You are on page 1of 5

TRAUMATISMELE MEMBRULUI SUPERIOR (18.10.2010- stagiu ortopedie- pre e!t" RE#IU$EA UMARULUI- deter%i!ate de pre e!

ta arti&u'atiei s&apu'o-(u%era'a) de tip &o!di'artro a) arti&u'atie %o*i'a) &are %erge de %a!a &u i!sta*i'itatea +susti!erea %e%*ru'ui superior- arti&u'atia posterioara &u parti'e %oi e'e tora&e'ui. +'e iu!i parti %oi , e!torsii si 'u-atii (art. Ster!o-&'a.i&u'ara)s&apu'o-(u%era'a) si ////////.) 0ra&turi'e" IMPORTA$T1 Po itia i! &are se a0'a u%aru' atu!&i &a!d se i!ta%p'a trau%atis%u'. LU2ATIILE -La !i.e' &ap. &'a.i&u'a - &'a.i&u'a , &(ara&ter si ro' - %is&ari(10-20 grade" ARTI3ULATIILE 3LA4I3ULEI- dispu! de e'e%e!te de sta*i'i are1 &apsu'a arti&u'ara dar si 'iga%e!te'e. ART. A3ROMIO-3LA4I3ULARA- 2 'iga%e!te &ora&o&'a.i&u'are1 &o!oid si trape oid 3o%presiu!e 'atera'a asupra u%aru'ui sau tora&e'ui i! ge!era' pot 'u-a a%*e'e arti&u'atii. LU2ATII-de0e!i&ie - di0ere!ta i!tre e!torsii si 'u-atii ASEMA$ARI1 ME3A$ISM 5E 3O$5U3ERE1 trau%a %e&a!i&a &e supu!e arti&u'atia 'a %is&ari di!&o'o de 'i%ita !or%a'a &o!0erita de 'iga%e!te'e a!ato%i&e. ME3A$ISM 5E LE6ARE1 %is&ari &are 0ortea a si &apsu'a si 'iga%e!te'e &are 'e 'e ea a. E$TORSIE , E2ISTA SA$SA 5E A 5E4E$I LU2ATIE777 5I8ERE$TA1 i! e!torsie !u e-ista parasirea arti&u'atiei 'a u!e'e di! e'e%e!te'e osoase) pa!a &a!d i! 'u-atii) e'e%e!te'e osoase parases& arti&u'atia) deteriorea a tesutu' di! 0ata 'ui si gaseste a't 'o&) &are se !u%este po itia 'u-ata. LU2ATIILE- pierderea starii de &o!g'ue!taa arti&u'atiei) pri! parasirea di! arti&u'atie 'a u!a di! e pi0i e ) 'u&ru &are !u se i!ta%p'a !i&i o data i! e!torsie . EPI8I6A U$5E PLEA3A SI 3AT 5E MULT9 -depi!de de 'u!gi%ea 'egaturi'or &apsu'o'ega%e!tare. -E-ista .aria!ta &a sa se rupa 'egaturi'e) atu!&i a.e% 'u-atie !eregu'ata. 5EPLASAREA LU2ATIEI -grade de 'u-atii) stadii -dire&tia de 'u-are- &ap. i!t.-prester!a' - retroster!a' -&ap e-t.- da&a se rupe 'egaturi'e) &'a.i&u'a se ridi&a) di! &au a %us&iu'ui S3M(&o!tra&tie" . E *i!es a 0a&e% o radiogra0ie i! ortostatis%.

+Ruperea &o%'e-u'ui 'iga%e!tar &ora&o&'a.i&u'ar : 'u-atie de gradu' III. SEM$E SI SIMPTOME I$8LAMATORIIPRO4O3ATE 5E ORI3E TRAUMATISM +ede% +tu%e0a&tie +durere +i%pote!ta 0u!&tio!a'a +pre e!ta e.e!tua' a u!ei e&(i%o e TOATE A3ESTEA SU$T I$TAL$ITE SI I$ LU2ATII SI I$ 8RA3TURI. PARTI3ULARITATILE LU2ATIEI STER$O3LA4I3ULARE +RETROSTER$ALA- e-tre%e de peri&u'oasa-i!tepaturaperi&ard sau &ordu')sau 'e area p'eurei(&au a- &apu' i!ter! a' &'a.i&u'ei". Trata%e!t &(irurg. O*'igatoriu) i!di00ere!t de grad. 8a&e% radiogra0ie de pro0i'. +PRESTER$ALA-se%! &'apa de pa!a9( !u su!t sigur da&a a% s&ris *i!e ai&i" +LU2ATIILE 5E #RA5 I- tratate &o!ser.ator) &ei &ati.a %% de dep'asare) !u repre i!ta o &(iestiu!e %a;ora. $u e !e.oie de i!ter.e!tie &(irurgi&a'a. +LU2ATIILE 5E #RA5 II- &ap. art. p'e&at di! arti&u'atie) dar %ai pastrea a 'egaturi'e. Trata%e!t- dis&uta*i'. $u e a0e&tata 0u!&tia i!tregu'ui orga!is%. +LU2ATIILE 5E #RA5 III- de regu'a se operea a. E-&eptie- perso!ae .arst!i&e 'a &are i!ter.e!tia poate 0i ris&a!ta pt .iata. Operatia- re0a&erea &o!g'ue!tei arti&u'are. Se 0a&e 0i-are rudi%e!tara)%i!i%a'a. 8a&e% 'egare i!tre &apete'e arti&u'atiei. I%o*i'i a% art. de s&urt ti%p(1<-21 de i'e" pt &i&atri area tesuturi'or %oi) dupa &are s&oate% 0i-atorii : artrosi!te a. OSTEOSI$TE6A- operatie 'a 0rag%e!te di! oase. 8rag%e!te di! a&e'asi os. ARTROSI$TE6A- 0i-area te%pora'a 'a 2 oase i!tre e'e. +TE=$I3A LI6ARO4 +A55U3TIE- po itia i! &are i%o*i'i a% u%aru' si &u a;utoru' u!ui *a!da; 5essou't (deso'". +Siste% de &arapa&e gipsata- i!&o!0orta*i') 0oarte greu de suportat.

ARTI3ULATIA S3APULO=UMERALA +ori&e epi0i a osoasa &are se arti&u'ea a &u a'ta are u! &arti'a; arti&u'ar. +supra0ata arti&u'ara a&ti.a. (SAA" +supra0ata arti&u'ara de re er.a-0o'osita i! a!u%ite situatii) po itii.(SAR" SA:SAA>SAR SAA?- arti&u'atie %ai sta*i'a SAR?- arti&u'atie %ai %o*i'e + BURULET- 0or%. triu!g(iu'ara(&arti'agi!ous) e'asti&" -aparat de 0i-at arti&u'atiei s&apu'o(u%era'a(*uru'et g'e!oidia!" + &reste a&t. a sta*i'i . pri! %arirea a SAA) 0ara sa o0ere 'i%itare serioasa a %is&ari'or. PO6ITIA 3APULUI =UMERAL LU2AT 8ATA 5E #LE$A1 1" 'u-atia post-&e' %ai 0re&.e!ta. 3apu' posterior 0ata de g'e!a.

2" Lu-atia i!0- su*g'e!oid. @" Lu-atia a!t.(a!teroi!ter!a" +3LASI8I3AREA PE RA5IO#RA8IE 3u &at %us&u'ature e %ai puter!i&a &u atat &apu' %erge %ai spre i!terior.

3O$TI$UARE1 LU2ATIA SA3APULO=UMERALA (1A.10.2010-stagiu ortopedie-pre e!t" Lu-atia e pri%ita &a urge!ta7 5e&e e urge!ta9 +dep'asarea oase'or(epi0i e". +durerea +pierdere 'a dreptu' de do%i&i'iu TRATAME$TUL LU2ATIEI1 +readu&erea epi0i ei 'u-atei i! po itia ei &ore&ta i! arti&u'atie si %e!ti!erea ei i! a&easta postura redusa pa!a &i&atri area 'iga%e!te'or(1<-21 i'e". Redu&erea 'u-atiei tre*uie sa stii% &u% sa produs a&easta. A.e% %a!e.re ortopedi&e) &(irurgi&a'e. Redu&erea se 0a&e pe a&easi &a'e pri! &are a iesit. 5a&a a deposit 'u-atia 10-1< i'e !u %ai are 'o& readu&erea ortopedi&a(B10 i'e !u %ai e-ista i!di&atii de %a!e.re ortopedi&e) si e !e.oie redu&erea sa se 0a&a pe &a'e &(irurgi&a'a. +artrosi!te a- %e!ti!e &apu' (u%era' i! g'e!a) .o% putea sutura &apsu'a. Sutura &apsu'ara o0era &o!te!tie dupa perioda de &i&atri are. LU2ATII RE3E$TE- redu&erea i! pri!&ipa' este ortopedi&a. LU2ATIA POSTERIOARA- redu&erea !a-r tre*uie sa 0ie o pro*'e%a. 5e %u'te ori se redu&e spo!ta!. Mai degra*a e o su*'u-atie. LU2ATIA I$ 3ATAR#(I$8ERIOARA"-se pu!e *i'!a.u' i! de&u*it dorsa') su* a!este ie. 5upa redu&ere se 0a&e i%o*i'i are &u *a!da; 5essou't) ti%p de 21 i'e . LU2ATIA A$TERO-I$TER$A- &ea %ai 0re&.e!ta. Mai %u'te %etode de redu&ere1 1" METO5A =IPO3RATI3A-&a'&aiu' se pu!e i! a-ia' si trage% &u a%*e'e %ai!ii de %e%*ru. Apare aspe&t) se%!u' de u%ar patrat. Se%!u' , a*du&tie e'asti&a a 'ui BER#ER(Berd;er". 2" METO5A MOT=ES(MOOT"- pri!de% *ratu' &u o %a!a de 'a &ot si &u &e'a'a'ta &u degete'e %i;'o&ii i%pi!ge% i! sus. Se aude u! pu&!it &a!d epi0i a se asea a 'a 'o&u' ei. @" METO5A CO3=ER(CO=AR"- so'osita &u su&&ess 'a persoa!e &u %us&u'atura %ai (ipotro0a) %ai (ipoto!a si 'a 'u-atie %ai super0i&ia'a. Se poate 0a&e 0ara a!este ie. Readu&erea se 0a&e pe a&easi &a'e pe &are sa produs(pe &a'e a pe &are a iesit epi0i a" +addu&tia *ratu'ui si rotatie i!ter!a +a*du&tie *ratu'ui si rotatie e-ter!a- !u se %ai aude !i&i u! de&'i&. +dupa readu&ere durerea dispare *rus&. +&o!tro' radio'ogi& dupa readu&erea 'u-atiei. +i%o*i'i are 21 i'e.

<"METO5A 4O$ ARTL-pa&ie!tu' &u a-ia' pe u! ospatar de s&au!) si se da sa ti!a pa&ie!tu' o greutate(2-@ Dg" +%us&u'atura se re'a-ea a si pri! %is&ari usoare de rotatie o*ti!e% readu&erea. +4ARIA$TA U$EI LU2ATIEI RE3I5I4A$TE(RE3I5I4ATE" -!erespe&tarea de a porta *a!da;u' de i%o*i'i are du&e 'a re&idi.are. -ruperea u!or e'e%e!te de &o!te!tie arti&u'ara. -dupa @ readu&eri apare 0e!o%e!u' de 'u-atie re&idi.a!ta- se 0or%ea a o a'ta &a.itate+pu!ga BROCA-=ARTMA$$+&u% ar 0i 'o& pt a 2 arti&u'atie. -i!&i ura MAL#AI#$E(MAL#=EI$"-!u %ai e posi*i' sa se pu!a 'a 'o&epi0i a (u%era'a pt &a pe supra0ata epi0i ei se 0or%ea a o 0or%atiu!e &u aspe&t de &a!a') se %a!a!&a osu') &are da posi*i'itatea epi0i a sa iese 'i!istit di! arti&u'atie) g'e!a !u %ai poate sa ti!a epi0i a 'a 'o&u' ei !or%a'.

8A3TURILE UMARULUI 1"8RA3TURA 5E 3LA4I3ULA +TIPURI 5E 8RA3TURI-1" 0ara dep'asare -2"&u dep'asare +TRATAME$T1 os de osi0i&are %e%*ra!ara:&'a.i&u'a. Tot se 0a&e pe sea%a perostu'ui. 1"tratarea &o!ser.ator a' 0ra&turi'or de &'a.i&u'a-i!&er&a% a&est trata%e!t. 2"&(irurgi&a'- !r. 0ra&turi'or esuate %u't %ai %are de&at 'a &e'e !eoperate. +TRATAME$TUL 3O$SER4ATOR- repo itio!area 0rag%e!te'or 'a 'o&u' 'or) readu&erea si i%o*i'i area. Readu&erea 0ara a!este ie. P'asarea pa&ie!tu'ui pe s&au!) spri;i!i% ge!u!&(iu' i!tre &e'e 2 s&apu'e) apu&a) u%ere'e pa&ie!tu'ui di! spate i! 0ata si 0a&e% a&tiu!e i! sus si i!!apoi. I%o*i'i area se 0a&e &u *a!da;u' Eatso!-Fo!es+.i!e pe partea a!terioara a u%eri'or)tre&e deasupra) se i!&ru&isea a i!ters&apu'ar su* !i.e'u' &e0ei(aspe&t de u! 8 &u'&at". Ba!da;u' !u tre*uie sa 0ie prea stra!s i! a-ia'. Ba!da;u' Eatso! se ti!e @-< sapta%a!i) pa!a &a!d apare sta*i'i are pri! &a'os 0i*ros. +TRATAME$TUL 3=IRUR#I3AL- 8ra&tura des&(isa-0ra&tura tre*uie operata. - a%e!i!tarea de des&(idere-0rag%e!tu' !u a reusit sa iese pri! pie'e) dar o ati!ge si 0or%ea a o o!a de !e&ro a. E.o'utie 1 0ra&tura i!&(isa + 0ra&tura des&(isa+operatie. - Situatia de i!terpo itie periosti&a sau %us&u'arapastrea a o dosta!ta &o!sta!ta i!tre 0rag%e!te) 0ara sa!sa sa se apropie e+operatie. +3UM SE 8A3E I$TER4E$TIA 3=IRUR#I3ALA-i!&i ie 'a !i.e'u' &'a.i&u'ei) se //////..&apete'e)se i!trodu&e o *rosa pri! pie'e) iese pri! de'toid) *rosa se i!doaie 'a &apu' e-ter!) pt a asigura i%o*i'i area *rosei.

<

8RA3TURE 5E S3APULA +'o.ituri puter!i&e di! spate i! 0ata asupra u%aru'ui. +dep'asari de 10-1G grade(%i&i". +partea 'ata a s&apu'ei) &are sta ap'i&ata pe gri'a; &osta' se poate 0ra&tura) dar i! ge!era' e 0oarte *i!e prote;ata. +0ra&tura a&estei o!e p'ata a o%op'atu'ui se petre& i! &a u' u!or po'itrau%ati %e. $u au se%!e &ara&tere &a si 0ra&turi'e 'a ose'e 'u!gi. A.e% pre e!ta u!or e&(i%o e o!a sugesti.a. Pot apar dureri. Ba!da; 5essou't-@ sapta%a!i. 8RA3TURILE E2TREMITATII SUPERIOARE A =UMERUSULUI (3OL 3=IRUR#I3AL =UMERAL" +pa&ie!ti &u osteoporo a- %ai 0re&.e!t si %ai ris&a!t. +su* %argo supra0etei arti&u'are a &apu'ui:&o' a!ato%i&. +&o' &(irurgi&a' situat 'a *a a &apu'ui i!tre &e'e 2 tu*ero itati. +0ra&tura i!gre!ata +dep'asarea pri! a!gu'are-&u &otu' i! a*du&tie) 0ie i!.ers- u!g(iu') &otu' i! addu&tie. MA$E4RA BO=LER- 0ra&ture &u dep'asari %ai %ari) &apu' ra%a!e i! g'e!a) epi0i a p'ea&a. Apar toate se%!e'e si si%pto%e o*is!uite pt 0ra&turi. Su* regiu!ea de'toidia!a apare u! sa!tLO4ITURA 5E TOPOR. 5e .o'tarea e&(i%o ei pro.o&ata de a&u%u'area (e%ato%u'ui+ E3=IMO6A I$ O#LI$5A-0ata i! 0ata) &ea de pe *rat apare sip e tora&e(=E$$E#UI$$(=E$E$#=I$"E3=IMO6A". 8oarte rar poate apare i! 'u-atii s&apu'o-(u%era'e !ei!g'i;ate) apar a&este e&(i%o e) dar 0oarte rar. TRATAME$TUL 3=IRUR#I3AL- osteosi!te ai!tre &ap si dia0i a. I%o*i'i are *a!da; 5essou't @-< sapta%a!i ur%ata de per&eperea u!ei re&uperari. TRATAME$T 3O$SER4ATOR-0ra&turi 0ara dep'asare sau dep'asare i!g'i;a*i'e. I%o*i'i are apro-i%ati. < sapta%a!i. Persoa!e &u osteoporo a i%o*i'i are H sapta%a!i&u &o!troa'e sapta%a!a'e(.a'a*i' si pt trata%e!tu' &(irurgi&a'".

STA#IU ORTOPE5IE 20.10.2010 pre e!t (u'ti%u' LP" $u sa 0a&ut) !e-a e'i*erat777

STA#IU ORTOPE5IE 02.11.2010 pre e!t AM 5AT TESTUL