You are on page 1of 100

c

Kvgij nvmvb KwP


cyil-cg-cvccyY-wccvmvwcq-cZviYvcwZkvacwiYvgcwZwqv

mKvj Avi AKvj Gi ga mgmvgwqK mK Kx? XvKv knii KgRxex gvbyl`i mKvjejvq Awdm hvIqvi `y`gbxq weo^bvB cw_exi mePq eo AKvj| wekl Ki hv`i wbR^ evnb bB Zv`i mKvjUv i nq AKvji evqexq RuvZvKj| meviB mKvjejvq gvbwmK hYvi PvKv Nvi-GgbUv bq| hgb wiKkvIqvjv Lvqi, Zvi mKvj i nq `viY GK Kvgbvi Avb` w`q| mKvji c_g wUc Kvb gwnjv w`q kyi nZ ne| mKvj Mvmj Ki, `uvwo Kvwgq, Mvp jvj iO dzjnvZv kvU Avi wdivRv-Qvcv jyw ci cwZw`b gvnv`cyi wkqv gmwR` gvo m Acv Ki| iUv h Kvb my`ix gwnjv hvx w`q nIqv PvB| eq GKRb jvK evM nvZ nvDwRsqi w`K _K Gm nuvcvZ nuvcvZ wRm Kijb-GB wiKkv, hve? Lvqi Zvi w`K bv ZvwKq wbweKvi bfx wmMviU dzuKQ| f`jvK Avevi Rvivjv Mjvq GKUz wgbwZi ^i ejjb, Iqvb jvBb evmv hve, fvB...? bvn! GZ QvU wUc gvwi bv| f`jvKi AuvZ bq hb gv_vq Nv coj| GKUv mvgvb wiKkvIqvjv Kx ej? bv hvq nRg Kiv, bv hvq gviwcU Kiv| cvki AviKRb AbK Avkvi Avjv wbq GwMq Gjv, avbgw hve..? bvn! gvjv Rvg| XvKv knii gvU wiKkvi msLv gvU wccxwjKvi msLvi Pq ewk njI mKvjejvq Zv cuvPZviv nvUji msLvi Pq Kg gb nq| gawe kYxi gvbyljvi KvQ GKUv PvKwi cvIqvi Avb`i Pq wVKgZv wiKkv-evm cvIqvi Avb` Aviv ewk ckvwi|
3 4

myeYv euvkevwoi w`K w`q `Z nuU AvmQ| AvR GKUz `wi nq Mj| Awdm jU nIqvi `ywvq kixi GKUz Nvg Abyfe nQ| wkqv gmwR` gvo wek-wk Rb jvK `uvwoq A_P GKUvB wiKkv PvL coQ| GUv wbwZ h, GB wiKkvIqvjv GLvb `uvwoq _vKv mevBK nZvk KiB wbweKvi wmMviU dzuK hvQ| wRm Kiv evKvwg Zey iveUi gZv wbwZ cZvLvbi mvebv wbq myebv ejj-Iqvb jvBb evmv..? Lvqi h MwZZ wmMviU dj wiKkvi wmU Qo bvgj, ZvZ AwjwK DmvBb evi MwZI nvi gb hve| myeYvi w`K GKUz Nb `w w`q w`bi Mvcb Avb`i GKUv cwigvc hb Ki wbj| cvk `uvwoq _vKv AbK hviv Iqvb jvBb evmv hZ PqwQj, mevi PvL-gyL weiwi Qvc wK mevi gyL e| Giv wkwZ gawe, G`i AbK mxgveZv| G`i ivM KiZ bB, cwZev` KiZ bB| Giv wMwbwcM Mvx, hv`i me mgq me RvqMvq me wKQyZ mvejxjZvq gvwbq wbZ nq| GKRb wiKkvIqvjvi KvQ wekRb jvK nvi gb hvq| wbgwe kvwlZ nj evKiYMZfve miKvi, DPwe, ewnwek gvbevwaKvi Mvxmn AbKB GwMq Avme| wbgwei cqvRb nvK Avi wbR`i cqvRbB nvK, Giv GwMq Avme| wKy gyL Kjyc GuU _vKv gawe hw` KLbv wbgwei viv kvwlZ (?) nq Ze KD GwMq AvmZ AvMnx ne bv| KviY GUv evKiYwm bq| B`vbxs gvnv`cyi Iqvb jvBb evm KvDUviUv `~i _K wRqj gvQi evRvii gZ jvM| myeYvi AZ ZvB gb nq| GKUv evm Gj jvBb-wmwiqvj
5

fO nP, VjvVwj Ki evm IVv, wUwKU `LvZ wMq Avk-cvki gwnjv`i AbwKQy `L djv, DrmyL wKQy jvKi Mv-Nul `uvovbvi Pv-mewKQy myeYvi KvQ GKUv iwUbgvwdK AvZ| wiKkvIqvjvi w`K `k UvKvi bvU evwoq w`ZB Zvi kxZj eqv`c K kvbv Mj, -Aviv `k UvKv `vb| -Avi! Kx ejv? GZUzKz RvqMvq AvmZ wek UvKv? Avwg Zv me mgq Avwm| -Avcb fvov wRMvBqv DVb bvB, wek UvKv `vb| Gevi Lvqii Mjv myeYvi KvQ GKUv vi gZv jvMQ| K_v ejQ wK PvL `ywU Nvivdiv KiQ myeYvi kixi| myeYvI SuvSvj K cwZwqv Rvbvq, -dvjZz K_v eje bv, wRm Kwiwb ej Wvej fvov be? Rvi Ki wbe? -Rvi jvMev bv| Ggwb w`qv jvMev| bv w`qv hvBZ cviZb bv| jvBb `uvwoq _vKv hvxiv AvMn wbq myeYv-Lvqii DP chvqi evK wewbgq gb w`q bQ| GZ jvKi DrmyK `w GovZ eva nq wiKkvIqvjvK Aviv `k UvKv ewk w`j| Amnvqi gZv UwKU KvDUvii w`K GwMq hvq| Lvqi wiKkv Nywiq Kvi gvo nvUji w`K hvq| m mKvji bvkZvq wbnvwi-civUv Lvq| wiKkvIqvjv njI Lvqi wbRK wfb wKQy gb Ki| m Rvb kni f`jvK`i mePq ewk fq mvbnvwbi| Zvi gZv mvgvb wiKkvIqvjv KvU-cvU civ Kvb f`jvKK DuPz Mjvq `yUv k K_v ejj Acgvbi fq AvMB Nvqj| GB Mvcb gUv LvqiK AbK kwkvjx Ki| m
6

GjvKvi hbZb wiKkvIqvjv bv, MZ eQi wiKkvIqvjv BDwbqb cwil`i KwgwUZ Zvi RvqMv nqQ, hw`I Zvi c` (mvsMVwbK mv`K) Zvi KvQ evaMg bq| GB c`i gvb m RvbZI Pvq bv| m Rvb GjvKvi bZv`i Abyiva wgwQjmgvek wiKkvIqvjv`i PzwwfwK nvwRi KiZ cvij AbK K`i cvIqv hvq| myeYv evm KvDUvi Avmvi ci _K ewkiDwb Zvi wcQy bqvi Pv KiQ| eqm cvk QuyB QuyB KijI gv_vq bviKj Zji ebvq wKQyUv Kg gb nq| wecZxK Rxeb Zvi GKgv webv`b gq`i LuywUq LyuwUq `Lv| gnvLvjx Iqvijm MU Zvi GKUv QvU Jlyai `vKvb, gv Rbbx dvgwm| `vKvb `kUvq LyjjI ewkiDwb mKvj mvZUvq Abme Kge gvbyl`i mv_ evm PvcvPvwc Ki hZ Lye Avb` cvq| AvR jvBbi mvgbB Pj GmwQj, cii evmUvZ m wmwiqvj cq hve| wK hB myeYvK wiKkv _K bvgZ `Lj Avevi jvBb Qo Nyi mevi cQb Gm `uvovq| DkmyeYvi m GKB evm hb hZ cvi| ewkiDwb myeYvi bvg Rvbbv wK MZ `ygvm ai myeYvK GB Iqvb jvBb evm hvZvqvZ KiZ `LQ| GKUz eq gq, eqm wbqB Pwjki gZv ne wK kixii AvU-NvU ek fvjv| Lye gb ai| nvZjv GKUz dvjv dvjv Avi MvUv kixi GKUv fvwiw KvR| ewkiDwb hZevi ZvK `L GKUv Pvcv myL Abyfe Ki| evm DV myeYv wmU cj bv| msiwZ gwnjv Avmbjv duvKv bB, Ab wmUjvI cyil`i viv c~Y| eva nq evmi mvgbi w`K `uvwoq _vKj| myeYvK wNi m m `uvwoq coj Pvi-cuvPRb cyil| G`i ga m
7

ewkiDwbi gyLUv fvjvgZv Pb| KviY GB eyov fvg gq`i wmUi m me mgq AvVvi gZv jM _vK| AvR ewkiDwb Pvcv myL nvjKv fvmQ| GB c_g myeYvi cQb-Nul `uvovbvi myhvM cqQ| m GZUvB AvcyZ h, wfZii Avb` Pc ivLZ cviQ bv, WvBfviK evievi evm Qvovi ZvMv`v w`Q-GB, Avi KZ jvK wbev? Qvo...Qvo| cw_ex m~hi Pvicvk Kb Nvi? ckUv myeYvi KvQ hZUv RwUj ZviPq nvRvi Y ewk KzwUj jvM GB evm IVvi ci, cyiv evm `uvovbvi RvqMv Lvwj _vKjI gvbyljv me gwnjv wmUi mvgb GBfve RUjv Ki Kb `uvwoq _vK? Kb...? mvgbi w`K SzuK Gm GKUv j^v my`kb Qj cvk `uvovq| myeYv ivRbK Pb bv wK ivRb ZvK wPbQ| mw`b Awdm AvcqUgU jUvi bqvi mgq GB j^v Z^xK m fvjvgZv Lqvj KiwQj| wbqB gvnv`cyi GjvKvq _vK, GLb _K Zvnj Awdmi GB AvKlYxq cvgqxi m wbqwgZ hvZvqvZ Kiv hve| GKB ej Kcvj! evm PjQ bvwK PjQ bv, Zv evm _K bv bvgj evSvi Dcvq bB| gvnv`cyi _K gnvLvjx hZ KqKwU cyjwmivZ cvi nZ nq| MYfeb wmMbvj, Avmv` MU wmMbvj, dvgMU wmMbvj, weRq miwb wmMbvj, Rvnvxi MU wmMbvj.... A_P wmU jK w`q mvRv nuU Mj gb nq GB `yB Nvi cwieZ 30 wgwbU gnvLvjx cuQvb hvq| myeYv KqKevi GgbUv fewQj h, gvnv`cyi _K gnvLvjx nuUB hve| wK mw`b kvvi gyL Ii evM wQbZvBqi NUbv b gb Avi mvq `qwb|
8

Ggwb evm PjQ axiMwZZ, Zvici MigI evoQ| Ggbfve gvbyljv Mv-Nul `uvwoq AvQ hb wbtkvm e`j KivI `yi| Gi ga wKQy jvKRb gwnjv`i evm msiwZ Avmb wbq c_g ZK-weZK Zvici nMvj i Ki w`j| Abw`K evm mvgvb GKUz eK KljB cQb-Nul `uvovb gykKv eyov kqZvbUv Zvi fzuwoi cyiv fviUv myeYvi wcV ivLQ| gb nQ, Gzwb evm _K bg Kvb cyKzi Wze w`Z cvij Lye kvw jvMZ| A_P cQb-Nul `uvovb ewkiDwbi gb nQ GB evm hb AvR mviv w`bI gnvLvjx bv cuQvq...|

myeYv GKwU UUvBj Kvvwbi gvKwUs wefvM Pvi eQi ai KvR KiQ| Gi AvM `xNw`b wimckwb wnme Ab GKUv Awdm AbK eQi wQj| mB Ki w`bjv wKQyZB Avi gb KiZ Pvq bv| GKw`b kvvi evmvq wMq ev_ig AbKY ai Kuv`wQj| Zvici kvvB GLvb wbq Avm| Awdm cvki Uwej `xNw`bi evexK cq myeYvi gb njv bZzb Rxeb i| ay evjKvji bq KjRi cyivUv mgqRyo kvv wQj GKgv myL-`ytLi mv_x| kvvi QvUfvB kvIb myeYvi cqvZ QvU fvB kvgxgi Lye KvQi ez| kvgxg `yeQi AvM BDwbfvwmwUi jveiUwiZ welwqvq gviv hvq| kvgxgi gZzi ci myeYvi evwK RxebUv nq hvq KPzwicvbvq Zwi Kvb fjvi gZv hb GKUz GKUz Ki Lm cvwbZ co hvQ| Awdm myeYvi GKgv wbZ-hYv Lvb mvne, Mve UUvBj-Gi gvwjK| eqm Qvvb cwiqQ wK Pnvivq me mgq Adzi Dxcbv| cvZjv Mobi GB gvbylwU cvq myeYvK evSvbvi Pv Kib h, wZwb myeYvK mem gq ewk myweav `b| wZwb AvR Kvjv iO myU ciQb, bxj iO kvUi m jvj UvB| gb nQ ZiY Kvb gvKwUs GwwKDwUf|
10

wimckb Ggbfve `uvwoq AvQb hb eo Kvb evqvi-Gi Rb Acv KiQb| mevB ZvK mvjvg Ki nvwRiv LvZvq ^vi Ki hvQ| Lvb mvne evievi Nwo `LQb| nVvr Ki nvwRiv LvZvUv Zzj wbq wbRi ig Pj Mjb| myeYv ig XvKvi AvM wZwb wbRi Nwoi KuvUv cuvP wgwbU evwoq ivLjb| myeYv XzKZB wZwb hb Lye wei, gb nQ Kvvwbi KvwU UvKv jvKmvb nq MQ| Lye nZvk fwZ wKQy ej IVvi AvM myeYv `Z ej djj, -mvi, bqUv evRZ GLbv `yB wgwbU evwK...| -Avgvi NwoZ bqUv wZb evR| AvgvK Zvgvi Nwo djv KiZ ejQ? Lvb mvne Pqvi Qo myeYvi gyLi KvQ nvZNwo aijb| h_vixwZ bZ njv-cwZw`b `wi Kivi ciI myeYvi KLbv eZb KvUv nQ bv, myeYvK wekl myweav `qv nQ, BZvw`| mwi, _v BD... GB RvZxq wKQy ZvZv cvwLi eywj AvDwoq myeYv AvRKi gZv cwivY cq Mj| ei nIqvi gyn~Z Lvb mvne wPKb Mjvq ejjb-BD jyK wiqwj dk w`m W| A_P Amn Mig Avi evmi PvcvPvwcZ Ng myeYvi Mvmj Kivi gZv Aev| myeYv ewiq hvIqvi cici Lvb mvne nvwRiv LvZvUv Avevi wimckb cvwVq w`jb| kvvi GB GKUv Y, cZK w`b mevi AvM wbRi W em nvjKv gKAvc Kie| mvivY wdUdvU, `L evSvi Dcvq bB h, Zvi gq AvbykKv Kvm w_Z coQ| Aviv GKUv fvjv Y AvQ, me mgq wbRi gb bb Ki Mvb Mvq| myeYvi m kvvi Kvb wKQyZB GK`g wgj bB| GKRb UK cQ` Ki Zv AviKRb Svj| A_P Avhi evcvi njv QvUejv _K `yRbi
11

`yRbvi cwZ Lye Uvb| GLbv mB Uvb Kvb NvUwZ bB| QvUejvq myeYvi gv kvvK Lye cQ` KiZb, Zviv PvBZb kvvi gZv PUzj-Pcj Avi mcwZf gq| Avi kvvi gv PvBZb kv ^fvei axi-wi gq, hgbUv wQj myeYv| kvv K_vq K_vq myeYvK LuvPv gvi, eqm AvUwk njv| gvb GLbv GKvKx Rxeb KvUvb GKUv fqi evcvi| Avi myeYvI cvv uwkqvwi `q hvi A_, GB AvUwk eQi kvv Avi KZ cyil AvKlY nvmKi Pv Kie| kvv GLbv VuvU nvjKv cwiPhv KiQ| -GB eYv, AvR wc ZvjyK`vii m wgwUs, Avwg wK Lye GvBUW| -Kvb ZvjyK`vi? -Dd& eYv! Ikvb MvgUmi wWii, wkgxi GKgv Qj| Avevi VuvU cmvwiZ Ki evPv`i Mjvi ^i ejj, -gv GwjwRej evPji....| GKB Xsq AbK K fve wbq myeY'i cZzi, -DbviI wK eqm AvUwk QyuBQyuB..? Gevi `yB evex DPt^i nvmZ nvmZ dU coQ| nvwmi ik KvUZ bv KvUZ my`kb ivRbi cek| ivRbK `L myeYv B-gBj PK KiZ e nq coj| kvv Lye gb w`q ivRbi w`K ZvKvq| AbK w`b ci GKUv my`i Qj `LQ| ivRbi PvnwbI ek Mvp, PvL AbK K_v ej| ivRb wbRK bZzb GvWwgb Awdmvi wnme cwiPq `q| Zvi K_v ejvi aib ek AvKlY| myeYvi Kvb AvMn bv _vKvq kvv `yRbi nq K_v ejQ| -Avwg kvv L`Kvi Avi I myeYv nvqvZ, Avgiv `yRb gvKwUsq AvwQ|
12

-gvKwUsqi jvK`i Avwg Lye jvBK Kwi, Kbwfbwms cvIqvi Lye fvjv nq| -wK Avgvi Zv GK`g Kbwfbm Kivi gZv bB, KvDK Bbdzq KiZ cvwi bv| kvvi GB evPvmyjf Mjv b ivRb ek AvcyZ| Aviv GKevi myeYvK fvjv Ki `Lj| m ZLbv KwDUvi B-gBj wbq e| Gevi kvvi GKUz KvQ Gm Di `q-hviv ej Zv`i Kbwfbwms cvIqvi fvjv bv, Avmj Zv`i ARv Abiv KbwfbmW nq hvq hv Zviv wbRivI Rvb bv| ci K_v ne, wm BD| ivRb hvIqvi wKQyY ci kvvi hb uk Gjv| ek Rvi ej DV IqvI...wK vU Qji evev, `Lwj? cvk ZvwKq `L myeYv wmU bB, ek `~i Ab KvR e| Lye my`i Kvb wRwbm `Lvi ci Abi m kqvi KiZ bv cvij GKUv AZw _K hvq| kvv mB AZw wbq myeYvi Acvq em AvQ| wVK mvo wZbUvq wgwUs i njv| Uweji GKcvk kvv Avi myeYv emQ| kvv GKUz DwRZ, AviKevi gyL gKAvc `qvq wKQyUv mv`v fZi gZv jvMQ| myeYvi KvR ay mvj kv Kiv Avi kvv wed Kie| Uweji Abcvk Lvb mvne Ges wc ZvjyK`vi| dmv MvjMvj gyL, Pzj Rj `Iqvq eqm wVK evSv hvQ bv| m me mgq mvbMvm ci _vK| mv`v myU civq ZvK AbKUv wmbgvi bvqK`i gZv jvMQ| myeYv fewQj G aibi abxi Qjiv h iKg GKUz kqZvb cKwZi nq, wc ZvjyK`vi m iKgB ne| wK Pnviv, K_vevZv, AvPiY mewKQy ek gvwRZ| wc KqKevi PvL _K mvbMvm LyjQ wK cwZevi Zvi `w Kejgv Uweji w`K A_ev wbRi jvcUci w`K wbe|
13

kvv Mo Mo Ki gyL vUvm ej hvQ | cwZevi eo eo PvL Ki wci `w AvKlYi Pv KiQ| mvi, Avcbvi ivwbs AWvi GBP.Gb.Gg Gi dzj cvWvKkb KgwcU| Rwm cwbi Wwjfvwi bU gvb_ _K i Kie, `yUv jvewWc Gcfvj evwK.... kvv GZ `Z K_v ejQ h, wc Zvi PnvivUv wVKgZv Vvni KiZ cviQ bv| c_gZ DPgvMi gKAvc, wZxqZ `Z Kuva-gyL Avi nvZi MwZ cwieZb| cvk h gqwU em ay mvj nvwjs KiQ m GKUz ewk PzcPvc| Lye my`ix bv wK kixi GKUv fvwiw AvKlY Ljv Ki, hb GKUz AbiKg| wc Lye msw K_v ej wgwUs _K ewiq hvq| Lye Riwi K_vevZvi gvS Lvb mvnei KvQ myeYvi bvg RvbZ PvBj| Lvb mvne Lye kv wKy ck GKUv nvwm w`jb|

14

evmvq ay myeYv Avi Pzb~ gvgv _vK| Pzb~ gvgvi bvg Kb Pzb~ ivLv njv Zv wbq myeYvi AbK Avc| Pzwb ivLj fvjv nZv, Zvi gyLi mv_ Pzwb cv_ii GKUz wgj cvIqv hvq A_ev Pzbv gvgv hvi kixii Mob Pzbvcv_ii gZv| DPZvq ek LvUv ej AbK my`ix gqK weqi cve KiZ mvnm cvbwb| GB `ytL QuPwjk cvi nq Mj| weq `~i _vK, gqgvbyli K_v bj Zvi Qv gyLi AvKwZ e`j Wvjcywii gZv nq hvq| Pzb~ gvgvi mewKQy GKUz cvMjvU| wN w`q Pv Lvb, PU Ki c hvb hb QvU gwiP Svj ewk| me mgq Zvi GKUvB Lqvj-ZvK KD LvUv gvbyl wnme Aeg~jvqb Kij wK bv| GLb wZwb LvUi wbP NygvQb| LvUi Ici Nygvj Rvbvjv w`q `Lv hvq, AbK LvgvKv WK Zvj| myeYvi dvb m cq LvUi wbP _K ewiq Avm| -gvgv, Zzwg GLbv NygvQ? -KB, bv Zv! NygywQ bv| -gvgv, Avwg Rvwb Zzwg GLbv NygvQ| evRvi... -GB, Avwg Nygvwj Zvi m K_v KwP Kxfve? Avi ZzB Avgvi Nygi gwa Kxfve K_v KwZ cviwj? ^c? Zvwj ci ZzB Zv Awdm em NygywQm? Pzb~i GKUvbv K_v b myeYv Lye DPt^i nvmQ| AbKY ai nm LywK`i gZv Ave`vii myi ejjv-evRvi hvI, cxR gvgv....| myeYvi GB gbLvjv nvwmi k Pzb~ hb PgK Abyfe Ki, Zvi wbRi evbi mB mij gyLUv LyuR cvq| myeYvi gv Pzb~K KvjwcV
15

gvbyl KiQ| Pzb~ ZvB myeYvi ga cwZgyn~Z mvqiv eMgi Qvqv LyuR cvq| GUvB Pzb~i euP _vKvi GKgv Aej^b| m wbRi Rxeb wKQyB Pvqbv| ay Pvq myeYv fvj GKRb jvK `L msmvix nvK| evb-`yjvfvBkvgxg GKi ci GK Pj Mj| GB `ywbqvq myeYv Qvov Zvi Avi wKQy bB| mvivY m myeYvK AvMj ivLZ Pvq| myeYv mvn `y-GKevi nvm Avi mw`b Pzb~ fvjv wKQy ivbv Kivi Pv Ki| Lvevi Lq myeYv wKQy GKUv ejZ PqQ wK Pzb~ wPrKvi i Ki `eAvBRKi `ywbqv cyivUvB fvRvj| fvRvji Rwb mewKQyi Avmj ^v` gBi MQ....| Pzb~ GKUv wXj cvqRvgv Avi nvdkvU ci evRvii evM wbq ewiq coj| jvbv aiv muvZmuZ `qvji GB `yB Kvgivi NiwU wPKb Mwji gv_vq AewZ| evwoqvjv cvk _vK| e cyibv Qv `vZvjv evwo, Zvi cvk Pzb~`i Ni| GK Kvgivq myeYv _vK, AviKUvq kvgxg _vKZ| Kwgwi Qv wQj| wbRi Ni QvULvUv jve Ki djwQj| `ywbqvi Mv`vMvw` UwUDe, Rvi Avi c-vwKi QvU QvU cU w`q cyiv Ni fwZ| Pzb~ _vK `yB Kvgivi gvSLvb duvKv RvqMvUvq| GKUv wPKb LvU emvb AvQ| cvkB Zvi wbR^ ivRZ, Lvjv ivbvNi| AbK mgq q q m nuvwoi fvZ ciL Ki, weQvbvq em ZiKvwi KvU| Pzb~i Rb myeYv GLvb QvU GKUv PwKi Ici Uwjwfkb mU Ki w`qQ| Mwji gyL wiKkvIqvjv Lvqi emwQj| Pzby evM wbq mivmwi wmU em coj| Avi Kvb wiKkv bv _vKvq Kvb evQwePvii myhvM bB| Ab mgq nj Pzb~ Aek AvM ciL Ki wbZ-

16

wiKkvIqvjv Zvi _K j^v bv LvUv| wiKkvi wmU em ek Mxi Mjvq ejj-evRvi hvI| wVK Zvi Pq wZbY Mvxh wbq Lvqii Di, -wek UvKv jvMev| -GB Kx Kwj? wek UvKv? wek UvKv PvwL `vLQv? -Avcb wiKkvZ_b& bvgb| -GB evUv, bvgb gvb? AvU UvKvi fvov wek UvKv Pvm, Avevi bvgZ KBm&? -PzcPvc wiKkvZ_b& bvBgv mvgb nuvUv `b| Avcbi wiKkv DVbi Kvg bvB| Pzb~i Pvi Avbv kixii wZb AvbvB hb Rj DVj| KZ eo eqv`c kqZvb! GLb wiKkv _K bg hZ ne? gi knx` nIqv hvq wK GB Acgvb wKQyZB Pzb~ gb be bv| kixii mg kw w`q m vi `q-wiKkv mvgb evov...| Lvqi Zvi k nvZ Pzb~K Uvb w`q wmU _K bvgvZ Pvq| GB evi wiKkvIqvjv j^v bv LvUv Zv `Lvi AeKvk bB, Zvi kixi wiKkvIqvjvi cwkej Pvc| gyn~Z GK nvZ Lvqii Rvgv Ub wbgl me KUv evZvg wQuo djj| Ab nvZ wbRi cvqi mvj DV Gjv Lvqii w`K| Avkcvki Pvi-cuvPRb QyU Gm Pzb~K AbK av awi ci mwiq `q| Zvi Mjvq Aviv ewk vi, nvivgRv`v, AvBR Zvi wclevBU dvjvev| LvqiKI `yRb ai mwiq Ab cvk wbq hvq| GKw`K Rvgvi me evZvg Quov, Abw`K RyZv wbq Zo Avmv| Lvqi h gyn~Z wmv bq m Pzb~K GK NywlZ RvqMvq Avb Ki `e, mB gyn~Z jvKRb Gm `yRbK Qvwoq `q| Lye Avdmvm nQ, Avi gv
17

KqKUv mK nvZ cjB bybi evwUi gZv GB cyuPK jvKUvi wnj nq hZ| Avdmvm _K AcgvbUvB LvqiK ewk bvov w`Q| cvki Pvqi `vKvb mevB `LQ NUbvUv| mvgbi UBjvmi `yB gqI `LQ A_P GB gq `yUvi m Zvi cvq PvL PvL K_v nq| AvR Zv`i mvgb GKUv jvK RyZvcUv...| Lvqii gv_vq ay KvR KiQ nvi w`q hy i nj wZ bB, Rq w`q kl njB ne|

18

Iqvijm MUi gvo gv-Rbbx dvgwm| ewkiDwb `vKvb Gm Pv LZ LZ c_g webv`bi cvZv Lye gb w`q `L| fvvPviv QvU `vKvb, P eQi eqmx GKgv KgPvix wgjb| wgjbi g~j KvR cZK gvm Ilyai jfj cvvb| ewkiDwb wewfb RvqMv _K cyivbv Ilya msMn Ki jfj cv bZzb Ilya wnme wew Ki| jfj cvvbi Lye h `iKvi AvQ GgbUv bv| KviY Zvi AwaKvsk ZvB wbgwe kYxi| hv`i wbR`i jfj bB Zv`i Avi Ilyai jfj covi myhvM KB? `vKvbi mvgb gwnjv Avivnxmn GKwU wiKkv _vg| gwnjvwU wiKkv _K bvge fe ewkiDwb GKUz mvgb SzuK `uvovq| wiKkv _K bvgvi mgq kvwociv bvix`i bM nuvUz ch `Lv Zvi `xNw`bi Afvm| gq`i Lvjv nuvUz `L m h myL cvq Zv Ab Kvb wKQyZ AvQ ej wekvm Ki bv| abx, Mwie, dmv, Kvjv hB nvK bv Kb, bvix`i Lvjv cv Zvi KvQ Dcvmi gZv| gwnjvwU wiKkv _K bvgvi mgq Zvi gU isqi myWj Mvj cv `L ewkiDwb gb gb Kej Kvgbvi hvv i KiQ wK Zvi K b Zv f Mj| -GKUv mbviv `vb Zv| -Auv.. mbviv Zv fvjv bv| AviKUv bZzb cvW gvKU GmQ, Avcbvi Rb...| `Leb fvjv jvMe (weMwjZ nvwm)| -(agKi myi) mbviv fvjv bv Avcwb evSb Kgb? ewkiDwb Ggb fvevPvKv Lq Mj h, gwnjvwU cyivcywi we`vq bv nIqv ch Zvi w`K

Avi ZvKvb Mj bv| AvRKi w`bUv gb nq Lvivc hve| GB `vKvb ewkiDwb cvq cbiv eQi ai PvjvQ| gvnv`cyi `vKvb `qvi BQ wQj wK ILvb cyibv Ilyai bUIqvK fvjv bv Avi ZvivI ek mPZb| GK mgq Zvi xI GB `vKvb emZ| `k eQi AvM m GKgv gq bvBgvK iL cicvi Pj hvq| AbKi aviYv ewkiDwbi cyivb b Jlya Lq Zvi xi gZz nqQ| m Aek Zv gb Ki bv| gZz IciIqvjvi nvZ, Ilyai Kvb nvZ bB| AbKB wZxq weevni Rb ZvK ek Pvc w`qQ| wbRi Rb bv nvK gqi Rb Zv Ni GKRb Kx `iKvi| ewkiDwb ZLb kvixwiK fve gvUvgywU Ag| G Aevq bZzb GKUv eD Gb AviKUv Ubkvb evovbvi Kvb hyw m LyuR cvqwb| bvBgv hLb `vKvbi mvgb Gm `uvovq ZLb ejv cvq evivUv| Zvi Kvm `yUvq| Zvi Pnvivq AyZ GK jveY, ZviPq AyZ Zvi AvgYvZK K_vevZv| bvBgvK `L KD wekvm Ki bv h m ewkiDwbi gq, gb nq Kvb DPwe Nii gq| bvBgvK GB Amgq `vKvb `L ewkiDwb Lye wei| ck Kivi AvM Icvk _K gv_v SuvwKq Di, -Zzwg Kvj evmvq wdijv ivZ evivUvq| evRvi Kiwb, evRvii UvKvI iL Avmwb| mgmv Kx? K_v bv evwoq ewkiDwb `yk UvKv ei Ki w`j| -Aviv `yk `vI| -Avevi Kxmi Rb? -Avgvi gvevBj UvKv bB| -gvevBj GZ Kx K_v...?

19

20

-evev, GKB ck evievi Kiev bv| UvKv w`j w`ev, bBj evRvii UvKv w`q AvM dw Kie| bvBgv UvKv wbq gyn~ZB nvwiq Mj| ewkiDwb GKUz wPwZ| gqUv ek Rw` nqQ| Kxfve njv? Ii gv Zv GKUv Uuz k ch KiZ bv| Zvi nvefve `Lj gbB nq bv gv-giv gq| bvBgvi Kvm wQj PviUv ch| Kvm _K ewiq `L eviv`vq ivRb Avcv KiQ| ZvK K_v ejvi myhvM bv w`qB nuvUZ nuvUZ ejj, -AvR UvBg bB, GLb hq evRvi KiZ ne| -evRvi! Zzwg...? -Kb, evRvi wK gvbyl hvq bv? Xs Kiev bv ivRb... -bv, gvbylB hvq wK hvIqvi ci Avi KD gvbyl _vK bv| wRwbmci hv `vg! MZ `yeQi ai ivRb Avi bvBgvi cg PjQ| ivRb wZZzgxi KjR _KB cvm KiQ| wWcvUgUi mePq my`i QjwUi m mePq my`ix gqUvi cg ne-GUvB ^vfvweK| Zv`i cg msMwVZ nIqvi evcvi Kvb iKg Svgjv nqwb, Svgjv i nq cgi ci| ivRb hgb GKUz PvjvK cKwZi Qj bvBgv Zgb mgkxj KwVb gq| bvBgvi Pvc ivRbK cvm Kivi ci `Z PvKwiZ XzKZ njv| ivRb hZB vU nvK bv Kb gb gb bvBgvK ek fq cvq| KviY bvBgvi K_vevZv Lye Avi AKvU| bvBgv we`vq bqvi ci ivRb KvwUb XzKj| Pvqi AWvi w`q GKUv wmMviU awiq fveQ GLb Kx Kiv hvq| AvR weKjUv bvBgvi m KvUve fewQj, njv bv| ey cvUi m RjcvB Kvjvii `viY GKUv kvU ciQ, m divwm cviwdDgi myNvY GLbv kixi _K hvqwb|
21

hebi GB g gvm Gfve GKUv weKj b nZ `qv hvq bv, Kx Kiv hvq? Avevi Awdm XzK gvKwUs wefvMi mvgb GKUz nuvUvnuvwU Kij| `iRv Lvjv _vKj mivmwi kvvK `Lv hvq, myeYvK `Lv hvq bv| `yevi `iRvi mvgb `uvovj| cwZeviB kvvi m PvLv PvwL njv| kvvi PvL KLbv wSg gviv cvwLi gZv GK RvqMvq ewkY wi _vK bv, Zvi PvL me mgq K_v ej| wZxqevi `w wewbgq h nvwm kvvi KvQ _K cj ZvZ kixiUv nvjKv wknwiZ njv| gb nQ AvR weKjUv g` KvUe bv| ivRbi ga GKUv wbwl ki ZxeZv KvR KiQ| wKQyY cvqPvwii ci Avevi wbRi W Gm em| cvki GK mnKgxi K, -Avcwb bZzb, KvRi Pvc Zv bB| GLbv ei nQb bv? -bv, gvb...GK ezi Rb Acv KiwQ| myeYv-kvv `yRbB ei nIqvi cwZ wbQ| kvvi ga GKUz Ab Lqvj, my`kb QjUv c_g w`bB AvKlY KoQ| eqm GKUz QvU njI kvvi KvQ gb nQ fvjv RgZ cvi| c_g w`b ZvZ Kx? KovB Avi KovBqi Zj mgvb Avb D nj ZvZ h Kvb wKQy fvRZ ewk mgq jvM bv| GKUv evmx mK hw` nqB hvq Ze c_g w`b nvIqv jvMj `vl Kx? kvv gb gb PvBQ h myeYv AvM ei nq hvK| Zvnj duvKv ig ivRbK WK wKQyY K_v ejv hve| bZzb B-gBj Avmvi evnvbv Ki Avevi KwDUvi wbq e nq co| Ggb mgq Zvi wbRi QvU fvB kvIbi cek| kvIb GKUv wbfZPvix hyeK| Lye mvaviY cvkvKI hvi gyLveqei Mvxh eivei AmvaviY
22

jvM| wbRK Avovj Ki ivLvUv Zvi mePq wcq KvR, elwqK `ywbqvq m GKUz egvbvb, evb kvvi cvkI egvbvb| kvv _K AvU eQii QvU wK AvPiY AvU eQii eo| kvIbK `L kvv ek nZvk| Ii Rb Aviv wKQyY _vKZ ne| Gi ga hw` ivRb QjUv ewiq hvq? GLb gb nQ, IK myeYvi Ici Pvwcq wbR AvM ei ne| -ZvK dvb KiwQjvg evmvq AvmZ, Awdm Kb Gwj? -evmvq hZ AbK ivZ ne| jkvb-1-G hvwQjvg... -kvb, ZvK WKwQjvg AvbykKvi wUPvi jvMe| gq wUPvi| -Kx h ejv Avcv? Kvm w_Z cov GKUv evPvi Rb gq wUPvi Avi Qj wUPvi Kx? -Pzc _vK| gq eo nQ, Gme ZzB eySwe bv| Avi nuv, ZzB gq wUPvi Kv_vq cvwe? Zvi Zv Kvb gqi m cwiPqB bB| -Zvgvi gyL wKQy AvUKvq bv, wUPvi cZ gq`i m cwiwPwZi `iKvi bB| Zvgvi GjvKvq Avgvi GK ez AvQ, I LyuR `e| -AvQv, Avgvi Zvov AvQ| Gzwb ei nZ ne| (myeYvi w`K ZvwKq) GB eYv, IK GKUz Pv LvIqv bv c-xR...| myeYv Zvi Abyiva MnY Kivi AvMB kvv `iRvi KvQ cuQ Mj| Avevi Kx gb Ki `Z wdi Avm| kvIbi gv_v wbRi w`K Nywiq MoMo Ki ej Mj, -kvb, gq wUPvi wKy! GKevi Kg eqm hb bv nq Avi Pnviv hb ewk dmv bv nq| Zvnj cvki dvUi jvKRb DuwK gvie| Avevi ewk Kvjv hb bv nq| Zvnj jvKRb fvee, K bv K hvIqv-Avmv Ki| Lye kv nIqv PvB..|
23

kvIb gv_vq nvZ w`j| ZZY kvv ewiq MQ| gv_v KvR KiQ bv, wUPvi wVK KiZ ejj bvwK cy ea~ LyuRZ ejj| Pvqi Kvc gyL iL myeYvK `LQ| myeYv dvBj wQq ivLQ, gyL hZUv bv eqmi Qvc coQ ZviPq ewk KvwVb Avi msMvgi Qvc| myeYvi Rxebi Av`vcvB kvIb Rvb| KviY kvgxg wQj kvIbi Lye Nwb ez| DPgvawgK cixvq gq`i ga gav ZvwjKvq AvVvivZg vb cvIqvq myeYv wQj cyiv _vbvi ga mePq AvKlYxq Dekx-ZiYx| gb AvQ, mB mgq Zv`i _vbvq m` wbqvM cvIqv ZiY gvwRUUI myeYvi evmvq weqi cve cvwVqwQj| cwievii mevB ivRx wK myeYvi mvgb ZLb Aviv ewYj fwelZi nvZQvwb| Rxebi FRy WuvUvq em mnmv k Wvj cwiYZ nIqvi K_v fveevi mgq ZLb bB| kvIbi GK PvPvZ fvB wQj Wvvi whwb myeYvK NiYx Kivi ^c `LZb| wK mevBK wbivk Ki myeYv covkvbvi Rb XvKvq Pj Avm | Zvici XvKv wekwe`vjqi cvgq Rxeb, mncvVxi m cg, wekwe`vjq kl mncvVxi DP wkv_ wbDwRjv Mgb| Zvici? Zvici ay Acv| ay Acv bq, AwbwZ Acv...| kvIbi Lye RvbZ BQ Ki Rxeb-ayjvq hebK Dwoq `qv GB myeYv wK eviv eQi cwiq hvIqvi ciI mB mncvVxi Rb GLbv Acv KiQ? GLbv wK Acv Ki? `yRbi wfZi Awfb b`xi mvZ weivRgvb _vKvq kvv-ivRbi GKB mgq wjdU `Lv nZ Lye GKUv mgmv nqwb| kvvi evmv Divq b ivRb Zvi gvgvi evmv AvRKi w`bi Rb Divq vbvi Kij| `yRbi hvv f nvK...|

24

bvBgv evRvii evM wbq wiKkv _K bvgj| ivv msjM `vZjv evwoi IciZjvq Zviv _vK| ivv msjM evwo nIqvq MUi mvgb mvivY wKQy DUKv Qj cj `uvwoq Avv `q| wKQy ejZ MjB bZ nq, ivv miKvii..| miKvii ivvq `uvwoq hv Lywk Kiv hvq| MU w`q evwoi AbK gwnjv, gqiv hvIqv-Avmv Ki| cw_exi mevrK KvR wbew`Z GB Qjjvi Mv NulB hZ nq| evwoIqvjvK AbKevi G wbq ejv nqQ wKy djdj k~b| KviY evwoIqvjvi eL hvIqv Qj wUsKzB GB KzgYvi K`we`y| IciZjvq bvBgv`i cvk GK nvwgIcv_ Wvvi fvov _vKb| f`jvKi wZb gq, wZwb mvivY
25

GKUv gbtK _vKb| QjjvK nvRvievi ejjI mvivY MUi mvgb RUjv cvwKq _vKe| ay GB Ubkb wZwb MZ wZb gvm _K nvUi Ilya LvQb| wbPZjvq evwoIqvjv GKcvk _vK, Ab cvk GK weaev Zvi `yB gq wbq _vKb| me fvovU GKm GKevi evwoIqvjvK fvjvgZv ejvi Pv KiwQj h wUsKzi Rb GjvKvi evR Qj`i RUjv| evwoIqvjv Dv K_v wbq w`jwZwb ay evmv fvov `b, ivv fvov `b bv| ivvq Kviv `uvove Avi Kviv `uvove bv, m evcvi wZwb h D`vi ge w`qwQjb Zv evanq wmwU Kcvikbi gqiI ejZ mvnm cvb bv| wUsKzi evev g~jZ wenvwi| Zvi Lye Me h, Zvi Qj miKvwi RvqMvq Avv `q, ivv miKvii nIqvq Zvi Lye kvw| A_P GB aibi jvK`i GK Bw RvqMv hw` miKvi ivvi `Lj wbZ Pvq ZLb miKviK w`b GKk evi gyL wbKzwP Ki Qvoe| wUsKz bvBgv _K eQi PviK eo ne| wenvwi DVwZ eqmi Qj`i i m| ay wenvwi GjvKv bq, ZvRgnj ivW, b~iRvnvb ivW _K i Ki nvDwRsqi wfZi ch eLvU Qj`i m wbqwgZ LuvR-Lei bq| gyL GKUz eqm evSv hvq| GB eqm mvaviYZ mevBK wRm Kiv nqQj Kx Ki, ckv Kx? ZvB wUsKz eQiLvbK njv Kwl-gvKUi GK bZvi m Nyi eovq| GRb mevBK ivRbwZK Kgx wnme cwiPq `q| wiKkvIqvjv`i msMVb Zvi cfve mePq ewk| KviY Zvi eveviI GUv wiKkv-MviR AvQ| mLvb wUsKzB RR eyk| wUsKzi eqm hLb `k ZLb Zvi gv GK cwgKi m cvwjq cvwKvb Pj hvq| ZLb QvU evb ibvi eqm wQj Pvi Kx cuvP| cbiv eQi eqm wUsKz c_g bvix kixii ^v` cvq| Gici wUsKzi avb-vb ay bvix`i kixi wbq| Zvi ga
26

cvkweKZvUv cej, Zvi aviYv ay kvixwiK webv`bi Rb weavZv mevBK GB cw_exZ cvwVqQb| GB h gvbyl Kvwiqvii wcQb A`g QyU PjQ Zvi GKgv KviY, h hZ ewk cwZv cvq m ZZ ewk my`ix igYxi kixii ^v` cvq| wUsKzi PvL Avi KzKzii wRnvi ga mvaviYZ Kvb cv_K bB, GUv hgb ewkiDwb Rvb Zgwb me fvovwUqvI Rvb | Zvnj Giv evwo Qo Pj hvq bv Kb? mevB cyivbv fvovwUqv, KD hZ Pvq bv| KviY GB GjvKvq Kejgv wUsKz`i evwo fvov KLbv evo bv| wiKkv _K bg Ni ch hZ hZ bvBgv j KiQ, AvR wUsKzi Kz`wi gvv Qvwoq MQ| Ni XzK evRvii evM iL Gm Avevi wUsKzi mvgb `uvovq| fvcmv Migi ga Zvi GK eQi bv avqv gvUv cvU _K uUwK gvQi M eivQ| mB M Dcv Ki Mjvq Zxe SuvS wbq bvBgv DwRZ fwZ ejj,GB Avcbvi mgmv Kx? wUsKzi PvL ZLbv bvBgvi Kvgi Gm AvUK AvQ| -GB, mvivY kqZvbi gZv ZvKvb Kb? Kx mgmv, Auv...? -Avwg Zv Zzgvi wdivI `wL bv, Zzwg Kgb eySjv Zzgvi `wL? -gvb? Avwg hLbB `wL Avcwb Avgvi w`K Kzvi gZv ZvKvb....| -(wUsKzi AvIqvR SuvSvj) ZvBj NUbv wK `uvovBQ? ZzwgI Avgvi w`K mvivY Xuy gvi? Avgvi w`K bv ZvKvBj Kgb eySjv Avwg Zvgvi `wL? Anb Avwg wRMvB, Zzgvi ciejg Kx? mvivY Avgvi w`K `L Kvb? Kx PvB Zzgvi?
27

Kvb gvbyli eyKi Ici GKk gY IRbi jvnv ivLj m hgb cKvk gZv nvwiq djZ cvi Zgwb ivM-K-vf bvBgv wPrKvi Kivi gZvUzKz nvwiq djQ| Ni wMq nvZevM, mvj vbk~b nq Quyo gviQ| Avqbvq PvL coZB gb nQ wUsKz ZvwKq AvQ, BQ KiQ Avqbvq _y_y gi fwiq `q| Nyg hLb fvOjv ZLb Pviw`K AKvi, mv cwiq MQ AbK AvM| KqUv evR K Rvb? Rvbvi `iKvi bB| Nii evwZI RvjvZ BQ KiQ bv, AKviB fvjv| wK gv_v aiQ Lye| AKvi gvevBj nvZo ewkiDwbK dvb Kij, Ni gv_ve_vi Kvb UvejU bB| bvBgvi dvb cq ewkiDwb hb GKUz bvov Lvq| GB eqm gqi gv_ve_v, jY fvjv bv| wgjbK KvR kl Kivi Rb ZvMv`v `q| `vKvb e Ki AvM avbgw hZ ne, jvR dvgv _K gv_ve_vi UvejU wbZ ne| AvR ch m bvBgvi Rb Kvb aibi Ilya wbRi `vKvb _K bqwb, beI bv| GB `pZv hw` Zvi xi ejvq _vKZ Ze nqZv bvBgvK wbq AvR GZ Ubkb _vKZ bv|

28

AvR kvIbK cq myeYvi wKQy iZc~Y KvRi K_v gb coj| wbDgvKU NwoUv wVK KivZ ne Avi Pzb~ gvgvi Rb GKUv fvjv kvU wKbZ ne| Pzb~K wbq myeYv `vKvb Mj kvU Kbv me bv| m wKQyZB wbRi Rb wKQy wKbe bv, `vKvbB nP i Ki `e| cZK w`b evRvi _K h `kwek UvKv euvP, Zv w`q nVvr GKw`b nqZv myeYvi Rb GK Rvov mvj wKb Avbe| `Lv hve mB mvj mvaviYZ hvv`ji bvwqKv`i cvq `Lv hvq| wZZzgxi KjRi mvgb myeYv Avi kvIb evmi Rb Acv KiQ| `yBUv evm Mj wK AweiYxq wfo Vj IVv me bv| ciiUv gvUvgywU duvKv evm gb njI Kvb wmU Lvwj bB| evm IVvi mgq hvx`i AnZzK VjvVwj| myeYvK wNiB hb mevi eZv| kvIbi gb nQ myeYv Zvi m bv, IB jvKjvi mB Kv_vI hvQ| gv_vq hb i DV hvQ| wbRK kv myeva fvejI AvR gRvRUv wbqY Kiv hvQ bv| evmi wmU em _vKv Ab jvKjv cvjv Ki myeYvi w`K hfve PvL evjvQ, ZvZ Gzwb Mjv Pc aiZ BQ KiQ|
29

myeYv gwnjv wmUi mvgb Dv w`K gyL Ki `uvwoq AvQ| kvIb Pv KiI Zvi cvk `uvovZ cvijbv| gnvLvjx cR jvKRb bvgQ| kvIb Lqvj KiQ, bvgvi mgq AwaKvsk hvxB Zvovovi fvb Ki myeYvi wbZ^i nvjKv k wbq hvQ| gb nQ Gjvi R KzKzii cU| gvbyli cU R nj GB KwVb cwiwwZi ga `yB-wZb mKi Rb wbRK wbqY Kiv hvq| KzKzii gaI kYxf` AvQ| wKQy KzKzi AvQ GKevi DwQ LvIqv envqv| Pwjkva GKRbK kvIb `Lj, Wvb nvZ w`q myeYvi wbZ^i c~Y k wbqB ay v njv bv, Dv DuPz Mjvq AvIqvR w`j, MUi mvgb GBfve gwnjv `uvovj bvgv hvq..? AbKY ci myeYv emvi RvqMv cj| ZZY kixi Ng GKvKvi| evmi ga AhvwPZ k GLb Avi ZvK fvevq bv, wbqwZ m gb wbqQ| wK GKUv wRwbm m Lqvj KiQ| Gi AvMI kvIbi m AbKevi evm hvZvqvZ KiQ| evm IVvi ci _K wmU emvi AvM gyn~Z ch kvIbi gyL Ame weiw Avi K| kvIb me mgqB myeYvK wbq evm hvIqvi Nviweivax| AvRv evm AvmZ Pvqwb, myeYvB Rvi KiQ| gnvLvjx _K cavbgxi Kvhvjq ch AvmZ GK Nv jvMj| wekliv ejb, XvKv kni Lye QvU wK GK RvqMv _K AviK RvqMv Mj gb nq Me KZ `~i! XvKv kni GZ eo! evmi wmU emI kvw bB| gvevBj K_v ejZ ejZ GK jvK myeYvi mvgb cv`&`k wdi `uvovj| ay ZvZB v bq, `yB-wZb wgwbU ci mvgbi w`K cyiv SuyK `LQ evm Kv_vq Gjv, AvgwiKv bv jb? mvgbi w`K SzuKj wcQb em _vKv gwnjvwU Kx gvbwmK A^wi ga coZ cvi Zv GB KzKzimg jvKwUi Kvb
30

aviYv bB| aviYv bB KviY G evcvi m gvawgK, DPgvawgK wKsev wWwMi Kvb cvV welq Kvbw`b wKQy cvqwb| weRq miwYi wmMbvj evm `uvwoq AvQ| myeYv`i evmi cvk `uvovbv GKwU gvBvevm _K Mvbi AvIqvR fm AvmQ| dzj fwjDg Mvb evRQ, ek cwivi kvbv hvQ| GUv evanq Kwe KvnvKi jLv Mvbwbtkvm Avgvi e, K AeiPvLi cvZvq ^ci wel, Zey euvPvi Rb hy| AvKzwZ Zvgvi KvQ, wgbwZ Zvgvi KvQ n mgvR, e`j hvI, e`j `vI| ... ... ... ... ... Mvbi K_vjv Kvb cuQvbvi ci myeYv PvL e Ki evmi ga em _vKj| evmvq cQZ ivZ cvq bUv| kvIbi BQ Mwji gyL _KB we`vq be wK Mwji gyL GKwU QjK PvL coj| PvL coQ KviY myeYvi w`K Zvi Dk-cYvw`Z `w| kvIb myeYv`i Ni ch Mj| myeYv Ni XzK GKUv cvwKi Pqvi Ub kvIbK emZ `q| kvIb `yB Kvgivi gvS Pzb~ gvgvi ivRZi GK Kvbvq emj| AviK Kvbvq LuvPvq `yUv cvwL AvQ| KUv _K Lvevi ei Ki LuvPvq w`q myeYv wbRi Kvgivq XzK hvq| kvIb Zvjve Ab Kvgivi w`K ZvwKq AvQ| evSv hvq, kvgxgi gZzi ci igwU GKBfve ivLv nqQ| AbK w`b ci kvIb G evmvq Gjv| Zvjve GB ig kvgxgK wbq Zvi nvRviv wZ| Kx `viY mgq KvUZ! BDwbfvwmwUi GZ eo jve iL wbR`i evbvbv GB QvU jve ig KvR KiZ `yRb Lye fvjvevmZ| ZLb Zv Pzb~ gvgv _vKZ bv, myeYvI mvivw`b Awdm| ewkifvM w`b `ycyi kvIb ivbv KiZ| wWg gvgjU
31

kvgxgi Lye cQ` wQj| K_vq K_vq kvIbi m evwR aiZ-wWg gvgjU| kvIbi wZPviY Q` coj| wfZi myeYv Kvi m hb gvevBj DuPz Mjvq K_v ejQ| `Z Kvgiv _K ewiq Avm| GKnvZ cyibv Zvqvj AviK nvZ gvevBj iL D`&vi gZv ejj-kvIb...Pzb~ gvgv _vbvq....| evmvq Zvjv w`q myeYv wcZvi m cvMji gZv QyUQ, kvIb Zvi wcQz wcQy| myeYvi kixi GLbv cvwbi SuvU jM AvQ, gyL ivRi AKvi| `yB cvq `yB aibi mvj, Lye `Z nuvUQ| Mwj _K ei nq wiKkv LyuRZ m gBb ivWi gvSLvb cuQ MQ| kvIb Zvi m nuU cviQ bv| Mwji gyL mB QjwUK Avevi `Lj| bZ cj-QjwU cvbi `vKvb`viK ejQ, eKvj cuvPUvq nvi _vbvq fiQ| `vKvb`vii cZzi kvIb GUvI cwivi bj h, GB QjwUi bvg wUsKz| kvIb gvbwmK GKUv cwZ wbqwQj h, _vbv cywjk gvb Lye nP Avi `ov`wo ne| wK GLvb Gm gb nQ m Kvb cvBfU wKwbK GmQ| kv cwiek| AyZ evcvi njv Zgb Kvb jvKRb PvL coQ bv| wbPZjvq GKRb GmAvB Avi `yRb Kbej, evBi eviv`vq `yRb mvaviY jvK em M KiQ| Zviv ek wbPz ^i K_v ejQ| DciZjvq Iwm mvne emb| _vbvq mePq ewk PvL jvMvi gZv evcvi-Avjvi ^Zv| _vbvi MU _K g~j feb ch GKevi AKvi, eviv`vq Kvb evwZ bB| GmAvB AvRnvii igUv ek eo| A_P lvU IqvUi Qv GKUv evwZ RjQ, gb nQ Mva~wjejv| wekvj eo GB Ni ek KqKwU Uwej| GLb KD bB| mviv Ni dvBjci QvU QvU wUjv nq AvQ| GmAvB AvRnvii mvgb
32

GKwU cyivbv ccvi gywo-PvbvPzi gkvb| wZwb GKU-GKUz Ki LvQb| Zvi Mjvi ^i b kvIb ek gy| Kx my`i Ki Av Av K_v ejb| wZwb AgvwqK fwZ ejjb-Avmvgx Pzb~K Kvj mKvj KvU Pvjvb Kiv ne| Avcbviv KvU hvb| -wK ...wZwb wK KiQb? -cKvk w`evjvK GUgcU-Uz-gvWvi Km| -GUv Ame! Avcbviv fzj KiQb, wZwb..... myeYv gnvweq wbq hLb GmAvB AvRnviK evSvZ Mj ZLb wZwb ccvi ivLv gywo PvbvPzi wUq AZ kv fwZ wfZi Pj Mjb, Avi ei njb bv| GLb kvIbi gb nQ GB jvKUv wnUjvi _KI Lvivc| wZwik wgwbU cvi nq Mj A_P Ggb KvDK PvL coQ bv hvK wKQy ejv hvq A_ev Zvi KvQ Kvb Z_ cvIqv hvq| eviv`vq `uvovb GKRb Kbeji KvQ kvIb Abyiva Kij, AvRnvi mvnei m AviKevi K_v ejvi Rb| Kbej c_gB ck Kijv- Avcb`i evwo KB? hkvi bvg b evanq Zvi gbtc~Z nqwb| j^v GKUv nvB Zzj m `yUv K_v ejj| GKwU njv AvRnvi mvne Zvi mgqgZvB ei neb, WvKv hve bv| wZxq K_vwU njv-me Avmvwgi AvZxq^Rb _vbvq GmB c_g ej h, Avmvwg wb`vl| GUv bZzb wKQy bv| wb`vl cgvY ne KvU, _vbvq bv| kvIb `LQ, myeYv `Z AvRnvii ig _K ewiq cvki wmuwo w`q IciZjvq hvQ| mI ZvK AbymiY Ki| `vZjvq Iwm mvnei ig| wfZi Avjv RjQ, meZ wZwb AvQb| igi mvgb Kbv cvZjv AviKRb Kbej| kvIb GKUz Mxi Mjvq ejj33

-Avgiv GKUz Iwm mvnei m `Lv KiZ PvB| -KB _BKv AvmQb? Avcbviv wK Pvbji mvsevw`K? Kvb Pvbj..? myeYvi gv_v GK`g KvR KiQbv, Lye Amnvq jvMQ| Pzb~ gvgvK KvU Pvjvb `e, gvgjv ne, Rj ne-Gme fveZ `g e nq AvmQ| ivZ `kUv eR MQ| _vbvq GLb Kx-B-ev Kie| wK NUbvUv Kx NUQ Zv cwivi Ki RvbZ cvij GKUz ^w jvMZ| gvgv wbqB Kvb NUbvq dum MQ| Iwm mvnei ig _K mvaviY cvkvK civ GK f`jvK ei njb| Kbej `uvwoq Ggbfve mvjyU Kij, eySZ evwK bB h BwbB _vbvi Iwm| ek PIov kixi, gyL GKUv KvgjZv KvR KiQ| _vbvi Iwmiv Ggb nq? cvkvK `L gb nQ Kvb Wvvi Acvikb KiZ hvQ| myeYv Rvb AvR ivZ wKQy ne bv| Kvb gxKI aij eje- GLb ivZ nq MQ, Kvj mKvj| Zey wbRi gbK GKUz Avkvm w`Z gvbyl me mgq kl Pv Ki| AbKUv evKzj K Iwmi Dk ej- GwKDR wg mvi? GKUz K_v ejZ cvwi? _vbvi Iwm mvnei bvg gxi Kz`ivZ Avjx| cywjk wefvM Abvb _vbvi Iwm`i m Zvi wei dvivK| wZwb memgq ek cwicvwU cvkvK cib| AbK gb Kib wZwb nqZv wewmGm KvWvii Kvb Gmwc ev wWAvBwRI nZ cvi| gxi Kz`ivZi mePq eo ewk njv cfvekvjx ew`i m AmvaviY hvMvhvM Ges mymK eRvq ivLv| Zvi `xN PvKwi Rxebi GKgv ARb wekvjx`i bUIqvK Afy nZ cviv| Aek GRb Zvi Pq Zvi x igv eMgi Ae`vb ev KwZZB ewk| ivZ `kUv cwiq MQ| gxi Kz`ivZi Zvov AvQ| evmv _K eD igv evievi dvb w`Q, Zvi
34

evexK ^vgxmn evmvq wbgY KiwQj| Iiv Acv KiQ, Avevi GjvKvi Ggwc mvnei wcGm bvg dvU `Lv Kivi Rb evievi Abyiva KiQ| hvIqvi mgq myeYvi DwM K b Zvi ga nVvr cwieZb njv| GB aibi wkwZ f`Nii gqiv AwZ DMi m ivZ `kUvq Kvb Abyiva Kij, h Kvb Riwi KvR wek-wZwik wgwbU wcwQq w`j Ggb Kvb gnvfviZ A ne bv| gqUv ek j^v, fvix kixi| gv_vi Pzj Gjvgjv nq MQ, evSv hvQ ^vgx ev KvQi KD nqZv GB _vbvq dum MQ| m ZiY QjwU fvB ne evanq| -mvi, Avgvi gvgv Lye mvaviY GKRb gvbyl| Kvb fzj evSveywSi KviY IbvK AvR Avi Kiv nqQ| Rvwb bv wK Aciva? myeYvi GB aibi Abybq _vbvq bZzb wKQy bv| Gjv bZ bZ Kvb cP MQ| GB aibi Mreuvav Abybq-webqi Rb Mreuvav DiI AvQ| _vbvi Iwmiv Lye e fwZ ejeb-Avwg Zv wKQyB Rvwb bv, wbP hvMvhvM Kib| A_ev hv nIqvi nq MQ, Avcbviv KvU Rvwgb wbq bb| AbK mgq Iwm mvne G AbybqKvixi w`K bv ZvwKqB cvnviviZ KbejK agK `b, wbP GZ jvK _vKZ jvKRb IciZjvq Kxfve DV Gjv? mevi PvL A nq MQ? ZvB agK LvIqvi AvM Kbej ek mcwZf nq IwmK AwfhvM Kij, mvi, Gbv`i evievi wbP wWDwU Awdmvii m `Lv KiZ KBwQ, ZvI Zvovwg KBiv LvovBqv AvQ...| Iwm gxi Kz`ivZ mevBK ek PgK w`q myeYvK Zvi igi wfZi AvmZ ejjb | myeYvi m kvIbI Iwmi ig XzKQ| ZvK c_gB bK AvDUi eev Kiv njv| `yRbKB ck Kiv njv-Avmvwg Zv`i Kx nq, mK Kx?
35

AbKUv Kov Mjvq kvIbK igi evBi `uvovZ ejjb| Gevi Zvi Mjvi ^i myeYvi KvQ cwiewZZ gb njv| Lye big Mjvq Av-axi K_v ejQb, Pzb~ gvgvi Pq myeYvi evcviB wZwb ewk ck KiQb| RvbZ PvBQb ^vgx Kx Ki? Qj-gq AvQ wK bv? evBi `uvovb QjUv Avmj K? ZvK GZ ivZ Kxfve myeYv LyuR cj? mevcwi gxi Kz`ivZ GB ivZi ejvq eDqi evexK `Lvi cwieZ GLb myeYvK LyuwUq LyuwUq `LQb| myeYv GKUz Rvivjv Mjvq ejj, -Avgvi gvgvi evcvi K_v ejwQjvg-| -I nuv, Avmvwg Pzb~ AvR mKvj GKwU vBg KiQb| wZwb wiKkv-kwgK msMVbi GKRb bZvK AvUvK KiQb| Zvi c nq GjvKvi AviK cwjwUKvj Kgx gvgjvi cwZ wbQ| -wiKkvIqvjv`i msMVb? -Kb wiKkvIqvjv`i msMVb _vKZ cvi bv? Zviv gvbyl bv? -mvi, GgbI Zv nZ cvi, GUv Kvb wiKkvIqvjvi m cvmvii ga mvaviY Kvb Mvjgvj| GUvK cwjwUKvj jfj Kb `LQb? gvb Avgvi gvgv Kvb aibi AMvbvBRkbi m hy bv| -`Lyb, Km nQ GUgcU-U-zgvWvi| mvaviY Mvjgvj bv, IbvK wigv wbq Z` Kiv ne| Z` ewiq Avme wZwb mvmx bv mvaviY| -wigv...? (myeYv gyL AuvPj w`q Ku` djj)| -GB h, Kuv`eb bv| Avgiv Zv wmgi evBi wKQy KiZ cvwi bv, wmgi KvQ euvav|
36

gxi Kz`ivZ GKUv wUmy myeYvi w`K evwoq `q| hZUzKz me Zvi nvZi k bqvi Pv Ki| Gw`K evievi eD dvb KiQ| Pvcv ^i Di w`j-igv, wWAvBwR mvii m wgwUsq AvwQ| ci Kj KiwQ| Avevi myeYvi w`K `w| `Lyb, Avcwb PvBj Avwg ewMZfve KmUv `LZ cvwi| wK wKqvi Ki ejwQ, GUv Avgvi Re bv| hviv evcviUv bvovPvov KiQ Zv`i Ici Avgvi KUvj AvQ, Ze wmIi, KmUv ek mbmwUf| c-xR mvi, AvcbvK cvmvbvwj wiKvq KiwQ| Avgi gvgv mvmx bv, c-xR wigv beb bv| Iwm wmU Qo DV `uvovq| nvZ mgq bB| wkKvi Nvqj KiZ hv hv ejv `iKvi Zv AbKLvwb c_gw`b GwMq MQ| Gi Pq ewk wKQyi `iKvi ne ej gb nq bv| `uvwoq myeYvi Lvjv Kuva Avi Mjvi w`K ZvwKq ejj, Iqj, Avcbvi K_v wekvm Kijvg| `wL wK KiZ cvwi| nuv, AvcbvK h Kvb mgq _vbvq AvmZ nZ cvi| evievi _vbvq Avmv Svgjv, gvevBj bv^vi iL hvb| eev wbq Avwg Rvbve| myeYv gvevBj bv^vi wjL `q| AbK abev` w`q PvL jvj Ki Iwmi ig _K ei nq| Zvi ei nIqvi m m gxi Kz`ivZ dvbi wiwmfvi nvZ bq, Mfxi fvebvq gM nq co| AvmvwgK ay GB Kmi Rb KvU Pvjvb w`j gvgywj Rvwgb ewiq Avme| Abfve AvUKvZ ne| wkKvi QyuZ nj hv Kivi, Lye `Z KiZ ne| wbPi Zjvq GmAvB AvRnviK dvb Kij| Icvk _K AvRnvi wKQy GKUv ejZ hvwQj, ZvK Kov GKUv agK w`q gxi Kz`ivZ _vbv _K ewiq hvq|
37

Iwmi ig _K myeYv ei nIqvi mgq kvIbi evievi gb nQ, Bm! Kb m wewmGm cixv w`j bv| AvR hw` m wewmGm w`q cywjk Rqb KiZ, Zvnj myeYvK Gwm ig ewmq GB evUv IwmK Zje KiZv, Iwm myeYvK gvWvg gvWvg ej e _vKZ..... AvRnvii m Zviv jKAvc Pzb~ gvgvi KvQ hvq| Pzb~ gvgv `viY Zw wbq cvb LvQ| Zvi cvb LvIqv `L AvRnvi ek wei| Kbeji w`K Kov PvL ZvwKq PzbyK wRm Kij, K cvb LZ w`qQ? m w`we Kweqvji gZv Di `qlvj Pvl Zzjv, AvU Pvl gyjv Pvi Pvl avb, GK Pvl cvb| mvi, Kb&, cvb Lve bv, Lve Kx? Pzb~i Ggb D`vm fvefw `L kvIb ek AevK| hvi Rb myeYvi gZ k gbi gq PvLi cvwb mseiY KiZ cvi bv, Zvi wbRi Lye GKUv cwZwqv `Lv hvQ bv| m AevK Ki w`q jKAvci wfZi _K ejjv-Zvgiv Pv Lvev bvwK? eev AvQ| Avgvbyj-vn bvg GKRbK WvKZ GK Kbej mvov `q| Pzb~ Rvbvq, Ii evwo hkvi| Kvb mgmv bB| myeYvi w`K PvLvPvwL nZ `Z ejjAvgvi wKQz nqwb, KvjKB evivB hve| LvwjLvwj Giv Kqw`b AvUvKvq ivLc? myeYv Avi _vKZ cvij bv, Kuv`Z Kuv`Z `Z ewiq hvq| Pzb~ kvIbK wKQy iZc~Y Dc`k w`j| me KqwU myeYvi `Lfvj welqi wK kl Dc`kwU b kvIb cP KzuKo Mj| gb nQ, myeYvi GB Pzb~ gvgv cywjki PqI fqi| Pzb~i kl Av`kwU wQj, kvb Qj, eYvi Zzwg hZ cviv mv_ w`q mvnvh Kiv wK ivwi ejv AvgvMi evmvq _vKvi Kvb wPv Kiev bv... Lei`vi!
38

kvIbK we`vq w`q myeYv hLb Ni XvK ZLb ivZ evivUv cuqwk| kixi Amvo jvMQ| APbv b^i _K gvevBj dvb Avm| wiwmf KiZB Icvk _K Iwm gxi Kz`ivZi Mjv fm GjvNywgq coQb...?

_vbvi Iwm njI gxi Kz`ivZ cwievi wbq ebvbxi mvZ b^i ivW i GKwU dvU _vKb| Pk eMdzUi GB dvU ay Zvi x igv eMg Avi GKgv gq gvbv evm Ki| igv eMg Lye AwfRvZ cwievii gq| Zvi Pnviv, ^v cyivcywi mB AvwfRvZi Qvc| ivRkvnxZ Zvi evevi wQj weivU wewo Zwii KviLvbv| ^vgx nqI gxi Kz`ivZ KLbv xK gKAvc Qvov `Lwb| Zviv cg Ki cvwjq weq KiwQj| weqi ci Zv`i `vZ Rxebi kZKiv wbivbeB fvM K_v nqQ ay UvKv-cqmv wbq|
39

AvR evi, mKvj _K igv eMgi gRvR Kov| wZbevi ejvi ciI gxi Kz`ivZ Zvi AvKvDU cvk nvRvi UvKv Rgv `qwb| MZKvj Avwgb Ryqjvm GKUv `yj cQ` nqwQj| KvDUvi Kvk-KvW w`q RvbZ cvi UvKv Rgv bB| ZLb fvwMm Iwm mvne DcwZ wQjb bv, wbNvZ gvi Lq Kbej nq hZ| -GB, Zzwg Reve w`Q bv Kb? AvKvDU UvKv `vIwb Kb? -mw`b bv cvk nvRvi w`jvg? -ev...ev...,Zvgvi evb RvgvBqi kwcs Kivi K_v fzj Mj? gxi Kz`ivZ bvkZv Lq cwKv `LwQj| cwKvi cvZv w`q wbRK m~Y Avovj Ki Icvk _K Di `q, Avwg fzwjwb eis Zzwg fzj MQ h AUv cvk nvRvi wQj| Gevi igv MR DVj, G MRb wmsni MRb _KI wb`q| wekvj nvZi _vev w`q ^vgxi gyL Avovj Ki ivLv cwKvUv wmbgv vBj mwiq w`j| -Kx ? Zzwg Avgvi KvQ wnmve PvI? Zvi AvM Zzwg wnmve `vI, Zzwg gvm Kq UvKv DovI ? igvi wPrKvi PuPvgwPZ Nii Zvcgvv AbK eo MQ| gb nQ Iwm mvnei Mvq nvZ ZzjjI ZzjZ cvib| wZxqevi Zvi gyLi mvgb _K cwKv mivZ wMq Kvbvi Uwej ivLv eo dzj`vwbUv fqi k Ki fO Mj| NUbv c~Y mwnsmZvq ic wbZ hw` ivRb AviKUz ci Ni XzKZ| ivRb igv eMgi Avcb QvU fvB| fvBK `L AvcvZZ nvZ-cv QvovQywo _K wbRK weiZ ivLj| wKy gxi Kz`ivZi w`K z `w w`q eywSq w`Q h, m cieZx Awaekbi Acvq AvQ|
40

ivRbi PvKwiUv g~jZ nqQ gxi Kz`ivZi Zwi, Zvi m wc ZvjyK`vii cwiPq AvQ whwb Lvb mvnei UUvBj KvvwbZ mycvwik Ki cvwVq wQjb| Aek wc ZvjyK`vii m igv eMgi Aviv ewk wbqwgZ hvMvhvM| cwiekUv nvjKv KiZ gxi Kz`ivZ ivRbK bZzb PvKwii evcvi AvMn wbq wRm Ki| ivRb Di `q-PvKwi Kviv fvjv hvq bv `yjvfvB, fvjv jvwMq wbZ nq| ivRbi evev hLb gviv hvq ZLb Zvi eqm AvU| evevi wecyj AvwfRvZi Zgb wKQy Zvi gb bB| eemv Ub bqvi gZv KD wQj bv, igv ZLb gxi Kz`ivZi Ni| ivRbi gv mw wew Qvov Ab wKQy Kivi K_v wPv KiZ cviZb bv| ^vgxi mewKQy GKUz GKUz Ki wew KiZ Zvi cvq `k eQi jM hvq| Zvici ivRbi Rb wKQy bvggv DwQ iL wZwbI ^vgxi RMZ Pj hvb| ivRb iscyi Zvi PvPvi evmvq _K GmGmwm cvm KiQ| DPgvawgKI mLvb _K covi K_v wQj wK PvPvZ evbK Rwoq ai Pzgy LZ wMq PvwPi nvZ aiv co| Zvici fqi Kv...| AbKUv cvwjq ev`ievb Pj hvq, gxi Kz`ivZi ZLb mLvb cvws| Zvi Kv_vI GK eQii ewk _vKv nq bv ZvB ivRbI mLvb _K covkvbv Kivi mvnm cvq bv| KjR fwZi ci hw` `yjvfvBqi Avevi e`wj nq, kl ch XvKvq gR gvgvi evmvq _vKv wVK nq| ivRb XvKv KjR fwZ nq| gR gvgv Iqvmvi Bwwbqvi wQjb| gR gvwg wQjb eRvq my`ix, gvgvi cvk GK`g gvbvq bv| Zv`i eqmi eeavb wQj mvo cbiv eQi| ivRb cvq ev_igi `iRvi wQ` w`q my`ix gvwgi Mvmj `LZ| GKw`b nvZ bvZ aiv coj, AvwRgcyi _K Pj Mj Bw`iv ivWi gm| Zvici wZZzgxi KjRi nvj| ivRb wewfb RvqMvq _vKjI UvKv cqmv wbq KLbv fveZ nqwb| igv ivRbi
41

LiPi evcvi wQj AZ D`vi, gvS gvS wZb-Pvi gvmi UvKv GK m cvVvZ Avevi nqZv Zv fzj wMq cii gvmB UvKv cvVvZ| wc ZvjyK`vii Abyiva ivRbi PvKwiUv nqQ| ZvK mRbg~jK abev` `qv DwPZ ej gxi Kz`ivZ ivRbi mvgb dvb Kij| Icvk _K wc ZvjyK`vi Di `q, igv eMg mK RvbZ Pvq| igvi w`K dvb GwMq w`ZB dvb aiZ cP Abxnvq A^xKwZ| gxi Kz`ivZ GKUz BZZ, Rx, I Zv GKUz Iqvk-ig| wc Rvbvq cywjk jwWm Kve _K KD GKRb dvb KiwQj Wvbkbi Rb, igv eMgi m K_v ejZ cvij fvjv nZv| gxi Kz`ivZ dvb ivLZ igv ivRbK weqi evcvi wRm Ki| igv Pvq weq Ki ivRb `Z msmvix nvK| weqi K_vq ivRb hb AvKvk _K coj| -Kx ej Avcv? Avgvi weqi eqm nqQ? -`yjvfvB, GLb weq Kie? kvjv-eveyi Ave`vi ej w`Q gxi Kz`ivZi fwgKv Kx nIqv DwPZ| AbK im mwi cPvq igvi w`K ZvKvj, Ii wK GLbv eqm nqQ? hLvb Zvgvi eqm cuwPkI gb nq bv| im Kvb KvR nqQ ej gb nq bv, igv mk mvdv _K DV `uvovq| wPrKvi Ki gq gvbvK WvK| Ni _K ewiq Avm cbiv eQi eqmx gvbv| cib wRbm Avi wU-kvU, cvU nuvUzi mvgb ek LvwbKUv Quov| ivRb Rvb GUvB dvkb wK cvUi Quov Ask w`q gvbvi dmv nuvUzi ZK cwivi `Lv hvQ, wU-kvUi nvZvI Lye QvU| Pzj mvgbi w`K Ggbfve Szj Ljv KiQ h, gyLUvB `Lv hvQ bv| gvbv Bswjk wgwWqvg coQ, G jfj bvwK I jfj
42

GUv ivRb cwZevi wjq dj| evsjvq ejj, gvbv mvgbi eQi DPgvawgK cixv `e| QvUejv _KB gvbv Lye Rw`, Zvi gvqi PqI ewk Rw`| hLb eqm Qq Zvi `vw` GKevi evmvq eovZ Gjb| gxi Kz`ivZi gvqi Lye kL bvZwbK m wbq Nygveb, ejv hvq AvLwi Lvqk| evcviUv Ggb h GKivZ bvZwbi m NygvZ cvij Zvi gZzi mgq Avi Kvb Avc _vKe bv| Iw`K gvbv wKQyZB `vw`i m kve bv| bv-kvqv Kvb Aciva bv wK m wPrKvi Ki evievi `vw`K ejwQj-Zvgvi Mvq M, cPv M...| ev Rbbx Lye K cjb| gxi Kz`ivZ gvqi GB K mBZ bv ci gqK Kl GK Po w`qwQjb| NUbv ZLb i| gvbv LvIqv-`vIqv e Ki w`j, cvwb ch Lvq bv, mvci gZv duym duym IV| c_g w`b Mj, wZxq w`b cP Kvwnj nIqvi ciI hLb gyL _K Lvevi dj w`j ZLb mevB AvZwZ| ay AvZ bq, Wvvii m K_v ej mevB gnv wec`M, Zvi cvjm Kg AvmwQj| Wvvi ejjb, LvIqvZB ne bBj mebvk nq hve| evwoZ KvbvKvwU i njv Avi gxi Kz`ivZ K wbRi AvOyj KvgovwQjb...| igv DV wMq gvevBj, evM nvZ `Z gvbvK wbq cvjvi hvIqvi Rb ei njv| ivRb gvbvK `L GKUz AevK| nvB-nvjv `~i _vK, Zvi w`K ZvKvj bv ch| A_P mvZ-AvU eQi AvMI gvbvK Kvj wbq AbK ivZ ch Qv` nuvUZ nZv| wekl Ki gxi Kz`ivZ hLb wewfb mgq LvMovQwo _K XvKvq AvmZ, ivRb ZLb dvb cq igvi KvQ QyU hZ| jwWm Kve wbq e igv wdiZ GKUz ivZ Ki| gvbvK ivLZ-ivLZ ivRbi wcV-Kuva e_v nq hZ| gvbvi wK Gme gb AvQ?
43

`ycyi LvIqvi ci `viY GKUv Nyg njv| Nyg fO ivRb `L evmvq KD bB| igv, gvbv GKUv Rw`bi cvwUZ MQ Avi gxi Kz`ivZ XvKv Kve| evmvq wZbUv KvRi jvK| GKRb GKUz eq gq Avi evwK `yRb QvU| Zviv mevB KvcU em wUwfZ mvvwnK evsjv wmbgv `LQ| eo KvRi gqK WK Pv w`Z ejj| GLb Kv_vI hZ BQ KiQ bv| GB duvKv evmvq bvBgvK cZ BQ KiQ| `yB eQi nq Mj A_P AvR ch ZvK GKUv Pzgy ch LZ cviwb, bvBgv `qwb| gvS gvS ivRb ah nviv nq hvq Avevi wbRK mseiY Ki| bvBgvK kvixwiKfve cyivcywi bv cvIqv ch wKQyZB Aah nIqv hve bv| bvBgvi gvevBj dvb Kij| bvBgvi Mjv ek Mxi, GKUvbv KvbvKvwUi ci hgb Mjv fvix nq hvq Zgwb Mxi| ivRbi BQ wQj wKQy hb KZzK ej bvBgvK GKUz Dx Kie wK mvq cvQ bv| -ivRb, evev Avgvi weqi K_v fveQb| -GLb weq... cvMj bvwK? -cyivUv bv b QvMji gZv AvKvk _K covbv| Avwg ejwQ, `yB dvwgwjZ Avgv`i mKUv Rvwbq ivLj GUv wbq Kvb Svgjv _vK bv| weq ci Kijvg, GLb Rvwbq ivLZ Zv mgmv bB, bvwK AvQ? -bv, mgmv bB| Zvgvi evevK Zzwg ejv| -Avi mUvB Zv mgmv| gv bB, Avgv`i KvQi fvjv Kvb AvZxq^Rb bB| Kxfve wbRi gyL evevK ewj? -Avi, evcvi bv| mgq nj Ggwb mevB Rb hve| GB kvb, bU dvBW wd AvQ? -gb nq _vKe, Kb Avgvi evevi m `Lv Kie?

44

-bv, wbKZb Avgvi GK ezi dvU duvKv _vKe| Iiv wPUvMvs hve, Pvwe Avgvi KvQ _vKe| Lye Mig Lvevi nVvr wdRi Vvvq ivLj Kx nq? Lvevi cP hvq| bvBgvi gRvRUv Zgwb weMo Mj| -kvb ivRb, ZvgvK AvMI ejwQ Aveviv ewj, weqi AvM ev cPv Kvb iKg bvsiv evnvbv Avgvi KvQ Kiev bv| Zzwg GKUv... -Avi wijv... Kzj, cxR| Zzwg Zv wZjK Zvj evwbq w`j| Avwg Kvb Lvivc BbUbkb wbq ewjwb, Zey mwi ejwQ| Avwg PvwQjvg mvivw`b Zvgvi m _vKe, Zvgvi nvZi Lvevi Lve| Avgvi Zv Avi KD...._vK ev` `vI| Avgvi fzj nqQ| Gfve ejvB wVK nqwb| bvBgv hb GKUz bvov Lj| gb nQ, GKUv Nvii ga _K ivRbi m Kov gRvR K_v ejwQj| GLb evanq Nvi KU MQ| ZvB Zv! ivRb Zv Lvivc wKQy bvI fveZ cvi| hvK fvjvevm Zvi nvZ ivbv LZ gb PvBZB cvi| hgb bvBgvi evev cwZ evi evPv`i gZv mKvj _K wLPzwo Lvevi Rb Ave`vi KiZ _vK| GUvI mwZ h, bvBgv Kvbw`b ivRbK GK Nvi ewk mgq `qwb eis Kv_vI emj evievi evmvq divi Zvov w`qQ| ivRbi ga AbK K_v _vKZB cvi hv nqZv ivvNvU, Kvjvnj KLbv ejv hvq bv| `ytLi fvi wewbgq KiZ PvB `ytL Rq Kivi gZv kv Kvb cwiek| mwZKvii wbwiwewj hv mwZB `ytL evSvi gZv enb Ki| bvBgvi GKUz Lvivc jvMQ bv, ek Lvivc jvMQ| gb nQ ivRbi cwZ AwePvi Kiv nqQ| Avmj evmvq GKv _vKZ _vKZ bvBgvi gv_v wVK bB| bv, ivRbK Avevi dvb Ki mwi ejZ ne| ivRbi eyKi me Rvjv-hYvi K_v kvbvi Rb m cZ|
45

KviY Zvi wbRi eyKI h AbK Ki gN Rg AvQ| ivRbK KqKevi Pv Ki cvIqv Mj bv, Zvi gvevBj e| bvBgvi m K_v kl bv KiB ivRb jvBb KU w`qwQj| fvewQj bvBgvK Qvov Kxfve wbKZb ezi duvKv evmvi menvi Kiv hvq| nUwj _vKv kvvK Pv Kiv hvq| gwnjvi GZ KzBK imc! ivRb ek AvcyZ| mw`b Divq iziU AbK K_v nqQ| Zvi PvLi fvlv ivRbK ek mvnm RywMqQ| kvvi K_v fveZ Lye wbivc` Avi ckvw Abyfe Kij| KviY kvv weevwnZ| GKRb AweevwnZ cyili KvQ GKRb weevwnZ gwnjv gvb njv-cixvi nj eB `L cixv `Iqvi gZv wbivc` GKwU evcvi| kvvi evmvUv `yigi njI Lye mvRvbvMvQvbv| GB QvU dvUwU Zvi kii `qv Avi dvUi wfZi hZ iKgi `vwg Avmevec cvq meB kvwoi `qv| Zvi ki-kvwoi GKgv Qj iwe| iwe Lye NiKzbv Qj, cP jvRyK Avi ^fvlx| weqi c_g w`b kvv Lye Nveo wMqwQj, iwe Avmj cwZex bv Zv? iwei evev Ggb GKUv vU eD LyuRwQjb h iweK mvgj ivLZ cvi Avi kvv iwei cvwievwiK mQjZvq ixwZgZv gy wQj| wK weqi ci kvvK AevK Ki w`q kigkvB Avjv`v _vKvi wb`k `b| Zv`i aviYv, GKm _vKj iwe evevgvqi Ici cyivcywi wbfikxj nq coe| Zviv mviv Rxeb ai iweK GKRb ^vfvweK KgV gvbyl evbvbvi Pv KiQb| KviY iwei evev GK mgq gvbyli evwo-evwo wMq mvevb wew KiZb| AvR wZwb `ywU eo mvevb dvwii gvwjK| Avjv`v Ki w`jI iwe wcZvi KvQ _K h_ cqQ| _vKvi Rb Divi gZv RvqMvq dvU Avi
46

gvmKU c-vRvq eo GKwU KmgwUi `vKvb| GKUv gvbyli GK Rxebi ARb wbqB m i Kivi myhvM cqwQj| wK KvR Kivi we`ygv AvMn Zvi wfZi KvbKvjB mw nqwb| wbRi `vKvb wbR AwbqwgZ nIqvq eemv UKwb, `vKvb GLb fvov `qv nqQ| gvwmK fvov Pwj-k nvRvi UvKv| cwievi mevi aviYv wQj| mvbi RbK nj nqZv `vwqZvbi GKUv cwieZb ne wK m aviYv fzj| dzUdzU gq AvbykKv nIqvi ci iwe Aviv ewk NigyLv nq Mj| iwe mKvj Nyg _K DVB wUwfi mvgb em| kvv AvbykKvK zji Rb Zwi Kij m zj wbq hvq| evmv _K AvbykKvi zj nuU hZ AvU wgwbU mgq jvM| wdi Gm m Avevi Nyg `q| `ycyi Avevi AvbykKvK zj _K wbq Gm GKm fvZ Lvq, Zvici wUwf `LZ em| evmvq `yBUv Uwjwfkb| GKUv WBsig AviKUv eWig| AvbykKv evmvq _vKvKvjxb iwe eW ig `iRv jvwMq wUwf `L| mvi ci kvv wdij iwe WBsig em wUwf `L| cwZw`b m AbK ivZ ch wUwf `L, KLbv KLbv WBsigB Nywgq co| AvbykKv WvBwbs Uwej em nvgIqvK KiQ| Lye kv wgw gq, evev-gvK KLbv wei nZ `q bv| Qq eQi eqm _K wbRi LvIqv Avi RvgvKvcoi cwZ m hZevb| kvv wbRi ig wUwf `LQ| kvv Avi iwe KLbv GKm wUwf `L bv| kvvi gvevBj Nb Nb dvb Avm| iwei wUwf `LZ Amyweav nq, gbvhvM b nq| Kwjsej eR IV| iwe `iRv Lyj `L PwekcuwPk eQii GK ivMv cvZjv ZiYx| meyR-Kvjv iOi mvjvqvi-KvwgR civ| gyLi nvo evSv hvq, hb AbK w`b ai AcywZ fzMQ|

iwe Aek GKevii ewk gq`i w`K ZvKvZ cvi bv| PvL wbPz Ki ibvK ck KijvKvK Pvb? ibvK WBsig emZ w`q iwe wfZi Mj| ibv gy nq GZ my`i mvRvbv-MvQvb Ni `LQ| Ggb my`i evmvq wUDkvwb Kiv Avb`i evcvi| Nii evBi _K evSv hvq bv h wfZi GKUv wgw dzji NvY Qwoq AvQ| ibv Gevi gvnv`cyi miKvwi gwnjv KjR _K wWwM cixv `e| Zvi evev AwkwZ vcvU wenvwi Avi GKgv fvB eLvU wUsKz| ibvi covkvbv AbKUv hb Mvei cdzji gZv| m `ywZbwU wenvwi QjgqK covq, Kvb f`jvKi evmvq GB c_g| kvv gvevBj ivRbi m gb w`q K_v ejQ, gvS gvS DPt^i nm DVQ| iweK `L Icvk GKUz nv KiZ ejj| -bQ, AvbykKvK covZ GKRb f`gwnjv GmQb| -nuv, Zzwg AvM K_v ejZ _vK| AvmwQ...| -Bq... gvb, Avwg Kx eje ? -(c wMq) wK eje gvb? Kv_vq _vK, Kx Ki me wWUBj bvI| m Zvgvi gqK cove| -Avwg cviebv| c-xR Zzwg Avmv| -Zv Kb cvie? Zzwg wbRB Zv GKUv gqQj, `vwqZ Zv ay cyil`i, Zvgvi bv| hvI AvmwQ..| kvvi agK Lq iwe GKUz BZZ eva KiQ| PzcPvc WvBwbs Uwej AvbykKvi cvk GKwU Pqvi Ub emj| ibv WBsig _K KZ~nj `wZ Zvi w`K ZvwKq AvQ| iwe AvbykKvi GKwU eB gyLi mvgb ai wbRK Avovj Ki ivLj|
48

47

kvIb _vK wSKvZjvq| gmevwo njI GKv GKwU ig _vK, Abme ig `yB-wZbRb Ki _vK| c_g `yRb wgj GK ig wbqwQj, PvKwi cvIqvi ci m GKvB GKwU ig bq| Avc-vBW Kwgwi Qv`i PvKwii Lye GKUv mgmv nq bv| m GKwU wmgU dvwiZ fvjv eZbi PvKwi w`q i Ki| `yB eQi ci AviKwU KbmvjUw dvg, wK wKQyZB gb wUKj bv| kvIbi eo mgmv njv Kviv m ckv`vi mK Mo Zvjv nq bv| ZvB KvR Kvb AvMn cvq bv| gb bv PvBjI mvivw`b GZ dgvj Avjvc-AvjvPbv Zvi KvQ `g-e jvM, me Qo MZ eQi Avevi wbRi wWcvUgU Ggwdj fwZ nq| GLb AbK kvw jvM, ^vaxb gb nq| MZKvj _K myeYv Avi Pzb~ gvgvK wbq gv_v ek NyicvK LvQ| evievi myeYvi wPwZ-AvZwZ gyLUv fm DVQ, fm DVQ Zvi `bw`b evm hvZvqvZi nqivwbi gyn~Zjv, fm DVQ Zvi Ngv gyL| ivvNvU PjZ wMq myeYvi gZv KZ kZ bvix Ggwb hZ AmRbg~jK AvPiYi ^xKvi| gvbyljv Kb Ggb Kie? gq`i `Lj GKUz KvQ hZ BQ Ki, KvQ cj Kvgbvi `w w`Z BQ Ki, me nj Qyuq `LZ BQ Ki| cZKwU cyili GB fvmgvb BQjv h GKwU gqi gvbwmK hYvi KZ eo KviY nZ cvi Zv wK Zviv evS? kvIbi gv_ve_v KiQ| evm Pov jvjyc `wavix GK GKwU cyilK gb nq GK GKwU Wvwebi jR-KvUv KzKzi| MZKvj kvIb myeYvK mvnm w`Z wMq ejwQj, ZvigZv Rxeb-msMvgx bvix GZ AZ fO coj Kxfve Pje| myeYv AbKUv gb gb
49 50

Di w`qwQj-hvi Rxeb msMvg ewk, Zvi civRq ZZ ewk Avi civRqi fqI ewk| myeYvi mB Ngv gyLi cvo LvIqv KvwVb kvIbK Kgb Rvwb Aek Ki iLQ, eyKi wfZi Kgb GKUv wPbwPb e_v Abyf~e nq| ivZ AvUUvi w`K kvIbi gvevBj GmAvB AvRnvii dvb Gjv| Icvk _K cwiPq b kvIbi Lye weiw jvMQ, GB kqZvb jvKwUi m K_v ejZ BQ KiQ bv| MZKvj _vbvq wK D`vm AvPiY, b~bZg f`Zv eva bB| kvIb Pvqvj k Ki dvb aij, -kvIb mvne, AvcbvK dvb KiwQ wKQy Avb-Awdwmqvj K_v ejvi Rb| -nuv ejb| -Avcbviv evanq eo Kvb loh AvUK hvQb| -loh? fvB, GKUz Lyj ejeb? -`Lyb, Avwg Rvwb Avmvwg Pzb~ wgqv Zgb wKQyB Kiwb wK welqUv h KvK Kxfve RwUj nq Mj, wbRB eySjvg bv, IbvK cyivbv wKQy WvKvwZi gvgjvq Rovbvi Pv PjQ| Kvj _K wigv i...| -I MW! GLb Kx Ki ? gvb fvB, Kx Kij Avcwb fvjv gb Kib? -`Lyb, mePq fvj nq IB wiKkvIqvjvi m evBi wgUgvU Ki djv| jvM Ii Ni wMq Ii cv ai gvd Pvb, Km wK KUvji evBi Pj hvQ| -wK fvB, gvd PvBe...? kvIbi BZZ ^ii Di AvRnvi wKQy K_v ejjb-kvIb mvne, KvU gvd PvIqvi Pq KvUi evBi gvd PvIqv AbK ewk mIqvei
51

KvR| cvewjK me mgq BMvZ fvM, gvmi ci gvm jvL UvKv LiP Kivi ci Av`vjZ gvd PvBZ Lvivc jvM bv| wK Av`vjZi evBi gvd Pq gxgvsmv KiZ BZ Lm co| kvIb Lye mcwZf nq AvRnvii K_vq mvq w`j| AvRnvii kl K_vUzKz kvIbK KZZvi Rvj Rwoq `q, Avi nuv, cwiwPZ `L fvjv GKUv DwKj jvMvb| AcwiwPZ DwKj nj m wbRB Km jbw` Kie, ewk cqmvi avv Kie| Ab WvKvwZ gvgjvjv Szwjq ivLe| AvRnvi Icvk _K nVvr jvBb KU w`j| kvIb wbRi KvbK wekvm KiZ cviQ bv| gb nQ cywjki Kvb jvK bv, gZ _K AvMZ Kvb mywd-`ieki m K_v njv| AvRnvii gyLUv AviKevi iY KiZ Pv KiQ| KZZvq, AveM kvIbi PvL cvwb Pj GmQ| GZ fvjv gvbylI Zvnj cywjk PvKwi KiQ! kvIb Lye mKvj myeYvi evmvq Mj, ZLbv iv` Qovqwb| myeYv bxjP Kvjvii GKUv cyibv KvwgR ci Gjv, gv_vi Pzj Lvjv| wgw mKvji wSiwSi nvIqvq GB c_g myeYvK `Lv| Gi AvM hZevi `LQ Ngv gyL KLbv `yw vM KLbv wZZvq fiv, KLbvev Rxe jvki Aven| GLb gb nQ Ab Kvb myeYvK `LQ, wK kv Kvgj Qvqv coQ gyLi Ici| Nygi Rb gyLUv GKUz dvjv-dvjv jvMQ| GB myWj gyL AbK Rjisqi KvR KiZ BQ Ki| kvIbK `L myeYvI GKUz AevK njv| GZ mKvj IK Avkv Kiwb| QjUvi gyL `L me mgq gb nq myeYvi Pq Ii ewk `ywv| QvU fvBqi ez wnme hZUzKz `ywv Kiv Zvi `vwqZi ga co, kvIb Zvi _K GKUz ewkB wPwZ _vK| myeYv GUv Ui cvq, mB m fqI cvq|
52

eQi cuvPK AvM mevB wgj wcKwbK b`b hvIqvi K_v njv| kvgxg, kvv, iwemn Aviv wKQy ez-eve wgj AvqvRb Kij| wVK AvMi ivZ ev_ig cv wcQj myeYv khvkvqx, Dcvq wQj bv ej kvgxgK wcKwbK hZB nqwQj| mKvj `kUvi w`K gnvvZv wnme kvIb nvwRi, Ii bvwK Riix GKUv BUviwfD AvQ avbgwZ, ZvB wcKwbK hvqwb| mvivw`b KvwUq w`j myeYvi wPwKrmv Avi LvIqv-`vIqvi AvqvRb| myeYv Aek Kvbw`b wRm Kiwb, mw`b Av` m BUviwfD w`Z wMqwQj wK bv| cqvRb gb Kiwb| QjUv GgwbZB LyeB Kg K_v ej Zvi Ici myeYvI KLbv Kvb wKQyZ evowZ AvMn cvq bv| kvIb myeYvi KvQ GKUv QvULvUv inmi gZ| QvULvUv ejvi KviY njv myeYv GB inm wbq gvUB wPwZ bv, AvMnx bv| Zey wKQy wRwbm fveZ bv PvBjI Ggwb-Ggwb gbi ga uqv cvKvi gZv Pj Avm| kvgxg hLb nvmcvZvj wQj, myeYv Avi kvIbi GKw msMvg PjQ AbK w`b| `yRbB kvgxgK euvPvZ cvMji gZv KiQ| Uvbv evivw`b mKvj _K ivZ ch GKm A_P wbwZ KD Kviv gyLi w`K GKeviI ZvwKq K_v ejwb| kvIb GLbv gvwUi w`K ZvwKq K_v ej Avi myeYv Abw`K `w w`q K_v ej| wKy Kb...? kvIb wbcvU f`Qj| KLbv myeYvK Kvb AcqvRbxq K_v ejv `~i _vK, PvL PvL iL ch K_v ejwb| Zvnj myeYv Kb Ii w`K ZvKvZ cvi bv? ZvKvj Kvb wZ bB Avevi bv ZvKvbvi Kvb KviYI bB| ZvKvb hve bv GgbI wKQy bq, Zvnj? kvIb bxj cvUi m vB Kvjvii nvd-nvZv kvU ciQ| Zvi Pzj me mgq QvU _vK, Mvj Pkgvq Zvi PvL KLbv fvjvgZv `Lv hvq bv|
53

evSv hvQ, GLvb Avmvi AvM Aviv fvi DV wKb kf Ki j^v Mvmj mi GmQ| wbPi w`K ZvwKq `yRb DwKji AvcqUgUi K_v Rvbvq| cvki Pzjvq Pvqi cvwb dzUQ| mw`K ZvwKq myeYv Zvi w`bi Kgm~wPi weeiY w`Z jvMj| `yRb evmv _K ei njv| Mwji gyL wUsKzK `L kvIb hb GKUz DQwmZ, GB QjUvKB `iKvi| GUv cwivi h, m wKQyUv KjKvwV bvoQ| fvwMm GK GLvb cvIqv Mj bBj Kv_vq LyuRZ nZv K Rvb| kvIb wUsKzi m K_v ejZ Pvq, ZvZ myeYvi Kov Avcw| gqjv wRbm cvUi Ici KmvB`i gZv gvUv nvZv-KvUv Mw civ GB eLvU jvK cvq ZvK djv Ki, ZvKvbvi fw GZ bvsiv h cwZevi Mvmj KiZ BQ Ki| kixi ek j^v Avi gqjv Zji gZv Pvgovi is| myeYvi Avcwi KviY RbI kvIb ZvK AvRnvii `qv Z_gZvgZ wevwiZ Rvbvq| K_v Abyhvqx myeYv GKUz mvgbi w`K nuU gBb ivW kvIbi Rb Acv Ki| wUsKzi m kvIb K_v ej GKUz nvjKv eva KiQ| AZ Avmj NUbv Avi NUbvi bvqK mK wevwiZ Rvbv Mj| wUsKz GiB ga myeYvi m kvIbi mK wbq `yevi wRm KiQ| wUsKzi kixi _K euvUKv GK M ei nQ ej kvIb Zvi _K GKUz `~i mi `uvovq| m PqQ wUsKzi gvag wiKkvIqvjvi m welqUv wgUgvU Ki djZ| wK wUsKzi SuvK Abw`K| gnjvi jvK`i w`q mgvavb KiZ ne, kvIb Zvi KvQ ewnivMZ| wUsKzi cve m k~Kii M cj| k~KiK Kxfve PovZ nq Zv kvIbi Rvbv bB, wbRK Lye Amnvq jvMQ| gb nQ
54

myeYvK wbivc` ivLZ wKQyw`b k~Ki`i m gjvgkv KiZ ne| c~ewbavwiZ m~wP Abyhvqx myeYvi m kvIb Ikvb MvgUmi nW Awdm GmQ| Lvb mvne cvwVqQb| wc ZvjyK`vi dvb e| Bkviv cq myeYv em, kvIbKI emZ ej| -mvi, Avcwb evanq wewR| bv nq Avcbvi gvPvBwRs-gvbRvii mv_ Avjvc Kwiq `b, IbvK AWvi vUvm w`q hvB| -gvPvBwRs-gvbRvi vUvm w`q Kx Kie? m wK wWwmkb `q? wWwmkb bB Avwg| kvIbi w`K fqven wRvmvi `w wbq cwiPq RvbZ Pvq| myeYv GKUz Ub-Ub ejj-Rx, Avgvi mv_ GmQ...| wc AZ webqx K kvIbK evBi Acv KiZ ej| evBi gvb wimckb j^v mvdv emvb AvQ| kvIb mvdvq emj| Lye my`i Awdm, `qvj eo-eo KviKvR| BUwiqi wWRvBbvii `Zv AvQ| Nigq Avjv wK Avjvi Drm PvL co bv| wimckwb gqUv Lye gb w`q KwDUvi KvR KiQ| KD Gj m Lye wei nq, GB eywS weivU Kvb wZ nq Mj| wK kvIb wc ZvjyK`vii ig _K ei nIqvi mgq Lqvj KiwQj, gqwU KwDUvi cv eq`i IqemvBU `LQ| Qjiv Gjv `L wK gqivI h `L Zv kvIb GB c_g eySj| kvIb PvL e Ki fveQ, m hw` MvgUmi gvwjK nZv Zvnj AvR myeYvK Ab Kviv ig GKjv wgwUs KiZ nZv bv| myeYv mR-uR Zvi mvgb dvBj wbq emZ| kvIb wimckwbK

ejZ AvR KD Zvi ig XzKe bv, Kvb dvb aie bv| mvivw`b myeYvi m wgwUs Kie| wci igi GK Kvbvq eo Kbdvi Uwej| myeYv mLvb wKQy Kvcoi mvj wj Abyhvqx mvwRq ivLQ| cyiv Ni wci kixii cviwdDgi NvY g-g KiQ| myeYv evBi Acgvb kvIbi K_v fveQ, wci m cwiPqKvj Avgvi m GmQb GBfve ejvq I K cj wK? Kx ejv DwPZ wQj- fvB? QvU fvBqi ez, fvB ejZ cviZ A_ev QvU fvB| wK myeYv Kb Zv ejj bv? gyL Kb fvB ev QvU fvB ejZ euvaj? mw`b _vbvq Iwm mvnei mI GKB evcvi NUQ| kvIbi cwiPq w`Z myeYv Kgb Rvwb AvUK-AvUK hvwQj| Kx weiwKi! Ggb Kb njv? mgmvUv Kv_vq? bvn&, Kvb mgmv bB| wc Pqvi Qo myeYvi cvk Gm `uvovq| GKUz wcQb _K dwe kW `LwQj| wcQb _K myeYvi Lvjv Kuva Avi fivU wbZ^i Ici PzjPiv `w co, ek ewZg| wc h mvmvBwUZ Pj mLvbKvi icmx`i KvQ myeYv wKQyB bv| Mvqi eY nvK Avi evPb nvK, wci RMZ myeYvK bwmB ejv hvq| wci KvQ gqiv `yB KviY wfo Ki| wKQy gq AvQ hviv gxcyi m PjZ cQ` Ki ZvB wci KvQ QyU Avm| wZxqZ wKQy gq Lv` wci AvKlY Avm| mwZ AmvaviY ivRcyi gZv Zvi Pnviv| ae-ae dmv Mvqi is, Mfxi Kvjv ck i, cuvP dzU GMviv Bwi myVvg kixi Kej hebi wSwjK| Zvi GB wSwjK cyoZ _vK XvKv knii wfAvBwc cwievii DVwZ hyeZx wKsev webv`b RMZi AbK ^bvgab ZviKv| wc wbRI AevK nq hLb Zvi m wWbvi KiZ wMq
56

55

^bvgab Kvb bvwqKv Qwei wUsB evwZj Ki `b| Zvnj wci `w Kb myeYvi gZv AwZmvaviY eq Kvb KgRxex gqi KuvawbZ^ AvUK _vK? Kb? MvgM QvU gvQi gnvmgvivn mLvbKvi gvbyl iB-KvZji gZv eo gvQ wKb wbRK Z I mvwbZ eva Ki| wK XvKvq b`b wKsev AvMvivi gZv mycvikc abx jvKiv KejB ZvRv K-gvii gZv wRqj gvQi KvQ wMq PKPK `w w`q wfo Kib| ay wRm KiZ _vKb-AwiwRbvj `wk Zv ? Pvli bv Zv Avevi !... wKy Kb? Kvcoi wdwbwks KvqvwjwU PK KiZ wc Uweji KvQ Gm `uvovq| evg cvk _K wmwiqvj-mvj wbZ wMq myeYvi AbKUv kixi Nul `uvovZ nq| g`y Mjvq wRm Ki, -Lvb mvne KZ mvjvwi w`Qb, AvcbvK? Kvcoi mvj mvRvZ wMq myeYvi Kvgi _K kvwoi wKQyUv Ask mi wMqwQj| wc Zvi Kvgii gVv ZK D divwm mfZvi Qvc LuyR cj| G h mwZB ewZg wKQy| myeYvi Kvbi KvQ gyL wbq wdmwdm Ki ejj- Avgvi GLvb gvPvBwRs Re Kieb? Mvwiqvm wdDPvi, dwe gvKwUsq Kvb Mvj bB| vwUsq AvcbvK UzqbwU-dvBf `e| Aviv ewk `qv hvq..| K_vjv ejZ ejZ wci dmv nvZi `ywU AvOyj myeYvi g`y g`hy KvgiUv Qyuq w`j| `yzwgi Qj myeYvi Kuva gyL w`q nvjKv dzu Qwoq `q| Ggb my`kb cyili evqexq k myeYvi wknwiZ nIqvi K_v, Acvi hebK avv gi Kuc IVvi K_v| wci aviYv wQj mewKQy
57

wgwjq gqUv nqZv Gzwb ZvK Rwoq aie A_ev eyKi KvQ gyL WzevZ QUdU KiZ _vKe, AwfZv ZvB ej| Aek me gq GK iKg bv, GB gqUv Lye ewk KwVb nj nqZv ejemvi, fe AvcbvK kxN Rvbve| wK bv, cwZwqv m~Y ewZg| ewZg neBev bv Kb, h ZK wc GKUz Kvgbvi Avb aivZ PqwQj mB ZKi Ici `ytmn Rxebi GK GKwU hYvi cjc co co GKevi AbyfwZnxb, fuvZv nq MQ h| myeYv mk wc _K AbK `~i mi `uvovq| Zvi PvL G iKg NYvi AM~rcvZ wc GKUz AcZ nq Mj| fzj njv bvwK? gqUv Zv gb nQ wPrKvi Kie| gyLi Pvqvj k Ki PvLi Avb GKUzI bv Kwgq myeYvi Mjvq Acgvbx So, GwKDR wg... dvi`vi Avi KLbv GB nvivwgcbv Kieb bv...| AbK `Z Pjgvb wKQyi nVvr MwZiva Kij Kx nq? e wWMevwR Lvq| wcI wWMevwR Lj| c_g Av ci Rvi-Rvi mwi ejZ jvMj| cwiwwZ `Z wfbZvq ic bq| `yRb GLb kvfve eemvwqK Avjvc KiQ hb GKUz AvM wKQyB NUwb| wK myeYvi PvL GLbv wbivc` gb nQ bv| wcK cyiv `kcUUv `Z uwoq w`Z ne| Av Av m ^ic divi Pv KiQ| -GB mvji wRGmGg KZ? -mvi, Uz-diwU| -nvqvB Uz-diwU? gv we Uz-wddwU, nvqvB jm...? -mvi, `k wRGmGg Zv UjviB AvQ| wc AvPgKv wPrKvi Ki DVj, fqi wPrKvi|
58

-nvqvU bbm! AvgvK Ujvi kLvb? Kx KvR Kib Avcwb? GKUv AvKziU mvj mvewgU KiZ cvib bv, em-em Lvb mvnei cqmv b Kib| GKPzqvj wRwbm Qvov Kb GmQb? Pnviv `LvZ? GK my`kb Pnvivi jvK GZ Rvi wPrKvi KiZ cvi Zv Awekvm| wPrKvi myeYv ek Nveo MQ| GB nvivwg jvKUv wK R bv Rvbvqvi? myeYv Kx Ggb KiQ h, GBfve wbRi Awdm WK Gb GZ wb`q Acgvb KiZ ne| myeYvi Gzwb ewiq Avmv DwPZ A_ev mvgb Uwej ivLv fvix ccviIqU w`q M-vm fO `qv DwPZ| m GLbv GB Rvbvqvii mvgb Kx KiQ? wc ZvjyK`vi hZ evi Awdm Kuvwcq wPrKvi KiQ ZZ evi wimckwb gqwU kvIbi w`K AvoPvL ZvKvQ hb kvIbiI GKUz `vl AvQ| myeYv gv_v wbPz Ki Kvbw`K bv ZvwKq `Z ewiq hvQ| kvIbI Zvi wcQy bq| `Z wmuwo eq wbP Gm `yRb `L evBi fxlY ew nQ| GB wewsqi wbPZjv cyivUv cvwKsqi Rb ivLv| wews Avi ivvi ga KqK avc j^v wmuwo, `ycvk PgrKvi wKQy MvQcvjv jvMvb AvQ| GZ Rvi ew nQ h, mvgb wKQy `Lv hvQ bv| myeYv wmuwoi GK Kvbvq Gm `uvovq| ewi QuvU Mvq AvmQ, K Avi Acgvb wbRK QvU KxU gb nQ| evBi ewi ZxeZvq gvwUi wbP _vKv wcucovjvi wmuwo eq Dci Avmvi AvcvY Pv| cvwbZ fm hvIqvi fq bv _vKj wK Iiv GBfve w`K-vbk~b nq QyU eovq? GKwU wcucov myeYvi mvji wfZi XzK cvqi AvOyj Kuvgo w`j| _vK, KuvgovK| mevB KvgovZ Pvq, Zvnj Avi GB wcucovi `vl Kx? myeYvi
59

Dn kwUI KiZ BQ KiQ bv, GgbwK cv GKUzI bvovZ BQ KiQ bv| AbKY ci kvIb myeYvi wcQb Gm `uvovq| m Lye DwRZ, wcK `uvZ-fvOv Reve w`Z Pvq| gvKwUs Kwi ej GBfve KD Awdm WK Gb Acgvb Kie? myeYv Zv wci eZbfvMx KgPvix bv| myeYv wbRK GKUzGKUz Ki wdi cj| -kvIb, GUv Avgvi PvKix| Zvgvi cvmvbvj mwUgUi Rb Avwg PvKwi nvivj, IB jvKi Pq Zvgvi Ici Avgvi ewk vf _vKe| -h PvKix IB kqZvbi m wijUW, m PvKwi Kivi `iKvi Kx? GBevi myeYv kvIbi w`K ZvKvq| wK `wUv gvjvqg bv, K Dv Si coj-Zvgvi mgmv Kx? Kxmi GZ vf? Zzwg K? Kxmi GZ `vwqZeva? gNi MRb cvv MRb bv nj ew Si bv| kvIbI eyKi Mfxi jywKq _vKv wKQy GKUv Pvcv `qvi Rb mgvb DwRZ nq `Z Di w`j, Avcbvi m KD Lvivc wKQy Kij Avgvi vbk~b jvM, mgmv Kx Rvwb bv| Avcwb Kb Avgvi mgmv wbq fveQb? Avcbvi mgmv Kx? myeYv Aviv ewk c Mj| GB QjUv Zvi wfZi GKUz GKUz Ki h AmwZi `vbv R w`qQ Zv AvR kl KiZ ne| k Kvb fvlvq GK Ggb wKQy ejZ nq hb Avi KLbv Kvb AmwZ ev A^w myeYvi wfZi R bv bq| myeYv evwK Rxeb Kviv Rb Kvb cKvi A^w wbRi wfZi enb KiZ ivwR bv| m Gevi AbKUv wPrKvi KiB ejjZzwg Kx PvI? Zvgvi Avmj mgmv Kx? Kxmi Rb Zzwg Avgvi mv_ jM _vK? ZvgvK Avgvi Kvb `iKvi bB...|
60

evBi ewi Rvi GLbv AbK ewk| ZvB myeYv-kvIbi D evK wewbgq `~i _vKv jvKRb bZ cvQ bv| myeYvi kl K_vwU kvIbi Lvjv eyK PveyKi gZv jvMj| gv_vi ga wekvj AKvi VKQ| m wmuwoi gSZB acvm Ki em coQ| GUv wK ejj myeYv? PvL QjQj KiQ, kvIb wbRK ai ivLZ cvij bv| nvDgvD Ki Ku` djj| evPv Qji gZv kixiUv KuvcQ, Kuv`Z-Kuv`Z ay ejQ, Avwg wKQy PvB bv| wekvm Kib, Avcbvi KvQ Avwg wKQy PvBbv| wKQyB bv...| cv_i hZ ewk k nq, Zvi Ici Lv`vBqi KvR ZZ ewk vqx nq| myeYv kvIb bvgi me A^w gyQ djZ PvBjI Zv cvi bv| Zvi gbUv nVvr e_vq fi DVQ| kvIb hb Zvi nq meUzKz PvLi Rj Swiq w`Q| Kb GB K nQ? GB cvo LvIqv Rxeb meyYv wewfb RvqMv _K GZ K cqQ, Avi kvIbi Rb AviKUz K gb wbZ cvi bv? kvIbi PvkgvUv GKUz `~i wQUK cowQj| GLbv `yB nvZ w`q gyL XK Kuv`Q| myeYv PkgvUv Kzwoq Avb, kvwoi AuvPj w`q PkgvUv gyQ GKUz SzuK kvIbK DVZ ej| kvIb emB AvQ| myeYv AbK K Mjvq kw mvi Ki DVZ ej| GKx? myeYvi Mjv KuvcQ Kb? myeYv wbRK k Kivi AvcvY Pv KiQ| wbRK evSvq, wKQyZB `yej nIqv Pje bv, AveMK wbqY KiZ ne| wK myeYvi PvL Qj-Qj KiQ, kvIbK Avi WvKZ cviQ bv, AviKevi WvKj h kvIbi KvQ aiv co hve| ew _g MQ| Pvicvk Kgb AKvi fve| gb nQ APbv Kvb kni, APbv Kvb cwiek| myeYv kvIbi w`K nvZ evovq| kvIb hb PgK hvq, gSZ emv Aevq myeYvi w`K ZvKvj|
61

m PvL mvgvb KduvUv Rj gyvi gZv wPKwPK KiQ| Zvi nvZ ai DV `uvovq, Zvi nvZ _K PkgvUv wbq ci| mvgb GKUv Lvjv gvVi gZv, cvk eo jK| `xN elvq jK Kvbvq Kvbvq c~Y| myeYv wi PvL m w`K axi-axi nuU PjQ, cvk kvIbI nuvUQ| jKi cvoi Kvb GK Ni _K Kwe KvnvKi GKUv Mvb fm AvmQewi Kvbv _g MQ, wbf MQ Avjv-Siv w`b `wi KcvY k~b nvZ, wdwiq w`j ^ciOxb| fzj fvjjvMvi fzj fvjevmvq, fOQ gii fzj ZeyI Rxeb LuvR, Rxebi Rb, AviK Rxebi Kj| ....... ... ... ... ... ...

62

`ycyi wZbUv _K Lvqi Acv KiQ A_P wUsKz gvb GLbv NygvQ| KLb DVe RvbZ cvij Gi ga m KqK wUc AZ kLvbK UvKv KvgvZ cviZ| wbP evwoi eviv`vq fvOv wmuwo, cvk GKUv Bu`yi gi co AvQ| fqven `yM, gvwQ fb&fb& KiQ| Lvqi GZY ai gvwQ`i mv_ mB M fvMvfvwM Ki AvmQ| Lvqii BQ wQj Pzb~i Ici ewMZ AvgY Ki cwZkva be| RvqMvUv IB UBjvmi mvgb nZ ne| UBjvmi jvfjxK `wLq m Pzb~i Acgvbi cwZkva wbZ Pvq| jvfjx ek gvUv kixii gq, Zvi Kvjv _j-_j gy ev `Lj Lvqii Lye jvf nq| jvfjxi QvU fvBK MviR wiKkv cvBq w`Z Lvqii fwgKv wQj iZc~Y| Lvqi gb Ki jvfjxi KvQ Zvi AekB wKQy cvIbv AvQ| cvIbv gUvZ bv PvBj m Ggb eev Kie h, jvfjxi fvBK Avi KD wiKkv `e bv, GjvKv Qo Ab GjvKvq hZ ne| Zvi Lye BQ GB gvmi kl eDK wKQyw`bi Rb `k cvVve Avi mB myhvM jvfjxK Ni wbq hZ eva Kie| mB Avb` cvq ivZ Zvi Nyg nq bv| wmMviU dzuKZ-dzuKZ wUsKz Ni _K ei njv Lvwj Mvq| Mvq ek KqKwU KvUv `vM| IB `vMjv wbq m mevBK ek jvgnlK NUbvi weeiY `q| KvbUv ZvK nZvPvi NUbv, KvbUv nqZv eo Kvb bZvK euvPvZ wMq AvgYi wkKvi, GB me...| -fvB, GB _vbv-cywjk gvjv Svgjv jvM| Avwg KB, IB evWvi evBi KBiv `b, Avwg cw w`evb| -Zzwg wgqv ewk eySj nBev bv, Pzc _vK| mgqgZv Avwg eySev|

Lvqi eyK cKU _K AbK gqjv bvU ei Ki, G mvni Puv`v MviR gvwjK Zvi nvZ cvwVqQ| wUsKzK Puv`vi UvKv w`q m `Z ewiq hvq| wUsKz Ni XzK `L ibv ek mvRMvR KiQ| GgwbB m ibvK cQ` Ki bv| KjR co ibv wbRK weivU wKQy fve| wmbgvi gZv WvqjM `q, Xs Ki K_v ej| mePq Lvivc evcvi njv Zvi Rb ibv evwoZ Kvb hyeZx KvRi jvK ivLZ `q bv| `yB fvB-evbi K_vcK_b D`yZ njI evsjvq Gfve icvi Kiv hvq : -bwQ, ZzB gvBbli evwo covBZ hvm| Zvi mgmv Kx? Ab gvBbli evwoZ hvIqvi `iKvi Kx ? gvbyl`i fq `Lvbvi Pq Zv`i evwo hq wUDkwb Kiv AbK fvjv KvR| IB! jKPvi gviwe bv, `uvZ fvBv w`e| Avwg gvBbli fq `LvB? Auv..? Zv Kx Ki? Zvgvi KvRUvi Kx ej? KD wRm Kij Zvgvi ckv Kx ejev? ej| -Avwg GjvKvq cwjwU Kwi| -cwjwU? gvb evS? gvb ivRbxwZ, GBUv gnvb k| Zvgvi gZv cvv jvK cwjwU Kij GUv GKUv Mvwj gb nq| ibvi Mvq nvZ `qv wUsKzi Rb bZzb wKQy bv| gvi LZ-LZ ejv hvq kixi k nq MQ| GLb hv ejQ ZvZ gv_v Vvv ivLvi Kvb gvb nq bv| gyL ay DPviY Kij-Zvi covjLvi w gvwi... evwKUv nvZ-cv w`q Pvjvj| ibv gSZ co MQ, nvZi wjcwK gyLi wewfb RvqMvq j MQ, Pzji ev wQuo MQ hb GKUv ivMv cvZjv Wvqwb| wUsKz Pj hvIqvi ci ibv Avevi bZzb Ki mvRZ i Kij hb wKQyB nqwb| mvRvi mgq evievi AvbykKvi evevi Pnviv gb coQ, Kx wgw
64

63

jvRyK Pnviv| f`jvK gv_v wbPz Ki ibvi m K_v ej| ZLb ibv ZvK AvMvMvov gb w`q `L| Ggb jvRyK cyil m AvM KLbv `Lwb| Zvi Ni h `yRb AvQ Zviv Zv Rvbvqvii KvZviI co bv| ibvi Lye Lvivc jvM IciZjvi bvBgv Avcvi Rb| Iwb hgb my`ix Zgwb AbK vbi LuvR ivLb| KZ wKQy Rvbb! ibv cvq bvBgvi KvQ AbK wKQy kL, bvBgvi gZv eyw`x nZ Pvq| A_P mB bvBgv Avcvi w`K wUsKzi Kz`w coQ| jvq ibvi gv_v bZ nq hvq| bvBgv Avcv B`vbxs Zvi m fvjv Ki K_vI ejb bv| ibv fve XvKv kni GZ v-e`gvqk`i Rj-Rwigvbv nq A_P wUsKzi Kb G iKg wKQy nq bv? `yB-wZb eQi nvRZ _vKj ibv AbK kvw cZ| eo A^w njv, Zvi DcwwZZ wUsKz hLb-ZLb wenvwi DVwZ eqmx gq`i Ni WK Nvi ci Nv _vK| gvS-gvS wfZi _K wKkvix Ki kxZvZ wPrKvi kvbv MjI Gme wUsKzi Kvb iKg civqv bB| ibv AvR AvKvwk iOi Pzwo`vi ciQ| kvgjv eY, jvj iO gvbvq bv| MZKvj iweK AvKvwk iOi wUkvU ciZ `LwQj ZvB AvR m AvKvwk is eQ wbqQ| `iRv Lyjj iwe| m AvR Mvp jvj iOi wU-kvU ciQ, Kg eqmx Qj`i gZv `LvQ| `iRv Lyj ek `~i m `uvwoq AvQ| ibvi Kx hb njv, iwei kixi Nul Nii wfZi XzKj| Kx Ac~e myNvY! cyil`i kixi _K Ggb my`i cviwdDgi NvY m AvM KLbv cvqwb| iwe eWig wUwf `LwQj| m Lqvj KiQ, AvbykKvi wUPvi me mgq Zvi w`K ZvwKq _vK| gqUvi PvL mvivY wi _vK bv| nvjKv- cvZjv

Mob wK K_v ej ek fvwiw Mjvq| Kx Avh! fveZ fveZB ibv eW ig nvwRi| ibv mnR fwgvq iwei cvk Gm em| Ggb mvejxjfve K_v ej hb AbK w`bi mK| -AvQv Avcwb `ycyi Nygvb? Avgvi Zv `ycyii Nyg Qvov GK`g Pj bv... gvS AvbykKv WvK, ibv wMq cov `wLq Avevi wdi Avm| GKUz GKUz Ki K_v evo, Zv`i cQ`-AcQ`i welq wbq AvjvPbv PjZ _vK|

AvR AvKvk AbK gN _vKvq myeYv Awdm _K ek AvMB ei nqwQj| evmvq cuQ hvq mvi AvM| Mwji gyL `vKvb`vi Rvbvq, wUsKz Zvi m K_v ejZ Pvq| cvmcvU Awdmi `vjvj`i gZv msw fvlvq evSvbvi Pv Ki, wUsKzK nvZ Kij Pzb~ gvgv GKw`b _vbv _K ewiq Avme| myeYv cwivi ej w`qQ, wUsKzi hv ejvi Zv hb kvIbi m mi bq| Pzjvq Pvqi cvwb w`Z wMq `L Ni wKQy bB| MZ wZb w`b Ni Kvb ivbv nqwb, BQ nqwb ivbv Kivi| gywo, wezU Avi Pv| mvi ci
66

65

kvIb GK DwKj mvne K wbq Gjv| kvIbi PvLgyL PKPK KiQ, Mvp bxj iOi wU-kvU Avi Kvjv wRbm-cvU ZvK ek dzidzi jvMQ| AvR c_g AvweKZ njv, ^fvlx GB jvRyK QjwU AbK ^Zt~ZZvi m gvgjv-gvKvgv jovBqi gZv ivL| Zvi Ggb AvZwekvmx fwgvq myeYv ek nvjKv eva KiQ, wbRK Kb Rvwb Lye wbtm jvMQ bv| AvMZ DwKj mvnei bvg gBbyj Bmjvg, whwb kvIb`i GK ezi eo fvB| KqK wgwbU f`jvK Ggbfve K_v ejQb hb Zv`i cwievii KD| wbRi _K myeYvK civgk w`jb| wekl Ki GB mgq myeYvi GKjv _vKvi KviY AbKB gwK-agwK w`Z cvi| wK wPvi Kvb KviY bB, AvRB wZb w`bi wigv kl nQ| gBbyj mvne Pzb~ gvgvi m `Lv KiQb| ek `pZvi m Rvbvjb, ci w`b Pzb~ gvgvK Qvwoq Avbv hve| ay ZvB bv, Ab Kvb wg_ gvgjv `qvi Pv Kij wZwb wgwWqvq duvm Kieb| gBbyj mvnei m wgwWqvi fvjv hvMvhvM AvQ| Pzb~K wbq ewk evovevwo Kij cywjk Dv Svgjvq coe| _vbvi Iwm gxi Kz`ivZKI AvR weKj wZwb cwivi ej w`qQb| gBbyj mvne hvIqvi mgq ejjb, Avcbv`i h Kvb mgmv AvgvK dvwj ejeb| Avcwb kvgxgi evb gvb AvgviI evb| kvIb ZvK GwMq w`Z evBi hvq| gBbyj mvnei kl K_vwU Avevi gb nZ myeYvi PvL cvwb Gm Mj| cw_exZ hZ wbziwbhvZb, me gvbyli vivB nq Avevi Pig wechq mB gvbylB gvbyli cvk Gm `uvovq| gvbylK Kvb msvq djv hvq bv|
67

AbK w`b ci AvR wbRK `viY nvjKv jvMQ| GLb Avi Kvb `ywv jvMQ bv| GK KvR Kij Kgb nq, kvIbK wbq evRvi Ki Gm fvjv wKQy ivbv Kiv hvq| MZ KqK w`b kvIbi Ici Aviv ewk aKj MQ, wbqB Ii LvIqv-`vIqv nqwb| myeYvK AevK Ki w`q kvIb `yB nvZ evRvii evM wbq XzKj| c_g ei Kij Pvqi mivgvw` Zvici cvwLi Lvevi| Kx Avh! Ni cvwLi Lvevi bB mUv kvIb Kx Ki eySj? myeYv Mvmj mi Pzjvi cvk emQ| Pzj GLbv fRv, j^v fvix kixi hb kiZi D`viZv| kvIb Pzb~i LvU em Avjy KvUQ| Nii mvgb cyivUv eviv`v, me mgq `yUv Pqvi ivLv _vK| IUvB WBsigi KvR Ki| KviY eviv`vUv jvnvi wMj w`q Niv| GKUv eo `iRvi gZv eev, ivZ mLvb Zvjv jvMvb hvq| evBi _K evwoIqvjvi Mjvi AvIqvR kvbv Mj| myeYvi c~Y Bkviv eyS kvIb eviv`vq hvq| evwoIqvjv wegj eveyK Rvbvb njv, myeYv Amy Ges evwo fvov ci w`b `qv ne| Zey m myeYvi m Riix K_v ejZ Pvq| myeYv Mvq Pv`i Rwoq eviv`vq Gjv| wegj eveyi eqm mvZPwj-k| gv_vq vqx UvKi Rb gb nq cvb cwiq MQ| `xNw`b wZwb cvBjm ivM fzMQb| wKy mevBK ejb Zvi GwmwWwUi mgmv, mvivY cUi e_vq fvMb| GKvi mvj Zvi cwievi fviZ cvwjq MjI wZwb hvbwb| wbRi Rxebi gvqv _K Zvi ^Yvjvii `vKvbi gvqv ewk wQj| ivRvKvi`i fq gymjgvb cwievii gqK weq Kivi wmv bb| Dcvqvi bv `L evwoi gvbvbmB KvRi jvK kYxi GK gwnjvK weq Ki gymjgvb cwiPq w`Z _vKb| GZ `Z hy kl ne, fvebwb|
68

ci Aek wn`y cwievi Aviv GKwU weq KiwQjb wK `yB eDqi KD Lye ewk w`b euvPwb| myeYvK `L wegji gyL hb bZzb gvLbi wcwQj fve, Avnv, kixi Lvivc eywS| Zvnj Zv WvKvWvwK Dg nqwb| myeYv fvjv Ki Rvb evwo fvov cwikvai evcviUv m wbR gyL bv ejv ch wegjeveyi Nyg ne bv| ZvB Ab Kvb fwgKv QvovB K_v kl KiZ PvBj, evwo fvov ci w`bB cq hveb, wbwZ| wegj Zvi K_vq we`ygv AvMn bv `wLq MoMo Ki ejZ i Kij, kixi Zv AvgviI wVK bB| x MZ nIqvi GB AvVviv eQi Avi KZUvB ev wVK _vK? mevB AbK cxovcxwo KiQ Avevi weevni Rb| wK GLb weq Kij Qj-gqiv Kx fvee? ZviPq eis... myeYv Gevi weiw wbq GKUz Rvi GKB K_v Avevi ejvi Pv Kij| wK wegji Kvb h wKQy XzKj bv, ivgvqY covi gbvhvM aviY Ki Avevi wbRi K_v ej PjQ, -Avgvi B`vbxs mgmv nQ, ivZ Nyg nq bv| Gcvk-Icvk KiI wKQy nq bv| Qv` Zv AbK ivZ nuvUvnuvwU Kwi| `kUvi ci Qv` ZvKvjB `Leb, Avwg GKv nuvUwQ| bjvg, Avcbvi gvgv bvwK nvRZevm KiQb...? kvIb eviv`vq ewiq Avm| ZvK `L wegji evanq uk wdi Gjv| fvov `qvi ZvwiLUv Avevi wbwZ Ki m vb ZvM Ki| LZ-LZ ivZ bqUv evRZ Pjj| kvIbi eyKi wfZi GKUv Pvcv DRbv KvR KiQ| AvR ivZUv wK m _K hve? myeYv GKv, Pvicvk jvKRb hfve wei Kiv i KiQ Zv Lye `yw vi evcvi| `ywvq kvIb gm wMq NygvZ
69

cvie bv| ivZ myeYvi eviv`vq wMji `iRvq KD hw` bK Ki? Zvi eyK aK Ki IV| Avevi fve, ivZ _vKvi BQv cvlY Kij myeYv hw` Lvivcfve bq? hw` fzj evS? kvIbi hvIqvi cwZ `L myeYv Rvbvjvi cvk `uvovq| Zvi e_vZzi `w AKvi AvKvki w`K| kvIb wK AvR _K hZ cvi bv? GUv Zv Zvi m `vwqZi gaB co| myeYv wbR gyL Zv ZvK ivZ _vKZ ejZ cvi bv, mUv GK aibi Kvvwjcbv, m Zv KiZ cvi bv| wK kvIb Zv wbRi _K ivZ _K hZ cvi, mewKQy Zv m wbRi _KB Ki| myeYv ZLbv Rvbvjvi w`K gyL Ki AvQ| Akv-AwiZvq kvIbi gb wKQyZB hZ Pvq bv| myeYv wK wbRi wbivcvi K_v fe GKevi ejZ cvi bv-kvIb, Zzwg _K Mj fvj nZv| GBUzKz PvBZI wK AvZvb euva? bvwK m fimv cvq bv| myeYv wbRi gb Ab K_v ejQ, Rxeb bv PvBZ PvBZ Zvi gb Kvb wKQy PvIqvB h fzj MQ| fzj MQ Kxfve Avkv KiZ nq, Kxfve ^ci emwZZ gvwU djZ nq| Aekl kvIbi K_vq mw^Z wdi cvq-Avwg Zvnj hvB..? myeYv Nyi `uvovq| Abw`K Agwjb `w iL Di `q, I, nuv| ivZ nqQ..| kvIbi bxie cvbi ci myeYv Av Ki `iRv e Ki| wK `iRvi Icvk kvIb ZLbv wbtk `uvwoq AvQ| gb PvBQ `iRv bK& Ki Avevi wfZi XzK co wK mvnm nq bv| Avi `iRvi Gcvk myeYvi gaI wKwZ AwiZv| kvIbi we`vq bqvi aib wKQyUv njI evSv hvq, m myeYvK m w`Z Pvq hgbUv me mgq m w`q _vK| bvbv ARynvZ m myeYvi cvk _vKZ Pvq, AvRv wbqB
70

PqwQj| ZvQvov kvIb _vKj GLb A^wi e`j myeYv ^wB eva Ki ewk| wbRi gbK civwRZ Ki GB c_g m Kvb ^cfzKi gZ `iRvUv Avevi Lyj gv_v evwoq ZvKvq| bv, KvDK `Lv hvQ bv| eviv`vUv k~b, hgwb k~bZv Luv-Luv Ki Zvi eyKi Mwnb| Avevi `iRv e Ki| wegj eveyi Qv` _K wbP myeYv`i eviv`v cwivi `Lv hvq hgwb m me mgq `L| AbK Kvj Avkv Ljv Ki, gqUv hw` ivZ eviv`vq Gm em| wegjK hw` `L GKevi nvZ w`q Bkvivq WvK, j^v ivZ GKjv hw` KLbv wegjK cq Avbw`Z nq...| AbKY cvqPvwi KiZ KiZ cv e_v nq MQ| cvBjmi m hy civwRZ nq wbP wbRi Ni wdi hvq| Ke h gqUvi feywi D`q ne?

AvR Pzb~i wigvi kl w`b, Kvj wicvU Rgv w`Z ne| gxi Kz`ivZ Pzb~K Zvi ig nvwRi Kivi wb`k w`j| Pzb~i gv_vi GKcvk dzj MQ, Nvoi KvQ Qvc-Qvc `vM| cv Lyuwoq nuvUQ| gxi Kz`ivZ wbwZ h, wigv fvjvgZv nqQ| GLb fvjvq fvjvq jvBb Avmj nq| Pzb~K Zvi Uweji cvk gSZ emvb nqQ, nvZ-Kovq euvav nvZ w`q wbRi cv ai em AvQ| Bkviv KiZ Kbej `yRb ewiq Mj| gxi Kz`ivZ GKUv wmMviU aivq| Pqvi Ub Pzb~i KvQ Gm emj| weMZ wZb w`b m myeYvi gvevBj ek KqKevi dvb KiQ, civfve BwZ w`qQ h, gvgvi wbtkZ gyw cZ PvBj myeYvK GKUz wemRb w`Z ne| wK Icvk _K Kvb mvov gjwb eis DwKj cvwVq ZvK GK nvZ `Lvb nqQ| GLb Gcvk _K kl Pv KiZ ne, AvRKi ivZUvB mgq| Pzb~ AwkwZ, fq `Lvbv Lye mnR evcvi| wmMviUi auvqvq ay myeYvi `xN-fvix Kuvmvi gZv KvgvZzi kixiUv fm DVQ| nvj Qo w`j Pje bv, G iKg AevPxb Kuvmvi cv m eevi Rj LqQ| Lye GKUv mgmv nIqvi K_v bv, ay GKUv ivZi RbB Zv| -Zvgvi fvwMi wK AvM Kv_vI weq-kvw` nqwQj? Pzb~i gv_vUv hb Rj DVj| Nvo euvKv Ki wbii _K wbRi cvqi w`K cv_ii gZv em AvQ| gxi Kz`ivZ Gevi Aviv gvjvqg K i Kij, Zvgvi Aev LyeB Lvivc, `yBUv WvKvwZi gvgjvq Zvgvi bvg cvv nq MQ Avi GUgcUUz-gvWvi Zv iv cvIqvi Kvb Dcvq bB| Ze

71

72

Zzwg PvBj Avwg mKvj mewKQy cvwbi gZv mnR Ki ZvgvK ei Ki w`Z cvwi, Kx ej...? gxi Kz`ivZ Avevi wmMviU UvbZ jvMj| Gevi Pzb~ wbqB AvMn wbq ZvK wRm Kie, RvbZ PvBe ZvK Kx KiZ ne| wK jvwVi evwo LvIqv mvc Kvgi fvOvi ciI hb duvmduvm KgQ bv| Pzb~, Zvgvi Aviv cuvPw`b wigv bqvi Av`k nBQ| Aviv cuvPw`b wK Zzwg GB Kzv-wcUvwb nRg KiZ cviev? Zzwg cvij Avgvi mgmv bvB| Avi bv cvij fvj gb Avgvi mvnvh wbZ cvi| gxi Kz`ivZ myeYvi gvevBj dvb Kij| Icvk wis nQ| gvevBjUv Pzb~i Kvbi KvQ aij| Pvcv K i-Pz Av`k, Zvi fvwMi eySvq ej, Avwg NvLvbKi ga hve| ej...| Pzb~ cej NYvfi Iwm gxi Kz`ivZK `LQ, Zvi Pvqvj k| Avevi gvevBjUv Zvi Kvbi KvQ Avm| Iwm iY Kwiq `q, Aviv cuvPw`bi wigv| GBevi Pzb~ Pzc _vKZ cvij bv| gvevBj _K Kvb mwiq mviv Rxebi _y_y GK m GKeviB Qyuo gvij| AaKUv coj Iwmi wek nvRvi UvKv `vgi gvevBj mU Avi evwKUv Zvi cwkej nvZRyo| Kbejiv Pzb~K wbq MQ| ev_ig _K ewiq gxi Kz`ivZ xK dvb Ki| Zvi gv_vi GKw`K Avb Abw`K Acgvb- bv wi, bv MBb| Lye kv fwZ igvi m K_v ejvi Pv Kij| -igv, Zzwg LqQ? -nuv, Zzwg ei nIwb?

-bv, Lye Svgjvq cowQ| cwjwUKvj Km, AvR ivZUv _vbvq _vKZ ne, nqZv fviivZ wdiev| Zzwg Lq q cov| -Kx ejv Zzwg? mviv ivZ RvMe? kixi Lvivc Kie, Kv_vq wK Lve, Lvevi cvwVq `B? -Avi bv, AbK Svgjv| LvIqvi mgmv ne bv| -Zvnj kvb, wVKgZv Lve wK ...| Avmvi AvM dvb w`I, mvjgvK (KvRi jvK) `iRvi KvQ iL `e, `iRv Lyj `e| GmAvB AvRnvi ivZ AvUUv _K Acv KiQ| Iwm _vbv _K bv ei nj m AvM ei nZ cvi bv| GB Iwmi me KvRKg i nq mvi ci| AvRnvi GB evcvi Lye wei| GZ j^v mgq ai m AvM KLbv KvR Kiwb| gxi Kz`ivZ mvnei wbqwgZ Mfxi ivZ ch Awdm Kivi inm m Rvb| Zvi m hme ivNe-evqvji IVv-emv, Zv`i w`bi ejvq _vbv-cywjk Kivi mgq bB| w`bi ejv UvKv Kvgvbvi mgq Avi ivZi ejv Zv LiP Kivi cvjv| KD _vbvq LiP Ki, KD Kve LiP Ki...| Iwm mvne _vbv _K ei njb ivZ `kUvq| m m AvRnviI ei nIqvi Rb cZ njv| GKRb nuvcvZ-nuvcvZ Lei `q, Pvi b^i Avmvwg cvMj nq MQ| `qvj, jvnvi wkK gv_v VzK wbRB wbRi gv_v dvwUq djQ| AvRnvi cwogwi Ki `o ewiq Mj mw`K| gxi Kz`ivZi m K_v kl Ki igv Ab AviKUv gvevBj AviKRbK Kj Ki| Icvk _K wc ZvjyK`vii K fm Gjv| MZ `ygvm ai igv Ggb GKwU ivZi Acv KiwQj| wc ZvK w`bi ejvq mgq w`Z cvi bv, w`jI w`bi ejvq Kv_vI mvvZi myhvM bB, cii w`bB vvj Qwoq coe| Bm&, gxi ivZ _vbvq _vKvi evcviUv AvM Kb ejj bv|
74

73

Zvnj AZ GB eq kixiUv hZUzKz me cwiPhv Ki cZ ivLv hZ| GLb m gbcvY w`q wci BwZevPK mvov Kvgbv KiQ| wci K_v cwivi evSv hvQ bv, Pvicvk nP, gb nq Kvb cvwUZ AvQ| igvi gbUv ek Lvivc nq Mj| wKQyY K_v ejvi ci jvBb KU hvq| igv Awi nq coQ| hZB e _vK, AvR wcK nvZQvov nZ `e bv| GKUz ci wcB dvb Ki, igv GKUz Kuvcv K `Z Iwm mvnei _vbvq ivwhvcbi evcviwU wbwZ Kij| wc kl K_v ej dvb KU w`j, bv cejg, Avcwb GKUz MU ej ivLeb| Avwg mvo evivUvq XzKe|

ivZ cvq GMvivUv evRZ PjQ| myeYv ev_ig `yNv ai Kvco ayZ e, w`bi ejvq Zv mgq cvIqv hvq bv| weQvbvq Gm `L Iwm mvnei `yUv wgm&Kj| AvR ivZ gvevBj e ivLZ ne| Pzb~ gvgv Ni bv _vKj gb nq KeiLvbvq AvwQ| cZK w`b ivZ Lvevi ci Pzb~ gvgv ZvK wbq cvb LZ em| AbKUv gvqi ggZv
75

w`q m myeYvK mycvwi LZ `q| GB GK UzKiv mycvwiZ Kx cwigvY fvjvevmv _vKZ cvi Zv cw_exi Kvb wevbx Kvbw`b cwigvc KiZ cvie bv| Pzb~ gvgvi mycvwi LZ BQ KiQ, wK Kv_vq iLQ K Rvb| _vK, Avi gv GK w`b| Zvici Zvi nvZB Zv LvIqv hve| nVvr gvevBj eR IV, Iwm mvnei dvb| dvbUv e Ki ivLj fvjv nZv| wK hw` mwZ Kvb Riwi KviY dvb Ki? -wgm eYv, Nywgq coQb? Riwi Avjvc wQj| -Rx, ejyb| -mwi, Avcbvi gvgvK evanq Avi euvPvZ cvijvg bv| WvKvwZ gvgjvq Aviv mvZ w`bi wigv bqv nQ| wK Ibvi h Aev... -Kx nqQ, Ibvi? Kx nqQ, ejyb? -dvb Zv GZ wKQy ejv hve bv, Avcwb GK KvR Kib| Avcbvi Nii `iRvUv Lyjyb| Avwg `uvwoq AvwQ, wfZi Gm ewj? myeYvi gv_vq hb eRcvZ NU Mj, cv KuvcQ| Mjv w`q GKUzI AvIqvR ei nZ PvBQ bv, -Kx ejQb Avcwb? GZ ivZ Avgvi evmvq? -wgm eYv, Avwg cywjki jvK| Z`i KvR h Kvb mgq h Kvb RvqMvq hvIqvi cvIqvi ivwL| wc-R `iRv Lyjyb, Avcbvi fvjvi Rb ejwQ| -Avcwb Pj hvb, Kvj _vbvq `Lv Kie| wc-R... -Avwg Avcbvi eviv`vq IqU KiwQ| fzj Kieb bv wc-R|

76

myeYv Avi K_v ejZ cviQ bv, Kb h m eviv`vi `iRvq Zvjv gviZ fzj Mj| kixiUv GLbv KuvcQ wK ZvK wi nZ ne| mvnm nvivj Pje bv| Iwm hw` `iRv avvq Ze Rvi wPrKvi i Kie| wKy Kxfve? Zvi Mjv w`q Zv Kvb AvIqvRB ei nQ bv, GKUzI hb kw bB| gv_v fb fb Ki NyiQ, m wK gv_v Nyi co hve? Icvk _K Iwm Av Ki `iRvq bK Kij| myeYvi eyK aodo GLbv Kgwb | `iRv jvMvb AvQ Zey `iRvi mvgb Pvji WvgUv w`q evwiKW Movi Pv KiQ, cyiv kixiUv hb AvZ Aek| Gevi wbRi Ni XzK `iRv e Kij| Iwm Avevi dvb KiQ, m KU w`j| GLbv nvZ Kuvcv _vgQ bv| kvIbi gvevBj dvb Kij, gvevBj e| GLb KvK dvb Kie? kvvK dvb Kij, Zvi dvb e| Avevi kvIbK dvb Kij, GB mgq Kb Ii dvb e? wbRi weQvbvq wU-mywU gi em AvQ| gxi Kz`ivZ Icvk _K gvevBj AbeiZ dvb KiB PjQ| cwZevi gvevBji AvIqvR, myeYvi KvQ GK GKwU PveyKi gZv jvMQ| gxi Kz`ivZ AbKY eviv`vq `uvwoq _K Gevi GKUv Pqvi Ub emj| `iRv ewk Rvi avv `qv hve bv| Zvnj Avkcvki jvKRb Pj AvmZ cvi| GgwbZ wVKvbv LyuyR cZ Mwji gyL AbK jvKK cwiPq w`Z nqQ| GLb hw` KD RvbZ cvi m AbvKvwZ Zvnj Zv mgmv eU| wK gqUv Zv aiv w`j bv| gb nQ, Pj hZ ne| Avevi dvb Kij wK gqUv Zvi dvbB aiQ bv| m wKQyZB myeYvi jvfbxq `xN kixiUv fzjZ cviQ bv| kl Pv bv Ki m GLvb _K boe bv| `Lv hvK Kx nq|
77

ivZ evivUvi w`K myeYvi eviv`vq GmAvB AvRnvii DcwwZ| AvRnviK `L gxi Kz`ivZ weq wbevK| AvRnvi Rvbvq Pzb~ wbRi gv_v wbR dvwUqQ| _vbv _K KD GKRb Avmvwgi DwKjK dvb me Rvwbq w`qQ| DwKj Avevi AvRnviK dvb Ki welqwU wbwZ nq| gBbyj mvne hbZb DwKj bv| wZwb ek cQb, eomo gyfgUi K_v Rvbvjb| Gme K_v ejvi Rb Avcwb GLvb Kb? Zvi AvM ejb, Avwg GLvb AvwQ- GUv Kxfve Rvbjb? AvRnvi DiUv GKUz Abfve w`j hv b gxi Kz`ivZi Kvgbvi Nyg GKevi fO fyj, -mvi, DwKj AvgvK PR KiQb| wigvi jv UvBg wQj AvR weKvj cuvPUv ch wK Avmvwgi gyL-gv_v dUQ ivZ mvo `kUvq| LeiUv wWcvUgU _KB wjK nqQ| wZwb ejQb, Kvj mKvj wgwWqv nvwRi Kieb| GLb GB gaivZ, GLvb Avcbvi Avb-Awdwmqvj DcwwZi Lei hw` Avevi RvbvRvwb nq, wgwWqv Zv Kvj wZjK Zvj evwbq `e, mvi| Avwg mvi, AvcbvK wbZ GmwQ, di mdwU...| gxi Kz`ivZi gb nQ fqi Kvb ^c `LQ| Kx me nq hvQ, Zvi uk bB? GBLvb Zvi GK gyn~Z `uvovb me bv| ZvQvov m AvRnvii KvQ GBfve ^kixi aiv Lve, fveZ cviQ bv| GLb AvRnvi g~j mgmv bv, g~j mgmv wgwWqvK VKvb| Gzwb ZvK me wfAvBwc cqU bK& KiZ ne| AvR ivZi ga nvZ bv KiZ cvij Kvj mKvj evcviUv cPv kvgyK cv KvUvi gZv ne| `Z AvRnviK wbq myeYvi evmv _K ewiq Mj| Mwji gyL wUsKz, D mseabv w`Z Aviv `yPviRb cvv wbq `uvwoq AvQ|
78

Iwm mivmwi MvwoZ DV Mj, AvmjB `wi nq MQ, wUsKz ch U Pj GmQ| AvR ivZUv IwmK _vbvq KvUvZ ne| mwZB m eo Kvb Svgjvi M cvQ|

`yw`b ci Pzby Rvwgb cj| c_g nvmcvZvj Zvici evmvq Avbv nq| gv_vq eo evR, QvU gyLUv dzj ek eo nq MQ| nvZ-cvqi AvOyjjv me dvjv| m q wUwf `LQ Avi myeYv ivbvq e| kvIb eviv`vq em AvQ| Pzb~ gvgv ZvK Lye GKUv fvjv PvL `LQ bv| gb nQ, ZvK `Lj A^w nq| gbUv ek fvi, GKUv `ywvI NyicvK LvQ| ZLb wmGbwR _K bg Pzby gvgvK wbq axi-axi AvmwQj| Mwji gyL wUsKzi GKUv bvsiv wUbx `yRbiB gv_v Mig Ki `q-fvMxi `g AvQ, Iwmi GK ivBZ ... gvgvi Rvwgb...| kvIb c_g evSwb| wK Lqvj KiQ, Pzb~ gb gb wUsKzK LuvwU evsjvq Mvwj w`wQj| hw`I Zvi Mjvi AvIqvR wUsKz ch cuQvqwb| Pzb~ wUsKzi wUbxi ggv_ ei KiZ ciQ, wbqB wKQy GKUv NUQ| mKvj _K KvU, nvmcvZvj GZ eZv MQ h myeYvi m wi nq Kvb K_v ejvi myhvM nqwb| Pzb~i Rb `ya AvbZ wbP hZ njv| Mwji `vKvb`vi kvIbK fvjv Ki Pb, kvIbi cwiPqI Rvb| Zvi KvQ kvIb RvbZ cvi gnjvq iU MQ h, _vbvi Iwm Kvj ivZ myeYvi m evmvq mgq KvwUqQ| Aek gaivZ _vbvi Ab Awdmvi Gm IwmK wbq hvq| GB Lei GLb gnjvq nUKK| GLb kvIb eySZ cviQ, mKvj ei nIqvi mgq Mwji evwm`viv myeYvi w`K Kb DrmyL `w w`wQj| nuv, GLb cwivi| Zvi cv `yUv Lye fvix jvMQ, cv mvgbi w`K djZ cviQ bv| kixiUv Kgb wjq DVQ, gb nQ ivvq co hve|
80

79

Pzby `ya LZ cviQ bv, Zvi Lye Kvwk nQ| kvIb myeYvK AbKUv cvMji gZv wRm Kij, -Gme Kx bwQ, Kvj ivZ Iwm GmwQj? -nuv GmwQj| wK Zzwg GBfve wRm KiQ Kb? -bv gvb... wK Kb? -kvIb, cwivi Ki ejv| Kx RvbZ PvI? Gevi kvIb hb Zvi fzj eySZ cvi| gv_v wbPz Ki Av Av ej -GjvKvi mevB ejvewj KiwQj, ZvB Avwg RvbZ PvwQjvg...| myeYv hb wnsm evwNbxi gZv MR DVj| wbRK wbqY KiZ cvij bv| -GjvKvi jvK ejQ? Zv`i gZv ZvgviI Lye AvMn nQ, ZvB bv? Iwm GLvb Gm Kx KiQ, Lye BQ nQ RvbZ? Lye? myeYvi GB AvPgKv wPrKvi kvIb GKevi nZf^| m GKUv eo iKgi fzj Ki djQ| Zvi ck Kivi aib AbiKg nIqv DwPZ wQj| wK myeYv GB evcviUv ZvK mKvj ejjB cviZ| Zvnj Zv GB fzj evSveywS nZv bv| myeYv `o wbRi ig XzKj| weQvbvq em bxie Kuv`Q, Pby gvgvI GKnvZ w`q gyL _K MvOvwbi k Kuv`Q| Rxebi G Kvb cwiwwZ, GKUv Nii ga hZUzKz evqy _vK Zvi meUzKz hb nvnvKvi fi MQ| kvIb bxie myeYvi Ni XzKj| Kgb GKUv kxZj fve| GKUv LvU, Uwej Avi GKUv Avjgvwi| GK Kvbvq Zvi gvqi GKUv Qwe, AviK Kvbvq kvgxgi eo GKUv Qwe| Nii ga Zvi Uvwbq fRv Kvco-Pvco SzjQ| GKcvk fRv Kvco _K hgb Uzc-Uzc Ki gSZ Rj coQ, Abcvk myeYvi PvL _K SiQ Ak| kvIbi gb nQ, mB Ak gSZ bq, Zvi eyKi Ici coQ, cwZwU duvUv m b ivLQ| nuvUz
81

Mo myeYvi mvgb gSZ emj, `yB nvZ Rvi Ki ay ejj, AvB Avg mwi| kvIbi Pj hvIqvi kl gyn~Z PvL gyQZgyQZ myeYv ZvK cQb _K WKwQj| m bZ cvqwb| myeYv fveQ KqKw`b Awdm-QywU be| KqKw`b m Ni em KvUvZ Pvq| Mwji evwm`viv Zvi w`K AyZ `wZ Pq _vK| Kx wbqwZ! mvgbi evmvq KqKUv Qj gm Ki _vK| Zv`i Rvbvjv GKevi ivv Nul| Qjjv cvq Rvbvjvq muU _vK| Iiv Zv Zvi w`K Ggb N~Yvqgvb `w ivL, hb MZ ci ivZ wK NUQ Zv ^P `LZ cvQ| mevi PvL Kgb GKUv Kvgbvi nvnvKvi, Kviv PvL Avevi cP hvIqv gZ ci `yMgq AvgY| GKUv evcvi wKQyZB gv_vq AvmQ bv| mw`b ivZ Iwm mvne eviv`vq Acv Ki Pj Mjb| Ggb bv h nPqi KviY AbK jvKRb Rov nqwQj| IwmK Kviv `LQ Avi KvivB ev GB Qv NUbvK bvsiv M evwbq `yM Qovj? KbB ev fqi mebvkv Acev` GjvKvq Qwoq coj? GjvKvq KZ iKg mgmv _vK, Zv wbq wK jvKRbi GZ AvMn _vK? eve Rxebi hb Kvb NUbv wKsev iUbvi ga nvZ evbvbv AvPvii gZv GKUv gb NvY AvQ hv Qj-eyov me kYxi jvKi Avvq gnvgyLivPK wnmve KvR Ki| myeYvIwmi ivwhvcbi iUbv evRvi hb bZzb Kvb evi AvPvii AvMgb| c_g gvnvcyii ga mxgve _vKjI ci vbxq `ywU cwKvi Amxg `qvq XvKv knii Ab jvKRb Rvbvi myhvM cq Mj| gxi Kz`ivZ mw`b ivZ wgwWqv VKvZ mg nqwQjb| wK weivax`jxq `ywU cwKv hv`i m Zvi ewMZ mK fvjv hvwQj bv, Zv`i
82

Zv VKvb me bv| ivRbwZK KviY gxi Kz`ivZi XvKvq cvws| ZvB ivRbwZKfveB welqUv GKUz bvov Lve, GUvB ^vfvweK| weivax `ji wKQy vbxq bZv myhvMUv KvR jvMvjb| mePq gRvi evcvi, IB cwKv `ywU cwZw`b Lye GKUv ewk wew nqbv| wK Iwmi wbwk Kvwnbx I Kzgvix gqi Ni _vbvi Iwmi ivwevm-GB `yB wkivbvg cwKv `ywUi GKw`b mevP msLK Kwc wew nq Mj| evwoIqvjv wegj evey `k ^vaxb nIqvi ci Kvbw`b GKwU cwKv wKb cqmv b Kibwb| wZwbB Gevi GKB w`b `y`ywU cwKv wKbjb| MZ `yw`b ai myeYv Kviv dvb wiwmf KiQ bv| Ni AbK wKQy bB| Pzb~i RbI AbK wKQy Avbv `iKvi wK evBi hvIqvi Kvb BQ bB| fvi _K fxlY ew nwQj| hLb ew i nq, myeYvi Nyg fO hvq| eviv`vq AbKY emwQj, evBi ZLbv AKvi| gb nwQj, GB AKvi nvwiq hZ cvij AbK kvw jvMZ| kvIb Gjv mKvjejv| evBi wbqB cvwb RgQ, kvIbK `LQ nuvUz ch cvU MvUvb| kvIb Avevi evBi wMq Nii wbZcqvRbxq wRwbm wbq Gjv| AvR AbK w`b ci kvgxgi e jvei igUv myeYv Lyj w`qQ| kvIb mLvb Rvj cwivi wbgM| wbRi Kj wbq hZUv bv wPv, ZviPq ewk `ywv Pzb~ gvgvK wbq| K_v ejv Qo w`qQ| mvivY Pvqvj k Ki, PvL e Ki _vK| wVKgZv LZB Pvq bv| `yw`b Awdm bv hvIqvq kvIb Pvc w`Q| nqZv kvv ZvK ejQ, hfveB nvK Awdm Gm GKUv `iLv hb Rgv `q| AwbQv mI kvIbi m Awdmi Dk ei nZ njv|
83

ewkiDwb AvR AbK mKvj `vKvb GmQ| AvR wekl w`b, gvb ewi w`b, AbiKg DcfvMi w`b| ewi w`b m AvUUvi AvMB `vKvb em| `vKvbi mvgbi ivvq ek cvwb Rg hvq| me MvgUm Kgx nuvUz ch Kvco Zzj GB cvwbi ga w`q nuU hvq| GK GK cZKi bM nuvUz cig hZ m DcfvM Ki| GK mgq nqZv Zvi kixi Aek jvM, wdi hvq Ab Kvb fzeb| ivvq hZY cvwb _vK, ZZY ewkiDwbi Kvb uk _vK bv| wK nVvr uk wdi Gjv myeYvK `L| kvIbK wiKkvq iL myeYv bg Gjv, nvZ Pzb~i cmwckb| m fveZ cviwb `yfvMg ewkiDwbi Ilyai `vKvb ZvK AvmZ ne| ewkiK wPbZ ci gbwi Ki, Nyi Pj hZ Pvq| wK Zvi AvMB nvZ _K Quv gi cmwckb wQwbq bq ewkiDwb| gyL weMwjZ nvwm, AvRKi w`bUv Zvi Rb GKUz DRbvi| -wfZi Avmyb bv, GB c_g Avgvi `vKvb Gjb| evmi ga GZ hvxi DcwwZZ h kqZvbK jvMvg Ub wVK ivLv hvq bv, Zvi `vKvb emvi wPv Kiv GK aibi AmyZv| Gi m Kvb K_v ejv gvb Svgjv evovbv| myeYv Rvivjv Avcw Rvwbq cmwckb diZ PvBj| ewkiDwbi wRnv KzKzii gZv ewiq coQ-Kb, Amyweav Kx? Avgvi Ilya Kx mgmv? K_v ejQ Ub-Ub hb Gzwb weQvbvq co hve| Gevi myeYv Avi wbRK ai ivLZ cvijbv| wPrKvi w`q cmwckb diZ PvBQ| kvIb wiKkv _K bvgj, mB m Avkcvki KqKRb jvKI Rov nq MQ| myeYvi Mjvi AvIqvR
84

ZLbv DuPz| kvIb D nq ewkiDwbK `vKvb _K ei nZ ej| ewkiDwb GKUz eKvq`vq coj| wK Zvi i KzKzii wel, m Nveovbvi jvK bv| ZvI kvIbi gZv QuvKivi K_vq? Mjvi ^i cwieZb Ki Dv bvUKi R w`q w`j-Avi ivL| Avgvi jvK wPbv AvQ, Avgvi GjvKv gvnv`cyi| Avi, hB gq-Qj ivBZ `ycyi cywjk wbq Ni dzwZevwR Ki Zvi Avevi wKwmi MjvevwR, Auv..? Avwg mevi KvQ Ilya ewPb| eemv QvU nwj Kx ne, GB eemvi ag AvQ| myeYv, kvIb wbevK nq MQ| GBLvb GB K_v GBfve bZ ne Zv fveZ cviQ bv| Gevi jvKjv DrmyL `w w`q myeYvK `LQ| ewkiDwb cmwckbUv mvgb Qyo gvij, kvIb mUv Zzj bq| KqKRb jvK Aviv KvQ Gm myeYvK gb w`q `LQ hb bZzb Kvb cvYx| kvIbi BQ Gzwb GLvbB ewkiDwbi gv_vUv dvwUq `q| wK Ab mgmv `Lv w`qQ, jvKRb cvq myeYvi kixi Nul wNi `uvwoqQ, LyeB A^wKi cwiwwZ| m `Z myeYvi nvZ ai Ub wiKkvi w`K GMvq| wiKkv PjZ i KiQ| ewkiDwb ZLbv PuwPq jvK`i ejQ,Avi evRvBiv gqQj, cqmv Qvov Ilya Pvq| Avwg wK cvMj? eemvi Kvb ag bvB? kvIb Nvo Nywiq fvjv Ki ewkiDwbK Avevi `L wbj, gv Rbbx dvgwm |

wbKZb ivRbi ezi evmvUv ek Lvjvgjv| Rvbvjvjv AbK ck, PviZjvi Ici KvgivRyo evZvmi eybv SvcUv Gm coQ| Rvbvjvi Kvbv w`q weKji Avjv wVKi coQ| ivRb weQvbvq Avakvqv Aevq GKUv wmMviU aivq| Kvgi ch Pv`i Uvbv, kixii Kvco-Pvcojv GKUz AvM eybv-we`vn ivRbK cwiZvM KiwQj| mjv igi GLvb-mLvb QwoqwQwUq AvQ| ivRbi gb nQ myBRvijvi mKZ cvoi Kvb nvUj nvwbgyb KiZ GmQ| Aek m Rvb bv myBRvijv Kvb mKZ AvQ wK bv| kvv Pzj gyQZ-gyQZ ev_ig _K ei njv, Zvi Aevm ivRbi Kvcoi ga Kzjx cvwKq AvQ| Zv Kzwoq wbq ivRbi cvk Gm emj| kixii Dcii Ask j^v Zvqvj w`q Rovbv| gvevBjUv wbq iweK dvb Kivi Pv KiQ| QywUi w`b wgwUsqi K_v ej GLvb GmQ| Aek wKQy bv ej GjI Kvb mgmv bB| iweK ejvI hv, bv ejvI ZvB| Avi AvbykKvK wbq Zv Aviv Kg wPv| w`b-w`b evevi gZv AgyLx nIqvi jY| wbRi Mvmj, LvIqv-`vIqv wbR mi wbZ wkLQ| iwe dvb aiQ bv| LyeB weiwKi evcvi| cvq m dvbUv eWig iL WBsig wMq wUwf `LZ em A_ev WBsig dvb iL eWig wUwf `LZ i Kie| GLb wbqB ZvB KiQ| Icvk dvb wiwmf nIqvi ci GKUz Avqwk fwZ ivRbi cvk kixiUv Gwjq w`j| Zvi aeae dmv myMwVZ ev ivRbi eyKi Ici Pvc w`Q hw`I mw`K Zvi gb bB| -GB Zzwg dvb aivbv Kb? AvbykKv LqQ?
86

85

Icvk AvbykKvi Mjv kvbv hvQ-wUPvi me wjLZ ne? kvv hb AevK, GB QywUi w`bI gqUv covZ GmQ| hvK, Zvnj AvbykKvK wbq Aviv ewk wPvgy nIqv Mj| iweK Aviv `yPviUv ck Ki K_v kl Ki `q| iwei m K_v ejZ AbK kw LiP KiZ nq| `kUv ck Kij GKUvi Di cvIqv hvq Avi GKUv KvR KivZ Mj `kevi ejZ nq| weqi ci c_g w`K iwei GB NiKzbv gqwjcbvq ek gRv jvMZ| wK hZB w`b Movj, kvvi gb nZ jvMj m Zzli ev wcV wbq mvivY nuU PjQ| Avi KZ`~i...? gvevBj K_v kl Ki ivRbi w`K PvL eo Ki ZvKvq| ivRb RvbZ Pvq, Gzwb kvvK wdiZ ne wK bv| kvvi gyL ckvwi nvwm, PvL `yUv wccvmvZ cvwLi gZv QUdU KiQ| ivRb cici `yevi bvBgvi dvb KU w`Z eva njv| kvvi mvgb bvBgvi m gvevBj K_v ejv hve bv| KviY c_gw`bi AvjvcPvwiZvq ivRb wbRK m~Y gy cyil wnme Rvivjv `vwe Ki GmQ| kvv wZxqevi hLb ev_ig XvK ZLb m bvBgvK dvb Ki| bvBgvI dvb KU w`j| ivRbi gb njv, bvBgv Soi eM dvb KU w`qQ hw`I `LZ cvQ bv wK bvBgvi Awfew gbi wfZi fm DVQ| bvBgvi gb nQ, gv_vq KD Mig Zj Xj w`qQ| mKvj _K KqKevi ivRbi gvevBj dvb KiQ| KLbv aiwb, KLbv KU w`qQ| eySjvg h Zvi Avcvi evmvq, `vj Avcv-`yjvfvBqi mvgb em AvQ| ZvB ej GKUv z`-evZv cvVvbv hvq bv? AvR GB QywUi w`b Zviv `Lv Kie wK Kie bv, GUv Zv AZ GmGgGm Ki RvbvZ cvi| bvBgvi cwZ bqvi GKUv evcvi
87

AvQ| QywUi w`b evev mvivw`b evmvq _vK, Zvi m evRvi hZ nq| bvBgv ewkiDwbK GKv evRvi cvVvq bv| ewkiDwb evRvi Mj mv Qvov wKQy evS bv, ZviPq eo mgmv mgqvb| GKUv ZiKvwi wKbZ Zvi Pwjk wgwbU mgq jM hvq| mKvj _K ewkiDwb wRm KiQ KLb Zviv evRvi hve| bvBgv ejwQ-ejwQ Ki Avi ejZB cvij bv, ivRbi Rb GgbUv njv| ewkiDwb bvBgvK wbq mvi GKUz AvM UvDbnj KuvPvevRvi hvq| AvKvki Aev fvjv bv| GgwbZ mKvji w`K GKUz ew nqwQj| evRviRyo Kv`v Avi Kv`v, Kv`vi M gv_v ai hvq| Mvg ew-Kv`v ewk nq, ZvZ Kvb `yM bB eis GKUv mRxeZv LyuR cvIqv hvq| KviY mLvbKvi Kv`vq Kvb fRvj bB, LuvwU gvwUi myNvY| wK XvKv knii evRvi h Kv`v Rg, ZvZ kZKiv beB fvM bvsiv gqjvi AviY| bvBgvi cQb-cQb ewkiDwb evM nvZ nuvUQ| nVvr Ki GKRb Soi MwZZ ZvK cvk KvwUq QyU hZ PvBQ, hvIqvi mgq bvBgvi kixi GKUv g`y avv w`q Mj| ewkiDwbi gv_vq hb eRcvZ, GB kvjv, GB... GB ej wPrKvi Ki jvf bB| Giv GZ `Z nvwiq hvq h Avi LyuR cvIqv hvq bv| Avi LyuR cjI Kvb cwZev` Kiv hvq bv| KviY Zviv cw_exi mePq eZg cyil| Zv`i MwZi mvgb Kvb bvix Gm `uvovq, Kx mvnm nqQ gq`i! AbK Avevi eyK dzwjq ej-Avcbv`i Rb Zv ivvNvU nuvUv hve bv `LwQ| Pvii gvi eo Mjv Avi wK! bvBgv GKUz wbPz nq SzuK ZiKvwi Avjv`v KiQ| `uvwocvj-v nvZ gykKv `vKvb`vi nuv Ki Pq-Pq Zvi KwP eyKi fuvR `LQ| gb nQ
88

cw_exi Zver weq GKUv RvqMvq Gm AvUK MQ| ewkiDwb LuvK Ki DVj, GB, Zvi avi Kvb m`vB Kiev bv, Zvi PvL Lvivc| bvBgv ek AevK, nVvr Ki evev Ggb KiQ Kb? mgmvUv Kx| Gevi ZvKI agK w`q cUvj evQv e KiZ ejj| nVvr i njv ew| mvaviYZ ew wUc-wUc Ki i nq, ci MwZ evo wK GB ew iB Kij Pig MwZ w`q| jvKRb QvUQywU i KiQ| ewkiDwb `Z gqi nvZ ai gvQi evRvi XzKj| wfZi `uvovbvi RvqMv bB, Kvb iKg GK Kvbvq `uvovbvi RvqMv njv| cvkB GK jvK KB gvQ wbq em AvQ, gvS-gvS gvQjv ewk iKg jvdvjvwd KiQ| gvQi gqjv cvwb muvUmuvU Ki bvBgvi nvZcvq Gm coQ| ckv`vi Uvi`i wjI j nq wK KB gvQjv wKvbwgwZi Ggb wbfyj my gb gqjv cvwb wQUvQ h bvBgvi AevK bv nq Dcvq bB| bvBgv Avi ewkiDwb GKUz duvKv RvqMvq `uvwoqwQj, Zv c~iY nZ ewk mgq jvMj bv| ewi ZR gb nQ Aviv eoQ| ewkiDwb ay wei bv, ek AvZwZ| bvBgvi Pvicvk jvKRb AvVvi gZv jM `uvovZ i KiQ| Avi Kx Kcvj! ew _vgvi Kvb jY bB| ew hZ evoQ ZZB hb bvBgv Avi ewkiDwbi `yiZ evoQ, gvSLvb XzK coQ wewfb ii kvwYZ cyil| GKevi gb njv, GB ewZ bvBgvK wbq GLvb _K ewiq hvIqv DwPZ| wK bvBgv hw` euK em? gqUv Avevi hv Rw`| ew hLb _vgj ZLb ivZ cvq AvUUv evR| wewfb `vKvb GZY AcgvY jvKjv ei nIqv i KiQ| gvQi evRvi _K jvKjv wKjwej Ki ivvq bvgv i Kij| we`yr Pj wMqwQj AbK AvMB, Pvicvk ek AKvi| ewkiDwbi
89

gb nQ, wmbgv nj _K GBgv wmbgv `L jvKRb ei nQ| AKvi `Z nuU hvIqvi bvg Ki Aveviv wKQy jvK bvBgvi kixi Qyuq hvQ| `Z GKUv wiKkv wbZ ne, GB biK hYv Avi mn nQ bv| Avi gqUvI mB iKg `vj, evRvi bv AvmjB bq| gq gvbyli evRvi Avmvi Kx `iKvi? Kv_vI wiKkv `Lv hvQ bv| XvKv knii mePq eo Awfkvc njv RjveZv Avi Avkxev` njv wiKkvIqvjv| ewi ci Kvb wiKkvIqvjv Kv_vI hZ PvBe bv, Zv`i BQ| ewi ci wiKkv Pvjvb Zv`i ii wbla AvQ| Avi hw`I Kvb wiKkvIqvjv hZ Pvq Zvnj fvov Kgc wY| wK Kb? ewkiDwb Gi Di LuvR| Zvnj ay eo-eo eemvqxivB mvaviY gvbyli `yejZvi myhvM bq bv, Mwie wiKkvIqvjvivI myhvM bq| GB mgvR mevB mevi `yejZvi myhvM bq| m RbB G mgvR mevB kvlK, Avevi mevB kvwlZ| GUvB eveZv| ewkiDwb bvBgvi nvZ ai ivv cvi njv| GKRb wiKkvIqvjvK wNi AbK jvKi nP| LvqiK wbq AbK AbK K_v ejQ, wiKkvIqvjv`i Kvb ag bB-Mig coj fvov ewk, ew nj fvov ewk...BZvw`| Gme K_vq Lvqii wKQy hvq-Avm bv| m wbweKvi fwZ bwf wmMviU duyKQ| ewkiDwb AbK Avkv wbq Lye webqi m Lvqii w`K GwMq Gj| `yB nvZ evRvii evM, nvZ e_v Abyfe KiQ| Lvqi Zvi w`K bv ZvwKq gv_v bvo, hve bv...| ewkiDwb gb fi gb-gb MvwjMvjvR Ki mvgbi w`K nuvUZ _vK| ivvq ek Kv`v, nuvUZ K nQ| wcQb _K bvBgv ZvK
90

WvKQ| Kx Avh, IB wiKkvIqvjv bvBgvi K_vq ivwR nq Mj! bvBgv wiKkvq DV emQ| Lvqi fewQj, bvBgv GKv hve| GB ew fRv ivZ Ggb my`ix gwnjv hvx wbq Rix gnjvi w`K hvIqvi gRvB Avjv`v| ewkiDwb wiKkvi KvQ AvmZB Lvqi wmv cwieZb Kij, fvov wK GKk UvKv jvMev| ewkiDwb e`ywZK kK& Lj, ivM hb gv_v fwZ Pzj MwRqQ Avi mB Pzj Avb aiQ| -GB evUv LvPi! GKk UvKv Kvb Avj PvBm? -gyL jvMvg `vb, K_v AvwgI Rvwb| GKk UvKvq Mj hvBeb, bvBj bv| -GB kqZvb, cvbvi-wek UvKvi fvov ZzB k Pvm Kvb? -ZvBj Avcbvi cuwPk UvKv `B, Avgvi UvBbv Rix gnj-v wbqv hvb| `yRbi D K_v evZv b bvBgv wiKkv _K bg MQ| evev wK wiKkvIqvjvi m nvZvnvwZ Kie? mebvk ne| m UbwnuPo ewkiDwbK GKUz `~i wbq Mj| Avevi Szg ew i, KqK mK wfR GKvKvi| Gevi Zviv GKUv wdR givgZKvix `vKvb XzK Mj| Lvqi wiKkv wbq GKB RvqMvq GmQ| wiKkvUv mvgb iL AbKUv exii ek bvBgv`i _K GKUz `~i `uvovj| gb nQ GB ew wewNZ ivZ mI Kvb GKwU wiKkvi Acvq `uvwoq AvQ| ewi gvv hLb Aviv evoj, `vKvbi KgPvix gnvmymsev` w`j,mevB evBi Ab, kvUvi bvBevg...fvB, evBi Ab| cii `kwU LyeB jvRbK| Rix gnjvq Lvqii wiKkv _vgj, ewkiDwb wiKkv _K bg LvqiK
91

GKk UvKvi GKwU bvU w`q bvBgvmn evmvq XzK Mj| `vZjvq DVZ Zv`i m wUsKzi `Lv nq| wUsKz Lvwj Mvq gqjv wRbmi cvU civ| ^vfvweK Aevq Zvi eMj dU AvwdKvi Rj ewiq GmQ| `ywU KzKzii PvL bvBgvi eyKi Ici wi, ewkiDwbK Lqvj Kivi Kvb BQ Zvi bB| gb nQ wmbgvi wekl `k, bvqK-bvwqKv Qvov c`vq Avi KD bB, meB Dn| Ni XzK ewkiDwb fRv KvKi gZv wKQyY `uvwoq _vKj| wUsKzi KzrwmZ `w `L m ek AvZwZ GgbwK wiKkvIqvjv Lvqii K_vI fzj MQ| Mfxi ivZ fqven `yt^c Zvi Nyg fvO, Ng GKvKvi| wbtkvm hb GKevi e nq MQ| ZwoNwo weQvbv _K bg nuvcvZ-nuvcvZ cvki ig hvq| Av Ki `iRv Lyj `L, bvBgv kv wP Mfxi Nyg AvQb| evwK ivZUv ewkiDwb emB KvUvq| gv_vq Nyi-wdi GKUvB wRwbl KvR KiQ-bvBgvi KwP eyKi Ici K`vKvi wUsKzi mebvkv Kz`w|

92

h Kvb mgq ew nj myeYv wKQyYi Rb njI Rvbvjvi cvk `uvovq| PvL e Ki Rvi Icii w`K wbtkvm bq| wbtkvm bqvi mgq m gb Ki ew Zvi Rb AbK mxebx kw Avi cvjZv wbq GmQ| ckvmi mgq gb Ki eyKi wfZi giP cov fvix `ytLi K` ewiq hvQ| AvR mvq AbK ew njI m GKeviI Rvbvjvi KvQ Avmwb| ew nQ RbI RvbvjvB Lvjwb| ew GKUv cwe wRwbm, ZvK GB KjwZ gyLUv Avi `LvZ BQ KiQ bv| KLb mv nq MQ, Nii wfZi _K Ui cvqwb| eviv`vi `iRvq k njv, wegj evey GmQb| `~i _K Zvi gyLi R`vi Kov NvY cvIqv hvQ|myeYvi GK`g K_v ejvi BQ bB| Kvb f~wgKv Qvov wegj evey K_v i Kijb| Zvi PvL `yUv myeYvi eyKi w`K wi| Aek Zvi PvL me mgq myeYvi eyK eivei wi _vK| KviY DPZvq m myeYv _K ek LvUv| -jvKRb bvbv K_v ejQ, Avgvi Ici gnjvi ek Pvc...| -gnjvi jvKRbi K_v b Avcwb fvov w`qwQjb? Avcwb Zv cvib mevi bvsiv fzj fvOvZ| Avcwb Kb Ab`i gZv cuvPvQb? -Avwg Kx Ki fzj fvOev? ivZ Iwm mvne GmwQj GUv Zv Avi wg_v bv| ci Aviv GKRb..., Gici Kx nqQ bv nqQ, Zv Zv Avi wbRi PvL `wLwb| -AvcwbI Zv KviY-AKviY GLvb cvq Avmb, GUv wbq gnj-vq K_v IV bv? Gevi wegj evey GKUz `g wbjb, LuvPvUv nRg Kivi h_vh_ cwZ wQj bv| AKvr cwZkvai Avb fi KiQ| Mjvq h_vme kl Swiq ejjb, mvay Pvii mvx Kxfve nq, Zv Avwg eywSb Avi GZ evSvi `iKviI bB| hvB
93

nvK, Avwg AbK Pvc AvwQ, AvMvgx gvmB Avcbviv evmv Lvwj Ki `eb| MZ `yw`b ai Pzb~gvgv GKUz nuvUZ cviQ| KLb h wbtk myeYvi wcQb Gm `uvwoqQ, m Lqvj Kiwb| Pzb~K `L myeYv nbnb Ki Nii wfZi XzK Mj| AvMvgx gvm evmv Lvwj KiZ ne-GUv Avevi DPviY Ki wegj evey `Z Dv Nyi Pj hvwQjb| wK Pzb~i Pvcv Mjvi KKk k Avevi Nyi `uvovZ njv| Pzb~ GKevi wegji MvNul `uvwoqQ| Av wK `uvZ `uvZ wcl ejv i Kij, -gnjvi gvbyl `viY GKLvb evcvi Rvb bv| -Kx ... ? -Avcbvi Ni Kvb KvRi ewU cvbvi-wek w`bi ewk wUK bv| wKwmi Rwb? Avi hw` wUK hvqI, gvS-gwa Av`vei evRvi Lvj-vmwKwbwK hvIqv jvM| wegj eveyi VuvUi Kvbv _K cvbi im Si coQ wK wZwb cv_ii gZv wi nq AvQb| GB mvsNvwZK mwZ K_vjv Pzb~ Rvbj Kxfve! Pzb~i m Zvi eo Qj Agji ek LvwZi AvQ| mebvk! wZwb `Z gv_v wbPz Ki Nyi PjZ i Kijb| ZLbv Pzb~ AvMi Pq Rvivjv Mjvq K_v ej hvQ| mekl K_vwU b wegj eveyi gb njv, KD hb Zvi mv`v aywZ ai ay UvbB `qwb, wQuo wbq Pj MQ| Pzb~ DuPz Mjvq ejwQj, Avcbvi evwoi c~ecvki Avwmbyw wK Lyb-Lvivwc Kiv gvbyl| I hw` RvbwZ cvi, cZK w`b `ycyi UvBwg Ii eD MvmjLvbvq XzKwj ci Avcb Qv`i Kvbvq DV Avqk Ki `vnb, ZvBj...? AvcbviI Mvmj Kivq `eb, Zq RvbvRvi Mvmj...|
94

ek wKQyw`b Awdm hvIqv nqwb| AvR mKvj _K kvIb evievi dvb Ki Lye Abyiva KiQ| Awdm Mj gb fvj ne ZvB| myeYvI ZvB fveQ, Avevi KRi ga XzKj me K fzj _vKv hve| fzj hve MZ KqKw`bi AweiYxq Acev` Avi Kji wPbvU| mewKQz fzj, RxebUvK bZzb gb Ki myeYv Awdmi Dk ei njv| Awdm XzK gb njv, mevB hb Zvi w`K ZvKvZ jv cvQ, KD `LI `LQ bv| GgbI nZ cvi, GUv myeYvi gbi fzj| gvbwmK hYvi KviY GgbUv nQ, Avmj evcvi wKQyB bv| wbRi Pqvi emZ hvwQj| nVvr cQb _K kvv Uvb w`j| -Gw`K Avq eYv, Gw`K...| kvv Lye DwM Avi DwRZ| myeYv Zvi AvPiY ek AevK| -Kx njv| Gfve UvbwQm Kb? Qvo| -AvM ej, ZzB wVK AvwQm Zv? -Kgb AvwQ, Zv Zv `LZ cvwQm, Ze gb-gRvR fvjv bB| Kw`b ZvK GZevi dvb KiwQ, Zvi dvi mvivY e _vK Kb? -ZzB h fvjv bB, Zv Avwg RbwQ| -gvb? ZzB Kx RbwQm? -Bq...gvb, Awdm mevB ejvewj KiwQj| cwKvqI bvwK Lei ewiqwQj, Avwg bwQ| myeYv wZ| `ytLK fzj _vKZ PvBjI evanq `ytL gvbylK GZ mnR Qvo `q bv| Avi mB `ytL hw` biK hYvi gyLivPK Kvb Lvevi nq, Zvnj Zv K_vB bB| -kvv, ZzB Kx bwQm? ej| -eYv, Avwg Zvi mePq cyibv ez| wbR gyL Kx Ki ewj, Zvi evmvq KqKRb cywjk Awdmvi... ivZfi...| ZzB wVK AvwQm Zv? ej...
95

kvvi Mjv Kuc DVQ, `ynvZ myeYvK Rwoq aiZ hvwQj| myeYv SUKv gi wbRK Qvwoq bq| PvL-gyL jvnvi gZv KwVb Ki iLQ| -eYv, Avgvq fzj eywSmb, Avwg Zvi KvQi ez| -Aviv Kx ejwe? Aviv wKQy evwK AvQ? -Bq, gvb...| ZzB wVK AvwQm Zv? ejwQjvg, Kvb cejg wdj KiwQm wK bv| Avwg ZvK Wvvii KvQ wbq hvB...| ivM-K myeYvi PvL Rj SiQ| wbRi evev-gvqi gZzZ Zvi PvL GK duvUv Ak `Lv hvqwb, AvR mB PvL hb Zzdvb eBZ i KiQ| Dv Nyi nuvUv i Kij| kvv cQb _K Rwoq aiQ, Avgvq fzj eySwj eYv? kvvi KI nvnvKvi| myeYv Zvi w`K wdij, nvZ w`q wbRi PvLi Rj gyQZI K nQ| -ZvK fzj eywSwb, kvv| Avwg wKQy ejZ cviwQ bv| Avgvi Mjvq nvRvi eQii Ki Kvw| Zey ZvK ejwQ, Avgvi wKQy nqwb| cywjk ivZ Avgvi evmvq wMqwQj wVKB wK bvsiv Mi Dcv`q nIqvi gZv wKQyB nqwb| -Zvnj? Zvnj Gme Kx? -Gme wg_vPvi, loh...| -K Kij GB loh K...? Kb Kij, eYv...? -Avgvi fvM| fvMi m Avgvi AvRxeb kZv| ZzB Zv Rvwbm bv? kvv nZf^! Zvi PvLI cvwb Gm MQ| cvki GKUv Pqvi Kvb iKg emj| Pv KiQ, `yB nvZ w`q Kvb gZ PvLi Rj weZvwoZ KiZ| myeYvI cvk Gm emj| `yRbi bxie AkelYi ga w`q ek wKQyY KU Mj|

96

-eYv, ZzB Gme wg_vPvii wei cwZev` KiwQm bv Kb? Pzc Ki _vKj Aviv ewk bvsiv M ne, cwZev` Ki| -nuv, Kie| Avwg hUv Kie, mUv cwZev`B eU| Lvb mvnei ig myeYv AbKY ai em AvQ| ZvK ewmq iL Kvi m hb `xN dvbvjvc e| GB c_g Lvb mvne Abw`K ZvwKq K_v ejQb, Mjvq Kvb gv`KZv Avbvi Pv KiQb bv| KwVb K_v mnR Mjvq ejZ Pv KiQb, Zvgvi AvPiY wc ZvjyK`vi wWiKUwj AeRKkb w`qQb| BDi cvidig BR fwi cyIi| myeYv wKQy ejZ hvwQj, nvZi Bkvivq _vwgq `qv njv| Kvgvii Avcw _vKj gvKwUsqi KvR Kiv me bv| G Aevq myeYv gvKwUsq _vKj Kvvwb AbK eo eo AWvi _K ewZ ne| Lvb mvne nVvr hb Mjvi ^i cv djjb, -Zvgvi Rb jv GKUv KvR KiZ cvwi| Kgvwkqvj wWcvUgU w`Z cvwi| wK y...| -wK Kx mvi? -Zzwg Zv Avmj AvgvKI Kv-AcviU KiZ PvIbv, wiRvf...| -Kv-AcviU ejZ Kx evSvQb? `L eYv, GZ wWUBj ejvi mgq Avgvi bB| ZvQvov `iKviI bB, `iKvi Zvgvi| myeYv Pqvi Qo DV `uvovq| LuKwkqvj AvR gyL LyjQ, K_v ej mgq b Kivi Kvb gvb nq bv| -mvi, Avcbvi PvKwii Avgvi `iKvi bB, Avwg wiRvBb w`wQ| -ZvgvK K KiZ ne bv... Kvvwb ZvgvK mvK KiQ| BD Avi wiwjRW|
97

-Kvb KviY AvgvK mvK KiQb? -wevwiZ KviY Zvgvi Uvwgbkb jUvi `LZ cve| bvD wcR Mv...| Lvb mvnei ig _K ewiq mivmwi wjdU Po Awdm febi Qv` Pj Gjv| wekvj eo Qv`| wK wekvj AvKvk! wK gvU AvenvIqv| gb nq N~wYSo ne, GKUzI evZvm eBQ bv| nuUnuU GKevi Qv`i wKbvivq Gm `uvovq| myeYv gv_v wbPz Ki GKevi wbP `Lj| GMvivZjv febi Qv` _K wbPi jvKRbK wccxwjKvi gZv jvMQ| AvQv, gZz wRwbmUv Kgb, mnR bv KwVb? GB gyn~Z myeYvi KvQ gb nQ gZz LyeB mnR GKwU evcvi| GB h, GLb Avi gv GK cv mvgb evovjB gZz| Rxeb GZUv c_ nuU GZ`~i AvmZ ciQ, Avi gv GK K`g mvgb hZ cvie bv? AekB cvie| gv GK K`g mvgb cv ivLvi Pq Avi Kvb mnR KvR GB cw_exZ AvQ? bv, bB| gZzi ci Kx ne? G evcvi Zvi wKQy Rvbv bB| wK bv Rb wK GK AKvi RMr _K AviK AKvi RMZ hvIqv wVK ne? Kx AyZ! AvR ch wek gZzcieZx Rxeb wbq KD wKQy ei KiZ cviwb, cvij gvbyli Rb Lye fvjv nZv| myeYv Zvi cvUv mvgb _vKv Afvebxq k~b GK K`g cv evovbvi Rb wKwZ Ici ZzjQ| GKUz wcQb Nyi ZvKvq, Qv` KvDK `Lv hvQ bv| KD Gm coj nqZv nP Ki ZvK Qv`i wKbviv _K mwiq wbZ| GgbwK Awdm _K ei nq G ch cwiwPZ Kviv m `Lv nqwb| KD GKevi ejwb, Kv_vq hvQb? Qv` Kb? Zvnj weavZv wK Zvi Rb AvR gZzUv Aviv mnR Ki iLQb? PvL e KiZB fm Gjv wKQy gyL- Iwm mvne, ewkiDwb, wUsKz, wc
98

ZvjyK`vi, wegj evey, Lvb mvne mevB hb GKm ZvK frmbv KiQ| GKKRb kixii GKKUv Ask ai UvbvUvwb KiQ| Kx AvQ GB kixi...? Gevi mvgbi gnvk~b Zvi Rxeb-k~b `w| Kv_vq hvQ m? GKUz ciB nqZv m eySZ cvie Kvb RMZ m GmQ| mvgb GK K`g evwoq gv KqK mK Acv| Zvici bZzb RMr, bZzb Rxeb, GKeviB bZzb wKQy| wK Ggb hw` nq mB RMZ wMq Avevi Ab Kvb cvkweKZv, hw` Aviv ewk K Acv Ki? gvbyli kl evqexq fimv K? weavZv| mB mwKZv hw` Dv ck Ki, Kb Zzwg wbRK wbR nZv Kij? GB Aciva wZwb hw` Aviv ewk cwigvY hYv cvIqvi Dchy wnme Awfhy Kib? h welq mK MvUv wek-ev AKvi, mB AKvi welqK myeYv Rxebi mgvavb wnme Kb eQ wbQ? bv, bv...| GUv Kvb mgvavb njv bvwK mgvavbi gZz NUj| GZY ci Kvb Rxei DcwwZ, `yBUv Kbv KvK Qv` Gm coQ| Lye Rvi wPrKvi KiQ, Kv..Kv..., LyeB weiwKi| myeYv Qv`i wKbviv _K GKUz mi Gm Av-Av nuU Ab cv hvQ| AvKvk ek Kvjv gN, gNi w`K ZvKvj Avevi Ab RMZi K_v gb Avm| gZz| wK weavZv ej hw` mwZ KD _vK, gvbe RvwZi AvMgb hw` Zvi KviYB nq Zvnj gZzUvI Zvi Ici Qo `qv DwPZ| GB e_vgq Rxeb whwb w`qQb, ZviB GKgv `vwqZ Zv wdwiq bqv| GKUz-GKUz ewi duvUv Mvq jvMQ| myeYvi AbyfwZ Lye ckvwi| KviY wbtmxg AvKvki Kvjv gNjv kl ch Zvi K_v bQ|
99

wewbgq m Amxg m`h mw Ki GK wPjZ euvKv nvwm gNi Dk Qwoq w`j| B`vbxs gxi Kz`ivZ mvnei Nyg fvjv nQ bv, nVvr gvSivZ Nyg fO hvq| Kvb `yt^c bq, Ggwb Nyg fO hvq| KqK w`b Nygvbvi AvM GKUz Bw Ljb wijvW nIqvi Rb| Nygi iUv fvjv nq wVKB wK ivZ wZbUvi w`K Nyg fO hvq| wKQyZB Avi Nyg Avm bv, Avevi g` LjI bv| ivZ Nyg cyiv bv nj Kviv gRvR wVK _vK bv, ZviI ZvB nqQ| Kvbw`b m igvi Pjvdiv wbq KLbv fvewb, igvK wbqB KLbv fvewb| B`vbxs fveQ, fveQ Avi gRvR Lvivc nQ| Kvb& cvwUZ hvq, Kv`i m hvMvhvM...GBme| GKw`b ivgavjvB w`Z ne| nvefve Ggb hb igvB _vbvi Iwm Avi gxi njv Zvi cvlv x| GKgv gq gvbvI hv BQ Zv nq hvQ| Kxme cvkvK ci, `kUv ck Kij GKUvi Di `q, ZvI Avevi BsiwRZ| Ggb fve hb wewUk ivbxi GKgv bvZwb| BQ Ki, Kl Wvb nvZi GK Po me fve Qvwoq `q| ivZ bUv evR| igv GLbv mvRMvR KiQ| wcQb _K gb nwQj ay kvwo ciQ, Kvb evDR ciwb, dmv gq`vi gZv wcVi cvq cyivUvB `Lv hvQ| Aviv KvQ wMq evDRi mvb cvIqv Mj| -GLb Kv_vq hvQ? igv wKQy bZ cvqwb, wZxqevi bZ cj| gRvR ZviI ek Lvivc| Kx aibi eqv`ci gZv ck, Gmei Kx Di AvQ? Zvi Ici wc ZvjyK`viK wbq wekl BwZ KiQ| Gjv GLbB `gb bv Kij ci Aviv ewk mvnm `Lvbvi Pv Kie|
100

-Zzwg AvgvK Z` Kiv? Mvq co SMov jvMvZ PvI? -Mvq covi Afvm Zvgvi nqQ| Avwg cywjki jvK, Avvgi PvL-Kvb ewk Lvjv| Zzwg Kv_vq Kvi Mvqi Ici coQ, feQ Avwg Lei ivwL bv? Gevi igv cP z| GKUv weivU vi coj| ivM Pqvi Qo DV `uvovZ Wwms Uwej _K AbK wRwbmc wQUK co hvq| wjcwKUv VuvUi Ici j MQ, Kuva wKwr Rwoq _vKv kvwoi AuvPj gyn~ZB DavI| kvU Avc! Zzwg cywjki Iwm nj Avwg Iwmi eD| Kx feQ, Avwg Zvgvi Lei ivwL bv? Zvgvi Lei Zv cwKvq Avm, AvgviUv Avm bv| ivRb WvBwbs Uwej fvZ LZ emwQj| evb-`yjvfvBqi SMovi AvIqvR gk evoQ| KvRi jvKjvi MwZwewa AcwieZbxq, gb nq Giv ek Af| gvUvmvUv mB eo gqwU ZvK Lvevi cwiekb KiQ| GZw`b Zvi kixii AXj DbwZ, ivRb ek DcfvM KiQ| gqwUK Bkvivq Mvm cvwb XvjZ ej| cvk Gm `uvovZB ivRbi evg nvZ Pj hvq gqwUi fvix, k Eii Ici| gqjv Kvco njI k Avjv`v myL| ivRbi Kvb evievi GKwU k fm AvmwQj, wc ZvjyK`vi| GUv h wc ZvjyK`viK wbq Avcv-`yjvfvBqi GB gjhy| bZzb kw ARb hy gq`vb cwieZb KiZ nq ZvB Kz`ivZ-igv mk Ni _K ewiq Gjv, Gevi dvBbvj ivD| -Zvgvi gZv wbj gqiv fve mevi PvL e| Avmj mevi PvL Lvjv ay Zvgv`i PvLB e|

-GB, Zvgvi Kxmi MjvevwR? gwnjv-cywjki Mvq nvZ w`q ev`ieb cvwbkgU-Uvdvi, Pvi eQi ZvgvK DBcvKvq LqQ| AvwgB Zvgvi XvKvq e`wji eev KiwQ, Avgvi m Kxmi MjvevwR? -Zzwg GKUv KvjKDU, AbK mn KiwQ| -Zvgvi Avevi mn! AvgvK gwK `vI? gwK ei Ki `e| -Gevi Avi gwK bv, KiB `Lve| ivRb `yjvfvBK kv nZ Abyiva Ki, Rvi Ki ai j^v mvdvq emvq| Gevi igvK kv Kivi Pv wK Zvi cwkej mv`v evi avvq ivRb wbRB AviK mvdvi Ici co Mj| igvi kl vi,ZzB wK wWfvm w`we? wWfvm Zv Avwg ZvK w`e| mvdvq co wMq ivRbi evg nvZi Kvbvq jMQ, ek dzj DVQ| wK Zvi Pq ewk dzj DVQ Kz`ivZ-igvi , mgvavbi Kvb jY bB| ^vgx-x hLb KD KvDK Avi Pvq bv ZLb `yRbB GKUv Dcj Pvq h Dcj GK Abi cwZ h_ AwfhvM Pvwcq wewQb nIqvi GKUv gvg myhvM cvIqv hvq| GB iKg GKUv Dcj hLb GmB coQ ZLb Kz`ivZ-igv KDB Zv wedj hZ w`Z Pvq bv| ivRb KqK w`b ai GKUz A^wZ AvQ| Avcv-`yjvfvBqi msmviUv PvLi mvgb fO hZ emQ| IBw`bi NUbvi ci m AbK mvnm wbq wc ZvjyK`vii m `Lv KiwQj| Rvbvbvi Pv KiQ h, Zvi Rb Kz`ivZ-igvi msmvi fO hZ cvi| wK Dv Kov K_v bZ njv| ivRb Rvb, wci KvQ cvv cvIqv GZ mnR bv| Aekl ivRb AveM me^ nq GKUv mv K_v Qyo w`j, Avcbvi evbi Rxeb G iKg nj eySZb Kgb jvM...|
102

101

wdji wniv Pnvivi KvDK GB c_g wfjbi gZv nvmZ `Lj| KzrwmZ nvwm w`q wci kl K_v, nv-nv...bv Pv.. Avgvi gv-evb mevB KvbvWvq mUjW| hvB nvK, dvi`vi Avgvi KvQ Avme bv| eUvi, UK Uz BDi wmvi| weKvj PviUvq bvBgvi Avmvi K_v, GLb evR mvo cuvPUv| emyiv wmbc GKUv kv wgm nq Mj, cii kv QUvq| cwZgyn~Z Qj-gqiv ogyo Ki GLvb AvmQ ay bvBgvi Kvb Lie bB| wejvkej GB gvKU KZ kZ my`ixi DcP cov wfo, KvK iL KvK `Le| dvdzWi `vKvbjvZI DcP cov wfo| gvbyl Kx cwigvY LZ cvi Zv GLvb bv Gj evSv hve bv| GZY `uvwoq _K cv e_v KiQ, Kv_vI emv `iKvi| GK`j Pqvi em LvQ, AviK `j Zv`i wcQb `uvwoq AvQ, Pqvi `Lji Acv| GBme wekvjx cwievii mvb`i UbwnuPo Nii Lvevi Uwej mgqgZv Avbv hvq bv A_P evBi Pqvii wcQb `uvwoq AviKRbi LvIqv `LZ Kvb mvP bB| ivRb Kvb iKg GKUv emvi RvqMv cj| PvL mvgbi w`K, bvBgv Gm hw` ZvK bv `L wbwZ `wi bv Ki Pj hve| AbK Pv KiI Kvb evmvq ZvK bqv hvqwb| AvR wmbgv `Lvi Qj cvkvcvwk AKvi hZUzKz bqv hvq| cvki Uwej `yUv evPv Qjgq LvQ, `yRbB Ame gvUv| Zviv LZ PvBQ bv, Zv`i wekvj`nx gv Rvi Ki LvIqvQb| ivRbi m `yevi PvLvPvwL njv, Ame my`i PvL| Pqvi emvi gvmyj wnme ivRb GKUv Kwd wbqQ| KwdZ PzgyK w`Z w`Z cvki Uwej gwnjvi kvixwiK m`h DcfvM KiQ| Mvp bxj iOi mvjvqvi-KvwgRi nvZv KvUv, aeae dmv evi myWj gvsmcwk AyZ fwgvq Ljv
103

KiQ| Zvi Pq ewk Ljv KiQ Iobv Qvov fvix ei axi-Q`| GLb gb nQ, bvBgv AviKUz `wi Ki GjB fvjv| LvIqv kl gwnjvwU evPv`i wbq DV Mjb| Aviv GKevi ivRbi m `w wewbgq, AvR hv AvQ Kcvj! ivRbI Pqvi Qo Zv`i wcQy wbj| Dicvk wjdUi mvgb wKQyUv wfo, Dk hfveB nvK wjdUi ga Zvi Mv-Nul `uvovZ ne| hw` cwRwUf wmMbvj cvIqv hvq Ze cwiwwZ eyS cieZx KiYxq wVK Kiv hve| ivRb gwnjvwUi wVK wcQb `uvovZ mg njv| PIov wbZ^i m`h bvBgvi K_v GK`g fzj MQ| gwnjvwU GKeviI wcQb diwb wKy evPv `yUv evievi Nvo Nywiq ivRbK `LQ| mevB GKUz GKUz Ki mvgbi w`K GMvQ, mB myev` AviKUz Zvi cQb Nul `uvovb hvq| gyn~ZB Qq dzU DPZvi wekvj`nx GK f`jvK ivRbi mvgb XzK coj| wbwZ BDivwcqvb KD| ZvK `L GKUv evPv ej DVQ, WvW, BUm& Uz Kv...| nZf^ ivRb Qvov mevB wjdUi ga XzK Mj| bvBgv Avmwb Ze dvb KiQ, AvR AvmZ cvie bv|

104

wbqg Abyhvqx elvKvj wZb gvm AvM kl, GLb Lye ewk ew nIqvi K_v bv| wK MZ `yw`b ai Zzgyj ew| kvIb evBi hvIqvi Rb `yB Nv ai em AvQ, ewB _vg bv| myeYvi gZz wZb gvm cwiq MQ| IBw`bI Lye ew nqwQj| Pzb~K Rvi KiI GKevii Rb myeYvi gZ`ni mvgb bqv me nqwb| kvIb KqKRb ezK wbq hkvi jvk `vdb KiQ| mviv c_ ewi m hy, Rxebi me hy mw`b _g wMqwQj, wKQyB evwK bB| AvR ivZ m ivKbi evmvq _vKe| ivKb Zvi nji ez, KwgwZ kvgxgi m coZ| m gvvm KwmGb wbq KvR KiQ| kvIb KwmGb wbq AbK wKQy RvbZ Pvq, Gi wjKzBW dgi gvv wbq KvR KiZ ne-GK we`y Zij Kxfve AbK kwkvjx Avi `Z KvhKix Kiv hvq... GBme| MZ GK gvm ai ivKb mgq w`Z cviwb| AvR K_v w`qQ, hZB ne| Pzb~ gSZ em GKUv QvULvU `v avi w`Q| MZ wZb gvm ai m GB `v avi w`Q| Kv_vI hvq bv, K_vI ej bv| Lye w` cj GK ejv Lvq| kvIb evRvi Ki, ivbvI Ki| myeYvi gZzi ci kvIb GLvb iq MQ| Kb AvQ Zv Rvb bv, Zvi Rxeb RvbvRvwbi wKQy AvQ ej gb nq bv| mvivY GKUv Nvii ga fm _vK| welYZvi Nvi, Kji Nvi, Avb cyo QvB nq hvIqvi Nvi| MZ wZb gvm kvvi Avg~j cwieZb| mB DjZv AbKUv nvwiq MQ| mvivY cvki Pqvi ZvwKq _vK, GB eywS Iqvkig _K

ewiq myeYv ZvK ejQ, kvv, GKUv wUmy ` Zv...| B`vbxs kvv wbRK Lye GKv fve| myeYvi AvZnZv KvbfveB Zvi gb GLbv gvbZ cviQ bv, myeYvi Rxeb GZ wKQy NUwQj A_P kvv Zvi Rb wKQy KiZ cviwb| Kvb wKQy fvjv jvM bv| KqKw`b ai PvKwi Qo `qvi wPv-fvebv KiQ| h Awdm febi Qv` _K myeYvi gZz, mB Awdm XzKZ Kgb GKUv K fi Ki| Avevi wbRi gb fve mevBK GKw`b Pj hZ ne, `ytL Ki Kx jvf? h KUv w`b euP AvwQ, Avb` _vKvi Pv KivB g~j KvR nIqv DwPZ| mKvj _K kvvi KwDUvi Lye Svgjv KiQ, evievi e nq hvQ| gb nq fvjvB fvBivm aiQ| KwDUvi Qvov Zvi KvRKg APj ejv hvq| ivRb Gm ejj, fvBivm wKb KiZ AbK mgq jvMe| Avcwb evmvq Pj hvb, Avgiv wVK Ki ivLe hb mKvj _K KvR KiZ cvib| `ycyi wZbUvi w`K kvv Zvi evmvq XzKj| wbRi KvQ Kgb LvcQvov jvMQ, GBfve Amgq Awdm _K KLbv evmvq Avmwb, AvR c_g ejv hvq| `iRvi mvgb `yUv jZvbv MvQ, kvv Lye hZ bq| cvk QvU Ue UvBgdzj dzUQ| GB fi`ycyi wbRi Nii `iRv hb APbv jvMQ| Pviw`K Dj w`bi Avjvq gb nQ Ab Kviv evmvq XzKZ hvQ| kvvK `L AvbykKv PgK MQ| Mfxi weq gv... ejZB nvZi Kjg gSZ co Mj| Dv Ki Rvgv ciQ, gv_vq Zji mgy`| meZ Zj XvjZ wMq AbKLvwb co wMqwQj| Gfve AvbykKvK `L eyKi wfZi

105

106

gvPo w`q DVj| AhZ gqUv w`b-w`b wKq hvQ| bv! Avi PvKwi bv| Gevi evmvq cyivcywi IK mgq w`Z ne| Dchy Ki Mo ZzjZ GLbB hZi `iKvi, `iKvi gvqi hZ, Ab Kviv bq| gvqi hZ eZxZ cw_exZ Avi wKQyB evPv`i Acwinvh bq| gvqi hZ...| nvZ GKUv gvvevi w`q AvbykKvK KvQ Ub wbj| GLb Avi coZ ne bv, weKvj wUPvi Gj cov| Pjv, GLb Avgvi m Nygve| AvbykKv gb w`q gvvevii cvKU LyjQ| gyL w`q Kx Zw! PvL-gyL DjZvq fi MQ| mB Zwi fvi Mjvi AvIqvR Lye xY kvbvj, wUPvi Zv GLb evmvqB AvQ| c_g kvvi gb njv, fzj bQ| wUPvi GB fi`ycyi evmvq? gv_vUv wSgwSg Ki DVj| -wUPvi evmvq? Kv_vq? -evev Avi wUPvi eWig coQ| AvgvK `k cv nvZi jLv w`qQ| `L gv, wZb cv wjLB nvZ e_v KiQ| AvbykKvK nVvr Qo w`q eWigi w`K `o w`j| mvdvi Kvbvq jM evg Ei RjQ| eWigi `iRv e| aygavg k KiZB iwei Mjvi AvIqvR, K...K..| Gevi kvv mg kw w`q `iRv avvQ, gb nQ `iRv fO hve| iwe `iRv Lyjj| Lvwj Mv, cvRvgvi wdZv cyivcywi jvMvZ cviwb| ZvK avv w`q kvv Ni XzKj| ZZY wfZi _vKv ibv ev_ig XzK MQ, ev_ig XzKjI Zvi Mvjvwc iOi Aevm weQvbvq co AvQ| kvvi gb bB, m wVK KZY ai wPrKvi Ki Nii me Avmevec fvsPzi KiQ| uk wQj bv| wK hZY kixi kw wQj ZZY Nii wRwbmc

iwei Mvq Qyo gvivi Pv KiQ| hLb uk Gjv ZLb kixi Aek, wb_i nq gSZ co AvQ| Nii Aev `L gb nQ wea hy| ibv Aek AvMB ewiq MQ| hvIqvi mgq fzj Ki kvvi mvj ci MQ| Mvjvwc A evmUv dj Avmvi Rb Lvivc jvMQ, wbDgvKU _K GKk wek UvKv w`q wKbwQj, `vKvb GLbv wek UvKv evwK AvQ| ci Aek iweK dvb Ki ejQ, IUv hb wbivc` ivL| MZ gvm _K Lvqi ek e| mvgb IqvW Kwgkbvi wbevPb| cvq cwZw`b wgwQj jvK mvcvB w`Z nq| weKvj cuvPUvi ci wiKkv Pvjvq bv, mvi ci m ek iZc~Y ewZ cwiYZ nq, Ni wdiZ ivZ evivUv-GKUv eR hvq| ZvK GKUv gvevBj dvbI `qv nqQ| AvR gnjv _K mePq eo wgwQj ei ne| wUsKzi wb`k, Kgc cuvPk jvK hb wgwQj hvM `q| eZgvb Kwgkbvii wgwQj, UvKv cqmvi mgmv bB| wZwb AviKevi Kwgkbvi nZ Pvb| AvRKi w`bUvq GKUz wfb AvqvRb| wgwQj kl mgvek, Zvici f~wifvR| Lvqii Mfxi ivZ Ni divi K_v| wK mvi ci _K wZb-Pvi evi cvZjv cvqLvbv njv| cUi e_v gk evoQ, gb ejQ KLb wgwQj kl ne| kvgjx _K Rvcvb MvWb wmwU ch wis ivW| GB ivW Lye iZc~Y| ZivUvi ewk nvDwRsqi AvevwmK evwm`viv GB ivvq PjvPj Ki| jvwaK evwm`vi Rb GKgv g~j ivv GwU| A_P GB ivvq Pje wgwQj-wgwUs| wgwQj kl hLb mgvek-eZv i njv ZLb Lvqi Avi _vKZ cviQ bv, cU gvPo w`Q| wUsKz fvBK ej Gzwb hZ ne| wK ZvK Kv_vI `Lv hvQ bv, GgbwK Zvi Pvjv-Pvgyv
108

107

KvDK LyuR cvIqv Mj bv| AMZv Lvqi `Z ewiq Mj| mgvek me evB kvw Avi Dbqbi K_v ejQb| wK ivv `Lj Ki mgvek Kivq NigyLv gvbyljvi Akvwi gvv Kv_vq `uvwoqQ Zv eySe K? Aek GZ wKQy evSveywSi `iKvi bB| mvaviY gvbyl hZB Akvwi Awfbq KiK,fvU w`Z eva| Lvqi _vK ewoevuai KvQvKvwQ| GK kwgK bZvi Rwgi `Lj`vi wnmve m _vK| NiUv GKUz duvKv RvqMvq| `~i GKUv Pvqi `vKvb, mLvbI KqKRb wiKkvIqvjv Ni fvov Ki _vK wK Lvqi Zv`i m _vK bv| Lvqii eD GKUz my`ix, wVK wiKkvIqvjvi eD ej gb nq bv| BUi ivv Qo gvwUi ivvq wKQy`~i hvIqvi c_ Lvqii Ni| GKUz `~i _K Nii mvgb `yRb jvKK `uvwoq _vKZ `Lv hvQ| ek wPvi welq, Ni GKjv eD| Lvqi `Z cv PvjvQ wKy cUi cxovq cv PjQ bv| Nii mvgb Gm nZevK| wUsKzi gvUimvBKj ivLv| LvqiK `L wUsKzi PvjvivI AcZ| `yRb GwMq Gjv, Ni XzKZ Zv`i evavi gyL coZ nq| c_g ZKvZwK Zvici av-aw| Lvqi wPrKvi KiQ, mvjgv..mvjgv..| wPrKvi gk evoQ, Zvi wPrKvi AvKvk-evZvmI fvix nq AvmQ| wKQyY ci Ni _K wUsKz ei njv, AveQv AKvi `ZQvqv gb nQ| Lvqi wKQy ejvi AvMB Dv agK, IB evUv, wPjvBm bv| Zvi eDqi Lvivc Lei Bbv Avgiv Avmjvg, Avgiv bv Gj Zvi eD gBivB hvBZ| hv evUv...wfZi wMqv `L| Lvqi jvd w`q Nii wfZi XzKZ e| wfZi XzKI mvjgv... mvjgv ej wPrKvi KiQ| wfZi _K GKwU bvix Ki Kvbvi AvIqvR fm Gjv|
109

Lvqi Avevi Nii evBi Gm vi `q wK Zvi AvMB wUsKzi gvUimvBKj vU w`q Pj MQ| `yw`b cwiq Mj| Lvqii eD Av`veii GKwU wKwbK co AvQ, wKQyY cici mvjgv vb nvivQ| Wvvii K_v Lvqi wKQy eySZ cvi bv, KD wKQy LyjI ej bv| ej, wPwKrmv PjQ...| MZKvj GK evM i `qv nqQ| GK bvmK Lvqi Zvi gvevBj b^i w`q GmQ hw` KLbv wKQy jvM| wUsKzi GK Pvjv cvq wKwbK Avm| Pvcv Mjvq evievi LvqiK agK `q, hv nBQ, nBQ| PvBcv hv.. ewk gyL Lywjm bv..| mvq i njv Szgew, m `gKv nvIqv| Lvqi ZLb gnvLvjx GjvKvq wiKkv PvjvQ| Ggb So-ew hb KqvgZ eq hve| wiKkvUv Kvb iKg iL GKUv Pvqi `vKvb Avkq wgjj| cyiv kixi wfR GKvKvi, MZ `yw`b kixii kw Kg MQ| Lye w` cqQ, wKQy GKUv LvIqv `iKvi| Ggb mgq wKwbK _K dvb Gjv, mvjgvi Aev Aviv Lvivc chvq MQ| GKUv BKkb jvMe hv gvnv`cyi GjvKvq cvIqv hvQ bv| GgwbZ ew Avi Pvqi `vKvb emv jvKRbi PuPvgwP, Zvi Ici BKkbi bvgUv BsiwRZ ejQ, Lvqi eySZ cviQ bv| ivM-K gv_vi Pzj wQuoZ BQ KiQ| ew Kgj wK evoj ivvi hvbRU| Kv_vI wiKkvUvK ivLvi Dcvq bB| GKUv Ilyai `vKvb wMq Avevi bvmK dvb `q, Zvi m gvevBj dvgwmi jvKi hvMvhvM Kwiq `q wK GLvbI BbRKkvbUv bB| bv _vKjI Zv`i KvQ _K GKUv QvU KvMR bvgUv wjL bqv Mj|
110

Aviv KqKUv Jlyai `vKvb Nyi Lvqi ek nZvk Ges wPwZ| Aekl Gm `uvovq gv Rbbx dvgwmi mvgb| ewkiDwb hZUv bv KvMRUv cojv ZviPq KqKb ewk `Ljv Lvqii Pnviv| m wbwZ h GB mB e`-wiKkvIqvjv, ewi mB Amnvq mvq GB kqZvb cbi UvKvi fvov GKk UvKv iLwQj| Pnviv cwivi gb AvQ| -g... BKkbUv AvQ| Kvi Rwb jvMe? -Avgvi eD wKwbK, evuPb-giY Aev...| -Avnv...ePvwi| Zv BKkbi `vg Zv GK nvRvi UvKv| cyiv AvQ? GK nvRvi UvKv `vg b ay LvqiB bv, ewkiDwbi KgPvix wgjbI hb AvKvk _K coj| GB `vKvb cvk UvKvi Ea Kvb Ilya bB| Lvqi fRv Rvgvi cKU _K me fRv UvKv ei KiQ, memvKj `yk mi UvKv| fRv bvUjv ewkiDwbi mvgb ivLj, fvBRvb, Avcbvi cvq cwo| GB me UvKv wbq BKkbWv `vb| gyL weRqi nvwm w`q eZvi Xsq ewkiDwb ejj, GK nvRvi UvKvi GK UvKv Kg Zvgvi GB BKkb `e bv| UvKv _vKj bvI, bBj we`q nI|

avjvBLvji GB gvKUcvovq Lye ewk Kvjvnj bB| gvbyljvi ga Kgb GKUv wSgwSg fve| wK GB wSgwSg gvbyljvi ga h Kx weqKi Rv`y jywKq AvQ Zv evanq ^qs weavZvI Rvbb bv| kvIb MZ wZb w`b ai GLvb co AvQ, AvM KLbv Avmwb| jvKgyL bwQj, cw_exZ Ggb Kvb wRwbm bB hv avjvBLvji jvKRb e evbvZ cvi bv| GLvb Gm Zvi AbKUv bv, cyivUvB mwZ gb nQ| kvIb wewfb RvqMvq NyiQ Avi AevK nQ| KD Ljbv evbvQ, KD hcvwZ, KDev Av Uwjwfkb evwbq djQ| Awekvm evcvi! Giv wK AvmjB evsjv`ki jvK?

111

112

cZKwU kwgK hb z` wevbx, PvLgyL AvZwekvmi Qvc| Aek h KviY kvIb GLvb GmQ Zvi cyiv`i Kvb mgvavb nqwb Ze m Avkvev`x| m GKUv wekl Kjg evbvZ Pvq hvi ej cqUUv ne A^vfvweK m~ myPi gZv h myP w`q Kviv kixi Kvwj cek Kivj hb b~bZg AbyfwZ nq| evcviUv AbK K eq GKRbK evSvb me nqQ| bvg b~i Avjx, wek eQi ai GLvb KvR KiQ| cvZjv Mob ejj fzj ne, kixiUv myZvKwgi gZv| gyLi `vwo Aviv cvZjv| m bKj wmwi evbvZ Iv`| GKUv Kjg wmwii KvR Kie-b~i Avjx GB c_g bj| KvRUv GKevi eLvv jvMQ| m c_g ivwR nqwb wK kvIbi AwZwebqx kvmyjf K_vevZv ZvK `yej Ki w`qQ| mePq eo K_v, GB KvRUvq kvIb ZvK w`Kwb`kbv `e Ges w`QI| b~i Avjx kvIbi wb`k gvZveK Pv KiQ| KvRi ga kvIb hLb b~i Avjxi Kuva nvZ iL gvjvqg myi PvPv ej WvK, b~i Avjxi PvL cvwb Pj Avm| GB wek eQi GLvb GZ mvb Ki KD K_v ejwb| GB h KviLvbvq b~i Avjx em mUvi gvwjK Zvi Avcb fvwZRv| _vKvi K, LvIqvi Ki m AvQ K_v kvbvbvi K| K_vq K_vq ej, Avcbvi w`qv nBZbb, ivv `vnb| Zvi wbRi Kvb Qjgq bB, weqi KqK eQi ci eD Pj hvq| heb b~i Avjxi kvixwiK gZv wQj cvk eQii ei gZv| weqi wKQyw`bi ga eD mevBK evcviUv Rvwbq `q| GZ Ki myweav nqwQj h ^vgxK Qo Abi nvZ ai Pj hvIqvq KD ZvK Lvivc ejwb| eis mevB b~i AvjxK me `vl w`qQ|
113

MZ wZb w`b b~i AvjxK Qvov kvIb Kvb ejv Lvevi Lvqwb| b~i Avjx Zv AevK| nvUj kvIb Lvevii AWvi w`j m Zve eb hvq| GB Qj wK Ki Rvbj h AvBo gvQi cwU Avi kvj gvQi gv_v b~i Avjxi Lye cQ`! weKvj Pvqi m cuvov m`k ^ci gZv jvM| kvIb cuvP w`b ci XvKvq wdij| `iRv Lyj wfZi XzK `L wPivwqZ `k-Pzb~ `v avi w`Q| hvIqvi mgq GKB `k wQj| w`b-ivZ Pzb~i GKUvB KvR, gb w`q `v avi `qv| ivbv Ki LvIqv-`vIqv KiZ cvq `kUv eR Mj| Uwjwfkb msev` PjQ| `yRb gb w`q msev` `LQ| GKwU wKwbK Wvvi KZK gwnjv awlZ, Aekl AvZnZv| MvUv`k evcK Avjvob...| kvIb nVvr DV `Z Zvi jveig XzK hvq| Pzb~ Lqvj KiQ, Kvb bvix wbhvZbi msev` bj kvIbi wfZi GKUv A^vfvweKZvi mw nq, hb f-Pzi hvq| QjUv GZ ewk big h, IK w`q wKQy ne bv, hv Kivi Pzb~K KiZ ne| myeYvi AvZnZvi Rb hviv `vqx, GK GK mevBK GB `v w`q Kzwcq RLg Kie| GB KvR Kivi RbB m GLbv euP AvQ, Zvi cw_exZ euP _vKvi Avi Kvb KviY bB| kvIb QvU GKUv Uweji mvgb em AvQ, Uwej GKB aibi KqKUv Kjg| mjv bvovPvovq e| cyiv NiUvq gvKomvi Rvj Avi niK iKg wkwk-evZj fwZ| kvgxg _vKZ Pzb~ `y-GKevi GB Ni XzKwQj| ZLb me evZj jvj-bxj cvwb w`q fwZ wQj| m fveZ, kvgxg evanq g` evbvq| kvIbi cQb Gm `uvovq, AbKw`b ci Pzb~ K_v ejv i Kij,
114

-Zzgvi Avi gyiwMi ga dvBb GKLvb wgj AvQ| -wgjUv Kx ? -gyiwM ewk ivMwj Uzc KBi Lvci gwa XzBK co, ZzwgI ivMwj GB wkwk-evZji Ni XzBK cov| -g... wK Avcwb Kx Kib? mvivw`b evKvi gZv `v avi `b| -Avgvi evKv KI? GB `v ` Avwg GK-GK Kvc GKKUvi KvBU...| -GUvB Avcbvi evKvwg| `v w`q GKRbK RLg KijB Avevi AvcbvK Rj LvUZ ne| evwK cuvPRbi wKQy KiZ cvieb bv| mevB euP hve, Avcwb ay gieb| -gvbjvg| Zzwg Zvnwj GBWv eySvI-Zzgvi GB wkwk-evZji jvwj Ljvq wK fvwi eywgvbi KvR? -nuv| GB wkwk-evZjB Avmj eywgvbi KvR| AvcbvK AvR `Lve, AvcbvK h `LvZB ne| kvIb DV `uvovq| cvki ig LuvPvq cvwLiv Lye k KiQ, meZ Iiv zavZ| myeYv Pj hvIqvi ci Iiv AhZ w`b KvUvQ| LuvPv-my cvwL `yUv Pzb~i mvgb Uwej ivLv njv| Pzb~ gvgv DrmyL fve wbq GKUv Uzj Ub emj| cvwL `yUv Pzc gi AvQ| kvIb avjvBLvj _K evbvbv Kjgjv boPo GKUv eQ bq| Dci ivLv GKwU Rvi KwmGb-Gi wjKzBW dig| Mvp bxj is, KjgUvi gv_v Zvi ga ivLj| Kjgi Abcv QvU GKUv evUb, Pvc w`Z wmwii gZv bxj Zij c`v_ Kjgi Icii w`K DVZ _vK| bxj Kvwji KjgUv GLb `LZ ek my`i jvMQ, zj-gvvi`i Kjg gb nQ| Pzb~ kvIbi
115

w`K ZvKvq hb GKUv ck, wKQy eySZ cviQ bv Ze Kvb K_vI ejQ bv| QjUvi gyL Kvb iwmKZvi fve `Lv hvQ bv, wbqB iOZvgvkv Kie bv| `Lv hvK, Kx Ki| kvIb Kjgi gv_vUv LuvPvi w`K GwMq ai| `yUv cvwL ZLbv wi em AvQ| GKwUi kixi Kjgi mvgvb LuvPv `qv njv| `k mK| cvwLUv SvcUv-SvcwU i KiQ, wLuPzwb nQ... Pzb~i PvL Acvi wevq, `Z cvki ig hvq| AbK w`b m cvb Lvq bv, cvb LvIqv fzj wMqwQj| LvUi wbP cvbi ev hvi wfZii wRwbmc wKq cP hvIqvi Dcg Zey Kvbv iKg gyL cyi AvOyj Pzb gL Avevi kvIbi Ni Avm| cvwLUv GiB ga gi co AvQ| kvIbi Mfxi `w gZ`ni Ici Avi Pzb~i `w kvIbi Ici| `yRbi gyL Mvcb weRqi GK Pvcv Avb` Ljv KiQ|

116

mv nZ GLbv AbK `wi| Lvqi gvoi `vKvbi mvgb wbRi wiKkvq Gm emj| PvLgyL weaZv, D`vm `wZ wmMviU duyKQ| Pzb~ RvbZ Lvqi GLvb Avme, `ycyi _K Zvi Rb Acv KiQ| ngi i, Pvicvk dzidzi nvIqv eBQ| Pzb~i kixi g`y NvgQ wK wfZi Pvcv Avb`| AbyfwZUv wVK QvUejvq Mfxi ivZ gvQ aivi gZv| Pzb~ hLb m` heb cv `q, Zvi evev gmygi mgq Mfxi ivZ ZvK wej gvS aiZ wbq hZ| AKvi wbRb weji cvwbZ Nvi ci NUv Acv KiZ KLb eo gvQ cvwbi Ici mk wbR`i Aevb Rvbvb `q| Lvqi hw`K gyL Ki em AvQ Zvi Dv w`K _K GKUv wgwQj AvmQ| Pzb~ `Z wgwQji w`K GMvq hb wgwQjUvK Af_bv RvbvZ hvQ| wZwik-Pwj-k MR `~i _vKZ m wgwQj kvwgj nq| ivvi cv ai wgwQji m GMvZ _vK hvZ wgwQjUv LvqiK AwZg Kivi mgq Pzb~ cQb w`K w`q LvqiK nvZi KvQ cq hvq| wgwQj vMvb PjQ, w`be`ji bZzb gyL, gvjK fvB gqi nvK| wgwQjUv hLb LvqiK AwZg KiwQj ZLbv m wmMviU duyKQ| wcQb _K KD wKQy GKUv w`q Zvi KbyBq hb LuvPv gvij| bo DVZB jvKjv ZvK cwiq Mj, Zgb wKQy gb nqwb nqZv Kvb dzb ev cvKvWi LuvPv jMQ| wKQy`~i mvgb wMq Pzb~ Avevi wgwQj _K ewiq hvq, cvbi `vKvb Gm `uvovj| Kov R`v w`q cvb LZ BQ KiQ| GKUz `~i LvqiK `LZ cvQ| bxj Kvwji KjgUv ZLbv Pzb~ nvZ ai iLQ|
117 118

GKUz ci Lvqi wiKkv _K acvm Ki ivvq co Mj| jvKRb aivawi Ki Pvqi `vKvbi wfZi wbq hvq| AbK nP, gv_vq cvwb...| KjgUv Gevi eyK cKU iL Pzb~ mvRv evmvi Dk iIbv `q| AvR evRvi KiZ ne| MZ wZb gvm kvIb GKUvbv ZvK ivbv Ki LvBqQ| AvR QjUvi Rb fvjv wKQy ivbv KiZ ne hgb m myeYvi Rb KiZ| kvIb `ycyii AvM Iqvijm MU GmwQj| Dk gv Rbbx dvgwm| `ycyiejv GKgv wbwiwewj mgq, Ab h Kvb mgq G GjvKv jvK ficyi _vK| `ycyi fvZ Lq w`ev-wb`vq hvIqv ewkiDwbi ew`bi Afvm| wgjbK LvIqvi Rb GK Nv QywU w`q `vKvbi mvUvi AaKUv bvwgq iL nvjKv Nyg `q| wgjb wdi Gj Avevi h_vixwZ `vKvb Lvj| AvR AvovBUvi w`K wgjb QywU wbq ewiq hvq| m m kvIb cmwckb nvZ ewkiDwbi mvgb nvwRi, Riwi Ilya jvMe| cmwckb jLv A ej ewkiDwbi eySZ Amyweav nQ| kvIbi KvQ wRm KiZB m cKU _K Kjg ei Kij| Kjg w`q wVK Ki jLvi mgq ewkiDwbi AvOyj fzjg GKUv LuvPv jM hvq| ewkiDwb GKUz AuvZK DVj| LuvPvUv jMQ eU, QjUv wK eKze bvwK? fq PvL-gyL Ggb Ki AvQ h wVK `vlI `qvi Dcvq bB| nvZ Rvo Ki gvd PvBj wKBev Avi ejvi AvQ| wgjb AvR GKUz `wi Ki Gjv, gm ivbv nZ `wi nqwQj| gSZ ewkiDwbi wb_i `n co AvQ, gyL KqKUv gvwQ fb-fb KiQ|

GKUz GKUz Ki kxZ coZ i KiQ| G mgq Rxebvb` `vki Kgjv iOi Gi iv` Mvq gvLvi mgq| wK XvKv knii iv` KvVLvv, GB iv` Mvq jvMj wb`q AbyfZ nq| ivRb Nyg _K DVZ `wi KiQ| `Z cZ nq evmvi w`K QyUj| AvRv evm fqi wfo Ze kxZi gmyg evm Po gRv bB| Vvvq gwnjviv mevg Dcvq kixi XK ivLvi Pv Ki, kxZ Zv`i Ngv Mjv-eyK `Lv hvq bv| evmi cQb AbK Lvwj RvqMv co AvQ wK mvgbi cR bvgvi evnvbvq ek wKQy jvK gwnjv wmUi mvgb Kzjx cvwKq AvQ| ivRb AbK K GK my`ix hvxi mvgb `uvovbvi myhvM cj| jvj-meyR mvjvqvi civ gqUvi PvL ek PIov, Rvgvi Kvbv mi hvIqvq myVvg Eii Mob evSv hvQ| nvZ e-vK-ewi gvevBjmU, evSv hvq mv cwievii gq| c_g GKevi PvLvPvwL Zvici ivRb GK Bw-GK Bw Ki Zvi cv mvgb mivZ jvMj| gqUv wmU em AvQ, Zvi nuvUzi cvq KvQvKvwQ wbRi nuvUz ivLj| em, Gevi ay evmi nVvr eK Klvi cvjv wKsev DuPz-wbPz ivvq SuvwK Zvjvi Acv| Zvnj nuvUzi kmyL bqv hve| GZ cwiKbvi ciI ivRb fvevPvKv Lq Mj hLb gqUv wbRB Zvi nuvUz evwoq `uvwoq _vKv ivRbi nuvUzi m jvwMq w`j| ay jvwMq w`j bv, jvwMq ivLj| GKx ^c `LQ bv Zv! gqUv h wbweKvi, ivRbi nuvUzi k wKQyZ wePzZ nZ w`Q bv| kixiUv D nq MQ, fxlY GKUv AwiZv| gqUv gnvLvjx AvgZjxZ bvge| wmU _K DV `uvovbvi AvM AyZ fwgvq ivRbi w`K g`y nvwm Qwoq w`j, Avcwb bvgeb? Avwg GLvb bvge...|

119

120

GKw`b Awdm wgm nj wKQy nebv| wK GB Acic hyeZxK wbq PvcvPvwc Ki evm _K bvgvi Avb` wKQyZB wgm Kiv hve bv, wKQyZB bv| gqUv evm _K bg ebvbx `yB b^i ivWi w`K nuvUQ wK PvLi Bkvivq ivRbK wVKB c_ AbymiY KiZ eva KiQ| GB ivWUv GKUz wbRb| ek wKQy`~i Avmvi ci `yRb wgwjZ njv, kxZi mKvj i njv Kvgj Avjvcb| -evmi wfZi GZ Mv`vwis, Avcbvi bvgZ K nqwb Zv? -K Avi Kx, Avgvi nvRev Mvwo wbq Kzwgjv MQb, GKw`b bv nq KB Kijvg| -Avi! Avcbvi `wL Avgvi gZv cejg| Avgvi WvBfviUv wZb w`bi QywU wbqQ, Kx h Svgjvq AvwQ| evB `v Iq, Avwg ivRb ivqnvb, Avcwb ? -Avwg gmygx gwZb, wRwcZ AvwQ| Avcwb? Kwd LvIqvi Dk `yRb GMviv b^i ivWi w`K GMvQ| ivRbi wm_-m wbq gqUv Lye cksmv KiQ| nvwmUv PgrKvi, fivU gyL| gmygx nVvr ivvq _g Mj| Avkcvk GKUz ZvwKq bq| Pzj wVK Kivi Qj nvZi evMUv ivRbi KvQ w`j| ivRb mUv wbq boPo `LQ| nvZevMi NvY bqvi Pv KiQ, evM Zvi nvZi k Abyfe Kivi Pv KiQ| Pzj wVKVvK Ki gmygx Zvi Mjvi ^i cv djj| -GB Pzc Ki kvb&, Kvb K_v ejwe bv| -Rx...Kx ejQb Avcwb?
121

-IB h Mwji gv_vq cywjk `Lv hvQ, Avwg WvK w`jB `o Avme| Gm `Le ZzB Avgvi evM wQwbq wbqwQm, ZzB wQbZvBKvix| ivRb evev nq AvQ| K_v ejZ PvQ wK Mjvq AvIqvR ei nQ bv| Avevi Pv KiQ wKQy ejZ| bv, Mjv KvR KiQ bv| gv_v wSgwSg KiQ| gmygx Gevi c DVj, IB kvjv, GK`g UvBg wKj Kiwe bv| gvevBj, gvwbevM, Nwo me Avgvi evM XzKv| KzBK Ki, `wi Kij wPrKvi w`e| GB mvZmKvj gq`i Rvjvbvi `vq Ggb MYwcUzwb Lvwe, mviv Rxeb jvsov nq _vKwe| GZ my`i GKUv gqi gyL K_vjv Ggb wekx kvbvj| Zvi PvL fqi Avb Ljv KiQ| ivRb Zvi mewKQy evM XzwKq `qvi ci mvgbi gvo ch gmygxi cQb nuU PjQ| cvk wZbUv cywjk Pv LvQ Avi GKUv wiKkvIqvjv em AvQ| Kvb wKQy bv ej gmygx ZvZ DV emj hb AbK w`bi cwiPq| nvZi Bkvivq ivRbi KvQ _K evM Ub wbj| wiKkv Nyi hvIqvi mgq AvMi gZv gvjvqg K ejj, Zzwg Awdm cuQ dvb w`I wK| ivRb GK RvqMvq cuvP wgwbUi gZv euk `uvwoqwQj| mw^r wdi cq `L, m ebvbx GMviv b^iB `uvwoq AvQ| m Iqvijm MUi w`K nuvUv i Kij| mvivw`b KvUj fqven weiwi ga| mKvji welqUv Kviv m fvewewbgq KiZ cviQ bv| gvevBjUv MQ, ZvB wbRK Lye nvjKv Avi duvKv jvMQ| gvevBj nvivbvi evcviUv AZ NwbRb`i Rvbvb DwPZ| bv nj mevB wPv Kie| wK KvDK RvbvZ BQ KiQ bv, AvRKi w`bUv GfveB hvK|
122

weKvj cuvPUvq Awdm _K ei nIqvi BQ| cuvPUv evRZ wVK cuvP wgwbU AvM bvBgv Awdm nvwRi| Zvi Pnviv Pbv hvQ bv| wea nIqvB ^vfvweK, wcZvi inmgq gZzZ m m~Y GKv, Amnvq nq coQ| ivRb bQ, ewkiDwbi gZz wbq `yB aibi wecZxc ee QwoqQ| KD ejQ, nvmcvZvj bqvi AvM welwqvq nZv Kiv nqQ, KD ejQ, nvmcvZvji fzj Ilya gviv MQ| bvBgvi PvL-gyL dvjv, Mvqi RvgvKvcoI gqjv GgbwK m Kvb nvZevMI bB| Kxfve GLvb Gj, K Rvb| mKvj _K bvBgv eevi ivRbi gvevBj Pv KiQ| Dcvqvi bv `L Awdm AvmZ eva njv| wgwUsigi GK Kvbvq `yRb gyLvgywL emj| PvPvi evmvq wMqwQjvg, Zviv Qvov Avi Zv Kvb _vKvi RvqMv bB| -I AvQv... Ke hvQ, ILvb? -hve, wK RNb GKUv kZ ai w`j| -Kxmi kZ? -ILvb _vKZ ne, Zv`i Qj-eD nq _vKZ ne| Qj Kvm GBUi ci Avi zj hvqwb, PvPvi wQUKvcoi `vKvb em| bvBgv ivRbi KvQ Afq evYx cZvkv KiQ| AZ wb`kbvg~jK wKQy Zv ejv DwPZ| wK ivRb wbii, wbzcI eU| Zvi bxieZv Lvivcfve ai wbj `uvovq, PvPvZ fvBK weq Ki LvIqv-civi eev wbwZ Kiv DwPZ| Avi fvjfve ai wbj, ivRbi GB bxieZv AbKUv wbRK wUq bqvi gZv evcvi| bvBgv AvkvnZ njI Zvi KvwVb ai ivLj| ivRb, Zzwg B`vbxs AvgvK Gwoq hvQ, AvgvK fq cvQ? GKjv-GwZg GKUv gq AKvr
123

b`xZ co MwQ| ZvgvK weqi Rb Pvc `e, GB fq cvQ? -GBfve Kb ejQ? Gwoq hvIqvi ck Kb AvmQ? -ck AvmQ, KviY MZ mvZw`b G Aevq Kevi Avgvi LuvR wbqQ? -bvBgv, Avwg eySZ cviwQ Zvgi gbi Aev| Kvb ZK hZ PvwQ bv, AvR mKvj Avgvi mewKQy wQbZvB nqQ| Kxfve hvMvhvM Kie? -mKvj KLb Zvgvi gvevBj wQbZvB nqQ? -AvUUv-bUvq -h Kvb GKUv ejv, nq AvUUv A_ev bUv| -mvo AvUUvq| -Avwg `kUv cbivZ dvb KiwQjvg| GK f`gwnjv myK Rvbvjb, ZvgvK dvb `qv hve bv, Zzwg ZLbv NygvQ| wZwb Aviv ejjb, Zvgiv ivZ AbK `wi Ki NywgqQ...| ivRb AbK wKQy ejZ hvwQj| Zvi AvMB wbqwZi wbgg cwinvm| bvBgv Gevi `uvZ `uvZ Pc wY Avvk ej DVj, em, GLb eje wQbZvBKvix gwnjv wQj, ZvgvK Avwg wPwb, Zzwg GLb GUvB eje| ejv, ZvgvK mKvj gwnjv wQbZvBKvix aiwQj..? bvBgv Pqvi Qo DV Pj Mj| wK Zvi duvm-duvm k GLbv ivRbi Kvb evRQ| AwZweq evev nq MQ| Kej gb nQ, AvR mvivw`b hv wKQy NU Mj meB ^c| bv, `yt^c|

124

Kw`b ai kvbv hvQ Kviv hb evwoIqvjv wegj eveyK dvb nZvi gwK w`q AvmQ, cvk nvRvi UvKv Puv`v `vwe KiQ| _vbvq wRwW Kiv nqQ| wegj evey evwoZ kvKi gvZg Zzj w`qQb| gnjvi cvbi `vKvb`vi _K i Ki mveK IqvW KwgkbviK ch Rvbvbv nqQ| AvZx^Rb mevBK Lei w`qQb| Abyiva, kl evii gZv ZvK hb GKevi Gm `L hvq| fviZ _K Zvi wbKUAvZxqiv hgb Avmvi Rb cwZ wbQb Zgwb wZwbI cwZ wbQb| Qv`i Ici Riwi wfwZ Aviv `yUv Kvgiv Zwi nQ, wbPZjvi `yUv Ni Lvwj Kiv nqQ, auvqvgvQvi KvR PjQ, ev_igjv wVKVvK Kiv nqQ| hviv Puv`vevwRi welqUv RvbZ bv Zviv fewQj Kvb weqi Drme-cwZ evanq| wegj evey wbwZ h, wZwb Puv`vevRi nvZ kxN g nZ hvQb| Kb wbwZ? cvk jvL UvKv Kb, wZwb cuvP UvKvI Puv`v `eb bv| GiPq AvZmgcb ev AvZnZv AwaK kvwi| Zvi wKQy wcq cvkvK wQj hv Kvbw`b cibwb, cij cyivbv nq hve| `k eQi ev ZviI ewk mgq ai Rwgq ivLv wKQy wmi cvvwe, Kvkxwi kvj I evwgR RyZv ay ei Ki `LZb, KLbv civi wPvI Kibwb| mevi KvQ Zvi gZz Acv ewk iZc~Y welq njv wZwb MZ KqK w`b ai Rwgq ivLv cvkvKjv ciQb| gi Mj GB cvkvK-AvkvKi Rb Aviv ewk Avdmvm nZ cvi| _vbvi Iwm mvneI gvS-gvS Zvi LuvR-Lei wbQb| mePq AyZ evcvi, Zvi evwoZ `Lv KiZ Mj Ggb gyLfw KiQb hb kixii AaKUv BwZga kkvb Pj MQ| ivvq
125

ei nj Kgc cuvP-QqRb jvK m _vK, KD bgvi w`j Lye DPt^i Di `b| mvgbi wbevPb cv_x bv njI Zvi Pjvdiv fvUcv_x`i gZv `wKUz nq hvQ| me g`i GKUv fvjv w`K _vK| wegj eveyi eo Qj Agji ga Avg~j cwieZb| evevi eemv, mw mewKQy gb w`q evSvi Pv KiQ, w`b-ivZ ay eemvi Avjvc| gMevRvii nvUjjvZ hvIqvi AvMn bB, bB Kbv cvZvi gi-gi Uvb| Ze `ycyiejvq GKwU evcvi wegj evey GLbv Avcmnxb| ejv `yUvq wZwb GLbv bxie GKv Qv` IVb| cvki evmvi fvovwUqv gwnjvi Mvmj `Lvi Pv _K ZvK weiZ ivLZ cvi, Ggb wKQy GLbv NUwb| `ycyi `yB Nv Nyg Zvi Riwi Afvm| GB mgqUv evwoi me KvRKg e _vK| KD ZvK wei Ki bv| AvR Avevi AvKvkUv gNjv, kxZi i ew w`q ne evanq| Pzb~ MZ KqK w`b ai `ycyiejvq wegj eveyi KvQ hvq, wZwb Nygvbvi AvMB hvq| Zvi m `ycyiejvq cvb LZ ek fvjv jvM| Pzb~ Aek Avnjv`i m `ycyi cvb LvIqvi `vwe Ki AvmQ| AvR hLb m G evwoZ XzK Lqvj Kivi gZv KD wQj bv| Lqvj KijB ev Kx? mevB Rvb Pzb~ wegj eveyi KvQ cvb LZ hvq| wbPZjvi eviv`v duvKv| GKcvk Kvgjv`i Mvmji k kvbv hvQ, Zv`i `Lv hvQ bv| j^v eviv`vi gvSLvb w`q IciZjvq hvIqvi wmuwo| Zvi Ici wmgU-evjyi ev mvwie Ki ivLv| Lye mcY Pzb~ `vZjvq DV Mj| GB jvBb PviwU Kvgiv, wegj evey Kvbvi GKwUZ _vKb| kxZ `ycyiejvi Dvc bB| Vvv GKUv fve, evZvm kxZj k| AvR GB evwoUv ewk wbRb gb nQ h, wbRbZvi fvlv evcK|
126

Pzb~i Nyg fvOj weKvj cuvPUvi w`K| nvZ-gyL ayq Pv evwbq Lj| gyL cvb cyi mvgbi eviv`vq Gm `uvovq| wegj eveyi evwoi mvgb AbK wfo| wKQy jvK RUjv cvwKq `uvwoq AvQ, wKQy jvK wbPZjv Avi DciZjvi eviv`vq Pqvi cZ emv| Aek Kvb KvbvKvwUi evcvi bB| GKUz ci cywjk Gm MvwoZ jvk wbq Pj hvq| Pzb~ cvb-fwZ mi gyL Aviv R`vi fi w`j| R`vi Kov NvY ek dzidzi jvMQ| evRvi KiZ ne, kvIb cuvPk UvKv w`q MQ| AvR wLPzwo Avi nuvmi gvsm ivbv Kij Kgb nq| kvIbi cQ`, myeYvI GUv Lye cQ` KiZ| kvIb evmvq wdij ciw`b mvq| Mvq AbK Ri| Rii KviY gyL wKq MQ, nvjKv Kvwk nQ| Pzb~ gvgv ek KqKwU ck KiQ- Kv_vq wQj, Kxfve Vvv jvMj GBme| kvIb Kvb Di `qwb, me cki Di `qv hvq bv| Kv_vq wQj m? MZKvj mKvj iIbv w`qwQj hkvii Dk| Kvb cwiKbv wQj bv| AvMi ivZ
127

^c myeYvK `LwQj-meyR iOi kvwo civ, bKvq em GKnvZ kvcjv dzj ZzjQ, AviK nvZ w`q PvLi cvwb gyQQ| GB ^ci gvb kvIb Rvb bv| wK eyKi wfZi gvPo w`q DVwQj| Ki Kzjx ZvK evwK ivZ NygvZ `qwb | hkvi cuQZ cvq mv, mLvb _K Aviv `yNvi ivv| mviv ivZ myeYvi Keii cvk emwQj| QvUejv _K kvIb Kei Lye fq cvq| Keii cvk w`q nuvUZ cvi bv, cv Pj bv, kixi Amvo nq hvq| wbRi evevi Kei KLbv wZxqevi hvqwb| kvIb GLbv wbRK wekvm KivZ cviQ bv h, mviv ivZ m myeYvi Keii cvk wQj| Kx Ki me njv? myeYvi KeiUv Zv`i wfUevwoi DVvbi m jvMvb, euvki Svci cvk| evwoZ myeYvi GK PvPv _vKb| Lye Mwie, KwlKvR Ki Lvb| Kvb iKg Qbi Ni Zzj cwievi wbq evm Kib| Keii cvk kvIbK `L `o Avmb, wPbZ cvib| Nii wfZi kvIbK AvgY Rvbvbvi mvg_ Zvi bB| wKQyY ci GKUv Quov gv`yi, KvVi wcuwo Avi GK RM cvwb kvIbi cvk iL hvb| nuv AyZ GKUv ivZ KUQ| fiv c~wYgv wQj bv wK Puv`i Avjv KgI wQj bv| KLbv Puv`i gyL, KLbv Keii w`K ZvwKq Kbvq myeYvi gyL| gvbyli AwZ hLb ay kvK Qvov Avi wKQy _vK bv, ZLb h Kvb A^vfvweK cwiwwZ Zvi Rb ^vfvweK| myeYvi AwkwZ KlK PvPv kvIbi GB AveMvcyZ KgKv Kxfve wbqQb Zv ejv gykwKj| wK eviv`vq Zvi Rb mviv ivZ GKwU
128

Kivwmb Zji evwZ Rvwjq ivLvi eev KiwQjb| mviv ivZ Rjevi Kivwmb wQj bv ej evBi wMq RvMvo Ki GbQb| Kx fvejb K Rvb, wK Nii wfZi _K evwjk Gb wbR eviv`vq q _vKjb| kl ivZi w`K kvIb gv`yi Mv Gwjq w`qwQj| Ggbfve qwQj hb Kei myeYvi gyLvgywL| evZvm Vvvi ZxeZv evowQj wK eyKi wfZi wQj Ame DZv| GBfve GZ `xN mgq ai myeYvi gyLvgywL em _vKvi K_v AvM KLbv fvewb| Kgb Rvwb GKUv Ki Avb` Qyuq hvwQj| kvIbi Ri cyiv bvgwb| Pzb~ gvgv Av`vZRcvZv w`q Kov jvj Pv evbvj| kvIbi nvZ gMfwZ Pv w`q wbRi weQvbvq em Avjy KvUvi cwZ wbQ| myeYvi eenvi Kiv GKUv Pv`i Zvi Mvq Rwoq w`qQb| kvIb Pvq PzgyK w`Q Avi Uwjwfkb `LQ| cvk weQvbvq Pzb~ gvgv k Ki Avjy KvUQ| AvR ivb&v ne AvjyfZv, AvjyfvwR Avi Avjyi wWg ZiKvwi| Uwjwfkb ivZ AvUUvi msev` PjQ| msev` cvwVKv myeYvi gZv `LZ, j^vU gyL| Mjvi ^i gvUv-ivRavbxZ ^Yeemvqxi PvjKi gZzi NUbvq ARvbv welv c`v_i mvb| MZ mvn XvKv gwWKvj KjRi cvgUg wefvM Aviv GKwU jvki kixi GKB aibi welv c`v_i AwZ cvIqvq wekl gnj evcK KZ~nj mw nqQ...| kvIb hb GKUv avv Lj| Pzb~ msev` bZ cvQ wK Lqvj KiQ bv, Avjy KvUZ e| Ab AviKwU emiKvwi Pvbji msev` GKB wicvU| Uwjwfkbi fwjDg GKUz Kwgq w`j| nvjKv GKUz Ubkb nQ, Mvq Ri fve bB wK nvjKv Nvg w`Q| wVK wbRi KvbK wekvm
129

KiZ cviQ bv| welv c`v_ wPwZ KiZ XvKv wekwe`vjqi dvgwm wefvMi jveiUwiZ cvVvb nqwQj| dvgwm Abyl`i Pqvigvbi msw mvvrKvi, Avgiv hUv cqwQ Zv njv KwmGb-Gi Av`j GKwU AwaK kwkvjx welv c`v_....| XvKv gwWKvji GKRb Wvvi ejjb, GwU Mii gvsm _K QovZ cvi| Pzb~ gvgv ivZi Lvevii Rb evievi Rvi KiQ wK kvIbi GK`g zav bB| PzcPvc myeYvi Ni wMq evwZ wbwfq w`j| Ni Nb AKvi, RvbvjvI e| kvIb GKUz wP vq cojv,GZ `Z welv c`v_i Abymvb NUe Zv KbvI KiZ cviwb| evcviUv Gfve wgwWqvq Avme KLbv fvewb, AbKUv hb KvKZvjxq evcvi| GLbv AbK KvR evwK| GLb mePq iZc~Y njv KqK w`bi ga `Z me KvR kl KiZ ne| `wi Kij me cwiKbv fyj nq hve| wbiewQb AKvi GKvwKZK cyuwR Ki kvIb ay fveQivZ Kg, Zvgvkv ewk...|

130

MZ `yw`b bvBgv Ni _K ei nqwb| LvIqv-`vIqv ejZ wezU, Kjv GBme| ivbv Kivi Kvb gvbwmKZv bB, wbRK Zv gvbyl fveZ K nQ| GLb m Kvi KvQ _vKe? Kxfve _vKe? GKUv Dcvq AvQ| Mvg bvbvevwo Pj hvIqv hvq wK bvbv-bvwb KD euP bB| gvgvivI h Zvi Avcb PvPvi gZv ne bv Zvi Kx wbqZv AvQ, ZvQvov Mvg Kxfve _vKe? Zvi covkvbv AvQ| m covkvbvi K_vB ev fveQ Kb, GLb Kxfve covkvbvi LiP Pje? covkvbvi AvM Zvi _vKv-LvIqvi welq Zv mePq we`bK| Kx NU Mj Zvi Rxeb? Kvivi AwffveK wPiKvj _vK bv, bvBgv GUv evS| wK weavZv GUv eySj bv h ewkiDwbi AbycwwZZ m Awekm iKg GKjv| ZvI Avevi gqgvbyl, Kviv KvQ _K DcKvi bqvUv GKUv weivU ckevaK wPi gZv| bvBgv fveQ, Avmj Kx nZ hvQ Zvi Rxeb? Kx PgK, Kx cwigvY `yfvM? cyiv Ni gqjv AveRbvq c~Y, gqjv Kvco Qwoq AvQ me| w`b GKevi ibv `Lv KiZ Avm| Kvb K_v nq bv| eqm QvU ZvB ibv eyS DVZ cvi bv, bvBgvK Kx eje| wKQyY em _K, wUDkwb AvQ ej Pj hvq| ivZ cvq `kUv evR| Kvb wKQy LZ BQ Ki bv wK kixiUv Lye `yej| fvZ Lj fvjv nZv wK GLb ivbv Kiv me bv| AvM GKejv QyUv-eyqv KvR Ki w`q hZ| `ytLRbK KviY GLb m Avm bv| KvRi eyqvi aviYv ewkiDwb

bB ej GLb Zvi eZb ne bv, bvBgv gqgvbyl, KvRi eyqvi eZb Kxfve `e? A_P GB eyqvK bvBgv..._vK, Gme fe jvf bB| ^v_ciZv ay abx bq, Mwie kYxi gaI AvQ| AbK mgq g~L gvbyl`i ^v_ciZv wkwZ-abx gvbyl`i PqI nvRvi Y wb`q, wbzi I fqi nq IV| gvevBj GKUv gmR wis| wbqB ivRb gmR cvwVqQ| GLb wewfb Kkj gv cv_bv Kie| gmR covi Kvb BQ bB| wKQyY ci AviKUv gmR wis| ivRbi gmR bv, ARvbv b^i _K KD GKRb mv Avi bvsiv fvlvq KzrwmZ `yUv gmR w`qQ| nvqi fvM! GB jvKwU wK Rvb bv, bvBgvi gvbwmK Aev KZUv KiY| bvBgv KZ K cwZwU gyn~Z ay AwbqZvi ga KvUvQ| GB `ytmnbxq mgq GB iKg bvsiv AvPiY gvbyl Lyb Kivi PqI fqi Aciva| gvbyli cvkweKZv Kb GZ wb`q hv AbK euP _KI evievi gZzi ^v` wbZ eva Ki? Avevi gvevBj gmR Gjv| GBevi gRvR weMo hvIqvi Dcg| ivM gv_v Mig nq MQ| zavZ-`yej kixi gyL w`q ay kqZvbievPv DPvwiZ njv| wK ZvZ Rvjvcvov Kgvi Kvb KviY bB| Gevi gmR c`vbKvixK mivmwi dvb Kij| KzKzii m KzKzii fvlvq K_v bv ejj Kvb jvf nq bv | Abcvk wUsKz dvb wiwmf Kijbv| bvBgv Avevi dvb Ki, dvb KiZB _vK| PvL-gyL Avb, wfZi wmsni MRb| AvR GB KzKziUvK gb fi MvwjMvjvR bv Ki m wKQyZB dvb e Kie bv| wK wUsKz GKeviI dvb wiwmf Kijbv|

131

132

ivRb mvivivZ bvBgvK wbq AbK fvej| Zvi m mwVK AvPiY Kiv nqwb| bvBgvK h_vh_ mnvqZv Kiv DwPZ, GUv ivRbi `vwqZ| G `vwqZ Kvbfve Govb hvq bv| bvBgvi cwiwwZ GLb mwZB bvRyK| bvBgv AbK k Avi Rw` gq, KLbv wbRi `yejZvi KvQ gv_v bZ Kie bv| GUv RbI hw` ivRb GwMq bv Avm Ze Zv mwZB Aciva| BwZga bvBgv ivRbi D`vmxbZvq ek K cqQ| Avi bq, Kvj mKvj Awdm hvIqvi AvM bvBgvi KvQ hZ ne, gv PvBZ ne| bvBgv bv PvBjI Rvi Ki wKQy UvKv cqmv w`Z ne| Zvici Awdm _K divi mgq Avevi mgq wbq em AvjvPbv KiZ ne| AwZ `Z Zvi wbivc` _vKvLvIqvi eev Ki djZ ne| hb Avi `wi mqbv| evievi bvBgvi wea gyLUv gb coQ| BQ KiQ, GB gaivZB bvBgvi evmvq hq AZ GUzKz ej AvmbvBgv, Zzwg GKv bI, Avwg Zvgvi cvk AvwQ| GLb AZ GKUv dvb Zv Kiv hvq| ivZ `oUv evR, bvBgvi gvevBj e| Zvi cwZ `vwqZc~Y gbvfve wdi cvIqvq ivRbi wbRi KvQ ek ckvw jvMQ| ckvwZ ivRb GKUv wmMviU aivj| mKvj mvo QUvq ivRb bvBgvi evmvi MU Acv KiQ| GZ mKvj KD MU Lvjwb| giP cov, fvvPviv bvggv Qv GKUv wUbi MU, wfZi _K evBi Avi evBi _K wfZi meB `Lv hvq| bvBgv wbqB NygvQ, GB mvZmKvj ivRbK `L PgK hve| ivRbi K_vq wbqB Zvi gbUv ek cdzj ne|
133

ek KqKevi avvavwi ci GK `xN`nx hyeK Gjv| gv_vfwZ Dv-Lyv Pzj, Lvwj Mvq eMji wekx Rj fvjyKi gZv ewiq AvmZ PvBQ| gyLfwZ ebi cvov `vM| ivRb wbRi _K ejj, Ici bvBgv`i evmvq hve| wUsKz PvL Wj fvj Ki ivRbK `Lj| -I... Avwg evBi nBjvg, Avcwb AnbB XzKeb? fvjv| -gvb? -bv KBwQjvg, mveavb _vBKb| mviv ivBZ m Nygvq bvB Zv, gRvR Anb cyiv nvBfvR| -GB Avcwb K? Kx ejb Gme? -Avgvi cwZ Lvovq Avgvi wRMvb, Avcb K? bvBgvi wK jvMb? -Avcwb ivZ bvBgvi KvQ wQjb? -Avi gykwKj! Avwg Zv Rvi KBiv _vwK bvB, nvq cvMjv Kzvi jvnvb Avgvi gvevBj weQivBjv| Avi bv Kievi cvijvg bv| -GB evUv Pzc Ki! Pzc Ki, ejwQ| GK`g evwbq-evwbq Avi bvsiv wKQy ejwe bv| ZzB Avgvi wPwbm bv| Zvi gZv jvsovi Kxfve Vvv KiZ nq Zv Avwg Lye fvjv Rvwb| -evci evc! G `wn Dv Svwo jq| Avgvi ZzB-ZzKvwi? ZvBj mvwUwdKU `LvB? wUsKz AvOyji Bkvivq `uvovZ ej| `Z wbPZjvq wbRi Kvgivq XzK co, cii wgwbU gvevBj w`q bvsiv Rji eMj PzjKvZ-PzjKvZ ewiq Gjv| ivRbi gv_v GKUz GKUz Ki Mig nQ| mKvjejvq Ggb DUKv Svgjv AcZvwkZ| BQ KiQ GB KzjvviK Avi cvv bv w`q mvRv bvBgvi KvQ Pj hvq|
134

wUsKz gvevBjUv PvLi mvgb aiQ| c_g bvBgvi b^iUv `Lvj, wVK AvQ wK bv| nvgvgRv`vUv bvBgvi bv^vi avoKvb bvg gvevBj mf KiQ| Gevi wgmKji wj ei Ki ivRbi gyLi mvgb mUUv ai AvQ| bvBgvi gvevBj _K GB gvevBj AvUvk evi, nuv AvUvkwU wgmKj `Lv hvQ| wUsKzi kixi _K fqvbK `yM ei nQ hb ivRb Gzwb ewg Ki `e| wUsKzK Vj `o IciZjvq hZ jvMj| kxZi mKvj wK ivRbi kixi NvgQ| gbi wfZi DuwK w`Q ARvbv GK fq| Kvb Kzqvkv bB Zey gb nQ Pvicvk welv Nb Kzqvkv ZvK wNi iLQ| IciZjvq kl KvY bvBgv`i `yUv ig| ewkiDwbi gZzZ ivRb GKevi GmwQj| ZLb Aek wUsKzK `Lwb| ek KqKevi `iRvq Kov bvoj Zey fZi bvBgvi Kvb mvov bB| Gevi Rvi `iRvq avv `qv Qvov Dcvq bB| Kbbv ivRb wfZi wfZi fxlY AwiZv Abyfe KiQ| bvBgv `iRv Lyjj D`&v Pnviv wbq| cvqRvgv Avi ay mwgR civ, Pzj RU coQ| GLbv Nygi Nvi KvUwb| ivRbK `L AevK Ges wei| -Zzwg? GB mgq? Avi GZ Rvi `iRv avvwQj Kb? -In, mwi| Lye wei nj, bv! -weii welq bv| Avkcvk mevB Rvb Avwg GKjv _vwK, GBfve KD `iRv avvq? ivRb Nii wfZi XzK MQ| mewKQy Gjvgjv hb eo Kvb So eq MQ| LyuwUqLyuwUq Pvicvk `LZ jvMj| weQvbvi GK KvY
135

Lvjv wezUi cvKU Avi cPbkxj Kjv| Abcvk Zvi gqjv Aevm| evwjki cvk gvevBjUv PvL coj| -Kx ejj Zzwg GKjv _vKv? w`b _vKv...ivZ GKjv _vKv? -gyL mvgj K_v eje| SMov Kivi BQ _vKj ivvq hvI| ZvgvK GZ av K w`qQ? ivRb evwjki KvQ gvevBjUv nvZ evwoq aiZ hvq| bvBgv nvZ mwiq mUv wbq bq| Zvi ahi eva fO MQ| wbRB z, wPrKvi Kiv i Kij, Zzwg Kvb mvnm Avgvi gvevBj aiv? Zvgvi mgmv Kx? cqQ Kx Zzwg? ivRb K_v bv ej AbKUv avv w`q bvBgvK weQvbvq dj `q| nvZ _K gvevBj wQwbq wbq `Z Kjwj PK Kij| nuv, AvDUMvwqs wj GKwU b^i AvUvkevi Kj Kiv nqQ| Gevi ivRb wY Rvi wPrKvi Kij, -K GB jvK? hvK ivZi ejvq GZ cqvRb nq...? -Zzwg Avgvi gvevBj `vI, Zzwg GKUv cvMj| BD Avi wmK& gvb| -GLb Zv AvgvK cvMj eje| Zvgvi gyLvk h Lyj MQ, Avgvi m ay mbvwmbx bvUK| -Zzwg Lye fzj KiQ| eo iKgi fzj nQ Zvgvi...| ivRb gvevBjUv cvMji gZv bvBgvi Mvq Qyo gvij| `uvZ `uvZ wcl W-evB, weP.. ej Nyi ewiq Mj| Gevi bvBgvi KvQ welqUv cwivi njv| wK Gme Kx nQ Zvi m? MZivZi evcviUv ivRbB ev Kxfve Rvbj? RvbjB ev fzj Kb eySj? bvBgvi RxebUv Ggbfve Kb fvOv i njv?
136

ivRb Pj hvQ fqven fzj AwfhvM Qyo w`q, bvBgvi eyKUv e_vq gvPo w`q DVj| Avi KZ K Zvi Rb Acv KiQ? AbKUv `o cQb _K ivRbK Ub ai, ivRb wc-R, K_v kvb| Zzwg fzj KiQ, Zzwg AvgvK Qo hI bv| ivRb mg kw w`q mvgb nuvUZ _vK, bvBgvi Ni _K ewiq m AbKUv wmuwoi KvQ Pj GmQ| mvgbi Ni _vKv Ab cwievii jvKRb wPrKvi-PuPvgwP b ewiq Gjv| GKRb eq gwnjvmn `yB ZiYx nuv Ki Zv`i KgKv `LQ| bvBgvi hb uk bB, Gfve ivRbi Pj hvIqv gvb Rxeb _K AbK wKQy nvwiq hvIqv| PvLi Rj Qvwcq Gevi m ivRbi Rvgv Ub aij| mg kixi KuvcQ Avi ASvi Kvbv ewiq AvmQ, ivRb Zvgvi cvq awi, Zzwg fzj KiQ| Avwg GKjv... ivRb wcR....| bvBgvi DPt^i Kvbvi k ivRbK _vgvZ cviwb| wmuwoi gyL ZvK dj ivRb bg Pj MQ| bvBgv ZLbv GKB RvqMvq em Ku`B PjQ| Avcb gb ej hvQ, ivRb, Avwg mwZB GKjv| AvgvK wbq hvI, wcR...|

G eQi MvgUm eemv g` hvQ| MvgUm eemvi `ytmgq gvb UUvBj Kvvwbjvi `ytmgq| Lvb mvne fxlY KwVb mgq cvi KiQb| Pv KiQb GB gmygUv Kvb iKg mvgvj w`Z| G gmyg AWvi AbK Kg, me UUvBj wgj Kg g~j `Z cqvRbxq AWvi wbZ e| Kvcoi `vg KgjI myZvi `vg Kgwb eis eoQ| G eQi Avevi we`yr Avi Mvmi eo Afve `Lv w`qQ wK miKvi ejQ Kvb mgmv bB| `yGKwU RvqMv eZxZ meB we`yr-Mvmi AfZc~e Dbqb| Lvb mvne cwZw`b bZzb Ki wePwjZ nQb| we`yZi KviY cwZw`b Mo PviNv cvWvKkb e _vK, RbviUi Pvwjq cvlvq bv| wVKgZv Wwjfvwi w`Z bv cvij cii gmygi Rb AviKwU Akwb mZ| evoQ kwgK`i eZb, DrKvP Avi miKvwi Uvi cwigvY| eemv wUwKq ivLZ nj gvKwUsUv Aviv Rvivjv KiZ ne| myeYv Pj hvIqvi ci bZzb GKwU gqK bqv nqQ| wK wbRi `vwqZi Pq Kvvwbi KvQ _K myhvMmyweav Av`vq m ewk e _vK| kvv gqUv Kgb hb wSwgq coQ, Kgnv Kg MQ| GgwbZ Lvb mvne wbqwgZ mvi ci Kve hvb, B`vbxs gb Pvq bv| Kve mevB GKUz wijvW nZ hvq| Ljvayjv, wRg, myBwgs, Lvbvwcbv h hUvZ gRv cvq| wijvi RvqMvq Gm eemvi Avjvc KD cQ` Ki bv| mvgb gq wjRvi Rw`b, evBk bf^i| GUvK KvR jvMvb hvq| Lye wejvmej GKUv

137

138

cvwU w`q me KvgviK AviKevi SvjvB Ki bqvi myhvM| GK mgq Lvb mvne wbR wQjb Kvgvi| AvgwiKvq IqvjgvU KvvwbZ `xNw`b PvKwi KiQb, ci evsjv`k cvws wbq `vcUi m bZZ w`qQb| ZLb eo eo MvgUm gvwjK`i KvQ wZwb wQjb mvbvi nwiY hvi mev Kivi myhvM cvIqvI wQj fvMi evcvi| AvR eemvq bg ZvKB GLb Ab`i mev-Avcvqb wbq wei fveZ nq| Rxebi iZc~Y mgqUv KUQ ay Kvwiqvii cQb| Zvi KcviU Kvwiqvi weq Kivi cqvRb wQj bv eis ZvK Ab`i cqvRb wQj, Rxeb wQj DcvRb Avi DcfvMi| cw_exZ Ggb Kvb wRwbm bB hv gvbylK AvRxeb GKB avivq, GKB nvi mgvb Avb` w`Z cvi| mewKQyZ cwieZb wPiKvg GgbwK Kviv Rxeb Avb`Uv hw` wPivqx nq hvq, ZLb mUvB Zvi Rb GKNqwg wbivb`i evcvi| Zgwb GKUvbv DcvRb Avi DcfvM Lvb mvnei RxebI GK mgq GKNuqwg nq DVj| bZzbZi zavq wZwb Pvj wnme eemvK eQ wbjb| Pwjk eQi i njv bZzb Rxeb| weqvwjk eQi Aviv bZzbZi mvb wZwb weq Kivi wmv wbjb| wjRv bvgi dzUdzU gqi wcZZi ^v` cvIqv Mj| Gici Rxeb gk KwVb, `ywvej Avi `yeva| GLb Avevi ^c `Lb AvMi gZv wbwZ-wbfRvj GKwU Rxebi| evBk bf^i jkvb Kve cvwU njv `Lvi gZv| `yUv ejig Avjv`v eevq mwZ, GKwUZ wjRvi Rw`bi AvqvRb Avi AbwUZ Lvb mvnei eemvwqK Avb`-Avcvqb| ZvwK139

wWR cvwU Avi fwbRyqjv _K cvbxq Avbv nqQ| Iwm gxi Kz`ivZi m Lvb mvnei GB c_g mvvr, Zvi gq gvbv wjRvi mncvVx| gxi Kz`ivZi Pq Zvi xB cvwUZ mevi m ewk mcwZf Ges cwiwPZ| evcviUv Lvb mvnei ek cQ` njv| cvwUi Rb ivRb mKvj _K Kve AvQ, GB cvwU AvqvRb Zvi eevcbvi Yvejx cgvY KiQ| me KvR wQq Kvei mjyb _K Pzj Rj Ki m Mvp bxj iOi myU ciQ| gxi Kz`ivZ Avi Lvb mvneK GK `L m AbKUv `o Gjv| -mvi, Bwb Avgvi `yjvfvB| Avgvi jvKvj MvwRqvb| -I, AvB wm...| bvD AvB KvP `v KvbKkb weUzBb BD (gxi Kz`ivZ) Av wg. wc, ivBU? evB `v Iq, ivRb, wg. wcK dvb Ki Avevi Kbdvg Kiv| -IK, mvi| AvR kvv Avmwb, ej w`qQ kixi Lvivc ej AvmZ cvie bv| AwZw_iv mevB c_g ev_W cvwUZ hvM w`Q, wjRvK fQv RvbvQ, KDev nvjKv Lvevi MnY KiQ| gvSLvb GKwU mymwZ Uwej wekvj eo KK| f`gwnjv`i Rb Q Avmb Avi cvk evPv`i Rb ek wKQy Ljvi eev| Af_bv, fQv wewbgq ce kl nj, wekl-wekl AwZw_`i AviKwU ig wbq hvIqv nQ| wekl ejZ ay gv Lvb mvnei eemvwqK AwZw_eM| mLvb GK WRb gWj Kbv Avcvqb e| wfZi Avjv Kg, Pov wgDwRKi Zvj KqKwU gq `viY bvPQ Avi GK KvY nvDwR Ljvi AvqvRb|
140

gxi Kz`ivZ ig XvKvi ci _K GKwU j^v gqi wcQb jMB AvQ, evievi wbRi cwiPq Zzj aiQ| GK gqi nvZ GK Nvq gnvg~ji AaK evZj g` mvevo Ki w`j| GLbv AbK mgq evwK, Kx ne K Rvb? ivRb AbK e| `yB ejig `yB aibi wfb Avcvqb GKm PjQ, `yUvB ZvK Z`viwK KiZ nQ| Gici gvMZ Lvb mvnei DcwZwb`kvejx mgvb GKi ci GK cvjb Ki hvQ| GZ eZvi gaI Zvi wicyZvwoZ PvL `yUvi cwic~Y eenvi e nqwb| ev_W cvwUZ AwfRvZ me AmvaviY f`gwnjviv GmQb| Zv`i AbK wjRvi mncvVx`i AwffveK hv`i gaB ivRb AvUK AvQ, `yGKRbi m ni`g PvLvPvwL PjQ| ejv hvq bv Kcvj fvjv nj...| AbK nPqi ga KK KvUv njv| wjRvi fve `L gb nQ AvRB cw_exZ Zvi c_g w`b, mewKQy bZzb `LQ| GB DVwZ eqmx evwjKv hLb fve GZ eo eqej AvqvRb ay Zvi Rb ZLb Anvi Avcb kwZ RM IV, Zvi Rxeb hvM nq AnwgKvi bZzb gvv| Lvevii wbw` Kvbv mywP bB, mv mvZUv _K ivZ evivUv| h hLb hv wKQy BQ LZ cvi, LvQI| i njv Mvb-evRbv, n-jvo Avi gnvb` Qj-eyov mevB `viY DcfvM Ki Pjj| ejigi GK Kvbvq QvULvUv g Zwi Kiv nqwQj hLvb GK wW Ri Dcvcbvq Avi SgKvjv AvjvKmvq mb njv gvbmb webv`bg~jK Abyvb| UvKvq h Kvb wKQyi gvb evovq Avi gvb evoj UvKv Avm| wc ZvjyK`vi Gjv mevi ci wK A`ignj XzKj bv| wjRvK fQv RvbvZ wMq `viY M gZ DVj, m hvM w`j gxi Kz`ivZi GKgv gq gvbv| GB RgKvjv PvL auvavbv
141

AvqvRb KD GKwU evcvi Lqvj Kij bv| Zv njv wc ZvjyK`vii m wjRv Avi gvbvi `viY GK Avv, Zv`i ga AvR wKQy wewbgq njv| Lvb mvnei cvwUZ bv MjI gb gb kvv ek DcfvM KiQ| Kx nQ, Kx nZ cvi GBme| KviY Gi AvM G iKg KqKwUZ m Ask wbqQ| AvR hZ cviZ wK iweK Kvb myhvM `qv hve bv| ILvb Mj wdiZ AbK ivZ nZv| `Lv Mj mB ch IB kqZvb gqUv hw` Avevi evmvq Avm| kvv g~jZ Ab KviY fxlY wPwZ| AvbykKv ejQ mw`bi NUbvi ci IB gq bvwK Aviv `yw`b evmvq GmwQj| Zvnj wK iwe IB iKg gqi mv_ `yal cg Rwoq coj? `yal ejZ nQ G KviY h, Ni dzji gZ GKUv evPv gq AvQ A_P ZvK Zvqvv bv Ki `yRb `iRv e Ki Nvi ci Nv mgq KvUvq| gqUvi K_v GKUzI fveQ bv? AvbykKv eB coZ coZ kvvi cvk Nywgq coQ| weQvbvq eB-LvZv co AvQ, gyLi Ici `yUv gkv i Lq Xvj| eZvi KviY kvv fvjvgZv Lqvj KiZ cvi bv| fvjv Ki `Lj Zvi gyL| gqUv h eo nq MQ, mB QvwU Avi bB| cvk evwjkUv Ub AvbykKvK wVK Ki kvqvb njv| WBsig iwe wUwf `LQ, ILvbB Nygve| mvivw`b wUwf `Lv Avi Nygvb Qvov Zvi Avi Kvb KvR bB| Lye GKv jvMQ, NygI AvmQ bv| Kviv m K_v ejZ BQ KiQ| `iRv e Ki Avivg Ki weQvbvq em| bxj iOi gvw ciQ| weQvbvq emZ wMq gvwUv nuvUzi Ici DV hvq, wbRB wbRi cv `L gy- Avwg GLbv AbKi Pq AbK ewk Ave`bgqx|
142

c_g ivRbK dvb Kij| e, wbqB Kviv m PzwUq cg KiQ| Zvici dvb Kij AbycgK| Abycg AweevwnZ GK Wvvi| wn`y Qj`i cwZ kvvi GKUv Mvcb Awfjvl wQj| AbycgK gvevBj cvIqv Mj| mvgb Zvi weq, G Kw`b ewk Ki ivZ dvbvjvc Ki bqv fvjv| Gici Zv Avi ZvK ivZ cvIqv hve bv| kvv `iRv e Ki `qvi cvq AvaNv ci iwe Icvk _K cixv-wbixv Ki| wfZi jvBU e nqQ, GLb m wbw ibvK dvb KiZ cvi| ibv AbKY ai Zvi dvbi Acv KiQ| nvjKv kxZ coQ| gvUv Pv`i gywo w`q, Zvi ga dvbvjvc| evcviUv Pzwi Ki Avgi AvPvi LvIqvi gZv| iwe cvq cwZw`b fviivZ ch gvevBj K_v ej| weevwnZ Rxeb kvv Rvb, iwe wbRxe GKUv gvbyl, K_v Rvb bv| wK ibv MZ KqK w`b `LQ h, iwe ek euvPvj, K_v kl KiZ Pvq bv| AvR ibvi kixiUv fvjv jvMQ bv| B`vbxs `kUvi ga fvZ Lq `iRv e Ki `q| AvR LZ BQ KiQ bv| evBi Vvv wK Zvi ek Mig jvMQ, ek AwiZv i nqQ|

wUsKzi gb co bv Rxeb Kvbw`b m mKvj `kUvi AvM Nyg _K DVQ wK bv| mvo mvZUvq m GB nvmcvZvj GmQ, GLb AvUUv evR| AvR ek Vvv, iv` IVvi bvg bB| GZY wZbPviUv wmMviU LvIqv nq hZ| AvR LZ BQ KiQ bv, Kgb GKUv `ywvi fve| Aek `yw v kUv Zvi Rxeb GK`g gvbvq bv, RxebUv ^vaxb Avi DcfvMi| AvRKi evcviUv Avjv`v| ibv Kvj ivZ GB nvmcvZvj fwZ nqQ| gv_v Nyi bvwK co wMqwQj| jvKRb ZwoNwo Ki GLvb GbQ| ivZ evmvq Lei MQ h, Aev Lvivci w`K| GBUzKz gqi Kx Ggb njv! KD wKQy ejQ bv| mevB Kgb Pvi-Pvi fve KiQ| `yeQi njv, wUsKz meLvb GKUv Avjv`v fve wbq Pj| m GjvKvq cwjwU Ki, Kg-ewk mevB Pb| _vbv nj K_v wQj bv, GZY nP dj w`Z| _vbvi Iwm ch ZvK Pb| wK nvmcvZvj A^w jvMQ| ZvI Avevi emiKvwi nvmcvZvj, KeiLvbvi gZv kv GKUv fve| GLvb fvefw Kgb nIqv DwPZ Zv eySZ cviQ bv| IqwUs igUv ek mvRvb-MvQvb, nvmcvZvj Ggb nq bvwK? ibvK wKQyY AvM bZzb GKUv Kweb XvKvb nqQ, wUsKzK hZ `qwb| ibvi m evwoi GKUv KvRi eyqv AvQ| mevB Ryqvb ey ej WvK, eqm cvk cwiqQ Zey Ryqvb ey bvg cwiwPZ| Lye wLUwgU gRvR| GB gRvR wbq wUsKz`i evwoZ wek eQi ai KvR KiQ| GKUv evcvi Lye jYxq| GB nvmcvZvji jvKRb mvi ej mevBK m^vab KiQ| Kg eqmx dmv GK bvm XzKj, mvi Avi wek

143

144

wgwbUi ga Avcwb Kweb hZ cvieb| AviKUz Acv Kib, mvi| wUsKzi Aviv A^w jvMQ, Rxeb GB c_g KD mvi ejj| ZvI Avevi GZ my`ix GKRb bvm| wbRi cvkvKi w`K ZvwKq Avdmvm nQ, AviKUz fvjv Kvco-Pvco ci Gjv fvjv nZv| nvmcvZvji gS SKSK cwivi, GKevi `yamv`v| gqvjv bB Zey jvKRb Avevi cwivi Ki PjQ| wbRi mvji w`K ZvwKq wbRiB ivM nq| mvjUv GZ gqjv, Zvi Pq nvmcvZvji gS AbK ewk cwivi| wUsKzi evev i'Z _K fviejvq wdi MQ| kixi GLb Avi ivZ RvMv mq bv| evwo wMq Kuv`wQj, AbK kL gqUvi weq `L hve| wUsKz`i Zgb Kvb AvZxq-^Rb bB, _vKj myweav nZv| gvbyl hZB wbRK ^wbfi fveyK bv Kb wKQy wKQy evcvi AvZxq^Rbi Kvb weK bB| Gevi GKRb gvS-eqmx bvm Gjv| gvUv, kvgjv eY| AvMi gqwU Kb Gjv bv? hvIqvi mgq GKwU nvwm-nvwm fve wQj| gb nq wUsKzK wKQy ejZ Pvq| Avnv, G`i mv_ GLvb _vKZ Zv fvjvB jvMQ| KbMvPzjkb mvi, Avcwb evev nQb...| wUsKz GK mKI `wi bv Ki c Mj, GB, gv_vi Zvi wK me KqUv wQuoQ? -mwi mvi| Avwg ejZ PvwQjvg, ckU gv nQb| -Avevi eKIqvR Kib! Kvi, KB, Kx Kb? bvmi fvevPvKv LvIqvi gZv Aev| nvwmgvLv gyL gyn~Z jeYv| gv_v wbPz Ki PKPK GKUv dvBj evwoq w`j, Avcwb eis wfZi hvb, ckUi m K_v ejyb| wUsKz GB dvBj w`q Kx Kie, dj `e? gv_v NyiQ| cvnvwo KvPv g` LjI Zvi gv_v Ggb
145

Nvi bv| ibvK m Kgb AvMj ivL Zv KD fveZI cvie bv| Zvi me mgqi gbvfve-KD ibvi w`K PvL w`j ZvK wMj dje| GgwbZ ibv gvUB my`ix bv wK wUsKzi evb ej K_v| gnjvq fzjI KD ZvKvq bv| GKevi GK Qj ibvi gvevBj GKk UvKvi dw jvW Ki Rw`bi fQv RvwbqwQj| wUsKz RvbZ ci ay Zvi eemvB e Kiwb, cwievimn GjvKvQvov KiQ| wUsKz ibvi Kwebi mvgb `uvwoq AvQ| bvm wbqB Kv_vI fzj KiQ, nqZv `iRv Lyj `Le IUv ibv bv, Ab Kvb ckUi dvBj| ZvQvov GB bvm Kxfve eySj h ibv wUsKzi ckU? `iRv Vj wfZi XzKj| ibv Ava kvqv, Ryqvbey Zvi cvqi KvQ em AvQ| `yRbi gyL nvwmi AvgR| Ryqvbey GKUv KUv Lyj `Lvq| ibv k Ki nvmQ, gb nQ wKQyB nqwb| wUsKz KvQ wMq `uvovq| ibv ZvK Lqvj KiQ bv| AyZ evcvi, Avevi mB bvmUv XzKj| wUsKzi nvZ _K dvBjUv Quv gi wbq bq| ibvK Kx GKUv KvMR `wLq wbPz ^i Zvi Kvbi KvQ wMq K_v ejQ| GKwU K_v ay wUsKzi Kvb ch cuQvj-Ime wZb gvm ci... c_g wZb gvm Lye mveavb| wUsKz fveQ ibv ZvK `L Ku` dje nqZv GB fq wUsKzi w`K ZvKvQ bv| m wbRB ibvi mvgb `uvovj| -bvg K...| Kvb nvivwgi evPv Zvi mebvk KiQ, Lvwj bvg K...| Avwg Zvi... | -Mii gZv K_v ejev bv| KD Avgvi mebvk Kiwb, hv Kivi Rbb KiwQ| Avwg Avgvi BQvq evPv wbwQ|

146

wUsKzi gv_vq eRcvZ! Pzz wi| gyLi fvlv AvmZ GKUz `wi ne| G Kvb ibv? G Zv f`gwnjv`i gZv K_v ejQ| wbRK ZU Ki Gevi wmsni MRb Zvjvi Pv, -ZzB wK cvMj nBqv Mwj? IB, wK Km ZzB GBme? ZzB Avgvi eBb, gvBbli gyL `LvBwe Kgb? -Avwg Kvb w`b Kvb gvbyli ewj bv h Zzwg Avgvi fvB| Zvnj mgmv KB? -WvqjM w`we bv| Avgvi Rb mevB Zvi ZvqvR Ki, wPb| -cw_exZ Ggb Lvivc gq bB h Zvgvi gZv Kzjvvi fvBK wbq Me Ki-h fvB iv vNvU, Ni meLvb gq`i Rvjvq| -Avgvi wPbvm bvB| Avwg wUsKz IB nvjvi wVKB evBi Kig, jvM `yBWvi GKjM Lyb Kig| -Dd! Pzc| Zzwg GLb hvI| Avi KLbv Rvi K_v ejev bv, Avgvi ewei wZ nq| nvZi KvQ ej wUcZB `yRb bvm XzKj| wUsKz eva Qji gZv ewiq hvq| wK nvmcvZvj _K ei nqwb, nvmcvZvji eviv`vq emwQj `ycyi ch Zvici wbP bvg| mvgb GKUv Pvqi `vKvb| GK`g zav bB, ay wmMviU LZ ne| AbwKQy Mjvq XzKe bv| Pvqi `vKvb GKRb wUsKzK wPbj| ek KqKwU ck KiI Kvb Di bB| gv_v h KvR KiQ bv, ay ibvi K_v fveQ| weq bv KiB evPv bqvi Kx A`g mvnm| Kgb Ki GB cwieZb? Kxfve Ggb wKQy NU Mj? GjvKvq Kx eje? mvi w`K wUsKzi evakw wdi Gjv| ZLbv GKB Pvqi `vKvb em AvQ| mLvb _K mivmwi dvgMU Mj |

dvgMUi GB eviUv GKUz Avjv`v| GLvb g`cvqxiv nP KiB ewk gRv cvq, K ewk g` Lj Avi K Kg Lj evSvi Dcvq bB| mevB mgvb gvZvj| wUsKz GLvb ek cwiwPZ gyL| evBii Ask bZzb AwZw_iv em| mi `iRv cwiq wfZi Aviv GKUv cvbkvjvi eev hLvb wUsKzi gZv vqx Liiv em| evBi _K evSv hvq bv wfZiUv KZ ck| meLvb Avjvi ^Zv, wUsKzi aviYv XvKv kni Aviv AbK ewk g`i evi nj jvWkwWs Kg hZ| evi-Uwej Zv Avjv bB ejjB Pj| XvKvi AwaKvsk mvaviY evii g~j Uwej Lye mxwgZ Avjv ivLvi `yUv KviY AvQ| c_gZ cvbxq A`j-e`j nj aivi Dcvq bB| wZxqZ AwZwi cvb AbK mvgvb Avjvq cuvPk UvKvi bvUK cvk UvKv `L| Aek Gi DvUvI nq, AbK gvZvj cvk UvKv w`q cuvPk UvKv `vwe Ki em| ZLb gnvgykwKj| GLvbKvi mePq my^v`y wRwbm ev`vggvLv| wUsKz cU fi ev`vg Lvq, m evsjv Ki| Ab wKQy Zvi mq bv| AvR XvKvi mgq Kvivi m K_v ejwb| PzcPvc wbavwiZ Kvbvi Avmb em coj| gnjvi cwiwPZ GKRb mvgb emj| Avjvc Rgvbvi Pv e_v, wUsKz K_v ejQ bv ej Avi KD wei KiZ Gjvbv| AWvi QvovB Uwej wRwbmc Pj Gjv| mvivw`b cU wKQy cowb, kixi `yej| mvgvb hZUzKz kw AvQ cyivUvB eq njv cvwb cvb| PvLi mvgb KqKwU `k fvmQ| ibvK KD fzwjq-fvwjq weQvbvq wbq MQ, ibvi Atmvi Lei gnjvi mevB `viY gRv Ki gyLivPK M gkj...GBme|
148

147

GjvKvi jvKRbK Kx eje? Kx Reve AvQ? mePq KKi evcvi njv ibv Atmvi nZ ci Avbw`Z| Ggb evKv gq Zvi evb? KZY ai cvb KiQ Zv ejv gykwKj| Avi XzKQ bv, gb nq Mjv ch GmQ| mvgb mewKQy fvmgvb| mevB fvmQ, ay m wi| cvq gkv KvgovQ wK gviZ BQv KiQ bv, GUvI GKUv bkv| Gevi Zvi mvgb KD Gm emj| QjUvK Pbv-Pbv jvMQ, Kv_vq hb `LQ| QjUvI wUsKzi gyLi Ici wbevK `w w`q AvQ| ck Kiv `iKvi-Kx PvB, Kx? wK Mjv w`q AvIqvR ei njv wK bv wbwZ bv| GKUz ev_ig hvIqv `iKvi, ewg Kij me wVK nq hve| kvIb Aviv wKQyY wUsKzi mvgb em wQj, ZvK ev_ig hZ mvnvh Kij| AZtci wfo KgZ i nIqvi AvMB bxie vb ZvM Kij| MUi evBi GKUv cywjki wRc `uvwoq AvQ| Zvi cQb w`q kvIb ewiq Mj| ivv cvi nIqvi mgq gv_v Nywiq `L GmAvB AvRnvi wRci cvk `uvwoq| fvwMm, mvgb w`q Avmwb bBj AvRnvii PvL co hZ| PvL coj Aek Kvb mgmv bB| nqZv WK wRm Kie-wK kvIb mvne, Kgb AvQb? myeYv gvWvgi LeiUv b ek `ytL cqwQ| wK GLb Zvi m K_v ejZ BQ KiQ bv| AvRnvii Ici Zvi AbiKg GKUv kv RQ h kvq AbK mgq PvL cvwb Gm hvq| ek Vvv nvIqv eBQ, ivvq gvbyli QvUvQywU| gBb ivW Sjgj Avjvq AvjvwKZ| Icvi Lvgvievwoi wbRb ivv, AKviI eU| GK KvY dzUcv_ evbvbv wcVv LZ UvKvB`i

wfo| Zv`i cvk KvwUq kvIb AvKvi ivvq bg Mj|

149

150

wgjb cwZw`b `wi Ki `vKvb Lvj| gvwjK bB, ePvKbv bB, PvjvbI e| Lye ewk Ilya gRy` bB, GB gvm kl nq hve| Zvici nqZv `vKvb e nq hve| Kbbv bvBgv Zv Avi eemvi wKQy eySe bv| KqK w`b ai m fveQ Ab Kv_vI PvKwi wbZ ne| LuvR-LeiI KiQ wK bvBgv m~Y GKv| nvRvi njI gvwjKi gq, GBfve nVvr dj Pj hvIqv wVK ne bv| mvZmKvj `vKvbi mvgb bvBgvK `uvwoq _vKZ `L wgjb ay nZevK bv AcZI| Avdv, Avcb GB mvj ejvq ? bvBgvi Pnvivq AbK cwieZb| gyLi nvo RM DVQ, PzjI nvjKv RU| mvjvqvii Ici GKUv kxZi Puv`i RwoqQ| LvIqv-`vIqvi wVK bB ej kixi wKq MQ| `vKvb LyjZ LyjZ wgjb ek AbyMZ K ejj, -Avdv, wKQy jvMj Avgvi gvevBj KBZb, evmvq wMqv w`Zvg| -wKQy jvMe bv, `vKvbB emZ GmwQ| evmvq fvjv jvM bv| -wVK KBQb Avcv| Avcwb Kvg-KvBR i Kib, Avwg Avcbi jM AvwQ| bvBgv GKUz PgK Mj| Zgb iZc~Y Kvb K_v wgjb ejwb, Lye mvaviY GKwU K_v| nqZvmij gb Ggwb ejQ, Avwg Avcbvi jM AvwQ| wK bvBgvi eyKi fZi K hb nvZzwo w`q evwo w`j| Ggb bvov Lj Kb? nuv, GB K_vwUi Rb MZ `yB mvn m AbK evi - Ki bxie Ku`Q, nVvr Ki wPo-aiv GB Rxeb Zey cZvkv wQj h KD bv KD wbqB eje, bvBgv, wPv Kiv bv| Avwg AvwQ, Zvgvi m| cZvkv wQj GKgv PvPvi KvQ, cwgK ivRbi KvQ Avi Avcb `yB gvgvi KvQI hviv
151

ewkiDwbi gZzi Lei cqI bxie fwgKvq wQj| wK KD GB K_vwU ejwb eis bv ejvi c wfbwfb AvPiY KiQ| bvBgv GB gyn~Z ek nvjKv eva KiQ| wgjbi ^ZtZZvq GKUz GKUz Ki gb Rvi evoQ| wgjb e bvBgvK Kxfve emve, Kx LvIqve, Gme wbq| evBi iv`i ZR evoQ mB m gv Rbbx dvgwmi mvgb jvKRbi AvbvMvbvI evoQ| my`ix hyeZx gq Ilyai `vKvb emQ, KZ~nj RvMvUvB ^vfvweK| GKUv wekl Ilya bB, c_gevi Rvbv mI GK hyeK evievi Gm IB GKB Ilyai K_v wRm KiQ| `ycyii ci wgjb Mj bZzb Pvjvb AvbZ| m Lye Dx| bv, m Kv_vI PvKwi be bv| bvBgv Zvi eo evbi gZv, Zvi m _vKe, ZvK cvnviv w`q ivLe| GUvB Zvi ag nIqv DwPZ| bvBgv ewkiDwbi PqviUv Ub em PvL e Kij| Gevi PvL Lyj PvicvkUv LyuwUq `LZ jvMj| GLvb GBfve Zvi evev cbiv eQi KvwUqQ| m wK cvie, evevi gZv Pvwjq wbZ? GB `vKvbi mePq eo Y ayjv-gqjv| bvBgv eySZ cviQ bv, Ilya ivLvi vb cwivi Avi wbivc` bv nj gvbyl GB Ilya wKbe Kb? fZii vi igi gSZ hZ Ilya ivLv| GLvb mjd emvZ ne| meLvb Avjv Kg, chv Avjvi eev KiZ ne| GKUv eo mgmv `Lv w`qQ, Zv njv ev_ig mgmv| GB jvBb Qq-mvZUv `vKvbi Rb GKUv MYkPvMvii eev AvQ hLvb gwnjv`i hvIqv Ame| wgjbi m K_v ej GUvi mgvavb ei KiZ ne| mePq fvjv nq hw` GB GjvKvq _vKvi eev Kiv hvq, KjRI KvQ| wK GKv _vKvi Rb gq`i KD evmv fvov `e wK bv mUvI fveevi welq| wgjbK wbq evmv LyuRZ ne|
152

`vKvb _K GKUz mvgb cywjki GK Kbej `uvwoq AvoPvL bvBgvK `Lvi Pv KiQ| KqKevi mvgb w`q nuvUvnuvwU Kij| bvBgv Aek AbwPvq e, RxebUvK GZ mnR jR Mvei fvej Pje bv| wbRi KD bB, GUvK GKUv gRvi `ytmvnwmK Awfhvb fvej Kgb nq? QvUejvq gb nZv, Bm! evev-gv Qvov GKv _vKj KZ gRvB bv nZv| BQ gZv evBi Nviv hZ, evBi hvIqvi mgq Kvb KwdqZi cqvRb bB, hv Lywk ZvB LZ cvie, KD evav `e bv, BQ nj coe bv nj bB, BQ gZv `wi Ki Nyg _K DVjI Kvb wZ bB... `viY GK ^vaxb Rxeb| AvR m ^vaxb wK eyKi wfZi Pvcv Kvbv fvwmq wbq hvq AbK `~i| wcZv-gvZv gvbyli Rxeb GgbB wRwbm hv Rxekvq KLbv Zv`i c~Y ghv`v Dcjw Kiv hvq bv, GKgv Zv`i gZzi ciB Avgv`i Dcjw Avm| wgjb wdij weKji w`K| GKUvbv AbK welq wbq K_v ejB PjQ| bvBgv bQ, Zvi evSvi AvwiK Pv| Pvi ga Avb` LyuR cvIqvUvB GLb fimv|

AvR kvIb Avi Pzb~ GKm ivZi Lvevi kl Kij| nvjKv kxZ Pzb~ Mvq GKUv Kuv_v RwoqQ, Mjvq gvdjvi| cyiv kxZ covi AvMB mw`-Kvwk, Aviv Vvv coj Kx ne K Rvb| m cvbi wWev ei Kij| kvIb Uwjwfkb msev` `Lvi Acvq| B`vbxs m fvjgZv msev` `L, cwKvI co| LuvR-Lei ivLvi Pv| msev` wkivbvg b `yRbB fqvbK PgK DVjv gvnv`cyi wel-wqvq GK ivRbwZK Kgxi gZz, Zvi kixi mB GKB bZzb welv c`v_i mvb...wewk ivRbwZK Kgxi bvg Avevm Avjx Iid Mvv wUsKz| GB ARvbv welv c`v_i bvg `qv nqQKwmGb-ey| XvKv wekwe`vjqi dwjZ imvqb wefvMi GK wkK GB bZzb c`v_wU wPwZ KiQb| kniRyo GLb bZzb AvZi bvg KwmGbey| cici KqKwU nZvKv GKB welv c`v_ cvIqvq megnj GLb Zzgyj AvjvPbv| ^iv gYvjqi GK gyLcv ejQb, : GwU wekl GKwU gnji Pv| eo Kvb Mvxi g`` mviv`k GKwU bvkKZvg~jK cwiek mwZ GB KwmGb-ey evsjv`k cek Kivb nqQ| Ggb Z_ Avgv`i KvQ AvQ| nVvr wevcb weiwZ| GB iKg GKUv iZc~Y msev`i gvS wevcb weiwZ bv w`j wK Pj bv| wevcb ay Uwjwfkbi RvMwZK DbqbB Kiwb, `kK`iI DcKvi KiQ| KviY wevcb wei nq w`b w`b `kK`i Abxnv eo PjQ| Ze GUv wVK, wevcb ah cixvi PgrKvi GKUv Dcvq| wevcbi gvS kvIb-Pzb~i Mfxi `w wewbgq njv| gb nQ AwjwLZ wewQb Kvb
154

153

wmbgvi Kvwnbx- GKUv Dvc, GKUz cwZ, GKUv Acvikb wK AbK Zvrch jywKq| Avevi msev` i| Pzb~ h_vixwZ mycvwi KvUvq e nq co wK Zvi Kvb Uwjwfkbi msev` Ave| cywjki GK EaZb KgKZv ewj ee ivLjb, : mvmxiv h `jiB nvK, Zviv hZB gZvevb nvK, Zv`i `Z AvBbi AvIZvq Avbv ne, `Z Z`i KvR GwMq hvQ...| GKRb eywRxex mvejxj fwgvq mvvrKvi w`jb, : GB welv c`v_i eenvi g~jZ gjev`x Kvb ivi mvmx evwnbx viv wbqwZ| ay cqvMKvixK AvUK KijB ne bv, Gi bc_ h kw KvR KiQ Zv mg~j DrcvUb KiZ ne bBj Avgv`i mvefgZi gwK ej Avwg gb Kwi...| mbvevwnbxi GK Aemicv KgKZv (mvgwiK wekl) gZvgZ w`jb, : GB KwmGb-e-y cvkeZx `k wgqvbgvi A_ev fviZi Avmvg ivR _K AvmZ cvi hviv Ai weK wnme GwUi cixvg~jK eenvi i KiQ...| mekl GKRb cwZwZ evg-ivRbxwZwe` Aek cyiv evcviUvK ay gv miKvii e_Zv wnmve AvLv w`jb| kvIb Pzjvq cvwb ewmqQ| Pv LZ BQ KiQ, jey w`q jvj Pv| Pzjv Rvjvbvi AvM we`yr Pj Mj, cyiv NiUv AKvi| Kvbvq Pzb~i LvUi cvk Pzjv RjQ, Pvqi cvwb Mig nQ| kvIb-Pzb~ `yB fzebi `yB evwm`v| wK GB AKvi Ni `yRbi `w Kej IB Rj Pzjvi Avb, bxjP Avb `LZ ek gvjvqg gb nq|
155

evBi wgwQji k, g~j ivv w`q wgwQj AvmQ| gk AvIqvR nQ, GKUz ci mvMvb evSv Mj, wUsKz fvBqi i, e_v hZ `e bv| uwkqvi, mveavb...| kvIb cvki jve ig Gjv| GLvb RvbvjvUv GKUz eo hv w`q gBb ivWi wKQy Ask `Lv hvq, wgwQjUv mvgvb `Lv Mj| ivvi Avjvq GLb wgwQj AvjvwKZ| kvIb AvcvZZ wmMviUi Avb wbRK AvjvwKZ Kivi Pv Kij| GB ivZ Lye BQ KiQ myeYvi Keii cvk hZ| AvR nqZv mvnm wbq, gb Lyj myeYvK wKQy ejZ cviZv| AKvi Zvi Mxi K^i evievi kvIbi AwZ AuvPo KvU, AbK Avci K eyKi AbK Mfxi cwZwbqZ `skb Ki PjQ| Kv_vq m? Kv_vq Mj mwZB ZvK cvIqv hve?

156

jkvb cvk b^i ivWi mePq `xN I mymwZ evwoi bvg gvqvKz| Pvi Zjvi evwo| wbPZjvq gx gnv`qi ivRbwZK Awdm, wZxq Zjvq gx mvne GKv _vKb Avi ZZxq Zjvq gxcy wc ZvjyK`viI GKv _vK| GB cwievii bvix m`m gx gnv`qi x I GKgv Kbv vqxfve KvbvWvq emevm Kib| Kbv dvBRv ZvjyK`vi mLvb dvkb wWRvBb covkvbv KiQ| ILvbI GKUv evwo AvQ Ze GZ wekvj bv| gvqvKzi gvU KgPvix-fZi msLv Ziv Rb, mevi wbPZjvq _vKvi myeev| PZz_ Zjvq myBwgscyj Avi eo GKUv ej ig| myBwgs cyji cvk w`q AwZwi GKUv wmuwo ay 3q Zjvq wci eW igi mvgb wMq wgjQ| AvR wc ZvjyK`vii Rw`b| myBwgscyjmn ejig Afvebxq AvjvKmv| Aek GB cvwUZ ^qs gx gnv`qK wbgY Kiv nqwb| wK RgKvjv cvwU h ne Zv Rvbvb nqQ| GB Rvbvbvi Dk njv, GB ivZ gx mvne evwoZ bv _vKj fvjv nq| ejig AbK Qjgqi wfo, mevB Lvbvwcbvq e| myBwgscyji GKcvk wWR cvwUi AvqvRb, Ab cvk emvi my`i eev hLvb AwaKvsk f`gwnjv-f`gnv`qMY LvkM gkj| igv Zvi gq gvbvK wbq AvMB GmQ| `yRb eo cywjk KgKZv cyji GK cvk em wQjb, igv mLvb wMq ek e nq coj| GKUz ci Lvb mvne Gjb gq wjRvK wbq| KqKRb Mvgm gvwjK GK m Avv w`wQjb, wZwb mLvb gbvwbek Kijb| Mvb-evRbvi AvIqvRUv ewk nQ, Zvi Ici ZiYZiYx`i wPrKvi PuPvgwP Zv AvQB| cyji Pviw`K w`q PgrKvi AvjvKmv, gvS-gvS
157

Avjvi is cwieZb Avi is cwieZb cyji cvwbZ GKK mgq GK aibi m`h wbgvY nQ| gxi Kz`ivZ Gjb KqKRb wewk ew`i m wbq| igvi cvk w`q nuU MjI Lqvj bv Ki cyji GK Kvbvq mevBK wbq Avmb wbjb| m GKRb `xN my`ix f`gwnjvI hvM w`jb| Avie cc wgDwRKi Zvj cwieZbkxj Avjvi eYQUv, mevB mycq cvwbi ewYj Zi GKUz GKUz Ki wbRK wfwRq wbQb| wc AbK `wi Ki 3qZjvi wmuwo eq Ici Gjv| aeae mv`v iOi myU, hZ bqv cwikvwaZ Kvjv Pzj| mwZB ivRcy| Ici DV AvmZB wgDwRK e Ki evcK KiZvwj w`q mevB Zvi m fQv wewbgq Kij| m cyji Pvicvk Avmxb mevi m Nyi-Nyi Kig`b KiZ jvMj| Aekl wKQyYi Rb ejig cek hLvb Kgeqmx Qj-gq`i AwPbxq DQvm| Lye `Z GKwU cKv AvKvii KK KvUv njv| Zvici Aveviv mxZi g~Qbv, Avb`-Dj-vm| ejig ZvM Kivi gyn~Z wjRv Avi gvbv QyU Gm wcK AbKUv Rwoq aij, wc fvBqv...| `yRbi m wKQyY wbPz ^i Avjvc njv| Zviv `yRbB fxlY Avb`-DRbvq fzMQ| wc GKUv bZzb welqi cwZkwZ w`qwQj hUv AvR c~iY Kivi K_v- mvgw_s Avb-bvb nvwcbm| AbKUv bxieB wc wekl wmuwo eq wbP bg Mj Avi ZvK AbymiY Kijv wjRv I gvbv| GB RgKvjv cvwUZ `yUv gyL Lye AcZvwkZ, AcvmwKI eU| Zviv kvIb I Pzb~ gvgv| `yRb mvnLvbK AvM wU158

dvqvi iziU PvKwi wbqQ hviv GB cvwUi hveZxq AvqvRb I mvweK Zveavqb KiQ| MZKvjI kvIb GLvb GmwQj, gnov w`q MQ| kvIb ciQ Kvjv myU Avi jvj UvB, me AvUbWU GKB cvkvK| Pzb~ gvgvi m~Y mv`v cvkvK, c`ex wKPb-nvLvevi `qv QvovI wewfb RvqMv _K m M-vm-cU hZi m wQq AvbQ| KvRi kZ eZvi gvS Pzb~ GKUv k `ytL LyuR cj| GLvb cZKUv gq Ges gwnjv Zvi _K j^v, GKUvI bvix ev ZiYx PvL coj bv hvi DPZv cuvP dzUi Kg| igvK ek wPwZ `LvQ| Avv Qo cyji wmuwoi Mvovq cvqPvwi KiQ| GK NviI ewk nq Mj gvbv Ici AvmQ bv| Avi KD Lqvj bv KijI m Lqvj KiQ, wc gvbv-wjRv `yRbK wbq 3qZjvq MQ| IUv Zvi ewMZ AvevwmK vb, igv fvjv Ki Rvb| `ywvUv gk gbi wfZi Kvgo w`Q, Aekl mKji AMvPi mi wmuwo eq wbRB wbP bg Mj| wZbUv ig, gyLB wci eW ig| Ab `yB cvkI Avjv`v `yUv ig| GKwUi mvgb `yRb cvnviviZ, GKRb wci `nix AviKRb dvi BbPvR| A_vr wcmn mevB GB ig AvQ| cvnvivq _vKv `yRbB igvK fvjv gZv Pb, GLvb igvK AvMI `LQ, ZvK evav `qvi mvnm njv bv| wKQy wRmI Kiv Mj bv| igv `Z wfZi XzKj| gyLi gwjbZvq gKAvc a~mi nq hvQ, kixi NvgQ, ek NvgQ| igi GK Kvbvq weQvbvi Ici `ywU gq Avi GKwU Qj em AvQ, mvgb wewP wRwbmc| AviK Kvbvq wekvj mvdvq wjRv Avi gvbv em AvQ, Zv`i gvSLvb j AvQ wc| wjRv wmMviU dzuKQ| mUv Kvb mgmv bv,
159

mgmv gvbvi nvZ GKUv evUvidvB wmwi| Zvi cvZjv kvUi wfZi w`q evo Kvgi wci ck nvZ XzK AvQ| igv wPrKvi Ki IV, gvbv...| AvZwPrKvi Mjv fvix nq MQ hb eyKi wfZi KD avivj bL w`q LvgwP gi aiQ| PvLi mvgb hb wbRi KwjRv wQuo LvIqvi fqi Kvb `vbexq `k, wbRK mvgvj `qv KwVb| wc Av Ki wjRv-gvbvK Qo w`q wfZii `iRv w`q cvki eWig `Z cvb Ki| ZvK `L AbivI wfZii ig Pj Mj| igvi mv_ GKeviI `w wewbgq njv bv| igv mw^Z wdi cj Dv gvbvi wPrKvi| -gvw! nvqvU `v nj BD Avi Wzwqs nqvi? -Zzwg Gzwb Avgvi m Gm, Gm..| -Zzwg Kb GLvb Gj? nvqvB e`vi wg? (wPrKvi Ki) gvbvi nvZ aiZB SUKv gi mwiq w`j| GKUv SuvwK LvIqvi gZv Aev, Kvb iKg kvwoUv mvgj bq| GB Nii Avjv A ej gvbvi gyL cwivi `Lv hvQ bv wK duvm-duvm k Kvb AvmQ| BsiwR wmbgvq cvq eeZ GKwU bvsiv k gvbv Zvi gvK Dk Ki Qyuoj| cii mK `iRv Vj wfZi nvwiq hvIqv Ges `yg Ki `iRv jvMvbvi k| cv UjZ-UjZ igv `iRvi KvQ GwMq hvq| wfZi _K `iRv e, wcmn Ab`i K_v evZv A kvbv hvQ| ek KqKevi UvKv coj wK wfZi _K Aveviv gvbvi KzrwmZ BsiwR Mvwj| ZvK Lye ewk `vl `qv wVK ne bv| m gvS-b`xZ bKv wbq fvmQ, G mgq cQb _K bKv Ub aij h Kvivi gw weMo hvIqvB ^vfvweK| ek wKQyY ci `iRv Lyj wc Gm `uvovj|
160

-Avcwb GB iKg mwUgU kv Kieb, wiqwj bfvi Gc| -wc, gvbv Avgvi gq, wcR.. IK Qo `vI| -Kvg Ab, igv| GZ Iwi Kb? I Zv ez`i m GKw`b GKUz gRv KiQ| UK BU BwR...| -Zvgvi cvq cwo| wcR wc, gvbvK Qo `vI.. I Avgvi GKgv gq| wcR....| PvLi cvwb gyQZ wMq cvki mvdvq em co| wc k nvZ ZvK `uvo Kivq| GK nvZ w`q igvi wcV-Kvgi k Ki ai Ab nvZ igvi fvix gvUv nvZ Pc mvgbi w`K wbq GMvq| igvK `iRvi KvQ iL wc Avevi wdi Avm| evBi cvnviv`viiv wci Bkviv cqQ, PvBjI igv Avi wfZi XzKZ cvie bv| gxi Kz`ivZ igvK `~i _K Lqvj Kij, PvL gyQZ-gyQZ Zvi w`K GwMq AvmQ| wKQy GKUv mgmv wbqB nqQ| igv cvwU AcvY gq, PvLi cvwbZ gyLi gKAvc j hvIqvi NUbv Rxeb GB c_g| gxi Kz`ivZK KqKUv K_v ej igv `Z cvwU ZvM Ki| hvIqvi mgq Kviv w`K wdi ZvKvbvi BQ njv bv| gv_vq AhvwPZ Avb, gbi ga m~Y APbv Kvb mvP eva wbRK Ub bvwgqQ, GB c_g GK iKg ^weivax NYvi R njv| ivZ cvq GMvivUv wK GLvb gb nQ Kej mv| gxi Kz`ivZ c_g Lvb mvneK LyuR ei Ki| Lvb mvne GK nvZ Mvm bvPvQb wK Ab nvZ AvUK AvQ kvvi nvZi ga| wZwb fxlY wei Zey AZxe Riwi KviY `wLq ZvK GKUz `~i Avbv Mj| wjRvi K_v b g~wZgvb `uvwoq _vKjb| bkv So dj ixwZgZv vi, gqiv GLb Kv_vq..?
161

gxi Kz`ivZ c_g ZvK kv Kijb| GLb n-P Ki jvf bB, Kkj gq `yUvK ei Kiv hve bv KviY Zviv gvwnZ| ZvB wcKB ei Ki wbq cvwUZ e ivLZ ne| Lvb mvneK `y wgwbU emZ ej gxi Kz`ivZ wcQb w`Ki Iqvkig hvq| cUUv nvjKv bv Kij m PjZB cvie bv, gqK Dvi Kiv Zv Aviv Ame| Pzb~ Ggb GKUv wmMbvji Acvq wQj| gxi Kz`ivZ Iqvkigi w`K cv evovZ kvIbi Kzg Kvb Avm, GB, Iqvkig Mvm co AvQ| KzBK, wKqvi Ki wbq Avm| Av`k gvbZ Pzb~ Zrci, `Z Iqvkigi w`K cv evovq| wek wgwbU cwiq MQ, gxi Kz`ivZi Lei bB| Lvb mvne mwZB wei| cywjk evUv wK AvR emvgvj nq coj? wbR ejigi w`K GwMq Mj-wjRv GLvb AvQ wK bv| wc wjRvK GcqU Kivi Pv KiQGUv m GK`g ei`vk&Z KiZ cviQ bv| ejig Qj-gqiv GZ Dv`bv wbq bvPQ h Kviv gyL Pbvi Dcvq bB| Kvbvq `uvwoq mevi Ici PvL eywjq bqvi Pv, wjRvK `Lv hvQ bv| Iwm mvnei K_vB wVK, wcK Kv_vI `Lv hvQ bv| wKQyUv `ywv Avi weiwi wgkY Zey wZwb wjRvK LyuRQb | Zvi cQb kvIb Gm `uvovq| -GwKDR wg, mvi... KvDK LyuRQb? Avwg n KiZ cvwi, mvi? -bv, _vm| Avgvi gqK LyuRwQ| -mvi, gvWvg Zv AbLvb AvQb| Lvb mvne PgK Mjb hw`I gyLi fve AcwieZbxq| GB AvUbWU QjUv wjRvK Pb? Kxfve? GKUv inm fi Kij| QjUvK Aek `LZ ek f`B jvMQ, Zvi gyL m iKg Kvb Af
162

Pvnwb bB| GgbI nZ cvi KZecivqYZvi LvwZi wjRvi evcvi RvbvZ PvBQ wKy Avcwb Kxfve wbwZ h m Avgvi gq? -mvi, mvq wimckb Avgvi wWDwU wQj| Avcwb Avi Avcbvi gq GKm dzj nvZ XzKwQjb| -I, AvB wm...| (ck nvwm) Lvb mvne kvIbK AbymiY Kijb| `yRb g~j `iRv w`q wZxq Zjvq cek Ki, mUv gx mvnei _vKvi RvqMv hLvb GLb KD bB| mevB PviZjvq Abyvb e, wZxq Zjvq GLb mybmvb bxieZv Ges AbKUv AKviI eU| igv evmvq GmB gxi Kz`ivZK cici KqKevi dvb Ki, gvbvK ei KiZ cvij wK cvij bv| wis nQ wK Kz`ivZ dvb wiwmf KiQ bv| ev_ig wMq dk nq Kvco cv Avevi dvb wbq emj| gvbvi dvb AvM _KB e| GLb ek `ywv nQ, gxi Kz`ivZ Avevi wci m fqi Kvb Mvjgvj Rwoq coj bv Zv| ILvb Aviv `y-wZbRb cwiwPZ jvKK dvb Kij| mevB ejQ m GLvb bB| wWAvBwR eLwZqviI wQjb, wZwb gvevBj igvi K^iUv gvgywj gb Kibwb Kbbv igvK hvIqvi mgq PvL gyQZ `LQb| ZLbB Zvi ga GKUv LU&Kv KvR jMwQj| wWAvBwR eLwZqvi GKUz duvKv RvqMvq Gm wbRi gvevBj _K gxi Kz`ivZK dvb Kijb| dvb evRQ mB m wZwbI wewfb RvqMvq Zj-vwk i Kijb| ewk `~i hZ nqwb, ewk mgqI jvMwb| cyji wcQbi Iqvkig _K gxi Kz`ivZi gvevBji wisUvb kvbv Mj| Iqvkig ewmbi mvgb gSZ co AvQ Zvi kixi| nvZ-cvq Ame wLuPzwb, gyL nvjKv dbv DVQ wK GLbv
163

RxweZ| VuvU KuvcQ, K_v ejvi mg~n mvebv iqQ| eLwZqvi mvne GB gyn~Z AmvaviY ckvMZ `Zvi cwiPq w`jb, Kxfve? wZwb wPrKvi Ki jvKRb WK Avbjb bv, GgbwK nvmcvZvj bIqvi ZvwM` mevBK WK Kvb AwiZv mw Kijb bv| eis wZwb Vvv gv_vq gxi Kz`ivZi m K_v ejvi AvcvY Pv Kijb, AvcvY Pv...| Zvi Aev AbKUv wKUi dvBbvj Kvb Rxeb-giY gvP kl GK ej GK ivb Kivi gZv Ges wZwb mdjI njb| Av^yj gxi Kz`ivZK DVvb njv wK gvqvKz _K ei nIqvi ci Zvi kixii wLuPzwb _g Mj| cyiv evcviUvq gvqvKzi cvwUZ we`ygv cfve coj bv| ei nIqvi mgq hviv `LQ, Zviv feQ AwZwi g`cvbi KviY Amy nq ewgUwg KiQ| G iKg nIqv A^vfvweK wKQy bv| KviY ZLbv ch wWAvBwR eLwZqvi KvDK wKQy ejbwb| kvIb Lvb mvneK wbq wbRb wZxqZjvq wMqwQj| mLvb _K Avi PviZjvq cvwUZ wdi hvqwb| wmuwo eq wbPZjvq bg MUi evBi ewiq Avm| Zvici mivmwi evmvq Pj GmQ| Mvmj mi ivbv KiZ ne, Pzb~ gvgv Avme AbK ci| cvwUZ Lq, KvRKg mi Zvici Avmvi K_v| eviv`vi Pvwe wbq MQ, Mfxi ivZ wdijI mgmv ne bv|

164

kvv evmvq wdiwQj ivZ evivUvi w`K| GZ `wi nZv bv, mvjn mvnei Rb `wi njv| mvjn mvne jvBU Mc-Gi gvwjK, AbK eo Mvgm eemvqx| cvwUZ Lvb mvne cwiPq Kwiq w`qwQjb| `viY vU jvK, AgvwqK eenvi| ZviPq eo K_v Dwb `LZ AbKUv Dg Kzgvii gZv| Lvb mvne nVvr Kv_vq Pj Mjb ZvB mvjn mvnei m Avv PjwQj| Iwb Avevi kvvK wjdU w`Z PvBjb| ZvQvov kvvi Zv Mvwo bB| AbK wKQyZ hLb Avcw Kiv njv bv ZLb wjdU wbZ Avi Amyweav Kx? ivZ evmvq XzK Kvb iKg dk nqB Nyg| kixi ek RoZv wQj, wQj Aemv`| mKvj Nyg fvOjv AvbykKvi WvK, -gvgwY, IV| bvkZv iwW Ki| -g... DVwQ gv, Zzwg GLbv bvkZv Kiwb? -bv Zv! evev mKvj _K bB| zav jMQ, gv...| kvv jvd w`q DV| mKvj `kUv evR A_P AvbykKv bvkZv Kiwb| iwe GZUv `vwqZnxb nqQ h, gqUvK wKQy bv LvBq ewiq Mj? AvR GKUv nvvgv bv KijB bq, me evcvi D`vmxbZv mn Kiv hvq bv| nvg-gyL ayqB ivbvNi QyU Mj| AvbykKvi gvqv fiv gyLUv ek Kbv jvMQ hb ZvKvZ K nq| GK evwU byWjm, GKUv wWg wm Avi GKUz Kgjvi im w`q ZvK Uwej emvq| Zvici Avaxi ev_ig XvK| AvR Awdm hZ ne bv| myZivs j^v GKUv Mvmj `e, `xN mgq ai ZKi hZ be| ewmbi mvgb `uvovZ Avqbvq GKUv wPiKzU PvL coj| GUv wbqB iwei KvR, w`b-ivZ
165

wmbgv `LZ `LZ Zvi KvRKgI DU nq hvQ| GKevi wmbgv vBj ev_igi Avqbvq PUc w`q Qv wPwVi gZv wKQy GKUv jvwMq iLQ| KvMR `L evSv hvQ, AvbykKvi LvZvi GKUv cvZv wQuo wKQy GKUv wjL iLQ| Uvb w`q KvMRUv Qvwoq Gb PvLi mvgb aij| GKwU Ab iKg mKi `vqeZvi Kvib AviKwU mKi `vqeZv _K gyw wbZ nQ, AvgvK gv Kiv, fvjv _Kv| iwe| GKevi bv, KqKevi wPiKzUUv coj| ev_ig _K ewiq Nii meLvb cvqPvwi KiQ| nuv, iwe Zv`i Qo Pj MQ, wbRi RvgvKvcojv wbq MQ| Aek Kvb UvKv-cqmv wKsev Kvb ^Yvjvi bqwb| AvbykKvi evwjki wbP iL MQ GK nvRvi UvKvi bZzb PKPK GKkwU ZvRv bvU| kvvi DwPZ Gzwb iwei evev-gv, fvB-evb mevBK Rov Ki wPrKvi-PuPvgwP Kiv, NwbRb`iI `Z Rvbvb `iKvi| GZ eo eBgvwb wKQyZB gb bqv hvq bv| m Pwjk Nv mgq `e, Gi ga iweK LyuR bv ei KiZ cvij mevBK RjLvbvi fvZ LvIqve| wK KvDK wKQy ejZ BQ KiQ bv, wfZi fxlY Kvw| Gzwb `ytmgqi AbvPvi Ub AvbZ BQ KiQ bv| `LvB hvK bv, mgqi wePvi ZvK KZ`~i fvmvZ cvi| AvR GKUz ewk kxZ coQ| kvvi Avevi Lye NygvZ BQ KiQ, AbK Nyg ...| wbRK K^ji KvQ AvZmgcb Kij|

166

MZivZ ZvovZvwo evmvq wdijI kvIb NygvZ MQ ivZ GKUvi w`K| Mvm wQj bv ZvB ivbv KiZ AbK `wi njv Avi hLb ivbv KiZ cvij ZLb LvIqvi BQ nvwiq Mj| Nyg fvOj w`b evivUvq| Pzb~ gvgvK evmvq `Lv hvQ bv, ivZ wK Zvnj diwb? ILvb _K MQ gb nq, GKUv dvb Ki Lei bqv `iKvi| Pzb~i gvevBj wis nQ, dvb aiQ bv| ev_ig Mvmj mi LZ emj| Avjy-wWgi ZiKvwi evwm nq MQ, Kgb GKUv M| wK y kxZKvj ZiKvwi evwm nIqvi K_v bv| meZ ZjvcvKv ivZfi nvWzWz LjQ ZvB G iKg M| Pzb~i LvUi wbP RjcvBqi AvPvi wQj hv w`q GK cU LvIqv Mj| Lq-`q Avevi Pzb~i gvevBj dvb Kij| wis nQ, dvb aiQ bv| GKUz `ywv nQ| eyKi fZi GKUv ARvbv AvZ, Kvb Svgjv njv bv Zv| gvbRviK dvb Kiv hvq, wZwb fvjv ejZ cvie Pzb~ Kv_vq wKy Zvi gvevBjI e| UwjwfkbUv Pvjy Ki GKUv wmMviU aivj| NiUv Lye gqjv nq MQ, cwivi Kiv `iKvi| hw`I GB NiUv kvIbi bv wK GUv Qvov Ab Kv_vI _vKZ cvi bv, GLvbB Zvi gb Uvb| AvaNv ci Uwjwfkbi msev` b kvIb AbKUv euk nq Mj, Aekl KwmGb-ey cqvMKvix `yal msMVbi GKRb m`mK AvUK| MZKvj ivRavbxZ cywjk KgKZv I GKRb abvX eemvqxK nZvi ci wZwb aiv cob, mviv`k evcK Avjvob...| Uwjwfkb Pzb~ gvgvi gyL Pbv hvQ, Pvbji UvBUj wbDR wnmve wbP evievi GKB jLv AvmQ|
167

kvIb gSZ em coj hb eyKUv GB c_g wng nq MQ| aiv covi fq bq, kvIb wbRi aiv cov wbq wPwZ bv| Pzb~ gvgvi Rb fxlY K jvMQ| GB jvKUvi m KLb Kxfve h AvZvi eb Zwi nqQ, Zv Rvb bv| MZ KqK gvm Zv`i ga mvgvb evK wewbgq nqQ A_P `yRbi gbi fvlv wQj GK, evmbv wQj GK Ges MeI hb GK| eyK GKUv wPbwPb e_v| Pzb~ gvgvK Uwjwfkb AbiKg `LvQ| gv_vq fvix njgU, mshy nvZKov, wbweKvi-wbwj Pvnwb| gb nQ GBgv cvb LvIqv kl KiQ| AviKwU Uwjwfkb Pvbji KvfviR : welv c`v_ cqvMKvix `yal msMVbi m`m AvUKi GMviv Nv cwiq MjI GLbv ch Zvi Kvb bvg-cwiPq gjwb| Mvq`v cywjk ejQ, Avmvwg Kvb Reve w`Q bv, ewai wK bv ZvI Zviv wbwZ bb| mewKQy wgwjq mw nqQ weivU inm, hv DNvUb MwVZ nqQ Qq m`mwewk DPc` Z` KwgwU...| Pzb~i m K_v ejvi Rb cvq kLvbK MYgvag Kgx wfo RwgqQ wK jvf nQ bv| Zvi Qwe hb Avi bv ZzjZ cvi mRb njgUi mvgb Kvjv c`v Szwjq `qv nqQ| gvbbxq GK gx cm wewds Kijb : Avgv`i cavb wbevPbx Iqv`v wQj mvm `gb, Avgiv ZvZ m~Y mdj| `vwqZ bqvi ci _KB Avgiv G me evwnbxi evcvi wQjvg m`vZrci| ZviB dmj AvRKi GB wekl mvmxi MdZvi| GLvbB mewKQy kl bq, GB `yal evwnbxi g~j kwK Avgiv AwPiB ei Ki m~Y wbg~j Kie| Avgv`i wekl dvm `ki me KwU Rjvq wPiwb-Awfhvb bgQ ...|

168

kvIb msev`gvagi GB gnvjvo wZ, evKi! wbRi Kvb-PvL wKQyZB wekvm KiZ cviQ bv| Gme Kx nq Mj, GLb m Kx Kie...? GKUz ci Uwjwfkb weivax `ji gnvAvqvRbi cm wewds : Avgiv cwivi ejZ PvB, AvUKKZ `yal msMVbi m`mi m Avgv`i Kvb mK bB| Avgv`i bvg h AccPvi Pvjvbv nQ Zvi `p cwZev` Rvwbq ejZ PvB, GB mvmx`i m miKvii DPgnji wekl hvMvhvM AvQ| Zv bv nj mvmx Kb gxi evwoZ MdZvi ne? mUv GLvb mKji KvQ wekl ck...| weKvj Mwoq mv A_P kvIb GK RvqMvq emB AvQ| wmMviU kl nq MQ wK evBi hZ BQ KiQ bv| myeYvi Rxe wZgq GB Qv NiUvB Zvi KvQ GKgv wekvj cw_ex|

bvBgv MZKvj _K `vKvb hvQ bv| KqK w`b ai DU me mgmv nQ| wKQy jvK cvIbv`vi mR A^vfvweK Ai UvKv `vwe KiQ| ewkiDwb bvwK G`i KvQ _K cvq `k jvL UvKvi gZv avi wbqwQj A_P wgjb ejQ, G`i ewkiDwb wPbZ bv| me evUcvo| GKRb Zv ci w`b bvBgvi mvgbB wgjbK mRvi Nywl gi dj w`j| bvBgv eySZ cviQ h Zvi c `vKvb emv me ne bv KviY Giv bvBgvK kvwZ _vKZ `e bv| GUvK Kx ejv hvq, cKwZi wbqwZ bvwK wbqwZi cKwZ? wgjb mKvj-weKj `yB ejv Avm, evRvi Ki w`q hvq| Zvi gyLi evg cvk Ame iKg dvjv| eqm GZ A A_P gbi Rvi AbK| wK gbi RviI GLb bvBgvi Rb m~Y AKvhKi| m GLb Kx Kie...? nvj DVZ cvi wK LiP Pvjve Kxfve? mvi ci mvgbi evmvi GKwU gq Gm Uwjwfkb msev` `LZ ejj| mvi ci msev` `Lv Zv `~i _vK bvBgvi evwZB RvjvZ BQ Ki bv| wbRK AKviB fxlY gvbvbmB jvM, AvjvZ bq| wKQy GKUv Lvevi eev KiZ ne, `ycyi zav jvMwb ZvB Lvqwb| h UvKv AvQ ZvZ KZ w`b Pje Zv ejv gykwKj| AwbQvq Uwjwfkb Pvjy Kij| mviv`ki gvbyli gZv mI bj bZzb welv c`v_ KwmGb-e-yi DcvLvb| Kvb AvMn Rvj bv, Ggb GKRb mvmxK AvUK KiQ h bvwK Kvb K_v ej bv, wigv wbqI bvwK Zvi gyL _K bvg-cwiPq ei Kiv hvqwb| ZvK wekl cwZZ wRvmvev` KiZ BUvicvj _K GKwU wekl cwZwbwa `j AvMvgx mvn XvKv cuQe...|
170

169

Uwjwfkbi wigvU KUvj LyuR cvQ bv, e KiZ ne| GB msev` kvbvi Kvb AvMn Zvi bB| nvZ w`q myBP Ad KiZ Uwjwfkbi mvgb GwMq hvq| wVK mB gyn~Z m eidi gZv nq Mj| KwmGb-e-yi KviY hv`i gZz nqQ Zv`i gZ`ni Qwe `Lvb nQ, Zv`i GKRbi bvg ewkiDwb...| AvR kxZ GKUz Kg, nvjKv evZvm eBQ| bvBgv evBii eviv`vq Gm `uvovj| eviv`v w`q evBii ivv `Lv hvq| MUi mvgb wKQy bZzb Qj, bZv MvQi GKRbK Pbv hvQ| b`gvi gqjv-AveRbv cwivi ev k~b nZ AbK mgq jvM wK Zv cybivq c~Y nZ mgq jvM bv...wUsKz gviv hvIqvi ci IB QjwU mvivw`b GLvb RUjv cvKvq hvi PvLi `w wUsKzi _KI fqi, MZ ci bvBgvi cQb-cQb cvq `vZjv ch Pj GmwQj| wUsKzi evevK `L nVvr mU&K co| QjUv kixii hLvb hLvb ZvKvq, bvBgvi gb nq m RvqMvjv dvv co Ame Zi mw nq| GB Zjv gi hvIqvi ciI nqZv Kve bv| `vKvbi PvKvix cvIbv`viiv mvZ w`b mgq eua w`qQ bBj _vbvq Km Kie| `vKvbUv fvov bqv, wbR`i nj wewi GKUv evcvi wQj| ZvQvov bvBgv evPv gq bv, m eySZ cviQ, Gme cywjk Kmi fq `wLq ZvK Pvc djZ Pvq| GB Pvci bvsiv Zvc Zviv bvBgvK Ab fvwmq wbZ Pvq| Giv fqi GK KzPx RvU| eua `qv mvZ w`bi Avi gv wZb w`b evwK| GB wZb w`bi ga bvBgvK GKevi `~i Kv_vI Pj hZ ne, GB gnjv Ges evevi cbiv eQii eemv Qo GKevi Ab Kv_vI...| Avi gv wZb w`b....|
171

fvi kvIbi Nyg fO Mj Zvici Avi Nyg nqwb| Pzb~i Rb AvKvk-cvZvj fvebv| G evcvi h Kviv m K_v ejv hve bv Zvnj m`ni Zxi wbRi w`K Zo Avme| GLbv KqKUv KvR evwK, Zvi AvM aiv coj Pje bv| wKy Pzb~i Rb wKQy bv Ki wKfve ev em _vK| wigv AbK AZvPvii ciI Zvi gyL _K GLbv GKUv k ei nqwb| nvZ mgq Kg wKy cieZx cwiKbvi Rb gv_v Kvb KvR KiQ bv| evievi PvL fvm Pzb~i AvZwPrKvi| Aekl gbwi Kij, DwKj gBbyj mvnei KvQ hve| AwZ Mvcb Zvi civgk PvBe| ZvZ wZ wKQy nj ne wKy Gfve jywKq em _vKv hvq bv| AviKUv fvebv gv_vq Gj| Pzb~ aiv coQ, wbqB cywjk GLvb Zjvkx PvjvZ Avme| KqK w`b GLvb _vKv hve bv wekl Ki jveig _K mewKQy mwiq djZ ne| hgb wPv Zgb KvR| Pzjvi cvk GKUv evRvii evM, Zvi ga fi djj bxj evZj Avi Kjgjv| Zvi Ici wbRi wKQy gqjv Kvco-Pvco ivLj| myeYvi ig _K wbj GKwU Qwe, GB QweUv myeYvi DVwZ eqm Zvjv| cvZjv Mob Avi nwiYmy`i PvL| AviKUv wRwbm wbj, myeYvi eenvi Kiv GKwU igvj, gvngqx NvY..| jve igUvq Zvjv gvij| GK Kvc Pv Lq Mj fvjv nq, `ycyi nq Gjv A_P Lvwj cU nvjKv we`vn KiQ| Pv-wezU njB Pje| Pzjvq cvwb ewmq ZvqvjUv evM fiZ eviv`vi w`K cv evovq| `iRv Lyj eviv`vq Gm fZ `Lvi gZv Aev! GmAvB AvRnvi QvU GKUv Pqvi cZ eviv`vq em AvQ| AvRnvii cvkvK mvaviY| cvvweZ ZvK `viY my`i jvMQ, gb nq C`i cvvwe| AvRnvi
172

kvIbK `L GKUzI PgKvjv bv, wbweKvi gvevBj Mg LjQ| evSv hvQ m AbKY hveZ eviv`vq em AvQ| Zvnj GKeviI Kov bvoj bv Kb? kvIbi rwc fwgK, m h GZUv Nveo hZ cvi Zv wbRiI Rvbv wQj bv, wKseZeweg~p! VuvU wKq KvV nq MQ ZvB Kvb iKg wRnv w`q Zv fRvbvi Pv, Rx... Avcwb...? AvRnvii Kvb ch k cuQvj bv, m gb w`q gvevBj Mg LjQ| Rx.. m-vgvwjKzg, Gevi AvRnvi wdi ZvKvq| gvevBjUv GK cKU iL AviK cKU _K wmMviUi cvKU ei Kij| Avwg Rvwb Avcwb wfZi AvQb| GK mgq bv GK mgq ei nebB ZvB Avi wWve Kijvg bv| Gevi AvRnviK wmbgvi wfjb gb nQ| Ggb fve hb Zvi KvQ mewKQy ^vfvweK A_P cyiv evcviUvB A^vfvweK| m wmbgv vBj wmMviU dzuKQ | -GK Kvc Pv LvIqvZ cvieb? ay wmMviU Rg bv| -Rx...Avcwb emyb, Avwg evwbq AvbwQ| -evmvq Zv Avcwb GKv, Avwg wfZi AvmZ cvwi bv? Gevi AvRnvii PvL KwVb wKQy `Lv Mj, mwZKvii wfjb| kvIbi Reve bB, PvL-gyL ay AKvi| kixiUv Aek jvMQ, Kvb& cv mvgb evove GUv wbq `vjvPvj| Ni XzK wbR AvM evRvii evMUvi w`K ZvKvq, gyLUv Avevi Lvjv bB Zv! AvRnvi hw` Lyj `LZ Pvq? Zvi cQb Gm AvRnvi `uvovq, myeYvi ig Nyi Gm Pzb~i weQvbvq em co| kvIbi nvZ KuvcQ, Pv evbvZ K nQ| AvRnvii DcwwZ GKUv `yt^ci gZv| Ggb
173

nZ cvi bv h evcviUv Avmj ^c! GKUz ci nqZv Nyg fO hve| _vbvq mw`bi AvRnvi Avi GLbKvi AvRnvii m Kvb wgj bB| Zvnj wK m me Rb MQ? GRb G iKg bvUKxq fve? kvIb Rvbvjv w`q evBii ivv `Lvi Pv Kij, wbP Avi Kvb cvlvKavix cywjk bRi AvmQ bv| AvRnvi DV `uvovq, Zvjve jveigi `yB `iRv duvK Ki aij| PvL eywjq wbj wfZii me wKQyi Ici wK Pvwe PvBj bv, `iRv Lvjvi Kvb AvMnI `Lvj bv| Pzb~ wgqvK `LZ wMqwQjvg| m GLb weivU vi, mviv`ki dvKvm| Zvi Km wbq gvnvcyi Avi jkvb _vbvi ga weivU UvbvUvwb, Gmwc-wWAvBwR`i ga KwwUkb| kvIb Zvi nvZ Pvqi Kvc w`j| m NvgQ ek| AvRnvii w`K ZvKvZ cviQ bv Zey cvk em wbRi Kvc PzgyK w`j| AvRnvi Avevi axi wK Mxi Mjvq K_v i Kij, myeYv gvWvgi gZzZ Avcwb Lye kK&W, ZvB bv? (kvIb wbii) -g... Pzb~I ek kK&W wQj, GKgv fvwMbx| kvIb mvne Avcbvi cKUi KjgUv `LZ cvwi? Gevi kvIb evKi| G Kx mebvk! GB KjgUv m eyK cKU KLb ivLj Zv Ui cvqwb| -Rx...GB Kjg Kvwj bB, AvcbvK Ab GKUv Kjg w`wQ| -bv| GB KjgUvB ei Kib| KjgUv ei Ki w`Z Aek kvIbi nvZ Avi Kuvcj bv| hv nIqvi nq MQ, fq cq Kvb jvf bB| AvRnvi Gevi Mjvi AvIqvR GKUz avivj Kij,
174

-Kvwj bB RbI cKU Kjg iLQb Kb? Avi GZ Zv bxj Kvwj `LZ cvwQ| GB c_g kvIb Zvi gyLi Ici ZvKvj, PvL vfi Avb hb AvRnviKI cywoq dje| kvIb mvne, Pzb~ wgqvi cKUI GB iKg Kjg cvIqv MQ| gRvi evcvi wK Rvbb? Pzb~ wgqv wbRi bvgUvI wjLZ Rvb bv| nv...nv... nv...| AvRnvi DPt ^i nvmQ, wb`q m nvwm| kvIb mvne, Avwg Gzwb AvcbvK MdZvi KiZ cvwi| gyn~ZB AvcbvK wbq n-P co hve, Avvi-MvD evwnbxi wkwZ bZv MdZvi-wgwWqvq eo wkivbvg| wK Zv Kie bv| (kvIb wbzc) -kvIb mvne, Kb AvcbvK MdZvi Kie bv Zv wK Rvbb? -Rx bv..| -Avcbvi GLbv GKUv iZc~Y KvR evwK| -Rx? Kx KvR ? -LyeB iZc~Y KvR...| kvIbi PvL Mfxi weq h weqi Rv`yKi AvRnvi| AvRnvi gvevBjUv ei Ki mB m wmMviUi cvKUI| wbR GKUv aivq, kvIbK GKUv `q| GK nvZ wmMviU Avi Ab nvZ gvevBj ai AvRnvi wekl iZc~Y Kvb ewi m K_v ejQ| mvgvjKzg mvi, Gm.AvB AvRnvi gvnvcyi _vbv _K...| Avgiv Pjv-cuywU, K Avi gb ivL mvi? Rx...Rx mvi| mvi, GKUv eo wec` co AvcbvK iY Kijvg| Avgvi GK Mixe-AvZxq wWwM cvm, mvi| LyeB wec` mvi, Rx...Rx mvi| `qv Ki GKevi
175

GKUz wbRi PvL `LZb hw`, mvi| Avcbvi eoB gnievwb, mvi| ci...ci mvi? Kwiqv mvi... mvgvjKzg| dvb K_v kl Ki kvIbi gyLi Ici GKivk auvqv Qvoj| mB auvqv gvwoq kvIbi `w ay AvRnvii w`K, Ggb eyw`x exii gZv cywjk m AvM KLbv `Lwb|

176

GB `yw`b kvIb gnvLvjxZ GK ezi evmvq _vKj, Kv_vI ei njv bv| kixiUvI fvjv jvMwQj bv| h_vixwZ mKvj `kUvq PvKwii Rb Me hvv i| kvIb AvR cvqRvgv-cvvwe ciQ, PvL eo gvUv Pkgv| PkgvUv GZ eo h, PnvivUv cv MQ| Mvgi Mwie Nii wkwZ Qj, GB c_g PvKwii Avkvq XvKvq GmQ| Zvi gv_vq lvUi `kKi vBj wmuw_ KvUv, Mjvi gvdjviUv GKUz eo nq MQ| kixi big iv` coQ| G mgq evBi _vKZ fvjv jvM, ivv w`q nuvUZ fvjv jvMQ| cyibv w`bi GB cvkvK wbRK fxlY Avjv`v jvMQ, cKU myeYvi eeZ igvjUvI AvQ| AvRKi w`bUv wekl Kvb w`b gb nQ, Kb gb nQ Zv kvIb Rvb bv| AvR wK myeYvi Rw`b? mvgbi eo ivv cvi nq Avevi dzUcvZ w`q nuvUv i Kij| GKUv kvwo civ gq wecixZ w`K w`q nuU AvmQ| c_gevi PvL hZB eyKi fZi aK& Ki DVj, nuvUvi fw e myeYvi gZv, GKB iKg j^v| Ggb wK nZ cvi bv, myeYv Avevi Ab Kviv ic ai GB cw_exZB emevm KiQ| nqZv Ab Kvb `k, Ab Kvb Mv cybR..| myeYvi kixi Kei wgk MQ wK Zvi mv cw_ex _K GKevi wbw nq MQ, GUv Ame| Zvi gbUv Kv_vI bv Kv_vI wbqB AvQ| m wK kvIbK `LZ cvq? euP _vKZ Zv kvIbi `qi fZiUv `LZ cviZ bv wK GLb wK `LZ cvq? gbi wfZi AviKUv gb gvS-gvS mwq nq IV, ej, myeYv ZvgvK `LQ, Zvgvi wfZiUvI `LQ| Keii cvk _vKv mB ivZI G iKg gb nqwQj| gb kZfvM wbwZ wQj h,
177

myeYv ZvK LyuwUq-LyuwUq `LQ| nqZv ejQ,kvIb Avwg RvbZvg, Zzwg Avme| AbK wKq MQ...| nVvr wPrKvi PuPvgwPZ mw^r wdi cj| cQb wdi `L mB kvwo civ gqwU cvqi mvj Lyj GKwU DU&Kv QjK gviQ| ek KqKRb jvK wfo RwgqQ, KD wKQy ejQ bv| ay gqwU mvj w`q cUvQ Avi ejQ, ej, KvK gvj ejwj? ej, K gvj? mevi mvgb Avevi ej...| QjUv `yB nvZ w`q ay gyL XvKvi Pv, AvcvY Pv KiQ mvji evwo _K invB cZ|

178

cwZw`b me cwKvi wkivbvg GK nq bv| Kvb cwKvi wkivbvg-msev` nq `kwfwK, KvbUvi PvjKi NUbv wbq Avevi KvbUvi nq `yNUbv ev nZv w`q| AvRKi AwaKvsk cwKvi wkivbvg wQj UiUvi wbRb evwoZ gv-gqK MYalYi ci ckvwPK nZv| wbgg jvgnlK NUbvi weeiYx w`q wevwiZ msev`| G`k _K mevB BDivc-AvgwiKvq _vKZ hvq wbivc` Rxeb-hvcbi Rb| mf `k wMqI hw` Amf eeiZvi wkKvi nZ nq Ze Zv `yfvMRbKB eU| GKwU evcvi jYxq| Kvb cwKvq wbnZ`i bvg-cwiPq cKvk Kiv nqwb GgbwK wbnZ`i Qwe Ggbfve Qvcv nqQ h fvjvgZv Pbvi Dcvq bB, GUv Aek fvjv GKwU evcvi| G aibi NUbvq fz fvMx`i cwievieMi gvb-mvbi GKUv evcvi AvQ| wK AvRKi GB `ytLRbK msev`wUZ GKUv Qv LU&Kv jM AvQ| evsjv`k h Kvb alYi NUbvq awlZvi bvg-cwiPq wevwiZ Qvcv nq| GB c_g Kvb alY-nZvi bvg-cwiPq m~Y Mvcb ivLv nqQ, me cwKvq MvcbxqZv eRvq _KQ| KviY Kx? wbqB NUbvi wkKvi AZ AwfRvZ Kvb cwievi| ay AwfRvZ bv, ek gZvai Kvb ewi cwievi fzfvMx| nuv, GUvB mwZ| MZKvj UiUvZ wbgg alY-nZvi wkKvi nqwQj GKRb gvbbxq gxi x I Zvi wbvc Kbv, wc ZvjyK`vii AvU-Pwj-k eQi eqmx gv Ges AvVviv eQi eqmx GKgv evb| wci gvevBj MZKvj mv _K e wQj, AvR mKvj Awdm Gm c_g gvevBj dvb Pvjy Ki| Rxebi mePq KwVb `ytmsev`wU m mKvj Awdm em RvbZ cvi|

179

180

GZ wKQy kvbvi ciI nvZ-cv wUq em _vKZ nQ KviY AvR kwbevi| ci w`bi AvM wfmv cvIqvi Kvb mvebv bB| GUv Aviv ewk Ki, Aviv ewk e`bvi| kvIb ejv evivUvq GB Awdm GmQ| wimckb KqKevi ejvi ciI Kvb Lie bB, mvgbi mvdvq cvq NvLvbK ai Acv KiQ| m GLvb PvKzwi cv_x nq GmQ ZvI Avevi Mvgi Mwie wkwZ hyeK, ahnviv nIqvi Kvb myhvM bB| Aviv wimckwb gqUvi mvgb `uvovq, Kov cviwdDgi NvY AvmQ| gqUvi gv_vi me Pzj gyLi mvgb hb Pzj w`q gyL XvKv, Pnviv `Lvi Dcvq bB| kvIbi m `y`yevi K_v nqQ A_P Pzj gyL _K miwb, GUv evanq Zvi vBj| -gvWvg, Lye wec` co mvii m `Lv KiZ GmwQ| -Avcbvi Pq GLb mviB ewk wec` AvQb, gb nq bv AvR `Lv KiZ cvieb| -Avcbvi KvQ nvZ Rvo Ki Abybq KiwQ, AbK `~i _K GmwQ| DwbB AvmZ ejQb AvR| AvgvK GKUz `qv Kib| nvZi dvBj `L gqUv eySQ, PvKwii evcvi| ZvQvov kvIbi Ggb wbixn ek-f~lvq h KviviB gvqv Rve| Gevi gb nq KvR ne| `ycyi wZbUvq kvIb wfZi hvIqvi AbygwZ cj| Lye mcY wc ZvjyK`vii ig XzKj| igi wfZi I _g_g fve, wc ZvjyK`vi Pqvi Qo Uwej Nul `uvwoq AvQ| Uwej Bwi QvU evZj, Zvi cvk ek KqKwU cwKv co AvQ| Pnviv Dv, kvUi AbK evZvg Lvjv, cvqi RyZv gSZ QwoqwQwUq AvQ|

cQbi `qvj GKwU cvwievwiK Qwe| Bwi QvU Mvm nvZ wci GKvKvi `w ay mB Qwei w`K| kvIb mvwUwdKUi dvBj nvZ mvgbi w`K GwMq hvQ| Ab nvZ eyK cKU _K KjgUv ei Kij| bxj Kvwji KjgUv...|

181

182

kvIb GB Awdm _K ei nq mvRv nuU eo ivvq Pj Gjv| Ggb GKUv Pvqi `vKvb LyuRQ hLvb `uvovj iv` cvnvb hve, kxZi `ycyi iv` cvnvZ Avivg| Zvi AvM Mjvi gvdjvi, wekvjvKwZi Pkgv Avi nvZi dvBjUv cvki Wvweb dj w`j| `vKvbi mvgbi Lvjv RvqMvq `yUv e| wVK m~hi w`K gyL Ki emj, Avn! kxZi iv` Avivg jvMQ| ivvNvU duvKv AbKUv kl `ycyii Nyg-Nyg fve| cvk wiKkv iL mvgbi e GK wiKkvIqvjv NygvQ| wiKkvi GKUv PvKvi m Zvi ei cvqvq wkKj euvav, Nywgq Mj KD wiKkv Pzwi KiZ cvie bv| kvIb axi-axi Kjv-wezU-Pv Lj, Zvici wmMviU aivq| iv`i Zvc kixii Pvgovq DZv mq Avi wmMviUi Avb gw Dvci mq| Gme Dvc KLbv cw_exi mewKQy gbvig jvM Avevi KLbv mewKQy `yweln gb nq| gwi Dvc GKwU Amg inmi `yeva Kvb a~gRvj hLvb cw_exi ^M-biKi Ljv, Rxeb-giYi LjvI GLvb| kvIb PvL e Ki wmMviU UvbQ, Kbvq ay myeYvi gyL| wmMviUi cwZwU Uvb myeYvi gyLveqei Abb me cwieZb LyuR cvQ| GKUz ci PvL Lyjj| `wUv mivmwi coj ivvi Icvi wbgvYvaxb GKwU QqZjv evwoi Qv`| GKwU gq Qv`i wKbvivq `uvwoq, wbPi w`K ZvwKq AvQ| kvIbi gb njv, GLbv Kbvq myeYvK `LQ| GBfve Qv`i Ici _K jvd w`q...|
183

PvL `yUv fvjv gZv KPjvbvi ciI GKB `k| Kvb Kbv bq, gqUv Qv`i wKbvivq wi `uvwoq, wbqB wbP jvd `e| Aviv Pvi-cuvPRb `uvwoq Pv-wmMviU LvwQj| kvIb PuwPq mevi `w AvKlY Kij, Avi! gqUv wK AvZnZv Kie bvwK ? mevB hb nVvr PgK Mj| DrKvq mevB wkDi IV, Avi ZvB Zv, G Zv Gzwb jvd `e.. kvIb wcMwZZ ivvi w`K QyUQ| mg kw w`q wPrKvi Kij, GB h, jvd `eb bv...wc-R, mveavb...| Pv-wmMviU dj kvIbi wcQb-wcQb mevB `o jvMvq, meviB GKm wPrKvi-kviMvj| bvBgv `Lj, ek KqKRb jvK `o GB wewsqi wbP AvmQ| mevi Mjvq GKB Abybq, jvd `eb bv, wcR...| mveavb...| wK Giv Kviv? bvBgv GK gyn~Z `wi bv Ki PvL e Ki QqZjvi Qv` _K wbP jvd w`j...|

184

ivRb AbK w`b ci igvi evmvq GmQ| gxi Kz`ivZi gZzi ci h Kevi GmwQj KvDK evmvq cvqwb| AvR evi ZvB AbKUv `vwqZevai KviY mKvj-mKvj Pj Gjv| MZ KqKw`b m ek wKQy cwikxwjZ wPvfvebv KiQ| g~jZ GLb igv I gvbvi `Lvkvbv Kivi `vwqZ ZviB bqv DwPZ, wbZB ne| cwievi Avi Zv Kvb cyil iBj bv| m Qvov igv-gvbvK K `Lvkvbv Kie? evbi GB Pig `yw`b fvB hw` PzcPvc gm w`b KvUvq Zvnj gbylZ ej Avi _vKj Kx| ivRb gb gb GUvI wVK KiQ h AvMvgx gvm _K m gm Qo `e, igv-gvbvi m evmvq _vKe| evcviUv ejvi RbB AvR evi Avmv| ivRb Abyaveb KiQ, Zvi _vKvi K_v b Iiv wbqB fxlY Lywk ne| igv AbK mvnm cve, wbRK GKjv fvee bv Avi gvbvI gvgvK jvKvj MvwWqvb wnme cq wcZnviv K fzjZ eme| ivRbi eg~j aviYv h igv-gvbv `yRb AvR ivRbK GKB iKg cve `e| eje, ZzB Kb Avi gm _vKwe? Avgv`i Ici Zvi Kvb `vwqZ bB? wK Zvi AvMB ivRb wbRi _K Zv`i m G evmvq _vKvi NvlYv `e| AbKY ai Kwjsej evRvbvi ci eo KvRi gqwU `iRv Lyjj| `yB nvZ gq`v gvLv, eyK Iobv bB| ivRbi eyK nvnvKvi coj| mvRvb-MvQvb GB dvUUv MZ eQi igvi bvg Kbv nqwQj| WBsig Uwjwfkb PjQ A_P KD bB| gvbvi ig _K weKU AvIqvR wgDwRK evRQ, gxi-Kz`ivZi gZzi Pwjk w`b GLbv cvi nqwb|
185

ivRb fewQj evmvq gxi Kz`ivZi cvvi mvBRi Kvb Qwe Svjvb _vKe| Qwe `~i _vK, Zvi RyZvI PvL coQ bv| Rvbvjv-`iRvi me c`v cvvb nqQ, mvbvwj is| gSi KvcUI bZzb| igv gyL Wvj-evUv wbq Zvi ig _K ei njv, mvvwnK icPPv| ivRb GKUz fvivv gb wbq Zvi mvgb `uvovq| igv KvRi gqUvK DPt^i WvKQ, Mig cvwbi evwU KB? ivRbK `L m KzwZ Kij, ZzB GB mvZmKvj Kb..? -Gjvg, Zvgv`i KvQ... ivRbi K_vi Kvb Di bv w`q Mig cvwbi evwU wbq Avevi wbRi Ni XzK Mj| hb m ivRbK `L ek wei| Abw`b igv e _vKjI KvRi gq`i ivRbi Rb Pv-bvkZvi wb`k w`q hvq| AvR wKQy ejv `~i _vK, ivRbi w`K fvjv Ki ZvKvjI bv| ivRb mvdvq wMq em| gvbvi igi `iRv ek duvK Kiv wQj, GKUz ci nVvr weKU k `iRv e njv| gqUvi ZR gvKI Qvwoq hvQ A_P GB gvbvK KZ Kvj wbq nuvUvnuvwU Ki Nyg cvwoqQ| ivRb ZLb Qv, gxi Kz`ivZ Avi igv cvq ivZi kvZ wmbgv `LZ hZ| wk gvbvK ivRbB ZLb AvMj ivLZ| mB gyn~Zjv wfwWI Ki ivLj fvjv nZv| Zvnj nqZv gvbvi wfZi wKwr cwigvY njI KZZveva R wbZ| Uwjwfkb wnw` Qwe PjQ, Qwei bvg KcviU| `LZ Lvivc jvMQ bv| cvq `yB Nv ci igv Zvi ig _K ei njv| bxj iOi `vwg GKUv kvwo civ, nvZvKvUv e-vDR Avi Pzji Luvcvq SKgK ev| Zvi kixi _K A^vfvweK iKg cviwdDgi NvY eivQ, gyL nvjKv kW w`qQ ej eqm hb Kgc `k eQi Kg MQ|
186

ivRb fvej, igv Gzwb Kv_vI ei nQ| hvK GKUv myhvM cvIqv Mj| IB eo KvRi gqUvK wbq mgq KvUe fvjv| igv Kvb gvevBj dvb ai `yjZ-`yjZ `iRvi w`K GMvq| Kwjsej evRwb Zey `iRv Lyj `uvovq| GK gvS-eqmx f`jvKi cek hvi cib Mjd Ljvi gZv cvkvK, m iKg GKUv UzwcI AvQ| ek AwfRvZ Pnviv| igv ek DQwmZ, ivRb bvgi Kvb cvYx GB Ni AvQ ej gb njv bv| -Kvqm fvB! mwZB wekvm KiZ cviwQ bv, Avcwb Avgvi evmvq| -mwi, wWve Kijvg bv Zv| -Kvqm fvB, (Awfgvbi myi) Avwg mvivw`b evmvq GKv _vwK| eySZ cvib Zv? Kvqm mvne xZ nvwm `b, igvi PvLi w`K Zvi Mfxi `w| WBsig ivRbi w`KB wZwb GwMq AvmwQjb wK igv KbyB SuvwK w`q Zvi MwZ cevni w`K cwieZb Kivq| -GLvb ek Mig, Kvqm fvB| wfZi Pjyb Zv, wbwiwewj emZ cvieb| Kvqm mvneK ivRbi gyL `LZ njv bv| GB kxZKvjI igv Mig Abyfe KiQ? `yRb K_v ejZ ejZ igvi eWig XzK Mj| KvRi gqiv AvMB Uwej Pv-bvkZv Zwi Ki iLwQj, GKUv GKUv Ki me wfZi Mj| Uwjwfkb wmbgvUv cvq kl chvq| ivRb gSZ em coQ, gv_v nvjKv wSgwSg KiQ| QvU KvRi gqUv GK Kvc Pv iL MQ, Pvqi KvcUvI hb ivRbK cwinvm KiZ PvBQ| GKUz ci igvi ig `iRv ei k njv| GLbv evZvm Zvi cviwdDgi NvY fvmQ| Aviv GK Nv cwiq Mj Zey evZvm mB NvY Kgwb Avi eWigi `iRvI Lvjwb|
187

ivRb DV `uvovj, gm Pj hve| GLvb em _vKZ cviQ bv hb KD gv_v LvgP aiQ| Rvbvjv w`q nvjKv iv` Ni XvKvi Pv Avi ivRbi gb evBi ewiq hvIqvi Pv| ivRb mvaviYZ Kv_vI Kvb mvP co bv| h Kvb cwiwwZZ wbRK gvwbq bqvi Y Zvi AvQ| G evcvi m wbRI AvZwekvmx wK AvR GLvb AbiKg A^w jvMQ| gb nQ Kvb AcwiwPZ jvKi evmvq GB c_gevi `Lv KiZ GmQ| AbKUv gq `LZ Avmvi gZv Aev| hb gq `L cQ` nqwb ZvB KZ `Z ewiq hvIqv hvq| nVvr Kwjseji fqi k| Kvb GK eqv`c KwjsejUv Pc aiB AvQ| Kx AyZ! GBfve KD Kviv evmvq bK& Ki? weiwZnxb ejUv Ggbfve evRQ hb KviLvbvq Avb jvMvi Akwb mZ, Kvb Suv-Suv KiQ| cywjkI evanq Lybi Avmvwg aiZ Gj Gfve Amfi gZv ej Pvc bv| `ynvZ w`q Kvb Pc ivRb `iRvi w`K GMvq| ivRb `iRvq cuQvbvi AvMB KD GKRb Soi eM wcQb _K `o Gjv| gvbv Lqwi iOi GKUv vU ciQ| Zvi Ici civ cvZjv wUkvUi eeavb Pvi AvyjiI ewk| cQb _K Zvi AbveZ Kvgi `L wKkvix fveZ Lye K nq| gvbv `iRv Lvjvi ci Lvm-eqv`cUvi Pnviv `Lv Mj| eqv`c wVK bv, ivRb GKUv kRviK `LZ cj| mvZ-cKUi gqjv cvUi mv_ Ame KuvPKvbv GKUv nvd-nvZv kvU, gv_vq me Pzj beB wWwM KvY Lvov| nvZ-cvqi Amnbxq fwZ `yB Kvbi Gqvidvb boQ | Kwjseji k e nqQ Zey gv_vi SuvSuv GLbv hvqwb| ^vfvweK nIqvi AvM gvbv QjUvK wbq Zvi ig XzK MQ|

188

Uwjwfkb AvMi wmbgvUv kl nqQ, bZzb AviKUv i ne| GKwU wmbgv kl nZB AviKUv, `viY evcvi| Uwjwfkbi evBiI GKB evcvi| bv, wKQy GKUv KiZ ne| GLb mewKQy Dcv Ki Mj fwelZ Aviv fqi me NUbv NUZ cvi| ivRb gvbvi `iRvi mvgb `uvovq| gvbv evPv gq, fzj KiZ cvi wK Zvi fzj PvL e Ki Gwoq Mj mUv ne ivRbi Aviv eo fzj| ek KqKevi UvKv w`qI Kvb mvov bB| wfZi DP gvvq wgDwRK evRQ| Gevi Rvi aygayg Ki `yevi avv gviZ njv| `iRv Lyj `L GK mwcYx dYv Zzj ivRbi gyLi w`K ZvK Ki AvQ| wfZi eqv`cUvK `Lv hvQ gvbvi weQvbvq Dcyo nq q wmwW bvoQ| -gvbv `iRv e Ki _Kv bv| -gvb... ? (DwRZ) -Gfve evBii GKUv QjK wfZi iL `iRv e Kiv wVK bv| mv... ? Zvgvi Kx ? -gvbv, evSvi Pv Kiv... - `v nj BD Avi? Avgvi `iRv e _vKe bvwK Lvjv _vKe,ZvgvK BUvidqvi KiZ K ejQ? gvw...gvw...| gvbv hZUv DPt^i igvK WvKwQj ZviPq KqK Y Rvi k Ki Avevi ivRbi gyLi Dci `iRv e Ki w`j| `iRv ei k ivRbi `h e nIqvi gZv Aev| GLbv m gvbvi `iRvi mvgb `uvwoq AvQ| Kx NU Mj?

wcQb _K Zvi w`K LjLj nvwmi k| Nyi `L, KvRi gq `ywU Zvi w`K ZvwKq nm KzwUKzwU, A_vr GivI evcviUv `LQ| ivM-`ytL PvL hb AKvi! igv-gvbv `yRbKB m~Y AcwiwPZ jvMQ| GB AcwiwPZ bvix`i wbR wbR cwiPq iY Kwiq `qvi Avi Kvb h_v_Zv AvQ ej gb nq bv| BQ KiQ `yRbi eWigi `iRvi mvgb _y_y dj hvq| igvi AvcvUgU _K ewiq ivRb nuvUv i Kij| ivv GK`g duvKv, `yGKRb jvK Ryvi bvgvR coZ hvQ| kixi mivmwi iv` jM Nvg nQ| nvK, nZ _vK| AvR wbRi gb wbRK NYv Kivi BQv| m~hi ZR Aviv ewk nj fvjv nZv| GKevi Mxi `ve`vn nj fvjv nZv| AvR kixiUvK m~hZvc cywoq hZUzKz me Kqjvq icvi KiZ BQ KiQ|

189

190

ZBk b^i Rbvij IqvW gwnjv`i njI cyil`i DcwwZ ewk| cZK eWi Pvicvk `kbv_xi wfo| iMxi cvk weQvbvq `yB-wZbRb emvi ciI Aviv `y-wZbRb `uvwoq AvQ| ga weKj, gvUvgywU me eWB Avv Rg DVQ| ay weqvwj-k b^i eW Kvbv `kbv_x bB, iMxi cvqi KvQ fb-fb gvwQi gjv| bvBgvi GKUv nvZ fOwQj, gv_vqI nvjKv RLg| fvwMm IB w`b kvIbmn jvKRb wbP Gm cowQj bBj gZz wbwZ| mevB evwji Lvwj e v wbq mve vb `o cwRkb wbqwQj, ZviciI bvBgv gvUvgywU iZi RLg njv| bvBgvK nvmcvZvj fwZ Kivbvi ci kvIb hb nuvd Qo euvP| GLb gqUvi cwievi-cwiRbi KD GjB Svgjv PzK hvq| Svgjv PzKj bv, cuvP w`b cwiq MQ A_P gqUvi Rb KD Avmwb| kvIb Aek GLbv ch Zvi m Kvb `xNvjvc hvqwb, ay evmvi wVKvbv PqQ KqKevi| wK Kvb Di cvIqv hvqwb| kvIb ek A^wZ fzMQ| gqUv wK Wvvi-bvm`i m w`we K_v ejQ, wPwKrmvi Rb mnhvwMZv KiQ| wK kvIbK `Lj gyL Nywiq bq, Kx weiwKi evcvi| hnZz gqUv GLb m~Y wbivc`, kvIbi nvmcvZvj Avmvi `iKvi bB| ZvQvov gqUvi ga Kvbv KZZveva bB| Kvj _K GLvb Avi mgq b Kivi Kvbv gvb nq bv| GgwbZ MZ KqK w`b Pvi nvRvi UvKv LiP nq MQ| kvIb GjB bvmjv GKMv`v Ilyai digvqk awiq `q, mevB Ggbfve ZvKvq hb kvIbi Rb gqUv AvZnZv KiZ PqwQj| IqvWi `iRv w`q XzKj evgcvk kli eWwU bvBgvi| kvIb AvR klevii gZv Zvi KvQ

evwoi wVKvbv PvBe| bv w`j bB, Zvi Avi Kvbv gv_ve_v bB, GLvb bv GjB njv| bvBgvi cvki eW GK eywo AvM _KB AvQ| Zvi QjUv gvS-gvS gvK `LZ AvmZ| B`vbxs Nb-Nb AvmQ| eywo AevK, nVvr GZ `i` Kxfve Gjv? QjUv gvqi cvk Uzj em GKfve nuv Ki ay bvBgvi w`K ZvwKq _vK| bvBgvi eW wMq `yUv evcvi kvIb Lye wei| c_gZ GK hyeK BUvwb Wvvi Lye KgZrci, bvBgvi eyKi KvQ SzuK evR evSvi Pv KiQ, bvm`i wZwb wKQyZB fimv KiQb bv| Avi wZxq weiwKi cvki eW q _vKv eywoi Qj| jvi we`ygv bB, envqv PvL `yUv bvBgvi kixii Ici GKfve wi, gvSgvS gyL nvB ZzjQ| cvki MYev_ig _K mvivY M fm Avm| Gi ga bvBgv Kxfve mvivw`b q _vK, evaMg bv| `qvjRyo gkvi ii `vM| mePq weiwKi njv Pvicvk gwnjv`i AweiZ b| kvIb Rvb, bvBgvi mvgb Mj gyL Nywiq be, Kvbv Di `e bv| Zey f`Zvi LvwZi AvR kl Pv| kvIb KvQ AvmZ bvBgv AvR webgwP DV emvi Pv Kij| AevK evcvi! gqUv GB c_g kvIbi w`K ZvwKqQ | -Avwg kvIb nvq`vi| -Rx, Avcbvi bvg bvm`i KvQ bwQ| -GLb Kgb AvQb? -Avcwb wnivi fwgKvq GZ wKQy Kijb, fvjv _vKv DwPZ| -Rx ..., Avcwb h iKg fveQb, evcviUv m iKg bv|

191

192

-In, mwi... AvcbvK emZ ejZ fzj MwQ| wc-R, emyb| GKUv Uzj Ub kvIb emj| gqUvi K_vq Kvb weiw jvMQ bv eis AvMn eva KiQ| fvjv jvMQ h gqUv ^vfvweK AvPiY KiQ| MZ Qqw`b GKB Kvco ci AvQ, `LZ Lvivc jvMQ| gqUvi evmvq Lei `qv Lye Riwi| -Avcbvi evmvi wVKvbvUv ejyb, Riwi `iKvi| -Qwki GK, gv`vmv ivW, Rix gnjv| -abev`| Avwg Avcbvi evmvq AvRB Lie w`wQ| bvBgv gv_v wbPz Ki _vKj| kvIbi ga GKUv Mfxi ckvw KvR KiQ, AbK eo GKUv Svgjv _K invB cvIqv hve| evmvq Lei `qvi K_v b gqUv Pzc gi MQ| GUvB ^vfvweK, AvZnZv KiZ PqwQj, GLb Zv cwievii mvgb hZ jv cveB| wbqB cgi Kvib AvZnZvi Pv A_ev evev-gv A eqm weq wVK KiQ wK weqZ ivwR bv...| m hvB nvK, kvIbi GZ wKQy bv RvbjI Pje| ek wKQyY `yRb PzcPvc, K_v Avi GMvj bv| gqUv gv_v wbPz Ki GKw`K ZvwKq AvQ| kvIb DV `uvovq, Avwg Zvnj hvB, fvjv _vKeb| nuU IqvWi gvSvgvwS RvqMvq Gm kvIb Avevi Nyi `uvovq| ZvwKq `L bvBgv GKBfve wi em AvQ, wegwjb `wZ Kvb cwieZb bB| kvIb Av Ki ewiq hvq| evmv LyuR cZ AbK mgq jvMj| ivZ cvq AvUUv evR| Rix gnj-vq GLb NyuUNuyU AKvi| we`yr bB, AKvi GjvKvq ay gvbyli nP| wKQy`~i cici jvKRb RUjv nq mie Avvq e|
193

kvIb ek wKQyY ai evwoi mvgb `uvwoq AvQ| GB AKvi AcwiwPZ Kviv evwoZ XvKv wVK ne bv| ZvQvov `vZjv GB evwoi Kv_vI GK duvUv gvgevwZi Avjv ch `Lv hvQ bv| NvLvbK ci GjvKvq we`yr Gjv| jvKRb Ggbfve nP i Kij hb AvMvgxKvj C`| Avhi evcvi, GB evwoZ GLbv Kvb evwZ RjQ bv| KqKevi MUi `iRvq k KiI jvf njv bv| kvIb fveQ gqUv Avevi fzj wVKvbv `qwb Zv? wbQK nqivwb Kivi Rb wKsev cwievi _K `~i _vKvi Rb| wK PvL-gyL m iKg Kvb evcvi wQj bv| ivZ mvo bUv eR MQ| GBfve GZY Kvb evwoi mvgb `uvwoq _vKvUv Akvfbxq| kvIb Pj hvIqvi wmv bq| GKUv wiKkv mvgb Gm `uvovj| Kg eqmx QjUv meZ GB evwoZ XzKe| Gi KvQ ewkiDwb gvjvi gq bvBgv AvdivRi K_v wRm Kiv hvq| wgjb MZ Qqw`b wZbevi GmQ, GKw`bI bvBgvK cvqwb, Ni Zvjv gviv| ek wPvq cowQj| bvBgv wK Lvivc wec` coj? MUi mvgb kvIbi KvQ bvBgvi K_v b wgjb hb nZwenej| `yRb mvgbi GKUv Pvqi `vKvb XzKj| wgjbi m `xN Avjvc kl nZ ivZ mvo `kUv eR Mj| AvR ivZUv gvnvcyi KvUvj nq, `~i Kv_vI hZ BQ KiQ bv| evmvq XzK Pzjvq Pvqi cvwb emvj| NiUv Gjvgjv bvsiv nq AvQ| Pzb~i wKQy Kvco wQq ivLj| gBbyj mvnei m K_v nqQ, Gjv wZwb Pzb~i KvQ cuQ `eb| Mvmj mi Pv-wmMviU wbq emj, Uwjwfkb Pvjy Ki msev` `Lvi Acvq| bvBgv
194

gqUvi K_v evievi gb coQ| wgjbi KvQ me wKQy b _gK hvevi gZv Aev| bvBgvi ga m hb myeYvK evievi wdi `LQ| `yRbi Rxeb GKB iKg nvnvKvi Niv, GKB iKg ckvwPK hYv...| ivZ GMvivUvi msev` me Pvbj Pzb~i Qwe eo Ki `Lvb njv| AvR mv QUvq m cywjki ndvRZ gviv MQ| gZzi AvMgyn~Z ch cywjk Zvi KvQ Kvb Z_ Av`vq KiZ cviwb| Aek cywjki EaZb KgKZviv ejQb, Zviv iZc~Y AbK Z_ cqQb hv Z`i ^v_ GLb wKQy ejv hve bv| UwjwfkbUv e Kivi ci kvIbi eyKi wfZiUv gvPo w`q DVj, nvnvKvi Avi k~bZvq wbRK AwZnxb jvMQ| BQ KiQ gb fi Kuv`Z| Pzb~K nvivbvi Rb Kvbv bq, GB Kvbv Pzbyi mn-fvjvevmv ARbi Kvbv| h fvjvevmv-mni Rb Pzb~ wbweN Rxeb w`q w`j A_P Kvb cwZ`vbi myhvM iL Mj bv| kvIb Nii evwZ wbwfq em AvQ, mviv ivZ m Pzb~i LvU em iBj| ivZ ek Vvv coQ| Rvbvjv Lvjv, Vvv evZvm NiUv wngkxZj nq AvQ| kvIbi GKUzI BQ KiQ bv Rvbvjv e KiZ, mviv ivZi KwVb Vvvq kixiUv Rg eid nq Mj Lye fvjv nq|

195

196

AvR gNjv AvKvki wbP kxZj nvIqvi eybv mvZ eBQ| kZcevn `Lv w`qQ, mKvj _K gb nQ GB eywS Szg ew ne| kxZKvj ew gvb ewZg GKwU w`b| AvR bvBgv nvmcvZvj _K Qvov cve| gvbyli Rxeb KLbv KLbv gywUv ew``kvi Pq ewk Awfk| bvBgvi Rb gy cw_ex gvb wKQy Ave hYvi bvwfkvm| kvIb Gjv weKj| bxj iOi cvvwe, mv`v mvqUvi Avi Kvjv cvU ciQ| ZvK `L wgjb DV `uvwoq mvjvg Kijv| bvBgvi cib SKSK Lqwi iOi mvjvqvi, Mvq Kvjv Pv`i| j^v Pzjjv gyL I Nvo Qwoq AvQ| gyL ivRi gN hb evBii kZcevnKI nvi gvbvq| -Kgb AvQb? nvZi e_v KgQ? -fvjv _vKZ PqwQjvg, Avcbviv Avevi bZzb Ki gZzi gyL Vj w`Qb| -gZzUvB cw_exi GKgv wRwbm hv wbq KD wbwZ wKQy ejZ cvi bv| -mUv Zv`i Rb hviv Rxeb GKevi gi| wK hviv euP _vKj cwZw`b eevi AmnvqZi KvQ gi, Zv`i Rb Pov gZzB GKgv gyw| Avcwb Kb AvgvK giZ w`jb bv... ? -Avmj cZKi Rxeb mgmv AvQ, fqi me mgmv| wK gZzUv mgvavb bv, euP _vKvi ^cUvB mgvavb| -^c? IUv w_IwiwUKvj GKUv evcvi, eveZvi DvUv| -^ci eveZv hZB wbgg nvK, gvbyli RxebUv Ggb envqv h, mB wbggZv fzjZ Aveviv Kvb ^cK eQ bq| gbi fzj njI fzj Ki Avevi mB ^cB `L, `LZ nq| bvBgv Gevi PvL eo Ki kvIbi w`K ZvKvj| jvKUvi DcwZ hyw Dcvcbi gZv PgK `qvi
197

gZv| kxZj K Ggb PgrKvi Ki KD K_v ejZ cvi Zv aviYvi evBi| K_vjv bvov `qvi gZv| wK...| -kvIb fvB, Avgvi kl GKUv DcKvi Kieb? -Rx, AekB| ejyb| -IB h bZzb GKUv wel ewiqQ, KwmGb-e-y bv Kx hb bvg? -Kx ejQb? IUvi K_v Kb ejQb? -IB welUv Avgvi RxebUvi asmi i Gb w`qQ, IUv w`qB kl KiZ PvB| -gvb? Lyj ejyb Zv, wcR| -Avgvi evev IB welwqvq gviv hvq| Rvwb bv Kx KviY Kviv ZvK...(Ku` w`j)| evev Qvov Avgvi Avi wKQyB bB| GLb euP _vKv gvb cwZgyn~Z AmnvqZi KvQ wbRK wewKq `qv| Avwg wK Kie? bvBgv Aveviv - Ki Kuv`Z jvMj| kvIbi gv_vq AweiYxq eRcvZ, GKx ejQ gqUv! GB gqUvi Rxeb asmi Rb Zvnj kvIbB `vqx? G Kgb welP nq Mj! mvivw`b GKUzI iv` IVwb, cwZevi `gKv ewi cwZkwZ| Vvv nvIqvi mv_ nvjKv ew kxZi cKvc Aviv evwoq w`j| mvi AvM ivvNvU duvKv-duvKv jvMQ| cKwZ hZ mwq nq IV, gvbyl ZZ NigyLv nq co| kxZi co weKj GB ewi Quvqv Ro c`v_i RoZvKI hb fO w`q hvq| evBi bg GKUz LUKv jvM, GLb wK fvi mKvj bvwK fimv? ivvq Kv_vI Kv_vI GKUz cvwb Rg AvQ, wSiwSi evZvm eqB PjQ| ewi duvUvq gyLi ZK eidi k| GKUz GKUz Ki AKvi Nwbq AvmQ, GB nvjKv AKvii eyK wPi kvIb Avi bvBgv cvkvcvwk nuvUQ| duvKv ivv, Zgb n198

jvo bB| bvBgvi `w mvgbi AKvi-k~b Avi kvIbi `w Aviv `~i...| KvQvKvwQ Kvb evwoi Rvbvjv _K Kwe KvnvKi Mvb fm AvmQAb Auvavi Avmwb AvcbRb, Avkvi Avjv AwZ A ZeyI Rxeb LuvR, Rxebi Rb, AviK Rxebi M| ... ... ... ... ... ... ...

199

200

Related Interests