You are on page 1of 2

POVZETEK

Avtor: Marko Kranjc Mentorica: prof. dr. Barbara Novak Svet kot ga poznamo danes, je svet, kjer so tevilni portniki s svojo slavo in ugledom postali pomembni akterji pri trenju in oglaevanju izdelkov, storitev in znamk gospodarski subjektov. !ako poskuajo gospodarski subjekti preko komercialnega izkori"anja osebnosti slavni portnikov vplivati na ekonomsko obnaanje potronikov. # diplomski nalogi je osrednja pozornost namenjena problematiki osebnostni pravic portnikov v zvezi z izkori"anjem identifikacijski elementov osebnosti, pri tem pa sem opozoril na nekatere probleme in ponudil mone reitve. Ker izkori"anje identifikacijski elementov osebnosti portnika nujno pomeni poseg v dolo"ene osebnostne pravice portnika, je za pravno dopustnost takega posega potrebno dovoljenje portnika. Navadno je takno dovoljenje dano v dogovori o komercialnem izkori"anju osebnosti portnikov, ki so la ko del sponzorski , oglaevalski nekakno kvazi stvarno pravico. %ospodarski subjekti, v elji po "im ve"ji dobi"ki , izkori"ajo osebnosti portnikov tudi na na"ine, ki so neupravi"eni, zato je portnikom potrebno zagotoviti pravno varstvo. !o je mogo"e na podlagi varstva raznovrstni pravni poloajev, ki so varovani v okviru razli"ni , posebej urejeni pravni podro"ij. &ravno varstvo pa se razlikuje tudi glede na posamezne drave. !ako so nekatere drave varstvu pred neupravi"enim komercialnim izkori"anjem osebnosti precej bolj naklonjene kot druge. # vse drava pa gre razvoj v smeri vedno ve"jega varstva pred posegi v osebnosti posameznikov. 'gotavljam, da v slovenski sodni praksi sicer e ni bilo odmevni jo je pomembno sooblikovala nemka sodna praksa. Kljune besede: osebnostne pravice, komercialno izkori"anje osebnosti, trenje, prenosljivost osebnostni pravic, portnik, licenciranje, pogodbe, oglaevanje primerov na tem podro"ju, vendar je slovenska pravna ureditev kljub temu ustrezna, saj je se zgleduje po nemki pravni ureditvi, ki in drugi pogodb. $d same pravne narave dovoljenja je odvisno ali gospodarski subjekt pridobi le relativno pravico ali pa absolutno oziroma

ABSTRACT
Aut or: Marko Kranjc Mentor: prof. dr. Barbara Novak ! e (orld as (e kno( it toda) is t e (orld ( ere man) at letes due to t eir fame and reputation became important actors in merc andising and advertising of products, services and trademarks of commercial enterprises. ! e) tr) to influence economic be avior of consumers t roug commercial appropriation of personalities of famous at letes. ! e central attention of t e t esis is focused on t e problems of personalit) rig ts concerning commercial appropriation of personalit) attributes, ( ile * also noted some problems and offered possible solutions. Since commercial appropriation of personalit) attributes necessaril) implies interference (it personalit) rig ts, at lete+s aut orization is needed for t e legal admissibilit) of suc interference. 'suall) suc aut orization is given in agreements on commercial appropriation of personalities, ( ic ma) be part of sponsors ip, advertising and similar agreements. ! e legal nature of aut orization affects t e ,uestion ( et er a commercial enterprise ac,uires onl) a relative rig t or it gets an absolute or at least ,uasi-real rig t. .ommercial enterprises in drive to ma/imize profits, appropriate at letes+ personalities also in (a)s t at are unjust so t e at letes need to be provided (it legal protection. ! is is possible under t e protection of various legal positions, ( ic are protected under various speciall) regulated areas of la(. 0egal protection also differ according to eac countr). ! us, some countries protection against unaut orized commercial appropriation of personalit) is muc more favorable t an ot ers. *n all countries, a trend goes to(ards increased protection against interference1encroac ments on individual personalities. * note t at in Slovenian casela( t ere ave not been )et ig -profile cases in t is area, but t e Slovenian legal s)stem, o(ever, is appropriate as it is inspired b) %erman legal s)stem, t at (as importantl) cos aped b) t e %erman case-la(. Ke! "ords: personalit) rig ts, commercial appropriation of personalit), merc andising, transferabilit) of personalit) rig ts, at lete, licensing, contracts, advertising