You are on page 1of 93

NARODNE NOVINE

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
Slubeno glasilo
GODITE XVI

BROJ 4

LIVNO, 13. SVIBNJA 2011. godine

PREGLED SADRAJA

SKUPTINA HERCEGBOSANSKE
UPANIJE
***

45. PRORAUN Hercegbosanske upanije za


2011. godinu ................................................. 66
o
izvravanju
Prorauna
Hercegbosanske upanije za 2011. godinu. 128
47. ODLUKA o imenovanju privremenog
povjerenstva za izbor i imenovanje u
Skuptini Hercegbosanske upanije ........... 134
48. ODLUKA o potvrivanju kandidata za
predsjedatelja i zamjenike predsjedatelja
Skuptine Hercegbosanske upanije .......... 134
49. ODLUKA o davanju suglasnosti na
financijski plan upanijskog zavoda za
upoljavanje za 2011. godinu ..................... 134
50. ZAKLJUAK ........................................... 135

46. ZAKON

VLADA HERCEGBOSANSKE UPANIJE

51. ODLUKA o izmjenama Odluke o mjerama

neposredne kontrole cijena i mari odreenih


proizvoda i cijena usluga od interesa za
Hercegbosansku upaniju .......................... 135
52. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik
o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu Slube za odnose s
javnou Hercegbosanske upanije ........... 136
MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA,
SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH

53. NAPUTAK o nainu i postupku ostvarivanja


prava na obvezno zdravstveno osiguranje
osoba nakon navrenih 65 godina ivota i
djece predkolske dobi do poetka redovnog
kolovanja, osoba korisnika prava iz socijalne
skrbi i osoba kojima je priznat status raseljene
osobe a koje nisu zdravstveno osigurane po
drugom osnovu .......................................... 136

Str. 66 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA,
OBNOVE, PROSTORNOG UREENJA I
ZATITE OKOLIA

54. CERTIFIKAT

za obavljenje poslova
upravitelja gospodarskom drutvu LIVNOSTAN d.o.o. Livno ................................... 138
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I UMARSTVA

Hercegbosanske upanije (Narodne novine Hercegbosanske upanije broj: 8/03, 14/03, 1/04,
6/05, 11/06 i 5/08), Skuptina Hercegbosanske
upanije na sjednici odranoj 11. svibnja 2011.
godine donosi
PRORAUN
Hercegbosanske upanije za 2011. godinu
I OPI DIO
lanak 1.

55. NAREDBA

o
zabrani
obavljanja
gospodarskog ribolova na ribolovnoj zoni
"Buko jezero"............................................ 139

MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE,


KULTURE I PORTA

Proraun Hercegbosanske upanije za 2011.


godinu sastoji se od:
OPIS

56. ODLUKA o odreivanju dobne granice za


upis u prvi razred devetogodinjeg programa
osnovnog obrazovanja ................................ 140
MINISTARSTVO PRAVOSUA I UPRAVE

1
I PRIHODI I
PRIMITCI
II UKUPNI
IZDATCI

PLAN
PRORAUNA
ZA 2010.
GODINU

PRIJEDLOG
PRORAUNA
ZA
2011.GODINU

INDEKS
(3:2)

60.732.226

65.279.056

107,49

60.732.226

65.279.056

107,49

0,00

0,00

0,00

57. NAPUTAK o sadraju obrasca izvjea o


rjeavanju upravnih stvari u upravnom
postupku ..................................................... 140
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

58. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o

utvrivanju cijena lijekova s Liste lijekova


koji se propisuju i izdaju na teret sredstava
Zavoda
za
zdravstveno
osiguranje
Hercegbosanske upanije ........................... 149
59. ODLUKA o izmjenama i dopunama Liste
ortopedskih i drugih pomagala koja se
odobravaju
osiguranim
osobama
u
Hercegbosanskoj upaniji........................... 155
SKUPTINA HERCEGBOSANSKE
UPANIJE
***

Temeljem lanka 26. stavak f. Ustava Hercegbosanske upanije (Narodne novine Hercegbosanske upanije, broj: 3/96, 9/00, 9/04 i 10/05),
te lanka 5. Zakona o proraunima u Federaciji
Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, broj: 19/06, 76/08 i 5/09), Zakona o Proraunu Hercegbosanske upanije (Narodne novine Hercegbosanske upanije, broj: 13/98), a sukladno lanku 98. Poslovnika o radu Skuptine

RAZLIKA

lanak 2.
Prihodi i rashodi po grupama utvruju se u
Bilanci prihoda i izdataka za 2011. godinu kako
slijedi:

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 67 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

PRIHODI I PRIMITCI- OPI DIO PRORAUNA 2011. GODINE


EKONOMSKI
KOD
1

PRIHODI
2

710000

I-POREZNI PRIHODI

711000

717131
719000
7191
719111

POREZ NA DOBIT POJEDINACA I PODUZEA


POREZI NA DOBIT POJEDINACA (zaostale uplate)
POREZ NA DOBIT OD GOSP.I PROF.
DJELATNOSTI
POREZ NA UKUPAN PRIHOD FIZIKIH OSOBA
POREZ NA PRIHOD OD IMOVINE I IMOVINSKIH
PRAVA
POREZ NA DOBIT PODUZEA
POREZ NA DOBIT
POREZ NA PLAU I RADNU SNAGU
POREZI NA PLAE (zaostale uplate)
POREZ NA PLAU I DRUGA OSOBNA
PRIMANJA
POREZ NA DODATNA PRIMANJA
POREZ NA IMOVINU
POREZ NA IMOVINU
POREZ NA IMOVINU OD FIZIKIH OSOBA
POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI
PRIHODI PO PROPISIMA DO 31.12.2005.GOD.
POREZI NA PRODAJU DOBARA I USLUGA
POREZ NA PROMET POSEBNIH USLUGA
OSTALI POREZI NA PROMET PROIZ. I USLUGA
PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK
PRIHODI OD POREZA NA DOH. FIZ.OSOBA OD
NES.DJ.
PRIH.OD POREZA NA DOH.FIZ.OSOBA OD
SAM. DJEL.
PRIH.OD POREZA NA DOH.FIZ.OSOBA OD
IMOV. I IM.PRAVA
PRIH.OD POREZA NA DOH. OD DRUGIH
SAM.DJEL.
PRIHODI OD NEIZRAVNIH POREZA
PRIHODI OD NEIZ. POREZA KOJI PRIPADAJU
UPANIJI
PRIHODI OD NEIZ. POR.KOJI PRIPADAJU
DIREKCIJI CESTA
OSTALI POREZI
OSTALI POREZI
OSTALI POREZI

720000

7111
711111
711114
711115
7112
711211
713000
7131
713111
713113
714000
7141
714111
714131
715000
7151
7152
7159
716100
716111
716112
716113
716116
717100
717121

721000
7211

721111

Proraun
2010
4

Proraun
2011
4

Indeks
(4/3)
5

Razlika
(4-3)
6

47.700.000

55.470.000

116,29

7.770.000

1.000.000

800.000

80,00

-200.000

300.000

100.000

33,33

-200.000

50.000
50.000

30.000
20.000

60,00
40,00

-20.000
-30.000

200.000
700.000

50.000
700.000

25,00
100,00

-150.000
0

700.000
160.000
160.000

700.000
300.000
300.000

100,00
187,50
187,50

0
140.000
140.000

100.000
60.000
750.000
750.000
600.000
150.000
20.000

200.000
100.000
650.000
650.000
500.000
150.000
70.000

200,00
166,67
86,67
86,67
83,33
100,00
350,00

20.000
2.500.000

70.000
3.600.000

350,00
144,00

100.000
40.000
-100.000
-100.000
-100.000
0
50.000
0
0
50.000
1.100.000

2.216.247

3.000.000

135,36

783.753

27.392

50.000

182,54

22.608

150.000

150.000

256.361
43.200.000

400.000
50.000.000

156,03
115,74

143.639
6.800.000

41.500.000

48.600.000

117,11

7.100.000

1.700.000
70.000
70.000
70.000

1.400.000
50.000
50.000
50.000

82,35
71,43
71,43
71,43

-300.000
-20.000
-20.000
-20.000
0

II-NEPOREZNI PRIHODI

6.232.226

6.109.056

98,02

-123.170

PRIHODI OD POD. AKTIVNOSTI I IMOVINE I


PRIHODI OD POZ. TEAJNIH RAZLIKA
PRIHODI OD JAVNIH PODUZEA
PRIHODI OD DIVIDENDI I UDJELA U PROFITU U
JAVNIM PODUZEIMA I FINANCIJSKIM
INSTITUCIJAMA

1.745.421

1.039.056

59,53

-706.365

1.445.421

939.056

64,97

-506.365

1.245.421

839.056

67,37

-406.365

Str. 68 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

721112
7212
721239
722000
7221
722121
7222
722221
7224
722421
722429
7225
722521
722522
722523

722526
722529
722531
722532
722541
722545
722580
722599
7226
722611
722621
723000
7231
723121
723129

PRIHODI OD EKSPLOATACIJE PRIRODNIH


RESURSA
OSTALI PRIHODI OD IMOVINE
OSTALI PRIHODI OD IMOVINE
NAKN.I PRIST. I PRIH.OD PRU. JAVN.USL.
ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE
UPANIJSKE ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE
SUDSKE PRISTOJBE
UPANIJSKE SUDSKE PRISTOJBE
OSTALE PRORAUNSKE NAKNADE I
PRISTOJBE
UPANIJSKE NAKNADE
OSTALE UPANIJSKE NAKNADE
POSEBNE NAKNADE I PRISTOJBE
VODNA NAKNADA PRI REGISTRACIJI VOZILA
POSEBNA VODNA NAKNADA ZA ISKORIT.
VODE
POSEBNA VODNA NAKNADA ZA ZATITU
VODA
POSEBNA VODNA NAKNADA ZA KORITENJE
VODE ZA PROIZV. EL.ENERGIJE U
HIDROAKUMULACIJAMA
OPA VODNA NAKNADA
NAKNADA ZA UPORABU PUT.ZA VOZILA
PRAV.OSOB.
NAKNADA ZA UPORABU PUT.ZA VOZILA
GRAANA
NAKNADA ZA KORITENJE OPE KOR.
FUNKCIJA UMA
SREDSTVA ZA JEDNOSTAVNU BIOLOKU
REPR.UMA
POSEBNA NAKNADA ZA ZATITU OD PRIR. I
DR. NESREA
OSTALE NAKNADE
PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI
PRIHODI OD PRUANJA USLUGA GRAANIMA
PRIHODI OD PRUANJA USLUGA DRUGIM
RAZINAMA VLASTI
NOVANE KAZNE (NEPOREZNI PRIHODI)
NOVANE KAZNE
NOVANE KAZNE PO UPANIJSKIM
PROPISIMA
OSTALI PRIHODI
UKUPNI PRIHODI (I+II)

200.000
300.000

100.000
100.000

50,00
33,33

-100.000
-200.000

300.000
3.686.805
15.000
15.000
700.000
700.000

100.000
4.370.000
15.000
15.000
900.000
900.000

33,33
118,53
100,00
100,00
128,57
128,57

-200.000
683.195
0
0
200.000
200.000

400.000
80.000
320.000
1.571.805
130.000

600.000
300.000
300.000
2.105.000
200.000

150,00
375,00
93,75
133,92
153,85

200.000
220.000
-20.000
533.195
70.000

30.000

30.000

100,00

5.000

5.000

100,00

300.000

300.000
0

150.000

300.000

200,00

150.000

250.000

350.000

140,00

100.000

300.000

350.000

116,67

50.000

600.000

450.000

75,00

-150.000

106.805

120.000

112,35

1.000.000
400.000

750.000
450.000

75,00
112,50

13.195
0
-250.000
50.000

600.000
800.000
800.000

300.000
700.000
700.000

50,00
87,50
87,50

-300.000
-100.000
-100.000

800.000

700.000

87,50

-100.000
0

53.932.226

61.579.056

114,18

7.646.830

0,00

1.700.000
-500.000
1.500.000
700.000
4.800.000
0
4.800.000

107,49

4.546.830

730000
732000
732000
732000

III-TEKUE POTPORE
TEKUE POTPORE - MINISTARSTVIMA
TEKUE POTPORE - PRORAUNU
TEKUE POTPORE - GSM - LICENCA

2.000.000
1.000.000
1.000.000
0

3.700.000
500.000
2.500.000
700.000

185,00
50,00
250,00

810000
811120

IV-PRIMITCI FINANCIRANJA
ESCROW-Prihodi od privatizacije

4.800.000
0

0
0

0,00

DUGORONI KREDITI I ZAJMOVI

4.800.000

814100
A.

UKUPNO PRIHODI,PRIMITCI,FINANCIRANJE

60.732.226

65.279.056

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 69 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

RASHODI I IZDATCI- OPI DIO PRORAUNA 2011. GODINE


EKONOMSKI
KOD
1

600000
610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300
613321
613311
613400
613410
613430
613450
613481
613484
613500
613600
613700
613724
613800

613900
613910
613914

RASHODI
2
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
I. TEKUA PRIUVA-REZERVA
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO UMANJENJU
DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO GRIJANJE
IZDATCI ZA KOMUNIKACIJU I KOM. USLUGE
IZDATCI ZA VODU, KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TELEFONSKE I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI MATERIJAL
MATERIJAL ZA JAVNI RED I SIGURNOST
IZDATCI ZA ODJEU I OBUU
MATERIJAL ZA IENJE I
PREHR.MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA
UNAJMLJIVANJE IMOVINE I OPREME
TEKUE ODRAVANJE
USLUGE OPRAVKE I ODRAVANJA
PROMETNICA
IZDATCI ZA BANKARSKE USLUGE I
OSIGURANJA
UGOVORENE USLUGE, INFORMIR,
REPREZENT., VANJSKA SURADNJA,
HONORAR I POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU

Proraun
2010.
3
60.732.226

Proraun
2011.
4
65.279.056

Indeks
(4/3)
5
107,49

Razlika
(4-3)
6
4.546.830

800.000
56.843.146
36.810.118
30.437.603

800.000
59.542.856
39.511.068
32.759.982

100,00
104,75
107,34
107,63

0
2.699.710
2.700.950
2.322.379

21.000.800
9.436.803
6.372.515

22.610.438
10.149.544
6.751.086

107,66
107,55
105,94

1.609.638
712.741
378.571

1.319.981
9.600
8.000
3.687.262
740.760
121.600
222.312
263.000
3.196.331
5.697.240
219.800
171.500
48.300
523.200
226.200
297.000
530.900

1.655.596
14.400
12.000
3.751.190
753.000
134.900
161.000
269.000
3.462.093
5.610.593
227.000
170.300
56.700
588.900
256.400
332.500
622.790

125,43
150,00
150,00
101,73
101,65
110,94
72,42
102,28
108,31
98,48
103,28
99,30
117,39
112,56
113,35
111,95
117,31

335.615
4.800
4.000
63.928
12.240
13.300
-61.312
6.000
265.762
-86.647
7.200
-1.200
8.400
65.700
30.200
35.500
91.890

74.300

95.550

128,60

21.250

456.600
422.500
243.200
40.300
20.000
100.000

527.240
357.100
195.400
52.700
30.000
60.000

115,47
84,52
80,35
130,77
150,00
60,00

70.640
-65.400
-47.800
12.400
10.000
-40.000

19.000
368.300
95.300
249.300

19.000
436.600
87.800
266.000

100,00
118,54
92,13
106,70

0
68.300
-7.500
16.700

650.000

720.000

110,77

70.000

149.005

152.981

102,67

3.976

2.488.935
74.900
90.900

2.151.422
78.650
95.100

86,44
105,01
104,62

-337.513
3.750
4.200

Str. 70 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

613975

IZDATCI ZA STRUNO OBRAZOVANJE


USLUGE PRIM.ZDRAVSTVENE ZATITELIJE.PREGLED.
TROKOVI VJETAENJA,SVJEDOKA I
SUD.POROTN.
TROKOVI ODVJ.U PREDMETIMA
OBV.OBRANE
IZDATCI ZA RAD POVJERENSTAVA/KOMISIJA
IZDATCI ZA NAKNADE SKUPT.
ZASTUPNICIMA

613976

OSTALI IZDATCI ZA DRUGE SAM.


DJELATNOSTI I POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADA- UGOVORI

758.187

473.777

62,49

-284.410

613980

POREZI NA UGOVORE,VANJS.SURAD.,
KOMISIJE..

317.298

268.590

84,65

-48.708

613983

POSEBNA NAKNADA NA DOHODAK ZA


ZATITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREA

105.001

113.045

107,66

8.044

176.560
9.608.477

194.750
9.310.720

110,30
96,90

18.190
-297.757

700.000

300.000

42,86

-400.000

600.000
220.000
184.000
700.000
104.000
1.100.000
1.276.638

720.000
280.000
184.000
700.000
80.000
50.000
1.200.000

120,00
127,27
100,00
100,00
76,92
4,55
94,00

120.000
60.000
0
0
-24.000
1.050.000
-76.638

613920
613941
613937
613938
613974

613991
614000

OSTALE NESPOMENUTE USLUGE


TEKUI PRIJENOSI-POTPORE

69.350

88.600

127,76

19.250

10.000

20.000

200,00

10.000

260.000

265.000

101,92

5.000

85.000
311.739

90.000
233.910

105,88
75,03

5.000
-77.829

230.000

230.000

100,00

614116

POTPORE OPINAMA

614125
614121
614122
614170
614129
614221
614231

POTPORE ZA VISOKO KOLSTVO, ZAVOD ZA


KOLSTVO I STUDENTSKI DOMOVI
POTPORE ZA KULTURU
POTPORE ZA PORT
POTPORE ZA ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE
OSTALE POTPORE
POMO ZA UPOLJAVANJE PRIPRAVNIKA
BENEFICIJE ZA SOCIJALNU ZATITU

614232
614233
614234

IZDATCI ZA VOJNE INVALIDE,RANJENE


BRANITELJE I OBITELJI POGINULIH
BRANITELJA
IZDATCI ZA RASELJENE OSOBE
STIPENDIRANJE STUDENATA

400.000
100.000
50.000

400.000
50.000
50.000

100,00
50,00
100,00

0
-50.000
0

614239

OSTALE POTPORE POJEDINCIMA-CIVILNE


RTVE RATA

380.000

330.000

86,84

-50.000

614229

OSTALE ISPLATE POJEDINCIMAPORODILJSKI DOPUST

310.000

1.000.000

322,58

690.000

614229

OSTALE ISPLATE POJEDINCIMA- INVALIDI


RADA

30.000

30.000

100,00

614239

OSTALE POTPORE POJEDINCIMASUBVENCIJA KAMATA ZA STAMBENU


IZGRADNJU

6.720

6.720

100,00

614323
614324

POTPORA ZA RAZVOJAENE BRANITELJE


(ZZP)
PRIJEN. SREDSTAVA PARLAMENT.
POLITIKIM STRANK.
TRANSFER UDRUGAMA GRAANA

108.000
165.000

300.000
200.000

277,78
121,21

192.000
35.000

614311

POTPORE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMASREDSTVA ZA PRIVATIZACIJU

130.000

130.000

100,00

100.000
300.000
1.000.000

100.000
200.000
1.000.000

100,00
66,67
100,00

0
-100.000
0

744.119

1.000.000

134,39

255.881

614320

614413
614417
614515
614811

POTICAJ INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI,


OBRTNITVU,MALOM I SREDNJEM
PODUZETNITVU
SUBVENCIJE ZA VETERINARSTVO
POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
NAKNADE ZA POVRAT VIE NAPLAENIH
SREDSTAVA

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 71 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

614817
615000
615100
615110
615116

615200
615211
616000
616100
616300
820000
821100
821200
821310
821320
821382
821410
821500
821610
821622
821624
823300
823400

NAKNADE ZA POVRAT PO SUDSKIM


PRESUDAMA
KAPITALNI PRIJENOSI-POTPORE
KAPITALNI PRIJENOSI DRUGIM RAZINAMA
VLASTI
KAPITALNI PRIJENOSI DRUGIM RAZINAMA
VLASTI
KAPITALNI PRIJENOSI OPINAMA
KAPITALNI PRIJENOSI POJEDINCIMA I
NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMABRANITELJI
KAP.POTPORE ZA STAMBENO ZBR. BRAN.
POPULACIJE
IZDATCI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE
KAMATE NA POZAJMICE PRIMLJENE KROZ
DRAVU
KAMATE OD DOMAIH FIN. INSTITUCIJA
(LEASSING)
UKUPNO TEKUI RASHODI(I + II)
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA ZEMLJITA
NABAVA GRAEVINA
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREME-PRIJEVOZNA
NABAVA POLICIJSKE OPREME
NABAVA OSTALE OPREME
STUDIJE IZVEDIVOSTI PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
REKONSTRUKCIJA
INVESTICIJSKO ODRAVANJE CESTA I
MOSTOVA
INVESTICIJSKO ODRAVANJE ZGRADA
OTPLATA DOMAEG POZAJMLJIVANJA
OTPLATA UNUTARNJEG DUGA
BROJ UPOSLENIH

900.000
1.390.000

1.000.000
1.452.682

111,11
104,51

100.000
62.682

390.000

452.682

116,07

62.682

90.000
300.000

102.682
350.000

114,09
116,67

12.682
50.000

1.000.000

1.000.000

100,00

1.000.000
140.980

1.000.000
195.700

100,00
138,81

0
54.720

86.500

145.000

167,63

58.500

54.480
57.643.146
3.089.080
10.000
400.000
460.700
140.000
150.000
5.000

50.700
60.342.856
4.936.200
0
455.000
376.000
45.000
100.000
0

93,06
104,68
159,80
0,00
113,75
81,61
32,14
66,67
0,00

-3.780
2.699.710
1.847.120
-10.000
55.000
-84.700
-95.000
-50.000
-5.000

370.000
216.400

510.000
323.200

137,84
149,35

140.000
106.800

650.000
385.000
301.980
0
1.778

2.490.000
310.000
327.000
0
1.821

383,08
80,52
108,29

1.840.000
-75.000
25.020
0
43

lanak 3.
Struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka:
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI
I. POREZNI PRIHODI
II. NEPOREZNI PRIHODI
III. TEKUE POTPORE
IV. PRIMITCI FINANCIRANJA
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
I. TEKUA PRIUVA
II. TEKUI IZDATCI
III. KAPITALNI IZDATCI

65.279.056 KM 100,00%
55.470.000 KM 84,97%
6.109.056 KM 9,36%
3.700.000 KM 5,67%
0,00 KM
0,00%
65.279.056 KM 100,00%
800.000 KM
59.542.856 KM
4.936.200 KM

1,23%
91,21%
7,56%

102,42

Str. 72 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

II - P O S E B N I
GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2
10
O1

DIO

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
NAZIV
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
KORISNIKA
3
4
5
6
SKUPTINA
O110
OOO
SKUPTINA
1
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
610000
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
611000
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
611100
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
611110
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
611130
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
611200
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
611211
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
611214
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
611216
SMJETAJA
611221
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
611224
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
611225
MIROVINU
611226
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
611227
INVALIDITETA
612100
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
613000
USLUGE
613100
PUTNI TROKOVI
613110
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
613120
INOZEMSTVU
613200
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
613211
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
613212
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
613300
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
613321
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
613311
USLUGE (PTT)
613400
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
613410
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
613430
MATERIJAL
MATERIJAL ZA IENJE I
613484
PREHRAMBENI MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
613500
GORIVA
613700
TEKUE ODRAVANJE
613800
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
613900
POREZ

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

1.587.142
1.574.262

1.952.859
1.939.259

123,04
123,19

365.717
364.997

905.264

1.066.300

117,79

161.036

790.964

952.000

120,36

161.036

545.799

662.000

121,29

116.201

245.165

290.000

118,29

44.835

114.300

114.300

100,00

16.000

16.000

100,00

0
0

70.700

70.700

100,00

0
0

13.200

13.200

100,00

2.400
6.000

2.400
6.000

100,00
100,00

0
0

6.000
83.040

6.000
100.000

100,00
120,42

0
16.960

471.358
13.000
10.000

471.959
12.000
10.000

100,13
92,31
100,00

601
-1.000
0

3.000
27.000

2.000
27.000

66,67
100,00

-1.000
0

12.000

12.000

100,00

15.000

15.000

100,00

19.000

19.000

100,00

4.000

4.000

100,00

15.000
11.000

15.000
11.000

100,00
100,00

0
0

6.000

6.000

100,00

1.000

1.000

100,00

4.000

4.000

100,00

20.000
10.000
1.880

20.000
10.000
1.900

100,00
100,00
101,06

0
0
20

369.478

371.059

100,43

1.581

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 73 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
613910
613914

IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
IZDATCI ZA NAKNADE
SKUPT. ZASTUPNICIMA
POREZ NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
TEKUI PRIJENOSI
PRIJEN.SREDSTAVA
PARLAMENT. POLIT.
STRANKAMA.
TRANSFER UDRUGAMA
GRAANA
KAPITALNI PRIJENOSI
KAPITALNE POTPORE
DRUGIM RAZINAMA VLASTI
KAMATA NA DOMAA
POZAJMLJIVANJA
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
INVESTICIJSKO ODRAVANJE
ZGRADA
OTPLATA DOMAEG
POZAJMLJIVANJA
BROJ UPOSLENIH

613920

613976
613974
613975
613980

613983
613990
614000

614323
614324
615000
615100
616300
820000
821310
821320
821624
823300

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2
11
O1

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5
OOO
1

O140

600000
610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214

NAZIV
KORISNIKA
6
STRUNE SLUBE VLADE
STRUNE SLUBE VLADE
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
I. TEKUA REZERVAPRIUVA
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT

2.000
9.000

2.000
10.000

100,00
111,11

0
1.000

2.000

2.000

100,00

40.000

40.000

100,00

20.000

20.000

100,00

230.000

230.000

100,00

63.749

63.749

100,00

2.729

3.310

121,29

581

113.000

300.000

265,49

0
187.000

108.000

300.000

277,78

192.000

5.000
0

0
0

0,00

-5.000
0

1.600
12.880
5.000

1.000
13.600
5.000

0
62,50
105,59
100,00

-600
720
0
0
0

7.880
33

8.600
38

109,14
115,15

720
5

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

1.552.108

1.632.614

105,19

80.506

800.000
742.108

800.000
817.614

100,00
110,17

0
75.506

525.621

591.786

112,59

66.165

416.697

470.550

112,92

53.853

287.520

324.680

112,92

37.160

129.177

145.870

112,92

16.693

108.924

121.236

111,30

12.312

30.000

35.000

116,67

5.000
0

Str. 74 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613484
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920

613976
613974
613980

613983
613991
614000

614239
614324
820000

NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
MATERIJAL ZA IENJE I
PREHR. MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA
REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE ...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE I DADBINE
TEKUI PRIJENOSI
OSTALE POTPORE
POJEDINCIMA-SUBVENCIJA
KAMATA ZA STAMBENU
IZGRADNJU
TRANSFER UDRUGAMA
GRAANA
III. KAPITALNI IZDATCI

57.024

59.136

103,70

0
2.112

10.400

11.600

111,54

1.200

2.500
5.000

2.500
7.000

100,00
140,00

0
2.000

4.000
43.753

6.000
49.408

150,00
112,92

2.000
5.655

172.734
9.000
8.000

176.420
12.000
10.000

102,13
133,33
125,00

3.686
3.000
2.000

1.000
45.000

2.000
45.000

200,00
100,00

1.000
0

20.000

20.000

100,00

25.000

25.000

100,00

32.000

32.000

100,00

7.000

7.000

100,00

25.000
27.000

25.000
27.000

100,00
100,00

0
0

10.000

10.000

100,00

2.000

2.000

100,00

15.000

15.000

100,00

8.500
10.000
1.500

9.000
10.000
1.500

105,88
100,00
100,00

500
0
0

39.734
15.000

39.920
15.000

100,47
100,00

186
0

4.500

4.500

100,00

1.500

1.500

100,00

3.000

3.000

100,00

10.000

10.000

100,00

2.796

2.796

100,00

1.438

1.624

112,93

186

1.500
0

1.500
0

100,00

0
0

10.000

15.000

150,00

0
5.000

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 75 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
821310
821320
821500
821624
821629

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2
11
02

NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
STUDIJE IZVEDIV.
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
INVESTICIJSKO ODRAVANJE
ZGRADA
OSTALA INVESTICIJSKA
ODRAVANJA
BROJ UPOSLENIH

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
NAZIV
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
KORISNIKA
3
4
5
6
URED PREDSJEDNIKA VLADE
O110
OOO
URED PREDSJEDNIKA VLADE
1
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
I. TEKUA REZERVA600000
PRIUVA
610000
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
611000
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
611100
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
611110
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
611130
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
611200
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
611211
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
611214
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
611216
SMJETAJA
611221
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
611224
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
611225
MIROVINU
611226
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
611227
INVALIDITETA
612100
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
613000
USLUGE
613100
PUTNI TROKOVI
613110
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
613120
INOZEMSTVU
613200
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
613211
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
613212
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
613300
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
613321
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
613311
USLUGE (PTT)
613400
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
613410
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
613430
MATERIJAL

5.000

5.000

100,00

0
0
0

5.000

10.000

200,00

5.000

26

29

111,54

0
3

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

268.722

298.358

111,03

29.636

258.822

286.758

110,79

27.936

178.582

200.401

112,22

21.819

157.522

176.301

111,92

18.779

108.690

121.648

111,92

12.958

48.832

54.653

111,92

5.821

21.060

24.100

114,43

3.040

5.500

6.540

118,91

1.040
0

10.560

10.560

100,00

0
0

2.000

2.000

100,00

0
0
2.000

2.000
3.000
16.540

3.000
18.512

100,00
111,92

0
1.972

62.100
10.000
5.000

66.845
11.000
5.000

107,64
110,00
100,00

4.745
1.000
0

5.000
0

6.000

120,00

1.000
0
0
0

7.000

7.000

100,00

0
7.000
3.000

7.000
3.500

100,00
116,67

0
500

2.500

2.500

100,00

500

1.000

200,00

500

Str. 76 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
MATERIJAL ZA OPRAVKU I
ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
POREZI NAUGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
KAMATA NA DOMAA
POZAJMLJIVANJA
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
OTPLATA DOMAEG
POZAJMLJIVANJA
BROJ UPOSLENIH

613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920

613976
613974
613980

613983
613991
616300
820000
821310
821320
823300

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

11

O140
O3

OOO
1

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225

16.000

16.000

100,00

4.000
1.900

5.000
1.900

125,00
100,00

1.000
0

20.200
1.500
12.000

22.445
2.000
14.000

111,11
133,33
116,67

2.245
500
2.000

1.000

1.000

100,00

1.500

1.500

100,00

320

0,00

-320

337

337

100,00

543

608

111,97

65

3.000

3.000

100,00

1.600
9.900
2.000

1.000
11.600
3.000

62,50
117,17
150,00

-600
1.700
1.000

0
7.900
5

8.600
5

0
108,86
100,00

700
0

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
SLUBA ZA ODNOSE S
JAVNOU
SLUBA ZA ODNOSE S
JAVNOU
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

74.797
73.297

78.338
76.838

104,73
104,83

3.541
3.541

61.533

58.386

94,89

-3.147

54.397

50.850

93,48

-3.547

37.534

35.100

93,52

-2.434

16.863

15.750

93,40

-1.113

7.136

7.536

105,61

400
0
0

6.336

6.336

100,00

0
0

800

1.200

150,00

400
0

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 77 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
611226

JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
BROJ UPOSLENIH

611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500

613900
613910
613914
613920

613976
613974
613980

613983
613991
820000
821310
821320

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

12

O390
O1

OOO
1

610000

5.712

5.340

93,49

0
-372

6.052
700
700

13.112
1.000
500

216,66
142,86
71,43

7.060
300
-200

500
0

500
0
0
0

1.200

1.400

116,67

200

0
1.200
600

1.400
1.000

116,67
166,67

200
400

600

500

83,33

-100

500

500

700

700

100,00

2.852

9.012

315,99

500

500

100,00

6.160
0
0

400

500

125,00

100

1.500

6.000

400,00

4.500

600

600

264

1.236

468,18

972

188

176

93,62

-12

1.500
1.500

1.500
1.500

100,00
100,00

0
0
0

100,00

0
0

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO UNUTARNJIH
POSLOVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH
POSLOVA
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

12.800.921

103,96

487.970

12.800.921
11.665.921

103,96
105,26

487.970
582.970

12.312.951

12.312.951
11.082.951

Str. 78 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613450
613481
613500
613600
613700
613800

613900
613910
613914
613920

613976
613974

BRUTO PLAE I NAKNADE


UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
MATERIJAL ZA JAVNI RED I
SIGURNOST
IZDATCI ZA ODJEU I OBUU
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
UNAJMLJIVANJE IMOVINE I
OPREME
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA

9.286.123

9.642.252

103,84

356.129

7.546.519

7.788.660

103,21

242.141

5.205.846

5.374.188

103,23

168.342

2.340.673

2.414.472

103,15

73.799

1.739.604

1.853.592

106,55

113.988

470.000

582.968

124,04

112.968
0

984.192

954.624

97,00

0
-29.568

186.400

188.000

100,86

1.600

21.700
12.312

15.000
26.000

69,12
211,18

-6.700
13.688

65.000
792.809

87.000
840.000

133,85
105,95

22.000
47.191

955.399
38.000
32.000

1.135.049
38.000
32.000

118,80
100,00
100,00

179.650
0
0

6.000
146.000

6.000
195.000

100,00
133,56

0
49.000

86.000

110.000

127,91

24.000

60.000

85.000

141,67

25.000

108.000

170.000

157,41

62.000

20.000

40.000

200,00

20.000

88.000
188.000

130.000
158.000

147,73
84,04

42.000
-30.000

68.000

68.000

100,00

0
0

20.000
100.000

30.000
60.000

150,00
60,00

10.000
-40.000

160.000

220.000

137,50

60.000

30.500
130.000
50.000

25.000
130.000
50.000

81,97
100,00
100,00

-5.500
0
0

104.899
7.000
12.000

149.049
7.000
15.000

142,09
100,00
125,00

44.150
0
3.000

10.000

35.000

350,00

25.000

2.800

10.000

357,14

7.200

22.020

22.020

100,00

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 79 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

613980

613983
613990
614200
614239
616300
820000
821200
821310
821320
821382
821500
821624
823300

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2
13
O1

POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
POTPORE POJEDINCIMA
OSTALE POTPORE
POJEDINCIMA
KAMATA NA DOMAA
POZAJMLJIVANJA
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA GRAEVINA
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
NABAVA POLICIJSKE OPREME
STUDIJE IZVEDIVOSTI PROJ.
DOKUMENTACIJE
INVESTICIJSKO ODRAVANJE
ZGRADA
OTPLATA DOMAEG
POZAJMLJIVANJA
BROJ UPOSLENIH

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
NAZIV
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
KORISNIKA
3
4
5
6
MINISTARSTVO FINANCIJA
O110
OOO
MINISTARSTVO FINANCIJA
1
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200

II. TEKUI IZDATCI


BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU

5.490

9.000

163,93

3.510

26.029

26.029

100,00

19.560
6.720

25.000
6.720

127,81
100,00

5.440
0

6.720

6.720

100,00

41.900
1.230.000
400.000
40.000

41.900
1.135.000
455.000
50.000

100,00
92,28
113,75
125,00

0
-95.000
55.000
10.000

100.000
150.000

30.000
100.000

30,00
66,67

-70.000
-50.000

10.000

10.000

100,00

350.000

300.000

85,71

-50.000

180.000
466

190.000
466

105,56
100,00

10.000
0

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

2.692.776

3.197.066

118,73

504.290

2.692.776

3.197.066

118,73

504.290

2.601.176

3.119.866

119,94

518.690

588.542

652.089

110,80

63.547

486.638

542.879

111,56

56.241

335.780

374.587

111,56

38.807

150.858

168.292

111,56

17.434

101.904

109.210

107,17

7.306

20.592

17.850

86,68

-2.742
0

54.912

63.360

115,38

0
8.448

10.400

12.000

115,38

1.600

3.000
3.000

3.000
3.000

100,00
100,00

0
0

10.000
51.097

10.000
57.002

100,00
111,56

0
5.905

229.578
4.000
3.500

264.975
8.000
4.000

115,42
200,00
114,29

35.397
4.000
500

500
0

4.000
0

800,00

3.500
0

Str. 80 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920

613976
613974
613980

613983
613990
614000
614811
614817
616100
616100
616300
820000
821310
821320
821624
823100
823300
823300
823400

GL
RAZ AV
A
DJE

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
KOD
KLASIF.

IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA BANKARSKE
USLUGE I OSIGURANJA
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE I DABINE
TEKUI PRIJENOSI
NAKNADE ZA POVRATE VIE
NAPLAENIH SREDST.
NAKNADE ZA POVRAT PO
SUDSKIM PRESUDAMA
IZDATCI ZA KAMATE
KAMATE NA POZAJMICE KROZ
DRAVU
KAMATA NA DOMAA
POZAJMLJIVANJA
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
INVESTICIJSKO ODRAVANJE
ZGRADA
OTPLATA KREDITA
OTPLATA DOMAEG
POZAJMLJIVANJA (DAZ003)
OTPLATA KREDITA KROZ
DRAVU (DAZ004)
OTPLATA UNUTARNJEG DUGA
BROJ UPOSLENIH

NAZIV
KORISNIKA

35.000

40.000

114,29

5.000

0
35.000
13.000

40.000
15.000

114,29
115,38

5.000
2.000

8.000

10.000

125,00

2.000

5.000

5.000

100,00

3.500
3.000

6.000
5.000

171,43
166,67

2.500
2.000

60.000

70.000

116,67

10.000

111.078
4.000
6.000

120.975
4.000
6.000

108,91
100,00
100,00

9.897
0
0

5.000

5.000

100,00

10.000

10.000

100,00

10.000

10.000

100,00

4.399

4.100

93,20

-299

1.679

1.875

111,67

196

70.000
1.644.119

80.000
2.000.000

114,29
121,65

10.000
355.881

744.119

1.000.000

134,39

255.881

900.000
86.500

1.000.000
145.000

111,11
167,63

100.000
58.500

86.500

145.000

167,63

58.500

1.340
91.600
25.000

800
77.200
10.000

59,70
84,28
40,00

-540
-14.400
-15.000
0
0
0

6.600

7.200

109,09

600

60.000

60.000
0
30

100,00

0
0
4

26

PRORAUN
2010

PRORAUN
2011

115,38

INDEKS
(8/7)

RAZLIKA
(8-7)

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 81 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
L

N.
1

O1

OOO
1

14

5
O320

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920

613976

6
MINISTARSTVO PRAVOSUA I
UPRAVE
MINISTARSTVO PRAVOSUA I
UPRAVE
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA ODVOJEN IVOT
NAKNADA ZA SMJETAJ
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI

10

4.015.840

4.342.712

108,14

326.872

382.915

451.610

117,94

68.695

382.915
374.315

451.610
439.410

117,94
117,39

68.695
65.095

255.146

301.230

118,06

46.084

195.562

219.813

112,40

24.251

134.938

151.671

112,40

16.733

60.624

68.142

112,40

7.518

59.584

81.417

136,64

21.833

7.000

164,59

14.784

11.521
4.800
4.000
16.896

114,29

4.521
4.800
4.000
2.112

2.800

3.200

114,29

400

10.000
10.000

10.000
6.000

100,00
60,00

0
-4.000

15.000
20.534

25.000
23.080

166,67
112,40

10.000
2.546

97.295
3.500
3.000

114.300
6.000
4.000

117,48
171,43
133,33

17.005
2.500
1.000

500
0

2.000
0

400,00

1.500
0

4.500

5.000

111,11

500

0
4.500
5.000

5.000
5.000

111,11
100,00

500
0

4.000

4.000

100,00

1.000

1.000

100,00

2.000
2.000
1.600

5.000
4.000
1.600

250,00
200,00
100,00

3.000
2.000
0

78.695
2.000
3.000

87.700
4.000
6.000

111,44
200,00
200,00

9.005
2.000
3.000

1.000

1.000

100,00

5.000

5.000

100,00

Str. 82 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

613974
613980

613983
613991
614200
614239
616300
820000
821310
821320
821624
823300

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

O2

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
611225
611227
612100
613000
613100
613110
613200
613211
613212
613300

613321
613311

IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE USLUGE
(PRITVORSKE JEDINICE)
POTPORE POJEDINCIMA
OSTALE POTPORE
POJEDINCIMA
KAMATA NA DOMAA
POZAJMLJIVANJA
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
INVESTICIJSKO ODRAVANJE
ZGRADA
OTPLATA DOMAEG
POZAJMLJIVANJA
BROJ UPOSLENIH

5.000

8.000

160,00

3.000

2.020

2.800

138,61

780

675

900

133,33

225

60.000
0

60.000
0

100,00

0
0

1.340
8.600
2.000

800
12.200
5.000

0
59,70
141,86
250,00

-540
3.600
3.000

0
0

6.600
7

7.200
8

109,09
114,29

600
1

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
NIE POTROAKE JEDINICE
SUDOVI
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDNINE
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

3.632.925
3.576.425

3.891.102
3.833.102

107,11
107,18

258.177
256.677

2.452.501

2.715.857

110,74

263.356

2.224.161

2.461.129

110,65

236.968

1.534.669

1.698.176

110,65

163.507

689.492

762.953

110,65

73.461

228.340

254.728

111,56

26.388

51.000
122.540

58.884
135.644

115,46
110,69

7.884
13.104

54.800
0

60.200
0

109,85

5.400
0

0
233.538

0
258.420

110,65

0
24.882

890.386
28.900
28.900
53.000

858.825
29.300
29.300
55.500

96,46
101,38
101,38
104,72

-31.561
400
400
2.500

30.000

35.000

116,67

5.000

23.000

20.500

89,13

-2.500

194.000

201.000

103,61

7.000

4.000

5.000

125,00

1.000

190.000

196.000

103,16

6.000

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 83 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
613400

IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
TROKOVI VJETA.SVJEDOKA
I SUDACA POROTNIK.
TROKOVI ODVJ. U
PREDMETIMA OBV.OBRANE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR.,KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
INVESTICIJSKO ODRAVANJE
ZGRADA
BROJ UPOSLENIH

613410
613430
613500
613700
613810

613900
613910
613914
613920
613937
613938

613976
613980

613983
613990
820000
821310
821320
821624

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

14
O2

OOO
1

O320

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216

83.000

29.500

35,54

-53.500

77.000

22.000

28,57

-55.000

6.000

7.500

125,00

1.500

32.000
18.000
6.000

34.300
19.000
4.400

107,19
105,56
73,33

2.300
1.000
-1.600

475.486
6.000
4.500

485.825
5.500
0

102,17
91,67
0,00

10.339
-500
-4.500

2.000

3.000

150,00

1.000

260.000

265.000

101,92

5.000

85.000

90.000

105,88

5.000

30.800

30.800

100,00

66.013

67.383

102,08

1.370

7.673

8.492

110,67

819

13.500
56.500
26.500

15.650
58.000
43.000

115,93
102,65
162,26

2.150
1.500
16.500

15.000

30.000
85

0
94

15.000
0,00
110,59

-30.000
9

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO PRAVOSUA I
UPRAVE

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

2.208.550
2.193.550

2.316.291
2.299.291

104,88
104,82

107.741
105.741

1.399.083

1.533.975

109,64

134.892

1.259.383

1.382.473

109,77

123.090

868.973

953.903

109,77

84.930

390.410

428.570

109,77

38.160

139.700

151.502

108,45

11.802

27.000

35.402

131,12

8.402

OPINSKI SUD LIVNO


B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA

0
0

Str. 84 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
611221
611224
611225
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920

613937
613938

613976
613980

613983
613990
820000
821310
821320
821624

GL
RAZ AV
A

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.

NAKNADA ZA TOPLI OBROK


REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDNINE
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
TROKOVI
VJETAENJA,SVJEDOKA I
SUD.POROT.
TROKOVI ODVJET. U
PREDMETIMA OBVEZ.OBRANE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
INVESTICIJSKO ODRAVANJE
ZGRADA
BROJ UPOSLENIH

NAZIV

80.300

80.300

100,00

32.400

35.800

110,49

3.400
0

132.236

145.160

109,77

0
12.924

662.231
12.000
12.000

620.156
12.000
12.000

93,65
100,00
100,00

-42.075
0
0

0
31.000

0
36.000

116,13

0
5.000

25.000

30.000

120,00

5.000

6.000

6.000

100,00

164.000

170.000

103,66

6.000

4.000

5.000

125,00

1.000

160.000
63.000

165.000
10.000

103,13
15,87

5.000
-53.000

60.000

5.000

8,33

-55.000

3.000

5.000

166,67

2.000

16.000
10.000
2.000

18.000
10.000
1.500

112,50
100,00
75,00

2.000
0
-500

364.231
2.000
1.500

362.656
1.500
0

99,57
75,00
0,00

-1.575
-500
-1.500

1.000

1.000

100,00

200.000

200.000

100,00

65.000

65.000

100,00

28.800

28.800

100,00

51.586

51.586

100,00

4.345

4.770

109,78

425

10.000
15.000
5.000

10.000
17.000
2.000

100,00
113,33
40,00

0
2.000
-3.000

15.000
10.000
54

PRORAUN

0
60

PRORAUN

15.000
0,00
111,11

INDEKS

-10.000
6

RAZLIKA

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 85 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
DJE
L
1

JEDI
N.
3

KOD
4

KLASIF.
5

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO PRAVOSUA I
UPRAVE

O320

UPANIJSKI SUD LIVNO


B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK I
ODV. IVOT
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
TROKOVI
VJETA.SVJEDOKA I
SUDACA POROT.

14
O3

OOO
1

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920

613937

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

633.769
618.769

750.730
735.730

118,45
118,90

116.961
116.961

475.766

572.162

120,26

96.396

438.670

532.662

121,43

93.992

302.682

367.542

121,43

64.860

135.988

165.120

121,42

29.132

37.096

39.500

106,48

2.404

11.000

7.500

68,18

-3.500
0
0

16.896

20.000

118,37

3.104

9.200

12.000

130,43

2.800
0

46.060

55.930

121,43

0
9.870

96.943
6.300
6.300

107.638
6.300
6.300

111,03
100,00
100,00

10.695
0
0

10.000

9.500

95,00

0
-500
0

10.000

9.500

95,00

-500

16.000

17.000

106,25

1.000

0
16.000
9.000

17.000
10.000

106,25
111,11

1.000
1.000

8.000

8.000

100,00

1.000

2.000

200,00

1.000

6.000
3.000
2.000

5.000
4.000
1.500

83,33
133,33
75,00

-1.000
1.000
-500

44.643
2.000
1.500

54.338
2.000
0

121,72
100,00
0,00

9.695
0
-1.500

1.000

1.000

100,00

10.000

15.000

150,00

5.000

Str. 86 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
TROKOVI ODVJ. U
PRED.OBV.OBRANE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE I DABINE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
INVESTICIJSKO ODRAVANJE
ZGRADA
BROJ UPOSLENIH

613938

613976
613980

613983
613990
821000
821310
821320
821624

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

14
O3

OOO
2

O320

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

20.000

25.000

125,00

5.000

2.000

2.000

100,00

5.630

7.000

124,33

1.370

1.513

1.838

121,48

325

1.000
15.000
10.000

500
15.000
15.000

50,00
100,00
150,00

-500
0
5.000

0
5.000
13

0
16

0
0,00
123,08

-5.000
3

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO PRAVOSUA I
UPRAVE
UPANIJSKO JAVNO
TUITELJSTVO LIVNO
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

703.532
678.532

736.492
711.492

104,68
104,86

32.960
32.960

503.658

535.126

106,25

31.468

457.138

476.424

104,22

19.286

315.425

328.728

104,22

13.303

141.713

147.696

104,22

5.983

46.520

58.702

126,19

12.182

13.000

15.982

122,94

2.982
0
0
10.000

21.120

31.120

147,35

12.400

11.600

93,55

48.000

50.025

104,22

0
2.025

126.874
10.000
10.000

126.341
10.000
10.000

99,58
100,00
100,00

-533
0
0

12.000

10.000

83,33

0
-2.000

5.000

5.000

100,00

7.000

5.000

71,43

-2.000

12.000

12.000

100,00

-800
0

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 87 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
TROKOVI
VJETA.SVJEDOKA I
SUDACA POROT.
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE, VANJS.
SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREMEINVESTICIJSKO ODRAVANJE
ZGRADA
BROJ UPOSLENIH

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920

613937

613976
613980

613983
613991
821300
821300
821624

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

14

O3

OOO
3

O320

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214

0
12.000
10.000

12.000
8.500

100,00
85,00

0
-1.500

8.000

8.000

100,00

2.000

500

25,00

-1.500

10.000
5.000
2.000

11.000
5.000
1.400

110,00
100,00
70,00

1.000
0
-600

65.874
2.000
1.500

68.441
2.000
0

103,90
100,00
0,00

2.567
0
-1.500

1.000

50.000

50.000

1.000

100,00

0
8.797

8.797

100,00

1.577

1.644

104,25

67

2.000
25.000
10.000

5.000
25.000
25.000

250,00
100,00
250,00

3.000
0
15.000

15.000
16

0
16

0,00
100,00

-15.000
0

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO PRAVOSUA I
UPRAVE
UPANIJSKO JAVNO
PRAVOBRANITELJSTVO
LIVNO
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

87.074
85.574

87.589
86.589

100,59
101,19

515
1.015

73.994

74.594

100,81

600

68.970

69.570

100,87

600

47.589

48.003

100,87

414

21.381

21.567

100,87

186

5.024

5.024

100,00

0
0

Str. 88 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA
REPREZENTACIJU
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR.,KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
BROJ UPOSLENIH

611216
611221
611224
612100
613000
613100
613110
613120
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500

613900
613910
613914

613976
613980

613983
613991
821300
821310
821300

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

15
O1

OOO
1

1290

610000
611000
611100
611110

4.224

4.224

100,00

0
0

800
7.242

800
7.305

100,00
100,87

0
63

4.338
600
600

4.690
1.000
1.000

108,11
166,67
166,67

352
400
400
0

2.000

2.000

100,00

0
2.000
1.000

2.000
1.000

100,00
100,00

0
0

1.000

1.000

100,00

0
0

300

738

390

300

52,85

-348
0
0

0
0

238

240

100,84

500
1.500
1.500

150
1.000
1.000

30,00
66,67
66,67

-350
-500
-500

100,00

0
0

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
GOSPODARSTVA
MINISTARSTVO
GOSPODARSTVA
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

1.033.565
1.023.965

1.414.646
1.134.446

136,87
110,79

381.081
110.481

428.018

570.086

133,19

142.068

349.538

474.504

135,75

124.966

241.186

327.408

135,75

86.222

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 89 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613724
613800

613900
613910
613914
613920

613976
613974
613980

613983

613991

DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
USLUGE OPRAVKE I
ODRAVANJA PROMETNICA
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE I DADBINE-USLUGE
TEKUEG ODRAVANJA

108.352

147.096

135,76

38.744

78.480

95.582

121,79

17.102

30.000

39.166

130,55

9.166

4.800

4.800

100,00

4.000
31.680

4.000
38.016

100,00
120,00

0
6.336

6.000

7.600

126,67

1.600

2.000
36.701

2.000
49.823

100,00
135,75

0
13.122

127.906
15.000
7.500

83.737
8.000
4.000

65,47
53,33
53,33

-44.169
-7.000
-3.500

7.500
0

4.000
0

53,33

-3.500
0

0
0

0
0
9.000

10.000

111,11

1.000

0
9.000
6.000

10.000
5.000

111,11
83,33

1.000
-1.000

6.000

5.000

83,33

-1.000

15.000
8.000

8.000
8.000

53,33
100,00

-7.000
0

0
1.600

0
1.600

100,00

0
0

73.306
4.000
6.000

43.137
4.000
6.000

58,85
100,00
100,00

-30.169
0
0

1.000

1.000

100,00

25.000

0,00

-25.000

25.000

25.000

100,00

10.100

5.500

54,46

-4.600

1.206

1.637

135,74

431

1.000

0,00

-1.000

Str. 90 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
CESTA
TEKUI PRIJENOSI
POTPORE OPINAMA
POTPORA - SUBVENCIJA
KAMATA
POTPORA NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAMASREDSTVA ZA PRIVATIZACIJU
POTICAJ INDUSTRIJSKOJ
PROIZVODNJI ,
OBRTN.MALOM I
SRED.PODUZETN.I
SUB.KAMATA
KAMATA NA DOMAA
POZAJMLJIVANJA
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
STUDIJE IZVED.PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
INVESTICIJSKO ODRAVANJE
CESTA I MOSTOVA
OTPLATA DOMAEG
POZAJMLJIVANJA
BROJ UPOSLENIH

614000
614116
614239

614311

614413
616300
820000
821310
821320
821500
821622
823300

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16

O1

OOO
1

O490

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110

430.000
200.000

430.000
200.000

100,00
100,00

0
0

130.000

130.000

100,00

100.000

100.000

100,00

1.340
9.600
3.000

800
280.200
3.000

59,70
2.918,75
100,00

-540
270.600
0

0
0

200.000

200.000

70.000

70.000

6.600
15

7.200
19

109,09
126,67

600
4

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

23.567.712

24.999.328

106,07

2.065.631
2.054.031

2.228.073
2.215.873

107,86
107,88

162.442
161.842

661.898

663.764

100,28

1.866

239.778

320.820

133,80

81.042

165.447

221.366

133,80

55.919

74.331

99.454

133,80

25.123

422.120

342.944

81,24

-79.176

7.000

12.800

182,86

5.800

1.431.616

21.120

25.344

120,00

0
4.224

4.000

4.800

120,00

800

80.000
180.000

100.000
100.000

125,00
55,56

20.000
-80.000

130.000
25.177

100.000
33.686

76,92
133,80

-30.000
8.509

197.616
30.000
28.000

213.623
30.000
28.000

108,10
100,00
100,00

16.007
0
0

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 91 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613600
613700
613800

613900
613910
613914
613920

613941

613976
613974
613980

613983
613991
614000

614125
614121
614122
614129
614234
615000
615110
616300
821000
821310
821320
823300

PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
UNAJMLJIVANJE IMOVINE I
OPREME
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
USLUGE PRIMARNE
ZDR.ZATITE LIJENIKI
PREGLEDI
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
TEKUI PRIJENOSI
PRIJENOS ZA VISOKO
KOLSTVO,ZAVOD ZA
KOLSTVO,STUDEN.DOMOVI
POTPORE ZA KULTURU
POTPORE ZA PORT
OSTALE POTPOREBESPLATNI UDBENICI
STIPENDIRANJE STUDENATA
KAPITALNI PRIJENOSI
KAPITALNE POTPORE
OSNOVNIM KOLAMA
KAMATA NA DOMAA
POZAJMLJIVANJA
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
OTPLATA DOMAEG
POZAJMLJIVANJA
BROJ UPOSLENIH

2.000
0

2.000
0

100,00

0
0
0
0

8.000

9.000

112,50

1.000

0
8.000
5.000

9.000
7.000

112,50
140,00

1.000
2.000

4.000

5.000

125,00

1.000

1.000

2.000

200,00

1.000

6.500

6.000

92,31

-500

1.000
1.600

3.000
1.600

300,00
100,00

0
2.000
0

145.516
4.000
6.000

157.023
4.000
6.000

107,91
100,00
100,00

11.507
0
0

14.000

14.000

100,00

10.000

20.000

200,00

10.000

89.000

90.000

101,12

1.000

20.189

20.416

101,12

227

827

1.107

133,86

280

1.500
1.098.000

1.500
1.254.000

100,00
114,21

0
156.000

600.000
220.000
184.000

720.000
280.000
184.000

120,00
127,27
100,00

120.000
60.000
0

44.000
50.000
70.000

20.000
50.000
50.000

45,45
100,00
71,43

-24.000
0
-20.000

70.000

50.000

71,43

-20.000

1.340
11.600
5.000

800
12.200
5.000

59,70
105,17
100,00

-540
600
0

0
6.600
10

7.200
12

109,09
120,00

600
2

Str. 92 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

O2

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613600
613700
613800

613900
613910
613914
613920

613976
613974

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
NIE POTROAKE JEDINICE
KOLE
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
UNAJMLJIVANJE IMOVINE I
OPREME
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

21.502.081
21.062.681

22.771.255
22.278.055

105,90
105,77

1.269.174
1.215.374

18.188.425

19.645.722

108,01

1.457.297

15.241.894

16.477.005

108,10

1.235.111

10.516.908

11.370.003

108,11

853.095

4.724.986

5.107.002

108,09

382.016

2.946.531

3.168.717

107,54

222.186

551.317
2.012.454

717.081
2.060.836

130,07
102,40

165.764
48.382

382.760
1.600.395

390.800
1.730.088

102,10
108,10

8.040
129.693

1.273.861
25.000
14.200

902.245
28.500
15.300

70,83
114,00
107,75

-371.616
3.500
1.100

10.800
228.700

13.200
243.400

122,22
106,43

2.400
14.700

56.700

56.400

99,47

-300

172.000

187.000

108,72

15.000

48.700

52.290

107,37

3.590

31.300

34.050

108,79

2.750

17.400
29.300

18.240
41.300

104,83
140,96

840
12.000

17.600

22.400

127,27

4.800

11.700

18.900

161,54

7.200

1.500

1.500

100,00

8.000
27.500
11.625

8.000
30.200
10.681

100,00
109,82
91,88

0
2.700
-944

893.536
7.400
0

486.374
8.650
0

54,43
116,89

-407.162
1.250
0

9.450

10.100

106,88

650

623.587

335.977

53,88

-287.610

74.009

0,00

-74.009

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 93 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA GRAEVINA
NABAVA OPREME-UREDSKA
REKONSTRUKCIJA
BROJ UPOSLENIH

613980

613983
613990
821000
821200
821310
821610

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O2

OOO
1

O410

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000

613900

613976
613980

613983

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

126.508

74.174

58,63

-52.334

52.582

57.473

109,30

4.891

0
439.400
0
223.000
216.400
959

0
493.200
0
170.000
323.200
972

112,24
76,23
149,35
101,36

0
53.800
0
-53.000
106.800
13

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
O.. IVAN GORAN KOVAI
LIVNO
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
BROJ UPOSLENIH

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

2.663.881
2.663.881

2.762.877
2.762.877

103,72
103,72

98.996
98.996

2.396.758

2.513.531

104,87

116.773

1.975.174

2.072.834

104,94

97.660

1.362.870

1.430.256

104,94

67.386

612.304

642.578

104,94

30.274

421.584

440.697

104,53

19.113

90.000
278.784

109.113
278.784

121,24
100,00

19.113
0

52.800
207.392

52.800
217.648

100,00
104,95

0
10.256

59.731

31.698

53,07

-28.033

59.731

31.698

53,07

-28.033

45.000

20.008

44,46

-24.992

7.917

4.539

57,33

-3.378

6.814
132

7.151
132

104,95
100,00

337
0

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

Str. 94 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

16
O2

OOO
2

O410

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000

613900

613976
613980

613983

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O2

OOO
3

O410

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224

MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
O.. FRA LOVRO KARAULA
LIVNO
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJSK.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
BROJ UPOSLENIH

3.441.793
3.441.793

3.469.335
3.469.335

100,80
100,80

27.542
27.542

3.109.848

3.135.735

100,83

25.887

2.572.880

2.598.099

100,98

25.219

1.775.287

1.792.685

100,98

17.398

797.593

805.414

100,98

7.821

536.968

537.636

100,12

668

125.000
346.368

123.156
348.480

98,52
100,61

-1.844
2.112

65.600
270.152

66.000
272.800

100,61
100,98

400
2.648

61.793

60.800

98,39

-993

61.793

60.800

98,39

-993

45.000

42.251

93,89

-2.749

7.917

9.585

121,07

1.668

8.876
164

8.964
164

100,99
100,00

88
0

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
O.GLAZBENA KOLA
F.VILHAR LIVNO
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

182.193
182.193

237.421
237.421

130,31
130,31

55.228
55.228

140.737

217.804

154,76

77.067

116.602

180.890

155,13

64.288

80.456

124.814

155,13

44.358

36.146

56.076

155,14

19.930

24.135

36.914

152,95

12.779

4.039
16.896

12.000
20.914

297,10
123,78

7.961
4.018

3.200

4.000

125,00

800

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 95 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
612100

DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJSK.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
BROJ UPOSLENIH

613000

613900

613976
613980

613983

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O2

OOO
4

O410

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000

613900

613976
613980

613983

12.243

18.993

155,13

6.750

29.213

624

2,14

-28.589

29.213

624

2,14

-28.589

24.500

0,00

-24.500

4.311

0,00

-4.311

402
8

624
10

155,22
125,00

222
2

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
O.. IVAN MAURANI
TOMISLAVGRAD
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJSK.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
BROJ UPOSLENIH

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

2.587.709
2.587.709

2.754.298
2.754.298

106,44
106,44

166.589
166.589

2.344.388

2.506.081

106,90

161.693

1.961.700

2.093.839

106,74

132.139

1.353.573

1.444.749

106,74

91.176

608.127

649.090

106,74

40.963

382.688

412.242

107,72

29.554

70.000
261.888

83.170
276.672

118,81
105,65

13.170
14.784

50.800
205.978

52.400
219.853

103,15
106,74

1.600
13.875

37.343

28.364

75,96

-8.979

37.343

28.364

75,96

-8.979

26.000

17.977

69,14

-8.023

4.575

3.163

69,14

-1.412

6.768
127

7.224
129

106,74
101,57

456
2

Str. 96 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O2

OOO
5

O410

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000

613900

613976
613980

613983

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O2

OOO
6

O410

610000
611000
611100
611110
611130

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
O.. STJEPAN RADI
PRISOJE TOMISLAVGRAD
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
BROJ UPOSLENIH

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

981.907
981.907

1.058.228
1.058.228

107,77
107,77

76.321
76.321

878.185

969.993

110,45

91.808

717.849

783.901

109,20

66.052

495.316

540.892

109,20

45.576

222.533

243.009

109,20

20.476

160.336

186.092

116,06

25.756

40.000
101.376

63.004
103.488

157,51
102,08

23.004
2.112

18.960
75.374

19.600
82.310

103,38
109,20

640
6.936

28.348

5.925

20,90

-22.423

28.348

5.925

20,90

-22.423

22.000

2.625

11,93

-19.375

3.871

596

15,40

-3.275

2.477
48

2.704
49

109,16
102,08

227
1

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
O.. FRA MIJO UI
BUKOVICA TOMISLAVGRAD
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

1.565.646
1.565.646

1.628.707
1.628.707

104,03
104,03

63.061
63.061

1.400.454

1.462.867

104,46

62.413

1.154.542

1.188.009

102,90

33.467

796.634

819.726

102,90

23.092

357.908

368.283

102,90

10.375

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 97 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
BROJ UPOSLENIH

611200
611211
611221
611224
612100
613000

613900

613976
613980

613983

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O2

OOO
7

O410

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000

613900

613976
613980

245.912

274.858

111,77

28.946

55.000
160.512

83.946
160.512

152,63
100,00

28.946
0

30.400
121.227

30.400
124.741

100,00
102,90

0
3.514

43.965

41.099

93,48

-2.866

43.965

41.099

93,48

-2.866

34.000

30.000

88,24

-4.000

5.982

7.000

117,02

1.018

3.983
76

4.099
76

102,91
100,00

116
0

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
OSNOVNA GLAZBENA KOLA
TOMISLAVGRAD
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

112.566
112.566

127.086
127.086

112,90
112,90

14.520
14.520

71.052

83.568

117,62

12.516

57.504

69.320

120,55

11.816

39.678

47.831

120,55

8.153

17.826

21.489

120,55

3.663

13.548

14.248

105,17

700

3.500
8.448

4.200
8.448

120,00
100,00

700
0

1.600
6.038

1.600
7.279

100,00
120,55

0
1.241

35.476

36.239

102,15

763

35.476

36.239

102,15

763

30.000

30.000

100,00

5.278

6.000

113,68

722

Str. 98 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
BROJ UPOSLENIH

613983

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O2

OOO
8

O410

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000

613900

613976
613980

613983

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O2

OOO
9

O410

610000

198
4

239
4

120,71
100,00

41
0

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
O.. FRA FRANJO GLAVINI
GLAMO
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
BROJ UPOSLENIH

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
O.. FRA MIROSLAV DAJA
KUPRES
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

694.359
694.359

749.859
749.859

107,99
107,99

55.500
55.500

607.635

665.771

109,57

58.136

517.747

557.590

107,70

39.843

357.245

384.737

107,70

27.492

160.502

172.853

107,70

12.351

89.888

108.181

120,35

18.293

8.000
68.288

20.261
73.920

253,26
108,25

12.261
5.632

13.600
54.363

14.000
58.547

102,94
107,70

400
4.184

32.361

25.541

78,93

-6.820

32.361

25.541

78,93

-6.820

26.000

19.250

74,04

-6.750

4.575

4.367

95,45

-208

1.786
34

1.924
35

107,73
102,94

138
1

678.659
678.659

724.587
724.587

106,77
106,77

45.928
45.928

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 99 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
BROJ UPOSLENIH

611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000

613900

613976
613980

613983

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O2

OO10

O410

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000

613900

595.239

649.871

109,18

54.632

505.855

540.593

106,87

34.738

349.040

373.010

106,87

23.970

156.815

167.583

106,87

10.768

89.384

109.278

122,26

19.894

9.000
67.584

25.278
70.400

280,87
104,17

16.278
2.816

12.800
53.115

13.600
56.763

106,25
106,87

800
3.648

30.305

17.953

59,24

-12.352

30.305

17.953

59,24

-12.352

24.287

13.125

54,04

-11.162

4.273

2.977

69,67

-1.296

1.745
32

1.851
34

106,07
106,25

106
2

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
O.. DRVAR - DRVAR
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

904.033
904.033

940.136
940.136

103,99
103,99

36.103
36.103

795.158

833.509

104,82

38.351

678.630

707.848

104,31

29.218

468.254

488.418

104,31

20.164

210.376

219.430

104,30

9.054

116.528

125.661

107,84

9.133

6.000
92.928

10.109
97.152

168,48
104,55

4.109
4.224

17.600
71.256

18.400
74.324

104,55
104,31

800
3.068

37.619

32.303

85,87

-5.316

37.619

32.303

85,87

-5.316

Str. 100 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA
UGOVORE,VANJS.SUR.,
KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
BROJ UPOSLENIH

613976

613980

613983

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O2

OO11

O410

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000

613900

613976
613980

613983

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

30.000

24.340

81,13

-5.660

5.278

5.521

104,60

243

2.341
44

2.442
44

104,31
100,00

101
0

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
O.. "GRAHOVO" B.
GRAHOVO
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
PORZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR.,KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
BROJ UPOSLENIH

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

271.898
271.898

328.654
328.654

120,87
120,87

56.756
56.756

238.912

287.392

120,29

48.480

195.732

234.466

119,79

38.734

135.055

161.781

119,79

26.726

60.677

72.685

119,79

12.008

43.180

52.926

122,57

9.746

5.500
31.680

15.246
31.680

277,20
100,00

9.746
0

6.000
20.552

6.000
24.619

100,00
119,79

0
4.067

12.434

16.643

133,85

4.209

12.434

16.643

133,85

4.209

10.000

13.465

134,65

3.465

1.759

2.369

134,68

610

675
15

809
15

119,85
100,00

134
0

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 101 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA

16
O3

OOO
1

O420

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613600
613700
613810

613900
613910
613914
613920

613976
613980

613983

GIMNAZIJA LIVNO
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDACI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
UNAJMLJIVANJE IMOVINE I
OPREME
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
USLUGE STRUNOG
OBRAZOVANJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA

773.189
748.189

846.259
821.259

109,45
109,77

73.070
73.070

611.934

690.594

112,85

78.660

529.320

594.084

112,24

64.764

365.231

409.896

112,23

44.665

164.089

184.188

112,25

20.099

82.614

96.510

116,82

13.896

10.000
60.614

19.270
64.840

192,70
106,97

9.270
4.226

12.000
55.579

12.400
62.379

103,33
112,23

400
6.800

80.676
4.000
2.000

68.286
4.000
2.000

84,64
100,00
100,00

-12.390
0
0

2.000
24.500

2.000
26.000

100,00
106,12

0
1.500

4.500

4.000

88,89

-500

20.000

22.000

110,00

2.000

5.900

6.600

111,86

700

4.000

4.000

100,00

1.900
1.500

2.600
4.000

136,84
266,67

700
2.500

1.500

1.500

100,00

2.500

2.500
0

8.000
3.000
0

8.000
3.300
1.800

100,00
110,00

0
300
1.800

33.776
550

14.586
600

43,18
109,09

-19.190
50
0

2.000

1.650

82,50

-350

25.000

8.384

33,54

-16.616

4.400

1.902

43,23

-2.498

1.826

2.050

112,27

224

Str. 102 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
INVESTICIJSKO ODRAVANJE
ZGRADE
BROJ UPOSLENIH

613991
821000
821310
821624

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O3

OOO
2

O420

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914

NAZIV
KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
EKONOMSKA KOLA LIVNO
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVO
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU

25.000
15.000

25.000
15.000

100,00
100,00

0
0
0

10.000
30

10.000
31

100,00
103,33

0
1

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

843.350
798.350

872.413
842.413

103,45
105,52

29.063
44.063

645.527

706.545

109,45

61.018

553.519

615.012

111,11

61.493

381.928

424.356

111,11

42.428

171.591

190.656

111,11

19.065

92.008

91.533

99,48

-475

17.000
63.008

17.229
62.304

101,35
98,88

229
-704

12.000
58.119

12.000
64.576

100,00
111,11

0
6.457

94.704
2.500
1.000

71.292
4.000
2.000

75,28
160,00
200,00

-23.412
1.500
1.000

1.500
22.000

2.000
24.000

133,33
109,09

500
2.000

6.000

6.000

100,00

16.000

18.000

112,50

2.000

5.500

5.590

101,64

90

3.700

3.850

104,05

150

1.800
4.000

1.740
6.000

96,67
150,00

-60
2.000

2.500

4.000

160,00

1.500

1.500

2.000

133,33

500

3.000
2.100

3.800
2.106

126,67
100,29

0
800
6

55.604
670

25.796
720

46,39
107,46

-29.808
50
0

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 103 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
USLUGE STRUNOG
OBRAZOVANJA
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NEPOMENUTE
USLUGE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA GRAEVINA
NABAVA OPREME-UREDSKA
BROJ UPOSLENIH

613920
613974

613976
613980

613983
613991
821000
821200
821310

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

O3

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

OOO
3

O420

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410

1.450

1.450

100,00

8.490

0,00

-8.490

35.000

17.536

50,10

-17.464

8.084

3.968

49,08

-4.116

1.910

2.122

111,10

212

45.000
0
45.000
30

30.000
0
30.000
30

66,67
66,67
100,00

0
-15.000
0
-15.000
0

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
SREDNJA STRUKOVNA
KOLA S.S.KRANJEVI
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDACI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

1.963.720
1.893.720

2.034.658
1.984.658

103,61
104,80

70.938
90.938

1.552.928

1.738.072

111,92

185.144

1.319.528

1.490.775

112,98

171.247

910.475

1.028.635

112,98

118.160

409.053

462.140

112,98

53.087

233.400

247.297

105,95

13.897

45.000
158.400

51.361
164.736

114,14
104,00

6.361
6.336

30.000
138.551

31.200
156.531

104,00
112,98

1.200
17.980

202.241
6.000
4.000

90.055
6.000
4.000

44,53
100,00
100,00

-112.186
0
0

2.000
29.000

2.000
34.000

100,00
117,24

0
5.000

18.000

17.000

94,44

-1.000

11.000

17.000

154,55

6.000

8.500

10.000

117,65

1.500

4.500

6.000

133,33

1.500

4.000
6.000

4.000
10.000

100,00
166,67

0
4.000

4.000

6.000

150,00

2.000

Str. 104 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
USLUGE STRUNOG
OBRAZOVANJA
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
REKONSTRUKCIJA
BROJ UPOSLENIH

613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920
613974

613976
613980

613983
613991
821000
821310
821610

RAZ
DJE
L
1

GL
AV
A

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O3

OOO
4

O420

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000
613100
613110
613120
613200

2.000

4.000

200,00

2.000

1.500
8.000
6.000

1.500
8.000
3.000

100,00
100,00
50,00

0
0
-3.000

137.241
2.000

17.555
2.000

12,79
100,00

-119.686
0
0

1.000

1.000

100,00

52.991

0,00

-52.991

55.000

7.672

13,95

-47.328

21.698

1.740

8,02

-19.958

4.552

5.143

112,98

591

70.000
70.000

50.000
50.000

71,43
71,43

75

78

104,00

0
-20.000
-20.000
0
3

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
GIMNAZIJA MARKO MARULI
TOMISLAVGRAD
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

1.041.835
1.026.835

1.102.791
1.037.791

105,85
101,07

60.956
10.956

861.718

882.814

102,45

21.096

731.214

751.227

102,74

20.013

504.538

518.347

102,74

13.809

226.676

232.880

102,74

6.204

130.504

131.587

100,83

1.083

25.000
88.704

26.083
88.704

104,33
100,00

1.083
0

16.800
76.777

16.800
78.879

100,00
102,74

0
2.102

88.340
4.000
2.000

76.098
4.000
2.000

86,14
100,00
100,00

-12.242
0
0

2.000
36.000

2.000
37.000

100,00
102,78

0
1.000

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 105 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
TEKUE ODRAVANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
USLUGE STRUNOG
OBRAZOVANJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
REKONSTRUKCIJA
BROJ UPOSLENIH

613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613700

613900
613910
613914
613920

613976
613980

613983
613991
821000
821310
821610

RAZ
DJE
L
1

GL
AV
A

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O3

OOO
5

O420

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224

9.000

9.000

100,00

27.000

28.000

103,70

1.000

8.800

9.000

102,27

200

7.000

7.000

100,00

1.800
4.000

2.000
5.000

111,11
125,00

200
1.000

2.500

3.000

120,00

500

1.500
3.000

2.000
3.000

133,33
100,00

500
0

32.540
1.500

18.098
1.500

55,62
100,00

-14.442
0
0

1.000

1.000

24.250

10.590

43,67

-13.660

4.267

2.416

56,62

-1.851

2.523

2.592

102,73

69

15.000
15.000
0
42

65.000
30.000
35.000
42

433,33
200,00
100,00

0
50.000
15.000
35.000
0

PRORAUN

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
SREDNJA STRUKOVNA
KOLA TOMISLAVGRAD
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

1.041.028
951.028

1.174.104
1.099.104

112,78
115,57

133.076
148.076

725.531

910.278

125,46

184.747

620.359

802.623

129,38

182.264

428.048

555.509

129,78

127.461

192.311

247.114

128,50

54.803

105.172

107.655

102,36

2.483

14.740
76.032
14.400

16.885
76.370
14.400

114,55
100,44
100,00

2.145
338
0

Str. 106 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
MATERIJAL ZA OPRAVKU I
ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
USLUGE INFORMIRANJA
USLUGE REPREZENTACIJE
USLUGE STRUNOG
OBRAZOVANJA
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
REKONSTRUKCIJA
BROJ UPOSLENIH

612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613810

613900
613910
613914
613920
613974

613976
613980

613983
613991
821000
821310
821610

RAZ
DJE
L
1

GL
AV
A

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O3

OOO
6

O420

NAZIV
KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
SREDNJA KOLA KUPRES
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)

65.137

84.276

129,38

19.139

160.360
3.000
2.000

104.550
4.000
2.000

65,20
133,33
100,00

-55.810
1.000
0

1.000
34.800

2.000
38.000

200,00
109,20

1.000
3.200

6.800

8.000

117,65

1.200

28.000

30.000

107,14

2.000

8.500

8.500

100,00

5.500

5.500

100,00

3.000
5.500

3.000
7.000

100,00
127,27

0
1.500

3.000

4.000

133,33

1.000

2.500

3.000

120,00

500
0

7.000
2.250

8.000
2.500

114,29
111,11

1.000
250

99.310
1.730

36.550
1.730

36,80
100,00

-62.760
0
0

4.000

4.000

100,00

12.228

0,00

-12.228

65.000

22.857

35,16

-42.143

14.212

5.185

36,48

-9.027

2.140

2.778

129,81

638

90.000
50.000
40.000
36

75.000
15.000
60.000
36

83,33
30,00
150,00
100,00

0
-15.000
-35.000
20.000
0

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

589.594

660.483

112,02

70.889

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 107 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613700

613900
613910
613914

613976
613980

613983
613991
821000
821310
821610

RAZ
DJE
L
1

GL
AV
A

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

II. TEKUI IZDATCI


BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
TEKUE ODRAVANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
REKONSTRUKCIJA
BROJ UPOSLENIH

525.194

557.283

106,11

32.089

416.636

453.931

108,95

37.295

355.346

392.371

110,42

37.025

245.189

270.736

110,42

25.547

110.157

121.635

110,42

11.478

61.290

61.560

100,44

270

8.538
44.352

7.552
45.408

88,45
102,38

-986
1.056

8.400
37.311

8.600
41.199

102,38
110,42

200
3.888

71.247
1.500
700

62.153
1.500
700

87,24
100,00
100,00

-9.094
0
0

800
28.400

800
28.400

100,00
100,00

0
0

3.400

3.400

100,00

25.000

25.000

100,00

3.500

3.600

102,86

100

1.600

1.700

106,25

100

1.900
3.300

1.900
3.300

100,00
100,00

0
0

1.400

1.400

100,00

1.900
1.600

1.900
1.600

100,00
100,00

0
0

32.947
500

23.753
500

72,09
100,00

-9.194
0
0

26.550

17.356

65,37

-9.194

4.671

3.908

83,67

-763

1.226

1.989

162,23

763

64.400
18.000
46.400
21

103.200
15.000
88.200
22

160,25
83,33
190,09
104,76

0
38.800
-3.000
41.800
1

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

Str. 108 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

16
O3

OOO
7

O420

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613810

613900
613910
613914
613920

613976
613980

613983
613991

MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
SREDNJA KOLA TIN UJEVI
GLAMO
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
USLUGE ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE

394.073
384.073

452.454
437.454

114,81
113,90

58.381
53.381

277.122

331.234

119,53

54.112

226.954

269.434

118,72

42.480

156.598

185.853

118,68

29.255

70.356

83.581

118,80

13.225

50.168

61.800

123,19

11.632

15.000
29.568

25.200
31.000

168,00
104,84

10.200
1.432

5.600
23.830

5.600
28.291

100,00
118,72

0
4.461

83.121
2.000
1.000

77.929
3.000
1.800

93,75
150,00
180,00

-5.192
1.000
800

1.000
26.000

1.200
28.000

120,00
107,69

200
2.000

4.000

4.000

100,00

22.000

24.000

109,09

2.000

4.000

4.000

100,00

3.000

3.000

100,00

1.000
2.500

1.000
3.000

100,00
120,00

0
500

1.200

1.500

125,00

300

1.300

1.500

115,38

200

0
800
0

0
1.000
0

125,00

0
200
0

47.821

38.929
1.000

81,41

-8.892
1.000
0
0

40.000

30.000

75,00

-10.000

7.038

7.000

99,46

-38

783

929

118,65

146
0

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 109 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
821000
821310
821610

RAZ
DJE
L
1

GL
AV
A

III. KAPITALNI IZDATCI


NABAVA OPREME-UREDSKA
REKONSTRUKCIJA
BROJ UPOSLENIH

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

16
O3

OOO
8

O420

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611221
611224
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920

NAZIV
KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,PROSVJ.KULT.I
PORTA
SREDNJA KOLA DRVAR
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
MATERIJAL ZA OPRAVKU I
ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE

10.000
10.000
14

15.000
5.000
10.000
14

150,00
100,00
100,00

5.000
5.000
0
0

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

770.648
650.648

846.905
716.905

109,90
110,18

76.257
66.257

518.663

606.132

116,86

87.469

451.439

534.090

118,31

82.651

311.493

367.772

118,07

56.279

139.946

166.318

118,84

26.372

67.224

72.042

107,17

4.818

57.024

4.018
57.024

100,00

4.018
0

10.200
47.401

11.000
56.080

107,84
118,31

800
8.679

84.584
2.000
1.500

54.693
2.000
800

64,66
100,00
53,33

-29.891
0
-700

500
28.000

1.200
28.000

240,00
100,00

700
0

5.000

5.000

100,00

23.000

23.000

100,00

4.000

5.000

125,00

1.000

2.000

3.000

150,00

1.000

2.000
2.500

2.000
3.000

100,00
120,00

0
500

1.500

1.000

66,67

-500

1.000

2.000

200,00

1.000

1.100
1.275

1.500
1.275

136,36
100,00

400
0

45.709
450

13.918
600

30,45
133,33

-31.791
150
0

1.000

1.000

100,00

Str. 110 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
REKONSTRUKCIJA
BROJ UPOSLENIH

613974

613976
613980

613983
613991
821000
821310
821610

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

17

1390
O1

OOO
1

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

300

0,00

-300

36.000

8.541

23,73

-27.459

6.402

1.938

30,27

-4.464

1.557

1.839

118,11

282

120.000
10.000
110.000
27

130.000
10.000
120.000
27

108,33
100,00
109,09
100,00

0
10.000
0
10.000
0

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
GRADITELJSTVA,OBNOVE,PR
OST.
UREENJA I ZATITE
OKOLIA
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

628.319
491.719

647.125
504.925

102,99
102,69

18.806
13.206

280.325

290.839

103,75

10.514

240.205

246.417

102,59

6.212

165.741

169.992

102,56

4.251

74.464

76.425

102,63

1.961

40.120

44.422

110,72

4.302

9.000

9.292

103,24

292
0

21.120

23.130

109,52

0
2.010

4.000

4.000

100,00

3.000

3.000

100,00

0
0

3.000
25.222

5.000
25.874

166,67
102,59

2.000
652

59.832
6.000
4.000

57.412
6.000
4.000

95,96
100,00
100,00

-2.420
0
0

2.000
0

2.000
0

100,00

0
0
0
0

6.000

6.000

100,00

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 111 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE, VANJS.
SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NEPOMENUTE
USLUGE-ZATITA OKOLIA
TEKUI PRIJENOSI
POTPORE OPINAMA
TRANSFER UDRUGAMA
GRAANA
KAMATA NA DOMAA
POZAJMLJIVANJA
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
STUDIJE IZVED.PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
OTPLATA DOMAEG
POZAJMLJIVANJA
BROJ UPOSLENIH

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920
613974

613976
613980

613983
613991
614000
614116
614324
616300
820000
821310
821320
821500
823300

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

18

1090
O1

OOO
1

610000
611000
611100
611110

NAZIV
KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I
UMARSTVA
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO

0
6.000
5.000

6.000
5.000

100,00
100,00

0
0

4.000

4.000

100,00

1.000

1.000

100,00

6.000
3.000
1.600

6.000
4.000
1.600

100,00
133,33
100,00

0
1.000
0

32.232
4.000
6.000

28.812
4.000
6.000

89,39
100,00
100,00

-3.420
0
0

1.000

1.000

100,00

15.000

12.200

81,33

-2.800

0
3.403

2.762

81,16

-641

829

850

102,53

21

2.000
125.000
100.000

2.000
130.000
100.000

100,00
104,00
100,00

0
5.000
0

25.000

30.000

120,00

5.000

1.340
136.600
20.000

800
142.200
25.000

59,70
104,10
125,00

-540
5.600
5.000
0

110.000

110.000

100,00

6.600
10

7.200
9

109,09
90,00

600
-1

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

2.606.672
2.541.872

2.181.825
2.116.625

83,70
83,27

-424.847
-425.247

425.727

450.256

105,76

24.529

360.007
248.405

380.342
262.436

105,65
105,65

20.335
14.031

Str. 112 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920
613974

613976
613980

613983
613990
614000
614116

UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVO
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE I DABINE
TEKUI PRIJENOSI
POTPORE OPINAMA

111.602

117.906

105,65

6.304

65.720

69.914

106,38

4.194

20.000

22.210

111,05

2.210
0

34.320

35.904

104,62

0
1.584

6.400

6.800

106,25

400

1.000

2.000

200,00

0
1.000

4.000
37.801

3.000
39.936

75,00
105,65

-1.000
2.135

77.004
6.000
4.000

75.633
8.000
4.000

98,22
133,33
100,00

-1.371
2.000
0

2.000
0

4.000
0

200,00

2.000
0
0
0

9.000

12.000

133,33

3.000

0
9.000
12.000

12.000
12.000

133,33
100,00

3.000
0

11.000

11.000

100,00

1.000

1.000

100,00

14.500
6.000
1.600

8.000
5.000
1.600

55,17
83,33
100,00

-6.500
-1.000
0

27.904
4.000
6.000

29.033
4.000
6.000

104,05
100,00
100,00

1.129
0
0

1.000

2.000

200,00

1.000

6.200

6.200

100,00

6.000

6.000

100,00

2.462

2.462

100,00

1.242

1.371

110,39

129

1.000
1.700.000
400.000

1.000
1.200.000
0

100,00
70,59
0,00

0
-500.000
-400.000

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 113 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
SUBVENCIJE ZA
VETERINARSTVO
POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ
PROIZVODNJI
KAPITALNE POTPORE
KAPITALNE POTPORE
OPINAMA (VODOPRIVREDA)
KAMATA NA DOMAA
POZAJMLJIVANJA
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
STUDIJE IZVED.PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
OTPLATA DOMAEG
POZAJMLJIVANJA
BROJ UPOSLENIH

614417
614515
615000
615116
616300
820000
821310
821320
821500
823300

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

18
O1

OOO
2

1020

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321

300.000

200.000

66,67

-100.000

1.000.000
300.000

1.000.000
350.000

100,00
116,67

0
50.000

300.000

350.000

116,67

50.000

1.340
64.800
8.200

800
65.200
8.000

59,70
100,62
97,56

-540
400
-200

50.000

50.000

100,00

6.600
16

7.200
17

109,09
106,25

600
1

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINIST. POLJOPR., VODOPR. I
UMARSTVA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

UPRAVA ZA UMARSTVO
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR I ODV.IVOT
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA

946.650
916.650

960.170
955.170

101,43
104,20

13.520
38.520

762.960

798.653

104,68

35.693

596.496

622.565

104,37

26.069

411.576

429.555

104,37

17.979

184.920

193.010

104,37

8.090

166.464

176.088

105,78

9.624

35.000

50.000

142,86

15.000
0

99.264

103.488

104,26

0
4.224

29.200

19.600

67,12

-9.600
0
0

3.000
62.632

3.000
65.369

100,00
104,37

0
2.737

91.058
4.000
4.000

91.148
4.000
4.000

100,10
100,00
100,00

90
0
0

4.000

4.000

100,00

0
0

4.000

4.000

100,00

0
0

5.000

5.000

100,00

2.000

2.000

100,00

Str. 114 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA
REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE I DABINE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
STUDIJE IZVODIVOSTI
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
BROJ UPOSLENIH

613311
613400
613410
613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920
613974

613976
613980

613983
613990
820000
821310
821320
821500

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

18
O1

OOO
3

1080

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216

3.000
5.000

3.000
5.000

100,00
100,00

0
0

4.000

4.000

100,00

1.000

1.000

100,00

40.000
12.000
6.500

50.000
15.000
1.500

125,00
125,00
23,08

10.000
3.000
-5.000

14.558
1.000

6.648
1.000

45,67
100,00

-7.910
0

1.500

1.500

100,00

10.000

2.000

20,00

-8.000

2.058

2.148

104,37

90

0
30.000
30.000

0
5.000
5.000

16,67
16,67

0
-25.000
-25.000

47

49

0
0
2

104,26

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
MINIST. POLJOPR., VODOPR. I
UMARSTVA
ZAVOD ZA HRANU I
VETERINARSTVO
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

152.916
42.916

24.225
21.225

15,84
49,46

-128.691
-21.691

34.215

16.230

47,44

-17.985

27.675

12.774

46,16

-14.901

19.096

8.814

46,16

-10.282

8.579

3.960

46,16

-4.619

6.540

3.456

52,84

-3.084

3.500

2.000

57,14

-1.500

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 115 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920
613974

613976
613980

613983
613990
820000
821100
821310
821320
821500

GL
RAZ AV
A

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.

NAKNADA ZA TOPLI OBROK


REGRES ZA GODINJI
ODMOR I ODV.IVOT
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA
REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE I DABINE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA ZEMLJITA
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
STUDIJE IZVODIVOSTI
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
BROJ UPOSLENIH

NAZIV

2.640

1.056

40,00

-1.584

400

400

100,00

0
0
0

2.906

1.350

46,46

0
-1.556

5.795
1.000
500

3.645
500
500

62,90
50,00
100,00

-2.150
-500
0

500
0

0,00
0

-500
0
0
0

1.000

600

60,00

-400

0
1.000
1.100

600
800

60,00
72,73

-400
-300

800

500

62,50

-300

300

300

100,00

600

600

100,00

0
0
0

2.095

1.145
500

54,65

-950
500

0,00

-500

50,00

-500

500
1.000

500

0
0

95

45

47,37

-50

500
110.000
10.000
10.000

100
3.000
0
3.000

20,00
2,73
30,00

-400
-107.000
-10.000
-7.000

90.000
2

0
1

PRORAUN

PRORAUN

0
0,00
50,00

INDEKS

-90.000
-1

RAZLIKA

Str. 116 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
DJE
L
1

JEDI
N.
3

KOD
4

19

KLASIF.
5

O690
O1

OOO
1

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920
613974

KORISNIKA
6
MINISTARSTVO
ZDRAVSTVA,RADA,
SOC.SKRBI I
PROGNANIH
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
IZDATCI ZA RAD

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

4.358.467
4.346.867

3.899.191
3.886.991

89,46
89,42

-459.276
-459.876

331.067

370.208

111,82

39.141

272.099

310.000

113,93

37.901

187.748

213.900

113,93

26.152

84.351

96.100

113,93

11.749

58.968

60.208

102,10

1.240

8.000

8.808

110,10

808

4.800

4.800

100,00

4.000
29.568

4.000
30.000

100,00
101,46

0
432

5.600

5.600

100,00

2.000
2.000

2.000
2.000

100,00
100,00

0
0

3.000
28.570

3.000
32.600

100,00
114,11

0
4.030

74.252
9.000
6.500

73.383
8.000
4.000

98,83
88,89
61,54

-869
-1.000
-2.500

2.500
0

4.000
0

160,00

1.500
0
0
0

6.500

8.000

123,08

1.500

0
6.500
4.500

8.000
5.000

123,08
111,11

1.500
500

2.700

3.000

111,11

300

1.800

2.000

111,11

200

10.000
5.000
1.600

8.000
5.000
1.600

80,00
100,00
100,00

-2.000
0
0

37.652
4.000
6.000

37.783
4.000
6.000

100,35
100,00
100,00

131
0
0

1.000
20.000

1.000
15.000

100,00
75,00

0
-5.000

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 117 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NEPOMENUTE
USLUGE
TEKUI PRIJENOSI
POTPORE ZA ZDRAVSTVENE
INSTITUCIJE
POMO ZA UPOLJAVANJE
PRIPRAVNIKA
BENIFICIJE ZA SOCIJALNU
ZATITU
OST. POTPORE
POJEDINCIMA-CIVILNE RTVE
RATA
IZDATCI ZA RASELJENE
OSOBE
TRANSFER UDRUGAMA
GRAANA
OST. ISPLATE POJEDINCIMAPORODILJSKI DOPUST
OSTALE ISPLATE
POJEDINCIMA- INVALIDI RADA
KAMATA NA DOMAA
POZAJMLJIVANJA
III. KAPITALNI RASHODI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
NABAVA OSTALIH STALNIH
SREDSTAVA
OTPLATA DOMAEG
POZAJMLJIVANJA
BROJ UPOSLENIH

613976
613980

613983
613991
614000
614170
614221
614231

614239
614233
614324
614229
614229
616300
820000
821310
821320
821400
823300

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

20

O690
O1

OOO
1

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216

1.000

5.000

500,00

4.000

4.713

4.713

100,00

939

1.070

113,95

131

3.911.638

1.000
3.410.000

87,18

1.000
-501.638

700.000

700.000

100,00

1.100.000

50.000

4,55

-1.050,000

1.276.638

1.200.000

94,00

-76.638

380.000

330.000

86,84

-50.000

100.000

50.000

50,00

-50.000

15.000

50.000

333,33

35.000

310.000

1.000.000

322,58

690.000

30.000

30.000

100,00

1.340
11.600
5.000

800
12.200
5.000

59,70
105,17
100,00

-540
600
0
0

6.600
14

7.200
14

0
109,09
100,00

600
0

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
UPRAVA ZA PITANJE
BRANITELJA
UPRAVA ZA PITANJE
BRANITELJA
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

1.787.575
1.783.575

1.820.644
1.807.244

101,85
101,33

33.069
23.669

210.258

228.652

108,75

18.394

175.650

190.140

108,25

14.490

121.198

131.196

108,25

9.998

54.452

58.944

108,25

4.492

34.608

38.512

111,28

3.904

10.000

12.904

129,04

2.904
0
0

Str. 118 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700
613800

613900
613910
613914
613920
613974

613976
613980

613983
613991
614000

614232
614320
614324
615000

615211

NAKNADA ZA TOPLI OBROK


REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
IZDATCI ZA OSIGURANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
TEKUI PRIJENOSI
IZDATCI ZA VOJNE
INVALIDE,RANJENE
BRANITELJE I OBITELJI
POGINULIH BRANITELJA
POTPORA ZA RAZVOJAENE
BRANITELJE (ZZP)
TRANSFER UDRUGAMA
PROIZILIM IZ DOM.RATA
KAPITALNE POTPORE
KAPITALNE POTPORE
POJEDINCIMA(VOJ.INV. I
OB.P.B.)

19.008

19.008

100,00

3.600

3.600

100,00

0
0

0
0

2.000
18.443

3.000
19.965

150,00
108,25

1.000
1.522

34.874
4.000
2.000

37.427
4.000
2.000

107,32
100,00
100,00

2.553
0
0

2.000
0

2.000
0

100,00

0
0

0
0

0
0
5.000

6.000

120,00

1.000

0
5.000
4.000

6.000
4.000

120,00
100,00

1.000
0

3.000

3.000

100,00

1.000

1.000

100,00

3.000
1.500
0

3.000
1.500
1.500

100,00
100,00

0
0
1.500

17.374
2.000
1.500

17.427
2.000
1.500

100,31
100,00
100,00

53
0
0

1.000

1.000

100,00

10.000

10.000

100,00

2.268

2.268

100,00

606

659

108,75

53

0
520.000

0
520.000

100,00

0
0

400.000

400.000

100,00

0
120.000
1.000.000

120.000
1.000.000

100,00
100,00

0
0

1.000.000

1.000.000

100,00

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 119 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
KAMATA NA DOMAA
POZAJMLJIVANJA
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
INVESTICIJSKO ODRAVANJE
ZGRADA
OTPLATA DOMAEG
POZAJMLJIVANJA
BROJ UPOSLENIH

616300
820000
821310
821320
821624
823300

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

21

1330
O1

OOO
1

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430

NAZIV
KORISNIKA
6
UPRAVA ZA GEODETSKE I
IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL

0
4.000
4.000

1.200
13.400
4.000

335,00
100,00

1.200
9.400
0
0
0

0
9

9.400
9

100,00

9.400
0

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

122.188
120.188

157.570
155.570

128,96
129,44

35.382
35.382

76.696

78.396

102,22

1.700

63.660

63.660

100,00

43.920

43.920

100,00

19.740

19.740

100,00

13.036

14.736

113,04

1.700

3.500

4.200

120,00

700
0

6.336

6.336

100,00

0
0

1.200

1.200

100,00

1.000

2.000
6.684

2.000
6.684

100,00
100,00

0
0

16.808
1.500
1.000

17.808
1.500
1.000

105,95
100,00
100,00

1.000
0
0

500
2.500

500
3.000

100,00
120,00

0
500

2.500

3.000

120,00

500

2.000

2.500

0
1.000

0
125,00

500

0
2.000
2.000

2.500
2.000

125,00
100,00

500
0

1.000

1.000

100,00

1.000

1.000

100,00

Str. 120 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

613500
613700

613900
613910
613914
613920
613974

613976
613980

613983
613990
615100
615100
820000
821310
821320

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2
22
O1

USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE, VANJS.
SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
IZDATCI ZA NESPOMENUTE
USLUGE I DABINE
KAPITALNI PRIJENOSI
KAPITALNE POTPORE
OPINAMA
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
BROJ UPOSLENIH

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
NAZIV
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
KORISNIKA
3
4
5
6
DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
1490
OOO
DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
1
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
610000
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
611000
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
611100
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
611110
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
611130
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
611200
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
611211
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
611214
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
611216
SMJETAJA
611221
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
611224
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
611225
MIROVINU
611226
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE U SLUAJU SMRTI I
611227
INVALIDITETA

1.000
1.000

1.000
1.000

100,00
100,00

0
0

6.808
1.000
500

6.808
1.000
500

100,00
100,00
100,00

0
0
0

1.000

1.000

100,00

600

600

100,00

2.000

2.000

100,00

488

488

100,00

220

220

100,00

1.000
20.000

1.000
52.682

100,00
263,41

0
32.682

20.000
2.000
2.000

52.682
2.000
2.000

263,41
100,00
100,00

32.682
0
0

100,00

0
0

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

63.255
61.755

65.581
64.081

103,68
103,77

2.326
2.326

49.981

45.181

90,40

-4.800

39.705

33.905

85,39

-5.800

27.471

23.471

85,44

-4.000

12.234

10.434

85,29

-1.800

10.276

11.276

109,73

1.000

4.252

4.252

100,00

0
0

4.224

4.224

100,00

0
0

800

800

100,00

0
0
1.000

1.000
1.000

1.000

100,00

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 121 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613700

613900
613910
613914
613920
613974

613976
613980

613983
613990
820000
821310
821320
821400

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2
23
O1

DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
TEKUE ODRAVANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA
REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE I DABINE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
NABAVA OSTALIH STALNIH
SREDSTAVA
BROJ UPOSLENIH

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
NAZIV
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
KORISNIKA
3
4
5
6
URED ZA ZAKONODAVSTVO
O320
OOO
URED ZA ZAKONODAVSTVO
1
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
610000
II. TEKUI IZDATCI

4.144

3.560

85,91

-584

7.630
1.000
1.000

15.340
1.000
1.000

201,05
100,00
100,00

7.710
0
0

0
0
0
0

2.000

2.500

125,00

500

0
2.000
1.000

2.500
1.500

125,00
150,00

500
500

1.000

1.500

150,00

500
0

1.000
300

1.500
300

150,00
100,00

500
0

2.330
500

8.540
500

366,52
100,00

6.210
0

800

1.000

125,00

200
0

320

320

100,00

5.000

5.000

73

1.100

1.506,85

1.027

137

120

87,59

-17

500
1.500
1.500

500
1.500
1.500

100,00
100,00
100,00

0
0
0
0

0
0

100,00

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

120.636
118.636

124.771
122.771

103,43
103,49

4.135
4.135

Str. 122 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500

613900
613910
613914
613920
613974

613976
613980

613983
613990

BRUTO PLAE I NAKNADE


UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADA ZA SLUAJ SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
USLUGE ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE

99.714

103.432

103,73

3.718

82.346

86.184

104,66

3.838

56.819

59.472

104,67

2.653

25.527

26.712

104,64

1.185

17.368

17.248

99,31

-120

4.320

4.200

97,22

-120
0

8.448

8.448

100,00

0
0

1.600

1.600

100,00

3.000
8.646

3.000
9.050

100,00
104,67

0
404

10.276
1.200
1.200

10.289
1.200
1.200

100,13
100,00
100,00

13
0
0

0
0

0
0
0
0

2.000

2.000

100,00

0
2.000
2.000

2.000
1.500

100,00
75,00

0
-500

1.000

1.000

100,00

1.000

500

50,00

-500

1.500

2.000

133,33

500

3.576
500
800

3.589
500
800

100,36
100,00
100,00

13
0
0

1.000

1.000

100,00

400

400

100,00

0
92

92

100,00

284
500

297
500

104,58
100,00

13
0

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 123 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

820000
821310
821320

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2
24
O1

USLUGE I DABINE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
BROJ UPOSLENIH

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
NAZIV
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
KORISNIKA
3
4
5
6
UPRAVA ZA CIVILNU ZATITU
O210
OOO
UPRAVA ZA CIVILNU ZATITU
1
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
610000
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
611000
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
611100
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
611110
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
611130
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
611200
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
611211
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
611214
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
611216
SMJETAJA
611221
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
611224
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
611225
MIROVINU
611226
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE ZA SLUAJ SMRTI I
611227
INVALIDITETA
612100
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
613000
USLUGE
613100
PUTNI TROKOVI
613110
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
613120
INOZEMSTVU
613200
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
613211
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
613212
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
613300
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
613321
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
613311
USLUGE (PTT)
613400
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
613410
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
613430
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
613500
GORIVA
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
613900
REPREZENTACIJA, VANJSKA

2.000
2.000

2.000
2.000

100,00
100,00

0
0

100,00

0
0

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

272.693
257.693

276.458
261.458

101,38
101,46

3.765
3.765

168.634

172.028

102,01

3.394

136.538

139.932

102,49

3.394

94.218

96.564

102,49

2.346

42.320

43.368

102,48

1.048

32.096

32.096

100,00

9.000

9.000

100,00

0
0

16.896

16.896

100,00

0
0

3.200

3.200

100,00

0
0

0
0

3.000
14.334

3.000
14.693

100,00
102,50

0
359

14.725
2.000
1.500

14.737
2.000
1.500

100,08
100,00
100,00

12
0
0

500
0

500
0

100,00

0
0

4.000

4.000

4.000
2.000

4.000
2.000

100,00
100,00

0
0

1.000

1.000

100,00

1.000

1.000

100,00

3.000

3.000

100,00

3.725

3.737

100,32

12

100,00

0
0

Str. 124 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA
REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
TEKUE POTPORE
OSTALE POTPORE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA GRAEVINA
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
NABAVA OSTALE OPREME
STUDIJE IZVEDIVOSTI
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
REKONSTRUKCIJA I INVEST.
ODRAVANJE
BROJ UPOSLENIH

613910
613914
613920
613974

613976
613980

613983
613991
614100
614129
820000
821200
821310
821320
821400
821500
821600

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
3
4
5

25

O210
O1

OOO
1

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227

1.000

1.000

100,00

800

800

100,00

1.000

1.000

100,00

370

370

100,00

84

84

100,00

471

483

102,55

12

0
60.000
60.000
15.000
0
5.000

0
60.000
60.000
15.000
0
5.000

0
0

0
0

10.000

10.000

100,00

0
8

0
8

100,00

0
0

0
0
0
0
0
0

100,00
100,00
100,00
100,00

0
0

NAZIV

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

KORISNIKA
6
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE
POSLOVE
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE
POSLOVE
B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI
(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE ZA SLUAJ SMRTI I
INVALIDITETA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

858.055
848.055

893.867
883.867

104,17
104,22

35.812
35.812

680.861

688.893

101,18

8.032

607.597

607.597

100,00

419.242

419.242

100,00

188.355

188.355

100,00

73.264

81.296

110,96

8.032

15.000

19.520

130,13

4.520
0

46.464

48.576

104,55

0
2.112

8.800

9.200

104,55

400

0
0

0
1.000

3.000

3.000

0
1.000
100,00

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 125 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613600
613700

613900
613910
613914
613920
613974

613976
613980

613983
613991
614100
614129
820000
821200
821310
821320
821400

GL
RAZ AV
A
DJE
L
1
2
26
O1

DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
UNAJMLJIVANJE IMOVINE
TEKUE ODRAVANJE
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA
REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADAUGOVORI
POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
TEKUE POTPORE
OSTALE POTPORE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA GRAEVINA
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
NABAVA OSTALE OPREME
BROJ UPOSLENIH

POTR EKONOM
O.
SKI
FUNKC.
NAZIV
JEDI
N.
KOD
KLASIF.
KORISNIKA
3
4
5
6
UPRAVA ZA CESTE
110
OOO
UPRAVA ZA CESTE
1

63.798

63.798

100,00

103.396
4.000
3.000

131.176
4.000
3.000

126,87
100,00
100,00

27.780
0
0

1.000
10.000

1.000
12.000

100,00
120,00

0
2.000

10.000

12.000

120,00

2.000

16.000

22.500

140,63

6.500

4.000

2.500

62,50

-1.500

12.000
8.000

20.000
10.000

166,67
125,00

8.000
2.000

6.000

6.000

100,00

2.000

4.000

200,00

2.000

15.000
36.800
5.000

20.000
36.800
5.000

133,33
100,00
100,00

5.000
0
0

8.596
2.000

20.876
2.000

242,86
100,00

12.280
0

1.500

1.500

100,00

2.000

2.000

100,00

2.000

2.000

7.500

7.500

1.780

1.780

2.096

2.096

100,00

1.000
0

2.000
0

200,00

10.000
0
10.000

10.000
0
10.000

100,00
100,00

1.000
0
0
0
0
0

0
22

0
23

104,55

0
0
1

PRORAUN

PRORAUN

INDEKS

RAZLIKA

2010
7

2011
8

(8/7)
9

(8-7)
10

Str. 126 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

610000
611000
611100
611110
611130
611200
611211
611214
611216
611221
611224
611225
611226
611227
612100
613000
613100
613110
613120
613200
613211
613212
613300

613321
613311
613400
613410
613430
613500
613600
613700
613724

613900
613910
613914
613920
613974

613976

B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI


(I+II+III)
II. TEKUI IZDATCI
BRUTO PLAE I NAKNADE
UPOSLENIH
BRUTO PLAE I NAKNADE
PLAE
PLAE I NAKNADE PLAE PO
UMANJENJU DOPRINOSA
DOPRINOSI NA TERET
UPOSLENIH
NAKNADE TROKOVA
UPOSLENIH
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA
POSAO I S POSLA
NAKNADE ZA ODVOJENI
IVOT
NAKNADE ZA TROKOVE
SMJETAJA
NAKNADA ZA TOPLI OBROK
REGRES ZA GODINJI
ODMOR
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U
MIROVINU
JUBILARNE NAGRADE
NAKNADE ZA SLUAJ SMRTI I
INVALIDITETA
DOPRINOS POSLODAVCA
IZDATCI ZA MATERIJAL I
USLUGE
PUTNI TROKOVI
PUTNI TROKOVI U ZEMLJI
PUTNI TROKOVI U
INOZEMSTVU
IZDATCI ZA ENERGIJU
IZDATCI ZA ELEKTRINU
ENERGIJU
IZDATCI ZA CENTRALNO
GRIJANJE
IZD. ZA KOMUNIKACIJU I
KOMUNALNE USLUGE
IZDATCI ZA VODU,
KANALIZACIJU I ODVOZ
SMEA
IZDATCI ZA TEL. I POTANSKE
USLUGE (PTT)
IZDATCI ZA MATERIJAL
IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI
MATERIJAL
IZDATCI ZA OBRAZOVNI
MATERIJAL
USLUGE PRIJEVOZA I
GORIVA
UNAJMLJIVANJE IMOVINE
TEKUE ODRAVANJE
USLUGE OPRAVKE I
ODRAVANJA PROMETNICA
UGOVORENE USLUGE,
INFORMIRANJE,
REPREZENTACIJA, VANJSKA
SURADNJA, HONORAR I
POREZ
IZDATCI ZA INFORMIRANJE
IZDATCI ZA
REPREZENTACIJU
IZDATCI ZA STRUNO
OBRAZOVANJE
IZDATCI ZA RAD
POVJERENSTAVA/KOMISIJA
OSTALI IZDATCI ZA DRUGE
SAM. DJELATNOSTI I
POVREMENOG
SAMOSTALNOG RADA-

1.709.187
889.187

3.510.787
955.787

205
107

1.801.600
66.600

158.027

160.427

102

2.400

131.955

131.955

100

91.049

91.049

100

40.906

40.906

100

26.072

28.472

109

2.400

10.000

11.400

114

1.400
0

12.672

12.672

100

0
0

2.400

2.400

100

0
0
1.000

1.000
1.000
13.855

1.000
13.855

100
100

0
0

717.305
3.000
2.000

781.505
3.000
2.000

109
100
100

64.200
0
0

1.000
7.000

1.000
4.000

100
57

0
-3.000

5.000

4.000

80

-1.000

2.000

-2.000

6.000

5.000

83

-1.000

2.000

1.000

50

-1.000

4.000
5.000

4.000
5.000

100
100

0
0

4.000

4.000

100

1.000

1.000

100

7.000
20.000
2.000

7.000
18.000
5.000

100
90
250

0
-2.000
3.000

650.000

720.000

111

70.000

17.305
2.000

14.505
2.000

84
100

-2.800
0

1.500

1.500

100

2.000

2.000

100

3.500

1.200

34

-2.300

6.000

6.000

100

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 127 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
UGOVORI
613980

613983
613991
614100
614129
820000
821200
821310
821320
821410
821500
821622

POREZI NA UGOVORE,
VANJS.SUR., KOMISIJE...
POSEBNA NAKNADA NA
DOHODAK ZA ZATITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH
NESREA
OSTALE NESPOMENUTE
USLUGE
TEKUE POTPORE
OSTALE POTPORE
III. KAPITALNI IZDATCI
NABAVA GRAEVINA
NABAVA OPREME-UREDSKA
NABAVA OPREMEPRIJEVOZNA
NABAVA OSTALE OPREME
STUDIJE IZVED.PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
INVESTICIJSKO ODRAVANJE
CESTA I MOSTOVA
BROJ UPOSLENIH

1.850

1.350

73

-500

455

455

100

820.000

2.555.000

312

25.000

5.000

20

0
0
0
1.735.000
0
-20.000

40.000
5.000

0
0

0
0

-40.000
-5.000

100.000

130.000

130

30.000

650.000
6

2.420.000
6

372
100

1.770.000
0

lanak 4.
Proraun stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama Hercegbosanske upanije, a primjenjivat e se za 2011. godinu.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
SKUPTINA
Broj:01-02-16.2/11
Livno, 12. svibnja 2011. godine
Predsjedatelj Skuptine
Ivica Paali Lhotak v.r.
***

Str. 128 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Temeljem lanka 26. stavak f, Ustava Hercegbosanske upanije ("Narodne novine HB", Broj:
3/96, 9/00, 9/04, 10/05), lanka 5. Zakona o proraunima u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Slubene novine F BiH", Broj: 19/06; 76/08 i
5/09) i lanka 5. Zakona o proraunu Hercegbosanske upanije ("Narodne novine HB", broj:
13/98), Vlada Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj 11. svibnja 2011. godine predlae:
ZAKON
o izvravanju Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu
I. Ope odredbe

lance prihoda i rashoda prorauna.


lanak 3.
Raun prihoda i rashoda prorauna sastoji se
od:
1) P r i h o d a
poreza koji su utvreni zakonom,
neporeznih prihoda kao to su prihodi od
poduzetnitva i imovine,
- administrativne i sudske naknade i takse i
novane kazne,
- prihoda ostvarenih od osnovne djelatnosti i
ostalih poslova proraunskih korisnika.

lanak 1.
Ovim Zakonom se ureuje struktura prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu (u daljem tekstu Proraun) i njegovo izvravanje, prioriteti plaanja, razina zaduivanja i jamstva, upravljanje
javnim dugom, te financijskom i nefinancijskom
imovinom, prava i obveze korisnika proraunskih
sredstava, ovlasti Vlade Hercegbosanske upanije
(u daljem tekstu Vlada), upanijskog ministarstva
financija (u daljem tekstu Ministarstvo financija) i
upanijskog ministra financija (u daljem tekstu
ministar financija), u izvravanju prorauna za
tekuu godinu, kazne za neispunjenje obveza te
druga pitanja u izvravanju prorauna.
II. Struktura prihoda i primitaka te rashoda i
izdataka
lanak 2.
Proraun se sastoji od opeg i posebnog dijela
i plana razvojnih programa.
Opi dio Prorauna ini Raun prihoda i rashoda i Raun financiranja.
U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni
i neporezni prihodi i drugi prihodi i primitci te izdatci utvreni za financiranje javnih izdataka na
nivou Hercegbosanske upanije (u daljem tekstu
upanije) na temelju zakonskih i drugih propisa.
U Raunu financiranja iskazuju se zaduivanja i
otplate dugova uzetih radi uravnoteenja salda bi-

2) R a s h o d a
- za zaposlene, kao to su tekui izdatci za
plae, naknade, izdatci za materijal i usluge,
- tekui transferi i plaanje kamata,
- za subvencije, pomoi i naknade,
- kapitalni transferi.
U Raunu financiranja iskazuju se primitci od
financijske i nefinancijske imovine, inozemnih i
domaih potpora (grantovi) i primljeni krediti i
zajmovi, te izdatci za financijsku i nefinancijsku
imovinu i za otplatu zajmova i kredita.
lanak 4.
Raspodjela prihoda od neizravnih poreza koji
se prenosi na Federaciju s Jedinstvenog rauna
riznice (u daljem tekstu JRR) izmeu korisnika u
Federaciji, vri se na osnovu utvrenih odnosa i
kriterija raspodjele u Zakonu o pripadnosti javnih
prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", broj 22/06).
III. Izvravanje Prorauna
lanak 5.
Sredstva Prorauna osiguravaju se proraunskim korisnicima (u daljem tekstu: korisnici) koji
su u Posebnom dijelu Prorauna odreeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.
lanak 6.
Korisnici koriste proraunska sredstva samo

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 129 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

za namjene koje su odreene Proraunom, a u


skladu sa svojim godinjim financijskim planom i
po dinamici utvrenoj tromjesenim i mjesenim
planovinma.
lanak 7.
Na osnovu alokacije proraunskih sredstava i
instrukcije Ministarstva financija, proraunski
korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih prorauna ministarstvu financija.
Korisnici moraju pri ispunjavanju obveza koje
se podmiruju iz Prorauna uzimati u obzir utvrenu dinamiku priljeva i odljeva sredstava.
Ministarstvo financija izvijestit e proraunske korisnike o odobrenim operativnim proraunima.
lanak 8.
Korisnici preuzimaju obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Prorauna ako je njihovo plaanje usklaeno s tromjesenim planom izvravanja.
Iznimno, zbog neusklaenog priljeva sredstava u Proraun prema tromjesenim planovima
izdataka, upanijsko ministarstvo moe izmijeniti
dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.
lanak 9.
Ministarstva koja u svom razdjelu sadre proraunske potroake jedinice-glave, proraunski
su nadlena za njih i utvruju tromjesene raunske planove izvravanja izdataka svojih korisnika
u okviru odobrenih sredstava.

podnese prijedlog godinjeg ili tromjesenog financijskog plana u roku koji utvrdi Ministarstvo
financija, godinji i tromjeseni plan za tog korisnika utvruje upanijsko ministarstvo financija,
uz naknadu sukladno lanku 41. Zakona o plaama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH
("Slubene novine F BiH", broj: 45/10).
lanak 11.
upanijsko ministarstvo prenosi neutroena
sredstva po pojedinim pozicijama izdataka iz mjesenog plana izvravanja Prorauna na iste pozicije u naredni mjeseni plan izvravanja prorauna
iste proraunske godine.
lanak 12.
Iznimno, izdatci korisnika koji nisu predvieni
mjesenim planom izvravanja prorauna ili izdaci koji zahtijevaju prekoraenje pojedinih pozicija
u mjesenom planu izvravanja prorauna (u daljem tekstu: nepredvieni izdatci), mogu se podmiriti uz suglasnost upanijskog ministarstva financija.
lanak 13.
Proraun e se izvravati po sljedeim prioritetima:
1. glavnice i kamate po kreditnim zaduenjima,
2. plae i naknade trokova uposlenih,
3. tekue potpore po Proraunu,
4. kapitalne investicije,
5. ostalo.
lanak 14.

lanak 10.

Hitni i nepredvieni izdatci koji se pojave tijekom proraunske godine podmiruju se iz sredstava Tekue rezerve utvrene Proraunom.

Korisnici su obvezni upanijskom ministarstvu financija dostavljati tromjesene financijske


planove za izvrenje Prorauna petnaest dana prije
poetka tromjeseja.

Raspodjelu sredstava odobrava Vlada u skladu


s kriterijima za upotrebu sredstava tekue rezerve,
a nakon dobivanja miljenja Ministarstva financija.

Korisnici su obvezni upanijskom ministarstvu i to do 25. u tekuem mjesecu dostavljati prijedlog mjesenog raunskog plana za sljedei
mjesec po pozicijama utvrenim tromjesenim
financijskim planom.

Proraunska izdvajanja za Tekuu rezervu ne


smiju prijei 3% ukupnih prihoda iskljuujui
primitke.
Utede koje se ostvare u toku fiskalne godine
mogu se prenijeti u Tekuu rezervu Prorauna do
razine utvrene Zakonom o proraunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Fe-

Ako korisnik upanijskom ministarstvu ne

Str. 130 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

deracije BiH", broj 19/06; 76/08 i 5/09).


Premijer moe raspolagati sredstvima iz Tekue rezerve Prorauna do iznosa od 20.000 KM,
kvartalno.
Ministar financija moe raspolagati sredstvima Tekue rezerve Prorauna do iznosa 10.000
KM kvartalno.
Ministar financija odobrava sredstva Tekue
rezerve do iznosa od 250.000 KM korisnicima
Prorauna koji tijekom fiskalne godine dobiju nepredviene potpore od drugih razina vlasti.

lanak 17.
Rashode ili optereanja proraunskih pozicija
koja se plaaju iz dobivenih zajmova danih proraunskim korisnicima ne mogu se realizirati prije
dobivanja instrukcija koje donosi Ministarstvo
financija.
Rashodi ili optereenja proraunskih pozicija
koja se plaaju iz grantova doznaenih proraunskim korisnicima mogu se koristiti ukoliko je korisnik prikazao u svom proraunskom zahtjevu tu
potporu.
lanak 18.

Izvjetaji o utroku ovih sredstava podnose se


kvartalno u skladu s Pravilnikom o financijskom
izvjeivanju i godinjem obraunu Prorauna u
Federaciji Bosni i Hercegovini ("Slubene novine
Federacije BiH", broj 17/05).

Svi prikupljeni i naplaeni javni prihodi, koji


pripadaju proraunu, obvezno se uplauju na depozitne raune javnih prihoda prorauna.

lanak 15.

lanak 19.

Ako se tijekom godine, na osnovi zakona i


drugih propisa, povea djelokrug ili nadlenost
korisnika to zahtijeva i poveana sredstva ili se
osnuje novi korisnik, sredstva za njegove trokove
osiguravaju se iz Tekue rezerve Prorauna, a
odobrava ih Vlada.

Neiskoritene aproprijacije i optereenja istjeu 31. sijenja naredne fiskalne godine.


Aproprijacije se mogu prenositi u narednu
fiskalnu godinu za financiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova, kao i za financiranje projekata od posebnog znaaja te razvoj privrede ili
poboljanja uspjenosti.

Ako se tijekom godine, na osnovi zakona i


drugog propisa, umanji djelokrug ili nadlenost
korisnika, to zahtijeva smanjena sredstva, ili se
korisnik ukine, neutroena sredstva za njegove
izdatke prenose se u Tekuu rezervu Prorauna ili
na korisnika koji preuzme njegove poslove uz
odobrenje Vlade.

Aproprijacije u svrhu financiranja viegodinjih kapitalnih projekata prenose se na narednu


fiskalnu godinu prema iznosima i vremenskom
rasporedu utvrenom u viegodinjem kapitalnom
proraunu.

lanak 16.

lanak 20.

Proraunskim korisnicima nije doputeno


stvarati obveze, odnosno rashode ili optereenja
proraunskih pozicija, ako ti rashodi ili optereenja proraunskih pozicija nisu odobreni u okviru
iznosa alociranog za tog proraunskog korisnika.

Ministarstvo financija, na prijedlog proraunskog korisnika moe donijeti odluku o prestrukturiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za proraunskog korisnika, najvie do 10%
ukupno odobrenih rashoda za tog proraunskog
korisnika.

Rashodi svakog proraunskog korisnika ne


mogu prelaziti iznose alociranih proraunskih
sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi
vremenski period koje je utvrdilo Ministarstvo
financija, osim uz suglasnost tog ministarstva.
Ministar financija je duan rjeenjem obustaviti od izvrenja odluku koja je u suprotnosti s
ovim Zakonom i Zakonom o proraunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru odobrenog prorauna, preraspodjela


sredstava iznimno je doputena izmeu proraunskih korisnika, o emu odluuje Vlada na prijedlog Ministarstva financija.
lanak 21.
Pogreno ili vie uplaeni prihodi u Proraun,
vraaju se sukladno Pravilniku o povratima.

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 131 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Rjeenje o tome donosi upanijsko ministarstvo financija.


lanak 22.
Sredstva na pozicijama Bruto plae i naknade te Naknade trokova uposlenih doznaavat
e se korisnicima Prorauna u skladu sa odredbama : -Zakona o nainu ostvarivanja uteda u Hercegbosanskoj upaniji ("Narodne novine HB",
br. 9/09) i Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa uposlenih u
Hercegbosanskoj upaniji ("Narodne novine
HB", broj 8/07)
lanak 23.
Visina dnevnica, koje nastanu u vezi slubenih putovanja u inozemstvu, za sve korisnike koji
se financiraju iz sredstava Prorauna, odreuje se
na temelju Odluke o dnevnicama za slubena putovanja u inozemstvu ("Sl. novine Federacije
BiH", broj: 50/07, 3/08).
Visina dnevnica, naknada trokova putovanja
koji nastanu u vezi slubenih putovanja u tuzemstvu, za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Prorauna odreuje se na temelju Uredbe o
naknadama za slubena putovanja (Sl. novine
Federacije BiH, broj: 43/07) i Dopune Uredbe o
naknadama za slubena putovanja (Sl. novine
Federacije BiH, broj:3/08, 2/09 i 4/10).
lanak 24.
Proraunskim korisnicima osiguravaju se
sredstva za obvezno osiguranje u skladu sa Odlukom Vlade upanije, a na temelju provedbe javnog natjeaja.
lanak 25.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga
mora se obavljati u skladu Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik
BiH, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i
70/06.), te Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavama u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik
BiH", broj: 3/05).
lanak 26.
Sredstva utvrena u razdjelu 10. Prorauna,
pozicija Naknade Skuptinskim zastupnicima i
paual koriste se na temelju Zakona o nainu
ostvarivanja uteda u HB (Narodne novine

HB broj 09/9) Odluke o nainu i uvjetima ostvarivanja materijalnih prava i obveza zastupnika
u Skuptini HB- broj: 01-02-160/03. i Odluke
Administrativno-pravnog Povjerenstva Skuptine HB o stalnom mjesenom primanju paualu
broj:01-03/12-49-39.20/08
od
16.10.2008.godine.
Sredstva utvrena u razdjelu 10. Prorauna,
pozicija Potpore za parlamentarne politike
stranke koriste se sukladno odredbi lanka 98
Poslovnika Skuptine HB ("Narodne novine
HB", broj: 8/03, 14/03, 1/04 i 6/05).
lanak 27.
Sredstva utvrena u razdjelu 13. Prorauna,
pozicija Naknade za povrat vie ili pogreno uplaenih sredstava i "Sredstva za izvrenje sudskih
presuda i rjeenje o izvrenju" Ministarstvo financija e rasporediti na korisnika prorauna na kojeg
se odnosi presuda.
.lanak 28.
Sredstva utvrena u razdjelu 15. Prorauna,
pozicija Transfer-potpora opinama, Poticaj
industrijskoj proizvodnji i Subvencija kamata
koriste se po programima koje donosi Vlada.
Sredstva utvrena u ovom razdjelu Potpore
neprofitnim organizacijama koriste se za: rashode u svezi s privatizacijom uz suglasnost Vlade
na prijedlog Ministra gospodarstva.
lanak 29.
Sredstva utvrena u razdjelu 16. Prorauna,
pozicije Prijenosi za visoko kolstvo, Potpore
za kulturu, Potpore za port, i Potpora stipendiranja studenata koristi se po programima koje
donosi Vlada.
Kapitalne potpore osnovnim kolama koriste se po programu koji donosi Vlada.
lanak 30.
Sredstva utvrena u razdjelu 17. Prorauna,
pozicije Potpore opinama i Transfer udrugama graana, koriste se po programima koje donosi Vlada.
lanak 31.
Sredstva utvrena u razdjelu 18. Prorauna,
pozicija Potpore opinama, Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i Subvencije za veterinar-

Str. 132 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

stvo, te kapitalna Potpora opinamavodoprivreda, koristi se po programima koje donosi Vlada.


lanak 32.
Sredstva utvrena u razdjelu 19. Prorauna,
pozicija Potpore zdravstvenim institucijama ,
Beneficije za socijalnu zatitu, Izdatci za raseljene osobe, Transfer civilnim rtvama rata,
Transfer udrugama graana, Porodiljski dopust, Invalidi rada i Potpore civilnim invalidima rada, koriste se po programima koje donosi Vlada.
Potpora zdravstvenim institucijama, u iznosu od 30.000,00 KM- Projekt ranog otkrivanja
raka dojke, doznauje se polugodinje za preglede
u up.bolnici Livno i Domu zdravlja Tomislavgrad.
lanak 33.
Sredstva utvrena u razdjelu 20. Prorauna,
pozicije Izdatci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih branitelja, Transfer Udrugama proizilim iz Domovinskog rata, te Kapitalne potpore pojedincima braniteljima, koriste se po programima Uprave za pitanja branitelja, uz suglasnost Vlade.
lanak 34.
Sredstva utvrena u razdjelu 21. Prorauna,
pozicija Kapitalna potpora opinama, koriste se
po programu Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove uz suglasnost Vlade.
lanak 35.
Sredstva utvrena u razdjelu 24. Prorauna,
pozicija Ostale potpore demineri, koriste se po
programu koji donosi Vlada, na prijedlog Uprave
za civilnu zatitu.
lanak 36.
Sredstva utvrena za kapitalne nabave, ekonomski kod 821200 - Nabava graevina; 821300 Nabava opreme; 821400 Nabava ostale opreme;
821500 - Studije izvedivosti projektne dokumentacije i 821600 - Investicijsko odravanje zgrada,
koristie se po programima koje donosi Vlada, za
sve korisnike utvrene ovim Proraunom.

lanak 37.
Nadleni korisnici Prorauna/proraunskih
sredstava su obvezni predloiti Vladi programe
utroka sredstava iz l. 28., 29., 30., 31, 32., 33.,
34., 35., 36., ovog zakona.
Bitni elementi programa su: naziv programa,
svrha programa, kriterij za raspodjelu sredstava,
visina sredstava, izvori sredstava i naziv organizacije koja prima transfer.
Sredstva se ne mogu koristiti prije nego to
Vlada odobri programe.
O utroenim sredstvima iz stava 1. ovog lanka proraunski korisnici izvjetavaju upanijsko
Ministarstvo financija i Vladu upanije, a Vlada
Skuptinu, polugodinje.
lanak 38.
Prikupljanje javnih prihoda Prorauna vri se
preko rauna javnih prihoda (depozitni raun).
Obavljanje platnih transakcija vri se preko
transakcijskog rauna koji je sastavni dio Jedinstvenog rauna riznice kojeg otvara upanijsko
ministarstvo financija.
Potpisnici naloga platnih transakcija putem
rauna iz st 1. i 2. ovog lanka su Predsjednik
Vlade HB, Ministar financija i osoba koju na
prijedlog ministra ovlasti Vlada.
lanak 39.
Prihodi koje proraunski korisnici ostvaruju
obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se uplaivati na depozitne raune javnih prihoda prorauna.
Uplate na osnovu ostvarenih vlastitih prihoda
korisnika prorauna evidentirat e se kao vlastiti
prihod svakog proraunskog korisnika u Glavnoj
knjizi riznice.
Sredstva uplaena po toj osnovi zadravaju se
na Jedinstvenom raunu i postaju javni prihodi.
Proraunskim korisnicima, koji ostvare vlastiti
prihod, bit e omogueno koritenje istih za pokrie svojih rashoda i izdataka, sukladno uredbi
koju donese Vlada.

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 133 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

IV. Zaduivanje i upravljanje dugom


lanak 40.
Ministar Financija je pored upravljanja prihodima i izdatcima Ministarstva financija, odgovoran u ime Vlade za raunovodstvo i unutarnji nadzor transakcija zaduenja i duga.
Ministarstvo financija odgovorno je za potpuno i pravovremeno prikupljanje prihoda na JRR
sukladno Zakonu o riznici Federacije Bosne i
Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH"
broj: 58/02, 19/03) i odgovarajuim provedenim
propisima.
lanak 41.
Financijske obveze preuzete u ime i za raun
upanije u skladu sa zakonom i drugim propisima
ine dug upanije i obveze upanije.
O visini zaduivanja upanije i garancija upanije odluuje Skuptina HB, na prijedlog
Vlade.
Jamstva upanije se mogu izdati samo u svezi
financiranja kapitalnih investicija.
lanak 42.
Kratkoroni dug, ni u kom vremenskom periodu u toku tekue fiskalne godine nee prei 5%
ostvarenih prihoda bez primitaka u prethodnoj
fiskalnoj godini.
lanak 43.
Za upravljanje dugom nadleno je Ministarstvo financija.
V. Kaznene odredbe
lanak 44.
Novanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM
kaznit e se za prekraj odgovorna osoba korisnika Prorauna
1. ako sredstva Prorauna ne upotrebljava za
one namjene za koje su sredstva utvrena i
ako preuzme obvezu iznad utvrene u proraunu ( lanak 5.);
2. ako sredstva Prorauna ne upotrebljava u
skladu sa svojim planovima ( lanak 6.);

3. ako upanijskom ministarstvu financija ne


dostavi tromjeseni plan u propisnom roku
(lanak 11.);
4. ako postupi suprotno lanku 28. ovog Zakona;
5. ako postupi suprotno lanku 29. ovog Zakona;
6. ako postupi suprotno lanku 30. ovog Zakona;
7. ako postupi suprotno lanku 31. ovog Zakona;
8. ako postupi suprotno lanku 32. ovog Zakona;
9. ako postupe suprotno lanku 33. ovog Zakona;
10. ako postupe suprotno lanku 34. ovog Zakona;
11. ako postupe suprotno lanuku 35. ovog
Zakona i
12. ako postupe suprotno lanku 36. ovog Zakona.
VI. Prijelazne i zavrne odredbe
lanak 45.
U sluaju da drugi zakoni i propisi sadre odredbe o nainu izvravanja prorauna i pravima i
obvezama korisnika proraunskih sredstava, koje
su u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjivat e
se odredbe ovog Zakona.
lanak 46.
Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od
dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije", a primjenjivat e se na fiskalnu
2011. godinu.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
SKUPTINA
Broj:01-02-17.2/11
Livno, 12. svibnja 2011. godine
Predsjednik Skuptine
Ivica Paali Lhotak v.r.
***
Temeljem lanka 20. Poslovnika Skuptine
HB ("Narodne novine HB", broj: 8/03, 14/03,
1/04, 6/05, 11/06 i 5/08 ) Skuptina HB na sjednici odranoj dana 21. 04. 2011. godine donijela
je

Str. 134 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

ODLUKU
o imenovanju privremenog povjerenstva za
izbor i imenovanje
I.
U privremeno povjerenstvo za izbor i imenovanje imenuju se :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ilija ljivi, predsjednik


Boris Barun, lan
Jasenko Tufeki, lan
Drago Stani, lan
Branko Krito, lan
Petar Gelo, lan
Slavia Mihajlovi, lan
II.

Odluka stupa na snagu danom donoenja, a


objavit e se u "Narodnim novinama HB".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
SKUPTINA
Broj:01-02-22/11
Livno, 27. 04. 2011. godine
Predsjednik Skuptine
Drago stani v.r.
***
Temeljem lanka 10. i 98. Poslovnika Skuptine HB ("Narodne novine HB" broj: 8/03,
14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08) Skuptina Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj dana,
21. 04. 2011. godine donosi
ODLUKU
o potvrivanju kandidata za predsjedatelja i
zamjenike predsjedatelja Skuptine Hercegbosanske upanije
I
Kandidati za predsjedatelja i zamjenike predsjedatelja Skuptine su:
1. Ivica Paali Lhotak iz reda hrvatskog naroda
2. Drago Puzigaa iz reda srpskog naroda
3. Jasenko Tufeki iz reda bonjakog naroda

II
Odluka stupa na snagu danom donoenja, i
objavit e se u "Narodnim novinama HB".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
SKUPTINA
Broj:01-02-23/11
Livno, 27. 04. 2011. godine
Predsjednik Skuptine
Drago stani v.r.
***
Temeljem lanaka 98. i 152. Poslovnika
Skuptine HB ("Narodne novine HB" broj:
8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08 ) Skuptina
HB na sjednici odranoj dana, 21. travnja 2011.
godine donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na financijski plan upanijskog zavoda za upoljavanje za 2011. godinu
lanak 1.
Daje se suglasnost na Financijski plan upanijskog zavoda za upoljavanje za 2011. godinu.
lanak 2.
Financijski plan upanijskog zavoda za upoljavanje za 2011. godinu je sastavni dio ove Odluke.
lanak 3.
Odluka stupa na snagu danom donoenja i
objavit e se u "Narodnim novinama HB".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
SKUPTINA
Broj:01-02-13.2/11
Livno, 27. 04. 2011. godine
Predsjednik Skuptine
Drago stani v.r.

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 135 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

***
Temeljem lanka 98. i 101. Poslovnika Skuptine HB ("Narodne novine HB", broj: 8/03,
14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08), Skuptina Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj dana
11. svibnja 2011.godine donijela je sljedei
ZAKLJUAK

70/08), Odluke o mjerama neposredne kontrole


cijena i mari odreenih proizvoda i cijena usluga
od interesa za Hercegbosansku upaniju ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj l/11) i
Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena
svih vrsta brana i kruha od itarica utvrivanjem
mari ("Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 8/11), Vlada Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj 11. travnja 2011. godine, donijela je

I.
U narednih 15 dana, do izbora nove Vlade
HB, postojea Vlada moe troiti proraunska
sredstva sukladno Zakonu o izvrenju Prorauna
HB za 2011. god koje se odnose na isplaivanje:
plaa, naknada, trokova, rauna, pauala i drugih
redovitih isplata korisnicima upanijskog Prorauna.
II.
Postojea Vlada, takoer, u periodu naznaenom pod tokom I. ovog Zakljuka, ne moe donositi Uredbe, Odluke, Zakljuke, Rjeenja, raspisivati natjeaje, imenovati direktore javnih poduzea i ustanova, donositi Rjeenja po natjeajima
te Odluke o koncesijama.

ODLUKU
o izmjenama Odluke o mjerama neposredne
kontrole cijena i mari odreenih proizvoda i
cijena usluga od interesa za Hercegbosansku
upaniju
lanak 1.
U Odluci o mjerama neposredne kontrole cijena i mari odreenih proizvoda i cijena usluga
od interesa za Hercegbosansku upaniju ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 1/11) u
lanku 2. toka 1. i 2. se briu.
lanak 2.
U lanku 3. stavak 1. i 2. se briu.

III.

lanak 3.

Zakljuak stupa na snagu danom donoenja, a


objavit e se u "Narodnim novinama HB".

Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja,


s primjenom do 30. lipnja 2011. godine, a objavit
e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske
upanije".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
SKUPTINA
Broj:01-02-17.2/11
Livno, 12. svibnja 2011. godine
Predsjednik Skuptine
Ivica Paali Lhotak v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
VLADA
Broj:01-02-15-2/11
Livno, 11. travnja 2011. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

***
VLADA HERCEGBOSANSKE UPANIJE

***

Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 20.


stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije",
broj 2/96), i lanka 9. Zakona o kontroli cijena
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj 2/95 i

Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 20.


stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije",
broj 2/96), i lanka 52. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovi-

Str. 136 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

ne", broj 35/05), Vlada Hercegbosanske upanije


na sjednici odranoj 11. travnja 2011. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Slube za odnose s javnou Hercegbosanske upanije
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Slube za odnose s javnou Hercegbosanske upanije broj 18-01-02-20/10 od 21. sijenja 2011.
godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja,
a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
VLADA
Broj:01-02-15-2/11
Livno, 11. travnja 2011. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA,
SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH
Na temelju lanka 19. toka 13a. i 13b. a u
svezi s lankom 86. stavak 1. toka 7a. Zakona o
zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine ("Slubene novine F BiH" broj: 30/97,
7/02 i 70/08), lanka 12. Odluke o osnovicama,
stopama, nainu obraunavanja plaanja sredstava
za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog
osiguranja ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj: 7/10), lanka 3. Zakona o socijalnoj
skrbi Hercegbosanske upanije ("Narodne novine
HB" broj: 5/98) ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih donosi

NAPUTAK
o nainu i postupku ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nakon
navrenih 65 godina ivota i djece predkolske
dobi do poetka redovnog kolovanja, osoba
korisnika prava iz socijalne skrbi i osoba kojima je priznat status raseljene osobe a koje nisu
zdravstveno osigurane po drugoj osnovi
I OPE ODREDBE
1. Ovim Naputkom utvruje se nain i postupak za ostvarivanje prava na obvezno zdravstveno
osiguranje osoba nakon navrenih 65 godina ivota, djece predkolske dobi do poetka redovitog
kolovanja, osoba korisnika socijalne skrbi i osoba kojima je priznat status raseljene osobe, a koji
nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi, organi mjerodavni za utvrivanje prava i podnoenje
prijave, dokumentacija potrebna za ostvarivanje
prava, obveznici uplate doprinosa za zdravstveno
osiguranje po ovoj osnovi kao i stupanje na snagu
ovog Naputka.
II UTVRIVANJE PRAVA I PRIJAVA NA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2. Upravni postupak za ostvarenje prava na
obvezno zdravstveno osiguranje osoba iz toke I.
ovog Naputka u prvom stupnju provodi centar za
socijalni rad ili opinska sluba mjerodavna za
poslove socijalne skrbi (u daljem tekstu: opinske
slube) prema mjestu prebivalita.
3. Upravni postupak se provodi na temelju
zahtjeva stranke (za djecu predkolske dobi zahtjev podnosi roditelj ili zakonski skrbnik djeteta) i
po slubenoj dunosti na prijedlog lana obitelji,
zdravstvene ustanove, mjesne zajednice ili drugog
tijela. Uz zahtjev, potrebno je dostaviti i sljedeu
dokumentaciju:
3a. I kategorija-osobe iznad 65 godina starosti koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi (zahtjev se podnosi osobno)
-

Presliku osobne iskaznice ovjerene u opini prebivalita,


Uvjerenje o prebivalitu izdano od mjerodavne CIPS- ove slube ne starije od tri
mjeseca,
Uvjerenje da nema registriran obrt koje izdaje mjerodavna opinska sluba ne starije
od tri mjeseca,
Izjavu da nema drugih primanja po kojima
bi mogao ostvariti prava iz obveznog

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 137 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

zdravstvenog osiguranja po toj osnovi, ovjerenu u opini prebivalita,


Kuna lista,
Uvjerenje podrunog ureda Zavoda za
zdravstveno osiguranje nadlenog prema
mjestu prebivalita da nitko od lanova
obitelji (sukladno lanku 20. Zakona o
zdravstvenom osiguranju F BiH) nije
zdravstveno osiguran po drugoj osnovi.

3b. II kategorija-djeca predkolskog uzrasta do poetka redovitog kolovanja koja nisu


zdravstveno osigurana po drugoj osnovi (zahtjev podnosi roditelj ili zakonski skrbnik djeteta):
-

Izvod iz matine knjige roenih djeteta,


Ovjerenu presliku osobne iskaznice roditelja ili zakonskog skrbnika,
Uvjerenje o prebivalitu izdano od mjerodavne CIPS- ove slube ne starije od tri
mjeseca,
Uvjerenje podrunog ureda zavoda za
zdravstveno osiguranje izdano prema mjestu prebivalita da roditelj ili zakonski skrbnik djeteta nije zdravstveno osiguran po
drugoj osnovi.

3c. III. kategorija-osobe korisnici socijalne


skrbi koje nisu osigurane po drugoj osnovi:
a) Korisnici pomoi za uzdravanje sukladno
lanku 20. Zakona o socijalnoj skrbi Hercegbosanske upanije (zahtjev se podnosi osobno):
- Rjeenje Centra za socijalni rad o odobrenju prava na stalnu socijalnu potporu,
- Kuna lista,
- Uvjerenje podrunog ureda Zavoda za
zdravstveno osiguranje nadlenog prema
mjestu prebivalita da nitko od lanova
obitelji (sukladno lanku 20. Zakona o
zdravstvenom osiguranju F BiH) nije
zdravstveno osiguran po drugoj osnovi.
b) Korisnici prava na osposobljavanje za ivot
i rad (zahtjev se podnosi osobno):
- Rjeenje Centra za socijalni rad o odobrenju prava na osposobljavanje za ivot i rad,
- Kuna lista,
- Uvjerenje podrunog ureda Zavoda za
zdravstveno osiguranje nadlenog prema
mjestu prebivalita da nitko od lanova
obitelji (sukladno lanku 20. Zakona o
zdravstvenom osiguranju F BiH) nije
zdravstveno osiguran po drugoj osnovi.

c) Osobe smjetene u drugu obitelj (zahtjev


podnosi hranitelj):
- Rjeenje Centra za socijalni rad o smjetaju
u drugu obitelj,
- Kuna lista obitelji u koju je smjeten ako
se radi o srodnikoj obitelji ili djetetu bez
roditelja,
- Ako se radi o srodnikoj obitelji ili djetetu
bez roditelja-uvjerenje podrunog ureda
Zavoda za zdravstveno osiguranje nadlenog prema mjestu prebivalita da nitko od
lanova obitelji (sukladno lanku 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH) nije zdravstveno osiguran po drugoj osnovi.
d) Osobe smjetene u ustanove socijalne zatite (zahtjev podnosi lan obitelji, ukoliko osoba
nema lanova obitelji prijedlog moe podnijeti
zdravstvena ustanova, mjesna zajednica ili drugo
zainteresirano tijelo u kojem sluaju centar za socijalni rad/opinska sluba po slubenoj dunosti
provode postupak za ostvarenje prava na obvezno
zdravstveno osiguranje ove kategorije osoba):
- Rjeenje o smjetaju u ustanovu socijalne
zatite,
- Uvjerenje podrunog ureda Zavoda za
zdravstveno osiguranje nadlenog prema
mjestu prebivalita da osoba nije zdravstveno osigurana po drugoj osnovi.
3d. IV. kategorija-osobe kojima je priznat
status raseljene osobe koje nisu osigurane po
drugoj osnovi (zahtjev se podnosi osobno):
-

Rjeenje Centra za socijalni rad o statusu


raseljene osobe,
Uvjerenje podrunog ureda Zavoda za
zdravstveno osiguranje nadlenog prema
mjestu prebivalita da osoba nije zdravstveno osigurana po drugoj osnovi.

4. Centar za socijalni rad/opinska sluba po


provedenom upravnom postupku u kojem je utvreno pravo na obvezno zdravstveno osiguranje,
vri prijavu osobe iz toke I. ovog Naputka na
obvezno zdravstveno osiguranje.
5. Osoba iz toke I. ovog Naputka kojoj je
utvreno pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ili njezin zakonski skrbnik duni su izvijestiti
centar za socijalni rad/opinsku slubu koja je
utvrdila postojanje prava o svakoj injenici koja bi
utjecala na prestanak prava ili stjecanje prava po
drugoj osnovi.
6. Kod osoba koje ostvaruju prava na socijalnu skrb navedenih u III. i IV.

Str. 138 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

kategoriji o pravu na obvezno zdravstveno osiguranje iz toke I. ovog Naputka Centar za socijalni
rad opinska sluba moe rijeiti u istom postupku
o kojem se odluuje o temeljnom pravu, te se u
rjeenju kojim se odobrava neko od temeljnih
prava navodi i pravo osobe na obvezno zdravstveno osiguranje iz toke I. ovog Naputka. U sluaju
da u upravnom postupku kod donoenja rjeenja o
temeljnom pravu nije rjeavano o pravu osobe na
obvezno zdravstveno osiguranje, a naknadno se
podnese zahtjev, Centar za socijalni rad i mjerodavna opinska sluba je duan provesti upravni
postupak i donijeti rjeenje o pravu na obvezno
zdravstveno osiguranje iz toke I. ovog Naputka.
III OBVEZNIK UPLATE DOPRINOSA
7. Obveznik uplate doprinosa za osiguranike
iz toke I. ovog Naputka je Ministarstvo rada,
zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske upanije (u daljem tekstu: Ministarstvo)
putem centara za socijalni rad/opinskih slubi.
8. Ministarstvo doznauje potrebna novana
sredstva svakog mjeseca centrima za socijalni rad/
opinskim slubama prema dostavljenoj specifikaciji mjesenih trokova obveznog zdravstvenog
osiguranja osoba iz toke I. ovog Naputka za
prethodni mjesec najdalje do 5. (petog) u tekuem
mjesecu.
9. Centar za socijalni rad/opinska sluba po
izvrenoj uplati doznaenih novanih sredstava za
zdravstveno osiguranje osoba iz toke I. ovog Naputka duni su Ministarstvu podnijeti mjeseno
izvjee o broju osiguranika i utroenim sredstvima u roku 7 dana od dana primitka sredstava.
IV PRAENJE OSTVARIVANJA PRAVA
10. Ministarstvo prati rad centara/opinskih
slubi koji se odnosi na ostvarenje prava na zdravstveno osiguranje osoba iz toke I. ovog Naputka i
po potrebi donosi instrukcije ili obavijesti znaajne za praktinu primjenu ovog Naputka.
11. Ministarstvo je mjerodavno za rjeavanje u
drugom stupnju prava osoba iz toke I. ovog Naputka utvrenih Odlukom o osnovicama, stopama,
nainu obraunavanja plaanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
V PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
12. Centri za socijalni rad/opinske slube e
izvriti reviziju korisnika obveznog zdravstvenog
osiguranja iz toke I. ovog Naputka i po slubenoj

dunosti izvriti dopunu predmeta potrebnim dokumentima u roku 90 dana od dana stupanja na
snagu ovog Naputka. Osobama za koje se utvrdi
nepostojanje osnova za stjecanje prava na zdravstveno osiguranje iz toke I. ovog Naputka, odnosno za koje se utvrdi da pravo na obvezno zdravstveno osiguranje mogu ostvariti po drugoj osnovi, donosi se rjeenje o prestanku prava na obvezno zdravstveno osiguranje iz toke I. ovog Naputka i odjava osiguranja kod nadlenog tijela.
13. Osigurane osobe koje su pravo na obvezno
zdravstveno osiguranje stekle po osnovu bavljenja
poljoprivrednom djelatnou, a na temelju prethodno donesenih akata Zavoda a starije su od 65
godina, dune su izmiriti sve dune obveze na ime
uplate doprinosa u visini i na nain utvren tim
aktima zakljuno sa 31. 12. 2010. godine.
14. Ovaj Naputak stupa na snagu danom donoenja, primjenjivat e se od 01. 04. 2011. godine i objaviti u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih
Broj:09-01-37-20/11
Livno, 01. 04. 2011. godine
Ministar
Darko Horvat v.r.
***
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA,
OBNOVE, PROSTORNOG UREENJA I
ZATITE OKOLIA
Na temelju lanka 13 Zakona o koritenju,
upravljanju i odravanju zajednikih dijelova i
ureaja zgrada ("Narodne novine Hercegbosanske
upanije",, br. 1/05) i Pravilnika o uvjetima za
obavljanje poslova upravitelja ("Narodne novine
Hercegbosanske upanije", br. 5/05), Ministarstvo
graditeljstva, obnove, prostornog ureenja i zatite
okolia Hercegbosanske upanije, izdaje:
Certifikat
za obavljanje poslova upravitelja
gospodarskom drutvu
"LIVNO-STAN" d.o.o. Livno
Certifikat vai do 28. 02. 2014.godine

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 139 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog
ureenja i zatite okolia
Broj:1/11
Livno, 18. 04. 2011. godine
Ministar
Hikmet Hodi v.r.
***
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I UMARSTVA
Na temelju lanka 34. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu ("Narodne Novine Hercegbosanske upanije", broj: 2/06), a u svezi sa lankom
66. Zakon o organizaciji uprave u F BiH ("Slubene novine F BiH, broj: 35/05), ministar poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva Hercegbosanske upanije donosi
NAREDBU
o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na
ribolovnoj zoni "Buko jezero"
lanak 1.
Ovom Naredbom odreuje se zabrana obavljanja gospodarskog ribolova, te zabrana uporabe i
koritenja ribolovnog pribora i opreme u gospodarskom ribolovu, na ribolovnoj zoni "Buko Jezero"
lanak 2.
Za vrijeme vaenja ove Naredbe, na ribolovnoj zoni "Buko jezero" zabranjena je uporaba i
koritenje svih ribolovnih pribora i opreme koji
slue za obavljanje gospodarskog ribolova, a posebice:
-

ribarskih mrea (svih vrsta);


ribarskih plovila (ribarski amci);
udiarskog pribora (alata) i opreme; te
ostalih ribolovnih pribora i opreme koji
slue za obavljanje gospodarskog ribolova.
lanak 3.

Za vrijeme primjene ove Naredbe, zabranjuje


se gospodarski izlov riba i drugih vodenih organi-

zama iz ribolovne zone "Buko jezero", radi stavljanja u promet i stjecanja dohotka.
lanak 4.
U sluaju postupanja protivno odredbama ove
Naredbe primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom o slatkovodnom ribarstvu ("Narodne
novine Hercegbosanske upanije", broj: 2/06).
lanak 5.
Nadzor nad provedbom ove Naredbe vrit e
ovlateni ribouvari, upanijska poljoprivredna
inspekcija i ovlatene slubene osobe tijela policije, svatko u okviru svoje mjerodavnosti sukladno
vaeim zakonskim propisima.
lanak 6.
Odredbe iz ove Naredbe ne primjenjuju se za
obavljanje portsko rekreacijskog ribolova kao i
na uporabu i koritenje pribora i opreme za obavljanje portsko-rekreacijskog ribolova, na ribolovnoj zoni "Buko jezero".
lanak 7.
Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje primjena Naredbe o privremenoj zabrani ribolova na ribolovnoj zoni "Buko jezero" ("Narodne
novine Hercegbosanske upanije", broj: 5/10)
lanak 8.
Ova Naredba stupa na snagu danom donoenja, a objaviti e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva
Broj:08-01-02-164/11
Livno, 11. travnja 2011. godine
Ministar
Stjepan Matkovi v.r.
***

Str. 140 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE,


KULTURE I PORTA
Temeljem lanka 41. Zakona o osnovnom
kolstvu ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj: 12/04. i 12/08.), ministrica znanosti,
prosvjete, kulture i porta donosi
ODLUKU
o odreivanju dobne granice za upis u prvi razred devetogodinjeg programa osnovnog obrazovanja
I.
U prvi razred devetogodinjeg programa osnovnog obrazovanja, u osnovne kole Hercegbosanske upanije, upisuju se djeca koja u tekuoj
godini imaju navrenih est godina ivota.
II.
Osnivai osnovnih kola u Hercegbosanskoj
upaniji vrit e organizaciju upisa uenika u devetogodinji program osnovnog obrazovanja, te
prije upisa uenika u prvi razred, sukladno lanku
41. stavku 2. i 3. Zakona o osnovnom kolstvu,
obvezno utvrditi psihofiziko stanje djeteta.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja,
primjenjivat e se od kolske 2011./12012. godine, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i porta
Broj:06-01-38-569/11
Livno, 6. travnja 2011. godine
Ministrica
Gordana Cikojevi v.r.
***
MINISTARSTVO PRAVOSUA I UPRAVE
Na temelju lanka 295. Zakona o upravnom
postupku ("Slubene novine F BiH", broj 2/98),
ministar pravosua i uprave donosi

NAPUTAK
o sadraju obrasca izvjea o rjeavanju upravnih stvari u upravnom postupku
I. OPE ODREDBE
1. Ovim Naputkom propisuje se sadraj obrazaca izvjea o rjeavanju upravnih stvari u upravnom postupku kod upanijskih ministarstava i
opinskih slubi za upravu i pravnih osoba kojima
su prenesene javne ovlasti; upanijskih, opinskih
i gradskih tijela za drugostupanjsko rjeavanje u
upravnom postupku (u daljnjem tekstu tijela uprave), o kvalifikacijskoj strukturi slubenika koji
rade na upravnom rjeavanju, kao i rokovi za dostavljanje izvjea tijela uprave.
2. Sadraj izvjea o rjeavanju upravnih stvari u upravnom postupku i kvalifikacijskoj strukturi
slubenika koji rade na upravnom rjeavanju utvreni su na obrascima: 01-1,01-2, 01-3,01-4, 01-5 i
01-6, koji ine sastavni dio ovoga naputka.
Obrasci 01-1 i 01-2 su formata A3, a obrasci
01-3, 01-4, 01-5 i 01-6 su formata A4.
3. Tijela uprave dostavljaju izvjea tijelima i
na nain utvren odredbama lanka 294. Zakona o
upravnom postupku.
II. UPRAVNA PODRUJA ZA KOJA SE
OBAVLJAJU IZVJEA
4. Podaci u izvjeima iskazuju se po upravnim podrujima i to:
- unutarnji poslovi
- imovinsko-pravni poslovi
- urbanizam
- graditeljstvo, stambeno-komunalno podruje;
- promet i komunikacije;
- zanatstvo, ugostiteljstvo, turizam;
- poljoprivreda, vodoprivreda, umarstvo,
veterinarstvo, lov i ribolov;
- zdravstvo;
- rad, zapoljavanje, socijalna zatita i skrbnitvo;
- raseljene osobe i izbjeglice;
- invalidska i boraka zatita;
- katastar;
- trite i cijene;
- obrazovanje, znanost i informiranje;
- kultura i port;
- opa uprava i ostala podruja uprave.

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 141 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

5. U izvjeima pravnih osoba koje obavljaju


javne ovlasti, podaci se iskazuju u sljedeim podrujima:
- zapoljavanje;
- zdravstvo;
- socijalna zatita;
- mirovinsko i invalidsko osiguranje;
- stambeno podruje;
- komunalne djelatnosti;
- energetika;
- promet i komunikacije;
- ostala upravna podruja.
III. SADRAJ OBRASCA IZVJEA O
RJEAVANJU UPRAVNIH STVARI U
UPRAVNOM POSTUPKU I IZDATIH
UVJERENJA
6. O prvostupanjskim upravnim predmetima u
kojima je postupak pokrenut po zahtjevu, iskazuju
se na obrascu 01-1 sljedei podaci:
-

broj nerijeenih predmeta na kraju prethodnog izvjetajnog razdoblja;


- broj primljenih zahtjeva u tijeku izvjetajnog razdoblja, ukupan broj predmeta u rjeavanju;
- broj rijeenih predmeta;
- broj nerijeenih predmeta;
- postotak nerijeenih predmeta u odnosu na
ukupan broj predmeta u rjeavanju; .
- broj predmeta koji su rijeeni u roku iz
lanka 216. Zakona o upravnom postupku;
- postotak rijeenih predmeta koji su rijeeni
nakon isteka roka iz lanka 216.
Zakona o upravnom postupku;
- postotak rijeenih predmeta nakon isteka
roka iz lanka 216. Zakona o upravnom
postupku u odnosu na ukupan broj rijeenih predmeta;
- broj podnositelja zahtjeva obavijetenih o
prekoraenju roka za Ijeavanje, kada je
rok prekoraen;
- nain na koji su predmeti rijeeni s potkolonama:
1.)
2.)
3.)
4.)
1.)
2.)

zahtjev odbijen,
zahtjev odbaen,
zahtjev usvojen,
ukupno;
broj nerijeenih predmeta s potkolonama:
za koje je rok istekao (lanak 216. ZUP-a),
za koje rok nije istekao;

postotak nerijeenih predmeta za koje je


rok istekao u odnosu na ukupan broj rijeenih predmeta;
broj predmeta u kojima prvostupanjsko tijelo nije donijelo novo rjeenje u roku od
30 dana (lanak 239. stavak 2. ZUP-a).

7. O prvostupanjskim predmetima u kojima je


postupak pokrenut po slubenoj dunosti, iskazuju
se na obrascu 01-2 sljedei podaci:
-

broj nerijeenih predmeta na kraju prethodnog izvjetajnog razdoblja;


- broj predmeta u kojima je postupak pokrenut u tijeku izvjetajnog razdoblja;
- ukupan broj predmeta u rjeavanju;
- broj rijeenih predmeta;
- broj nerijeenih predmeta;
- postotak nerijeenih predmeta u odnosu na
ukupan broj predmeta u rjeavanju;
- broj izjavljenih albi;
- broj ponitenih, ukinutih i izmijenjenih rjeenja;
- broj pokrenutih upravnih sporova u tijeku
izvjetajnog razdoblja, s potkolonama;
1.) tuba usvojena,
2.) tuba odbijena;
- broj neizvrenih rjeenja;
- broj izvrenih rjeenja,
- postotak neizvrenih rjeenja u odnosu na
ukupan broj izvrenih rjeenja u izvjetajnom razdoblju.
8. O drugostupanjskim upravnim predmetima
iskazuju se na obrascu 01-3 sljedei podaci:
- broj nerijeenih predmeta (albi) na kraju
prethodnog izvjetajnog razdoblja;
- broj primljenih albi u tijeku izvjetajnog
razdoblja;
- ukupan broj albi u rjeavanju;
- broj rijeenih albi;
- broj albi rijeenih'u zakonskom roku (lanak 216. ZDP-a);
- broj albi rijeen nakon isteka zakonskog
roka (lanak 216. ZDP-a);
- broj podnositelja albi koji su obavijeteni
o prekoraenju roka za rjeavanje albe,
kad je rok za rjeavanje prekoraen;
- nain rjeavanja albi s potkolonama:
1.) alba odbaena,
2.) alba odbijena,
3.) alba usvojena,
4.) postupak obustavljen;
- broj nerijeenih albi na kraju izvjetajnog
razdoblja s potkolonama:

Str. 142 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

1.) rok za rjeavanje istekao,


2.) rok za rjeavanje nije istekao;
-

postupak nerijeenih albi u odnosu na


ukupan broj albi u rjeavanju;
broj pokrenutih upravnih sporova;
broj ponitenih rjeenja u upravnom sporu.

9. O postupku revizije na obrascu 01-4 iskazuju se sljedei podaci:


- broj nerijeenih predmeta na kraju izvjetajnog razdoblja;
- broj primljenih predmeta;
- ukupan broj predmeta u rjeavanju;
- broj rijeenih predmeta;
- broj nerijeenih predmeta;
- postotak nerijeenih predmeta u odnosu na
ukupan broj predmeta u rjeavanju;
- broj predmeta rijeenih po isteku zakonskog roka;
- postotak rijeenih predmeta po isteku zakonskog roka u odnosu na ukupan broj rijeenih predmeta.
10. O izdanim uvjerenjima iskazuju se na obrascu 01-5 sljedei podaci:
- broj primljenih zahtjeva u izvjetajnom razdoblju spotkolonama:
1.) po lanku 169. ZUP-a,
2.) po lanku 170. ZUP-a;
- broj zahtjeva rijeenih u izvjetajnom razdoblju spotkolonama:
1.) zahtjevu udovoljeno,
2.) zahtjev odbijen,
3.) izdano u propisanom roku,
4.) izdano nakon isteka propisanog roka;
- svega rijeeno u izvjetajnom razdoblju;
- broj albi na odluke kojima su zahtjevi odbijeni;
- broj odluka izmijenjenih po albi,
- primjedba.
IV. SADRAJ OBRASCA IZVJEA O
STRUKTURI SLUBENIKA KOJI RADE NA
UPRAVNOM RJEAVANJU
11. Uz izvjee o rjeavanju upravnih stvari u
upravnom postupku, dostavljaju se i izvjea o
strukturi slubenika koji rade na upravnom rjeavanju, na obrascu 01-6, u kojem se iskazuju sljedei podaci:
- broj slubenika sa visokom kolskom
spremom, s potkolonama:
1.) upravno-pravni smjer,
2.) ostali smjerovi;

1.)
2.)
1.)
2.)

broj slubenika s viom kolskom spremom, s potkolonama;


upravno-pravni smjer,
ostali smjerovi;
broj slubenika sa srednjom strunom
spremom, spotkolonama:
upravno-pravni smjer,
ostali smjerovi.

V. ZAVRNE ODREDBE
12. Podaci o upravnim predmetima, izdanim
uvjerenjima i strukturi slubenika koji rade na
upravnom rjeavanju, propisani ovim Naputkom,
dostavljaju se na obrascima koji su sastavni dio
ovog Naputka.
13. Tijela koja rjeavaju u upravnom postupku, duna su, uz odgovarajue obrasce, dostaviti i
tekstualni dio izvjea, koji treba sadravati naroito:
- broj i vrstu primljenih prinudnih mjera,
odnosno izreenih novanih kazni;
- razloge zbog kojih predmeti nisu rijeeni u
zakonskom roku;
- probleme u svezi s rjeavanjem upravnih
predmeta i
- konkretne mjere koje su poduzimane u
svrhu poboljanja stanja u rjeavanju upravnih predmeta u odreenim upravnim
podrujima.
14. Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
Ministarstvo pravosua i uprave
Broj:04-01-05-47/11
Livno, 20. 04. 2011. godine
Ministar
Slavko Materi v.r.
***

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 143 - Broj 4

Str. 144 - Broj 4

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

13. svibnja 2011.

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Ob ra za c OI-3

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 145 - Broj 4

Str. 146 - Broj 4

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

13. svibnja 2011.

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 147 - Broj 4

Str. 148 - Broj 4

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

13. svibnja 2011.

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Na temelju lanka 14. Statuta Zavoda za


zdravstveno osiguranje Hercegbosanske upanije
("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj
9/09) i lanka 5. stavka 3. Odluke o utvrivanju
cijena lijekova s Liste lijekova koji se propisuju i
izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno
osiguranje Hercegbosanske upanije ("Narodne
novine Hercegbosanske upanije", broj: 4/10 i
10/10), a na Zahtjev Hemofarm d.o.o. i
GlaxoSmithKline GSK, Upravno vijee Zavoda
za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj 02. 02. 2011. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrivanju cijena lijekova s Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za
zdravstveno osiguranje Hercegbosanske upanije
lanak 1.
Ovom Odlukom u tabelarnom pregledu Odluke o utvrivanju cijena lijekova s Liste lijekova
koji se propisuju i izdaju na teret sredstava
Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske
upanije", broj: 4/10 i 10/10) redni broj 1, 17, 91,
93, 106, 107, 137, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
177, 179, 180, 182, 203, 205, 206, 207, 218, 219,
220, 270, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 319 i
320 mijenjaju se i glase:
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
Zavod za zdravstveno osiguranje
Broj:11-37-14-187/11
Livno, 02. 02. 2011. godine
Predsjednik Upravnog vijea
Dinko Gali v.r.
***

Str. 149 - Broj 4

Str. 150 - Broj 4

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

13. svibnja 2011.

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 151 - Broj 4

Str. 152 - Broj 4

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

13. svibnja 2011.

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 153 - Broj 4

Str. 154 - Broj 4

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

13. svibnja 2011.

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE

Str. 155 - Broj 4

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Na temelju lanka 33. i 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Slubene novine F BiH, br.
30/97, 07/02 i 70/08), te lanka 14. i 15. Statuta
Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske
upanije" br. 09/09), Upravno vijee Zavoda za
zdravstveno osiguranje Hercegbosanske upanije,
na sjednici odranoj dana 02. 02. 2011. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Liste ortopedskih i
drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Hercegbosanskoj upaniji
lanak 1.
U Listi ortopedskih i drugih pomagala koja se
odobravaju osiguranim osobama u Hercegbosanskoj upaniji, ("Narodne novine Hercegbosanske
upanije" br. 2/10 i 4/10) vre se sljedee izmjene:
U toki II Liste - Sanitarne sprave i pomagala,
redni broj 94., ifra i naziv pomagala: 551-pelene
u spoju s gaicama za osobe od 3 do 18 godina,
medicinska indikacija (uvjeti za ostvarivanje prava) mijenja se i glasi:
1. zbog priroene mane i/ili bolesti urogenitalnog ili probavnog sustava, a posljedica
je trajna inkontinencija urina i/ili stolice,
2. zbog bolesti i/ili ozljeda nervnog sustava, a
posljedica je trajna inkontinencija urina
i/ili stolice,
3. zbog mentalne retardacije osoba starijih od
godine, a posljedica je inkontinencija urina
i/ili stolice."
U toki II Liste - Sanitarne sprave i pomagala,
redni broj 95., ifra i naziv pomagala: 552-pelene
obine, medicinska indikacija (uvjeti za ostvarivanje prava) mijenja se i glasi:
1. zbog priroene mane i/ili bolesti urogenitalnog ili probavnog sustava, a posljedica
je trajna inkontinencija urina i/ili stolice,
2. zbog bolesti i/ili ozljeda nervnog sustava, a
posljedica je trajna inkontinencija urina
i/ili stolice,
3. zbog mentalne retardacije osoba starijih od
3 godine, a posljedica je inkontinencija
urina i/ili stolice."
lanak 2.
Odluka o izmjenama i dopunama Liste ortopedskih i drugih pomagala stupa na snagu danom

donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama


Hercegbosanske
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska upanija
Zavod za zdravstveno osiguranje
Broj:11-37-25-184/11
Livno, 02. 02. 2011. godine
Predsjednik Upravnog vijea
Dinko Gali v.r.
***

Str. 156 - Broj 4

NARODNE NOVINE

13. svibnja 2011.

HERCEGBOSANSKE UPANIJE

OBAVIJEST

PRETPLATNICIMA
POZIVAMO VAS DA SE PRETPLATITE NA "NARODNE
NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE"
PRETPLATA NA SLUBENO GLASILO ZA 2011. GODINU
IZNOSI 150 KM
Raun za uplatu:161 020 003356 0061 PRORAUN
Broj organizacijske jedinice prorauna: 1101001
Identifikacijski broj: 4281098220007
Vrsta prihoda: 722631
ifra opine: 055
INFORMACIJE NA ADRESI:
Strune slube Vlade
Hercegbosanske upanije,
Stjepana II. Kotromania bb, 34101 Livno
ILI NA TELEFON:
034/200-035
NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE
SLUBENO GLASILO
Ureuje: Zoran Semren, tajnik Vlade Hercegbosanske upanije, Livno,
Ulica Stjepana II Kotromania bb, 80101 LIVNO; telefon 034/200-035,
Izdava: Strune slube Vlade Hercegbosanske upanije, Livno.
Ulica Stjepana II Kotromania bb.
List izlazi prema potrebi.
Tisak: LIST - Livno.
Naklada: 200 primjeraka.
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 15 dana od dana
izlaska lista iz tiska

13. svibnja 2011.

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Str. 157 - Broj 4