You are on page 1of 22

11/14/2005

WC

Ma

Huang

D-Qi
D
Sp

DH

#"

WC

!
StQiReb

Sp Qi Def

IW

WH $ WC
!

YinXu+H
YinXu +H,
Bi H

Tai Yang

DH

WC

"
#
#"

Bi!

! Sp

IW
WC

Tai Yang

Bi

YinXu +H

WC
WH $ WC
!

YinXu BldXu
"
Ma Huang
%
WC

DH
!
WC
Bi!
! Lu
"

"

"

Lu Bl Ht

Gui Zhi

Sp Lu

Zi Su Ye

Lu Liv

#"

Jing Jie

!
!

Sp Tai Yin

Ma Huang

Lu Bl

LuQi
BL
WC Wei-Ying

%
WC
MJ

Lu Bl Sp
Liv

Fang Feng

Bl

Qiang Huo

Bl Liv

Gao Ben

Lu St

Bai Zhi

Lu Kid

Xi Xin
Xiang Ru

Lu St

!
!

Lu St/Sp

MJ
"
Yang

WC

Lu St

WC

Lu St

# #
"

Sheng Jiang
Cong Bai
Xin Yi Hua

11/14/2005

YinXu BldXu
&

WC

Bi!

WH

YinXu

&

LivQiStg
Bo He

"
WH

SpDef

!
!

WH
!
Lu Qi
SpDef
!

!
"
Lu

" !

WH
Liv

Liv

"

"
#

YangQi

Sp

YinXu

(St

Lu St

Niu Bang Zi

WH

Lu+ Liv

"

WH
H
Yang Qi
Shao Yang WH
LivQiStg
Yang Qi
WH/WC
$ WH

"

Chan Tui

Sang Ye

Lu Liv+

Ju Hua

St Sp

Ge Gen

St Sp Lu
Li
Liv Gb
Pc Tw

"
YangMing
'

Sheng Ma
%

Chai Hu

St Lu

Dan Dou
Chi

Ub Lu

Fu ping

$ WH Liv Lu
$ WH Liv Ub St

Qi def
Yin/Qi def
'

"

WH

"
UJ

"

"

Lu Liv

Liv

LivYang

Bo He

WH

Liv

Liv

'
WH

Lu Liv

WH

'
!

'

Cong Er Zi

Lu

Li St

Mu Zei
Man Jing Zi
" Da Huang

11/14/2005

Sp/St

%
Da Huang

"
Da Huang

"

"

"

"

"
'
'

*+,
!

Yin

"

"
Qi

Yang Ming

LI

Fan Xie Ye

Li Liv St

Lu Hui

Li St Sp

Huo Ma Ren

Li Sp Si

Yu Li Ren

"
!

Mang Xiao

Yin/Bld Xu
#"

YinXu

Li St

! St, Lu
" ")

YinXu, QiDef

LuHeat

Lu St

Shi Gao

Lu St
Kid

Zhi Mu

Lu St

Lu Gen

Tw Ht Lu
St Liv

Zhi Zi

"
Shi
PhlH
TW

SpQiDef

Gao
"
St

&
Lu

St
Lu, St

Sp/St Def

"

Ht Heat

%
Bl

HT
Liv-Gb

St, Lu
Yin

Si

"

Ht

Ht Si St

&

Liv Gb

Sp/St Def

Liv

"

Ht,Pc

Sp/St Def
"

"

Ht

Dan Zhu Ye
Xia Ku Cao

Liv Li

Jue Ming Zi

Liv

Qing Xiang
Zi
Lian Xin

Ht Pc

WH

Lu Li St

WH

Ht Liv
Gb

Jin Yin Hua

) "
LJ

Jin Yin Hua


"

Yin

Sp Def
"

HA

"

Lian Qiao

11/14/2005

Lu

Sp/St Def

"

Ht Lu St

DQ

Ban Lan
Gen

Liv

Sp/St Def

Liv Lu
St

Da Qing

Qing Dai

Lu

!
Sp/St Def

Lu !

Liv St

Pu Gong
Ying

Liv Lu

Ye Ju Hua

Li Liv St

Sp/St Def

"

Lu Li

$
&

&
! LJ

&

QiDef

Li+St !

Bai Xian Pi
DH

Yin

Liv Li St

St Liv

Bai Xian Pi
Tu Fu Ling

"

Ban Zhi
Lian

Li Liv Lu
St

Lu

Bai Hua Shi


Shi Cao
Bai Tou
Weng

Li St Liv

Sp St

Yu Xing Cao
Zi Hua Di
Ding

Liv Ht

Sp/St Def

!
!

Bai Jiang
Cao
Hong Teng

Li Liv

&
"

Da Qing Ye

Sp/St Def

"

"

"

&
UJ !

Ht Lu St

Ma Bo

Lu

Shan Dou
Gen
Sp/St Def

Lu

Lu

Sp/St Def

Ht Liv St

%
Shui
Niu Jiao

She Gan
Xi Jiao

11/14/2005

Yin
Sheng Di
!

Yin
Huang

Ht Liv
Kid

Yin
HtFire

Sp/StDef
Sp/StDef

Yin

#
! YinXu

Sp/StDef

!
LivYang

"
"

Sp/St

Huang Qin

Mu Dan Pi

"

Chi Shao

"

Ht Liv

Sp/StDef
"

YinXu

&

Lu Kid
Liv

YinXu

Di Gu Pi

YinXu
%

Gb Liv
Kid

YinXu

Qing Hao

YinXu

Kid St
Lu

YinXu

Bai Wei

YinXu

St Liv

Yin Chai Hu

#"

! YinXu

St Li
Liv

YinXu

Lu
Li, St, (LJ$MJ

DF Lu, Ht
!
ST H/F, DH Gb, Liv F
DH Li
! Ht Fire
Lu/Gb

"

Sp/StDef

!
Yin Cha iHu

Liv Ht
Kid

&
ShaoYang

Xuan Shen

Sp/StDef

"

"

Lu St
Kid

Liv Sp

%
!

Sheng Di
Huang

"

Lu Liv
Liv Gb St

"
Yin/ Qi Def

Zi Cao

YinXu

Hu Huang
Lian

"

Ht St Li
Liv

Yang Ming !Ht (

Huang Qin

"

"

Huang Lian

&
Sp/StDef
)
Liv F ! DH Gb/Liv Gb Heat

Sp/StDef

Li

Gb !Liv

!
Kid Def
" !

Kid Bl
Liv Gb
St

" Bai

Huang Bai
Long Dan
Cao

11/14/2005
Ub Ht
Liv Li Si
Gb Li Liv
St

!
" !

Sp/StDef
Sp/StDef

#"
"
SpYang!
Sp! %
Sp

%
Sp/StDef

"
"
!

%
"
%

MJ

"

&
%

MJ
!Sp
Zhu Ling
Fu Ling

"

&
Sp

"
Sp

sp$

.
!DH !

Bi Lin LJ

'
YiYiRen
"

YinXu $
Sp
Ht, Bl
Hua Shi
Lin

YinXu

YinXu
DH

Lin!

"

Mu Tong
Lin!

Sp+Kid Def
UTI

" !
! Sp

He Ye

Sp St

(Bai) Bian
Dou

St Ht

Lu Dou

BL Ht
St

Xi Gua

Sp St

DH

Dou Juan

"

DH

Yi Yi Ren

Kid Bl
Ht Bl Si
DH

" Fu Ling

Sp Lu
Kid

KidDef
Ht Heat
Bi!

Mu Tong

"
Lin

Ht Sp
Liv

Bl Kid Sp

Si,Bl

Qin Pi

Sp Ht Lu

"
YinXu
DH

DH!

Ku Shen

Fu Ling

Zhu Ling

Ze Xie
Mu Tong

Bl St

Hua Shi

DH!

Lu St

Tong Cao

DH!
!

Ub Ht Si

DH

"

Ub

"!
Lin

Ub Li Si

Qu Mai
"

Bian Xu
Dong Kui Zi

11/14/2005
Mu

UB

Ht ! Tong
YinXu

"

Lin!
DH
DH
WH "
DH

Liv/Gb
Liv/Gb

Qi Def

"
MJ

Lin!
Ht Heat

Si
LJ

Lu

"

DH
Bi! DH
Liv/Gb

"

DH
Lu

" !
DH

LJ
"

Liv/Gb

!
(Lu

"
DH

DH
DH

DH

StQi

YinXu

"
!

!
"
Qi

%
Sp
"

!D
St

"

#"
#"
Sp
St
MJ
HuoXiang Houpo

Deng Xin
Cao

St Bl Liv

Bei Xie

Ub Gb
Kid Liv
Liv Gb
Sp St

" Jin Qiao


Cao
Yin
Chen
"
Hao

Lu St Li
Si

Dong Gua
Ren

Ub Sp
Kid

Han Fang Ji

Kid Bl
Lu !Liv

Che Qian Ze

Bl

Di Fu Zi

Ub Lu

Shi Wei

Sp St

Huo Xiang

Sp St

Pei Lan

Lu Li Sp
St

Hou po

WC (
YinXu

%
%

Sp/St MJ
(
StQi

Ht Lu Si

Lu
YinXu

! #"
!
Sp

YinXu

Sp St

(StQi

Sp St

MJ

Lu Sp St

Cang Zhu

"
!

Sha Ren

#"
Sha Ren
!

StQi

Bai Dou Kou

11/14/2005
Spirit
"

YinXu

"

!
!
"
!

JueYin

"
Bing

Spirit

Qi/Bld Def

"

"

Ht Heat
! Liv

Sp/St Def

Ht Liv
Sp

She Xiang

Ht Sp

Su He Xiang

Ht Lu Sp

Bing Pian

Ht Liv

Niu Huang

Pian
%

YinXu

"

#
Qiang Huo

YinXu

Bi
Kid/Liv

BI
LJ

D/Phl

MJ

&

LJ

!Du Hou
/0 Mai

Qi/Bld Def

"
Bi
&

Bi
%

! &

YinXu
Bi
"
!
MJ D)

"
LJ

Bld Def
St

Bi

Kid/Liv Def

YinXu

Bi UJ
Kid/Liv
"
"

Bi
Bi

Du Hou

Liv Gb St

Qin Jiao

Bl

Wei Ling
Xian

Liv Sp
Kid

Bi

Liv Sp

!
MJ

Sp/St

Bi
Bi
!
Bi

Mu Gua

"
"

Liv Sp St

Kid Liv
Kid Liv
"
Liv

Liv

Hai Tong Pi

"

Can Sha
Sang Zhi

Liv

Shi Chang
Pu

"

Kid Bl

"

!
LJ

Ht St

"

WuJia Pi
Xi Xian Cao
Hai Feng
Teng

11/14/2005
!
Bi

Wu

$
Shao She

Yin/Bld Xu

"
" )

Bi (
Bi ( Liv!

Liv Sp

Liv

Bi!

Ban Xia

"

# #
Tian Nan Xing
!
"

Lu,St

#"

D
St

YinXu
PhlH

"

LuQi

Qi

QiDef
Kid
" "
YinXu

LuQi
Lu

#"

Ban Xia

"

Tian Nan
Xing

Lu St Liv
Sp

Xuan Fu
Hua

Lu

Bai Qian
!

Lu Li
D
"
WD

YinXu
DH

LuOi
WH! "

Bai Jie Zi
Jia Geng

Lu

YinXu

PhlH

Lu St Sp

Luo Shi
Teng
Guang Fang
Ji

"

Lu

Lu

)
"

"

"

Dan Nan
Xing
StQi

"

Song Jie

Lu Liv
Sp

#"

"

Bl Kid Sp

Fang Ji

# #

Qian Nian
Jian
Bai Hua She

Liv

Heat Bi Bi!

Bi

/+++
Lu

She Tui
!

Bi
"
Han
Bi

Kid Liv

"

Bi

"

Zao Jioa
Bai Fu Zi

Lu

Qian Hu

11/14/2005
"
!

"

Phl H

"

!
Ren

Lu

Pi

Lu,St
DH

(Quan) Gua
Lou

Sp/St

PhlH

Phl H

&

Phl H

Sp

"

"
LuQi
Li

"

#"
&

" "

LuQi

!
" "

LuQi

" "
LuQi

Ht Lu St

Zhu Li

Lu St Gb

Zhu Ru

Lu

Fu Hai Shi

"

Kid Lu St
"

St

10

Tian Zhu
Huang

"

"

Liv St
Kid
Lu St Kid
Liv

Hai Ge Ke
Kun Bu

"
"

Hai Zao
Pang Da Hai

Lu Li

" "

"

Gua Lou
Tian Hua Fen! Gen

Ht Liv
Gb

PhlH

Chuan Bei
Mu

#"

Lu St

StHeat
Phl H
Phl H
Phl H

LuQi

SpDef
Phl H

Phl H

Phl H

Lu

PhlH

!Lu

"

Lu St Li

Lu

Lu

Zhe Bei Mu

Phl H

DH

Lu

Lu Ht

"

Sp/St Def
SpDef

"
Phl H
PhlH

Lu

Lu Ht

Lu

"
!

! Phl H
YinXu!

Lu Li

" "

Xing Ren

Lu

" "

Zi Wan

Lu

" "

Kuan Dong
Hua

Lu Li

" "

Lu St

" "

"
Su

Su Zi
Pi Pa Ye

11/14/2005
SpDef

"

YinXu

Lu
" "

Bl

Lu

"
"&
"

" "! LuQi


Lu

Lu
LuQi
"

Yin

Sp/St Def
LivQiStg

&
(Shu Di Huang
"
Kid
SP

Liv

Ht, Kid, Liv! Yin

Bi!

QiDef

Sp-Liv
Ying-Wei
%

Shu Di Huang

Sp/St

Lu
MJ

#"

&
Def

Bai Bu
Sang Bai Pi

Ting Li Zi

Lu Li

" "

Ma Dou
Ling

Lu Liv

" "

Meng Shi

"

Ht Kid
Liv

"

Shu Di
Huang

Ht Liv
Sp

"

Dang Gui

Liv Sp

"

Liv Kid

Shao

Bai Shao

He

He Shao Wu

"
! Jing!Yin !

Lu

Kid Liv
Lu

!
Yin

Phl H
&
LivYangRis

/++&

! Yin

"
Yin
"

" "

Liv/Kid Yin/Bld
Kid Jing

Sp Def

Sp

Jing

!
! YinXu

Yin
Sp " Liv
! "
"
"
" BI
Dang Gui

Lu Sp

&

" "
"& !

" "

SpDef
!

Stg

" "

LuQi

QiXu
SpQi

Lu

Sp+Ht
Sp

"

E Jiao
Long Yan
Rou

Ht Sp

#"
Lu+Sp Qi

#
"

Sp Lu

#"

Ren Shen

Sp Lu

#"

Dang Shen

Ht Qi
Ren Shen
Ht

LuQi+SpQi
"
Qi

11

11/14/2005
Ren Shen&

LuQi+SpQi

&

LU

Dang

"
Gui

Qi&Bld ST
%
&

!
Sp/St

Lu

St/Sp Qi
Yin
Nan Yin

Ht

Kid Lu
Sp

#"

Kid Lu
Sp

#"

Sp St

#"

Da Zao

All Mai
Sp St Ht
Lu

#"

Gan Cao

Sp St Lu

#"

Yi Tang

Lu St

Yin

Sha Shen

Lu+St Yin

Lu St

Yin

Yu Zhu

Lu+St Yin
HtYin
" !

Lu St Ht

Yin

Mai Men
Dong

LuYin
KidYin

Kid Lu

Yin

Tian Men
Dong

Yin

Shi Hu

SpQi

Qi + Yin (Lu + Sp
Kid
"
! St Yin
SpQi
Lu
Jing
Kid
Sp/St
! Sp/StQi
Lu

Ht

"
#"
Lu

%
LuQi
Bei
!

Ht
Tian Men Dong
!
Kid
(Mai Men Dong:
St
)

#"

"

Sha Shen
Liv
%

Ex/In
Yin

Sp St

"

Sp Def

St

"

MJ

&

Yin

Sp/St
"

Kid
%

%
&
Sp/St

Lu

StYin

Kid!
! Ht

Quan Gua Lou Huang Qi

#"

"

! MJ

HtBld

#"

"
Bi

SY
Yin

Sp Lu

SpQi
! WeiOi
Qi

"

"
YinXu

#"
Yin
!

#"

Yang
LuOi

"
YinXu YangRis

Tai Zi Shen

Sp Lu

"

Ht

Lu

12

"

Kid St
Ht Lu

&

Yin

Zhu

Bai Zhu
Shan Yao

" Jing

/++

Huang Jing

Bai He

11/14/2005

LIV
BI

Kid+Liv Yin

!
!

SpDef&Cold

Kid+Liv Yin

Yang
"

! Nu Zhen Zi
Jing! Yin&Bld
Yin
GuiJiao
# ShuiBan
(Bie Jia
Kid
"
(Gui Ban
Yang
Liv

Liv+Kid Bld+Yin

&
SpDef

Yin&Bld
JuHua !

Sp/Kid

MJ

Yang

LuYinXu

Kid+Liv Yin

Kid+Liv Yin
! Ht
"

Yang

&
SpDef

Yin
Yin

Liv+Kid Yin
Yin+Yang+Bld
LuJiao
LuJiaoJaio
"

Du Zhong

Sang Ji
Sheng

&

Nu Zhen Zi

Yin

Kid Liv

Yin

Kid Liv
Lu

Yin

Gou Qi Zi

Yin

Han Lian
Cao

"

Liv+Kid

(Yi Zhi Ren


"
Kid
!
Sp
(Bu Gu Zhi
Spirit Yang
LBP!
!

Kid Liv

)
"
"

KidYang
Ren+Chong
Jing + Bld
! KidYang
Kid
!
SpYang Kid Yang
LuQi
KidQi

Bld+Qi

Kid Liv

Kid Liv
Ht

Yin

Liv
Sp

Yin

Ht Liv
Kid

Yin

Sang Shen

Kid Liv

Yin

Hei Zi Ma

Liv Kid
Kid Li
Kid Sp

SpYang KidYang

Kid Sp

KidYang

Liv Kid

Kid Yang

13

&

Liv Kid

Yang
Yang

"

Gui Ban

"

Lu Rong

" "
Cong Rong

Yang

"
&

Yang

"

Bie Jia

&

Rou Cong
Rong
Bu Gu Zhi
Yi Zhi Ren

Yang

Du Zhong

Yang

Xu Duan

11/14/2005
SP/Kid

!
Yin
Bi Heat

Kid
!Yin+Yang

Liv Kid

WD! Bi Kid Yang


Yang
Yin

Liv Kid

KidYang
Kid+Liv
Jing Qi KidYang
Kid+Lu
Qi+Bld
Lu
KidYang
KidQi
KidYang
LegQi WDC! BI
Kid+Lu
Kid Yang+Jing
Jing
KidYang

Ba Ji Tian
Yang
"
"

Wu Tou

"

"
!
"
YangRis

SpY

"

Lu+Kid

KidYang
Yin+yang!

Ht/Sp/KidXu !
Bi!

Yang

Sp/Ht

Kid

yin

YinXu

SpYangDef Kid
"
UJ St
St

"

BI
Lu

LivMai

Liv
Def

!Yang

MJ
Sp
St&Liv
"

Sp

14

Liv Kid
Liv Lu
Kid
Kid Lu
LI
Kid Liv
Lu Kid
Li Kid
Liv
Kid Liv

BI KidYang

"
KidYang

Liv Kid

WDC! Bi Kid Yang

! YinDef

! Kid
Yang+Yin+Jing+Bld

Kid!

Kid Yang
! Yang
! Liv/Kid Yin

Lu Kid

Tu Si Zi

Yang
Yang

Ba Ji Tian

#"

Yang

Yin Yang
Huo

Yang

Sha Yuan Ji
Li

Yang

Zi He Che

Yang

Hu Tao Ren
Hu Lu Ba

Yang

Ge Jie

Yang
Yang

Suo Yang

Yang

Xian Mao

Yang
Yang

"

Dong Chong
Xia Cao

Ht Kid
Sp

Fu Zi

Ht Kid
Liv Sp

Rou Gui

St Sp
Ht Lu
Liv St
Sp Kid

# #

Gan Jiang

Wu Zhu Yu

11/14/2005
St

QiReb

St
Wu Zhu Yu
St

"

LivMai
"

"
YinXu
StQi

YinXu

"

YinXu

"

MJ

St Sp

MJ
Kid
YangDef

St Sp
Kid

Liv&Kid Mai
StQi

St

YinXu

"

YinXu
Sp

MJ

Sp
! Liv+MJ (
Sp
Sp/St
Liv
St!

Li!

#"

)
!
Yin/Qi Def

#"
D/Phl
Qi
"

&! %
"
%
&Li
Zhi Shi
&Lu
&!
! LivQi

Sp/St! MJ

QiStg
Qi

"
St

Bl

QiStg
LJ
" !

Qi
St/LuQi

QiDef
YinDef

Kid

Bl

Bi Ba

Qi

Da Fu Pi

St Sp Li

Qi

Zhi Shi

St Sp

Qi

Zhi Ke

Liv Tw

Qi

LivQi
Li Qi

St Sp Li
Gb

Qi

Mu Xiang

Bl Qi

Bl Kid
Lu Sp

Qi

Wu Yao

St Sp Kid

Qi

Chen Xiang

! Li

" !

St Li

St Sp Li
Si

#"

"

Hu Jiao

Qing Pi

LivQiStg

YinDef

"

St Li

Qi

! Li

Sp/St! MJ

Chuan Jiao

Liv Gb St

"

St Sp
Kid

Chen Pi

#"

Xiao Hui
Xiang

Qi

Sp
LivQi

"
St

Ding Xiang

St Sp Lu
Liv

#"

Stg

#"

Chen Pi

QiStg
QiDef
Stg

StQi

"

St Sp
Kid Liv

MJ

YinXu

Gao Liang
Jiang

# #

#"

#"

15

Xiang Fu

11/14/2005
LuQi
XiangBi
#"

#"

!
3
"

"

Stg
St

YinDef+Dry
QiXu

"
Ht&Liv

Lu St Li

Qi

Xie Bai

LivQi

Liv Bl St
Si

Qi

Chuan Lian
Zi

StQi

St Lu

Qi

Shi Di

Stg

Liv Gb
Pc

! #"
ShaoYang

BldStg
SpXu

Kid+Liv!

%
%

Lu
"

"

Tao Ren

BI
BI

BldXu

#"

UJ

Lou
BI!

%
!%
LU!

16

Yan Hu Sou
Yu Jin
Tao Ren
Hong Hua

Ht Liv Bl

Yi Mu Cao
Ji Xue Teng
#
"

Jiang Huang

Ht Liv Sp

Ru Xiang

Ht Liv Sp

Mo Yao

Liv St

Wang Bu
Liu Xing
Lu Lu Tong

Lu Liv St

Si Gua Lou

Liv St

Chuan Shan
Jia

Liv Sp

San Leng

Liv St
MJ

Gua

"

Ht Liv

Sp St Liv

!
#"

LJ

Niu Xi

Ht Liv Sp
Stg

BI

Liv Kid
Lu St
Ht Liv
Lu
Ht Li Liv
Lu

#"
Ht, Liv

Dan Shen

Ht Pc Liv

"
"

"

Chuan
Xiong

#"

11/14/2005
E Zhu

Liv Sp
SpXu

"

Liv Sp
Liv Sp

"

"

"
"!

!
Liv Li St

"

Sp/St

Liv

Sp/St

UJ
LJ

"
Da Ji

Sp/St

Lu

Sp/St
Xue Jian Chuo

"

Sp/St
" !

!
YinXu
!
"

Sp/St QiReb

Huai Hua
Mi

Liv Sp

Da Ji

Liv Sp

Xiao Ji
Bai Mao
Gen
Qian Cao
Gen

Liv St Li

San Qi

Liv Ht Sp

Pu Huang

Sp Liv
Kid

Ai Ye

Sp St

Fu Long
Gan

Lu Liv
Sp

&
Lu/St

Xian He Cao
Bai Ji

Lu St Liv

"

Ht Liv
Kid
!

Kid

Liv Li

Ht Liv

ZiLao!

Di Yu

Lu St Si
Bl

Lu&St

BldStg

Ce Bai Ye

Ht Liv Li

PhlHeat

Xue Yu Tan

Jing

! Yang
Liv+Kid

17

Wa Leng Zi
Shui Zhi

Liv Sp
"

Wu Ling Zhi

Kid Liv

Shan Zhu
Yu

11/14/2005
#

! Lu
Ht

&

Kid
%

! Kid

&

Lu-Li

Yin\Qi\JinYe Def

"
Kid

! Kid+Sp
! Lu
! Li

Lu +Kid

DH

!
!

RoundWorms!
LJ

! Kid
Kid+Lu
! Lu

Lu-Li
!
Lu-Li

DH

! Lu
! Li
! Lu

Jing "
#
! Li
Bi
Ht\Lu !
"

Lu-Ht

Sp-Kid

"

Kid

MJ
#

!
Jing! Kid

"

&

"
Li

Stg

Lu-kid! Lu
DH
Sp

&
!

!D

!
Kid

Ht

" BA!

Wu Mei

Lu Kid

Jing

SpXu
Kid

Jing

Kid

18

Bai Guo
Ma Huang
Gen

Kid Li Lu

Kid Li Lu

Wu Bei Zi
Ying Su Ke

"

Ht

Fu Xiao Mai

Sp Ht
Kid

Lian Zi

Li Sp St

Rou dou
Kou

Kid Li St

Lu Li St

Sp\St Def
YinXu

Chi Shi Zhi

Li Lu Sp
Liv

Sp St Li

.
"

Lu

Wu Wei Zi

#"

DH

Lu

Ht
Sp
Kid
Ht

Jing "

"

SpDef

Ht Kid
Lu

Shi Liu Pi
Chi Shi Zhi

He Zi (Ke
Zi)

Li St

Chun Pi

Sp Kid

Qian Shi

Kid Bl Li

Jin Ying Zi

11/14/2005
Jing Kid
Kid
! Kid
"

YinXu
"

!
"

"

"

! Kid

"
#
%
! Long Gu
"
Liv

Mu Li

YangRis Liv

&

Kid Liv
St

"

YinXu
DH

KidYangXu
Ht

"
YangRis
!

Fu Pen Zi

Kid Liv

"

Hai Piao
Xiao
Sang Piao
Xiao

Kid Liv
Liv Ht
Kid
Liv Kid

"

"
"

Long Gu
Mu Li

"
Liv

Liv Ht
"

Zhen Zhu

!
PhlH

"

Ht

"

19

Zhu Sha

11/14/2005

Kid+Liv
%

YinXu

"
"

LivFire \ Yang Ris


StQiReb

Liv/St
Lu

Ht
!
Suan
Liv

!Liv/Ht

Ht

Zao Ren
"

Ht+Gb Def

HtYin&LivBld

&
"

Ht

"
YinXu

Lu

Ci Shi

Liv Ht Bl

Hu Po

Liv Ht Pc

Dai Zhe Shi

Liv Ht
Gb Sp

Suan Zao
Ren

Kid Ht Li

Bai Zi Ren

Lu Ht

Lu

"

Liv Kid

Yuan Zhi

"

He Huan Pi
Ye Jiao
Teng

Liv Ht

Stg
Bld\Yin Xu !
He Shou Wu

Ht

Liv Ht

"
LivFire/yang
Ht!
Bi! Wind Damp Heat

"

"
"
Ling Yang Jiao
#"
GouTeng
.
"
Liv

!CVA! Liv Wind

&
.

BI . HA
! Liv Fire / Yang
HA

Liv

Qi\Bld Xu
Lu

Liv Ht

HA

"

Post CVA BiY!

Lu + Liv
"
LuHeat

Liv Ht

Liv

Liv Kid

Liv Yang
LivQi
$ '

Liv Lu

Liv Lu
Sp Bl

" "
Lin!

20

Ling Yang
Jiao

Yang

Yang

Gou Teng

Tian Ma

Yang
4
Yang
Yang

Yang

"

Shi Jue
Ming
Bai Ji Li

Di Long

11/14/2005
Lu

LuPhlHeat
%

"

Liv Lu

Bai Jiang
Can

Yang

"
Def

%
"
Quan Xie
" !

"

St

#"
"

Liv

Def
"
"

St Sp Liv

Ht

"

St

"
!

Jing

"
Gb
QiDef

St

Shan Zha

%
)

St

"

St Sp Si
Bl
St Sp Lu

Qi

#"
!

Shen Qu
Ji Nei Jin

"

Lai Fu Zi

Mai Ya

St Sp Liv

LivQiStg

LivQi
(Roundworms!
Sp

Sp

/0
!

!
BL LI

Shi Jun Zi

St Sp

(
"

Ku Lian
(Gen) Pi

St Sp Liv

&
"

"

Qi

St Li
Sp Liv

(
"

Wu Gong

Yang

"

StQi + BlQi #"

Quan Xie

"

Sp St

SP

Lu

Yang

Bi

" !

Liv

"

Bing Lang
Guan Zhong

!
Li St

" !

21

Nan Gua Zi

11/14/2005
Li Liv Lu
Sp St

"
PhlH
BI
#

" Qi\Bld Xu

'KidYang
!

BI
!

"

"

"

Ming Fan

Kid

"

Lu St

"

She Chuan
Zi
Lu Feng
Fang

Li Liv St

"

Mu Bie Zi

Liv St

"

Lu Gan Shi

Lu St

"

Peng Sha

!
" !
) " !
"
"

! PhlH
Lin!

22