You are on page 1of 8

1. NITHIARENU A/P BALAKRISHNAN 2. A.SIVAGASMI A/P ARMUGHOM 3. YOGESWARY A/P RAMUCHANDRAN 4.

VANI A/P SARMATA PILLAY

IDEALISME REALISME PRAGMATISME EKSISTENSIALISME PERENIALISME FALSAFAH UMUM FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT ESENSIALISME PROGRESIVISME REKOSNTRUKSIONISME Falsafah Barat terbahagi kepada dua cabang utama, iaitu Falsafah Aliran Tradisional dan Falsafah Aliran Moden.

Falsafah Pendidikan Barat: Perbandingan Aliran T R A D I S I O N A L M O D E N 1. Masyarakat & Pendidikan 2. Pengetahuan & Pembelajaran 3. Pengajaran Guru 4. Tujuan & Program 1. Perenialisme 3. Esensialisme 2. Progresivisme 4. Rekonstruksionisme

Masyarakat Dan Pendidikan Sekolah institusi pendidikan formal Rumah institusi pendidikan formal TRADISIONAL MODEN Sekolah agen kebudayaan Sekolah memajukan masyarakat Pendidikan matlamat masyarakat Pendidikan kembangkan potensi Pengetahuan sediakan pelajar untuk demokrasi Pengalaman demokrasi di sekolah menyediakan pengetahuan untuk demokrasi sebenar. Pendidikan kembangkan kognitif (akademik) Pendidikan bersepadu (kognitif, moral dan sosial) Nilai bersifat objektif & tetap (berasaskan persetujuan) Nilai bersifat subjektif (pandangan individu)

Pengetahuan Dan Pembelajaran Tumpuan terhadap pengetahuan dan maklumat Tumpuan terhadap penyelesaian masalah & peranan individu Fokus kepada subjek Fokus terhadap pelajar Kandungan subjek: i. Pilihan guru ii. Penyusunan berurutan iii.Orentasi perkara lampau Kandungan subjek: i. Pilihan guru & pelajar ii. Susunan ikut kefahaman iii.Orentasi semasa & hadapan Kandungan subjek dibahagi kpd beberapa bidang Kandungan subjek secara bersepadu Rancangan pengajaran disusun mengikut topik Rancangan pengajaran disusun mengikut minat & masalah TRADISIONAL MODEN

Pengajaran Guru TRADISIONAL MODEN Orentasi teks & bilik darjah Orentasi pelbagai bahan & masy. Berkumpulan keseluruhan Keseluruhan, kecil & individu Jadual tetap & masa seragam Jadual anjal & masa fleksibel Pelajar kumpulan homogeneous & program khas Pelajar kumpulan heterogeneous & program berbeza Pengajaran berpusatkan guru & pelajar pasif Pengajaran berpusatkan pelajar & pelajar aktif Keseragaman pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran Kepelbagaian pengalaman bilik darjah dan situasi pengajaran

Tujuan Dan Program TRADISIONAL MODEN Fokus kepada sastera & sains Sepadu (satera, subjek praktikal & vokasional) Pengkhususan Umum Kurikulum ditentukan Kurikulum berasaskan keperluan dan minat pelajar Standard yang tinggi & cemerlang: Tumpuan khas kepada mereka yang cemerlang Standard yang setara & fleksibel: Tumpuan khas kepada mereka yang pencapaiannya rendah

Mazhab Konsep Matlamat Pendidikan Tumpuan Tradisional Perenialisme Secara semula jadi, ciri manusia bersifat sejagat dan tidak berubah- ubah. Mengajar ilmu dan nilai bersifat sejagat dan abadi. Kurikulum :Bidang kemanusiaan dan kesusasteraan; Guru :Penyampai ilmu yang pakar. Kaedah mengajar: Didaktik Murid :Penerima ilmu yang bersifat pasif. Esensialisme Penekanan diberi kepada perkara- perkara asas. Mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asas sahaja. Kurikulum : Kemahiran asas (Membaca, Menulis & Mengira.) Guru :Penyampai ilmu yang mahir Kaedah mengajar: Didaktik Murid :Penerima ilmu yang bersifat pasif. Aspek

Mazhab Konsep Matlamat Pendidikan Tumpuan Progresivisme Manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan. Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian. Kurikulum : Kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Guru :Pembimbing dan pengurus. Kaedah mengajar: Induktif Murid : Mencari ilmu dan bersifat aktif. Rekonstruktivi sme Sekolah merupakan landasan untuk membentuk masyarakat baru. Mengasaskan corak budaya baru. Kurikulum : Bidang sains sosial Guru : Agen perubahan Kaedah mengajar: Berpusatkan murid Murid : Berani mencuba dan bersifat aktif Aspek

Mazhab Konsep Matlamat Pendidikan Tumpuan Eksistentialis me Manusia bertanggu ngjawab ke atas diri sendiri. Tidak digariskan Kurikulum : Bidang estetik dan falsafah. Guru : Pemangkin ilmu Kaedah mengajar: Berpusatkan murid dan aktiviti Murid : Penerima ilmu yang bersifat aktif. Aspek

Progresivisme, Rekonstruksionisme dan eksistensialisme. Mengutamakan keperluan diri pelajar. Walaupun mengutamakan 3M, namun konsep Student centered Learning masih menjadi keutamaan pemikiran mereka.

Perenialisme dan Esensialisme Guru ialah orang yang berautoriti, berilmu, berkemahiran dan seorang pendeta. Murid harus patuh kepada guru dan hanyalah penerima pasif.

Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. (KPM 1996)

Tidak semua yang dinyatakan oleh fahaman falsafah Barat ini akan diikuti sepenuhnya dan menjadi amalan pendidikan kita di Malaysia. Biasanya hanya elemen-elemen relevan sahaja yang akan dilihat dan dicuba kesesuainnnya kepada amalan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah di Malaysia. FPK lebih mirip kepada falsafah Progresivisme dan Rekonstruksionisme.

Menekankan matlamat pendidikan untuk mencapai kesejahteraan diri serta membentuk masyarakat harmoni dan makmur. Selain pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen, kurikulum sekolah juga merangkumi pendidikan teknik dan vokasional, iaitu mata pelajaran yang dititikberatkan mengikut falsafah Progresivisme. Elemen FPK Implikasi Insan yang seimbang dan harmonis (unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani) Individu memiliki ilmu (intelek), sahsiah yang baik (emosi), percaya kepada Tuhan serta mempunyai akhlak yang baik (rohani) dan kesihatan diri yang bak (jasmani)

Penekanan kepada kaedah praktik dan inkuiri penemuan serta strategi pemusatan murid. FPK mengembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu, demi membentuk insan yang harmoni dan seimbang. Elemen ini boleh didapati dan dihayati dalam Falsafah Rekonstruksionisme. Elemen FPK Implikasi Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Bakat, potensi dan kebolehan tidak boleh dikembangkan secara berasingan; perkembangan dan peningkatan seelok- eloknya merangkumi empat aspek, intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Falsafah Pendidikan Tradisional Falsafah Pendidikan Moden Sistem pendidikan di Malaysia menekankan penguasaan kemahiran asas 3M Fokus pendidikan dan kurikulum lebih menitikberatkan ciri- ciri pelajar.

Aliran dan Konsep dan Prinsip Falsafah Pendidikan di Negeri China Konfusianisme

Falsafah Pendidikan Timur boleh digolongkan dalam tiga aliran fahaman yang utama, iaitu: China Konfusianisme India Nasionalisme Internasionalis me Islam

Menyatakan bahawa pendidikan merupakan sesuatu elemen yang amat penting bagi seseorang individu baik di dunia mahupun akhirat. Kerana, pendidikan

membolehkan seseorang individu mencapai kebijaksanaan, mengekalkan struktur kekeluargaan, menggubal undang-undang di samping memenuhi kehendak sosial dan ekonomi.

Kehidupan mereka akan berubah jika mereka sanggup berubah. Sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagian. Manusia belajar melalui pemerhatian alam semula jadi di mana refleksi kendiri atau mhasabah diri terhadap pemerhatan tersebut akan menimbulkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan atau keinginan untuk bertaubat. Setiap manusia ingin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai nirvana. Kesemua jalan hdup sebenarnya menghala ke arah tersebut. Apabila kita sudah menjadi bijak, secara automatik, kita akan berbuat baik dan mengelakkan dari melakukan kejahatan.

Falsafah Pendidikan di Negeri China Berakar umbi kira-kira 2500 tahun. Mula belajar falsafah dengan menggunakan 4 buah buku teks: a. Confucian Analects b. Book of Mercius c. The Great Learning d. The Doctrine of Mean Dinasti Ming (13681644) , Classic of Three Characters ( (3 perkataan, berima, boleh dideklamasikan) heir natures are simiyu n) (But) their habits make them different (from each other). Fitrah manusia mulanya ialah berakhlak mulia

Bukanlah satu agama tetapi lebih kepada pengajaran falsafah untuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia.

Falsafah pendidikan konfusianisme adalah berasas daripada pemikiran: Confucius (551-479 SM) Mengzi (372-289 SM) Xunzi (313-238 SM) Hanyu (768-824) Berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia, mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara.

Pendidikan adalah untuk semua, tanpa mengambilkira status sosio-ekonomi atau kedudukan sosial. Konsep pendidikan Menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai serta bermoral tinggi. Matlamat Pendidikan Sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. Untuk itu guru perlu menunjukkan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberi. Di samping itu, mengenali dan memahami murid yang diajar agar dapatmemaksimumkan potensi dan kebolehan mereka. Peranan guru FALSAFAH PENDIDIKAN CONFUCIUS

Kurikulum: Fokus kepada mata pelajaran seperti: o Pendidikan Moral- Antara nilai yang ditekankan ialah: o Enam buku Confucius yang merangkumi bidang falsafah, politik, ekonomi dan kebudayaan. (Muzik, Puisi, Kesusasteraan, Sejarah, Kod dan

tatacara kelakuan yang baik) hormat kepada ibu bapa (xiao, ) hormat kepada orang yang lebih tua (ti) Kesetiaan (Zhong) Ketekunan (min) tolak-ansur ( rang) jimat cermat (jian) kebijaksanaan (zhi) keberanian (yong)

Confucius (551-479SM) Seorang tokoh pendidik serta ahli falsafah yang terkemuka. Menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan ini boleh dicapai melalui Amalan tingkah laku yang bersopan santun, bertimbang rasa, ikhlas hati, sederhana, menghormati orang tua, menyayangi orang yang lebih muda serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara.

Pelajar hendaklah menghafal 5 buah buku klasik: i. Buku syair ii. Buku sejarah iii. Buku elemen iv. Buku annals v. Buku upacara Mengajar mengikut kebolehan individu Menggunakan strategi perbincangan untuk menyampaikan pelajaran

Chenghao (1032-1085) Memperkenalkan unsur rasionalisme Pemikiran rasional + mental =ilmu sebenar Kaedah inkuiri Tujuan pendidikan = perkembangan kecerdasan individu, pembentukan individu bermoral tinggi dan berbudaya sempurna. Wang Shouren ( 1472-1528) Menentang kaedah inkuiri Ilmu intuitif = untuk mengkaji perkara alam sekitar menentang hukum dera atau mengurung sebaliknya menggunakan teknik peneguhan dan motivasi untuk menimbulkan minat terhadap aktiviti pembelajaran.

Konfusianisme berpengaruh sehingga 1911 Koumintang ambil alih pemerintahan Hushi (1891-1962) Seorang pengikut Dewey Idea pragmatisme dan progresivisme dalam kurikulum sekolah negeri china Menyarankan kaedah induktuf digunakan untuk mengkaji tatabahasa dan mengutarakan pendekatan berani membentuk Hipotesis, berhenti mencari bukti. Menyarankan persepaduan mata pelajaran kemanusiaan dengan sains supaya mengembangkan potensi individu secara keseluruhan.

Berakar umbi lebih 4000 tahun Penulisan tertua: Vedas = ilmu suci Moksa (Buddha-nirvana) = kelepasan daripada penderitaan Hinduisme - Yoga untuk mencapai peringkat moksa Buddhisme - penghafusan nafsu Diikat dalam kehidupan melalui karma iaitu prinsip tindakan manusia menentukan kejadiannya

Rabindranath Tagore (1891-1941) Pendidikan = proses melahirkan manusia yang berfikiran sempurna, berupaya mencapai segala aspek kehidupan iaitu; fizikal, intelek, moral dan kerohaniaan dengan penuh makna. Dipengaruhi oleh falsafah pragmatisme dan progresivisme.

Huraian falsafah pendidikan R. Tagore merangkumi beberapa aspek: Konsep pendidikan Merupakan satu proses yang menyediakan setiap individu untuk menyara hidup masing-masing kelak. Matlamat Pendidikan Menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan intergriti dengan persekitaran. Kurikulum Menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal. Peranan Guru Sebagai fasilitator serta pemangkin bagi menggerakkan perbincangan murid dan penjana idea yang bernas dalam kalangan murid

Perkaitan antara falsafah timur dengan FPK Falsafah pendidikan Timur bertujuan untuk mencapai kebijaksanaan, mengekalkan struktur kekeluargaan, menggubal undang-undang dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. Mata pelajaran yang fokus kepada pendidikan moral, politik, ekonomi, kebudayaan, muzik, kesusasteraan dan sejarah ada terdapat di dalam pendidikan di Malaysia di mana mata pelajaran seperti ini merupakan kurikulum pendidikan di China. Pendidikan di China menyatakan bahawa guru merupakan fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. Kerajaan telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Guru untuk menghasilkan guru yang berkualiti dan berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan.

Pendidikan di India juga menekankan peranan guru sebagai fasilitator dan pemangkin bagi menggerakkan perbincangan murid serta menjadi penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan pelajar. Oleh sebab itu, pendidikan sekarang bukan sekadar berpusatkan guru sebaliknya boleh berpusatkan pelajar. Guru bertindak sebagai rujukan pelajar sekiranya mempunyai masalah. Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan proses komunikasi dua hala dan berkesan.

Persamaan element FPK dan FP Timur Menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai Insan yang harmonis dan seimbang Rakyat yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri Rakyat yang berakhlak mulia Unsur intelek Unsur rohani Unsur emosi Perkembangan potensi individu

"Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain. (Persidangan negaranegara Islam di Makkah, 1974)

Dari sudut perspektif Islam, pendidikan mempunyai beberapa istilah seperti tarbiah tadib talim

Istilah yang tepat dan sering digunakan bermaksud mengasuh, memelihara atau memimpin. Diseertikan makna memiliki, menguasai selain mendidik. berasal dari kata dasar rabba kerana merujuk kepada Allah s.w.t sebagai pendidik umat manusia. membawa makna yang luas

berasal dari kata dasar addaba bermaksud mendidik adab atau membentuk akhlak. Dari segi terminologi, tadib bermakna dalam proses mendidik atau membentuk, individu yang terdidik itu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensinya untuk membentuk peribadi, sikap dan sahsiah selaras dengan acuan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. hanya difokuskan kepada manusia sahaja.

berasal dari kata dasar allama bermaksud proses pengajaran dan pembelajaran. berkaitan dengan proses penterjemahan ilmu dalam bentuk teori dan praktik dari pendidik kepada pelajar

Hubungan konsep tarbiah, tadib dan talim dalam proses pembinaan insan Tarbiah (Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) Tadib (Mendidik/ membentuk adab & akhlak Talim (Pengajaran) MAKHLUK

Falsafah Islam Suatu cabang pengajian Islam Suatu percubaan yang berlarutan untuk mencipta harmoni di antara falsafah (alasan) dan ajaran Islam (kepercayaan). dengan ilmu pengetahuan yang cukup agar seseorang itu kenal dirinya tugas dan tanggungjawabnya Bermaksud menyediakan manusia untuk menjalankan dan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah. mengetahui cara

Perkara penting yang difokuskan oleh falsafah pendidikan Islam: Pendidikan akidah Pendidikan ibadah Pendidikan akhlak Pendidikan akal Pendidikan jasmani Pendidikan rohani Pendidikan ketrampilan Pendidikan keibubapaan Pendidikan kemasyarakatan Pendidikan kepimpinan

Konsep Menurut Mohd Kamal Hassan (1989),Pendidikan seumur hidup Pembangunan menyeluruh Dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI) Menyampaikan dua fungsi Hamba (abid) khalifah Memakmurkan alam Kesepaduan iman, ilmu dan amal soleh Al-falah

Menurut Omar al-Syaibani (1991), Prinsip Sesuai dengan roh Islam, akidah dan undang- undang Islam Berkaitan dengan realiti masyarakat Pembinaan berkaitan dengan aspek kehidupan manusia berkaitan dengan ilmu pengetahuan pengalaman kemanusiaan. Bersifat universal didasarkan kepada faktor sosial budaya spiritual ekonomi Bersifat memilih supaya ia sesuai dengan roh Islam

Bebas daripada sebarang percanggahan Dinamik dan mempunyai contoh- contoh yang jelas

Hubungkait Falsafah Islam kepada FPK FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM AL QURAN & SUNNAH Akal Roh Jasad Intelek Rohani Emosi Jasmani FPK Menyeluruh Bersepadu Seimbang Harmoni INSAN CEMERLANG

Falsafah pendidikan Islam sebagai satu panduan asas kepada pendidikan di Malaysia. Ini dapat dilihat sebahagian besar falsafah pendidikan kebangsaan menggunakan isi utama dalam falsafah pendidikan Islam.

Mengikut falsafah pendidikan Islam, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Perkembangan individu dari segi intelek, rohani, emosi

intelek akhlak rohani Jasmani emosi FALSAFAH ISLAM FALSAFAH KEBANGSAAN NEGARA mengatakan bahawa pendidikan merupakan satu proses secara berterusan bagi memupuk seluruh potensi semulajadi manusia dari segi menyelitkan unsur Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis

Elemen-elemen yang sama- Kepercayaan kepada Tuhan Falsafah Pendidikan Kebangsaan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis di samping mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Pendidikan bukan sekadar duniawi tetapi turut berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan. Pendidikan turut menyelitkan unsur kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Manusia harus menyedari bahawa mereka diwujudkan untuk memajukan alam dan dan mengikuti ajaran agama.

Oleh sebab itu, mata pelajaran pendidikan Islam diwujudkan bagi mendedahkan kepda pelajar Islam tentang kewujudan Tuhan. Pelajar yang tidak beragama Islam juga didedahkan dengan kewujudan Tuhan. Hal ini menunjukkan pendidikan di Malaysia tidak mementingkan duniawi sahaja tetapi turut menyelitkan ilmu akhirat yang diambil daripada Falsafah Pendidikan Islam.