You are on page 1of 11

7rctica ;

AMPLIFICADORS OP5RACIO6ALS. CIRC3ITS LI65ALS

Data'

M62#' >lectr-nica anal-gica

=OM'>manuel Orti0 Marin

PRACTICA 6 . AMPLIFICADORS BSICS AMB A.O 1 Objectius. Disseny dels amplificadors bsics amb A.O. Mesures de guany i distorsi amb loscilloscopi. Mesura amb el registrador de Bode dels principals parmetres que determinen la resposta en freq ncia.

2 Coneixe ents !"e#is Amplificadors bsics amb A.O !ircuits aritm tics $ P"oce%i ent. $.1.& A !'i(ic)%o" no in#e"so". ".#.#.$ Dissenyar un amplificador no in%ersor amb les segents caracter&stiques' (uany de tensi' *# + ,-. )esist ncia/ R1 + 101 *ensi alimentaci 23cc + 1,4

A !'i(ic)%o" no in#e"so" ".#.+.$ Muntar a lentrenador ,m-dul board. el circuit i connectar el generador de funcions i loscilloscopi segons lesquema. /tilit0ar lA.O 1A 23#. ".#." .$ Aplicar tensi continua a lentrada i mesurar la tensi de sortida. ue #66 m8 $ 466 m8 #8 us 429m8$ 426m% $+.:;8 4<:8$ 4<28

Data'+45635+6#3

arausa+664

7gina # de ##

7rctica ;

AMPLIFICADORS OP5RACIO6ALS. CIRC3ITS LI65ALS

Data'

M62#' >lectr-nica anal-gica

=OM'>manuel Orti0 Marin

8alor teorico de 466m8 +.94 pero per el offset ".#.3.$ Aplicar un senyal altern sinuso?dal de 466 m8p i # @A0 a lentrada del circuit i %isualit0ar amb loscilloscopi els senyals dentrada i sortida.

Data'+45635+6#3

arausa+664

7gina + de ##

7rctica ;

AMPLIFICADORS OP5RACIO6ALS. CIRC3ITS LI65ALS

Data'

M62#' >lectr-nica anal-gica

=OM'>manuel Orti0 Marin

!A=AE # 5sc)'es %e ':osci';'osco!i A#1+


5nt")%)/ DC

!A=AE + 4<%i# A#2 +


5nt")%)/ DC

4<%i# s<%i#

B.T +

".#.4 B Determinar el guany lineal i logar&tmic a partir dels senyals %isualit0ats a loscilloscopi. *# +.:;856.48C 4.:+ 7# 8%B9 +6Dlog4.:+C#4.33dB

Data'+45635+6#3

arausa+664

7gina " de ##

7rctica ;

AMPLIFICADORS OP5RACIO6ALS. CIRC3ITS LI65ALS

Data'

M62#' >lectr-nica anal-gica

=OM'>manuel Orti0 Marin

".#.;. B Determinar el guany del pas amplificador si el senyal dentrada tF una freq ncia f C # MA0. *# #+6m853;6m8 C 6.+; 7# 8%B9 +6Dlog 6.+;C $##.; dB

Al augmentar la freq ncia de entrada el guany baiGa molt&ssim<Ha que %egem que aquest amplificador no treballa a freq ncies altes. !om podem obser%ar la senyal sinuso?dal satenua y agafa forma arrissada i Ii Ia un desfasament de #96J.

Data'+45635+6#3

arausa+664

7gina 3 de ##

7rctica ;

AMPLIFICADORS OP5RACIO6ALS. CIRC3ITS LI65ALS

Data'

M62#' >lectr-nica anal-gica

=OM'>manuel Orti0 Marin

$.2.& A !'i(ic)%o" in#e"so". ".+.#.$ Dissenyar in%ersor amb caracter&stiques' un les amplificador segents

(uany de tensi *#+ & 10 Kmpedncia dentrada =e+10 1 *ensi alimentaci 23cc + 1,4

".+.+.$ Muntar al simulador el circuit i connectar els aparells de mesura segons lesquema. /tilit0ar el model ideal dA.O. AHustar el Bode 7lotter ,7#/ entre $+6dB i L+6dB i (/ entre # A0 i # MA0. A !'i(ic)%o" in#e"so" ".+." .$ Aplicar tensi continua a lentrada i mesurar la tensi de sortida. ue #66 m8 $ 466 m8 #8 us $ ::9m8 $ 4<698 $ #6<628

".+.3.$ Aplicar un senyal altern triangular de #8p i #6 @A0 a lentrada del circuit i %isualit0ar amb loscilloscopi els senyals dentrada i sortida.

Data'+45635+6#3

arausa+664

7gina 4 de ##

7rctica ;

AMPLIFICADORS OP5RACIO6ALS.

Data'

CIRC3ITS LI65ALS 5sc)'es %e !A=AE # !A=AE + =OM'>manuel Orti0 Marin ':osci';'osco!i A#1+ 4<%i# A#2 + 4<%i# M62#' >lectr-nica anal-gica
5nt")%)/ DC 5nt")%)/ DC

B.T +

2,us<%i#

".+.4. B )epresentar els diagrames de Bode i determinar la freq ncia de tall i lamplada de banda. Mreq ncia de tall superior Amplada de banda (c> + B.? +

".+.;.$ Aplicar un senyal altern sinuso?dal de "8p i # @A0 a lentrada del circuit i %isualit0ar amb loscilloscopi els senyals dentrada i sortida.

Data'+45635+6#3

arausa+664

7gina ; de ##

7rctica ;

AMPLIFICADORS OP5RACIO6ALS. CIRC3ITS LI65ALS

Data'

M62#' >lectr-nica anal-gica

=OM'>manuel Orti0 Marin

!A=AE # 5sc)'es %e ':osci';'osco!i A#1+


5nt")%)/ DC

!A=AE + 4<%i# A#2 +


5nt")%)/ DC

4<%i# s<%i#

B.T +

".+.2. >l senyal de sortida presenta distorsi damplitud. 7er qu N. )epresentar amb lanalit0ador despectres ,utilit0ar leditor grfic. el diagrama despectre i mesurar l&ndeG de distorsi Iarm-nica *AD,O.

Data'+45635+6#3

arausa+664

7gina 2 de ##

7rctica ;

AMPLIFICADORS OP5RACIO6ALS. CIRC3ITS LI65ALS

Data'

M62#' >lectr-nica anal-gica

=OM'>manuel Orti0 Marin

Data'+45635+6#3

arausa+664

7gina 9 de ##

7rctica ;

AMPLIFICADORS OP5RACIO6ALS. CIRC3ITS LI65ALS

Data'

M62#' >lectr-nica anal-gica

=OM'>manuel Orti0 Marin

$.$.& A !'i(ic)%o" se7ui%o" %e tensi@. ".".#.$ Muntar al simulador el circuit seguidor de tensi i connectar els aparells de mesura segons lesquema. /tilit0ar el model ideal dA.O. *ensi alimentaci 23cc + 1,4

A !'i(ic)%o" se7ui%o" %e tensi@ ".".+ .$ Aplicar tensi continua a lentrada i mesurar la tensi de sortida.

ue #66 m8 $ 466 m8 #8

us

".".".$ Aplicar un senyal altern quadrat de +8p i # @A0 a lentrada del circuit i %isualit0ar amb loscilloscopi els senyals dentrada i sortida.

!A=AE # 5sc)'es %e ':osci';'osco!i A#1+


5nt")%)/ DC

!A=AE + 4<%i# A#2 +


5nt")%)/ DC

4<%i# s<%i#

B.T +

Data'+45635+6#3

arausa+664

7gina : de ##

7rctica ;

AMPLIFICADORS OP5RACIO6ALS. CIRC3ITS LI65ALS

Data'

M62#' >lectr-nica anal-gica

=OM'>manuel Orti0 Marin

".".3. B )epresentar els diagrames de Bode i determinar la freq ncia de tall i lamplada de banda. ,AHustar el Bode 7lotter entre # A0 i #6MA0.. Mreq ncia de tall superior Amplada de banda $.A Ci"cuits )"it Btics. ".3.#. Muntar a lentrenador un mesclador per a + lectors de !D amb potenci-metres dentrada per canal de 32 @P i un control de guany de 6 a L+6 dB. Aplicar a les entrades amb dos generadors de BM un senyal triangular de +66 m8p i 466 A0 i un senyal sinuso?dal de +66 m8p i # @A0. !ompro%ar el funcionament i %isualit0ar la sortida amb loscilloscopi. ".3.+ $ Dissenyar un circuit amb A.O que realit0i la segent operaci' us C "u# B +u+ L u" $ Muntar el circuit al simulador i mesurar el senyal de sortida u# #8 $+8 "8 u+ +8 #8 $# 8 u" "8 +8 $+ 8 us (c> + B.? +

B Aplicar les segents tensions a lentrada del circuit i %isualit0ar el senyal de sortida. /# /+ /" 68 Qenyal sinuso?dal de # 8p i # @A0 +8

Data'+45635+6#3

arausa+664

7gina #6 de ##

7rctica ;

AMPLIFICADORS OP5RACIO6ALS. CIRC3ITS LI65ALS

Data'

M62#' >lectr-nica anal-gica

=OM'>manuel Orti0 Marin

".3.". Dissenyar un circuit amb A.O capaR de resoldre la segent equaci' GLyL0C; +G B y L 0 C 4 "G B y B 90 C B # ".3.4 Muntar al circuit al simulador i trobar els %alors de G< y i 0 ,enganGar el circuit %isualit0ant el resultat amb %olt&metres.. A CDestions. 3.# B DibuiGar un amplificador dinstrumentaci i calcular els components per obtenir un guany de #66

Data'+45635+6#3

arausa+664

7gina ## de ##