותבו ונב , אמלעב הרבעה אל , ךלומב תרכזנה הרבעה איהו , לע שאב איהש
וניתובר תעד , הרבעה הרבעה הוש הרזגב ודמלש , אב ןלהל המ שאב ןאכ ףא ש , ךלומל ןלהל ףא ךלומל ןאכ המ . היארו
םהירבדל , והישאיב בותכש ) מ " י גכ ב ( שאב ותב תאו ונב תא שיא ריבעהל יתלבל םונה ןב איגב רשא תפתה תא אמטו
ךלומל , שאב איה ךלומב תרכזנה הרבעה ןכ םא , השנמב בותכ ןכו ) יהד " ו גל ב ( םונה ןב איגב שאב וינב תא ריבעה אוהו .
מו זחאב בותכש יתאצ ) מ " ג זט ב ( ה שירוה רשא םיוגה תובעותכ שאב ריבעה ונב תא םגו ' לארשי ינב ינפמ םתוא , ירבדבו
םימיה ) ג חכ ב ( שירוה רשא םיוגה תובעותכ שאב וינב תא רעביו רמאנ , שממ שאב הרעבה איה הרבעהה ןכ םא :
בותכה רמאש המו ) מ " אל זי ב ( אל שאב םהינב תא םיפרוש םיורפסהו םיורפס יהלא ךלמנעו ךלמרד , הדובע איה
הלועכ ירמגל םתוא ףורשל התדובעש תרחא הרז . לעבל ןישוע ויה ןכו , והימריב בותכש ומכ ) ב טי ( ןב איג לא תאציו
םונה , םשו ) ה ד םיקוספ ( תולוע שאב םהינב תא ףורשל לעבה תומב תא ונבו םייקנ םד הזה םוקמה תא ואלמו ביתכ
ו יתיוצ אל רשא לעבל יבל לע התלע אלו יתרבד אל . ביתכ דועו ) הל בל םש ( םונה ןב איגב רשא לעבה תומב תא ונביו
תאזה הבעותה תושעל יבל לע התלע אלו םיתיוצ אל רשא ךלומל םהיתונב תאו םהינב תא ריבעהל . ינשש ינפמ לבא
אלו יתיוצ אל רשא םהינשב הרהזאהו םונה ןב איגב םהינשו לעבה תומבב הלאה םיקוספה לע התלע אלו יתרבד
יבל , והישאיב בותכש ומכ ךלומ םש היה אמטה אוהה םוקמב םשו , תולוע םהינב תא ןיפרוש ויהש הז לכמ הארנ
לעבה אוהו ךלומל , תונדאו תוכלמב בורק ןושל םהינשו . בובז לעבו רועפ לעב ונניאו , רשאכ םתס לעבה ארקי הז יכ
ךלומה ארקי . הרבעה בותכה וב ריכזה לבא , ע יכ רואה וב לושמתשמ הרבעהב ותדובע רקי , ותומי יכ הפירש ארקתו
םש , תולוע וארקי ךכלו :
רבוס ינא ןכו , ךלומה אוה םיורפס יהלא יכ , ךלמ םהב יונכה יכ , םידבענ םהינש ויה לבא , דובכ ןושלב רדא דחאל ונכ ,
הנוע ןושלמ ינשלו , ךלומ ומכ אוהו ךלמ םהינשב ופתשו , כ שאב םתתימ איה הפירשהו יתשריפ רשא . רמאנ םאו
ךלומה םניא הלאה םיצוקשהש , ךלומב רמאש ןינעכ שאב םאיבהל תונבבו םינבב םתדובע תויה רובעב יכ ןכתי ,
לעבו ךלמ ומש םהב ופתשי , הוש םתדובע ןיאו , הרבעהב ךלומה יכ , הפירשב םיורפס יהלאו , הטיחשב לעבהו
www.swdaf.com 4
סב " ד תיגוס ךלומו ינועדיו בוא ס ןירדהנס ד - זס
תולועכ הפירשו . ןב איגב רשא תפותה םוקמב ויהש רמאנו לעבל תומב םונה , םשו ) רמאנ ] ( השנמ [ ךלומ דוע . רמאש המו
ךלומל םהינב תא ריבעהל םונה ןב איגב רשא לעבה תומב תא ונביו בותכה , ךלומל םהינב תא ריבעהלו ושוריפ היהי :
ורמא וניתוברו ) ב גס ןירדהנס ( ןכ ול תושעל ויבא שקיב הדוהי ךלמ היקזח ףא , שאב ותוא ףורשיש , ותכסש אלא
ומא ארדנמלס ןמשב , ה שירוה רשא םיוגה תובעותכ שאב ריבעה ונב תא םגו ביתכדכ ותוא ריבעה ךלומל זחא הנהו '
לארשי ינב ינפמ , ךלומב בותכה ןושלה והזו , תומיו רואה וב לושמתש הרעבה איה ןכ םא , וזה ארדנמלסב קידצה לצינו
בקה הארבש " ורובעב ה :
ורמא טשפה ךרד לעו , ותבו ונב ריבעמ יכ םיפשכה יניממ ןימ שאב , רמאנ ףושכה ןינעב יכ ) י חי םירבד ( ךב אצמי אל
ףשכמו שחנמו ןנועמ םימסק םסוק שאב ותבו ונב ריבעמ , השנמב רמאו ) יהד " ו גל ב ( ןב איגב שאב וינב תא ריבעה אוהו
ינועדיו בוא השעו ףשכו שחנו ןנועו םונה , ביתכו ) מ " זי זי ב ( םהיתונב תאו םהינב תא וריבעיו ושחניו םימסק ומסקיו שאב ,
םינטקה ול ןיבירקמש הרז הדובע איה ךלומהו . בותכ ונאצמש רחא לבא ) י גכ םש ( תאו ונב תא שיא ריבעהל יתלבל
ךלומל שאב ותב , שאב ךלומל לכהש וניתובר ירבד ונמאנ :
אוש םוסקל םהל איהה הדובעה התיהש ןכתי לבא , םתולכס יפכ הב םיאבנתמ ויהו , בה יאיבנ םהו ול םיבירקמה לע
בזכ םסקמו אוש תומולח םהל ואריו תונבהו םינבה , םימסקה ןינעב ךלומה ןינע הרותה סחית ןכלו , ןאכב יכ ) ו כ ןלהל (
םינועדיה לאו תובואה לא הנפת רשא שפנה לא ךמס , רקשב תודיתעה תעדל םיאבנתמב השרפה לכ הרות הנשמבו :
ח אוה ךלומל ערזה תרבעה יכ בותכה ריכזה הנהו םשה לול , תרחאה השרפבו ) ג כ ןלהל ( ישדקמ תא אמט ןעמל ףיסומ
ישדק םש תא ללחלו , ומעט ילואו , יתיוצש ימשל שדוקמה םעה תא אמט ןעמל ) דמ אי ליעל ( םישודק םתייהו םתשדקתהו
ה ינא שודק יכ ' םכשדקמ . ישדק םש תא ללחלו , ינפל הרומחה הריבעה לע םרבעב , תורומחה תוריבעב רמאי ןכ יכ , שיאו
ישדק םש תא ללח ןעמל הרענה לא וכלי ויבאו ) ז ב סומע .( ןכ רמאיש ןכתיו , אבי ןכ רחאו ךלומל וערזמ בירקמהש ינפמ
ה שדקמ לא ' שדקמה תא אמטמ ןברק בירקהל , םשל הבעותו םיאמט ויתונברק יכ , אמטנש םלועל אמט ומצע אוהו
השעש הערב , םהב האמטל ינועדיו בואב רמאש ומכ ) טי ןלהל אל ( , הואמט םהילוליגבו ביתכו ) חי ול לאקזחי :(
םשה לולח וב ריכזהו , םשה לולח אוה םשל ןברק ותמהבמ בירקיו וערזב ךלומה תא דבכש םיוגה ועמשי רשאכ יכ ,
איבנה רמאש והזו ) חל זל גכ םש ( הלכאל םהל וריבעה יל ודלי רשא ןהינב תא םגו , ישדקמ תא ואמט יל ושע תאז דוע
אוהה םויב . או רמ ) טל קוספ ( יתיב ךותב ושע הכ הנהו וללחל אוהה םויב ישדקמ לא ואביו םהילולגל םהינב תא םטחשבו :
ה תיבב םידלונ שדוקה ערז לארשי תמאה ךרד לעו ,' םעט הזו " יל ודלי רשא " , אמטמ ךלומל ותוא בירקמה הנהו
לודגה ומש ללחמו ושדקמ , וימעב וערז ללחי אלו ןושלכ ) וט אכ ןלהל .( ךכלו וב רמא , אוהה שיאב ינפ תא ןתא ינאו ) כ םש
ג ( , אוהה שיאב ינפ תא ינא יתמשו ) ה קוספ םש ( , ןיבי ליכשמהו :

מג אר ע טמשוהש " הרוזנצה י

ס ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת ז דומע א ) כ " האיציניו י (
... ןכו ושע ןבל ס אדט דולב והואלתו ברעב חספה . ןב אדטס ןב ארידנפ אוה רמא בר אדסח לעב ס אדט לעוב ארידנפ לעב
םופפ ןב הדוהי אוה אלא אמיא ומא ס אדט ומא םירמ אלדגמ אישנ יאוה ירמאדכ אתידבמופב תטס אד הלעבמ :

שר " ס ףד ןירדהנס תכסמ י ז דומע א ) כ " האיציניו י (
ןב אדטס . לעב ומא אדטס ומש : תטס אד . לע םש התניזש ירק הל ה יכ :www.swdaf.com 5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->