You are on page 1of 56

Djordje Lebovic - Viktorija

ore Lebovi Viktorija

Drama LICA: SUD SUDIJA TUILAC BRANILAC OKRIVLJENI ERIH FERDINAND MUSFELD LUDVIG KLAUS PENDEL HELMUT VOS SVEDOCI ESTERA IRIS SIPKA ALOM GOER AMOS JUP KEFALO ZELMAN LEVENTAL EDEK JAOTSKI STATISTI MOMAK U BELOM MOMAK U SIVOM DEVOJKA U PLAVOM DEVOJKA U RUIASTOM PRVI IN Monument. Grandiozni spomenik milionskim rtvama nekadanjeg logora za masovno istrebljenje. Grubo isklesani kameni blokovi. beton, gvozdene ipke, bronza, mermer. Pravougaoni obelisk simbolie dimnjak krematorijuma. Na vrhu obeliska plamti veni oganj. Zapoinje muziki prolog: Haleluja" iz Hendlovog oratorijuma Mesija".1) Nailaze bivi logorai - Sipka, Goer, Amos, Jup i Page 1

Djordje Lebovic - Viktorija Kefalo. Zastaju pred spomenikom, nemo, sa strahopotovanjem, kao pred svetilitem, kao pred rtvenikom. Posle zavrnih akorda Haleluje" vlada duga, sveana tiina... a onda odjekne otegnut, neprijatno prodoran glas... MOMAK U BELOM: Sendvii!... Pivo!... Kiselo mleko!... Pojavljuje se Momak u belom, golobradi, krakati dvadesetogodinjak, u belom mantilu. Pred sobom gura tricikl, natovaren raznovrsnom robom. MOMAK U BELOM: Oranadu?... Bombone?... Cigarete?. . Zastaje. Strpljivo iekuje. Prvi pokret uini Amos, viljast etrdesetogodinjak, privlanih crta lica. Obuen je upadljivo bezbrino, ali u toj nemarnosti ima nekog smiljenog reda. Na njemu kao da je sve neukrotivo, nedisciplinovano: razbaruena kosa, nemirni pogled, ruke u stalnim, bezrazlonim pokretima, noge koje kao da neprestano trae novi oslonac. AMOS: Ima li piva, mome? MOMAK U BELOM: Piva? Imam i piva. On skide zatvara sa pivske flae i prua je Amosu. Pokretnoj prodavnici pristupa Kefalo. KEFALO: Zia ta? Daj i meni jedno pivo! Kefalo ima oko pedeset godina i verovatno dva puta vie kilograma. Uopte, na njemu kao da je sve u uveanim dimenzijama: i etvrtasta glava, i robustno telo, i teke ake - ak i pokreti ruku, hod i jaina glasa. Obuen je po ovetalom ablonu i na prvi pogled je jasno da ne mari mnogo za sklad i istanani ukus. Poto je posluio Kefala, Momak u belom upre prstom u Jupa, MOMAK U BELOM: A vi? elite li sendvi sa kobasicama? Jup dogega do pokretne prodavnice. JUP: Hajd, kad ti je ba toliko stalo... Jup je dugajlija, negde na sredokrai izmeu etrdesete i pedesete. Na njemu kao da je sve pogreno skrojeno i postavljeno: krupna usta, klempave ui, trava kosa, krakate, ratimovane noge i rasklimatane ruke sa lopatastim akama (koje se najee odmaraju u depovima od pantalona). Njegov izgled, hod, nain govora, ostavljaju utisak simpatinog, budalastog klipana, koji nespretno i nezgrapno izigrava ozbiljnog, sredovenog oveka. On, vez velike procedure, zgrabi jedan sendvi, zagrize u njega, a zatim uze jo etiri komada. MOMAK U BELOM (zaprepaeno) Pet? JUP: Pa ta? Da si doao pre dvadeset godina pojeo bih ti celu radnju. MOMAK U BELOM: Pre dvadeset godina? Hvala lepo! Znate li vi ta je tu bilo pre dvadeset godina? AMOS: Ne znamo. A ta je tu bilo? MOMAK U BELOM: Krkljanac! Pola miliona logoraa... Sve same nakaze. ene goliave... Hiljade golih ena - moete li to zamisliti? Ovamo... (Pokazuje prema spomeniku) Krematorijum. A ovde, ba na ovom mestu, na kome ja stojim, znate li ta je bilo ovde? (Posle znaajne pauze, trijumfalno) Gasna komora! Aha. Tu, pod zemljom. Strpaju unutra mukarce i ene zajedno - gole. Amos prie Momku u belom. AMOS: Jesi li siguran da je tu bila gasna komora? Page 2

Djordje Lebovic - Viktorija MOMAK U BELOM (uvreeno) Sigurno je da sam siguran! Amos se nasmeje i upre prst u Kefala. AMOS: Kefalo, reci tom deliji, ta je tu bilo. KEFALO: Da kaem? ekaj, da vidim... On se zamisli. Oigledno, to mu teko pada. Pokuava da se orijentie. KEFALO (besno) Boga im! Pa sve su ispremetali... Ko bi se sad snaao?! AMOS: Kai ti, Jup. Jup obrisa nadlanicom usne, da bi dobio u vremenu. JUP (nesigurno) Ovde, misli? ta je bilo ovde? Jup hazardira: izvalie neto, pa ta ispadne. JUP: Jasno: naa radnja. Amos odreno odmahne glavom. Odbroji nekoliko koraaja ulevo i stavi dole pivsku flau. AMOS: Naa radnja je bila ovde. (Pokazuje) Staklarska radnja... sajdinica... naa radnja... (Koraa) Gvoarska radnja... igrake... (Zastaje pored tricikla) A ovde? KEFALO (ozareno) Znam! Klozet! Amos se lako pokloni prema Kefalu, a zatim se okrene prema Momku u belom. AMOS: Dakle, moj delijo, tu gde ti stoji bilo je ono to si uo. MOMAK U BELOM (u udu) Ko bi rekao? AMOS: teta to spomenik nisu podigli malo blie. Sad bi se gordio tano iznad naeg klozeta. Jup se grohotom nasmeje. Jedino on. GOER (prezrivo) Zaista veoma smeno. JUP (pravdajui se) Nije smeno, Goer... Ali ja moram da se smejem kad Amos lupi. GOER: Amos nije vie klinac" i mogao bi da prestane sa lupetanjem. Goer je najstariji. To svedoe njegova potpuno seda kosa i izborano lice. Obuen je veoma pedantno, mada ne preterano elegantno. U stvari, gledano spolja, on ima samo jedan jedini nedostatak, ali taj je veoma upadljiv: nema desnu ruku. NJegovo dranje, hod i govor odaju oveka koji je navikao da mu se pokoravaju. Amos se okrene prema Sipki, koji sedi izdvojen, utljiv, odsutan. AMOS: Reci, Sipka... Zar tebi ne smeta taj monstrum? Sipka je ve na domaku pedesete godine. Proseda, proreena kosa, visoko elo, zamiljen, skoro uvek odsutan pogled. NJegov izgled, staloeni pokreti, spokojnost i pribranost, njegov blag, ali superioran osmeh zrae maginom sigurnou. SIPKA: Ne verujem da bilo kome smeta. Praktino. AMOS: Da. Ne ometa javni saobraaj. Ali ja bih vie voleo da su ovde ostavili ruevine i korov. Nita drugo! KEFALO: Ba je lep. Deluje kad gleda. AMOS: Naroito uz kobasice i pivo. MOMAK U BELOM: Je l' te... Jeste li vi bivi logorai? KEFALO: Dabome da jesmo! MOMAK U BELOM: Pa kako ste se izvukli itavi? Page 3

Djordje Lebovic - Viktorija AMOS: A ko ti je, delijo, rekao da smo mi itavi"? Momak u belom zabezeknuto zuri u Amosa. Sipka mu prie. SIPKA: Molim vas... MOMAK U BELOM: Ko mi je rekao da ste?... Kako? SIPKA: Mutiklu. Ne, ne najbolju... Najprostiju. (Bacivi novanicu) Plaam sve. (Pokretom ruke) Kusur zadrite. Momak u belom je potpuno zbunjen. MOMAK U BELOM: Hvala... Hvala lepo. Poe, gurajui pred sobom tricikl. Zastane. MOMAK U BELOM: Ne propustite da razgledate muzej. Sigurno su i vae slike tamo. Odlazi. KEFALO: ta kae? Nae slike? AMOS: Goerova sigurno. (Goeru) Je li tako? GOER (suvo) Nisam proveravao. Ali znam da je Edekova fotografija tamo. AMOS: A Zelmanova? Goer uti. Nelagodna pauza. JUP: Hej, sad sam se setio! Znate li koga sam sreo? Musfelda! Nije me prepoznao - gospodin turmfirer.2) AMOS (zaikava) Sram ga bilo. Sad te ne poznaje, a nekada... Jup reaguje otro. JUP: A nekada - ta? Pusti to! Znamo mi ko je bio Musfeldov miljenik! AMOS: Ja mu nisam svakog jutra istio izme. JUP: Dobijao sam za to cigarete... i delio ih sa tobom! Ali ti... GOER: Dosta! ta ovo znai?! Neete se valjda tako ponaati i na suenju?! (Rezolutno) Niko od nas nije bio Musfeldov miljenik. Prema tome, ni jedan od nas nita mu ne duguje! Jasno? Kefalo, koji nije obraao panju na poslednje delove razgovora, ve zurio (bolje reeno - motrio) u pravcu spomenika, iznenada uzvikne... KEFALO: Boga mu njegovog! Pa on tu stoji i uti! Svi iznenaeno pogledaju u pravcu spomenika. Ali ko tamo stoji i uti samo Kefalo vidi i zna. Ostali vide samo spomenik, sa gordim obeliskom i venim ognjem na njegovom vrhu. KEFALO (vie) Jesi li to ti, alom?! Iza obeliska pomoli se neija prilika. Uini jedan korak, a zatim zastane. Stoji nemo i nepomino na spomeniku, te se ini da je njegov sastavni deo. JUP: Za ime sveta! Pa to je zaista alom! ta radi tamo, ovee? Prilika ne progovori. Ne pomera se. AMOS: alom! Prilika se najzad pokrene. Sagne se i dohvati svoju pohabanu runu torbu, a zatim krene, sporim, umornim hodom. alom je oveuljak niskog rasta, ije je godine nemogue odrediti. Dri se ukoeno, hoda sporo, neujno, kao da se boji da e nekoga uznemiriti svojim prisustvom. Glavu ne dri uspravno, ali njegov ispitivaki pogled nije nikada oboren. Na usnama mu neprestano lebdi osmejak - as dobroudan, as zloban, ponekad ironian i prezriv, a ponekad topao i srdaan. Obuen je neskladno, odea kao' da nije krojena za njega. Na Page 4

Djordje Lebovic - Viktorija glavi nosi iskrzani crni eir, sa irokim obodom. Mogao bi da deluje komino; meutim, njegova pranjava prilika i izmuen izgled putnika na izmaku snage pre izazivaju saaljenje. alom utke zastane kraj grupe. Uzalud oekuju da on prvi progovori. JUP: Dobro, alom, ta radi ovde? ALOM: Pozvali su me da doem i ja sam doao. KEFALO: Zato nisi prvo otiao u hotel? ALOM: Pozvali su me da doem ovamo. AMOS: Naravno. Ovde e biti sudska rekonstrukcija. Ali ne misli, valjda, da emo ovde i spavati? ALOM: Mogu ja ovde i spavati. Amos ispitivaki odmeri alomovu odeu, pokrivenu debelim slojem praine. AMOS: Kako si to putovao? ALOM: Dugo sam putovao. KEFALO: Jesi li edan? Hoe li piva? Kefalo mu prui flau. alom se ne pomeri. Samo mu je pogled uperen u Kefala. ALOM: Jesi li ti Kefalo? KEFALO: Da, Kefalo. Ja sam Kefalo! (Ponosno) Jeste li videli? Mene je prvog prepoznao." alom upre pogled u Jupa. ALOM: A ti? Umesto odgovora, Jup poe da pevui logoraku pesmicu: Alen taje jupi, jupi je..." ALOM: Da... Jup. JUP: Uvek veseo... AMOS:... nikad sit KEFALO: E, sad je valjda stalno sit. Sad ima svoj bistro. JUP: Kakav bistro? Restoran! AMOS: A ti, alom? ta ti radi? ALOM: A ti, Amos? ta ti radi? AMOS (slegnuvi ramenima) Najee nita. JUP: On pie. Postao je uveni pisac. Ova vest nije aloma ni uzbudila, ni iznenadila. NJegov pogled je ve uperen u Sipku, koji utke stoji po strani. ALOM: Gde ti je mutikla, Sipka? SIPKA: Raspala se. ALOM: Raspala se, ili si je izgubio? SIPKA: Najpre sam je izgubio, a zatim se raspala. alom klimne glavom - kao da je oekivao takav odgovor. Pored Sipke stoji Goer. alom pogleda u njega, a zatim mu okrene lea. KEFALO (pokazujui na Goera) A on? Zar njega ne poznaje? alom polako okrene glavu i ponovo pogleda u Goera. ALOM: Ne. NJega ne poznajem. JUP: Kako to? Pa pogledaj mu ruku! alom ne obraa vie panju na Goera. Page 5

Djordje Lebovic - Viktorija ALOM: A Edek? Gde je Edek? KEFALO (zapanjeno) Ko? ALOM: Edek. Edek Jaoljski. Zar njega nisu pozvali? JUP: ta je tebi? Pa Edek je... Sipka podigne ruku. Jup uuti. SIPKA: Edek nee doi. alom ponovo okrene glavu prema Goeru. ALOM: A Zelman? Zelman Levental. Da li e on doi? Tajac. Nelagodan, dug. Goer se oigledno sa naporom savlauje. alom se osmehne i podie svoju runu torbu. JUP: Kuda e? ALOM: Ne znam. JUP: ekaj... Otpratiu te do hotela. (Pokae glavom na runu torbu) Kefalo! KEFALO: Evo. Kefalo istrgne runu torbu iz alomove ruke i poe krupnim koracima. alom i Jup ga prate. Sipka, Goer i Amos jedno vreme utke gledaju za njima. GOER: Vi verujete da me se zaista ne sea? AMOS (slegnuvi ramenima) Ko zna? Verovatno ima razloga da te zaboravi. GOER: Zbog ega? ta sam mu ja uradio? AMOS: Nita, Goer. SIPKA: Moda je trebalo neto da uradi. Goer ne stie da odgovori, jer se tog trenutka pojavi Musfeld. On zastane. Sipka, Goer i Amos trenutak utke posmatraju Musfelda, a zatim mu okreu lea i odlaze. Musfeld je pedesetogodinjak koji je uspeo da sauva svoju snagu i privlanost. Proseda kosa, markantne crte lica, uspravno dranje i odmeren, vrst hod ulivaju poverenje. Naoari sa debelim okvirima jo vie istiu njegovu zrelost i muki arm. On prie spomeniku. Zagleda se u plamen venog ognja. Zanesen je, skoro opinjen. MUSFELD: etiri miliona... Neverovatno... Musfeld nepomino stoji, zagledan u spomenik. Sudija, Tuilac i Branilac zauzimaju svoja mesta. To su ljudi tridesetih godina, u punom naponu ivotne snage, svei, dostojanstveni, samozadovoljni. Svedoci - Sipka, Goer, Amos, alom, Jup i Kefalo - takoe su na svojim mestima. SUDIJA: Okrivljeni Erih Ferdinand Musfeld! Musfeld se okree prema sudijskom kolegijumu. TUILAC (ita) Erih Ferdinand Musfeld... profesor matematike... roen 24. aprila 1918. godine... oenjen... otac jednog deteta... nije osuivan... brani se iz slobode... u inu SS turmfirera od 1941 godine... slubovao u tom svojstvu u ovom koncentracionom logoru - optuuje se za ubistvo prvog stepena. (Sudiji) Molim sud da zapone rekonstrukciju dogaaja. SUDIJA: Okrivljeni Musfeld, uli sts optubu. Oseate li se krivim? MUSFELD: Ne sasvim. SUDIJA: Molim da na moje pitalje odgovorite sa da" ili ne". Oseate li se krivim? MUSFELD: Ne. SUDIJA: Vi ste dobrovoljno stupili u SS odrede. Da li ste znali da je Es-es Page 6

Djordje Lebovic - Viktorija zloinaka organizacija? MUSFELD: Es-es je proglaen za zloinaku organizaciju posle rata, gospodine. TUILAC: Es-es je proglaen za zloinaku organizaciju na osnovu svojih antihumanih principa, koji su proklamovali pre rata. Da li su vam ti principi bili poznati? MUSFELD: Nije mi bila poznata praksa. TUILAC: Sve do ovog trenutka? BRANILAC: Protestujem! To je ironija. SUDIJA (Tuiocu) Ublaite. TUILAC: Kada ste, dakle, upoznali praksu? MUSFELD: U ovom logoru. TUILAC: Ranije niste uli za konnlogore? MUSFELD: uo sam.... Ali nisam verovao u te prie. TUILAC: Niste verovali da su es-esovci sposobni za takve zloine? MUSFELD: Nisam verovao da su ljudi za to sposobni. TUILAC: Ali jednoga dana uverili ste se da ste ak i vi za to sposobni? BRANILAC: Prigovor. To je gola konstatacija, bez ikakvih argumenata. Musfeld odlazi na svoje mesto. Pred sudijski kolegijum izlazi Goer. SUDIJA: Va nadimak je Goer? GOER: Tano. SUDIJA: Zbog toga to ste levak? GOER: Da. SUDIJA: Kako ste izgubili ruku? GOER: U ratu. Bio sam aktivni oficir. SUDIJA: A ta ste sada? GOER: Nita. (Posle krae pauze) U penziji sam. SUDIJA: Kako ste dospeli u ovaj logor? GOER: Bio sam rukovodilac pokreta otpora u logoru za ratne zarobljenike. Moja delatnost je otkrivena i... BRANILAC: Da li ste u ovom logoru nastavili svoju aktivnost? GOER: Jesam. Odmah po dolasku povezao sam se sa logorskim pokretom otpora. BRANILAC: Da li je taj pokret bio legalan? Goer se samo osmehne. SUDIJA: Odgovorite na pitanje. GOER: Ne. Nije bio legalan. BRANILAC: Znai, vi ste krili zakone? GOER: Mi nismo priznavali logorske zakone! BRANILAC: Hvala. SUDIJA: Okrivljeni, ustanite. (Goeru) Poznajete li tog oveka? GOER: Da. To je SS turmfirer Musfeld. BRANILAD: Gde ste ga upoznali? SUDIJA: Ne cepidlaite, za ime boje. Prelazimo na ispitivanje svedoka. Neka pristupi prvi svedok! JUP (upada) Na galabanketu! Page 7

Djordje Lebovic - Viktorija Kefalo i Jup se smeju. Sudija lupa ekiem. Obraa se Goeru... SUDIJA: Molim, odgovorite. GOER: Upoznao sam ga onog dana kada je postavljen za komandanta naeg odeljenja u Kanadi".3) SUDIJA: Objasnite nam ta je Kanada". GOER: Tako smo nazivali logorski sektor, u kome su bili smeteni magacini. SUDIJA: ta je bilo u tnm magacinima? GOER: Roba oduzeta od ljudi upuenih na poseban smetaj".4) TUILAC: Pretpostavljam da je Musfeld znao pravo znaenje ifre poseban smetaj"? GOER: Znao je. BRANILAC: Odgovor svedoka je irelevantan. Jedino okrivljeni moe da odgovori na to pitanje. GOER (pokazuje) Kanada" je bila ovde, a krematorijum tamo... Mogli smo sve da vidimo i da ujemo. SUDIJA: Okrivljeni. Da li je tano da ste videli i uli sve to se deavalo u krematorijumu? MUSFELD: Nisam mogao da vidim sve. Gasne komore su bile pod zemljom. TUILAC: Ali vi ste znali ta se u njima deava... Jeste li znali? MUSFELD: Znao sam. TUILAC: I vi ste se slagali sa takvim postupcima? MUSFELD: Nisam se slagao. TUILAC: Niste? A ta ste onda protiv takvih postupaka preduzeli? BRANILAC (Goeru) Gospodine, vi ste rekli da ste bili oevidac dogaaja koji su se zbili u krematorijumu. Jeste li rekli? GOER: Jesam. BRANILAC: I vi ste se slagali sa takvim postupcima? GOER: Ne. Nisam se slagao. BRANILAC: Niste? A ta ste onda protiv takvih postupaka preduzeli? TUILAC: Prigovor. Pitanje je neumesno. SUDIJA: Zato neumesno? (Goeru) Odgovorite. GOER (Braniocu) Gospodine, preduzeo sam sve to je bilo u mojoj moi. SUDIJA: Da ujemo konkretne pojedinosti. Samo to krae. GOER: Ja i mojn drugovi radili smo u odeljenju koje smo nazivali drogerijska radnja". Sortirali smo etke za zube, eljeve, sapune, pomade... SUDIJA: Koliko vas je bilo u tom odeljenju? GOER: Osmorica. Ja... Sipka... Amos... Jup... Kefalo... alom... Sipka, Amos, Jup, Kefalo i alom redom zauzimaju svoja mesta u drogerijskoj radnji"'. Osvetljenje se menja. Spomenik u pozadini dobija konture krematorijumske zgrade, sa zdepastim, pravougaonim dimnjakom u sredini. Veni oganj na vrhu obeliska sada je plamen koji bukti iz dimnjaka krematorijuma. SUDIJA: Ostala dvojica... (ita iz beleke pred sobom) Edek Jaonjski i Zelman Levental... Je li tako? GOER: Tako je. Edek i Zelman... Pojavljuju se Edek i Zelman. Obueni su u prugasta logoraka odela. Edek je Page 8

Djordje Lebovic - Viktorija mlad, jedva da je prekoraio dvadesetu godinu. On je ivahan, eksplozivan, impulsivan. Iz njega prosto zrai neukrotiva energija, koja tom jo nedozrelom licu daje posebnu lepotu i dra. Zelman je suta suprotnost Edeku. Ne samo da je znatno stariji od njega, ve je i daleko smireniji, uzdraniji. Taj runi ovek, sputenih ramena i noeujenih lea, kao da je stalno na oprezu, spreman da primi i otrpi iznenadni udarac. Meutim, iz njegovog pogleda i glasa povremeno izbija skrivena snaga zanesenjaka. GOER: Od rukovodstva pokreta otpora dobio sam saglasnost da organizujem sabotau u krematorijumu... (Goer vie ne govori sudijskom kolegijumu, ve grupi logoraa...) Obavetavaemo ljude iz transporta da su obmanuti, da ih ne vode na kupanje, nego u gasnu komoru... SIPKA: Kakva razlika? Zar ishod nee biti isti? GOER: Ne, nee biti isti. Neposlunost i panika poremetie proces unitavanja. Mogli bismo da smanjimo dnevni promet ispod polovine! Amos se egai... AMOS: I tako bi dnevna proizvodnja ljudskog pepela opala za pedeset posto! Jup se smeje. GOER (suvo) Amos. Stani pored vrata i pazi da nas neko ne iznenadi. Amos nevoljno, ali posluno izvrava nareenje. EDEK: Goerov predlog nije lo. ta ti misli, Jup? JUP: Ja mislim da smo dosta zevali u nebo. KEFALO: Jeste... Al' ta onda ako nas otkriju? JUP: Zna se - ta. EDEK: Vrlo vano. I ovako i onako - krematorijum".5) GOER: Prema tome, sloili smo se? ZELMAN: Goer... Jesi li siguran da je dobro to to eli da uini? GOER: Malopre sam objasnio zbog ega je to dobro. Zato me nisi sluao, Zelmane? ZELMAN: Sluao sam te, Goer, i uo kako govori svoju istinu, onu u koju ti veruje. Ali to nije istina u koju veruju oni koji umiru pred nama. Tog trenutka odjekne metalan, ravnoduan glas iz zvunika. GLAS IZ ZVUNIKA: Panja! Panja! Vi se nalazite u kupatilu. Svucite se. Molimo vas budite to bri da ostali ne bi dugo ekali svoj red. Hvala. Iz zvunika zaori vedra melodija: Adieu, mein kleiner Garde Offizier, adieu..."6) GOER (Zelmanu) uje li? To je istina" u koju oni veruju! ZELMAN: I odlaze mirno u smrt. EDEK: E, od sada nee ii mirno! Bie panike... Bie nereda! Da, da: nered, nered! To je ono ega se ti gadovi najvie plae! ZELMAN: Nereda nee biti. GOER: ta si rekao? ZELMAN (ledeno) Oni se nikada nee pobuniti. Svi prilaze Zelmanu. Naspram njega stoje Goer, Edek, Jup i Kefalo. utljivi alom staje Zelmanu iza lea. Sipka i dalje sedi izdvojen, na izgled spokojan. EDEK: Nee se pobuniti ako saznaju ta ih eka? Page 9

Djordje Lebovic - Viktorija ZELMAN: Oni znaju ta ih eka. JUP: Kako znaju? Otkud mogu da znaju? ZELMAN: Vekovno iskustvo ih je nauilo da osete ar lomae, pre nego to je ona zapaljena. JUP: Sveca mi, on govori kao prorok. EDEK: Kome su sada potrebni proroci? Buntovnici su nam potrebni! Razume, Zelmane? Buntovnici, a ne propovednici! ZELMAN: Buntovnike prieljkuju i nai delati. Oni bi voleli da rtve progovore njihovim jezikom. Ali njihov jezik nije i na jezik. On je tvoj jezik, Goer. Pa onda ini ono do ega je tvom neprijatelju najvie stalo! Ali nee ih ti pobediti, ne, ne ti, nego mi. Jer oni vie strepe od naeg utanja i od nae pokornosti, nego od vae pobune! Zar ne vidite? Oni ele da prevare nas, a mi emo im se narutati. U naoj smrti, naa je osveta. KEFALO: ta on pria? Zna ta, Zelmane? Kai ti glasno i jasno: jesi li sa nama, ili nisi? EDEK: uli smo da nije. JUP: Je li? Da se ti ne boji, a? Zelman se samo tuno osmehne. Sipka mu prie. SIPKA: Razumeli smo mi tebe, Zelmane. Samo, na alost, ne znaju svi kuda ih vode. Mnogi to ne znaju. ZELMAN: Oni koji to znaju, nisu se ni do sada bunili,. a oni koje ete vi obavestiti uinie isto to i ostali. EDEK: Goer, Sipka, samo gubimo vreme. Zar ne vidite da je zatucan? GOER: U redu, idemo na dogovor. (Zelmanu) A ti, pazi kome govori i ta govori! JUP: Zucne li neto - zna ta ti sleduje? ZELMAN: Znam. KEFALO: Pa onda, pazi! Odlaze svi osim Zelmana i aloma. Istovremeno u sudijski kolegijum naputa svoje mesto. ZELMAN: ta eka? Idi s njima. Treba da radi ono to rade ostali. ALOM: Rekao si da to ne treba raditi. ZELMAN: Ja sam rekao i to je dovoljno. Nema potrebe da ponavlja istinu koja je ve izreena. Ako ja moram zbog nje da stradam, moemo to pazvati voljom bojom, ali ako i ti strada zbog iste te istpne. onda nas sa pravom mogu nazvati budalama. ALOM: Ali ako ti strada, ta u ja, Jevrejip, sam, meu njima, strancima? ZELMAN: Istina koju sam ja izrekao nije jedina. Zato ekaj svoj red. Razume? ekaj svoj red! A sada idi kod njih i postupaj onako kako ti onn kau. Idi... Zelman odlazi. alom stoji nepomino, pognute glave. Osvetljenje se menja. U pozadini je ponovo spomenik, a na vrhu obeliska plamti veni oganj. Za stolom, u hotelskom salonu, mesta zauzimaju Goer, Sipka, Amos, Jup i Kefalo. Kelnerica posluuje. GOER: Mnogo pije, Amos. AMOS (imitira Branioca) Prigovor! To je gola konstatacija, bez ikakvih argumenata. Page 10

Djordje Lebovic - Viktorija Svi se smeju. JUP: Je l' Amos? Istina da si se etiri puta enio? AMOS: Nisam brojao. O tome vodi rauna moj advokat. Nego, da li je istina da ti ima vie sinova nego prstiju na ruci? JUP: Nisam brojao. O tome vodi rauna moja ena. Ponovo smeh. GOER: Je li, a kog sina zove Amos? JUP: Najveu bitangu. Kefalo se grohotom smeje. AMOS: Nadam se da ima i jednog Goera? JUP: Takav se jo nije rodio. Kad se smeh stia... AMOS: A ti, Sipka? Da li si se ponovo oenio? Sipka utke odmahne glasom. Jup primeti utljivog, nepominog aloma. JUP: ta je tebi, alom? Pretvorio si se u kip? Zar nee da nam se pridrui? alom podie glavu, ali se ne pomeri s mesta. AMOS: Hajde, doi ovamo. alom prie njihovom stolu. ALOM: Zelman je rekao da doem i ja sam doao. Tajac. ALOM: Sad naredite ta treba da uradim. JUP: Ma radi ta god hoe! ALOM: Zelman je rekao da postupam onako kako vi koete. GOER: Sluaj, alom! Ostavi Zelmana na miru! Ti vrlo dobro zna da je on odavno mrtav. ALOM: Ja znam da je ovek po imenu Goer odavno mrtav! Goer ustane. Za trenutak izgleda da e planuti. alom ga posmatra, sa podrugljivim osmehom na usnama. Goer se savlada. GOER: Ko e sa mnom? Idem da razgledam grad. KEFALO: Zar danas nemamo suenje? JUP: Ti se uri? KEFALO: Sigurno da se urim. Ja nisam svoj gazda, kao ti. JUP: Je l' sveca ti seljakog, a ta ti zapravo radi? KEFALO: Pa, rekao sam. Ja sam inovnik. JUP: A gde? KEFALO: Misli gde? (Posle kraeg kolebanja) Radim u jednom ministarstvu. (Naglo) Hoemo li, Goer? JUP: ekajte, idem n ja s vama. Zanima me kakvi su njihovi bistroi. Jup, Goer i Kefalo odlaze. AMOS: Sedi, alom. alom sedne. AMOS: ta pije? Konjak, votku, viski? ALOM: Sve. AMOS: Sve zajedno? ALOM: Moe i zajedno. Amos se nasmeje i daje rukom znak kelnerici. U hotelski salon ulazi Estera. alom prati svaki njen pokret. Ona seda za oblinji sto. alom ne skida pogled Page 11

Djordje Lebovic - Viktorija sa nje. Kelnerica donosi pie za aloma i Amosa. alom ispija au dostojanstveno, sa lakoom. AMOS: Gde si to nauio? ALOM: Gde i ti. AMOS: ta si ti, u stvari? ALOM: Ono to i ti. AMOS: Pitam ta radi? ALOM: ekam svoj red. AMOS: A gde ivi? ALOM: Ovde. AMOS: Sada. A gde si bpo pre? ALOM: I pre sam bio ovde. AMOS: Predajem se. Nita te vie neu pitati. alomov pogled i dalje poiva na Esteri. ALOM: Ona ena je logoraica. AMOS (Sipki) Proveriu. Amos prie Esteri. Ona pogleda u njega. Taj pogled je ravnoduan, nezainteresovan. AMOS: Izvinite... Moda je zabuna... Vi ste logoraica? Estera ima oko etrdeset godina. Tragovi nekadanje lepote jo su na njoj vidljivi, zahvaljujui harmoninim crtama lica i krupnim oima. Ali ono to tu enu ini izuzetno privlanom nalazi se izvan domaaja povrnog pogleda. Iza njene upadljive mirnoe, iza te sanjive odsutnosti i skoro svetake skruenosti, kao da se krije ogromna energija, satkana od najtananijih emocija i najeih strasti. Oblai se s ukusom. ali veoma. skromno. Jedini upadljivi detalj na njenoj garderobi je svileni al, obmotan oko vrata. Amos trenutak saeka, pa poto ne dobi odgovor, uz osmeh izvinjenja rairi ruke. AMOS: Znai, greka. On poe. ESTERA (naglo) Jeste... Amos se okrene. ESTERA: Logoraica sam. Amos joj ponovo prie. AMOS: Moji drugovi i ja takoe smo logorai. Bie nam drago ako preete za na sto. Estera se trenutak koleba. Ustaje. Poe zajedno sa Amosom. Sipka i alom ustaju. AMOS: Pogodio si, alom... Ali alom ga ne slua. Okree im lea i svojim sporim hodom naputa hotelski salon. Sipka prui Esteri ruku. ESTERA: Zovem se Estera. SIPKA: O? Zvezda? ESTERA: Tako su me nazvali u Kui lutaka"7) Ona oekuje reakciju. Nje, meutim, nema. Sipki ne silazi osmeh sa usana, a Amos je i dalje veoma usluan. On prinosi Esteri stolicu. Sedaju. Page 12

Djordje Lebovic - Viktorija ESTERA: Jeste li uli za Kuu lutaka"? Sipka, uz osmeh, potvrdno klimne glavom. ESTERA: Bila sam tamo vie od jedne godine. Ponovo izostaje oekivana reakcija. AMOS: Da li ete svedoiti na suenju Pendelu? ESTERA: Radi toga sam dola. SIPKA: Doln ste samo vi? Estera ne mora da odgovori na Sipkino pitanje. Cnolja se zau ratoborni Irisin glas. . IRIS: Zato hodam bosa? Ja hodam bosa, gospodine, kad se meni prohte! Moda je to zabranjeno u vaoj zemlji? Da nije nemoralno? Iris se pojavi. Cipelu ima samo na jednoj nozi. Drugu dri u ruci. Iris je vitkonoga, uskostruka ena, na domaku tridesete. Na njoj su protekle godine ostavile vidne tragove, utisnuvi peat umora na njeno privlano lice. Meutim, nimalo nisu nakodile njenom neodoljivom armu. Ona je ivahna, penuava, graciozna, sva u nokretu, mimici, gestu. NJen sonoran, prijatan glas esto deluje izvetaeno, kao uostalom i njeni osmesi, iji je repertoar neiscrpan. Ona je autentina slika umiljatog, svojeglavog, durnovitog, kapricioznog deteta koje je naviklo da joj se ugaa i prata. Iris doepa do stola. IRIS: Zamisli, Estera, nagazila sam na ekser. Sobarica kae da je moj... Moj ekser, moj! Pa nisam ja fakir da vuem eksere za sobom! A moda je zarao? Ona visoko podie nogu i pokae taban Amosu. IRIS: Vidite li neto? AMOS: Vidim i vie nego to treba. IRIS: Da li vam to kvari raspoloenje? AMOS: Naprotiv! IRIS: Onda gledajte dok moete. Ona sedne za sto. IRIS: Uopte, Estera, ko su ovi ljudi s tobom? ESTERA: Bivi logorai. IRIS: Onda, zdravo. Ja sam Iris. Prvi dan sam ovde i ve sam se nabola na ekser. (Amosu) ta pijete? AMOS: Konjak - za poetak. IRIS: Volim da pomaem poetnicima. Amos daje znak kelnerici. Iris ga upadljivo odmerava. Pokae na ae ispred Amosa. IRIS: Sem toga - ime se jo bavite? AMOS: Piem. A vi? IRIS: Ja izgovaram ono to vi napiete. (Sipki) A vi? Zato vi stalno utite? SIPKA: To nije nimalo teko pored vas. IRIS: ta ste vi? SIPKA: Va gledalac. IRIS: Pardon, ja nemam takve apatine gledaoce. (Zeva) Ala sam loe spavala. Putovala sam... Putovala sam u istom kupeu sa Esterom. Neverovatno. Prepoznale smo se tek kada smo sile sa voza. A bile smo dugo zajedno. U logorskom burdelju. Zar ne, Estera? Page 13

Djordje Lebovic - Viktorija ESTERA (ledeno) Ve sam im rekla. Iris menja ton. On vie nije bezazlen. IRIS: Rekla si im - sve? AMOS: Vi ste bili u Kui lutaka"? Koliko ste onda imali godina? IRIS: Doite na Pendelovo suenje, pa ete sve doznati. (Sipki) Pozivam i vas. ESTERA: Sa suenja je iskljuena javnost. IRIS: Je l' da? Na tvoj zahtev? ESTERA: Na zahtev Pendelovog branioca. IRIS: Budala. Kakvo je to suenje bez novinara? Iris izvue iz tane flau sa kolonjskom vodom, a zatim stavi nogu Amosu u krilo. IRIS: Namaite mi ranu. AMOS (pokae na Sipku) Obratite se njemu. On je lekar. Iris se okrene prema Sipki. Prui mu flaicu. Sipka odmahne glavom. SIPKA: Ja sam specijalista za srce, gospoice, a vama krvare tabani. Iris je besna. Spremna je da plane. Iznenada, njeno dranje se izmeni. IRIS: Estera, vidi ko dolazi! Tog trenutka nojavi se Pendel, sedokosi gospodin, niskog rasta, prilino iznad pedesete. Patkasti, gegucav hod, sedi brkovi i rumeni obrazi ulivaju poverenje. Meutim, tanke usne i sitne oi kvare povoljan utisak. Obuen je konvencionalno, sa merom i ukusom dobro situiranog graanina. Pendel za trenutak zastane, preleti ravnodunim pogledom preko salona, a zatim ponovo krene. Iris se sagne, dohvati svoju cipelu i svom snagom je hitne prema Pendelu. Cipela pogaa cilj. Pendel iznenaeno zastane. IRIS: Hej! ika Pendel! Jeei li to ti? Pendel sa uenjem zuri u Iris. Ona mu prie. Bosonoga je. IRIS: ta je? Ne prepoznaje me, razbojnie stari? PENDEL: Pa to je mala Iris! Zidi ti nju! Izrasla je u pravu lepotinu. Je l' mogue? IRIS: A ti si omatorio. Je l' to mogue? Mislila sam da su te ve odavno smakli. PENDEL: Imali su pametnija posla. IRIS: Nadam se da su ovog puta besposleni. PENDEL: E, jesi bezobrazna! Ista jogunica kao to si bila. IRIS: A ti? Jesi li jo uvek besan pas? PENDEL: Ja sam miran i poten graanin, Iris. Imam svoju malu radnju, prodajem antikvitete... Pendel poe. IRIS: Hej, dedice, ima li ovde svoja kola? Pendel se okrene. PENDEL: Imam. IRIS: Mogao bi me da poveze na suenje. PENDEL: Vrlo rado. Ja kreem odmah. On ode. IRIS (vie za njim) ekaj me! Iris na brzinu obuva cipele. Potri. Zastane. IRIS: Potraite me... Ja sam... Estera, reci im gde sam. Page 14

Djordje Lebovic - Viktorija Ona otri. Estera ustane. ESTERA: Vreme je da i ja krenem. Ustaju i Sipka i Amos. SIPKA: Sreno. Oni odlaze. Estera ostaje sama. Oia je nepokretna, odsutna. (Javlja se Esterin muziki lajtmotiv - tema iz oratorijuma Dies irae"&). Pojavljuje se alom. Prilazi Esteri. utke je posmatra. ESTERA: Ko si ti? ALOM: Zna li ta znai alom"?9) ESTERA: Znam: mir. ALOM: Ali oni se varaju. Ja im ne donosim mir. A ti? ESTERA: Ne znam. ALOM: Plai li se? ESTERA: Ne. ALOM: A ako budu razvaljivali usta na tebe, pljuvali te i krgutali zubima kad te vide? ESTERA: Neu ih primeivati. ALOM: Ne zaboravi: nemo su nas ispratili na gubilite, iako su znali kuda odlazimo. ESTERA: Ne zaboravljam. ALOM: Onda im podmetni obraz ako te biju, da budu siti svoje sramote... alom odlazi. Estera je sama. uje se galama mnogobrojne dece, smeh, nadvikivanje, zviduci. Odjekuje kolsko zvono. Graja se postepeno stiava. Svoja mesta zauzimaju sudijski kolegijum, okrivljeni Pendel i Iris. SUDIJA: Da li je Klub za vojniku razonodu" bio smeten u ovoj koli? ESTERA: Da. U suterenu je bila smetena straa, u prizemlju je bio salon, a mi smo bile na spratu... SUDIJA: Jesu li sve ene dovedene iz logora? ESTERA: Ne. Bilo je oko dvadeset pravih prostitutki. SUDIJA: Kako to mislite pravih prostitutki"? ESTERA (zbunjeno) Mislim... Mislim... TUILAC: Da li ste vi u Kui lutaka" dovedeni iz logora, ili ste?... ESTERA: Dovedena sam iz logora. TUILAC: Kada i kako vam je postalo jasno da ste dovedeni u javnu kuu? SUDIJA: Zar nemate blai izraz, doktore? TUILAC: Plaim se da su ostali jo gori. BRANILAC: Mi ovde govorimo o Klubu za vojniku razonodu", kolega. TUILAC: Mi ovde govorimo o logorskom burdelju, kolega. SUDIJA: Gospodo, tie, tie, molim vas. U susednoj prostoriji je nastava. (Esteri) Odgovorite na pitanje tuioca. TUILAC: Da ga ponovim? ESTERA: Nije potrebno. Pitali ste kada mi je postalo jasno da sam dovedena u javnu kuu. Onda kada su mi objasnili ta treba da radim. TUILAC: Objasnili su vam da ete primati u posetu vojnike? ESTERA: Da. TUILAC: Koliko dnevno? (Tajac) Dvojicu? (Tajac) Petoricu? (Tajac) Page 15

Djordje Lebovic - Viktorija Sedmoricu? ESTERA: Vie od desetorice. TUILAC: I vi ste pristali da obavljate taj posao"? ESTERA. Jesam. TUILAC: Zato? ESTERA: Morala sam... TUILAC: Zato ste morali? ESTERA: Bila sam prinuena!... BRANILAC: Prigovor. Tuilac se udaljio od predmeta suenja. SUDIJA: Zaboga, doktore, ne budite toliko kruti. (Esteri) Prema tome, kako vi kaete, bili ste prinueni" na blud? ESTERA: Bila sam prinuena. TUILAC: A ta se deavalo onim logoraicama koje su se suprotstavljale prinudi? ESTERA: Bile su ubijene. TUILAC: Ubiti se moe na bezbroj naina. Navedite bar jedan. ESTERA: Muili su nh... TUILAC: Muiti se moe na bezbroj naina. Navedite bar jedan. ESTERA: Tu, dole, u podrumu... zakopali su ph... samo su im glave virile... TUILAC: Dalje? ESTERA: Zakopali su ih u podrumu... TUILAC: To smo ve uli. Dalje. ESTERA: Pustili su... u podrum... pustili su pacove... Tajac. TUILAC: Dalje... ESTERA: Tamo, u podrumu... bio je mikrofon... a u naim sobama zvunici... Iznenada se zauje deji hor. Deca ritmiki, skladno, skandiraju latinske predloge. DEJI HOR: Ante, apud, ad, adversum, circum, circa, citra, cis, contra. egaa. extra. intra, infra, inter, juxta, ob, penes, pone, post. praeter. prope, propter, per, secundum, supra, versa, ultra, trans... Sudija rasejano prati skandiranje dece, ritmikim pokretima ruke. Trgne se. Lupa ekiem. BRANILAC: Ja mislim da su nas prekinuli na pravom mestu. (Esteri) Recite nam da li ste bili u Klubu za vojniku razonodu", na Boi, 1943. godine, bolje reeno na no uoi Boia, pomenute godine? ESTERA: Bila sam. BRANILAC: Ja vas molim la nam kaets ta se desilo te noi. ESTERA: Pobunile smo se. BRANILAC: Zato ste za poetak pobune izabrale ba tu no? ESTERA: Znale smo da e straa slaviti Boi. BRANILAC: A da li ste znale da e straa, bez obzira na nebudnost, pruiti otpor? ESTERA: Znale smo da e pucati na nas. TUILAC: Jedno pitanje. Koji je bio krajnji cilj vae pobune? ESTERA (kolebljivo) Krajnji cilj?... BRANILAC: Masovno bekstvo, pretpostavljam? Page 16

Djordje Lebovic - Viktorija ESTERA: Da, masovno bekstvo. TUILAC: Bekstvo? Vrlo dobro. A koliko vas je uestvovalo u tom bekstvu"? ESTERA: Bilo nas je vie od stotinu... TUILAC: O? Vie od stotiku? A koliko je bilo straara? ESTERA: Ne znam tano. TUILAC: Ja znam tano: bilo je trideset est straara, zajedno sa ovde prisutnim voom strae.... A sad da ujemo kakvo je bilo paoruanje, vas buntovnika"? ESTERA: Uspele smo da od jednog naeg posetioca ukrademo pitolj... Imale smo i oko desetak noeva. Pauza. TUILAC: I ta jo? ESTERA: I nogare od stolica... TUILAC: Sto ena, jedam pitolj, desetak tupih noeva i nogare od stolica prema trideset esg es-esovskih momina, isto toliko pukomitraljeza, etiri teka mitraljeza, preko stotinu runih granata, da puke i pitolje ne spominjem. I vi to nazivate masovnim pokuajem bekstva? To je masovni pokuaj samoubistva! ESTERA: Gospodine, mi nismo imale mnogo izbora, a taj je svakako bio najasniji. BRANILAC: Ne sumnjam u to da je va izbor bio astan, ali on je bio takav posmatran iz vaeg ugla. Za strau, to je bila pobuna i pokuaj bekstva! SUDIJA: O tome bi okrivljeni mogao vie da nam kae. Estera odlazi na svoje mesto. SUDIJA: Okrivljeni Ludvig Klaus Pendel! Pristupite. Pendel izlazi pred sudijski kolegijum. Pokloni se servilno, groteskno. Iris prasne u smeh. Pendel je oigine pogledom. Sudijska trojka reaguje takoe smehom. SUDIJA: Okrivljeni. Da li ste bili na slubi, u Klubu za vojniku razonodu", na no uoi Boia, 1943. godine? PENDEL: Biosam. SUDIJA: Pspriajte nam ta se desilo te noi. PENDEL: Bnla je to hladna no, gospodine, veoma vedra i svetla. Poto je to bila sveta no klub" je prestao sa radom jo u devet asova. U deset asova pogaena su svetla u spavaonicama. U isti as izvrio sam uobiajenu smenu strae, zatim sam se pridruio svojim vojnicima koji su slavili praznik, tu dole. u suterenu. Sledovali smo malo ruma, kupili malo vina i piva i sastavili skromnu veeru iz poklon paketa. Jedva da je prolo jedanaest asova, kada smo zauli dozive za pomo. Istrali smo u dvorite. Ugledali smo grozan prizor: sa prozora na drugom spratu, ba sa ovih ovde, ako se pe varam, izbaeno je na dvorite nekoliko ena. Bile su to logoraice - funkcionerke. Naredio sam straarima da uspostave red. Meutim, moji ljudi su napadnuti im su kroili u salon. Odmah posle toga logoraice su otvorile vatru na nas. Naredio sam strai da na vatru odgovori vatrom i da skri pobunu. Na alost, pobesnele ene se nisu smirile, ve su se bacile na ianu ogradu, u nameri da je provale. Tek tada je sa straarskih tornjeva otvorena paljba iz tekih Page 17

Djordje Lebovic - Viktorija mitraljeza. Sve je to trajalo dvadeset minuta, moda pola sata, ne seam se tano. SUDIJA: Koliko je logoraica poginulo? PENDEL: Ukupno je bilo oko sto dvadeset mrtvih i ranjenih. Taan broj ne znam. TUILAC: A koliko je bilo mrtvih na vaoj strani? PENDEL: Na naoj strani bilo je samo ranjenih. TUILAC (ironino) Pretpostavljam da nisu bili teko ranjeni sa nogarima od hoklica? PENDEL: Logoraice su bile naoruane, gospodine! TUILAC: One su imale jedan pitolj. Jedan pitolj, Pendel! A vi ste naredili da se otvori paljba iz etrdeset mitraljeza! I kako vi to pazivate? Nunom samoodbranom? BRANILAC: Pardon! Okrivljeni ni jedan jedini put nije upotrebio termin nuna samoodbrana. Pendel, vi ste bili voa strae. Sigurno su postojala pravila za vau slubu? PENDEL: Jesu, gospodine. BRANILAC: Prema tim pravilima ta je bila vaa dunost u sluaju pobune? PENDEL: Moja dunost bila je da utuim pobunu upotrebom sile. BRANILAC: ta se, prema vojnim propisima, podrazumeva pod upotrebom sile? PENDEL: Podrazumeva se upotreba svog naoruanja koje u datoj situaciji stoji na raspolaganju. BRANILAC: A ta bi se desilo da niste izvrili nareenje? TUILAC: Pitanje je hipotetino. SUDIJA (braniocu) Postavite novo pitanje. TUILAC: Zato? Ja ne ulaem prigovor. BRANILAC: Hvala, doktore. (Pendelu) Dakle, ta bi se desilo da niste izvrili nareenje? PENDEL: Bio bih izveden pred vojni sud, pod optubom za neposlunost, sabotau i prekraj vojne zakletve. SUDIJA: Kakva je bila kazna za tu krivicu? PENDEL: Smrtna kazna, gospodine. TUILAC: Pendel, Pendel... Okrivljeni Pendel... A ta bi se desilo da ste pobunu uguili bez prolivanja krvi? BRANILAC: Pitanje je hipotetino. TUILAC: Vratite mi dug, doktore. Branilac se osmehne i klimne glavom. TUILAC: Dakle, Pendel? Da li biste i u tom sluaju bili izvedeni pred vojni sud? PENDEL: Ne. TUILAC: Zato onda niste tako postupili? PENDEL: Ja nisam mogao da znam kako i koliko su ene naoruane, gospodine! Ja sam se striktno pridravao nareenja. TUILAC: Vi ste ih se slepo pridravali, Pendel. Page 18

Djordje Lebovic - Viktorija BRANILAC: Striktno. TUILAC: A kakvo ste odlikovanje dobili za vau poslunost, Pendel? PENDEL: Nisam dobio odlikovanje. TUILAC: Niste? Zato? IRIS: Ja u vam rei zato. SUDIJA: Govoriete kada budete pitani, gospoice. TUILAC: Ja je pitam: zato? IRIS: Zato jer je govno! SUDIJA: Gospoice, upozoravam vas da birate izraze. IRIS: Izabrala sam najblai. TUILAC: Predlaem da ispitamo drugog svedoka. SUDIJA: Gospoice, pristupite. Pendel odlazi ia svoje mesto, a Iris izlazi pred sudijski kolegijum. SUDIJA: Koliko ste imali godina kada su vas doveli u Klub za vojniku razonodu"? IRIS: Sedam. SUDIJA: I vi ste u sedmoj godini... ? IRIS: Ne. Ono na ta vi mislite poela sam da radim tek u petnaestoj. Branilac i Tuilac se smeju. Sudija mora da se nakalje. SUDIJA: ta ste onda radili u tom klubu"? IRIS: Bila sam komandantov suvenir. SUDIJA: Budite jasniji, molim vas. IRIS: Imala sam duge plave pletenice i krupne, pametne oi. Komandant me je izvukao iz transporta za krematorijum... Postala sam maskota tog kupleraja. SUDIJA: Ponovo vas upozoravam da birate izraze. Ispriajte nam ta znate o pobuni, na no uoi Boia, 1943. godine. IRIS: O toj pobuni ne zpam nita. SUDIJA: Niste nita ni uli, ni videli? IRIS: Pobunu ni ula, ni videla, Pobune nije bilo. Pendel skoi. PENDEL: To je glumica! Ona se egai! Iris prasne u smeh. Sudija lupa ekiem. BRANILAC: Skreem panju svedoku da se za lane izjave krivino odgovara. IRIS (pokae na Esteru) To kaite ovom svedoku. BRANILAC: U svim zapisima koji su pronaeni u logorskoj arhivi, govori se o pobuni u Kui lutaka". 0 pobuni je govorila svedokinja pre vas. O pobuni pie komandant logora u svojim memoarima. A vi, jedino vi, tvrdite da pobune nije bilo? IRIS: A ta ja mogu, kad pobune nije bilo? TUILAC: Ja vam verujem, ali bih voleo da znam ta je to bilo, ako nije bila pobuna? IRIS: Pokolj. Boino orgijanje Pendelovnh pijanih momaka. ene su mirno spavale, kada su ih ti vukodlaci napali. Estera skoi. ESTERA: Nije istina... To nije istina! PENDEL (vie) Ona lae! Lae! Page 19

Djordje Lebovic - Viktorija Iris, Pendel i Estera upadaju jedno drugom u re. Iris je ledeno mirna, pribrana, nepokolebljiva. Pendel uzbuen, skoro izbezumljen; Estera oajniki uporna. IRIS: Bio je pokolj. PENDEL: Lae! Lae! IRIS: Masakr... ESTERA: Mi smo se pobunile... Mi smo se pobunile... IRIS: Bio je pokolj. PENDEL: La! La! Sudija uporno lupa ekiem. BRANILAC: Traim prekid suenja! SUDIJA: Zahtev prihvaen. Suenje e se nastaviti. Sudijski kolegijum, Pendel i Estera odlaze. Iris je sama. Razgleda uionicu. Trai, zaviruje... Klekne. Kuca tio patosu, eprka. Ulazi Sipka. Jedno vreme utke posmatra Iris. Ona puzi na kolenima i kucka. ini se da ne primeuje Sipku. IRIS: Kakav se zvuk uje iz upljine? Tup, ili zvonak? SIPKA: Zar nikada niste lupali u prazno bure? IRIS: U bure, u bure?... Bila sam u vinskom podrumu, bez prozora, bez vrata... Burad su bila napunjena slepim mievima, a kroz epove je kapala smola, smrdljiva i lepljiva. SIPKA: ao mi je, ne umem da tumaim snove. Iris sedne na patos. IRIS: Znate li ta sam uradila? Okaila sam na sva vrata u svom stanu ljuljake. (Broji na prstima) est ljuljaki. A u predsoblju se nalazi sat sa crkvenog tornja. Cepa arape i ostavlja modrice. Svi mrze taj sat. A vi? Da ujem vau priu. SIPKA: Imao sam mutiklu. Po njoj su me nazvali - Sipka. uvao sam je osam godina, ovde, u logoru. Kad sam se ponovo vratio, u ovaj svet izgubio sam mutiklu. IRIS: I to je cela pria? SIPKA: Uglavnom. IRIS: Znate li, Sipka, znate li da vas ja ve odavno poznajem? SIPKA: Zaista? IRIS: Viala sam vas, esto, uvek, kako prolazite ovim putem. Posmatrala sam vas, evo, odavde, sa ovog prozora. Svako jutro, svako vee. Jednom, seate li se, bacila sam vam cigarete. Celu kutiju. Seate li se? Sipka je utke gleda. IRIS: Recite da se seate. SIPKA: Seam se. IRIS: A seate li se one zgrade, tamo, tamo, Sipka, na ivici ume? To je bio samostan, zar ne, zar ne? ta ste vi tamo radili svaki dan, ta? elela sam da i ja odem tamo, da ostanem tamo, stalno, stalno... SIPKA: Ipak, Iris, ipak... Vas ne mogu da zamislim u samostanu. IRRTS: A ja vas u lekarskoj ordinaciji! Sipka se nasmeje. SIPKA: To je samo veta kamuflaa, Iris. Ja sam, u stvari, mornar, lovac, Page 20

Djordje Lebovic - Viktorija istraiva, gnjurac, krijumar... Vozim psee zaprege kroz snenu divljinu, borei se sa vukovima; u mranoj praumi vrebam iz zasede na ljudodere... Iris lii na uvreeno dete, koje jedva uzdrava pla. IRIS: Sipka, ja nikada nisam ila u osnovnu kolu. Shvatate li? Nikada. SIPKA: Znam, Iris, ne brinite, znam. Ne rugam se vama, nego sebi. Iris se zahvalno osmehne, a zatim poe da koraa po uionici. IRIS: Nauila sam da piem ovde, ba u ovoj sobi. Evo, tu, tu je bio moj krevet. Moj orman... moj mali sto... Moj mali sto. Iris odmerava koracima razdaljinu. IRIS: Onda je to ovde. Klekne. Kuca po patosu. SPPKA: Prolo je vie od dvadeset godina, Iris. Iris ga ne slua. II dalje kuca. Sipka joj prie. SIPKA: Lutka? IRIS: Vi sve znate? SIPKA: ta drugo moe da krije devojica u Kui lutaka"? Irisino lice se ozari. IRIS: Nala sam! Nala, nala... Sluajte. Sipka une. IRIS: uplje, zar ne? Zar ne? SIPKA: Izgleda. Iris uspeva da podigne jedan deo patosa. IRIS: Evo! Neto ve vidim! Iz udubljenja u patosu izvlai kartonsku kutiju. Otvara poklopac. IRIS (zaueno) Olovni vojnici? Otkud? SIPKA: Sakrila su ih deca. IRIS: Sedite. Sipka se podigne. IRIS (moleivo) Sedite, Sipka, molim vas. Molim vas... Sipka sedne na patos. Iris mu daje olovne vojnike. IRIS: Vi uzmite plave, a ja u ute. (Sveano) Objavljujem vam rat jer ste plavi! Sklonite ruku. Ovde je front. Panja! Napadam levim krilom! SIPKA: Polako. Kuda ste poli? Ovde je reka. A most je sruen. IRIS: Vi ste drski! Ja u vas osuti paljbom sa svojih oklopnjaa........ SIPKA: A gde vam je more? IRIS: Da li vi verujete da je zemlja okrugla? Ja da. Ona ustane. IRIS: Stajala sam na gornjoj palubi. Sama. Videla sam zemlju, okruglu, zaobljenu, kako ponire u bezdan! Ja sam bila nepokretna, a ceo svet je plovio kraj mene... Ona ponovo sedne na patos. IRIS: Gde su moji vojnici? Vi ste ih ukrali. To je prevara! SIPKA: U ratu je sve dozvoljeno. IRIS: Dau ja vama! Iris legne na stomak. Rui olovne vojnike. IRIS: Evo vam! Evo! Svi su mrtvi!... Svi su zarobljeni! (Udara Sipku po ruci) Ne Page 21

Djordje Lebovic - Viktorija dirajte to! To je moje! I ovo je moje... I ovo... Pojavljuje se Amos. Prilazi im. Iris puzi na stomaku. Otima olovne vojnike od Sipke. IRIS: Moje... Sve je moje! Pobeda! Moja pobeda! Podigne glazu. Pogleda u Amosa Zaueno zuri u njega. Pauza. Iris razvue usne u osmeh. IRIS: On je kapitulirao. AMOS: estitam. (Sipki) Mogu li da pomognem poraenom? Sipka jo uvek sedi na patosu. SIPKA (uz uzdah) Daj mi cigaretu. Amos mu prui cigaretu. Iris sedne. Obuva cipele. IRIS: Ima li sendvi pri ruci? AMOS: Bife je preko puta. Iris ve tri prema izlazu. Okree se. IRIS: Potraite me! Odjuri. Sipka skuplja razbacane olovne vojnike i stavlja ih u kutiju. AMOS: uveni kardiolog, na patosu, igra sa olovnim vojnicima... SIPKA: Pie li neto novo? AMOS: Zato pita? Kod vas ionako ne tampaju moje knjige. Za vae sam suvie mraan... A za nae, suvie levo orijentisan. Neko je oigledno okrenuo lea suncu i izgubio orijentaciju. SIPKA: Nai i vai... Vai i nai... Nisam znao, Amos, da i ti tako deli ljude. AMOS: Nisam ih ja podelio, moj jakobine. U mojim delima nasilje se ne deli na istonu i zapadnu varijantu! SIPKA: Ti, znai, sudi nepristrasno? AMOS: Ja ne sudim! Samo opominjem. SIPKA: Opominje? I? ljudi vie ne vre nasilja? AMOS (plane) A ta ja mogu? Ja ne mogu da izmenim ljude! Niko ih ne moe izmeniti! SIPKA: Nisu svi ljudi isti, Amos... A.MOS: Svi su isti. I nikada se nee izmeniti! Sudijski kolegijum zauzima svoje mesto. AMOS: Jednog dana ljudi e se izmeniti... SIPKA: Nisu svi ljudi isti, Amos. Pojavljuju se Edek, Goer, Jup i alom. EDEK: Amos ima pravo: svet se mora promeniti. Postojae svet bez logora, ili e biti logora, ali sveta nee biti! SIPKA: Na alost, mogu je i kompromis, Edek. GOER: Mi emo spreiti svaki kompromis. Dolazi Kefalo. Veoma je uzbuen. KEFALO: Goer! On je saznao! GOER: O kome govori? KEFALO: Pa, on! Musfeld! Saznao je! JUP: Otkud zna? KEFALO: uo sam... Kae da je to sabotaa! AMOS: ta emo sada, Goer? GOER: Samo mirno.... Moda ne zna sve. Page 22

Djordje Lebovic - Viktorija KEFALO: Zna, zna!... Sve, sve, sve! JUP: Evo ga! Dolazi! GOER: Na posao! Brzo! Razilaze se. Edek nestaje. Pred sudijskim kolegijumom ostaje jedino Kefalo. BRANILAC: Interesuje me, gospodine, kako ste uli da je Musfeld saznao za vau sabotau? KEFALO: On je bio u svojoj kancelariji, a ja u susednoj prostoriji... BRANILAC: S kim je bio u kancelariji? KEFALO: Sa narednikom Vosom. SUDIJA: Ko je ta osoba? TUILAC (ita iz beleke) SS arfirer10) Helmut Vos, roen 1922. godine, pre rata pekarski radnik, poginuo na frontu, februara 1945. godine. BRANILAC: Recite nam o emu su razgovarali Musfeld i Vos. KEFALO: Pa, sad... Treba se setiti... BRANILAC: Pa setite se. KEFALO: Vos je rekao: Aha, sad emo ih udesiti... Zreli su za veala". A Musfeld je rekao: Ne treba s njima jo vie zapetljati..." TUILAC: Da nije Musfeld rekao: Ne treba s njima suvie petljati"? KEFALO: Pa tako sam i kazao. BRANILAC: Nije tano! Vi ste rekli: Ne treba s njima jo vie zapetljati"! KEFALO: Tako je. TUILAC: Pazite, molim vas. Rekli ste petljati". Petljati", a ne zapetljati"! BRANILAC: Svedok je upotrebio izraz zapetljati. U stvari komplikovati. A nikako petljati! SUDIJA (Kefalu) Molim vas, ponovite ta ste rekli. Kefalo oajniki pairi ruke. KEFALO: Sad vie ni ja ne znam. Jup i Amos prasnu u smeh. Kefalo je besan. KEFALO: Boga mu! Kao da je ta jedna re toliko vana! TUILAC: Razumljivo da je vana. Vi ste policijski agent. Trebalo bi da znate koliko esto u naoj praksi sve zavisi od jedne rei. KEFALO (zbunjeno) Mislite - ja? Pa ja... JUP: E, sveca li ti tvoga!... Sudija lupa ekiem. SUDIJA (Kefalu) Nastavite. ta ste jo uli? KEFALO: Nita... Jedno vreme. A onda opet ujem... Vos kae: Moramo ih odmah prijaviti Politikom odeljenju!11) A Musfeld na to kae: Mi smo prvi saznali, pa emo prvi i dejstvovati TUILAC: Okrivljeni. Zanima me kako ste doznali da su logorai umeani u sabotau? MUSFELD: Neko me je obavestio. TUILAC: Ko? MUSFELD (posle kraeg kolebanja) Jedan logora nz mog odeljenja. TUILAC: Koji logora? MUSFELD: Ne elim da odgovorim na to pitanje. Page 23

Djordje Lebovic - Viktorija 5RANILAC: U vaem je interesu da odgovorite. MUSFELD: Ne mogu. Smatram svojom obavezom da ime tog oveka drim u tajnosti. SUDIJA (lupa ekiem) Nastavljamo rekonstrukciju dogaaja. Logorai su na svojim mestima u Kanadi. Meu njima je sada i Edek. Dolazi Musfeld, u pratnji Vosa. Vos je stasit, crnomanjast mladi, uspravnog dranja, deakih crta lica. Es-esovska uniforma stoji na njemu kao salivena. Naoruan je pitoljom. VOS: Prekini posao! Cvi stoje u iekivanju. Musfeld ih jedno vreme utke odmerava, a zatim upre kaiprst u Amosa. MUSFELD: Ti, mali! Moja kanpelarija je u neredu. Zar ti nisam rekao da je oisti? AMOS: Oistio sam je. MUSFELD: Sad e ponovo! Hajde! Amos okleva. MUSFELD: ta je? ta eka? Amos ne polazi. Ne skida pogled sa ostalih. GOER: uo si nareenje. Gubi se odavde! Amos odlazi, nevoljno, pognute glave. MUSFELD: Znam sve. Jeste li svesni da ovde postoji samo jedna vrsta kazne za sabotau? Na Musfeldovo pitanje nema odgovora. MUSFELD: Da li ste svi uestvovali u toj glupoj avanturi? Tajac. VOS: Odgovorite! GOER: Svi. MUSFELD: Ond.a sve vas eka ista kazna. Jasno? Ponovo tajac. VOS: Biete svi obeeni! Jasno? EDEK: Jasno. Musfeld prie Sipki. MUSFELD: I ti si bio u to umean? Sipka utke klimne glavom. Musfeld pokae na Jupa. MUSFELD: A ti? JUP: Naravno. ALOM: I ja. MUSFELD (alomu) I ti? MUSFELD: Lepo... Solidarnost. Samo ja znam istinu: niste svi bili umeani. Ne svi! Samo jedan. Razumete li? Jedan! I taj e da bude kanjen. Ko je taj? Duga pauza. Najzad, alom istupi. ALOM: Ja sam taj. MUSFELD: Ti? ALOM: Ja. Ja sam kriv za sve. On krene prema izlazu. MUSFELD: Stani! Page 24

Djordje Lebovic - Viktorija alom zastane. MUSFELD: Nisi ti taj. On se okrene prema ostalima. Posmatra ih. Kao da svakog ponaosob odmerava. Najzad, upre kaiprst u Edeka. MUSFELD: Ti! Edek se gorko osmehne, a zatim istupi. MUSFELD: Kazna e se izvriti odmah. (Vosu) Vodite ga. VOS: Hajde, mustro. Kreni! Edek pogleda ostale. EDEK: Nastavite posao! Edek odlazi, u pratnji Vosa. Sudijski kolegijum naputa ceo je mesto. Kelneri postavljaju stolove. Goer, Sipka, alom, Jup i Kefalo sedaju za sto. Musfeld sedne za poseban, izdvojen sto. Pojavljuje se Amos. Nosi veliki pehar. Pokazuje ga ponosno. AMOS: Naao sam ga u antikvarnici. Star trista godina. Zar nije divan? JUP (prezrivo) Na ta troi pare, ovee? KEFALO: Znate li ta je ovde jeftino? Materijal za krevetninu. Damast i platno. To treba kupovati. Amos sedne. Baca na sto hrpu novina. Goer uzima novine. GOER: Piu li neto o suenju? AMOS: Piu samo o tome da je jedan od logoraa izdao. Goer ljutito odbaci novine. GOPGER: Tako nam i treba! Dozvolili smo da ime izdajice ostane tajna. Sada sumnja pada na sve nas. KEFALO: Na nas? Pa zato onda nismo rekli ko je izdajica? ALOM: Nismo rekli, jer ne znamo ko je. GOER: Svi znamo da nas je izdao Zelman Levental. alom ustane. ALOM: Mi znamo samo to ko je izdao Zelmana Leventala. Nita osim toga. alom odlazi. Svi ute. Amos pokuava da podstakne razgovor. AMOS: Kakav je bio ruak, Jup? JUP: Ne pitaj! U mom restoranu takvu hranu sluimo samo poreznicima i policajcima. AMOS: Je li? ta ti ima protiv policije? JUP: Ne volim ljude koji pendrekom zarauju hleb. KEFALO: Ja ne upotrebljavam pendrek! GOER: Ti si, znai, dobar kapo? KEFALO: ta je vama? ta hoete od mene? Ja sam obian agent. Hapsim kriminalce. Jup upre kaiprst, veoma upadljivo, u Musfelda. JUP: Zato onda ne uhapsi ovoga? KEFALO: Ja? Kako? Pa ne izdajem ja naloge za hapenje! AMOS: Dabome. Ti samo izvrava nareenja pretpostavljenih. KEFALO: Pa svi mi... Boga mu! Svi mi izvravamo neija nareenja! Je li tako, Goer? Kai! AMOS: A kada bi tebe, velikog Kefala, postavili za komandanta logora? ta bi Page 25

Djordje Lebovic - Viktorija onda uradio? Musfeld je ustao od stola. Prilazi im. Kefalo ustane. Drekne... KEFALO: Prekini posao! Mirno! Svi ustaju. Stoje u stavu mirno. Musfeld im prie. Sudijski kolegijum zauzima svoje mesto. MUSFELD: Treba malo vie da uvate vae usijane glave. Ja to ne mogu umesto vas. Razumeli smo se? Tajac. Musfeld drekne... MUSFELD: Svaki na svoj posao! BRANILAC: Gospodine Musfeld... MUSFELD: Izvolite, gospodine? BRANILAC: Postavljam vam znaajno pitanje: ta bi se desilo da ste sluaj sabotae prijavili Politikom odeljenju? MUSFELD: Celo moje odeljenje bilo bi likvidirano. BRANILAC: Znai, vaa namera je bila da spasete estoricu logoraa sigurne smrti? MUSFELD: Da. Moja namera je bila da spreim najgore. TUILAC: Jedan ovek je ipak ubijen. MUSFELD: To se nije moglo izbei. Neko je morao da bude kanjen. TUILAC: Neko, koga ete vi izabrati? MUSFELD: Ja sam bio njihov komandant. TUILAC: Prema tome, vi ste odluivali. Zato onda niste izabrali onoga koji se dobrovoljno javio? MUSFELD: Da ste vi bili na mom mestu, izabrali biste Jevrejina? TUILAC: Zato, dakle, niste izabrali Jevrejina? MUSFELD: Zbog toga to je Jevrejin. TUILAC: To kaete sada. A kako bi glasio va odgovor pre dvadeset godina?.... MUSFELD: Bio bi isti. TUILAC: Dozvolite da u to sumnjam. MUSFELD (plane) Jednog sam morao da izaberem. TUILAC: I izabrali ste studenta Edeka Jaonjskog. Zato ba Edeka Jaonjskog? SUDIJA: Gospodo, o tome drugi put. (Lupivi ekiem) Suenje e se nastaviti. Sudijski kolegijum naputa svoje mesto. Goer, Sipka, Amos, Jup i Kefalo zauzimaju mesta za stolom. NJima se pridruuju Estera i Iris. Za odvojenim stolom sedi Musfeld sam. Kelneri posluuju. Kafanski orkestar zauzima svoje mesto. Poinju da sviraju. Jup ustane. GOER: Ne izazivaj ga. Jup prie rukovodiocu orkestra. Dogovara se s njim. Orkestar poinje da svira: Adieu, mein kleiner GardeOffizier..." Jup peva. Kefalo i Iris sa njim. Musfeld sedi ledeno miran. Iris pokretom ruke zaustavlja orkestar. IRIS: Dosta! Svirajte neto pomamno! Orkestar svira temperamentnu igru. Iris plee, veto, razuzdano. IRIS: Hajde, Estera, igraj! Vitlaj malo stranjicom! Razgali to pospano Page 26

Djordje Lebovic - Viktorija drutvo... Prekida igru. IRIS: Estera, sea li se takmienja u plesu? ESTERA: Ne znam o emu govori. IRIS: Kako? Zar si zaboravila? Pa to je bila predstava! Sedne za sto. IRIS: Ogolie momci dvadeset ena... Tenkisti su bili, zar ne, Estera? Kau: dilitajte ce, koja prva odustane - umesto ebeta tri dana e se pokrivati tenkistima! Moj boe, kako su te ene igrale! Estera, da nisi ti prva odustala? ESTERA: Nisam u tome uestvovala. IRIS: Ali u svadbenom vencu" si uestvovala... To znam pouzdano. Znate li ta je svadbeni venac"? Poreaju tridesete ena... GOER: Ne zanima nas, gospoice. IRIS: Zaista ne? A ja sam mislila da vas te prie zabavljaju. Ba sam nespretna. Pokvarila sam vam raspoloenje. Estera, pomozi, draga, da popravim svoju greku. Ona prie orkestru i uzima violinu. AMOS: Nee valjda, ti da nam svira? Iris teatralnim pokretom pokae na Esteru. Estera ustane. ESTERA: Ne! Iris ne obraa panju na nju. Duboko se pokloni. IRIS: Predstavljam vam poznatu violinistkinju, nekadanje udo od deteta, koja je svirala u estoj, koncertirala u trinaestoj, a komponovala u osamnaestoj godini! Aplaudira. To ine i Jup i Kefalo. Estera nemo odmahuje glavom. IRIS: Betovena. Estera - najvie si volela Nemca Betovena. GOER: Dakle, da sluamo Betovena. JUP: Fino. To e biti dobra zabava. SIPKA: Mislim da nije vreme za takve zabave". IRIS: Nikada pogodnije. Estera, mi te sluamo. Estera se koleba. Svi je napeto posmatraju. Ona podie gudalo. Ulae ogroman napor da se koncentrie. Stavlja gudalo na icu. Tajac. (Javlja se motiv iz oratorijuma Dies irae"). Estera povue gudalo. Zvuk violine je neist, disharmonian, besmislen. Ruka sa violine klone. Estera stoji nemona, poraena. Na Irisinim usnama lebdi podrugljiv osmeh. IRIS: Trebalo je da me poslua... Da igra gola. To bi bolje umela. Estera stoji nepomina, nema. IRIS: Zato uti? Kai neto! Brani se, napadaj! Kai da sam kurva! SIPKA: Iris, idite kui. Iris ga uopte ne slua. Potpuno je izgubila kontrolu nad sobom. IRIS: ta je? Ne usuuje se da kae istinu? Zato? Ja jesam kurva! Jesam! Ali sam kurva privatna, a ne kurva dravna! Ona prie Esteri i razdraeno, gnevno, strgne al sa njenog vrata, a zatim joj jednim pokretom rascepi bluzu. Ispod Esterinog vrata krupnim slovima utetovirano je FELDHURE". Estera ne uini ni najmanji pokret. IRIS: Gospodo, proitajte: Dravna kurva"! Page 27

Djordje Lebovic - Viktorija Svi su ustali. Jedino Musfeld sedi, ali pogled ne skida sa Estere. Sipka poe. Slede ga Goer, Jup i Kefalo. Iris poe umornim, tromim koracima, u suprotnom pravcu. Razilaze se i lanovi. orkestra. Poslednji krene Amos. Kraj Estere zastane. AMOS: Napijte se... Musfeld ustane. Poe. Kad stigne do Estere, sagne se, podigne njen al i stavi ga na sto. MUSFELD: Laku no, - gospoo. Odlazi. Estera ostaje sama, u naputenom restoranu. ZAVESA DRUGI IN U pozadini obrisi krematorijuma. Iz dimnjaka bukti plamen. GLAS IZ ZVUNIKA: Panja! Panja! Vi se nalazite u potpunoj bezbednosti. Vi se nalazite u potpunoj bezbednosti. Nemate razloga za nespokojstvo. Moete da poaljete dopisnicu vaim najbliima. Napiite: Dobro sam. Nalazim se zajedno sa porodicom Sa nama postupaju lepo. Hvala. Iz zvunika se zaori melodija Adieu... Nailazi Estera. Ona zauzima mesto na klupi za svedoke. Sudijski kolegijum takoe zauzima svoje mesto. Pojavljuju se Sipka, Goer i Zelman. ZELMAN (podrugljivo) Trista etrnaesti transport, Goer. GOER: Beh bi se trista etrnaest puta pobunili, da imaju trunke hrabrosti! ZELMAN: NJihova hrabrost nije u njihovim miiima i njihovim pesnicama. Ona je u potovanju samoga sebe i svoje sudbine. Upada Jup. Veoma je uzbuen. JUP: Pobuna! Utri Amos. Razdragan je. AMOS: Pobuna! Nailazi Kefalo. Za njim ulazi alom. KEFALO: Pobuna, ljudi! Pobuna! Pojavljuje se Edek. EDEK: Uspeli smo! Uspeli, Goer! Edek pritri Goeru i zagrli ga. Dopire amor gomile, uzvici, krici, mitraljeska paljba... (Motiv iz oratorijuma Dies irae"). Jup i Kefalo se zagrle i zaigraju, pevajui no taktu valcera: Pobuna, pobuna, hopsa-sa..." Edek i Amos takoe zaigraju. Jedino su alom, Zelman i Sipka nepomini, utljivi. Ulazi Musfeld. Prvi ga primeti Sipka. SIPKA: Prekini posao! Svi se ukoe. Musfeld uopte ne obraa panju na njih. Unezveren je. Gleda u pravcu krematorijuma. Oslukuje. agor je sve jai, sve straviniji. Musfeld se naglo okrene. Usplahiran je. MUSFELD: Pevajte dalje. Tajac. MUSFELD: Jeste li uli? Pevajte! Jup i Amos zapoinju pesmu Adieu..." Pesmu prihvataju i ostali, osim aloma i Page 28

Djordje Lebovic - Viktorija Zelmana. MUSFELD: Glasnije! Edek poinje da lupa takt po podu. Ostali slede njegov primer. Lupaju nogama, ekiima, kljetima. Pesma je sve snanija, sve prkosnija. Grupa neprestano, uz lupanje takta, ponavlja refren: Und vergiss mich nicht!") Pesma je dominantna. Ona nadjaava buku koja donupe iz krematorijuma. Odjednom pesma zamukne. Potpuna tiina. Ona je upeatljivija, stvarnija od svakog zvuka. Jup pogleda u pravcu krematorijuma. JUP: Gotovo... Zelman poinje da se moli. ZELMAN: Blaena je poivka u senci vrline... Daleko je tamo greh, a blizu je blaenstvo onde..." Musfeldov odseni glas prekine Zelmana. MUSFELD: Zavrite pesmu! EDEK: Mi smo zavrili. Sad je na vas red. Musfeld zaprepaeno gleda u Edeka. MUSFELD: ta si rekao? Zelmanova glasna molitva pretekne Edeka. U stvari, Zelman se svojom molitvom obraa direktno Edeku. ZELMAN: Podigni svoj glas, o Gospode, jer slabaan i nemoan je glas ljudski..." Musfeld se izdere na Zelmana... MUSFELD: Tiina! Zelman uuti. Musfeld prie Edeku. MUSFELD: Kakav red, mladiu! Goer dobaci Edeku... GOER: uti... Musfeld se obrecne na Goera... MUSFELD: Ti da uti! (Edeku) Kakav red? Da zavrim", zar ne? Zar ne?! EDEK: Ako ste tako razumeli... MUSFELD: Zpa li da te zbog ovoga mogu poslati na veala? EDEK: Znam. Vi sve moete. MUSFELD: Pa? Jesam li svoju mo ikada zloupotrebio? Jesam li loe postupao sa vama? Odgovori! Edek uti. MUSFELD: Ja nisam ovde jedini oficir. Prema tome, odgovaram samo za svoje postupke. Jasno? EDEK: Jasno. Ostalo se vas ne tie. SIPKA: Edek, pomozi mi da iznesem ovaj sanduk. Edek poe. MUSFELD: ekaj! Prie mu: Pokae u pravcu krematorijuma. MUSFELD: Ti misli da ono to: se tamo deava ima veze sa mnom? EDEK: Zato mene pitate? Te ljude pptajte. MUSFELD: Ti vrlo dobro zna da te ljude ne aljem ja u smrt! EDEK: Neko ih alje u smrt... A vi vrlo dobro znate ko. Pa ipak mu verno Page 29

Djordje Lebovic - Viktorija sluite. MUSFELD: Meni da dri lekcije? Ti? Zna li ti s kim razgovara?! Nikada vie da nisam uo tvoj glas! Moe veoma loe da proe, pazi! A sad - gubi se. Edek i Zelman nestaju. Svedoci i okrivljeni odlaze na svoja mesta. Pred sudijskim kolegijumom ostaje jedino Sipka. TUILAC: Mislim da je sudu sad jasno zato je Musfeld uperio svoj prst ba na Edeka Jaonjskog. BRANILAC (Sipki) Gospodine, ja cenim va iskaz, meutim, sumnjam da je jedino Jaonjski uestvovao u razgovoru sa Musfeldom. ta ste za to vreme radili vi i ostali? SIPKA: utali smo. BRANILAC: Ali to je neshvatljivo. Musfeld je pokazao spremnost da sa vama otvoreno razgovara. Zato i vi niste izloili svoje miljenje? Niste ga imali? SIPKA: Imao sam ga, gospodine, ali moje miljenje nije vie imalo vrednost. BRANILAC: Istina u svako vreme ima vrednost, gospodine doktore. SIPKA: Varate se, gospodine doktore. NJena vrednost opada, sa porastom koliine ljudskog pepela. SUDIJA: Gospodo, vi se udaljujete od teme. Sud bi eleo da uje da li je u razgovoru izmeu Musfelda i Jaonjskog bilo otvorene pretnje. SIPKA: Bilo je - sa obe strane. TUILAC: Nas zanima da li je Musfeld pretio? BRANILAC: I zanima nas zato je Musfeld pretio. SIPKA: Vas ne zanima zato je Edek pretio? SUDIJA: Okrivljeni Musfeld. Zato ste pretili logorau Jaonjskom? MUSFELD: Ja sam s njim razgovarao bez pretnji, sve dotle dok se nije pojavio narednik Vos. BRANILAC: Razumem. Vi ste eleli da pred Vosom zatakate ispad Jaonjskog. TUILAC: Kojeta. Narednik Vos uopte nije prisustvovao razgovoru. SUDIJA: ta je sad? Da li je Vos bio prisutan razgovoru, ili nije bio prisutan? Postavljam pitanje svim svedocima. SIPKA: Ne seam se. GOER: Nije bio prisutan. AMOS: Bio je prisutan. JUP: E, nije bio. KEFALO: Nije bio. alom uti. SUDIJA (alomu) Molim va odgovor. ALOM: Zato ne pitate i Zelmana Leventala. BRANILAC: Tako je! Zato ne pitate i Zelmana Leventala? SUDIJA: Dragi doktore, vi znate da je logora Levental mrtav, a znate i to da ja ne volim zagonetke. Recite, dakle, ta elite. BRANILAC: Predlaem sudu da rekonstruie dogaaje u vezi sa pogibijom Zelmana Leventala. SUDIJA: Zahtev odbrane prihvaen. Suenje e se nastaviti. Sudijski kolegijum naputa svoje mesto. Odlaze i svedoci. Musfeld i Estera su sami. Musfeld se koleba. Poe prema Esteri, zastane. Page 30

Djordje Lebovic - Viktorija MUSFELD: Dobro vee, gospoo. Estera otpozdravi klimanjem glave. Nailazi Momak u sivom. Dvadeset godina, brada, siv demper, sive pantalone, vakaa guma. U ruci nosi kofer. Prilazi Esteri. MOMAK U SIVOM: Prodajem suvenire, znake, slike, specijalne marke. elite? Estera odmahne glavom. MOMAK U SIVOM: Jeftino. Propagandna cena. Estera ponovo odmahne glavom. Momak u sivom npumeti Musfelda. Prilazi mu. Otvara kofer, nudi svoju robu. MOMAK U SIVOM: Mala maketa gasne komore, prema originalu... Nebeski odred" spaljuje leeve u boji... Straarski toranj od crnog ilibara lep suvenir... elite? MUSFELD: Ne. Hvala. MOMAK U SIVOM: Vi ste stranac? Pa da. Da niste bili u ovom logoru? MUSFELD (posle kraeg kolebanja) Bio sam. MOMAK U SIVOM: Znam. Vi ste svedok na suenju. To je glupo. To suenje. MUSFELD (zainteresovano) Zato? MOMAK U SIVOM: Nema rezona. Trebalo je njih odmah pokokati. Pokupi ih sve na gomilu, pokoka ih - pa smo kvit. Dakle? elite li neto da kupite? MUSFELD: Ne. Drugom prilikom. MOMAK U SIVOM: Evo vam ova logoraka znaka. Besplatna je. Zakaite je toca radi. Momak u sivom odlazi. Musfeld zamiljeno obre znaku u ruci. Estera mu prie. Posmatra ga. Musfeld podie glavu. Zbunjen je. MUSFELD: Moj sin skuplja znake. Tajac. MUSFELD: Sedite. Sedaju. MUSFELD: Ovde su noi izgleda veoma svee. ESTERA: Vlane i maglovite, ini mi se. MUSFELD: Govorimo o vremenu kao da smo prvi put ovde. ESTERA: Koliko dugo ste bili? MUSFELD: Oko godinu i po. A vi? ESTERA: Ja znam tano. U sate. MUSFELD: Greite. Treba zaboraviti, gospoo. ESTERA: Ime mi je Estepa. Logorako. MUSFELD: Jo jedna greka. Moje ime, pravo ime, je Erih. ESTERA: Vie me zanima va nadimak. MUSFELD: U gimnaziji su me zvali Pi". Na fakultetu sam bio Gek". (Kroz smeh) Kico". ESTERA: A kako su vas zvali u vojsci? MUSFELD: turmfirer. Pauza... ESTERA: ta ste studirali? MUSFELD: Muziku. Page 31

Djordje Lebovic - Viktorija Estera ga zaueno pogleda. MUSFELD: Muziku brojki. A ta vi radite? ESTERA: Prodajem steznike i arape. MUSFELD: Ko vam je dao pravo da sebe kanjavate? ESTERA (hladno) A ko je vama dao pravo da me to pitate? Pojavljuje se Iris. IRIS: Zar su ti toliko prirasli za srce, da ne moe bez njih. Musfeld se nakloni Esteri, a zatim odlazi. Iris sedne pored Estere. IRIS: Ima li cigaretu? Uzima od Estere cigaretu. ESTERA: Zato me ne podnosi? IRIS: Estera, uobraava! Mala Iris mnogo voli" svoje lepe lutke. ESTERA: Ti uobraava, Iris. Mi nismo nita imale protiv tebe... IRIS: To je lepa pria. A zna li ovu? Bila jednom jedna devojica koja je imala, puno, puno lutkica... Pa ipak ona je bila veoma, veoma usamljena jer su je njene lutke strano, strano mrzele, zbog toga to je ona bila devojica, a ne spavaa lutka... ESTERA: Pridaje sebi suvie veliku vanost. Po svaku cenu - izuzetak. IRIS: A ta bi ti volela? Da po svaku cenu budem pravilo? Tvoje pravilo, lutko moja! Pogni glavu... savij iju... lezi... ESTERA: A ta ti sada radi? ta? Isto! IRIS: Isto, isto, isto! Ali ja im na kraju pljunem u lice! A zato ti nisi to uradila? Makar jedan jedini put! Pa da i ti bude izuzetak! ESTERA: Lako je svetiti se, Iris... Mnogo lake nego pruiti otpor. IRIS:... ree Estera - i die noge. ESTERA: Ti vrlo dobro zna da je pobuna bila nemogua! IRIS: Znam. Moje lutke nisu bils ispunjene samo krpama, nego i strahom. ESTERA: Neka je i tako, ali to nije vano. Vano je da je pobuna u Kui lutaka" ula u legendu. IRIS: Draga Estera, ljudima nisu potrebne legende... (Prasnuvi u smeh) LJudima nisu potrebne legende o javnim kuama, ve javne kue. ESTERA: Ti vrlo dobro zna, kome je potrebna ta legenda! IRIS: Kome? Lutkama? Pa gde su one? Ako im je toliko stalo do njihove legende, zato se nisu pojavile? Zato nisu dole da je odbrane od napasti kao to je Iris? ESTERA: Jedna je dovoljna. IRIS (ironino) Ti? ESTERA: Ja. IRIS: Dobro. Onda je brani. Sudijski kolegijum i okrivljeni Pendel zauzimaju svoja mesta. ESTERA: Pobunu smo pripremale u tajnosti. A naroito smo se uvale tebe. IRIS: Mene? udno. Zar si ve zaboravila na pitolj, kojim si se proli put toliko razmetala? Pa ko je organizovao"14) taj pitolj? ESTERA: Dala si taj pitolj, da bi nam se dodvorila! IRIS: Dala sam ga da pucate iz njega. Ali vi ra nikada niste upotrebile! Page 32

Djordje Lebovic - Viktorija SUDIJA: Rasprava se rasplinjava. Ponovo postavljam pitanje: da li svedoci ostaju pri svojim ranijim izjavama? ESTERA: Da. IRIS: Da. TUILAC (Esteri) Jedna napomena, gospoo: ukoliko se dokae da je u Kui lutaka" bila pobuna, poloaj okrivljenog bie znatno olakan. Da li vi to elite? BRANILAC: Protestujem. Tuba vri direktan upliv na svedoka. SUDIJA: Protest usvojen. (Tuiocu) Doktore, budite uzdrljiviji. TUILAC: Svakako, gospodine predsednie. (Esteri) Napomena ipak ostaje. ESTERA: Gospodine, ukoliko elite da proirite optunicu protiv Pendela, ja u vam za to pruiti dovoljno razloga.. TUILAC: Ja vas sluam. ESTERA: Pendel je lino vrio represalije nad kanjenim enama. PENDEL: La! Ona lae! BRANILAC: Moete li vau tvrdnju da potkrepite injenicama? ESTERA: Mogu. TUILAC: Recite nam zbog ega su te ene bile kanjavane? ESTERA: Za loe nameten krevet, neposlunost... IRIS: Nemoj da zaboravi najvanije! TUILAC: A najvanije? ESTERA: Neljubazan odnos prema posetiocima. IRIS: Hladan odnos, Estera. Hladan odnos. SUDIJA: Razumeli smo, gospoice.. TUILAC: Sad nam recite kakve su bile kazne. ESTERA: Pedeset do sto udaraca batinom, po leima, ili po stomaku... SUDIJA: Navedite nam imena ena koje je Pendel navodno tukao. ESTERA: Najvie se seam Rute i Lore... Ruti je iupao jezik.... Na Lori je gasio pikavce... SUDIJA: Imena tih ena bila su, dakle, Rut i Lora? ESTERA: To su im bili nadimci... SUDIJA: A prava imena? Estera uti. TUILAC: Moda znate logorske brojeve tih ena? ESTERA: Ne... Ne seam se... SUDIJA: Da li se seate kog datuma se odigrao taj navodni zloin? Tajac. TUILAC: Gospoo, obeali ste mi injenice. ESTERA: Ali to su injenice! Videla sam svojim oima... TUILAC: Verujem vam, gospoo. verujem, ali, na alost, moje uverenje sud nee ceniti kao dokaz. Dakle, ostajete li i dalje pri izjavi da je u Kui lutaka" bila pobuna? ESTERA: Bila je pobuna. Estera odlazi na svoje mesto. Pendel izlazi pred sudijski kolegijum. TUILAC: Okrivljeni Pendel. Vi ste, shodno vojnim pravilima, upotrebili sve naoruanje da biste uguili pobunu. Tano? PENDEL: Tano, gospodine. Page 33

Djordje Lebovic - Viktorija TUILAC: Vrlo dobro. A sada nam recite da li su vai vojnici bili naoruani sekirama, toljagama, vilama, motkama i pivskim flaama? PENDEL: Mi smo bili vojnici, a ne seljaki odmetnici, gospodine! TUILAC: Gospodine predsednie. Dozvolite da proitam odlomak iz dnevnika Alojza Erdmana, oficira Politikog odeljenja, koji je prisustvovao uviaju u Kui lutaka", prvog dana Boia, u zoru. SUDIJA: Sluamo vas, doktore. TUILAC (ita) Pred nama se ukazaostravian prizor... U dvoritu, koje je bilo pokriveno snegom, pocrnelim od izmeta i usirene krvi, lealo je vie od stotinu enskih leeva. Na veini ena odea je bila iscepana, a neke su bile potpuno gole. Skoro svi leevi bili su unakaeni... Neke od ena imale su raspoluene glave, od udarca sekire, dok su neki leevi imali samo trup... Tog trenutka zaori se pesma, koju peva deji hor, zvonko, vedro, lepravo. Tuilac nastavlja da ita, pokuavajui da svojim glasom nadjaa pesmu... TUILAC: Nekim enama glave su bile razmrskane, motkom ili toljagom. Iz jednog lea trale su vile, zabodene duboko u trbuh... Lica nekih leeva bila su unakaena, a grudi izmrcvarene, razbijenim pivekim flaama, koje su leale razbacane po dvoritu..." Tuilac spusti knjigu. Pesma jedno vreme jo traje, a zatim nastaje tajac. TUILAC: Dakle, Pendel? PENDEL: Bila je no, gospodine... Panika... ene su pobesnele... Neki vojnici su moda izgubili kontrolu... TUILAC: A vi? ta ste vi radili? PENDEL: Ja sam pokuavao da uspostavim red! TUILAC: Vi, sami? PENDEL: Ja i moji ljudi. TUILAC: A zar propisi, na koje se tako esto pozivate, nisu predviali da se u sluaju pobune najhitnije obavesti logorska komanda? PENDEL: Nisam se toga odmah setio... IRIS: Ali ja sam se neeg setila, ika Pendel! TUILAC (Iris) Vaa pria nas zanima. Izvolite. Iris izlazi pred sudijski kolegijum. IRIS: Bio jednom jedan dobar vojnik Verner. Kad je pokolj dostigao vrhunac, seo je na motor i odjurio kod komandanta. On je stigao pre nego to je Pendel uspeo da dovri svoje boino slavlje. I znate li ta je komandant uradio? Uhapsio je Pendela! PENDEL: La! Opet la! IRIS: Istina, istina. Strpali su ika Pendela u orku. BRANILAC: ime moete da dokaete svoju tvrdnju? IRIS: Ja? Zato ja? Nije to moj posao. (Pokae na Tuioca) To e da uradi va ljubazni kolega. Iris se vragolasto nasmeje i namigne na Tuioca. Ovaj joj uzvrati na isti nain. Iris stavi dlan pred usta. IRIS (apatom, poverljivo) Prelistajte dokumenta o krivinim postupcima protiv logorskog osoblja. Tuilac se ljubazno nakloni. Page 34

Djordje Lebovic - Viktorija TUILAC: Odlino. Va predlog mi se veoma dopada, draga gospoice. Sudija lupa ekiem. SUDIJA (prekorno) Ali, doktore... Tuilac se uozbilji. TUILAC: Traim odlaganje suenja, radi pribavljanja novog dokaznog materijala. SUDIJA: Zahtev prihvaen. Suenje he se nastaviti. Sudijski kolegijum, Pendel i Estera naputaju svoja mesta. Iris je sama. Skakue na jednoj nozi, vrti se, vrpolji. Najednom postaje umorna, troma. Koraa polako, oputeno. Zastaje pred bistroom. Devojka u plavom, mlada, lena, otresita, nameta sto, stolice, areni suncobran. Iris je posmatra odsutno, tupo. DEVOJKA U PLAVOM: elite li neto da popijete? Iris klimne glavom. Sedne. Devojka u plavom strpljivo oekuje poruibinu. Iris upre prst u pravcu bistroa. IRIS: Ono. DEVOJKA U PLAVOM: To je rum. IRIS: Neka je. Pojavljuje se alom. Sedne preko puta bistroa. Ne skida pogled sa Iris. Devojka u plavom donosi pie. Stavlja ga pred Iris. DEVOJKA U PLAVOM: Vi ste logoraica? IRIS: Biva. DEVOJKA U PLAVOM: to? Ima i sadanjih? IRIS: ak i buduih. DEVOJKA U PLAVOM: Mene, znate, veoma zanima ona pria o Kui lutaka". Da li biste mogli da me ubacite na suenje? Volela bih da ujem kako je to teklo. Kau da su spavale i sa dvadesetoricom dnevno? IRIS: Nisu morale da se pokore. Iris govori upadljivo glasno. NJene rei upuene su, u stvari, alomu. DEVOJKA U PLAVOM: Nego ta? Trebalo je da izgube glave da bi kobajagi ostale iste? Jest'! A mi, dananje? Legnemo i mi... Devojka u plavom odlazi. Pojavljuju se Jup i Kefalo. Kefalo je natovaren naketima. Zastanu. Jup pokazuje u jednom pravcu. JUP: Ovuda. Kefalo pokae u drugom pravcu. KEFALO: Opuda. Jup primeti Iris. JUP: Gle, ko je tamo? Prilaze Irisinom stolu. JUP: Slobodno? IRIS: Kakoda ne. Sedaju. IRIS: Je li, deco - zato taj va alom stalno bulji u mene? Jup slegne ramenima. JUP: avo e ga znati. KEFALO: Da ga pozovem? Page 35

Djordje Lebovic - Viktorija IRIS: Ne treba. Doi e sam, videete. Ona zapeva pesmu Ne kai nikad - ovo je kraj naeg puta".15) alom ustane. Jedno vreme nepomino slua Irisinu pesmu, a zatim prie stolu. ALOM: Zato peva tu pesmu? To je pesma besa i mrnje. IRIS: Vie bi voleo da pevam rugalicu? ALOM: Pevaj, ako eli. Samo, seti se: i ti si Jevrejka. IRIS: Moe biti. Ja o tome ne vodim rauna. ALOM: Svejedno. Vode rauna drugi. IRIS: Zbog ega? ALOM: Da te ponize ako im se ukae prilika. IRIS: Ta zabava e ih skupo kotati, dragi moj alom. ALOM (prezrivo) ta im ti moe? IRIS: Mogu da im iskopam oi. ALOM: Iskopae jedno oko... Ali ostae bezbroj oiju iz kojih e sevati mrnja. IRIS: Za svako takvo oko nai e se poneka Iris, ne brini. ALOM: I slepi, oni e od nas biti silniji i plodniji. IRIS: Onda emo ih sve redom kastrirati! Jup i Kefalo se smeju. KEFALO: Bolje za tebe, alom, da je ne izaziva. JUP: Vidi kakva je? Moe od tebe da napravi evnuha. IRIS: On je to ve odavno. Jup i Kefalo prasnu u smeh. ALOM: A ti si kao runi kepec... Zna samo za zlobu i bes. Jezik ti je od kremena i sipa oko sebe iskre jarosti. Ali kome pomae tvoj gnev? Zar tamom eli tminu da savlada? Iris pravi predstavu... IRIS: I veli propovednik: Zar tamom eli tminu da savlada?" A ovako veli profetkinja: A zar se predajom moe doekati svitanje?" Iris se klanja. Jup i Kefalo aplaudiraju. ALOM: Moja trpeljivost nije predaja. Ali ti se predaje svakome ko te poeli i kupi. Iris se razgnevi. IRIS: ta si rekao, ta, ta? KEFALO (pomirljivo) Pustite ga, Iris. On nije lo ovek... Samo je ponekad mahnit. To mu je iz logora... IRIS: I ja sam iz logora! I ja sam ponekad mahnita! JUP: alom, okani se svae. Zato se mea u njen privatni ivot? ALOM: I ona se mea u tue ivote. IRIS: E, sad, sad u ja tebi... Naterau te ja na bes... Hou, hou i hou! Vadi iz taigne ru za usne. Sa Kefalovog paketa otcepi pare hartije. Ruom iscrta na hartiji veliku Davidovu zvezdu. Prie alomu i zakai mu hartiju sa Davidovom zvezdom u lea. alom ne uini ni jedan jedini pokret. IRIS: ta e sad?! ALOM: ta e ti? IRIS: Rugau ti se. Page 36

Djordje Lebovic - Viktorija ALOM: Ja porugu nosim, ali znam zato; ti si je na mene okaila, ali ne zna zato. Pa onda ko se kome rua? Iris naglo zbaci eir sa alomove glave. Ovaj se ne pomeri. Iris ruom za usne iscrtava alomu ape po obrazu, a nasred ela krst. IRIS: (dok crta) Taka... taka... crtica... gotova glavica... all utke trpi. Jup i Kefalo se grohotom smeju. Iris posmatra svoje delo. Nije zadovoljna Opasaem od svoje haljine vezuje manu u alomovu kosu. Jup i Kefalo se gue od smeha. Pojavljyje se Sipka. Iris ga primeti. IRIS: Gladna sam, gladna veoma... Idem na ruak. Ona brzo nestane. Sipka prilazi alomu. Ovaj stoji nepomino, ledena izraza na licu. Jup i Kefalo ne prestaju sa smehom. SIPKA: Iris? alom klimne glavom. SIPKA: Obrii se. ALZM: Neu. KEFALO (kroz smeh) Mora. Na elu ti je krst. ALOM: I na vaem elu je krst, a ja se ipak ne smejem; KEFALO: Kakav krst? ALOM: Krst Zelmana Leventala. Jup i Kefalo se odjednom smrae. Tajac. alom podagne svoj eip, a zatim dostojanstvenim koracima odlazi. Sipka, Kefalo i Jup jedno vreme utke stoje. Sudijski kolegijum zauzima svoje.mesto. Na klupi za svedoke svoja mesta zauzimaju Amos i alom. JUP: Goeru nema spasa. KEFALO: Ima Goer veze. Izvui e se on. JUP: Nema izvlaenja. Ko je na spisku za krematorijum - mora u dim. KEFALO: Pa ta emo onda? Pojavljuje se Edek. EDEK: Ne znam ta emo, ali znam da Goer ne sme u dim! On nam je potreban.... Ne samo nama. Nailazi Goer. GOER: rajber16) je pristao. Zamenie me. JUP: Kako? GOER: Izbrisae sa spiska moj broj i stavie drugi. EDEK: Bravo, Goer. Obavio si dobar posao. GOER: Posao jo nije obavljen. rajber zahteva da mi izaberemo broj. JUP: Mi? Pa koga mi moemo da izaberemo? GOER: Ja sam rajberu predloio da izabere nekog muzelmana"17). Nekog koji je ve ionako otpisan. On tvrdi da su ve svi muzelmani selektirani. KEFALO: Pa, boga mu, izmisliemo neki broj! GOER: Nema izmiljanja. Ako je broj laan, otkrie prevaru. SIPKA: Ima li ideju, Goer? GOER: Edek, pozovi ostale. Odluiemo svi zajedno. Edek odlazi. SIPKA: Uinilo mi se da ima ideju, Goer. Page 37

Djordje Lebovic - Viktorija alom ustane. ALOM: Ja imam ideju. alom im prie. ALOM: Neka ide onaj koji je odreen. TUILAC (Braniocu) Kolega, kakve veze ima ova dogodovtina sa predmetom suenja? BRANILAC: Sad ete da ujete. Strpljenja. Pred sudijskim kolegijumom ostaje samo Jup. Branilac mu se obraa. BRANILAC: Molim vas, objasnite nam ta su bile logorske selekcije. JUP: Svuku nas gole, a mi onda... BRANILAC (prekine ga) Recite nam koga su izdvajali za krematorijum? JUP: Bolesne, mrave, pa onda... BRANILAC (prekine ga) A gospodin, sa nadimkom Goer, selektiran je zbog toga to nije imao desnu ruku? JUP: Tako je. BRANILAC: Na taj nain on je bio osuen na sigurnu smrt? JUP: Naravno. BRANILAC: Zato - naravno? Ja tog gospodina vidim pred sobom - ivog. JUP: Je l' vam krivo? BRANILAP: Naprotiv! Ali, dragi gospodine, kako je taj dotini Goer mogao da ostane iv, kad je bio predodreen za sigurnu smrt? Kako? JUP: Pa tako. Mi smo ga zamenili. BRANILAC: Hoete da kaete da ste umesto njega poslali u smrt drugog oveka? Jup poinje da biva besan. JUP: A ta smo drugo mogli? Goer nam je bio potreban! Morali smo da ga spasemo! BRANILAC: Morali ste? JUP (prkosno) Pa, dobro: hteli smo. BRANILAC: I uinili ste. S kojim pravom? TUILAC: Gospodine predsednie, kome se ovde zapravo sudi? Ovom svedoku? BRANILAC: Gospodine predsednie. Ovi ljudi rtvovali su nevinog oveka, da bi spasli jedan ivot. Musfeld je rtvovao jednog oveka, da bi sauvao est ivota, a ipak njemu se sudi. Samo njemu. Radi ega? TUILAC: Musfeld je svoju odluku doneo sam, na sopstvenu odgovornost. Ova gospoda, donela su odluku slono. BRANILAC: Ja nisam uo da je odluka doneta slono. A vi, gospodine predsednie? SUDIJA: Sud bi eleo da uje. BRANILAC: Onda vas molim da pozovete sledeeg svedoka. Jup odlazi na svoje mesto, a pred sudijski kolegijum izlazi alom. BRANILAC: Da li ste vi, gospodine, bili prisutni dogovoru o zameni? ALOM: Zamena je re neprikladna. Moemo da menjamo novan i robu, da menjamo miljenjei zakone, ali ivot ne moemo da zamenimo ivotom. BRANILAC: Da li ste, dakle, bili prisutni Zelmanovom izboru? Page 38

Djordje Lebovic - Viktorija ALOM: Izbor je re neprikladna. Moemo da biramo enu i cvee, da biramo veru i istinu, ali ne moemo da biramo ivot, ni sopstveni. ni tu. BRANILAC: Ipak, Zelman Levental je izabran da umre. Da li ste vi bili saglasni s tom odlukom? ALOM: Ko moe da bude saglasan s odlukom da neko umre, osim same smrti i onoga koga ona pohodi? BRANILAC: Vi ste, znai, bili prot.pv toga da se Zelman rtvuje? ALOM: Ko ima pravo da rtvuje druge, kad niko nema pravo ni sebe da rtvuje? Ko mora da umre, treba da umre, ko moe da ivi, zato da ne ivi? BRANILAC: Jeste li iste rei rekli i onda, vaim prijateljima? ALOM: A ako sam utao, zar nisam iste rei rekao? TUILAC: Zelman Levental je bio va prisni prijatelj, zar ne? ALOM: A zar nije bio i va prisni prijatelj? (Pokae na ostale) I njihov? TUILAC: On je odbio da sa njima sarauje. Sumnjam da su ga smatrali za prijatelja. ALOM: Ako moji prijatelji gree, zar moram i ja da greim da bih dokazao svoju odanost? TUILAC: Siguran sam da su vai prijatelji bili ubeeni da Zelman grei, a ne oni. Zbog toga je Zelman Levental morao da umre. BRANILAC: Ali pre nego to je umro izdao je. (Sudiji) Mislim da je sad sasvim jasno da je Musfelda o sabotai obavestio Zelman Levental. ALOM: Zelman Levental nije izdao! Vi ste izdali Zelmana Leventala! Ostali ustaju. Prilaze alomu. On se obraa njima... ALOM: ta moete da oekujete od svog ivota, dok pamtite da sze oduzeli tu? Pojavljuje se Edek i Zelman. EDEK (pokae na Zelmana) On je postao opasan po nas! Suvie zna, a na je protivnik. KEFALO: Pa da. Od njega nema vajde. A bez Goera ne moemo. AMOS: Goer nas vodi, a Zelman zavodi. Jup se smeje. GOER: Amos! Ovo je ozbiljno! AMOS: A zato Zelman ne kae ta misli? Ne radi se o mojoj koi, ve o njegovoj! JUP: Amos ima pravo. Da ujemo Zelmana. ZELMAN: A ta moete da ujete od mene? ta da vam kaem, kad sve ve znate? ALOM: Reci im, Zelmane, da nemaju pravo da oduzmu ivot onome koga sudbina nije odredila. ZELMAN: Ako to znaju, zato da im kaem; ako to jo uvek ne znaju, zato da im kaem? EDEK: To je sve? ZELMAN: Ne. To je nita. GOER: Sipka, ti nisi nita rekao. SIPKA: Goer, jedino to mogu da uinim za tebe, to je da utim. GOER: Onda da glasamo. Edek cepa hartiju i deli cedulje. Page 39

Djordje Lebovic - Viktorija EDEK: Ako ste za to da ide Goer, ostavite cedulju praznu. Ako ste za to da umesto Goera ide Zelman, stavite krst. Svi su dobili cedulje, osim Zelmana. Edek stavi svoju kapu na sredinu. EDEK: Prazno - Goer. Krst - Zelman. Okrenite se. Sipka, bez razmiljanja, savi praznu cedulju i ubaci je u kapu. Trenutak ga svi utke posmatraju. ZELMAN: Okreni se, alom. Glasanje je tajno. Svi se okreu, osim Sipke i Zelmana. Cedulje su obeleene i savijene. Svi redom prilaze kapi i ubacuju svoje cedulje. Edek izvlai cedulje iz kape. EDEK: Krst! Prazna... Prazna... Tajac. GOER: Dalje... EDEK: Krst... Krst! Prazna... Ostala je jo samo jedna cedulja. Edek se koleba. GOER: Dalje! Dalje! Edek razmota cedulju. EDEK: Krst! etiri krsta - tri prazne. Goer je pobedio! Goer je ponovo pribran, odluan. GOER: Edek! Potrai rajbera i obavesti ga da je odeljenje donelo odluku: umesto mog broja na spisak dolazi Zelmanov broj. Edek odlazi. I ostali se razilaze. Sudijski kolegijum takoe naputa svoje mesto. ZELMAN: udno. Odlazim u smrt pod znakom krsta. ALOM: Zelmane, nisi dobro uradio. Trebalo je da se brani... Da vie govori. ZELMAN: Ti misli da lepe rei mogu da zaustave zlo? ALOM: Zato nisi govorio rune i grube rei? ZELMAN: Izgovorene mojim ustima bile bi to smene rei. ALOM: Ali ja znam da ih izgovaram onako kako treba! ZELMAN: alom, pazi ta radi. Seti se ta sam dti govorio o tvom redu. A moja smrt neka te ne brine. Jer ta znai jedna itava cigla u moruruevina? I ta e biti? Sjatie se ljudi oko razvalina i zgarita, ne da bi eprkali po pepelu i kamenju, ve da bi podigli zid, visok, vrst i neproziran, ne bi li sakrili smrad i rugobu. Ali kao to zidovi Jerihona nisu mogli da odole zvucima truba, tako ni taj zid pee moi da odoli istini. Teko vama ako odoli! ta sam rekao? ALOM: Da ponovim? ZELMAN: Zaboravi. Zelman odlazi. alom stoji, okrenut prema spomeniku, nemo, pognute glave. Nailazi Goer. Stane iza aloma. GOER: Ko ima pravo da rtvuje druge, kad niko nema pravo ni sebe da rtvuje?" Ja nisam verovao u to. Celog ivota postupao sam suprotno... Pitam se zato? alom se ne okree. GOER: Mogao sam da naredim svojim vojnicima da se predaju. Ali ja sam ih poveo na juri. Mnogi su pognnuli, ja sam izgubio ruku... Radi ega? alom uti. GOER: U logoru za ratne zarobljenike mogao sam mirno da saekam kraj Page 40

Djordje Lebovic - Viktorija rata. Ja sam organizovao bekstva i pobune. Mnogi su poginuli, ja sam dospeo u logor smrti... Radi ega? alom uti. GOER: Ovde sam mogao da utim i da gledam svoja posla, a ja sam organizovao sabotau. Edek je poginuo, a vi me svi prezirete... Radi ega? alom uti. GOER: Radi ega? Kome je sve to koristilo? Da li je zbog mene rat ranije zavren, da li je zbog mene neko spasen? Kome je onda sve to koristilo? Meni? Odgovori, alom! Da li je meni koristilo? Pa ta sam ja? Ko sam? Imam li zvanje, poloaj? Imam li porodinu, prijatelje? Pitam te, ko sam ja? ALOM: Zapisano je: Sav je trud oveji za usta njegova, ali se ne moe pasititi dua njegova... On uzalud doe i u tamu otide i ime mu je tamom pokriveno... I kakva mu je korist to se trudio u vetar? alom odlazi, ne pogledavi ni jedan jedini put u Goera. Goer sedne u podnoje spomenika. Nailazi Sipka. Sedne porsd Goera. GONR: Neobina je ova tiina. Sipka klimne glavom. Pauza. GOER: Sipka, ta ti misli da li nas je Zelman izdao? SIPKA: Mislim da je to sasvim svejednb. Ukoliko je izdao, uinio je to posle zamene, a ne pre. Tog trenutka pojavi se Iris. U urbi je. Prilazi pravo Sipki. IRIS: Zdravo. Jesi li me dugo ekao? Sipka je zabezeknut. SIPKA: ta? IRIS: Izvini. Zalutala sam u mraku. (Pogledavi na sat) Ipak, nisam mnogo zakasnila. Goer ustane. SIPKA: Kuda e? GOER: Neu da smetam. SIPKA: Ali, ne... Mi nismo... IRIS (upada) ta - nismo? Rekao si da emo ovde biti sami! Goer, sa znaajnim osmehom na usnama, odlazi. Iris sedne pored Sipke. SIPKA: I vi ste me sve vreme pratili, samo zato da biste izveli ovaj ske? IRIS: Vi ba mnogo uobraavate. Primetila sam vas tek malopre. Imate li cigaretu? SIPKA: Vi ih nikada ne kupujete? IRIS: Uvek ih negde zaboravim. Pripaljuju cigarete. Pauza. Iris se osvre oko sebe. IRIS: Verujete li vi u duhove? SIPKA: Ovo nije groblje. IRIS: Zamislite: rasklopi se spomenik i ponu iz njega da izlaze duhovi. ta biste uradili, ta? SIPKA: Pokuao bih da vas stignem. IRIS: Ja sam jednom ve beala, beala kroz mranu umu, ali me nisu jurili duhovi, ja mislim... (Naglo) Sipka, kako ste vi dospeli ovamo? SIPKA: Beao sam, beao kroz mranu umu, ali su me uhvatili, ja mislim. Page 41

Djordje Lebovic - Viktorija IRIS: A vaa ena? I nju su... SIPKA (prekine je) Da. Samo nju nikada vie nisu pustili. IRIS: I zbog toga ete celog ivota biti paenik?! SIPKA: Ne, Iris, ja nemam vie mogunosti da budem paenik. Nemam vie ta da izgubim. IRIS: Znate li ta ste vi? Slabi. Slabi i nesrenik. Nita nemate. Nikoga. Uvek ste sami, uvek. SIPKA: Ali ne oduvek. IRIS: To ne vai. To je bilo davno. SIPKA: I - ta? Treba da se ponovi? IRIS: Ja stalno ponavljam, stalno. Da. SIPKA: A da li je ve neko od vaih izabranika odbio izazov? IRIS: Ne. Niko. Nikad. SIPKA: Zato ne pokuate sa mnom? IRIS: Vi ne dolazite u obzir. SIPKA: I ree lisica: Kiselo je groe!" IRIS: Znate li ta ste vi? SIPKA: Znam. Slabi i nesrenik. IRIS: Vi ste puritanac i jezuita! Je li? Da li mogu da vas pitam? Ovo je ozbiljno. Znate? Zaista. SIPKA: Da ujem. IRIS: U Kui lutaka" bila je pobuna - u Kui lutaka" nije bila pobuna, nego pokolj. Koju varijantu biste vi izabrali? SIPKA: ta kae Estera? IRIS: Bila je pobuna. SIPKA (klimnuvi glavom) Bila je pobuna. Iris skoi. IRIS: Pa da! Zato to Estera tako kae! Ali znajte da birate la, a ne istinu! Sipka ustane. SIPKA: A kome koristi vaa istina? Kome? Sipka krene. Irismu preprei put. IRIS: Sipka, ja ne kaem da pobune nije trebalo da bude! Ali nje pije bilo! One nisu imale hrabrosti, opda kada je to bilo potrebno. A sad, sad je kasno! Kasno je! Ta pria je odavno zavrena! SIPKA: Za nas je, moda, zavrena. ak i za nas, moda. Sipka poe. Iris se trenutak koleba, a zatim potri za njam. Pusto je. uje se buka: ritmiko udaranje nogu i lupanje. Umariraju Jup i Kefalo, predvoeni Amosom. Amos u rukama dri metalne porcije i lupajui ih jednu o drugu improvizuje zvuk tasa. AMOS: Leva... Dii noge, stoko blentava! Leva... Leva... Odred stoj! Jup i Kefalo se ukoe. AMOS: Na 'sno! Jup i Kefalo se okrenu. Amos im prie. AMOS: Koliko vas je na broju, ubrad krematorijumska? KEFALO: Dvojica, gospodiie! AMOS: Jo uvek? Suvie sam ja mek sa vama. Dr'te miske!19) Page 42

Djordje Lebovic - Viktorija Jup i Kefalo uzimaju porcije od Amosa. AMOS: Veera, strvine judejske! Amos vadi iz depa flau sa piem. Kefalo i Jup isprue svoje porcije Amos vadi ustima zapua. AMOS: orba od ljiva, za danas. Amos sipa pie u porcije. Ulazi Estera. Seda za oblinji sto. Radoznalo posmatra trojku. AMOS: Pazi na komandu! K ustima prinesi! Piiij! Jup i Kefalo piju iz porcije, a Amos iz flae. Kefalo zastane. AMOS: Hej, ti, ne zabuavaj! Ti, dupe Solomonovo, tebi govorim! KEFALO: Ne mogu odjednom. AMOS: Piiij! Jup i Kefalo ispranjuju porcije. AMOS: Na levo krug! Jup i Kefalo se okreu prema Esteri. AMOS: Nazdravite lepoti, nakaze biblijske! Estera se nasmei i pozdravi ih pokretom ruke JUP (dere se) Nema vie orbe! AMOS: Pa to uti, lopuo galilejska?! Amos pogleda u praznu flau. AMOS: U, ala ste prodrljivi! Idemo da fasujemo culag".20) Na levo! Jup i Kefalo se okreu. Kefalove noge su prilino nesigurne. AMOS: to se klati, meino misirska? KEFALO: Silo mi u noge, mamlaze... Gospodine! AMOS: Hodaj na rukama. Napred mar! Oni polaze. AMOS: Leva... Leva... Gore njuke! Uvucite guzove! Leva!... Leva!... Jup, Kefalo i Amos izmariraju. Pojavljuje se Musfeld. Sedne pored Estere. MUSFELD: Kako napreduje suenje? ESTERA: Loe. A vae? MUSFELD: Ne znam... Vie nita ne znam. (Posle kraeg kolebanja) ta mislite o meni? ESTERA: Ja sam vas upoznala nedavno. Bilo bi preuranjeno... MUSFELD (prekine je) ta mislite o turmfireru Musfeldu? ESTERA: Zar on jo uvek postoji? MUSFELD: A ako me osude?... Koga e, u stvari, osuditi? ESTERA: A ako vas oslobode, koga e, u stvari, osloboditi? Tajac. MUSFELD: esto se pitam, ta bih. uradio kad bih se ponovo naao u toj situaciji. ESTERA: ta bih uradila kad bih se ponovo nala u toj situaciji... MUSFELD: Odgovora nema. ESTERA: Nema. MUSFELD: Da li emo na to pitanje dobiti odgovor ako mene kazne, ako vas budu prezirali? Onda emo znati ta je trebalo da uradimo? Ja ne kaem da nisam kriv, ja to znam, ali ja ne znam ta je trebalo da uradim. ta? On je Page 43

Djordje Lebovic - Viktorija rekao da te ljude ja aljem u smrt. To nije bila istina, to nije istina! Nai su izgubili razum, to vie nisu bili ljudi, niko ih vie nije mogao ubediti da gree, niko ih vie nije mogao zaustaviti! Ja, ta sam onda ja mogao da uradim? Trebalo je da kaem tim ljudima kuda ih vode? ta bi time dobili? Da li bih time izmenio njihovu sudbinu? Estera sedi nepomina, nema. Ne skida pogled sa Musfelda. Javlja se motiv iz oratorijuma Dies irae" MUSFELD: ta je, dakle, trebalo da uradim? Da im kaem da diu duboko, kako bi se to manje muili? Ili je trebalo da odem zajedno s njima u gasnu komoru? Ali ko bi zapazio taj gest, da li bi ga iko zapamtio? Da li bi posle toga prestalo bezumlje? Spolja se zaori logoraka pesma Organizuj"'.21) Pesma se mea sa motivom oratorijuma i sve ga vie potiskuje. Upadaju Amos, Jup, Kefalo i Iris. Pripiti su. Slono pevaju... Organizuj, ne ekaj na zadnji as, Organizuj, jer sutra gue i nas. Nau li te da krade, uti i pljuj! U poslednjoj ti sekundi Svima dupe pokazuj!" Jup primeti Musfelda. Drekne... JUP: Prekini posao! Pesma umukne. Jup prie Musfeldu i stane u stavu mirno. JUP: Gospodine turmfireru, prisutna tri govnara i jedna govnarica! Radimo. Musfeldovo lice je ledena maska. Estera je, naprotiv, uznemirena. ESTERA: Idite. MUSFELD: Neu. JUP (drekne) On kae da nee! AMOS: ta - nee? JUP: Da te poljubi odostrag! IRIS: To je pobuna! Na oruje! Imitira zvuk trube. AMOS: Ima li ovde xucapa?! KEFALO: Ja! AMOS: Gospodine kopljanie, uzjaite belca, odgalopirajte do harambae i recite mu da ga izazivam na megdan! Kefalo dogalopira" do Musfelda. KEFALO: Gospodine reponjo, vitez Amos te poziva na megdan! Razgai se!... JUP: Kae da ne moe, jer su mu gae ve oteale! Musfeld je ustao. Naizgled, jo uvek je pribran. Iris prilazi Amosu, sa nekoliko flaa u ruci. IRIS: Poglavico, birajte oruje! Amos uzima jednu flau. AMOS: Je l' nabijena? IRIS: Do vrha. Page 44

Djordje Lebovic - Viktorija Iris prie Musfeldu. MUSFELD: Ne pijem. JUP: Ta prdivrana kae da pije samo krv! AMOS: Ima li ovde pilota? IRIS: Ja! AMOS: Gospoice kapetane, letite u Eden i donesite odande oreol za gospodina arhanela! Iris rairi ruke i vrtei se u krug imitira avion. Kefalo sledi njen primer. JUP (Musfeldu) Moj turmfireru, to su kreteni. Moramo da uspostavimo red. (Drekne) Mirno! Svi se ukoe. (Musfeldu) Vi sedite. Musfeld i dalje stoji... JUP: Kefalo, reci mu da sedne. Kefalo prie Musfeldu i grubo ga posadi u fotelju. KEFALO: Rekao sam mu. Jup se pokloni Musfeldu. JUP: Da vam se predstavim... arfirer Vos, na slubi, gospodine! (Kefalu) Cigaretu... Kefalo prui Jupu cigaretu. JUP: Ne celu... Vos poklanja samo pikavce. Amos prie Musfeldu. AMOS: Hajde, idite. Idite u moju sobu i oistite je. ujete? Gubite se! Musfeld i dalje sedi. ESTERA: Idite, zaboga. Musfeld odmahne glavom. Jup zapali polove", a zatim ga stavi u Musfeldova usta. Ovaj podigne ruku, u nameri da odstrani cigaretu. JUP: Ne mrdaj rukama! On skida sa Musfelda manu. Uz pomo Kefala, vezuje njome Musfeldove ruke. Estera istri. JUP: Pui! Vuci jae! Cigareta dogoreva na Musfeldovim usnama. JUP: Ne pokuavaj da je ispljune, jer e i zube ispljunuti! ar od cigarete ve pri Musfeldove usne. IRIS: Izgoree ovek. Iris iznenadnim pokretom saspe punu au rakije u Musfeldovo lice. Pikavac se ugasio. Sa Musfeldovog lica sliva se rakija. Pojavljuju se Sipka i Goer, u pratnji Estere. Za njima ulazi alom. GOER (odseno) Odveite ga! Niko se ne pomeri. GOER: ta ekate?! Jup, odvei ga! JUP: Odvei ga ti. GOER: Kefalo! KEFALO: to ba ja? Neu! Amos prie Goeru. AMOS: Ne komanduj, Goer. Moda vie ne volimo nareenja. JUP: Bolje idi na spavanje. Kasno je za penzionere. KEFALO: Idi da pajki, ikice... Sipka prie Jupu. Page 45

Djordje Lebovic - Viktorija SIPKA (ledeno) Odvei Musfelda. Jup se trenutak koleba, a zatim prilazi Musfeldu. Odvezuje ga. Musfeld ustane. On je u jadnom stanju: koulja razdrljena, kosa raupana, odelo i lice mokro... SIPKA: To je sve to ste u logoru nauili? Tajac. SIPKA: Treba da pokupite flae. Iris zgrabi jednu flau. IRIS: Neemo! Nastaviemo da pijemo! Hajdemo, Jup. Jup se ne pomeri. IRIS: Kefalo, hajde! Kefalo stoji, pognute glave. IRIS: Amos! Amos utke odmahne glavom. Iris besno baci flau na pod. IRIS (Sipki) Jezuito! Ona izae. Sipka prie Musfeldu. SIPKA: Treba da nas izbegavate. MUSFELD: Ne moete od mene zahtevati da se krijem! SIPKL: Ponekad je dovoljno da sakrijete pogled. MUSFELD: Nemam razloga za to. Neka krije pogled onaj koji vas je izdao! Tajac. Svi pogledi upereni su u Musfelda. MUSFELD: Razumete li? Nije vas izdao Zelman Levental! Ne on, ve jedan od vas! Jedan od vas! Musfeld izae, nesigurnim koracima. alom prie Goeru. ALOM: Jesi li uo? Zelman Levental nije izdajica. (Prezrivo) Ti, ovee bez ruke. Ti, ovee bez istine. On poe svojim sporim, umornim hodom. Ostali stoje nemi, nepomini. ZAVESA TREI IN Muzej. Panoi sa mnogobrojnim slikama poginulih logoraa. alom je sam. Koraa pored panoa i poluglasno ita imena ispod slika. Zastaje. ALOM: Edek Jaonjski... Stoji pred Edekovom slikom, nepomino, bez pokreta. Nailaze Sipka i Amos, u drutvu Devojke u ruiastom. To je lepukasta devojka, elegantna, naminkana, izazovna. DEVOJKA U RUIASTOM:... A ovde su slike logoraa koji su pogubljeni. Naravno, to je samo jedan mali deo. U susednoj odaji su vitrine sa enskom kosom... AMOS: A gde je bife? Devojka u ruiastom se nasmeje. DEVOJKA U RUIASTOM: Volim kad me to pitaju. Naravno, to se veoma retko deava. SIPKA: A ta najee pitaju? DEVOJKA U RUIASTOM: Najee ute. A neki kau da ceo svet treba Page 46

Djordje Lebovic - Viktorija naterati da proe kroz muzej. AMOS: A ta vi kaete, gospoice? DEVOJKA U RUIASTOM: Meni je ovaj muzej potreban. Zaraujem ovde sredstva za svoje studije. Ali, iskreno da vam kaem, sve mi to lii na kolektivni mazohizam. Zar nije prijatnije otii u galeriju slika, ili u zooloki vrt? SIPKA: Neki ljudi tvrde, ne znam imaju li pravo, da zlo treba pamtiti. DEVOJKA U RUIASTOM: Bojim se da su to zlopamtila, gospodine. AMOS: Posluau va savet... Iz ovog muzeja zapamtiu jedino vas, gospoice. Devojka u ruiastom se veselo nasmeje. DEVOJKA U RUIASTOM: Hvala. elite li da vas vodim dalje? SIPKA: Ne, zahvaljujemo. Devojka u ruiastom se armantno nakloni i odlazi. AMOS: Jeei li uo, jakobine? Tako treba rezonovati. SIPKA: Zato ti nisi tako rezonovao, u njenim godinama - i na istom ovom mestu? AMOS: Nisam znao da je to muzej. Meni su rekli da je logor. Smeju se. Nailazi Goer, Jup, Kefalo i Iris. JUP: Hej! Znate li ko je u muzeju? Pendel! AMOS: Zato se udi? ovek voli istoriju... Naroito sopstvenu. Iris razglsda panoe sa slikama. Kefalo sedne. Zadihan je, oigledno umoran. JUP: Nae slike nisu tu? AMOS: Sreom. ALOM: Zelman nije iv, a njegove slike ipak nema. GOER: Ovde su samo slike boraca. AMOS: A ta je bio Zelman? JUP: Zaista, ta je bio Zelman? Mi se nismo zapitali ko je on, kad smo ga... Uuti. GOER (resko) Zato ne nastavi? JUP: to se vrea? Zar tebe ne zanima ko je bio taj ovek? alom, reci nam ta je bio Zelman. ALOM: Isto to i ja. GOER: A ta si ti? Izdajica? KEFALO: Ti misli... Misli da nas je izdao alom? GOER: Ko drugi? On je bio Zelmanov prijatelj. Ista je to vrsta! AMOS (ledeno) Kakva vrsta", Goer? ALOM: Opa, kojoj svi imaju pravo da sude. GOER: Izdaja se nikome ne prata! ALOM: Zelman nije izdao, a vi ste ga ipak osudili. Zato? Zato jep nije bio iz: vae vrste". JUP: Nije istina! Ja na to uopte nisam mislio! KEFALO: Ni ja! SIPKA: A zato niste na to mislili? KEFALO: Pa onda... Onda bi alom sada bio u pravu! SIPKA: A ovako - nije u pravu? JUP: Nije! Page 47

Djordje Lebovic - Viktorija SIPKA: Moe li da dokae? Jup se uzalud trudi da nae odgovor. Umea se Goer. GOER: Kome da dokazuje? (Pokae na aloma) NJemu? Radi ega? Da bi se pravdao izdajici? AMOS: Ti zaboravlja neto, Goer. Kada je Musfeld traio rtvu, alom se jedini javio. JUP: Tano! alom se javio, a ne ti, Goer! KEFALO: Pa da! On ne moe da bude izdajica! To je bar jasno... (Posle krae pauze) Al' ko je onda? GOER: Jedan od onih koji su glasali praznom ceduljom. AMOS (podrugljivo) Ti onda sigurno nisi sumnjiv. KEFALO: Protiv tebe su glasali alom i... Uuti. Gleda u Sipku. AMOS: Sipka je glasao javno. On se nije krio, kao mi. GOER: A trei? Ko je bio trei? KEFALO: Ne znam. Ja sam glasao za tebe! Goer gleda u Jupa. JUP: to me gleda? Pa i ja sam... Mada bih vie voleo da nisam. GOER: Edek je glasao za mene. Znai - treeg nema? AMOS: Zar si Amosa zaboravio? Tajac. Goer prie Amosu. Ovaj mirno izdrava njegov pogled. GOER: Glasao si za moju smrt? AMOS: Ne... Glasao sam za Zelmanov ivot. GOER: Da mene nije bilo, crkao bi prvog dana! Odnosio sam se prema tebi kao otac! AMOS: Zato odmah nisi rekao koliko to kota? GOER: Zar sam ikada traio neto od tebe? Ali oekivao sam da e se boriti za moj ivot, kao to sam se ja borio za tvoj! AMOS: A protiv koga je trebalo da se borim? Protiv Zelmana? Da li je on bio na neprijatelj? GOER: Ali Musfeld je bio na neprijatelj! A ti si mu ipak sve otkrio! AMOS: Kojeta! Nisam vas ja izdao. KEFALO: Kako? Nisi ti? Pa ko je onda, boga mu? Amos rairi ruke i slegne ramenima. Kefalo glasno razmilja... KEFALO: Edek, Goer, Jup i ja stavili smo krst... Ne dolazimo u obzir. Sipka nije, alom nije, ti nisi... Zelman nije... JUP: Hej, ljudi! Sad sam se setio! Svi pogledi su upereni u Jupa. Iekuju. JUP: Pa Zelman uopte nije glasao. ujete li? (Bie) Zelman nije glasao! GOER: Zato se dere? Pojavljuje se Pendel. Zastaje u slua. Niko ne obraa panju na njega. JUP: Derem se jer sam naseo! Ti si glasao, Goer, za sebe si glasao... Pa i Zelman je mogao da glasa za sebe! Bilo bi etiri glasa, prema etiri... Shvatate li? Moda bih ja u sledeem glasanju promenio miljenje! GOER: Moda. Page 48

Djordje Lebovic - Viktorija JUP: Pa ta hoe? Zbog tog moda" treba celog ivota da me pee savest? GOER: Nema razloga da te grize savest! Ni tebe, ni ostale. Nije vano kako je ko glasao. Glasanje uopte nije vano. U pitanju nije bio moj ili Zelmanov ivot. Radilo se o tome iji e stav da ivi, a iji da nestane! Ja sam bio za otpor, zajedno sa vama, a Zelman za pokornost! I kamo sree da su svi Zelmani blagovremeno iezli. Onda ove vitrine ne bi bile do vrha napunjene kosom i dejim cipelama! A to, to je rezultat njihove pomirljivosti! Svojom pokornou, oni ne samo da su sebe unitili, ve su onemoguili drugima da ih zatite! Okrene se prema alomu. GOER: Kao to je va narod samog sebe osudio na masovno istrebljenje, a ne drugi, tako je Zelman samog sebe osudio na smrt, a ne mi! alom prie Goeru. ALOM: Zapisano je: Ako nisam za sebe, ko e za mene biti? Ako sam samo za sebe, ta sam ja? Ako ne sada - kada?"22) alom odlazi. Sledi ga Amos, a za njim odlaze Jup i Kefalo.Sipka i Iris stoje utke postrani. Pendel prie Goeru. PENDEL: Gospodine, ja u potpunosti delim vae miljenje. On se lako nakloni, a zatim napusti odaju. Goer se okrene prema Sipki. Oigledno eka da mu ovaj neto kae. Sipka uti, ledena izraza na licu. Goer se naglo okrene i brzim koracima odlazi. Sipka i Iris ostaju sami. SIPKA: Dakle, Iris? Jeste li jo uvek sigurni da u Kui lutaka" nije bilo pobune? Sipka odlazi. Iris je sama. Sudijski kolegijum, Pendel i Estera zauzimaju svoja mesta. TUILAC: Poto je utvreno da je Pendel zaista bio uhapen, prvog dana Boia, u zoru, doneo sam odluku da izmenim optunicu, te optuujem Pendela za uee u masakru logoraica iz Kue lutaka". BRANILAC: Skreem vam panju, kolega, da je Pendel posle deset dana puten iz zatvora. TUILAC: Na intervenciju komandanta logora, koji je hteo da zataka masakr. Obraa se Iris. TUILAC: Gospoice, molim vas da nam sistematski opiete dogaaje. Iris uti. TUILAC: Dakle, kako je sve poelo?! IRIS: Sve je poelo u sredu, u podne, dok sam sedela kraj majke i crtala more, amac i oblake... Brat je otvorio vrata i viknuo: Evo ih... Dolaze..." TUILAC: O emu vi govorite? Ja sam vas pitao o pokolju. ta znate o tome? IRIS: Bila je pobuna... ene su se pobunile... Branilac ustane.Ustaju i Pendel i Estera. TUILAC: ta je vama? IRIS: Bila je pobuna... ene su se pobunile... Sve, sve, sve. TUILAC: Do sada ste tvrdili da je bio pokolj! IRIS: Pogreila sam. TUILAC: Kako ste mogli da pogreite? Na vas je neko uticao! Ko? BRANILAC: Prigovor. Svedok ima pravo da menja iskaz u toku rasprave. Page 49

Djordje Lebovic - Viktorija SUDIJA: Prigovor usvojen. TUILAC: Gospoice, vi sami treba da donesete odluku da li ete govoriti istinu, ili la, ali se nadam da ste svesni kakve posledice mogu imati vae rei? IRIS: Svesna sam. TUILAC: Onda vas jo jednom pitam: da li je u Kui lutaka" bio pokolj? BRANILAC: Protestujem! Dokle e sud dozvoliti da tuilac maltretira svedoka? SUDIJA: Gospoice, sud e vam postaviti pitanje. Pre nego to odgovorite, opominjem vas da neete vie imati prilike da menjate iskaz. Pitanje glasi: da li je na no uoi Boia, 1943. godine, izbila pobuna ena, u Klubu za vojniku razonodu"? Da, ili ne? IRIS: Bila je pobuna. SUDIJA: Odgovorite: da, ili ne? IRIS: Da. SUDIJA: Ima li jo pitanja? Tajac. SUDIJA: Pre donoenja presude, sud se povlai na veanje. Sudijski kolegijum naputa svoje mesto. I Pendel odlazi. Estera i Iris ostaju same. Estera prie klaviru. Prebira no dirkama. IRIS: Koja je, po tvom miljenju, najidealnija razlika u godinama izmeu ene i mukarca? ESTERA: To zavisi od tog mukarca. IRIS: A ako je taj mukarac zakleti neenja? ta onda, ta? ESTERA: Onda sve zavisi od te ene. Estera i dalje svira na klaviru. Javlja se motiv iz oratorijuma Dies irae" IRIS: ta svira? ESTERA: Jo ne znam. Sudijski kolegijum i Pendel zauzimaju svoja mesta. Sudija ustane. Svi slede njegov primer. Motiv iz oratorijuma i dalje traje. SUDIJA: Sud je doneo odluku! (ita) Poto je dokazano da je na no uoi Boia, 1943 godine, u ovom koncentracionom logoru, u Klubu za vojniku razonodu", izbila planirana pobuna logoraica; i poto je dokazano da je straa reagovala pridravajui se tadanjih vojnih propisa, te je upotrebila oruje vrei svoju dunost. Sud je doneo odluku da se bivi voa strae, Ludvig Klaus Pendel, oslobodi optube. (Lupivi ekied) U ime pravde! Sudijski kolegijum, Iris i Estera naputaju svoja mesta. Pendel je sam. Odjekuju zvuci orgulja. Pendel klekne. Moli se pognute glave. Nailaze Sipka, Iris, Goer, Jup, Kefalo, Estera, alom i Amos. Prave polukrug oko Pendela. Zvuci orgulja utihnu. Pendel se podie. Okree se. Polukrug oko Pendela je nepokretan, monolitan, nem. PENDEL: Bio sam vojnik... Kao i vi! Svako od nas izabrao je svoju stranu. A ko je onda mogao da zna koja je strana ispravna, a koja pogrena?! Amos izae iz polukruga i prie klaviru. Sedne. Poinje da svira sasvim tiho, boinu pesmu 'Sveta no' PENDEL: Kaete da mi nismo tedeli protivnike? A vi? Da li ste ih vi tedeli? Te rei su upuene Sipki i Iris, koji stoje na kraju polukruga. Sipka i Iris okreu Cendelu lea. Amos svira sve jae. Pendel povisuje glas... Page 50

Djordje Lebovic - Viktorija PENDEL: Mi smo bili okrutni. Aln nama geu naredili da ne smemo imati milosti prema neprijatelju.Zar vama nisu isto to naredili? Da! I ja bih vie voleo da su nam naredili: budite plemeniti! Ali ko je i u kom ratu izdao takvo nareenje? Ko?! Kada?! Goer, Jup i Kefalo okreu Pendelu lea. Amos svira sve jae. Pendel pokuava da nadvie zvuk klavira. Govori Esteri i alomu, koji su mu jo jedini licem okrenuti. PENDEL: Zar je vano kako i ime se ubija u ratu? Zar je vano koliko ih je u ratu ubijeno? Svi znaju da e pobediti onaj koji ubija najbre, koji ubije najvie! Vi ste pobedili! Pa ta onda hoete? Estera i alom okreu Pendelu lea. Amosova svirka ne prestaje. Pendel vie... PENDEL: Hoete da se svetite? Kome? Istoriji? Sudbini? Zbog ega? Zbog toga to ste pobedili? Zato se onda i mi ne bismo svetili? Zato se i mi pe bismo svetili?! Amos prestaje sa sviranjem. Potpuni tajac. Pendel uzalud oekuje da neko iz nemog polukruga progovori. On jo jedno vreme stoji nepomino, a zatim se ispravi i odlazi odmerenim koracima. Za njim, jedno za drugim, odlaze Goer, Jup, Kefalo, Estera i alom. Ostaju Iris, Sipka i Amos. Amos improvizuje na klaviru. IRIS: I pustie interi besnog psa... SIPKA: Niti vie ima zuba... Niti je on vaan. IRIS: Ko je onda vaan? Sipka pokae na sebe, na Iris, na Amosa, a zatim naini irok pokret rukom, koji znai: svi. IRIS: Znai tako? Svi smo mi - besni? SIPKA: Manje ili vie. IRIS: Meni je jednom jedan kardiolog rekao da je neovenost slina guterovom repu. Sipka odmahuje kaiprstom. Iris se ispravlja. IRIS:... da je ovenost slina guterovom repu. Sipka potvrdno klimne glavom. SIPKA: Nije loe reeno. Svia mi se taj kardiolog. Znate li, moda, gde ivi? IRIS: Pokuau da saznam. SIPKA: Pokuajte, svakako, Sipka izvue iz depa klju i prui ga Iris. Ona se trenutak koleba, a zatim uzme klju. IRIS: A ta onda ako Iris ne doe? SIPKA: A ta onda ako ovo nije klju od Sipkinog stana? Trenutak se utke gledaju, a zatim oboje prasnu u smeh. Amos svira kreendo. Sipka i Iris odlaze. Amos je sam. Svira na klaviru. Pojavljuje se Vos. Pali cigaretu. eka. Sudijski kolegijum i svedoci zauzimaju ceoja mesta. Meu njima je i Estera. Ulazi Musfeld. Obraa se Vosu... MUSFELD: Da li ste izvrili nareenje? VOS: Nisam. Page 51

Djordje Lebovic - Viktorija MUSFELD: ta ekate? VOS: Na vas, - turmfireru. MUSFELD: ta vi, u stvari, hoete, Vos? VOS: Hou da ovog puta vi povuete oroz, Musfeld. MUSFELD: Kako se usuujete?... Podneu prijavu protiv vas! Vos se nasmeje. VOS: Kome? MUSFELD: Direktno komandantu. VOS: Molim. Vi - komandantu, a ja Politikom odeljenju. MUSFELD: ta vi moete da prijavite? VOS: Nita osobito. Samo toliko da ste pokuali da prikrijete sabotau. MUSFELD: Ja sam vam naredio da kaznite krivca! VOS: Jednog krivca. A ta je sa ostalima? MUSFELD: Ja sam vam naredio da kaznite krivca! VOS: Vi ete izvriti kaznu! MUSFELD: Ne razumem vas, Vos. Vi ste do sada veoma revnosno kanjavali logorae. VOS: A gde ste vi bili za to vreme? MUSFELD: Ja vam nisam bio potreban. VOS: Ali jednom je ve potrebno da i ti bude sa nama! Pa ta ti misli? Ja sam do ramena umoio ruku, a tebi je teko da okrvavi kaiprst?! MUSFELD: To je besmisleno! Ne moramo svi da ubijamo! VOS: Ti e morati. Naravno, ukoliko eli da ivi. Musfeld okrene Vosu lea. Amos prestaje sa cvipanjem. Vos krene. Pre izlaska zastane. VOS: A, da, jo neto: po pravilima, likvidacija se vri metkom u potiljak. Vos izae. Amos naglo zalupi poklopac na klaviru. Musfeld odlazi na cvoje mesto. Tuilac se obraa Amosu... TUILAC: ta se desilo posle Vosovog odlaska? AMOS: Otiao je i Musfeld. TUILAC: Kuda? AMOS: Nije mi poznato. TUILAC: Niste gledali kroz prozor? AMOS: Nisam mogao. Bio sam zauzet... Skupljao sam pikavce. TUILAC: Vaeg prijatelja su ubijali, a vi ste mislili na puenje? AMOS: Zato? Vi ne puite dok ubijaju vae prijatelje? SUDIJA: Opominjem svedoka. TUILAC: Znai, vi tvrdite da niste videli kako Musfeld ubija Jaonjskog? AMOS: Vi mislite da ja pamtim sva ubistva koja sam video? Ako tako mislite zato me ne pitate za sva ta ubistva? SUDIJA: Ovde se sudi samo Musfeldu, gospodine. AMOS: Zato samo Musfeldu, gospodine? Vi :elite da budete pravini, zar ne, gospodo? Onda budite pravini i sudite svima onima koji su ubijali, ili budite pravini i sudite svima onima koji su ubijeni. Sudite, gospodo, sudite! TUILAC (Sudiji, poluglasno) On nije sasvim trezan. AMOS: Ako budete ekali da se sasvim istreznim, ekaete do Stranog suda. Page 52

Djordje Lebovic - Viktorija Gde sam stao?... SUDIJA: Gospodine, vi niste ovamo pozvani da drite govor, ve da odgovarate na naa pitanja. AMOS: A kakva su vaa pitanja, pitam ja vas? (Tuiocu) Vi, gospodine, zato vi, recimo, ne pitate zbog ega su saveznici bombardovali sve fabrike... i topova, i salama, i tutkala, i svilenih arapa... sve fabrike osim jedne, osim ove fabrike smrti? (Braniocu) A vi, vi, gospodine, zato ne pitate zbog ega niko nije hteo da zameni milion ljudi, odreenih za gasnu komoru, za milion kilograma kafe? Izvinite, moda vi volite kafu, gospodo? TUILAC (Sudiji) Prekinite ga... AMOS: Prekinite me slobodno, jer govorio ja vama ili ne, svodi se na isto. Vi ete i onako zaboraviti ta sam rekao, jer vi veoma brzo zaboravljate. Vi, istina, pamtite, veoma dobro pamtite, da je pre dve hiljade godina raspet jedan ovek. Jedan ovek! Ovde je, gospodo, pre dvadeset godina, raspeto etiri miliona ljudi... A vi se tsga vie uopte ne seate. BRANILAC (Sudiji) Gubimo vreme. AMOS: Gubite vreme, zaista. Toliko vremena troite za jedno jedino ubistvo... Kada ete onda stii do kraja? Pazite, gospodo, ja sam izraunao: ako za svako ubistvo, izvreno na ovom mestu, utroite samo jedan dan, onda ete za etiri miliona ubistava suditi deset hiljada godina! Deset hiljada godina, gospodo! Imate li toliko vremena? SUDIJA: Gospodine, sud smatra da ste prilino 'zagrejani' i da zbog toga niste u stanju da svedoite. AMOS: Gospodine, Amos smatra da je sud prilino hladan i da zbog toga nije u stanju da sudi. Amos odlazi na svoje mesto. TUILAC: Gospodine predsednie, mislim da je tuba dokazana. Musfeld je izabrao Jaonjskog, prema kome je oseao pritajenu antipatiju, a zatim ga je svojeruno ustrelio. BRANILAC: Gospodine predsednie. Niko nije video da je Jaonjskog ustrelio Musfeld. Moglo je to da uini i neko drugo lice. TUILAC: Gospodine predsednie, dokazano je da je Vos nagovorio Musfelda da ubije Jaonjskog i Musfeld je to uinio. BRANILAC: Gospodine predsednie, Vos je pokuao da natera Musfelda da ubije Jaonjskog, ali Musfeld to nije uinio. TUILAC: Gospodine predsednie... SUDIJA (prekine ga) Gospodo, gospodo... Dozvolite. Obraa se Musfeldu. SUDIJA: Okrivljeni. Pristupite! Musfeld izlazi pred sudijski kolegijum. SUDIJA: Postavljam vam sledee pitanje: da li ste vi svojeruno ustrelili logoraa Edeka Jaonjskog? Da, ili ne? MUSFELD: Da. BRANILAC: ekajte! Razmislite! MUSFELD: Razmislio sam. SUDIJA: Ostajete li pri svom odgovoru? MUSFELD: Da. Page 53

Djordje Lebovic - Viktorija Branilac nemono rairi ruke. SUDIJA (pobedonosno) Gospodo, ima li jo pitanja? Tajac. SUDIJA: Pre donoenja presude, sud se povlai na veanje. Sudijski kolegijum naputa svoje mesto. Izlaze u svedoci. Musfeld i Estera ostaju sami. Estera prie Musfeldu. MUSFELD: Doli ste ba danas? ESTERA: Neemo o tome da razgovaramo. MUSFELD: Nego? Oemu? ESTERA: utaemo. To je stari obiaj - kad se prijatelj rastaje od prijatelja. utke stoje.Pojavljuje se sudijski kolegijum. Za njima ulaze svedoci. Estera odlazi. Sudija ustane. Ostali slede njegov primer. SUDIJA: Sud je doneo odluku! (ita) Poto je dokazano da je na dan osmog septembra, 1944. godine, u ovom koncentracionom logoru, u takozvanoj Kanadi", bivi SS turmfirer Musfeld svojeruno ustrelio, metkom u potiljak, logoraa Edeka Jaonjskog; i poto je dokazano da je to delo uinjeno bez ovlaenja ili nareenja pretpootavljenih, sud je doneo odluku da se Erih Ferdinand Musfeld proglasi krivim za ubistvo prvog stepena i da se osudi na strogi zatvor, u trajanju od est godina. (Lupivi ekiem) U ime pravde! Tajac. Musfeld stoji pognute glave. SUDIJA: Suenje je zavreno! Musfeld poe. Prolazi kraj klupe za svedoke. Jedan do drugog stoje Sipka, Goer, Amos, alom, Jup i Kefalo. Musfeld polako prolazi kraj nemog palira. Gleda u njih kao da vri smotru. Svi stoje nepomino, pogleda uperenog u Musfelda. Kad Musfeld stigne do aloma, ovaj polako skine svoj eir. Na kraju reda Musfeld zastane. Okrene se. MUSFELD: Nastavite posao... Odlazi. Jedan za drugim odlaze i svedoci. Ostaje samo sudijski kolegijum. Tuilac, Sudija i Branilac prilaze spomeniku. Zastanu u njegovom podnoju. Jedno vreme utke stoje. SUDIJA: etiri miliona... To je nemogue! Tuilac, Sudija i Branilac odlaze. Pusto je... U pozadini spomenik. Grubo isklesani kameni blokovi, beton, gvozdene ipke, bronza, mermer. Na vrhu obeliska plamti veni oganj. Pojavljuju se Estera, Iris, Sipka, Amos, Goer, alom, Jup i Kefalo. Goer i Jup izmeu sebe nose venac. Stupaju razreeni, koraaju polako, sveanim hodom. Goer i Jup polau venac u podnoje spomenika. Svi stoje nepomino, u dugom utanju. ALOM: Ja sam vas izdao. Tajac. Niko se ne pokree. Svi stoje licem prema spomeniku. alom ne podie glas... ALOM: uje li, Sipka? Ja sam te izdao. I tebe, Amos. Izdao sam te, Jup. I tebe, Kefalo. I tebe sam izdao, Goer. I tebe, Edek. I tebe sam Zelmans izdao. Svi se okreu prema alomu. AMOS: To nije istina, alom. Ti si htso da se rtvuje za sve nas. SIPKA: Zato si to uipio, alom? ALOM: A zato reka vekovima mirno tee svojim koritom, a onda preko noi Page 54

Djordje Lebovic - Viktorija pobesni, plavi njive i rui ognjita? Zar ovek ne voli enu svoju vie nego sebe samog, a prvi se baca kamenom na nju, samo ako jednom poklekne? Hteo sam da budem osvetnik, postao sam izdajica; hteo sam da postanem rtva, bio sam razmetljivac. I postadoh hrast kome je opalo lie, vinova loza bez grozdova, vrt bez kapi vode... Koren je moj bio truo, a cvet se u prah raspao. Danju, oblaci su bili dim spaljenih; nou, meseina je bila odsjaj plamena. Ali ujte! Radovao sam se svojim mukama, jep sam se radovao ispatanju onih koji su me nadmaili u grehu i bezumlju. Lutao sam, pazio sam i video: nema nikoga da se kaje za nedela koja je poinio. Ko padne, ne ustaje li? Ali oni nisu ni pali! Gresi su njihovi kao skerlet, nikada ne pobele. Misli su im kao kuine, a rei kao iskre. Strele su im uvek otre, a lukovi zapeti. Zar moja braa i moje sestre nisu odlazili pokorno u smrt, ne bi li pepelom svojim ugasili lomae? A sad kleveu njihovu rtvu i skrnave uspomenu na njih, koja bledi kao pokoena trava na suncu. A onima koji ive, govore: to niste mrtvi?" i u srcu svom ve nametaju novu zasedu. Zar da rode i laste znaju vreme odreeno za odlazak i povratak, a da ovek ne zna vreme za plemenitost i vrlinu? Zar je ovek zaboravio na svoje iskupljenje? Zidovi su vrsti i teki i istine se slamaju na njima. Istina je sve manje, a zidovi su sve jai i vii. Zar ne ujete? Vetar se ponovo die, kao to je zapisano: Vetar ide na jug i obre se na sever, ide jednako obrui se, i u obrtanju svom vraa se".23) Vetar se vraa... Da li e se ovek i kada vratiti? alom se okrene prema spomeniku i vikne... Tajac ALOM: Edek!... Zelmane!... alom prie spomeniku, podigne u vis obe ruke i krikne. To je vapaj, molba, vrisak, jauk... ALOM: Edek Jaonjski!... Zelman Levental!... Zapoinje finalni deo oratorijuma Dies irae". Hor peva... Smrt, gde le aoka tvoja?! Pakao, gde je pobeda tvoja?" U zvuke oratorijuma umea se muki glas, koji rea imena mukaraca... Zatim enski glas - imena ena ... Reaju se imena, stapaju, mnoe... Imena, imena, imena... Sipka, Iris, Goer, Amos, Jup, Kefalo i Estera stoje leima okrenuti spomeniku. utke, nepomino. alom je licem okrenut spomeniku. Kao da se stopio s njim, kao da je njegov sastavni deo. Muzika je dominantna. Hor peva poslednji stih oratorijuma... Die se vetar. Pokuajmo iveti!" ZAVESA TUMA STRANIH REI I IZRAZA 1) Georg Fridrih Hendl: Messiah". 2) Slurmfiihrer - in u SS formacijama (odgovara inu potporunika). 3) Tako su logorai nazivali sektor u koncentracionom logoru Auvic, u kome su bili smeteni magacini (zvanino Effektenkammer). 4) Zvanina ifra za transporte koji su upuivani u koncentracioni logor Auvic, radi unitenja u gasnoj komori. 5) So wie so Krematorium, so wie so Brzezinka" - uzreica u logoru Auvic. Page 55

Djordje Lebovic - Viktorija 6) Zbogom, mali moj gardijski oficiru" - stari i veoma omiljeni nemaki lager. 7) PuppenHause - javna kua za es-esovce. 8) Krzysztof Penderecki: Dies irae" (Dani gneva"). Oratorijum posveen uspomeni na rtve koncentracionog logora Auvic. Prvi put izveden 16. aprila 1967, prilikom otkrivanja meunarodnog spomenika u Auvicu. 9) alom (hebrejski) - mir. 10) Scharfiihrer - in u SSformacijama (odgovara inu narednika.) 11) Politische Abteitung - logorski Gestapo. 12) FeldHure - dravna kurva, tannje: vojnika kurva. Logoraice iz Kue lutaka" imale su tu oznaku istetoviranu na grudima. 13) Und vergiss mich nicht" - ne zaboravi me. 14) Organizacija (logorski argon) - nabavka, kraa. 15) Nie mow nigdy, e to jest ostatnia droga" - Pesma pobunjenika varavskog geta. 16) Schreiber (nemaki) - pisar. 17) Muzelman - tako su logorai nazivali svoje najbednije i najnesposobnije sapatnike. 18) Stari Zavet: Knjiga propovednikova, glava 6. 19) Miska (poljski) - porcija. 20) Culag (logoraki argon) - dodatak hrane. 21) Omiljena pesma logoraica, na melodiju Rosamunde". 22) Talmud: Minah, Abot. 23) Stari Zavet: Knjiga propovednikova, glava 6.

Page 56