You are on page 1of 29

NARODNE NOVINE

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
Slubeno glasilo
GODITE XVI

BROJ 2

LIVNO, 17. OUJKA 2011. godine

PREGLED SADRAJA

VLADA
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
***

24. ODLUKA o davanju suglasnosti ............ 18


25. ODLUKA o odobravanju financijskih
sredstava
za
potporu
neprofitnim
organizacijama Agencija za privatizaciju
za razdoblje tri mjeseca (sijeanj, veljaa
i ujak) 2011. godine ............................... 18
26. ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za
pregovore o izvansudskoj nagodbi .......... 19
27. ODLUKA o davanju suglasnosti na
Program rada upanijskog zavoda za
upoljavanje............................................. 20
28. ODLUKA o odobravanju raspisivanja
javnog natjeaja za izbor lana Upravnog
Vijea Federalnog zavoda za zdravstveno
osiguranje
i
reosiguranje
iz
Hercegbosanske upanije ........................ 20

29. ODLUKA o davanju suglasnosti na


prijedlog Ugovora, odreenju i ovlatenju
mjerodavnog ministarstva za potpisivanje
Ugovora o koncesiji s poduzeem
"TOMKUP" d. o. o. Tomislavgrad ......... 21
30. ODLUKA
o
prihvaanju
Izvjea
Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske
upanije o provedenom nadmetanju za
dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka
cilju koritenja vjetropotencijala za
proizvodnju
elektrine energije
na
lokalitetu "Baljci", opina Tomislavgrad
metodom poziva, odobravanju postupka
pregovora dodjele koncesije i pripremanja
ugovora o koncesiji................................. 21
31. ODLUKA o davanju suglasnosti na
Pravilnik o dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i nainu rada i
sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu
financija Hercegbosanske upanije ........ 22
32. ODLUKA o davanju medicinske opreme u
vlasnitvo upanijskoj Bolnici "Dr. fra
Mihovil Sui" u Livnu...22

Str. 18 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

33. RJEENJE o razrjeenju Povjerenstva za


provedbu lanka 143. Zakona o radu
Federacije Bosne i Hercegovine .............. 23
MINISTARSTVO ZNANOSTI,
PROSVJETE, KULTURE I PORTA
34. POPIS izdanih uvjerenja o poloenom ispitu za vozaa motornih vozila u 2010. godni....23
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
35. NAPUTAK o nainu dostave obavijesti o
cijenama i promjeni mari i cijena
pojedinih proizvoda i usluga, radi praenja
i evidentiranja .......................................... 40
MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA,
SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH
36. RJEENJE o imenovanju ispitne komisije
za polaganje strunih ispita zdravstvenih
djelatnika vie i srednje strune spreme .. 42
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I UMARSTVA
37. ODLUKA o odreivanju podruja
bedrenice na podruju opine Livno ....... 42
VLADA
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
***

Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka


20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske
upanije ("Narodne novine Hercegbosanske
upanije", broj 2/96, Vlada Hercegbosanske
upanije na sjednici odranoj 3. oujka 2011.
godine donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o odravanju i upravljanju stambenih jedinica, zajednikih dijelova i pratee infrastrukture stavljenih u funkciju u okviru pilot programa "Socijalno stanovanje u BiH" do 24. veljae
2011. godine.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
VLADA
Broj:01-02-32-1/11
Livno, 3. oujka 2011. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju lanka 19. stavak 1. i 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/96.) i Odluke o privremenom
financiranju Hercegbosanske upanije od 1.
sijenja do 31. oujka 2011.godine ("Narodne
novine Hercegbosanske upanije", broj 1/11),
na prijedlog Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske upanije, Vlada Hercegbosanske
upanije na sjednici odranoj 3. oujka 2011.
godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava za
potporu neprofitnim organizacijama
Agencija za privatizaciju za razdoblje tri
mjeseca (sijeanj, veljaa i ujak) 2011.
godine
I.
Odobrava se prijenos financijskih sredstava u iznosu od 24.999,99 KM s pozicije
potpore neprofitnim organizacijama Agencija za privatizaciju sukladno utroku sredstava Agencije za privatizaciju broj: 15-0114-24.1/11. od 4. veljae 2011. godine.
II.
Sredstva iz toke I. ove Odluke planirana
su u Odluci o privremenom financiranju Hercegbosanske upanije od 1. sijenja do 31.
oujka 2011. godine ("Narodne novine Her-

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 19 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

cegbosanske upanije", broj 1/11) pod ekonomskim kodom 614 311 u razdjelu 15, glava
01., "Potpora neprofitnim organizacijama
Agencija za privatizaciju".
III.
Za realizaciju ove Odluke zaduuje se
Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva, svako u okviru svojih ovlasti.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
VLADA
Broj:01-02-31-1/11
Livno, 3. oujka 2011. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka
20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske
upanije ("Narodne novine Hercegbosanske
upanije", broj 2/96), Vlada Hercegbosanske
upanije na sjednici odranoj dana 3. oujka
2011. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za pregovore o
izvansudskoj nagodbi
lanak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo
za pregovore o izvansudskoj nagodbi, odnosno za pregovore o sporazumnom rjeenju
sudskog spora izmeu Hercegbosanske upanije i gospodarskog drutva "De-Co"
d.o.o. Livno, po predmetu Ps-1/02 koji se
vodi pri Opinskom sudu u Livnu.
lanak 2.
Povjerenstvo iz lanka 1. ove Odluke
imenuju se u sastavu:
1. Sarafin Kelava, upanijski javni pravobranitelj,

2. Ante Krajina, ministar Financija Hercegbosanske upanije,


3. Jakov Ursa, savjetnik predsjednika
Vlade Hercegbosanske upanije za financije, Ured predsjednika Vlade,
4. Mirko Bralo, tajnik Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske upanije,
5. Mate iko, pomonik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo, Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske
upanije.
lanak 3.
Povjerenstvo iz lanka 2. ove Odluke e u
ime i za raun Vlade Hercegbosanske upanije pristupiti pregovorima po predmetu iz
lanka 1. ove Odluke, razmotriti ponueni
pismeni prijedlog nagodbe drutva "De-Co"
d.o.o. sainiti pismeno oitovanje o istom te
predmetno oitovanje sa svim relevantnim
sastojcima i obrazloenim stavovima dostaviti
Vladi Hercegbosanske upanije.
Poslove iz stavka 1. Ovog lanka Povjerenstvo je duno obaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana donoenja ove Odluke.
lanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije".
lanak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje s primjenom Odluka o pristupanju
pregovora za izvansudsku nagodbu broj 0102-186-4/08 od 25. rujna 2008. godine
("Narodne novine Hercegbosanske upanije",
broj 10/08).
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
VLADA
Broj:01-02-30-1/11
Livno, 3. oujka 2011. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

Str. 20 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

***
Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka
20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske
upanije ("Narodne novine Hercegbosanske
upanije", broj 2/96) i lanka 13. toka 2.
Statuta upanijskog zavoda za upoljavanje
("Narodne novine Hercegbosanske upanije",
broj 3/00), Vlada Hercegbosanske upanije na
sjednici odranoj 15. oujka 2011. godine
donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Program rada
upanijskog zavoda za upoljavanje
I.
Daje se suglasnost na program rada upanijskog zavoda za upoljavanje za 2011.
godini, broj 202/2011 od 22. veljae 2011.
godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
VLADA
Broj:01-02-38-1/11
Livno, 15. oujka 2011. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka
20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske
upanije ("Narodne novine Hercegbosanske
upanije", broj 2/96), lanka 6. stavak 1. i 2.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima ("Slubene novine Federacije
BiH", broj 12/03, 34/03), Vlada Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj 15. oujka
2011. godine, donijela je

ODLUKU
o odobravanju raspisivanja javnog natjeaja za izbor lana Upravnog Vijea Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i
reosiguranje iz Hercegbosanske upanije
I.
Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne
skrbi i prognanih odobrava se raspisivanje
natjeaja za izbor lana Upravnog Vijea
Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje
i reosiguranje Hercegbosanske upanijeII.
Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne
skrbi i prognanih Hercegbosanske upanije e
u ime Vlade Hercegbosanske upanije provest
postupak za izbor lana Upravnog vijea iz
toke I. ove Odluke putem javnog natjeaja,
utvrditi kriterije za izbor, imenovati povjerenstvo za izbor, te nakn provedenog natjeaja
dostaviti rang listu uspjenih kandidata na
razmatranje i usvajanje Vladi Hercegbosanske
upanije sukladno Zakonu o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
VLADA
Broj:01-02-37-1/11
Livno, 15. oujka 2011. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka
20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske
upanije ("Narodne novine Hercegbosanske

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 21 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

upanije", broj 2/96) lanka 16. a u smislu


lanka 18. Zakona o koncesijama ,,(Narodne
novine Hercegbosanske upanije" broj 14/03 i
8/08) i Odluke Vlade Hercegbosanske upanije broj: 01-02-14-1/11 od 27. veljae 2011.
godine, na prijedlog Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske upanije, Vlada Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj dana
15. oujka 2011. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora, odreenju i ovlatenju mjerodavnog
ministarstva za potpisivanje Ugovora o
koncesiji s poduzeem "TOM KUP" d. o.
o. Tomislavgrad
I.
Ovom Odlukom Vlada Hercegbosanske
upanije daje suglasnost na dostavljeni tekst
prijedloga Ugovora o koncesiji poduzeu
"TOMKUP" d. o. o. Tomislavgrad u
predmetu' dodjele koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju koritenja vjetropotencijala za
proizvodnju elektrine energije na lokalitetu
"Baljci" u opini Tomislavgrad.
II.
Odreuje se i ovlauje Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske upanije da u ime
Koncesionara - Vlade Hercegbosanske upanije zakljui i potpie Ugovor o koncesiji.

***
Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka
20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske
upanije ("Narodne novine Hercegbosanske
upanije", broj 2/96) i lanka 30. Uredbe o
postupku dodjele koncesije ("Narodne novine
Hercegbosanske upanije" broj 4/04), na prijedlog Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske upanije, Vlada Hercegbosanske upanije, na sjednici odranoj 15. oujka 2011.
godine donijela je
ODLUKU
o prihvaanju Izvjea Povjerenstva za
koncesije Hercegbosanske upanije o provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije
za izgradnju vjetroparka cilju koritenja
vjetropotencijala za proizvodnju elektrine
energije na lokalitetu "Baljci", opina Tomislavgrad metodom poziva, odobravanju
postupka pregovora dodjele koncesije i
pripremanja ugovora o koncesiji
I.
Prihvaa se Izvjee Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske upanije od 7. oujka
2011. godine o provedenom postupku za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju
koritenja vjetropotencijala za proizvodnju
elektrine energije na lokalitetu "Baljci" , u
opini Tomislavgrad, metodom poziva.
II.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
VLADA
Broj:01-02-14-3/11
Livno, 15. oujka 2011. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

Odobrava se, Povjerenstvu za koncesije,


postupak
pregovora
s
ponuaem
"TOMKUP" d. o. o. Tomislavgrad o svom
segmentima dodjele koncesije, a u skladu s
definiranim kriterijima iz Poziva za dodjelu
koncesije.
III.
Ovlauje se Ministarstvo gospodarstva da
pripremi i dostavi Vladi Hercegbosanske upanije na uvid prijedlog Ugovora o dodjeli
koncesije Koncesionaru "TOMKUP" d. o. o.
Tomislavgrad.

Str. 22 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
VLADA
Broj:01-02-14-2/11
Livno, 15. oujka 2011. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka
20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske
upanije ("Narodne novine Hercegbosanske
upanije", broj 2/96), i lanka 52. Zakona o
organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Slubene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj 35/05), Vlada
Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj
15. oujka 2011. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
nainu rada i sistematizaciji radnih mjesta
u Ministarstvu financija Hercegbosanske
upanije
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu financija Hercegbosanske upanije
broj 03-01-02-2.2/09 od 28. prosinca 2010.
godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
VLADA
Broj:01-02-39-2/11
Livno, 15. oujka 2011. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka
20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske
upanije ("Narodne novine Hercegbosanske
upanije", broj 2/96 Odluke Skuptine Hercegbosanske upanije o davanju suglasnosti
na kreditno zaduivanje broj; 01-0235.2/08 od
28. srpnja 2008. godine i Podugovora o zajmu
zak1juenog izmeu Ministarstva financija
Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva
financija Hercegbosanske upanije broj: 0301-14-416.3/09 od 16. oujka 2010. godine,
Vlada Hercegbosanske upanije na sjednici
odranoj 15. oujka 2011. godine donijela je
ODLUKU
o davanju medicinske opreme u vlasnitvo
upanijskoj bolnici "Dr. fra Mihovil Sui" u Livnu
I.
upanijskoj bolnici "Dr. fra Mihovil Sui" u Livnu (u daljnjem tekstu upanijska
bolnica Livno) daje se u vlasnitvo medicinska oprema, nabavljena sredstvima kredita
Fonda za ekonomsku razvojnu suradnju
(EDCF) Republike Koreje za Projekt "Modernizacije bolnica".
II.
Oprema iz toke I. ove Odluke je sljedea:
1. Kompjuterizirana
tomografija
Brightspeed 16 (1)
2. RTG ureaj Definium 6000 (1)
3. Ultrazvuni ureaj Logiq (1)

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 23 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

4. Mamografski ureaj - Performa (1)


Za koju je Hercegbosanska upanija preuzela zaduenje Odlukom o davanju suglasnosti na kreditno zaduenje broj 01-02-35.2/08
od 28. srpnja 2009. godine i Odlukom o davanju suglasnosti na potpisivanje Podugovora
o zajmu broj: 01-0263.2/09 od 29. prosinca
2009. godine u iznosu od 1.525.000 $ (milijun
i petsto dvadeset pet tisua dolara).
III.
upanijska bolnica e opremu iz toke I.
ove Odluke upisati kao osnovna sredstva, suglasno propisima iz ove oblasti.
IV.
Za realizaciju ove Odluke zaduuju se
Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i
prognanih Hercegbosanske upanije i upanijska bolnica Livno, svako u okviru svojih
nadlenosti.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
VLADA
Broj:01-02-41-1/11
Livno, 15. oujka 2011. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj


3. oujka 2011. godine, donijela je
RJEENJE
o razrjeenju Povjerenstva za provedbu
lanka 143. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine
I.
Razrjeuje se dunosti lanovi Povjerenstva za provedbu lanka 143. Zakona o radu
Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mijo Joli,
Ivan Skoibui,
Ivica osi,
Aja oban,
Ivan Jozi,
eljana Trivun,
Augustin Joli,
Iva Mio,
Ankica Jurevi.
II.

lanovi Povjerenstva iz toke I. ovog Rjeenja razrjeuju se dunosti s danom 30. rujna
2010. godine.
III.
Ovo Rjeenje stupa na snagu danom
donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
VLADA
Broj:01-02-33-2/11
Livno, 3. oujka 2011. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

***

Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka


20. stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske
upanije ("Narodne novine Hercegbosanske
upanije", broj 2/96), te lanka 143. b) Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine
("Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 43/99, 32/00, 29/03), Vlada

***
MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE,
KULTURE I PORTA

Str. 24 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Na temelju lanka 51. Pravilnika o osposobljavanju za vozaa motornih vozila (Slubeni glasnik Bosne i
Hercegovine, broj 15/07, 20/07. i 41/07). Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i porta objavljuje
POPIS
Izdanih uvjerenja o poloenom ispitu za vozaa motornihvozila u 2010. godini
Ime (oevo ime) i przime
kandidata
Mirko (Ivan) Josipovi
Jure (Josip) Perkovi
Vilim (Zdravko) Rubi
Tomislav (Niko) Krian
Nikola (Zdenko) Perkovi
Ivan (Ante) Vrdoljak
Amila (Nizo) Velagi
Ivo (Marko) Vidovi
Tomislav (Mirko) Miloloa
Augustin (Mate) Krian
Milan (Pero) Bai
Ivo (Ilkan) Maleta
Ivan (Sreko) Mioevi
Mate (Ante) Bili
Josip (Ivan) Mati
Ante (Boo) uri
Petar (Marko) Kurevija
Ante (Lovre) uji
Boe (Miran) Mio
Frano (Branko) Bataralo
Josip (Ante) uri
Mladen (Jozo) Bralo
Tomislav (Zoran) ili
Ana (Baria) Bakovi
Fabijan (Jozo) Jurevi
Stipe (Mate) Drmi
Hrvoje (Marko) Zrno
Zdravko (Goran) Krstanovi
Iva (Baria) Bakovi
Ante (Ilija) Klari
Branimir (Ilija) Landeka
Ivan (Zdravko) Bagari
Pere (Drago) Vuur

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
S.S. Kranjevi 11Livno
Mii-Livno
Livno
Drvar
Vukovarska bb-Livno
Drvar
Livno
Borani -Tomislavgrad
Korita-Tomislavgrad
Tomislavgrad
BukovicaTomislavgrad
ujica-Tomislavgrad
MrkodolTomislavgrad
Dobrii-Tomislavgrad
Livno
Blauj-Tomislavgrad
MokronogeTomislavgrad
StipaniiTomislavgrad
Dobrii-Tomislavgrad
ujica-Tomislavgrad
ujica-Tomislavgrad
MokronogeTomislavgrad
BukovicaTomislavgrad
Srani-Tomislavgrad
MesihovinaTomislavgrad
MrkodolTomislavgrad

22.08.1991.
29.11.1991.
26.06.1990
07.06.1991.
24.11.1991.
07.11.1991.
22.02.1990.
03.07.1970.

C1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
CE

Datum
polaganja
ispita
14.01.2010.
14.01.2010.
14.01.2010.
14.01.2010.
14.01.2010.
14.01.2010.
14.01.2010.
14.01.2010.

09.07.1991.
20.09.1991.
06.10.1991.
18.03.1981.
12.12.1990.
27.02.1991.
22.04.1991.
23.10.1964
10.09.1990.
19.09.1991.

C1
B,B1
B,B1
C1
C1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

14.01.2010.
14.01.2010.
14.01.2010.
14.01.2010.
14.01.2010.
14.01.2010.
15.01.2010.
15.01.2010.
15.01.2010.
15.01.2010.

07.10.1990.
28.09.1991.

B,B1
B,B1

15.01.2010.
15.01.2010.

10.12.1991
15.11.1964.
07.11.1990.
08.02.1985.

B,B1
CE
B,B1
B,B1

15.01.2010.
15.01.2010.
15.01.2010.
15.01.2010.

29.08.1991.

B,B1

15.01.2010.

28.07.1991.
21.02.1990.
26.12.1990.
14.07.1987.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

15.01.2010.
15.01.2010.
15.01.2010.
15.01.2010.

13.09.1991

C1

15.01.2010.

25.09.1990.
28.08.1991

C1
C1

15.01.2010.
15.01.2010.

16.08.1991.

B,B1

15.01.2010.

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 25 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata
Ignacije (Marko) Bagari
Ivan (Marko) eko
Marko (Branko) Vidovi
Franciska (Ivan) Cikojevi
Pere (Ilija) Mari
Ivo (Ilkan) Maleta
Goran (Zoran) obi
Izet (Asim) Karabeg
Karlo (Ivica) Brei
Mate (Jozo) Ivani
Petar (Drago) Vuur
Tomislav (Ante) Gai
Vinko (Jozo) Sliko
Ivan (Ante) Bakula
Ivan (Ilija) Krianac
Anica (Vojislav) Bagari
Stipe (Mate) Drmi
Dragica (Drago) Kutlea
Ignacije (Marko) Bagari
Ante (Lovre) uji
Josip (Ante) uri
Fabijan (Jozo) Jurevi
Matea (Marko) Relota
Tomislav (Zoran) ili
Ante (Mate) teko
Ilija (Marko) Ivi
Matej (Marko) Paali
Tomislav (Ivan) Bagari
Katarina (Ljubo) Bokanovi
Ana (Ilija) Maduni
Igor (Mladen) Mio
Tomislav (Mile) Krajina
Jozo (Slavko) Maduni
Kreimir (Jozo) Pranji
Ante (Goran) Krivi
Petar (Jozo) Mati
Ante (Lovre) uji
Ivan (Frano) avar
Mate (Jozo) Ivani
Frano (Branko) Batarilo

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

BukovicaTomislavgrad
Livno
Livno
Livno
B.Grahovo
Livno
Drvar
Tomislavgrad
Livno
Prisoje-Tomislavgrad
MrkodolTomislavgrad
Roko PoljeTomislavgrad
Kolo-Tomislavgrad
Tomislavgrad
Vedai-Tomislavgrad
MesihovinaTomislavgrad
Dobrii-Tomislavgrad
Prisoje-Tomislavgrad
BukovicaTomislavgrad
BukovicaTomislavgrad
Dobrii-Tomislavgrad
StipaniiTomislavgrad
Tomislavgrad
Blauj-Tomislavgrad
Tomislavgrad
Kupres
ujica-Tomislavgrad
MesihovinaTomislavgrad
Vedai-Tomislavgrad
Kolo-Tomislavgrad
ujica-Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Brinik-Tomislavgrad
Prisoje-Tomislavgrad
Borani-Tomislavgrad
BukovicaTomislavgrad
Tomislavgrad
Prisoje-Tomislavgrad
MrkodolTomislavgrad

08.02.1991

B,B1

Datum
polaganja
ispita
14.01.2010.

06.10.1990.
09.12.1991.
27.05.1991.
03.01.1973
18.03.1981.
24.01.1991.
10.09.1991.
07.11.1990.
05.12.1991
16.08.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1E
C1
B,B1
B,B1
B,B1
C1

22.01.2010.
22.01.2010.
22.01.2010.
22.01.2010.
22.01.2010.
22.01.2010.
22.01.2010.
22.01.2010.
09.02.2010.
09.02.2010.

14.01.1990.

CE

09.02.2010.

14.02.1989.
09.10.1991.
14.11.1991.
13.09.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

09.02.2010.
09.02.2010.
09.02.2010.
09.02.2010.

28.07.1991.
05.10.1983.
08.02.1991.

C1
B,B1
C1

09.02.2010.
09.02.2010.
09.02.2010.

19.09.1991.

C1

09.02.2010.

10.12.1991
29.08.1991.

C1
C1

09.02.2010.
09.02.2010.

22.03.1989.
07.11.1990.
18.11.1991.
23.12.1979
08.10.1991.
13.04.1991.

B,B1
C1
B,B1
D,D1
B,B1
B,B1

09.02.2010.
09.02.2010.
09.02.2010.
16.03.2010.
16.03.2010.
16.03.2010.

30.12.1985.
09.01.1989.
02.11.1991.
28.11.1991.
08.01.1992.
09.10.1992.
01.11.1988.
11.12.1991.
19.09.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
A,A1

16.03.2010.
16.03.2010.
16.03.2010.
16.03.2010.
16.03.2010.
16.03.2010.
16.03.2010.
16.03.2010.
16.03.2010.

25..09.1991.
05.12.1991.
28.09.1991.

B,B1
C1
C1

16.03.2010.
16.03.2010.
16.03.2010.

Str. 26 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Ljuba (Vlado) Sui


Antonio (Zdenko) Toki
Slavko (Dubravko) Grahovac
Stevan (Sran) Srdi
Goran (Ljubomir) Bilar
Mate (Jozo) Mami
Nikola (Davor) Ivkovi
Mirko (Miladin) Kostadinovi
Adis (Rusmir) Burza
Karlo (Ivica) Brei
Josip (Boro) Peria
Kristian (Zoran) Nie
Hrvoje (Branko) api
Josip (Franjo) Daja
Anton (Anton) Slezhuk
Ljuba (Nikola) Kuli
Jure (Zdravko) Madar
Zvonko (Petar) Jozi
Suzana obi
Enko (Muhtezan) Ali
Kristian (Zoran) Nie
Sulejman (Dervi) Milak
Antonio (Zdenko) Toki
Nikola (Zdenko) Perkovi
Ivan (Miro) Petrovi
Anamarija (Zdravko) Mihaljevi
Tadija (Jozo) ari
Alisa (Mujo) Klinac
Armin (Jasmin) Klinac
Ivan (Frano) avar
Danijel (Zvonko) Kaji
Jozo (Slavko) Maduni
Tomislav (Ivan) Bagari

Livno
Begovaa-livno
Drvar
Drvar
B.Grahovo
Livno
Livno
Glamo
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Dranlije-Livno
Livno
Golinjevo-Livno
Prolog-Livno
Tunica-Livno
Drvar
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Brina-Livno
Livno

04.07.1990.
02.07.1991.
01.10.1991
20.11.1991.
20.03.1991.
18.12.1986.
25.08.1990.
29.12.1969.
27.12.1986.
07.11.1990.
21.11.1991.
30.12.1991
14.12.1991.
28.03.1991.
13.06.1989.
02.11.1991.
03.03.1991.
02.05.1991.
19.11.1976.
14.05.1991.
30.12.1991
10.03.1991.
02.07.1991.
24.11.1991.
20.09.1991
02.11.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C
B,B1
B,B1
C1
B,B1
C1
A,A1
B,B1
B,B1

Datum
polaganja
ispita
17.03.2010.
17.03.2010.
17.03.2010.
17.03.2010.
17.03.2010.
17.03.2010.
17.03.2010.
17.03.2010.
17.03.2010.
17.03.2010.
17.03.2010.
17.03.2010.
17.03.2010.
17.03.2010.
18.03.2010.
25.03.2010.
25.03.2010.
25.03.2010.
25.03.2010.
25.03.2010.
25.03.2010.
25.03.2010.
25.03.2010.
25.03.2010.
25.03.2010.
25.03.2010.

Livno
Livno
Livno
.Stan-Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Mesihovina- Tomislavgrad
Brinik- Tomislavgrad
Roko Polje- Tomislavgrad
Prisoje- Tomislavgrad
Sarajlije- Tomislavgrad
Bukovica- Tomislavgrad
Kongora- Tomislavgrad
Livno
Glamo
Glamo
Livno

14.08.1991.
17.07.1977.
09.04.1988.
25.09.1991.
29.08.1991.
08.01.1992.
13.04.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
C1
C1

25.03.2010.
25.03.2010.
25.03.2010.
26.03.2010.
26.03.2010.
26.03.2010.
26.03.2010.

03.08.1988.
14.01.1990.

B,B1
D,D1

26.03.2010.
26.03.2010.

01.11.1988.
12.12.1985.

C1
B,B1

26.03.2010.
26.03.2010.

19.02.1991.

B,B1

26.03.2010.

07.01.1990.

B,B1

26.03.2010.

18.05.1991.
06.04.1990.
10.12.1991.
11.04. 1991.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

08.04.2010.
08.04.2010.
08.04.2010.
08.04.2010.

Miroslav (Drago) Banovi


Tomislav (Ante) Gai
Ante (Goran) Krivi
Antonija (Luka) Lui
Zvonimir (Petar) Dilber
Ferdinanda (Grgo) Maji
Karlo (Draen) Doli
Admir (Mensur) Radasli
Haris (Nermin) iri
Tonica (Miljenko) Semren

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 27 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata
Jure (Josip) Perkovi
Josip (Boro) Peria
Kristijan (Blaenko) Bodului
Zvonko (Petar) Jozi
Milan (Rajko) Grubor
Milo (eljko) Dejanovi
Ivana (Ante) Marelja
Slavko (Mate) Batini
Martina (Bero) uljevi
Zoran (Vojin) Baji
Ilija (Petar) Paali
Mile (Ivan) Leuter
Ante (Frano) Klianin
Mario (Jakov) Vukadin
Tomislav (Pako) Skoibui
Branimir (Ilija) Pranji
Mersad (Mustafa) Rami
Stipe (Ivan) Leutar
Tomislav (Marko) Landeka
Niko (Milovan) Radovac
Josip (Ivan) Bagari
Petar (Jozo) Mati
Marko (Ivica) Brzovi
Ilija (Drago) imi
Ana (Mijo) Bataralo
Adam (Jozo) Lui
Jure (Trpimir) arac
Ivana (Zvonko) Mati
Marin (Mladen) Mai
Jasmina (Edin) Milak
Ivan (Miro)Petrovi
Stevan (Sran) Srdi
Josip (Franjo) Bandov
Josip (Franjo) Daja
Zvonko (Petar) Jozi
Ana (Boko) Rimac
Nikola (Davor) Ivkovi
Ivan (Davor) Milanovi
Slavica (Slavia) Mii
Sonja (Branko) Radoja
Frano (Milan) Boki
Zvonimir (Rajko) Toli

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Livno
Livno
Livno

29.11.1991.
21.11.1991.
19.10.1991.

A,A1
A,A1
A,A1

Datum
polaganja
ispita
08.04.2010.
08.04.2010.
08.04.2010.

Livno
Drvar
Drvar
Dobro-Livno
Livno
Podgradina-Livno
Drvar
Sarajlije-Tomislavgrad
Tomislavgrad
ujica- Tomislavgrad
Mandino Selo- Tomislavgrad
Mesihovina- Tomislavgrad
Brinik- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Srani- Tomislavgrad
Roani- Tomislavgrad
Mesihovina- Tomislavgrad
Borani- Tomislavgrad
ujica- Tomislavgrad
ujica- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Sarajlije- Tomislavgrad
M.Selo- Tomislavgrad
Borani- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Livno
Brina-Livno
Drvar
Vidoi-Livno
Livno
Tunica-Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Glamo
Tomislavgrad
MrkodolTomislavgrad

02.05.1978.
26.09.1967.
01.11.1990.
21.11.1991.
13.12.1991.
17.05.1987.
18.05.1962.
23.09.1978.
11.02.1992.
13.09.1990.
12.11.1991.

CE,BE
C1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

08.04.2010.
08.04.2010.
08.04.2010.
08.04.2010.
08.04.2010.
08.04.2010.
08.04.2010.
15.04.2010.
15.04.2010.
15.04.2010.
15.04.2010.

08.05.1991.

B,B1

15.04.2010.

25.12.1989.
01.11.1985.
12.01.1991.
28.01.1992.
11.02.1992.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

15.04.2010.
15.04.2010.
15.04.2010.
15.04.2010.
15.04.2010.

01.05.1991.

B,B1

15.04.2010.

11.12.1991.
06.05.1989.
03.08.1989.
08.12.1985.
25.09.1988.

A,A1
B,B1
B,B1
B,B1
CE,BE

15.04.2010.
15.04.2010.
15.04.2010.
15.04.2010.
15.04.2010.

27.01.1992.
21.09.1991.
27.01.1992.
24.11.1988.
20.09.1991.
20.11.1991.
01.09.1986
28.03.1991.
02.05.1978.
06.02.1990.
25.08.1990.
27.05.1991.
03.02.1984.
21.07.1991.
10.11.1990.
29.05.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
A,A1
C1
D,D1
A,A1
A,A1
B,B1
A,A1
A,A1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

15.04.2010.
15.04.2010.
15.04.2010.
22.04.2010.
22.04.2010.
22.04.2010.
22.04.2010.
22.04.2010.
22.04.2010.
22.04.2010.
22.04.2010.
22.04.2010.
22.04.2010.
22.04.2010.
29.04.2010.
29.04.2010.

Str. 28 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata
Josip (Ivan) Bagari
Josip (Ante) uri
Antonija (Luka) Lui
Tomislav (Marko) Landeka
Nikola (Milovan) Radovac
Himzo (Muradif) Fadan
Jure (Trpimir) arac
Vinko (Jozo) Sliko
Ivan (Marijan) Orlovi
Mujo (Mirsad) Hadi
Kristina (Milan) Skoibui
Marko (Ilija) Protuer
Andrea (Vladislav) Nevisti
Mario (Mate) Badrov
Almir (Salih) Velagi
Hrvoje (Zoran) ari
Mato (Josip) Buli
Ljubomir (Frano) Mio
Dragan (Dragan) Toki
Stipe (Mate) elan
Stipe (Mirko) Karaula
Frano (Ivo) Vrdoljak
Slavija (Vlado) Perkovi
Alma (Hasan) Osmanovi
Kristijan (Leno) Brei
Ivana (Ante) Miloevi
Ivan (Miro) Petrovi
Jure (Slavko) Krajinovi
Adam (Jozo) Lui
Ilija (Vinko) Sliko
Karla (Ruica) Paali
Ivan (Ante) erdi
Ilija (Petar) Paali
Karla (Filip) Zrno
Vesna (Ante) Bokanovi
Razija (azim) Kokanovi
Mario (Jakov) Vukadin
Danijel (Stipe) Grabovac
Hasan (Huso) Jerlagi
Amir (Nermin) Pali
Josip (Slavko) Vlahovi

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Mesihovina- Tomislavgrad
Dobri- Tomislavgrad
Sarajlie- Tomislavgrad
Srani- Tomislavgrad
Roani- Tomislavgrad
Tomislavgrad
M.Selo- Tomislavgrad
Kolo- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Stipanii- Tomislavgrad
Lipa-Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Livno
Livno
Livno
Livno
abljak bb-Livno
Brina bb-Livno
Lipa bb-Livno
Priluka bb-Livno
Livno
Livno
Livno
Megdan-Livno
Glamo
Brina-Livno
Omolje- Tomislavgrad
Sarajlije- Tomislavgrad
Kongora- Tomislavgrad
ujica- Tomislavgrad
Brinik- Tomislavgrad
Sarajlije- Tomislavgrad
Kupres
Vedai- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Mandino Selo- Tomislavgrad
Guber-Livno
Tomislavgrad
Livno
osanlije-Livno

01.05.1991.

C1

Datum
polaganja
ispita
29.04.2010.

10.12.1991.
12.12.1985.
28.01.1992.
11.02.1992.

A,A1
A,A1
C1
C1

29.04.2010.
29.04.2010.
29.04.2010.
29.04.2010.

06.01.1990.
27.01.1992.
14.02.1989.
13.03.1990.
08.09.1991.

B,B1
C1
C1
B,B1
B,B1

29.04.2010.
29.04.2010.
29.04.2010.
29.04.2010.
29.04.2010.

02.08.1988.
11.09.1991.
25.12.1991.
04.01.1975
10.02.1992.
16.01.1990.
14.10.1991.
27.11.1987.
28.05.1972
26.03.1992.
01.03.1991.
08.10.1991.
02.06.1986.
15.05.1978.
28.03.1992.
10.02.1992.
20.09.1991.
30.11.1982.
25.09.1988.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B;B1
C1
B,B1
D,D1

29.04.2010.
29.04.2010.
29.04.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
06.05.2010.
13.05.2010.
13.05.2010.

26.02.1992.

B,B1

13.05.2010.

24.02.1992.
15.06.1988.
23.09.1978.

B,B1
B,B1
C1

13.05.2010.
13.05.2010.
13.05.2010.

29.11.1991.
29.04.1988.

B,B1
B,B1

13.05.2010.
13.05.2010.

17.04.1972.
12.11.1991.

B,B1
C1

13.05.2010.
13.05.2010.

27.01.1992.
13.03.1990.
19.06.1990.
27.11.1990.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

20.05.2010.
20.05.2010.
20.05.2010.
20.05.2010.

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 29 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Slavko (Dubravko) Grahovac


Josip (Marijan) Mihaljevi
Petar (jovica) Jaglica
Ivana (Ivica) aija
Ivan (Dinko) ubela
Ilija (Anto) uri
Toni (Nikola) Semren
Ivana (Petar) Gelo
Josip (Stipo) Mati
Ruica (Stipo) Semren
Jure (Slavko) Krajinovi
Mujo (Mirsad) Hadi

Drvar
Livno
Drvar
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Omolje-Tomislavgrad
Stipanii- Tomislavgrad
Mrkodol- Tomislavgrad
Mesihovine- Tomislavgrad
Bukovica- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Mrkodol- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Mandino Selo- Tomislavgrad
ujica- Tomislavgrad
Golinjevo-Livno
Livno
Livno
Livno
Drvar
Drvar
Drvar
Megdan-Livno
Brina-Livno
Glamo
Glamo
Priluka -Livno
Livno
Rapovine-Livno
Livno
abljak-Livno
Potkraj b.b.-Livno
Bosansko Grahovo
ujica-Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad

01.01.1991.
16.12.1990.
19.02.1991.
24.02.1992
19.02.1992.
03.05.1987.
13.10.1991.
04.07.1991.
08.04.1991.
28.12.1991.
30.11.1982.
08.09.1991.

C1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1
C1

Datum
polaganja
ispita
20.05.2010.
20.05.2010.
20.05.2010.
20.05.2010.
20.05.2010.
20.05.2010.
20.05.2010.
20.05.2010.
20.05.2010.
20.05.2010.
27.05.2010.
27.05.2010.

29.05.1991.

C1

27.05.2010.

08.05.1991.

C1

27.05.2010.

25.02.1992.

B,B1

27.05.2010.

17.10.1987.
27.03.1992.

B,B1
B,B1

27.05.2010.
27.05.2010.

27.02.1990.
15.04.1988.

C1
B,B1

27.05.2010.
27.05.2010.

21.09.2010.
28.11.1991.
14.02.1992.
19.02.1992.
19.06.1990.
18.04.1984.
18.09.1980.
04.02.1988.
28.03.1992.
18.09.1985.
16.06.1990.
14.04.1991.
31.08.1990.
28.08.1987.
28.03.1991.
27.01.1992.
06.03.1991.
16.05.1990.
03.07.1990.
03.08.1991.
09.02.1992.
11.10.1991.
19.11.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
C1
A,A1
CE,BE
CE,BE
B,B1
C1
B,B1
B,B1
B,B1
CE,BE
B,B1
B,B1
A,A1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

27.05.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
02.06.2010.
10.06.2010.
10.06.2010.
10.06.2010.
10.06.2010.

Zvonimir (Rajko) Toli


Tomislav (Pako) Skoibui
Marijan (Stanko) Ani
Glorija (Jozo) Zrno
Marko (Zdravko) teko
Mirza (Mithad) oli
Enisa (Ismet) Dilaver
Ruica (Mate) Barii
Naila (Nahil) Velagi
Ljubica (Borislav) Mii
Almir (Salih) Velagi
Amir (Nermin) Pali
Slavia (Nenad) Ai
Sreko (Mile) Peanac
Bojana (Mladen) Adamovi
Kristijan (Leno) Brei
Tadija (Ante) Krito
Ivica (Ante) osi
Ivan (Zdravko) ulj
Zoran (Ivica) oli
Mateja (Miran) Krolo
Marko (Vinko) Vrdoljak
Danijel (Stipo) Grabovac
Zvonimir (Stipo) Vrdoljak
Ivana (Ante) ubela
Milo (Jozo) Crvenkovi
Ivan (Marijan) Paali
Boo (Zvonko) Vii
Luka (Miljenko) Prljevi
Darije (Nedo) Pranji

Str. 30 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata
Josip (Petar) Rado
Luka (Ivan) Rado
Andrej (Ilija) Perkovi
Danijela (Stjepan) ivi
Tomislav (Ante) Gai
Andrija (Ivan) Paali
Aldina (Nihad) Velagi
Sulejman (Dervi) Milak
Milan (Nenad) Tomi
Kristijan (Leno) Brei
Boban (Nikola) Mihajlo
Bruno (Drako) Dali
Stipe (Jozo) Mihaljevi
Miroslav (Janko) Popovi
Hafiza (Hasan) Kljuo
Stjepan (Ivo) Brni
Fatima (Mesud) gani
Ammar (Ibrahim) Dervi
Andrej (Ilija) Perkovi
Darija (Nedo) Pranji
Antonela (Tvonko) Bagari
Luka (Miljenko) Prljevi
Boena (Ivan) Rado
Stipe (Ivan) Mio
Boe (Zvonko) Vii
Stjepan (Mirko) Suilovi
Mirko (Zdravko) teko
Stjepan (Marko) Ivani
Ivan (Ante) Ivani
Bajro (Bahrudin) Lisi
Miro (Igor) Kovaevi
Josip (eljko) Maglica
Martina (Mirko) piko
Stipo (Mirko) Magi
Gordana (Jovo) Doli
Milan (Mile) Vjetica
Rajko (Milan) Grubor
Luka (Predrag) Mati
Milan (Ivan) Vujeva
Vlado (Zvonko) Bri
Slavica (Zoran) Mati

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Crvenice- Tomislavgrad
Seonice- Tomislavgrad
Kovai- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Roko Polje- Tomislavgrad
ujica- Tomislavgrad
Livno
Guber-Livno
Drvar
Megdan-Livno
Alojzija StepincaKupres
Livno
Livno
Sestara milosrd.17.Livno
Livno
abljak-Livno
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Kovai- Tomislavgrad
Brinik- Tomislavgrad
Bukovica- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Seonice- Tomislavgrad
ujica- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Mrkodol- Tomislavgrad
Grabovica- Tomislavgrad
Dobrii- Tomislavgrad
Stipanii- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Livno
Livno
Livno
Drvar
Drvar
Drvar
Drvar
Kovai-Livno
Livno
Livno

29.10.1991.

B,B1

Datum
polaganja
ispita
10.06.2010.

14.02.1990.
30.05.1990.
26.03.1992.
14.01.1990.

B,B1
C
B,B1
A,A1

10.06.2010.
10.06.2010.
10.06.2010.
10.06.2010.

01.06.1977.
03.11.1987.
10.03.1991.
10.03.1990.
28.03.1992.
30.05.1988.

B,B1
B,B1
C1
B,B1
A,A1
B,B1

10.06.2010.
17.06.2010.
17.06.2010.
17.06.2010.
17.06.2010.
17.06.2010.

11.08.1991.
17.04.1991.
05.11.1959.

B,B1
B,B1
A,A1

17.06.2010.
17.06.2010.
17.06.2010.

23.09.1967.
24.07.1990.
18.02.1991.
17.04.1991.
30.05.1990.
19.11.1991.
09.05.1992.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
CE,C1E,BE
C1
B,B1

17.06.2010.
17.06.2010.
25.06.2010.
25.06.2010.
25.06.2010.
25.06.2010.
25.06.2010.

11.10.1991.
06.10.1991.
06.10.1988.
09.02.1992.
21.04.1988.
27.03.1992.

C1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
C1

25.06.2010.
25.06.2010.
25.06.2010.
25.06.2010.
25.06.2010.
25.06.2010.

01.05.1973.

B,B1

25.06.2010.

17.09.1978.
03.11.1991.

B,B1
B,B1

25.06.2010.
25.06.2010.

07.01.1992.
27.02.1990.
24.03.1991.
28.02.1991.
19.07.1973.
10.02.1992.
02.04.1992.
20.10.1985.
01.03.1986.
16.09.1979.
16.05.1992.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
A,A1
B,B1

25.06.2010.
01.07.2010.
01.07.2010.
01.07.2010.
01.07.2010.
01.07.2010.
01.07.2010.
01.07.2010.
01.07.2010.
01.07.2010.
01.07.2010.

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 31 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata
Martina (Ante) alui
Petar (Damir) Barun
Ivana (Goran) Tolo
Dajana (Goran) Tolo
Vinko (Mario) Mami
Zvonimir (Miodrag) Semren
Ante (Ivan) Bagari
Kata (Ivan) Rado
Jakov (Slavko) ekelja
Barbara (Stipe) Jurevi
Karolina (Mirko) Lozani
Ante (Ivan) Braovac
Tadija (Jozo) ari
Antonija (Zdravko) Perkovi
Nikolina (Filip) Mikovi
eljko (Marijo) Miloevi
Jurica (Marko) Bandov
Hrvoje (Pavo) Juki
Adisa (Zeir) Kalender
Ivan (Boko) Krstanovi
Tomislav (Dubravko) Sua
Tomislav (Mato) Pavi
Marko (Marinko) Tekli
Mile (Robert) Pelivan
Zvonimir (Miodrag) Semren
Martina (Stipo) Bandov
Niko (Milan) Sua
Ante (Ivan) Braovac
Jakov (Slavko) ekelja
Ivan (Anto) Bokanovi
Ivan (Niko) Ivi
Ivan (Jozo) imi
Marija (Ivan) Mihaljevi
Branko (Zvonko) Kriti
Matija (Tomislav) Bakovi
Stipe (Mate) avar
Mira (iril) Rubi
Ivana (Zdravko) Mili
Zvonimir (Miodrag) Semren
Samir (Osman) Bili
Ivica (Jure) Mati
Tomislav (Mato) Pavi
Mate (Jozo) Mami
Marija (Vlado) Vodopija

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
BukovicaTomislavgrad
Seonice-Tomislavgrad
Brinik-Tomislavgrad
Kupres
Kupres
StipaniiTomislavgrad
Livno
Livno
Rapovine-Livno
Drvar
Livno
Guber-Livno
Komorani-Livno
Megdan-Livno
Brina-Livno
D.abljak-Livno
Komorani-Livno
Lipa-Livno
Livno
Livno
Livno
StipaniiTomislavgrad
Brinik- Tomislavgrad
Vedai- Tomislavgrad
Kupres
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Borani- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Kazaginac- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Livno
Livno
Glamo
Livno
Livno
Livno
Livno

25.01.1992.
17.09.1990.
05.11.1991.
05.11.1991.
10.01.1991.
05.01.1992.
04.12.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

Datum
polaganja
ispita
01.07.2010.
01.07.2010.
01.07.2010.
01.07.2010.
01.07.2010.
01.07.2010.
08.07.2010.

02.01.1964.
23.07.1991.
09.04.1992.
23.10.1991.
08.10.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

08.07.2010.
08.07.2010.
08.07.2010.
08.07.2010.
08.07.2010.

14.08.1991.
27.11.1987.
20.03.1992.
22.12.1990.
15.04.1992.
30.05.1992.
15.05.1977.
20.11.1990.
10.11.1991.
01.08.1991.
30.06.1991.
26.05.1992.
05.01.1992
07.03.1991.
03.04.1991.
08.10.1991.

A,A1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
B;B1
A,A1

15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
15.07.2010.
22.07.2010.

23.07.1991.
21.01.1992.

C1
B,B1

22.07.2010.
22.07.2010.

20.05.1992,
06.03.1992.
19.12.1986.
29.02.1992.
03.01.1991.
23.12.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

22.07.2010.
22.07.2010.
22.07.2010.
22.07.2010.
22.07.2010.
22.07.2010.

26.09.1973.
01.06.1992.
05.01.1992.
06.01.1972
17.03.1978.
01.08.1991.
18.12.1986.
02.02.1971.

B,B1
B,B1
A,A1
A,A1
A,A1
A,A1
A,A1
B,B1

22.07.2010.
29.07.2010.
29.07.2010.
29.07.2010.
29.07.2010.
29.07.2010.
29.07.2010.
29.07.2010.

Str. 32 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata
Jasmina (Jasmin) Halapi
Semir (Sulejman) Baljak
Mario (Jakov) Perkovi
Bojana (Duko) Kukolj
Jurica (Marko) Bandov
Stjepan (Stipe) Krezo
Dario (Dragan) Vukoje
Anela (Zlatko) Petro
Ivana (Frano) Peri
Jerko (Jozo) Jurevi
Luka (Ivan) Rado
Marko (Ilija) Protuer
Ivan (Jozo) osi
Ante (Ivan) Bagari
Kristina (Miro) Jurevi
Ivn (Pere) Crnac
Ante (Ivan) Braovac
Jasmin (Zajko) Debo
Mijo (Kazimir) Perkovi
Semir (Sulejman) Baljak
Ismeta (Frid) Kovaevi
Mile (Robert) Pelivan
Marko (Vinko) Vrdoljak
Ivan (Toni) Mandi
Drago (uro) Zara
Sanela (Josip) osi
Ana (Ivan) Vidovi
Pere (Drago) Mihaljevi
Hrvoje (Pavo) Juki
Slavica (Anto) Perkovi
Kreimir (Tome) Doli
Josip (Franjo) Daja
Tomislav (Damir) Tadi
Marko (Stipe) Omazi
Grgo (Vlado) Blaevi
Zlatko (Ljupko) Ivi
Ivan (Nikola) Ivi
Hrvoje (Stipe) Mami
Arijana (Ante) Krajina
Ivana (Vlado) Kraljevi
Tina (Stipan) Tanji
Augusta (Slavko) ulo
Ivan (Ivica) Ravani
Marko (Jozo) Papi

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Livno
Livno
Glavice-Livno
Drvar
Livno
Kneza Branimira b.b.Livno
Drvar
Guber-Livno
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Seonice- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Bukovica- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Omolje- Tomislavgrad
Stipanii- Tomislavgrad
Tunica-Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
D.abljak-Livno
Livno
Drvar
Guber-Livno
Srevii-Livno
Zagoriani-Livno
Guber-Livno
Rapovine-Livno
Rapovine-Livno
Livno
Livno
Livno
KazaginacTomislavgrad
Kupres
Kupres
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Mesihovina- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Kupres
Vedai- Tomislavgrad

18.07.1991.
24.12.1974.
23.10.1991.
24.08.1986.
15.04.1992.
29.08.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1
B,B1

Datum
polaganja
ispita
29.07.2010.
29.07.2010.
29.07.2010.
29.07.2010.
29.07.2010.
29.07.2010.

13.09.1987.
03.10.1991.
08.08.1991.
24.10.1991.
14.02.1990.
11.09.1991.
30.12.1991.
04.12.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1
C1
A,A1
C1

29.07.2010.
29.07.2010.
05.08.2010.
05.08.2010.
05.08.2010.
05.08.2010.
05.08.2010.
05.08.2010.

16.04.1991.
08.04.1992.
08.10.1991.

B,B1
B,B1
C1

05.08.2010.
05.08.2010.
05.08.2010.

03.02.1992.
05.05.1974.
24.12.1974.
27.08.1990.
26.05.1992.
13.07.1992.
11.04.1992.
09.09.1977.
08.07.1991.
19.07.1990.
01.07.1992.
30.05.1992.
04.02.1984.
16.04.1992.
28.03.1991.
21.06.1992.
26.04.1992.
10.12.1991.

B,B1
A,A1
C1
B,B1
A,A1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
B,B1

12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
12.08.2010.
19.08.2010.

05.05.1992.
02.05.1992.
01.08.1991.
23.04.1987.
04.01.1992.
21.12.1991.

B,B1
A,A1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

19.08.2010.
19.08.2010.
19.08.2010.
19.08.2010.
19.08.2010.
19.08.2010.

21.08.1982.
13.06.1992.
25.06.1989.

B,B1
B,B1
B,B1

19.08.2010.
19.08.2010.
19.08.2010.

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 33 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata
Martina (Ilija) Pavi
Anica (Filip) Blaevi
Ibrahim (Sead) Nuhi
Aleksandra (Ilija) Rai
Gabrijel (Ivan) Letica
Ivan (Jozo) osi
Ruica (Jozo) Mai
Antonela (Stipan) Andri
Sara (Zdenko) Konta
Kristina (Zdravko) Vrdoljak
Mate (Vinko) Madar
Tomislav (Jure) Vidovi
Marko (Stipe) Omazi
Ivica (Marko) Barun
Nikola (Stevan) Maksi
Ivan (Drago) Krivi
Rajko (Milan) Gruber
Borman (Marijan) Krian
Dragana (Krstan) Perduh
Marin (eljko) Konta
Ivan (Zdravko) Jankovi
Ivan (Baria) Stani
Ante (Ivan) Bagari
Margareta (Ilija) Galir
Kreimir (Alojzije) Bakula
Ruica (Duan) osi
Katarina (Ivan) avar
Grgo (Vlado) Blaevi
Anita (Zdravko) Bakovi
Ivan (Josip) Markov
Ivan (Zoran) Tekli
Kristina (Boe) Marelja
Zlata (Ivan) Antunovi
Josipa (Milan) Mihaljevi
Hrvoje (Marko) Orlovi
Boe (Stipan) Krajina
Marijo (Stipo) Sablji
Ivanka (Mladen) oli
Ante (Ivan) Bakovi
Tomislav (Jozo) Gudelj
Matej (Tomislav) Ivanda
Ilijana (Mirko) Tomi
Asim (Izet) Karabeg

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Kupres
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Kupres
D.BrinikTomislavgrad
Tomislavgrad
Sarajlije- Tomislavgrad
Mrkodol- Tomislavgrad
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Lusni-Livno
Drvar
Brina-Livno
Drvar
Priluka-Livno
Glamo
Livno
Livno
Lug-Tomislavgrad
Brinik- Tomislavgrad
Borani- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Prisoje- Tomislavgrad
ujica- Tomislavgrad
Kazaginac- Tomislavgrad
Livno
Guber b.b.-Livno
Brina b.b.-Livno
Rapovine b.b.-Livno
Livno
Livno
Tomislavgrad
Roko Polje- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Kupres
Mokronoge- Tomislavgrad
Vidai- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Zastinje-Livno

21.12.1991.
12.04.1967.
11.02.1992.
02.10.1991.
23.06.1992.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

Datum
polaganja
ispita
19.08.2010.
19.08.2010.
19.08.2010.
19.08.2010.
19.08.2010.

30.12.1991.
19.02.1989.

B,B1
B,B1

19.08.2010.
19.08.2010.

17.06.1992.

B,B1

05.08.2010.

12.05.1992.
28.04.1992.
04.06.1992.
06.12.1990.
26.04.1992.
31.03.1970
23.11.1987.
21.06.1992.
02.04.1992.
12.05.1979.
17.07.1990.
12.03.1992.
01.10.1991.
13.05.1986.
03.08.1992.
15.07.1991.
30.07.1990.
10.12.1991.
20.08.1983.
10.12.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
A,A1
CE,BE,C1E
B,B1
B,B1
C1
D,D1
B,B1
B,B1
B,B1
A,A1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1

26.08.2010.
26.08.2010.
26.08.2010.
26.08.2010.
26.08.2010.
26.08.2010.
26.08.2010.
26.08.2010.
26.08.2010.
26.08.2010.
26.08.2010.
26.08.2010.
26.08.2010.
02.09.2010.
02.09.2010.
02.09.2010.
02.09.2010.
02.09.2010.
02.09.2010.
02.09.2010.

15.12.1991.
25.03.1992.
18.07.1992.
18.11.1991.
02.06.1945.
14.12.1987.
23.09.1991.
04.05.1992.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1

08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
02.09.2010.
02.09.2010.
02.09.2010.

15.09.1980.
23.05.1992.
24.02.1990.

D,D1
B,B1
B,B1

02.09.2010.
02.09.2010.
02.09.2010.

28.11.1990.
24.05.1992.
10.04.1992.
20.06.1965.

C
B,B1
B,B1
B,B1

02.09.2010.
02.09.2010.
02.09.2010.
08.09.2010.

Str. 34 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata
Jasmina (Ergim) Kryezi
Anamarija (arko) Vukadin
Hrvoje (Pavo) Juki
Pere (Drago) Mihaljevi
Josip (Marijan) Mihaljevi
Ivan (Drago) Krivi
Marko (Miroslav) Kalini
Ivana (Slavko) Buljan
Ivan (Dren) Peria
Ivan (Zdenko) Jankovi
Miran (eljko) Konta
Katarina (Pavo) Duvnjak
Tino (Frano) Krelj
Ilija Snigo (Stipe) Zori
Ana (Ante) Zori
Ivana (Ivan) Bagari
Emilija (Branko) Karai
Antonela (Frano) iak
Robert (Petar) Rado
Matej (Marijan) Bakovi
Mirjana (Milan) Bagari
Jerko (Jozo) Jurevi
Matea (Miroljub) Nevisti
Mia (Ivan) Rado
Kreimir (Alojzije) Bakula
Ismeta (Jusuf) Hasanovi
Tomislav (Jozo) Gudelj
Jure (Tomislav) Papi
Josip (Mladen) Marelja)
Ines (Zdravko) Dali
Andrej (Tihomir) Marini
Josip (Ante) Dali
Ilija (Jozo) Mikovi
Brankica (Branko) Kelava
Iva (Ivan) Rimac
Tino (Frano) Krelj
Matej (Jozo) Mii
Pere (Drago) Mihaljevi
Darija (Josip) Bili
Prer (Vinko) Madar
Mirjana (Ranko) eko
Mateja (Ljubomir) Buljan
Nikolina (Ljubo) Veli
Dragan (Branko) Bagari
Marija (Mijo) Gudelj
Mate (Ante) Pokraji
Mate (Ivan) piki

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Livno
Srevii-Livno
Guber-Livno
Zagoriani-Livno
Brina-Livno
Brina-Livno
Rapovine-Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
CrveniceTomislavgrad
Tomislavgrad
Letka- Tomislavgrad
Lipe- Tomislavgrad
Kupres
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Kupres
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Vrdai- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Livno
Priluka-Livno
abljak-Livno
V.Kablii-Livno
Lipa-Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Zagoriani-Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
BukovicaTomislavgrad
Vedai-Tomislavgrad
Seonice-Tomislavgrad
Borani-Tomislavgrad

29.04.1985.
23.07.1991.
30.05.1992.
01.07.1992.
16.12.1990.
21.06.1992.
24.03.1992.
07.06.1991.
28.07.1982.
01.10.1991.
12.03.1992.
09.04.1991.
21.11.1991.
09.02.1991.

B,B1
B,B1
A,A1
A,A1
A,A1
C1
B,B1
B,B1
C1
A,A1
A,A1
B,B1
B,B1
B,B1

Datum
polaganja
ispita
08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
08.09.2010.
16.09.2010.

14.04.1988.
29.11.1990.
22.05.1991.
19.06.1991.
31.08.1990.
11.06.1992.
28.07.1992.
24.10.1991.
05.01.1992.
21.10.1991.
30.07.1990.
10.01.1992.
28.11.1990.
23.05.1990.
08.06.1992.
29.12.1991.
27.01.1992.
22.04.1992.
19.01.1991.
25.02.1992.
24.05.1992.
21.11.1991.
19.12.1991.
01.07.1992.
09.05.1992.
04.06.1992.
09.10.1986.
30.06.1992.
19.11.1991.
23.09.1984.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
A,A1
B,B1
CE,C1E,BE
C
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
A,A1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
CE,BE,C1,E

16.09.2010.
16.09.2010.
16.09.2010.
16.09.2010.
16.09.2010.
16.09.2010.
16.09.2010.
16.09.2010.
16.09.2010.
16.09.2010.
16.09.2010.
16.09.2010.
16.09.2010.
16.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
23.09.2010.
30.09.2010.

28.03.1991.
17.08.1992.
17.05.1992.

B,B1
B,B1
B,B1

30.09.2010.
30.09.2010.
30.09.2010.

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 35 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata
Ilija (Boo) Bakovi
Frano (Rafael) Pivi
Bla (Stipan) Krajina
Jure (Tomislav) Papi
Luci (Mirko) Rado
Mirjana (Zvonko) Pranji
Marinela (Ilija) Kovo
Iva (Pere) Stipi
Matej (Marijan) Bakovi
Ruica (Ante) ola
Kreimir (Alojzije) Bakula
Miro (Zdravko) Boki
Ivan (Slobodan) Brzovi
Mateja (Jozo) Bokanovi
Ante (Frano) Perkovi
Anita (Branko) Tadi
Ana (Marko) Vila
Nurko (Isko) Hodi
Nedin (Midhad) Vidimli
Adnan (Hikmet) Hodi
Slavica (Frano) eremet
Denis (Ivica) Vlaji
Marina (Boko) Krivi
Matej (Branko) Pelivan
Toni (Miodrag) gari
Pere (Drago) Mihaljevi
Marina (Jako) Propadalo
Danijel (Ante) Sli
Ilija (Boo) Bakovi
Ivana (Ilija) Kova
Ile (Ante) Lozani
Silvija (Mirko) uri
Zvonko (Marinko) Mihaljevi
Marija (Jozo) Lui
Boena (Marko) Bataralo
Ante (Frano) Perkovi
Filip (Mirko) Bakula
Ante (Ivan) Crnac
Ivana (Zvonko) Marijanovi
Ivan Zvonimir (Radoslav) Buljan
Ivan (Ile) Markovi
Darija (Stipe) Hrnjka
Iva (Ivan) Miki

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Tomislavgrad
Tomislavgrad
Roko Polje- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Crvenice- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Letka- Tomislavgrad
Letka- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Prisoje- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
ujica- Tomislavgrad
Vedai- Tomislavgrad
ujica- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Kupres
Livno
Livno
Livno
Priluka-Livno
Bosansko Grahovo
Potkraj-Livno
ukli-Livno
Livno
Zagoriani-Livno
Podhum-Livno
Livno
Tomislavgrad
Letka- Tomislavgrad
Kupres
Bukovica- Tomislavgrad
Stipanii- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
ujica- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad

03.10.1991.
29.10.1991.
24.03.1991.

A,A1
B,B1
B,B1

Datum
polaganja
ispita
30.09.2010.
30.09.2010.
30.09.2010.

23.05.1990.
30.08.1991.

CE,BE,C1,E
B,B1

30.09.2010.
30.09.2010.

28.11.1982.
14.03.1989.
28.12.1990.
11.06.1992.
25.07.1989.
30.07.1990.
12.12.1990.
25.06.1990.
16.12.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
B,B1

30.09.2010.
30.09.2010.
30.09.2010.
30.09.2010.
30.09.2010.
30.09.2010.
30.09.2010.
30.09.2010.
30.09.2010.

24.02.1990.
12.02.1992.
15.07.1992.
20.01.1992.
01.01.1992.
18.12.1991.
11.03.1992.
22.08.1992.
05.08.1992.
06.03.1991.
12.07.1989.
01.07.1992.
28.08.1971.
06.10.1991.
03.10.1991.
06.06.1992.
30.08.1990.
14.09.1976.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1,E
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

30.09.2010.
30.09.2010.
30.09.2010.
01.10.2010.
01.10.2010.
01.10.2010.
01.10.2010.
01.10.2010.
01.10.2010.
01.10.2010.
01.10.2010.
01.10.2010.
01.10.2010.
01.01.2010.
14.10.2010.
14.10.2010.
14.10.2010.
14.10.2010.

16.06.1992.

B,B1

14.10.2010.

04.10.1991.
25.06.1986.
24.02.1990.
16.08.1992.
11.10.1975.
31.01.1983.
31.01.1992.

B,B1
B,B1
C1
A,A1
B.B1
B,B1
B,B1

14.10.2010.
14.10.2010.
14.10.2010.
14.10.2010.
14.10.2010.
14.10.2010.
14.10.2010.

Tomislavgrad
Kupres
Vedai- Tomislavgrad

05.01.1990.
24.03.1990.
29.05.1992.

B,B1
B,B1
B,B1

14.10.2010.
14.10.2010.
14.10.2010.

Str. 36 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata
Josip (Ivan) Krstanovi
Ante (Ivan) Ivanika
Mara (Ilija) Bagari
Mate (Ante) Pokraji
Ante (Stipe) Peri
Ivana (Mate) Krianac
Boana (Boe) Bakavac
Ivica (Zdravko) Rado
Kristina (Stjepan) Tekli
Adnan (Agan) Debo
Boko (Jozo) Krian
Ivan (Marko) Krolo
Josipa (Ivo) Kasalo
Eldin (Mirsad) Cero
David (Jozo) Mihaljevi
Matej (Dijana) Popovi
Mario (Jerko) Dodik
Slavko (Ivica) Karada
eljko (Jakov) ari
Sedin (Iso) Buo
Ana (Zrinko) avar
Josip (Ante) Dali
Kreimir (Tome) Dali
Nikolina (Slobodan) trbac
Denis (Ivica) Vlaji
Aleksandar (Branko) Rodi
Hrvoje (Branko) Jankovi
Miroslav (Pere) Pavlinovi
Mario (Goran) Krito
Stipan (Marko) Bagari
Boe (Filip) Rado
Tomislav (Ante) Kovaevi
Ivan (Miko) Mladina
Filip (Mirko) Bakula
Jakov (Vinko) Perkovi
Ante (Frano) Rado
Ivana (Ivan) osi
Ivan (Ile) Markovi
Marija (Miko) Bakovi
Jozefina (Marijan) Bakovi
Zvonko (Marinko) Mihaljevi
Ivana (Jozo) Ledui
Ankica (Pere) umanovi
Ante (Ivan) Bagari
Ante (Stipe) Peri

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

ujica-Tomislavgrad
Mesihovina- Tomislavgrad
Cebara- Tomislavgrad
Seonica- Tomislavgrad
Kolo- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Mrkodol- Tomislavgrad
Seonice- Tomislavgrad
Prolog-Livno
Livno
Livno
Livno
Prolog-Livno
Livno
Livno
Livno
Drvar
Priluka-Livno
Livno
Begovaa-Livno
abljak-Livno
Kablii-Livno
Rapovine-Livno
Drvar
Drvar
Drvar
Livno
Livno
Zagoriani-Livno
Tomislavgrad
Crvenice- Tomislavgrad
Srani- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
ujica- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Stipanii- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Letka- Tomislavgrad
Brinik- Tomislavgrad
Kolo- Tomislavgrad

28.07.1991.
14.09.1986.

B,B1
B,B1

Datum
polaganja
ispita
14.10.2010.
14.10.2010.

23.07.1992.
17.08.1992.
27.10.1991.
04.08.1992.
08.05.1990.

B,B1
C1
B,B1
B,B1
B,B1

14.10.2010.
14.10.2010.
14.10.2010.
14.10.2010.
14.10.2010.

26.04.1991.
08.02.1992.
22.11.1989.
10.07.1992.
28.09.1990.
26.01.1992.
30.08.1992.
21.09.1992.
27.11.1987
30.03.1992.
27.10.1991.
25.09.1991.
12.09.1992.
12.04.1985.
22.04.1992.
16.04.1992.
16.04.1975.
22.008.1992.
29.08.1992.
28.06.1991.
02.06.1991.
14.01.1992.
14.09.1992.
29.06.1992.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
A,A1
A,A1
B,B1
A,A1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

14.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
21.10.2010.
28.10.2010.
28.10.2010.

17.12.1991.
11.02.1957.
16.08.1992.
20.05.1992.
14.09.1992.
15.12.1989.
05.01.1990.
10.12.1987.
15.09.1988.
16.06.1992.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
C1

28.10.2010.
28.10.2010.
28.10.2010.
28.10.2010.
28.10.2010.
28.10.2010.
28.10.2010.
28.10.2010.
28.10.2010.
28.10.2010.

29.05.1992.
10.04.1982.
03.08.1992.
27.10.1991.

B,B1
B,B1
C1
C1

28.10.2010.
28.10.2010.
28.10.2010.
28.10.2010.

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 37 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata
Marko (Ivan) Krito
Ivan (Tomislav) Bakovi
Denis (Ivan) Peri
Ivan (Boidar) Radii
Igor (Boidar) Radii
Ivan (Stipo) Semren
Adela (Zora) Braovac
Viktor (Franjo) Marini
Mario (Goran) Krito
Mirando (Mladen) Blatani
Tino (Ivo) Vidovi
Ivan (Niko) Tekli
Hasan (Huso) Jerlagi
Ante (Spomenko) Tadi
Ivana (Damjan) arko
Ante (Jozo) Keli
Nikolina (eljko) Kelava
Valerija (Marin) Vidovi
Boko (Jozo) Krian
Marijan Mile (Josip) Rado
Marina (Jozo) Prka
Marija (Milan) ui
Boe (Filip) Rado
Ante (Ivan) Ivankovi
Ivan (Draan) Petriui
Ante (Ivan) Crnac
Tomislav (Stipe) Mio
Ante (Ivan) Ivanika
Ante (Vinko) Ani
Ana (Vlado) Blarvi
Ivica (Miran) Barii
Franjo (Slavko) Jurevi
Ivan (Marko) uri
Filip (Mirko) Bakula
Iva (Marko) uri
Ivica (Zdravko) Rado
Matea (Stojan) Vuemil
Ivana (Mate) Bataralo
Stipan (Marko) Bagari
Darko (Nikola) Dido
Jurica (Tomislav) oi
Martina (eljko) Krito
Marin (Jako) Mamuza
Alma (Esad) Baji
Andrej (Niko) Deko

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Glamo
Glamo
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Litani-Livno
ai-Livno
Brina-Livno
Livno
Livno
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Crvenice- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Mesihovina- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Stipanii- Tomislavgrad
Cebera-Tomislavgrad
Tomislavgrad
Bukovica- Tomislavgrad
Seonica- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Cebera- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Livno
Guber-Livno
Livno
Livno
Livno
eljko-Livno

22.05.1992.
07.09.1992.
27.09.1992.
14.12.1991.
11.08.1990.
07.05.1992.
09.01.1984.
08.05.1992.
14.01.1992.
18.01.1983.
08.05.1991.
29.10.1991.
13.03.1990.
10.08.1992.
04.10.1991.
19.08.1990.
22.03.1991.
26.03.1987.
10.07.1992.
03.10.1992.
25.03.1991.
19.08.1992.
29.06.1992.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
A,A1
B,B1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
C
B,B1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
B,B1
C1

Datum
polaganja
ispita
28.10.2010.
28.10.2010.
28.10.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
05.11.2010.
11.11.2010.
11.11.2010.
11.11.2010.
11.11.2010.

13.08.1991.
24.08.1992.
11.10.1975.
12.08.1990.
14.09.19896.

A,A1
A,A1
C1
B,B1
C1

11.11.2010.
11.11.2010.
11.11.2010.
11.11.2010.
11.11.2010.

03.08.1992.
19.06.1985.
31.10.1990.
03.10.1992.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

11.11.2010.
11.11.2010.
11.11.2010.
11.11.2010.

13.09.1992.
16.08.1992.
20.09.1991.

B,B1
C1
B,B1

11.11.2010.
11.11.2010.
11.11.2010.

26.04.1991.
14.06.1992.
13.09.1992.
14.09.1992.
13.05.1992.
30.08.1992.
13.03.1985.
15.09.1992.
17.08.1978.
29.09.1990.

C1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

11.11.2010.
11.11.2010.
11.11.2010.
11.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.

Str. 38 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata
Ivana (Ante) Buljan
Stipe (Ilija) Rade
Ruica (Ivan) Cikojevi
Mile (Pavao) Radoja
Branko (Stevo) eum
Zorica (Zoran) Babi
Marko (Ilija) Vjetica
Alen (Munib) ehi
Sedin (Iso) Buo
Anto (Marin) Perkovi
Danijel (Bude) Ivkovi
Marko (Stipe) Omazi
Ivan (Stipe) Semren
Petra (Ante) Dui
Ante (Vinko) Ani
Robert (Veselko) Tomi
Katarina (Miko) Bakovi
Ivica (Miran) Barii
Ivan (Draen) Petriui
Ivana (Filip) Rado
Josipa (Jabdre) Bataralo
Ana (Milan) Gapar
Zorica (Ante) Banovi
Ivan (Ante) Bakovi
Luka (Branko) Gabri
Josipa (Marko) Kutro
Marija (Tomo) Turalija
Emina (Rizvo) Seferovi
Nikolina (Mirko) iko
Stjepan (Milan) Mihaljevi
Deladin (efik) Deladini
Danijela (Mio) Raenovi
Ivan (Boro) Matan
Tomislav (Ivan) Pavi
Branimir (Boe) Veli
Perica (Zdravko) Pavi
Jelena (Boe) Vrgo
Tomislav (Ante) Kovaevi
Jozo (Ivan) Mami
Dario (Ljubomir) Vukni
Mate (Cvijo) uri
Marija (Ivan) Orlovi
Ante (Ivan) Ivankovi
Ante (Ivan) Tomi
Hrvoje (Jure) Gapar
Ivan (Draen) Petriui
Ivan (Tomislav) Bakovi
Kristina (Kaimir) Milo

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Livno
Prolog
Livno
Glamo
Drvar
Glamo
Drvar
Guber-Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Brinik-Tomislavgrad
Tomislavgrad
Brinik- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Seonice- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Lipa- Tomislavgrad
Kupres
Kupres
Opleani- Tomislavgrad
Zabrie-Livno
Zagoriani-Livno
Livno
Drvar
Livno
Livno
Livno
Livno
Kupres
Srani-Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Prisoje- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Brinik- Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad

20.04.1990.
17.06.1992.
31.03.1992.
30.01.1982.
18.01.1992.
05.05.1988.
18.07.1992.
21.12.1989.
12.09.1992.
20.6.1947.
04.01.1979.
26.04.1992.
07.05.1992.
25.08.1992.
03.08.1992.
31.05.1992.
19.05.1989.
31.10.1990.
24.08.1992.
23.07.1992.
23.01.1981.
18.09.1983.
11.01.1982.
18.05.1987.
08.09.1992.
22.04.1992.
19.09.1990.
30.12.1991.

B,B1
B,B1
B,B1
D,D1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
C1
C1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
D,D1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

Datum
polaganja
ispita
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010.
18.11.2010..
18.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.
24.11.2010.

04.09.1992.
29.08.1991.
27.06.1991.
06.10.1983.
24.06.1992.
27.08.1992.
24.09.1992.
17.09.1991.
07.11.1992.
17.12.1991.
15.05.1992.
18.08.1992.
12.02.1992.
15.09.1990.
13.08.1991.
26.05.1991.
07.12.1991.
24.08.1992.
07.09.1992.
26.04.1988.

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C
B,B1
C1
C1
B,B1

02.12.2010.
02.12.2010.
02.12.2010.
02.12.2010.
02.12.2010.
02.12.2010.
02.12.2010.
02.12.2010.
09.12.2010.
09.12.2010.
09.12.2010.
09.12.2010.
09.12.2010.
09.12.2010.
09.12.2010.
09.12.2010.
09.12.2010.
09.12.2010.
09.12.2010.
09.12.2010.

Crvenice- Tomislavgrad

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 39 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Ime (oevo ime) i przime


kandidata
Lucija (Drago) Mati
Marijana (Bogdo) Kovaevi
Mario (Mirko) ari
Sandy (Izet) upo
Nikolina (Marko) Mihaljevi
Alen (Hazim) Turanovi
Ante (Jozo) Keli
Stjepan (Milan) Mihaljevi
Sedin (Iso) Buo
Mile (Dragutin) enan
Marina (Ante) Pavi
Ilija (Marko) Dumani
Haris (Mirsad) Brki
Hrvoje (Mirko) Medo
Marija (Ivan) Pavi
Nikolina (Ivica) Perkovi
Damir (Miroslav) Vrdoljak
Ivana (Ivan) api
Mladen (Zdenko) Konta
Marjena (Rade)Lui
Nataa (Mirko) Dodo
Ivan (Stipo) Semren
Ivana (Ivan) ari
Miroslav (Tomislav) Mami
Stanislava (Ivan) arac
Ana (Pere) Peri
Ana (Ivan) Ivankovi
Nikolina (Ante) Nevisti
Kristijan (Jozo) Trogrli
Samra (Hamza) Smaji
Anelina (Ante) Vuleti
Ivana (Zlatko) Peri
Matea (Zvonko) Jurevi
Blagica (Jozo) evra

Adresa
stanovanja

Datum
roenja

Kategorija

Tomislavgrad
Srani-Tomislavgrad
Tribi-Livno
Livno
Livno
Livno
ai-Livno
Zagoriani-Livno
Livno
Strupni-Livno
Podhum-Livno
Kupres
Livno
Livno
Livno
Livno
abljak-Livno
Prisap-Livno
Livno
Guber-Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Tomislavgrad
Tomoislavgrad
Tomislavgrad
Kolo-Tomislavgrad
Tomislavgrad
MokronogeTomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad
Tomislavgrad

14.12.1991.
05.07.1992.
27.07.1987.
29.05.1992.
24.06.1992.
14.05.1986.
19.08.1990.
29.08.1991.
12.09.1992.
21.09.1990.
17.02.1990.
09.10.1992.
15.08.1992.
02.06.1992.
24.11.1990.
25.09.1992.
10.10.1992.
20.09.1987.
21.08.1992.
11.10.1961.
21.10.1975.
07.05.1992.
28.12.1991.
19.02.1992.
19.06.1992.
08.09.1992.
13.08.1991.
04.08.1991.
29.05.1990.
16.07.1986.

B,B1
B,B1
B,B1
D,D1
B,B1
B,B1
C1,E
C1
C1,E
CE,C1E,BE
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
A,A1
B,B1
B,B1
B,B1
B,B1
C1
B,B1
B,B1
B,B1

Datum
polaganja
ispita
09.12.2010.
09.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
16.12.2010.
17.12.2010.
17.12.2010.
17.12.2010.
17.12.2010.
17.12.2010.
17.12.2010.

30.03.1992.
18.10.1992.
22.09.1992.
15.10.1964

B,B1
B,B1
B,B1
B,B1

17.12.2010.
17.12.2010.
17.12.2010.
17.12.2010.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i porta
Broj:06-05-27-178/11
Livno, 8. veljae 2011. godine
Ministrica
Gordana Cikojevi v.r.
***

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Na osnovi lanka 12. zakona o kontroli cijena
(Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine,
broj 2/95 i 70/08) i lanka 6. Odluke o mjerama
neposredne kontrole cijena i mari odreenih proizvoda i cijena usluga od interesa za upaniju
Hercegbosansku (Narodne novine Hercegbosanske upanije, broj 1/11), ministar gospodarstva
donosi:

Str. 40 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

NAPUTAK
o nainu dostave obavijesti o cijenama i promjeni mari i cijena pojedinih proizvoda i usluga, radi praenja i evidentiranja
1. Ovim Naputkom propisuju se obveze gospodarskih drutava te drugih pravnih i fizikih osoba, sudionika u proizvodnji,
prometu na veliko i prometu na malo te u
pruanju usluga ( u daljnjem tekstu: drutva i fizike osobe), u pogledu naina i rokova dostavljanja obavijesti o cijenama te
o promjeni mari i cijena pojedinih proizvoda i usluga, radi praenja i evidentiranja
( u daljem tekstu: obrasci OPM i OPC).
2. Drutva i fizike osobe dune su upanijskom Ministarstvu gospodarsva dostavljati,
radi evidencije, obavijesti o promijeni cijena i mari proizvoda i usluga odreenih u
lanku 3. Odluke o mjerama neposredne
kontrole cijena i mari odreenih proizvoda i cijena usluga od interesa za upaniju
Hercegbosansku (u daljnjem tekstu; Odluka) i to za sljedee prizvode i usluge; sve
vrste brana od merkantilne penice namjenjene za ljudsku prehranu, bez obzira na
pakiranje; sve vrste kruha od brana, itarica od 250 grama pa navie (osim peciva i
posebnih pekarskih proizvoda); sve vrste
mlijeka (pasterizirano, homogenizirano i
sterilizirano, 1,5%, 2,8% i 3,2% mlijene
masti; djeije hrane; djejih pelena, te dostavljati obavijesti o promijeni cijena (evidenciji cijena) sljedeih proizvoda i usluga;
sve vrste tjestenine; sve vrste peciva i ostalih pekarskih proizvoda; za sve vrste svjeeg mesa i ribe; proizvode grafike industrije; lokalne novine; prijevoz putnika izmeu dvije ili vie opina HB-a; i usluga
u oblasti obrazovanja i zdravstva.
3. Drutva i fizike osobe koje se bave prometom proizvoda i usluga iz lanka 3. Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena, dostavljaju obavijest o promijeni mari
(stopa za pokrie trokova prometa na veliko i malo, obraunata na nabavnu cijenu).
U obavijesti iz stavka 1. ove toke mara
se iskazuje u postotku, za pojedinani proizvod, odnosno kao stopa za cijelu podskupinu proizvoda ako se zaraunava isti postotak za sve proizvode te skupine ili podskupine. Obavijest iz ove toke dostavlja se
upanijskom Ministarstvu gospodarstva na
obrascu OPM koji je sastavni dio ovog
Naputka.

4. Drutva i fizike osobe iz toke 1. ovog


Naputka podatke o promjeni cijena roba i
usluga iz lanka 2. Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena i mari, dostavljaju upanijskom Ministarstvu gospodarstva
na Obrascu OPC, koji je sastavni dio ovog
Naputka.
5. Obavijesti iz toaka 3. i 4. ovog Naputka,
drutva i fizike osobe dune su dostaviti u
roku sedam dana prije poetka primjene
novih cijena odnosno mari. Proputanjem
dostave obavijesti prema ovom Naputku,
drutva i fizike osobe ine prekraj iz
lanka 8. Odluke o mjerama neposredne
kontrole cijena i mari. Obavijesti prema
ovom Naputku dostavlja se u tri primjerka,
od kojih se;
- jedan primjerak, nakon ovjere, vraa drutvu odnosno fizikoj osobi, kao potvrda o
obavljenoj obvezi,
- jedan primjerak se dostavlja mjerodavnoj
inspekciji a
- jedan primjerak ostaje u upanijskom Ministarstvu gospodarstva.
6. Mjerodavna opinska tijela e sukladno
odredbama lanka 9. alineje 2. Zakona o
kontroli cijena, odrediti, u okviru svoje nadlenosti, za koje proizvode, robe i usluge
e pratiti promjenu cijena i mari.
7. Obavijesti o promijeni cijena proizvoda i
usluga kao i mari dostavljat e u roku i na
nain kako je propisano ovim Naputkom.
8. Ovaj Naputak stupa na snagu idueg dana
od dana objave u Narodnim novinama
Hercegbosanske upanije.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
Ministarstvo gospodarstva
Broj:05-03-2-20-22/11
Livno, 22.02. 2011. godine
Ministar
Vlatko Zrili v.r.
***

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 41 - Broj 2

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

OBRASCI
OBAVIJESTI O VISINI TE PROMJENI CIJENA I MARI
POJEDINIH PROIZVODA I USLUGA RADI PRAENJA I EVIDENTIRANJA

Str. 42 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVAM,


SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH
Na temelju lanka 145. stavak 1. Zakona o
zdravstvenoj zatiti Federacije BiH ("Slubene
novine Federacije BiH", broj 46/10) i lanka 14.
Pravilnika o pripravnikom stau i strunom ispitu
zdravstvenih djelatnika ("Slubene novine F
BiH", br. 25/00, 23/01, 55/02 i 35/06), ministar
rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih donosi

IV.
lanovima Komisije pripada pravo na naknadu koju ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i
prognanih utvruje posebnim rjeenjem.
V.

RJEENJE
o imenovanju ispitne komisije za polaganje
strunih ispita zdravstvenih djelatnika vie i
srednje strune spreme

Stupanjem na snagu ovog Rjeenja prestaje


vrijediti rjeenje o imenovanju ispitne komisije za
polaganje strunih ispita zdravstvenih djelatnika
vie i srednje strune spreme broj: 09-01-37-16/08
od 14.02.2008. godine i Rjeenje o imenovanju
Biljane Krelj za ispitivaa za podruje farmacije
broj: 09-01-37-16/08 od 21.10.2009. godine.

I.

VI.

Za lanove ispitne Komisije za polaganje strunih ispita zdravstvenih djelatnika vie i srednje
strune spreme (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuju se:
1. dr. Zvonko Mihaljevi, neuropsihijatarpredsjednik Komisije;
2. Ksenija Sui, dipl. pravnik-zamjenik;
3. Ana Budimir, via medicinska sestralan;
4. dr. Branko Peri, kirurg-lan;
5. dr. Zdenka Kelava, internist-lan.

Ovo Rjeenje stupa na snagu danom donoenja a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije".

Za ispitivae za pojedina zanimanja imenuju se:


1. dr. Frano Peri, anesteziolog;
2. dr. Dijana Mami, epidemiolog;
3. dr. Goranka Marijan, ginekolog;
4. Anto Radman, ing. med. radiologije;
5. Biljana Krelj, magistar farmacije;
6. Snjeana Rafaeli, spec. medicinske biokemije;
7. dr. Roberta Brei, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije;
8. Stipe Kova, prim. dr. stomatologije.
II.
lanovi Komisije imenuju se za razdoblje od
dvije godine.
III.
Za obavljanje administrativno-tehnikih poslova Komisije i kao zapisniar odreuje se Ivka
Suilovi, djelatnica Ministarstva rada, zdravstva,
socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske upanije.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih
Broj:09-01-37-2/11
Livno, 10.01. 2011. godine
Ministar
Darko Horvat v.r.
***

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I UMARSTVA
Na temelju lanka 41. stavak 1. Zakona o veterinarstvu ("Slubene novine FBiH", broj 46/00) i
lanka 2. stavak 2. Pravilnika o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod ivotinja
("Slubeni list R BiH", broj 2/92 i 13/94) ministar
poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva donosi
ODLUKU
o odreivanju podruja bedrenice na podruju
opine Livno
lanak 1.
Ovom Odlukom odreuje se Podruje bedrenice na podruju Opine Livno, radi suzbijanja i
iskorjenjivanja bedrenice kod ivotinja.

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

lanak 2.
Podrujem bedrenice su mjesta u kojima su
2010. godine utvreni sluajevi bedrenice ivotinja, kao i susjedna epizootioloki povezana mjesta
(zajedniki panjaci) s pripadajuim dijelovima
Livanjskog polja: Suhaa, Veliki Kablii, Mali
Kablii, Priluka, Bojmunti, Radanovci, Vrbica,
Bogdai, Guber, Komorani, Grborezi, Prolog i
ai.
lanak 3.
Na podruju iz lanka 2. ove Odluke provodit
e se mjere propisane zakonom i podzakonskim
propisom.
lanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva
Broj:08-01-02-115/11
Livno, 11. 03. 2011. godine
Ministar
Stjepan Matkovi v.r.
***

Str. 43 - Broj 2

Str. 44 - Broj 2

NARODNE NOVINE

17. oujka 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

OBAVIJEST

PRETPLATNICIMA
POZIVAMO VAS DA SE PRETPLATITE NA "NARODNE
NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE"
PRETPLATA NA SLUBENO GLASILO ZA 2011. GODINU
IZNOSI 150 KM
Raun za uplatu:161 020 003356 0061 PRORAUN
Broj organizacijske jedinice prorauna: 1101001
Identifikacijski broj: 4281098220007
Vrsta prihoda: 722631
ifra opine: 055
INFORMACIJE NA ADRESI:
Strune slube Vlade
Hercegbosanske upanije,
Stjepana II. Kotromania bb, 34101 Livno
ILI NA TELEFON:
034/200-035
NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE
SLUBENO GLASILO
Ureuje: Zoran Semren, tajnik Vlade Hercegbosanske upanije, Livno,
Ulica Stjepana II Kotromania bb, 80101 LIVNO; telefon 034/200-035,
Izdava: Strune slube Vlade Hercegbosanske upanije, Livno.
Ulica Stjepana II Kotromania bb.
List izlazi prema potrebi.
Tisak: LIST - Livno.
Naklada: 200 primjeraka.
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 15 dana od dana
izlaska lista iz tiska

17. oujka 2011.

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 45 - Broj 2