You are on page 1of 78

Max Allan Collins Floridai mokfuts

A m eredeti cme: CSI: Miami - Florida Getaway Copyright 2003 y C!S "orldwide I#c$ a#d Allia#ce Atla#ti% &rod'ctio#%( I#c$ Fordtotta )eiche# erger A#drea S*er+e%*tette "alter !,la -iad.%i ,% /ordt.%i 0ogo+ /e##tart1a2 2003( 456 -iad7 Mi#de# 0og /e##tart1a2 All right% re%er1ed2 F8%*er+e%*t8 5a'9 47*%e/ IS!: ;<3 303 2=< 3 !el1 #yomdai el8+,%*t,%e: S*i#e%*t,*ia !t$( !'dape%t -,%*>lt a de rece#i -i#i*%i :yomd. a# Felel8% 1e*et8: !?rd8% 4.#o% Karl Largentnek - aki nagy segtsgnkre volt a knyv megrsban. M.A.C. s M.V.C. "Na mint na olyan emberekkel tallko!"nk# akik letk mly ont$n vannak." %&L %'&(()M

Elsz Lessor, a szrnyeteg A S@A5 4A4GABCA SD&D)B CAGIG A CE)FSF:$ Flya# ha#g0a 1olt( a+.r a #t'dattal teli lel+ii%meret#e+$ A #ap le#y'godott 5a% Cega% /elett( ,% a* ,0%*a+a %*elde# etertette %*.r#yai1al a 1.ro%t( amely a*o# a# +,ptele# 1olt a* al1.%ra$ Gil Gri%%om( a 5a% Cega%-i )e#d8r-/8+apit.#y%.g #>gyi la orat7ri'm.#a+ 1e*et80e a par+ol7 a# hagyta a /e+ete Bahoe-0.t( ma0d meg1illa#totta a 0el1,#y,t a* egyi+ i*to#%.gi 8r#e+( ,% %iet8% l,pte++el( a d>ht8l ?+?l e %*ortott +e*e++el a McCarra# :em*et+?*i )ep>l8t,r termi#.l0.#a+ a e0.rat.ho* me#t$ Ftt meg.llt( ,% +?r>l#,*ett$ Gri%%om +,tha1i la+ ,r,t i% +i/i*ethette 1ol#a a maga%( %*8+e Bhoma% 5e%%or#a+( a !oyle Gotele+ )t$ alel#?+,#e+ ?lt?#y, 8l$ A /,r/i arca ?#el,g>lt 1olt( a+.r a gyil+o%,( a+i t'd0a( hogy %*a ado# el%,t.lhat a hely%*#r8l$ A termi#.la0t7+ #e%*tele#>l +it.r'lta+ el8tte$ :,h.#y #appal e*el8tt a r7%.gr7l i% po#to%a# ilye# +?##yed,# t.1o*ott$ Gri%%om /ortyog1a eredt 5e%%or 't.#( ,% +?1ette 8t a i*to#%.gi +ap'+ ir.#y. a$ A *%e , e# egyre %Hlyo%a #a+ ,re*te a mo iltele/o#0.t$ !*ott e##e( hogy Catheri#e "illow%( a helyette%e .rmelyi+ perc e# /elh10a( ,% e0ele#ti a 5e%%or elle#i H0 i*o#yt,+ot$$$ 1agy +>l?# e# %*7 #,l+>l 1,gig +ell #,*#ie( ahogy a gyil+o% Florid. a rep>l$ Gri%%om c%apata +em,#ye# dolgo*ott( hogy megtal.l0a Irica Gardy gyil+o%.t$ A /iatal ,#e+e%#8 a++ori a# +e*dett hre% le##i$ A l.#y a* Fa%i% a#( a* egyi+ ragyog7 1ega%i %*.lloda-+a%*i#7 a# %*o+ott /ell,p#i$ Irica Gardy me*tele# holtte%t,t a />rd8%*o .0a padl70.# tal.lt.+ meg$ A l.#yt meg1ert,+( meg/o0tott.+ ,% %*e9'.li%a# .#talma*t.+$ Igy H0a ,rtelmetle#( r't.li% %*e9'.li% #c%ele+m,#y$$$ A #yomo+ hi.#ya %o+at el.r'lt a tette%r8l - a* .ldo*at +?r>l #em tal.lta+ '00#yomo+at( ami arra 'talt( hogy a* el+?1et8 +e%*tyt 1i%elt -( gy Gri%%om ,% c%apata m.% ir.#y a terelte a #yomo*.%t$ Irica Gardyt olya# +egyetle#>l meg1ert,+( ,% a* arca a##yira %*,tro#c%ol7dott( hogy a* '00le#yomatai alap0.# +ellett a*o#o%ta#i$ Gri%%om( a+i >%*+e 1olt arra( hogy m,g a leg1,re%e hely%*#e# i% +,pe% meg8ri*#i a higgadt%.g.t( mo%t ele or*o#gott a l.t1.#y a$ - Igy tompa t.rggyal 1ert,+ agyo# - mo#dta )o i#%( ami+or eme#t ho**. a o#cterem e$ -Ga 07l %e0tem( egy al'm#i'm a%e all>t81el$ - A %e0t,%e++el m,g #em megy>#+ %o+ra - 0egye*te meg Gri%%om$ - B'dom( de l.ttam m.r egy-+,t ma//iagyil+o%%.got( ,% ott i% e* a* e%*+?* %*erepelt$ - M.rmi#t a a%e all>t8$ - Ige#$ Arde+e%( hogy c%a+ a hal.la 't.# 1ert,+ meg$ - :em e* o+o*ta a hal.l.tJ - :em( p'%*ta +,**el /o0tott.+ meg$ Gri%%om el+omorodott$ - SpermaJ - +,rde*te$ - :i#c% - mo#dta )o i#%( ,% %a0#.l+o*1a megr.*ta a /e0,t$ - A K:S-ete+ m.%hol re0t8*i+$ - Ke meger8%*a+olt.+J - Ige#$ A 1agi#. a# hor*%ol.%o+( 1alami#t +o#dom%+o%t7 ,% %permicid+e#8c% #yomait i% megtal.ltam$ Gri%%om #agyot #,*ett: - I* a* ala+ a%e all>t81el( g'mi+e%*ty1el ,% +o#dommal 0?tt a partiraJ - A 0ele+ 8l t,l1e Hgy t#i+( ige#$ Gri%%om le#,*ett a %*,tro#c%olt te%tre( ami #em i% oly r,ge# m,g egy gy?#y?r l.#y, 1olt$ - A* .ldo*at 7l t,l1e a gyil+o%'#+ #em 1,letle#%*ere# ?lt( do+i - e##e+ a ga*em er#e+ o+a 1olt a gyil+o%%.gra$ !.r a hely%*#el8+ #em tal.lt.+ meg a gyil+o% /egy1ert( m,g%em maradta+ i*o#yt,+ h0.#$ Iri+a er8%e# 1,de+e*ett( ,% a +?rme alatt tele 1olt a t.mad7 8rmarad1.#yai1al$ A c%apat re*ide#% %*.mt7g,pe% *%e#i0e( Sara Sidle 't.#a#,*ett a* ,#e+e%#8 te1,+e#y%,g,#e+( ,% %i+er>lt i% tal.l#ia egy apr7c%+a i#/orm.ci7t: Irica a##a+ a /,r/i#e+ 1olt a %*eret80e( a+it Gri%%om i% >ld?*?tt - Bhoma% 5e%%or( a !oyle %*.llodal.#c 1e*et80e$ A p.roc%+a h7#apo+ 7ta ige# i#tim emaile+et 1.ltott( melye+et +it?r?lte+ a g,p 8l( de %*ere#c%,re %i+er>lt 8+et el8 .#y.%*#i a %*.mt7g,p mem7ri.0. 7l$ A !oyle %*.llodal.#c c%al.di 1.llal+o*.% 1olt - a* egyi+ r,%*e a miami Co#L'i%tador( a m.%i+ a 1ado#atH0 ,% /,#y*8 5a% Cega%-i Fa%i%$ A* H0 l,te%tm,#y meg#yit.%.1al a c,g 1e*,riga*gat70a melle%leg 5e%%or /ele%,ge( Ke orah - egy, +,#t a c,g harmadi+ ge#er.ci7% t'la0do#o%.#a+( &hilip !oyle-#a+ a* ?*1egye - a !#?% C.ro% a +?lt?*tette a c,g +?*po#t0.t$$$ ,% a 0ele#legi /,r0e a /?ld%*i#te# re#de*te e a +,#yelme% alel#?+i irod.0.t$ 5e%%or#a+ a* 1olt a /eladata( hogy tehet%,ge% em ere+et tal.l0o# a +,t %*.lloda .r0ai a ,% el8ad7termei e( gy #em c%oda( hogy +?* e# ide-oda i#g.*ott Cega% ,% Miami +?*?tt$ Sara Sidle a*t i% +idertette( hogy 5e%%or Irica Gardyt i% mag.1al 1itte e*e+re a +ir'cca#.%o+ra$

Ami+or Gri%%om alig #egy1e# 7r.1al a gyil+o%%.g 't.# tal.l+o*ott 5e%%orral( a*o##al /el/igyelt a /,r/i arc.t 1,gig%*.#t7 ho%%*H ,% c%H#ya +armol.%o+ra$ A /,r/i a*t .lltotta( hogy a /ele%,ge mac%+.0a +armolta meg( de a K:S-te%*t +im'tatta( hogy Irica Gardy +?rme alatt a* 8 8re 1olt$ 5e%%ort a*o##al letart7*tatt.+ - ,% a hely%*#el8+ l.t%*7lag gyor% gy8*elmet aratta+$ C%a+hogy 't.#a a* >gy egyre t.1olodott Cega%t7l$ A c%ar#o+ a# #agy 1olt a #y>*%g,%( ,% 5e%%or #em 1ette ,%*re a*o##al Gri%%omot$ Ami+or m.r hall7t.1ol%.gra +er>lte+ egym.%ho*( Gri%%om meg%*7lalt: - 5.tom( %*,pe# gy7gy'l#a+ a %e ei( Mr$ 5e%%or$ 5e%%or meg.llt( ,% la%%a# meg/ord'lt$ -,+ %*eme olya# 1olt( a+.r a 0,g( a* arc+i/e0e*,%e #y'godt( a mo%olya m.r-m.r ar.t%.go%$ - Mr$ Gri%%om$ -?%*?#?m( hogy agg7di+ miattam$$$ S*a ad%.gra megyJ 5egal. +ipihe#i mag.t( ,% #em *a+lat0a a* .rtatla# polg.ro+at$ A* em ere+ 1al7%.ggal ?%%*etorl7dta+ a +,t /,r/i m?g?tt( a+i+ higgadta# /igyelt,+ egym.%t$ - :em - mo#dta Gri%%om$ - C%a+ egy ar.tomat +%,rem +i$ - A% +i le##e a* a ar.tJ - Go#dol+od0o#( Mr$ 5e%%or$$$ mag.r7l e%*,le+$ M.r eg,%*e# 07l megi%mertem$ 5e%%or %7ha0tott( ,% megc%71.lta a /e0,t$ -Milye# +ellemetle#$ M.rmi#t a 1i%el+ed,%e$ A*t hittem( pro/i1al 1a# dolgom$ - Bal.# #em .rta#a( ha eli#d'l#.#+ - mo#dta Gri%%om$ - Go#dolom( #em a+ar0a le+,%#i a g,p,t$ Ke 5e%%or egy tapodtat %em mo*d'lt$ - )o%%* #,*#i( hogy egy ilye# +ali er em er e##yire lealac%o#yodi+$ I* a legH0a m7d%*er>+J A *a+lat.%J A* 'ta%o+ t>relmetle#>l +er>lgett,+ 8+et( de Gri%%om c%a+ mo%olygott$ - I* #em *a+lat.%( Mr$ 5e%%or$ Ga #em t'd#.( %*1e%%,get te%*e+ mag.#a+$ - A% mi le##e a* a %*1e%%,gJ - A*t 0a1a%lom( #e hagy0a el :e1ad.t$ 5e%%or ?%%*er.#colta a homlo+.t$ - Mi,rt #eJ Ca# letart7*tat.%i para#c%aJ - :i#c%$$$ de hamaro%a# megle%*$ A% #em %*eret#,m( ha a ho%%*H rep>l8Ht 't.# m.ri% 1i%%*a +elle#e t,r#ie Miami 7l$ - Artem$ S*71al meg a+ar +m,l#i a o%%*H%.gt7l$ A +?lt%,ge+r8l m.r #em i% e%*,l1e$ - &o#to%a#$ - :em .rta#a( ha Mr$ &eter%%*el i% mego%*ta#. a* aggodalmait$ Mit %*7l ho**.J Garri%o# &eter% - 5e%%or #agyme#8( e*erdoll.ro% 7rad0,rt dolgo*7 >gy1,d0e - Hgy ho*ta +i a* >gy/el,t( hogy %i+er>lt r.1e##ie a r7t( hogy 'ta%t%a el a* elle#e /elho*ott K:S- i*o#yt,+ot$ Igy Gri%%om-+ali er t'd7% ,% a la orat7ri'ma %*.m.ra e* e#yh,# %*7l1a megal.*7 1olt$ Ga Gri%%om#a+ #em +ellett 1ol#a r./a#yalod#ia a* egyi+ #appali m%*a+o% la ora%%*i%*te#%re( hogy el1,ge*te%%e 1ele a* ?%%*eha%o#lt7 1i*%g.lato+at( 5e%%or m,g mo%t i% r.c% m?g?tt >l#e$ - C%a+ 'd1aria% a+artam le##i( Mr$ 5e%%or -mo#dta Gri%%om gH#yo%a#$ - Semmi %*>+%,g a* >gy1,d0,re$$$ - 5e%%or elmo%olyodott$ -$$$hac%a+ meg #em %*er*em a* el/ogat7para#c%ot$ A mo%olyt mi#tha egy c%ap.%ra let?r?lt,+ 1ol#a 5e%%or arc.r7l( a+i hirtele# el8+apta a mo iltele/o#0.t$ Gri%%om 0o a# ?r>lt 1ol#a( ha 1a# #,mi %*olid h.ttere a h8%+?d,%,#e+$ Catheri#e "illow%( a c%apata leg0o ,% legtapa%*talta em ere 1al7%*#leg mo%t i% ott toporog a la or a# Greg Sa#der% mellett( a+i a* H0 i*o#yt,+o+o# dolgo*i+$ 5e%%or 1igyorog1a h1ott /el egy %*.mot$ - B'd0a - mo#dta 1id.ma# -( m,g #em d?#t?ttem el( hogy +it perel0e+ e: mag.t( a* o%*t.ly.t 1agy mi#d+ett8t$ :em lette+ 1ol#a e##yire ro%%* hely*et e#( ha a* eredeti i*o#yt,+ Sa#der% la orat7ri'm. 7l %*.rma*ott 1ol#a( de %a0#o% a++or ,ppe# Greg i% elme#t %*a ad%.gra( e*,rt a K:S- i*o#yt,+ a #appali m%*a+#.l( Ke##i% Spe#cer#,l +?t?tt +i$ -?* e# Spe#cert meggya#H%tott.+( hogy r.0.r a i*o#yt,+ra+t.rra( ,% +o+ai##al +ere%+edi+$ Garri%o# &eter%#e+ %em +ellett t? : a*o##al tett r7la( hogy mi#de# egye% >gyet megt.mad0o#( ami# Spe#cer dolgo*ott$ A m,dia r.harapott a* >gyre( a el%8 elle#8r*,% ta0t,+*ott( ,% e##e+ a* lett a +?1et+e*m,#ye( hogy a r7%.g #em 1ette /igyelem e Bhoma% 5e%%or K:S-mi#t.0.t$ &eter% egy %*empilla#t.% alatt +iho*ta a* >gy/el,t a ?rt?# 8l( ,% a i*o#yt,+ot %emmi%#e+ te+i#tett,+$ 5e%%or Gri%%omra %*ege*te a te+i#tet,t( mi+?* e# ele%*7lt a tele/o# a: - Bom 5e%%or 1agyo+( +apc%ol0a Garri%o#t$ A% #e 1.ra+o*ta%%o# %o+.ig( dr.g.m( mi#d0.rt i#d'l a g,pem$ Gri%%om higgadta# a gyil+o%ra mo%olygott$ Meg 1olt gy8*8d1e arr7l( hogy 8 a* el+?1et8( m,gi% +,#ytele#e+ 1olta+ 1,gig#,*#i( ahogy 5e%%or diadalitta%a# +i%,t.l a ?rt?# 8l$ &eter%#e+ i% meglehette+ a e#ti +apc%olatai( mert 5e%%or /ri%%e# orot1.l+o*1a ,% t?+,lete%

/ri*'r.1al hagyta el a ?rt?#t$ Mi#tha egy di1ato% >d>l8telepr8l ,r+e*ett 1ol#a$ A m,retre +,%*>lt( homo+%*# Arma#i-?lt?#y e# olya# 1olt( a+.r egy /ilm%*t.r$ A riportere+ +?#y?r?gte+ #e+i( hogy legal. egy mo#dat ere0,ig +omme#t.l0a a 1.dat( mire oldoga# tett eleget a +,r,%#e+$ - :em hi .*tatom a 5o% A#gele%-i re#d8r%,get - 0ele#tette +i 5e%%or +egye%e#$ - I* i% c%a+ egy H0a %a0#.lato% p,lda a re#d8r%,g tHlterhelt%,g,re$ ->l?# e# #em tart7*tatta+ 1ol#a le .rtatla#'l( ,% a +. t7%*er-+ere%+ed8 +oll,g.0'+at i% id8 e# le+apc%olt.+ 1ol#a$ A #yilat+o*atot mi#de#hol id,*t,+( ,% +,%8 a C:: +,%*tett 1ele egy i#ter0Ht a* Fa%i% el8tt( ahol a meggyil+olt l.#y dolgo*ott$ Gri%%omot a* %em 1iga%*talta( hogy !ria# Mo ley %eri// h.rom #apra /el/>gge%*tette a #appali m%*a+ 1e*et80,t$ A##a+ elle#,re( hogy Ic+lie meg,rdemli( hogy a* orr.ra +oppi#t%a#a+( a 1,geredm,#y m,gi% a* 1olt( hogy egy hideg1,r gyil+o% mo%olyog1a /el%*.ll a /loridai rep>l8re$$$ ,% Gri%%om#a+ e%,lye %i#c% meg.llta#i 8t$ - Garri%o# - %*7lalt meg 5e%%or( ami+or a* >gy1,d0e /el1ette a tele/o#t -( #em %*1e%e# *a1arla+ e**el a* >ggyel( de e* a hely%*#el8 M%*a+,rt8M m,g a rept,re# i% *a+lat e#gem$ A* >gy1,d mo#dott 1alamit( mire 5e%%or r.1.gta: - :em( #em Ic+lie - a m.%i+$$$ Gri%%om c%e#d e# ta#'lm.#yo*ta a /,r/i arc.t( .m a* oda %e #,*ett$ C,g>l 5e%%or .tadta #e+i a tele/o#t: - Mag.1al %*eret#e e%*,l#i$ Gri%%om #em ,ppe# erre a tele/o# e%*,lget,%re 1.gyott$ Mi#de#e%etre e e# a pilla#at a# .rmi 07l 0?tt( ami elhala%*thatta 1ol#a 5e%%or t.1o*.%.t$ -1.#c%ia# #,*te a +,%*>l,+et( mi#tha m,g %oha%em l.tott 1ol#a mo iltele/o#t$ 5e%%or /elhH*ta a %*em?ld?+,t( ,% a +e*, e #yomta a tele/o#t$ - -,rem( Mr$ &eter% m.%odperce+re %*.ml.*$ Gri%%om el1ette a mo ilt ,% em'tat+o*ott$ &eter% ha#g0a 1al7%.go% me##yd?rg,%+,#t hatott: - Mi a /e#,t +,p*el mag.r7l( hogy *a+lat0a a* >gy/elemetJ - har%ogta$ - S*7 %i#c% *a+lat.%r7l - /elelte Gri%%om$ - Maga %*eri#t mit m1elJ - A# c%a+ elmagyar.*tam egy-+,t dolgot a* >gy/el,#e+$ - Magyar.**a el #e+em i%$ - A* Irica Gardy->gy e# /elmer>lt egy H0a i*o#yt,+( ,% #em 1e##,m a lel+emre( ha Mr$ 5e%%or /ele%lege%e# rep+ed#e ide-oda( ami+or gya+orlatilag .rmelyi+ perc e# %*>+%,g>#+ lehet r.$ A* >gy1,d p.r m.%odpercig em,%*tette a hallotta+at$ - Mi/,le i*o#yt,+J - +,rde*te 1,g>l$ - Ga megle%*( g,rem( hogy a*o##al t.0,+o*tatom - mo#dta Gri%%om( ma0d( 1.la%*ra %em 1.r1a( 5e%%or +e*, e #yomta a tele/o#t$ 5e%%or el/ord'lt( ,% to1. e%*,lt a* >gy1,d0,1el$ Gri%%om ti%*te% t.1ol%.g 7l /igyelte( ,% +?* e# ?%%*e%*edte a go#dolatait( a*t.# el81ette a %a0.t tele/o#0.t( ,% meg#yomta a gyor%h17 gom ot$ - Catheri#e "illow% - hallotta a 07l i%mert ha#got$ - Mi H0%.gJ Catheri#e %7ha0tott( ,% a*t mo#dta: - Greg olya# gyor%a# dolgo*i+( ahogy c%a+ t'd( de eltart egy ideig( mg el8teremti a 1i*%g.latho* %*>+%,ge% K:S-me##yi%,get$ - M,gi%( me##yi ideig tartJ - :,h.#y 7ra( ,% a++or m,g optimi%ta 1oltam$ - I* #e+ed optimi*m'%J - Ngya#( Gil( te i% t'dod( mir8l 1a# %*7$ A legro%%*a e%et e# hol#apra m.r a +e*>#+ e# le%* a* eredm,#y$ - A++or m.r ottal >thet0>+ a #yom.t$ - Cala+i egy%*er a*t mo#dta #e+em( hogy a t'dom.#y %e#+i1el %em te%* +i1,telt$ Gri%%om a homlo+.t r.#colta$ - I*t ,# mo#dtam$ - &o#to%a#$ A# i% ?r>l#,+( ha le t'd#.#+ tart7*tat#i( de mo%t e* 1a#$ - A% ha Florid. 7l egye#e%e# K,l-Ameri+. a %*?+i+J - Cagyi% /e##.ll a %*?+,%( elre0t8*,% 1e%*,lye -#y'gtatta meg Catheri#e$ - Ma0d a miami ar.tai#+ go#do%+od#a+ r7la$ - Irre %*>+%,g>#+ i% le%*$ S*ia$ - S*ia$ Gri%%om o#totta a 1o#alat$ Cer%e#yt /'totta+ a* id81el( de ?r>lhette+( hogy legal. 1a# mit 1i*%g.l#i$

A re#d8r%,gi /,#y+,pe+e# 07l l.t%*otta+ a 5e%%or arc.t elc%H/t7 +armol.%o+( ,% a mell+a%a /el%8 r,%*,#( +?*1etle#>l a tor+a alatt i% 1olt ra0ta egy m,ly +arcol.%$ Ami+or Gri%%om m.%od%*or i% meg#,*te( Hgy 1,lte( a %,r>l,% %*,le%e ( mi#t amit +?r?mmel( a+.r a h>1ely+'00 +?rm,1el i% lehet#e o+o*#i$ Mi1el a r7%.g #em /ogadta el a* eredeti K:S-mi#t.t( Gri%%om arra go#dolt( hogy 5e%%or mell+a%.t 1alami m.%%al %e e%tett,+ meg$ Mi't.# #agy #ehe*e# %i+er>lt meg%*ere*#i a r7%.gi e#ged,lyt( ,% e9h'm.lt.+ a Gardy l.#y holtte%t,t( a o#ca%*talo# eiga*ol7dott Gri%%om elm,lete: a l.#y al #agyl. '00.#a+ a +?rme alatt )o i#% do+i /el/ede*ett egy %*?1etmarad1.#yt$ A mi#t.t a*o##al Greg Sa#der%he* 1itt,+( a+i #e+il.tott( hogy m.%olatot +,%*t%e# r7la$ Ide.li% e%et e# e* c%a+ #,h.#y percet 1ett 1ol#a ig,#y e( de a 1al7%.g a# %a0#o% la%%a a# me#te+ a dolgo+$ 5e%%or o#totta a 1o#alat( ,% *%e re 1.gta a tele/o#t( ma0d %a0#.l+o*1a Gri%%omra mo%olygott$ - :e 1egye %*em,lye%+ed,%#e+( Mr$ Gri%%om -mi#d+ette# t'd0'+( hogy h.tr.#yo% hely*et 8l i#d'lt$ Gri%%om h1?%e# 1i%%*amo%olygott a gyil+o%ra$ - :e +?1e%%e el a*t a hi .t( hogy ?%%*et,1e%*ti a* i#tellige#ci.t a %*ere#c%,1el( Mr$ 5e%%or$ - A# a %a0.t %*ere#c%,m +o1.c%a 1agyo+( Gri%%om$ Mo%t m.r elmaradt a* 'd1aria% MMr$M( ,% a /,r/i %*eme hidege# /igyelte Gri%%omot( a+i 1.llat 1o#t$ - :o%( e* al+alommal #em 1,g*ett 07 m'#+.t$ 5e%%or odal,pett ho**.( ,% +omora# meg+,rde*te: - GogyhogyJ Gri%%om a /,r/i #ya+a /el, i#tett$ - B'dom( hogya# +elet+e*ett a mell+a%.# a* a %,r>l,%$$$ Irica 1,de+e*ett( iga*am 1a#J :emc%a+ +armolt( de rHgott i%$ 5e%%or #em 1.la%*olt( Hgy .llt ott( a+.r egy %*o or$ Gri%%om /olytatta: - Mo%t +er>lt el8 egy H0a i*o#yt,+( ,% i*to%thatom( hogy e*t a r7%.g i% el/ogad0a$$$ :e . r.#do**o#( mert hamaro%a# a hal.l%oro# tal.l0a mag.t$ 5e%%or el%.padt( ma0d +it?rt el8le a #e1et,%: - I* a*t.# a melodr.ma( Gri%%om$ C%er e#hagyta a t'dom.#yJ - A t'dom.#y %o%e #,l+>l?*te a dr.mai%.got$ A* elmHlt ,1e+ e# hihetetle# /e0l8d,%#e+ 1olt'#+ %*emta#Hi$ B'od0a( t* ,11el e*el8tt m,g a+.r meg i% H%*hatta 1ol#a$ - :em lett 1ol#a mit megH%*#om( mi1el #em ,# ?ltem meg Iric.t$ Gri%%om atyaia# mo%olygott$ - Ca# egy olya# ,r*,%em( hogy hamaro%a# 1i%*o#tl.t0'+ egym.%t :e1ad. a#$ A gyil+o%#a+ meg/e%*>lt a te+i#tete( de #em 1.la%*olt$ Gri%%om icce#tett( ,% a*t mo#dta: - 47 'tat +1.#o+( Mr$ 5e%%or( .r %*eri#tem ige# r?1id le%* e* a +ir.#d'l.%$ 5e%%or /elhor+a#t( ma0d meg/ord'lt ,% .t%ietett a i*to#%.gi +ap'#$ A*t.# a m.%i+ oldalr7l m,g 1i%*%*a/ord'lt( ,% 1etett egy pilla#t.%t Gri%%omra( a+i +,#ytele# 1olt 1,gig#,*#i a gyil+o% t.1o*.%.t$

A +apit.#y%.go# a*o##al a K:S-la or a %ietett$ Catheri#e "illow% a polari*.lt /,#ymi+ro%*+7pot 1?l8 Greg Sa#der%t /igyelte$ Catheri#e mo%t i% eleg.#% 1olt( %*8+,%-1?r?%e% ha0a /i#oma# +erete*te a* arc.t$ A %*emtele#>l /iatal Sa#der% a h8+e*el8 ere#de*,%he* l,pett( hogy elle#8ri**e# 1alamit$ 5ertt r7la( hogy i*gatott a* eredm,#y miatt$ - Il Hc%H*t.l a ar.t'#+t7lJ - +,rde*te Catheri#e$ - Ca# m.r 1alamiJ - +,rde*te Gri%%om( mi#tha meg %em hallotta 1ol#a a +,rd,%t$ Catheri#e meg/ord'lt( ,% Sa#der%re #,*ett: -GregJ Sa#der% /el %em pilla#tott( c%a+ 1.llat 1o#t$ - Igy%*er a*t mo#dta 1ala+i( hogy a t'dom.#y#a+ i% meg1a# a maga ritm'%a$ - I*t 1egyem +io+tat.%#a+( GregJ - +,rde*te Gri%%om$ - -,pe% 1agy elle#em /ordta#i a %*a1aimatJ - G.t$$$ ige# - /elelte Greg .rtatla# arccal$ - A*t hi%*ed( d0a*om a +io+tat.%tJ - G.t$$$ #em$ Catheri#e( a+i a*#ap m.r +ipr7 .lta e*t a %trat,gi.t Gri%%omo#( mo%olyog1a /igyelte a 0ele#tet$ - A* irod.m a# le%*e+ - morogta Gri%%om morco%a#( ,% +i1ihar*ott a la or 7l$ :,h.#y 7r.1al +,%8 Catheri#e mo%olyog1a e%,t.lt a* irod.0. a$ Sa#der% Hgy +?1ette( a+.r egy oldog +i%+'tya$ - Il+apt'+ - mo#dta( ,% Hgy lo ogtatta a do%%*i,t( mi#tha meg#yerte 1ol#a a lott7t$ - Beh.t egye*i+ a mi#tha - mo#dta Gri%%om$ - A l.#y +?rme alatt mi#de# +,t%,get +i*.r7a# 5e%%or K:S-e 1olt - /olytatta Greg$ Gri%%om a* 7r.0.ra pilla#tott( ma0d a*t mo#dta: - Cal7%*#leg m.r le i% %*.llt a g,pe$ - Ide0e( hogy a miami ar.tai#+ i% m'#+.ho* l.%%a#a+ - mo#dta Catheri#e$ Gri%%om #em ?r>lt( hogy m.% 1,g*i el helyette a m'#+.t( de 07 +,pet 1.gott ho**.$ - "arric+#a+ 07 tapa%*talatai 1a##a+ a miamia+r7l - mo#dta$ - :e+em i% - 0egye*te meg Catheri#e$ - Felh10am Cai#e-tJ Gri%%om 7li#tott$ - -,rd meg 8+et( hogy .llt%.+ el8 5e%%ort$ Catheri#e i% meg#,*te a* 7r.0.t$ - :em le%* +?##y$ Cai#e m%*a+0a le0.rt( ,% #i#c% meg a* ottho#i %*.ma$$$ de m.ri% +idertem$ - )em,lem( a miami +oll,g.++al t? %*ere#c%,#+ le%*( mi#t a* itte#ie++el$ Catheri#e +ime#t tele/o#.l#i( Sa#der% 1i%%*at,rt a la or0. a( Gri%%om pedig /olytatta a m'#+.0.t$ 5a% Cega% a# %a0#o% #em %*+?l+?dte+ a gyil+o%%.gi >gye+ e#( de ha mi#de# 07l ala+'l( 5e%%or hamaro%a# a miamia+ +e*, e# le%*$ 1 !issza Miami"a A BD!!I :AGOCE)FSGF@ GASF:5PA: Miami i% c%'pa l>+tet8 ,leter8$ :ew Oor+ a# ,00el#appal *a0li+ a* >*leti ,let( Chicag7 a# l,pte#-#yomo# %*em etal.l+o*'#+ a #yer% er81el( mg 5o% A#gele%t a /,+tele# #ap%>t,% 0ellem*i$ Miami pedig a t.#c 1.ro%a$ A %al%a ,% mere#g'e ritm'%a ele#gedhetetle# +ell,+ a* ott la+7 +,tmilli7 d,l-/loridai %*.m.ra$ A* eg*oti+'% 1i r.l.% egy%*erre %*e9i( %*e#1ed,lye%$$$ 'gya#a++or 1e%*,lye% i% lehet$ Ca##a+( a+i+ %*eri#t Miami c%'p.# egy c%e#de% te#gerparti >d>l8telep( aho1. meghal#i 0.r#a+ a #y'gd0a% +orH ga*dag ameri+aia+$ I**el %*em e# a Miami-Kade )e#d8r+apit.#y%.g #>gyi #yomo*7i#a+ mi#de# egye% #apra +i0't a 1.ratla# ,% %*o+atla# /eladato+ 7l$ M,g el1.llalom e*t a* 'tat( a*t.# m.ra 1,ge( go#dolta Felipe Frtega( ahogy a lim'*i#0.1al e%orolt a +,%8 e%ti /orgalom a( ,% eli#d'lt a Miami :em*et+?*i )ep>l8t,r ir.#y. a$ Nt.#a megl.togat0a a legH0a ar.t#80,t( Caroli#a Ger#a#de*t$ !e+apc%olta a r.di7t( ,% a +oc%it a* Il Sol c%ator#a g,ret,he* h1e# megt?lt?tte a %al%a l>+tet,%e - Sal%a y Mere#g#e - todo el tier#po$ Felipe po#to%a# ilye# hatalma% ha#g/ala+r7l .lmodott$$$ .r a* 'ta%a( MBhoma% 5e%%orM 1al7%*#leg a +?##yede *e#,t( a +i% a .+#a+ 1al7 M+la%%*i+'% roc+otM r,%*e%ti el8#y e#$ Igy-egy /'1ar +?*?tt a*o# a# Felipe tel0e% ha#ger81el ad7*hatott a hami%tatla# lati# *e#e ir.#ti ra0o#g.%.#a+$ Mi#dig i% 7d*+odott a l,g+o#dicio#.l.%t7l( ,% a +elleme% e%te arra ?%*t?#?*te( hogy lete+er0e a* a la+o+at$ A ha#go% *e#e miatt a*o# a# %o+a# /erde pilla#t.%o++al illett,+( +>l?#?%e# a 0el*8l.mp.+#.l( de Felipe #em t?r8d?tt 1el>+$ A h'%*o##,gy ,1e%( +arc%H( %*.*het1e#?t ce#ti maga% Felipe #y'galma re#d%*eri#t a* >gy/eleire i% .tragadt( r.ad.%'l a #8+ i% +ed1elt,+ a +ed1e%( 'd1aria% modorH /,r/it$ Fiatal +or. a# %o+at .#tott.+ a #agyo /iH+( mo%t 1i%*o#t egyre gya+ra a# ,re*te a t? i /,r/i irigy%,g,t$ Il8/ord'lt(

hogy %o++al 1o#*7 ,% ga*daga /,r/ia+ pr7 .l+o*ta+ 'gya#a##.l a #8#,l( de 1,g>l mi#dig Felipe 1olt a*( a+i megh7dtotta a #8i %*1e+et$ Mo%t m.r egy ,1ti*ed i% eltelt a*7ta( hogy r.l,pett a Ko# 4'a#-i ?%1,#yre( de a* H0 ar.t#80e( Caroli#a miatt %*1e%e# meg.llapodott 1ol#a$ A l.#y o+o% 1olt ,% 1id.m( ,% Felipe t'dta( hogy c%od.% %*eret8 ,% /ele%,g le##e el8le( % i*to% 1olt e##e( hogy a#ya+,#t i% meg.ll#. a hely,t$ Q0 1olt e* a* ,r*,%( de +,t%,g+1>l +elleme%e# i*%ergette a %*1,t$ Felipe a* 7r.0.ra pilla#tott$ Caroli#a m.r i*to%a# ha*a,rt a m'#+. 7l$ A maga%( holl7/e+ete ha0H( gy?#y?r l.#y m.r egy ,1e ho%te%%+edett a 5e%lie #e1 art deco 0elleg %*.llod. a#( ahol ti%*te%%,ge% /i*et,%t +apott$ A %*,p +>l%8 mellett +ari*mati+'%( ar.t%.go% ,% mo%olyg7% term,%*ettel .ldotta meg a %or%$ Elmodo*.% +?* e# a +,t %.1 +?*?tt d?c?g?tt( mire egy d>h?% 1e*et8 r.d'd.lt$ Felipe 1i%%*ai#tett( ,% %*7 #,l+>l to1. ha0tott$ A*t.# e+a#yarodott a rep>l8t,r par+ol70. a$ A ha#go% *e#e megremegtette a eto#/ala+at$ 5e/,+e*ett( +i1ette a g,p 8l a par+ol70egyet( ma0d la%%a# /elha0tott a m.%odi+ %*i#tre( ,% lepar+olt$ Itt m,g e e# a +,%ei 7r. a# i% ide-oda ci+.*ta+ a lim'*i#o+$ So+ hre%%,g mag.#rep>l80e ,r+e*ett ide ,0%*a+.#+,#t( hogy el+er>l0,+ a le%i/ot7%o+at$ -,t hellyel arr, ,%*re1ett egy 8%*>l8 %*a+.lla%( %o/8r egye#r'h.%( id8%e /,r/it( a+i +,#yelme%e# cigarett.*ott a /e+ete Cadillac0,#e+ t.ma%*+od1a$ Felipe #em i%merte( de ar.t%.go%a# oda icce#tett a +oll,g.#a+$ A /,r/i legal. hat1a#,1e%#e+ l.t%*ott( ,% Felipe arra go#dolt( hogy 1a0o# a* 8 +or. a# ma0d #e+i i% m,g mi#dig ,relt a't7 a# +ell-e /'ri+.*tat#ia a* 'ta%ait$ A ga*dago+ ,% hre%e+ %o/8r0ei re#d%*eri#t /iatalem ere+ 1olta+( de Felipe po#to%a# t'dta( hogy a* em er#e+ mi#de# m'#+.t el +ell 1.llal#i ahho*( ha a c%al.d meg,lhet,%e a t,t$ Felipe %*ere#c%,%#e+ mo#dhatta mag.t( de gy i% el8/ord'lt( hogy #eh,*%,gei ad7dta+$ A #8+ 1o#*7#a+ tal.lt.+( ,ppe# e*,rt a +ellet,#,l t? et +ellett +?lte#ie a meg,lhet,%,re$ A h.*a%%.g mi#de#t meg1.lto*tat ma0d$ A gy?#y?r Caroli#a egy %*,p #apo# a /ele%,ge le%*( ,% +i t'd0a( mit tartogat %*.m'+ra a* ,letJ Il81ette a mi+ro/o#t( ,% e+apc%olta$ - Ki%*p,c%er2 Be 1agy a*( Carmo#J - Mit a+ar%*( FelipeJ - rec%egett ele egy ha#g a mi+ro/o# a$ - A rept,re# 1agyo+$ Mo#dd meg Bio Aceli#7#a+$ - I* a* 'tol%7 /'1arod ma e%t,reJ Felipe a m%*er/alo# l,18 7r.ra #,*ett - Caroli#a m.r 1.r0a$ - Si$ Siete+ ha*a$ - )e#d e#$ C%a+ +?*?ld( hogy ho1. le%* a /'1ar$ - Megle%*$ Felipe /el+apta a t. l.t( melyre el8*8leg m.r r.rta a* 'ta% #e1,t - 5ISSF) -( ma0d e*.rta a lim'*i#t( ,% eme#t a rep>l8t,rre$ A Miami :em*et+?*i )ep>l8t,re# #apo#ta #yolc1a#?t-%*.*e*er 'ta% /ord'l meg( ,% e*er#yi al+alma*ott go#do%+odi+ a *?++e#8me#te% m+?d,%,r8l$ I e# a +,%8i 7r. a# a*o# a# meglehet8%e# +ihalt 1olt a* ,p>let$ Felipe elhaladt egy >*letem er mellett( a*t.# +i% h0.# #e+ime#t egy p.roc%+.#a+( a+i+r8l lertt( hogy a rep>l8t,re# i%mer+edte+ ?%%*e( de m.ri% Hto# 1olta+ egy motel e$ I* a*t.# a roma#ti+a( go#dolta Felipe$ Felemelte a t. l.t( ,% meg.llt a c%omag+iad7 mellett$ Dt perccel +,%8 egy maga%( 07+,p( %*8+e y'ma a t. l.ra m'tatott( ma0d odai#tette mag.ho*$ Felipe #em *a1artatta mag.t a /,r/i le+e*el8 modor.t7l( ,% a 8+e* orra1al7 rem,#y, e# a*o##al eli#d'lt /el,0e$ Igy 1?r?% %ap+.% hord.r ,ppe# /el,0e tartott 5e%%or c%omag0ai1al$ A* >*letem er adott a hord.r#a+ egy t*e%t( ma0d Felipe .t1ette a targo#c.t( a +oc%i0a /el, m'tatott( ,% eli#d'lt$ 5e%%or gyor% l,pte++el a #yom. a eredt$ - Ga la% i#gle%J - +,rde*te 5e%%or$ - Ige#( 'ram - /elelte Felipe( ,% igye+e*ett el#yom#i a o%%*H%.g.t$ - Itt %*>lettem( Miami a#$ - A*t hittem( +' ai - .llaptotta meg a /,r/i$ - A #agy%*>leim Ca%tro el8l me#e+>lte+ - mo#dta Felipe( ,% tartotta a* iramot$ - A %*>leim m,g gyere+e+ 1olta+$ A*7ta +i %em tett,+ a l. '+at i##e#$ - Artem - 1.gta r. 5e%%or( de a ha#g0a h1?%e# c%e#gett( ,% ,re*#i lehetett ra0ta( hogy a t.r%alg.%t e/e0e*ett#e+ te+i#ti$ 5e%%or +il,pett a* a'tomata a0t7#( ,% Felipe #yom. a# a lim'*i# /el, i#d'lt$ A h.t%7 a0t7ho* me#te+( mert Felipe %e0tette( hogy a /,r/i %*eret#e e>l#i ,% i##i 1alamit( mg 8 epa+ol0a a c%omago+at$ Meg#yomta a ria%*t7t( ,% hallotta( ahogy a *.ra+ +ipatta##a+( a*t.# a hord.r+oc%it meg.lltotta a* a't7 1,g,#,l( mg 5e%%or a h.t%7 a0t7#.l maradt$ Felipe +i#yitotta #e+i a* a0t7t( 5e%%or e%*.llt( ,% a++or hirtele# a /iH el8tt termett a* id8%e %o/8r$ - Ad#.l t>*et( /iamJ - +,rde*te a* ?reg$ Felipe megr.*ta a /e0,t$ - Sa0#.lom( 1ie0o( #em doh.#y*om$

- C%H#ya %*o+.% - mo#dta a* ?reg( ,% megc%71.lta a /e0,t$ A*t.# hirtele# meg0ele#t a +e*, e# egy /egy1er$ A pi%*toly +ic%i 1olt ,% /,#ye%$ Felipe egy pilla#atig a*t hitte( hogy egy ?#gyH0t7$ Ke a*t.# /elt#t #e+i( hogy a 1ie0o .l%*a+.llt 1i%el( ami 8l r.0?tt( hogy a /egy1er 1al7%*#leg 1al7di$ !ele or*o#gott a /eli%mer,% e$ - Mi tart e##yi ideigJ - +i.ltott +i 5e%%or a* a't7 7l$ Idege%#e+ t#t$ A +oc%i +,t oldal.# meg0ele#t egy-egy g'mima%*+o% /,r/i$ A al oldali /,r/i !ili Cli#to#-( mg a Felipe m?g?tt .ll7 /,r/i egy )ichard :i9o# ma%*+ot 1i%elt$ :i9o# /,lretolta a %o/8rt( ,% epatta#t a* a't7 a 5e%%or mell,$ R i% egy apr7( e*>%t%*# pi%*tolyt %*oro#gatott a +e*, e#$ Felipe tapa%*talat 7l t'dta( milye# a +oc%ira l.%( gy e%*, e %e 0'tott( hogy ho%%*a# />r+,%%*e a /,r/ia+at$ Ga a* em er #em +1.#c%i%+odi+ /ele%lege%e#( t? e%,lye 1a# a tHl,l,%re$ Felipe hallotta( ahogy 5e%%or m,ltatla#+odi+: - Mi a /e#e$$$J - A*t.# elc%e#de%edett$ 5e%%or i*o#y.ra ,%*re1ette :i9o# +e*, e# a pi%*tolyt$ S*a1a+ #,l+>l i% ,re*#i lehetett a /,r/i 8l .rad7 /,lelmet$ Bal.# c%a+ a* a't7t a+ar0.+ meg%*ere*#i$$$ A +oc%i al oldal.# .ll7 Cli#to# a par+ol7t /igyelte$ A /egy1ert eltette( de Felipe egy percre %em /eled+e*ett meg r7la$ A* .l%*a+.lla% 1ie0o - 1a0o# t,#yleg ilye# ?reg( 1agy c%a+ elma%*+ro*ta mag.tJ - a c%omagtart7 /el, i#tett$ - :y'gi( Fidel - mo#dta a* ?reg$ - Ga 07l 1i%el+ed%*( mi#de# re#d e# le%*$ Compre#do J - Compre#do - /elelte Felipe( ,% 7li#tott$ Felipe la%%a# h.tra%,t.lt( ,% 1alahogy meg#y'gtatta a t'dat( hogy a* ?reg #em 1i%el+edett /e#yeget8e#$ Cli#to# i% h.trame#t 1el>+$ A ma%*+ al7l tomp.# hallat%*ott a ha#g0a: - :yi%d +i - mo#dta( ,% a c%omagtart7ra m'tatott$ Felipe a t.1ir.#yt71al +i#yitotta( de mo%t m.r +omolya# megi0edt$ Ga e*e+ a pe#de0o+ a* a't7t a+ar0.+( mi,rt 1i%*i+ mag'++al 8t ,% 5e%%ortJ I* m.r em erra l.%$ - Add ide a +e*ed - mo#dta Cli#to#$ Felipe gyomra ?%%*er.#d'lt a /,lelemt8l( de e#gedelme%e# +i#yH0totta a +e*,t$ - G.tra - mord'lt /el a /,r/i$ Felipe meg/ord'lt( ,% ,re*te( ahogy a /,r/i egy raga%*t7%*alaggal ?%%*e+?t?*i a +e*,t$ Mo%t m.r egy.ltal.# #em 1olt i*to% e##e( hogy meg,ri a* 'ta*.% 1,g,t$ - Mi#de#t megte%*e+( amit c%a+ a+ar#a+ -mo#dta Felipe$ - :em +ell meg+?t?*#i>+$ Cli#to# maga /el, /ordtotta( ,% a %*.0.t i% leraga%*totta$ - M.%%* e a c%omagtart7 a$ Felipe megdermedt$ - :e+>#+ a* 'ta%od +ell( +?ly?+( #em te - mo#dta a 1ie0o$ - A 1.lto*ato%%.g +ed1,,rt mo%t 1ala+i m.% /og 1e*et#i$ - Marad0 #y'gto#( ,% #e alh,**$ A++or #em le%* %emmi a0 - tette ho**. Cli#to#$ A*t.# a +,t /,r/i %egtett #e+i e%*.ll#i a c%omagtart7 a( ma0d r.c%'+t.+ a* a0t7t$ Gallotta( ahogy +atta# a t.1ir.#yt7$ Felipe %o%e hitte 1ol#a( hogy a %?t,t%,g ilye# m,ly%,ge% lehet$ A* orr.ig %em l.tott( ,% alig rt mo*d'l#i$ Gallotta( ahogy 5e%%ort a c%omag0ai1al egy>tt a h.t%7 >l,%re pa+ol0.+( 1agy legal. i% rem,lte( hogy gy t?rt,#i+$ A*t.# hallotta( ahogy ec%ap0.+ a* a0t7t( ,% egy pilla#attal +,%8 ei#dtott.+ a motort$ Felip,#e+ ?%%*e%*or'lt a tor+a( ,% im.d+o*ott( hogy #e 1e%*t%e el a #y'galm.t$$$ $$$ de #em 1olt +?##y$ Gallotta( ahogy a h.t%7 >l,%e# a y'ma >*letem er +,t%,g ee%ette# +?#y?rg?tt a* ,let,,rt$ M-,remM - rim.#+odott a /,r/i$ A*t.# mo#dott 1alamit( amit #em lehetett halla#i( ma0d hirtele# elha#g*ott egy H0a M+,remM( de e* olya# 1olt( mi#t a* ima 1,g,# a* M.me#M$ A% a++or 1ala+i e+apc%olta ,% /elha#go%totta a r.di7t$ A* a't7 meg.llt #,h.#y m.%odpercre - +i/i*ett,+ a par+ol78rt( teh.t le +ellett 1e##i>+ a ma%*+o+at$ C%a+hogy e* a*t 0ele#tette( hogy 5e%%or i% l.thatta a* arc'+at$ A* ilye# ala+o+ #em %*o+t.+ ,let e# hagy#i a ta#H+at$ M.%/el8l e* a*t i% 0ele#ti( hogy Felipe c%a+ a* el#?+?+ arc.t l.thatta( ,% %emmi o+'+ meg%*a ad'l#i t8le$ Semmi$ M.r-m.r /'ldo+lott a r,m>lett8l$ :y'galom - mo#dta mag. a#$ :y'galom$ A +ora reggeli e0ele#t,% %*eri#t Ide# )oct7l ,%*a+ra( egy #yil1.#o% par+ol7 a# %*a .lytala#'l .lltotta+ le egy lim'*i#t$ A* egye#r'h.%o+ m.r ,ppe# el a+art.+ 1o#tat#i a +oc%it( ami+or a* egyi+>+ meg,re*te a %*agot( mire a 07 orrH *%ar' a*o##al +ih1ta a hely%*#el8+et$ A% mo%t( a /el+el8 #appal egy id8 e#( Goratio Cai#e had#agy +ipatta#t a* e*>%t%*#

G'mmer0. 7l$ A /loridai #ap%>t,% #em /ogott a /eh,r 8r Cai#e-e#$ A 1?r?% ha0( a re#geteg %*epl8 ,% a /eh,r#,l i% /eh,re 8r r %*.rma*.%ra 'talt$ A had#agy ige# gya+ra# /el1o#ta a %*em?ld?+,t( mi#tha mi#dig o%%*a#+od#a 1alami#( de a* em erei t'dt.+( hogy a +omoly arc+i/e0e*,% #em a o%%*H%.g( ha#em a +o#ce#tr.l.% 0ele$ A +oll,g.i 1alami1el el8tte ,r+e*te+ a hely%*#re$ Bim Speedle ,% Iric Kel+o +i%*.llt a G'mmer 7l( ,% eli#d'lta+ a lim7 /el,$ A* a't7 egy%*erre h.rom par+ol7helyet /oglalt el( ,% #yil1.#1al7 1olt( hogy %*.#d,+o%a# .lltott.+ le gy( +ere%*t e#( hogy mi#de#+,ppe# /el/igyel0e#e+ r.$ Goratio a *%igerei e# ,re*te( hogy a l.t1.#y #em le%* 1alami +elleme%$ - Mit tal.ltato+J - +,rde*te Cai#e$ Speedle +ihH*ta a G'mmer >l,%e al7l a* NC-l.mp.t$ - S*71al el,g #agy a r'mli( G$ :em 1alami 07 7me#( ha egy #>gye% Mr'mli#a+M #e1e*i a gyil+o%%.gi hely%*#t$ - A 0ogo%t1.#ya %*eri#t Felipe Frtega( %o/8r -mo#dta Speedle$ - Golta# tal.lt'+ meg a lim70a c%omagtart70. a#$ )aga%*t7%*alaggal +?t?*t,+ ?%%*e$ - A hal.l o+aJ - Qgy t#i+( ele/'lladt a h.#yad,+. a - mo#dta Speedle( ,% el/i#torodott$ - 47 +i% %*agorgia( miJ A hal.lt'%. a# a* .ldo*at a gyomr.t ,% a h7lyag0.t i% +i>rtette( ami ilye# e%ete+ e# gya+ra# el8/ord'l$ Kel+o m?g?tt>+ %>#d?rg?tt( ahogy a %*alag+orl.ttal +?r e+ertett g,p+oc%iho* l,pte+$ :,h.#y m,terrel arr, egye#r'h.% re#d8r?+ i*to%tott.+ a hely%*#t - ,% i*to#%.go% t.1ol%.gra maradta+ a *t8l$ Cai#e .t H0t a %*alag alatt( ,% e#,*ett a c%omagtart7 a$ A*o##al megc%apta a hal.l ,de%+,% %*aga( r#ire megpr7 .lt %*.0o# +ere%*t>l l,lege*#i( #ehogy 1i%*o#tl.%%a a reggeli0,t$ A holtte%t a 0o oldal.#( ?%%*e+'porod1a /e+>dt( a +e*eit ?%%*e+?t?*t,+$ A* orr. 7l +i/olyt a h.#yad,+( ,% ?%%*e+e#te a* arc.t( meg a ragtapa%*t a %*.0.#$ A* .ldo*at /iatal( h'%*o#?t ,1 +?r>li( lati# /,r/i 1olt$ - Cala+i#e+ #agyo# a* Ht0. a# lehetett e* a %*ere#c%,tle# - %*7lalt meg Kel+o$ Cai#e %*igorH te+i#tetet 1etett a /iatal /,r/ire( de a ha#g0a %*elde# c%e#gett: - I*t i% a i*o#yt,+o+ 7l l.todJ Kel+o h'#yorgott( ,% megr.*ta a /e0,t$ - Be c%a+ /oglal+o** a i*o#yt,+o++al( Iric$ A* ,r*,%e+et hagyd m.%o+ra$ - Ige#i%( G$ Cai#e *%e , e# megc%?rre#t a tele/o#$ - Goratio Cai#e$ - S*i#te lehetetle# el,r#i mag.t( Cai#e had#agy -%*7lalt meg egy +elleme%( %*e9i ha#g$ - Maga i% #yomo*7( Catheri#e$ C%al7dtam 1ol#a mag. a#( ha /elad0a$ - Feli%merte a ha#gomatJ Maga c%'pa meglepet,%( Goratio$ - Catheri#e "illow%( a 5a% Cega%-i #>gyi la or 7l$ Gogya# /ele0thet#,m elJ - Cai#e r,%*,r8l 1,get i% ,rt a* 'd1aria%+od.%: - Mit tehete+ ?#,rtJ Catheri#e r?1ide# ,% t?m?re# elmagyar.*ta a* >gyet( ,% ho**.tette( hogy tal.lta+ egy H0a K:Si*o#yt,+ot$ Cai#e hallott m.r 5e%%orr7l ,% a !oyle c%al.dr7l( de %*em,lye%e# m,g #em tal.l+o*ott 1el>+$ A* >gy 1alame##yire i%mer8% 1olt a %*.m.ra( mert a c%al.d miami +apc%olatai#a+ +?%*?#het8e# a helyi m,dia i% /oglal+o*ott 1ele$ - S*71al a*t %*eret#,( hogy +ere%%em meg mag'+#a+ Bhoma% 5e%%ortJ - +,rde*te Cai#e$ - 5e+?tele*#e( ha %*em,lye%e# /ogla+o*#a a* >ggyel$ A /,r/i meg/ord'lt ,% a lim7ra #,*ett( de a*t.# l.tta( hogy a t? ie+ #,l+>le i% el oldog'l#a+ 1ele$ - :em t'd0a( hol a+ar meg%*.ll#i Mr$ 5e%%orJ - B? mi#t 1al7%*#( hogy a /ele%,ge %*.llod.0. a# le%*( a Co#L'i%tador a#$ Ca# egy h.*'+ i%( de Hgy t#i+( 0o a# %*ereti a la+o%*t.ly.t$ Bal.# a*,rt( hogy +?*ele legye# a* irod.0.ho*$ Cai#e a Colli#% %'g.rHt /el, pilla#tott - arra/el, 1olt a Co#L'i%tador$ - Cegye Hgy( hogy eli#t,*tem - mo#dta 1,g>l$ - -?%*?#?m( had#agy$ - Ngya#( Catheri#e$ S*7lt%o# Gorati7#a+$ - Dr?+ h.l.m( Goratio$ A /,r/i elmo%olyodott$ - A*o##al ,rte%tem( ha el+apt'+$ Mi a %*.maJ Catheri#e megmo#dta( ,% a /,r/i erta a %*.mot a tele/o#0. a$ - M.ri% el/a9olom mag.#a+ a papro+at$ - 47l 1a#$ Megye+ a* em er>+,rt( ,% 't.#a 1i%%*ah1om$ Cai#e o#totta a 1o#alat( eltette a +,%*>l,+et( ,% a* em ereihe* /ord'lt: - Ci*%g.l0ato+ meg mi#de#t$ A# addig %egte+ egy ar.tom#a+$

A +,t /iatal /,r/i meglep8d?tt( de Cai#e #em magyar.*+odott$ - -i 1olt a* 'tol%7 'ta%J - +,rde*te$ - A* 'ta%li%ta elt#t - mo#dta Kel+o( ,% 1.llat 1o#t$ - A lim7t a$$$ l.%%'+ c%a+$$$ a* Aceli#o Ameri+ai C,h#,l 0egye*t,+ e$ A* irod.0'+ a +i% ha1a##ai Flagere# 1a#$ - A% mit mo#dta+ r7laJ Q0a 1.ll1o#ogat.%$ - :em t'dom el,r#i 8+et$ - Ke hagyt.l >*e#etet$ - Gogy#e$ - A% m,g /elh1od 8+et$ - &o#to%a#$ - A++or 07$ - Cai#e a lim'*i# /el, i#tett$ - :,**ete+ meg mi#de#t alapo%a#( ,% h10ato+( ha 1a# 1alami$ - Calami - %*7lalt meg Kel+o -( 1agy 1alami ,rde+e%J :,h.#y 1,gtele##e+ t#8 m.%odperc mHl1a Cai#e Kel+7ra 1illa#totta a #ap%*em>1eg,t( a*t.# a*t mo#dta: - Iric( a*t hi%*em( r.d *om a*t a i*o#yo% tele/o#h1.%t$ A**al Goratio Cai#e eli#d'lt( hogy megtegye a*t a %*1e%%,get Catheri#e "illow%#a+$ Elm. a# %em go#dolta 1ol#a( hogy a /,r/i( a+it le a+art tart7*tat#i( ,ppe# Felipe Frtega 'tol%7 'ta%a 1olt$ # Elnyelte a fld A CF:SNISBAKF) A CF55I:S SNGE)QB ,%*a+i 1,g, e# 1olt$ Goratio Cai#e hely%*#el8+,#t t? al+alommal i% meg/ord'lt ott( de mi#dig +ed1e*8 tapa%*talatai 1olta+ a %*.llod.1al +apc%olat a#$ A hotel 07 hr#,1#e+ ?r1e#dett( .r %*1i#/ar+t'%o+ ,% egy, ale%ete+ itt i% el8/ord'lta+$ Cai#e - #yom. a# +,t egye#r'h.% re#d8rrel( a+i+ ti%*te% t.1ol%.g 7l +?1ett,+ - el,pett a l,g+o#dicio#.lt hall a( le1ette a #ap%*em>1eg,t( ,% %*em>gyre 1ette a* ?t1e#e% ,1e+re 0ellem*8 +?r#ye*etet$ A %*,le% >1ega0t7 +,t oldal.# egy-egy p.#c,l1it,* 8r+?d?tt( ,% a recepci7% p'ltho* 1e*et8 %*8#yeg ,le% +o#tra%*tot al+otott a h7/eh,r m.r1.#ypadl71al$ A /ala+at tap,t.+ ,% /e%tm,#ye+ d%*tett,+( a ma%%*1 a la+o+ a mede#c,re ,% a %tra#dra #,*te+$ -,t id8%e h?lgy 0ege% te.t %*opogatott$ Cai#e a p'ltho* me#t( ,% t>relme%e# 1.ra+o*ott( mg a* egyetle# al+alma*ott e/e0e*i 1,gre a tele/o#.l.%t$ A recepci7% letette a tele/o#t( ,% 8%*i#te mo%ollyal #,*ett Cai#e-re( a+i di%*+r,te# /elm'tatta #e+i a* iga*ol1.#y.t$ - A* egyi+ 1e#d,g>+et +ere%em$ A #e1e Bhoma% 5e%%or$ A /,r/i to1. ra i% mo%olygott( de ?%%*ehH*ta a %*em,t$ - Mr$ 5e%%or c%a+ elm,letileg a 1e#d,g>#+ -mo#dta$ - R a* alel#?+( ,% %a0.t la+o%*t.lyt tart /e##( de #,ha a c%al.di h.* a# %*.ll meg$ - A++or mo%t itt 1a#J A /,r/i #agyot #,*ett$ - I%te# me#t%( hogy ?%%*e*a1ar0am - /olytatta Cai#e$ - Gi1atalo% re#d8r%,gi >gy e# a+aro+ e%*,l#i Mr$ 5e%%orral$ - :em lehet - mo#dta a /,r/i$ - Kehogy#em$ B'd0a( e* i% a 0el1,##yel 0.r7 el80ogo+ egyi+e$ - A*t a+artam mo#da#i( hogy #i#c% itt$ - :a( 07l 1a#$ I*t legal. +idertett>+$ 5ehet( hogy a c%al.di h.* a# 1a#J - :i#c%$ - !i*to% e##eJ - Ige#$ Ide +ellett 1ol#a 0?##ie$ A*t mo#dt.+( +,%*t%>+ el8 a la+o%*t.ly.t$ - Ide +ellett 1ol#a 0?##ieJ A% #em ,r+e*ett megJ - :em$ A%$$$ hogy i% mo#d0amJ Mr$ !oyle agg7di+ miatta$ - Melyi+ !oyleJ - Ka#iel !oyle$ A* iga*gat7#+$ - A recepci7% gyor%a# +?r>l#,*ett( mi#tha a* iga*gat7 m.r a #e1e emlt,%,re i% ott teremhet#e$ - Mr%$ 5e%%or( Ke orah 5e%%or( a %*.lloda t'la0do#o%.#a+ a /ia$ Cai#e a p'ltra +?#y?+?lt$ - A* ,de%ap0.t &hilip#e+ h1t.+J - Ige#( 'ram$ A #,hai Mr$ !oyle /ia$ Cai#e egy pilla#atra elt?pre#gett a hallotta+o#$ - Ille#8ri*te a rep>l8t,re#J - Ige#( 'ram$ S*em,lye%e# tele/o#.ltam ma reggel$ Mr$ 5e%%or g,pe a megadott id8 e# la#dolt( ,% 8 i% ra0ta 1olt$ - )e#d e#$ Ca# 1alami ?tlete( hogy hol tal.lom meg Ka#iel !oyle-tJ

A /,r/i a %*,+e+ m?g?tt hH*7d7 /olyo%7 /el, i#tett$ - Mo%t a hall a# 1a#( a* ,#e+e%#81el dolgo*i+$ Cai#e meg+?%*?#te( ,% #yom. a# a +,t re#d8rrel eli#d'lt a MFel/ede*8+ /olyo%70.#M$ A /ala+o# r,gie%( +,**el +,%*>lt pla+.to+ hirdett,+ a* e%ti attra+ci7t( Maria Chaco# ,#e+e%#8t$ A* egyi+ c%ill.mporral e%*7rt /e+ete-/eh,r /ot7 d? e#ete%e# %*,p( %?t,t 8r #8t . r.*olt$ A l.#y#a+ ho%%*H /e+ete ha0a( hatalma%( %?t,t %*eme ,% ?# i*almat %'g.r*7 mo%olya 1olt$ Cai#e to1. %ietett( de a *%ar'+ +,ptele#e+ 1olta+ elre0te#i a c%od.lat'+at$ Cai#e m.r %e0tette( hogy Maria Chaco# le%* a* a i*o#yo% ,#e+e%#8( a+ir8l a recepci7% e%*,lt$ A /olyo%7 1,g,he* ,r1e meghallott.+ a *e#e+art( ,% Cai#e-#e+ m,g a gyomra i% eleremegett a ritm'% a$ Ami+or +it.rta a* a0t7t( a *e#e olya# er8% lett( hogy +i% h0.# e%*a+adt a do h.rty.0a$ A t? %*i#te% helyi%,g +,t %*,l,# /,l+?r ala+ a# helye*t,+ el a* a%*talo+at( a 0o ,% a al oldalo#( 1alami#t +?*,pe# %*a ado# hagyta+ egy-egy ?%1,#yt a %*#pad /el,$ Cai#e +?r>l el>l ?t%*.* %*,+et l.tott$ A %*8#yeg itt i% 1?r?% 1olt - a Co#L'i%tador a# re#d%*eri#t 1?r?% %*8#yeggel 1.rt.+ a 1e#d,ge+et$ A %*#pado# c%a+ a ti*e##,gy tagH lati#-ameri+ai *e#e+ar ,% Maria Chaco#( 1alami#t egy /,r/i( 1al7%*#leg Ka#iel !oyle tart7*+odott$ Maria ,l8 e# %o++al %*e 1olt( mi#t a /,#y+,pe+e#$ Be%tre %im'l7( e*>%tlam,% r'h.0a %*i+r.+at %*7rt a /,#y e#( ahogy +?r et.#colta a %*#padot( ,% a m,ly de+olt.*% 7l +i1illa#t gy?#y?r( ar#a 8re$ Cai#e %*em>gyre 1ette a *e#e+art: a%%*'%git.ro%( +,t git.ro%( ille#ty%( do o%( +,t m.%i+ >t8%( #,gy /H17% ,% h.rom h.tt,r,#e+e%$ Maria #agy%*er ?%%*ha#g a# 1olt a *e#e+arral$ Ahogy a dal 1,get ,rt( Cai#e ,% +%,rete +?*,pre l,pett$ A* 'tol%7 ta+t'%o+#.l !oyle i% /el.llt ,% a %*#padho* l,pett( ahol hal+a# %*7t 1.ltott Maria Chaco##al$ Cai#e l.tta ra0ta( hogy a l.#y /el/igyelt a 0ele#l,t,re( de #em tette %*71.$ - $$$,% a 1,g,# #y'godta# r.*d meg a melleidet -mo#dta !oyle$ A ha#g0a olya# 1olt( a+.r a 07/a0ta whi%+y( l.gy( de harap7%$ - A +?*?#%,g mi#de#t l.t#i a+ar$ Maria a %*emeit /orgatta$ - 4,*'%om( Ka##y2 A#e+e%#8 1agyo+( #em %*tript*t.#co%#82 - Ngya#( ,de%em - mo#dta a /,r/i egy .r#yalattal ha#go%a a#$ - :agyo# 07l ,#e+el%*( de a +?*?#%,g 0o a# %*ereti( ha$$$ Miel8tt m,g e/e0e*hette 1ol#a a mo#datot( Cai#e odal,pett ho**.0'+$ - Il#,*,%t a *a1ar.%,rt$ Ka#iel !oyleJ - S*em,lye%e#$ A% ha #em t'd#.( e* egy *.rt+?r pr7 a - mo#dta a /,r/i( ma0d meg/ord'lt$ !oyle harmi#c /eletti( +i%/iH%a# 07+,p /,r/i 1olt( 0elleg*ete%( +i'gr7 arcc%o#ttal( %?t,t ha0.t r?1idre 1.gatta$ Kr.ga( /e+ete +a%mr%*1ettert( %*>r+e #adr.got ,% /e+ete !r'#o Magli-cip8t 1i%elt$ A* ?lt?*,+e ,% a 1i%el+ed,%e egyar.#t %o+ p,#*r8l .r'l+odott$ Cai#e /elm'tatta a 0el1,#y,t: - A Miami-Kade re#d8r%,gt8l 0?ttem$ Ga 07l t'dom( maga i% agg7di+ amiatt( hogy Mr$ 5e%%or #em ,r+e*ett meg a %*.llod. a$ !oyle el+omorodott$ - M,g #em tettem e0ele#t,%t$ ->l?# e# i%( a* elt#t %*em,lye+et c%a+ h'%*o##,gy 7ra eltelt,1el lehet e0ele#te#i( 1agy t,1ede+J - A /ilme+ e# tal.#$ Ke maga mit go#dol( 1al7 a# elt#tJ - A l,#yeg( hogy #i#c% itt$ I 8l mire +?1et+e*tetJ !oyle %*>r+e %*eme i#tellige#ci.r7l ta#H%+odott$ A re#d8r?+ 0ele#l,te #em tett r. #agy hat.%t$ - Mi i% +ere%%>+ Mr$ 5e%%ort - /elelte Cai#e$ - )em,ltem( hogy t'd %egte#i$ !oyle t>relmetle##e+ l.t%*ott( de a*t.# %*7 #,l+>l 1i%%*a/ord'lt a *e#,%*e+he*$ - M.ra e##yi2 Maria2 -,%8 e%*,l>#+$ A* ,#e+e%#8 >re% te+i#tetet 1etett Cai#e-re( ma0d di%*+r,te# a %*#pad %*,l,re me#t( ,% el1ette a* egyi+ h.tt,r,#e+e%t8l a /eh,r %*.llodai t?r?l+?*8t$ I++or !oyle i%m,t Cai#e-he* /ord'lt( de #em %*7lt ho**.$ Cai#e Hgy ,re*te( hogy Maria Chaco# %*.#d,+o%a# maradt hall7t.1ol%.go# el>l$ - Ga 07l t'dom( Bhoma% 5e%%or a mo%tohaap0a -mo#dta Cai#e$ - Ige# - /elelte !oyle +?*?m ?% ha#go#$ - I##e+ mi +?*e a* elt#,%,he*J A %*#pado# a *e#e+ar tag0ai ?%%*e%*edt,+ a ha#g%*erei+et( ,% +i1o#'lta+$ C%a+ Maria Chaco# maradt ott$ Cai#e #em adta /el egyhamar: - :em Hgy 1olt( hogy teg#ap e%te a mo%tohaap0a a*o##al a %*.llod. a 0?#( mi't.# le%*.ll a g,peJ !oyle 1.llat 1o#t( ,% %*7ra+o*otta# meg1a+arta a /e0,t$ - Ke ige#( .m el8/ord'l( hogy meggo#dol0a mag.t$ - Go1. mehetettJ - Fel#8tt em er( Mr$ Cra#e$ Fda megy( aho1. a+ar$ - A #e1em Cai#e$ :em la+i+ mag'++al a c%al.di h.* a#J

- Ftt ,# la+om$ Berm,%*ete%e# .rmi+or %*1e%e# l.tom( de Bom 0o a# %*ereti a %*.llodai la+o%*t.ly.t$ Megmo#da#.( mir8l 1a# %*7J - Igy /olyamat a# l,18 #yomo*.%%al +apc%olat a# %*eret#,#+ +ihallgat#i$ - Mi/,le M/olyamat a# l,18 #yomo*.%r7lM 1a# %*7J Bom m,g c%a+ #em i% 1olt Miami a#$$$ - !oyle hirtele# elhallgatott$ - Arr7l a 1ega%i gyil+o%%.gr7l 1a# %*7J A Gardy->gyr8l 1a# %*7( 'gyeJ Mi+or %*.ll#a+ m.r le r7laJ 4,*'%om2 - Irr8l #em .ll m7dom a# e%*,l#i$ A %*.llodaiga*gat7 legyi#tett$ - A*o+ a i*o#yt,+o+ %emmit %em ,r#e+$ A r7 i% megmo#dta$ - Mi+or tal.l+o*ott 'tol0.ra a mo%tohaap0.1alJ !oyle ho%%*a# a %*em, e #,*ett$ - -,t h,ttel e*el8tt - mo#dta 1,g>l$ - A h,t1,g,t 1ele ,% a* a#y.mmal t?lt?ttem( a* H0 %*.llod.#+ a#$ A* i%te# %*erelm,re( mi,rt #em hagy0.+ 1,gre ,+,#J A r7%.g /elme#tette$ Cai#e Hgy tett( mi#tha meg %em hallotta 1ol#a a /elh. orodott +,rd,%t$ - Mit ,r*ett( ami+or a* a#y0a Cega% a +?lt?*?tt 1eleJ - +,rde*te$ !oyle ro%%*i#d'latHa# 1igyorgott$T - @a1aro% a# hal.%*i+( Cai#e #yomo*7$ - Ami a*t illeti( had#agy 1agyo+$ - Gad#agy$ :em +?tele*het r.( de elmo#dom$ :em 1olt o+om harag'd#i r.0'+( ami+or 5a% Cega% a +?lt?*te+$ S*1 8l ?r>ltem a* a#y.m oldog%.g.#a+( ,% ami+or elme#te+( e* a %*.lloda egye#e%e# a* ?lem e h'llott$ :em 1olt o+om a %r.%ra$ Cai#e #em mo#dott %emmit( de Hgy ,re*te( 1alami #em %timmel a t?rt,#ettel$ - A* a* iga*%.g( Cai#e had#agy( hogy +i/e0e*ette# +ed1elem a mo%tohaap.mat$ :agy%*er /ic+7$ Cal70. a# ige# +?*el +er>lt>#+ egym.%ho*$ - :em tHl /iatal ahho*( hogy a* apa/ig'r.t l.%%a e##eJ - Flya#o+ 1agy'#+( mi#t a te%t1,re+$ C%a+hogy a* egyi+ te%t1,r a#y'ci1al al%*i+( go#dolta Cai#e$ - Fogalma %i#c%( ho1. mehetett a rep>l8t,rr8lJ - :i#c%( ,% iga*a 1a#: 1al7 a# agg7dom miatta$ A* em ereim tele/o#.lta+ a rep>l8t,rre( ,% megt'dt.+( hogy a g,p ,00el /,l egy+or le%*.llt( ,% /ogalmam %i#c%( ho1. mehetett$ - Cal7 a#J !oyle 1.llat 1o#t$ - Bom#a+ m.r r,g7ta 1a##a+ itt >*leti ,rde+elt%,gei( ,% m.% %*.llod.+ a# i% 1a##a+ ar.tai$ 5egal. /,l t'cat em ert t'do+( a+i+#,l meg%*.llhatott ,0%*a+.ra$ - Ke mi,rt te##e ilyetJ - I*t t8le +elle#e meg+,rde*#i$ - :em tele/o#.lt( hogy #e agg7d0a#a+ miattaJ - Maga %*eri#tJ - C%a+ arra go#doltam( hogy a 07 1i%*o#y'+ra 1al7 te+i#tettel m,gi% /elh1ta$ - :o%( mi#t mo#dtam( #em gy t?rt,#t( ,% a hely, e# tal.# 07magam i% gy tettem 1ol#a$ Cai#e ?%%*ehH*ta a %*em,t: - Ke a*,rt /elh1atta a rep>l8teret$ !oyle +imer>lte# 1.la%*olt: - Gogy maga milye# +1.#c%i2 :,**e: i*to#%.go%a# meg,r+e*ett Miami a( de a*t te%*( amit a+ar$ Ga Hgy d?#t?tt( hogy m.%hol t?lti a* ,0%*a+.t( %*1e 0oga$ - M,g a++or i%( ha e%etleg egy m.%i+ #81el 1oltJ !oyle elmo%olyodott: - Bom im.d0a a* a#y.mat$ So%e /e+>d#e le egy m.%i+ #81el$ - Ami a*t illeti( a %*eret80e meggyil+ol.%.1al 1.dol0.+$ - A %*eret80eJ - hor+a#t /el !oyle$ - Milye# ,r*elg8%$ - A /olyo%7 /el, le#dtette a +ar0.t: - Mo%t m.r +e*d 1i%%*a,l#i a 1e#d,g%*eretetemmel( #yomo*7$ B.1o**o# a %*.llod.m 7l$ Mo%t$ Cai#e egy-+,t pilla#atig %*7tla#'l /ar+a%%*emet #,*ett a /,r/i1el$ C,g>l a*t mo#dta: - )e#d e# 1a#( Mr$ !oyle$ Ilhagyom a* ,p>letet( de #em%o+.ra 1i%%*at,re+( ,% a++or h.*+'tat.%i para#c%ot i% ho*o+ magammal$ !oyle-#a+ %*i+r.*ott a te+i#tete$ - 4,*'%om2 Bom #i#c% itt2 Cai#e #y'godt ha#go# 1.la%*olt: - Mr$ !oyle( a mo%tohaap0.t gyil+o%%.g miatt +?r?*i+$ A re0teget,%e +omoly +?1et+e*m,#ye++el 0.r$ - A* i%te#it2 - A% re#d8r?++el /ogom /igyeltet#i a* ,p>letet( a+i+ a*o##al letart7*tat0.+ Mr$ 5e%%ort( ha ,%*re1e%*i+$ - Cai#e a %*eme %ar+. 7l ,%*re1ette( hogy a* ,#e+e%#8 elt#i+$ - S*71al( ha el a+ar0a

+er>l#i a +ellemetle#%,ge+et( ,%$$$ - B#0?# i##e# a po+ol a - mo#dta !oyle( ,% el8+apta a mo iltele/o#0.t$ - Ga #em 1ette 1ol#a ,%*re( dolgo*om( ,% #em e#gedhetem meg magam#a+( hogy a* ad7/i*et8+ p,#*,t pa*arol0am$ Cai#e h1?%e# mo%olygott: - -?%*?#?m a t>relm,t( 'ram$ A**al a +,t re#d8r +%,ret, e# +ime#t a recepci7 /el, 1e*et8 /olyo%7ra$ Alig tette+ #,h.#y l,p,%t( ami+or +i#ylt a* egyi+ a0t7( ,% megl.tt.+ a* ,#e+e%#8t$ A* egyi+ egye#r'h.% re#d8r d? e#t arcot 1.gott( de Cai#e /elemelte a +e*,t$ A l.#y +il,pett a %*o . 7l( ,% gyor%a# +?r>l#,*ett$ - !e%*,l#em +ell mag.1al( had#agy$ - Gad#agyot mo#dott( #em #yomo*7t( teh.t #yil1.#1al7a# hallgat7*ott$ - Gallgatom( M%$ Chaco# - mo#dta Cai#e( ,% +ar a tette a +e*,t$ - C%e#de%e e#2 :em itt ,% #em mo%t$ :em a+arom( hogy ,%*re1egye# a /8#?+$ - 47l 1a#$ -i t'd 0?##i egy 7ra mHl1a a* Ide# )oc-i +.1,*7 aJ Itt 1a# a %*om%*,d a#$ A /e+ete ha0H %*,p%,g go#dol+o*ott egy ideig( a*t.# 7li#tott: - Igy 7ra mHl1a$$$ Ke egyed>l 0?00?#$ A +,+ /iH+ #,l+>l$ A* egye#r'h.% re#d8r?+re c,l*ott$ - A +,+ /iH+ #,l+>l - mo%olygott Cai#e$ A re#d8r?+ ?%%*e#,*te+U a* egyi+ el+,pedt( a m.%i+ %,rtett arcot 1.gott$ - )e#d e# 1a# - mo#dta a l.#y$ - 5egye# ott( ,% #em .#0a meg( had#agy$ - :em /ogom meg1.ra+o*tat#i - /elelte Cai#e$ - I*t egyetle# /,r/i %em te##, meg 1elem - mo%olygott Maria$ - Ilhi%*em$ A**al a l.#y ec%'+ta maga m?g?tt a* a0t7t$ A hall a ,r1e Cai#e a*o##al el81ette a mo iltele/o#0.t( ,% /elh1ta !ali# r7t a h.*+'tat.%i para#c% miatt$ Ga 5e%%or a* ,p>let e# 1a#( meg /og0.+ tal.l#i$ I*t +?1et8e# e%*7lt a* >gyeletre( hogy +>ld0e#e+ 0.r8r?+et a %*.llod.ho*( de %*o+.% %*eri#t a*t mo#dt.+( hogy c%a+ a %a0.t c%apat.ra hagyat+o*hat$ G.rma# %emmi+,ppe# #em t'dt.+ i*to%ta#i a* ?%%*e% +i0.ratot( de ma0d megold0.+ 1alahogy$ A* egyi+ re#d8r a* ,p>let m?g?tti 0.rd.r7l el.thatta eg,%* Miami !eachet( mg a t.r%a a e0.ratot tartotta %*emmel$ Cai#e t>relmetle#>l 1.ra+o*ott( mg megho*t.+ a h.*+'tat.%i para#c%ot$ Igy 7r.# el>l meg i% ,r+e*ett egy 0.r8ra't7( ,% a Co#L'i%tador el, +a#yarodott$ A re#d8r +i%*.llt a +oc%i 7l( ,% .tadta a* iratot$ Cai#e meg+,rte( hogy r.di7# h10a oda a* ,p>let m?g?tt /igyel8 re#d8rt$ A*t.# a e0.ratot 8r*8 re#d8r#e+ a*t mo#dta( marad0o# a hely,#( mg 8 a 0.r8rrel emegy a %*.llod. a Cai#e .tadta a h.*+'tat.%i para#c%ot a recepci7%#a+( a+i a*o##al tele/o#.lt Ka#iel !oyle-#a+$ :,h.#y perc mHl1a meg i% 0ele#t !oyle$ - Mo%t meg mit a+arJ - +,rde*te d>h?%e#$ A recepci7% odaadta a para#c%ot$ - I* a el,p8m a %*.llod.0. a - 0egye*te meg Cai#e$ - Igy.ltal.# #em tet%*i+ a 1i%el+ed,%e - 1.gta r. !oyle$ Cai#e 1.llat 1o#t: - I* 1a#( e*t +ell %*eret#i$ !oyle .tol1a%ta a para#c%ot$ --i*.r7lag a mo%tohaap.m la+o%*t.ly.t +'tathat0a .t$ Cai#e 7li#tott$ - Cel>#+ tartJ !oyle el81ette a tele/o#0.t( ,% oda%*7lt a recepci7%#a+: - Ma#'el( me#0e# a* Hrral( ,# addig %*emmel tartom a p'ltot$ Ma#'ele# l.t%*ott( hogy #i#c% #y,re a dolog( de %*7 #,l+>l +i0?tt a p'lt m?g>l$ A +e*, e# egy +'lc%ot tartott$ - Irre( 'ram$ 4aco % re#d8r a hall a# maradt( mg Cai#e ,% a recepci7% /elli/te*ett a h'%*adi+ emeleti la+o%*t.ly a$ - Ma#'el#e+ h10.+J - +,rde*te Cai#e a #y'gtala#'l /,%*+el8d8 /,r/it$ - Ige#( 'ram$ A li/t a0ta0a egy r?1id /olyo%7ra #ylt( ahol egy hatalma% mahag7#i a0t7t l.tta+$ Cai#e /elhH*ta a g'mi+e%*ty0,t$ A %*.llodai %*o .+ re#d%*eri#t ele+tro#i+'% +.rty.1al #ylta+( de e*t a la+o%*t.lyt +'lc%ra *.rt.+$ A recepci7% el81ette a +'lc%ot ,% +i#yitotta a* a0t7t( ma0d el8ree#gedte Cai#e-t( a+i ec%'+ta maga m?g?tt a* a0t7t( gy Ma#'el +i## maradt a /olyo%7#$ :em egy .tlago% %*.llodai %*o a 1olt - a +em,#y/a padl7t +,t hatalma% %*8#yeg ha#g%Hlyo*ta +i$ 4o ra egy p.r#.++al telepa+olt /eh,r +a#ap, .llt( el8tte egy +.1,*7a%*tallal ,% +,t dara ( a +a#ap,ho* ill8 maga% t.ml.0H %*,++el$ A 0o %aro+ a# egy #agy t,1, .llt( m?g?tte a /ra#ciaa la+(

aho##a# a* Atla#ti-7ce.#ra lehetett +il.t#i$ A al oldali /alat a +a#dall7 'ralta( a p.r+.#yo# a Bhoma% ,% 1al7%*#leg Ke orah 5e%%orr7l +,%*>lt /,#y+,pe+ %ora+o*ta+$ I##e# egy a0t7 a +o#yh. a 1e*etett$ A la+o%*t.ly m,g a l,leg*etel.llt7 +il.t.%( a dr.ga Htoro+ ,% a c%al.di /,#y+,pe+ elle#,re i% %teril#e+ ,% elhagyatott#a+ hatott$ Semmi 0el #em m'tatott 5e%%or 0ele#l,t,re$ Cai#e-#e+ m,gi% 1olt m'#+.0a$ A #appali a# +e*dte( de ott m,g egy '00#yomot %em tal.lt$ F##a# .tme#t a c%Hc%tech#i+.% +o#yh. a( ahol egy /e+ete p'lt +?t?tte ?%%*e a ro*%dame#te% ac,l 7l +,%*>lt ht8%*e+r,#yt( t*helyet ,% a mo%ogat7t$ A tHlm,rete*ett helyi%,g +?*ep,# egy hat%*em,lye% /e+ete a%*tal terpe%*+edett$ -i#yitotta a ht8t( ,% t? hatalma%( I1ia# 1**el teli palac+ot( +,t >1eg ort ,% egy hato% c%omagol.%H do o*o% %?rt tal.lt( de ,tel#e+ #yoma %em 1olt$ Nt.#a .tme#t a* 7ri.%i />rd8%*o . a( de a ti%*t.l+od7%*ere+ ,ri#tetle#e+ 1olta+$ A gy7gy%*ere% %*e+r,#y+, e# egy o#tatla# c%omagol.%H /og+e/e lap'lt$ Cai#e a /e0,t c%71.l1a .tme#t a h.l7%*o . a$ -?r>l#,*ett: egy hatalma%( +em,#y matraco% /ra#cia.gy ,% a #appaliho* ha%o#l7 7ri.%i /ra#ciaa la+$ A* ,%*a+i /alo# tal.lt egy e,ptett %*e+r,#yt( de a r'ha#em+ 1ado#atH0a+ 1olta+( a *o+#i+ +i% ma#yaga+a%*t7+o#( a *%e +e#d8+ o#tatla# c%omago+ a# %ora+o*ta+ a /i7+ a#$ I e# a la+o%*t.ly a# %emmi %em 'talt a la+70.ra - egyetle# +?#y1 1agy /oly7irat( %emmi +>l?#lege% ere#de*,%i t.rgyU ,% .r id8#+,#t a /ele%,g i% meg%*.llt itt( #yoma %em 1olt a #8i +e*e+#e+$ Cai#e Hgy ,re*te( hogy 5e%%or c%a+ megt,1e%*t,%>l 1ette +i a la+o%*t.lyt( ,% i*to% 1olt e##e( hogy a 1.ro% a# 1a# egy m.%i+( tit+o% la+.%a i%$ -?* e# arra i% go#dolt( hogy 5e%%or 1al7%*#leg le%*.llt a g,pr8l( ma0d a*o##al /el%*.llt egy m.%i+ 0.ratra( ,% egy olya# or%*.g a me#t( amely #em +?t?tt +iadat.%i egye*m,#yt a* Igye%>lt Ellamo++al$ Mg a re#d8r%,g .t/,%>li 't.#a a d,l-/loridai partot( 5e%%or 1alamelyi+ ri7i %tra#do# %>tteti a ha%.t a #appal$ Cai#e arra go#dolt( hogy /elh10a Catheri#e-t 5a% Cega% a#( ,% elmo#d0a #e+i( mire 0'tott( de a*t.# Hgy d?#t?tt( hogy c%a+ a Maria Chaco##al 1al7 tal.l+o*7 't.# ,rte%ti$ Mi1el #em %*.mtott arra( hogy tal.l 1alamit( gy a* eredm,#ytele# h.*+'tat.% %em ha#golta le a##yira$ B'dta( hogy #em 0?tt hi. a$ A a# legal. i*to% 1olt( hogy a* elmHlt h'%*o##,gy 7r. a#( %8t a* elmHlt hat h7#ap a# Bhoma% 5e%%or e %e tette a l. .t a la+o%*t.ly a$ Ke hol lehetJ B? i#/orm.ci7ra 1a# %*>+%,g>+( hogy +idert%,+ 5e%%or holl,t,t$ Cai#e gyor%a# a* 7r.0.ra pilla#tott$ Maria Chaco# t* perc mHl1a a* Ide# e# le%*( ,% Cai#e #em a+arta meg1.ra+o*tat#i a* ,#e+e%#8t$ !i*o#y.ra tartogatott 1alamit a tar%oly. a# Ka#iel !oyle-lal +apc%olat a#( ,% el+,p*elhet8( hogy Bhoma% 5e%%orr7l i% megt'dhat 1alamit$ !.rmi i% legye#( ide0e a*o##al eli#d'l#i$ $ Lessor, a %et&lytrs A )AGOFGP :A&SVBAS CISS@ABV-)D@RKDBB CAI:I #ap%*em>1eg,r8l( ahogy +il,pett a Co#L'i%tador 7l ,% eli#d'lt a Colli#% %'g.rHto#$ Itt mi#de# a p,#*r8l( %o+ p,#*r8l .r'l+odott$ Itt m,g a ga*dago+ +?*>l i% c%a+ a legga*daga a+ e#gedhett,+ meg mag'+#a+( hogy /e##tart%a#a+ egy h.*at$ Cai#e elhaladt a* I#di.#-part par+ ,% a +?*el, e# l,18 par+ol7 mellett( ahol megtal.lt.+ a ta9i%o/8rt$ A par+ol7 1,g, e# a had#agy meg.llt( ,% +?r epilla#tott: +i t'd0a( hol ra olt.+ el a*t a %*ere#c%,tle#tJ Ma0d a i*o#yt,+o+ 7l +ider>l$ B? mi#t 1al7%*#( hogy c%a+ egy al'l %i+er>lt g,p+oc%ira l.%r7l 1a# %*7$ Mo%ta#. a# el,g %o+ ha%o#l7 >gy>+ 1olt( .r a* el8+el8 #egyede+ e# e* 1olt a* el%8 e%et$ Qgy t#i+( a +oc%ira l7+ i% /el/el, t?r#e+$ Speedle ,% Kel+o m,g mi#dig a lim7 +?r>l %*orgo%+odott - a +,t /iH +em,#ye# ,% 07l dolgo*ott$ Cai#e elle#.llt a +%,rt,%#e+( ,% ,+,# hagyta 8+et$ Addig elmegy ,% +iderti( mit a+ar a Co#L'i%tador ,#e+e%#80e$ Ahogy el,pett a* Ide# )oc hali0. a( le+apta a #ap%*em>1eg,t( ,% i#ge #ya+. a a+a%*totta$ A hely mi#d?%%*e #,h.#y( de a##.l 0ele#t8%e .r#yalat a# +>l?# ?*?tt a Co#L'i%tadort7l$ Mg a Co#L'i%tador ere#de*,%e +ih17a# eleg.#% 1olt( itt mi#de# term,%*ete%#e+ t#t$ A ga*dag( ar#a %*8#yeg m,lye .r#yalatH 1olt( a /al ort.% 07 *l,%r8l ,% %*eret8 go#do%+od.%r7l .r'l+odott( ,% a hall +?*ep,# .ll7 hat /ao%*lop a r,gi me%tere+ +e*e m'#+.0.t dic%,rte$ Cai#e a di1ato% ,tterem( a* AL'atica /el, tartott( ami+or ,%*re1ette Maria Chaco#t$ A l.#y a helyi%,g 1,g, e#( a doh.#y*7+ %*.m.ra /e##tartott a%*tal#.l >lt( ,% idege%e# cigarett.*ott$ Cai#e oda%*7lt a pi#c,r#8#e+( hogy c%a+ egy +.1,t +,r( ,% eli#d'lt a* ,#e+e%#8 /el,$ A l.#y m.r .t?lt?*?tt - a* e*>%tlam,% mi#ir'ha m,g Miami a# i% /elt#,%t +elte#e$ Mo%t 8 %*.rH( /e+ete r?1id#adr.g ,% egy *e rac%+o% %elyem lH* 1olt ra0ta( /e+ete ha0.t la*a l7/aro+ a /ogta$ A*

?%%*hat.%t egy Florida Marli#% /eliratH a%e all%ap+a tette tel0e%%,$ Ami+or ,%*re1ette a /,r/it( el#yomta a cigarett.0.t ,% /el.llt$ Cai#e i#tett #e+i( hogy marad0o# >l1e( mire a l.#y a*o##al el8hal.%*ott egy H0a cigarett.t$ Maria +.1,0a m.r a* a%*talo# 1olt( ,% Cai#e 07/orm.# le %em >lt( a pi#c,r#8 mi#tegy 1ar.*%>t,%re ott termett( ,% #e+i i% +iho*ta a re#del,%t$ Maria %o++al /,l,#+e #e+ t#t( mi#t a %*#pado#$ A %mi#+0e #agy r,%*,t let?r?lte( ,% a %*eme i% el1e%*tette a ragyog.%.t$ - )em,lem( #em 1.ra+o*tattam meg #agyo# -mo#dta Cai#e$ - Igy #>gyi hely%*#el,% +?*ep,# 1agyo+$ C%a+hogy a l.#y #e /eled0e( hogy egy re#d8rrel 1a# dolga$ Maria a +.1,%c%,%*,0,t .m'lta( ma0d a /,r/ire #,*ett$ A*t.# el+apta a te+i#tet,t( ,% idege%e# ele%*ippa#tott a cigarett.0. a$ Mi#tha m.r #em lett 1ol#a a##yira %>rg8% a mo#da#i1al70a$ - Ca# 1alami( amit %oha%em /ogo+ meg,rte#i -mo#dta Cai#e( hogy megt?r0e a c%e#det$ A l.#y +i/H0ta a />%t?t( ,% r.#,*ett$ - Mi#dig meglep( hogy milye# %o+ ,#e+e% doh.#y*i+$ Maria 1.llat 1o#t$ - Megpr7 .l'#+ le%*o+#i r7la$$$ de 1alahogy a* ,letm7d'#+ 7l ad7di+( hogy /olyto# r.gyH0t'#+$ A %o+ %tre%%*$ A i*o#ytala#%.g$ :em 1agyo+ >%*+e erre a %*o+.%omra$ - Mi o+a lehet a* idege%%,gre egy ilye# %i+ere% ,% tehet%,ge% el8ad7#a+( mi#t magaJ - +,rde*te Cai#e mo%olyog1a$ - B'la0do#+,ppe# %emmi( 1agyi%$$$ a *a+latott ,letm7d( tal.#$$$ - Mo%t i% *a+latottJ A /,r/i m.r a*t hitte( hogy 1,gre megt?rt a 0,g( de a l.#y i%m,t e 'r+ol7*ott a cigaretta/>%t e$ - :em %*eret#,+ 'd1ariatla# le##i( M%$ Chaco# - mo%olygott Cai#e$ - Ke %*+?% a* id8m$ Ga #i#c% mo#da#i1al70a( a++or$$$ - Ga*'dott - t?rt +i a l.#y 7l$ Cai#e /elhH*ta a %*em?ld?+,t$ - -i ha*'dottJ Maria +?r e#,*ett a* ,tterme#( hogy l.%%a( /igyeli-e 8+et 1ala+i$ A*t.# el8reha0olt: - Ka#iel$ Mr$ !oyle$ Qgy ha*'dott( mi#t a 1*/oly.%( r.ad.%'l egy re#d8r#e+$ - A# i% t'dom( hogy re#d8r 1agyo+$ Mit ha*'dottJ Mi#de# %*a1a ha*'g%.g 1olt( 1agy$$$ - :em$ S*eri#tem t,#yleg #em t'd0a( hol lehet Mr$ 5e%%or$ A* em ere+ eg,%* #ap a*t tal.lgatt.+( hogy mi t?rt,#hetett 1ele$ Ka#iel arr7l ha*'dott( t'd0a$$$ - :em( #em t'dom$ - $$$ a mo%tohaap0.1al 1al7 +apc%olat.r7l$ Cai#e lemo%olyodott$ - !i*to% 1oltam e##e( hogy +ihallgat0a a e%*,lget,%>#+et$ A l.#y egy.ltal.# #em 0?tt *a1ar a$ -Ami+or a *%ar'+ a m'#+aad7mat /aggat0.+J G.t per%*e hogy t'd#i a+arom( mir8l 1a# %*7$ - M,gi%( mi 8l go#dol0a( hogy ha*'dott a mo%tohaap0.1al +apc%olat a#J - :em go#dolom( hogy ha*'dott$ - A*t mo#dta($$$ - B'dom( hogy ha*'dott$ P( ,% ha egy +ic%it +,rde*8%+?d#e a %*.llod. a#( a* em ere+ 1al7%*#leg iga*ol#.+ a me%,0,t$ A /el>lete% %*eml,l8 %*.m.ra Hgy t#i+( 1al7 a# +?*el .ll#a+ egym.%ho*$ - A% maga mi,rt #em tarto*i+ a /el>lete% %*eml,l8+ +?*,( M%$ Chaco#J A l.#y /el,0e /H0ta a />%t?t( a*t.# a*t mo#dta: - Mi#d+ette# a m'#+aad7im$ A% egy%*ere# t'dom( re#d e#J Ka#iel gyl?li a mo%tohaap0.t$ - I* 1alami ?%*t?#?% meg,r*,%J Cagy ilye# 07 meg/igyel8J - Ka#ielt8l t'dom$ Cai#e mocorgott a %*,+, e#$ - M%$ Chaco#( l.ttam mag'+at pr7 a +?* e#( ,% 1alahogy #em t#te+ 07 ar.to+#a+$ A l.#y el/i#torodott( ,% a* >re% +.1,%c%,%*,0, e #yomta a c%i++et$ - Maga a #yomo*7$ - Mi,rt 1alla#. e mag.#a+ Ka#iel !oyle( hogy gyl?li a mo%tohaap0.tJ - Gogy t'd0am( hol a helyem$ - A%pedigJ - Ka#iel !oyle-t /i+arc#yit %em ,rde+lem$ M,g c%a+ #em i% ha0t r.m$ C%a+ a* ,rde+li( hogy p,#*t ho**o# a m%orom$ Cil.go%a# ,rt,%emre adta( hogy #e+em +ell go#do%+od#i a p,#*e% l.di+.0.r7l$ - A% e* m.ri% o+ot adott a* aggodalomraJ A l.#y mag.ra m'tatott$ - Mo#d0'+( hogy Ka#iel 1il.go%a# megmo#dta( hogy %*eri#te a tehet%,gem mely r,%*,t +ell +amato*tat#om$

- A% #em a ha#g0.ra go#dolt$ - :em i*o#y$ - :em ,rte+ egyet 1ele$ Ke e 8l hogya# +?1et+e*tetett arra( hogy mi+,#t ,re* a mo%tohaap0a ir.#tJ - Bom 1ett /el a m%or a$ - Bhoma% 5e%%or$ - Ige#$ Bom re#de% em er$ Mi#de#e%etre Ka#iel a* el%8 pr7 a 't.# +?*?lte 1elem( hogy %*eri#te a ha#gom #em 1alami #agy %*.m( de 1a##a+ egy, $$$ adott%.gaim$ Meg i% +,rde*te( hogy mi1el M/i*ettemM a mo%tohaap0.#a+ a* .ll.%,rt$ Cai#e a homlo+.t r.#colta$ - -omolya# go#doltaJ - Gal.l +omolya#$ Cai#e #agyot #,*ett$ A l.#y .llta a pilla#t.%.t( ma0d meg i% 1.la%*olta a +imo#datla# +,rd,%t$ - A 1.la%*om: #em2 :em M/i*ettemM Bhoma% 5e%%or#a+2 A*t hi%*i( %*>+%,gem 1a# r.J - Kehogy$ Gallottam ,#e+el#i( ,% iga*.# #agy hat.%%al 1olt r.m$ - -?%*?#?m - 1.gta r. a l.#y /agyo%a#$ - Beh.t e 8l r?gt?# le1o#ta a +?1et+e*tet,%eit$ - Qgy ,re*tem$$$ ige#$ A% +,%8 #agyo# %o+at dolgo*tam egy>tt Ka#iellel$ Igy e%te c%a+ >lt>#+( e%*,lgett>#+ ,% itt'#+( ,% 8 elme%,lte( hogya# ,re* a mo%tohaap0.1al +apc%olat a#$ - Cal7%*#leg +i a+art .%#i 1alami %*e##ye%t( ha m.r mag.t i% meg+,rde*te( hogy le/e+>dt-e 1ele$ A l.#y 7li#tott$ - P( ige#$ Ke orah 5e%%or *i+ a /,r0e h%,g, e#$ - Ke Ka#iel#e+ meg/ord'lt a /e0, e#$ Ge1e% 7logat.%$ - Ka#iel /el ,relt egy #yomo*7t( hogy +?1e%%e Bomot - itt ,% Cega% a# egyar.#t( hogy +idert%e( megc%al0a-e a* a#y0.t$ - Ke %emmit %em %i+er>lt r. i*o#yta#i$ - 5egal. i% ,# #em t'do+ r7la$ Ke #e /eled0e( hogy #em l.to+ ele a +.rty.i a$ Cai#e elgo#dol+odott a hallotta+o#$ - Ka#iel mi,rt a+ar0a le0.rat#i a mo%tohaap0.tJ Maria ?%%*ed?r*%?lte a h>1ely+- ,% a m'tat7'00.t$ - &,#*( p,#*( p,#*$$$ Ga a#y'ci meghal( #em +aphat0a meg a tel0e% ?r?+%,get$ - :em +?t?tte+ h.*a%%.gi %*er*8d,%tJ - Ka#iel #em Hgy 1i%el+edi+( mi#tha +?t?tte+ 1ol#a$ A# Hgy l.tom( mi#tha mi#de#+,ppe# /,lre a+ar#. .llta#i a* Ht 7l( hogy a*t.# 1i%%*a+er>l0?# a* 8t megillet8 helyre( ha #e ad0T i%te#( t?rt,##e 1alami a#y'ci1al$ Cai#e i1ott egy +i% +.1,t( +?* e# pr7 .lta /eldolgo*#i a* i#/orm.ci7+at$ - Mi,rt me%,li el #e+em mi#de*tJ - +,rde*te 1,g>l$ A l.#y /el/el, /ordtotta a te#yer,t$ - :em t'dom$ A*t hi%*em( Bom re#de% em er$ - A% maga 0o a# +ed1eli Bomot( mi#t Ka#ielt -mo#dta Cai#e$ A l.#y el/i#torodott( ma0d #emet i#tett a +e*,1el$ - C%a+ *a1ar( hogy Ka#iel( a+i e*>%t+a#.llal a %*.0. a# %*>letett( ilye# +,t%*# +i% +?c%?g t'd le##i$ - Artem$ - ).ad.%'l a* em er elgo#dol+odi+ a*o#( hogy a *%ar'+ elt#t+,#t +e*eli+ a /8#?+,t$ - Beh.t a*t hi%*i( hogy Ka#iel .rmire +,pe% le##e( c%a+ hogy .rt%o# a mo%tohaap0.#a+J - Calami di%*#7%.g 1a# a dolog a#J - Qgy e%*,l( mi#t a *%ar'+$ - Mi#degy$ :em .llthatom( hogy Ka#iel erre 1agy arra le##e +,pe%$ :em t'dom$ Maga %*eri#t Bom t,#yleg elt#tJ - Gi1atalo%a# #em$ A# c%a+ meg a+arom +ere%#i$ Igy ar.tom +,rt meg r.$ - :em re#d8r%,gi >gyJ Cai#e /el.llt( ,% #em /elelt a +,rd,%re$ - -?%*?#?m( hogy mego%*totta 1elem a* i#/orm.ci7+at$ - Arde+e%( hogy po#t a++or t#i+ el( ami+or a re#d8r%,g i% +ere%i -0egye*te meg Maria$ - G.t ige# - 1.gta r. Cai#e$ Fi*etett ,% +i+%,rte a l.#yt( % +?* e# a m'#+.0.r7l +,rde*gette$ Nt.#a a l.#y ta9i a >lt( Cai#e pedig 1i%%*ame#t a par+ol7 a( a hely%*#,he*$ Igyel8re a c%omagtart7 a# tal.lt %o/8rrel +ell /oglal+o*#i'+$ Cai#e eml,+e*tette mag.t( hogy /el +ell h1#ia a 1ega%ia+at( hogy t.0,+o*ta%%a Catheri#e-t a* eredm,#ytele# letart7*tat.%i +%,rletr8l$

A hely%*# +?r>li +ordo# mi#dig i% 1o#*otta a +1.#c%i te+i#tete+et( de mire 1i%%*at,rt( a* em ere+ +e*dte+ %*,t%*,led#i$ A c%omagtart7 #yit1a 1olt( a me#t8%?+ m.r +iemelt,+ el8le a holtte%tet( ,% egy hord.gyra /e+tett,+$ Cai#e /igyelte 8+et( ahogy era+0.+ a me#t8 e( ,% c%e#d e# el%*.llt0.+ a h'llah.* a$ Iric Kel+o a al h.t%7 a0t7 mellett t,rdelt( ,% a* NC-l.mp.1al 1,gigp.%*t.*ta a %*8#yeget$ Bim Speedle +?* e# Adele Se1illa #yomo*71al e%*,lgetett( ,% egy +i% />*et e 0egy*etelt$ A maga% #yomo*7#8#e+ ho%%*H( /e+ete ha0a 1olt( melyet re#d%*eri#t +i o#t1a hordott$ A 8re /i#om +aramell%*#( .m a maga% arcc%o#t0ai miatt mi#dig +omor#a+ l.t%*ott$ Flya# 1olt( a+.r egy %*olid >*leta%%*o#y$ Speedle /elpilla#tott( ,% oda icce#tett Cai#e-#e+$ A*t.# mo#dott 1alamit Se1ill.#a+( ma0d a /8#?+,he* me#t$ - S*ia( G$ - S*ia( Speed$ -idertett,l 1alamit Mr$ Frteg.r7lJ -Ige#$ A #agy .ty0.#.l dolgo*ott( a* Aceli#o Ameri+ai F'1ar1.llalat#.l$ - I*t m.r Iric i% elmo#dta$ Ngye +>ldtete+ 1ala+it( hogy +?*?l0e 1el>+ a ro%%* hrtJ Speedle ehH*ta a #ya+.t$ - A++or m,g #em t'dt'+( hogy c%al.di 1.llal+o*.%r7l 1a# %*7( ,%$$$ %*71al$$$ tele/o#o# t.0,+o*tattam 8+et$$$ - Speedle olya# arcot 1.gott( mi#t egy c%#yte1,%e# ra0ta+apott +i%gyere+$ - Gogyhogy #em 1ett,te+ ,%*reJ - A 1e*et,+#e1>+ #em 1olt a*o#o%( ho##a# t'dhatt'+ 1ol#aJ A hr 1.ratla#'l ,rte 8+et$ - -,p*elem - mo#dta Cai#e( ,% /elhH*ta a %*em?ld?+,t$ - Ke a t'la0do#o%( Aceli#o 5ope* a*t mo#dta( hogy agg7dta+( mi1el Felipe eg,%* ,0%*a+a #em 0ele#t+e*ett - /olytatta Speedle$ - A++or der>lt +i( hogy a* '#o+a?cc%,r8l 1a# %*7$ - A /e#, e - mo#dta Cai#e( ,% megc%71.lta a /e0,t$ - I* %*1.%$ -omoly %*1.%$ Speedle d? e#t arcot 1.gott - m,g %o%e hallotta a /8#?+,t ilye# ha#go# e%*,l#i( ,% idege%e# ho**.tette: - Mi#de#e%etre /elh1tam Calleigh-t( ,% 8 a*o##al odame#t( hogy alapo%a# +i+,rde**e a c%al.dot$ Cai#e /el%7ha0tott$ - 47l tetted( Speed - mo#dta( ,% +omolya# i% go#dolta$ Calleigh K'L'e%#e %*.mo% er,##yel re#del+e*ett( r.ad.%'l /oly,+o#ya# e%*,lt %pa#yol'l$ )em,lhet8leg 07 e#yom.%t +elt a 5ope*-Frtega c%al.d a#( ,% /i#oma# elle#%Hlyo**a a tele/o#h1.%%al el+?1etett hi .t$ - S*71al mit tal.ltato+J - +,rde*te Cai#e$ Speedle ele#,*ett a 0egy*etei e( ,% a*t mo#dta: - Felipe Frtega( h'%*o##,gy ,1e%( lim'*i#%o/8r( hat ,1 gya+orlattal - Hgy t#t( hogy egy .tlago% e%t,0e 1olt$ Id8 e# meg,r+e*ett a m'#+ahely,re( d,l't.# #,gy+or( mi't.# +,t 'ta%t i% el/'1aro*ott$ A /'1ar h.rom ,% /,l 7r.% 1olt( a*t.# e ,d%*>#etet tartott$ - -ime#t a 1.ro% 7lJ Speedle megr.*ta a /e0,t$ - B? %*?r i% meg.llta+$ - Folyta%d$ - Igy r?1id 1ac%ora%*>#et$ I%te #yolc ,% ,0/,l +?*?tt 1olt m,g #,gy 'ta%a$ - A% mi#de# 07l me#t$ - Ahogy mo#dod$ A*t.# ,00el /,l egy +?r>l +i +ellett me##ie 1ala+i,rt a rep>l8t,rre$ Cai#e ?%%*ehH*ta a %*em,t: - G.#y+orJ Speedle i%m,t elle#8ri*te a 0egy*eteit$ - A00el /,l egy+or( G$ A*t.# e%*7lt a di%*p,c%er#e+( hogy meg,r+e*ett a rep>l8t,rre( ,% a* 7ta %e#+i %em hallott /el8le$ - Beh.t a +oc%ira l.% 1agy a rep>l8t,re#( 1agy a*'t.# t?rt,#t$ A* eg,%* e%t,t #yomo# +?1ethet0>+$ - Wgy 1a#$ - S*71al( mi t?rt,#tJ Bal.l+o*ott a* 'ta%.1alJ Il1itte 1alaho1aJ - I*t m,g #em t'd0'+ i*to%a# - /elelte Speedle ,% 1.llat 1o#t$ - Megt'dtad a* 'ta% #e1,tJ - Ige#$ - Speedle el8+apta a />*etet( de Cai#e m.r t'dta a 1.la%*t$ - Bhoma% 5e%%or - mo#dta$ - Mo%t m.r 07% i% 1agy( GJ Cai#e megr.*ta a /e0,t - C%a+ ?%%*eille#e+ a dara +.+( e##yi$ Ca# egy elt#t pa%a%( a+it a rept,re# +ellett /el1e##i$ A% itt 1a# e* a* elra olt lim7( ami 'gya#a a# a* id8 e# me#t +i a rep>l8t,rre$ - Ilt#t pa%a%J Cai#e elmagyar.*ta( mit t'dott meg Bhoma% 5e%%orr7l$ Kel+o +im.%*ott a +oc%i al7l( ,% c%atla+o*ott ho**.0'+$

- Bal.ltam #,h.#y ha0%*.lat - mo#dta( ,% /elm'tatott egy apr7 ma#yag ta%a+ot$ Cai#e gyor%a# t.0,+o*tatta 8t i%$ -Im erra l.%r7l 1a# %*7J - +,rde*te Iric$ -Cagy gyil+o%%.gJ - !.rmelyi+ lehet - mo#dta Cai#e$ - Ca# 1alami ter1edJ - +,rde*te Speedle$ Cai#e a hatalma%( /e+ete Cadillacre #,*ett( ,% a*t mo#dta: - Iric( te tapad0 a* a't7ra$ A legapr7 dolog i% a0.#d,+$ - )a0ta 1agyo+( /8#?+$ - Speed( mi +i1e%*>#+ #,h.#y 1ideo+a*ett.t$ - Speedle 7li#tott$ - )ep>l8t,ri i*to#%.gi +a*ett.+at$ - !i#g7$ A*t.# meg+ere%%>+ ra0t'+ Felipe Frteg.t( ,% meg#,**>+( hogy /el1ette-e Bhoma% 5e%%ort( 1agy %em$ - Megle%* - mo#dta Speedle( ,% %ar+o# /ord'lt$ - Speed2 A par+ol7h.* /el1,telei i% +elle#e+$ - Ige#i%( G$ Ahogy Speedle t.1o*ott( Cai#e el81ette a mo iltele/o#0.t$ :em le%* +elleme% e%*,lget,%$ - Catheri#e "illow% - %*7lt ele a tele/o# a egy #8i ha#g$ - 47 #apot( Catheri#e$ Cai#e 1agyo+$ - Mo#d0a( hogy el+apt.+$ - Sa0#.lom$ - A /e#, e$ Ilt#t a* or%*.g 7lJ A* elmHlt h7#apo+ a# t? %*?r i% 1olt !ra*li. a#$$$ - Catheri#e( %*eri#tem %*7 %i#c% %*?+,%r8l$ R #i#c% meg( de tal.lt'#+ helyette egy halott lim'*i#%o/8rt$ Qgy t#i+( 8 1ette /el a* em er>+et a rept,re#$ Catheri#e %*7 #,l+>l 1,gighallgatta a had#agyot( ma0d a*t mo#dta: - 5ehet( hogy 5e%%or megre#de*te a* elra l.%.t( hogy d,lre( #agyo# d,lre %*?+he%%e#$ - 5ehet$ - Ngye meg#,*i a rep>l8t,ri ,% a par+ol7h.*i /el1,tele+etJ - M.r i#t,*+edtem( Catheri#e$ - A% mit /og te##i( ha +ider>l( hogy 5e%%ort elra olt.+J - 5eelle#8ri**>+ mi#d+,t elm,letet( Catheri#e( de egy ideig #em /og0'+ t'd#i a 1.la%*t$ !e1itte m.r 5e%%ort a CFKIS- aJ A CFKIS a +om i#.lt K:S-re#d%*ert 0ele#ti$ - M.r megt?rt,#t - /elelte Catheri#e c%al7dott ha#go#( ami el%*omortotta Cai#e-t$ A had#agy %o%e %*erette( ha ro%%* hrt +ellett +?*?l#ie egy +oll,g.0.1al( de %a0#o% #em tehetett m.%t$ - Catheri#e( mi mo%t meg1i*%g.l0'+ a* a't7t$ Ma0d megl.t0'+( mit tal.l'#+$ - Ngye t.0,+o*tat a /e0lem,#ye+r8lJ - B'd0a( hogy megte%*em$ Maga le%* a* el%8( a+i megt'd0a$ - Bet%*i+ a go#dol+od.%m7d0a( Goratio - mo#dta Catheri#e( ,% o#totta a 1o#alat$ A #ap t? i r,%*, e# a c%apat /olytatta a m'#+.t$ Calleigh +ihallgatta a /'1aro*7c,g em ereit ,% a* Frtega c%al.d tag0ait$ Kel+o a lim'*i#o# dolgo*ott( mg Speedle ,% Cai#e #e+il.tott .t#,*#i a i*to#%.gi /el1,tele+et$ A m%*a+ 1,g,# a* eliga*t7 a# tal.l+o*ta+$ A helyi%,get egy al'lr7l meg1il.gtott( ili.rda%*tal m,ret a%*tal 'ralta$ Igyel8re #em 1olt %o+ mi#de# ra0ta: a* Frtega +e*,r8l ,% l. .r7l le%*edett raga%*t7%*alago+( a hely%*#r8l %*.rma*7 +oc%i+er,+#yomo+r7l +,%*tett /,#y+,pe+( 1alami#t #,h.#y +,p a 1ideo/el1,tele+r8l( melye+e# Cai#e ,% Speedle dolgo*ott$ Igyel8re %emmi +o#+r,t i*o#yt,+$ - Calleigh - %*7lalt meg Cai#e$ - Gallgat'#+$ A #8 Speedle-re #,*ett$ - Il8%*?r i% Bimhe* %*eret#,+ %*7l#i - mo#dta l.gy( meg#y'gtat7 ha#g0.#$ - Igy.ltal.# #em 1ett,+ ro%%* #,1e#( hogy tele/o#o# +ere%ted meg 8+et$ Ma0dT ele8r>lte+ a* aggodalom a( ,% /ogalm'+ %em 1olt( mi t?rt,#t( mg #em tele/o#.lt.l$ Speedle megr.*ta a /e0,t - m,g mi#dig %*,gyellte mag.t$ Calleigh mo%t m.r a t? ie+he* /ord'l1a /olytatta: -Felipe #agy .ty0a t'la0do#+,ppe# 'gya#a*t mo#dta el #e+em a* '#o+a?cc%e #ap0.r7l( mi#t Bim#e+$ - Igy .tlago% e%te -0egye*te meg Cai#e$ - A**al a +>l?# %,ggel( hogy elra olt.+( ,% ele/'lladt a h.#yad,+. a - tette ho**. Speedle$ Calleigh-#e+ a %*eme %e re e#tU mi#de#+i irigyelte a term,%*et,t$ C%a+ 7li#tott$ - A* '#o+ate%t1,re( Ile#a 5ope* elmo#dta( hogy Felipe %oha%em +. t7%*ere*ett( #em 1olt a#datag( ,% a* egyetle# Mc%H#yaM dolog( amit a %*em,re lehetett 1et#i( ami %*eri#tem #agyo# ara#yo%( a* 1olt( hogy #agy #8c%. .%* 1olt - :em lehet( hogy 1ala+i megorrolt r. egy #8 miattJ - +,rde*te Cai#e$ - :em hi##,m - /elelte Calleigh$ - Ile#a a*t mo#dta( hogy Felipe %*erelme% 1olt$ Igy h7#ap0a c%a+

egy l.##yal 0.rt$ - Igy eg,%* h7#ap0a - %*7lalt meg Speedle$ Calleigh #em 1ette t'dom.%'l a meg0egy*,%t$ - Felip,#e+ 1olt egy H0 ar.t#80e( Caroli#a Ger#a#de*$ - !e%*,lt 1ala+i 1eleJ - +,rde*te Cai#e$ - Ige# - mo#dta Calleigh$ - Bel0e%e# +i+,%*>lt$ I%te ti*e#egyig a 5e%lie- e# dolgo*ott( ahol ho%te%%+edi+( ,% 't.#a egye#e%e# ha*ame#t a -i% Ga1a##a- eli la+.%. a$ - )a0tad a 1il.g %*eme( Iric - mo#dta Cai#e( ,% Kel+7ho* /ord'lt$ - A lim7 7l gy0t?tt ha0%*.la+ %*8+,+ 1olta+( 'gya#olya# %*#e+( mi#t e##e+ a i*o#yo% Bhoma% 5e%%or#a+ a ha0a( ,% ami+or 1,gig/'ttattam a mi#t.t a CFKIS-o#( t?+,lete% egye*,%t m'tatott 5e%%or K:S-,1el$ - Bhoma% 5e%%or a +oc%i a# 1olt a*#ap e%te -mo#dta Cai#e$ - Ca0o# mo%t hol lehetJ Kel+o megr.*ta a /e0,t$ - Fogalmam %i#c%$ A% a* a't7 a# %em 1olt m.% r.'tal7 0el$ 5egal. i% 1,rt #em tal.lt'#+$ - Mi 1a# a c%omag0.1alJ - A h.t%7 >l,% >re% 1olt( a c%omagtart7t pedig te i% l.ttad( G$ - Catheri#e "illow%( a 5a% Cega%-i hely%*#el8 a*t .lltotta( hogy 1olt c%omag0a - motyogta Cai#e$ - A++or a gyil+o% 1agy a gyil+o%o+ mag'++al 1itt,+ - 1.gta r. Kel+o$ - M,g a ta9i%#apl7t i% el1itt,+$ I*e+ %emmit %em *ta+ a 1,letle#re$ - N00#yomo+J - Mi#de#t ti%*t.ra t?r?lte+$ - A c%omagtart7 tete0,t i%J - A*t i% eporo*t'+( de hi. a$ - 47l 1a#( Iric - mo#dta Cai#e$ - A% mi 1a# a +er,+#yomo++alJ - Ca# egy c%om7( de$$$ - C,gt,re i% egy par+ol7r7l 1a# %*7 - 1o#ta meg a 1.ll.t Cai#e$ - Qgy 1a#$ Igyel8re %emmit %em tal.lt'#+( ami# eli#d'lhat'#+$ - :o%( Speeddel t,1,*t>#+ egy +ic%it$ A% %*ere#c%,#+ 1olt$ Speedle el8rel,pett( ,% a t,1,re m'tatott$ - I*t a rep>l8t,ri i*to#%.gi +amer.+ 7l %*edt>+ ?%%*e$ C%a+ egy dolog *a1ar: mi,rt #i#c%e#e+ +amer.+ a +i0.rat#.l( a +oc%i+iha0t7#.lJ Bal.# %*ere#c%,#+ le%*( ,% a* 8r eml,+%*i+ r.0'+$ Mi#de#e%etre ,# +iemeltem mi#de#t( amit /o#to%#a+ tartottam$ A c%apat c%e#d e# #,*te a #,ma/ilmet$ A* el%8 /el1,tele# meg0ele#t Frtega lim'*i#0a( ,% eha0tott a par+ol7h.* a$ A* egyi+ %aro+ a %*erelt +amera r?g*tette( ahogy Felipe eha0t a par+ol7 a( ,% egy pilla#attal +,%8 +i%*.ll a +oc%i 7l$ A +e*, e# egy +arto#papr t. la$ A +?1et+e*8 /el1,tel m.r a rep>l8t,r el%e0,t m'tatta( ,% l.tt.+( ami#t Frtega +i0?# a* a0t7#$ A*t.# a /olyo%7# i% +,%*>lt r7la egy /el1,tel( egy m.%i+o# egy %*8+e /,r/i1el a c%omag+iad7ho* me#te+$ Ntol0.ra a termi#.l a# 1olta+ l.that7+U ma0d a par+ol7h.* me##ye*eti +amer.0. 7l i% r?g*tett,+ a mo*g.%'+at$ A +,p %*emc%,% 1olt( ,% rette#ete%e# ro%%* %*?g 8l +,%*>lt( de l.thatt.+( ami#t egy /,r/i odal,p Frteg.ho*( ma0d H0a +,t /,r/i c%atla+o*ott ho**.0'+( mi't.# 5e%%or ,% a* egyi+ /,r/i e%*.llt a lim'*i# a( a*t.# Frtega a c%omagtart7 a# +?t?tt +i$ A* egyi+ /,r/i e>lt a 1e*et8>l,%re( ,% a harmadi+ /,r/i - a+i odal,pett Frteg.ho* - el%,t.lt( ,% +i+er>lt a +amera l.t7%*?g, 8l$ - Beh.t em erra l.% 1olt - mo#dta Calleigh( de #em t#t tHl%.go%a# hat.ro*ott#a+$ - Go1. me#t a harmadi+ ala+J - +,rde*te Kel+o$ - S*a+.lla% 1oltJ - :i#c% t? +,p r7laJ - tette ho**. Calleigh$ - M.% %*?g 8l #em +,%*>lt /el1,telJ - +1.#c%i%+odott Kel+o$ - :y'galom( em ere+$ Cal7 a# em erra l.%#a+ t#i+( de olya# poc%,+ /el1,telei#+ 1a##a+( hogy a+.r mar%la+7+ i% lehet#,#e+$ Mi#de#+i 7logatott$ - ).ad.%'l a*t %em *.rhat0'+ +i( hogy megre#de*t,+ a 0ele#etet - /olytatta Cai#e$ - C,gt,re i% 5e%%or %*?+e1,#y#e+ %*.mt( ,% :e1ad. a# gyil+o%%.ggal 1.dol0.+$ A* i% lehet( hogy el a+art t##i$ - A% el a+arta terel#i a *%ar'+ /igyelm,t - tette ho**. Speedle$ - Mi 1agy'#+ a *%ar'+ - mord'lt r. Kel+o$ Speedle %*7 #,l+>l .m'lt r.$ - S*71al +,t #c%ele+m,#y>#+ i% 1a# - %*7lalt meg Calleigh$ - Felipe Frtega meggyil+ol.%a ,% a* em erra l.%$$$ 1agy %*?+,%$ - Igy%*erre c%a+ egy dologra +o#ce#tr.l0'#+ -1.gott +?* e Cai#e$ - Il8%*?r dert%>+ +i( +i ?lte meg Felip,t$ Ga a i*o#yt,+o+ 5e%%orho* 1e*et#e+( ma0d ott /olytat0'+ a #yomo*.%t$ Ami+or 1i%%*a,rt a* irod.0. a( tele/o#.lt 5a% Cega% a( ,% elmo#dta Catheri#e-#e+( mit tal.lta+ a

/el1,tele+e#$ - Mi a 1,lem,#yeJ - +,rde*te Catheri#e$ - M,g #em t'dom( de t.0,+o*tatom a /e0lem,#ye+r8l$ A+ar0a t'd#i( mit mo#da#a+ a meg,r*,%eimJ - Vdt8 1.lto*ato%%.got 0ele#te#e$ A /8#?+?m #em ,rt,+eli a %*em,lye% 1,lem,#ye+et$ - S*eri#tem 1al7di em erra l.% t?rt,#t - mo#dta a /,r/i$ ' (uli a )arton A KA5I &A)B - MIAMI !IACG A5SP FI5I a* art deco %tl'%H %*.llod.ir7l i% hre%$ Em ta1a%%*al ige# h1?% e* a part%*a+a%*( de 4im Miller ,% 4'lie Kay %*.m.ra e* %em 0ele#tett a+ad.lyt$ A +,t ti#,d*%er olya# helyet +ere%ett( ahol 1,gre egyed>l lehet#e+$ 4im m,g %o%e tal.l+o*ott ilye# /a#ta%*ti+'% l.#y#yal - 4'lie o+o% 1olt ,% 07po/a( ,% re#geteg id8t t?lt?tte+ el egy>tt$ :em hitt a %*ere#c%,0,#e+: a l.#y im.dta a* Adam Sa#dler-/ilme+et2 ).ad.%'l Hgy #,*ett +i( mi#tha mo%t l,pett 1ol#a +i a* egyi+ !rit#ey Spear% 1ide7+lip 8l$ Fttho# 4im a* egyi+ ?cc%,1el la+ott egy %*o . a#( 4'lie a#y0a pedig mi#dig odaha*a tart7*+odott( mi1el a l.#y#a+ +,t +i%hHga i% 1olt( gy %o%e lehette+ +ette% e#$ Ami+or egy>tt t,1,*te+( tel0e%e# mi#degy( melyi+>+#,l( /olyto# #y>*%g?tt +?r>l?tt>+ a c%al.d$ C%a+ a mo*i a# ?r>lhette+ #,mi el%*igetelt%,g#e+$ Ke ma e%te #em me#te+ el a mo*i a( ha#em +i0?tte+ helyette a d,li partra$ A Colli#% par+ a# 4im lepar+olta a* a#y0a !M"0,t( a*t.# +,* a +,* e# .t%,t.lta+ a Miami !each Kri1e-o#( ,% leme#te+ a %tra#dra$ Mire megtal.lt.+ a helyet( ahol elre0t8*hette+ - ahol a part /i#oma# el+a#yarodi+( ,% a o+ro+ elta+ar0.+ 8+et a +1.#c%i te+i#tete+ el8l -( m.r ma0d#em a part%*a+a%* 1,g,# 1olta+$ 4'lie %egtett leterte#i a ta+ar7t$ A*t.# c%a+ >ld?g,lte+ ,% mi#de#/,l,r8l e%*,lgette+: a* i%+olai dolgo+r7l( a te%t1,rei+r8l( ,% ?r>lte+( hogy 1,gre mag'+ a# lehet#e+$ :egyed7ra mHl1a el+e*dett /H0#i a %*,l( ami leht?tte a 07+ed1>+et$ !.r mi#d+ette# t'dt.+( hogy +i0?##e+ a partra( el/ele0tette+ d*%e+it ho*#i mag'++al$ 4'lie 1acogott( mire 4im .t+arolta ,% megc%7+olta$ Il8%*?r c%a+ 0.t,+o%a# p'%*il+odta+( de a*t.# a /iH ,re*te( ahogy 4'lie e#gedelme%e# %*,t#yit0a a* a0+ait$ A* i*galomt7l m.r meg %em ,re*t,+ a hideget$ A l.#y e#ged,+e#y%,ge /eloldotta a g.tl.%ait( ,% 4im +e*ei la%%a# /el/ede*8Htra i#d'lta+$ 4'lie /el#y?g?tt$ 4im m,g %oha ,let, e# #em hallott ehhe* /oghat7 ha#got$ A% a++or meg%*7lalt a tele/o#$ Mi#d+ette# megdermedte+$ - :em 1e%*ed /elJ - +,rde*te 4im$ A*t hitte( 4'lie a#y0a tele/o#.l$ A l.#y a*o##al /el>lt$ - :em a* e#y,m$$$ :em a ti,dJ !e#yHlt a /armer0a *%e , e( ,% el8+otorta a* apr7 mo iltele/o#0.t - #em c%?rg?tt$ -?* e# a %*ellem-tele/o# m,g mi#dig c%e#gett$ - 5.tod( #em a* e#y,mJ A ha#g /o0tott#a+ t#t$ !.r+i i% 1olt( e**el a +%,rtetie% tele/o#h1.%%al tel0e%e# t?#+retette a ha#g'lat'+at$ - Go##a# 0?# a ha#gJ - +,rde*te a l.#y$ A c%e#g,% #em a+art a amarad#i$ Mi#d+ette# /el.llta+ ,% +?r>l#,*te+$ - 5ehet( hogy 1ala+i ele0tette a tele/o#0.t - mo#dta 4im$ - B'dod( 1,letle#>l$ - A* em er #em %*.#d,+o%a# e0ti el a tele/o#0.t - 0egye*te meg i#ger>lte# a l.#y$ - -ere%d meg( ,% +apc%old +i$ 4im e#gedelme%e# leha0olt( ,% +?r etapogatta a homo+ot a ta+ar7 +?r>l( mialatt 4'lie megiga*totta a r'h.0.t$ A ha#g a o+ro+ /el8l 0?tt$ Ami+or 4im a o+ro+ mell, ,rt( r.0?tt( hogy a tele/o# 1alahol m?g?tte lehet$ Ga megtal.l0a a*t a #yomor'lt +,%*>l,+et( ma0d 07l megmo#d0a a mag.,t a ga*d.0.#a+( ami,rt t?#+retette a* e%t,0>+et$ 4'lie mo%t m.r mellette 1olt( 8 i% #,gy+,*l. tapogat7*ott( mi#tha +i#c%et +ere%#e a homo+ a#$ - A*t hi%*em( itt 1a# 1alahol - mo#dta$ A##yira ,de% 1olt a hold/,#y e#$ 4im d>h?%e# c%atla+o*ott 4'lie-ho* a* .%.% a#$ - -i a+ar#a eltemet#i egy mo iltele/o#tJ - +,rde*te 4im$ A l.#y %*7 #,l+>l .%ott to1. $ A% a++or 4im /el+i.ltott: - Bal.ltam 1alamit2 4'lie le>lt( ,% #,*te( ahogy 4im go#do%a# /,lre%?p?rte a homo+ot$ Gamaro%a# +i+otort egy /e+ete %*emete%*%.+ot( amely#e+ a el%e0, e# m,g egy%*er( 'tol0.ra megc%?rre#t a tele/o#( a*t.# elhallgatott$ Itt8l 4im m,g 0o a# ed>h?d?tt$ Mo%t( hogy a tele/o# elhallgatott( 4'lie i*to%a# #em /og #e+ie%#i a cip*.r0.#a+( hogy /olyta%%.+( amit el+e*dte+$ C,g>l elta+artotta a homo+ot a *%.+r7l( ,% megragadta a %ar+.t( de$$$ - FH02 - mo#dta ,% el+apta a +e*,t$ - Mi 1a#J - +,rde*te 4'lie t.gra #ylt %*eme++el$ - Flya#$$$ ragac%o%$

- :em lehet( hogy 1ala+i ide temette a %*emet,tJ !i*to%a# itt pi+#i+e*te+$ A o*7to% mellett l.tta+ i% egy +i% pi+#i+e*8 ter>letet( a%*talo++al$ - :em t'dom - mo#dta 4im$ - 5ehet$ A% a mo iltele/o#0'+ elee%ett a %*em,t eJ A l.#y H0ra #e+ie%ett a homo+#a+$ - 5egal. %*ed0>+ +i a tele/o#t$ - Mi#e+ 1aca+ol0'#+ 1eleJ - A*t a+arod( hogy H0ra c%?r?g0?#J I* Hgy ha#g*ott( mi#t egy g,ret - tal.# m,g a petti#gel,%t i% /olytathat#.+$ 4im gyor%a# #e+ie%ett a *%.+#a+( ,% +ihH*ta a homo+ 7l$ Ahogy a *%.+ +i%*a ad'lt( a ma#yag el%*a+adt ,% 4im h.trae%ett$ A +e*e( a +ar0ai ,% a mell+a%a tele 1olt a**al a #ed1e% ragacc%al$ A+.rmi i% 1olt( a hold/,#y e# /e+et,#e+ t#t$ Felemelte a +e*,t ,% 4'lie-ra #,*ett( de a l.#y /al/eh,r arccal ,% a r,m>lett8l el+ere+edett %*eme++el #,*ett a ly'+ a$ Cett egy m,ly l,leg*etet( a*t.# m,g egyet( mi#tha el a+ar#a roha##i$$$ $$$ ,% a++or hatalma%at %i+oltott$ 4im el8reha0olt( hogy l.%%a( mit8l r,m>lt meg a ar.t#80e$ A l.t1.#yt7l a tor+. a 'grott a %*1e$ A g?d?r 8l egy /,r/i arca #,*ett r.$ A holtte%t /e0,t le1.gt.+( mell,0e odat.ma%*tott.+ a c%'+l7 7l le1.gott al +e*,t$ A homo+ a#( ott( ahol +i%*a+adt a *%.+( ,%*re1ette a 0o +e*et( melyet ha%o#l7+,ppe# 1.gta+ leU ,% a megmere1edett '00a+ +?*?tt megl.tta a mo iltele/o#t$ 4'lie %o++o% .llapot a# 1olt$ Megragadta a /iHt( mi#tha t.mogat.%t +,r#e t8le$ A*t.# 1al7%*#leg meg,re*te a +ar0.# a ragac%ot( ell?+te mag.t7l( ,% i%m,t /el%i+oltott$ Felpatta#t ,% a 1*he* roha#t$ A ha#g0a /o+o*ato%a# ele1e%*ett a* ,0%*a+. a$ 4im r.d? e#t( hogy a te%t,t el ort7 ragac%o% 1alamit c%a+ a hold/,#y miatt l.tta /e+et,#e+$ Megpr7 .lta le+>*de#i a h.#yi#ger,t( ,% ?%*t?#?%e# ell?+te mag.t a ly'+t7lU ma0d a o+ro+ /el, +H%*ott( ahol meg.llthatatla# h'll.mo+ a#( *o+og1a h.#yt$ Ami+or 1,gre tel0e%e# +i>r>lt a gyomra( a* 7ce.# /el, /ord'lt( ,% megl.tta 4'lie-t a parto#$ A l.#y a#ya%*>lt me*tele# 1olt( ,% +,t%,g ee%ette# %i+.lta mag.r7l a 1,rt$ 5et,pte mag.r7l a* i#g,t( ledo ta a /armer0.t ,% a 1*he* roha#t$ A leg1ada .lm. a# %em go#dolta 1ol#a( hogy e*e# a* e%t,# mi#d+ette# me*tele#>l .ll#a+ ma0d a parto#$ Ke e* egy.ltal.# #em 1olt 07 ,r*,%$ Goratio Cai#e ha0#ali ?t 7ra+or ,ppe# a Bamia#i Brail-e# ha0tott 1,gig( ami+or meg%*7lalt a tele/o#0a$ - Goratio - %*7lt ele a +,%*>l,+ e$ - A*t hittem( a r?g*t80,t /ogom halla#i - hallotta Catheri#e "illow% oc%.#at+,r8 ha#g0.t$ - Itt m,g c%a+ a m%*a+ +?*ep,# tart'#+$ Fel, re%*tettemJ - :em( m.r Hto# 1agyo+$ :em %*eretem( ha +ihl#e+ a /ri%% #yomo+$ - Ca# egy i#/orm.ci7m( ami mag'+#a+ i% 07l 0?het$ - I e# i*to% 1agyo+$ - A* elmHlt ,1 e# 5e%%or #,gy%*er 1olt !ra*li. a#$ Ellt7lag tehet%,g+'tat7 'ta+ 1olta+( de egy te#gerparti h.*at i% 1.%.rolt$ Qgy t#i+( egy H0 ,letet a+art /el,pte#i mag.#a+$ Cai#e a*o##al /el1ette a /o#alat: - A*t.# /el ,relte a h.rom ala+ot( hogy Mra ol0.+ elM( ,% gy elt#hetett$ - Ige#$ -,*e#/e+18 elm,let( legal. i% pa%%*ol a t,#ye++el$ - A* i% lehet( hogy a !oyle %*.llodal.#c )i7 a# i% a+ar ter0e%*+ed#i$ A pa%a% %*ereti( ha a m'#+ahelye +?*el, e# +,*#,l 1a# egy la+.%$ - I*t +?##ye# +iderthetem$ - A* 07 le##e$ - :em go#d$$$ Ca# 1alami H0a i*o#yt,+( amir8l #em t'do+J - :em iga*.#$ Ami+or 'tol0.ra e%*,lt>#+( m.r a m%*a+ 1,g,# 0.rt'#+$ Ke /olytat0'+ a #yomo*.%t$ - A +,%*>l,+ egy m.%i+ h1.%t 0el*ett$ - C.r0o# egy percet( Catheri#e - mo#dta$ - Semmi go#d$ Cai#e meg#yomott egy gom ot( ,% ele%*7lt a tele/o# a: - Goratio$ - -i +or.# +el( ara#yat lel( G$ - Speedle 1olt a*$ - Mi t?rt,#t( SpeedJ - Iml,+%*el( hogy teg#ap a**al 1.lt'#+ el( hogy ma +or.# +e*d>#+( ,% alapo%a# meg1i*%g.l0'+ a #yomo+atJ - M.r Hto# 1agyo+$ - I#+. gyere ho**.m$ Ca# 1alami( amit %*eret#,m( ha meg#,*#,l$ - Gol 1agyJ - Miami !each( d,li part$ Il8+er>lt 5e%%or$ - Be tal.ltad megJ Al1e 1agy hal1aJ - Amit tal.lt'#+( m.r r,g halott$ Calami gyere+e+ +i.%ta+ egy %*emete%*%.+ot a parto#( e##e Bhoma% 5e%%or /e0,1el ,% +e*,1el$

- :egyed7ra mHl1a ott 1agyo+ - g,rte Cai#e$ Ahogy o#totta a 1o#alat( m.ri% e+apc%olta a 1illog7t ,% a %*ir,#.t( a*t.# ele>1?lt?tt a tele/o# a: -Catheri#e( ha 5e%%or megre#de*te a* elra l.%.t( a++or tHl%.go%a# i% 07l %i+er>lt a %*#0.t,+$ - A maga %*ir,#.0.t hallomJ - Ige#$ Mo%t ,rte%tette+( hogy Miami !eache# megtal.lt.+ a* em er>#+ /e0,t ,% +e*eit$ - &o#to%a# holJ - +,rde*te Catheri#e d? e#te#$ - S*7 %*eri#t a parto#$ A homo+ a#$ Cai#e megg,rte Catheri#e-#e+( hogy t.0,+o*tat0a a /e0lem,#ye+r8l( a*t.# e%*e1e%*ett iram a# /olytatta Ht0.t a* H0a hely%*# /el,$ * (oyle szerint a %ilg BIM S&IIK5I-B IGO -F55AGE4A GWCBA !I$ Cai#e +?r eadott egy /,#y+,pet Bhoma% 5e%%orr7l( ,% a* ,0%*a+.% /ic+7 /eli%merte a* .ldo*atot$ Wgy a la d.t m.ri% /eldo t.+ Speedle-#e+( a+i egy, +,#t i% +or.# a+art +e*de#i$ A /iatal hely%*#el8#e+ #em +ellett %o+at go#dol+od#ia( hogy r.0?00?#: Bhoma% 5e%%or #em %*?+?tt meg a #e1adai 1.da+ el8l$ Iric Kel+o .t/,%>lte a te#gerparti pi+#i+e*8 ter>letet( mg Calleigh K'L'e%#e egy radarral 1,gigp.%*t.*ta a homo+ot$ !i*to%a# itt 1a##a+ 1alahol 5e%%or marad1.#yai( ,% Speedle Hgy 1,lte( legal. ?t1e# %*.*al,+o% e%,ly>+ 1a# arra( hogy a gyil+o% a +?*el e# temette el a holtte%t t? i r,%*,t i%$ C,g>l i%( +i a+ar .t+oc%i+.*#i a 1.ro%o#( egy /e0 ,% +,* #,l+>li h'll.1al a c%omagtart70. a#J Mi#de#t le/,#y+,pe*ett a hely%*#e#$ I* %o+.ig tartott( de a /ot7+ /o#to%a+ 1olta+$ Igye+e*ett %iet#i( mert #em a+arta( hogy a /e0 ,% a +e*e+ tHl %o+.ig marad0a#a+ a #apo#$ Alapo% m'#+.t 1,g*ett( ,% mi#de#t le/ot7*ott( +e*d1e a**al a hellyel( ahol a gyere+e+ c%7+ol7*ta+( ma0d meg?r?+tette a %rhelyet ,% a +?*eli( art deco %tl'%H ,letme#t8 +'#yh7t$ A* em er %oha%em t'dhat0a( hogy a hely%*# mely r,%*,1el +apc%olat a# /og0.+ +,rde*#i a r7%.go#$ A* e%+>dte+ mi#dig %*ereti+ a /,#y+,pe+et( ,% Speedle oldoga# tel0e%tette a /eladat.t$ M.r ma0d#em 1,g*ett( ami+or meg0ele#t Cai#e$ A had#agy a %*o+.%o% /e+ete ?lt?#y,t ,% a* elmaradhatatla# #ap%*em>1eg,t 1i%elte$ - !i*to% 1agy e##e( hogy 5e%%or a* .ldo*atJ -+,rde*te$ - Gy8*8d0 meg r7la te i% - /elelte Speedle( ,% a homo+ a .%ott g?d?rre m'tatott$ Cai#e odame#t( /elemelte a #ap%*em>1eg,t ,% le#,*ett$ - A*t hi%*em( iga*ad 1a# - mo#dta 1,g>l$ - A t.rc.0a ,% a* iga*ol1.#yai a *%.+ a# 1olta+$ - -i tal.lta megJ - -,t gyere+ %*7ra+o*ott itt a parto# - mo#dta Speedle$ - Meghallott.+ 5e%%or tele/o#0.t( ,% +i.%t.+ a homo+ 7l$ - Mo%t hol 1a##a+J - Fttho#( a %*>lei++el$ A* e%et ti*e#egy +?r>l t?rt,#hetett( de c%a+ ha0#al a# 0ele#tett,+ e$ - Mi,rt c%a+ a++orJ Speedle 1.llat 1o#t$ - A %r.co+ megr,m>lte+$ Ga*aroha#ta+( a*t.# tele/o#o# meg e%*,lt,+ a dolgot( ,% el a+art.+ /ele0te#i$ C,g>l a +i%l.#y elmo#dta a %*>lei#e+$ - 5ehet( hogy ottho# a*t mo#dt.+( m.%ho1a me##e+( ,% #em a+arta+ a0 a +er>l#i miatta - mo#dta Cai#e$ - Go#dolom( ottho# #em t'dt.+( hogy a parto# 1a##a+$ - G.t( ige#$ Melyi+ #yomo*7 0?tt +iJ - !er#%tei#$ !er#%tei# im.dta a m'#+.0.t( ,% +em,#ye# dolgo*ott( ami,rt #agy #,p%*er%,g#e+ ?r1e#dett a hely%*#el8+ +?*?tt$ - Ca# m,g 1alamiJ - +,rde*te Cai#e$ - -,t goly7 a tar+7 a#$ - -i1,g*,%J Speedle 7li#tott$ - &ro/i ,rgyil+o% lehetett( 1al7%*#leg 22 millim,tere%%el l8tt,+ le$ A m7d%*er a ma//i.ra 1all$ - Igy, i*o#yt,+J Speedle i%m,t 1.llat 1o#t$ - M,g +ere%%>+( de ho%%*H a part%*a+a%*( ,% #i#c% r. gara#cia( hogy a gyil+o%o+ m.%t i% eltemette+ itt( mi#t amit tal.lt'#+$ Cai#e 1,gig#,*ett a 1,gtele# te#gerparto#( ,% /el%7ha0tott$

- :em /og0'+ megtal.l#i a t? i te%tr,%*t( de a*,rt +ere%%,te+ to1. $ -i t'd0a( lehet( hogy %*ere#c%,#+ le%*$ - S*eri#ted #em itt temett,+ elJ - :em$ C%a+ a*t #em ,rtem( hogy mi,rt po#t itt .%t.+ elJ - Mi,rt #eJ Cai#e a* 7ce.# /el, i#tett$ - -iha07*hatta+ 1ol#a( ,% a++or 5e%%or#a+ ?r?+re #yoma 1,%*$ Mi a magyar.*at arra( hogy pro/i ,rgyil+o%o+ ,ppe# egy /orgalma% part%*a+a%*o#( alig egy l. #yira .%t.+ el a leg/o#to%a i*o#yt,+o+atJ - Bal.# a*,rt( hogy #e +ere%%>+ a t? i te%tr,%*tJ Cai#e /elhH*ta a %*em?ld?+,t$ - B'dom( t'dom$ Mi#de# #,gy*etm,ter#yi ter>letet meg1i*%g.l'#+$ Ga 1a# 1alami( i*to%a# megtal.l0'+$ A had#agy elmo%olyodott$ - Mo%t m.r +ett8% gyil+o%%.gr7l 1a# %*7( Speed$ :em .rt a* , er%,g$ Bhoma% 5e%%or #em 1olt egy mi#tapolg.r( de meg,rdemli( hogy meg+ere%%>+ a gyil+o%.t$$$ ahogy Felipe Frtega i%$ - Ige#i%( G$ Mi't.# Speedle %egtett a halott+,m#e+ ec%omagol#i a te%tr,%*e+et( +>l?# ta%a+o+ a ra+ta a mo iltele/o#t ,% a t.rc.t( ma0d 1i%%*ame#t a partra a +oll,g.iho*$ Calleigh ,%*re1ette( ,% megt?r?lte a homlo+.t$ - Mi H0%.gJ - C,ge*tem - mo#dta Speedle$ - A h'lla( legal. i% egy r,%*e( hamaro%a# a h'llah.* a# le%*$ Be hogya# .ll%*J Calleigh megr.*ta a /e0,t( 0,g%*8+e ha0.# megc%illa#ta+ a #ap%'gara+$ - 47+ora ter>letet +ell .t/,%>l#i$ - G a*t mo#dta( #e ad0'+ /el$ - G,( %r.co+2 - +i.ltott oda Kel+o$ - Irre2 Fdame#te+ Kel+7ho*$ A hely%*#el8 /e+ete i#ge ,% %*>r+e #adr.g0a c%'pa homo+ 1olt$ - Bal.lt.l 1alamitJ - +,rde*te Calleigh$ - P( ige#$ Cala+i #agy 'lit c%apott itt$ - Kel+o a #,gy pi+#i+a%*tal egyi+,re m'tatott$ Calleigh +?*ele ha0olt a* a%*tallapho*$ - C,r#yomo+J Kel+o 7li#tott$ - Qgy t#i+( de m.ri% +ider>l$ - Felemelt egy />lti%*tt7 p.lci+.t( amely#e+ a 1,g,# r7*%a%*#re %*#e*8d?tt a 1atta$$$ Kel+o a /e#ol/talei##el 1,g*ett gyor%te%*t %egt%,g,1el +idertette( hogy a* a%*talo# tal.lhat7 %?t,t /olto+ 1al70. a# 1,rc%eppe+ 1olta+$ - G1o+ egy a't7t( ,% e1itetem a* a%*talo+at a +apit.#y%.gra - %*7lalt meg Calleigh$ - A# addig meg#,*em m,g egy%*er a homo+ot a* a%*talo+ alatt( h.tha el+er>lte 1alami a /igyelm>#+et - a0.#lotta /el Kel+o$ Mi#da##yia# 1i%%*at,rte+ a /eladatai+ho*( ,% r?1ide%e# Kel+o i%m,t /el+i.ltott: - Calleigh2 -,*#,l 1a# a 1o#al*7dJ - Gogy#e$ - Calleigh +i1ett a t.%+.0. 7l egy l-e% %*.mmal ell.tott ma#yag +eretet$ - Goly7J Kel+o elmo%olyodott$ - Be c%a+ erre t'd%* go#dol#iJ - :em( a /egy1ere+ %em hagy#a+ hidege#$ A /,r/i megc%71.lta a /e0,t( ,% /el#e1etett$ - :o%( e* egy +i% m,ret elem$ Bal.# 7raelem$ - Cagy 1ala+i ro%%*'l hall$ Kel+o el1ette a 1o#al*7t( ,% a* apr7 /,mt.rgy mell, helye*te$ - 5ehet%,ge%$$$ )em,l0>+( #em hall meg e##>#+et - mo#dta( ma0d a* elemet etette egy #0elta%a+ a$ Goratio Cai#e a o#cterem meg/igyel8%*o .0. a# .llt( ,% o##a# +%,rte /igyelemmel( ahogy Ale99 "ood% meg1i*%g.l0a Bhoma% 5e%%or marad1.#yait$ - Celed a*t.# alapo%a# el .#ta+( ,de%em -mo#dta Ale99( ,% 5e%%or arc. a ha0olt$ Gya+ra# e%*,lgetett a h'll.++al( a+i+ el.r'lt.+ #e+i a tit+ai+at$ Cai#e arra go#dolt( hogy a do+tor#8 1al7%*#leg a*,rt e%*,lget a h'll.++al( hogy elhat.rol0a mag.t a /,ma%*tal.# /el%ora+o*7 trag,di.+t7l$ Iga*( e*t m,g %oha%em +,rde*te meg t8le( ,% 1al7%*#leg #em i% /og0a$ Mi#d+ette# /e0hallgat7t 1i%elte+( hogy +omm'#i+.lha%%a#a+ egym.%%al$ Cai#e a meg/igyel8terem e# egy %*.mt7g,p +,per#y80,# +ere%*t>l /igyelte a o#col.%t$ - :,gy%*ere% #agyt.%t +,re+ - mo#dta$

A %*.mt7g,p 1,greha0totta a para#c%ot( ,% a +,per#y8# meg0ele#t a +1.#t #agyt.%$ )e#geteg lo i*.% a +er>lt( mg %i+er>lt +iharcol#i'+ mag'+#a+ e*t a /el%*erel,%t( de Cai#e olya# eredm,#ye+et prod'+.lt( hogy meg,rte a e/e+tet,%$ A*o+( a+i+ /ele%lege% p,#*+ido .%#a+ tartott.+ Cai#e 4.t,+%*ereitM( 1al7%*#leg #em 1olta+ ti%*t. a# a #>gyi #yomo*.% h'%*o#egyedi+ %*.*adi ig,#yei1el( de Cai#e %*.m.ra mi#de# egye% 4.t,+%*erM meg,rte a* .r.t$ Mo%t Ale99el egy id8 e# t'dta ta#'lm.#yo*#i a +opo#ya h.t%7 r,%*,# l.that7 eme#eti #yl.%o+at$ - K'pla c%?1 - mo#dta Cai#e$ - -i% +ali er - tette ho**. a do+tor#8$ - Bipi+'% ma//iagyil+o%%.g$ - A# i% erre go#doltam$ - A /e0et ,% a +e*e+et elt.1oltott.+( hogy #e lehe%%e# a*o#o%ta#i a megc%o#+tott te%tet$ - Ige# - mo#dta Cai#e -( 'gya#a++or egy /orgalma% pi+#i+e*8 hely +?*el, e#( gya+orlatilag a c%o#+t.% hely%*#,# temett,+ el$ Ale99 #em al+otott 1,lem,#yt e**el +apc%olat a# - e* #em tarto*ott a hat.%+?r, e$ - A* .ldo*at#a+ 1olta+ +apc%olatai a %*er1e*ett #?*,%%elJ - +,rde*te$ - :em t'd'#+ r7la( de a miami ,% a 1ega%i %*.llodaipar a# 1olta+ ,rde+elt%,gei( teh.t e* i% el+,p*elhet8$ Mi 1a# a l?1ed,+e++elJ A do+tor#8 +?*ele r8l i% meg1i*%g.lta a +opo#y.t$ - :i#c% +ime#eti #yl.%( teh.t 1al7%*#leg a +opo#y. a# 1a##a+$ Ga 22-e%e+( a++or ide-oda c%ap7dta+$$$ Ga a +i% ?rd?g/i7+.+ itt 1a##a+( #em re0t8*het#e+ el el8l>#+$ - I e# i*to% 1agyo+ - mo#dta Cai#e$ - Mit t'd%* mo#da#i a 1.g.%o+r7lJ Ale99 /elemelte a +e*e+et( ,% meg#,*te a 1.g.%#yomo+at$ - Ale% t.rggyal t?rt,#t$ S*,le% pe#g,1el$ - -,t%*ere% #agyt.%t +,re+ - mo#dta Cai#e( ,% +?*ele ha0olt a +,per#y8h?*$ A 1.g.% #agyo# %im.#a+ t#t( ,% l.t%*ott( hogy a gyil+o% egyetle# c%ap.%%al met%*ette le a +e*et$ - Ca# 1alami ?tleted( Ale99J - Bal.# machet,t ha%*#.lta+$ B'dod( a +ol'm iaia+ ,% a haitia+ i% +ed1eli+ e*t a* e%*+?*t( a+.rc%a+ a +' aia+$ Cai#e +,p*elet, e# lepergett a gyil+o%%.g$$$ 5e%%or le%*.ll a g,pr8l( ,% a %o/8r0e( Felipe Frtega( +e*, e# egy +arto#t. l.1al m.r 1.r0a$ Bal.l+o*#a+( elme##e+ 5e%%or poggy.%*.,rt( ,% eli#d'l#a+ a +i0.rat /el,$ A gar.*% a# m.r le% e# .ll a h.rom /,r/i$ 5e%%ort e>lteti+ a h.t%7 >l,%re( a t.%+.i mell,( +?* e# Frteg.t meg+?t?*i+ ,% ete%*i+ a c%omagtart7 a$ I##yit lehetett l.t#i a rep>l8t,ri i*to#%.gi +amer.+ /el1,telei 8l$ C%a+hogy mo%t m.r a*t i% megt'dt.+( hogy a* em erra l.% #em 1olt megre#de*1e$ A gyil+o%o+ el1i%*i+ a lim'*i#t a Colli#% %'g.rHtra( a par+ol7 a$ 5e%%ort +i%*.llt0.+( ,% a partra +%,ri+( ma0d +,t goly7t ere%*te#e+ a /e0, e( ,% a lim'*i#t a %or%.ra hagy0.+$ 5e%%or holtte%t,t a pi+#i+a%*talo+ho* 1i%*i+ -ahol %e#+i %em l.that0a 8+et( ,% le1.g0.+ a /e0et ,% a +e*e+et$ A holtte%t t? i r,%*,t /eldara ol0.+( ec%omagol0.+( ,% 1al7%*#leg m.%hol %*a ad'l#a+ meg t8l>+$ A /e0et( a +e*e+et ,% a* .ldo*at %*em,lye% t.rgyait a homo+ a .%%.+$$$ Ca0o# meg*a1arta 8+et 1ala+iJ Mi t?rt,#hetett( hogy a* a*o#o%t.%ra al+alma% te%tr,%*e+et ilye# %iet8%e# temett,+ elJ A lim'*i#t egy olya# helyre 1i%*i+( ahol +?##ye# /el/igyel#e+ r.( hogy a %o/8rt m,g ,let e# tal.l0.+$ A c,lpo#t0'+ 5e%%or( ,% a ma%*+o+ miatt a %o/8r #em t'd0a a*o#o%ta#i 8+etU %emmi %*>+%,g meg?l#i 8t i%$$$ $$$ de hi a c%H%*i+ a %*.mt.% a - Frtega ro%%*'l le%*( ,% mi1el #em t'd0a +i#yit#i a %*.0.t( meg/'llad a h.#yad,+.t7l$ - Mit t'd%* mo#da#i Frteg.r7lJ - +,rde*te Cai#e$ Ale99 a m.%i+ a%*talho* l,pett( ,% Cai#e-re #,*ett$ - S*eri#tem hal.lra r,m>lt( Goratio$ - Ilye# hely*et e# mi#de#+i hal.lra r,m>l#e$ - :em - 1.gta r. Ale99$ A ha#g0a %*o+atla#'l ,le%e# c%e#gett$ - Ami+or a*t mo#dtam( hal.lra r,m>lt( %*7 %*eri#t ,rtettem$ Bal.# +la'%*tro/7 i.% 1olt( 1agy meghallotta a l?1,%e+et( ,% a*t hitte( 1ele i% 1,ge*#e+$ A /,lelem #em c%'p.# egy elme.llapot( Goratio$ - Ga#em /i*i+ai t>#ete+et i% prod'+.l - mo#dta a had#agy$ - Wgy iga*$ A* epi#e/ri# %*i#t0e a pla/o#ig 'grott -a* agyalapi mirigy 8l +i.rad7 imp'l*'%o+ hat.%.ra megemel+edett a gl'+7*( a glicerol ,% a 1,r *%r%a1%*i#t0e$ - &.#i+rohamot +apott - mo#dta Cai#e$ - &o#to%a# - 7li#tott Ale99$ - Ami h.#y.%ho* 1e*etett( ,% a raga%*t7%*alag miatt +,ptele# 1olt +i#yit#i a %*.0.t$ - A% meg/'lladt$ - :em 1olt m.% 1.la%*t.%a$

I* iga*olta Cai#e egyi+ elm,let,t$ - )e#d e# 1a# - mo#dta$ - -ere%d meg a l?1ed,+e+et( add oda 8+et Calleigh-#e+( ,% t.0,+o*ta%%ato+( ha 1a# 1alami$ - I#d'l%* 1alaho1aJ - -?*?l#?m +ell 5e%%or mo%toha/i.1al( hogy hal.le%et t?rt,#t a c%al.d0. a#$ - :em irigyelle+$ - B'la0do#+,ppe# ,rde+e% le%*$ 5e%%ort gyl?lte a mo%toha/ia$ - Mire ho**.m ,r+e*#e+ - mo#dta Ale99( ,% a /,ma%*talra #,*ett -( m.r +i1e%*ett el8l>+ a gyl?let$ - Fel a /e00el$ - :e agg7d0 - mo#dta Ale99( ,% 5e%%or marad1.#yaiho* /ord'lt$ - :e agg7d0( ,de%em - mo#dta %*i#te c%itt7 ha#go# -( megtal.l0'+ a*t( a+i ilye# c%H#y.# el .#t 1eled$ Cai#e +ime#t a helyi%,g 8l( ,% /elh1ta Se1illa #yomo*7t$ Meg+,rte( hogy +%,r0e el Ka#iel !oyleho*$ - A +oc%i#.l tal.l+o*'#+ - mo#dta Se1illa$ Se1illa a 0el*,% #,l+>li Ba'r'%%*al ,r+e*ett$ Il8%*?r a Co#L'i%tador a me#te+( de !oyle #em 1olt ott( gy +ime#te+ -ey !i%cay#e- e( a !oyle c%al.d re*ide#ci.0.ho*$ Ami+or meg.llta+ a h.* el8tt( Se1illa eli%mer8e# />ttye#tett: - G.t( ige#$ Ga a* em er %*.llodat'la0do#o%( %*.llod. a# i% +ell ,l#ie$ - :,ha a %*.llod.+ 7l i% +i +ell 0ele#t+e*#i - tette ho**. Cai#e$ - Go#dolodJ - -,rde*d c%a+ meg Bhoma% 5e%%ort$ A gy?#y?re# go#do*ott gyep ma0d#em a++ora 1olt( mi#t egy /'t allp.lya( ,% a t? i d,l-/loridai h.*ho* ha%o#l7a# !oyle +a%t,ly.# i% ma%%*1 t?lgy/aa0t7 ,+e%+edett$ Cai#e ec%e#getett$ A* a0t7 hamaro%a# +it.r'lt( ,% egy c%oda%*,p( /elt#8e# %.padt( 1il.go%+,+ %*em a%%*o#y .llt el8tt>+$ B?+,lete%e# %*a ott /eh,r #adr.g+o%*t>m?t 1i%elt$ Go%%*H #ya+.t egyetle# %or iga*gy?#gy ,+e%tette$ - A re#d8r%,gt8l 0?tte+ - mo#dta m,ly ha#go#$ A go#do%a# .lc.*ott +>l%8 alatt ,re*#i lehetett( hogy milye# i*gatott$ A /elt,tele*,%e #em p'%*ta tal.lgat.%o# alap'lt( mi1el Cai#e a /el%8 *%e ,re( Se1illa a* ?1,re er8%t1e hordta a 0el1,#y,t$ - Miami-Kade re#d8r%,g - mo#dta Se1illa$ -Ka#iel itt 1a#J Miel8tt a* eleg.#% a%%*o#y 1.la%*olhatott 1ol#a( Cai#e meghallotta !oyle ha#g0.t: - -i a*( a#yaJ Beh.t a* a0t7t Ke orah 5e%%or( Bhoma% /ele%,ge #yitotta +i( a+i agg7dott a* elt#t /,r0e miatt( ,% iderep>lt Cega% 7l$ - Mr%$ 5e%%or - mo#dta Cai#e( ,% icce#tett$ -Goratio Cai#e 1agyo+( a #>gyi la or 7l$ A t.r%am( Se1illa #yomo*7$ - Mag'+ a*o+ a re#d8r?+( a+i+ a /,r0emet +ere%i+$ Megtal.lt.+J Cai#e #em /elelt$ - !e0?het>#+J - +,rde*te 1,g>l$ - !e%*,l#i %*eret#,#+ ?##el ,% a /i.1al$ A #8 /,lre.llt( mire Se1illa ,% Cai#e el,pett$ A a# a pilla#at a# meg0ele#t Ka#iel !oyle i%$ A 07+,p( .r +i%%, pi%*e orrH %*.llodaiga*gat7 /e+ete +a%mrp'l71ert( /e+ete #adr.got ,% !r'#o Magli mo+a%*i#t 1i%elt$ Ami#t megl.tta Cai#e-t( a*o##al el or'lt a* arca$ - Ga mo#da#i a+ar 1alamit( el8 tele/o#.l0o# - 1etette oda met%*8 ha#go#$ A* a#y0a meg/ogta a +ar0.t$ -Ka#iel( +,rle+( 1i%el+ed0$ I*e+ a* em ere+ a*,rt 0?tte+( hogy %egt%e#e+$ - Gallga%%o# a* a#y0.ra - mo#dta Cai#e$ !oyle %,rt8d?tt arcot 1.gott( de a++or Se1illa a +,t /,r/i +?*, l,pett( hogy mega+ad.lyo**a a to1. i %*71.lt.%t$ - :em >lhet#,#+ le 1alaho1.( hogy meg e%*,l0>+ a dolgo+atJ - +,rde*te$ - Kehogy#em$ -,rem( oc%.%%o# meg - mo#dta Mr%$ 5e%%or$ !oyle m,g mi#dig /ar+a%%*emet #,*ett Cai#e#el( de a*t.# a #appali /el, i#tett$ Mi#da##yia# .tme#te+ oda( ,% Mr%$ 5e%%or helyet /oglalt a hatalma%( /e+ete 8r+a#ap,#$ !oyle d'**og1a leh'ppa#t a* egyi+ 8r%*,+re$ A +a#ap, el8tt egy alac%o#y( /e+ete /,ma%*tal+a .llt$ A Htoro+ mi#degyi+e egyegy +ar#yH0t.%#yira 1olt a m.%i+t7l$ A al oldali /al mellett egy +ere+e% t.lal7a%*tal+a .llt( ra0ta #,h.#y italo%>1eggel( egy 0ege% 1?d?rrel ,% egy 1i*e%+a#c%71al$ - Mir8l 1a# %*7J - +,rde*te !oyle$ - Megtal.lt.+( 1agy %emJ Cai#e a /,r/i a#y0.ra #,*ett( ,% ?#+,#tele#>l megd? e#t a* a%%*o#y hatalma% +,+ %*em,#$ - Mr%$ 5e%%or( %a0#.lom( de ro%%* hre+et ho*tam$ Mr%$ Cai#e a /i.ra( ma0d Cai#e-re pilla#tott$ - Beh.t #em tal.lt.+ meg Bhoma%tJ Cai#e megr.*ta a /e0,t$

- Sa0#o% megtal.lt'+$ Mr%$ 5e%%or( a /,r0e teg#ap e%te meghalt$ A* a%%*o#y m,g 0o a# el%.padt( a %*eme lec%'+7dott( ,% +,t hatalma% +?##yc%epp g?rd>lt a* arc.ra$ - A#$$$ ,#$$$ a*o##al %e0tettem( ami#t megl.ttam mag'+at$$$$ - A ha#g0a elc%'+lott$ C,g>l a /ia /el.llt( ,% a* a#y0.ho* l,pett( let,rdelt el,( ma0d .t?lelte$ A* a%%*o#y hal+a# %rdog.lt$ Sa0#.lom$ A##yira %a0#.lom( a#ya - i%m,telgette hal+a#$ !oyle 8%*i#t,# megre#d>lt( de Cai#e Hgy ,re*te( hogy a r,%*1,te +i*.r7lag a* a#y0.#a+$$$ #em a mo%tohaap0.#a+ %*7lt$ Se1illa el8hH*ott egy *%e +e#d8t( ,% odaadta a* a%%*o#y#a+$ - B'd0'+( hogy #eh,*( de ha el,g er8%#e+ ,r*i mag.t( /elte##,#+ #,h.#y +,rd,%t$ Mr%$ 5e%%or elhH*7dott a /i.t7l( ,% +ec%e%e# +ihH*ta mag.t$ Il1ette a *%e +e#d8t a #yomo*7t7l( a %*em,he* ,% a* arc.ho* #yom+odta( ma0d 1ett egy m,ly l,leg*etet$ !oyle to1. ra i% a* a#y0a mellett +'porgott( ,% a +e*,t %*oro#gatta$ - Beh.t re#d8r%,gi >gyr8l 1a# %*7 - mo#dta 1,g>l a* a%%*o#y m,lt7%.gtel0e%e#$ - Ige# - /elelte Se1illa$ - A++or a +?r>lm,#ye+$$$ A* a%%*o#y 7l i%m,t +it?rt a %r.%$ -apott m,g egy *%e +e#d8t( a /ia meg1iga%*talta( de a*t.# ?%%*e%*edte mag.t$ - B'd#i a+arom( mi t?rt,#t a /,r0emmel$ Gogya# halt megJ - Mr%$ 5e%%or( meglehet8%e# c%H#ya +?r>lm,#ye+ +?*?tt halt meg - mo#dta Se1illa$ - -,rem( +,%*>l0?# /el a legro%%*a ra$ - Gallgatom( #yomo*7 - mo#dta a* a%%*o#y remeg8 ha#go#$ - I#+. meg+,rem Cai#e had#agyot a #>gyi la or 7l( hogy t.0,+o*ta%%a a r,%*lete+r8l$ - -,rem$ - Mr$ 5e%%ort elra olt.+ a rep>l8t,rr8l( ami+or le%*.llt a g,p,r8l( ,% egy elhagyatott helyre 1itt,+( ahol agyo#l8tt,+$ - P( ,de% i%te#em$$$ - !.r a* em erra l.% rette#ete% lehetett %*.m.ra( higgye el( a*o##al meghalt$ :em %*e#1edett$ - 5el8tt,+J A*t mo#d0a( lel8tt,+J - Ige#$ :agyo# %a0#.lom$ - -i tetteJ - +,rde*te !oyle /o0tott ha#go#$ Cai#e a /e0,t r.*ta$ A /,r/i elle#%,ge% 1olt 1ele( de mo%t #em t?r8d?tt e**el$ - Appe# e*,rt 1agy'#+ itt( holott #em %*1e%e# *a1ar0'+ a gy.%*'+ a#$ Wg,rem( megtal.l0'+ a tette%t$ Mr%$ 5e%%or meg,ri#tette a /ia +ar0.t( a+i e#gedelme%e# mell, >lt$ - Mi+or l.thatom a /,r0em holtte%t,tJ - +,rde*te$ Se1illa Cai#e-re #,*ett( a+i a*t mo#dta: - A* ehhe* ha%o#l7 >gye+ e# a marad1.#yo+at i*o#yt,++,#t +e*el0>+$ Ilye# e%ete+ e# #em +,r0>+ /el a c%al.dtago+at a* a*o#o%t.%ra$ - Gad#agy( l.t#i a+arom a /,r0em holtte%t,t$ Megmo#da#.( mi,rt 0ele#t e* pro l,m.tJ Se1illa ,% Cai#e i%m,t ?%%*e#,*ett( ma0d Cai#e meg%*7lalt: - :em tal.lt'+ meg a /,r0e holtte%t,t$ - :em halogathatta to1. a magyar.*+od.%t$ - 5egal. i% #em tel0e%e#$ A* a%%*o#y a %*.0.ho* +apta a +e*,t$ -Mi$$$ mic%oda$$$J Se1illa 1,g>l +imo#dta: - A /,r0,t /eldara olt.+$ A %.padt a%%*o#y el%*>r+>lt( mire !oyle /el'grott( ,% a* italo% a%*tal+.ho* l,pett$ D#t?tt egy poh.r 1i*et( ,% a poharat a* a#y0a +e*, e #yomta$ A* a%*%*o#y te+i#tete t,to1.# 1,gig1.#dorolt a %*o .#( de l.t%*ott ra0ta( hogy /ogalma %i#c%( mi t?rt,#i+ +?r>l?tte$ - Feldara olt.+J - +,rde*te !oyle tapi#tatla#'l( ,% hatalma% %*eme+et mere%*tett Cai#e-re$ - Ige#$ A% ami a holtte%t t? i r,%*,t illeti$$$ - Berm,%*ete%e#( mi#de#t el+?1et#e+( hogy el8+ert%,+ - mo#dta !oyle a#y0a e%de+l8 ha#go#$ - Wgy iga*( Mr%$ 5e%%or$ Megte%*>#+ mi#de# t8l>#+ telhet8t$ A* a%%*o#y 1,gre ,%*re1ette a +e*, e# a poharat$ I1ott egy +orty 1i*et( ma0d a* a%*talra tette a poharat$ - Gol$$$ hol tal.lt.+ megJ Cai#e ,re*te( hogy #i#c% ,rtelme tit+ol7*#i( 1,gt,re a* a%%*o#y#a+ 0og. a# .ll megt'd#i a* iga*at$ - A te%tr,%*e+et egy %*emete%*%.+ a tett,+( ,% el.%t.+ a d,li parto#$ - Ilme%,lte( hogy +,t ti#,d*%er meghallotta a tele/o#c%?rg,%t( ,% 1,g>l +i.%t.+ a *%.+ot( ma0d ho**.tette: - Irr8l 0't e%*em e: #em h1t.+ /el a /,r0,t teg#ap e%teJ A* a%%*o#y 7li#tott$ - Agg7dtam( mert #em 0ele#t+e*ett$ Ka#iel /elh1ott( ,% elmo#dta( hogy a re#d8r%,g +ere%te Bhoma%t$ C%a+ halla#i a+artam a ha#g0.t$

- M.%+or i% el8/ord'lt( hogy ilye# ho%%*H ideig #em h1t.+ /el egym.%tJ - +,rde*te Se1illa$ Mr%$ 5e%%or /el%7ha0tott$ - ),ge# gya+ra# /elh1t'+ egym.%t( de ami+or a /,r0em !ra*li. a 'ta*ott( a##yi pro l,m.#+ 1olt a mo iltele/o#o++al( hogy id81el le%*o+t'#+ r7la$ B'd0a$$$ m.r #em h1ogatt'+ egym.%t olya# %r#$ :agyo# el/oglalt em er 1olt$ - Mi c,l 7l 'ta*ott !ra*li. aJ - +,rde*te Cai#e$ - V*leti 'ta+ra me#t$ Mi#dig H0 arco+at +ere%ett a %*.llod.+ %*.m.ra$ D%*t?#?%e# meg,re*te a* iga*i tehet%,ge+et$ - Si+er>lt /el/ede*#ie 1ala+it e*e+e# a d,l-ameri+ai 'ta+o#J - +,rde*te Cai#e$ - Flya# el8ad7+at( a+i+ /ell,pte+ 1alamelyi+ %*.llod. a#J - B? m1,%%*el i% /olyta+ a t.rgyal.%o+ - /elelte !oyle$ - Bom +,t%,gtele#>l #agy %*t.rc%i#.l7 1olt$ - Artem - mo#dta Cai#e( ma0d mi#tegy mell,+e%e# meg+,rde*te: - Maga %*eri#t Irica Gardy i% %*t.r lett 1ol#a( ha meg,liJ A l.#y #e1,re hirtele# mi#de#+i elhallgatott( ,% Mr%$ 5e%%or arc. 7l +i/'tott a 1,r$ - :agyo# h.l.% le##,+( ha #em emleget#, a*t a #e1et a 0ele#l,tem e#( had#agy - mo#dta 1,g>l$ - Il#,*,%t( hogy ,ppe# mo%t ho*tam /el e*t a +,#ye% t,m.t$ Ke ?# i% t'd0a( hogy Cega% a# el0.r.% /olyt a /,r0e elle#$ - A* a #8 egy ha*'g *%arol7 1olt - 1.gta r. Mr%$ 5e%%or ,le% ha#go#$ - A ro%%* em ere++el ro%%* dolgo+ t?rt,##e+$ &,ld.'l le1.g0.+ a /e0>+et( go#dolta Cai#e$ - A 5a% Cega%-i hat7%.go+ %*eri#t a* ?# /,r0e ?lte meg a l.#yt - mo#dta$ - B,1ed#e+$ - Bhoma% %*eret8 ,% h%,ge% /,r0 1olt - 0ele#tette +i Mr%$ 5e%%or$ - Irica Gardy pedig egy am ici7*'%( t?rtet8 +i% ri a#c 1olt( a+i megpr7 .lta meg*%arol#i Bhoma%t( ,% p,#*t( 1alami#t leme*%*er*8d,%t ,% m,g t? /ell,p,%t a+art +ic%i+ar#i el8le$ Cal70. a# #em i% 1olt a##yira tehet%,ge%( de meg1olt a helyi ra0o#g7t. ora( ,% a /,r0em +i*.r7lag >*leti o+o+ 7l %*er*8dtette$ !oyle +?* e# a /e0,t i#gatta$ - Igyet,rt a* ,de%a#y0.1alJ - +,rde*te Cai#e$ !oyle a +,t #yomo*7ra pilla#tott$ - :agyo# /.0( hogy e*t +ell mo#da#om$$$ de a* ap.mat #em #e1e*#,m a h.*a%t.r%i h%,g mi#ta+,p,#e+$ Mr%$ 5e%%or d>h?%e# a /i.ra #,*ett$ - Ka#iel2 :em %*,gyelled magadJ - I* a* iga*%.g( a#ya$ - A te %*em%*?ged 8l( Ka#iel( de a++or #i#c% 0ogod +itereget#i a c%al.di pro l,m.+at$ - I* +?*t>#+ marad( Mr%$ 5e%%or$ - Gogy#e( mg a r7%.gra #em +er>l a* >gy - c%atta#t /el a* a%%*o#y$ - Wgy 1a# - i%merte e a had#agy$ A* a%%*o#y a /i.ra #,*ett: - Ca# +,ped a hal.la 't.# r.galma*#i Bhoma%tJ S*,gyellem magam miattad$ - A#y.m$$$ Cai#e el8reha0olt( ,% a*t mo#dta: - Mr$ !oyle( a %*.llod. a# a*t .lltotta( hogy +?*el .llt a mo%tohaap0.ho*$ - !ar.t%.go%a# 1i%el+edt>#+ egym.%%al - 1.gta r. !oyle$ - Gy8**?# meg - mo%olygott Cai#e$ !oyle 1ett egy #agy le1eg8t( ma0d +i/H0ta$ - Gya#a+odtam( ,% a gya#Hmat a*t a#y.mmal i% mego%*tottam$ Ke %*1,lye% 1i%*o#y a# 1oltam Bhoma%%*al$ Igy>tt +ellett dolgo*#'#+( e* #yil1.#1al7$ - Qgy ,re*te( hogy a mo%tohaap0a #em$$$ #em 1olt h%,ge% a* a#y0.ho*J !oyle 7li#tott$ - Ige#( de a* a#y.m#a+ iga*a 1a#: #i#c% i*o#yt,+om$ Mr%$ 5e%%or ?%%*e%*edte mag.t$ A +o#/li+t'% r.telepedett a gy.%*.ra( de mo%t 1i%%*a#yerte a* ?#'ralm.t$ - Soha%em tal.lt.l i*o#yt,+ot a*o+ra a* .llt7lago% a//,ro+ra$ Iga*am 1a#( Ka#ielJ - :em( a#y.m$ A* a%%*o#y mo%t Cai#e-he* /ord'lt( ,% r./?rmedt: - Qgy 1,lem( e* i% iga*ol0a a /,r0em h%,g,t$ - :em a* a c,lom( hogy meg1.dol0am a /,r0,t$ Rt meggyil+olt.+$ A# c%a+ a* o+o+at( a* elle#%,geit pr7 .lom meg+ere%#i$ Mr%$ 5e%%oro# l.t%*ott( hogy %*,gyelli mag.t a 0ele#et miatt$

- Artem$ -,rem( oc%.%%o# meg( had#agy$ - Arthet8 a rea+ci70a$ Ke ,rt%e meg( hogy #e+em a* a dolgom( hogy megtal.l0am a /,r0e gyil+o%.t$ Igy oldalo# .ll'#+( ,% #e+em #em ti%*tem a /,r0e er+?lc%eit 1i*%g.lgat#i$ C%a+ a*t a+arom t'd#i( hogy 1a0o# +i#e+ lehetett o+a arra( hogy meg?l0e$ A* a%%*o#y elgo#dol+o*ott$ - Se#+i %em 0't e%*em e$ :agyo# +ed1e% em er 1olt( ,% mi#de#+i %*erette$ !oyle a %*em,t /orgatta( de a* a#y0a %*ere#c%,re #em 1ette ,%*re$ Cai#e mo%t ta+ti+.t 1.lto*tatott( ,% !oyle-ho* /ord'lt$ - Gol 1olt teg#apel8tt ,0%*a+a( Ka#ielJ Mr%$ 5e%%or#a+ i%m,t 1ill.mo+at %*7rt a te+i#teteU de a /ia c%itt7a# meg/ogta a +e*,t$ - Semmi a0( a#ya - mo#dta egy +e%er mo%oly +%,ret, e#$ - A*o+ 't.#( ami+et mo#dtam( a+.r gya#H%tott i% lehet#,+( #emJ Cai#e #em +omme#t.lta a +i0ele#t,%t( c%a+ a#y#yit mo#dott: - :em +ed1elte a mo%tohaap0.t$ I* m,g #em #c%ele+m,#y$ I#gem c%a+ a* *a1ar( hogy a++or mi,rt ha*'dott a +apc%olat'+r7l$ !oyle h.trac%H%*ott a %*,+,#( ,% #y'godt ha#go# 1.la%*olt: - A*,rt ha*'dtam( mert a* a#y.mo# +1>l %e#+i %em i%meri a 1al7di ,r*,%eimet$ M.%/el8l #em a+artam e%.ro*#i Bom #e1,t$ - 5egal. i% addig( amg #i#c% i*o#yt,+a elle#e -0egye*te meg Cai#e$ - &o#to%a#$ - Beh.t( m.r el#,*,%t a +i/e0e*,%,rt( de e a+arta h*eleg#i mag.t a mo%tohaap0a +egyei eJ - Wgy iga*$ -?r>lh*elegtem a*t a ga*em ert$ - Ka#iel2 - %*?r#y>l+?d?tt a* a#y0a$ !oyle /olytatta: - :em a+artam emoc%+ol#i a +e*em$ )a0ta a+artam +ap#i( ami+or megc%al0a a* a#y.mat - ,% e++or a* a#y0.ra #,*ett -( hogy e i*o#yt%am( me++or.t t,1ed%* 1ele +apc%olat a#$ A* a%%*o#y a /e0,t i#gatta( ?%%*e/o#ta a +ar0ait( ,% +er>lte a /ia te+i#tet,t$ - A% mit tett( ami+or r.0?tt( hogy #em t'd0a meggy8*#i a* ,de%a#y0.tJ - +,rde*te Cai#e$ - B>relme% em er 1agyo+ - /elelte !oyle( ,% 1.llat 1o#t$ - Maga %*eri#t 8 ?lte meg Irica GardytJ A* a#y0a 1.dl7 te+i#tettel #,*ett r.$ - :em t'dom - mo#dta !oyle$ - I* egy +i%%, merede+$$$ A#ya( ,# %o%e .lltottam r7la( hogy gyil+o%$ C%a+ a##yit mo#dtam( hogy %*e#1ed,lye% %*o+#ya1ad.%*$ - Mo%t Cai#e-re #,*ett: - A% el8 -'t7 ra0ta+aptam 1ol#a$$$ Ke mo%t m.r mi#degy( ,% /ele%lege% r.g7d#i miatta$ Iga*am 1a#( a#yaJ A* a#y0a #em 1.la%*olt$ - Megi%m,tlem a +,rd,%t: hol 1olt +,t #appal e*el8ttJ - A %*.llod. a# - /elelte !oyle$ - -,rde**e meg a %*em,ly*etet$ A i*to#%.gi /el1,tele+et i% meg#,*heti$ M,g para#c%ra %e le%* %*>+%,ge( e#ged,lye*em$ :,**e meg a /el1,tele+et( ,% l.that0a( hogy 071al ,0/,l 't.#ig ott 1oltam$ - A% a*'t.#J - Ga*a0?ttem$ - Iga*ol0a 1ala+iJ !oyle t?pre#gett egy pilla#atig$ - A %o/8r?m( )o# &l'mmer iga*olhat0a$ - M.%J A /,r/i elgo#dol+odott( ma0d /el+i.ltott: - Ige#2 A i*to#%.gi +7d( a h.*am#.l$ A i*to#%.gi %*olg.lat ta#H%that0a( hogy 1alami+or egy ,% #egyed +ett8 +?*?tt 1i%%*a+apc%oltam a ria%*t7t$ C%a+ +,t em er i%meri a +7dot: ,# ,% a* a#y.m( de 8 a +,rd,%e% id8 e# 5a% Cega% a# tart7*+odott$ Cai#e Se1ill.ra #,*ett( a+i %*orgalma%a# 0egy*etelt( ,% a*t mo#dta: - Mi#de#t le /og'#+ elle#8ri*#i( Mr$ !oyle$ -?%*?#0>+( hogy egy>ttm+?d?tt$ - I* term,%*ete% - mo#dta !oyle( .m a* arca m.%r7l .r'l+odott$ - A %o/8r?mmel el+>ld?m ?#?+#e+ a %*alago+at( gy legal. 8t i% +i+,rde*heti+$ Cai#e mo%t m.r Ke orah 5e%%orho* i#t,*te a %*a1ait: - Sa0#.lom( de meg +ell +,rde*#em: 1a# 1ala+i 5a% Cega% a#( a+i iga*olhat0a( hogy ott tart7*+odottJ A* a%%*o#y 7li#tott$ - Mi#de#+i l.tott a* Fa%i% Gotel e#$ A a# a la+o%*t.ly a# %*.lltam meg( amit Bhoma%%*al +?*?%e# tart'#+ /e## mag'#+#a+$ Felho*attam magam#a+ a 1ac%or.t( ,% m.%#ap reggelig a %*o .m a# maradtam$ Cai#e la%%a# /el.llt( elmo%olyodott( ,% a*t mo#dta:

- :agyo# +?%*?#?m a t>relm>+et$ - Fogad0a r,%*1,t>#+et - mo#dta Se1illa a* a%*%*o#y#a+$ - -?%*?#?m$ Mr%$ 5e%%or ,% a /ia >l1e maradta+U l.t%*ott ra0t'+( hogy 1.ratla#'l ,rte 8+et a re#d8r%,g l.togat.%a$ Ami+or m.r Hto# 1olta+ a +apit.#y%.g /el,( Se1illa meg+,rde*te: - S*71al mit 0ele* a radarod !oyle-lal +apc%olat a#J - Semmit %em 0ele#t( ha ra0ta 1a# a /el1,tele+e#( hi%*e# /el ,relhette a gyil+o%o+at$ 5e%%ort %*a .lyo%a# +i1,ge*t,+$ A* ali i m,g #em 0ele#ti a*t( hogy .rtatla#$ - :e+em %em tet%*ett a pa%a% - mo%olygott Se1illa$ Cai#e 1ette a lapot$ - I%mer%* egy ide0e( Adele$ :em %*.mt( hogy +ed1elem e*t a* ala+ot( 1agy %em$ A i*o#yt,+o+ 7l ma0d +ider>l( hogy 8 +?1ette-e el a gyil+o%%.got$ - Cagy c%a+ egy %egg/e0 - 0egye*te meg Se1illa$ - &o#to%a#$ Se1illa egy ideig c%e#d e# 1e*etett( ,% go#dol+o*ott$ A*t.# meg%*7lalt: - I*e+ a* em ere+ #agy a# 0.t%*a#a+( Goratio$ 5egal. i% Ka#iel !oyle$ Gyl?lte a mo%tohaap0.t( a+i a p,#*,t itorolta( ,% c%a+ Hgy %*a ad'lhatott meg t8le( ha meg?li$ - S*71al #em 1e%*ed e e*t a ma//ia %*toritJ &edig mi#de# 0el arra 'tal$ - :e+ed mi a 1,lem,#yedJ Cai#e 1.llat 1o#t$ - -,t goly7( +i% +ali er( a /e0e+ ,% a +e*e+ le1.g1a$ :em i%mer8%J - A% hol a* i#dt,+J Semmi %em 'tal a ma//ia+apc%olatra$ - C%'p.# a* el+?1et,%i m7d$ -i +ell derte#i( hogy 1olt-e 1alami +?*e 5e%%or#a+ ma//i.ho*$ - A% mi 1a# Frteg.1al( a halott %o/8rrelJ - +,rde*te Se1illa - Bal.# 8 1olt a c,lpo#t( ,% 5e%%or c%a+ 1,letle#>l +er>lt a +,p eJ Cai#e megr.*ta a /e0,t$ - A %r.c ti%*ta 1olt$ S*eri#tem #em i% a+art.+( hogy meghal0o#$ - Go##a# t'dodJ Cai#e le1ette a #ap%*em>1eg,t( ,% megd?r*%?lte a %*em,t$ - 5e%%or holtte%t,t /eldara olt.+ ,% el.%t.+$ -i%%, el+ap+odt.+( de i*to% 1agyo+ e##e( hogy #em a+art.+( hogy megtal.l0'+$ A*t.# a lim7t Hgy par+olt.+ le( hogy a* el%8 re#d8r#e+ a*o##al /elt#0?#$ Cagyi% a %r.cot #em a+art.+ meg?l#i$ Se1illa el1igyorodott: - 4immy Go//a a't70.t i% megtal.lt.+$ - Ige#( ige#( de #,*d: ha 5e%%or#a+ +,t goly7t ere%*te#e+ a /e0, e( ,% 't.#a /eldara ol0.+( a %o/8rt mi,rt hagy0.+ a c%omagtart7 a#J - Ga a hal.la ale%et 1olt( tal.#$$$ - $$$1agy ha #em( a++or tel0e%e# .rtalmatla# 1olt( ,% a*,rt hagyt.+ ott( hogy 1ala+i +i%*a adt%a$ Se1illa 7li#tott( de a* arca m,g mi#dig /e%*>lt 1olt$ - )e#d e# 1a#: a %r.c 1,letle#>l halt meg$ Ke a++or i% gyil+o%%.g t?rt,#t$ - -,t gyil+o%%.g - mo#dta Cai#e( ,% ,+t8e# /elemelte a +e*,t$ - C%a+ a*t %a0#.lom( hogy egy ilye# ga*em er( mi#t 5e%%or( m,g meghal#i %em +,pe% Hgy( hogy #e r.#ta#a mag.1al egy .rtatla# em ert$ + Egy r&ges,r&gi -gy CA55IIGG KNSNIS:I I5-ISI)IKCI I5FF)KN5B A MI-)FS@-P&BP5( ,% megc%71.lta a /e0,t$ Eltal. a# m.r a eme#eti #yl.% 7l i% meg t'dta t,l#i a l?1ed,+e+ +ali er,t( de Bhoma% 5e%%or e%et, e# t,1edett$ A hi a #em 1olt 1,g*ete%( de a++or i% t,1edett$ A goly7t 22 millim,tere%re ec%>lte( holott a* 23 millim,tere% 1olt$ A legt? em er#e+ /el %em t#t 1ol#a a +>l?# %,g( de a MGoly7-l.#yM %oha #em 1,t hi .t( ha /egy1ere+r8l 1a# %*7$ 5e>lt( ,% %*em>gyre 1ette a l?1ed,+e+et$ A 1,g>+?# apr7 ar.*d.+at l.tott( melye+ a /egy1er c%?1, e#( a l?1,% pilla#at. a# +elet+e*te+$ A al oldali l?1ed,+e# egy m,lye ar.*da( a +,t oldal.# apr7 ro1.t+.++al( mg a m.%i+o# c%a+ a ro1.t+.+ l.t%*otta+$ Calleigh la%%a# meg/ordtotta$$$ ,% a++or r.0?tt( hogy a +,t l?1ed,+ egye*i+$ Mi#d+,t l?1ed,+ 'gya#a 7l a /egy1er 8l %*.rma*i+( t? mi#t 1al7%*#( hogy egyetle# el+?1et8r8l 1a# %*7$$$ 'mm- 'mm$$$ ,% a*t.# a +opo#ya el%e0, e# a +,t l?1ed,+ 8r>lt t.#c a +e*dett( ahogy ide-oda c%ap7dott$ :em .rta#a( ha megle##,#e+ a h>1elye+ i%( de egyel8re +,#ytele# e,r#ie a l?1ed,+e++el$ !.r ma0d#em i*to%( hogy 5e%%ort a parto#( a* egyi+ pi+#i+a%*talo# dara olt.+ /el( de a*t %emmi %em i*o#yt0a( hogy a l?1,% i% ott ,rte$ Iga*( a* elle#+e*80,re %i#c% i*o#yt,+$

5ehet( hogy a gyil+o% ?%%*e%*edte a h>1elye+et( 1agy elerHgta 8+et a homo+ a$$$ .r a hely%*#el8+ alapo%a# +?r>l#,*te+$ Calleigh radarral ,% /,mdete+torral i% meg1i*%g.lta a tala0t( de lehet( hogy 1alami m,gi% el+er>lte a /igyelm,t$ A +?1et+e*8 l,p,% a :I!I: - a :em*eti I#tegr.lt !alli%*ti+ai I#/orm.ci7% G.l7*at( melyet hat ,11el e*el8tt alaptotta+ meg a* Al+ohol- Koh.#y ,% Fegy1erelle#e% Vgy#?+%,g( a* AFIS em erei$ Alap0. a# 1,1e a :I!I:-re 'gya#a* a* alapel1 1o#at+o*ott( mi#t a* AFIS ,% a CFKIS e%et, e#( a +>l?# %,get a* 0ele#tette( hogy a* AFIS a* '00#yomo+at( a CFKIS a K:S-t( mg a :I!I: a l?1ed,+e+et tartotta #yil1.#$ A* :)A XFr%*.go% Fegy1erp.rti S*?1et%,gY /oggal-+?r?mmel harcolt a* adat .*i% elle#( de a re#d/e##tart7 er8+ la%%a# meg#yert,+ a c%at.t( ,% egyre t? e# ha%*#.lt.+ a* adat .*i%t$ A :I!I:#,l a* I!IS XI#tegr.lt 5?1ed,+a*o#o%t7 )e#d%*erY %egt%,g,1el 't.#a#,*#e+( hogy /el '++a#t-e m,g 1alahol a megy, e# 1agy a* or%*.g a# ha%o#l7 l?1ed,+$ Calleigh #em el8%*?r /olyamodott %egt%,g,rt a :I!I:-he*( de eddig rit+.# 0.rt %*ere#c%,1el$ I##e+ elle#,re 07#a+ tartotta a re#d%*ert( ,% meg,rte a r./ordtott id8t$ Iddig 3300 l?1ed,+et t.pl.lta+ e a re#d%*er e$ Beh.t egy ilye#( +la%%*i+'%#a+ #e1e*het8 el+?1et,%i m7d%*er e%et, e# i% el8/ord'lhat( hogy a l?1ed,+e+ m.%hol i% /el '++a#hat#a+$ M,g %*ere#c%e( hogy 23 millim,tere%e+r8l 1a# %*7( mi1el a 22-e+et c%a+ a h>1ellyel egy>tt 1i%*i+ e a re#d%*er e$ A 22 millim,tere%e+et e %em 1e*ett,+ a :I!I:- e( mi1el l.gymago% l?1ed,+e+r8l l,1,# %*7( % alig 1olt eredm,#y$ A h>1elye+et a*o# a# a legt? e%et e# +?##yed,# a*o#o%tott.+$ Calleigh ?r>lt( hogy 5e%%or gyil+o%a 1alami1el #agyo +ali er /egy1ert ha%*#.lt$ -?* e# el+e*dte +it?lte#i a papro+at( mert a l?1ed,+e+et e a+arta +>lde#i a* F!I-#a+( hogy el1,ge**,+ ra0t'+ a #e'tro# a+ti1.ci7% a#al*i%t X:AAY$ Ga 1,g>l el+ap0.+ a tette%t - ,% a gya#H%tott ottho#. a# egy do o* l8%*ert i% tal.l#a+ -( a r7%.go# e +ell ma0d i*o#yta#ia( hogy a 5e%%or /e0, 8l elt.1oltott l?1ed,+e+ a*o#o%a+ a tette% la+.%.# tal.lt l8%*errel$ A :AA go#do%+odi+ err8l$ Iga*( a* el0.r.% a##yira dr.ga( hogy helyi( de m,g .llami %*i#te# %em t'd0.+ el1,ge*#i$ M.r ma0d#em e/e0e*te a paprm'#+.t( ami+or a :I!I: tal.latot 0el*ett$ Calleigh tel0e%e# megd? e#t$ Igy ilye# tal.lat egye#l8 a lott7 ?t?%%el$ :a( de$$$ :ew 4er%eyJ M,g %o%e +er>lt +apc%olat a egy m.%i+ .llam a# el+?1etett #c%ele+m,##yel( ,% att7l /,lt( hogy a %*.mt7g,p c%a+ meg+?*elt8 egye*,%re '++a#t$ A g,p egy tre#to#i e%etet do ott +i( ahol a* adato+ %*eri#t egy i*o#yo% Ir1 !rady #e1e*et /egy1er%*a+,rt8 1e*ette a hely%*#el8+et$ I* 07 0el$ Calleigh egy ,11el e*el8tt %*em,lye%e# i% tal.l+o*ott !rady1el egy alli%*ti+ai +o#/ere#ci.#( a Florida .llam eli K'#edi# e#$ A /,r/i +omoly %*a+te+i#t,ly#e+ %*.mtott$ Gyor%a# meg+ere%te a /,r/i #,10egy+.rty.0.t( ,% a mo iltele/o#0.r7l /elh1ta$ - !rady$ - A /,r/i m.r a* el%8 c%e#get,%re /el1ette a tele/o#t$ - Ir1J Cagyi%( Mr$ !radyJ Calleigh K'L'e%#e 1agyo+( a Miami-Kade re#d8r%,gr8l$ :em t'dom( eml,+%*i+-e r.m$$$ - C%a+ #em a Goly7-l.#yJ - +,rde*te a /,r/i 1id.ma#$ - A* el 1?l8 d,li +i%l.#yJ Gogy 1a#J - 47l 1agyo+( Ir1( c%a+ ,ppe# #ya+ig >l?+ egy >gy e#( ami #em tr hala%*t.%t$ A*t hi%*em( a #yomo+ a maga a%*tal.ho* 1e*ette+$ - Ige#J - A /,r/i#e+ +elleme%( m,ly ha#g0a 1olt$ Calleigh rem,lte( hogy #em *a1arta hi. a$ - A :I!I: %*eri#t a l?1ed,+ egy tre#to#i >ggyel +apc%olato%$ - I* +omolyJ Im.dom( ami+or m+?di+ a tech#i+a$ Mi0e 1a#J - Igy 23 millim,tere% - ami ?%%*e/>gg egy TZ[-e%( megoldatla# gyil+o%%.gi >gy>++el$ - Meg1a# a* >gy%*.mJ - Gogy#e - mo#dta Calleigh( ,% edi+t.lta a %*.mot$ - Ma//iagyil+o%%.g - 1.gta r. !rady go#dol+od.% #,l+>l$ Calleigh c%a+ pi%logott$ - Maga a* >gy%*.m alap0.# eml,+%*i+ a* e%etreJ Ir1( maga t,#yleg #agyo# 07$ - :em a##yira$ C%a+ a*,rt eml,+%*em( mert a##a+ ide0,# #agyo# /elhH*tam magam miatta$ Igy &at+.#y 4oh##y G'**oli #e1 ala+#a+ %i+er>lt +ic%i#.ltat#ia mag.t egy %?t,t %i+.tor a#$ A #8 mo%olygott$ - Ftt +elete#$$$ ige# tal.l7 #e1e++el illeti+ a ro%%* /iH+at$ - Qgy go#dol0aJ &at+.#y 4oh##y$ Mo%t m.r mi#de# 1il.go%$ -Ci%%*a1o#om a meg0egy*,%t$ S*71al e**el a /egy1errel ?lt,+ meg &at+.#y 4oh##ytJ - Aha$$$ ,% m.r a*t hitt>+( meg i% 1a# a 0el?lt>#+$ Igy d?r*%?lt +i% ga*em er( Ci##ie Ciccoli#i$ - :em +apt.+ elJ - :em$ B'd0a( Calleigh( a++ori a# el,g *r?% 1olt a re#d%*er>#+$ A r7 1alami #agy+'tya *%e , e# 1olt( ,% 1i%%*ado ta a i*o#yt,+o+at$ Ciccoli#i megH%*ta a* >gyet$

- A% a /egy1erJ - So%e tal.lt'+ meg$ Ciccoli#i elre0tette( 1agy meg%*a ad'lt t8le( miel8tt el+apt'+$ - Mo%t hol 1a#J - :em t'dom$ A* i% lehet( hogy meghalt$ M.r a++or i% #agyo# id8% 1olt$ - -omolya#J - :a 07$ Get1e#?t-#yolc1a# lehet$$$ m.r ha egy.ltal.# ,let e# 1a#$ -i t'd0aJ - Ca# a#yag'+ a pa%a%r7lJ - Ige#$ A*t m.r #em t'dom( hogy a %*.mt7g,p e# i% e##e 1a#-e( de meg+ere%em ,% el/a9olom mag.#a+$ Mi a %*.maJ Calleigh megmo#dta a %*.mot( ma0d ho**.tette: - -?%*?#?m( Ir1$ Maga egy a#gyal$ - Ngya#$ A +?1et+e*8 +o#/ere#ci.# megh1 egy italra( ,% e**el +1itte+ 1agy'#+$ - )e#d e# 1a# - #e1etett Calleigh$ C%i#.lt #,h.#y /e0+?r*,%t( a*t.# /el.llt ,% +i#yH0t7*ott$ Nt.#a /olytatta a m'#+.t$ Semmi ,rtelme a +?rmeit r.g1a 1.ra+o*#i - re#geteg dolga 1a#$ Goratio Cai#e leh'ppa#t a %*,+,re$ A /e+ete %port+a .t0.t le %em 1ette - #em %*.#d,+o*ott %o+.ig marad#i$ A* iroda olya# 1olt( a+.r egy Goliday I## hotel %*o .0a$ A +,+ /al mellett egy *?ld +a#ap, 1irtott( ami m,g a Carter-+orm.#y*at ide0, 8l maradhatott ott$ Felette egy hatalma% +,p *?ld h.tt,r e# le eg8 +,+ g?m ?+et . r.*olt$ -?r>l?tte t? t'cat#yi e+erete*ett dic%,ret( melye+et a m'#+.0a %or.# gy0t?tt ?%%*e$ A m.%i+ /al mellett egy /e+ete %*,+ .r1.l+odott( amit egy +. t7%*ere% ra**ia( %or.# %*ere*te+( .r Cai#e m.r #em eml,+e*ett po#to%a# a t?rt,#et,re$ Iga*%.g %*eri#t #em i% ,rde+elte$ :em %*eretett %o+.ig e## marad#i a* irod.0. a#( gy a ere#de*,%%el %em /oglal+o*ott$ Appe# .t a+arta r.g#i mag.t a* a%*tal.ra tor#yo*ott irato+o#( ami+or el,pett Kel+o$ Meglo ogtatott egy ra+.% paprt( ,% a* a%*tal %*,l,re >lt$ - 5e%%ort a pi+#i+a%*talo# dara olt.+ /el( G -mo#dta$ Cai#e /el#,*ett: - Go##a# i% t'd0'+J - 5e+apartam egy +i% 1,rt a tete0,r8l$ Igye*i+ 5e%%or 1,r,1el$ - 47l 1a#$ Ga 07l %e0tem( m.% i% 1a# a tar%olyod a#$ - Bal.ltam #,h.#y 1.g.%#yomot a /. a#( 1al7%*#leg ele1.gta+$ Speed megpr7 .l0a +iderte#i( mit8l %*.rma*#a+$ - 5ehet( hogy machet,t8l - mo#dta Cai#e$ - Mi,rt po#t machet,t8lJ - +,rde*te Kel+o$ - A# i#+. egy +i%e l.#c/r,%*re tippel#,+( tal.#$$$ - Bal.ltato+ /r,%*port( 1agy /a/org.c%otJ - :em$ - A do+i %*eri#t a c%'+l7+at egyetle# c%ap.%%al met%*ett,+ le a +arr7l( %*eri#te machet,1el tett,+$ - :,p%*er %*er%*.m mi/el,#+$ Ma0d %*7lo+ Speed#e+$ - Bedd a*t$ Bal.ltato+ m,g 1,rt a* a%*talo#J Kel+o 1.llat 1o#t$ - :,h.#y c%epp a pado+o#( 5e%%or 1,re i%( de a* a%*talo# %emmi$ Go#dolom( a* em er>#+ letertett egy %*emete%*%.+ot( miel8tt meg#yitotta 1ol#a a he#te% olt0.t$ - Mo#da%* 1alamit$ - A pado+ra +i/r?cc%e#hetett a 1,r$ A* a%*tal pedig Hgy %*e##ye*8dhetett e( hogy a le#d>lett8l .t%*Hrt.+ a *%.+ot$ - A t? i marad1.#y #em +er>lt el8J - M,g +ere%%>+( de eddig #em 0.rt'#+ %*ere#c%,1el$ Il,g #agy ter>letet +ell .t/,%>l#i$ - A* i% lehet( hogy m.%hol 1a#$ - Irre ,# i% go#doltam$ S*eri#ted hi. a +ere%%>+ ottJ - :e +ap+od0ato+( #,**ete+ .t mi#de#t alapo%a#$ - Qgy le%*$ Kel+o m.r +i a+art me##i( ami+or Cai#e meg+,rde*te: - :em tal.ltato+ ma//ia+apc%olatot a %*.llod.+ +?r>lJ B'dom( hogy m.%%al /oglal+o*tato+$$$ A /iatal hely%*#el8 a /e0,t i#gatta$ - C%a+ +'tya/'tt. a# #,*tem 't.#a( de eddig mi#de# t?r1,#ye%#e+ t#i+$ Ga 1,g*e+ a pi+#i+a%*talo++al( m,g egy%*er r.%tartolo+$ - 47l 1a#$ - Cai#e tele/o#0a meg%*7lalt$ - Ci%*l.t( Iric$ - Ci%*l.t( G - mo#dta Kel+o( ,% +ime#t$ Cai#e /el1ette a tele/o#t$ - Goratio$ - Ale99 1agyo+$

- Mo#dd( hogy 07 hreid 1a##a+$ - BHl %o+at +,r%*( Goratio$ - A*,rt c%a+ pr7 .ld meg$ - )e#d e#$ Il1,ge*tem a to9i+ol7giai 1i*%g.latot$ :em maradt %o+ 1,r( de a*,rt meg t'dtam c%i#.l#i$ - A%J - A* al+ohol%*i#t 0(0[3 1olt$ 5e%%or ec%pett +i%%,( de #em 1olt itta%( legal. i% a* .llam t?r1,#yei %*eri#t #em$ Cal7%*#leg +iha%*#.lta a* el%8 o%*t.ly el8#yeit( ,% edo ott #,h.#y +o+t,lt$ - Gy7gy%*er( +. t7%*erJ - 5eg/el0e egy a%*piri#$ - )e#d e# 1a#( Ale99$ -?%*?#?m$ - Mo%t m.r oldog 1agy( GoratioJ - -i'grom a 8r?m 8l - mo#dta a /,r/i( ,% letette a tele/o#t$ :,h.#y perc mHl1a Adele Se1illa #yomo*7 i% e+opogott$ Cai#e Hgy ,re*te( mi#tha /ogad77r.t tarta#a$ - Adele$ Ca# 1alami /e0lem,#yJ - Meglehet$ A**al +e*de#,m( hogy egy +ic%it 't.#a#,*tem Ka#iel !oyle-#a+$ - A% tal.lt.l 1alami c%od.lato%atJ - C%a+ +?*epe%e# c%od.lato%at$ Bhoma% 5e%%or mo%toha/ia i%mer egy-+,t ma//i7*7t - Gi#o Forla#it ,% a Cappelletti /i1,re+et$ - Gogyhogy i%meri 8+etJ Se1illa 1.llat 1o#t$ - -e*et /og 1el>+ a %*.lloda hall0. a#( #,ha gol/o*#a+$ - Ke #em mo#dhat7( hogy +omoly +apc%olatai 1a##a+ 1el>+ - 0egye*te meg Cai#e$ - Semmi +omoly$$$ de ett8l m,g +,rhetett t8l>+ %*1e%%,get$ - I* iga* - mo#dta Cai#e$ - I e# a 1.ro% a# m.r =;20 7ta 0ele# 1a# a ma//ia( teh.t ha 1ala+i a hotel%*a+m. a# dolgo*i+ ,% i%mer egy-+,t ma//i7*7t( m,g #em lehet meg%*oro#gat#i miatta$ Se1illa h'#yorgott$ - Ke #yil1.#1al7( hogy i%meri 8+et$ - I* m,g #em i*o#yt,+$ A* a0t7 el8tt meg%*7lalt egy l.gy #8i ha#g$ - Bal.# m,gi%$ Cai#e elmo%olyodott$ - Gyere e( Calleigh( ,% ara#yo*d e a #apom$ Calleigh ema%ro*ott$ A +e*, e# egy ra+.% paprt %*oro#gatott$ - Qgy /ogod a*o+at a papro+at( mi#tha ara#y 7l le##,#e+ -0egye*te meg Cai#e$ - Ma0d#em - /elelte Calleigh( ,% el,gedette# mo%olygott$ - I e# a* a+t. a# Bhoma% 5e%%or gyil+o%a i% %*erepel$ Cai#e el8reha0olt ,% i#tett( hogy l,p0e# +?*ele $ - Gely( id8J - Bre#to#( =;Z[$ Se1illa %emmit %em ,rtett$ - Bre#to#J :ew 4er%ey .llamJ - =;Z[J - i%m,telte meg Cai#e$ Calleigh icce#tett$ - A :I!I: +ido ott egy tal.latot( ,# meg e%*,ltem a**al a /egy1er%*a+,rt81el( a+i a* >gy?# dolgo*ott$ Ir1 !rady#e+ h10.+$ - Gallottam r7la - mo#dta Cai#e( ,% 7li#tott$ - Il/a9olta #e+em a* a+t.t( ha #et.# egye*#,#e+ a l?1ed,+e+$ - A% mi .ll a* a+t. a#J - Ir1 %oha%em tal.lta meg a /egy1ert( de a l?1ed,+e+ egye*#e+ a miei#++el$ A##a+ ide0,# e**el a /egy1errel l8tte+ agyo# egy i*o#yo% &at+.#y 4oh##y G'**olit$ - =;Z[- e# - tette ho**. Se1illa +omora#$ - Ige# - /elelte Calleigh$ - Ilt,lte+ 1ala+itJ - +,rde*te Cai#e$ - :em$ M,g letart7*tat.% %em 1olt$ Se1illa /elhH*ta a %*em?ld?+,t$ - I* #em %o+$ - Bal.# m,gi% - 1.gta r. Calleigh( ,% +i1ett egy lapot a do%%*i, 7l$ - !rady#e+ 1olt egy gya#H%tott0a: Ci#ce#t Ciccoli#i$ - A*t mo#dtad( #em 1olt letart7*tat.% - mo#dta Cai#e$ - !rady %*eri#t egy ma//ia+apc%olato++al re#del+e*8 +er>leti >gy,%* #em 1ette /igyelem e a

i*o#yt,+ot - a*t mo#dta( tHl%.go%a# +?*1etett ahho*( hogy meg.ll0a a hely,t a r7%.go#$ Mi#de#e%etre e* a Ciccoli#i #em 1olt egy mag.#yo% /ar+a% - A raham 5ip#ic+el ,% A#tho#y )o%%elli1el %*o+ott m.%*+.l#i$ A tre#to#ia+ %*eri#t %a0.t +i% gyil+o%%.gi r,%*1,#yt.r%a%.got alaptotta+$ - !81e e#J - +,rde*te Cai#e$ - Felt,tele*het8e# a* eg,%* +eleti part( #,ha a +?*,p-#y'gati ,% m,g a +ali/or#iai ma//iac%al.do+#a+ i% tette+ egy-+,t M%*1e%%,getM$ Cagyi% ,rgyil+o%o+ 1olta+$ :em tarto*ta+ egyi+ c%al.dho* %em$ - 5etart7*tatt.+ m.r 1alamelyi+>+etJ - ,rde+l8d?tt Cai#e$ Calleigh megr.*ta a /e0,t$ - C%a+ a##yit t'd'#+( hogy !rady Ciccoli#it gya#H%totta$ - S*eri#ted meg,ri /elme##i 4er%ey- e( hogy el e%*,lge%%>#+ 1el>+J - +,rde*te Se1illa$ - :em %*>+%,ge% - /elelte Calleigh$ - Mi#da##yia# #y'gd0a%o+( ,% el+?lt?*te+$$$ ide( Miami a$ Se1illa elmo%olyodott$ - Gogyhogy #y'gd0a%o+J G.#y ,1e%e+ e*e+ a /a*o#o+J - Mi#d+ette# a het1e#e% ,1ei+et tapo%%.+ - mo#dta Calleigh 07+ed1e#$ - S8t( 5ip#ic+ e e# a* ,1 e# t?lti e a #yolc1a#at$ - :a( #e2 Igy het1e#,1e%e+ 8l ?%%*e1er '1.lt +i1,g*8 o%*tagJ - hitetle#+edett Se1illa$ - :e harag'd0( e*t m.r #em 1e%*em e$ :em lehet( hogy a* a /egy1er egyi+ pi%*+o% +,* 8l a m.%i+ a 1.#doroltJ Cai#e +?* e%*7lt: - I* a*,rt tHl%.go%a# #yil1.#1al7 egy ee%,% ahho*( hogy elme#0>#+ mellette$ - Ami+or m,g a+t1a+ 1olta+( t? t'cat gyil+o%%.ggal gya#H%tott.+ 8+et( ,% #em c%a+ a ma//i.#a+ dolgo*ta+$ Ellt7lag drog+ere%+ed8+et( %trici+et( %8t egy >gy1,det i% +i1,ge*te+$ Ga meg/i*ett,+ 8+et( .rmire ha0la#d7+ 1olta+$ - Igy ?regottho# 7l +i%*a ad'lt +i1,g*8o%*tag$$$ - i#gatta a /e0,t Se1illa$ Cai#e #em 1olt e##yire %*+epti+'%( a* i#/orm.ci7dara +.+ egyre tel0e%e , tett,+ a +,pet$ - Mi t?rt,#t MIl &ata#M &adill71alJ - +,rde*te$ A #yomo*7 1.llat 1o#t: - Ilt#t$ B'dod( a ro%%* /iH+#a+ ro%%* 1,g>+ le%*$ - -i#e+ .llt ,rde+, e# meg%*a ad'l#i t8leJ - A haitia+#a+( 0amai+aia+#a+ - mi#da##yia# 't.lt.+ a +' ai po/.0.t$ Cai#e icce#tett( ,% gH#yo%a# elmo%olyodott$ - Mi 1a# a**al a %trici1el( 4immy Marti##alJ - Ilt#t( de +it ,rde+elJ A +' aia+#a+ #em tet%*ett( hogy a -i% Ga1a##. a# pr7 .lt l.#yo+at to oro*#i$ Mi#de#+i +i a+arta i+tat#i i##e# 4immyt( m,g mi i%$ - Me##yi id8t %*.#t'#+ a #yomo*.%raJ - Semmit$ A* ilye# mi#tapolg.ro+at #em %*o+t.+ e0ele#te#i( ha elt##e+$ Mi,rtJ - Mi +?*>#+ ho**.( ame##yi e#$$$ egym.% gyil+ol.%%*.+J - I* er8% 1olt( Goratio$ - Cagy /ogalma**a+ Hgy( hogy %emmi +?*>#+ ho**.0'+( ame##yi e# di%*+r,te# irt0.+ egym.%tJ - Bal.# iga*ad 1a#$ - -e*dem l.t#i a* ?%%*e/>gg,%t - mo#dta Cai#e$ - A# i% ,%*re1ettem 1alamit - 1.gta r. Calleigh -( ,% 't.#a#,*tem$ A* 't7 i +ile#c h7#ap a# ?%%*e%e# ?t #?*8 t#t el$ Mi#de#+i #,m.# em,%*tette a hallotta+at$ A*t.# Cai#e meg+,rde*te: - Me##yi ide0e 1a##a+ itt a Bre#to# /iH+J - Bi*e#?t ,1e$ Se1illa ,rtetle#>l #,*ett r.0'+: - Bi*e#?t ,1e itt 1a##a+$$$ ,% mo%t a*t hi%*ite+( hogy hirtele# 1i%%*at,rte+ a r,gi me%ter%,ghe*J - Mi 1a# a++or( ha - +,rde*te Cai#e( ,% ra1a%*+.%a# elmo%olyodott -( e* a +i?regedett ,rgyil+o% c%apat meg'#0a a #y'gd0a% ,letet( ,% el1.llal#a+ egy-+,t al+almi m'#+.tJ ->l?# e# i%( a gy7gy%*ere+ %o+ a +er>l#e+$ - :a( #e 1ad'l0 - %*7lalt meg Se1illa$ - :e .ltal.#o%t%( Adele - dorg.lta meg Cai#e$ Se1illa hitetle#+ed1e megc%71.lta a /e0,t$ - Igy.ltal.#( hogy 0'tott e%*ed eJ I* a %*'rd'm2 Cai#e 1.llat 1o#t$ - A# c%a+ a##yit l.to+( hogy a* egyi+ gyil+o%%.g a# ha%*#.lt l?1ed,+ egye*i+ a m.%i++al( amit .llt7lag egy olya# %*em,ly +?1etett el( a+i 0ele#leg Miami a# la+i+$ S*eri#ted #em +elle#e 't.#a0.r#i( AdeleJ - Berm,%*ete%e# 't.#a /og'#+ 0.r#i - mo%olygott a #yomo*7$ - Gol la+#a+ a* ?reg/iH+J Calleigh meg#,*te a 0egy*eteit$ - Ciccoli#i 5ip#ic+#,l la+i+ a Gra#ada %'g.rHto#( a Coral Ga le%-e#$

- I* ige# - mo#dta Se1illa$ - A% )o%%elliJ - R a /ele%,g,1el( )e ecc.1al ,l( a &alerm7#$ -:i#c% i% me%%*e a !iltmore-t7l - %*7lalt meg Cai#e$ Se1illa 07+ed1e# meg0egye*te: - A*t a+arod mo#da#i( hogy mi#de# #ap .tc%o%*og#a+ oda( gol/o*#a+ egy +ic%it( ,% /elid,*i+ a r,gi ro%%* id8+etJ Mi#da##yia# t'dt.+( hogy a hH%*a% ,1e+ e# ,p>lt( +,t%*.*hH%* %*o .% !iltmore Gotel e# olya# hre% ameri+aia+ %*.llta+ meg( mi#t a )oo%e1elt- ,% a Ca#der ilt c%al.d( 'gya#a++or Al Capo#e +ed1e#c %*.llod.0a i% 1olt$ - -1.#c%i 1agyo+( hogy a #o%*talgi.*.%o# +1>l 1a0o# m.%t i% c%i#.l#a+-e - mo#dta Cai#e$ - :,**>+ meg - mo#dta Se1illa ,% /el.llt$ - Gogy#e( Adele( 1,g>l i% te 1e*eted a #yomo*.%t - mo#dta Cai#e$ A #yomo*7 ?#el,g>lte# mo%olygott$ - :e legy,l m.r e##yire #agy+,p( Goratio$ :em illi+ ho**.d$ A had#agy Calleigh-ho* /ord'lt: - Mo%t r.,r%*J - Ige#$ - :i#c% +ed1ed 1el>#+ 0?##iJ -i1.l7a# i%mered a* >gyet$ A Coral Ga le%-t George Merric+ alaptotta a hH%*a% ,1e+ e#( ,% m,g #ap0ai#+ a# i% a MGy?#y?r C.ro%M-+,#t emlegett,+$ Merric+ egy +erte++el ,% %*,le% %'g.r'ta++al teli la+7#egyedet .lmodott meg a tehet8% polg.ro+ %*.m.raU t? e+ +?*?tt 8 alaptotta meg a Miami Igyetemet( ,% a %*.llodam.g#.% 4oh# McI#tee !owma##al +?*?%e# meg,ptett,+ a +?*eli !iltmore %*.llod.t$ Ahogy 1,gigha0totta+ a Ki9ie /8Hto#( ma0d elhagyt.+ a Miami Igyetemet( Cai#e Hgy ,re*te( mi#tha egy 'ltramoder#( high-tech 1il.g a c%?ppe#t 1ol#a$ Ahogy to1. haladta+( egy %o++al eleg.#%a Miami a# tal.lt.+ mag'+at( ahol a 0elleg*ete% +?*le+ed,%i t. l.+( a +e%+e#y 'tc.+ ,% a mediterr.#0elleg h.*a+ a r,gi +oro+ dic%,ret,t *e#gt,+$ A G'mmer 1,gig%*.g'ldott a* id8alagHto#( .t a Gra#ada %'g.rHto#( ma0d meg.llt egy +,temelete%( polg.rh. orH +ori ,p>let el8tt( ami ige#c%a+ +irtt a mediterr.# 0elleg +?r#ye*et 8l$ A /eh,r homlo+*atH h.* mell, egy d'pla gar.*%t ,ptette+$ Mi#da##yia# a e0.ratho* me#te+( ,% Se1illa ec%e#getett( de %e#+i %em #yitott a0t7t$ Igy perc mHl1a i%m,t pr7 .l+o*ott$ - A*t hi%*em( %e#+i %i#c% ittho# - 0egye*te meg Cai#e( a+i megpr7 .lt e+'+'c%+.l#i a e0.rati a0t7 apr7 +i% a la+.#$ - 5ehet( hogy 1ac%or.*#i me#te+ - 0egye*te meg Calleigh$ - :em l.to+ mo*g.%t oda e## - mo#dta Cai#e( m,g mi#dig a* a la+ra tapad1a$ Etme#t a gar.*%ho*( de a* a la+o+ />%t>1eg 8l +,%*>lte+( ,% #em lehetett el.t#i$ Ci%%*ame#t a t? ie+he*( ,% meg#,*te a* 7r.0.t$ - B'd0.to+( milye#e+ e*e+ a* ?rege+ - mo#dta$ - Me#0>#+ .t )o%%ellihe*( a*t.# 1i%%*a0?1>#+ ide$ - :em .#om - mo#dta Se1illa$ -oc%i a >lte+( ,% a +?1et+e*8 %aro+#.l e/ord'lta+ a &alerm7ra( ma0d meg.llta+ A#tho#y ,% )e ecca )o%%elli +,temelete%( #ara#c%%*# %t'++7h.*a el8tt$ M.r al+o#yodott( ,% a h.* a# ,gte+ a 1illa#yo+$ Cai#e( Calleigh ,% Se1illa meg.llt a mahag7#i a0t7 el8tt$ Se1illa +i+,%*tette a 0el1,#y,t( ,% ec%e#getett$ Igy apr7( t?r,+e#y a%%*o#y #yitott a0t7t$ Qgy #,*ett +i( mi#t egy agyo#pla%*ti+.*ott %*#,%*#8$ I##e+ elle#,re a c%'pa /e+et, e ?lt?*?tt a%%*o#y m,g mo%t i% ige# 1o#*7 0ele#%,g 1olt$ )?1id( g?#d?r ha0a #yil1.#1al7a# /e%tett 1olt( arc.t ,% hatalma% %*em,t er8%e# %mi#+elte$ Cai#e-#e+ #em 1olt %*>+%,ge +>l?#lege% %*a+,rtelemre( hogy a 1?r?% %*eme+ 8l ,% a +i%%, elm.*olt /e%t,+r8l meg.llapt%a( hogy a* a%*%*o#y %rt$ - Mit para#c%ol#a+J - +,rde*te a* a%%*o#y$ A mo%olya er8ltetette# ar.t%.go% 1olt( ,% a* a0t7t /,lig #yit1a tartotta$ Se1illa /elm'tatta a 0el1,#y,t$ - )e ecca )o%%elliJ A ar.t%.go% mo%oly elt#t$ - Mi+or le%* m.r 1,geJ - +,rde*te a* a%%*o#y$ - @%ar'+$$$ - tette ho**. +omora#$ - Mit a+ar#a+J - Maga )e ecca )o%%elliJ - i%m,telte meg Se1illa a +,rd,%t$ - Ige#$ Mit a+ar#a+J - A /,r0e ittho# 1a#J - :i#c%$ R i*to%a# a +,p>+ e 1.gta 1ol#a a* a0t7t$ Se1illa megpr7 .lt +?*ele l,p#i a* a0t7ho*( mire a* a%%*o#y el.llta a* Ht0.t$ Cai#e Calleigh-re pilla#tott( a+i 1.llat 1o#t$ - Gol 1a# a /,r0e( Mr%$ )o%%elliJ - +,rde*te a #yomo*7$ - Mi,rtJ Se1illa arca %emmit %em .r'lt el( de a ha#g0a meg+em,#yedett:

- Mr%$ )o%%elli( ha to1. ra i% +,rd,%e++el 1.la%*ol( ho%%*Hra /og #yHl#i a e%*,lget,%>#+$ - Go#dol0aJ - +,rde*te a* a%%*o#y( ,% hal1.#ya# elmo%olyodott$ - 47 e%t,t( Mr%$ )o%%elli - %*7lalt meg Cai#e( ,% el 1?l8e# mo%olygott$ - Goratio Cai#e 1agyo+( a Miami-Kade #>gyi la or0.t7l( 8 pedig a +oll,g.m( Calleigh K'L'e%#e$ -,rem( #e t,l0e# elhamar+odotta#$ C%a+ e%*,l#i %*eret#,#+ a /,r0,1el$ Mr%$ )o%%elli 1.llat 1o#t$ - :i#c% ittho#$$$ ,% egy ideig #em i% le%*$ Cai#e 7li#tott( ma0d meg+,rde*te: - Meg+,rhetem( hogy e#ged0e# e( hogy ott e%*,lge%%>#+J - Berm,%*ete%e#( /iatalem er$ - A* a%%*o#y Se1ill.ra #,*ett: - Ba#'lhat#a a +oll,g.0.t7l( #yomo*7$ - Il#,*,%t +,re+( #em a+artam 'd1ariatla# le##i( Mr%$ )o%%elli - mo#dta Se1illa$ A* a%%*o#y +it.rta #e+i+ a* a0t7t( de Se1ill.t le1eg8#e+ #,*te$ !e1e*ette 8+et a t.ga% #appali a$ A #agy+,per#y8% So#y tele1*i7 el8tt egy *?ld +a#ap, ,% +,t /otel .ll$ A %*o . a# %*.mo% 0'har/a a%*tal+a ,% polc( ra0t'+ +>l?#/,le mac%+a%*o ro+$ A +r,m%*# %*8#yeggel harmo#i*.l7 /alo# %*.mo% c%al.di /,#y+,pet ,% +,t impre%%*io#i%ta 0elleg mac%+aportr,t l.tta+$ Mr%$ )o%%elli i#tett Cai#e-#e+ ,% Calleigh-#e+( hogy /oglal0a#a+ helyet a +a#ap,#$ R le>lt a* egyi+ %*,+re( mg Se1illa odame#t a m.%i+ %*,+he*$ - )e#d e# 1a# - mo#dta higgadta#$ - Mit tehete+ ?#?+,rtJ - Igy gyil+o%%.gi >gy e# /olytat'#+ #yomo*.%t - /elelte Cai#e$ A* a%%*o#y a homlo+.t r.#colta$ - Itt t?rt,#t a +?r#y,+e#J - :em$ - C%a+ a*,rt +,rde*em( mert a##yi %*?r#y%,get halla#i$ S?t,ted,% 't.# m.r +i %em mere+ l,p#i a* 'tc.ra$ -,p*el0,+ el( a* egyi+ %*om%*,d'#+ho* et?rte+( /,#ye% #appal2 - Artem( a%%*o#yom( de e* #em$$$ - Ke ,# meg *om a* em ere+ e#$ 5.tt.+( hogy mag'+#a+ i% a0t7t #yitottam$ &edig tol1a0o+ 1agy gyil+o%o+ i% lehette+ 1ol#a2 - )e#d8r?+ 1agy'#+( ,% egy gyil+o%%.gi >gy e# #yomo*'#+$ - A++or t,r0e# a t.rgyra$ Cai#e Hgy ,re*te mag.t( mi#t egy A ott ,% Co%tello par7di. a#$ - A* .ldo*at'#+at olya# goly7++al l8tt,+ agyo#( amelye+ po#to%a# egye*#e+ egy tre#to#i gyil+o%%.ggal$ Mr%$ )o%%elli ,rtetle#>l #,*ett r.$ -Bre#to#J :em ,rtem( mi m.r #agyo#-#agyo# r,ge# el+?lt?*t>#+ o##a#$ - Bi*e#?t ,11el e*el8tt - 1.gta r. Cai#e$ - S*71al$$$ ige#$ - A* a i*o#yo% gyil+o%%.g a*el8tt t?rt,#t( hogy a /,r0e el+?lt?*?tt Bre#to# 7l$ A /,r0,t ,% a* >*lett.r%.t( Ci#ce#t Ciccoli#it gya#H%tott.+ a* el+?1et,%%el$ A* a%%*o#y ?%%*ehH*ta mag.tU a ha#g0a m,g mo%t i% maga i*to%a# c%e#gett( .r %o++al hal+a a# e%*,lt: - C%a+ a*,rt( mert Ci#ce#t ,% A#tho#y ar.to+ 1olta+( m,g #em +elle#e ele+e1er#i A#tho#yt egy gyil+o%%.gi >gy e$ - A tre#to#i hat7%.go+ a++ori a#$$$ - Se#+it %em tart7*tatta+ le( 1agy ige#J :em( Ci#ce#tet #em tart7*tatt.+ le( %em A#tho#yt( ,% ha m.r itt tart'#+$$$ A rahamet %em$ - A ha#g0a elc%'+lott( ,% a lH*a '00. 7l el81ett egy *%e +e#d8t( ,% a* orr.ho* %*ortotta$ - 5ehet( hogy A raham 5ip#ic+ miatt %rt a* a%%*o#yJ - Il#,*,%t +,re+( Mr$ Cai#e$$$ 'gye( gy h10.+J :em ,rtem( mi,rt ho*#a+ +apc%olat a e##>#+et egy ti*e#?t ,11el e*el8tti >ggyel$ - A# %em 1agyo+ i*to% e##e( hogy .rmi +?*>+ le##e ho**.( a%%*o#yom - mo#dta Cai#e$ -C%a+hogy mi#de# lehet%,ge% #yomot le +ell elle#8ri*#>#+$ - :o%( ,# meg,rtem( hogy a +?tele%%,g>+et tel0e%ti+( de ?r>l#,+( ha #em *a+lat#.#a+ t? ,$ Ga a++ori a# Ci##ie-t gya#H%tott.+( i#+. 1ele +elle#e e%*,l#i>+$ - M.r megpr7 .lt'+ - mo#dta Cai#e( ,% a Ciccoli#i-h.* /el, i#tett$ - R %i#c% ottho#$ Bal.# a /,r0,1el 1a# 1alahol$$$ Mit t'd elmo#da#i A raham 5ip#ic+r8l ,% Mr$ Ciccoli#ir8l( Mr%$ )o%%elliJ :em t'd0a( hol lehet#e+J 5ehet%,ge%( hogy a /,r0,1el 1a##a+J A* a%%*o#y arc.# la%%a# leg?rd>lt egy +?##yc%epp$ Cai#e a t.r%aira #,*ett$ Ca0o# mi .#t0a e#y#yire a* a%%*o#ytJ - P( i*to% 1agyo+ e##e( hogy egy>tt 1a##a+ - mo#dta Mr%$ )o%%elli$ - M.r ame##yire e* lehet%,ge%$ B'd0a$$$ A raham meghalt$ A#tho#y ,% Ci##ie a ra1atalo*7 a# 1a##a+$ R+ 1olta+ a c%al.d0a$ Mo%t m.r mi#de# 1il.go% 1olt$

- ),%*1,tem - mo#dta Cai#e l.gy ha#go#$ - Megt'd#. mo#da#i a ra1atalo*7 cm,tJ A* a%%*o#y#a+ meg1illa#t a te+i#tete$ - Mi,rtJ Gogy meg*a1ar0.+ a gy.%*'+ a#( ,% 0ele#etet re#de**e#e+J Cai#e megr.*ta a /e0,t$ - :em .ll %*.#d,+'#+ a# 0ele#etet re#de*#i( de %*eret#,#+ egy%*er % mi#de#+orra ti%*ta 1i*et ?#te#i a poh.r a$ Wg,rem( 't.#a %oha t? , #em *a1ar0'+ ?#?+et$ - R%*i#te em er#e+ t#i+( /iatalem er$ - A %*a1amat adom( Mr%$ )o%%elli$ Ki%*+r,te+ le%*>#+$ Ke ha#g%Hlyo*om( hogy egy /,r/it 'gya#a**al a /egy1errel ?lte+ meg( mi#t a##a+ ide0,#( Bre#to# a#$ A% #e+>#+ +i +ell derte#i( hogy 1a#-e 1alamilye# ?%%*e/>gg,% a +,t >gy +?*?tt$ A* a%%*o#y megadta mag.t: - A 5o#go Dr?+ Alet ra1atalo*7 a# 1a##a+( a Coco#'t Gro1e-o#$ App mo%t /olyi+ a 1irra%*t.%$ Se1illa #em i% pr7 .lta meg eltit+ol#i a* i#ger>lt%,g,t: - I*t hamara i% elmo#dhatta 1ol#a$ A* a%%*o#y r.#,*ett$ - Iga*a 1a#$$$ de a* 't7 i ti*e#?t ,1 e# a mag.ho* ha%o#l7 *%ar'+ pr7 .lt.+ a0 a +e1er#i a /,r0emet$ Mi,rtJ C%a+ a*,rt( mert a #e1>#+ i-1el 1,g*8di+( ,% %*,p h.* a# la+'#+J Bre#to# a# m.r +e*dt>+ meg%*o+#i( de itt mi#de# m.% 1olt$ Bi*e#?t ,1 alatt e* a* el%8 al+alom( hogy megl.togat a re#d8r%,g$ - Mi#da##yia# t'd0'+( hogy a /,r0e ec%>lete% .llampolg.r - c%ittotta Cai#e$ - Cal7 a#J A++or mi#e+ +?%*?#het0>+ a l.togat.%'+atJ - A*,rt( mert a i*o#yt,+o+ ide 1e*ette+( a%%*o#yom$ A% mi#t m.r emltettem( t? mi#t 1al7%*#( hogy 1,letle# egy ee%,%r8l 1a# %*7$ A* a%%*o#y #em 1.la%*olt$ Cai#e meg,re*te ra0ta a* al+ohol%*agot$ - :em tagadom( hogy /iatal +or. a# A#tho#y i% el+?1etett egy-+,t o%to a%.got - mo#dta a* a%*%*o#y$ - Ke /og0.+ m.r /el 1,gre( hogy #y'gd0a%o+ 1agy'#+2 :y'gd0a%o+2 - Ige#( Mr%$ )o%%elli - mo#dta Cai#e$ - A*,rt +?lt?*t>#+ ide( mert m.r +,ptele#e+ 1olt'#+ megmarad#i :ew 4er%ey- e#$ Ah.#y%*or eld?rd>lt egy l?1,%( a re#d8r?+ a*o##al %*agl.%*#i +e*dte+ +?r>l?tt>#+$ M.r #em rt'+ el1i%el#i$ Drege+ 1agy'#+( ,% ele/.radt'#+ a* eg,%* e$ - Q0a +?##yc%epp g?rd>lt le a* arc.#$ - A gyere+eim ,% a* '#o+.im mi#d ott maradta+$ A* ottho#om$$$ a*t i% el1e%*tettem$ S*,p e* a h.*( de a* iga*i ottho#om Bre#to# a# 1olt$ Ftt #8ttem /el( a+.rc%a+ a t? ie+( ,% mo%t m.r l.togat7 a %em mehet>#+ a#,l+>l( hogy #e gya#H%ta#.#a+ meg 1alami1el$ A e%*,d l.that7a# /elem,%*tette a* ere0,t( ,% mag. a *'ha#t$ Cai#e ,% a c%apata /el.llt$ - -?%*?#0>+( hogy id8t %*a+tott r.#+( Mr%$ )o%%elli - mo#dta Cai#e$ - A% /ogad0a 8%*i#te r,%*1,t>#+et$ A* a%%*o#y 7li#tott( de #em #,*ett /el$ Calleigh( a+i eg,%* id8 alatt c%e#d e# 1olt( mo%t meg%*7lalt: - Mege#ged m,g egy +,rd,%t( a%%*o#yomJ Mr%$ )o%%elli ell.gy'lt a #y'godt( d,lie% a+ce#t'%t7l( ,% a*t mo#dta: - Berm,%*ete%e#$ - D# mi,rt #i#c% a ra1atalo*7 a#J A* a%%*o#y la%%a# megr.*ta a /e0,t$ - Ig,%* d,lel8tt ott 1oltam$ Segtettem a* el8+,%*>lete+ e#$$$ de m.r #em rtam to1. $ A raham a##yira apr7#a+ ,% t?r,+e#y#e+ l.t%*ott$ A##yira ?%%*eme#t$ Ah.#y%*or r.#,*tem( a* ,#$$$ A#tho#ymat l.ttam$ :em i% t'dom( mihe* +e*de+( ha egy%*er el1e%*tem$ Calleigh odal,pett a* a%%*o#yho*( ,% 1iga%*tal7a# a 1.ll.ra tette a +e*,t$ - )em,l0>+( hogy e* #em +?1et+e*i+ e egyhamar - mo#dta$ Mr%$ )o%%elli %*elde# Calleigh-re mo%olygott( ,% +i+%,rte 8+etU de ami#t ec%'+ta m?g?tt>+ a* a0t7t( a %*eme ?%%*e%*+>lt$ Mi#tha a++or ,rtette 1ol#a meg( mire 'talt Calleigh 1al70. a#$ . A ra%ataloz"an A 5F:GF )ACABA5F@P IGO GFSS@Q( IGOS@I:BIS BAG5AA&V5IB CF5B( a So'th Ki9ie /8Htt7l d,lre( a Coco#'t Gro1e-o#$ Igy+or 1al7%*#leg mo%oda 1agy ,tterem lehetett( amit +ipo/o*ta+( ma0d ho**.,ptett,+ a +,t %*.r#yat$ Cai#e a'tomati+'%a# meg/igyelte a r,%*lete+etU m.r tHl%.go%a# ho%%*H ide0e 1olt #yomo*7 ahho*( hogy m.%+,pp tegye#$ A* ,p>let #y'gati oldal.# .ll7 t.ga% par+ol7 tele 1olt$ Adele Se1illa tal.lt egy helyet a 5e9'%.#a+( ,% a c%apat eli#d'lt a e0.rat /el,$ !e+a#yarodta+ a 0.rd.ra( ami+or egy id8% h.*a%p.r a otlotta+U a +opa%*od7 /,r/i ara#ygom o% +,+ l,*ert(

patyolat/eh,r i#get ,% #adr.got 1i%elt$ A r,*%*8+e ha0H /ele%,ge 1alami1el /iatala 1olt( ,% 1ir.go% r'h. a# 1olt$ Fda icce#tette+ Cai#e-,+#e+( ma0d to1. me#te+$ - Coral Ga le% m.r c%a+ ilye# - 0egye*te meg Se1illa( ami#t hall7t.1ol%.go# +1>l +er>lte+ t8l>+$ -,t %*,le% 1.llH( %?t,t ?lt?#y?% /,r/i +?*eledett /el,0>+$ Mi#d+ette# a harmi#ca% ,1ei+ 1,g,# 0.rhatta+( ,% %a#da pilla#t.%o+at 1etette+ r.0'+$ - Ko# Ce#ici +>ld?tt%,geJ - +,rde*te hal+a# Calleigh$ - 5ehet%,ge% - /elelte Cai#e$ Calleigh &eter Ce#icire( Miami do#0.ra( a helyi ma//ia/8#?+re 'talt( a+i #emr,gi e# 1ette .t a* ap0a hely,t$ Cai#e i*to% 1olt e##e( hogy hamaro%a# a* Igye%>lt Ellamo+ leg#agyo a#dah. orH0.#.l /og#a+ hely%*#el#i$ -i#yitotta a* a0t7t a +,t t.r%a el8tt( ,% el,pte+ a 1ir.gillatt7l terhe% ra1atalo*7 a$ A ha#go% orgo#a*e#e el#yomta a* id8% gy.%*ol7+ t.r%alg.%.t( a+i+ egy.ltal.# #em *a1artatt.+ mag'+at a 0?1e1,#ye+t8l$ A ra1atalo*7 .ltal /el/ogadott id8% /,r/i odal,pett ho**.0'+$ A 1,+o#y+a em er+,# 1al7%.ggal l?ty?g?tt a /e+ete ?lt?#y( %*7d.%>1eg %*em>1ege 7ri.%ira #agytotta a %*em,t$ Se1illa m.r el8 a+arta 1e##i a 0el1,#y,t( de a*t.# meggo#dolta mag.t( ,% meg+,rde*te: - Gol lehet el Hc%H*#i A raham 5ip#ic+t8lJ - A G terem e# - /elelte a /,r/i l.gy ha#go#( ,% a +ar0a 0o ra le#d>lt$ - -?%*?#0>+ - mo#dta Se1illa 'd1aria%a#$ C,gigme#te+ a m.%i+ %*.r#y a 1e*et8 %*,le% /olyo%7#$ A helyi%,ge+e# #em 1olt a0t7( ,% a e0.rat#.l egy-egy et1el l.tt.+ el 8+et - a 0o oldalit F-/el( a al oldalit G-1el( mg a 0o h.t%7 e0.ratot G et1el 0el?lt,+$ Maga a terem ho%%*H ,% +e%+e#y 1olt$ A helyi%,g 1,g, e# egy meglep8e#( %8t d? e#ete%e# egy%*er( #yitott /a+opor%7 .llt( a* egyi+ oldal.# +,t id8%e /,r/i1al( a+i+ /ogadt.+ a gy.%*ol7+at( a+i+ Hgy hH%*a# lehette+$ A /al mellett %*,+e+ ,% +a#ap,+ %ora+o*ta+( a +o%*orH+at ,% a c%o+ro+at a %*em+?*ti /al me#t,# .lltott.+ /el$ Igy t'cat#yi gy.%*ol7 - mi#da##yia# id8% em ere+ - hal+a# e%*,lgetett$ Calleigh odaha0olt Cai#e-he*$ - Mi e* a /a+opor%7J C%a+ e##yire /'t0aJ - A *%id7 hit %*eri#t %emmi %em a+ad.lyo*hat0a meg a 1i%%*at,r,%t a /?ldre$ Bilo% a al*%amo*.% -e*,rt i% temeti+ el ilye# gyor%a# a halottai+at$ MMert por 7l lett>#+( porr. le%*>#+$M Beremt,% +?#y1e$ Se1illa /'rc%.ll7 te+i#tettel m,regette( ,% Cai#e +i%%, *a1ar a i% 0?tt t8le( de a*t.# 1.llat 1o#t$ A* %em lepte 1ol#a meg( ha a #yomo*7 #e+iro#t a* ?rege+#e+ ,% +i+,rde*i 8+et( de Se1illa e.llt a %or a$ Calleigh ,% Cai#e i% +?1ette a p,ld.0.t$ A %or el,g gyor%a# haladt( de Cai#e-#e+ gy i% 1olt ide0e meg/igyel#i a +,t /,r/it( miel8tt /eltette 1ol#a a +,rd,%eit$ Ir1 !rady( a :ew 4er%ey-i +apc%olat'+ +>ld?tt #e+i+ egy /,#y+,pet Ciccoli#ir8l$ R a al oldalo# .llt$ A maga%( +or.ho* +,pe%t hihetetle# egye#e% tart.%H Ci#ce#t Ciccoli#i ,ppe# +e*et r.*ott egy p'/7+( ro%%*'l ?lt?*?tt /,r/i1al$ A ,rgyil+o% /e+ete hal%*.l+.% ?lt?#yt( %*>r+e i#get( /e+ete #ya++e#d8t ,% /e+ete( ige# dr.ga cip8t 1i%elt$ A ha0a meg8%*>lt( de m,g #em +opa%*odott$ Gatalma%( ragyog7 ar#a %*emei1el +?r ep.%*t.*ta a helyi%,get( egy pilla#atra meg.llapodott Cai#e-e#( ma0d a m?g?tte .ll7 %*em,lyre #,*ett$ Ciccoli#i al0.# egy alac%o#ya ( +opa%*od7( ar#a +ec%+e%*a+.lla% /,r/i .llt$ !i*o#y.ra 8 le%* A#tho#y )o%%elli( go#dolta Cai#e$ A /,r/i#a+ #agy />lei( apr7 orra( telt a0+ai 1olta+( ,% ar#a %*em,1el %o++al ar.t%.go%a #a+ t#t( mi#t a t.r%a$ )o%%elli i% /e+ete ?lt?#yt 1i%elt$ Mo%t ,ppe# +e*et /ogott a ro%%*'l ?lt?*?tt /,r/i1al$ Mi#d a +,t +e*,1el megragadta a /,r/i +e*,t( amit8l a ge%*t'% %o++al %*em,lye%e #e+ ,% ar.t%.go%a #a+ tet%*ett$ M.r c%a+ +,t em er .llt Se1illa el8tt( ,% Cai#e to1. ta#'lm.#yo*ta a /,r/ia+at$ :em +,tel+edett a a#( hogy ti*e#?t ,11el e*el8tt a re#d8r%,g 0oggal gya#H%totta 8+et a -eleti-parto# el+?1etett gyil+o%%.g miatt$ Cal7 a# %'t a do t.+ a r,gi %*o+.%ai+atJ Cagy a t? i #y'gd0a%ho* ha%o#l7a# 8+ %em rta+ meg%*a ad'l#i a r,gi eideg*8d,%e+t8lJ Se1illa el8rel,pett( ,% di%*+r,te# megm'tatta a 0el1,#y,t Ciccoli#i#e+$ - Il#,*,%t +,re+( hogy itt *a1ar0'+( de #em %*eret#,#+ /elt#,%t +elte#i$ Ciccoli#i#e+ /elc%illa#t a %*eme$ - Igy ilye# 1o#*7 +i%l.#y #em *a1arhat egy ho**.m ha%o#l7 ?regem ert$ - !e%*,lhet#,#+ 1alaholJ - +,rde*te Se1illa +omora#$ Ciccoli#i oda%Hgott 1alamit )o%%elli#e+( mi#d+ette# 7logatta+( ma0d Ciccoli#i el#,*,%t +,rt a mellette .ll7 gy.%*ol7t7l( ,% +i+%,rte Se1ill.,+at$ Igy pilla#atra i%m,t a %*,le% /olyo%7# tal.lt.+ mag'+at( de Ciccoli#i />rge l,pte++el a 0o oldali /olyo%7# .t +iterelte 8+et a ra1atalo*7 7l$ M.r al+o#yodott$ - Se1illa #yomo*7 1agyo+$ Cai#e had#agy ,% K'L'e%#e hely%*#el8( a #>gyi la or 7l$ - A*t hi%*em( #e+em %*>+%,gtele# em'tat+o*#i - %omolygott Ciccoli#i( ,% el81ett egy c%omag

Camel cigarett.t$ - Ngya#( #i#c% harag( ma0dT meghaltam egy +opor%7%*?g,rt$ - 5.tom( 07l 1i%eli a ar.t0a hal.l.t - 0egye*te meg Cai#e %*.ra*o#$ Ciccoli#i +i/H0ta a />%t?t$ - Soha%em %*.moltam e a *%ar'+#a+ a c%al.dommal ,% a ar.taimmal +apc%olato% ,r*,%eimr8l$ I* mag.#>gy( de >*leti >gye+ e# %*1e%e# .llo+ a re#del+e*,%>+re$ - Qgy t'dom( 1i%%*a1o#'lt -0egye*te meg Cai#e$ Ciccoli#i m,lye# le%*1ta a />%t?t$ A*t.# a*t mo#dta: - Bi*e#?t ,1$$$ mi t?rt,#t( hogy a miami re#d8r%,g m,g a ar.tom 1irra%*t.%.# %em +,pe% ,+,# hagy#iJ - A 1irra%*t.% i% r,%*e a *%id7 temet+e*,%i %*ertart.%#a+J - +,rde*te Se1illa$ Ciccoli#i 1.llat 1o#t$ - Fogalmam %i#c%$ Megpr7 .l0'+ re#de%e# eltemet#i A e-et( de c%a+ a##yit t'do+( hogy /a+opor%7 a# +ell elha#tol#i$ - Ke #em e%*,lt a *%id7 ar.tai1al - 0egye*te meg Cai#e$ A /,r/i egy C ett /orm.lt a m'tat7- ,% +?*,p%8 '00.1al$ - A e-#e+ c%a+ +,t ar.t0a 1olt: ,# ,% Bo#y$ Ke Hgy go#doltam( ?r>l#e a +7%er temet,%#e+$ Gyor%a# +ell c%ele+ed#i$ A* egyi+ pa%a% a*t mo#dta( hogy a* elhal.lo*.%t +?1et8 h'%*o##,gy 7r.# el>l m.r a /?ld e# +ell le##ie$ Calleigh /elhH*ta a %*em?ld?+,t( ma0d oda icce#tett Calleigh-#e+( a+i el8rel,pett ,% oda#yH0totta a /,r/i#a+ a tre#to#i re#d8r%,gt8l +apott >gyirat el%8 oldal.#a+ a /,#ym.%olat.t$ - I* tal.# /el/ri%%ti a mem7ri.0.t - mo#dta Cai#e$ Ciccoli#i ,ppe# c%a+ .t/'totta a paprt$ - I##yiJ I*,rt a r,gi %*ar,rt *a1art.+ meg a 1irra%*t.%tJ Im ere+( e* m,g a mHlt %*.*ad a# t?rt,#t - m.r a++or ti%*t.*tam magam( miel8tt m,g e* a +i% %*8+e el,rte a p' ert.%+ort$ Calleigh a homlo+.t r.#colta$ Cai#e i*to% 1olt e##e( hogy gyor% /e0%*.mol.%t 1,ge*$ - C%a+hogy a* a++ori >gy e# tal.lt l?1ed,+e+ e e# a %*.*ad a# i% /el '++a#ta+( egy miami gyil+o%%.gi >gy e#$ Ciccoli#i +i/H0ta a />%t?t( de a* arca +i/e0e*,%tele# maradt$ - -omolya# mo#d0aJ - &o#to%a# - /elelte Cai#e$ - ->l?#?%( hogy hirtele# Miami a# i% /el '++a# egy tre#to#i /egy1er$ A* i% ,rde+e%( hogy a* a++ori gya#H%tott 1,letle#>l e e# a 1.ro% a# ,l$ Ciccoli#i 1.llat 1o#t( de egy.ltal.# #em t#t elle#%,ge%#e+$ - Artem a pro l,m.0.t( de ha /igyelme%e# elol1a%%a a* a+t.t( a*t i% l.that0a( hogy a tre#to#i re#d8r%,g %oha%em tal.lta meg a gyil+o% /egy1ert$ - I*,rt +er>lhetett el8 a##yi id8 't.#$ - Soha%em ho*ta+ ?%%*e/>gg,% e a**al a /egy1errel( ,% #em tart7*tatta+ le$ :a 07( ly'+at e%*,lte+ a ha%am a( p.r%*or +ihallgatta+( de %emmit %em t'dta+ r.m i*o#yta#i$ - Mi#d+ette# t'd0'+( hogy a i*o#yt,+ hi.#ya #em 0ele#ti a*t( hogy .rtatla# - 0egye*te meg Cai#e mo%olyog1a( Ciccoli#i 1i%*o#o*ta a mo%olyt$ - Ca# egy ha1erom( a+i +?lc%?#adhat0a mag.#a+ a c%7#a+0.t( ha e%etleg horg.%*#i t.mad +ed1e$ I* 1al7 a# 1,letle#$ :,**e( had#agy( t'dom( hogy mi#de# lehet8%,get meg +ell 1i*%g.l#ia$ Megtette$ A# i% egy>ttm+?dtem$ Ca# m,g 1alamiJ - :e+em a* a dolgom( hogy +,t+ed1e /ogad0am a 1,letle#e+et - mo#dta Cai#e$ - Semmi a0$ - Mr%$ )o%%elli a*t mo#dta( hogy a +?r#y,+e# t? h.* a i% et?rte+$ A* i% meg/ord'lt a /e0em e#( hogy a /egy1er Hgy +er>lhetett Miami a( hogy ,ppe# mag.t7l lopt.+ el$ - Ami r?gt?# ti%*t.*hat#a a mo%ta#i gyil+o%%.g al7l( iga*am 1a#J - Ige#$ - Ke a++or a*o##al a #ya+am a 1arr#.+ a r,gi >gyet$ Sa0#.lom( de c%al7d.%t +ell o+o*#om: egyi+ gyil+o%%.g,rt %em 1agyo+ /elel8%$ - A++or /elt,tele*em( #em o+o* go#dot( hogy e%*.mol0o# a h,t/8 e%t,0,r8l$ Ciccoli#i icce#tett( a* arca mela#+oli+'% lett$ - A* 1olt a* 'tol%7 +?*?% e%t,#+ a /iH++al$ A e( Bo#y ,% ,#( egy +i% +l' a# p7+ere*t>#+$ -i%%, el1e%*tett>+ a* id8,r*,+>#+et - A e #yer,% e# 1olt( ami rit+.# /ord'lt el8 1ele$ Eltal. a# #em marad'#+ /e## ilye# +,%8ig$$$ #em 1agy'#+ m.r /iatalo+$ - Meddig maradta+J - A0/,l 't.#ig( de #em t'dom megmo#da#i po#to%a#$ - A% 't.#aJ Ciccoli#i eldo ta a cigarett.0.t( ,% #y'godt ha#go# 1.la%*olt: - Ga*a/el, A e mell+a%i /.0dalma+ra pa#a%*+odott$ A*o##al eme#t>#+ a +7rh.* a$$$ ,% ott 1olt'#+

a %>rg8%%,gi 1i*%g.l7 1.r7term, e#( ,% teg#ap e%tig el %em 0?tt>#+ o##a#$ A++or halt meg$ - Sa0#.l0'+ a ar.t0.t( Mr$ Ciccoli#i - mo#dta Cai#e$ - Ke maga i% i%meri a* el0.r.%t$ 5e /og0'+ elle#8ri*#i a %*tori0.t$ Ciccoli#i +imer>lt#e+ t#tU a ra1atalo*7 e0.rata /el, #,*ett( a*t.# Cai#e-he* /ord'lt: - Mit a+ar t'd#iJ - -Gol +.rty.*ta+J - A Carrelli S*oci.li% -l' a#( Miami !eache#$ - :em mo#dhat#.m( hogy hallottam r7la$ - A Kre9ele# 1a#( a* I%pa\ola mellett$ A* 'tca %*.m.t #em t'dom( a*t %a0#o% mag.#a+ +ell +iderte#ie$ Cai#e icce#tett$ - A% melyi+ +7rh.* a#J - A Si#ai-hegyi +7rh.* a#$ Cai#e-#e+ hirtele# +>l?#?% ,r*,%e t.madt( de a++or +i#ylt a h.t%7 a0t7( ,% A#tho#y )o%%elli l,pett +i ra0ta$ - Ci##ie( +,rle+( a* em ere+ t'd#i a+ar0.+( hol 1agy$ - )o%%elli #y'godt ha#go# e%*,lt( de Cai#e +i,re*te el8le a .#atot$ Ciccoli#i Cai#e-he* /ord'lt( a %*eme ?%%*e%*+>lt$ - C,ge*t>#+J - A ha#g0a 0ege%e# c%e#gett$ - -?%*?#?m( elmehet - mo#dta Cai#e( de ami#t a /,r/i a* a0t7ho* ,rt( +em,#ye# a +opa%*( +ec%+e%*a+.lla% /,r/ire #,*ett( ,% meg+,rde*te: - Mr$ )o%%elli( /eltarthatom egy percreJ )o%%elli #em e#gedte el a* a0t7t$ !e#,*ett a /olyo%7ra( a*t.# a*t mo#dta: - :em lehet#e +,%8 J - Semmi a0( Bo#y - mo#dta Ciccoli#i$ - Me#0 c%a+ #y'godta#$ I*e+ a re#d8r?+ ti%*t.*#i %*eret#,+ a 1,letle# egy ee%,%e+et$ !e%*,l0 1el>+( a*t.# ,+,# hagy#a+$$$ )e#d e#J Cai#e 7li#tott$ - Gogy#e - mo#dta )o%%elli( ,% 1.llat 1o#t$ -:em .#om$ Beh.t Ciccoli#i a /8#?+( go#dolta Cai#e$ Ciccoli#i meg.llt a* a0t7 a#$ - S*7l0a+ A e-#e+( hogy 8t i% +i a+ar0.+ hallgat#iJ Cai#e #em %*7lt %emmit( de Se1illa megr.#d'lt$ - I* #em 1olt 1icce%( Ci##ie - 0egye*te meg )o%%elli$ - :o%( #em A e le##e a* el%8 ta#H( a+i #em ha0la#d7 egy>ttm+?d#i - mo%olygott Cai#e$ Ciccoli#i arca hirtele# megdermedt$ - !.rc%a+ itt le##e a 1,# ga*em er$ Giggye el( #agyo# %*omorH( ami+or a* em er el1e%*ti a ar.t0.t$$$ - -,rem( /ogad0a r,%*1,t>#+et - %*7lalt meg Calleigh$ - A% +?%*?#0>+( hogy a re#del+e*,%>#+re .llt( Mr$ Ciccoli#i$ A /,r/i r.1illa#tott egy mo%olyt( ma0d eme#t a ra1atalo*7 a$ )o%%elli idege%e #e+ t#t( mi#t a ar.t0a( de #agy0. 7l 'gya#a*t a t?rt,#etet adta el8$ Cai#e-#e+ +i%%, gya#H% i% 1olt e* a ha%o#l7%.g( mi#tha eta#'lt.+ 1ol#a( de a*t.# e%*, e 0'tott( hogy a +,t /,r/it ige# %*oro% ar.t%.g +?t?tte egym.%ho*( ,% a ar.to+ .ltal. a# meg e%*,li+ egym.%%al a dolgai+at$ Ga #em egy gyil+o%%.gi >gy gya#H%tott0ai( /el %em t#t 1ol#a e* a* egye*,%$ - Ga a Kre9ele# 1olta+ +.rty.*#i - +,rde*te Cai#e -( mi,rt a Si#ai-hegyi +7rh.* a 1itt,+ e a ar.t0'+atJ - Ige#( hi%*e# a So'th Shore- a i% e1ihett,+ 1ol#a( a* %o++al +?*ele 1olt a +l' ho* - %*7lt +?* e Se1illa$ )o%%elli 1.llat 1o#t( ,% 7li#tott( ma0d /el/ordtotta a te#yer,t( mi+?* e# a*t /elelte: - Iga*a 1a#( de A e a Si#ai-hegyi +7rh.* a a+art me##i$ S*eri#te ott 0o a# a %*1%peciali%t.+$ - Colt 1alami el8*m,#ye a eteg%,g,#e+J - M.r legal. t* ,1e re#detle#+edett a +etyeg80e$ :emr,ge# 1olt egy i#/ar+t'%a i%( de %*,pe# re#d e0?tt$ A Si#ai-hegyi do+i+ i%mert,+ 8t( ,% A e i% #y'godta 1olt ott$ )em,lem( #em a*,rt adta e a +'lc%ot( mert #em a leg+?*ele i +7rh.* a 1itt>+$ Ke m.r +or. a# i% megH%*ott egy i#/ar+t'%t$ :em t'dt'+( hogy ilye# %Hlyo% a* .llapota$ Cai#e 7li#tott( ,% Se1ill.ho* /ord'lt: - Ca# m,g 1alamiJ Miel8tt a #yomo*7 meg%*7lalhatott 1ol#a( )o%%elli a*t mo#dta: - :,**e( ami a*t a /egy1ert illeti$$$ mag'+ i% t'd0.+( hogy e*e+ mi#dig /el '++a##a+ itt-ott$ C%eppet %em meglep8( hogy itt +?t?tt +i$ - 5ehet - 1.gta r. Cai#e -( de #e+>#+ a++or i% meg +ell 1i*%g.l#'#+ a #yomo+at$ - Berm,%*ete%e#$ Mo%t$$$ 1i%%*amehete+ A ehe*J - Gogy#e$

Ci%%*a+%,rt,+ a /,r/it a ra1atalo*7 a( de mo%t elhaladta+ a +opor%7 mellett$ Cai#e e#,*ett a +opor%7 a( ,% el %em t'dta +,p*el#i( hogy e*e+ a* agga%ty.#o+ +,pe%e+ 1olta+ a* em erra l.%ra ,% a +ett8% gyil+o%%.gra$ Ciccoli#i 07l tartotta mag.t( de )o%%elli meg%*,d>lt egy pilla#atra$ -i%%, i*arr#a+ t#t a go#dolat( hogy ti*e#?t ,11el e*el8tt e* a h.rom /,r/i m,g pro/i ,rgyil+o% 1olt$ -i/el, me#et Cai#e meg.llt a +,t /,r/i el8tt$ - Il#,*,%t +,re+( hogy meg*a1art'+ a gy.%*'+ a# - mo#dta$ - Fogad0.+ r,%*1,t>#+et$ Ciccoli#i +i#yH0totta a +e*,t: - :i#c% harag$ Cai#e +e*et /ogott a +,t /,r/i1el$ - B'd0a - mo#dta Ciccoli#i( ,% meg1eregette a %port+a .t0.#a+ a *%e ,t -( 'gya#Hgy Hc%H*om el A e-t8l( mi#t Si#atr.t7l$ Igy c%omag cigaretta( egy >1eg !o'r o# ,% egy g'riga t*ce#te%$ - Gogy mi#dig t'd0o# tele/o#.l#i - tette ho**. Cai#e( ,% elmo%olyodott$ Ciccoli#i icce#tett$ Ahogy Cai#e meg/ord'lt( hogy t.1o**o#( a /,r/i 't.#a%*7lt: - )em,lem( megtal.l0a( amit +ere%( had#agy$ S*eret#,m( ha 1,gre ti%*t.*#.+ e*t a* >gyet$ A helyi%,g 1,g, e# meg.llta+ egy pilla#atra( ,% /igyelt,+( ahogy a +,t /,r/i /ogad0a a t? i gy.%*ol7t$ - Mit go#dol%*( GoratioJ - +,rde*te Se1illa$ - Eltal. a# 07l m+?d#e+ a meg,r*,%eim$ -B'dom$ - Ke$$$ mo%t #em$ - C%e#d e# elhagyt.+ a ra1atalo*7t$ - I*e+ a* ?rege+ egy legyet %em t'd#.#a+ meg?l#i( h.t m,g +,t eg,%*%,ge%( %o++al /iatala /,r/it - 0egye*te meg Calleigh$ - Ciccoli#i megorrolt r.m - mo#dta Se1illa$ - Ke a*,rt 't.#a#,*el a t?rt,#et>+#e+ - mo#dta Cai#e$ - Gogy#e$ - 47l 1a#$ Calleigh( t,ged 1i%%*a1i%*>#+ a la or a$ - )e#d e#$ Be mit /orgat%* a /e0ed e#J Cai#e ?%%*ehH*ta a %*em,t$ - Megc,l*om Ka#iel !oyle-t$ - Go#dolom( #em /egy1errel - 0egye*te meg Calleigh$ - Kehogy$ Cai#e 1i%%*a1itte a +,t #8t a +apit.#y%.gra( ma0d +ime#t Miami !eachre$ M.r e%?t,tedett( ,% a miami +i+?t8 /el, 1e*et8 hidat meg1il.gtott.+ a +,+ re/le+toro+$ Ahogy le/ord'lt a t?lt,%Htr7l( a al oldalo#( +?*1etle#>l a* Alto# Hto# megl.tta a So'th Shore -7rh.*at$ !e/ord'lt alra a* Alto#ra ,% to1. me#t( a Kre9el ir.#y. a$ A %ar+o# meg.llt - a* 'tca m.%i+ 1,g, e# ,%*re1ette a Ciccoli#i .ltal emltett +l' ot$ A So'th Shore -7rh.* h'%*o#+,t h.*tom #yire 1olt i##e#$ A Si#ai-hegyi +7rh.* Hgy ?t1e# h.*t?m #yire 1olt( ,%*a+i ir.#y a#( ,% a Colli#% %'g.rHto# i% .t +ellett ha0ta#i - 'gya#a*o# a Colli#% %'g.rHto#( ahol megtal.lt.+ Felipe Frtega lim'*i#0.t$ Cala+i r.d'd.lt( mire Cai#e .tha0tott a +ere%*te*8d,%e#( ,% ,%*a+ra /ord'lt$ A* i% lehet( hogy a +,t /,r/i iga*at mo#dottU el+,p*elhet8( hogy 5ip#ic+ .llapota ro%%*a ra /ord'lt a +7rh.* a#( 1agy Ciccoli#i ,% )o%%elli egy%*ere# /el %e /ogta( me++ora a0 a# 1a# a ar.t0'+$ Se1illa emegy a +7rh.* a( ,% a++or ma0d t? et i% megt'd#a+$ A c%Hc%/orgalom a# mi#de#+i ha*a/el, igye+e*ett( de alig lehetett halad#i$ Cai#e-t #em hagyta #y'god#i a go#dolat: mi,rt 1.la%*tott.+ a* ?rege+ e*t a* Ht1o#alatJ Iga*( h,t/8# m.r #i#c% a++ora /orgalom( de a++or i%$$$ A :egy1e#egyedi+ 'tc.t7l a +7rh.* m,g mi#dig me%%*e 1olt$ Cai#e 1.llat 1o#t$ Semmi ,rtelme el1o#at+o*tat#i a i*o#yt,+o+t7l$ ->l?# e# i%( m,g 1.lto*atla#'l 5e%%or mo%toha/ia a gya#H%tott$ :orm.li% e%et e# a /ele%,get gya#H%ta#.( hi%*e# 5e%%or e%et, e# m,g htle#%,gr8l i% plety+.lta+( de a* a%%*o#y olya# +?1et+e*ete%e# +i.llt a #,hai /,r0e mellett( hogy Cai#e +,#ytele# 1olt hitelt ad#i a %*a1ai#a+$ A G'mmerrel e/ord'lt a Co#L'i%tador /elha0t70.ra( ma0d e.llt a* egyi+( ta9i+ .ltal /e##tartott %*a ad helyre$ Ami+or +i%*.llt( egy arra halad7 ta9i 7l r.%*7lt a %o/8r: - G,( ha1er2 A* a hely /oglalt2 Cai#e /el1illa#totta a 0el1,#y,t$ - A% a++or mi 1a#J A*t hi%*ed( e* mi#de#re /el0ogo%tJ Cai#e leha0olt( ,% meg#,*te mag.#a+ a /,r/it$ A* ?t1e# ,1 +?r>li /,r/i olya# %*agot .ra%*tott( mi#tha legal. hH%* ,1e el+er>l#, a />rd8%*o .t$ - Maga %*eri#t h.#y %*a .lytala#%.got tal.lo+ ma e%teJ - +,rde*te 1id.m ha#go#$ - 47l 1a#( 07l 1a#2 C%e%*d meg$ - A /,r/i r.c%apott a* a la+*.r7 gom ra( ,% g.*t adott$ Cai#e *%e , e# megc%?rre#t a tele/o#$ - Goratio - mo#dta( ami+or /el1ette$ - 47 e%t,t( G$ Bim Speedle 1agyo+$ - Mi H0%.g( SpeedJ

- !e#,*ett ho**.#+ egy &l'mmer #e1 /a*o#$ - Ka#iel !oyle %o/8r0e$ - I*t #e1e*em( G$ Be mi#de#t ,%* e# tarta%*J - Igye+%*em 07 p,ld.t m'tat#i #e+te+$ - Cagy Hgy$ &l'mmer iga*olta a /8#?+e %*tori0.t( ,% eho*ta a i*to#%.gi /el1,tele+et$ Ille#8ri*t>+( ,% 1il.go%a# l.t%*i+ ra0t'+( hogy a gyil+o%%.g ide0,# !oyle a %*.llod. a# 1olt$ - Meg lehet 'her.l#i a /el1,tele+etJ - :em iga*.#$ !.r a* i% lehet( hogy meg a r.lt.+ 8+et$ - A++or %emmit %em ,r#e+$ Ca# m,g 1alamiJ - Ige#( de a**al %e megy>#+ %o+ra$ Se1illa a*t >*e#i( hogy eme#t a a a +l' a a Kre9ele#( ,% elle#8ri*te a* ?rege+ ali i0,t$ - A% %timmelJ - :em$ A +l' 1e*et80e eml,+e*ett r.0'+( ami+or odame#te+( de #em t'd0a( mi+or t.1o*ta+$ - A% a +7rh.*J - Fda m,g #em 0'tott el$ -i +ellett me##ie egy m.%i+ hely%*#re$ A*t mo#dta( hogy hol#ap eli#t,*i$ - -?%*( Speed$ - Mi+or l.t'#+( GJ - -,%8 $ S*71al a* ?rege+ a +l' a# 1olta+ - de #em lehet t'd#i( meddig$ 5ehet( hogy e'gri+ a +7rh.* a$ Cai#e *%e re 1.gta a tele/o#0.t( ,% eme#t a Co#L'i%tador a$ A %*.llod. a# #em 1olt tHl %r a /orgalom$ Fdame#t a 1o#*7( hH%* ,1 +?r>li lati# %*.rma*.%H recepci7%ho*$ A +it*80,# a 5A)A #,1 %*erepelt$ A #8 r.mo%olygottU a lati#o+ mi#dig ar.t%.go%a a+ 1olta+ a t'ri%t.++al$ - Segthete+J - +,rde*te$ - Ka#iel !oyle-t +ere%em - mo#dta Cai#e( de e*Httal #em 1ette el8 a 0el1,#y,t$ - Igy pilla#at$ - A #8 meg/ord'lt( ,% e+i.ltott a h.t%7 irod. a: - :em t'dod( hol 1a# Mr$ !oyleJ - S*eri#ted hol 1a# ilye#+orJ A .r a#$ Cai#e meg+?%*?#te( ,% eli#d'lt a .r a$ Ahogy +?*eledett( egyre ha#go%a lett a *e#e$ A* a0t7 el8tt egy /e+ete p7l7%( /iatal /e+ete /,r/i >lt$ Cai#e l.tta ra0ta( hogy a /,r/i mi#d1,gig %*emmel tartotta 8t$ :em 1olt el,pti d0( teh.t a /,r/i 1al7%*#leg a* iga*ol1.#yo+at elle#8r*i$ Cai#e +i%%, %*,t#yitotta a *a+70.t( hogy a /,r/i l.tha%%a a* ?1,re er8%tett 0el1,#y,t$ A /,r/i egy pilla#atra megh?++e#t( de a*t.# icce#tett( ,% el/ord'lt$ Cai#e +i#yitotta a* a0t7t( ,% el,pett$ A .r a# %?t,t 1olt( ,% a %*#padi l.mp.+o# +1>l c%a+ a* a%*talo+ra helye*ett gyerty.+ i*to%totta+ #,mi /,#yt$ Il,g #agy 1olt a t?meg$ A %*#pado# Maria Chaco# ,#e+elt$ A r'h.0a alig ta+art 1alamit$ :em 1olt 1alami #agy %*.m( .r +,t%,gtele#>l hat.%%al 1olt a +?*?#%,gre$ Cai#e +?r ep.%*t.*ta a helyi%,get( de %ehol %em l.tta Ka#iel !oyle-t$ A*t.# hirtele# r.d? e#t( hogy a /,r/i ,ppe# mellette .ll( c%a+ a %?t,t e# #em 1ette ,%*re$ - Gihetetle#( mire +,pe% a %*e9( a ha#go% *e#e ,% a el,pti d0 hi.#ya - +i.ltotta oda !oyle$ - Me#0>#+ +i - mo#dta Cai#e$ Meg %em +%,relte tHl+ia .l#i a ha#go% *e#,t$ !oyle a />l,re m'tatott( 0ele*1e( hogy #em ,rti( mit mo#d$ Cai#e m.r a*t /o#tolgatta( hogy megragad0a a /,r/it( ,% +ir.#cig.l0a a .r 7l( ami+or !oyle a* a0t7 /el, m'tatott$ -ime#te+( de !oyle to1. me#t a* el8t,r /el,( ma0d /,lHto# meg.llt ,% meg+,rde*te: - Mit tehete+ ?#,rt( had#agyJ - :em mehet#,#+ e a* irod.0. aJ - +,rde*te Cai#e$ - Mi,rt #eJ Etme#te+ a* el8t,re#( ma0d e#yitotta+ egy !I5A&:I BI5FS /eliratH a0t7#$ !oyle ec%'+ta a* apr7 iroda a0ta0.t( ,% a* r7a%*tal m?g, l,pett$ A /alo# egy( a %*.llod.t . r.*ol7 /e%tm,#y l7gott$ !oyle i#tett Cai#e-#e+( hogy /oglal0o# helyet$ - Felt,tele*em( a #yomo*.%r7l 7ha0t t.0,+o*tat#i - mo#dta !oyle$ - Ca# m.r gya#H%tott0'+J - Ige# - /elelte Cai#e$ - -Cal7 a#J -ic%odaJ - Maga$ !oyle +i% h0.# le%*,d>lt a %*,+r8l( de a*t.# gyor%a# ?%%*e%*edte mag.t$ - Mi,rt le##,+ gya#H%tottJ Maga i% t'd0a( hogy 1a# ali im$ - Arde+e% - 0egye*te meg Cai#e$ - A /ilme+ e# mi#de# gyil+o% go#do%+odi+ a* ali i0,r8l$ - Ga meg a+ar 1.dol#i$$$ - P( dehogy$ :em 1.dolom %emmi1el$ M,g #em$ - A++or a* i%te# %*erelm,re( mi,rt gya#H%t e#gemJ - A*,rt( Ka#iel$$$ %*7lthatom Ka#iel#e+J A*,rt( mert maga +?1et+e*ete%e# ha*'di+$

A %*.llodaiga*gat7 #agyot #yelt$ - A# c%a+$$$ a Bommal +apc%olato% ,r*,%eimr8l ha*'dtam$ Megpr7 .ltam$$$ tito+ a# tarta#i a c%al.di >gyei#+et$$$ B'd0a( hogy 1a# e*$ - I*t ,rt%em Hgy( hogy tito+ a# #yomo*.%t /olytatott a mo%tohaap0a elle#J Cai#e %*a1ai meglepet,%+,#t ,rt,+ a /,r/it( a+i#e+ lee%ett a* .lla$ - Go##a# t'd a mag.##yomo*7r7lJ - Gallottam 1alahol$ Ke mo%t m.r maga i% e1allotta$ A*,rt /ogadta /el( hogy e i*o#yt%a: megc%al0a a* a#y0.t$ - Qgy 1a#$ :em itt( ha#em Cega% a#$ - A 5a% Cega%-i hat7%.go+ t'd#a+ err8lJ A mo%tohaap0.t a*,rt tart7*tatt.+ le( mert a**al gya#H%tott.+( hogy meg?lte a*t a #8t( a+i1el .llt7lag mego%*totta a* .gy.t$ Ga a #yomo*70a tal.lt 1alamit$$$ - Appe# err8l 1a# %*7$ A mo%tohaap.m #agyo# di%*+r,t 1olt$ A #yomo*7 %emmit %em tal.lt$ - S*>+%,gem 1a# a #e1,re ,% a tele/o#%*.m.ra - mo#dta Cai#e$ A* i#/orm.ci7t a*o##al .t+>ldi ma0d Catheri#e "illow%#a+$ - :em pro l,ma - mo#dta !oyle$ Meg+ere%te a #,10egyet( ,% a* adato+at /elrta egy dara paprra$ - Mit tit+ol m,g( Mr$ !oyleJ - +,rde*te Cai#e$ !oyle /elpilla#tott( ,% egy pilla#atig a 1.la%*o# go#dol+odott$ - :em 0't e%*em e %emmi( ami %egthet#e$ Cai#e a*,rt me#t oda( hogy meg%*oro#ga%%a a /,r/it( de %a0#o% #em 0.rt eredm,##yel$ - !e%*,lge%%>#+ Gi#o Forla#ir7l ,% a Cappelletti /i1,re+r8l - mo#dta$ - A /ra#c a - mo#dta !oyle( ,% el%.padt$ - Mo%t m.r a ar.taimat i% meg a+ar0a h'rcol#iJ - A*o+at a ar.to+at( a+i+ 07l %*er1e*ett ma//ia+apc%olato++al re#del+e*#e+J A mo%tohaap0a meggyil+ol.%.#a+ a m7d%*ere ige# +?*+ed1elt a ma//ia +?r, e#$ A*t hitte( #em t#i+ /elJ - R+ c%a+$$$ a* i%mer8%eim( %emmi t? $ 47 a# 1agy'#+$ B'd0a( #,ha elmegy>#+ gol/o*#i$ Al+alma#+,#t$ - Al+alma#+,#t$ - Cai#e +ar a tette a +e*,t$ - M.r +e*dtem a*t hi##i( hogy #i#c% t? ha*'g%.g$ !oyle leha0totta a /e0,t$ - )e#d e# 1a#$ M.r megi#t ra0ta+apott egy$$$ - Ga*'g%.go#$ F'%%'#+ #e+i m,g egy%*er$ !oyle a homlo+.t d?r*%?lgette$ C,g>l hatalma%at %7ha0tott$ - A#$$$ ,#$$$ tarto*om #e+i+$ Cai#e el8reha0olt$ - 5.t0aJ Ngye( milye# 07 ,r*,% iga*at mo#da#iJ A %*.llodat'la0do#o% c%a+ #,*te$ - A% mi,rt tarto*i+ #e+i+( Ka#ielJ - S*ere#c%e0.t,+-ad7%%.g$ - &o#to%a a#J !oyle 1.llat 1o#t$ - !a%e all( /'t all( lo1a+( mi#de#/,le( amire /ogad#i lehet$$$ Mit mo#d0a+( im.dom a %porto+at$ - Me##yi1el tarto*i+J - :em olya# %o++al$ - Me##yi1el( Ka#ielJ - B,#yleg #em %o+( c%a+ t* leped8$ Semmi%,g$ Cai#e a homlo+.t r.#colta$ - A++or mi,rt #em /i*eti +i 8+etJ !oyle %7ha0tott$ - :i#c% a##yi p,#*em$ A* a#y.m #em ha0la#d7 +i/i*et#i a* ilye# 0elleg ad7%%.gaimat( itt meg c%a+ /i9 /i*et,%t +apo+$ Ngya#Hgy( mi#t .r+i m.%$ - -,tlem( hogy 'gya#a##yit +ap#a$ - :em +ere%e+ t? et( mi#t m.% %*.llodaiga*gat7 Miami a#$ Cai#e 7li#tott$ - A% a c%al.di ottho# a# la+i+$ :em i% ro%%*( Ka#iel$ - Ige#( c%a+ ma0d#em mi#de# p,#*emet el+?lt?m$ A1e+ 7ta /ogado+( m.r a /8i%+ola 7ta( ,% mi#dig 07l me#t( de e* a +o%.rla da%*e*o# tel0e%e# +i+,%*t$ A tartal,+aim el/ogyta+( ,% c%a+ apr.#+,#t t'do+ /i*et#i a Cappelletti+#e+$ Cai#e +em,#ye# a %*em, e #,*ett$ - )em,lem( meg,rti( hogy e**el m,g #em ti%*t.*ta mag.t( Ka#iel$ C%a+ m,g 0o a# meger8%ti a gya#Hmat$ !oyle megad7a# /elemelte a +e*,t$ - Giggye el( 8%*i#te 1agyo+$ - Igy, +,#t i% +idertettem 1ol#a a* iga*at$ - -idertette 1ol#a$ Cai#e hallgatott egy ideig( ma0d meg+,rde*te: - Gi#o iga*ol0a a t?rt,#et,tJ !oyle gH#yo%a# /el#e1etett:

- A* a #yomor'lt ma//i7*72 A*t hi%*i( ha0la#d7 le%* elmo#da#i a* iga*atJ - :o%( a++or$$$ !oyle-#a+ a##yira 8%*i#te 1olt a* arca( hogy %*i#te /.0t #,*#i$ - A Meg1.lt7ra e%+>%*?m( had#agy( hogy /ogalmam %i#c%( +i ?lte meg Bomot$ Ige#( gyl?ltem$$$ de c%a+ a*,rt( amit a* a#y.mmal m1elt$ A* a#y.m m,g mo%t i% %*ereti$ Soha%em .#tottam 1ol#a( /i*i+ailag #em( hi%*e# e**el a* a#y.mat i% t?#+retettem 1ol#a$ Rt #em a+arom .#ta#i( ha egy m7d 1a# r.$ - A% mi 1a# a mag.##yomo*71al( a+it r..lltott a /,r0,reJ !oyle ?%%*er.#d'lt$ - Ngye( #em mo#d0a el #e+iJ - Cai#e #em 1.la%*olt$ - Gogy 1a# a* ,de%a#y0aJ A /,r/i i%m,t /el%7ha0tott$ - Fel>ltettem egy rep>l8re( ,% 1i%%*a+>ldtem Cega% a$ Bele 1a# #y'gtat7++al$ R i#t,*i a temet,%t$ Mi+or ad0.+ +i a marad1.#yo+at$$$ .rmi i% legye# a*J - Sa0#o%( eltart egy ideig$ Bal.# egy h,tig( de a* i% lehet( hogy m,g to1. $ - :o%( %*7l#a a halott+,m#e+( hogy ,rte%t%e#J 47 le##e( ha a$$$ ami mag'+#.l 1a#( miel8 Cega% a# le##e$ A# i% oda'ta*om a temet,%re$ Cagyi%( ha gya#H%tott 1agyo+$$$ elmehete+ egy.ltal.#J - A*t hi%*em( megoldhat7$ - :agyo# +?%*?#?m$ - A /,r/i +e%ere# /el#e1etett$ - Igy %*emete%*%.+ a# /ogom ha*a1i##i Bomot$ Cai#e /el.llt$ - I*t 'gye #em mo#d0a el a* ,de%a#y0.#a+J A**al otthagyta a /,r/it$ / M&g t"" titok AGFGO GF)ABIF CAI:I A SI:AI-GIGOI -P)GE@ /el, +?*eledett( a* ,p>let olya# 1olt a* ,0%*a+. a#( a+.r egy moder#+ori Sto#ehe#ge$ Ilhaladt a So'th !each camp'% ,p>letei mellett( ma0d e+a#yarodott a %>rg8%%,gi ell.t7 el8tt +iala+tott( a re#d8r%,g %*.m.ra /e##tartott par+ol7 a$ Fda e## a #81,rp'lt#.l iga*olta mag.t( ,% le>lt$ A #81,r+e +it*80,r8l leol1a%ta a##a+ #e1,t - 4I::IFI) !5AI)$ - Il#,*,%t a *a1ar.%,rt( 4e##i/er - mo#dta Cai#e( ,% e*Httal 8%*i#t,# mo%olygott$ - I#/orm.ci7ra le##e %*>+%,gem egy eteg>++el +apc%olat a#( a+it h,t/8 ,0%*a+a ho*ta+ e$ S*1roham( A raham 5ip#ic+$ A #81,r ?%%*er.#colta a homlo+.t$ - Maga i% t'd0a( had#agy( hogy #em adhato+ +i i#/orm.ci7t a etege+r8l$ A /,r/i 7li#tott$ - Gyil+o%%.gi >gy e# #yomo*o+( 4e##i/er( ,% ho*hato+ r7%.gi e#ged,lyt$ - A++or %a0#o% meg +ell 1.r#i a* e#ged,lyt$ :em a+aro+ a+ad,+o%+od#i( de$$$ - B'dom$ B'la0do#+,ppe# #em i% a etegr8l 1a# %*7( ha#em a ar.tair7l( a+i+ eho*t.+ a %>rg8%%,gire$ A #81,r 7li#tott$ - Iml,+%*i+ Mr$ 5ip#ic+reJ - +,rde*te Cai#e$ A #81,r megr.*ta a /e0,t( de +?* e# ep?ty?gte a #e1et a %*.mt7g,p e$ A*t.# a +,per#y8re meredt$ - A*t mo#dta( h,t/8# t?rt,#tJ - G,t/8 ,0%*a+a$ - S*o+atla#'l #agy 1olt a++or a #y>*%g,%$ C%a+ 0?tte+ ,% 0?tte+ a etege+$$$ - A++or hirtele# megl.thatta a #e1et( mert 7li#tott: - Ige#( itt i% 1a#$ - Beh.t eml,+%*i+ r.J A++or 07$ A #81,r mo%olygott$ - Iml,+%*em( hogy el8%*?r t,1e%e# rtam e a #e1,t$$$ Ige#( Mr$ 5ip#ic+#e+ #agy /.0dalmai 1olta+( ,% ,ppe# a*o# a %*,+e# +apott %*1rohamot( ahol mo%t maga >l$ - :em a me#t8 ho*ta eJ A #81,r megr.*ta a /e0,t$ - &o#to%a# Hgy t?rt,#t( ahogy maga mo#dta: a ar.tai ho*t.+ e$ - G.#ya# 1olta+J - $$$ -ette#$ - Iml,+%*i+ r.0'+J - Ige#$ A* egyi+ egy %.rmo% ?regHr 1olt$ :agyo# 07l ?lt?*?tt( 8%* ha0H /,r/i$ 47l tartotta mag.t$ Ga 07l

eml,+%*em( a e%*,de alap0.# +eleti-parti lehetett$ - Ige# - mo#dta Cai#e$ Ciccoli#i$ - A m.%i+ hogy #,*ett +iJ - R #em 1olt olya# 07+,p$ Alac%o#y( +opa%*( olya# /'ra +i% %*a+.llal$ - -ec%+e%*a+.llalJ - Ige#$ R #em tartotta a##yira 07l mag.t( mi#t a ar.t0a$ - 4e##i/er( maga c%od.lato% - 7+olt Cai#e$ A #81,r +ed1e%e# mo%olygott$ - A% mi#d1,gig egy>tt 1olta+J A 07+,p ,% a +e1,% , 07+,pJ A #81,r go#dol+odott egy ideig$ - A 07+,p ?regHr 0ele#tette e Mr$ 5ip#ic+et$ A*t mo#dta( a ar.t0a lepar+olta a* a't7t$ 5.ttam i% 8t a 1.r7 a#$$$ el,g 07l meg t'dtam /igyel#i$ - &o#to%a# mi+or l.tta 8tJ 4e##i/er 1.llat 1o#t$ - Mi#t m.r mo#dtam( r't.li% ,0%*a+.#+ 1olt( ,% Mr$ 5ip#ic+ /i rill.lt( teh.t a*o##al c%ele+ed#i>+ +ellett$ - :em eml,+%*i+( h.#y+or t?rt,#tJ A #81,r meg#,*te a %*.mt7g,p e# t.rolt adato+at$ - Ga0#ali /,l +ett8+or$ - A% megmo#da#.( melyi+ or1o% +e*elteJ - Kr$ )i#a Sar+ar$ A% #e i% +,rde**e: #i#c% itt$ Igy h7#apig a* Fr1o%o+ Gat.ro+ :,l+>l %*er1e*ettel dolgo*i+$ Cai#e icce#tett$ - A% a #81,re+J 4e##i/er i%m,t meg#,*te a %*.mt7g,pet( ,% a*t mo#dta: - :a#cy !la#co$ Mo%t ,ppe# ,0%*a+.%$ - Meg+,rhet#,m( hogy$$$ A #81,r tele/o#.lt( ,% meg+,rte !la#c7t( hogy 0?00?# le$ - :agyo# +?%*?#?m( 4e##i/er$ - C%a+ a m'#+.mat 1,g*em$ - M,gpedig #agyo# >gye%e#$ Cai#e el Hc%H*ott a #81,rt8l( ,% +ime#t a* el8t,r e( a* al+alma*otta+ %*.m.ra /e##tartott doh.#y*7 helyi%,g e$ A %o1.#y( harmi#c +?r>li !la#co a /apado# >l1e ,ppe# r.gyH0tott egy ho%%*H( 1,+o#y( a re+l.mo+ %*eri#t #8i cigarett.ra$ Flya# alapo%a# meg#,*te mag.#a+ Cai#e 0el1,#y,t ,% iga*ol1.#y.t( mi#tha egy eteget 1i*%g.l#a$ - :em ,rtem( mi,rt 0?tt ide - mo#dta !la#co$ - Igy gyil+o%%.gi >gy e# /olytato+ #yomo*.%t$ A #81,r#e+ a %*eme %e re e#t$ - Mr$ 5ip#ic+et #em ?lt,+ meg - mo#dta$ - S*1rohama 1olt$ - B'd0'+ - /elelte Cai#e$ - :em 8 a* .ldo*at$ C%a+ arra le##,+ +1.#c%i( hogy 1olt-e 1ele 1ala+i( p,ld.'l ami+or e0?tt a +7rh.* aJ A #81,r elgo#dol+odott$ - P( ige#$ Colt itt egy /a*o#$ Igy 07+,p ?regHr ho*ta e$ - M.% #em 1olt 1el>+J - Colt m,g egy t.r%'+( de ha 07l eml,+%*em( 8 lepar+olta a* a't7t$ - 5.tta a m.%i+ /,r/itJ - Gogy#e$ -opa%*( +ec%+e%*a+.lla%$ A maga% ?regHr mellett >lt$ - A +opa%* ?regHr eg,%* id8 alatt itt 1oltJ A #81,r +i/H0ta a />%t?t$ - M.r #em eml,+%*em po#to%a#$ Igy%*er arra 0.rtam( de a++or #em 1olt ott( ,% a maga% ala+ 1igyorgott( ,% 1icce%e# meg+,rde*te( hogy #i#c%-e 1alami 1ar.*%%*er>#+ a* ?reg c%o#to+ra$ A*t mo#dta( hogy a ar.t0a( Bo#y arge#ti# ta#g7t a+ar t.#col#i$ Ara#yo% 1olt$ - Ke a m.%i+at #em l.tta$ - Kehogy#em2 R i% itt 1olt$ - :em t'd0a( h.#y 7ra+or e%*,lt 1el>+J - Sa0#o%( #em t'dom( mert 5ip#ic+ /i rill.lt( gy %egte#em +ellett Kr$ Sar+ama+( hogy megme#t%>+$ - Fo#to% le##e$ A #81,r hallgatott$ - A reggeli ?t 7r.% %*>#et 't.# i*to%a# l.ttam a +opa%*( %*a+.lla% ?reg'rat$ Mi#d a +,t ?reget l.ttam( ami+or 1i%%*a0?ttem a >/, 8l$ Fda+i## .lldog.lta+ ,% doh.#yo*ta+$ - A*el8tt l.tta 8+et egy>ttJ A #81,r 7li#tott$

- Ige#( de m.r /ogalmam %i#c%( mi+or$ :,**e( Cai#e had#agy( mi a etege++el /oglal+o*'#+( #em a* eg,%*%,ge%e++el$ Itt #em 8+ a /o#to%a+$ - Ga#em Mr$ 5ip#ic+J - B'd0a$$$ m.r alig 1olt e##e ,let( mire eho*t.+$ -omoly %*1rohama 1olt$ Mi megtett>#+ mi#de#t( ami em erileg lehet%,ge%( de %a0#o% #em t'dt'#+ %egte#i ra0ta$ Ami+or Cai#e t.1o*ott a +7rh.* 7l( #em lett %o++al o+o%a $ Bal.# alapo%a# +i +elle#e +,rde*#i a %*em,ly*etet( ,% a++or +ider>l#e 1alami$ So++al 1al7%*# ( hogy Ka#iel !oyle 1agy a+.r a* a#y0a a tette%( mi#t a h.rom ?regHr( a+i+#e+ l.t%*7lag %emmi +?*>+ a* >gyh?*$$$ $$$ hac%a+ a* #em( hogy a* egyi+>+et +apc%olat a ho*t.+ egy l?1?ld?*,%%el( ,% ,rde+e% m7do# a l?1ed,+e+ i% egye*#e+$ I* +>l?#?% 1,letle#$ Ma0d t.0,+o*tat0a Se1ill.t a /e0lem,#ye+r8l( ,% a #yomo*7 meg+ere%heti a* or1o%t$ C%a+ a i*o#yt,+ %*.mt( go#dolta$ -i*.r7lag a i*o#yt,+$ A* ,0%*a+a +i%%, lehlt( ,% Cai#e meg or*o#gott( de #em .#ta( mert gy legal. /el/ri%%>lt a ho%%*H #ap 't.#$ Ci%%*ame#t a +apit.#y%.gra$ Iric Kel+7t a la orat7ri'm a# tal.lta$ - G.t teJ Mi,rt #em me#t,l ha*aJ - +,rde*te Cai#e$ - M,g te +,rdedJ Cai#e morgott 1alamit( mire Kel+o el1igyorodott$ - Meg1i*%g.ltam a* elemet( amit a parto# tal.lt'#+$ - -,rle+( mo%t iga*.# r.m /,r#e a 07 hr$ - )a0tam #em mHli+$ B'dod( el8%*?r a*t hittem( hogy egy 7raelem( de a*t.# +ider>lt( hogy hall7+,%*>l,+r8l 1a# %*7$ Cai#e /e%*>lte# /igyelt$ - A% mi1el 1a# +,t id8% gya#H%tott'#+$$$ - S*71al( t'dtam( hogy Calleigh +ime#t 1elete+ a ra1atalo*7 a( ,% e%*,ltem 1ele$ A*t mo#dta( alapo%a# meg#,*te mag.#a+ a* ?reg /iH+at( de egyi+>+ %em 1i%elt hall7+,%*>l,+et$ - I* iga*$ - !i*to% 1agy e##eJ I*e+ a hall7+,%*>l,+e+ ige# apr7+ lehet#e+( +>l?#?%e# a*o+( amelye+et a %*em>1eg %*.r. a ,pte#e+ ele$$$ - Ngya#( Iric$ I* a m'#+.m$ Kel+o /elemelte a +e*,t$ - 47l 1a#( #a$ C%a+ alapo% a+artam le##i$ I* a halott pa%a%ra i% 1o#at+o*i+$ - A raham 5ip#ic+ #em 1i%elt hall7+,%*>l,+et$ Kel+o /elhH*ta a %*em?ld?+,t$ - Bal.# a temet+e*,%i 1.llal+o*7 Hgy 1,lte( #em le%* %*>+%,ge a +,%*>l,+re$ - Ma0d meg+,rem Se1illa #yomo*7t( hogy #,**e# 't.#a( h.tha 1olt hall7+,%*>l,+e$ - )e#d e#$ Igy, +,#t #em mi#de# #agyothall7 mat'*%.lem( G$ Mi 1a# a t? i gya#H%tottalJ - Bhoma% 5e%%or #em 1i%elt hall7+,%*>l,+et$ Ka#iel !oyle ,% Ke orah 'gya#c%a+ +i*.r1a$ A% mi 1a# a %o/8rrel( Felip,1elJ - Calleigh m.r e%*,lt a c%al.ddal( de a*t mo#d0.+( #em 1olta+ ilye# pro l,m.i$ - Si+er>lt '00#yomot tal.l#i a* eleme#J - :em iga*.#$ Ahho* tHl%.go%a# apr7c%+a$ Cai#e go#dol+odott$ - Mi 1a# a++or( ha c%a+ ott he1ert a homo+ a#( ,% %emmi +?*e a* >gyh?*J - A* i% lehet%,ge%( hi%*e# el,g #agy part%*a+a%*r7l 1a# %*7( ,% re#geteg a* id8% em er Miami a#$ - Colt ra0ta 1,rJ - :em$ Ga lett 1ol#a( t? +?*e lehet#e a* >gyh?*$ Igy%*ere# #em hi%*em el( hogy e* a /r.#ya elem c%a+ a*,rt 1olt ott( hogy e##>#+et o%%*a#t%o#$ Cai#e 7li#tott$ - :em e* le##e a* el%8 al+alom( %em a* 'tol%7$ A %*emete%*%.+o# 1olta+ '00#yomo+J Kel+o megr.*ta a /e0,t$ - A gyil+o%o+ +e%*tyt 1i%elte+( itt i% c%a+ ma%*atot tal.lt'#+$ - 5e%%or mo il0aJ - A*o# c%a+ a %a0.t '00#yomai 1olta+$ Cai#e 1ett egy m,ly le1eg8t( ma0d la%%a# +i/H0ta$ - )e#d e# 1a#( Iric$ Mo%t %*,pe# ha*amegy>#+ ,% pihe#>#+$ - :em tilta+o*om$ - A t? ie+ m.r elme#te+J - Ige#$ Calleigh ,% Speed i% %o+.ig itt 1olt( c%a+ hogy t'dd$ Qgy /,l7r.1al e*el8tt me#te+ ha*a$ - 47l 1a# - mo#dta Cai#e$ - Mo%t ra0t'#+ a %or$ Al%*'#+ egy #agyot( ,% hol#ap /ri%% %*emmel l.t0'+

a dolgo+at$ Ahogy a par+ol7 a me#te+( Kel+o a*t mo#dta: - A*t mo#d0.+( a go#o%* #em al%*i+$ Ke a 07 /iH+#a+ #em .rt a* al1.%$ - :e .mt%d magad( Iric$ A go#o%*o+ re#geteget al%*a#a+$ - Cal7 a#J - 1igyorgott Iric$ - A% %*eri#ted mir8l .lmod#a+J - Arr7l( hogy .rtatla#o+ - mo#dta Cai#e( ,% ?lc%e# mo%olygott$ A +,t /,r/i ha*ame#t$ M.%#ap reggel Cai#e m.r ,ppe# +i a+art l,p#i a la+.%. 7l( ami+or meg%*7lalt a tele/o#0a$ A 1o#al m.%i+ 1,g,# egy +elleme% /,r/iha#g e%*,lt: - Cai#e had#agy( itt "arric+ !row# e%*,l$ 5a% Cega%-i #>gyi la or$ - Mr$ "arric+$ Ba1aly tal.l+o*t'#+$ Catheri#e "illow%%*al 1olt itt$ - Ige#( 'ram$ - -,rem( %*7lt%o# Gorati7#a+$ Segthete+ 1alamit( "arric+J - Catheri#e meg+,rt( hogy #,**e+ 't.#a Bhoma% 5e%%or#a+( h.tha %egthet>#+ mag'+#a+ a #yomo*.% a#$ - :agyo# +?%*?#?m$ - !i*o#yo% %*empo#t 7l mi i% ,rde+elte+ 1agy'#+ a* >gy e#( mi1el %*?+,% e# 1olt$ - :em mo#da#.m( hogy tHl 07l %i+er>lt a %*?+,%e( hi%*e# a /e0e egy %*emete%*%.+ a# la#dolt$ - G.t( ige#$ !e%*,lt>#+ a* itte#i mag.##yomo*71al( a+it Ka#iel !oyle ,relt /el( de %emmi eredm,#y$ Meg#,*t>+ a 0egy*eteit( de 5e%%or /olyto# megl7gott el8le$ B'd0'+( hogy 1i%*o#ya 1olt Irica Gardy1al( ,% 1al7%*#leg #em 1,letle#>l ,relt,+ /el ,ppe# e*t a mag.##yomo*7t$ B'd0a( a 1.l.%i >gye+ a %*a+ter>lete$ - 5ehet( hogy #.l'#+ i% 1a# egy mag.##yomo*7$ Ma0d 't.#a#,*>#+$ - )e#d e#$ Ke 1a# m,g 1alami$ Igy tele/o#%*.m( amit 5e%%or t? al+alommal i% h1ott Miami 7l$ Fogalm'#+ %i#c%( +i#e+ a %*.ma lehet$ - Megmo#da#. a %*.motJ - +,rde*te Cai#e$ A 1ega%i hely%*#el8 ledi+t.lta$ - -?%*?#?m( "arric+$ Nt.#a#,*e+( ,% ,rte%tem( ha tal.l'#+ 1alamit$ - &omp.%$$$ Mag'+#.l mi a hely*etJ - Ca# egy ,rde+e% alli%*ti+ai tal.lat'#+ - mo#dta Cai#e( ,% elme%,lte a :ew Oer%ey-i +apc%olatot$ - Dreg ma//i7*7+ - 0egye*te meg "arric+ 1id.ma#$ - G.t( ige#$ A* i% lehet( hogy a /egy1er tel0e%e# 1,letle#>l +er>lt a +,p e( ,% c%a+ arr7l 1a# %*7( hogy egyi+ pi%*+o% +,* 8l a m.%i+ a 1.#dorolt$ - A /8#?+?m a*o##al e i*o#yta#. mag.#a+( hogy a* ilye# 1,letle#e+#e+ ige# c%e+,ly a 1al7%*#%,ge$ - F+o% em er a /8#?+e( de ,# a++or i% a*t mo#dom( hogy 1,letle#e+ ige#i% 1a##a+$ - Ngye( m,g #em tal.lt.+ meg a holtte%t t? i r,%*,tJ - :em$ M,g mi#dig +ere%%>+$$$ Ke 1a# egy-+,t %*.l( ami# eli#d'lhat'#+$ A*o##al t.0,+o*tatom( ha 1a# 1alami$ -?%*?#?m( "arric+$ - Dr?m mag.1al dolgo*#i( Goratio - mo#dta "arric+( ,% letette a tele/o#t$ Cai#e a #ap 0a1a r,%*,t a* a+t.+ +?*?tt t?lt?tte$ A tele/o#%*.m egy 1.ro%i la+.%ho* tarto*ott$ A la+cm %*eri#t a t'la0do#o% egy i*o#yo% Bee-Mi#or )t$ 1olt$ Igy c,gJ S*em,lye%e# h1ta /el a %*.mot$ A #egyedi+ c%e#get,%re e+apc%olt a* >*e#etr?g*t8( ,% egy /,me% ha#g c%a+ a##yit mo#dott: M-,rem( hagy0o# >*e#etetM$ :em hagyott$ :e+il.tott( hogy +idert%e( milye# c,gr8l 1a# %*7$ Meg#,*te a c,g#yil1.#tart7 a#( a -ere%+edelmi -amar.#.l( a* .llami( %8t a %*?1et%,gi a+t.+ a# i%( de %ehol %em e%ett %*7 a Bee-Mi#or )t$-r8l$ M.r ma0d#em le0.rt a m%*a+0a( ami+or Cai#e elhat.ro*ta( hogy legye#( ami le%*( elmegy a la+.% a$ A*o# a# a hely%*#el8+ #em mehet#e+ egyed>l( teh.t /elh1ta Se1ill.t$ - Adele( mit %*7l#.l egy +ir.#d'l.%ho*J - Go1.J Cai#e megmo#dta$ - :em ro%%*$ A ti,d 1agyo+$ Bal.l+o*'#+ a G'mmer#,l$ )?p+e /,l7r.1al +,%8 Cai#e lepar+olta a +oc%it egy apartma#h.* el8tt$ A +,temelete% ,p>let a Bi*edi+ ,% a Meridia# %ar+.#( a Flami#g7 par+t7l egy h.*t?m #yire 1olt$ A* ,p>let homlo+*ata me#ta*?ld 1olt ,% l.t%*ott ra0ta( hogy #emr,g /e%tett,+$ A /'ra %*#,t8l elte+i#t1e a* ,p>let #em %o+ a# +>l?# ?*?tt a +er>let t? i motel0,t8l$ Cai#e meg#,*te a po%tal.d.+at( ,% a h.rma% %*.m#.l megtal.lta a MBee-Mi#or )t$M-t$ I#tett Se1ill.#a+( /el/el, m'tatott( ma0d a +e%+e#y l,pc%8+?# /elme#te+ a m.%odi+ emeletre$ A c%'pa%*( h7/eh,r /ala+ ,% a padl7%*8#yege+ tel0e%e# %*em,lytele##, tett,+ a hely%*#t( de legal. ti%*ta 1olt(

,% a le1eg8 e# ,re*#i lehetett a 5y%ol illat.t$ A /olyo%7 1,g,# megtal.lt.+ a 3-a% %*.mH a0t7t$ Cai#e e+opogott$ Semmi$ Cai#e Se1ill.ra #,*ettU a #yomo*7 1.llat 1o#t$ I%m,t +opogott( de hi. a$ - :o%( tal.# %i+er>l meg%*ere*#i a para#c%ot -mo#dta Se1illa$ - )e#d e# - mo#dta Cai#e$ M.r ,ppe# el a+arta+ me##i( ami+or a* a0t7 la%%a# +i#ylt$ A i*to#%.gi l.#c m,g mi#dig ra0ta 1olt( ,% a +e%+e#y r,% e# Cai#e egy 1o#*7( .lmo% #8i arcot l.tott$ I%mer8%#e+ t#t$$$ A* ,#e+e%#8 a Co#L'i%tador .r0. 7l( Maria Chaco#$ - Cai#e had#agy - mo#dta a l.#y$ - Mit +ere% ittJ Cai#e elmo%olyodott$ - A* iga*at meg1all1a( ,# i% 'gya#e*t a+artam +,rde*#i mag.t7l( Maria - mo#dta( ,% Se1ill.ho* /ord'lt$ - A h?lgy Maria Chaco#( a* I9plorer .r 7l$ - A*t.# Mari.ho* /ord'lt: - :em mehet#,#+ eJ A l.#y megpr7 .lt +i#,*#i( hogy l.%%a( +i1el 1a#$ - R Se1illa #yomo*7 - mo#dta Cai#e( ami#t a #yomo*7 a* a0t7 el, .llt( hogy a l.#y i% l.tha%%a$ - R #yomo* Bhoma% 5e%%or >gy, e#$ - Go#doltam( hogy a a# a* >gy e# #yomo*#a+$ - C%apatm'#+a$ !emehet>#+J - Igy pilla#at - mo#dta Maria( ,% ec%'+ta a* a0t7t( hogy +i1egye a l.#cot$ -i#yitotta a* a0t7t( ,% ete%%,+elte 8+et$ A /e+ete ha0a +i%%, +7co% 1olt( ,% c%a+ egy Ka# Mari#o Kolphi#% tri+7t ,% /eh,r al%7#emt 1i%elt$ A* apr7( %*er,#ye# Htoro*ott la+.% eg,%*e# ottho#o%#a+ hatott$ A* egyetle# /,#yt egy .ll7l.mpa i*to%totta a %aro+ a#U a* a0t7 +?*el, e# egy 1?r?% *%e#lia +a#ap, terpe%*+edett( mellette egy %*#e% hi#ta%*,+$ A +a#ap,1al %*em e# egy #agy+,per#y8% t,1,+,%*>l,+( mellette egy hi-/i toro#y( a padl7# %*,t%*7r1a #,h.#y CK-leme*$ A* a0t7t7l alra egy +i% /eh,r e ,dl8a%*tal( +,t %*,++el$ Itt a /eh,r padl7c%empe 1.la%*totta el egym.%t7l a +,t helyi%,get$ A* a%*tal m?g?tt egy +ic%i( de patyolatti%*ta tea+o#yh.t l.tta+$ - Ca# mag.#.l 1ala+i( MariaJ A l.#y megr.*ta a /e0,t( ,% .%tott$ - C%a+ ,#$ Il#,*,%t$$$ Al'dtam$ - !oc%.#at( hogy /el, re%*tett>+ - mo#dta Se1illa( .r a ha#g0.# egy.ltal.# #em lehetett ,re*#i a %a0#.l+o*.%t$ - Semmi a0 - mo#dta Maria( ,% 1.llat 1o#t$ -F,l7ra mHl1a Hgyi% /el+eltem 1ol#a$ I%te dolgo*om$ - So+at dolgo*i+ -0egye*te meg Cai#e$ - A# a+artam - mo#dta Maria$ - Agre%%*1 1agyo+( ha a +arrieremr8l 1a# %*7( ,% %*,tpr7 .l0'+ a h.t%7#+at$ - Q0a .%t.%$ - -,r#e+ egy +.1,t( 1agy 1alamitJ Cai#e ,% Se1illa i#tett( hogy #em +,r#e+$ - :em .#0.+( ha +,%*te+ magam#a+ egyetJ M'%*.0 /el, red#em$ - Kehogy - mo#dta Cai#e$ - C%a+ #y'godta#$ 5e>lte+ a* ,t+e*8a%*talho*( mg Maria eme#t a* apr7 +o#yh. a( /el+apc%olta a 1illa#yt( ,% #e+il.tott +.1,t /8*#i$ - Mi#e+ +?%*?#hetem a l.togat.%'+atJ - +,rde*te a* ,#e+e%#8$ - B'la0do#+,ppe# #em i% a+art'+ megl.togat#i -/elelte Cai#e$ Maria /elhH*ta a %*em?ld?+,t( mi#t a+i #em ,rti$ - I* a la+.% #em a maga #e1,# 1a#$ A l.#y meg/ord'lt( ,% 1i*et e#gedett a +.1,% ed,#y e$ - Iga*a 1a#$ Ga elego#dolo+( #em i% t'dhatt.+( hogy itt tal.l#a+$ - S*71al( Maria - mo#dta Cai#e -( tal.# elmagyar.*hat#.$ Gogya# lehet( hogy ,ppe# a a# a la+.% a# tal.l0'+( aho1. a #yomo+ 1e*ette+J - Igy ar.tom la+.%.ra 1igy.*o+$ - A ar.t0.t Bee-Mi#or )t$-#e+ h10.+J - :o%( e* a Bee-Mi#or t'la0do#o%.#a+ a la+.%a -/elelte a l.#y( +i%%, eltHl*ott la*a%.ggal( ,% #y'godta# e?#t?tte a 1i*et a +.1,/8*8 e$ !e+apc%olta a g,pet( ma0d a p'ltra +?#y?+?l1e a l.togat7ira #,*ett$ Cai#e r.1illa#tott egy +ira+atmo%olyt: - A% +i le##e a* a %*em,ly( MariaJ - Mag'+ a #yomo*7+( m,g #em %i+er>lt +iderte#iJ - :em - mo#dta Cai#e +i%%, i#ger>lte#$ - :em a+ar %egte#i( hogy meg%p7rol0'+ a /.rad%.gotJ A l.#y la%%a# megr.*ta a /e0,t( ,% motyogott 1alamit( de a*t.# hirtele# elhallgatott$ 5eha0totta a /e0,t$ A* a0+ai megremegte+$ Cai#e meglep8d?tt( ,% Se1ill.ra( ma0d a l.#yra #,*ett$ A* ,#e+e%#8 arc.# leg?rd>lt egy +?##yc%epp$

- Me++ora /a0a#+7 - mo#dta$ - Mo#dtam #e+i( hogy %e#+it %em 1erhet .t$$$ de a*,rt m,gi% iga*alett( 'gyeJ Se#+i %e 0?tt r.$ C%a+ mag'+$$$ de m,g mag'+#a+ %e .llt ?%%*e a +,p$ Cai#e gyomra hirtele# ?%%*e%*or'lt$ - Bhoma% 5e%%or - mo#dta$ Se1illa ,rtetle# arccal #,*te$ - I* a* 8 la+.%a - /olytatta Cai#e$ - 5egal. i% a* ?1, 1olt$ - !ra17 - 1.gta r. Maria( ,% let?r?lt egy H0a +?##yc%eppet$ - Bee-Mi#or( Bhoma% Mi#or( Bhoma% 5e%%or$$$J - A* ,p>let a Bee-Mi#or t'la0do#. a# 1a# - mo#dta Maria -($$$,% #,h.#y m.%i+ %*em,ly t'la0do#. a#$ - D# +?*el .llt 5e%%orho*J - +,rde*te Cai#e$ A l.#y egy ho%%*H pilla#atig a /,r/ire #,*ett$ - Ige#$$$ de #em Hgy( ahogya# maga go#dol0a$ - A* 8 la+.%. a# la+i+( de m,g%em 1olta+ i#tim +apc%olat a#J A l.#y el/i#torodott$ - I*t mo#dtam 1ol#aJ C%a+ #em 1oltam olya# 8r>lte# %*erelme% el,( hogy el a+ar0am 1.la%*ta#i a /ele%,g,t8l( meg ha%o#l7+$ - Mit a+artJ - C%a+ %*7ra+o*#i a+artam$ A% 07l 0?tt a* a* .ll.% a Co#L'i%tador a#( e%etleg egy H0 %*.llod. a#$$$ Cega% a#$ Ngya# m.r( /el#8tte+ 1olt'#+( c%a+ %*7ra+o*t'#+ egy +ic%it$ - -?lc%?#?%e# +iha%*#.lt.+ egym.%t - 0egye*te meg Se1illa$ - A% e* ro%%*J - +,rde*te Maria ,le%e#$ - Mi,rtJ Cai#e-#e+ ?%%*e.llt a +,p$ - A*o# a* e%t,#( ami+or 5e%%or meg,r+e*ett Cega% a( ami+or meg?lt,+( ,ppe# ide tartott( 'gyeJ - Ami+or #em 0ele#t meg a %*.llod. a#J - +,rde*te Maria$ - Ige#$ Ide$ - :em 1olt %*omorH( ami+or #em 0ele#t megJ - S*omorHJ :em$ Bal.# o%%*H%$ B'd0a( 8 a++or 0?tt( ha a+art$ - :em %*o+ott tele/o#.l#i( ha m,g%em t'dott el0?##iJ - Eltal. a# /elh1ott$ Ke arra go#doltam( hogy a /ele%,ge a* 'tol%7 pilla#at a# m,gi% 1ele tartott$ Cai#e #em %*7lt %emmit$ Maria /olytatta: - C%a+ a++or t'dtam meg( hogy halott( ami+or emo#dt.+ a hrad7 a#$$$ - A* .lla i%m,t megremegett( de mo%t m.r #em %rt$ - A* #em o%%*a#totta( ha a /ele%,ge i% el0?tt 1ele Miami aJ - +,rde*te Cai#e$ Maria megd?rg?lte a homlo+.t$ -:em2 G.#y%*or mo#d0am m,g elJ B'dtam( hogy #8%( ,% e%*e .g. a# %em 1olt el1.l#i$ - R a*,rt el,g +omolya# 1ette a +apc%olat'+at( ha e*t a la+.%t i% /e##tartotta mag.#a+ - %*7lt +?* e Se1illa$ - Bal.# gy 1olt( de eleget +ere%e+ ahho*( hogy meg,l0e+ el8le$ R a0.#lotta /el #e+em e*t a la+.%t( ami+or el+e*dtem ,#e+el#i a Co#L'i%tador a#$ Iredetileg c%a+ addig la+tam 1ol#a itt( mg ?%%*e%*edem magam$$$ de a*t.# Bom to1. /i*ette a la+ ,rt( ,% a*t mo#dta( tegyem /,lre a p,#*em$ - A++or +e*d8d?tt a %*e9'.li% +apc%olat'+J -+,rde*te Se1illa$ - Cagyi% le/e+>dtem 1ele a la+ ,r,rtJ A**al 1.dol( hogy pro%tit'.lt 1agyo+J G?lgyem( ,# igye+%*em %egte#i mag'+#a+( de ha e e# a %tl'% a# /olytat0a$$$ Cai#e #em emltette meg #e+i( hogyha 1al7 a# %egte#i a+ar#a( #em hallgatta 1ol#a el e*t a* i#/orm.ci7t$ - M,g mi#dig #em 1il.go%( hogy %*em,lye% 1agy >*leti +apc%olat a# .llta+-e egym.%%al$ - B'd %*.0r7l ol1a%#iJ - /elelte Maria$ -Mi#d+ett8$$$ A+.r hi%*i( a+.r #em( Bom egy +ed1e% /ic+7 1olt( a+i #agyo# re#de% t'dott le##i a*o++al( a+i+et +ed1elt$ &,ld.'l egy ilye# gy?#y?r .r,#e+e%#81el( a+i %*e9'.li% %*olg.ltat.%o++al 1i%*o#o*ta a +ed1e%%,g,t$ - M.r a legele0,# #yil1.#1al7 1olt( hogy tet%*em #e+i$ - A* ,#e+e%#8 Se1ill.ho* /ord'lt$ - Maga 1o#*7 a%%*o#y( #yomo*7$ Art a /,r/ia+ho*$ -?##ye# meg,rt0>+( mit a+ar#a+$ - Beh.t +i+e*dett mag.1alJ - +,rde*te Se1illa$ Maria go#dol+o*ott egy pilla#atig$ - B'la0do#+,ppe#$$$ i#+. ,# +e*dtem +i 1ele( mi't.#$$$ meg%*ere*tem a %*.m.t$ Go#dol0o#( amit a+ar( de ho%%*H t.1ra ter1e*tem( ,% Cega% a# i% e a+artam /'t#i$ A %how '%i#e%% +em,#y 1il.g( ,% egy Bomho* ha%o#l7 M ar.tM %o+ .lmot 1.lt 1al7ra$ - Mire 1olt 07 a tit+ol7*.%J Mi,rt a Bee-Mi#ort7l ,relte a la+.%tJ - %*7lalt meg Cai#e$ - A %*.lloda +i/i*ette a* el%8 ha1i la+ ,rt - e* e##e i% 1olt a %*er*8d,% e#$ Bom hat h7#apra %*er*8dtetett a .r a( ,% 8 tal.lta #e+em e*t a la+.%t$ C%a+ +,%8 0?ttem r.( hogy a %*.lloda1e*et,%%el +i ,reltetett egy m.%i+ helyet( amit tito+ a# 8 ha%*#.lt$ Cai#e t,m.t 1.lto*tatott:

- Maga #em ide1al7%i$ - I* i#+. +i0ele#t,% 1olt( mi#t +,rd,%$ - :em( :ew Oor+-i l.#y 1agyo+$ A %*>leim ott ,l#e+$ - C.llat 1o#t$ - Fell,ptem egy-+,t +eleti-parti +l' a#( ,% arra go#doltam( hogy +ell le##ie egy hely#e+( ahol ,# i% megc%i#.lhatom a %*ere#c%,met$ Wgy el0?ttem Miami a$ - A% %*er*8dtett,+ a Co#L'i%tador a$ - Ige#( mi't.# legal. %*.* meghallgat.%o# 1oltam( ,% a* ?%%*e% eg,rly'+at 1,gig0.rtam a 1.ro% a#$ Ke t'dtam( hogy %i+er>l#i /og$ - B'dtaJ - 47l #,*e+ +i( r.ad.%'l +' ai 1,r i% /olyi+ a* ereim e#$ Berm,%*ete% a#yag 1agyo+ e*e# a piaco#$ A Co#L'i%tador a# +i*.r7lag a tehet%,gem#e+ +?%*?#hettem a* .ll.%t$ Iga*( +,%8 +i ,leltem egy +ic%it a /,%*+em$ - M%$ Chaco# - mo#dta Cai#e -( #em a+artam t,l+e*#i ?# /elett$$$ - Meg%*o+tam( had#agy$ A %*7ra+o*tat7ipar m.r c%a+ ilye#$ A% higgye el( 07l c%i#.lom$ 47 +riti+.+at +aptam( ,% m.r a m.%odi+ /,l,1e% %*er*8d,%t i% meg+aptam$ Bom le%*er*8dtetett Cega% a( de mo%t( hogy m.r #i#c%( #em t'dom( mi le%*$$$ - Mi,rt #emJ A l.#y i%m,t 1.llat 1o#t$ - 5ehet( hogy Ka#iel +ere%*t e te%* #e+em$ A* i% lehet( hogy #em e#ged el i##e#$ Ke .#om i% ,#( tehet%,ge% 1agyo+( ,% mi#de# egye% %*#pado# t?lt?tt #appal 0o ,% 0o le%*e+$ Cai#e megi#t t,m.t 1.ltott: - B'dta( hogy 5e%%or#a+ Cega% a# i% 1olt 1i%*o#ya egy ,#e+e%#81elJ Mari.# l.t%*ott( hogy #i#c% #y,re a +,rd,%$ - Megt'dtam - mo#dta 1,g>l$ - C,letle#>l meghallottam( ami+or egy e%te eldic%e+edett Iric.1al a ha1er0ai#a+$ :em 1ette ,%*re( hogy a +?*el e# 1agyo+$ - A% milye# ,r*,% 1oltJ - Go#dolhat0a( hogy #em rep+edtem ?r?m?m e#$$$ Ke #em 1oltam /,lt,+e#y$ - Artem - mo#dta Cai#e %*.ra*o#$ - Gi%*e# e* #em olya# +apc%olat 1olt$ - &o#to%a# - mo#dta a* ,#e+e%#8 egy 1.ll1o#ogat.% +%,ret, e#( ma0d meg#,*te a +.1,0.t$ :e+em l,#yeg, e# c%a+ a* %*.mtott( hogy legye# 1ala+im a %*.llod. a#$$$ de higgye el( re#geteg %*.lloda 1a# m,g e e# a 1.ro% a#$ - Arra %*.mtott( hogy ha Bom #em H0t0a meg a %*er*8d,%,t a* Fa%i% a#( e%etleg %egthet elhelye*+ed#i egy m.%i+ helye#J - Ige# - 1.gta r. a l.#y( ma0d +i?#t?tte mag.#a+ a +.1,t$ - !i*to%( hogy #em +,r#e+J - +,rde*te$ Cai#e #em +,rt( de Se1illa 1,g>l el/ogadott egy c%,%*,1el$ - Be0%*##el( c'+orralJ - +,rde*te Maria$ - Fe+et,# +,rem( +?%*?#?m - mo#dta Se1illa$ Maria /el%*olg.lta a +.1,t( ,% a*t mo#dta: -B'd0.+( Bom mi#de#+it i%mert Cega% a#$ Cega% 't.# 0?tt 1ol#a 5A( ,% tal.# egy leme*%*er*8d,%t i% +aphattam 1ol#a$ Ga egy /,r/i#e+ #agy a li id70a( a /ele%,ge mellett mi#de# +i+?t8 e# tarthat egy #8t$ -it ,rde+elJ Se1illa #em hagyta %*7 #,l+>l$ - S*71al( a 1i%*o#y'+ %*igorHa# >*leti >gy 1oltJ Maria %*omor+.%a# mo%olygott$ - A*,rt ,# i% 07l %*7ra+o*tam( h?lgyem$ Bom 5e%%or ige# %*7ra+o*tat7 t'dott le##i$ Ngye( #em .#0.+( ha +ihagyom a r,%*lete+etJ - Kehogy - mo#dta Cai#e$ - Ke i*to% 1agyo+ e##e( hogy e* 071al t? 1olt( mi#t p'%*ta te%ti +apc%olat$ :agyo# %o+%*or /elh1ta mag.t a mo il0.r7l$ Maria 7li#tott$ - I* iga*$ -ed1elt>+ egym.%t$ Ga1ero+ 1olt'#+$ :agyo# %o+at e%*,lgett>#+( mi't.# a /ele%,ge Cega% a +?lt?*?tt$ C%a+ Hgy( t'd0a( hogy #e hl0?# +i a t* a l.togat.%ai +?*?tt$ Cai#e a homlo+.t r.#colta$ - Me%,lte( hogy Ka#iel !oyle r..lltott egy mag.##yomo*7t a mo%tohaap0.ra$ A*t mo#dta( hogy e*t %*em,lye%e# t8le t'd0a$ Maria *a1ar a 0?tt$ - Igy +ic%it$$$ />lle#tettem$ Iga*%.g %*eri#t Bom mo#dta el( hogy Ka#iel le a+ar0a 0.rat#i a /ele%,ge el8tt$ I*,rt 1olt a la+.% a Bee-Mi#or #e1,#$ - Maga miattJ - A*t #em t'dhatom( hogy +i/e0e*ette# miattam t?rt,#t( 1agy %em( de t,#y( hogy #em ,# 1oltam a* egyetle# ,#e+e%#8( a+i# M%egtettM$ Cal7%*##e+ tartom( hogy a 1ega%i l.#y#a+ i% a Bee-Mi#or #e1, e# 1ette +i a la+.%t$ - I*t mi 8l go#dol0aJ - Ga e#gem p,#*elt( 8t mi,rt #e %egtette 1ol#aJ

A* ,#e+e%#8 r.tapi#tott a l,#yegre$ I*t mihamara +?*?l#i +ell a 1ega%ia++al i%$ - Ka#iel e1allotta( hogy Cega% a# 1olt egy mag.##yomo*70a - mo#dta Cai#e$ - Maga %*eri#t itt( Miami a# i% /igyeltetteJ - Bom %*eri#t ige#( de err8l #em t'do+ t? et mo#da#i$ A Bomho* ha%o#l7 %*o+#ya1ad.%*o+ el8 -'t7 para#oi.%o+ le%*#e+$ Cai#e /igyelte( ahogy a l.#y #y'godta# +ortyolgat0a a +.1,0.t$ A*t.# a*t mo#dta: - A* ilye# 0elleg +apc%olato+ a# a #8+ c%a+ a##yit 1.r#a+ el a /,r/ia+t7l( ame##yit meg+aphat#a+ a maga e%et, e# a +arrier0e egye#get,%,t$ - &o#to%a#$ - C%a+hogy a* i% el8/ord'lhat( hogy a #8+ ele%*eret#e+ a %*eret80>+ e$ !i*to% e##e( hogy #em a+art t? et a /8#?+,t8lJ Maria megr.*ta a /e0,t$ - M,g mit adhatott 1ol#aJ 4,*'%om( m.r c%a+ a* hi.#y*ott 1ol#a( hogy /olyto# mellettem legye#2 :e+em i% meg1olta+ a* .lmaim( ,% Bom %egtett 1al7ra 1.lta#i a*o+at( de %oha%em te+i#tettem 8t a* .lmaim /,r/i0.#a+$ A*t hi%*i( ,pp egy ilye# +a#dHrra .hto*tamJ - A% #em /,lt( hogy egy %*,p #ap +ite%*i a %*r,t a 1ega%i l.#y +ed1,,rtJ A l.#y c%. o%a# mo%olygott$ - A tehet%,gem #em c%a+ a* ,#e+l,%re ter0ed +i( had#agy$ A% #emc%a+ ,# ,re*tem 07l magam$ Bom %oha%em *.rt 1ol#a +i tel0e%e# a* ,let, 8l$ ).ad.%'l mi#d+ette# t'dt'+( hogy Ka#iel mi#de#t megte%*( hogy e/e+ett%e$ Cai#e meglep8d?tt a %*a1ai#$ - A*t a+ar0a mo#da#i( hogy +,pe% lett 1ol#a meg*%arol#iJ - :em( de Bom 1al7%*#leg #em *.rta +i e*t a lehet8%,get$ :,**e$$$ Ka#iel +i a+arta i+tat#i a +,p 8l$ Dr?+re$ - A% Ka#iel #em gya#totta( hogy a mo%tohaap0a ,% maga$$$ tit+o% 1i%*o#yt /olytat#a+J A* ,#e+e%#8 ?#el,g>lte# mo%olygott$ - Bal.l+o*ott m.r Ka#iellelJ Qgy #,* +i( mi#t egy t'd7%J I*>%t+a#.llal a %*.0. a# %*>letett$ A% %oha%em gya#a+odott r.#+$ Giggye# #e+em$ - Maga %*eri#t me##yire gyl?lhette Ka#iel a mo%tohaap0.tJ - Me##yireJ G.t( a##yira i*to%a#( hogy +,pe% 1olt +?1et#i( ami+or Cega% a# 1olt$ Mi,rt ,rde+liJ Cai#e el8reha0olt$ - Ka#iel +?1ette a mo%tohaap0.t Cega% a#J - P( ige#$ )em,lte( hogy ra0ta+ap0a 1alami#$ B? %*?r i% elme#t 5a% Cega% a$$$ a++or i% ott 1olt( ami+or meg?lt,+ a*t a* ,#e+e%#8t$ SHlyo% c%e#d #ehe*edett a +i% la+.%ra$ - A*t$$$ a*t hi%*i( hogy Ka#iel ?lte meg a l.#yt( hogy Bom a0 a +er>l0?# miattaJ - +,rde*te Se1illa$ - I* i% egy lehet8%,g - 0egye*te meg Cai#e$ Q0a o+( hogy e%*,l0e# a 5a% Cega%-i #>gyi la orral$ Mari.# l.t%*ott( hogy t?ri a /e0,t 1alami#$ C,g>l meg%*7lalt: - Ke a++or mi,rt ?lte meg Bomot( ami+or 1i%%*a0?tt ide$$$ ha ott m.r Hgyi% meg1olt a 1.d elle#eJ - -i ?lte megJ - +,rde*te Se1illa$ - Ka#iel !oyle - magyar.*ta Cai#e( a+i megpr7 .lta +?1et#i a* ,#e+e%#8 go#dolatme#et,t$ -Ga !oyle ?lte meg a* ,#e+e%#8t Cega% a#( ,% t'dta( hogy 5e%%or a gya#H%tott( mi,rt +ellett meg?l#ie Miami a#( ami !oyle ter>leteJ Maria 7li#tott$ - S*71al maga i% a*t hi%*i( hogy Ka#iel ?lte meg BomotJ Cai#e tilta+o*1a /elemelte a +e*,t$ - So%e mo#dtam ilye%mit$ Maga 1etette /el e*t a* elm,letet( ,# c%a+ to1. go#doltam$ - Artem( ,rtem$$$ Ke a++or +i tetteJ Cai#e c%a+ mo%olygott$ - Maria( ,# hely%*#el8 1agyo+( ,% a* ,# %*emem e# c%a+ a++or le%* gya#H% 1ala+i( ha e*t a i*o#yt,+o+ i% al.t.ma%*t0.+$ Maria i1ott egy +i% +.1,t( ma0d elmo%olyodott$ - :em a+artam +1.#c%i%+od#i( c%a+ #em ?r>l?+( ha egy gyil+o% %*a ado# m.%*+.l$ Se1illa Cai#e-re #,*ett$ - :e agg7d0o#( #y'godta# elmehet dolgo*#i - mo#dta Cai#e$ - Mi ma0d +idert0>+( +i .ll a gyil+o%%.g m?g?tt( ,% a*t i% megt'd0'+( mi,rt a+art meg%*a ad'l#i Bomt7l$ - Go#dol0a( hogy %i+er>lJ Cai#e /el.llt$ - Maria( me##yire i*to% a a#( hogy egy %*,p #apo# hre% ,#e+e%#8 le%*J A l.#y mo%olygott$ - Bel0e% m,rt,+ e#$ A -%*o-lHt$

- 5.t0a( ,# i% e##yire i*to% 1agyo+ magam a#$ Mo%t m.r Se1illa i% /el.llt( Maria a*o# a# >l1e maradt$ - I* meg#y'gtat7 - mo#dta$ Cai#e #em t'dta eld?#te#i( hogy mo%t gH#yol7di+( 1agy %em$ - Mo%t m.r #y'godta# alhato+$ Se1illa meg+?%*?#te a +.1,t( ,% t.1o*ta+ a la+.% 7l$ !e>lte+ a G'mmer e( ,% egy ideig mi#d+ette# hallgatta+$ Cai#e c%e#d e# eli#d'lt +elet /el,( a Colli#% %'g.rHt ir.#y. a$ - :o% - mo#dta Se1illa$ - Mi a 1,lem,#yedJ - I* a l.#y t'd0a( mit a+ar$ - G.t( ige#$$$ S*eri#ted Bom 5e%%or hal.l.t i% a+artaJ Cai#e 1.llat 1o#t$ - Ga iga*at mo#d( ,% 1al7 a# #em 1olt /,lt,+e#y a /ele%,gre( %em a m.%i+ ,#e+e%#8re( a++or mi o+a le##e ha*'d#iJ Se1illa +ar a tette a +e*,t ,% %omolygott$ - Ga #em 1olt /,lt,+e#y( a++or %o++al ema#cip.lta ( mi#t ,# 1alaha i% le%*e+$ A had#agy /el#e1etett( ,% le/,+e*ett a 0el*8l.mp.#.l$ - Mo#do+ #e+ed 1alamit - mo#dta$ - Gallgatla+$ - So%e le##e mer%*em Maria Chaco# ,% a* .lmai +?*, .ll#i$ A #yomo*7 elgo#dol+o*ott e*e# egy pilla#atig$ - Igyet,rte+$$$ de a*,rt ,# a mo%toha/iHra /ogado+$ - :o%( a++or ra0ta( dert%>+ +i( mi,rt #em mo#dta el( hogy 5a% Cega% a# tart7*+odott Irica Gardy hal.la ide0,#$ - Fel8lem a+.r mo%t i% mehet>#+$ A 0el*8l.mpa *?ldre 1.ltott$ Cai#e alra +a#yarodott( ,% eli#d'lt a Co#L'i%tador ir.#y. a( hogy i%m,t el e%*,lge%%e# Ka#iel !oyle-lal$ 0 1zorul a 2urok QB-D@!I: CAI:I MIG&)P!E5BA el,r#i Catheri#e "illow%t( hogy t.0,+o*ta%%a a /e0lem,#ye+r8l( de c%a+ a ha#gpo%t.0a 1.la%*olt( gy hagyott #e+i egy >*e#etet( hogy %>rg8%e# h10a 1i%%*a$ Nt.#a tele/o#.lt a +apit.#y%.gra( de a* >gy e# #em t?rt,#t el8rel,p,%$ - A++or me#0ete+ ha*a - ta#.c%olta Speedle-#e+$ - Qgyi% %o+ le%* a tHl7ra( ha /elp?r?g#e+ a* e%em,#ye+$ - Artettem( /8#?+$ - Speedle( m,g le##e 1alami - mo#dta Cai#e$ -:,** 't.#a( hol 1a# !er#%tei# #yomo*7( ,% dert%d +i( hogy a* elmHlt hat h7#ap a# 0.rt-e 5a% Cega% a# Gi#o Forla#i 1agy a +,t Cappelletti( e%etleg 1ala+i m.% a a#d.0'+ 7l$ - Mi,rt Cega% a#( GJ - A Forla#i+ ,% a Cap7+ 07 a# 1a##a+ Ka#iel !oyle-lal$ 5ehet( hogy /el ,relte 8+et$$$ - Artettem( /8#?+$ Ca# m,g 1alamiJ - Igyel8re e##yi$ Se1ill.1al megl.togat0'+ !oyle-t$ - 4,*'%om( m,g h.#y%*or +ell el e%*,lget#ed a**al a po0.c.1alJ - Amg a ahagy0a a ha*'do*.%t( ,% 1el>#+ i% mego%*t0a a* i#/orm.ci7it$ Il+?%*?#te+ egym.%t7l( ,% Cai#e o#totta a 1o#alat$ 5ehet( hogy m,g%em a +i?regedett ma//i7*7+ a tette%e+( de e* a++or i% %*er*8d,%e% m'#+.#a+ t#i+( ,% a %*er1e*ett #?*,%%el 1al7 +apc%olat logi+'% magyar.*at le##e$ - Nt.#a#,*t,l 5ip#ic+ hall7+,%*>l,+,#e+J - +,rde*te Cai#e$ - P2 Ige#$$$ oc%$ :em t'd#a+ r7la %em a +7rh.* a#( %em a ra1atalo*7 a#$ Q0a holt1.g.#y$ Bal.# m,gi%$$$ - :em .rta#a meg+,rde*#i 5ip#ic+ or1o%.t -mo#dta Cai#e$ - )e#d e#$ Ami+or lepar+olta+ a Co#L'i%tador el8tt( Cai#e meg/igyelte( hogy a par+ol7 %*em,ly*ete m.r /el %e pilla#tott a 0?tt>+re$ !eme#te+ a hall a$ Cai#e eli#d'lt a recepci7 /el,( le1ette a #ap%*em>1eg,t( ,% *%e re tette$ A'tomati+'%a# +?r>l#,*ett( de !oyle-t %ehol %em l.tta$ A p'lt#.l h.rma# 1olta+ %*olg.lat a#( a* egyi+>+ egy t'ri%t.#a+ magyar.*ott 1alamit( a m.%i+ +ett8 e%*,lgetett$ Cai#e Se1illa +%,ret, e# odame#t a +,t al+alma*ottho*( ,% di%*+r,te# /elm'tatta a 0el1,#y,t$ - -,rem( Ka#iel !oyle-t +ere%em$ A /iatal #8( a+i#e+ a +it*80,# a 4NA:IBA #,1 %*erepelt( hirtele# megdermedt$ A t.r%a a MAGE:BI)V5IB /eliratH a0t7 /el, /ord'lt( ,% oda%*7lt Cai#e-#e+( hogy m.ri% e0ele#ti$ - Gagy0a c%a+( %*eretem a %po#t.# dolgo+at -mo#dta Cai#e$

A +,t recepci7% #agyot #,*ett( de 7li#totta+( ,% Hgy d?#t?tte+( hogy %>rg8% eli#t,*#i1al70'+ a+adt$ :em %*1e%e# tal.l+o*ta+ 1ol#a !oyle-lal( ami+or 1,ge a l.togat.%#a+$ A +arc%H( +i%/iH%a# 07+,p %*.llodaiga*gat7 dr.ga %*>r+e ?lt?#yt( +,+ i#get ,% +,+-1?r?% c%+o% #ya++e#d8t 1i%elt$ A c%ere%*#ye/a r7a%*tal tete0,# egy c%om7 papr ,% #yitott do%%*i,+ he1erte+$ Ami+or !oyle /el#,*ett( a* arca el8%*?r meglepet,%t( a*t.# i#ger>lt%,get t>+r?*?tt$ - -,%8 1i%%*ah1om - mo#dta a tele/o# a$ - Il +ell i#t,*#em egy +ellemetle# >gyet$ - A**al lec%apta a +agyl7t( ,% Cai#e-re /?rmedt: - Gogy 0't e%*, e e0ele#t,% #,l+>l a* irod.m a ro#ta#iJ - A*t tettem 1ol#aJ - +,rde*te Cai#e meg0.t%*ott meglepet,%%el$ A*t.# 'd1aria%a# +ihH*ott egy %*,+et Se1ill.#a+( a+i helyet /oglalt a* r7a%*tallal %*em e#( ma0d 8 i% le>lt -,#yelme%e# elhelye*+edett( ,% !oyle-ra mo%olygott - 4,*'%om2 - mo#dta !oyle$ - Mo%t meg mi a /e#,t a+arJ - :o%$$$ a 1.lto*ato%%.g +ed1,,rt$$$ arra go#doltam( hogy tal.# m,gi% megpr7 .l+o*hat#a a* iga*%.ggal$ - :em ha*'dtam2 - +i.ltott /el a /,r/i %,rt8d?tte#$ A*t.# egy pilla#atra elgo#dol+odott( ,% ho**.tette: - -i1,1e a++or( ami+or a Bommal 1al7 +apc%olatomr7l e%*,ltem$$$ de a*t m.r megmagyar.*tam$ Cai#e 7li#tott$ - A# i#+. arr7l %*eret#,+ e%*,l#i( amit %*.#d,+o%a# elhallgatott el8l>#+$ - Cal7 a#J - c%atta#t /el !oyle$ - A# igye+e*tem egy>ttm+?d#i mag'++al( de ha #em hagy0.+ a a a *a+lat.%t( +,#ytele# le%*e+ /elh1#i a* >gy1,demet$ - Mi,rtJ - +,rde*te Cai#e$ - Bal.# %*>+%,ge 1a# r.J - Ga*'g%.ggal 1.dol2 M,gi%( mire a+ar +ily'+ad#i$$$ mi/,le %*.#d,+o% elhallgat.%r7l e%*,lJ - &,ld.'l a 5a% Cega%-i +ir.#d'l.%.r7l$ !oyle l.that7a# ?%%*e*a1arodott$ - Gogya#J Gi%*e# a m'#+.m miatt #agyo# %o+%*or +ell Cega% a 'ta*#om$ - A# arra a* Htra go#dolo+( ami+or Irica Gardyt meggyil+olt.+$ A /,r/i elhH*ta a %*.0.t( ,% 1.llat 1o#t$ - Mi,rt olya# /o#to%J Cai#e el8reha0olt$ - Maga %*eri#t egy #8 hal.la( +>l?#?%e# a++or( ha meggyil+ol0.+( #em /o#to%J - I*t #em mo#dtam2 A po+ol a$$$ ho##a# t'dhattam 1ol#a( hogy e* olya# /o#to% mag'+#a+J Igy m.%i+ .llam a# t?rt,#t( e*er m,r/?ldre i##e#2 - Maga i% t'dia( Mr$ !oyle( hogy a*t pr7 .l0'+ +iderte#i( 1a#-e 1alami +?*e egym.%ho* a +,t gyil+o%%.g#a+ - %*7lt +?* e Se1illa$ - Cal7 a#J - hor+a#t /el !oyle$ - Ga #em 1ett,+ 1ol#a ,%*re( mi +,t tel0e%e# +>l?# ?*8 1il.g a# ,l>#+$ Cai#e +?* e# c%e#d e# ta#'lm.#yo*ta a /,r/it$ :em t'dta eld?#te#i( me##yire term,%*ete%e+ a rea+ci7i$ - !e%*,lt a 5a% Cega%-i re#d8r%,ggel( ami+or ott 1oltJ !oyle a* a%*talra e0tette a +e*,t$ - &er%*e( hogy e%*,ltem 1el>+$ M,g a++or ,0%*a+a +ihallgatta+( de c%a+ r?1ide#$ A*,rt 1olt r. %*>+%,g( hogy meg.llapt%.+ a* .rtatla#%.gomat$ Cai#e mo%t #agyo# .#ta( hogy #em %i+er>lt e%*,l#ie Catheri#e "illow%%*al$ - Meg+,rde*t,+ ?#t8l( hogy +i1el 'ta*ott odaJ -Ige#$ - -i1el 'ta*ott odaJ - Igyed>l$ - C,letle#>l #em 1olta+ Cega% a# Gi#o Forla#i ,% a Cappelletti /i1,re+ a*o# a h,t1,g,#J Cagy a* em erei+J !oyle %*,tt.rta a +e*eit$ - 4,*'% -ri%*t'%( Cai#e2 I*t meg ho##a# a* ?rd?g 8l t'dhat#.mJ - A++or t.0,+o*tatom( hogy ,ppe# mo%t #,*>#+ 't.#a$ - A+.r a +i%c%er+,%*e+$ Cai#e egy .r#yalat#yit emelt a ha#g0.#: - A% ha a ma//i7*7 ha1er0ai i% Cega% a# 1olta+( a++or m.%%al i% al+alma le%* el e%*,lget#i$ Bal.# a %*er1e*ett #?*,% elle#i o%*t.ly( e%etleg a* F!I em erei1el( ,% e* #em te%* 07t a hr#e1,#e+$ Gara#t.lom( hogy e*e+ 't.# a 0.t,+/el>gyelet i% mag.ra /og %*.ll#i$ - Mi,rt te%*i+ e*t 1elemJ - #y?%*?r?gte !oyle$ -:em tettem %emmi ro%%*at$ :em ,# ?ltem meg a mo%tohaap.mat( ,% a*t a *%arol7 +i% %*'+.t %em2 - Mit mo#dottJ - +,rde*te Se1illa ,le% ha#go#( ,% +ihH*ta mag.t a %*,+ e#$ !oyle el%.padt$ - :agyo#$$$ %a0#.lom$ Ke mit mo#dhat#,+ egy olya# #8r8l( a+i megpr7 .lta ellop#i a* a#y.m /,r0,tJ

Cai#e /agyo%a# mo%olygott$ - -,rem( 1.loga%%a meg a %*a1ait( Ka#iel$$$ Ga gy /olytat0a( c%a+ meger8%ti a gya#H#+at$$$ !oyle a* a%*talra c%apott$ - :em$$$ ,#$$$ tettem2 :,h.#y m.%odpercig mi#de#+i hallgatott$ A c%e#det Cai#e t?rte meg: - S*71al( #em maga tette$$$ 5.%%'+ c%a+$$$ Bhoma% 5e%%or hal.l.1al mi#de#+,ppe# 07l 0.r( mi#d %*a+mailag( mi#d a#yagilag( ,% ha #e ad0] i%te#( a* ,de%a#y0.1al i% t?rt,##e 1alami$$$ !oyle a* a%*talra +?#y?+?lt( a* arc.t a te#yer, e temette$ - -,rem( Cai#e had#agy$$$ c%a+ %*.ll0o# le r7lam$ I*t m.r a 1ega%i *%ar'++al i% 1,gigc%i#.ltam$ - A++or c%i#.l0a 1,gig 1el>#+ i%$ !oyle +iegye#e%edett( meg#yalta a* a0+.t ,% ?%%*e%*edte mag.t$ A*t.# #y'godt ha#go# meg%*7lalt: - Irica Gardy meggyil+ol.%a ide0,# a +oc+aa%*tal#.l 1oltam( a )oma#o1 a#$ Bel0e%e# +i/o%*tottam a a#+ot( ,% legal. %*.* ta#Hm 1olt r.$$$ a %*.lloda i*to#%.gi +amer.0.r7l #em i% %*7l1a$ -,rde**e meg a 1ega%ia+at$ A# #em ?ltem meg %e#+it$ Cai#e 1.llat 1o#t$ - Bal.# #em %*em,lye%e# tette$$$ - $$$ :em %*em,lye%e#J Gogya#J$$$ A*t hi%*i( /el ,reltem 1ala+itJ - :,**e( h.rom %*em,ly ra olta el ,% ?lte meg a mo%tohaap0.t$ A* el+?1et,% m7d%*ere a ma//i.ra 'tal$ B'd0'+( hogy 1a##a+ +apc%olatai a %*er1e*ett #?*,%%el$ - Igy #agy l7%*art2 Se1illa +i/e0e*,%tele# arccal /igyelte a /,r/it$ - Ngye( maga egy iga*i a#y.ma%%*o#y +ato#.0a( Ka#ielJ Cai#e Se1ill.ra pilla#tott$ !oyle #agyot #,*ett$ - Mit mo#dottJ Se1illa #y'godt ha#go# /olytatta: - -,t em er i% meg+e%ertette a* ,de%a#y0a ,let,t: a /,r0e ,% a$$$ %*eret80e$ Bal.# a#y'ci 0o a# %*erette 1ol#a mag.t( ha e* a +,t %*em,ly +i+er>l a +,p 8lJ !oyle d>h?%e# m,regette a #yomo*7tU a ha#g0a remegett( ami+or meg%*7lalt: - -,rem( t.1o**a#a+$ Mi#d+ette#$ Mo%t( a*o##al$ A*t a+arom( hogy$$$ I++or Cai#e tele/o#0a /,l e%*a+totta a /,r/it$ A had#agy /elemelte a +e*,t( ,% a*t mo#dta: - :e /eled0e( mit a+art mo#da#i$ !oyle elt.totta a %*.0.t( ma0d d>h?%e# /elmord'lt$ Cai#e ele%*7lt a tele/o# a: - Goratio$ - Catheri#e "illow% 1agyo+$ -ere%ettJ - Ige#( egy pilla#at$ - Se1ill.ho* /ord'lt: - !e%*,l#em +ell 1ele( +imegye+$ - A*t.# !oyle-ra #,*ett: C%a+ %*,pe#( ci1ili*.lta#( ha meg+,rhetem$ A /olyo%7# /olytatta a tele/o#.l.%t: - Il#,*,%t( Catheri#e$$$ ,ppe# +ihallgato+ 1ala+it$ Il+,p*elhet8( hogy 8 a gya#H%tott'#+ a* Irica Gardy->gy e#$ - Mi#de# ti%*teletem a mag.,( Goratio - mo#dta Catheri#e$ - Ke +,tlem( hogy 07 helye# +ere%g,l( mert a K:S #em ha*'di+$ A% a* .ldo*at +?rmei alatt megtal.lt'+ Bhoma% 5e%%or K:S-,t$ :em +,t%,ge%( hogy Bhoma% 5e%%or ?lte meg Irica Gardyt$ - :em lehet( hogy 1ala+i %*.#d,+o%a# odahelye*te a i*o#yt,+ot( hogy e**el 5e%%orra terel0e a gya#HtJ - :em 1al7%*#$ M,g a CIA-#a+ %i#c%e#e+ ilye# e%*+?*ei$ Cai#e /el%7ha0tott$ - Gallgatom$ - 5e%%or arc.# +armol.%o+( a halott l.#y +?rmealatt megtal.lt'+ a 8r/o%*l.#yait$ A* 'tol%7 K:Smi#t.t a l. '00+?rme alatt tal.lt'+$ S*eg,#y +i%l.#y +em,#ye# 1,de+e*ett$ A% a legH0a i*o#yt,+'#+: +ider>lt( hogy a l. '00 +?rm,1el +armolt ele 5e%%or mell+a%. a$ Cai#e tel0e%e# mag. a ro%+adt$ - A++or /elt,tele*em( hogy Ka#iel !oyle-t i% +ihallgatt.+J - P( ige#$ Mag'+ 8t gya#H%t0.+J - Att7l tarto+( ige# - 1allotta e Cai#e %*,gye#+e*1e$ - Ami a*t illeti( ,# %em tartom tHl %o+ra !oyle-t( ,% egy.ltal.# #em lep#e meg( ha %.ro% le##e$ Il+,p*elhet8( hogy a mo%tohaap0a hal.l.,rt 8 a /elel8%( de i*to%thatom( hogy a Gardy->gy e# tel0e%e# ti%*ta$$$ Ertatla#$$$ A% mi 1a# a m.%i+ >ggyelJ - Ca# ali i0e( de 1a# #,h.#y +?*1etett i*o#yt,+$$$ B'la0do#+,ppe# egy #agy %emmi( mert e**el m,g #em .llhat'#+ oda a +er>leti >gy,%* el,$ - Sa0#.lom$ A+ar e%*,l#i r7laJ - Bal.# +,%8 $ Mo%t 1i%%*a +ell me##em( mert #em %*eret#,m( ha !oyle m,g 0o a# mag.ra

haragta#. a #yomo*7t$ - 47 1ad.%*atot( Goratio$ - -?%*( Catheri#e - mo#dta Cai#e( ,% letette a tele/o#t$ A* irod. a# #,ma c%e#d /ogadta$ Se1illa dermedte# /igyelte !oyle-t( a+i#e+ m.r-m.r tapi#that7 1olt a* idege%%,ge$ - A 5a% Cega%-i +apc%olatom 1olt - mo#dta Cai#e Se1ill.#a+$ - A* otta#i >gyet illet8e# Mr$ !oyle tel0e%e# ti%*ta$ - Mit mo#dtamJ - +,rde*te !oyle$ Cai#e le>lt$ - I* m,g #em ti%*t.*ta a miami >gy e#( Ka#iel$ !oyle ,rtetle#>l #,*te$ - Mo%t mit a+ar( mit tegye+( hogy meggy8**em 1,gre arr7l( hogy %emmi +?*?m Bom hal.l.ho*J - Mo#d0a el a* iga*at( Ka#iel$ :e tart%a 1i%%*a a +'lc%/o#to%%.gH i#/orm.ci7+at$ &,ld.'l( t'dott a mo%tohaap0a ,% Irica Gardy 1i%*o#y.r7lJ A %*.llodaiga*gat7 a /e0,t i#gatta: - :em$$$ Cagyi% c%a+ a++or t'dtam meg( ami+or a l.#y meghalt$ - Ke egy mag.##yomo*70a +?1ette 5e%%ort$ !oyle 1.llat 1o#t$ - Gya#tottam( hogy Bom /,lre+e/,l( de #em t'dtam ra0ta+ap#i$$$ Ahogy a mag.##yomo*7 %em -mo#dta !oyle( ,% /.radta# mo%olygott$ - Bom #agyo# o+o% 1olt$ Fogalmam %em 1olt Irica l,te*,%,r8l$ - M.% #8+ i% 1olta+J - Flya# #em( a+it e t'dtam 1ol#a i*o#yta#i$ Go#dolom( lehette+ p.ra#( egy-+,t plety+.t i% hallottam$$$ de erre #em t.ma%*+odhattam$ Cai#e /,%*+el8d?tt a %*,+, e#$ - B'dott 5e%%or ,% Maria Chaco# 1i%*o#y.r7lJ !oyle /el#e1etett$ - Mic%odaJ Mo%t tr,/.l( had#agyJ - Mi#dig 07 +ed1em 1a#( ha %i+er>l el+ap#i egy gyil+o%t( Ka#iel$ 5e%%or ,% Maria$ B'dta( hogy 1i%*o#y'+ 1oltJ A +,rd,% egy%*er$ !oyle mo%t +ar a tette a +e*,t( ,% hirtele# el+omolyodott$ - Mo#d0'+( hogy t'dtam r7la( hogy 1i%*o#ya 1a# 1ala+i1el$ - Ke go#dolom( a*t m.r #em t'dta( hogy +i a* illet8$ - A*t i% t'dtam - +'#cogott !oyle$ - I e# a* egy e# i*to% 1agyo+$ Cai#e ,% Se1illa 'gya#arra go#dolt( de 1,g>l Se1illa tette /el a +,rd,%t: - Mag.#a+ 1i%*o#ya 1a# Maria Chaco##alJ A /,r/i 1.llat 1o#t( tal.#yo%a# mo%olygott( ,% /elhH*ta a %*em?ld?+,t$ - :em .##.m( ha ha#go%a# i% +imo#da#.( Mr$ !oyle - %*7lt r. Se1illa /agyo%a#$ - Ci%*o#yom 1a# Maria Chaco##al - ?+te +i a /,r/i$ - A% iga*( hogy %emmi +?*>+ ho**.( de pomp.%a# ,r*em magam 1ele$ !oyle ?#el,g>lte# Cai#e-re #,*ett( de a had#agy #em reag.lt$ - :o%( a++or$$$ - 0egye*te meg Cai#e 07+ed1e# -$$$go#dolom( e* egyi+e a*o# rit+a e%ete+#e+$$$ - Mi/,le rit+a e%ete+#e+J - +,rde*te !oyle$ - Ga %*eret0>+ a mo%tohaap.t$$$ %*eret0>+ a mo%toha/i.t i%$ - Gogya#$$$J - Go#dol+od0o#( Ka#iel$ !oyle hatalma% %*eme++el #,*ett r.( de a*t.# la%%a# meg,rtette$ Flya# arcot 1.gott( mi#t a+it /elpo/o*ta+( a*t.# lehorga%*totta a /e0,t$ - Maga$$$ maga mo%t tr,/.l$ - I%*em e %i#c% - mo#dta Cai#e$ - I* lehetetle#$ Maria( 8 ,% Bom( a rohadt ,let e( e* #em lehet2 - Sa0#.lom - mo#dta Se1illa$ !oyle +ihH*ta mag.t$ - -i a* ?rd?g mo#dta mag'+#a+J - A l.#y - /elelte Cai#e$ !oyle tel0e%e# meg%emmi%>lt$ - Gadd +,rde**e+ 1alamit( Ka#iel - t?rte meg Cai#e a d? e#t c%e#det$ - 4.rt 1alaha a l.#y la+.%.#J - :em$ Mi#dig a h.* a me#t>#+( 1agy$$$ e*t a %*o .t ha%*#.lt'+$ - S*71al %o%e 1olta+ a la+.%.#$ GogyhogyJ A /,r/i #agyot #yelt( ma0d 1.llat 1o#t$ - A la+7t.r%a miatt$ - &o#to%a# - mo#dta Cai#e$ - A% a la+7t.r%a( 1agyi% a #,hai la+7t.r%a #e1e Bhoma% 5e%%or$ !oyle la%%a# megr.*ta a /e0,t$ - :em t'dom elhi##i$ - Bom /i*ette a la+.%.t( Ka#iel$$$ 1agyi% i#+. egy c,g /i*ette$ - A#$$$ +,ptele# 1agyo+$$$ - :em t'dom( mit mo#d0a+( Ka#iel$$$ I*t a l.#yt7l t'd0'+$

A /,r/i el1?r?%?d?tt( a %*eme %*i+r.*ott$ - A ha*'g ri a#c2 A* a #yomor'lt +i%$$$ - Ka#iel$$$ - Se1illa megpr7 .lta c%itta#i( de hi. a( - &edig meg+,rde*tem t8le2 Kire+t meg+,rde*tem( hogy le/e+>dt-e Bom#a+ a %*er*8d,% miatt( de 8 ,gre-/?ldre e%+>d?*?tt( hogy #em2 Cai#e ?#+,#tele#>l i% elmo%olyodott$ - A% maga t,#yleg a*t hitte( hogy iga*at mo#dJ !oyle r.c%apott a* a%*talra$ - Me++ora ale+ 1agyo+2 B'dhattam 1ol#a$$$ P( i%te#em2 A# arom2 - A /,r/i a +?##yei1el +>%*+?d?tt$ - A% m,g e#gem #e1e*te+ ha*'g#a+2 A* a +i% ri a#c - mi#de#+it .t1ert$ Qgy ha*'dott( mi#t a 1*/oly.%2 Cai#e-t +e*dte ,rde+el#i a dolog$ - &,ld.'lJ - S*71al$$$ a /e#, e i%$$$ h.t Bomr7l2 Ellt7lag ,# 1oltam a* egyetle# /,r/i a* ,let, e#2 4,*'%om2 Mi#de# %*a1a ha*'g%.g 1olt2 Cai#e #em +m,lte: - Go#dol0a( hogy a mo%tohaap0a t'dott mag.r7l ,% Mari.r7lJ !oyle el%.padt$ - P( i%te#em2 - I* +,rd,% 1olt( Ka#iel( #em .llt.%$ Maga %*eri#t t'dott a 1i%*o#y'+r7lJ - A% mi 1a# a++or( ha t'dott r7l'#+J - +i.ltotta a /,r/i$ - ).m a+ar0.+ +e##i( hogy meg?ltem( hogy e#y,m legye# a l.#y( ,% #e mo#dha%%a el a* a#y.m#a+( hogy a .r,#e+e%#8met d'gomJ 5ehet( hogy Maria #e+i i% ha*'dott( a+.rc%a+ #e+em$ - S*71al mit go#dol( t'dtaJ !oyle /elemelte a +e*,t$ - 4,*'% -ri%*t'%( ho##a# t'dhat#.mJ -,rde**e meg a*t a ha*'g ri a#cot2 - Se1ill.ra %a#dtott( a+i %*7tla#'l /igyelte$ - -,rde**e meg Mari.t2 - Irre m,rget 1ehet - 1.gta r. Cai#e$ !oyle m.r-m.r a ha0.t t,p+edte$ - B'dhattam 1ol#a2 ).0?hettem 1ol#a - hi%*e# m.r a* el%8 pilla#att7l /og1a ha*'dott2 Cai#e /el+apta a /e0,t$ - GogyhogyJ - M.r a legele0,#( hogy meg+ap0a a* .ll.%t$ - Mit mo#dottJ - A* a lati# dolog2 G.t per%*e( e* mi#dig e1.li+$ - :em ,rtem( Ka#iel$ - P( per%*e( hi%*e# mi i% +' ai ,#e+e%#8+,#t re+l.mo**'+$ A t'ri%t.+ meg8r>l#e+ a %o+ %al%.,rt ,% mere#g,,rt$ Cai#e megi#t /eltartotta a +e*,t: - :e harag'd0o#( Ka#iel( %emmit %em ,rte+$ !oyle /elhor+a#t$ - A* a +i% ri#gy7 a##yira +' ai( mi#t maga$ - :e+>#+ i% emltette( hogy +' ai %*.rma*.%H - mo#dta Cai#e( ,% Se1ill.ra #,*ett$ - M,g t? ha*'g%.g$$$ - !oyle 1igyora egyre 8r>lte #e+ t#t$ - C%a+ a %*er*8d,% al.r.%a+or t'dtam meg a 1al7di #e1,t$ -,p*el0e( 4er%ey- e# %*>letett2 Igy i%te#1erte +i% dig72 Se1illa d>h?% te+i#tettel m,regette( de 'ral+odott mag.#$ - A Chaco# #em a* iga*i #e1eJ - +,rde*te Cai#e$ !oyle a /e0,t i#gatta$ - :em$ M.r #em i% t'dom$$$ #em eml,+%*em$$$ Chia1eri#i 1agy Chicia#i#i( 1agy ha%o#l7$ Cai#e- e# 1ad'l %*.g'ldott a* adre#ali#$ - I%etleg$$$ Ciccoli#iJ - +,rde*te$ - Ige#( ige#$$$ e* a* - mo#dta !oyle( ,% '*g7# 7logatott$ - Ciccoli#i$ C%a+ a++or +er>lt %*7 a( ami+or al.rt'+ a %*er*8d,%t$ :e1etett( ,% a*t mo#dta: MG,( c%a+ a %how '%i#e%% +ed1,,rt c%i#.lomM$ M,g a*t i% mo#dta( hogy Cary Gra#tet i% eredetileg Archie 5each#e+ h10.+$ 4't e%*em e( m,g a#+%*.ml.0a i% 1a# a Maria Chaco# #,1re( mert erre a #,1re +,rte a /i*et,%,t$ - C.llat 1o#t$ - !e1.lt #e+i e* a lati# im.*%$ Cai#e Se1ill.ra #,*ett( ,% mi#d+ette# /el.llta+$ - Meg+,rem( hogy a +?*el0?18 e# ,rte%t%e#( ha el a+ar0a hagy#i a 1.ro%t( Ka#iel - mo#dta Cai#e$ - Semmi go#d$ Mo%t megl.togat0.+ Mari.tJ - :e harag'd0o#( Mr$ !oyle( de ehhe* %emmi +?*e - %*7lalt meg Se1illa$ !oyle #em 1ette *o+o# a re#dre'ta%t.%t( %8t i#+. meg+?##ye >lt$ - 47$ I*t 07 halla#i$ M.r Hto# 1olta+ Ci#ce#t Ciccoli#i Coral Ga le%-i ottho#a /el,( ami+or Se1illa a*t mo#dta: - S*71al Maria Chaco#t 'gya#Hgy h10.+( mi#t a* egyi+ agg ma//i7*7t$$$ A++or mo%t mi 1a#J

C%al.di >gy( 1agy ,rgyil+o%%.gJ - Megl.t0'+ - /elelte Cai#e$ Mo%t i% hi. a c%e#gette+( gy h.t .tme#te+ a )o%%elli-h.* a$ )e ecca )o%%elli #yitott a0t7t$ A* a%%*o#y /armert ,% 1il.go%+,+ p7l7t 1i%elt$ A mo%olya a*o##al leher1adt a* arc.r7l( ami#t megl.tta a l.togat7+at$ :yil1.#1al7 1olt( hogy 1ala+i m.%ra %*.mtott$ - P( mag'+ a*o+ - mo#dta$ - Go#dolom( A#tho#yt +ere%i+$ - Calami ilye%mi - mo#dta Cai#e$ - Ittho# 1a#J - :i#c%( ,% egy ar.tomat 1.rom$ :em %*eret#,m( ha magyar.*+od#om +elle#e mag'+ miatt$ - Artem$ )?1ide+ le%*>#+$ A* a%%*o#y megc%71.lta a /e0,t$ - I* m.r *a+lat.%$ - Ma0d megt'd0a( milye# a *a+lat.%( Mr%$ )o%%elli - 1.gta r. Se1illa$ Cai#e gyor%a# a #yomo*7ra #,*ett( ma0d a* a%%*o#yho* /ord'lt$ - A%%*o#yom( t'dom( hogy +ellemetle#$$$ de +,t em er e##,l %o++al +ellemetle#e hely*et e +er>lt( 'gya#i% meg?lt,+ 8+et$ A* a%%*o#y +i/e0e*,%tele# te+i#tettel #,*ett 1i%%*a r.( a %*em olya# hideg 1olt( a+.r a gyr0,# a gy,m.#t$ Cai#e /olytatta: - Felmer>lt #,h.#y H0 i#/orm.ci7( ,% e##e+ /,#y, e# i%m,t el +ell e%*,lget#>#+ a /,r0,1el$ A* a%%*o#y arc.# 1,gig%'ha#t a* aggodalom$ - M.r mo#dtam( hogy #i#c% ittho# A#tho#y$ - A++or mag.1al e%*,l>#+$ !emehet>#+J Mr%$ )o%%elli 1o#a+od1a /,lre.llt( ,% ee#gedte 8+et$ A la+.% +elleme% ,% ottho#o% 1olt( a #appali t.ga%$ - Foglal0a#a+ helyet - mo#dta a* a%%*o#y( ,% le>lt a +a#ap,ra$ A ha#g0. a# #yoma %em 1olt 'd1aria%%.g#a+$ Se1illa ,% Cai#e a he1er8re >lt$ Cai#e #yom a# a t.rgyra t,rt: - A +,rd,%em a*( hogy 1a##a+-e ro+o#ai Ci#ce#t Ciccoli#i#e+ a 1.ro% a#J A* a%%*o#y 1.llat 1o#t$ - !i*to%a# 1a##a+$ - !81e e#J - A* '#o+ahHga$ - MariaJ - Ige#( Maria - ,#e+e%#8$ 47l megy #e+i$ Igy%*er elme#t>#+ a* el8ad.%.ra( de #em maradt'#+ 1,gig$ BHl ha#go% 1olt$ :em ,rtem( mi,rt ilye# ha#go% a moder# *e#e$ - N0a 1.ll1o#ogat.%$ -C%a+ egy%*er 1agy +,t%*er tal.l+o*tam 1ele$ - Maria 07 a# 1a# Ci#ce#ttelJ - Ahogy 1e%%*>+( hi%*e# el,g #agy +?*t>+ a +or+>l?# %,g$ !.r gya+ra# tal.l+o*#a+( mert #i#c%e#e+ m.% ro+o#ai+$ - I* ,rthet8$ - B'd0a( milye#e+ a mai /iatalo+ - #em ,r#e+ r. a* ?rege+re$ Ftt 1a# #e+i a +arrier0e( meg mi#de#$ - So+at t'd r7laJ - C%a+ a##yit( ame##yit Ci##ie elme%,lt$ 4er%ey- 8l +er>lt ide( tal.# egy-m.%/,l ,11el e*el8tt$ - A* a%%*o#y %*eme ?%%*e%*+>lt$ - Mi,rt ,rde+li mag'+at MariaJ Cai#e +,#ytele# 1olt mo#da#i 1alamit: - Maria i%merte a* egyi+ %*em,lyt( a+it meg?lte+$ - I* i*o#y #em 07 - mo#dta Mr%$ )o%%elli( ,% ro%%*all7a# megc%71.lta a /e0,t$ - 47l 1i%eliJ -?*el .llt ahho* a /,r/ihe*J - )a#de1H*gatta+$ Berm,%*ete%( hogy el 1a# +e%ered1e miatta$ - Sa0#.lom$ B'd0a( a* 't7 i id8 e# egyre romli+ a +?* i*to#%.g$ Mi#de# 'tca%ar+o# +. t7%*er e ,% gyil+o%%.g a otli+ a* em er$ A re#d8r%,g meg .rtatla# #y'gd0a%o+at *a+lat ahelyett( hogy a* iga*i #?*8+et >ld?*#,$ - Ca0o# Ci##ie #em a+ar %egte#i a* '#o+ahHg.#a+ e e# a /.0dalma% id8%*a+ a#J A* a%%*o#y #em t'dta( mit mo#d0o# erre$ - I*t Ci##ie-t8l +elle#e meg+,rde*#i$ :e+>#+ #em %o+ +?*>#+ 1a# ehhe* a Mari.ho*$ - Artem$ Ke a /,r0,t i% meg +ell +,rde*#em e**el +apc%olat a#$ A% term,%*ete%e# Mr$ Ciccoli#it i%$ - :em 1olt el,g( hogy a ra1atalo*7 a# *a+latt.+ 8+etJ - 1.gta r. a* a%%*o#y$ - :i#c% mag'+ a# ti%*telet$ S*,gyellheti+ mag'+at$ - Sa0#.lom( de a*7ta /elmer>lt #,h.#y H0 i#/orm.ci7$ - Mi/,le H0 i#/orm.ci7J - :y'god0o# meg a%%*o#yom( e* #em ,ri#ti ?#t$ Ahogy maga i% mo#dta( %emmi +?*e ho**.$

A* a%%*o#y a homlo+.t r.#colta( ma0d gH#yo%a# mo%olygott$ - !ele a+ar0a +e1er#i a /iH+at$ I*t 07l +ital.lta$ Cai#e 1ett egy m,ly le1eg8t( ma0d la%%a# +i/H0ta$ - Mr%$ )o%%elli( ,# %e#+it %em a+aro+ ele+e1er#i$ A* a m'#+.m( hogy elle#8ri**em a i*o#yt,+o+at$ A i*o#yt,+o+ 1e*ette+ ide( ,% ha el e%*,lgete+ a /,r0,1el( 1al7%*#leg to1. /og#a+ 1e*et#i$ A* a%%*o#y le iggye%*tette a* a0+ait$ - M,g mi#dig #em ,rtem( mi,rt +ell *a+lat#i A#tho#yt e**el$ - -,rem( mo#d0a meg( hol tal.l0'+ meg$ - Mr%$ )o%%elli la%%a# megr.*ta a /e0,t$ - 4og'#+ 1a# a mag.#,letre$ Cai#e Se1ill.ho* /ord'lt$ - :e h10'#+ egy 0.r8ra't7tJ - Ke ige#$$$ S*7l0a+ #e+i+( hogy %*ir,#.*1a 0?00e#e+J - +,rde*te a #yomo*7$ - 47 ?tlet$ 5egal. t'd0'+( mi+or ,r#e+ ide$ Se1illa el81ette a mo il0.t( ,% /elh1ta a* >gyeletet$ Iga*olta mag.t( ma0d a*t mo#dta: - Cai#e had#aggyal 1agyo+$ S*>+%,g>#+ le##e egy 0.r8ra't7ra a hely%*#e#$ S*ir,#.1al ,% 1illog71al 0?00?#$ - A* >gyelete% mo#dott 1alamit( mire Se1illa megadta #e+i a 0el1,#y%*.m.t ,% a cmet$ &.r m.%odpercig i%m,t a* >gyelete% e%*,lt( a*t.# Se1illa meg+?%*?#te( ,% letette a tele/o#t$ Cai#e-he* /ord'lt: - Ma9im'm t* perc$ - :agy%*er$ - A* a%%*o#y mo%t m.r megi0edt$ - :o%( Mr%$ )o%%elli( elmo#dom( mi /og t?rt,##i$ A 0.r8ra't7 itt marad a h.*'+ el8tt( ,% ami#t a /,r0e ha*a,r( a 0.r8r ,rte%t mi#+et( ,% 1i%%*at,r>#+ %*ir,#.*1a$ - M'%*.0$$$ - Addig a re#d8ra't7 itt marad( ,% rem,lem( hogy 07 1i%*o#y a# 1a# a %*om%*,dai1al( a+i+ i*o#y.ra 07 em ere+( ,% c%'pa 07t /elt,tele*#e+ D#?+r8l$ :em 1e##,m a %*1emre( ha 1,letle#>l ro%%*at go#dol#.#a+ ?#?+r8l$ )e ecca )o%%elli a +e*eit t?rdelte$ - !l?//?l#e+$ Qgy%em te%*i+ meg$ I*t #em teheti+$ - Kehogy#em( hi%*e# m.r megtett>+$ - &a#a%*t te%*e+ mag'+ elle#$ - 4og. a# .ll$ Mi pedig megro1.% a# r,%*e%>l>#+( de a mag'+ 07 hr,#e+ ?r?+re e/elleg*ett itt Coral Ga le%- e#$$$ Iga*am 1a#J A* a%%*o#yt le%H0tott.+ a %*a1a+$ - A %*om%*,dai#+$$$ %oha t? , #em .ll#a+ %*7 a 1el>#+$$$ - I* #em %*,p t8l>+ - 1.gta r. Cai#e$ - Mic%oda hely - c%atla+o*ott ho**. Se1illa$ A* a%%*o#y +ihH*ta mag.t$ - A* iga*at mo#dom( had#agy - a* ,# A#tho#ym mi#de#t ott hagyott 4er%ey- e#( a+.rc%a+ Ci#ce#t ,% A raham$ Gogy lehet e##yire +egyetle#J :em el,g( hogy teg#ap temett>+ el a leg0o ar.t'#+atJ - Ca# m,g egy lehet8%,g - mo#dta Cai#e$ - Mic%odaJ - Mo#d0a el( hol 1a# A#tho#y ,% Ci##ie$ Gol tal.l0'+ meg 8+et$$$ C%a+ e%*,l#i a+ar'#+ 1el>+$ - A% a++or 1i%%*are#deli a* a't7tJ - :em$ - Ke legal. $$$ a %*ir,#.t$$$ #em +apc%ol0.+ eJ - )e#d e#$ A* a%%*o#y #yelt egy #agyot$ - A++or tele/o#.l0o#$ Cai#e oda icce#tett Se1ill.#a+( a+i tele/o#.lt$ A* a%%*o#y ?%%*e%*edte mag.t( ,% a*t mo#dta: Gorg.%*#i me#te+$ - Go1.J - Ca# egy hely( mi#dig oda me##e+$ A d,li oldalra( a par+o+#.l( a Getedi+ ,% a Bi*e#+ettedi+ +?*?tt$ - 47+ora ter>let$ A* a%%*o#y 7li#tott$ - Sa0#.lom( #em t'dom 0o a# elmagyar.*#i$ Ke ott le%*#e+ 1alahol$ - Megtal.lom 8+et$ A* a la+o# +ere%*t>l l.tt.+( ahogy a 0.r8ra't7 meg.ll Cai#e G'mmere m?g?tt$ A* a%%*o#y +?#y?rg8 %*eme++el #,*te Cai#e-t$ - -,rem( +>ld0e el 8+et$ - I*er ?r?mmel$ Ke ha +ider>l( hogy hami% #yomra +>ld?tt( a*o##al 1i%%*a0?1>#+$ S*ir,#.1al(

1illog71al( ahogy a #agy+?#y1 e# meg 1a# r1a$ Cai#e /el.llt( ,% i#tett Se1ill.#a+( hogy mehet#e+$ Ahogy meg/ord'lt( a* a0t7 melletti /alo# ,%*re1ette a /,#y+,pe+et$ A* egyi+ a h.rom ?reg ar.tot - A#tho#y )o%%ellit( Ci#ce#t Ciccoli#it ,% A raham 5ip#ic+et - . r.*olta$ A )o%%elli-h.* el8tt .llta+$ - I*t a +,pet maga +,%*tette( Mr%$ )o%%elliJ - +,rde*te Cai#e( ,% a +,pre m'tatott$ - Ige# - mo#dta a* a%%*o#y( ,% #yelt egyet$ 5.t%*ott ra0ta( hogy el,r*,+e#y>lt$ - I* 1olt a* 'tol%7 /,#y+,p r7l'+$ - Mi+or +,%*>ltJ - Bal.#$$$ +,t h7#appal e*el8tt$ Cai#e ho%%*a# ta#'lm.#yo*ta a /,#y+,pet( mi+?* e# Se1illa 8t /igyelte( ,% megpr7 .lta +ital.l#i( mi 0.r a /e0, e#$ A +,pe# mi#dh.rom /,r/i mo%olygott( )o%%elli ,% Ciccoli#i +?*re/ogta 5ip#ic+et - c%a+ h.rom ?regem er( a+i+ ,l1e*i+ a d,l-/loridai ,letet$ Semmi +>l?#?%( +i1,1e$$$ $$$ +i1,1e a hall7+,%*>l,+et A raham 5ip#ic+ 0o />l, e#$ Cai#e( m,g mi#dig a +,pet ta#'lm.#yo*1a( meg+,rde*te a* a%%*o#yt: - Mr$ 5ip#ic+ mi#dig hall7+,%*>l,+et 1i%eltJ - Ige#( legal. i% ,# m.r gy i%mertem meg -1.gta r. a* a%%*o#y$ - C%a+ ?reg+or.ra romlott meg a hall.%aJ - P( #em( dehogy2 M,g -ore. a# t?rt,#t( ami+or /elro a#t mellette egy om a( ,% tel0e%e# t?#+retette a 0o />l,t$ Ke a hall7+,%*>l,+ #agyo# 07l e1.lt$ - A +opor%7 a# #em 1olt ra0ta -0egye*te meg Se1illa$ Mr%$ )o%%elli /a#yar'l mo%olygott$ - :em hi##,m( hogy %*>+%,ge le##e r. ott( aho1. me#t$ - -?%*?#0>+( Mr%$ )o%%elli - mo#dta Cai#e$ - A miel8 i 1i%*o#tl.t.%ra - 1.gta r. a* a%%*o#y mar7 gH##yal$ A hely%*#el8 ,% a #yomo*7 m.r a 0.rd.# 1olt( ami+or 't.#'+ +i.ltott: - A% meg+,rhet#,m( hogy +>ld0,+ el o##a# a*t a* .t+o*ott 0.r8ra't7t( miel8tt 1ala+i megl.t0aJ - Dr?mmel - mo#dta Cai#e$ Ami+or a G'mmerhe* ,rte+( Cai#e meg+,rte Se1ill.t( hogy %*.ll0o# e a 0.r8ra't7 a( ,% me#0e# 1i%%*a a +apit.#y%.gra$ - Mi,rt( te ho1. a+ar%* me##iJ - A /oly7ra$ - A hal.%*ai#+ho*J - Qgy 1a#$ - A% megmo#da#.d( hogy ,# ho1. megye+J - -ere%% egy r7t( a+i e#ged,lye*i( hogy +iha#tol0'+ A raham 5ip#ic+et$ - Milye# alapo#J - A*t hi%*em( t'dom( hol a gyil+o% /egy1er$ Se1illa ?%%*ehH*ta a %*em,t$ - A% hogya# gy8**em meg a r7tJ - Iml,+%*el a ra1atalo*7raJ - :em /ele0tem el egyhamar$ - A *%id7 t?r1,#ye+ %*eri#t 5ip#ic+et a hal.l e.llt.t +?1et8 h'%*o##,gy 7r.# el>l +ell eltemet#i$ A ar.tai a mag'+ m7d0.# megpr7 .lta+ eleget te##i a 1,ga+arat.#a+$ - Ige#$$$ - Ami a*t 0ele#ti( hogy a ra1atalo*7 7l egye#e%e# a temet8 e %iette+$ - I-ge#$$$ - A% mit tette+J - !etette+ mell,0e 1alami +ed1e% t.rgyat - mo#dta Se1illa( ma0d hirtele# /elder>lt a* arca: - A /egy1ert a +opor%7 a tett,+2 Cai#e 7li#tott$ - A Si#atra-c'cco+ - a cigaretta( a t*ce#te%e+ ,% a* >1eg pia mell,$ Meg t'dod gy8*#i a r7tJ - I%mere+ 1ala+it - mo#dta a #yomo*7$ Se1illa e%*.llt a 0.r8ra't7 a( ma0d Cai#e i% epatta#t a G'mmer e( ,% el81ette a tele/o#0.t$ Felh1ta Calleigh-t ,% elmo#dta #e+i( mire 1a# %*>+%,ge( ma0d tele/o#.lt Iric Kel+7#a+( %e e%%,g e tette a +oc%it ,% eli#d'lt$ !*ott e##e( hogy #e+i i% +ap.%a le%*$ 13 4orgsz,szeren5se A@ DB AS FA5 MA)FD5K GFSS@Q MIAMI-FF5OP a Miami :em*et+?*i )ep>l8t,r +?*el, e# /a+adt( ,% egye#e%e# a te#ger e ?ml?tt$ A ha07ipar mellett a +i%e c%7#a+o+( a la+7ha07+ ,% m,g a*

al+almi horg.%*o+ i% - mi#t A#tho#y )o%%elli ,% Ci#ce#t Ciccoli#i - ottho# ,re*t,+ mag'+at ra0ta$ !.r a 1.ro%t /i#oma# etertette a* ,0%*a+a( Miami a# alig 1olt olya# hely( ahol iga*.# %?t,t lett 1ol#a$ Al+o#yat+or #yom a# +igyHlta+ a /,#ye+( melye+ eg*oti+'% %*#t +?lc%?#?*te+ a 1.ro%#a+$ Iric Kel+o a par+ol7 a# 1.rt Cai#e-re$ - Mi*H0%( GJ Kel+o 1il.go% 8rd*%e+it( +r,m%*# p7l7t ,% pam't#adr.got 1i%elt$ - A ,rgyil+o%ai#+ erre/el, horg.%*#a+ - mo#dta Cai#e$ - )em,l0>+( mi %e 0?tt>#+ hi. a$ - Mit +ell te##emJ - Fede**$ Kel+o +i%/iH%a# 1igyorgott$ - Go#dolod( hogy %*>+%,ged le%* r.J Cai#e +omora# Kel+7ra #,*ett$ - -,rde*d c%a+ meg Bhoma% 5e%%ort$$$ a hallgat.%. 7l le1o#hatod a +?1et+e*tet,%e+et$ - 4a( t,#yleg$ Ma0d 1igy.*o+$ - 47l 1a#$ A 0.rda %*,l,# %.rg.% /,##yel 1il.gtotta+ a l.mp.+( ,% ahogy +?*ele ,rte+ a partho*( a 1* i% /?ld?#tHli /,#y e# H%*ott$ M.r a />1e% parto# 0.rta+( de m,g mi#dig olya# 1il.go% 1olt( mi#t al+o#yat+or$ 5,pte#-#yomo# ele otlotta+ egy-egy pec.% a$ Ma0d#em egy m,r/?ldet tette+ meg( ,% Cai#e m.r arra go#dolt( hogy )e ecca )o%%elli a olo#d0.t 0.ratta 1el>+( ami+or 1,gre ,%*re1ett,+ a +,t /,r/it$ A /elt,tele*ett ,rgyil+o%o+ alac%o#y horg.%%*,+e# >lte+( a *%i#ege+et a 1* e l7gatt.+( ,% c%e#d e# ,l1e*t,+ a ,+,% e%t,t$ Mi#d+ette# m%*.la% melegt8t 1i%elte+$ Ciccoli#i 1ette ,%*re 8+et el8%*?r$ :i+oti#%.rga mo%olya 1id.m#a+ t#t( .r a %*eme hidege# c%illogott$ - Cai#e had#agy - mo#dta +omora#$ - Mi %*,lho*ta mag'+at erre ilye# hideg e#J A% hol hagyt.+ a /el%*erel,%>+etJ )o%%elli a homlo+.t r.#colta$ - -i e* a* i*ompac%irtaJ - +,rde*te$ Kel+7t +#o%a# ,ri#tette a meg0egy*,%( de Cai#e 07l %*7ra+o*ott ra0ta$ - A* egyi+ em erem$$$ Kel+7#a+ h10.+$ - :o%( mi#de# ti%*teletem a mag'+,( /iH+ - %*7lalt meg Ciccoli#i -( de e* a mi hely>#+$ -ere%%e#e+ mag'+#a+ m.%i+at$ Cai#e 7li#tott( ,% a 1i*et .m'lta$ - :em %*7l'#+ ele a horg.%*at a$ Fogta+ m.r 1alamitJ - :em - 1.la%*olta Ciccoli#i$ - A% mag'+J - A*t hi%*em( mi %i+errel 0.rt'#+$ - C%a+ hi%*iJ - A*,rt egy i#/orm.ci7 i% e%egtett$ -1.#c%ia+ r.J Ma0d hal+a# e%*,le+$$$ #ehogy elria%%*am a hala+at$ )o%%elli idege%e# /,%*+el8d?tt a %*,+,#$ - S*a ad or%*.g a# ,l>#+ - morogta$ Cai#e a /oly7ra #,*ett( mely e# megc%illa#ta+ a 1.ro% /,#yei$ - A* '#o+ahHg.1al +e*d8d?tt( Mr$ Ciccoli#i -%*7lalt meg 1,g>l$ - Mari.1al$ Ci#ce#t Ciccoli#i +,#yelmetle#>l /e%*e#gett$ Cai#e /olytatta: - Mo%t Maria Chaco##a+ h10.+$ F,lt,+e#y 1olt 5e%%or t? i #80,re( de a* i% lehet( hogy /,ltette a* ,let,t( mi't.# t'dom.%t %*er*ett a 1ega%i l.#y hal.l.r7l$ Ma0d el e%*,lget>#+ 1ele( ,% ti%*t.**'+$ 5,#yeg( hogy Maria %*er*8d,%t +?t?tt$ A +,t ?reg %emmit %em %*7lt$ )o%%elli el+e*dte a r.l#i a* or%70.tU Cai#e i*to%ra 1ette( hogy gy pr7 .l0a leple*#i a* idege%%,g,t$ Ciccoli#i meg %e re**e#t$ A% a++or Cai#e el+e*dett me%,l#i$ Ilme%,lte #e+i+( mit tette+$$$ Maria megl.togat0a a .c%i+.0.t( Ci##ie-t$ S*>+%,ge 1a# a %egt%,g,re$ A tre#to#i !,rgyil+o% -/t$ tag0ai %*a+totta+ a #y'gd0a% ,lettel$$$ '#at+o*#a+( a#yagi #eh,*%,gei+ 1a##a+( r.ad.%'l a* eg,%*%,g>gyi ell.t.% i% %o+ a +er>l$ Dt h7#ap alatt legal. ?t gyil+o%%.got 1.llal#a+ e$$$ Maria 1agy megt'dta( hogy 1i%%*at,rte+ a r,gi te1,+e#y%,g>+h?*( 1agy r.0?tt 1alahogya#( hogy Ci##ie .c%i ,% a ha1er0ai H0ra %*#re l,pte+$ Ci##ie ,% a +,t t.r%a egy ,let tapa%*talat.1al re#del+e*ett - 1agyi% h.rom ,let tapa%*talat.1al -( ,% po#to%a# t'dt.+( hogya# or1o%olhat0.+ Maria pro l,m.0.t$ Maria pro l,m.0.t Bhoma% 5e%%or#a+ h1t.+$ Beh.t a Bre#to#i B.r%a%.gi -l' a rept,re# 1.r0a 5e%%ort$ Maria t'd0a( mi+or %*.ll le a ar.t0a g,pe( ,% err8l Ci##ie .c%it i% t.0,+o*tat0a$ -,%8 1a#( ,0/,l i% elmHlt( a c%e#d m.r-m.r halotti$$$ ami 07( mert hamaro%a# m.% i% halott le%*$$$ Ami+or 5e%%or ,% a %o/8r0e el,p#e+ a gar.*% a( /elt#i+ a h.rom ,rgyil+o%$ -ette# g'mima%*+ot

1i%el#e+( a m.%i+ %*a+.llal ,% a0'%%*al 1.lto*tat0a el a* arc1o#.%ait$ A* egyi+ a +oc%i a t'%*+ol0a 5e%%ort( mg a m.%i+ egy raga%*t7%*alaggal ?%%*e+?t?*i a %o/8rt( ,% a c%omagtart7 a +,#y%*erti$ 5e%%or c%omag0ai a t'la0do#o%'+ mell, +er>l#e+( ,% a lim'*i# elhagy0a a gar.*%t$ - I##yi 1a# a rep>l8t,ri i*to#%.gi /el1,tele+e# - mo#dta Cai#e$ A* egyi+ /,r/i a lim7t 1e*eti( a m.%i+ h.t'l >l( 5e%%or mellett( a+it egy /egy1errel tart %a++ a#( mg a harmadi+ a %a0.t a't70.# +?1eti 8+et$ Igy-+ett8re meg,r+e*#e+ Miami !eachre$ :i#c% #agy /orgalom( +,%8 1a#( ,% a +?r#y,+ i% elhagyatott( teh.t +i%*.llt0.+ 5e%%ort a* a't7 7l( a partra +%,ri+( ,% +,t goly7t ere%*te#e+ a tar+70. a$ Ngya#a*t a /egy1ert ha%*#.l0.+( amellyel a* egyi+>+ =;Z[- e#( Bre#to# a# +i1,ge*te &at+.#y 4oh##y G'**olit$ - A /egy1ert +>l?#?%e# ,rde+e%#e+ tal.ltam -tette ho**. Cai#e$ Kel+o /igyelme%e# hallgatta( de a +,t ?reg +i*.r7lag a horg.%* otra +o#ce#tr.lt$ - Ngye( #agyo# %*erette a*t a 23 millim,tere%t( Ci##ieJ -?##y( hat,+o#y( 07 /egy1er#e+ %*.mt a maga %*a+ter>let,#$ :em t'dom( melyi+>+ %*o+ta el1,ge*#i a pi%*+o% m'#+.t - tal.# a #,hai A e$ Bal.# +ed1e#c /egy1ere 1olt$ A* i% lehet( hogy a mag.,( Bo#y$ - :em %*ere#c%,%( ha a* em er tHl%.go%a# %*e#time#t.li%( ha /egy1ere+r8l 1a# %*7 - 0egye*te meg Kel+o$ - :em i*o#y$ ->l?#?%e# e e# a +or a# - tette ho**. Cai#e$ - Berm,%*ete%e# #em t'dhatt.+( hogy ami+or a r7%.g el'ta%totta a tre#to#i 1.dat( a* otta#i hely%*#el8 M%*e#time#t.li%a#M raga%*+odott a alli%*ti+ai 1i*%g.lat eredm,#yeihe*( ,% e1itte 8+et a* or%*.go% adat .*i% a$ - :i#c% i% ilye# adat .*i% - %*7lalt meg Ciccoli#i$ - !l?//?l$ - :I!I: - e* a* adat .*i% #e1e - mo#dta Kel+o$ Iddig mi#de# 07l ala+'lt$ A* em erra l.%t mi#d?%%*e egy t.1oli +amera r?g*tette( ,% %e#+i %em 1olt a +?r#y,+e#( ami+or a h.rma% el+apta a c,lpo#tot$ 5.t%*7lag %ima >gy$ Ke a*t.# ?%%*e+'%*.l7dta+ a dolgo+$ A machete ,% a %*emete%*%.+ a %a0.t a't70'+ a#( ,% a h.rom +i?regedett ,rgyil+o% egy pi+#i+a%*tal /el, tereli 5e%%ort$ Iga*( m.r #em megy olya# +?##yed,#( mi#t a r,gi %*,p id8+ e#( de megold0.+$ 5ec%ap0.+ a /e0,t ,% a +e*eit - amir8l a*o#o%ta#i lehet#e -( ,% a tor*7t /eldara ol0.+( hogy a*t.# meg%*a ad'l0a#a+ t8le$ Mi+?* e# Cai#e elme%,lte a /orgat7+?#y1et( )o%%elli m,g mi#dig a horg.%* ottal a r.lt$ Ciccoli#i a*o# a# r.gyH0tott egy cigarett.ra$ 5.t%*7lag ,l1e*ettel hallgatta a* el e%*,l,%t$ - A* a%*talo# 1,r#yomo+at tal.lt'#+ - mo#dta Cai#e -( to1. . olya# 1.g.%#yomo+at( melye+ egye*te+ a 5e%%or +e*,# tal.lt #yomo++al$ I##e# t'd0'+( hogy machet,t ha%*#.lta+$ M,g 0a1. a# /olyi+ a m,%*.rl.%( ami+or A raham 5ip#ic+ - a+i#e+ ro%%* a +etyeg80e - %*1rohamot +ap$ A dolgo+ ?%%*e+'%*.l7d#a+$ Ciccoli#i ,% )o%%elli ,ppe# meg?lt,+ ,% /eldara olt.+ a* .ldo*atot( a lopott a't7 c%omagtart70. a# m,g mi#dig ott a* ?%%*e+?t?*?tt ta#H( ,% a++or a t.r%'+ hirtele# %*1rohamot +ap$ A e a /?ld?# /etre#g( /.0dalmai 1a##a+( tal.# #i#c% i% mag.#.l$ A t.r%ai#a+ gyor%a# +ell c%ele+ed#i$ Ciccoli#i e1i%*i a +7rh.* a( ahol t? %*?r i% megemlti )o%%elli #e1,t a #81,re+#e+$ Ke Bo#y 1al70. a# ,ppe# a++or %*a ad'l meg a holtte%tt8l$ - Mo#d0a( Bo#y$ :em *a1artaJ - +,rde*te Cai#e$ A* ?reg a /oly7ra %*ege*te a te+i#tet,t$ - Mi *a1art 1ol#aJ - Gogy Ci##ie mag.ra hagyta a parto#( ,% egyed>l +ellett elt>#tet#ie a megc%o#+tott h'll.t$ Ngye( mi#dig mag.ra maradt a %*aro% m'#+aJ - Gogy e%*,l( +,remJ - :em a+artam 'd1ariatla# le##i - mo#dta a had#agy$ - Ke e* t?rt,#t( Ci##ie$ Maga el1itte A e-et a Si#ai-hegyi +7rh.* a$$$ #em a*,rt( mert e* 1olt A e +1.#%.ga( ha#em a*,rt( mert e* 1olt a leg+?*ele i +7rh.*$ Ga 1al7 a# a +l' a# lette+ 1ol#a( a Kre9ele# -ahol a* e%te /olyam.# %i+er>lt ali it +re.l#i'+ -( a++or a So'th Shore -7rh.* a 1itt,+ 1ol#a :em +ell ho**. #agy ,%*( hi%*e# e* 1a# +?*ele a +l' ho*$ !a0 a# 1a##a+( /iH+( m,gho**. ige# #agy a0 a#$ - A# i% a +7rh.* a# 1oltam - mo#dta )o%%elli( de #em #,*ett /el$ - Gogy#e$ A #81,re+ eml,+e*#e+ i% mag.ra$ Ke c%a+ ha0#ali ?t +?r>l l.tt.+ %*em,lye%e# i%$ Cal7%*#leg addig tartott( mg elt#tette a h'll.t$ Mg Ci#ce Ciccoli#i el1itte A e-et a +7rh.* a( A#tho#y )o%%elli leta+artotta a pi+#i+a%*talt$ A +e*e+( a /e0 ,% 5e%%or %*em,lye% t.rgyai a %*emete%*%.+ a +er>l#e+( a holtte%t t? i r,%*e - tal.# h.rom( #,gy 1agy t? dara a# - %*i#t,# *%.+o+ a# 1,g*i+$ - B'd0.+ - mo#dta Cai#e -( a*t m.r #em t'dom( po#to%a# mi+or +apott %*1rohamot A e$ Ga a legele0,#( a++or ma0d#em mi#de# Bo#yra maradt$ - 5.t0aJ - +,rde*te )o%%elli( ,% 1igyorog1a Cai#e-re #,*ett$ - C%a+ tal.lgat$ - Wgy m+?di+ a +rimi#ali%*ti+a$ A i*o#yt,+o+ egy +ira+7% 0.t,+ r,%*,t +,pe*i+( ,% a*t.# megpr7 .l0'+ +ital.l#i( mi+ lehet#e+ a hi.#y*7 dara +.+$ Mi#t p,ld.'l a holtte%t t? i dara 0a$ Bal.# a*o+at i% a parto# .%ta el( Bo#y$ Cagy c%a+ a /e0et ,% a +e*e+et .%ta el ott( a t? it a 1* e do ta$ Bal.# %oha%em t'd0'+ meg( hol 1a##a+( hac%a+ #em .r'l0.+ el #e+>#+$

)o%%elli to1. ra i% 1igyorgott: - Goltte%t #,l+>l #em /og ?%%*e.ll#i a +,p$ - P( emiatt #e /.00o# a /e0>+$ A* ?reg#e+ egyed>l +ellett elt>#tet#ie a h'll.t$ -imer>lt$ -em,#y ,0%*a+a 1olt( /.radt( r,m>lt( gy ami+or el.%ta a /e0et ,% a +e*e+et( #em rt olya# m,lyre .%#i( mi#t m.%( ha%o#l7 al+alma++or( ami+or a ar.tai i% %egtette+ #e+i$ A% ahogy )o%%elli /elta+artott a gyil+o%%.g 't.#( megtal.lta A e hall7+,%*>l,+,t( ami a++or e%ett le( ami+or a* ?reg/iH %*1rohamot +apott$ Ke )o%%elli #em 1ette ,%*re( hogy a %*er+e*et 8l +ie%ett a* elem$$$ I* m.r i*o#yt,+( .r ige# apr7c%+a$$$ - A parto# megtal.lt'+ a* elemet( /iH+ - mo#dta Cai#e$ - Ke c%a+ egy 7r.1al e*el8tt 0?ttem r.$$$ a maga h.*. a#( A#tho#y$ A +ed1e% /ele%,ge %*1e%+edett eh1#i$ - 5eg+?*ele para#cc%al 0?00?# - mo#dta )o%%elli$ - Megle%* - mo#dta Kel+o$ - A %o/8r hal.la ale%et 1olt - /olytatta Cai#e$ -I* c%a+ go#datla#%.g 7l el+?1etett em er?l,%#e+ %*.mt$ &l'%* a* em erra l.%( term,%*ete%e#$ A 7l( amit a* a+t.i+ a# ol1a%tam( %e#+i %em hi%*i el mag'+r7l( hogy .rtatla#o+$ I*t #em H%%*.+ meg$ Ami+or )o%%elli eltemeti Bhoma% 5e%%or h'll.0.#a+ a dara 0ait( m,g el1i%*i a lim'*i#t egy olya# helyre( ahol +?##ye# megtal.l0.+( ,% Felipe Frteg.t$$$ - A %o/8r #e1e - mo#dta Cai#e -( ha 1,letle#>l el/ele0tett,+( hogy +it ?lte+ meg$ $$$,% Felipe Frteg.t +i%*a adt0.+$ A* a+ci7 c,lpo#t0a Bhoma% 5e%%or 1olt( #em egy .rtatla# %o/8r$ C%a+hogy )o%%elli a##yira %ietett( hogy oda,r0e# a +7rh.* a( hogy el/ele0tette le1e##i a ragtapa%*t arr7l a %*ere#c%,tle#r8l$$$ gy ami+or Felipe el+e*dett h.#y#i( mi#de# a t>de0, e me#t$ - Ami+or megl.ttam a h.rm70'+r7l +,%*>lt /,#y+,pet - mo#dta Cai#e -( ,%*re1ettem( hogy A e hall7+,%*>l,+et hord$ Mr%$ )o%%elli elmo#dta( mi t?rt,#t -ore. a#$ C%a+ itt /igyeltem /el a +,%*>l,+re( mi1el a +opor%7 a# #em 1olt ra0ta$ Ciccoli#i /el.llt ,% leha0totta a horg.%* ot0.t( ma0d c%p8re tett +,**el Cai#e-he* l,pett$ - I* #em el,g( had#agy$ Ngya# m.r( egy elem( ami+or Miami a# e*r,1el #y>*%?g#e+ a ho**.#+ ha%o#l7 #y'gd0a%o+J Fele0t%e el$ Cai#e +ed1e%e# mo%olygott$ -Ma0d le%* 1alami$$$ #agyo# hamar$ Iml,+%*i+( ami+or /el+ere%t>+ mag'+at a ra1atalo*7 a#J - Mag'+ m,g a holta+at %em ti%*teli+$ - S*71al a a# %em 1agyo+ i*to%( melyi+>+#,l 1olt a 22-e%$ Bal.# A e /egy1ere 1olt( ,% Hgy hat.ro*ta+( hogy ete%*i+ a +opor%70. a$ Cagy ily m7do# %*,pe# meg%*a ad'lhatta+ a gyil+o% /egy1ert8l$ A* i% lehet( hogy a mag.,( Ci##ie( ,% ,ppe# el a+arta re0te#i( ami+or meg0ele#t>#+ a ra1atalo*7 a#( mire p.#i+ a e%ett( ,% era+ta a +opor%7 a$ - Bal.#( tal.#$$$ C%'pa /elt,tele*,%$ - :o%( a legH0a tippem a*( hogy a /egy1er a Si#atra-c'cc mellett 1a#$ I++or Kel+o el8rel,pett( ,% a +e*, e# megc%illa#t a ili#c%( mire Ciccoli#i hirtele# Cai#e /el, ta%*totta a /iatal hely%*#el8t$ Cai#e ha#yatt e%ett( Kel+o pedig egy ha#go% c%o a#.%%al a 1* e pottya#t$ Ciccoli#i /'t.%#a+ eredt( ,% la%%a# el#yelte 8t a %?t,t%,g$ Cai#e talpra +ecmergett( ,% a gya#H%tott 't.# roha#t$ Arra %em 1olt ide0e( hogy el81egye a /egy1er,t$ A* ?reg gyor% 1olt( ,% egy ?r?++,1al7%.gig tartott( mg e,rte 1,gre$ - Ell0o# meg( Ci##ie2 Ell0o# meg( miel8tt ,# .llta#.m meg2 - +i.ltotta Cai#e$ Ke Ciccoli#i c%a+ roha#t ,% roha#t( ,% i%m,t el8#yh?* 0'tott$ Cai#e #ehe*e# %*edte a le1eg8t( de eleadott apait-a#yait( ,% %i+er>lt 'tol,r#ie$ Igy #agy le#d>lettel a* ?regre 'grott( ,% mi#d+ette# a /re *'ha#ta+$ Ciccoli#i meg/ord'lt ,% ledo ta mag.r7l Cai#e-t( mire a had#agy megragadta a /,r/i d*%e+i0,t( de a* ?reg ,rgyil+o% +ic%H%*ott el8le$ Cai#e d? e#te# .m'lta a r'hadara ot( ma0d megle#dtette( ,% a d*%e+i a /,r/i o+.0a +?r, te+eredett$ Ciccoli#i ele%ett( Cai#e /?l,ha0olt( a +e*e a pi%*tolyt.%+.#( ,% m.r ma0d#em %i+er>lt +i1e##ie a /egy1ert( ami+or hatalma% rHg.%t ,r*ett a gyomr. a#$ -,tr,t g?r#yedt a /.0dalomt7l( a le1eg8 hirtele# +i%*or'lt el8le$ B?+,lete% c,lpo#tot #yH0tott Ciccoli#i %*.m.ra( a+i a 0o ?+l,1el .llo# 1.gta$ Cai#e-#e+ %i+er>lt el81e##ie a /egy1er,t( ,% egye#e%e# a /,r/ire %*?ge*te$ Ciccoli#i megadta mag.t$ Mi#d+ette# #ehe*e# %*edt,+ a le1eg8t$ - :ehogy %*1rohamot +ap0o#( had#agy - mo#dta Ciccoli#i$ Cai#e a %*a ad +e*,1el let?r?lte a 1,rt a %*.0a %ar+. 7l$ - -e*e+et el8re( Ci##ie$ Ciccoli#i lee#gedte a +e*eit$ - 5e a+ar tart7*tat#i e##>#+etJ A% a*t.#J !ec%'+atJ - &o#to%a#$

- A++or mege#gedi( hogy +i1egye+ 1alamit a *%e em 8lJ - +,rde*te a /,r/i( ,% 1.la%*ra %em 1.r1a( a 0o +e*,t a *%e , e %>llye%*tette$ - :e2 - P( a* i%te# %*erelm,re - mo#dta a* ?reg$ - :em /egy1er( c%a+ a mo ilomat a+artam el81e##i( hogy /elh10am a* >gy1,demet$ Cai#e el8reha0olt ,% megtapogatta a *%e ,t: egy mo iltele/o# 1olt e##e$ Mi't.# elle#8ri*te a tele/o#t( Cai#e e#ged,lye*te a h1.%t( ma0d meg ili#c%elte a /,r/it( ,% 1i%%*a1itte a partra( ahol a c%'rom1i*e% Iric Kel+o m.r 8ri*et e 1ette )o%%ellit$ Kel+o +ih1ta a 0.r8r?+et( a+i+ pilla#ato+o# el>l oda,rte+( ,% a +,t gya#H%tottat +>l?#-+>l?# e>ltett,+ egy-egy a't7 a( ma0d Cai#e .tadta #e+i+ a h.*'+ra ,% a g,p+oc%i0'+ra 1o#at+o*7 h.*+'tat.%i para#c%o+at$ - Ci##ie( .tad#. a h.*- ,% a +oc%i +'lc%ait( +,remJ - +,rde*te Cai#e$ A* ?reg 1igyorgott( ,% 1alami olya%mit motyogott( hogy MArra 1.rhatM$ - Ahogy 7ha0t0a - mo#dta Cai#e$ - A++or +,#ytele# le%*e+ et?r#i a* a0t7+at$ Melle%leg #em 1.llal'#+ /elel8%%,get( ha t?#+remegy( 1agy elt?ri+ 1alami$ - !a%%*a meg - mo#dta Ciccoli#i$ - A d*%e+im al *%e , e#$ Cai#e e#yHlt a *%e , e( ,% el81ett egy +'lc%+ari+.t$ A* ?t +'lc% +?*?tt tal.lt egy +oc%i+'lc%ot -egy Chry%ler,t$ A +?*el e# .ll7 e*>%t%*# I#trepidre m'tatott( mire Ciccoli#i +omora# 7li#tott$ - S*,p 0.rg.#y - mo#dta Cai#e$ - -'r1.ra ,rt,+elem a dic%,ret,t - 1.gta r. Ciccoli#i$ Cai#e odame#t a* a't7ho*( ,% a +'lcc%al +i#yitotta a c%omagtart7t$ A 0.r8ra't7+ ,ppe# a++or +a#yarodta+ el mellette$ - Ca# 1alamiJ - +,rde*te Kel+o$ - Il%8 pilla#t.%ra %emmi$ Cai#e *ott e##e( hogy tal.l 1alamit( egy machet,t( %*emete%*%.+o+at( a ma%*+o+at( .rmitU de a c%omagtart7 olya# ti%*ta 1olt( mi#tha a*#ap reggel ho*t.+ 1ol#a +i a em'tat7terem 8l$ Gamaro%a# Kel+o i% 0ele#tette: - A* 'ta%teret i% +ip'colt.+( G$ Cai#e c%p8re tette a +e*,t$ - A +oc%i #em /og %egte#i #e+>#+( Iric$ Cagy ce#tir8l-ce#tire .t1i*%g.l0'+$$$ 1agy rem,#y+ed0>#+( hogy a t? ie+ %*ere#c%,%e e+ le%*#e+$ - F+,( G - 1igyorgott Kel+o$ - A% g,rem( %e#+i#e+ %em mo#dom el$ - Mit +elle#e elmo#da#iJ - Gogy +i% h0.# el%*ala%*tottad a #y'gd0a%odat$ Gogy ma0d#em megl,pett$ Cai#e ?#+,#tele#>l i% elmo%olyodott$ Kel+7ra #,*ett( a+i m,g mi#dig 1i*e% 1olt$ - I* #agyo# re#de% t8led( Iric$ A# %em mo#dom el a t? ie+#e+( hogya# lett,l 1i*e%$ - P( ige#$$$ +?%*$ Cai#e meg/ogta Kel+o 1.ll.t$ - :,*d a dolgo+ m.%i+ oldal.t$ Il8 -'t7 Hgyi% ele +ellett mer>l#?d a* >gy e$ A**al 1i%%*ame#te+ a +apit.#y%.gra$ Se1illa #yomo*7 ?%%*ehH*ta a 8r+a .t0.t$ Gideg ,0%*a+a 1olt( r.ad.%'l egy temet8 +ell8% +?*ep,#( a halog,# l.mp.+ /,#y, e# 1olt +,#ytele# /el>gyel#i egy mar+ol7g,pet$ So+ra ec%>lte Cai#e el+?tele*ett%,g,t( de$$$ #em 1.rhatott 1ol#a reggeligJ A mar+ol7g,p />l%i+ett8 *Hg.%%al egyre +?*ele +er>lt A raham 5ip#ic+ +opor%70.ho*$ P1ato%a# +ellett dolgo*#i( mert ha #em 1igy.*#a+( a g,p +?##yed,# ?%%*eroppa#that0a a* egy%*er /a+opor%7t$ A raham 5ip#ic+ 1olt a* egyetle#( a+i#e+ c%eppet %em 1olt %iet8% a dolog$ A temet8 al+alma*ottai m.r a m.%odi+ ,0%*a+.t t?lt?tt,+ , re# - egy%*er eltemett,+( a*t.# meg +i +ellett .%#i 5ip#ic+et$ Bel0e%e# hi. a dolgo*ta+$ - :em erre %*a+o%odt'#+ - 0egye*te meg a g,p+e*el8( ,% Se1ill.ra #,*ett$ - M.r #em tart %o+.ig - har%ogta tHl a g,pet Calleigh K'L'e%#e( a+i c%atla+o*ott a #yomo*7ho*$ Se1illa 7li#tott$ Calleigh oda#yH0tott egy poh.r +.1,t( ami g8*?lg?tt a hideg e#$ A #yomo*7 h.l.%a# el1ette$ - Dr?+ h.la ,% +?%*?#et$ - C.r0( m,g #agyo# /orr7$ Calleigh 1a%tag d*%e+i e# 1olt( mely#e+ #ya+ig ehH*ta a cip*.r0.t$ A +e*,# g'mi+e%*ty$ - Me##yei a* illata - mo#dta Se1illa$ - Iric +' ai +.1,recept0e$ Igy +i% er8% i% 1a# e##e$ - A* #em a0$ Calleigh .0o%a# mo%olygott$ - A 07 hr( hogy a##yi +o//ei# 1a# e##e( hogy legal. +,t #apig #em /og'#+ al'd#i t8le$ Se1illa +'#cogott$ 47le%ett a #e1et,%$ Igy ideig .lldog.lt( ma0d meg+oc+.*tatott egy +ortyot( ,% a

/orr7 /olyad,+ tel0e%e# .tmelegtette$ - -?%*( Calleigh$ Il %em t'dod +,p*el#i( me++ora %*>+%,gem 1olt erre$ A tra+tor /el 8d>lt( ma0d hirtele# mi#de# elc%e#de%edett$ -,t /,r/i e'grott a g?d?r e( ,% .%71al /olytatt.+ a m'#+.t$ A +,t #8 +1.#c%ia# ha0olt /?l,0>+$ - 5.t%* 1alamitJ - +,rde*te Se1illa$ - C%a+ %arat ,% c%i*m.+at( e##yi$ :,h.#y percig c%e#d e# +.1,*gatta+ a g?d?r %*,l,#$ Se1illa irigyelte Calleigh-t( a+it l.t%*7lag c%eppet %em *a1art a +%,rtetie% +?r#ye*et$ Fdale## meg%*7lalt a* egyi+ /,r/i: - A*t hi%*em( meg1a#( /iH+$ A g,p+e*el8 odame#t a g?d?rh?*( ,% egy eleml.mp.1al e1il.gtott: mi#da##yia# l.thatt.+ a +opor%7 /edel,t$ - M.r #em tart %o+.ig - mo#dta Se1illa$ - Go*om a /,#y+,pe*8g,pet - mo#dta Calleigh la*.#( a+.r egy t'ri%ta( 1.ro%#,*,% +?* e#$ Se1illa t'dta( hogy a /,#y+,pe*,% #agyo# /o#to% eleme a #yomo*.%#a+$ Itt8l a pilla#att7l +e*d1e a hely%*#el8 mi#de# egye% mo**a#atot r?g*te#i /og( hogy +,%8 a* e%+>dte+ el8tt i% do+'me#t.l#i t'd0.+ a* e%em,#ye+et$ Att7l />gg8e#( hogy mit tal.l#a+ a +opor%7 a#( A raham 5ip#ic+ ar.tai hamaro%a# a /?ldi t,l8%*,+ el, +er>l#e+$$$ 5egal. i% Se1illa e e# rem,#y+edett$ -,t 7r.1al +,%8 A raham 5ip#ic+ /a+opor%70a m.r Calleigh K'L'e%#e la orat7ri'm. a# 1olt$ A %Hlyo% /al.d.t egy er8% /,ma%*talra helye*t,+$ A helyi%,g e# le1ett,+ a /t,%t( hogy a holtte%tet a lehet8 legh1?%e e# tartha%%.+$ Calleigh mo%t m.r a +,+ la orat7ri'mi +?pe#y, e# 1olt$ Igy r?1id pa0%*er %egt%,g,1el 71ato%a# /el/e%*tette a +opor%7t$ M.r 1,g*ett a m1elettel( ami+or el,pett Cai#e$ - A* ?reg/iH+ 8ri*et e# 1a##a+( GoratioJ - +,rde*te Calleigh$ - Ige#$ Ahho* eleget tal.lt'#+( hogy eho**'+ 8+et( de arra m.r #em elege#d8( hogy e i*o#yt%'+( hogy iga*'#+ 1olt 1el>+ +apc%olat a#$ - :o%( ma0d megl.tom( mit tehete+ - mo#dta Calleigh 1id.ma#$ - Cagyi% el8tte meg+,rle+( %egt% le%*ed#i e##e+ a %*i1ardo o*#a+ a tete0,t$ 5eemelt,+ a +opor%7 /edel,t( ma0d a %*?ge++el e/el, a* a%*tal l. .#a+ t.ma%*tott.+$ A *%id7 hagyom.#yo+#a+ meg/elel8e# a holtte%tet #em al*%amo*ta+ e( ,% a* elmHlt #ap egy.ltal.# #em tett 07t a* o%*l.%#a+ i#d'lt tetem#e+$ A +,t hely%*#el8 /eltette a ma%*+ot$ Cai#e /igyel8 te+i#tet,t8l +%,r1e Calleigh e#yHlt a +opor%7 a( ,% +itapogatta a halotti lepel %*,leit$ A /e0#,l +e*dte ,% la%%a# a l. ir.#y. a haladt$ Mi1el #em 1olt a#y#yira maga%( hogy tel0e%e# el.%%o# a +opor%7 a( gya+orlatilag a tapi#t.%.ra +ellett hagyat+o*#ia$ - A+arod( hogy c%i#.l0amJ - +,rde*te Cai#e$ - :em( +?%* - /elelte Calleigh$ - 47l 1agyo+$ Bo1. tapogatott( a lepel mere1 ,% h1?%( a +opor%7 hideg tapi#t.%H 1olt$ A +opor%7 +?*ep,#,l egy /,me% t.rgyat tapi#tott +i$$$ Meg or*o#gott( de e* 07 ,r*,%%el t?lt?tte el$ M.r %e0tette( hogy megtal.lta a /egy1ert$ Megragadta a t.rgyat( +ihH*ta ,% /elemelte$$$ $$$ a* e*>%t?*?tt( 23 millim,tere% a'tomata pi%*tolyt$ - Vgye% 1agy - mo#dta Cai#e$ - I* c%a+ a +e*det - mo#dta Calleigh( ,% eli#d'lt$ - Gyor%a# meg1i*%g.lom$ Calleigh K'L'e%#e-t +i*.r7lag a l8/egy1ere+ rt.+ e##yire l.* a ho*#i Bim Speedle ,% Iric Kel+o irto+ a 1ette a )o%%elli-h.*at$ -?* e# a +igyHrt !er#%tei# #yomo*7 a +a#ap,# >lt( a %r7 )e ecca )o%%elli mellett$ :em tal.lta+ /egy1ere+et( de le/oglalta+ +,t p.r cip8t( amit +,%8 ?%%*e1et#e+ a lim'*i# /,+ped.l0.# tal.lt l. #yomo++alU 1alami#t egy /e+ete ?lt?#yt( ami %o/8regye#r'h.#a+ i% eillett 1ol#a$ I*t a 1e*et8>l,%e# tal.lt %*?1et%*.la++al /og0.+ ?%%*eha%o#lta#i$ Ahogy eli#d'lta+ +i/el,( a* a%%*o#y /el.llt( ,% +i+%,rte 8+et$ Speedle-t meghatotta a* 'd1aria%%.ga( ,% meg/ord'lt( hogy el#,*,%t +,r0e# a +ellemetle#%,g,rt( de miel8tt m,g meg%*7lalt 1ol#a( a* a0t7 ec%ap7dott$ Ciccoli#i h.*a el8tt m.r 1.rta 8+et egy 0.r8r a +'lcc%al( amit Cai#e +>ld?tt #e+i+$ Fda e## mi#de# %?t,t ,% c%e#de% 1olt( a #appali mag.#yr7l .r'l+odott$ Speedle tal.lt egy +apc%ol7t( ,% 1illa#yt gyH0tott$ A %*o a ere#de*,%e egy r,gi 1il.got id,*ett /el - a %?t,t( mediterr.# +a#ap, m?g?tt a /alo# #eh,*( ho%%*H +ardo+( a +a#ap, mellett egy hatalma%( 8r 8l +,%*>lt /?ldg?m $ A +a#ap,1al %*em e# egy +i% +,per#y8% tele1*i7 %*er,#y+edett$ A m.%i+ /alo# egy /e%tm,#y( ra0ta h.rom ha07 - -ol'm '%* -ri%t7/ ha07i( Hto# a* Q01il.g /el,$ - F?ld%*i#t 1agy emeletJ - +,rde*te Speedle$

- Imelet - /elelte Kel+o$ S*,t1.lta+: Kel+o /elme#t a* emeletre( Speed le## maradt$ A +'tat.%t a h.* 1,g, e#( a +o#yh. a# +e*dte el$ A ti%*tt7%*ere% %*e+r,#y e# tal.lt egy *ac%+7t( e##e t? apr7( lapo%( hall7+,%*>l,+ e 1al7 elemmel( melye+ 'gya#olya#o+ 1olta+( mi#t amit Kel+o tal.lt a parto#$ Speedle mo%olyog1a etette 8+et a #0elta%a+ a$ A mo%ogat7 alatt /el/ede*ett egy te+erc% %*emete%*%.+ot - 'gya#olya# *?ld-/e+ete %*#e+ 1olta+( mi#t a*( amely e# 5e%%or /e0,t ,% +e*eit Xmeg a mo iltele/o#0.tY temett,+ el$ Ga %*ere#c%,0>+ 1a#( egye*#e+ a per/or.ci7+( ,% e lehet i*o#yta#i( hogy a *%.+o+ 'gya#arr7l a te+erc%r8l 1al7+( .r e* egy +ic%it mer,%* /elt,tele*,% le##e$ A /?ld%*i#t t? i r,%*e m.%t m.r #em tartogatott( de Speedle %emmit %em *ott a 1,letle#re$ M.r ,ppe# 1,g*ett( ami+or Kel+o i% le0?tt a* emeletr8l$ Igy #0el*%.+ a# H0a +,t /e+ete ?lt?#yt ,% +,t p.r cip8t ho*ott$ - Mit ho*ott a Mi+'l.%J - +,rde*te Kel+o i*a+od1a$ Kel+o /elemelte a #0elta%a+ot( ,% megm'tatta: egy hall7+,%*>l,+ 1olt e##e$ B? mi#t 1al7%*#( hogy a #,hai A raham 5ip#ic+ t'la0do#a$ Speedle eli%mer8e# 7li#tott( ma0d megm'tatta Kel+7#a+ a* eleme+et$ - Ca# m,g 1alamiJ - +,rde*te Kel+o$ M.r eddig i% el,g %o+ holmit gy0t?tte+ ?%%*e( de mi#d+ette# t'dt.+( hogy 1a# m,g 1alami( amit #em .rta#a megtal.l#i$$$ ha egy.ltal.# itt 1a#( ,% #em do t.+ ele a* 7ce.# a$ - A gar.*% m,g h.tra1a# - mo#dta Speedle$ - A++or me#0>#+$ A holmi+at +i1itt,+ ,% epa+olt.+ a G'mmer e( ma0d 1i%%*ame#te+ a h.*ho*$ A +,ta't7% gar.*%t c%a+ +,%8 ,ptett,+ ho**. a h.*ho*( ami a 1il.go%a %*# 1a+olat 7l i% +it#t$ !eme#te+ a h.* a( aho##a# lec%o%*ogta+ a* >re% gar.*% a( ,% +?r>l#,*te+$ A ceme#tpadl7 +?*ep,# .r1.l+od7 apr7 ola0/olt 7l a*o##al r.0?tte+( hogy c%a+ egy a't7 1olt itt$ A /al me#t,# egy m'#+apadot( /elette egy apr7 a la+ot( a pad alatt +,t %*er%*.mo%l.d.t l.tta+$ A 0o oldali /al egy e# a /el#yithat7 gar.*%a0t7 1oltU a al oldali /al me#t,# a /#yr7( egy +i%e taliga( 1alami#t egy /mag%*7r7 %ora+o*ott$ A /alo# egy %?1,#y1.g7 oll7 ,% #,h.#y /r,%* l7gott$ A* a0t7 mellett +,t %*em,tt.rol7t ,% egy H0raha%*#o%t7 +o#t,#ert tal.lta+$ - S*,p +i% gar.*% -0egye*te meg Kel+o$ - A# +e*dem a m.%i+ 1,g, e# - 0a1a%olta Speedle$ - Meg e%*,lt>+$ Igy 7ra mHl1a m.r mi#d+ette# lei**adta+( pedig h1?% 1olt a* ,0%*a+a( ,% a /t,% i% +i 1olt +apc%ol1a$ Mi#de#t .t#,*te+( de %emmit %em tal.lta+$ - Bal.lt.l 1alamit( IricJ - +,rde*te Kel+o +i%%, c%al7dotta#$ Kel+o megr.*ta a /e0,t$ - Ga itt 1a# a* a machete( 1al7%*#leg a gere#d.ra er8%tett,+$ D%%*e#,*te+( ,% mi#d+ette# /el/el, ir.#ytott.+ a* eleml.mp.i+at( de$$$ %emmi$ Il+e%ered1e 1.llat 1o#ta+$ - M.r a ra1atalo*7 eli l.togat.%'#+ 7ta t'dt.+( hogy a %ar+'+ a# 1agy'#+ - mo#dta Kel+o$ - A* i% lehet( hogy 1alamelyi+ c%ator#. a# 1a#$ - A /ra#c a - mo#dta Speedle( ,% ?+?llel a m'#+apadra c%apott$ - &edig milye# 07 le##e( ha el+ap#.#+ a*t a +?c%?g?t2 Kel+o /'rc%a te+i#tettel m,regette$ - Mo%t mi 1a#J S*eri#ted #em le##e 07( ha el+ap#.#+J - :em( Speed$$$ c%i#.ld c%a+ m,g egy%*er$ - Mit c%i#.l0a+J - V%d meg$ - A m'#+apadotJ - A m'#+apadot$ Speedle #em ,rtette$ - Mi 1a# 1eled( r.d 0?tt a %*adi*.%J :em a0.#lom( hogy %*7ra+o** 1elem$ Em Kel+o #em tr,/.lt$ - C%a+ >%d meg a padot$ Ngya#ott( 'gya#a++ora er81el$$$ Speedle meg+opogtatta a padot$ :em %*7lalta+ meg a har%o#.+$ - :e %imoga%d( Speed2 V%% oda( d>h?%e#( ahogy a* el8 2 Speedle m,g mi#dig #em ,rtette( de r.c%apott a padra$ Mo%t m.r 8 i% hallotta a hal+ +oppa#.%t$ Mi#tha a* >t,% hat.%.ra 1alami a /.#a+ c%ap7dott 1ol#a$ Speedle e H0t a pad al.( ,% a* eleml.mp.0.1al e1il.gtott$ A% a++or megl.tta( amit +ere%te+$$$ egy t.rgy mar+olat.t$ Igy machet,t$

A pe#g,t egy +,t%*er #,gye% +eret ,% a m'#+a-pad lap0a +?*, c%H%*tatt.+$ I* al+alommal Kel+o tel0e% ere0, 8l r.c%apott a m'#+apadra( mire a machete +irep>lt al7la$ - -?%* %*,pe#2 - mo#dta Speedle( ,% +?h?g1e he%%egette a +a1arg7 port$ - Mo%t mi 1a#J I%merd e( hogy *%e#i 1agyo+$ A machet,t le/,#y+,pe*t,+( ma0d %*,t%*edt,+ ,% ec%omagolt.+$ Il,gedette+ 1olta+( ,% t'dt.+( hogy Goratio Cai#e i% ?r>l#i /og a* eredm,#y#e+$ 11 A lny, akit Marinak 26%nak GF)ABIF CAI:I 5IV5B IGO S@A-)I MA)IA CGACF: ?lt?*80e el,( ,% o##a# /igyelte a m%ort$ 47l l.thatta a l.#yt: a ho%%*H ha0H( 1illog7 te+i#tet( gy?#y?r ,#e+e%#8 olya# e#ergi.1al t.#colt ,% ,#e+elt( hogy tel0e%e# mag.1al ragadta a +?*?#%,get$ Mo%t ,ppe# a r.ad.%t( a hre%( ri%*.l7% M o#o#M mag.#%*.m.t m'tatta e$ Ftt( ahol Cai#e 1.ra+o*ott( a *e#e tomp.# l>+tetett$ Ami Mari.t illeti( gy?#y?re# ,#e+elt( .r Cai#e %*eri#t hi.#y*ott el8le a 1al7di ,r*elem$ Iga*( 8 +i%%, el/og'lt 1olt 1ele +apc%olat a#$ :egat1 ,rtelem e#$ A %*#/ala+ m?g?tt %emmi %em eml,+e*tetett a %*.lloda pomp.0.ra$ A eto#/ala+ +op.ra+( a /apadl7 el#ytt 1olt$ Maria ?lt?*80,#e+ a0ta0.# egy +arto#papr 7l +,%*>lt( +,**el rott #,1t. la ,+tele#+edett( amit ha#yag'l( #,mi raga%*t7%*alaggal r?g*tette+ oda$ Cai#e-e# meg %em l.t%*ott( hogy a* elmHlt h'%*o##,gy 7r. a# egy %*emh'#y.%#yit %em al'dt$ Mi#dig 07l rta a /e%*tett temp7tU a 1ad.%*at i*galma 1al7%.ggal telep'mp.lta e#ergi.1al$ B'dta( hogy e e# a pilla#at a# egyetle# +o#+r,t i*o#yt,+a %i#c% a* ,#e+e%#8 elle#( de a* a /eladata( hogy megtal.l0a( ,% helye%e# ,rt,+el0e a i*o#yt,+o+at$ A a# *ott( hogyha megm'tat0a a l.#y#a+ mi#da*t( ami0>+ 1a#( megt?ri+$$$ Ami+or 1,get ,rt a M o#- o#M %*.m( a +it?r8 tap% 7l ,% a ha#go% />tty?g,% 8l +ider>lt( Maria a +?*?#%,g +ed1e#ce$ A had#agy %*eri#t a l.#y 'gya# +i%%, modoro%( de t,#y( hogy +ari*mati+'% egy,#i%,g$ A*t mo#d0.+( a %i+ere% %*t.ro+ egy e# +?#y?rtele# t?rtet8+$ Cai#e i*to% 1olt e##e( hogy Maria e%et, e# iga* a mo#d.%$ A +?*?#%,g m,g a++or i% tom olt( ami+or a *e#e+ar %*edel8*+?d?tt( ma0d elhagyta a %*#padot$ Cai#e ,%*re1ette a l.#yt( a+i a *e#,%*e+ +%,ret, e# a* ?lt?*80e /el, igye+e*ett$ Go%%*H( e*>%tlam,% r'h.0a com +?*,pig /el 1olt ha%t1a( /e+ete ha0a a /e0e tete0,re tor#yo*1a( a* arc.# ,% c%'pa%* 1.llai# megc%illa#t a 1ere0t,+$ A %*eme egy pilla#atra ?%%*e%*+>lt( ami+or ,%*re1ette Cai#e-t$ - :em +elle#e m.r .gy a# le##ieJ - +,rde*te( ami#t a /,r/i /el.llt( hogy >d1?*?l0e$ - C.ra+o*.% +?* e# +ipihe#tem magam$ S*.##a r.m egy percet( MariaJ A* ,#e+e%#8 1.llat 1o#t( +i#yitotta a* a0t7t ,% eme#t$ :em h1ta e Cai#e-t( de #em i% c%apta e a* a0t7t a* orra el8tt( gy a had#agy i% el,pett$ A helyi%,g #yoma%*t7a# +ic%i 1olt( ,% ,pphogy c%a+ el/,rt e##e a meg1il.gtott ?lt?*8a%*tal+a Xa t>+?r %*,l,re /elt*?tt +ed1e*8 +riti+.++alY( +,t %*,+ ,% egy +opotta% /,mpolc( ra0ta a /ell,p8 r'h.++al$ Maria le>lt( ,% a t>+?r 8l #,*ett 1i%%*a Cai#e-re$ - Mo%t c%al7dottJ$$$ A*t hittem( m.r el,g r,ge# 1a# Miami a# ahho*( hogy t'd0a: a %how '%i#e%% c%'pa illH*i7$ Cai#e le>lt a l.#y m?g,( a* egye#e% h.tH %*,+re$ - :i#c% %o+ tapa%*talatom a %*#/ala+ m?g?tti 1il.gr7l$ A l.#y /el1ett a* a%*talr7l egy t?r?l+?*8t( ,% meg%*.rtgatta a* arc.t$ - Mit tehete+ mag.,rt( had#agyJ Fogad#i mer#,+( hogy #em a'togram,rt 0?tt$ - Meg+,rem arra( hogy 0?00?# 1elem$ -i %*eret#,m hallgat#i$ Maria mo%olyog1a ta#'lm.#yo*ta a /,r/i arc.t$ - Mi,rt( mo%t m.r gya#H%tott 1agyo+J - -ihH*ott a ha0. 7l egy c%atot( mire a ha0a a h.t.ra omlott$ - Ige#$ S*eret#,m( ha e0?##e 1elem a +apit.#y%.gra( meg#,*#i( mi#+ 1a#$ A l.#y arc.# 1,gig%'ha#t a* aggodalom$ - 5etart7*tatJ - :em$ Ke i*o#yo% 0ele+ maga elle# m'tat#a+$ Dr>l#,+( ha ,l#e a lehet8%,ggel( ,% meggy8*#e e##>#+et a* elle#+e*80,r8l$ Gy8**?# meg r7la( hogy t,1edt>#+$ - Ke #em 1ihet e er8%*a++al$ - :em$ - Ga m,gi% Hgy d?#t?+( hogy emegye+( 1ihete+ magammal egy >gy1,detJ - Ige#( de egyel8re c%a+ egy +?tetle# e%*,lget,%re go#doltam$ 5ehet8%,get a+aro+ ad#i arra( hogy ti%*t.**a mag.t$ A l.#y meg/ord'lt( ,% gH#yo%a# elmo%olyodott$ -Gogy maga milye# g.l.#%( had#agy$$$ Ad0o# p.r percet( hogy .t?lt?**e+$

- Berm,%*ete%e#$ - A% meg+,rhet#,m( hogy me#0e# +i addigJ - Gogy#e$ A l.#y egyre %*,le%e e# mo%olygott$ - )em,lem( #em go#dol0a( hogy meg%*?+?m$ Cai#e +?r>l#,*ett a %?t,t( a la+tala# %*o . a#$ - P( a*t hi%*em( meg *hatom mag. a#$ :e /eled0e( e* ?#+,#te% alapo# m+?di+$ - &o#to%a#$ I*t #em .rt ti%*t.*#i$ - Qgy 1a# - mo#dta a had#agy( ,% +ime#t$ GH%* perccel +,%8 ( ami+or m.r t*%*er i% meg#,*te a* 7r.0.t( Cai#e arra go#dolt( hogy a l.#y m,gi% meg%*?+?tt$ Cagy +i t'd0a( tal.# ?#gyil+o% lett$ 5ehet( hogy e +ell t?r#ie a* a0t7tJ M.r ,ppe# e a+art +opog#i( ami+or a* a0t7 +it.r'lt$ Maria m,lye# +i1.gott %elyem lH* a#( %*+ /armer#adr.g a# ,% #yitott /armerd*%e+i e# 1olt$ Fe+ete ha0.t lee#gedte( a al 1.ll.# egy #agym,ret 8rt.%+a l7gott$ - Flya##a+ +ell el/ogad#ia( amilye# 1agyo+ - mo#dta a* ,#e+e%#8( ,% ec%'+ta maga 't.# a* a0t7t$ A %*#padi %mi#+0,t let?r?lte( ,% mi#d?%%*e egy .r#yalat#yi rH*% 1olt ra0ta$ Cai#e #em ,rtette$ - Itt #em t'do+ le*'ha#yo*#i - mo#dta Maria$ -)em,lem( #em *a1ar0a$ - :em( dehogy$ Fel8lem mehet>#+$ - Ahogy 7ha0t0a$ Ami+or eli#d'lta+( Cai#e ,re*te( hogy 1alami meg1.lto*ott$ Colt 1alami Maria 1i%el+ed,%, e#( ami *a1arta A l.#y tel0e%e# /el%*a ad'lt 1olt( mi#tha ?r>lt 1ol#a a r. 1.r7 +ihallgat.%#a+$ M,g a* el8c%ar#o+ a# %em 1olta+( ami+or ho**.0'+ l,pett egy riporter$ Igy t,1,% /a*o# 1olt( egy maga%( %o1.#y( %?t,t+,+ ?lt?#y?% /,r/i - Cai#e a #e1,re i% eml,+e*ett: 4ac+%o##a+ h1t.+$ -?*1etle#>l mellette .llt a* operat8re( a +amer.0.# a "FF) ^ log7 1olt /elt>#tet1e$ A C!S c,ge$ - Cai#e #yomo*7 - %*7lalt meg a riporter( ,% a mi+ro/o#0.t a had#agy el, tartotta$ - 5e a+ar0a tart7*tat#i Chaco# +i%a%%*o#ytJ S*71al e**el /oglal+o*ott Maria a* ?lt?*80, e#: ?%%*etrom it.lta a m,di.t2 Gi. a( mi#de#+i#e+ 07l 0?# egy +i% i#gye# re+l.m$ Cal7%*#leg arra go#dolt( hogy #i#c% mi,rt /,l#ie Cai#e-t8l( ,% a had#agyot e* %o++al 0o a# *a1arta( mi#t a %a0t7 0ele#l,te$ A* el%8 rea+ci70a a* 1olt( hogy t?#+rete%*i a* ,#e+e%#8 t>#d?+l,%,t( ,% el.r'l0a a* iga*i #e1,t( 1alami#t a*t( hogy a #agy .ty0.t a Co#L'i%tador %*.llodal.#c t'la0do#o%.#a+( Bhoma% 5e%%or#a+ a meggyil+ol.%a miatt 1ett,+ 8ri*et e$ )e+l.mot a+artJ G.t a++or meg+ap0a$ C,g>l Hgy d?#t?tt( hogy i#+. %*1,lye%e# el e%*,lget a /ic+71al$ - :em - mo#dta$ - M%$ Chaco# #i#c% letart7*tat1a( c%a+ ta#H+,#t %*eret#,#+ +ihallgat#i egy olya# >gy e#( mely e# m,g /olyi+ a #yomo*.%$ - M%$ Chaco# ige# #,p%*er el8ad72 - +i.ltott +?* e egy m.%i+ riporter$ - I* #em 1it.%$ A% ha mo%t meg oc%.ta#a+$$$ h?lgyeim ,% 'raim$$$ A C!S riportere mo%t +?*1etle#>l mellett>+ haladt( mi+?* e# a* operat8r %*em 8l /ilme*te 8+et$ A t? i H0%.gr7 a #yom'+ a# t>le+edett$ - Cai#e had#agy( el+,p*elhet8( hogy a +,rd,%e% >gy Bhoma% 5e%%or hal.l.1al +apc%olato%J Cai#e-#e+ #em .llt %*.#d,+. a# 1,gigc%i#.l#i e*t a cir+'%*t( ,% ami+or ,%*re1ette a e0.rat#.l tola+od7 t,1,%e+et( a*o##al #,ma >*emm7dra +apc%olt$ - :i#c% t? mo#da#i1al7m - mo#dta$ - M%$ Chaco# i% gya#H%tott a* >gy e#J - Mr$ 4ac+%o#( melyi+ r,%* #em 1olt 1il.go%J - Maria2 Mi a 1,lem,#yeJ Agg7di+J A* ,#e+e%#8 mo%olya eragyogta a* el8c%ar#o+ot$ - 47 .llampolg.r 1agyo+( ,% egy>ttm+?d?m a hat7%.go++al$ Gol#ap e%te 1i%*o#tl.that#a+ a %*#pado#2 Itt( a Co#L'i%tador a#2 A +i0.rat +?*el, e# egyre t? H0%.gr7 1ette +?r>l 8+et( ,% Cai#e m.r .t+o*ta mag.t( hogy ilye# ho%%*H id8re mag.ra hagyta a* ,#e+e%#8t( a+i m,g egy gyil+o%%.got i% +,pe% /elha%*#.l#i a +arrier0e ,rde+, e#$ Megragadta a l.#y +?#y?+,t( ,% +ere%*t>lc%?rtetett a 1,r%*om0a% H0%.gr7+o#$ -it'%*+olta a l.#yt a e0.rati a0t7#$ :em hitt a %*em,#e+: oda+i## i% #y>*%?gte+ a riportere+$ - Bhoma% 5e%%or a ar.tom 1olt - mo#dta Maria( ,% ele#,*ett a* egyi+ +amer. a$ Cai#e +em,#ye# +>*d?tt( hogy +ir.#ga%%a a l.#yt a %*a/to% hre+re ,he% %a0t7%o+ +?*>l$ - :agyo# /og hi.#yo*#i Bom 5e%%or - mo#dta .#ato%a# egy m.%i+ riporter#e+$ Cai#e-#e+ 1,gre %i+er>lt +i#yit#i a G'mmer a0ta0.t( ,% Mari.t ete%%,+elte a h.t%7 >l,%re$ A riportere+ +,t c%oportra o%*lotta+U a* egyi+ a c%'+ott a la+o# +ere%*t>l m,g le/ilme*te a* ,#e+e%#8t( mg a m.%i+ Cai#e #yom. a eredt$ A had#agy epatta#t a +oc%i a( e*.rta a* a0t7+at( g.*t adott ,% la%%a# eli#d'lt$ Ami+or mag'+ m?g?tt t'dhatta a riportere+et( meg+?##ye >lte# /el%7ha0tott( ,% +il8tt

a Colli#% %'g.rHt ir.#y. a$ A 1i%%*apilla#t7 t>+?r e# a l.#yra #,*ett( ,% a*t mo#dta: - I* merede+ 1olt( Maria$ - -?%*$ - :em 7+#a+ %*.#tam$ Flya# ,r*,%em 1a#( hogy #em ,# 1agyo+ a* el%8 /,r/i( a+i 8l oh7cot c%i#.lt$ A l.#y ?#el,g>lte# mo%olygott$ Ke lehet( hogy a* 'tol%7 - tette ho**. go#dolat a# Cai#e$ Maria %*7ra+o*otta# .m'lt +i a* a la+o#$ - I%meri a mo#d.%t - mo#dta 1,g>l -( #em %*.mt( mit mo#da#a+( a l,#yeg( hogy e%*,l0e#e+ r7lad$ - Cagyi% #em %*.mt( mit r#a+ a lapo+( mg helye%e# r0.+ le a #e1,tJ - &o#to%a#$ - Go#dol0a( hogy +,pe%e+ helye%e# ler#i a #e1,tJ A l.#y dermedte# /igyelte a t>+?r 8l$ - I*t hogya# ,rtiJ Ke m,g #em 1olt itt a* ide0e( hogy +i0.t%%*a a Ciccoli#i-+.rty.t$ M,g #em$ - Semmi - /elelte Cai#e$ - G.l.% 1agyo+ mag.#a+( had#agy$ Maga #,l+>l #em %i+er>lt 1ol#a$ Igy #agyo leme*c,ggel a h.tam m?g?tt %em +aptam 1ol#a e##yi m%orid8t$ - Maga 07 re+l.m#a+ tart0a( hogy +,t gyil+o%%.ggal i% +apc%olat a ho*t.+J - Addig( amg egy .rtatla# .ldo*at 1agyo+( term,%*ete%e# 07l 0?# a re+l.m$ A# c%a+ %egte+ a re#d8r%,g#e+( #em iga*J Cai#e megr.*ta a /e0,t$ - Ertatla# 1agy %em( ,# c%a+ a*t l.tom( hogy +,t halott /,r/i# ,l8%+?di+$ - 4o le##e( ha hi. a halta+ 1ol#a megJ - 1.gott 1i%%*a a* ,#e+e%#8$ Cai#e /el+apta a /e0,t$ - I*,rt halta+ megJ Maria Chaco# +arrier0e miattJ - Gad#agy( #e+em /ogalmam %i#c%( mi,rt halta+ meg$ Dr>l#,+( ha Bhoma% 5e%%or ,let e# le##e( #em c%a+ a*,rt( mert a$$$ ar.tom 1olt$$$ de a +arrierem#e+ i% 07t te##e$ A +apit.#y%.gig m.r #em %*7lta+ egym.%ho*$ A* ,p>let e# Cai#e egy +ihallgat7%*o . a 1itte a l.#yt$ - A*o##al 1i%%*a0?1?+ - mo#dta$ - Go*a%%a+ mag.#a+ egy +.1,tJ - -?%*?#?m( #em +,re+$ So+.ig le%* t.1olJ - C%a+ ?%%*e%*ede+ #,h.#y a#yagot( amit meg %*eret#,+ e%*,l#i mag.1al$ - )e#d e#$ :em a+aro+ %o+.ig marad#i$ - Igyet,rte+$ Cal70. a# Cai#e meg a+arta e%*,l#i a c%apat.1al( hogy tal.lta+-e 1alami H0at Mari.1al +apc%olat a#$ Il8%*?r Speedle-t ,% Kel+7t +ere%te meg$ A +,t /iatal hely%*#el8 a la orat7ri'm a# 1olt( 1,rmi#t.t 1ette+ a machet,r8l$ - I* a gyil+o% /egy1erJ - +,rde*te Cai#e$ - Igyel8re c%a+ egy machete( amelyet Ciccoli#i m'#+apad0a alatt tal.lt'#+ - /elelte Speedle$ - Mo%t 1i*%g.l0'+$ - N00#yomo+J - A mar+olato# 1a# #,h.#y gy?#y?r%,g$ )o%%ellit8l ,% 5ip#ic+t8l %*.rma*#a+ - mo#dta Kel+o$ - S*,p m'#+a 1olt - mo#dta Cai#e$ - C%a+ gy to1. $ Ca# m,g 1alamiJ - -e*el,% e 1ett>+ a r'h.+at - mo#dta Kel+o$ -Ga %*ere#c%,#+ 1a#( 1alamelyi+ ?lt?#y a#yaga egye*i+ a 1e*et8>l,%e# tal.lt %*?1et%*.la++al$ - A* le##e a* iga*i$ - A% - tette ho**. Speedle - mi#dh.rm'+ l. #yoma egye*i+ a par+ol7 a# r?g*tett #yomo++al$ - &omp.%$ A% a parto# tal.ltato+ #yomo+atJ - :em( a* lehetetle#$ A homo+ #em 1olt al+alma% erre( de a par+ol7 a# ,% a* a't7 a# ele+tro%*tati+'% #yomr?g*t8t ha%*#.lt'#+$ A* egyi+ cip8 i*to%a# egye*i+ a /,+ped.lo# tal.lt l. #yommal$ - S*71al - mo#dta Cai#e - el+aphat0'+ 8+et a +oc%i1al ,% a machet,1el$ - !i*o#y - 1.gta r. Kel+o$ - ).ad.%'l Ciccoli#i h.*. a# Speed tal.lt #,h.#y %*emete%*%.+ot( amelye+#e+ a* a#yaga egye*i+ a**al( amit a partr7l ho*t'#+ e( .r a per/or.ci7t el/ele0thet0>+$ - Cagyi%$$$ - +e*dte Cai#e$ Kel+o 7li#tott( ,% e/e0e*te a mo#datot: - Cagyi% t? mi#t 1al7%*#( hogy egy#,l t? *%.+ 1olt$ - Bo1. . - tette ho**. Speedle -( a hall7+,%*>l,+ ,% a* eleme+ i% egye*#e+$ A* ?reg/iH+ +i## 0.rta+ a parto#$

- B'la0do#+,ppe# i*to%at c%a+ 5ip#ic+r8l t'd'#+ mo#da#i$$$ de gy i% 07$ :agyo# 07$ A% mo%t 0?# a #agy +,rd,%: Mari.#a+ i% +?*e 1a# a* >gyh?*J A +,t hely%*#el8 ?%%*e#,*ett( ma0d *a1art pilla#t.%t 1etette+ Cai#e-re( ,% megr.*t.+ a /e0>+et$ - :em a+ar0'+ el+ia .l#i - %*7lalt meg Speedle -( de le/'ttatt'+ a h1.%li%t.0.t$ Bal.lt'#+ egy ,rde+e%( 1al7%*#leg /o#to% h1.%t$$$ - Mo%t tal.lga%%a+( 1agy elmo#d0.to+ 1,greJ - Mari.t /elh1t.+ Cega% 7l egy #appal Irica Gardy hal.la el8tt$ - -ic%odaJ - :o%( e* e##e a /'rc%a: a h1.% Irica Gardy tele/o#0.r7l ,r+e*ett$$$ ,% a e%*,lget,% #egy1e#?t percig tartott$ - Arde+e%$ Maria a*t mo#dta( #em i%merte Gardyt( ,% a 1i%*o#yr7l i% c%a+ /,l />llel hallott$ - I e# a* >gy e# Hgy ter0ed a ha*'g%.g( mi#t 1alami 0.r1.#y -0egye*te meg Kel+o$ - Ca0o# mi,rt h1ta /el Irica Mari.tJ - t?pre#gett Cai#e$ - !i*to%a# 1a# 1alami ,rtelme( c%a+ r. +ell 0?##i( hogy mi$ Vgye% m'#+a 1olt( /iH+$ A +?1et+e*8 meg.ll7 a o#cterem 1olt$ Ale99 "ood% a legH0a >gy/ele /?l, ha0olt( ,% hal+( l.gy ha#go# e%*,lt ho**.$ - -i tette e*t 1eled( +ic%i+,mJ A h'lla - egy /iatal( ti*e##yolc-hH%* ,1 +?r>li lati#-ameri+ai /iH - #em 1.la%*olt$ - -i a* H0 ar.todJ - +,rde*te Cai#e$ - -i%-Ga1a##. 7l ho*t.+ e a 0.r8r?+$ Igy l?1,% a mell+a% a$ Cai#e megc%71.lta a /e0,t - tHl %o+ ilye# e%et 1a# e e# a 1.ro% a#( ,% a* egy>tt,r*,%e# +1>l %emmit %em tehet#e+$ M,g egy /iatalem er( a+it meg/o%*totta+ a* ,let,t8l$ Ale99 +e%ere# mo%olygott$ - Ngye( a*t a+arod t'd#i( hogy 1a#-e 1alami a +ett8% gyil+o%%.goddal +apc%olat a#J - Ige# - 1allotta e a had#agy$ - Sa0#o% #i#c%( Goratio$ !.r a l?1ed,+e+ 5e%%or /e0, e# %o+at %egtette+$ - I* iga*$ - :a( l.todJ - Ale99 a h'lla /?l, ha0olt: - 47l 1a#( +ic%im$$$ #em /og /.0#i$ Cai#e >re% +,**el t.1o*ott( de #em i% %*.mtott m.%ra$ A l?1ed,+e+r8l e%*, e 0'tott Calleigh K'L'e%#e( gy 8t i% megl.togatta a la orat7ri'm. a#$ - -,rle+( mo#dd( hogy 1a# 1alamid a %*.momra - mo#dta a had#agy$ - Go1. e* a %iet%,gJ - !eho*tam Maria Chaco#t$ - 5e t'd0'+ tart7*tat#iJ - C%a+ %*eret#,m$ Mo%t Megy>ttm+?di+M 1el>#+$ - Cagyi% 1a+t. a# l?1?ld?*?l$ Aprop7( l?1?ld?*,%: +,p*eld( Bhoma% 5e%%ort ,% M&at+.#yM 4oh##y G'**olit 'gya#a**al a /egy1errel ?lt,+ meg$ Mit %*7l%* ho**.J - @e#e />leim#e+$ Ke #i#c% a++ora %*ere#c%,#+( hogy '00#yomo+at i% tal.l0'#+ a pi%*tolyo#( 'gyeJ BHl%.go%a# pro/i+ a* ?rege+$ - &edig 1a##a+ '00#yomo+$ -,t %*em,lyt8l i% -Ci#ce#t Ciccoli#it8l ,% A raham 5ip#ic+t8l$ - Ciccel%*J - A e %*1rohama tel0e%e# +i>t?tte 8+et( ,% m,g a*t i% el/ele0tett,+( hogy ha%*#.lat 't.# le +ell t?r?l#i a /egy1ert$ Cai#e elgo#dol+od1a 7logatott$ - :em .rta#a t'd#i( melyi+>+ hH*ta meg a ra1a%*t$ - :em .rta#a( de m.r +,%8 l8por#yomo+at +ere%#i a +e*>+?#$ Iga*( a r'h.i+o# maradhatta+ #yomo+$ - Ga t'd#.#+( mit 1i%elte+( ,% #em %*a ad'lta+ meg t8le$ - :a( ige# - mo#dta Calleigh$ - C%a+ a h.*'+ 7l el+o *ott ?lt?#yei+ 1a##a+$ Ke( mi 1a# a++or( ha 1al7 a# a##yira +i0?tte+ a gya+orlat 7l( hogy #em t>#tett,+ el a #yomo+atJ Bal.#$$$ - Bal.#$$$ A% a tre#to#i ar.tod( Ir1 !radyJ Ga .tad0'+ #e+i a /egy1ert( 1a# a##yi i*o#yt,+a a* otta#i >gy e#( hogy letart7*ta%%a 8+etJ Calleigh +,t+ed8 arcot 1.gott$ - C%a+ +?*1etett i*o#yt,+ai 1a##a+( r.ad.%'l r,ge# t?rt,#t$ A* e%+>dt%*,+ t.mogat#. a 1.dat$$$ de erre #em lehet alapo*#i$ Ma0d megold0'+ 1alahogy$ 5e%%or elmo%olyodott$ - 47l 1a#( Calleigh$ -?%*?#?m$ Mo#dtam m.r( hogy te 1agy a leg0o J - :em el,g%*er$ Cai#e elme#t Se1illa #yomo*7,rt( ma0d eme#te+ a +ihallgat7 melletti meg/igyel8 helyi%,g e$ Maria Ciccoli#i( +?*i%mert #e1,# Maria Chaco# a* a%*tal#.l >lt( ,% m.r a harmadi+ cigarett.0.t %*1ta$ A c%i++e+et a padl7ra do ta$

5ehet( hogy a l.t%*at c%al( ,% #em i% a##yira #y'godt ,% ?%%*e%*edett$ Cai#e m,g egy ideig ta#'lm.#yo*ta( +?* e# go#dolat a# /el,ptette a %trat,gi.0.t$ A*t.# Se1ill.ho* /ord'lt: - :em .#od( ha ,# 1e*etem a +ihallgat.%tJ - Kehogy$ - !e0?%%* 1elemJ A #yomo*7 +omora# m,regette a* el%8 %*.mH gya#H%tott0'+at$ - :em tartom %*ere#c%,% ?tlet#e+ - mo#dta 1,g>l$ - S*eri#tem Maria megpr7 .l ma#ip'l.l#i t,ged$$$ ahogy a t? i /,r/it i%$ Ga emegye+( c%a+ a+ad.lyo*#.m a me%ter+ed,%ei e#$ - A*t mo#dod( +i /og +e*de#i 1elemJ - :ylta# #em( de a %*e9'alit.%a( a #8ie%%,ge a +ed1e#c /egy1erei Goratio$ :em pi%*tollyal 1agy +,%%el harcol$ - 5egal. i% a /,r/ia+ elle# - tette ho**. Cai#e$ -Mit go#dol%*( ,#e+el a mad.r+aJ Se1illa H0ra meg#,*te mag.#a+ a l.#yt$ - R%*i#t,#J - R%*i#t,#( Adele$ - :em 1al7%*#$ Ahho* tHl%.go%a# o+o%$ - Ke #e+em i% meg1a##a+ a* ad'im$ - I* iga*$ &r7 .ld /elc%ig.*#i a* ,rde+l8d,%,t( ha%*#.ld +i a* ,r*elmeit$ I%etleg ho*d +i a %odr. 7l( ,% a++or tal.# el%*7l0a mag.t$ C%a+ gy ,rhet%* el 1alamit$ -omora# egym.%ra mo%olyogta+$ Ami+or Cai#e el,pett a +ihallgat7%*o . a( Maria /elemelte a te+i#tet,t( r.1illa#tott egy mo%olyt$ S*.#d,+o%a# Hgy helye*+edett el( hogy m,g c%. t7 legye# a de+olt.*%a$ !ele%*ippa#tott a cigarett.0. a( ma0d la%%a# +i/H0ta a />%t?t$ Cai#e +ihH*ott egy %*,+et$ - A*t hittem( c%a+ a++or doh.#y*i+( ha idege%$ - 5ehet( hogy maga idege%t( had#agy$ - :em hi%*em$ Sa0#.lom( de itt tilo% a doh.#y*.%$ - A%*re1ettem( hogy #i#c%e#e+ ham'tart7+ - i%merte e Maria( ma0d a c%i++et a padl7ra e0tette ,% eltapo%ta$ - Ngye( #em a+ar letart7*tat#i a doh.#y*.%( 1agy$$$ a %*emetel,% miattJ - 5eg/el0e a #e1e miatt tart7*tathat#.m le( Ciccoli#i +i%a%%*o#y - mo#dta Cai#e ar.t%.go%a#$ Maria /el+apta a /e0,t( a %*eme 1ill.mlott( a mo%olya leher1adt$ D#+,#tele#>l a cigarett.%do o* /el, #yHlt( de ,%* e+apott$ - Gi1atalo%a# 1.lto*tatta meg( #em i% olya# r,ge# - mo#dta Cai#e$ - Ke c%a+ a* 't.#( hogy al.rta a %*er*8d,%t a Co#L'i%tador a#$ - P - mo#dta a l.#y( ,% elhH*ta a %*.0.t$ - I*t Ka#ielt8l t'd0a$ A##yira /,lt( hogy r.hH**a a gyil+o%%.got( hogy mi#de#+it e%.ro*ott( a+it c%a+ lehetett$ - A# #em te+i#te#,m %.rdo .l.%#a+( hogy el.r'lta a* iga*i #e1,t$ - :em( de$$$ #em olya# #agy >gy$ :em i% tito+$ Ga meg+,rde*i( ,# i% megmo#dtam 1ol#a$ - Mag.t7l i% megtehette 1ol#a$ !i*to%a# t'dta( hogy a #agy .ty0.t( Ci#ce#tet i% +ihallgatt'+ a* >gy e#$ Go#dolom( elmo#dta$ Maria 1.llat 1o#t$ - Iga*( a*t m.r #em mo#dhatta el mag.#a+( hogy 8t ,% a ar.t0.t( Bo#yt letart7*tatt.+ Bhoma% 5e%%or meggyil+ol.%a miatt$ A*t a i*o#yo% tele/o#h1.%t a* >gy1,d0,re pa*arolta$ Cagy meg+ere%te mag.t a* >gy1,d0eJ - :em$ Irr8l mo%t hallo+ el8%*?r$ Ke ha Ci# .c%i+.mat tart7*tatt.+ le( a++or mi,rt 1agyo+ ,# a gya#H%tottJ - Ma0d erre i% r.t,r>#+$ :em a+ar0a meg1,de#i a %*eretett .c%i+.0.tJ - :i#c% %*>+%,ge 1,delemre$ I* #e1et%,ge%$ Fogalmam %i#c%( mi 8l go#dolta( hogy e* a +,t ,de% ?regHr$$$ Cai#e a %*.0a %*,l,# ,+tele#+ed8 hor*%ol.%ra m'tatott$ - I*t a* ,de% Ci# .c%it7l +aptam ma e%te( ami+or 8ri*et e 1ettem$ Meg a+art %*?+#i$ A l.#y mo%olyog1a /elhH*ta a %*em?ld?+,t$ - Maga ?rege++el 1ere+%*i+( had#agyJ Mo%t meg egy #8t %*emelt +i mag.#a+$ C%al7dtam mag. a#$ - Ilmo#dom( mit tett e* a +,t( 1agy i#+. h.rom +ed1e% ?regHr$ )e#geteg i*o#yt,+ %*7l elle#>+( t? e+ +?*?tt a gyil+o% /egy1er( 1alami#t egy machete( ami1el /eltra#c%ro*t.+ a ar.t0.t$ Maria meg %e re**e#t$ - 4er%ey- e#( a /,#y+or'+ a# #em hagyta+ 1ol#a e##yi i*o#yt,+ot mag'+ 't.#$ Ke A e 5ip#ic+ %em 1olt m.r a r,gi( ,% a* a+ci7 +ell8% +?*ep,# %*1rohamot +apott$$$ a*t.# ha0#al a# meg i% halt$ - R%*i#t,# mo#dom( had#agy$$$ t'dom( hogy a .c%i+.m#a+ el,g ro%%* 1olt a hre - mo#dta a l.#y +omora#$ - A*t re e%gett,+( hogy +?*e 1a# a ma//i.ho*( de mi#de# ola%*r7l e*t mo#d0.+$ Il8t,lete+$ Mit go#dol( mi,rt 1.lto*tattam meg a #e1emJ

- Gogy egy m.%i+ el8t,let 8l +o1.c%ol0o# mag.#a+ el8#yt$ - I* a %*'rd'm$ Mi#dh.rma# #y'gd0a% >*letem ere+$ A* i%te# %*erelm,re( mi,rt tette+ 1ol#a ilye# %*?r#y%,get BommalJ - I##e+ %emmi +?*e a* i%te#he*$ A# i#+. mag.ra tippel#,+( Maria$ A* ,#e+e%#8 megpr7 .lt d? e#t arcot 1.g#i( de #em %o+ %i+errel$ - ).mJ Miattam tett,+J Mi,rt ?lt,+ 1ol#a meg Bomot miattamJ - )em,ltem( hogy elmagyar.**a$ A /,r/i 8%*i#te%,ge megi#gatta +i%%, a l.#yt( de gyor%a# 1i%%*a#yerte a l,le+0ele#l,t,t$ - Sa0#o% #em rom +?1et#i( had#agy$ Gogy +,pe% mi#de# o+ #,l+>l gyil+o%%.ggal 1.dol#i 8+etJ Mi 1olt a* i#dt,+J A /,r/i #,m.# #e1etett$ - Cal70. a# +,t i#dt,+ i% 1olt( ,% mi#d+ett8 meg.ll0a a hely,t$ A+ar0a halla#iJ A +e*deti 0.t,+o%%.got ,% /l?rt?l,%t h1?% #y'galom 1.ltotta /el$ - I#dt,+ lehetett p,ld.'l a*( ami+or Irica Gardy /elh1ta mag.t tele/o#o#$ - M.r megmo#dtam mag.#a+2 - +i.ltotta a l.#y /elh. orod1a$ - :em i%mertem( ,% c%a+ 1,letle#>l %*ere*tem r7la t'dom.%t$ :em 1oltam %*erelme% Bom a2 A**al H0t .gy a( a+i1el a+art$ - :e #ehe*t%e a hely*et,t( Maria$ Ille#8ri*t>+ a tele/o#h1.%ait - egy #appal a hal.la el8tt Irica /elh1ta mag.t$ - !i*to%a# /,lret.rc%.*ott$ - Igy #egy1e#?t perce% t,1e% h1.%J - C.r0o# c%a+$ Gadd( go#dol+od0am$ A*t hi%*em( e%*,ltem Bommal a*o# a* e%t,#$ 5ehet( hogy Irica tele/o#0.r7l h1ott$ Go##a# t'dhattam 1ol#a( milye# %*.mr7l h1ottJ - -,tlem( hogy e*t tette 1ol#a$ Gatalma% #yom.% alatt 1oltU a mo%toha/ia /olyto# +ere%*t e tett #e+i( r.ad.%'l egy mag.##yomo*7 /igyelte mi#de# mo*d'lat.t$ :em hi%*em( hogy a* egyi+ %*eret80,t8l h1ta 1ol#a /el a m.%i+at$ A% a*t %em +oc+.*tatta 1ol#a( hogy a maga %*.ma meg0ele#0e# Irica tele/o#%*.ml.0.#$ FolytathatomJ - A*t te%*( amit a+ar$ A maga m%ora - mo#dta Maria higgadt ha#go#( de +?* e# a cigarett.ra #,*ett$ Cai#e ,re*te( hogy +ellemetle# #e+i a e%*,lget,%$ - A++or /igyel0e# - mo#dta Cai#e$ - Itt m.r o#yol7di+ a c%ele+m,#y$$$ ,% #em %*eret#,m( ha lemarad#a 1alamir8l$ Begy>+ /el( hogy Irica h1ta /el mag.t( #em Bom$ Irica 1alahogy t'dom.%t %*er*ett mag.r7l - hi%*e# /ordt1a i% megt?rt,#t -( ,% elmo#dta( mi 1a# +?*te ,% 5e%%or +?*?tt$ Bi%*ta 1i*et a+art ?#te#i a poh.r a( ,% a*t a+arta( hogy hagy0a ,+,# 5e%%ort$ - A++or #e+i +ellett 1ol#a meg?l#ie Bomot$ - I**el el+,%ett -0egye*te meg Cai#e$ - Bom m.r meg?lte( miel8tt 1ele i% 1,ge*te+$ - S*71al /elh1ott ,% ,#$$$ milye# i% 1oltam$$$J F,lt,+e#yJ - Ige#$ A% a #agy .ty0.1al lel?1ette a htle# %*eret80,t$ A l.#y /el#e1etett( ,% megr.*ta a /e0,t$ - C%al7dtam mag. a#( had#agy$ - B'dtam( hogy #em /og tet%*e#i$ :e+em %e tet%*i+$$$ de eleilli+ a +,p e( e*,rt Hgy 1,lem( ti%*te%%,ge%e ( ha elmo#dom$ - Bi%*te%%,g$ Mit t'd maga a ti%*te%%,gr8l$ - :em hi%*em( hogy /,lt,+e#y 1olt( Maria$ 5eg/el0e att7l /,lhetett( hogy Irica 1e%*,lye*tet#, a +arrier0,tU 8 i% ,#e+e%#8 1olt( ,% 07l me#te+ a dolgai Cega% a#$ -ette0>+ +?*>l Irica lett 1ol#a a c,lpo#t0a$ - 4,*'%om( t'd0a( hol 1oltam a*o# a* e%t,#J Igy /,l +o#ti#e#% 1.la%*tott el t8l>+$ - :em maga ?lte meg Iric.t$ A 1ega%i #>gyi la or mi#de# +,t%,get +i*.r7a# meg.llaptotta( hogy 5e%%or a /elel8% a*,rt a r't.li% gyil+o%%.g,rt$ A% higgye el( or*alma%a# r't.li% gyil+o%%.g 1olt$ Maria meggyH0tott egy cigarett.t$ - Mo%t +?1et+e*i+ a m.%odi+ %*.mH elm,let$ A l.#y +imer>lte# /el#,*ett$ - A% mi 1a# a +ette% %*.mH a0t7 m?g?ttJ - Ami+or megt'dta( hogy 1i%*o#ya 1a# Bommal( Irica Gardy /elh1ta mag.t$$$ c%a+hogy a /,lt,+e#y%,g helyett mag'+ +ette#( +arrieri%ta l.#yo+ Hgy ,re*t,+( hogy +iha%*#.lta mag'+at e* a /,r/i( ,% elhat.ro*t.+( hogy meg*%arol0.+$ - Meg*%arolt'+ BomotJ I* #agyo# merede+( had#agy$ - A pa%a% t?+,lete% ala#y 1olt a *%arol.%ra$ Bele 1olt p,#**el( r.ad.%'l a +arrier0>+#e+ i% 07t tett$ - Mi1el *%arolt'+ 1ol#a megJ - Meg/e#yegett,+( hogy elme##e+ a /ele%,g,he*$ Itt8l /,lt a legi#+. ( hi%*e# a /ele%,ge t? et ,rt #e+i( mi#t .rmilye# l.#y$$$ itt 1agy Cega% a#$ - G>lye%,g$ Bom 5e%%or #em hagyta 1ol#a mag.t meg*%arol#i$ - &o#to%a#$ :em a+art 0.t%*a#i( teh.t meg?lte Iric.t$ A% ami+or maga r.0?tt( hogy ide0?#( arra go#dolt( hogy maga le%* a +?1et+e*8$ Meg *ta a .c%i+.0.t ,% a ,rgyil+o% ha1er0ait( hogy tegy,+ el

l. al7l$ Mo%t e i*o#ythat0a( hogy t,1ede+$ Gy8**?# meg( Maria$ A l.#y Cai#e /el, /H0ta a />%t?t$ - A*t a+ar0a( hogy e%*,l0e+J A++or tart7*ta%%o# le$ C%a+hogy ehhe* #i#c% el,g i*o#yt,+a( 'gyeJ - Ci%*o#t a #agy .tya elle# a##yi 1a#( hogy a*t %em t'd0'+( hol +e*d0>+$ Ami mag.t illeti( Irica tele/o#h1.%a$$$ - :i#c% i% m.%$$$ Mo%t letart7*tatJ :emJ Ige#J :o%( ha ige#( a++or /elh1om a /igyelm,t( hogy el/ele0tett t.0,+o*tat#i a 0ogaimr7l( to1. . a*t mo#dta( #i#c% %*>+%,gem >gy1,dre$ - Ga go#dol0a( /elh1hat0a a* >gy1,d0,t$ A l.#y m,lyet %*ippa#tott a cigarett.0. 7l$ - Mi,rt h10am /elJ :em tettem %emmi ro%%*at$ - A t,#y( hogy #em maga hH*ta meg a ra1a%*t( #em 0ele#ti a*t( hogy .rtatla# - mo#dta Cai#e h1?%e#$ - I* *a+lat.%$ - &erel0e# e$ - A++or mag.#a+ le%* %*>+%,ge >gy1,dre - 1.gta r. Maria 0,ghideg ha#go#$ - A% ha #?% 1agyo+( ha elege#d8 i*o#yt,+a 1a#( hogy e i*o#yt%a a #?%%,gem( m.r r,g letart7*tatott 1ol#a$ -e*de+ ele/.rad#i e e a mac%+a-eg,r 0.t,+ a( had#agy$ 5etart7*tatJ Cai#e #em 1.la%*olt$ Maria 1.llat 1o#t ,% /el.llt$ - A++or elmegye+$ Cai#e 1,gig#,*te( ahogy a gy?#y?r ,#e+e%#8 elpa+ol0a a cigarett.0.t( ,% +imegy a %*o . 7l$ Ami+or ec%'+ta maga m?g?tt a* a0t7t( Cai#e hatalma%at c%apott a* ?+l,1el a* a%*talra$ Se1illa e#yitott$ - Gogy me#tJ - +,rde*te$ - !i*to% 1a# 1alami( amit #em 1ett>#+ ,%*re$ Se1illa le>lt$ - B'dod( Goratio( #,ha mege%i+ - mo#dta +ed1e%e#$ - :,ha el8/ord'l( hogy megH%%*.+ a ro%%*/iH+$ - Ke #em #.lam$ - Mi#da##yia# /.radta+ 1agy'#+$ S*>+%,g>#+ 1a# a pihe#,%re$ Me#0>#+ ha*a$ - Mi#de#+it 1.ro+ a* eliga*t7 a#$ Se1illa a pla/o#ra #,*ett$ - :,*d( Goratio( a %r.caid tel0e%e# +imer>lte+$ Be i%$ B? mi#t h'%*o##,gy 7r.0a #em al'dt'#+$$$ - G1d ?%%*e 8+et( l,gy %*1e%$ - )e#d e#$$$ B* perccel +,%8 Speedle i% et.molygott a* eliga*t7 a$ Ale99 "ood% +?* e# ha*ame#t$ Cai#e +?r>l#,*ett$ Se1ill.#a+ iga*a 1olt: a +imer>lt%,g m.r-m.r tapi#that7 1olt( de t'dta( hogy a* em erei addig marad#a+ /e##( amg %*>+%,ge%$ Kel+7#a+ 1,rere% 1olt a %*eme( a 1.llai megrogygya#ta+( ,% Speedle Hgy #,*ett +i( mi#t egy 1o#at%*ere#c%,tle#%,g egyetle# tHl,l80e$ M,g a c%'pa t* Calleigh i% olya# 1olt( a+.r egy meg1ert +i%+'tya$ Mi#de# er8/e%*t,%>+ hi. a1al7#a+ i*o#y'lt -a* iga*i gyil+o% la%%a# +ic%H%*ott a +e*>+ 8l$ - Calami m,g hi.#y*i+( em ere+ - %*7lalt meg Cai#e$ A c%apat egy em er+,#t /elh?rd>lt$ - I*t m.r meg e%*,lt>+( G - mo#dta Speedle( a* ?r?+ %*71i18$ - Ga Ci##ie .c%i Hgy d?#t( hogy el1i%*i a alh,t a* '#o+ahHga helyett( 1,ge$ - :i#c% 1,ge$ C%a+ 1alami el+er>lte a /igyelm>#+et$ - Gogy mo#dhat%* ilyetJ - +,rde*te Kel+o$ - Ar*em$ - :e%*e #e+ed t'dom.#y - 1.gta r. Speedle +,t%,g ee%ett . r.*attal$ - Mit a+ar%*( mit tegy>#+J - +,rde*te Calleigh$ - Mo%t a*t a+arom( hogy$$$ me#0ete+ ha*a$ Mi#de#+i meglep8d?tt a %*a1ai#$ - Me#0ete+ ha*a$ Al'd0ato+$ I* a leg/o#to%a : al'd0ato+$ Mi#tha megc%illa#t 1ol#a e##>+ a* ,let %*i+r.0a$ Cai#e /elemelte a m'tat7'00.t: - A% ha +ile#c el8tt megl.to+ itt 1ala+it( e%+>%*?m( hogy %*,trHgom a %egg,t$ Irre +it?rt el8l>+ a #e1et,%$ - Gol#ap /ri%% %*emmel l.t0'+ a dolgo+at -mo#dta Cai#e( ,% a /.radt t.r%aira #,*ett$ - I* a #8 #em /og0a megH%*#i$ :em hagy0'+$ R 1olt a* ,rtelmi %*er*8( ,% e*t e i% i*o#yt0'+$ Gol#ap tal.l+o*'#+$ 1# A m7sor %&ge CAI:I -I :IM E55GABBA A -D5BSAGCIBASI BE)GOA5ESF-AB( de t'dta( hogy e* a* .ra a##a+( hogy a* Igye%>lt Ellamo+ egyi+ leg0o a# /el%*erelt #>gyi la orat7ri'm.t t'dhat0a a

mag.,#a+$ A* eg,%* d,lel8tt?t a megye +?*ga*da%.gi o%*t.ly.#a+ a* em erei1el t?lt?tte( a+i+ po#tr7l-po#tra meg+,rd80ele*t,+ a d?#t,%eit$ K,l e# eme#t egy gyor%,tterem e( ,% o##a# egye#e%e# a* irod.0. a %ietett$ 5ehet( hogy elme#t a* e%*e( de alig 1.rta( hogy dolgo*ha%%o#$ Qgy ter1e*te( hogy meg#,*i( mire 0'totta+ a* em erei( mi't.# +ipihe#t,+ mag'+at( de el8 meg%*o+.% 7l 1,gighallgatta a* >*e#eteit$ Meglep8d?tt( ami+or meghallotta Ka#iel !oyle i*gatott ha#g0.t( a+i c%a+ e##yit >*e#t: MS>rg8%e# h10o# 1i%%*a( had#agy2M Cai#e a*o##al 1i%%*ah1ta$ A tele/o#+e*el8 +apc%olta !oyle irod.0.t$ - App id8 e#2 - mo#dta !oyle$ - Mag.#a+ i% 07 #apot +1.#o+( Mr$ !oyle$ Mit para#c%olJ - Mi a* ?rd?g?t me%,lt Mari.#a+ teg#ap e%teJ Cai#e mo%olyog1a 1.la%*olt$ - Semmi olyat( ami .rthat#a mag.#a+$ - I*t mo#d0a maga2 A% c%a+ a +,p*eletem 0.t%*ott 1elem( ami+or ma reggel r.m ro#tott a* a /Hria( ,% >1?lt?tt( mi#t egy %a+.l( ,% %*a+tott 1elem2 - A% e* ro%%*J - A+.r hi%*i( a+.r #em( de Maria$$$ Maria #agyo# %o+at 0ele#t #e+em( Cai#e had#agy$ Cai#e 07l %*7ra+o*ott a /,r/i#( ,% e*t #em i% pal.%tolta$ - Mr$ !oyle( ami+or 'tol0.ra e%*,lt>#+ Maria Chaco#-Ciccoli#ir8l( Mha*'g %*'+.#a+M #e1e*te$ M,g ?r>lt i%( hogy 8t gya#H%t0'+ a mo%tohaap0a meggyil+ol.%a miatt( #em mag.t$ - :o%$$$ A++or c%al7dott 1oltam$ C.ratla#'l ,rt( hogy Bom %*eret80e 1olt( ,% e* #agyo# /.0t$ - &o#to%a# mi,rt harag'dott mag.ra MariaJ - A*,rt( mert +ider>lt a* iga*i #e1e2 A% e*t a* i#/orm.ci7t c%a+ t8lem t'dhatt.+ meg$ A*t mo#dta( el.r'ltam$$$ ,% %oha t? , #em *hat meg e##em2 - Ga 07l eml,+%*em( maga %em *ott meg e##e( hi%*e# megc%alta Bom 5e%%orral$ Iga*am 1a#J - Ige#$$$ - A++or #em mo#dhat0a( hogy ,# tehete+ arr7l( hogy %*a+totta+ - mo#dta Cai#e la%%a#$ - :,**e( Mr$ !oyle( egy ige# o#yol'lt gyil+o%%.gi >gy e# #yomo*o+$ I* itt egy #>gyi la orat7ri'm( #em a mag.#yo% %*1e+ %eg,ly1o#ala$ - 47( 07$$$ Ke higgye el( #em a %*a+t.% a leg#agyo a0( amit o+o*ott$ Cai#e c%a+ /,l />llel /igyelt oda !oyle pa#a%*.ra( ,% m.r alig 1.rta( hogy emehe%%e# a alli%*ti+ai la or a( de a*,rt +1.#c%ia# meg+,rde*te: - Mir8l e%*,l( 'ramJ - Beg#ap e%te a##yira /el o%%*a#totta Mari.t( hogy ma reggel d>h, e# /elh1ta a* a#y.mat( ,% +?1etelte( hogy o#t%.+ /el a %*er*8d,%,t$ Arra hi1at+o*ott( hogy %*e9'.li%a# +iha%*#.ltam( ,% +i a+ar l,p#i$ - I* hogya# t?rt,#t( Ka#ielJ Maga i% ott 1olt( ami+or Maria /elh1ta a* ,de%a#y0.tJ - :em$ Miel8tt el0?tt ho**.m( m.r /elh1ta a* a#y.mat$ - A% a* ,de%a#y0a ,rte%tette mag.tJ - -,%8 ( ige#$$$ de el8%*?r Mari.t7l t'dtam meg a* eg,%*et$ !ero#tott a* irod.m a( ,% +.r?r1e#doe# elH0%.golta( hogy alapo%a# tHl0.rt a* a#y.m e%*,#$ - Gogya#J - Meggy8*te a* a#y.mat( hogy ,r1,#ye%t%e a* Fa%i%-%*er*8d,%t$ - S*71al Maria m,gi% Cega% a# /og ,#e+el#iJ - Ige#( r.ad.%'l hamara ( mi#t hi##,$ -GogyhogyJ - A* a#y.m a*t mo#dta Mari.#a+( hogy ha el t'd0a i#t,*#i( hogy ma e%te a *e#e+ar.1al egy>tt /el%*.ll0o# a rep>l8re( hol#ap e%te m.r /el i% l,phet#e+ a* Fa%i% a#$ - I* lehet%,ge%J - Berm,%*ete%e#$ Ma e%te m.r pr7 .lhat#a+ i%$ I e# a* ipar a# gyor%a# +ell c%ele+ed#i$ - A%*re1ettem$ - Cai#e megpr7 .lta /eldolgo*#i a* H0 i#/orm.ci7+at$ - A* ,de%a#y0a t'd Bhoma% ,% Maria 1i%*o#y.r7lJ - :em hi%*em$ - A% Maria #agy .ty0.r7lJ B'd0a( hogy letart7*tatt'+J - :em mo#dtam el #e+i$ Mi,rt tettem 1ol#aJ :em l.ttam ,rtelm,t( /8leg mo%t$$$ M,g el %e temett>+ a mo%tohaap.mat$ - Ka#iel( go#dolom( a* ,de%a#y0a t'd#i a+arta( me##yi a* iga*%.g Maria .llt.%ai a#$ - Ige#( ,% elmo#dtam #e+i( hogy a +apc%olatom Chaco# +i%a%%*o##yal +?lc%?#?% 1o#*almo# alap'lt$ Ke mi#d+ette# ,re*t>+( hogy e##e+ 0ogi +?1et+e*m,#yei i% lehet#e+$ A %*e9'.li% *a+lat.% +omoly dolog( had#agy$ Ardeme% el+er>l#i a* ilye# hely*ete+et$ Maria reme+ el8ad7( ,% 07l oldog'l ma0d a* Fa%i% a#$ Cai#e mo%t ,rtette meg( mi,rt d>h?#g?tt !oyle$ - Ngye( a*t %a0#.l0a( hogy el1e%*ti a +i% ar.t#80,t( Ka#ielJ Miattam 1e%*tette el a Co#L'i%tador /8

1o#*ere0,t$ - 47 >*letem er#e+ tartom magam$$$ ,% a* a#y.m i% *ig-1,rig >*leta%%*o#y$ M.%+>l?# e# mi,rt %*er*8dtet#, le a*t a +i% ri a#cot a* Fa%i% aJ Cai#e a homlo+.t r.#colta - :em t'd0a 1,letle#>l( mi+or i#d'l Maria Cega% aJ - Kehogy#em$ F,l h.rom+or %*.ll /el a g,pe$ A had#agy meg#,*te a* 7r.0.t: m.r elmHlt d,l$ A% ma#ap%.g a* em ere+ %o++al +or. a# +ime##e+ a rep>l8t,rre$ Ga mo%t a*o##al eli#d'l( 1al7%*#leg ott tal.l0a Mari.t$ - :agyo# +?%*?#?m a* i#/orm.ci7t - mo#dta Cai#e$ - A% Ka#iel( higgye el( 0o a# 0.r( ha miel8 meg%*a ad'l Mari.t7l$ A* a #8 egy gyil+o%$ - Se0tettem - mo#dta a /,r/i tompa ha#go#$ - Mi,rt tette( had#agyJ Mi,rt ?lette meg BomotJ - I*t mo%t #em e%*,lhetem meg mag.1al( Ka#iel - /elelte Cai#e$ - Igyel8re ,r0e e a##yi1al( hogy 8 ,% Bom 5e%%or %*,pe# ?%%*eillette+$ - Artem - mo#dta !oyle$ - A* a#y.m 1e%*,ly e# 1a#J - Maria c%a+ e%*+?*#e+ te+i#ti a maga ,de%a#y0.t$ - Mi#de#+it a##a+ te+i#t - tette ho**. !oyle$ Cai#e el Hc%H*ott a /,r/it8l( ,% o#totta a 1o#alat( ma0d le%ietett a par+ol7 a$ F,l7r.1al +,%8 ( mi't.# e+apc%olt %*ir,#.1al .t1ere+edte mag.t a /orgalmo#( m.r a Miami :em*et+?*i )ep>l8t,r /8c%ar#o+. a# 1olt( ,% a hatalma% t?meg e# megpr7 .lta meg+ere%#i Maria Chaco#-Ciccoli#it$ M.r legal. harmi#c perce #,*el8d?tt( ,% arra go#dolt( hogy a l.#y 1agy #i#c% m,g ott( 1agy #em 1ette ,%*re( ami+or e%*, e 0'tott( hogy oda+i## m,g #em +ere%te$ A l.#y a *e#e+ar tag0ai1al egy pado# >ld?g,lt( ,% doh.#y*ott$ A M:) #agy %*1e%%,get tett Cai#e#e+( ami+or #,h.#y ,11el e*el8tt megtiltotta a doh.#y*.%t a rep>l8t,r ,p>let,# el>l$ Maria /e+ete #adr.got( /e+ete %elyem lH*t ,% /armerd*%e+it 1i%elt( a 1.ll.# egy tHlm,rete*ett 8rt.%+a l7gott$ Fe+ete ha0.t l7/aro+ a /ogta( ,% Hgy 1i%el+edett( mi#t egy hre%%,g$ B.1olr7l #orm.li% em eri l,#y#e+ l.t%*ott( de Cai#e t'dta( hogy el>l ige# +>l?#lege%$$$ Cai#e le>lt a padra a l.#y mell,( a+i el8%*?r ,%*re %em 1ette$ A*t.# a /,r/i meg%*7lalt: - Idege%J Maria meg/ord'lt( a %*eme +it.g'lt( a* orrcimp.i remegte+$ - Mi a* ?rd?g$$$J - Iltal.lta$ Igy%*er megemltette( hogy mi#dig doh.#y*i+( ha idege%$ A l.#y m,lyet %*ippa#tott a cigarett.0. 7l( ,% le%>t?tt %*empill.i m?g>l /igyelte Cai#e-t$ - A*,rt 0?tt( hogy letart7*ta%%o#( had#agyJ - :em$ C%a+$$$ Hc%H*#i 0?ttem$ Igyel8re$ - P( m.r #em 0?1?+ 1i%%*a Miami a$ BHl *r?% #e+em e* a 1.ro%$ - So%e t'dhat0a( mi+or +,#y%*erti 1i%%*a a %or%$ A* ,#e+e%#8 ?#el,g>lte# mo%olygott$ - Semmi %i#c% a +e*, e#( had#agy$ - Mo#d0a( #i#c% lel+i/'rdal.%aJ C%a+ +1.#c%i 1agyo+$ Maria #em 1.la%*olt$ - Gagy0a( hogy a* id8% #agy .ty0a 1igye el a alh,t maga helyett$ Igy c%eppet %em *a1ar0aJ A l.#y egy ideig a ta9i+at ,% a '%*o+at .m'lta$ - Begy>+ /el( hogy el+?1ettem( ami1el 1.dol$$$ ami#e+ per%*e %emmi alap0a$ Begy>+ /el( hogy a #agy .ty.m megtette( mert ,# meg+,rtem r.$ !.r e*t %em iga*$ - Begy>+ /el$ A l.#y mo%t 0ege% pilla#t.%t 1etett Cai#e-re( a+it +ir.*ott a hideg a l.t1.#yt7l$ - Itt8l m,g Ci##ie .c%i +?1ette el a gyil+o%%.got$ A**al #em %egte+ ra0ta( ha ,# i% lec%'+atom magam$ - A% egy ho**. ha%o#l7 1,# ma//i7*7 #em /og0a elad#i mag.t egy +i%e >#tet,% rem,#y, e#$ A t.r%ait %em .r'l#. el( h.t m,g a* '#o+ahHg.t$$$ A l.#y 1.llat 1o#t$ - Ilye# id8%e# m.r mit %*.mt a M+i%e >#tet,%MJ Go%%*H ,lete 1olt( ,% a* 'tol%7 /el1o#.% egy +i% %*o . a# ,r 1,get$ I##yi$ - Maga i% egy +i% %*o . a# 1,g*i( Maria$ Igy olya# +i% %*o . a#( ahol hal.lo% i#0e+ci7t +ap a +ar0. a$ - :agy %*a1a+ egy +i% *%ar't7l$ - Maria m,lyet %*ippa#tott a cigarett.0. 7l( ,% /el.llt$ - -?##ye# megtal.lom( Maria - mo#dta Cai#e #y'godt ha#go#( de #em .llt /el$ - Mi#dig re/le+tor/,#y e# le%*$ A% ha m.r e t'dom i*o#yta#i( hogy maga +>ldte +i a #y'gd0a% ,rgyil+o%o+at( hogy elra ol0.+ Bom 5e%%ort ,% Felipe Frteg.t( ott le%*e+ a +?*?#%,g %orai a#$ Ma0d #,**e# r.m$ :em /ogo+ tap%ol#i$ A% 1i%%*aho*om Miami a$$$ ,% 1,gre meg #h8di+ a*,rt( amit tett$ Maria pro1o+at1a# a had#agy /el, ha0olt( ,% el#yomta a cigarett.0.t a ham'tart7 a#$ -?* e# oldalr7l a /,r/ire #,*ett$ - B'd0a( mi,rt 1a# m,g mi#dig Miami a#( had#agyJ Mert m,g #em .ll +,%*e# a #agy mecc%re$

A**al /elegye#e%edett ,% egy gH#yo% legyi#t,%%el otthagyta a /,r/it( ,% e%,t.lt a 1.r7c%ar#o+ a$ Miel8tt ec%'+7dott 1ol#a m?g?tte a* a0t7( m,g 1i%%*a/ord'lt( c%7+ot i#tett ,% /el#e1etett$ Cai#e m,lye# a %*em, e #,*ett( de a++or Maria Chaco# meg/ord'lt( ,% ele1e%*ett a t?meg e$$$ Mi't.# 1i%%*ame#t a +apit.#y%.gra( 1alahogy #em 1olt +ed1e Speedle 1iccel8d,%,he*$ A /iatal hely%*#el8 %*,le%e# 1igyorgott( a* egyi+ +e*e a h.ta m?g?tt$ - Be mo%olyog%*( Speed$ - :a#.( hogy mo%olygo+$ - 5.%%'+( mid 1a#( h.tha ,# i% 07+ed1re der>l?+$ - )e#d e#$ Speedle odatartott el, egy ma#yag ta%a+ot$ - Igy mo iltele/o# - mo#dta Cai#e$ - M,g #em mo%olygo+$ - A#tho#y )o%%elli tele/o#0a$ Mi#de#t H0ra +e*dtem - /ri%% %*emmel( eml,+%*elJ -( ,% e*t tal.ltam a let,t0, e#$ Ftt 1olt )o%%elli#,l( ami+or letart7*tattam( ,% %e#+i#e+ %e 0'tott e%*, e( hogy meg#,**e$ Cai#e /e%*>lte# /igyelt$ - -,rle+( mo#dd( hogy el8tte %*ere*t,l h.*+'tat.%i para#c%ot$ - 4,*'%om( G2 Igy +i% i*almat( a* i%te# %*erelm,re2 &er%*e hogy %*ere*tem para#c%ot$ Cai#e-#e+ hirtele# a />l,ig %*aladt a %*.0a$ - 47 t'd#i( hogy oda/igyel%*$ - 5.tod( m.ri% mo%olyog%*$ - M,g #em el,g %*,le% a mo%olyom$ Mi 1a# a tele/o##alJ Speedle 1.llat 1o#t$ - M,g #em t'dom( meg +ell 1.r#om( mg Se1illa #yomo*7 +,* e%ti a para#c%ot )o%%elli#e+$ - Mi#de#t t'd#i a+aro+$ - :e agg7d0( G$ Speedle +ime#t( ,% Cai#e #e+il.tott ?%%*egy0te#i a +?lt%,g1et,%i do+'me#t.ci7 a#yagait$ M.%#ap reggel H0a ,rte+e*let 1.rt r.$ Dr>lt( hogy a /el>gyel8i po*ci7 #em 1o#ta +i a t,#ylege% terepm'#+. 7l( ,% a >ro+rati+'% a+tatologat.%o# +1>l ,rtelme% m'#+.t i% 1,ge*hetett$ Cai#e ,%*re %em 1ette( hogy ee%teledett$ Fel.llt ,% +i#yH0t7*+odott( ,% +i%%, megmo*gatta a h.ti*mait$ Ilhat.ro*ta( hogy +?r>l#,* a la orat7ri'mo+ a#( h.tha m,g e## tal.l 1ala+it$ Kel+o a %*.mt7g,p el8tt >lt( a +,per#y8# egym.% mellett +,t cip8talpat 1i*%g.lt$ - !e%*,l0 ho**.m - %*7lalt meg Cai#e$ - A# 1agy a +,per#y8J - po,#+odott Kel+o$ - Mi#degy( #em 1agyo+ 1.logat7%$ Kel+o a +,per#y8re m'tatott$ - A /,+ped.lo# tal.lt #yom t?+,lete%e# egye*i+ )o%%elli cip80,1el$ R 1olt a %o/8r$ A* >l,%r8l egy0t?tt %*?1et%*.la+ i% egye*#e+ a* ?lt?#y,1el$ - I*t m.r %*eretem - 7li#tott Cai#e$ M.r ,ppe# i#d'l#i a+art( ami+or el,pett Calleigh( a+i /elemelt +,**el eho*ta a* ?lt?#yt$ Cigy.*ott( #ehogy 1,gig%?p?r0e 1ele a padl7t$ - Nraim$$$ em'tatom Ci#ce#t Ciccoli#i ?lt?#y,t - 0ele#tette e %*#padia%.#$ - 58por#yomo+ a 0o '00.# ,% a mell,#$ 58por#yomo+ - c%oda%*,p *e#e Cai#e />lei#e+$ - Beh.t Ciccoli#i l8ttJ - +,rde*te$ - Ige#( 'ram$ Cai#e megtap%olta a 07 hrt$ - 47l 1a#$$$ mo%t m.r +e*d ?%%*e.ll#i a +,p$ 5.tta 1ala+i SpeedetJ A hely%*#el8+ i#tette+( hogy #em l.tt.+ ,% 1i%%*ame#te+ dolgo*#i$ Cai#e a ha#gla or a# tal.lta meg Speedle-t( a+i elm,ly>lte# dolgo*ott 1alami# &eter !allard tech#i+'%%al$ A r?1id( ar#a ha0H !allard olya# %.padt 1olt( mi#t a*o+ a* em ere+( a+i+ ide0>+ #agy r,%*,t a #,gy /al +?*?tt t?lti+$ A hatalma% +e1er8p'lt0a el8tt( a /e0hallgat7# +ere%*t>l /igyelte a +i0el*8t( ami olya# 1olt( mi#tha egy i*arr( ,let/'#+ci7+at /igyel8 mo#itor$ Speedle a tech#i+'% mellett >lt( leh'#yta a %*em,t( ,% #agyo# +o#ce#tr.lt 1alamire( amit a /e0hallgat7# +ere%*t>l hallhatott$ Ami+or Cai#e meg1eregette a 1.ll.t( Speedle r,m>lte# /el'grott( ,% le+apta a /e0hallgat7t$ - 4,*'%om( G2 -ri%*t'%om$$$ Cai#e oc%.#at+,r8e# 1igyorgott$ - !oc%( Speed( #em a+artala+ megi0e%*te#i$ Me##yi +o//ei#t #yomt.l magad aJ A /iatalem er 1.la%*+,pp a %*emeit /orgatta( ma0d ?%%*e%*edte mag.t$ -i% h0.# %*1rohamot +apott$ !allard le %em 1ette a %*em,t a +,per#y8r8l( de a* a0+ait harapd.lta( #ehogy ha#go%a# /el#e1e%%e#$ - S*71al( Speed( hogya# halad%* )o%%elli tele/o#0.1alJ

- S*eri#ted mi a legidege%t8 a* ?rege+ e#J Cai#e megr.*ta a /e0,t$ - :e 0.t%%* a* idegeimmel( Speed$ Em Speedle #em hagyta mag.t( ,% /elemelt m'tat7'00al /olytatta: - A*( hogy m,g a legprimit1e tech#ol7gi.t %em +,pe%e+ el%a0.tta#i$ I%mer%* olya# het1e# ,1 /eletti em ert( a+i e t'd0a .llta#i a 1ide70.tJ - A# %em t'dom e.llta#i a 1ide7mat$ A l,#yeget( Speed$ - A* i%te# .ld0o# meg( A#tho#y )o%%elli %o%e ta#'lta meg( hogya# +ell +it?r?l#i a* >*e#eteit$ - Cagyi%J - Cagyi% 1a# egy ra+.% >*e#et>#+$ - A +,per#y8h?* ha0olt( ,% meg#,*te a* id8t$ - &ete-tel m.r h.rom 7r.0a +>*d>#+ 1el>+$ - C.r0 egy +ic%it$ A*t a+arod mo#da#i( hogy )o%%elli#e+ h.rom7r.#yi >*e#ete 1oltJ - :em( G$ A re#d%*er c%a+ harmi#c( egye#+,#t ma9im'm +,tperce% >*e#etet +,pe% t.rol#i( ,% a* elmHlt +,t h,t e# )o%%elli re#geteget +apott el8l>+$ - A% hogy 0?tt +i a h.rom 7raJ - S*71al( t'dod( a legt? >*e#etet A e 5ip#ic+t8l +apta$$$ ,% a #,hai 5ip#ic+ Hr#a+ 1olt egy +i% pro l,m.0a a e%*,ddel$ A* or1o%i papr0ai 7l megt'dt'+( hogy egy ,11el e*el8tt %*,l>t,%t +apott$ S*ere#c%,re megH%*ta( de a e%*,ddel go#d0ai ad7dta+$ :agyo# 1icce% 1olt +i ogo*#i a* >*e#eteit$ - 4'tottato+ 1alamireJ - +,rde*te Cai#e$ C,gre &eter i% meg%*7lalt: - Arra go#doltam( hogy meg+,rem Mr$ 5ip#ic+ egyi+ ar.t0.t( hogy /ordt%a le #e+>#+ a e%*,d,t$ - Ke m,g%em tetted$ - :em$ I 8l c%a+ go#d le##e a r7%.go#$ A* e%+>dte+ ,% a r7 el8tt i% le +ell ma0d 0.t%*a#'#+ e*e+et a %*alago+at$ - Igyet,rte+$ - S*71al Hgy d?#t?ttem( hogy marado+ a* ele+tro#i+.#.l$ Mi't.# r.0?ttem( milye# /iltert ha%*#.l0a+( ma0d#em mi#de#t meg,rtett>#+ a 7l( amit mo#dott$ - Ngya#a++or a*t i% /igyelem e +ellett 1e##i - tette ho**. Speedle -( hogy a pa%a%o+#a+ 4er%eye# ,1e+e# .t e 1olt polo%+.*1a a tele/o#0'+$ Beh.t oda/igyelte+ arra( mit mo#da#a+$ &eter le0.t%*otta a* eredeti a#yagot( ,% Cai#e /igyelme%e# hallgatta( de a 1,g,# c%al7dotta# megr.*ta a /e0,t$ - Mi#tha 1alami 1ele#cei porcel.# miatt .#+7d#a$ Speedle 1igyorgott$ - Mo%t m.r te i% l.thatod( mi1el t?lt?tt>+ a d,l't.#t$ - M.r e%te 1a#$ - 5.todJ - Mo%t le0.t%*om #e+ed a %*r81el - mo#dta !allard$ !e+apc%olt #,h.#y gom ot( ,% i%m,t le0.t%*otta a /el1,telt$ 5ip#ic+ gargali*.l.%a m,g e#yh,# /,me% ha#g*.%H 1olt( de 1il.go%a# +i lehetett 1e##i a %*a1a+at: MCi##ie a*t mo#d0a( hol#ap megt'd0'+M$ - Ca0o# mit a+art mo#da#iJ - +,rde*te Cai#e$ - Bal.ltato+ 1alami ha%*#o%atJ - C%a+ +?*1etett c'ccot - mo#dta Speedle$ - Ke /oglal0 helyet( m,g 1a# egy >*e#et>#+$ Cai#e a /al#a+ t.ma%*+odott( ,% !allard le0.t%*otta a* >*e#etet$ A %*r8+ %egt%,g,1el 07l lehetett halla#i A e 5ip#ic+ ha#g0.t: MMaria a*t mo#d0a( a rep>l8t,re# +elle#e el+ap#i a +a#dHrt$ A*t mo#d0a( egy lim7t ha%*#.l$ P( ige#( ,% Ci##ie a*t mo#d0a( ho*d el :i9o#t ,% a per1er* ar.todatM$ Bom 5e%%or( egy lim'*i#( 1alami#t a :i9o#- ,% a Cli#to#-ma%*+o+$ &eter +i+apc%olta a mag#7t( ,% mi#de#+i d? e#te# hallgatott$ - :em ,ppe# egy />%t?lg8 /egy1er - %*7lalt meg 1,g>l Cai#e -( de tet%*i+$ - Ige#2 - +i.ltott /el Speedle diadalitta%a#( ,% a* ?+l,1el a te#yer, e c%apott$ - A% mi#de* c%a+ a*,rt %i+er>lt( mert a 1,# totya+o% #em t'dta ha%*#.l#i a tele/o#0.t$ - ->l?#?%$$$ Il8 Bom 5e%%or tele/o#0a c%?r?g a homo+ a#( ma0d a ,rgyil+o%'#+ tele/o#0a$$$ -morogta Cai#e$ - -ala#do% 'ta*.% 1olt -0egye*te meg Speedle$ Cai#e meg#,*te a* 7r.0.tU Catheri#e "illow%( a 1ega%i +apc%olata c%a+ +,t 7ra mHl1a le%* %*olg.lat a#$ :em a0( /el1e%*i a +apc%olatot a #appali m%*a++al( de mi#de#+,ppe# raga%*+od#i /og Catheri#e %*em,ly,he* ,% a c%apat.ho*$ Fttho#r7l ma0d tele/o#.l Catheri#e-#e+ ,% meg+,ri( hogy 1egye 8ri*et e Maria Ciccoli#it$ - F+,( %r.co+( mo%t me#t%,te+ el a +ic%i+,t( ,% t#,% ha*a$ A ga*da%.gia+ +ite+eri+ a #ya+'#+at a %o+ tHl7ra miatt$ - Il+apt'+( G - 1igyorgott Speedle$ - Il+apt'+$ - A# i% a*t hi%*em$ &eter( +,rle+( m.%old le a* 'tol%7 >*e#etet egy +a*ett.ra( ,% %*ere** ho**. egy +i%mag#7t$

- Semmi go#d( Goratio$ -i/el, me#et edo om a* irod.d a$ - Mo%t mi le%*( GJ - +,rde*te Speed$ - Be i% ha*am,%*J - :em( m,g el +ell me##em 1alaho1a$$$ A megyei ?rt?# +ihallgat7%*o .0a m,g a hely%*#el8+,#,l i% %p.rtai 1olt - a %*>r+e eto#/ala+ ,% a* egy%*er /,ma%*tal ,% a %*,+e+ m,g a leg/orr7 /loridai #y.ro# i% hideget .ra%*totta+$ Cai#e a* a%*tal#.l >lt( a *%e , e# ott lap'lt a te#y,r#yi mag#7$ A* or e+%,rte a maga%( /ilm%*t.r +>l%e0 Ci#ce#t Ciccoli#it$ A gyere+arcH or +i#yitotta a ili#c%,t ,% a* >re% %*,+re m'tatott( Cai#e-#el %*em e#$ - Ci##ie - mo#dta Cai#e( ,% icce#tett$ - Cai#e #yomo*7$ Meg +ell +,r#ie e*t a +?ly+?t( hogy 1egye le r7lam a ili#c%et( ha a+ar m,g egy me#etet$ Cai#e mo%olygott$ - :em( +?%*( Ci##ie$ :em a+arom +ih1#i magam elle# a %or%ot$ Mag.t %e 1erhett,+ meg tHl %o+%*or$ - :em$ Ke meglep#,( ha t'd#.( milye# rit+.# 1ere+edtem$ Cai#e el8reha0olt$ - Ke m.%o+ a##.l t? %*?r 1ere+edte+ maga helyett$ Ngye( Ci##ieJ &,ld.'l A e 5ip#ic+ ,% Bo#y )o%%elli$ - Mit mo#dhat#,+( %*>letett 1e*et8 1agyo+$ - Mo%t m,gi% el+apt.+$ ).ad.%'l egy #8 miatt$ - Ngya#( a c%al.d,rt tettem$ Cai#e %*.molt$ - Igy: t'd0'+( hogy maga hH*ta meg a ra1a%*t$ -ett8: t'd0'+( hogy a hely%*#e# 1olt$ G.rom: t? re#d eli gyil+o%%.g,rt /og0.+ elt,l#i$ A h.tral,18 ,1eit a hal.l%oro# /og0a t?lte#i( .r +i t'd0a( lehet( hogy m,g meg,ri( hogy e>lte%%,+ a 1illamo%%*,+ e( de +,rheti a m,regi#0e+ci7t i%$ - Ma0d %*7l0o#( mi+or 0?# a* a 0ele#et( ami+or el%rom magam$ - :em t'do+ %o+at a0.#la#i( Ci##ie$ B'la0do#+,ppe# %emmit %em a0.#lhato+( .r a* i#dt1.#yom#a+ %Hlya 1a#$ -?%%?# 1.dal+'t( ,% a++or megH%%*a egy ,let/ogytigla##al( ,% a* .llam leg+,#yelme%e ?rt?#, e# +?thet +i$ Iga*i co'#try +l' ( a /eh,rgall,ro% #?*8+ %*.m.ra$ Ciccoli#i re+edte# /el#e1etett: - A% mit +ap ,rte c%er, eJ Bo#ytJ Fele0t%e el$ - :em Bo#yt$ A# Mari.t a+arom$ R ,relte( 0o a# mo#d1a +,rte meg mag'+at erre$ Ke Ciccoli#i c%a+ a /e0,t r.*ta$ - Gad#agy( ha 1al7 a# megtettem 1ol#a( ami1el gya#H%t( c%a+ a*,rt tettem 1ol#a meg( mert egy p?c%0a#i 1e%*,lyt 0ele#tett 1ol#a a* ,# ,de% +i% '#o+ahHgom %*.m.ra$ :em 8 >ltette el a go#dolatot a /e0em e#$ M,g egy +'r1a c,l*.%t %e tett r.( %emmit$ Se#+i#e+ %e +ellett r.1e##i Ci#ce#t Ciccoli#it( hogy +i#yr0a a*t a %*ar*%.+ Bommie !oy 5e%%ort$ Ga egy.ltal.# +i#yrtam$ Amit per%*e #em tettem meg$$$ A l.togat.%#a+ 1,ge$$$ A% Ciccoli#i i#tett a* 8r#e+( hogy mehet#e+ 1i%%*a a *.r+. a$ :em%o+.ra a* 8r e+%,rte A#tho#y )o%%ellit$ 5e1ette r7la a ili#c%et( ,% i#tett #e+i( hogy >l0?# le$ A* ?reg e#gedelme%e# helyet /oglalt a* a%*tal#.lU Cai#e #em i% eml,+e*ett r.( hogy e##yire /a+7 a +ec%+e%*a+.lla( ,% ami+or )o%%elli 1,gig%imtott a +opa%* /e0,#( egy /.radt ?regem er#e+ l.t%*ott$ Semmi %em eml,+e*tetett a lege#d.% ,rgyil+o%ra$ - :em t'd al'd#i( Bo#yJ )o%%elli 1.llat 1o#t$ - ->l?#?%$ &edig alapo%a# +ipihe#het#, mag.t$ - Mit a+ar( Cai#eJ - 5.t%*i+ mag.#( hogy #ehe*e# 1i%eli - /olytatta Cai#e$ - Go#dolom( #em err8l .lmodott$ A* ?reg d>h?%e# m,regette Cai#e-t$ -:i#c% mit mo#da#om$ C%a+ a*,rt 1agyo+ itt( hogy #e legye+ a cell. a#$ - Igye#e% e%*,d - mo#dta Cai#e( ma0d el81ette a mag#7t( ,% +itette a* a%*talra$ - :e+em %i#c% mo#da#i1al7m$ Ke A e-#e+ 1a#$ )o%%elli Hgy #,*ett a mag#7ra( mi#tha egy t.mad.%ra +,%* +o r.t l.t#a$ Cai#e meg#yomta a le0.t%*7gom ot( ,% A raham 5ip#ic+ /el0a1tott ha#g0a megt?lt?tte a helyi%,get: MMaria a*t mo#d0a( a rep>l8t,re# +elle#e el+ap#i a +a#dHrt$ A*t mo#d0a( egy lim7t ha%*#.l$ P( ige#( ,% Ci##ie a*t mo#d0a( ho*d el :i9o#t ,% a per1er* ar.todatM$ - I*$$$ e* #em A e ha#g0a$ Alig t'dott e%*,l#i a %*,l>t,%e 't.#$ - A tech#i+a c%od.+ra +,pe%$ &,ld.'l +i lehet t?r?l#i a r,gi >*e#ete+et a tele/o# 7l( ha t'd0a( hogya# +ell$ Amit maga #em t'd( 'gye( Bo#yJ )o%%elli ?%%*ehH*ta a %*em,t$ - Irre +ellett a para#c% d,l't.#$$$

- !i#g72 Mag.#a+ ,% A e-#e+ +?%*?#het8e# mo%t m.r Maria elle# i% meg1a# a i*o#yt,+$ - 5e /og0a tart7*tat#iJ - Ige#( le /ogom tart7*tat#i$ 4o a# mo#d1a a 1ega%i *%ar'+ megte%*i+ helyett>#+$ - A 1ega%ia+J - Chaco# +i%a%%*o#y#a+ %i+er>lt a #agy .tt?r,%$ :em hallottaJ I%*e .g. a# %i#c% 1i%%*at,r#i Miami a$ - Cai#e mo%olygott$ - Em #e+>#+ #em /og t'd#i elle#.ll#i$ - Ga el+apt.+$$$ mi,rt +elle+ ,#J - Iddig c%a+ a* a tele/o#>*e#et 1a# elle#e$ Ke ha maga ta#H%+od#a elle#e( %oha t? , #em c%H%*#a +i a mar+'#+ 7l$ A* id8% /,r/i arc.# leg?rd>lt egy +?##yc%epp( a +e*e remegett$ C,g>l /el#,*ett( ,% a*t mo#dta: - Mit t'd /ela0.#la#iJ - 4a1a%olhatom( hogy te+i#t%e#e+ el a hal.l >#tet,%t8l$ A /,r/i %*omorHa# mo%olygott$ - Il8 -'t7 mi#de#+it 'tol,r a hal.l( /iatalem er$ Bal.l0o# +i 1alami 0o at$ - :em t'dom( mit mo#dhat#,+$ A /,r/i #agyot #yelt$ - Meg.llapodt'#+( hogy Maria 1igy.* )e ecc.ra helyettem$ B'd0a( mellette le%*( .t%egti e*e# a* eg,%*e#$ !e##e 1olt a* al+' a#( erre a +i% +'r1a m.r a t.rgyal.% el8tt Cega% a %*?+i+$ - Me%,l0e# arr7l a* al+'r7l$ A* ?reg a /e0,t i#gatta$ - B'd0a( had#agy( A e halott( ,% e e# a +or a# m.r a hal.l >#tet,% %em %*.mt /,lelmete% >#tet,%#e+$ Ke #e+em /ele%,gem 1a#$ S*eretem 8t$ G.#y ,1>#+ i% le##e m,g egy>ttJ :em a+aro+ #,l+>le ,l#i$ A% #e+i i% %*>+%,ge 1a# r.m$ - Irre +or. a# +ellett 1ol#a go#dol#i$ - Mo%t m,g o+o%+odi+( de ma0d megl.t0a( milye# a #y'gd0a% ,let$ Ilmo#dom( mit a+aro+: e1.llalom a go#datla#%.g 7l el+?1etett em er?l,%t( ,% maga eli#t,*i #e+em a h.*i 8ri*etet$ -apo+ egy c%i#o% +i% o+ap.#tot( ,% c%a+ a++or te%*em +i a l. am( ha or1o%ho* 1agy temet,%re +ell me##em$ !e%*,l0e meg a* .llam>gy,%%*el( ,% ,# a +e*, e adom Mari.t$ Bo++al-1o#71al$ Ami#t meg.llapodt'#+$ - I*t #em t'dom gara#t.l#i$ A* ?reg 1.llat 1o#t$ - Go#dol0a meg( me##yire a+ar0a Mari.t$ Ga me#te%%,get +apo+( m,g a r,gi 0er%ey-i alh,+r7l i% ha0la#d7 1agyo+ e%*,l#i$ - Megl.tom( mit tehete+( Bo#y$ )o%%elli 7li#tott$ - &o+oli ,r*,%$ - Mic%odaJ - :em a+aro+ meghal#i$ 5.t0a( mire +,pe% a* em er( ha %*erelme%J - Bal.l+o*tam a /ele%,g,1el$ !.0o% h?lgy$ - 5.tta 1ol#a a r,gi %*,p id8+ e#$ A# m,g mo%t i% l.tom( ah.#y%*or c%a+ r.#,*e+$ A#tho#y )o%%ellit 1i%%*a+%,rt,+ a cell.0. a$ Cai#e el+,p*elte( ahogy m.%#ap +or.# reggel emegy a m'#+ahely,re$ A* em erei1el ?%%*egy0t?tt,+ a* a#yagot( hogy .t t'd0.+ ad#i a* .llam>gy,%*#e+( a+i m.r ei#dtotta a g,pe*etet )o%%elli 1.dal+'0.1al +apc%olat a#$ Cai#e el81ette a tele/o#0.t( ,% /elh1ta Catheri#e-t$ - Catheri#e "illow% - %*7lalt meg a* i%mer8% ha#g$ A h.tt,r e# a +a%*i#7+ 0elleg*ete% ha#g*a1ar.t hallotta$ - Goratio 1agyo+$ Ftt 1agy'#+( aho##a# eli#d'lt'#+( .m e* al+alommal ,# +,r#,m meg arra( hogy +ap0o# el 1ala+it$ - Dr?mmel( de mo%t ,pp egy hely%*#e# 1agyo+$ - :em %>rg8%$ Ma0d el/a9olom a papro+at$ - -it +ell el+ap#iJ - Igy Maria Chaco# #e1e*et ,#e+e%#8t$ R 1olt Bhoma% 5e%%or m.%i+ %*eret80e$ - I*t meg +it8l t'd0aJ Ga "arric+$$$ - :em - 1.gta r. Cai#e$ - Mi #yomo*t'+ +i( de 07 le##e( ha 8ri*et e t'd#. 1e##i$ :em t'dom( po#to%a# hol %*.llt meg( 1al7%*#leg a* Fa%i% a#$$$ - A# i% a* Fa%i% a# 1agyo+ - mo#dta Catheri#e$ A ha#g0a +>l?#?%e# +im,rt 1olt$ - A .r a#$ Cai#e ha o*ott$ Colt 1alami Catheri#e ha#g0. a#$$$ - A% 8 i% itt 1a#$$$ .r #em eg,%*e# Hgy( ahogya# maga go#dol0a$ Cai#e Hgy ,re*te( mi#tha 1,gig%?p?rt 1ol#a ra0ta a %i1atagi %*,l$ A* em ereit eh1ta a* eliga*t7 a$ Calleigh m.r tel0e%e# /el, redt( Kel+o ,% Speedle Hgy %*oro#gatta a +.1,%c%,%*,t( mi#tha a* ,let>+ />gg#e t8leU Ale99 a %aro+ a# .llt( +e*, e# egy ?gre

tea$ - -?%*?#?m( hogy a*o##al ide0?ttete+$ C%a+ a*t a+artam mo#da#i( hogy a 5e%%or_Frtega->gy Maria Chaco# r,%*e le*.r1a$ - Mi,rtJ - +,rde*te Calleigh( ,% t?+,lete% arc.# 1,gig%'ha#t a ro%%*all.%$ - Semmi a0 a i*o#yt,+ai#++al$$$ - :em Hgy 1olt( hogy a 1ega%ia+ el+ap0.+ #e+>#+J - c%atta#t /el Speedle$ - Maria Chaco# le%*.llt Cega% a#( egye#e%e# a* Fa%i% Gotel e me#t( ahol m.r 1.rta a %*o .0a$ Et?lt?*?tt( ,% leme#t a .r a( hogy pr7 .l0o# - a ma e%ti /ell,p,%,re$ A pr7 a +?*ep,# meg0ele#t Ke orah 5e%%or( a+i a /elme#t a %*#padra( ,% a*t mo#dta: MVd1?*l?m a /,r0em %*.llod.0. a#M( ma0d h.rom%*or mell e l8tte$ Mi#de#+i d? e#te# hallgatott$ - Maria a*o##al meghalt$ Ke orah 5e%%or le>lt a l. .ho*( a /e0,he* #yomta a /egy1ert ,% *o+ogott$ A *e#e+ar tag0ai #em mert,+ el1e##i t8le a pi%*tolyt$$$ - :em c%od.lom - motyogta Speedle$ - $$$ de a re#d8r?+( a+i+ +i,r+e*te+ a hely%*#re( el1ett,+ t8le$ Mr%$ 5e%%or #em tett +.rt mag. a#$ - Ke 07t %e tett mag.#a+ -0egye*te meg Calleigh$ - Cal7 a# - mo#dta Cai#e$ - A% #e+>#+ %e$ 4o a# ?r>l#,+( ha %i+er>lt 1ol#a a* iga*%.g%*olg.ltat.%ra *#i Maria Chaco# %or%.t$ - I%*em e %e 0'tott( hogy Mr%$ 5e%%or t'dott Mari.r7l ,% Bom 5e%%orr7l$ - Irre ,# %e go#doltam$ Ka#iel !oyle a*t mo#dta( hogy #em me%,lte el a* a#y0.#a+( de a* lehet( hogy ha*'dott$ Igy, +,#t #em lep meg( hi%*e# /olyto# ha*'do*i+$ A* i% lehet( hogy a* 't.# mo#dta el #e+i( mi't.# e%*,lt>#+ 1ele$ - ),ge# itt la+ott - mo#dta Calleigh$ - Bal.# egy ar.t0.t7l t'dta meg$ - A t,1, ,% a %a0t7( t? e+ +?*?tt a C:: i%( tele 1olt 1eled ,% Mari.1al( ami+or teg#ap e%te eho*tad a +ihallgat.%ra - mo#dta Kel+o$ - A# tehete+ r7la - i%merte e Cai#e$ - )e#d e# 1a#( A#tho#y )o%%elli1el m.r meg.llapodt'#+( de Ci#ce#t Ciccoli#i1al m,g %*.mol'#+$ )o%%* em er( ,% tHl %o+ mi#de# 1a# a ro1.%.#$$$ S*71al %*ed0>+ ?%%*e mag'#+at( em ere+$ Speedle( Kel+o ,% Calleigh la%%a# elhagyta a helyi%,get$ M,g mi#dig a hr hat.%a alatt 1olta+$ Cai#e elhat.ro*ta( hogy e ,d 't.# ha*a+>ldi 8+et - meg,rdemli+( ,% %*>+%,g>+ 1a# a pihe#,%re$ Ami+or meg/ord'lt( a %aro+ a# ,%*re1ette Ale99et$ A #8 /eh,r +?pe#ye ,le% +o#tra%*tot al+otott a %?t,t 8r,1el$ I1ott egy +i% te.t( ,% a /,r/it /igyelte$ Go%%*a% hallgat.%t +?1et8e# a*t mo#dta: - Be i% t'dod( hogy /ele%lege%$ - Mir8l e%*,l%*J Ale99 la%%a# megc%71.lta a /e0,t( ,% a*t mo#dta: - 47l i%merle+( Goratio$ :e em,%*d magad Maria miatt$ A /,r/i hallgatott$ - Maria i#dtotta el a la1i#.t a**al( hogy meg?lette Bhoma% 5e%%ort$ - A o%%*H #em megold.%$ Ale99 1.llat 1o#t$ - Igyet,rte+$ Ke Ke orah 5e%%or gyil+o%%.got +?1etett el( a+.rc%a+ Maria Chaco#( a+i addig ma#ip'l.lta a* ?rege+et( mg meg?lt,+ a %*eret80,t$ C,g>l Felipe Frtega i% .ldo*at'l e%ett a me%ter+ed,%ei#e+$ &edig 8 iga*.# .rtatla# 1olt$ - Igyetle# tele/o#h1.%%al mega+ad.lyo*hattam 1ol#a Maria Chaco# hal.l.t$ Ale99 #e1etett$ - -omolya# a*t hi%*ed( hogy meg.llthattad 1ol#a Ke orah 5e%%ortJ - :em lett 1ol#a lehet8%,ge r.$ - Goratio$ Gidd el( hogyha 1ala+i +omolya# el%*.#0a mag.t a gyil+o%%.gra$$$ #em %o+at tehet>#+ elle#e$ - Ke megpr7 .lhat0'+$ - Gogy#e$ A% ha #em a+ad.lyo*hat0'+ meg( a* a leg+e1e%e ( hogy go#do%+od'#+ r7la( hogy iga*%.g t,te%%,+$ A /,r/i /e%*>lte# #,*ett r.$ - Iga*%.g$$$ Ale99 meg/ogta a 1.ll.t$ - :,** r.m( Goratio$ :e em,%*d magad miatta$ A /,r/i 7li#tott( mire Ale99 +ed1e%e# r.mo%olygott( ,% +ime#t$ Ami+or egyed>l maradt( Cai#e el+omorodott( ,% a*t %'ttogta: - Ke ige#$ V*%+