You are on page 1of 21

11/14/2005

Sp Liv
Kid

YinXu
WDC Bi Kid Yang

Bi Heat

Kid

SpDef

YinXu

Lu
StQi

Sha Ren

Liv Kid

Ai Ye
Ba Ji Tian

Yang

Lu

"##!

Lu Sp St

MJ

Bai Bu
Bai Dou Kou

D
YinXu
Kid

LJ

DH

Lu +Kid

!
Ht
Bi

Wu

Sp/St

Ht

% Yin/Bld Xu

Shao She

Bai Fu Zi

WD
Kid
Kid+Lu
Lu

Bi $
&
!

!
Lu/St
Qi\Bld Xu
LuPhlHeat

Lu

#Lu + Liv"

'

'
Sp/St Def
YinXu
Lu

Sp/St

Ht Lu

Lu&St

"##

Bai He
Bai Hua She

Li St Liv

Bai Hua Shi


Shi Cao

Lu St Liv

Bai Ji

Liv Lu

Li Liv St
Lu

Yin

Liv Sp

Liv Lu

&
(

Lu

Liv Yang
LivQi
!

Bai Guo

Lu Kid

Bai Ji Li

Yang

Bai Jiang
Can

Yang
'

Bai Jiang
Cao

Lu

Bai Jie Zi

Lu St Si
Bl

Bai Mao
Gen

11/14/2005

Qi
Yin
Sp

'

QiDef
Kid

Liv

%QiDef

BI
Dang Gui

Sp-Liv
Ying-Wei
'

Liv Sp

Shao

Bai Shao

Yin

QiDef%

Li+St

Bai Tou
Weng

Liv Li St
Kid St
Lu

YinXu

Bai Wei

YinXu

Sp St

Bai Xian Pi

Lu St

Bai Zhi

WH * WC

&
& DH

YinXu BldXu

&

DH
SpQi

YinXu
Suan
Liv

Bai Qian

Lu

LuQi

Ht
&

Ht

Zao Ren
'

Sp '
Sp

D
St

LJ

YinXu
YinXu

$Gui Ban

DH
!

'
DQ

Yang

Lu St Sp
Li Liv Lu
St

Ban Zhi
Lian

St Bl Liv

Bei Xie
Bi Ba
Bian Xu

Ub
Yin

Liv

Bai) Bian
Dou
Ban Lan
Gen
Ban Xia

'

St Li

%
DH

Bai Zhu
Bai Zi Ren

Ht Lu St
LuQi

Yang

Zhu

Kid Ht Li
Sp St

Sp/St Def

UTI

Sp St

Liv
Sp

Yin

Bie Jia

11/14/2005
BL LI

!
Spirit

Qi/Bld Def
!
$Yi Zhi Ren

Kid

YinXu

Liv/Gb

MJ
Qi
St/LuQi

Sp/St MJ
Sp

% YinDef

"
&'

%
Liv/Gb

DH

+
Yin/Qi Def

Sp

#$

DH

LJ
$Lu

Sp

&

Shao Yang WH
LivQiStg
Yang Qi
& WH
,
WH

DH
Lu

Sp

PhlHeat

WH

Bing Lang

Ht Lu Sp

St Li

Bing Pian

WH
&
Lu Liv
LivQiStg
SpYang Kid Yang
Kid Sp
LuQi
KidQi
Bi
Liv Sp St
MJ
Sp/St

YinXu

Qi

#
%

Yang

Bu Gu Zhi
Can Sha

Sp St

Cang Zhu

Ht Liv Li

Ce Bai Ye

Liv Gb
Pc Tw

'

Chai Hu

Lu Liv

Chan Tui

Kid Bl
Lu Liv

Che Qian Ze

St Sp Lu
Liv

Qi

Chen Pi

St Sp Kid

Qi

Chen Xiang

Liv Sp

"
-

Bo He

Sp St Li

$
'

Chi Shao
Chi Shi Zhi

11/14/2005
Phl H
YinXu

%
YinXu

LivQi
+

BI
YinDef+Dry
QiXu
Sp\St Def
YinXu

Chi Shi Zhi

ShaoYang
DH
Kid+Liv

YinXu BldXu
Li

Qi

Bi

WC
WC

%
,
&

YangMing

Lu
Qi&Bld ST
Ht

HtBld

Liv/St
Lu

Chuan Shan
Jia

Liv Gb
Pc

Chuan
Xiong
Chun Pi
Ci Shi

Liv Kid

Cong Bai

Lu St

Cong Er Zi

Lu

Da Fu Pi

Qi

Da Huang

Li St

Sp/St

UJ

Chuan Lian
Zi

Qi

Liv St

St Sp Li
Si

QiStg

Chuan Jiao

Li St
&

Yang

&

St

St Sp
Kid
Liv Bl St
Si

MJ

Stg

Chuan Bei
Mu

Lu Ht

Da Ji

Liv Sp
Ht Lu St

% Sp/St Def
Sp/St

MJ

LivFire \ Yang Ris


StQiReb
&

% WH/WC

Sp St
Liv Ht Pc
St Lu

Da Qing Ye
Da Zao
Dai Zhe Shi
Dan Dou
Chi

11/14/2005
'
(

Tian Nan Xing

Ht&Liv

Dan Nan
Xing
BldStg
Bl

HT
Liv
%

$Shu Di Huang
Kid
SP

YinXu

Si (

Ht

Ht

LuQi+SpQi
Qi
Tong
DH

Si (
YinXu

% Sp/StDef
!
Lu

Post CVA BiY

Lin
Ht Heat
DH
'

LuHeat

Lin

StQi

YinXu %

MJ
&Kid
YangDef
KidYang
Yin+yang
Lu
DH

Lu+Kid

KidYang

DH
Lin

(
MJ &
Qiang Huo

Bi
Kid/Liv

% YinXu

LJ

'

Deng Xin
Cao
Di Fu Zi

Bl
Lu Kid
Liv

YinXu

Liv Lu
Sp Bl

Yang

Di Gu Pi
Di Long
Di Yu

'

St Sp
Kid
Lu Kid

Dang Gui

Dang Shen

Ht Lu Si

Ding Xiang
Yang

'

Dong Chong
Xia Cao

Lu St Li
Si

Dong Gua
Ren

Ub Li Si

Dong Kui Zi

'

Sp St

Kid Bl

Sp Lu

Liv Li St
St

Dan Zhu Ye

Ht Liv
Sp

Bi

Ht
UB

Ht Si St

Ren Shen
Mu

Dan Shen

Ht Pc Liv

'

Dou Juan
Du Hou

11/14/2005
Spirit
LBP

Yang

Bld+Qi
Sp/St

Lu

!
Def

KidYang

Liv Kid

Jing Yin

Lu

Yin %

(
&

#Sp" Tai Yin

YinXu+H

WC

Bi

Sp

IW

Lu
Sp
Zhu Ling

Phl H

!
Sp

%
'

% YinXu

Ht\Lu

Lu-Ht
Wu Tou
'
!

SpY

#
Sp/St

"
Lu

Ht

&

Ht

Ht/Sp/KidXu
Bi

Yang

E Jiao

Liv Sp

E Zhu

LI

Fan Xie Ye

Lu Bl Sp
Liv

Fang Feng

Lu

Fu Hai Shi

Sp Ht Lu

Fu Ling

Sp St

Fu Long
Gan

Kid Liv

Fu Pen Zi

Ub Lu

Fu ping

Ht

Sp/StQi
Lu

'
Ht

SpYangDef Kid
UJ St
Tai Yang

Sp/St QiReb
Jing Kid
Kid (
"
WH
#

Lu

MJ
Sp

YinXu +H

WC

Du Zhong

Kid Liv
Lu

&
ZiLao

Yang

Fu Xiao Mai

Ht Kid
Sp

Fu Zi

All Mai
Sp St Ht
Lu

Gan Cao

St Sp
Ht Lu

Gan Jiang

Bl Liv

Gao Ben

11/14/2005
St

QiReb

MJ

YinXu

% WH
%

UJ

Kid

Kid+Lu
Kid Yang+Jing

Yang

Liv+Kid Bld+Yin

!
SpDef

Yin&Bld
JuHua
Ling Yang Jiao

Gao Liang
Jiang

St Sp

Ge Gen

Lu Kid

LuYinXu

Phl H

Kid Liv
Lu

'
$

Gou Qi Zi

Yin

Yang

'

Gou Teng

Gua Lou
Tian Hua Fen Gen

Lu St

Sp/St Def

Ge Jie

Yang

Liv Ht

HA
Lu

St Sp

Sp Liv

Guan Zhong

Bl Kid Sp

Guang Fang
Ji

%
Han
Bi
Bi
Fang Ji
Jing Yin&Bld
Yin
GuiJiao
ShuiBan
$Bie Jia
Kid
Ma

Heat Bi Bi

MJ

Yang

&

Huang

LJ

Bi
Lu

SpDef
(

Kid+Liv Yin
Ht (

WC Wei-Ying
$
Liv"
LuQi

PhlH
Kid

Kid Liv
Ht

Lu Bl Ht

Yin

%%

Gui Ban

Gui Zhi

Liv

Hai Feng
Teng

Kid Lu St

Hai Ge Ke

Kid Liv
St

Hai Piao
Xiao

11/14/2005
'

Bi

PhlH

Liv Sp
Kid

LJ

Bld Def

Phl H

Sp

Lu St Kid
Liv

Kid+Liv Yin
Sp/Kid

Stg
Liv/Kid Yin/Bld
Kid Jing

% Sp Def

Kid Liv

Han Fang Ji
Han Lian
Cao

Yin

'

He Huan Pi

Liv Ht
He

Liv Kid

Shu Di Huang

He Shao Wu

Yin
$
SpYang

Lu

Li

Stg

Ht Sp
Liv

Lu Li St

Lu-kid Lu
Liv+Kid Yin

Tao Ren

#
!
Qi
Sp

Yin Cha iHu

Hai Zao

Ub Sp
Kid

Bi DH
Nu Zhen Zi

Hai Tong Pi

Lu

Hong Hua

Li Liv

Hong Teng
Hou po
Hu Huang
Lian

YinXu

Hu Jiao

St Li
KidYang
LegQi WDC BI

Ba Ji Tian
YinXu

Hei Zi Ma

Yin

Ht Liv

St Li
Liv

YinXu

YinXu

'

He Zi (Ke
Zi)

'

Lu Li Sp
St

Sp/St

'

Kid Liv

He Ye

'

%
Lu

Kid Liv

Hu Lu Ba

Yang

Liv Ht Bl
KidYang
KidQi

Kid Lu
LI

Hu Po
Yang

Hu Tao Ren

11/14/2005
Lin

YinXu

#
"
Mu Tong

DH

DH

Lin %

Sp/St

Liv
Li

Sp/StDef

Ht Fire
Lu/Gb

Jing

Huang Qin

Yin/ Qi Def

Lu

Bl St

Hua Shi

Liv Li

Huai Hua
Mi

Kid Bl

Kid Def
St Yin

SY
Yin

'

#$

SpQi

Kid Lu
Sp

Kid

Ht St Li
Liv

Yang Ming Ht $

Bai
Jing

'

Huang Bai
Huang Jing

Huang Lian

!
LU

Dang

% YinXu YangRis

Yang
LuOi

SpQi
WeiOi
Qi

Sp Lu

Gui

Quan Gua Lou Huang Qi

Bi

Lu
Li, St, $LJ MJ

DF Lu, Ht
ST H/F, DH Gb, Liv F
DH Li

.#/

StQi

% YinXu

Liv

Huang Qin

Li St Sp

Huo Ma Ren

"

Yin/Bld Xu
& Yin &
Sp/St MJ
#
D
$
StQi
St

Sp St

Huo Xiang

St Sp Si
Bl

Ji Nei Jin

%WC $%

StQi + BlQi

Jing

Gb
BI

Ht Liv Sp
Lu

BI

Lu Liv
Gb St

Stg

Lu
Sp St Liv

BldXu

Ji Xue Teng
Jia Geng
Jiang Huang

11/14/2005
(

Lin
DH

Ub Gb
Kid Liv

Jin Qiao
Cao

% WH

Lu Li St

Jin Yin Hua

Liv/Gb

% Sp/St Def
+
Kid

Jing

(
BA

Sp Qi Def
Liv

WH * WC

LivYang

Liv
Liv

Sp/StDef

WH
Liv

Lu Liv+

Ju Hua

&

Liv Li

LuQi
Phl H

&
%
(
LJ

Lu

Sp/St
QiDef

St

Jin Yin Hua

Yin

Qi

% Sp Def

%HA%
Ht,Pc

SpDef

Sp
Kid
Ht

LivFire/yang
& Ht
Bi Wind Damp Heat

%
+
Liv F DH Gb/Liv Gb Heat

%WH
& Ht

Jing

Sp/StDef

Jue Ming Zi

St Sp Liv

Ku Lian
(Gen) Pi

Ub Ht
Liv Li Si

Ku Shen
Kuan Dong
Hua

Lu
Phl H

Jin Ying Zi

'

Jing Jie

$
#

Kid Bl Li
Lu Liv

IW

% SpDef

Kid

Gb Liv

10

Liv St
Kid

Kun Bu

St Sp Lu

Lai Fu Zi

Ht Liv
Gb

Lian Qiao

Ht Pc

Lian Xin

Sp Ht
Kid

Lian Zi

Liv Ht

Ling Yang
Jiao

Liv Gb
St

Yang

Long Dan
Cao

11/14/2005
'

YangRis Liv

Ht
&
&

MJ

Phl H

Sp+Ht

Sp/StDef

'

Qi\Bld Xu

%
PhlH

St

!
Lu

&
BI

&

(
,

(
,
MJ
KidYang
Ren+Chong
Jing + Bld
Bi

Yin+Yang+Bld
LuJiao
LuJiaoJaio
Bi
Lu

SpDef

Yin

'

Lu+St Yin
HtYin

11

Lu Dou

Lu St

Lu Feng
Fang

Liv St

Lu Gan Shi

Lu St

Lu Gen

Li Liv St

Lu Hui
Lu Lu Tong

Liv St
Liv Kid

Yang

Lu Rong

Liv

Luo Shi
Teng

Lu

Ma Bo

Lu Bl
Lu

Ht
Tian Men Dong
Kid

Long Yan
Rou

Ma Dou
Ling

WC

"
#
" LuQi
%
BL

Yin

Ht Sp

Lu Li

Lu

Long Gu

St Ht

Lu, St

Sp/St Def

Liv Ht
Kid

Ma Huang

Ma Huang
Gen

Lu
Lu St Ht

Yin

Mai Men
Dong

11/14/2005
St
LivQi
Yin/Qi def
%
Sp/St

'
Da Huang

Da Huang
LuQi

PhlH

YinXu

Sp/StDef

"

LivYang
'

'

Ht, Bl
Hua Shi

St

YinXu
DH
YinDef
Qi def

Mang Xiao

Li St

Meng Shi

Lu Liv
Li Liv Lu
Sp St

Ming Fan

'

Ht Liv Sp

Mo Yao

Li Liv St

Mu Bie Zi

Liv Ht
Kid

Mu Dan Pi

Liv Sp

Bi

YangRis

'
Long Gu

Man Jing Zi

WH Liv Ub St

&

Mai Ya

St Sp Liv

LivQiStg %

Mu Gua

Liv Kid

&

Ht Heat
%
Bi
Sp/St MJ
(
LivQi
%
& Li Qi
&
WH

Si,Bl (

Ht Bl Si
St Sp Li
Gb
Liv Lu
Li St

12

Mu Li
'
Qi

Mu Tong
Mu Xiang
Mu Zei
Nan Gua Zi

11/14/2005
WH

Bo He

% SpDef

WH
JueYin

Bing

(
,

Lu St

Niu Bang Zi

Ht Heat
Liv

Ht Liv

Niu Huang

Sp/St Def

Pian
SpXu
Liv+Kid

%SpDef&Cold
Yang

Kid+Liv

&

Kid Liv

Kid+Liv Yin
LuQi
Li

YinXu

'

Sp St
PhlH
Lin

LuQi

St

'
Sp/St
DH
LuOi
%WH

PhlH

Sp

!
Ht

Jing
YinXu +H,
Bi H

Yin

Nu Zhen Zi
Pang Da Hai
Pei Lan

&
Tai Yang

Lu St

Peng Sha

Lu St

Pi Pa Ye

Liv St

Pu Gong
Ying

Liv Ht Sp

Pu Huang

Ht Liv

Qian Cao
Gen

Lu

Qian Hu

Kid Liv

+
D

Niu Xi

Xue Jian Chuo

'

Lu Li

$
&

Liv Kid

SpXu
Kid
WC

Bi

13

Sp Kid
Bl

"###
Lu

Qian Nian
Jian
Qian Shi
Qiang Huo

11/14/2005
#LJ

Du Hou

"
YinXu

Sp/StDef
#

"
Liv

# ShaoYang

Sp/St

&

Liv+MJ $
Sp
Liv

Sp/St Def

D/Phl

Chen Pi
Lin

Sp+Kid Def
Def
(

'

#Ren"

Liv Gb St

Lu

!
LivYangRis

Sp

Da Qing

Liv

PhlH

Qing Pi

Qi

Qing Xiang
Zi
Qu Mai
Quan Xie

Yang

Quan) Gua
Lou

Lu St Li

" Lu+Sp Qi

Qing Dai
Qing Hao

YinXu

Ub Ht Si

Bi
+

Sp

DH

Phl H
#Pi"

Qin Pi

Liv

&
Lin

Gb Li Liv
St

Gb Liv
Kid

StQi % LivQi

QiStg
Qi

Qin Jiao

Liv Lu
St

% Lu
YinXu
'

% Sp/StDef

Liv Gb St

Ren Shen

Sp Lu

Ht Qi
+

Kid

KidYang

Sp-Kid

YangRis

MJ
#Sp/Ht

+
YinXu

Kid Li

yin

" Yang

Kid

BI

BI

14

Yang

Cong Rong

Rou Cong
Rong

Li Sp St

Rou dou
Kou

Ht Kid
Liv Sp

Rou Gui

Ht Liv Sp

Ru Xiang

11/14/2005
San Leng

Liv Sp

Bl

Lu

&
&

LIV
BI

Kid+Liv Yin
Kid

% YinXu
DH

Yin

Lu Qi

Liv
&
Bi UJ

Yin
Nan Yin

Bei

MJ

Liv
Bi

$StQi %

YinXu
%

LuQi

Lu

% Sp Def

Lu Sp

WH

'

Yin

Sang Ji
Sheng
Sang Piao
Xiao

Kid Liv
Ht Liv
Kid

Sang Shen

Yin

Lu+ Liv

'

Sang Ye

Liv

Sang Zhi

Sp St

Sha Ren

%
St

Lu

Lu St

KidYang
Kid+Liv

Liv Kid

Qi + Yin $Lu + Sp
Kid

Kid Lu
Sp

Yin

Yang

%
Yin
St

Sang Bai Pi

'

Kid Liv

(
KidYangXu

SpDef

Sp
St
HuoXiang% Houpo

San Qi

Liv St Li

BldStg

'

Def

Ht

&

Yang
Liv+Kid

St Sp Liv

BI

,KidYang

15

Kid Liv
Kid

Sha Yuan Ji
Li
Shan Dou
Gen
Shan Yao

'

Jing
Kid

Sha Shen

'

Shan Zha

Shan Zhu
Yu
She Chuan
Zi

11/14/2005
%

Sp/St Def

Lu

Lu

'

Bi $ Liv

She Tui

Spirit
'

Ht Liv
Sp

YinXu
St

'

Yin

Yin
HtFire

% Sp/StDef

MJ
YangQi

&

Sp

'

YinXu

% WH
H
Yang Qi

$St

YinXu

&

BI

D/Phl

MJ

St
#

Qi
YinXu, QiDef

"1

& LuHeat

'

'
Liv

St, Lu
%

StYin

%
Kid

Sp
DH

#%

Lu St/Sp

Sheng Jiang

St Sp Lu
Li

Sheng Ma

Ht St

Shi Chang
Pu

Shi Gao

Lu St

Kid Li St
DH

"%

16

Shi Di

Qi

Ub Lu

Shi Hu

Yin

0
Yang

Shi Jue
Ming
Shi Jun Zi

St Sp

Jing Kid

Shen Qu
Sheng Di
Huang

Liv Kid

(Roundworms
Sp

Ht Liv
Kid

Kid St

Liv Fire / Yang


HA &

Liv

St Lu

StQi
"
Yang Ming

She Xiang

Sp St

SP
(

She Gan

'

Shi Liu Pi
Shi Wei

11/14/2005

Stg

Yin

% Sp/St Def
LivQiStg

Gua

Ht, Kid, Liv Yin

Jing

'

Lou

LU
$

Bi

HtYin&LivBld

GouTeng
-

CVA Liv Wind

!
-

$Mai Men Dong:


St
Ban Xia

Lu

Si Gua Lou

Lu Liv St
$
%

Liv Ht
Gb Sp
Li Kid
Liv

BI - HA

Su
'
Yang

LuYin
KidYin

Sp/St
Kid
YinXu
PhlH
Lu

PhlH

LuQi

!
QiXu
SpQi

Phl H
Phl H

Yang

Suo Yang
Tai Zi Shen
Tao Ren

Yang

Tian Ma
Tian Men
Dong

Yin

Lu Liv
Sp

Tian Nan
Xing

Ht Liv
Gb

Tian Zhu
Huang

LuQi
!
DH

Mu Tong

Kid Lu

Su Zi
Suan Zao
Ren

'

Sp Lu

Liv

Song Jie
Su He Xiang

Ht Li Liv
Lu

Lu

Lu

KidYang
LuQi+SpQi

Shui Zhi

Lu Li

Jing
Ren Shen!

Liv Sp

Ht Sp

LuQi
!

Shu Di
Huang

Liv
%

Liv/Ht

Ht Kid
Liv

Ting Li Zi

Lu St

Tong Cao

St Liv

Tu Fu Ling

%
Bai Xian Pi
DH%

Yin

17

11/14/2005
SP/Kid

Kid Yang

Liv/Kid Yin

Yin

LJ

Yang

UJ

"1 Mai
#
2

Bi

Qi/Bld Def
%

"Bi
Lu-Li

DH

MJ D+
Lu
Li

Jing

Quan Xie

Liv Sp

Wa Leng Zi

Liv St

Wang Bu
Liu Xing

Bl

Wei Ling
Xian

Kid Li Lu

'

'

Lu
Li

Yin\Qi\JinYe Def

Wu Bei Zi
Wu Gong

Yang

Wu Ling Zhi

Liv Sp

Lu-Li

Tu Si Zi

Yang

Liv
SpXu

Liv Kid

Li Lu Sp
Liv

'

Wu Mei

Ht Kid
Lu

'

Wu Wei Zi

RoundWorms
!

Kid
'
Stg

Bl

Kid
QiStg

LJ
St

QiDef

Bl

Kid+Sp
Bl Qi

(
Liv

(
Def

Kid/Liv Def
%

Kid

Lu
Ht

% YinXu
MJ

LivMai

& #St&Liv"

Kid/Liv

Sp
Bi

Bl Kid
Lu Sp
Liv St
Sp Kid

Wu Zhu Yu
2

Kid Liv

'
!

Sp/St Def

BL Ht
St
Ht Liv St

18

Wu Yao

Qi

WuJia Pi
Xi Gua

'
Shui
Niu Jiao

Xi Jiao

11/14/2005
Bi

Bi

WC
Bi

Lu
Liv-Gb

Sp/St Def

Xi Xian Cao

Kid Liv
Lu Kid

Xi Xin

%%%

Liv Gb

'

Lu Liv
Sp
Kid Liv

BI KidYang
LivQi

LivQiStg

'

Ma Huang
%'
WC

$
Wu Zhu Yu
St

LivMai

LJ
LuQi
XiangBi

'
WC
MJ

YinXu

St

Sp/St

&
%'
Liv&Kid Mai
StQi
Da Ji

Kid Yang

Du Zhong
Lu,St

Qi

Xiang Fu
Xiang Ru

St Sp
Kid Liv

Xiao Hui
Xiang

Liv Sp

Xiao Ji

% Sp/StDef

Xin Yi Hua

Lu Li

Xing Ren
Xu Duan

Yang

Xuan Fu
Hua

Lu St Liv
Sp

Yin
&

Xie Bai

Qi

Lu St

Liv Kid

StQi
Yin
Huang

Xian Mao

Yang

Lu St

Lu St Li

Stg
& WC

Sheng Di
(

Xian He Cao

Liv Tw

Xia Ku Cao

&

Lu St
Kid
Ht Liv
Kid
Lu St

'

19

Xuan Shen
Xue Yu Tan
(

Yan Hu Sou

11/14/2005
Bld\Yin Xu
He Shou Wu

Ht

%
%
St/Sp Qi
Fu Ling

Sp

sp
Sp

DH

'

Lu

Bi Lin" LJ

DH

Sp
DH

Liv/Gb

Qi Def

MJ

YinDef

Yin+Yang

Lu-Li

Bi

% YinXu

Ex/In

%YinXu
Ht+Gb Def

Lu

Yi Tang

Liv Kid

Li

Lu
&
&

Yi Yi Ren

Kid

Kid Li Lu

Yi Zhi Ren

Yang

Yin Chai Hu

YinXu

Yin Chen
Hao
Yin Yang
Huo

Yang

Ying Su Ke

'

Ht Liv
Lu

Yu Jin

Li Sp Si

Yu Li Ren
Yu Xing Cao

Lu Li
Lu St

Yu Zhu

Yin

Yuan Zhi

Lu Ht

Lu

Lu Li

YinXu
YinXu
Sp

Sp St Lu

WD Bi Kid Yang
Yang
Yin

Lu+St Yin

MJ

Yi Mu Cao

Liv Gb
Sp St

% Sp/St Def

Sha Shen
Liv
'

Ht Liv Bl

DH
WH

%
%

Ye Ju Hua

St Liv

Ht, Liv

Liv Lu

Kid Sp

YinXu

Ye Jiao
Teng

Sp Lu
Kid

SpYang KidYang

$Bu Gu Zhi

Liv Ht

%
KidDef
Lu
Phl H

20

Kid Bl
Lu Ht

+
'

'

Zao Jioa
Ze Xie
Zhe Bei Mu

11/14/2005
Mu Li

!Lu
Shi

& Liv

&

( Zhi Shi
!

St

QiDef
Stg

! '
'
!Li
TW
(

Li
St

% SpQiDef

Gao

& St, Lu
Yin

St

Li

Lu,St
DH

Phl H

YinXu

YiYiRen

%
Lu

DH

St Sp

Zhi Ke

Qi

Lu St
Kid

Ht Heat &

SpDef

Zhen Zhu

Liv Ht

Liv

St Sp Li

Zhi Mu
Zhi Shi

Qi

Tw Ht Lu
St Liv

Zhi Zi

Ht Lu St

Zhu Li

Bl Kid Sp

&
Phl H
% StHeat

Fu Ling

Zhu Ling

Lu St Gb

Zhu Ru

Ht

Zhu Sha

%
PhlH

&
% Sp/StDef

#Kid"
Yang+Yin+Jing+Bld
% '
UJ
'
'
LJ
%
D-Qi
D & Sp

Jing Qi KidYang
Kid+Lu
Qi+Bld

Liv Lu
Kid

% Sp/St Def
DH

Zi Cao

Ht Liv

&

WC

StQiReb

Liv Ht

Zi Hua Di
Ding

Sp Lu

Zi Su Ye

Lu

21

Zi He Che

Yang

Zi Wan