You are on page 1of 21

NARODNE NOVINE

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
Slubeno glasilo
GODITE XVI BROJ 3 LIVNO, 1. TRAVNJA 2011. godine

PREGLED SADRAJA

VLADA HERCEGBOSANSKE UPANIJE


***

1. ODLUKA o davanju ovlatenja (Mara

Sui) ...................................................... 58 42. RJEENJE o utvrivanju prijedloga lana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje ........ 58 MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH

38. UREDBA

o pravima i dunostima dravnih slubenika u Hercegbosanskoj upaniji .................................................... 46 39. ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan i program zatite, izgradnje, rekonstrukcije i odravanja javnih upanijskih/regionalnih cesta u 2011. godini................................. 56 40. ODLUKA o prihvaanju Miljenja Ministarstva gospodarstva broj: 05-04-217-64/11 od 28. oujka 2011. godine i odobravanju Studije o opravdanosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju koritenja vjetropotencijala za proizvodnju elektrine energije na podruju opine Tomislavgrad na lokaciji Jelovaa ................................. 56 41. ODLUKA o davanju ovlatenja (Davor Brni)....................................................... 57

43. PRAVILNIK o bliim uvjetima za


osnivanje javnih ustanova za profesionalnu rehabilitaciju ........................................... 59 44. PRAVILNIK o provoenju nadzora nad zakonitou rada ustanova, gospodarskih drutava, zatitnih radionica i radnog centra ...................................................... 61 VLADA HERCEGBOSANSKE UPANIJE *** Na temelju lanka 19. stavka 1. i lanka 20. stavka 1. Zakona o Vladi Hercegbosanske upani-

Str. 46 - Broj 3

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

1. travnja 2011.

je ("Narodne novine HB", broj: 2/96), na prijedlog Ministarstva pravosua i uprave Hercegbosanske upanije, Vlada Hercegbosanske upanije, na sjednici, odranoj 30. oujka 2011. godine, donosi UREDBA o pravima i dunostima dravnih slubenika u Hercegbosanskoj upaniji POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE lanak 1. Predmet Uredbe 1. Ovom Uredbom ureuje se radno-pravni status dravnih slubenika u tijelima dravne uprave u Hercegbosanskoj upaniji i opinama u Hercegbosanskoj upaniji (u daljnjem tekstu: tijelo dravne slube), poslovi koje obavljaju dravni slubenici, plae, naknade i druga prava, dunosti i odgovornosti iz radnog odnosa i druga pitanja koja se odnose na radno-pravni status dravnih slubenika u tijelima dravne slube. 2. Dravni slubenik je osoba postavljena rjeenjem na radno mjesto u tijelo dravne slube. lanak 2. Primjena Uredbe Odredbe ove Uredbe koje se odnose na dravne slubenike u tijelima dravne slube odgovarajue se primjenjuju i na dravne slubenike koji taj status imaju u strunim i drugim slubama tijela zakonodavne vlasti, tijelima izvrne vlasti, tijelima sudbene vlasti, tuiteljstvima, pravobraniteljstvima, ustanovama za izvrsenje kaznenih sankcija, zatvorima, ako posebnim propisom nije drugaije odreeno. lanak 3. Zabrana diskriminacije i povlaivanje Dravni slubenici u svojem postupanju ne smiju diskriminirati ili povlaivati graane po osnovi dobi, nacionalnosti, jezinog i rasnog podrijetla, politikih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog poloaja, spola, branog ili obiteljskog statusa, ili nekih

drugih razloga suprotnih Ustavom i zakonima utvrenim pravima i slobodama. POGLAVLJE II. RADNA MJESTA U DRAVNOJ SLUBI lanak 4. Radna mjesta u dravnoj slubi 1. Dravni slubenik se postavlja na jedno od sljedeih radnih mjesta: a) Rukovodei dravni slubenici: 1) rukovoditelj samostalne uprave i samostalne upravne organizacije; 2) tajnik tijela dravne slube; 3) rukovoditelj uprave i upravne organizacije koje se nalaze u sastavu ministarstva; 4) pomonik rukovoditelja tijela dravne slube; 5) glavni inspektor (upanijski i opinski). b) Ostali dravni slubenici: 1) rukovoditelj temeljne ustrojbene jedinice kojom ne rukovodi rukovodei dravni slubenik; 2) ef unutarnje ustrojbene jedinice; 3) inspektori; 4) struni savjetnik; 5) vii struni suradnik; 6) struni suradnik; lanak 5. Rukovoditelj samostalne uprave i samostalne upravne organizacije 1. Rukovoditelj samostalne uprave i samostalne upravne organizacije rukovodi upravom, odnosno upravnom organizacijom i odgovoran je za obavljanje svih poslova iz nadlenosti uprave, odnosno organizacije. 2. Rukovoditelj samostalne uprave i samostalne upravne organizacije za svoj rad i upravljanje odgovara Vladi Hercegbosanske upanije (u daljnjem tekstu: Vlada upanije). lanak 6. Tajnik tijela dravne slube 1. Tajnik tijela dravne slube obavlja poslove od znaaja za unutarnje ustrojstvo i rad

1. travnja 2011.

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 47 - Broj 3

tijela dravne slube, koordinira radom temeljnih ustrojbenih jedinica, surauje izmeu tijela i drugih tijela dravne slube i pravnih osoba, realizira program rada tijela dravne slube i odgovoran je za koritenje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa za koje je ovlaten, obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovoditelj tijela dravne slube. 2. Tajnik tijela dravne slube za svoj rad i upravljanje odgovara rukovoditelju tijela dravne slube, ako posebnim propisom nije drugaije odreeno. lanak 7. Rukovoditelj uprave i upravne organizacije koje se nalaze u sastavu ministarstva 1. Rukovoditelj uprave i upravne organizacije koje se nalaze u sastavu ministarstva rukovodi upravom, odnosno organizacijom, sukladno vaeim propisima. 2. Rukovoditelj uprave i upravne organizacije koje se nalaze u sastavu ministarstva za svoj rad i upravljanje odgovara ministru i Vladi upanije. lanak 8. Pomonik rukovoditelja tijela dravne slube 1. Pomonik rukovoditelja tijela dravne slube rukovodi temeljnom ustrojbenom jedinicom i odgovoran je za koritenje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa koji se odnose na temeljnu ustrojbenu jedinicu kojom rukovodi. 2. Pomonik rukovoditelja tijela dravne slube za svoj rad i upravljanje odgovara rukovoditelj u tijela dravne slube. lanak 9. Glavni inspektor (upanijski i opinski) 1. Glavni inspektor (upanijski i opinski) rukovodi poslovima koji se odnose na inspekciju nad provoenjem federalnih i upanijskih zakona, drugih propisa i opih akata odnosno propisa opine koji spadaju u njihovu nadlenost. 2. Glavni inspektor za svoj rad i rad inspekcije kojom rukovodi odgovara rukovoditelju tijela dravne slube.

3. Glavni inspektori su rukovodei dravni slubenici s posebnim ovlastima. lanak 10. Rukovoditelj temeljne ustrojbene jedinice kojom ne rukovodi rukovodei dravni slubenik 1. Rukovoditelj temeljne ustrojbene jedinice kojom ne rukovodi rukovodei dravni slubenik obavlja najsloenije poslove i odgovoran je za koritenje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa za koje je ovlaten u temeljnoj ustrojbenoj jedinici kojom rukovodi. 2. Rukovoditelj temeljne ustrojbene jedinice za svoj rad i upravljanje odgovara rukovoditelj u tijela drzavne slube. lanak 11. ef unutarnje ustrojbene jedinice 1. ef unutarnje ustrojbene jedinice rukovodi jedinicom i obavlja najsloenije poslove i odgovoran je za koritenje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa za koje je ovlaten u unutarnjoj ustrojbenoj jedinici kojom rukovodi. 2. ef unutarnje ustrojbene jedinice za svoj rad i upravljanje odgovara pomoniku, odnosno neposredno rukovoditelju tijela dravne slube ukoliko u tijelu dravne slube nema pomonika koji rukovodi temeljnom ustrojbenom jedinicom. lanak 12. Inspektor 1. Inspektor obavlja najsloenije poslove upravnog nadzora koji se odnose na inspekcijski nadzor nad primjenom Uredbe i drugih propisa donesenih na temelju Uredbe, odnosno propisa opine. 2. Inspektori su dravni slubenici s posebnim ovlastima. lanak 13. Struni savjetnik 1. Struni savjetnik obavlja najsloenije upravne i strune poslove koji podrazumijevaju odgovornost, visok stupanj strunosti i

Str. 48 - Broj 3

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

1. travnja 2011.

neovisnosti u odreenim podrujima rada u okviru ustrojbene jedinice. 2. Struni savjetnik podnosi izvjee o svom radu pomoniku rukovoditelja tijela dravne slube, odnosno rukovoditelju ustrojbene jedinice. lanak 14. Vii struni suradnik 1. Vii struni suradnik obavlja sloenije upravne i strune poslove koji podrazumijevaju odgovornost, vei stupanj strucnosti i neovisnosti u odreenim podrujima rada u okviru ustrojbene jedinice. 2. Vii struni suradnik podnosi izvjee o svojemu radu rukovoditelju ustrojbene jedinice. lanak 15. Struni suradnik Struni suradnik obavlja odreene vrste sloenih poslova za koje je struno osposobljen i koji su posebnim propisom odreeni za to radno mjesto. POGLAVLJE III. PRAVA I DUNOSTI DRAVNIH SLUBENIKA lanak 16. Prava dravnog slubenika 1. Dravni slubenik ima pravo: a) na stalni radni odnos do stjecanja uvjeta za mirovinu, osim ako ovom Uredbom nije drugaije utvreno; b) na odsustvo utvreno ovom Uredbom, kao i na nastavak rada na istome ili slinome radnom mjestu po isteku odsustva; c) biti nagraen na temelju zadataka i rezultata rada kako je utvreno u poglavlju IV. ove Uredbe; d) na plau i druga materijalna prava na nain utvren u poglavlju IV. ove Uredbe, kao i drugim propisima;

e) na potporu i pomo u strunom obrazovanju i profesionalnom usavravanju; f) na rad u prikladnim uvjetima, koji podrazumijevaju osiguranje nunih organizacijskih i tehnikih uvjeta u kojima e moi obavljati zadatke u skladu sa nacelima i standardima rada koji se zahtijevaju u dravnoj slubi, kao i zdrave uvjete rada bez izlaganja okolnostima koje bi mogle ugroziti njegovo zdravlje ili sigurnost; g) na zatitu svojeg fizikog i moralnog integriteta tijekom obavljanja slubenih dunosti; h) da se nadreeni dravni slubenik prema njemu odnosi potujui njegovo ljudsko dostojanstvo; i) utemeljiti ili se ulaniti u sindikat ili profesionalnu udrugu, sukladno zakonu; j) na trajk, sukladno zakonu; k) kandidirati se na opim i lokalnim izborima, na nain propisan ovom Uredbom; l) na poten i pravedan tretman u svim aspektima kadrovske politike, bez obzira na nacionalnost, socijalno podrijetlo, prebivalite, vjeroispovijest, politika i druga uvjerenja, spol, rasu, roenje, brani status, starosnu dob, imovno stanje, invalidnost ili drugi status. lanak 17. Dunosti dravnog slubenika 1. Dravni slubenik obvezan je svoje dunosti predviene opisom poslova radnog mjesta obavljati ispravno, na vrijeme, savjesno, struno, ne koristei ih radi osobnog probitka, u skladu s naelom javnosti, potujui pri tome ustavni i pravni poredak. 2. Dravni slubenik je obvezan izvravati naloge rukovoditelja tijela dravne slube i rukovoditelja ustrojbene jedinice (u daljnjem tekstu: rukovoditelj jedinice) koje se odnose na vrenje slubenih poslova utvrenih u opisu radnog mjesta na koje je rasporeen, i obvezan je postupati: po tim nalozima, ako nalozi nisu protivni zakonu i drugim propisima. Ako dravni slubenik primi nalog za kojeg se pretpostavlja da je nezakonit, ili da njegovo izvrenje moe izazvati materijalnu tetu, ima pravo upozoriti izdavatelja naloga na te injenice. 3. Ako izdavatelj naloga, i pored upozorenja, ostane pri nalogu, u tom je sluaju obvezan

1. travnja 2011.

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 49 - Broj 3

izdati nalog u pisanom obliku, ako ve nije izdan u tom obliku. Ako je taj nalog izdao rukovoditelj jedinice, dravni slubenik e s tim nalogom upoznati rukovoditelja koji je nadreen rukovoditelju jedinice, a onda postupiti po nalogu, osim ako nalog predstavlja kazneno djelo kada dravni slubenik ima pravo odbiti izvrenje takvog naloga i taj sluaj prijaviti mjerodavnom tuiteljstvu. Ako dravni slubenik izvri pisani nalog ije bi izvrenje predstavljalo kazneno djelo, u tom sluaju za to odgovara dravni slubenik zajedno sa izdavateljem tog naloga. 4. Dravni slubenik ne moe biti pozvan na stegovnu ili drugu odgovornost zbog primjedbi stavljenih na nalog prema stavku 2. i 3. ovog lanka. 5. Dravni slubenik je nepristran, te osobito: a) izbjegava djelatnosti ili propuste u obavljanju svoje profesionalne dunosti koje kre ili su nespojive s dunostima utvrenim ovom Uredbom i suzdrava se osobito od javnoga iznoenja svojih politikih uvjerenja i ne zlorabi vjerska uvjerenja; b) ne trai i ne prihvaa za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, povlasticu, nagradu u novcu, uslugama ili slino. 6. Dravni slubenik ispunjava i druge dunosti utvrene posebnim propisom. lanak 18. Nespojivosti s dunostima dravnog slubenika 1. Dravni slubenik ne smije obavljati dunosti, djelatnosti ili biti na poloaju koji dovodi do sukoba interesa s njegovim slubenim dunostima, a naroito: a) ne smije obavljati dodatnu djelatnost za koju se plaa naknada, osim u sluaju kada je to odobrio rukovoditelj tijela dravne slube sukladno propisu Vlade upanije, a sadri sluajeve i uvjete u kojim se moe dati ovakvo odobrenje; b) u roku od dvije godine od dana razrjeenja u tijelu dravne slube ne moe se uposliti niti primati naknadu kod poslodavca nad ijim radom je provodio inspekcijski nadzor. Ova zabrana se utvruje u rjeenju o prestanku radnog odnosa.

c) rukovodeem dravnom slubeniku prestaje radni odnos u tijelu dravne slube od trenutka kada bude izabran, izravno ili neizravno na javnu funkciju, ili kada bude imenovan na poloaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvrnom tijelu na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini, ili bude izabran na profesionalnu funkciju u sindikatu. Rukovoditelj tijela dravne slube u suradnji s nadlenim izbornim povjerenstvom po slubenoj dunosti pribavlja podatke o izabranom, odnosno imenovanom dravnom slubeniku na javnu funkciju, odnosno poloaj, ukoliko izabrani, odnosno imenovani dravni slubenik sam nije o toj injenici upoznao rukovoditelja tijela dravne slube. Prestanak radnog odnosa vri se rjeenjem koje donosi rukovoditelj tijela dravne slube. d) smatra se da je dravni slubenik na odsustvu iz dravne slube od trenutka kada je potvrena njegova kandidatura za javnu dunost na koju se bira izravno ili neizravno, ili od trenutka kada je imenovan na poloaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvrnom tijelu na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini, ili bude izabran na profesionalnu funkciju u sindikatu. Odsustvo dravnog slubenika vri se rjeenjem kojeg donosi rukovoditelj tijela dravne slube. e) dravni slubenik iz stavka 1. toke d) ovoga lanka, moe se vratiti na isto ili slino radno mjesto za koje ispunjava uvjete u istomu ili drugomu tijelu dravne slube iste razine vlasti najkasnije u roku od jednog mjeseca od nastupanja sljedeih sluajeva: neuspjeha na izborima, okonanja mandata i prestanka dunosti u zakonodavnom ili izvrnom tijelu na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini; f) dravni slubenik ne moe biti lanom upravnih i drugih odbora politikih stranaka i ne smije slijediti upute politikih stranaka. 2. Prilikom postavljanja na radno mjesto dravnog slubenika, dravni slubenik predoit e sve informacije o imovini dravnog slubenika. 3. Svi podaci iz stavka 2. ovoga lanka se pohranjuju u evidenciji Registra dravne slube, sukladno propisima o zatiti podataka koji su na snazi u Hercegbosanskoj upaniji ( u daljnjem tekstu: upaniji).

Str. 50 - Broj 3

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

1. travnja 2011.

lanak 19. Odluivanje o pravima i dunostima dravnih slubenika 1. pravima i dunostima dravnih slubenika iz radnoga odnosa, temeljem ove Uredbe, odluuje rukovoditelj tijela dravne slube. 2. pravima i dunostima iz stavka 1. ovoga lanka, donosi se rjeenje. 3. Za donoenje i dostavu rjeenja dravnom slubeniku, primjenjuju se odgovarajue odredbe Zakona o upravnom postupku. 4. Protiv rjeenja iz stavka 2. ovoga lanka, dravni slubenik ima pravo u roku od 8 dana od dana primitka rjeenja uloiti prigovor. Rjeenje o prigovoru je konano. lanak 20. Ocjena rada 1. Ocjena rada dravnog slubenika podrazumijeva nadzor i ocjenu njegovog vrenja poslova utvrenih opisom radnog mjesta za vrijeme perioda koji se ocjenjuje. 2. Rukovoditelj tijela dravne slube ocjenjuje rad svih dravnih slubenika, na prijedlog neposredno nadreenog slubenika. 3. Ocjena rada se utvruje svake godine u sijenju za prethodnu kalendarsku godinu. 4. Ocjena rada se temelji na rezultatima postignutim u realizaciji poslova predvienih opisom radnog mjesta i ciljevima koji su utvreni u programu rada tijela dravne slube i zahtjevima rukovoditelja. 5. Rezultati ostvareni u obavljanju poslova u tijeku perioda koji se ocjenjuje oznaavaju se sljedeim ocjenama: nezadovoljavajue, zadovoljavajue, uspjeno i izuzetno uspjeno sukladno ranijim obrascima. 6. Rezultati ocjene rada se uzimaju u obzir prilikom promicanja, internih premjetaja i drugim sluajevima u kojima ocjena rada predstavlja uvjet za ostvarivanje nekog prava. 7. Dravni slubenik ima pravo izjaviti prigovor protiv rjeenja o ocjeni rada rukovoditelj u u roku od 8 dana od dana prijema rjeenja. 8. Ukoliko je ocjena rada negativna, dravni slubenik podlijee obvezi dopunske obuke

po posebnom programu koji donosi rukovoditelj tijela dravne slube. POGLAVLJE IV. PLAE I NAKNADE lanak 21. Kriteriji za utvrivanje plaa 1. Dravni slubenik ima pravo na plau koja odgovara radnom mjestu dravnog slubenika. 2. Dravni slubenik pravo na plau, naknadu plae i druga primanja ostvaruje sukladno posebnim propisima. lanak 22. Polazna osnova za obraun plaa 1. Polazna osnova za obraun plaa svim dravnim slubenicima u tijelima dravne slube ista je na svim razinama vlasti i utvruje ga Vlada upanije, sukladno radnim mjestima u dravnoj slubi utvrenim u lanku 4. stavku 1. ove Uredbe. 2. Polazna osnova iz stavka 1. ovoga lanka, za obraun plaa dravnim slubenicima dogovaraju sindikat i Vlada upanije. 3. Koeficijente koji se odnose na platne razrede i unutar platnih razreda utvruje Vlada upanije za upanijska tijela dravne slube, a opinsko vijee za dravne slubenike opine sukladno radnim mjestima u dravnoj slubi utvrenim u lanku 4. stavku ove Uredbe. lanak 23. Obraun plaa 1. Osnovna plaa se odreuje tako to se osnovica iz lanka 22. stavka 2. ove Uredbe, pomnoi s koeficijentom platnog razreda i ukupan iznos uvea na temelju radnog staa. 2. Dravni slubenik stjee pravo na poveanje plae svake kalendarske godine na temelju dobivene ocjene rada za prethodnu kalendarsku godinu, i to: a) za ocjenu rada izuzetno uspjean poveanje plae iznosi od 10% do 20% od te-

1. travnja 2011.

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 51 - Broj 3

meljne plae utvrene za radno mjesto na koje je postavljen; b) za ocjenu rada uspjean poveanje plae iznosi do 10% od temeljne plae utvrene za radno mjesto na koje je postavljen. 3. Poveanje plae iz stavka 2. ovog lanka vai samo za kalendarsku godinu za koju je to poveanje utvreno. 4. Osnovna plaa se poveava za 0,5 % za svaku zapoetu godinu radnog staa, a najvie do 20%. lanak 24. Poveanje osnovne plae na temelju uvjeta rada

donosi rukovoditelj tijela dravne slube. Rjeenje sadri rok za obavljanje poslova i postotak poveanja plae prema stavku 1. ovog lanka. lanak 26. Plaeni dopust Dravni slubenik ima pravo na naknadu plae do visine jedne plae za vrijeme godinjeg odmora i plaenog dopusta, i za prvih 42 dana odsustva s posla uslijed bolesti ili invalidnosti. lanak 27. Ostale naknade

Dravni slubenik koji se nalazi na radnom mjestu na kojem se poslovi obavljaju na oteanim uvjetima rada ima pravo na poveanje plae na rad pod tim uvjetima, u skladu s posebnim propisima. lanak 25. Naknada za privremeno obavljanje drugih poslova 1. U sluaju da se u nekom od tijela dravne slube ne moe popuniti radno mjesto dravnog slubenika zbog nemogunosti osiguravanja kadrova, dravni slubenik koji privremeno obavlja posao tog radnog mjesta, ima pravo na poveanje plae do 50%, u ovisnosti od obujma posla koji e obavljati na tom radnom mjestu. 2. Odredba stavka 1. ovog lanka moe se primijeniti u sluaju kada je podnesen zahtjev za raspisivanje javnog natjeaja za popunu tog radnog mjesta do okonanja natjeajne procedure, ili kada je proveden javni natjeaj ali se nije mogla izvriti popuna tog radnog mjesta, ili kada se dravni slubenik s tog, radnog mjesta nalazi na duem bolovanju ili porodiljskom odsustvu i drugim sluajevima odsutnosti s posla. 3. Obavljanje poslova u sluajevima iz stavka 2. ovog lanka moe trajati najvie do tri mjeseca od dana donoenja rjeenja o odreivanju dravnog slubenika za obavljanje tih poslova. 4. Obavljanje poslova prema stavku 2. ovog lanka vri se na temelju rjeenja kojeg

1. Dravni slubenik ima pravo na naknadu za: a) b) c) d) trokove prijevoza na posao i s posla; prehranu za vrijeme rada; regres za godinji odmor; sluaj tee bolesti i naknadu koju u sluaju smrti dravnog slubenika ili lana ue obitelji prima lan njegove obitelji; trokove selidbe iz mjesta stalnoga prebivalita u mjesto u kojemu ima slubeni stan i natrag; trokove edukacije i strunog usavravanja; jubilarne nagrade; otpremninu pri odlasku u mirovinu.

e)

f) g) h)

2) Vlada upanije podzakonskim propisom utvruje kriterije i uvjete za ostvarivanje naknada iz stavka 1. ovog lanka. 3) Vlada upanije, odnosno opinsko vijee, svojim propisom utvruje visinu naknada iz stavka 1. ovog lanka. lanak 28. Naknada za slubena putovanja 1. Dravni slubenik ima pravo na naknadu trokova u svezi sa slubenim putovanjima poput dnevnica, trokova prijevoza i slino. 2. Vlada upanije podzakonskim aktom utvruje vrstu i visinu trokova iz stavka 1. ovog lanka.

Str. 52 - Broj 3

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

1. travnja 2011.

lanak 29. Prava u sluaju prekobrojnosti 1. U sluaju razrjeenja dravnog slubenika s dunosti nastalog uslijed prekobrojnosti, razrijeeni dravni slubenik ima pravo na otpremninu u iznosu od najmanje est njegovih neto mjesenih plaa. 2. Razrijeeni dravni slubenik s radnim staem duim od est godina ima pravo na jedan dodatni mjesec otpremnine za svaku dodatnu godinu radnog staa, a najvie do 12 godina radnog staa. Otpremnina za dravne slubenike koji imaju vie od 12 godina radnog staa jednaka je iznosu od 12 njegovih jednomjesenih neto plaa. lanak 30. Osiguranje plaa i naknada dravnih slubenika 1. Sredstva za plae i naknade dravnih slubenika utvruju se u proraunu upanije i opine. 2. Rukovoditelj tijela dravne slube donosi Pravilnik o plaama i naknadama, sukladno ovoj Uredbi i posebnom propisu. POGLAVLJE V. UVJETI RADA lanak 31. Propisi o radu i socijalnom osiguranju Na dravnog slubenika primjenjuje se Zakon o radu, ostali zakoni i kolektivni ugovori kojima se ureuju prava i obveze iz radnih odnosa, osim ako ovom Uredbom nije drugaije utvreno. lanak 32. Odsustvo i godinji odmor 1. Dravni slubenici na radnim mjestima iz lanka 4. stavka 1. toke a) ove Uredbe, imaju pravo na godinji odmor u trajanju od najmanje 25 radnih dana i na plaeno odsustvo do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini. 2. Dravni slubenici na radnim mjestima iz lanka 4. stavka 1. toke b) ove Uredbe,

imaju pravo na godinji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana i na plaeno odsustvo do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini. 3. Godinji odmor za dravne slubenike u trajanju duljem od odmora predvienog u stavku 1. i 2. ovog lanka, utvruje Vlada upanije u dogovoru sa sindikatom ukoliko je isti organiziran. 4. Godinji odmor po svim temeljima ne moe biti dulji od 36 radnih dana. 5. Ako se godinji odmor koristi u dva dijela u tom sluaju prvi dio odmora mora biti najmanje dvanaest radnih dana. lanak 33. Neplaeno odsustvo i skraeno radno vrijeme Dravni slubenik ima pravo na neplaeno odsustvo i rad po skraenom radnom vremenu sukladno posebnom propisu. lanak 34. Struno obrazovanje i usavravanje 1. Dravni slubenik je obvezan neprestano raditi na svojemu strunom usavravanju i osposobljavanju. 2. Dravni slubenik ima pravo i obvezu sudjelovati na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti. 3. sudjelovanju dravnog slubenika na savjetovanjima i drugim oblicima strunog usavravanja i osposobljavanja odluuje rukovoditelj tijela dravne slube, vodei pri tomu rauna o podjednakom sudjelovanju svih dravnih slubenika. POGLAVLJE VI. PRESTANAK RADNOG ODNOSA lanak 35. Prestanak radnog odnosa dravnog slubenika Dravnom slubeniku prestaje radni odnos u tijelu dravne slube u sljedeim sluajevima: a) dragovoljnog istupanja iz dravne slube; b) navravanjem 40 godina mirovinskog staa, odnosno ispunjavanja zakonom propisanih godina ivota za umirovljenje; c) gubitkom dravljanstva Bosne i Hercegovine;

1. travnja 2011.

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 53 - Broj 3

d) stjecanja dravljanstva druge drave suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njezinim zakonima; e) prekobrojnosti; f) ako je pravomono osuen za kazneno djelo i zbog izdravanja kazne zatvora mora izbivati s rada u dravnoj slubi dulje od est mjeseci; g) temeljem izreene stegovne mjere prestanka radnog odnosa u dravnoj slubi; h) predajom dokumenata ili izjava tijekom postupka prijema u dravnu slubu, ili u tijeku trajanja dravne slube, za koje se kasnije utvrdi da su lani. lanak 36. Postupak za prestanak radnog odnosa

b) c)

d)

e)

f) g) h)

1. Dravnog slubenika rjeenjem razrjeava rukovoditelj tijela dravne slube. 2. Dravni slubenik iz stavka 1. ovoga lanka, moe, u roku od 15 dana od primitka rjeenja o prestanku radnog odnosa, uloiti albu posebnom tijelu kojeg imenuje Vlada upanije za dravne slubenike upanijske razine i posebnom tijelu kojeg imenuje opina za dravne slubenike opinske razine. alba odlae izvrenje rjeenja. lanak 37. Naknade Dravni slubenik ne ostvaruje pravo na otpremninu ako mu prestane radni odnos, osim u sluaju iz lanka 35. stavka 1. toke b) i e) ove Uredbe. POGLAVLJE VII. STEGOVNA ODGOVORNOST DRAVNOG SLUBENIKA lanak 38. Stegovna odgovornost 1. Dravni slubenik stegovno odgovora za povredu slubene dunosti utvrene ovom Uredbom, nastale kao rezultat njegove krivnje. 2. Povrede slubenih dunosti mogu biti: a) izvrenje radnji koje znae kazneno djelo protiv slubene dunosti ili drugo kazneno djelo, odnosno prekraj kojim se nanosi

i) j)

teta ugledu dravne slube to ini dravnog slubenika nepodobnim za rad u dravnoj slubi; odavanje dravne, vojne i slubene tajne; zlouporabe i prekoraenja slubenih ovlasti ili obavljanje posla u tijelu dravne slube za koje nije ovlaten; neizvravanje povjerenih poslova i zadataka, kao i nesavjesno i nemarno obavljanje poslova; obavljanje aktivnosti kojom se onemoguava ili oteava graanima ili drugim osobama ostvarivanje svojih prava u postupcima pred tijelima dravne slube; obavljanje aktivnosti koji su u suprotnosti s interesima dravne slube; nanoenje vee materijalne tete namjerno ili krajnjom nepanjom; neopravdan izostanak s posla dva dana uzastopno ili tri dana tijekom jednog mjeseca; nepravodobno i neuredno obavljanje povjerenih poslova i zadataka u dravnoj slubi; neprimjerno ponaanje prema graanima, suradnicima i drugim osobama u vrenju drzavne slube.

3) Odgovornost za izvrenje kaznenih djela i prekraja ne iskljuuje stegovnu odgovornost dravnog slubenika, pod uvjetom da takvo djelo istodobno predstavlja povredu slubene dunosti. 4) Stegovni postupak se vodi sukladno odgovarajuem pozitivnom propisu kojim su ureena pravila stegovnog postupka. lanak 39. Stegovni postupak 1. Radi pokretanja stegovnog postupka svi dravni slubenici mogu rukovoditelju tijela drzavne slube podnijeti stegovnu prijavu, koja mora biti obrazloena. 2. Stegovni postupak protiv dravnog slubenika pokree rukovoditelj tijela dravne slube ili osoba koju on odredi. 3. Stegovni postupak protiv dravnog slubenika vodi Stegovno povjerenstvo i izrie stegovne mjere. 4. lanove stegovnog povjerenstva imenuje rukovoditelj tijela dravne slube. 5. Povjerenstvo ine tri lana, a rukovoditelj tijela dravne slube ne moe biti lanom Povjerenstva.

Str. 54 - Broj 3

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

1. travnja 2011.

6. Konana rjeenja donesena u stegovnom postupku izvrava rukovoditelj tijela dravne slube na nain utvren u propisu iz lanka 38. stavka 4. ove Uredbe. 7. Protiv odluke stegovnog povjerenstva dravni slubenik ima pravo izjaviti albu tijelu iz lanka 36. stavka 2. ove Uredbe u roku od 15 dana od dana prijema odluke stegovnog povjerenstva. 8. lanovima stegovnog povjerenstva za rad u povjerenstvu pripada naknada ija se visina utvruje rjeenjem o imenovanju povjerenstva, a isplauje se iz sredstava tijela dravne slube za ije je potrebe imenovano povjerenstvo lanak 40. Stegovne mjere U sluaju da dravni slubenik poini povredu slubene dunosti iz lanka 38. ove Uredbe, mogu se izrei sljedee stegovne mjere: a) javna pismena opomena; b) suspenzija prava sudjelovanja u javnim natjeajima za napredovanje u dravnoj slubi za razdoblje od najvie dvije godine; c) novana kazna do 30% od mjesene plae dravnog slubenika za razdoblje do tri mjeseca; d) vraanje na niu kategoriju u okviru radnih mjesta iz lanka 4. ove Uredbe; e) prestanak radnog odnosa u dravnoj slubi. lanak 41. Kazneni postupak 1. U sluaju da se protiv dravnog slubenika pokrene kazneni postupak temeljem istih injenica koje su razmatrane u stegovnom postupku, svi pokrenuti stegovni postupci se suspendiraju. 2. Ukoliko se dravni slubenik koji je okrivljen oslobodi: a) vraa se na svoje ranije radno mjesto i njegov osobni dosje ne smije sadravati informacije o kaznenom postupku i/ili preventivnoj suspenziji u svezi s tim postupkom; b) stegovne mjere se ne mogu poduzeti na temelju istih injenica po kojima je dravni slubenik osloboen u kaznenom postupku.

3. Ukoliko se optuba za kazneno djelo protiv dravnog slubenika odbije, stegovni postupak se moe poduzeti na temelju istih injenica, sukladno lanku 38. ove Uredbe. 4. Ukoliko se dravni slubenik protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak proglasi krivim i osudi, tijelo dravne slube se obvezuje injenicama koje je utvrdio nadleni sud. lanak 42. Preventivna suspenzija 1. Ako se pokrene postupak sukladno lanku 41. ove Uredbe, rukovoditelj tijela dravne sluzbe duan je dravnog slubenika odmah suspendirati u sluajevima ako se: a) protiv dravnog slubenika pokrene kazneni postupak za kazneno djelo poinjeno u obavljanju slubene dunosti, b) dravni slubenik nalazi u pritvoru. 2. Ako se pokrene postupak sukladno lanku 41. ove Uredbe, rukovoditelj tijela dravne slube moe suspendirati dravnog slubenika u sluajevima ako je: a) protiv dravnog slubenika pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje se moe izrei kazna zatvora u trajanju od najmanje pet godina; b) dravni slubenik zateen u izvrenju kaznenog djela za koje se moe izrei kazna zatvora u trajanju od najmanje pet godina. 3. U sluaju preventivne suspenzije: a) dravni slubenik koji je suspendiran ili koji se nalazi u pritvoru ima pravo na 70% plae, a ako bude osloboen odgovornosti ima pravo na razliku do pune plae za razdoblje u kojem je bio suspendiran; b) stegovni postupak se suspendira sve dok se ne donese pravomona presuda nadlenog suda. lanak 43. Odgovornost za materijalnu tetu 1. Dravni slubenik je duan nadoknaditi materijalnu tetu koju u obavljanju dravne slube poini namjerno ili krajnjom nepanjom.

1. travnja 2011.

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 55 - Broj 3

2. Postojanje tete, njezinu visinu i okolnosti pod kojima je teta poinjena, odnosno krivnju dravnog slubenika za poinjenu tetu utvruje povjerenstvo koje rjeenjem utemeljuje rukovoditelj tijela dravne slube. O obavljanju tih poslova povjerenstvo sastavlja zapisnik. 3. Na temelju zapisnika iz stavka 2. ovog lanka, rukovoditelj tijela dravne slube donosi rjeenje o naknadi tete kojim se utvruje visina tete, rok i nain isplate tete. 4. Protiv rjeenja o nadoknadi tete iz stavka 3. ovog lanka, dravni slubenik ima pravo uloiti albu tijelu iz lanka 36. stavka 2. ove Uredbe roku od 15 dana od dana primitka rjeenja. 5. tetu koju dravni slubenik poini graanima ili pravnim osobama, ili tijelu dravne slube, svojim nezakonitim ili nepravilnim radom u obavljanju dravne slube, nadoknauje tijelo dravne slube iji je dravni slubenik poinio tetu, a potom tijelo dravne slube ima pravo regresne naplate isplaene tete od dravnog slubenika. 6. Tijelo dravne slube obvezno je nadoknaditi tetu dravnom slubeniku koju on pretrpi na slubi ili u svezi sa slubom, po opim propisima o odgovornosti za tetu. 7. Ako dravni slubenik odbije nadoknaditi tetu utvrenu u rjeenju iz stavka 3. ovog lanka, u tom sluaju postupak za naknadu tete pokree se pred nadlenim sudom. POGLAVLJE VIII. RUKOVOENJE DRAVNOM SLUBOM lanak 44. Smjernice voenja kadrovske politike Vlada upanije i opinsko vijee utvruju ope smjernice za voenje kadrovske politike u tijelima dravne slube i o tome mogu donositi odgovarajue akte, sukladno ovoj Uredbi. lanak 45. Personalni dosje Rukovoditelj tijela dravne slube zaduen je za provedbu odredbi ove Uredbe, rukovodi tijelom dravne slube, te osigurava svakom dravnom slubeniku koji obavlja dunosti u tijelu dr-

avne slube neometan pristup svomu personalnom (osobnom) dosjeu. POGLAVLJE IX. NADZOR NAD PRIMJENOM OVE UREDBE lanak 46. 1. Upravni nadzor nad primjenom ove Uredbe, kao i podzakonskih propisa donesenih na temelju ove Uredbe, u tijelima dravne slube u upaniji obavlja Ministarstvo pravosua i uprave, putem upravne inspekcije i na drugi nain, sukladno posebnom propisu. 2. Nadzor nad primjenom ove Uredbe u dijelu koji se odnosi na plae i druge naknade dravnih slubenika u tijelima dravne slube u upaniji i opini, obavlja tijelo dravne slube nadleno za financijske poslove. POGLAVLJE X. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lanak 47. Ustrojstvo, imenovanje kao i druga pitanja od znaaja za rad tijela iz lanka 36. stavka 2. propisat e posebnim aktom Vlada upanije i opina u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. lanak 48. 1. Rukovoditelj tijela dravne slube iz lanka 1. stavka 1. ove Uredbe duan je najkasnije u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe sukladno lanku 20. ove Uredbe ocijeniti rad svih dravnih slubenika za prethodnu kalendarsku 2010. godinu. 2. Ocjena rada iz stavka 1. ovog lanka, kao i druga prava u svezi iste, provest e se sukladno lanku 23. ove Uredbe. lanak 49. Prava steena prema ranijim propisima Dravni slubenici zateeni u dravnoj slubi na dan stupanja na snagu ove Uredbe nastavljaju raditi na svojim dotadanjim radnim mjestima, te

Str. 56 - Broj 3

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

1. travnja 2011.

zadravaju plae i druga prava prema dotadanjim rjeenjima. lanak 50. Osobe imenovane na javnu funkciju prije stupanja na snagu ove Uredbe Dravni slubenici, osim iz lanka 18. stavka 1. to. c) ove Uredbe, imenovani na javnu dunost prije stupanja na snagu ove Uredbe, a koji su zateeni na izabranoj dunosti prilikom stupanja na snagu ove Uredbe, istekom mandata mogu se vratiti na isto ili drugo radno mjesto u okviru istog ili drugog, tijela dravne slube u roku od 30 dana od dana isteka mandata, ukoliko postoji upranjeno takvo radno mjesto. lanak 51. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija VLADA Broj:01-02-47-1/11 Livno, 30. oujka 2011. godine Predsjednik Vlade Nediljko Rimac v.r. *** Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/96) i lanka 25. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", broj 12/10 i 16/10), Vlada Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj 15. oujka 2011. godine donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti na Plan i program zatite, izgradnje, rekonstrukcije i odravanja javnih upanijskih/regionalnih cesta u 2011. godini I. Daje se suglasnost na Plan i program zatite, izgradnje, rekonstrukcije i odravanja javnih upanijskih/regionalnih cesta u 2011. godini, broj 20-01-02-28/11 od 24. veljae 2011. godine.

II. Ovlauje se direktor Uprave za ceste Hercegbosanske upanije da, u sluaju opravdane potrebe u Planu i programu zatite, izgradnje, rekonstrukcije i odravanja javnih upanijskih regionalnih cesta u 2011. godini, moe izvriti preraspodjelu sredstava do 10% planiranog iznosa, uvaavajui usvojenu strukturu ulaganja. III. Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija VLADA Broj:01-02-40-1/11 Livno, 15. oujka 2011. godine Predsjednik Vlade Nediljko Rimac v.r. *** Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/96), lanka 8. stavak 2., lanka 14. stavak 1., lanka 15. i 16. Zakona o koncesijama Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 14/03 i 8/08), a na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj 29. oujka 2011. godine, donijela je ODLUKU o prihvaanju Miljenja Ministarstva gospodarstva broj: 05-04-2-17-64/11 od 28. oujka 2011. godine i odobravanju Studije o opravdanosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju koritenja vjetropotencijala za proizvodnju elektrine energije na podruju opine Tomislavgrad na lokaciji Jelovaa I. Prihvaa se Miljenje Ministarstva gospodarstva broj: 05-04-2-17-64/11 od 28. oujka 2011. godine, dano na Zahtjev za prihvaanje Prijedloga

1. travnja 2011.

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 57 - Broj 3

predmeta za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrana na podruju opine Tomislavgrad. II. Odobrava se i prihvaa Studija ekonomske opravdanosti za izgradnju vjetroparka na podruju opine Tomislavgrad u cilju koritenja vjetropotencijala za proizvodnju elektrine energije. III. Predmet koncesije je iskoritavanje vjetropotencijala u opini Tomislavgrad na lokaciji Jelovaa. IV. Vrijeme trajanja koncesije odreuje se na 30 (trideset) godina. V. Postupak dodjele koncesije provest e se po proceduri nadmetanja po pozivu. VI. Koncesijska naknada odreuje se u iznosu od minimalno 1,5% od vrijednosti proizvedene elektrine energije u vjetroparku. VII. Pravo sudjelovanja u postupku nadmetanja za dodjelu koncesije imaju domae ili strane pravne osobe, osim subjekata koji su iskljueni iz nadmetanja na temelju lanka 3. Uredbe za dodjelu koncesija ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 4/04). VIII. Jamevina za sudjelovanje u nadmetanju, po pozivu, odreuje se u iznosu od 7.500,00 KM, (sedamtisuaipetstokonvertibilnihmaraka), koja se u pozitivnom ishodu ne vraa nego ostaje za pokrie trokova postupka, a u suprotnom se cijeli iznos vraa sudioniku javnog nadmetanja po pozivu. IX. Poziv za dodjelu koncesije sadravat e temeljne elemente iz lanka 19. Zakona o koncesijama Hercegbosanske upanije.

X. Obvezuje se koncesionar da e u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora o koncesiji izraditi Studiju zatite okolia (Analizu utjecaja radova i objekata na ivotnu sredinu ueg i ireg lokaliteta na lokalitetima poradi zatite istih) u suprotnom e se potpisani Ugovor jednostrano raskinuti. XI. Zaduuje se Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske upanije da provede postupak dodjele koncesije. XII. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija VLADA Broj:01-02-46-1/11 Livno, 29. oujka 2011. godine Predsjednik Vlade Nediljko Rimac v.r. *** Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/96), Vlada Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj 29. oujka 2011. godine donijela je ODLUKU o davanju ovlatenja lanak 1. Ovom Odlukom ovlauje se predstojnik Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske upanije dipl. oecc. Davor Brni da za potrebe redovitog rada i obavljanja poslova Vlade Hercegbosanske upanije i tijela uprave moe potpisivati naloge platnih transakcija.

Str. 58 - Broj 3

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

1. travnja 2011.

lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija VLADA Broj:01-02-45-1/11 Livno, 29. oujka 2011. godine Predsjednik Vlade Nediljko Rimac v.r. *** Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/96), Vlada Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj 29. oujka 2011. godine donijela je ODLUKU o davanju ovlatenja lanak 1. Ovom Odlukom ovlauje se pomonik ministra za riznicu u Ministarstvu :financija Hercegbosanske upanije dipl. oecc. Mara Sui da moe obavljati poslove i potpisivati akte: - administrativno-tehnikih poslova iz djelokruga Ministarstva financija; - tekueg :financijskog poslovanja u svezi s plaama i ostalih redovitih financijskih izdataka; - kao i obavljati sve tekue poslove u svezi prepiske ope naravi za potrebe ministarstva, a u okviru svoje nadlenosti; lanak 2. Ova Odluka primjenjivat e se do konanog imenovanja ministra financija Hercegbosanske upanije, ili opoziva iste Odluke po bilo kojem osnovu. lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije".

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija VLADA Broj:01-02-44-1/11 Livno, 29. oujka 2011. godine Predsjednik Vlade Nediljko Rimac v.r. *** Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 20. stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/96), sukladno lanku 5. stavak 2. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 32/01), a u svezi sa lankom 12. stavak 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03), Vlada Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj 29. oujka 2011. godine, donijela je RJEENJE o utvrivanju prijedloga lana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje I. Za lana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje predlae se dipl. oecc. Davor Brni iz Livna. II. Ovo Rjeenje stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija VLADA Broj:01-02-5-4/11 Livno, 29. oujka 2011. godine Predsjednik Vlade Nediljko Rimac v.r. ***

1. travnja 2011.

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 59 - Broj 3

MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH Na temelju lanka 13. stavak 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapoljavanju osoba s invaliditetom ("Slubene novine Federacije BiH" br. 09/10) ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske upanije donosi PRAVILNIK o bliim uvjetima za osnivanje javnih ustanova za profesionalnu rehabilitaciju I. OPE ODREDBE lanak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti u pogledu prostora, opreme te strunih radnika koji moraju biti ispunjeni za osnivanje i rad ustanove za profesionalnu rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: ustanova) i obavljanje djelatnosti organiziranja izvoenja profesionalne rehabilitacije. Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajui se nain primjenjuju i na podrunice ustanove. II. UVJETI U POGLEDU PROSTORA lanak 2. Graevinski objekt ustanove mora imati odreen broj funkcionalno rasporeenih prostorija za obavljanje djelatnosti organiziranja izvoenja profesionalne rehabilitacije, a koje su izraene i ureene u skladu s Uredbom o prostornim standardima, urbanistiko-tehnikim uvjetima i normativima za sprjeavanje stvaranja svih barijera za osobe s umanjenim tjelesnim sposobnostima ("Slubene novine Federacije BiH" br. 48/09). Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju koja u procesu organiziranja i izvoenja nastave obavlja i djelatnost obrazovanja, mora ispunjavati, u odnosu na prostor i opremu, uvjete utvrene propisima kojim se regulira ta oblast. lanak 3. Ukoliko ustanova osobama s invaliditetom osigurava i cjelodnevni boravak mora imati sljedee prostorije: - spavaonice,

kuhinjski blok s prirunim skladitem i drugim prateim prostorijama za pripremanje i kuhanje hrane, blagovaonicu, prostor za radne i terapijske aktivnosti, obrazovne i odgojne aktivnosti, te aktivnosti slobodnog vremena, sanitarno-higijenski blok, praonicu rublja sa glaanjem i suenjem, radne prostorije za strune i druge uposlenike. lanak 4.

Prostorije iz prethodnog lanka moraju ispunjavati sljedee uvjete i to da su: - svijetle i suhe, - vrata u prostorijama u pravilu, bez pragova, veliine propisane prema namjeni prostora, a zastakljena vrata trebaju imati zatitu, - podovi izraeni od materijala koji nisu klizavi i upijajui, a u spavaonici od toplog materijala koji se lako odrava i nije upijajui, - prostorije gdje borave korisnici izravno prirodno osvijetljene i imaju prirodno provjetravanje, a pomone prostorije mogu imati umjetno osvjetljenje i provjetravanje, - prostorije gdje borave korisnici klimatizirane. lanak 5. Broj spavaonica ovisi od broja osoba s invaliditetom koje cjelodnevno borave u ustanovi. Kuhinjski blok s prirunim skladitem i drugim prateim prostorijama za pripremanje i kuhanje hrane mora odgovarati uvjetima predvienim u Pravilniku o minimalnim tehnikim i zdravstvenim uvjetima ugostiteljskih objekata. Blagovaonica mora biti funkcionalno povezana sa glavnom ili pomonom kuhinjom. Graevinski objekt Ustanove mora imati prostorije za radne i terapijske aktivnosti, obrazovne i odgojne aktivnosti, te aktivnosti slobodnog vremena. U graevinskom objektu moraju postojati kupatila i toaleti odvojeni za muke i enske korisnike. Praonica rublja se sastoji od prostorija za prijem, pranje, suenje, glaanje, krpljenje, skladitenje i izdavanje rublja.

Str. 60 - Broj 3

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

1. travnja 2011.

U graevinskom objektu mora biti odgovarajui broj prostorija za strune i druge uposlenike. lanak 6. Za zagrijavanje prostorija u Ustanovi mogu se koristiti svi postojei oblici zagrijavanja, ali se moraju postaviti tako da se osigura maksimalna sigurnost korisnika. III. UVJETI U POGLEDU OPREME lanak 7. Oprema u ustanovi mora biti takve izrade da odgovara namjeni pojedine prostorije i kategoriji korisnika, te tehnikim, higijenskim i estetskim zahtjevima i da se moe lako odravati ispravnom i urednom. Spavaonice moraju biti opremljene leajevima, stolom i potrebnim brojem stolica, ormarom za odjeu, posebno za svakog korisnika i zavjesom. U prostorijama za radne i terapijske aktivnosti, obrazovne i odgojne aktivnosti, te aktivnosti slobodnog vremena mora biti oprema koja odgovara ciljevima i zahtjevima radno-terapijskog i odgojnoobrazovnog procesa izvoenja i organiziranja profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. Oprema u prostorijama za aktivnosti slobodnog vremena mora biti prilagoena broju korisnika, potrebama i mogunostima korisnika. Ostale prostorije, ovisno od namjene i broja korisnika, moraju imati odgovarajuu opremu. IV. UVJETI U UPOSLENIKA POGLEDU lanak 8. Za obavljanje poslova profesionalne orijentacije kao to su utvrivanje preostalih radnih i opih sposobnosti, procjena profesionalnih mogunosti i profesionalno savjetovanje, ustanova mora imati zaposlen tim u sastavu: jedan defektologrehabilitator, jedan socijalni radnik, jedan psiholog i najmanje jedan struni uposlenik tehnikotehnolokog zanimanja. Isti tim strunjaka obavlja i poslove u svezi s analizom trita rada, mogunosti zapoljavanja i ukljuenja u rad, izradom pojedinanih i skupnih programa za unaprjeenje radno-socijalne ukljuenosti u zajednicu, razvoja motivacije i osposobljavanja osobe s invaliditetom u koritenju odabrane tehnologije, poslove u svezi STRUNIH

s podrkom i praenjem rezultata, te poslove u svezi s informiranjem i podrkom izvorima financiranja. Za obavljanje poslova profesionalnog osposobljavanja, radno osposobljavanje, dokvalifikacije i prekvalifikacije ustanova mora imati zaposlene radnike sukladno normativima koje propisuje ministar nadlean za poslove obrazovanja. lanak 9. Ministarstvo na zahtjev osnivaa rjeenjem utvruje da su ispunjeni svi uvjeti propisani ovim Pravilnikom za osnivanje ustanove za profesionalnu rehabilitaciju. Osniva uz zahtjev predaje dokumentaciju potrebitu za rjeavanje: osnivaki akt ustanove, popis osoba koje su ovlatene za zastupanje ustanove, pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, ZK izvadak ili ugovor o zakupu poslovnog prostora, te uporabnu dozvolu za predmetni graevinski objekat vezano za poslovnu djelatnost koja e se obavljati u objektu izdanu od nadlenog opinskog organa. Za utvrivanje ispunjavanja uvjeta iz ovog Pravilnika za osnivanje ustanove ministar imenuje trolano Povjerenstvo. Povjerenstvo iz stavka 3. ovog lanka ima pravo na naknadu. Po podnesenom zahtjevu Povjerenstvo izlazi na teren i zapisniki konstatira utvreno injenino stanje. Nakon utvrenog cjelokupnog injeninog stanja u pogledu uvjeta za osnivanje ustanove Povjerenstvo sainjava nalaz i miljenje kojeg potpisuju svi lanovi Povjerenstva, a na temelju kojeg ministar donosi rjeenje. Protiv rjeenja iz stavka 1. ovog lanka nije doputena alba, ali se moe voditi upravni spor. V. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lanak 10. Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom osnovane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika moraju se uskladiti sukladno ovome Pravilniku u roku od 12 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. lanak 11. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije".

1. travnja 2011.

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 61 - Broj 3

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Broj:09-01-02-1.3/11 Livno, 09. 02. 2011. godine Ministar Darko Horvat v.r. *** Na temelju lanka 66. stavak 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapoljavanju osoba sa invaliditetom ("Slubene novine Federacije BiH" 09/10) ministar rada, zdravstva socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske upanije donosi PRAVILNIK o provoenju nadzora nad zakonitou rada ustanova, gospodarskih drutava, zatitnih radionica i radnog centra I. OPE ODREDBE lanak 1. Ovim Pravilnikom poblie se ureuje sadraj i nain provoenja nadzora nad zakonitou rada, opih akata i strunog rada ustanova, gospodarskih drutava, zatitnih radionica i radnog centra. lanak 2. Nadzor nad zakonitou rada i opih akata, ustanova, gospodarskih drutava, zatitnih radionica i radnog centra vri upanijsko ministarstvo rada i socijalne skrbi i Uprava za inspekcijske poslove. II. NADZOR NAD ZAKONITOU RADA, OPIH AKATA USTANOVA, GOSPODARSKIH DRUTAVA, ZATITNIH RADIONICA I RADNOG CENTRA lanak 3. Nadzorom u smislu lanaka 2. ovog Pravilnika podrazumijeva se nadzor kojeg vri upanijska inspekcije rada u vezi sa primjenom i izvravanjem obaveza iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapoljavanju osoba sa

invaliditetom i podzakonskih akata, od strane ustanova, gospodarskih drutava, zatitnih radionica i radnog centra, a u vezi s usuglaenosti njihovih opih akata sa zakonom i podzakonskim aktima. Nadzor kojeg vri inspekcija odnosi se i na prava osoba s invaliditetom iz oblasti rada i zapoljavanja i zatite na radu, kao i obaveze ustanova, gospodarskih drutava, zatitnih radionica i radnog centra koje, u vezi s tim, proizlaze iz Zakona o radu i Zakona o zatiti na radu. lanak 4. upanijska inspekcija rada je nadlena vriti nadzor nad primjenom odredbe lanka 15. Zakona koji se odnosi na obavezno zapoljavanje odreenog broja osoba s invaliditetom u gospodarskim drutvima, organima dravne uprave, organima pravosua i drugim dravnim organima, organima lokalne uprave, javnim slubama, ustanovama i fondovima te u poduzeima u veinskom vlasnitvu Federacije BiH. upanijska inspekcija rada je, takoer, nadlena vriti nadzor nad primjenom Pravilnika o radnim mjestima i poslovima za prioritetno zapoljavanje osoba s invaliditetom u gospodarskim drutvima, organima dravne uprave, organima pravosua i drugim dravnim organima, organima lokalne uprave, javnim slubama, ustanovama i fondovima te u poduzeima u veinskom vlasnitvu Federacije BiH koji su obavezni zapoljavati osobe s invaliditetom i kod ostalih poslodavaca koji ne podlijeu obavezi zapoljavanja osoba sa invaliditetom. III. NADZOR NAD STRUNIM RADOM USTANOVA, PODUZEA, RADIONICA I RADNOG CENTRA lanak 5. Nadzor nad strunim radom ustanova, poduzea, radionica i radnog centra vri upanijsko ministarstvo nadleno za poslove rada i socijalne skrbi s ciljem utvrivanja obavlja li se rad ustanova i poduzea u skladu s nainom i strunim naelima za odgovarajuu vrstu ustanova i poduzea, a osobito: 1. nain i efikasnost pruanja usluga, 2. struni rad, organizaciju, metode i tehnike strunog rada u ustanovi, odnosno poduzeu,

Str. 62 - Broj 3

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

1. travnja 2011.

3. struni rad svih, odnosno pojedinih profila strunih uposlenika uposlenih u ustanovi, odnosno poduzeu, 4. opi uvjeti rada koji omoguuju struni rad, 5. pridravaju li se ustanove i poduzea u svom radu strunih uputa i zakljuaka koji su usvojeni na strunim skupovima i savjetovanjima sa strunim i znanstvenim uposlenicima, koji rade u kreiranju politike profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i upoljavanja ili vrenju nadzora nad strunim radom i pruanju strune pomoi. lanak 6. Nadzor nad strunim radom ustanova i poduzea treba osigurati da ustanove i poduzea izvravaju svoje zadatke kvalitetno, efikasno i u skladu sa suvremenim strunim i znanstvenim metodama rada. lanak 7. Nadzor nad strunim radom ustanova i poduzea vri Povjerenstvo kojeg odredi ministarstvo nadleno za poslove socijalne skrbi. lanak 8. Povjerenstvo u vrenju nadzora nad strunim radom ustanova i poduzea, osobito: 1. ostvaruje uvid u struni rad ustanova i poduzea i uvjete koji omoguuju struni rad, 2. sastavlja zapisnik o ostvarenom uvidu, daje prijedlog mjera za otklanjanje utvrenih nedostataka i poboljanje kvalitete i uinkovitosti rada. lanak 9. Nadzor nad strunim radom vri se na temelju godinjeg programa kojeg utvrdi ministarstvo nadleno za poslove socijalne skrbi. Pored utvrenog programa, nadzor se moe vriti na temelju prijedloga uposlene osobe s invaliditetom, korisnika usluga, ustanove, poduzea, graana i drugih subjekata. lanak 10. Nadzor nad strunim radom ustanova i poduzea moe se vriti i na zahtjev zainteresiranih organa, organizacija i graana.

Zahtjev za pokretanje nadzora nad strunim radom, u tom sluaju, mora biti obrazloen i sadravati razloge zbog kojih se nadzor trai. lanak 11. U sluaju da ministarstvo nadleno za poslove socijalne skrbi ocijeni da je zahtjev za pregled strunog rada neutemeljen, ili se iz drugih razloga ne moe izvriti pregled, duno je o tome obavijestiti podnositelje zahtjeva najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Zahtjev za pregled strunog rada ustanove, poduzea ili strunih radnika, ne moe se odbiti ako je podnesen od strane osnivaa. lanak 12. Nadzor nad strunim radom obavlja se, po pravilu, timski. U vrenju poslova nadzora nad strunim radom ustanova i poduzea sudjeluju radnici profesija i disciplina koje su zastupljene u djelatnostima ustanova ili poduzea nad ijim se strunim radom vri nadzor. Ovi radnici ne mogu imati nii stupanj strune spreme od onih nad kojima se vri nadzor, moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u vrsti ustanove ili poduzea nad kojim se vri nadzor, odnosno u centrima za socijalni rad, nastavnoj ili znanstveno-istraivakoj djelatnosti. Povjerenstvo koje vri nadzor moe angairati i druge strune radnike posebno specijalizirane za odreena pitanja. lanak 13. Vrenje nadzora nad strunim radom pojedinih ustanova i poduzea vri se najmanje jedanput u tri godine. O izvrenom pregledu strunog rada, povjerenstvo koje vri nadzor sastavlja zapisnik o naenom stanju, a ukoliko su utvreni nedostaci izdaje nalog da se oni otklone u odreenom roku. Zapisnik i nalaz iz prethodnog stavka dostavljaju se podnositelju zahtjeva za izvrenje nadzora, organu upravljanja ustanove i poduzea nad kojim se vri nadzor i osnivau ustanove ili poduzea, odnosno njihovom nadlenom organu uprave. Ovaj zapisnik treba napisati najkasnije u roku od mjesec dana po obavljenom nadzoru.

1. travnja 2011.

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 63 - Broj 3

lanak 14. Povjerenstvo koje vri nadzor duno je podnijeti godinje izvjee o obavljenom nadzoru prema svom planu i programu za vrenje nadzora. Izvjee iz prethodnog stavka sadri podatke o naenom stanju i problemima ustanova i poduzea nad kojima je vren nadzor. Zapisnik iz prethodnog stavka dostavlja se organima iz lana 13. stavak 3. ovog Pravilnika. lanak 15. U iznimnim sluajevima, kada se prilikom obavljanja nadzora stekne uvjerenje da je nastala situacija takve prirode da moe izazvati posljedice koje se kasnije ne mogu otkloniti, moe se naloiti da se nepravilnosti odmah otklone i u tom sluaju zapisnik se odmah dostavlja nadlenom organu. Ustanove ili poduzea kojima je prilikom obavljanja nadzora naloeno da poduzmu odreene mjere, duni su o poduzetim mjerama pismeno izvijestiti organe iz lanka 13. stavak 3. ovog Pravilnika. lanak 16. Ustanove ili poduzea nad ijim radom se obavlja nadzor duni su osigurati neometano obavljanje nadzora, sve raspoloive podatke i obavijesti, kao i osigurati nazonost uposlenika iji se rad pregleda. Ustanove ili poduzea nad ijim se radom obavlja nadzor mogu zahtijevati izuzee pojedinih lanova povjerenstva koji obavljaju nadzor. Zahtjev za izuzee iz prethodnog stavka mora biti obrazloen i pravovremen, tj. prije poetka rada nadzora. lanak 17. Izvritelj nadzora nad strunim radom ustanova ili poduzea, po pravilu, pismeno obavjetava ustanovu ili poduzee nad ijim se radom obavlja nadzor, o danu odreenom za obavljanje nadzora. Iznimno, u hitnim i opravdanim sluajevima, nadzor se moe obaviti bez prethodne najave. lanak 18. lan tima koji vri nadzor, moe dati izdvojeno miljenje, ali ga je duan pismeno obrazloiti. Izdvojeno miljenje jednog lana tima, ne moe

dovesti u pitanje cijeli ishod rada, ocjene i nalaz veine lanova tima koji obavlja nadzor. IV. NADZOR NAD UPLATOM POSEBNOG DOPRINOSA, KORITENJEM SREDSTAVA FONDA, FINANCIJSKIM POSLOVANJEM lanak 19. Nadzor nad primjenom odredaba Zakona koje se odnose na uplatu posebnog doprinosa, kao i nadzor nad koritenjem sredstava Fonda i odredbama koje se odnose na financijsko poslovanje, poreske, carinske i druge olakice vri nadleno Ministarstvo financija na nain i u postupku utvrenim zakonom. V. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lanak 20. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije" Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Broj:09-01-02-1.2/11 Livno, 09. 02. 2011. godine Ministar Darko Horvat v.r. ***

Str. 64 - Broj 3

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

1. travnja 2011.

PRETPLATNICIMA
POZIVAMO VAS DA SE PRETPLATITE NA "NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE" PRETPLATA NA SLUBENO GLASILO ZA 2011. GODINU IZNOSI 150 KM Raun za uplatu:161 020 003356 0061 PRORAUN Broj organizacijske jedinice prorauna: 1101001 Identifikacijski broj: 4281098220007 Vrsta prihoda: 722631 ifra opine: 055 INFORMACIJE NA ADRESI: Strune slube Vlade Hercegbosanske upanije, Stjepana II. Kotromania bb, 34101 Livno ILI NA TELEFON: 034/200-035
NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE SLUBENO GLASILO Ureuje: Zoran Semren, tajnik Vlade Hercegbosanske upanije, Livno, Ulica Stjepana II Kotromania bb, 80101 LIVNO; telefon 034/200-035, Izdava: Strune slube Vlade Hercegbosanske upanije, Livno. Ulica Stjepana II Kotromania bb. List izlazi prema potrebi. Tisak: LIST - Livno. Naklada: 200 primjeraka. Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 15 dana od dana izlaska lista iz tiska

OBAVIJEST

1. travnja 2011.

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 65 - Broj 3