You are on page 1of 4

Matematika logika

Primer 1

1. Nai zbir i razliku heksadecimalnih brojeva: BBFF,E i CAA,F. Rezultate prikazati u oktalnom i dekadnom sistemu.

reenje: zbir=C8AA,D(16)=144252,61(8)=51370,8125(10) razlika=AC54,F(16)=126124,71(8)=44116,9375(10) Kod pretvaranja u desetini dovoljno je samo da se napie postupak, tj. da se ovaj broj u dekadnom sistemu moe prikazati kao zbir stepena broja 2.

2. Uz pomo metode rezolucije ispitati da li je formula tautologija.

(q r ) ((q p ) ( p r ))
reenje : ((q r ) ((q p ) ( p r ))) ((q r ) ((q p ) ( p r )))

(q r ) (q p ) p r 1.(q r )
2. q p 3.p 4.r R( 2,3) 5.q R(1,5) 6. r R( 4,6) 7.0

Formula jeste tautologija. 3. Nai partikularna reenja sistema Bulovih jednaina i nejednaina:
x x 1 x y z = 1

( )( (

))

x yz = z x yz

Reenje: R=L\M={(1,1,1)}

4. Nai minimalnu formu Bulove funkcije pomou metode Vej - Karnea


f ( x, y, z , w) = xy z w x yzw x y x y z w

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

Reenje: min f ( x, y, z, w) = y xz z w x w 5. Na jeziku predikatskog rauna I reda formalizovati sledee reenice i pri tom iskljuivo koristiti date predikate: Z(X) sa znaenjem X je enskog roda M(X) sa znaenjem X je mukog roda R(X,Y) sa znaenjem X je roditelj Y-nu a) b) c) d) a) b) c) d) Luka je otac Marija i Ana su sestre. Svako ima majku. Jovan je Majin deda. (X)(R(Luka, X) M(Luka)) (X)(R(X, Marija) Z(Marija) R(X, Ana) Z(Ana)) (X) (Y)( R(Y, X) Z(Y) ) (X)( R(Jovan, X) M(Jovan) R(X, Maja))

Matematika logika
Primer 2

1. Nai zbir i razliku brojeva u oktalnom zapisu: 1220,5 i 477,6. Rezultate prikazati u desetinom i heksadecimalnom sistemu.

reenje: 1220,5 + 477,6 1720,3 1720,3 (8)=3D0,6(16) =976,375(10) 520,7 (8)=150,E(16) =336,875(10)

1220,5 - 477,6 520,7

2. Uz pomo metode rezolucije ispitati da li je formula tautologija.

(( p q ) r ) (q (r p ))
reenje : [(( p q ) r ) (q (r p ))] [((p q ) r ) (q (r p ))]

(( p q ) r ) q r p ( p r ) (q r ) q r p
1. p r 2.q r 3.q 4.r 5. p 6.r....R (2,3) 7.0...R (4,6)

Formula jeste tautologija.

3. Nai minimalnu formu Bulove funkcije pomou metode Vej - Karnea


f (x, y , z.w) = xz x yz x yzw yz x y zw z w reenje : KDNF : x yzw x yz w x yzw x yz w x y zw x yz w x y zw xyz w 0111 0110 0011 0010 1011 1010 0101 1110 7 6 3 2 11 10 5 14 min f (x, y , z , w) = yz z w x yw

4. Odrediti skup partikularnih reenja sistema Bulovih jednaina i nejednaina:


x yz = 0 yx

Reenje je R={(0,0,0),(0,0,1)}.

5. Na jeziku predikatskog rauna I reda formalizovati reenice, koristei predikat N(X,Y) sa znaenjem X je naslednik Y-nu. a) b) c) d) e) Broj 4 je naslednik broja 3. Pavle ima naslednika. Ana je naslednik Marijinog naslednika. Marko je naslednik. Svako ima naslednika.

Reenje: a) N(4,3) b) (X)N(x, Pavle) c) (X)(N(Ana,X) N(X, Marija)) d) (X)N(Marko, X) e) (X)(Y)N(Y,X)