You are on page 1of 7

SJK TAMIL BATU CAVES

UNIT BERUNIFORM PENGAKAP 2014 PELAN TAKTIKAL ISU 1. Melahirkan ahli-ahli Pengakap yang berkemahiran dan berpotensi dalam ilmu Pengakap STRATEGIK MATLAMAT 1. Mencadangkan agenda menarik sewaktu mesyuarat pengakap STRATEGIK 2. Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam mengendalikan aktiviti INDIKATOR 1. Peratus penyertaan pelajar dalam menghadiri aktiviti unit beruniform yang dianjurkan oleh pihak sekolah PRESTASI OBJEKTIF JANGKA PENDEK Dalam perjumpaan nit !eruniform Pengakap 2"1# $" % murid telah menghadiri aktiviti persatuan. JANGKA PANJANG Dalam perjumpaan nit !eruniform Pengakap 2"1& 1"" % pelajar menghadiri aktiviti persatuan. STRATEGI 1 1. Mengadakan program atau aktivitii yang menarik perhatian ahli unit beruniform untuk melibatkan diri. 2. Memberikan motivasi kepada pelajar' faedah yang didapati daripada setiap penglibatan kokurikulam yang disertai. (ahun 2"1) % kehadiran Pelajar 1""% % mengetahui ilmi-ilmu pengakap $"% % melahirkan kepimpinan dan pengurusan dikalangkan pelajar &"%

SASARAN

SJK TAMIL BATU CAVES


PELAN TINDAKAN UNIT UNIFORM PENGAKAP 2014 !il Program*Projek !engkel /sas Persetiaan dan ndang- ndang Pengakap (anggungjawab (empoh +os* ,umber -utput .ndikator Prestasi +emahiran aktiviti kokurikulum meningkat +emahiran aktiviti kokurikulum meningkat Murid berdisplin dan bermotivasi tinggi meningkat Murid bermotivasi dan berdisplin Pelan +ontigensi 0uru-guru Penasihat

0uru-guru Penasihat

1 1ari 2Mac3

Peningkatan kemahiran pengakap

!engkel PrinsipPrinsip /sas Pengakap

0uru-guru Penasihat

1 1ari 24ulai3

Mengetahui ilmu-ilmu Pengakap

0uru-guru Penasihat

Perkhemahan Perdana !adan !eruniform

0uru-guru Penasihat

Penglibatan pelajar ,umbangan didalam aktiviti sekolah 5 hari kokurikulam dan 2,eptember3 meningkat. ,elain itu' .bubapa. mengaplikasikan ilmuilmu yang dipelajari. 5 hari 2-ktober3 Menambahbaikan tahap pengurusan di kalangan pelajar

0uru-guru Penasihat

Minggu +okurikulum

0uru-guru Penasihat

0uru-guru Penasihat

SJK TAMIL BATU CAVES

Pelan Opera ! 1 UNIT BERUNIFORM PENGAKAP 2014 6ama Program Matlamat -bjektif (empoh ,asaran +os 7 !engkel /sas Persetiaan dan ndang- ndang Pengakap 7 Mendedahkan kemahiran asas Pengakap 7 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam ilmu pengakap 7 1 hari 2March3 7 ,emua pelajar 7-

8angkah 1 2 5 #

Proses +erja Mesyuarat /4+ Mesyuarat penyelarasan ,urat Menyurat Perlaksanaan

(anggungjawab Penyelaras 0uru Penasihat 0uru : guru Penasihat 0uru : guru Penasihat 0uru Penasihat

+P. !ilangan Mesyuarat !ilangan tempoh masa !ilangan tempoh masa !ilangan tempoh masa

,asaran 1 kali 1 kali

Plan +ontigensi * ,tatus 9daran +ertas +erja

9daran tetentatif program 2 minggu lebih awal ,urat 9daran 1 hari ;eramah jurulatih dalaman.

Pelan Opera ! 2 UNIT BERUNIFORM PENGAKAP 2014 6ama Program Matlamat -bjektif (empoh ,asaran +os 7 !engkel Prinsip-prinsip /sas Pengakap 7 Melahirkan ahli-ahli pengakap berkepimpinan 7 +emahiran aktiviti berpengakap meningkat 7 1 hari 2 4ulai3 7 ,emua pelajar dan guru penasihat 7-

8angkah 1 2

Proses +erja Mesyuarat /4+ Mempromosikan program kepada pelajar dan guru penasihat Menyediakan bahan-bahan fotostat untuk tujuan bengkel Perlaksanaan

(anggungjawab Penyelaras 0uru Penasihat Peyelaras 0uru Penasihat 0uru : guru Penasihat 0uru Penasihat

+P. !ilangan Mesyuarat !ilangan tempoh masa !ilangan tempoh masa !ilangan tempoh masa

,asaran 1 kali 4ulai

Plan +ontigensi * ,tatus 9daran +ertas +erja 9daran tetentatif program

5 #

1 minggu lebih awal 9daran bahan bahan 2 hari ;eramah jurulatih dalaman

Pelan Opera ! " UNIT BERUNIFORM PENGAKAP 2014 6ama Program Matlamat -bjektif (empoh ,asaran +os 7 Perkhemahan Perdana !adan !eruniform 7 Meningkatkan kemenjadian pelajar dalam aktiviti kokurikulum peringkat sekolah. 7 Meningkatkan sifat waja diri dan kepimpinan di kalangan pelajar 7 5 hari 2,eptember3 7 ,emua pelajar 7

8angkah 1 2 5

Proses +erja Mesyuarat /4+ Mesyuarat penyelarasan Mempromosikan program*surat kebenaran ibubapa*penjaga Pelaksanaan

(anggungjawab Penyelaras 0uru Penasihat 0uru : guru Penasihat 0uru Penasihat

+P. !ilangan Mesyuarat !ilangan tempoh masa !ilangan tempoh masa !ilangan tempoh masa

,asaran 1 kali 1 kali 2 minggu sebelum program 5 hari

Plan +ontigensi * ,tatus 9daran +ertas +erja 9daran tentatif program ,urat edaran

0uru Penasihat Pelajar - pelajar

;eramah daripada jurulatih dalaman

Pelan Opera ! 4 UNIT BERUNIFORM PENGAKAP 2014 6ama Program Matlamat -bjektif (empoh ,asaran +os 7 Minggu +okurikulum 7 Meningkatkan motivasi dan displin pelajar dalam aktiviti ko-kurikulum 7 Meningkatkan kefahaman murid dan ibu bapa tentang kepentingan kokurikulum 7 5 hari 2-ktober3 7 ,emua pelajar 7

8angkah 1 2 5

Proses +erja Mesyuarat /4+ Makluman kepada pelajar dan ibubapa*penjaga Mempromosikan program kepada pelajar dan surat kepada ibubapa*penjaga. Menyediakan pelajar bagi tujuan perbarisan dan persembahan. Pelaksanaan

(anggungjawab Penyelaras 0uru Penasihat 0uru : guru Penasihat 0uru : guru Penasihat

+P. !ilangan Mesyuarat !ilangan tempoh masa !ilangan tempoh masa

,asaran 1 kali 1 kali 1 minggu sebelum program

Plan +ontigensi * ,tatus 9daran +etas kerja ,urat 9daran 9daran tentatif program

0uru Penasihat Pelajar : pelajar

!ilangan tempoh masa

1 hari